AMC LIMITED

L

Filipinlerde içerisinde algler, bakteriler, tekhücreli canlılar ve deniz alglerini içeren kompleks akuatik organizmalara verilen isimdir. Bunlar havuzların dip kısmında yoğun bir tabakadan oluşabilir ve genç sütbalığı ve karides yavruları tarfından yenir.


LAB-LAB: Name given in the Philippines to a complex of aquatic organisms which include algae, bacteria, protozoans, and diatoms. This complex may form a dense mat on the bottom of ponds and is eaten by young milkfish and shrimps.

LAB-LAB (δεν μεταφράζεται): Ονομα που έχει δοθεί από τους κατοίκους των Φιλιππίνων σε ένα σύμπλεγμα υδρόβιων φυτών που περιλαμβάνουν φύκη, βακτήρια, πρωτόζωα και διάτομα. Αυτό το σύμπλεγμα σχηματίζει έναν πυκνό τάπητα στον βυθό δεξαμενών και τρώγεται από νεαρά γαλακτόψαρα και γαρίδες.

LAB-LAB: Nom donné aux Philippines à un complexe dorganismes marins comprenant des algues, des bactéries, des protozoaires et des diatomées. Ce complexe forme un tapis épais sur les fonds des bassins qui est mangé par les jeunes milkfish et les crevettes.

LAB-LAB: Nombre dado en Filipinas a un complejo de organismos marinos que incluye las algas, bacterias, protozoos y diatomeas. Este complejo forma una alfombra espesa en los fondos de estanques que esta comido por los milkfish jóvenes y gambas.

LAB-LAB: Nome dado en Filipinas a un complexo de organismos acuáticos que inclúe algas, bacterias, protozoos e diatomeas. Este complexo pode formar unha capa densa no fondo dos estanques e pode ser comido por xuvenís de "milkfish" e lagostinos.

LAB-LAB: A Fülöp-szigetekről származó elnevezés, amely különböző vízi szervezetek, pl. algák, baktériumok, egysejtűek és kovamoszatok összességét jelenti. Ez a komplexum a tavak alján sűrű bevonatot alkot, és a fiatal tejhalak (Chanos chanos), illetve rákok tápláléka.

LAB-LAB: Navn som brukes i Filippinene om et kompleks av akvatiske organismer, som inkluderer alger, bakterier, encelledyr (protozoer) og kiselalger (diatoméer). Dette komplekset danner en tykk matte på bunnen av dammer, som spises av unge ”milkfish” og reker.

LAB-LAB: Nazwa pochodzi z Filipin i oznacza zespół organizmów wodnych, który zawiera glony, bakterie, pierwotniaki i okrzemki. Zespół ten może tworzyć zwartą matę na dnie stawu a zjadany jest przez młode ryby mleczne i krewetki.

Was this helpful?
bu su küfü alg atalı (gerçek mantara benzemez), ve hemen hemen larva karides patojenir, erken nyaşam döngüsünde ciddi ölümlere sebep olur. Bütün penaeidsleri etkilediği ve direk olarak taşındığı bilinir. Penaeus monodon sun larva büyümesinde bu küflerin bir çok ülkede etkilidir.


LAGENIDIUM CALLINECTES: This water mould fungus (Class Oomycetes) has algal ancestors (unlike true fungi) and is among the best known larval shrimp pathogens, causing serious mortality in the early life cycle stages. It is known to affect all penaeids and is horizontally transmitted. Larval rearing of Penaeus monodon is affected by this fungus in many countries.

LAGEINIDIUM CALLINECTES: Μύκητας του νερού (Κλάση Oomycetes) ο οποίος σε αντίθεση με τους πραγματικούς μύκητες προέρχεται εξελικτικά από τα φύκη. Είναι από τους πιο γνωστούς παθογόνους παράγοντες στην καλλιέργεια των γαρίδων, προκαλώντας μεγάλη θνησιμότητα στα ανώριμα στάδια τους. Προσβάλλει όλες τις γνωστές γαρίδες, ανάμεσα τους και το είδος Penaeus monodon και μεταδίδεται με οριζόντια μεταφορά (βλ.λ.).

LAGENIDIUM CALLINECTES : Moisissure de la classe oomycètes avec des ancêtres algales (au contraire des champignons). Mieux connu des pathogènes des larves de crevettes qui provoquent des mortalités importantes chez les stades précoces larvaires. Lagendium infecte tous les penaeidés et peut être transmis horizontalement. L’élevage des stades larvaires de Penaeus monodon est affecté par cette moisissure dans plusieurs pays.

LAGENIDIUM CALLINECTES : Hongo moldeado por el agua de la clase Oomicetos que tiene ancestros algales y es conocido como uno de los patógenos larvarios de gambas más habituales, causando mortalidades en estadios juveniles: Afecta a todos los peneidos y se transmite horizontalmente. El cultivo larvario de Penaeus monodon se encuentra actualmente afectado por este hongo en muchos países.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Este fungo ou mofo acuático da clase Oomicetos que ten antecesores algais (diferente de fondos verdadeiros) e é ben coñecida entre os patóxenos de larvas de lagostino, causando mortalidades en estadios temperáns do ciclo de vida. Afecta a todos os peneidos e transmítese horizontalmente. O cultivo larvario de Penaeus monodon atópase actualmente afectado por este fungo en moitos países.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Az Oomycetes osztályba tartozó vízi penészgombafaj, amely a valódi gombáktól eltérően algáktól származik. A garnélarákok lárváinak egyik legismertebb kórokozója. A korai életszakaszokban komoly elhullást képes okozni. Horizontálisan terjed, és valamennyi, Penaeidae családba tartozó rákfajt veszélyeztet. Sok országban jelent gondot a Penaeus monodon lárváit tenyésztőknek.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Denne akvatiske muggsoppen (klasse Oomycetes) har utviklet seg fra alger i motsetning til ekte sopper. Er blant de best kjente patogener hos rekelarver og fører til høy dødelighet i tidlige livsstadier. Den er kjent å affektere alle reker i familien Penaeidae og smittes horisontalt. I dag er larveoppdrett av Penaeus monodon rammet av muggsoppen i mange land.

LAGEINIDIUM CALLINECTES: Ta postać wodnego grzyba (klasa Oomycetes) miała glonowego przodka (w przeciwieństwie do prawdziwych grzybów) i jest najbardziej znanym grzybem spośród patogenów larw krewetek; powoduje wysoką śmiertelność wczesnych stadiów młodocianych. Jest znany z atakowania wszystkich krewetek z rodzaju Penaeus a przenoszony jest horyzontalnie. Hodowane w wielu krajach larwy Penaeus monodon są atakowane przez ten grzyb.

Was this helpful?
Lazım suşarı tarafından ağır bir şekilde kirletilmiş tatlı sulara gelişen bentik mikroskobik organizma topluluğu. Açık kahve rengi veya beyaz bir çamur şeklinde gözle görülebilir yapışkan bir madde gibidir. Genellikle Sphaerotilus natans bakterisidir, mantar değildir, lağım mantarı olarak hükmedilir.


SEWAGE FUNGUS: Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.

ΜΥΚΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .

VOILE BACTERIEN: Communauté dorganismes benthiques qui se développe dans des environnements dulçaquicole à forte charge deffluent des eaux usées. La communauté prend la forme dun humeur visqueux macroscopique blanchâtre ou brunâtre. Habituellement dominé par la bactérie Sphaerotilus natans.

VELO BACTERIANO: Comunidad de organismos bénticos que se desarrollan en agua dulce con una fuerte carga de efluentes de aguas usadas. La comunidad coge la forma de un tarquín macroscópico viscoso de color blanco o moreno. Normalmente dominada por la bacteria Sphaerotilus natans.

FUNGOS DE AUGAS RESIDUAIS: Comunidade bentónica de organismos microscópicos que se desenvolven en ambientes de auga doce cunha forte carga de efluentes de augas residuais. A aparencia é dun unha adherencia macroscópica que crece formando un limo branco ou marrón claro. Normalmente é a bacteria Spaeroyilus natans, non un fungo, a que predomina na comunidade de fungos de augas residuais.

SZENNYVÍZI GOMBÁK: Olyan mikroszkopikus szervezetek aljzaton élő közössége, amelyek az elfolyóvizekben lévő szerves anyagokkal nagy mértékben szennyezett édesvízben élnek. Makroszkopikus méretűre is megnőhetnek, ilyenkor az aljzaton fehér vagy barna színű nyálka formájában láthatók. Legtöbbször a Sphaerotilus natans baktérium és nem valamilyen gomba a domináns faj a közösségben.

KLOAKKSOPP: Bunnlevende mikroorganismesamfunn som utvikler seg i sterkt forurensede ferskvannsmiljøer. Gjør seg synlig som fastsittende makroskopiske vekster som danner et hvit eller lysebrunt slim. Det er vanligvis bakterien Sphaerotilus natans, ikke sopp, som dominerer kloakksopp-samfunnet.

GRZYBY ŚCIEKOWE: Denna biocenoza mikroskopijnych organizmów, która rozwija się w środowisku wody słodkiej silnie zanieczyszczonej odpływającymi ściekami. Występuje ona w postaci osiadłego mikroskopijnego porostu, który tworzy biały lub jasnobrązowy szlam. Stanowią go zwykle bakterie Sphaerotilus natans, a nie grzyby, które dominują w biocenozie grzybów ściekowych.

Was this helpful?
İnce bağırsal vilüslerinden besinsel yağları emen lenfatik damarlar.


LACTEAL: Lymphatic capillary absorbing dietary fats in the villi of the small intestine.

ΧΥΛΟΦΟΡΟ ΑΓΓΕΙΟ: Λεμφατικό τριχοειδές αγγείο το οποίο απορροφά τα διατροφικά λίπη στις λάχνες του λεπτού εντέρου.

LACTIFERE ou LACTE : Se dit des capillaires lymphatiques qui absorbent les graisses dans les villosités de lintestin grêle.

LACTEAL: Capilar linfático que absorbe las grasas del alimento en las vellosidades del intestino delgado.

LACTEAL: Capilar linfático que absorbe as graxas do alimento nas peluxes do intestino delgado.

LAKTEÁLOK: Nyirokhajszálerek, amelyek a táplálékból származó zsírokat szívják fel a vékonybél bolyhaiban.

LAKTEAL: Lymfekapillar som absorberer fett i villi (tarmtotter) i tynntarmen.

KAPILARA LIMFATYCZNA: Pochłania tłuszcze z pokarmu w kosmkach jelita małego.

Was this helpful?
Egzersiz esnasında kas içerisinde anaerobik glikoliz ile oluşan organik bir asittir.


LACTIC ACID: An organic acid formed by the anaerobic oxidation of glucose in muscle during exercise.

ΓΑΛΑΚΤIΚΟ ΟΞΥ: Ενα οργανικό οξύ που σχηματίζεται από την αναερόβια οξείδωση της γλυκόζης στους μυς ως αποτέλεσμα της μυϊκής δραστηριότητας.

ACIDE LACTIQUE: Acide organique formé par loxydation anaerobie de glucose pendant lactivité musculaire.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado por la oxidación de la glucosa durante la actividad muscular.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado pola oxidación anaeróbica da glicosa no músculo durante a actividade muscular.

TEJSAV: A glükóz anaerob oxidációjakor létrejövő szerves sav. Az izmokban fizikai megterhelés során keletkezik.

MELKESYRE: Organisk syre som dannes ved anaerob nedbryting av glukose i muskel ved høyt aktivitetsnivå.

KWAS MLEKOWY: Kwas organiczny wytwarzany w mięśniach w czasie ruchu w wyniku beztlenowego utleniania glukozy.

Was this helpful?
Özellikle sütte bol bulunan bir disakkarit, glikoz ve galaktoz kalıntılarından oluşur bazı balıklar tarafından kolayca kullanılamaz.


LACTOSE: A disaccharide, especially abundant in milk, composed of glucose and galactose residues, not easily utilised by some fish.

ΛΑΚΤΟΖΗ: Δισακχαρίτης, άφθονος κυρίως στο γάλα, που συντίθεται απο κατάλοιπα γλυκόζης και λακτόζης. Δεν χρησιμοποιείται εύκολα από μερικά ψάρια.

LACTOSE: Une disaccharie spécialement abondante dans le lait, composée de résidus de glucose et de galactose, que certains poissons nutilisent pas aisément.

LACTOSA: Un disacárido, especialmente abundante en la leche, compuesto por restos de glucosa y galactosa, no fácilmente usado por algunos peces.

LACTOSA: Un disacárido, especialmente abundante no leite, composto por restos de glicosa e galactosa, non doadamente usado por algúns peixes

LAKTÓZ: A tejben különösen nagy mennyiségben előforduló diszaharid, amely egy glükóz- és egy galaktózmmolekulából áll, és amelyet egyes halak nehezen tudnak hasznosítani.

LAKTOSE, MELKESUKKER: Disakkarid, forekommer rikelig i melk, sammensatt av glukose og galaktose-rester, kan vanskelig utnyttes hos noen fisk.

LAKTOZA: Dwucukier, szczególnie obfity w mleku, złożony z reszt glukozy i galaktozy, niezbyt dobrze przyswajany przez niektóre gatunki ryb.

Was this helpful?
Solungaçlara ait olan ince katmanlı membran veya plaka yapılar.


LAMELLAE: Thin layered membrane or plate-like structures; used in reference to gills.

ΕΛΑΣΜΑΤΑ: Λεπτού πάχους μεμβράνες ή δισκοειδείς δομές. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται για τα βράγχια.

LAMELLE: Membrane ou structure en forme de plaque mince souvent utilisée pour décrire les structures branchiales.

LAMINILLA: Membrana o estructura en forma de placa delgada utilizada a menudo para describir estructuras branquiales.

LAMELA / LÁMINA : Membrana ou estrutura en forma de placa delgada utilizada a miúdo para describir estruturas branquiais.

LAMELLÁK: Vékony, rétegelt membránok vagy lemezszerű struktúrák; a kopoltyúkra vonatkozóan használt fogalom.

LAMELL: Tynn membran eller platelignende struktur. Brukt i forbindelse med gjeller (primær- og sekundærlameller).

LISTEK, BLASZKA: Cienkowarstwowa błona lub płytkopodobne struktury; używane w odniesieniu do skrzeli.

Was this helpful?
Menteşe görevi gören esnek bir bağ ile birbirine bağlı iki kalkerli kapakçığı bulunan yumuşakça sınıfıdır. Bu sınıf kültüre edilmiş yenilebilir bir çok tür içerir (bkn. midye, istiridye, deniz tarağı). Bivalvia olarak da bilinir. Syn. Pelecypoda.


LAMELLIBRANCHIA: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Pelecypoda.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧIΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

LAMELLIBRANCHIE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Pelecypoda.

LAMELIBRANQUIA : Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos.

LAMELIBRANQUIA: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por dúas valvas calcáreas unidas por un ligamento flexible ao longo da zona de unión. Esta clase inclúe varias especies comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: mexillóns, ostras, vieiras, ameixas, etc.). A miúdo son chamados bivalvos. Sin. Pelecípodo.

LAMELLIBRANCHIA: A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Bivalvia, Pelecypoda (kagylók).

LAMELLIBRANCHIA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Pelecypoda.

MAŁŻE (Lamellibranchia): Klasa wodnych mięczaków, charakteryzujących się dwiema wapiennymi skorupami, połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasu. Klasa ta obejmuje różne jadalne gatunki, z których wiele jest przedmiotem hodowli (np. omułki, ostrygi, przegrzebki, małże). Powszechnie nazywane są małżami dwuskorupowymi.

Was this helpful?
Doğadan yoğun üretim sistemlerinde yetiştirilmek üzere toplanan yavru (istiridye, yengeç, midye ya da balık) bireyler.


SEED: Young animals (generally oysters, clams, mussels, or fish) collected or raised in large quantities to stock grow-out areas or ponds.

ΓΟΝΟΣ: Νεαρά ζώα (γενικά στρείδια, μύδια ή ψάρια) που έχουν συλλεγεί ή εκτρέφονται σε μεγάλες ποσότητες ώστε να εμπλουτίσουν περιοχές προς καλλιέργεια ή υδατοσυλλογές.

GRAINE: Jeunes animaux (généralement des huîtres, des palourdes, des moules ou des poissons) recoltés ou élevés en grandes quantités afin de les stocker dans des bassins ou des zones de grossissement.

SEMILLA (LARVA): Animales jóvenes (generalmente ostras, almejas, mejillones o peces) recogidas o criadas en grandes cuantidades con el fin de almacenarlas en estanques o en zonas de engorde.

SEMENTE: Animais novos (xeralmente ostras, ameixas, mexillóns ou peixes) recollidos ou criados en grandes cantidades co fin de almacenalos en estanques ou en zonas de engorde.

IVADÉK: Fiatal állatok (általában osztrigák, kagylók vagy halak), amelyeket nagy mennyiségben gyűjtenek vagy nevelnek azért, hogy az utónevelő területeket vagy tavakat benépesítsék velük.

YNGEL: Unge dyr (vanligvis østers, blåskjell eller fisk) som samles eller oppdrettes i store mengder for utsetting i påvekstsområder eller dammer (oppdrettsenheter).

LARWY RYB/MAŁŻY: Młode zwierzęta (zazwyczaj ostrygi, małże, omułki lub ryby) zebrane lub wyhodowane w dużych ilościach, w celu obsadzenia powierzchni odrostowych lub stawów narybkowych bądź towarowych.

Was this helpful?
Juvenil dönemde dıştan beslenmenin başlamasından metamorfoza(değişime) kadar olan organizmadır. Hayvanların larval döneminde juvenil veya yetişkinlerinde görünüm ve davranışları farklıdır.


LARVA: An organism from the beginning of exogenous feeding to metamorphosis into juvenile. At the larval stage the animal differs greatly in appearance and behaviour from a juvenile or an adult.

ΠΡΟΝΥΜΦΗ: Στάδιο ζωής ενός οργανισμού από την αρχή της εξωγενούς θρέψης μέχρι την μεταμόρφωση σε νεαρό άτομο. Στο προνυμφικό στάδιο το ζώο διαφέρει σημαντικά σε εμφάνιση και συμπεριφορά από το νεαρό και το ενήλικο.

LARVE: Stade dans le développement de divers animaux qui diffèrent morphologiquement et par son comportement des stades juvéniles ou adultes.

LARVA: Estado en el desarrollo de varios animales que difiere morfológicamente y por su conducta de las fases juveniles o adultas.

LARVA: Un organismo na fase que vai dende o inicio da alimentación exóxena ata a metamorfose a xuvenil. Na fase larvaria o animal difire en boa medida morfoloxicamente e pola súa conduta das fases xuvenís ou adultas.

LÁRVA: Az önálló táplálkozás megkezdésétől a fiatal állattá való átalakulásig tartó fejlődési állapot. A lárvaállapotú állat testfelépítésében és viselkedésében jelentős mértékben különbözik a fiatal vagy kifejlett állattól.

LARVE: Livsstadium for en organisme fra begynnelsen av eksogent fødeopptak til metamorfose. Larven kan være svært forskjellig fra de voksne individene både i atferd og utseende.

LARWA: Organizm od początku odżywiania się pokarmem zewnętrznym do przeobrażenia się w stadium młodociane. W stadium larwalnym zwierzę różni się znacznie w wyglądzie i zachowaniu od stadium młodocianego i dorosłego.

Was this helpful?
Döllenmiş yumurtalardan serbest yaşayan larvaların iç kısıma bırakılmasıyla yumurtadan çıkması. Ovipar, ovovivipar, vivipar.


LARVIPAROUS: Producing eggs that are hatched internally with release of free-living larvae; cf. oviparous, ovoviviparous, viviparous.

ΠΡΟΝΥΜΦΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία εκκολάπτονται εσωτερικά και τίκτει προνύμφες που ζουν ελεύθερες. Πρβ. ωοτόκος, ωο-ζωοτοκος, ζωοτόκος.

LARVIPARE: Se dit dun animal qui produit des oeufs qui éclosent à lintérieur de ladulte avec libération par la suite de larves libres.

LARVIPARO: Se dice de un animal que produce huevos que se abren dentro del adulto con liberación después de larvas libres.

LARVÍPARO: Que produce ovos que eclosionan internamente para liberar larvas con vida libre; ovíparos, ovovivíparos, vivíparos.

LÁRVASZÜLŐ: Olyan állat, amelynek megtermékenyített petéi vagy ikrái a testen belül kelnek ki, és életképes lárvaként kerülnek a külvilágba. Vö: peterakó, elevenszülő.

LARVIPAR (LARVEFØDENDE): Produserer egg som klekkes inni morfisken, og sleppes fri som frittlevende larver. Jfr. ovipar (eggleggende), ovovivipar og vivipar (levendefødende).

ŻYWORODNOŚĆ : Wytwarzane jaja są wylęgane wewnątrz ciała ryby a uwalniane są ("rodzące się”) żywe, swobodnie żyjące larwy; porównaj: jajożyworodny, żyworodny.

Was this helpful?
Bir hastalığın belirtisi veya açık gelişmesi ve başlangıçı arasındaki durağan hali.


LATENCY: Dormancy between the beginning and the evident development or manifestation of a disease.

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων μιας νόσου.

LATENCE: Délai entre le début dune maladie et sa véritable manifestation.

LATENCIA: Retraso entre el principio de una enfermedad y de su real manifestación.

LATENCIA: Atraso entre o principio dunha enfermidade e o seu evidente desenvolvemento ou manifestación.

LAPPANGÁS: A betegség kezdete és egyértelmű kifejlődése vagy megjelenése közötti nyugalmi időszak.

LATENS: Dvalestadium for en sykdom fra en organisme smittes til sykdommen bryter ut.

UTAJENIE: Stan uśpienia (spoczynku) pomiędzy początkiem a widocznym rozwojem lub objawem choroby.

Was this helpful?
Uzun periyotta hastalığın klinik işaret vermemesi, belirli bir hastalığın alışılmış kuluçka periyodundan daha uzun kuluçkalama süresi göstermesi.


LATENT INFECTION: An infection which gives no clinical signs of disease for a long period and which expresses itself only after a latency period considerably longer than the usual incubation period for the given disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ: Μόλυνση χωρίς κλινικά συμπτώματα ασθένειας επί μιά μακρά περίοδο. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται μετά από περίοδο σημαντικά μεγαλύτερη από το συνήθη χρόνο επωάσεως της συγκεκριμένης ασθένειας.

INFECTION LATENTE: Infection ne manifestant aucun symptôme clinique de la maladie pendant une longue période, et qui sexprime uniquement après un temps de latence beaucoup plus long que lincubation habituelle de cette maladie.

INFECCIÓN LATENTE: Infección que no manifiesta ningún síntoma clínico de la enfermedad durante un largo periodo, y que se expresa únicamente después de un tiempo de latencia más largo que la incubación habitual de esta enfermedad.

INFECCIÓN LATENTE: Infección que non manifesta ningún síntoma clínico da enfermidade durante un longo período, e que se expresa unicamente despois dun tempo de latencia máis longo que a incubación habitual desta enfermidade.

LAPPANGÓ FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amely sokáig nem mutat a betegségre jelemző klinikai jeleket, és csak az adott betegség inkubációs idejénél jóval hosszabb lappangási idő után jelentkeznek a tünetei.

LATENT INFEKSJON: Infeksjon uten kliniske sykdomstegn over lengre tid, men som bryter ut etter en latent periode som er mye lenger enn inkubasjonstiden for sykdommen.

ZAKAŻENIE UTAJONE: Zakażenie, które przez długi czas nie daje klinicznych objawów choroby i jedynie po okresie utajenia ujawnia się znacznie dłużej niż w przypadku zwykłego okresu inkubacji danej choroby.

Was this helpful?
Letal konsantrasyon: bir maddenin toksisitesinin seviyesini miktarsal olarak ifade eden terimdir. Bu durumda test organizmasının ölümü toksisitenin ölçütüdür. LC sayısal olarak ifade edilir, örneğin LC50, LC70 verilen konsantrasyondaki ölen organizmaların yüzdesini belirtir. Ayrıca toksine maruz kalma süresi de verilir.


LC: Lethal concentration: term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

LC: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LC: Concentration Letalé.Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

LC: Concentración letal: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

LC: Concentración letal: Termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo que é testemuña do criterio de toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, CL70, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina é tamén indicado.

LC: Halálos koncentráció; egy anyag toxicitásának számszerű kifejezése. Ebben az esetben egy szervezet pusztulása a toxicitás ismérve. A halálos koncentrációt (lethal concentration, LC) számszerű értékekkel (pl. LC50, LC70) fejezik ki, amely az adott koncentráció által megölt szervezetek százalékos arányát jelenti. Ezen kívül megadják a méregnek való kitettség idejét is.

LC: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

LC: Koncentracja letalna: termin stosowany do wyrażenia ilościowo stopnia toksyczności substancji. W tym przypadku stanowi je śnięcie (śmierć) testowanej ryby (organizmu), które stanowi kryterium toksyczności. LC jest wyrażane liczbowo, np. LC50, LC70 wskazujące odsetek śniętych ryb (padłych zwierząt) w danej koncentracji. Podawany jest także czas ekspozycji na truciznę.

Was this helpful?
LC (Letal konsantrasyon) sayısal olarak ifade edilir, örneğin LC50, verilen konsantrasyondaki ölen organizmaların yüzdesini belirtir. Ayrıca toksine maruz kalma süresi de verilir.


LC 50: LC (lethal concentration) is expressed numerically, e.g. LC50, indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

LC50: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LC 50: Concentration Letalé.Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

LC 50: Concentración letal: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

LC 50: Concentración letal: termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo a que proba a toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina tamén se indica.

LC 50: Számszerű értékkel kifejezett halálos koncentráció (LC), pl. LC 50, amely egy koncentráció által elpusztított szervezetek százalékos arányát jelenti. Ezen kívül megadják a méregnek való kitettség idejét is.

LC 50: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

LC 50: LC (koncentracja letalna) jest wyrażana liczbowo, np. LC50, wskazując odsetek śmiertelności organizmów (ryb) w danej koncentracji. Podawany jest także czas ekspozycji na truciznę.

Was this helpful?
Letal doz: bir örnek içindeki virüs partiküllerinin sayısının miktarıdır. Organizmalar ya da hücre kültürleri bir viral süspansiyonun sıralı dilüsyonlarıyla aşılanır, ölü ya da zarar görmüş hücrelerin yüzdeleri kaydedilir ve %50 mortaliteye sebep olan dilüsyon genellikle referans nokta olarak kabul edilir.


LD: Lethal dose: a quantification of the number of virus particles in a sample. Organisms or cell cultures are inoculated with serial dilutions of a viral suspension, the percentage of dead or damaged cells is recorded and the dilution that causes 50% mortality is usually used as a reference point.

LD: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ. Ποσοτικοποίηση του αριθμού των ιών σε ένα δείγμα. Οργανισμοί ή κυτταροκαλλιέργειες εμβολιάζονται με διαδοχικές αραιώσεις ενός αιωρήματος ιών και καταγράφεται το ποσοστό των κατεστραμμένων κυττάρων. Η αραίωση που προκαλεί θνησιμότητα 50% χρησιμοποιείται συνήθως ως σημείο αναφοράς. Βλ. LD50.

DL (DOSE LETALE): Mesure du nombre de particules virales dans un échantillon. Les organismes ou les cultures sont inoculés dans des dilutions en série dune suspension virale; le pourcentage de cellules mortes ou endommagées est enregistré et la dilution qui cause 50% de mortalité est habituellement utilisée comme point de référence.

DL (DOSIS LETAL): Cuantificación del número de partículas virales de una muestra. Los organismos o cultivos de una especie viral en suspensión son inoculados en serie; se registra el porcentaje de células muertas o damnificadas y la dilución que provoca el 50% de mortalidad es habitualmente utilizada como punto de referencia.

DL: Dose letal. Cuantificación do número de partículas virales dunha mostra. Os organismos ou cultivos celulares son inoculados con dilucións seriadas dunha suspensión viral, rexístrase a porcentaxe de células mortas ou danadas e a dilución que provoca o 50% de mortalidade é habitualmente utilizada como punto de referencia.

LD: Halálos dózis; egy mintában megtalálható vírusok számszerű kifejezése. A tesztelésre használt szervezeteket vagy sejtkultúrákat a vírusszuszpenzió sorozatos hígításaival oltják be, majd feljegyzik az elpusztult vagy károsodott sejtek százalékos arányát. Az 50%-os mortalitást okozó hígítás lesz később a viszonyítási alap.

LD : Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dødelighet i løpet av 96 timer.

LD: Dawka letalna: określanie ilościowe liczby cząsteczek wirusa w próbie. Organizmy lub hodowane komórki są zaszczepiane seryjnymi rozcieńczeniami wirusowej zawiesiny, odsetek obumarłych lub uszkodzonych komórek jest zapisywany zaś rozcieńczenie, które spowodowało 50% śmiertelności jest zwykle używane jako punkt odniesienia.

Was this helpful?
Belirli bir zaman peryodunda deneysel bir grup organizmada organizmaların %50 sinin öldüğü dozu ya da seviyeyi gösterir.


LD 50: Refers to the dose or number of organisms that will kill 50% of an experimental group of hosts in a specified time period.

LD 50: Αναφέρεται στην δόση μιάς ουσίας ή τον αριθμό των οργανισμών που μπορούν να θανατώσουν 50% του πειραματικού πληθυσμού (ή ξενιστών) σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

DL 50: Dose letale 50: se dit de la dose ou du nombre dorganismes qui tuent 50% dun groupe expérimental dans une période donnée.

DL 50: Dícese de la dosis o del número de organismos que matan el 50% de un grupo experimental durante un periodo dado.

DL 50: Dise da dose ou do número de organismos que matan o 50% dun grupo experimental de hospedadores durante un período específico de tempo.

LD 50: Fertőző szervezeteknek az a mennyisége, amely egy adott időtartam alatt a kísérleti gazdaszervezetek 50%-át képes elpusztítani.

LD 50: Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dødelighet i løpet av 96 timer.

LD 50: Odnosi się do dawki lub liczby organizmów, których 50% eksperymentalnej grupy żywicieli poniesie śmierć w ściśle określonym czasie.

Was this helpful?
Kılcal damar duvarlarından kanın süzülmesiyle oluşturulan renksiz sıvı. Çözünmüş tuzlar ve organik bileşikler içerir ve dokuları ıslatır.


LYMPH: The colourless fluid formed by the filtration of blood through capillary walls. It bathes the tissues and contains dissolved salts and organic compounds.

ΛΕΜΦΟΣ: Το άχρωμο υγρό που σχηματίζεται από την διήθηση του αίματος από τα τοιχώματα των τριχοειδών. Περιλούει τους ιστούς και περιέχει διαλυμένα άλατα και οργανικές ενώσεις.

LYMPHE: Liquide organique limpide et incolore produit par la filtration du sang à travers les parois des capillaires et qui baigne les organes. Elle contient des sels en solution ainsi que des composés organiques.

LINFA: Líquido orgánico límpido y descolorido producido por la filtración de la sangre a través de las paredes de capilares y que baña los órganos. Contiene sales en solución así como los compuestos orgánicos.

LINFA: Líquido incoloro formado pola filtración do sangue a través das paredes dos capilares. Baña os tecidos e contén sales disoltos e compostos orgánicos.

NYIROK: Színtelen folyadék, amely akkor keletkezik, amikor a vér átszűrődik a hajszálerek falán. A szöveteket látja el oldott sókkal és szerves anyagokkal.

LYMFE: Fargeløs væske som dannes ved filtrering av blod gjennom kapillærvegger. Den bader vev og inneholder løste salter og organiske sammensetninger.

LIMFA: Bezbarwny płyn powstały w wyniku filtracji krwi przez ścianki naczyń włosowatych. Obmywa tkanki; zawiera rozpuszczone sole i substancje organiczne.

Was this helpful?
Lenfatik dokunun her yeni oluşan doku kütlesi, genellikle kötüdür. Balıklarda bu tipin iyi huylu ve kötü huylu olanlarını ayırmak zordur.


LYMPHOMA: Any neoplasm, usually malignant, of lymphatic tissue. In fish it is difficult to differentiate benign from malignant tumours of this type.

ΛΕΜΦΩΜΑ/ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑ: Νεοπλασία, συνήθως κακοήθης, του λεμφικού ιστού. Στα ψάρια είναι δύσκολη η διάκριση ανάμεσα σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους αυτού του τύπου.

LYMPHOSARCOME: Tumeur, souvent maligne du tissu lymphoïde. Chez les poissons il est difficile de distinguer les tumeurs malignes des tumeurs bénignes de ce genre.

LINFOSARCOMA: Tumor, a menudo maligno del tejido linfoido. En peses es difícil distinguir los tumores maglinos de los tumores benignos de este tipo.

LINFOSARCOMA: Calquera neoplasma, normalmente maligno, do tecido linfático. En peixes é difícil distinguir os tumores malignos e os benignos deste tipo.

LIMFÓMA: A limfoid szövetekből eredő, általában rosszindulatú daganat. Halakban nehéz elkülöníteni az ilyen típusú jó- és rosszindultaú daganatokat.

LYMFOSARKOM: Enhver neoplasme, oftest ondartet, som er utgått fra lymfoid vev. Hos fisk er det vanskelig å skille ondartede og godartede svulster av denne typen.

CHŁONIAK: Każdy nowotwór tkanki limfatycznej, zazwyczaj złośliwy. U ryb trudno jest odróżnić tego typu guzy łagodne od złośliwych.

Was this helpful?
Lenf dokusunda birincil olarak periferal kan granüler lökosit hücrelerinden oluşturturulan yapı


LYMPHOCYTE: An agranular leucocyte of the peripheral blood formed primarily in the lymphatic tissue.

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μή κοκκιώδες λευκοκύτταρο του αίματος του περιφερειακού κυκλοφοριακού συστήματος που σχηματίζεται κυρίως στον λεμφικό ιστό.

LYMPHOCYTE: Leucocyte agranulaire du sang périphérique fabriqué par les ganglions lymphatiques.

LINFOCITO: Leucocito agranular de la sangre periférica hecha por glándulas linfáticas.

LINFOCITO: Leucocito agranular do sangue periférico, formado inicialmente no tecido linfático.

LIMFOCITA: A perifériás vérben előforduló nem szemcsés fehérvérsejtek, amelyek a limfoid szövetekben képződnek.

LYMFOCYTT: Blodcelle. En agranulær leukocytt (hvit blodlegeme). Produseres i fisk hovedsakelig i thymus og hodenyre.

LIMFOCYT: Pozbawiony ziarnistości leukocyt krwi obwodowej, powstały pierwotnie w tkance limfatycznej.

Was this helpful?
Bir patojenik mikroorganizmanın verilen geriliminde şiddetinin azaltılamasını ifade eden bir terim.


LENTOGENIC: A term denoting reduced virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ορος που δηλώνει μειωμένη μολυσματικότητα ενός δεδομένου στελέχους ενός παθογόνου μικροοργανισμού.

LENTOGENE: Se dit de la virulence réduite dune souche déterminée de micro-organismes pathogènes.

LENTOGENE: Se dice de la virulencia reducida de una cepa determinada de microorganismos patógenos.

LENTOXÉNICO: Termo que reflicte a reducida virulencia dunha cepa determinada dun microorganismo patóxeno.

LENTOGÉN: Egy kórokozó mikroorganizmus adott törzsének csökkent virulenciájára utaló fogalom.

LENTOGEN: Betegnelse som betegner redusert giftighet i en gitt gruppe sykdomsfremkallende mikroorganismer.

LENTOGENICZNY: Termin oznaczający zmniejszenie jadowitości w danym szczepie chorobotwórczego mikroorganizmu.

Was this helpful?
Caligid copepod, yüksek yerli özğülüğüyle deniz balıklarıda dışparazit, sık sık deniz piresi yada salmon piresi olarak bahsedilir. Parazit genelikle Avrupa ve Kuzey Amerika da salmon çiftliklerinde önemli derecede balık sağlında ve ölümlerine sebep olur, diğer temiz balıklarla yada kimysalllarla tedavide kontrolu olabilir. uygun çiftliklerle kombine edilebilinir. Patojenik etkileri olgun balıklarda yem biçimden dolayı olamaktadır. Yerli balıkların dokularında ağzın bir bölümünde yaklaşık 100 tan


LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Caligid copepod, ectoparasite of marine fish with high host specificity, often referred to as the sea louse or the salmon louse. The parasite is frequently found on European and North American salmon farms causing substantial fish health and mortality problems which can only be controlled by either biological (cleaner fish) or chemical treatment methods In combination with appropriate husbandry. Pathogenic effects are due to the mode of feeding by adults on fish. Tissue from the host fish is scr

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Κωπήποδο της οικογένειας Caligidae, γνωστό και ως θαλάσσια ψείρα ή ψείρα του σολομού. Είναι εκτοπαράσιτο των θαλασσίων ψαριών και δείχνει μεγάλη εξειδίκευση ως προς το ξενιστή του. Εμφανίζεται συχνά στις καλλιέργειες του σολομού στην Ευρώπη και την Β. Αμερική δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα υγείας και θνησιμότητας στα ψάρια. Μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με καλή διαχείριση σε συνδυασμό με βιολογικές (ψάρια καθαριστές), ή χημικές μεθόδους. Η παθολογική κατάσταση προκαλείται εξαιτίας του ότι τα

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS : Copépode caligide qui est un ectoparasite des poissons marins, couramment appelé poux de mer ou poux de saumon. Le parasite est souvent rencontré dans les facilités de salmoniculture en Europe et Amérique du Nord et provoque des problèmes de santé et de mortalité importante. Le contrôle de ce poisson passe par l’utilisation de poissons nettoyeurs ou des traitements chimiques, tous deux associés avec une gestion d’élevage convenable. Les effets pathogènes sont provoqués par la mode d’alimentation

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS : Copépodo calígido, ectoparásito de peces marinos con una especificidad por el huésped. Se encuentra frecuentemente en salmonicultura de Europa y Norteamérica, causando problemas sanitarios y mortalidad que solo puede ser controlada por tratamientos biológicos (peces más sanos y limpios) o tratamiento químico. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II), estadio de copépodo infeccioso libre, cuatro estadios juveniles (Chalimus I-IV), dos estadios pre-adultos y un estadio a

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Copépodo calíxido, ectoparasito de peixes mariños cunha alta especificidade polo hospedador, a miúdo como piollo mariño ou piollo do salmón. O parasito atópase frecuentemente en salmonicultura de Europa e Norteamérica, causando problemas sanitarios substanciais na saúde dos peixes e problemas de mortalidade que só poden ser controlados por tratamentos biolóxicos (peixes limpadores) ou químicos en combinación con métodos de cultivo apropiados. Os efectos patoxénicos son debidos ao modo de aliment

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: A Caligidae családba tartozó evezőlábú rákfaj. Tengeri halak erősen gazdafajlagos külső élősködője. Tengeri haltetűnek vagy lazactetűnek is nevezik. Gyakran fordul elő európai és észak-amerikai lazacnevelő gazdaságokban, ahol komoly halegészségügyi és mortalitási problémákat okoz, amelyeket csak biológiai (tisztább halak) vagy kémiai kezeléssel lehet megoldani, a megfeleő tartási előírások betartása mellett. A kórokozó hatás a kifejlett példányok táplálkozásának eredménye. Egy kifejlett élősködő

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS (LAKSELUS): Ektoparasittisk kopepod (familie Caligidae) med høy vertsspesifisitet på marine fisk. Parasitten påtreffes ofte i europeiske og nordamerikanske lakseoppdrett og fører til vesentlige fiskehelse- og dødelighetsproblemer. Kan kontrolleres biologisk (leppefisk) eller behandles kjemisk. Livssyklusen inkluderer to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), ett infiserende kopepodittstadium (frittsvømmende), fire fastsittende juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og det adulte stadie

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Widłonóg z rodziny Caligidae jest pasożytem zewnętrznym (ektopasożyt) ryb morskich o wysokiej specyficzności żywiciela, często nazywany jest wszą morską lub wszą łososia. Pasożyt jest często spotykany w europejskich i północnoamerykańskich hodowlach łososia powodując poważne problemy w zdrowotności i przeżywalności, które mogą być opanowane albo metodami biologicznymi (ryby czyściciele), albo chemicznymi, w połączeniu z odpowiednią technologią chowu. Skutki chorobowe są spowodowane sposobem odży

Was this helpful?
Elver safhasından önce bazı yılan balıklarında yarı saydam larval dönem.


LEPTOCEPHALUS: Translucent teat-like larval stage of some eels, before the elver stage.

ΛΕΠΤΟΚΕΦΑΛΟΣ: Διαφανές προνυμφικό στάδιο των χελιών, πριν από το στάδιο του χελιδίου.

LEPTOCÉPHALE: Stade larvaire aplati transversalement et translucide des anguilles avant le stade Civelle.

LEPTOCEFALO: Estado larval aplastado transversalmente y translúcido de anguilas antes del estado Angula .

LEPTOCEFALO: Estado larval esmagado transversalmente e translúcido de anguías antes do estado Angula.

LEPTOCEPHALUS: Néhány angolnafaj áttetsző, fűzfalevél alakú lárvája, amely megelőzi az üvegangolna állapotot.

LEPTOCEPHALUS: Gjennomsiktig larvestadium hos noen åler, før glassålstadiet.

LEPTOCEPHALUS (larwa węgorza): Półprzezroczyste, podobne do liścia wierzby, stadium larwalne (narybek szklisty, lub montèe) niektórych węgorzy przed stadium narybkowym (tj. po pigmentacji ciała).

Was this helpful?
Belirli bir zaman aralığında deney hayvanına verilen ve belirli bir miktarı ölüme neden olan maddenin miktarı, örneğin 96 saat için LD=50, bu süre içerisinde % 50 oranında ölüm meydana getirmektedir.


LETHAL DOSE (LD): The amount of a substance that will kill a given portion of a sample of test animals in a given amount of time, for example, 96 hours LD50 = 50% mortality in 96 hours.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ: Η ποσότητα μιάς ουσίας που θα θανατώσει ένα δεδομένο ποσοστό ενός δείγματος πειραματοζώων σε μιά δεδομένη χρονική περίοδο, π.χ. 96 ώρες LD50 = 50% θνησιμότητα σε 96 ώρες.

DOSE LETALE: La quantité dune substance toxique qui tue une proportion déterminée dune population expérimentale dorganismes au bout dune durée unitaire; par exemple la DL50 (96h) est la dose pour laquelle il y a une mortalité de 50% au bout de 96 heures.

DOSIS LETAL: La cantidad de una sustancia tóxica que mata una proporción determinada de una población experimental de organismos durante une período dado; por ejemplo la DL50 (96h) es la dosis que provoca el 50% de mortalidad después de 96h.

DOSE LETAL: Cantidade dunha substancia que matará a unha porción determinada dunha mostra experimental nun tempo deteminado, por exemplo a DL50 (96 h) é a dose que provoca o 50% de mortalidade despois de 96 h.

HALÁLOS DÓZIS: Valamilyen anyagnak az a mennyisége, amely képes megölni adott számú kísérleti állatot egy adott időtartam alatt. Pl. 96 órás LD50 = 50%-os elhullás 96 óra alatt.

DØDELIG DOSE (LD): Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dodelighet i løpet av 96 timer.

DAWKA LETALNA (LD): Ilość substancji, która może spowodować śnięcie (śmierć) części danej próby testowanych ryb (zwierząt) w danym czasie, np. 96 h LD50 = 50% śnięć (śmiertelności) w okresie 96 h.

Was this helpful?
Yoğun bir ağırlık , uyuşukluk veya yoğun bir uyku hali


LETHARGY: Abnormal lack of energy, sluggishness.

ΛΗΘΑΡΓΟΣ: Ανώμαλη έλλειψη ενέργειας, νωθρότητα

LETHARGIE: Manque dénergie anormal, lenteur.

LETARGO: Anormal falta de energia, lentitud.

LETARGO / LETARXIA: Anormal falta de energia, lentitud.

LETARGIA: Rendellenes energiaveszteség, tunyaság.

LETARGI (DØSIGHET): Unormal mangel på energi, slapphet.

LETARG: Chorobliwa senność lub nadmierny sen.

Was this helpful?
Organ, doku veya hücrelerin normal yapılarında meydana gelen herhangi bir görülebilir değişim, ayrışma.


LESION: Any visible alteration in the normal structure of organs, tissues, or cells.

ΚΑΚΩΣΗ: Ορατή αλλοίωση της φυσιολογικής δομής των οργάνων, των ιστών ή των κυττάρων.

LESION: Perturbation apportée dans la texture des organes, tissus ou cellules.

LESIÓN: Perturbación aportada en la textura de órganos, tejidos o células.

LESIÓN: Calquera alteración visible na estrutura normal dos órganos, tecidos ou células.

LÉZIÓ: Sérülés; bármilyen látható változás a szervek, szövetek és sejtek normális szerkezetében.

LESJON: Enhver synlig forandring i organers, vevs eller cellers naturlige oppbygging.

ZMIANA CHOROBOWA: Każda widoczna zmiana w prawidłowej budowie narządów, tkanek lub komórek.

Was this helpful?
Özel eğitim almış ve deneyimli bir grup insan, ışık ve diger değişkenlerin kontrol altında hazır yemeklerin özelliklerini belirlemektir. Bu özellikler( organnoleptik özellikler), renk, koku, kemik durumu bütün puanların verilmesinde kullanılır. Örneğin mekanik dokusal karakterlerin değerlendirilmesi, sertlik, bağlılık, viskosite, esneklik, yapışkanlık, kırılganlık, çiğnenebilirlik ve yumuşaklık içerir.


TASTE PANEL: Group of specially trained and experienced people who assess the properties of prepared food under controlled conditions of light and other variables. Properties assessed (organoleptic properties) including colour, smell, presence of bones are all scored to give an overall objective measurement. Example – evaluation of mechanical textural characteristics involves scoring hardness, cohesiveness, viscosity, springiness, adhesiveness, fracturability, chewiness and gumminess.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ: Ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων ανθρώπων οι οποίοι αποτιμούν την ποιότητα της παρασκευασμένης τροφής κάτω από συγκεκριμένες και ελεγχόμενες συνθήκες. Οι παράγοντες που αποτιμούνται, όπως η οσμή, ο χρωματισμός και η παρουσία οστών, βαθμολογούνται με σκοπό την αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής ποιότητας του προϊόντος. Για παράδειγμα, η αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών συμπεριλαμβάνει τη βαθμολόγηση της σκληρότητας, της συνεκτικότητας, του ιξώδους, της ελαστικότητας, της κολλώδους κατάστασης,

GROUPE DE DÉGUSTATION : Groupe de personnes convenablement formées et experimentées qui analysent les propriétés des produits alimentaires sous des conditions de lumière, et d’autres variables, strictement contrôlées. Les propriétés évaluées (les propriétés organoleptiques) comprennent la couleur, l’odeur, la présence d’arêtes etc. Une note est attribuée pour chaque propriété afin de fournir une mesure globale et objective. Par exemple, l’évaluation de la texture implique la notation de la dureté, la qualité cohésive,

PANEL DE DEGUSTACIÓN: Grupo de personas especializadas y entrenadas en valorar las propiedades de comida preparada en condiciones controladas de luz, temperatura y otras variables. Las propiedades que se juzgan (organolépticas) incluyendo color, olor, presencia de huesos, se valoran para dar una medida cuantificable. Ejemplo: La evaluación de características mecánicas y texturas implica valorar dureza, cohesión, viscosidad, elasticidad, adhesividad, fracturabilidad, masticabilidad.

PANEL DE CATA: Grupo de persoas especializadas e adestradas en valorar as propiedades de comida preparada en condicións controladas de luz e outras variables. As propiedades que se xulgan (organolépticas) incluíndo cor, olor, presenza de ósos, valóranse para dar unha medida cuantificable. Exemplo: a avaliación da mecánica da textura implica avaliar dureza, cohesión, viscosidade, elasticidade, adhesividade, fracturabilidade, masticabilidade e gomosidade.

KÓSTOLÓ PANEL: Különlegesen képzett és tapasztalt emberek csoportja, akik megállapítják valamilyen étel tulajdonságait szabályozott fényviszonyok és egyéb változó tényezők mellett. Ilyen (organoleptikus) tulajdonság a szín, az illat, a szálkák mennyisége, amelyeket pontoznak, és a pontszámok alapján értékelik a mintákat. Például a mechanikai jellemzők értékelése magában foglalja a keménység, tapadósság, viszkozitás, rugalmasság, ragadósság, törhetőség, rágósság és nyúlósság pontozását.

SMAKSPANEL: Gruppe spesielt trente og erfarne mennesker som vurderer egenskapene til tilberedt mat under kontrollerte og standardiserte forhold (lys og andre variabler).Organoleptiske egenskaper som farge, lukt, tilstedeværelse av bein blir alle gitt poeng for å gi en helhetlig objektivt bedømmelse. Evaluering av konsistens vil f.eks. involvere bedømming av hardhet, sammenheng, viskositet, elastisitet, klebrighet, brytbarhet, tyggbarhet og seighet.

PANEL SENSORYCZNY: Grupa specjalnie przeszkolonych i doświadczonych osób, które oceniają właściwości przygotowanej żywności w kontrolowanych warunkach oświetleniowych i innych zmiennych. Oceniane właściwości (w. organoleptyczne) obejmujące barwę, zapach, obecność kości (ości), wszystkie są punktowane w celu uzyskania ogólnej obiektywnej oceny. Przykład: ocena cech tekstury mechanicznej obejmuje punktowanie − twardości, spójności, lepkości, sprężystości, zwięzłości, kruchości, ciągliwości i kleistości.

Was this helpful?
Luteinizan hormaonu serbast kalmış hormon analoğu: LHRHın sentetik bir formudur.


LHRHA: Luteinising hormone releasing-hormone analogue: a synthetic form of LHRH.

LHRHA: Βλ. Ανάλογο εκλυτικού παράγοντα ωχρινοποιητικής ορμόνης.

LHRHA: Hormone libératrice de l’hormone lutéique analogue: forme synthétique du LHRH.

LHRHA: Hormona liberadora de la hormona luteinizante análoga: forma sintética del LHRH.

LHRHA: Análogo da Hormona liberadora de Hormona Luteinizante: Forma sintética do LHRH.

LHRHA: A luteinizáló hormon serkentőhormonjának analógja; az LHRH szintetikus változata.

LHRHA: Luteiniserende hormon-frisettende hormon analog. Syntetisk form for LHRH.

LHRHA: Hormon luteinizujący, analog hormonu podwzgórzowego uwalniającego; syntetyczna postać LHRH.

Was this helpful?
Diğerlerini gevşek şekilde bağlayan atom ya da molekül. Örn. Şelat; antikor - antijen kompleksi


LIGAND: An atom or molecule that binds loosely to others, e.g., chelates; antibody-antigen complex.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: Ατομο ή μόριο που ενώνεται χαλαρά με άλλα. Π.χ. χηλικές ενώσεις, σύμπλεγμα αντισώματος-αντιγόνου.

LIGAND: Atome ou molécule qui se lie de façon faible à un autre. Par exemple la chélation le complexe antigène: anticorps.

LIGAND: Átomo o molécula que se ata de manera débil a otro. Por ejemplo el quelate el antígeno complejo: anticuerpos.

LIGANDO: Átomo ou molécula que se liga debilmente a outras. Por exemplo o quelatos ou o complexo antíxeno-anticorpo.

LIGAND: Olyan atom vagy molekula amely más atomokhoz vagy molekulákhoz gyengén kötődik, pl. kelátok, antigén-antitest komplexek.

LIGAND: Atom eller molekyl som binder lett til andre atomer/molekyler. F.eks. chelatering. Antistoff-antigen kompleks.

LIGAND/ADDEND: Atom lub cząsteczka, które luźno wiążą się z innymi, np. chelaty; kompleks przeciwciało-antygen.

Was this helpful?
Hayvanlarda büyüme için gerekli temel yağ asidi; 18-karbon yağ asidi iki metilen çift bağları kesilmiş; son çift bağından metilene 6 karbonu vardır; n-6 yağ asitleri bir beslenme kaynağıdır. Kimyasal formülü C 18H3202.


LINOLEIC ACID: An essential fatty acid necessary for growth in animals; 18-carbon fatty acid with two methylene-interrupted double bonds; has 6 carbons from the last double-bond to the terminal methylene group; hence, _6 or n-6, e.g. 18:2 n-6. Animals are unable to synthesize this or other fatty acids with the n-6 double-bond structure. A dietary source of n-6 fatty acids is essential to most animals.a dietary source of n-6 fatty acids. Chemical formula is C 18H3202.

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ: Ένα βασικό λιπαρό οξύ στην ανάπτυξη των ζώων; λιπαρό οξύ με 18 άτομα άνθρακα με δύο διπλούς δεσμούς που διακόπτονται από μεθυλένια. Εχει 6 άτομα άνθρακα από τον τελευταίο διπλό δεσμό μέχρι το μεθυλένιο. Μια διατροφική πηγή σε n-6 λιπαρά οξεά. Ο χημικός τύπος είναι 18H3202.

ACIDE LINOLEIQUE: Acide gras à 18 carbones avec deux doubles liaisons interrompues par un méthylène. Il y a six carbones à partir de la dernière double liaison jusquau méthylène; doù W6 ou n-6, par exemple: 18:2 n-6. Les animaux sont incapables de synthétiser lacide linoléique, ainsi que dautres acides gras avec la structure n-6 double liason. Une source alimentaire dacides gras n-6 est essentielle pour la plupart des animaux. Formule chimique : C18H3202.

ÁCIDO LINOLEICO: Es un ácido graso esencial necesario para el crecimiento de animales; es un ácido graso de 18 carbonos con dos doble enlaces; tiene 6 carbonos desde el último doble enlace hasta el grupo metilo terminal, por lo tanto, 6 o n-6 por ejemplo 18:2 n-6. Los animales son incapaces de sintetizar este u otros ácidos grasos con la estructura de doble enlace n-6. Es esencial una fuente de ácidos grasos n-6 en la dieta para la mayoría de los animales. La fórmula química es C18H32O

ÁCIDO LINOLEICO: É un ácido graxo esencial necesario para o crecemento de animais; é un ácido graxo de 18 carbonos con dous dobre enlaces; ten 6 carbonos dende o último dobre enlace ata o grupo metilo terminal, polo tanto, 6 ou n-6 por exemplo 18:2 n-6. Os animais son incapaces de sintetizar este ou outros ácidos graxos coa estrutura de dobre enlace n-6. É esencial unha fonte de ácidos graxos n-6 na dieta para a maioría dos animais. A fórmula química é C18H32O2

LINOLSAV: Az állatok növekedéséhez szükséges esszenciális zsírsav; 18 szénatomot tartalmazó zsírsav két kettős kötéssel, amelyek között egy metiléncsoport található; az utolsó kettős kötés és a metilén között 6 szénatom helyezkedik el; az n-6 zsírsavak forrása az étrendben. Kémiai képlete C 18H3202.

LINOLSYRE: Umettet fettsyre med 18 karbonatomer, og 2 dobbeltbindinger. Det er 6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, dvs 18:2 n-6. Dyr kan ikke syntetisere denne fettsyren eller andre fettsyrer med n-6 (6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, også kjent som omega 6 fettsyrer) dobbeltbinding. De fleste dyr må få tilført n-6 fettsyrer gjennom kosten. Kjemisk formel: C18H32O2.

KWAS LINOLOWY: Niezbędny kwas tłuszczowy, konieczny dla wzrostu zwierząt; kwas tłuszczowy o 18 atomach węgla, z dwoma wiązaniami podwójnymi przedzielonymi metylenem; 6 atomów węgla pochodzi z ostatniego podwójnego wiązania z metylenem; pokarmowe źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy n-6. Wzór chemiczny: C 18H3202.

Was this helpful?
Yağların hidrolizini sağlayan enzim


LIPASE: An enzyme that hydrolyses lipids.

ΛΙΠΑΣΗ: Ενζυμο που καταλύει την υδρόλυση των λιπών.

LIPASE: Un enzyme qui hydrolyse les lipides.

LIPASA: Una enzima que hidroliza los lípidos.

LIPASA: Encima que hidroliza aos lípidos.

LIPÁZ: Lipideket hidrolizáló enzim.

LIPASE: Enzym som hydrolyserer lipid.

LIPAZA: Enzym, który hydrolizuje lipidy.

Was this helpful?
Gıda maddelerinde enerji içeren üç sınıftan biri, yağların bitki veya hayvan dokularındaki miktarları ki bunlar polar olmayan çözücülerde (benzen veya kloroform) çözülürler.


LIPID: One of the three classes of energy-containing foodstuffs; lipids are those portions of plant or animal tissues that are soluble in nonpolar solvents (e.g. ether, benzene and chloroform).

ΛΙΠΙΔΙΟ: Μία από τις τρείς κατηγορίες συστατικών της τροφής που παρέχουν ενέργεια. Τα λιπίδια είναι μέρη φυτικών ή ζωϊκών ιστών τα οποία είναι διαλυτά από μή πολικούς διαλύτες (π.χ. αιθέρας, βενζίνη, χλωροφόρμιο)

LIPIDE: Une des trois classes daliments riches en énergie; les lipides sont solubles dans les solvants non-polaires (benzène, chloroforme, éther par exemple).

LÍPIDO: Una de las tres clases de alimentos ricos en energía; los lípids son solubles en los disolventes no-polares (benceno, cloroformo, éter por ejemplo).

LÍPIDO: Un dos tres tipos de compostos alimenticios con contido enerxético; os lípidos son os compoñentes dos tecidos de animais e plantas que son solubles en disolventes apolares (benceno, cloroformo e éter por exemplo).

LIPID: A háromféle, energiát tartalmazó tápanyagcsoport egyike; a lipidek alkotják az állati és növényi szövetek apoláros oldószerekben (pl. éterben, benzinben vagy kloroformban) oldható részét.

LIPID: En av de tre klassene med energigivende næringsstoff. Lipider er de delene av planter eller dyrevev som er løselig i upolare løsemidler (f.eks. eter, benzen og kloroform)

LIPID: Jedna z trzech kategorii energii zawarta w karmie; lipidy występują w roślinach i zwierzętach; są rozpuszczalne w niektórych rozpuszczalnikach (np. eter, benzyna i chloroform).

Was this helpful?
İki taraflı yağ ve fibril içeren tümör


LIPOFIBROMA: A benign fatty and fibrous tumour.

IΝΟΛIΠΩΜΑ: Καλοήθης λιπώδης και ινώδης όγκος.

LIPOFIBROME: Tumeur bénigne graisseuse et fibreuse.

LIPOFIBROMA: Tumor benigno engrasado y fibroso.

LIPOFIBROMA: Tumor benigno graxo e fibroso.

LIPOFIBRÓMA: Jóindulatú, zsírsejtekből és rostokból álló daganat.

LIPOFIBROM: Godartet fett- eller bindevevssvulst.

TŁUSZCZAKOWŁÓKNIAK: Łagodny, tłuszczowy i włóknisty guz.

Was this helpful?
Kahverengi zayıflama pigmenti veya "yıpratıcı etki" pigmenti. Karaciğer, dalak ve diğer organlarda kahverengimsi sarı granüller halinde bulunurlar.


LIPOFUSCIN: Brown atrophy pigment or "wear and tear" pigment. Brownish-yellow granules in liver, spleen and other organs.

ΛΙΠΟΦΟΥΣΚΙΝΗ: Καστανή χρωστική εμφανιζόμενης ως σύμπτωμα ατροφίας. Καστανοκίτρινα κοκκία στο συκώτι, στην σπλήνα και άλλα όργανα.

LIPOFUSCINE: Pigment brunâtre produit par latrophie; "pigment dusure"; des granules brunâtres-jaunâtres dans le foie, la rate et dautres organes.

LIPOFUSCINA: Pigmento pardusco producido por la atrofia; " pigmento de uso"; de gránulos parduscos- amarillos en el hígado, el bazo y de otros órganos.

LIPOFUSCINA: Pigmento marrón atrofiado ou pigmento de "desgaste". Gránulos pardo-amarelentos do fígado, bazo e outros órganos.

LIPOFUSZCIN: Barna színű, sorvadási vagy "elhasználódási" festékanyag. Sárgásbarna szemcséket alkot a májban, lépben és egyéb szervekben.

LIPOFUSCIN: Brunt atrofi-(svinn-)pigment. Brungule små korn i lever, milt og andre organer.

LIPOFUSCYNA: Brązowy atrofijny pigment lub zużyty pigment. Brązowo-żółte ziarenka w wątrobie, śledzionie i innych narządach.

Was this helpful?
Vücut hücrelerinde lipoid (yağımsı) in var olması


LIPOIDOSIS: The presence of lipoids in the cells of the body.

ΛΙΠΙΔΙΩΣΗ: Η παρουσία λιπιδίων στα σωματικά κύτταρα.

LIPIDOSE: Présence de lipoïdes dans les cellules.

LIPIDOSIS: Presencia de lípidos en células.

LIPIDOSE: Presenza de lípidos en células do corpo.

LIPOIDÓZIS: Lipoidok jelenléte a testben.

LIPOIDOSE: Tilstedeværelse av lipoider i kroppsceller.

LIPIDOZA: Obecność lipoidów (substancji zbliżonych do tłuszczów) w komórkach ciała.

Was this helpful?
Balık beslemede kullanılan ve genellikle vitamin gibi sınıflandırılan maddeler olup; karbonhidrat metabolizması için önemlidirler


LIPOIC ACID: Sometimes classified as a vitamin-like substance in fish nutrition; essential for carbohydrate metabolism.

ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ: Κατατάσσεται μερικές φορές στις βιταμινοειδείς ουσίες που περιλαμβάνονται στις τροφές των ψαριών . Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

ACIDE LIPOIQUE: Dans le domaine de la nutrition des poissons, lacide lipoïque est parfois classé parmi les substances qui ressemblent aux vitamines; essentiel dans le métabolisme des glucides.

ÁCIDO LIPOICO: En el campo de la nutrición de los peces, el ácido lipoico es a veces clasificado entre la sustancias que se asemejan a las vitaminas; esencial para el metabolismo de los carbohidratos.

ÁCIDO LIPOICO: En ocasións, en nutrición de peixes clasificouse como unha substancia do tipo das vitaminas; é esencial para o metabolismo dos hidratos de carbono.

LIPOSAV: A haltakarmányozásban néha a vitaminszerű anyagokhoz sorolt vegyület, amelynek nélkülözhetetlen szerepe van a szénhidrát-anyagcserében.

LIPOIC ACID: Iblant klassifisert som en vitaminlignende substans eller antioksydant i fiskeernæring. Essensiell for karbohydratmetabolisme.

KWAS LIPONOWY: Czasami w żywieniu ryb klasyfikowany jest jako substancja witaminopodobna; niezbędny w przemianie węglowodanów.

Was this helpful?
Yağ dokusundan kaynaklanan çift taraflı tümör


LIPOMA: A benign fatty tumour.

ΛΙΠΩΜΑ: Καλοήθης λιπώδης όγκος.

LIPOME: Tumeur bénigne du tissu graisseux.

LIPOME: Tumor benigno del tejido graso.

LIPOMA: Tumor benigno do tecido graxo.

LIPÓMA: Jóindulatú, zsírsejtekből álló daganat.

LIPOM: Godartet fettsvulst.

TŁUSZCZAK : Łagodny guz tłuszczowy.

Was this helpful?
Bir konjüge yağ-protein kompleksi aköz bir ortamda lipidlerin taşınmasını yardımcı olur.


LIPOPROTEIN: A conjugated fat-protein complex used to facilitate transportation of lipids in an aqueous medium.

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ: Συζυγές σύμπλεγμα λιπωδών πρωτεϊνών που χρησιμοποιείται γιά την διευκόλυνση της μεταφοράς λιπιδίων σε ένα υδάτινο μέσον.

LIPOPROTEINE: Complexe lipide-protéine conjugué qui facilite le transport des lipides dans un milieu aqueux.

LIPOPROTEINA: Complejo lipid-proteína Conjugado que facilita el transporte de lípidos en un medio ácueo.

LIPOPROTEÍNA: Complexo conxugado lípido-proteico usado para facilitar o transporte de lípidos nun medio acuoso.

LIPOPROTEIN: Összekapcsolt zsír-fehérje komplexum, amely a lipidek szállítását végzi vizes közegben.

LIPOPROTEIN: Et konjugert fett-protein kompleks brukt ved transport av lipider i et vannholdig medium.

LIPOPROTEINA: Sprzężony kompleks tłuszczowo-białkowy wykorzystywany dla ułatwiania przenoszenia lipidów w środowisku wodnym.

Was this helpful?
1. Sitolojide: fosfolipid olarak bilinen yağ materyallerinin oluşturduğu küçücük hücre içerisinde yerlan yağ zerrecikleri. 2. Farmakolojide: iyi lipid damlacıkları genetik materyal ve ilaçların vektorizyonunda kullanılır.


LIPOSOME: (1) In cytology: tiny, intracellular, oil droplets consisting of layers of fatty material known as phospholipid. (2) In pharmacology: fine lipid droplet used in the vectorization of drugs and genetic material.

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΙΟ: (1) Στην Κυτταρολογία: μικροσκοπικά σταγονίδια ελαίου που αποτελούνται από στρώματα λιπώδους υλικού που αποκαλούνται φωσφολιπίδια. (2) Στην Φαρμακολογία: σταγονίδια λιπιδίων τα οποία χρησιμεύουν ως φορείς φαρμάκων και γενετικού υλικού.

LIPOSOME: (1) Cytologie: gouttelette dhuile composée de couches de lipides appelées phospholipides. (2) Pharmacologie: miniscule gouttelette de lipides utilisée dans la vectorisation de médicaments et de matière génétique.

LIPOSOMA: (1) Citología: gotita de aceite compuesta de capas de lípidos llamados fosfolípidos.(2) Farmacología: gotita minúscula de lípidos usada en la vectorisación de medicamentos y de la materia genética.

LIPOSOMA: (1) En citoloxía: acúmulos de graxa intracelular de pequeno tamaño, compostos por capas de material graxo de tipo fosfolipídico. (2) En farmacoloxía: acúmulos de lípidos utilizados para a vectorización de medicamentos e de material xenético.

LIPOSZÓMA: (1) Citológiában: apró, sejten belüli olajcseppek, amelyek a foszfolipid néven ismert zsírszerű anyagok rétegeiből állnak. (2) Farmakológiában: finom lipidcsepp, amelyet gyógyszerek és genetikai anyag sejtbe juttatásához használnak.

LIPOSOM: (1) I cytologi (cellelære): Liten, intracellulær oljedråpe bestående av lag med fosfolipider. (2) I farmakologi: Små lipidvesikler brukt som bærerer av medisin og genetisk materiale.

LIPOSOM: (1) W cytologii: malutkie, wewnątrzkomórkowe kropelki oleju składające się z warstewek materiału tłuszczowego zwanego fosfolipidem. (2) W farmakologii: malutkie kropelki lipidu używanego do przenoszenia leków i materiału genetycznego.

Was this helpful?
Lysisin (Lizin vasıtasıyla hücrelerin çözülmesi) bir olgusu (hücrenin parçalanması ya da plazma zarının yırtık zar üzerinden hücre içeriğinin kaçışı).


LYTIC: Refers to the phenomenon of lysis (Disintegration or destruction of cells through damage to or rupture of plasma membrane, allowing escape of cell contents).

ΛΥΤΙΚΟΣ: Αναφερόμενος στο φαινόμενο της λύσης.

LYTIQUE: Se rapportant au phénomène de lyse (désintégration ou destruction de cellules suite à la rupture de la membrane cellulaire, provoquant la fuite du contenu cellulaire).

LITICA: Relacionada al fenómeno de lisis (desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membrana celular, provocando la fuga del contenido celular).

LITICA/O: Referida ao fenómeno de lise (desintegración ou destrución de células debido á ruptura da membrana plasmática, provocando a fuga do contido celular).

LÍTIKUS: A lízissel (a sejtnek a sejthártya károsodása miatti széthullásával vagy megsemmisülésével) kapcsolatos.

LYTISK: Henviser til fenomenet lyse (nSedbryting eller ødeleggelse av celler ved skade eller sprengning av plasmamembranen, som fører til at innholdet i cellene siver ut).

LITYCZNY: Odnosi się do zjawiska lizy (rozpad lub zniszczenie komórek przez uszkodzenie lub pęknięcie błony plazmatycznej, umożliwiających wypłynięcie ich zawartości).

Was this helpful?
Bakteriyofajların yeniden üretilme metodudur. Zehirli bir bakteriyofaj konak bakteri hücresinde replike olur sonra yeni virüs partikülleri ortaya çıkarmak için yıkıma uğrar.


LYTIC PATHWAY: Method of reproduction of bacteriophages in which a virulent bacteriophage replicates in a host bacteria cell which then undergoes lysis to release the new virus particles.

ΛΥΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: Μεθοδος αναπαραγωγής βακτηριοφάγων κατά την οποία ένας μολυσματικός βακτηριοφάγος αναπαράγεται σε ένα βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή το οποίο στην συνέχεια υφίσταται λύση απελευθερώνοντας νέα άτομα του ιού.

CYCLES LYTIQUES: Méthode de reproduction de bactériophage dans laquelle une bactériophage virulente se reproduit dans une bactérie hôte qui, alors, subit une lyse pour libérer les particules du nouveau virus.

CICLO LÍTICO: Método de reproducción de bacteriófago en el cual una bacteriófago virulante se reproduce en una bacteria huésped que sufre una lisis para liberar las partículas de nuevo virus.

CICLO LÍTICO: Método de reprodución de bacteriófagos no cal un bacteriófago virulento se replica nunha bacteria hospedadora que sofre unha lise para liberar as partículas de novo virus.

LÍTIKUS ÚT: A bakteriofágok reprodukciójának egyik módja, amelynél a virulens bakteriofág a baktériumsejten belül replikálódik, amely azután lízisen megy keresztül, és az új víruspartikulumok kiszabadulnak belőle.

LYTISK SYKLUS: Metode for formering av bakteriofager, der en virulent bakteriofag deler seg inni en vertscelle som gjennomgår lyse og slipper fri nye viruspartikler.

CYKL LITYCZNY: Metoda rozmnażania się bakteriofagów, w której w komórkach bakterii gospodarza replikują (odtwarzają się) zjadliwe makrofagi, które powodują ich lizę uwalniając nowe cząsteczki wirusa.

Was this helpful?
Ilıman bakteriyofajın bir bakteriyi enfekte etme durumu, kendi DNA sını konak hücreye entegre eder ve bunun yanısıra kendini replike eder.


LYSOGENY: The phenomenon in which a temperate bacteriophage infects a bacterium, integrating its DNA with that of the host cell and replicating along with the host cell.

ΛΥΣΙΓΟΝΙΑ: Φαινόμενο κατα το οποίο ένας ήπιος βακτηριοφάγος προσβάλλει ένα βακτήριο, ενσωματώνοντας το DΝΑ του σε εκείνο του ξενιστή και αναπαραγόμενος εντός του κυττάρου του ξενιστή μαζί.

CYCLE LYSOGENIQUE: Le phénomène où un bactériophage modéré infecte une bactérie incluant son ADN à celui de la cellule hôte et se reproduisant avec.

CICLO LISOGÉNICO: Fenómeno dónde un bacteriófago moderado infecta una bacteria incluyendo su ADN a la célula huésped reproduciendose con esta última.

LISOXENIA / CICLO LISOXÉNICO: Fenómeno onde un bacteriófago moderado infecta unha bacteria incluíndo o seu ADN na célula hospedadora e replicándose con esta última.

LIZOGÉNIA: Az a folyamat, amelynek során egy temperált bakteriofág megfertőz egy baktériumot, DNS-ét beépíti a gazdasejt genomjába és a gazdasejttel együtt replikálódik.

LYSOGENI: Fenomenet der en bakteriofag infiserer en bakterie, for å integrerer sitt DNA med vertscellen sitt og dele seg i lag med vertscellens DNA. Under denne delingen produseres det ikke viruspartikler.

LIZOGENIA: Zjawisko, w którym umiarkowany bakteriofag zakaża bakterię integrując swoje DNA z tym z komórki żywiciela a następnie zastępuje jego komórkę.

Was this helpful?
Lipoprotein zarla sınırlandırılmış ve çeşitli enzimler içeren bir çok hücrede mevcut olan stoplazmik bir vesikül; hücre içi sindirimde önemli rol oynar.


LYSOSOME: A cytoplasmic vesicle present in many cells, bounded by a lipo-protein membrane and containing various enzymes; plays an important part in intracellular digestion.

ΛΥΟΣΩΜΑ: Κυτταροπλασματικός σάκκος, παρατηρούμενος σε πολλά κύτταρα, ο οποίος περιβάλλεται από λιπο-πρωτεϊνική μεμβράνη και περιέχει διάφορα ένζυμα. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ενδοκυτταρική πέψη.

LYSOSOME: Petite vésicule cytoplasmique, délimitée par une membrane lipo-protéique, présente dans beaucoup de cellules et qui renferme diverses enzymes; elle joue un rôle important dans la digestion intracellulaire.

LISOSOMA: Pequeña vesícula citoplasmática, delimitada por una membrana lipo-proteíca, presente en muchas células y que contiene diversas enzimas; tiene un papel importante en la digestión intracelular.

LISOSOMA: Vesícula citoplasmática, presente en moitas células, que se atopa envolvida por unha membrana lipo-proteica, e que contén diversas encimas; ten un papel importante na dixestión intracelular.

LIZOSZÓMA: Sok sejtben megtalálható hólyag, amelyet egy lipoprotein membrán vesz körül, és különböző enzimeket tartalmaz; a sejten belüli emésztésben van fontos szerepe.

LYSOSOM: Cytoplasmatisk vesikkel som finnes i mange celler. Er omgitt av en lipoproteinmembran og inneholder ulike enzymer. Spiller en viktig rolle ved intracellulær fordøyelse.

LIZOSOM: Cytoplazmatyczny pęcherzyk występujący w wielu komórkach, ograniczony błoną lipoproteinową i zawierający rozmaite enzymy; odgrywa ważną rolę w trawieniu wewnątrzkomórkowym.

Was this helpful?
Kanda bulunan bir enzimdir ve hemde deri ve mukus membranlar tarafından salgılanır, muropeptidesler içinde glikoz bağlarına hücüm eder.bakteri hücre membranının yapı bileşikleridir. Lizozom, Gram pozitif bakterilere hücüm eden, non-spesifik immun sistemde önemli bir bileşiktir. yükselmiş lizozom seviyesi bazen kronik enfeksiyonları göstermek için alınır.


LYSOZOME (MURAMIDASE): An enzyme found in the blood and also secreted by skin and mucus membranes which attacks glycoside bonds in muropeptides. Structured components of bacterial cell membranes. Lysozome is an important component of the non-specific immune system attacking Gram positive bacteria. Elevated levels of lysozome are occasionally taken to indicate chronic infection.

ΛΥΟΣΩΜΑ (μουραμιδάση): Ένζυμο του αίματος που εκκρίνεται επίσης από το δέρμα και από βλεννώδεις ιστούς, το οποίο επιτίθεται στους γλυκοζιτικούς δεσμούς των μουροπεπτιδίων που αποτελούν δομικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών των βακτηρίων. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα του μη ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια στα κατά Gram θετικά βακτήρια. Αυξημένες συγκεντρώσεις του ενζύμου αποτελούν ένδειξη χρόνιας μόλυνσης.

LYSOZOME (MURAMIDASE): Enzyme circulante qui est également sécrétée par la peau et par les muqueuses et qui clive les liaisons glycosuriques des muropeptides (l’enzyme s’appelle également muramidase), des composées structurales des parois bactériennes. Lysozyme est un élément important du système immunitaire inné, ciblant les bactéries Gram positives. Des taux élevés de lysozyme sont parfois indicateurs d’infections chroniques.

LISOZIMA: Muramidasa. Un enzima que se encuentra en sangre, también secretada por la piel y membranas mucosas que ataca los enlaces glicosídicos de muropéptidos. Componentes estructurales de las membranas bacterianas. Es un componente importante del sistema inmune no-específico que ataca las bacterias gram-positivas. Los niveles elevados de lisozima se toman a menudo como indicador de infección crónica.

LISOZIMA (MURAMIDASA): Un encima que se atopa en sangue, tamén secretada pola pel e membranas mucosas, que ataca os enlaces glicosídicos dos muropéptidos. Compoñentes estruturais das membranas bacterianas. É un compoñente importante do sistema inmune inespecífico que ataca as bacterias gram-positivas. Os niveis elevados de lisozima tómanse a miúdo como indicador de infección crónica.

LIZOZIM (MURAMIDÁZ): A vérben előforduló és a bőr, illetve a nyálkahártya által termelt enzim, amely a muropeptidekben található glükozidos kötések bontására képes. A lizozim a természetes immunrendszer egyik alkotórésze, amelynek a Gram-pozitív baktériumok elleni védekezésben van fontos szerepe. A megnövekedett lizozimszint néha krónikus fertőzésre utal.

LYZOSOM: Enzym funnet i blod, også sekrert av hud og slimhinner, en viktig komponent i det ikke spesifikke immunsystemet, hvor det angriper gram positive bakterier. Høye verdier av lysosom blir tidvis brukt til å indikere kroniske infeksjoner.

LIZOZYM (Muramidaza) : Enzym występujący we krwi a także wydzielany przez skórę i błony śluzowe, atakujący wiązania glikozydowe w muropeptydach. Składnik strukturalny bakteryjnych błon komórkowych. Lizozym jest ważnym składnikiem niespecyficznego systemu immunologicznego atakując bakterie Gram-dodatnie. Podwyższone poziomy lizozymu są sporadycznie zalecane do wykrywania przewlekłego zakażenia.

Was this helpful?
Atardamardaki kan akışının engellenmesi yüzenden belirli bir bölgede oluşan doku anemisi


ISCHAEMIA: Localized tissue anaemia due to obstruction of the inflow of arterial blood.

ΙΣΧΑΙΜΙΑ: Αναιμία εντοπισμένη σε έναν ιστό, η οποία οφείλεται στην εισροή του αρτηριακού αίματος.

ISCHEMIE: Anémie tissulaire localisée provoquée par locclusion de lafflux sanguin artériel.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada y provocada por la oclusión del flujo sanguíneo arterial.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada e provocada pola oclusión do fluxo sanguíneo arterial.

ISÉMIA: A szövetekben az artériás vér beáramlásának gátoltsága miatt bekövetkező vérszegénység.

ISKEMI: Lokal vevsanemi, oppstår ved hindring av innstrømning av arterielt blod.

NIEDOKRWIENIE: Miejscowa anemia tkanki na skutek zatkania dopływu krwi tętniczej.

Was this helpful?
kan dokusunda bulunan lekositlerin artması ile karekterize olan ve anemi gibi semptomlar gösteren bir hastalıktır.


LEUKAEMIA: A disease characterized by a large increase in the number of leucocytes in the blood, with anaemia and other symptoms.

ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: Ασθένεια χαρακτηριζόμενη από την μεγάλη αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο αίμα με αποτέλεσμα την αναιμία και άλλα συμπτώματα.

LEUCEMIE: Maladie se manifestant par une augmentation importante du nombre des globules blancs dans le sang accompagnée dune anémie et dautres symptômes.

LEUCEMIA: Enfermedad que se manifiesta por un aumento importante del número de los glóbulos blancos en la sangre acompañado de una anemia y otros síntomas.

LEUCEMIA: Enfermidade caracterizada por un importante incrementeo do número de leucocitos no sangue, con anemia e outros síntomas.

LEUKÉMIA: Fehérvérűség; a vér megnövekedett fehérvérsejtszámával jellemezhető betegség. Vérszegénységgel és egyéb tünetekkel jár együtt.

LEUKEMI: Sykdom karakterisert ved en stor økning i antall leukocytter i blodet, med anemi (blodmangel) og andre symptomer.

BIAŁACZKA: Choroba charakteryzująca się dużym wzrostem liczby leukocytów we krwi, anemią i innymi objawami.

Was this helpful?
Terim manası kanda bulunan renksiz hücrelerdir. Balık kanında granolasitler (nötrofil, asidofil, bazofil) ve agranüller (limfosit, monosit ve trombosit) olmak üzere %4-60 aranında bulunurlar


LEUCOCYTE: A term referring collectively to any non-pigmented, nucleated blood cell. Leucocytes in fish blood include 4 to 60% granulocytes (subdivided into neutrophil, acidophil, and basophil cells according to their staining properties) and agranular lymphocytes, monocytes, and thrombocytes.

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ορος που αναφέρεται συλλογικά σε κάθε εμπύρηνο αιμοκύτταρο που δεν φέρει χρωστική. Τα λευκοκύτταρα στο αίμα των ψαριών περιλαμβάνουν το 4 έως 60% των κοκκιοκυττάρων (που διαιρούνται σε ουδετερόφιλα, οξεόφιλα και βασεόφιλα κύτταρα ανάλογα με τις ιδιότητες χρώσης τους) και ακοκκιώδη λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα και θρομβοκύτταρα.

LEUCOCYTE: Se dit de toute cellule sanguine non-pigmentée ayant un noyau. Les leucocytes des poissons comprennent 4 à 60% de granulocytes (sous-divisées en plusieurs catégories, suivant leurs réactions avec des colorants; neutrophiles, acidophiles, basophiles), lymphocytes agranulaires, monocytes et thrombocytes.

LEUCOCITO: Se dice de toda célula sanguínea no pigmentada que tiene un núcleo. Los leucocitos de peses tienen 4 a 60% de granulocitos (sous-divididos en varias categorías, según sus reacciones con los colorantes; neutrófilos, acidófilos, basofilos), limfocitos agranulares, monocitos y trombocitos.

LEUCOCITO: Termo referido de forma xeral a calquera célula sanguínea nucleada e non pigmentada. Os leucocitos no sangue de peixes inclúen dun 4 a 60% de granulocitos (subdivididos en neutrófilos, acidófilos, basófilos, segundo as súas propiedades ante a tinguidura); linfocitos agranulares, monocitos e trombocitos.

FEHÉRVÉRSEJT: A vér magvas, nem pigmentált sejtjei. A halak fehérvérsejtjeinek 4 és 60% közötti arányát alkotják a granulociták (amelyek tovább csoportosíthatók neutrofil, acidofil és bazofil sejtekre, festődési tulajdonságuk alapján), a többit a szemcsék nélküli limfociták, monociták és trombociták teszik ki.

LEUKOCYTT: Samlebetegnelse som refererer til alle upigmenterte blodceller med kjerne. Hos fisk består 4 til 60% av leukocyttene av granulocytter (som igjen deles i neutrofile og eosinofile granulocytter). En annen celletype som tilhører leukocyttene er agranulocyttene, som igjen deles inn i lymfocytter, monocytter og thrombocytter (blodplater).

LEUKOCYT: Termin odnosi się ogólnie do każdej nie zabarwionej jądrzastej krwinki. Leukocyty krwi ryb zawierają 4 - 60% granulocytów [podzielonych wtórnie, według ich właściwości barwienia się, na: neutrofile (leukocyty obojętnochłonne), eozynofile (leukocyty kwasochłonne) i bazofile (leukocyty zasadochłonne)] oraz limfocyty bez ziarnistości, monocyty i trombocyty.

Was this helpful?
Balıklarda ışının dorso-ventral olarak bükülmesi


LORDOSIS: Dorso-ventral curvature of the spine in fish.

ΛΟΡΔΩΣΗ: Νωτοκοιλιακή καμπύλωση της σπονδυλικής στήλης του ψαριού.

LORDOSE: Courbure dorso-ventrale de la colonne vertébrale des poissons.

LORDOSIS: Curvatura dorso-ventral de la columna vertebral de peses.

LORDOSE: Curvatura dorso-ventral da columna vertebral de peixes.

LORDÓZIS: A halak gerincének hát-hasi irányú görbülete.

LORDOSE: Dorsoventral knekk (oppoverbøy) på ryggsøyle hos fisk.

LORDOZA: U ryb grzbieto-brzuszne skrzywienie kręgosłupa.

Was this helpful?
Aydınlatmanın SI birimi: ışık şiddetinin bir nicel değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Aydınlatma birim alandaki lüks olarak tanımlanır.


LUX: The SI unit of illumination: used as a quantitative assessment of light intensity. Illumination is defined as lux per unit area.

LUX: Μονάδα του συστήματος SI, η οποία μετρά την ένταση του φωτός. Γιά την ποσοτική εκτίμηση. Ο φωτισμός ορίζεται ως lux ανά μονάδα επιφανείας.

LUX: Unité déclairement utilisée pour définir la quantité et lintensité lumineuse. Léclairement se calcule en lux par unité de surface.

LUX: La Unidad de alumbrado utilizada para definir la cantidad y la intensidad luminosa. El alumbrado se calcula en lux por unidad de superficie.

LUX: A Unidade SI de iluminación: utilizada para definir cuantitativamente a intensidade luminosa. A iluminación calcúlase en lux por unidade de superficie.

LUX: A megvilágítás SI-egysége; a fényintenzitás mennyiségének leírására használják. A megvilágítottság meghatározása: lux területegységenként.

LUX: SI måleenhet for belysning. Brukt som en kvantitativ bedømmelse av lysintensitet. Belysning er definert som lux per arealenhet.

LUKS: Jednostka natężenia oświetlenia SI; używana jako ilościowa ocena natężenia światła. 1 luks = natężenia oświetlenia wytworzonego przez strumień świetlny 1 lumena padający na jednostkę powierzchni (1m2 ).

Was this helpful?
Lütein hormonu salıcı hormon: Hipofizlerden gonadotropin serbest bırakılmasını kontrol eden hipotalamus tarafından salgılanan bir dekapeptittir. Bu hormonun çeşitli analogları akuakültürde yumurtlamayı uyarmak için kullanılır.


LHRH: Luteinising hormone releasing-hormone: decapeptide secreted by the hypothalamus which controls the release of gonadotropins from the hypophysis. Several analogues of this hormone have been used in aquaculture to induce spawning.

LHRH: Βλ. Εκλυτικός παράγοντας ωχρινοποιητικής ορμόνης.

LHRH: Hormone libératrice de l’hormone lutéique; decapeptide hormone sécrétée par le hypothalamus, qui contrôle la libération des gonadotrophines par l’hypophyse. Plusieurs analogues de cette hormone sont utilisées en aquaculture pour stimuler la maturation finale des géniteurs.

LHRH: Hormona liberadora de la hormona luteinizante; hormona decapeptida secretada por el hipotálamo que controla, la liberación de gonadotrofines por el hipófisis. Varios análogos de esta hormona se usan en aquaculture para estimular la maduración final de los genitores.

LHRH: Hormona liberadora da hormona luteinizante; hormona decapéptida secretada polo hipotálamo que controla a liberación de gonadotrofinas pola hipófise. Varios análogos desta hormona úsanse en acuicultura para estimular a posta.

LHRH: A luteinizáló hormon serkentőhormonja; a hipotalamusz által termelt dekapeptid, amely a hipofízisben a gonadotropinok elválasztását szabályozza. Analógjait az akvakultúrában az ívás kiváltására használják.

LHRH: Luteiniserende hormon-frisettende hormon: Dekapeptid som utskilles fra hypotalamus, og kontrollerer frisettingen av gonadotropiner fra hypofysen. Flere analoger av dette hormonet er brukt i akvakultur for å indusere gyting.

LHRH: Hormon luteinizujący, hormon podwzgórzowy uwalniający: dekapeptyd wydzielany przez podwzgórze, który kontroluje uwalnianie gonadotropin z przysadki. Kilka analogów tego hormonu znalazło zastosowanie w akwakulturze do przyspieszenia procesu owulacji i tarła ryb.

Was this helpful?
vakumda ilerleyen bir süreç,su katıdan sublimleşir mesela katıdan gaz haline geçiş. Lyophılısatıon, yem üretiminde soğuk-kuru esansı;soguk-kurutulmuş sağlamak kadar genellikle laboratuvarlarda farmositikte ve yem endüstirisinde de kullanılır.


LYOPHILISATION: A process conducted in a vacuum where water is sublimated from a solid, i.e., passes from solid into gaseous state. It is widely used in laboratories in pharmaceutical and food industries as well as in feed manufacture to obtain freeze-dried extracts; freeze-drying.

ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΣΗ: Διαδικασία εξάχνωσης του νερού από στερεά υλικά με την εφαρμογή κενού αέρος. Χρησιμοποιείται ευρέως σε επιστημονικά εργαστήρια, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων και γενικά όπου απαιτείται η ψυχοξήρανση των προϊόντων. Βλέπε ΨΥΧΟΞΗΡΑΝΣΗ.

LYOPHILISATION: Procédé de déshydratation de substance par sublimation à froid et sous vide (c’est-à-dire le passage de l’eau glacée, solide, vers l’état gazeux sans passage par l’état liquide). Couramment utilisé dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.

LIOFILIZACIÓN: Proceso en el que el agua en solución es sublimada en vacío a, i.e., pasa de sólido a gas. Es muy usado en laboratorios, industrias alimentarias y farmacia, así como para manufactura de piensos para obtener extractos secos o congelados.

LIOFILIZACIÓN: Proceso ao baleiro no que se sublima a auga dun sólido, é dicir, pasándoa directamente a gas. É moi usado en laboratorios, industrias alimentarias e farmacia, así como para manufactura de pensos para obter extractos secos-conxelados. Método de secado-conxelación

LIOFILIZÁLÁS: Olyan eljárás, amellyel valamilyen szilárd anyagban lévő vizet vákuummal elszublimáltatják (a víz szilárd halmazállapotból (jég) közvetlenül gőzzé alakul). A gyógyszer- és élelmiszeripari laboratóriumokban elterjedten használják, csakúgy mint az állati tápok gyártásánál, a fagyasztva szárított kivonatok előállításakor.

LYOFILISERING: Prosess som blir utført i vakuum hvor vann sublimerer fra en løsning, det vil si går over fra fast stoff direkte til gass. Benyttes i stort omfang i farmasøytisk industri og i matvare- og fôrproduksjon for å fremstille frysetørkede ekstrakter. Jfr. frysetørking.

LIOFILIZACJA: Proces przeprowadzony w próżni, gdzie woda sublimuje z ciała stałego, tj. przechodzi z ciała stałego do stanu gazowego. Jest szeroko stosowana w laboratoriach przemysłów farmaceutycznego i spożywczego, jak również w produkcji pasz, w celu wysuszenia ekstraktów w stanie zamrożenia; suszenie w stanie zamrożenia.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES