AMC LIMITED

Ü

Yüzey dokusunun kaybolması ile deride veya mukoza tabakasındaki kopmalar, parçalanmalar, parçalanma veya nekrosis.


ULCER: A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.

ΕΛΚΟΣ(1): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULCERE: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ÚLCERA: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ÚLCERA: Lesión da pel ou dunha mucosa acompañada da perda do tecido superficial; desintegración e necrose. Sin. ulcus.

FEKÉLY: A bőr vagy a nyálkahártya megszakadása a felszíni szövet elvesztésével, széthullásával és nekrózisával.

ULCUS: Sår eller skade med substanstap på overflaten av hud eller slimhinne, ofte etterfulgt av betennelsesforandringer.

WRZÓD (owrzodzenie): Przerwa w skórze lub błonie śluzowej z ubytkiem tkanki powierzchniowej; rozpad i martwica.

Was this helpful?
Hemophilus piscium tür bakteri tarafından meydana getirilen subakuttan kronike doğru seyreden sistemik bakteriyel bir hastalıktır. Hastalık etkili bir şekilde sistemik antibakteriyellerle kontrol altına alınabilir.


ULCER DISEASE: A subacute to chronic systemic bacterial disease of salmonids caused by Hemophilus piscium. The disease is effectively controlled by systemic antibacterials.

ΕΛΚΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Υποξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Hemophilus piscium. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

MALADIE ULCERANTE: Maladie bactérienne des salmonidés, allant du subaiguë au chronique, provoquée par Hemophilus piscium. La maladie est traitée efficacement par les agents antibactériens systémiques.

ENFERMEDAD ULCEROSA : Enfermedad bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Los agentes antibacterianos representan un tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ENFERMIDADE ULCEROSA: Enfermidade bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Os axentes antibacterianos sistémicos representan un tratamento eficaz contra esta enfermidade.

FEKÉLYESSÉG: Lazacfélék félig heveny vagy idült szisztémás, bakteriális megbetegedése, amelyet a Hemophilus piscium okoz. Szisztémás antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

ULCUSSYKDOM : En subakutt til kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Hemophilus piscium. Kan behandles effektivt med systemiske antibakterieller.

CHOROBA WRZODOWA: Podostra do przewlekłej bakteryjna choroba układowa ryb łososiowatych, wywołana przez Hemophilus piscium. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu antybiotyków układowych.

Was this helpful?
Ülserleşmenin meydana gelmesi.


ULCERATION: The process of formation of ulcers.

ΕΛΚΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού του έλκους.

ULCERATION: Le processus de formation dulcères.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

FEKÉLYESEDÉS: A fekélyek kialakulásának folyamata.

ULCERASJON: Dannelse av ulcera.

OWRZODZENIE: Proces tworzenia się wrzodów.

Was this helpful?
Ülseratif deri nekrozu: Salmonidlerin denizden tatlı suya döndükten sonra etkilendikleri (muhtemelen viral), etiyolojisi belirsiz bir hastalık. Genellikle mantar ve bakteri ile enfekte olmuş baş bölgesinde lezyonlarla ortaya çıkar.


UDN: Ulcerative dermal necrosis: a disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.

UDN: ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

NUD: Necrose Ulcérative Dermique. Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

NUD: Necrosis Ulcerativa Dérmica: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

NUD: Necrose Ulcerativa Dérmica: Enfermidade de etioloxía descoñecida (posiblemente viral) que afecta os salmónidos no seu retorno ás augas doces dende o mar. Os primeiros síntomas son lesións da rexión cefálica que son despois infectadas por bacterias e fungos.

UDN: Fekélyes bőrnekrózis (Ulcerative dermal necrosis): tisztázatlan eredetű (valószínűleg vírusos) betegség, amely a tengerből édesvízbe visszatérő lazacféléket támadja meg. Kezdetben fekélyek jelennek meg a halak feji részén, amelyeket azután baktériumok és gombák fertőznek meg.

UDN: Ulcerativ dermal nekrose: Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

UDN (Ulcerative dermal necrosis): Wrzodziejąca martwica skóry; choroba o niewyjaśnionej etiologii (prawdopodobnie wirusowa), która zakaża ryby łososiowate powracające z morza do wody słodkiej. Początkowo objawia się ona w postaci zmian chorobowych w rejonie głowy, które zwykle są zakażone bakteriami i grzybami.

Was this helpful?
Denizden tatlı suya dönen salmonidleri etkileyen etiyolojisi (muhtemelen viral) belli olmayan bir hastalık. Başlangıçta genellikle mantar vey bakteri tarafından enfekte olmuş gibi baş bölgesinde lezyonlar şeklinde görülür.


ULCERATIVE DERMAL NECROSIS (UDN): A disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.

ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ: Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

NECROSE ULCERATIVE DERMIQUE: Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

NECROSIS ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

NECROSE ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermidade de etioloxía incerta (posiblemente viral) que afecta os salmónidos no seu retorno ás augas doces dende o mar. Os primeiros síntomas son lesións da rexión cefálica que son despois infectadas por bacterias e fungos.

FEKÉLYES BŐRELHALÁS: Tisztázatlan kóroktanú (valószínűleg vírusos) betegség, amely a tengerből édesvízbe visszatérő lazacféléket veszélyezteti. Kezdetben a fejen és a fej körül alakulnak ki fekélyek, amelyeken keresztül rendszerint bakteriális vagy gombás eredetű másodlagos fertőzés történik.

ULCERATIV DERMAL NEKROSE (UDN): Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

WRZODZIEJĄCA MARTWICA SKÓRY : Wrzodziejąca martwica skóry; choroba o niewyjaśnionej etiologii (prawdopodobnie wirusowa), która zakaża ryby łososiowate powracające z morza do wody słodkiej. Początkowo objawia się ona w postaci zmian chorobowych w rejonie głowy, które zwykle są zakażone bakteriami i grzybami.

Was this helpful?
Böbrek tarafından üretilen metabolizmanın son ürünü. Balıklarda üre üretimi genellikle büyük miktarlarda belli oranda meydana gelir. Azotun büyük bir kısmı protein metabolizmasından gelirki bu da solungaçlar vasıtası ile amonyak formunda salgılanır.


UREA: One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.

ΟΥΡΙΑ: Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.

UREA: Un dos produtos finais do metabolismo excretado polos riles. Nos peixes, a excreción da urea ten unha taxa relativamente constante. A maior parte do nitróxeno do metabolismo de proteínas é excretada en forma de amoníaco polas branquias.

KARBAMID: A vesék által kiválasztott anyagcsere-végtermék. Halakban a karbamid kiválasztásának mértéke nagyrészt állandó. A fehérjeanyagcseréből származó nitrogén nagy része ammónia formájában a kopoltyúkon keresztül ürül ki.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

MOCZNIK: Jeden z końcowych produktów przemiany materii, który jest wydalany przez nerki. U ryb wydalanie mocznika występuje na ogół ze stałą prędkością. Większość azotu pochodząca z metabolizmu białka jest wydalana w formie amoniaku przez skrzela.

Was this helpful?
Yumurtlama esnasında her iki cinste ortaya çıkan fizyolojik veya davranışsal değişiklikler.


SPAWNING BEHAVIOUR: Any physiological or behavioural processes that arise in either sex during the process of spawning.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚΙΑΣ: Διαδικασίες της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα δύο φύλα κατά την διαδικασία της ωοτοκίας.

COMPORTEMENT NUPTIAL: Processus comportemental ou physiologique manifesté pour un organisme mâle ou femelle lors du frai.

COMPORTAMIENTO NUPCIAL: Proceso comportamental o sicológico manifestado por un organismo macho o hembra durante la reproducción.

COMPORTAMENTO NUPCIAL: Proceso etolóxico ou fisiológico que xorde en cada sexo durante o proceso de desova.

ÍVÁSI VISELKEDÉS: Minden olyan élettani vagy viselkedésbeli folyamat, amely az ívás során játszódik le, mindkét ivarhoz tartozó halakban.

GYTEATFERD: Enhver fysiologisk eller atferdsmessig prosess som oppstår i begge kjønn under gyteprosessen.

ZACHOWANIE TARŁOWE: Każdy proces fizjologiczny lub behawioralny, który pojawia się zarówno u dojrzałych płciowo osobników, jak i w czasie aktu tarła.

Was this helpful?
Böbreklerin işlev bozukluğunun neden olduğu bir durum olup kanda yoğun miktarda azotlu bileşiklerin bulunmasına neden olur.


UREMIA: The condition caused by dysfunction of the kidney and resulting in excessive nitrogenous compounds in the blood.

ΟΥΡΑΙΜΙΑ: Κατάσταση που οφείλεται σε νεφρική δυσλειτουργία και οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση αζωτούχων ενώσεων στο αίμα.

UREMIE: Condition provoquée par le mauvais fonctionnement rénal et qui est caractérisée par un taux excessif de composés azotés dans le sang.

UREMIA: Condición provocada por el mal funcionamiento renal y que está caracterizada por una tasa excesiva de compuesto nitrogenados en la sangre.

UREMIA: Estado provocado polo mal funcionamento renal e que está caracterizada por unha taxa excesiva de compostos nitroxenados no sangue.

URÉMIA: A vesék működési zavara miatt kialakuló állapot, amelynek eredményeként a vérben túlzott mennyiségű nitrogéntartalmú vegyület halmozódik fel.

UREMI (URINFORGIFTNING): Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

MOCZNICA: Stan, spowodowany zaburzeniem czynności nerek i kończący się nadmiarem związków azotowych we krwi.

Was this helpful?
Protein yıkımı sonucu büyük miktarda azotlu metabolik atık şeklinde ürenin veya ürik asitin üretimi.


UREOTELIC: Producing urea and/or uric acid as the major nitrogenous metabolic waste product of protein catabolism.

ΟΥΡΙΟΤΕΛΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει ουρία και/ή ουρικό οξύ ως κύρια αζωτούχα μεταβολικά απόβλητα του καταβολισμού των πρωτεϊνών.

UROTELIQUE: Se dit des animaux dont les produits principaux de la catabolisme des protéines sont de lurée ou de lacide urique.

UREOTÉLICO: Dícese de los animales cuyos productos principales del catabolismo de proteínas son la urea o el ácido úrico.

UREOTÉLICO: Dise dos animais que teñen a urea ou o ácido úrico como produtos principais do catabolismo das proteínas.

UREOTÉL: Karbamidot és/vagy húgysavat, a fehérjelebontás végtermékeit előállító.

UROTEL: Produserer urea og/eller urinsyre som de viktigste nitrogenholdige avfallsproduktene fra proteinkatabolismen.

WYDALAJĄCY AZOT W POSTACI MOCZNIKA: Wytwarzający mocznik i/lub kwas moczowy jako główny metaboliczny azotowy produkt odpadowy stanowiący efekt katabolizmu białka (rozkład w ustroju związku złożonego na prostsze).

Was this helpful?
Bir ototrofik organizma, çoğunlukla bir ekosistemde inorganik maddelerden organik madde sentezleyen fotosentetik yeşil bitki ve besin zincirindeki ilk basamak, yani birincil üretici.


PRODUCER: An autotrophic organism, usually a photosynthetic green plant in an ecosystem which synthesizes organic matter from inorganic materials and is an early stage in a food chain, i.e., primary producer.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Αυτότροφοι οργανισμοι, κυρίως φωτοσυνθετικά πράσινα φυτά σε ένα οικοσύστημα, οι οποίοι συνθέτουν οργανική ύλη από ανόργανα υλικά. Αποτελούν ένα πρώτο στάδιο στην τροφική αλυσίδα, π.χ. πρωτογενής παραγωγός.

PRODUCTEUR: Organisme auto-trophe, dhabitude une plante verte photosynthétique, dans un écosystème qui synthétise la matière organique à partir de la matière inorganique. Se trouve à la base dune chaîne alimentaire (producteur primaire)

PRODUCTOR: Un organismo autotrófico, normalmente una planta verde fotosintética en un ecosistema, el cual sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica y es un estadio temprano en la cadena alimentaria, ej., productor primario.

PRODUTOR: Un organismo autotrófico, normalmente unha planta verde fotosintética nun ecosistema, o cal sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica e é un estadio temperán na cadea alimentaria, ex., produtor primario.

TERMELŐ: Olyan autotróf szervezet, általában fotoszintetizáló zöld növény, amely egy ökoszisztémában szerves anyagot állít elő szervetlenből, és a tápláléklánc korai szakaszát képezi, vagyis elsődleges termelő.

PRODUSENT: En autotrof organisme, vanligvis en fotosyntetisk grønn plante som lager organisk materiale fra uorganisk material, og er på et lavt nivå i fødekjeden, primærprodusent.

PRODUCENT: Organizm autotroficzny, zwykle fotosyntetyzująca roślina zielona, która wytwarza materię organiczną z substancji nieorganicznych i stanowi najniższe ogniwo łańcucha pokarmowego (odpowiedzialne za produkcję pierwotną).

Was this helpful?
Popülasyon veya topluluktaki bir organizma tarafından organik madde içerisindeki enerjinin asimilasyonu.


PRODUCTION: The assimilation of energy into organic materials by an organism, population or community.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η δέσμευση ενέργειας μέσω του σχηματισμού οργανικών υλικών από τον οργανισμό, τον πληθυσμό ή την βιοκοινωνία.

PRODUCTION: Lassimilation dénergie avec la formation de la matière organique par un organisme, une population ou une communauté.

PRODUCCIÓN: Asimilación de energía con formación de la materia orgánica por un organismo, una población o comunidad.

PRODUCIÓN: Asimilación de enerxía con formación da materia orgánica por un organismo, unha poboación ou comunidade.

PRODUKCIÓ: Az energia átalakítása szerves anyagokká egy szervezet, populáció vagy közösség által.

PRODUKSJON: Omdanning av energi til organisk materiale i en organisme, en populasjon eller et samfunn.

PRODUKCJA : Asymilacja energii w materii organicznej przez organizm, populację lub biocenozę.

Was this helpful?
Üriner sistemde kalkerli granüllerin meydana gelmesi, Benzeri ürolityaz olarak bilinir.


URINARY CALCINOSIS: The formation of calcareous granules in the urinary tract. Syn.urolithiasis.

ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Σχηματισμός πέτρας στην ουροδόχο οδό. Συνώνυμο: ουρολιθίαση.

CALCUL URINAIRE: Formation de concrétions pierreuse (calculs) dans le système urinaire. Syn. urolithiase.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma en el sistema urinario. Sin. Urolitiasis.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma no tracto urinario. Sin. Urolitiase.

VESEKŐ: Mésztartalmú szemcsék felhalmozódása a kiválasztórendszerben. Úm. urolithiasis.

UROLITIASIS: Avleiring av kalkholdig materiale i urinledere (ureter).

WAPNICA MOCZOWA: Tworzenie granul wapiennych w przewodzie moczowym. Syn. kamica moczowa.

Was this helpful?
Kabuklularda telsonun her iki tarafında bulunan abdomenin son parçası.


UROPOD: The back parts of the abdomen on both sides of the telson in crustaceans.

ΟΥΡΟΠΟΔΙΑ: Τα οπίσθια τμήματα της κοιλίας στις δύο πλευρές του τέλσου των καρκινοειδών.

UROPODE: Appendices latéraux du telson chez les crustacés.

URÓPODO: Apéndices laterales de telson de los crustáceos.

URÓPODO: Apéndices abdominais posteriores situados a ambos os dous lados do telson dos crustáceos.

UROPÓDIUM: Rákokban a potroh hátulsó része a telson mindkét oldalán.

UROPODE: Bakerste delen av bakkroppen (abdomen) på begge sider av telson hos krepsdyr.

TYLNA KOŃCZYNA OBUNOGÓW: U skorupiaków, w tylnej części odwłoka − po obu stronach telsona.

Was this helpful?
Kaudal yüzgeci destekleyecek şekilde hareket eden omurga kolununun segmentsiz uzun kısmı.


UROSTYLE: A long, unsegmented section of the vertebral column which acts as a support for the caudal fin.

ΟΥΡΟΣΤΥΛΟ: Μακρύ, χωρίς διαιρέσεις τμήμα της σπονδυλικής στήλης που δρα ως υποστήριγμα του ουραίου πτερυγίου.

UROSTYLE: Longue portion non-segmentée de la colonne vertébrale servant de support à la nageoire caudale.

UROSTILO: Larga porción no segmentada de la columna vertebral que sirve como soporte para la aleta caudal.

UROSTILO: Larga porción non segmentada da columna vertebral que serve como soporte para a aleta caudal.

UROSTYLE: A halak gerincoszlopának hosszú, nem szelvényezett szakasza, amely a farokúszót támasztja.

UROSTYL: Bruskforlengelse av chorda (ryggstrengen) dorsalt i halefinnen.

UROSTYL: Długi, niesegmentowany odcinek kręgosłupa ryb (kilka ostatnich kręgów stopionych w wydłużoną blaszkę), który stanowi rodzaj wspornika płetwy ogonowej.

Was this helpful?
Balıklarda üst çene kemiğinin arka kısmının üst kenarı boyunca uzanan küçük bir kemik. Bu kemik genellikle üst çene kemiğinden yüzeysel ve dıştan görülebilir bir oluk şeklinde olmasıyla ayırt edilebilir.


SUPRAMAXILLARY: In fishes, a small bone lying along the upper edge of the rear part of the maxillary bone. The supramaxillary usually appears to be separated from the maxillary bone by a shallow, externally visible groove.

ΥΠΕΡΓΝΑΘΙΚΟ: Στο ψάρια μικρό οστούν ευρισκόμενο κατά μήκος του άνω άκρου του γναθικού οστού. Συνήθως το υπεργναθικό φαίνεται ότι χωρίζεται από το γναθικό από μιά ρηχή, εξωτερικά ορατή , αύλακα.

SUPRAMAXILLAIRE: Chez les poissons, petit os situé sur le bord supérieur de la partie postérieure du maxillaire. Habituellement séparé de ce dernier par un sillon peu profond visible de lextérieur.

SUPRAMAXILAR: En peces, pequeño hueso situado en el borde superior de la parte posterior de la maxilar. Normalmente separado de este último por un surco poco profundo y visible desde el exterior.

SUPRAMAXILAR: En peixes, pequeno óso situado no bordo superior da parte posterior do maxilar. Normalmente separado deste último por un suco pouco profundo e visible dende o exterior.

SZUPRAMAXILLÁRIS CSONT: Halakban a felső állkapocs (maxilla) hátulsó részének felső széle mentén elhelyezkedő kisméretű csont. A szupramaxilláris csontot általában egy kívülről is látható, sekély barázda választja el a maxillától.

SUPRAMAXILLARE: Hos fisk: Liten knokkel hos som ligger på oversiden av maxillare (tannbærende bein i overkjeven). Supramaxillare er skilt fra maxillare med en smal og grunn fure som er synlig fra utsiden.

KOŚĆ GÓRNOSZCZĘKOWA: U ryb, mała kość leżąca wzdłuż górnej krawędzi, częściowo z tyłu kości szczękowej. Kość górnoszczękowa bywa zwykle oddzielona od kości szczękowej przez widoczny z zewnątrz płytki rowek.

Was this helpful?
Cildin en dış katmanı


EPIDERMIS: The outer layer of the skin.

ΕΠIΔΕΡΜIΔΑ: Το εξωτερικό μέρος του δέρματος, που καλύπτεται από το υπερκείμενο κέλυφος των καρκινοειδών.

EPIDERME: La couche externe de la peau.

EPIDERMIS: La capa externa de la piel.

EPIDERME: Capa externa da pel.

HÁMRÉTEG: A bőr külső rétege.

EPIDERMIS: Det ytterste laget i huden.

NASKÓREK: Zewnętrzna warstwa skóry.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES