AMC LIMITED

K

Deride içi sıvı dolu kesecik ( yada şişlik)


BLEB: A skin vesicle containing fluid.

ΦΛΥΚΤΑΙΝΑ ή ΦΟΥΣΚΑΛΑ: Κύστη του δέρματος η οποία περιέχει υγρό.

CLOQUE: Vésicule sous-cutanée remplie de liquide.

AMPOLLA: Vesícula subcutánea llena de líquido

AMPOLA: Vesícula subcutánea chea de líquido

BLEB: Folyadékot tartalmazó hólyag a bőrön.

BLEMME: Skinnblære som inneholder væske.

PĘCHERZYK PODSKÓRNY: Pęcherzyk skórny zawierający płyn.

Was this helpful?
Arkropoda ( karides, yengeç, istakoz) gibi kabuklu su ürünlerinin belli aralıklarla kabuk değiştirmesi, Kabuk değiştirdikten sonra genelde saldırganlara karşı zayıf olurlar. Yetiştiricilikte bu kabuk değiştirme safhası, kanibalizim olabileceği için, çok önemlidir.


MOULTING: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

ΕΚΔΥΣΗ: Περιοδική εποβολή του εξωτερικού καλύμματος, όπως ο εξωσκελετός στα Αρθρόποδα (γαρίδες, καβούρια, αστακοί κλπ). Μετά την έκδυση τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην θήρευση. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτές οι φάσεις έκδυσης είναι ιδιαιτέρας σημασίας λόγω της αυξημένης τρωτότητας στον καννιβαλισμό.

MUE: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

PELECHAR: Despojo total y periódico del tegumento externo, como el exoesqueleto de artrópodos (gambas, cangrejos y langostas). Después de la muda los individuos son vulnerables a la predación. En acuicultura estas fases de muda tienen gran importancia aumentando la vulnerabilidad frente al canibalismo.

ECDISE / MUDA: Desprendemento periódico da cuberta externa, como acontece co exoesqueleto en Artrópodos (camaróns, cangrexos, lagostas). Despois da muda os espécimes son particularmente vulnerables á depredación. En acuicultura estas fases de muda son particularmente importantes porque incrementan a vulnerabilidade fronte ao canibalismo.

VEDLÉS: A kültakaró, például az ízeltlábúak (rákok) külső vázának időszakonkénti elveszítése. Vedlés után az egyedek könnyebben áldozatul esnek a ragadozóknak. Az akvakultúrában a vedlési életszakasznak különleges jelentősége van, mivel ilyenkor megnő a kannibalizmus veszélye.

SKALSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

ZRZUCANIE SKÓRY: Okresowe pozbywanie się zewnętrznego pokrycia, takiego jak szkielet skórny u stawonogów (krewetek, krabów, homarów). Po wylince osobniki są szczególnie podatne na drapieżnictwo. W akwakulturze fazy wylinki są szczególnie ważne, ze względu na zwiększoną podatność na kanibalizm.

Was this helpful?
Deniz ve tatlısu kabuklu organizmalarının dış kabuğunda oluşan oyuk ve erozyonlar. Bu duruma birkaç tür kitin yıkıcı mantar ve bakterinin sebep olduğuna inanılmaktadır. Bu sendrom hayvanların ölümüne neden olabilir.


SHELL DISEASE SYNDROME: Pitting and erosion of the exoskeleton of marine and freswater crustaceans, believed to be caused by chitin-destroying bacteria and fungi of several genera; may result in the death of stressed animals.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΥ: Διάβρωση και σχηματισμός ουλών στον εξωσκελετό των καρκινοειδών του γλυκού νερού και της θάλασσας που πιστεύεται ότι προκαλείται από διάφορα γένη μυκήτων και βακτηρίων που καταστρέφουν την χιτίνη. Σε περίπτωση εξασθενημένημένων ζώων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

MALADIE DE LA CARAPACE: Taches et attaques de lexosquelette de crustacés marins et deau douce, on pense quelles seraient dûes à des bactéries et des champignons de divers genres destructeurs de la chitine; peut être fatal chez les animaux stressés.

ENFERMEDAD DE CONCHA: Manchas y ataques del exoesqueleto de crustáceos marinos y de agua dulce; se piensa que es debida a bacterias y hongos de diversos géneros que destruyen la quitina; puede ser mortal en animales estresados.

ENFERMIDADE DA CUNCHA: Perforacións e erosión do exoesqueleto de crustáceos mariños e de auga doce; pénsase que é debida a bacterias e fungos de diversos xéneros que destrúen a quitina; pode ser mortal en animais estresados.

KAGYLÓBETEGSÉG-SZINDRÓMA: Édesvízi és tenger rákok külső vázának kagylósodása és lekopása, amelyet a kitint pusztító baktériumok és néhány gombafaj okozhat; a stresszelt állatok elhullását eredményezheti.

SKJELLSYKDOM HOS KREPSDYR: Gropdanning eller forvitring av det ytre skjelettet hos marine og ferskvanns levende krepsdyr. Trolig grunnet kitinolytiske bakterier og sopp. Kan fore til dod hos hardt angrepne individer.

SYNDROM CHOROBY PANCERZA : Korozyjne zagłębienia i erozja zewnętrznego szkieletu skorupiaków słodkowodnych i morskich, spowodowane przypuszczalnie przez kilka rodzajów bakterii i grzybów niszczących chitynowy pancerz; może spowodować śmierć dotkniętych chorobą zwierząt.

Was this helpful?
Alg toksinleri ve ağır metallerin biyokümülasyonu sonucunda kabuklu su ürünlerinde toksinler bulunur. Bu toksinler DSP (Diarrhoetic kabuklu zehiri) ve PSP (Paralytic kabuklu zehiri) zehirlerini üretebilir.


SHELLFISH TOXINS: Toxins found in shellfish as a result of bioaccumulation of algal toxins and heavy metals. These toxins can produce DSP (diarrhoetic shellfish poisoning ) and PSP (Paralytic shellfish poisoning)

ΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ: Τοξίνες που απαντούν στα θαλασσινά ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης τοξινών από φύκη και βαρέα μέταλλα. Οι τοξίνες αυτές προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις Διαρροιακή Δηλητηρίαση ή Παραλυτική Δηλητηρίαση.

TOXINES DE COQUILLAGES: Toxines accumulées chez les coquillages résultant de la bioaccumulation de toxines algales ou de métaux lourds. Ces toxines induisent divers troubles chez lhomme, tels la toxicose diarrhéique ou la toxicose paralytique.

TOXINAS DE CONCHAS: Toxinas acumuladas en las conchas como resultado de la bioacumulación de toxinas algales o de metales pesados. Estas toxinas inducen diversos trastornos en el hombre, tales como toxicosis diarreica o toxicosis paralítica.

TOXINAS DE MOLUSCOS: Toxinas acumuladas nos moluscos como resultado da bioacumulación de toxinas algais e metais pesados. Estas toxinas poden producir DSP (envelenamento por toxina diarreica) e PSP (envelenamento por toxina paralizante).

KAGYLÓTOXINOK: A kagylókban az algatoxinok és nehézfémek felhalmozódásának hatására kialakuló méreganyagok. Ezek a toxinok hasmenéses kagylómérgezést (DSP) vagy parailtikus kagylómérgezést (PSP) okozhatnak.

SKALLDYRGIFTER: Toksiner i skalldyr som er et resultat av bioakkumulering av algetoksiner og/eller tungmetaller. Disse toksinene kan gi DSP (diaretisk skalldyrforgiftning) og PSP (paralytisk skalldyrforgiftning).

TOKSYNY MIĘCZAKÓW I SKORUPIAKÓW: Toksyny występujące w mięczakach i skorupiakach na skutek bioakumulacji toksyn glonów i metali ciężkich. Toksyny te mogą powodować DSP (zatrucie biegunkowe mięczakami) i PSP (paralityczne zatrucia mięczakami).

Was this helpful?
Kabuklularla kontamine olmuş yiyeceklerin sonucundaki zehirlenmeyi tanımlamak için kullanılır. Kabuklu zehirlenmesi çeşitli sebeplerle olabilir; algal, viral, bakteriyal, ağir metal kirleticileri.


SHELLFISH POISONING: Term used to describe poisoning as a result of eating contaminated shellfish. Shellfish poisoning can be due to a variety of causes: algal, viral bacterial and heavy metal pollutants.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή δηλητηρίασης που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ασπονδύλων. Οι δηλητηριάσεις από οστρακοειδή οφείλονται σε ποικιλία αιτίων όπως τοξίνες φυκών, μόλυνση από ιούς ή βακτήρια ή ρύπανση από βαρέα μέταλλα.

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR CONSOMMATION DE COQUILLAGES: Intoxication alimentaire provoquée par la consommation de coquillages contaminées. Les agents toxiques sont dorigines diverses: microalgues, bactéries, virus, métaux lourds.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MARISCO: Intoxicación provocada por el consumo de marisco contaminado. Los agentes tóxicos son de orígenes diversos: microalgas, virus y metales pesados.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MOLUSCOS: Termo empregado para describir a intoxicación provocada polo consumo de moluscos contaminados. Os axentes tóxicos son de orixes diversas: microalgas, virus e metais pesados.

KAGYLÓMÉRGEZÉS: Szennyezett kagylóhús elfogyasztása után kialakuló mérgezés. A kagylóhúsban lévő méreganyagok lehetnek algás, vírusos, bakteriális eredetűek vagy származhatnak nehézfémekkel történt szennyezésből.

SKALLDYRFORGIFTNING: Betegnelse brukt for å beskrive forgiftninger som er et resultat av konsumpsjon av forurensede (kontaminerte) skalldyr. Kan ha ulikt opphav, f.eks. fra alger, virus, og tungmetaller.

ZATRUCIE MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI: Termin używany przy zatruciu na skutek zjedzenia zanieczyszczonych mięczaków i skorupiaków. Zatrucie mięczakami i skorupiakami może być spowodowane różnymi przyczynami, najczęściej zaś stanowią je: glony, bakterie, wirusy i zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Was this helpful?
Kabuklular, Başlıca sucul eklembacaklıların baş, toraks ve karın bölümlerinin dış kabuğunun kitinden oluşması ile karakterizedirler. Örneğin karides, istakoz ve kopepodlar Ayrıca önemli parazitlerden deniz ve solungaç bitide bu gruba dahildir.


CRUSTACEANS: Mainly aquatic arthropods characterized by an exoskeleton of chitin divided into head, thorax and abdomen (e.g., shrimps, lobsters, copepods). Also important as parasites, for example, sea lice, gill lice.

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: Υδρόβια κυρίως αρθρόποδα που χαρακτηρίζονται από έναν εξωσκελετό χιτίνης, ο οποίος διαιρείται σε κεφάλι, θώρακα και κοιλία (π.χ. γαρίδες, αστακοί, κωπήποδα). Είναι επίσης σημαντικά ως παράσιτα, π.χ. θαλασσόψειρες, ψείρες των βραγχίων).

CRUSTACÉS: Principalement arthropodes aquatiques caractérisés par un exosquelette de chitine divisé en tête, thorax et abdomen (crevettes, homards, copepodes). Certains sont aussi des parasites importants, par exemple les poux de mer.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido en cabeza, tórax y abdomen (camarón, langosta, copepodos). Algunos son también parásitos importantes, por ejemplo las pulgas de mar.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido na cabeza, tórax e abdome (p. ex. camaróns, lagostas, copépodos). Algúns son tamén parasitos importantes, por exemplo as pulgas de mar, piollos dos peixes.

RÁKOK: Elsősorban vízben élő ízeltlábúak, amelyek jellegzetessége a fejtorra és potrohra osztható, kitinből álló külső váz (pl. garnélák, tarisznyarákok, vízibolhák). Sok fajuk élősködő, pl. a haltetű.

KREPSDYR: Hovedsakelig akvatiske artropoder (leddyr) karakterisert ved et ytre skjelett av kitin, delt inn i hode (cephalon), bryst (thorax) og bakkropp eller hale (abdomen), f.eks. reker, hummere og hoppekreps. Mange er parasitter, f.eks. lakselus og gjelleorm.

SKORUPIAKI: Głównie wodne stawonogi (Arthropoda) charakteryzujące się zewnętrznym szkieletem chitynowym, podzielonym na głowę, tułów i odwłok (np. krewetki, raki, homary, widłonogi). Ważne są także jako pasożyty, np. wesz morska (Lepeophtheirus salmonis), ergasiloza (Ergasilus sieboldi).

Was this helpful?
Çinko cevheri ile oluşan biçimlenebilir mavimsi-beyaz metalik element. Elektroliz ve alaşımlarda kullanılır. Sembol: Cd. Atomik numarası: 48.


CADMIUM: A malleable bluish-white metallic element that occurs in association with zinc ores. Used in electroplating and alloys. Symbol: Cd. Atomic number: 48.

ΚΑΔΜΙΟ: Ελάσιμο γαλαζωπο-λευκό μεταλλικό στοιχείο το οποίο δρα σε συνδυασμό με μεταλλεύματα ψευδαργύρου. Χρησιμοποιείται στα κράματα και στις επιμεταλλώσεις. Σύμβολο: Cd; Ατομικός αριθμός: 48.

CADMIUM: Métal blanc bleuté malléable trouvé en association avec le minerai de zinc. Utilisé dans le procédé de galvanoplastie et dans des alliages. Symbole : Cd, nombre atomique : 48 .

CADMIO: Elemento metálico maleable de color blanco-azulado, que aparece asociado a minerales de zinc. Empleado en galvanoplastia y aleaciones. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48.

CADMIO: Elemento metálico maleable de cor branco-azulado, que aparece asociado a minerais de cinc. Empregado en galvanoplastia e aliaxes. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48

KADMIUM: Cinkércekkel együtt előforduló kovácsolható, kékesfehér színű, fémes elem. A galvanizálásban és ötvözetekbenhasználják. Vegyjele: Cd. Rendszáma: 48.

KADMIUM: Smibart, blåhvitt metallisk grunnstoff som forekommer i tilknytning til sinkmalm. Brukes i elektroplettering og legeringer. Symbol: Cd. Atomnummer: 48.

KADM: Plastyczny błękitnawo-biały pierwiastek metaliczny występujący w rudach cynku. Stosowany do platerowania i wytwarzania stopów. Symbol: Cd. Liczba atomowa: 48.

Was this helpful?
İngiliz karidesi (Palaemon serratus) ve karidesin dış kabuğunu etkileyen bir hastalıktır. Özellikle stok halinde tutulan karideslerde görülür. Muhtemelen bakteri kökenli bir hastalıktır.


BROWN SPOT DISEASE: Disease affecting the exoskeleton of English prawns (Palaemon serratus) and shrimps, it is particularly evident in prawns held in conditions of crowding and is possibly of bacterial etiology.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΦΑIΩΝ ΚΗΛIΔΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει τον εξωσκελετό της γαρίδας (Palaemon serratus). Εκδηλώνεται ιδιαίτερα σε γαρίδες που ζούν σε συνθήκες συνωστισμού και οφείλεται πιθανότατα σε βακτηριακή αιτία.

MALADIE DES TACHES BRUNES: Maladie affectant lexosquelette de la crevette Palaemon serratus. Cette maladie est peut être dorigine bactérienne et affecte surtout les crevettes maintenues à une forte densité de stockage.

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS MARRONES: Enfermedad que afecta el exoesqueleto de gambas Palaemon serratus. Esta enfermedad puede ser de origen bacteriano y afecta sobre todo las gambas a grandes densidades de almacenamiento.

ENFERMIDADE DAS MANCHAS MARRONS: Enfermidade que afecta o exoesqueleto de camaróns, lagostinos e gambas Palaemon serratus, é particularmente evidente en lagostinos mantidos a altas densidades e é posiblemente de orixe bacteriana. .

BARNAFOLTOSSÁG: Az Angliában élő királyrák (Palaemon serratus) és garnélarákok külső vázát megtámadó betegség. Valószínűleg bakteriális eredetű és általában a túlzsúfolt állományokban jelenik meg.

BRUNPRIKKSYKE: Sykdom som påvirker det ytre skjelettet til engelske reker (Palaemon serratus), er spesielt vanlig når reker holdes svært tett og er muligens en bakteriell sykdom.

CHOROBA BRĄZOWEJ PLAMKI: Choroba atakująca szkielet zewnętrzny krewetek angielskich (Palaemon serratus) i garneli; jest ona szczególnie widoczna u krewetek przetrzymywanych w warunkach dużego zagęszczenia i stąd możliwość łatwego zakażenia bakteryjnego.

Was this helpful?
Manila istiridyesinde görülen ekonomik önemli belkide Vibrio bir ajanın neden olduğu bir hastalık, kabuk deformasyonu ve iç yüzeyinde belirgin kahverengi halkalar ile karakterize edilir.


BROWN RING DISEASE: Economically important disease of the manilla clam in which Vibrio may be the causative agent, characterized by shell deformation. and a distinctive brown ring on the internal surface.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Οικονομικά σημαντική ασθένεια των θιδύρων της Iαπωνίας, η οποία μάλλον προκαλείται από το vibrio. Χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση του οστράκου και έναν διακριτό καφέ δακτύλιο στην εσωτερική επιφάνεια.

MALADIE DE LANNEAU BRUN: Maladie à impact économique important de la palourde de Manille dans laquelle le Vibrio peut être lagent responsable. Elle est caractérisée par une déformation de la coquille et un anneau brun repérable sur la surface interne.

ENFERMEDAD DEL ANILLO MARRÓN: Enfermedad de impacto importante sobre el cultivo de almeja en Manila, en la cual el Vibrio puede ser el agente responsable. Se caracteriza por una deformación de la concha y un anillo marrón distintivo en su parte interna.

ENFERMIDADE DO ANEL MARRÓN: Enfermidade cun impacto económico importante na ameixa japónica, na cal o Vibrio pode ser o axente responsable, caracterízase por unha deformación da cuncha e un anel marrón distintivo na súa parte interna.

BARNAGYŰRŰS BETEGSÉG: Ehető kagylók gazdasági szempontból fontos betegsége, amelyet valószínűleg Vibrio fajok okoznak. A kagylóhéj deformációjával és a belső felszínén megfigyelhető barna gyűrűvel jellemezhető.

BRUNRINGSYKE: Økonomisk viktig sykdom på manillaskjell (Japansk teppeskjell) der Vibrio kan være det kausale agens, karakterisert ved deformasjon av skjell og en markant brun ring på indre overflate.

CHOROBA BRĄZOWEGO PIERŚCIENIA : Ważna ekonomicznie choroba manilijskiego małża, w której wibrion może stanowić czynnik przyczynowy; charakteryzuje się zniekształceniem skorupy i charakterystycznym brązowym pierścieniem na jej wewnętrznej powierzchni.

Was this helpful?
Cihazların, düzensizlikleri ölçen ve ortadan kaldıran bir standarda bağlanması ve böylece doğru okumaların sağlanması sürecidir.


CALIBRATION: Process of correlating an instrument to a standard, in which irregularities are calculated and removed, thus allowing accurate readings to be taken.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ: Η διαδικασία της συσχέτισης ενός οργάνου με ένα πρότυπο μέτρο, κατά την οποία προσδιορίζονται και απαλείφονται τα σφάλματα προκειμένου να βελτιωθεί σε ακρίβεια των μετρήσεων.

CALIBRAGE: Processus de standardisation dun appareil à mesure par lintermédiaire duquel les irrégularités sont évaluées et éliminées, permettant ainsi une meilleure justesse des mesures.

CALIBRACIÓN (CALIBRADO): Proceso de estandarización de un aparato de medida por lo cual las irregularidades están evaluadas y eliminadas, permitiendo así una mejor precisión de lectura.

CALIBRACIÓN (CALIBRADO): Proceso de correlación dun instrumento respecto a un estándar (patrón) polo cal as irregularidades son avaliadas e eliminadas, permitindo así unhas lecturas máis precisas.

KALIBRÁCIÓ: Egy készülék beállítása bizonyos előre meghatározott (standard) értékekhez, amelynek során kiszámítják és kiküszöbölik a rendellenességeket, ezáltal lehetővé teszik a pontos működést.

KALIBRERING: Prosess der en korrelerer et instrument i forhold til en standard, der uregelmessigheter blir beregnet og fjernet, slik at instrumentet blir nøyaktig og gir riktige verdier.

KALIBRACJA : Proces korelacji (cechowania) przyrządu do standardu, w czasie którego obliczone nieregularności są usuwane; w ten sposób pozwala to na uzyskanie dokładnych odczytów.

Was this helpful?
Kalite tabiri kullanımı uygunluğu ( beklentileri karşılayabilme yeteneği) ifade eder. Kalite ve kalitenin iyileştirilmesi objektif kriterler bakımından değerlendirilebilir olmalıdır.


QUALITY: Aspects of quality include fitness for use, “the totality of features and characteristics of service that bear on its ability to satisfy a given need” (American Society for Quality). Quality and improvements in quality should be capable of assessment through objective criteria.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: (1) Χαρακτηριστικό ή γνώρισμα. (Ι) Βαθμός ποιότητας. Στις υδατοκαλλιέργειες ο όρος αυτός έχει αποκτήσει διάφορες σημασίες οι οποίες σχετίζονται είτε με την παραγωγή είτε με το προϊόν. Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να είναι δυνατή μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, συγκρ. «το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και η ικανότητά της να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες» ( Αμερικάνικος Σύλλογος για την Ποιότητα). Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δρ

QUALITÉ: (1) Caractéristique ou trait. (2) Degré d’excellence. En aquaculture, le terme s’applique aussi bien aux produits qu’aux procédées de production. La qualité (et son amélioration) devrait être assujettie à l’évaluation par des critères objectifs, cf. « la totalité de critères et de caractéristiques du service qui influencent la capacité de ce service à satisfaire un besoin » (Société Américaine de Qualité).

CALIDAD(1): (1) Característica o rasgo (I2 Grado de excelencia. En acuicultura el término adquiere sentido referido a productos o a procesos de producción. Calidad/La mejora de la calidad tendría que ser capaz de ser determinada a través de criterios objetivos, cf "la totalidad de características y rasgos de servicio que llevan a satisfacer una necesidad" (Sociedad americana para la calidad).

CALIDADE(1): Os aspectos de calidade inclúen a aptitude para o uso, "a totalidade de características e trazos de servizo que levan a satisfacer unha necesidade" (Sociedade Americana para a Calidad). Grado de excelencia. A calidade e a mellora da calidade teríanse que poder determinar a través de criterios obxectivos. En acuicultura o termo adquire sentido referido a produtos ou a procesos de produción.

MINŐSÉG: A minőség a használatra való alkalmasságot jelenti ("olyan használati jellemzők és tulajdonságok összessége, amelyek egy adott igény teljesítésére való képességen alapulnak" (Amerikai Minőségügyi Szervezet)). A minőségnek és a minőség fejlődésének objektív kritériumok alapján jellemezhetőnek kell lennie.

KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Begrepet kvalitativt kan være subjektivt, men har i senere tid fått flere betydninger (noen er tilknyttet produkter og produksjons prosessene). Aspekter med kvalitet inkluderer skikkethet for bruk, ”den totale mengden gangbare egenskaper og karakteristika som er avgjørende for evnen til å tilfredsstille et gitt behov” (American Society for Quality). Kvalitet og forbedringer i kvalitet bør være mulig å bestemme ved hjelp av objektive kriterier.

JAKOŚĆ: Aspekty jakości obejmują przydatność do użycia, "całość cech i właściwości usługi, które mają znaczenie dla możliwości zaspokojenia określonych potrzeb” (Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Jakości). Jakość i doskonalenie jakości powinny być możliwe do oceny przy użyciu obiektywnych kryteriów.

Was this helpful?
Kısaltması QA olarak bilir: planlamayı, uygulamayı, değerlendirmeyi ve raporlamayı, kalite gelişimini içeren entegre bir aktivite yönetimi sistemidir ki bu süreç müşteri beklentilerini karşılamalıdır.


QUALITY ASSURANCE: Also known by the acronym QA: an integrated system of management activities involving planning, implementation, assessment and reporting and quality improvement to ensure that a process, item or service is of the type and quality needed and the client expects.

Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δραστηριοτήτων όπως είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η βελτίωση της ποιότητας με στόχο μια διαδικασία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να είναι ενός συγκεκριμένου ποιοτικού επιπέδου τέτοιου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών.

ASSURANCE DE QUALITÉ: Système intégré de gestion comprenant l’ensemble de la planification, l’intégration, l’évaluation, le compte rendu et l’amélioration de qualité qui assure qu’un procédé, une entité ou un service est du type et da la qualité requise et compatible avec les attentes du client.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC): Sistema integrado de de gestión de actividades incluyendo planificación , implementación , asesoramiento e informes sobre la mejora de la calidad para asegurar que este proceso, tema o servicio está dentro de la tipología y calidad requerida y esperada por los clientes.

ASEGURAMENTO DA CALIDADE (AC): Tamén coñecido como QA (AC); é o sistema integrado de xestión de actividades que inclúe a planificación, implementación, asesoramento e informes sobre a mellora da calidade para asegurarse de que un proceso, tema ou servizo estea dentro da tipoloxía e calidade requirida e esperada polo cliente.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: Tervezést, a tervek alkalmazását, értékelést, jelentést és a minőség javítását magában foglaló vezetési tevékenységek integrált rendszere, amelynek célja, hogy a folyamat, árucikk vagy szolgáltatás az ügyfél elvárásainak megfelelő típusú és minőségű legyen.

KVALITETSSIKRING: Et integrert styringssystem. Involverer planlegging, utførelse, vurdering, rapportering og kvalitets forbedring for å sikre at en prosess, artikkel eller tjeneste er av den typen og kvaliteten som trengs og kunden forventer.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI: Również znane z akronimu QA: zintegrowanego systemu w zarządzaniu czynnościami wymagającymi planowania, wdrażania nowych technologii, oceny i sprawozdawczości oraz poprawy jakości w celu zapewnienia, że proces, artykuł lub usługa są wzorowe i zgodne z wymogami jakości oraz oczekiwaniami klientów.

Was this helpful?
Satış ve kalite kontrolde, belirli kalite standartlarına sahip ürün veya servislerin kalite kuruluşlarınca resmi olarak onaylandığı bir sistem. Bu pazarlama aracı olarak bilinen bir kalite sembolüyle gösterilir.


QUALITY MARK: In marketing and quality control, it is a system by which products/services which are of a definite standard are accredited entry into a quality association, and can display a recognised quality symbol as a marketing tool.

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ: Σύστημα με το οποίο προϊόντα ή υπηρεσίες ενός ορισμένου επιπέδου, εντάσσονται σε μια ομάδα προϊόντων /υπηρεσιών αντίστοιχης ποιότητας και εφοδιάζονται με ένα αναγνωριστικό σήμα που διευκολύνει την προώθησή τους στην αγορά.

MARQUE DE QUALITE: En marketing et en contrôle de la qualité, système par lequel les produits et services qui sont dun standard défini sont admis dans une association pour la qualité et peuvent être commercialisés avec un symbole de qualité utilisé comme outil de marketing.

MARCA DE CALIDAD: En marketing y en control de calidad, sistema por lo cual, productos y servicios que tienen un estándar definido, son admitidos y acreditados por una asociación de calidad y pueden ser comercializados con un símbolo de calidad utilizado como herramienta comercial.

MARCA DE CALIDADE: En mercadotecnia e en control de calidade, sistema polo que produtos e servizos que teñen un estándar definido, son admitidos e acreditados por unha asociación de calidade e poden ser comercializados cun símbolo de calidade utilizado como ferramenta comercial.

MINŐSÉGJEGY: A marketingben és a minőségellenőrzésben alkalmazott rendszer, amelynél a bizonyos minőséget elérő termékeket egy minőségi csoportba sorolják, és marketingeszközként alkalmazott minőségi jelképpel látják el.

KVALITETSMERKE: I markedsføring og kvalitetskontroll: System der produkter som holder en viss standard går inn i en kvalitetsgruppe, og blir påført et kvalitetsmerke som et salgsknep. F.eks. Norwegian Superior Salmon.

ZNAK JAKOŚCI: W marketingu i kontroli jakości jest to system, w wyniku którego produkty/usługi spełniające określony standard są wstępnie przyjmowane do stowarzyszenia jakości; mogą one używać rozpoznawalny znak jakości jako narzędzia w swojej działalności marketingowej.

Was this helpful?
Bir üretim sürecinin teknik aktivitelerini ölçen genel bir sistemdir, tüketicinin beklentileri ile ürün veya servisin belirlenen standartlarda olup olmadığını doğrular.


QUALITY CONTROL: The overall system of technical activities that measures the attributes and performance of a process, item or service against defined standards to verify that they meet the stated requirements established by the customer.

Ποιοτικός έλεγχος: Σύστημα τεχνικών δραστηριοτήτων με τις οποίες μετρώνται τα χαρακτηριστικά και η απόδοση μιας διαδικασίας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα με σκοπό την εξασφάλιση των προδιαγραφών που έχουν θέσει οι πελάτες.

CONTROLE DE QUALITÉ: Totalité du système d’activités techniques permettant d’évaluer les attributs et les performances d’un procédé, entité ou service par rapport à des standards définis afin de vérifier leur compatibilité avec les besoins affichés établis par le client.

CONTROL DE CALIDAD : El sistema general de las actividades técnicas que miden los atributos y rendimiento de un proceso, tema o servicio sobre los standards definidos, para verificar que están de acuerdo con los requerimientos establecidos por el cliente. Standar de calidad: Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.

CONTROL DE CALIDADE: O sistema xeral no que se inclúen as actividades técnicas que miden os atributos e resultados dun proceso, tema ou servizo sobre os estándares definidos, para verificar que están de acordo cos requirimentos establecidos polo cliente.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS: Olyan technikai tevékenységek összessége, amelyek egy folyamat tulajdonságait és teljesítményét értékelik bizonyos meghatározott szabványok alapján, ezzel biztosítva azt, hogy az megfeleljen a vevő által felállított követelményeknek.

KVALITETSKONTROLL: Det samlete systemes av tekniske virksomheter som måler egenskapene og prestasjonene til en prosess, artikkel eller tjeneste mot definerte standarder for å kontrollere om de møter de fastsatte betingelsene bestemt av kunden.

KONTROLA JAKOŚCI: Ogólny system czynności technicznych, który ocenia właściwości i wykonywane czynności, artykuły lub usługi, wbrew zdefiniowanym standardom, celem sprawdzenia, czy spełniają one ustalone przez klientów wymagania.

Was this helpful?
Üretim kalitesinin gelişiminden emin olmak için otoriteler tarafından ön görülen ve istenilen standartlardır.


QUALITY STANDARDS: Standards devised and overseen by authorised bodies to ensure that product and production quality is maintained and improved.

Κριτήρια ποιότητας: Κριτήρια τα οποία καθορίζονται και ελέγχονται από εξουσιοδοτημένες αρχές με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας μιας παραγωγικής διαδικασίας ή των προϊόντων της.

STANDARDS DE QUALITÉ: Standards établis et vérifiés par des corps autorisés qui assurent que le produit et la qualité de production sont maintenus et améliorés.

STANDARD DE CALIDAD: Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.

ESTÁNDAR DE CALIDADE: Estándar definido e programado polas autoridades correspondentes para asegurar que un produto e a calidade da súa produción é mantida e mellorada.

MINŐSÉGI SZABVÁNYOK: Arra illetékes szervezetek által kigondolt és felügyelt szabványok, amelyek biztosítják a termék és a termelés minőségének fenntartását és javítását.

KVALITETSSTANDARDER: Standarder som er konstruert og overvåket av autoriserte instanser for å sikre at produkt- og produksjonskvalitet opprettholdes og forbedres.

STANDARDY JAKOŚCI: Ustalone standardy, nadzorowane przez powołane instytucje, których zadaniem jest zapewnienie, że jakość produktu i produkcji jest zachowywana i doskonalona.

Was this helpful?
Spesifik karakter veya özelliklerin anneden yavrulara geçmesini sağlayan mekanizma.


HEREDITY: The mechanism of transmission of specific characters or traits from parent to offspring.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο μηχανισμός της μεταβίβασης των ειδικών χαρακτήρων ή γνωρισμάτων από τους γονείς προς τους απογόνους.

HEREDITE: Le mécanisme de transmission de traits ou de caractères spécifiques des parents à leur progéniture.

HERENCIA: El mecanismo de transmisión de rasgos o de caracteres específicos de los padres a sus descendientes.

HERDANZA: O mecanismo de transmisión de trazos ou de carácteres específicos dos pais aos seus descendentes.

ÖRÖKLŐDÉS: Az a mechanizmus, amellyel a szülők jellemzői és tulajdonságai átkerülnek az utódokba.

ARVELIGHET: Mekanismen for å overføre spesifikke egenskaper eller trekk fra foreldre til avkom.

DZIEDZICZNOŚĆ: Mechanizm przenoszenia swoistych cech lub cech z rodziców na potomka.

Was this helpful?
(1) Kalıtımın aktarılma kapasitesi. (2) Genetik temelli fenotipik değişimin parçası, genellikle genetik varyansın fenotipik varyansa oranı şeklinde ifade edilir.


HERITABILITY: (1) The capacity of being inherited. (2) That part of the phenotypic variability that is genetically based, usually expressed as the ratio of genetic variance to phenotypic variance.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η ικανότητα κληρονομικής μεταβίβασης. (2) Το κλάσμα της φαινοτυπικής ποικιλότητας που έχει γενετική βάση, το οποίο συνήθως εκφράζεται ως ο λόγος της γενετικής διασποράς προς τη φαινοτυπική διασπορά.

HERITABILITE: (1) La capacité à hériter. (2) Cette partie de la variabilité phénotypique a une base génétique habituellement exprimée par le rapport à la variance génétique, à la variance phénotypique.

HEREDABILIDAD: (1) Capacidad de heredar. (2) Esta parte de la variabilidad fenotípica tiene una base genética que se expresa normalmente por su relación entre la varianza genética y la varianza fenotípica.

HEREDABILIDADE: (1) Capacidade de herdar. (2) Parte da variabilidade fenotípica que ten unha base xenética. Normalmente exprésase como a proporción entre a varianza xenética e a fenotípica.

ÖRÖKÖLHETŐSÉG: (1) Az öröklődésre való hajlam. (2) A fenotipikus változatosságnak az a része, amely genetikailag meghatározott. Általában a genetikai és a fenotipikus változatosság arányaként fejezik ki.

ARVEGRAD: (1) Evnen til å bli arvet. (2) Delen av den fenotypiske variasjonen som er genetisk basert, vanligvis uttrykt som raten mellom genetisk variasjon og fenotypisk variasjon.

ODZIEDZICZALNOŚĆ: (1) Zdolność bycia odziedziczonym. (2) Ta część zmienności fenotypowej, która jest ugruntowana genetycznie, wyrażana jest zwykle jako stosunek wariancji genetycznej do wariancji fenotypowej.

Was this helpful?
Bir organizmanın fenotipinde çevresel faktörlerin etkisine karşılık olarak kalıtsal faktörlerin etkisini belirleyen bir katsayıdır. Bu çalışma esnasında sınırlı çevresel farklar altında tek bir izogenik populasyonun fenotipinde gözlemlenen farkın ölçülmesiyle belirlenir.


HERITABILITY COEFFICIENT: A coefficient estimating the influence of hereditary factors as opposed to the influence of environmental factors, on an organisms phenotype. This is taken from measuring the observed variation in phenotype of a single isogenic population under limited environmental variation during the study.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Συντελεστής που εκφράζει την επίδραση στον φαινότυπο των κληρονομικών παραγόντων σε σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκτιμάται από την παρατηρούμενη ποικιλότητα του φαινοτύπου σε έναν ισογονικό πληθυσμό, κάτω από περιορισμένη περιβαλλοντική ποικιλότητα.

COEFFICIENT DE HERITABILITE: Coefficient de linfluence sur le phénotype dun organisme de facteurs héréditaires à lopposé de facteurs environnementaux (épigéniques). Ce coefficient est estimé en mesurant les variations observées de phénotype dune seule population isogénique exposée à des variations environnementales limitées lors de létude.

COEFICIENTE HEREDITARIO: Coeficiente de influencia sobre el fenotipo de un organismo de los factores hereditarios opuesto a los factores ambientales (epigénicos). Este coeficiente se estima mediando las variaciones observadas en el fenotipo de una sola población isogénica y expuesta a variaciones ambientales limitados durante el estudio.

COEFICIENTE HEREDITARIO: O coeficiente que estima a influencia dos factores hereditarios en oposición á influencia dos factores ambientais, ou nun fenotipo dun organismo. Este coeficiente estímase medindo as variacións observadas no fenotipo dunha soa poboación isoxénica e exposta a variacións ambientais limitados durante o estudio.

ÖRÖKLŐDHETŐSÉGI EGYÜTTHATÓ: A környezeti tényezőkkel szemben az öröklött tényezőknek az egyed fenotípusára gyakorolt hatásának becslésére szolgáló együttható. Egy izogenikus populáció korlátozott környezeti változatosság mellett megfigyelt fenotipikus válatozatosságát jelenti.

ARVBARHETSKOEFFISIENT: Koeffisient som anslar pavirkningen av arvelige faktorer kontra pavirkningen av miljofaktorer pa organismens fenotype. Bestemmes ved å male den observerte fenotypiske variasjonen i en enkel isogenetisk populasjon, med begrensede forandringer i miljoforhold under forsoksperioden.

WSPÓŁCZYNNIK ODZIEDZICZALNOŚCI: Współczynnik oceniający wpływ czynników dziedzicznych, w przeciwieństwie do wpływu czynników środowiskowych na fenotyp organizmu. Pochodzi to z pomiarów obserwowanych w okresie badań zmian w fenotypie pojedynczej izogenicznej populacji, przy ograniczonej zmienności środowiskowej.

Was this helpful?
Deniz yatağının veya kıyı hattından yükseltilmiş ayaklıklı veya benzer havada tutan yapılarda yapılan kabukluların yetiştiriciliğini tanımlamak için kullanılan halk dilindeki terim. örneğin istiridye ve midyeler


RAISED CULTURE: Colloquial term used to describe the culture of shellfish on trestles or similar holding structures, off or above the sea bed or shoreline, e.g. oysters and clams.

ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Στα Αγγλικά ο όρος της καθομιλουμένης χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή καλλιεργειών ασπονδύλων σε τρίποδες ή συναφή υποστηρίγματα επάνω από τον βυθό ή την ακτογραμμή, όπως γίνεται π.χ. στα στρείδια, κυδώνια.

CULTURE SUR TABLE: La culture de mollusques bivalves (huîtres, moules) sur des tables ou autres structures sur lestran.

CULTIVO EN MESA: Cultivo de moluscos bivalvos (ostras, mejillones) encima de mesas o otras estructuras en la orilla.

CULTIVO EN SOBREELEVADO: Termo coloquial usado para describir o cultivo de moluscos bivalvos enriba de cabaletes ou outras estruturas de mantemento, de ou sobre o leito mariño ou na beiramar, ex. ostras e ameixas.

EMELT KULTÚRA: Tengeri puhatestűek (pl. osztrigák és étikagylók) tenyésztése az aljzaton vagy tengerparton, illetve azok felett álló állványokon vagy egyéb tartószerkezeteken.

HEVET KULTUR: Betegnelse som benyttes i dagligtalen for å beskrive oppdrett av skalldyr på bukker eller lignende strukturer, slik at skjellene heves over bunnen (f.eks. østers).

HODOWLA NASTAWCZA : Potoczny termin używany do opisania hodowli małży na stojakach lub podobnych podtrzymujących podporach przy/lub powyżej dna morskiego i niedaleko linii brzegowej; np. ostrygi i małże (Lamellibranchiata).

Was this helpful?
İğne ya da şırıngayla kalpten kan alım süreci.


CARDIAC PUNCTURE: The process of drawing blood from the heart by needle and syringe.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ: Διαδικασία αιμοληψίας από την καρδιά με σύριγγα και βελόνα.

PONCTION CARDIAQUE: Prélèvement du sang par ponction du coeur à laide dune séringue.

PUNCIÓN CARDIACA: Procedimiento para sacar sangre por punción del corazón mediante agujas o jeringas.

PUNCIÓN CARDÍACA: Procedemento para extraer sangue por punción do corazón mediante agullas ou xiringas.

KARDIÁLIS PUNKCIÓ: Vérvétel közvetlenül a szívből, injekciós tű és fecskendő használatával.

HJERTE PUNKTERING: Metode der blod blir tappet direkte fra hjertet ved hjelp av sproyte med spiss.

PUNKCJA SERCA: Procedura pobierania krwi z serca za pomocą igły i strzykawki.

Was this helpful?
Kalp yetmezliğinden ani balık ölümlerine neden olan belirtilerin toplamına verilen isim.


CARDIAC MYOPATHY SYNDROME: Term given to a collection of symptoms that ultimately produces sudden fish mortalities from a cardiac failure.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑΣ: Ορος που αναφέρεται σε ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία τελικά προκαλούν αιφνιδίους θανάτους στα ψάρια οφειλόμενους σε καρδιακή βλάβη.

SYNDROME DE LA MYOPATHIE CARDIAQUE: Terme décrivant lensemble des symptômes qui aboutissent à la mort subite des poissons par arrêt cardiaque.

SÍNDROME DE LA MIOPATÍA CARDIACA: Término que describe el conjunto de síntomas que lleva a la muerte súbita de peces por paro cardiaco.

SÍNDROME DE MIOPATÍA CARDÍACA: Termo que describe o conxunto de síntomas que finalmente leva á morte súbita de peixes por paro cardíaco.

CARDIOMYOPATHIÁS TÜNETEGYÜTTES: Olyan tünetek együttes előfordulása, amelyek a halak szívmegállás miatti hirtelen pusztulásához vezethetnek.

KARDIOMYOPATISYNDROM: Betegnelse gitt en gruppe symptomer, som til slutt gir brå dødelighet hos fisk grunnet hjertefeil. Jfr. hjertesprekk.

SYNDROM MIOPATII SERCA: Termin z zakresu objawów, które ostatecznie powodują nagłe śnięcie ryb na skutek niewydolności pracy serca.

Was this helpful?
Kerevit kabuk ya da dış kabuğu birincil olarak kalsit formundaki inorganik kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşur.


CALCITE: The crayfish shell or exoskeleton is made up primarily of inorganic calcium carbonate (CaCO3) in the form of calcite.

ΑΣΒΕΣΤIΤΗΣ: Το κέλυφος των δεκαπόδων ή ο εξωσκελετός, είναι συνήθως φτιαγμένος από ανόργανο ανθρακικό ασβέστιο (CaCΟ3

CALCITE: Carbonate de calcium (CaCO3); constituant majeur de lexosquelette des Crustacés.

CALCITA: Carbonato de calcio (CaCO3); mayor constituyente del exoesqueleto de los crustáceos.

CALCITA: Carbonato de calcio (CaCO3); principal compoñente de cuncha ou exoesqueleto dos crustáceos.

KALCIT: A rákok páncélja, azaz külső váza elsősorban kalcit formájában raktározott, szervetlen kalcium-karbonátból (CaCO3) áll.

KALSITT: Skallet hos kreps er i hovedsak oppbygd av uorganisk kalsiumkarbonat (CaCO3) i form av kalsitt.

WĘGLAN WAPNIA: Muszle mięczaków lub zewnętrzne szkielety skorupiaków składają się głównie z nieorganicznego węglanu wapniowego (CaO3) w postaci węglanu wapnia.

Was this helpful?
Toprak alkali grubda yumuşak gümüşi-beyaz metalik element. Kemik ve dişlerin temel bileşeni. Atomik No.: 20; Atomik ağırlık: 40.08.


CALCIUM: A malleable silvery-white netallic element of the alkaline earth group. An essential constituent of bones and teeth. Atomic No.: 20; Atomic weight.: 40.08.

ΑΣΒΕΣΤΙΟ: Ελάσιμο ασημο-λευκό μεταλλικό στοιχείο από την ομάδα των αλκαλικών γαιών. Σημαντικό στοιχείο στα οστά και τα δόντια. Ατομικός αριθμό: 20; Ατομικό βάρος: 40.08.

CALCIUM: Métal blanc argenté malléable, du groupe des alcalino-terreux. Constituant essentiel des os et des dents. Classification des éléments : 20, poids atomique : 40.08 .

CALCIO: Elemento metálico maleable de color blanco-plateado, del grupo de los alcalinotérreos. Componente esencial de huesos y dientes. Nº atómico: 20; peso atómico: 40,08.

CALCIO: Elemento metálico maleable de cor branco-prateado, do grupo dos alcalinotérreos. Compoñente esencial de ósos e dentes. Nº atómico: 20; peso atómico: 40,08

KALCIUM: Az alkáliföldfémek csoportjába tartozó kovácsolható, ezüstfehér színű fémes elem. A csontok és a fogak létfontosságú alkotóeleme. Rendszáma: 20; Atomsúlya: 40,08.

KALSIUM: Smibart, sølvhvitt metallisk grunnstoff i jordalkaliegruppen. En viktig bestanddel i bein og tenner. Atomnummer: 20; atomvekt: 40.08.

WAPŃ: Plastyczny srebrzystono-biały pierwiastek metaliczny z grupy metali ziem alkalicznych. Podstawowy składnik kości i zębów. Symbol: Ca. Liczba atomowa: 20; ciężar atomowy: 40,08.

Was this helpful?
Kalsiyum tuzlarını kaldırmak. (1) Histolojik hazırlıkların işlenmesinde kullanılır. (2) Akuakültür tesislerinin su alımında uygulanır.


DECALCIFY: To remove calcium salts. (1) Used in the processing of histological preparations. (2) Applied to the intake water of aquaculture facilities.

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Η απομάκρυνση των ασβεστούχων αλάτων. (1) Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία παραγωγής ιστολογικών παρασκευασμάτων. (2) Εφαρμόζεται στην παροχή νερού στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

DECALCIFIER: Elimination des sels de calcium. (1) technique appliquée aux préparations histologiques. (2) Traitement appliqué sur les eaux à usage aquacole.

DESCALCIFICAR: Eliminación de sales de calcio. (1) Técnica aplicada para las preparaciones histológicas. (2) Tratamiento aplicado a las aguas de uso acuícola.

DESCALCIFICAR: Eliminación de sales de calcio. (1) Técnica aplicada para as preparacións histolóxicas. (2) Tratamento aplicado en augas interiores de uso acuícola.

MÉSZTELENÍTÉS: A kalciumsók eltávolítása. (1) Szövettani preparátumok elkészítésénél használatos. (2) Az akvakultúra-rendszerek vízfelvételénél is alkalmazzák.

AVKALKE: A fjerne kalsiumsalter. (1) Brukes ved utarbeidelse av histologiske preparater. (2) Gjennomfores med inntaksvannet til oppdrettsanlegg.

ODWAPNIAĆ: Usuwanie soli wapniowych. (1) Stosowane w przygotowywaniu preparatów histologicznych. (2) Stosowane przy pobieraniu wody do urządzeń akwakultury.

Was this helpful?
Kalsiyum oksit (CaO), balık kültüründe öncelikle dezenfektan olarak kullanılan beyaz bir toz; spat kollektörlerinde de kullanılabilir: sönmüş kireç


CALCIUM OXIDE: Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors: quicklime.

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: (CaΟ). λευκή καυστική σκόνη χρησιμοποιούμενη κυρίως ως απολυμαντικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την επάλειψη των συλλεκτών γόνου στρειδιών.

OXYDE DE CALCIUM: Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); po branco cáustico utilizado en cultivo de peixes principalmente como desinfectante; pode ser utilizado tamén para recubrir os colectores de ostras. Sin. Cal vivo.

KALCIUM-OXID: Égetett mész (CaO); maró hatású fehér por, amelyet a haltenyésztésben elsősorban fertőtlenítésre használnak; az osztrigaikrákat begyűjtő készülék bevonására is használható.

KALSIUMOKSID: CaO3: Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

TLENEK WAPNIOWY: Tlenek wapniowy (CaO), biały żrący proszek; w chowie ryb jest głównie stosowany jako środek dezynfekcyjny; może być także używany do pokrywania (warstwą) kolektorów z młodymi ostrygami; wapno palone.

Was this helpful?
İçinde dolaşım hücreleri bulunduran sıvı hayvan dokusu (plazma ve serum). Kan genellikle solunum pigmentleri içerir ve oksijeni, atık ürünler ve besin maddelerini taşır. Kan özel organlar (kalp) ve damarların kas hareketleriyle dolaştırılır.


BLOOD: Animal tissue composed of circulatory cells in a liquid medium (plasma or serum). Blood usually contains respiratory pigments; its role is to carry oxygen, food-materials, excretory products, through the body. Blood is circulated by the muscular action of vessels or specialized organs (hearts).

ΑIΜΑ: Ζωϊκός ιστός αποτελούμενος από κύτταρα που κυκλοφορούν σε ένα υγρό μέσο (πλάσμα ή ορός). Το αίμα συνήθως περιέχει αναπνευστικές χρωστικές και ο ρόλος του είναι να μεταφέρει οξυγόνο, τροφικά προϊόντα, απεκκρίσεις, μέσα στο σώμα. Το αίμα κυκλοφορεί με μυικές συσπάσεις αγγείων ή εξειδικευμένων οργάνων (καρδιά).

SANG: Liquide circulatoire des animaux servant le transport doxygène, de la matière nutritive et des produits dexcrétion. Contient souvent des pigments respiratoires. Le sang circule à travers le corps sous laction musculaire des vaisseaux sanguins ou dorganes spécifiques appelés coeurs.

SANGRE: Líquido circulatorio de los animales que sirve para transportar oxígeno, materia nutritiva y productos de excreción. Contiene a menudo pigmentos respiratorios. La sangre circula a través del cuerpo bajo la acción muscular de los vasos sanguíneos o de órganos propulsores musculares específicos llamados corazones.

SANGUE: Tecido animal composto por células circulatorias nun medio líquido (plasma ou soro). O sangue normalmente contén pigmentos respiratorios; o seu papel é transportar o osíxeno, substancias alimenticias, produtos de excreción polo corpo. O sangue circula pola acción muscular dos vasos ou órganos especializados (corazón).

VÉR: Folyékony sejtközötti állományban (plazmában vagy szérumban) keringő sejtekből álló állati szövet. A vér rendszerint légzőpigmenteket tartalmaz; feladata az oxigén, a tápanyagok és az anyagcseretermékek szállítása a testben. A vért az erek vagy egy erre specializálódott szerv (a szív) izommozgása keringeti.

BLOD: Animalsk vev bestående av sirkulerende celler i et flytende medium (plasma eller serum). Blodet inneholder vanligvis respiratoriske pigmenter, og har som oppgave å transportere oksygen, næringsstoffer og ekskresjonsprodukt gjennom kroppen. Blodet sirkulerer ved hjelp av muskulær kontraksjon i blodårene eller spesialiserte organ (hjertet).

KREW: Tkanka zwierzęca składająca się z komórek krążących w środowisku płynnym (osocze lub surowica). Krew zawiera zwykle barwniki oddechowe; jej zadaniem jest przenoszenie tlenu, materiałów pokarmowych i produktów wydalniczych z ciała. Krew jest w obiegu dzięki akcji mięśni naczyń krwionośnych lub wyspecjalizowanych narządów (serca).

Was this helpful?
Salgı veya boşaltım ürünlerinin taşınması için vücüttta bulunan herhangi boru kanal, örn. yumurtlama kanalı.


DUCT: Any tubular channel in the body for the conveyance of secretory or excretory products, e.g., oviduct.

ΑΓΩΓΟΣ: Κάθε κυλινδρικό κανάλι στο σώμα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εκκριτικών ή απεκκριτικών προϊόντων π.χ. ωαγωγός.

CONDUIT: Conduit tubulaire du corps servant au transport des produits sécrétés ou excrétés. Ex : oviducte

DUCTO: Cualquier canal tubular del cuerpo para el transporte de productos excretores o secretores, como por ejemplo un oviducto.

DUCTO: Calquera canle tubular do corpo para o transporte de produtos excretores ou secretores, como por exemplo un oviducto.

VEZETÉK: Bármely cső alakú csatorna a testben, amely belső vagy külső elválasztású termékek szállítását végzi, pl. petevezeték.

LEDER: Enhver rørformet kanal i kroppen for transport av sekretoriske eller ekskresjonsprodukter, f.eks. eggleder.

PRZEWÓD: Każda rurkowata struktura w ciele, która przewodzi produkty wydalnicze lub wydzielnicze, np. jajowód (przewód jajowy).

Was this helpful?
Kanal kedi balığı ve mavi kedi balığını enfekte eden herpes virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Son zamanlarda mavi kedi balığının (Ictalurus furcatus) benzer hastalığı tespit edilmiştir. Kanal kedi balığının yavru kayıpları biraz yüksek olmuştur. Birkaç hafta sonundatipik bir patlak verebilir, Aeromonas liquefaciens ve Chondrococcus columnarisin ikili enfeksiyonu ile daha da zor hale gelebilir. Kontrol metodu olarak, yavruların hastalık görülmeyen kaynaklar kullanılarak , yüksek çözünmüş o


CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE (CCVD): A disease caused by a herpes virus which is infectious to channel catfish and blue catfish. A similar disease of blue catfish (Ictalurus furcatus) also exists.. Losses in channel catfish fingerlings (I. punctatus) have been quite high. A typical outbreak may last for several weeks and be complicated by dual infections with Aeromonas liquefaciens and Chondrococcus columnaris. Recommended control methods include using fingerlings only from sources shown to be free of the disease, maintenance of hi

ΑΣΘΕΝΕIΑ IΟΥ ΤΩΝ ΓΑΤΟΨΑΡΩΝ (CCVD): Ασθένεια που οφείλεται σε έναν ιό του έρπη, που μολύνει ορισμένα γατόψαρα. Μια παρόμοια ασθένεια ανιχνεύτηκε στα γαλάζια γατόψαρα. Οι απώλειες είναι αρκετά υψηλές. Μια τυπική έξαρση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να περιπλακεί από διπλή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens και Chondrococcous columnaris. Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση γόνου που δεν έχει προσβληθεί από την ασθένεια, την διατήρηση υψηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου και την τήρηση αυστηρών

MALADIE VIRALE DU POISSON CHAT: Maladie infectieuse des poissons chats provoquée par un virus du type herpes. Une maladie analogue chez le Ictalurus furcatus (blue catfish) a été décrite. Les pertes des fingerlings du Ictalurus punctatus (channel cat fish) ont été importantes. La manifestation de la maladie peut durer plusieurs semaines et peut être compliquée par des infections secondaires dAeromonas liquefaciens et Chondrococcus columnaris . Le contrôle de cette maladie passe par lutilisation de fingerlings indemnes de ce

ENFERMEDAD VIRAL DEL PEZ GATO: Enfermedad infecciosa del pez gato provocada por un virus de tipo herpes. Se ha descrito una enfermedad análoga en Ictalurus farcatus . Las pérdidas de alevines de pez gato (Ictalurus punctatus ) han sido muy importantes. La manifestación de la enfermedad puede durar varias semanas y puede complicarse por infecciones secundarias de Aeromonas liquifaciens y Chondrococcus columnaris . El control de esta enfermedad pasa por la utilización de alevines indemnes a esta enfermedad, por el mantenimient

ENFERMIDADE VIRAL DO PEIXE GATO: Enfermidade infecciosa do peixe gato provocada por un virus de tipo herpes. Recentemente describiuse unha enfermidade análoga enIctalurus farcatus. As perdas de crías de peixe gato (Ictalurus punctatus ) foron moi importantes. A manifestación da enfermidade pode durar varias semanas e pode complicarse por infeccións secundarias de Aeromonas liquifaciens e Chondrococcus columnaris. O control desta enfermidade pasa pola utilización de alevíns libres desta enfermidade, polo mantemento dunha alta co

CSATORNAHARCSÁK VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSE (CCVD): Egy herpeszvírus által okozott betegség, amely leggyakrabban a csatornaharcsában (Ictalurus punctatus) fordul elő, de újabban a kék harcsából (I. furcatus) is leírták. Előnevelt csatornaharcsákat fertőzve igen magas veszteségeket okozhat. Egy tipikus járvány néhány hétig tart, és szövődményként Aeromonas liquefaciens és Chondrococcus columnaris kettős fertőzés is kialakulhat. Megelőzhető igazoltan betegségmentes tenyészetekből származó ivadék beszerzésével, magas oldottoxigén-szint fenntartásáv

CHANNEL CATFISH VIRUSSYKE: Sykdom forårsaket av et herpesvirus som er smittsomt for ”channel catfish” og ”blue catfish”. En liknende sykdom ble nylig oppdaget på ”blue catfish” (Ictalurus furcatus ). Tap av ”channel catfish”-yngel har vært store. Et typisk utbrudd kan vare i flere uker og kompliseres med dobbelinfeksjon av Aeromonas liquefaciens og Chondrococcus columnaris . Anbefalt sykdomsforebyggende tiltak er å kun bruke yngel fra sykdomsfrie anlegg, holde høye oksygennivåer og strengt renhold.

CHOROBA WIRUSOWA SUMA KANAŁOWEGO (CCVD): Choroba spowodowana przez wirusa opryszczki, który jest zakaźny dla suma kanałowego (Ictalurus punctatus). Ostatnio wykryto podobną chorobę u suma I. furcatus. Straty wśród narybku suma kanałowego były duże. Typowy wybuch choroby może trwać kilka tygodni i może być komplikowany podwójnym zakażeniemAeromonas liquefaciens i Chondrococcus columnaris. Zalecane metody zapobiegania obejmują używanie tylko narybku ze źródeł sprawdzonych i wolnych od choroby, utrzymywanie wysokiego poziomu natlenienia w

Was this helpful?
Edwardsiella tarda nın sebep olduğu bir yıllık kanal yayın balığının subakut sistemik bir hastalığı. Hastalık su ısısı 300 C derecenin üstüne çıktığı zaman gerçekleşir ve ölüm oranları nadiren %5in üzerine çıkar. Daha yüksek ölüm oranları yüksek yoğunlukta yetiştirilen balılarda meydana gelir. Sistemik antibakteriyeller etkili bir şekilde hastalığı önlerler.


EMPHYSEMATOUS PUTREFACTIVE DISEASE OF CATFISH: A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.

ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΩΔΗΣ ΣΗΠΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΨΑΡΟΥ: Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.

EMPHYSEME PUTRESCENT DES POISSONS CHAT: Infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an provoquée par Edwardsiella tarda. La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.

ENFISEMA PUTREFACTIVA DE LOS BARBOS: Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.

ENFISEMA PUTREFACTIVO DOS BARBOS: Infección bacteriana subaguda dos barbos dun ano, provocada por Edwardsiella tarda. A enfermidade maniféstase cando as temperaturas son superiores a 30 0C e a mortalidade nos estanques de cría raramente superan o 5%. As maiores mortalidades prodúcense cando os peixes se cultivan a altas densidades. Os axentes antibacterianos sistémicos preveñen eficazmente esta enfermidade.

HARCSÁK ROTHADÁSOS BETEGSÉGE: Egyéves csatornaharcsák félig heveny szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet az Edwardsiella tarda okoz. A betegség akkor jelenik meg, ha a vízhőmérséklet meghaladja a 300C-ot. Az elhullás mértéke a halastavakban ritkán haladja meg az 5%-ot. Magas népesítési sűrűség esetén az elhullás mértéke is magasabb lehet. A szisztémás antibakteriális szerek jól használhatók a betegség megelőzésére.

EMFYSEMATISK FORRATNELSESYKE HOS MALLE: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tarda. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

CHOROBA ROZEDMOWO-GNILNA SUMA KANAŁOWEGO: Podostra ogólnoustrojowa choroba bakteryjna narybku suma kanałowego powodowana przez Edwardsiella tarda, od 1981 roku nazywana E. ictaluri. Choroba występuje, gdy temperatury wody przekraczają 300C, zaś śmiertelność w stawach rzadko przekracza 5%. Duża śmiertelność występuje przy chowie ryb w zagęszczonych obsadach. Skutecznie zapobiegają chorobie systemiczne środki przeciwbakteryjne.

Was this helpful?
Kandaki karbon dioksitin anormal düşük konsantrasyonlarda bulunması durumudur.


HYPOCAPNIA: A condition in which abnormally low concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream.

ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ: Αφύσικα χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.

HYPOCAPNIE: Diminution de la pression partielle de CO2 dans lappareil respiratoire et dans le sang.

HIPOCAPNIA: Disminución de la presión parcial de CO2 en el aparato respiratorio y en la sangre.

ENFISEMA PUTREFACTIVO DOS BARBOS: Infección bacteriana subaguda dos barbos dun ano, provocada por Edwardsiella tarda. A enfermidade maniféstase cando as temperaturas son superiores a 30 0C e a mortalidade nos estanques de cría raramente superan o 5%. As maiores mortalidades prodúcense cando os peixes se cultivan a altas densidades. Os axentes antibacterianos sistémicos preveñen eficazmente esta enfermidade.

HIPOKAPNIA: Olyan állapot, amely esetén a vér szén-dioxid szintje a normálisnál alacsonyabb.

HYPOKAPNI: Tilstand der innholdet av karbondioksid i blodet unormalt lavt.

HIPOKAPNIA: Stan, w którym występuje nienormalnie niska koncentracja dwutlenku węgla w strumieniu krwi.

Was this helpful?
Bu durum kanda aşırı doygunlukta karbon dioksit bulunmasıdır. Kandaki karbondioksit fazlalığı hayvanların ya dış ortam (Çevresel karbondioksit fazlalığı) ya da vücut sıvıları içinde (fizyolojik karbondioksit fazlalığı) var olabilir.


HYPERCAPNIA: A condition in which excessive concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream. Hypercapnic conditions can exist either in the external environment (environmental hypercapnia) or in the body fluids of animals (physiological hypercapnia).

ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ: Υπερβολικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Υπερκαπνικές συνθήκες παρατηρούνται είτε στο περιβάλλον (περιβαλλοντική υπερκαπνία) ή στα σωματικά υγρά των ζώων (φυσιολογική υπερκαπνία).

HYPERCAPNIE: Condition dans laquelle se trouvent des concentrations excessives de gaz carbonique; elle existe soit dans le milieu ambiant (hypercapnie environnementale) ou dans les fluides corporels de lanimal (hypercapnie physiologique).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico en la sangre; existe en el medio ambiente (hipercapnia ambiental) o en los fluidos corporales del animal (hipercapnia fisiológica).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico no sangue; existe no medio (hipercapnia ambiental) ou nos fluídos corporais do animal (hipercapnia fisiolóxica).

HIPERKAPNIA: Olyan állapot, amely esetén a vér szén-dioxid szintje túlzottan magas. Hiperkapniás állapot előállhat a külső környezet (környezeti hiperkapnia) és a testfolyadékok (élettani hiperkapnia) túlzott szén-dioxid tartalma miatt.

HYPERKAPNI: Tilstand der konsentrasjonen av karbondioksid i blodet er unormalt høy. Hyperkapniske tilstander kan forekomme enten i det ytre miljøet (miljøhyperkapni) eller i et dyrs kroppsvæsker (fysiologisk hyperkapni).

HIPERKAPNIA: Stan, w którym występują nadmierne stężenia dwutlenku węgla w strumieniu krwi. Stan hiperkapni może występować zarówno w środowisku zewnętrznym (hiperkapnia środowiskowa), jak i w płynach ciała zwierząt (hiperkapnia fizjologiczna).

Was this helpful?
Tür içindeki predasyon.


CANNIBALISM: Intraspecific predation.

ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

CANNIBALISME: Prédation intraspécifique.

CANIBALISMO: Predación intra específica.

CANIBALISMO: Predación intraespecífica.

KANNIBALIZMUS: Fajon belüli zsákmányszerzés.

KANNIBALISME: Nar individer fra samme art spiser hverandre.

KANIBALIZM: Wewnątrzgatunkowe drapieżnictwo.

Was this helpful?
Bir vücut boşluğundan içeri girmek için, başka bir deyişle bir vücut dokusu almak için (biyopsi) kullanılan (Kannulasyon) pipet şeklinde bir alettir. Örneğin; yumurtlama evresinin tahmini için ovaryumdan örnek almak için; Kateter.


CANNULA: Pipette-shaped instrument used to penetrate a body cavity (cannulation) in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity; cf. catheter.

ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ: Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας (πρβλ. καθετήρας)

CANULE: Instrument en forme de pipette utilisé pour pénétrer lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie); tissu ovarien pour lévaluation de létat de la maturation des ovocytes.

CÁNULA: Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar al interior de una cavidad del cuerpo con el fin de coger una muestra de tejido (biopsia); tejido ovario para evaluar el estado de madurez de los ovocitos.

CÁNULA: Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar no interior de una cavidad del cuerpo (encanular) co fin de recoller unha mostra de tecido (biopsia); por exemplo, unha mostra de ovario para evaluar el estado de madureza de los ovocitos. Sin. catéter.

KANÜL: Pipettához hasonló készülék, amelyet arra használnak, hogy behatoljanak valamilyen testüregbe (kanülözés) és onnan szövetmintát vegyenek (biopszia). Ilyen eljárás pl. a petefészekminta vétele a nemi érettség meghatározásához; vö. katéter.

KANYLE: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus. Jfr. kateter.

KANIULA: Przyrząd w kształcie pipety używany do przenikania do jamy ciała (kaniulacja), aby usunąć próbkę tkanki (biopsja), np. próbkę jajnika w celu określenia stanu dojrzałości; porównaj: kateter (cewnik).

Was this helpful?
(1) Patolojide, kötü huylu bir tümör(doku büyümesi) ; Bazen belirli bir bölge de ya da yaygın görülen lezyonlar. En yaygın kanserler hedef organlarda bulunur ( Örn: Deri, karaciğer ve hematopoetik dokular) ve metastatik gelişime sahip olabilirler. Genellikle hücresel genomik değişimlere benzerler, bazen virüsler ya da kimyasallarla ilşkili olabilirler. (2) Cancer; dekapod krustaselerin bir cinsi.


CANCER: (1) In pathology, a malignant neoplasm; occasional, enzootic or epizootic lesions. The most common cancers are found in target organs (e.g. skin, liver and haematopoietic tissues) and can have a metastatic evolution. They generally correspond to cellular genomic alterations, sometimes associated with viruses or chemicals. (2) CANCER; a genus of decapod crustaceans .

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: (1) Στην παθολογία. Κακοήθες νεόπλασμα. Περιστασιακή ενδοζωïκή ή επιζωïκή αλλοίωση. Οι συνηθέστεροι καρκίνοι βρίσκονται σε καίρια όργανα (δέρμα, συκώτι, αιμοποιητικά όργανα) και ενδέχεται να έχουν μεταστατική εξέλιξη. Γενικά συνδέονται αλλοίωση του κυτταρικού γονιδιώματος, που ορισμένες φορές οφείλεται σε ιούς ή χημικές ουσίες. (2) Γένος δεκαπόδων καρκινοειδών

CANCER: (1) En pathologie, néoplasme malin; lésions occasionnelles enzootiques ou epizootiques. Les cancers les plus fréquents affectent des organes cibles (par exemple: peau, foie, tissus hématopoïétiques) et peuvent avoir une évolution métastatique. Ces néoplasmes correspondent à des altérations génomiques, parfois associées aux virus ou aux agents chimiques. (2) CANCER ; genre de crustacés décapodes.

CÁNCER : (1) En patología, neoplasma maligno; lesiones ocasionales enzoóticas o epizoóticas. Los canceres más frecuentes afectan los órganos objetivo (por ejemplo: piel, hígado, tejidos hematopoeticos) y pueden tener una evolución metastática. Estos neoplasmas corresponden a alteraciones genómicas, a veces asociadas a viruses o a agentes químicos. (2) CÁNCER ; género de crustáceos decápodos.

CANCRO: (1) En patoloxía, neoplasma maligno; lesións ocasionais enzoóticas ou epizoóticas. Os cancros máis frecuentes afectan a órganos diana (por exemplo: pel, fígado, tecidos hematopoéticos) e poden ter unha evolución metastática. Estes neoplasmas corresponden a alteracións xenómicas, ás veces asociadas a virus ou a axentes químicos. (2) CÁNCER; xénero de crustáceos decápodos.

RÁK: (1) Betegség: rosszindulatú daganat; esetenkénti belső vagy külső elváltozás. A daganatok legtöbbször célszervekben fordulnak elő (pl. bőrben, májban vagy a vérképző szövetekben), és áttéteket képezhetnek. A sejtek génállományának megváltozásával alakulnak ki, gyakran különböző vírusok és vegyszerek hatására. (2) Rákok: az ízeltlábúak törzsének egyik osztálya.

KREFT: (1) I patologi (sykdomslære), en ondartet svulst. De fleste typer kreft er funnet i målorganer (f.eks. hud, lever og bloddannende vev) og kan ha en metastatisk utvikling. De korresponderer som regel med forandringer i det cellulære genomet, noen ganger forbundet med virus eller kjemikalier. (2) CANCER (betyr kreft på engelsk), slekt av decapode (ti-fotede) krepsdyr.

RAK (choroba): (1) W patologii: nowotwór złośliwy; sporadyczne zmiany patologiczne choroby odzwierzęcej lub epizootycznej. Najczęściej schorzenie to jest stwierdzane w narządach docelowych (np. skórze, wątrobie i tkankach krwiotwórczych) i może mieć charakter (rozwój) przerzutowy. Ogólnie odpowiadają one genomowym zmianom komórkowym, czasami związane z wirusami lub substancjami chemicznymi. (2) Rak; rodzaj skorupiaków dziesięcionogich.

Was this helpful?
Kanser yapabilme kapasitesine sahip olan


CARCINOGENIC: Capable of producing cancer.

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ: Ικανός να προκαλέσει καρκίνο.

CANCERIGENE (ou CANCEROGENE): Agent capable de provoquer lapparition dun cancer.

CARCINÓGENO (o CANCERÍGENO): Agente capaz de provocar la aparición de un cáncer.

CARCINÓXENO (ou CANCERÍXENO): Axente capaz de provocar a aparición dun cancro. Sin. Carcinoxénico.

KARCINOGÉN: Rákkeltő.

KARCINOGEN: Kan gi kreft (kreftfremkallende).

RAKOTWÓRCZY: Zdolny do wytworzenia raka.

Was this helpful?
Balık etinde özellikle salmonidlerde bulunan karotenoid pigmenti, salmonidlerde olduğu gibi balık tarafından sentezlenemeyip diyetle beraber alınır. Bu pigment maddesi Amerika ve Japonya da balık beslemede pigmnet maddesi ilavesi olarak yasaklanmıştır.


CANTHAXANTHIN: Carotenoid pigment found in fish flesh, notably in salmonids. As salmonids cannot synthesize carotenoids, these pigments are provided in the diet. Canthaxantin is prohibited as a pigment in fish feed in Japan and the U.S.

ΚΑΝΘΑΞΑΝΘΙΝΗ: Καροτινοειδείς χρωστικές που βρίσκονται στην σάρκα των ψαριών, ιδίως των σολομοειδών. Οταν τα σολομοειδή δεν μπορούν να συνθέσουν καροτινοειδή, οι χρωστικές παρέχονται με την τροφή. Η κανθαξανθίνη απαγορεύεται ως χρωστική της τροφής των ψαριών στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

CANTHAXANTHINE: Pigment carotenoïde rencontré dans la chair des poissons, notamment des salmonidés, qui ne peuvent les synthétiser. Ces pigments sont apportés par la nourriture. Lutilisation de ces pigments dans les aliments pour poissons est interdite au Japon et aux USA.

CATAXANTÍNA: Pigmento carotinoide que se encuentra en la carne de peces, notablemente de salmónidos, que no lo pueden sintetizar. Estos pigmentos son suministrados por la comida. La utilización de estos pigmentos en la comida de peces está prohibida en Japón y en USA.

CANTAXANTINA: Pigmento carotenoide que se atopa na carne de peixes, notablemente de salmónidos, que non o poden sintetizar. Estes pigmentos son subministrados pola comida. A utilización destes pigmentos na comida de peixes está prohibida en Xapón e en USA.

CANTHAXANTHIN: A halak, elsősorban a lazacfélék húsában előforduló karotinoid festékanyag. A lazacfélék képtelenek a pigment szintézisére, emiatt a táplálékkal kell azt felvenniük. A canthaxanthin haltenyésztésbeni alkalmazását Japánban és az Egyesült Államokban betiltották.

KANTAXANTIN: Karotenoid pigment funnet i fiskekjøtt, særlig i laksefisk. Siden laksefisk ikke kan syntetisere karotenoider tilsettes disse i fôret. Kantaxantin er forbudt som pigment i fiskefôr i Japan og USA.

KANTAKSANTYNA: Barwny karotenoid występujący w mięsie ryb, szczególnie u łososiowatych. Ponieważ ryby łososiowate nie mogą syntetyzować karotenoidów, barwniki te są dostarczane z pokarmem. W Japonii i USA stosowanie kantaksantyny jako barwnika w żywieniu ryb jest zabronione.

Was this helpful?
Doku örneği almak (biyopsi) amacıyla bir vücut boşluğundan içeri girmek, örneğin olgunlaşma evresinin belirlenmesi için bir ovaryum örneği.


CANNULATION: Penetration of a body cavity in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity.

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(1): Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας.

CANNULATION: Pénétration de lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie)

CANULACIÓN: Coger una muestra de tejido (biopsia).

CANULACIÓN: Penetración dunha cavidade corporal para realizar a toma dunha mostra de tecido (biopsia),un exemplo sería a toma de mostra de tecido ovárico para a determinación do estado de madureza.

KANÜLÖZÉS: Sebészeti úton történő behatolás valamilyen testüregbe, amelynek célja egy szövetdarab eltávolítása, pl. petefészek-mintáké a peteérés stádiumának megállapításához.

KANYLERING: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus.

KANIULACJA: Penetracja jamy ciała, celem pobrania próbki tkanki (biopsja), np. próbki jajnika w celu określenia stadium dojrzałości samicy.

Was this helpful?
Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde suyun iyileştirildiği ve yeniden kullaldığı büyük kapalı devre sistemin kullanılması alıcı ortamdan sürekli su alnıp tekrar verilmesinden daha iyi bir sistemdir.


CLOSED (-CYCLE) SYSTEM: Largely closed system in an aquaculture facility where water is treated and reused, rather than released into receiving waters and continuously replaced by new water in a flow-through situation.

ΚΛΕΙΣΤΟ (ΚΥΚΛΙΚΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ: Ενα σε μεγάλο βαθμό κλειστο σύστημα σε μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας όπου το νερό καθαρίζεται και ανακυκλώνεται, αντί να χύνεται στο περιβάλλον και να αντικαθίσταται συνεχώς από καινούργιο νερό.

SYSTEME FERMÉ: Système ne réclamant pas dentrée deau; leau est traitée afin de maintenir une bonne qualité et peut être recirculée.

SISTEMA CERRADO: Sistema que no tiene entrada de agua; el agua es tratada con el fin de mantener una buena calidad y puede ser reciclada.

SISTEMA DE CICLO PECHADO: Nunha instalación de acuicultura, sistema en boa medida pechado (que non ten entrada de auga) no que a auga é tratada e reutilizada en lugar de ser descargada en augas receptoras e ser reposta de forma continua con auga nova como cando se trata dun sistema aberto.

ZÁRT (CIKLUSÚ) RENDSZER: Olyan akvakultúra-rendszer, ahol az elfolyóvizet megtisztítják és újra felhasználják. Az átfolyóvizes rendszerektől eltérően az elfolyóvizet nem engedik ki, és nem cserélik folyamatosan.

LUKKET SYSTEM: Stort lukket system i en akvakulturfasilitet der vannet blir behandlet og brukt om igjen, i stedet for å bli sluppet ut og kontinuerlig erstattet av nytt vann i et gjennomstrømningssystem.

SYSTEM/OBIEG ZAMKNIĘTY: W obiektach akwakultury najczęściej system zamknięty, gdzie woda poprodukcyjna jest oczyszczana (uzdatniana) i ponownie używana, zamiast − jak w systemie przepływowym (otwartym) − odprowadzana do odbiornika i bez przerwy zastępowana świeżą wodą.

Was this helpful?
Anatomide arter ve venleri bağlayan çok ince kan damarları.


CAPILLARY: In anatomy:one of the very fine blood vessels linking the arteries and the veins.

ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ: Στην ανατομία: ένα ή περισσότερα λεπτά αιμοφόρα αγγεία τα οποία συνδέουν τις αρτηρίες και τις φλέβες.

CAPILLAIRE: En anatomie : un très fin vaisseau sanguin reliant les artères aux veines

CAPILAR: En anatomía: cualquiera de los vasos extremadamente finos que relacionan las arterias y las venas.

CAPILAR: En anatomía: calquera dos vasos extremadamente finos que relacionan as arterias e as veas.

HAJSZÁLEREK: Az anatómiában: az artériákat és vénákat összekötő nagyon vékony vérerek.

KAPILLAR: De minste blodkar som knytter sammen vener og arterier.

KAPILARA, NACZYNIE KAPILARNE: W anatomii: jedno z bardzo cienkich naczyń krwionośnych łącączych aorty i żyły.

Was this helpful?
Yüzey gerilimi sonucu oluşan sıvının yüzeyinin bir katı ile temasında yükselme veya düşme ile sonuçlanan bir fenomen.


CAPILLARY ACTION: A phenomenon caused by surface tension that results in the surface of a liquid rising or falling in contact with a solid.

ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: Φαινόμενο το οποίο προκαλείται από την επιφανειακή πίεση που προκύπτει στην επιφάνεια ενός υγρού που αυξανεται ή ελαττώνεται σε επαφή με ένα στερεό.

CAPILLARITE: Phénomène provoqué par la tension dune surface entrainant une aspiration ou une absoption dun corps liquide en présence dun corps solide

CAPILARIDAD / ABSORCIÓN CAPILAR: Fenómeno causado por la tensión superficial que aparece en la superficie de un líquido circulante en contacto con un sólido.

CAPILARIDADE / ABSORCIÓN CAPILAR: Fenómeno causado pola tensión superficial que aparece na superficie dun líquido circulante en contacto cun sólido.

HAJSZÁLCSÖVESSÉG: A felületi feszültség által okozott jelenség, amelynek eredményeként egy folyadék felszíne szilárd anyaggal érintkezve emelkedik vagy süllyed.

KAPILLAREFFEKT: Fenomen forårsaket av overflatespenning som gjør at overflaten til en væske stiger eller synker ved kontakt med en fast overflate.

EFEKT KAPILARNY: Zjawisko powodowane przez napięcie powierzchniowe, wywołujące podnoszenie się lub opadanie powierzchni płynu w kontakcie z ciałem stałym.

Was this helpful?
Üst sindirim sistemindeki asidite ve sindirim enzimlerinin faliyeti dolayısıyla kapsüllenen aşılar ağız yoluyla verilebilir. Böylece aşı, rektumda (sindirim kanalının bitimi) maksimum absorpsiyon alanı hedef alabilir.


ENCAPSULATED VACCINES: Encapsulation enables vaccines to be delivered orally by protecting the active components from the action of digestive enzymes and acidity in the foregut. The vaccine can therefore be targeted to an area of maximum absorption in the hindgut.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: Η δημιουργία τέτοιων εμβολίων, επιτρέπει την εισαγωγή τους από το στόμα, προστατεύοντας τις ουσίες που περιέχουν από τη δράση των πεπτικών ενζύμων και την οξύτητα στο πρόσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του εμβολίου στο οπίσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα.

VACCINS ENCAPSULÉS : L’encapsulation des vaccins permet leur administration par voie orale en les protégeant de l’acidité et des enzymes digestives de l’estomac. Ainsi, le vaccin peut être ciblé à une région d’absorption maximale intestinale.

VACUNAS ENCAPSULADAS: Proceso por el cual de encapsulan las vacunas dispensadas oralmente y que permiten proteger los componentes activos de la acción de las enzimas digestivas del estómago. La vacuna puede así absorberse en áreas activas inmunológicamente del estómago posterior, actuando en el punto de máxima absorción.

VACINAS ENCAPSULADAS: A encapsulación permite a administación de vacinas por via oral pola protección dos compoñentes activos da acción das encimas dixestivas e a acidez no tracto dixestivo. A vacina pode así actuar nunha área de máxima absorción na parede intestinal, absorbéndose así en áreas activas inmunolóxicamente do estómago posterior.

KAPSZULÁBA ZÁRT OLTÓANYAG: Az enkapszuláció lehetővé teszi az oltóanyagok szájon át történő alkalmazását, mivel megvédi az aktív komponenseket az emésztőnedvektől és az előbél savas környezetétől. Emiatt a vakcina a legkedvezőbb helyen, az utóbélben szívódhat fel.

INNKAPSLEDE VAKSINER: Innkapsling gjør det mulig å vaksinere oralt ved at de aktive komponentene beskyttes mot fordøyelsesenzymer i fortarmen. Vaksinen kan derfor absorberes av immunologisk aktive områder i baktarmen.

SZCZEPIONKA KAPSUŁKOWANA: Kapsułkowanie pozwala podawanie szczepionki doustnie poprzez chronienie aktywnych składników przed działaniem enzymów trawiennych i kwasowością w przedniej części prajelita. Dlatego szczepionka może być nastawiona na rejon maksymalnego wchłaniania w jelicie grubym.

Was this helpful?
Bir çok hayati metabolik süreçlerden sorumludur. Örneğin depolama ve sindirim sistemi ürünlerinin asimile edilmesi.


LIVER: Organ responsible for many vital metabolic processes, such as the storage and filtration of assimilated products from the digestive tract.

ΗΠΑΡ: Οργανο υπεύθυνο για πολλές ζωτικές μεταβολικές διαδικασίες, όπως η αποθήκευση και διήθηση των αφομοιωμένων προϊόντων από τον πεπτικό αγωγό.

FOIE: Organe responsable de nombreux processus métaboliques vitaux, tels que stockage et filtration de produits assimilés par le tube digestif.

HÍGADO: Órgano responsable de números procesos metabólicos vitales, tales que la almacenamiento y filtración de productos absorbidos por el tubo digestivo.

FÍGADO: Órgano responsable de numerosos procesos metabólicos vitais, como o almacenamento e filtración de produtos absorbidos polo tubo dixestivo.

MÁJ: Sok életfontosságú anyagcserefolyamatért, például az emésztőrendszerből felszívódott tápanyagok szűréséért és raktátozásáért felelős szerv.

LEVER: Organ som er ansvarlig for mange livsviktige metabolske prosesser, som lagring og filtrering av stoffer som blir tatt opp i tarmen.

WĄTROBA: Narząd odpowiedzialny za szereg żywotnych procesów metabolicznych, jak np. magazynowanie i filtracja przyswajanych produktów z przewodu pokarmowego.

Was this helpful?
Hastalıkların yayılmasını önlemek için enfekte olan veya olabilen organizmaların zorunlu ayrımı.


QUARANTINE: Enforced isolation of organisms which are or may have been infected, to prevent transmission of diseases.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ: Αναγκαστική απομόνωση οργανισμών οι οποίοι έχουν (ή πιθανόν έχουν) μολυνθεί, ώστε να προληφθεί η μετάδοση ασθενειών.

QUARANTAINE: Lisolement imposé aux organismes qui sont infectés, ou potentiellement infectés, afin de prévenir la transmission de maladies à dautres organismes ou à lenvironnement.

CUARENTENA: Aislamiento impuesto a organismos infectados, o potencialmente infectados, con el fin de prevenir la transmisión de las enfermedades a otros organismos o al ambiente.

CORENTENA: Illamento imposto a organismos infectados, ou potencialmente infectados, co fin de previr a transmisión das enfermidades a outros organismos ou ao ambiente.

KARANTÉN: Fertőzött vagy fertőzésgyanús szervezetek szándékos elszigetelése a betegség átadásának megakadályozására.

KARANTENE: Patvunget isolering av organismer som er eller kan være infiserte, for å hindre sykdomsspredning.

KWARANTANNA: Wymuszona izolacja organizmów, które są/lub mogą być zakażone, w celu zapobieżenia przeniesieniu chorób.

Was this helpful?
Herhangi bir türün, ilişkili bir organizma (parazit vb.), hastalığı veya türün yayılma ihtimaline önlemek için dizayn edilen sınırlandırılmış veya kapatılmış sistemde tutulması. Türlerin herhangi bir hastalık problemini ortaya çıkarmak için yeterli bir zaman aralığında bir ortamda tutulması gerekir.


QUARANTINED SPECIES: Any species held in a confined or enclosed system designed to prevent any possibility of the release of the species or any of its diseases or any associated organism (e.g. parasites). The species must be held in the environment for a period sufficient to expose any disease problems.

ΕIΔΗ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Κάθε είδος το οποίο κρατείται σε περιορισμένο ή κλειστό σύστημα σχεδιασμένο ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή του ή διάδοση ασθενειών ή παρασίτων τους. Μεταφερόμενα είδη πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση επί επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλωθούν τυχόν ασθένειες από τις οποίες πάσχουν.

ESPECE MISE EN QUARANTAINE: Une espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir de toute possibilité de libération dans lenvironnement de cette espèce, de ces maladies ou dautres organismes qui lui sont associés. La durée de cette isolation est suffisante pour que des problèmes de maladie soient révélés.

ESPECIE EN CUARENTENA: Especie mantenida en reclusión o dentro de un sistema cerrado designado para prevenir toda posibilidad de liberación en el medio ambiente de esta especie, de sus enfermedades o de otros organismos asociados a esta especie. La duración de este aislamiento debe ser suficiente para que los problemas de la enfermedad sean reveladas.

ESPECIE EN CORENTENA: Especie mantida en reclusión ou dentro dun sistema pechado deseñado para previr toda posibilidade de liberación no medio desta especie, das súas enfermidades ou doutros organismos asociados a esta especie (p. ex. parasitos). A duración deste illamento debe ser suficiente para que os problemas da enfermidade sexan reveladas.

KARANTÉNFAJ: Olyan faj, amelyet zárt vagy elszigetelt rendszerben kell tartani, hogy megakadályozzuk a faj megszökését, vagy betegégeinek, illetve a vele együtt élő szervezeteknek (pl. élősködőknek) az elterjedését. A fajt annyi ideig kell ebben a környezetben tartani, amennyi elegendő a betegségekkel kapcsolatos problémák megfigyelésére.

ARTER I KARANTENE: Enhver art som holdes i avgrensede eller lukkede systemer som er konstruert for å hindre at organismen, noen av dens sykdommer eller tilknyttede organismer (f.eks. parasitter) slepper ut i miljøet. Artene må holdes i systemet lenge nok til at eventuelle sykdommer avsløres.

GATUNEK PRZECHODZĄCY KWARANTANNĘ: Gatunek trzymany w zamknięciu lub zaprojektowanym systemie ogrodzeniowym, celem zapobieżenia możliwości jego uwolnienia się lub posiadanej przez niego chorobie, czy związanego z nim organizmu (np. pasożytów). Gatunek musi być trzymany przez dostatecznie długi czas, aby mogły się ujawnić posiadane przez niego choroby.

Was this helpful?
Karbonun kimyasal sembolü.


C: Chemical symbol for carbon.

C: Το χημικό σύμβολο του άνθρακα

C: Symbole chimique du carbone.

C: Símbolo químico del carbón.

C: Símbolo químico do carbono.

C: A szén vegyjele.

C: Kjemisk symbol for karbon.

C: Symbol chemiczny węgla.

Was this helpful?
Karbonun, fotosentez yoluyla karbondioksiti sabitleştirip organik bileşenlerin üretimine de yol açarak, solunum ve çözülme yoluyla atmosfere döndüğü biyokimyasal döngüdür.


CARBON CYCLE: The biogeochemical cycle of carbon, involving the production of organic compounds by fixation of carbon dioxide through photosynthesis, to its return in the atmosphere by respiration and decomposition.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, από την παραγωγή οργανικών ενώσεων με δέσμευση του CΟ2 κατά την φωτοσυνθεση ως την επιστροφή του στον ατμοσφαιρικό αέρα με την αναπνοή και την αποσύνθεση.

CYCLE DU CARBONE: Cycle biogéochimique comprenant la production de composés organiques par intermédiaire de la fixation du gaz carbonique pendant la photosynthèse et le retour du carbone dans latmosphère suite aux processus de respiration et de décomposition.

CICLO DE CARBÓN: Ciclo biogeoquímico que incluye la producción de compuestos orgánicos mediante la fijación del gas carbónico durante la fotosíntesis y el retorno de carbón al atmósfera después de los procesos de respiración y la descomposición.

CICLO DO CARBÓNO: O ciclo bioxeoquímico do carbono, incluíndo a produción de compostos orgánicos por fixación do dióxido de carbono a través da fotosíntese, o cál regresa á atmosfera pola respiración e descomposición.

SZÉNCIKLUS: A szén biogeográfiai körforgása, amely magában foglalja a szerves anyagok termelését a szén-dioxid megkötésével a fotoszintézis során, és a szén-dioxid visszatérését a légkörbe a légzés és a lebomlás folyamatain keresztül.

KARBONSYKLUSEN (KARBONKRETSLOPET): Det biogeokjemiske kretsløpet av karbon, innbefatter produksjonen av organiske sammensetninger gjennom fiksering av karbondioksid i fotosyntesen, til det returnerer i atmosfæren gjennom respirasjon og dekomposisjon (forråtnelse).

CYKL WĘGLOWY: Biochemiczny obieg węgla, związany z produkcją związków organicznych poprzez wiązanie dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy, aż do jego powrotu do atmosfery w procesie oddychania i rozkładu.

Was this helpful?
İçinde harekete geçirilmiş karbon soğurma filtresinin çözünmüş canlıları ortadan kaldırmada kullanıldığı su işleme sürecinde kullanılan bir alettir.


CARBON FILTER: Apparatus used in water treatment in which an adsorption filter of activated carbon is used to remove dissolved organics; cf. activated carbon.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού. Αποτελείται από ένα απορροφητικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, που χρησιμοποιείται για να απομακρύνει διαλυμένα οργανικά υλικά. Πρβλ. Ενεργός άνθρακας.

FILTRE A CHARBON: Filtre contenant du charbon actif au travers duquel est retenu la matière organique de leau à filtrer.

FILTRO DE CARBÓN: Filtro que contiene carbón activo a través del cual es retenida la materia orgánica de l a agua a filtrar.

FILTRO DE CARBÓN: Aparato usado no tratamento da auga no cál un filtro de adsorción de carbón activado é usado para eliminar substancias orgánicas disoltas. Ex. carbón activado.

SZÉNSZŰRŐ: Víztisztításra szolgáló berendezés, amelyben egy aktív szénből álló adszorpciós szűrőt használnak az oldott szerves anyagok eltávolítására; vö. aktív szén.

KULLFILTER: Apparat som brukes ved vannbehandling, der et adsorpsjonsfilter bestående av aktivkull brukes til å fjerne løste organiske stoff. Jfr. aktivkull.

FILTR WĘGLOWY: Urządzenie stosowane w oczyszczaniu wody, w którym jest używany filtr adsorpcyjny z węgla aktywowanego, w celu usunięcia substancji organicznych; porównaj: węgiel aktywowany.

Was this helpful?
Karbonat (CO3=) içeren bir bileşik, radikal, bir tuz veya karbonik asit esteri.


CARBONATE: A compound containing the carbonate (CO3=) radical, a salt or ester of carbonic acid.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΛΑΣ: Ενωση που περιέχει ανθρακική ρίζα (CΟ2), άλας ή εστέρας του καρβονικού οξέος.

CARBONATE: Composé contenant le radical carbonate (CO3), un sel ou un esther dacide carbonique.

CARBONATO: Compuesto que contiene el radical carbonato (CO3=), una sal o éster del ácido carbónico.

CARBONATO: Composto que contén o radical carbonato (CO3=), un sal ou éster do ácido carbónico.

KARBONÁT: Karbonátgyököt (CO3=)tartalmazó vegyület, a szénsav sója vagy észtere.

KARBONAT: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

WĘGLAN: Związek zawierający rodnik węglanowy (CO3=); sól lub ester kwasu węgłowego.

Was this helpful?
Karbon oksidasyonu sonucu, renksiz, kokusuz gaz, Suda yüksek oranda çözünür, 20 ppmin üzerinde balıklar için toksiktir; düşük oksijen seviyesi düşük olduğunda balıklar için toksisitesi artar. (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Bikarbonat sistemi içinde CO2 , bikarbonat ve karbonat göreceli miktarı pHı etkileyecektir. pH8.3 üstünde karbondioksit bulunmaz ve karbonat ise yalnızca bu pHda vuku bulur. Bu yüzde


CARBON DIOXIDE (CO2): A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide does

ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, διττανθρακικών και ανθρακικών ιόντ

GAZ CARBONIQUE (DIOXYDE DE CARBONE) (CO2): Gaz sans couleur ni odeur résultant de loxydation de substances à base de carbone. Très soluble et toxique envers les poissons à des concentrations supérieures à 20 ppm; cette toxicité est aggravée quand la teneur en oxygène est réduite. Produit un acide dans leau (lacide carbonique)((H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Lacide carbonique forme des sels de carbonate et bicarbonate constituant le système bicarbonate. Les

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro y inodoro que resulta de la oxidación de sustancias a base carbono. Muy soluble y tóxico para los peces a concentraciones superiores a 20 ppm; esta toxicidad se agrava cuando el contenido de oxígeno es reducido. Produce un ácido en el agua (el ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). El ácido carbónico forma sales de carbonato y bicarbonato que constituyen el sistema bicarbonato. Las proporcione

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro e inodoro que resulta da oxidación de substancias a base de carbono. Moi soluble e tóxico para os peixes a concentracións superiores a 20 ppm; esta toxicidade agrávase cando o contido de osíxeno é reducido. Produce unha reacción acidificante na auga (o ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). O ácido carbónico forma sales de carbonato e bicarbonato que constitúen o sistema bicarbonato. As propor

SZÉN-DIOXID (CO2): A széntartalmú vegyületek oxidációjakor keletkező színtelen, szagtalan gáz, amely vízben jól oldódik és a halak számára 20 ppm-nél magasabb koncentrációban mérgező. A szén-dioxid a vízzel sav-bázis reakcióba lép (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). A bikarbonát-rendszeren belül a szén-dioxid, a karbonát és a bikarbonát relatív mennyisége a pH-tól függ. A szén-dioxid 8,3-as pH-érték alatt nem fordul elő, a karbonát viszo

KARBONDIOKSID (CO2): Fargeløs, luktfri gass dannet ved oksidasjon av karbonholdige forbindelser, godt løselig i vann, giftig for fisk ved nivåer over 20 ppm. Giftighet for fisk øker ved lavere oksygennivåer. Karbondioksid har en sur reaksjon med vann (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Den relative mengden av karbondioksid, bikarbonat og karbonat innen bikarbonatsystemet er avhengig av pH. Karbondioksid finnes ikke ved pH verdier over 8.3,

DWUTLENEK WĘGLA (CO2): Bezbarwny, bezwonny gaz będący wynikiem utleniania substancji zawierających węgiel, wysoce rozpuszczalny w wodzie, toksyczny dla ryb przy 20 ppm; toksyczność dla ryb wzrasta przy niskich poziomach tlenu. Dwutlenek węgla ma w wodzie odczyn kwaśny (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). W ramach systemu wodorowęglowego względne ilości CO2, wodorowęglanu i węglanu będą zależały od pH. Dwutlenek węgla nie występuje

Was this helpful?
Genel formülü Cx(H2O)y olan bileşik örn. şeker, nişasta ve selüloz. Karbonhidratlar tüm canlıların enerji metabolizmasında önemli bir rol oynar.


CARBOHYDRATE: Compound of general formula Cx(H2O)y e.g. sugars, starches and celluloses. Carbohydrates play an essential part in the energy metabolism of all organisms.

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ: Συστατικό με τη γενική χημική δομή Cx(H2O)y π.χ. σάκχαρα, άμυλο και κυτταρίνη. Οι υδατάνθρακες παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολική ενέργεια όλων των οργανισμών.

GLUCIDE (HYDRATE DE CARBONE): Composé chimique de formule générale Cx(H2O)y ; par exemple, sucres, amidon et celluloses. Les hydrates de carbone jouent un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique de tous les organismes.

HIDRATO DE CARBONO: Compuestos con la fórmula general Cx(H2O), por ejemplo, los azúcares sencillos o de cadena larga como el almidón o la celulosa... Los hidratos de carbono constituyen parte esencial en el metabolismo energético de todos los organismos.

HIDRATO DE CARBONO: Compostos coa fórmula xeral Cx(H2O), por exemplo, os azucres sinxelos ou de cadea longa como o amidón ou a celulosa. Os hidratos de carbono constitúen parte esencial no metabolismo enerxético de todos os organismos.

SZÉNHIDRÁT: Cx(H2O)y általános képletű vegyület pl. cukrok, keményítő és cellulóz. A szénhidrátok létfontosságú szerepet játszanak minden élőlény energia-anyagcseréjében.

KARBOHYDRAT: Forbindelse med generell formel Cx(H2O)y, f.eks. sukker, stivelse og cellulose. Karbohydrater spiller en viktig rolle i energimetabolismen hos alle organismer.

WĘGLOWODAN: Związek chemiczny o ogólnym wzorze Cx(H2O)y, np. cukier, skrobia czy celuloza. Węglowodany odgrywają zasadniczą rolę w przemianach energetycznych wszystkich organizmów.

Was this helpful?
Bu pigmentler birçok krustasenin endokutikilinde birikir ve diğer diğer predatörlere geçer.


CAROTENOIDS: These pigment molecules are deposited in the endocuticle of many crustaceans and are passed on to their predators.

ΚΑΡΟΤΙΝΟΕΙΔΗ: Χρωστικά μόρια που εναποτίθενται στην κερατοειδή στιβάδα πολλών καρκινοειδών, βλ. ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ, ΚΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ

CAROTENOIDES: Pigments de couleur rouge ou jaune, que lon trouve par exemple dans lendocuticule des écrevisses deau douce.

CAROTENOIDES: Pigmentos de color rojo o amarillo, que por ejemplo se en encuentra en el endocuticule de los cangrejos de agua dulce.

CAROTENOIDES: Estas moléculas pigmentarias deposítanse na endocutícula da maioría dos crustáceos e transfírense aos seus depredadores.

KAROTINOIDOK: Ezek a pigmentmolekulák sok rákfaj belső kutikulájában halmozódnak fel, és átkerülnek a velük táplálkozó halak szervezetébe.

KAROTENOIDER: Pigmentmolekyler som finnes i skallet til mange krepsdyr. Blir overført videre til dyr som beiter på krepsdyr.

KAROTENOIDY: Cząsteczki tych barwników są odkładane w nabłonku wewnętrznym wielu skorupiaków i przekazywane ich drapieżcom; porównaj: astaksantyna, kantaksantyna.

Was this helpful?
Natantia subordosunun dekapod kabukluları, yaygın olarak Penaeus spp. dir. Geleneksel olarak karidesler ve deniz tekeleri için kullanılan terim dünyanın farklı bölgelerindeki farklı türler için değiştirilerek kullanılır. FAO sözleşmesi deniz ve tuzlu su türlerini karides ve tatlı su formlarını da deniz tekesi olarak isimlendirir.


SHRIMP: Decapod crustaceans of the suborder Natantia, commonly the Penaeus spp. Traditionally the terms for shrimp and prawn are interchangeably used of different species in different parts of the world. The FAO convention is to call marine and brackish water forms shrimps, and fresh water forms prawns.

ΓΑΡIΔΑ: Δεκάποδο καρκινοειδές της υποτάξης Κολυμβητικά (Natantia), συνήθως του γένους Penaeus. Παραδοσιακά οι όροι γαρίδα και καραβίδα χρησιμοποιούνται εναλλάξ γιά διάφορα είδη σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την σύμβαση του FAO οι μορφές που ζούν στην θάλασσα και τα υφάλμυρα νερά καλούνται γαρίδες (shrimps) ενώ εκείνες του γλυκού νερού καραβίδες (prawns).

CREVETTES: Crustacé décapode appartenant au sous-ordre des Natantia; souvent des espèces de Penaeus. Deux termes anglo-saxons sont utilisés afin de décrire les crevettes; "shrimp" et "prawn". Les deux termes sont couramment employés de façon interchangeable, mais la convention de la FAO est de réserver le terme "shrimp" pour les crevettes marines et deau douce et le terme "prawn" pour les espèces dulçaquicoles.

CAMARÓN: Crustáceo decápodo que pertenece al suborden de Natantia; a menudo especies de Penaeus. Dos términos anglosajonos son utilizados con el fin de describir los camarones; “shrimp” y “prawn”. Los dos términos son normalmente utilizados de manera intercambiable, pero la convención de la FAO se reserva el termino “shrimp” para los camarones marinos y de agua salobre y el término “prawn” para las especies de agua dulce.

LAGOSTINO OU GAMBA (GL) / CAMARÓN (SUDAMÉRICA): Crustáceo decápodo que pertence á suborde de Natantia; a miúdo especies de Penaeus. Tradicionalmente úsanse dous termos anglosaxons co fin de describir os lagostinos; "shrimp" e "prawn", "lagostino e "camarón". Os dous termos son normalmente utilizados de indistinta forma para diferentes especies en diferentes partes do mundo. A convención da FAO resérvase o termo "shrimp" para os lagostinos mariños e de auga salobre e o termo "prawn" para as especies de camaróns de auga doce.

GARNÉLA: A Natantia alrendbe tartozó tízlábú rákok, általában a Penaeus nemzetség fajai. A "garnélarák" és a "királyrák" megnevezéseket hagyományosan megkülönböztetés nélkül használják. A FAO meghatározása szerint a tengerben és kevert vízben élő fajokat garnélarákoknak, az édesvízi fajokat királyrákoknak nevezzük.

SHRIMP(PENAEUS spp): Tifotet krepsdyr, vanligvis Penaeus spp. Tradisjonelt brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” (på engelsk) på forskjellig måte ulike plasser i verden. FAO definisjon: Marine og brakkvannsarter kalles ”shrimps”, og ferskvannsarter kalles ”prawns”.

KREWETKA: Skorupiaki dziesięcionogie z podrzędu Natantia, zazwyczaj z rodzaju Penaeus spp. Tradycyjnie terminu krewetka (shrimp) i krewetka (prawn) są używane zamiennie w stosunku do różnych gatunków w różnych częściach kuli ziemskiej. Konwencja FAO wymaga nazywania morskich i słonowodnych gatunków krewetek "shrimps” a słodkowodnych "prawns”.

Was this helpful?
İri karides (prawn) ve karides (shrimp) terimleri birbirinden ayırt edilmeksizin kullanılır, fakat ticari olarak İri karides (prawn) daha büyük bireyler için kullanılır. Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae ve Palaemonidae ailelerinin bireylerinin tanımlanmasında ortak isimleri olarak kullanılır. Örneğin Pandalidae ailesinden Pandalus borealis (derinsu karidesi veya pembe karides) , Penaeidae ailesinden Penaeus monodon (dev kaplan karidesi), Penaeus japonicus (Kuruma karidesi), Palaemonidae a


PRAWN: The term "prawn" and "shrimp" are used indiscriminately, but commercially, "prawn" is often used in reference to the larger species or individuals (though the term "shrimp" is used as frequently). Species identified by these common names include members of the families Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae and Palaemonidae. Examples are Pandalus borealis (called deep water prawn or pink shrimp) from Pandalidae; Penaeus monodon (giant tiger prawn), Penaeus japonicus (Kuruma prawn), (crystal shrimp)

ΚΑΡΑΒΙΔΑ: Ο όρος καραβίδα και γαρίδα συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. Στην αγορά η καραβίδα αναφέρεται σε μεγαλύτερα είδη ή άτομα μολονότι η ονομασία γαρίδα χρησιμοποιείται επίσης. Στις καραβίδες συγκαταλέγονται τα είδη των οικογενειών Pandalidae, Penaeidae και Palaemonidae. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα είδη Pandalus borealis (γαρίδα της αρκτικής) από τα Pandalidae, Penaeus monodon (γάμπαρη τίγρης), Penaeus japonicus (γαρίδα της Ιαπωνίας), Penaeus brevirostris (κρυσταλλογαρίδα) από τα Penaeida

CREVETTE: Nom commun et peu spécifique décrivant un certain nombre de crustacés. Crevette traduit deux termes anglo-saxones "prawn" et "shrimp" qui sont souvent utilisés lun pour lautre, mais commercialement "prawn" désigne les espèces ou individus plus grands, particulièrement les Pandalidae, Penaeidae,Crangonidae et Palaemonidae. Exemples: Pandalus borealis (Pandalidae); Penaeus monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaeidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crangonidae).

CAMARÓN (LANGOSTINO): Nombre común y poco específico que describe cierto número de crustáceos. “gamba” es a menudo utilizado como referencia a un gran número de especies o individuales como “prawn” y “shrimp”, pero comercialmente “prawn” se refiere a las especies o individuos más grandes, particularmente las Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae y Palaeminidae. Por ejmplo: Pandalus borealis (Pandalidae); P. monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crang

CAMARÓN (LAGOSTINO): Tanto "prawn" como "shrimp" son nomes comúns e pouco específicos que describen certo número de crustáceos, pero comercialmente, "prawn" refírese ás especies ou individuos máis grandes (aínda que tamén adoita empregarse frecuentemente o termo "shrimp"). As especies identificadas con estes nomes comúns están nas familias Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae e Palaemonidae. Por exemplo: Pandalus borealis (camarón boreal) (Pandalidae); Penaeus monodon (lagostino jumbo ou lagostino tigre xigante), Mars

KIRÁLYRÁK: A "királyrák" és "garnélarák" megnevezést általában megkülönböztetés nélkül használják, a kereskedelemben viszont a "királyrák" gyakran nagyobb méretű fajokra vagy egyedekre utal (habár a "garnélarák" megnevezést is gyakran használják). Az így nevezett fajok a Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae és Palaemonidae családokba tartoznak, például a Pandalus borealis (mélyvízi királyrák vagy rózsaszín garnéla) a Pandalidae családból, a Penaeus monodon (óriás tigrisrák), a Penaeus japonicus (Kuruma

REKE: På engelsk brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” om reker. ”Prawn” brukes om de største artene eller individene. Ulike rekefamilier er Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae og Palaemonidae. Eksempler på arter er Pandalus borealis (dypvannsreke, fam. Pandalidae), P. monodon (svart tigerreke, fam. Penaeidae), P. japonicus (kurumareke, fam. Penaeidae), P. brevirostris (krystallreke, fam. Penaeidae), Macrobrachium rosenbergii (stor ferskvannsreke, fam. Palaemonidae) og Crangon crangon (vanlig reke, f

KREWETKA: Określenia "prawn” (krewetka) i "shrimp” (krewetka) są używane bez zastanowienia, ale handlowo "prawn” jest często używana w odniesieniu do gatunków lub osobników większych (chociaż określenie "shrimp” jest używane tak samo często). Gatunki utożsamiane z tym powszechnym określeniem (tzn. "prawn") obejmują ją przedstawicieli rodzin: Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae i Palaemonidae. Przykładami są: Pandalus borealis (nazywana krewetką głębokowodną lub krewetką różową) z Pandalidae; Penaeus monodo

Was this helpful?
Bir organizmanın vücut planının bir parçasını ifade etmek için kullanılan anatomik terim, posterior olarak ifade edilen karşı uç; bu uçlar sırasıyla ağız ve anüse taşıma yapar. Bu uçlar arasındaki eksene gelince, vücut planı sırt, karın ve yan bölgeler olmak üzere bölümlere ayrılır. Omurgalı hayvanlarda omurga ve sinir kordonu sırt bölgesindedir. Bununla birlikte, omurgasız hayvanlarda sinir kordonu karın bölgesindedir. Balıklarda anatomik uyum bölgeleri oldukça belirgindir.


VENTRAL: Anatomical term used to describe part of the body plan of an organism, the opposite pole being termed dorsal.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται νωτιαίος.

VENTRAL: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé dorsal. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci nest

VENTRAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado dorsal.

VENTRAL: Termo anatómico que describe un polo do corpo dun organismo, o polo oposto é chamado dorsal.

VENTRÁLIS: Egy szervezet testi irányultságának leírására használt anatómiai fogalom, az ellenkező pólust dorzálisnak nevezzük.

VENTRAL: Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orienteringen av de forskjellige regionene ganske tydelig, men hos noen evertebrater

BRZUSZNY: Termin anatomiczny stosowany do opisania części układu ciała organizmu; przeciwległy biegun do przedniego bywa określany jako tylny, a bieguny zawierające odpowiednio otwory gębowy i odbytowy. Pod względem położenia osi między biegunami układ ciała może być podzielony na rejony: grzbietowy, brzuszny i boczne. U kręgowców, kręgosłup i pień nerwowy znajdują się w rejonie grzbietowym. Jednakże u bezkręgowców pień nerwowy jest położony w rejonie brzusznym. Położenie anatomicznych rejonów u ryb jest

Was this helpful?
Karın boşluğu ve karaciğeri, dalak, bağırsak ve diğer organları saran, çok ince zar.


PERITONEUM: The double serous membrane lining the abdominal cavity and surrounding the liver, spleen, most of the gut, and other viscera.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ: Διπλή ορογόνος μεμβράνη η οποία επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και περιβάλλει το ήπαρ, τον σπλήνα, το μεγαλύτερο μέρος των εντέρων και τα άλλα σπλάχνα.

PERITOINE: Membrane séreuse double tapissant la cavité abdominale et recouvrant le foie, la rate, la plupart du tractus digestif, ainsi que les autres viscères.

PERITONEO: Doble membrana serosa que cubre la cavidad abdominal, rodea el hígado, el bazo y la mayor parte de tubo digestivo, así como las otras vísceras.

PERITONEO: Dobre membrana serosa que cobre a cavidade abdominal, rodea o fígado, o bazo e a maior parte de tubo dixestivo, así como as outras vísceras.

HASHÁRTYA: A hasüreget borító és a májat, a lépet, a bélrendszer nagyobb részét és más zsigeri szerveket körülvevő kettős savós hártya.

PERITONEUM (BUKHINNE): Dobbeltmembranen som omslutter bukhulen.

OTRZEWNA: Podwójna błona surowicza wyścielająca jamę brzuszną i otaczającą wątrobę, śledzionę, większość jelita i inne wnętrzności.

Was this helpful?
Aynı su ortamında yaşayan farklı boy, yaş ya da türde olan balıkların oranı


MIXED CULTURE: The rearing of fish of different age and size, or species, in the same water body.

ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή ψαριών διαφορετικής ηλικίας και μεγέθους ή διαφορετικών ειδών στο ίδιο υδατικό σύστημα.

CULTURE MIXTE: Lélevage de poissons de tailles différentes, dâges différents ou despèces différentes dans le même volume deau.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peces de tallas diferentes, de edades diferentes o de especies diferentes en el mismo volumen de agua.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peixes de diferente idade, tamaño ou especie, nun mesmo volume de auga ou recipiente de cultivo.

KEVERT KULTÚRA: Különböző korú, méretű vagy fajú halak tartása ugyanabban a víztérben.

BLANDINGSKULTUR: Oppdrett av fisk av forskjellige aldre og storrelser, eller forskjellige arter, i samme vannmasse.

CHÓW MIESZANY: Chów ryb różnego wieku i wielkości, bądź gatunków w tym samym zbiorniku wodnym.

Was this helpful?
Yılan balıklarının bir viral hastalığı; genellikle lezyon alt çene ya da üst çenede görülür ama ayrıca yüzgeçlerde ve deride de bulunabilir.


CAULIFLOWER DISEASE: A viral disease of eel; the lesion usually appears on the mandible or maxilla but may also be found on fins and skin.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΒΡΑΣΗΣ ή ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠIΔIΟΥ: Ασθένεια του χελιού που προκαλείται από ιό. Η μόλυνση εμφανίζεται στην άνω και κάτω σιαγώνα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί επίσης στα πτερύγια ή στο δέρμα.

CHOUX FLEUR (MALADIE DU): Maladie virale des anguilles; les lésions se situent souvent sur les machoires, mais apparaissent également sur la peau et les nageoires.

COLIFLOR (ENFERMEDAD DE): Enfermedad viral de anguilas; las lesiones se encuentran a menudo en las mandíbulas, pero aparecen también en la piel y las aletas.

ENFERMIDADE DA COLIFLOR: Enfermidade viral de anguías; as lesións atópanse a miúdo nas mandíbulas, pero tamén pode aparecer na pel e as aletas.

KARFIOLBETEGSÉG: Angolnák vírusos megbetegedése; a sebek általában az állkapcson jelennek meg, de megfigyelhetők a bőrön vagy az úszókon is.

BLOMKÅLSYKE (VORTESYKE): Virussykdom på laksefisk og ål. Hos ål opptrer blomkålsyke helst i munn- og kjeveparti, men kan og forekomme på finner og huden.

CHOROBA KALAFIOROWA: Choroba wirusowa węgorza; zmiany chorobowe pojawiają się na żuchwie lub szczęce, ale mogą także występować na płetwach i skórze.

Was this helpful?
Etken Iridovirus grubu olup, lymphocystis virüsü tarafından sebep olan, deniz ve tatlısu balıklarını etkileyen deri ve yüzgeçlerde görülen viral bir hastalıktır. Doğal ve kültür balıkları arasında nadiren kayıplara sebep olur. Onun ana etkisi potansiyel bir yiyecek balığını estetik olarak kesinlikle bozar. Bilinen hiçbir etkili kontrol kontrol metodu yoktur.


LYMPHOCYSTIS: A viral disease of the skin and fins, affecting freshwater and marine fish, caused by the lymphocystis virus of the Iridovirus group. It seldom causes losses among wild and cultured fishes. Its main effect is to make a potential food fish aesthetically unappealing. There are no known effective control methods.

ΛΕΜΦΟΚΥΣΤΙΣ: Χρόνια ιογενής ασθένεια του δέρματος και των πτερυγίων, που προσβάλλει ψάρια της θάλασσας και του γλυκού νερού και οφείλεται τον ιό της λεμφοκύστης της ομάδας των Ιριδοϊών. Σπανίως προκαλεί απώλειες μεταξύ των αγρίων και καλλιεργούμενων ψαριών. Η κύρια επίπτωσή της είναι ότι δίνει αντιαισθητική όψη σε ψάρια που κανονικά είναι εδώδιμα. Δεν υπάρχουν γνωστές αποτελεσματικές μέθοδοι για την αντιμετώπισή της.

LYMPHOCYSTITE: Maladie virale chronique de la peau et des nageoires des poissons deau douce et marins qui provoque rarement des pertes parmi les poissons sauvages ou en élevage. Son effet principal est de donner une apparence peu attrayante aux poissons consommables. Il nexiste pas de méthodes de lutte efficace contre cette maladie, provoquée par le virus lymphocystique du groupe des Iridovirus.

LINFOCÍSTIS: Enfermedad viral crónica de la piel y de las aletas de peses de agua dulce y marinos entre que provoca rara vez pérdidas en peses salvajes o en ganadería. Su efecto principal es dar una apariencia poco atractiva de peses comestibles. No existen métodos de lucha eficaz contra esta enfermedad, provocada por el virus linfocístico del grupo de Iridovirus.

LINFOCISTE: Enfermidade viral crónica da pel e das aletas que afecta a peixes de auga doce e mariños, causado polo virus linfocístico do grupo dos iridovirus. Rara vez causa perdas en peixes salvaxes e cultivados. O seu principal efecto consiste en facer que os peixes teñan unha aparencia desagradable para o consumo. Non hai ningún métodos de control coñecido eficaz.

LYMPHOCYSTIS: Az Iridovirus csoportba tartozó lymphocystis vírus által okozott bőr- és úszóbetegség, amely egyaránt fertőzi az édes- és sósvízi halakat. Csak ritkán okoz elhullást a vadon élő és tenyésztett halak között. Főleg azzal okoz kárt, hogy a hal küllemét visszataszítóvá teszi. Nincs ismert kezelési vagy megelőzési módja.

LYMFOCYSTISSYKE: Virusinfeksjon på hud og finner på både fersk- og saltvannsfisk, forårsaket av et iridovirus. Gir sjelden tap blant vill eller oppdrettet fisk. Hovedeffekten til viruset er at fisken blir styggere å se til, noe som gjør den mindre verdifull. Det finnes ingen effektive kontrollmetoder.

LIMFOCYSTOZA: Choroba wirusowa skóry i płetw, atakuje ryby słodkowodne i morskie; spowodowana przez wirusa z rodziny Iridoviridae. Rzadko powoduje straty wśród dzikich i hodowanych ryb. Jej mankamentem jest fakt, że potencjalne ryby konsumpcyjne stają się z wyglądu nieestetyczne. Nie są znane skuteczne metody jej zwalczania.

Was this helpful?
Hayvan dokularıyla beslenen.


CARNIVOROUS: Feeding on animal tissues.

ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

CARNIVORE: Qui se nourrit de chair animale.

CARNÍVORO: Que se alimenta de tejidos animales

CARNÍVORO: Que se alimenta de tecidos animais

RAGADOZÓ: Állati szövetekkel táplálkozó.

KARNIVOR (KJØTTETENDE): Spiser animalsk vev.

MIĘSOŻERN/Y/A/E: Żywiąc/y/a/e się tkankami zwierzęcymi.

Was this helpful?
Kırmızı yosunlardan elde edilen bir öz, başlıca gıdalarda, ilaçlarda, kozmatikte ve endüstriyel sıvılarda erteleyici ajan ya da bağlayıcı, içeceklerde berraklaştırma ajanı ve dondurulmuş ürünlerde kristal gelişim kontrol ajanı olarak kullanılır.


CARRAGEENIN: An extract from red seaweeds used chiefly as a suspending agent or binder in foods, pharmaceuticals, cosmetics and industrial liquids; as a clarifying agent for beverages and as an agent to control crystal growth in frozen confections.

ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ: Εκχύλισμα φύκους που χρησιμοποιείται κυρίως ως συνδετικός παράγων ή δέτης τροφών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και βιομηχανικών υγρών. Χρησιμοποιείται ως διαυγαστικός παράγων που ελέγχει την κρυσταλλική αύξηση κατεψυγμένων γλυκισμάτων.

CARRAGEENIN: Extrait dalgues utilisé en qualité de liant et dagent de suspension dans les aliments, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les liquides industriels; utilisé également comme un agent clarifiant dans les boissons et afin de contrôler la cristallisation dans les produits congelés.

CARRAGENINA: Extracto de algas que se utiliza en calidad de alianza (ligante) y como agente de suspensión en los alimentos, los productos farmacéuticos, los cosméticos y los líquidos industriales; utilizado generalmente como agente clarificador de las bebidas con el fin de controlar la cristalización de los productos congelados.

CARRAXENINA: Extracto obtido a partir de algas vermellas (rodofíceas) que se utiliza como espesante e en calidade de ligante nos alimentos, produtos farmacéuticos, cosméticos e en líquidos industriais; utilízase tamén como axente clarificador de bebidas e co fin de controlar a aparición de cristais en produtos conxelados.

CARRAGEENIN: Vörösmoszatokból készített kivonat, amelye főleg kötőanyagként használnak élelmiszerekben, gyógyszerekben, kozmetikumokban és ipari folyadékokban; derítőanyagként italokban és a kristálynövekedés szabályozására a fagyasztott édességekben.

KARRAGENAN: Ekstrakt fra rødalger hovedsakelig brukt som bindemiddel i mat, legemidler, kosmetikk og væsker brukt i industri (klarningsmiddel i drikkevarer og for å hindre krystalldannelse i frossent syltetøy, frysepulver).

KARRAGENINA: Ekstrakt z krasnorostów używany głównie jako środek do sporządzania zawiesin lub substancja wiążąca w żywności, farmaceutykach, kosmetykach i cieczach przemysłowych; jako środek klarujący w napojach i kontrolujący wzrost kryształków w preparatach mrożonych.

Was this helpful?
Epitelial hücrelerden türeyen kötü huylu tümör.


CARCINOMA: A malignant tumour derived from epithelial cells.

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: Κακοήθης όγκος προερχόμενος από επιθηλιακά κύτταρα.

CARCINOME: Tumeur maligne dérivée de cellules epithéliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado de las células epiteliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado das células epiteliais.

KARCINÓMA: Az epiteliális (kültakaró-) sejtekből eredő rosszindulatú daganat.

KARCINOM: Ondartet svulst avledet fra epitelceller.

RAK (choroba): Guz złośliwy pochodzący z komórek nabłonkowych.

Was this helpful?
Belirli bir türün tipik gövde hücresindeki ( sayı, büyüklük, yapı ) kromozom topluluklarının nitelikleridir.


KARYOTYPE: The characteristics of a set of chromosomes (number, size, shape) of a typical somatic cell of a given species, individual or cell strain.

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ: Τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου χρωμοσωμάτων (αριθμός, μέγεθος σχήμα) σε ένα σύνηθες σωματικό κύτταρο ενός δεδομένου είδους, ατόμου ή στελέχους κυττάρων.

CARYOTYPE: La caractérisation des chromosomes (nombre, tailles, formes) dune cellule somatique typique dune espèce, individu ou souche cellulaire.

CARIOTIPO: La caracterización de cromosomas (número, tallas, formas) de una célula somática típica de una especie, individuo o cepa celular.

CARIOTIPO: As características dunha serie de cromomas (número, talles, formas) dunha célula somática típica dunha especie dada, individuo ou cepa celular.

KARIOTÍPUS: Egy adott faj, egyed vagy sejtvonal tipikus testi sejtjeiben megtalálaható kromoszómakészlet jellemzői (szám, méret, alak).

KARYOTYPE: Egenskapene til en samling kromosomer (antall, størrelse, form) i en typisk somatisk celle fra en gitt art, individ eller cellelinje.

KARIOTYP: Cechy gametycznego zespołu chromosomów (liczba, wielkość, kształt) typowej komórki somatycznej danego gatunku, osobnika lub szczepu komórki.

Was this helpful?
Kas dokusundan oluşan bir organdır. Kas dokusu kasılma yeteneği sayesinde karakterize edilir böylece hareket üretilir. Kas iki ana gruba ayrılır: çizgili ve düz. Çizgili kas isteğe bağlı kasılma yeteneğine sahiptir; Kalp haricindeki tüm istemsiz kaslar düz kastır.


MUSCLE: An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.

ΜΥΣ: Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.

MUSCLE: Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.

MÚSCULO: Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.

MÚSCULO: Órgano composto de tecidos musculares. O tecido muscular caracterízase pola súa capacidade de contraerse para producir movemento. Os músculos divídense en dous grupos principais: músculos estriados e músculos lisos. O músculo estriado é capaz de contraerse voluntariamente; todos os músculos con contracción involuntaria, agás o corazón, son músculos lisos.

IZOM: Izomszövetből álló szerv. Az izomszövet jellegzetessége, hogy össze tud húzódni, ezáltal mozgást tud előidézni. Az izmok két nagy csoportba sorolhatók: harántcsíkolt ill. simaizmok. A harántcsíkolt izmok akaratlagos összehúzódásra képesek. Az összes akarattól független működésű izom (a szívizom kivételével) simaizom.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

MIĘSIEŃ: Narząd składający się z tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa charakteryzująca się zdolnością kurczenia, skutkiem czego następuje ruch. Mięśnie dzielą się na dwie zasadnicze grupy: prążkowane i gładkie. Mięsień prążkowany jest zdolny do skurczów zależnych od woli; wszystkie niezależne od woli, oprócz serca, są nazywane mięśniami gładkimi.

Was this helpful?
Bir kas maddesinin içinde: Çoğunlukla kas tabakalarının arasında bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı


INTRAMUSCULAR: Within the substance of a muscle: often used to describe the administration of a substance between the muscle layers.

ΕΝΔΟΜΥΪΚΟΣ: Εντός της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με την ένεση μιάς ουσίας μεταξύ των στρωμάτων του μυός.

INTRAMUSCULAIRE: Dans lépaisseur du muscle. Se dit de ladministration dune substance dans la masse dun muscle.

INTRAMUSCULAR: Dentro del músculo. Dícese de la administración de una sustancia en la masa muscular.

INTRAMUSCULAR: Dentro do músculo. Dise da administración dunha substancia dentro das capas musculares.

INTRAMUSZKULÁRIS: Az izmok állományán belüli; valamilyen anyag bejuttatása az izomrétegek közé.

INTRAMUSKULÆR: Inni muskelmassen. Brukes ofte for å beskrive injeksjon av en substans mellom muskellagene.

WEWNĄTRZMIĘŚNIOWY/DOMIĘŚNIOWY: Wewnątrz substancji mięśnia: często używane przy opisie podawania substancji między warstwy mięśni.

Was this helpful?
Bir organizmanın tüm kaslarıyla ilişkili olarak kullanılan ortak bir kavramdır.


MUSCULATURE: Collective term relating to all the muscles of an organism.

ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Συλλογικός όρος σχετιζόμενος με όλους τους μύες ενός οργανισμού.

MUSCULATURE: Terme global appliqué à lensemble des muscles dun organisme.

MUSCULATURA: Término global aplicado al conjunto de músculos de un organismo.

MUSCULATURA: Termo global aplicado ao conxunto de músculos dun organismo.

IZOMZAT: Egy szervezetben található összes izmot jelentő fogalom.

MUSKLATUR: Samlebetegnelse for alle musklene i en organisme.

UMIĘŚNIENIE (muskulatura): Wspólny termin odnoszący się do wszystkich mięśni organizmu.

Was this helpful?
Katmanlı bir şelale: sıklıkla havalandırmada ve akuatik ünitelere zehirli gazdan arınmış su sağlamada kullanılır.


CASCADE: A tiered waterfall: often used in aeration and degassing of water to be supplied to aquaculture units.

ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ: Κλιμακωτή υδατόπτωση, συχνά χρησιμοποιούμενη για αερισμό του νερού που παρέχεται σε υδατοκαλλιεργητικές μονάδες.

CASCADE: Succession de chutes deau; servant à laération ou au dégazage de leau distribuée aux bassins daquaculture.

CASCADA: Sucesión de caídas de agua, que sirven para la aeración o al (desgasear) el agua distribuida a las balsas de acuicultura.

FERVENZA: Caída de auga en forma de fervenza: a miúdo utilizada para a aireación e a desgasificación da auga en instalacións de acuicultura.

KASZKÁD: Lépcsős vízesés: általában az akvakultúra-rendszerek vizének levegőztetésére vagy gázmentesítésére használják.

KASKADELUFTER (DRYPPELUFTER): Lufter bestående av flere perforerte plater hvor vann sildrer igjennom fra topp til bunn. Brukes for avgassing og lufting av vann som skal føres inn i oppdrettsenheter.

KASKADA: Stopniowany wodospad: często używany w napowietrzaniu i odgazowywaniu wody; bywa stosowany w urządzeniach w akwakulturze.

Was this helpful?
Kimyasalların büyüme, aktivite veya sıcaklık için enerji üretmek için küçük moleküllere bölünmesi işlemi.


CATABOLISM: The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Διαδικασία με την οποία οι χημικές ενώσεις διασπώνται και παράγουν μικρότερα μόρια που δίνουν ενέργεια για την αύξηση, τη θερμότητα, ή τη δραστηριότητα.

CATABOLISME: Processus par lequel les substances chimiques complexes sont transformées en molécules plus simples, libérant de lénergie utilisée pour la croissance, lactivité ou la chaleur.

CATABOLISMO: Proceso por el cual las sustancias químicas se descomponen en moléculas de menor tamaño proporcionando energía disponible para el crecimiento, para la actividad de los organismos o es liberada en forma de calor...

CATABOLISMO: Proceso polo cal as substancias químicas se descompoñen en moléculas de menor tamaño proporcionando enerxía dispoñible para o crecemento, para a actividade dos organismos ou é liberada en forma de calor.

LEBONTÓ ANYAGCSERE: Folyamat, amelynek során a vegyületek kisebb molekulákká bomlanak le, miközben a növekedéshez vagy tevékenységhez felhasználható, vagy hő formájában távozó energia szabadul fel.

KATABOLISME: Prosessen der næringsstoff brytes ned til mindre molekyler for å gi energi til vekst, bevegelse eller varme. Jfr. anabolisme, metabolisme.

KATABOLIZM: Proces, w którym złożone związki chemiczne rozkładane są na mniejsze cząsteczki, wyzwalający energię wykorzystywaną na wzrost, aktywność życiową lub wytworzenie ciepła.

Was this helpful?
Kendisi kimyasal değişim geçirmeden kimyasal reaksiyon hızını arttıran madde.


CATALYST: A substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any chemical change.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ: Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

CATALYSEUR: Corps qui augmente la vitesse dune réaction chimique et qui se retrouve inchangé à la fin du processus.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin que ella misma sufra ningún cambio químico.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta a velocidade dunha reacción química sen que ela mesma sufra ningún cambio químico.

KATALIZÁTOR: Olyan anyag, amely fokozza egy kémiai reakció sebességét, miközben maga kémiailag nem változik.

KATALYSATOR: Forbindelse som øker hastigheten av en kjemisk reaksjon, men som selv ikke tar del i reaksjonen.

KATALIZATOR: Substancja, która przyspiesza prędkość reakcji chemicznej, lecz sama nie ulega zmianie.

Was this helpful?
Kristal lens veya kapsülün kısmen veya tamamen opaklaşması


CATARACT: Partial or complete opacity of the crystalline lens or its capsule.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ: Μερική ή πλήρης αδιαφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού ή της κάψας του.

CATARACTE: Opacité totale ou partielle du cristallin ou de ses membranes.

CATARATA: Opacidad total o parcial del cristalino o de sus membranas.

CATARATA: Opacidade total ou parcial da lente do cristalino ou das súas membranas.

HÁLYOG: A szemlencse vagy a szaruhártya részleges vagy teljes átlátszatlansága.

KATARAKT: Delvis eller fullstendig blakking av linsen.

ZAĆMA/KATARAKTA: Częściowe lub całkowite zmętnienie białka soczewki bądź jej torebki.

Was this helpful?
Hipoksiya gibi ani stres etkilerinde, balığın kromafin dokularından genel dolaşım sistemine salgılanan hormon. Taşınan oksijen seviyesini artırmak için dalaktan ilave kırmızı kan hücrelerinin salınımını etkiler. Hiperglisemic ve lipolitik fonksiyonununa ; adrenalin, noradrenalin ve dopamine sahiptir


CATECHOLAMINE: Hormone released into the general circulatory system of fish from the chromaffin tissue as an immediate response to stress such as hypoxia. Its effects include the release of additional red blood cells from the spleen to enhance oxygen transport. It has both a hyperglaecaemic and lypolytic function; cf. adrenaline, noradrelanine and dopamine.

ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΗ: Ορμόνη η οποία απελευθερώνεται στο κυκλοφορικό σύστημα του ψαριού από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.) ως άμεση αντίδραση σε κατάσταση στρες όπως είναι για παράδειγμα η υποξία. Αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής είναι η άμεση παραγωγή και απελευθέρωση ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια προσπάθεια αύξησης της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου. Έχει επίσης υπεργλυκαιμική καθώς και λιπολυτική δράση (συγκρ. αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη).

CATECHOLAMINE: Hormone secrétée dans la circulation des poissons, à partir du tissu chromaffin, en réponse immédiate à un stress comme l’hypoxie. Ces effets incluent la libération d’hématies à partir de la rate afin d’augmenter le transport d’oxygène. Cette hormone a des effets hyperglycémiants et lypolytique.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas por el tejido cromafín de los peces al sistema circulatorio como respuesta inmediata al estrés (como la hipoxia). Los efectos incluyen la liberación de glóbulos rojos desde el bazo para incrementar el transporte de oxígeno. Tienen efectos hiperglicémicos y lipolíticos.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas polo tecido cromafín dos peixes ao sistema circulatorio como resposta inmediata ao estrés (como a hipoxia). Os efectos inclúen a liberación de glóbulos vermellos dende o bazo para incrementar o transporte de osíxeno. Teñen efectos hiperglicémicos e lipolíticos. Ex. adrenalina, noradrenalina e dopamina.

KATEKOLAMIN: Valamilyen stresszhatásra, pl. hipoxiára adott azonnali válaszként a kromaffin szövetből a halak vérkeringésébe kerülő hormon. Hatására a lépből újabb fehérvérsejtek kerülnek a vérkeringésbe, ezáltal növekszik a vér oxigénszállító képessége. Hiperglikémikus (a vércukorszintet növelő) és lipolitikus (zsírokat bontó) szerepe van; vö. adrenalin, noradrenalin és dopamin.

KATEKOLAMIN: Frigitt fra kromaffint vev til fiskens sirkulasjonssystem som en umiddelbar stressrespons (f.eks. oksygenmangel). Effektene inkluderer utskillelse av røde blodceller fra milten for å øke oksygentransporten. Har både en hyperglykemisk (øker blodsukkeret) og lipolytisk (bryter ned fett) funksjon.

KATECHOLAMINA: Hormon uwalniany z tkanki chromafinowej do ogólnego systemu krążenia ryb jako natychmiastowa reakcja na stres, np. niedotlenienie narządów i tkanek. Powoduje on uruchomienie uwalniania dodatkowych czerwonych krwinek ze śledziony i polepsza przenoszenie tlenu. Spełnia on zarówno funkcję hiperglikemiczną, jak i lipolityczną; porównaj: adrenalina, noradrenalina i dopamina.

Was this helpful?
Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).


CATHETER: A flexible tube which can be inserted into a body cavity to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to instil exogenous liquids (treatments).

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ: Εύκαμπτος σωλήνας που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

CATHETER: Tige creuse et flexible insérée dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce nunha cavidade ou un conduto do corpo (cateterismo) co fin de evacuar os líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATÉTER: Flexibilis cső, amely egy belső folyadék leszívása (pl. biopszia) vagy egy külső folyadék bejuttatása (pl. kezelés) céljából valamilyen testüregbe illeszthető.

KATETER: En fleksible tube som kan føres inn en kroppsåpning for å drenere væske (f.eks. i biopsi), eller for å levere væske (f.eks. behandling).

CEWNIK: Giętka rurka wprowadzana zwykle do jamy ciała, celem drenowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

Was this helpful?
Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).


CATHETERIZATION: Insertion of a flexible into a body cavity(catheterization) to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to deliver an exogenous liquid (treatments.)

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(2): Η εισαγωγή ενός εύκαμπτου σωλήνα που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

CATHETIRISME: Pénétration dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATETERISMO: La inserción de una sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

CATETERISMO: Inserción dun tubo flexible (sonda) nunha cavidade para drenar (cateterismo) líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATÉTEREZÉS: Egy hajlékony cső bevezetése valamilyen testüregbe és azon keresztül a testüregfolyadék kiszívása (gyakran biopsziához) vagy külső folyadék bejuttatása (kezeléseknél).

KATETERISERING: Innsetting av et fleksibelt rør som stikkes inn i kroppshulen for å drenere vekk endogene væsker (av og til biopsi) eller for å tilføre eksogene væsker ved dryppbehandling.

CEWNIKOWANIE: Wprowadzenie elastycznej rurki do jamy ciała (cewnikowanie) celem sączkowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

Was this helpful?
Kuyruk yüzgeciyle sonlanan vücudun nispeten ince arka bölümü; kuyruk yüzgeci kaidesi ile son yüzgeç ışını kaidesi arasında kalan bölge.


CAUDAL PEDUNCLE: The relatively thin posterior section of the body to which the caudal fin is attached; region between base of caudal fin and base of the last ray of the anal fin.

ΟΥΡΑΙΟΣ ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Το σχετικά λεπτό οπίσθιο τμήμα του σώματος όπου βρίσκεται το ουραίο πτερύγιο; περιοχή μεταξύ της βάσης του ουραίου πτερυγίου και της βάσης της τελευταίας ακτίνας του εδρικού πτερυγίου.

PEDICULE CAUDAL: Partie étroite du coté postérieur du corps dun poisson; région entre la base de la nageoire caudale et la base du dernier rayon de la nageoire anale.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estrecha, del cuerpo a la que está unida la aleta caudal; región localizada entre la base de la aleta caudal y el último radio de la aleta anal.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estreita, do corpo á que está unida a aleta caudal; rexión localizada entre a base da aleta caudal e o último radio da aleta anal.

FAROKNYÉL: A test viszonylag vékony hátulsó része, amelyhez a farokúszó csatlakozik; a farokúszó alapja és a farokalatti úszó utolsó sugarának alapja közötti testrégió.

HALEROT: Den tynne bakre delen av fiske kroppen, der halefinnen er festet. Området mellom basis av halefinne og basis av siste finnestråle i analfinnen (gattfinnen).

TRZON OGONA: Zwężona tylna część ciała ryby, z której wyrasta płetwa ogonowa; obszar ciała pomiędzy podstawą płetwy ogonowej a podstawą ostatniego promienia płetwy odbytowej.

Was this helpful?
Doğru ve güncel işletim bilgilerini kayıt altına almak : bunlar yazılı raporlar, stok girdileri, ölümlülük oranları, beslenme, vb. içerir. Bu kayıtlar iyi bir idare ve çiftlik stratejisi içindir.


RECORD KEEPING: The maintaining of accurate and up-to-date management information: these include written reports of stock input, mortalities, feed, etc. These records are to facilitate good management and husbandry strategy.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η τήρηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών που αφορούν την διαχείριση. Περιλαμβάνουν γραπτές αναφορές για το απόθεμα, την θνησιμότητα, την τροφή κλπ. και διευκολύνουν την καλή διαχείριση και την στρατηγική καλλιέργειας.

ENREGISTREMENT DE DONNEES: Enregistrement de toutes les données dun système aquacole ; taux de stockage, mortalités, taux dalimentation etc. Ces données facilitent la bonne gestion du système.

REGISTRO DE DATOS: Registro de todos los datos de un sistema acuícola; tasa de almacenamiento, mortalidades, tasa de alimentación etc. Estos datos facilitan una buena gestión del sistema.

REXISTRO DE DATOS: O mantemento dunha precisa e actualizada xestión da información. Isto inclúe os rexistros escritos das entradas, mortalidades, penso, etc. Esos rexistros facilitan o bo manexo e estratexia de cría.

JEGYZŐKÖNYVEZÉS: Pontos és időszerű tenyésztési információk folyamatos feljegyzése. Ide tartoznak az állomány változásaival, az elhullásokkal, a takarmányozással, stb. kapcsolatos információk. Ezek a feljegyzések segítik a jó tartási és tenyésztési gyakorlat kialakítását.

BOKFØRING: Kontinuerlig føring av all informasjon knyttet til en oppdrettsvirksomhet (temperatur, oksygennivå, dødelighet, fôrmengder, dødelighet etc.). Viktig for sikker og effektiv drift.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI : Zachowywanie dokładnych i aktualnych informacji z zarządzania: zawierające pisemne sprawozdania z wprowadzanych obsad, śmiertelności, żywienia itp. Notatki te są sporządzane w celu ułatwienia poprawnego zarządzania i prowadzenia przemyślanej strategii gospodarowania.

Was this helpful?
Bir dokunun (genellikle kıkırdak) kemikle yer değiştirmesi.


OSSIFICATION: Replacement of a tissue (usually cartilage) by bone.

ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικατάσταση ενός ιστού (συνήθως χόνδρου) από οστούν.

OSSIFICATION: Conversion dun tissu (normalement cartilagineux) en os.

OSIFICACIÓN: Conversión de tejido (normalmente a partir del cartilaginoso) en hueso.

OSIFICACIÓN: Conversión de tecido (normalmente a partir do cartilaxinoso) en óso.

CSONTOSODÁS: Valamilyen szövet (általában porc) helyettesítődése csontszövettel.

OSSIFIKASJON (BEINDANNELSE): Erstatning av et vev (vanligvis brusk) med bein.

KOSTNIENIE: Zastępowanie tkanki (zwykle chrzęstnej) przez kość.

Was this helpful?
Telost balıkların popüler adı


BONY FISHES: Popular name for teleost fishes.

ΟΣΤΕΪΧΘΥΕΣ: Bony fish είναι στα αγγλικά το λαïκό όνομα των Τελεόστεων και γενικά των ψαριών που δεν είναι χονδριχθύες, είναι αγγλική μετάφραση του εξαγγλισμένου ελληνικού όρου οστεïχθυες.

POISSONS OSSEUX: Nom populaire décrivant les poissons Téléostéens.

PECES ÓSEOS: Nombre popular que describe los peces teleósteos.

PEIXES ÓSEOS: Nome popular que describe os peixes teleósteos.

CSONTOSHALAK: A Teleostei alosztályágba tartozó halak népszerű elnevezése.

BEINFISKER: Populærnavn for teleoster.

RYBY OŚCISTE (Osteichthyes): Popularna nazwa ryb kostnoszkieletowych (Teleostei).

Was this helpful?
Hastada bir seri toksik etki olmaksızın kimyasal engelleme yoluyla hastalıkların tedavisi.


CHEMOTHERAPY: Treatment of diseases by chemical inhibition without serious toxic effect on the patient.

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θεραπεία των ασθενειών με χημική αναστολή, χωρίς σοβαρές τοξικές επιπτώσεις στον ασθενή.

CHIMIOTHERAPIE: Traitement des maladies par inhibition chimique sans effets secondaires toxiques ou graves pour le malade.

QUIMIOTERAPIA: Tratamiento de enfermedades por inhibición química sin efectos segundarios tóxicos o graves para el paciente.

QUIMIOTERAPIA: Tratamento de enfermidades por inhibición química sen efectos secundarios tóxicos ou graves para o paciente.

KEMOTERÁPIA: Betegségek kezelése valamilyen gátló hatású vegyszerrel, amelynek a beteg számára nincs komoly toxikus hatása.

KJEMOTERAPI: Behandling av sykdom ved kjemisk inhibering uten alvorlige giftige virkninger på pasienten.

CHEMIOTERAPIA: Leczenie chorób poprzez ich hamowanie na drodze chemicznej, bez poważnego oddziaływania toksycznego na pacjenta (ryby).

Was this helpful?
Tanklar için uygulanan kavramdır. Suyun yönlü akışı dışkıların hareketine ve atık yemlerin akışla atılmasına yardım eder. Örneğin, merkezi tribünlü bir boru ile dairesel tank


SELF-CLEANING TANK: Term applied to tanks in which the directional flow of water assists in the movement of faeces and discarded feed to the effluent out flow, e.g. circular tanks with a central stand pipe.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡIΖΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά δεξαμενές στις οποίες η κατευθυνόμενη ροή του νερού υποβοηθά την μεταφορά των περιττωμάτων και της αχρησιμοποίητης τροφής προς την αποχέτευση, π.χ. κυκλικές δεξαμενές με κεντρικό σωλήνα υπερχείλισης.

BASSIN AUTO-NETTOYANT: Bassin dans lequel le flux deau est dirigé de telle façon que les fécès et dépôts alimentaires soient éliminés par leau effluent; par exemple les bassins circulaires à trop plein central.

TANQUE AUTOLIMPIADO: Tanque en el cual el flujo de agua está dirigido de tal manera que los desechos alimentarios estén eliminados por el agua efluente; por ejemplo los tanques redondos con una cañería en posición central.

TANQUE AUTOLIMPANTE: Termo aplicado a tanques nos cales o fluxo direccional da auga axuda no movemento das feces e o alimento desbotado, que son conducidos cara ao efluente de desaugadoiro; por exemplo os tanques circulares cun tubo de desaugadoiro colocado no centro.

ÖNTISZTULÓ TARTÁLY: Olyan tartály, amelyben az irányított vízáramlás segít az ürülék és a tápmaradványok eltávolításában. Pl. henger alakú tartály függőleges, középső lefolyócsővel.

SELVRENSENDE KAR: Betegnelse brukt om kar der vannstrømmen hjelper til med å føre fôrrester og avføring til utløpet, f.eks. sirkulære kar med sentralt utløp.

ZBIORNIK SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ: Termin stosowany do zbiorników, w których ukierunkowany przepływ wody pomaga w usunięciu odchodów i niezjedzonego pokarmu do odpływu wody; np. zbiorniki o okrężnym przepływie wody z centralnie usytuowanym odpływem.

Was this helpful?
Korneanın iltihaplanması


KERATITIS: Inflammation of the cornea.

ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του κερατοειδούς.

KERATITE: Inflammation de la cornée.

KERATITIS: Inflamación de la córnea.

KERATITE: Inflamación da córnea.

KERATITIS: A szaruhártya gyulladása.

KERATITT: Betennelse i øyets hornhinne.

ZAPALENIE ROGÓWKI: Zapalenie rogówki.

Was this helpful?
Dünya üzerinde; göllerde, derelerde, ve havuzlarda yaşayan 500 üm üzerinde kerevit türü vardır. Genel olarak hem otçul hem etçildirler.Kerevit kavramı genellikle Astacus u kapsar. Fakat Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın bir biçimde ve özellikle de günlük konuşmalarda kerevit kelimesi onayaklılar (Procambarus clarkii) anlamında kullanılmaktadır.


CRAYFISH: Freshwater decapods. There are more than 500 crayfish species worldwide, living in lakes, streams and ponds, usually omnivorous. Common crayfish genera include Astacus, though the term crawfish is used widely and colloquially in the United States with reference to freshwater decapods (Procambarus clarkii).

ΠΟΤΑΜΙΟΙ ΑΣΤΑΚΟΙ (Astacus ): Δεκάποδα του γλυκού νερού. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη σε όλο τον κόσμο που ζουν σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοδεξαμενές. Συνήθως είναι παμφάγα. Στις ΗΠΑ ο αγγλικός όρος crayfish χρησιμοποιείται ευρέως στην καθομιλουμένη για το είδος Procambarus clarkii .

ECREVISSE: Crustacé décapode vivant en eau douce. Il existe plus de 500 espèces au monde, habitant les lacs les cours deau et les mares. Habituellement omnivores. Le terme "écrevisse" est largement utilisé localement aux Etats-Unis pour décrire le Procambarus clarkii.

CÁMBARO CAMARÓN: Crustáceo decápodo que vive en agua dulce. Existen más de 500 especies en el mundo que viven en los lagos, corrientes de agua y mares. Normalmente omnívoros. El término “cangrejo” es utilizado extensamente en Estados Unidos para describir el Procambarus clarkii.

CANGREXO DE RIO: Crustáceo decápodo que vive en auga doce. Existen máis de 500 especies no mundo de cangrexos de rio que viven nos lagos, correntes de auga e estanques. O xénero común dos cangrexos de rio inclúe Astacus, inclusive o término "cangrexo de rio" é utilizado extensamente en Estados Unidos para describir os decápodos de auga doce (ex. Procambarus clarkii).

FOLYAMI RÁKOK: Édesvízben élő tízlábú rákok. Világszerte több mint 500 fajuk létezik. Nemcsak folyókban élnek, hanem természetes és mesterséges tavakban is. Általában mindenevők. Leggyakoribb nemzetségük az Astacus. A folyami rák helyett a mászórák elnevezést is gyakran használják, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol édesvízi tízlábú rákokat (Procambarus clarkii) jelölnek vele.

FERSKVANNSKREPS: Tifotet krepsdyr som lever i ferskvann. Det finnes globalt mer en 500 arter av ferskvannskreps, lever i innsjøer, elver og dammer. De vanligste slektene tilhører Astacus. Betegnelsen kreps brukes i dagligtalen i USA om tifotede ferskvannskreps (Procambarus clarkii).

RAKI: Słodkowodne dziesięcionogi. Na całym świecie jest ponad 500 gatunków raków żyjących w jeziorach, ciekach i stawach, zwykle wszystkożerne. Pospolite raki obejmują rodzaj Astacus, chociaż nazwa "rak" jest potocznie szeroko stosowana w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do dziesięcionoga słodkowodnego (Procambarus clarkii).

Was this helpful?
İstenilen ürünü elde etmek için tuzluluk şartlarında ve verilen teknoloji altında balık ölümüdür. İşlemlerden önce, balığı sersemleştirici vuruş, elektrik, imersiyonla CO 2 doymuş çözelti ve anestezi teknikleri de dahil olmak üzere bir dizi teknoloji kullanarak öldürülebilinir. Bu teknolojileri uygun kullanımı ürün kalitesi artırılabilir.


SLAUGHTER: Killing an animal under prescribed technological and sanitary conditions, to obtain desired products. Before processing, the fish may be killed using a range of techniques including percussive stunning, electrocution, immersion in a CO2 saturated solution and anaesthesia. Proper use of these techniques can help improve product quality

ΣΦΑΓΉ: Η θανάτωση των ζώων κάτω από τεχνολογικά και υγειονομικά προκαθορισμένες συνθήκες με σκοπό την αποκόμιση ενός τελικού προϊόντος με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ειδικά στα ψάρια πριν τη θανάτωση εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως είναι το ζάλισμα με κρούση, ή ηλεκτροπληξία, ή βύθιση σε υγρό κορεσμένο με CO2 και ή αναισθησία. Η σωστή χρήση αυτών των τεχνικών βοηθάει συνήθως στην καλυτέρευση της ποιότητας του προϊόντος.

ABATTAGE : La mise à mort d’animaux d’élevage dans des conditions technologiques et sanitaires contrôlées. Les poissons sont abattus par une variété de techniques comme la frappe precussive, l’électrocution, l’immersion dans de l’eau saturée en gaz carbonique ou un excès d’anesthésiants. L’utilisation correcte de ces techniques améliore la qualité du produit.

SACRIFICIOPROCESAMIENTO: Matanza de los animales bajo condiciones sanitarias y tecnológicas reguladas, para obtener los productos deseados del animal. Antes del procesado el pez puede ser sacrificado usando un conjunto de técnicas que incluyen la inmersión en agua con hielo, CO2 o anestesia. El uso apropiado de estas técnicas ayuda a mejorar la calidad del producto.

SACRIFICIO / PROCESADO: Matanza dos animais baixo condicións sanitarias e tecnolóxicas reguladas, para obter os produtos desexados. Antes do procesado o peixe pode ser sacrificado usando un conxunto de técnicas que inclúen un golpe contundente, electrocución, inmersión en auga con xeo, inmersión en solución saturada de CO2 e anestesia. O uso apropiado destas técnicas axuda a mellorar a calidade do produto.

VÁGÁS: Egy állat elpusztítása előre meghatározott technológiai és higiéniai körülmények között. Feldolgozás előtt a halakat többféle módon el lehet pusztítani, például ütéssel, elektromos árammal, szén-dioxiddal telített oldatba merítéssel vagy altatással. Ezeknek a technikáknak a megfelelő alkalmazása javíthatja a termék minőségét.

SLAKTING: Avlivning av dyr under foreskrevne og hygieniske forhold for å oppnå ønskede produkter. Før prosessering kan fisken avlives ved bruk av en rekke teknikker, inkludert nedsenking i isvann, CO2 og bedøvelse. Riktig bruk av disse teknikkene kan forbedre kvaliteten på det endelige produktet.

UBÓJ: Zabijanie zwierząt według obowiązującej technologii i wymogów sanitarnych, celem uzyskania pożądanych produktów. Przed obróbką, ryby mogą być zabijane przy użyciu różnych technik, np.: uderzenia oszałamiającego, śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym, zanurzenie w roztworze nasyconym CO2. Odpowiednie użycie tych technik może wpłynąć na poprawę jakości produktu.

Was this helpful?
(1) Mikroskobik incelemelerin yapılabilmesi amacıyla örneklerin ince dilimlere kesilerek ayrılması. (2) ince dilimlerden herhangi biri.


SECTION: (1) (v.) To divide by cutting into thin slices for examination by microscopy. (2) (n.) Any such thin slice.

ΤΕΜΝΩ, ΤΟΜΗ: Διαιρώ με κόψιμο σε λεπτές φέτες γιά εξέταση σε μικροσκόπιο. ΤΟΜΗ: Κάθε τέτοια λεπτή φέτα.

SECTIONNER: (1) (v.) Diviser par sections. (2) Le terme anglais "section"signifie aussi, une section (s.).

SECCIONAR : Dividir cortando.

SECCIONAR: Dividir cortando.

METSZET: Mikroszkópos vizsgálatok céljára készített vékony szelet.

SNITT: (1) Tynt utsnitt av et vev eller en organisme som undersøkes under mikroskop. (2) Ethvert tynt utsnitt.

SKRAWEK HISTOLOGICZNY: (1) Podzielenie przez pocięcie na cienkie płatki/skrawki do badania pod mikroskopem. (2) Każdy cienki skrawek.

Was this helpful?
(11-Keto-testesteron) İkincil seküel karakterlerin gelişimini kontrol eden erkek steroidlerlerinde doğal olarak meydana gelir ve metabolik oranı etkiler. Geçmişte erkekleştirme deneylerinde kullanılırdı.


KETO-TESTOSTERONE: (11-Keto-testosterone) A naturally-occurring male steroid which controls the development of secondary sexual characteristics and influences metabolic rates. In the past it has been used in masculinization experiments.

ΚΕΤΟ-ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: (11-κετο-τεστοστερόνη) Φυσιολογικά αρσενική στεροειδής ορμόνη που ελέγχει την ανάπτυξη των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστικών και επιδρά στους μεταβολικούς ρυθμούς. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για πειράματα αρρενοποίησης.

CETO-TESTERONE: (11-Céto-testérone) Hormone stéroïde mâle naturelle qui joue un rôle dans le contrôle du développement des caractères sexuels secondaires et qui influence le taux de métabolisme. Auparavant, cette hormone a été utilisée dans des expériences de masculisation.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina que juega un papel el control y el desarrollo de los caracteres sexuales segundarios y que influye la tasa metabólica. En el pasado esta hormona ha sido utilizada en los experimentos de masculinización.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina natural que controla o desenvolvemento dos carácteres sexuais secundarios e as influencias na taxa metabólica. No pasado esta hormona foi utilizada nos experimentos de masculinización.

KETO-TESZTOSZTERON: (11-keto-tesztoszteron) A természetben előforduló, szteroid szerkezetű hím nemi hormon, amely a másodlagos nemi jellegek kifejlődését szabályozza és befolyásolja az anyagcsere sebességét. Régebben maszkulinizációs (hímivarúvá alakító) kísérletekben alkalmazták őket.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron) Et naturlig forekommende hannlig steroidhormon som kontrollerer utviklingen av sekundære kjønnskarakterer og påvirker den metabolske aktiviteten. Er tidligere brukt i maskuliniseringseksperimenter. Jfr. testosteron.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron). Męski steroid występujący naturalnie, który kontroluje rozwój drugorzędnych cech płciowych i wpływa na tempo przemiany materii. W przeszłości był używany w doświadczeniach maskulinizacyjnych (kobiet).

Was this helpful?
Belirli amino asitler ve yağ asitlerinden ketonların oluşması


KETOGENESIS: Formation of ketones from fatty acids and certain amino acids.

ΚΕΤΟΝΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός κετονών από λιπαρά οξέα και ορισμένα αμινοξέα.

CETOGENESE: La formation de cétones à partir dacides gras et certains acides aminés.

CETOGENESIS: La formación de cetonas a partir de ácidos grasos y ciertos aminoácidos.

CETOXÉNESE: A formación de cetonas a partir de ácidos graxos e certos aminoácidos.

KETOGENEZIS: Ketontestek keletkezése zsírsavakból és bizonyos aminosavakból.

KETOGENESE: Dannelse av ketoner fra fettsyrer og visse aminosyrer.

KETOGENEZA: Tworzenie się ciał ketonowych z kwasów tłuszczowych i niektórych aminokwasów.

Was this helpful?
Bir veya daha fazla =C=O- grupları (keto-gruplar) içeren büyük hidrokarbon gruplardır. İki karbonlu karbonil grup içeren organik bileşiktir.


KETONES: A large group of hydrocarbon derivates containing one or more =C=O-groups (keto-groups). An organic compound that contains a carbonyl group attached to two carbons.

ΚΕΤΟΝΕΣ: Μεγάλη ομάδα οργανικών ενώσεων που περιέχουν μία ή περισσότερες κετονομάδες (=C=Ο). Οργανική ένωση που περιέχει καρβοξυλομάδα ενωμένη με δύο άνθρακες.

CÉTONES: Grand groupe de dérivés dhydrocarbure contenant un ou plusieurs groupes =C=O. Composé organique qui contient des groupes carbonyl attachés par deux carbones.

CETONAS: Gran grupo de derivados de hidrocarburo que contiene uno o muchos grupos =C=O. Compuesto orgánico que contiene grupos carbonilos ligados por dos carbonos.

CETONAS: Grande grupo de derivados de hidrocarburo que contén un ou moitos grupos =C=O. Composto orgánico que contén grupos carbonilos ligados a dous carbonos.

KETONOK: Egy vagy több =C=O csoportot (karbonil- vagy ketocsoportot) tartalmazó szénhidrogén-származékok. Olyan szerves vegyületek, amelyeknél a karbonilcsoport két szénatomhoz kapcsolódik.

KETONER: En stor gruppe med hydrokarbonderivater, består av forbindelser med en eller flere =C=O grupper (ketogrupper). En organisk forbindelse som inneholder en karbonylgruppe som er festet til to karbonatomer

KETONY: Duża grupa pochodnych węglowodorowych zawierających jedną lub więcej grup =C=O − (grupy ketonowe). Związek organiczny, który zawiera grupę karbonylową, przyłączoną do dwóch węgli.

Was this helpful?
Vücuttaki ketonosin miktarının aşırılığı yağ asitlerinin eksik oksidasyonunun sunucudur.


KETOSIS: Excessive amounts of ketones in the body, resulting from incomplete oxidation of fatty acids.

ΟΞΟΝΑΙΜΙΑ: Κατάσταση προκαλούμενη από ατελή οξείδωση των λιπαρών οξέων στο σώμα.

CETOSE: Accumulation excessive de cétones dans le corps, résultant de loxydation incomplète des acides gras.

CETOSIS: Acumulación excesiva de cetona en el cuerpo, como resultado de la oxidación incompleta de los ácidos grasos.

CETOSE: Acumulación excesiva de cetona no corpo, como resultado da oxidación incompleta dos ácidos graxos.

KETÓZIS: A ketontestek túl nagy mennyisége, amely a zsírsavak hiányos oxidációjának eredménye.

KETOSE: Forhøyede nivåer av ketoner i kroppen, dannes ved ufullstendig oksidering av fettsyrer.

KWASICA KETONOWA: Nadmierna ilość ketonów w ciele, spowodowana niepełnym utlenianiem kwasów tłuszczowych.

Was this helpful?
Omurgalılarda sayısız kollajen fibrillerinin oluşturduğu matriks içeren esnek polisakkaritler içerisinde yayılmış yuvarlak hücrelerden oluşan iskelet dokusu. Yetişkin bireylerin kıkırdak dokularında kan damarları bulunmaz.


CARTILAGE: Skeletal tissue of vertebrates consisting of rounded cells scattered in a resilient polysaccharide containing matrix with numerous collagen fibres. Devoid of blood vessels in the adult.

ΧΟΝΔΡΟΣ: Σκελετικός ιστός των σπονδυλωτών που αποτελείται από αποστρογγυλευμένα κύτταρα, διασκορπισμένα σε μια ελαστική μεσοκυττάρια ουσία, που περιέχει πολυσακχαρίτες, με πολυάριθμες ίνες κολλαγόνου. Χωρίς αιμοφόρα αγγεία στα ενήλικα άτομα.

CARTILAGE: Tissu squelettique des Vertébrés composé de cellules arrondies réparties dans une matrice résistante composée de polysaccharides avec de nombreuses fibres collagènes. Dépourvu dirrigation sanguine chez ladulte.

CARTÍLAGO: Tejido esquelético de vertebrados compuesto de células redondas repartidas en una matrice resistente compuesta de polisacáridos con numerosas fibras colágenas. Carece de irrigación sanguínea en los adultos.

CARTILAXE: Tecido esquelético de vertebrados composto de células redondas repartidas nunha matriz resistente composta de polisacáridos con numerosas fibras coláxenas. Carece de vasos sanguíneos nos adultos.

PORC: A gerincesek vázát alkotó egyik szövettípus, amely rugalmas, poliszacharidokat és kollagén rostokat tartalmazó állományban elszórtan elhelyezkedő, kerek sejtekből áll. Kifejlett állatokban nem tartalmaz vérereket.

BRUSK: Skjellet vev i vertebrater bestående av avrundete celler spredt i en elastisk polysakkarid holdig matriks med tallrike kollagene (bindevevs-) fibre. Fri for blodårer hos voksne.

CHRZĄSTKA: Tkanka szkieletowa kręgowców, składająca się z okrągłych komórek rozproszonych w elastycznym polisacharydzie zawierającym substancję międzykomórkową z licznymi włóknami kolagenowymi.

Was this helpful?
Omurgalı canlılardan Selachii sınıfına dahil olup köpekbalığı, kedi balığı, vatoz, keler gibi türleri kapsar. Omurgalarında kemik içermezler ve aynı zamanda hava eseleride yoktur. Kompilike bir çiftleşme organına sahip olup genelde hepsi denizel formlardır.


CARTILAGINOUS FISH: Class of vertebrates containing the Selachii (sharks, dogfish, skates, rays) characterized by the absence of true bone (the presence of cartilage), no air bladder, and the presence of complicated copulatory organs. Almost exclusively marine.

ΧΟΝΔΡΪΧΘΥΕΣ: Ομοταξία σπονδυλωτών που περιλαμβάνει τα Σελάχια (καρχαρίες, σκυλόψαρα, ράγιες). Χαρακτηρίζονται από απουσία πραγματικών οστών, που έχουν αντικατασταθεί από χόνδρο, απουσία νηκτικής κύστης και παρουσία πολύπλοκων οργάνων σύζευξης. Είναι σχεδόν αποκλειστικά θαλάσσιοι οργανισμοί.

POISSONS CARTILAGINEUX: Classe de poissons comprenant les sélaciens (requin, roussette, raies) caractérisés par labsence de véritables os (présence de cartilages). Ne possèdent pas de vessie gazeuse, mais présence dorganes copulateurs complexes. Presque exclusivement marins.

PECES CARTILAGINOSOS: Clase de peces que incluye seláceos (tiburones, gatos de mar, y rayas) que se caracterizan por la ausencia de verdaderos huesos (presencia de cartílagos). No poseen vejiga natatoria pero tienen complejos órganos copuladores. Casi exclusivamente marinos.

PEIXES CARTILAXINOSOS: Clase de vertebrados que inclúe seláceos (quenllas, gatos de mar, e raias) que se caracterizan pola ausencia de verdadeiros ósos (presenza de cartilaxes). Non posúen vexiga natatoria pero teñen complexos órganos copuladores. Case exclusivamente mariños.

PORCOSHALAK: A cápákat és rájákat magában foglaló gerinces osztály, amelynak fő jellegzetessége a valódi csontok hiánya (a porcos váz jelenléte). Nincs úszóhólyagjuk, szaporítószerveik bonyolult felépítésűek. Szinte kizárólag tengerben élnek.

BRUSKFISK: Klasse av vertebrater, inneholder haier, havmus, skater og rokker. Bruskfisk mangler bein (har brusk) og svømmeblære, men har avanserte parringsorganer. Nesten alle er marine.

RYBY CHRZĘSTNE: Gromada kręgowców zawierająca ryby blaszkoskrzelne (m.in. rekiny i płaszczki) charakteryzujące się brakiem prawdziwych kości (obecność chrząstki), brakiem pęcherza pławnego oraz obecnością skomplikowanych narządów kopulacyjnych. Obejmuje prawie wyłącznie ryby morskie.

Was this helpful?
Geçirgen bir substrat ya da kimyasal ayırma ya da oksidasyon yoluyla moleküler düzeyde bir çözeltiden maddelerin uzaklaştırılması, tutulması (Başlıca çözünmüş organik, ama bazen nitrojen ve fosfat bileşikleri)


CHEMICAL FILTRATION: The removal of substances (primarily dissolved organics, but also nitrogen and phosphorus compounds) from a solution on a molecular level by adsorption on a porous substrate, or by direct chemical fractionation or oxidation.

ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η απομάκρυνση των ενώσεων (κυρίως των διαλυμένων οργανικών, αλλά επίσης και αζωτούχων και φωσφορούχων συστατικών), από το διάλυμα σε μοριακό επίπεδο με προσρόφηση σε πορώδες υπόστρωμα, ή με άμεσο χημικό διαχωρισμό ή οξείδωση.

FILTRATION CHIMIQUE: Elimination de substances solubles (essentiellement des substances organiques dissoutes, mais également des composés azotés ou phosphorylés) par adsorption, au niveau moléculaire, sur un substrat poreux ou par fractionnement ou oxydation chimique.

FILTRACIÓN QUÍMICA: Eliminación de sustancias solubles (esencialmente sustancias orgánicas disueltos, pero también componentes nitrogenados o fosforilados) por adsorción, al nivel molecular, sobre un sustrato poroso o por fraccionamiento o oxidación química.

FILTRACIÓN QUÍMICA: Eliminación de substancias solubles (esencialmente substancias orgánicas disoltas, pero tamén compostos de nitróxeno e fósforo) a nivel molecular por adsorción sobre un substrato poroso ou por fraccionamento químico ou oxidación.

KÉMIAI SZŰRÉS: Oldott szerves anyagok, nitrogén, foszforvegyületek vagy egyéb anyagok eltávolítása egy oldatból molekuláris szinten, valamilyen porózus felülethez történő adszorpcióval, közvetlen kémiai frakcionálással vagy oxidációval.

KJEMISK FILTRERING: Fjerning av substanser (helst løste organiske stoff, med også nitrogen- og fosforforbindelser) fra en løsning på molekylnivå, ved adsorpsjon på et porøs substrat eller ved direkte kjemisk fraksjonering eller oksidering.

FILTRACJA CHEMICZNA: Usuwanie substancji (przede wszystkim rozpuszczonych substancji organicznych, ale także związków azotu i fosforu) z roztworu na poziomie cząsteczkowym przez adsorpcję na porowatym podłożu lub przez proste chemiczne frakcjonowanie bądź utlenianie.

Was this helpful?
Kimyasal oksijen tüketimi için terim. Güçlü bir oksidant tarafından oksititlenebilir kimyasal madde miktarıdır. Herhangi bir işleme tutulmamış su numunesi içinde kullanılan oksidant miktarına eşdeğer oksijen miktarı olarak ifade edilir.


C.O.D.: A term for chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

C.Ο.D.: Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

D.O.C.: Demande chimique en oxygène. Terme utilisé pour décrire la consommation doxygène. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique oxydée par un oxydant chimique fort. Exprimé en quantité doxygène équivalent à loxydant utilisé. Equivalent en oxygène du dichromate consommé pendant loxydation dun échantillon brut deau. La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité de matière organique qui permet souvent une estimation de la demande biologique en oxygène (DBO). Les déte

D.Q.O: Demanda Química de Oxígeno.Termino utilizado para describir el consumo de oxígeno. La DQO es una medida de la cantidad de materia orgánica oxidada por un oxidante químico fuerte. Expresada en cantidad de oxígeno equivalente al oxidante utilizado. Equivalente al oxígeno de bicromato consumido durante la oxidación de la muestra bruta de agua. La demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de la materia orgánica que permite a veces una estimación de la demanda biológica de oxígeno

D.Q.O: Demanda Química de Oxígeno.Termo utilizado para describir o consumo químico de osíxeno. A DQO é unha medida da cantidade de materia orgánica oxidada por un oxidante químico forte. Exprésase como a cantidade de osíxeno equivalente ao oxidante utilizado (dicromato) nunha mostra de auga en bruto. A demanda química de osíxeno (DQO) tamén permite a estimación da demanda biolóxica de osíxeno (DBO). As determinacións de DQO nas mostras de auga salobre e mariña son alteradas pola matriz salina polo que

KOI: Kémiai oxigénigény; a kémiai oxigénfogyasztás meghatározása. A KOI annak a szerves anyagnak a mennyisége, amely valamilyen erős oxidálószerrel oxidálható. Értéke az az oxigénmennyiség, amely egyenértékű a nyers vízminta oxidációjához szükséges oxidálószerrel (bikromáttal). A kémiai oxigénigény (KOI) ismeretében gyakran megbecsülhető a biokémiai oxigénigény (BOI). A KOI meghatározását a brakkvíz és a tengervíz sótartalma befolyásolhatja, emiatt azt mérés előtt el kell távolítani.

K.O.F.: Kjemisk oksygenforbruk: Betegnelse for det kjemiske oksygenforbruket. KOF er et mål for hvor mye organisk materiale som kan oksideres av en sterk kjemisk oksidant. Uttrykkes som mengden oksygen som er lik mengden oksidant (dikromat) som blir brukt i en råvannsprøve. KOF gir ofte et estimat på biokjemisk oksygenforbruk (BOF). Målinger av KOF i brakk- og saltvann blir forstyrret av saltet, som må fjernes.

ChZT - Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (COD): Określenie chemicznego zapotrzebowania tlenu. ChZT jest miarą ilości materii organicznej, która może być utleniona przez silny utleniacz chemiczny. Wyrażane jest ono w surowej próbce wody jako ilość tlenu, która jest równoważona ilością użytego utleniacza (dwuchromianu). Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) pozwala często na obliczenie BZT. Wartości ChZT oznaczane w wodach słonawych i morskich są zakłócane głównym składnikiem zasolenia, który musi być usunięty.

Was this helpful?
Kimyasal oksijen sarfiyatı için bir terimdir. COD,güçlü kimyasal oksidanlarla okside olabilen organik maddenin miktarının ölçümüdür. Doğal bir su örneğinde kullanılan oksidana (dikromat) eşit olan oksijen miktarı olarak ifade edilir. Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) genellikle BODnin bir tahminini mümkün kılar. Acısu ve deniz suyunda COD belirlenmesi ortadan kaldırılmak zorunda olan tuz-matrix yoluyla ihlal edilir.


CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD): A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (COD): Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE (DCO): Terme utilisé pour décrire la consommation doxygène. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique oxydée par un oxydant chimique fort. Exprimé en quantité doxygène équivalent à loxydant utilisé. Equivalent en oxygène du dichromate consommé pendant loxydation dun échantillon brut deau. La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité de matière organique qui permet souvent une estimation de la demande biologique en oxygène (DBO). Les déterminations de DCO dans des éc

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): Termino utilizado para describir el consumo de oxígeno. La DQO es una medida de la cantidad de materia orgánica oxidada por un oxidante químico fuerte. Expresada en cantidad de oxígeno equivalente al oxidante utilizado. Equivalente al oxígeno de bicromato consumido durante la oxidación de la muestra bruta de agua. La demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de la materia orgánica que permite a veces una estimación de la demanda biológica de oxígeno (DBO). Las determinaciones

DEMANDA BIOLÓXICA DE OSÍXENO (DBO)/DEMANDA BIOQUÍMICA DE OSÍXENO: Termo utilizado para describir o consumo de osíxeno. A DQO é unha medida da cantidade de materia orgánica oxidada por un oxidante químico forte. Expresada en cantidade de osíxeno equivalente ao oxidante utilizado. Equivalente ao osíxeno de bicromato consumido durante a oxidación da mostra bruta de auga. A demanda química de osíxeno (DQO) é a medida da cantidade da materia orgánica que permite ás veces unha estimación da demanda biolóxica de osíxeno (DBO). As determinacións de DQO nas mostras de

KÉMIAI OXIGÉNIGÉNY (KOI): A kémiai oxigénfogyasztás meghatározása. A KOI annak a szerves anyagnak a mennyisége, amely valamilyen erős oxidálószerrel oxidálható. Értéke az az oxigénmennyiség, amely egyenértékű a nyers vízminta oxidációjához szükséges oxidálószerrel (bikromáttal). A kémiai oxigénigény (KOI) ismeretében gyakran megbecsülhető a biokémiai oxigénigény (BOI). A KOI meghatározását a brakkvíz és a tengervíz sótartalma befolyásolhatja, emiatt azt mérés előtt el kell távolítani.

KJEMISK OKSYGENFORBRUK (KOF): Betegnelse for det kjemiske oksygenforbruket. KOF er et mål for hvor mye organisk materiale som kan oksideres av en sterk kjemisk oksidant. Uttrykkes som mengden oksygen som er lik mengden oksidant (dikromat) som blir brukt i en råvannsprøve. KOF gir ofte et estimat på biokjemisk oksygenforbruk (BOF). Målinger av KOF i brakk- og saltvann blir forstyrret av saltet, som må fjernes.

CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (ChZT): Określenie dla chemicznego zużycia tlenu. ChZT jest miarą ilości materii organicznej, która może być utleniona przez silny utleniacz chemiczny. Wyrażane jest ono ilością tlenu, która stanowi ekwiwalent zużytego utleniacza (dwuchromian) w surowej próbce wody. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) pozwala oszacować BZT. Określanie ChZT w wodzie słonawej i morskiej jest zakłócane przez składnik główny zasolenia, który musi być usunięty.

Was this helpful?
İnsansal aktiviteler tarafından, maddelerin veya enerjinin direkt yada endirekt olarak çevreye girişinden kaynaklanan yaşayan organizmalar üzerindeki sağlığa zararlı etkiler. Su ürünleri yetiştiriciliği çoğunlukla kanalizasyon, pestisitler ve endüstriyel atıklar tarafından su kalitesinin spesifik bozulmasından muzdarip iken, endüstri de olduğu gibi su yetiştiriciliği de uygun bir şekilde yönetilmediği takdirde çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açar.


POLLUTION: The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.

ΡΥΠΑΝΣΗ: Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.

POLLUTION: Introduction directe ou indirecte, à cause des activités de lhomme, de substances ou dénergie dans lenvironnement ayant des effets nuisibles pour les organismes vivants. Alors que laquaculture souffre par la déterioration de la qualité deau par le rejet des eaux usées, pesticides et rejets industrielles, laquaculture industrielle peut également polluer lenvironnement si elle est mal gérée.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introducción directa o indirecta, a causa de las actividades del hombre, de sustancias o de energía en el ambiente y que tiene efectos nefastos para los organismos vivos. La acuicultura sufre deterioro de la calidad de agua por las aguas residuales, pesticidas y desagües industriales. La acuicultura también puede ser contaminante si está mal gestionada.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introdución directa ou indirecta, a causa das actividades do home, de substancias ou de enerxía no ambiente e que ten efectos nocivos para os organismos vivos. A acuicultura sofre deterioración da calidade de auga polas augas residuais, pesticidas e escouras industriais. A acuicultura, como industria que é, tamén pode ser contaminante se está mal xestionada.

SZENNYEZÉS: Az élő szervezetek számára káros anyagok vagy energia környetetbe kerülése emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként. Habár az akvakultúra számára is káros a szennyvíz, növényvédőszerek és ipari hulladék által okozott szennyezés, iparágként maga is negatív hatással lehet a környezetre.

FORURENSNING: Innføring av substanser eller energi i miljøet ved menneskelig aktivitet, direkte eller indirekte, som gir skadelige effekter på levende organismer. Dårlig vannkvalitet grunnet kloakk, pesticider eller utslipp fra industri er ofte et problem for oppdrettsvirksomhet, som selv kan selv ha negative effekter på miljøet.

ZANIECZYSZCZENIE: Wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności ludzkiej substancji lub energii do środowiska powodującej szkodliwe oddziaływanie na żywe organizmy. Podczas gdy akwakultura często cierpi na skutek szczególnego pogorszenia jakości wody przez ścieki, pestycydy i ścieki przemysłowe, może ona, podobnie jak przemysł, wpływać także negatywnie na środowisko, o ile właściciel nie rozwiąże problemu zanieczyszczeń.

Was this helpful?
Carassius auratus sazangilerdendir. Ev hayvanları yem sanayinde ticarı önemi vardır.


GOLDFISH: The cyprinid Carassius auratus, with many domesticated varieties; a commercially important fish in the pet food industry.

ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ: Το κυπρινοειδές ψάρι Carassius auratus, του οποίου συναντώνται πολλές κατοικίδιες ποικιλίες. Ψάρι με μεγάλη εμπορική σημασία στη βιομηχανία κατοικιδίων ζώων.

POISSON ROUGE: Le poisson cyprinidéCarassius auratus, dont les variétés domestiquées sont communes. Poisson de valeur commerciale importante dans lindustrie alimentaire.

PEZ ROJO CARPA ROJA: Pez ciprínido Carassius auratus, cuyas variedades domésticas son comunes. Pez de importante valor comercial en la industria alimentaria.

PEIXE VERMELLO CARPA VERMELLA: Peixe ciprínido Carassius auratus, as variedades domésticas da cal son comúns. Peixe de importante valor comercial na industria alimentaria de mascotas.

ARANYHAL: A pontyfélékhez tartozó ezüstkárász Carassius auratus nemesített változata; kereskedelmi szempontból az egyik legfontosabb díszhal.

GULLFISK: Karpefisken Carassius aurata, med mange domestiserte varianter. Kommersielt viktig art i prydfiskindustrien.

KARAŚ ZŁOCISTY (Carassius auratus) : Ryba z rodziny karpiowatych, z wieloma udomowionymi odmianami; stanowi ważny gospodarczo gatunek wśród ryb ozdobnych oraz dla przemysłu produkującego paszę dla zwierząt domowych.

Was this helpful?
(1) 0 (tehlikede olmayan)dan 5( soyu tükenmiş)e kadar çeşitli derece ve sınıflandırmada tehdit içeren vahşi yaşamı tehtid eden bir kayıt.(2) Belirli potansiyel tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması.


RED LIST: (Contained in a Red Data Book). (1) A register of threatened wildlife, including categorization of the various degrees of threat ranging from 0 (presently not endangered) to 5 (extinct). (2) A register and categorization of the specific potential hazards of chemicals.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: (περιέχεται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών): (1) Μητρώο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, με ταυτόχρονη κατάταξη τους ως προς τον βαθμό κινδύνου από 0 (όσα δεν κινδυνεύουν προς το παρόν) έως 5 (εξαφανισμένα). (2) Μητρώο και κατάταξη των επικινδύνων ουσιών.

LISTE ROUGE: (1) Recueil des faunes et flores menacées; le degré de menace est classé de 0 (aucune ménace actuelle) à 5 (espèce disparue). (2) Classification des dangers potentiels et spécifiques des produits chimiques.

LISTA ROJA: (1) Recogimiento de faunas y flores amenazadas; el grado de amenaza es clasificado de 0 (ningún amenaza actual) a 5 (especie desaparesida). (2) Clasificación de los peligros potenciales y específicos de productos químicos.

LISTA VERMELLA: (Contida no Libro Vermello) (1) Rexistro de vida salvaxe ameazada; incluíndo a categorización de varios graos de ameaza que abranguen de 0 (actualmente non ameazada) a 5 (extinta). (2) Un rexistro e categorización dos perigos potenciais específicos de produtos químicos.

VÖRÖS KÖNYV: (1) A veszélyeztetett fajok jegyzéke, amely magában foglalja a veszélyeztetettség mértékét is, amely 0-tól (jelenleg nem veszélyeztetett) 5-ig (kipusztult) terjed. (2) A vegyszerek lehetséges ártalmas hatásainak jegyzéke és osztályozása.

RØD LISTE: (1) Register over truede arter, der artene er kategorisert fra 0 (for øyeblikket ikke truet) til 5 (utdød). (2) Register over og kategorisering av potensielle spesifikke farene ved bruk av kjemikalier.

CZERWONA LISTA: (Zawarta w Czerwonej Księdze). (1) Rejestr zagrożenia dzikiej przyrody, włączając kategoryzacje rozmaitych stopni zagrożenia od 0 (obecnie niezagrożony) do 5 (wymarły). (2) Rejestr i kategoryzacja szczególnego potencjalnego zagrożenia środkami chemicznymi.

Was this helpful?
Bir veya daha fazla sayıdaki planktonik türün lokalize bir şekilde hızla artarak çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde geçici bir şekilde büyük konsantrasyonlarda artış göstererek komüniteyi baskılaması; bu durum suyun renginin değişmesi ile sonuçlanır(red tide). Fitoplankton (algal) çiçeklenmesi bazı toksinlerin salınmasına neden olurlar (Örneğin dinoflagellatlarda Gymnodinium çiçeklenmesi).


RED TIDE: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΕΡΥΘΡΑ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

MAREE ROUGE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

MAREA ROJA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

MAREA VERMELLA: En bioloxía mariña, brote rápido e localizado dunha ou varias especies de plancto que provoca temporalmente unha concentración masiva destes organismos que dominan a biocenose. Os afloramentos ou floracións teñen a miúdo lugar durante a primavera e o outono e poden dar coloración á auga (mareas vermellas). Algunhas floracións fitoplanctónicas son ás veces chamadas "augas vermellas" e poden estar asociadas coa emisión de substancias toxicas (por exemplo as floracións do dinoflaxelado Gymnodinium)

VÖRÖS DAGÁLY: Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).

OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

CZERWONY PRZYPŁYW : Szybki i zlokalizowany wzrost jednego lub większej liczby gatunków planktonowych, często wiosną lub jesienią, powodujących przejściowe duże koncentracje tych dominujących w biocenozie organizmów; mogą również powodować zmianę barwy wody (czerwone przypływy). Zakwitom fitoplanktonu może towarzyszyć uwalnianie toksyn (np. zakwit bruzdnicy Gymnodinium).

Was this helpful?
küçük yüzey alanlı çanak havuz, geniş derin (1.8- 2.5 m) ve nispeten yüksek akış oranlıdır. Bu tip havuz yüzeyi buzlu olsa bile balıklar için yüksek oksijen kaynağı sağlar, ve genellikle sazan üreticileri tarafından kullanılır soğuk hava dönemi uzadığı zaman muhtemelen meydana gelir.


WINTER POND: Earthen ponds with a small surface area, large depth (1.8-2.5m) and a relatively high flow rate. This type of pond gives good oxygen supply to fish even if surface ice is present and they are usually used by carp producers when spells of prolonged cold weather are likely to occur.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔIΑΧΕIΜΑΣΗΣ: Χερσαίες δεξαμενές-σκάμματα με μικρή επιφάνεια, μεγάλο βάθος (1.8-2.5m) και σχετικά υψηλό ρυθμό ροής. Επιτρέπουν καλή παροχή οξυγόνου στα ψάρια ακόμη και αν υπάρχει πάγος στην επιφάνειά τους και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές κυπρίνου όταν επίκειται παρατεταμένη περίοδος ψύχους.

ETANG DHIVER: Etang artificiel de petite surface, mais de grande profondeur (1,8 à 2,5 m) et dont le débit en eau est rélativement élevé. Ce type détang fournit un taux doxygène convenable pour lelévage des poissons, même quand sa surface est recouverte de glace. Souvent utilisé pour la culture des carpes quand des périodes froides de longue durée sont prévues.

ESTANQUE DE INVIERNO: Estanque artificial de pequeña superficie pero de gran profundidad (1,8 a 2,5 m) y cuyo flujo de agua es relativamente grande. Este tipo de estanque permite una tasa elevada de oxígeno, conveniente para la cría de peces, incluso cuando su superficie está cubierta de hielo. A menudo utilizada para el cultivo de carpas cuando se prevén largos periodos fríos.

ESTANQUE DE INVERNO: Estanque en terra de pequena área pero de grande profundidade (1,8 a 2,5 m) e relativamente alto fluxo de auga. Este tipo de estanque permite unha boa subministración de osíxeno aos peixes mesmo se se forma xeo na superficie e son frecuentemente usados polos produtores de carpas cando se prevén que é probable que acontezan longos períodos fríos.

TELELTETŐTÓ: Kis területű, mély (1,8-2,5m) tavak viszonylag nagy vízátfolyással. Ez a tótípus akkor is képes a halak megfelelő oxigénellátását biztosítani, ha a felszíne befagy. Általában a pontytenyésztők használják, ha hosszabb hideg időszak várható.

OVERVINTRINGSDAM: Dype (1,8 – 2,5 meter) jorddammer med lite areal og høy vanngjennomstrømning. Denne typen dam gir fisken god oksygentilførsel selv om det ligger is på overflaten. Brukes av karpeoppdrettere når lange kuldeperioder er i vente.

ZIMOCHOWY: Stawy ziemne o niewielkiej powierzchni, dużej głębokości (1,8 - 2,5 m) i możliwości wymiany wody. Ten typ stawu pozwala na stworzenie dobrych warunków środowiskowych (np. tlenowych) nawet przy wystąpieniu pokrywy lodowej; są one używane w hodowli karpia do przetrzymywania przez okres zimowy ryb obsadowych (narybek, kroczek).

Was this helpful?
Göl, gölcük ve diger su kütlelerinin kışın yüzeyinin kalın bir buz tabakası ile kaplanması neticesinde ortamda fotosentezin engellenir ve bu dogrultuda oksijenin azalması nedeni ile canlıların ölmesidir. Ayrıca gel git oranının az olduğu kıyı bölgelerinde düşük sıcaklık nedeni ile istiridyelerin donarak ölmesi olarakta nitelendirilir.


WINTERKILL: The loss of animals in a lake, pond, or other water body as a result of heavy ice cover, which restricts photosynthesis and leads to oxygen depletion. Can also refer to a condition in which oysters are frozen and die when exposed to cold temperatures at low tide in intertidal beds.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Απώλειες των οργανισμών σε μια λίμνη, υδατοσυλλογή ή άλλο υδατικό σύστημα οφειλόμενες στον σχηματισμό πάγου, ο οποίος εμποδίζει την φωτοσύνθεση και οδηγεί σε εξάντληση του οξυγόνου. Επίσης, απώλειες των στρειδιών που παγώνουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ρηχία στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

MORTALITE HIVERNALE: La perte danimaux dans un lac, un bassin ou autre masse deau est provoquée par une couverture épaisse de glace, qui diminue la photosynthèse et conduit à un épuisement de loxygène. Se dit également dun état dans lequel les huîtres, des bancs littoraux, gèlent et meurent pendant lexposition aux températures basses à marée basse.

MUERTE INVERNAL: Pérdida de animales en un lago, estanque o otra masa de agua provocada por una cobertura masiva de hielo que disminuye la fotosíntesis y conduce a un agotamiento de oxígeno. Dícese también del estado en el que las ostras se congelan y mueren cuando están expuestas a muy bajas temperaturas en los bancos litorales durante las mareas bajas.

MORTE INVERNAL: Perda de animais nun lago, estanque ou outra masa de auga provocada por unha cobertura masiva de xeo que diminúe a fotosíntese e conduce a un esgotamento de osíxeno. Dise tamén do estado no que as ostras se conxelan e morren cando están expostas a moi baixas temperaturas nos bancos intermareais durante as mareas baixas.

TÉLI HALPUSZTULÁS: Egy tóban, halastóban vagy más vízben élő állatok elhullása a vastag jégtakaró miatt, amely gátolja a fotoszintézist és oxigénhiányhoz vezet. Azt az állapotot is jelenti, amikor az apálykor beálló hideg hatására az osztrigák megfagynak és elpusztulnak.

VINTERDØD: Tap av dyr i innsjø, dam eller andre vannmasser som et resultat av kraftig isdekking, som hemmer fotosyntese og fører til oksygensvikt. Kan også henvise til en tilstand der østers i litoralsonen ”fryser i hjel” ved lavvann.

ŚNIĘCIE ZIMOWE : Ubytki ryb w jeziorach, stawach lub innych zbiornikach wodnych na skutek grubej pokrywy lodowej, która ogranicza fotosyntezę i prowadzi do wyczerpania zapasów tlenu. Może także odnosić się do stanu, w którym ostrygi ulegają zamarznięciu i giną, gdy są hodowane w strefie przybrzeżnej i w czasie pływów (odsłonięcie hodowli) są wystawione na niskie temperatury.

Was this helpful?
Pulsuz bir kısımla çevrelenmiş deri ülserleridir. Ülserlerin kapladığı alan arttıkça o bölge erimeye başlar. Vibrio viscosus yada Vibrio wodanis. tarafından ülserlere sebep olur. Koruyucu olarak çiftliklerde aşılama ve damızlık seçimi uygulanabilir, tedavide yemle beraber uygun antibiyotik kullanılabilir .


WINTER ULCERS (SORES): Superficial skin ulcers, surrounded by a patch of scale loss. Ulcers may fuse together increasing the area covered. Caused by Vibrio viscosus or Vibrio wodanis. Prevention is through husbandry and vaccination. Treatment where appropriate uses antibiotics, administered in feed.

ΧΕΙΜΕΡΙΟ ΕΛΚΟΣ: Επιφανειακό έλκος του δέρματος, το οποίο περιβάλλεται από μια περιοχή στην οποία καταστρέφονται τα λέπια. Γειτονικές περιοχές με έλκος μπορεί να συνενώνονται αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια που καλύπτουν. Προκαλείται από το είδος Vibrio viscosus ή το Vibrio wodanis. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται με καλή διαχείριση και εμβολιασμό. Όταν απαιτείται θεραπεία, χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά τα οποία παρέχονται με την τροφή.

VIBRIOSE EPIDERMALE : Ulcération superficielle de la peau accompagnée d’une perte d’écailles. Les ulcères peuvent fusionner dans des cas sévères. L’agent causatif est Vibrio viscosus ou Vibrio wodanis. La prévention passe par la bonne gestion de l’élevage et par vaccination. Le traitement est par antibiotiques administrés avec l’alimentation.

ULCERAS INVERNALES: Ulceras superficiales en la piel rodeadas por una mancha debida a pérdida de escamas. Están causadas por Vibrio viscosus y Vibrio wodanis. La prevención se hace a través de mejora del manejo y vacunación. En casos apropiados se usan antibióticos administrados con la comida.

ÚLCERAS INVERNAIS: Úlceras superficiais na pel rodeadas por unha mancha debida a perda de escamas. As úlceras pódense fusionar incrementando o área cuberta por elas. Están causadas por Vibrio viscosus e Vibrio wodanis. A prevención faise a través da mellora do manexo e da vacinación. En casos apropiados úsanse antibióticos administrados coa comida.

TÉLI FEKÉLYESEDÉS: Pikkelyhiányos foltokkal körülvett felszíni bőrfekélyek, amelyek egyesülhetnek egymással, növelve ezzel a fekélyes terület nagyságát. A Vibrio viscosus vagy a Vibrio wodanis okozza. Vakcinálással és a megfelelő tartási körülmények biztosításával megelőzhető. Kezelésére a táphoz kevert antibiotikumok alkalmazhatók.

VINTERSÅR: Overflatiske åpne sår i huden, omkranset av flekker uten skjell. Slike sår kan vokse sammen. Forårsaket av Vibrio viscosus eller V. wodanis. Forebyggende tiltak er gode oppdrettsrutiner og vaksinasjon. Behandling, der det er passende, er antibiotika gitt via fôret.

WRZODY ZIMOWE : Powierzchniowe wrzody skórne, otoczone pierścieniem pozbawionym łusek. Wrzody mogą zlewać się i w ten sposób zwiększać zajętą powierzchnię. Powodowane są przez Vibrio viscosus lub Vibrio wodanis. Zapobieganie – przez odpowiednią technologię chowu oraz szczepienie. Leczenie – przez podawanie w paszy stosownych antybiotyków.

Was this helpful?
Dekapod krustaselerin büyük tırnak ya da tutacı, saldırı ya da korunma uzantısı.


CHELA: The large claw or pincer of a decapod crustacean, which is an offensive and a defensive appendage.

ΧΗΛΗ: Η μεγάλη δαγκάνα ή λαβίδα ενός δεκαπόδου, η οποία είναι επιθετικό ή αμυντικό εξάρτημα.

CHELIPEDES: Appendices en forme de pince chez les crustacés décapodes, utilisées pour la défense ou lagression.

QUELÍPODOS: Apéndice en forma de pinza en los crustáceos decápodos, utilizados por la defensa o para la agresión.

QUELÍPODOS: Apéndices en forma de pinzas dos crustáceos decápodos, utilizados como apéndice ofensivos ou defensivos.

CHELA: A tízlábú rákok ollóvá módosult elülső vétgatgja, amelynek támadó és védekező szerepe is van.

KLO: Stor klypeklo hos tifotede krepsdyr (f.eks. kreps, hummer og krabbe). Brukes både i kamp og ved fødeinntak.

KLESZCZE: Duże kleszcze lub szczypce dziesięcionogich skorupiaków, które są odnóżami ofensywnymi i obronnymi.

Was this helpful?
Pek çok organizmanın yaşam döngüsünde hareketli olmayan, dehidrate, dayanıklı, inaktif, etkisiz evre, genellikle bir türün korunmasında ya da yayılmasında önemli rol oynadığı düşünülür; organizma genellikle salgılanan kistik membranların (exocyst, mesocyst, endocyst, vb) veya dış kabuk ya da duvarkarın bir veya daha fazla katmanı tarafından çevrelenir; bazı durumlarda duvar oldukça ince, dışından oyulmuş ve gelişmekte olan bir gözenekle ya da gözeneksiz olabilir.


CYST: The non-mobile, dehydrated, resistant, inactive, dormant stage in the life cycle of many organisms, generally considered as playing an important role in either protection or dispersal of a species; the organism is typically rounded, surrounded by one or more layers of secreted cystic membranes (exocyst, mesocyst, endocyst, etc.) or envelopes or walls; in some cases the walls may be quite thick, sculptured on the outside and with or without an emergent pore.

ΚΥΣΤΗ: Το ακίνητο, αφυδατωμένο, ανθεκτικό, αδρανές, εν ναρκοβιώσει στάδιο τού κύκλου ζωής πολλών οργανισμών, το οποίο γενικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο είτε στην προστασία είτε στη διασπορά ενός είδους. Ο οργανισμός είναι κατά κανόνα αποστρογγυλευμένος, περιβάλλεται από ένα ή περισσότερα στρώματα εκκριμένων κυστικών μεμβρανών (εξωκύστη, μεσοκύστη, ενδοκύστη,κ.λ.π.) ή φακέλλων ή τοιχωμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοιχώματα έχουν αρκετό πάχος και φέρουν και διαθέτουν ή όχι εμφανή πόρο. ποι

KYSTE: Stade immobile du cycle vital de nombreux organismes. Il est déshydraté, inactif, dormant, résistant et joue un rôle dans la protection et la dissémination de lespèce. Lorganisme est enroulé et recouvert dune ou de plusieurs membranes, parois ou enveloppes kystiques sécrétées (endokyste, mésokyste, exokyste, etc.). La paroi est parfois très épaisse et souvent sculptée. Un pore démergence existe dans certains cas.

QUISTE: Estado inactivo del ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóvil, durmiente, resistente y juega un papel en la protección de la diseminación de la especie. El organismo está envuelto en una o varias membranas, a veces en capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). La pared es a veces gruesa y esculpida. Un agujero de emergencia está presente en ciertos casos.

QUISTE: Estado inactivo do ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóbil, latente, de resistencia e que xoga un papel importante tanto na protección coma na diseminación da especie. O organismo está envolvido nunha ou varias membranas, ou capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). A parede é grosa ás veces, cunha rugosa superficie externa e con presenza ou non de poro de eclosión.

CISZTA: Sok élő szervezet mozgásképtelen, dehidratált, ellenálló, inaktív, nyugvó életszakasza. Az általános vélemény szerint fontos szerepet játszik a faj védelmében és elterjedésében; a tipikus ciszta gömb alakú és egy vagy több rétegnyi kiválasztott cisztikus hártya veszi körül (exociszta, mezociszta, endociszta, stb.), esetleg burok vagy fal. Néhány esetben a fal igen vastag, külső oldala lehet faragásra emlékeztető, pórussal vagy anélkül.

CYSTE: Det ikke-mobile, dehydrerte, motstandsdyktige, inaktive dvalestadiet i livssyklusen til mange organismer. Spiller en viktig rolle i enten beskyttelse eller spredning for en organisme. Cyster er oftest avrundete, og omgitt av et eller flere lag med membraner (eksocyst, mesocyst, endocyst etc) eller vegger sekrert av cysten. I noen tilfeller kan veggene være ganske tykke, med eller uten porer.

TORBIEL/CYSTA: Nieruchliwe, odwodnione, odporne, nieczynne przetrwalnikowe stadium w cyklu życiowym wielu organizmów, uważane zwykle za odgrywające ważną rolę tak w ochronie, jak i w rozpowszechnianiu gatunku; cysta jest charakterystycznie zaokrąglona, otoczona przez jedną lub więcej warstw, wydzielonych błon torbielowatych (egzocysta, mezocysta, endocysta itp.), okryć bądź ścianek; w niektórych wypadkach ścianki mogą być bardzo grube, na zewnątrz rzeźbione i z/ lub bez powstałych por.

Was this helpful?
Bir kist veya kese içine alınmış


ENCYSTED: Enclosed in a cyst or vesicle.

ΕΓΚΥΣΤΩΜΕΝΟΣ: Ο περικλειόμενος σε κύστη ή κυστίδιο.

ENKYSTE: Se dit dun organisme renfermé dans un kyste ou vésicule.

ENQUISTADO: Dícese de un organismo encerrado dentro de un quiste o vesícula.

ENCISTADO: Dise dun organismo encerrado dentro dun quiste ou vesícula.

BETOKOSODOTT: Valamilyen cisztába vagy hólyagba zárt.

INNKAPSLET: Innesperret i en cyste eller blære.

ZAMKNIĘTE/OSŁONIĘTE: Zamknięte w cyście, otorbieniu lub pęcherzyku.

Was this helpful?
Artropodların eksoskeletonu ve mantar vücutlarının başlıca bileşeni olan bir polisakkarit.


CHITIN: A polysaccharide that is the principal component of the exoskeleton of arthropods and of the bodies of fungi.

ΧΗΤΙΝΗ: Ένας πολυσακχαρίτης που αποτελεί το κύριο συστατικό του εξωσκελετού των αρθρόπωδων και του σώματος των μυκήτων.

CHITINE: Polysaccharide , principal composant de lexosquelette des arthropodes, et des champignons.

QUITINA: Polisacárido que constituye el principal componente del exoesqueleto de los artrópodos y de las estructuras/cuerpo.. de los hongos.

QUITINA: Polisacárido que constitúe o principal compoñente do exoesqueleto dos artrópodos e das estruturas/corpo.. dos fungos.

KITIN: Poliszacharid, amely az ízeltlábúak külső vázának és a gombák testének fő alkotórésze.

KITIN: Byggestein i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), har stor mekanisk styrke. Kalsitt i det ytre skjelettet holdes sammen av et organisk bindemiddel laget av karbohydratet kitin og ulike proteiner.

CHITYNA: Wielocukier (polisacharyd), który jest głównym składnikiem pancerza (szkieletu zewnętrznego) stawonogów i ciała grzybów.

Was this helpful?
Küçük bir kütle ya da şişlik. Küçük tümör hücreleri gibi hücrelerin minerallerin bir araya gelmesiyle belirlenebilir. Yabancı vücut yada parazit konakçı hücrenin etrAFINI sararakoluşur veya lymphocystis hastalığı ile oluşur.


NODULE: A small mass or lump. Can refer to minerals, or mineral aggregates, or to aggregations of cells such as small tumours (neoplastic or not), the granulomatous formation of host cells surrounding a foreign body or parasite, or the cellular hypertrophy associated with lymphocystis disease.

ΟΖΙΔΙΟ, ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρή μάζα ή βώλος. Αναφέρεται σε ανόργανα συσσωματώματα ή σε συναθροίσεις κυττάρων όπως μικροί όγκοι (νεοπλασίες ή μη), ο κοκκιώδης σχηματισμός των κυττάρων του ξενιστή που περιβάλλει το σώμα του παρασίτου, ή η κυτταρική υπερτροφία που σχετίζεται με την ασθένεια της λεμφοκύστης.

NODULE: Petit amas ou grosseur. Ce terme décrit certaines formations minérales ainsi que des amas de cellules tels que les petites tumeurs (quelles soient néoplastique ou non), les formations de tissu hôte granuleux qui entoure un corps étranger ou un parasite, ou aux hypertrophies cellulaires associées à une affection lymphocytique.

NÓDULO: Pequeña concreción de forma esferoidal. Este término describe algunas formaciones minerales así como acumulaciones de células como los pequeños tumores (que sean neoplásicos o no), las formaciones de tejidos huéspedes granulares que rodean un cuerpo extraño o un parásito, o la hipertrofia celular asociada a una infección linfática.

NÓDULO: Pequena concreción de forma esferoidal. Este termo pode referirse a minerais ou aglomerados minerais, así como a acumulacións de células como os pequenos tumores (que sexan neoplásicos ou non), a formación granulomatosa de células do hospedador que rodean un corpo estraño ou un parasito, ou a hipertrofia celular asociada a unha infección por linfociste.

CSOMÓ: Kisméretű sejttömeg vagy daganat. Ásványi anyagok vagy sejtek aggregátumaira, tumorokra, a gazdaszervezet sejtjeinek egy idegen test vagy élősködő körüli csoportosulására vagy a lymphocystis betegséggel kapcsolatos sejtes hipertrófiára is utalhat.

KNOLL (KNUTE): Liten klump eller masse. Kan henvise til mineraler/mineralaggregater, opphopinger av celler i form av små svulster (neoplastiske eller ikke), innkapsling av en parasitt eller et fremmedlegeme av vertens celler eller cellehypotrofi i forbindelse med lymfocystissyke.

GUZEK: Mała bryłka lub guzek. Może dotyczyć minerałów lub skupisk mineralnych, albo skupiska komórek, jak np. małe guzy (nowotworowe lub nie), formacji ziarniakowej komórek gospodarza otaczających obce ciało lub pasożyta, albo przerost komórkowy połączony z limfocytozą − chorobą układu limfatycznego.

Was this helpful?
Geçici bir kızarıklığın ortaya çıkması ya da derinin genele yayılan patlaması.


RASH: An outbreak of transitory redness or generalized eruption of the skin.

ΕΞΑΝΘΗΜΑ: Εξαρση παροδικής φλεγμονής ή κηλίδων του δέρματος.

ERUPTION CUTANEE: Sortie transitoire de boutons, de taches, de rougeurs qui se forment sur la peau.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria en la piel de granos, manchas o zonas enrojecidas.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria na pel de grans, manchas ou zonas arrubiar.

KIÜTÉS: Átmeneti bőrpir megjelenése.

UTSLETT: Utbrudd av forbigående rødhet eller hevelse i huden.

WYSYPKA: Przejściowe pojawienie się czerwoności lub równomierne pojawienia się wykwitów na skórze.

Was this helpful?
Vibrio anguillarium enfeksiyonu için kullanılan yaygın bir isim. Hitra hastalığı ve vibriosiz olarakta bilinir. Kültür balıkçılığında önemli okonomik kayıplara neden olan kızıl bela hastalığının 14 ülkede 48 deniz canlısına bulaştığı bildirilmiştir.


RED PEST: Common name for infections by Vibrio anguillarium, also referred to as Hitra disease and vibriosis. Red pest disease which can cause significant economic losses in aquaculture, has been reported in 14 countries as infecting 48 species of marine fish.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΛΟIΜΟΣ: Κοινό όνομα για μόλυνση από το βακτήριο Vibrio anguillarum που αναφέρεται και ως ασθένεια Hitra και βιμπρίωση. Η ασθένεια αυτή μπορεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες στην υδατοκαλλιέργεια και έχει εμφανισθεί σε 14 χώρες όπου έχει προσβάλλει 48 θαλάσσια ψάρια.

PESTE ROUGE: Nom commun utilisé afin de décrire les infections par Vibrio anguillarium. Synonyme de la maladie dHitra ou vibriose. Provoque des pertes importantes en aquaculture. Sa présence est rapportée dans 14 pays et pour 48 espèces de poissons marins.

PESTE ROJA: Nombre común utilizado para describir las infecciones por Vibrio anguillarium sinónimo de la enfermedad de Hitra o vibriosis. Provoca pérdidas importantes en acuicultura. Su presencia es denunciada en 14 países y la sufren 48 especies de peces marinos.

PESTE VERMELLA: Nome común utilizado para describir as infeccións por Vibrio anguillarium sinónimo da enfermidade de Hitra ou vibriose. A enfermidade da boca vermella provoca perdas importantes en acuicultura, declarándose a súa presenza en 14 países como infección que afecta a 48 especies de peixes mariños.

VÖRÖS PESTIS: A Vibrio anguillarium-fertőzés köznyelvi elnevezése. Hitra-betegség és vibriózis néven is ismert. A vörös pestis komoly gazdasági károkat képes okozni. Eddig 14 országban, 48 tengeri halfajon észlelték.

RØDSYKE: Navn brukt om infeksjoner av Vibrio anguillarium, også kalt vibrose. Kan gi betydelig økonomiske tap i oppdrettsnæringen, men det er utviklet gode vaksiner mot bakterien. Sykdommen er rapportert i 14 land, og har infisert 48 arter av marin fisk.

CZERWONA ZARAZA: Pospolita nazwa dla zakażeń przez Vibrio anguillarium, także nazywane chorobą Hitra i wibriozą. Czerwona zaraza, powodująca w akwakulturze znaczne straty ekonomiczne, została zgłoszona przez 14 krajów, w których zakażała 48 gatunków ryb morskich.

Was this helpful?
Önceden tanımlanamayan bakteriyel kan zehirlenmeleri için Aeromonas hydrophilanın enfekte etmesi sonucu oluşan durum.


REDMOUTH DISEASE: A condition resulting from an infection of Aeromonas hydrophila, originally mistaken for bacterial haemorrhagic septicaemia.

ΕΡΥΘΡΟΣΤΟΜIΑΣΗ,ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: Κατάσταση που προκαλείται από μόλυνση με Aeromonas hydrophila, αρχικά γινόταν σύγχυση με την βακτηριακή αιμορραγική σηψαιμία (βλ.λ.)

MALADIE DE LA BOUCHE ROUGE: Résulte dune infection par Aeromonas hydrophila, originairement confondue avec la septicémie hémorragique bactérienne.

ENFERMEDAD DE LA BOCA ROJA: Enfermedad resultante de una infección por Aeromonas hydrophila, originariamente confundida con la septicemia hemorrágica bacteriana.

ENFERMIDADE DA BOCA VERMELLA: Enfermidade resultante dunha infección por Aeromonas hydrophila, orixinariamente confundida coa septicemia hemorráxica bacteriana.

VÖRÖSSZÁJÚSÁG: Az Aeromonas hydrophila fertőzés eredményeként bekövetkező állapot, eredetileg összetévesztették a bakteriális hemorrhágikus szeptikémiával.

AEROMONAS HYDROPHILA INFEKSJON.: På engelsk kalt redmouth disease. Tilstand som skylles infeksjon av bakterien Aeromonas hydrophila. Opprinnelig forvekslet med A. liquefaciens infeksjon.

CHOROBA CZERWONEGO PYSKA (ERM): Stan wynikający z zakażenia Aeromonas hydrophila, początkowo mylona z bakteryjną krwotoczną posocznicą. Często występuje u pstrąga tęczowego w postaci uśpionej, a ujawnia się w okresie stresu. Początkowe objawy – osłabienie i pociemnienie skóry, dalsze zaś – zapalenie: błony śluzowej jamy gębowej, skóry około otworu gębowego, głowy, pokryw skrzelowych i nasady płetw piersiowych. Spotykana w USA, Kanadzie, Australii i w Europie (Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania).

Was this helpful?
Canlı bir organizmadaki herhnagi bir hastalık semptomunun dıştan gözlenebilemesi.


CLINICAL: The outward observable symptoms of a disease in a living organism.

ΚΛΙΝΙΚΟΣ: Αφορά στα εμφανή συμπτώματα ασθένειας ενός ζώντος οργανισμού.

CLINIQUE: Symptômes apparents dune maladie chez un organisme vivant.

CLÍNICO: Síntomas aparentes de una enfermedad en un organismo vivo.

CLÍNICO: Síntomas aparentes dunha enfermidade nun organismo vivo.

KLINIKAI: Egy élő szervezet betegségének kívülről is látható tünetei.

KLINISK: Utvendige merkbare symptomer av en sykdom på en levende organisme.

KLINICZNY: Zewnętrznie dostrzegalne objawy choroby w żywym organizmie.

Was this helpful?
Bir hastalık veya enfeksiyonun bariz patoloji belirtisinden meydana gelmesi.


CLINICAL INFECTION: An infection or disease generating obvious signs of pathology.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή ασθένεια που έχει εμφανή παθολογικά συμπτώματα.

INFECTION CLINIQUE: Infection ou maladie provoquant des signes pathologiques évidents.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección o enfermedad que provoca signos patológicos evidentes.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección ou enfermidade que provoca signos patolóxicos evidentes.

KLINIKAI FERTŐZÉS: Patológiai szempontból nyilvánvaló tüneteket produkáló fertőzés vagy betegség.

KLINISK INFEKSJON: Infeksjon eller sykdom som utvikler klare sykdomstegn.

ZAKAŻENIE KLINICZNE: Zakażenie lub choroba wywołująca wyraźne objawy patologiczne.

Was this helpful?
Genellikle santrallerin soğutma sularında bir biyosit olarak ( başlıca acısu ve deniz suyunda soğutucu olarak) ve akuakültürde(özellikle karantina istasyonlarında ve kuluçkahanelerde) dezenfektan olarak kullanılan kimyasal element.


CHLORINE: The chemical element often used as a biocide in the cooling waters of power plants (mainly those using brackish and marine waters as coolant), and as disinfectant in aquaculture (especially in quarantine stations and hatcheries).

ΧΛΩΡΙΟ: Χημικό στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνά ως βιοκτόνο. Χρησιμοποιείται στο νερό του συστήματος ψύξεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (κυρίως εκείνων που χρησιμοποιούν υφάλμυρο ή θαλάσσιο νερό ως ψυκτικό μέσο) και ως απολυμαντικό στις υδατοκαλλιέργειες ιδιαίτερα σε σταθμούς καραντίνας (λοιμοκαθαρτήρια).

CHLORE: Substance chimique souvent employée comme biocide dans leau de refroidissement des centrales électriques (surtout quand il sagit de leau de mer ou leau saumâtre), et comme désinfectant en aquaculture (surtout dans les bassins de quarantaine et dans les écloséries).

CLORO: Sustancia química a menudo utilizada como biocida en el agua de enfriamiento de las centrales eléctricas (sobretodo cuando se trata de agua de mar o de agua salobre), y como desinfectante en acuicultura (sobretodo en los estanques de cuarentena y los criaderos).

CLORO: Substancia química a miúdo utilizada como biocida na auga de refrixeración das centrais eléctricas (sobre todo cando se trata de auga de mar ou de auga salobre), e como desinfectante en acuicultura (especialmente o nos estanques de corentena e os criadeiros).

KLÓR: Erőművek (főleg brakkvízzel vagy tengervízzel működő) hűtőrendszerében irtószerként, illetve az akvakultúrában (főleg karanténban vagy keltetőkben) fertőtlenítőként használt, gáz halmazállapotú kémiai elem.

KLOR: Kjemisk grunnstoff som ofte brukes som et biocid i kjølevann fra atomkraftverk (hovedsakelig der det brukes brakk- og saltvann til kjøling), og som desinfeksjonsmiddel i akvakultur (spesielt i karantenestasjoner eller klekkerier).

CHLOR: Pierwiastek chemiczny używany często jako biocyd w wodach chłodzących elektrowni (głównie używających jako czynnika chłodzącego wód słonawych i morskich), a w akwakulturze jako środek dezynfekcyjny (szczególnie w stacjach kwarantannowych i wylęgarniach).

Was this helpful?
Streptomyces venezuelae ya da p-nitrobenzaldehydeden üretilen geniş spektrumlu bir bakteriyostatik antibiyotik. Aeromonas, Pseudomonas ve Hemophilusa karşı etkilidir.Hareketli aeromonad hastalığını önlemede kullanılır ( Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).


CHLORAMPHENICOL: A broad-spectrum bacteriostatic antibiotic produced by Streptomyces venezuelae or manufactured from p-nitrobenzaldehyde. Effective against Aeromonas, Pseudomonas and Hemophilus. Used to prevent motile aeromonad disease. (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ: Ευρύ φάσμα βακτηριοστατικών αντιβιοτικών που παράγονται από το Streptomyces venezuelae ή παρασκευάζονται από p-νιτροβενζαλδεϋδη. Αποτελεσματική στην καταπολέμησή των Aeromonas, Pseudomonas. Ο Hemophilus είναι συνήθως ευαίσθητος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη της προσβολής από αερομονάδες. (Χλωρομυκίνη, Λεβομυκίνη, Χλωρονιτρίνη, Λευκομυκίνη).

CHLORAMPHENICOL: Antibiotique bactériostatique à gamme large produit par Streptomyces venezuelaeV ou par synthèse à partir de la p-nitrobenzaldéhyde. Actif contre Aeromonas, Pseudomonas et Hemophilus. Utilisé pour le traitement préventif des infections daeromonas. (Chloromycétine, levomycine, chloronitrine, leukomycine).

CLORANFENICOL: Antibiótico con espectro amplio, producido por Streptomyces venezuelae o por síntesis a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas y Hemophilus. Utilizado para prevenir la infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).

CLORANFENICOL: Antibiótico de amplo espectro, producido por Streptomyces venezuelae ou por síntese a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas e Hemophilus. Utilizado para previr a infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).

KLORAMFENIKOL: A Streptomyces venezuelae által termelt vagy p-nitro-benzaldehidből előállított széles spektrumú, bakteriosztatikus antibiotikum. Az Aeromonas, Pseudomonas és Hemophilus fajokkal szemben hatékony. Elsősorban a mozgó Aeromonas-fajok által okozott betegségek kezelésére használják (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

KLORAMFENIKOL: Bredt spekter av bakteriostatiske antibiotika produsert av Streptomyses venezuela eller produsert fra p-nitrobenzaldehyd. Effektiv mot Areomonas, Pseudomonas og Hemophilus. Brukt for å hindre ”motile aeromonad disease”. (Kloromycetin, levomycin, kloronitrin, leukomycin).

CHLORAMFENIKOL : Antybiotyk o szerokim spektrum bakteriostatycznym produkowany przez Streptomyces venezuelae lub wytwarzany z aldehydu p-nitrobenzoesowego. Skuteczny przeciw bakteriom Aeromonas, Pseudomonas i Hemophilus. Stosowany w zapobieganiu chorobie MAD (Motile Aeromonad Disease) powodowanej przez Aeromonas hydrophila (Chloromycetyna, Lewomycetyna i Leukomycyna).

Was this helpful?
Klor ve amonyak ya da doğal amino bileşenler arasındaki reaksiyon tarafından oluşan bileşiklerin bir sınıfı. Bazı formları akuakültürde dezanfektan olarak kullanılır.


CHLORAMINES: The class of compounds formed by reaction between chlorine and ammonia or natural amino components. Some forms are used as disinfectants in aquaculture.

ΧΛΩΡΑΜΙΝΕΣ: Κατηγορία ενώσεων που σχηματίζονται από την αντίδραση χλωρίνης και αμμωνίας ή φυσικών αμινο-συστατικών. Μερικά είδη χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά στην υδατοκαλλιέργεια.

CHLORAMINE: Composé chimique produit par laction du chlore sur lammoniaque ou les composés aminés neutres. Certaines formes sont utilisées comme désinfectants en aquaculture.

CLORAMINA: Compuesto químico producido por la acción del cloro sobre el amoniaco o sobre los compuestos aminos neutros. Algunas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.

CLORAMINA: Composto químico producido pola acción do cloro sobre o amoníaco ou sobre os compostos aminos naturais. Algunhas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.

KLÓRAMINOK: A klór és az ammónia vagy egyéb természetes aminovegyületek reakciójával előállítható vegyületek. Némelyiket fertőtlenítőszerként használják az akvakultúrában.

KLORAMINER: Klasse av forbindelser dannet ved reaksjon mellom klor og ammoniakk eller naturlige aminokomponenter. Noen former blir brukt til desinfeksjon i akvakultur.

CHLORAMINY: Grupa związków chemicznych powstałych w wyniku reakcji między chlorem a amoniakiem lub naturalnymi związkami aminowymi. Niektóre ich postacie są stosowane w akwakulturze jako środki dezynfekcyjne.

Was this helpful?
(1)Akuakültürde, su (özellikle akıntılar içeren) veya ekipmanları klor gazı kullanarak steril etme. (2) Kimyada, bileşik içerisine klor girişine yol açan herhangi bir reaksiyon.


CHLORINATION: (1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστείρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

CHLORATION: (1) En aquaculture, stérilisation par le chlore de leau de mer surtout lorsquelle contient des effluents. (2) En chimie, réaction servant à introduire du chlore dans des composés.

CLORACIÓN: (1) En acuicultura, esterilización con el cloro de las aguas marinas sobretodo cuando contienen efluentes. (2) En química, reacción que sirve para introducir el cloro en un compuesto.

CLORACIÓN: (1) En acuicultura, esterilización da auga (particularmente a que contén efluentes) ou equipamento usando cloro. (2) En química, reacción que implica introducir o cloro nun composto.

KLÓROZÁS: (1) Akvakultúrában: a víz (gyakran az elfolyóvíz) vagy a felszerelés sterilizálása klórgázzal. (2) Kémiában: bármilyen reakció, amelynek során egy vegyületbe klór épül be.

KLORERING: (1) I akvakultur. Sterilisering av vann (spesielt utstrømmende vann) eller utstyr ved bruk av klorgass. (2) I kjemi. Alle reaksjoner der klor blir tatt opp i en forbindelse.

CHLOROWANIE: (1) W akwakulturze: stosowanie chloru gazowego do wyjaławiania wody (szczególnie zawierającej ścieki) lub sprzętu i urządzeń . (2) W chemii: każda reakcja wymagająca wprowadzenie chloru do związku.

Was this helpful?
Çoğu algde ve yüksek yapılı bitkilerde bulunan yeşil pigment. Işık enerjisinin kimyasal enerjiye çevriminde işlevi vardır, örn. fotosentez.


CHLOROPHYLL: Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που βρίσκεται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπέυθυνη για το μετασχηματισμό της ηλιακής ενέργειας σε χημική, π.χ. φωτοσύνθεση.

CHLOROPHYLLE: Pigment vert présent chez les algues et les plantes supérieures. Responsable de la transformation de lénergie lumineuse en énergie chimique par le processus de photosynthèse.

CLOROFILA: Pigmento verde hallado en la mayor parte de las algas y las plantas superiores. Es responsable de la transformación de la energía luminosa en energía química a través de la fotosíntesis.

CLOROFILA: Pigmento verde achado na maior parte das algas e as plantas superiores. É responsable da transformación da enerxía luminosa en enerxía química a través da fotosíntese.

KLOROFILL: A legtöbb algában és magasabbrendű növényben található zöld színanyag. A fényenergia kémiai energiává történő alakításáért, vagyis a fotoszintézisért felelős.

KLOROFYLL: Grønt pigment som finnes i de fleste alger og høyere planter. Pigmentet omformer lysenergi til kjemisk energi i fotosyntesen.

CHLOROFIL: Zielony barwnik zawarty w komórkach większości glonów i roślin wyższych. Odpowiedzialny za przekształcanie energii świetlnej w energię chemiczną, tzn. za fotosyntezę.

Was this helpful?
Yetiştirme suyu olarak kullanılmadan önce, suyun içinden klorun ( anti mikrobik etkisi olan ) ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem suyun havalandırılmasıyla da gerçekleştirilebilir. Bu ayrıca doğru okumaların sağlanabilmesi için su örneklerinin mikrobik analizlerinin yapılmasında da kullanılabilir. Klorsuzlaştırma su örneklerine indirgen maddelerin ( sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium arsenite ) katıştırılmasıyla da sağlanabilir.


DECHLORINATION: The process by which chlorine (acting as an anti-microbial agent) is removed from water before being used as culture water. This can be carried out by aeration of the water. It is also used in microbial analysis of water samples to ensure accurate readings. Dechlorination can also be carried out by the addition of reducing agents (Sodium thiosulphate, Sodium sulphite, Sodium arsenite) to the water sample and/or sample container.

ΑΠΟΧΛΩΡIΩΣΗ: Διαδικασία με την οποία απομακρύνεται το χλώριο (που δρα ως αντιμικροβιακός παράγοντας) από το νερό, πριν αυτό χρησιμοποιηθεί στην υδατοκαλλιέργεια. Πραγματοποιείται με αερισμό του νερού. Χρησιμοποιείται επίσης στη μικροβιακή ανάλυση των δειγμάτων του νερού ώστε οι προδιορισμοί να είναι ακριβείς. Η αποχλωρίωση πραγματοποιείται επίσης με την προσθήκη ενός αναγωγικού παράγοντα, όπως θειοθεϊικό νάτριο ή θειώδες νάτριο στο νερό.

DECHLORATION: Processus délimination du chlore (agent antimicrobien ajouté à leau domestique) de leau avant son utilisation dans un élevage ou avant une analyse microbienne. Souvent accomplie par aération, mais également par lajout dagents réducteurs; hyposulfite de soude, arsenite de soude.

DESCLORACIÓN: Proceso de eliminación del cloro (agente antimicrobiano añadido al agua doméstica) del agua antes de su utilización en un cultivo o antes de un análisis microbiano. A menudo realizado por aireación, pero también añadiendo agentes reductores como el hiposulfato de sodio, o el arseniato de sodio.

DECLORACIÓN: Proceso de eliminación do cloro (actuando como axente antimicrobiano) da auga antes da súa utilización como auga de cultivo. Pode ser eliminado por aireación da auga. Tamén é usado en análises microbiolóxicas de mostras de auga para asegurar lecturas precisas. A decloración tamén pode suceder pola adición de axentes redutores (tiosulfato sódico, sulfito sódico, arseniato sódico) á auga da mostra e/ou ao colector da mostra.

KLÓRMENTESÍTÉS: Az az eljárás, amellyel a klórt (mint antimikrobiális szert) eltávolítják a vízből a haltenyésztési felhasználás előtt. A klórt legegyszerűbben a víz levegőztetésével lehet eltávolítani. Vízminták mikrobiológiai elemzésénél is használják, a pontosság javítására. A klórmentesítés másik módszere a redukálószerek (nátrium-tioszulfát, nátrium-szulfit, nátrium-arzenit) hozzáadása a vízmintákhoz és/vagy a mintattároló edényekhez.

AVKLORING: Prosessen der klor (virker bakteriedrepende) fjernes fra vannet før det brukes til oppdrett. Dette kan gjøres ved lufting av vannet. Brukes også i mikrobiologiske analyser av vannprøver for å sikre nøyaktige målinger. Avkloring kan også gjøres ved å tilsette et reduksjonsmiddel (natrium tiosulfat, natrium sulfitt, natrium arsenitt) til vannprøven.

ODCHLOROWANIE USTROJU: Proces, w którym chlor (działający jak czynnik przeciwbakteryjny) jest usuwany z wody przed jej użyciem jako środowiska hodowlanego. Można tego dokonać przez napowietrzanie wody. Jest ono także stosowane w analizach mikrobiologicznych próbek wody, w celu zapewnienia dokładnych odczytów. Odchlorowywanie może także być przeprowadzane poprzez wprowadzanie czynników redukcyjnych (tiosiarczanu sodowego, siarczynu sodowego, metaarseninu sodowego) do próbki wody i/lub pojemnika próbki.

Was this helpful?
Kanın pıhtılaşması gibi herhnagi bir organik sıvı çökelticiler tarafından meydana getirilen pıhtılaşmadaki değişim süreci, pıhtılaşma.


COAGULATION: The process of changing into a clot, by which an organic liquid solidifies, i.e. the clotting of blood.

ΠΗΞΗ: Η διαδικασία της μετατροπής σε θρόμβο, με την οποία ένα οργανικό υγρό στερεοποιέιται π.χ. θρόμβωση του αίματος.

COAGULATION: Phénomène par lequel un liquide organique se prend en une masse solide, par exemple coagulation du sang.

COAGULACIÓN: Fenómeno por lo cual un líquido orgánico se convierte en una masa sólida, por ejemplo coagulación de la sangre.

COAGULACIÓN: Fenómeno polo cal un líquido orgánico se solidifica, por exemplo a coagulación do sangue.

ALVADÁS: Az alvadék kialakulásának folyamata valamilyen szerves folyadék megszilárdulásával, pl. véralvadás. Úm. koaguláció.

KOAGULERING: Forandringsprosess der det dannes en klump, der organiske væsker stivner. F.eks. levring av blod.

KOAGULACJA: Proces zamiany w skrzep, w którym płyn organiczny zestala się, np. krzepnięcie krwi.

Was this helpful?
Kırılgan, sert gümüşi- beyaz ferromanyetik metal element, alaşımlarda kullanılır. Atomik No.: 27; atomik ağırlık: 58.933.


COBALT: A brittle hard silvery-white element that is a ferromagnetic metal: used in alloys. Atomic No.: 27; atomic weight.: 58.933.

ΚΟΒΑΛΤΙΟ: Ένα ψαθυρό ασημο-λευκό στοιχείο το οποίο είναι σιδηρομαγητικό μέταλλο: χρησιμοποιείται στα κράματα. Ατομικός αριθμός 27; Ατομικό βάρος: 58.933.

COBALT: Métal blanc argenté dur et cassant, ferromagnétique.Utilisé dans des alliages, nombre atomique : 27, poids atomique : 58.933

COBALTO: Elemento duro y quebradizo de color blanco-plateado, metal ferromagnético utilizado en aleaciones. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933.

COBALTO: Elemento duro e quebradizo de cor branco-prateado, metal ferromagnético utilizado en aliaxes. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933

KOBALT: Törékeny, kemény, ezüstfehér színű elem, ferromágneses fém: ötvözetekben használják. Rendszáma: 27; atomsúlya: 58,933.

KOBOLT: Sprøtt, hardt, sølvhvitt, ferromagnetisk grunnstoff; brukes i legeringer. Atomnummer: 27; atomvekt: 58.933.

COBALT: Kruchy, twardy, srebrzysto-biały pierwiastek będący metalem ferromagnetycznym; stosowany w stopach. Symbol: Co. Liczba atomowa: 27; ciężar atomowy: 58,933.

Was this helpful?
Telosporidian sporozoanların bir grubu olup ayrı bir takım olarak değelenrilirler Coccidiomorpha nın alt takımı olarak da değerlendirilirler. Bunlar Haemosporidia dan hareketsiz zigot oluşturan sporları içeren sporozoitlerin olmasıyla ayırt edilirler.


COCCIDIA: A group of telosporidian sporozoans variously regarded as a separate order or as a suborder of Coccidiomorpha. They are distinguished from the Haemosporidia by the immobile zygote-producing spores containing sporozoites.

ΚΟΚΚΙΔΙΑ: Ομάδα τελοσποριδίων σποροζώων διαφόρων τύπων που θεωρείται ως ξεχωριστή τάξη ή ως υπόταξη των Coccidiomorpha (βλ. λ.). Διαφέρουν από τα Haemosporidia ως προς τα ακίνητα σπόρια τα οποία περιέχουν σποροζωïτες και τα οποία παράγουν ζυγώτες.

COCCIDIES: Protozoaires sporozoaires télosporidés considérés par certains comme un ordre à part entier, et par dautres comme un sous-ordre des coccidiomorphes. Se distingue des haemosporidies par la présence de spores immobiles produisant des zygotes et renfermant des sporozoites.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloespróridios considerados por algunos como un orden a parte y entero, y por otros como un suborden de coccidiomorfos. Se distingue de los hemoesporidios por la presencia de esporas inmóviles que producen zigotos y encierran esporozoitos.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloesporidios considerados por algúns como unha orde separada, e por outros como unha suborde de Coccidiomorfos. Distínguese dos Hemoesporidios pola presenza de esporas inmóbiles que producen cigotos e encerran esporozoitos.

COCCIDIA: A spórázó egysejtűek egyik csoportja. Külön rendbe vagy a Coccidiomorpha rend egyik alrendjébe sorolják őket. A Haemosporidia csoporttól a sporozoitokat tartalmazó mozgásképtelen, zigótaképző spóráik alapján különböztethetők meg.

KOKSIDIER: Gruppe av telosporiske sporozoer, noen ganger klassifisert som en egen orden eller som en underorden av Coccidiomorpha. De skiller seg fra Haemosporider ved at de har ubevegelige zygote-produserende sporer som inneholder sporozoitter.

KOKCYDIA (Coccidia): Grupa telosporidialnych (rozmnażających się płciowo i bezpłciowo) sporowców (Sporozoa) uważanych niekiedy za oddzielny rząd lub podrząd Coccidiomorpha. Odróżniają się one od Haemosporidia wytwarzaniem nieruchomej zygoty produkującej spory i zawierające sporozoity.

Was this helpful?
Safra kanallarının iltihaplanması, genellikle safra kesesi taşı tarafından tıkanmasıyla ikincil olarak gelişir.


CHOLANGITIS: Inflammation of the bile-ducts, usually secondary to obstruction by calculus.

ΧΟΛΑΓΓΕΙΤΙΣ: Φλεγμονή του πόρου της χολής, συνήθως δευτερογενώς μετά από απόφραξή της από λίθους.

CHOLANGITE: Inflammation des canaux biliaires souvent secondaire à une obstruction par un calcul biliaire.

COLANGITIS: Inflamación de los canales biliares a menudo después de una obstrucción por un calculo biliar.

COLANXITE: Inflamación das canles biliares a miúdo despois dunha obstrución por un cálculo biliar.

CHOLANGITIS: Az epevezeték gyulladása. Általában másodlagosan alakul ki, az epevezeték elzáródása miatt.

KOLANGITT: Betennelse i gallegangen, vanligvis er gallestein årsaken.

ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH: Zapalenie dróg żółciowych, zazwyczaj wtórne po zaczopowaniu ich przez kamień.

Was this helpful?
Streol grubunun en yaygın üyesidir. Eklambacaklılardan hiçbiri ( Krustaseleri içeren) de novo steroleri sentezleyemez. Bir beslenme kaynağı olarak sterol örneğin koleterol birçok eklembacaklı (arthropod) için esansiyeldir.


CHOLESTEROL: The most common member of the sterol group. None of the arthropods (including crustaceans) can synthesize sterols de novo. A dietary source of sterol such as cholesterol is essential to most arthropods.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ: Το πιό κοινό μέλος της ομάδας των στερολών. Κανένα αρθρόποδο (συμπεραλαμβανομένων των δεκαπόδων) δεν είναι ικανό να συνθέσει de novo στερόλες. Μια τροφική πηγή στερολών, όπως η χοληστερόλη, είναι απαραίτητη για τα περισσότερα αρθρόποδα.

CHOLESTEROL: Le stérol le plus souvent rencontré. Les arthropodes (y compris les crustacés) sont incapables de synthétiser les stérols de novo. Une source alimentaire de stérols, telle que le cholestérol, est donc essentielle pour la plupart des arthropodes.

COLESTEROL: El más común del grupo de los esteroles. Los artrópodos (incluido los crustáceos) son incapaces de sintetizar loe esteroles de novo. Una fuente de esteroles, tal como el colesterol, es por lo tanto necesaria para la mayoría de los artrópodos.

COLESTEROL: O máis común do grupo dos esteroles. Os artrópodos (incluídos os crustáceos) son incapaces de sintetizar os esteroles de novo. Unha fonte de esteroles, tal como o colesterol, é polo tanto necesaria para a maioría dos artrópodos.

KOLESZTERIN: A legismertebb szterol-vegyület. Egyetlen ízeltlábú sem képes a szterolok de novo szintézisére (a rákokat is beleértve). A legtöbb ízeltlábú számára a táplálékban található koleszterin nélkülözhetelen.

KOLESTEROL: Det vanligste steroidet. Ingen artropoder (medregnet krepsdyr) kan syntetisere steroider de novo. En steroidkilde som kolesterol er essensiell i dietten til de fleste artropoder (leddyr).

CHOLESTEROL: Najpowszechniejszy przedstawiciel grupy steroli. Żaden ze stawonogów (w tym i skorupiaki) nie może de novo syntetyzować steroli. Dla większości stawonogów obecność w diecie steroli jest niezbędna (m.in. cholesterolu).

Was this helpful?
(Hidroksi trimetil amonyum hidroksit). Kolin, biyokimyasal özellikleri nedeniyle B vitaminleri ile birlikte gruplandırılmış, yağ ve sinir dokusunun yapısal bir bileşenidir. Kolin eksikliği somon ve alabalıkta yavaş büyümeye neden olabilir.


CHOLINE: (Hydroxyethyl trimethyl ammonium hydroxide). Choline, grouped along with the B vitamins because of its biochemical properties, is a structural component of adipose and nerve tissue. A deficiency of choline may cause poor growth in salmon and trout.

ΧΟΛΙΝΗ: (Υδρόξυ-αιθύλ-τριμέθυλ-υδροξείδιο του αμμωνίου). Η χολίνη κατατάσσεται με τις βιταμίνες Β, λόγω των βιοχημικών της ιδιοτήτων. Είναι δομικό συστατικό των λιπωδών και νευρικών ιστών. Ανεπάρκεια χολίνης περιορίζει την αύξηση στους σολομούς και τις πέστροφες.

CHOLINE: (Hydroxyétyl, triméthyl hydroyde dammonium). Regroupée avec les vitamines du groupe B à cause de ses propriétés biochimiques. Composé structural des tissus adipeux et nerveux. Une carence en choline peut retarder la croissance des salmonidés.

COLINA: (Hidroxietilo, trimetilo hidroxido de amonio). Agrupado con las vitaminas de grupo B a causa de sus propiedades bioquímicas. Compuesto estructural de los tejidos adiposos y nerviosos. Una carencia en colina puede retrasar el crecimiento de los salmónidos.

COLINA: (Hidroxietil-trimetilamonio ou hidróxido de hidroxietil-trimetilamonio). Incluída no grupo das vitaminas do grupo B a causa das súas propiedades bioquímicas. Composto estrutural dos tecidos adiposos e nerviosos. A carencia da colina pode atrasar o crecemento dos salmónidos.

KOLIN: (Hidroximetil-trimetil-ammónium-hidroxid). A biokémiai tulajdonságai miatt a B-vitamincsoportba sorolt kolin zsír- és idegszövet szerkezeti alkotórésze. A kolin hiánya a növekedési teljesítmény gyengülését okozza lazacokban és pisztrángokban.

CHOLIN: (Hydroksyetyl trimetyl ammonium hydroksid). Grunnet sine biokjemiske egenskaper er cholin gruppert i lag med B-vitaminene. Vitaminet er en strukturkomponent i nerve- og fettvev. Cholinmangel gir dårlig vekst hos ørret og laks.

CHOLINA: Cholina (wodorotlenek trójmetylo-2-hydroksyetyloamoniowy), z uwagi na jej biochemiczne właściwości zaliczana do witamin grupy B; stanowi strukturalny składnik tłuszczu zwierzęcego i tkanki nerwowej. Niedobór choliny u łososia i pstrąga może powodować słaby ich wzrost.

Was this helpful?
Flexibacter columnaris tarafından tatlı su balıklarında meydana getirilen sistemik olan akut bir deri hastalığıdır. Hastalık yaygın olup genellikle yaz aylarında bir yıllık genç bireylerde görülür. Kayıplar genellikle oldukça yüksek oranda olmaktadır. Sıcak su balıklarında genellikle Aeromonas liquefaciensında etkili olduğu çift enfeksiyon gmrülür. Hastalık sistemik ve dış antibakteriyallar ile etkili bir şekilde kontrol altına alınabilir.


COLUMNARIS DISEASE: An acute systemic and cutaneous disease of freshwater fishes caused by Flexibacter columnaris. The disease is widespread and occurs most frequently during the summer in young-of-the-year fish. Losses are usually quite high. In warm water fish there is frequently a dual infection with Aeromonas liquefaciens. The disease is effectively controlled by systemic and external antibacterials.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ COLUMNARIS: Οξεία συστημική και δερματική ασθένεια των ψαριών των γλυκών νερών, οφειλόμενη στο Flexibacter columnaris. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και συμβαίνει συχνότερα κατά το καλοκαίρι στα ψάρια που είναι μικρότερα από ένα έτος. Οι απώλειες είναι συνήθως μεγάλες. Στα ζεστά νερά υπάρχει συχνά διττή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημική εξωτερική αντιβακτηρίωση.

INFECTION A FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infection aigüe systémique et cutanée des poissons deau douce provoqué par Flexibacter columnaris. La maladie est cosmopolite et les manifestations sont les plus fréquentes en été chez les jeunes poissons de lannée. Les pertes sont habituellement assez lourdes. Chez les poissons des eaux tempérées, il y a souvent une co-infection avec Aeromonas liquefaciens. Les agents antibactériens externes et systémiques constituent une prophylaxie efficace.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica y cutánea de peces de agua dulce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermedad cosmopolita cuyas manifestaciones son las más frecuentes durante el verano en los peces jóvenes. Las pérdidas son normalmente muy grandes. En los peces de aguas templadas, a menudo hay una co-infección con Aeromonas liquefaciens. Los agentes antibacterianos externos y sistémicos son una profilaxis eficaz.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica e cutánea de peixes de auga doce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermidade cosmopolita as manifestacións da cal son as máis frecuentes durante o verán nos peixes novos. As perdas son normalmente moi grandes. Nos peixes de augas mornas, a miúdo hai unha co-infección con Aeromonas liquefaciens. Os axentes antibacterianos externos e sistémicos son unha profilaxe eficaz.

KOLUMNÁRIS BETEGSÉG: Édesvízi halak heveny szisztémás- és bőrbetegsége, amelyet a Flexibacter columnaris baktérium okoz. A betegség gyorsan terjed és általában nyáron jelenik meg a tavasszal szaporított halakon. A veszteség rendszerint igen magas. Melegvízi halakban gyakran kettős fertőződés is bekövetkezhet az Aeromonas liquefaciens baktériummal. A betegség szisztémás és külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

FLAVOBACTERIUM COLUMNARE INFEKSJON: Voldsom systemisk eller kutan infeksjon på ferskvanns fisk forårsaket av bakterien Flavobacterium columnare (tidligere Flexibacter columnaris). Sykdommen er utbredt, og er mest vanlig om sommeren på ung fisk. Tapene er som regel store. Hos varmekjære arter er det ofte en dobbel infeksjon med Aeromonas liquefaciens. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller.

CHOROBA KOLUMNARIS: Ostra systemiczna choroba skórna ryb słodkowodnych, spowodowana przezFlexibacter columnaris. Choroba jest rozpowszechniona i najczęściej występuje w okresie lata u jednorocznych ryb. Straty są zwykle bardzo duże. U ryb ciepłolubnych często występuje dodatkowe zakażenie Aeromonas liquefaciens. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu systemicznych, zewnętrznych środków przeciwbakteryjnych.

Was this helpful?
İki veya daha fazla organizma veya türün gerçekte veya potansiyel olarak sınırlı miktarda zaruri ortak bir kaynağı eşzamanlı isteği (sömürü rekabeti), veya sınırlı olmayan bir kaynağı isteyen iki veya daha fazla organizma veya türün birbirine zarar verici ilişkisi (parazit rekabet).


COMPETITION: The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

CONCURRENCE: Demande simultanée par au moins deux organismes ou espèces pour une ressource commune essentielle qui est actuellement, ou potentiellement, disponible en quantité limitée (concurrence par exploitation), ou linteraction préjudiciable entre au moins deux organismes ou espèces à la recherche dune ressource commune qui nest pas limitée (concurrence par ingérence).

COMPETICIÓN: Demanda simultánea por dos o más organismos o especies de un recurso esencial común que es, real o potencialmente, escaso (competición de explotación), o interacción perjudicial entre dos o más organismos o especies que buscan un recurso común no limitado (competición de interferencia)

COMPETICIÓN: Demanda simultánea por dous ou máis organismos ou especies dun recurso esencial común que é, real ou potencialmente, escaso (competición de explotación), ou interacción prexudicial entre dous ou máis organismos ou especies que buscan un recurso común non limitado (competición de interferencia)

KOMPETÍCIÓ: Két vagy több élőlény vagy faj egyidejű szükséglete egy létfontosságú közös erőforrás iránt, amelynek ellátása ténylegesen vagy potenciálisan korlátozott (exploitatív kompetíció), vagy pedig két vagy több élőlény vagy faj közötti hátrányos kölcsönhatás, amelyek egy nem limitált közös erőforrás megszerzésére törekednek (interferencia-kompetíció).

KONKURRANSE: Samtidig behov fra to eller flere organismer eller arter for en felles avgjørende resurs, som er eller kan bli begrensende. Eller den gjensidige skadelige påvirkningen mellom to eller flere organismer eller arter som søker etter en felles resurs som ikke er begrensende.

KONKURENCJA: Jednoczesne zapotrzebowanie dwóch lub większej liczby organizmów lub gatunków na jakiś podstawowy zasób, którego ilość jest rzeczywiście lub potencjalnie ograniczona (konkurencja eksploatacyjna) lub antagonistyczna interakcja pomiędzy dwoma lub większą liczbą organizmów lub gatunków potrzebujących jakiegoś zasobu, który nie jest ograniczony (konkurencja interferencyjna).

Was this helpful?
Bir parazitin yaşam döngüsünün cinsel ya da son aşamasında geliştirmesi gerektiği ev sahibi bir organizma.


DEFINITIVE HOST: A host organism in which the sexual or final stages in the life cycle of a parasite must develop.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός-ξενιστής, στον οποίο ένα παράσιτο διανύει το φυλετικό ή το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του.

HOTE DEFINITIF: Organisme hôte abritant les stades finaux ou sexués dun parasite.

HUÉSPED DEFINITIVO: Organismo huésped que alberga los estados finales o sexuales de un parásito.

HOSPEDADOR DEFINITIVO: Organismo hospedador no que poden desenvolverse os estados finais ou de madureza sexual dun parasito.

VÉGLEGES GAZDA: Az a gazdaszervezet, amelyben egy parazita szexuális vagy végső életszakasza játszódik le.

SLUTTVERT : Vertsorganisme der det kjønnsmodne eller siste stadiene i livssyklusen til en parasitt må utvikles.

ŻYWICIEL OSTATECZNY: Organizm gospodarza, w którym musi się rozwijać stadium płciowe lub ostateczne cyklu życiowego pasożyta.

Was this helpful?
Metabolik ürünleri almak ve zaman zaman saldırganlardan korunmak gibi diğer biyolojik ihtiyaçlar yüzünden organizmanın üzerinde ve içinde parazit canlılardır.


HOST: Organism on or in which a parasite lives, and from which it receives required metabolic products and occasionally, other biological needs, such as protection from predators.

ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός, επί ή εντός του οποίου ζει ένα παράσιτο, και από τον οποίο το παράσιτο λαμβάνει τα απαιτούμενα μεταβολικά προïόντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύπτει και άλλες ανάγκες, όπως π.χ. προστασία από τους θηρευτές.

HOTE: Organisme dans lequel vit le parasite, et duquel il reçoit les produits nécessaires à son métabolisme et parfois dautres avantages biologiques comme la protection envers ses prédateurs.

HUÉSPED: Organismo en el cual vive el parásito, y a partir del cual recibe los productos necesarios por su metabolismo y a veces otras ventajas biológicas como la protección de sus predadores.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN : Organismo en ou sobre o cal vive o parasito, e a partir do cal recibe os produtos necesarios para o seu metabolismo e ás veces outras vantaxes biolóxicas como a protección fronte aos seus predadores.

GAZDASZERVEZET: Az a szervezet, amelyen vagy amelyben az élősködő él, és amelytől a számára szükséges anyagcseretermékeket vagy egyéb biológiai szükségleteket, például a ragadozók elleni védelmet kapja.

VERT: Organisme som en parasitt lever i eller på, og mottar nødvendige metabolske produkter fra. Og i noen tilfeller andre biologiske behov som vern mot predatorer.

GOSPODARZ/ŻYWICIEL: Organizm na/lub w którym pasożyt żyje i od którego otrzymuje potrzebne produkty metaboliczne a sporadycznie inne świadczenia biologiczne, jak np. ochronę przed drapieżnikami.

Was this helpful?
Yetişkin parazitin kullandığı konakçı türleri sınırlama derecesi.


HOST SPECIFICITY: The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.

ΕIΔIΚΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΕΝIΣΤΗ: Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.

SPECIFICITE VIS A VIS DE LHOTE: Degré de limitation de la variété despèces hôtes strictement inféodées à une espèce de parasite à létat adulte.

ESPECIFICIDAD HACIA EL HUÉSPED: Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN : Organismo en ou sobre o cal vive o parasito, e a partir do cal recibe os produtos necesarios para o seu metabolismo e ás veces outras vantaxes biolóxicas como a protección fronte aos seus predadores.

GAZDAFAJLAGOSSÁG: Annak mértéke, hogy egy kifejlett élősködő hányféle gazdaszervezetet képes megfertőzni.

VERTSSPESIFISITET: Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.

SPECYFICZNOŚĆ GOSPODARZA/ŻYWICIELA: Stopień, do którego dorosły pasożyt jest ograniczony w swoim wyborze gatunku gospodarza.

Was this helpful?
(1) Herhangi bir organın veya dokunun normal fonksiyonlarını engelleyecek şekilde yoğun ve anormal bir şekilde kan birikmesi olayı. Bu aktif (hiperemi) veya pasif olabilir. Pasif konjesyon kirli kanın geri dönmesinden kaynaklanır ve koyu siyanotik olması ile karakterize edilir. (2) Solungaç konjesyonu: solungaçlarda aşırı ve anormal bir şekilde mukusunun birikmesi ile meydana gelir ve balığın solunun sistemini engeller.


CONGESTION: (1) Excessive or abnormal accumulation of blood in a part of a tissue or an organ so that the natural functions are hindered. It may be active (often called hyperaemia) or passive. Passive congestion is the result of abnormal venous return and is characterized by dark cyanotic blood. (2): Gill congestion: accumulation of excessive amounts of mucus in the gill area, impeding the respiratory function in fish.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ: Υπερβολική ή ανώμαλη συγκέντρωση του αίματος στους ιστούς ή στα όργανα η οποία εμποδίζει τις φυσιολογικές λειτουργίες. Η υπεραιμία είναι ενεργός ή παθητική. Η παθητική υπεραιμία είναι αποτέλεσμα ανώμαλης κολπικής επιστροφής και χαρακτηρίζεται από σκούρο κυανοειδές αίμα.

CONGESTION: (1)Accumulation excessive ou anormale de sang dans une partie dun organe ou tissu de telle sorte que ses fonctions normales sont gênées. Elle peut être active (hyperémie) ou passive. Une congestion passive résulte dun retour veineux anormal et se caractérise par la couleur foncée et cyanosée du sang. (2) Congestion des branchies: accumulation excessive de mucus des branchies, empêchant les fonctions respiratoires du poisson.

CONGESTIÓN(1): (1) Acumulación excesiva o anormal de sangre en una parte de un órgano o tejido de tal manera que sus funciones normales se ven afectadas. Puede se activa (hiperemia) o pasiva. La congestión pasiva resulta de un retorno venoso anormal y se caracteriza por el color oscuro y cianosis de sangre. (2) Congestión de branquias: acumulación excesiva de moco en las branquias, lo que impide las funciones respiratorias del pez.

CONXESTIÓN(1): (1) Acumulación excesiva ou anormal de sangue nunha parte dun órgano ou tecido de tal maneira que as súas funcións normais vense afectadas. Pode ser activa (frecuentemente denominada hiperemia) ou pasiva. A conxestión pasiva resulta dun retorno venoso anormal e caracterízase pola cor escura e cianótica do sangue. (2) Conxestión de branquias: acumulación excesiva de moco nas branquias, o que impide as funcións respiratorias do peixe.

PANGÁS: (1) A vér túlzott mértékű vagy abnormális felhalmozódása egy szövetben vagy szervben, amely emiatt nem tudja a természetes funkcióját ellátni. Lehet aktív (ezt gyakran hiperémiának nevezik) és passzív. A passzív vértolulás a vénás vér visszatérésének zavara miatt alakul ki, és elkékült, cianotikus vér jellemzi. (2) Kopoltyúpangás: túlzott mennyiségű nyálka felhalmozódása a kopoltyúk körül, amely gátolja a halak légzését.

KONGESTION (BLODTILSRØMNING): (1) Overdreven eller unormal akkumulering av blod i en del av et vev eller organ slik at naturlige funksjoner hemmes. Den kan være aktiv (ofte kalt hyperemi) eller passiv. Passiv kongestion skyldes unormal venøs retur, og karakteriseres ved mørkt cyanotisk (blålig) blod. (2) Gjellekongestion. Opphopning av overdrevne mengder slim på gjelleoverflaten, hemmer respiratorisk funksjon hos fisk.

PRZEKRWIENIE: (1) Nadmierne lub nienormalne nagromadzanie się krwi w części tkanki lub narządu, których naturalne funkcje zostają wstrzymane. Może być ono czynne (często nazywane przekrwieniem) lub bierne. Bierne przekrwienie jest powodowane nieprawidłowym powracaniem krwi do serca (z krążenia wielkiego) i charakteryzuje się ciemnosinym kolorem krwi. (2) Przekrwienie skrzeli: nagromadzenie się nadmiernej ilości śluzu na powierzchni skrzeli, utrudniające czynności oddechowe ryb.

Was this helpful?
Belirli bir ortama dağıtılan belirli maddenin kalitesinin bir ifadesidir. Su ortamındaki maddelerin konsantrasyonlarını tanımlamak için yaygın olarak yaygın olarak birkaç birim kullanılır. Yaygın olarak; bir ilitre içerisindeki maddenin ağırlığı için ağırlık/hacim oranı (mg/l) kullanılır. Benzer birimler genellikle değişebilen oranlar örneğin miliyonda bir (ppm; bir litredeki 1 mg madde, 1000 g saf su 1ppm e eşittir.) bu birimler çevrilirken dikkatli olunmalıdır. Aynı zamanda milyarda bir (ppb)


CONCENTRATION: The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg/l). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as thes

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ορισμένης ουσίας σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου στο οποίο είναι κατανεμημένη. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος.

CONCENTRATION: Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités : parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une mesure poids/volu

CONCENTRACIÓN: Las concentraciones de sustancias en el agua son a menudo expresadas en mg.l-1. Las unidades: partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb) son a menudo utilizadas de manera intercambiable con mg.l-1. Sin embargo es no es aconsejable utilizar la unidad ppb, dado que un billón no significa la misma cosa en Europa (1012) que en América del Norte (109). Hay que anotar que las unidades mg/l y ppm no son estrictamente equivalentes dado que la primera es una medida de poso/vo

CONCENTRACIÓN: Cantidade dunha substancia específica no medio no que se distribúe. As concentracións de substancias na auga son a miúdo expresadas en mg/l. As unidades: partes por millón (ppm) e partes por billón (ppb) son a miúdo utilizadas de xeito intercambiable con mg/l. Non obstante non é aconsellable utilizar a unidade ppb, dado que un billón non significa a mesma cousa en Europa (10 12) que en América do Norte (10 9). Hai que anotar que as unidades mg/l e ppm non son estritamente e

KONCENTRÁCIÓ: Valamilyen anyag mennyisége egy adott mennyiségű közegben, amelyben eloszlik. Többféle mértékegységet használnak a vízben oldott anyagok koncentrációjának leírására. Legtöbbször az egy liter vízben feloldott anyag tömegét használják tömeg/térfogat arányban (pl. mg/l). Ez az egység gyakran felcserélhető más arányokkal, mint pl. rész/millió (parts per million (ppm), pl. 1 mg anyag 1 liter, vagyis 1000g tiszta vízben = 1 ppm). Az utóbbi egységeket óvatosan kell használni, mivel ezek térfogat/térfog

KONSENTRASJON: Mengden av en spesifisert substans i et gitt mengde av mediet den er fordelt i. Ulike enheter er brukt for å beskrive konsentrasjonen av substanser i vann. Ofte brukes vekt av substansen i en liter vann i et vekt/volum forhold (f.eks. mg/l). Slike enheter blir ofte brukt vekselvis med forhold som ”parts per million” (ppm; f.eks. 1 mg av en substans i en liter, dvs 1000g reint vann = 1 ppm). En skal likevel være forsiktig siden de sistnevnte enhetene er volum/volum eller vekt/vekt forhold. En kan

KONCENTRACJA : Rodzaj konkretnej substancji w danej ilości medium, w którym jest rozprowadzana. Powszechnie stosowane jest kilka jednostek dla opisania koncentracji substancji w wodzie. Często używana jest masa substancji zawarta w 1 litrze w stosunku: masa/objętości (np. mg/l). Takie jednostki są często używane zamiennie z stosunkiem jak:1 część na milion (ppm, np. 1 mg substancji w 1 litrze, tj. w 1000 g czystej wody = 1 ppm). Należy dołożyć jednak starań, gdy te (ostatnie) jednostki są wyrażane jako stosune

Was this helpful?
Ortamda bulunan etkin bir moekülün (toksi yada faydalı) organizmanın gösterdiği tepkiye göre değişen konsantrasyonlarının grafiksel gösterimidir.


CONCENTRATION RESPONSE CURVE: Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργανισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).

COURBE DE REPONSE DE CONCENTRATION: Représentation graphique de la réponse dun organisme à des concentrations variables dun effecteur (toxique ou bénéfique) dans le milieu ambiant.

CURVA DE RESPUESTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica de la respuesta de un organismo a concentraciones variables de un realizador (Tóxico o benéfico) en el medio ambiente; la curva de efecto dosis.

CURVA DE RESPOSTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica da resposta dun organismo a concentracións variables dunha molécula efector (tóxica ou benéfica) no medio; a curva de efecto dose.

KONCENTRÁCIÓS VÁLASZGÖRBE: Egy szervezet különböző koncentrációjú effektor (mérgező vagy kedvező hatású) molekulákra adott válaszreakciójának grafikus megjelenítése.

KONSENTRASJON- RESPONSKURVE : Grafisk framstilling av responsen til en organisme til ulike konsentrasjoner av et effektormolekyl (giftig eller gunstig) i det omgivende mediet. Jfr. dose-respons kurve.

KRZYWA REAKCJI NA KONCENTRACJE: Graficzne przedstawienie reakcji organizmu (toksycznej lub korzystnej) na zmieniające się koncentracje cząsteczki efektora w otaczającym środowisku.

Was this helpful?
Bir deneyi ya da testi deneysel maddeyle organizmayı kullanarak ya da koşul belirtmeden kontrol etmek (negatif kontrol). Bir deneyi ya da testi bilinen bir pozitif maddeyle ya da koşul belirterek kontrol etmek (pozitif kontrol).


CONTROL: To check an experiment or test by using an organism with the experimental substance or condition omitted (negative control). To check an experiment or test with a known positive substance or condition included (positive control).

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ελεγχος της ορθότητας ενός πειράματος ή εφ ενός οργανισμού, είτε απουσία μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (αρνητικός μάρτυρας) είτε με προσθήκη μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (θετικός μάρτυρας).

CONTROLE: Vérification de la validité dune expérience sur un organisme, soit par lomission dune substance ou condition expérimentale (contrôle négatif), soit par laddition dune substance ou condition expérimentale (contrôle positif).

CONTROL: Verificación de la validez de una experiencia sobre un organismo, sea por omisión de una sustancia o condición experimental (control negativo), o sea por adición de una sustancia o condición experimental (control positivo).

CONTROL: Verificación da validez dunha experiencia ou ensaio sobre un organismo, sexa por omisión dunha substancia ou condición experimental (control negativo), ou sexa por adición dunha substancia ou condición experimental (control positivo).

KONTROLL: Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél a kísérleti anyagot vagy feltételt nem alkalmazzuk (negatív kontroll). Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél egy ismert, pozitív anyagot vagy feltételt alkalmazunk (pozitív kontroll).

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved a bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). A kontrollere et eksperiment eller en test ved a inkludere kjente positive substanser eller miljoforhold (positiv kontroll).

KONTROLOWANIE/SPRAWDZANIE: Sprawdzanie eksperymentu lub testu używając organizmu i badanej substancji, względnie pominiętych czynników (warunków) środowiskowych (sprawdzanie negatywne). Sprawdzanie eksperymentu lub testu o pozytywnym wyniku ze znaną substancją, albo stosowanymi warunkami (sprawdzanie pozytywne).

Was this helpful?
Eklembacaklı kabukluların alt sınıfı. Genellikle küçük (birkaç mm uzunluğunda), petek gözleri ya da kabuğu yoktur. Genellikle toraksda altı çift yüzme bacakları vardır ve karın bölgesine vücut uzantısı yoktur. Deniz bitleri gibi bazı copedod türleri kültür balıkları için parazit olarak bilinmekte, diğerleri ise balık larvası için yiyecek olarak kullanılmaktadır.


COPEPODS: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

COPEPODE: Sous classe de crustacés de petites tailles (quelques millimètres de longueur), sans yeux composés ni carapace, habituellement six paires dappendices natatoires thoraciques, pas dappendices abdominaux. Quelques espèces sont parasites des poissons délevage, tandis que dautres servent de nourriture aux larves de poissons.

COPEPODO: Subclase de crustáceos de pequeñas tallas (algunos milímetros de longitud), sin ojos compuestos ni carcasa, normalmente seis pares de apéndices natatorios torácicos, sín apéndices abdominales. Algunas especies son parásitas de peces de cultivo, mientras que otras sirven de comida para las larvas de peces.

COPÉPODO: Subclase de crustáceos de pequeno tamaño (algúns milímetros de lonxitude), sen ollos compostos nin exoesqueleto endurecido, normalmente con seis pares de apéndices natatorios torácicos, sen apéndices abdominais. Algunhas especies son parasitas de peixes de cultivo, mentres que outras serven de comida para as larvas de peixes.

COPEPODA: A rákok (Crustacea) egyik alosztálya. Általában kisméretűek (néhány mm hosszúak), nincs összetett szemük vagy páncéljuk. A toron rendszerint hat pár úszóvégtagjuk van., a potrohon nincsenek függelékeik. Néhány Copepoda faj a tenyésztett halfajok ismert élősködője, pl. a haltetű, mások viszont a halivadékok táplálására használhatók.

HOPPEKREPS (COPEPODA): Underklasse av krepsdyr. Stort sett små (et par mm lange), uten sammensatte øyne eller ryggskjold. Vanligvis seks par svømmeføtter på brystet (thorax), ingen bein på haleleddene (abdomen). Noen arter av hoppekreps er parasitter på fisk, og da spesielt oppdrettsfisk (f.eks. lakselus), mens andre er fôrorganismer for fiskelarver.

WIDŁONOGI (Copepoda): Podklasa skorupiaków. Przeważnie małe (o długości kilku mm) o niezłożonych oczach i pancerzu. Na tułowiu zwykle sześć par kończyn pływnych, brak odnóży na odwłoku. Niektóre gatunki widłonogów są znane jako pasożyty hodowanych ryb, np. Lernaea elegans, podczas gdy inne są używane jako pokarm dla larw ryb.

Was this helpful?
Yetişricilik sistemlerinde, köpüğün çökme süresi çoğunlukla uygun olmayan şartlar altında (örneğin durgun sular) köpük kabarcıklarının tamamen dağılmasını sağlamak için gereken zaman olarak tanımlanmaktadır.


FOAM COLLAPSE TIME: In aquaculture systems, the foam collapse time (foaminess) is frequently interpreted as the time required to allow the complete disintegration of foam bubbles under undisturbed conditions (i.e. stagnant water).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ: Στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας, ο χρόνος κατάρρευσης του αφρού, συχνά ερμηνεύεται ως ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάλυση των φυσσαλίδων του αφρού, υπό αδιατάρακτες συνθήκες (δηλ. στάσιμο νερό). (Βλ. αφρότητα).

VITESSE DE DESINTEGRATION DE LECUME: En aquaculture, la vitesse de désintégration de lécume est fréquemment donnée par le temps requis pour la disparition totale de lécume dans des conditions non perturbées (eau stagnante).

VELOCIDAD DE DESINTEGRACIÓN DE LA ESPUMA: En acuicultura, la velocidad de desintegración de la espuma es frecuentemente dada por el tiempo requerido para la desaparición total de la espuma en condiciones no perturbadas (aguas estancadas).

VELOCIDADE DE DESINTEGRACIÓN DA ESCUMA: En acuicultura, a velocidade de desintegración da escuma é frecuentemente definida polo tempo requirido para a desaparición total da escuma en condicións non perturbadas (augas estancadas).

HABÖSSZEOMLÁSI IDŐ: Intenzív akvakultúra-rendszerekben a hab összeomlásáig eltelt időn (habosságon ) általában azt az időt értik, amely a habbuborékok teljes megszűnéséhez szükséges zavartalan körülmények között (pl. mozdulatlan víz esetén).

SKUMFORFALLSTID (SKUMMETS LEVETID): I akvakultur systemer brukes skumforfallstid ofte om tiden som skal til for at alle skumboblene skal brytes ned under uforstyrrede forhold (dvs stagnert vann).

CZAS OPADANIA PIANY: W systemach akwakultury, czas opadania piany jest często tłumaczony jako czas potrzebny, który w spokojnych warunkach (np. w wodzie stojącej) pozwala na całkowity rozpad pęcherzyków piany.

Was this helpful?
Kıyıya doğru dalgaların oluşturduğu durum


FOAM LINE: The front of a wave as it advances shoreward, after it has broken.

ΑΦΡΟΓΡΑΜΜΗ: Το μέτωπο ενός κύματος, καθώς προχωρεί προς την ακτή, αφού έχει σπάσει.

ECUME: Le front dune vague avançant vers lestran, après sêtre brisée.

RAYA DE ESPUMA: Frente de una ola que avanza hacia la orilla, después de haber sido rota.

LINEA DE ESCUMA: Fronte dunha onda que avanza cara á beira, despois de romper.

TAJTÉK: Hullámok habos taraja. Akkor jelenik meg, amikor a part felé tartó hullám megtörik.

SKUMSTRIPE: Fronten av en bolge mens den avanserer mot land, etter at den har brukket.

LINIA PIANY: Krawędź przednia fali, gdy posuwający się jej grzbiet w kierunku brzegu zostaje załamany.

Was this helpful?
Bu köpüğün ömrü ile ilgili bir terimdir. Terim sık kullanılır ama iyi bilinmez. Tipik köpük oluşumunda üç süreç vardır. 1-zamanla kabarcıkların değişme durumu, 2-yerçekimi yüzünden lameller arasındaki sıvı üretimi, 3-köpüğün oluşumu sonunda lamellerin çökmesi. Buharlaşma foamnesi etkileyen dördüncü faktördür. Fakat kapalı sistemlerde bu faktör genellikle ihmal edilir. Foamnesi belirleyen standartize metodlar henüz mevcut değildir. Entansif yetiştiricilik sistemlerinde, foamnes sıklıkla karışım o


FOAMINESS (MEASUREMENT OF): This term relates to the lifetime of foam. The term is often used but not well defined. There are at least three processes which occur during the life of a typical foam: (i) foam-reorientation, where the linear positioning of bubbles changes with time; (ii) fluids produced between the lamellae of foam which flow continuously downward because of gravity; (iii) collapse of the lamellae which ends the life of the foam. Evaporation is a fourth factor influencing foaminess, but in closed systems this

ΑΦΡΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο όρος αναφέρεται στην διάρκεια ζωής των αφρών και χρησιμοποιείται ευρέως, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ορισμός. Κατά τη διάρκεια ζωής ενός τυπικού αφρού λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον τρεις διαδικασίες: (1) Αναδιάταξη του αφρού - η γραμμική διάταξη των φυσσαλίδων αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. (2) Τα υγρά που παράγονται μεταξύ των αφροφυσσαλίδων ρέουν συνεχώς προς τα κάτω εξαιτίας της βαρύτητας. (3) Οι φυσσαλίδες σπάζουν, οπότε και τερματίζεται η ζωή του αφρού. Η εξάτμιση είναι μια τέταρτη δι

DEGRE DE PERSISTANCE DECUME: Le degré de persistance de lécume est un terme couramment employé mais qui est mal défini. Au moins trois processus ont lieu pendant la vie dune écume liquide typique: (i) réarrangement de lécume - le nombre, les positions et les dimensions linéaires des bulles changent dans le temps; (ii) les liquides présents dans les enveloppes des bulles sont sujets à la gravitation et sécoulent vers le bas; (iii) les enveloppes crèvent. Normalement il y a un quatrième processus, lévaporation, qui influence

GRADO DE PERSISTENCIA DE LA ESPUMA: Término relacionado con el tiempo de permanencia de la espuma. El término se usa a menudo pero no está bien definido. Hay por lo menos tres procesos que ocurren durante la vida de una espuma típica: (i) reorientación de la espuma, dónde el número, posicionamiento y las dimensiones lineales de las burbujas cambian con tiempo; (ii) los líquidos presentes dentro de las burbujas son sometidos a la gravedad y fluyen continuamente hacia abajo; (iii) las membranas se rompen y así acaba la vida de la es

GRAO DE PERSISTENCIA DA ESCUMA: Termo relacionado co tempo de permanencia da escuma. O termo úsase a miúdo pero non está ben definido. Hai polo menos tres procesos que acontecen durante a vida dunha escuma típica: (i) reorientación da escuma, onde a posición lineal das burbullas cambia co tempo; (ii) os líquidos presentes entre as burbullas son sometidos á gravidade e flúen continuamente cara a abaixo; (iii) as membranas rompen e así remata a vida da escuma. A evaporación é un cuarto factor que inflúe na espumosidade, pero nos

HABOSSÁG (MÉRÉSE): Ez a kifejezés a hab megmaradási idejét jelenti. Gyakran használják annak ellenére, hogy a meghatározása nem egyértelmű. Legalább háromféle folyamat játszódik le a hab kialakulása és fennmaradása során: (i) a hab átrendeződése, melynek során a buborékok lineáris elrendeződése idővel megváltozik;(ii) a habrétegek között folyadék keletkezik, amely a gravitáció miatt folyamatosan lefelé folyik; (iii) a rétegek összeomlása, amely a habzás végét jelenti. A párolgás a negyedik olyan tényező, amely bef

SKUMMING (MALING AV): Betegnelsen angår levetiden til skum. Blir ofte brukt, men da dårlig definert. Det er minst tre prosesser som skum går igjennom i løpet av sin levetid: (i) Skum nyorientering, der den lineære posisjonen til bobler forandres med tid. (ii) Væsker produsert mellom tynne skiver i skummet flyter kontinuerlig nedover på grunn av gravitasjon. (iii) Sammenbrudd av de tynne skivene, som medfører at skummet forsvinner. Fordamping er en fjerde faktor som påvirker skumming, men i større systemer er denne fa

WŁAŚCIWOŚCI PIANY: Termin odnosi się do czasu utrzymywania się piany. Jest on wprawdzie często używany, ale dotychczas nie był dokładnie zdefiniowany. Notowane są co najmniej trzy procesy, które występują w okresie życia typowej piany: (1) reorientacja piany, gdzie linearne położenie baniek z czasem się zmienia; (2) płyny powstające między bańkami piany, na skutek grawitacji nieprzerwanie płyną ku dołowi; (3) rozpadanie się cienkich warstewek bąbli, które kończy życie piany. Parowanie stanowi czwarty czynnik wpł

Was this helpful?
Su ürünleri yetiştiriciliği kültür sistemlerinde (örneğin balık tanklarında) suyun kalitesini artırmak için kullanılan tedavi yöntemidir. Katı ve çözünmüş partiküller (örneğin pelet yemlerin bozulması ve dağılması) köpük uygulamasıyla su yüzeyinden alınarak uzaklaştırılır. Köpük oluşturmak amacıyla hava-su arayüzeyine güçlü havalandırma yapılır. Taşan bu köpüğe foamate denir. Yanlış uygulandığında protein skimming terimi kullanılır. Protein kaybına neden olmasına rağmen su ürünleri kültür sana


FOAM FRACTIONATION: A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo

ΕΞΑΦΡΩΣΗ: Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω

FRACTIONNEMENT PAR ECUMAGE: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

FRACCIONAMIENTO POR ESPUMAJE: Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term

FRACCIONAMENTO POR ESCUMA: Método de tratamento de auga frecuentemente empregado en acuicultura co fin de mellorar a calidade da auga nos sistemas de cultivo (ex. tanques de peixes). As partículas coloidais e os sólidos (por exemplo, gránulos de penso rotos ou partículas de escoura), retíranse da instalación como escuma que pode ser xerada na superficie da auga. A espumación pode ser promovida incrementando a interfase auga-aire mediante aireación forte. O fluxo de escuma retirado tras a súa acumulación coñécese como escu

HABFRAKCIONÁLÁS: Az akvakultúra rendszerekben a termelőegységek (pl. tartályok) vízminőségének javítására használt vízkezelési módszer. A kolloid és szilárd állapotú részecskéket (pl. a tápmaradékokat és egyéb törmeléket) a rendszerből habként távolítják el, amely leszedhető ("lefölözhető") a víz felszínéről. A habzás annak eredménye, hogy erőteljes levegőztetéssel megnövelik a víz-levegő határfelületet. A "habfrakcionálás" helyett gyakran használják a "fehérjefölözés" ("protein skimming") kifejezést is a díszha

LØST-LUFT-TRYKK FLOTASJON: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte fôrpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

FRAKCJONOWANIE PIANY: Metoda oczyszczania wody, często stosowana w akwakulturze, w celu poprawienia jakości wody w urządzeniach akwakultury (np. w zbiornikach z rybami). Koloidy i stałe cząsteczki (np. pokruszone granule paszy i resztki rozpadłych szczątków) są usuwane z instalacji w postaci piany, która może być zbierana z powierzchni wody. Pienienie jest spowodowane przez zwiększającą się granicę faz powietrza i wody na skutek silnego napowietrzania. Wytworzona na powierzchni luźna piana nagle słabnie a pozostały n

Was this helpful?
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kültür sistemlerinde (örneğin balık tanklarında) suyun kalitesini artırmak için kullanılan tedavi yöntemidir.Katı ve çözünmüş partiküller (örneğin pelet yemlerin bozulması ve dağılması) su yüzeyinde yayılması uzaklaştırılır.Güçlü havalandırma kullanılır. Taşan bu köpüğe foamate denir Yanlış uygulandığında protein skimming terimi kullanılır. Protein kaybına neden olmasına rağmen su ürünleri kültür sanayında ve akvaryum balıkcılığında tanıtılarak yoğun kullanılır.


FOAM STRIPPING: A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo

ΕΞΑΦΡΩΣΗ: Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω

STRIPPING DE L ECUME: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

STRIPPING DE ESPUMA: Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term

STRIPPING DE ESCUMA: Método de purificación de auga extensamente usado en acuicultura para mellorar a calidade de auga dos sistemas de cultivo (p. ex. acuarios). Os coloides e partículas sólidas (por exemplo, gránulos rotos de penso e partículas de escoura) son retirados da instalación como escuma que pode ser separada da superficie de auga. A escuma é producida aumentando a interfase de auga e aire con aireación forte. O termo "escumado proteico" é incorrectamente usado en lugar de escumado por fraccionamento pero

HABMENTESÍTÉS: Az akvakultúra rendszerekben a termelőegységek (pl. tartályok) vízminőségének javítására használt vízkezelési módszer. A kolloid és szilárd állapotú részecskéket (pl. a tápmaradékokat és egyéb törmeléket) a rendszerből habként távolítják el, amely leszedhető ("lefölözhető") a víz felszínéről. A habzás annak eredménye, hogy erőteljes levegőztetéssel megnövelik a víz-levegő határfelületet. A "habmentesítés" helyett gyakran használják a "fehérje-eltávolítás" ("protein skimming") kifejezést is a dís

AVSKUMMING: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte forpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

ODSZUMOWAĆ: Metoda oczyszczania wody często stosowana w akwakulturze w celu poprawienia jakości wody w urządzeniach akwakultury (np. w zbiornikach z rybami). Koloidy i stałe cząsteczki (np. pokruszone granule paszy i resztki rozpadłych szczątków) są usuwane z instalacji w postaci piany, która może być zbierana z powierzchni wody. Pienienie jest spowodowane przez zwiększającą się granicę faz powietrza i wody na skutek silnego napowietrzania. Wytworzona na powierzchni luźna piana nagle słabnie, zaś pozostały

Was this helpful?
Köpükler sıvılardaki bir grup gazların dağılmasından oluşan kolloidal sistemlerdir. İki safhada sınıflandırılır (gaz ve sıvı) birinci grup yaygındır. (i)- gazlar sıvılar içerisinde dağılır. (ii)- sıvılar gaz içerisinde dağılır (nem, sis,sıvı aeroller). Diğer kategoriler şunları içerir; (iii) katılarda dağınık gazlar (katı köpükler), (iv) gazlardaki dağınık katılar (duman, katı aerosol duman), (v) sıvılardaki dağınık sıvıları (emülsiyon) (vi) katılarda dağınık sıvılar (bazı jeller), (vii) sıvı


FOAMS: Foams are colloidal systems usually belonging to the group gases dispersed in liquids. In the classification based on the state of aggregation of the two phases (gas and liquid), foams commonly belong to the first group. (i) gases dispersed in liquids (foams, gas emulsions); (ii) liquids dispersed in gases (mists, fogs, liquid aerosols). Other categories include: (iii) gases dispersed in solids (solid foams); (iv) solids dispersed in gases (fumes, smokes, solid aerosols); (v) liquids dispersed i

ΑΦΡΟI: Οι αφροί είναι κολλοειδή συστήματα που συνήθως ανήκουν στην ομάδα των αερίων διεσπαρμένων σε υγρά. Στο σύστημα κατάταξης που βασίζεται στην κατάσταση συσσωμάτωσης των δύο φάσεων (αέριας και υγρής), οι αφροί συνήθως ανήκουν στην πρώτη κατηγορία: (i) Αέρια διεσπαρμένα σε υγρά (αφροί, γαλακτώματα αερίων) (ii) Υγρά διεσπαρμένα σε αέρια (αχλύς, ομίχλη). Οι άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν: (iii) Αέρια διεσπαρμένα σε στερεά (αφρώδη υλικά) (iv) Στερεά διεσπαρμένα σε αέρια (αιθάλη, καπνοί, στερεά αερολύμα

ECUMES: Les écumes sont des systèmes colloïdaux appartenant au groupe des gaz dispersés dans des liquides. La classification est basée sur létat dagrégation de deux phases (gaz et liquide), les écumes appartiennent en général au premier groupe. La classification est basée sur létat dagrégation de deux phases (gaz et liquide), les écumes appartiennent en général au premier groupe: (i) gaz dispersés dans des liquides (écumes, émulsions gazeuses (ii) liquides dispersés dans des gaz (brume, brouillard,

ESPUMA: Las espumas son sistemas coloidales que pertenecen al grupo de gases dispersados en líquidos. La clasificación se basa en el estado de agregación de dos fases (gas y líquido), las espuma pertenecen generalmente al primer grupo. La clasificación se basa en el estado de agregación de dos fases (gas y líquido), las espuma pertenecen generalmente al primer grupo. (i) gases dispersados en líquidos (espumas, emulsiones de gas). (ii) líquidos dispersados en gases (lloviznas, niebla, aerosoles líquido

ESCUMAS: As escumas son sistemas coloidais que pertencen ao grupo de gases dispersados en líquidos. A clasificación baséase no estado de agregación de dúas fases (gas e líquido), pertencendo as escumas xeralmente ao primeiro grupo: (i) gases dispersados en líquidos (escumas, emulsións de gas). (ii) líquidos dispersados en gases (orballos, néboa, aerosois líquidos). Outras categorías inclúen: (iii) gases dispersados en sólidos (escumas sólidas). (iv) sólidos dispersados en gases (os fumes, afumados, os a

HAB: A hab olyan kolloid rendszer, amely gázok folyadékba keverésekor jön létre. A két fázis (gáz és folyadék) kapcsolatán alapuló ostályozás szerint a hab az első csoportba tartozik. (i) gázok folyadékhoz keverve (hab, gázemulziók);(ii) folyadékok gázokhoz keverve (ködök, folyékony aeroszolok). Egyéb kategóriák: (iii) gázok szilárd anyagokhoz keverve (szilárd habok); (iv) szilárd anyagok gázokhoz keverve (pára, füst, sziárd aeroszolok); (v) folyadékok folyadékokhoz keverve (emulziók); (vi) folyadéko

SKUM: Skum er kolloidale (finfordelte) systemer, vanligvis gasser spredt i væsker. I klassifikasjon basert på graden av aggregasjon av de to fasene (gass og væske) tilhorer skum som regel forste gruppen. I klassifikasjon basert pa graden av aggregasjon av de to fasene (gass og væske) tilhører skum som regel første gruppen. (i) Gasser finfordelt i væsker (skum, gassemulsjon). (ii)  Væsker finfordelt i gasser (dis, tåke, væskeaerosoler). Andre kategorier er: (iii) Væsker finfordelt i væsker (fast skum).

PIANY: Piany są układami koloidalnymi, należącymi zazwyczaj do grupy gazów rozproszonych w cieczach. W klasyfikacji opartej o stan skupienia dwóch faz (gazu i płynu), piany należą zwykle do pierwszej grupy. Dzielimy je na: (1) gazy rozproszone w płynach (piany, emulsje gazowe); (2) płyny rozproszone w gazach (mgły, mgiełka, ciekłe aerozole). Inne kategorie obejmują: (3) gazy rozproszone w suchych substancjach (piany stałe); (4) substancje stałe rozproszone w gazach (pary, dymy, aerozole suchych substan

Was this helpful?
Omurgalıların gözlerinin yüzeyindeki şeffaf epitel ve bağ dokusu ve kabuklu deniz canlılarının petek gözlerinin dış kısmı.


CORNEA: The transparent epithelium and connective tissue at the surface of the eye of vertebrates and the outer part of the compound eye of a crustacean.

ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝ: Το διαφανές επιθήλιο του συνδετικού ιστού της επιφάνειας του ματιού των σπονδυλωτών και το εξωτερικό τμήμα του σύνθετου ματιού των καρκινοειδών.

CORNEE: Membrane transparente extérieure du globe oculaire des Vertébrés ou de loeil composé dun crustacé.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior del globo ocular de Vertebrados o de ojos compuestos de un crustáceo.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior do globo ocular nos Vertebrados ou do ollo composto dos crustáceos.

SZARUHÁRTYA: Átlátszó hám- és kötőszövet a gerincesek szemének felszínén, illetve a rákok összetett szemének külső része.

HORNHINNE (CORNEA): Gjennomsiktig epitel og bindevev på øyets overflate hos virveldyr (vertebrater), og ytre delen av det sammensatte øyet hos krepsdyr.

ROGÓWKA: Przezroczysty nabłonek i tkanka łączna na powierzchni oka kręgowców oraz zewnętrzna część oka złożonego skorupiaków.

Was this helpful?
Vücuttaki çeşitli hücresel veya küçük çok hücreli yapıların herbiri, özellikle al veya ak kan hücresi.


CORPUSCLE: Any of various cellular or small multicellular structures in the body, especially a red or white blood cell.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: Οποιεσδήποτε κυτταρικές ή μικρές κυτταρικές δομές στο σώμα, κυρίως ερυθρά ή λευκά αιμοσφαίρια.

CORPUSCULE: Toute petite structure variée, cellulaire ou multicellulaire, particulièrement les globules sanguins blancs ou rouges.

CORPÚSCULO: Cualquiera de las diferentes estructuras celulares o pluricelulares de pequeño tamaño del cuerpo presentes en el cuerpo, especialmente glóbulos rojos o blancos.

CORPÚSCULO: Calquera das diferentes estruturas celulares ou pluricelulares de pequeno tamaño do corpo presentes no corpo, especialmente glóbulos vermellos ou brancos.

TESTECSKE: A test valamely egysejtű vagy kisméretű többsejtű struktúrája, főként a vörösvértestek vagy fehérvérsejtek.

LEGEME: Diverse enkelt- eller multicellulære strukturer i kroppen, spesielt røde og hvite blodlegemer.

CIAŁKA: Wszelkie struktury jedno- lub wielokomórkowe w ciele, zwłaszcza krwinki czerwone lub białe.

Was this helpful?
Bir glukokortikosteroit, hidrokortizon olarak bilinen, böbreküstü bezi tarafından üretilen steroid hormonlarından biridir. Kanda glukoz seviyesinin yükselten ve aynı zamanda protein ve lipid metabolizmasına etki eden, proteinin şekere dönüştürülmesine katılan hormondur. Kaslarda fosforilasyon uyarımı performanslarının gelişimi yoluyla olur. Stressli durumlarda büyük miktarda salgılamaları, kan şekerinin yükselmesi sonucu olur. İlave olarak, aort yumuşak dokusunun adrenaline hassasiyetini gelişt


CORTISOL: A glucocorticosteroid, also known as hydrocortisone, one of the steroid hormones produced by the adrenal cortex. The hormone participates in, i.a., protein to sugar transformations, which induce a blood glucose level increase and also affects protein and lipid metabolism. It stimulates phosphorylation in muscles, thereby improving their performance. It is secreted in large amounts under stressful conditions, resulting in increased blood glucose. In addition, it enhances the aorta smooth muscle

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ: Μια γλυκοκορτικοειδή ορμόνη γνωστή και ως υδροκορτιζόνη που παράγεται από το φλοιό των επινεφριδίων και προάγει τη σύνθεση της γλυκόζης. Είναι υπεύθυνη για την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Βελτιώνει την απόδοση των μυών καθώς ενεργοποιεί το μηχανισμό της φωσρφορυλίωση. Εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες σε συνθήκες στρες με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Αυξάνει επίσης την ευαισθησ

CORTISOL: Hormone glucocorticosteroid produite par le cortex de la glande adrénale ; appelé également hydrocortisone. Cette hormone stimule les transformations de protéine en sucres, augmentant le taux de glycémie et affectant le métabolisme protéique et lipidique. Augmente la performance musculaire en stimulant la phosphorylation. Secrétées en grande quantité dans des conditions de stress, augmentant la glycémie et sensibilisant les muscles lisse de l’aorte envers l’adrénaline. Connue également pour ces

CORTISOL: Glucocorticoide conocido también como hidrocortisona, una de las hormonas esteroides producidas por las glándulas adrenales de los vertebrados (interrenales en los peces). Participa en la transformación de proteínas hasta azúcares, lo que induce un incremento de la glucosa en sangre y también afecta al metabolismo lipídico y proteínico. Estimula la fosforilación en el músculo, mejorando su rendimiento. Se secreta en grandes cantidades en situaciones de estrés, manifestándose en incremento de glu

CORTISOL: Glucocorticoide coñecido tamén como hidrocortisona, unha das hormonas esteroides producidas polas glándulas adrenais (en concreto, o córtex adrenal) dos vertebrados (interrenais nos peixes). Participa na transformación das proteínas en azucres, o que induce un incremento da glicosa en sangue e do metabolismo lipídico e proteico. Estimula a fosforilación no músculo, mellorando o seu rendemento. Se secreta en grandes cantidades en situacións de estrés, manifestándose en incremento de glicosa en sa

KORTIZOL: Hidrokortizon néven is ismert glükokortikoid, a mellékvesekéreg által kiválasztott szteroidhormon. Fontos szerepe van a fehérjék cukrokká alakításában, amely növeli a vércukorszintet és befolyásolja a fehérje- és lipidanyagcserét. Serkenti a foszforilációt az izmokban, ezzel növeli azok teljesítőképességét. Stresszelt körülmények között nagy mennyiségben termelődik, amely a vércukorszint emelkedéséhez vezet. Ezen kívül növeli az aorta simaizomzatának az adrenalin-érzékenységét. Gyulladásgátló, a

KORTISOL: Et glukokortikosteroid, også kjent som hydrokortison. Et av steroidhormonene produsert av binyrebarken (interrenallegemene hos fisk). Hormonet påvirker bl.a. protein og lipid metabolismen og øker glukosenivået i blodet ved å omdanne protein til sukker. Stimulerer fosforylering i muskler og øker derved deres ytelse. Kortisol skilles ut i store mengder under stressende betingelser, og resulterer i økt blodsukker. I tillegg øker aortas følsomhet for adrenalin. Hormonet er også kjent for dets antiin

KORTYZOL: Glukokortykosteroid, znany także jako hydrocortyzon (i jako kortyzol), jeden z hormonów steroidowych produkowanych przez korę nadnerczy. Bierze on zwykle udział w przemianie białka w cukier, który powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, a także wpływa na metabolizm białka i lipidów. Stymuluje on fosforylację w mięśniach, przez co poprawia ich sprawność. Wydzielany jest w dużych ilościach w warunkach stresu, dając w wyniku wzrost glukozy we krwi. Ponadto, podnosi on wrażliwość mięśni gładkich ao

Was this helpful?
1) Koruma, organizmaların ortadan kaybolmaya yakın türlerini yada belli bölgeleri onların doğal durumları içerisinde koruma amacıyla uygulanır. 2) besinlerde dayanıksızlık ile karşılaştır. 3)biyolojik örnek materyalinin kimyasal fiksasyonu. (örneğin , formalin tarafından)


PRESERVATION: (1) Conservation practices aimed at preserving disappearing species of organisms, or selected areas, in their natural state. (2) In food, cf. perishability (3) Chemical fixation of biological sample material (e.g. by formalin).

ΔIΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: (1)Μέθοδος που στοχεύει στην διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ή επιλεγμένων περιοχών στην φυσική τους κατάσταση. (2) στα τροφιμα: πρβλ ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ (3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Χημκή μονιμοποίηση υλικού βιολογικών δειγμάτων (π.χ. με φορμόλη)

PRESERVATION: (1) Pratiques destinées à préserver une espèce en voie de disparition ou de préserver une zone géographique dans son état naturel. (2) Conservation des aliments. (3) Fixation chimique des échantillons biologiques (par le formol par exemple).

PRESERVACIÓN: (1) Prácticas destinadas a preservar una especie en vía de desaparición o de preservar una zona geográfica en un estado natural. (2) Concervación de alimentos, cf. corruptibilidad. (3) Fijación química de muestras biológicas (con formol por ejemplo).

PRESERVACIÓN: (1) Prácticas destinadas a preservar unha especie en vía de desaparición ou de preservar unha zona xeográfica nun estado natural. (2) Conservación de alimentos, cf. corruptibilidade. (3) Fixación química de mostras biolóxicas (con formol por exemplo).

PREZERVÁCIÓ: (1) Eltűnőben lévő fajok vagy szervezetek, illetve kiválasztott területek megőrzését szolgáló gyakorlati tevékenység. (2) Az élelmiszeriparban vö. minőségmegőrzés. (3) Biológiai minták kémiai fixálása (pl. formalinnal).

PRESERVERING: (1) Konserveringspraksis der målet er å bevare arter som er i ferd med å bli utryddet, eller utvalgte landområder i deres naturlige tilstand. (2) Konservering av matvarer. (3) Kjemisk fiksering av biologisk materiale (f.eks. ved hjelp av formalin).

ZACHOWANIE/UTRWALANIE : (1) Praktyka konserwacyjna (ochronna) zmierzająca do zachowania zanikających gatunków organizmów lub wybranych obszarów w ich naturalnym stanie. (2) W żywności, porównaj: psucie się. (3) Chemiczne utrwalanie próbki biologicznego materiału (np. w formalinie).

Was this helpful?
Enerjetik: fiziksel işlevlerin korunmasını sağlayan ancak biomass ta herhangi bir artışa müsaade etmeyen stok tüketetim seviyesi


MAINTENANCE RATION: In feeding energetics, the level of food consumption that provides for maintenance of basal physiological processes but does not allow for activities or growth in biomass.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Το επίπεδο κατανάλωσης τροφης που αρκεί γιά την συντήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών αλλά δεν επιτρέπει την αναπτυξη ή την αύξηση της βιομαζας.

RATION DENTRETIEN: Du point de vue des énergies alimentaires, le niveau de consommation qui suffit au maintien des processus physiologiques de base, mais ne permet ni une activité, ni la croissance de la biomasse.

RACIÓN DE SACIEDAD: En términos de energía alimenticia, el nivel de consumo de alimento que permite el mantenimiento de los procesos biológicos básicos pero no permite el crecimiento en biomasa.

PORCIÓN DE SACIEDADE: Cantidade máxima de alimentos consumidos por un individuo; normalmente expresada en porcentaxe de peso corporal por día. Nivel de consumo en enerxía que asegura o mantemento dos procesos fisiolóxicos, pero non permite o incremento de biomasa.

FENNTARTÓ ADAG: A bio-energetikában az a fogyasztás, amely biztosítja az élettani folyamatok fennmaradását, de a biomassza gyarapodásához nem elegendő.

VEDLIKEHOLDSRASJON: I energetikk: Foropptaket som er stort nok for vedlikehold av fysiologiske prosesser, men som ikke gir okning i biomasse.

DAWKA BYTOWA: W przemianie energetycznej zwierząt: poziom konsumpcji zabezpieczający podtrzymanie procesów fizjologicznych, ale niepozwalający na zwiększenie biomasy.

Was this helpful?
Hastalığın önlenmesi ya da hastalığın yayılması ve gelişmesinin engellenmesi


PREVENTATIVE MEDICINE: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

MEDECINE PREVENTIVE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

MEDICINA PREVENTIVA: A prevención de enfermidades ou medidas preventivas para impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.

MEGELŐZŐ KEZELÉS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

FOREBYGGENDE MEDISIN: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA: Zapobieganie chorobie, albo środki zapobiegające rozwojowi lub szerzeniu się chorobie.

Was this helpful?
Flegelat protozoa tarafından deri, palet ve solungaçda yapılan bir enfeksiyon.Costia sp.


COSTIASIS: An infection of the skin, fins and gills by the flagellated protozoan, Costia sp.

ΚΟΣΤΙΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος, των πτερυγίων και των βραγχίων από το μαστιγοφόρο πρωτόζωο Costia sp.

BLANC DE LA TRUITE: Infection de la peau, des nageoires et des branchies par le protozoaire flagellé, Costia sp.

COSTIASIS: Infección de la piel, de las aletas, de las branquias por el protozoo flagelado, Costia sp.

COSTIASE: Infección da pel, das aletas, das branquias causada polo protozoo flaxelado, Costia sp.

FÁTYOLBETEGSÉG: A bőrön, az úszókon és a kopoltyúkon megjelenő fertőző betegség, amelyet a Costia nembe tartozó ostoros egysejtűek okoznak.

ICHTHYOBODOSE: Infeksjon av hud, finner og gjeller av flagellaten Costia (protozo).

KOSTIOZA: Zarażenie skóry, płetw i skrzeli przez wiciowcowca Ichthyobodo sp. (poprzednia nazwaCostia sp.).

Was this helpful?
Gıda yetersizliği; normal büyüme ve bakım için bir veya daha fazla gerekli besinin mevcutta olmadığı eksiklik durumudur.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN): Alimentación insuficiente; estado de deficiencia no cal un ou varios elementos nutritivos esenciais non están dispoñibles en cantidades abondas para o crecemento e a supervivencia.

ALULTÁPLÁLTSÁG: Hiányos táplálkozás; olyan helyzet, amelyben egy vagy több tápanyag nincs jelen a normális növekedéshez és az életfunkciók fenntartásához szükséges mértékben.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

NIEDOŻYWIENIE: Niedożywienie, brak kondycji, kiedy jeden lub więcej niezbędnych składników odżywczych jest niedostępnych w dostatecznej ilości dla normalnego wzrostu i utrzymania organizmu.

Was this helpful?
Hastalık veya septomlarının şiddetini artırması


EXACERBATION: An increase in the severity of a disease or its symptoms.

ΕΠIΔΕIΝΩΣΗ: Αύξηση της σοβαρότητας μιας ασθένειας ή των συμπτωμάτων της.

EXACERBATION: Une augmentation de la sévérité dune maladie ou de ses symptômes.

EXACERBACIÓN: Aumento de la dureza de una enfermedad o de sus síntomas.

EXACERBACIÓN: Aumento da gravidade dunha enfermidade ou dos seus síntomas.

SÚLYOSBODÁS: Egy betegségnek vagy a betegség tüneteinek súlyosabbá válása.

EKSASERBASJON: En økning i styrke av en sykdom eller dens symptomer.

OBOSTRZENIE: Zwiększenie ostrości choroby lub jej objawów.

Was this helpful?
Digenia Trematodların sınıfıdır. Metakarsikal aşamaları balıkta bulunur, genel olarak gözde meydana gelir ve eksofalmiaya, lensin opaklığına ve körlüğe neden olur


CRYPTOCOTYLE: Genus of digenea Trematodes. The metacercarial stages are found in fish, commonly occurring in the eye and giving rise to exophthalmia, opacity of the lens and blindness.

CRYPTOCOTYLE: Γένος τρηματωδών (digenea). Τα μετα-κερκάρια στάδια εγκαθίστανται στα ψάρια, συνήθως στα μάτια, και προκαλούν εξοφθαλμία, θολότητα των φακών και τύφλωση.

CRYPTOCOTYLE: Genre de trématodes digènes. Les stades métacercaires sont des parasites des poissons et se rencontrent surtout au niveau des yeux provoquant une exopthalmie, une opacité du cristallin et la cécité.

CRYPTOCOTYLE: Género de trematodo digeneo. Los estados metacercarios son parásitos de peces y se encuentran sobretodo a nivel de los ojos provocando exoftalmia opacidad del cristalino y la ceguera.

CRYPTOCOTYLE: Xénero de trematodos dixeneos. Os estados metacercarios atópanse en peixes, normalmente situados nos ollos e provocando aumento da exoftalmía, opacidade do cristalino e cegueira.

CRYPTOCOTYLE: A kétgenerációs mételyek egyik nemzetsége. A metacerkária állapotú lárváik halakban élnek, általában a szemükben, és szemkidülledést, hályogot vagy vakságot okozhatnak.

CRYPTOCOTYLE: Slekt av digene (underklasse Digenea) ikter (Trematoda). Metacerkarie-stadiet er i fisk, vanligvis funnet i øyet (kan føre til blindhet) og huden. Cryptocotyle lingua gir svartprikksyke.

CRYPTOCOTYLE: Rodzaj digenetycznych przywr (Trematoda). Stadia metacerkarii są znajdowane u ryb, zwykle występują w oku i dają początek wytrzeszczu oczu, zmętnieniu soczewki i ślepocie.

Was this helpful?
Lokomotor aktivitesinin düzensiz olduğu ve organizmanın şartlardan kurtulmak için yeteneğini kaybettiği ve böylelikle hızla ölümüne yol açacak ısı. CTM iklime alıştırma ısısından ısıtılarak belirlenir, sabit bir oranda bu derin vücut ısısını sağlamak, önemli bir zaman gecikmesi olmadan takip etmek için yeterince hızlıdır.


CRITICAL THERMAL MAXIMUM (CTM): The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΚΘΜ): Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.

TEMPERATURE CRITIQUE MAXIMALE: Température à laquelle lactivité locomotrice dun organisme devient désorganisée et lorganisme perd sa capacité déchapper aux conditions qui mènent rapidement à sa mort. La température critique maximale est déterminée en chauffant un organisme, à partir de la température dacclimation, à une vitesse telle que la température des tissus profonds de lorganisme suive la température externe avec un delai insignifiant.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura a la cual la actividad locomotora de un organismo se desorganiza y el organismo pierde su capacidad de escapar a condiciones que llevan rápidamente a su muerte. La temperatura crítica máxima se determina calentando un organismo, a partir de la temperatura de aclimatación, a una velocidad en la que la temperatura de los tejidos profundos del organismo sigue la temperatura externa con un retraso no-significativo.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura á cal a actividade locomotora dun organismo se volve desorganizada e este perde a capacidade de escapar a esas condicións que poden levar rapidamente á súa morte. A temperatura crítica máxima determínase quentando un organismo, a partir da temperatura de aclimatación, a unha velocidade constante na que a temperatura dos tecidos internos do organismo adquiran a temperatura externa sen atraso significativo.

KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETI MAXIMUM (KHM): Az a hőmérsékleti érték, amelynél a lokomotoros aktivitás szervezetlenné válik, és a szervezet elveszíti azt a képességét, hogy elmeneküljön a gyors halált okozó helyzetek elől. A KHM meghatározása a környezeti hőmérséklet fokozatos, állandó mértékű emelésével történik, amely elég gyors ahhoz, hogy a testhőmérséklet változása jelentősebb késés nélkül követni tudja.

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM: Temperaturen der bevegelse blir hemmet, og en organisme mister evnen til å flykte fra forhold som fort vil føre til dens død. Bestemmes ved oppvarming fra akklimatiseringstemperatur. Hastigheten på oppvarmingen må være hurtig nok til at organismens kjernetemperatur følger uten signifikant forsinkelse.

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRYTYCZNA (MTK) : Temperatura, przy której aktywność lokomotoryczna ulega zakłóceniu i organizm traci zdolność do ucieczki, co może szybko doprowadzić do jego śmierci. MTK jest zdeterminowana podnoszeniem temperatury aklimatyzacyjnej ze stałą prędkością, która umożliwia − bez większych opóźnień − w nadążaniu zmianom temperatury w głębi ciała.

Was this helpful?
Doku balık böbreğinin heryerine yayılmıştır, katolamin adrenalin ve noradrenalinin hızlı salınımı, sinir uyarımı ve az miktarda kanın kimyasında değişimden sorumludur.


CHROMAFFIN TISSUE: Tissue scattered throughout the fish kidney, responsible for the rapid release of the catecholamines adrenaline and noradrenaline, in response to neural stimulation and, to a lesser extent, changes in blood chemistry.

ΧΡΩΜΙΟΦΙΛΟΣ ΙΣΤΟΣ: Iστός ο οποίος βρίσκεται διασκορπισμένος στο νεφρό των ψαριών και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ταχεία απελευθέρωση των κατεχολαμινών (βλ.λ) αδρεναλίνη (βλ.λ) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ) μετά από κάποια νευρική διέγερση ή την αλλαγή στη χημική σύσταση του αίματος.

TISSU CROMAFIN: Tissu parsemé à travers le rein des poissons et responsable de la libération rapide de catécholamines, adrénaline et noradrénaline, en réponse à une stimulation nerveuse ou, de façon moindre, à des changements de la composition sanguine.

TEJIDO CROMAFÍN: Tejido distribuido en el riñón de los peces, responsable de la liberación rápida de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) y, en menor medida, de cambios en la química de la sangre como respuesta a una estimulación neural.

TECIDO CROMAFÍN: Tecido distribuído no ril dos peixes, responsable da liberación rápida de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e, en menor medida, de cambios na química do sangue como resposta a unha estimulación neural.

KROMAFFIN SZÖVET: A halak veséjében elszórtan megtalálható szövet, amely a katekolaminok (adrenalin és noradrenalin) gyors kibocsátását végzi. idegi stimuláció és kisebb mértékben a vér kémiai változásának hatására.

KROMAFFINT VEV: Endokrint vev i fiskenyren. Kler veggene i den bakre kardinalvenen hos beinfisk og skiller raskt ut katekolaminer (adrenalin og noradrenalin) i respons til neurologisk stimulering og i mindre grad forandringer i blodkjemien.

TKANKA CHROMOCHŁONNA: Tkanka rozproszona w całej nerce ryb, odpowiedzialna za szybkie uwalnianie katecholamin − adrenaliny i noradrenaliny w odpowiedzi na pobudzenie nerwowe, a w mniejszym stopniu na zmiany w chemizmie krwi.

Was this helpful?
Sitoplazmik içerik yoluyla balığa renk veren, pigment granülleri olarak adlandırılan hücre gruplarından biri. Kromotoforlar hem derinin alt tabakasının çoğu yerine hem de pulların altına ve dışına yerleşir.


CHROMATOPHORES: One of the group of cells which give colour to fish via cytoplasmic inclusions called pigment granules. Chromatophores are located for the most part in the dermis of the skin either outside or beneath the scales.

ΧΡΩΜΑΤΟΦΟΡΑ: Ομάδα κυττάρων, τα οποία προσδίδουν χρώμα στα ψάρια, μέσω κυτταροπλασματικών εγκλεισμάτων που ονομάζονται χρωματικά κοκκία. Τα χρωματοφόρα είναι κατά κύριο λόγο τοποθετημένα στο χόριο του δέρματος έξω ή κατω από τα λέπια.

CHROMATOPHORES: Groupe de cellules contenant des inclusions cytoplasmiques (granules pigmentaires) responsables de la coloration du tégument des animaux (poissons, crustacés). Chez les poissons les chromatophores sont localisés dans le derme, en dessous ou autour des écailles.

CROMATOFORAS: Grupo de células que contienen partículas citoplásmicas (gránulos pigmentarios) responsables de la coloración de los tegumentos de los animales (peces, crustáceos). En peces, las cromatoforas en el dermis, por debajo y alrededor de las escamas.

CROMATÓFOROS: Un dos grupos de células que proporcionan cor aos peixes a través de inclusións citoplasmático denominadas gránulos pigmentarios. Os cromatóforos están localizados na maior parte dos casos na derme da pel e mesmo por fóra ou arredor das escamas.

KROMATOFÓRÁK: Az a sejttípus, amely a citoplazmájában lévő festékszemcsék által a halak színének kialakításáért felelős. A kromatoforák nagyrészt a bőr irharétegében fordulnak elő, a pikelyek alatt vagy azokon kívül.

KROMATOFORER: En av celletypene som gir farge til fisk gjennom cytoplasmatisk korn kalt pigmentgranula. Kromatoforene er lokalisert i dermis i huden, enten på utsiden av eller under skjellene.

KOMÓRKI BARWNIKONOŚNE: Jedna z grup komórek, które nadają rybie kolor poprzez cytoplazmatyczny wtręt nazwany ziarnistościami barwnikowymi. Komórki barwnikowe w większości są zlokalizowane w skórze właściwej, nad albo pod łuskami.

Was this helpful?
Diskromiya olarak da adlandırılan anormal pigmentasyon.


CHROMATOSIS: Abnormal pigmentation , also termed dyschromia.

ΧΡΩΜΑΤΩΣΗ: Ανώμαλη εναπόθεση χρωστικής (=δυσχρωμία).

CHROMATOSE: Défaut de la pigmentation , appelé aussi Dyschromie.

CROMATOSIS: Pigmentación anormal, llamada también discromía.

CROMATOSE: Pigmentación anormal, chamada tamén discromía.

KROMATÓZIS: A normálistól eltérő pigmentáció, dyschromiaként is ismert.

KROMATOSE: Unormal pigmentering.

CHOROBA PRZEBIEGAJĄCA Z HIPERPIGMENTACJĄ: Nienormalne zabarwienie, nazywane również zaburzeniem pigmentacji skóry.

Was this helpful?
Mevcut kromozom setlerinin sayısı, örneğin; tek kromozomlu (1n), iki kromozomlu (2n) ve üç kromozomlu (3n).


PLOIDY: The number of sets of chromosomes present, e.g., haploid (1n), diploid (2n) and triploid (3n).

ΠΛΟΕΙΔΙΑ: Ο αριθμός των χρωμοσωμικών ομάδων που φέρει ένα κύτταρο π.χ. απλοειδία (1n), διπλοειδία (2n) και τριπλοειδία (3n).

PLOIDIE: Nombre de jeux de chromosomes présents dans une cellule; par exemple, haploïde (1n), diploïdie (2n) et triploïdie (3n).

PLOIDÍA: Número de juegos de cromosomas presente en una célula; por ejemplo, haploide (1n), diploide (2n) y triploide (3n).

PLOIDÍA: Número de xogos de cromosomas presente nunha célula; por exemplo, haploide (1n), diploide (2n) e triploide (3n).

PLOIDIA: A sejtekben jelenlévő kromoszómakészletek száma, pl. haploid (1n), diploid (2n) és triploid (3n).

PLOIDITET: Antall kromosomsett som er tilstede, f.eks. haploid (1n), diploid (2n) og triploid (3n).

PLOIDIA: Liczba obecnych zestawów chromosomów, np. haploidalna (1n), diploidalna (2n) i triploidalny (3n).

Was this helpful?
(1) Sürekli; yıllık, aylık veya haftalık peryotlar süresince devam eden süreç, (2) Herhangi bir stres etkenine uzun süre maruz kalma (en azından türlerin yaşam sürelerinin onda birini içerecek bir süreç) veya benzer bir maruz kalma durumundan kaynaklanan sonuçların etkisi.


CHRONIC: (1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

CHRONIQUE: (1) Prolongé; processus qui peut durer des semaines, des mois ou des années. (2) Qualifie lexposition prolongée à un agent stressant (considéré par convention comme supérieure à 10% de la durée moyenne de vie de lespèce) ou les effets qui résultent de cette exposition.

CRÓNICO: (1) Prolongado; proceso que puede durar semanas, meses o años. (2) Una exposición prolongada a un agente estresante (convencionalmente considarado superior al 10% de la media vida de una especie) o los efectos que resultan de esta exposición.

CRÓNICO: (1) Prolongado; proceso que pode durar semanas, meses ou anos. (2) Unha exposición prolongada a un axente estresante (convencionalmente considerado superior ao 10% da vida media dunha especie) ou os efectos resultantes desta exposición.

IDÜLT (KRÓNIKUS): (1) Hosszan tartó; olyan folyamatot jelent, amely hetekig, hónapokig vagy évekig tart. (2) Hosszú idejű kitettség valamilyen stresszhatásnak (hagyományosan legalább a fajra jellemző élettartam egytizedéig), vagy egy ilyen kitettség hatásai.

KRONISK: (1) Langvarig. Henviser til en prosess som har pågått i uker, måneder eller år. (2) Utstrakt eksponering for en stressor (minst en tiendedel av dyrets livslengde), eller virkningene av en slik eksponering.

CHRONICZNY/PRZEWLEKŁY: (1) Przedłużający się; odnoszący się do procesu występującego powyżej okresów: tygodniowego, miesięcznego czy rocznego. (2) Przedłużona ekspozycja na stres (standardowo przyjmuje się, aby obejmowała przynajmniej dziesiątą część długości życia gatunku), lub rezultaty wynikające z takiej ekspozycji.

Was this helpful?
Yavaş ilerleyen, uzun süreli hastalık anlamına gelir.


CHRONIC INFECTION: Denoting a disease of slow progression and long duration.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Ασθένεια με βραδεία εξέλιξη και μεγάλη διάρκεια.

INFECTION CHRONIQUE: Se dit dune maladie à progression lente et de longue durée.

INFECCIÓN CRÓNICA: Dícese de una enfermedad con progresión lenta y de larga duración.

INFECCIÓN CRÓNICA: Denota unha enfermidade con progresión lenta e de longa duración.

IDÜLT FERTŐZÉS: Lassan kifejlődő és hosszú ideig tartó betegség.

KRONISK INFEKSJON: Betegner en sykdom med langsom utvikling og lang varighet.

ZAKAŻENIE CHRONICZNE: Określenie wolno postępującej i długo trwającej choroby.

Was this helpful?
Yabancı organik (allokton) kimyasal bir madde; akarsularda çevresel kirlilik meydana getirenböcek ilacı gibi kimyasallar.


XENOBIOTIC: A foreign (allochthonous) organic chemical; used of environmental pollutants such as pesticides in runoff water.

ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΟΣ: Ξενική (αλλόχθων) οργανική χημική ουσία. Χρησιμοποιείται για περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως τα φυτοφάρμακα σε νερά απορροής.

XENOBIOTIQUE: Composé organique étranger (allochtone); se dit des polluants environnementaux, tel que les pesticides, dans les écoulements deau.

XENOBIÓTICO: Compuesto orgánico foráneo (aloctono); dícese de contaminantes ambientales, tales como pesticidas, en las corrientes de agua.

XENOBIÓTICO: Composto orgánico estraño (alóctono); dise de contaminantes ambientais, tales como pesticidas, nas augas de escorrentía.

XENOBIOTIKUM: Idegen (allochton) szerves vegyszer; környezetszennyező anyagokra, például az elfolyóvizekben lévő rovarirtó szerekre használják.

XENOBIOTISK: Et fremmed (alloktont) organisk kjemikal. Brukes om miljøforurensende stoffer som f.eks. pesticider i avløpsvann.

KSENOBIOTYCZNY: Obcy (allochtoniczny), organiczny związek chemiczny; termin używany w stosunku do środowiskowych czynników zanieczyszczających, jak np. pestycydy w wodach powierzchniowych.

Was this helpful?
Dört organik grubun bağlı olduğu azot atomu içeren bişekler için kullanılan terim. Bu tip tuzlar yüzey aktif bileşiklerdir. Bakterilerin hücre zarlarını parçalama özelliğinden dolayı antiseptiklede ve dezenfektanlarda kullanılır.


QUATERNARY AMMONIUM: Term used to describe compounds that contain a nitrogen atom which is bonded to four organic groups. Such salts are surface active compounds; they are useful as antiseptics and disinfectants because of their ability to disrupt bacterial cell membranes.

ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΜΜΩΝΙΟ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ενώσεων που περιέχουν άτομο αζώτου ενωμένο με τέσσερις οργανικές ομάδες. Οι ενώσεις αυτές είναι ενεργές και χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικά και απολυμαντικά λόγω της δυνατότητάς τους να αποδιατάσσουν τις μεμβράνες των βακτηριακών κυττάρων.

AMMONIUM QUATERNAIRE: Terme utilisé pour décrire les composés qui contiennent un atome dazote qui est lié à quatre groupes organiques. De tels sols sont des composés à surface active; ils sont utilisés comme antiseptiques et désinfectants à cause de leur aptitude à détruire les membranes cellulaires des bactéries.

AMONIO CUATERNARIO: Término utilizado para describir los compuestos que contienen un átomo de nitrógeno que une cuatro grupos orgánicos. Tales sales son compuestos con superficie activa; son utilizados como antisépticos y desinfectantes debido a su habilidad para romper las membranas celulares de las bacterias.

AMONIO CUATERNARIO: Termo utilizado para describir os compostos que conteñen un átomo de nitróxeno que une catro grupos orgánicos. Tales sales son compostos con superficie activa; son utilizados como antisépticos e desinfectantes debido á súa capacidade para romper as membranas celulares das bacterias.

NÉGYÉRTÉKŰ AMMÓNIUM: Olyan vegyületeket jelentő fogalom, amelyek négy szerves csoportot kötő nitrogénatomot tartalmaznak. Ezek a sók felületaktív anyagok; hasznos fertőtlenítőszerek, mivel képesek a baktériumok sejthártyájának megbontására.

KVATERNÆR AMMONIUM: Betegnelse som beskriver et nitrogenatom som er bundet til fire organiske grupper. Slike salt er overflateaktive stoffer. Er effektive som antiseptikum og desinfeksjonsmiddel på grunn av deres evne til å ødelegge bakteriemembraner.

CZWARTORZĘDOWY AMON : Termin używany do opisania związków chemicznych zawierających atom azotu, który jest połączony z czterema grupami organicznymi. Takie sole są związkami powierzchniowoczynnymi; są one stosowane jako środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, z uwagi na posiadane zdolności rozrywania błon komórkowych bakterii.

Was this helpful?
Plankton topluluğundan ayrılıp bentik oldukları zaman istiridye larvası bağlantısı için sağlanacak çevreye yerleştirilen herhangi bir alttaş.


CULTCH: Any substrate placed into the environment to provide for the attachment of oyster larvae when they leave the plankton community and become benthic.

ΤΕΧΝΗΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: Κάθε υπόστρωμα που τοποθετείται στο περιβάλλον για να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των προνυμφών των στρειδιών, όταν αυτές μετατρέπονται από πλαγκτονικές σε βενθικές.

SUPPORT DE CAPTAGE: Se dit de toute matière mise à leau afin de capter des larves dhuître à la fin de leur vie larvaire.

SOPORTE DE CAPTURA: Dícese de toda materia puesta en el agua con el fin de capturar las larvas de ostras en el estado final de su vida larvaria.

SOPORTE DE CAPTURA: Calquera substrato colocado no medio co fin, por exemplo, de capturar larvas de ostras cando abandonan o estadio planctónico e se converten en bentónicas.

OSZTRIGAPAD: Minden olyan aljzat, amely arra szolgál, hogy az osztrigák lárvái megtapadjanak rajtuk, amikor planktonikus életszakaszuk véget ér, és aljzatlakókká válnak.

CULTCH: Ethvert substrat som settes ut slik at østerslarver kan bunnslå på det, når larvene går fra å være frittlevende til bunnlevende.

CULCH: Każdy substrat umieszczony w środowisku stanowiący podłoże do przymocowania się larw ostryg, opuszczający zbiorowisko planktonu i osiedlających się na dnie. Naturalne podłoże ostryg, najczęściej żwir i pokruszone muszle, do którego młode ostrygi się przytwierdzają.

Was this helpful?
Balık yumurtalarının kuluçkalanmasında kullanılan şişe benzeri kap. Su şişeden geçerken oksijen sağlar ve metabolik atıkları uzaklaştırır, örneğin Zuger şişesi


HATCHING JAR: A bottle-like container used to incubate fish eggs. Usually a current of water is passed through the jar to maintain the dissolved oxygen level and carry away metabolites, e.g. zonger jar.

ΔΟΧΕIΟ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Δοχείο με μορφή φιάλης, που χρησιμοποιείται για την επώαση των αυγών των ψαριών. Συνήθως μέσα στο δοχείο εκκόλαψης περνάει ρεύμα νερού για οξυγόνωση και απομάκρυνση των μεταβολιτών, π.χ. δοχείο zonger.

BAC DECLOSION: Récipient en forme de bouteille utilisé pour lincubation des oeufs de poisson. Le bac est habituellement pourvu dun écoulement deau afin de maintenir le taux doxygène dissous et déliminer lexcès de métabolites.

FRASCO (JARRA) DE INCUBACIÓN: Recipiente en forma de botella utilizado para la incubación de huevos de peces. Normalmente la corriente de agua pasa a través del frasco para mantener el nivel de oxígeno disuelto y eliminar los excesos de metabolitos.

FRASCO (XERRA) DE INCUBACIÓN: Recipiente en forma de botella utilizado para a incubación de ovos de peixes. Normalmente a corrente de auga pasa a través do recipiente para manter o nivel de osíxeno disolto e eliminar os excesos de metabolitos.

KELTETŐÜVEG: Üvegszerű tárolóedény, amelyet a halikra keltetéséhez használnak. A vizet általában átáramoltatják az üvegen, ezzel fenntartják a megfelelő oldottoxigén-szintet és eltávolítják az anyagcseretermékeket; pl. Zuger-üveg.

KLEKKESYLINDER: En flaskelignende beholder som brukes til å inkubere fiskeegg. En strøm av vann føres som regel gjennom sylinderen for å opprettholde gode oksygennivåer og transportere bort avfallsstoffer.

SŁÓJ/APARAT WYLĘGOWY: Podobny do butelki pojemnik używany do inkubacji ikry ryb. Przez słój przepływa z dołu do góry strumień wody, w celu ciągłego lekkiego mieszania ikry, utrzymywania odpowiedniego poziomu tlenu i odprowadzenia metabolitów; np. słój Zugera.

Was this helpful?
Balık yumurtalarının insan kontrolünde kuluçkalanmasında kullanılan, genellikle dikdörtgen şeklinde ve derin olmayan yapıdaki kap, örneğin; Kaliforniya tavası.


HATCHERY TRAY: A shallow, usually rectangular vessel used in artificial hatching of fish eggs, e.g., Californian Tray.

ΔIΣΚΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Ρηχό, συνήθως ορθογώνιο, δοχείο που χρησιμοποιείται για την τεχνητή εκκόλαψη των αυγών των ψαριών, π.χ. δίσκος Καλιφόρνιας.

PLATEAU DECLOSION: Bac peu profond et habituellement rectangulaire, utilisé pour faire éclore les oeufs de poisson.

BANDEJA DE ECLOSIÓN: Recipiente poco profundo y normalmente rectangular, utilizado para hacer eclosionar los huevos de peces.

BANDEXA DE ECLOSIÓN: Recipiente pouco profundo e normalmente rectangular, utilizado para facer eclosionar ovos dalgunhas especies de peixes.

KELTETŐTÁLCA: Sekély, általában téglatest alakú edény, amelyet a halikra keltetéséhez használnak; pl. kaliforniai tálca (Californian Tray).

KLEKKEBAKKE: En grunn, vanligvis firkantet beholder som brukes ved kunstig klekking av fiskeegg, f.eks. kalifornisk klekkebakke.

TACA WYLĘGOWA: Płytkie, zwykle prostokątne naczynie używane w sztucznym wylęganiu ikry ryb; np. aparat szafkowy.

Was this helpful?
Balık yumurtalarının kuluçkalanması için planlanan kap veya üniteler. Örneğin kedibalığı ve salmonid kültüründe yumurtaların inkubasyonunda kuluçka yalakları kullanılır. Yalakların içerisine sepet, kaset veya tavalar yerleştirilir. Suyun tüm yumurtaları tatlı bir şekilde yalayarak oksijenlendirmesini sağlayacak akıntı oluşturulur ve böylece yumurtalar inkube edilir.


HATCHING TROUGH: A container or unit utilized to hatch fish eggs. For example, in catfish culture hatching troughs may be fitted with paddle wheels. The eggs are placed in baskets and the action of the paddle wheels causes a gentle motion of the egg masses, allowing for the passage of highly oxygenated water over each egg. An elongated tray is also used for incubation and hatching of the eggs of many other fishes, especially salmonids.

ΣΚΑΦΗ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Δοχείο που χρησιμοποιείται για την εκκόλαψη των αυγών των ψαριών. Για παράδειγμα, στην καλλιέργεια του γατόψαρου, οι γούρνες εκκόλαψης είναι συχνά εξοπλισμένες με φτερωτές. Τα αυγά τοποθετούνται σε καλάθια και η δράση της φτερωτής δημιουργεί μια απαλή κίνηση των αυγών, επιτρέποντας το πέρασμα οξυγονωμένου νερού από όλα τα αυγά. Επιμήκης δίσκος που χρησιμοποιείται για την εκκόλαψη των αυγών των ψαριών, ιδιαιτέρως των σολομοειδών.

BAC (CUVE) DECLOSION: Bac ou structure utilisée pour faire éclore les oeufs de poisson. Dans lélevage de poissons chat, par exemple, les bacs déclosion sont pourvus de roues à palettes. Les oeufs sont placés dans des paniers et laction de la roue à palettes sert à provoquer des mouvements de va-et-vient des masses doeufs, permettant le passage deau à forte teneur en oxygène par dessus chaque oeuf. Un bac allongé est utilisé pour faire éclore les oeufs de nombreux poissons, surtout les Salmonidés.

BANDEJA (CUBO) DE ECLOSIÓN: Recipiente utilizado para eclosionar los huevos de peces. Por ejemplo, en el cultivo del barbo las bandejas son equipadas con ruedas con remos. Los huevos se ponen en las cestas y la acción de las ruedas sirven para provocar movimientos de vaivén de las masas de huevos, permitiendo así el pasaje de agua oxigenada por encima de cada huevo. Se usa también una bandeja larga para la incubación y la eclosión de huevos de otros peces, sobre todo los salmónidos.

BANDEXA (CUBO) DE ECLOSIÓN: Recipiente utilizado para eclosionar os ovos de peixes. Por exemplo, no cultivo do peixe gato as bandexas están equipadas con rodas con pas. Os ovos póñense nas cestas e a acción das pas serve para provocar movementos de vaivén das masas de ovos, permitindo así o paso da auga osixenada por enriba de cada ovo. Úsase tamén unha bandexa longa para a incubación e a eclosión de ovos doutros peixes, sobre todo os salmónidos.

KELTETŐVÁLYÚ: A halikra keltetéséhez használt tárolóedény. Pl. a harcsatenyésztők gyakran lapátkerekeket rögzítenek a keltetővályúkhoz. Az ikrákat kosarakban helyezik a keltetővályúkba, és a lapátkerekekkel finoman mozgatják, ezzel biztosítva a folyamatos vízáramlást az ikrák körül, amely az oxigénellátáshoz nélkülözhetetlen. Más halfajok, pl. lazacfélék ikrájának inkubációjához és keltetéséhez hosszú tálcákat használnak.

KLEKKERENNE: En renne som brukes til å klekke fiskeegg, spesielt egg fra laksefisk. En renne inneholder flere klekkebakker, 7 er vanlig. Det går en vannstrøm gjennom rennen, som fører vann gjennom bakke etter bakke. Flere renner kan monteres over hverandre i reoler, slik at samme vannet kan brukes i flere renner (sparer derved energi ved oppvarming). Dette stiller strenge krav til overvåkning av systemet.

KORYTO WYLĘGOWE: Pojedynczy pojemnik lub ich zespół wykorzystywane do wylęgania ikry ryb. Np. w hodowli suma koryta wylęgowe mogą być wyposażone w koła łopatkowe. Jaja umieszczane są w koszach, a ruch kół łopatkowych powoduje delikatne poruszanie ikry, umożliwiając obmywanie każdego jaja dobrze natleniona wodą. Podłużne koryta są także wykorzystywane do inkubacji i wylęgania ikry wielu innych gatunków, w szczególności ryb łososiowatych; porównaj: wylęgowy aparat kalifornijski.

Was this helpful?
Embriyonun yumurta içersinde geliştiği, yumurtaların %50sinin açılmasıyla sonlanan ve genellikle gün veya saat olarak verilen süre.


INCUBATION TIME: The period during which embryos develop inside the egg; usually given in days or hours from fertilization until 50% of the embryos have hatched.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία το ψάρι αναπτύσσεται στο εσωτερικό του αυγού. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη του 50% των νεοσσών από ένα σύνολο εππαλημένων αυγών.

TEMPS DINCUBATION: La période pendant laquelle le développement dun poisson a lieu à lintérieur de loeuf; exprimé habituellement par le nombre de jours ou dheures entre la fécondation et léclosion de 5O% des embryons.

TIEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante el cual el desarrollo de un pez tiene lugar dentro del huevo; normalmente es el número de días o de horas entre la fecundación y la eclosión del 50% de embriones.

TEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante o cal os embrións se desenvolven no interior do ovo; normalmente é o número de días ou de horas entre a fecundación e a eclosión do 50% de embrións.

INKUBÁCIÓS IDŐ: Az az időtartam, amely alatt az embriók az ikrákon belül fejlődnek;általában az a napokban vagy órákban megadott idő, amely a megtermékenyítéstől az embriók 50%-ának kikeléséig tart.

INKUBASJONSTID: Perioden når embryoer utvikler seg inni egget. Vanligvis gitt i dager eller timer fra befruktning til 50% av embryoene er klekket.

CZAS INKUBACJI: Okres, w czasie którego embrion rozwija się wewnątrz jaja; zazwyczaj podawany w dniach lub godzinach zanim nie wykluje się 50% embrionów.

Was this helpful?
(1) Yumurtaların döllenmesinden açılmasına kadar kontrol altında tutulması. (2) Patolojide; enfeksiyon etkeni ajanın girmesinden ilk hastalık belirtilerini gösterinceye kadar geçen süre. (3) Mikrobiyolojide; özel besi ortamında ve kontrollü şartlarda bakterinin kültür edlmesi.


INCUBATION: (1) The holding of eggs from fertilization to hatching. (2) In pathology: the period between the time of entry of an infecting agent and the onset of symptoms of the disease. (3) In microbiology: culture of bacteria on specific media under controlled conditions.

ΕΠΩΑΣΗ: (1) γενικά: η διατήρηση των αυγών από την γονιμοποίηση έως την εκκόλαψη. (2) στην παθολογία: η περίοδος από τον χρόνο εισόδου ενός μολυσματικού παράγοντα ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. (3) στην μικροβιολογία: καλλιέργεια μικροβίων σε ειδικά μέσα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

INCUBATION: (1) En aquaculture: la conservation des oeufs de la fécondation jusquà léclosion. (2) En pathologie: la période de temps qui sécoule entre la pénétration dun agent pathogène dans le corps et lapparition des premiers symptômes de la maladie provoquée. (3) En microbiologie: la culture de bactéries sur un milieu spécifique et dans des conditions déterminées.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: conservación de huevos fecundados hasta la incubación. (2) En patología: periodo que pasa entre la penetración de un agente patógeno en el cuerpo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que provoca. (3) en microbiología: cultivo ce bacterias en un medio específico en condiciones determinadas.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: proceso ao que se somete aos ovos dende a fecundación ata a eclosión. (2) En patoloxía: período que transcorre entre a penetración dun axente patóxeno no corpo e a aparición dos primeiros síntomas da enfermidade que provoca. (3) en microbioloxía: cultivo de bacterias nun medio específico en condicións determinadas.

INKUBÁCIÓ: (1) Az ikra tartása a megtermékenyítéstől a kikelésig. (2) Patológiában: egy fertőző organizmus szervezetbe kerülésének idejétől a betegség tüneteinek megjelenéséig eltelt idő. (3) Mikrobiológiában: baktériumok tenyésztése specifikus táptalajon, ellenőrzött körülmények között.

INKUBASJON: (1) Å holde egg fra befruktning til klekking. (2) I patologi (sykdomslære): Perioden fra et sykdomsfremkallende agens kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut. (3) I mikrobiologi: Dyrking av bakterier på spesielle vekstmedier under kontrollerte forhold.

INKUBACJA: (1) Przetrzymywanie jaj od zapłodnienia do wyklucia. (2) W patologii: okres pomiędzy czasem wniknięcia czynnika zakażającego a początkiem objawów choroby. (3) W mikrobiologii: hodowla bakterii na specyficznej pożywce w warunkach kontrolowanych.

Was this helpful?
Kuluçkahanelerde yumurta ya da embriyonun gelişme süresi. Genellikle bu süre yumurtanın döllenmesiyle başlar ve embriyonun yumurtadan çıkışıyla sona erer ve türden türe değişim gösterir.


INCUBATION PERIOD: The time during which eggs (embryos) develop, for example in a hatchery. Usually the period between fertilization and hatching of the last embryo of a given egg population.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία συντελείται ή επώαση των αυγών. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη και των τελευταίων νεοσσών από ένα σύνολο επηρεαζόμενων αυγών.

PERIODE DINCUBATION: La période de temps pendant laquelle lincubation des oeufs de poisson a lieu, dans une éclosérie par exemple. Se dit habituellement de la période entre la fécondation et léclosion du dernier embryon dune population donnée.

PERIODO DE INCUBACIÓN: Periodo durante el cual tiene lugar la incubación de huevos de peces, en un criadero por ejemplo. Dícese normalmente del periodo entre la fecundación y la eclosión del último embrión de una población determinada.

PERÍODO DE INCUBACIÓN: Período durante o cal se desenvolven os ovos (embrións), por exemplo nun criadeiro. Dise normalmente do período entre a fecundación e a eclosión do último embrión dunha poboación de ovos determinada.

INKUBÁCIÓS PERIÓDUS: Az az időtartam, amely alatt az ikrák (embriók) kifejlődnek, például egy keltetőben. Általában a megtermékenyítés és egy adott populációban lévő utolsó embrió kikelése közöti időtartam.

INKUBASJONSPERIODE: Utviklingsperioden for egg, f.eks. i et klekkeri. Vanligvis perioden mellom befruktning og klekking av det siste embryoet i en gitt eggruppe (eggbatch).

OKRES INKUBACJI: Okres, w czasie którego jaja (embriony) rozwijają się, np. w wylęgarni. Zazwyczaj okres między zapłodnieniem a wykluciem ostatniego embrionu z danej populacji jaj.

Was this helpful?
Platyhelmintes şubesi parazit kurtları için kullanılan yaygın terim.


HELMINTH: Common term for parasitic worms of the Phylum Platyhelminthes.

ΕΛΜIΝΘΑΣ: Κοινός όρος για τους παρασιτικούς σκώληκες του φύλου Πλατυέλμινθες.

HELMINTHE: Terme commun désignant des vers parasites des Phylum Platyhelminthes.

HELMINTO: Término común designado a los gusanos parásitos del filo de los platelmintos.

HELMINTO: Termo común designado para vermes parasitos do filo dos platelmintos.

BÉLFÉRGEK: A laposférgek (Platyhelminthes) törzsének élősködő fajait jelentő gyűjtőfogalom.

INNVOLLSORM: Vanlig betegnelse for parasittiske marker som tilhører rekke Platyhelminthes (flatormer).

ROBAKI: Ogólna nazwa robaków pasożytniczych z gromady płazińców (Platyhelminthes).

Was this helpful?
İki türü olan denizsel bir kemikli balık türüdür. Yaygın olanı (Anarrhichas lupus)ve benekli kurt balığı (Anarrhichas minor). Bunlar türüne özgü olarak geniş ağızlı basit şekilli konikal dişe sahip derin deniz balığıdır. Kurt balığı derisi cüzdan ya da el çantası yapmak için kullanılabilir.


WOLF FISH: Species of marine fin fish of which there are two species, viz. the common (Anarrhichas lupus) and the spotted wolf fish (Anarrhichas minor). They are deep water fish which typically have a wide mouth with large bluntly conical teeth. Wolf fish skin can be used as a material for making wallets, or hand bags.

ANARRICΗAS: Ειδη θαλάσσιων ψαριών που διακρίνονται στο κοινό (Anarrhichas lupas) και το στικτό (Anarrhichas minor). Ψάρια των βαθειών νερών, με συνήθως ευρύ στόμα και μεγάλα αμβλυμένα κωνικά δόντια. Το δέρμα του χρησιμοποιείται ως υλικό γιά την κατασκευή δερματίνων ειδών

LOUP DATLANTIQUE: Anarrhichas lupus, espèce de poisson marin des eaux profondes dont la grande bouche et les grandes dents coniques sont caractéristiques. En anglais, le terme wolf fish est également utilisé pour Anarrhichas minor, le loup tacheté ou poisson léopard. La peau de ces poissons est utilisée afin de confectionner des sacs à main et des porte-feuilles. A ne pas confondre avec Dicentrarchus, un autre poisson appellé loup ou bar.

LOBO DEL ATLÁNTICO: Anarrhichas lupus, especie de pez marino de las aguas profundas de que la grande boca y los grandes dientes cónicos son característicos. En inglés, el término pez lobo es también usado para Anarrhichas minor, el lobo manchado o pez leopardo. La piel de éstos peses se usa para confeccionar des bolsos a mano y porta-hojas.

PEIXE LOBO ATLÁNTICO: Especies de peixes mariños das cales hai dúas especies principais, o común (Anarrhichas lupus) e o peixe lobo manchado (Anarrhchas minor). Son peixes de augas profundas que teñen unha boca ancha con dentes cónicos grandes e rotundos. A pel destes peixes úsase para confeccionar maletas e carteiras.

FARKASHAL: Tengeri halak egyik nemzetsége, amelybe két faj tartozik, a pásztás (Anarrhichas lupus) és a pettyes (Anarrhichas minor) farkashal. Mélytengeri halak, szájuk széles, tompa, kúpos fogakkal. A farkashalak bőréből pénztárcákat és kézitáskákat készítenek.

STEINBIT: Det finnes tre steinbitarter i norske farvann, gråsteinbit (Anarhichas lupus), flekksteinbit (Anarhichas minor) og blåsteinbit (Anarhichas denticulatus). De to førstnevnte er høyt aktete matfisker, mens blåsteinbiten er uspiselig. Flekksteinbit er valgt som en lovende oppdrettsart siden den vokser mye hurtigere enn gråsteinbit, og har store egg med yngel som kan startfôres på formulert fôr (dette gjelder også gråsteinbit). Steinbitskinn brukes i tekstilindustri til bla vester og lommebøker.

ZĘBACZ SMUGOWY: Dwa gatunki morskich ryb hodowlanych z rodzajuAnarrhichas, a mianowicie zębacz smugowy (Anarrhichas lupus) i zębacz pstry (A. minor). Są to ryby głębokowodne, które mają charakterystyczny szeroki pysk z dużymi tępymi i stożkowymi zębami. Skóra zębaczy może być użyta jako materiał do wytwarzania portfeli lub torebek.

Was this helpful?
Üretme programları burada bireylerin belli bir özelliğini maksimum ifade eden balıkları seçmek ,gelecek jenerasyonlar için anaç seçimi gibi.


MASS SELECTION: A breeding programme where the individuals with the maximum expression of a given trait are selected as the broodstock for the next generation.

ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Πρόγραμμα αναπαραγωγής όπου τα άτομα με τη μέγιστη έκφραση ενός συγκεκριμένου επιθυμητού χαρακτηριστικού επιλέγονται ως γεννήτορες για την επόμενη γενιά.

SELECTION EN MASSE : Programme de reproduction dans lequel les individus avec une expression maximale d’un trait donné sont sélectionnés comme géniteurs de la génération suivante.

SELECCION MASIVA: Programa de selección en el que los individuos que expresan de forma máxima un rasgo, son seleccionados como reproductores de la siguiente generación.

SELECCION MASIVA: Programa de selección no que os individuos que expresan de forma máxima un trazo, son seleccionados como reprodutores da seguinte xeración.

TÖMEGSZELEKCIÓ: Olyan tenyésztési program, amelyben egy adott tulajdonságot a legnagyobb mértékben kifejező egyedeket választanak ki a következő generáció tenyészállományának.

MASSESELEKSJON: Avlsprogram hvor individene med maksimal uttrykkelse av en gitt egenskap blir valgt som foreldre for neste generasjon.

SELEKCJA MASOWA: Program hodowlany, w którym osobniki o najbardziej wyrazistych cechach użytkowych są poddawane selekcji jako stado macierzyste, w celu uzyskania bardziej wartościowych następnych pokoleń.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES