AMC LIMITED

V

(1) Bir boruda akıntıyı kontrol etmek için kullanılan alet, genellikle kontrol için bir yöne hareket ettirilir. (2) Yumuşakçaların her bir yarım kabuğu tanımlamak için kullanılan terimdir. Örnek bivalvialar


VALVE: (1) A device for controlling flow through a pipe, usually to allow movement in one direction. (2) A term also used to describe each half of the shell of molluscs; cf. bivalves.

ΒΑΛΒIΔΑ, ΘΥΡIΔΑ: Μηχανισμός γιά τον έλεγχο της ροής σε ένα σωλήνα. Συνήθως επιτρέπει την ροή προς μία μόνο κατεύθυνση. ΘΥΡIΔΑ: το ένα από τα δύο μισά του κελύφους των ελασματοβραγχίων μαλακίων (βλ. δίθυρα).

SOUPAPE/VALVE: (1)Dispositif permettant de contrôler lécoulement (souvent la direction) de fluide dans un tuyau. (2) La demi-coquille des mollusques bivalves.

VÁLVULA: Dispositivo que permite controlar el flujo (a menudo la dirección) de fluido dentro de un tubo.

VÁLVULA (1) / VALVA(2): Dispositivo que permite controlar o fluxo a través dunha canalización, normalmente permiten o movemento nunha dirección.(2) Termo tambien usado para describir cada metade da cuncha de moluscos (bivalvos).

SZELEP: (1) A folyadékok csővezetékben való mozgását szabályozó eszköz, amely általában csak egyirányú áramlást tesz lehetővé. (2) A puhatestűek héjának egyik felét is jelenti; vö. kagylók (Bivalvia).

VENTIL: (1) Anordning for å kontrollere strømmen gjennom et rør, vanligvis for å hindre at vann kan strømme tilbake. (2) På engelsk beskriver uttrykket ”valve” også de to skalldelene hos muslinger.

ZASTAWKA, ZAWÓR (muszla): (1) Urządzenie do kontroli przepływu przez pompę, pozwalające zwykle na ruch w jedną stronę. (2) Termin używany również do opisania każdej połowy muszli u małży; porównaj: mięczaki dwuskorupowe.

Was this helpful?
(1) İstatistik: iki vey daha çok sayı gerektiren miktarın tam ifadesi, (2) Sadece bir çizgi veya sütunu olan matrix, (3) Patojen taşıyan bir oganizma, taşıyıcı, (4) Herhangi bir hayvan veya bitkinin yayılmasından sorumlu olan herhangi bir etken.


VECTOR: (1) In statistics, a quantity whose complete description requires two or more numbers. (2) A matrix with only one row or column; its elements are referred to as components. (3) An organism that carries or transmits a pathogenic agent; cf. carrier. (4) Any agent responsible for the introduction or dispersal of an animal or plant species.

ΔΕΚΤΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ, ΑΝΥΣΜΑ , ΔIΑΝΥΣΜΑ: (1) Στην στατιστική, μία ποσότητα, η πλήρης περιγραφή της οποίας απαιτεί δύο ή περισσότερους αριθμούς. (2) Μία μήτρα με μία μόνο στήλη ή σείρα. Τα στοιχεία της καλούνται ως "στοιχεία της μήτρας". (3) ΦΟΡΕΑΣ : Οργανισμός που φέρει ή μεταδίδει ένα παθογόνο παράγοντα.

VECTEUR: (1) En statistiques, une quantité dont la déscription complète nécessite au moins deux nombres. (2) Une matrice avec une seule rangée ou colonne; les eléments sont appelées des composantes. (3) Un agent qui porte ou qui transmet un agent pathogène; cf. porteur. (4) Un agent responsable de lintroduction ou de la dispersion dune espèce animal ou végétale.

VECTOR: (1) En estadística, una cantidad cuya descripción necesita al menos dos números. (2) Una matriz con un solo rango o columna; los elementos son llamados componentes. (3) Agente que porta o que transmite un agente patógeno; cf. portador. (4) Agente responsable de la introducción o la dispersión de una especie animal o vegetal.

VECTOR: (1) En estatística, unha cantidade para cuxa descrición precísanse polo menos dous números. (2) Unha matriz cunha soa fila ou columna; os seus elementos son chamados compoñentes. (3) Organismo que porta ou que transmite un axente patóxeno; cf. portador. (4) Axente responsable da introdución ou a dispersión dunha especie animal ou vexetal.

VEKTOR: (1) Statisztikában: olyan mennyiség, amelynek teljes leírásához kettő vagy több szám szükséges. (2) Egy sorból vagy oszlopból álló mátrix; elemeit komponenseknek nevezzük. (3) olyan szervezet, amely hordoz vagy átad egy kórokozót; vö. hordozó. (4) Bármilyen hatás, amely egy állat- vagy növényfaj betelepedéséért és elterjedéséért felelős.

VEKTOR: (1) I statistikk: En mengde som må beskrives med to eller flere tall. (2) En matrise som består av kun en rad eller kolonne. Dens elementer kalles komponenter. (3) En organisme som bærer eller overfører et sykdomsfremkallende agens. Jfr. bærer. (4) Ethvert virkemiddel som er ansvarlig for innføring eller spredning av en dyre- eller en planteart.

PRZENOŚNIK/WEKTOR: (1) W statystyce: wielkość, której całkowite opisanie wymaga dwóch lub więcej liczb. (2) Macierz: układ liczb w postaci kolumn i wierszy, który charakteryzuje jednakowa ilość elementów we wszystkich kolumnach, a każdy wiersz ma dokładnie tyle elementów, ile jest kolumn; jej elementy są nazywane częściami składowymi. (3) Organizmy, które przemieszczają lub przenoszą czynnik patogenny; porównaj: nosiciel. (4) Każdy czynnik odpowiedzialny za wprowadzanie lub rozprzestrzenianie gatunków roślin i zwi

Was this helpful?
Yumuşakçalarda yavaş bir şekilde hareket etmeyi sağlayan küçük bir silli bant görünümüyle karakterize olan larval bir aşamadır.


VELIGER: Molluscan larval stage characterized by a band of small hairs (cilia) that aids in weak locomotion.

ΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των μαλακίων το οποίο φέρει λωρίδα μικρών βλεφαρίδων που το υποβοηθούν στην ασθενή του κίνηση.

VELIGERE: Stade larvaire de mollusques caractérisé par une couronne ciliée (vélum) servant à une faible locomotion.

VELÍGERA: Estado larvario de moluscos caracterizado por una corona ciliada (velo) que sirve para una locomoción débil.

VELÍGERA / VELÍGER OU VÉLIGER: Estado larvario de moluscos caracterizado por unha banda de pequenos pelos (cilios) que serve para unha locomoción débil.

VELIGER: A puhatestűek egyik lárvaállapota, amelynek legfőbb jellegzetessége a mozgást segítő apró szőrök (csillók) jelenléte.

VELIGER: Larvestadium hos bløtdyr (mollusker) med en karakteristisk ciliekrans som brukes til bevegelse.

WELIGER/ŻEGLAREK: Stadium larwalne mięczaków lub małży dwuskorupowych charakteryzujące się opaską z małymi włoskami (rzęskami), które umożliwiają powolne poruszanie się.

Was this helpful?
Çok patojen, çok yüksek virülens (hastalık oluşturma yeteneği) gösteren patojenik mikro organizma türlerine verilen terim


VELOGENIC: A term denoting extremely high virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

ΤΑΧΥΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ο όρος δηλώνει εξαιρετικά μεγάλη μολυσματικότητα (τοξικότητα) από δεδομένο στέλεχος παθογόνου μικροοργανισμού. Πρβλ. ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ και ΜΕΣΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ.

VELOGENE: Un terme qui dénote une virulence extremement importante dans une souche déterminé dun micro-organisme pathogène.

VELOGÉNICO: Termino que expresa virulencia extremada en una cepa determinada de un microorganismo patógeno.

VELOXÉNICO: Termo que expresa a virulencia extrema dunha cepa determinada dun microorganismo patóxeno.

VELOGÉN: Egy kórokozó mikroorganizmus adott törzsének rendkívül magas virulenciáját jelentő fogalom.

VELOGEN: Betegnelse som angir ekstremt høy virulens i en gitt stamme av en sykdomsfremkallende mikroorganisme.

WELOGENICZNY: Termin określający ekstremalnie wysoką zjadliwość danego szczepu mikroorganizmów chorobotwórczych.

Was this helpful?
Çoğu deniz yumuşakçalarında bulunan ve son larval aşamada gelişen silli yüzme organı.


VELUM: Ciliated swimming organ developed in the later larval stages of many marine molluscs.

ΠΕΠΛΟ: Βλεφαριδωτό κολυμβητικό όργανο που αναπτύσσεται στα προχωρημένα προνυμφικά στάδια πολλών θαλάσσιων μαλακίων. (βλ. πεπλοφόρος)

VELUM: Organe natatoire cilié, existant dans les premiers stades larvaires de certains gastéropodes marins.

VELO: Órgano natatorio ciliado, que existe en los primeros estados larvarios de ciertos gasterópodos marinos.

VELUM: Órgano ciliado natatorio desenvolvido nos estadios tardíos de moitos moluscos mariños

VELUM: Sok tengeri puhatestű késői lárvaállapotaiban kifejlődő csillós úszószerv.

VELUM: Ciliert svømmeorgan som er utviklet i de senere larvestadiene hos mange marine bløtdyr (mollusker). Jfr. veliger.

ŻAGIELEK: Orzęsiony narząd umożliwiający pływanie, rozwijający się w końcowym stadium larwalnym (weliger) u wielu mięczaków morskich; porównaj: weliger.

Was this helpful?
1) bir büyütme sezonu yada belli bir periyotta bir akuakültür ünitesinden hasat edilen toplambalık ağırlığını (kg ha) ifade eden üretim değeri anlaşılır; verim suyun fertilitesine, kalitesine, üretim metoduna (döle verimi ve yemleme)ve kullanılan balık türüne, yoğunluk sağlık ve yaşa bağlıdır.2) Ekonomik: ilk stok ağırlığı ile son stok ağırlığı arasındaki farkttır.


YIELD: (1) A production value understood as a fish biomass (kg ha) harvested from a water body or produced in a culture unit during a period of time or a growth season; the magnitude of yield depends on water fertility, quality, and culture intensification methods (fertilisation and feeding) used and on fish species, density, health and age. (2) Economic: the difference between initial stock biomass and biomass gain.

ΑΠΟΔΟΣΗ: (1) Μονάδα μέτρησης της παραγωγής. Συνήθως αναφέρεται στη βιομάζα των ψαριών (kg ανά ha) που παράγονται ανά μονάδα παραγωγής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια μιας αναπαραγωγικής περιόδου. Η βαθμός απόδοσης εξαρτάται από την ευφορία των νερών, την ποιότητα και την ένταση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων (παροχή τροφής, γονιμοποίηση), καθώς και από το είδος, την πυκνότητα, την κατάσταση υγείας και την ηλικία των καλλιεργούμενων ψαριών. (2) Οικονομικά: η διαφορά της βιομάζας που προ

RENDEMENT : (1) Valeur de production exprimée en biomasse (kg/ha) récoltée d’un corps d’eau ou d’une unité d’élevage pendant une période de temps donnée (saison de croissance par exemple) ; le rendement dépend de la fécondité et de la qualité de l’eau, des méthodes de culture et d’intensification (fumage, alimentation) et de la densité, de l’état de santé et de l’age des poissons. (2) Économie : la différence entre la biomasse du stock d’origine et la gaine de biomasse.

CARGA: (1) Producción entendida como biomasa de peces (kg/ha) obtenida por masa de agua o producida en un cultivo durante un periodo de tiempo o una fase de crecimiento; la magnitud de la carga depende de la fertilidad del agua, calidad y métodos de intensificación de los cultivos (fertilización y alimentación) y de las especies, densidad, sanidad y edad. (2) Diferencia económica entre el stock inicial de biomasa y la ganancia de biomasa.

CARGA: (1) Produción entendida como biomasa de peixes (kg/ha) cultivada partir dunha masa de auga ou producida nunha unidade de cultivo durante un período de tempo ou unha estación de crecemento; a magnitude da carga depende da fertilidade da auga, calidade e métodos de intensificación dos cultivos (fertilización e alimentación) e das especies de peixes, densidade, saúde e idade. (2) En economía é a diferenza entre o stock inicial de biomasa e a ganancia de biomasa.

HOZAM: (1) Egy adott időtartam alatt vagy tenyésztési időszak során egy vízterületről lehalászott vagy egy tenyésztési egységben nevelt hal-biomassza tömegével kifejezett termelési érték (kg/ha). A hozam nagysága a víz termelőképességétől és minőségétől, a tenyésztés intenzívvé tételének módszereitől (termékenyítés és takarmányozás), a népesítési sűrűségtől, a halak egészségi állapotától és korától függ. (2) Gazdasági: a kezdeti állomány biomasszája és a biomassza gyarapodása közötti különbség.

AVKASTNING: (1) En produksjonsverdi forstått som biomasse (kg/ha) høstet fra naturlige vannmasser eller produsert i oppdrettsenheter i løpet av en periode eller vekstsesong. Størrelsesordenen på avkastningen er avhengig av næringsinnholdet i vannet, vannkvalitet, oppdrettsintensiverende metoder tatt i bruk (gjødsling og fôring) og av fiskeart(er), tetthet, helse og alder på fisk. (2) Økonomisk: Gevinst på forøkelsen av den opprinnelige biomassen.

WYDAJNOŚĆ: (1) Wielkość produkcji rozumiana jako biomasa ryb (kg/ha) odłowiona ze zbiornika wodnego lub wyprodukowana w urządzeniu hodowlanym w sprecyzowanym okresie lub sezonie wzrostowym; uzyskiwane wydajności zależą od: żyzności gruntów pod wodą i w jej otoczeniu, jakości wody i stosowanych metod intensyfikujących chów (nawożenie i żywienie), a także od gatunku, gęstości obsady, zdrowotności i wieku hodowanych ryb. (2) Ekonomiczna: różnica między początkową a zwiększoną biomasą obsady ryb (biomasą końco

Was this helpful?
Büyüme peryodunun başlangıcındaki vücut azotu ile sonundaki vücut azotu arasındaki farklılık oranıdır, ve büyüme peryodundaki azot alım oranıdır.


PRODUCTIVE PROTEIN VALUE : Ratio of the difference between the body nitrogen at the end and the body nitrogen at the beginning of a growth period, and the nitrogen intake over the growth period.

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή. Βλ. ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

PRODUCTIVITE PROTEINIQUE: Rapport entre le gain dazote corporel en fin dune période de croissance et lazote consommé pendant cette période.

PRODUCTIVIDAD PROTEICA: Relación entre la ganancia de nitrógeno corporal para un periodo de crecimiento y el nitrógeno consumido durante este periodo.

PRODUTIVIDADE PROTEICA: Relación entre a ganancia de nitróxeno corporal para un período de crecemento e o nitróxeno consumido durante este período.

FEHÉRJEPRODUKCIÓS ÉRTÉK: A test nitrogéntartalmának egy növekedési szakasz végén és kezdetén mért értéke közötti különbség, azaz a növekedési szakasz alatti nitrogénfelvétel.

PROTEINRETENSJON (PR): Forholdet mellom forskjellen i kroppsnitrogen fra begynnelse til slutt av fôringsperioden og nitrogeninntaket i løpet av fôringsperioden.

WARTOŚĆ PRODUKCYJNA BIAŁKA: Stosunek różnicy między zawartością azotu w ciele na końcu i na początku danego okresu wzrostu do pobranego w tym okresie wzrostu azotu (w pokarmie).

Was this helpful?
Biyokütle üretim oranı; özel bir zaman aralığı boyunca gerçekleşen üretim olarak tanımlanır. Brüt: özel bir zaman aralığı boyunca tüm kayıpları içeren biomasdaki değişim oranı, Net: özel bir zaman aralığı boyunca yeni bir organik maddenin veya depolanan enerjinin üretimi veya toplanma oranı.


PRODUCTIVITY: Rate of production of biomass; expressed as production during a specific time interval. Gross: Rate of change in biomass including all losses including respiration during a specific time interval. Net: Rate of accumulation or production of new organic matter or stored energy, less losses, during a specific time interval.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: Ρυθμός της παραγωγής βιομάζας, εκφραζόμενος ως παραγωγή ανά μονάδα χρόνου.Ολική: Ρυθμός μεταβολής σε βιομάζα, ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις απώλειες (όπως η αναπνοή) εντός ενός χρονικού διαστήματος. Καθαρή: Η ταχύτητα συσσώρευσης ή παραγωγής νέας οργανικής ύλης ή αποθηκευμένης ενέργειας, ύστερα από την αφαίρεση των απωλειών, σε μια χρονική περίοδο. Πρωτογενής: Βλ. Πρωτογενής παραγωγή.

PRODUCTIVITE: Taux de production, exprimée par période de temps unitaire.Globale: Changement observé dans la biomasse, y compris les pertes respiratoires, exprimé par période de temps unitaire.Nette: taux daccumulation ou de production de novo de la matière organique ou de lénergie stockée, sans prendre en compte les pertes, exprimé par période de temps unitaire.

PRODUCTIVIDAD: Tasa de producción, expresada por periodo de tiempo unitario. Cambio observado en la biomasa, incluidas las perdidas respiratorias, expresada por periodo de tiempo unitario. Neta: tasa de acumulación o de producción de materia orgánica nueva o energía almacenada, sin tener en cuenta las pérdidas, expresada en periodo de tiempo unitario.

PRODUTIVIDADE: Taxa de produción de biomasa, expresada como produción durante un período de tempo determinado. Bruta: Taxa de cambio observado na biomasa, incluíndo todas as perdas, respiración incluída, durante un período de tempo determinado. Neta: taxa de acumulación ou de produción de materia orgánica nova ou enerxía almacenada, menos as perdas, durante un período de tempo determinado.

PRODUKTIVITÁS: A biomassza produkciójának mértéke, amelyet egy adott időtartamon belüli produkcióval fejeznek ki. Bruttó: a biomassza változásának mértéke egy adott időtartamon belül, a veszteségeket (a légzést is) beleértve. Nettó: az új szerves anyag vagy a tárolt energia termelésének vagy felhalmozódásának mértéke egy időtartamon belül, kevesebb veszteséggel.

PRODUKTIVITET: Grad av biomasseproduksjon. Uttrykt som produksjon over et gitt tidsintervall. Brutto: Grad av forandring i biomasse inkludert alle tap medregnet respirasjon, over et gitt tidsintervall. Netto: Grad av akkumulering eller produksjon av nytt organisk materiale eller lagret energi, minus tap, over en gitt tidsperiode.

PRODUKTYWNOŚĆ: Zdolność produkcji biomasy, wyrażona jako produkcja w określonej jednostce czasu. Brutto: zdolność zmiany biomasy w określonej jednostce czasu łącznie z wszystkimi stratami, w tym i oddychaniem. Netto: zdolność akumulacji lub produkcji nowej materii organicznej lub zmagazynowania energii w określonej jednostce czasu, pomniejszona o straty.

Was this helpful?
İçinde sıvı bulunan küçük deri kabarcığı; içinde seröz sıvı veya gaz içeren küçük kese.


VESICLE: A small cutaneous elevation containing fluid; a small sac containing liquid or gas.

ΚΥΣΤΙΔΙΟ, ΚΥΨΕΛΙΔΑ, ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΟ: Μικρή δερματική διόγκωση που περιέχει υγρό. Μικρός σάκκος που περιέχει υγρό ή αέριο.

VESICULE: Petit soulevement de lepidemie, plein de serosite; petit sac contenant du fluide ou du gaz.

VESÍCULA: Pequeña elevación cutánea llena de serosidad. Pequeña bolsa que contiene fluido o gas.

VESÍCULA: Pequena elevación cutánea chea de serosidade. Pequena bolsa que contén fluído ou gas.

HÓLYAG: Folyadékot tartalmazó kisméretű bőrkinövés; folyadékot vagy gázt tartalmazó kisméretű üreg.

PRODUKTIVITET: Grad av biomasseproduksjon. Uttrykt som produksjon over et gitt tidsintervall. Brutto: Grad av forandring i biomasse inkludert alle tap medregnet respirasjon, over et gitt tidsintervall. Netto: Grad av akkumulering eller produksjon av nytt organisk materiale eller lagret energi, minus tap, over en gitt tidsperiode.

PĘCHERZYK: Małe skórne wzniesienie zawierające płyn; mały pęcherzyk zawierający ciecz lub gaz.

Was this helpful?
Denizel organizmalarda hastalık yapan bakteriyel bir patojen türü.


VIBRIO: Genus of bacterial pathogens of marine animals.

VIBRIO: Γένος βακτηρίων, παθογόνων γιά τα θαλάσσια ζώα.

VIBRIO: Genre de bactéries pathogènes des animaux marins.

VIBRIO: Género de bacterias patógenas de los animales marinos.

VIBRIO: Xénero de bacterias patóxenas dos animais mariños.

VIBRIO: Tengeri állatok számára kórokozó baktériumok nemzetsége.

VIBRIO: Bakterieslekt som er sykdomsfremkallende for marine dyr.

PRZECINKOWIEC/WIBRION: Rodzaj bakteryjnych patogenów zwierząt morskich.

Was this helpful?
Vibrio anguillarum bakterisinin neden olduğu akut ve sistemik bakteriel hastalıktır. Hastalık sıklıkla deniz balıklarında görülmesine ragmen bazı tatlı su balıklarıda da görülür. Kayıplar özellikle ilkbahar boyunca genç anadrom salmonların yetiştiricilik amaçlı deniz ortamına transferinde felaket boyutunda olmaktadır. Hastalık antibiyotikler ile kontrol altına alınabilir ayrıca etkili bir aşısı mevcuttur.


VIBRIOSIS: An acute systemic bacterial disease caused by Vibrio anguillarum. The disease occurs most frequently in marine fish, but has become established also in certain freshwater fish populations. Losses are especially catastrophic during springtime in juvenile anadromous salmonids after their transfer to seawater and in marine culture operations. The disease can be controlled by systemic antibacterials; an efficient vaccine exists.

ΒIΜΠΡIΩΣΗ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από το Vibrio anguillarum. Η ασθένεια εμφανίζεται αρκετά συχνά στα θαλασσινά ψάρια, έχει όμως επίσης εντοπισθεί και σε ορισμένους πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού. Οι απώλειες είναι ιδιαίτερα καταστροφικές την άνοιξη στα νεαρά ανάδρομα σολομοειδή μετά την μεταφορά τους στο θαλασσινό νερό καθώς και κατά την διάρκεια χειρισμών. Η ασθένεια ελέγχεται με συστημικά αντιβακτηριακά, ενώ υπάρχουν και αποτελεσματικά εμβόλια.

VIBRIOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë provoquée par Vibrio anguillarum. Cette maladie est plus fréquente chez les poissons marins, mais sest établie dans certaines populations de poissons deau douce. Les pertes sont souvent catastrophiques au printemps chez les salmonidés juvéniles anadromes, après leur adaptation à leau de mer et dans la salmoniculture en mer. La maladie est traitée par des agents antibactériens systémiques. Un vaccin efficace est disponible.

VIBRIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermedad es muy frecuente en los peces marinos, pero se ha establecido en ciertas poblaciones de peces de agua dulce. Las pérdidas son a menudo catastróficas en primavera especialmente en los salmónidos jóvenes y anadromos después de su adaptación al agua de mar y en el cultivo de los salmónidos en aguas marinas. La enfermedad se trata con agentes antibacterianos sistémicos. Hay vacunas eficaces disponibles en el merc

VIBRIOSE: Enfermidade bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermidade é moi frecuente nos peixes mariños, pero estableceuse en certas poboacións de peixes de auga doce. As perdas son especialmente catastróficas en primavera nos salmónidos novos anadromos despois da súa transferencia á auga de mar e no cultivo en augas mariñas. A enfermidade trátase con axentes antibacterianos sistémicos. Hai vacinas eficaces dispoñibles no mercado.

VIBRIÓZIS: A Vibrio anguillarum által okozott heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegség. Leggyakrabban tengeri halakban fordul elő, de bizonyos édesvízi halak populációiban is meghonosodott. Különösen tavasszal okoz katasztrofális veszteségeket a fiatal anadrom lazacok között, miután azok elérték a tengert. Jelentős károkat okoz a tengeri akvakultúrában is. A betegség szisztémás antibakteriális szerekkel kezelhető, de hatékony vakcina is létezik.

VIBRIOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Vibrio anguillarum. Sykdommen er vanligst på marine fisk, men er etablert i visse populasjoner med ferskvannsfisk. Tapene av nyutsatt laks om våren kan være store. Sykdommen kan kontrolleres med systemiske antibakterieller, men effektive vaksiner er tilgjengelige.

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ PRZECINKOWCE: Ostra systemiczna choroba bakteryjna powodowana przez Vibrio anguillarum. Występuje ona najczęściej u ryb morskich, ale została także stwierdzona w niektórych populacjach ryb słodkowodnych. Straty są szczególnie katastroficzne w okresie wiosennym u młodzieży anadromicznych ryb łososiowatych po przeniesieniu do wody morskiej, a w morskich hodowlach − po manipulacjach. Choroba może być kontrolowana przez systemiczne środki przeciwbakteryjne i istniejące skuteczne szczepionki.

Was this helpful?
Özellikle salmonlarda görülen akut veya kronik viral hastalık, Avrupada ve Amarikanın kuzey dogu pasifik bölgesinde bulunmuştur (farklı streninleri). Hastalığın dış belirtileri iştah kaybı, hareket bozukluğu, renkte kararma, kanama, solungaçlarda seffaflaşma ve gözlerde ekzoftalmus. Hstalık genellikle kışı sonunda veya baharda gökkuşağı alabalığı yetiştiren işletmelerde otaya çıkar. Ancak sık sıcaklık değişimleri ilede ilgilidir. Koruyucu önlemler olarak, yumurta girişini kısatlamak, hastalıksı


VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS): An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change

IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α

SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE: Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL: Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen

SEPTICEMIA HEMORRÁXICA VIRAL (SHV): Enfermidade viral aguda ou crónica, sobre todo en salmónidos. Maniféstase en Europa así como na rexión noroeste do Pacífico de Estados Unidos (existen dúas cepas diferentes infectivas nos dous continentes). Os síntomas exteriores da enfermidade inclúen unha perda do apetito e do comportamento de agrupación en cardumen, coloración escura, hemorraxias, branquias transparentes e exoftalmía. Os brotes patolóxicos aparecen nos estanques de cría de troita arcoiris, normalmente durante o final do inver

VÍRUSOS HEMORRHÁGIKUS SZEPTIKÉMIA (VHS): Elsősorban a lazacfélék heveny vagy idült, vírusos eredetű betegsége. Európában és az Egyesült Államok északnyugati részén fordul elő. A betegség kívülről is látható tünetei az étvágytalanság, a társas viselkedés hiánya, sötét testszín, vérzés, hialinkopoltyúk és a szemek kidülledése. Pisztrángnevelő gazdaságokban a betegség általában tél végén jelenik meg, amikor a víz hőmérséklete még 80C-nál alacsonyabb, de gyakran a hőmérsékletváltozásokkal összefüggésben fordul elő. Megelőzhető

VIRAL HEMORAGISK SEPTIKEMI (VHS): En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun ta inn egg fr

WIRUSOWA POSOCZNICA ŁOSOSIOWATYCH (VHS): Ostra lub przewlekła choroba wirusowa, głównie ryb łososiowatych. Spotykana w Europie i w rejonie Płn.-Zach. Pacyfiku Stanów Zjednoczonych (z różnymi szczepami na każdym kontynencie). Zewnętrzne symptomy obejmują: utratę apetytu, zanik instynktu utrzymywania się w ławicy, pociemnienie ciała, krwawienie, szkliste skrzela oraz wytrzeszcz oczu. Wybuchy choroby występują zwykle w stawach gospodarstw pstrągowych późną zimą lub w okresie wiosennym, kiedy temperatury wody obniżają się poniżej 80

Was this helpful?
Kanda bir virüsün varlığı.


VIRAEMIA: The presence of a virus in the blood.

ΙΟΑΙΜΙΑ: Η παρουσία ιών στο αίμα.

VIREMIE : Présence dun virus dans le sang

VIREMIA: Presencia, acceso ou contacto de un virus con la sangre. Contaminación vírica.

VIREMIA: Presenza, acceso ou contacto dun virus co sangue. Contaminación vírica.

VIRÉMIA: Vírus jelenléte a vérben.

VIREMI: Tilstedeværelse av virus i blodet.

WIREMIA: Obecność wirusa we krwi.

Was this helpful?
Tamamen şekillenmiş olgun bir virüs. Bir hücrenin bir virionla temas etmesiyle enfeksiyon başlar.


VIRION: A fully-formed mature virus. Infection is initiated in a cell by contact with a virion.

IΟΣΩΜΑ, IΟΣΩΜΑΤIΟ: Πλήρως ανεπτυγμένος ώριμος ιός. Η μόλυνση αρχίζει σε ένα κύτταρο με την επαφή του με ένα ιόσωμα.

VIRION: Virus mature entièrement formé. Linfection dune cellule est initiée par le contact avec un virion.

VIRION: Virus maduro totalmente formado. La infección de una célula empieza con el contacto con un virión.

VIRIÓN: Virus maduro totalmente formado. A infección dunha célula empeza co contacto cun virión.

VIRION: Teljesen kifejlődött, "érett" vírus. A fertőzéshez a sejtnek egy virionnal kell kapcsolatba kerülnie.

VIRION: Et ferdigutviklet modent virus. Infeksjon av en celle starter med kontakt med et virion.

WIRION: Pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do zakażenia komórki. Zakażenie jest zapoczątkowane w komórce poprzez kontakt z wirionem.

Was this helpful?
Patojen mikroorganizmanın (özellikle virüslerde) konakçı dokusunda yerleşme, çoğalma ve hastalık oluşturmada gösterdiği etkinin şiddeti veya kapasitesidir.


VIRULENCE: The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2): Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.

VIRULENCE: Capacité relative dun agent pathogène dinvahir les tissus dun hôte, de reproduire et de provoquer une maladie; la dégrée de pathogénicité.

VIRULENCIA : Capacidad relativa de un agente patógeno para invadir los tejidos de un huésped, de reproducirse y de provocar una enfermedad; grado de patogenicidad.

VIRULENCIA: Capacidade relativa dun axente patóxeno (particularmente un virus) para invadir os tecidos dun hospedador, de reproducirse e de provocar unha enfermidade; grao de patoxenicidade.

VIRULENCIA: Egy kórokozó (elsősorban vírus) viszonylagos képessége arra, hogy behatoljon a gazdaszervezet szöveteibe, ott szaporodjon és betegséget okozzon; a patogenitás mértéke.

VIRULENS: En mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom.

JADOWITOŚĆ/ZJADLIWOŚĆ: Względna zdolność patogenu (w szczególności wirusa) atakowania tkanki gospodarza, rozmnażania się i wywoływania choroby; stopień patogeniczności.

Was this helpful?
Nükleyik asit içeren (DNA veya RNA) çekirdek ve onu çevreleyen protein zarından oluşan çok küçük parçacıktır. Çogalama ancak canlı bir konakcı hürcede mümkündür. Bu çoğalma genellikle belirli bir patojenik reaksiyonu oluşturur.


VIRUS: Very small particle consisting of nucleic acid (either DNA or RNA) core surrounded by a proteinaceous coat. Viral replication can only occur at the expense of an infected host cells metabolic processes. This often provokes a specific pathogenic reaction.

IΟΣ: Μικρό σωματίδιο αποτελούμενο από νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA) περιβαλλόμενο από πρωτεϊνική θήκη. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μόνο εις βάρος των μεταβολικών διεργασιών του κυττάρου του ξενιστή. Συχνά αυτό προκαλεί μιά ειδική παθογόνο αντίδραση.

VIRUS: Très petite particule comprenant de lacide nucléique (ADN ou ARN) entourée par une capsule protéique. La réplication virale a lieu au dépens de la machinerie métabolique dune cellule hôte infectée. Ceci provoque souvent une réponse pathogène spécifique.

VIRUS: Partícula muy pequeña que contiene ácido nucleico (ADN o ARN) envuelto en una cápsula proteica. La replicación viral tiene lugar dependiendo de la maquinaria metabólica de una célula huésped infectada. Eso provoca a menudo una respuesta patogénica específica.

VIRUS: Partícula moi pequena que contén ácido nucleico (ADN ou ARN) central envolvido nunha cápsula proteica. A replicación viral só pode ter lugar a expensas da maquinaria metabólica dunha célula hospedadora infectada. Iso provoca a miúdo unha resposta patoxénica específica.

VÍRUS: Nukleinsavból (DNS-ből vagy RNS-ből) és az azt körülvevő fehérjeburokból álló, nagyon kisméretű részecske. A vírusok csak egy megfertőzött gazdasejt anyagcsere-folyamatainak kihasználásával képesek magukat szaporítani. Ez gyakran az adott vírustól függő kóros reakciót vált ki.

VIRUS: Svært liten partikkel bestående av en nukleinsyre (RNA eller DNA) kjerne som er omgitt av en proteinkapsel. Formering av virus kan kun skje på bekostning av de metabolske prosessene i en vertscelle. Dette gir ofte en spesifikk sykdomsfremkallende reaksjon.

WIRUS: Bardzo mała cząstka zbudowana z białek i kwasów nukleinowych (albo DNA, albo RNA), nie posiadająca struktury komórkowej, otoczona powłoką białkopodobną. Wirusowa replikacja, tj. odtwarzanie się cząsteczki DNA, może występować tylko kosztem procesów metabolicznych w zakażonej komórce gospodarza (sposób namnażania się wirusów). Wywołuje to często specyficzną reakcję chorobotwórczą.

Was this helpful?
Besinlerde çok az miktarda bulunan organik bileşik olup birçok metabolik reaksiyon için gereklidir. Yağda çözünen K vitamini kan pıhtılaşmasının azaltılmasında görev alan protrombin oluşumu için gereklidir.


VITAMIN: An organic compound occurring in minute amounts in foods and essential for numerous metabolic reactions, e.g. Vitamin K - an essential, fat soluble vitamin necessary for formation of prothrombin, deficiency in which causes reduced blood clotting.

ΒIΤΑΜIΝΗ: Οργανική ένωση που υπάρχει σε ελάχιστες ποσότητες στις τροφές και που είναι απαραίτητη για πολυάριθμες μεταβολικές αντιδράσεις, π.χ. Βιταμίνη Κ - απαραίτητη, λιποδιαλυτή βιταμίνη, ουσιώδης για τον σχηματισμό της προθρομβίνης. Η έλλειψή της προκαλεί ελαττωμένη πήξη του αίματος.

VITAMINE: Substance organique présente dans les aliments à des concentrations très faibles, mais indispensable dans certaines réactions métaboliques; par exemple, la vitamine K, une vitamine essentielle lipo-soluble nécessaire à la formation de la prothrombine; une carence de cette vitamine réduit la capacité de coagulation du sang.

VITAMINA: Sustancia orgánica presente en los alimentos con concentraciones tres pequeñas, pero indispensables para ciertas reacciones metabólicas; por ejemplo, la vitamina K, una vitamina esencial liposoluble necesaria para la formación de la protrombina; una carencia en esta vitamina reduce la capacidad de coagulación de la sangre.

VITAMINA: Substancia orgánica presente nos alimentos en concentracións moi baixas, pero indispensables para numerosas reaccións metabólicas; por exemplo, a vitamina K, unha vitamina esencial liposoluble necesaria para a formación da protrombina; unha carencia nesta vitamina reduce a capacidade de coagulación do sangue.

VITAMIN: A táplálékban igen kis mennyiségben előforduló szerves vegyület, amely számos anyagcserefolyamathoz nélkülözhetetlen, pl. a K-vitamin a protrombin képződéséhez szükséges, amelynek hiánya véralvadási zavarokhoz vezet.

VITAMIN: Organisk sambinding som finnes i små mengder i mat/fôr, og som er essensielle for tallrike metabolske reaksjoner. Vitaminene deles inn i fettløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) og vannløselige (B-vitaminene, niacin, pantotensyre, folinsyre, biotin og askorbinsyre).

WITAMINA: Związek organiczny występujący w pożywieniu w minimalnych ilościach i niezbędny w licznych reakcjach metabolicznych, np. witamina K – niezbędna, rozpuszczalna w tłuszczu, potrzebna do tworzenia protrombiny, której niedobór powoduje obniżenie krzepliwości krwi.

Was this helpful?
Vitamin veya vitamin konsantre karışımlarının formülüze yemlerde takviye amacı için ilave edilmesi.


VITAMIN PREMIX: A mixture of crystalline vitamins or concentrates used to fortify a formulated feed.

ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ: Μείγμα κρυσταλλικών βιταμινών ή συμπυκνωμένων που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει μία τυποποιημένη τροφή. Βλ. πρόμειγμα.

PREMELANGE VITAMINIQUE: Mélange de vitamines cristallisées ou concentrées utilisé pour fortifier un aliment composé.

MEZCLA PREVIA DE VITAMINAS: Mezcla de vitaminas cristalizadas o concentradas, utilizada para fortificar un alimento compuesto.

MESTURA PREVIA DE VITAMINAS: Mestura de vitaminas cristalizadas ou concentrados utilizados para fortificar un alimento composto.

VITAMIN PREMIX: Kikristályosított vitaminoknak és azok koncentrátumainak keveréke, amelyet tápkiegészítőként alkalmaznak.

VITAMIN BLANDING: En blanding av krystalliske vitaminer eller konsentrater som brukes til å berike et formulert fôr.

PRZEDMIESZKA WITAMIN (premix): Mieszanka krystalicznych witamin lub koncentratów, używanych do wzbogacenia wytwarzanej paszy.

Was this helpful?
Karacigerden gelen vitellüsün gelişen oosit ile birleşmesi


VITELLOGENESIS: The incorporation of vitellus from the liver into the growing oocyte.

ΛΕΚΙΘΟΓΕΝΕΣΗ: Ενσωμάτωση λεκίθου από το συκώτι στο αναπτυσσόμενο ωοκύτταρο.

VITELLOGENESE: Lincorporation de vitellus, issu du foie, dans les ovocytes en croissance.

VITELOGENESIS: La incorporación del vitelo que proviene del hígado en los ovocitos en crecimiento.

VITELOXENESE: A incorporación do vitelo que provén do fígado nos ovocitos en crecemento.

VITELLOGENEZIS: A szikanyag berakódása a májból a fejlődő petesejtbe.

VITELLOGENESE: Inkorporering av plommemasse fra leveren i de voksende oocyttene.

WITELLOGENEZA: Włączenie żółtka z wątroby do rosnącego oocytu.

Was this helpful?
Sıvı, yarı katı ve gazların harekete veya akışa gösterdikleri dirençtir.


VISCOSITY: The resistance of liquids, semi-solids, and gases to movement or flow.

IΞΩΔΕΣ: Η αντίσταση των υγρών, ημι-στερεών και αερίων στην κίνηση ή την ροή.

VISCOSITE: La résistance dun fluide ou semi-solide à lécoulement.

VISCOSIDAD: Resistencia de un líquido o semisólido al movimiento.

VISCOSIDADE: Resistencia dun líquido, semisólido ou gas ao movemento ou fluxo.

VISZKOZITÁS: Folyadékok, félig szilárd anyagok és gázok ellenállása a mozgással vagy folyással szemben.

VISKOSITET: En væskes seighet eller konsistens. Tykkhetsgrad.

LEPKOŚĆ/KLEISTOŚĆ: Opór płynom, substancjom półstałym i gazom w poruszaniu się lub przepływie.

Was this helpful?
Yumurta saymak için kullanılan V şeklinde 30 cmlik tekne.


VON BAYER TROUGH: A 30 cm V-shaped trough used to count eggs.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΥΓΩΝ VON BAYER: Δοχείο σχήματος V και μεγέθους 30cm που χρησιμοποιείται για την μέτρηση αυγών.

CUVE DE VON BAYER: Une cuve en forme de V de 30 cm de long utilisée pour compter les oeufs.

GAMELLA DE VON BAYER: Gamella en forma de V de 30 cm de longitud utilizada para contar los huevos.

CÁMARA DE VON BAYER: Cámara en forma de V de 30 cm de lonxitude utilizada para contar os ovos.

VON BAYER-FÉLE CSATORNA: Az ikrák számolására szolgáló, 30 cm-es, V-alakú csatorna.

VON BAYER RENNE: 30 cm lang V-formet renne som brukes til å telle egg.

KORYTKO VON BAYERA: Korytko o długości 30 cm w kształcie V używane do liczenia ikry.

Was this helpful?
Genel olarak bir organizmanın hertarafına yayılmış, örn. sistemik enfeksiyon.


SYSTEMIC: Distributed generally throughout an organism, e.g. systemic infection.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ: Διαδεδομένος γενικά σε όλο τον οργανισμό, π.χ. συστημική μόλυνση.

SYSTEMIQUE: Distribué généralement dans tout lorganisme, par exemple une infection systémique.

SISTÉMICO: Distribuido generalmente en todo el organismo, por ejemplo, infección sistémica.

SISTÉMICO: Distribuído xeralmente en todo o organismo, por exemplo, infección sistémica.

SZISZTÉMÁS: Az egész szervezetre kiterjedő, pl. szisztémás betegségek.

SYSTEMISK: Spredd i hele organismen, f.eks. systemisk infeksjon.

UKŁADOWY/OGÓLNOUSTROJOWY: Rozmieszczenie najczęściej w całym organizmie, np. zakażenie ogólnoustrojowe.

Was this helpful?
Üreme hücreleri hariç bir organizmadaki bütün hücreler. Vücut hücreleri genellikle diploid hücrelerdir.


SOMATIC CELLS: All cells of an organism except those of the germ line. Somatic cells are usually diploid cells.

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Ολα τα κύτταρα ενός οργανισμού εκτός από τα γεννητικά κύτταρα. Τα σωματικά είναι συνήθως διπλοειδή κύτταρα.

CELLULES SOMATIQUES: Toutes les cellules dun organisme à lexception des cellules sexuelles.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas las células de un organismo excepto las células sexuales.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas as células dun organismo agás as células sexuais. Normalmente, as células somáticas son células diploides

TESTI SEJTEK: Egy szervezet összes sejtje, az ivarsejtek kivételével. A testi sejtek általában diploidok.

SOMATISKE CELLER: Alle cellene i en organisme unntatt kjonnscellene. Er vanligvis diploide.

KOMÓRKI SOMATYCZNE: Wszystkie komórki organizmu oprócz sfery zarodkowej. Komórki somatyczne są zwykle komórkami diploidalnymi.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES