AMC LIMITED

I

Haematopoietic enfeksiyon nekrozu; vahşi doğada meydana gelen akut, sistematik ve genellikle şiddetli rhabdoviral bir hastalıktır, daha çok kültür alabalık ve bazı salmon türleri arasında salgın olarak görülmesine rağmen.


I.H.N.: Infectious haematopoietic necrosis:an acute, systemic and usually virulent rhabdoviral disease occurring in the wild, though more typically seen in epizootic proportions among cultured trout and some salmon species.

I.H.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΑIΜΑΤΟΠΟIΗΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, συστημική και συνήθως μολυσματική ασθένεια οφειλόμενη σε ραβδοϊούς. Προσβάλλει και άγριους πληθυσμούς, μολονότι συνήθως συναντάται σε επιζωοτικές αναλογίες σε καλλιεργούμενες πέστροφες και μερικά είδη σολομού.

N.I.H.: Necrose Infectieuse Hematopietique. Maladie rhabdovirale aigüe, systémique et habituellement virulente survenant en milieu sauvage, quoique rencontrée dans des proportions épizootiques dans les cultures de truites et dans quelques espèces de saumon.

N.H.I.: Necrosis hematopoietica infecciosa: Enfermedad rabdoviral aguda, sistémica y normalmente virulenta que tiene lugar en medios salvajes, aunque se encuentra en proporciones epizoóticas en cultivos de truchas y en algunas especies de salmón.

N.H.I.: Necrose hematopoética infecciosa: Enfermidade rabdoviral aguda, sistémica e normalmente virulenta que ten lugar en estado salvaxe, aínda que se atopa en proporcións epizoóticas en cultivos de troitas e nalgunhas especies de salmón.

I.H.N.: Fertőző hematopoietikus nekrózis; heveny, szisztémás és rendszerint gyorsan terjedő, rhabdovírus által okozott betegség. Vadon élő populációkban is előfordul, de leginkább tenyésztett pisztrángokban és bizonyos lazacfajokban okoz járványos mértékű megbetegedéseket.

IHN: INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE. En akutt systemisk og vanligvis ondartet sykdom forårsaket av rhabdovirus. Hovedsakelig på villfisk, men forekommer oftere på oppdrettet ørret og noen laksearter (Salmo).

I.H.N.: Zakaźna martwica układu krwiotwórczego łososiowatych: ostra, ogólnoustrojowa i zwykle zjadliwa choroba rhabdowirusowa występująca u ryb dzikich, chociaż o zaraźliwych właściwościach; zwykle jest częściej spotykana wśród hodowanych pstrągów i niektórych gatunków łososi.

Was this helpful?
Enfekte olmuş Pankreatik nekroz: Akut, bulaşıcı, sistemik Birnavirus hastalığıdır. Genellikle fry ve fingerlink aşamasındaki salmonidleri etkiler ve yüksek ergin ölüm oranına sebep olur. IPN virüsü farklı virulans ve serolojik cevaba sahip çoklu zincirler olarak meydana gelirler. Tüm dünyada yayılım gösterir ve akuatik virüslerin en yaygını olabilir.


I.P.N.: Infectious pancreatic necrosis: an acute, contagious, systemic Birnavirus disease, usually affecting fry and fingerling salmonids, and gives rise to a high juvenile mortality rate. The IPN virus, originally thought to affect salmonids only, has now been found in a range of non-salmonid fish. The IPN virus occurs as multiple strains that differ in virulence and serological response. It has a worldwide distribution and may be the most widespread of the aquatic viruses.

I.P.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, μεταδοτική, συστημική ιογενής ασθένεια, που προσβάλλει συνήθως τον γόνο των σολομοειδών με αποτέλεσμα υψηλή θνησιμότητα των νεαρών ατόμων. Ο ιός IPN, που αρχικα εθεωρείτο ότι προσβάλλει μόνο τα σολομοειδή, έχει βρεθεί και σε άλλα είδη. Απαντάται σε διάφορα στελέχη που διαφέρουν σε μολυσματικότητα και ορολογικές αντιδράσεις και παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση τόσο ώστε να θεωρείται ίσως ο πλέον διαδεδομένος ιός στο υδάτινο περιβάλλον.

NECROSE INFECTIEUSE PANCREATIQUE: Maladie aigüe, contagieuse et systémique, touchant habituellement les alevins des salmonidés, provoquant un taux important de mortalité. Le virus IPN, originalement affectant seulement les salmonidés, a été maintenant détecté aux espèces non-salmonidés. Le virus IPN apparait en plusieurs souches qui diffèrent en virulence et en réponse serologique. Il a une distribution mondiale et est sans doute le plus répandu des virus aquatiques.

NECROSIS INFECCIOSA DEL PÁNCREAS: Enfermedad aguda, contagiosa y sistémica, normalmente afecta los alevines de salmónidos, provocando una tasa importante de mortalidad. El virus IPN, originalmente afectando sólo los salmónidos, ha sido detectado ahora en especies no- salmónidos. El virus IPN aparece en varias cepas que difieren en la virulencia y en la respuesta serológica. Tiene una distribución mundial y es sin duda el más abundante de los virus acuáticos.

I.P.N. / N.P.I.: Necrose pancreática infeciosa: unha enfermidade producida por un Birnavirus, aguda, contaxiosa e sistémica. Normalmente afecta a larvas e alevín de salmónidos, provocando unha taxa importante de mortalidade xuvenil. O virus IPN, orixinalmente afectaba só aos salmónidos, foi detectado agora noutras especies distintas de salmónidos. O virus IPN aparece como varias cepas que difiren na virulencia e na resposta serolóxica. Ten distribución mundial e sen dúbida é o máis estendido dos virus acuáticos.

I.P.N.: Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis; elsősorban a lazacfélék lárváit és fiatal egyedeit veszélyeztető heveny, szisztémás fertőző betegség, amelyet a Birnavirus okoz. Az IPN vírusról eredetileg azt gondolták, hogy csak a lazacféléket fertőzi, de újabban más halfajokban is kimutatták. A vírusnak sokféle, virulenciáját és szerológiai tulajdonságait tekintve különböző törzse van. Az egész világon előfordul, valószínűleg a legelterjedtebb halvírus.

IPN: Infeksiøs pankreasnekrose: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

I.P.N.: Zakaźna martwica trzustki łososiowatych: ostra, zaraźliwa, ogólnoustrojowa choroba wirusowa, zwykle atakuje wylęg i narybek ryb łososiowatych i powoduje wśród młodzieży podwyższone do wysokich ubytki w obsadach. Uważano początkowo, że wirus IPN atakuje tylko ryby łososiowate, ale ostatnio został stwierdzony u wielu gatunków ryb niełososiowatych. Wirus IPN występuje w postaci różnych szczepów, które różnią się zjadliwością i reakcją serologiczną. Jest on rozpowszechniony w świecie i stanowi najb

Was this helpful?
Virüs parçacıkları gibi dış kaynaklı maddelere karşılık olarak oluşan hücrelerarası cisimledir.


INCLUSION BODIES: Intracellular bodies formed in response to exogenous material, e.g. viral particles.

ΕΓΚΛΕIΣΤΑ ΣΩΜΑΤIΑ: Ενδοκυτταρικά σωμάτια που σχηματίζονται κατά την απόκριση σε εξωγενές υλικό π.χ. ιικά σωματίδια.

CORPS DINCLUSION: Corps intracellulaires qui se forment en réponse à linclusion de la matière exogène, les particules virales par exemple.

CUERPO DE INCLUSIÓN: Cuerpos intracelulares que se forman en respuesta a la materia exógena, partículas virales por ejemplo.

CORPO DE INCLUSIÓN: Corpos intracelulares que se forman en resposta á materia exóxena, partículas virais por exemplo.

ZÁRVÁNYOK: Valamilyen külső anyagra (pl. vírusrészecskékre) adott válaszként kialakuló sejten belüli szemcsék.

INKLUSJONSLEGEME: Intracellulære legemer dannet som respons til eksogene materialer, f.eks. viruspartikler.

CIAŁKA WTRĘTOWE: Ciałka wewnątrzkomórkowe utworzone w odpowiedzi na egzogenny materiał, np. cząsteczki wirusowe.

Was this helpful?
Tatlısularda bulunan balıkların epidermal tabakasına yerleşen, silli bir protozoan parazit türü. Beyaz benek benek veya iht olarak da bilinir.


ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Γένος βλεφαριδωτών πρωτοζώων που προσβάλλει τα επιδερμικά στρώματα των ψαριών του γλυκού νερού. Στην καθομιλουμένη η ασθένεια αναφέρεται ως "ασθένεια λευκών στιγμάτων" ή "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICHTHIOHTHIRIUS MULTIFILIIS: Especie de protozoo ciliado que infesta capas epidérmicas en peixes de auga doce. Coloquialmente chamada "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: A csillós egysejtűek egyik faja, amely az édesvízi halak hámrétegét fertőzi, ezzel a darakór nevű betegséget okozza.

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA: Gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich".

Was this helpful?
Balıklarda iç enfeksiyona sebep olan mantar genusu


ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Genus of fungi which causes internal infection in fishes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) - Γένος μύκητα που προκαλεί εσωτερική μόλυνση στα ψάρια.

ICHTHYOPHONUS: Genre de champignon qui provoque une infection interne chez les poissons.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Género de hongos que provoca infección interna de peces.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Xénero do grupo dos fungos que provoca infeccións internas en peixes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium). A gombák egyik nemzetsége, amelynek fajai a halakat belülről fertőzik.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Soppslekt som gir indre infeksjoner hos fisk.

ICHTIOFONOZA: (Ichthyosporidium). Rodzaj grzybów, które powodują wewnętrzne zakażenie u ryb.

Was this helpful?
Kuzey ve orta Amerika tatlı su balıklarının 6 generasının bir yağ yüzgecine sahip ailesidir ve akuakültür için önem taşır (Örn: I.punctatus).Bazı türleri yetiştiricilik amacıyla Avrupaya gönderilmiştir.


ICTALURIDAE: A family of six genera of freshwater fishes of North and Central America with an adipose fin, important in aquaculture (e.g., I. punctatus). Some species have been transferred to Europe for cultivation purposes.

ICTALURIDAE: Οικογένεια ψαριών του γλυκού νερού με έξι συνολικά γένη. Τα ψάρια αυτά έχουν ένα λιπώδες πτερύγιο και είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες της νοτίου και κεντρικής Αμερικής (π.χ. I. punctatus). Ορισμένα είδη έχουν μεταφερθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη.

ICTALURIDAE: Famille de poissons-chats comportant six genres. Poissons des eaux douces de l’Amérique Centrale et du Nord. Possèdent une nageoire adipeuse. Certaines espèces sont cultivées, par exempleI. punctatus . Introduite en Europe pour élevage.

ICTALURIDAE: Familia de peces de agua dulce compuesta de seis géneros de América del Norte y Central, con una aleta adiposa (Vg. I. Punctatus ) y que son importantes en acuicultura. Algunas especies han sido transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familia de peixes de auga doce composta de seis xéneros de América do Norte e Central, cunha aleta adiposa (ex I. Punctatus) e que son importantes en acuicultura. Algunhas especies foron transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Az akvakultúra számára fontos halfajok családja. Hat nemzetség tartozik ide, amelyek fajai Észak- és Közép-Amerikában élnek. Valamennyi fajnak van zsírúszója. Néhány fajukat tenyésztési céllal Európába is betelepítették.

ICTALURIDAE: Familie med seks slekter ferskvannsfisk i Nord- og Mellom-Amerika. Har fettfinne. Viktige i akvakultur (f.eks. Ictalurus punctatus ), og noen arter har blitt innført til Europa for oppdrett.

ICTALURIDAE: Rodzina z sześcioma rodzajami ryb słodkowodnych Ameryki Północnej i Centralnej z płetwą tłuszczową, ważna w akwakulturze (np. I. punctatus). Niektóre gatunki zostały przesiedlone do Europy w celach hodowlanych. Patrz: SUM KANAŁOWY.

Was this helpful?
Bu hastalık, penaeid karideslerinin arka kasında beyazımsı lekeler olarak kendisini gösterir ve onların ticari değerlerini etkiler. Etiyolojisi henüz bilinmemektedir, katyon-anyon dengesizliliğinin (kötü ya da yetersiz beslenmeden dolayı) neden olabileceği düşünülmektedir.


IDIOPATHIC MUSCLE NECROSIS SYNDROME (IMNS): This disease presents itself as whitish spots in the tail muscle of penaeid shrimps, affecting their commercial value. Though the aetiology is unknown, it is thought that it may be caused by a cation-anion imbalance (due to either inadequate feed or poor water quality).

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ (IMNS): Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται με τη μορφή λευκών κηλίδων στους ουραίους μυς της γαρίδας, μειώνοντας έτσι την εμπορική της αξία. Αν και η αιτία που την προκαλεί είναι άγνωστη, υπάρχει η εικασία πως οφείλεται σε κακή ρύθμιση της ισορροπίας ιόντων – κατιόντων, η οποία μπορεί να προκαλείται από τροφική ανεπάρκεια ή κακή ποιότητα νερών.

SYNDROME DE NECROSE IDIOPATHIQUE MUSCULAIRE : Maladie qui se manifeste comme des points blanchâtres sur l’abdomen des crevettes penaeidées, diminuant leur valeur commerciale. L’étiologie exacte est inconnue, mais un déséquilibre cations :anions (provoqué par lalimentation inadéquate ou la mauvaise qualité deau) est soupçonné d’être impliqué.

SÍNDROME DE LA NECROSIS IDIOPÁTICA DEL MUSCULO (SNIM): Esta enfermedad se expresa mediante manchas blancas en el músculo de la cola de las gambas o peneidos y que afectan su valor comercial. Aunque la etiología no es conocida se piensa que puede ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a una dieta inadecuada o poca calidad del agua).

SÍNDROME DA NECROSE IDIOPÁTICA DO MUSCULO (SNIM): Esta enfermidade exprésase mediante manchas esbrancuxadas no músculo do abdome de lagostinos peneidos e afecta ao seu valor comercial. Aínda que a etioloxía non é coñecida se pensa que pode ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a unha dieta inadecuada ou pouca calidade da auga).

IDIOPATIKUS IZOMNEKRÓZIS SZINDRÓMA (IMNS): Ez a betegség a Penaeidae családba tartozó rákfajokban fordul elő. A farokizom fehér foltosodását okozza, amely csökkenti a rákok kereskedelmi értékét. A betegség eredete ismeretlen, de valószínűleg a kationok és anionok közötti egyensúly felborulása okozza (amely a nem megfelelő táplálás vagy a rossz vízminőség miatt következik be).

IDIOPATISK MUSKEL NEKROSE SYNDROM: Denne sykdommen er karakterisert av hvitaktige flekker i halemuskelen på reker (Penaeus sp.), noe som påvirker den kommersielle verdien. Selv om årsaksforløpet er ukjent, tror man at sykdommen skyldes kation – anion ubalanse (grunnet enten utilstrekkelig fôr eller dårlig vannkvalitet).

SYNDROM SAMOISTNEJ MARTWICY MIĘŚNIA (IMNS): Choroba samoistna objawiająca się w postaci białawych kropek w odwłokowym mięśniu krewetek z rodzaju Penaeid, wpływająca na ich wartość handlową. Chociaż etiologia nie jest znana przypuszcza się, że może być ona powodowana przez brak równowagi kationowo-jonowej (z racji nieodpowiedniej paszy albo niskiej jakości wody).

Was this helpful?
Azotlu atıkların ayrıştırılmasında ve hidro mineral dengenin devam ettirilmesinde önemli rol oynayan böbrekler tarafından üretilen atık sıvıdır.


URINE: Excretory fluid produced by the kidneys that plays an important role in the elimination of nitrogenous wastes and in the maintenance of hydro-mineral balance.

ΟΥΡΟ: Υγρή απέκκριση παραγόμενη στους νεφρούς η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκκένωση των αζωτούχων αποβλήτων και στη διατήρηση της ισορροπίας νερού και αλάτων.

URINE: Liquide excrété par les reins qui joue un rôle important dans lélimination des métabolites azotés et dans le maintien de lequilibre hydro-minéral.

ORINA: Líquido excretado por los riñones que juega un papel muy importante en la eliminación de los metabolitos nitrogenados y el mantenimiento del equilibrio hidromineral.

OURIÑOS: Líquido excretado polos riles que xoga un papel moi importante na eliminación dos metabolitos nitroxenados e o mantemento do equilibrio hidromineral.

VIZELET: A vesék által kiválasztott folyadék, amelynek fontos szerepe van nitrogéntartalmú bomlástermékek eltávolításában, illetve a víz és az ásványi anyagok egyensúlyának fenntartásában.

URIN: Ekskresjonsvæske som produseres i nyrene. Spiller en viktig rolle ved fjerning av nitrogenholdige avfallsprodukter og i ionereguleringen.

MOCZ: Wydalany płyn wytwarzany przez nerki, który odgrywa ważną rolę w usuwaniu azotowych produktów odpadowych oraz w utrzymaniu w organizmie równowagi wodno-mineralnej.

Was this helpful?
Herhangi bir hastalığı veya durumu önlemek için kullanılan tedavi veya kür maddelerinin hepsine verilen isimdir; özellikle narkoz ajanlarına atfen.


DRUG: General term encompassing all substances used to prevent, treat or cure any disease or condition: more specifically, referring to narcotizing agents.

ΦΑΡΜΑΚΟ (ΔΡΟΓΗ): Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αντιμετώπιση ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης. Με τη στενή έννοια (ιδίως ο αγγλικός όρος drug) αναφέρεται σε ναρκωτικές ουσίες.

PRODUIT PHARMACEUTIQUE: Terme général incluant toutes les substances utilisées pour prévenir, traiter ou soigner les maladies; utilisé plus spécifiquement pour les narcotiques.

PRODUCTO FARMACÉUTICO: Término general que incluye todas las sustancias utilizadas para prevenir, tratar o curar las enfermedades; utilizado más específicamente para drogas.

DROGA/MEDICAMENTO: Termo xeral que inclúe todas as substancias utilizadas para previr, tratar ou curar calquera enfermidade ou condición. Utilizado máis especificamente referido ás drogas.

GYÓGYSZER: Betegségek vagy kóros állapotok megelőzésére, kezelésére és gyógyítására használt anyagok gyűjtőneve.

MEDIKAMENT: Vanlig betegnelse som inneslutter alle substanser brukt til å forebygge, behandle eller kurere en sykdom eller tilstand.

LEKARSTWO: Ogólny termin obejmujący wszystkie substancje używane zapobiegawczo, leczniczo lub w celu wyleczenia jakiejś choroby lub stanu; bardziej specyficznie odnosi się do środków narkotyzujących.

Was this helpful?
Akuakültürde, doku örneklerinde bulunan belirli ilaç miktarlarının tahmin etmeye istinaden.


DRUG RESIDUE: In aquaculture, referring to the estimated quantities of specific drugs found in tissue samples.

ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτιμώμενη ποσότητα ειδικών φαρμάκων που βρίσκεται σε δείγματα ιστών. Βλ. επίσης χρόνος απομάκρυνσης.

TRACES RESIDUELLES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES: En aquaculture, concernent les quantités estimées des produits pharmaceutiques trouvés dans les échantillons de tissus.

RESTOS RESIDUALES DE FÁRMACOS: En acuicultura, se refiere a las cantidades estimadas de productos farmacéuticos encontrados en muestras de tejidos.

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS / DROGAS: En acuicultura, refírese ás cantidades estimadas de medicamentos ou drogas atopados en mostras de tecidos.

GYÓGYSZERMARADVÁNY: Az akvakultúrában a szövetmintákban visszamaradó gyógyszerek mennyiségére utaló fogalom.

MEDISINRESTER: Betegnelsen brukes i akvakultur for å gi et overslag over mengden av spesifikke medikamenter funnet i vevsprøver. Se også tilbakeholdelsestid.

POZOSTAŁOŚCI LEKU: W akwakulturze odnosi się do określonych ilości swoistych leków znajdowanych w próbkach tkanek.

Was this helpful?
Yemlerin içine ilaç ya da antibiyotiklerin karıştırıldığı ve de genellikle çiftliklerde kullanılan besleme şeklidir. İlaçlı besleme genellikle bir önleyici olarak değil, bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Hastalıklı balık genelde iştahsız olur, bu nedenle ilaçlı yemin, tüketilebilmesi için, bazı iştah açıcı katkı maddeleri içermesi gerekir. Çoğu ülkede ilaçlı beslemenin uygulanması çok katı bir şekilde düzenlenmiştir.


MEDICATED FEED: Feed into which drugs or antibiotics have been added, usually on the farm site. Medicated feed is typically given to fish as a treatment, and not as a prophylactic. In general diseased fish have a depressed appetite, so that medicated diet may need to be contain attractants to encourage consumption by the fish. In many countries the application of medicated feeds is strictly regulated.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή στην οποία έχουν προστεθεί αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα, συνήθως στην περιοχή καλλιέργειας. Χορηγείται γενικά γιά θεραπεία και όχι γιά πρόληψη. Επειδή συνήθως τα άρρωστα ψάρια έχουν μειωμένη όρεξη η φαρμακευτική τροφή είναι ίσως αναγκαίο να περιέχει προσελκυστικές ουσίες ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωσή της.

ALIMENT MEDICAMENTE: Aliment dans lequel sont incorporés des drogues ou des antibiotiques (habituellement sur le site de production). Les aliments médicamentés sont normalement utilisés comme traitement et ne sont pas distribués en prophylaxie. Généralement, les poissons malades ont lappétit réduit et il savère parfois nécessaire daugmenter leur ingestion par les poissons.

ALIMENTO FARMACOLÓGICO: Alimento en lo cual se han agregado drogas o antibióticos (normalmente durante su producción). Los alimentos tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamiento, y no como profiláctico. En general los peces enfermos tienen un apetito deprimido, así que a veces es necesario que la dieta contenga atrayentes para animar su consumo por el pez. En muchos países la aplicación de alimentos tratados con fármacos está estrictamente regulado.

ALIMENTO MEDICADO: Alimento no cal se agregaron drogas ou antibióticos (normalmente na piscifactoría). Os alimentos medicados tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamento e non como profiláctico. En xeral os peixes enfermos teñen un apetito deprimido, así que ás veces é necesario que a dieta conteña atraentes para animar o seu consumo polo peixe. En moitos países a aplicación de alimentos medicados está estritamente regulada.

GYÓGYTÁP: Olyan táp, amelyhez gyógyszereket vagy antibiotikumokat kevertek. A gyógytápot legtöbbször kezelési, és nem megelőzési céllal adják a halaknak. A beteg halaknak általában csökken az étvágya, emiatt a gyógytápnak valamilyan vonzóanyagot (attraktánst) kell tartalmaznia. Sok országban a gyógytápok használatát szigorúan szabályozzák.

MEDISINFÔR: Fôr som inneholder medikamenter eller antibiotika. Medisinfôr gis til fisk ved behandling av sykdom, ikke som profylaktisk tiltak. Syk fisk har ofte nedsatt appetitt, noe som kompenseres for ved å tilsette tiltrekningsstoffer i fôret. I mange land er bruk av medisinfôr strengt regulert. I Norge er bruken av medisinfôr (antibiotika) sterkt redusert etter at de ble utviklet gode vaksiner for laksefisk.

PASZA LECZNICZA: Pasze, do których zostały dodane leki lub antybiotyki, zwykle na miejscu w farmie, ale także produkowane przemysłowo. Pasza lecznicza jest zazwyczaj podawana rybom w formie zabiegu leczniczego a nie profilaktycznie. Na ogół chore ryby mają obniżony apetyt, tak więc diety lecznicze wymagają dodawania do nich atraktantów, aby zachęcić ryby do ich pobierania. W wielu krajach stosowanie pasz leczniczych jest ściśle regulowane.

Was this helpful?
Enfeksiyonun, hasta bireyin klinik olarak hastalalığı ilerdikçe, etkisini arttırması.


PROGRESSIVE INFECTION: An infection which progresses to the stage where the host becomes clinically ill.

ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή οποία προχωρεί μέχρι το σημείο όπου ο ξενιστής καθίσταται κλινικά ασθενής.

INFECTION PROGRESSIVE: Une infection qui progresse jusquà ce que le patient soit cliniquement malade.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa hasta que el paciente esté clínicamente enfermo.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa ata que o paciente se manifesta clinicamente enfermo.

PROGRESSZÍV FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amely addig fejlődik, amíg a gazdaszervezet klinikai értelemben beteggé nem válik.

PROGRESSIV INFEKSJON: En infeksjon som utvikler seg til det stadiet der verten blir klinisk syk.

ZAKAŻENIE PROGRESYWNE: Zakażenie, które rozwija się do stadium, w którym gospodarz staje się klinicznie chory.

Was this helpful?
(1) Enzimolojide: İki varlık arasındaki ilişkinin gücünü karakterize eder, örn; bir enzim ve onun substratı ya da antikor ve onun epitopu arasındaki ilişki. (2) İmmünolojide:Bir antikorun bir antijeni bağlama becerisi. Aynı zamanda bir antikorun antijeni bağlama gücü olarak adlandırılır.


AFFINITY: (1) In enzymology: Characterises the force of interaction between two entities, e.g., the interaction between an enzyme and its substrate or an antibody and its epitope. (2) In immunology: the ability of an antibody to an antigen at a specific binding site. Also refers to the binding strength of an antibody to an antigen.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ: (1) Στην ενζυμολογία: Χαρακτηρίζει το βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οντοτήτων πχ η αντίδραση μεταξύ ενός ενζύμου και ενός υποστρώματος ή ενός αντισώματος και του επίτοπου. (2) Στην ανοσολογία: Η ικανότητα σύνδεσης ανάμεσα στο αντιγόνο και το αντίσωμα. Αναφέρεται επίσης και στην ευστάθεια της σύνδεσης μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος.

AFFINITÉ : Caractérise la force d’interaction entre deux entités : (1) En enzymologie : l’interaction entre une enzyme et son substrat. (2) En immunologie : l’interaction entre un anticorps et un site spécifique de liaison sur un antigène.

AFINIDAD: (1) En enzimología: Define la fuerza de interacción entre dos entidades, p.ej., la interacción entre un enzima y su sustrato o anticuerpo y su epítopo. (2) En Inmunología: capacidad de un anticuerpo para unirse a sitios específicos de antígenos. También referido a la fuerza de unión entre antígeno y anticuerpo.

AFINIDADE: (1) En encimoloxía: define a forza de interacción entre dúas entidades, p. ex., a interacción entre un encima e o seu substrato ou anticorpo e o seu epítopo. (2) En Inmunología: capacidade dun anticorpo para unirse a receptores específicos de antíxenos. Tamén referido á forza de unión entre antíxeno e anticorpo.

AFFINITÁS: (1) Enzimológiában: két molekula, pl. egy enzim és szubsztrátja vagy egy antitest és az epitópja közötti interakció erőssége. (2) Immunológiában: Egy antitest képessége arra, hogy egy specifikus kötőhelyen egy antigénhez kapcsolódjon. Az antitest és az antigén közötti kötés erősségére is utal.

AFFINITET: (1) Enzymologi: Et enzyms evne til å binde seg til et substrat. Dess høyere affinitet, dess lavere er substratkonsentrasjonen som vil gi full enzymaktivitet. (2) Immunologi: Mål på bindingsstyrke mellom antistoffets bindende sete og antigenets determinant. Antistoffers evne til å danne kompleks med antigen.

POWINOWACTWO: (1) W enzymatologii: Charakteryzuje siłę wzajemnego oddziaływania pomiędzy dwiema jednostkami, np. interakcja pomiędzy enzymem a jego substratem bądź przeciwciałem i jego determinantem. (2) W immunologii: zdolność wiązania się przeciwciała z antygenem o specyficznym położeniu wiązania. Dotyczy to również siły wiązania się przeciwciała z antygenem.

Was this helpful?
İltihapdan oluşan veya içeren.


PURULENT: Containing or consisting of pus.

ΠΥΩΔΗΣ: Ο περιέχων ή ο αποτελούμενος από πύον.

PURULENT: Qui a laspect ou la nature du pus; qui produit ou qui contient du pus.

PURULENTO: Que tiene el aspecto o naturaleza de pus; que produce o contiene pus.

PURULENTO: Que ten o aspecto ou natureza de pus; que produce ou contén pus.

GENNYES: Gennyet tartalmazó, vagy abból álló.

PURULENT: Inneholder eller består av materie.

ROPNY: Zawierający lub składający się z ropy (np. wrzód).

Was this helpful?
Öldürücü etkilerin ilk görüldüğü toksik madde konsantrasyonu.


INCIPIENT LETHAL CONCENTRATION: The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.

CONCENTRATION LETALE: La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración dun axente tóxico á que se poden observar os pimeros efectos letais.

KEZDETI HALÁLOS KONCENTRÁCIÓ: Egy mérgező anyagnak az a koncentrációja, amelynél a halálos hatás először megfigyelhető.

BEGYNNENDE DODELIG (LETAL) KONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.

LETALNA KONCENTRACJA/DAWKA (DL50): Koncentracja trucizny, przy której są obserwowane pierwsze objawy letalne.

Was this helpful?
Pratikte tüm stoğun ya da bir kısmının toplu olarak ölmesi olarak kullanılır, genellikle bildirilmesi zorunlu olan hastalığın (örneğin VHS) mevcudiyeti yüzünden; yavaş büyüme ile cücelerin ortadan kaybolması


KILL-OUT: Term applied to the practice in which some of, or an entire stock are slaughtered, usually because of the presence of notifiable diseases (e.g. VHS); the destruction of runts with poor growth.

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ: Ορος που περιγράφει την πρακτική κατά την οποία μέρος του αποθέματος ή και όλο, θανατώνεται, συνήθως λόγω της παρουσίας ασθενειών (πχ. VHS). Η καταστροφή καχεκτικών ατόμων με μικρό ρυθμό αύξησης.

ABATTAGE: Terme sappliquant à la destruction de tout ou une partie dun stock, habituellement à cause de la présence de maladies caractérisées (par exemple VHS); labattage des bovidés de faible croissance.

ABATAMIENTO: Término que se aplica a la destrucción de toda o una parte de un stock, habitualmente a causa de la presencia de enfermedades notificables (Ej. VHS): abatamiento de bovinos de pobre crecimiento.

EXTERMINIO / SACRIFICIO: Termo que se aplica á práctica na cal unha parte ou o stock completo, son sacrificados, normalmente debido á presenza dunha enfermidade notificable (ex. VHS; a eliminación dos de menor tamaño con pobre crecemento).

KIIRTÁS: A tenyésztési gyakorlatban az állomány egy részének vagy egészének elpusztítását jelenti, általában valamilyen azonosított betegség (pl. VHS) jelenléte miatt; a gyenge növekedési teljesítményű egyedek elpusztítása.

NEDSLAKTING: Betegnelse brukt om praksis der en slakter ned deler eller hele beholdningen av fisk. Det er pålagt å slakte ut all fisken i et anlegg dersom det påvises ondartede smittsomme sykdommer (A-sykdommer, f.eks. VHS).

WYBICIE, LIKWIDACJA POGŁOWIA : Termin stosowany w praktyce; oznacza, że część lub całe pogłowie poddaje się ubojowi, zwykle z powodu występowania choroby podlegającej obowiązkowi zgłoszenie (np. VHS); zniszczenie młodych ryb o słabym wzroście.

Was this helpful?
Biyolojik bileşenlerin algılama ve miktarında kullanılan immünolojik teknikler.


IMMUNOASSAY: The detection and quantification of biological components using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜIΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιολογικών παραγόντων με την χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNO ESSAI: Dosage de composés biologiques par des méthodes immunologiques.

INMUNOANÁLISIS: Medida de compuestos biológicos por métodos inmunológicos.

INMUNOANÁLISE: Medida de compostos biolóxicos por métodos inmunolóxicos.

IMMUNOASSAY: A biológiai alkotóelemek jelenlétének és mennyiségének megállapítása immunológiai módszerekkel.

IMMUNOASSAY (IMMUNOLOGISK ANALYSE): Deteksjon og mengdebestemmelse av biologiske komponenter ved immunkjemiske metoder (f.eks. ELISA.).

TEST IMMUNOLOGICZNY: Wykrywanie i ilościowe określanie biologicznych składników przy użyciu technik immunologicznych.

Was this helpful?
Bir immünolojik tahlilidir, antijen ve antikorların agar jelinde birbirlerine doğru hareket ederken reaksiyonlarını izler. Preciptin mark/linenın ortaya konulan komplex formudur.


IMMUNODIFFUSION: An immunological assay that monitors reaction of antibody and antigen as they move towards each other in agar gels; the complex formed is revealed as a preciptin mark/line.

ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ: Ανοσολογική μέθοδος με την οποία ελέγχεται η αντίδραση των αντισωμάτων καθώς αυτά μετακινούνται προς τα αντιγόνα σε πήγμα άγαρ. Στο σημείο συνάντησης εμφανίζεται μια χαρακτηριστική γραμμή.

IMMUNODIFFUSION: Test immunologique utilisé pour analyser la réaction entre un anticorps et un antigène. Les deux se rencontrent lors de leur diffusion dans un gel d’agar et les complexes formés par leur interaction forment une précipité visible (appelé couramment un test d’Ouchterlony) .

INMUNODIFUSION: Análisis inmunológico por el que se monitoriza una reacción antígeno-anticuerpo por la migración de uno hacia el otro en un gel de agar; el complejo formado se revela con precipitina.

INMUNODIFUSIÓN: Experimento inmunolóxico polo que se comproba unha reacción antíxeno-anticorpo pola migración dun cara ao outro nun xel de ágar. O complexo formado revélase como unha marca de precipitina.

IMMUNDIFFÚZIÓ: Olyan immunológiai vizsgálati módszer, amely az antigén és az antitest reakcióját követi nyomon, amint azok egymás felé mozognak egy agaróz gélben; a kialakuló komplexet precipitációs jelnek vagy -vonalnak nevezik.

IMMUNDIFFUSJON: Immunologisk analyse som overvåker reaksjonen mellom antistoff og antigen når de beveger seg mot hverandre i en agar. Komplekset som dannes blir synliggjort som en utfelt linje.

IMMUNODYFUZJA : Test immunologiczny, który monitoruje odczyn przeciwciała i antygenu, gdy zbliżają się do siebie w żelu agarowym; utworzony kompleks jest podawany jako oznaczenie/linia precypityny; drugi etap immunoelektoforezy polegający na dyfuzji przeciwciał w kierunku antygenu (białka) i ich połączeniu, czego efektem jest wytrącenie (precypitacja) kompleksu antygen-przeciwciało.

Was this helpful?
İmmunodifüzyon yoluyla proteinlerin ilk elektroforetik ayırımı ile arkların çöktürülmesi bileşkesini biraraya getiren bir teknik.


IMMUNOELECTROPHORESIS: A technique combining an initial electrophoretic separation of proteins followed by immunodiffusion with resultant precipitation arcs.

ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τεχνική προσδιορισμού πρωτεϊνών οι οποίες διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση και στην συνέχεια καθιζάνει με ανοσιοδιάχυση.

IMMUNOELECTROPHOR_SE: Technique combinant la séparation électrophorétique des protéines suivie de leur analyse par immunodiffusion, se traduisant par la formation darcs de précipitation.

INMUNOELECTROFORESIS: Técnica que combina separación electroforética de proteínas seguida de su análisis por inmunodiffusión, que se traduce por la formación de arcos de precipitación.

INMUNOELECTROFORESE: Técnica que combina separación electroforética inicial de proteínas seguida da súa análise por inmunodifusión, que se traduce na formación de arcos de precipitación.

IMMUNELEKTROFORÉZIS: Fehérjék elektroforetikus elválasztását és immunológiai azonosítását egyesítő laboratóriumi módszer.

IMMUNELEKTROFORESE: Metode som kombinerer en innledende elektroforetisk separering av proteiner etterfulgt av immunodiffusjon med resulterende presipiteringsbuer.

IMMUNOELEKTROFOREZA : Technika łącząca początkowy elektroforetyczny rozdział białek, po którym następuje immunodyfuzja połączona z wytrąceniem (precypitacją) kompleksu antygen-przeciwciało.

Was this helpful?
Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarla ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan mikroskobu ile inceleme tekniği. Bu teknik sıklıkla IFAT olarak adlandırılır.


IMMUNOFLUORESCENCE: A technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate. Such techniques are often referred to as IFAT.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

IMMUNOFLUORESCENCE: Se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome. Souvent appelé IFAT.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica na que a presenza de antíxenos específicos é confirmada microscopicamente en tecidos mediante unión cun anticorpo conxugado fluorescente. Tal técnica é a miúdo citada como IFAT.

IMMUNFLUORESZCENCIA: Olyan mikroszkópos vizsgálati módszer, amellyel egy bizonyos antigén jelenlétét lehet kimutatni egy szövetmintában, az antigénhez specifikusan kötődő, fluoreszensen jelölt antitest-konjugátumok használatával. Az ilyen módszereket gyakran az IFAT rövidítéssel jelölik.

IMMUNFLUORESCENS: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

IMMUNOFLUORESCENCJA : Technika, w której obecność określonych przeciwciał w materiale tkankowym jest potwierdzona mikroskopowo w badaniach immunohistochemicznych wykorzystując fluorochromy, którymi znakuje się antygen lub przeciwciało; wynik reakcji w postaci świecących kompleksów odczytuje się w świetle ultrafioletowym w mikroskopie lub za pomocą cytometru przepływowego. Takie techniki są nazywane często jako IFAT.

Was this helpful?
Floresan bileşenleri ile birleşen belirli antikordaki antijenlerin yerleşmesi ve tanımlanması için bir histo ya da sitokimyasal teknik, Florometrik ölçümlerle tespit edilebilen hassas izleyiceler ile sonuçlanır.


IMMUNOFLUORESCENCE: A histo- or cytochemical technique for the detection and localization of antigens in which a specific antibody is conjugated with fluorescent compounds , resulting in a sensitive tracer that can be detected by fluorometric measurements.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡIΣΜΟΣ: Iστο- ή κυτταροχημική τεχνική γιά την ανίχνευση και τον εντοπισμό αντιγόνων των οποίων τα αντισώματα έχουν συνδεθεί με φθορίζουσα ένωση που χρησιμεύει ως ιχνηθέτης ανιχνευόμενος με φθοριομετρικές μεθόδους.

IMMUNOFLUORESCENCE: Technique histo-cytochimique permettant la détection et la localisation intracellulaire dantigènes par lintermédiaire danticorps spécifiques, conjugués à des composés fluorescents visualisés par mesure fluorimétrique.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite la detección y la localización intracelular de antígenos mediante anticuerpos específicos, combinados con compuestos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite a detección e a localización intracelular de antíxenos mediante anticorpos específicos, combinados con compostos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNFLUORESZCENCIA: Antigének detektálására és lokalizálására szolgáló hiszto- vagy citokémiai módszer, amelynél egy specifikus antitestet egyesítenek valamilyen fluoreszcens vegyülettel, létrehozva egy érzékeny nyomkövetőt, amely fluorimetriás módszerekkel detektálható.

IMMUNFLUORESCENS: Histokjemisk eller cytokjemisk metode der spesifikke antigener påvises ved hjelp av spesifikke antistoffer konjugert med fluorescerende komponenter. Komponentene kan detekteres ved måling av fluorescens.

IMMUNOFLUORESCENCJA: Technika histo- lub cytochemiczna do wykrywania i lokalizacji antygenów, w której swoiste przeciwciało jest złączone z substancją fluoryzującą dając w wyniku czuły identyfikator, który może być zlokalizowany poprzez pomiary fluorymetryczne.

Was this helpful?
Yüksek bir derecede özellikleri ile diğer moleküllerle bağ kurma yeteneğine sahip glikoproteinler.


IMMUNOGLOBULINS: Glycoproteins having the ability to bind other molecules with a high degree of specificity.

ΑΝΟΣΟΣΦΑIΡIΝΕΣ: Γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες δρούν ως αντισώματα.

IMMUNOGLOBULINE: Protéine du plasma sanguin, de la fraction globuline, douée de propriétés danticorps.

INMUNOGLOBULINA: Proteína de plasma sanguíneo, de la fracción globulina, con propiedades de anticuerpo.

INMUNOGLOBULINA: Glicoproteinas capaces de unir outras moléculas cun alto grao de especificidade.

IMMUNOGLOBULINOK: Más molekulákat nagyfokú fajlagossággal megkötni képes glikoproteinek.

IMMUNGLOBULINER: Glykoproteiner med evne til å binde seg spesifikt til andre molekyler.

IMMUNOGLOBULINY: Glikoproteiny mające zdolność wiązania innych cząsteczek o dużym stopniu specyficzności.

Was this helpful?
Hastalığın teşhisinin immunolojik yöntmlerle yapılması


IMMUNODIAGNOSIS: The diagnosis of disease, using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΔIΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση ασθένειας με χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNODIAGNOSTIC: Identification dune maladie par des techniques immunologiques.

INMUNODIAGNOSIS: Identificación de una enfermedad por técnicas inmunológicas.

INMUNODIAGNOSE: Diagnóstico dunha enfermidade, utilizando técnicas inmunolóxicas.

IMMUNDIAGNÓZIS: Valamilyen betegség diagnosztizálása immunológiai módszerekkel.

IMMUNDIAGNOSE: Diagnose av en sykdom ved hjelp av immunkjemiske metoder.

IMMUNODIAGNOSTYKA: Diagnoza choroby przy użyciu technik immunologicznych.

Was this helpful?
Bağışıklığı geliştirmek için diyete eklenen bileşikler.


IMMUNOSTIMULANT: Compound (e.g., glucan) included in the diet in order to enhance the immune response.

ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟ: Ένωση (π.χ. γλυκάνη) η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό την ενίσχυση της ανοσοποιητικής αντίδρασης.

IMMUNOSTIMULANT: Composé (glucan par exemple) incorporé dans le régime alimentaire afin de stimuler la réponse immunitaire.

INMUNOESTIMULANTE: Compuestos específicos añadidos a la dieta (Vg. glucanos) que potencian la respuesta inmune.

INMUNOESTIMULANTE: Compostos específicos engadidos á dieta (ex. glucanos) para potenciar a resposta inmune.

IMMUNSTIMULÁTOR: Olyan vegyület (pl. glukán), amely a táphoz keverve javítja az állatok immunválaszát.

IMMUNSTIMULANT: Spesielle komponenter (f.eks. glukaner) som tilsatt i fôret har en positiv effekt på immunforsvaret.

IMMUNOSTYMULANT: Związek chemiczny (np. glukan) zawarty w diecie, mający zdolność zwiększenia odpowiedzi immunologicznej.

Was this helpful?
T-hücrelerinin baskılamasının neden olmasıyla imunolojik tepkisizliğin belirli bir evresinin üretilmesi için bir mekanizma. Tepkisizliğin bu tipi T-hücreleri ya da onları çözen ürenler tarafında pasif taşınabilirdir.


IMMUNOSUPPRESSION: A mechanism for producing a specific state of immunological unresponsiveness by the induction of suppressor T-cells. This type of unresponsiveness is passively transferrable by suppressor T-cells or their soluble products.

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Μηχανισμός γιά την πρόκληση ενός ειδικού τύπου ανοσολογικής απάθειας με την εισαγωγή κατασταλτικών κυττάρων-Τ. Αυτός ο τύπος απάθειας μεταδίδεται παθητικά από τα κατασταλτικά κύτταρα-Τ ή τα διαλυτά τους προϊόντα.

IMMUNO SUPPRESSION: Mécanisme produisant un état spécifique de non-réponse immunologique par induction de cellule-T suppresseur. Ce type de non-réponse est tranféré passivement par les cellules-T suppresseurs ou leur produit soluble.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de no-respuesta inmunológica por inducción de células-T supresoras. Este tipo de no respuesta es inducido pasivamente por células-T supresoras o por sus productos solubles.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de non-resposta inmunolóxica por indución de células-T supresoras. Este tipo de non resposta é inducido pasivamente por células-T supresoras ou polos seus produtos solubles.

IMMUNSZUPPRESSZIÓ: Az immunológiai válaszképtelenség előidézése a szuppresszor T-sejtek indukciójával. Ez a fajta válaszképtelenség a szuppresszor T-sejtekkel vagy oldható fehérjetermékeikkel passzívan átvihető.

IMMUNSUPPRESJON: Mekanisme som gir en immunologisk passiv tilstand, ved induksjon av suppresor T-celler. Denne typen passivitet kan transporteres passivt ved hjelp av suppresor T-celler eller deres løselige produkter.

IMMUNOSUPRESJA: Mechanizm wytwarzania specyficznego stanu niereagującego immunologicznie przez wzbudzenie czynnika tłumiącego (supresor) komórki-T. Ten niereagujący czynnik jest biernie przenoszony przez supresor komórek-T lub ich rozpuszczalne produkty.

Was this helpful?
Bu durum belli grup yumuşakçalarda özellikle deniz salyangozunda (Buccinum sp.) bulunur. Belli organik kirleticilerin etkileri sonucunda ortaya çıkan interseks (her iki cins özelliklerini de taşıyan) durumudur. Örneğin, TBT


IMPOSEX: A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.

ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.

CHANGEMENTS DE SEXE: Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.

CAMBIO DE SEXO: Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.

IMPOSEX: Situación atopada en certos grupos de moluscos, particularmente os buccinos (Buccinum sp.) nos cales un estado intersexual xorde como resultado do efecto de certos contaminantes inorgánicos, por exemplo, TBT.

IMPOSEX: Puhatestűek, elsősorban kürtcsigák (Buccinum sp) bizonyos csoportjaiban előforduló állapot, amelyben a kétivarúság bizonyos szervetlen szennyezőanyagok, pl. TBT hatására következik be.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

IMPOSEX: Stan stwierdzany u pewnych grup mięczaków, szczególnie u trąbika sfałdowanego (Buccinum sp.), u których pojawiały się stany interseksualne jako rezultat oddziaływania niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych, np. TBT (tributylocyna).

Was this helpful?
Bir şeyin orijinal yerinde incelendiğini ifade eder.


IN SITU: In the original location.

ΕΠI ΤΟΠΟΥ(IN SITU): Στον φυσικό τόπο όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο.

IN SITU: Dans son lieu dorigine.

IN SITU: En su medio de origen.

IN SITU: No seu medio orixinal.

IN SITU: Az eredeti helyen.

IN SITU: I den opprinnelige (originale) lokaliseringen.

IN SITU: W pierwotnym miejscu (w miejscu/na miejscu).

Was this helpful?
Oluşturulan suni çevresel şartlarda, doku veya hücre kültürü üzerinde belirli bir referans izlenerek denemeler veya testler yapılması.


IN VITRO: Used with reference to tests or experiments including cell or tissue cultures, conducted in an artificial environment.

IN VITRO: Αναφέρεται σε δοκιμές ή πειράματα, περιλαμβανομένων των κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών, που διεξάγονται σε τεχνητό περιβάλλον.

IN VITRO: En référence aux essais ou expériences concernant des cultures de cellules ou de tissus, conduits dans un environnement artificiel.

IN VITRO: En referencia a ensayos o experimentos que conciernen el cultivo de células o de tejidos, mantenidos en medio artificial.

IN VITRO: Usado en relación a ensaios ou experimentos incluíndo cultivos de tecidos ou células, realizados nun medio artificial

IN VITRO: Mesterséges környezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek (beleértve a sejt- és szövettenyésztést is) jellemzésére használják.

IN VITRO: Bruk i forbindelse med tester eller eksperimenter, inkludert celle- eller vevskulturer, gjennomført i et kunstig miljø.

IN VITRO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, łącznie z hodowlami komórkowymi i tkankowymi, prowadzonych w sztucznym środowisku.

Was this helpful?
Belirli bir refens izlenerek yaşayan canlı üzerinde testlerin veya denemelerin yapılması.


IN VIVO: Used in reference to tests or experiments conducted in or on, intact living organisms.

IN VIVO: χρησιμοποιείται αναφορικά με πειράματα ή δοκιμές που διεξάγονται επί ή εντός ζωντανών οργανισμών.

IN VIVO: Employé en référence aux essais ou expériences faits sur ou dans un organisme vivant.

IN VIVO: Usado en referencia a ensayos o experimentos llevados a cabo en un organismo vivo.

IN VIVO: Usado en referencia a ensaios ou experimentos levados a cabo en ou sobre organismos vivos

IN VIVO: Élő szervezeten vagy szervezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek jellemzésére használják.

IN VIVO: Brukt i forbindelse med tester og eksperimenter gjennomført i eller på intakte levende organismer.

IN VIVO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, które prowadzone są w/lub na żywych i nieuszkodzonych organizmach.

Was this helpful?
Belirli bir ortama adapte olmuş, belirli bir habitatta yaşayan mevcut veya yok olmuş tür. Karaktristik türler, rehber türler, indeks türler indikatör tür kelimesiyle aynı anlamda kullanılmaktadır.


INDICATOR SPECIES: A species, the presence or absence of which is indicative of a particular habitat, community or set of environmental conditions; Syns. characteristic species; guide species; index species.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Ενα είδος, του οποίου η παρουσία ή απουσία είναι ενδεικτική ενός ορισμένου ενδιαιτήματος, κοινότητας ή ενός συνόλου περιβαλλοντικών συνθηκών.

ESPECES INDICATRICES: Espèces dont la présence ou labsence est indicatrice dun habitat ou dune communauté déterminée ou dun ensemble de conditions environnementales particulières; espèces caractéristiques.

ESPECIES INDICADORAS: Especies cuya presencia o ausencia es indicativa de un hábitat o de una comunidad o de un conjunto de condiciones ambientales particulares; especies características.

ESPECIES INDICADORAS: Especies a presenza da cal ou ausencia é indicativa dun hábitat ou dunha comunidade ou dun conxunto de condicións ambientais particulares. Sins. especies características; especies guía; especies índice.

INDIKÁTORFAJ: Olyan faj, amelynek jelenlétéből vagy hiányából következtethetünk egy élőhely vagy közösség állapotára, illetve bizonyos környezeti feltételekre; Úm. jellemző faj, mutatófaj.

INDIKATORART : En art som med sin tilstedeværelse eller sitt fravær er en indikator på en spesiell type habitat, samfunn eller miljøforhold.

GATUNEK WSKAŹNIKOWY: Gatunek, którego obecność lub brak jest wskaźnikiem jakości naturalnego środowiska lub zespołu warunków środowiskowych bytowania danego gatunku bądź biocenozy. Syn.: gatunki charakterystyczne; gatunki przewodnie; gatunki wskaźnikowe.

Was this helpful?
Dokunun yaralanmaya karşı reaksiyonu veya klinik olarak ateş, şişme, kızarma ve ağrı ve patolojik olarak damar genişlemesi, hiperemi, lökosit birikimi, sıvı ve fibrin birikimi ile karakterize antijen varlığı.


INFLAMMATORY RESPONSE: The reaction of the tissues to injury or presence of any antigen characterised clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin.

ΜΟΛΥΝΣΗ: Η αντίδραση των ιστών σε τραυματισμό ή παρουσία κάποιου αντιγόνου που χαρακτηρίζεται από καύσος, πρήξιμο, ερυθρότητα, πόνο και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσωματώματα λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρών και απόθεση φιβρίνης.

REPONSE INFLAMMATOIRE: Réaction des tissus à une blessure ou à la présence de tout antigène caractérisé cliniquement par la température, l’inflammation, la rougeur ou la douleur et pathologiquement par la vaso-dilatation, l’hyperémie, l’accumulation de leucocytes, l’écoulement de fluide et le dépôt de fibrine. Cette réaction est appelée réponse inflammatoire.

RESPUESTA INFLAMATORIA: Reacción de los tejidos a las heridas o a la presencia de cualquier antígeno, caracterizada clínicamente por calor, hinchazón, rojez y dolor, y patológicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluido y depósitos de fibrina.

RESPOSTA INFLAMATORIA: Reacción dos tecidos ás feridas ou á presenza de calquera antíxeno, caracterizada clinicamente por calor, inchazo, roibén e dor, e patoloxicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluído e depósitos de fibrina.

GYULLADÁSOS VÁLASZ: Szövetek sérülésre vagy antigén jelenlétére adott válasza, amelyet klinikailag melegség, duzzanat, vöröses szín és fájdalom, patológiásan pedig az erek kitágulása, vérbőség, fehérvérsejtek felhalmozódása, nedvedzés és fibrin kiválása jellemez.

BETENNELSESREAKSJON: Reaksjonen vevet utfører etter skade fra eller nærvær av antigen. Dette blir karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved vasodilatering, hyperanemi, akkumulering av leukocytter, utskillelse av væske og deponering av firbrin.

ODCZYN ZAPALNY: Reakcja tkanki na uszkodzenie lub obecność antygenu, charakteryzująca się - w postaci klinicznej - wydzielanem ciepła, obrzękiem, zaczerwieniem i bólem a patologicznie - rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzenem leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się fibryny.

Was this helpful?
Çökmüş kolonilerden veya yeni kurulmuş popülasyonlardan oluşan grup veya birey


INOCULUM: The individual or group of individuals comprising the founders of a colony or newly-established population.

ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΑ: Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει τους ιδρυτές μιάς αποικίας ή ενός πρόσφατα εγκατεστημένου πληθυσμού.

INOCULUM: Individu ou groupe dindividus servant à fonder une nouvelle colonie ou population; géniteurs.

INÓCULO: Individuo o grupo de individuos utilizados para formar una nueva colonia o población; genitores.

INÓCULO: Individuo ou grupo de individuos utilizados para formar unha nova colonia ou poboación; xenitores.

INOKULUM: Egy újonnan alapított populáció alapító egyede, vagy olyan egyedek csoportja, amelyek között megtalálhatók az alapítók.

INOKULAT: Stoff som blir inokulert.

MATERIAŁ INOKULACYJNY (inokulum): Osobnik lub grupa osobników stanowiących założycieli kolonii lub świeżo założonej populacji.

Was this helpful?
Karbonat, siyanid ve siyanat istisna olmak üzere ana element olarak karbon içermeyen kimyasal bileşiklerdir.


INORGANIC: Chemical compounds not containing carbon as the principal element, with the exception of carbonates, cyanides and cyanates.

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ: Χημικές ενώσεις που δεν περιέχουν άνθρακα με εξαίρεση τις ανθρακικές, κυανιούχες και κυανικές ουσίες.

INORGANIQUE: Se dit des composés chimiques sans carbone comme élément principal, à lexception des carbonates, cyanures et cyanates; minérale.

INORGÁNICO: Dícese de los compuestos químicos sin carbón como elemento principal, a la excepción de carbonatos, cianuros y cianatos; mineral.

INORGÁNICO: Dise dos compostos químicos que non conteñen carbono como principal elemento, coa excepción dos carbonatos, cianuros e cianatos.

SZERVETLEN: Olyan vegyület, amely lényeges alkotóelemként nem tartalmaz szénatomokat. Ez alól kivételt képeznek a karbonát-, cianid- és cianát-típusú vegyületek.

UORGANISK: Kjemiske sammensetninger som ikke har karbon som ”hovedbyggestein”. Med unntak av karbonater, cyanider og cyanater.

NIEORGANICZNY: Związki chemiczne niezawierające węgla jako głównego składnika z wyjątkiem węglanów, cyjanków i cyjanianów.

Was this helpful?
Bazen vitaminlerle birlikte gruplandırılan alkolde çözülebilen bir su. (B Karışık) : Bir büyüme faktörü olarak fonksiyon görür.


INOSITOL: A water soluble alcohol which is sometimes grouped with the vitamins (B complex): it functions as a growth factor.

IΝΟΣIΤΟΛΗ: Υδατοδιαλυτή αλκοόλη η οποία ορισμένες φορές κατατάσσεται στις βιταμίνες (σύμπλεγμα Β) και η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας.

INOSITOL: Alcool soluble dans leau, parfois considéré comme faisant partie du complexe des vitamines B; une fonction de facteur de croissance.

INOSITOL: Alcohol soluble en agua, a veces considerado como parte de del complejo de la vitamina B; función del factor de crecimiento.

INOSITOL: Alcohol soluble en auga, ás veces considerado como parte de do complexo da vitamina B; funciona como un factor de crecemento.

INOZITOL: Vízoldékony alkohol, amelyet néha a vitaminokhoz sorolnak (a B-vitaminkomplexhez). Növekedési faktorként funkcionál.

INOSITOL: Vannløselig alkohol, som noen ganger grupperes i lag med vitaminene (B kompleks). Virker som en vekstfaktor.

INOZYTOL: Rozpuszczalny w wodzie alkohol, który czasami jest łączony z witaminami (B kompleks): działa on jako czynnik wzrostu.

Was this helpful?
Ürünleri korumak için kullanılan böcekleri öldürücü ve genellikle nörotoksin içeren bileşikler.


INSECTICIDE: A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ: Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.

INSECTICIDE: Gamme de composés (généralement des neurotoxines) qui sont toxiques pour les insectes; utilisé pour protéger des récoltes.

INSECTICIDA: Abanico de compuestos (generalmente neurotoxinas) que son tóxicas para los insectos; utilizado para proteger las cosechas.

INSECTICIDA: Abano de compostos (xeralmente neurotoxinas) que son tóxicas para os insectos; utilizado para protexer os cultivos.

ROVARIRTÓK: A rovarok számára mérgező vegyületek (elsősorban idegmérgek) csoportja; a növényvédelemben használják őket.

INSEKTMIDDEL: En rekke sammensetninger (vanligvis neurotoksiner) som er giftige for insekter.

INSEKTYCYDY: Gama związków (zazwyczaj neurotoksyn), które są trujące dla owadów; stosowane do ochrony i zwalczania szkodników w uprawach.

Was this helpful?
Belirli bir populayonun tümünde veya bir kısmında belirli bir sürede spesifik bir hastalıkla ilgili yeni durumların görülme sıkığı. İnsidens bazan yüzde olarak da ifade edilir, ancak bu durumda populasyon sayısının sabit olduğunun bilinmesi gerekir. Genellikle belirli bir zamanda ve belirli bir grup için kullanılır.


INCIDENCE: The number of new cases of a particular disease occurring within a specified period in a given population or unit of the population. Incidence may be expressed as a percentage if the number of new cases per unit of time is based upon a sample of known size; if the population size remains fairly stable, but is not exactly known, incidence may be expressed somewhat less precisely, but nevertheless usefully, as the number of new cases per unit of time for the entire population.

ΣΥΧΝΟΤΗΣ (ΝΟΣΟΥ): Ο αριθμός νέων περιστατικών μιάς συγκεκριμένης ασθένειας που εμφανίζονται σε έναν δεδομένο πληθυσμό ή μονάδα πληθυσμού. Η συχνότητα εκφράζεται ως ποσοστό εάν ο αριθμός των νέων περιστατικών ανά μονάδα χρόνου βασίζεται σε δείγμα γνωστού μεγέθους. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού παραμένει αρκετά σταθερό, αλλά δεν είναι ακριβώς γνωστό, η συχνότητα εκφράζεται, με μικρότερη μεν ακρίβεια, αλλά με επαρκή βεβαιότητα, με κάπως μικρότερη ακρίβεια, ως ο αριθμός νέων περιστατικών σε ολόκληρο τον πληθυσμ

INCIDENCE: Nombre de nouveaux cas dune maladie spécifique apparaissant dans une population donnée, ou sur partie déterminée de cette population, au cours dune période déterminée. Si léchantillon, dans lequel le nombre de nouveaux cas enregistrés pendant un temps unitaire, est de taille connue, lincidence peut être exprimée en pourcentage. Si létendue de la population est plus ou moins stable, mais sa taille exacte inconnue, lincidence peut être exprimée de façon moins stricte, mais néanmoins utile, comme l

INCIDENCIA: Nombre de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población dada, o en parte determinada de esta población, durante un periodo determinado. Si la muestra en la cual el número de nuevos casos registrados durante una unidad de tiempo es de rango conocido, la incidencia puede ser expresada en porcentaje. Si la extensión de la población es más o menos estable, pero su talla es desconocida, la incidencia puede ser expresada de manera más o menos estricta, como el número de nuevos casos por

INCIDENCIA: Número de novos casos dunha enfermidade que aparece nunha poboación dada, ou en parte determinada desta poboación, durante un período determinado. A incidencia pode ser expresada como unha porcentaxe se o número de casos por unidade de tempo está baseado nunha mostra de tamaño coñecido; se o tamaño da poboación é máis ou menos estable pero non é exactamente coñecido, a incidencia pode ser expresada con menor precisión, aínda que dun modo moi útil, como o número de novos casos por unidade de temp

MEGBETEGEDÉSI ARÁNYSZÁM: Egy adott betegség új eseteinek előfordulása egy adott időtartamon belül egy egységnyi méretű populációban vagy a populáció egészében. A megbetegedési arányt az időegység alatti új megbetegedések ismert méretű mintához viszonyított százalékával fejezik ki; ha a populáció mérete viszonylag állandó marad, de pontosan nem ismert, akkor a megbetegedési arány kevésbé pontos, ennek ellenére továbbra is hasznos, mivel megadja az egész populációban időegység alatt előforduló új esetek számát.

HYPPIGHET: Antall nye tilfeller av en spesiell sykdom som forekommer innen en viss periode i en gitt populasjon eller andel av populasjonen. Hyppighet kan uttrykkes i prosent dersom antall nye tilfeller per tidsenhet er basert på en prøve med kjent størrelse. Dersom populasjonsstørrelsen holder seg forholdsvis stabil, men den eksakte størrelsen ikke er kjent, blir hyppigheten uttrykt mindre presist. Den vil allikevel være nyttig, som antall nye tilfeller per tidsenhet for hele populasjonen.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA: Liczba nowych przypadków określonej choroby występującej w ciągu dokładnego okresu w danej populacji lub jednostce populacji. Częstość występowania wśród osobników może być wyrażona jako procent, jeśli liczba nowych przypadków w jednostce czasu jest oparta na próbie o znanej wielkości; jeżeli wielkość populacji pozostaje dość stabilna, ale nie jest to dokładnie wiadome, częstość występowania dla całej populacji może być wyrażona nieco mniej dokładnie, ale niemniej użytecznie, jako liczba nowych

Was this helpful?
Kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde görevli ve pankreas adacıklarından salgılanan polipeptid bir hormondur.


INSULIN: A polypeptide hormone secreted by the pancreatic islets, which plays an important role in the regulation of blood glucose levels.

IΝΣΟΥΛIΝΗ: Πολυπεπτιδική ορμόνη, εκκρινόμενη από τα νησίδια του παγκρέατος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

INSULINE: Hormone polypeptidique sécrétée par les îlots de Langerhans du pancréas et qui a une activité hypoglycémiante (diminution du taux de glucose dans le sang).

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada por las células de Langerhans del páncreas y que juega un papel importante en la regulación del nivel de la glucosa sanguínea.

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada polas células de Langerhans do páncreas e que xoga un papel importante na regulación dos niveis de glicosa sanguínea.

INZULIN: A hasnyálmirigy szigetei által termelt polipeptid hormon, amelynek fontos szerepe van a vércukorszint szabályozásában.

INSULIN: Polypeptid-hormon som produseres i den endokrine delen av pankreas, De Langerhanske celleøyer. Spiller en viktig rolle i reguleringen av glukosenivået i blodet.

INSULINA: Hormon polipeptydowy wydzielany przez wysepki trzustki, który odgrywa ważną rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi.

Was this helpful?
Virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanan bir çeşit glikoproteindir, enfekte olmamış hücreleri virüslerin replikasyonundan korur; ayrıca immun sistemi düzenleyici fonksiyonlara sahiptir ve viral olmayan hücre içi parazitlerin büyümesini engeller.


INTERFERON: Any of a group of glycoproteins secreted by virus infected cells, which can protect non-infected cells from replication of the virus; they also have immunoregulatory functions and can inhibit the growth of nonviral intracellular parasites.

IΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ: Ορος αναφερόμενος στα μέλη ομάδας γλυκοπρωτεϊνών που εκκρίνονται από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και προστατεύουν τα μη προσβεβλημένα κύτταρα από την αναπαραγωγή του ιού. Παρουσιάζουν επίσης ανοσορρυθμιστικές λειτουργίες και μπορούν να αναστέλλουν την αύξηση μη ιικών ενδοκυτταρικών παρασίτων.

INTERFERON: Groupe de glycoprotéines secrétées par les cellules infectées par un virus, qui peut protéger les cellules non infectées de la reproduction de ce virus; elles ont aussi des fonctions dimmunorégulation et peuvent inhiber la croissance des parasites intracellulaires non viraux.

INTERFERÓN: Grupo de glucoproteínas secretadas por las células infectadas por un virus, que puede proteger las células no infectadas de la reproducción de este virus; tienen también funciones de inmunoregulación y pueden inhibir el crecimiento de parásitos intracelulares no virales.

INTERFERÓN: Grupo de glicoproteinas secretadas polas células infectadas por virus, que pode protexer as células non infectadas da replicación do virus; teñen tamén funcións de inmunorregulación e poden inhibir o crecemento doutros parasitos intracelulares non virais.

INTERFERON: Vírusfertőzött sejtek által termelt glikoproteinek, amelyek képesek megvédeni a nem fertőzött sejteket a vírus replikációjától; az immunválasz szabályozásában is fontos szerepük van, és képesek gátolni a sejtélősködők (nem vírusok) szaporodását.

INTERFERON: Ethvert av en gruppe glykoproteiner utskilt av virusinfiserte celler, kan verne uinfiserte celler mot virus. De har også immunregulatoriske funksjoner og kan hemme vekst hos intracellulære parasitter (ikke virus).

INTERFERONY: Każda grupa glikoprodeidów wydzielanych przez komórki zarażone wirusem, która może ochraniać niezakażone komórki przed replikacją wirusa; posiadają one także funkcje immunoregulacyjne i mogą hamować wzrost niewirusowych pasożytów wewnątrzkomórkowych.

Was this helpful?
Glycoproteinler bir çeşit akyuvarda sağlar bunlar diğer akyuvarları etkiler mesela, uyarıcı büyüme ve artırıcı farklılaşma. İnterleukinin bir dizisi balıkta tanımlanmıştır. İnterleukinin aktivitelerinin arasında, T hücreleriyle yabancı antijenleri tanıyıp bağlanmalrını, aktive edilmiş T hücrelerin üremelerini, makrofajların respirator burst aktivitelrini kullanarak fagositoz aktivitelerinin artırılmasını ve etkinleştirilmasini, haemopoetic hücrelerin büyümesini içerir.


INTERLEUKIN: Glycoproteins secreted by a variety of leucocytes that have effects on other leucocytes, i.e., stimulating growth and promoting differentiation. A range of interleukins has been identified in fish. Their activities include involvement in the recognition of foreign antigens by T cells, amplifying the proliferation of activated T cells, attracting macrophages and increasing the effectiveness of phagocytic ingestion of microorganisms by enhancing the macrophage’s respiratory burst activity, promo

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ: Γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια και επιδρά επάνω σε άλλα λευκά αιμοσφαίρια, π.χ. προκαλώντας αύξηση και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση. Στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί διάφορες ιντερλευκίνες. Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση ξένων αντιγόνων από τα Τ κύτταρα, η εξάπλωση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων, η προσέλκυση φαγοκυττάρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαγοκυττάρων για φαγοκύτωση ενισχύοντας την αναπνευστική έκρηξη, η παρακίνη

INTERLEUKINE: Glycoprotéines secrétées par divers leucocytes qui stimulent la croissance et la différentiation d’autres leucocytes. Plusieurs interleukins ont été identifiés chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la récognition d’antigènes par les cellules T. Ils promeuvent la prolifération de cellules T activées, l’hématopoïèse et l’attraction de macrophages et l’augmentation de leur efficacité de phagocytose par induction d’un choc oxidatif.

INTERLEUCINA: Glucoproteína secretada por linfocitos que tienen efectos sobre otros leucocitos, i.e., estimulando su crecimiento, promoviendo su diferenciación. Se han identificado algunas interleucinas en peces y sus actividades incluyen la participación en el reconocimiento de antígenos foráneos por las células T, la amplificación de la proliferación de las células T activadas, la atracción de macrófagos y el incremento de eficacia fagocítica en la ingestión de microorganismos potenciando la explosión respi

INTERLEUCINA: Glicoproteína secretada por linfocitos que teñen efectos sobre outros leucocitos, ex, estimulando o seu crecemento ou promovendo a súa diferenciación. Identificáronse alguns tipos de interleucina en peixes. Actúan no recoñecemento de antíxenos foráneos polas células T, na amplificación da proliferación das células T activadas, na atracción de macrófagos e no incremento de eficacia fagocíticoa na inxestión de microorganismos potenciando o estoupido respiratorio do macrófago, promovendo o crecemen

INTERLEUKIN: Bizonyos fehérvérsejtek által termelt glikoproteinek, amelyek más fehérvérsejtekre hatnak, pl. serkentik az osztódásukat és a differenciálódásukat. Halakban is többféle interleukint azonosítottak. Szerepük van az idegen antigének T-sejtek általi azonosításában, serkentik az aktivált T-sejtek osztódását, irányítják a makrofágok mozgását, javítják a bekebelezett mikroorganizmusok elpusztítását a makrofágok respirációs aktivitásának növelésével, elősegítik a hematopoietikus sejtek osztódását.

INTERLEUKIN: Glykoproteiner som skilles ut av ulike leukocytter og som påvirker andre leukocytter, f.eks. ved å stimulere vekst og differensiering. En rekke interleukiner har blitt identifisert hos fisk. Deres aktivitetsområder inkluderer T-cellers deteksjon av fremmede antigener, forsterkning av celledeling hos aktiverte T-celler, stimulering av vekst hos blodceller og tiltrekning av makrofager og effektivisering av deres evne til å ta opp mikroorganismer.

INTERLEUKINA : Glikoproteidy wydzielane przez rozmaite leukocyty, które mają wpływ na inne leukocyty, tj. stymulują wzrost i wspierają ich różnicowanie się. Szereg interleukin została zidentyfikowana u ryb. Ich działalność łączy się z zaangażowaniem w rozpoznawaniu obcych antygenów przez komórki T, zwiększając proliferację przez uaktywnione komórek T, przyciągają makrofagi i zwiększają skuteczność fagocytarną połykania mikroorganizmów przez polepszenie działalności makrofagów częstością wybuchów tlenowych oraz

Was this helpful?
Hem suda hem karada yaşayan (amfibiler), sürüngenler ve balıklarda melanositi uyaran hormon. Hipofiliz bezinin orta lobunda saklıdır.


INTERMEDIN: Hormone which stimulates melanocytes in amphibians, reptiles and fish. It is secreted from the intermediate lobe of the pituitary gland.

IΝΤΕΡΜΕΔIΝΗ: Ορμόνη που διεγείρει τα μελανοκύτταρα των αμφιβίων ερπετών και ψαριών. Εκκρίνεται από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης.

INTERMEDINE: Hormone qui stimule les mélanocytes chez les amphibiens, les reptiles et les poissons. Sécrétée par le lobe intermédiaire de lhypophyse.

INTERMEDINA: Hormona que estimula los melanocitos en los anfibios, reptiles y peces. Secretada por el lóbulo intermedio de la hipófisis.

INTERMEDINA: Hormona que estimula os melanocitos nos anfibios, réptiles e peixes. Secretada polo lóbulo intermedio da hipófise.

INTERMEDIN: Kétéltűekben, hüllőkben és halakban a melanocitákat stimuláló hormon. Az agyalapi mirigy középső lebenye termeli.

INTERMEDIN: Hormon som stimulerer melanocytter hos amfibier, krypdyr og fisker. Utskilles fra hypofysen.

HORMON MELANOTROPOWY: Hormon, który stymuluje melanocyty u płazów, gadów i ryb. Jest on wydzielany z płata pośredniego gruczołu przysadki mózgowej.

Was this helpful?
Balıklarda böbreklerde bulunan, ozmoregulasyonu düzenleyen kortikositeroit hormonların üretilmesinde görev alan bir dokudur. Üretilen kortikositeroit hormonlar (örneğin kortizol) ozmoregülasyonu düzenleyici olarak önemli olarak görülmektedir. Kanda yükselen kortizol seviyeleri stresi kontrol edici bir karakteristiktir.


INTERRENAL TISSUE: Fish endocrine glands represented by yellowish patches in the vicinity of the kidneys and posterior cardinal veins. They produce corticosteroid hormones (e.g. cortisol) that appear to be important regulators of osmoregulation. Elevated blood cortisol levels are characteristic of handling stress.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Ενδοκρινείς αδένες των ψαριών που εμφανίζονται ως κιτρινωπές κηλίδες κοντά στους νεφρούς και τις οπίσθιες καρδιακές φλέβες. Παράγουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες (π.χ. κορτιζόλη) που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωσμωρρύθμιση. Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα είναι χαρακτηριστικό έντασης (στρες) λόγω χειρισμού.

TISSU INTERRENAL: Léquivalent, chez les poissons, de la corticosurrénale. Ce tissu produit et sécrète des hormones stéroïdes et de lépinéphrine sous le contrôle de lACTH. Il produit des hormones corticosteroïdes (par exemple cortisol) qui semblent être important au niveau de losmorégulation. Laugmentation du niveau de cortisol dans le sang est provoquée par le stress du aux manipulations.

TEJIDO INTERRENAL: Equivalente, en peces, a la glándula adrenal. Este tejido produce y secreta adrenalina y también hormonas esteroides bajo el control de la ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por ejemplo cortisol) que importantes en la osmoregulación y la adaptación al estrés. El aumento del nivel de cortisol en la sangre es provocado por el estrés debido a la manipulación u otras alteraciones ambientales.

TECIDO INTERRENAL: Equivalente, en peixes, á glándula adrenal (ou glándulas suprarrenales en humanos). Este tecido produce e secreta adrenalina e tamén hormonas esteroides baixo o control da ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por exemplo cortisol) que son importantes na osmorregulación e a adaptación ao estrés. Elevados niveis en sangue de cortisol son característicos de estrés por manipulación.

INTERRENÁLIS SZÖVET: A halak belső elválasztású mirigyei, amelyek sárgás foltokként láthatók a vesék és a hátulsó kardinális vénák közelében. Kortikoszteroid hormonokat termelnek, amelyeknek az ozmoregulációban van fontos szerepük. A vér megnövekedett kortizolszintje a kezelési stressz jellemző következménye.

INTERRENALLEGEMER : Endokrine kjertler hos fisk som viser seg som spredte gule flekker på nyren. Den produserer kortikosteroider (kortisol og kortikosteron), som er viktige ved regulering av saltbalansen. Høye nivåer av kortisol i blodet oppstår ved behandlingsstress.

TKANKA MIĘDZYNERKOWA: Gruczoły wydzielania wewnętrznego ryb reprezentowane przez żółtawe plamy w sąsiedztwie nerek i głównych tylnych żył. Produkują one hormony kortykosteroidowe (np. kortyzol), które okazują się ważnymi regulatorami stopnia i szybkości osmozy. Podwyższone poziomy kortyzolu we krwi są znamienne przy usuwaniu stresu.

Was this helpful?
Bir canlıda erkek ve dişi üreme organlarının her ikisininin de bir arada bulunması durumudur.


INTERSEX: An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .

ΔIΑΦΥΛΟ: Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.

INTERSEXUELS: Se dit des individus dune espèce bisexuée qui possèdent les organes génitaux et les caractères sexuels secondaires dun sexe et, en partie, de lautre sexe, mais qui sont génétiquement mâle ou femelle.

INTERSEXUAL: Dícese de individuos de una especie bisexual que poseen órganos genitales y caracteres sexuales de un sexo y, en parte del otro sexo, pero que son genéticamente machos o hembras.

INTERSEXUAL: Dise de individuos dunha especie dioica que posúen órganos xenitais e carácteres sexuais dun sexo e, en parte do outro sexo, pero que son xeneticamente dun só sexo.

INTERSZEX: Egy kétnemű faj olyan egyede, amelynek részben az egyik, részben a másik nemre jellemző szaporítószervei és másodlagos nemi jellegei vanak, de genetikai értelemben csak az egyik nemhez tartozik.

INTETKJONN: Individ fra en tokjønnet art, som har kjønnsorgan og sekundære kjønnskarakterer fra begge kjønn, men som er genetisk bare ett kjønn.

OSOBNIK INTERSEKSUALNY: Osobnik dwupłciowego/obojnaczego gatunku posiadający narządy rozrodcze i wtórne cechy płciowe częściowo jednej a częściowo drugiej płci, ale który genetycznie jest tylko jednopłciowy.

Was this helpful?
Farklı bireyler arasında meydana gelen ilişki ya da olayları işaret eder. Özellikle hibrit/melez türleri tanımlar.


INTERSPECIFIC: Referring to events or relationships which occur between individuals of different species; often used of a hybrid between two distinct species.

ΔIΑΕIΔIΚΟΣ: Αναφερόμενος σε περιστατικά ή σχέσεις που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών. Συχνά χρησιμοποιείται γιά ένα υβρίδιο μεταξύ δύο διακριτών ειδών.

INTERSPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus despèce différente. Se dit dun hybride résultant du croisement de deux espèces distinctes.

INTERESPECÍFICO: Dícese de las relaciones o hechos que tienen lugar entre individuos de especies diferentes. Dícese de un híbrido que resulta del cruce de dos especies distintas.

INTERESPECÍFICO: Dise das relacións ou feitos que teñen lugar entre individuos de especies diferentes. Dise dun híbrido que resulta do cruzamento de dúas especies distintas.

INTERSPECIFIKUS: Olyan események vagy viszonyok megnevezése, amelyek különböző fajok egyedei között jönnek létre; gyakran két különböző faj hibridjeit jelenti.

INTERSPESIFIKK : Viser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer fra forskjellige arter. Ofte brukt om hybrider mellom to atskilte arter.

MIĘDZYGATUNKOWY: Odnoszący się do zdarzeń lub stosunków, które występują między osobnikami różnych gatunków; często używany w stosunku do krzyżówki między dwoma odrębnymi gatunkami.

Was this helpful?
Deri içerisine ait olan, derinin yüzeye yakın olan kısmı


INTRACUTANEOUS: Administration of a substance between the skin layers, within the skin.

ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ: Χορήγηση με ένεση μίας ουσίας στις εσωτερικές στιβάδες του δέρματος.

INTRACUTANE: Se dit de ladministration dune substance dans lépaisseur de la peau.

INTRACUTÁNEO: Dícese de administración de una sustancia en la piel.

INTRACUTÁNEO: Dise de administración dunha substancia entre as capas da pel, dentro da pel.

INTRAKUTÁN: Valamilyen anyag bejuttatása a bőr rétegei közé, a bőrön belülre.

INTRAKUTAN: Injeksjon av en substans mellom hudlagene, innen huden.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Podawanie substancji między warstwy skóry, doskórnie.

Was this helpful?
Bir genin başka bir gen kompleksine (havuzuna) girmesi yada sokulması


INTROGRESSION: The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.

ΔIΕIΣΔΥΣΗ: Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.

INTROGRESSION: Lentrée ou lintroduction dun gène dans un complexe génique (pool génique) à partir dun autre complexe génique.

INTROGRESIÓN: Entrada o introducción de un gen en un complejo genético (pool genético) a partir de otro complejo genético.

INTROGRESIÓN: Entrada ou introdución dun xene nun complexo xenético (pool xenético) a partir doutro complexo xenético.

INTROGRESSZIÓ: Egy gén átkerülése egy génkomplexből (génkészletből) egy másikba.

INTROGRESJON: Innkomst eller introduksjon av et gen fra et kompleks (pol) til et annet.

INTROGRESJA: (1) Wejście lub wprowadzenie genu z jednego zespołu genów (puli) do drugiego. (2) Przenikanie plazmy zarodkowej jednego gatunku do innego.

Was this helpful?
(1) Ayırt edici kalıtsal özelliklere sahip aynı türlerden üreme bakımından benzer diğer türlerden ayrılan organizmalar, (2) mekanik; uygulanan bir güce karşı vücut boyutlarındaki değişim ile verilen tepki örneğin basınç altındaki metalde meydana gelen deformasyon.


STRAIN: (1) A specific breed or stock of organisms of the same species possessing distinctive hereditary characteristics that distinguish them from other such breeds or stocks. (2) In mechanics: a relative change in the dimensions of a body in response to an applied force, e.g. the deformation of a material under stress.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: (1) Ειδική ποικιλία ή απόθεμα οργανισμών του ιδίου είδους που διαθέτει διακριτά κληρονομικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλα ανάλογα αποθέματα. (2) ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: στην μηχανική η σχετική μεταβολή των διαστάσεων ενός σώματος εξαιτίας της εφαρμογής μιάς δύναμης π.χ. η παραμόρφωση ενός υλικού που υποβάλλεται σε τάση.

SOUCHE: (1) Classe ou groupe dorganismes de la même espèce possédant des traits héréditaires caractéristiques qui les distinguent dautres classes ou groupes. (2) Mécanique: changement relatif dans les dimensions dun corps, résultant de lapplication dune force à ce corps ; par exemple la déformation sous stress.

CEPA: (1) Clase o grupo de organismos de la misma especie que posee rasgos hereditarios característicos que les distinguen de otras clases o grupos. (2) Mecánica: cambio relativo en las dimensiones de un cuerpo, y que resulta de la aplicación de una fuerza a este cuerpo; por ejemplo deformación bajo tensión

CEPA(1) DEFORMACIÓN (2): (1) Unha raza ou grupo específico de organismos da mesma especie que posúe trazos hereditarios característicos que os distinguen doutras razas ou grupos. (2) Mecánica: cambio relativo nas dimensións dun corpo, e que resulta da aplicación dunha forza a este corpo; por exemplo deformación dun material baixo tensión

TÖRZS: Élő szervezetek olyan tenyészete vagy állománya, amely örökletes sajátosságai alapján megkülönböztethető más hasonló tenyészetektől vagy állományoktól.

RASE: En spesifikk bestand bestående av organismer av samme art, som viser distinkte arvelige karakterer som skiller dem fra andre bestander av samme art.

SZCZEP/LINIA: (1) Specyficzny wylęg lub linia organizmów tego samego gatunku, posiadający wyróżniające cechy dziedziczne, które odróżniają go od innego takiego wylęgu lub linii. (2) W mechanice: względna zmiana w wymiarach korpusu w reakcji na przyłożoną siłę, np. odkształcenie materiału pod obciążeniem.

Was this helpful?
Su sıcaklığının ani değişikliği farklı vücut fonksiyonlarını, kalp atışı ve kan basıncı değişir, solungaçlardaki kılcal damarları bozar, hemolize ve strese neden olur. Bu olaylar önemli derecede balık performansını etkiler ve ölümlere sebep olabilir. Termal şok akuakültür türlerinde polyploidleri teşvik için erken gelişim aşamasında kullanılır.


THERMAL SHOCK: A sudden drastic change in water temperature affecting different body functions, manifested as altered heartbeat, change in blood pressure and haemolysis, breakdown of gill capillaries and causing stress, etc; such events significantly affect fish performance and may cause death. Heat shock is used to induce polyploidy in aquaculture species during the early developmental stage.

ΘΕΡΜΙΚΟ SHOCK: Ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού η οποία επηρεάζει διαφορετικές λειτουργίες του σώματος όπως είναι η μεταβολή του καρδιακού παλμού, η αλλαγή της πίεσης του αίματος, η αιμόλυση, η ρήξη των βραγχιακών τόξων, η δημιουργία κατάστασης stress κ.α. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του ψαριού και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Το θερμικό shock χρησιμοποιείται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία πολυπλοειδίας.

CHOC THERMIQUE : Changement brutal de la température de l’eau qui affecte diverses fonctions corporelles qui se manifestent par le changement du rythme cardiaque, laltération de la pression artérielle et du taux d’hémolyse, pouvant mener à l’éclatement des capillaires branchiaux et provoquer un stress. De tels événements peuvent affecter de façon significative la performance des poissons et induire leur mort. Technique utilisée afin d’induire la polyploïdie chez certaines espèces aquacoles pendant les étapes pré

SHOCK TÉRMICO: Cambio brusco de temperatura del agua que afecta diferentes funciones corporales manifestadas como alteración del ritmo cardíaco, cambios en la presión sanguínea, hemólisis, rompimiento de capilares branquiales y estrés; estos eventos afectan significativamente el equilibrio fisiológico y puede causar la muerte. Se usa shock térmico para inducir poliploidía en especies acuícolas durante el desarrollo.

SHOCK TÉRMICO: Cambio brusco de temperatura da auga que afecta a diferentes funcións corporais manifestadas como alteración do ritmo cardíaco, cambios na presión sanguínea, hemólise, ruptura de capilares branquiais e estrés; estes eventos afectan significativamente o equilibrio fisiolóxico e poden causar a morte. Úsase shock térmico para inducir poliploidía en especies acuícolas durante etapas de desenvolvemento temperán. Sin. choque de temperatura ou calor.

HŐMÉRSÉKLETI SOKK: A vízhőmérséklet hirtelen bekövetkező drasztikus változása, amely befolyásolja a testi funkciókat, például a szívverést vagy a vérnyomást, okozhat hemolízist, a kopoltyúerek megrongálódását vagy stresszt. Az ilyen esetek jelentős mértékben rontják a halak teljesítményét és elhullást is okozhatnak. A hősokkot poliploidia előidézésére is használják a tenyésztett halfajok korai fejlődési állapotaiban.

TEMPERATURSJOKK: En plutselig drastisk forandring i vanntemperaturen som har innvirkning på forskjellige kroppsfunksjoner. Viser seg som forandring i hjerteslag og blodtrykk, hemolyse, nedbrytning av gjellekapillærer og stressreaksjoner. Påvirker ytelsen til fisk og kan føre til dødelighet. Varmesjokk kort tid etter befruktning brukes for å indusere polyploiditet hos oppdrettsarter.

SZOK TERMICZNY: Nagła drastyczna zmiana temperatury wody oddziałująca na różne funkcje ciała, objawiająca się zmianą tętna serca, zmianą ciśnienia krwi i hemolizą, pękaniem naczyń włosowatych w skrzelach i powodowanie stresu; takie zdarzenia znacząco wpływają na funkcjonowanie ryb i mogą prowadzić do ich śnięcia. Szok cieplny jest wykorzystywany w akwakulturze do wywołania poliploidalności gatunków w okresie ich wczesnego stadium rozwojowego.

Was this helpful?
Belirgin dalga boylarında ışık elementinin geçirgenliğinin izahıdır. Ne kadar yüksek ışık yoğunluğu olursa o kadar düşük geçirgenlik olur. Yoğunluk =log10 T = geçirgenlik


OPTICAL DENSITY: For a given wavelength, the expression of the transmittance of an optical element. The higher the optical density, the lower the transmittance.Optical Density = log10 (1/T) where T = Transmittance.

ΟΠΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: Εκφράζει τη διαπερατότητα ενός μέσου στο φως κάποιου συγκεκριμένου μήκους κύματος. Όσο αυξάνεται η οπτική πυκνότητα τόσο μειώνεται η διαπερατότητα. Οπτική πυκνότητα = log10 (1/T) όπου T = Διαπερατότητα.

DENSITÉ OPTIQUE : Mesure de l’absorbance de la lumière (à une longueur d’ondes donnée) par une substance. La densité optique est le logarithme (base 10) de la réciproque de la transmittance de la lumière : DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) ou T = transmittance.

DENSIDAD ÓPTICA: Expresión de la transmitancia de un elemento óptico a una longitud de onda determinada. Cuanta más densidad óptica, menor transmitancia. DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) T = Transmitancia.

DENSIDADE ÓPTICA: Expresión da transmitancia dun elemento óptico a unha lonxitude de onda determinada. Canta máis densidade óptica, menor transmitancia. DO = log10(1/T) onde T = Transmitancia.

OPTIKAI DENZITÁS: Egy optikai elemnek egy adott hullámhosszú fényre vonatkozó áteresztő-képessége. Minél magasabb az optikai denzitás, annál alacsonyabb az áteresztő-képesség. Optikai denzitás = log10 (1/T), ahol T = áteresztő-képesség.

OPTISK TETTHET: Et uttrykk for et optisk legemes transmisjon ved en gitt bølgelengde. Dess høyere optisk tetthet, dess lavere transmisjon. Optisk tetthet = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) hvor T = transmisjon.

GĘSTOŚĆ OPTYCZNA: Dla danej długości fali, wartość współczynnika przepuszczania elementu ocznego. Im wyższa gęstość optyczna, tym niższy współczynnik przepuszczania. Gęstość optyczna = log10(1/T), gdzie: T = współczynnik przepuszczania.

Was this helpful?
Yem teknolojisi/mühendisliği tarafından işlenmeden seçilmiş hammedelerden formüle edilmiş beslenme diyeti.


PROCESSED DIET: A formulated diet made of selected crude raw materials which has been designed by means of food technology/engineering.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή αποτελούμενη από επιλεγμένες πρώτες ύλες που έχει παρασκευασθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας τροφίμων.

ALIMENT FORMULE: Aliment confectionné à partir de matières premières sélectionnées et conçu par les technologues de lindustrie alimentaire.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento confeccionado a partir de materias primas seleccionadas y conocidas por los tecnólogos de alimentación.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento formulado confeccionado a partir de materias primas seleccionadas, que foron deseñados por enxeñeiros de tecnoloxía aliementaria.

FELDOLGOZOTT TÁP: Olyan formulált táp, amelyet élelmiszeripari/technológiai módszerekkel kiválogatott nyersanyagokból készítenek.

BEARBEIDET FÔR: Formulert fôr laget av utvalgte råvarer, utformet ved bruk av ”fôrteknologi”.

WYTWARZANIE PASZY: Wytwarzanie paszy z wyselekcjonowanych nieprzetworzonych surowców, która według przygotowanej receptury jest produkowana przy użyciu technologii/techniki spożywczej.

Was this helpful?
( Sıradan ıstakoz Homarus gammarus). Sınıf : eklembacaklı kabuklular, Alt Takım: Reptantia, Bölüm : Macura. Kıyıda veya deniz yatağında yaşayan yürüyen onbacaklılardır. İlk iki bacak, orantısız ve çok büyük olan kıskaçları taşır. Mavi ve siyah renkli olurlar fakat kaynatıldıklarında kırmızı olurlar. Kayaların arasında, yarıklarda, deliklerde ve mağaralarda yaşarlar. Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Manş Denizi, Kuzey Denizi ve Baltık Denizinin batısında bulunurlar. İstakozlar balık mevsimi kapalı old


LOBSTER (Homarus): (Common lobster Homarus gammarus). Class crustacea, Sub order Reptantia, division Macura. Walking decapods which live on the shore or sea bed. First pair of walking legs carry unequal but very large pincers. Colour, blue-black; turns red when boiled; habitat; among rocks, in cracks, holes and caves. Distribution; Mediterranean, Atlantic, English Channel, North Sea and west Baltic. Lobsters are maintained in ponds during the enclosed fishing seasons (Canada, Norway and France) and cultured for tr

ΑΣΤΑΚΟΣ (Homarus): (κοινός αστακός, Homarus gammarus). Ομοταξία Καρκινοειδή, Τάξη Βαδιστικά (Δεκάποδα), υποτάξη Μάκρουρα. Βαδιστικά δεκάποδα που ζουν στο βυθό ή στην ακτή. Το πρώτο ζεύγος βαδιστικών ποδών φέρει άνισες αλλά πολύ μεγάλες δαγκάνες. Χρώμα κυανό μαύρο που κοκκινίζει όταν βραστεί. Ενδιαίτημα: βράχοι, ρωγμές, τρύπες και κοιλότητες. Γεωγραφική κατανομή: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μάγχη, Βόρεια Θάλασσα και δυτ. Βαλτική. Οι αστακοί διατηρούνται σε λιμνοδεξαμενές κατα την διάρκεια των εποχών του ψαρέματος (Κανα

HOMARD: Nom commun des membres du genre Homarus (classe Crustacea; sous-ordre Reptantia; division Macura). Décapode marcheur vivant sur lestran ou sur les fonds marins, dans des crevasses et des fissures rocheuses. La première paire dappendices ambulatoires porte des très grandes pinces de taille inégale. De couleur bleu-noir à létat naturel, mais rouge après cuisson. Distribution; Méditerranée, Atlantique, Manche, Mer du Nord et lOuest de la Baltique. Les homards sont maintenus en bassins pendant les s

LANGOSTA: Nombre común de los miembros del genero Homarus. (Clase de crustáceos; sub-orden Reptantia; división Macura). Decápodo andante que vive en la orilla o en los fondos marinos. El primer par de apéndices ambulatorios llevan grandes pinzas desiguales. De color azul-negro en el estado natural, pero rojos después de cocción. Distribución: Mediterráneo, Atlántico, Mancha, Mar del Norte y el oeste Báltico. Las langostas se mantienen en estanques durante los periodos de pesca prohibida (Canadá, Noruega,

LUMBRIGANTE (Homarus): Nome común dos membros do xénero Homarus. (Clase de crustáceos; suborde Reptantia; división Macrura). Decápodo marchador que vive na beira ou nos fondos mariños. O primeiro par de apéndices marchadores leva grandes pinzas desiguais. De cor azulado-mouro no estado natural, vólvense vermellos despois da cocción; hábitat; entre rochas, en gretas, buratos e cavidades. Distribución: Mediterráneo, Atlántico, Canle da Mancha, Mar do Norte e o Báltico oeste. Os lumbrigantes mantéñense en estanques duran

HOMÁR (Homarus): (Közönséges homár, Homarus gammarus). Rákok (Crustacea) osztálya, Reptantia alrend, Macura osztály. A tengerparton vagy az aljzaton élő, tízlábú mászórákok. Az elülső pár lábukon eltérő méretű, de igen nagy ollókat hordoznak. Színük kék vagy fekete; forró vízben vörössé válik. Sziklák között, hasadékokban és barlangokban élnek. Elterjedési területük a Földközi-tenger, az Atlanti-óceán, A La Manche-csatorna, az Északi-tenger, és a Balti-tenger nyugati része.

EUROPEISK HUMMER: (Homarus gammarus) Underrekke Crustacea (krepsdyr), overklasse Malacostraca (storkreps), overorden Eucarida, orden Decapoda, infraorden Astacidea (langhalekreps). Lever tilknyttet til hardbunn ned til 40 meter, helst med tilgang til gode gjemmesteder (f.eks. steinrøyser). Hummeren har kraftige klør og kropp. Klørne er ulike, den ene kalles knusekloen (knusing av byttedyr) mens den andre kalles saksekloen (våpen). Levende hummer har grønnsvart skall med blålige knuter/pigger. Er vanlig fra den en

HOMAR (Homarus sp.): Homar pospolity, Homarus gammarus. Klasa skorupiaki, podrząd Reptantia, dział Macura. Chodzące dziesięcionogi, które żyją w strefie brzegowej lub na dnie morskim. Pierwsza para odnóży chodzących nosi unikalne, ale bardzo duże szczypce. Są koloru ciemnoniebieskiego, a gotowane zmieniają go na czerwony; środowisko: wśród skał, w szczelinach, dziurach i jamach. Rozsiedlenie: M. Śródziemne, Atlantyk, Kanał La Manche, M. Północne i Bałtyk Zach. W czasie zamkniętego sezonu połowowego (Kanada, Norwegia

Was this helpful?
Havuz yetişriciliği yapılan balıklara nüfuz eden, çamur ya da küf benzeri, çevreyle ilişkili koku.( Örn: Amerikan kedi balığı ve sazan) Balıkların Geosmin bileşiği üreten maviyeşil algleri tüketmesinin sonucudur. İstenmeyen koku balıkların 7-14 gün akan suda tutulması ile uzaklaştırılabilir.


OFF-FLAVOUR: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

ΚΑΚΟΣΜΙΑ: Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.

DÉFAUT DE SAVEUR: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

DEFECTO DE SABOR: Gustos debidos a factores ambientales (por ejemplo, borroso, mohoso) a veces asociados a los peces cultivados en estanques (pez gato y carpa común americana). Este fenómeno es debido al consumo de las algas azules-verdes que producen el compuesto “Geosmina”. Este mal sabor puede ser eliminado poniendo los peces durante 7 a 14 días en agua dulce corriente.

DEFECTO DE SABOR: Sabores debidos a factores ambientais, como "a lama", "rancio, que poden transmitirse aos peixes cultivados en estanques (p. ex. peixe gato e carpa común). Este fenómeno é debido ao consumo que fan os peixes das algas azuis-verdes que producen o composto "Geosmina". Este mal sabor pode ser eliminado poñendo os peixes durante 7 a 14 días en auga corrente.

ÍZRONTÓ ANYAG: A környezettel összefüggő ízek, pl. "iszapíz" vagy "penészíz", amely a halastóban nevelt halak (pl. ponty vagy harcsafélék) húsának jellemzője lehet. Kialakulásának oka az, hogy a halak a geozmin nevű vegyületet termelő kék-zöld algákkal is táplálkoznak. Az ízrontó anyagok eltávolíthatók, ha a halakat 7-14 napig átfolyó vízben tartjuk.

BISMAK: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

POSMAK: Zależny od środowiska, jak np. "błotnisty” lub "stęchły”, który może przenikać chowane w stawie ryby (np. amerykański sum i karp pospolity). Jest to rezultatem zjadania przez ryby sinic, które wytwarzają związek zwany geosminą. Usunięcie posmaku wymaga przetrzymywania ryb przez 7 - 14 dni na przepływie czystej wody.

Was this helpful?
24 saat boyunca hayvana verilmesine izin verilen besin miktarı.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

PORCIÓN: Cantidade de comida distribuída a un animal durante un período de 24 horas.

ADAG: Egy adott állatnak egy 24 órás időtartam alatt adott táplálékmennyiség.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

DAWKA ( porcja, racja): Ilość pokarmu przeznaczona dla danego zwierzęcia na okres 24 godzin.

Was this helpful?
Organizmalar veya hücrelerin bir alandan başka bir alana hareket etmeleri vaya saldırmaları


INVASION: The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.

ΕIΣΒΟΛΗ: Η μαζική μετακίνηση ή επέκταση οργανισμών ή κυττάρων από μιά περιοχή σε μία άλλη.

INVASION: Déplacement massif ou empiétement dorganismes dune région vers une autre.

INVASIÓN: Desplazamiento masivo de organismos o de células de un área a otra.

INVASIÓN: Desprazamento masivo de organismos ou de células dunha área a outra.

INVÁZIÓ: Élő szervezetek vagy sejtek tömeges mozgása egyik területről a másikra.

INVASJON: Masseforflytning eller inntrenging av organismer eller celler fra et område til et annet.

INWAZJA.: Masowy ruch lub wtargnięcie organizmów lub komórek z jednej strefy do innej.

Was this helpful?
Bivalve molluskların geniş dağılım gösteren bir cinsidir ( Aile: Pectinacea). Atlantikte Norveçin batısından Kanarya adalarına kadar ve Akdenizde bulunur.


CHLAMYS: A widely-distributed genus of bivalve molluscs (family Pectinacea), found in the Atlantic from west Norway to the Canary Islands and in the Mediterranean.

CHLAMYS: Γένος ενός πολύ κοινού και ευρέως διαδεδομένου δίθυρου μαλακίου (Οικογένεια Pectinacea), η κατανομή του οποίου εκτείνεται από τις Δυτικές ακτές της Νορβηγίας έως τα Κανάρια Νησιά και τη Μεσόγειο.

CHLAMYS : Genre de mollusque bivalve de la famille Pectinacées trouvé dans l’Atlantique de l’ouest de la Norvège jusqu’aux Canaries et également en Méditerranée.

CHLAMYS : Género de moluscos bivalvos (Pectinacea) ampliamente distribuidos que se encuentran en el Atlántico desde Noruega hasta las Islas canarias y en el Mediterráneo. Ocasionalmente puede nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Xénero de moluscos bivalvos (Pectinacea) amplamente distribuídos, que se atopan no Atlántico dende o oeste de Noruega ata as Illas Canarias e o Mediterráneo. Ocasionalmente pode nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Világszerte elterjedt kagylónemzetség (a Pectinacea családba tartozik), amely az Atlanti-óceánban Nyugat-Norvégiától a Kanári-szigetekig és a Földközi-tengerig fordul elő.

CHLAMYS : Vidt utbredt muslingslekt (familie Pectinacea) som finnes i Atlanterhavet fra Vest-Norge til Kanariøyene og i Middelhavet. Kan av og til svømme fritt i vannet. Oppdrettsforsøk er i gang. Jfr. kamskjell.

PRZEGRZEBEK (Chlamys spp.) : Szeroko rozpowszechniony rodzaj dwuskorupowego mięczaka (rodzina Pectinacea), znajdowanego w Atlantyku od Zachodniej Norwegii do Wysp Kanaryjskich oraz w Morzu Śródziemnym. Patrz: przegrzebek.

Was this helpful?
Ostreidae familyasının üyelerinden genel bir terimdir, 100 üzerinde tür birkaç cins, özellikle Ostrea and

OYSTER: The colloquial term used for members of the family Ostreidae, with over 100 species in several genera, especially Ostrea and

ΣΤΡΕΙΔΙ: Κοινό όνομα των ατόμων της οικογένειας Ostreidae, η οποία περιέχει πάνω από 100 είδη τα οποία κατανέμονται σε διάφορα γένη μεταξύ των οποίων το γένος Ostrea και Crassostrea. Βλέπε, ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΕΙΔΙ

OYSTER: Nom d’usage courant décrivant les membres de la famille ostréidés qui renferme plus de 100 espèces dont les espèces des genres Ostrea et Crassostrea .

OSTRA: Nombre común que denomina los miembros de la familia Ostreidos con unas 100 especies de diferentes géneros, especialmente los Ostrea y Crassostrea .

OSTRA: Nome común que denomina os membros da familia Ostreidos cunhas 100 especies de diferentes xéneros, especialmente os Ostrea e Crassostrea.

OSZTRIGA: Az Ostreidae családba tartozó kagylófajok köznyelvi elnevezése. Több nemzetség, pl. Ostrea és

ØSTERS: Betegnelse i dagligtalen på medlemmer i familien Ostreidae, med over 100 arter i flere slekter, særlig Ostrea og Crassostrea . Jfr. rundøsters og europeisk flatøsters.

OSTRYGA: Potoczny termin użyty w odniesieniu do przedstawicieli rodziny Ostreidae ze 100 gatunkami w kilku rodzajach, w szczególności Ostrea i Crassostrea.

Was this helpful?
Genellikle 50 mm uzunluğun altındaki küçük ist,iridyelrin yetiştirciliği için uygun deniz dip yüzeyi.


BEDDING OYSTERS: Small oysters, usually under 50 mm long, suitable for rearing to maturity on the sea bed.

ΣΤΡΕΙΔΩΝΑΣ: Μικρά στρείδια συνήθως κάτω από 50 mm μήκος, κατάλληλα να εκτραφούν ως την ωριμότητα στον πυθμένα της θάλασσας.

NAISSAIN(1): Petites huîtres, normalement de longueur inférieure à 50 mm, convenable pour le grossissement jusquà la maturité.

HUEVA (1): Pequeñas ostras, normalmente de longitud inferior a 50 mm, convenientes para engordar hasta la madurez.

SEMENTE (LARVA): Moluscos de pequeno tamaño (ex. ostras), normalmente de lonxitude inferior a 50 mm, utilizadas para o proceso de engorde ata a madureza ou o talle comercial no medio mariño.

TELEPES OSZTRIGÁK: Kisméretű, általában legfeljebb 50 mm hosszúságú osztrigák, amelyek alkalmasak partközeli tengervízben, természetes körülmények között történő továbbnevelésre.

SETTEØSTERS: Små østers, vanligvis mindre enn 50 mm lange, passende til å settes ut på havbunnen for oppdrett fram til markedsstørrelse.

OSADZANIE OSTRYG: Małe ostrygi, zazwyczaj o długości poniżej 50 mm, są odpowiednie do hodowli na dnie morskim do stadium dojrzałości.

Was this helpful?
Bir makrolit antibiyotik (avermectin) mantardan oluşur, eklembacaklılar ve nemotot memelililerin iç ve dış parasitlerine karşı etki gösterirler. Etkileri mesela neurotransmitter GABA için bir agnosit, prefirik sinir sisteminde, omurgasızlarda, memelilerin CNSlere karşı bulundu. Denemelerde, salmonidler için yemleme tedavisinde su pireleri istila etti ve suda uzun yarı ömüründen dolayı kullanımı tavsiye edilmez.


IVERMECTIN: A macrolide antibiotic (avermectin) produced from a fungus, shown to be effective against internal and external arthropod and nematode parasites of mammals. Acts as an agonist for the neurotransmitter gamma amino butyric acid (GABA) found in the peripheral nervous system in invertebrates in contrast to the CNS of mammals. Has been trialled as an in-feed treatment for salmonids infested with sea lice but not recommended for use in water because of its long half-life.

ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗ: Αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των μακρολιδίων, παράγεται από μύκητες και είναι αποτελεσματικό ενάντια σε αρθρόποδα και νηματώδεις που παρασιτούν επάνω σε θηλαστικά. Δρα ανταγωνιστικά για το νευροδιαβιβαστικό γάμα αμινοβουτιρικό οξύ (GABA), το οποίο βρίσκεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων, ενώ το αντίστοιχο των θηλαστικών είναι το CNS. Έχει δοκιμαστεί ως πρόσθετο στην τροφή των σολομών για την καταπολέμηση των παρασίτων, δεν συνίσταται όμως για χρήση στο νερό εξαιτίας

IVERMECTIN: Macrolide antibiotique (avermectin) produite par un champignon, efficace dans le traitement de mammifères contre les crustacées et nématodes parasites externes et internes. Agit en agoniste du neurotransmetteur du système nerveux périphérique des invertébrés, le g-a-acide butyrique (GABA). Ce neurotransmetteur est absent dans le système nerveux central des mammifères. L’Ivermectin a été évalué en tant que traitement alimentaire pour les salmonidés infestés de poux de mer, mais n’est pas recomman

IVERMECTINA: Antibiótico macrolídico (avermectina) producido a partir de un hongo que es efectivo contra artrópodos externos y nematodos parásitos de mamíferos. Actúa como antagonista del neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) del sistema nervioso periférico de los invertebrados, en contraste con su localización en el SNC de los mamíferos. Se ha probado añadido a la comida para el tratamiento contra el piojo marino (sea lice) pero no se recomienda su uso en el agua debido a su larga permanencia.

IVERMECTINA: Antibiótico macrólido (avermectina) producido a partir dun fungo que é efectivo contra artrópodos externos e internos e nematodos parasitos de mamíferos. Actúa como antagonista do neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) do sistema nervioso periférico dos invertebrados, en contraste coa súa localización no SNC (Sistema Nervioso Central) dos mamíferos. Probouse engadido á comida para o tratamento contra o piollo mariño (sea lice) pero non se recomenda o seu uso na auga debido á súa longa

IVERMECTIN: Gombák által termelt antibiotikum, amely hatékony az emlősökben vagy emlősökön élősködő ízeltlábúak és férgek ellen. A gamma-amino-vajsav (GABA) nevű neurotranszmitter antagonistája, amely a gerinctelenek környéki idegrendszerében fordul elő, ellentétben a gerincesekkel, ahol a központi idegrendszerben található meg. Lazacféléken tápkiegészítőként alkalmazva hatékonynak bizonyult, de hosszú féléletideje miatt a vízben való használata nem javasolt .

IVERMECTIN: Antibiotikum produsert av en sopp. Har vist seg å være effektivt mot endo- og ektoparasittiske artropoder og nematoder hos pattedyr. Virker som en antagonist for neurotransmitteren gammaamino-smørsyre (GABA) som finnes i det perifere nervesystemet hos evertebrater og i sentralnervesystemet hos vertebrater. Har blitt brukt i forsøk med oral behandling mot lakselus, men anbefales ikke for bruk i vann pga. den lange halveringstiden.

IWERMEKTYNA: Antybiotyk makrolidowy (awermektyna) produkowany przez grzyby, okazuje się skuteczny przeciw pasożytom ssaków, tj. wewnętrznym i zewnętrznym stawonogom (Arthropoda) oraz nicieniom (Nematoda). Jako agonistyczny (współdziałający) działa w przekaźniku nerwowym kwasu gamma-amino-masłowego (GABA), stwierdzanego w systemie nerwu obwodowego u bezkręgowców, w przeciwieństwie do CNS (ośrodkowy układ nerwowy) ssaków. Został wypróbowany w leczeniu ryb łososiowatych porażonych wszą morską, którym podawano g

Was this helpful?
Yaşam tehlikesi yok. Buna rağmen bir tümöre içindeki doku kütlesinin diğer doku ve organlara yayılmada yavaş gelişmesi ve bulunduğu yere gelişip basın oluşturması sonucu canlının yaşamının tehlikeye sokulması.


BENIGN: Not endangering life. However, a benign tumour is a neoplasm which is slow-growing and non-invasive and may eventually grow to a size which may compress or occupy space, thus endangering the life of the organism.

ΚΑΛΟΗΘΗΣ: Μη επικίνδυνος για την ζωή. Καλοήθης όγκος είναι ένα νεόπλασμα, το οποίο αυξάνεται αργά και χωρίς μεταστάσεις. Ενδέχεται όμως να αυξηθεί σε μέγεθος, ώστε σε πιέσεις που ασκεί και ο χώρος που καταλαμβάνει, να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του οργανισμού.

BENIN, BENIGNE: Sans conséquences graves. Sans mettre en péril la vie. Toutefois, une tumeur bénigne est un néoplasme non-envahissant à croissance lente, qui peut éventuellement atteindre une taille suffisante pour comprimer dautres structures et mettre en péril la vie de lorganisme.

BENIGNO: Sin consecuencia graves. Sin poner la vida en peligro. Sin embargo, un tumor benigno es un neoplasma no invasivo con crecimiento lento y puede alcanzar un tamaño suficiente para comprimir otras estructuras y poner en peligro la vida del organismo.

BENIGNO: Sen consecuencia graves. Sen poñer a vida en perigo. Non obstante, un tumor benigno é un neoplasma non invasivo con crecemento lento e pode alcanzar un tamaño suficiente para comprimir outras estruturas e poñer en perigo a vida do organismo.

JÓINDULATÚ: Az életet nem veszélyeztető. Habár a jóindulatú daganat lassan növekszik és nem képez áttétet (nem invazív), olyan méretet érhet el, hogy valamilyen szervet összenyomhat vagy elfoglalhatja a helyét, ezáltal veszélyeztetheti a szervezetet.

GODARTET: Truer ikke liv. Men seintvoksende godartede svulster kan komme opp i en slik størrelse at de lager mindre eller okkuperer plass for andre organ, og setter på den måten livet til en organisme i fare.

GUZ ŁAGODNY: Niezłośliwy, niezagrażający życiu. Wprawdzie guz łagodny jest nowotworem, który wolno rośnie i nie jest inwazyjny, ale ostatecznie może osiągnąć wielkość, która może uciskać lub zajmować przestrzeń, zagrażając w ten sposób życiu organizmu.

Was this helpful?
Suya maruz bırakıldığında iyotu bırakan kompleks bir kimyasal karışımdır. Yumurtaları veya ekipmanları dezenfekte etmek için uygun konsantrasyonlarda kullanılabilir fakat balık için yüksek oranda zehirlidir.


IODOPHOR: A complex chemical compound which, on exposure to water, releases iodine. Can be used in appropriate concentrations for disinfecting eggs or equipment, but is highly toxic to fish.

ΙΩΔΟΦΟΡΟΣ: Σύνθετη χημική ένωση η οποία, όταν εκτεθεί στο νερό, ελευθερώνει ιώδιο. Χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, γιά την απολύμανση αυγών ή εξοπλισμού, αλλά είναι εξαιρετικά τοξική γιά τα ψάρια.

IODOPHORE: Composé chimique complexe qui libère de liode au contact de leau. Utile, aux concentrations appropriées, pour la désinfection des oeufs de poissons ou des installation aquacoles, mais savère très toxique envers les poissons.

YODÓFORO: Compuesto químico muy complejo que en contacto con el agua libera yodo. Útil, a concentraciones apropiadas, para la desinfección de huevos de peces o de instalaciones acuícolas, pero es tóxico para los peces.

IODÓFORO: Composto químico complexo que en contacto coa auga libera iodo. Pode ser usado en concentracións apropiadas para desinfectar ovos ou equipos, pero é altamente tóxico para os peixes.

JODOFOR: Olyan összetett veyület, amely vízzel érintkezve jódot képes kibocsátani. Megfelelő koncentrációban az ikra és a berendezések fertőtlenítésére használható, de a halak számára súlyosan mérgező.

JODOFOR: En kompleks kjemisk forbindelse som frisetter jod dersom den tilsettes vann. Kan i passende konsentrasjoner brukes til å desinfisere egg og utstyr, men er svært giftig for fisk.

JODOFORM: Kompleksowy związek chemiczny, który w zetknięciu z wodą uwalnia jod. W odpowiednich koncentracjach może być stosowany do dezynfekcji ikry lub narzędzi, ale jest wysoce toksyczny dla ryb.

Was this helpful?
Bir çözeltidekii iyunun toplam konsantrasyonu; I = 1/2 ∑ mi zi2 formülüyle hesaplanır. Burada; I : iyonik kuvvet, mi : türlerin molar konsantarasyonu ve zi: iyonik türün yükü. Çünkü elektrolit çözeltiler iyonik kuvvetin anyon ve kadyonun 1 e 1 konsantrasyonu ile çözeltinin molaritesi eşittir. İyonik türün herhengi bir diğer stokiyometri kuvveti çözeltinin molaritesinden daha büyüktür. Eş anlam: İyonik konsantrasyon


IONIC STRENGTH: The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic concentration.

IΟΝΤIΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.

FORCE IONIQUE: La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution. Syn. concentration ionique.

FUERZA IÓNICA: La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución. Syn. Concentración iónica.

FORZA IÓNICA: A concentración total de ións nunha solución definida pola ecuación I =1/2 &sum(ci zi2). Onde ci é a concentración do ión I e zi é a súa carga. No caso de solucións de electrólitos con concentracións 1/1 de anións e catións a concentración iónica é equivalente á molaridad da solución. Para calquera outra mostra estoiquiométrica de ións a concentración iónica é mayor que a molaridad da solución. Sin. concentración iónica.

IONERŐSSÉG: Egy oldatban lévő ionok összes koncentrációja, amelyet az I = 1/2 ∑ mi zi2 formulával adnak meg, amelyben I: ionerősség, mi: az "i" ion moláris koncentrációja, zi: az "i" ion töltése. Olyan elektrolitoldatokban, amelyben az anionok és kationok aránya 1/1, az ionerősség az oldat molaritásával egyenlő. Másmilyen sztöchiometriai arány esetén az ionerősség az oldat molaritásánál nagyobb. Úm. ionkoncentráció.

IONESTYRKE: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = _ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten. Syn. ionekonsentrasjon.

STĘŻENIE JONÓW: Ogólna koncentracja jonów w danym roztworze wyrażona wzorem: I = 1/2 ∑ mi zi2;, gdzie: I = moc jonowa, mi = koncentracja molarna i gatunku oraz zi = ładunek jonowy gatunku i. Dla roztworów elektrolitu o koncentracjach 1/1 anionów do kationów, moc jonowa jest ekwiwalentna molarności roztworu. Dla każdej innej stechiometrii gatunku jonowego moc jonowa jest większa od molarności roztworu. Syn. koncentracja jonowa.

Was this helpful?
Balıkların iyonik dengesinin kontrol edilmesi ve sürdürülmesi sürecidir. Başka bir ifadeyle osmoregülasyon. Tatlı su balıkları aktif olarak tuzu tutar ve yüksek miktarda saf idrar üreterek bunu başarırlar. Tersine, tuzlu su balıkları sodyum tuzunu dışarı atarlar, fazla miktarda su içerler ve az miktarda yoğun idrar üretirler.


IONIC REGULATION: Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.

IΟΝΤIΚΗ ΡΥΘΜIΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.

REGULATION IONIQUE: Processus par lequel les poissons maintiennent et contrôlent leur équilibre ionique, cest-à-dire losmorégule. Les poissons deau douce laccomplissent en prélevant le sel en léliminant en grande quantité dans leur urine. Les poissons deau salée, eux, excrétent les sels de sodium, boivent de grandes quantités deau et produisent de petites quantités durine concentrée.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso por el cual los peces mantienen y regulan el equilibrio iónico, es decir la osmoregulación. Los peces de agua dulce cumplen esta función extrayendo sal y eliminando agua en grandes cantidades en la orina. Los peces de agua salada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de agua y producen pequeñas cantidades de orina concentrada.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso polo cal os peixes manteñen e regulan o equilibrio iónico, é dicir a osmorregulación. Os peixes de auga doce logran esta función tomando sal e producindo grandes cantidades de ouriños diluídos. En cambio, os peixes de auga salgada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de auga e producen pequenas cantidades de ouriños concentrados.

IONREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a halak fenntartják és szabályozzák az ionháztartásukat (ozmoreguláció néven is ismert). Az édesvízi halak sókat vesznek fel a környezetükből és nagy mennyiségű, híg vizeletet ürítenek. A tengeri halak viszont nátriumsókat választanak ki, sok vizet vesznek fel, és kis mennyiségű, tömény vizeletet ürítenek.

IONEREGULERING: Prosess der fisk kontrollerer og opprettholder ionebalansen, dvs osmoregulere. Ferskvannsfisk oppnår dette ved aktivt opptak av salt og produksjon av store mengder fortynnet urin. Saltvannsfisk skiller ut salt, drikker store mengder vann og produserer små mengder konsentrert urin.

REGULACJA JONOWA: Proces, w wyniku którego utrzymuje się i reguluje rybom równowagę jonową, tj. dokonuje się osmoregulacji. Ryby słodkowodne osiągają to przez aktywne pobieranie soli i wytwarzanie dużych ilości rozcieńczonego moczu. Na odwrót, ryby morskie wydalają sole sodu, piją duże ilości wody i wytwarzają małe ilości stężonego moczu.

Was this helpful?
Bir organizmanın normal büyümesi ve gelişmesi için çok az miktarda gerekli olan element.


TRACE ELEMENT: An element essential for normal growth and development of an organism, but required only in minute quantities.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ: Στοιχείο απαραίτητο για φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη ενός οργανισμού, αλλά απαιτούμενο σε ελάχιστες μόνο ποσότητες.

ELEMENT TRACE: Elément essentiel pour la croissance et le développement normal dun organisme, mais qui est en très faible quantité.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para el crecimiento normal de un organismo, pero que existe en cantidades infinitésimas.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para o crecemento e desenvolvemento normal dun organismo, pero necesario en cantidades infinitesimais.

NYOMELEM: Olyan elem, amely egy szervezet normális növekedéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen, de csak nagyon kis mennyiségben szükséges.

SPORSTOFF: Et stoff som er essensielt for normal vekst og utvikling, men som trengs i kun små mengder.

PIERWIASTEK ŚLADOWY: Pierwiastek niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu, ale wymagany jedynie w minimalnych ilościach.

Was this helpful?
Üretimin tüm aşamalarında, işleme ve dağıtımda bir besin, yem, tüketilecek hayvan veya gıdaya veya yeme katılması tasarlanan maddenin beklenen takip ve izlenebilirliği. (AB Kanun 178/2002 ‘Gıda hukukunun genel ilkeleri ve gereklilikleri’). YENİ KANUNLAR


TRACEABILITY: The ability to trace and follow a food, feed, food-producing animal or substance intended to be, or expected to be incorporated into a food or feed, through all stages of production, processing and distribution. (EU Regulation 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). New regulations have not modified this definition.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα να ιχνηλατείται και να παρακολουθείται η τροφή, τα τρόφιμα, τα ζώα που πρόκειται να αποτελέσουν διατροφικό προϊόν ή αναμενεται να ενσωματωθούν σε τροφές ή τρόφιμα, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των στην αγορά. (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178/2002 "Γενικές αρχές και απαιτήσεις στη νομοθεσία των τροφίμων").

TRACABILITE: Possibilité de remonter la filière dun aliment, de nourriture animale, dun animal producteur de nourriture, ou de substance destinée à servir daliment ou à y être incorporée, en retrouvant la trace de chaque étape de production, transformation et distribution. Directive de l UE 178/2002 « Principes généraux et exigences concernant la loi sur la nourriture » NOUVEAUX REGLEMENTS

TRAZABILIDAD: Capacidad para rastrear y seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal o una sustancia destinada a ser consumida, o en previsión de que sea incorporada a un alimento, a través de todas las fases de producción, procesado y distribución. (Tal como se incluye en la Norma de la UE 178/2002 "Principios generales y exigencias de la ley alimentaria") Las normas más recientes no han modificado esta definición.

TRAZABILIDADE: Capacidade para rastrexar e seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal ou unha substancia destinada a ser consumida, ou en previsión de que sexa incorporada a un alimento, a través de todas as fases de produción, procesado e distribución. (Tal como se inclúe na Norma da UE 178/2002 "Principios xerais e esixencias da lei alimentaria") As normas máis recentes non modificaron esta definición.

NYOMONKÖVETHETŐSÉG: Képesség valamely - szándékoltan vagy várhatóan élelmiszer vagy takarmány részét képező - élelmiszer, takarmány, élelmiszert termelő állat vagy anyag nyomon követésére a termelés, feldolgozás és elosztás minden szakaszában. (Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002. sz. EU-rendelet). ÚJ JOGSZABÁLYOK/

SPORBARHET: Evnen til å spore og følge mat, fôr, matvareproduserende dyr, eller stoff ment for eller som forventes å bli inkorporert i mat eller fôr, gjennom alle stadier av produksjon, behandling og distribusjon. (EU-regulativ 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). NEW REGULATIONS/

MONITOROWANIE DROGI PRODUKTU: Możliwość prześledzenia drogi produktu żywnościowego, paszy, zwierzęcia przetwarzanego na produkt żywnościowy lub substancji, które przeznaczone są do włączenia w skład produktu żywnościowego lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 178/2002 ‘Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego’). NOWE PRZEPISY/

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES