AMC LIMITED

S

Zamanla değişmiyorsa akış sabit olarak adlandırılır, mesela, kütle akış oranı sabittir ve diğer tüm nicelikler (sıcaklık, basınç, hız) zamandan bağımsızdır.


STEADY FLOW RATE: A flow is said to be steady if it is invariant with time, i.e., the mass flow rate is constant, and all other quantities (temperature, pressure, velocity) are independent of time.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ: Μια ροή θεωρείται σταθερή όταν δεν αλλάζει στη διάρκεια του χρόνου, τουτέστιν, όταν η ταχύτητα ροής μάζας είναι σταθερή και όταν όλα τα άλλα μεγέθη (θερμοκρασία, πίεση, ταχύτητα) είναι ανεξάρτητα του χρόνου.

DEBIT DECOULEMENT REGULIER: Un écoulement est considéré régulier sil ne varie pas dans le temps, cest-à-dire que le débit massique reste constant, ainsi que toutes les autres quantités (température, pression, vitesse) sont indépendant du temps.

CAUDAL DE ESCURRIMIENTO ESTABLE: Un caudal es considerado estable cuando no varía en el tiempo; es decir que el flujo másico queda constante, mientras que las otras variables (temperatura, presión, velocidad) son independientes del tiempo.

CAUDAL CONSTANTE: Un caudal é considerado estable cando non varía no tempo; é dicir que o fluxo másico queda constante, mentres que as outras variables (temperatura, presión, velocidade) son independentes do tempo.

ÁLLANDÓ ÁRAMLÁS: Egy áramlás akkor tekinthető állandónak, ha időben nem változik, azaz az áramlás mértéke azonos, a többi mennyiség (hőmérséklet, nyomás, sebesség) pedig független az időtől.

KONSTANT STRØMHASTIGHET: En strøm er konstant dersom den ikke varierer over tid, dvs at massens strømhastighet er konstant og alle andre kvantiteter (temperatur, trykk, fart) er uavhengige av tid.

USTALONY PRZEPŁYW (p. stacjonarny): Mówi się, że przepływ jest ustalony, jeśli jest on niezmienny w czasie, tj. szybkość przepływu wody jest stała i wszystkie inne wielkości (temperatura, ciśnienie, prędkość) są w czasie niezmienne.

Was this helpful?
Deniz yatağında veya kıyı hattında kabukluların ytiştiriciliğini tanımlamak için kullanılan halk dilindeki terim.örneğin istiridye ve midyeler


FLAT CULTURE: Colloquial term used to describe the culture of shellfish on the sea bed or shore line, e.g. oysters and mussels.

ΕΠIΠΕΔΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Κοινός όρος που χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες διθύρων μαλακίων, π.χ. στρειδιών και μυδιών, στον πυθμένα της θάλασσας ή στην ακτογραμμή.

CULTURE DE FOND: Terme commun décrivant la culture de coquillages sur le fond de la mer, sur lestran ou des tables, moules et huîtres par exemple.

CULTIVO DE FONDO: Término que describe el cultivo de conchas sobre el fondo del mar, en la orilla o de mejillones y ostras por ejemplo.

CULTIVO DE FONDO: Termo coloquial usado para describir o cultivo de moluscos bivalvos sobre o fondo do mar ou na beiramar, mexillóns e ostras por exemplo.

SÍKKULTÚRA: Tengeri puhatestűek (pl. osztrigák és étikagylók) tenyésztése a tengeri aljzaton vagy a part mentén.

FLATKULTUR: Dagligdags betegnelse brukt for å beskrive kulturer av skalldyr på havbunnen, f.eks. østers og blåskjell.

HODOWLA DENNA: Potocznie termin stosowany przy opisywaniu hodowli małży na dnie morskim lub w strefie brzegowej, np. ostrygi i omułki.

Was this helpful?
Genelde doku/organ örneklerinin veya organizmaların saklanması ve korunması, daha sonra incelenmesi(genellikle(patolojik/histolojik) için kullanılan çözeltilere(formol,alkol) verilen ad.


FIXATIVE: Common term for solutions (e.g. Formol saline, alcohol) in which samples of tissues/organs or whole organisms are stored and preserved for later investigation (usually pathological/histological).

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ: Κοινός όρος για τα διαλύματα (π.χ. αλκοόλη, φορμόλη), μέσα στα οποία διατηρούνται δείγματα ιστών/οργάνων ή ολόκληρων οργανισμών με σκοπό την μετέπειτα εξέταση (συνήθως παθολογική ή ιστολογική).

FIXATEUR: Terme commun pour des solutions (alcool, formol) dans lesquelles des échantillons de tissus/organes ou tout autre organisme sont stockés et conservés pour des recherches ultérieures (habituellement en pathologie ou histologie).

FIJADOR: Termino común de soluciones (alcohol, formol) en las cuales muestras de tejido/órgano o todo otro organismo son almacenadas para investigación posterior (normalmente en patología o histología).

FIXADOR: Termo común para solucións (ex. alcohol, formol) nas cales mostras de tecidos/órganos ou o organismo enteiro son almacenados e preservado para unha investigación posterior (normalmente patolóxica ou histolóxica).

FIXÁLÓ: Olyan oldatok (pl. formailnsók, alkohol) gyűjtőneve, amelyekben szervek, szövetek vagy egész szervezetek tárolhatók és későbbi (általában szövettani vagy patológiai) vizsgálatok céljára megőrizhetők.

FIKSÉRVÆSKE: Vanlig betegnelse for løsninger (f.eks. alkohol, formalin) der prøver av vev/organer eller hele organismer lagres og konserveres for senere undersøkelser (vanligvis patologiske/histologiske).

ŚRODEK UTRWALAJĄCY: Powszechny termin dla roztworów (np. roztwór formaldehydu, alkoholu), w których próbki tkanek/narządów lub całych organizmów są przetrzymywane i utrwalane do późniejszych badań (zwykle patologiczno/histologicznych).

Was this helpful?
(1) Daha ziyade besinlerle ilgili tahlillerde su çözünürlüğünü artırmak için kullnılan bir işlem olan esterlerin asitleştirilmesi anlamına gelir. (2) Yılanbalığı gibi türlerde çok devirli aromatik atık hidrokarbonların belirlenmesi, sıvı kromatografiden veya kılcal gaz kromatografiden önce numunelerin sabunlaşmasına dayanır. Yumuşakça örneklerinde(Mytilus edulis) sabunlaşmanın, petrol hidrokarbonlarının doku örneklerinden dönüşümüne yardımcı olduğu görülmüştür.


SAPONIFICATION: (1) Refers generally to the acidification of esters; a process often used in nutritional assays such as vitamin E analysis to increase water solubility. (2) In fish such as eels the determination of residue polycyclic aromatic hydrocarbons (such as chlorobiphenyls in fat tissues) is based on saponification of samples prior to liquid chromatography or capillary gas chromatography. In mollusc samples (Mytilus edulis) saponification has been shown to aid recovery of petroleum hydrocarbons from tiss

ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗ: (1) Ορος αναφερόμενος γενικώς στην οξίνιση των εστέρων. Διαδικασία συχνά χρησιμοποιούμενη στις αναλύσεις ουσιών όπως είναι η ανάλυση βιταμίνης Ε με σκοπό να αυξηθεί η διαλυτότητα των ουσιών αυτών στο νερό. (2) Σε ψάρια όπως τα χέλια ο προσδιορισμός των καταλοίπων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (πχ χλωροδιφαινύλια) στον λιπώδη ιστό βασίζεται στη σαπωνοποίηση του δείγματος που προηγείται της υγρής ή της τριχοειδούς χρωματογραφίας. Σε δείγματα μαλακίων (Mytillus edulis) έχει δειχθεί

SAPONIFICATION: (1) De manière générale, fait référence à lacidification des esters. Ceci peut augmenter la solubilité de certains composés, comme la vitamine A, et sert donc dans les analyses nutritionnelles. (2) Chez certains poissons, tels que les anguilles, le dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (chlorobiphényl par exemple) dans les tissus gras passe par la saponification des échantillons avant analyse par chromatographie liquide ou en phase gazeuse. Dans les tissus de mollusques (Mytilus edu

SAPONIFICACIÓN: (1) En general, hace referencia a la acidificación de ésteres. Eso puede aumentar la solubilidad de ciertos compuestos, como la vitamina A, y sirve entonces para los análisis nutricionales. (2) Para ciertos peces, tales como anguilas, la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (clorobifenilo por ejemplo) en los tejidos grasos pasa por la saponificación de muestras antes del análisis por cromatografía líquida o gaseosa. En los tejidos de moluscos (Mytilus edulis), la saponificació

SAPONIFICACIÓN: (1) En xeral, fai referencia á acidificación de ésteres. O proceso é usado con frecuencia en ensaios nutricionales como as análises de vitamina E para incrementar a solubilidade en agua.(2) Para certos peixes, tales como as anguías, a determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (clorobifenilo por exemplo) nos tecidos graxos pasa pola saponificación de mostras antes da análise por cromatografía líquida ou gasosa. Nos tecidos de moluscos (Mytilus edulis), a saponificación de mostras de

SZAPPANOSODÁS: (1) Általánosan az észterek savasítását (acidifikációját) jelenti, amelyet gyakran használnak a táplálkozástani vizsgálatokban, pl. az E-vitamin meghatározásánál a vízoldékonyság növelésére. (2) Halakban, például angolnákban a szappanosítás az alapja a policiklusos aromás szénhidrogén-maradékok (pl. a zsírszövetben a poliklórozott bifenilek) meghatározásának vagy a minták előkészítésének a folyadék-, vagy kapilláris gázkromatográfiai vizsgálatok előtt. Puhatestűekből (pl. Mytilus edulis) szárma

SÅPEDANNELSE: (1) Henviser vanligvis til forsuring av estere. Prosess som ofte brukes i ernæringsstudier, som ved økning av løselighet i vann ved E-vitamin analyse. (2) Hos fisk (bla ål) er bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (som klorobifenyler i fettvev) basert på såpedannels av prøvene før de analyseres ved væskekromatografi eller kapillær gasskromatografi. I vevsprøver fra bløtdyr (mollusker) har såpedannelse gitt høyere gjenvinning av hydrokarboner.

ZMYDLANIE: (1) Generalnie odnosi się do zakwaszania estrów; proces często używany w testach żywieniowych, jak np. analizie witaminy E celem zwiększenia rozpuszczalności w wodzie. (2) U ryb, takich jak węgorze, oznaczenie pozostałości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (takich jak polichlorowane bifenyle w tkankach tłuszczowych) jest oparte na zmydlaniu próbek przed ciekłą chromatografią lub kapilarną chromatografią gazową. W próbach mięczaków (Mytilus edulis) zmydlanie okazało się pomocne w od

Was this helpful?
Sadece besinsel araştırmalar için kullanılan ve özelleşmiş analizler için arıtılmış içeriklerle yapılan beslenme


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

ALIMENT PURIFIE: Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados e do que se realizan análises específicas; utilizado soamente para a investigación nutritiva.

TISZTÍTOTT TÁP: Specifikus eljárásokkal tisztított összetevőkből készített táp; csak takarmányozástani kutatásokra használják.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

DIETY OCZYSZCZONE: Pasza sporządzona z oczyszczonych składników przy użyciu określonych analiz; stosowane tylko w badaniach żywieniowych.

Was this helpful?
İlk olarak safra kesesi tarafından üretilen bir madde (yeşilimsi-kahverengi alkali sıvı), sindirim sistemine gönderilerek sindirime yardımcı olur. Safranın bir dizi işlevi vardır; örneğin yağların emülsiyonunda ve yarı sindirilmiş olarak mideyi terk edip


BILE: A substance (greenish-brown alkaline fluid) which is first produced by the gallbladder, before being discharged into the intestine, thus aiding digestion. Bile performs a number of functions; for example it emulsifies fats and neutralises the low pH of semi-digested food as it leaves the stomach and enters the small intestine.

ΧΟΛΗ: Ουσία (πρασινό-καφέ αλκαλικό υγρό) η οποία παράγεται από τη χοληδόχο κύστη και απελεθερώνεται στο έντερο βοηθώντας έτσι την πέψη. Η χολή συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών; για παράδειγμα ομοιογενοποιεί λίπη και εξουδετερώνει το χαμηλό pH των ημί-αφομοιωμένων τροφών καθώς αυτές φεύγουν από το στομάχι και εισέρχονται στο λεπτό έντερο.

BILE: Substance produite par la vésicule biliaire, déchargée dans lintestin pendant la digestion. La bile remplit de nombreuses fonctions, par exemple lémulsification des matières grasses, la neutralisation de lacidité des aliments semi-digérés provenant de lestomac à leur entrée dans lintestin grêle.

BILIS: Sustancia (fluido alcalino verde-marronáceo), que es producido en primer lugar por la vesícula, antes de ser descargado al intestino, permitiendo la digestión. La bilis realiza varias funciones: por ejemplo, emulsiona las grasas y neutraliza el bajo pH del alimento semidigerido que es liberado por el estómago en el intestino delgado.

BILE: Substancia (fluído alcalino verde-marronáceo), que é producido en primeiro lugar pola vesícula, antes de ser descargado ao intestino, permitindo a dixestión. A bile realiza varias funcións: por exemplo, emulsiona as graxas e neutraliza o baixo pH do alimento semidixerido que é liberado polo estómago no intestino delgado.

EPE: Egy anyag (zöldesbarna lúgos folyadék), amelyet az epehólyag termel, ahonnan az emésztést segítve a bélcsatornába ürül. Az epének többféle szerepe van; például emulziót képez a zsírokból, és semlegesíti a gyomrot elhagyó és a vékonybélbe belépő félig emésztett étel alacsony pH-ját.

GALLE: Substans som produseres i galleblæren for så å bli ledet til tarmen der gallen hjelper til med fordøyelsen. Gallen har flere funksjoner, f.eks. emulgering av fett og nøytralisering av den sure magesaften som forlater magen og går inn i tynntarmen.

ZÓŁĆ: Substancja (zielono-brązowy płyn o odczynie zasadowym) wytwarzana przez pęcherzyk żółciowy i dostarczana do jelita, wspomagająca trawienie. Żółć pełni szereg funkcji; na przykład emulguje tłuszcze i neutralizuje niskie pH na wpół strawionego pokarmu opuszczającego żołądek i przechodzącego do jelita małego.

Was this helpful?
Omurgalılarda bulunan bir organ, karaciğer ve sindirim sistemiyle yakından ilişkili. Safra kesesi bir kanal vasıtasıyla safrayı sindirim sistemine aktarır.


GALL BLADDER: An organ occurring in vertebrates, closely associated with the liver and the alimentary tract. The gall bladder releases bile via a duct into the intestine.

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ: Ένα όργανο που υπάρχει στα θηλαστικά και συνδέεται στενά με το συκώτι και τον πεπτικό σωλήνα. Η χοληδόχος κύστη απελευθερώνει χολή στο λεπτό έντερο μέσω ενός αγωγού.

VESICULE BILIAIRE : Organe rencontré chez les Vertébrés, étroitement associé au foie et au tube digestif. La vésicule biliaire libère la bile dans un canal qui débouche dans lintestin.

VESÍCULA / VESÍCULA BILIAR: Órgano presente en vertebrados, directamente asociado al hígado y al tracto digestivo. La vesícula secreta bilis, a traves de un conducto, al intestino.

VESÍCULA / VESÍCULA BILIAR: Órgano presente en vertebrados, directamente asociado ao fígado e ao tracto dixestivo. A vesícula secreta bile, a traves dun conduto, ao intestino.

EPEHÓLYAG: Gerincesekben található szerv, amely szoros kapcsolatban van a májjal és a tápcsatornával. Az epe az epehólyagból egy vezetéken át ürül a bélbe.

GALLEBLÆRE: Organ som forekommer hos virveldyr (vertebrater), forbundet til lever og fordøyelseskanalen. Galleblæren utskiller galle, via en kanal, til tarmen der den øker pH i den sure magesaften fra magen og emulgerer fett. I tarmen fremmes nedbrytningen av næringsstoffer av økt pH siden enzymene i tarmen har høyere pH-optimum en enzymene i magen. Gallens fett-emulgerende egenskaper gjør at fettet blir lettere nedbrutt av lipaser i tarmen.

PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY: Narząd występujący u kręgowców, ściśle związany z wątrobą i przewodem pokarmowym. Poprzez specjalny przewód pęcherzyk żółciowy wydziela żółć do jelita .

Was this helpful?
Organizma guruplarının(akuakültür stoğu) hastalık/sağlık durumlarını gösteren resmi bildiri. Bu tür bir bildiri, yalnızca hastalıksız hayvanların ortaya konması anlamına gelmemekle birlikte analiz edilip de belirlenemeyen örneklerdeki hedef hastalıklar anlamına da gelmez. Bu hastalıklar belirlenme seviyesinin altında bir özellik gösterebilir ve bu yüzden, hastalık birikim riski sonucu, örnek miktarına, hayvan sayısına, kullanılan metodun hassaslığına bağlı olarak bu hastalıkların hayvanlar arası


HEALTH CERTIFICATION: An official statement declaring the health/disease status of a group of organisms (e.g. aquaculture stock). Such a statement does not necessarily mean that a shipment is disease-free, but that the target diseases for which the samples have been analyed have not been detected; they might be present below detection level, and therefore a residual risk of disease transfer exists, depending on sample size, size of the consignment and sensitivity of the method used.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ: Επίσημη δήλωση που αναφέρει την κατάσταση υγείας ή ασθένειας μιας ομάδας οργανισμών, π.χ. ενός καλλιεργούμενου αποθέματος. Μία τέτοια δήλωση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μια αποστολή είναι απηλλαγμένη ασθενειών αλλά ότι δεν βρέθηκαν οι ασθένειες, για τις οποίες εξετάστηκε το δείγμα. Οι ασθένειες ενδέχεται να είναι παρούσες, αλλά κάτω από το επίπεδο ανίχνευσης, και επομένως υπάρχει μη παραμένων κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών, οι οποίες είναι ανάλογες προς το μέγεθος του δείγματος, το μέγεθος τ

CERTIFICATION SANITAIRE: Document officiel déclarant létat sanitaire dun groupe dorganisme (par exemple, stock vivant en aquaculture). Un tel document ne signifie pas nécessairement quun chargement nest pas contaminé, mais que les maladies répertoriées pour lesquelles des échantillons ont été examinés nont pas été détectées. Elles peuvent être présentes en dessous du seuil de détection et un risque résiduel de maladie existe alors dépendant de la taille des échantillons, de la taille de lexpédition et de la sensibilité

CERTIFICACIÓN SANITARIA: Documento oficial que refleja el estado sanitario de un grupo de organismos (por ejemplo, stock de acuicultura). Tal documento de significa necesariamente que un grupo no está infectado, pero que la enfermedades por la cuales las muestras han sido examinadas no fueron detectadas. Estas enfermedades pueden estar presentes por debajo del limite de detección y que el riesgo residual de la enfermedad existe y su detección depende entonces del número de muestras, de expediciones y de la sensibilidad

CERTIFICACIÓN SANITARIA: Documento oficial que reflicte o estado sanitario dun grupo de organismos (por exemplo, un stock de acuicultura). Tal documento non significa necesariamente que un grupo non estea infectado, pero sí quere dicir que as enfermidades polas que se examinaron as mostras non foron detectadas. Estas enfermidades poden estar presentes por debaixo do limite de detección e que o risco residual da enfermidade aínda exista, a súa detección depende entón do número de mostras, do tamaño da remesa e da sensibi

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS: Élő szervezetek egy csoportjának (pl. halállománynak) egészséges voltát igazoló hivatalos nyilatkozat. Egy ilyen nyilatkozat nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szállítmány betegségmentes, hanem azt, hogy nem mutattak ki benne olyan betegségeket, amelyekre a mintákat vizsgálták; lehet, hogy a betegségek nem érik el a kimutathatósági szintet, emiatt mindig van bizonyos mértékű kockázat, amely a mintamérettől, a szállítmány méretétől és a kimutatási módszer érzékenységétől függ.

HELSEATTEST: En offisiell erklæring som angir helse- eller sykdomsstatus til en gruppe organismer (f.eks. akvakulturbeholdning). En slik attest betyr ikke nødvendigvis at forsendelse er sykdomsfri, men at sykdommen som det er analysert for ikke er funnet. Sykdommen kan være tilstede under deteksjonsnivå, så risikoen for sykdomsspredning er tilstede avhengig av prøvestørrelse, størrelse på forsendelsen og metode brukt.

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA: Oficjalne stwierdzenie określające stan zdrowotny/chorobowy grupy organizmów (np. obsady ryb w akwakulturze). Takie stwierdzenie nie koniecznie oznacza, że dany transport ryb jest wolny od chorób, ale że wybrane choroby, które zostały przebadane, nie zostały wykryte; mogą one występować poniżej poziomu wykrycia i dlatego istnieje stan ryzyka przeniesienia choroby, zależnie od wielkości próby, wielkości wysłanego ładunku i czułości zastosowanych metod badawczych.

Was this helpful?
Şeker kamışı, şeker kamışı vb. elde edilen şeker, bir disakkarit.


SUCROSE: Sugar, a disaccharide obtained from sugar cane, sugar beet, etc.

ΣΟΥΚΡΟΖΗ: Σάκχαρο, ένας δισακχαρίτης που προέρχεται από το σαχαροκάλαμο, από τα ζαχαρότευτλα, κτλ.

SUCROSE: Un disaccharide extrait de la canne à sucre , de la betterave à sucre...

SACAROSA: Azúcar/Glúcido, un disacárido obtenido de la caña de azúcar, remolacha azucarera, etc.

SACAROSA: Azucre/Glícido, un disacárido obtido da cana de azucre, remolacha azucreira, etc.

SZACHARÓZ: Cukor, a cukornádból, cukorrépából, stb. kivont diszacharid.

SUKROSE: Sukker, et disakkarid fra sukkerrør, sukkerroe, etc.

SACHAROZA: Cukier, dwusacharyd uzyskiwany z trzciny cukrowej, buraka cukrowego itp.

Was this helpful?
Belirli spesifik görevleri yerine getirmek amacıyla genellikle salgı bezleri tarafından salgılanan canlı organizmaların iç yapısında ya da dış ortamda kullanılan ürünlerdir.


SECRETION: The production and release of a substance by a cell (often in a gland), which performs a specific function inside or outside the organism.

ΕΚΚΡIΣΗ: Η παραγωγή και έκλυση μιας ουσίας από κύτταρα (συχνά αδένες), η οποία επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός ή εκτός του οργανισμού.

SECRETION: Production et libération dune substance secrétée par une cellule (souvent par une glande) qui remplit une fonction spécifique à lintérieur ou à lextérieur dun organisme.

SECRECIÓN: Producción y liberación de una sustancia secretada por una célula (a menudo por una glándula) que cumple una función específica en el interior o exterior de un organismo.

SECRECIÓN: Produción e liberación dunha substancia por unha célula (a miúdo nunha glándula) que cumpre unha función específica no interior ou exterior dun organismo.

ELVÁLASZTÁS: Valamilyen sejt (általában mirigysejt) által termelt, a szervezeten kívül vagy belül specifikus feladatot ellátó vegyület kibocsátása.

SEKRESJON: Produksjon og frisetting av en substans i en celle (ofte kjertel), som har en spesifikk funksjon i eller utenfor organismen.

WYDZIELANIE: Wytwarzanie i uwalnianie przez komórkę (często w gruczole) substancji, która wykonuje specyficzne funkcje wewnątrz lub na zewnątrz organizmu.

Was this helpful?
Bir populasyondaki pek çok hayvana (anomen) aynı zamanda zarar veren bir hastalık; geniş çapta ve hızlıca yayılır; cf. Epidemik.


EPIZOOTIC: A disease attacking many animals (anomen) in a population at the same time; widely diffused and rapidly spreading; cf. epidemic.

ΕΠIΖΩΟΤIΚΗ: Ασθένεια που προσβάλλει συγχρόνως πολλά ζώα σε έναν πληθυσμό, διαδίδεται ευρέως και εξαπλώνεται ταχέως. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος επιδημικός.

EPIZOOTIQUE: Maladie contagieuse qui atteint simultanément un grand nombre danimaux dans une population; largement répandu et à propagation rapide.

EPIZOÓTICO: Enfermedad contagiosa que afecta simultáneamente a un número de animales en una población, que está muy expandida y con una propagación rápida.

EPIZOÓTICO: Enfermidade que afecta moitos aninales dunha poboación ao mesmo tempo; extensamente difundida e con rápida propagación; epidemia

EPIZOOTIKUS: Olyan betegség amely egy populáció sok egyedét fertőzi meg rövid idő alatt; gyorsan és széles körben terjed; vö. járványos.

EPIZOOTI: En sykdom som angriper mange individer i en populasjon på samme tid; vidt spredt og raskt spredning. Jfr. epidemisk.

EPIZOOTYCZNY: Choroba atakująca w tym samym czasie wiele zwierząt w populacji; szeroko rozprzestrzeniona i szybko rozszerzająca się; porównaj: epidemiczny.

Was this helpful?
Klinik tanımları yapılmış olsun veya olmasın, patolojik vakaların belli bir bölgede kısa zaman içerisinde oluşan epidomolojik kısmı, bir salgın tek bir vakadan (sadece tek bir organizmanın etkilendiği) stoğun büyük bir kısmını etkileyecek şiddete kadar yayılabilir.


OUTBREAK: An epidemiological unit of pathological cases, clinically expressed or not, on a site over a limited period of time. An outbreak can range in severity from a single case (only one affected organism) to a large proportion of the stock.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΠIΔΗΜIΑΣ): Σύνολο παθολογικών περιστατικών, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, σε συγκεκριμένο χώρο (καλλιέργεια) και χρόνο. Η εκδήλωση της επιδημίας είναι δυνατό να περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό ή να αφορά μεγάλο ποσοστό του αποθέματος.

MANIFESTATION EPIDEMIQUE: Une unité epidémiologique des cas pathologiques, avec ou sans manifestations cliniques, dans un même site (piscicole) et pendant une durée limitée. La manifestation peut impliquer un seul cas (lorganisme affecté uniquement) jusquà plusieurs milliers de cas.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiológica de casos patológicos, con o sin alteraciones clínicas, en un mismo lugar (piscícola) y durante un periodo limitado. La manifestación puede implicar un solo caso (el organismo afectado únicamente) hasta varios miles de casos.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiolóxica de casos patolóxicos, con ou sen alteracións clínicas, nun mesmo lugar (piscícola) e durante un período limitado. A manifestación pode implicar un só caso (o organismo afectado unicamente) ata un número de casos que afecten a unha grande proporción do stock.

KITÖRÉS: Egy adott helyszínen, adott időtartam alatt előforduló kóros esetek (klinikai kifejeződéssel vagy anélkül) járványtani egyége. A kitörés súlyossága egyetlen esettől (csak egy érintett szervezet) az állomány jelentős részéig terjedhet.

UTBRUDD: En epidemiologisk enhet for patologiske tilfeller, kliniske uttrykt eller ikke, på en bestemt plass over en begrenset tidsperiode. Et utbrudd kan variere i omfang fra å ramme kun én enkelt organisme til ramme en stor del av beholdningen.

WYBUCH (choroby) : Jednostka epidemiologiczna przypadku chorobowego, wyrażona klinicznie lub nie, występująca w ograniczonym czasie na określonym terenie. Stopień ostrości wybuchu (choroby) może być zróżnicowany od pojedynczego przypadku (tylko jeden dotknięty organizm) do ubytków dużej części pogłowia.

Was this helpful?
Özel bir hormonun salınmasını uyaran ön hipofiz bezi gibi davranan ve hipotalamus tarafından üretilen bir maddedir. Bunlar ticari olarak mevcuttur ve olgunlaşma gelişimini artırmak için akuakültürde damızlık büyümesinde görev alırlar.


RELEASING HORMONE: A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ: Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.

HORMONE DE LIBERATION: Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.

HORMONA DE LIBERACIÓN: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.

HORMONA LIBERADORA: Substancia producida polo hipotálamo e que actúa na hipófise anterior para estimular a liberación dunha hormona específica. Comercialmente dispoñible e utilizada en acuicultura para provocar o desenvolvemento e a maduración no stock de reprodutores.

SERKENTŐ HORMON: A hipotalamuszban termelődő hormonok, amelyek az agyalapi mirigy elülső lebenyére hatva serkentik bizonyos hormonok elválsztását. Kereskedelmi forgalomban beszerezhetők és az akvakultúrában a tenyészállomány nemi érésének elősegítésére használhatók.

FRISETTENDE HORMONER: Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).

HORMON UWALNIAJĄCY (podwzgórza): Substancja, która jest uwalniana przez podwzgórze i oddziaływująca na przednią część przysadki mózgowej stymulując uwalnianie swoistego hormonu. Jest ona dostępna na rynku i używana w akwakulturze, celem przyspieszania u tarlaków dojrzewania płciowego.

Was this helpful?
Zorunlu parazitik gram negatif bakteri (Piscirickettsia salmonis)), dejeneratif hastalığa neden olmakta, ilk olarak Çinde 1989 yılında görülmüş, Coho salmon syndrome, Huito Disease ya da SRS oalrak bahsedilir. Coho, chinook ve Atlantic salmon ve gökkuşağı alabalığına etkilediği bilinmeketedir. Stok kayıpları haftada %3-7 olup toplamda % 90a ulaşabilmektedir


SALMONID RICKSETTSIA SEPTICAEMIA (RICKETTSIAL SALMON SYNDROME: Degenerative disease caused by the obligately parasitic gram negative bacteria (Piscirickettsia salmonis) first seen in Chile in 1989, where it was referred to as Coho salmon syndrome, Huito Disease or SRS. Known to affect coho, chinook and Atlantic salmon and rainbow trout. Stock losses can be 3 – 7% per week, rising to 90% overall.

ΣΗΨΑΙΜΙΚΗ ΡΙΚΕΤΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΩΝ (ΡΙΚΕΤΣΙΑΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΩΝ): Εκφυλιστική ασθένεια που προκαλείται από κατά Gram αρνητικά βακτήρια (Piscirickettsia salmonis). Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Χιλή το 1989 όπου αναφέρθηκε ως η ασθένεια του σολομού coho, ασθένεια Huito, ή SRS. Προσβάλει τους σολομούς coho και Chinook, καθώς και το σολομό του Ατλαντικού και την πέστροφα. Οι απώλειες μπορεί να είναι 3-7% εβδομαδιαίως φτάνοντας συνολικά μέχρι και το 90% της συνολικής παραγωγής.

SEPTICÉMIE RICKETTSIOSE DE SALMONIDES : Maladie dégénérative par la bactérie gram négative parasite obligé, Piscirickettsia salmonidés. Constatée pour la première fois au Chili en 1989 et appelée à ce moment syndrome de saumon Coho ou maladie d’Huito. Affecte les saumons Coho, Chinook et Atlantiques ainsi que les truites arc-en-ciel. Les pertes sont de 3 à 7% des stocks par semaine et peuvent atteindre 90 % globalement.

SEPTICEMIA RICKETSIAL DE LOS SALMÓNIDOS(SÍNDROME DE LA RICKETSIA DEL SALMON): Bacteria parásita obligada Gram. negativa degenerativa del salmón (Piscirickettsia salmoni ) encontrada en Chile en 1989 por primera vez en donde fue definida como síndrome del salmón Coho, Enfermedad de Huito o SRS. Afecta a las variedades de salmón del Atlántico, Coho, chinook y también a truchas. Las pérdidas pueden llegar al 3-7% semanal llegando a un 90% en su conjunto.

SEPTICEMIA RICKETSIAL DOS SALMÓNIDOS (SÍNDROME DA RICKETSIA DO SALMON): Enfermidade dexenerativa causada por unha bacteria parasita obrigada Gram. negativa (Piscirickettsia salmoni) atopada en Chile en 1989 por primeira vez, onde foi definida como síndrome do salmón Coho, Enfermidade de Huito ou SRS. Afecta ás variedades de salmón do Atlántico, Coho, Chinook e tamén a troitas arcoiris. As perdas no stock poden chegar ao 3-7% semanal chegando a un 90% no seu conxunto.

LAZACOK RICKETTSIA SZEPTIKÉMIÁJA: A Piscirickettsia salmonis nevű, obligát parazita Gram-negatív baktérium által okozott degeneratív betegség, amelyet először Chilében észleltek 1989-ben. Coho lazac szindrómának, Huito-betegségnek vagy SRS-nek is nevezik. A coho, chinook és atlanti lazacot. illetve a szivárványos pisztrángot veszélyezteti. Az állomány fogyása elérheti a 3-7%-ot hetente, öszzesen pedig a 90%-ot.

SALMONID RICKETTSIA SEPTIKEMI: Degenerativ eller obligat parasittisk gramnegativ bakterie (Piscirickettsia salmonis ) først oppdaget i Chile i 1989, hvor sykdommen den medførte ble referert til som Coho salmon syndrome, Huito disease eller SRS. Kjent fra coho, chinook og atlantisk laks og regnbueørret. Dødeligheten kan være 3-7% hver uke og 90% totalt.

RIKETSIALNA POSOCZNICA ŁOSOSIOWATYCH: Choroba zwyrodnieniowa, powodowana przez pasożytnicze obligatoryjne bakterie Gram-ujemne (Piscirickettsia salmonis); pierwszy raz stwierdzona w Chile w 1989 r., gdzie wywołała syndrom u łososia kiżuczy (Oncorhynchus kisutch), chorobę Huito lub SRS. Wiadomo, że atakuje łososie: kiżucz, czawycza (O. tschawytscha) i ł. atlantyckiego (Salmo salar) oraz pstrąga tęczowego (O. mykiss). Tygodniowe straty w obsadach mogą sięgać 3 - 7%, a ogółem dochodzą do 90%.

Was this helpful?
Nispeten ilkel bir teleost familyasından (Protocanthopterygii) diğer familyalarla ilişkisi net olmayan (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) ordosu Salmoniformesdir. Çoğu türlerinde adipoz yüzgeç vardır. Bunlar yuvarlak pullara sahip fizostomlardır (open Ductus pneumaticus). bunların çoğu anadromdur çok iyi gelişmiş doğduğu yere dönüş iç güdüsü vardır (open Ductus pneumaticus); bazı türlerde sınırlı bölgede yaşamaya uyum sağlayabilirler.


SALMONIDAE: A relatively primitive teleost family (Protocanthopterygii) with unclear relations to other families (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) within the order Salmoniformes. Most of the species possess an adipose fin. They are physostomes (open Ductus pneumaticus) with cycloid scales. Most salmonids are anadromous fish with a well-developed homing instinct; some species are capable of forming landlocked populations.

SALMONIDAE: Αρχέγονη οικογένεια τελεοστέων (Protocanthopterygii) ιχθύων με ασαφής σχέσεις με τις άλλες οικογένειες (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) της τάξης Salmoniformes. Τα περισσότερα είδη διαθέτουν ένα λιπώδες πτερύγιο. Τα περισσότερα είδη είναι φυσοστόμια (Ductus pneumaticus), με κυκλοειδή λέπια. Τα περισσότερα σολομοειδή είναι ανάδρομα ψάρια με ένα καλά αναπτυγμένο μηχανισμό παλιννόστησης. Ορισμένα είδη είναι σε θέση να δημιουργούνε πληθυσμούς απομονωμένους σε κλειστούς κόλπους (βλ.λ.)

SALMONIDAE: Famille de téléostéens relativement primitifs (protocanthopterygés) avec des affinités incertaines avec d’autres familles (coregonidés, thymallidés, plecoglossidés) parmi l’ordre salmoniformes. La plupart des espèces possèdent une nageoire adipeuse. Poissons physostomes (conduit pneumatique ouvert) avec des écailles cycloïdes. La plupart des salmonidés sont anadromes. Certaines espèces sont capables de former des populations en baies fermées à la mer.

SALMONIDAE: Familia de teleósteos primitivos (Protocantopterigios) sin una clara relación con otras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro del orden de los salmoniformes. Muchas de las especies tienen una escama adiposa. Son fisóstomos (con el Ductus pneumaticus abierto y con escamas cicloides. Muchos salmónidos son anádromos con un instinto de procedencia muy desarrollad. Muchas especies son capaces de formar poblaciones aisladas.

SALMONIDAE: Salmónidos: familia de teleósteos relativamente primitivos (Protocantopterigios) sen unha clara relación con outras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro da orde dos salmoniformes. Moitas das especies teñen unha aleta adiposa. Son fisóstomos (co conduto pneumático aberto) e con escamas cicloides. Moitos salmónidos son anadromos cun instinto de procedencia moi desenvolvido. Algunhas especies son capaces de formar poboacións illadas.

SALMONIDAE: Lacacfélék; viszonylag primitív csontoshalak (Protocanthopterygii) családja, amelynek rokonsága a lazacalkatúak (Salmoniformes) rendjének többi családjával (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) nem teljesen tisztázott. A legtöbb fajnak van zsírúszója. Légvezetékük (Ductus pneumaticus) nyitott, cikloid pikkelyeik vannak. A legtöbb lazacféle anadrom, hazatérési ösztönük jól fejlett. Néhány fajuk a tengertől elszakított populációk kialakítására is képes.

SALMONIDAE: Relativt primitiv teleostfamilie (overorden Protocanthopterygii) med uklart slektskap til andre familier (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) i ordenen Salmoniformes (laksefisk). De fleste artene har fettfinne. Alle har fysostom svømmeblære (åpen Ductus pneumaticus ) og sykloide skjell. De fleste artene i familien er anadrome fisk med en velutviklet evne til å finne tilbake til oppvekstområdene. Noen arter kan ha populasjoner med hele livssyklusen i ferskvann.

RODZINA RYB ŁOSOSIOWATYCH (Salmonidae): Stosunkowo prymitywna rodzina ryb kostnoszkieletowych (Protocanthopterygii) z niejasnym pokrewieństwem z innymi rodzinami (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) wewnątrz rzędu Salmoniformes. Większość gatunków posiada płetwę tłuszczową. Są to ryby otwartopęcherzowe z łuskami cykloidalnymi. Większość łososiowatych stanowią ryby anadromiczne z dobrze rozwiniętym instynktem umożliwiającym powrót do miejsca urodzenia; niektóre gatunki tworzą śródlądowe populacje (np. troć jeziorowa, S. trutta m.

Was this helpful?
Salvenilus genusuna ait balık türleri için kullanılan yaygın bir isimdir. Bunlar Kuzey Yarımkürenin tüm Holarktik bölgelerinde bulunur.


SALVELINID: Collective name for fish species belonging to the genus Salvelinus. These are distributed throughout the Holarctic regions of the Northern Hemisphere.

ΣΑΛΒΕΛΙΝΟΕΙΔΗ: Συλλογικό όνομα γιά τα είδη ψαριών του γένους Salvelinus. Απαντώνται σε όλες τις ολαρκτικές περιοχές του Βορείου ημισφαιρίου.

SALVELINIDES: Nom générique décrivant les poissons du genre Salvelinus, dont la distribution couvre les régions holarctique de lhémisphère nord.

SALVELÍNIDOS: Nombre genérico que describe peces del género Salvelinus, cuya distribución cubre zonas holárticas del hemisferio norte.

SALVELÍNIDOS: Nome xenérico que describe peixes do xénero Salvelinus, cunha distribución que cobre zonas holárticas do Hemisferio Norte.

SZAJBLING: A Salvelinus nemzetségbe tartozó lazacfélék gyűjtőneve. Ezek a fajok az északi félteke holarktikus területein őshonosak.

SALVELINUS: Slekt av laksefisk. Inneholder ulike røyer: Salvelinus alpinus (røye), S. malma (nordvest-amerikansk røye), S. fontinalis (bekkerøye), S. namaycush (kanadarøye) og S. leucomaensis (japansk røye).Er utbredt i holarktiske strøk på nordlige halvkule.

RYBY Z RODZAJY SALVELINUS: Zbiorowa nazwa gatunków ryb należących do rodzaju Salvelinus. Są one rozsiedlone w rejonach holarktycznych półkuli północnej.

Was this helpful?
Karındanbacklılar Yumuşakçalar sınıfında olup kabuklu ve kabuksuz olabilirler , Hareket için büyü ve kaslı ayaklarını kullanırlar. Bu grup deniz kulağı, deniz salyangozu, sümüklü böcekleri içerir.


GASTROPODS: Class of molluscs with a univalve shell or none; large musculcar foot, used in locomotion; includes abalone, whelks, winkles, slugs and snails.

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ: Κλάση μαλακίων με μονόθυρο κέλυφος ή χωρίς κέλυφος. Διαθέτουν μεγάλο μυïκό πόδα που χρησιμοποιείται στην κίνηση. Περιλαμβάνει τα σαλιγκάρια, τους γυμνοσάλιαγκες, τις λιττορίνες, κ.λ.π.

GASTEROPODES: Classe de mollusques comportant (ou non) une coquille univalve, avec muscle pédieux important servant à la locomotion. Il comprend les buccins, les bigorneaux, les limaces, les escargots et les ormeaux.

GASTERÓPODO: Clase ce moluscos que lleva (o no) una concha univalva, con un importante músculo pedio que sirve para la locomoción; incluye los abalones (oreja de mar) buccinos, bígaros y caracoles.

GASTERÓPODO: Clase de moluscos que leva (ou non) unha cuncha univalva, cun importante pé muscular que serve para a locomoción; inclúe os abalóns (orella de mar) buccinos, bígaros ou caramuxos, lesmas e caracois.

GASTROPODA: A puhatestűek egyik osztálya. Az ide tartozó fajoknak lehet egy darabból álló házuk; valamennyi fajnak nagyméretű, izmos lába van, amellyel lassú mozgásra képesek; ebbe az osztályba tartozik a kaliforniai ehető kagyló, valamint a meztelen- és házas csigák.

GASTROPODA (SNEGLER) : Klasse av bløtdyr (mollusker) med ett eller ingen skall. Har en stor muskuløs fot, som brukes til bevegelse. Inkluderer abalone, landsnegler og strandsnegler.

BRZUCHONOGI (Gastropoda): Klasa mięczaków bez lub z jedną muszlą; do poruszania się służy duża muskularna noga; obejmują: słuchotki kalifornijskie, trąbiki sfałdowane, pobrzeżki, nagie ślimaki i ślimaki.

Was this helpful?
Toplum birimlerinin mikroplardan arıtılması.


SANITATION: The disinfection of a culture unit.

ΕΞΥΓIΑΝΣΗ, (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ): Απολύμανση μιας μονάδας καλλιέργειας.

ASSAINISSEMENT: Désinfection dune installation de culture.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección de una instalación de cultivo.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección dunha instalación de cultivo.

HIGIÉNIA: Egy termelőegység fertőtlenítése.

RENHOLD: Desinfeksjon av en oppdrettsenhet.

HIGIENA : Dezynfekcja zespołu urządzeń akwakultury; utrzymanie warunków sanitarnych i higienicznych otoczenia.

Was this helpful?
Bir nesneyi sabit bir eksen etarfında rotasyonla koyan bir parça alet, eksene dik bir kuvvet uygular. Santrafüj sedimentasyon prensibine göre çalışır buna göre merkezcil ivme ağır parçacıkları radyal yönde (alta doğru) taşırken daha hafif nesneleri yukarı


CENTRIFUGE: A piece of equipment that puts an object in rotation around a fixed axis, applying a force perpendicular to the axis. The centrifuge works using the sedimentation principle, where the centripetal acceleration causes heavier particles to move out along the radial direction (the bottom) and lighter objects tend to move to the top.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ: Μηχάνημα στο εσωτερικό του οποίου τοποθετούνται αντικείμενα έχοντας ροπή ως προς ένα σταθερό άξονα στον οποίο εφαρμόζεται κατακόρυφη δύναμη. Η φυγόκεντρος λειτουργεί έχοντας ως βάση την ιζηματοποίηση, καθώς η κεντρομόλος επιτάχυνση που προκαλείται με τη λειτουργία της, αναγκάζει τα μεγαλύτερα κομμάτια να μετακινηθούν προς τα κάτω και τα πιο ελαφριά προς τα πάνω.

CENTRIFUGEUSE: Appareil destiné à mettre un objet en rotation autour dun axe fixe., en appliquant une force perpendiculaire à laxe. La centrifugeuse fonctionne selon le principe de sédimentation dans lequel laccélération centripète entraîne les particules les plus lourdes vers le bas, alors que les plus lègères vont vers le haut.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un objeto en rotación alrededor de un eje fijo, aplicando una fuerza perpendicular el eje. La centrífuga funciona usando el principio de sedimentación, donde la aceleración centrípeta provoca que las partículas más pesadas se desplacen a lo largo de la dirección radial (al fondo), y las más ligeras tiendan a dirigirse a la superficie.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un obxecto en rotación ao redor dun eixe fixo, aplicando unha forza perpendicular o eixe. A centrífuga funciona usando o principio de sedimentación, onde a aceleración centrípeta provoca que as partículas máis pesadas se despracen ao longo da dirección radial (ao fondo), e onde as máis lixeiras tendan a dirixirse á superficie.

CENTRIFUGA: Valamely tárgyat egy stabil tengely körül forgásba hozó, és a tengelyre merőleges erőhatást kifejtő eszköz. A centrifuga az ülepedés elvén alapszik, amelynél a centripetális gyorsulás miatt a nehezebb részecskék sugárirányban mozognak (a fenék felé), a könnyebbek pedig felfelé.

SENTRIFUGE: Mekanisme som slynger et objekt rundt en fast akse, som gir g-kraft vinkelrett til aksen. En sentrifuge virker etter sedimenteringsprinsippet, hvor sentripetalakselerasjonen får tyngre partikler til å bevege seg ut fra sentralaksen (mot bunnen), og lettere partikler mot toppen.

WIRÓWKA: Urządzenie, które wprowadza obiekt w ruch wirowy dokoła nieruchomej osi przez zastosowanie siły skierowanej prostopadle do tej osi. Wirówka powoduje sedymentację (osadzanie się) materiału, ponieważ przyspieszenie dośrodkowe sprawia, że cięższe cząstki przesuwają się na zewnątrz (na dno naczynia) a obiekty lekkie - do górnej części wirowanego materiału.

Was this helpful?
Üst çenenin arkasında ve damağın önünde yer alan genellikle üçgensel kemiksi yapı. Pek çok balıkta sapan kemiği, dişleri (vomer dişleri) taşıma görevi yapar. Anatomik olarak, diş taşıyan sapan kemiğine verilen doğru isim ön vomerdir.


VOMER: A media, commonly triangular bone in the anterior roof of the mouth just behind the upper jaw. In many fishes, the vomer bears teeth (the vomerine teeth). Anatomically, the correct name given to the tooth-bearing bone is prevomer.

ΥΝΙΣ: Τριγωνικό συνήθως οστούν στην πρόσθια οροφή του στόματος ακριβώς πίσω από την άνω γνάθο. Σε πολλά ψάρια η ύνις φέρει δόντια (υνιακά δόντια). Ανατομικά, το ορθό όνομα του οδοντοφόρου οστού είναι προ-ύνις.

VOMER: Los médian, triangulaire de la partie antérieure du palais juste en arrière du maxillaire supérieur. Chez beaucoup de poissons, le vomer porte des dents (les dents vomériennes). Anatomiquement, le nom correct de la pièce osseuse portant les dents est le prévomer.

VÓMER: Hueso mediano, triangular de la parte anterior del paladar justo detrás del maxilar superior. En muchos peces, el vómer lleva dientes (los dientes vomerianos). Anatómicamente, el nombre correcto de la pieza ósea que lleva dientes es el prevómer.

VÓMER: Óso mediano, triangular da parte anterior do padal xusto detrás do maxilar superior. En moitos peixes, o vómer leva dentes (os dentes vomerianos). Anatomicamente, o nome correcto da peza ósea que leva dentes é o prevómer.

VOMER: Ekecsont; általában háromszög alakú csont a szájpadlás elülső részén, közvetlenül a felső állkapocs mögött. Sok halfajban az ekecsonton fogak ülnek. A fogakat hordozó csont helyes anatómiai neve prevomer.

VOMER: (Vomer, lat. = plog) Midtstilt knokkel langt framme i hodeskjelettet, ventralt for ethmoidgruppen. Bærer ofte tenner.

LEMIESZ : Środkowa, zwykle trójkątna kość w przedniej górnej wewnętrznej części pyska, zaraz za górną żuchwą. U wielu ryb na lemieszu występują zęby (zęby lemieszowe). Poprawna anatomicznie nazwa dla kości z występującymi na niej zębami powinna brzmieć przedlemiesz (prevomer).

Was this helpful?
1) Suda köpüren bitki glikozlarının geniş bir grubudur; bunlar deterjan bazlı temizleyici ajanlarda emülsifiyer ve meşrubatlarda köpürtücü ajan olarak kullanılır. 2) Saponin aynı zamanda çay tohumu küspesinin hemolitik bileşenlerinin parçasıdır. (örn. mahua yağı küspesi , Bassia latifolia danmeydana gelmiştir. Bir çok Asya ülkesinde balıklardaki ve karides göllerindeki (göl temizleyici olarak isimlendirilir) rahatsızlık veren türleri öldürmek için kullanılır. Karideslerde saponin aşırı kullanılm


SAPONIN: (1) Term used for a large group of plant glycosides that foam in water; they are used in detergent-based cleaning agents as an emulsifier and as a foaming agent in beverages. (2) Saponins are also part of the haemolytic components of the tea seed cakes (e.g. mahua oil cake derived from Bassia latifolia) used in several Asian countries to kill nuisance species in fish and shrimp ponds (so-called "pond cleaners"). In shrimps, excessive use of saponin causes shell-softening. (3) Some saponins have

ΣΑΠΩΝΙΝΗ: (1) Ορος χρησιμοποιούμενος γιά μιά μεγάλη ομάδα φυτικών γλυκοζιτών που αφρίζουν στο νερό. Χρησιμοποιούνται ως γαλακτωματοποιητές σε απορρυπαντικά και για την παραγωγή αφρού στην ποτοποιΐα. (2) Οι σαπωνίνες αποτελούν μέρος των αιμολυτικών παραγόντων της "τεϊόπιττας" (π.χ. mahua, που παράγεται από Bassia latifolia) που χρησιμοποιείται σε πολλές ασιατικές χώρες για την θανάτωση ανεπιθύμητων ειδών σε δεξαμενές εκτροφής ψαριών και γαρίδων. Υπερβολική χρήση σαπωνίνης προκαλεί αποσκλήρυνση του εξωσκ

SAPONINE: (1) Terme décrivant un groupe de glycosides végétales qui moussent dans leau; utilisé dans les agents nettoyants à base de détergent ainsi que comme agent émulsifiant et agent moussant dans les boissons. (2) Agent hémolytique des extraits de Bassia latifolia utilisé dans plusieurs pays asiatiques afin de tuer des espèces nuisibles dans les bassins à poissons ou à crevettes. Une utilisation excessive provoque un ramollissement de la carapace des crevettes. (3) Certaines saponines ont une action m

SAPONINA: (1) Término que describe un grupo de glucósidos vegetales que espumajean en el agua; utilizada en los agentes de limpieza como detergentes así como agentes de emulsión y agentes de espuma en las bebidas. (2) Agente hemolítico de extractos de Bassia latifolia utilizado en varios países asiáticos con el fin de matar especies molestas en los estanques de peces o gambas. Una utilización excesiva provoca un ablandamiento de la carcasa de camarones y gambas. (3) Ciertas saponinas tienen capacidad de m

SAPONINA: (1) Termo usado para un grande grupo de glucósidos vexetais que escuman en auga; utilizada nos produtos de limpeza como deterxentes así como axente de emulsión e axente espumante en bebidas. (2) As saponinas tamén son parte dos compostos hemolíticos das tortas de semente de té (ex. Bassia latifolia) utilizadas en varios países asiáticos co fin de matar especies molestas nos estanques de peixes e lagostinos (tamén chamados "limpiador de estanques"). Unha utilización excesiva de saponina no cultiv

SZAPONIN: (1) A vízben habot képező növényi glikozidokat jelentő fogalom;a detergensalapú tisztítószerekben emulgálóként, illetve az üdítőitalokban habosító anyagként használják őket. (2) A szaponinok a kaméliaolaj-készítmények (pl. a Bassia latifolia-ból készített olajpogácsa) hemolitikus alkotórészei is. Néhány ázsiai országban a hal- és ráktenyésztés számára gondot jelentő halfajok ellen használják őket (ún. "tótisztítók"). A szaponinok túlzott használata a rákok pácéljának lágyulását okozhatja. (3) N

SAPONIN: (1) Betegnelsen er brukt for å beskrive store mengder glykosider fra planter, som danner skum på vannet. Brukes i vaskemidler og som emulgator i drikkevarer. (2) Saponiner er også del av den hemolytiske komponenten i ”tefrøkake” (f.eks. ”mahuaoljekake avledet fra Bassia latifolia), som brukes i flere asiatiske land for å drepe uønskete arter i fiske- og rekedammer. I rekeoppdrett fører overflødig bruk av saponin til at rekeskallet blir mykt. (3) Noen saponiner er giftige for en rekke schistosomi

SAPONINA: Termin używany w stosunku do dużej grupy glikozydów roślinnych, które pienią się w wodzie; są one używane w środkach czyszczących opartych na detergentach jako środek emulgujące i jako czynniki pieniące w napojach. (2) Saponiny są także częścią związków hemolitycznych makuchów z nasion herbaty (np. makuch uzyskiwany przy produkcji oleju mahua z nasion Bassia latifolia) używanych w kilku krajach Azji do zabijania niepożądanych gatunków ryb i krewetek w stawach (tzw. "oczyszczacze stawu”). U krew

Was this helpful?
Oomycetes sınıfından (en yaygın Saprolegnia ve Achlya da) mantarların neden olduğu alabalıklarında dahil olduğu bir tatlı su balık enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon, genellikle deri zararı (temas sonucu pul kaybı) veya takip eden lezyon oluşumudur. Üretme çiftliklerinde yumurta kaybına neden olan bir enfeksiyon olarak ta ifade edilir. Bu durumla, (a) mantar hiflerinin sağlıklı yumurtalara bulaşmasını önlemek için ölü yumurtaların atılması ve (b) ağır vakalarda mantara karşı tedaviler ile mücadele e


SAPROLEGNIASIS: An infection of freshwater fish (including salmonids) by fungi from the class Oomycetes (most commonly from the genera Saprolegnia or Achlya). This infection is usually secondary, following wounding or skin damage (e.g scale loss during handling). Also refers to an infection which causes mortalities of eggs in hatcheries; it is combated by (a) the removal of dead eggs to prevent fungal hyphae from spreading to healthy eggs and (b) fungicidal treatments in severe cases.

ΣΑΠΡΟΛΕΓΝΙΑΣΗ: Μόλυνση των ψαριών του γλυκού νερού, περιλαμβανομένων των σολομοειδών, από μύκητες της κλάσης των ωομυκήτων (κυρίως από τα γένη Saprolegnia ή Achlya). Συνήθως είναι δευτερογενής μόλυνση που ακολουθεί τραυματισμό ή άλλη δερματική βλάβη (π.χ. απώλεια λεπιών κατά τον χειρισμό). Επίσης μόλυνση που προκαλεί θνησιμότητα των αυγών σε εκκολαπτήρια και που αντιμετωπίζεται με απομάκρυνση των νεκρών αυγών, ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση των μυκητικών υφών στα υγιή αυγά και με χρήση μυκητοκτόνων σε σοβαρές

SAPROLAGENIOSE: Infection affectant les poissons deau douce, y compris les salmonidés, par des champignons de la classe des Oomycetes (surtout des genres Saprolegnia et Achyla). La saprolageniose est habituellement une infection secondaire suite à des lésions dermiques (perte décailles pendant la manipulation des poissons par exemple). Egalement une infection doeufs de poissons qui provoque des mortalités. La prophylaxie consiste en lélimination des oeufs morts afin dempêcher les hyphes fongiques de sétaler sur

SAPROLEGNIASIS: Infección que afecta peces de agua dulce, incluidos los salmónidos, por hongos de la clase de Oomicetos (sobre todo de los géneros Saprolegnia y Achlya). La saprolegniasis es normalmente una infección secundaria después de lesiones dérmicas (pérdida de escamas durante la manipulación de peces por ejemplo). También una infección de huevos de peces que provoca mortalidades. La profilaxis consiste en eliminar huevos muertos para impedir las hifas fúngicas de extenderse sobre los huevos sanos. En lo

SAPROLEGNIASE: Infección que afecta peixes de auga doce, incluídos os salmónidos, por fungos da clase de Oomicetos (sobre todo dos xéneros Saprolegnia e Achlya). A saprolegniase é normalmente unha infección secundaria despois de lesións dérmicas (perda de escamas durante a manipulación de peixes por exemplo). Tamén unha infección de ovos de peixes que provoca mortalidades. A profilaxe consiste en eliminar ovos mortos para impedir as hifas fúnxicas de estenderse sobre os ovos sans. Nos casos agudos, imponse un

SAPROLEGNIASIS: Édesvízi halak (ideértve a lazacféléket is) gombás fertőzése, amelyet az Oomycetes osztályba tartozó gonbafajok okoznak (általában a Saprolegnia vagy az Achlya nemzetség fajai). A fertőzés gyakran másodlagosan, valamilyen sebet vagy bőrsérülést követően alakul ki (pl. kezelés során bekövetkező pikkelyvesztés). Olyan fertőzést is jelent, amely az ikrák pusztulását okozza a keltetőkben; ilyen esteben a védekezés módja (a) az elpusztult ikrák eltávolítása, és ezzel a fertőzés terjedésének megakad

SAPROLEGNIOSE: Infeksjon av sopp tilhørende klasse Oomycetes (oftest fra slektene Saprolegnia og Achlya) på ferskvannsfisk (inkludert laksefisk). Infeksjonen er oftest sekundær som følge av skader eller ødeleggelser på huden (f.eks. skjelltap ved håndtering). Henviser også til en infeksjon som gir økt dødelighet på egg i klekkerier. Bekjempes ved: (a) Fjerning av døde egg for å hindre at sopphyfer sprer seg på friske egg. (b) Behandling med soppdrepende midler i alvorlige tilfeller.

SAPROLEGNIOZA: Infekcja ryb słodkowodnych (łącznie z rybami łososiowatymi) grzybami z klasy Oomycetes (najbardziej powszechne z rodzaju Saprolegnia lub Achlya). Infekcja ta jest zwykle wtórna, następuje po zranieniu lub uszkodzeniu skóry (np. utrata łuski w czasie manipulacji). Również odnosi się do infekcji, która powoduje obumieranie jaj w wylęgarniach; jest zwalczana przez: (a) usuwanie obumarłych jaj, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się strzępkom grzybiczym na zdrowe jaja oraz (b) w ostrych przypadkach – p

Was this helpful?
Toprakta ve tatlı sularda bulunan bir mantar cinsi.


SAPROLEGNIA: A genus of fungi found in fresh water and in soil.

SAPROLEGNIA: Γένος μυκήτων που απαντά στο έδαφος και στο γλυκό νερό.

SAPROLEGNIA: Genre de champignon rencontré dans les eaux douces et le sol.

SAPROLEGNIA: Género de hongo encontrado en las aguas dulces y en el suelo.

SAPROLEGNIA: Xénero de fungo atopado en augas doces e chan.

SAPROLEGNIA: Édesvízben és a talajban előforduló gombák nemzetsége.

SAPROLEGNIA: Soppslekt som lever i ferskvann og jord.

SAPROLEGNIA: Rodzaj grzyba występującego w wodzie słodkiej i glebie.

Was this helpful?
Çoğunlukla salmonid türlerinin solungaçlarında görülen, Saprolegnianın sebep olduğu bir mantar hastalığıdır.


COTTON WOOL DISEASE: Fungal disease caused by Saprolegnia sp.in the gills of salmonids manifesting itself as distinct white growths.

ΒΑΜΒΑΚIΑΣΗ: Μυκητιακή ασθένεια που προκαλείται από τη Saprolegnia στα βράγχια των σολομοειδών. Τα προσβεβλημένα ψάρια εμφανίζουν άσπρες τούφες.

MALADIE DU COTON: Maladie provoquée par une saprolegéniale (champignon) affectant les branchies des salmonidés et caractérisée par des excroissances blanches.

ENFERMEDAD DE ALGODÓN: Enfermedad causada por Saprolegnia que afecta las branquias de salmónidos y se caracteriza por excrecencias blancos.

ENFERMIDADE DO ALGODÓN: Enfermidade fúnxica causada por Saprolegnia sp. que afecta as branquias de salmónidos e se caracteriza por masas brancas marcadas.

SZÁJPENÉSZ: A Saprolegnia fajok által okozott gombás fertőzés, amely a lazacfélék kopoltyúit támadja meg, és jól elkülöníthető fehér kinövéseket okoz.

SAPROLEGNIOSE (COTTON WOOL DISEASE): Soppsykdom forårsaket av Saprolegnia sp. På gjeller fra laksefisk, åpenbarer seg som tydelige hvite vekster.

CHOROBA BAWEŁNIANA: Choroba grzybicza powodowana przez Saprolegnia sp. Atakuje skrzela ryb łososiowatych a manifestuje się wyraźnym białym porostem grzybni.

Was this helpful?
Ayırt edici sarı kuyruklu balıkların topluluğu için kullanılan spesifik olmayan bir kavramdır. Örneğin, (Seriola lalandei), (Ocyurus chrysurus). Japonya da üretilir.


YELLOW TAIL: General non-specific term for a variety of fishes with distinctive yellow tails, e.g. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Farmed in Japan.

ΚΙΤΡΙΝΟΚΕΡΚΟ: Γενικός μη ειδικός όρος για μια ποικιλία ψαριών με κίτρινη ουρά συγγενή με το Μαγιάτικο και τον Λουτιάνο πχ. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Καλλιεργούνται στην Ιαπωνία

QUEUES JAUNES: Nom commun décrivant certains poissons dont les nageoires caudales sont jaunes; par exemple la sériole Seriola lalandei et le vivaneau Ocyurus chrysurus, tout deux sujets de la pisciculture japonaise.

COLA AMARILLA: Nombre común para describir ciertos peces cuyas aletas caudales son amarillas; por ejemplo la Seriola lalandei y Ocyurus chrysurus cultivadas en Japón.

COLA AMARELA: Nome común inespecifico para unha variedade de peixes con distintivas aletas caudais amarelas; por exemplo Seriola lalandei e Ocyurus chrysurus. Cultivadas en Xapón.

ÉRDESFARKÚ HALAK: Több halfaj közös gyűjtőneve. A fajok jellegzetessége a sárga farokrész. Ilyen pl. a Seriola lalandei és az Ocyurus chrysurus. Japánban tenyésztik őket.

YELLOW TAIL: Generell benevnelse på flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. ArteniSeriola quinqueradiata/i er en vanlig oppdrettsart i Japan.

SERIOLA: Ogólna niespecyficzna nazwa ryb z rodzaju Seriola, wyróżniających się żółtymi ogonami; np. hodowane w Japonii seriola lalanda (Seriola lalandei) i seriola olbrzymia (Seriola quinqueradiata).

Was this helpful?
Balık temasıyla etkinleştiğinde yem tanelerini dağıtan alettir. Çoğu balık türü bu aletleri kullanmaları için eğitilebilir. Akıllı yem kabı veya sarkaç yemlik olarak da bilinirler. Genellikle sarkaçla etkin hale getirilirler.


PENDULUM FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΜΟΧΛΟ-ΤΑΪΣΤΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

NOURRISSEUR A BALANCIER: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

ALIMENTACIÓN CON PÉNDULO: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE AUTODEMANDA /PÉNDULO: Dispositivo que distribúe os gránulos de penso cando se activa mediante o contacto cos peces.Muchas especies de peixes poden ser adestrados para usar estes alimentadores. Tamén chamado alimentador de autodemanda ou alimentador de péndulo, estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

INGÁS ETETŐ: Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani a használatára. Önetetőnek vagy ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.

PENDELAUTOMAT: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK WAHADŁOWY: Urządzenie, które wydaje paszę granulowaną, a uruchamiane jest przez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być nauczonych do jego wykorzystywania. Nazywany jest również karmnikiem "na żądanie" lub "wahadłowym", gdyż uruchamiany jest zwykle za pośrednictwem "wahadła".

Was this helpful?
Sabit veya sabit olmayan tesisatlardan halatlara veya diğer yapılara asılması (halat kültürü de denir) vasıtasıyla kültür türlerinin büyütüldüğü kültür metodu. Syn. asılı kültür; cf. sal kültürü, uzun halat kültürü.


HANGING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. suspended culture; cf. raft-culture, long-line culture.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2): Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

CULTURE SUR CORDES: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CUERDAS: Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

CULTIVO EN CORDAS: Tipo de cultivo onde as especies de cultivo están a engordar en cordas suspendidas (tamén chamado cultivo en corda), ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, marcos, plataformas flotantes, long lines). Sin. cultivo suspendido, cultivo en batea, cultivo en long-line.

FÜGGŐ KULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. függesztett kultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

HENGENDE KULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

HODOWLA ZAWIESZONA: Metoda hodowli, w czasie której hodowane gatunki są odchowywane na zawieszonych linach (również nazywana hodowlą sznurową), lub innych strukturach zwisających z przytwierdzonych lub pływających urządzeń (pławy, ramy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowle linowa (porównaj: hodowla tratwowa, h. sznurowa).

Was this helpful?
Kanserli dokunun kötü huylu tümörü vücudun destek dokularına benzeyen bozuk hücrelerden oluşur.


SARCOMA: A malignant tumour whose parenchyma is composed of anaplastic cells (anaplasia) resembling those of the supportive tissues of the body.

ΣΑΡΚΩΜΑ: Κακοήθης όγκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά κύτταρα (πρβλ. αναπλασία) που μοιάζουν με τα κύτταρα του ερειστικού (στηρικτικού) ιστού του σώματος.

SARCOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de cellules anaplastiques qui ressemblent à celles des tissus conjonctifs du corps.

SARCOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemeja a células de tejidos conjuntivos del cuerpo.

SARCOMA: Tumor maligno cuxo parénquima componse de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemella a células de tecidos conxuntivos do corpo.

SZARKÓMA: Rosszindulatú daganat, amelynek szövete anaplasztikus sejtekből áll. A sejtek a test támasztószöveteinek sejtjeihez hasonlóak.

SARKOM: Ondartet svulst der parenkymet er bygd opp av anaplastiske celler (anaplasi), som ligner på cellene i kroppens støttevev.

MIĘSAK: Złośliwy guz, którego miąższ składa się z komórek anaplastycznych (anaplazja) przypominających te, które stanowią podporę tkanek ciała.

Was this helpful?
Sudaki toplam kısmi gaz basıncını ölçmek için kullanılan bir araçtır.


SATUROMETER: An instrument used for the measurement of the total partial gas pressure in water.

ΚΟΡΕΣΜΟΜΕΤΡΟ: Οργανο χρησιμοποιούμενο γιά την μέτρηση του συνόλου των μερικών πιέσεων των αερίων στο νερό.

SATUROMETRE: Instrument qui sert à mesurer la totalité des pressions partielles des gaz dans leau. Instrument qui sert à mesurer le degré de saturation des gaz dans leau.

SATURÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la totalidad de presiones parciales de gases en agua. Instrumento que sirve para medir el grado de saturación de gas en agua.

SATURÓMETRO: Instrumento que serve para medir a totalidade de presións parciais de gases en auga. Instrumento que serve para medir o grao de saturación de gas en auga.

TELÍTETTSÉGMÉRŐ: A vízben oldott gázok teljes vagy részleges nyomását mérő műszer.

SATUROMETER : Instrument for å måling av det totale partialtrykket av gass i vann.

SATUROMETR: Przyrząd służący do pomiaru ogólnego ciśnienia parcjalnego gazów w wodzie.

Was this helpful?
Sazanlarda akut olarak meydana gelen yüksek ölüm oranlarıyla karakterize bir hastalıktır. Hastalık ajanı bir rabdovirus türüdür. Doğal ya da deneysel olarak meydana gelen enfeksiyonlarda, ödemler ve kanamalar gözlenir.


SPRING VIRAEMIA OF CARP: An acute disease of carp associated with a high mortality. The etiological agent is a rhabdovirus. Naturally and experimentally infected fish show peritonitis, enteritis, haemorrhages and oedema.

ΑΝΟIΞIΑΤIΚΗ IΑIΜIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΝΟΥ: Οξεία ασθένεια του κυπρίνου που σχετίζεται με μεγάλη θνησιμότητα και οφείλεται σε ένα ραβδοϊό. Φυσικά ή πειραματικά μολυνθέντα ψάρια εμφανίζουν περιτονίτιδα, εντερίτιδα, αιμορραγίες και οιδήματα.

VIROSE PRINTANIERE DES CARPES: Maladie aiguë des carpes associée à un fort taux de mortalité. Lagent étiologique est un rhabdovirus. Les signes pathologiques chez les poissons infectés naturellement ou expérimentalement sont la péritonite, lentérite, les hémorragies et des œdèmes.

VIBRIOSIS PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermedad aguda de las carpas asociada con una fuerte tasa de mortalidad. El agente etiológico es un rhabdovirus. Los síntomas patológicos en los peces infectados naturalmente o experimentalmente son la peritonitis, enteritis, hemorragia y edema.

VIROSE PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermidade aguda das carpas asociada cunha forte taxa de mortalidade. O axente etiolóxico é un rabdovirus. Os síntomas patolóxicos nos peixes infectados natural ou experimentalmente son a peritonite, enterite, hemorraxia e edema.

A PONTY TAVASZI VIRÉMIÁJA: Pontyok heveny, magas mortalitással járó betegsége, amelyet egy rhabdovírus okoz. Természetes vagy mesterséges úton fertőzött halakban a legfontosabb tünetek a hashártya- és bélgyulladás, a bevérzések és az ödéma.

VÅRVIREMI: Akutt rhabdovirusinfeksjon på karpe som gir høy dødelighet. Infisert fisk utvikler bukhinnebetennelse, enteritt, blødninger og ødemer.

WIOSENNA WIREMIA KARPI: Ostra choroba karpi połączona z wysoką śmiertelnością. Czynnikiem przyczynowym jest Rhabdovirus carpio. Naturalnie i doświadczalnie zakażone ryby wykazywały zapalenie otrzewnej i jelita oraz krwotok i obrzęk.

Was this helpful?
Belirli özelliklerle tanımlanmış yeni bireylerin elde edilmesi amacıyla uygulanan bilinçli anaç yönetim programı.


SELECTIVE BREEDING: Selection of mates in a breeding programme to produce offspring possessing certain defined characteristics.

ΕΠIΛΕΚΤIΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Επιλογή των συντρόφων σένα πρόγραμμα αναπαραγωγής ώστε να παραχθούν απόγονοι με συγκεκριμένα και καθορισμένα χαρακτηριστικά.

CROISEMENT SELECTIF: Lacte de choisir les géniteurs dans un programme delévage afin de produire une progéniture possedant certains caractères définis.

CRUCE SELECTIVO: El hecho de escoger los genitores en un programa de cultivo con el fin de producir una progenitura que posee ciertos caracteres definidos.

CRUZAMENTO SELECTIVO: O feito de escoller os xenitores nun programa de reprodución co fin de producir unha descendencia que posúa certos carácteres definidos.

SZELEKTÍV TENYÉSZTÉS: Egy tenyésztési programban a keresztezések kiválasztása azért, hogy valamilyen tulajdonság megjelenését előidézzük.

SELEKSJONSAVL: Seleksjon av par i et avlsprogram for å produsere avkom med visse definerte egenskaper.

HODOWLA SELEKCYJNA: Selekcja materiału w programie hodowlanym celem uzyskania stada rodzicielskiego (samic i samców), pozwalającego uzyskać potomstwo o określonych cechach.

Was this helpful?
Çiftliklerin su giriş ya da çıkış kısımlarında bulunan ve suda bulunan sediment olabilecek katı maddelerin uzaklaştırıldığı havuz.


SEDIMENTATION POND (SETTLING BASIN): A water treatment facility in which sedimentable solids are removed from the water; it may be sited at the inflow or outflow of a farm.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ (2): Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

BASSIN DE SEDIMENTATION: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Dispositivo para o tratamento de auga, no cal os sólidos sedimentables son eliminados do auga por sedimentación. Tal dispositivo pode estar na entrada ou na saída dunha instalación acuícola.

ÜLEPÍTŐMEDENCE: Olyan vízkezelő egység, amelyben az ülepíthető szilárd anyagok eltávolítódnak a vízből; egy halgazdaság befolyó vagy kifolyó vizének tisztítására használható.

RENSEBASSENG: Vannbehandlings fasilitet der sedimenterbare faste stoff fjernes fra vannet, kan være plassert i innløpet til eller utløpet fra ett oppdrettsanlegg.

STAW SEDYMENTACYJNY (odstojnik): Urządzenie do oczyszczania wody, w którym osadzające się cząstki zawiesiny są usuwane z wody; W gospodarstwie stawowym może być on usytuowany na dopływie lub odpływie wody.

Was this helpful?
Hidrografik şartlar olayı desteklediğinde su sütunu (sedimentasyon) içerisinden çökelen mineral ve organik maddelerin her ikisinden oluşan katı partikül maddeler.


SEDIMENT: Solid particulate material, both mineral and organic, that has settled from suspension in the water column (sedimentation) when hydrographic conditions favour this phenomenon.

IΖΗΜΑ: Στερεά σωματιδιακή ύλη, ανόργανη ή οργανική που καθιζάνει όταν οι υδρογραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.

SEDIMENT: Matière particulaire solide, minérale et organique, qui sest déposée au fond de leau quand les conditions hydrologiques ne les maintiennent plus en suspension.

SEDIMENTO: Materia particular sólida, mineral y orgánica, que se deposita en el fondo del agua cuando las condiciones hidrológicas no les mantienen en suspensión.

SEDIMENTO: Materia particular sólida, mineral ou orgánica, que se depositou no fondo da auga (sedimentación) cando as condicións hidrolóxicas non os manteñen en suspensión.

ÜLEDÉK: Szilárd részecskékből álló szervetlen vagy szerves anyag, amely kiülepszik a vízoszlopból, ha a vízrajzi viszonyok ezt lehetővé teszik.

SEDIMENT: Fast partikulært materiale, både mineralt og organisk, som består av utfelt materiale fra vannsøylen (sedimentering). Slik sedimentering finner sted der/når de hydrografiske forholdene favoriserer fenomenet.

NAMUŁ (osad): Stałe cząstki materiału, tak mineralnego jak i organicznego, sedymentujące z zawiesiny wody w zbiorniku w warunkach hydrograficznych sprzyjających temu zjawisku.

Was this helpful?
Üst kısmı dört eşit bölüme ayrılmış ve karşılıklı bölümler zıt renklere (siyah-beyaz) boyanmış çapı 20 cm olam yuvarlak bir daire şeklinde tasarlamış özel bir aparattır. Su içerisine daldırılarak kaybolduğu derinliğin ölçülmesiyle ışığın suda absorbe olduğu derinliği ölçmede kullanılır. Su kolonunun bulanıklığını beli,rlemede kolay ve ucuz bir metottur.


SECCHI DISK: A circular plate (20 cm diameter), the upper surface of which is divided into four equal quadrants and so painted that two quadrants directly opposite each other are black and the intervening ones white. It is used to measure light penetration or transparency of water and lowered on a calibrated line until it disappears. A relatively inexpensive means of measuring turbidity in the water column.

SECCHI ΔΙΣΚΟΣ: Κυκλικός δίσκος (διαμέτρου 20 cm), η άνω επιφάνεια του οποίου χωρίζεται σε 4 ίσα μεταξύ τους τεταρτημόρια και βάφεται κατά τρόπο ώστε τα 2 ακριβώς απέναντι είναι μαύρα ενώ τα 2 ενδιάμεσα λευκά. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διείσδυσης του φωτός ή την διαύγεια του νερού. Καταδύεται πάνω σ ένα βαθμολογημένο σχοινί ώσπου να εξαφανιστεί. Αποτελεί ένα σχετικά φθηνό μέσον για την μέτρηση της θολότητας της υδάτινης στήλης, που είναι ενδεικτική γιά την ποιότητα του νερού.

DISQUE DE SECCHI: Disque circulaire (denviron 20 cm de diamètre) dont la surface supérieure est divisée en quatre secteurs égaux qui sont peints alternativement en noir et blanc; dispositif utilisé afin de mesurer la pénétration de la lumière dans leau; il est immergé au bout dun filin étalonné jusquà sa disparition. Un moyen peu cher de mesurer la turbidité de leau, un indicateur de la qualité de cette dernière.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) cuya superficie esta dividida en cuatro sectores iguales pintados alternativamente en negro y blanco; dispositivo utilizado para medir la penetración de la luz o la transparencia del agua; sumergido en una línea calibrada hasta su desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir la turbidez en columna de agua.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) a superficie superior da cal esta dividida en catro sectores iguais pintados alternativamente en negro e branco; dispositivo utilizado para medir a penetración da luz ou a transparencia da auga, somerxínndoo nunha liña calibrada ata a súa desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir a turbidez na columna de auga.

SECCHI-KORONG: 20 cm átmérőjű, kör alakú lemez, amelynek felső felszínét négy, egyenlő negyedre osztják és úgy festik ki, hogy két, egymással szemben lévő negyed fekete lesz, a másik kettő pedig fehér. A fény behatolási mélységének, illetve a víz átlátszóságának mérésére szolgál. A vízbe egy kalibrált zsinóron eresztik le addig, amíg a negyedek még megkülönböztethetők egymástól. A vízoszlop zavarosságának mérésére szolgáló, viszonylag olcsó módszer.

SECCHI-SKIVE : Sirkulær plate (20 cm i diameter), der øvre overflate er delt opp i fire like deler. Annenhver del er malt svart, mens de resterende er hvite (to svarte og to hvite). Brukes til å måle siktedyp i vannmasser, ved at den senkes ned med et måletau. Enkel og billig metode for å måle turbiditet i en vannsøyle.

KRĄŻEK SECCHIEGO: Okrągła płytka (średnica 20 cm), której górna powierzchnia jest podzielona na cztery ćwiartki, które są tak pomalowane, że dwie ćwiartki położone naprzeciw siebie są czarne a leżące między nimi są białe. Służy on do pomiaru przenikania światła lub przezroczystości wody; spuszczana jest na kalibrowanej lince do momentu, aż zniknie z pola widzenia. Stosunkowo tani sposób pomiaru mętności w słupie wody.

Was this helpful?
Hastalık bulaşmış bir canlıya farklı bir tür hastalık etkeninin bulaşmasıyla oluşan ikinci enfeksiyon, Örneğin saprolegniazis.


SECONDARY INFECTION: An infection in an animal which is already infected by a pathogenic organism of another kind, e.g. saprolegniasis.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση που προσβάλλει ένα ζώο που έχει ήδη μολυνθεί από έναν άλλου είδους παθογόνο οργανισμό. π.χ. σαπρολεγνίαση.

INFECTION SECONDAIRE: Infection dun organisme qui est déjà atteint dune infection différente. Par exemple saprolegnose.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección de un organismo que ya esta infectado por un agente patógeno diferente. Por ejemplo saprolegniasis.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección dun organismo previamente infectado por un axente patóxeno diferente. Por exemplo, a saprolegniase.

MÁSODLAGOS FERTŐZÉS: Olyan szervezetben bekövetkező fertőzés, amely már valamilyen más kórokozóval fertőzött. Pl. saprolegniasis.

SEKUND?RINFEKSJON: Infeksjon av et dyr som allerede er infisert av en annen sykdomsfremkallende organisme. F.eks. saprolegniose.

WTÓRNE ZAKAŻENIE: Zakażenie zwierzęcia, które jest już zakażone przez organizm patogenny innego rodzaju, np. saprolegniozę.

Was this helpful?
Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması, yapının, fizyolojinin ya da davranışların bozulması, gözlemin değerlendirilmesi


SYMPTOM: Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

SYMPTOME: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SÍNTOMA: Manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.

SÍNTOMA: Manifestación dunha enfermidade, por exemplo en anomalías na estrutura, fisioloxía ou comportamento, que é interpretada por un observador.

TÜNET: Egy betegség megjelenési formája, például szerkezeti, élettani vagy viselkedésbeli változás, amelyet a megfigyelő értelmez.

SYMPTOM: Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.

OBJAW/SYMPTOM: Każde ujawnienie się choroby, jak np. odchylenie w budowie od normy, fizjologii lub zachowaniu się, które zostało zauważone przez obserwatora.

Was this helpful?
Bir hastalığı tanımlayan birkaç işaret veya semptom.


SYNDROME: A group of signs or symptoms which, when considered together, characterize a disease.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Σύνολο σημείων ή συμπτωμάτων τα οποία, χαρακτηρίζουν μία ασθένεια.

SYNDROME: Ensemble des signes ou des symptômes qui caractérisent une maladie.

SÍNDROME: Conjunto de signos o síntomas que caracterizan una enfermedad.

SÍNDROME: Conxunto de signos ou síntomas que, examinados conxuntamente, caracterizan unha enfermidade.

TÜNETEGYÜTTES: Egy betegség jeleinek vagy tüneteinek csoportja, amelyek az adott betegségre együttesen jellemzőek.

SYNDROM: En gruppe med tegn eller symptomer som når de betraktes ilag karakteriseres som en sykdom.

ZESPÓŁ/SYNDROM: Grupa objawów lub symptomów, które łącznie rozważane, charakteryzują daną chorobę.

Was this helpful?
Ayrı elemanları bir bütün halinde birleştirme işleminin sonucu. İngilizcede sıfat sentezin anlamı yapaydır kimyadaki kullanımından gelir, örneğin bileşiklerin yapay üretimi, örn. sentetik kauçuk.


SYNTHESIS: The process or result of building up separate elements, into a connected whole.In English, the adjective synthetic means artificial, from its use in chemistry, as artificial production of compounds, e.g., synthetic rubber.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Η διαδικασία ή το αποτέλεσμα που προκύπτει από την ένωση ξεχωριστών στοιχείων ώστε να δημιουργεί μια ενιαιά ουσία. Στα αγγλικά το επίθετο "συνθετικός" σημαίνει κάτι το τεχνητό. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στη Χημεία (π.χ. Συνθετική Χημεία), για να περιγράψει τη σύνθεση τεχνητών προϊόντων, π.χ. συνθετικό καουτσούκ.

SYNTHESE: Procédé ou résultat dune construction à partir déléments séparés, dans un ensemble logique. En Anglais, ladjectif synthétique signfie artificiel, tel quil est utilisé en chimie pour la production artificielle de substances, par exemple le caoutchouc synthétique.

SÍNTESIS: Proceso o resultado de la acumulación de elementos independientes en un todo interconectado. En español, el adjetivo sintético significa artificial, por su empleo en química, como la producción artificial de compuestos, p. ej., caucho sintético.

SÍNTESE: Proceso ou resultado da acumulación de elementos independentes nun todo interconectado. En español, o adxectivo sintético significa artificial, polo seu emprego en química, como a produción artificial de compostos, p. ex., caucho sintético.

SZINTÉZIS: Különböző anyagok egységes egésszé való egyesítésének folyamata. A magyar nyelvben a "szintetikus" melléknév mesterségest jelent, és a kémiai szóhasználatból ered, ahol vegyületek mesterséges előállítását jelenti, pl. szintetikus gumi.

SYNTESE: Prosessen, eller resultatet av, å sette sammen enkeltelementer til en sammensatt helhet. Adjektivet Syntetisk betyr kunstig, fra dets bruk i kjemi ved kunstig produksjon av materialer, f.eks. syntetisk gummi.

SYNTEZA: Proces lub wynik łączenia odrębnych elementów w całość. W znaczeniu przymiotnikowym syntetyczn/y/a/e oznacza sztuczn/y/a/e - w sensie chemicznym, przy sztucznym wytwarzaniu pewnych substancji, np. guma syntetyczna.

Was this helpful?
Yaşayan organizmaların dokusunda, mikroorganizmaların faaliyetleri tarafından meydana gelen kokuşma ile sonuçlana bozulmalar.


SEPTIC: A term applied to a condition of the tissues caused by micro-organisms living on them, leading ultimately to putrefactions.

ΣΗΠΤΙΚΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση των ιστών που προκαλείται από μικροοργανισμούς που ζουν πάνω σ αυτούς και που οδηγεί τελικά στην σήψη των ιστών αυτών.

SEPTIQUE: Se dit dune condition des tissus provoquée par les micro-organismes qui y vivent; putrescent.

SÉPTICO: Dícese de un estado de tejidos provocado por los microorganismos que viven en estos tejidos y que conducen a la putrefacción.

SÉPTICO: Dise dun estado de tecidos provocado polos microorganismos que viven nestes tecidos e que conducen á putrefacción.

SZEPTIKUS: A szöveteknek azt az állapotát jelentő fogalom, amelyet a szövetekben élő mikroorganizmusok idéznek elő, és amely végül rothadáshoz vezet.

SEPTISK: Betegnelse brukt om en tilstand i vev som er forårsaket av mikroorganismer som lever i dem, fører til slutt til forråtnelse.

SEPTYCZNY/ZAKAŹNY: Termin stosowany w odniesieniu do stanu tkanek, spowodowanego przez żyjące na nich mikroorganizmy, powodujące ostatecznie ich gnicie.

Was this helpful?
Bakteriyel enfeksiyonların kan akışında bulunmasıyla karakterize olan klinik bir sendromdur.


SEPTICAEMIA: A clinical syndrome characterized by a bacterial infection of the blood stream.

ΣΗΨΑΙΜΙΑ: Κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από βακτηριακή μόλυνση, στο κυκλοφορικό σύστημα.

SEPTICEMIE: Syndrome clinique caractérisé par une infection bactérienne du système sanguin.

SEPTICEMIA: Síndrome clínico caracterizado por infección bacteriana del sistema sanguíneo.

SEPTICEMIA: Síndrome clínica caracterizada por infección bacteriana do sistema sanguíneo.

SZEPTIKÉMIA: A véráram bakteriális fertőzésével jellemezhető klinikai tünetegyüttes.

SEPTIKEMI (BLODFORGIFTNING): Klinisk syndrom karakterisert ved bakterieinfeksjon i blodet.

POSOCZNICA: Syndrom kliniczny charakteryzujący się zakażeniem bakteryjnym płynącej krwi.

Was this helpful?
Reseptör içinde özel bir tepki yaratan vücut işaretleri yada davranışsal yapılar.


RELEASER: Body markings or behavioural patterns that create a specific reaction in the receiver .

ΕΡΕΘIΣΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗΣ: Σωματικά σημάδια ή πρότυπα συμπεριφοράς που προκαλούν στον δέκτη μια συγκεκριμένη αντίδραση.

DECLENCHEUR: Marques corporelles ou comportement qui déclenchent une réaction spécifique chez un individu réceptif.

DISPARADOR: Manchas corporales o comportamiento que desencadena una reacción específica en un individuo receptivo.

DISPARADOR: Manchas corporais ou patrón de comportamento que desencadea unha reacción específica no individuo destinatario.

KIOLDÓ: Olyan testi jellegek vagy viselkedési mintázatok, amelyek a befogadóban specifikus reakciót váltanak ki.

UTLOSER: Kroppsmerker (f.eks. gytedrakt) eller atferdsmønster som gir en spesifikk reaksjon i mottakeren.

NADAWCA : Sygnały ciała lub wzorce (typy) zachowań, które wyzwalają swoiste reakcje odbiorcy.

Was this helpful?
Bağırsak parazitlerinin bazılarında görülen, onkosfer ile pleroserkoid aşamaları arasında olan bir gelişim aşamasıdır, örnek; Diphyllobothrium sp.


PROCERCOID: A developmental stage, between the oncosphere larva and the plerocercoid stage, found in certain cestode parasites, e.g. Diphyllobothrium sp.

ΠΡΟΚΕΡΚΟΪΔΗΣ: Αναπτυξιακό στάδιο μεταξύ της ογκόσφαιρας και του πληροκερκοϊδούς σταδίου, που απαντάται στον κύκλο ορισμένων κεστωδών παρασίτων όπως π.χ. στο Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Stade de développement, entre la larve oncosphère et le stade plérocercoïde se trouvant chez certains parasites cestodes. Il se développe à lintérieur de lhémocèle du copépode, hôte intermédiaire. Par ex. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Estado de desarrollo, entre la larva oncosfera y el estado plerocercoide que se encuentra en ciertos casos de parásitos cestodos, por ejemplo Diphyllothrium.

PROCERCOIDE: Estado de desenvolvemento, entre a larva oncosfera e o estado plerocercoide que se atopa en certos casos de parasitos cestodos, por exemplo Diphyllothrium.

PROCERKOID: Bizonyos galandférgeknél (pl. I>Diphyllobothrium fajoknál) az onkoszféra lárva és a plerocerkoid közötti fejlődési állapot.

PROCERCOID LARVE: Utviklingsstadium hos enkelte bendelmark (Cestoda), f.eks. Diphyllobothrium sp.

PROCERKOID: Stadium rozwojowe między larwą onkosferą a stadium procerkoidu występujące u niektórych pasożytniczych tasiemców, np. Diphyllobothrium sp.

Was this helpful?
Sarı- kahverengi asit- sabit pigmentleri doymamış yağ asitlerinin preoksidasyonunun son ürünleri olarak ifade edilirler ve birçok dokuda bulunurlar. Makrofajlar içinde balık dokularında biraz sık bulunurlar, özellikle karaciğer ve dalakta.


CEROID: Yellow-brown acid-fast pigments representing the end products of peroxidation of unsaturated fatty acids and occurring in many tissues. Found quite often in fish tissues, particularly in the liver and spleen, within macrophages.

ΚΗΡΟΕΙΔΗΣ: Καφε-κίτρινες οξεο-στερεούμενες χρωστικές, ανθεκτικές στα τελικά προïόντα της υπεροξείδωσης ακόρεστων λιπαρών οξέων , οι οποίες βρίσκονται σε πολλούς ιστούς. Συναντώνται αρκετά συχνά στους ιστούς των ψαριών, ιδιαίτερα στο συκώτι και τον σπλήνα, μέσα στα μακροφάγα.

CEROIDE: Pigment jaune-marron résistant à lacide produit par la péroxydation dacides gras insaturés fréquemment trouvés dans un nombre de tissus. Souvent rencontré dans les tissus des poissons, surtout dans les macrophages du foie et de la rate.

CEROIDE: Pigmento amarillo-marrón resistente al ácido, producido por la peroxidación de los ácidos grasos insaturados frecuentemente encontrados en un número de tejidos. Se encuentra bastante a menudo en los tejidos de peces, particularmente en los macrófagos del hígado y el bazo.

CEROIDE: Pigmento amarelo-marrón resistente ao ácido, que representa un produto final da peroxidación dos ácidos graxos insaturados e aparece en diversos tecidos. Atópase bastante a miúdo nos tecidos de peixes, particularmente no o fígado e o bazo, dentro dos macrófagos.

CEROID: Sokféle szövetben előforduló sárgásbarna, savas festékanyag, amely a telítetlen zsírsavak peroxidációjának végterméke. Igen gyakori a halak szöveteiben, főleg a májban és a lépben, illetve a makrofágokban.

CEROID: Oransjebrunt syremotstandig pigment som er sluttprodukt fra peroksidering av umettede fettsyrer, finnes i mange ulike vev. Ofte funnet i fiskevev, spesielt i lever og milt, og inni makrofager.

CEROID : Żółto-brązowe kwasoodporne barwniki stanowiące końcowe produkty wytwarzania grup nadtlenkowych w nienasyconych kwasach tłuszczowych; występują w wielu tkankach. Stwierdzano je dość często w tkankach, szczególnie w wątrobie (barwnik w marskiej wątrobie) i śledzionie oraz wewnątrz makrofagów.

Was this helpful?
Önemli bir zar.


SEROSA: Serous membrane.

ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ: ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ.

SEREUSE: Membrane qui recouvre certains organes.

SEROSA: Membrana que cubre ciertos órganos.

SEROSA: Membrana que cobre certos órganos.

SEROSA: Savós hártya.

SEROSA: Membranen som omgjor de indre organene.

BŁONA SUROWICZA: Błona surowicza; surowicówka.

Was this helpful?
Serum ile ilgili bir terim.


SEROUS: Pertaining to the serum.

ΟΡΟΓΟΝΟΣ: Αναφέρεται στον ορό του αίματος.

SERIQUE: Relatif au sérum sanguin.

SERICO: Relativo al suero sanguíneo.

SERICO: Relativo ao soro.

SAVÓS: A szérummal kapcsolatos

SEROS: Vedrører serum.

SUROWICZY: Odnoszący się do surowicy krwi.

Was this helpful?
Ordosu Perciformese ait balık familyasındandır, genellikle erseliktir, ılık şelf sularda hayatlarını sürdürürler; bazı ticari önemi olan,lezzetli, orta yağlı ve beyaz etlidir. Bazı türleri sportif balıkçılık amacıyla değerlendirilirken diğerleri ise çiftliklerde kültüre edilir.


SERRANIDAE: A fish family belonging to the order Perciformes, usually hermaphroditic, comprising species inhabiting warm shelf waters; of some commercial importance, with tasty, moderately fatty and white meat. Some species pursued as game fish, others cultured in fish farms.

SERRANIDAE: Οικογένεια ερμαφρόδιτων κυρίως ψαριών τα οποία ανήκουν στην τάξη Perciformes, και κατοικούν συνήθως στα θερμά νερά των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων. Το κρέας τους είναι λευκό και σχετικά λιπώδες με κάποιο σχετικό εμπορικό ενδιαφέρων. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται σε μονάδες εκτροφής.

SERRANIDES: Poisson appartenant à la famille des perciformes, appelé bar, normalement hermaphrodite. Poissons du plateau continental de valeur commerciale. Le chair est blanc, goutteux et modérément gras. Certaines espèces sont pêchées, d’autres élevées.

SERRANIDAE: Familia de peces perteneciente al orden de los Perciformes, normalmente hermafroditas, que comprende un grupo de especies de aguas cálidas no profundas ; con cierta importancia comercial y una carne blanca, apetitosa y moderadamente grasa. Algunas especies son apreciadas en la pesca deportiva y otras cultivadas en piscifatorías.

SERRANIDAE: Serránidos: familia de peixes pertencente á orde dos Perciformes, normalmente hermafroditas, que comprende un grupo de especies de augas cálidas pouco profundas; con certa importancia comercial e unha carne branca, apetitosa e moderadamente graxa. Algunhas especies son apreciadas na pesca deportiva e outras cultivadas en piscifatorías.

SERRANIDAE: A sügéralkatúak (Perciformes) rendjének egyik családja. Az ide tartozó fajok általában hermafroditák, meleg, partközeli vizekben élnek. Húsuk fehér, ízletes, mérsékelten zsíros, emiatt magas kereskedelmi értékű. Néhány fajuk népszerű horgászzsákmány, másokat pedig halgazdaságokban tenyésztenek.

SEROS: Vedrører serum.

STRZĘPIELOWATE (Serranidae): Rodzina ryb należących do rzędu Perciformes, zwykle obojnacze, obejmująca gatunki zamieszkujące ciepłe wody szelfowe; niektóre o ważnym znaczeniu gospodarczym, smacznym, białym i umiarkowanie tłustym mięsie. Niektóre gatunki są traktowane jako ryby sportowe, inne natomiast są przedmiotem hodowli.

Was this helpful?
Fibrinojen içermeyen kan dokusu. Serum omurgasızlarda dolaşım dokusunun santrifüj edilmesiyle elde edilirken, omurgalılarda ise fibrinojen önce fibrine çevrilir ve daha sonra santrifüj edilerek, fibrin ve kan hücreleri uzaklaştırılarak elde edilir.


SERUM: The fibrinogen-free fluid fraction of blood or haemolymph. In invertebrates serum is separated from haemolymph by the removal of circulatory cells by centrifugation. In vertebrates, the blood is first allowed to clot (i.e. fibrinogen is converted to insoluble fibrin) and then centrifuged to remove blood cells and fibrin.

ΟΡΟΣ: Τo ελεύθερο ινωδογόνου υγρό μέρος του αίματος ή της αιμολέμφου. Στα ασπόνδυλα ο ορός διαχωρίζεται από την αιμολέμφο με απομάκρυνση των κυττάρων με φυγοκέντρηση. Στα σπονδυλωτά το αίμα αφήνεται αρχικά να πήξει (με μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες) και στη συνέχεια υπόκειται σε φυγοκέντρηση ώστε να απομακρυνθούν τα αιμοκύτταρα και το ινώδες. Πρβλ. Πλάσμα.

SERUM: La portion fluide, dépourvue de fibrinogène, du sang ou de lhémolymphe. Chez les Invertébrés, le sérum est obtenu par centrifugation de lhémolymphe afin denlever les cellules circulantes. Chez les vertébrés, le sang est dabord coagulé (le fibrinogène est converti en fibrine insoluble) avant centrifugation. Le caillot de sang et les cellules sanguines sont ainsi éliminés du sérum.

SUERO: Porción fluida, que carece de fibrinógeno, de sangre o de hemolinfa. En los vertebrados, el suero se obtiene por centrifugación de la sangre para extraer las células circulantes. En los vertebrados, la sangre se coagula previamente (el fibrinógeno se convierte en fibrina insoluble) antes de la centrifugación. El coágulo y las células sanguíneas son así eliminadas del suero.

SORO: Porción fluída, que carece de fibrinóxeno, de sangue ou de hemolinfa. Nos invertebrados, o soro sepárase da hemolinfa mediante a extracción das células circulantes por centrifugación. Nos vertebrados, o sangue coagúlase previamente (o fibrinóxeno convértese en fibrina insoluble) antes da centrifugación. O coágulo e as células sanguíneas son así eliminadas do soro.

SZÉRUM: Vérsavó; a vér vagy hemolimfa fibrinogénmentes, folyékony frakciója. Gerinctelenek hemolimfájából a szérum elválasztható centrifugálással, amely eltávolítja a sejtes elemeket. Gerincesek esetében a vért először hagyni kell megalvadni (a fibrinogén ilyenkor oldhatatlan fibrinné alakul), majd le kell centrifugálni, hogy eltávolítsuk a vérsejteket és a fibrint.

SERUM: Den flytende fibrinogenfri fraksjonen i blodet. Hos virvelløse dyr (evertebrater) skilles serum fra hemolymfen ved fjerning av sirkulatoriske celler ved sentrifugering. Hos virveldyr (vertebrater) koaguleres blodet først (dvs fibrinogen omdannes til uløselig fibrin), før det sentrifugeres for fjerning av blodceller og fibrin. Jfr. plasma.

SUROWICA (krwi): Pozbawiona fibrynogenu płynna frakcja krwi lub hemolimfy. U bezkręgowców surowica jest oddzielana od hemolimfy przez usunięcie komórek z krwi obiegowej przez odwirowanie. U kręgowców, pozwala się wpierw skrzepnąć krwi (tj. fibrynogen jest przekształcany w nierozpuszczalną fibrynę) a następnie odwirowuje się ją, w celu usunięcia krwinek i włóknika.

Was this helpful?
Tenya: Bilateral simetrili , uzun, dorsal- ventral yönde basık kurtlardır, zorunlu parazitlerdir.Birçok yetişkin omurgalıların barsaklarındaki parazittir; larval evrelerini bir omurgalı ya da omurgasız ara konakçılarda geliştirirler.


CESTODA: Tapeworms: bilaterally symmetrical, elongate, dorsoventrally flattened worms that are obligate parasites. Most of the adults parasitize the intestine of vertebrates; larval stages develop within a vertebrate or invertebrate intermediate host.

ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ: Σκώληκες ταινιόμορφοι, με δίπλευρη συμμετρία, επιμηκυσμένοι, νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένοι. Είναι υποχρεωτικά παράσιτα.Τα περισσότερα ενήλικα παρασιτούν στον πεπτικό σωλήνα των σπονδυλωτών. Τα νυμφικά στάδια αναπτύσσονται εντος σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου ενδιάμεσου ξενιστή.

CESTODE: Ver allongé et applati dorso-ventralement; parasites obligés. La plupart des stades adultes sont des parasites du tube digestif des Vertébrés, tandis que les stades larvaires se développent chez un hôte intermédiaire (Vertébré ou Invertébré).

CESTODO: Gusano de cuerpo largo y aplanado dorso-ventral (platelmintos), parásitos obligatorios. La mayoría de los estados adultos son parásitos del tubo digestivo de vertebrados, mientras que los estados larvarios se desarrollan en el huésped intermediario (vertebrados o invertebrados).

CESTODO: Verme de corpo longo e aplanado dorso-ventralmente (platelmintos), parasitos obrigados. A maioría dos estados adultos son parasitos do tubo dixestivo de vertebrados, mentres que os estados larvarios se desenvolven no hospedadores intermediarios (vertebrados ou invertebrados).

CESTODA: Kétoldalasan szimmetrikus, hosszúkás, hát-hasi irányban lapított férgek, amelyek kizárólagos paraziták. A legtöbb kifejlett egyed a gerincesek bélrendszerében élősködik; a különböző lárvaalakok gerinces vagy gerinctelen köztigazdákban fejlődnek.

CESTODA (BENDELORM): Bilateralt symmetriske, langstrakte, dorsoventralt flattrykte marker som er obligate parasitter. De fleste voksne er parasitter i tarmen hos vertebrater (virveldyr), larvestadier utvikler seg inni mellomverter som kan være vertebrater eller evertebrater (virvelløse dyr).

TASIEMCE (Cestoda): Robaki dwubocznie symetryczne, wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie, są bezwzględnymi pasożytami. Większość dorosłych pasożytuje w jelitach kręgowców; stadia larwalne rozwijają się wewnątrz kręgowców lub bezkręgowców − jako żywicielach pośrednich.

Was this helpful?
(1) Konakçı türe mikroorganizmaların etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla verilen enfeksiyon yapıcı canlı patojenler içeren bir aşı. (2) Doğal koşullar altında bir patojenin enfeksiyon yapma şiddetini azaltma. (3) Belirli bir konakçıya bağışıklığını değiştirmedenverilen patojenin (canlı) hastalık yapma şiddetini azaltma ya da ortadan kaldırmanın bir süreci; Bir mikroorganizmanın etkisini ortadan kaldırma işlemi bir organizma içinden seri geçişler yoluyla başarılı olabilir ve aşı ha


ATTENUATED VACCINE: (1) A vaccine containing live pathogens whose virulence for a given host species has been reduced or abolished by attenuation. (2) A reduction in the virulence of a pathogen under natural conditions. (3) Any procedure in which the virulence of a given (live) pathogen for a particular host species is reduced or abolished without altering its immunogenicity; attenuation may be achieved by serial passage through an organism, and may be used to prepare vaccines.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛIΟ: Εμβόλιο το οποίο περιέχει ζώντα παθογόνα, των οποίων η μολυσματικότητα για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, έχει μειωθεί ή απαλειφθεί με εξασθένιση: (1) Η μείωση της μολυσματικότητας ενός παθογόνου υπο φυσικές συνθήκες. (2) Κάθε διεργασία στην οποία η μολυσματικότητα ενός δεδομένου (ζώντος) παθογόνου έχει μειωθεί ή απαλειφθεί για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων. Η εξασθένιση επιτυγχάνεται με σειρά διελεύσεων μέσω ενός οργανισμού και χρησιμεύει στ

VACCIN ATTENUE: (1) Un vaccin constitué de microbes pathogènes vivants dont la virulence vis-à-vis dune espèce hôte donnée, à été réduite ou abolie par atténuation. (2) Diminution de la virulence dun microbe pathogène dans des conditions naturelles.(3) Tous procédés utilisés afin de réduire ou dabolir la virulence dun microbe pathogène donné, vis-à-vis dune espèce hôte particulière, sans altérer son immunogénicité. Lattenuation, qui peut être accomplie au moyen de passages repetés à travers un organisme, peut ê

VACUNA ATENUADA: (1) Vacuna constituida de microbios patógenos cuya virulencia hacia una especie huésped dada ha sido reducida o abolida por atenuación. (2) Disminución de la virulencia de un microbio patógeno en condiciones naturales. (3) Todo procedimiento utilizado con el fin de reducir o de abolir la virulencia de un microbio patógeno dado hacia una especie huésped particular sin alertar su inmunogenicidad. La atenuación, que puede ser conseguida por medio de contacto repetido, puede ser útil en la preparaci

VACINA ATENUADA: (1) Vacina constituída de microbios patóxenos cunha virulencia que cara a unha especie hospedadora dada foi reducida ou abolida por atenuación. (2) Diminución da virulencia dun microbio patóxeno en condicións naturais. (3) Todo procedemento utilizado co fin de reducir ou de abolir a virulencia dun microbio patóxeno dado cara a unha especie hospedadora particular sen alertar a súa inmunoxenicidade. A atenuación, que pode ser conseguida por medio de contacto repetido, pode ser útil na preparación

GYENGÍTETT VAKCINA: (1) Olyan élő patogéneket tartalmazó oltóanyag (vakcina), amelyek virulenciáját egy adott gazdaszervezettel szemben gyengítéssel (attenuációval) csökkentették vagy megszüntették. (2) Egy kórokozó virulenciájának csökkenése természetes körülmények között. (3) Olyan eljárás, amellyel egy adott (élő) kórokozónak egy adott gazdaszervezetel szembeni virulenciáját csökkentik vagy megszüntetik, az immunogén tulajdonság befolyásolása nélkül; a gyengítést egy szervezeten keresztüli sorozatos passzálással

ATTENUERT VAKSINE: En vaksine som inneholder levende patogener som ved attenuering (svekking) har redusert eller helt mistet sin virulens for en gitt vertsart. Attenuering: (1) Reduksjon i et patogens virulens under naturlige forhold. (2) Enhver prosess der virulensen til et gitt (levende) patogen gjøres avirulent (ikke sykdomsfremkallende) uten å endre de immuniserende egenskapene. Attenuering kan oppnås ved serielle passasjer gjennom en organisme og kan brukes til å lage vaksiner.

SZCZEPIONKA Z OSŁABIONYM ZARAZKIEM: (1) Szczepionka zawierająca żywe zarazki, których zjadliwość (wirulencja) dla danego gatunku żywiciela została zredukowana lub usunięta przez atenuację (osłabienie). (2) Redukcja zjadliwości zarazka w warunkach naturalnych. (3) Każda procedura, w której zjadliwość danego zarazka (żywego) na poszczególne gatunki żywicieli jest zmniejszona lub usunięta bez zmieniania jego immunogenności; osłabienie może być osiągnięte przez seryjne pasażowanie przez organizm i może być stosowane przy przygotowywa

Was this helpful?
Isı ile alakalı olan kantitatif bir ifade. Termodinamik kelvin sıcaklık ölçeği (TKTS) termodinamiğin birinci ve ikinci yasasından direkt olarak ortaya çıkarılabilen fonksiyonlara dayanır. TKTS nin alt sınırı mutlat sıfır olduğundan linear olarak tanımlanabilir, sadece sıfır olmayan referans noktası eğrisini oluşturmak için gereklidir. 00C referans noktası seçildiğinde atmosferik basınç altında katı ve sıvı fazlarında suyun sıcaklığı ile dengededir. Celsius sıfır skalası 273.l5K olup


TEMPERATURE: Temperature is the quantitative statement concerning heat. The only temperature scale with an absolute basis in nature is the Thermodynamic Kelvin Temperature Scale (TKTS), which is based on functions that can be deduced directly from the first and second laws of thermodynamics. Since the lower limit of the TKTS is absolute zero, and since it is linear by definition, only one non-zero reference point is required to establish its slope. The reference point of 00C was chosen because it

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ: Μέγεθος που εκφράζει την ένταση της θερμότητας. Η μόνη θερμοκρασιακή κλίμακα με απόλυτη φυσική βάση είναι η Θερμοδυναμική Θερμοκρασιακή Κλίμακα Kelvin (TKTS), η οποία βασίζεται σε φαινόμενα που βασίζονται απευθείας στον πρώτο και στον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Επειδή το κατώτερο όριο της κλίμακας Κelvin είναι το απόλυτο μηδέν και επειδή η κλίμακα είναι εξ ορισμού γραμμική , απαιτείται ένα μόνο μη-μηδενικό σημείο αναφοράς ώστε να προσδιοριστθεί η κλίση της. Το σημείο αναφοράς τω

TEMPERATURE: La température est une mesure quantitative concernant la chaleur. Pour quune mesure soit rationelle, il doit y avoir un accord concernant léchelle des valeurs numériques et les dispositifs servant à réaliser et à afficher ces valeurs. La seule échelle de température avec un fondement absolu naturel est lechelle thermodynamique de Kelvin qui est basée sur des fonctions qui peuvent être directement déduites à partir de la première et deuxième loi de la thermodynamique. Puisque la limite inférieure

TEMPERATURA: La temperatura es una medida cuantitativa de calor. Para que una medida sea racional, debe haber acuerdo sobre la escala de valores y los dispositivos que sirven para dar estos valores. La única escala de temperatura con criterio natural y absoluto es la escala termodinámica de Kelvin que se basa sobre las funciones que pueden ser directamente deducidas a partir de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Dado que el limite inferior de esta escala es el cero absoluto y que, por definició

TEMPERATURA: A temperatura é un estado cuantitativo relativo á calor. Para que unha medida sexa racional, debe haber acordo sobre a escala de valores e os dispositivos que serven para dar estes valores. A única escala de temperatura con criterio natural e absoluto é a escala termodinámica de Kelvin que se basea sobre as funcións que poden ser directamente deducidas a partir da primeira e a segunda lei da termodinámica. Dado que o limite inferior desta escala é o cero absoluto e que, por definición, a escala

HŐMÉRSÉKLET: A hőmérséklet a hőre vonatkozó számszerű érték. A természetben az egyetlen, abszolút alapú hőmérsékleti skála a Termodinamikus Kelvin Hőmérsékleti Skála (TKHS), amely a termodinamika első és második főtételéből közvetlenül levezetett függvényeken alapul. Mivel az alsó végpontja az abszolút nulla fok, és definíció szerint lineáris, csak egy nullától különböző viszonyítási pont szükséges a meredekség megállapításához. A 00C-os viszonyítási pontot azért választották ki, mert ez a víz fol

TEMPERATUR: Kvantitativt mål for varme. Eneste temperaturskala med absolutt basis i naturen er ”Thermodynamic Kelvin Temperature Scale” (TKTS), som er basert på funksjoner direkte avledet fra første og andre lov om termodynamikk. Siden den nedre grensen for TKTS er absolutt null og den er lineær ved definisjon, er bare ett ikke-null referansepunkt nødvendig for å fastslå stigningen. Referansepunktet 00C ble valgt siden dette er likevektstemperaturen for vann i væske- og fastform ved atmosfærisk t

TEMPERATURA: Temperatura jest ilościową informacją dotyczącą ciepła. W przyrodzie jedyną skalę temperatury z absolutną podstawą stanowi termodynamiczna skala temperatury Kelvina (TKTS), oparta na zależnościach, które bezpośrednio wypływają z pierwszego i drugiego prawa termodynamiki. Ponieważ niższą granicę TKTS stanowi zero, a według definicji ma ona przebieg liniowy, wymagany jest tylko jeden nie zerowy punkt odniesienia do ustalenia jej nachylenia. Za punkt odniesienia wybrano 00C, ponieważ st

Was this helpful?
Farklı sıcaklık-zaman kombinasyonlarına maruz kalan organizmaların hayatta kalma (genellikle % 50 seviyesinde) durumlarını tanımlayan bir grafik.


THERMAL RESISTANCE CURVE: A graph delineating the conditions for survival (usually at the 50 % level) for organisms exposed to different temperature-time combinations.

ΘΕΡΜIΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗ: Διάγραμμα που περιγράφει τις συνθήκες που επιτρέπουν την επιβίωση του 50% ενός συνόλου οργανισμών που εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες επί διαφορετικούς χρόνους.

COURBE DE RESISTANCE THERMIQUE: Courbe graphique décrivant le taux de survie (normalement de 50 % dune population) dorganismes exposés à différentes combinaisons de température et de durée dexposition.

CURVA DE RESISTENCIA TÉRMICA: Curva gráfica que describe la tasa de supervivencia (normalmente de 50% de una población) de organismos expuestos a diferentes combinaciones de temperatura y de duración de exposición.

CURVA DE RESISTENCIA TÉRMICA: Curva gráfica que describe a taxa de supervivencia (normalmente de 50% dunha poboación) de organismos expostos a diferentes combinacións de temperatura e de duración de exposición.

HŐTŰRÉSI GÖRBE: Különböző hőmérséklet-idő kombinációknak kitett szervezetek túlélési viszonyait (általában az 50%-os szinten) ábrázoló grafikon.

VARMERESISTANSKURVE: Graf som skildrer overlevelsesevnen (vanligvis 50%) til organismer som utsettes for forskjellige temperatur-tid kombinasjoner.

KRZYWA ODPORNOŚCI CIEPLNEJ: Graficzne opisanie warunków dających możliwość przeżycia (zwykle na poziomie 50%) organizmów poddanych działaniu różnym kombinacjom temperaturowo-czasowym.

Was this helpful?
Tüp şeklinde, sıvıdan sıvıya veya gazdan sıvıya sıcaklık aktarımı yapan cihaz. Büyüklük ve tipi Avrupada üreticiler derneği tarafından standardize edilmiştir.


HEAT EXCHANGERS: Shell and tube-type devices for the transfer of heat from liquid-to-liquid or gas-to-liquid. Size numbering and type designations have been standardized by TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association, sixth edition).

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: Συσκευές μεταφοράς θερμότητας από υγρά σε υγρά και από αέριο σε υγρά αποτελούμενες από έναν σπειροειδή σωλήνα εντός περιβλήματος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτών θερμότητας έχουν τυποποιηθεί από την TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association), έκτη έκδοση.

ECHANGEUR DE CHALEUR: Dispositif du type tubulaire destiné au transfert de chaleur dun liquide à un autre ou dun gaz à un liquide. Les caractéristiques téchniques des échangeurs de chaleur ont été standardisées (Tubular Exchanges Manufacturers Association; 6ième édition).

INTERCAMBIADOR DE CALOR: Dispositivo de tipo tubular destinado a la transferencia de calor de un líquido a otro o de un gas a un líquido. Las características técnicas de los cambiadores de calor han sido estandarizados (Tubular Exchanges Manufacturers Association; sexta edición).

INTERCAMBIADOR DE CALOR: Dispositivo de tipo tubular destinado á transferencia de calor dun líquido a outro ou dun gas a un líquido. As características técnicas dos cambiadores de calor foron estandarizados por TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association; Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares).

HŐCSERÉLŐ: Csövekből és burkolatból álló berendezés, amely a hő átadására szolgál két folyadék vagy folyadék és gáz között. A méretszámozást és a típusmegjelölést a TEMA (Hőcserélő-gyártók Szövetsége, hatodik kiadás) szabványosította.

VARMEVEKSLERE: Apparat for å overføre varme fra væske til væske eller fra gass til væske. Størrelsesnummerering og type betegnelse er standardisert av TEMA (”Tubular Exchanges Manufacturers Association, sixth edition”).

WYMIENNIKI CIEPŁA: Urządzenia typu płaszczowego i rurowego do przekazywania ciepła z cieczy do cieczy lub z gazu do gazu. Wielkość numeracji i typ oznaczeń zostały znormalizowane przez TEMA (Stowarzyszenie Producentów Wymienników Rurowych, wydanie szóste).

Was this helpful?
Q10. her 100C için metabolik hızdaki kantitif artış veya azalış. Vücut ısısındaki (çeversel) artış veya düşüş.


TEMPERATURE COEFFICIENT: Q10. The quantitative increase or decrease in metabolic rate for each 100C increase or decrease in body (environmental) temperature.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Q10. Ποσοτική αύξηση ή μείωση του μεταβολικού ρυθμού όταν η αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του σώματος (ή του περιβάλλοντος) είναι 100C.

COEFFICIENT DE TEMPERATURE: Q10. Le changement quantitatif du taux de métabolisme provoqué par un changement de température corporelle (environnementale) de 100C.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. El cambio cuantitativo de la tasa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 100C.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. O cambio cuantitativo da taxa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 10 0C.

HŐMÉRSÉKLETI EGYÜTTHATÓ: Q10. Az anyagcsere mértékében bekövetkező mennyiségi növekedés vagy csökkenés minden 100C-os testhőmérséklet-növekedés vagy -csökkenés hatására.

VAN`T HOFF Q10 FAKTOR: Den kvantitative økningen eller minkingen i metabolsk rate for hver 100 C økning eller minking i kropps (omgivelse) temperatur.

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY: Q10. Ilościowe podwyższenie lub obniżenie temperatury w ciele lub w środowisku o każde 100C podwyższa lub obniża tempo metabolizmu.

Was this helpful?
(a) Döllenmiş balık yumurtalarını ölü yumurtalardan ayırmak için uygulanan herhangi bir fiziksel (ısı/basınç) tedavi veya prosedürleri (ışın tedavisi) tanımlamak için kullanılan terim. (b) mekanik olarak triploit yapmak.


HEAT SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΜΟ ΣΟΚ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

CHOCS: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

CHOQUE DE CALOR: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.

CHOQUE DE CALOR / SHOCK TÉRMICO: Termo usado para describir calquera tratamento físico (calor/presión) ou procedemento (irradiación) aplicado sobre os ovos de peixes que son usados: (a) para separar os ovos de peixes mortos dos fertilizados; (b) para crear triploides.

HŐSOKK: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

VARMESJOKK: Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.

WSTRZĄS/SZOK CIEPLNY: Termin używany do opisania wielu fizycznych (cieplnych/ciśnieniowych) zabiegów lub procedur (naświetlanie) stosowanych w odniesieniu do ikry ryb, a używanych do: (a) oddzielenia zapłodnionych jaj od martwych, mechaniczny; (b) uzyskania triploidów.

Was this helpful?
Sıcaklıktak meydana gelen ani ve hızlı değişmeler sonucu oluşan biyolojik baskı, stres. Genellikle saat başı30C den fazla olan herhangi değişim için kullanılır.


TEMPERATURE SHOCK: Physiological stress induced by sudden or rapid changes in temperature, defined by some as any change greater than 30C per hour.

ΘΕΡΜIΚΟ ΣΟΚ: Φυσιολογική ένταση που προέρχεται από ξαφνικές ή γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας και που ορίζεται από ορισμένους ως αλλαγή μεγαλύτερη από 30C ανά ώρα.

CHOC THERMIQUE: Stress physiologique induit par un changement subit ou rapide de température, défini par certains comme un changement de température dont le taux excède 30C par heure.

CHOQUE TÉRMICO: Estrés fisiológico inducido por un aumento repentino o rápido de temperatura definido por algunos como un cambio de temperatura que supera 3 0C por hora.

CHOQUE TÉRMICO: Estrés fisiolóxico inducido por un aumento repentino ou rápido de temperatura definido por algúns como un cambio de temperatura que supera 3 0C por hora.

HŐSOKK: Hirtelen bekövetkező vagy gyors hőmérséklet-változás által okozott élettani stressz, amelynél a hőmérséklet-változás mértéke óránként 30C-nál nagyobb.

TEMPERATURSJOKK: Fysisk stress indusert ved bra endringer i temperatur. Noen plasser definert som endringer som er større enn 30 C i timen.

TEMPERATURA SZOKOWA: Stres fizjologiczny spowodowany nagłymi lub szybkimi zmianami temperatury, za które przyjmowane są zmiany większe niż 3ºC na godzinę.

Was this helpful?
(1) Sucul yumuşakçalarda suyu içeri çeken ve dışarı boşaltan tünel şekilli yapı. (2) Uçları hem tankın su yüzeyinin altına hem de pompaya veya havalandırmaya bağlı olan, yetiştiricilik tanklarından pis suyun (örn. dip çamuru) uzaklaştırılması için kullanılan bir hortum.


SIPHON: (1) Tunnel-shaped structure in aquatic molluscs through which water is drawn in and out. (2) A hose used to remove fluid (e.g. bottom sludge) from culture tanks, the end of which is either below the water surface of the tank (operated by gravity) or connected to a pump or airlift.

ΣΙΦΩΝ: (1) Σωληνοειδής δομή στα υδρόβια μαλάκια μέσω της οποίας αντλείται νερό. (2)(ή σιφώνι). Εξάρτημα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των δεξαμενών (από το ίζημα στο δάπεδό τους) το άκρο εξόδου του οποίου βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το άκρο εισόδου (και λειτουργεί με την βαρύτητα) ή συνδέεται με αντλία.

SIPHON: (1) Structure tubulaire servant laspiration et lexpulsion de leau chez les mollusques aquatiques. (2) Tuyau servant lévacuation de fluides (débris du fond par exemple) des bassins de culture, soit par gravité, soit à laide dune pompe ou dun exhausteur.

SIFÓN: (1) Estructura tubular que sirve para la aspiración y expulsión de agua en los moluscos acuáticos. (2) Tubo que sirve para evacuar los fluidos (fango por ejemplo) de los estanques de cultivo, por gravedad, con una bomba o con aireador (air lift).

SIFÓN: (1) Estrutura tubular que serve para a aspiración e expulsión de auga nos moluscos acuáticos. (2) Tubo que serve para evacuar os fluídos (lama do fondo por exemplo) dos tanques de cultivo, o extremo do cal está, ou ben por debaixo do nivel da superficie da auga (funcionamento por gravidade), ou ben conectado a unha bomba ou aireador (air lift).

SZIFON: (1) A vízi puhatestűek alagútszerű szerve, amelyen keresztül a vizet beszívják és kieresztik. (2) A tenyésztőtartályokból folyadék (pl. a tartály alját borító iszap) eltávolítására használt tömlő, amelynek vége a tartály vízszintje alatt van (ekkor a gravitáció működteti), vagy egy szivattyúhoz csatlakozik.

SIFON: (1) Rørformet organ hos akvatiske bløtdyr (mollusker), som vann dras inn og ut gjennom. (2) Den engelske betegnelsen ”siphon” betyr også hevert (gr. sifong), som brukes til å suge ut f.eks. slam og død rogn/larver fra oppdrettskar.

SYFON: (1) Konstrukcja w kształcie tunelu u mięczaków wodnych, przez którą woda jest wciągana i wyciągana. (2) Wąż używany do usuwania płynu (np. muł denny) ze zbiorników hodowlanych, którego drugi koniec jest poniżej powierzchni dna zbiornika (działa na zasadzie grawitacji), albo połączony do pompy bądź wyciągu powietrznego.

Was this helpful?
Deri üzerinde siğillerin arışı büyümesi.


WART: A papilloma formed by hypertrophy of the skin papillae.

ΚΡΕΑΤΟΕΛΙΑ: Θήλωμα που σχηματίζεται από υπερτροφία των δερματικών θηλών.

VERRUE: Papillome formé par lhypertrophie des papilles de la peau.

VERRUGA: Papiloma formado por la hipertrofia de las papilas de la piel.

ESPULLA: Papiloma formado pola hipertrofia das papilas da pel.

SZEMÖLCS: A bőr helyi túlnövekedése miatt kialakuló hámdaganat.

VORTE: Papilloma (hudsvulst) dannet ved hypertrofi av hudpapiller.

BRODAWKA: Brodawczak powstały na skórze na skutek przerostu brodawki.

Was this helpful?
Tanklardaki atıkların temizlenmesi için yeterli yerçekimi kuvveti sağlayan ve yüksek su kalitesi için nispeten yoğun bir su akışı olan derin dairesel tank veya "dikey kanal". Küçük bir alanda yüksek stok yoğunluğu ve geniş biyokütle tutulabilmesine olanak sağlayan ucuz bir elleçleme yöntemidir. Kanibalizm kontrolü için boylamadaki ve silolarda sadece porsiyonluk boydaki balıkların hasat edilmesi konusundaki deneyimli eleman eksikliği bu sistemin dezavantajlarıdır.


SILO: Deep circular tank or "vertical raceway", requiring a relatively large flow of high-quality water in order to provide a gravitational head sufficient to flush wastes from the tanks; a cheap method of handling high stocking density and holding large biomass in a small area. Disadvantages include the difficulties experienced when grading fish to control cannibalism and in harvesting a portion only of the fish in the silo.

ΣΙΡΟΣ (Σιλό): Βαθειά κυλινδρική δεξαμενή ή "κατακόρυφη διαδρομοδεξαμενή", που απαιτεί σχετικά έντονη ροή καλής ποιότητας ύδατος ώστε να επιτυγχάνεται η απόπλυση των ακαθαρσιών από τις δεξαμενές. Φθηνή μέθοδος γιά την επίτευξη υψηλής ιχθυοφόρτισης. Μειονεκτήματα είναι η δυσκολία στην διαλογή των ψαριών κατά μέγεθος για τον έλεγχο του καννιβαλισμού και στην συγκομιδή των ψαριών.

SILO: Bassin circulaire et profond ou race-way vertical requérant un fort courant deau de grande qualité afin de fournir une pression suffisante pour éliminer les déchets. Système utile pour le stockage à forte densité sur surface limitée et à faible coût. Avec ce système il savère difficile de sélectionner les tailles des poissons donc de contrôler le cannibalisme, et de récolter seulement une partie du cheptel.

SILO: Estanque circular y profundo o canal de molino vertical que requiere fuerte corriente de agua de gran calidad con el fin de proporcionar presión suficiente para eliminar los deshechos. Sistema útil para almacenaje a gran densidad en una superficie limitada y con poco coste. Con este sistema parece difícil seleccionar las tallas de peces y controlar el canibalismo, y recoger una parte del silo.

SILO: Estanque circular e profundo ou "canal de circuito vertical" que require dunha forte corrente de auga de gran calidade co fin de proporcionar presión abonda para eliminar os desfeitos dos tanques mediante o arrastre pola auga. Sistema útil para o manexo de altas densidades de cultivo e o mantemento de grandes biomasas nunha superficie limitada e con pouco custo. Con este sistema faise difícil seleccionar os talles de peixes para ter controlado o canibalismo e tamén o poder despescar só unha part

SILÓ: Mély, henger alakú tartály vagy "függőleges csatorna", amely nagy mennyiségű és jó minőségű vizet igényel a tartályokban összegyűlő szennyezőanyagok gravitációs úton történő kimosásához; ezzel az olcsó módszerrel nagy mennyiségű biomasszát lehet kis térfogatban, magas népesítési sűrűségben tartani. A rendszer hátrányait a halak osztályozásával, a kannibalizmus megakadályozásával és az állomány egy részének lehalászásával kapcsolatos nehézségek jelentik.

OPPDRETTSSILO: Dyp sirkulær tank som trenger stor vanngjennomstrømning for å oppnå selvrensing. Billig måte å oppdrette fisk på ved høye tettheter. Vanskelig å sortere fisk for å kontrollere kannibalisme. Siloer brukes i Norge ved oppdrett av kveiteyngel, der inkubasjonen av egg og plommesekkyngel finner sted i store mørke siloer.

SILOS (zbiornik): Głęboki, okrągły zbiornik lub "pionowy raceway” wymagający stosunkowo dużego przepływu wysokiej jakości wody, aby umożliwić dostatecznie dobre grawitacyjne spłukiwanie osadu poprodukcyjnego ze zbiornika; tania metoda chowu ryb w gęstych obsadach i uzyskiwania dużej biomasy na małej powierzchni. Niekorzystne strony, to utrudnienia praktyczne przy sortowaniu ryb w celu ograniczenia kanibalizmu a przy odłowach, możliwość jednorazowego wyłowienia tylko części ryb z silosu.

Was this helpful?
Yatay düzlemden daha fazla dikey düzlemde kullanılan (genellikle yükseklikleri çaplarından daha büyük) yetiştiricilik hücrelerinden oluşan (genellikle dairesel) yılan balığı kültüründe kullanılan yetiştiricilik sistemleri.


SILO CULTURE: Culture systems employing culture chambers (usually circular) that utilise more vertical than horizontal space (height usually larger than diameter), used in eel culture.

ΣΙΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Συστήματα καλλιέργειας που πραγματοποιούνται σε χώρους καλλιέργειας (συνήθως κυλινδρικούς) των οποίων η κατακόρυφη διάσταση είναι μεγαλύτερη από την οριζόντια (ύψος μεγαλύτερο από την διάμετρο). Χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια χελιών.

CULTURE EN SILO: Système de culture dans une chambre de culture qui emploie davantage despace vertical quhorizontal (cest à dire la hauteur est plus importante que le diamètre); utilisé dans la culture des anguilles.

CULTIVO EN SILO: Sistema de cultivo en una cámara de cultivo que utiliza bastante espacio vertical que horizontal (es decir la altura es más importante que el diámetro); utilizado en el cultivo de anguilas.

CULTIVO EN SILO: Sistema de cultivo nunha cámara de cultivo (normalmente circular) que utiliza mais o espazo vertical que o horizontal (é dicir a altura é máis importante que o diámetro); utilizado no cultivo de anguías.

SILÓKULTÚRA: Olyan tenyésztőrendszer, amely függőleges irányban nagyobb, vízszintes irányban kisebb, általában henger alakú nevelőtartályokból áll (a magasságuk nagyobb, mint az átmérőjük). Az angolnatenyésztésben használják.

SILOOPPDRETT: Oppdrettssystem der oppdrettsenhetene (ofte sirkulære) bruker mer vertikal enn horisontal plass (høyden er ofte større enn diameteren). Brukes ved oppdrett av ål og kveiteyngel.

HODOWLA SILOSOWA: System hodowli używający zbiorników silosowych (zwykle okrągłych), które zajmują więcej przestrzeni pionowej niż poziomej (zwykle wysokość większa od średnicy); używane w hodowli węgorza.

Was this helpful?
Yayın balığı, alt-ordosu Siluroides, 15 cinsi ve yaklaşık 70 tatlı su türü kapsar, Avrupa ve Asyada 10cmden 3m ye kadar yetişirken pulsuz vücut ve dorsal ventral doyunca devam eden düz başı vardır. Silurids, çoğu nokturnal, hem nehirde hemde lentik sistemlerde olur. Yumurtlama, mayıs ayının sonunda haziran başında sığ yerlerde yuva yaparak gerçekleşir , ot- çimenlik bölgelerde, erkekleri tarafından korunur. Sazanla birlikte havuz yetiştiriciliği yapılır yada alternatif , kafeslerde yada tanklar


SILURIDAE: Catfish, family of the sub-order Siluroides, comprising 15 genera and about 70 freshwater species occurring in Asia and Europe with a scale-less body and a dorsoventrally flattened head, growing from 10cm to 3 m. Silurids, which are mostly nocturnal, occur both in rivers and in lentic waters. Spawning takes place in late May/early June in nests made in shallow, grass-vegetated sites, guarded by the male. It is reared in pond cultures together with carp, or, alternatively, in cages or tanks fed w

SILURIDAE: Οικογένεια με γατόψαρα, της υπόταξης Siluroides, η οποία αποτελείται από 15 γένη και περίπου 70 είδη των γλυκών υδάτων. Εμφανίζονται στην Ασία και την Ευρώπη, δεν φέρουν λέπια και διαθέτουν ένα νωτοκοιλιακό πεπλατυσμένο κεφάλι το μέγεθος του οποίου μπορεί να φτάσει από 10cm έως 3 m. Τα γατόψαρα είναι συνήθως νυκτόβια είδη και απαντώνται σε ποτάμια και στάσιμα νερά. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα στο τέλος του Μαίου/ αρχές Ιουνίου και τα αυγά αποτίθενται σε ρηχά νερά με βλάστηση, και φυλάσσονται από το

SILURIDES: Famille de poissons-chats du sous-ordre Siluroidés, comportant 15 genres et environ 70 espèces d’eau douce en Asie et Europe. Dépourvus d’écailles et avec une tête applatie dorso-ventralement. De 10 cm à 3 m de long, les siluridés sont pour la plupart nocturnes et habitent les cours d’eau et les eaux lentiques. La ponte a lieu à la fin mai-début juin dans des nids construits dans des zones peu profondes à herbier. Les nids sont surveillés par les mâles. L’espèce la plus abondante en Europe est

SILURIDOS: Gato de río, familia del suborden Siluroideos que comprende 15 géneros y cerca de 70 especies de agua dulce que se dan en Asia y Europa con un cuerpo poco escamoso y una cabeza plana dorsoventralmente y que crece desde 10 cm a 3 m. Los silúridos, que son sobre todo nocturnos, se dan tanto en ríos como en aguas estancadas. La eclosión tiene lugar a finales de mayo o principios de junio en "nidos" hechos en lugares con vegetación, aguas poco profundas, guardados por el macho. Crece en cultivod en

SILURIDAE / SILÚRIDOS: Silúridos ou peixes gato, familia da suborde Siluroideos que comprende 15 xéneros e preto de 70 especies de auga doce que se dan en Asia e Europa cun corpo sen escamas e unha cabeza plana dorsoventralmente e que crece dende 10 cm a 3 m. Os silúridos, que son sobre todo nocturnos, danse tanto en ríos coma en augas lénticas. A eclosión ten lugar a finais de maio ou principios de xuño en "niños" feitos en lugares con vexetación, augas pouco profundas, gardados polo macho. Crece en cultivos en estan

SILURIDAE: Harcsafélék; a Siluroides alrend egyik családja, amelybe 15 nemzetség körülbelül 70 édesvízi faja tartozik. Ázsiában és Európában őshonosak. Testük pikkelyek nélküli, fejük hát-hasi irányban lapított. Testhosszuk 10 cm és 3 m között változik. A legtöbbször éjszakai életmódú harcsafélék folyó- és állóvizekben is előfordulnak. Május végén vagy június elején ívnak, sekély vizű, fűvel benőtt területeken épített fészkekben, amelyeket a hím őriz. Halastavakban a ponttyal együtt nevelik, esetleg meleg

SILURIDAE: Mallefamilie tilhørende orden Siluriformes, består av 15 slekter og rundt 70 ferskvannsarter som lever i Asia og Europa. Har ingen skjell på kroppen og et dorsoventralt sammentrykt hode. Blir fra 10 cm til 3 m. Er oftest nattaktive, og lever både i elver og lentiske (stillestående) vannmasser. Gyter seint i mai eller tidlig i Juni i reder som er bygget på grunne gressbegrodde lokaliteter, redet beskyttes av hannen. Oppdrettes i dammer i lag med karper (polykultur), samt i merder eller i tanker f

SUMOWATE (Siluridae): Rodzina ryb sumowatych, podrząd Suloroidei obejmującym 15 rodzajów i około 70 gatunków słodkowodnych występujących w Azji i Europie, o ciele pozbawionym łusek i spłaszczonej grzbietobrzusznie głowie, osiągających długość ciała od 10 cm do 3 m. Sumowate, które w większości są rybami nocnymi, występują zarówno w rzekach, jak i w wodach lenitycznych. Tarło odbywają na przełomie maja i czerwca w gniazdach wykonanych w miejscach płytkich, porośniętych roślinnością, strzeżonych przez samca. Hodowane s

Was this helpful?
İki veya daha fazla türün bireyleri arasında az çok yakından ve sürekli birliktelik. Eğer ilişki karşılıklı yararlı olursa, mutualizm denir. Eğer fayda bir taraftaki bireye (simbiyant) ve diğerine (konakçı) az bir etki (yararlı veya zararlı) varsa , buna


SYMBIOSIS: The more or less intimate and continuous association between individuals of two or more species. If the relationship is mutually beneficial, it is called mutualism. If it is beneficial to one of the individuals (symbiont) with little effect (beneficial or harmful) on the other (host), it is termed commensalism. If it is beneficial to the symbiont and harmful in various degrees, including fatal, to the host, it is termed parasitism.

ΣΥΜΒΙΩΣΗ: Η περισσότερο ή λιγότερο οικεία και συνεχής σχέση μεταξύ ατόμων ενός ή περισσοτέρων ειδών. Εάν η σχέση είναι αμοιβαίως ευργετική τότε καλείται αμοιβιαότητα. Εάν είναι ευεργετική μόνο για το ένα από τα άτομα (συμβιωτής) με λιγότερη επίδραση (είτε ευεργετική είτε επιβλαβή) στο άλλο (ξενιστής), τότε ονομάζεται μονόπλευρως επωφελής συμβίωση (ομοσιτισμός). Εάν είναι επωφελής για το συμβιωτή και επιβλαβής, σε ένα σημαντικό εύρος, συμπεριλαμβανομένης και της θανατηφόρου περίπτωσης, για τον ξενιστή, τότ

SYMBIOSE: Lassociation vitale, plus ou moins intime et continue, de deux types dorganismes, lhôte et le symbiote. Le mutualisme est une symbiose bénéfique aux deux partenaires. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais affecte peu lhôte, le terme de commensalisme sapplique. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais tourne au détriment ou à la mort de lhôte elle est considérée comme étant du parasitisme.

SIMBIOSIS: Asociación íntima y continua entre individuos de dos o más especies a partir de la cual ambos salen beneficiados. La dependencia de ambos organismos en este tipo de asociación es tan importante que la supervivencia depende del mantenimiento de su relación a lo largo del tiempo.

SIMBIOSE: Asociación íntima e continua entre individuos de dous ou máis especies a partir da cal ambos os dous saen beneficiados. A dependencia de ambos os dous organismos neste tipo de asociación é tan importante que a supervivencia depende do mantemento da súa relación ao longo do tempo.

SZIMBIÓZIS: Két vagy több faj egyedei között fennálló többé-kevésbé szoros és állandó kölcsönhatás. Ha a kapcsolat kölcsönösen előnyös, mutualizmusnak nevezzük. Ha az egyik egyed (szimbionta) számára előnyös, a másikra (a gazdára) nézve csekély (kedvező vagy kedvezőtlen) hatással bír, vagy pedig semleges, ezt kommenzalizmusnak hívjuk. Ha a szimbionta számára előnyös, a gazda számára pedig különböző mértékben káros, vagy akár halálos, ennek a neve parazitizmus.

SYMBIOSE: Samliv mellom organismer av forskjellig slag. Dersom forholdet er gjensidig fordelaktig kalles det mutualisme. Dersom forholdet er fordelaktig for ene organismen (kommensalet) og har liten effekt (fordelaktig eller skadelig) på den andre (verten) kalles samlivet for kommensalisme. Dersom forholdet er fordelaktig for den ene organismen (parasitten) og skadelig for verten kalles samlivet for parasittisme.

SYMBIOZA: Mniej lub bardziej ścisły związek pomiędzy osobnikami dwóch lub więcej gatunków. Jeśli związek ten jest korzystny dla wszystkich jego członków, nazywany jest mutualizmem. Jeśli korzystny jest tylko dla jednego z nich (symbionta), a oddziaływanie (korzystne lub szkodliwe) na drugiego jest niewielkie, jest to komensalizm. Związek korzystny dla symbionta a szkodliwy, w różnym stopniu (włącznie ze śmiercią) dla drugiego organizmu określany jest mianem pasożytnictwa.

Was this helpful?
(1) Beslenmede: komplex organik maddelerin basit maddelere sindirim kanalında yıkımı böylece metabolizmada kullanılabilme olanağı ortaya çıkar. (2) Atık su arıtmada: atık su arıtmada katalitik aktivitesi, enzimatik aktivite ve bakteriyal aktivite.


DIGESTION: (1) In nutrition: the breakdown, in the alimentary tract, of complex organic substances into simpler substances so that they may be used in metabolisim. (2) In waste water treatment: catalytic activity, enzymatic activity and bacterial action in waste water treatment.

ΠΕΨΗ: (1) Η διάσπαση πολύπλοκων οργανικών ουσιών ( π.χ. στον πεπτικό σωλήνα) σε απλούστερες ουσίες που είναι δυνατό να απορροφηθούν. (2) Καταλυτική, ενζυμική και βακτηριακή δραστηριότητα κατά τη διαχείριση υδατικών αποβλήτων.

DIGESTION: (1) Transformation de substances organiques complexes en substances plus simples; les aliments dans le tube digestif avant leur absorption par exemple. (2) Activités catalytiques, enzymatiques et bactériennes dans le traitement des eaux usées.

DIGESTIÓN: (1) En nutrición: la rotura, en el tracto alimentario, de substancias orgánicas complejas en substancias más sencillas de modo que puedan ser metabolizadas. (2) En el tratamiento de aguas residuales: actividad catalítica, actividad enzimática y acción bacteriana en el tratamiento de aguas residuales.

DIXESTIÓN: (1) En nutrición: a rotura, no tracto alimentario, de substancias orgánicas complexas en substancias máis sinxelas de modo que poidan ser metabolizadas. (2) No tratamento de augas residuais: actividade catalítica, actividade enzimática e acción bacteriana no tratamento de augas residuais.

EMÉSZTÉS: (1) A táplálkozás-tudományban: komplex szerves anyagok lebontása egyszerűbb anyagokká a tápcsatornában, hogy azok felhasználhatóak legyenek az anyagcserében. (2) A szennyvíztisztításban: katalitikus és enzimműködés, illetve bakteriális tevékenység a szennyvíztisztításban.

FORDØYELSE: (1) I ernæring: Nedbrytningen i fordøyelseskanalen av komplekse organiske forbindelser til mindre substanser som kan brukes i metabolismen. (2) I spillvannsbehandling: Katalytisk aktivitet, enzymatisk aktivitet og bakteriell virkning ved spillvannsbehandling.

TRAWIENIE: (1) W odżywianiu: zachodzące w układzie pokarmowym rozkładanie złożonych substancji organicznych na prostsze, które mogą być wykorzystane w przemianie materii. (2) W oczyszczaniu ścieków: efekt katalityczny, oddziaływanie enzymów i aktywność bakterii w odniesieniu do ścieku.

Was this helpful?
Farklı yıllardaki sınıflandırılmış salmonid balıkları için ayrılmış bölmelerde parazit transferini kesmek, olgun balıklardan genç balıklara deniz piresi ve hastalıklardan kimyasalları kullanarak parazit transferini kesmek gibi, bunu bir çiftlikte en az üç bölgede çalışılarak iyi bir denemedir; biri yeni transferden smoltifikasyon olmuş, diğeri yaşlı balıklar için bir diğeri de 6-12 ay olmuş balıklar.


SINGLE YEAR CLASS SITE: In salmonid culture the use of separate sites for different year classes of fish cuts down the transmission of parasites, e.g., sea lice and diseases from older to younger fish, thus reducing reliance on chemicals. It is good practice for a farm to operate at least three sites; one for newly transferred smolts, one for older fish and one left fallow for 6-12 months.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ: Στην καλλιέργεια των σολομοειδών χρησιμοποιούνται πολύ συχνά διαφορετικές και απομακρυσμένες τοποθεσίες για ψάρια διαφορετικής ηλικίας. Η πρακτική αυτή μειώνει τη μετάδοση παρασίτων π.χ. θαλάσσιες ψείρες (βλ.λ.) καθώς και άλλων ασθενειών από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ψάρια μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης χημικών. Μια μονάδα είναι καλό να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, μία για τα νεαρά άτομα που είναι έτοιμα για ωοτοκία, μία για τα μεγαλύτερα ψάρια και μία τρίτη γ

SITE A CLASSE D’AGE UNIQUE: L’utilisation de sites séparés pour les poissons de classe différente en salmoniculture. Ceci réduit la transmission de parasites (poux de mer) et maladies des poissons plus âgés vers les poissons plus jeunes et de se fait réduit la nécessité d’utiliser des traitements prophylactiques. Il est généralement considéré que trois sites devraient être utilisés: un pour les saumoneaux recemment transférés, un pour les poissons plus âgés et un qui est laissé en jachère pendant 6 à 12 mois.

SEPARACIÓN POR CLASES DE EDAD: Los salmones necesitan tres años para alcanzar el tamaño comercial. La separación por clases de edad en cultivos de salmón en jaulas y su mantenimiento separado (varios Km. de distancia) ha ayudado en la reducción de infestaciones por piojo marino en peces grandes respecto de los más jóvenes con natación más lenta en donde el piojo marino se adhiere más fácilmente. Por lo tanto las tasas de infestación probables en peces de un año pasarían a jaulas adyacentes de peces mayores. Estas separaciones

SEPARACIÓN POR CLASES DE IDADE: En salmonicultura é o uso de lugares separados para as diferentes clases de idade de peixes, cortando a transmisión de parasitos ej: piollo mariño e enfermidades dos peixes maiores aos mozos, reducindo dese xeito o uso de compostos químicos. É unha boa práctica para as granxas operar en polo menos tres sitios; unha para os novos smolts transferidos, outra para os peixes vellos e unha para deixar baleira durante 6-12 meses. Os salmóns necesitan tres anos para alcanzar o tamaño comercial. A separa

KOROSZTÁLYOS NEVELÉS: A lazacfélék tenyésztésénél a különböző korosztályok elkülönített nevelése gátolja az élősködők, pl. a haltetű átterjedését az idősebb halakról a fiatalabbakra, ezáltal csökkenthető a vegyszerigény. Egy gazdaságban legalább három korosztály helyileg elkülönített nevelése ajánlott: az egyik a frissen kihelyezett fiatal halaké, a másik az idősebbeké, a harmadik helyszínt pedig üresen kell hagyni 6-12 hónapig.

ÅRSKLASSE SEPARASJON: Laks bruker normalt to til tre år på å nå markedsstørrelse. Ved å holde årsklassene av laks i merder med forskjellig beliggenhet (flere kilometers avstand) har en greid å redusere antall lakselus på eldre fisk. Lakselus fester seg lettest til saktesvømmende juveniler. Det er derfor mest sannsynlig at påslaget av lakselus vil være størst på den første årsklassen, som igjen kan smitte eldre fisk i nærliggende merder. Denne atskillelsen har i stor grad bidratt til å redusere bruken av kjemikalier m

OBIEKT JEDNOROCZNEJ HODOWLI KLASOWEJ : W hodowli ryb łososiowatych używanie oddzielnych obiektów dla różnych roczników, ograniczając w ten sposób przenoszenie pasożytów, np. wszy morskiej oraz chorób ze starszych na młodsze roczniki, zmniejszając w ten sposób pokładane zaufanie do chemikalii. Zalecana praktyka dla gospodarstw, ażeby pracować przynajmniej na trzech obiektach, z których jeden przeznaczony jest dla nowo przeniesionych smoltów, drugi dla starszych ryb, a ostatni jest ugorowany przez 6 -12 miesięcy.

Was this helpful?
Büyük balıklardan küçükleri ayırarak sınıflandırma yapılır. Bunun için sınıflandırma makineleri kullanılır


GRADING: A means of separating larger fish from smaller ones by passing them through a type of sieve, net or a specially-designed grading machine, termed a grader.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: Τρόπος διαχωρισμού των μεγαλύτερων ψαριών από τα μικρότερα, με το πέρασμά τους μέσα από ειδικό κόσκινο, δίχτυ, ή ειδικά σχεδιασμένη μηχανή.

TRIAGE: Technique de séparation des grands poissons des poissons de moindre taille par passage à travers un tamis, un filet ou un autre dispositif de calibrage.

CLASIFICACIÓN: Técnica de separación de grandes peces de otros de menor talla pasándolos por un tamiz, red o a través de otro dispositivo de separación.

CLASIFICACIÓN: Método para a separación de peixes de maior tamaño respecto aos de menor talle, pasándoos a través dalgún tipo de separador, malla ou máquina de peneirar.

OSZTÁLYOZÁS: A nagyobb halak szétválasztása a kisebbektől. A halakat szitán, hálón, vagy valamilyen speciális berendezésen (osztályozón) engedik át.

SORTERING: Uttrykk for å separere fisk i storrelsesgrupper ved la fisken passere en typen sil eller spesialkonstruert sorteringsmaskin.

SORTOWANIE: Sposoby oddzielania większych ryb od mniejszych w wyniku przechodzenia ich przez kraty, rodzaj sita lub sieci oraz przy użyciu specjalnie zaprojektowanej maszyny sortującej, nazywanej sortownią.

Was this helpful?
(1) Anatomide: bir geçit, kanal veya boşluk. (2) Balıkta: daha özelde kalbe kan taşıyan toplar damarlarda geri dönüşten sorumlu bir seri genişçe boşluklara atfedilir.


SINUS: (1) In anatomy: a passage, channel or cavity. (2) In fish: refers more specifically to a series of sinuses largely responsible for the return of venous blood to the heart.

ΚΟΛΠΟΣ (2): Στην ανατομία ένα πέρασμα, δίαυλος ή κοιλότητα. Ειδικότερα στα ψάρια μιά σειρά από κόλπους εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή του φλεβικού αίματος στην καρδιά.

SINUS: (1) En anatomie, une passage creux; canal ou cavité.(2) Chez les poissons par exemple, le retour du sang des tissus vers le coeur a lieu largement à travers une série de sinus veineux.

SENO: (1) En anatomía, pasaje hueco; canal o cavidad. (2) En peces por ejemplo, retorno de tejidos hacía el corazón que tiene lugar a través una serie de vasos venosos.

SEO: (1) En anatomía, pasaxe oca; canle ou cavidade. (2) En peixes, máis especificamente, serie de seos responsables en boa medida do retorno do sangue venoso cara o corazón.

SZINUSZ: (1) Anatómiában: átjáró, csatorna vagy üreg. (2) halakban: a vénás vért a szívbe visszavezető csatornák sorozatára utal.

SINUS: (1) I anatomi: Passasje, kanal eller hule. (2) I fisk: Henviser spesifikt til en rekke sinuser som transporterer venost blod til hjertet.

ZATOKA: (1) W anatomii: pasażowanie kanału lub zagłębienia; (2) U ryb: dotyczy w szczególności szeregu zatok (rozszerzone narządy rurowe w obrębie układu krwionośnego) odpowiedzialnych w większości za zawracanie krwi żylnej do serca.

Was this helpful?
Herhangi bir organın doku içersindeki kronik yangısının bağ dokudaki artışıyla devam etmesi


CIRRHOSIS: Chronic interstitial inflammation of any organ followed by increased connective tissue.

ΚΙΡΡΩΣΗ: Χρόνια μολυσματική φλεγμονή ενός οργάνου, ακολουθούμενη από αύξηση του συνδετικού ιστού.

CIRRHOSE: Inflammation chronique interstitielle dun organe donné suivie dune augmentation de la quantité de tissu conjonctif.

CIRROSIS: Inflamación crónica intersticial de un órgano dado seguido de un incremento de tejido conjuntivo.

CIRROSE: Inflamación crónica intersticial dalgún órgano seguido dun incremento de tecido conxuntivo.

CIRRÓZIS: Valamilyen zsigeri szerv idült gyulladása, amelyet a kötőszövet megnagyobbodása követ.

CIRRHOSE: Kronisk betennelse i hvilket som helst organ etterfulgt av en økning i bindevev.

MARSKOŚĆ WĄTROBY: Przewlekłe zapalenie śródmiąższowe wątroby poprzedzone powiększeniem tkanki łącznej.

Was this helpful?
Bazı balıklarda ve sürüngenlerde vücut dışında bulunan pul veya sert plak.


SCUTE: External scale or horny plate on some fishes and many reptiles.

ΦΟΛΙΔΑ: Εξωτερικό λέπι ή κεράτινος δίσκος σε μερικά ψάρια και σε πολλά ερπετά.

BOUCLE: Ecaille externe ou formations cornées rencontrées chez quelques poissons et de nombreux reptiles.

BUCLE: Escamas externas o formaciones corneadas encontradas en algunos peces y en numerosos reptiles.

ESCUDO / CUNCHA: Capa escamosa externa ou placa córnea atopada nalgúns peixes (p. ex. nos placodermos) e en numerosos réptiles acorazados.

PÁNCÉL: Külső pikkelyes vagy elszarusodott lemez néhány hal- és sok hüllőfajban.

HORNPLATE (BEINPLATE): Skjellene i huden hos mange krypdyr (reptiler). Noen fisker har beinplater i huden.

TARCZKA (łuska) : Zewnętrzna łuska lub rogowa tarczka na niektórych rybach i wielu gadach.

Was this helpful?
Hücrelere zararlı.


CYTOPATHIC: Destructive of cells.

ΚΥΤΟΚΤΟΝΟΣ: Καταστρεπτικός για τα κύτταρα.

CYTOPATHIE: Destruction des cellules.

CITOPATÍA: Destrucción de células.

CITOPÁTICO: Que destrúe as células.

CITOPATIKUS: A sejteket elpusztító.

CYTOPATISK: Skadelig for celler.

CYTOPATYCZNY: Niszczący komórki.

Was this helpful?
Hücredeki patolojik değişikliklerin incelenmesi.


CYTOPATHOLOGY: The study of pathological changes in cells.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των παθολογικών αλλαγών των κυττάρων.

CYTOPATHOLOGIE: Etude des changements pathologiques des cellules.

CITOPATOLOGÍA: Estudio de cambios patológicos de células.

CITOPATOLOXÍA: Estudio de cambios patolóxicos de células.

CIZOPATOLÓGIA: A sejtek kóros elváltozásainak tudománya.

CYTOPATOLOGI (CELLEPATOLOGI): Studiet av patologiske forandringer i celler.

CYTOPATOLOGIA: Badanie zmian patologicznych w komórkach.

Was this helpful?
Sitoplazma plazma membranının içerisine yerleştirilmiş hücre parçasıdır. Ökaryot hücrelerde sitoplazma mitokondri gibi biyolojik membranlarla sitoplazmanın kalanından ayrılan sıvı dolu organeller içerir. İç taraftaki taneli kitle endoplazma, dış taraftaki


CYTOPLASM: The cytoplasm is the part of a cell that is enclosed within the plasma membrane. In eukaryotic cells, the cytoplasm contains organelles, such as mitochondria, which are filled with liquid that is kept separate from the rest of the cytoplasm by biological membranes. The inner, granular mass is called the endoplasm and the outer, clear and glassy layer, is called the cell cortex or the ectoplasm.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ: Το κυτταρόπλασμα είναι το μέρος του κυττάρου που περικλείεται από την πλασματική μεμβράνη. Στα ευκαριωτικά κύτταρα, το κυτταρόπλασμα περιέχει οργανίδια όπως είναι τα μιτοχόνδρια, τα οποία είναι πληρωμένα με υγρό που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κυτταρόπλασμα μέσω βιολογικών μεμβράνών. Η εσωτερική αδρή μορφή του κυτταροπλάσματος καλείται ενδόπλασμα και η εξωτερική, λεία και επίπεδη, καλείται εξώπλασμα.

CYTOPLASME: Le cytoplasme est une partie de la cellule à lintérieur de la membrane plasmique. Dans les cellules eucaryotes, le cytoplasme contient des organites telles que les mitochondries, remplies dun liquide séparé du reste du cytoplasme par des membranes biologiques. A l(intérieur, la masse granuleuse porte le nom dendoplasme, et à lextérieur, la couche claire et transparente sappelle le cortex cellulaire ou ectoplasme.

CITOPLASMA: Es la parte de la célula que se encuentra contenida por la membrana plasmática. En células eucariotas, el citoplasma contiene orgánulos, tales como las mitocondrias, las cuales están llenas de líquido que se mantiene separado del resto del citoplasma a través de membranas biológicas. La masa granular interior se denomina endoplasma y la exterior, clara y vítrea se denomina cubierta o córtex celular o ectoplasma.

CITOPLASMA: É a parte da célula que se atopa contida pola membrana plasmática. En células eucarióticas, o citoplasma contén orgánulos, tales como as mitocondrias, as cales están cheas de líquido que se mantén separado do resto do citoplasma a través de membranas biolóxicas. A masa granular interior denomínase endoplasma e a exterior, clara e vítrea denomínase cuberta ou córtex celular ou ectoplasma.

CITOPLAZMA: A citoplazma a sejtnek a sejthártya által körülvett része. Eukarióta sejtekben a citoplazma organellumokat (sejtszervecskéket), pl. mitokondriumokat tartalmaz, ezekben folyadék található, amelyet a citoplazma többi részétől biológiai membránok választanak el. A belső, szemcsézett masszát endoplazmának nevezzük, a külső, tiszta és üvegszerű réteget ektoplazmának.

CYTOPLASMA: Cytoplasma er den delen av cellen som er innenfor plasmamembranen. I eukaryoter inneholder cytoplasmaen organeller som mitokondria, som er fylt med væske som er adskilt fra resten av cytoplasmaen med membraner. Den indre, granulære massen kalles endoplasma, og det ytre, klare og glassaktige laget kalles cellebark eller ektoplasma.

CYTOPLAZMA: Cytoplazma jest częścią komórki otoczoną błoną plazmatyczną. Cytoplazma komórek eukariontów zawiera organelle wypełnione płynem, takie jak mitochondria, które są oddzielone błonami biologicznymi od pozostałej części cytoplazmy. Wewnętrzna, ziarnista część cytoplazmy nazywana jest endoplazmą, natomiast warstwa zewnętrzna, przezroczysta i szklista, nosi nazwę ektoplazmy.

Was this helpful?
Temel besleyici madde örneğidir, mayadan veya sığır etinden yapılır ve mikrobiyolojide, çeşitli besleyici basit chemotrofların büyümesini desteklemek için kullanılır. Bunlara, spesifik mikroorganizmaların üremesi desteklemek veya kısıtlamak için katkı maddeleri ilave edilebilir.


NUTRIENT BROTH MEDIA: Type of basal nutrient medium, made from beef extract or yeast, used in microbiology to support the growth of various nutritionally undemanding chemotrophs. These can be supplemented with additives to promote or inhibit growth of specific microorganisms.

ΘΡΕΠΤIΚΟΣ ΖΩΜΟΣ: Τύπος βασικού θρεπτικού μέσου, παραγόμενου από ζωμό βοδινού ή μαγιά, που χρησιμοποιείται στην μικροβιολογία για την στήριξη της ανάπτυξης χημειότροφων μικροοργανισμών με μικρές διατροφικές απαντήσεις. Η προαγωγή ή αναστολή της ανάπτυξης ειδικών κατηγοριών μικροοργανισμών επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορισμένων ουσιών.

MILIEU DE CULTURE NUTRITIF: Milieu nutritif minimal, fabriqué à partir dextrait de boeuf, utilisé en microbiologie pour la culture de divers chémotrophes à demande nutritionnelle simple. Le développement de divers micro-organismes peut être spécifiquement induit ou inhibé par ladjonction dadditifs.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO: Medio nutritivo mínimo, fabricado a partir de extracto de carne de vacuno, utilizado en microbiología para el cultivo de diversos organismos quimiótrofos con demanda nutricional simple. El desarrollo de diversos microorganismos puede ser específicamente inducido o inhibido añadiendo aditivos.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO/ CALDO DE CULTIVO: Tipo de medio de cultivo basee, feito de extracto de carne ou fermento, usado en microbioloxía como medio de crecemento de numerosos quimiotrofos nutricionalmente pouco esixentes. Pode ser suplementado con aditivos para promover ou inhibir o crecemento de microorganismos específicos.

FOLYÉKONY TÁPTALAJ: Az alapvető tápanyagokat tartalmazó tápoldat, amelyet marhahús- vagy élesztőkivonatból készítenek. A mikrobiológiában különféle, nem különleges tápanyagigényű mikroorganizmusok tenyésztésére használják. Kiegészíthető különböző adalékanyagokkal, amelyek elősegítik vagy gátolják bizonyos mikroorganizmusok növekedését.

VEKSTMEDIUM: Type basalt næringsmedium, laget av buljong eller gjær, som brukes i mikrobiologi for å gi grunnlag for vekst for lite næringskrevende kjemotrofe organismer. Kan suppleres med tilsetningsstoffer for å hemme eller fremme vekst/formering av spesifikke mikroorganismer.

BULIONOWA POŻYWKA BAKTERYJNA: Rodzaj podstawowej pożywki bakteryjnej sporządzonej z ekstraktu wołowiny lub drożdży, stosowanej w mikrobiologii jako pożywka wzrostowa dla różnych niewymagających żywieniowo chemotrofów.

Was this helpful?
Derideki küçük apse.


PUSTULE: A small abscess in the skin.

ΕΚΦΥΜΑ, ΕΞΟΓΚΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Ενα μικρό απόστημα στο δέρμα.

PUSTULE: Petit soulèvement inflammatoire de la peau, qui devient purulent.

PÚSTULA: Pequeño absceso en la piel.

PÚSTULA: Pequeno absceso na pel.

PATTANÁS: A bőrön található kisméretű tályog.

PUSTEL: Liten byll i huden.

KROSTA: Mały ropień w skórze.

Was this helpful?
Balıklardaki trematodların çoğunlukla epidermis altına yerleşen ara dönem siyah kistlerini gösterir.


BLACKSPOT: Usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.

ΜΑΥΡΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.

TACHES NOIRES: Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.

MANCHAS NEGRAS: Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.

MANCHA NEGRA: Dise dos quistes de cor negra, orixinados por estados intermediarios de parasitos tTermodos de peixes, situados a miúdo debaixo da epiderme.

FEKETEFOLTOSSÁG: Általában a galandférgek köztes alakjainak fekete cisztáira utal, amelyek gyakran a halak bőre alatt figyelhetők meg.

SVARTPRIKK: Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.

CZARNIACZKA: Zazwyczaj odnosi się do czarnych cyst (pośrednie stadia rozwojowe) przywr u ryb, występujących często tylko pod naskórkiem.

Was this helpful?
Nekrotik dokuların bir bölgesinde siyah pigmentasyon görülmesi. Konakçı deri hücrelerindeki virüslerin protein sentezini ve nükleik asit replikasyonunu takiben sarması ve deride iltihaba sebep olması.


BLACK PATCH NECROSIS: An area of necrotic tissue appearing as black pigmentation caused by continued replication of nucleic acid and the synthesis of protein envelopes of viruses in the host skin cell where the viruses have caused inflammation.

ΜΕΛΑΝΟΣΤΙΓΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΚΡΩΣΗ: Τμήμα νεκρού ιστού το οποίο εμφανίζεται σαν μαύρο μπάλωμα και το οποίο προκαλείται από τη συνεχή αναπαραγωγή νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνικών φακέλων ιών που έχουν μολύνει επιδερμικά κύτταρα του ξενιστή.

PLAGE NECROTIQUE : Zone de tissu nécrosé caractérisé par sa pigmentation noir ; provoqué par la réplication virale et la synthèse d’enveloppes virales dans les cellules dermiques qui est sujette à l’inflammation.

NECROSIS DE LAMANCHA NEGRA: Área de tejido necrótico que aparece como una pigmentación negra causada por la continua replicación de los ácidos nucleicos y la síntesis de cubiertas proteicas de los virus en la célula epitelial del huésped en donde el virus ha producido la inflamación.

NECROSE DA MANCHA NEGRA: Área de tecido necrótico que aparece como unha pigmentación negra causada pola continua replicación dos ácidos nucleicos e a síntese de cubertas proteicas dos virus na célula epitelial do hospedador onde o virus produciu a inflamación.

FEKETEFOLTOS NEKRÓZIS: Fekete pigmentációként megjelenő nekrotikus szövetrész, amelyet a gazdaszervezet hámsejtjeiben a gyulladást keltő vírusok nukleinsavainak folyamatos replikációja és a fehérjeburkok folyamatos szintézise okoz.

SVARTFLEKKSYKEN: Område med nekrotisk vev som kommer til syne som svart pigmentering. Forårsakes av kontinuerlig replikasjon av nukleinsyrer og syntese av virale proteinkapper i vertens hudceller hvor viruset skaper betennelse. Brukes også om nekroser forårsaket av skader etter bakterie- eller virusangrep, spesielt chitinelskende bakterier i skallet på krabber.

MARTWICA CZARNEJ PLAMKI: Miejsce martwicze tkanki, widoczne w postaci czarnego zabarwienia, spowodowane przez trwającą replikację kwasu nukleinowego i syntezę wirusowej otoczki białkowej w komórce skóry żywiciela, gdzie wirusy wywołały zapalenie.

Was this helpful?
Kültürü yapılan karideslerin (Penaidler) solungaçlarının koyudan siyaha görünümüyle açığa çıkan bir hastalık. Birçok hastalık etkeni yanında düşük su kalitesi (örn: Karides havuz yönetiminde kullanılan tipik yüksek amonyak, nitrat, klor ve diğer kimyasallar) neden olabilir. Organik maddenin ( örn; yüksek bulanıklığa sahip havuz suyu) akümülasyonu nedeniyle "siyah solungaç" a yakalananlar bu tip hastalığa neden olanlardan açık bir şekilde ayrılmalıdır, bu durumla aynı zamanda sıklıkla yetersiz ko


BLACK GILL DISEASE: Disease expressing itself by dark to black appearances of gills in cultured shrimps (penaeids) and can be caused by several disease agents as well as by poor water quality (e.g. high ammonia, nitrate, chlorine and other chemicals typically employed in shrimp pond management). Such disease causes must be clearly distinguished from those "black gills" caused by the accumulation of organic matter (e.g., highly turbid pond water), a condition also frequently encountered in poorly-managed highly-inte

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΒΡΑΓΧΙΩΝ: Ασθένεια η οποία παρατηρείται στις καλλιεργούμενες γαρίδες (penaeids) και εκδηλώνεται με την εμφάνιση σκούρου (μαύρου) χρώματος στα βράγχια. Μπορεί να προκληθεί από διάφορους μολυσματικούς παράγοντες ή ακόμα και από την κακή ποιότητα του νερού (π.χ. ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας και νιτρικών ή χλωρίνης και άλλων χημικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καλλιέργεια της γαρίδας). Η ασθένεια αυτή είναι σημαντικό να διαχωρίζεται από το πρόβλημα των μελανών βραγχίων, το οποίο αν και έχει τα ίδ

NOIRCISSEMENT BRANCHIALE (MALADIE DE): Pathologie caractérisée par un noircissement des branchies de crevettes (penéidées) cultivées. De nombreuses pathogènes peuvent être à l’origine de ce phénomène ainsi qu’une mauvaise qualité de l’eau (taux élevés d’ammoniaque, nitrate, chlore ou d’autres substances utilisées couramment en penéiculture). Il est important de distinguer un tel noircissement de celui provoqué par l’accumulation de matière organique (par exemple dans un bassin avec de l’eau à forte turbidité) qui est fréquent dans la

ENFERMEDAD DE LA BRANQUIA NEGRA: Esta enfermedad se expresa mediante manchas negras u oscuras en cultivos de gambas (peneidos) y pueden causar diferentes agentes patógenos así como baja calidad del agua (e.g. Altos niveles de amoníaco, nitratos, cloruros y otros productos químicos típicamente empleados en la gestión de los estanques de gambas). Esta enfermedad debe de distinguirse de la enfermedad producida por la acumulación de materia orgánica (eg, aguas de estanque muy turbias), una condición frecuente en cultivos intensivos

ENFERMIDADE DA BRANQUIA NEGRA: Esta enfermidade exprésase mediante a aparencia negra ou escura das branquias en cultivos de lagostinos (peneidos) e pode ser causada por diferentes axentes patóxenos así como baixa calidade da auga (p. ex. altos niveis de amoníaco, nitratos, cloro e outros produtos químicos tipicamente empregados na xestión dos estanques de lagostinos). Esta enfermidade debe de distinguirse claramente da enfermidade producida pola acumulación de materia orgánica (p. ex., augas de estanque moi turbias), unha con

FEKETEKOPOLTYÚ-BETEGSÉG: A Penaeidae családba tartozó tenyésztett rákfajok betegsége, amelynek legjellegzetesebb tünete a kopoltyúk sötét vagy fekete elszíneződése. Több kórokozó is okozhatja csakúgy, mint a rossz vízminőség (pl. az ammónia, a nitrát, a kloridionok és a ráktenyésztésben alkalmazott egyéb vegyszerek magas szintje). Ezeket a kórokokat egyértelműen el kell különíteni a szerves anyagok felhalmozódása (pl. zavaros tóvíz) által okozott "feketekopoltyú-betegségtől", amely szintén gyakran előfordul a rosszul ve

BLACK GILL DISEASE: Sykdommen gir mørke til svarte gjeller hos oppdrettede reker (fam. Penaeidae), kan forårsakes av en rekke sykdomsfremkallende organismer eller dårlig vannkvalitet ( f.eks. høyt innhold av ammoniakk, nitrat, klor og andre kjemikalier som brukes ved behandling av rekedammer). Denne sykdommen må ikke forveksles med mørke gjeller som er forårsaket av opphopning av organisk materiale (f.eks. sterkt grumset vann i oppdrettsdammer), en tilstand som er vanlig i dårlig styrt intensivt rekeoppdrett.

CHOROBA CZARNYCH SKRZELI : Choroba krewetek (penaeids) w hodowlach, objawia się ciemnym do czarnego wyglądem skrzeli; może być spowodowana przez kilka czynników chorobowych a także niską jakością wody (np. wysokim poziomem amoniaku, azotanu, chloru i innych charakterystycznych związków chemicznych stosowanych w krewetkowej gospodarce stawowej). Przyczyny tej choroby muszą być wyraźnie rozróżniane od tych "czarnych skrzeli", które spowodowane są przez nagromadzenie się na nich materiału organicznego (np. mułu w bardzo mę

Was this helpful?
Penaeus vannameide görülen ve sıklıkla anormal spermetazoonların sebep olduğu bir hastalık.Yoğun kültür yapılan orta ve latin Amerikada kuluçkahaneleri büyük ölçüde etkilemiştir. Bu hastalığın orjini henüz bilinmemektedir, sperm ampullerinin, spermatofor ve taşıyıcı damarın kahverengimsi-siyah renk değişimiyle kendini gösterir. İkincil enfeksiyon gelişebilir.


BLACK SPERMATOPHORE DISEASE: Disease occurring in Penaeus vannamei, often causing abnormal spermatozoa, of great concern to hatcheries in Central and Latin America where it is extensively cultured. The disease, the origin of which is still unknown, expresses itself in a brownish-black discoloration of the sperm ampule, the spermatophore, and the vas deferens. Secondary infections may occur.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: Ασθένεια της γαρίδας Penaeus vannamei, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Πλήττει σοβαρά τις καλλιέργειες γαρίδας της κεντρικής και λατινικής Αμερικής όπου το είδος αυτό καλλιεργείται εντατικά και ή προέλευσή της προς το παρόν παραμένει άγνωστη. Η ασθένεια έχει σαν αποτέλεσμα το σκουρόχρωμο χρωματισμό (συνήθως μαύρο) της σπερματοθήκης, του σπερματαγωγού και του σπερματικού πόρου των όρχεων. Εξαιτίας της ασθένειας αυτής είναι δυνατόν να προκληθεί δευτερογενής μόλυν

MALADIE DES SPERMATOPHORES NOIRES: Pathologie affectant Penaeus vannamei , provoquant souvent des anomalies des spermatozoïdes. Cette pathologie, dont l’origine est encore inconnue, se manifeste par un noircissement de l’ampoule du spermatozoïde (le spermatophore), ainsi que du vas deferens. Des infections secondaires peuvent avoir lieu. Cette maladie est une source d’inquiétude en Amérique Centrale et Latine où cette crevette est cultivée de façon extensive.

ENFERMEDAD DEL ESPERMATÓFORO NEGRO: Enfermedad que se encuentra en Penaeus vannamei , a menudo originando espermatozoides anormales de gran incidencia en criaderos de América Central y del Sur donde se cultiva intensamente. La enfermedad, de origen aún desconocido, se presenta como una decoloración oscura de la ampolla espermática o espermatóforo y del vas deferens. Pueden aparecer infecciones secundarias.

ENFERMIDADE DO ESPERMATÓFORO NEGRO: Enfermidade que se atopa en Penaeus vannamei, a miúdo orixinando espermatozoides anormais, de grande incidencia en criadeiros de América Central e do Sur onde se emprega o cultivo extensivo. A enfermidade, de orixe aínda descoñecida, preséntase como unha descoloración marrón-moura da ampola espermática ou espermatóforo e do conduto deferente. Poden aparecer infeccións secundarias.

SPERMATOFÓRÁK FEKETEDÉS BETEGSÉGE: A Penaeus vannamei rákfajban előforduló betegség, amely a spermiumok abnormális fejlődését okozza. Közép- és Latin-Amerikában okoz jelentős károkat, ahol ezt a fajt sokfelé tenyésztik. A ma még ismeretlen eredetű betegség legfontosabb tünete a spermaampulla, a spermatofórák és az ondóvezeték barna-fekete elszíneződése. Másodlagos fertőzések is kialakulhatnak.

SVART SPERMATOFOR-SYKDOM: Sykdom som forekommer på Peneus vannamei , gir ofte unormale spermatozoer. Har stor betydning ved klekkerier i Sentral og Latin Amerika der arten oppdrettes i stor utstrekning. Sykdommen har ukjent opphav og viser seg som brunsvart misfarging av sædampullen, spermatoforen og vas deferens. Sekundære infeksjoner kan finne sted.

CHOROBA CZARNEGO SPERMATOFORU : Choroba występująca u krewetki Penaeus vannamei; powodująca często rozwój nieprawidłowy plemników, co wielce niepokoi wylęgarnie w Ameryce Środkowej i Łacińskiej, gdzie jest ona ekstensywnie hodowana. Choroba, której źródło jest nieznane, objawia się w brązowo-czarnym odbarwieniem główki plemnika, spermatoforu i nasieniowodu. Może występować zakażenie wtórne.

Was this helpful?
(1) Bir hemoglobin derivatividir ki bunlarda demir (Fe) atomu altıncı sianid iyonlarıyla çevrilmiştir. (2) Siyanohemoglobinin, kolorimetrik (Stadienin metodu) ya da spektrofotometrik (Drabkinin metodu) olarak belirlenmesinde kullanılan bir metottur.


CYANOHAEMOGLOBIN: (1) A derivative of haemoglobulin in which the iron (Fe) atom is surrounded by six cyanide ions. (2) A method for colorimetric (Stadies method) or spectrophotometric (Drabkins method) determination of cyanohaemoglobulin.

ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ: ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ

CYANOHEMOGLOBINE: CYANOHEMOGLOBINE

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado de la hemoglobina en la que el átomo de hierro (Fe), está rodeado por seis iones de azufre. (2) Método para la determinación colorimétrica (método de Stadies), o espectrofotométrico (método de Drabkin) de la cianohemoglobina.

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado da hemoglobina na que o átomo de ferro (Fe), está rodeado por seis ións de xofre. (2) Método para a determinación colorimétrica (método de Stadies), ou espectrofotométrico (método de Drabkin) da cianohemoglobina.

CIANO-HEMOGLOBIN: (1) Olyan hemoglobin-származék, amelyben a vasatomot (Fe) hat cianidion veszi körül. (2) A cianohemoglobin. meghatározásának kolorimetriás (Stadie-féle) vagy spektrofotometriás (Drabkin-féle) módszere.

CYANOHEMOGLOBIN: (1) Derivat av hemoglobulin der jernatomet (Fe) er omkranset av seks cyanidioner. (2) En metode for kolorimetrisk (Stadies metode) eller spektrofotometrisk (Drabkins metode) bestemmelse av cyanohemoglobulin.

CYJANOHEMOGLOBINA : (1) Pochodna hemoglobuliny, w której atom żelaza (Fe) otoczony jest sześcioma jonami cyjankowymi. (2) Metoda kolorymetrycznego (metoda Stadie) lub spektrofotometrycznego (metoda Drabkina) oznaczania cyjanohemoglobulin.

Was this helpful?
Sıklıkla kötü veya yetersiz beslenmenin bir ürünü olan omurganın yana doğru eğriliği.


SCOLIOSIS: Lateral curvature of the spine, often a product of malnutrition.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ: Πλευρική κύρτωση της σπονδυλικής στήλης, συχνά οφειλόμενη σε κακή διατροφή.

SCOLIOSE: Déviation latérale de la colonne vertébrale, souvent provoquée par la malnutrition.

ESCOLIOSIS: Desviación lateral de la columna vertebral, a menudo provocada por mala nutrición.

ESCOLIOSE: Desviación lateral da columna vertebral, a miúdo provocada por mala nutrición.

SCOLIOSIS: Gerincferdülés; a gerinc oldalirányú görbülete, amely gyakran alultápláltság eredménye.

SKOLIOSE: Sidebøying av ryggsøylen (deformasjon), ofte som et resultat av feilernæring.

SKOLIOZA: Skrzywienie boczne kręgosłupa, często na skutek złego odżywiania.

Was this helpful?
Yaralanmış veya iltihaplanmış deri yüzeyinden kopmuş ölü doku (çürümüş doku) parçası


SLOUGH: A piece of dead (necrosed) tissue which has been separated from a wound or inflamed surface.

ΕΦΕΛΚIΔΑ: Τμήμα νεκρού (ή νεκρωμένου) ιστού που έχει χωριστεί από την επιφάνεια μιας πληγής ή φλεγμονής.

ESCARRE: Morceau de peau morte (nécrosée) qui se sépare dune plaie ou dune surface enflammée.

COSTRA: Trozo de piel muerta (necrosis) que se separa de una herida o de una superficie inflamada.

BOSTELA: Anaco de tecido morto (necrótico) que se separa dunha ferida ou dunha superficie inflamada.

PÖRK: A sebtől vagy gyulladt felszíntől elhatárolt, halott (nekrotikus) szövetdarab.

DAUKJØTT: Et stykke dødt vev som har falt av et sår eller en betent overflate.

MARTWICOWA CZĘŚĆ TKANKI: Część martwej tkanki oddzielonej od rany lub powierzchni objętej stanem zapalnym.

Was this helpful?
Anadrom somon balıklarında görülen ve onların denizlerden tatlı sulara girebilmelerini sağlayan, hormonlar vasıtasıyla ortaya çıkan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler dizisidir. "Smoltifikasyon" genelde balıkların 1. veya 2. yaşına girdiğinde gerçeklerşir. Bu solungaçların ve böbreklerin fonksiyonlarının ani olarak değişmesini sağlar, örneğin tuzlu sularda solungaçlardaki klorid hücreleri tuzları ayrıştır ve böbrekler fiilen üre üretiminin durdurlumasıyla su kaybını engellerken tatlısularda


SMOLTIFICATION: A series of physical and physiological changes mediated by hormones that occur in anadromous salmonids enabling them to move from marine to fresh water. Smoltification typically occurs when the fish is 1 - 2 years old. It involves the effective reversal of the function of the kidneys and the gills, i.e., in marine water chloride cells in the gills excrete salts and the kidneys avoid water loss by virtually stopping urine production, whereas in fresh water, salts are actively taken up by the gill

ΣΟΛΟΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ SMOLT): Σειρά φυσικών και φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν με την επίδραση ορμονών στα ανάδρομα σολομοειδή καθιστώντας τα ικανά να μετακινηθούν από το γλυκό νερό στη θάλασσα. Η σολομοποίηση πραγματοποιείται όταν το ψάρι βρίσκεται σε ηλικία 1-2 ετών. Περιλαμβάνει την δραστική αναστροφή της λειτουργίας των νεφρών και των βραγχίων δηλ. στο θαλασσινό νερό τα χλωριοκύτταρα των βραγχίων εκκρίνουν άλατα και οι νεφροί αποφεύγουν την απώλεια ύδατος αναστέλλοντας αντίστοιχα την παραγωγή ούρων, ενώ στο γλυκ

SMOLTIFICATION: Série de changements physiques et physiologiques dont les médiateurs sont des hormones permettant aux salmonidés anadromes de migrer de leau douce à leau de mer. A lieu habituellement quand le poisson est agé de 1 à 2 ans. La smoltification implique un renversement du fonctionnement du rein et des branchies. En effet, dans leau de mer, les chlorocytes des branchies excrètent des sels et la production durine par les reins est virtuellement arrêtée afin de minimiser les pertes deau, alors quen eau

ESMOLTIFICACIÓN: Serie de cambios físicos y fisiológicos cuyos mediadores son hormonas que permiten a los salmónidos anádromos migrar del agua dulce hacia agua de mar. Tiene lugar normalmente cuando el pez llega a la edad de 1 a 2 años. La esmoltificación implica un cambio del funcionamiento de riñones y de branquias. En efecto, en las aguas marinas, las células de cloruro de las branquias excretan sales y la producción de orina por los riñones es virtualmente bloqueada con el fin de minimizar las pérdidas de ag

ESMOLTIFICACIÓN: Serie de cambios físicos e fisiolóxicos as mediadoras dos cales son hormonas que permiten aos salmónidos anadromos migrar da auga doce cara a auga de mar. Ten lugar normalmente cando o peixe chega á idade de 1 a 2 anos. A esmoltificación implica un cambio completo do funcionamento de riles e de branquias. En efecto, nas augas mariñas, as células de cloruro das branquias excretan sales e a produción de ouriños polos riles é virtualmente bloqueada co fin de minimizar as perdas de auga, mentres que

SZMOLTIFIKÁCIÓ: Hormonok által közvetített fizikai és élettani változások sorozata, amely az anadrom lazacfélékben játszódik le, lehetővé téve azok vándorlását a tengerből az édesvízbe. Általában 1-2 éves korban történik. Magában foglalja a vesék és a kopoltyúk szerepének megfordulását. Tengervízben a kopoltyúk kloridsejtjei sót választanak ki, a vesék pedig a vizeletkiválasztás megszűntetésével akadályozzák meg a vízveszteséget. Ezzel szemben édesvízben a kopoltyúk sejtjei sókat vesznek fel, a vese pedig nagy

SMOLTIFISERING: En rekke fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer i anadrom laksefisk, som gjør at juvenil laksefisk kan vandre ut i havet (fra ferskvann). Dette involverer blant annet økt antall og aktivitet av kloridceller i gjellene (fysiologi), parrmerkene forsvinner, økt sølvfarging, minsking i K-faktor, sørgerander på finnene (morfologi), nedstrømssvømming og økt stiming (atferd). Prosessene styres av hormoner (bla veksthormon, prolaktin og kortisol), som igjen kontrolleres av det ytre miljø

SMOLTYFIKACJA: Szereg fizycznych i fizjologicznych zmian za pośrednictwem hormonów, które występują u anadromicznych ryb łososiowatych, umożliwiających im przechodzenie z wody słodkiej do morskiej. Smoltyfikacja występuje zwykle, kiedy ryby osiągają wiek 1 - 2 lat. Pociąga to za sobą efektywne odwrócenie funkcji nerek i skrzeli, tj. w wodzie morskiej komórki chlorkowe w skrzelach wydalają sole a nerki ograniczają straty wody przez faktyczne zatrzymywanie produkcji moczu, podczas gdy w wodzie słodkiej sole są z

Was this helpful?
Soda, tuz vs., doğal olarak bulunan, sanayide önemli ve canlı organizmalar için esansiyel yumuşak gümüş-beyaz reaktif metal element.


SODIUM (Na): A soft silver-white reactive metallic element, occurring naturally in soda, salt, etc., that is important in industry and is an essential element in living organisms.

ΝΑΤΡΙΟ (Na): Ένα μαλακό ασημόλευκο μεταλλικό στοιχείο, το οποίο υπάρχει φυσικά στη σόδα, στο αλάτι κτλ., απαραίτητο για τη βιομηχανία και πολύ σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς.

SODIUM (Na): Elément métallique blanc-argenté, naturellement présent dans la soude, le sel etc... qui a son importance dans lindustrie et est un élément essentiel des organismes vivants.

SODIO (Na): Elemento reactivo metálico de color blanco-plateado claro, se encuentra de manera natural en la sosa, sal, etc, es importante en la industria y es un elemento esencial en los organismos vivos.

SODIO (Na): Elemento reactivo metálico de cor branco-prateado clara, atópase de xeito natural na sosa, sal, etc, é importante na industria e é un elemento esencial nos organismos vivos

NÁTRIUM (Na): Puha, ezüstfehér, nagy reakcióképességű fémes elem, amely a természetben szóda, só, stb. formájában fordul elő. Fontos szerepet játszik az iparban, és létfontosságú az élőlények számára.

NATRIUM: Et mykt, sølvhvitt, reaktivt grunnstoff; forekommer i natriumkarbonat, salt etc.; er viktig i industri, og er et essesient grunnstoff i levende organismer.

SÓD (Na): Miękki, srebrzystono-biały reaktywny pierwiastek metaliczny, występujący w sposób naturalny w sodzie, soli, itp., mający duże znaczenie dla przemysłu i będący niezbędnym pierwiastkiem dla żywych organizmów.

Was this helpful?
Cytophaga psychrophila tarafından meydana getirilen ve salomidlerin juvelin formlarında görülen kronik olan sistemik bir bakteriyel hastalıktır. Hastalık sıcaklığın düşük olduğu aylarda (100Cnin altında) meydana gelir. Hastalık özellikle besin kesesini yeni tüketmiş olan frylarda oldukça yıkıcı bir şekilde patlak verir. Hastalık dış ve sistemik antibakteriyallar ile veya balıkların yavaş bir şeklide sıcak suya nakliyle kontrol altına alınabilir.


COLDWATER DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά (Ασθένεια ποδίσκου).

MALADIE DE LEAU FROIDE: Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude. Syn. maladie

ENFERMEDAD DEL AGUA FRÍA: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo.

ENFERMIDADE DA AUGA FRÍA: Infección crónica e sistémica de salmónidos xuvenís provocada por Cytophaga psychrophila. A enfermidade maniféstase durante os meses nos cales a temperatura da auga está por debaixo de 10 0C. Orixina perdas catastróficas nos alevíns con vitelo. A enfermidade contrólase con axentes antibacterianos externos e sistémicos ou transferindo peixes a augas mornas. Sin. enfermidade do pedúnculo.

HIDEGVÍZI BETEGSÉG: Fiatal lazacok idült külső és szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Cytophaga psychrophila okoz. A betegség a hidegebb hónapokban jelenik meg (ha a vízhőmérséklet alacsonyabb, mint 10°C). Szikzacskós lárva stádiumban a járványok katasztrofális veszteségeket okozhatnak. A betegség külső és szisztémás baktériumölő szerekkel kezehető, és megelőzhető azzal, ha a halakat lassan, fokozatosan helyezik át melegebb vízbe.

BAKTERIELL KALDTVANNSSYKE: Kronisk ytre og systemisk bakteriesykdom på juvenile laksefisk, forårsaket av Cytophaga psychrophila. Forekommer i månedene med lav vanntemperatur (under 100 C). Utbrudd som har ført til katastrofale tap er rapportert fra plommesekkyngel. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller eller ved å gradvis overføre fisk til varmere vann. Jfr. yngeldødelighetssyndrom.

CHOROBA ZIMNEJ WODY: Przewlekła, zewnętrzna i ogólnoustrojowa choroba bakteryjna młodzieży ryb łososiowatych wywoływana przez miksobakterię Cytophaga psychrophila. Występuje ona w miesiącach z niską temperaturą wody (poniżej 10ºC). Komunikaty o wybuchach choroby połączone z katastrofalnymi śnięciami, odnosiły się do wylęgu z woreczkiem żółtkowym. Choroba jest zwalczana przez zewnętrzne i systemiczne środki przeciwbakteryjne lub poprzez stopniowe przenoszenie ryb do cieplejszej wody. Syn. choroba szypułkowa, lub "cze

Was this helpful?
Genellikle soğuk su (vibrio) hastalığı olarak bahsedilir. Yetiştiriciliği yapılan atlantik salmonları için ekonomik olarak önemli bir hastalıktır. Düşük sıcaklıklarda (0-100 C) bazı vibrio türlerinin etken olduğu hastalık miocardial ve kaslarda bozulmalara sebep olur. Etkili aşı işlemleri mevcuttur.


HITRA DISEASE: Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio , το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100C) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

MALADIE DE HITRA: Terme communément appliqué au Vibrio deau froide. Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.

ENFERMEDAD DE HITRA: Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

ENFERMIDADE DE HITRA: Termo común aplicado á Vibriose de auga fria. Enfermidade que ten un impacto económico importante sobre o cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a baixas temperaturas (< 10 ºC) que produce dexeneración muscular e miocárdica. Hai dispoñibles tratamentos efectivos con vacinas.

HITRA BETEGSÉG: "Hidegvízi Vibrio" betegségként is ismert. A tenyésztett atlanti lazacok gazdasági szempontból fontos betegsége. Egy alacsony vízhőmérsékleten (100C alatt) aktív Vibrio faj okozza. Legfontosabb tünete a vázizomzat és a szívizom leépülése. Ma már léteznek ellene hatékony oltóanyagok.

HITRASYKE: Også svært ofte kalt kaldtvannsvibriose. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

CHOROBA HITRA: Zwykle odnosi się także do "choroby zimnej wody”. Ważna ekonomicznie choroba hodowanego łososia atlantyckiego; powodowana jest przez specyficzny gatunek Vibrio, aktywny przy niskiej temperaturze (poniżej 100C), pociągający za sobą degenerację mięśni i mięśnia sercowego. Obecnie jest dostępne leczenie przy użyciu skutecznej szczepionki.

Was this helpful?
İçsel sıcaklık düzenleme mekanizmasına sahip olmayan hayvanları ifade eder; vücut sıcaklığı ve matabolik oran dış ortamın sıcaklığından etkilenir ve bir ölçüye kadar vücut sıcaklığı da metabolik oran tarafından etkilenir.


POIKILOTHERMIC: Refers to animals that lack a mechanism for internal temperature regulation; the body temperature and the metabolic rate are influenced by the external temperature and to some extent body temperature is also influenced by the metabolic rate.

ΠΟΙΚΙΛΟΘΕΡΜΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα που δεν έχουν εσωτερικό μηχανισμό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του σώματος και ο μεταβολικός ρυθμός επηρεάζονται από την εξωτερική θερμοκρασία και ως ένα βαθμό η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζεται επίσης από τον μεταβολικό ρυθμό. Πρβλ. ομοιόθερμος

POICILOTHERME: Se dit des animaux qui manquent dun mécanisme interne de régulation de température. La température corporelle ainsi que le taux de métabolisme sont influencés par la température ambiante et, à un certain degré, la température corporelle est également influencée par le taux de métabolisme.

POIQUILOTERMO: Dícese de los animales que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. La temperatura corporal así como la tasa metabólica están bajo la influencia de la temperatura ambiental.

POIQUILOTERMO: Dise dos animais que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. A temperatura corporal así como a taxa metabólica están baixo a influencia da temperatura ambiental, e ata certo punto a temperatura corporal tamén está influída pola taxa metabólica.

POIKILOTERM: Olyan állatokra utal, amelyeknek nincs belső hőszabályozó mechanizmusuk; a testhőmérsékletet és az anyagcsere sebességét a külső hőmérséklet befolyásolja, és a testhőmérsékletre bizonyos mértékben az anyagcsere sebessége is hat.

POIKILOTERM (VEKSELVARM): Henviser til dyr som mangler mekanismene som trengs for å kunne regulere kroppstemperaturen. Kroppstemperatur og metabolismehastighet påvirkes av temperaturen i det ytre miljøet, og kroppstemperaturen påvirkes til en viss grad av metabolismehastigheten.

ZMIENNOCIEPLNE: Odnosi się do zwierząt, u których brak mechanizmu regulacji temperatury wewnętrznej; na temperaturę ciała i natężenie przemiany materii wpływa zewnętrzna temperatura, a w pewnym zakresie także intensywność przemiany materii.

Was this helpful?
Hitra hastalığı. Yaygın olarak soğuksu Vibriosu olarak anılır. Düşük sıcaklıklarda (100Caltında) aktif hale gelen Vibrio türlerinin neden olduğu, ekonomik yönden önemli Atlantik salmonlarının hastalığı, muskular ve miyokardiyal dejenerasyona neden olur. Etkili aşı tedavisi uygulamaları mevcuttur.


COLDWATER VIBRIOSIS: Hitra disease. Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΒΙΜΠΡΙΟΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio, το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

MALADIE DHITRA: Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.

VIBRIOSIS DEL AGUA FRÍA: Enfermedad de la Hitra. Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por unVibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

VIBRIOSE DA AUGA FRÍA: Enfermidade da Hitra. Termo común aplicado á "Vibriose de auga doce. Enfermidade que ten un impacto económico importante sobre o cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a baixas temperaturas (10 ºC) que produce dexeneración muscular e miocárdica. Non hai dispoñibles tratamentos de vacinación efectivos.

HIDEGVÍZI VIBRIÓZIS: "Hitra betegség" néven is ismert. A tenyésztett atlanti lazacok gazdasági szempontból fontos betegsége. Egy alacsony vízhőmérsékleten (100C alatt) aktív Vibrio faj okozza. Legfontosabb tünete a vázizomzat és a szívizom leépülése. Ma már léteznek ellene hatékony oltóanyagok.

KALDTVANNSVIBRIOSE: Hitrasyke. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100 C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

WIBRIOZA ZIMNEJ WODY: Choroba Hitra. Zwykle również nazywana jest "Wibrionem zimnej wody". Ważna ekonomicznie choroba w hodowlach łososia atlantyckiego; wywoływana przez specyficzny gatunek wibriona, aktywny w niskiej temperaturze (poniżej 100C), powodujący degenerację mięśni i mięśnia sercowego. Na skuteczne jej leczenie pozwala obecnie istniejąca szczepionka.

Was this helpful?
Kabuklular ve balıklar olmak üzere bir çok akuatik canlının solunum organlarıdır. Bunlar boşaltım, osmoregulasyon ve mineral dengeyi sağlarlar. Çift kabuklularda beslenmede önemli rol oynarlar.


GILL: The respiratory organs of many aquatic organisms. In fishes and crustaceans, these organs are also important in excretion, osmoregulation and mineral balance. In bivalvia, they play a major role in feeding.

ΒΡΑΓΧIΑ: Το αναπνευστικό όργανο πολλών υδρόβιων οργανισμών. Στα ψάρια και στα καρκινοειδή τα όργανα αυτά είναι επίσης σημαντικά για την απέκκριση, ωσμωρρύθμιση και ισοζύγιο των μετάλλων. Στα δίθυρα παίζουν κύριο ρόλο στη διατροφή.

BRANCHIES: Organes respiratoires et excréteurs des poissons, et dautres organismes, qui permettent labsorption, à partir de leau, doxygène, de leau, de certains éléments nutritifs, des minéraux et dautres substances.

BRANQUIAS: Órgano respiratorio y excretor de los peces, y de otros organismos, que permite la absorción, a partir del agua) de oxígeno, de agua, y de ciertos elementos nutritivos, minerales y otras sustancias.

BRANQUIAS: Órganos respiratorios de moitos organismos acuáticos. En peixes e crustáceos estes órganos son tamén importantes na excreción, osmorregulación e balance de minerais. En bivalvos, xogan un maior papel na alimentación.

KOPOLTYÚ: Sok vízi szervezet légzőszerve. Halakban és rákokban ennek a szervnek fontos szerepe van a kiválasztásban, az ozmoregulációban és az ionháztartás szabályozásában, a kagylók esetében pedig a táplálkozásban.

GJELLE : Respirasjonsorgan hos mange akvatiske organismer. Hos fisk og krepsdyr er gjellene også viktige i forbindelse med ekskresjon, osmoregulering og mineralbalanse. Hos muslinger har gjellene en viktig rolle ved beiting (filtrering).

SKRZELA: Narządy oddechowe wielu organizmów wodnych. U ryb i skorupiaków narządy te są także ważne w wydalaniu, osmoregulacji i w utrzymaniu równowagi w zawartości składników mineralnych. U małży, odgrywają one główną rolę w pobieraniu pokarmu.

Was this helpful?
Balıkları yakalamak için kullanılan ağırlıkları ve yüzdürücüleri bulunan vertilal çekimlerde kullanılır.


GILL NET: A net which is usually rectangular in shape, made of thin twine, which catches fish by holding them in the meshes, e.g. drift net or set gill net. Gill nets are held vertically in the water by floats and weights.

ΑΠΛΑΔI ή ΑΠΛΟ ΔIΧΤΥ: Συνήθως παραλληλογράμμου σχήματος, από λεπτό δίχτυ, το οποίο συλλαμβάνει και κρατά τα ψάρια μεταξύ των ματιών του διχτυού. Κρατείται κάθετα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.

FILET MAILLANT; FILET DROIT: De forme rectangulaire et fabriqué en fils fins, ce type de filets se tient verticalement dans leau, tendu entre les flotteurs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure. La largeur des mailles est calculée pour retenir le poisson par la tête ou lavant du corps.

RED AGALLA; RED RECTA: De forma rectangular y fabricada por hilos finos, ese tipo de redes se sostiene verticalmente en la agua, tendido entre los flotadores de la ancla superior y los plomos de la ancla inferior. La anchura de las mallas es calculada para retener el pez por la cabeza o la parte delantera del cuerpo.

RED DE ENMALLE / ARTE DE ENMALLE / TRASMALLO: Rede normalmente de forma rectangular e fabricada con fíos finos, coa que se capturan peixes meidiante o atrapamiento destes na propia malla. As redes cólganse verticalmente na auga mediante flotadores e pesos mortos.

KOPOLTYÚHÁLÓ: Általában négyszögletes alakú, vékony zsinegből készült háló, amely a hálószemekben fogja meg a halakat, pl. a sodróháló vagy a felállított kopoltyúháló. A kopoltyúhálókat úszók és súlyok tartják függőlegesen.

FISKEGARN: Et garn som vanligvis har en rektangulær form, er laget av tynn hyssing (bomull, nylon eller monofilament), som fanger fisk ved at fisken går fast i maskene. Kan være forankret i bunnen (botna-/settegarn) eller overflaten (flytegarn), eller kan drive fritt i overflaten (drivgarn). Fiskegarn holdes vertikalt i vannsøylen av overtelnen (flottører) og undertelnen (lodd).

SIEĆ SKRZELOWA: Sieć, której oka są w kształcie prostokątnym, wykonane z cienkiej przędzy, łowiącej ryby przez uchwycenie ich oczkiem, np. pławnica, lub zestaw sieci skrzelowych (np. wontony i pławnice). Sieci skrzelowe są ustawiane pionowo w wodzie (często w długich zestawach) przy użyciu pływaków i grzęz (ciężarków).

Was this helpful?
Solungaç yaylarının üzerinde kemiksi parmak benzeri yapılardır. Bunların sayılarının ve yapılarının değişiklik göstermesi taksonomik karesteristiklerde kullanılır. Sayıları genellikle numara olarak solungaç yay sayısının alt veya üst kısmına +1 veya solungaç yaının derecesinin sayısal değerinin yanında + olarak verilir.


GILL RAKERS: Bony, finger-like projections on the front of the gill arches. They vary in number and shape and are useful taxonomic characteristics. Counts are often given as the number on the upper section + 1 at the angle + number on the lower section of the gill arch.

ΒΡΑΓΧIΑΚΕΣ ΑΚΑΝΘΕΣ: Οστέινες δακτυλοειδείς προεκβολές των βραγχιακών τόξων. Ποικίλλουν ως προς τον αριθμό και το σχήμα. Είναι χρήσιμοι ταξινομικοί χαρακτήρες. Οι μετρήσεις δίνονται συνήθως ως ο αριθμός του άνω τμήματος +1 στη γωνία + ο αριθμός του κάτω τμήματος του βραγχιακού τόξου.

FILAMENTS BRANCHIAUX: Excroissance osseuse filiforme sur la face antérieure des arcs branchiaux. Variables en forme et en nombre, ils constituent des outils taxonomiques. Les numérotations sont souvent données sous forme du nombre de filaments portés par larc branchial + 1 à langle + le nombre de la section inférieure de larc branchial.

FILAMENTOS BRANQUIALES: Excrecencia huesosa filiforme en la superficie anterior de los arcos branquiales. Variables en forma y en número, constituyen unas herramientas taxonómicas. Las numeraciones son a menudo dadas bajo la forma del número de filamentos del arco branquial + 1 al ángulo + el número de la sección inferior del arco branquial.

BRANQUIESPIÑAS: Proxeccións óseas filiformes na superficie anterior dos arcos branquiais. Variables en forma e en número, son unhas características taxonomicamente utis. As numeracións son a miúdo dadas baixo a forma do número na sección superior +1 no ángulo + o número na sección inferior do arco branquial.

KOPOLTYÚFÉSŰK: Elcsontosodott, ujjakhoz hasonló kiemelkedések a kopoltyúívek elülső részén. Számuk és alakjuk fontos rendszertani bélyeg. Számukat általában a következőképpen adják meg: a kopoltyúív felső részén lévő kopoltyúfésűk száma + 1 a szögletben + a kopoltyúív alsó részén lévő kopoltyúfésűk száma.

GJELLEGITTERSTAVER: Benete, fingerlignende utvekster på gjellebuens fremre kant. De varierer i form og størrelse, og er nyttige taksonomiske kjennetegn. Tellinger gis ofte som antall på gjellebuens øvre del + én i vinkelen + antall på gjellebuens nedre del.

WYROSTKI FILTRACYJNE: Skostniałe, palczaste występy na przedniej stronie łuków skrzelowych. Różnią się one liczbą i kształtem i są wykorzystywane w charakterystyce taksonomicznej ryb. Ilości wyrostków są podawane w liczbach: liczba na dolnym odcinku (cerato- i hypobranchiale) + na górnym odcinku (epibranchiale) +1 przy kącie łuku skrzelowego (np. u siei wynosi: 35 - 52).

Was this helpful?
Kabuklu ve balıklarda solungaç lamellerinin falment kısımları. Optimum gaz alışverişi için solungacın yüzey alanını artmasını sağlar.


SECONDARY LAMELLA: Filamentous part of the primary lamellae in the gills of fish and shellfish. It serves as a way of greatly increasing the surface area of the gill for optimal gaseous exchange.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Νηματοειδές μέρος του Πρωτογενούς ελάσματος στα βράγχια των ψαριών και των ασπονδύλων. Χρησιμεύει γιά την αύξηση της επιφανείας του βραγχίου διευκολύνοντας την ανταλλαγή των αερίων.

LAMELLE SECONDAIRE: Partie filamenteuse des lamelles primaires des branchies de poissons et de mollusques bivalves servant à augmenter considérablement la surface des branchies afin de rendre optimaux les échanges gazeux.

LAMINILLA SECUNDARIA: Parte filamentosa de laminillas primarias de branquias de peses y moluscos bivalvos que sirven para aumentar considerablemente la superficie de las branquias para devolver óptimos los intercambios de gases.

LAMELA / LÁMINA SECUNDARIA: Parte filamentosa das láminas primarias de branquias de peixes e moluscos bivalvos. Serven para aumentar considerablemente a superficie das branquias para o óptimo intercambio gasoso.

MÁSODLAGOS LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúin az elsődleges kopoltyúlemezek fonalas részei. Nagy mértékben megnövelik a kopoltyú felületét, ezáltal optimális feltételeket teremtenek a gázcseréhez.

SEKUNDÆRLAMELLE: Serier av plateformede utvekster på gjellebuenes primærlameller. Her skjer gassutvekslingen i gjellene. Gir gjellen stor overflate.

BLASZKA WTÓRNA : Nitkowata lub płytkowata część pierwotnej blaszki w skrzelach ryb, mięczaków i skorupiaków. Służy ona jako sposób znacznego zwiększenia powierzchni strefy skrzelowej, w celu wspomagania wymiany gazowej.

Was this helpful?
Solungaç kapağı üst üste binen solungaç lamellerinin üstünü kapatan yassı bir yapı olup kemikli balıklarda bulunur. Dört kemik tarafından desteklenen bu yapı en üstte üçgen biçiminde operkul olup çoğuzaman dikenler taşırlar, ve en dar altoperkulum. Diğer kemikler ise ara operkulleri destekler, hemen alt çenenin ve preoperkülün veya yanak kemiğinin gerisinde yer alırlar.


GILL COVER: The gill cover is the flat structure that covers the gill chamber of ganoid and bony fishes. It is supported by four bones, the upper, triangular opercle that sometimes bears spines, and the narrow subopercle. Other bones that support the gill cover are the interopercle, just behind the lower jaw, and the preopercle or cheek bone.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Η πεπλατυσμένη δομή που καλύπτει τον βραγχιακό θάλαμο των γανοειδών και των οστεïχθύων. Στηρίζεται από τέσσερα οστά, το ανώτερο τριγωνικό επικαλυμματικό που μερικές φορές φέρει άκανθες, το στενό υποεπικαλυμματικό, το μεσοεπικαλυμματικό που είναι ακριβώς πίσω από την κάτω σιαγόνα και το προεπικαλυμματικό ή ζυγωματικό.

OPERCULE (1): Structure plate recouvrant les ouïes des poissons ganoïdes et des téléostèens. Lopercule est soutenu par quatre formations osseuses : le supérieur, lopercule triangulaire qui porte parfois des épines et le subopercule étroit. Les autres os qui supportent lopercule sont lintéroperculaire situé en arrière de la mandibule et le préoperculaire.

OPÉRCULO(Gill cover): Estructura plana que cubre las branquias de peces ganoideos y de teleósteos. El opérculo se sostiene por cuatro formaciones óseas: superior, opérculo triangular, que lleva a veces espinas, y subopérculo estrecho. Los otros huesos que soportan el opérculo son el interopercular situado detrás de la mandíbula y el preopercular.

OPÉRCULO : Estrutura plana que tapa a cámara branquial de peixes ganoideos e de teleósteos. O opérculo sostense por catro formacións óseas: o opérculo superior, que é triangular e ás veces ten espiñas, e o subopérculo estreito. Os outros ósos que soportan o opérculo son o interopercular situado detrás da mandíbula inferior e o preopercular.

KOPOLTYÚFEDŐ: A kopoltyúfedő a ganoid és csontos halak kopoltyúüregét boritó lapos szerv. Négy csont támasztja alá, amelyek közül a felső, háromszög alakú operculum sok fajnál tüskés. A többi három csont a keskeny suboperculum, az alsó állkapocs mögötti interoperculum és a preoperculum, más néven járomcsont.

GJELLELOKK: Flat struktur som dekker gjellehulen hos ganoider og beinfisk. Støttes av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

WIECZKO SKRZELOWE: Wieczko skrzelowe posiada płaską budowę a u ryb ganoidalnych i kościstych zakrywa komorę skrzelową. Podparte jest ono przez cztery kości: górną, trójkątną płytkę, na której czasami występują kolce, oraz wąską płytkę podwieczkową (suboperculum). Jeszcze innymi kośćmi, które podpierają wieczko skrzelowe są: kość międzypokrywowa (interoperculum) − zaraz z tyłu dolnej żuchwy oraz kość przedpokrywowa (preoperculum) lub kość policzkowa.

Was this helpful?
Balıklarda solungaç kapağının arkasındaki kemik.


OPERCULAR: In fishes, the posterior bone of the gill cover.

ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑΤIΚΟ: Στα ψάρια, οπίσθιο οστούν του καλύμματος των βραγχίων.

OPERCULAIRE: Chez les poissons, pièce osseuse postérieure protégeant les branchies.

OPERCULAR: En los peces, referente a la pieza ósea posterior que protege las branquias.

OPERCULAR: Nos peixes, referente á peza ósea posterior do opérculo.

KOPOLTYÚFEDŐ CSONT: A halak kopoltyúfedőjének hátulsó csontja.

GJELLELOKK-KNOKLER: Gjellelokket hos fisk består av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

KOŚĆ WIECZKOWA (Operculare) : U ryb tylna kość pokrywy skrzelowej.

Was this helpful?
Kabuklu ve balık solungaçlarını oluşturan temel yapı. Flamentler lamel üzerinde bulunur.


PRIMARY LAMELLA: Major structural constituent of the gills of fish and shellfish. The secondary lamellae are attached to these.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Σημαντικό χαρακτηριστικό των βραγχίων των ψαριών και ασπονδύλων, στο οποίο προσαρμόζονται τα δευτερογενή ελάσματα.

LAMELLES PRIMAIRES: Structure majeure constituant les branchies de poissons et de coquillages. Les lamelles secondaires sont attachées à elles.

LAMINILLAS PRIMARIAS: Estructuras mayores constituyendo las branquias de peses y marisco. Las laminillas secundarias se atan a ellas.

LAMELAS / LÁMINAS PRIMARIAS: Estruturas maiores constituíntes das branquias de peixes e moluscos. As lamelas secundarias únense a elas.

ELSŐDLEGES LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúinak legfontosabb szerkezeti alkotórészei. A másodlagos lemezek kapcsolódnak hozzájuk.

PRIMÆSRLAMELLER: Serie av plateformede utvekster på gjellebuen, oftest stivet opp av brusk. Sekundærlamellene sitter på disse. Se GJELLELAMELL.

BLASZKA PIERWOTNA (listek p.): Główny składnik strukturalny skrzeli ryb i skorupiaków. Do nich są przytwierdzone wtórne blaszki (listki).

Was this helpful?
Tam olarak birincil ve ikincil solungaç lamelleri vardır. Balıklarda birincil solungaç lamelleri, bu yumuşak dokular, solungaç lamellerine bağlı flamentler tarafından desteklenir. Bu birincil lameller ikincil lamellere çok ince bir tabaka ile değerler. Bunlar solunum ve boşaltım için etkin bölgelerdir.


GILL LAMELLA: Strictly, there are both primary and secondary gill lamellae.The primary gill lamellae are those soft tissues supported by filaments attached to the branchial (gill) arches in fish. These primary lamellae bear numerous finer layers termed secondary gill lamellae. These are the active regions for both respiration and excretion.

ΒΡΑΓΧIΑΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ: υπάρχουν πρωτογενή και δευτερογενή βραγχιακά ελάσματα. Τα πρωτογενή βραγχιακά ελασματα είναι οι μαλακοί ιστοί, που στηρίζονται από τα νημάτια, τα οποία είναι συνδεδεμένα στα βραγχιακά τόξα του ψαριού. Αυτά τα πρωτογενή ελάσματα φέρουν πολυάριθμα λεπτότερα στρώματα που ονομάζονται δευτερογενή βραγχιακά ελάσματα. Αυτά είναι οι ενεργές περιοχές, τόσο για την αναπνοή, όσο και για την απέκκριση.

LAMELLES BRANCHIALES: Au sens strict, il existe des lamelles branchiales primaires et secondaires. Les lamelles primaires sont les tissus souples supportés par des filaments attachés au arcs branchiaux de poissons. Ces lamelles primaires portent un nombre de couches plus fines appelées lamelles branchiales secondaires. Ce sont les régions dans lesquelles se réalisent à la fois la respiration et lexcrétion.

LAMINILLAS BRANQUIALES: En el sentido estricto, existen laminillas branquiales primarias y secundarias. Las laminillas primarias son los tejidos flexibles apoyadas por los filamentos atados a los arcos branquiales de peses. Estas laminillas primarias llevan varias capas más finas llamadas laminillas branquiales secundarias. Son las regiones en las que se realizan a la vez la respiración y la excreción.

LÁMINAS BRANQUIAIS / LAMELAS BRANQUIAIS: No sentido estrito, existen láminas branquiais primarias e secundarias. As lamelas primarias son os tecidos flexibles suxeitos por filamentos unidos aos arcos branquiais (branquias) dos peixes. Estas láminas primarias levan varias capas máis finas chamadas láminas branquiais secundarias. Son as rexións activas nas que se realizan á vez a respiración e a excreción.

KOPOLTYÚLEMEZ: Szigorú értelemben véve léteznek elsődleges és másodlagos kopoltyúlemezek. Az elsődleges kopoltyúlemezek a kopoltyúívekhez kötődő kopoltyúfonalakkal alátámasztott lágy szövetek. Ezek az elsődleges lemezek számos kisebb lemezt hordoznak, amelyeket másodlagos kopoltyúlemezeknek nevezünk. Ezek a légzés és a kiválasztás aktív helyei.

GJELLELAMELL: Det er to typer gjellelameller: Primær- og sekundærlameller. Primærlamellene der de filamentene som støttes opp av gjellene og kan sees som røde trådaktig frynsete utvekster med det blotte øyet. Primærlamellene bærer store mengder (små) sekundærlameller. Det er disse sekundærlamellene som gir gjellene stor overflate, og det er her osmoregulering og ekskresjon finner sted.

LISTKI SKRZELOWE: Dokładnie mówiąc, występują zarówno podstawowe, jak i drugorzędne listki skrzelowe. Zasadnicze listki skrzelowe stanowią u ryb miękkie tkanki podtrzymywane przez włókna, przytwierdzone do łuków skrzelowych. Te podstawowe listki podtrzymują liczne delikatne warstwy nazywane drugorzędnymi listkami (blaszkami) skrzelowymi. Stanowią one aktywną powierzchnię tak w procesie oddychania, jak i wydalania.

Was this helpful?
(1) Hücre solunumu: hayvanlarda ve bitkilerde organik maddelerin enerji üretimi ile parçalanarak basit ürünler oluşan metabolik sürectir. (2) Fiziksel solunum: solunum yüzeyi arasında gaz değişimi (bkn. solungaçlar)


RESPIRATION: (1) Cellular respiration: the metabolic process in plants and animals whereby organic substances are broken down to simpler products with the generation of energy. (2) Physical respiration: gas exchange across a respiratory surface (e.g. gills)

ΑΝΑΠΝΟΗ: (1) κυτταρική αναπνοή: η μεταβολική διεργασία σε φυτά και ζώα κατά την οποία οι οργανικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερα παράγωγα απελευθερώνοντας ενέργεια. (2) φυσική αναπνοή: ανταλλαγή αερίων δια μέσου μιας αναπνευστικής επιφάνειας (π.χ. βράγχια).

RESPIRATION: (1) Respiration cellulaire: les processus métaboliques des organismes vivants par lesquels les substances organiques sont dégradées en produits plus simples, avec libération dénergie. (2) Respiration mécanique: les échanges gazeux à travers les surfaces respiratoires (les branchies par exemple).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos por los cuales sustancias orgánicas son degradadas hasta productos más simples, con liberación de energía. (2) Respiración mecánica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por ejemplo).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos polos cales as substancias orgánicas son degradadas ata produtos máis simples, con liberación de enerxía. (2) Respiración fisiolóxica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por exemplo).

LÉGZÉS: (1) Sejtlégzés: az állatokban és növényekben végbemenő anyagcserefolyamat, amelynek során az összetett szerves anyagok egyszerűbb termékekké bomlanak le, miközben energia termelődik. (2) Fizikai légzés: gázcsere valamilyen légzőfelszínen (pl. kopoltyúkon) keresztül.

RESPIRASJON: (1) Cellulær respirasjon: Den metabolske prosessen i planter og dyr der organisk materiale brytes ned til enklere produkter ved produksjon av energi. (2) Fysikalsk respirasjon: Utveksling av gass over en respiratorisk overflate (f.eks., gjelle).

ODDYCHANIE: (1) Oddychanie komórkowe: proces metaboliczny u roślin i zwierząt, dzięki któremu są rozkładane substancje organiczne do produktów prostych, połączony z uwalnianiem energii. (2) Oddychanie fizyczne: wymiana gazu przez powierzchnię oddechową (np. skrzela).

Was this helpful?
Aynı zaman peryodunda verilen karbondioksit miktarının tüketilen oksijen miktarına oranı.


RESPIRATORY QUOTIENT: Ratio of the amount of carbon dioxide expired and the amount of oxygen consumed during the same time period.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Λόγος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται προς την ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται στον ίδιο χρόνο.

QUOTIENT RESPIRATOIRE: Rapport entre la quantité de gaz carbonique expiré et la quantité doxygène absorbée pendant le même temps.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre la cantidad de gas carbónico expirado y la cantidad de oxígeno absorbida durante el mismo tiempo.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre a cantidade de gas carbónico expirado e a cantidade de osíxeno consumido durante o mesmo período tempo.

LÉGZÉSI HÁNYADOS: Egy adott időtartam alatt kilélegzett szén-dioxid és a belélegzett oxigén mennyiségének aránya.

RESPIRASJONSKVOTIENT: Forholdet mellom mengden karbondioksid som utåndes og mengden oksygen som innåndes i løpet av samme tidsperiode.

ILORAZ ODDECHOWY: Stosunek ilości wydychanego dwutlenku węgla, do ilości zużytego w tym samym czasie tlenu.

Was this helpful?
Potein sentezini uyararak büyümeyi sağlayan ve hipofizin ön lobundan salgılanan hormon.


SOMATOTROPIN: Hormone secreted by the anterior lobe of the pituitary; promotes growth by stimulating protein synthesis.

ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΙΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Προάγει την αύξηση διεγείροντας την πρωτεϊνοσύνθεση.

SOMATOTROPINE: Hormone sécrétée par le lobe antérieur de lhypophyse; elle stimule la croissance en stimulant la synthèse protéique.

SOMATOTROPINA: Hormona secretada por el lóbulo anterior de la pituitaria; estimula el crecimiento mediante la síntesis de proteínas.

SOMATOTROPINA: Hormona secretada polo lóbulo anterior da hipófise; promove o crecemento estimulando a síntese de proteínas.

SZOMATOTROPIN: Az agyalapi mirigy elülső lebenye által elválasztott hormon; a fehérjeszintézis serkentésével elősegíti a szervezet növekedését.

SOMATOTROPIN: Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse.

SOMATOTROPINA: Hormon wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej, pobudzający wzrost przez stymulację syntezy białka.

Was this helpful?
Sona yakın olmak.


SUBTERMINAL: Near the end.

ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΣ: Κοντά στο τέλος.

SUBTERMINAL: Près de lextrémité.

SUBTERMINAL : Cerca de la extremidad.

SUBTERMINAL: Preto do extremo.

SZUBTERMINÁLIS: Valaminek a végéhez közeli.

SUBTERMINAL: Nær slutten.

LEŻĄCY PONIŻEJ CZĘŚCI KRAŃCOWEJ: Blisko końca.

Was this helpful?
RNA polimerazın kopyalama işleminin sonlandığını bildiren DNA nükleotid sekansı.


TERMINATOR: DNA nucleotiode sequence which indicates the end of the transcription by RNA polymerase.

ΑΠΟΛΗΚΤΗΣ: Αλληλουχία νουκλεοτιδίων DNA που επισημαίνει το τέλος της μεταγραφής από την RNA πολυμεράση.

TERMINATEUR: Courte séquence nucléotidique sur lADN en aval dun gène agissant comme signal de terminaison de la transcription par l ARN polymérase.

SECUENCIA STOP: Secuencia nucleica corta de ADN que indica el fin de transcripción mediante la RNA polimerasa.

SECUENCIA STOP: Secuencia nucleica curta de ADN que indica o fin de transcrición mediante a RNA polimerasa.

TERMINÁTOR: Az RNS-polimeráz számára a transzkripció végét jelző DNS-nukleotid szekvencia.

TERMINATOR: DNA-sekvens som indikerer slutt på transkripsjon med RNA-polymerase.

TERMINATOR DNA : Sekwencja nukleotydowa, która wskazuje koniec transkrypcji przez polimerazę RNA.

Was this helpful?
teknik, DNA parçalarını jel elektroforez yardımıyla ayrılır, bir membrana transfer edilir (genellikle nylon) ve hareketsiz hale getirilir. Hazır spesifik sekanslarla etiketli probları kullanarak tespit edilir.


SOUTHERN BLOT: Technique in which DNA fragments, that have been separated by gel electrophoresis, are transferred to a membrane (usually nylon) and immobilised. The presence of specific sequences can then be detected using labelled probes.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ SOUTHERN: Τεχνική κατά την οποία θραύσματα DNA, τα οποία έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως νάιλον). Η παρουσία συγκεκριμένων αλληλουχιών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές (βλ.λ.).

TRANSFERT DE TYPE SOUTHERN : Technique dans laquelle des molécules d’ADN qui ont été séparées les unes des autres par électrophorèse en gel d’agarose sont transférées sur une membrane (normalement du nylon) et immobilisées. La présence de séquences spécifiques peut être ainsi décelée à l’aide de sondes marquées (normalement radioctivement).

SOUTHERN BLOT: (Del inglés original) Método diseñado por E.M.Southern usado para la identificación de ADN. Permite la comparación entre fragmentos de restricción de secuencias de ADN y sondas de ADN marcado radiactivamente. Los fragmentos de restricción se separan con un gel de agarosa, electroforesis y son desnaturalizados para formar hebras simples. Después son captadas en un filtro de nitrocelulosa en el cual se echa la sonda en suspensión. Los fragmentos hibridizados se detectan por autoradiografía.

SOUTHERN BLOT: Técnica mediante a que fragmentos de ADN que foron separados mediante xel de electroforese, son transferidos a unha membrana (normalmente nailon) e inmobilizados. A presenza de secuencias específicas pode ser entón detectada utilizando sondas marcadas. (Do inglés orixinal): Método deseñado por E.M.Southern usado para a identificación de ADN. Permite a comparación entre fragmentos de restrición de secuencias de ADN e sondas de ADN marcado radiactivamente. Os fragmentos de restrición sepáranse cun

SOUTHERN BLOT: Olyan kísérleti módszer, amellyel a gélelektroforézissel elválasztott DNS-fragmentumokat egy (általában nejlon-) membránra viszik át, és ott immobilizálják. A specifikus szekvenciák jelenléte jelölt próbákkal detektálható.

SOUTHERN BLOT: Metode utviklet av E.M. Southern, brukt i DNA-profilering. Gjør det mulig å sammenligne restriksjonsfragmenter av DNA-sekvenser og radioaktivt merkede DNA-prober. DNA restriksjonsfragmenter blir separert vha. elektroforese i agarosegel og denaturert til enkeltstrengede kjeder. Disse blir så overført til cellulosenitrat-filter som får reagere med proben. Hybridiserte fragmenter detekteres ved autoradiografi.

HYBRYDYZACJA SOUTHERNA: Technika, w której fragmenty DNA rozdzielone w elektroforezie żelowej są przenoszone na błonę (zwykle nylonową) i unieruchamiane. Wówczas, przy użyciu znakowanych przeciwciał, może być wykryta obecność niespecyficznych białek.

Was this helpful?
Birinci derecede kanuni mirasçılar veya bir insan veya hayvan vs. torunları; yavrular.


PROGENY: The immediate descendant or descendants of a person, animal etc; offspring.

ΑΠΟΓΟΝΟΙ: Ο/Οι άμεσος/οι απόγονος/οι ενός ατόμου, ζώου κτλ.

PROGENITURE: Les descendants immédiats dune personne ou dun animal. Rejetons.

PROGENIE: La inmediata descendencia o descendientes de una persona, animal etc; cría.

PROXENIE: A inmediata descendencia ou descendentes dunha persoa, animal etc; cría.

UTÓD: Egy személy, állat, stb. közvetlen leszármazottja, vagy leszármazottai.

AVKOM: Umiddelbar etterkommer eller etterkommere etter en person, dyr, etc.; barn.

POTOMSTWO, PROGENITURA: Bezpośredni potomek lub potomkowie jakiejś osoby czy zwierzęcia.

Was this helpful?
Karagöz (Sparidae) familyasına ait balıkların toplu ismidir. Sparidler oval, bilateral yassı vücut yapısına ve baş kısmının altında konumlanmış orta veya küçük boyutlarda ağıza sahiptirler. Baş ve gövde de büyük belirgin pullar mevcuttur.


SPARID: Colloquial collective name for members of the sea bream family (Sparidae). Sparids have oval, bilaterally flattened bodies with a moderate or small mouth set low in the head. Both the body and the head have large distinct scales.

ΣΠΑΡΟΕΙΔΕΣ: Συλλογικό όνομα στην καθομιλουμένη γιά τα μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει η τσιπούρα (Sparidae). Εχουν ελλειψοειδές, αμφίπλευρα πεπλατυσμένο σώμα με μικρό ή μεσαίου μεγέθους στόμα τοποθετημένο χαμηλά στο κεφάλι. Τόσο το σώμα όσο και το κεφάλι φέρουν διακριτά μεγάλα λέπια.

SPARIDE: Poisson, membre de la famille des Sparidae caractérisé par un corps oval et applati bilatéralement et une bouche de petite à moyenne taille localisée en bas de la tête; les daurades. Corps et tête portent des grandes écailles caractéristiques.

ESPÁRIDO: Pez, miembro de la familia de los espáridos caracterizado por un cuerpo oval y aplanado bilateralmente y una boca pequeña o mediana localizada en la parte baja de la cabeza; doradas. Cuerpo y cabeza con grandes escamas características.

ESPÁRIDO: Nome colectivo coloquial para membros da familia da dourada (Sparidae). Os espáridos teñen corpos ovais, bilateralmente comprimidos cunha boca moderada ou pequena de posición baixa na cabeza. Ambos os dous, o corpo e a cabeza teñen escamas grandes e distintas.

TENGERIKESZEG-FÉLÉK: A Sparidae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Az ide tartozó fajok teste ovális, két oldalról lapított, szájuk alsó állású, kicsi vagy közepes méretű. A fejet és a testet nagyméretű, különálló pikkelyek borítják.

SPARIDAE: Familie bestående av havkarusser. Disse fiskene har en oval kropp som er sammentrykket fra sidene og en moderat eller liten munn som sitter langt nede. Både kroppen og hodet har tydelige skjell.

SPARID : Potoczna wspólna nazwa przedstawicieli rodziny ryb prażmowatych (Sparidae), w tym i dorady (Sparus sp.). Mają one ciało owalne, spłaszczone bocznie i mały, dolny otwór gębowy. Zarówno ciało, jak i głowa są pokryte dużymi, wyraźnymi łuskami.

Was this helpful?
Bazı sert yüzeylere tutunan istiridye gibi çift kabuklu genç yumuşakça bireyleri


SPAT: Young bivalve molluscs (e.g. oysters) just past the veliger stage, which have settled and become attached to some hard object.

ΓΟΝΟΣ (ΜΑΛΑΚIΩΝ): Νεαρά δίθυρα (πχ στρείδια) που μόλις πέρασαν το στάδιο της πεπλοφόρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο σκληρό αντικείμενο.

NAISSAIN(2): Larves de mollusques bivalves (huîtres par exemple), après le stade véligère, qui se fixent sur un substrat solide.

HUEVA (2): Larvas de moluscos bivalvos (ostras por ejemplo), después del estado velígera, que se fijan en un substrato sólido.

SEMENTE: Xuvenís de moluscos bivalvos (ostras por exemplo), despois da fase velíger, que se fixaron nun substrato sólido.

OSZTRIGALÁRVA: Fiatal puhatestűek (osztrigák), amelyek a veliger lárvastádium után megtelepednek és hozzátapadnak valamilyen szilárd felülethez.

SKJELLYNGEL: Unge toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker) som er forbi veligerstadiet og har bunnslått på et passende substrat.

MŁODA OSTRYGA: Młody dwuskorupowy mięczak (np. ostryga) zaraz po stadium weliger (mobilnym), który osiadł i przyczepił się do twardego przedmiotu.

Was this helpful?
Larval gelişimleri tamamlanmış genç çift kabuklu yumuşakçaların yapışması veya yerleşmesi.


SPAT-FALL: The settling or attachment of young bivalve molluscs which have completed their larval stages.

ΒΡΟΧΗ ΓΟΝΟΥ: Η εγκατάσταση ή προσκόλληση των νεαρών στρειδιών που έχουν ολοκληρώσει τα νυμφικά τους στάδια.

CAPTAGE DE NAISSAIN: Fixation de jeunes huîtres, et autres mollusques bivalves, qui ont fini leur développement larvaire.

CAPTURA DE RECIEN NACIDOS: Fijación de los jóvenes mejillones o moluscos bivalvos que han completado sus fases larvales.

FIXACIÓN: Fixación dos xuvenís de moluscos bivalvos que completaron as súas fases larvarias.

LÁRVATELEPEDÉS: Az összes lárvaállapoton átment fiatal kagylók (pl. osztrigák) megtelepedése vagy megtapadása egy szilárd felületen.

SPAT-FALL(.BUNNSLAING): Finnes ikke på norsk. Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende

OSIADANIE (opad) MŁODYCH OSTRYG: Osiadanie lub przyczepianie się młodych mięczaków dwuskorupowych, które zakończyły stadium larwalne.

Was this helpful?
Işığın yoğunluğunu farklı dalga boylarında spektral yansıma olarak, geçirgenlik veya emisyonuna bakarak ölçmek için kullanılan bir cihaz.


SPECTROPHOTOMETER: A device used to measure the intensity of light absorbed at different wavelengths by looking at the spectral reflectance, transmittance or emission.

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ: Μηχανήνμα που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ένταση του φωτός που απορροφάται σε διαφορετικά μήκη κύματος ελέγχοντας τη διαφορετική φασματική αποκρίση, εκπομπή και διάδοση του φωτός.

SPECTROPHOTOMETRE: Appareil permettant de mesurer lintensité de la lumière à différentes longueurs dondes en observant le facteur de réflection spectrale, sa transmission ou son émission.

ESPECTROFOTÓMETRO: Aparato empleado para medir la intensidad de la luz absorbida a diferentes longitudes de onda examinando la reflectancia espectral, la transmitancia o la emisión.

ESPECTROFOTÓMETRO: Aparato empregado para medir a intensidade da luz absorbida a diferentes lonxitudes de onda examinando a reflectancia espectral, a transmitancia ou a emisión.

SPEKTROFOTOMÉTER: A spektrális reflektancia, transzmittancia vagy emisszió vizsgálatának segítségével a különböző hullámhosszokon elnyelődő fény intenzitásának mérésére használt műszer.

SPEKTROFOTOMETER: Instrument for å måle lysintensitet på forskjellige bølgelengder; måler refleksjon, transmisjon, eller emmisjon.

SPEKTROFOTOMETR: Urządzenie stosowane do analizy spektralnej i pomiaru strumienia światła - do pomiaru absorpcji promieniowania w funkcji długości fali świetlnej.

Was this helpful?
Bir olgun erkek üreme hücresi genellikle çekirdek, bir merkez bölgede oluşan (yerleşmiş mitokondri) ve flagellumu kapsar. Sperm,iç döllenmede gerçekleşiyorsa introsperm denilirken dışarıda su yayılmasına da genelikle akuasperm denilir. Çoğu teleost sperm başları yuvarlak olmasına rağmen bazılarıda uzun olmaktadır. Çoğu grupta spermçift flagella kavisli başlığa sahiptir.


SPERM: A mature male germ cell consisting usually of a nucleus, a central region (accommodating the mitochondria) and a flagellum. Sperm released into the water is commonly called aquasperm while sperm transmitted for internal fertilization is called introsperm. Most teleost sperm heads are round though some are elongated. In several groups, sperm have two flagella and curved heads.

ΣΠΕΡΜΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ): Αρσενικό γεννητικό κύτταρο το οποίο αποτελείται από έναν πυρήνα, μια κεντρική περιοχή (στην οποία βρίσκονται τα μιτοχόνδρια) και ένα μαστίγιο. Σπερματοζωάρια τα οποία απελευθερώνονται στο νερό αποκαλούνται aquasperm ενώ αυτά με τα οποία γίνεται εσωτερική γονιμοποίηση ενδοσπερματοζωάρια.Το τμήμα της κεφαλής στα σπερματοζωάρια των περισσότερων τελεόστεων είναι στρόγγυλο αν και σε μερικά είναι επίμηκες. Σε ορισμένα είδη τα σπερματοζωάρια φέρουν δύο μαστίγια και κυρτωμένα κεφαλικά τμήματα.

SPERMATOZOIDE : Cellule germinale mâle mature, comprenant un noyau, une région centrale (contenant les mitochondries) et une flagelle. Les spermatozoïdes sont libérés dans un liquide séminal, et l’ensemble liquide séminale-spermatozoïdes est appelé sperme. Le sperme libéré dans l’eau est appelé aquasperme. Du sperme transmis pour la fécondation interne est appelé intro-sperme. La région apicale de la plupart des spermatozoïdes est ronde, mais chez certaines espèces, elle est allongée. Chez certains groupes de p

ESPERMA: Célula germinal madura masculina que se compone de un núcleo, una parte media (con mitocondrias) y un flagelo (normalmente de 2+9 miofibrillas). La estructura varía según la categoría sistemática y la función: Algunos tienen acrosoma otros no, algunos no tienen flagelo. El esperma liberado en el agua es denominado habitualmente "aquasperma" mientras que el que se transmite por fertilización interna se llama introsperma. Muchos de los espermas de teleósteos tienen una parte anterior (cabeza) redo

ESPERMATOZOIDE / ESPERMA: Célula xerminal madura masculina que se compón dun núcleo, unha parte central (con mitocondrias) e un flaxelo. O esperma liberado na auga é denominado habitualmente "aquasperma" mentres que o que se transmite por fertilización interna se chama introsperma. Moitos dos espermatozoides de teleósteos teñen a cabeza redonda aínda que algúns algo téñena alongada. En algúns grupos teñen dous flaxelos e cabezas curvadas. La estrutura varía segundo a categoría sistemática e a función: algúns teñen acroso

SPERMIUM: Érett hímivarsejt, amely általában sejtmagból, a mitokondriumokat tartalmazó központi részből és egy ostorból áll. A vízbe eresztett spermiumokat aquaspermának, a belső megtermékenyítés során átadott spermiumokat pedig introspermának is nevezik. A legtöbb csontoshal spermiuma kerek fejű, de néhány fajban hosszúkás is lehet. Néhány rendszertani csoportban a spermiumoknak két ostora és hajlított feje van.

SPERMIE (SÆDCELLE): Moden hannlig kjønnscelle som vanligvis består av en kjerne, en midtre del (inneholder mitokondriene) og en flagell (vanlig 2+9 arrangering av fibriller). Strukturen avhenger av systematisk kategori og av funksjon (bare noen få har acrosom og noen har mistet flagellen). Sædceller frigitt i vannet blir vanligvis kalt akvaspermier (melke) mens celler overført for indre befruktning kalles introspermier. Hos de fleste teleoster er spermiehodet rundt, men det kan også være avlangt. I flere grupper ha

NASIENIE, SPERMA (plemnik): Dojrzała męska komórka rozrodcza zawiera zwykle jądro, strefę środkową (mieszczącą mitochondria) i witkę. Plemnik uwolniony do wody jest nazywany zwykle plemnikiem wodnym (aquasperm), podczas gdy plemnik przesłany do zapłodnienia wewnętrznego jest nazywany wewnętrznym plemnikiem (introsperm). U większości ryb kostnoszkieletowych główki plemników są okrągłe, chociaż niektóre są wydłużone. U kilku grup plemniki mają dwie witki i łukowate główki.

Was this helpful?
Sudaki balık spermatozoa hareketleri; hızı ve hareket uzunluğu gibi yapılarla belirlenir: türe bağlı bir değerdir. Sperm mortalitesi erkek anaçların durum değerlendirmesinde kullanılır; yüksek sperm mortalitesi her zaman sperm kalite kriterlerine ve döllenme yeteneğine bağlı değildir.


SPERM MOTILITY: The movements of fish spermatozoa in water; determined as velocity (>>>>>) and duration (s or min) of movement; the value range being species-dependent; can be used in the assessment of the status of male broodstock; high sperm motility is not always a criterion of sperm quality and fertilisation ability.

ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η κίνηση των σπερματοζωαρίων εκφρασμένη σε ταχύτητα ή διάρκεια (s ή min). Το εύρος τιμών εξαρτάται από το είδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της κατάστασης των αρσενικών γεννητόρων. Μεγάλη σπερματική κινητικότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μεγαλύτερη ικανότητα γονιμοποίησης.

MOTILITÉ DES SPERMATOZOIDES : Quantification des mouvements de spermatozoïdes dans l’eau, évaluée en termes de vélocité et de duration de mouvement. La gamme de valeurs dépend de l’espèce. Cette valeur est utilisée dans l’évaluation de l’état des géniteurs mâles. Une valeur élevée n’est pas toujours un critère de qualité ou de capacité de fécondation.

MOTILIDAD DEL ESPERMA: Los movimientos de espermatozoides de peces en agua; determinados según la velocidad y duración del movimiento (segundos o minutos) ; los valores del margen de movimientos dependen de cada especie; pueden ser usados como test del estatus del estock de reproductores machos; la motilidad elevada del esperma no es siempre un criterio de calidad del esperma y de capacidad de fertilización.

MOTILIDADE DO ESPERMA: Movementos dos espermatozoides de peixes na auga; determinados segundo a velocidade e duración do movemento (segundos ou minutos). Os rangos de valores do movemento dependen de cada especie; poden ser usados como test do estatus do stock de reprodutores machos; a motilidade elevada do esperma non é sempre un criterio de calidade do esperma e de capacidade de fertilización.

SPERMAMOTILITÁS: A halak spermiumainak mozgékonysága a vízben; a sebesség és a másodpercekben vagy percekben mért idő határozza meg. Az értéktartomány a halfajtól függ. A hím tenyészállomány állapotának becslésére használható. A magas spermamotilitás nem feltétlenül jelent jobb spermaminőséget vagy termékenyítő képességet.

SPERMA MOTILITET: Fiskespermatozoas bevegelse i vann; bestemt som hastighet og bevegelsens varighet; hvor verdiomfanget er artsavhengig; kan brukes til å vurdere status av den hannlige stamfisken; høy sperma motilitet er ikke alltid et kriterium på sperma kvalitet og høy befruktningsevne.

RUCHLIWOŚĆ PLEMNIKA: Ruchliwość plemników ryb w wodzie określają: prędkość i czas trwania ruchu (s lub min); wartości te bywają zależne od gatunku i mogą być użyte do oceny stanu jakościowego stada samców tarlaków; większa ruchliwość plemników nie zawsze stanowi kryterium jakości spermy i jej zdolności do zapłodnienia.

Was this helpful?
Bazı sucul hayvanlarda döllenmede dişiye döl aktarılan ve erkek bireyler tarafından üretilen spermatozoaları içeren kapsül veya paket. (Mesela, Penaeidler, Kafadanbacaklılar)


SPERMATOPHORE: A packet or capsule enclosing spermatozoa extruded by the male and conveyed to the female in the insemination of certain aquatic animals (e.g. Penaeids, Cephalopods).

ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΟ: Θύλακας ή κάψουλα που περικλείει τα σπερματοζωάρια που εξάγονται από το αρσενικό και μεταφέρονται στο θηλυκό κατά την σύζευξη ορισμένων ασπονδύλων. (π.χ. Peneidae, Κεφαλόποδα).

SPERMATOPHORE: Capsule renfermant des spermatozoïdes, qui est expulsée par le mâle et transmise à la femelle pendant linsémination chez certains animaux aquatiques tels que les penaeidées et les céphalopodes.

ESPERMATOFORO: Cápsula que encierra espermatozoides, que es expulsada por el macho y transmitida a la hembra durante la inseminación en ciertos animales acuáticos tales como los peneidos y los cefalópodos.

ESPERMATÓFORO: Cápsula ou paquete que encerra os espermatozoides, que é expulsado polo macho e transmitido á femia durante a inseminación en certos animais acuáticos tales como os peneidos e os cefalópodos.

SPERMATOFÓRA: Hímivarsejtket körülvevő köteg vagy kapszula, amelyet a hím állat bocsát ki és ad át a nősténynek bizonyos vízi állatok (pl. Penaeidae, Cephalopoda) megtermékenyítésekor.

SPERMATOFOR: Kapsel med spermier som overføres fra hannen til hunnen hos arter med indre befruktning.

SPERMATOFOR: Kieszeń lub torebka (u raków spermatofor) zawierająca wyciskane przez samca plemniki a u niektórych zwierząt wodnych przenoszona w czasie zaplemnienia do/na samicę (np. ostrygi, głowonogi, raki).

Was this helpful?
Spermatozoanın oluşumunda mayoz bölünme sonunda gerçekleşen spermatogonya oluşum süreci.


SPERMATOGENESIS: The process by which spermatogonia undergo meiosis, eventually resulting in the formation of spermatozoa.

ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η διαδικασία με την οποία τα σπερματογόνια υφίστανται μείωση με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των σπερματοζωαρίων.

SPERMATOGENESE: Processus de développement par meïose des spermatogonies jusquaux spermatozoïdes.

ESPERMATOGENÉSIS: Proceso de desarrollo por meiosis de espermatogonias hasta los espermatozoides.

ESPERMATOXENÉSE: Proceso polo que as espermatogonias sofren a meiose, dando lugar aos espermatozoides.

SPERMATOGENEZIS: Az a folyamat, amelynek során a spermatógóniumok meiózison mennek keresztül, és végül hímivarsejtekké válnak.

SPERMATOGENESE: Prosessen der spermatogonier gjennomgår meiose, fører til slutt til dannelse av spermier.

SPERMATOGENEZA: Proces, w którym spermatogonia przechodzą mejozę, a ostatecznie kończy się powstawaniem plemników. .

Was this helpful?
Ağırlıkca günlük artışın bir ifadesi G=g x 100 ; g= anlık büyüme hızı. Spesifik büyüme oranı ticari işletmelerde balık büyümesini ifade etmek için kullanılan en yaygın parametredir


SPECIFIC GROWTH RATE: An expression of daily increase in weight defined as G=g x 100; where g= instantaneous growth rate. The specific growth rate is the most commonly used parameter used to describe fish growth in commercial farms.

ΕIΔIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Εκφραση της ημερήσιας αύξησης σε βάρος, οριζόμενη ως G=g x 100; όπου g είναι ο στιγμιαίος ρυθμός αύξησης. Ο ειδικός ρυθμός αύξησης είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη παράμετρος γιά την περιγραφή της αύξησης των ψαριών σε εμπορικές μονάδες καλλιέργειας.

TAUX DE CROISSANCE SPECIFIQUE: La croissance pondérale journalière définie par léquation G = g. x 100; où g = le taux de croissance instantané. Ce paramètre est celui le plus souvent rencontré dans la description de la croissance des poissons délevage.

RANGO ESPECÍFICO DE CRECIMIENTO (REC): Una expresión del incremento diario en peso definido como C=c x 100; donde c= rango instantáneo de crecimiento. El rango específico de crecimiento es parámetro más comúnmente usado para describir el crecimiento de los peces en las piscifactorías

RANGO ESPECÍFICO DE CRECEMENTO (REC): Unha expresión do incremento diario en peso definido como C=c x 100; onde c= rango instantáneo de crecemento. O rango específico de crecemento é parámetro máis comunmente usado para describir o crecemento dos peixes nas piscifactorías

FAJLAGOS NÖVEKEDÉSI SEBESSÉG (SGR): A napi tömegnövekedés kifejezése, amely a G=g x 100 képlettel írható le, ahol a g = pillanatnyi növekedési sebesség. A fajlagos növekedési sebesség a halak kereskedelmi célú halgazdaságokon történő növekedésének leírására legáltalánosabban használt paraméter.

SPESIFIKK VEKSTRATE (SGR): Uttrykk for den daglige vektokningen, definert som: SGR = ((ln V2 – ln V1)/(T2-T1)) x 100 eventuelt SGR = g x 100, der V1 og V2 er vekten (g) ved tidspunkt T1 og T2, og g er den øyeblikkelige vekstraten. SGR er den mest brukte parameteren for å beskrive vekst i kommersielt oppdrett.

SPECYFICZNE TEMPO WZROSTU (SGR): Określenie dziennego zwiększenia masy ciała zdefiniowane jako: SGR = (lnwt - lnwo)/t x100, gdzie: SGR = specyficzne (dobowe) tempo wzrostu ryb w stawie (g), wo = średnia początkowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), wt = średnia końcowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), t = liczba dni chowu. Specyficzne tempo wzrostu jest najczęściej używanym parametrem w gospodarstwach towarowych do przedstawienia szybkości wzrostu ryb.

Was this helpful?
Madde değişimleri esnasında katıdan sıvıya (erime) veya sıvıdan gaza (buharlaşma) enerji olarak ısı emilmesi.


LATENT HEAT CAPACITY: The energy as heat that is absorbed when a substance changes phase from solid to liquid (melting), or liquid to gas (vaporisation, evaporation).

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΑ: Η ενέργεια που απορροφάται με τη μορφή θερμότητας όταν το υπόστρωμα αλλάζει κατάσταση από υγρό σε στερεό (τήξη) ή υγρό σε αέριο (εξάμτιση).

CAPACITE DE CHALEUR LATENTE: Lénergie en chaleur absorbée lorsquune substance passe de létat solide à létat liquide (fonte) ou liqude à gazeux (vaporisation, évaporation)

CAPACIDAD DE CALOR LATENTE: La energía en forma de calor que es absorbido cuando una sustancia cambia de fase de sólido a líquido (fusión), o de líquido a gas (vaporización, evaporación).

CAPACIDADE DE CALOR LATENTE: A enerxía en forma de calor que é absorbida cando unha substancia cambia de fase de sólido a líquido (fusión), ou de líquido a gas (vaporización, evaporación).

LÁTENS HŐKAPACITÁS: Az a hő formájában megnyilvánuló energia, amely elnyelődik, amikor egy anyag szilárd fázisból folyékonyba (olvadás), vagy folyékonyból gázhalmazállapotúba (párolgás) megy át.

LATENT VARME: Energimengden i form av varme som må til for at et stoff skal gjennomgå en faseovergang fra fast form til væske (smelting), eller fra væske til gass (fordamping).

UKRYTA POJEMNOŚĆ CIEPLNA: Energia w postaci ciepła, która jest pochłaniana, gdy substancja zmienia stan ze stałego na ciekły (topnienie) lub z ciekłego na gazowy (parowanie).

Was this helpful?
Dalak ya da dalak iltihabıyla ilgili bir kavramdır.


SPLEENIC: Pertaining to, or affecting, the spleen.

ΣΠΛΗΝΙΚΟΣ: Ο αναφερόμενος ή ο επηρεάζων τον σπλήνα.

SPLENIQUE: Qui concerne, ou qui affecte la rate.

ESPLÉNICO: Que concierne, o que afecta la bazo.

ESPLÉNICO: Pertencente ao bazo, ou que o afecta.

LÉP-: A léppel összefüggő vagy arra ható.

MILT- (Adj.): Vedrører eller påvirker milten.

ŚLEDZIONOWY: Odnosi się do/lub oddziaływujący na śledzionę.

Was this helpful?
Yayılma ve olumsuz koşullarda uzun süreler hayatta kalabilmek için geliştirilmiş üreme strüktürü. Spor birçok bakteri, bitki, alg, mantar ve bazı protozoanların hayat döngüsünün bir parçasıdır. Spor tohumla karşılaştırıldığında çok az besin deposuna sahip


SPORE: Reproductive structure which is adapted for dispersal and can survive for extended periods of time in unfavorable conditions. Spores form part of the life cycles of many bacteria, plants, algae, fungi and some protozoans. Spores have very little stored food resources compared with seeds. The production of spores is known as sporulation.

ΣΠΟΡΟΣ: Αναπαραγωγική δομή που μπορεί να επιβιώσει για μεγάλες χρονικές περιόδους σε δυσμενής συνθήκες, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση των οργανισμών. Τα σπόρια αποτελούν τμήμα του κύκλου ζωής σε πολλά βακτήρια, φυτά, φύκη, μύκητες και μερικά πρωτόζωα. Τα σπόρια έχουν μικρά διατροφικά αποθέματα. Η παραγωγή σπόριων είναι γνωστή ως σποριλίωση.

SPORE: Structure de reproduction adaptée à la dispersion, qui peut survivre pendant de longues périodes dans des conditions défavorables. Les spores forment une partie du cycle de vie de nombreuses bactéries, plantes, algues, champignons et certains protozoaires. Les spores ont très peu de réserves alimentaires comparées aux graines. La production de spores est connue sous le nom de sporulation.

ESPORA: Estructura reproductora que está adaptada para la dispersión, puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo en condiciones desfavorables. Las esporas forman parte del ciclo de vida de muchas bacterias, plantas, hongos y algunos protozoos. Las esporas tienen muy pocas sustancias de reserva comparadas con las semillas. La producción de esporas se conoce como esporulación.

ESPORA: Estrutura reprodutora que está adaptada para a dispersión, pode sobrevivir durante longos períodos de tempo en condicións desfavorables. As esporas forman parte do ciclo de vida de moitas bacterias, plantas, fungos e algúns protozoos. As esporas teñen moi poucas substancias de reserva comparadas coas sementes. A produción de esporas coñécese como esporulación.

SPÓRA: Szétterjedéshez alkalmazkodott szaporítószerv, amely kedvezőtlen körülmények között hosszú ideig életben képes maradni. A spórák sok baktérium, növény, alga, gomba és néhány egysejtű életciklusának részét képezik. A magokhoz képest a spórák nagyon kevés tartalék tápanyagot raktároznak. A spórák termelésének folyamatát sporulációnak nevezzük.

SPORE: Formeringsenhet som er tilpasset spredning og kan overleve lange perioder under vanskelige forhold. Sporer er en del av livssyklusen hos planter, alger, sopp, bakterier og en del protozoer. Sporer har lite energireserver sammenlignet med frø. Produksjon av sporer kalles sporulering.

SPORA (ZARODNIK): Struktura rozrodcza przystosowana do przenoszenia na różne odległości; może przetrwać długi okres czasu w warunkach niekorzystnych. Spory stanowią część cyklu życiowego wielu bakterii, roślin, glonów, grzybów i niektórych pierwotniaków. W porównaniu z nasionami spory zawierają bardzo niewiele materiałów zapasowych. Wytwarzanie spor określa się mianem sporulacji.

Was this helpful?
Hücre içi parazitik protozoanlar grubu; yetişkin bireylerde makronükleus ve hareket organelleri yoktur.


SPOROZOA: Group of intracellular parasitic protozoans; without macronucleus; mature stage without locomotor organelles.

ΣΠΟΡΟΖΩΑ: Ομάδα ενδοκυτταρικών παρασιτικών πρωτοζώων, χωρίς μακροπυρήνα. Το ώριμο στάδιό τους δεν διαθέτει κινητήρια οργανίδια.

SPOROZOAIRE: Groupe de protozoaires parasites intracellulaires, sans macronucleus; le stade mature na pas dorganites locomoteurs.

ESPOROZOO: Grupo de protozoos parásitos intracelulares, sin macronúcleos; el estado maduro no tiene orgánulos locomotores.

ESPOROZOO: Grupo de protozoos parasitos intracelulares, sen macronúcleos; o estado maduro non ten orgánulos locomotores.

SPOROZOA: Sejtélősködő egysejtűek csoportja;nincs nagyobb sejtmagjuk (macronucleus); kifejlett állapotban nincsenek mozgásszerveik.

SPOROZOER (SPOREDYR): Gruppe med intracellulære parasittiske protozoer (encelledyr), uten makronukleus. Modent stadium uten bevegelses organeller.

SPOROWCE (Sporozoa): Grupa wewnątrzkomórkowych pasożytniczych sporowców bez jądra głównego; stadium dojrzałe bez narządów ruchowych komórki.

Was this helpful?
(1) (Trematodlarda) Salyangoz konağının içinde kese gibi bir larval yapı. (2) (Coccidialarda) Dışkıyla geçen yumurta gibi bir kist.


SPOROCYST: (1) (Of trematodes) A sack-like larval structure inside the snail host. (2) (Of coccidia) an egg-like cyst which is passed with the faeces.

ΣΠΟΡΟΚΥΣΤΗ: (1) Tων τρηματωδών, σακόμορφη προνυμφική διάπλαση στα σαλιγκάρια-ξενιστές. (2) Tων κοκκιδίων, ωοειδής κύστη που μεταφέρεται με τα κόπρανα.

SPOROCYSTE: (1) Chez les trématodes, stade larvaire en forme de sac, parasite de mollusque gastéropode. (2) Chez les coccidies, un kyste en forme doeuf qui est expulsé avec les fèces.

ESPOROCITO (SACO DE ESPORAS): (1) En los trematodos, estado larvario en forma de saco, parásito de moluscos gasterópodos. (2) En coccidios, quiste en forma de huevo que se expulsa con las heces.

ESPOROCITO (SACO DE ESPORAS): (1) Nos tTermodos, estado larvario en forma de saco, parasito de moluscos gasterópodos. (2) En coccidios, quiste en forma de ovo que se expulsa coas feces.

SPOROCISZTA: (1) (Mételyeknél) Zsákszerű lárvastruktúra a köztigazdaként szolgáló csigák testében. (2) (A Coccidia nembe tartozó élősködő egysejtűeknél) Tojás alakú ciszta, amely az ürülék közvetítésével terjed.

SPOROCYSTE: (1) Trematoder (ikter): Sekkelignende larvestadium i 1. mellomvert (snegle). (2) Koksidier: Egglignende cyste som føres videre gjennom feces.

SPOROCYSTA: (1) Przywry: workowata budowa larwy wewnątrz gospodarza ślimaka. (2) Kokcydia – rząd pierwotniaków: jajopodobna cysta, która jest wydalana z odchodami.

Was this helpful?
Spor oluşumu.


SPORULATION: The production of spores.

ΣΠΟΡΙΩΣΗ: Παραγωγή σπόρων.

SPORULATION: La production de spores.

ESPORULACIÓN: Producción de esporas.

ESPORULACIÓN: Produción de esporas.

SPORULÁCIÓ: A sporák termelése.

SPORULASJON : Sporedannelse. Produksjon av sporer.

SPORULACJA/ZARODNIKOWANIE: Produkowanie spor.

Was this helpful?
1) Pozitif ve/veya negatif yüklü iyonlara tutunmak suretiyle tipik renk veren, ışık mikroskobisinde kullanılan organik boyalardır. Mikroskobik boyamalar dokuların tanımlanmasında, bakterilerin karakterizasyonunda ve hastalıkların teşhisi amacıyla kullanılabilir. 2) Ağır metal iyonları ihtiva eden boyalar TEM (Transmisyon Elektron Mikroskop) de kullanılır. Bu boyalar hücrelerin değişik kısımlarında bulunan kimyasal madde guruplarının elektron yapısını değiştirerek birleşmek suretiyle boyarlar.


STAIN: (1) For light microscopy, organic dyes which attach selectively to positively or negatively charged ions producing characteristic colour effects. Staining techniques can be used, for example, to identify tissues, matter within tissues, bacterial types, and to aid disease diagnosis. (2) Stains used in transmission electron microscopy contain heavy metal ions. Chemical groups found in different parts of the cell combine with these stains and alter the passage of electrons.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ: Οργανικές χρωστικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην οπτική μικροσκοπία και οι οποίες συνδέονται επιλεκτικά με θετικά ή αρνητικά ιόντα με αποτέλεσμα τη χρώση συγκεκριμένων δομών. Τεχνικές χρώσης χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την αναγνώριση ιστών, συγκεκριμένων δομών μέσα στους ιστούς, τύπων βακτηρίων καθώς και στη διάγνωση ασθενειών. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης περιέχουν ιόντα από βαρέα μέταλλα. Οι διάφορες χημικές ενώσεις που βρίσκονται σ

COLORANT : (1) En microscopie optique, des colorants organiques sont utilisés pour colorer sélectivement des anions ou des cations, produisant des effets de coloration caractéristiques qui sont utiles dans l’identification de tissus ou de structures tissulaires, des types de bactéries ou dans le diagnostique des maladies.(2) Les colorants utilisés dans la microscopie électronique contiennent des ions de métaux lourds. Les groupements chimiques à l’Intérieure de la cellule interagissent avec ces colorants

TINCIÓN: (1) En microscopía óptica, tintes orgánicos que se unen selectivamente a iones cargados positivamente o negativamente que producen efectos de color característicos. Las técnicas de tinción pueden ser usadas por ejemplo, para identificar tejidos, materiales dentro de los tejidos, tipos bacterianos y para diagnosticar enfermedades. (2) Los grupos químicos presentes en diferentes partes de las células se combinan con estos tintes y alteran el paso de los electrones.

TINGUIDURA: (1) En microscopía óptica, tinguiduras orgánicas que se unen selectivamente a ións cargados positiva ou negativamente que producen efectos de cor característicos. As técnicas de tinguidura poden ser usadas por exemplo, para identificar tecidos, materiais dentro dos tecidos, tipos bacterianos e como axuda para diagnosticar enfermidades. (2) Os grupos químicos presentes en diferentes partes das células combínanse con estas tinguiduras e alteran o paso dos electróns.

FESTÉS: (1) A fénymikroszkópos vizsgálatokhoz használt szerves festékek, amelyek szelektíven kötődnek pozitív vagy negatív töltésű ionokhoz, jellegzetes színhatásokat előidézve. A festési technikák például szövetek, a szöveteken belüli anyagok, baktériumok azonosítására és betegségek diagnosztizálására használhatók. (2) A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz használt festékek nehézfém-ionokat tartalmaznak. A sejt külöböző részeiben található kémiai csoportok ezekkel a festékekkel egyesülve

FARGE: (1) Lysmikroskopi: Organiske fargestoff som festes selektivt til positivt eller negativt ladete ioner og gir karakteristiske fargereaksjoner. Fargetenikker kan brukes f.eks. for å påvise vev, materialer inni vev, ulike typer bakterie og for å hjelpe til ved diagnostisering av sykdommer. (2) Elektronmikroskopi: Farger som inneholder tungmetaller. Kjemiske grupper som finnes i de ulike deler av cellen forenes med disse fargene og enderer forbigangen av elektroner.

BARWNIK: Barwniki organiczne do mikroskopów świetlnych, które łączą się selektywnie z dodatnio lub ujemnie naładowanymi jonami dając charakterystyczne efekty barwne. Techniki barwienia można używać np. do: identyfikacji tkanek, substancji wewnątrz tkanek, typów bakterii a także pomagają w rozpoznawaniu chorób. Barwniki używane w mikroskopie elektronowym prześwietleniowym zawierają jony metali ciężkich. Grupy chemiczne występujące w różnych częściach komórki reagują z tymi barwnikami i zmieniają przepływ

Was this helpful?
Suyu oluşturan maddelerin konsantrasyonu (kirleticiler), ya da suyun kütlesi içinde mümkün kılınan bazı diğer zıt şartların yoğunluğunun seviyesi. Standartlar belli kriterleri kapsayan değerlendirmelerden geliştirilmiş ve yerleştirilmiştir.


STANDARD (WATER QUALITY): The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.

ΤΥΠΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ: Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.

STANDARD (QUALITE DEAU): La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

ESTÁNDAR DE AGUA : Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.

ESTÁNDAR (CALIDADE DE AUGA): A concentración dun constituínte da auga (contaminante) ou o grao de intensidade doutras condicións adversas que son permitidas nunha masa de auga. Os estándares son desenvolvidos e establecidos a partir das estimacións dos criterios implicados.

SZABVÁNY (VÍZMINŐSÉGI): Egy vízszennyező anyag koncentrációjának vagy egyéb ártalmas körülmény intenzitásának maximális megengedett értéke. A szabványokat a kérdéses jellemzők megítélésével állapítják meg.

VANNKVALITET: Den konsentrasjonen av et vannløst stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.

STANDARDOWA JAKOŚĆ WODY: Koncentracja składników (czynników zanieczyszczających) lub podwyższona wartość w wodzie jakiejś innej niekorzystnej cechy, normalnie dozwolonej w zbiorniku wodnym. Standardy są opracowane i ustanowione przez odpowiednie władze (parlament, rząd), które wprowadzają i egzekwują obowiązujące kryteria.

Was this helpful?
Standart metabolizma yada soğuk kanlı hayvanların metabolik oranı, ilgili canlı türünün kendisi için uygun olan optimum çevresel sıcaklık şartlarında birim vücud ağırlığına göre birim zamanda minimum miktarda tüketilen oksijen olarak ifade edilir.


STANDARD METABOLIC RATE: That metabolic rate of poikilothermic animals expressed as the minimum amount of oxygen per unit time, per unit body weight, at the optimal environmental temperatures for the species concerned.

ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΤΑΧΟΣ: Το μεταβολικό τάχος των ποικιλόθερμων ζώων, όταν αυτά καταναλώνουν την ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους, στις άριστες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες για το είδος αυτό.

TAUX DE METABOLISME STANDARD: Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.

TASA METABÓLICA ESTÁNDAR: Tasa de metabolismo de un animal poiquilotermo expresada en forma del consumo mínimo de oxígeno por unidad de tiempo y por unidad de peso corporal, medida a la temperatura óptima para esta especie.

TAXA METABÓLICA ESTÁNDAR: Taxa de metabolismo dun animal poiquilotermo expresada en forma do consumo mínimo de osíxeno por unidade de tempo e por unidade de peso corporal, medida á temperatura óptima para esta especie.

STANDARD ANYAGCSEREARÁNY: A változó testhőmérsékletű állatok anyagcseréjének mértéke, amelyet az adott faj számára optimális hőmérsékleten, időegység alatt elfogyasztott, egységnyi testtömegre vetített minimális oxigénmennyiséggel fejeznek ki

STANDARD METABOLISMEHASTIGHET: Den metabolske hastigheten hos et vekselvarmt dyr uttrykt som den minste mengden oksygen per tidsenhet, per kroppsvektsenhet, ved artens optimale omgivelsestemperaturen.

PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII: Jest to przemiana materii zwierząt zmiennocieplnych, wyrażona jako minimalna ilość tlenu zużywana w jednostce czasu na jednostkę masy ciała w optymalnych (dla danego gatunku) temperaturach środowiskowych.

Was this helpful?
Normal olmayan yağ birikimi


STEATOSIS: The abnormal accumulation of fat.

ΣΤΕΑΤΩΣΗ: Μη φυσιολογική συσσώρευση λίπους.

STEATOSE: Laccumulation anormale de graisse.

ESTEATOSIS: Acumulación anormal de grasa.

ESTEATOSE: Acumulación anormal de graxa.

ELZSÍROSODÁS: A zsír rendellenes mértékű felhalmozódása.

STEATOSE: Unormal akkumulasjon av fett.

ZWYRODNIENIE TŁUSZCZOWE : Nienormalne nagromadzenie tłuszczu.

Was this helpful?
Belirli tuzluluk oranlarında hayatlarının sürdürebilen canlılar.


STENOHALINE: Organisms that can exist only within a narrow range of salinity; cf. oligohaline, euryhaline.

ΣΤΕΝΟΑΛΟΣ: Οργανισμός ικανός να ζήσει μόνο μέσα σε μικρό εύρος αλατότητας. Πρβλ. Ολιγόαλος, Ευρύαλος.

STENOHALIN(E): Se dit des organismes qui ne peuvent vivre que dans les eaux ayant une gamme de salinité très étroite.

ESTENOHALINOS: Dícese de organismos sólo pueden vivir en aguas que tienen una gama de salinidad muy estrecha.

ESTENOHALINO: Dise de organismos que só poden vivir en augas que teñen unha oscilación da salinidade moi estreita.

SZTENOHALIN: Olyan szervezet, amely csak egy adott vagy attól kismértékben különböző sótartalmú vízben tud életben maradni.

STENOHALIN: Dyr som har vanskelig for å tåle sterke vekslinger i vannets saltholdighet.

STENOHALINOWY: Organizmy, które mogą tylko bytować w środowisku o wąskim zakresie zasolenia; porównaj: oligohalinowy, stenohalinowy.

Was this helpful?
Belli konakçı hassasiyeti olan parazitler.


STENOHOSPITALIC: A parasite with a phylogenetically narrow range of hosts.

ΣΤΕΝΟΞΕΝΙΚΟ: Παράσιτο με φυλογενετικά περιορισμένο εύρος ξενιστών.

STENOHOSPITALIQUE: Se dit dun parasite ayant une gamme dhôtes très étroite.

ESTENOHOSPITÁLICO: Dícese de un parásito que posee una gama reducida de huéspedes.

ESTENOHOSPITÁLICO: Dise dun parasito que posúe unha gama reducida de hospedadores.

SZTENOHOSZPITALIKUS: Olyan parazita, amely csak kevés, törzsfejlődési szempontból egymáshoz közel álló gazdaszervezetet képes megfertőzni.

STENOHOSPITAL: Parasitt med et fylogenetisk trangt spekter av verter.

STENOKSENICZNY: Pasożyt o filogenetycznie wąskim zakresie gospodarzy (żywicieli).

Was this helpful?
Verilen bri faktör için sıcaklık gibi dar bir tölerans aralığına sahip anlamımda kullanılır,sıcaklık için stenotermal gibi.


STENOTYPIC: Having a narrow tolerance range for a given factor such as temperature; i.e. stenothermal.

ΣΤΕΝΟΤΥΠΙΚΟΣ: Ο έχων στενό εύρος ανοχής για ένα συγκεκριμένο παράγοντα όπως η θερμοκρασία, τουτέστιν στενόθερμος.

STENOTYPIQUE: Ayant une gamme étroite de tolérance dun facteur déterminé, telle que la température; cest-à-dire sténothermique.

ESTENOTÍPICO: Que tiene una gama estrecha de tolerancia a un factor determinado, tal como la temperatura; es decir estenotérmico.

ESTENOTÍPICO: Que ten unha gama estreita de tolerancia a un factor determinado, tal como a temperatura; é dicir estenotérmico.

SZTENOTIPIKUS: Egy adott tényezővel (pl. hőmérséklettel) szemben szűk tűrőképességű; pl. sztenotermikus.

STENOTYP: Har et trangt toleranseområde for en gitt faktor, f.eks. temperatur (stenoterm).

STENOTYPOWY: Mający wąski zakres tolerancji na dany czynnik, jak np. temperaturę (stenotermiczny).

Was this helpful?
(1) Mikroorganizma içermeyen, (2) kısır, verimsiz.


STERILE: (1) Free from microorganisms. (2) Infertile.

ΣΤΕΙΡΟΣ: (1) Ελεύθερος μικρο-οργανισμών. (2) Αγονος.

STERILE: (1) Qui est exempt de tout micro-organisme. (2) Infertile.

ESTÉRIL: (1) Libre de microorganismos. (2) Infértil.

ESTÉRIL: (1) Libre de microorganismos. (2) infértil.

STERIL: (1) Mikroorganizmusoktól mentes. (2) Terméketlen.

STERIL: (1) Fri for mikroorganismer. (2) Ufruktbar.

STERYLNY/JAŁOWY : (1) Wolny od mikroorganizmów. (2) Nieurodzajny, niepłodny.

Was this helpful?
(1) Bir nesne veya örneğin içinde veya üzerinde bulunan her türlü mikrobiyal hayatın yok edilmesi. Birkaç sterilizasyon yöntemi vardır, kimyasal bileşikler, ultraviole radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyon ve sıcaklık (otoklav). (2) Kısırlaştıma.


STERILIZATION: (1) The destruction of all forms of microbial life on or in objects/samples: there are several methods of sterilization, e.g. chemical compounds, ultra-violet radiation, ionizing radiation and heat (autoclave). (2) Rendering infertile.

ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ, ΣΤΕIΡΩΣΗ: (1) Η καταστροφή όλων των μορφών μικροβιακής ζωής σε αντικείμενα ή δείγματα: Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποστείρωσης όπως: με χημικά μέσα, με υπεριώδη ακτινοβολία, ιονίζουσα ακτινοβολία και θερμότητα (αυτόκαυστο). (2) Στείρωση: Μετατροπή ενός οργανισμού σε μή γόνιμο.

STERILISATION: (1) Destruction de toutes formes de vie microbienne sur/ou dans un objet ou échantillon. Il existe plusieurs méthodes de stérilisation; chimique, thermique (autoclave), irradiation par des rayons ultraviolets, rayons ionisants. (2) Rendre infertile.

ESTERILIZACIÓN: (1) Destrucción de todas las formas de vida microbiana en objeto o una muestra. Existen muchos métodos de esterilización; química, térmica (autoclave), irradiación por rayos ultravioletas, rayos ionizantes. (2) Hacer infértil.

ESTERILIZACIÓN: (1) Destrución de todas as formas de vida microbiana en obxectos ou mostras. Existen moitos métodos de esterilización; compostos químicos, radiación ultravioleta, radiación ionizante e calor (autoclave). (2) Facer infértil.

STERILIZÁLÁS: (1) Valamennyi mikrobiális életforma elpusztítása valamilyen tárgyban vagy mintában; többféle sterilizálási módszer létezik, pl. a vegyszerekkel, ultraibolya sugárzással, ionizáló sugárzással vagy hővel (autoklávban) történő sterilizáció. (2) Terméketlenné tétel.

STERILISASJON: (1) Utrydding av alle former for mikrobielt liv på eller i en prøve. Det finnes flere metoder for sterilisasjon, f.eks. ved hjelp av kjemiske forbindelserer, UV-stråling, ioniserende tråling og varme (autoklavering). (2) Ufruktbargjøring.

STERYLIZACJA/WYJAŁAWIANIE: (1) Zniszczenie wszystkich form życia drobnoustrojowego na/lub w obiektach/próbach: istnieje kilka metod sterylizacji, np. związkami chemicznymi, promieniowaniem ultrafioletowym, promieniowaniem jonizującym i ciepłem (autoklaw). (2) Dokonanie sterylizacji (wyjałowienia).

Was this helpful?
Anabolik steroidler için yaygınca kullanılan kavramdır. Adrenal korteks, testis, ovaryum ve plesenta tarafından uyarılan biyolojik olarak aktif olan organik bileşiklerdir ve siklopentanoperhidrofenantren halkasının bulunmasıyla karakterize edilir. Bunlar östrojen, androjen ve mineralkortikoidleri içerirler.


STEROID: Common term for anabolic steroids. They are a group of biologically active organic compounds secreted by the adrenal cortex, testis, ovary and placenta and are characterized by the presence of a cyclopentanoperhydrophenanthrene ring. They include the oestrogens, androgens and mineralocorticoids.

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: Συνήθως αναφερόμενα ως αναβολικά. Είναι μια ομάδα βιολογικά ενεργών οργανικών συστατικών τα οποία εκκρίνονται από το φλοιό των επινεφριδίων, τους όρχεις, τις ωοθήκες και τον πλακούντα. Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός κυκλοπεντανοπεριδροφενανθρινικού δακτυλίου. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ανδρογόνα, τα οιστρογόνα και τα μεταλλοκορτικοειδή.

STEROIDE: Membre dun groupe de composés organiques caractérisés par la présence dun cycle cyclopentane-perhydro-phenanthrene. Hormones importantes sécrétées par le cortex adrénal et les gonades qui comprennent les estrogènes, les androgènes et les minéralo-corticoïdes.

ESTEROIDE: Miembro de un grupo de compuestos orgánicos caracterizados por la presencia de un grupo ciclopentano-peridro-fenantreno. Hormonas importantes secretadas por la corteza suprarrenal y las gónadas que incluye los estrógenos, andrógenos y mineralocorticoides.

ESTEROIDE: Termo común para os esteroides anabólicos. Son un grupode compostos orgánicos activos bioloxicamente secretados pola codia adrenal, testículos, ovario e placenta e están caracterizados pola presenza dun anel de perhidro-ciclopentano-fenantreno. Inclúen estróxenos, andrógenos e mineralocosticoides.

SZTEROID: Az anabolikus szteroidokra használt gyűjtőfogalom, amelyek a mellékvesekéreg, a here, a petefészek és a méhlepény által elválasztott biológiailag aktív vegyületek. Jellegzetességük a ciklopentano-perhidro-fenantrén gyűrű. Az ösztrogének, androgének és mineralokortikoidok tartoznak ebbe a csoportba.

STEROID: Vanlig betegnelse for anabole steroider. Er en gruppe biologisk aktive organiske komponenter som hos fisk skilles ut fra interrenallegeme, testikkel og ovarie. Alle steroidene er kolesterol derivater med en karakteristisk ringstruktur. Inkluderer androgener, østrogener og kortikosteroider.

STEROID: Powszechny termin steroidów anabolicznych. Stanowią one grupę aktywnych biologicznie związków organicznych wydzielanych przez korę nadnerczy, jądra, jajniki i łożysko, a charakteryzują się obecnością pierścienia cyklopentanoperhydrofenantrenu. Obejmują one estrogeny, androgeny i mineralokortykoidy.

Was this helpful?
Yetiştirmenin gerçekleştirilmesi için canlı organizmaların çifliklere veya su sütünuna taşınma işlemi.


STOCKING: Process of moving live organisms to a farm or to a body of water so that ongrowing may take place.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία με την οποία ζωντανοί οργανισμοί τοποθετούνται σε μία μονάδα καλλιέργειας ή σε ένα σώμα νερού ώστε να καλλιεργηθούν.

STOCKAGE: Processus dintroduction dorganismes vivants vers une unité aquacole ou vers un plan deau dans le but de leur grossissement.

ALMACENAMIENTO: Procesos de introducción de organismos vivos en una unidad acuícola o en una masa de agua para el engorde.

ALMACENAMENTO: Procesos de introdución de organismos vivos a unha unidade acuícola ou a unha masa de auga para o engorde.

KIHELYEZÉS: Élő szervezetek telepítése egy gazdaságba vagy vízterületre, ahol a nevelésük történik.

UTSETTING: Prosessen der en overfører en levende organismer til et oppdrettsanlegg eller en vannmasse for påvekst, f.eks. overføring av smolt fra settefisk- til matfiskanlegg.

OBSADZANIE: Proces wprowadzania żywych organizmów do gospodarstwa stawowego lub do zbiornika wodnego tak, by mógł odbywać się w nich podchów etapowy (np. stawy przesadkowe i kroczkowe w obiektach karpiowych) lub odchów końcowy do wielkości konsumpcyjnej (stawy towarowe).

Was this helpful?
Belirli bir alan veya hacimden elde edilen balık miktarı (canlı kütle sayısı).


STOCKING RATE: The number of fish released per unit of area or volume.

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αριθμός ψαριών που ελευθερώνονται ανά μονάδα επιφανείας ή όγκου.

TAUX DE STOCKAGE: Nombre de poissons libérés par unité de surface ou de volume.

TASA DE ALMACENAMIENTO: Número de peces liberados por unidad de superficie o de volumen.

TAXA DE CULTIVO: Número de peixes liberados por unidade de superficie ou de volume.

NÉPESÍTÉSI ARÁNY: Egy területre vagy térfogatba kiengedett halak száma.

UTSETTINGSRATE: Antall fisk utsatt per areal- eller volumenhet.

OBSADA RYB : Liczba ryb wypuszczonych na jednostkę powierzchni lub objętości zbiornika.

Was this helpful?
Belirli bir alan veya hacimdeki stoklanan balık miktarı (canlı kütle sayısı).


STOCKING DENSITY: The amount (number or biomass) of fish stocked per unit of area or volume.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: Η ποσότητα (σε αριθμό ή βιομάζα) ψαριών του αποθέματος ανά μονάδα επιφάνειας ή όγκου.

DENSITE DE STOCKAGE: Quantité (nombre ou biomass) dorganismes stockés par unité de surface ou de volume.

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO: Cantidad (número o biomasa) de organismos almacenados por unidad de superficie o de volumen.

DENSIDADE DE CULTIVO: Cantidade (número ou biomasa) de peixes en cultivo por unidade de superficie ou de volume.

NÉPESÍTÉSI SŰRŰSÉG: Egy területre vagy térfogatba helyezett halak mennyisége (száma vagy össztömege).

TETTHET: Kilo fisk per kubikkmeter oppdrettsvolum.

GĘSTOŚĆ OBSADY : Ilość (liczba lub masa) obsadzonych ryb na jednostkę powierzchni zbiornika lub objętości.

Was this helpful?
Ağzın yumuşak dokularındaki yanma, iltihaplanma.


STOMATITIS: Inflammation of the soft tissues of the mouth.

ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ: Φλεγμονή των μαλακών ιστών του στόματος.

STOMATITE: Inflammation de la muqueuse buccale.

ESTOMATITIS: Inflamación de la mucosa bucal.

ESTOMATITE: Inflamación dos tecidos brandos bucais.

STOMATITIS: A száj lágy szöveteinek gyulladása.

STOMATITT (MUNNSAR): Betennelse i munnens slimhinne.

ZAPALENIE JAMY GĘBOWEJ: Zapalenie miękkich tkanek jamy gębowej.

Was this helpful?
Mikrosatelete alternetif bir terim olarak kullınmaktadır ve genom üzerindeki kısa tekrar dizilerini ifade eder.


STR: Short tandem repeats. An alternative term for microsatellite.

STR: Σύντομες διαδοχικές επαναλήψεις. Εναλλακτικός όρος για το μικροδορυφορικά (βλ.λ.).

STR: Courtes séquences répétées en tandem. Nom alternatif pour Microsatellite

STR: Repeticiones de tándems cortos. Término alternativo de microsatélite.

STR: Repeticións de tándems curtos. Termo alternativo ao de microsatélite.

STR: Rövid tandem ismétlődések. A mikroszatelitek egyik elnevezése.

STR: Repeterende DNA-sekvenser på 1-6 basepar. Også kalt “short tandem repeats”(STR).

STR (short tandem repeats): (Krótkie tandemowe powtórzenia). Termin alternatywny dla mikrosatelitarnego STR, który stanowi kilkunukleotydowe, tandemowe powtórzenia o długości od 2 do 6 par zasad, powtarzających się określoną ilość razy w sekwencji.

Was this helpful?
Strepreptococcus sptarafından meydana getirilen ve sıcak su balıklarında görülen akut sistemik bir bakteriyel balık hastalığı. Bu hastalıkla ilgili sadece birkaç tane salgın/hastalık vakası rapor edilmiştir.


STREPTOCOCCAL SEPTICAEMIA: An acute systemic bacterial disease of warm water fishes caused by Streptococcus sp. Only a few outbreaks of this disease have been recorded.

ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών των θερμών νερών που οφείλεται στον Streptococcus sp. Μόνο λίγες επιδημίες από την ασθένεια αυτή έχουν αναφερθεί.

SEPTICEMIE STREPTOCOCCIQUE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons des eaux tempérées provoquée par des espèces de bactéries du genre Streptococcus. Peu de manifestations de cette maladie sont rapportées.

SEPTICEMIA DEL ESTREPTOCOCO: Enfermedad bacteriana sistémica aguda de aguas templadas provocada por especies de bacterias del género Streptococcus. Se conocen pocas manifestaciones de esta enfermedad.

SEPTICEMIA DO ESTREPTOCOCO: Enfermidade bacteriana sistémica aguda de peixes de auga quente provocada por especies de bacterias do xénero < i>Streptococcus. Só foron rexistrados uns poucos brotes desta enfermidade.

STREPTOCOCCUS-SZEPTIKÉMIA: Melegvízi halak heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Streptococcus fajok okoznak. A betegség kitörését csak néhány esetben regisztrálták.

SEPTIKEMI GRUNNET ENTEROCOCCUS-INFEKSJON: Akutt systemisk bakteriesykdom på varmtvannsarter grunnet Streptococcus sp. Bare noen fa tilfeller er registrert.

POSOCZNICA STREPTOKOKOZALNA: Ostra systemiczna choroba bakteryjna ryb ciepłolubnych powodowana przez Streptococcus sp. Zanotowano tylko kilka wybuchów tej choroby.

Was this helpful?
Streptomyctes genusuna ait üyelerin Salmonidler ve diğer tatlı su balıklarında neden olduğu sistemik kronik bir bakteriyel hastalık. Nadiren teşhis edilmekle birlikte etkili bir tedavi yöntemi bilinmemektedir.


STREPTOMYCTES: A chronic systemic bacterial disease of salmonids and certain other freshwater fish caused by members of the genus Streptomyces. It has rarely been diagnosed; there is no known effective treatment.

ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΑΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών και ορισμένων άλλων ψαριών του γλυκού νερού που οφείλεται σε μέλη του γένους Streptomyces. Σπάνια έχει διαγνωσθεί και δεν είναι γνωστή καμία αποτελεσματική θεραπεία.

SEPTICEMIE STREPTOMYCTIQUE: Maladie bactérienne systémique chronique des saumonidés et certaines autres espèces de poisson deau douce provoquée par des bactéries du genre Streptomyces. Cette maladie a rarement été diagnostiquée et il ny a pas de traitement connu.

SEPTICEMIA DEL ESTREPOMYCES: Enfermedad bacteriana crónica de salmónidos y algunas otras especies de peces de agua dulce, provocada por bacterias del género Streptomyces. Esta enfermedad ha sido raramente diagnosticada y no se le conoce ningún tratamiento.

ESTREPTOMICITE: Enfermidade bacteriana crónica de salmónidos e algunhas outras especies de peixes de auga doce, provocada por bacterias do xénero Streptomyces. Esta enfermidade foi raramente diagnosticada e non se lle coñece ningún tratamento eficaz.

STREPTOMYCTES: A lazacfélék és néhány egyéb édesvízi halfaj idült, szisztémás betegsége, amelyet a Streptomyces nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. Ritkán diagnosztizálták, és nincs ismert kezelési módja.

STREPTOMYCES-INFEKSJON: Kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk og visse andre ferskvannsfisk grunnet infeksjon av bakterier tilhørende slekten Streptomyces. Har knapt vært diagnostisert. Ingen effektive behandlinger.

STREPTOMYCES: Przewlekła systemiczna choroba bakteryjna ryb łososiowatych i niektórych innych gatunków słodkowodnych, spowodowana przez przedstawiciela rodzajuStreptomyces. Jest ona rzadko diagnozowana i nieznane są metody skutecznego jej leczenia.

Was this helpful?
Herhangi bir çevresel faktör tarafından canlının normal adaptif vücut fonksiyonlarında meydana getirilen tepki durumu. Stres akut veya kronik olabilir. Akut stres kısa süreli olup, dakikalar veya saatler sürebilir. Kronik çevresel stres stresin sürekli hali olup, akuakültür şartlarında bu durumdan kaçış mümkün değildir. Aşırı stok, değişken su kalitesi, sosyal baskı, yeni çevresel koşullara maruz kalma gibi durumlar balık hasadıyla birlikte kronik stres nedenleridir. Sonuç olarak HPI (Hipotalami


STRESS: A state produced by any environmental factor which extends the normal adaptive response of an animal, or which disturbs the normal functioning to such an extent that the chances of survival are significantly reduced. Stress can be acute or chronic. An acute stress is one of short duration, minutes or hours, in which the time course of the response of the first outlasts that of the stress. Chronic environmental stresses are continuous forms of stress, from which, under aquaculture conditions, the

ΕΝΤΑΣΗ: Κατάσταση προκαλούμενη από έναν περιβαλλοντικό παράγοντα που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια προσαρμοστικής απόκρισης ενός οργανισμού, ή που διαταράσσει την κανονική λειτουργία σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται σημαντικά. Η ένταση ενδέχεται να είναι οξεία ή χρονία. Η οξεία ένταση είναι μικρής διάρκειας, (από λεπτά έως ώρες) κατά την οποία ο χρόνος απόκρισης διαρκεί περισσότερο από την διάρκεια της έντασης. Η χρόνια περιβαλλοντική ένταση είναι συνεχής μορφή έντασης, από τη

STRESS: Etat produit chez un organisme par un facteur environnemental tel que la réponse adaptative et le fonctionnement normal soient suffisamment perturbés de sorte que les chances de survie de cet organisme soient réduites de façon significative. Un stress aigu est de courte durée (minutes ou heures) et la réponse physiologique dure plus longtemps que le stress. Les stress chroniques environnementaux sont continus et souvent impossibles à éviter dans les conditions normales délevage. Surpopulation, v

ESTRÉS: Estado provocado en un organismo por un factor ambiental de tal manera que la respuesta de adaptación y el funcionamiento normal se ven suficientemente perturbados y que las probabilidades de supervivencia de este organismo se reducen de manera significativa. Un estés agudo es de corta duración (minutos a horas) y la respuesta fisiológica dura más que el estrés. Los estreses crónicos ambientales son continuados y a menudo imposibles de evitar en las condiciones de cultivo. Hacinamiento, variacio

ESTRÉS: Estado provocado nun organismo por un factor ambiental de tal maneira que se prolonga a resposta normal de adaptación ou que perturba o funcionamento normal ata o punto de reducir de forma significativa as probabilidades de supervivencia. O estrés pode ser agudo ou crónico.Un estrés agudo é de curta duración (minutos a horas) e a resposta fisiolóxica dura máis que o estrés. Os estreses crónicos ambientais son continuados e a miúdo imposibles de evitar nas condicións de cultivo. Amoreamento, vari

STRESSZ: Olyan állapot, amelyet egy környezeti tényező olyan mértékű megváltozása okoz, amely meghaladja a szervezet normális alkalmazkodóképességét, vagy megzavarja a normális működését olyan mértékben, amely csökkenti az életben maradás esélyeit. A stressz lehet akut vagy krónikus. Az akut stressz rövid ideig, percekig vagy órákig tart, és a stresszre adott válasz időtartama meghaladja magáét a stresszét. A krónikus környezeti stressz a stressz folyamatos formája, amelytől az akvakultúra körülményei kö

STRESS: Summen av alle fysiologiske responser et dyr bruker til å opprettholde eller gjenopprette en normal metabolisme etter fysiske eller kjemiske endringer i miljøet. Stress kan være akutt eller kronisk. Akutt stress har kort varighet (minutter eller timer). Kronisk miljøstress er kontinuerlige former for stress, som fisk i oppdrett ikke kan rømme fra (f.eks. høy tetthet, sosial dominans, variabel vannkvalitet og uvanlige miljøforhold). Som et resultat aktiveres HHI-aksen (hypotalamus hypofyse interr

STRES: Stan spowodowany przez jakiś czynnik środowiskowy, który przekracza normalną reakcję adaptacyjną zwierząt, lub który zakłóca normalne funkcjonowanie w takim stopniu, że możliwości przeżycia są wyraźnie zmniejszone. Stres może być ostry lub przewlekły. Ostry stres jest krótkotrwały, minuty lub godziny, w których przebiega czas pierwszych reakcji przeżywania tego stresu. Przewlekłe stresy środowiskowe są nieprzerwanymi formami stresu, od których w warunkach akwakultury może nie być ucieczki. Prze

Was this helpful?
Hayvanın (canlının) normal stabilitesinde rahatsızlığa, strese neden olan herhangi bir ters durum


STRESSOR: Any adverse stimulus, causing stress, that tends to disrupt the normal stability of an animal.

ΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗΣ: Κάθε δυσμενές ερέθισμα που οδηγεί σε καταπόνηση και που τείνει να διασπάσει την φυσιολογική σταθερότητα ενός ζώου.

AGENT STRESSANT: Stimulus nocif qui provoque un stress susceptible de déséquilibrer la stabilité normale dun animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar la estabilidad de un animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar a estabilidade dun animal.

STRESSZOR: Stresszt okozó inger, amelynek hatására megbomlik a szervezet normális stabilitása.

STRESSOR: Det stimulus som fører til stress.

CZYNNIK STRESOTWÓRCZY: Każdy niekorzystny bodziec powodujący stres, który przyczynia się do zakłócenia normalnej stabilności zwierzęcia.

Was this helpful?
İşaretli bir probun nükleik asit dizilimiyle hibridize olduğu fiziko-kimyasal durumu ifade eder. Düşük sıcaklıkta ve yüksek tuz konsantrasyonun kısmi complementer hedefe probun hibrid olmasını sağlayarak hibridasyonu zayıflatır. Bu tür şartlar düşük stringency olarak ifade edlir. Güçlü stringency şartlarında (yüksek sıcalık düşük tuz konsantrasyonu), yalnızca yüksek sekans benzerliği bulunan complementer ile hibridize olabilir.


STRINGENCY: Describes the physico-chemical conditions in which a labelled probe is hybridised to a target nucleic acid sequence. Decreased temperature and increased salt concentration favour hybridisation, allowing the probe to hybridise to partially complementary targets. Such conditions are referred to as low stringency. Under high stringency conditions (increased temperature and decreased salt concentration), only sequences with high complementarity to the probe will hybridise.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ: Περιγράφει τη φυσικοχημική κατάσταση κατά την οποία ένας σημασμένος ανιχνευτής (βλ.λ.) υβριδοποιείται με μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων στόχο. Η χαμηλή θερμοκρασία και η αυξημένη περιεκτικότητα σε άλατα ευνοούν την υβριδοποίηση, επιτρέποντας τον ανιχνευτή να συνδεθεί σε στόχους με σχετικά μικρή συμπληρωματικότητα. Τέτοιες συνθήκες ονομάζονται συνθήκες μειωμένης αυστηρότητας. Κάτω από συνθήκες υψηλής αυστηρότητας (αυξημένη θερμοκρασία, χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα) μόνο οι αλληλουχίες με μεγάλη σ

STRINGENCE : Terme décrivant les conditions physico-chimiques dans lesquelles une sonde est hybridée à une séquence d’acide nucléique cible. L’hybridation est favorisée par une température faible et une forte concentration en sel. Ces conditions sont dites de basse stringence et permettent l’hybridation de la sonde à des séquences partiellement complémentaires. Dans des conditions de forte stringence, c’est-à-dire température élevée et faible concentration en sel, seules les séquences entièrement complément

ESTRINGENCIA: Condiciones de hibridización (ADN-ADN o ADN-ARN) como temperatura o concentración de aditivos químicos que determinan el grado de similitud que dará lugar a moléculas híbridas.

ESTRINXENCIA: Describe as condicións físico-químicas nas cales as sondas marcadoras hibridan coa secuencia de ácidos nucleicos obxectivo. Decrece coa temperatura e increméntase coa concentración de sales, que favorecen a hibridación, permitindo que a sonda hibride parcialmente coa diana complementaria. Tales condicións son referidas como de baixa estrinxencia. Baixo altas condicións de estrinxencia (incremento da temperatura e decrecemento da concentración de sal), só hibridarán as secuencias con alta complem

SZTRINGENCIA: Azoknak a fizikai-kémiai körülményeknek a leírása, amelyeknél egy jelölt próba hibridizál egy nukleinsav-célszekvenciához. Alacsony hőmérséklet és magas sókoncentráció kedvez a hibridizációnak, lehetővé teszi, hogy a próba részlegesen komplementer szekvenciákhoz hibridizáljon. Az ilyen körülményeket alacsony sztringenciának nevezzük. Magas sztringencia esetén (magasabb hőmérséklet, alacsonyabb sókoncentráció), csak a magas komplementaritású szekvenciák fognak a próbával hibridizálni.

STRINGENS: Forholdene ved DNA-DNA, DNA-RNA eller RNA-RNA hybridisering som bestemmer hvor stor grad av overensstemmelse som trengs for å danne hybrider (dobbeltstrenger). Påvirkes av temperatur og konsentrasjonen av kjemiske tilsetningsstoffer (f.eks. Na+ og formamid). Høyere stringens gir mer spesifikke hybrider.

OSTROŚĆ (selekcji) : Opisanie warunków fizykochemicznych, w których oznaczona próba jest krzyżowana z docelową sekwencją kwasu nukleinowego. Hybrydyzacji sprzyja obniżenie temperatury i zwiększenie koncentracji soli, pozwalające próbie skrzyżować się w celu docelowego częściowego uzupełnienia. Takie warunki nazywane są niską ostrością. Przy wysokich warunkach ostrości (wzrastająca temperatura i obniżona koncentracja soli), będą krzyżowały się jedynie sekwencje o wysokiej komplementarności do próby.

Was this helpful?
Kısa süreli bir tedavi için balığın konsantre bir çözelti içerisine sokularak yapılan bir banyo tedavi şekli.


DIP: A type of bath treatment which involves dipping the fish into a concentrated solution of a treatment for a short period of time.

ΕΜΒΑΠΤIΣΗ: Τύπος θεραπευτικού λουτρού (βλ.λ.) που συνίσταται στη βραχύχρονη εμβάπτιση ενός ψαριού σε συμπυκνωμένο διάλυμα.

BALNEATION PONCTUELLE: Traitement par trempage, pendant une courte période, des organismes délevages dans un bain concentré dun agent prophylactique.

ZAMBULLIDA: Tipo de tratamiento en baño qué requiere zambullir los animales en un baño concentrado con una solución profiláctica durante un periodo de corta duración.

INMERSIÓN / BAÑO DE INMERSIÓN: Tipo de tratamento de baño que require somerxer os animais nun baño concentrado dunha solución profiláctica durante un curto período de tempo.

MERÍTÉS: A fürdetéses kezelések egyik típusa, amelynél a halat rövid időre valamilyen tömény oldatba helyezik.

DYPPBEHANDLING: Type badebehandling som innebærer dypping av fisk i en konsentrert behandlingsløsning for en kort periode.

LECZENIE METODĄ ZANURZANIA: Rodzaj leczniczej kąpieli, która dotyczy leczenia przez zanurzenie ryb przez krótki czas w stężonym roztworze specyfiku.

Was this helpful?
Bir üniteden ( tank, akar sistem, havuz) tamamen veya kısmen yeni bir miktar su ile değiştirilmesi, su boşaltımı. Bu terim su değişimi akuakürde su debisi ile karıştırılmaktadır.


WATER DISPLACEMENT (WATER EXCHANGE): Discharge of water from a vessel (tank, raceway, pond) by partially or completely displacing its internal volume with another batch of water. The term "water exchange" is often confused in aquaculture with the term "water flow rate".

ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ (ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ): Εκκένωση του νερού από ένα δοχείο (δεξαμενή, διαδρομοδεξαμενή, υδατοσυλλογή) με αντικατάσταση, μερική ή ολική, του όγκου του με νέο νερό. Ο όρος "αλλαγή νερού" συγχέεται συχνά στις υδατοκαλλιέργειες με τον όρο "ρυθμός ροής νερού".

DEPLACEMENT DEAU (ECHANGE DEAU): Lévacuation décharge leau à partir dun récipient (aquarium, bac, bassin) et le remplacement partiel ou total de son volume interne par une autre masse deau. Le terme "échange deau" est souvent confondu en aquaculture avec le terme "débit découlement".

DESPLAZAMIENTO DEL AGUA (INTERCAMBIO DE AGUA): Descarga del agua de un recipiente (acuario, canal, estanque) y el cambio parcial o total de su volumen interno por otra masa de agua. El término “intercambio de agua” es a menudo confundido con término “flujo de agua”.

DESPRAZAMENTO DA AUGA (INTERCAMBIO DE AUGA): Descarga da auga dun recipiente (tanque, canle, estanque) mediante o cambio parcial ou total do seu volume interno por outra masa de auga. O termo "intercambio de auga" é a miúdo confundido co termo "caudal de auga".

VÍZCSERE: A víz kiáramlása valamilyen tárolóból (tartályból, árokból, medencéből), miközben a térfogat egy része vagy egésze egy másik víztérfogatra cserélődik. A "vízcsere" és a "vízátfolyás" fogalmakat gyakran összekeverik.

VANNUTVEKSLING: Delvis eller hel utveksling av vannvolumet i en beholder (kar, lengdestrømsrenne, dam) med en annen vannmengde. Forveksles ofte i akvakultur med ”vanngjennomstrømning”.

WYMIANA WODY: Usunięcie wody ze zbiornika (basenu, racewaysu, stawu) poprzez częściowe lub całkowite zastąpienie jej objętości świeżą wodą. Termin "wymiana wody” jest często mylony w akwakulturze z terminem "szybkość przepływu wody”.

Was this helpful?
uyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini tanımlamada kullanılan bir terim. Kirleticiler bakteriler ve çeşitli kimyasalların, belirli kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan, su içerisinde bulunması gerekli miktarları.


WATER QUALITY STANDARD: The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ: Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.

STANDARD DE QUALITE DEAU: La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

ESTÁNDAR DE CALIDAD DE AGUA: Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.

ESTÁNDAR DE CALIDADE DE AUGA: Limite de concentración dun composto da auga (contaminante) ou do grao de intensidade dunha condición adversa dunha masa de auga. Os estándares son establecidos a partir da análise dos criterios implicados.

VÍZMINŐSÉGI SZABVÁNY: Egy vízszennyező anyag koncentrációjának vagy egyéb ártalmas körülmény intenzitásának maximális megengedett értéke. A szabványokat a kérdéses jellemzők megítélésével állapítják meg.

VANNKVALITETSNORM/STANDARDER: Den konsentrasjonen av et vannlost stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.

STANDARD JAKOŚCI WODY: Koncentracja składników obciążających (czynników zanieczyszczających) wody lub stopień nasilenia jakieś innej niekorzystnej cechy, która jest dozwolona w zbiorniku wodnym. Standardy są opracowane i ustanowione przez odpowiednie władze (rząd, parlament), które wprowadzają i egzekwują obowiązujące kryteria.

Was this helpful?
Vücuttan ya da bir dokudan gelen su kaybı.


DEHYDRATION: The loss of water, as from the body or a tissue.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Η απώλεια νερού π.χ. από το σώμα ή έναν ιστό.

DESHYDRATATION: La perte deau, dun corps ou dun tissu par exemple.

DESHIDRATACIÓN: La perdida del agua por el cuerpo o por un tejido.

DESHIDRATACIÓN: Perda de auga dun corpo ou un tecido.

DEHIDRATÁCIÓ: A test vagy egy szövet vízvesztése.

DEHYDRERING: Tap av vann fra kropp eller vev.

ODWODNIENIE: Utrata wody, tak z ciała jak i z tkanki.

Was this helpful?
(1) Herhangibir kullanım için gerçek veya potansiyel, insan da dahil olmak üzere herhangi bir organizma tarafından, yabancı madde eklenmesiyle su uygunluğunun bozulması. (2) yoğun akuakültür yetiştiriciliği tamamen kontrol altına alınmazsa, besinlerin (solungaçlardan amonyak boşaltımı, dışkı ve yem kayıpları) aşırı artışı su kirliliğine katkıda bulunur, bentik sedimentin organik katı maddelerle zenginleşmesi ve/veya alıcı ortamın hipernutrifikasyonuna sebep olur. çoğu ülkelerde, akuakültürün ne


WATER POLLUTION: (1) Any impairment of the suitability of water for any beneficial use, actual or potential, by any organism, including man, by any foreign matter added thereto. (2) Intensive aquaculture can, if not properly controlled, contribute to water pollution through excessive release of nutrients (ammonia excretion through gills, faeces and lost food), leading to hypernutrification of the receiving water and/or benthic sediment enrichment with organic solids (in the case of fish farming). In most countri

ΝΕΡΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗ: (1) Κάθε ελάττωση της καταλληλότητας του νερού για οποιαδήποτε ωφέλιμη χρήση, πραγματική ή δυνητική, από οποιοδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, εξαιτίας προσθήκης οποιασδήποτε ξένης ύλης. (2) Η εντατική υδατοκαλλιέργεια είναι δυνατόν, αν δεν ελέγχεται κατάλληλα, να συμβάλει στη ρύπανση του νερού μέσω της υπερβολικής απελευθέρωσης θρεπτικών (έκκριση αμμωνίας από τα βράγχια. περιττώματα και αχρησιμοποίητη τροφή), οδηγώντας στην υπερλίπανση του υδάτινου αποδέκτη και/η τον εμπλουτι

POLLUTION AQUATIQUE: (1) Toute détérioration de la qualité de leau pour une utilisation bénéfique, actuelle ou potentielle, provoquée par un organisme, y compris lhomme, ou par laddition de matières étrangères. (2) La mauvaise gestion de laquaculture intensive peut contribuer à la pollution de leau à travers la libération excessive de sels nutritifs (excrétion dammoniaque à travers les branchies, fécès et surplus daliments). Ceci mène à une hypernitrification des eaux ou lenrichissement des sédiments benthiques par

POLUCIÓN ACUÁTICA: (1) Todo deterioro de la calidad del agua para una utilización benéfica, actual o potencial, provocada por un organismo, incluido el hombre, o por la adición de materias extrañas. (2) La mala gestión de la acuicultura intensiva puede contribuir a la contaminación del agua a través de la liberación excesiva de sales nutritivas (excreción de amoniaco por las branquias, feces y exceso de alimentos). Eso lleva a una hipernitrificación de las aguas o el enriquecimiento de los sedimentos bentónicos po

CONTAMINACIÓN ACUÁTICA: (1) Toda deterioración da aptitude da auga para a súa utilización proveitosa, real ou potencial, provocado por un organismo, incluído o home, ou pola adición de materias estrañas a esta. (2) A mala xestión da acuicultura intensiva pode contribuír á contaminación da auga a través da liberación excesiva de nutrientes (excreción de amoníaco polas branquias, feces e exceso de alimentos). Iso leva a unha hipernitrificación das augas e/ou o enriquecemento dos sedimentos bentónicos por sólidos orgánico

VÍZSZENNYEZÉS: (1) A víz bármilyen előnyös célra való felhasználásának tényleges vagy lehetséges károsítása valamilyen idegen anyag hozzáadásával, bármilyen szervezet által, ideértve az embert is. (2) Nem megfelelő ellenőrzés mellett az intenzív akvakultúra is hozzájárulhat a vízszennyezéshez a tápanyagok túlzott mértékű kibocsátásával (ammónia kiválasztása a kopoltyúkon, az ürüléken és a tápmaradékokon keresztül), amely túlzott tápanyagfelhalmozódáshoz vezet a befogadó vízben és/vagy feldúsítja az iszapot szi

VANNFORURENSNING: (1) Enhver forringelse av vannkvaliteten gjennom tilførsel av fremmedstoffer. Gjør eller kan gjøre vannet mindre egnet for organismer, inkludert menneske. (2) Intensiv akvakultur kan, dersom ikke riktig kontrollert, bidra til vannforurensing gjennom utslipp av næringsstoffer (f.eks. ammoniakk fra ekskresjon, fekalier og spillfôr). Dette kan føre til hypereutrofiering av vannresipienten og/eller sedimentering av organiske partikler. I de fleste land blir forurensing forårsaket av akvakultur regul

ZANIECZYSZCZENIE WODY : (1) Każde pogorszenie właściwości wody dla aktualnego bądź potencjalnego jej pożytecznego wykorzystania przez któryś organizm, bądź człowieka, na skutek wprowadzenia do niej jakiegoś obcego materiału. (2) Intensywna akwakultura, o ile brak urządzeń regulacyjno-oczyszczających, przyczynia się do zanieczyszczenia wody przez nadmierne zrzucanie nutrientów (amoniaku wydalanego przez skrzela, odchody i reszki paszy), prowadzących do przeżyźnienia i/lub zwiększenia osadów dennych z organiczną suchą p

Was this helpful?
Bu terim, su kütlesindeki örnekleme noktasından başka bir analizlerin yapılacağı veya bir veya daha fazla örneğin analiz için hazırlanacağı konuma transfer edildiğinde, ilgili suyun bir parçasını ifade eder.


WATER SAMPLE: This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.

ΔΕIΓΜΑ ΝΕΡΟΥ: Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".

ECHANTILLON DEAU: Ce terme désigne une portion de leau étudiée, transférée dun lieu déchantillonnage (une masse deau) vers un autre endroit où elle est analysée ou utilisée afin de préparer un ou plusieurs échantillons pour analyse.

MUESTREO DE AGUA: Este término está destinado a la porción del agua a estudiar, es transferida desde un lugar de muestreo (masa de agua) hacia otro lugar dónde será analizada o utilizada para preparar una o varias muestras para analizar.

MOSTRA DE AUGA: Este termo refírese á porción da auga de interese cando foi transferida dende o punto de mostraxe na masa de auga a outro punto onde ou ben comezarase a súa análise ou ben prepararanse unha ou máis "mostras para análise".

VÍZMINTA: Ez a fogalom a víznek egy olyan részét jelenti, amelyet a mintavételi pontról egy másik helyszínre szállítanak, ahol elemzik vagy előkészítik a későbbi vizsgálatokra.

VANNPRØVE: Et uttak gjort fra en større vannmengde i fokus. Blir fraktet fra et prøvetakingspunkt til et sted hvor enten analysen kan starte eller flere prøver for analyse blir klargjort.

PRÓBKA WODY: Termin ten oznacza porcję określonej wody, która została przeniesiona z punktu poboru prób w zbiorniku na stanowisko, gdzie rozpoczyna się analizę, albo większa liczba próbek jest przygotowywana do analizy.

Was this helpful?
örnek stabilizasyonu prosedürleri analitik prosedürler için önemli sonuçları olabilir. Toplam konsantrasyonun gerçek bileşenlerini stabilize etmek için genellikle örnekler asitlendirilir, ancak bu işlem örneğin içindeki katıların da çözünmesine neden olur. örnek stabilizasyonu, örnekleme prosedürü değil, analitik bir prosedür parçasıdır.


WATER SAMPLE STABILIZATION: Sample stabilization procedures may have important consequences for analytical procedures. Samples are often acidified to stabilize the total concentrations of certain constituents, but this acidification also tends to dissolve solids within the sample. Sample stabilization is part of an analytical procedure and not the sampling process.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ: Προσθήκη ουσιών οι οποίες εμποδίζουν την αλλοίωση του δείγματος, συνήθως προσθήκη οξέων που σταθεροποιούν τις συνολικές συγκεντρώσεις ορισμένων ουσιών. Τα οξέα όμως τείνουν να διαλύουν τα στερεά που περιέχονται σε ένα δείγμα. Η σταθεροποίηση των δειγμάτων μπορεί συνεπώς να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάλυση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να θεωρείται μέρος της αναλυτικής διαδικασίας και όχι της δειγματοληψίας.

STABILISATION DUN ECHANTILLON DEAU: Les procédures de stabilisation des échantillons deau peuvent avoir des conséquences importantes pour les procédés analytiques (les échantillons sont souvent acidifiés afin de stabiliser les concentrations totales de certains éléments, mais cette acidification a une tendance à dissoudre les solides contenus dans léchantillon). La stabilisation des échantillons constitue une partie des procédés analytiques, et non une partie des procédés déchantillonnage.

ESTABILIZACIÓN DE UNA MUESTRA DE AGUA: Los procedimientos de estabilización de muestras de agua pueden tener consecuencias importantes para los procesos analíticos (las muestras son a menudo acidificadas para establecer concentraciones totales de ciertos elementos, pero esta acidificación tiene tendencia a disolver los sólidos de la muestra). La estabilización de muestras forma parte de los procedimientos analíticos, aunque no de procedimientos de muestreo.

ESTABILIZACIÓN DUNHA MOSTRA DE AUGA: Os procedementos de estabilización de mostras de auga poden ter consecuencias importantes para os procesos analíticos (as mostras son a miúdo acidificadas para estabilizar ás concentracións totais de certos elementos, pero esta acidificación ten tendencia a disolver os sólidos da mostra). A estabilización de mostras forma parte dos procedementos analíticos, e non do procedemento de mostraxe.

A VÍZMINTÁK STABILIZÁLÁSA: A vízminták stabilizálására szolgáló módszereknek az analitikai eljárásokra nézve fontos következményei lehetnek . A mintákat gyakran savasítják, amellyel megőrzik bizonyos alkotóelemek koncentrációját, de ennek hatására a szilárd anyagok is gyakran feloldódnak. A minta stabilizálása az analitikai és nem a mintavételi eljárás része.

VANNPRØVESTABILISERING: Stabilisering av vannprøver kan ha betydningsfulle konsekvenser for analytiske analyser. Prøver blir ofte tilsatt syre for å stabilisere den totale konsentrasjonen av visse oppløste stoffer, selv om dette i mange tilfeller kan medføre at faste stoffer løses opp. Vannprøvestabilisering er en del av analysen og ikke prøvetakingen.

STABILIZACJA PRÓBKI WODY: Postępowanie stabilizacyjne próbki może mieć poważne konsekwencje dla procedury analitycznej. Próbki są często zakwaszane w celu utrwalenia ogólnej koncentracji niektórych składników, ale zakwaszanie to przyczynia się również do rozpuszczenia części stałych w próbce. Stabilizacja próbki jest częścią procedury analitycznej a nie procesu pobierania próbki.

Was this helpful?
Akut olmayan: bir haftadan daha uzun olan herhangi bir sınırlı duruma maruz kalma, ancak bir konakçının yaşam süresinden daha az bir süre olup genellikle buna benzer durumların olduğu durumlar için kullanılan bir sıfattır.


SUBACUTE: Not acute; an exposure period arbitrarily limited to a period longer than one week, but less than one generation of the hosts life. Often used as an adjective to describe effects occurring during such exposures.

ΥΠΟΞΥΣ: Οχι οξύς. Περίοδος έκθεσης που αυθαίρετα περιορίζεται σε διάστημα μεγαλύτερο από μια εβδομάδα, αλλά μικρότερο από μια γενιά της ζωής του ξενιστή. Χρησιμοποιείται συχνά ως επίθετο για να περιγράψει επιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια τέοιου είδους εκθέσεων.

SUBAIGU, E: Non aigu; une période dexposition arbitrairement limité à une durée de plus dune semaine, mais moins quune génération de la vie de lhôte. Souvent employé comme adjectif pour décrire les effets occasionnés pendant une telle exposition.

SUBAGUDO: No agudo; periodo de exposición arbitrariamente limitado a una duración de más de una semana, pero menos que una generación de vida de un huésped. A menudo utilizado como adjetivo para describir los efectos ocasionados durante tal exposición.

SUBAGUDO: Non agudo; período de exposición arbitrariamente limitado a unha duración de máis dunha semana, pero menos que unha xeración da vida do hospedador. A miúdo utilizado como adxectivo para describir os efectos ocasionados durante tal exposición.

FÉLIG HEVENY: Nem heveny; a kitettség ideje egy hétnél hosszabb, de rövidebb, mint a gazdaszervezet generációs ideje. Gyakran melléknévként használják az ilyen kitettségi idő alatt létrejövő hatások leírására.

SUBAKUTT: Ikke akutt. En eksponeringsperiode som er lengre enn en uke, men kortere enn vertens generasjonstid. Ofte brukt som et adjektiv for å beskrive effekter som oppstår under slike eksponeringer.

PODOSTRY: Mniej niż ostry; okres ekspozycji ograniczony arbitralnie do okresu nie dłuższego niż jeden tydzień, ale mniej niż jedno pokolenie życia gospodarza. Często używany jako przymiotnik do opisania występujących skutków w czasie takich ekspozycji.

Was this helpful?
(1) Bir maddenin kas içerisine değil de deri altına verilmesi işlemi. (2) Deri altında yerleşmek.


SUBCUTANEOUS: (1) Administration of a substance below the skin but not into the muscle. (2) Located under the skin.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΟΣ: (1) Χορήγηση μιας ουσίας κάτω από το δέρμα, όχι όμως μέσα στον μυ. (2) Αυτός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα.

SOUS-CUTANE(E): (1) Ladministration dune substance sous la peau, mais pas dans la masse musculaire. (2) Situé sous la peau.

SUBCUTÁNEO, HIPODÉRMICO: (1) Administración de una sustancia debajo de la piel, pero no en la masa muscular. (2) Situado debajo de la piel.

SUBCUTÁNEO / HIPODÉRMICO: (1) Administración dunha substancia debaixo da pel, pero non na masa muscular. (2) Situado debaixo da pel.

SZUBKUTÁN: (1) Valamilyen anyag beadása a bőr alá, de nem az izomba. (2) A bőr alatt elhelyezkedő.

SUBKUTANT: (1) Injisering av en substans mellom huden og muskulaturen. (2) Befinner seg under huden.

PODSKÓRNY: (1) Podawanie substancji pod skórę, ale nie do mięśni. (2) Umiejscowiony pod skórą.

Was this helpful?
Hasara neden olan ancak ölüm meydana getirmeyen prosesler için (örneğin toksinlerin etkisi) kullanılan genel bir terim.


SUBLETHAL: A general term used to describe processes (e.g. effects of toxins) which cause damage but not fatalities.

ΥΠΟΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για πχ. επίδραση τοξινών ή διαδικασιών που μπορεί να προκαλέσουν φθορά αλλά όχι θάνατο.

SUBLETAL, E: Terme généralement employé pour décrire les processus (effets toxiques) courants des préjudices mais non la mort des organismes.

SUBLETAL: Término generalmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan daños pero no la muerte de organismos.

SUBLETAL: Termo xeralmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan danos pero non a morte de organismos.

SZUBLETÁLIS: Olyan folyamatokat (pl. hatásokat vagy mérgezéseket) jelentő fogalom, amelyek károsodást okoznak, de nem végzetesek.

SUBLETAL: Beskriver dosen eller konsentrasjonen av en substans (f.eks. giftstoff) som gir skader, men som ikke er dødelig.

SUBLETALNY: Ogólny termin używany do opisania procesów (np. wpływu toksyn), które powodują uszkodzenie, ale nie ofiary śmiertelne.

Was this helpful?
Mukus katmanının altında yer alan doku.


SUBMUCOSA: The tissue lying beneath the mucosa membrane.

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Ο ιστός που βρίσκεται κάτω από τον βλεννογόνο (βλ.λ).

SOUS-MUQUEUSE: Le tissu situé sous la membrane muqueuse.

SUBMUCOSA: Tejido situado debajo de la membrana mucosa.

SUBMUCOSA: Tecido situado debaixo da membrana mucosa.

SUBMUCOSA: A mucosa (nyálkahártya) alatt elhelyezkedő szövet.

SUBMUCOSA: Vevet som ligger under mucosa membranen.

WARSTWA PODŚLUZÓWKOWA: Tkanka leżąca pod błoną śluzową.

Was this helpful?
Oksijen azlığından dolayı meydana gelen ölüm


SUFFOCATION: Death resulting from a lack of oxygen.

ΑΣΦΥΞIΑ: Θάνατος οφειλόμενος από έλλειψη οξυγόνου.

SUFFOCATION: La mort provoquée par un manque doxygène.

SOFOCACIÓN: Muerte provocada por falta de oxígeno.

ASFIXIA: Morte provocada por falta de osíxeno.

FULLADÁS: Oxigénhiány miatt bekövetkező halál.

KVELNING: Død grunnet oksygenmangel.

UDUSZENIE: Śnięcie spowodowane brakiem tlenu.

Was this helpful?
Balıkların solungaçlarında hasara neden olan parazitik bir siliat.


SUCTORIA: Parasitic ciliate that attacks the gills of fish.

ΜΥΖΗΤΙΚΑ: Παρασιτικά βλεφαριδωτά πρωτόζωα που προσβάλλουν τα βράγχια των ψαριών.

SUCTORIA: Cilié parasite qui sattaque aux branchies de poissons.

SUCTORIA: Parásito ciliado que ataca las branquias de peces.

SUCTORIA: Parasito ciliado que ataca as branquias de peixes.

SUCTORIA: Élősködő csillós egysejtűek, amelyek a halak kopoltyúit támadják meg.

SUCTORIA: Parasittisk ciliat som angriper fiskens gjeller.

SUCTORIA: Pasożytniczy wymoczek (Ciliata) atakujący skrzela ryb.

Was this helpful?
İlaç sanayinde, kolayca absorbe edilen sülfonamid; genellikle böbrek toksisitesini düşürmek için diğer sülfamidlerle karıştırılarak kullanılır.


SULFAMERIZENE: In pharmacology, a readily- absorbed sulfonamide usually used in combination with other sulfonamide drugs to reduce renal toxicity.

ΣΟΥΛΦΑΜΕΡΙΖΙΝΗ: Εύκολα απορροφούμενη σουλφαμίδη που χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλες σουλφαμίδες γιά την μείωση της νεφρικής τοξικότητας.

SULFAMERIZENE: En pharmacologie; sulfamide facilement absorbée, utilisée en combinaison avec dautres sulfamides afin de réduire la toxicité rénale.

SULFAMERIZENO: En farmacología; sulfamida fácilmente absorbida, utilizada en combinación con otras sulfamidas con el fin de reducir la toxicidad renal.

SULFAMERAZINA: En farmacoloxía; sulfonamida doadamente asimilable, utilizada en combinación con outras sulfonamidas co fin de reducir a toxicidade renal.

SZULFAMERIZÉN: Közvetlenül felszívódó szulfonamid, amelyet általában más szulfonamid jellegű gyógyszerekkel együtt alkalmaznak a vesét ért mérgezések hatásának csökkentésére.

SULFAMERIZIN: I farmakologi: Lett absorberbart sulfonamid som ofte brukes i lag med andre sulfonamider for å redusere renal giftighet.

SULFAMERAZYNA: W farmakologii, łatwo wchłaniany sulfamid używany zwykle w kombinacji z innym lekiem sulfamidowym, aby zmniejszyć zatrucie nerek.

Was this helpful?
Genel formülü RNO2SH2 olan ve folik asit metabolizmalarında p-aminobenzoic asit ile rekabete girerek hareket eden antimikrobiyal bileşikler


SULPHONAMIDES: Antimicrobial compounds having the general formula RNO2SH2 and acting via competition with p-aminobenzoic acid in folic acid metabolism (i.e. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine).

ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ: Αντιμικροβιακές ενώσεις με γενικό τύπο RNO2SH2 που δρουν μέσω ανταγωνισμού με το p-αμινοβενζοϊκό οξύ στον μεταβολισμό του φολλικού οξέος (δηλ., σουλφαμεραζίνη, σουλφαμεθαζινη, σουλφαμεθοξίνη). Πρβλ. Δραστικές σουλφαμίδες.

SULFONAMIDES: Agents antimicrobiens à formule générale RNO2SH2 agissant par compétition avec lacide p-aminobenzoique dans le métabolisme de lacide folique (par exemple sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfadimethoxine).

SULFONÁMIDOS: Agente antimicrobiano de fórmula general RNO2SH2 que actúa por competición con el ácido p-aminobenzoico en el metabolismo del ácido fólico (por ejemplo sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); cf. sulfonamidas potenciados.

SULFONAMIDAS: Axentes antimicrobianos de fórmula xeral RNO2SH2 que actúa por competición co ácido p-aminobenzoico no metabolismo do ácido fólico (por exemplo sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); cf. sulfonamidas potenciadas.

SZULFONAMIDOK: Antimikrobiális vegyületek, amelyek a következő általános képlettel írhatók le: RNO2SH2. Hatásukat a folsav-anyagcserén keresztül, a para-amino-benzoesavval versengve (kompetálva) fejtik ki (pl. szulfamerazin, szulfametazin, szulfadimetoxin).

SULFONAMIDER: Antibakterielle sammensetninger med generell formel RNO2SH2, som virker via konkurranse med p-aminobenzosyre i folinsyremetabolismen. F.eks. sulfamerazin, sulfamethazin og sulfadimethoxin. Jfr. potenserte sulfonamider.

SULFAMIDY: Przeciwbakteryjne substancje mające ogólny wzór RNO2SH2 a działające przez współzawodnictwo z kwasem p-aminobenzoesowym w metabolizmie kwasu foliowego (tj. sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfadimetoksyna).

Was this helpful?
RNO2SH2 genel formulüne sahip antimikrobiyal karışımlar ve folik asit metabolizmasında (örn. sülfamerazin, sülfamethazin, sülfadimethoksin) p-aminobenzoik asit ile rekabet yoluyla hareket eder; cf. potentiated sülfonamidler.


SULPHONAMIDE: Antimicrobial compounds having the general formula RNO2SH2 and acting via competition with p-aminobenzoic acid in folic acid metabolism (i.e. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine); cf. potentiated sulphonamides.

ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ: Αντιμικροβιακό συστατικό με τη γενική χημική δομή RNO2SH2 που δρά μέσω ανταγωνισμού με το ρ-αμινοβενζοϊκό οξύ στο μεταβολισμό του φολικού οξέος (π.χ. σουλφομεραζόνη, σουλφομεθαζόνη, σουλφοδιμεθοξίνη); αναφερόμενες ως πιθανές σουλφοναμίδες.

SULFAMIDE: Composé antimicrobien dont la formule est : RNO2SH2, qui entre en compétition avec lacide aminobenzoïque dans le métabolisme de lacide folique (ex: : sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfadiméthoxine) voir : sulfamides potentialisés.

SULFONAMIDA: Compuestos antimicrobianos que tienen la fórmula general RNO2SH2 y actúan por competición con el ácido p-aminobenzóico en el metabolismo del ácido fólico (Ej. sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); ej. Sulfonamidas potenciadas.

SULFONAMIDA: Compostos antimicrobianos que teñen a fórmula xeral RNO2SH2 e actúan por competición co ácido p-aminobenzóico no metabolismo do ácido fólico (Ex. sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); ex. Sulfonamidas potenciadas.

SZULFONAMIDOK: Antimikrobiális vegyületek, amelyek általános képlete RNO2SH2, és amelyek a folsavanyagcserében szereplő p-aminobenzoesavval való versengés révén hatnak (pl. szulfamerazin, szulfametazin, szulfadimetoxin); vö. potenciált szulfonamidok.

SULFONAMID: Antimikrobielt stoff med generell formel RNO2SH2; virker via konkurranse med p-aminobenzoicsyre i folinsyremetabolisme (dvs. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine); jfr. potensiert sulphonamid.

SULFONAMIDY: Grupa związków o działaniu antybakteryjnym, o ogólnym wzorze RNO2SH2 i działających poprzez zastąpienie kwasu p-aminobenzoesowego w metabolizmie kwasu foliowego (sulfamerazyna, sulfametazyna, sulfadimetoksyna); por. sulfonamidy potencjonowane.

Was this helpful?
Sülükler parazit veya yırtıcı annelid kurtlar sınıfını içerir.


HIRUDINEA: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΟΕIΔΗ: Κλάση που περιλαμβάνει τις βδέλλες, παρασιτικούς ή θηρευτικούς δακτυλιοσκώληκες.

HIRUDINEES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

HIRUDÍNEOS: Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).

HIRUDÍNEOS: Clase de anélidos que inclúe as sambesugas (parasitos ou predadores).

HIRUDINEA: A gyűrűsférgek egyik osztálya, amelybe piócák, élősködő és ragadozó életmódú fajok tartoznak.

HIRUDINEA: Klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.

PIJAWKI (Hirudinea): Klasa obejmująca pijawki (w tym i pijawkę lekarską, Hirudo medicinalis) oraz pasożytnicze lub drapieżne robaki pierścienic (Annelida).

Was this helpful?
Parazit veya yırtıcı halkalı kurtlar sülükler sınıfını oluşturur.


LEECHES: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΕΣ: Βλ. Hirudinea.

SANGSUES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

SANGUIJUELA: Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).

SAMBESUGA / SAMESUGA: Clase de anélidos que inclúe as samesugas (parasitos ou predadores).

PIÓCÁK: A gyűrűsférgek egyik osztálya, amelybe piócák, élősködő és ragadozó életmódú fajok tartoznak.

BLODIGLER: Hirudinea: klasse av annelider (leddormer) bestaende av igler, er parasitter eller predatorer.

PIJAWKI (LEECHES) : Klasa obejmująca pijawki (w tym i pijawkę lekarską, Hirudo medicinalis) oraz pasożytnicze lub drapieżne robaki pierścienic (Annelida).

Was this helpful?
Şimdi ve gelecek nesiller için doğal kaynakları yönetme , idaresi , teknolojik yönlendirme ve endüstriyel değişim böyle bir şekli elde etmek için ve insan memnuniyetinin devamı için sürdürülebilir kalkınmaya ihtiyaç vardır. Bu tür sürdürülebilir kalkınma ( tarımda, ormancılıkta ve balık sektöründe) korumalı toprak , su , bitki , hayvan genetik kaynakları , çevresel olarak daraltıcı olmamak teknik olarak uygun olmak ve ekonomik ve sosyal acıdan kabul edilebilir olması gerekir.


SUSTAINABLE DEVELOPMENT: The management and conservation of the natural resource base and the orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations. Such sustainable development (in the agriculture, forestry and fisheries sectors) conserves land, water, plant and animal genetic resources, is environmentally non-degrading, technically appropriate, economically viable and socially acceptable.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και ο τεχνολογικός και ιδρυματικός προσανατολισμός με τρόπο ώστε να είναι η δυνατή η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές. Αυτή η αειφόρος ανάπτυξη (στον τομέα της γεωργίας, της δασοπονίας και της αλιείας) έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση του φυσικού πλούτου (γης, υδάτων, φυτών και ζώων) καθώς και την αποφυγή της υποβάθμισης αυτού του πλούτου με τρόπο ο οποίος είναι τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά αποδ

DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE : La gestion et la conservation des ressources naturelles et l’orientation des changements techniques et institutionnelles de telle façon que les besoins humains soient satisfaits pour la génération présente et les générations futures. Un tel développement soutenable (dans les domaines de l’agriculture, forets et pêche) conserve la terre, l’eau, ainsi que les ressources génétiques animales et végétales, ne dégradent pas l’environnement, et sont techniquement appropriées, économiquement viables et

DESARROLLO SOSTENIBLE: El manejo y la conservación de las bases de recursos naturales y la orientación de los cambios institucionales y tecnológicos de manera que aseguren la satisfacción continuada de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo sostenible (en la agricultura, silvicultura y acuicultura) trata de conservar la tierra, agua, plantas y recursos genéticos animales, de no degradar el medio ambiente, ser técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente acept

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE: O manexo e a conservación dos recursos naturais básicos e a orientación dos cambios institucionais e tecnolóxicos de maneira que aseguren a satisfacción continuada das necesidades humanas para as xeracións presentes e futuras. Este desenvolvemento sostible (na agricultura, silvicultura e acuicultura) trata de conservar a terra, a auga, as plantas e os recursos xenéticos de animais e plantas, de non degradar o medio, ser tecnicamente apropiada, economicamente viable e socialmente aceptable.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A természeti erőforrások megfelelő kezelése és megőrzése, illetve a technológiai és intézményi változások irányítása olyan módon, hogy biztosítani lehessen az emberi szükségletek megvalósítását és folyamatos kielégítését a jelen és a jövő generációi számára. Ez a fenntartható fejlődés (a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a halászatban) megőrzi a szárazföldi, vízi, növény- és állatgenetikai erőforrásokat, a környezetet nem károsítja, technikailag megfelelő, gazdaságilag életképes és a tár

BÆREKRAFTIG UTVIKLING: Forvaltningen og bevaring av en naturresurs og retningen av teknologiske og institusjonelle forandringer, som sikrer at nåværende og kommende generasjoner kan høste av den. En slik bærekraftig utvikling (i landbruk, skogbruk og fiskerier) bevarer land, vannmasser og genetisk grunnlag for planter og dyr, og er ikke-nedbrytende på miljøet, teknologisk hensiktsmessig, økonomisk levedyktig og sosialt tilfredsstillende.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: Zasada oparta na zarządzaniu i ochronie naturalnych zasobów a zorientowana na zmiany technologiczne i instytucjonalne w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwane osiąganie satysfakcji w zaspokajaniu ludzkich potrzeb tak obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Taki zrównoważony rozwój (w sektorach rolnictwa, leśnictwa i rybactwa) chroni obszary lądowe, wody i roślinność oraz zasoby genetyczne zwierząt, nie pogarsza środowiska, jest technicznie poprawny, ekonomicznie wykonalny i społecznie możliwy do za

Was this helpful?
Bir yol ve oranla biyolojik çeşitliliğin bileşenlerinin( ve genel kaynaklar ) kullanılmasıdır. Ki bu biyolojik çeşitlilik ve onun herhangi bir bileşeninin uzun süreli azalmasına sebep olmaz, dolayısıyla potansiyel ihtiyaçları karşılamak ve mevcut gelecek nesillerin beklentilerini korumak.


SUSTAINABLE USE: The use of components of biological diversity (and resources generally) in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity or of any of its components, thereby maintaining their potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του φυσικού μας πλούτου με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η σταδιακή μείωση της βιολογικής του ποικιλομορφίας, ή της υποβάθμισης κάποιου άλλου στοιχείου αυτού του πλούτου και ως εκ τούτου, η διατήρηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί ο φυσικός αυτός πλούτος με τον ίδιο και καλλίτερο τρόπο από τις τωρινές και μελλοντικές γενιές.

UTILISATION SOUTENABLE : L’utilisation des éléments composant la diversité biologique (et les ressources en général) de telle façon, et à un taux tel, que la diminution à long terme de la diversité biologique ou de ses éléments soit évitée. De cette façon, le potentiel de la diversité biologique est maintenu afin de pouvoir satisfaire les aspirations de la génération présente et les générations futures.

USO SOSTENIBLE: Uso de los componentes de la diversidad biológica (y los recursos en general) de modo y en una tasa que no lleve a la reducción a largo plazo de la diversidad biológica o de sus componentes, manteniendo el potencial para conseguir las necesidades y aspiraciones para generaciones futuras y presentes.

USO SOSTIBLE: Emprego dos compoñentes da diversidade biolóxica (e os recursos en xeral) en modo e ritmo tales que non se produza a longo prazo ningunha redución da diversidade biolóxica (ou dalgún dos seus compoñentes). Desta forma mantense o seu potencial para satisfacer as necesidades e aspiracións das xeracións actuais e futuras.

FENNTARTHATÓ HASZNÁLAT: A biológiai sokféleség (és általában az erőforrások) felhasználása olyan módon és mértékben, amely nem vezet a biológiai sokféleség (vagy annak bármilyen alkotórésze) hosszútávú leromlásához, fenntartva ezzel annak a lehetőségét, hogy a jelen és a jövő generációinak szándékai és igényei megvalósíthatók lesznek.

BÆREKRAFTIG BRUK: Bruk av komponenter av biologisk diversitet (og resurser generelt) på en måte og ved en hastighet som ikke fører til langsiktige nedgang i biologisk diversitet eller noen av dens komponenter. Opprettholder på denne måten dere potensial til å møte behovene til fremtidige generasjoner.

ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE: Użytkowanie składników biologicznie zróżnicowanych (ogólnych zasobów) w taki sposób i w takim tempie, które nie prowadzi do długotrwałej degradacji bioróżnorodności, jak i żadnego z jej składników, aby w ten sposób zachować ich potencjał, a także wyjść naprzeciw potrzebom i aspiracjom obecnego i przyszłych pokoleń.

Was this helpful?
Geniş ölçekli türlerin üretim şeklidir. Genellikle, sürekli bir şekilde büyük miktarlarda balık larvası üretiminde olduğu gibi, rotator ve Artemia üretimine göre yapılır.


MASS CULTURE: Production of a species on a large scale; often used with reference to rotifer and Artemia production, which are cultured on a continuous basis in large amounts for fish larvae rearing.

ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Παραγωγή ενός είδους σε μεγάλη κλίμακα, συνήθως χρησιμοποιώντας καλλιέργειες τροχοζώων και Αrtemia, τα οποία παράγονται σε συνεχή βάση και σε μεγάλες ποσότητες γιά την διατροφή των προνυμφών των ψαριών.

PRODUCTION DE MASSE: Production dune espèce donnée à grande échelle. Terme décrivant, par exemple, la production de rotifères ou dartémies en continu, et en grandes quantités, pour les besoins de lélevage des larves de poisson.

PRODUCCIÓN EN MASA: Producción de una especie a gran escala. Término que describe, por ejemplo, la producción de rotíferos o de artemias continuamente, y en grandes cantidades, para las necesidades de cultivo de larvas de peces.

CULTIVO A ALTAS DENSIDADES: Produción de especies a grande escala, a miúdo usado en referencia á produción de rotifero e artemia, que son cultivados en continuo en grandes cantidades para a cría larvaria de peixes.

TÖMEGES TERMELÉS: Egy faj egyedeinek előállítása nagy tömegekben; gyakran a kerekesférgek és az Artemia termelésével összefüggésben használják, amely fajokból folyamatosan nagy mennyiséget kell biztosítani a halivadékok táplálásához.

MASSEKULTUR: Produksjon av arter i stor skala. Ofte brukt ved produksjon av Artemia (saltkreps) og hjuldyr som oppdrettes kontinuerlig i store mengder som levendefôr til fiskelarver.

HODOWLA MASOWA: Produkcja gatunku na dużą skalę; często stosowana w odniesieniu do produkcji wrotków i solowca (Artemia salina), produkowanych w dużych ilościach w systemie ciągłym, jako pokarm dla hodowanych larw ryb.

Was this helpful?
suyun bir miktar ölçümünün tamamıyla kıyaslandığındaki eksikliği; SDA= (SD-Sm)/(Sd)x100 SD: doygunluk koşulları altındaki suyun içeriği, Sm: mevcut su içeriği.


WATER SATURATION DEFICIT (WSD): A measure of the quantity of water lacking from a tissue as compared to complete saturation; calculated as WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100 where Ws is the water content under conditions of saturation and Wact the actual water content.

ΕΛΛΕIΜΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ: Μέτρηση της ποσότητας νερού που λείπει από ένα ιστό σχετικά με την κατάσταση πλήρους κορεσμού. Υπολογίζεται ως WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100, όπου Ws είναι το περιεχόμενο νερό υπό συνθήκες κορεσμού και Wact το πραγματικό περιεχόμενο νερό.

DEFICIT DE SATURATION DEAU (DSE): Mesure de la quantité deau qui manque dans un tissu par rapport aux conditions de saturation; calculé par la formule DSE = (Es - Eact)/ (Es) x 100, où Es = le contenu deau dans des conditions de saturation et Eact = le contenu deau actuel.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DEL AGUA (DSA): Medición de la cantidad de agua que falta a un tejido con respecto a las condiciones de saturación; calculado por la formula DSA = (Es – Eact)/(Es)x100,, dónde Es = el contenido de agua en las condiciones de saturación y Eact = el contenido actual de agua.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DA AUGA (DSA): Medida da cantidade de auga que falta a un tecido con respecto ás condicións de saturación; calculado por formúlaa DSA = (Es - Eact)/(Es)x100, onde Es = o contido de auga nas condicións de saturación e Eact = o contido real de auga.

VÍZTELÍTETTSÉGI HIÁNY (VTH): A szövetekből hiányzó víz mennyisége a teljes telítettség estén mérhető értékhez képest; kiszámítási módja: VTH = (Vt - Vact)/(Vt)x100, ahol Vt a telítettség esetén mérhető, Vt pedig az aktuális víztartalom.

VANNMETNINGSUNDERSKUDD: Et mål på vannmengden som mangler i et vev i forhold til fullstendig metningsgrad. Uttrykt i prosent som differansen mellom vanninnholdet ved 100% metning og faktisk vanninnhold, i forhold til vanninnholdet ved 100% metning.

DEFICYT NASYCENIE WODY: Miara wielkości niedoboru wody w tkance, w porównaniu do całkowitego nasycenia; wylicza się ją jako: WSD = (Ws – Wact) : (Ws) x 100, gdzie: Ws = zawartość wody w warunkach nasycenia, Wact = aktualna zawartość wody.

Was this helpful?
Su içerisine bir yemden ekstraksiyon veya belirli maddelerin (örn. vitaminler, amino asitler, fosfat vs.) çözünmesi.


LEACHING: Extraction of or dissolution of certain materials (e.g. vitamins, amino acids, phosphate etc.) from a compounded feed into the water.

ΔΙΗΘΗΣΗ: Εξόλκηση ή διάλυση συγκεκριμένων υλικών (π.χ. βιταμίνες, αμινοξεά, φωσφορικά κτλ.) από ή στο νερό, από μια ανάμικτη τροφή.

LESSIVAGE: Extraction ou dissolution dans leau de certains éléments (comme les vitamines, les acides aminés, le phosphate, etc...) à partir dun aliment composé .

LIXIVIADO: Extracción o disolución en el agua de ciertos materiales (p. ex. vitaminas, aminoácidos, fosfato etc.) de un alimento compuesto.

LIXIVIADO: Extracción ou disolución na auga de certos materiais (p. ex. vitaminas, aminoácidos, fosfato etc.) dun alimento composto.

KIMOSÓDÁS: Bizonyos anyagok (pl. vitaminok, aminosavak, foszfátok, stb.) kilépése vagy kioldódása valamely mesterséges tápból a vízbe.

UTVASKING: Ekstrahering eller oppløsning av visse materialer (f.eks. vitaminer, aminosyrer, fosfater etc.) fra sammensatt fôr til vannet.

WYCIEKANIE: Ekstrakcja lub ubywanie pewnych materiałów (np. witamin, kwasów tłuszczowych, fosforanów itp.) z mieszanki paszowej do wody.

Was this helpful?
Bir parça pamuk yumağı sarılarak oluşturulmuş boşlukların temizlenmesinde veya salgı örneklerinin alınmasında örneğin laboratuvar incelemelerinde kullanılan araç.


SWAB: A mounted piece of cotton wool used for cleansing cavities or for obtaining specimens of a secretion, etc., for laboratory examination.

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ: Κομμάτι βαμβακιού τοποθετημένο στο άκρο μιας γλυφίδας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κοιλοτήτων ή για την λήψη δείγματος από μια έκκριση, κλπ., για εργαστηριακή εξέταση.

ECOUVILLON: Morceau de coton monté sur une manche servant à nettoyer des cavités ou pour obtenir des prélevements dune sécrétion etc., pour analyse en laboratoire.

ESTROPAJO: Trozo de algodón utilizado para limpiar las cavidades o para obtener muestras de una secreción etc., para el análisis en el laboratorio.

TORUNDA: Anaco de algodón inserido ao extremo de nunha asa utilizado para limpar cavidades ou para obter mostras dunha secreción etc., para a análise no laboratorio.

VATTA: Hosszú szálú gyapotdarab, amelyet üregek tisztítására vagy testfolyadék-mintagyűjtésre használnak (laboratóriumi vizsgálatokhoz).

VATTPINE: Et festet stykke med bomull som brukes til å rense sår, eller til å ta opp en prøve fra en sekresjon.

WACIK/GAZIK: Przygotowane kawałki waty, używane do oczyszczania ubytków tkanki zęba, dezynfekcji rany lub do otrzymywania próbek wydzieliny itp. do badań laboratoryjnych.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES