AMC LIMITED

O

Bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir


OXIDATION REDUCTION: A chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ-ΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

OXIDATION REDUCTION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN: Reacción química en la cual los electrones son transferidos desde un donador a una molécula aceptora. El donador se oxida mientras que el aceptor se reduce. El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

OXIDACIÓN-REDUCIÓN: Reacción química na cal os electróns son transferidos dende unha molécula doador a unha molécula receptora. O doador oxídase mentres que a molécula receptora se reduce. O electrón doador e a súa correspondente forma oxidada coñécese como par redox.

OXIDÁCIÓ-REDUKCIÓ: Olyan kémiai reakció, amelyben elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

OKSIDASJON REDUKSJON: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

UTLENIANIE REDUKCJA: Reakcja chemiczna, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki dawcy do cząsteczki akceptora. Cząsteczka dawcy jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron dawcy i odpowiednia jego utleniona forma, nazywane są parą redox

Was this helpful?
Bir sıvının bahsedilen potansiyeli oksidasyona uğramış indirgenmiş maddelerin yüzdesinin ölçümüdür. Pratikte, redoks potansiyeli bir platin elektroduna göre ölçülür ve Eh olarak adlandırılır. Eğer elektronlar eriyikten elektroda doğru akarsa eriyikte indirgenmiş durumların var olduğundan ve elektrod ile eriyik arasında potansiyel (volt ile ölçülür) olduğundan bahsedilir. Elektronlar elektrodtan eriyiğe doğru akarsa eriyikte oksidasyon durumlarının varlığından söz edilir ve voltaj pozitif işaret


OXIDATION-REDUCTION (REDOX) POTENTIAL: This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the solutio

ΔΥΝΑΜIΚΟ ΟΞΕIΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ: Μέτρο της αναλογίας οξειδωμένων προς ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου και συμβολίζεται σαν Eh. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο πρ

POTENTIEL DOXYDO-REDUCTION (REDOX): Potentiel mesuré dans une solution qui représente la proportion des substances oxydées par rapport aux substances réduites. En pratique, le potentiel Redox est mesuré par lintermédiaire dune électrode en platine (Eh). Si des électrons passent de la solution à lélectrode, la solution est dite réductrice et le flux délectrons, mesuré en Volts, porte le signe négatif. Dans le cas inverse la solution est dite oxydative et le voltage porte le signe positif. Les conditions doxydation existent dans la

POTENCIAL REDOX: Potencial medido en una solución que representa la proporción de sustancias oxidadas con respecto a sustancias reducidas. En la práctica, el potencial Redox se mide mediante un electrodo de platino (Eh). Si los electrones pasan de la solución al electrodo, la solución es llamada reductora y el flujo de electrones, expresado en Voltios, lleva el signo negativo. En el caso inverso la solución se llama oxidante y el voltaje lleva el símbolo positivo. Las condiciones de oxidación existen en la soluc

POTENCIAL REDOX: Potencial medido nunha solución que representa a proporción de substancias oxidadas con respecto a substancias reducidas. Na práctica, o potencial Redox mídese mediante un electrodo de platino (chamado Eh). Se os electróns pasan da solución ao electrodo, a solución é chamada redutora e o fluxo de electróns, expresado en Voltios, leva o signo negativo. No caso inverso a solución chámase oxidante e a voltaxe leva o símbolo positivo. As condicións de oxidación existen na solución cando os electróns

OXIDÁCIÓS-REDUKCIÓS (REDOX) POTENCIÁL: Egy oldatban lévő oxidált és redukált összetevők aránya. A gyakorlatban a redoxpotenciált platinaelektródához viszonyítva mérik, és Eh-val jelölik. Ha elektronok áramlanak az oldatból az elektród felé, akkor az oldatot redukáló tulajdonságúnak nevezzük, és a (voltokban mért) potenciál az elektród és az oldat között negatív előjelű. Oxidáló tulajdonságú egy oldat, ha az elektronok az elektród felől az oldatba áramlanak, és az így létrejövő feszültség pozitív előjelű.

OKSIDASJON-REDUKSJONS-(REDOKS-) POTENSIAL: Redokspotensialet for en løsning er et mål på forholdet mellom oksyderte og reduserte substanser. Måles med en platinaelektrode, kalt Eh. Dersom elektroner strømmer fra løsningen til elektroden er det reduserende forhold i løsningen, og spenningen i volt er negativ. Dersom elektroner strømmer fra elektroden til løsningen er det oksiderende forhold i løsningen, og spenningen i volt er positiv.

POTENCJAŁ OKSYDO-REDUKCYJNY (redox) : Potencjał roztworu jest mierzony stosunkiem utlenienia do redukcji substancji. W praktyce, potencjał redox jest mierzony w stosunku do elektrody platynowej i jest nazywany Eh. Jeśli elektrony przepływają z roztworu do elektrody mówi się, że istnieją w roztworze warunki redukcyjne, zaś istniejący potencjał (mierzony w woltach) występuje między elektrodą i roztworem. Odwrotnie mówi się, że istnieją w roztworze warunki utleniające, gdy elektrony przepływają z elektrody do roztworu a napięcie wykazu

Was this helpful?
Ölçülen düşük oksijen konsantrasyonu ile %100 doygunlukta olması gereken miktar arasındaki fark.


OXYGEN DEFICIT: The difference between an observed low oxygen concentration and the amount that would be present at 100 % saturation.

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Η διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων οξυγόνου και της ποσότητας που αντιστοιχεί σε κορεσμό 100%.

DEFICIT EN OXYGENE: Ecart entre le taux faible doxygène observé et celui présent à 100% de saturation.

DÉFICIT EN OXÍGENO: Diferencia entre el insuficiente contenido de oxígeno observado y el alto contenido presente condiciones del 100% de saturación.

DÉFICIT EN OSÍXENO: Diferenza entre unha baixa concentración de osíxeno observada e a cantidade que habería ao 100% de saturación.

OXIGÉNDEFICIT: Egy megfigyelt alacsony oxigénkoncentráció és a 100%-os telítettségnél mérhető oxigénkoncentráció közötti különbség.

OKSYGENMANGEL: Differansen mellom en observert lav oksygenkonsentrasjon og konsentrasjonen ved 100% metning.

DEFICYT TLENOWY: Różnica między obserwowaną niską koncentracją tlenu a ilością, która powinna występować przy 100% nasyceniu wody tlenem.

Was this helpful?
Kan, karaciğer veya çevrede oksijen konsantrasyonunun azalması.


HYPOXIA: Reduced oxygen concentrations in the blood, liver or environment.

ΥΠΟΞΕΙΑ: Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, το ήπαρ ή το περιβάλλον.

HYPOXIE: Pression partielle doxygène inférieure à la normale.

HIPOXIA: Presión parcial de oxígeno inferior a la normal.

HIPOXIA: Baixas concentracións de osíxeno en sangue, fígado ou ambiente.

HIPOXIA: A vér, a máj vagy a külső környezet csökkent oxigéntartalma.

HYPOKSI (OKSYGENMANGEL): Redusert oksygenkonsentrasjon i blod, lever eller miljø.

NIEDOTLENIENIE NARZĄDÓW I TKANEK: Obniżenie koncentracji tlenu we krwi, wątrobie lub środowisku.

Was this helpful?
Bir organizmada ya da organizmanın organ ya da dokularında devam eden oksijen eksikliğinin kümülatif etkisi. Anaerobik ürün sonu metabolitlerin akümülasyonuyla ifade edilir. Normal bir oksijen kaynağı iyileştirildiğinde oksijen eksikliği telafi edilir. Normal oksijen tüketimindeki anlık artış ya da akümüle edilen anaerobik son ürünün oksidasyona karşılık gelmesi gözlenir. Oksijen eksikliğinde akuatik organizmalar yoğun aktiviteleri süresinde ve ya çevresel hipoksiyaya maruz kalabilir.


OXYGEN DEBT: The cumulative effect of an oxygen deficit endured by an organism or a tissue or organ of that organism. This is represented by the accumulation of anaerobic end-product metabolites. The oxygen debt is redressed when a normal oxygen supply is restored. This is observed as a momentary increase in normal oxygen consumption and corresponds to the oxidation of the accumulated anaerobic end products. An oxygen debt may be incurred when aquatic organisms are subjected to environmental hypoxia or durin

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Η συσσωρευτική επίπτωση της ανεπάρκειας οξυγόνου που υφίσταται ένας οργανισμός, ή ιστός ή όργανο. Χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεταβολιτών που αποτελούν τελικά προϊόντα αναερόβιας αναπνοής. Το έλλειμμα οξυγόνου επανορθώνεται όταν αποκατασταθεί ή κανονική παροχή οξυγόνου. Η αποκατάσταση συνοδεύεται από στιγμιαία αύξηση της κανονικής κατανάλωσης οξυγόνου που οφείλεται στην οξείδωση των συσσωρευμένων αναερόβιων τελικών προϊόντων. Το έλλειμμα οξυγόνου παρατηρείται όταν υδρόβιοι οργανισμοί ε

DETTE EN OXYGENE: Les effets cumulés dun déficit en oxygène subi par un organisme, un tissu ou un organe. Il est caractérisé par laccumulation de métabolites anacrobies en fin de production. La dette en oxygène est compensée quand un approvisionnement normal en oxygène est fourni. Une dette en oxygène peut être provoquée quand les organismes aquatiques sont sujets à une hypoxie environnementale ou pendant des reprises dactivités intenses.

DEUDA DE OXÍGENO: Los efectos acumulados de una carencia de oxígeno sufrido por un organismo, un tejido o órgano. Se caracteriza por la acumulación de metabolitos anaeróbicos al final de la producción. La deuda de oxígeno se ve compensada después de un suministro normal de oxígeno.

DÉBEDA DE OSÍXENO: Os efectos acumulados dunha carencia de osíxeno sufrido por un organismo, un tecido ou órgano. Caracterízase pola acumulación de metabolitos como subprodutos da anaerobiose. A débeda de osíxeno a vai compensada despois do restablecemento da subministración normal de osíxeno. Isto obsérvase como un aumento momentáneo do consumo normal de osíxeno e correspóndese coa oxidación dos subprodutos da anaerobiose acumulados. Pódese contraer unha débeda de osíxeno cando os organismos acuáticos son sometid

OXIGÉNADÓSSÁG: Egy szervezet, szövet vagy szerv által elviselt oxigénhiány kumulatív hatása, amelynek legfontosabb jellemzője az anaerob anyagcsere végtermékeniek felhalmozódása. Az oxigénadósság helyreáll, ha az aerob anyagcsere is újraindul. Ilyenkor a normális oxigénfogyasztás pillanatnyi emelkedése figyelhető meg, amely a felhalmozódott anaerob végtemrékek oxidációjával függ össze. Oxigénadósság állhat elő a vízi szervezetekben környezeti hipoxia hatására vagy intenzív mozgás esetén.

OKSYGENGJELD: Den kumulative effekten av oksygenmangel i en organisme eller et vev/organ i organismen. Dette fører til opphoping av sluttprodukter fra anaerob (uten oksygen) metabolisme (f.eks. melkesyre). Oksygengjelden erstattes når normale oksygennivåer opprettes. Dette er synlig som en momentant økning i normalt oksygenforbruk, grunnet oksidering av de akkumulerte aerobe sluttproduktene. Hos akvatiske organismer kan det oppstå oksygengjeld ved surstoffmangel i miljøet eller under intens aktivitet. Jfr. ok

DŁUG TLENOWY: Przebyty przez organizm, tkankę lub narząd organizmu kumulatywny efekt deficytu tlenowego. Reprezentowany jest on przez nagromadzone końcowe produkty beztlenowej przemiany materii. Dług tlenowy jest wyrównywany, kiedy przywrócone zostaje prawidłowe zaopatrzenie w tlen. Obserwuje się to jako chwilowy wzrost normalnej konsumpcji tlenu i koresponduje z utlenianiem nagromadzonych końcowych produktów beztlenowego rozkładu. Dług tlenowy może być zaciągnięty, kiedy organizmy wodne są przetrzymywane w n

Was this helpful?
Bir organizmanın yaşamak ve optimum gelişimini sağlayabilmesi için gerekli olan oksijen miktarı.


OXYGEN REQUIREMENT: The amount of oxygen which is necessary for life and for the optimal development of an organism.

ΑΠΑIΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ: Η ποσότητα διαλελυμένου στο νερό οξυγόνου που είναι απαραίτητη γιά την επιβιώνει και γιά την άριστη ανάπτυξη ενός οργανισμού.

BESOIN EN OXYGENE: Quantité doxygène dissous nécessaire à la vie et au développement optimal dun organisme.

DEMANDA DE OXÍGENO: Cuantidad de oxígeno necesaria para la vida y el desarrollo óptimo de un organismo.

DEMANDA DE OSÍXENO: Cantidade de osíxeno necesaria para a vida e o desenvolvemento óptimo dun organismo.

OXIGÉNSZÜKSÉGLET: Egy szervezet életben maradásához és fejlődéséhez szükséges oxigénmennyiség.

OKSYGENBEHOV: Mengden oksygen som er nødvendig for liv og optimal utvikling hos en organisme.

ZAPOTRZEBOWANIE TLENOWE: Ilość tlenu, która jest niezbędna do życia i do optymalnego rozwoju organizmu.

Was this helpful?
Kültür canlılarının bulundukları ortamdaki kullandıkları oksijen oranı. Oksijen tüketimi esas olarak balık türleri, boyutları ve su sıcaklığına bağlıdır. Beslenme yüzme aktiviteleri ve düşük su kalitesine bağlı olarak artar (örneğin yüksek amonyum seviyesi).


OXYGEN CONSUMPTION: The rate of use of oxygen (O2 mg/kg/hr) by the culture organisms in a holding unit. The oxygen consumption is essentially determined by the fish species, size and water temperature. Oxygen consumption increases with feeding/swimming activity and poor water quality conditions (for example, high ammonia levels).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Ο ρυθμός με τον οποίο προσλαμβάνεται το οξυγόνο (Ο2 mg/κg/hr) από τους καλλιεργούμενους οργανισμούς σε μία μονάδα. Η κατανάλωση οξυγόνου καθορίζεται βασικά από το είδος των ψαριών, το μέγεθος και την θερμοκρασία του νερού. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με την διατροφική/κολυμβητική δραστηριότητα και την χειροτέρευση της ποιότητας του νερού (π.χ. υψηλά επίπεδα αμμωνίας).

CONSOMMATION DOXYGENE: Le taux dutilisation doxygène (O2 mg/Kg/hr) des organismes cultivés dans un système délevage. Le taux de consommation est fonction de lespèce cultivée, sa taiile et la température de leau. Il augmente en fonction des activités alimentaires et natatoires ainsi quavec la mauvaise qualité de leau (fort taux dammoniaque par exemple).

CONSUMO DE OXÍGENO: Tasa de utilización de oxígeno (O2 mg/Kg/hr) de organismos cultivados en un sistema de cultivo. La tasa de consumo varia según la especie cultivada, su talla y la temperatura del agua. Aumenta en función de las actividades alimentarias así como la calidad del agua (fuerte tasa de amoniaco por ejemplo).

CONSUMO DE OSÍXENO: Taxa de utilización de osíxeno (O2 mg/kg/h)por organismos cultivados nun sistema de cultivo. A taxa de consumo varía segundo a especie cultivada, o seu talle e a temperatura da auga. O consumo de osíxeno aumenta coa alimentación/natacion e con pobre calidade de auga (forte taxa de amoníaco por exemplo).

OXIGÉNFOGYASZTÁS: Egy tartóegységben lévő tenyésztett szervezetek oxigénfelhasználásának mértéke (O2 mg/kg/hr). Az oxigénfogyasztás függ a hal fajától, méretétől és a vízhőmérséklettől. A táplálkozási vagy mozgási aktivitás, illetve a gyenge vízminőség (pl. magas ammóniaszint) növeli az oxigénfogyasztást.

OKSYGENFORBRUK: Forbruk av oksygen (O2 mg/kg/time) hos en organisme, målt i et respirasjonskammer. Oksygenforbruk hos fisk er avhengig av art, størrelse og vanntemperatur. Øker ved fôring/svømming og dårlig vannkvalitet (f.eks., mye ammoniakk).

KONSUMPCJA TLENU: Tempo zużycia tlenu (O2 mg/kg/h) przez hodowane organizmy w urządzeniu akwakultury. Konsumpcja tlenu z zasady jest określana przez gatunek, wielkość ryb i temperaturę wody. Konsumpcja tlenu wzrasta z intensywnością żywienia i aktywnością pływania ryb oraz niskim stanem jakości wody, np. przy wysokich poziomach amoniaku.

Was this helpful?
(1) Akuakültürde: Ortamda tutulan saf oksijeni zenginleştirme ya da oksijan içeriğine ek sağlamak; Bu sistemde değiştirilmiş düşük su oranını düzenler. (2) Fizyolojide: Kan hücrelerine oksijen transferi (Hemoglobin oksijen bağının salınım ve tutulum süreci)


OXYGENATION: (1) In aquaculture: the input of pure oxygen into the culture medium to enhance or supplement its oxygen content; this promotes lower water exchange rates in the system. (2) In physiology: the oxygen transfer to blood cells (processes of uptake and release of haemoglobin bound oxygen).

ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια η εισαγωγή καθαρού οξυγόνου σε ένα μέσο καλλιέργειας ώστε να αυξηθεί η παροχή οξυγόνου με μικρούς ρυθμούς ανταλλαγής νερού στο σύστημα. (2) Στην φυσιολογία, η μεταφορά οξυγόνου στα αιμοκύτταρα (διαδικασίες πρόσληψης και απελευθέρωσης οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη)

OXYGÉNATION: (1) En aquaculture: technologie denrichissement en oxygène dissous dun milieu de culture permettant un faible renouvellement deau. (2) En physiologie: le processus de transfert de loxygène par le sang.

OXIGENACIÓN: (1) En acuicultura: tecnología de enriquecimiento en oxígeno disuelto de un medio de cultivo, lo que reduce la renovación de agua. (2) En fisiología: proceso de traspaso de oxígeno por la sangre.

OSIXENACIÓN: (1) En acuicultura: introdución de osíxeno puro no medio de cultivo para aumentar ou complementar o seu contido en osíxeno, o que reduce a renovación de auga no sistema. (2) En fisioloxía: transferencia de osíxeno ás células sanguíneas (procesos de toma e liberación do osíxeno ligado á hemoglobina).

OXIGENÁLÁS: (1) Akvakultúrában: oxigén bevezetése a tenyésztőrendszerbe, az oxigéntartalom dúsítására vagy pótlására; ezzel csökkenteni lehet a vízcsere mértékét. (2) Élettanban: a vérsejtek oxigénfelvétele (a hemoglobin által megkötött oxigén felvételének és leadásának folyamata).

OKSYGENERING: (1) I akvakultur: Tilsetting av rent oksygen (kjegler eller diffusorer) til vannet for å øke oksygeninnholdet. Dette tillater mindre vannforbruk. (2) I fysiologi: Oksygentransport til blodceller (prosessen der oksygen tas opp og settes fri av hemoglobin).

NATLENIENIE: (1) W akwakulturze: wprowadzenie czystego tlenu do środowiska hodowlanego celem podniesienia lub uzupełnienia zawartości tlenu; pozwala to na mniejszą częstotliwość wymiany wody w urządzeniach hodowlanych. (2) W fizjologii: przenoszenie tlenu do krwinek (procesy wychwytywania i uwalniania tlenu przez wiązania hemoglobinowe).

Was this helpful?
(1) Bir ortam yada süreç burada oksijen gazı bulunur yada gereklidir; metabolizma için. (2) Mikrobiyolojide: Pasteurun deyimiyle oksijenli ortamda yanlızca büyüyen mkteoorganızmalar; oksijen olmadan büyüyenler ise anaerobiktir.


AEROBIC: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required; cf. metabolism. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑΕΡΟΒIΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η διεργασία η οποία συντελείται παρουσία οξυγόνου ή απαιτεί την παρουσία οξυγόνου(πρβλ. μεταβολισμός). (2) Στην μικροβιολογία όρος του Ρasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Οι οργανισμοί που αναπτύσσονται χωρίς οξυγόνο ονομάζονται αναερόβιοι.

AEROBIE: (1) Condition ou processus dans lequel loxygène gazeux est présent ou nécessaire; cf. metabolisme. (2) En microbiologie: terme proposé par Pasteur pour décrire les micro-organismes se développant uniquement en présence doxygène gazeux; les micro-organismes se développant en absence doxygène sont anaérobies.

AEROBIO: (1) Condición o proceso en el cual el oxígeno está presente o es necesario; cf. metabolismo. (2) En microbiología: término propuesto por Pasteur para describir los microorganismos que se desarrollan únicamente en presencia del oxígeno. Los microorganismos que se desarrollan en ausencia del oxígeno son anaerobios.

AEROBIO (AERÓBICO): (1) Condición ou procesos nos cales o osíxeno está presente ou é necesario; cf. metabolismo. (2) En microbioloxía: termo proposto por Pasteur para aqueles microorganismos que se desenvolven unicamente en presenza do osíxeno. Pola súa banda, os microorganismos que se desenvolven en ausencia do osíxeno son anaerobios ou anaeróbicos.

AEROB: (1) Olyan állapot vagy folyamat, amelyben gázállapotú oxigén van jelen, vagy szükséges hozzá; vö. anyagcsere. (2) Mikrobiológiában: Pasteur meghatározása az olyan mikroorganizmusokra, amelyek csak gázállapotú oxigén jelenlétében nőnek; amelyek oxigén hiányában nőnek, azok anaerobok.

AEROB: (1) En tilstand eller prosess der oksygengass er tilstede eller nødvendig. (2) I mikrobiologi: Pasteurs betegnelse for mikroorganismer som bare vokser når det er oksygengass tilstede. Mikroorganismer som vokser uten oksygengass kalles anaerobe.

TLENOWY: (1) Stan lub proces, gdzie występuje lub wymagany jest tlen gazowy; porównaj: metabolizm. (2) W mikrobiologii: określenie Pasteura odnoszące się do mikroorganizmów, które rozwijają się tylko w obecności tlenu gazowego; te, które rozwijają się bez tlenu, nazywane są anaerobami.

Was this helpful?
Serbest oksijenin azlmış olduğu bir ortam kullanıldı.


DEOXYGENATED: Used of an environment depleted of free oxygen.

ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΟ: Αναφέρεται σε περιβάλλον στερούμενο ελεύθερου οξυγόνου (βλ. αναερόβιος).

DEOXYGENE: Se dit dun milieu dépourvu doxygène.

DESOXIGENADO: Dícese de un medio que carece de oxígeno.

DESOSIXENADO: Dise dun medio que carece de osíxeno en forma libre.

DEOXIGENÁLT: Olyan környezetet jelöl, amelyből eltávolították a szabad oxigént.

DEOKSYGENERT: Brukt et miljø uten fritt oksygen.

BEZTLENOWY: Stosowanie środowiska pozbawionego wolnego tlenu; porównaj: anaerobowy.

Was this helpful?
Streptomyces rimosus tarafından üretilen ve balıklar için patojenik birçok bakteri çeşidi üzerine etkili tetrasilin antibiyotiklerden biri.


OXYTETRACYCLINE (Terramycin): One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ (Τεραμυκίνη): Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

OXYTETRACYCLINE(TERRAMYCINE): Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico da familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz fronte a grande variedade de bacterias patóxenas de peixes.

OXITETRACIKLIN (TERRAMYCIN): A Streptomyces rimosus által termelt, tetraciklin típusú antibiotikum, amely sokféle, halbetegségeket okozó baktérium ellen hatékony.

OKSYTETRACYKLIN (Terramycin): Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

OKSYTETRACYKLINA (Terramycyna): Jeden z antybiotyków tetracykliny wytwarzany przezStreptomyces rimosus; skuteczny przeciw wielu różnym bakteriom chorobotwórczym u ryb.

Was this helpful?
(1) Genel olarak, 02 ile kimyasal reaksiyona girme. Örn. Oksidasyon/redüksiyon reaksiyonları. (2) OKSİDASYON: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.


OXIDIZE/OXIDATION: (1) Generally, to undergo a chemical reaction with 02. eg. oxidation/reduction reactions. (2) OXIDATION: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form

ΟΞΕΙΔΩΣΗ: (1) Ως γενική έννοια σημαίνει τη χημική αντίδραση με Ο2. Για παράδειγμα οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. (2) Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

(S) OXYDER/OXIDATION: (1) En général, subir une réaction chimique dans laquelle 02, cest-à-dire une réaction oxydation/réduction. (2) OXIDATION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN: (1) Generalmente, sufrir una reacción química con O2. Ej. reacciones oxidación/reducción. (2) Proceso por el cual una sustancia pierde electrones y gana oxígeno. Proceso por el que una sustancia pierde electrones por una sustancia que es, a su vez reducida denominada agente oxidante.

OXIDACIÓN: (1) Xeralmente, sufrir unha reacción química con O2. Ex. reaccións oxidación/redución. (2) Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécual doador a unha molécula receptora. A molécula doador é oxidado mentres a molécula receptora é reducida. O eletrón doado e a súa correspondente forma oxidada.

OXIDÁCIÓ: (1) Általában 02-nel lezajló kémiai reakció, pl. oxidációs/redukciós reakciók. (2) Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

OKSIDERE/OKSIDASJON: (1) Generelt kjemisk reaksjon med 02, f.eks. oksidasjon/reduksjonsreaksjoner. (2) OKSIDASJON: En prosess hvor et stoff (forbindelse, atomer eller ioner) mister elektroner og binder oksygen. Prosess hvor elektroner blir trukket fra et stoff til et annet stoff som selv blir redusert (oksidasjonsmiddelet).

UTLENIAĆ SIĘ: (1) Ogólnie biorąc podlegać reakcji chemicznej z 02, np. reakcje utleniania/redukcji. (2) UTLENIANIE: Jak w reakcji chemicznej redox, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki dawcy do cząsteczki akceptora. Cząsteczka dawcy jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron dawcy i odpowiednia utleniona jego forma, nazywane są parą redox.

Was this helpful?
Koku duyusuyla ilgili.


OLFACTORY: Relating to the sense of smell.

ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΣ: σχετιζόμενος με την αίσθηση της όσφρησης.

OLFACTIF, IVE: Relatif à lodorat.

OLFATIVO: Relativo al olfato.

OLFACTIVO: Relativo ao olfacto.

OLFAKTORIKUS: Szagló-; a szagok érzékelésével kapcsolatos.

OLFAKTORISK: Som gjelder luktesansen.

WĘCHOWY: Odnoszący się do zmysłu powonienia.

Was this helpful?
Embriyolojide ilk mayoz bölünme aşaması ve tohum kesesinin post vitellogenic yumurtalar içinde parçalanmasına kadar nükleusların kutuplara doğru göçü, (dolayısıyla, vitellogenesis tamamlanmasından sonra)


MATURATION: In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).

ΩΡΙΜΑΝΣΗ: (Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).

MATURATION: En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).

M ADURACIÓN: En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).

MADURACIÓN: En embrioloxía, proceso que acontece entre a primeira división meiótica, a migración do núcleo cara ao polo animal e a degradación da vesícula xerminal no ovo postviteloxénico (polo tanto, tras completar a viteloxénese).

ÉRÉS: Embriológiában: az első meiotikus osztódás lezajlása és a sejtmag vándorlása az animális pólus felé, a germinális hólyagok felbomlásáig a vitellogenezis utáni petékben (a vitellogenezis befejeződése után).

MODNING: I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese).

DOJRZEWANIE: W embriologii: proces pierwszego mejotycznego bruzdkowania i migracji jądra w kierunku bieguna twórczego (animalny), aż do rozpadu pęcherzyka zarodkowego w jajach post-witellogenicznych (stąd "po zakończeniu witellogenezy").

Was this helpful?
Yumurtaların gelişmeye başlamasından döllenmeden hemen önceki durumuna kadar geçen süreyi tanımlamak için kullanılan terimdir. Olgunlaşma süreci bounca yumurtalar git gide art kalite ve yaşanabilirlik kayıplarınınya neden olan bir seri metamorfik ve komposizyon değişimleri geçirirler.


OVER-RIPENING: Term used to describe the process of aging in ovulated unfertilized eggs. During over-ripening eggs undergo a series of morphological and compositional changes leading to a progressive loss in quality or viability.

ΥΠΕΡΩΡΙΜΑΝΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά την περιγραφή της γήρανσης μη γονιμοποιημένων αυγών μετά την ωοτοκία. Κατά την υπερωρίμανση τα αυγά υφίστανται μια σειρά από αλλαγές στην μορφολογία και την σύστασή τους που οδηγούν στην προοδευτική απώλεια της ποιότητας ή της βιωσιμότητάς τους.

POST MATURATION: Terme utilisé pour décrire le processus de vieillissement dans les oeufs non fertilisés. Pendant la post-maturation, les oeufs subissent une série de changements morphologiques et dans leur composition, entrainant une perte progressive de qualité et de viabilité.

POST-MADURACIÓN: Término utilizado para describir el proceso de envejecimiento en los huevos no fertilizados. Durante la post-maduración, los huevos sufren una serie de cambios morfológicos y también en su composición, llevando a una pérdida progresiva de calidad y de viabilidad.

POST-MADURACIÓN: Termo utilizado para describir o proceso de envellecemento nos ovos non fertilizados. Durante a post maduración, os ovos sofren unha serie de cambios morfolóxicos e tamén na súa composición, levando a unha perda progresiva de calidade e de viabilidade.

TÚLÉRÉS: Az ovuláció utáni, megtermékenyítetlen ikra öregedését jelentő fogalom. A túlérés során az ikrák egy sor alaktani és összetételbeli változáson mennek keresztül, amelyek a minőség és az életképesség erőteljes csökkenéséhez vezetnek.

OVERMODEN: Betegnelse som brukes for å beskrive aldring av ubefruktede ovulerte egg. Ved overmodning gjennomgår egg en rekke morfologiske og innholdsmessige forandringer, som fører til et kontinuerlig reduksjon i kvalitet og levedyktighet.

PRZEJRZEWANIE: Termin używany do opisu procesu dojrzewania owulujących, niezapłodnionych jaj. Podczas przejrzewania jaja przechodzą serie zmian morfologicznych i kompozycyjnych prowadzących do stopniowego obniżenia ich jakości i żywotności.

Was this helpful?
Üçüncü karbonunda cift bağa sahip uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri. Bu yağ asitleri bir çok deniz balığı türlerinin optimum gelişimi ve hayatlarının devamı için dietlerinin esansiyel elemanıdır.


OMEGA-3-FATTY ACID: Long chain polyunsaturated fatty acids have the first double bond at the third Carbon. These fatty acids are essential constituents in the diets of many marine fish species for optimal development and survival.

ΩΜΕΓΑ-3-ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μακρές αλυσίδες που έχουν τον πρώτο διπλό δεσμό στο τρίτο άτομο άνθρακα. Αποτελούν ουσιώδη συστατικά στην δίαιτα πολλών θαλάσσιων ψαριών γιά άριστη ανάπτυξη και επιβίωση.

ACIDE GRAS EN SERIE OMEGA-3: Chaine longue dacides gras polyensatures à double liaison avec le Carbone (3). Ces acides gras sont les constituents essentiels des régimes de beaucoup despèces de poissons marins pour leur développement optimum et leur survie.

ÁCIDO GRASO EN SERIE OMEGA-3: Larga cadena de ácidos grasos poli-insaturados cuyo primer doble enlace está en el tercer carbono. Estos ácidos grasos son constituyentes esenciales de la dieta para el desarrollo óptimo y supervivencia de muchas especies de peces marinos.

ÁCIDO GRAXO OMEGA-3: Acidos graxos poliinsaturados de cadea longa co primeiro dobre enlace no terceiro carbono. Estes ácidos graxos son constituíntes esenciais da dieta para o óptimo desenvolvemento e supervivencia de moitas especies de peixes mariños.

OMEGA-3 ZSÍRSAV: Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyeknél az első kettős kötés a harmadik szénatomnál van. Ezek a zsírsavak sok tengeri halfaj optimális fejlőséséhez és megmaradásához nélkülözhetetlenek.

OMEGA-3-FETTSYRER: Langkjedete flerumettede fettsyrer som har første dobbeltbinding mellom 3. og 4. karbonatom talt fra metyl-enden. Disse fettsyrene er essensielle bestandeler i fôr for mange marine arter av fisk for optimal utvikling og overlevelse.

KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe mające pierwsze podwójne wiązanie przy trzecim węglu. Dla optymalnego rozwoju i przeżywalności stanowią one niezbędny składnik diet wielu gatunków ryb morskich.

Was this helpful?
Kelimenin tam anlamıyla her türlü besini yer; protozoa içerisinde silliyatlar dahil, bu türün beslenme habitatının içerisinde bakteri ve alglerden silliyatlara, çokhücreli canlı dokularından detritusa kadar çok geniş bir yelpaze vardır. Kabuklu ve balıkla


OMNIVOROUS: Literally, eats all or any kind of food; among protozoa, including many ciliates, such species appear to be satisfied in their feeding habits by nutritive substances ranging from bacteria and algae to ciliates, tissues of multicellular organisms, and even detritus. Among crustaceans and fish, species feeding on a range of substances such as algae, plants, weeds, detritus, plankton and/or larger benthic and neritic organisms.

ΠΑΜΦΑΓΟΣ: Στην κυριολεξία αυτός που τρώει όλα τα είδη τροφής. Στα πρωτοζώωα, περιλαμβανομένων και πολλών βλεφαριδωτών, τα είδη αυτά ικανοποιούν τις τροφικές τους ανάγκες με θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από βακτήρια και φύκη ως πρωτόζωα, ιστούς πολυκύτταρων οργανισμών και αποσαθρώματα. Στα καρκινοειδή και τα ψάρια τα είδη αυτά τρέφονται με ποικιλία στοιχείων όπως φύκη, φυτά, σπόρους, τριπτόν, πλαγκτόν και/ή μεγαλύτερους βενθικούς και νηριτικούς οργανισμούς.

OMNIVORE: Littéralement, qui se nourrit de toutes sortes de nourritures; parmi les protozoaires, surtout les ciliés, de telles espèces se nourissent de substances nutritives aussi diverses que des bactéries, des algues et dautres ciliés, des tissus dorganismes pluricellulaires et même de détritus. Chez les crustacés et les poissons, les espèces omnivores mangent des aliments divers tels que les algues, les plantes, les herbacés, les détritus, du plancton et/ou des organismes plus grands, benthiques ou né

OMNÍVORO: Literalmente, que come de todo o toda clase de alimento; entre los protozoos, incluyendo muchos ciliados, como especies que parecen ser satisfechas en sus hábitats de alimentación por sustancias nutritivas que abarcan desde bacterias y algas a ciliados, tejidos de organismos multicelulares e incluso detritus. Entre crustáceos y peces, las especies se alimentan en el rango de sustancias como algas, plantas, macroalgas, detritus, plancton y/o grandes organismos bentónicos y neríticos.

OMNíVORO: Literalmente, que come de todo ou toda clase de alimento; entre os protozoos, incluíndo moitos ciliados, como especies que semellan ser satisfeitas nos seus hábitats de alimentación por substancias nutritivas que abranguen dende bacterias e algas a ciliados, tecidos de organismos multicelulares e mesmo detrito. Entre crustáceos e peixes, as especies aliméntanse no rango de substancias como algas, plantas, macroalgas, detrito, plancto e/ou grandes organismos bentónicos e neríticos.

MINDENEVŐ: Olyan élőlény, amely minden, vagy bármilyen táplálékot fogyaszt; az egysejtűeknél, beleértve sok csillóst, az ilyen fajoknak, úgy tűnik, sokféle táplálék szolgálhat élelemként, a baktériumoktól és algáktól a csillósokig, többsejtű szervezetek szöveteiig, vagy akár a detrituszig. A rákféléknél és halaknál ezek olyan fajok, amelyek sokféle anyaggal táplálkoznak, mint pl. algákkal, növényekkel, detritusszal, planktonnal és/vagy nagyobb méretű bentikus és neritikus szervezetekkel.

OMNIVOR: Spiser både plante- og dyremateriale. Blant protozoer (encelledyr), medregnet mange ciliater, beiter omnivore arter på alt fra bakterier og alger til vev fra flercellede organismer og detritus. Blant krepsdyr og fisk beiter omnivore arter på blant annet alger, planter, ugress, detritus, plankton og/eller større bentiske eller nerittiske organismer.

WSZYSTKOŻERN/Y/A/E: Zjadając/y/a/e każdy rodzaj pożywienia; wszystożerne gatunki pierwotniaków, łw tym wiele orzęsków, uzyskuje substancje odżywcze z najrozmaitszych źródeł, od bakterii i glonów do innych orzęsków, tkanek organizmów wielokomórkowych a nawet detrytusu. Wszystkożerne skorupiaki i ryby to gatunki żywiące się najrozmaitszym pokarmem, od glonów, roślin, detrytusu i planktonu po większe organizmy bentoniczne i nerytyczne.

Was this helpful?
Omurgalı hayvanlar.


VERTEBRATES: Animals with backbones (vertebrae).

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ: Ζώα με σπονδυλική στήλη.

VERTÉBRÉS: Animaux pourvus de vertèbres.

VERTEBRADOS: Animales dotados de vértebras.

VERTEBRADOS: Animais dotados de columna vertebral (vértebras).

GERINCESEK: Olyan állatok, amelyeknek gerincük (vertebra) van.

VIRVELDYR (VERTEBRATER): Dyr med ryggrad (virvelsøyle).

KRĘGOWCE: Zwierzęta z kręgosłupem (stosem pacierzowym).

Was this helpful?
Tümör bilimi; dengesi bozulmuş (örn. kirletilmiş) sulardaki doğal populasyonlarda görülen tümör yaygınlığı epidomoloji çalışmalarında önem kazanmıştır.


ONCOLOGY: The study of tumours; the prevalence of tumours has become important in studies on epidemiology of natural populations in stressed (i.e., polluted) waters.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των όγκων (νεοπλασιών). Η εμφάνιση όγκων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις επιδημιολογικές μελέτες φυσικών πληθυσμών σε μολυσμένα νερά.

ONCOLOGIE: Létude des tumeurs. Elle est devenue importante en épidémiologie des populations naturelles dans les eaux perturbées (polluées).

ONCOLOGÍA: Estudio de tumores. Es importante en epidemiología de poblaciones naturales en aguas contaminadas.

ONCOLOXÍA: Estudio de tumores. É importante en epidemioloxía de poboacións naturais en augas contaminadas.

ONKOLÓGIA: A daganatokkal foglalkozó tudományág. A daganatok előfordulásának gyakorisága fontos témája a stresszelt (pl. szennyezett) vizekkel foglalkozó járványtani kutatásoknak.

ONKOLOGI: Læren om svulster. Forekomst av svulster har blitt viktig i studier av epidemiologi hos naturlige populasjoner i forurenset vann.

ONKOLOGIA: Badanie guzów (nowotworów); w badaniach epidemiologicznych naturalnych populacji, występujących w wodach obciążonych (np. zanieczyszczonych) zachorowalność na nowotwory stała się bardzo ważna.

Was this helpful?
Bir bireyin döllenmiş yumurta hücresinden olgunlaşana kadar büyüme ve gelişiminde izlenen yol. Bu terim gelişimsel biyoloji anlamına gelir.


ONTOGENY: The course of growth and development of an individual from the fertilized egg cell to maturity. The term also refers to the study of developmental biology.

ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η πορεία της ανάπτυξης ενός ατόμου από το γονιμοποιημένο αυγό ως την ωριμότητα. Ο όρος αναφέρεται επίσης στην μελέτη της αναπτυξιακής βιολογίας.

ONTOGENESE: Croissance et développement de lindividu depuis loeuf jusquà létat adulte. Le terme correspond aussi a létude du développement biologique.

ONTOGÉNESIS: Crecimiento y desarrollo del individuo desde el huevo hasta el estado adulto. El término corresponde también al estudio del desarrollo biológico.

ONTOXÉNESE: Crecemento e desenvolvemento do individuo dende o ovo fecundado ata o estado adulto. O termo corresponde tamén ao estudio da bioloxía do desenvolvemento.

EGYEDFEJLŐDÉS: Egy egyed kifejlődésének folyamata a megtermékenyített petesejttől a kifejlett állapotig. A fogalom a fejlődésbiológia tárgyát is jelenti.

ONTOGENI: Læren om tingenes vesen og utviklingsbiologi. En organismes vekst og utvikling fra befruktning til kjønnsmodning.

ONTOGENEZA: Przebieg wzrostu i rozwoju osobnika od zapłodnionej komórki jajowej do dojrzałości. Termin odnosi się także do badań biologii ewolucyjnej.

Was this helpful?
(1) Çoğu prosobranchiaların kabuklarının girişini kapatan tabak benzeri yüzey. (2) Omurgalıların iç kulağında bulunan üzengi kemiğinin kaplaması. (3) Kemikli balıkarda bulunan fakat kıkırdaklı türlerde, köpekbalıkları ve vatozlar, bulunmayan solungacı örten kapağımsı koruyucu yüzey. (4) Bir kapak; larvayı serbest bırakmak için açılan tremetod ve bazı çestod yumurtalarının sonunda bulunan kapak benzeri yapı.


OPERCULUM: (1) Plate-like cover of most prosobranchs which closes the shell entrance. (2) Plate of the stirrup in the inner ear of vertebrates. (3) A flaplike protective gill covering, present in higher fishes, but absent in the lower species, the sharks and rays. (4) A lid; the lid-like structure on the end of trematode and some cestode eggs which opens to release the larva.

ΕΠIΠΩΜΑ: (1) Δισκοειδές κάλυμα που κλείνει την είσοδο του κέλυφους στα περισσότερα προσόβραχνα. (2) τμήμα του αναβολέα στο έσ ούς των σποδυλατών.(3) ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Προστατευτικό κάλυμμα των βραγχίων που ομοιάζει με πτερύγιο. Απουσιάζει στα ανώτερα ψάρια, στους καρχαρίες και στα σαλάχια.(4) Επίπωμα: Εξάρτημα που ομοιάζει με πώμα στο άκρο των αυγών των τρηματωδών και ορισμένων κεστωδών το οποίο ανοίγει ώστε να απελευθερωθεί η προνύμφη.

OPERCULE (2): (1) Partie du poisson recouvrant et protégeant les branchies chez les poissons osseux. (2) Partie de létrier de loreille interne des Vertébrés. (3) Membrane protégeant les branchies chez les poissons osseux, mais qui est absente chez les poissons cartilagineux, les requins et les raies. (4) Couvercle; la membrane en forme de couvercle située à lextrémité des oeufs de trématodes et de certains céstodes et par laquelle passe la larve au moment de léclosion.

OPÉRCULO : (1) Parte de pez que cubre y protege las branquias en los peces óseos. (2) Parte del estribo de la oreja interna en los vertebrados. (3) Membrana que protege las branquias en los peces óseos, pero que es ausente en los peces cartilaginosos, tiburones y rayas. (4) cubierta; membrana en forma de cubierta situada en la extremidad de los huevos de trematodos y ciertos cestodos y por la cual pasa la larva en el momento de la eclosión.

OPÉRCULO: (1) Cuberta en forma de placa da maior parte dos prosobranquios que pecha a entrada da cuncha. (2) Parte do estribo da orella interna nos vertebrados. (3) Cuberta a xeito de tapa que protexe as branquias nos peixes óseos, pero que está ausente nos peixes cartilaxinosos, quenllas e raias. (4) cuberta; estrutura en forma de cuberta situada na extremidade dos ovos de tTermodos e certos cestodos que se abre para liberar a larva.

OPERCULUM: (1) A Prosobranchia alosztályba tartozó csigák lemezhez hasonló szerve, amely a csigaház bejáratát zárja el. (2) A gerincesek belső fülében található dobhártya. (3) A magasabbrendű halak kopoltyúfedője, amely a cápákban és rájákban hiányzik. (4) A mételyek és egyes laposférgek petéjén megtalálható fedőszerű szerkezet, amely a lárva kikelésekor felnyílik.

OPERCULUM: (1) Platelignende deksel hos de fleste forgjellesnegler. Lukker åpningen til sneglehuset. (2) Plate på stigbøylen i det indre øret hos virveldyr (vertebrater). (3) Brukes både som navn på hele gjellelokket, og på den øverste av knoklene i gjellelokket hos fisk. (4) Lokklignende struktur pa enden av trematoder (parasittiske flatmark). Hos noen cestoder (bendelmark) et lokk som åpnes nar larven klekker ut av egget.

KOŚĆ POKRYWOWA (Operculum) : (1) U większości przodoskrzelnych (mięczaków) podobna do płytki pokrywa zamykająca wejście do muszli. (2) Płytka strzemiączka w wewnętrznym uchu kręgowców. (3) Pokrywa skrzelowa, podobna do płata skóry, występująca u ryb wyższych, ale brak jej u gatunków niższych, np. rekinów i płaszczek. (4) Powieka − podobna do powieki struktura na końcu przywry i w niektórych jajach tasiemca, otwierająca się celem uwolnienia larwy.

Was this helpful?
Yeni uygun habitat veya kaynakları kullanma becerisine sahip olmak


OPPORTUNISTIC: Having the ability to exploit newly available habitats or resources.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ: Οργανισμός ικανός να εκμεταλλεύεται νέα ενδιαιτήματα ή φυσικές πηγές.

OPPORTUNISTE: Ayant la capacité dexploiter des habitats ou des ressources nouvellement disponibles.

OPORTUNISTA: Que tiene capacidad de sacar provecho de los hábitats o recursos disponibles. Dícese del microorganismo que infecta un huésped debido a la debilidad transitoria de éste.

OPORTUNISTA: Que ten capacidade de tirar proveito dos hábitats ou recursos dispoñibles. Dise do microorganismo que infecta un hospedador debido á debilidade transitoria deste.

OPPORTUNISTA: Képes az új élőhelyek vagy erőforrások kihasználására.

OPPORTUNISTISK: Har evnen til å utnytte nylig tilgjengelige habitater og ressurser.

OPORTUNISTYCZNY: Mający zdolność wykorzystywania nowych dostępnych środowisk lub zasobów.

Was this helpful?
Daha önceden zayıflatılmış bir organizmaya patonejik aktivite uygulayan bir organizma. Oportunistik türler değişken, kararsız veya geçici ortamlara adapte olurlar ve yüksek yayılma kabiliyetine sahiptirler ve populasyon artışı hızlı gerçekleşir.


OPPORTUNISTIC AGENT: An organism which expresses a pathogenic power only upon a previously debilitated organism. Opportunistic species are adapted to utilize variable, unpredictable or transient environments and typically have a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Οργανισμός που εκδηλώνει την παθογόνο του δράση μόνο επί ενός ήδη καταβεβλημένου οργανισμού. Τα ευκαιριακά είδη έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες, απρόβλεπτες ή μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνονται και εξαπλώνονται είναι μεγάλοι.

AGENT OPPORTUNISTE: Se dit des organismes adaptés à lexploitation denvironnements variables imprévisibles ou transitoires. Typiquement, ces organismes démontrent de hautes capacités de dispersion et un fort taux de croissance de leur population. Cest un organisme qui exprime son pouvoir pathogène uniquement chez les organismes affaiblis.

AGENTE OPORTUNISTA: Dícese de los organismos adaptados a la explotación de entornos variables imprevisibles o transitorios. Típicamente, estos organismos demuestran altas capacidades de dispersión y un fuerte índice de crecimiento de sus poblaciones. Es un organismo que expresa su poder patogénico únicamente en los organismos débiles.

AXENTE OPORTUNISTA: Dise dos organismos adaptados á explotación de ámbitos variables imprevisibles ou transitorios. Tipicamente, estes organismos demostran altas capacidades de dispersión e un forte índice de crecemento das súas poboacións. É un organismo que expresa o seu poder patoxénico unicamente nos organismos débiles.

OPPORTUNISTA PATOGÉN: Olyan szervezet, amely csak egy előzőleg legyengült gazdaszervezetben képes betegséget okozni. Az opportunista szervezetek a változékony, megjósolhatatlan vagy átmeneti környezetek elviseléséhez alkalmazkodtak, és jellemzően gyors a növekedésük és a terjedési sebességük.

OPPORTUNISTISKE PATOGENER: Hovedtype av patogene (sykdomsfremkallende) bakterier som forårsaker sykdom bare under gitte omstendigheter (verten er svekket på forhand av stress eller andre ytre faktorer). Bakteriene er ofte vanlig forekommende i miljøet uten at de skaper problemer.

OPORTUNISTYCZNY CZYNNIK : Organizm, który wykazuje chorobotwórcze działanie tylko na osłabiony wcześniej organizm. Gatunki oportunistyczne są przystosowane do wykorzystywania zmiennych, niemożliwych do przewidzenia lub przejściowych środowisk i zazwyczaj mają dużą zdolność szybkiego rozprzestrzeniania się i tempa wzrostu populacji.

Was this helpful?
Çeşitli, belirisz ve geçici çevreleri kullanmaya adapte olmuş tür, genellikle yüksek yayılma kapasitesi ve yüksek oranda populasyon artış özelliğine sahip.


OPPORTUNISTIC SPECIES: A species adapted for utilising variable, unpredictable or transient environments, typically with a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ (ΟΠΟΡΤΟΥΝIΣΤIΚΟ) ΕIΔΟΣ: Είδος ικανό να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες απρόβλεπτες και μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνεται και εξαπλώνεται είναι μεγάλοι.

ESPECE OPPORTUNISTE: Se dit dune espèce adaptée pour lexploitation denvironnements variables, ephémères ou imprévisibles, caractérisée par un fort pouvoir de dispersion et un taux de croissance de population rapide; espèce sélectionnée.

ESPECIE OPORTUNISTA: Dícese de una especie adaptada a la explotación de ambientes variables, efímeros o imprevisibles, caracterizada por un fuerte poder de dispersión y una rápida tasa de crecimiento de la población.

ESPECIE OPORTUNISTA: Dise dunha especie adaptada á explotación de ambientes variables, efémeros ou imprevisibles, caracterizada por un forte poder de dispersión e unha rápida taxa de crecemento da poboación.

OPPORTUNISTA FAJ: Olyan faj, amely a változékony, megjósolhatatlan vagy átmeneti környezetek elviseléséhez alkalmazkodott, és jellemzően gyors a növekedése és a terjedési sebessége.

OPPORTUNISTISKE ARTER: Arter som er tilpasset å utnytte variable, uforutsigbare eller flyktige miljøer. Typisk med stor evne til å spre seg, og rask populasjonsvekst.

GATUNEK OPORTUNISTYCZNY: Gatunek przystosowany do wykorzystywania zmiennych, niemożliwych do przewidzenia lub przejściowych środowisk i zazwyczaj mają dużą zdolność rozprzestrzeniania się i szybkiego tempa wzrostu populacji.

Was this helpful?
Her türün kendi bölgesinde en etrkili olarak kullandığı sınırlı bölge türün optimal sahası olarak bilinir.


OPTIMAL RANGE: Each species usually functions most efficiently over a limited part of its environmental gradient, known as its optimal range.

ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ: Κάθε είδος συνήθως λειτουργεί με μεγαλύτερη επάρκεια σε ένα περιορισμένο ττμήμα ης περιβαλλοντικής κλιμακας στην οποία διαβιώνει. Αυτό συνήθως είναι γνωστό ως βέλτιστο εύρος.

VARIATION OPTIMALE Chaq: Chaque espèce fonctionne dordinaire le plus efficacement sur une portion délimitée de son gradient environnemental, appelée variation optimale

RANGO ÓPTIMO: Cada especie funciona normalmente más eficientemente en una parte limitada de su gradiente medioambiental, conocido como su rango óptimo.

RANGO ÓPTIMO: Cada especie funciona normalmente máis eficientemente nunha parte limitada do seu gradiente ambiental, coñecido como o seu rango óptimo

OPTIMUMTARTOMÁNY: Általában minden faj a környezeti tényezők gradiensének egy korlátozott tartományában működik a leghatékonyabban, amelyet optimumtartománynak nevezünk.

OPTIMALOMRÅDE: Hver art fungerer vanligvis mest effektivt over et begrenset område av de miljøforhold den utsettes for, kjent som dens optimalområde.

ZAKRES OPTYMALNY: Każdy gatunek zwykle funkcjonuje najbardziej efektywnie w obrębie ograniczonego fragmentu swego zakresu tolerancji na warunki środowiska - fragment ten jest nazywany zakresem optymalnym.

Was this helpful?
belli bir beslenme zamanına karşılık gelen net enerji kazanımının optimize edilmesinden kaynaklanan beslenme stratejisinin evrimsel seleksiyonla açıklanmasında kullanılan teorinin adı.


OPTIMAL FORAGING: Name given to a theory which describes the evolutionary selection of foraging strategies optimizing net energy gain per unit feeding time.

ΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΗ: Ονομασία που έχει δοθεί στη θεωρία που περιγράφει την εξελικτική επιλογή των στρατηγικών νομής, οι οποίες αριστοποιούν το καθαρό ενεργειακό κέρδος ανά μονάδα χρόνου διατροφής.

PREDATION OPTIMALE: Nom donné à une théorie décrivant la sélection évolutive de stratégies de prédation qui optimise le gain net dénergie par unité de temps dalimentation.

PREDACIÓN ÓPTIMA: Nombre dado a una teoría que describe la selección evolutiva de estrategias de predación que optimiza el provecho neto de energía por unidad de tiempo de alimentación.

BUSCA ÓPTIMA DO ALIMENTO: Nome dado a unha teoría que describe a selección evolutiva de estratexias de busca do alimento que optimiza a ganancia neta de enerxía por unidade de tempo de alimentación.

OPTIMÁLIS TÁPLÁLKOZÁS: Az az elmélet, amely szerint a táplálkozási stratégiák evolúciós kiválasztódásának alapja az egységnyi táplálkozási idő alatt megszerzett energianyaereség optimalizálása.

OPTIMALT NÆRINGSSOK: Navn gitt til en teori som beskriver den evolusjonære seleksjonen av næringssok som optimaliserer oppnadd netto energi per tidsenhet beiting.

OPTYMALNE ODŻYWIANIE SIĘ: Nazwa pochodzi z teorii, która przedstawia dobór ewolucyjny pod względem strategii odżywiania się, optymalizując przyrost energii netto na jednostkę czasu żerowania.

Was this helpful?
Bir populasyonun çevresel ve/veya kültür koşulları altında maksimum hayatta kalma ve somatik (bedensel) büyüme oranına erişebilmesi.


OPTIMAL GROWTH CONDITIONS: The environmental or/and cultivation conditions under which a population can achieve the maximum survival and somatic growth rate.

ΒΕΛΤIΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Οι συνθήκες περιβάλλοντος ή/και καλλιέργειας υπό τις οποίες ένας πληθυσμός επιτυγχάνει τον μέγιστο ρυθμό επιβίωσης και σωματικής αύξησης.

CONDITIONS OPTIMALES DE CROISSANCE: Les conditions en milieu naturel ou de culture dans lesquelles une population peut atteindre un taux de survie et une croissance somatique maximales.

CONDICIONES ÓPTIMAS DE CRECIMIENTO: Condiciones en medio natural o de cultivo en las cuales una población puede alcanzar una tasa de supervivencia y de crecimiento somático óptimas.

CONDICIÓNS ÓPTIMAS DE CRECEMENTO: Condicións do medio natural e/ou de cultivo nas cales unha poboación pode alcanzar a máxima taxa de supervivencia e de crecemento somático.

OPTIMÁLIS NÖVEKEDÉSI FELTÉTELEK: Azok a környezeti és/vagy tenyésztési feltételek, amelyek között egy populáció képes elérni a maximális megmaradási arányt és növekedési teljesítményt.

OPTIMALE VEKSTBETINGELSER: Miljø- og/eller oppdrettsbetingelsene som gir maksimal vekst- og overlevelsesrate for en populasjon.

OPTYMALNE WARUNKI WZROSTU: Warunki środowiskowe lub/i hodowlane, w których populacja może osiągnąć maksymalną przeżywalność i somatyczne tempo wzrostu.

Was this helpful?
Ağızla ilgili.


ORAL: Pertaining to the mouth.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ: Σχετιζόμενο με το στόμα.

ORAL, E: Relatif à la bouche.

ORAL: Relativo a la boca.

ORAL: Relativo á boca.

ORÁLIS: A szájjal kapcsolatos.

ORAL: Angar munnen.

USTNY: Odnoszący się do ust.

Was this helpful?
(1) Karbon zincirleri veya halkalarına dayalı kimyasal bileşiklerle ilişkili ve aynı zamanda okisjenli veya oksijensiz hidrojen, nitrojen ve diğer elementleri içerir. (2) Canlı organizmalardan gelen veya veya onlara ait.


ORGANIC: (1) Concerning chemical compounds based on carbon chains or rings and also containing hydrogen with or without oxygen, nitrogen and other elements. (2) Pertaining to or derived from living organisms.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ: Αφορά οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από αλυσίδες ή δακτυλίους άνθρακα και περιέχουν επίσης υδρογόνο με ή χωρίς οξυγόνο, άζωτο και άλλα στοιχεία.

ORGANIQUE: (1) Relatif aux composés chimiques à base de chaînes ou danneaux de carbone et qui contiennent de lhydrogène avec ou sans oxygène, azote, et dautres eléments. (2) Se rapportant ou dérivés dorganismes vivants.

ORGÁNICO: (1) Relativo a los compuestos químicos basados en cadenas o anillos de carbón y que contienen hidrógeno con o sin oxígeno, nitrógeno y otros elementos. (2) Perteneciente o derivado de organismos vivos.

ORGÁNICO: (1) Relativo aos compostos químicos baseados en cadeas ou aneis de carbón e que conteñen hidróxeno con ou sen osíxeno, nitróxeno e outros elementos. (2) Pertencente ou derivado de organismos vivos.

SZERVES: (1) Olyan vegyületeket jelent, amelyek alapja szénlánc vagy -gyűrű, és ezen kívül hidrogéntis tartalmaznak. Molekuláikban oxigén, nitrogén és egyéb atomok is lehetnek. (2) Élős szervezetekhez kapcsolódó, vagy azokból eredő.

ORGANISK: (1) Angår kjemiske sammensetninger som er bygget opp av karbonkjeder eller –ringer, og som også inneholder hydrogen med eller uten oksygen, nitrogen og andre elementer. (2) Tilhører eller er utvunnet fra levende organismer.

ORGANICZNY: (1) Odnosi się do związków opartych na łańcuchach węglowych lub pierścieniach, a także zawierających azot, wodór z/lub bez tlenu i inne składniki. (2) Odnosi się do/lub pochodzących z żywych organizmów.

Was this helpful?
Özellikle doğrudan belirli maddeleri ekleyerek, bazı bileşen veya özelliklerini arttırma veya zenginleştirme süreci. Akuakültürde iki ana kullanımı vardır; (a) balık yemini öğütme ve işleme sırasında kaybolabilen nütrientlerin yerini doldurmak için, formüle edilmiş balık diyetlerine gerekli vitamin ve minerallerin eklenmesi ve (b) organik veya besin zenginleştirme, organik nütrientlerin akuakültürdeki su kolonundan boşalmasına istinaden.


ORGANIC ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

ENRICHISSEMENT ORGANIQUE: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICO: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ENRIQUECEMENTO ORGÁNICO: Proceso de aumentar ou engadir algúns constituíntes ou propiedades, particularmente a través da adición de certos materiais. En acuicultura, hai dous usos principais: (a) adición de vitaminas e minerais necesarios para pensos formulados para peixes, co fin de substituír os nutrientes que se poden perder durante o procesado e moenda da fariña de peixe e (b) enriquecemento orgánico ou de nutrientes, en referencia á descarga de nutrientes orgánicos dende as instalacións de acuicultura.

SZERVESANYAG-FELDÚSÍTÁS: Az az eljárás, amellyel növelik valamelyik alkotórész mennyiségét vagy javítanak valamilyen tulajdonságot, elsősorban bizonyos anyagok hozzáadásával. Az akvakultúrában két fontosabb felhasználási területe van: (a) vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása a formulált haltápokhoz azért, hogy pótolják azokat a tápanyagokat, amelyek a halliszt feldolgozása során elvesznek; (b) a szervesanyag- vagy tápanyagdúsítás fogalma az akvakultúra termelőegységeiből a vízi környezetbe kerülő szennyvízre is utalh

ORGANISK ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

WZBOGACANIE W SUBSTANCJE ORGANICZNE: Proces zwiększania lub podnoszenia jakiegoś składnika lub jego właściwości, głównie przez dodanie niektórych materiałów. W akwakulturze jest stosowana podwójna praktyka: (a) dodawanie niezbędnych witamin i minerałów do wytwarzanych pasz dla ryb, celem zastąpienia tych składników odżywczych, które być może zostały utracone w procesie produkcji mączki rybnej oraz przemiału zbóż; (b) wzbogacanie składnikami organicznymi lub odżywczymi, odnoszące się do usuwania organicznych składników odżywczych z

Was this helpful?
Bir algılama organı ile ilgili olmak ya da lagılamak, genellikle tat alma duyusu. Gıda ürünlerinin tat panel testinde kullanulın terimdir.


ORGANOLEPTIC: Perceived by, or pertaining to, a sensory organ, usually taste. The term is used in the taste panel testing of food products.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟ: Αντιληπτό από, ή σχετιζόμενο με, ένα αισθητήριο όργανο, συνήθως γευστικό. Ο όρος χρησιμοποιείται στις ομάδες γευστικής δοκιμής τροφίμων.

ORGANOLEPTIQUE: Perçu par, ou se rapportant à un organe sensoriel (habituellement le goût). Le terme est utilisé dans les panels de dégustation des produits alimentaires.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, o refiriéndose a un órgano sensorial, normalmente el gusto. Término utilizado en paneles de degustación de productos alimentarios.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, ou referíndose a un órgano sensorial, normalmente o gusto. Termo utilizado en paneis de degustación para probas con produtos alimentarios.

ORGANOLEPTIKUS: Érzékszervi; az érzékszervek által érzékelt vagy azokkal (általában az ízérzékeléssel) összefüggő. A fogalmat ételek ízérzékelési vizsgálatával kapcsolatban használják.

ORGANOLEPTISK: Som virker på sansene, spesielt smak. Betegnelsen brukes ved testing av matvarer.

ORGANOLEPTYCZNY: Dostrzegany przez/lub odnoszący się do narządu zmysłu, zwykle smaku. Termin jest używany przez komisję testująco-oceniającą produkty żywnościowe.

Was this helpful?
Kapalı bir çember ile herhangi bir açıklık veya ağız.


ORIFICE: Any opening or aperture with a closed perimeter.

ΤΡΗΜΑ, ΣΤΟΜΙΟ: Ανοιγμα κλειστής περιμέτρου.

ORIFICE: Se dit de toute ouverture à périmètre fermé.

ORIFICIO: Dícese de toda abertura con perímetro cerrado.

ORIFICIO: Dise de toda abertura con perímetro pechado.

NYÍLÁS: Zárt kerületű üreg.

MUNNING (APNING): Enhver åpning med begrenset omfang.

OTWÓR : Każdy wylot lub ujście o zamkniętym obwodzie.

Was this helpful?
Virolojide, örneğin %50 sinde cevap üretmek için uygulanması gerekli olan konsantrasyon veya doz


MEDIAN EFFECTIVE DOSE: In virology: the concentration (or dose) of a substance that is required to produce a response in 50% of the sample to which it is administered.

ΔIΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤIΚΗ ΔΟΣΗ: Στην ιολογία: η συγκέντρωση (ή δόση) μιάς ουσίας που απαιτείται για να προκαλέσει την επιθυμητή αντίδραση στο ήμισυ του δείγματος στο οποίο χορηγείται.

DOSE MOYENNE EFFICACE: La dose dun produit chimique ou dune drogue produisant leffet désiré chez la moitié des animaux en expérience.

DOSIS MEDIA EFICAZ: Dosis de un producto químico o de una droga que produce el efecto esperado en la mitad de los animales de un experimento.

DOSE MEDIA EFICAZ: En viroloxía: concentración (ou dose) dunha substancia que se require para producir unha resposta no 50% da mostra na que se está a administrar.

KÖZÉPHATÉKONY DÓZIS: Virológiában: egy anyagnak az a koncentrációja (vagy dózisa), amely ahhoz szükséges, hogy a vele kezelt minta 50%-ában válaszreakciót váltson ki.

MIDLERE VIRKNINGSDOSE: Konsentrasjonen (eller dosen) som trengs for å gi respons i 50% av forsøksdyrene.

ŚREDNIA SKUTECZNA DAWKA : W wirusologii: koncentracja (lub dawka) substancji, która wymagana jest aby spowodować reakcję u 50% próbki, do której jest wprowadzona.

Was this helpful?
Uygulamanın başlamasından sonra test hayvanının % 50 sinin etkilenmesi veya cevap vermesi için gerekli zaman.


MEDIAN EFFECTIVE TIME: The time required for a response or effect in 50% of the test animals after the treatment has been started.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΤIΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος που απαιτείται από την έναρξη της αγωγής ως την απόκριση ή την παρατήρηση αποτελεσμάτων στο ήμισυ των πειραματοζώων.

TEMPS MOYEN EFFICACE: Lintervalle de temps entre le début dun traitement jusquà la manifestation dune réponse ou dun effet chez la moitié des animaux experimentés.

TIEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tiempo entre el inicio de un tratamiento hasta la manifestación de una respuesta o de un efecto en la mitad de los animales experimentados.

TEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tempo entre o inicio dun tratamento ata a manifestación dunha resposta ou efecto na metade dos animais ensaiados.

KÖZÉPHATÉKONY IDŐ: Az a kezelés kezdetétől számított időtartam, amely ahhoz szükséges, hogy a kísérleti állatok 50%-ában válaszreakció alakuljon ki.

MIDLERE VIRKNINGSTID: Tiden som trengs for å gi respons eller effekt i 50% av forsøksdyrene fra behandlingen begynner.

CZAS SKUTECZNEGO STĘŻENIA: Wymagany czas reakcji lub działania u 50% testowanych zwierząt od momentu rozpoczęcia poddania ich działaniu danego środka.

Was this helpful?
Yüksek çözelti konsantrasyonundan düşük çözelti konsantrasyonundan yarı geçirgen zar vasıtasıyla çözgenin difüzyonu, Dolayısıyla sonrasında seyrelme. Osmoz İki çözeltinin konsantrasyonu eşit hale gelene kadar devam edecektir.


OSMOSIS: Diffusion of a solvent through a semipermeable membrane from a region of low solute concentration to one of high solute concentration, thereby diluting the latter. Osmosis will continue until the concentrations of the two solutions are equalized.

ΩΣΜΩΣΗ: Διάχυση ενός διαλύτη μέσω μιάς ημιπερατής μεμβράνης από την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης διαλελυμένης ουσίας στην περιοχή υψηλής συγκέντρωσης. Η ώσμωση θα συνεχιστεί μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων.

OSMOSE: Passage dun solvant à travers une membrane semi-perméable qui sépare deux solutions de concentrations différentes, jusquà ce que les concentrations des deux solutions séquilibrent.

ÓSMOSIS: Paso de una solución a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de concentraciones diferentes, hasta el equilibrio de concentración entre las dos soluciones.

OSMOSE: Paso dunha solución a través dunha membrana semipermeable dende a zona de menor concentración de soluto á de alta concentración de soluto, diluíndo polo tanto esta última. O proceso de osmose continuará ata o equilibrio de concentración entre as dúas solucións.

OZMÓZIS: Az oldószer átáramlása egy féligáteresztő hártyán keresztül az alacsonyabb koncentráció felől a magasabb felé, amely miatt az utóbbi oldat felhígul. Az ozmózis addig folytatódik, amíg a két oldat koncentrációja egyenlő nem lesz.

OSMOSE: Diffusjon av et løst stoff gjennom en semipermeabel membran fra et område med lav konsentrasjon av løste stoffer til et område med høy konsentrasjon av løste stoffer, for på denne måten å vanne ut sistnevnte. Osmosen vil fortsette helt til det osmotiske trykket er likt på begge sider av membranen.

OSMOZA: Dyfuzja rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę z rejonu o mniejszej koncentracji substancji rozpuszczonej do rejonu o większej jego koncentracji, skutkiem tego rozcieńczają tę ostatnią. Osmoza będzie kontynuowana do momentu, aż koncentracje obu roztworów zostaną zrównoważone.

Was this helpful?
Kemik yada kemiksi dokuyla ilgili.


OSSEOUS: Refers to bone or bony tissue.

ΟΣΤΕΪΝΟΣ: Αναφέρεται σε οστά ή οστίτη ιστό.

OSSEUX: Relatif aux os; qui a des os; poisson osseux.

ÓSEO: Relativo al hueso; que tiene huesos; pez óseo.

ÓSEO: Relativo ao óso ou ao tecido óseo; que ten ósos; peixe óseo.

CSONTOS: A csontokkal vagy csontszövettel kapcsolatos.

BENET: Henviser til bein eller beinvev.

KOSTNY: Odnosi się do kości lub tkanki kostnej.

Was this helpful?
Spesifik adı Avrupa Düz İstiridye, çift kabuklu yumuşakçaların ailesinden bir üye, tek addüktör kasla düzensiz kabuğa sahip, bir küçük ayak ve sifonu yok, az gelgitlerde oluşur, Batı Avrupa’ nın sıcak sularda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Stoklar, Bonamia Ostrea.paraziti tarafından önemli şekilde etkilenir.


OSTREA EDULIS: The species name of the European Flat Oyster, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

OSTREA EDULIS: Το όνομα του είδους του Ευρωπαϊκού επίπεδου στρειδιού (βλ.λ.).

OSTREA EDULIS : Huître plate Européenne. Mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasite Bonamia ostrea.

OSTREA EDULIS : Nombre específico de la ostra plana europea, miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásito Bonamia.

OSTREA EDULIS: Nome específico da ostra plana europea, membro da familia Ostreidae de moluscos bivalvos cunha cuncha irregular e un músculo abdutor simple e sen sifón. Atópase no intermareal baixo en augas mornas de Europa occidental. Os stocks foron afectados severamente polo parasito Bonamia.

OSTREA EDULIS: A kagylók Ostreidae családjába tartozó európai lapos osztriga tudományos neve. A faj jellegzetesége a szabálytalan alakú kagylóhéj, az egyetlen záróizom, a kisméretű láb. Szifonja nincs. Az árapályzóna alsó részén fordul elő. Nyugat-Európa mérsékelt övi tengerpartjain tenyésztik. Az állományok számára komoly veszélyt jelent a Bonamia ostrea nevű élősködő.

OSTREA EDULIS : Det latinske navnet på europeisk flatøsters (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasitten Bonamia.

OSTREA EDULIS: Nazwa gatunkowa europejskiej ostrygi płaskiej, przedstawiciela rodziny Ostreidae z małży dwuskorupowych, mających nierówną muszlę z pojedynczym mięśniem przywodzącym, z małą nogą i bez syfonu, występującym w dolnej strefie pływów; jest hodowana w wodach umiarkowanych Europy Zachodniej. Hodowle bywały kilka razy atakowane przez pasożyta Bonamia ostrea.

Was this helpful?
Aynı konakçının içinde veya üzerinde patojen veya parazitin üreyip çoğalarak oluşturduğu hastalık durumu


AUTO-INFECTION: Infection of a host by a pathogen or parasite produced within or upon the body of the same host.

ΑΥΤΟΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΥΤΟΛΟIΜΩΞΗ: Μόλυνση ενός ξενιστή από παθογόνο ή παράσιτο που έχει παραχθεί μέσα ή επάνω στο σώμα του ίδιου του ξενιστή.

AUTOINFECTION: Infection par un agent pathogène, ou un parasite, issu du corps même de lhôte infecté.

AUTOINFECCIÓN: Infección por un agente patógeno o parásito, producidos en el mismo cuerpo del huésped infectado.

AUTOINFECCIÓN: Infección por un axente patóxeno ou parasito, producidos no mesmo corpo do hospedador infectado.

ÖNFERTŐZÉS: Egy gazdaszervezet megfertőződése egy olyan kórokozóval vagy élősködővel, amely ugyanabban a testben vagy ugyanazon a testen termelődik.

AUTOINFEkSJON (selvinfeksjon): Overføring av smittestoff fra et sykt sted til andre deler av samme organisme.

AUTOINFEKCJA: Zakażenie żywiciela przez zarazek lub pasożyta wywołane wewnątrz lub na ciele tego samego żywiciela.

Was this helpful?
Yetiştirilen organizmaların yetiştirme ortamının kalitesinde yol açtıkları ani bozulmalar anlamına gelir.


AUTO-POLLUTION: Refers to the deterioration of the quality of the immediate rearing environment caused by wastes generated by the reared organisms.

ΑΥΤΟΡΥΠΑΝΣΗ: Αναφέρεται στην επιδείνωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στον χώρο εκτροφής, λόγω των απορριμμάτων που προέρχονται από τους εκτρεφόμενους οργανισμούς.

AUTO-POLLUTION: La détérioration du milieu environnant des organismes cultivés provoquée par les propres rejets de ces organismes.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioro de la calidad del ambiente de los organismos de cultivo provocado por los desechos generados por los propios organismos.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioración da calidade do ambiente inmediato do cultivo provocado polas escouras xeradas polo propio cultivo.

ÖNSZENNYEZÉS: A közvetlen nevelési környezet leromlása, amelyet a nevelt szervezetek által termelt szennyezőanyagok okoznak.

SELVFORURENSNING: Forringelse av miljøet i eller rundt et kultiveringsanlegg forårsaket av avfallsprodukt fra organismene i anlegget.

SAMOZANIECZYSZCZENIE: Odnosi się do bezpośredniego pogorszenia jakości środowiska hodowlanego, spowodowanego przez odpadki (np. resztki paszy) i metabolity wytwarzane przez hodowane organizmy.

Was this helpful?
Yüksek sıcaklıklarda >1000C) çözeltileri veya materyalleri steril etmek için yüksek basınçlı buhar kullanan otomatik cihaz


AUTOCLAVE: Automated device using high pressure steam to sterilize materials or solutions at high temperatures (i.e. >1000C).

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ: Αυτόματη συσκευή που χρησιμεύει για την αποστείρωση υλικών ή διαλυμάτων με την βοήθεια ατμού υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία.

AUTOCLAVE: Stérilisateur automatique utilisant la vapeur deau à forte pression et haute température (>1000C).

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa la alta presión de vapor para esterilizar materiales o soluciones a temperaturas altas (es decir >1000 C).

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa a alta presión de vapor para esterilizar materiais ou solucións a temperaturas altas (é dicir >100 0C).

AUTOKLÁV: Oldatok és eszközök magas hőmérsékleten (pl. >1000C), nagy nyomású gőzzel történő sterilizálására szolgáló automatizált készülék.

AUTOKLAV: Automatisk innretning som steriliserer materialer eller løsninger ved hjelp av høytrykksdamp ved høye temperaturer (>1000).

AUTOKLAW: Zautomatyzowane urządzenie używające wysokiego ciśnienia pary i wysokich temperatur (np.>1000C) do sterylizacji materiałów lub roztworów.

Was this helpful?
İç kulaktaki üç kalkerli yapı. Ilıman sularda yaşayan balıkların sakkulustaki en büyük otolitinin konsantrik büyüme halkaları genellikle yaşın tahmininde kullanılır.


OTOLITHS: Three calcified structures within the inner ear. The concentric growth rings of the largest otolith in the sacculus are often used to estimate the age of the fish, in temperate waters.

ΩΤΟΛΙΘΟΙ: Τρία αποτιτανωμένα σωματίδια στο έσω ους. Οι συγκεντρικοί αυξητικοί δακτύλιοι του μεγαλύτερου ωτόλιθου στο ασκίδιο συχνά χρησιμοποιούνται γιά την εκτίμηση της ηλικίας του ψαριού στην εύκρατη ζώνη.

OTOLITHES: Trois structures calcifiées dans lutricule, saccule et lagéna de loreille interne. Les stries concentriques de la plus grande de ces otolithes, dans la saccule, sont parfois utilisées afin de déterminer lâge dun poisson.

OTOLITOS: Tres estructuras calcificadas en el utrículo, sáculo y lagena del oído interno. Los anillos concéntricos del más grande de estos otolitos (sáculo) son a veces utilizados para determinar la edad de un pez.

OTÓLITOS: Tres estruturas calcificadas do oído interno: utrículo, sáculo e lagena. Os aneis concéntricos do máis grande destes otólitos (sáculo) son ás veces utilizados para determinar a idade dun peixe.

OTOLIT: A belső fülben lévő három elmeszesedett szerv. A legnagyobb otolit koncentrikus növekedési gyűrűi alkalmasak a mérsékelt égövi halak életkorának becslésére.

OTOLITTER: Ørestener, tre kalkstrukturer i det indre øret. Ligger over grupper av sanseceller. Brukes for registrering av likevekt. Vekstringer på Sacculus (størst) brukes ofte til å aldersbestemme fisk.

OTOLITY: Trzy zwapniałe struktury w uchu wewnętrznym. W wodach umiarkowanych rosnące koncentrycznie pierścienie największego otolitu w woreczku są często używane do oceny wieku ryb.

Was this helpful?
Oto-hazım; kendinden bozulma; örneğin bazı patolojik durumlarda ve öldükten sonra vuku bulan kendi antijen enzimlerinin aktivitesi tarafından hücre ya da dokuların kendi kendine parçalanması. Ölümden sonra lizozom membranları daha geçirgen hale gelir ve protaz enzimleri hücre plazmasının içine girecektir dolayısıyla oto-hazıma neden olacaktır. Fiksasyon bu enzimlerin işleyişini durdurur.


AUTOLYSIS: Auto-digestion; self-dissolution; the spontaneous disintegration of tissues or cells by the action of their own autogenous enzymes, such as occurs after death and in some pathological conditions. After death, lysosome membranes become more permeable and protease enzymes will penetrate into cell plasma thereby causing auto-digestion. Fixation stops the action of these enzymes.

ΑΥΤΟΛΥΣΗ: Αυτοχώνευση, αυτοδιάσπαση. Αυθόρμητη διάσπαση ιστών ή κυττάρων υπό την επίδραση των δικών τους αυτογενών ενζύμων. Συμβαίνει μετά τον θάνατο και υπό ορισμένες παθολογικές συνθήκες. Μετά τον θάνατο οι μεμβράνες των λυσοσωμάτων γίνονται περισσότερο διαπερατές και οι πρωτεάσες εισχωρούν στο κυτταρόπλασμα προκαλώντας την αυτοχώνευση. Η μονιμοποίηση σταματά την δράση αυτών των ενζύμων.

AUTOLYSE: Une désintégration spontanée de tissus ou de cellules due à laction de leurs propres enzymes; telle observée après la mort et dans certaines conditions pathologiques; autodigestion. Après la mort, les membranes lysosomes deviennent plus perméables et les enzymes protéases pénètrent à lintérieur des cellules plasmatiques causant ainsi une auto-digestion. Laction de ces enzymes est arrêtée par la fixation.

AUTÓLISIS: Desintegración espontánea de tejidos o células por acción de sus propias enzimas, como ocurre después de la muerte, y en algunas condiciones patológicas; autodigestión. Después de la muerte, las membranas lisosomales son más permeables y los enzimas proteo líticos penetrarán en el plasma celular y causarán así una autodigestión. La acción de estas enzimas se detiene por fijación.

AUTOLISE: Desintegración espontánea de tecidos ou células por acción das súas propias encimas, como acontece despois da morte, e nalgunhas condicións patolóxicas; autodixestión. Despois da morte, as membranas lisosomais son máis permeables e os encimas proteolíticos penetrarán no plasma celular causando así unha autodixestión. A acción destas encimas detense por fixación.

AUTOLÍZIS: Önemésztés; önfeloldás; a szövetek vagy sejtek spontán szétesése saját autogén enzimjeik hatására, például a halál után vagy bizonyos kóros állapotok esetén. A halál után a lizoszóma-membránok áteresztőképessége megnövekszik és fehérjebontó enzimek kerülnek a citoplazmába, amelyek önemésztést okoznak. A fixálás ezeknek az enzimeknek a működését gátolja.

AUTOLYSE: Selvfordøyelse, selvoppløsning eller selvødeleggelse. Spontan nedbrytning eller oppløsning av vev eller celler ved hjelp av deres egne autogene enzymer som f.eks. etter død, eller under en del patologiske tilstander. Etter døden blir organismens lysosommembraner mer gjennomtrengelige og proteaseenzymer siver ut i celleplasmaet og forårsaker selvfordøyelse. Fiksering stopper aktiviteten til disse enzymene.

AUTOLIZA: Samotrawienie; samorozpuszczanie się; samorzutny rozpad tkanek lub komórek w wyniku działania ich własnych samorodnych enzymów, takich jakie występują po śmierci oraz w pewnych warunkach patologicznych. Po śmierci błony lizosomowe stają się bardziej przepuszczalne i enzymy proteolityczne będą przenikać do protoplazmy komórki i w ten sposób powodować jej samotrawienie. Utrwalanie zatrzymuje działanie tych enzymów.

Was this helpful?
Balığın temas etmesiyle hareket eden ve pelet yemleri dağıtan alet. Pek çok balık türü için bu besleyiciler kullanılabilir. Talep besleyici veya sarkaç besleyici olarak da adlandırılmaktadır. Bu besleyiciler genelde sarkaçlar tarafından hareket ettirilmektedir.


SELF-FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΤΑΪΣΤΡΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Συσκευή που διανέμει σβώλους τροφής όταν ενεργοποιείται από το ψάρι. Πολλά είδη ψαριών εκπαιδεύονται στην χρήση των συσκευών αυτών.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DALIMENTS: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE DEMANDA: Dispositivo que distribúe os gránulos alimentarios despois da súa activación polos peixes mesmos. Moitas especies de peixes poden ser adestrados no uso deste tipo de aparato. Chamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ÖNETETŐ: Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani az önetetők használatára. Gyakran ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.

SELVFÔRER: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK/PODAJNIK SAMOCZYNNY: Urządzenie, które wydaje pasze granulowane, a uruchamiane jest poprzez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być przyuczona do wykorzystywaniu tych karmników. Dotyczy to również karmników "na żądanie" lub "wahadłowych", które są zwykle uruchamiane przez ryby za pomocą wahadła.

Was this helpful?
Genellikle büyük ölçekli kültür tesislerinde yemi geniş alana yaybilmek için kullanılan özel bir otomatik yemlik. Sabit veya hareketli olabilirler: sabit tip genellikle bir hortuma bağlı hava püskürtücüsünün havuza doğru tutulmasıyla çalışır, çeşitli açıl


FEED CANNON: A specific type of automated feeder commonly used in large-scale culture to distribute feed over a wide area. They may be stationary or mobile: the former type is usually operated by air blown through a hose pointing towards the pond, the angle of which can be varied to reach different parts; the latter move on self-propelled feed trolleys. Often operated from a wagon pulled behind a truck while moving along dikes. Blowers may be automatic or fed by a central compressor controlling feed dose, si

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

SOUFFLEUR DALIMENTS: Distributeur d’aliments fréquemment employé pour disperser des aliments sur une surface importante. Peut être stationnaire ou mobile : dans le premier cas, les aliments sont distribués à travers un tuyau par un souffleur d’air. L’angle du tuyau est varié pour atteindre les différentes zones de culture. Les versions mobiles sont souvent montées sur des chariots autoporteurs. Souvent ce genre de distributeur est remorqué le long des digues. Les souffleurs peuvent être automatiques ou alimentés p

CAÑÓN ALIMENTADOR: Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a gran escala para distribuír el alimento por grandes superficies. Pueden ser fijos o móviles: los del primer tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través de una manguera dirigida hacia el estanque, pudiendose modificar el ángulo de aquella para alcanzar diferentes partes; los del segundo tipo se mueven mediante carros alimentadores autopropulsados. A menudo operados desde un carro tirado por un camión que

CANÓN ALIMENTADOR: Un tipo concreto de alimentador automático utilizado habitualmente en cultivos a grande escala para distribuír o alimento por grandes superficies. Poden ser fixos ou móbiles: os do primeiro tipo funcionan normalmente con aire insuflado a través dunha mangueira dirixida cara ao estanque, podéndose modificar o ángulo daquela para alcanzar diferentes partes; os do segundo tipo móvense mediante carros alimentadores autopropulsados. A miúdo operados dende un carro tirado por un camión que se despraza

ETETŐÁGYÚ: Speciális automata etetőtípus, amelyet nagyméretű haltenyésztő rendszerekben általánosan használnak a takarmány nagy területen történő eloszlatására. Lehet stabil vagy mozgó: az előbbi típust általában a tó felé irányuló csövön keresztülfújt levegő működteti, e cső szöge változtatható, hogy elérhesse a különböző részeket; az utóbbi önjáró etetőkocsikon mozog. Gyakran egy gáton haladó teherautó után rögzített utánfutóról működtetik. A fúvókák lehetnek automatikusak, vagy egy központi kompresszor

SENTRALFÔRINGSANLEGG: En spesiell type fôrautomat svært ofte brukt i storskala dam- eller merdoppdrett for å spre fôr over et stort område. Kan være stasjonære eller mobile. Førstnevnte er vanligvis betjent av en luftstrøm gjennom en slange som peker mot oppdrettsenheten og som kan justeres for å nå forskjellige områder. Sistnevnte beveger seg med selvgående fôrvogner. Blir ofte betjent fra en vogn trukket av et kjøretøy langs dammene. Sentralfôringsanlegg kan være automatiske eller bli tilført fôr fra en sentral kom

ARMATKA PASZOWA: Specyficzny typ automatycznego podajnika paszy stosowany w hodowlach wielkotowarowych do rozprowadzania paszy na dużym obszarze. Podajniki te mogą być stacjonarne lub ruchome. Stacjonarne najczęściej wykorzystują powierze wydmuchiwane przez wąż skierowany ku stawowi, przy czym kąt nachylenia węża można zmieniać, tak by pasza dotarła do różnych części stawu; podajniki ruchome poruszają się na samobieżnych platformach; często znajdują się w wózku ciągnionym przez ciężarówkę jadącą wzdłuż grobli. N

Was this helpful?
Ölüm sonrası yapılan bir çalışma ve tanımlama.


AUTOPSY: A post-mortem examination and its description.

ΑΥΤΟΨIΑ: Η μεταθανάτια εξέταση και η περιγραφή της.

AUTOPSIE: Examen post-mortem et sa description.

AUTOPSIA: Examen post-mortem y su descripción.

AUTOPSIA: Exame post mortem e a súa descrición.

BONCOLÁS: Halál utáni (post mortem) vizsgálat és annak leírása.

AUTOPSI: Post mortem undersøkelse og en beskrivelse av organismen.

AUTOPSJA: Pośmiertne badanie i jego opis.

Was this helpful?
Olgunlaşmış yumurtaların atıldığı ovaryumdan başlayıp dış geçite kadar devam eden tüp.


OVIDUCT: A tube leading from the ovary to the exterior via which the mature ova are expelled.

ΩΑΓΩΓΟΣ: Σωλήνας που οδηγεί από την ωοθήκη στο εξωτερικό του σώματος, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ώριμα αυγά.

OVIDUCTE: Conduit reliant lovaire à lextérieur par lequel loeuf mature est expulsé.

OVIDUCTO: Conducto que liga el ovario con el exterior y por el cual se expulsan los huevos.

OVIDUCTO: Conduto que liga o ovario co exterior e polo cal se expulsan os óvulos maduros.

PETEVEZETÉK: A petefészekből a külvilágba vezető cső, amelyen keresztül az érett peték (ikrák) kiürülnek.

OVIDUKT (EGGLEDER): Kanal som leder fra ovarium til utsiden, som de modne eggene skilles ut gjennom.

JAJOWÓD: Rurka prowadząca z jajnika na zewnątrz ciała, przez którą dojrzałe jaja są wyrzucane.

Was this helpful?
Neslinin devamı için doğum yapma yerine yumurta bırakan hayvanlar; zıt. vivipar.


OVIPAROUS: Animals which lay eggs rather than give birth to live young; cf. viviparous.

ΩΟΤΟΚΟΣ: Ζώα που γεννούν αυγά μάλλον παρά ζωντανά μικρά. Πρβλ. Ζωοτόκος.

OVIPARE: Se dit des organismes qui pondent des œufs.

OVÍPARO: Dícese de organismos que depositan huevos.

OVÍPARO: Dise de organismos que poñen ovos, en lugar de dar a luz xuvenís vivos; cf. vivíparo.

PETERAKÓ (OVIPAR): Olyan állatok, amelyek petékkel szaporodnak, és nem szülnek élő, fiatal egyedeket, vö. elevenszülő.

OVIPARE (EGGLEGGENDE): Dyr som legger egg isteden for å føde levende unger. Jfr. vivipare (levendefødende).

JAJORODNY: Zwierzęta składające jaja, a nie rodzące żywe młode osobniki; porównaj: żyworodny.

Was this helpful?
Köpek balıklarında olduğu gibi, yumurtadan çıkmanın atılma esnasında gerçekleştiği, vücut içerisinde döllenen yumurta üretenler.


OVOVIVIPAROUS: Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.

ΩΟΖΩΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)

OVOVIVIPARE: Se dit des animaux qui produisent des oeufs fécondés dans le corps. Ces oeufs peuvent éclore avant lexpulsion, par exemple la roussette.

OVOVIVÍPARO: Dícese de animales que producen huevos fecundados en el cuerpo. Estos huevos pueden eclosionar antes de la expulsión; por ejemplo, el cazón.

OVOVIVÍPARO: Dise de animais que producen ovos que son fecundados no corpo, aínda que a expulsión pode acontecer antes da eclosión como pasa no cazón.

IKRASZÜLŐ (OVOVIVIPAR): Olyan állatok, amelyek a testükön belül megtermékenyített petéket (ikrákat) raknak. A kilökődés a kikelés előtt is bekövetkezhet, mint pl. a macskacápáknál.

OVOVIVIPARE: Produserer egg som befruktes inni kroppen, eggende kan støtes ut før klekking (f.eks. rødhai).

JAJOŻYWORODNE: Wytwarzające jaja, które są zapłodnione wewnątrz ciała, chociaż wydalanie może występować przed wylęganiem, jak np. u kolenia (Squalus acanthias).

Was this helpful?
Olgun yumurtanın bağ dokusundan dışarıya atılması, folikül.


OVULATION: The expulsion of a mature egg out of the surrounding tissue, the follicle.

ΩΟΡΡΗΞΙΑ: Η αποκόλληση ενός ώριμου αυγού από τον περιβάλλοντα ιστό, το ωοθυλάκιο.

OVULATION: Expulsion dun oeuf mature hors du tissu qui lentoure (la follicule).

OVULACIÓN: Expulsión de huevo maduro fuera del tejido que lo rodea (Folículo).

OVULACIÓN: Expulsión de ovo maduro fóra do tecido que o rodea (Folículo).

OVULÁCIÓ: Az érett petesejt kilökődése a környező szövetből (tüszőből).

OVULERING: Utstøtning av modne egg fra det omgivende vevet, follikelen.

OWULACJA: Wydalanie dojrzałego jaja z otaczającej tkanki, tj. pęcherzyka jajnika.

Was this helpful?
Kinolon grubu sentetik bir antibiyotik, bakterinin nükleik asit çoğalmasını engeller. Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde Aeromonas salmonicida ve Yersinia ruckerinin kontrolünde ruhsatlandırılmıştır.


OXOLINIC ACID: A quinolone antibiotic that interferes with nucleic acid replication in bacteria. It is licensed for use in Japan and some European countries for the control of Aeromonas salmonicida and Yersinia ruckeri.

ΟΞΟΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ: Αντιβιοτικό υδροκινόλης που παρεμποδίζει την αντιγραφή των νουκλεϊκών οξέων στα βακτήρια. Στην Ιαπωνία και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση του για την αντιμετώπιση των βακτηρίων Aeromonas salmonicida και Yersinia ruckeri.

ACIDE OXOLINIQUE: Antibiotique quinolone capable dinterférer avec la réplication des acides nucléiques chez les bactéries. Son utilisation dans le contrôle dAeromonas salmonicida et Yersinia ruckeri est autorisée au Japon et dans certains pays dEurope.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir en la replicación de los ácido nucleicos en las bacterias. Su utilización en el control de Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri esta autorizada en Japón y en algunos países de Europa.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir na replicación do ácido ribonucleico (ARN) en bacterias. A súa utilización no control de Aeromonas salmonicida e Yersinia ruckeri esta autorizada en Xapón e nalgúns países de Europa.

OXOLINSAV: A quinolon csoportba tartozó antibiotikum, amely a baktériumokban a nukleinsavak replikációját gátolja. Japánban és néhány európai országban engedélyezték az Aeromonas salmonicida és a Yersinia ruckeri által okozott betegségek kezelésére.

OKSOLINSYRE: Antibiotikum som virker inn på kopiering av nukleinsyrer i bakterier. Er gitt lov til bruk i Japan og noen europeiske land for kontroll av Aeromonas salmonicida og Yersinia ruckeri.

KWAS OKSOLINOWY (naz.handl. Gramurin): Antybiotyk chinolonowy, który przeszkadza w replikacji cząsteczki kwasu nukleinowego w bakteriach. Został on dopuszczony do stosowania w Japonii i niektórych państwach europejskich do zwalczania Aeromonas salmonicida i Yersinia ruckeri.

Was this helpful?
Organizmaların stabil çözünmüş konsantrasyonu sürdürme işlemi. Ozmotik basıncın geçirgen zarın her iki tarafında sürdürülmesi, i.e. ozmatik balans.


OSMOREGULATION: The process by which organisms maintain a stable solute concentration. The maintenance of osmotic pressure on each side of a semipermeable membrane, i.e. osmotic balance.

ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί διατηρούν στο σώμα τους σταθερή συγκέντρωση διαλελυμένων ουσιών. Η διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης εκατέρωθεν μιάς ημιπερατής μεμβράνης, δηλαδή η ωσμωτική ισορροπία.

OSMOREGULATION: Processus par lequel un organisme maintien une concentration stable délectrolytes. Le maintien dune pression osmotique de chaque côté dune membrane semiperméable; cest à dire un équilibre osmotique.

OSMOREGULACIÓN : Proceso por el cual un organismo mantiene una concentración estable de electrolitos. Mantenimiento de presión osmótica a cada lado de una membrana semipermeable; es decir equilibrio osmótico.

OSMORREGULACIÓN: Proceso polo cal un organismo mantén unha concentración estable de electrólitos. Mantemento da presión osmótica a cada lado dunha membrana semipermeable, é dicir, equilibrio osmótico.

OZMOREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a szervezetek fenntartják az oldatok megfelelő koncentrációját. Az ozmotikus nyomás fenntartása egy féligáteresztő hártya mindkét oldalán. Úm. ozmotikus egyensúly.

OSMOREGULERING: Prosessen der en organisme opprettholder stabil konsentrasjon av oppløste stoffer. Opprettholdelse av osmotisk trykk på hver side av en semipermeabel membran, dvs osmotisk balanse.

OSMOREGULACJA: Proces, w którym organizmy utrzymują stabilną koncentrację substancji rozpuszczonych. Utrzymywanie ciśnienia osmotycznego po każdej stronie półprzepuszczalnej błony, tj. utrzymywanie równowagi osmotycznej.

Was this helpful?
Suyun geçirgen bir zardan konsantresi düşük eriyikten konsantresi yoğun eriyiğe doğru akışını engellemek için gerekli olan basınç. Bir geçirgen zarın her iki tarafında eriyiklerle uygulanan fiziksel basınç.


OSMOTIC PRESSURE: The pressure needed to prevent water from flowing into a more concentrated solution from a less concentrated one across a semipermeable membrane. The physical pressure exerted by solutions on each side of a semipermeable membrane.

ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Η πίεση που απαιτείται γιά να εμποδίσει την ροή του νερού από ένα διάλυμα με χαμηλή συγκέντρωση προς ένα διάλυμα με υψηλότερη συγκέντρωση μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης που διαχωρίζει τα δύο διαλύματα. Η πίεση που ασκείται από τα διαλύματα σε κάθε πλευρά της ημιπερατής μεμβράνης.

PRESSION OSMOTIQUE: La pression nécessaire pour empêcher le flux deau à travers une membrane semiperméable à partir dune solution peu concentrée vers une solution de concentration plus importante. La pression physique exercée par des solutions de chaque côté dune membrane semiperméable.

PRESIÓN OSMÓTICA: Presión necesaria para impedir el flujo de agua a través una membrana semipermeable a partir de una solución poco concentrada hacia una solución de concentración más importante. La presión física ejercida por soluciones de cada lado de una membrana semipermeable.

PRESIÓN OSMÓTICA: Presión necesaria para impedir o fluxo de auga a través unha membrana semipermeable a partir dunha solución pouco concentrada cara a unha solución de concentración máis importante. A presión física exercida por solucións de cada lado dunha membrana semipermeable.

OZMOTIKUS NYOMÁS: Az a nyomás, amely megakadályozza a víz áramlását egy hígabb oldatból egy töményebbe, egy féligáteresztő hártyán keresztül. A féligáteresztő hártya két oldalán lévő oldatok által kifejtett nyomás.

OSMOTISK TRYKK: Trykket som trengs for å hindre vann i å strømme fra et områden med lav konsentrasjon av løste stoffer gjennom en semipermeabel membran og inn i et område med høy konsentrasjon av løste stoffer. Det fysiske trykket som utøves av løsninger på hver side av en semipermeabel membran.

CIŚNIENIE OSMOTYCZNE: Ciśnienie potrzebne do zapobieżenia przepływowi wody przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o mniejszej koncentracji do roztworu o większej koncentracji. Ciśnienie fizyczne wywierane przez roztwory na każdą stronę błony półprzepuszczalnej.

Was this helpful?
Oksijenin özel moleküler (allotropik) hali. Ozon molekülü üç oksijen molekülü ihtiva eder (bir molde 48.00 gram moleküler ağırlık). Ozon bilinen dördüncü en güçlü oksidasyon ajanıdır (sadece F2, F2O, ve O• daha iyidir) ve şu reaksiyonla ilgili oksidasyon mekanizmasına sahip olduğu düşünülmektedir: O3 -> O2 + O•, burada açığa çıkan oksijen serbest radikal reaksiyon yolu ile yüksek enerjili bir oksidasyon üretmektedir. Suyla yapılan eriyiklerde


OZONE: A specific molecular (allotropic) state of oxygen. The ozone molecule contains three oxygen (molecular weight of 48.00 grams per mole). Ozone is the fourth most powerful oxidizing agent known (only F2, F2O, and O• are better) and is thought to have a mechanism of oxidation related to the following reaction: O3 -> O2 + O•, where nascent oxygen produces a high-energy oxidation via free radical reaction. The decomposition of ozone in aqueous sol

ΟΖΟΝ: Ειδική μοριακή (αλλοτροπ2, F2Ο και ΟΞ) και θεωρείται ότι ο οξειδωτικός μηχανισμός του σχετίζεται με την αντίδραση: Ο3 -> Ο2 + Ο, όπου η υψηλή οξειδωτική δράση του οξυγόνου "εν τω γενάσθαι" οφείλεται σε αντιδράσεις ελευθέρων ριζών. Η διάσπαση του όζοντος σε υδατικά διαλύματα οδηγά στην παραγωγή βραχύβιων ελεύθερων ριζών. Η ταχύτητα της διάσπασης εξαρτάται από την σύνθεση και τις ιδιότητες του διαλύματος, την περιεκτικότητά του σε οργανικές ενώσεις, το p

OZONE: Forme moléculaire spécifique (allotropique) de loxygène, composée de trois atomes doxygène et de poids moléculaire de 48 grammes/mole. Lozone est le quatrième plus puissant agent oxydant connu (derrière F2, F2O et O•). On pense que son mécanisme doxydation suit la réaction O3 -> O2 + O•, avec production doxygène et dun radical libre oxydant de forte énergie. Les molécules dozone se décomposent en milieux aquatiques produisant des radicaux lib

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de oxígeno, compuesta de tres átomos de oxígeno y con peso molecular de 48 gramos/mol. El ozono es el cuarto agente más oxidante conocido (por detrás de F2, F2O y O•). Se piensa que su mecanismo de oxidación sigue la reacción O3 O2 + O•, con producción de oxígeno y de un radical libre oxidante. Las moléculas de ozono se descomponen en medios acuáticos produciendo radicales libres con una vida media muy

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de osíxeno, composta de tres átomos de osíxeno e con peso molecular de 48 gramos/mol. O ozono é o cuarto axente máis oxidante coñecido (por detrás de F2, F2O e O•). Pénsase que o seu mecanismo de oxidación segue a reacción O3 O2 + O• no que o osíxeno orixinado produce unha oxidación altamente enerxética mediante a reacción do radical libre. As moléculas de ozono descompóñense en medios acuáticos produc

ÓZON: Az oxigén különleges (allotróp) molekuláris formája. Az ózonmolekula három oxigénatomot tartalmaz (molekuláris tömege 48,00 g/mol). Az ózon a harmadik legerősebb ismert oxidálószer (csak a F2, F2O, és O• erősebb nála), és oxidáló hatásának alapja valószínűleg a következő reakció: O3 -> O2 + O•, ahol a keletkező oxigén szabadgyök-reakcióba lép, ezzel erős oxidációt okoz. Az ózon vizes oldatokban rövidéletű szabadgyökök útján bomlik le. A lebomlá

OZON: Spesifikk molekylær form for oksygen, der tre oksygenatomer (O32, F2O og O• er sterkere). Har en oksidasjonsmekanisme som henger sammen med følgende reaksjon: O3 -> O2 + O•, der O produserer en høyenergi oksidasjon via en fri radikal. Spalting av ozon i vannholdige løsninger skjer via radikaler med kort levetid. Hastig

OZON: Swoisty, cząsteczkowy (alotropowy) stan tlenu. Cząsteczka ozonu zawiera trzy atomy tlenu (masa cząsteczkowa 48,0 g/mol). Ze znanych utleniaczy ozon jest czterokrotnie silniejszym środkiem (lepsze są tylko F2, F2O i O•) i przypuszcza się, że posiada mechanizm utleniania zbliżony do następującej reakcji: O3 -> O2 + O•, gdzie powstający tlen wywołuje wysokoenergetyczne utlenianie przez reakcję wolnych rodników. Rozpad ozonu w roztworach wodnych

Was this helpful?
Bir elektirk akımı ile oksijen veya havadan ozon ve diğer radikalleri üreten bir cihaz. Ozonizerler genellikle ozonun ve diğer radikallerin bir dizi ara oksijenasyon safhasını üretirler böylece ozonlama tek başına O3 yerine tüm radikal oksidantlarla ortamı arıtma prensibini içerir.


OZONIZER: An apparatus that produces ozone and other radicals from oxygen or air in an electrical discharge. Ozonizers normally produce a number of intermediary oxygenation stages of ozone and other radicals so that ozonation includes in principle the treatment of media with total radical oxidants rather than with O3 alone.

ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ: Συσκευή η οποία μετατρέπει με τη βοήθεια ηλεκτρικών εκκενώσεων το οξυγόνο (ή τον αέρα σε όζον. Η παραγωγή όζοντος συνοδεύεται από την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Η οζόνωση ενός μέσου βασίζεται κυρίως στις αντιδράσεις αυτών των οξειδωτικών ριζών παρά στην δράση του καθαρού όζοντος

OZONISEUR: Générateur dozone et de radicaux libres à partir doxygène ou dair par lintermédiaire dune décharge électrique. Les ozoniseurs produisent normalement un nombre de stades doxygénation intermédiaires dans la production dozone et dautres radicaux libres de telle façon que leau soit traitée par des radicaux oxydants plutôt que par lO3 seul.

OZONIZADOR: Generador de ozono y de radicales libres a partir de oxígeno o de aire con descarga eléctrica. Los ozonizadores producen normalmente un número de estados de oxigenación intermediarios en la producción de ozono y de otros radicales libres, de tal manera que el agua esté tratada por radicales oxidantes que por el O3 solo.

OZONIZADOR: Xerador de ozono e de radicais libres a partir de osíxeno ou de aire con descarga eléctrica. Os ozonizadores producen normalmente un número de estados de osixenación intermedos de ozono e doutros radicais libres, de tal maneira que a auga estea tratada polo total dos radicais oxidantes máis que por o O3 só.

ÓZONIZÁLÓ: Elektromos kisülésekkel oxigénből vagy levegőből ózont és szabadgyököket előállító berendezés. Az ózonizálók általában az ózon köztes oxigenáltsági állapotait állítják elő, ezért az ózonálás gyakran a közeg oxigéngyökökkel és nem csak tiszta ózonnal való kezelését is jelenti.

OZONGENERATOR: Apparat som produserer ozon og andre radikaler fra oksygen eller luft i et elektrisk felt. Ozongeneratorer produserer vanligvis flere mellomliggende oksigeneringssteg av ozon og andre radikaler, derfor inkluderer ozonbehandling i prinsippet behandling av medium med flere radikaloksidanter snarere enn med O3 alene.

OZONATOR/OZONIZATOR: Aparat, który w wyładowaniach elektrycznych produkuje ozon i inne rodniki z tlenu lub powietrza. Ozonatory zazwyczaj produkują wiele pośrednich stadiów ozonu i innych rodników, dlatego ozonowanie polega tu w zasadzie na traktowaniu środowiska ogólną liczbą rodników substancji utleniających, a nie samego O3.

Was this helpful?
Sıvı veya gaz bir maddenin ozon ile mualamele edilmesi işlemi. Akuakültürde ozonlama genellikle organik materyalin indirgenmesinde ve/veya suyun hedef patojenlerden dezenfekte edilmesi için kullanılır. Yine içme suyundaki koku ve tadı arındırmak için sucul ortamların sterilize edilmesi için de kullanılır.


OZONATION: A process by which a substance, fluid or gas is treated with ozone. In aquaculture ozonation is usually employed to degrade organic substances which are dissolved in water and/or to disinfect water from target pathogens. It is also used to sterilize aquatic media, to remove taste and odour from drinking water.

ΟΖΟΝΩΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία μία υγρή ή αέρια ουσία υφίσταται κατεργασία με όζον. Στην υδατοκαλλιέργεια, η οζόνωση χρησιμοποιείται συνήθως γιά την διάσπαση οργανικών ουσιών που είναι διαλελυμένες στο νερό και/η γιά την αποστείρωση νερού από ορισμένα παθογόνα. Χρησιμοποιείται ακόμη για αποστείρωση υδατικών μέσων και την απάλειψη της γεύσης και της οσμής από το πόσιμο νερό.

OZONISATION: Procédé par lequel une substance fluide est traitée par lozone. En aquaculture lozonisation est couramment employée pour dégrader les substances organiques dissoutes dans leau, et la désinfecter par rapport à certains agents pathogènes cibles. Utilisé également afin de stériliser les milieux aquatiques et pour enlever goût et odeur à leau potable.

OZONIZACIÓN: Procedimiento por el cual una sustancia fluida es tratada por ozono. En acuicultura la ozonización es corrientemente utilizada para degradar las sustancias orgánicas disueltas en agua, y desinfectarla de ciertos agentes patógenos. Utilizada también para esterilizar los medios acuáticos y para quitarle el sabor y el color al agua potable.

OZONIZACIÓN: Procedemento polo cal unha substancia fluída ou gasosa é tratada por ozono. En acuicultura a ozonización é correntemente utilizada para degradar as substancias orgánicas disoltas en auga, e/ou desinfectala de certos axentes patóxenos. Utilizada tamén para esterilizar os medios acuáticos e para quitarlle o sabor e a cor á auga potable.

ÓZONIZÁLÁS: Folyadékok és gázok ózonos kezelése. Az akvakultúrában az ózonizálást a vízben oldott szerves anyagok lebontására és/vagy a víz fertőtlenítésére használják. Az ivóvíz sterilizálására, íz- és szagmentesítésére is alkalmas.

OZONERING: Prosess der en substans, væske eller gass blir behandlet med ozon. I akvakultur brukes ozonbehandling for å bryte ned organiske substanser som er løst i vannet og/eller for å desinfisere vann for sykdomsfremkallende organismer. Brukes også for sterilisere akvatiske medier, og for å fjerne smak og lukt fra drikkevann.

OZONOWANIE: Proces, w którym substancja, płyn lub gaz są poddawane działaniu ozonu. W akwakulturze, ozonowanie jest zazwyczaj stosowane w celu degradacji substancji organicznych, które są rozpuszczone w wodzie i/lub usunięcia z wody czynników chorobotwórczych. Jest ono również używane do sterylizacji środowiska wodnego, a także usunięcia z wody pitnej nieprzyjemnego smaku i zapachu.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES