AMC LIMITED

M

Hafif gümüşi beyaz temel makro-nütrient metalik element (havada kolaylıkla paslanır) ve yoğun beyaz bir alev ile magnezyum okside yanar.


MAGNESIUM (Mg): An essential macro-nutrient a light silvery white metallic element (that tarnishes easily in air) and burns with an intense white flame to magnesium oxide.

ΜΑΝΓΗΣΙΟ: Βασικό μακροθρεπτικό ασημόλευκο μεταλλικό συστατικό το οποίο οξειδώνεται στον αέρα εύκολα, καίγεται με μια έντονη λευκή φλόγα και μετατρέπεται σε οξείδιο του μαγνησίου.

MAGNESIUM (Mg): Elément nutritif essentiel, métal dun blanc légèrement argenté, qui se ternit facilement à lair, et brûle dune flamme blanche et intense pour donner de loxyde de magnésium.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico blanco ligeramente plateado (que se empaña fácilmente al aire) y arde con una intensa llama blanca convirtiéndose a óxido de magnesio.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico branco lixeiramente prateado (que se embaza doadamente ao aire) e arde cunha intensa lapa branca converténdose a óxido de magnesio.

MAGNÉZIUM (Mg): Esszenciális makrotápanyag, világos ezüstfehér színű fémes elem (levegőn könnyen megfakul), amely intenzív fehér lánggal magnézium-oxiddá ég el.

MAGNESIUM: Et essensielt makronæringsstoff; lett, sølvhvitt metallisk grunnstoff (som anløper fort i luft) som brenner med en intens hvit flamme til magnesiumoksid.

MAGNEZ (Mg): Niezbędny makroelement, lekko srebrzysto-biały pierwiastek metaliczny, który łatwo czernieje na powietrzu a zapalony płonie intensywnym białym płomieniem tworząc tlenek magnezu.

Was this helpful?
Balıkları ve diğer omurgalıların spesifik immun sistemin bir bileşenidir. MHC, MHC Sınıf I ve Sınıf II MHC glycoproteins dahil hücre yüzey moleküllerinde kodlanmış bir grup gendir.Balık MHC memeli MHC benzer gibi görünüyor. MHC balık, MHC memeliye benzer gibi görünüyor bu yüzden bağlanabilir ve mevcut antigenic peptidler olabilir. Gelecekte, belirli MHC genotipler için seçici yetiştirmede hastalık direnci artıracağı muhtemeldir.


MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): A component of the specific immune system of fish and other vertebrates. The MHC is a cluster of genes encoding cell surface molecules including MHC Class I and MHC Class II glycoproteins. Fish MHC seems to be similar to mammalian MHC; it is therefore likely that it can bind and present antigenic peptides. It is probable that, in future, selective breeding for certain MHC genotypes will increase disease resistance.

ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC): Παράγοντας του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών και άλλον σπονδυλωτών. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα γονιδίων το οποίο κωδικοποιεί μεμβρανικά μόρια των κυττάρων, συμπεριλαμβανόμενων και των MHC Κλάση I και MHC Κλάση II γλυκοπρωτεϊνών. Η MHC των ψαριών φαίνεται πως έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των θηλαστικών και για αυτό πιστεύεται πως πιθανόν να προσδένει και να διατηρεί πεπτίδια των αντιγόνων. Πιθανότατα στο μέλλον να γίνεται επιλεκτική γονιμοποίηση ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένοι MHC

COMPLEXE D’HISTOCOMPATIBILITÉ MAJEURE (CHM) : Groupe de gènes qui codent pour des protéines du système immunitaire adaptatif des vertébrés. Ces glycoprotéines comprennent les CMH classe I et classe II qui sont importantes dans la présentation de peptides antigéniques aux cellules T chez les vertébrés supérieurs. Les similarités entre les CMH de vertébrés supérieurs et de poissons suggèrent un fonctionnement semblable chez ces derniers. Les programmes de sélection génétiques de certains génotypes de CHM pouraient augmenter la résistance aux

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (CMH-MHC): Componente del sistema inmune específico de peces y vertebrados. El MHC es un conjunto de genes que codifican moléculas de superficie celular como las glucoproteínas de Clase I y clase II MHC. El complejo en peces es similar al de mamíferos y por lo tanto puede unirse y presentar péptidos antigénicos. En un futuro próximo será posible la selección genética de genotipos MHC que puedan mejorar la resistencia a las enfermedades.

COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (CMH-MHC): Compoñente do sistema inmune específico de peixes e outros vertebrados. O MHC é un conxunto de xenes que codifican moléculas de superficie celular como as glicoproteínas de Clase I e clase II MHC. O complexo MHC en peixes é similar ao de mamíferos e polo tanto pode unirse e presentar péptidos antixénicos. Nun futuro próximo será posible a selección xenética de xenotipos MHC que poidan mellorar a resistencia ás enfermidades.

FŐ HISZTOKOMPATIBILITÁSI KOMPLEX (MHC): A halak és más gerincesek specifikus immunrendszerének alkotórésze. Az MHC olyan géncsoport, amely az MHC I és MHC II osztályba tartozó sejtfelszíni glikoproteineket kódolja. A halakban lévő MHC az emlős MHC-hez hasonló, emiatt valószínű, hogy képes megkötni és kifejezni az antigének peptidjeit. Valószínű, hogy a jövőben bizonyos MHC-genotípusok szelektív tenyésztésével sikerül a betegséggel szemben ellenállóbb fajtákat kitenyészteni.

VEVSTYPE-ANTIGENER (MHC): Den engelske forkortelsen MHC brukes oftest på norsk. Komponent i det spesifikke immunforsvaret hos fisk og andre vertebrater. MHC er en gruppe gener som koder for molekyler på celleoverflaten, inkludert MHC-klasse I og MHC-klasse II-glykoproteiner. MHC-antigener hos fisk ligner MHC-antigener hos pattedyr, og det er derfor sannsynlig at de kan binde og presentere (for immunforsvaret) antigene peptider. Det er sannsynlig at framtidig seleksjon for visse MHC genotyper vil forbedre sykdomsresistens

GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (GUZT): Składnik specyficznego systemu immunologicznego ryb i innych kręgowców. GUZT jest zgrupowaniem genów kodujących powierzchniowe cząsteczki komórki włączając GUZT Klasy I i GUZT Klasy II glikoproteidów. GUZT ryb wydaje się być podobny do GUZT ssaków, dlatego prawdopodobnym jest, że może on wiązać obecne peptydy antygenowe. Możliwe jest, że w przyszłości selektywne rozmnażanie w pewnych genotypach GUZT może zwiększyć odporność na choroby.

Was this helpful?
Retiküloendotelyal sisteme ait olan fagositik bir hücre, bu balıkların inflmasyonundan (yangı, iltihap) açık bir şekilde majof fagositik hücredir.


MACROPHAGE: A phagocytic cell belonging to the reticuloendothelial system. This is apparently the major phagocytic cell in fish inflammation.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Φαγοκύτταρο που ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Εμφανώς αυτό είναι το κύριο φαγοκύτταρο στην φλεγμονή των ιχθύων.

MACROPHAGE (subst.): Cellule phagocyte appartenant au système réticuloendothélial. Chez les poissons, le macrophage semble être la principale cellule phagocyte associée à linflammation.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertenece al sistema retículoendotelial. En peces, el macrófago parece ser la principal célula asociada a la inflamación.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertence ao sistema retículoendotelial. O macrófago parece ser a principal célula fagocítica asociada á inflamación en peixes.

MAKROFÁG: A retikulo-endoteliális rendszerhez tartozó fagocitáló sejt. A gyulladásos reakciók legfontosabb fagocitáló sejtje.

MAKROFAG: Fagocyterende celle tilhorende det retikuloendotele systemet. Trolig den viktigste fagocyterende cellen ved betennelse hos fisk.

MAKROFAG: Fagocytarna komórka należąca do systemu siateczkowo-śródbłonkowego. Najwidoczniej jest to główna komórka fagocytarna w zapaleniu u ryb.

Was this helpful?
Nispeten iri parçalar halindeki besinlerle beslenen formlar,


MACROPHAGOUS: Feeding on relatively large particles of food.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με σχετικά μεγάλα τεμάχια τροφής. Πρβ. μικροφάγος.

MACROPHAGE (adj.): Se nourrisant de particules de taille relativement importante.

MACRÓFAGO (adj.): Que se alimentan de partículas de talla relativamente importante.

MACRÓFAGO (adx.): Que se alimenta de partículas de alimento de relativo gran tamaño.

MAKRO-FÁG: Nagyméretű szemcsékből álló táplálékot fogyasztó.

MAKROFAG (evne til fagocytose): Spiser relativt store partikler, jfr. mikrofag.

MAKROFAGOWY: Odżywiający się stosunkowo dużymi cząsteczkami pokarmu; porównaj: mikrofagowy.

Was this helpful?
Deniz otları gibi uzun bitkiler ve özellikle bir çeşit deniz algi gibi akuatik formları için kullanılan makroskobik büyük bir bitki.


MACROPHYTE: A large macroscopic plant, used especially of aquatic forms such as kelp, and tall plants such as sea grasses.

ΜΑΚΡΟΦΥΤΟ: Μεγάλο μακροσκοπικό φυτό. Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως γιά υδρόβιες μορφές όπως τα Λαμιναριοειδή και ανώτερα φυτά.

MACROPHYTE: Grande plante macroscopique; se dit souvent pour décrire les grandes algues telles que les laminaires.

MACRÓFITO: Gran planta macroscópica; se usa a menudo para describir grandes algas tales como la laminarias.

MACRÓFITO: Planta macroscópica; o termo úsase a miúdo para grandes algas tales como laminarias ou plantas mariñas como as posidonias.

MAKROFITON: Nagyméretű növény. Főleg vízinövényeket, például hínár- és tengeri fűféléket jelöl.

MAKROFYTT: Stor makroskopisk plante, brukt spesielt om akvatiske former som tare og høye planter som sjøgress.

MAKROFITY: Duże rośliny makroskopowe, których nazwa jest stosowana głównie do roślinności wodnej, takiej jak brunatnice i wysokie rośliny, jak np. trawa morska, a w stawach i jeziorach m.in. trzcina oraz pałka wąsko- i szerokolistna.

Was this helpful?
(1) Omurgalılarda üst çene kemiği, (2) Krustaselerde besinleri böcek ve myripoad gibi besin maddelerini tutmaya ve koparmaya yarayan ağız parçası


MAXILLA: (1) Bone in the upper jaw of vertebrates. (2) Mouth appendages of crustaceans,insects and myriapods, which handle the food.

ΓΝΑΘΟI: (1) Οστούν της άνω σιαγόνας στα σπονδυλόζωα. (2) στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία χειρίζονται την τροφή.

MAXILLE: (1) Pièce osseuse de la machoire supérieure des Vertébrés;( 2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et Myriapodes, servant à la manipulation de la nourriture.

MANDÍBULA: (1) Pieza ósea maxilar de vertebrados; (2) Piezas pares bucales de crustáceos, insectos y miriápodos, que sirven para la manipulación de comida.

MAXILAR SUPERIOR: (1) Peza ósea mandibular superior de vertebrados. (2) Apéndices de crustáceos insectos e miriápodos, cos que manipulan o alimento.

MAXILLA: (1) A gerincesek felső állkapocscsontja. (2) A rákok, rovarok és soklábúak (Myriapoda) szájfüggeléke, amely a táplálékot tartja.

MAXILLA: (1) Bein i overkjeven hos virveldyr (vertebrater). (2) Munndeler som håndterer mat hos krepsdyr, insekter og myriapoder.

KOŚĆ SZCZĘKOWA: (1) Kość w górnej szczęce kręgowców. (2) Odnóża gębowe skorupiaków, owadów i wiji, którymi rozdrabniają i przeżuwają pokarm.

Was this helpful?
Bir balığın en fazla yiyebileceği gıda, doyum payı, bir öğün veya bir günlük yiyeceğin vücut ağırlığına oranı olarak da ifade edilir.


MAXIMUM RATION: The satiation ration, i.e the point at which fish will not eat any more; expressed as percentage body weight per meal or per day.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Το σιτηρέσιο κορεσμού, δηλ. το σημείο μετά το οποίο τα ψάρια δεν τρώγουν πλέον, εκφρασμένο ως ποσοστό του σωματικού βάρους ανά γεύμα ή ανά ημέρα.

RATION MAXIMUM: La ration de satiété, cest-à-dire, le point à partir duquel le poisson ne peut manger davantage. Exprimée en pourcentage du poids du corps par aliment ou par jour.

RACIÓN MÁXIMA: Ración de saciedad, es decir, el punto a partir del cual el pez no puede comer más. Expresada en porcentaje de peso corporal por alimento o por día.

PORCIÓN MÁXIMA: Porción de saciedade, é dicir, o punto a partir do cal o peixe non pode comer máis. Expresada en porcentaxe de peso corporal por comida ou por día.

MAXIMÁLIS ADAG: A telítési adag, vagyis az a mennyiség, amelynél a halak nem esznek meg többet; a testtömeg százalékában fejezik ki, egy alkalomra vagy egy napra vetítve.

MAKSIMALRASJON: Punktet der fisken ikke vil spise mer. Uttrykt som prosent kroppsvekt per måltid per dag. Fôring utover maksimalrasjon vil gi spillfôr.

DAWKA MAKSYMALNA: Dawka zaspokajająca potrzeby, tj. punkt, przy którym ryby nie chcą już więcej pobierać pokarmu; wyrażana jako odsetek masy ciała do m. pokarmu lub na dzień.

Was this helpful?
Mantar enfeksiyonlarınının ve dış protozoanların kontrolünde kullanılan etkili anilin bir boyadır. Ancak çinko klorit tuzu oldukça toksikken oksalat tuzu daha az toksik etkiye sahiptir. Bunların kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmış veya kullanımından vazgeçilmiştir.


MALACHITE GREEN: Aniline dye effective in the control of fungal infections and external protozoans. Whereas zinc chloride salt is highly toxic, oxalate salt is less toxic. Its use is discouraged or banned in certain countries.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ: Χρωστική ανιλίνης αποτελεσματική στον έλεγχο των μυκητιακών μολύνσεων και των εξωπαρασιτικών πρωτοζώων. Αλας χλωριούχου ψευδαργύρου πολύ τοξικό, οξαλικό άλας λιγότερο τοξικό. Η χρήση του δεν είναι επιθυμητή σε μερικές χώρες.

VERT DE MALACHITE (Malachite): Colorant à base daniline efficace dans le traitement des infections fongiques et des protozoaires externes. Le sel de chlorure de zinc est très toxique alors que le sel oxalate est moins toxique.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz en el tratamiento de las infecciones fúngicas y de protozoos externos. La sal de cloruro de cobre es muy tóxica mientras que la sal oxalato es menos tóxica.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz no tratamento das infeccións fúngicas e de protozoos externos. Mentres que o sal de cloruro de cinc é sumamente tóxico, o oxalato é menos tóxico. O seu uso está prohibido en certos países.

MALACHITZÖLD: Külső egysejtű élősködők és gombás fertőzések ellen hatásos, anilin szerkezetű festék. A cink-klorid só súlyosan, az oxalátsó kevéssé mérgező. Használatát sok országban ellenzik vagy tiltják.

MALAKITTGRØNT: Anilint fargestoff effektivt ved kontroll av soppinfeksjoner og ytre protozoer (encelledyr). Brukes som profylaktisk behandling mot soppangrep på egg fra laksefisk, frem til øyerognstadiet. Er kreftfremkallende for mennesker.

ZIELEŃ MALACHITOWA: Barwnik anilinowy skuteczny w zwalczaniu zakażenia grzybiczego i pasożytniczymi pierwotniakami zewnętrznymi. Natomiast sól chlorku cynkowego jest wysoce toksyczna, a sól kwasu szczawiowego jest mniej toksyczna. W niektórych krajach jej użycie jest odradzane lub zakazane.

Was this helpful?
Doğal değişkenlik sınırları haricinde vücudun veya bir kısmının normal renginden sapması.


MALPIGMENTATION: The deviation of the colour of the body or part of it from the normal, beyond the limits of natural variability.

ΔΥΣΧΡΩΜIΑ: Η απόκλιση του χρώματος του σώματος ή μέρους του από το κανονικό, πέρα από τα όρια της φυσικής ποικιλομορφίας.

DYSPIGMENTATION: Modification de la coloration normale de lensemble ou dune partie du corps, en deça des limites de variabilité naturelle.

DESPIGMENTACIÓN: Modificación de la coloración normal de todo o de una parte del cuerpo, más allá de los límites de la variabilidad natural.

MALA PIGMENTACIÓN: Modificación da coloración normal de todo ou dunha parte do corpo, máis alá dos límites da variabilidade natural.

PIGMENTÁCIÓS ZAVAR: A test vagy egy testrész színének olyan mértékű eltérése a normálistól, amely meghaladja a természetes változékonyság határait.

FEILPIGMENTERING: Avvik i farge av kropp eller deler av kropp fra det normale, utenfor grensene for naturlig variasjon.

ZŁA PIGMENTACJA : Odchylenie koloru ciała, całego lub jego części od normalnej poza naturalnymi granicami zmienności.

Was this helpful?
(1)Omurgalılarda alt çene, (2) Krustaselerde (kabuklular) ağzın hemen yakınında yer alan, besin maddelerinin dışardan alınarak parçalamaya ve çiğnemeye yardımcı oan ağzın bir çift parçası


MANDIBLES: (1) The lower jaw of vertebrates. (2) Paired mouthparts of crustaceans, insects and myriapods used to chew and crush the food outside the body.

ΓΝΑΘΟI (ΚΑΤΩ), ΣIΑΓΟΝΕΣ: (1) Η κάτω σιαγόνα των σπονδυλωτών. (2) Τα ζεύγη στοματικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία γίνεται η εξωσωματική μάσηση και σύνθλιψη της τροφής.

MANDIBULES: (1) Machoire inférieure des Vertébrés. (2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et myriapodes utilisées pour broyer et mastiquer la nourriture en dehors du corps.

MANDÍBULAS: (1) Pieza bucal inferior en vertebrados. (2) Par de piezas bucales en crustáceos, insectos y miriápodos utilizadas para triturar y masticar comida fuera del organismo.

MANDÍBULAS: (1) Peza bucal inferior en vertebrados. (2) Pezas bucais pares de crustáceos, insectos e miriápodos utilizadas para triturar e mastigar a comida fóra do corpo.

MANDIBULA: (1) A gerincesek alsó állkapcsa. (2) A rákok, rovarok és soklábúak (Myriapoda) páros szájszerve, amely a táplálék testen kívüli megrágására és összezúzására szolgál.

MANDIBEL: (1) Underkjeve hos virveldyr (vertebrater). (2) Parede munndeler (kinnbakker) hos krepsdyr, insekter og myriapoder, som brukes til å tygge og knuse mat utenfor kroppen.

ŻUCHWY: (1) Dolna żuchwa u kręgowców. (2) Tworzące pary części gębowe skorupiaków, owadów i wiji, używane do przeżuwania i rozdrabniania pokarmu na zewnątrz ciała.

Was this helpful?
Bitkiler için temel mikro-nütrient/ kırmızımsı beyaz sert kırılgan metalik element.


MANGANESE (Mn): An essential micro-nutrient for plants/ a reddish-white hard brittle metallic element.

ΜΑΓΓΑΝΙΟ: Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο για τα φυτά/ ερυθρίζον με λευκή λάμψη, μεταλλικό στοιχείο.

MANGANESE (Mn): Micro-nutriment essentiel aux plantes. Elément métallique dur et cassant dun blanc rougeâtre.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico quebradizo duro y blanco rojizo.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico crebadizo duro e branco avermellado.

MANGÁN (Mn): A növények számára esszenciális mikrotápanyag/ vörösesfehér, kemény, törékeny fémes elem.

MANGAN: Et essensielt mikronæringsstoff for planter; rødhvitt, hardt, sprøtt, metallisk grunnstoff.

MANGAN (Mn): Mikroelement, niezbędny roślinom; czerwonawo-biały, twardy, kruchy pierwiastek metaliczny.

Was this helpful?
Kahverengi alglerden eksrakte edilen tıpta ve diyet tamamlayıcısı olarak kullanılan düz zincirli bir alkoldür.


MANNITOL: A straight-chain alcohol extracted from brown algae, used in medicine and as a dietary supplement.

ΜΑΝΙΤΟΛΗ: Αλειφατική αλκοόλη εξαγόμενη από τα φαιοφύκη. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

MANNITOL: Polyalcool extrait des algue brunes utiliséé en médecine et dans la supplémentation des aliments.

MANITOL: Polialcohol, extracto de algas utilizado en medicina y como suplemento de alimentos.

MANITOL: Alcohol de cadea recta extraido a partir de algas marrons, usado en medicina e como un suplemento dietético.

MANNITOL: Barnamoszatokból kivont normál szénláncú alkohol, amelyet gyógyászatban és táplálékkiegészítőként használnak.

MANNITOL: Rettkjedet alkohol ekstrahert fra brunalger (tang/tare), brukt i medisin og som kosttilskudd.

D-MANNIT: Alkohol o łańcuchu prostym ekstrahowany z brunatnic, używany w medycynie i jako dodatek dietetyczny.

Was this helpful?
Mantar için zehirli madde: akuakültürde, çeşitli mantara karşı ajanlar (örneğin: malahit yeşili) enfekte olmuş balıklar için kullanılmaktadır.


FUNGICIDE: Substances toxic to fungi; in aquaculture, a variety of fungicidal agents (e.g. malachite green) are used for treating infected fish.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ: Ουσίες τοξικές για τους μύκητες. Στην υδατοκαλλιέργεια, χρησιμοποιείται μια σειρά μυκητοκτόνων (π.χ. πράσινο του μαλαχίτη), για τη θεραπεία των μολυσμένων ψαριών.

FONGICIDE: Substances toxiques pour les champignons. En aquaculture, une variété dagents fongicides (par exemple, le vert de malachite, est utilisée pour traiter les poissons infectés.

FUNGICIDA: Substancies tóxicas para los hongos. En acuicultura, una variedad de agentes fungicidas (por ejemplo, ele verde de malaquita, es utilizada para tratar los peces infectados.

FUNXICIDA: Substancias tóxicas para os fungos. En acuicultura, unha variedade de axentes funxicidas (por exemplo, o verde de malaquita) é utilizada para tratar os peixes infectados.

GOMBAÖLŐK: A gombák számára mérgező anyagok; az akvakultúrában sokféle ilyen szert (pl. malachitzöldet) használnak a fertőzött halak kezelésére.

FUNGICID (SOPPDREPER/-MIDDEL): Stoff som er giftig for sopp. I akvakultur brukes en rekke ulike soppdrepende midler (f.eks. malakittgront) for å behandle infisert fisk og rogn.

FUNGICYDY, ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE : Substancje toksyczne dla grzybów; w akwakulturze: różnorodne środki grzybobójcze (np. zieleń malachitowa) są stosowane w zwalczaniu zakażenia ryb i ikry.

Was this helpful?
Deniz organizmalarının doğal habitatlarında veya örneğin, kafeslerde tanklarda yada kanallar gibi özel inşa edilmiş kapalı alanlarda yetiştirmesi, işletmesi ve hasat edilmesi


MARICULTURE: Cultivation, management and harvesting of marine organisms in their natural habitat or in specially constructed enclosures, e.g. pens, channels or tanks.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Καλλιέργεια, διαχείριση και συλλογή θαλάσσιων οργανισμών στο φυσικό τους ενδιαίτημα ή σε ειδικά κατασκευασμένους διαύλους και δεξαμενές.

MARICULTURE: La culture, gestion ou recolte dorganismes marins dans leur habitat naturel ou dans un système délevage conçu à cet effet.

MARICULTURA: Cultivo, gestión o recolecta de organismos marinos en su hábitat natural o en sistemas de cultivo concebidos para este fin.

MARICULTURA: Cultivo, xestión e recolección de organismos mariños no seu hábitat natural ou especialmente en recintos pechados como por exemplo en esteiros, canles ou tanques.

MARIKULTÚRA: Tengeri élőlények tenyésztése, gondozása és begyűjtése természetes környezetükben vagy speciális, létesített élőhelyeken, pl. ketrecekben, csatornákban vagy tartályokban.

MARINT OPPDRETT: Oppdrett og høsting av marine organismer i deres naturlige habitat eller i lukkede konstruksjoner, f.eks. merder, kanaler eller kar/tanker.

MARIKULTURA: Hodowanie, utrzymywanie i odławianie morskich organizmów w ich naturalnym środowisku lub w specjalnie skonstruowanych ogrodzeniach, np. klatki, kanały lub zbiorniki.

Was this helpful?
Bireylerin üzerine takılabilen üzerinde kişisel bilgilerin veya kodların yazılı olduğu küçük etiket. Vücut yapılarının içine sokulur ve bir bireyi populasyonları veya grupları daha sonra tanımak için kullanılan özel işaretleme yöntemidir.


MICROTAG: A minute form of tag, bearing identification marks or codes, which can be affixed on to, or more commonly in the case of microtags, wholly inserted into body structures in such a way that unique individuals, groups or populations can later be identified using the specific marks.

ΜΙΚΡΟΣΗΜΑΝΤΗΣ: Μικροσκοπική μορφή σημαντή που φέρει σημεία ή κωδικούς αναγνώρισης, επισυνάπτεται, ή (συχνότερα) εισάγεται εντελώς σε ένα τμήμα του σώματος, έτσι ώστε άτομα, ομάδες ή πληθυσμοί να είναι αργότερα αναγνωρίσιμοι.

MICROMARQUE: Minuscule plaque didentification portant des marques ou un code didentification et qui est fixé sur, ou plus souvent dans les structures corporelles de telle façon de permettre lidentification ultérieure des individus, des groupes ou des populations.

MICROMARCA: Placa de identificación minúscula que lleva marcas o código de identificación y que se fija sobre, o muy a menudo en estructuras corporales de tal manera que permiten la identificación ulterior de individuos, grupos o poblaciones.

MICROMARCA / MICROETIQUETA: Placa de identificación minúscula que leva marcas de identificación ou códigos e que pode ser fixada sobre o animal ou moi a miúdo, no caso das microetiquetas, inseridas dentro das estruturas corporais de xeito que permiten a posterior identificación de individuos, grupos ou poboacións.

MIKROJEL: Azonosító jelet vagy számot hordozó kisméretű jel, amelyet a testfelületre vagy (a mikrojelek esetén gyakrabban) a testbe rögzítenek olyan módon, hogy az egyes egyedek, csoportok vagy populációk később azonosíthatók legyenek az általuk hordozott jelek alapján.

MIKROMERKE: Små merker, med kjennetegn eller koder, som festes på eller injiseres inn i individuelle fisk. På denne måten kan individer eller grupper/populasjoner av fisk gjenkjennes ved senere anledninger (prøvetaking, gjenfangst). F.eks. pittags som leses av elektronisk.

MIKROZNACZKI: Znaczek bardzo małego rozmiaru, zawierający znaki lub kody identyfikacyjne, który − w przypadku mikroznaczków − może być przymocowany na/do ciała ryby, ale coraz częściej jest wprowadzany w całości do jego struktury, w taki sposób, aby znakowane osobniki, grupy lub populacje można było później zidentyfikować przy użyciu specjalnych detektorów.

Was this helpful?
Mideyle ilgili beze hastalığına neden olarak Ostrea edulis, e bulaşan bir Ascetosporandır. Yaz aylarında istiridyeler bir yaşına girdiklerinde bu hastalıktan kaynaklanan ölüm oranı en üst noktaya ulaşır. Bu parazit düşük oranlarda da olsa Fransa kıyılarındaki pasifik istiridyelerinde (Crassostrea gigas) de görülür.


MARTEILIA REFRINGENS: Ascetosporan that infects Ostrea edulis, producing digestive gland disease. Mortalities from this disease peak in summer when the oysters are one year old. The parasite has also been seen in low incidences of prevalence in the introduced pacific oyster (Crassostrea gigas) on the French coast.

MARTEILIA REFRINGENS: Ασκοσπόριο που προσβάλλει το στρείδι (Ostrea edulis) με αποτέλεσμα την ασθένεια των πεπτικών αδένων. Η θνησιμότητα από την ασθένεια αυτή παρουσιάζει έξαρση κατά το θέρος όταν τα στρείδια έχουν ηλικία ενός έτους. Το παράσιτο αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης σε μικρό στο εισαχθέν στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas) στις Γαλλικές ακτές.

MARTEILIA REFRINGENS: Actosporidé, parasite dOstrea edulis. Agent responsable de la maladie de la glande digestive. Un pic, dans le taux de mortalité dû à ce pathogène, est observé en été sur les huîtres dun an. Ce parasite infeste à faible prévalence lhuître pacifique (Crassostrea gigas) sur les côtes françaises.

MARTEILIA REFRINGENS: Actoespórido, parásito de Ostrea edulis. Agente responsable de la enfermedad de la glándula digestiva. En verano se observa un pico en la tasa de mortalidad de ostras de un año debido a este patógeno. Este parásito infesta con baja prevalencia la ostra pacífica (Crassostrea gigas) en la costas francesas.

MARTEILIA REFRINGENS: Ascetospora que infecta a Ostrea edulis producindo a enfermidade da glándula dixestiva. As mortalidades producidas por esta enfermidade teñen un pico en verán, cando as ostras teñen un ano de idade. O parasito tamén foi detectado aínda que cunha prevalencia baixa na ostra do Pacífico (Crassostrea gigas) introducida na costa francesa.

MARTEILIA REFRINGENS: Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik egysejtű élősködője, amely az emésztőmirigy megbetegedését okozza. A betegség által okozott elhullások leggyakrabban nyáron fordulnak elő, amikor az osztrigák egy évesek. Ezt az élősködőt néhányszor a betelepített csendes-óceáni osztrigákon (Crassostrea gigas) is megfigyelték a francia partok mentén.

MARTEILIA REFRINGENS: Sekksporesopp som infiserer flatøsters (Ostrea edulis), og gir sykdom i fordøyelseskjertelen. Dødligheten fra denne sykdommen er størst første sommeren når østersen er ett år gammel. Parasitten er også påvist i lite omfang på den introduserte stillehavsøstersen (iCrassostrea gigas) på franskekysten.

MARTEILIOSIS (Marteilia refringens): Ascetospory, które zakażają Ostrea edulis, wytwarzając chorobowy gruczoł trawienny. Śmiertelność spowodowana przez tę chorobę osiąga punkt szczytowy latem, kiedy ostrygi osiągają wiek jednego roku. Pasożyt ten był także spotykany w kilku przypadkach u introdukowanej ostrygi atlantyckiej (Crassostrea gigas) u wybrzeży Francji.

Was this helpful?
Bu hastalık keseli yavrularda yumurta kesesinin yanardöner görülmesiyle karakterizedir. Öncelikle oksijensiz kalıp boğulmalara sebep olur. Kuluçkahanelerde bu hastalık çoğunlukla kuluçkalıklara yeterli su gelmediğinde , düşük oksijen ve yüksek karbondioksit seviylerinde görülür.


BLUE-SAC DISEASE: A disease of sac fry characterized by opalescence of the yolk sac and caused by previous partial asphyxia. In hatcheries, the disease often occurs when insufficient water exchange in incubators leads to low oxygen levels and high carbon dioxide levels.

ΓΛΑΥΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥ: Ασθένεια του σάκου των ιχθυδίων που χαρακτηρίζεται από ιριδισμό (οπαλισμό) του λεκιθικού σάκου και οφείλεται σε μερική ασφυξία. Στα εκκολαπτήρια, συχνά εκδηλώνεται όταν ανεπαρκής αλλαγή νερού στους επωαστές οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα.

SAC VITELLIN BLEU: Maladie des larves à vitellus caractérisée par lopalescence du sac vitellin et provoquée par une asphyxie partielle subie préalablement. Cette maladie a lieu dans les écloseries quand les échanges deau sont insuffisants, créant un déficit en oxygène et un excédant en gaz carbonique.

SACO VITELINO AZUL: Enfermedad de larvas con vitelo caracterizada por opalecescencia del saco vitelino y provocada por una previa asfixia parcial. Esta enfermedad tiene lugar en los criaderos cuando el cambio de agua es insuficiente, creando déficit en oxígeno y exceso en dióxido carbónico.

SACO VITELINO AZUL: Enfermidade de larvas con vitelo caracterizadas pola opalecescencia do saco vitelino e provocada por unha previa asfixia parcial. Esta enfermidade ten lugar nos criadeiros cando o cambio de auga é insuficiente, e permítese descender os niveis de osíxeno e incrementar os de dióxido de carbono.

KÉKZSÁK-BETEGSÉG: A szikzsákos lárvák betegsége, amely a szikzsák opálosságával jellemezhető, és korábbi, részleges asphyxia okozza. A keltetőházakban ez a betegség leggyakrabban akkor jelentkezik, ha az inkubáció során elégtelen a vízcsere, emiatt alacsony az oxigén- és magas a szén-dioxid szint.

PLOMMESEKKVATERSOTT (“BLUE SAC DISEASE”): Sykdom karakteriseres ved unormalt store mengder væske i larvens plommesekk, skyldes en tidligere delvis asfyxi (kvelning). I klekkerier forekommer sykdommen ofte når utilstrekkelige mengder vann i inkubatorer fører til lave oksygennivåer og høye karbondioksidnivåer.

WODNIAK PĘCHERZYKA ŻÓŁTKOWEGO: Choroba woreczka żółtkowego wylęgu charakteryzująca się opalizacją i powiększeniem woreczka żółtkowego; spowodowana częściowym wcześniejszym podduszeniem oraz nagromadzeniem się surowiczego płynu o niebieskim zabarwieniu (stąd nazwa). W wylęgarniach jest chorobą często spotykaną, gdy w aparatach wylęgowych występuje niedostateczna wymiana wody powodująca spadki zawartości tlenu a wzrost dwutlenku węgla.

Was this helpful?
Balıkta mukus birkmesi, yetersiz ve kötü beslenme veya ektoparazitlerce derinin tahriş edilmesi balıkta mukus tolanmasına sebep olur.


BLUE-SLIME DISEASE: Excessive mucus accumulation on fish, usually caused by skin irritation caused by ectoparasites or malnutrition.

ΚΥΑΝΗ ΒΛΕΝΝΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ): Περίσσεια συγκέντρωσης βλέννας στο ψάρι, προκαλούμενη συνήθως από ερεθισμό του δέρματος λόγω εξωπαρασίτων ή κακής διατροφής.

MALADIE DU MUCUS BLEU: Accumulation excessive de mucus chez les poissons, souvent provoquée par lirritation de la peau par des ectoparasites ou par la malnutrition.

ENFERMEDAD DE LA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peces, a menudo provocada por irritación de la piel por ectoparásitos o por mala nutrición.

ENFERMIDADE DA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peixes, a miúdo provocada por irritación da pel por ectoparasitos ou por mala nutrición.

KÉKNYÁLKA-BETEGSÉG: Túlzott nyálka-felhalmozódás a hal bőrén. Általában a külső paraziták által okozott bőrirritáció vagy alultápláltság eredménye.

BLÅSLIMSYKE: Overdrevne mengder av slim på fisk, vanligvis forårsaket av irritasjon av skinn som igjen er forårsaket av ektoparasitter (ytre parasitter) eller feilernæring.

CHOROBA NIEBIESKIEGO ŚLUZU: Nadmierne nagromadzenie się śluzu na rybach, spowodowane zwykle podrażnieniem skóry wywołanej przez pasożyty zewnętrzne bądź niedożywieniem.

Was this helpful?
Cyanophyta, çekirdekleri yoktur ve pigmentleri kromaplastlarında bulunmayan tek alg dir. Bu pigmentler mavi pigmant fikosiyanin tarfından maskelenirler.


BLUE-GREEN ALGAE: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

ALGUES BLEUES-VERTES: Cyanophycées; algues primitives procaryotes (sans noyaux cellulaires) dans lesquelles les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des chloroplastes. Les pigments sont masqués par un pigment bleu, la phycocyanine.

ALGAS VERDE-AZULES: Cianofíceas; algas primitivas procariotas (sin núcleo celular) en las cuales los pigmentos fotosintéticos no están localizados en los cloroplastos. Los pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, la ficocianina.

ALGAS VERDE-AZUIS: Cianofícea; algas primitivas procariotas (sen núcleo celular) nas cales os pigmentos fotosintéticos non están localizados nos cloroplastos. Os pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, a ficocianina.

KÉK-ZÖLD ALGÁK: Cyanophyta, az egyetlen olyan algatörzs, amelynél a fotoszintetikus pigmentek nem alkotnak kromoplasztokat, és sejtmag sincs. A pigmentek a kék színű fikocianin miatt nem látszanak.

BLÅGRØNNALGER: Cyanobakterier, den eneste algen der fotosyntetiske pigmenter ikke er lokalisert i kromatoplastene og som ikke har kjerne. Pigmentene er maskert av det blå pigmentet fykocyanin.

SINICE (Cyanophyta): Jedyne glony, w których pigmenty (barwniki) fotosyntetyzujące nie są zlokalizowane w chromatoplastach i które nie mają jąder. Pigmenty są maskowane przez niebieski pigment fykocyjaninę.

Was this helpful?
Normal büyüme koşulları altında her yerde bulunan bir grup mantar için toplu isim, bazı bireysel hücreler içeren bitkisel bir yapı, seçilen soylar yaygın olarak gıda sektöründe kullanılır.


YEAST: A broad collective name for a ubiquitous group of Fungi that possess, under normal conditions of growth, a vegetative body which includes some individual cells: selected strains are widely used in the food industry.

ΜΑΓΙΑ (ΖΥΜΗ): Συλλογικός όρος για ευρέως διαδεδομένη ομάδα μυκήτων που διαθέτουν, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, βλαστητικό σώμα που περιλαμβάνει έναν αριθμό μεμονωμένων κυττάρων. Ορισμένα στελέχη χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων.

LEVURE: Terme général décrivant un groupe de champignons ubiquitaires possédant, dans des conditions de croissance normale, un corps végétatif et dont certaines cellules sont unicellulaires: certaines souches sélectionnées sont couramment employées dans lindustrie alimentaire.

LEVADURA: Término general que describe un grupo de hongos ubicuitarios que possen , en condiciones de crecimiento normal, un cuerpo vegetativo y de que algunas células son unicellulares: algunas cepas seleccionadas se usan corrientemente en la industria alimentaria.

LÉVEDO: Termo xeral amplo que describe un grupo de fungos ubicuos que posúen, en condicións normais de crecemento, un corpo vexetativo que inclúe algunhas células individuais. Algunhas cepas seleccionadas úsanse extensamente na industria alimentaria.

ÉLESZTŐ: Olyan gombafajokra használt gyűjtőfogalom, amelyek tremőteste normális növekedési körülmények között elkülönült sejtekből áll. Bizonyos törzseiket elterjedten használják az élelmiszeriparban.

GJÆR: Bred samlebetegnelse på en gruppe sopp som forekommer alle steder. Består under normale vekstbetingelser av et vegetativt legeme som inkluderer noen individuelle celler. Selekterte stammer brukes i stort omfang i matvareindustrien.

DROŻDŻE: Ogólna zbiorowa nazwa wszechobecnej grupy grzybów, które w normalnych warunkach wzrostu wytwarzają masę wegetatywną, zawierającą owalne lub cylindryczne komórki; rozmnażają się głównie wegetatywnie przez pączkowanie; wyselekcjonowane szczepy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym.

Was this helpful?
Mayalar için kullanılan genel ad.


MOULD: Common colloquial name for yeasts.

ΜΑΓΙΑ: Κοινός όρος της καθομιλουμένης γιά είδη ζύμης.

MOISISSURE: Nom commun utilisé pour les levures.

HUMUS: Nombre común utilizado para las levaduras.

MOFO: Nome común utilizado para os lévedos.

PENÉSZGOMBÁK: Az élesztőgombák köznyelvi elnevezése.

MOULD: På engelsk, et dagligdags ord for gjær.

PLEŚŃ: Powszechna potoczna nazwa drożdży.

Was this helpful?
İlaçlar veya başka çarelerle sağaltım.


MEDICATION: Treatment with drugs or remedies.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Αντιμετώπιση μια κατάστασης με φάρμακα.

MEDICATION: Traitement à base de drogues ou de remèdes

MEDICACIÓN: Tratamiento con drogas o remedios.

MEDICACIÓN: Tratamento con drogas ou remedios

GYÓGYSZEREZÉS: Gyógyszerekkel vagy gyógyhatású készítményekkel való kezelés.

MEDISINERING: Behandling med medisiner.

PODAWANIE LEKÓW: Leczenie za pomocą leków lub innych substancji leczniczych.

Was this helpful?
Anatomide; adrenal bezler ya da omurgalı beyninin posterior kısmı gibi yapıların ya da çeşitli organların orta kısmını tanımlamak için kullanılır. İkinci örnekte bu daha doğru bir tanımlamadır, medulla boyu enınden fazladır ve spinal cord ile varoli köprüsü arasındaki kısmı gösterir. Beyin ile spinal cord arasındaki düzenleme bilgisinden sorumludur ve solunum, osmoregülasyon gibi belirgin fonksiyonları kontrol eder.


MEDULLA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MÉDULA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MEDULA: En anatomía, utilízase para describir a parte central de varios órganos e estruturas como as glándulas adrenais (ou suprarrenais), ou a sección posterior do cerebro en vertebrados. Neste último caso, o termo máis correcto é o de "medulla oblongata" (ou bulbo raquídeo) e refírese á parte do encéfalo situada entre a Ponte de Varolio e a medula espiñal; é unha zona de transmisión de información entre o cerebro e a medula espiñal é o centro nervioso que controla certas funcións, tales como a respira

VELŐ: Az anatómiában a velő bizonyos szervek és struktúrák, például a mellékvese vagy az agy hátulsó területeinek központi részét jelenti. Az utóbbi esetében ezt pontosabban nyúltvelőnek nevezik, amely a Varol-híd és a gerincvelő közötti területet jelenti. Ez felelős az információ átkapcsolásáért az agy és a gerincvelő között, illetve bizonyos funkciókat közvetlenül irányít, például a légzést és az ozmoregulációt.

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG): Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

RDZEŃ: W anatomii: termin "rdzeń" jest używany do opisywania centralnej części kilku narządów i struktur, jak np. nadnercza lub tylnej części mózgu kręgowców. W ostatnim przypadku bardziej poprawnie jest nazywać go rdzeniem przedłużonym, a w przypadku tej części mózgu między mostem Varolia a rdzeniem kręgowym, jest on odpowiedzialny za przekazywane informacje między mózgiem a rdzeniem kręgowym oraz bezpośrednie sprawdzanie pewnych ich funkcji; np. oddychanie, osmoregulacja.

Was this helpful?
1) Kimyada kimyasal reaksiyonun meydana geldiği bölge. 2) Bakteriyolojide, bakteri kültürlerinde kullanılan bir maddedir.


MEDIUM: (1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.

ΜΕΣΟΝ: (1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.

VEHICULE/MILIEU: (1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.

VEHÍCULO MEDIO: (1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.

MEDIO: (1) En química, o entorno no que ten lugar unha reacción química, por exemplo, no medio gasosa. (2) En bacterioloxía, a substancia utilizada para o cultivo das bacterias.

KÖZEG; TÁPTALAJ: (1) Közeg: Kémiában: a hordozó, amelyben egy kémiai reakció végbemegy. (2) Táptalaj: Bakteriológiában: a baktériumok tenyésztésére használt anyag.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

ŚRODOWISKO/PODŁOŻE: (1) W chemii: nośnik, w którym ma miejsce reakcja chemiczna. (2) W bakteriologii: substancja używana jako podłoże w hodowli bakterii.

Was this helpful?
Mekanik filtrasyon katı- sıvı ayırım aşamalarında yaygın olarak kullanılır, yerçekimi kullanılır, ya da membranlardan geçmesi için sıvı ortamı zorlamak amacıyla basıç uygulamak, çeşitli kumtaşı büyüklüklerinin ağ ile tutulması ya da elenmesi


MECHANICAL FILTRATION: Mechanical filtration is a widely used solid-liquid separation process, utilizing gravity, or applying pressure to force the fluid medium to pass through membranes, meshes of various grit sizes or screens.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η μηχανική διήθηση είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία γιά τον διαχωρισμό στερεών-υγρών, με την χρήση βαρύτητας, ή εξασκώντας πίεση ώστε να αναγκασθεί το υγρό να περάσει μεσα από μεμβράνες ή κόσκινα με διάφορα μεγέθη ανοιγμάτων ή πόρων.

FILTRATION MECANIQUE: Processus couramment employé dans la séparation des solides à partir de milieux fluides, dans lequel les milieux fluides sont forcés à travers des membranes filtrantes, des toiles à bluter ou des grilles de diamètre de mailles convenable pour la gravité ou la différence de pression de part et dautre du filtre.

FILTRACIÓN MECANICA: Proceso habitualmente usado en la separación de sólidos a partir de medios fluidos, en el cual los medios fluidos son forzados a través de membranas filtrantes, de telas para granito o de rejas de diámetro de mallas convenientes para la gravedad o la diferencia de presión de una parte y de otra del filtro.

FILTRACIÓN MECÁNICA: É un proceso de separación comunmente usado para separar sólidos de líquidos, mediante a gravidade, ou a aplicación de presión para forzar o paso do fluído a través de membranas, peneiras ou mallas de diferentes tamaños de poro.

MECHANIKAI SZŰRÉS: A mechanikai szűrés egy elterjedt szilárd-folyadék elválasztási eljárás, amely a gravitáció segítségével vagy a folyadékra gyakorolt nyomással vezeti át a folyadékot különböző lyukbőségű hálókon, membránokon vagy rácsokon.

MEKANISK FILTRERING: Mekanisk filtrering er en mye brukt metode for å skille faste stoffer fra væsker. Utnytter gravitasjon eller bruker trykk til å føre væsker gjennom membraner, nett med ulike maskestørrelser eller duker.

FILTRACJA MECHANICZNA : Filtracja mechaniczna jest szeroko stosowana jako proces rozdzielania ciała stałego od cieczy, wykorzystując grawitację lub stosując ciśnienie do wymuszenia przejścia środowiska płynnego przez błony, oczka o różnych rozmiarach lub sita.

Was this helpful?
Balıklarda kahverengi ve siyah renk pigmentlerinin oluşmasından dorumlu bir trosin. Çoğunlukla soğukkanlı hayvanlarda bölgesel alevlendirici ile ilişkili olarak bulunur.


MELANIN: A tyrosine-derived polymeric pigment responsible for the coloration (brown to black) of fishes. It is often found in association with localized inflammatory foci in poikilotherms.

ΜΕΛΑΝΙΝΗ: Πολυμερής χρωστική προερχόμενη από την τυροσίνη υπεύθυνη γιά τον κίτρινο έως μαύρο χρωματισμό των ψαριών και αρκετά συχνά σχετιζόμενη με παρασιτική μόλυνση. Συχνά παρατηρείται σε τοπικές φλεγμονές των ποικιλοθέρμων ζώων.

MELANINE: Pigment polymérique dérivé de la tyrosine responsable de la coloration brun-à-noir des poissons et souvent associé aux infestations parasitaires. La mélanine est également un facteur dans les "inflammations" des animaux pœcilothermes.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado de tirosina responsable de la coloración marrón a negra de peces y a menudo asociada a infestaciones parasitarias. La melanina es también un factor en las “inflamaciones” de animales poiquilotermos.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado da tirosina responsable da coloración marrón a negra de peixes. Áchase a miúdo en asociación con focos inflamatorios en poiquilotermos.

MELANIN: A tirozin-származékok közé tartozó polimer festékanyag, amely a halak (barnától feketéig terjedő) testszínéért felelős. Változó testhőmérsékletű állatokban gyakran megtalálható a gyulladásos gócpontokhoz kapcsolódva.

MELANIN: Et polymert pigment avledet fra tyrosin, er ansvarlig for farging (brun og svart) av fisk. Finnes ofte i forbindelse med lokale betennelser hos vekselvarme dyr.

MELANINA: Barwnik polimerowy, pochodny tyrozyny, odpowiedzialny za ubarwienie ryb (od brązowego do czarnego). U zmiennocieplnych stwierdza się ją często w połączeniu z miejscowym zapaleniem soczewki .

Was this helpful?
Bir organizmaya, populasyon ya da grupta koyu ya da siyah pigmenteki artış


MELANISM: An increase in the amount of black or dark pigment in an organism, population or group.

ΜΕΛΑΝΙΣΜΟΣ: Η αύξηση της ποσότητας των μαύρων ή σκούρων χρωστικών σε έναν οργανισμό, πληθυσμό ή ομάδα.

MELANISATION: Une augmentation de la pigmentation brune ou noire dun organisme, population ou groupe.

MELANIZACIÓN: Aumento de la pigmentación marrón o negra de un organismo, población o grupo.

MELANIZACIÓN: Aumento da pigmentación marrón ou negra dun organismo, poboación ou grupo.

MELANIZMUS: A fekete vagy sötét festékanyag mennyiségének megnövekedése egy egyedben, populációban vagy csoportban.

MELANISME: Økning i mengde av svarte eller mørke pigmenter i en organisme, populasjon eller gruppe.

MELANIZM: Wzrost ilości czarnego lub ciemnego barwnika w organizmie, populacji lub grupie.

Was this helpful?
Melanin içeren pigmentli hücre.


MELANOPHORE: Pigmented cell containing melanin.

ΜΕΛΑΝΟΦΟΡΟ: Χρωμοφόρο κύτταρο που περιέχει μελανίνη.

MÉLANOPHORE: Cellule pigmentée contenant de la mélanine.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contiene melanina.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contén melanina.

MELANOFÓRA: Melanint tartalmazó pigmentsejt.

MELANOFOR: Pigmentcelle som inneholder melanin.

MELANOFORA: Zabarwiona komórka zawierająca melaninę.

Was this helpful?
İyi ya da kötü huyluanaplastik melanositten oluşan parenkima tümörü


MELANOMA: A tumour whose parenchyma is composed of anaplastic melanocytes or any benign or malignant tumour of melanocytes.

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Ογκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά μελανοκύτταρα ή κάθε καλοήθης ή κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων.

MELANOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de mélanocytes anaplastiques; une tumeur bénigne ou maligne des mélanocytes.

MELANOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de melanocitos anaplásticos; tumor maligno o benigno de melanocitos.

MELANOMA: Tumor maligno cuxo parénquima componse de melanocitos anaplásticos; tumor maligno ou benigno dos melanocitos.

MELANÓMA: Olyan daganat, amelynek állománya alaktalan melanocitákból áll, vagy a melanociták jó- vagy rosszindulatú daganata.

MELANOM: Svulst der parenkymet består av anaplastiske melanocytter eller enhver god-/vondartet svulst bestående av melanocytter.

CZERNIAK: Nowotwór, którego miąższ składa się z anaplastycznych melanocytów, tj. łagodnego, albo złośliwego guza melanocytów.

Was this helpful?
Melanosom olarak isimlendirilen bir organel içerisnde melanin sentezleyen hücre.


MELANOCYTE: A cell that synthesizes melanin within an organelle, termed a melanosome.

ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο το οποίο διαθέτει μελανόσωμα, ένα οργανίδιο που συνθέτει μελανίνη.

MELANOCYTE: Cellule pourvue dun mélanosome, un organite synthétisant de la mélanine.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina mediante melanosoma.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina no interior dun orgánulo denominado melanosoma.

MELANOCITA: Egy sejtszervecske, a melanoszóma segítségével melanint előállító sejt.

MELANOCYTT: Celle som syntetiserer melanin inni en organelle (melanosom).

MELANOCYT: Komórka, która syntetyzuje melaninę w organelli, zwanej melanosomem.

Was this helpful?
hücre stoplazmasında melanin pigmentlerinin küçük, yuvarlak, kahverengi granürlerin deposu


MELANOSIS: Deposition of minute, rounded, brown coloured granules of melanin pigment in the cytoplasm of cells.

ΜΕΛΑΝΩΣΗ: Απόθεση μικρών, στρογγυλών, καφέ χρώματος κοκκίων χρωστικής μελανίνης στο κυτταρόπλασμα.

MELANOSE: Accumulation de minuscules granules arrondis, brunâtres de mélanine dans le cytoplasme des cellules.

MELANOSIS: Acumulación de gránulos redondos y minúsculos marrones debido a la melanina en el citoplasma de células.

MELANOSE: Acúmulo de gránulos redondeados, pequenos e de cor marrón compostos de pigmento de melanina no citoplasma de células.

MELANOSIS: Kisméretű, lekerekített, barna színű melaninszemcsék lerakódása a sejtplazmában.

MELANOSE: Avsetning av små, runde brunfargede korn med melanin i cytoplasma.

CZERNIACZKA: Osad (złóg) w cytoplazmie komórki małych, zaokrąglonych, brązowo zabarwionych ziarenek pigmentu melaniny.

Was this helpful?
Epifiz bezinden salgılanan amino asitten oluşan bir hormondur. Melatonin üreme ile bağlantılı biyolojik ritmle ilişkilidir ve bir çok omurgalıda deri pigmentasyonunu etkiler.


MELATONIN: A hormone, derived from an amino acid, secreted by the pineal gland . Melatonin is concerned with biological rhythms associated with reproduction and it also affects skin pigmentation in many vertebrates.

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ: Ορμόνη προερχόμενη από ένα αμινοξύ εκκρινόμενο από τον επιφυσικό αδένα. Η μελατονίνη επιδρά στους βιολογικούς ρυθμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και στον χρωματισμό του δέρματος σε πολλά ασπόνδυλα.

MELATONINE: Hormone dérivée dun aminoacide, sécrétée par la glande pinéale. La Mélatonine est concernée par les rythmes biologiques associés à la reproduction et elle intervient aussi dans la pigmentation de la peau de nombreux vertébrés.

MELATONINA: Hormona derivada de un aminoácido, secretada por la glándula pineal. La melatonina está involucrada en los ritmos biológicos asociados a la reproducción y interviene también en la pigmentación de la piel de varios vertebrados.

MELATONINA: Hormona derivada dun aminoácido, secretada pola glándula pineal. A melatonina está involucrada nos ritmos biolóxicos asociados á reprodución.

MELATONIN: Az aminosav-származékok közé tartozó hormon, amelyet a tobozmirigy termel. A melatoninnak a szaporodással összefüggő biológiai ritmusok szabályozásában lehet szerepe, illetve sok gerincesben a bőr pigmentációját is befolyásolja.

MELATONIN: Hormon, avledet fra en aminosyre, som skilles ut fra hypofysen. Melatonin er aktivt i biologiske rytmer i forbindelse med reproduksjon. Påvirker også pigmentering av hud hos mange virveldyr (vertebrater).

MELATONINA: Hormon, pochodny aminokwasu, wydzielany przez gruczoł szyszynki. Melatonina jest zaangażowana w rytm biologiczny połączony z reprodukcją, a u wielu kręgowców wpływa także na ubarwienie skóry.

Was this helpful?
İki bitki veya hayvandan farklı türler veya cinslerin üretilmesi.


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

ΥΒΡΙΔΙΟ: Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.

HYBRIDE: Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta do cruzamento de dúas especies (ou variedades) diferentes.

HIBRID: Két eltérő nővény- vagy állatfaj, esetleg -változat utódja.

HYBRID: Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.

MIESZANIEC/HYBRYD: Potomek dwóch roślin lub zwierząt różnych gatunków lub odmian.

Was this helpful?
Heterozis: Uzak akraba olan bireylerin eşlenmesinden oluşan, hzlı gelişim gösteren, yem değerlendirme oranı daha iyi olan, daha iri yapıda bireylerin gösterdiği bir durum.


HYBRID VIGOUR: Heterosis:the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ΣΦΡΙΓΟΣ (ΕΤΕΡΩΣΗ): Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

VIGUEUR HYBRIDE: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor híbrido: o cruzamento de individuos con distancia xenética entre eles pode causar un aumento do índice de crecemento, da eficacia de conversión de alimentos, da porcentaxe de muda, ou dalgunha outra característica desexable. Sin. heterose.

HIBRID VIGOR: Heterózis; egymástól genetikailag távol lévő egyedek keresztezése a növekedési teljesítmény, a takarmányhasznosítási ráta vagy egyéb fontos tulajdonság javulását eredményezheti.

HYBRIDKRAFT: Krysningsfrodighet: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i okt vekstrate, foromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre onskede egenskaper.

WIGOR/SIŁA MIESZAŃCA: Heterozja: hodowla osobników o odległym pokrewieństwie może czasami dawać w wyniku zwiększenie tempa wzrostu, poprawę współczynnika wykorzystania pokarmu i procentowej wydajności mięsa oraz innych pożądanych cech.

Was this helpful?
Bazı melez organizmalarda üreme sağlığının azalması veya bozulması durumudur.


HYBRID STERILITY: Reduction or suppression of the reproductive fitness in observed in some hybrid organisms.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΗ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ: Η μείωση ή αναστολή της αναπαραγωγικής ικανότητας που παρατηρείται σε ορισμένα υβρίδια.

STERILITE DES HYBRIDES: Réduction ou suppression des capacités reproductrices observées chez certains organismes hybrides.

ESTERILIZACIÓN DE HÍBRIDOS: Reducción o supresión de capacidades reproductoras observadas en ciertos organismos híbridos.

ESTERILIDADE DE HÍBRIDOS: Redución ou supresión de capacidades reprodutoras observadas en certos organismos híbridos.

HIBRID STERILITÁS: A szaporodási képesség csökkenése vagy megszűnése bizonyos hibrid szervezetekben.

HYBRIDSTERILITET: Reduksjon eller undertrykkelse av reproduktiv skikkethet i en hybrid organisme.

JAŁOWOŚĆ/STERYLNOŚĆ MIESZAŃCA: Redukcja lub przytłumienie zdolności rozrodczej u niektórych obserwowanych organizmów mieszańców.

Was this helpful?
(1) Eşleştirilmiş tamamlayıcı polinükleotid zincirlerinin (DNA veya RNA) bir dubleks kurması. (2) Farklı genetik yapı ve türlerdeki yetişkin organizmaların veya doğal hatların çaprazlanması.


HYBRIDIZATION: (1) The pairing of complementary polynucleotide chains (DNA or RNA) to form a duplex. (2) Crossing of inbred lines or individual organisms of different genetic constitution or species.

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (1) ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση (ζευγάρωμα) των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων (DNA ή RNA) αλυσίδων για τον σχηματισμό διπλής αλυσίδας. (2) ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: Η διασταύρωση ομομικτικών σειρών ή μεμονωμένων οργανισμών διαφορετικής γενετικής σύστασης ή ειδών.

HYBRIDATION: (1) Appariement de deux chaînes polynucléotidiques (ADN ou ARN) formant un duplex. (2) Croisement de lignées consanguines dindividus de constitution génétique différente ou de deux espèces.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparejamiento de dos cadenas de polinucleótidos (ADN o ARN) formando así una doble hélice. (2) Cruce congénito consanguíneo de individuos de constitución genética diferente o de dos especies.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparellamento de dúas cadeas polinucleotídicas complementarias (ADN ou ARN) formando así unha dobre hélice. (2) Cruzamento de liñas endogámicas ou de organismos individuais de constitución xenética diferente ou de especies.

HIBRIDIZÁCIÓ: (1) Az egymással komplementer polinukleotidláncok (DNS vagy RNS) párosodása és a duplex szerkezet kialakulása. (2) Különböző genetikai hátterű vagy különböző fajú beltenyésztett vonalak vagy egyedek keresztezése.

HYBRIDISERING (KRYSNING): (1) Sammenkobling av komplementære polynukleotidkjeder (DNA eller RNA) for å forme en dobbeltråd. (2) Kryssing av innavlede linjer eller individuelle organismer av forskjellig genetisk sammensetning eller art.

HYBRYDYZACJA/KRZYŻOWANIE: (1) Kojarzenie krewniacze pomiędzy uzupełniającymi liniami DNA lub RNA. (2) Krzyżowanie organizmów z linii wsobnych lub osobników o różnej konstytucji genetycznej bądź gatunków.

Was this helpful?
Konak üzerine ya da içine çok iyi yerleşmiş enfeksiyon.


FOCAL INFECTION: A well-circumscribed or localized infection in or on a host.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΣΤΙΑΚΗ: Μία περιορισμένη επί ή εντός του οργανισμού ενός ξενιστή ή σαφώς εντοπισμένη μόλυνση.

INFECTION LOCALISEE: Une infection bien circonscrite ou localisée dans ou sur un hôte.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección bien circunscrita y localizada en un huésped.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección ben circunscrita e localizada nun hospedador.

FÓKUSZÁLT FERTŐZÉS: Jól körülírható vagy helyi fertőzés egy gazdaszervezeten vagy gazdaszervezetben.

FOKAL INFEKSJON: En avgrenset eller lokalisert infeksjon i eller på en vert.

ZAKAŻENIE OGNISKOWE: Wyraźnie ograniczone lub zlokalizowane zakażenie w/lub na żywicielu.

Was this helpful?
Acipenseridae familyasının üyeleri için kullanılan yaygın bir terimdir. Çoğunlukla kuzey yarım küredeki tatlı sularda bulunurlar. İğne şekilli vücutları, vücut üzerindeki kemiksi ince pulları ve ağzının üstündeki 4 adet anten benzeri organlarıyla(barbel) karakterize edilirler. Eti ve yumurtası (havyar) ekonomik olarak önemlidir. Mersin balığı türlerine örnek olarak; mersin morinası (Huso huso), Atlantik ya da Baltık denizine özgü (Acipenser sturio), Sibirya ya özgü (A.baeri), Rusyaya ait (A. gul


STURGEON: Common term for members of the family Acipenseridae. Mostly found in fresh water in the northern hemisphere. They are characterised by a spindle-shaped body, bony scutes on the body and four barbels on the mouth. Economically important for their flesh and roe (caviar). Examples of sturgeon species include: the beluga (Husu huso), the Atlantic or Baltic (Acipenser sturio), the Siberian (A. baeri), the Russian (A. guldenstaedti), and the sterlet or European freshwater sturgeon (A. ruthenus). Hybri

ΣΤΟΥΡΓΙΟΝΙ: Κοινό όνομα για τα μέλη της οικογένειας των Αcipenseridae που βρίσκεται κυρίως στα γλυκά νερά του βορείου ημισφαιρίου. Χαρακτηρίζονται από ατρακτοειδές σώμα, οστέϊνα λέπια γύρω από το σώμα και τέσσερις μύστακες στο στόμα. Οικονομικής σημασίας γιά την σάρκα και τις γονάδες τους (χαβιάρι). Παραδείγματα ειδών είναι η μουρούνα ή μπελούγκα (Husu huso), το στουργιόνι του Ατλαντικού και της Βαλτικής ή ξυρήχι (Acipencer sturio), της Σιβηρίας(A. baeri), το ρωσικό (A. guldenstaedti), και το στέρλετ ή ευ

ESTURGEON: Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgéon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon

ESTURIÓN: Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipenser sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt

ESTURIÓN: Termo popular que designa os membros da familia dos Acipenseridae. Maioritariamente atópanse nas augas doce do hemisferio norte. Caracterízanse por un corpo afusado, escamas óseas no corpo e catro barbela na boca. Considérase de grande importancia económica pola súa carne e polas ovas (caviar). Los exemplos de especies de esturión inclúen: o beluga (Huso huso), o esturión atlántico ou báltico (Acipenser sturio), el siberiano (A. baeri), o ruso (A. guldenstaedti), e o "sterlet" ou esturión de aug

TOK: Az Acipenseridae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Legtöbb fajuk az északi félteke édesvízeiben él. Jellegzetességük az orsó alakú test, az elcsontosodott pikkelyek és a szájnyílás körüli négy bajusszál. Húsuk és ikrájuk (kaviár) miatt is kiemelkedő a gazdasági jelentőségük. A fontosabb tokhalfajok a következők: viza (Huso huso), atlanti vagy balti tok (Acipenser sturio), vágótok (A. guldenstaedti), lénai tok (A. baeri) és a kecsege (A. ruthenus). Hibrideket is gyakran tenyésztenek

STØR: Vanlig betegnelse for medlemmer av familien Acipenseridae. Vanligst i ferskvann på nordlige halvkule. Karakterisert ved en spindelformet kropp, beinplater på kroppen og fire barber i munnviken. Økonomisk viktige arter på grunn av kjøttet og rognen (kaviar). Eksempler på arter er: Beluga (Huso huso), atlantisk eller østersjøs (Acipenser sturio), sibirsk (A. baeri), russisk (A. guldenstaedti) og europeisk ferskvannsstør (A. ruthenus). Hybrider brukes i oppdrett, f.eks. hybrid mellom H. Huso og A

JESIOTR: Powszechna nazwa przedstawicieli rodziny Acipenseridae. Występują przeważnie w wodzie słodkiej półkuli północnej. Charakteryzują się wrzecionowatym kształtem ciała, tarczami kostnymi na ciele i czterema wąsikami na dolnej stronie pyska. Ważne gospodarczo z uwagi na mięso i ikrę (kawior). Przykładowe gatunki obejmują jesiotry: bieługę (Huso huso), j. atlantyckiego lub bałtyckiego (Acipenser sturio), j. syberyjskiego (A. baeri), j. rosyjskiego (A. guldenstaedti) i sterleta lub europejskiego jesiot

Was this helpful?
Bir kese şeklinde böbrekler tarafından üretilen üreyi depolayan kas organ.Balıklarda yüzme kesesi kemikli balıklarda abdominal boşluğun üst kısmında yer alan gaz ihtiva eden bir organ. Balığın yüzdüğü veya dinlendiği esnada özgül ağırlığının derinliğe gör


BLADDER: A sac-shaped muscular organ that stores the urine excreted by the kidneys. In fish, the swimbladder is an organ containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.See also GALL BLADDER.

ΚΥΣΤΗ: Ένα μυώδες όργανο σε σχήμα σάκου που αποθηκεύει τα ούρα που εκκρίνονται από τα νεφρά. Στα ψάρια η νυκτική κύστη είναι ένα όργανο το οποίο περιέχει αέρια και βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας. Η παρουσία της, επιτρέπει τη συγκεκριμένη κοιλότητα να διαφοροποιείται ανάλογα με το βάθος στο οποίο κολυμπαέι ή παραμένει το ψάρι. Βλ. ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ.

VESSIE Organe musculaire en forme de sac qui contient lurine excrétée par les reins. Chez les poissons, la vessie natatoire est un organe qui contient l: Organe musculaire en forme de sac qui contient lurine excrétée par les reins. Chez les poissons, la vessie natatoire est un organe contenant un gaz présent dans la partie supérieure de la cavité abdominale des poissons . Cet organe permet à laxe de gravité du poisson de varier en fonction de la profondeur à laquelle il se déplace ou demeure. Voir aussi VESICULE BILIAIRE.

VEJIGA: Órgano muscular en forma de saco que almacena la orina excretada por los riñones. En los peces, la vejiga natatoria es un órgano que contiene gas, presente en la parte superior de la cavidad abdominal de los peces óseos. Permite variar la gravedad específica de los peces para controlar la profundidad a la cual el pez nada o permanece estable. Ver tambien VESÍCULA.

VEXIGA: Órgano muscular en forma de saco que almacena os ouriños excretados polos riles. Nos peixes, a vexiga natatoria é un órgano que contén gas, presente na parte superior da cavidade abdominal dos peixes óseos. Permite variar a gravidade específica dos peixes para controlar a profundidade á cal o peixe nada ou permanece estable. Ver tamén VESÍCULA.

HÓLYAG: Zsák alakú, izmos falú szerv, amely a vesék által kiválasztott vizeletet tárolja. Halaknál az úszóhólyag egy gázt tartalmazó szerv, amely a csontos halak hasüregének felső részében található. Ez teszi lehetővé a halak fajsúlyának változásait a hal úszási vagy tartózkodási mélységének megfelelően. Ld. még EPEHÓLYAG.

BLÆRE: Et sekkeformet muskelorgan. Urinblæren lagrer urin utskilt fra nyrene. Hos benfisk inneholder svømmeblæren gass, og befinner seg øverst i abdomen. Svømmeblæren kan justere fiskens spesifikke vekt tilpasset til dypet hvor fisken svømmer eller hviler. Se også GALLEBLÆRE.

PĘCHERZ: Workowaty, umięściony narząd zawierający mocz wydzielany przez nerki. U ryb występuje też pęcherz pławny, narząd wypełniony gazem, obecny w górnej części jamy brzusznej (u ryb kostnoszkieletowych). Narząd ten pozwala rybie na utrzymanie się na określonej głębokości poprzez zmianę pływalności.Patrz również PĘCHERZ ZÓŁCIOWY.

Was this helpful?
Deniz organizmaları üzerinde parazit olan küçük kurt biçiminde hayvanlardır.


MESOZOA: Small wormlike animals that are parasitic on marine organisms.

ΜΕΣΟΖΩΑ: Σκωληκόμορφα ζώα που παρασιτούν σε θαλάσσιους οργανισμούς.

MÉSOZOAIRES: Animaux vermiformes, de petite taille vivant en parasite sur des animaux marins.

MESOZOA: Animales en forma de gusanos, de pequeña talla y que viven como parásitos de animales marinos.

MESOZOOS: Animais en forma de vermes, de pequeno talle e que viven como parasitos de animais mariños.

MESOZOA: Kisméretű, féregszerű szervezetek, amelyek tengeri állatok élősködői.

MESOZOA: Små marklignende dyr som er parasittiske på marine organismer.

MEZOZOA: Nazywane też wielokomórkowcami pośrednimi lub planulopodobnymi (Mesozoa, Planuloidea). Małe, podobne do robaków zwierzęta, które są pasożytami organizmów morskich.

Was this helpful?
Her birim zamanda, her birim vücut ağırlığında, toplam metabolizma için kullanılan oksijen miktarı


METABOLIC RATE: The amount of oxygen used for total metabolism, per unit of time, per unit body weight.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιείται γιά τον συνολικό μεταβολισμό, ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους.

TAUX METABOLIQUE: Quantité doxygène consommée par le métabolisme, dans un temps unitaire et par poids corporel unitaire.

TASA METABÓLICA: Cantidad de oxígeno consumida por el metabolismo durante una unidad de tiempo y por unidad de peso corporal.

TAXA METABÓLICA: Cantidade de osíxeno utilizada para manter todo o o metabolismo, por unidade de tempo, por unidade de peso corporal.

ANYAGCSERE-SEBESSÉG: A teljes anyagcseréhez felhasznált oxigén mennyisége időegységre és egységnyi testtömegre vetítve.

METABOLSK RATE (AKTIVITET): Mengden oksygen brukt til all metabolsk aktivitet, per tidsenhet, per enhet kroppsvekt.

NATĘŻENIE PRZEMIANY MATERII: Ilość tlenu zużyta w ogólnej przemianie na jednostkę czasu i na jednostkę masy ciała.

Was this helpful?
besin maddeleri ile alınan karmaşık yapıdaki elementleri biyokimyasal yöntemler haline getirmek ve bir organizma tarafından kullanılabilir enerji haline dönüştürmek


METABOLISM: The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.

METABOLISME: Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.

METABOLISMO: Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.

METABOLISMO: Procesos bioquímicos polos cales os alimentos se transforman en materia complexa (anabolismo); as substancias complexas descompóñense en substancias simples (catabolismo) e a enerxía ponse a disposición do organismo.

ANYAGCSERE (METABOLIZMUS): Azok a biológiai folyamatok, amelyekkel a tápanyagok összetett anyagokká alakulnak (anabolizmus), vagy az összetett anyagok egyszerűbb anyagokká bomlanak le (katabolizmus). Az utóbbi folyamat során a szervezet által felhasználható energia termelődik.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

PRZEMIANA MATERII (metabolizm): Procesy biochemiczne, w których składniki pokarmowe są przekształcane na substancje kompleksowe (anabolizm), a substancje te z kolei są rozkładane na związki proste (katabolizm); powstająca energia jest zużytkowywana na potrzeby organizmu.

Was this helpful?
Faydalanılan bir besin maddesinden elde edilebilen enerji miktarı. ME = GE - (FE + UE + BE). GE=Kaba energy, FE= Atık enerji, UE = Üriner enerji, BE = Branşial enerji kaybı


METABOLIZABLE ENERGY (ME): The amount of energy that can be extracted from a food stuff and utilized. ME = GE - (FE + UE + BE). GE = Gross energy, FE = Fecal energy, UE = Urinary energy, BE = Branchial energy loss.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕ): Η ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατόν να εξαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα απόθεμα τροφής. ΜΕ = GΕ ―(FΕ + UΕ + ΒΕ). GΕ = Συνολική Ενέργεια, FΕ = Ενέργεια Περιττωμάτων, UΕ = Ενέργεια Ούρων, ΒΕ = Ενεργειακή Απώλεια στα Βράγχια.

ENERGIE METABOLISABLE (EM): La quantité dénergie utile qui peut être extraite dun aliment. EM = ET - (EF + EU + ER) où ET = énergie totale, EF = énergie fécale, EU = énergie urinaire, ER = perte dénergie respiratoire.

ENERGÍA METABÓLICA (EM): Cantidad de energía útil que puede ser extraída de un alimento. EM = ET – (EF + EU + ER) dónde ET = energía total, EF = energía fecal, EU = energía urinaria, ER = pérdida de energía respiratoria.

ENERXÍA METABÓLICA (EM): Cantidade de enerxía útil que pode ser extraida dun alimento. EM = ET - (EF + EU + ER) onde ET = enerxía total, EF = enerxía fecal, EU = enerxía urinaria, ER = perda de enerxía respiratoria.

HASZNOSÍTHATÓ ENERGIA: Az az energiamennyiség, amely egy tápanyagból kivonható és hasznosítható. ME = GE - (FE + UE + BE). ME: hasznosítható energia, GE: teljes energiatartalom, FE: a széklettel kiürülő energia, UE: a vizelettel kiürülő energia, BE: a légzés energiavesztesége.

OMSETTELIG ENERGI (OE): Mengden energi som kan utvinnes og utnyttes fra næringsstoff. OE = BE – (FE + UE + GE). BE = Bruttoenergi, FE = Fekalenergi, UE = Urinenergi, GE = energitap over gjellene.

ENERGIA PRZEMIENNA (ME): Ilość energii, która może być uzyskana z pożywienia i zużytkowana. Energię przemienną (ME) można przedstawić w postaci równania: ME = GE – (FE + UE + BE). GE = Energia brutto, FE = Energia fekalii, UE = Energia moczowa, BE = Straty energii przez skrzela.

Was this helpful?
Organik materyalin doğal veya yapay olarak anaerobic bozuşması sonucu üretilen kokusuz, renksiz hidrokarbon gaz.


METHANE: An odourless, colourless hydrocarbon gas produced either by natural or artificial anaerobic decomposition of organic material.

ΜΕΘΑΝΙΟ: Ένα άοσμο, άχρωμο υδρογονανθρακικό αέριο το οποίο παράγεται είτε από φυσική είτε από αναερόβια αποσύνθεση οργανικού υλικού.

METHANE: Gaz hydrocarbone incolore et inodore produit par la décomposition anaérobique, soit naturelle soit artificielle, de matière organique

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por cualquier descomposición anaeróbica natural o artificial de materia orgánica.

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por calquera descomposición anaeróbica natural ou artificial de materia orgánica

METÁN: Színtelen, szagtalan szénhidrogéngáz, amely szerves anyagok természetes vagy mesterséges anaerob lebomlása során keletkezik.

METAN: En luktfri, fargeløs hydrokarbongass, produsert enten ved naturlig eller kunstig anaerob nedbrytning av organisk materiale.

METAN: Pozbawiony zapachu, bezbarwny gaz węglowodorowy wytwarzany przez naturalny lub sztuczny beztlenowy rozkład materii organicznej.

Was this helpful?
Fonksiyonel göğüssel bacakları olmayan fakat üç çiftten fazla bacakları olan kabuklu hayvanların nauplii evresinden sonraki larval safhasıdır.


METANAUPLIUS: Late nauplius larval stage of crustaceans, with more than three pairs of limbs present but no functional thoracic limbs.

ΜΕΤΑΝΑΥΠΛΙΟΣ: Προχωρημένο προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών της φάσης του ναυπλίου, με περισσότερα από τρία ζεύγη ατελών θωρακικών άκρων.

MÉTANAUPLIUS: Dernier stade larvaire nauplii des crustacés avec plus de trois paires dappendices thoraciques à létat débauche (non fonctionnels).

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos con más de tres pares de apéndices torácicos no funcionales.

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos, con máis de tres pares de apéndices pero sen membros torácicos funcionais.

METANAUPLIUS: A rákok késői nauplius állapotú lárvája, amelynek háromnál több végtagja van, de nincsenek működő torvégtagjai.

METANAUPLIUS: Seint naupliestadie hos krepsdyr. Har mer en tre par lemmer, men ingen funksjonelle lemmer på brystet (thorax).

METANAUPLIUS: Późne stadium larwalne naupliusa skorupiaków, z więcej niż trzema parami posiadanych odnóży, ale nie funkcjonalnymi odnóżami tułowiowymi.

Was this helpful?
Trematod ile yetişkin safha arasında olan larva aşaması; az ya da çok durgun safha


METACERCARIA: Larval stage of trematodes between the cercarial and adult stages; a more or less quiescent stage.

ΜΕΤΑΚΕΡΚΑΡΙΟ: Προνυμφικό στάδιο των τρηματωδών μεταξύ του κερκαρίου και της φάσης του ενηλίκου, μιά λίγο ως πολύ φάση ηρεμίας.

METACERCAIRE: Stade larvaire des trématodes situé entre le stade cercaire et le stade adulte; un stade plus ou moins inactif.

METACERCARIA: Estado larvario de trematodos situado entre el estado cercaria y el estado adulto; estado más o menos inactivo.

METACERCARIA: Estado larvario dos tTermodos situado entre o estado de cercaria e o estado adulto; estado máis ou menos inactivo.

METACERKÁRIA: A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja a cerkária és a kifejlett alak között; többé-kevésbé nyugalmi állapot.

METACERKARIE: Larvestadium hos ikter (trematoder), mellom cerkarie og voksne stadier. Mer eller mindre et hvilestadium.

METACERKARIA: Stadium larwalne przywr pomiędzy stadium cerkarii a stadium dorosłym.

Was this helpful?
1. Şekil, safha, konum veya fonksiyon değişikliği, 2. Konakçı vücut etrafında bulunan bulaşmış organizmanın uzaklaştırılması


METASTASIS: (1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.

METASTASE: (1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.

METÁSTASIS: (1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.

METÁSTASE: (1) Cambio de estado, de forma, de posición ou de función. (2) Transporte de organismos patóxenos a través do corpo hospedador.

ÁTTÉTEL: (1) Állapot, helyzet vagy működés megváltozása. (2) Kórokozók szétterjedése a gazdaszervezet testében.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

METASTAZA/ZMIANA: (1) Zmiana stanu, formy, pozycji lub funkcji. (2) Rozrzucenie organizmów chorobotwórczych po całym ciele gospodarza.

Was this helpful?
3.7-bis (Dimethylamino) -phenoza-thionium klorid. Dış protozoanlar ve balık yüzeysel bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili bir quanoneimin boya


METHYLENE BLUE: 3.7-bis (Dimethylamino) -phenoza-thionium chloride. A quinoneimine dye effective against external protozoans and superficial bacterial infections in fish.

ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ: 3.7-Δις (Διμεθυλαμινο) -φενολ-ιονιο χλωρίδιο. Χρωστική ουσία αποτελεσματική για την καταπολέμηση εξωπαρασιτικών πρωτοζώων και επιφανειακών βακτηριακών μολύνσεων στα ψάρια.

BLEU DE METHYLENE: 3,7-bis (diméthylamino)-phénoza-thionium chloride. Un colorant quinonéimine efficace contre les protozoaires externes et les infections bactériennes superficielles chez les poissons.

AZUL DE METILENO: 3,7-bis (dimetilamino)-fenoza-thionium cloruro. Colorante quinoneíno eficaz contra los protozoos y las infecciones bacterianas superficiales en los peces.

AZUL DE METILENO: 3,7-bis (dimetilamino)-fenoza-thionium cloruro. Colorante quinoneimino eficaz contra os protozoos externos e as infeccións bacterianas superficiais nos peixes.

METILÉNKÉK: 3,7-bisz-(dimetil-amino)-fenoza-tionium-klorid. Kinon-imin szerkezetű festék, amely hatékonyan használható halak külső egysejtű élősködői és felületi bakteriális fertőzései ellen.

METYLENBLATT: 3,7-bis (dimetylamino)-fenoza-tioniumklorid. Et kinonholdig fargestoff, effektivt mot ytre protozoer (encelledyr) og overfladiske bakterieinfeksjoner hos fisk.

BŁĘKIT METYLENOWY: Chlorek metylotioniny – barwnik z grupy barwników tiazynowych. W akwakulturze stosowany do kąpieli zwalczających pasożyty zewnętrzne u ryb i przy powierzchniowych zakażeniach bakteryjnych.

Was this helpful?
Amino asit içeren bir temel sülfür. Bu önemli bir metabolik metilating ajandır.


METHIONINE: A sulphur-containing essential amino acid. It is a major metabolic methylating agent.

ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ: Απαραίτητο αμινοξύ που περιέχει θείο. Είναι το κύριο μέσον μεθυλίωσης κατά τον μεταβολισμό.

METHIONINE: Acide aminé soufré essentiel. Important agent de méthylation métabolique.

METIONINA: Aminoácido esencial que contiene azufre. Importante agente de metilación metabólica.

METIONINA: Aminoácido esencial que contén xofre. É un dos principais axentes de metilación metabólica.

METIONIN: Kéntartalmú esszenciális aminosav. Az anyagcserében fontos metiláló szerepe van.

METIONIN: Svovelholdig essensiell aminosyre. Finnes i utilstrekkelige mengder i soyamel til at dette skal være eneste proteinkilden i laksefôr.

METIONINA: Niezbędny aminokwas zawierający siarkę. Stanowi on główny metaboliczny czynnik metylujący.

Was this helpful?
Dair veya bağımlı, belirli bir mevsim.


SEASONALITY: Of, or dependent on, a particular season.

ΕΠΟΧΙΚΟΣ: Ό,τι εξαρτάται ή σχετίζεται από ή με μια συγκεκριμένη εποχή.

SAISONNIER: Qui dépend dune saison particulière

ESTACIONALIDAD: De, o dependiente de, una estación determinada.

ESTACIONALIDADE: De, ou dependente de, unha estación determinada.

SZEZONÁLIS: Egy bizonyos évszakhoz tartozó, vagy egy bizonyos évszaktól függő.

SESONGPREG: I, eller avhengig av, en spesiell sesong eller årstid.

SEZONOWOŚĆ: Występowanie zmienności związanej z porami roku.

Was this helpful?
Bağırsakları ve iç organları destekleyen ince zar


MESENTERY: The membrane supporting the intestines and viscera.

ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ: Μεμβράνη που συγκρατεί τα έντερα και τα σπλάχνα.

MESENTERE: Membrane conjonctive soutenant lintestin et les viscères.

MESENTERIO: Membrana que sostiene el intestino y las vísceras.

MESENTERIO: Membrana que sostén o intestino e as vísceras.

BÉLFODOR: A beleket és zsigeri szerveket körülvevő hártya.

MESENTERIUM: Membranen som støtter opp innvollene.

KREZKA: Błona podtrzymująca jelita i wnętrzności.

Was this helpful?
Tuzluluğu %o3-10 arasında olan acı sular veya %o30-34 tuz oranına sahip olan deniz suları, ör oligohalin


MESOHALINE: Pertaining to brackish water having a salinity between 3-10 parts per thousand or sea water having a salinity between 30-34 parts per thousand; cf. oligohaline.

ΜΕΣΟΑΛΜΥΡΟ: Χρησιμοποιείται γιά υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 3.0-10.0 ‰ ή γιά θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 30 και 34‰. Πρβ. ολιγοαλμυρό.

MESOHALINE: Se dit de leau saumâtre ayant une salinité comprise entre 3 et 10 ‰ ou de leau de mer avec une salinité comprise entre 30 et 34 ‰.

MESOHALINO : Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina con salinidad entre 30 y 40‰.

MESOHALINO: Pertencente á auga salobre que ten unha salinidade entre 3-10 partes por mil ou á auga de mar que ten unha salinidade entre 30-34 partes por mil; cf. oligohalino.

MEZOHALIN: Olyan brakkvízre utal, amelynek sótartalma 3-10 ezrelék, vagy olyan tengervízre, amelynek sótartalma 30-34 ezrelék. Vö. oligohalin

MESOHALIN: Vedrører brakvann med saltholdighet 3-10‰, eller saltvann med saltholdighet 30-34‰

MEZOHALINOWY: Odnosząca się do wody słonawej mającej zasolenie między 3 - 10 części na tysiąc (ppt lub ‰), bądź wody morskiej mającej zasolenie między 30 - 34 ppt (‰); porównaj: oligohalinowy.

Was this helpful?
Kapalı çevre tesislerinin yüksek yeterlilikte doğal ekosistemleri çalışma ya da kullanma izni. Örneğin, ekosistemdeki kirleticilerin etkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Akuakültürde, büyük kültür sistemlerinde, doğal besin zinciri sırası, doğal diyetteki yetiştirilen deniz balık fryları için kullanılır.


MESOCOSM: Enclosed experimental facility large enough to allow natural ecosystems to be studied or exploited. For example, used for assessing the impact of pollutants on ecosystems. In aquaculture, used of large culture systems in which natural food-chain successions are employed to raise marine fish fry on natural diets.

ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ: Μιά μέσης κλίμακας κλειστή πειραματική εγκατάσταση, χρησιμοποιούμενη κυρίως γιά την αξιολόγηση της επίδρασης των ρυπαντών στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στην υδατοκαλλιέργεια γιά μεγάλα συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται στην εκτροφή των γόνων βασιζόμενη σε φυσική δίαιτα που αξιοποιεί διαδοχικά στάδια της τροφικής αλυσίδας.

MÉSOCOSME: Enclos expérimental de taille suffisamment importante pour étudier ou exploiter les écosystèmes naturels. Utilisé, par exemple, dans lévaluation de limpact de polluants à léchelle de lécosystème. En aquaculture, décrit des grands systèmes de culture dans lesquels les maillons successifs dune chaine alimentaire sont exploités dans lalimentation naturelle des larves de poisson.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente importante para estudiar o explotar ecosistemas naturales. Utilizado, por ejemplo, para evaluar el impacto de contaminantes a la escala del ecosistema. En acuicultura, describe amplios sistemas de cultivo en los cuales los elementos sucesivos de una cadena alimentaria natural son explotados para alimentar larvas de peces.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente grande como para poder estudar ou explotar ecosistemas naturais. Utilizado, por exemplo, para avaliar o impacto de contaminantes en ecosistemas. En acuicultura, utilización de grandes sistemas de cultivo nos cales os elementos sucesivos dunha cadea alimentaria natural son empregados para alimentar larvas de peixes mariños a base de alimento natural.

MEZOKOZMOSZ: Olyan zárt kísérelti rendszer, amely elég nagy ahhoz, hogy lehetővé tegye a természetes ökoszisztémák tanulmányozását vagy befolyásolását. Például a szennyezőanyagoknak az ökoszisztémára gyakorolt hatásának felmérésére használható. Az akvakultúrában a nagyobb tenyésztőrendszerekben használják, amelyekben a természetes táplálékláncnak is szerepe van a tengeri halivadékok táplálkozásában.

MESOKOSMOS: Lukket forsøksfasilitet som er stor nok til studier av naturlige økosystemer. Bukes f.eks. for å bestemme påvirkningen av forurensning på økosystem. Brukes i akvakultur for å opprettholde naturlige næringskjeder ved produksjon av marin fiskeyngel.

MEZOSYSTEM: Nazywany też "zieloną technologią”. Zawiera dość duże urządzenia eksperymentalne, umożliwiające badanie lub eksploatowanie naturalnych ekosystemów. Np. użycie do oceny wpływu na ekosystemy substancji zanieczyszczających środowisko. W akwakulturze, stosowany w dużych systemach hodowlanych, w których sukcesje naturalnych łańcuchów pokarmowych są stosowane w chowie wylęgu ryb morskich na dietach naturalnych.

Was this helpful?
Balıklar ve ikiyaşayışlıların işlevsel böbreği


MESONEPHROS: The functional kidney of fishes and amphibians.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΟΣ: Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.

MESONEPHROS: Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.

MESONEPHROS: Riñón funcional de peces y anfibios.

MESONEFROS: Ril funcional de peixes e anfibios.

ŐSVESE: A kifejlett halak és kétéltűek működő veséje.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

ŚRÓDNERCZE: Funkcjonalna nerka u ryb i płazów.

Was this helpful?
Ova korionid yüzeyin anatomik yapısı, bu birden fazla sperm geçmesine engel olur ve genetik uyumlu organizmaların güçlenmesini sağlar.


MICROPYLE: Anatomical structure in the chorionid layer of ova, preventing multiple sperm penetration and ensuring conspecific fertilization, i.e. between genetically compatible organisms.

ΜΙΚΡΟΠΥΛΗ: Ανατομική δομή στο στρώμα του χορίου του αυγού που εμποδίζει την διείσδυση πολλών σπερματοζωαρίων και εξασφαλίζει την γονιμοποίηση από γαμέτες του ιδίου είδους δηλ. από γενετικά συμβατούς οργανισμούς.

MICROPYLE: Structure anatomique de la membrane chorionique de lovocyte permettant la pénétration par un spermatozoïde de la même espèce et donc assurant une fécondation conspécifique, cest-à-dire entre organismes génétiquement compatibles.

MICROPILO: Estructura anatómica de la membrana coriónica del óvulo que permite la penetración de un espermatozoide de la misma especie asegurando así una fecundación específica, es decir entre organismos genéticamente compatibles.

MICROPILO: Estrutura anatómica da membrana coriónica do óvulo que permite a penetración dun espermatozoide da mesma especie asegurando así unha fecundación específica, é dicir entre organismos xeneticamente compatibles.

MIKROPILE: A petesejt chorion rétegében megtalálható struktúra, amely megakadályozza a többszörös megtermékenyítést, és biztosítja a fajon belüli fertilizációt (genetikai szempontból kompatibilis szervezetek között).

MIKROPYL: Lite hull i eggets overflate, som gjør det mulig for kun én spermie å trenge inn i egget og befrukte det. Forhindrer polyspermi.

MIKROPYLE (okienko): Struktura anatomiczna w warstwie jaja zapobiegająca wielokrotnemu przenikaniu plemników i zapewniająca zapłodnienie przez ten sam gatunek, tj. wystąpienie tego aktu między organizmami zgodnymi genetycznie.

Was this helpful?
Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.


MICROSATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MICROSATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MICROSATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MICROSATÉLITE: Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases), son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. minisatélite.

MIKROSZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MIKROSATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MIKROSATELITA : Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

Was this helpful?
özefagusla bağırsak arasında kalan tubuler ve sakuler sindirim kanalı kısmıdır. Mide, besinlerin kısa süre depolanması ve proteinlerin kısmi sindirimi işlevlerini yerine getirir. Pisivorus balıklarda midenin yapısı iyi bilinmektedir. Herbivor ve omnivor balıklarda ise beslenme rejimlerine bağlı olarak tubuler yapıdan saculer yapıya doğru bir tekamül vardır. Sazanlarda ne mideleri nede sindirim salgısı yapan bir bez bulunmaktadır.


STOMACH: The tubular or sacular part of the digestive tract, between the oesophagus and the intestine. It functions in the short-term storage of food and partial digestion of proteins. In piscivorous fish, the stomach tends to be well defined; in herbivorous/ omnivorous fish, it is somewhat tubular in shape and there is a continuum from tubular to sac form which has an effect on the feeding regime. Cyprinids have neither stomachs nor digestive fluid-secreting glands.

ΣΤΟΜΑΧΟΣ: Το σωληνοειδές ή ασκοειδές τμήμα του πεπτικού συστήματος το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον οισοφάγο και το έντερο. Χρησιμεύει στην προσωρινή αποθήκευση της τροφής και την απορρόφηση πρωτεϊνών. Στα ιχθυοφάγα ψάρια είναι συνήθως καλά αναπτυγμένος. Στα φυτοφάγα/ παμφάγα ψάρια έχει συνήθως σωληνοειδή μορφή, ενώ υπάρχει μια συνέχεια από τη σωληνοειδή στην ασκοειδή μορφή γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες παροχής της τροφής. Οι κυπρίνοι δεν διαθέτουν στόμαχο ούτε αδένες απορρόφησης υγρών.

ESTOMAC : Région, tubulaire ou en forme de sac, du tube digestif entre l’œsophage et l’intestin. Sa fonction réside dans le stockage à courte terme des aliments et la digestion partielle des protéines. Chez les poissons piscivores, l’estomac est généralement bien défini. Par contre, chez les poissons herbivores et omnivores l’estomac est plutot tubulaire avec une transition progressive entre une forme tubulaire et en sac suivant le régime alimentaire.

ESTÓMAGO: Parte tubular o sacular del tubo digestivo de vertebrados, entre el esófago y el intestino; normalmente es la parte más amplia, fusiforme y muscular. Funciona durante el almacenamiento transitorio de la comida y digiere parcialmente las proteínas. En peces piscívoros, el estómago tiende a ser muy definido. En cambio en herbívoros y omnívoros es un continuum tubular o sacular, lo cual tiene efectos en el régimen de alimentación. Los ciprínidos no tienen estómago ni glándulas secretoras de jugos g

ESTÓMAGO: Parte tubular ou sacular do tubo dixestivo de vertebrados, entre o esófago e o intestino; normalmente é a parte máis ampla, fusiforme e muscular. Funciona durante o almacenamento transitorio da comida e dixire parcialmente as proteínas. En peixes piscívoros, o estómago tende a ser moi definido. En cambio, en herbívoros e omnívoros é un continuum tubular ou sacular, o cal ten efectos no réxime de alimentación. Os ciprínidos non teñen estómago nin glándulas secretoras de zumes gástricos.

GYOMOR: Az emésztőrendszer csőhöz vagy zsákhoz hasonló része a nyelőcső és a vékonybél között. Szerepe a táplálék rövid ideig tartó tárolása és a fehérjék részleges emésztése. Ragadozó halakban a gyomor határozottan elkülöníthető az emésztőrendszer többi részétől. Növényevő vagy mindenevő halakban a gyomor csőhöz hasonló alakú, folyamatos átmenettel a zsákos forma felé, amely befolyásolja a táplálkozás módját. A pontyféléknek nincs gyomruk vagy emésztőnedveket elválasztó mirigyük.

MAGE(SEKK): Den tubulære eller poseformete delen av fordøyelseskanalen mellom spiserøret og tarmen hos vertebrater. Ofte den videste delen av fordøyelsessystemet og ofte spindelformet og veldig muskulær. Har funksjon som korttidslager for føde og delvis fordøyelse av proteiner. Hos fiskeetende fisk pleier magesekken a være veldefinert, mens den hos herbi- og omnivorer er mer pose- til tubeformet og med uklar (makroskopisk) overgang til tarmen. Karpefisk mangler magesekk og tilhørende fordøyelseskjertler.

ŻOŁĄDEK: Rurkowata lub workowata część przewodu pokarmowego, pomiędzy przełykiem a jelitem. Jego funkcje polegają na zmagazynowaniu pokarmu na krótki okres i częściowym trawieniu białek. U ryb drapieżnych żołądek jest zwykle łatwo wyróżnić; u ryb roślinożernych i wszystkożernych ma on kształt rurkowaty i zmienia się od postaci rurkowatej do workowatej, która ma wpływ na sposób odżywiania się. Ryby karpiowate nie mają ani żołądków ani gruczołów wydzielających soki trawienne.

Was this helpful?
Gaz ile sindirimsel alanların (midenin) şişmesi


FLATULENCE: Distension of the alimentary tract with gases.

ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ: Διάταση της πεπτικής οδού οφειλόμενη σε συσσώρευση αερίων.

FLATULENCE: Distension du canal alimentaire provoquée par une accumulation de gaz.

FLATULENCIA: Distensión del canal alimentario provocada por una acumulación de gas.

FLATULENCIA: Distensión do tracto dixestivo por gases

SZÉLGÖRCS: A bélcsatorna felfúvódása.

OPPBLÅSTHET: Utvidelse av fordøyelseskanalen pga. gasser.

WZDĘCIE: Rozdęcie gazami przewodu pokarmowego.

Was this helpful?
Genellikle Heterodonta altsınıfı altında sınıflandırılan (Unionidae ailesi hariç) bivalve molluskların dünya çapında halk arasında yaygın olan isimleri. "Midye" terimi altında giren ailelerin üyelerinin yaygın ismidir: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae


CLAM: A common non-specific name used colloquially for a wide range of bivalve molluscs which are generally classified under the subclass Heterodonta (with the notable exception of the Unionidae). Under the term "clam", members of the following families are commonly named: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, T

ΜΥΔΙ: Κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό δίθυρων μαλακίων που ανήκουν στην υπόταξη Heterodonta (με την εξαίρεση των Unionidae). Με τον όρο «μύδι» αναφέρονται συνήθως άτομα των παρακάτω οικογενειών: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae

PALOURDE: Nom couramment utilisé pour décrire divers mollusques bivalves, dont la plupart sont classifiées dans la sous classe Herérodonta (avec l’exception notable de l’Unionidae). Les membres des familles suivantes sont appelés « clams » : Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arena

ALMEJA: Nombre no-específico usado para designar un amplio grupo de moluscos bivalvos generalmente dentro del grupo de los Heterodonta (con excepción del grupo Unionidae). Entre otras familias se incluyen los Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arenaria ); Hiatellidae (Panope gene

AMEIXA: Nome común inespecífico usado para designar un amplo grupo de moluscos bivalvos xeralmente clasificados dentro da Subclase Heterodonte (coa notable excepción do grupo Unionidae). Baixo o termo "ameixa" denomínanse comunmente as seguintes familias. os Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus xigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myac

EHETŐ KAGYLÓ: Azoknak a kagylóknak a köznyelvi elnevezése, amelyek legtöbb faja a Heterodonta alosztályba tartozik (at Unionidae család kivételével). Az "ehető kagyló" elnevezés a következő családokhoz tartozó fajokat jelöl: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae (Panope

SKJELL: Vanlig begrep i dagligtalen på en lang rekke muslinger, for det meste klassifisert i underordenen Heterodonta (med unntak av Unionidae). Følgene familier blir ofte nevnt: Gardiidae (Clinocardium nuttalli ), Mactridae (Spisula solidissima ), Solenidae (Siliquis patula ), Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ), Myacidae (Mya arenaria ) og Hiatellidae (Panope generosa ). Forskjellige arter b

MAŁŻ JADALNY: Pospolita, nieścisła nazwa, potocznie stosowana do małży dwuskorupowych (Lamelibranchiata) o szerokim obszarze występowania które generalnie są zaklasyfikowane do podklasy Heterodonta (z wyjątkiem Unionidae). Pod nazwą "małż", są zazwyczaj wymieniani przedstawiciele następujących rodzin: Gardidae (Clinocardium muttalli); Macridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tape

Was this helpful?
Genel olarak deniz veya tatlı su kabuklularının takımıdır. Yetişkin safhadaki yerleşik midyeler bisus iplikçikleriyle zemine tutunurlar, özdeşleşmiş alt kısım yapısıdır.


MUSSEL: Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.

ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MOULE: Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

MEXILLÓN: Orde de bivalvos tipicamente mariños ou estuarinos. Os adultos son sedentarios, viven fixados a un substrato polo biso. Caracterizados pola estrutura das súas branquias.

ÉTIKAGYLÓ: A kagylók egyik rendje, amelynek fajai általában tengerekben vagy folyótorkolatokban élnek. Kifejlett állapotban helytülők, kagylóselyemmel kapcsolódnak az aljzathoz. A kopoltyúik felépítése alapján jellemezhetők.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

MAŁŻE: Rząd małży (Bivalvia) typowo morskich lub estuariowych. W stadium dorosłym osiadłe, przytwierdzające się nicią bisiorową do podłoża (substratu). Oznaczane na podstawie budowy ich skrzeli.

Was this helpful?
Salmonidlerin solungaçlarında paraziter olarak bulunan tatlı su midyelerinin yavru dönemidir.Larva midyeden ayrıldıktan sonra kist olrak şekillenip ve dokunun altına yerleştiği için parçaladığı solungaçları hastalığa uğratır. Midye larvası solungaç lamelinde beyaz benek olarak tanımlanabilir.


GLOCHIDIA: The larval stage of freshwater mussels which are parasitic on the gills of salmonids. After being expelled by the mussel the larva infects the gills which it destroys as it enters the underlying tissue, forming cysts. Glochidia can be identified as white specks on the gill lamellae.

ΓΛΩΧIΔIΟ: Το προνυμφικό στάδιο μυδιών του γλυκού νερού, τα οποία δρούν ως παράσιτα στα βράγχια των σολομοειδών. Μετά την εξώθησή της από το μύδι η προνύμφη προσβάλλει τα βράγχια, τα οποία καταστρέφει καθώς εισέρχεται στους υποκείμενους ιστούς σχηματίζοντας κύστεις. Τα γλωχίδια αναγνωρίζονται ως άσπρα στίγματα πάνω στα βράγχια.

GLOCHIDIA: Stade larvaire de certaines moules deau douce qui sont des parasites des branchies des salmonidés. Expulsés par la moule, les glochidia infestent les branchies qui sont détruites quand les parasites pénètrent les tissus sousjacents et forment des kystes. Linfestation se reconnait par des taches blanchâtres sur les lamelles branchiales.

GLOCHIDIA: Estado larvario de ciertos mejillones de agua dulce que son parásitos de las branquias de los salmónidos. Expulsado por el mejillón, las glochidias infestan las branquias que son destruidas cuando los parásitos penetran en los tejidos y forman quistes. La infección se puede reconocer por unas marcas blancas sobre las laminas branquiales.

GLOCHIDIA: Estado larvario de certos mexillóns de auga doce que son parasitos das branquias dos salmónidos. Despois de seren expulsados polo mexillón, as larvas infestan as branquias, que son destruídas cando os parasitos penetran nos tecidos e forman quistes. A Glochidia pódese recoñecer como unhas manchas brancas sobre as láminas branquiais.

GLOCHIDIA: Édesvízi kagylók egyik lárvaállapota, amely a lazacfélék kopoltyúin élősködik. Kibocsátásukat követően a lárvák megfertőzik a kopoltyúkat, majd behatolnak a mélyebben fekvő szövetekbe. A gloichidiák a kopoltyúlemezeken fehér foltokként látszanak.

GLOCHIDIER: Larvestadium av ferskvannsmuslinger som er parasittiske på gjeller hos laksefisk. Etter at larvene er pumpet ut av muslingen infiserer larvene gjellene, som de ødelegger når de går inn i underliggende vev og former cyster. Glochidier kan sees som små hvite prikker på gjellelamellene.

GLOCHIDIUM: Stadium larwalne małży słodkowodnych, które pasożytują na skrzelach ryb łososiowatych.

Was this helpful?
Tüm balıklarda görülrn bir kronik sistemik bakteriyel hastalık Mycobacterium fortuitum . Her ne kadar besin olarak kullanılan Pazsifik salmonlarda nadir olarak görülen bir hastalık olsa da donmuş balıklar pathogen taşıma özelliğine sahip oldukları için artık genç salmonlarda, hastalık nadiren görülür. Hastalık spor olarak doğada ve akvaryumlarda bulunur. Bilinen etkili bir tedavisi yoktur.


MYCOBACTERIOSIS: A chronic systemic bacterial disease of all fishes caused by Mycobacterium fortuitum. Although it used to be frequently diagnosed in Pacific salmon, the disease is now rarely seen because untreated frozen fish carrying the pathogen are no longer used in the diet of young salmonids. The disease occurs sporadically in nature and in aquarium fish. There is no known effective treatment.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από τοMycobacterium fortuitum. Μολονότι έχει συχνά διαγνωσθεί στο παρελθόν στον σολομό του Ειρηνικού, η ασθένεια σήμερα σπανίζει διότι δεν χρησιμοποιουνται πλέον στην δίαιτα των σολομοειδών ακατέργαστα κατεψυγμένα ψάρια-φορείς του παθογόνου. Η ασθένεια παρατηρείται σποραδικά στην φύση και σε ψάρια ενυδρείων. Δεν υπάρχει γνωστή αποτελεσματική θεραπεία.

MYCOBACTERIOSE: Maladie bactérienne systémique chronique de tous les poissons provoquée par Mycobacterium fortuitum. Si, dans le passé, cette maladie se manifestait fréquemment chez les saumons du Pacifique, les infections sont rares aujourdhui parce que les poissons congelés non-traités, porteurs de lagent pathogène, ne sont plus utilisés dans lalimentation de jeunes salmonidés. La maladie se manifeste sporadiquement dans la nature et chez les poissons daquarium. Aucun traitement efficace nest connu.

MIOBACTERIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica crónica de todos los peces, provocada porMycobacterium fortuitum. Si, en el pasado, esta enfermedad se manifestaba frecuentemente en los salmones del Pacífico, las infecciones son raras hoy en día, dado que los peces congelados no tratados, portadores del agente patógeno, ya no son utilizados en la alimentación de jóvenes salmónidos. La enfermedad se manifiesta esporádicamente en la natura y en los peces de acuario. No se conoce ningún tratamiento eficaz.

MIOBACTERIOSE: Enfermidade bacteriana sistémica crónica de todos os peixes, provocada porMycobacterium fortuitum. Se no pasado esta enfermidade se manifestaba frecuentemente nos salmóns do Pacífico, as infeccións son raras hoxe en día, dado que os peixes conxelados non tratados, portadores do axente patóxeno, xa non son utilizados na alimentación de novos salmónidos. A enfermidade maniféstase esporadicamente na natureza e nos peixes de acuario. Non se coñece ningún tratamento eficaz.

MYCOBACTERIOSIS: Valamennyi halfajt érintő idült, szisztémás, bakteriális eredetű betegség, amelyet a Mycobacterium fortuitum okoz. Habár egykor a Csendes-óceáni lazacfélék jellemző betegsége volt, ma már csak ritkán mutatható ki, mivel már nem használnak kezeletlen, fagyasztott halakat a fiatal lazacok etetésére. A betegség véletlenszerűen jelenik meg a természetesvízi és akváriumi halakban. Nincs ismert kezelési módja.

MYKOBAKTERIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk forårsaket av Mycobacterium fortuitum. Var tidligere vanlig på stillehavslaks, men er nå sjeldnere siden en har gått bort i fra å bruke infisert ubehandlet frossenfisk i yngelfôret. Sykdommen forekommer sporadisk i naturen og på akvariefisk. Finnes ingen effektive behandlinger.

MYKOBAKTERIOZA: Przewlekła systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb powodowana przez Mycobacterium fortuitum. Często była ona diagnozowana u łososia pacyficznego, jednak obecnie jest rzadko notowana, ponieważ nie są już używane w diecie dla młodych ryb łososiowatych nieleczone mrożone ryby będące nosicielami patogena. Sporadycznie choroba ta występuje w warunkach naturalnych i u ryb akwariowych. Nieznana jest skuteczna metoda jej leczenie.

Was this helpful?
Aktinomisetlere ait olan bakterilerdir, 10µ m boyunda, bazen flament büyümesi görülen, hareket edemeyen, asitlere karşı dayanıklı, aerobik bakterilerdir. Dipte veya hayvanlar ve insanlar üzerinde parazir yaşarlar.


MYCOBACTERIUM: Bacteria belonging to the actinomycetes; up to 10µm long, occasionally showing filamentous growth; non-motile, acid-resistant, aerobic bacteria. Living in the bottom or parasitic on humans and animals.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ: Μη κινητό, οξυ-ανθεκτικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στους ακτινομύκητες. Μήκους μέχρι 10μm συχνά με νηματοειδή ανάπτυξη. Ζουν στο βυθό ή παρασιτικά στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα.

MYCOBACTÉRIE: Bactérie affiliée aux actinomycètes; dune longueur allant jusquà 10 µm, forme souvent des filaments; immobile, acidorésistante et aerobie; vivant dans les sols ou parasite des hommes et des animaux.

MICOBACTERIA: Bacteria afiliada a las actinomicetos; su longitud puede llegar hasta 10 µm, a menudo presenta filamentos; inmóvil, resistente al ácido y aeróbica; vive en los suelos o como parásito de humanos y animales.

MICOBACTERIUM: Bacteria pertencente aos actinomicetos; a súa lonxitude pode chegar ata 10 µ ás veces presenta crecemento en filamentos; inmóbil, resistente ao ácido e aeróbica; vive nos chans ou como parasito de humanos e animais.

MYCOBACTERIUM: Az Actinomycetes csoportba tartozó baktériumok; legfeljebb 10 mikrométer hosszúak, néha fonalakat alkotnak; nem mozgásképes, savakkal szemben ellenálló, aerob baktériumok. Az aljzaton élnek, vagy emberi és állati élősködők.

MYKOBAKTERIER: Bakterie tilhørende Actinomycetales, som blir opp til 10µm lang. Viser iblant trådformet vekst. Ubevegelige, syrebestandige, aerobe bakterier. Lever i bunnsedimenter, eller er parasittiske på mennesker og dyr.

MYCOBACTERIUM: Bakterie należące do promieniowców (Actinomyces); dochodzi do długości 10 - 6 m, z rzadka wykazują nitkowaty wzrost; bakterie nieruchliwe, odporne na zakwaszenie środowiska, tlenowe. Żyją na dnie bądź pasożytują u ludzi i zwierząt.

Was this helpful?
Mantar enfeksiyonların yol açtığı bir hastalık


MYCOSIS: A disease caused by fungal infection.

ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ: Μία ασθένεια προκαλούμενη από μόλυνση με μύκητα.

MYCOSE: Affection provoquée par un champignon infectieux.

MICOSIS: Enfermedad provocada por hongos infecciosos.

MICOSE: Enfermidade provocada por fungos infecciosos.

MIKÓZIS: Gombás fertőzés által okozott betegség.

MYKOSE: Sykdom forårsaket av soppinfeksjon.

GRZYBICA: Choroba powodowana przez zakażenie grzybami.

Was this helpful?
Büyük ölçüde insan gücü isteyen geniş ölçekli rotifer üretimine karşı yapay besleme tekniklerine dayalı balık larva üretimini kolaylaştırmada kullanılan bir tekniktir. Bu süreç, bir zar ya da bağla kaplanmış maya gibi besin maddelerinden oluşan uygun oranlarda bir mikro-beslenmenin oluşturulmasını da içerir.


MICROENCAPSULATION: Technique to facilitate the rearing of fish larvae on artificial diets, as opposed to the mass culturing of rotifers (which requires considerable manpower and equipment). This process involves the production of a micro-diet of appropriate size consisting of dietary ingredients such as yeast encapsulated by a membrane, or binder.

ΜΙΚΡΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ: Τεχνική γιά την διευκόλυνση της διατροφής των ιχθυο-προνυμφών με τεχνητές τροφές, σε αντιδιαστολή με την μαζική καλλιέργεια τροχοζώων (που απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό και προσωπικό). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή μιάς μικρο-δίαιτας κατάλληλου μεγέθους αποτελούμενη από συστατικά όπως ζύμη περικλειόμενη από μεμβράνη ή έκδοχο.

MICROENCAPSULATION: Technique utilisée afin de remplacer la production en masse de rotifères (main doeuvre et besoin en appareillage importants) dans lélevage de larves de poissons. Cette technique implique lélaboration de micro-aliments de taille appropriée composés déléments nutritifs (levure par exemple) encapsulés par une membrane ou par un agent liant.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica utilizada para reemplazar la producción en masa de rotíferos (que conlleva necesidad de mano de obra y aparataje) en el cultivo de larvas de peces. Esta técnica implica la elaboración de microalimentos de talla apropiada compuestos de elementos nutritivos (levadura por ejemplo) encapsulados en membranas o por agentes ligantes.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica para facilitar a cría de larvas de peixes con dietas artificiais, en oposición ao cultivo a altas densidades de rotíferos (que require considerable man de obra e equipamento). Esta técnica implica a elaboración de microalimentos de tamaño axeitado compostos de ingredientes nutritivos como o lévedo encapsulado por unha membrana ou ligada.

MIKROKAPSZULÁZÁS: A hallárva-nevelés egyszerűsítésére szolgáló módszer, amelynél a kerekesférgek komoly munkaerőt és felszerelést igénylő tömeges termelése helyett a lárvákat mesterséges tápokkal etetik. Ez a technológia nagyon kis szemcsékből álló tápokat igényel, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a membránnal vagy valamilyen kötőanyaggal körülvett élesztősejtek.

MIKROINNKAPSLING: Teknikk som muliggjør oppdrett av fiskelarver vha. kunstig fôr, istedenfor massedyrkning av hjuldyr (som krever mye utstyr og arbeidskraft). Prosessen involverer produksjon av mirkodietter av passe størrelse, som består av selve fôret (f.eks. gjær) som er innkapslet i en membran eller binder.

MIKROENKAPSULACJA: Technika ułatwienia hodowli larw ryb na sztucznych dietach, w przeciwieństwie do masowej hodowli na wrotkach (które wymagają odpowiedniego wyposażenia i sporo pracy ludzkiej). Proces ten wymaga produkcji mikro-diety o odpowiednim rozmiarze, zawierającej składniki pożywienia, jak np. drożdże, enkapsulowane w błonce lub substancji wiążącej .

Was this helpful?
Küçük boyları ile ayırt eilen birprotozoa sınıfı. Bu grubun en bariz üyeleri balıklarda parazittirler.


MICROSPORIDIAN: A class of protozoa characterized by their small size. Members of this taxon are parasitic on fish, e.g. Nosema, Plistophora.

ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Μία ομοταξία πρωτοζώων που χαρακτηρίζεται από το μικρό τους μέγεθος. Μέλη αυτής της ταξινομικής ομάδας είναι παράσιτα των ψαριών, π.χ. Nosema, Plistophora

MICROSPORIDES: Classe de protozoaires caractérisée par leur petite taille. Les membres de ce groupe taxonomique sont des parasites de poissons, par exemple, Nosema, Plistophora.

MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados por su pequeña talla. Las membranas de este grupo taxonómico son parásitos de peces, por ejemplo, Nosema plistophora.

MICROSPORIDIOS / MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados polo seu pequeno talle. Os membros deste grupo taxonómico son parasitos de peixes, por exemplo, Nosema plistophora.

MICROSPORIDIA: Kisméretű egysejtűek egy csoportja. Az ide tartozó fajok a halak élősködői, pl. Nosema, Plistophora.

MIKROSPORIDIER: Klasse av protozoer (encelledyr), med karakteristisk liten størrelse. Medlemmer av denne taksonomiske gruppen er parasittiske på fisk, f.eks. Nosema, Plistophora.

SPOROWCE (Microsporidia): Klasa pierwotniaków (Protozoa) charakteryzujących się małymi rozmiarami. Przedstawiciele tego taksonu (głównie z rodziny Nosematidae) są pasożytami ryb, np. Nosema (choroba zarodnikowcowa) i Pleistophora.

Was this helpful?
Mikroskobik örnekleme yapmak amacıyla zayıf dokulardan örnek kesmeye yarayan bir araç


MICROTOME: An instrument for cutting thin sections of tissues for microscopic examination.

ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ: Όργανο που χρησιμοποιείται γιά την αποκοπή δειγμάτων ιστών μικρού πάχους γιά μικροσκοπική εξέταση.

MICROTOME: Instrument pour découper dans les tissus de minces tranches en vue dun examen microscopique.

BISTURÍ: Instrumento que sirve para cortar tejidos de diámetros finos con el fin de examinarlos en el microscopio.

BISTURÍ: Instrumento que serve para cortar finas seccións de tecidos para a súa análise microscópica.

MIKROTOM: Mikroszkópos vizsgálatokra alkalmas vékony metszetek készítésére szolgáló készülék.

MIKROTOM: Instrument for å kutte tynne vevssnitt for mikroskopiske undersøkelser.

MIKROTOM: Urządzenie do cięcia cieniutkich skrawków tkanek do badań mikroskopowych.

Was this helpful?
Balıklarda yaygın olarak bulunan, mikso spor oluşturan bir çeşit parazit


MYXOBOLUS: A genus of myxosporidean parasite common in fish.

MYXOBOLUS: Γένος μυξοσποριδιακού παρασίτου κοινού στα ψάρια.

MYXOBOLUS: Genre des myxospotidés, parasite commun des poissons.

MYXOBOLUS: Género de mixoesporidios, parásito común depeces.

MYXOBOLUS: Xénero de parasito mixosporidio / mixoesporidio común en peixes.

MYXOBOLUS: A Myxosporidea osztályba tartozó élősködő egysejtűek egyik nemzetsége.

MYXOBOLUS: Slekt av myxosporidier som er parasittiske på fisk.

MYXOBOLUS: Rodzaj pasożytniczych myksosporidiów (pierwotniaków) powszechnych u ryb.

Was this helpful?
Mukos ürünler içeren ve bağ dokusunda bulunan bir tümör


MYXOMA: A tumour of connective tissue, containing mucous products.

ΜΥΞΩΜΑ (ΒΛΕΝΝΩΜΑ): Όγκος ατελούς συνδετικού ιστού, που περιέχει βλεννώδη προϊόντα.

MYXOME: Tumeur du tissu conjonctif lâche contenant du mucus.

MUCOSIDAD TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tejido conjuntivo que tiene mucosidad.

MUCOSIDADE TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tecido conxuntivo que ten mucosidade.

MYXOMA: Nyálkás állományú kötőszöveti daganat.

MYXOM (SLIMSVULST): Bindevevssvulst som inneholder slimprodukter.

ŚLUZAK: Guz (nowotwór) tkanki łącznej, zawierający produkty śluzowe.

Was this helpful?
Genelde salmonidlerde görülen wirling hastalığı için kullanılan bir terim, Myxosoma cerebralis, fakat bir çok tür için de şaşırtıcı bir şekilde kullanılmaya başlandı


MYXOSOMIASIS: This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.

ΜΥΞΟΣΩΜΙΑΣΗ: Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.

MYXOSOMIASE: Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.

MIXOSOMIASIS: Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.

MIXOSOMIASE: Termo utilizado antigamente para as infeccións de salmónidos provocadas por Myxosoma (agora, Myxobolus cerebralis), pero, dado a existencia de varias especies de Myxosoma este termo leva á confusión.

MYXOSOMIASIS: Eredetileg a lazacfélék Myxosoma cerebralis okozta örvénybetegségét jelenti, de mivel több Myxosoma faj is okoz hasonló betegséget, a fogalom jelentése nem teljesen tisztázott.

DREIESYKDOM: Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.

MYXOSOMIASIS (kołowacizna): Nazwa tej choroby została przyjęta dla kołowacizny ryb łososiowatych, powodowanej przez Myxosoma cerebralis, ale ponieważ jest dużo gatunków z rodzaju Myxosoma, stała się ona nazwą mylącą.

Was this helpful?
Milyonda bir


Ppb: Parts per billion.

PPB: ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.

Ppb: Partie par billion.

Ppb: Parte por billón.

Ppb: Parte por billón.

Ppb: Milliárdod rész.

Ppb: Parts per billion. Se KONSENTRASJON.

Ppb: Jedna część na miliard.

Was this helpful?
Deniz canlılarının işlevsel eylemlerini düzgün bir şekilde yürütebilmeleri için çok az ya da makul ölçülerde ihtiyaç duydukları inorganik tuzlardır. Taze kullanılan yemlerde yeterli miktarlarda mineral daima mevcuttur. Vitaminlerle karşılaştırıldıklarında, mineraller ucuz ve kalıcıdırlar ve bu yüzden yemlere mineral eklenmesi çok fazla bir ek masrafa neden olmaz


MINERAL: Inorganic salts required by aquatic organisms in moderate or trace quantities, for the correct functioning of an organisms physiological activities. Sufficient quantities of minerals are usually present in aquaculture feeds from the raw materials used. Compared to vitamins, minerals are cheap and stable and so addition of minerals to feeds does not contribute to higher feed costs.

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ: Αλατα που απαιτούνται από τους θαλάσσιους οργανισμούς σε μέτριες ή ελάχιστες ποσότητες, γιά την ορθή λειτουργία των φυσιολογικών δραστηριοτήτων τους. Επαρκείς ποσότητες των ανόργανων είναι συνήθως παρούσες στις τροφές που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια. Σε σχέση με τις βιταμίνες τα ανόργανα είναι φθηνά και σταθερά και επομένως η προσθήκη τους στην τροφή δεν αυξάνει το κόστος της τροφής.

SELS MINERAUX: Sels inorganiques nécessaires, en faible quantité ou en quantité trace, pour le bon fonctionnement physiologique des organismes aquatiques. Normalement présents en quantité suffisante dans les aliments composés. Au contraire des vitamines, les sels minéraux sont stables et peu coûteux; leur adjonction aux aliments nentraîne pas une augmentation du prix de ceux-ci.

SALES MINERALES: Sales orgánicas necesarias en bajas cantidades, para el buen funcionamiento fisiológico de los organismos acuáticos. Normalmente presentes en cantidad suficiente en los alimentos compuestos. Al contrario de las vitaminas, las sales minerales son estables y poco costosas; su adición a los alimentos no conlleva una subida de precio de estos últimos.

SALES MINERAIS: Sales inorgánicos requiridos polos organismos acuáticos en baixas cantidades ou cantidades traza, para o correcto funcionamento das actividades fisiolóxicas dun organismo. Normalmente presentes en cantidade abonda nos pensos de acuicultura, provenientes das materias primas usadas. Comparadas coas vitaminas, os sales minerais son estables e baratos e así que a adición de minerais aos pensos non contribúe a incrementar o seu custo

ÁSVÁNYI ANYAGOK: A vízi szervezetek élettani funkcióinak ellátásához korlátozott vagy nyomnyi mennyiségben szükséges szervetlen sók. Az akvakultúrában használt tápok rendszerint elegendő ásványi anyagot tartalmaznak, amelyek a felhasznált nyersanyagokból származnak. A vitaminokkal ellentétben az ásványi anyagok olcsók és stabilak, ezért a tápok dúsítása további ásványi anyagokkal nem növeli jelentős mértékben a takarmányozás költségeit.

MINERAL: Uorganiske salt som trengs av akvatiske organismer i små mengder, for riktig funksjon av fysiologiske prosesser. Det er som regel tilstrekkelige nivåer av mineraler i råvarene som benyttes i produksjon av formulert fôr til bruk i akvakultur.

MINERAŁ: Sole nieorganiczne wymagane przez organizmy wodne w średnich lub śladowych ilościach celem poprawy funkcjonowania aktywności fizjologicznej organizmu. W akwakulturze zwykle występuje wystarczająca ilość minerałów w postaci surowców używanych w paszach. W porównaniu do witamin, sole mineralne są tanie i trwałe, a więc ich dodatek do pasz nie powoduje wzrostu ich kosztów.

Was this helpful?
Organik materyallerin organik bileşenlerine geri dönüşümü için kullanılan terim. Örneğin amonyaklaşma, organik maddelerin amonyağa ayrıştırılması.


MINERALIZATION: Term used in recirculation units and aquaria to describe the breakdown of organic matter to its inorganic constituents, e.g. ammonification where the organic matter decomposes to ammonia.

ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος σε μονάδες ανακύκλωσης και ενυδρεία για την περιγραφή της διάσπασης της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της, π.χ. αμμωνιοποίηση όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται σε αμμωνία.

MINERALISATION: Terme utilisé dans les unités de recyclage et dans les aquariums pour décrire la décomposition dune matière organique en ses constituants inorganiques.

MINERALIZACIÓN: Término utilizado en las unidades de reciclaje y en los acuarios para describir la descomposición de una materia orgánica en sus componentes inorgánicos.

MINERALIZACIÓN: Termo utilizado nas unidades de recirculación e nos acuarios para describir a descomposición da materia orgánica nas súas compoñentes inorgánicos. Ex. amonificación, onde a materia orgánica se descompón en amoníaco.

ÁSVÁNYOSODÁS: A recirkulációs egységekkel és akváriumokkal kapcsolatban használt fogalom, amely a szerves anyagok szervetlen alkotórészeikre történő lebomlását jelenti, pl. az ammonifikációt, amelynél a szerves anyag ammóniává bomlik le.

MINERALISERING: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

MINERALIZACJA: Termin używany w przypadku urządzeń recyrkulacyjnych i akwariów w celu opisania rozkładu materii organicznej na składniki nieorganiczne; np. amonifikacja, w której materia organiczna ulega rozkładowi do amoniaku.

Was this helpful?
Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.


MINISATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΝΙΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MINISATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MINISATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MINISATÉLITE : Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases) son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. microsatélite

MINISZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MINISATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MINISATELITA: Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

Was this helpful?
Yumurtadan çıkan trematodların cilli larvaları,


MIRACIDIUM: The ciliated larva of trematodes which hatches from the egg.

ΜΕΙΡΑΚΙΔΙΟ: Το βλεφαριδωτό έμβρυο των τρηματωδών. Η βλεφαριδωτή προνύμφη που εκκολάπτεται από το αυγό των τρηματωδών σκωλήκων.

MIRACIDIUM: La larve ciliée des trématodes issue de léclosion des oeufs.

MIRACIDIO : Clase de larva ciliada de trematodos que sale del huevo.

MIRACIDIO: Tipo de larva ciliada de tTermodos na que eclosiona do ovo.

MIRACIDIUM: A többgenerációs mételyek (Trematodes) csillós lárvaalakja, amely a petéből kel ki.

MIRACIDIUM: Den cilierte larven til trematoder, som klekker fra egget.

MIRACIDIUM: Larwa orzęsiona przywry, która wylęga się z jaja.

Was this helpful?
örgülü kütle formundaki bir mantarın bitkisel lifleri


MYCELIUM: The vegetative filaments of a fungus forming an interwoven mass.

ΜΥΚΗΛΙΟ: Τα βλαστικά νήματα ενός μύκητα που σχηματίζουν μία περιπεπλεγμένη μάζα

MYCELIUM: Appareil végétatif des champignons, formé de filaments ramifiés.

MICELIO: Aparato vegetativo de hongos, formado de filamentos ramificados.

MICELIO: Filamentos vexetativos dos fungos que forman unha masa entretecida.

MICÉLIUM: A gombák vegetatív fonalainak szövedéke.

MYCEL: Den vegetative delen hos sopp, som danner et komplekst ”rotsystem”.

GRZYBNIA: Wegetatywne nitki grzyba tworzące przeplatającą się masę.

Was this helpful?
DNA bünyesinde Mitokondriyal bulunur, anneden kalıtsal olarak yumurta geçer


MITOCHONDRIAL DNA: DNA contained within the mitochondrion that is inherited maternally via the egg.

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA: DNA το οποίο βρίσκεται μέσα στα μιτοχόνδρια και κληρονομείται από τη μητέρα μέσω των αυγών.

ADN MITOCHONDRIOME: ADN contenu dans les mitochondries qui est distincte de l’ADN génomique et qui est hérité de façon maternelle par l’intermédiaire de l’ovule.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contenido en la mitocondria que es heredado maternalmente a través del huevo.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contido na mitocondria que é herdado maternalmente a través do ovo.

MITOKONDRIÁLIS DNS: A mitokondriumban megtalálható DNS, amely a petesejtek közvetítésével, anyai útaon öröklődik.

MITOKONDRISK DNA (mitDNA): DNA som befinner seg i mitokondriene. Arves maternalsk gjennom egget.

MITOCHONDRIALNE DNA: DNA zawarte wewnątrz mitochondrium, które jest dziedziczone matecznie za pośrednictwem jaj.

Was this helpful?
Pek çok balık türünde parazit olarak yaşayan bir çeşit protozoa sınıfı


MYXOSPORIDEA: A class of protozoa in which many fish parasites are found, e.g. Myxosoma cerebralis.

ΜΥΞΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Ομοταξία πρωτοζώων στην οποία βρίσκονται πολλά παράσιτα των ψαριών, π.χ.Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDES: Classe des protozoaires dont plusieurs espèces sont des parasites des poissons, par exemple Myxosoma cerebralis.

MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies de esta clase son parásitos de peces, por ejemplo, Myxosoma cerebralis.

MIXOSPORIDIOS / MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies desta clase son parasitos de peixes, por exemplo, Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Az egysejtűek egyik osztálya, amelybe sok halélősködő tartozik, pl. a Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDER (MYXOZOA): Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Klasa pierwotniaków, w której występuje wiele pasożytów ryb, np. Myxosoma cerebralis.

Was this helpful?
Kas hücrelerinin kontraktil protein fibrilleri, birçok miyofilamentten oluşur.


MYOFIBRILS: Contractile protein fibrils of muscle cells, composed of many myofilaments.

ΜΥΪΚΑ ΝΗΜΑΤΙΑ: Συσταλτά πρωτεϊνικά νημάτια των μυϊκών κυττάρων τα οποία αποτελούνται από μυϊκά ινίδια.

FIBRILLE MUSCULAIRE: Fibrilles protéiniques contractiles des cellules musculaires, composées de myofilaments

MIOFIBRILLAS: Fibras proteínicas contráctiles de células musculares, compuestas por numerosos miofilamentos.

MIOFIBRAS: Fibras proteínicas contráctiles de células musculares, compostas por numerosos miofilamentos

MIOFIBRILLUMOK: Az izomsejtek összehúzódásra képes fehérjerostjai, amelyek nagyszámú miofilamentumból állnak.

MYOFIBRILLER: Kontraktile proteinfibriller i muskelceller, sammensatt av mange myofilamenter.

MIOFIBRYLE: Kurczliwe włókna białkowe komórek mięśniowych, zbudowane z wielu monofilamentów.

Was this helpful?
Kalp kası iltihaplanması


MYOCARDITIS: Inflammation of the muscle of the heart.

ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του καρδιακού μυός.

MYOCARDITE: Inflammation du myocarde, le muscle du coeur.

MIOCARDITIS: Inflamación del miocardio, músculo del corazón.

MIOCARDITE: Inflamación do miocardio, músculo do corazón.

MYOCARDITIS: A szívizom gyulladása.

MYOKARDITT : (Hjertemuskelbetennelse). Betennelse i hjertemuskelen.

ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO: Zapalenie mięśnia sercowego.

Was this helpful?
Yatay kas ktlesinin dikey olarak belirtilen bölümü


MYOMERE: A vertically-delineated segment of the lateral muscle mass.

ΜΥΟΜΕΡΕΣ: Εγκάρσια οριοθετημένο τμήμα της πλευρικής μυϊκής μάζας.

MYOMERE: Un des segments, délimité verticalement, constituant les masses musculaires latérales.

MIOMERO: Uno de los segmentos, delimitados verticalmente, que forman la masa muscular lateral.

MIÓMERO: Un dos segmentos, delimitados verticalmente, que forman a masa muscular lateral.

MYOMER: A testfal harántcsíkolt izomzatának függőlegesen csíkozott szelvényei.

MYOTOM: Vertikalt muskelsegment i den laterale muskelmassen hos fisk. Det er vanligvis like mange myotomer som ryggvirvler.

MIOMER (część mięśniowa metameru): Pionowo, metamerycznie ułożony segment mięśnia bocznego, występujący u niektórych dorosłych kręgowców (np. u ryb).

Was this helpful?
(= kas distrofi), belirli kaslarda harcamaya yol açan bir durum


MYOPATHY: (= muscular dystrophy) A condition in which wasting takes place in certain muscles.

ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ: Προΐόντα ατροφίας ορισμένων μυών. Μυϊκή δυστροφία.

MYOPATHIE: Atrophie progressive de certains muscles; dystrophie musculaire.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de ciertos músculos; distrofia muscular.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de certos músculos; distrofia muscular.

MIOPÁTIA: (= izomdisztrófia) Bizonyos izmok elsorvadásával jellemezhető állapot.

MUSKELSVINN (DYSTROFI): Tilstand der muskler brytes ned grunnet sykdom.

MIOPATIA : (= dystrofia mięśniowa). Stan, w którym ma miejsce wyniszczenie (zanik) pewnych mięśni.

Was this helpful?
kas dokularının iltahaplanması


MYOSITIS: Inflammation of the muscle tissue.

ΜΥΙΤΙΣ: Φλεγμονή του μυϊκού ιστού.

MYOSITE: Inflammation du tissu musculaire.

MIOSITIS: Inflamación de tejido muscular.

MIOSITE: Inflamación de tecido muscular.

MYOSITIS: Az izomszövet gyulladása.

MYOSITT: Betennelse i muskelvev. Muskelbetennelse.

ZAPALENIE MIĘŚNI: Zapalenie tkanki mięśniowej.

Was this helpful?
Sadece bir çeşit besin kullanan, tek tür yada kaynak gıda ile beslenen. Sin. Monotrofik, univoryus


MONOPHAGOUS: Utilising only one kind of food; feeding upon a single species or food resource. Syn. monotrophic; univorous.

ΜΟΝΟΦΑΓΟΣ: Χρησιμοποιών ένα μόνο είδος τροφής, τρεφόμενος με ένα μόνο είδος ή μια μόνο πηγή τροφής (συνων. μονοτροφικός, μονοβόρος). Πρβλ. πολυφάγος.

MONOPHAGE: Salimentant dun unique genre de nourriture; se nourissant dune seule espèce de proie ou de plante; (monotrophe, univore).

MONÓFAGO: El que se alimenta de un único genero de comida; se alimenta de un solo género de presa o de planta; (monótrofo, unívoro).

MONÓFAGO: O que se alimenta dun único tipo de alimento; aliméntase dunha soa especie ou fonte de alimentación; (monotrófico, unívoro).

MONOFÁG: Csak egyféle táplálékot hasznosító, illetve egyféle fajjal vagy táplálékforrással táplálkozó szervezet. Úm. monotróf.

MONOFAG: Utnytter kun én type næring. Beiter på kun én art eller næringskilde. Syn. monotrof, univor. Jfr. polyfag.

MONOFAGICZNY: Wykorzystujący tylko jeden rodzaj pokarmu; odżywiający się pojedynczym gatunkiem lub źródłem pokarmu. Syn. monotroficzny, jednopokarmowy.

Was this helpful?
1. Yalnız bir karakter ya da özellik tarafından kontrol edilen tak gen, 2. Sadece erkek ya da dişi tarafından üretilen yavrular, 3. Tekrar üretin eşeysiz organizmaların kullanımı ya da eşeysiz üretim, monogenesisi, 4. Yygın olarak hayatını basit bir konakçı üzerinde tamamlayan parazit için kullanılır.


MONOGENETIC: (1) Used of characteristics or traits controlled by a single gene; monofactorial, unifactorial; cf. digenic. (2) Producing only male or only female offspring. (3) Used of asexually reproducing organisms, or asexual reproduction; monogenous.(4) Commonly used to describe parasites that complete their entire life cycle within a single host species.

ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: (1) χρησιμοποιείται γιά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο, μονοπαραγοντικός πρβ. διγονιδιακός (2) ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει μόνο αρσενικούς ή μόνο θηλυκούς απογόνους (3) χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που αναπαράγονται αγενώς, ή γιά την αγενή αναπαραγωγή , 4) συχνά χρησιμοποιείται γιά παράσιτα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε ένα μόνο είδος-ξενιστή.

MONOGENETIQUE: (1) Se dit des traits ou caractères sous le contrôle dun seul gène; monofactoriel, unifactoriel; cf. digénique. (2) Produisant une progéniture de sexe unique (mâle ou femelle). (3) Se dit dorganismes à reproduction asexuée ou de la reproduction asexuée. (4) Courammment employé afin de décrire certains parasites qui complètent lensemble de leur cycle vital au sein dun seul espèce hôte.

MONOGENÉTICO: (1) Dícese de rasgos o caracteres bajo el control de un solo gen; monofactorial, unifactorial; cf. digénetico. (2) Produce descendencia de un solo sexo (macho o hembra). (3) Dícese de organismos con reproducción asexual. (4) Normalmente utilizado para describir ciertos parásitos que completan el conjunto de su ciclo vital en el seno de una sola especie huésped.

MONOXENÉTICO: (1) Dícese de trazos ou carácteres baixo o control dun só xene; monofactorial, unifactorial; cf. dixénetico. (2) Produce descendencia dun só sexo (macho ou femia). (3) Dícese de organismos con reprodución asexual. (4) Normalmente utilizado para describir certos parasitos que completan o seu ciclo vital completo no seo dunha soa especie hospedadora.

MONOGENETIKUS: (1) Egy gén által meghatározott tulajdonságok vagy jellemzők leírására használt fogalom; monofaktoriális, unifaktoriális; vö. digenikus. (2) Csak hím vagy csak nőstény utódokat létrehozó. (3) Ivartalanul szaporodó szervezetekre vagy ivartalan szaporodásra is utalhat; monogén. (4) Általában olyan élősködőket jelöl, amelyek egész életciklusukat egyetlen gazdafajban élik le.

MONOGENETISK: (1) Brukt om kjennetegn eller trekk som kontrolleres av ett enkelt gen. Jfr. digenetisk. (2) Produserer kun hunnlig eller hannlig avkom. (3) Brukes om organismer som formerer seg ukjønnet, eller ukjønnet formering. Monogen. (4) Ofte brukt for å beskrive parasitter som gjennomfører hele livssyklusen inni én vert.

MONOGENICZNY: (1) Stosowane do właściwości lub cech kontrolowanych przez pojedynczy gen; jednoczynnikowy; porównaj: dwugenowy (cecha uwarunkowana przez dwa geny). (2) Produkujący tylko pokolenie samców lub samic. (3) Wykorzystywany w rozmnażających się bezpłciowo organizmach lub bezpłciowej reprodukcji; monogenizm. (4) Zazwyczaj używany do opisania pasożytów, których pełny cykl życiowy odbywa się całkowicie w obrębie żywiciela jednego gatunku.

Was this helpful?
Vantuz ve boynuzları olan dış parazit yassı kurt. …


MONOGENETIC TREMATODE: Ectoparasitic flatworms with hooks and suckers. The life history involves no intermediate hosts.

ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Εξωπαρασιτικοί σκώληκες που αγκιστρώνονται και απομυζούν. Ο κύκλος ζωής τους δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσους ξενιστές.

TREMATODE MONOGENE: Ver ectoparasite pourvu de crochets et de ventouses. Son cycle de vie ninclue aucun hôte intermédiaire.

TREMATODO MONOGÉNEO: Gusano ectoparásito dotado de ganchos y de ventosas. Su ciclo de vida no incluye ningún huésped intermediario.

TREMATODO MONOXENEO: Verme ectoparasito dotado de ganchos e de ventosas. O seu ciclo de vida non inclúe ningún hospedador intermediario.

MONOGENETIKUS MÉTELYEK: Külső élőskődő laposférgek, feji végükön horgokkal és tapadókorongokkal. Egyedfejlődésükhöz nincs szükségük köztigazdákra.

MONOGENE TREMATODER (FLATMARK): Ektoparasittiske (ytre) flatmark med kroker og sugeskåler. Livssyklusen innebærer to mellomverter.

PRZYWRY MONOGENETYCZNE : Pasożyty zewnętrzne płazińców z haczykami i ssawkami, rozmnażające się bezpłciowo. Cykl rozwojowy nie obejmuje żywiciela pośredniego.

Was this helpful?
Eriyen bir lenfosit tarafından yaratılan melez hücre, yanlızca bir epitop için özel bir antikorda üretilir


MONOCLONAL ANTIBODIES: Hybrid cells created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

ANTICORPS MONOCLONAUX: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

ANTICUERPOS MONOCLONALES: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

ANTICORPOS MONOCLONAIS: Híbrido celular formado pola fusión dun linfocito e dunha célula canceríxena. Produce anticorpos monoclonais fronte a antíxenos seleccionados.

MONOKLONÁLIS ANTITESTEK: Egy adott epitóp elleni specifikus antitestek, amelyet limfociták és rákos sejtek fúziójával létrehozott hibrid sejtek termelnek.

MONOKLONALE ANTISTOFFER (MAb): En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

PRZECIWCIAŁO MONOKLONALNE: Komórki hybrydowe powstałe w wyniku zlania się limfocytu i komórki rakowej; wytwarza specyficzne przeciwciało tylko dla jednego determinanta antygenowego.

Was this helpful?
Diğerlerini uzak tutarak, tek tür ya da tohum ile yapılan yetiştiricilik veya kültür


MONOCULTURE: The cultivation or culture of a single crop or species to the exclusion of others.

ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η καλλιέργεια ή εκτροφή ενός και μόνον είδους.

MONOCULTURE: Culture ou élevage dune seule espèce ou type de récolte à lexclusion dautres espèces.

MONOCULTIVO: Cultivo de cría de una sola especie o de un tipo de cosecha con exclusión de otras.

MONOCULTIVO: Cultivo dunha soa especie ou dun tipo de organismos con exclusión doutros.

MONOKULTÚRA: Egy adott növény- vagy állatfaj termesztése vagy tenyésztése a többi faj kizárásával.

MONOKULTUR: Oppdrett av kun en art (i samme vannmasse).

MONOKULTURA: Uprawa lub hodowla jednego zboża lub gatunku (np. ryby) z wyłączeniem innych.

Was this helpful?
Az yada çok girintisi olan çekirdek, yaygın gri stoplazma ve taneli özurofilik geniş bir mononükleer lökosit. Bu hücre dokularda büyük moleküllerin taşınmasında kullanılır.


MONOCYTE: A large mononuclear leucocyte with a more or less deeply indented nucleus, slate gray cytoplasm and azurophilic granulation. This cell is formed into a macrophage once it migrates into the tissue.

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μεγάλο μονοπύρηνο λευκοκύτταρο με έναν λίγο έως πολύ βαθειά οδοντωτό πυρήνα, τεφροκυανούν κυτταρόπλασμα και κυανόφιλη κοκκίωση. Το κύτταρο αυτό μετασχηματίζεται σε μακροφάγο από την στιγμή που επέρχεται σε έναν ιστό.

MONOCYTE: Leucocyte mononucléaire de grande taille avec un noyau plus ou moins creusé sur un côté, un cytoplasme de couleur gris-ardoise et des granulations azurophiles. Cette cellule se transforme en macrophage quand elle migre dans les tissus.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de gran talla con un núcleo más o menos dentado en los lados, citoplasma de color gris-pizarra y granulaciones azulófilas. Esta célula se transforma en macrófago cuando emigra a los tejidos.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de talle grande cun núcleo máis ou menos profundamente dentado, citoplasma de cor gris-lousa e granulacións azulófilas. Esta célula transfórmase en macrófago cando migra aos tecidos.

MONOCITA: Nagy, egymagvú fehérvérsejt többé-kevésbé bevágott sejtmaggal, palaszürke citoplazmával és azurofil szemcsékkel. A monociták a szövetekbe vándorolva makrofágokká alakulnak.

MONOCYTT: Stor énkjernet leukocytt med en mer eller mindre dypt tagget kjerne, skifergrått cytoplasma og asurofil granulasjon. Cellene omdannes til makrofager når de vandrer inn i vev.

MONOCYT: Duży jednojądrowy leukocyt z większym lub mniejszym głęboko wgniecionym jądrem, ciemnoszarą cytoplazmą i azurochłonną ziarnistością. Komórka ta wytwarzana jest w makrofagu i migruje zaraz do tkanki.

Was this helpful?
Sadece bir çeşit besinle beslenen.


MONOTROPHIC: Monophagous.

ΜΟΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: Μονοφάγος.

MONOTROPHIQUE: Monophage.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓF: Egyféle táplálékot fogyasztó.

MONOTROF: Monofag.

MONOTROFICZNY: Odżywiający się jednym rodzajem pokarmu.

Was this helpful?
Döllenen bir tek yumurtadan genetik olarak aynı yavruların çoğalması.


MONOZYGOTIC: Genetically identical offspring derived from a single fertilized egg.

ΜΟΝΟΖΥΓΩΤΙΚΟΙ: Γενετικά πανομοιότυποι απόγονοι προερχόμενοι από ένα μόνο γονιμοποιημένο αυγό.

MONOZYGOTE: Progéniture génétiquement identique issue dun seul ovocyte fécondé.

MONOZIGÓTICO: Descendencia genéticamente idéntica que deriva de un solo óvulo fecundado.

MONOCIGÓTICO: Descendencia xeneticamente idéntica que deriva dun só óvulo fecundado.

MONOZIGOTIKUS: Egypetéjű; egyetlen megtermékenyített petesejtből kifejlődő, genetikailag azonos utódok.

MONOZYGOT: Genetisk like avkom, som stammer fra ett enkelt befruktet egg.

MONOZYGOTYCZNY: Potomstwo identyczne genetycznie, uzyskane z jednego zapłodnionego jaja.

Was this helpful?
Bir populasyonda yaygın olarak ortaya çıkan hastalık seviyesi, ya da bir balık popülasyonunda hastalık sayısı


MORBIDITY: The level of disease in a population commonly defined in terms of incidence, or prevalence, or the number of diseased fish in a population.

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ: Το επίπεδο της ασθένειας σε έναν πληθυσμό συχνά οριζόμενο με βάση την ένταση, την διάδοση ή το αριθμό των νοσούντων επί του συνόλου ενός πληθυσμού ψαριών .

MORBIDITE: Le taux de maladie dans une population, habituellement défini en termes de prévalence ou dincidence ou du nombre de poissons malades dans une population.

MORBOSIDAD: Tasa de enfermedad en una población, normalmente definida en términos de prevalencia o de incidencia o del número de peces enfermos en una población.

MORBILIDADE: Nivel de enfermidade nunha poboación, normalmente definida en termos de prevalencia ou de incidencia ou do número de peixes enfermos nunha poboación.

MORBIDITÁS: A betegség előfordulásának mértéke egy populációban. A megbetegedési vagy elterjedtségi aránnyal, illetve a beteg halak számával fejezik ki.

MORBIDITET: Graden av en sykdom i en populasjon, ofte uttrykt som hyppighet, forekomst eller antall syke fisk i en populasjon.

CHOROBOWOŚĆ: Poziom choroby w populacji zwykle definiowany w kategorii częstości jej występowania lub rozpowszechnienia, bądź liczby chorych ryb w populacji.

Was this helpful?
Ölmek üzere olan, neredeyse ölmüş


MORIBUND: Obviously progressing towards death, nearly dead.

ΕΤΟIΜΟΘΑΝΑΤΟΣ: Εμφανώς βαδίζων προς τον θάνατο, σχεδόν νεκρός.

MORIBOND(E): Qui est près de mourir, mourant.

AGONIZANTE: Que esta a punto de morir, muriendo

AGONIZANTE: Con evidencia de que está próxima a súa morte

MORIBUND: Halálhoz közeli állapotú.

DØENDE : Nærmer seg tydelig døden, nesten død.

UMIERAJĄCY: Najwyraźniej zbliżanie się do śmierci; blisko śmierci.

Was this helpful?
Bireylerden oluşan gruplar içerisinde nüfusu oluşturan bireylerden ölenlerin yaşayanlara oranı


MORTALITY: The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ: Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.

MORTALITE: Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.

MORTALIDAD: Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.

MORTALIDADE: Proporción de mortes nunha porción específica dunha poboación. Proporción de mortos nun grupo de individuos.

MORTALITÁS: Az elhullások aránya a populáció egy meghatározott részében vagy egyedek egy csoportjában.

DØDELIGHET: Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.

ŚMIERTELNOŚĆ: Stosunek (%) śniętych ryb w określonym czasie do stanu wyjściowego. Patrz: współczynnik śmiertelności.

Was this helpful?
Metan sülfanat; sağım, cerrahi müdahale, kolaylıkla elle tutma ve sakinleştirmek için kullanılan bir kimyasal. Genellikle balıkları banyo çözeltisine daldırma şeklinde uygulanır..


MS 222: Methane sulfonate: a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

MS 222: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

MS 222: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

MS 222: Metanosulfato de tricaína.

MS 222: Tricaíno-metano-sulfonato.: un composto químico usado para calmar e facilitar o manexo, cirurxía e procedementos de obtención de posta. Normalmente administrado por inmersión dos peixes nun baño de disolución.

MS 222: Metán-szulfonát; a halak lenyugtatására, a kezelési, sebészeti és szaporítási eljárások megkönnyítésére használt vegyszer. Általában fürdetés útján alkalmazzák.

MS 222: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

MS 222: Metanosulfonian trikainy, anestetyk: środek chemiczny używany do rozluźnienia, znieczulenia i ułatwienia manipulacji, zabiegów operacyjnych i przeprowadzaniem tarła. Zwykle stosowany przez zanurzenie ryby w roztworze anestetyku.

Was this helpful?
Çoğunlukla sıcaklığı sabit tutabilmek için vücut dışını örten epitel hat.


MUCOSA: A generalized collective term for the epithelial lining of the internal body cavities. Syn. mucous membrane.

ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Γενικό όνομα γιά το επιθηλιακό κάλυμμα των εσωτερικών σωματικών κοιλοτήτων.(Συνων: βλεννογόνος μεμβράνη).

MUQUEUSE: Terme général décrivant la paroi épithéliale qui tapisse les cavités internes du corps. Syn. membrane muqueuse.

MUCOSA: Término general que describe la pared epitelial que cubre las cavidades internas del cuerpo. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: Termo xeral que describe a parede epitelial que cobre as cavidades internas do corpo. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: A testüregeket burkoló epiteliális hártyákat jelölő gyűjtőfogalom. Úm. nyálkahártya.

MUCOSA: Generell betegnelse for epitel som kler indre kroppshuler. Syn. slimhinne.

BŁONA ŚLUZOWA: Uogólniona wspólna nazwa wyściółki nabłonkowej wnętrza jamy ciała. Syn. śluzówka.

Was this helpful?
Mucos proteininden oluşan mukozanın yapışkan salgısı


MUCUS: The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.

ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

MUCUS: Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.

MUCOSIDAD: Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.

MUCOSIDADE: Secreción viscosa que contén mucina, producida polas glándulas de mucus.

NYÁLKA: Mirigysejtek által termelt, mucint tartalmazó, síkos folyadék.

SLIM: Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.

ŚLUZ: Śluzowata wydzielina gruczołów śluzowych zawierająca mucynę.

Was this helpful?
Mukusta bulunan bir protein


MUCIN: A protein found in mucus.

ΒΛΕΝΝIΝΗ: Πρωτεϊνη ευρισκόμενη στην βλέννα.

MUCINE: Constituant protéique du mucus.

MUCINA: Proteína encontrada en la mucosidad.

MUCINA: Proteína presente no mucus.

MUCIN: A nyálkában megtalálható fehérje

MUCIN: Protein som finnes i slim.

MUCYNA: Białko znajdujące się w śluzie.

Was this helpful?
Genetk metaryalde ani kalıtsal değişimler, Bir grup DNAnın çoğalması, yerini alması ya da silinmesi gibi etkilerle tek bir gende meydana gelen değişiklik. Mutasyosla bir bireyde meydana gelen değişim.


MUTATION: A sudden heritable change in the genetic material, most often an alteration of a single gene by duplication, replacement or deletion of a number of DNA base pairs. An individual that has undergone such a mutational change is called a mutant.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: (1) Αιφνίδια και κληρονομήσιμη μεταβολή του γενετικού υλικού, συχνότατα μεταβολή ενός μόνο γονιδίου μέσω διπλασιασμού, αντικατάστασης ή διαγραφής ενός αριθμού ζευγών βάσεων του DNA. (2) Οι οργανισμοί που έχουν υποστεί μεταλλαγή ονομάζονται μεταλλαγμένοι.

MUTATION: Changement spontané et transmissible de la matière génétique, très souvent affectant un seul gène par lintermédiaire dune duplication, dune délétion ou dun remplacement de paires de nucléotides. Un individu ayant subi un changement mutationnel sappelle un mutant.

MUTACIÓN: Cambio espontáneo y transmisible de material genético, a menudo afecta un solo gen mediante duplicación, supresión o reemplazo de pares de nucleótidos. Individuo que sufre cambio mutacional llamado mutante.

MUTACIÓN: Cambio repentino e herdable no material xenético, a miúdo alteración dun só xene mediante duplicación, supresión ou reemplazo de pares de nucleótidos. Ao individuo que sufriu un cambio mutacional deste tipo chámaselle mutante.

MUTÁCIÓ: A genetikai anyag hirtelen bekövetkező, öröklődő változása, leggyakrabban egy gén megváltozása bizonyos számú DNS-bázispár duplikációjával, kicserélődésével vagy deléciójával. A mutációs változáson átesett egyedet mutánsnak nevezzük.

MUTASJON: Bra arvelig forandring i det genetiske materialet. Oftest ved forandring av et enkelt gen ved duplikasjon, utskiftning eller fjerning av basepar. Et individ som har gjennomgatt en mutasjon kalles en mutant.

MUTACJA: Nagła dziedziczna zmiana w materiale genetycznym, w większości zmiana pojedynczego genu przez duplikację, zamianę lub delecję (skasowanie) wielu par zasad tworzących DNA. Osobnik, który przechodzi taką mutacyjną zmianę jest nazywany mutantem.

Was this helpful?
Bir DNA yada RNA molekülünde baz sekansının değişimidir. Mutasyon genellikle ilk baz diğer baz (nokta mutasyonu) için değişir yada tek yada çok çekirdeklerin eklenip yada çıkarmasını içerir. Buda sık sık protein sentezi sırasında ribozomlar tarafından kodon sekansların hatalı okunmasına sebep olur (bir proteinin yok ya da eksikliğine sebep olur). Bazı mutasyonlar çerçeve kayması mutasyonu olarak söylenir. Nokta mutasyonu suskun olabilir (mesela birçok amino asit bazı kodonlar tafından kodlanabil


MUTATION (GENETIC): An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the subst

ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ (ΓΕΝΕΤΙΚΗ): Αλλαγή στην ακολουθία βάσεων ενός μορίου DNA ή RNA. Η μετάλλαξη συνήθως περιλαμβάνει την αλλαγή ενός ζεύγους βάσεων από κάποιο άλλο (σημειακή μεταλλαγή), ή την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων νουκλεοτιδίων. Συνήθως οδηγεί στη λανθασμένη ανάγνωση των κωδικονίων από τα ριβοσώματα κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικών ή την απουσία πρωτεϊνών. Οι μεταλλαγές αυτές ονομάζονται μεταλλαγές μετατόπισης σημείου. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είν

MUTATION (GÉNÉTIQUE) : Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour une autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu

MUTACIÓN (GENÉTICA): Alteración de la secuencia de bases de la molécula de ADN o ARN. Las mutaciones implican habitualmente el cambio de una base por otra (mutación puntual) o por la adición o delección de uno o más mucleótidos. Esto puede llevar a menudo a una lectura errónea de secuencias de codón en el ribosoma durante la síntesis proteica (implicando una proteína defectuosa o ausente). Estas mutaciones son llamadas mutaciones de cambio de bandas. Las mutaciones puntuales pueden ser silentes (dado que cada aminoá

MUTACIÓN (XENÉTICA): Alteración da secuencia de bases da molécula de ADN ou ARN. As mutacións normalmente implican habitualmente o cambio dunha base por outra (mutación puntual) ou pola adición ou delección dun ou máis mucleótidos. Isto pode levar a miúdo a unha lectura errónea de secuencias de codón no ribosoma durante a síntese proteica (implicando unha proteína defectuosa ou ausente). Estas mutacións son chamadas mutación con cambio, desprazamento ou desfase do marco de lectura. As mutacións puntuais poden ser si

MUTÁCIÓ (GENETIKAI): Egy DNS- vagy RNS-molekula bázissorrendjének megváltozása. A mutáció lehet egy bázis kicserélődése egy másikra (pontmutáció), illetve egy vagy több nukleotid beépülése vagy törlődése. Ez gyakran a kodonszekvenciák téves leolvasásához vezet a fehérjeszintézis során (működésképtelen vagy hiányos fehérjék). Az ilyen mutációkat keretelmozdulásos (frameshift) mutációknak nevezzük. A pontmutációk lehetnek "csendesek" (mivel minden aminosavat több kodon kódol) vagy a fehérjeszintézis során egy aminosav

MUTASJON GENETISK: En forandring i basesekvensen i et DNA- eller RNA-molekyl. Mutasjoner innebærer ofte at en base byttes med en annen (punktmutasjon), eller addisjon eller fjerning av et eller flere nukleotider. Dette vil ofte føre til ”feillesing” av kodonsekvenser i ribosomene under proteinsyntesen (fører til et defekte eller fraværende protein). Slike mutasjoner kalles da ”frameshift” mutasjoner. Punktmutasjoner kan være ”stille” (siden flere kodoner kan kode for samme aminosyren) eller føre til utbytting av e

MUTACJA (genetyczna): Zamiana podstawowej sekwencji w cząsteczce DNA lub RNA. Mutacje zwykle pociągają za sobą zamianę jednej zasady na inną (mutacja punktowa), dodawanie do/lub delecje jednego lub więcej nukleotydów. Prowadzić to często będzie do błędnego odczytu sekwencji kodonu (grupy nukleotydów kodujących aminokwasy) przez rybosom w czasie syntetyzowania białka (prowadząc do wadliwego lub braku białka). Mutacje takie są wówczas nazywane mutacjami ramkowymi. Mutacje punktowe mogą być bezobjawowe (ponieważ każdy

Was this helpful?
bakterilerin en küçük ve en basit alt sınıfına ait mikroorganizmalardır. Tipik bakterilerin tersine, onların hücre duvarları yoktur, dokuya işgal etmelerine izin verirler ve iç hücreye nüfuz ederler. Mycoplasmas yavaş büyüyen ve bir takım hastalıklara ilişkili olmuştur. Onlar ölmek üzere olan Penaeus monodon den Avustralya ve Çin de izole edilmiştir. Bunlar DNA veya PCR boyama teknikleri kullanılarak algılanabilir.


MYCOPLASMA SPP.: Micro-organisms belonging to the smallest and simplest subclass of bacteria.  Unlike typical bacteria, they have no cell walls, allowing them to invade tissue and penetrate inside cells.  Mycoplasmas are slow-growing and have been associated with a number of diseases. They have been isolated from moribund Penaeus monodon in Australia and China. They can be detected using DNA staining or PCR techniques.

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ: Μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικρότερη και απλούστερη υποκλάση των βακτηρίων. Αντίθετα με τα κανονικά βακτήρια, δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να εισβάλουν εύκολα μέσα στους ιστούς και τα κύτταρα. Οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται αργά και είναι υπεύθυνοι για μια σειρά ασθενειών. Έχουν απομονωθεί από ετοιμοθάνατα άτομα Penaeus monodon στην Αυστραλία και την Κίνα. Ανιχνεύονται με χρώση του DNA η με τη χρήση τεχνικών PCR (βλ.λ.).

MYCOPLASMA SPP.: Micro-organismes appartenant à la sous-classe des plus petites et plus simples de bactéries. Au contraire des autres bactéries, ne possèdent pas de paroi cellulaire. Ceci les permet d’envahir les tissus et de pénétrer l’intérieure des cellules. La croissance est très lente. Associés à de nombreux pathologies. Isolés à partir de Penaeus monodon moribonde en Australie et Chine. Ils peuvent êtres décelés par des techniques de coloration d’ADN et par PCR.

MYCOPLASMA SPP.: Bacteria sin pared celular que fue aislada a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia y China, causando mortalidad gradual pero sin signos evidentes de patología aguda.

MYCOPLASMA SPP.: Xénero de microorganismos pertencentes á máis pequena e simple clase das bacterias. Diferente á bacteria típica, non posúen parede celular, o que lles permite invadir os tecidos e penetrar dentro das células. Os Micoplasmas teñen crecemento lento e foron asociados a numerosas enfermidades. Foron illados a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia e China. Poden detectarse usando tinguiduras de DNA ou técnicas de PCR.

MYCOPLASMA SPP.: A legkisebb méretű és legegyszerűbb felépítésű baktériumok. A legtöbb baktériumtól eltérően nincs sejtfaluk, amely lehetővé teszi, hogy behatoljanak a szövetekbe és a sejteken belülre. A Mycoplasma-félék lassan osztódnak és több betegséggel is kapcsolatosak. Moribund Penaeus monodon egyedekből izolálták Ausztráliában és Kínában. DNS-festéssel vagy PCR- technikákkal mutathatók ki.

MYCOPLASMA SPP.: Bakterie uten cellevegg som har blitt isolert fra døende voksen reke (Penaeus monodon) i Australia og Kina, den forårsaker gradvis død uten noen akutte patologiske tegn.

MYCOPLASMA spp. : Mikroorganizmy należące do najmniejszej i najprostszej podklasy bakterii. W przeciwieństwie do typowych bakterii nie mają ścianek komórkowych, co pozwala dokonywać im inwazji tkanki i przenikać do wnętrza komórek. Mikoplazmy powoli wzrastają i są łączone z licznymi chorobami. Zostały one wyizolowane z chorych krewetek Panaeus monodon w Australii i Chinach. Mogą być one wykrywane przy użyciu metody barwienia DNA lub technik PCR.

Was this helpful?
Kasların miyomerlerini ayıran kollajen tabaka.


MYOSEPTA: Collagenous sheets separating the myomers of muscle.

MYOSEPTA: MYOSEPTA

MYOSEPTES: Tissu connectif présent entre les myomères.

MIOSEPTO: Lámina de colágeno que separa los miómeros del músculo.

MIOSEPTO: Lámina de coláxeno que separa os miómeros do músculo.

MYOSEPTUM: Az izom miomereit elválasztó kollagéntartalmú lemez

MYOSEPTER (BINDEVEVSHINNER): Kollagenhinner mellom myomerene (muskelsegmentene).

MIOSEPTY: Kolagenowe przegrody rozdzielające miomery mięśnia.

Was this helpful?
Midyelerin ince bağırsaklarına yerleşen ve epitel dokuda lokal lezyonlara sebep olan parazit bir copepoddur. Büyüme etkilense de, eğer midyeler en uygun büyüme şartlarında tutuluyorsa ( bol besin ve düşük askıda katı madde ) M. intestinalis midyelerin gelişmesini çok az etkileyecektir .


MYTICOLA INTESTINALIS: Parasitic copepod of mussels which infects the small intestine of the host and causes local lesions in the epithelium. Infection impairs the filtration speed and the passage of food through the gut. The growth of the mussel can eventually be affected, but in general M. intestinalis has little effect if the mussels are held in optimal growth conditions (i.e abundant food and a low level of suspended solids).

MYTILICOLA INTESTINALIS: Παρασιτικό κωπήποδο των μυδιών που προσβάλλει το μικρό έντερο του ξενιστή και προκαλεί τοπικές εκδορές στο επιθήλιο. Η μόλυνση αδυνατίζει την ταχύτητα διήθησης και την ροή της τροφής δια του εντέρου. Τελικά είναι δυνατόν να επηρεαστεί η ανάπτυξη του μυδιού, αλλά γενικά η μολύνση από το παράσιτο αυτό έχει ελάχιστες επιπτώσεις αν τα μύδια διατηρούνται σε καλές συνθήκες καλλιέργειας (δηλ. άφθονη τροφή και χαμηλά επίπεδα αιωρούμενων στερεών)

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépode parasite des moules qui infecte le petit intestin de lhôte et cause des lésions localisées de lépithélium. Linfection diminue la vitesse de filtration et le passage de la nourriture par lintestin. La croissance des moules peut être éventuellement affectée, mais leffet est en général réduit si les moules sont maintenues dans des conditions optimales de grossissement (cest-à-dire alimentation abondante et bas niveau de matières en suspension).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parásito de mejillones que infesta el intestino del huésped y causa lesiones localizadas del epitelio. La infección disminuye la velocidad de filtración y el paso de comida por el intestino. El crecimiento de mejillones puede ser eventualmente afectado, pero el efecto es generalmente reducido si los mejillones se mantienen en condiciones óptimas de engorde (es decir, alimentación abundante y bajo nivel de materias en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parasito de mexillóns que infesta o intestino delgado do hospedador e causa lesións localizadas do epitelio. A infección afecta á velocidade de filtración e ao paso do alimento polo intestino. O crecemento de mexillóns pode ser eventualmente afectado, pero en xeral o M. intestinalis ten pouco efecto nos mexillóns se se manteñen en condicións óptimas de engorde (é dicir, alimento abundante e baixo nivel de sólidos en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Étikagylókon élősködő evezőlábú rákfaj, amely a gazdaállat bélrendszerét fertőzi, és a hámrétegben helyi sérüléseket okoz. A fertőzés csökkenti a szűrés sebességét és akadályozza a táplálék áthaladását a bélcsatornán. A kagylók növekedését is befolyásolhatja, de erre legtöbbször csak jelentéktelen hatása van, ha az állatokat optimális körülmények között tartják (pl. megfelelő mennyiségű táplálék és kevés lebegő szilárd anyag).

MYTICOLA INTESTINALIS: Parasittisk hoppekreps på blåskjell, som infiserer tynntarmen og gir lokale skader i tarmepitelet. Infeksjon hemmer filtreringshastigheten og passasjen av mat gjennom fordøyelseskanalen. Veksten til blåskjell kan hemmes, men parasitten har liten effekt dersom skjellene holdes under optimale vekstforhold (dvs overflod av mat og lavt nivå av suspenderte stoffer).

MYTICOLA INTESTINALIS: Pasożytniczy widłonóg małży, który zakaża jelito cienkie gospodarza i powoduje miejscowe uszkodzenie nabłonka. Infekcja upośledza szybkość filtracji i przechodzenie pokarmu przez jelito. Wzrost małży może ostatecznie być ograniczony, ale na ogół M. intestinalis ma niewielki wpływ, jeśli małże są trzymane w optymalnych warunkach wzrostowych (tj. obfitość pokarmu i niski poziom zawiesiny stałej).

Was this helpful?
Myxozoma filumu üyelerinden olan dünyada ekonomik öneme yol açan özel doku hastalığıdır. Tatlısu balıklarının yanısıra deniz balıklarında da yaygındır. Dönme hastalığı olarakta bilinir.


MYXOSOMA: Tissue-specific diseases of worldwide economic importance caused by members of the phylum Myxozoa, common in marine as well as in freshwater fish. Also known as Whirling Disease.

MYXOSOMA: Ασθένεια που προσβάλλει ορισμένους ιστούς προκαλούμενη από το φύλλο Myxozoa. Κοινή στα ψάρια των γλυκών νερών και της θάλασσας, είναι παγκόσμιας οικονομικής σημασίας.

MYXOSOME: Maladie spécifique des tissus due à une espèce de myxozoaire. Commune chez les poissons marins et deau douce. De portée économique mondiale.

MIXOSOMA: Enfermedad específica de tejidos debidos a una especie de mixozoos. Común en peces marinos y de agua dulce. Económicamente alcanza a todas las partes del mundo.

MIXOSOMA: Enfermidades específicas de tecidos, de importancia económica mundial, debidas a membros do filo mixozoos. Común en peixes mariños e de auga doce. Tamén coñecida como enfermidade do torneo.

MYXOSOMA: A Myxozoa törzs fajai által okozott, világszerte komoly gazdasági jelentősséggel bíró szövetspecifikus halbetegség. Édesvízi és tengeri halakat egyaránt veszélyeztet. Örvénybetegség néven is ismert.

MYXOSPORIDIE: Vevsspesifikke sykdommer forårsaket av ulike myxosporidier (Myxozoa). Har økonomisk betydning over hele verden, og er vanlig både på fersk- og saltvannsfisk. Kjente sykdommer fra norske farvann er dreiesyke og proliferativ nyresyke (PKD).

MYXOSOMA: Powszechna, ważna ekonomicznie choroba swoista mięśni, powodowana przez pierwotniaki należące do typu Myxozoa, spotykana zarówno u ryb morskich, jak i słodkowodnych. Jest również nazywana kołowacizną pstrągów.

Was this helpful?
Kabuklu larvalarının baş bölgesine yerleşen basit bir kurtçuk türü. Naiplius başı üç parçadan oluşur; antenuller, anten ve çene. Nauplis larvaları tipik olmalarına rağmen bütün kabuklularda görülmezler. İyi bilinen daha alt düzey formdur fakat daha üst formların çoğunda gelişme sürecinde yumurtada oluşur ve genç bireyler yumurtadan çıkarak daha ileri gelişmiş larvaya dönüşür.


NAUPLIUS: A characteristic crustacean larva which exhibits the simplest type of head region. The nauplius hatches with only three pairs of appendages (antennules, antennae, and mandibles). Although the nauplius larva is typical, it does not appear in all crustaceans. It is common in lower forms, but in many of the higher forms it occurs during development in the egg, and the young are hatched as differentiated and more advanced larvae.

ΝΑΥΠΛΙΟΣ: Χαρακτηριστική προνύμφη των καρκινοειδών, ο ναύπλιος, παρουσιάζει τον απλούστερο τύπο κεφαλικής περιοχής. Εκκολάπτεται μέ τρία μόνο ζεύγη εξαρτημάτων (κεραιϊδια, κεραίες και γνάθους). Μολονότι η προνύμφη ναύπλιος είναι τυπική δεν εμφανίζεται σε όλα τα καρκινοειδή. Είναι κοινή στις κατώτερες μορφές, αλλά σε πολλές από τις ανώτερες μορφές εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη εντός του αυγού, και τα νεογνά εκκολάπτονται ως διαφορετικές πλέον ανεπτυγμένες προνύμφες.

NAUPLIUS: Forme larvaire caractéristique des crustacés avec une région céphalique très simple. Le nauplius éclôt avec trois paires dappendices (antennules, antennes, mandibules). Malgré le fait que le nauplius est typique, cette forme larvaire nest pas observée chez toutes les espèces de crustacés. Elle est fréquente chez les crustacés primitifs, mais souvent absente chez les crustacés plus avancés, le stade nauplius dans ce cas ayant lieu lors du développement de loeuf, avec léclosion dun stade larvaire

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos con una región cefálica muy simple. El Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, las mandíbulas). A pesar de que el nauplio es típico, esta forma larvaria no se observa en todas las especies de crustáceos. Esta forma es frecuente en los crustáceos primitivos, pero a menudo ausente en los crustáceos más avanzados. En este caso el estado nauplio tiene lugar durante el desarrollo del huevo, con la eclosión en un estado larvario más ava

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos cunha rexión cefálica moi simple. O Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, mandíbulas). A pesar de que o nauplio é típico, esta forma larvaria non se observa en todas as especies de crustáceos. Esta forma é frecuente nos crustáceos primitivos, pero a miúdo ausente nos crustáceos máis avanzados. Neste caso o estado nauplio ten lugar durante o desenvolvemento do ovo, coa eclosión nun estado larvario máis avanzado.

NAUPLIUS: A rákok egyik jellegzetes lárvaalakja, amelynek feji része a legegyszerűbb felépítésű. A nauplius mindössze három feji függelékkel (antennulákkal, csápokkal és mandibulával) kel ki. Habár a nauplius lárva tipikusnak tekinthető, mégsem fordul elő minden rákfajban. Alsóbbrendű rákoknál közönséges, de sok magasabbrendű ráknál a petén belül alakul ki, és csak a kifejletteb, jobban differenciálódott lárvaalakok kelnek ki.

NAUPLIUS: Karakteristisk krepsdyrlarve, med enkleste form for hoderegion. Nauplius klekker med kun tre par vedheng (1. antennepar, 2. antennepar og mandibler). Ikke alle krepsdyr har et napliusstadium. Er vanlig hos primitive former, mens stadiet forekommer under eggutviklingen hos mer avanserte arter der larvene er avanserte ved klekking.

PŁYWIK/NAUPLIUS : Charakterystyczna larwa skorupiaków, która posiada najprostszy układ okolicy głowy. Wylęgnięte pływiki mają tylko trzy pary odnóży (odpowiadające I i II parze czułków oraz żuwaczkom postaci dorosłej). Chociaż larwa pływika jest typowa, to jednak nie występuje u wszystkich skorupiaków. Jest ona powszechna u form niższych, ale u wielu wyższych form występuje w jaju w okresie rozwoju larwalnego, a młode larwy wylęgają się bardziej zaawansowane w rozwoju.

Was this helpful?
Siyah leke: balıklarda genellikle orta derecede trematodes siyah kistin belirtisidir ve genellikle epidermisin hemen altında bulunur.


NEASCOSIS: Black spot: usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.

ΝΕΑΣΚΩΣΗ: Ασθένεια μαύρων στιγμάτων. Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.

NEASCIOSE: Taches Noires. Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.

NEASCIOSIS: Manchas Negras: Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.

NEASCOSE: Enfermidade das manchas negras: normalmente refírese aos quistes de cor negra de estados intermedios de trematodos en peixes, situados a miúdo debaixo da epiderme.

NEASCOSIS: Feketefoltosság; általában a halakban élősködő mételyek köztes állapotainak fekete cisztáira utal, amelyek közvetlenül a hámréteg alatt találhatók.

CRYPTOCOTYLE LINGUA INFEKSJON : Svartsprokksykdom: Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.

CZERNIACZKA : Czarne plamki; zwykle odnosi się do czarnych cyst stanowiących pośrednie stadia przywr u ryb, często usytuowanych zaraz pod naskórkiem.

Was this helpful?
Ölümün sebebini anlamak için, ölüm sonrası vücutta yapılan tıbbi deney. Genel olarak bu terim hayvan ve insan vücudunda yapılan denemeler için kullanılır.


NECROPSY: A medical examination of the body after death to ascertain the cause of death. Generally, this term is reserved for the examination of an animal, other than human, body.

ΝΕΚΡΟΨΙΑ: Ιατρική μετά θάνατον εξέταση του σώματος ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου. Γενικά ο όρος χρησιμοποιείται (στην αγγλική) γιά την εξέταση ενός ζώικού, μη ανθρώπινου, σώματος.

NECROPSIE: Examen médical du corps après la mort afin didentifier la cause du décès. Ce terme sapplique généralement aux cadavres animaux plutôt quaux etres humains.

NECROPSIA: Examen médico del cuerpo después de la muerte para identificar la causa del fallecimiento. Este término se aplica generalmente a los cadáveres animales más que a los seres humanos.

NECROPSIA: Exame médico do corpo despois da morte para determinar a causa do falecemento. Este termo aplícase xeralmente ao exame dos cadáveres animais máis que ao dos seres humanos.

BONCOLÁS: A test halál utáni orvosi vizsgálata, amelynek célja a halál okának kiderítése.

NEKROPSI: Medisinsk undersokelse av kroppen etter dod, for a fastsla dodsarsak. Betegnelsen blir vanligvis brukt for undersokelse av dyrekropper, ikke av menneskekropper (obduksjon).

NEKROPSJA/SEKCJA: Badanie lekarskie ciała po śmierci celem upewnienia się o jej przyczynach. Zazwyczaj termin ten odnosi się do badania zwierząt i jest inny niż w przypadku ludzkiego ciała.

Was this helpful?
Belirli nedenlerin sonucunda belirli bir periyot içinde populasyonun her ünitesindeki ölümlerin miktarı.


CAUSE-SPECIFIC MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population within a given period resulting from a particular cause.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ: Ο αριθμός των θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο, ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου αιτίου.

TAUX DE MORTALITE CAUSE -SPECIFIQUE: Nombre de mortalités, provoquées par une cause spécifique, par unité de population et pendant une période donnée.

TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA: Número de mortalidades, provocada por una causa específica, por unidad de población durante un periodo dado.

TAXA DE MORTALIDADE ESPECÍFICA: Número de mortos, provocada por unha causa específica, por unidade de poboación e durante un período dado.

OKFÜGGŐ MORTALITÁSI ARÁNY: Egy adott ok miatt bekövetkező elhullások száma egy adott időtartamon belül, a populáció egy egységére vetítve.

ARSAKSSPESIFIKK DODSRATE : Antall dodsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk arsak.

PRZYCZYNA SWOISTA WSPÓŁCZYNNIKA ŚMIERTELNOŚCI: Względna liczba śnięć pogłowia w ciągu danego okresu spowodowana określoną przyczyną.

Was this helpful?
Böbrek iltihabı.


NEPHRITIS: Inflammation of the kidneys.

ΝΕΦΡΙΤΙΣ: Φλεγμονή των νεφρών.

NEPHRITE: Inflammation du rein.

NEFRITIS: Inflamación del riñón.

NEFRITE: Inflamación do ril.

NEPHRITIS: A vesék gyulladása.

NEFRITT : Nyrebetennelse.

ZAPALENIE NEREK: Zapalenie nerek.

Was this helpful?
Sikloris veya böbreklerde kalsiyum tuzlarının yükselmesi sonucu dejenerasyon, böbrek tüplerde fibrosis, instertitial dokuda ve gromerulde görülen böbrek yetersizliği; böbrek tüplerinde kalsiyum fosfotasın azalması sonuıcu görülür; sonuçla böbrekler kalsiyum tuzlarını süzemez hale gelirler, çoğu salmonlarda görülür.


NEPHROCALCINOSIS: Sclerosis or hardening of the kidney due to precipitation of calcium salts leading to degeneration and fibrosis of renal tubules, interstitial tissue and glomeruli which may ultimately lead to renal insufficiency; often shows precipitation of calciumphosphates in the kidney tubule; may lead to kidney failure caused by the accumulation of calcium salts in the tubule of the kidneys; observed frequently in cultured salmonids.

ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ: Σκλήρυνση του νεφρού προκαλούμενη από την απόθεση αλάτων ασβεστίου που οδηγεί σε εκφυλισμό και ίνωση των νεφρικών σωληνίσκων, του μεσοδιαστηματικού ιστού και των σπειραμάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Παρατηρείται συχνά στα καλλιεργούμενα σολομοειδή.

NEPHROCALCINOSE: Sclérose ou durcissement des reins provoqué par la précipitation des sels de calcium et qui aboutit à la dégénérescence et à la fibrose des tubules rénaux, des tissus intersticiels et des glomérules. Elle peut entraîner une insuffisance rénale. Elle est fréquemment observée dans les élevages des salmonidés.

NEFROCALCINOSIS: Esclerosis o endurecimiento de los riñones provocado por la precipitación de sal de calcio y que lleva a la degeneración y a la fibrosis de los túbulos renales, de tejidos intersticiales y de glomérulos. Puede conducir a una insuficiencia renal. Frecuentemente observada en los cultivos de salmónidos.

NEFROCALCINOSE: Esclerose ou endurecemento dos riles provocada pola precipitación de sales de calcio que leva á dexeneración e á fibrose dos túbulos renais, de tecidos intersticiais e de glomérulos. Pode conducir a unha insuficiencia renal. Frecuentemente aparece precipitación de fosfatos de calcio nos túbulos renais.Puede levar fallo renal provocado pola acumulación de sales de calcio no túbulo renal. Observouse nos salmónidos de piscicultura.

NEPHROCALCINOSIS: Vesekő; a vesék elmeszesedése vagy megkeményedése kalciumsók lerakódásának hatására, amely a vesecsövecskék, a köztes állomány és az érgomolyagok leépüléséhez vagy fibrózisához vezet.; gyakran kalcium-foszfát lerakódása figyelhető meg a vesecsövecskékben; veseelégtelenséghez vezethet, amelyet a vesecsövecskékben lerakódó kalciumsók okoznak; gyakran megfigyelhető tenyésztett lazacféléken.

NEFROKALSINOSE: Avsetning av kalsiumsalt (ofte kalsiumfosfat) i nyren, fører til degenerering og fibrose av nyretubuli, mellomvev og glomeruli. Kan til slutt gi nyresvikt. Er et økende problem i intensiv smoltproduksjon. Det er vist økt frekvens av nefrokalsinose hos regnbueørret ved høye konsentrasjoner av karbondioksid i vannet.

ZWAPNIENIE NEREK: Stwardnienie lub utwardzenie nerek spowodowane wytrącaniem się soli wapniowych, prowadzące do degeneracji i zwłóknienia kanalików nerkowych, tkanki śródmiąższowej i kłębuszków nerkowych, które ostatecznie mogą prowadzić do niewydolności nerek; często występuje w kanalikach nerkowych wytrącanie się fosforanu wapniowego; może powodować niewydolność nerek na skutek nagromadzenia się w kanalikach nerkowych soli wapniowych; obserwowane jest to często u hodowanych ryb łososiowatych.

Was this helpful?
böbrek kan hücreleri ve böbrek tüpünde tipik balık böbreği inceleyen bireysel konular


NEPHRON: The individual units, each consisting of a renal corpuscle and a kidney tubule, which make up a typical fish kidney.

ΝΕΦΡΩΝΑΣ: Τα στοιχειώδη μέρη από τα οποία αποτελείται ο νεφρός. Κάθε νεφρώνας αποτελείται από ένα νεφρικό σωμάτιο και ένα νεφρικό σωλινίσκο.

NEPHRON: Unité sécrétrice élémentaire du rein (de poisson par exemple) composé des glomérules et du tubule rénal.

NEFRONA: Unidad de secreción elemental del riñón (de pez por ejemplo) compuesta de glomérulos y de túbulos renales.

NEFRONA: As unidades individuais,compostas cada unha dun glomérulo e un túbulo renal, que constitúen un típico ril de peixe.

NEFRON: A halak veséjének egységei, amelyek egy-egy vesetestecskéből, illetve egy-egy csövecskéből állnak.

NEFRON: Den funksjonelle enheten i den ekskretoriske delen av nyren. Består i prinsippet av glomerulus, proksimal tubulus og distal tubulus. Ligger spredt i nyren uten noe spesielt mønster.

NEFRON: Jednostka morfologiczno-czynnościowa nerki, zawierająca kłębek nerkowy z torebką i kanalik nerkowy, które składają się na typową nerkę u ryb.

Was this helpful?
Yaşayan organizmada doku ya da hücre ölümü.


NECROSIS: The death of cells or tissues within the living body.

ΝΕΚΡΩΣΗ: Νεκρά ή θνήσκοντα κύτταρα ή ιστοί σε ένα ζωντανό σώμα.

NECROSE: Mort de cellules ou de tissus au sein du corps vivant.

NECROSIS: Muerte de células o de tejidos dentro del cuerpo vivo.

NECROSE: Morte de células ou de tecidos dentro do corpo vivo.

NEKRÓZIS: Az élő test sejtjeinek vagy szöveteinek elhalása.

NEKROSE: Død av celler eller vev i en levende organisme.

NEKROZA/MARTWICA: Śmierć komórek lub tkanek wewnątrz żywego organizmu.

Was this helpful?
Özel periyotlarda yerçekiminde 1000 devir yapan santrifujda fırında kurutulmuş katı örneklerin sudaki ağırlıklarının yüzde oranı, oran %2 kaba tuz ve yaklaşık %40 ağır kilden oluşur.


MOISTURE EQUIVALENT: The percentage weight of water that is retained by an oven-dried soil sample subjected to a centrifugal force equal to 1000 times that of gravity for a specified period; ranges from about 2% for coarse sand to about 40% for heavy clay.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: Το κατά βάρος ποσοστό του νερού το οποίο κατακρατείται από ένα δείγμα εδάφους. Ο προσδιορισμός γίνεται με ξήρανση σε κλίβανο ή φυγοκέντριση (100 x την επιτάχυνση της βαρύτητας επί έναν καθορισμένο χρόνο). Κυμαίνεται από περίπου 2% γιά την αδρή άμμο ως περίπου 40% γιά την άργιλο.

EQUIVALENT HUMIDITE: Pourcentage en poids deau retenue par un sol seché à létuve et centrifugé à 1000 g pendant une période donnée; varie denviron 2% pour du sable à gros grain à environ 40% pour certaines argiles.

EQUIVALENTE DE HUMEDAD: Porcentaje de peso de agua retenido por un suelo secado en estufa y centrifugado a 1000 g durante un período dado; varía entre el 2% para la arena con grandes granos al 40% para la arcilla.

EQUIVALENTE DE HUMIDADE: Porcentaxe de peso de auga retido por un chan secado en estufa e sometido a centrifugación a 1000 g durante un período dado; varía entre o 2% para a area con grandes grans ao 40% para a arxila.

NEDVESSÉG-EGYENÉRTÉK: A víz százalékban kifejezett tömege, amely egy kiszárított talajminta 1000 x G erővel, meghatározott ideig történő centrifugálása után is visszamarad; 2%-tól (durva szemcsés homok) 40%-ig (nehéz agyag) terjed.

FUKTIGHETSEKVIVALENT: Vektprosent av vann som utvinnes av en ovnstørket jordprøve, som sentrifugeres ved en sentrifugalkraft som er lik 1000 ganger gravitasjon. Varierer fra rundt 2% for grov sand til 40% for tung leire.

ZAWARTOŚĆ PROCENTOWA WILGOCI W GLEBIE: Procentowa masa wody, która utrzymuje się w suszonej piecowo (przez określony czas) próbce gleby, podlega działaniu siły odśrodkowej 1000 razy większej od siły grawitacyjnej; waha się ona od około 2% dla piasku gruboziarnistego do około 40% dla ciężkiej gliny.

Was this helpful?
Nematod kurtçukların öldürülmesinde kullanılan kimyasal.


NEMATICIDE: A chemical used to kill nematode worms.

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ: Χημική ουσία που χρησιμοποιείται γιά να την εξολόθρευση νηματωδών σκωλήκων.

NEMATICIDE: Substance chimique utilisée pour tuer les nématodes.

NEMATICIDA: Sustancia química utilizada para matar los nematodos.

NEMATICIDA: Substancia química utilizada para matar os nematodos.

NEMATICID: Fonálférgek írtására használt vegyszer.

ANTHELMINTIKUM.: Kjemikalie brukt for a drepe rundmarker (nematoder).

NEMATOCYD: Chemiczny środek nicieniobójczy używany do zabijania nicieni.

Was this helpful?
Hem serbest yaşayan hemde bitki ve hayvanlar üzerinde parazit yaşayan yuvarlak kurtlardır. Akuatik hayvanların birçok türünde meydana gelirler.


NEMATODES: Roundworms that are both free-living and parasitic in plants and animals, occurring in many species of aquatic animals.

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ: Ασκαρίδες, οι οποίες ζουν ελεύθερα ή παρασιτούν σε ζώα και φυτά. Απαντούν σε πολλά είδη υδρόβιων ζώων.

NEMATODES: Vers ronds, vivant librement ou parasites; beaucoup despèces se retrouvent chez les animaux aquatiques.

NEMATODOS: Gusanos de sección redonda, que viven libremente o en forma de parásitos; muchas especies parásitas se encuentran en el interior de los animales acuáticos.

NEMATODOS: Vermes de sección redonda, que viven libremente ou en forma de parasitos de plantas e animais, presentándose en moitas especies de animais acuáticos.

NEMATODA: Szabadon élő vagy állati- és növényparazita hengeresférgek, amelyek sok vízi állatfajban előfordulnak.

NEMATODER: Rundmarker som både er frittlevende og parasittiske på planter og dyr. Finnes i mange akvatiske dyr. F.eks. kveis.

NICIENIE (Nematoda): Glisty, są formami zarówno swobodnie żyjącymi, jak i pasożytującymi u roślin i zwierząt; występują u wielu gatunków zwierząt wodnych, w tym i u ryb.

Was this helpful?
Kuru ürünlerden hazırlanmış %30 nem içeren, önemli bir protein kaynağı olan, taze ya da donmuş besinden hazırlanan bir gıda,


MOIST FEED: A diet with about 30% moisture prepared from dry products, including a protein source and supplements, formed into pellets and fed either fresh or frozen.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΥΓΡΩΝ ΣΒΩΛΩΝ: Μία δίαιτα με περίπου 30% υγρασία που παρασκευάζεται κατά ένα μέρος από ξηρό προϊόν, περιέχει μιά πηγή πρωτεϊνών και συμληρωματικές τροφές, συσκευάζεται σε σβώλους και δίνεται ως τροφή νωπό ή κατεψυγμένο.

GRANULES HUMIDES: Régime alimentaire à taux dhumidité denviron 30% confectionné, sous forme de granulés, à partir daliments secs, comprenant une source de protéines et des suppléments. Ils sont distribués, congelés ou frais.

GRÁNULOS HÚMEDOS: Dieta alimentaría con tasas de humedad de alrededor de 30% que es confeccionada en forma de gránulos a partir de alimentos secos, contiene una fuente de proteínas y suplementos. Es distribuida, congelada o fresca.

PENSO HÚMIDO: Unha dieta co 30% de humidade preparada con alimentos secos, incluíndo unha fonte de proteínas e suplementos, formando pellets de alimento fresco ou conxelado.

NEDVES SZEMCSÉS TÁP: 30%-os nedvességtartalmú, szárazanyagokból készült táp, amely fehérjeforrást és kiegészítő tápanyagokat tartalmaz. Szemcsékké formálják és frissen vagy fagyasztott állapotban etetik.

MYKFÔR: Fôr med om lag 30% fuktighet. Består av oppmalt fisk og fiskeavfall, 35-50% bindemel (med vitaminer, mineraler og fargestoffer). Lages ofte i en blandemaskin med en pelleteringsenhet som består av en fôrskrue og en pelletkutter.

DAWKA WILGOTNEGO GRANULATU: Dieta zawierająca około 30% wilgoci przygotowana z suchych produktów, zawierająca źródła białka i dodatki, uformowana w kształcie granulatu i skarmiana w postaci świeżej lub mrożonej.

Was this helpful?
A. salmonicida için kullanılan geniş spektrumlu gram (+) ve gram (-) antiseptik.


CAROFUR: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

CAROFUR: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

CAROFURE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

CAROFURE: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo) etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

CAROFUR: 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Baktériumok, pl. az A. salmonicida ellen hatékony nitrofurán.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NITROFURAN: 1-(-5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenu. Nitrofuran jest skuteczny przeciw takim bakteriom jak A. salmonicida.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES