AMC LIMITED

D

Dünya çapında dağılım gösteren monogenik trematod bir cinstir. Yumurtlayarak çoğalan kurtçuklardır ve balıklarda solungaç parazitidirler özellikle sazanlarda.


DACTYLOGYRUS: Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.

DACTYLOGYRUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.

DACTYLOGYRUS: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

DACTYLOGYRUS: Xénero de trematodo monoxeneo cosmopolita. Verme ovíparo parasito das branquias de peixes, especialmente das carpas.

DACTYLOGYRUS: Az egynemzedékes mételyek egyik világszerte elterjedt nemzetsége. Peterakó férgek, amelyek a halak, elsősorban a ponty kopoltyúélősködői.

DACTYLOGYRUS: Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).

DACTYLOGYRUS: Rodzaj monogenicznej przywry o szerokim światowym rozpowszechnieniu. Stanowią je jajorodne robaki pasożytujące na skrzelach ryb, głównie karpia.

Was this helpful?
Kan dolaşımında aracılık yapan lenf bezesine benzemeyen ve lenfoid doku kitlesinden oluşan mezenterdeki bir organ.


SPLEEN: Organ comprising a mass of lymphoid tissue in the mesentery; unlike lymph nodes it is interposed in the blood circulation.

ΣΠΛΗΝΑΣ: Οργανο αποτελούμενο από μάζα λεμφικού ιστού στο μεσεντέριο. Σε αντίθεση με τους λεμφαδένες, παρεμβάλλεται στην κυκλοφορία του αίματος.

RATE: Organe constitué dun ensemble de tissu lymphoïde situé dans le mésentère; au contraire des noeuds lymphatiques, elle est interposée dans le système sanguin.

BAZO: Órgano formado por conjunto de tejido linfoide situado en el mesenterio; al contrario de los nodos linfáticos, este órgano está interpuesto en el sistema circulatorio.

BAZO: Órgano formado por conxunto de tecido linfoide situado no mesenterio; ao contrario dos nódulos linfáticos, este órgano está interposto no sistema circulatorio.

LÉP: Limfoid szövetből álló szerv a hasüregben; A nyirokcsomókkal ellentétben a lép csatlakozik a vérkeringéshez.

MILT: Mørkerødt organ i bukhulen som produserer og bryter ned blodceller.

ŚLEDZIONA: Narząd składający się z masy tkanki limfoidalnej w krezce; w odróżnieniu od węzłów chłonnych jest on włączony do obiegu krwionośnego.

Was this helpful?
Bir damar içi veya damar sistemi içi; genel olarak bir bireye damar yoluyla madde uygulanmasını belirtmek için kullanılır.


INTRAVENOUS: Within a vein or within the veinous system; generally used to indicate the administration of substances to an individual via the veins.

ΕΝΔΟΦΛΕΒIΟΣ: Εντός φλέβας ή εντός του φλεβικού συστήματος. Γενικά χρησιμοποιείται για τη χορήγηση με ένεση ουσιών σε ένα άτομο μέσω των φλεβών.

INTRAVEINEUX: A lintérieur de la veine ou du système veineux; généralement utilisé pour qualifier ladministration de substances à un individu par le canal des veines.

INTRAVENOSO: En el interior de la vena o del sistema venoso; generalmente utilizado para designar la administración de sustancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVENOSO: No interior da vea ou do sistema venoso; xeralmente utilizado para designar a administración de substancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVÉNÁS: A vérereken vagy az érrendszeren belüli; általában valamilyen anyag ereken keresztül történő szervezetbe juttatását jelenti.

INTRAVENØS: Inni en vene eller det venøse systemet. Vanligvis brukt for å beskrive tildeling av en substans til et individ via venene.

DOŻYLNY: Wewnątrz żyły lub wewnątrz systemu żylnego; termin zwykle stosowany przy podawaniu osobnikowi substancji do żyły.

Was this helpful?
Damarlarla ilgili veya damar içeren (özellikle kan damarları). Damar sisteminin gelişmesi damarlaşma ile ifade edilir.


VASCULAR: Pertaining to, or containing vessels (especially blood vessels). The development of the vascular system is termed vascularization.

ΑΓΓΕIΑΚΟΣ: Σχετιζόμενος με, ή περιέχων αγγεία (ιδίως αιμοφόρα αγγεία). Η ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος ονομάζεται αγγείωση.

VASCULAIRE, VASCULARISATION: Relatifs à des vaisseaux ou comprenant des vaisseaux (sanguins).

VASCULAR, VASCULARIZACIÓN: Relativo a los vasos (sanguíneos) o estructura que tiene vasos sanguíneos.

VASCULAR: Relativo a/ou que contén vasos (especialmente vasos sanguíneos). O desenvolvemento do sistema vascular denomínase vascularización.

VASZKULÁRIS: Az erekkel kapcsolatos vagy ereket (elsősorban vérereket) tartalmazó. Az érrendszer kifejlődését vaszkularizációnak nevezzük.

VASKULÆR: Vedrorer blodkar. Nydannelse av blodkar (kardannelse) kalles vaskularisering.

NACZYNIOWY: Odnoszący się do zawierającego naczynia (w szczególności naczynia krwionośne). Rozwój układu naczyniowego nazywany jest unaczynieniem (tworzeniem się naczyń).

Was this helpful?
Cyprinidlere özgün akut kanamalı bulaşıcı viral enfeksiyon, özellikle aynalı sazan (Cyprinus carpio) Bu hastalık şartları genel anlamda ilkbaharda ortaya çıkar, yetişkin ve juvenillerde ölümlere sebep olur: bundan dolayı, sazanların ilkbahar viremisi olarak bulunur.


INFECTIOUS DROPSY: An acute haemorrhagic contagious viral infection typical of cyprinids, especially the common carp (Cyprinus carpio). This disease condition typically erupts in spring , causing mortalities in adults and juveniles: hence it is also known as spring viraemia of carp.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ: Οξεία αιμορραγική μεταδοτική ιογενής μόλυνση εμφανιζόμενη κυρίως στα κυπρινοειδή, και ειδικότερα στον κοινό κυπρίνο (Cyprinus carpio). Η ασθένεια αυτή συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη. Προκαλεί τον θάνατο σε ενήλικα και νεαρά άτομα και για τούτο είναι γνωστή και ως ανοιξιάτικη ιαιμία του κυπρίνου.

HYDROPISIE INFECTIEUSE: Infection hémorragique aigüe caractéristique des cyprinidés, spécialement de la carpe (Cyprinus carpio). Cette maladie se déclenche particulièrement au printemps, provoquant des mortalités dadultes et de juvéniles : maintenant elle est aussi connue comme virose printanière des carpes.

HIDROPESÍA INFECCIOSA: Infección hemorrágica aguda característica de los ciprínidos, especialmente de la carpa (Cyprinus carpio). Esta enfermedad se manifiesta especialmente en primavera y provoca importantes mortalidades de adultos y juveniles: Actualmente es conocida como virosis primaveral de carpas.

HIDROPISÍA INFECCIOSA: Infección viral contaxiosa, hemorráxica aguda, característica dos ciprínidos, especialmente da carpa común (Cyprinus carpio). Esta enfermidade maniféstase especialmente en primavera, causando mortalidades de adultos e xuvenís. Por isto, tamén é coñecida como viremia primaveral de carpas.

FERTŐZŐ HASVÍZKÓR: Elsősorban a pontyfélékre jellemző heveny, vírusos eredetű, hemorrhágikus megbetegedés. A betegség általában tavasszal jelenik meg, és egyformán veszélyezteti a fiatalabb és idősebb korosztályú halakat. A ponty tavaszi virémiájának is nevezik.

INFEKSIØS VATERSOTT (ØDEM): En akutt smittsom blødende virusinfeksjon typisk for karpefisk, spesielt vanlig karpe (Cyprinus carpio). Denne sykdomstilstanden bryter vanligvis ut om våren, og forårsaker dødelighet på voksne og juvenile fisk. Tilstanden er derfor også kjent som vårviremi på karpefisk.

PUCHLINA (OBRZĘK) ZAKAŹNA: Ostre krwotoczne zaraźliwe zakażenie wirusowe u ryb karpiowatych, w szczególności u karpia pospolitego (Cyprinus carpio). Typową cechą tej choroby jest zwykle jej wiosenny wybuch, powodujący śmiertelność wśród narybku i dorosłych karpi: stąd nazywana jest także wiosenną wiremią karpi.

Was this helpful?
Yiyeceğin yüksek kaliteden düşük kaliteli duruma geçiş oranı, sonuç olarak tüketim için uygunsuz hale dönüşmesi


PERISHABILITY: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ: Ο ρυθμός με τον οποίο υποβαθμίζεται η υψηλή ποιότητα μιας τροφής ως το σημείο που η τροφή γίνεται ακατάλληλη προς βύωση.

PUTRESCIBILITE: Le taux de détérioration dun aliment depuis la haute qualité jusquà une qualité basse au point de le rendre impropre à la consommation.

CORRUPTIBILIDAD: Tasa de deterioro de un alimento desde alta calidad hasta una calidad muy baja al punto de rendirlo inapropiado para el consumo.

CORRUPTIBILIDADE: Taxa de deterioración dun alimento dende alta calidade ata unha calidade moi baixa, finalmente faise inapropiado para o consumo.

ROMLÉKONYSÁG: Annak mértéke, hogy egy élelmiszer milyen gyorsan válik jó állapotúból rosszá, végül pedig fogyasztásra alkalmatlanná.

FÔRRINGELSE: Prosessen der fôr går over fra å være av høy kvalitet til å være av lav kvalitet, fører til slutt til at fôret blir uspiselig.

PSUCIE SIĘ (towaru): Tempo, w którym żywność ulega psuciu od stanu wysokiej do niskiej jakości, a ostatecznie przekazuje się ją do konsumpcji, jako już nienadającą się do jedzenia.

Was this helpful?
Sınırlı aminoasit veya diyetin protein içeriğinin fazla olduğu durumlarda proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması işlemi.


DEAMINATION: The process by which proteins are utilized as an energy source when one amino acid is limiting or the protein component of the diet is in excess.

ΑΠΑΜΙΝΩΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται ως ενέργεια όταν αμινοξύ είναι περιορισμένο ή όταν ένα πρωτεϊνικό στοιχείο μιας διατροφής είναι σε περίσσεια.

DESAMINATION: Procédé par lequel les protéines sont utilisées comme source dénergie lorsquun acide aminé est facteur liimitant, ou que la quantité de protéine est en excès dans lalimentation.

DESAMINACIÓN: Proceso por el que las proteínas son utilizadas como fuente de energía cuando un aminoácido es limitante o cuando el componente proteíco de un alimento está en proporción excesiva.

DESAMINACIÓN: Proceso polo que as proteínas son utilizadas como fonte de enerxía cando un aminoácido é limitante ou cando o compoñente proteico dun alimento está en proporción excesiva.

DEAMINÁLÁS: Az a folyamat, amely során a fehérjék energiaforrásként használódnak fel, amikor valamely aminosav limitáló, vagy az étrendben túl nagy a fehérjetartalom.

DEAMINERING: Prosessen der proteiner brukes som energikilde når en aminosyre er begrensende eller hvis det er overskytende protein i dietten.

DEZAMINACJA: Proces, w którym białka wykorzystywane są jako źródło energii, gdy jeden aminokwas jest limitujący lub przy nadmiernej zawartości białka w diecie.

Was this helpful?
Ürünün ya da hizmetin beklenen işlevi yerine getirememesine sebep olacak kadar ciddi olan, amaçlanan (genellikle belirlenmiş) seviyeden herhangi bir kalite özelliğinin ayrılması.


DEFECT: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

DEFAUT: Déviation dun critère de qualité de son niveau voulu (normalement spécifié) suffisament sévère pour que le produit ou service ne remplisse pas ses fonctions anticipées.

DEFECTO: Desviación de un criterio de calidad de su nivel esperado (normalmente especificado) que es normalmente bastante severo para que el producto o el servicio no cumpla sus funciones anticipadas.

DEFECTO: Desviación de calquera característica de calidade do nivel preestablecido (normalmente especificado) normalmente en suficiente grao como para que o produto ou o servizo non cumpra as súas funcións anticipadas.

ELÉGTELENSÉG: Valamilyen minőségi jellemző eltérése a tervezett (általában meghatározott) szinttől, amely elég komoly ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás emiatt ne tudja betölteni az elvárt funkcióját.

FEIL (DEFEKT): Avvik av en egenskaps karakter fra det påtenkte (spesifiserte) nivå, som er alvorlig nok til at produktet eller tjenesten ikke tilfredsstiller de forventete funksjoner.

DEFEKT (wada, ubytek): Odchylenie jakiejś cechy jakościowej od ustalonego (zwykle sprecyzowanego) poziomu, które jest na tyle duże aby sprawić, że produkt lub usługa nie spełniają oczekiwanej normy.

Was this helpful?
Vücudun herhangi bir bölümünün bozulması ya da vücudun genel malformasyonu.


DEFORMITY: Distortion of any part of the body or general malformation of the body.

ΔΥΣΜΟΡΦIΑ: Παραμόρφωση μέρους τού σώματος ή γενική δυσπλασία του σώματος.

DEFORMATION: La distorsion dune partie du corps, ou la malformation générale du corps.

DEFORMACIÓN: Distorsión de una parte del cuerpo, o la malformación general del cuerpo.

DEFORMACIÓN: Distorsión dunha parte do corpo, ou malformación xeral de todo o corpo.

DEFORMITÁS: Bármely testrész vagy az egész test alakjának eltorzulása.

DEFORMITET: Skjevhet i en del av kroppen eller misdannelse av kroppen.

ZNIEKSZTAŁCENIE: Zniekształcenie jakiejś części ciała lub ogólna wada rozwojowa ciała.

Was this helpful?
Fonksiyonel gücü bozulmuş bir organ, doku ya da hücredeki herhangi bir yapısal değişiklik. Dejeneratif değişim nekroza ilerleyebilir de ilerlemeyebilir de.


DEGENERATION: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

DEXENERACIÓN: Calquera alteración estrutural dun órgano, tecido ou célula, pola que se poida alterar o seu funcionamento. Un cambio dexenerativo pode ou non progresar ata alcanzar o estado de necrose.

DEGENERÁCIÓ: Egy szerv, szövet vagy sejt szerkezeti változása, amely következtében annak funkciója károsodik. A degeneratív változás nekrózishoz vezethet.

DEGENERASJON: Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.

DEGENERACJA/ZWYRODNIENIE: Każda zmiana strukturalna w organie, tkance lub komórce, w wyniku której ich czynnościowa funkcja jest osłabiona.

Was this helpful?
Yetiştiricilikte kullanılmak üzere Artemia (karides) kistlerinin kapsüllerinin kaldırılması süreci. Kist, sıklıkla kapsül ya da sert lipoproteinaceaus kabuk içindeki kapsüllü gastrulada tutulan bir yumurta olarak adlandırılır. Kuluçkahaneler için etkili bir yöntemdir. Artemia inkübasyon ve döllenme öncesinde hipoklorit solüsyonu ile dekapsüle olur. Hipoklorit kimyasal olarak, döllenmemiş yumurtanın yaşayabilirliğine etkilemeksizin kapsülden uzaklaştırılır. Kuluçkadan çıkmadan önce dekapsülasyo


DECAPSULATION: A process whereby the capsules of brine shrimp cysts are removed before they are used further in cultivation. The cyst, often called an egg, is an arrested gastrula encapsulated within a hard lipoproteinaceous shell or capsule. An efficient method of hatching Artemia is to decapsulate the cysts with the hypochlorite solution (OCl-, supplied by chlorine bleach) prior to incubation and hatching. Hypochlorite chemically removes the capsule without affecting the viability of the unhatched embryo. De

ΑΦΑIΡΕΣΗ ΚΑΨΑΣ: Διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται οι κάψες από τις κύστεις της "γαρίδας της άλμης" (Artemia), πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην υδατοκαλλιέργεια. Η κύστη, που συχνά αποκαλείται και αυγό, είναι ένα αδρανοποιημένο γαστρίδιο, το οποίο περιβάλλεται από ένα σκληρό λιποπρωτεϊνικό κέλυφος ή κάψα. Μια αποτελεσματική μέθοδος για την εκκόλαψη της Artemia είναι η απομάκρυνση της κάψας από τις κύστεις με υποχλωριώδες διάλυμα (OCl-), πριν απο την επώαση και εκκόλαψη. Το υποχλωριώδες διάλυμα απομακρ

DECAPSULATION: Processus par lequel les capsules des kystes dartémies sont éliminées avant la mise en culture de ces dernières. En effet, le kyste (souvent appellé oeuf) est une larve dont le développement est arrêté suite à la gastrulation et qui est enveloppée par une coque dure de nature lipoprotéique; la capsule. Les solutions dhypochlorite (OCl-, fournie par leau de javel) sont efficaces dans la décapsulation chimique des kystes dartémies. Cette méthode naffecte pas la viabilité des artémies et a lavantag

DESCAPSULAR : Proceso por el cual las cápsulas de los quistes de artemia se eliminan antes de cultivar estos últimos. En efecto, el quiste (a menudo llamado huevo) es una larva cuyo desarrollo se ha parado después de gastrulación y que se ha encapsulado dentro de una cáscara dura de lipoproteínas o cápsula. Las soluciones de hipoclorito (OC1-, proporcionado por la lejía) son eficaces para descapsular químicamente los quistes de Artemia.Desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membra

DESCAPSULACIÓN: Proceso polo que as cápsulas dos quistes de artemia se eliminan antes de usalos en cultivo. O quiste (a miúdo chamado ovo) é unha gástrula detida encapsular dentro dunha casca ou cápsula dura de lipoproteinas. Un eficiente método de eclosión de artemia é descapular os quistes cunha disolución de hipoclorito (NaClO-, proporcionado pola lixivia) antes da incubación e eclosión. El hipoclorito elimina quimicamente a cápsula sen afectar á viabilidade do embrión sen eclosionar. A descapsulación ten a

DEKAPSZULÁCIÓ: Az az eljárás, amellyel a sórákok cisztáit körülvevő kapszulákat eltávolítják, mielőtt a rákokat tovább tenyésztenék. A ciszta, amelyet gyakran petének is neveznek, tulajdonképpen egy gasztula stádiumú embrió, amelyet egy kemény, lipoproteinekből álló burok vagy kapszula vesz körül. Az Artemia keltetésének hatékony módszere a ciszták dekapszulációja hipoklorit oldattal (OCL-, pl. a klórtartalmú lúgokban) az inkubációt és a kelést megelőzően. A hipoklorit kémiai úton távolítja el a kapszulát, és

DEKAPSULERING: Prosessen der kapselen til saltkrepscyster fjernes før krepsen brukes videre i kultiveringen. Cysten, ofte kalt egg, er arrestert i gastrulastadiet og innkapslet i et hardt lipoprotein skall eller kapsel. En effektiv måte å klekke Artemia på er å dekapsulere cysten med hypoklorittløsnig (OCl-, dannet ved klorblekning) før inkubering og klekking. Hypokloritt fjerner kapselen kjemisk uten å påvirke levedyktigheten til det uklekte embryo. En stor fordel ved dekapsulering er at cystene desinfiseres

DEKAPSULACJA (usunięcie torebki): Proces, dzięki któremu kapsułki cyst solowca (Artemia salina), zanim zostaną użyte jako pokarm w hodowli, są usuwane. Cysta, często nazywana jajem, jest zahamowaną otorbioną gastrulą utrzymywaną wewnątrz twardej skorupki lub kapsułki lipoproteinowej. Efektywną metodę hodowli artemii stanowi dekapsulacja cyst − przed inkubacją i wylęganiem − w roztworze podchlorynu [OCl-, dostarczonych przez wapno chlorowane (chlorek bielący)]. Podchloryn usuwa chemicznie kapsułę bez oddziaływania na żywotność

Was this helpful?
Basit organik ve inorganik bileşikler halinde organik maddenin bozulması ve sonuç itibariyle enerjinin libertasyonu.


DECOMPOSITION: The degradation of organic matter into simple organic and inorganic compounds, with consequent liberation of energy.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΣΗ (ΔIΑΣΠΑΣΗ): Η μεταβολική αποδόμηση της οργανικής ύλης σε απλές οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Συνοδεύεται από έκλυση ενέργειας.

DECOMPOSITION: Dégradation métabolique de la matière organique en composés simples organiques et inorganiques avec libération dénergie.

DESCOMPOSICIÓN: Degradación metabólica de la materia orgánica en compuestos orgánicos e inorgánicos más simples acompañada de una liberación de la energía.

DESCOMPOSICIÓN: Degradación da materia orgánica en compostos máis simples, coa conseguinte liberación de enerxía.

LEBONTÁS: A szerves anyagok szétbomlása egyszerű szerves és szervetlen vegyületekké, amelynek következtében energia szabadul fel.

NEDBRYTING: Nedbryting av organisk materiale til enkle organiske og uorganiske forbindelser, der det frisettes energi.

ROZKŁAD: Rozkład materii organicznej do prostych związków organicznych i nieorganicznych, z towarzyszącym mu uwalnianiem energii.

Was this helpful?
Kötü fileto edilmiş balıklarda, kesilmiş yüzeydeki kaslar birbirinden ayrılır ve yarılmalar veya delikler oluşur. Bu tip filetolar deliklenmiş olarak adlandırılır. Balığı rigor mortisde dondurmak özellikle fileto edilmiş küçük balıklarda deliklenmeye sebe


GAPING: In badly filleted fish, the flakes on the cut surface may separate from one another so that slits or holes appear. Such fillets are said to gape. Freezing fish during rigor mortis leads to gaping, mainly of filleted small fish.

ΚΕΝΑ: Στα ψάρια τα οποία δεν έχουν φιλετοποιηθεί σωστά, τμήματα του φιλέτου που βρίσκονται στην επιφάνεια που τεμαχίζεται, μπορούν να διαχωριστούν δημιουργώντας έτσι σχισμές ή τρύπες. Τα φιλέτα ψαριών που έχουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση χαρακτηρίζονται από κενά. Τέτοια κενά δημιοργούνται κατά τη φιλετοποίηση κυρίως μικρών ψαριών όταν αυτά καταψύχονται κατά τη νεκρική ακαμψία.

FISSURE: Lors dun mauvais filetage, les muscles de la surface tranchée ne sont plus solidaires et présentent des fissures.On dit de tels filets quils baillent. Les poissons congelés lors de la rigor mortis présentent de telles fissures, spécialement chez les petits poissons.

GAPING: En peces mal fileteados, las láminas de la superficie de corte puede que se separen entre sí de modo que se forman rajas o agujeros. Se dice que estos filetes se abren. El congelado de los peces durante el rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peces pequeños fileteados.

GAPING: En peixes mal fileteados, as láminas da superficie de corte pode que se separen entre si de modo que se forman regañas ou buratos. Dise que estes filetes se abren. O conxelado dos peixes durante o rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peixes pequenos fileteados.

MÁLLÁS: Rosszul filézett halakban a metszési felületen a miomerek elválhatnak egymástól, és így rések vagy lyukak jelenhetnek meg. Ezt nevezik a filé mállásának. A hullamerevség idején történő filézés málláshoz vezet, különösen filézett kis halak esetében.

FILETSPALTING: Skade på fiskefilet som følge av hard behandling under rigor mortis. Bindevevshinnene mellom myoseptene i kjøttet brytes og fileten får et "oppfliset" utseende. Forekommer hovedsaklig på liten fisk.

DZIURAWE FILETY: W niewłaściwie odfiletowanych rybach nierówne krawędzie na powierzchni cięcia mogą powodować oddzielanie się fragmentów tkanki, wskutek czego na powierzchni filetów pojawiają się szczeliny lub otwory. Do zjawiska tego może dojść w czasie zamrażania ryb (głównie filetów z małych ryb) w stanie rigor mortis (stężenia pośmiertnego).

Was this helpful?
Bir esansiyel mikronütrüent, hemoglobin bileşeni.


IRON(Fe)): An essential micronutrient, a component of haemoglobin and several enzymes.

ΣΙΔΗΡΟ(Pb): Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο; στοιχείο της αιμογλοβίνης.

FER (Fe): Minéral, micro-nutriment essentiel dans lalimentation, entre dans la composition de lhémoglobine.

HIERRO (Fe): Un micronutriente esencial, un componente de la hemoglobina y numerosos enzimas.

FERRO (Fe): Un micronutriente esencial, un compoñente da hemoglobina e numerosos encimas

VAS (Fe): Esszenciális mikrotápanyag, a hemoglobin alkotóeleme.

JERN: Et essensielt næringsstoff, en komponent i hemoglobin.

ŻELAZO (Fe): Niezbędny mikroelement, składnik hemoglobiny.

Was this helpful?
Tecrübe ile öğrenme yöntemi.


TRIAL AND ERROR: A mode of learning by experience.

ΔΟΚIΜΗ ΚΑI ΛΑΘΟΣ: Τρόπος μάθησης μέσω πειραματισμού.

TATONNEMENT; ESSAI ET ECHEC: Mode dapprentissage par expérience.

TANTEO: Modo de apprentizaje por experienca.

TENTEO / ENSAIO E ERRO: Modo de aprendizaxe pola experimentación de tipo ensaio e erro.

PRÓBA-SZERENCSE: A tapasztalati úton történő tanulás egyik módja.

TRIAL AND ERROR: A mode of learning y experience.

METODA PRÓB I BŁĘDÓW: Sposób uczenia się przez doświadczenie (praktykę).

Was this helpful?
Boruda, genelde yuvarlak tankların iç kısmına yerleştirilen bir perdeyle etrafı çevrilmiş bir bölüm. Tank suyunun derinliğini ayarlar ve geçici olarak çıkartıldığında tankın ağzına su fışkırtarak tank temizliğine yardımcı olur.


STAND PIPE: A section of pipe usually surrounded by a screen inserted into the central outlet of circular tanks. This regulates the tank water depth and when temporarily removed aids cleaning of the tank by flushing water through the outlet.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ: Μέρος ενός σωλήνα, συνήθως περιβαλλόμενο από δικτυωτό πλέγμα, που προσαρμόζεται στην κεντρική έξοδο των κυκλικών δεξαμενών. Ρυθμίζει το βάθος του νερού στην δεξαμενή και η προσωρινή του απομάκρυνση βοηθά τον εύκολο καθαρισμό της, διοχετεύοντας νερό υπό πίεση μέσω της εξόδου.

TROP PLEIN: Tuyau inséré dans le trou de vidange central au fond des bassins circulaires. Souvent protégé par une grille, le trop plein sert à réguler le niveau deau dans le bassin. Quand il est retiré, la vidange totale qui en résulte facilite le nettoyage du bassin.

PEDESTAL DE CAÑERÍA: Tubo insertado en agujero de desagüe central en fondos de estanques circulares, a menudo protegido. Sirve para regular el nivel de agua en el estanque. Cuando se retira, el desagüe total facilita la limpieza del estanque.

TUBO DE NIVEL: A sección dun tubo rodeado por unha malla inserido o burato de desaugadoiro central de tanques circulares. Serve para regular o nivel de auga no tanque. Cando se retira temporalmente axuda á limpeza do tanque polo fluxo da auga a través do desaugadoiro.

ÁLLÓCSŐ: Általában szűrővel körülvett függőleges cső, amely egy henger alakú tartály középső lefolyónyílásához csatlakozik. A vízszint szabályozására szolgál, ideiglenes eltávolításával pedig gyorsítható a tartály tisztítása, mivel ilyenkor a szennyezőanyagok a vízzel együtt kimosódnak a lefolyón keresztül.

TÅRNSLUK: Avløpssystem i midten av sirkulære oppdrettskar. Består av to rør (munksystem) og en sil. Høyden på det indre røret bestemmer vannstanden i karet, og kortvarig fjerning av dette fører til at spillfôr og feces dras ut gjennom silen.

RURA PRZELEWOWA: Przekrój rury otoczony zwykle osłoną siatkową wstawioną do centralnego odpływu zbiorników o okrężnym przepływie wody. Reguluje ona głębokość wody w zbiorniku, a przy krótkotrwałym i szybkim (częściowym) spuszczaniu wody przez odpływ ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z dna zbiornika.

Was this helpful?
Granüller (statolitler) içeren bir keseden oluşan denge organı. Örnek; kireç veya kum ; bazı omurgalılarda bulunur, örn. eklembacaklılar, at solucanı.


STATOCYST: Organ of balance consisting of a vesicle containing granules (statoliths) of, for instance, lime or sand; present in some invertebrates, e.g. crustacea, flatworms.

ΣΤΑΤΟΚΥΣΤΗ: Οργανο ισορροπίας αποτελούμενο από ένα κυστίδιο που περιέχει κοκκία (στατόλιθους) άμμου ή ασβεστικά. Απαντάται σε μερικά ασπόνδυλα πχ. καρκινοειδή και πλατυέλμινθες.

STATOCYSTE: Organe déquilibration consistant en une vésicule ciliée contenant des granules, des grains de sable ou certains produits élaborés par lanimal; on les rencontre chez beaucoup dinvertébrés, par exemple crustacés, vers plats.

ESTATOCISTO : Órgano de equilibrio que consiste en una vesícula ciliada que contiene gránulos, granos de arena o ciertos productos elaborados por el animal; se encuentran en muchos invertebrados, por ejemplo crustáceos, gusanos planos.

ESTATOCISTO: Órgano de equilibrio que consiste nunha vesícula ciliada que contén gránulos, grans de area ou certos produtos elaborados polo animal; atópanse en moitos invertebrados, por exemplo crustáceos, vermes planos.

SZTATOCISZTA: Mészkő- vagy homokszemcséket (sztatolitokat) tartalmazó üregből álló egyensúlyozószerv a gerinctelen állatokban, például egyes rákokban vagy laposférgekben.

STATOCYST: Balanseorgan bestående av en blære som inneholder små sandkorn (statolitter). Finnes hos noen virvelløse dyr (evertebrater), f.eks. krepsdyr og flatmarker.

STATOCYSTA: Narząd zmysłu równowagi składający się z pęcherzyka zawierającego ziarenka (statolity); u niektórych bezkręgowców stanowią je sole wapnia lub piasek, np. u skorupiaków i płazińców.

Was this helpful?
Genellikle anadrom alabalıklara Salmo trutta için spesifik olmayan isim kullanılır fakat deniz suyuyla yetiştirilen rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) olarakta bahsedilir.


SEA TROUT: Commonly used non-specific name for anadromous trout Salmo trutta but also used for rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) on-grown in sea water.

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινό μη ειδικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάδρομη πέστροφα Salmo trutta αλλά και για την κοινή πέστροφα (O. Mykiss) η οποία μεγαλώνει σε θαλασσινό νερό.

TRUITE DE MER : Nom couramment attribué aux truites anadromes Salmo trutta , mais également la truite arc-en-ciel, grossie en mer.

TRUCHA MARINA: Nombre no específico usado comunmente para la trucha anádroma Salmo trutta pero también usada para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) cultivada en agua salada.

TROITA MARIÑA: Nome inespecífico usado comunmente para a troita anadroma (Salmo trutta) pero tamén usada para a troita arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en auga salgada.

TENGERI PISZTRÁNG: A Salmo trutta (sebes pisztráng) anadrom változatának köznyelvi elnevezése. A tengervízben nevelt szivárványos/acélfejű pisztrángokra is használják.

SJØØRRET: Den anadrome formen for ørret (Salmo trutta ). Den engelske betegnelsen ”sea trout” brukes også om regnbueørret (Oncorhynchus mykiss ).

TROĆ: Niespecyficzna nazwa używana zwykle w stosunku do anadromicznej troci Salmo trutta, ale także stalogłowego pstrąga tęczowego (O. mykiss) również spędzającego okres troficzny w wodzie morskiej.

Was this helpful?
Bir dizi parazitik copepod ve kabuklular için halk dilinde kullanılan özel olmayan isim, en yaygın kullanılan Lepeophtherius salmonis ve Caligus elongatus, salmon çiftlikleri parazitlerindendir.


SEA LOUSE: A non-specific name used colloquially for a range of species of parasitic copepod crustaceans, most commonly used of Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus, parasites of farmed salmonids.

ΘΑΛΑΣΣIΕΣ ΨΕIΡΕΣ: Μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη γιά διάφορα παρασιτικά κωπήποδα, και συνηθέστερα για τα παράσιτα των καλλιεργούμενων σολομοειδών Lepeophtherius salmonis και Caligus elongatus. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.

POU DE MER: Terme regroupant un grand nombre de parasites copépodes (crustacés) de poisson. Le terme sapplique surtout aux deux parasites de salmonidés cultivés Lepeophtheirus salmonis et Caligus elongatus. Il est préférable dutiliser des termes plus spécifiques.

PIOJO DE MAR: Término que agrupa un gran número de parásitos copépodos (crustáceos) de peces. Término que se aplica sobre todo a dos parásitos de salmónidos cultivados Lepeopheirus salmonis y Caligus elongatus. Es preferible utilizar términos más específicos.

PIOLLO DE MAR: Termo inespecífico usado coloquialmente para un grupo de especies de crustáceos copépodos parasitos, a mayoria comunmente usado para Lepeopheirus salmonis e Caligus elongatus. Parasitos de salmónidos cultivados.

HALTETŰ: Élősködő rákok több fajának köznyelvi elnevezése. Leggyakrabban a tenyésztett lazacféléken élősködő Lepeophtheirus salmonis és Caligus elongatus fajokra használják.

SJØLUS: Uspesifikt navn som i dagligtalen brukes om en rekke parasittiske hoppekreps arter. Oftest brukt om Lepeophtheirus salmonis (lakselus) og Caligus elongatus (skottelus), som er parasittiske på oppdrettede laksefisk (og villfisk). Det anbefales at mer spesifikke taksonomiske navn brukes.

WESZ MORSKA: Nieswoista nazwa używana umownie w stosunku do pasożytniczych gatunków widłonogów (skorupiaki) o szerokim zasięgu występowania, najczęściej dotycząca Lepeophtheirus salmonis i Caligus elongatus − pasożytów ryb łososiowatych w hodowli.

Was this helpful?
Sucul ortamda yaşayan molluska ve/veya krustasea türü organizmalar.


SHELLFISH: Aquatic invertebrates possessing a shell or exoskeleton, usually molluscs and/or crustaceans.

ΘΑΛΑΣΣIΝΑ: Υδρόβια ασπόνδυλα που φέρουν όστρακο ή εξωσκελετό, συνήθως μαλάκια και/ή καρκινοειδή.

FRUITS DE MER: Se dit des Invertébrés aquatiques possedant une coquille ou un exosquelette; se dit surtout des mollusques et/ou crustacés.

FRUTOS DE MAR: Dícese de Invertebrados acuáticos que poseen concha o exoesqueleto; dícese sobretodo de moluscos y/o crustáceos.

MARISCO: Dise de Invertebrados acuáticos que posúen cuncha ou exoesqueleto; dise especialmente de moluscos e/ou crustáceos.

PÁNCÉLOS ÁLLATOK: Olyan vízi gerinctelenek, amelyeknek meszes héjuk vagy külső vázuk van, általában puhatestűek és/vagy rákok.

SKALLDYR: Akvatiske virvelløse (evertebrate) organismer som har skall eller ytre skjellet, vanligvis bløtdyr (mollusker) og/eller krepsdyr.

MIĘCZAKI I SKORUPIAKI : Bezkręgowce wodne posiadające muszlę lub szkielet zewnętrzny; są to zwykle mięczaki i/lub skorupiaki.

Was this helpful?
Küresel gövdeli ve üzeri hareketli dikenlerle çevrili Echinoidea sınıfı üyeleri için kullanılan genel isim. Bu grubun belirli üyeleri kültür ortamında yetiştirilir.


SEA URCHIN: The common name for echinoderms in the Class Echinoidea with spherical bodies covered by movable spines. Certain members of this group are reared in culture conditions.

ΑΧIΝΟI: Κοινό όνομα των εχινοδέρμων της ομοταξίας Echinoidea με σφαιρικό σώμα καλυμμένο με κινούμενες ακάνθους. Ορισμένα μέλη της ομάδας αυτής καλλιεργούνται.

OURSIN: Echinodermes de lordre Echinodea de forme sphérique et recouvert dépines mobiles. Certains oursins sont cultivés.

ERIZO DE MAR: Equinodermo del orden de los Equinoideos de forma esférica y cubierto de espinas móviles. Algunos erizos de mar son cultivados.

OURIZO DE MAR: Nome común para equinodermos da Clase Equinoideos, con corpos esféricos cubertos de espiñas móbiles. Algúns membros deste grupo se cultivan.

TENGERI SÜN: Az Echinoidea osztályba tartozó tüskésbőrűek köznyelvi elnevezése. Az ide tartozó fajok teste gömb alakú, és mozgatható tüskék borítják. Néhány fajukat tenyésztik.

KRÅKEBOLLE (SJØPINNSVIN): Kuleformede pigghuder (Echinodermata) tilhørende klasse Echinoidea, som er dekket av bevegelige pigger. Det drives oppdrett på visse arter. Rogn fra kråkeboller har svært høy verdi i Japan.

JEŻOWIEC: Powszechna nazwa szkarłupni z klasy Echinoidea o kulistych kształtach ciała, pokrytych ruchomymi kolcami. Niektóre gatunki z tej grupy są przedmiotem hodowli.

Was this helpful?
Birkaç tür için kullanılan bir isim olmasına rağmen genelde Dicentrarchus labrax ı karşılayan bir isimdir. Heryerde bulunabilen bir deniz balığıdır. Bir balık ürünü olarak olduğu gibi bir av türü olarak da çok değerlidir. Günümüzde balık çiftliklerinde, özellikle de Akdeniz de, çok büyük miktarlarda üretilmektedir.


SEA BASS: Common name for several species but most often used of Dicentrarchus labrax. Ubiquitous sea fish, highly valued as a fish product as well as a sporting catch. It is currently produced in large quantities by fish farms, especially in the Mediterranean.

ΛΑΒΡΑΚΙ: Κοινό όνομα χρησιμοποιούμενο γιά διάφορα είδη αλλά κυρίως γιά τοDicentrarchus labrax. Ευρέως διαδεδομένο ψάρι, υψηλής αξίας τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ερασιτεχνική αλιεία. Παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από μονάδες ιχθυοακλλιέργειας στην Μεσόγειο.

BAR: Nom courant donné à un nombre despèces de poisson, surtoutDicentrarchus labrax. Poisson marin cosmopolite à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé en grand nombre, surtout en Méditerranée. Appelé également Loup.

LUBINA: Nombre común para varias especies de peces, aunque en particular se aplica principalmente a Dicentrarchus labrax. Pez marino muy extendido y valorado tanto como producto mercantil como en la pesca deportiva. Se produce actualmente en acuicultura en grandes cantidades sobre todo en el Mediterráneo.

ROBALIZA: Nome común para varias especies de peixes, aínda que en particular se aplica principalmente a Dicentrarchus labrax. Peixe mariño moi estendido e valorado tanto como produto comercial como na pesca deportiva. Prodúcese normalmente en acuicultura en grandes cantidades en piscifactorías, sobre todo no Mediterráneo.

TENGERI SÜGÉR: Több halfaj közös gyűjtőneve, de leginkább a Dicentrarchus labrax-ra használják. Mindenütt előforduló tengeri halfaj, halételként és horgászzsákmányként is igen népszerű. Elsősorban a Földközi-tenger vidékének halgazdaságai termelik nagy mennyiségben.

HAVABBOR (SEA BASS): Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter , men henviser oftest til Dicentrarchus labrax. Allestedsnærværende saltvannsfisk, høyt verdsatt av både fiskehandlere og sportsfiskere. Det drives mye oppdrett av denne arten, særlig i Middelhavet.

LABRAKS: Pospolita nazwa kilku gatunków, ale najczęściej stosowana w stosunku do labraksa, Dicentrarchus labrax. Wszędobylska ryba morska, bardzo ceniona jako artykuł spożywczy, a także w połowach sportowych. Aktualnie jest produkowana w dużych ilościach przez farmy rybne, w szczególności w rejonie Morza Śródziemnego.

Was this helpful?
Denizel organizmaların kültürünün ve yetiştiriciliğinin yapılabilmesine yönelik kurulmuş sistem. Hem açık hem de kapalı döngü olmak üzere birkaç çeşidi vardır.


SEAWATER SYSTEM: System intended for the culture or maintenance of marine organisms; there are several types, including both open and closed-cycle systems.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ: Σύστημα χρησιμοποιούμενο γιά την καλλιέργεια και διατήρηση θαλάσσιων οργανισμών. Υπάρχουν πολλοί τύποι τέτοιων συστημάτων τόσο ανοικτού (βλ.λ.) όσο και κλειστού κύκλου (βλ.λ.).

SYSTEME DE CIRCULATION DEAU DE MER: Système employé pour lélevage ou le maintien des organismes marins. Il en existe plusieurs types en circuit ouvert ou en circuit fermé.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE MAR: Sistema utilizado para el cultivo o el mantenimiento de organismos marinos. Existen muchos tipos en circuitos abiertos o en circuitos cerrados.

SISTEMA DE AUGA DE MAR: Sistema utilizado para o cultivo ou o mantemento de organismos mariños. Existen moitos tipos, incluídos tanto os sistemas abertos como os de circuíto pechado.

TENGERVIZES RENDSZER: Tengeri szervezetek tartására és tenyésztésére szolgáló rendszer; többféle típusa van, köztük nyílt és zárt rendszerek is.

SJØVANNSSYSTEM: System som er tilsiktet oppdrett av marine organismer. Det finnes flere ulike typer, medregnet åpne og lukkede systemer.

SYSTEM WODY MORSKIEJ: System przeznaczony do hodowli lub przetrzymywania organizmów morskich; istnieje kilka typów obejmujących zarówno otwarte, jak i zamkniętoobiegowe systemy.

Was this helpful?
Lamın üzerindeki bölümü okülerdeki bir birime eşit olan oküler mikrometreye kalibre edilmiş 1/10 veya 1/100 ölçeğinde mikrometrik cetvel bulunan mikroskop lamı.


STAGE MICROMETER: Microscopic slide on which a millimetre scale is engraved in 1/10 and 1/100 graduations which is used to calibrate the ocular micrometer so that a number of ocular divisions equals a number of stage divisions.

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΑ: Αντικειμενοφόρος πλάκα μικροσκοπίου στην οποία έχουν χαραχθεί υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100mm και η οποία χρησιμοποιείται γιά την βαθμονόμηση του προσοφθάλμιου μικρομέτρου (βλ.λ.) έτσι ώστε ένας αριθμός υποδιαιρέσεων του προσοφθάλμιου να αντιστοιχεί σε έναν αριθμό υποδιαιρέσεων της μικρομετρικής πλάκας.

PLATINE MICROMETRIQUE: Lame de microscope gravée dune échelle graduée au 1/10 ème et au 1/100 ème. Utilisée afin de calibrer un micromètre oculaire de telle façon que le nombre de divisions oculaires soit égal au nombre de divisions sur la platine.

PLATINA MICROMÉTRICA: Placa de microscopio grabada con escala graduada a 1/10 y 1/100. Utilizada para calibrar un micrómetro ocular de tal manera que el número de divisiones oculares sea igual al número de divisiones en la platina.

PLATINA MICROMÉTRICA: Placa de microscopio gravada con escala graduada a 1/10 e 1/100. Utilizada para calibrar un micrómetro ocular de tal maneira que o número de divisións oculares sexa igual ao número de divisións na platina.

SZAKASZ-MIKROMÉTER: Olyan mikroszkópos tárgylemez, amelybe 1/10-es és 1/100-os ostásokkal egy 1 mm-es skálát gravíroztak. A mikroszkóp okulárjának (szemlencséjének) kalibrálására használják. Egy bizonyos számú okulár-beosztásnak egyenlő méretűnek kell lennie ugyanannyi szakasz-beosztással.

KALIBRERINGSOBJEKTGLASS: Objektglass der en millimeterskala er gravert inn med 1/10 og 1/100 gradinndeling. Brukes til å kalibrere okularmikrometer.

STOLIK PRZEDMIOTOWY MIKROSKOPU: Suwak mikroskopowy, na którym jest wygrawerowana skala milimetrowa z podziałkami 1/10 i 1/100, który jest wykorzystywany do kalibrowania mikrometru okularu, tak że liczba podziałek na okularze jest równa liczbie podziałek na stoliku.

Was this helpful?
(dökülmüş epidermis) Böcek/ıstakozlarda özellikle ölü dış derinin atılması.


EXUVIUM: (pl. Exuvia): That which is cast by moulting, particularly the sloughed external cuticle of insects/lobsters.

ΕΚΔΥΜΑ: Το επιδερμίδιο που αποβάλλεται με απέκδυση, ιδιαίτερα των εντόμων και των αστακοειδών.

EXUVIE: Ce qui est rejeté au cours de la mue, particulièrement le cuticle éliminé par les insectes ou les homards.

EXUVIUM: (pl. Exuvia): Que se desprende por muda, particularmente la cutícula externa desprendida por insectos o por crustáceos.

EXUVIA: (pl. Exuvias): O exoesqueleto que se desprende por muda, particularmente a cutícula externa desprendida por insectos ou crustáceos.

EXUVIUM: (Tbsz. Exuvia): Elsősorban rovarok és rákok vedléskor levetett kültakarója.

EXUVIA (HAM): Det som felles ved hamskifte, spesielt det felte ytre kutikula fra leddyr.

ZRZUCANIE OSKÓRKA (wylinka): To co jest zrzucane w czasie wylinki, w szczególności przez owady i skorupiaki (np. homary), tj. skorupa (pancerz) lub oskórek zewnętrzny.

Was this helpful?
Deri değiştirenler için yaygınca kullanılan bir isimdir. Örneğin, eklembacaklıların dış kabuk sıyrılması ya da bunun oluşma süreci. Bir fiil olarak da kullanılır.


MOULT: Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.

ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

MUE: Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

MUDA: Nome común que se dá a exuvia, ex. o exoesqueleto mudado dos artrópodos ou o proceso polo que é mudado. Tamén é usado como verbo.

KITINPÁNCÉL: Az ízeltlábúak külső váza, amely vedléskor leválik a testükről.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

LINKA/WYLINKA: Powszechna nazwa wylinki, tj. pozbywania się zewnętrznego szkieletu skórnego u stawonogów lub proces, w którym następuje linienie.

Was this helpful?
Deri tabakalarının iç kısmı


INTRADERMAL: Within the dermal layers.

ΕΝΔΟΔΕΡΜIΚΟΣ: Mεταξύ των δερμικών στιβάδων.

INTRADERMIQUE: Dans lépaisseur du derme.

INTRADÉRMICO: Dentro de la piel.

INTRADÉRMICO: Dentro da pel.

INTRADERMÁLIS: A bőr rétegei közötti.

INTRADERMAL: Inni hudlagene.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Wewnątrz warstw skórnych.

Was this helpful?
Cildin bir iltihabı.


DERMATITIS: An inflammation of the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΤIΔΑ: Φλεγμονή του δέρματος.

DERMATITE: Une inflammation de la peau.

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

DERMATITE: Inflamación da pel.

DERMATITISZ: Bőrgyulladás.

DERMATITT: Betennelse i huden.

ZAPALENIE SKÓRY: Zapalenie skóry.

Was this helpful?
Yalnızca deniz organizmalarında, beslenme, solunum, hareket ve algı için kullanılan benzersiz bir damar sistemiyle karakterize edilen bir filum.


ECHINODERM: A phylum of exclusively marine organisms characterized by a unique water vascular system used for nutrition, locomotion, respiration and perception. This Phylum includes starfish, holothurians and sea urchins; certain species of the two latter groups are cultured.

ΕΧIΝΟΔΕΡΜΑ: Φύλο αποκλειστικά θαλάσσιων οργανισμών που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό αγγειακό σύστημα κυκλοφορίας του νερού, το οποίο χρησιμεύει στη διατροφή, κίνηση, αναπνοή και αντίληψη. Το φύλο αυτό περιλαμβάνει τους αστερίες, τα ολοθούρια και τους αχινούς. Ορισμένα είδη της τελευταίας ομάδας καλλιεργούνται.

ECHINODERME: Embranchement dorganismes exclusivement marins possédant un système vasculaire à eau servant à lalimentation, à la locomotion, à la respiration et à la perception. Cet embranchement inclut les étoiles de mer, les holothuries et les oursins. Certaines espèces de ces deux derniers groupes sont cultivées.

EQUINODERMOS: Filum de organismos exclusivamente marinos que poseen un sistema vascular de agua que sirve para la alimentación, la locomoción, la respiración y la percepción. Este filum incluye las estrellas de mar, holoturoideos erizos de mar. Algunas especies de estos dos últimos grupos se cultivan.

EQUINODERMOS: Filo de organismos exclusivamente mariños caracterizados por un sistema vascular acuoso único que serve para a alimentación, a locomoción, a respiración e a percepción. Este filo inclúe as estrelas de mar, holoturoideos e ourizos de mar, entres outros. Algunhas especies destes dous últimos grupos cultívanse.

TÜSKÉSBŐRŰEK: Kizárólag tengerben élő állati szervezetek által alkotott rendszertani törzs. Jellegzetességük a táplálkozásra, mozgásra, légzésre és érzékelésre szolgáló vízedényrendszer. Ebbe a törzsbe tartoznak a tengeri csillagok, tengeri sünök és tengeri uborkák, a két utóbbi csoport bizonyos fajait tenyésztik is.

PIGGHUD (ECHINODERMATA): Et fylum (rekke) kun bestående av marine organismer, karakterisert ved et unikt vaskularsystem brukt til ernæring, bevegelse, respirasjon og oppfatning. Dette fylumet inkluderer sjøstjerner, sjøpølser (q.v.) og sjøpinnsviner. Det drives oppdrett på visse arter av de to sistnevnte gruppene.

SZKARŁUPIEŃ (Echinoderma): Typ wyłącznie organizmów morskich charakteryzujących się unikalnym wodnym układem naczyniowym, używanym do odżywiania się, poruszania, oddychania i ogólnej orientacji. Typ ten obejmuje rozgwiazdy, strzykwy i jeżowce morskie; niektóre gatunki dwóch ostatnich grup są przedmiotem hodowli.

Was this helpful?
Cilde ait.


DERMAL: Pertaining to the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΚΟΣ: Eλληνικός όρος.

DERMIQUE: Relatif au derme (la peau).

DÉRMICO: Relativo de la dermis (la piel).

DÉRMICO: Relativo á derme (a pel).

DERMÁLIS: A bőrhöz tartozó.

DERMAL (HUD-): Vedrører huden.

SKÓRNY: Odnoszący się do skóry.

Was this helpful?
Cildin herhangi bir mantar enfeksiyonu.


DERMATOMYCOSIS: Any fungal infection of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΗΤIΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος από μύκητες.

DERMATOMYCOSE: Infection fongique de la peau.

DERMATOMICOSIS: Infección fúngica de la piel.

DERMATOMICOSE: Infección fúnxica da pel.

DERMATOMIKÓZIS: A bőr gombás fertőzése.

DERMATOMYKOSE: Enhver soppinfeksjon i huden.

GRZYBICA SKÓRNA: Każde zakażenie grzybicze skóry.

Was this helpful?
Cildin herhangi bir hastalığı.


DERMATOSIS: Any disease of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ: Κάθε ασθένεια του δέρματος.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

DERMATOSE: Enfermidade de pel en xeral.

DERMATÓZIS: Bármilyen bőrbetegség.

DERMATOSE: Enhver hudsykdom.

DERMATOZA: Każda choroba skóry.

Was this helpful?
Kutupsuz özellikte olan yüzey aktif maddelerini hidrofobik hidrokarbon ile bir kutuba zincirleyen bileşiklerdir. Deterjanlar genellikle yağ ve kir emilsiyonlarının temizlenmesinde yer alır. Ev ve endüstriyel atık süreçlerinde deterjanların akuakültür birimlerinin su kalitesi üzerine olumsuz bir etksi olabilir. ingilizce de deterjan terimi sabun da dahil olmak üzere herhangi bir temizleme maddesini tanımlamak için kullanılır.


DETERGENT: Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English, the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ: Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

DETERGENT: Agent tensio-actif, surfactif constitué dune chaîne hydrocarbonée hydrophobe avec une extremité polaire. Les agents nettoyants comportent souvent des détergents puisque ces derniers émulsifient lhuile et les saletés. Leur présence dans les déchets industriels et domestiques peuvent détériorer la qualité de leau destinée à laquaculture. En anglais ce terme est souvent étendu à tout agent nettoyant, y compris le savon.

DETERGENTE: Agente tensioactivo surfactante, compuesto de una cadena de hidrocarburo hidrófoba con una extremidad polar. Los materiales de limpieza se componen a menudo de detergentes dado que estos últimos emulsionan el aceite y la suciedad. Su presencia en los deshechos industriales y domésticos puede deteriorar la calidad del agua destinada a la acuicultura. En inglés, este término es a menudo extendido a todo material de limpieza incluido el jabón.

DETERXENTE: Axente tensioactivo surfactante, composto dunha cadea de hidrocarburo hidrófoba cunha extremidade polar. Os materiais de limpeza compóñense a miúdo de deterxentes dado que estes últimos emulsionan o aceite e a sucidade. A súa presenza nos desfeitos industriais e domésticos pode deteriorar a calidade da auga destinada á acuicultura. En inglés, este termo é a miúdo estendido a todo axente de limpeza incluídos os xabóns.

DETERGENS: Olyan felületaktív vegyület, amelynek molekulái apoláros, hidrofób szénhidrogénláncból és egy poláros végből állnak. A detergenseket gyakran használják tisztítószerként, mivel képesek a szennyeződéseket és olajokat emulgeálni. Háztartási és ipari hulladékként káros hatásuk van az akvakultúra termelőegységeire. A "detergens" kifejezést tágabb értelemben mindenféle tisztítószerre (pl. szappanokra) is alkalmazzák.

DETERGENT: Strekk bestandig overfalteaktivt stoff som består av en ikke-polar, hydrofob hydrokarbon kjede med en polar ende. Detergenter er ofte en bestanddel i vaskemiddler siden de emulgerer skit og olje. Som avfalls produkt fra industri og husholdninger kan detergenter ha en skadelig effekt på oppdettsenheter. I England brukes betegnelsen detergent løst, for å beskrive ethvert rengjøringsmiddel (inkludert såpe).

DETERGENT: Napięciowo aktywny czynnik powierzchniowo czynny, który cechuje się niebiegunowym, hydrofobowym łańcuchem węglowodorowym z biegunowym zakończeniem. Detergenty są często stosowane w roztworach czyszczących, ponieważ emulgują one brud i olej. Jako ściekowe produkty procesów przemysłowych i prac domowych mogą mieć szkodliwy wpływ na jakość wody w urządzeniach akwakultury. W języku angielskim, termin "detergent" jest powszechnie używany, przy opisywaniu jakiegokolwiek czynnika czyszczącego, w tym i

Was this helpful?
Bir su ürünleri yetiştiricilik tesisi içerisinde suyun yeniden kullanılması. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri suyun değişim oranına göre devridaim, kapalı sistemler (su değişimi çok az ya da hiç) ve açık sistemler (sürekli su değişimi) olmak üzere birçok kategoriye ayrılabilir.


RECIRCULATION: The reuse of water within an aquaculture facility. Aquaculture facilities may be classed into broad categories on the basis of the proportion/rate of water exchange as compared to that which is recirculated, extending from closed systems (little or no water exchange) to open systems (continual replacement of water).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ανακυκλοφόρηση: Επαναχρησιμοποίηση του νερού σε μιά μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες κατατάσσονται σε αδρές κατηγορίες με βάση την αναλογία/ποσοστό νερού που ανταλλάσσεται σε σχέση με αυτό που ανακυκλώνεται. Η κατάταξη αυτή περιλαμβάνει όλο το εύρος των κατηγοριών από τα κλειστά συστήματα (με μικρή ή καθόλου ανταλλαγή νερού) μέχρι τα ανοικτά συστήματα (με συνεχή αντικατάσταση του νερού) Βλ. Συστημα ανακύκλωσης.

RECIRCULATION: Réutilisation de leau dans un système aquacole. Les systèmes daquaculture peuvent être divisés en deux grandes catégories suivant la proportion de leau échangée par rapport au volume deau en recirculation. Cette division sétend des systèmes fermés (sans ou avec peu déchange deau) aux systèmes ouverts (renouvellement continuel deau).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de agua en un sistema acuícola. Los sistemas de acuicultura pueden ser divididos en dos grandes categorías según la proporción de agua cambiada respecto al volumen de agua en circulación. Esta división se extiende desde los sistemas cerrados (sin o con poco cambio de agua) hasta los sistemas abiertos (renuevo continuo de agua).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de auga nun sistema acuícola. Os sistemas de acuicultura poden ser divididos en dúas grandes categorías segundo a proporción de intercambio de auga respecto ao volume de auga que se recircula. Esta división esténdese dende os sistemas pechados (sen ou con pouco cambio de auga) ata os sistemas abertos (renovación continua de auga).

RECIRKULÁCIÓ: A víz újrahasznosítása egy akvakultúra-rendszerben. Az akvakultúra-rendszereket a lecserélt víz és a recirkuláció aránya alapján lehet osztályozni, így léteznek zárt (kevés vagy semmilyen vízcsere) és nyílt (folyamatos vízcsere) rendszerek.

RESIRKULERING: Gjenbruk av vann i en akvakulturenhet. Landbaserte oppdrettsanlegg kan klassifiseres etter hvor mye av vannet de resirkulerer, strekker seg fra lukkede systemer (høy grad av resirkulering) til gjennomstrømningssystemer (ingen resirkulering).

RECYRKULACJA : Ponowne użycie wody wewnątrz urządzenia akwakultury. Urządzenia akwakultury mogą być zaklasyfikowane do kategorii zalewisk na podstawie proporcji/szybkości wymiany wody, w porównaniu do wody recyrkulowanej; w ostatnim przypadku mówimy o systemie zamkniętym (mała ilość lub brak wymiany wody), w porównaniu do systemu otwartego (o stałej wymianie wody).

Was this helpful?
Su ürünleri üretiminde kullanılan ve atık suyun yeniden kullanılmasına olanak sağlayan kapalı veya kısmen kapalı bir sistemdir. Genellikle, mevcut su akışı veya sistem hacminin küçük bir kısmı birim zaman başına değiştirilir. Kapalı veya açık sistemler ifadelerini kullanmaktan ziyade, bu sistem su sirkülasyonunun derecesini (örn. hacim akışı veya sistem hacminin birim zaman başına yüzdesi) net bir şekilde göstermesi açısından daha uygundur. Genellikle, tamamlamayı gerektiren hem sızıntı hem de b


RECIRCULATION SYSTEM: A closed or partially-closed system employed in aquaculture production where the effluent water from the system is treated to enable its reuse. Usually, a relatively small portion of the actual water flow or system volume is exchanged per unit time. It is more appropriate to indicate clearly the degree of recirculation (e.g. percentage of volume flow or system volume per unit time) rather than to use the terms closed or open systems. Often the term closed system is incorrectly used as there will

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ανακυκλοφόρησης): Κλειστό ή εν μέρει κλειστό σύστημα χρησιμοποιούμενο στην υδατοκαλλιέργεια με σκοπό την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Συνήθως, ένα σχετικά μικρό μέρος της πραγματικής ροής του νερού αντικαθίσταται ανά μονάδα χρόνου. Ειναι ορθότερο να δηλώνεται ο βαθμός ανακύκλωσης (π.χ. ποσοστό όγκου της ροής ή του συστήματος ανά μονάδα χρόνου) μάλλον παρά να χρησιμοποιούνται οι όροι κλειστό ή ανοικτό σύστημα. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος "κλειστό σύστημα" ο οποίος είναι ανακριβής, δεδομένου ό

SYSTEME DE RECIRCULATION: Système en grande partie fermé employé en aquaculture et dans lequel leau résiduaire est traitée et réutilisée. Habituellement une faible partie du volume deau est échangée par unité de temps. Le terme "système fermé" est souvent utilisé à tort puisquil y a toujours des pertes deau par fuite ou évaporation, nécessitant lajout deau. Il est donc plus approprié dindiquer clairement le degré de recirculation (par ex. pourcentage du volume par unité de temps) plutôt que dutiliser les termes fermés, s

SISTEMA DE CIRCUITO DE AGUA: Sistema en gran parte cerrado utilizado en acuicultura y en el cuál el agua residual es tratada y reutilizada. Normalmente se intercambia una pequeña parte del volumen de agua por unidad de tiempo. El término “sistema cerrado” es a menudo utilizado genéricamente dado que hay siempre pérdidas de agua por filtración o por evaporación, lo que obliga añadir más agua. Es entonces recomendable indicar claramente el grado de recirculación (por ejemplo, porcentaje de volumen por unidad de tiempo) más q

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AUGA: Sistema pechado ou parcialmente pechado utilizado en acuicultura e no cál a auga residual é tratada para que poida ser reutilizar. Normalmente intercámbiase unha pequena parte do volume de auga por unidade de tempo. O termo "sistema pechado" é a miúdo utilizado incorrectamente dado que hai sempre perdas de auga por filtración ou por evaporación, o que obriga a encher. É entón recomendable indicar claramente o grao de recirculación (por exemplo, porcentaxe de volume de fluxo ou volume de sistema

RECIRKULÁCIÓS RENDSZER: Az akvakultúrában alkalmazott zárt vagy részben zárt termelési rendszer, amelyben az elfolyóvizet megtisztítják és újra felhasználják. Rendszerint a tényleges vízátfolyásnak vagy -térfogatnak csak viszonylag kis része cserélődik ki egységnyi idő alatt. Helyesebb, ha a recirkuláció pontos mértékét (pl. az egységnyi idő alatt megtisztított átfolyóvíz vagy víztérfogat százalékát) jelöljük meg, és nem "nyílt" vagy "zárt" rendszerekről beszélünk. Gyakran helytelenül használják a "zárt rendszer" kifej

RESIRKULERINGSSYSTEM: Et lukket eller delvis lukket system brukt til oppdrett av akvatiske organismer, der det utstrømmende vannet behandles slik at det kan benyttes på nytt. Vanligvis erstattes kun en liten del av vannvolumet per tidsenhet. Betegnelsen resirkuleringsgrad angir hvor mye av vannet som erstattes (gitt ved forholdet mellom resirkulert vannstrøm og total vannstrøm gjennom fiskekarene), og er mer korrekt å bruke enn betegnelsene åpne og lukkede systemer. Betegnelsen lukket system er villedende siden det

SYSTEM RECYRKULACYJNY: Systemy zamknięte lub częściowo zamknięte są używane w produkcji akwakultury, gdzie woda wypływająca z systemu jest traktowana jako przydatna do ponownego użycia. Zwykle stosunkowo niewielka część przepływającej aktualnie wody lub pojemności systemu podlega wymianie w jednostce czasu. Wskazane jest bardziej precyzyjne wyliczenie stopnia recyrkulacji (np. procent objętości przepływu lub objętości systemu w jednostce czasu) a nie używać określenia systemy "zamknięty" lub "otwarty". Często określen

Was this helpful?
Patojenik mikroorganizmanın, etkenlerin veya bunların toksinlerinin ya da hastalık taşıyıcılarının imhası. Dezenfeksiyon dağılmış ve partikülat organik karbonun varlığına karşılık etkilenir. Bu dönem sterilizasyonla karıştırılmaz.


DISINFECTION: Destruction of pathogenic micro-organisms, agents or their toxins or vectors. Disinfection is affected adversely by the presence of dissolved and particulate organic carbon. This term is not to be confused with sterilization.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και παραγόντων, καθώς και των τοξινών τους ή των φορέων τους. Η απολύμανση επηρεάζεται δυσμενώς από την παρουσία διαλυμένου ή διεσπαρμένου οργανικού άνθρακα. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την αποστείρωση.

DESINFECTION: Destruction dagents ou de micro-organismes pathogènes ou de leurs toxines ou de leurs vecteurs. La présence de carbone organique dissous ou particulaire a un effet inverse sur la désinfection. La désinfection nest pas à confondre avec la stérilisation.

DESINFECCIÓN(2): Destrucción de agentes o microorganismos patógenos o de sus toxinas o de sus vectores. La presencia de carbono orgánico disuelto o particular tiene un efecto inverso sobre la desinfección. No hay que confundir desinfección y esterilización.

DESINFECCIÓN(2): Destrución de microorganismos patóxenos ou das súas toxinas ou dos seus vectores. A presenza de carbono orgánico disolto ou particulado ten efecto adverso sobre a desinfección. Este termo non debe ser confundido coa esterilización.

FERTŐTLENÍTÉS: A kórokozó mikroorganizmusok és egyéb szervezetek, illetve azok toxinjainak és közvetítőinek elpusztítása. A szemcsés vagy oldott álapotban jelenlévő szerves szén kedvezőtlenül befolyásolja. Nem tévesztendő össze a sterilizálással.

DESINFEKSJON: Ødeleggelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer, agens eller deres gifter eller vektorer. Desinfeksjon påvirkes negativt ved tilstedeværelse av løst eller partikulært organisk karbon. Betegnelsen må ikke forveksles med sterilisering.

ODKAŻANIE/DEZYNFEKCJA: Niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, czynników, toksyn lub przenosicieli chorób. Dezynfekcja jest ograniczona obecnością rozpuszczonego i złożonego z cząsteczek węgla organicznego. Terminu tego nie należy mylić ze sterylizacją.

Was this helpful?
Enfektif etkileri yok eden bir etken. Tedavi edilen yüzeyleri veya çevreyi sterilize etmeden de uygulanabilir.


DISINFECTANT: An agent which destroys infective agents. Can be selective without sterilizing the treated medium or treated surfaces.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤIΚΟ: Παράγοντας που καταστρέφει μολυσματικούς παράγοντες. Η δράση του απολυμαντικού είναι δυνατόν να είναι επιλεκτική και να μην αποστειρώνει το μέσο ή την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται.

DESINFECTANT: Substance capable de détruire des agents infectants.Peut être sélectif sans stériliser le milieu ou les surfaces traitées.

DESINFECTANTE: Sustancia capaz de destrozar los agentes infecciosos. Puede ser selectiva, sin esterilizar el medio o las superficies tratadas.

DESINFECTANTE: Substancia capaz de eliminar aos axentes infecciosos. Pode ser selectivo, sen esterilizar o medio ou as superficies tratadas.

FERTŐTLENÍTŐ: A fertőző szervezeteket elpusztító vegyszer. A kezelt közeg vagy felület sterilizálása nélkül szelektív lehet.

DESINFEKSJONSMIDDEL: Middel som dreper smittsomme agens. Kan være selektive selv om det behandlede medium eller overflate ikke er sterilisert.

ŚRODEK ODKAŻAJĄCY/DEZYNFEKUJĄCY: Środek, który niszczy czynniki infekcyjne. Może działać selektywnie nie powodując sterylizacji poddanych działaniu środowisk lub powierzchni.

Was this helpful?
Balıklarda bir tür parazitik şerit solucan. Yeni habitatlara küçükken bulaştıkları bilinir.


DIPHYLLOBOTHRIUM: A genus of parasitic tapeworm with a plerocercoid stage in fishes. Known to be transferred to new habitats with stocked juveniles and other intermediate hosts.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Γένος κεστωδών με πληροκερκοειδές στάδιο στα ψάρια.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genre des cestodes avec un stade plerocercoïde parasite des poissons. Ce parasite est transféré par lintermédiaire des juvéniles stockés ou dhôtes intermédiaires.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Género de cestodos con un estado pleurocecoide parásito de peces. Este parásito es transferido a nuevos hábitats mediante stock de jóvenes y otros huéspedes intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Xénero de cestodos cun estado pleurocercoide parasito de peixes. Este parasito é transferido a novos hábitats a través de stocks de xuvenís e outros hospedadors intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Az élősködő laposférgek egyik nemzetsége, amelyek plerocerkoid fejlődési alakja él a halakban. Új élőhelyekre halivadék és más köztigazdák telepítésével kerül.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Slekt av parasittiske bendelormer med et plerocercoid stadium i fisk. Kjent for å spre seg til nye habitater gjennom utsatt yngel og andre mellomverter.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Rodzaj pasożytniczego tasiemca u ryb w stadium plerocerkoidalnym. Wiadomo, że jest przenoszony do nowych środowisk z materiałem zarybieniowym młodzieży ryb i innych pośrednich żywicieli.

Was this helpful?
Digenea, Parazitik solucanlar veya yassıkurtların sınıfıdır


DIGENEA: Class of parasitic flukes or flatworms.

ΔIΓΕΝΕΑ: Τάξη τρηματωδών σκωλήκων ή πλατυελμίνθων.

DIGENE: Classe de vers plats comprenant les douves.

DIGENEA: Clase de gusanos planos parásitos.

DIXENEA: Clase de vermes planos parasitos.

DIGENEA: Az élősködő laposférgek (mételyek) egyik osztálya.

DIGENEA: Underklasse av ikter (Trematoda), bestånde av parasittiske flatormer.

PRZYWRY DIGENETYCZNE (Digenea): Gromada przywr albo płazińców pasożytniczych.

Was this helpful?
Digenetik Trematod, Parazitel kamçı ve kancaya sahip yassı kurtlardır. Hayat döngülerinde genellikle çeşitli konakçılara ihtiyaç duyarlar.


DIGENETIC TREMATODES: Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.

ΔIΓΕΝΕΤIΚΟI ΤΡΗΜΑΤΩΔΕIΣ: Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODO DIGÉNEO: Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.

TREMATODO DIXENEO: Verme plano parasito armado de ventosas e de ganchos; o seu ciclo vital require normalmente varios hospedadores.

TÖBBNEMZEDÉKES MÉTELYEK: Életciklusukhoz köztigazdákat igénylő, élősködő laposférgek.

DIGENE TREMATODER (IKTER): Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.

PRZYWRY DIGENETYCZNE: Pasożytnicze płazińce z przyssawkami i hakami; ich cykl życiowy wymaga zwykle kilku żywicieli.

Was this helpful?
Küçük diken.


SPINULE: Small spine.

ΑΚΑΝΘIΔIΟ: Μικρή άκανθα.

SPINULE: Petite épine dorsale.

ESPINILLA: Pequeña espina dorsal.

ESPÍNULA: Espiña pequena.

SPINULA: Kisméretű tüske.

LITEN PIGG: Liten torn.

MAŁY KOLEC: Mały ostry, kolczasty wyrostek.

Was this helpful?
Tam bir ticaret stratejisidir. Bir çiftlik kendi kaynak imkanlarını, damızlığı, besin kaynaklarını, üremeyi çiftliğini, idareciliği, işlemeyi ve pazarlamayı kontrol eder.


VERTICAL INTEGRATION: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Συνολική εμπορική στρατηγική κατά την οποία μια επιχείρηση υδατοκαλλιεργειών έχει δικές της ιδιόκτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές, γεννητόρων, παραγωγής τροφής, εκκολαπτήριο, μονάδες κατεργασίας και εμπορίας.

INTEGRATION VERTICALE: Stratégie commerciale globale dan laquelle une ferme aquacole possède ses propres facilités, géniteurs, source daliments, écloserie, gestion, transformation des produits et commercialisation.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estrategia comercial global en la cual una granja acuícola posee sus propias instalaciones, progenitores, fuentes de alimentación, criaderos, gestión, transformación de productos y comercialización.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estratexia comercial global na cal unha granxa acuícola posúe as súas propias instalacións, proxenitores, provedores de alimento, criadeiros, xestión, transformación de produtos e comercialización.

FÜGGŐLEGES INTEGRÁCIÓ: Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.

VERTIKAL INTEGRASJON: En generell kommersiell strategi der et oppdrettsanlegg har kontroll over alle produksjonsledene (oppdrettsfasiliteter, stamfisk, fôr tilførsel, klekkeri, drift, videreforedling og markedsføring).

INTEGRACJA PIONOWA : Ogólna strategia handlowa, w której farma hodowlana bywa kontrolowana przez jej właścicieli obiektów wspierających, np. wylęgarni, obiektów narybkowych, stada tarlaków, firm zaopatrujących w paszę, przetwórczych i prowadzących sprzedaż.

Was this helpful?
Larval inkübatör ünitesi; oradaki akış, besinlerin optimal dağılımına imkan verir böylece küçük bir alanda çok yüksek yoğunlukta yumurta ve larvaların yetiştirilmesini mümkün kılar.


VERTICAL INCUBATOR: Larval incubator unit in which upwelling is used to enable a optimal distribution of nutrients thus allowing very high densities of eggs/larvae to be raised in a small area.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΕΠΩΑΣΤΗΣ: Δεξαμενή εκτροφής νυμφών στην οποία χρησιμοποιείται μηχανισμός ανάβλυσης για την βέλτιστη διασπορά των θρεπτικών. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατή η εκκόλαψη πολύ μεγάλων ποσοτήτων αυγών/νυμφών σε περιορισμένο χώρο.

INCUBATEUR VERTICALE: Incubateur de larves aquatiques dans lequel le mouvement ascendant de leau est exploité afin de maintenir une distribution optimale de sels nutritifs permettant ainsi des densités de larves/oeufs très élevées sur une surface restreinte.

INCUBADORA VERTICAL: Incubadora de larvas acuáticas en la cual el movimiento ascendente del agua es aprovechado para mantener una distribución óptima de sales nutritivas que permiten así densidades de larvas/huevos muy elevadas en una superficie restringida.

INCUBADORA VERTICAL: Incubador larval no cal o movemento ascendente da auga é aproveitado para manter unha distribución óptima de nutrientres que posibilitan densidades de ovos ou larvas moi elevadas nunha superficie pequena.

FÜGGŐLEGES INKUBÁTOR: Olyan inkubátoregység, amelyben felfelé áramló folyadékot használnak a tápanyagok optimális eloszlatására, ezáltal lehetővé teszik nagy mennyiségű ikra vagy lárva nevelését egy viszonylag kis térfogatban.

VERTIKAL INKUBATOR: Oppstrøms larveinkubator der strømsettingen muliggjør optimal fordeling av næringspartikler, noe som gjør at høye tettheter av egg/larver kan oppdrettes på små arealer.

PIONOWY APARAT WYLĘGOWY: Pojedynczy aparat wylęgowo-larwalny, w którym stosowany jest przepływ wody z dołu ku górze, aby umożliwiać optymalne rozprowadzanie składników pokarmowych; pozwala inkubować jaja i podchowywać larwy na małej powierzchni w bardzo dużych zagęszczeniach.

Was this helpful?
2,2-Dichlorovinyl dimethyl fosfat (DDVP); bir organofosfor böcek öldürücü ve oldukça kısa persistans; ayıklanmış balıkta, özellikle salmon kafes çiftliklerinde sıklıkla kullanılır.


DICHLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP); an organophosphorus insecticide and acaricide of relatively short persistence; frequently used in delousing fish, particularly in salmon net cage farms.

DICHLORVOS: 2,2 Διχλωροβινυλο -διμεθυλο -φωσφορικό (DDVΡ). Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σχετικά μικρό χρόνο διατήρησης. Χρησιμοποιείται συχνά για αποφθειρίωση των ψαριών, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες σολομού σε κλουβιά.

DICHLORVOS: 2,2- dichlorovinyldiméthylphosphate (DDVP); insecticide et acaricide organophosphoré de persistance relativement courte; utilisé pour déparasiter les poissons, surtout en salmoniculture en cages.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida y acaricida organofosfatado de una persistencia relativamente corta; utilizado para desparasitar los peces, sobre todo en el cultivo de salmón en jaulas.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida e acaricida organofosfatado dunha persistencia relativamente curta; utilizado para desparasitar os peixes, sobre todo no cultivo de salmón en gaiolas.

DIKLÓRFOSZ: 2,2-diklór-vinil-dimetil-foszfát (DDVP); szerves foszfort tartalmazó rovar- és atkairtó. Viszonylag rövid ideig marad meg a környezetben; gyakran használják a haltetű elleni védekezésben, különösen a ketreces lazacnevelő gazdaságokban.

DIKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimetyl phosphate (DDVP), et organofosfor insekt- og middmiddel med forholdsvis kort vedvarenhet. Ofte brukt til avlusing av fisk, særlig i merdoppdrett av laks.

DICHLORFOS : Dinitroortokrezol/Dinitro-o-cresol (DDVP); insektycyd fosforoorganiczny i środek kleszczobójczy o stosunkowo krótkiej trwałości; często używany do zwalczania splewek i widłonogów pasożytniczych u ryb morskich i słodkowodnych, głównie w farmach chowu sadzowego łososia w wodach morskich.

Was this helpful?
Genusu Solea (familya; Pleuronectidae) olan demersal deniz balığı; Akdeniz kıyı bölgeleri, Kuzey ve Baltık Denizi , ve Atlantik yerleşim bölgeleridir. Kültür alma çalışmaları biyolojik özellikleri ve fiyat yapısı nedeniyle 60lı yıllarda başarılı olmuştur ancak kültür ekonomik açıdan uygun değildir. Buna rağmen dil balığı stoğu tuzlu suda(çiftliklerde) başarılı olmuştur, örneğin Mısırdaki Querun Gölü.


SOLE: Marine demersal fish of the genus Solea (family: Pleuronectidae); native to coastal zones of the Mediterranean, North and Baltic Seas, and the Atlantic. Research on cultivation was carried out in the 60s but because of biological characteristics and price structure, culture was not economically viable. However, sole stocking in saline lakes (ranching) has been very successful, e.g., Lake Querun in Egypt.

ΓΛΩΣΣΑ: Θαλάσσιο βενθικό ψάρι του γένους Solea (family: Pleuronectidae) το οποίο είναι ενδημικό στις ακτές της Μεσογείου, της Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας και του Ατλαντικού. Στη δεκαετία του 60 έγιναν σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες για την καλλιέργεια της, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν εξαιτίας των ιδιαίτερων βιολογικών χαρακτηριστικών αλλά και των οικονομικών μεγεθών. Ωστόσο η μέθοδος του ranching (βλ.λ.) σε αλμυρές λίμνες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική π.χ. λίμνη Querun στην Αίγυπτο.

LIMANDE : Poisson marin demersal du genre Solea (famille : pleuronectidés). Natif des zones côtières du bassin Méditerranéen, de l’océan Atlantique et des mers du Nord et Baltique. Les recherches des années 60 ont démontré la non-viabilité économique de l’élevage de cette espèce, à cause de la structuration des prix et de certains critères biologiques. Cependant le ranching est pratiqué dans certains lacs salés (par exemple : le lac Querun en Egypte).

LENGUADO: Pez marino del género Solea (familia Pleuronectidae); peces demersales de zonas costeras del Mediterráneo, Báltico, Norte y Atlántico. Los estudios para su cultivo de los años 60 no resultaron viables debido a la estructura de precios y a las características biológicas de los peces. No obstante, el engorde en lagos salinos (ranching) ha dado buenos resultados.

LINGUADO: Peixe mariño do xénero Solea (familia Pleuronectidae); peixes demersales de zonas costeiras do Mediterráneo, Báltico, Norte e Atlántico. Os estudios para o seu cultivo dos anos 60 non resultaron viables debido á estrutura de prezos e ás características biolóxicas dos peixes, o cultivo non era economicamente viable. Non obstante, o engorde en lagoas salinas (ranching) deu bos resultados. Ex. Lago Querum en Exipto.

NYELVHAL: A Solea nemzetségbe tartozó, tengerfenéken élő halfaj (Pleuronectidae család); A Földközi-tenger, az Északi- és a Balti tenger, illetve az Atlanti-óceán partközeli vizeiben őshonos. A halfaj kutatása és tenyésztése az 1960-as években kezdődött, de a biológiai jellemzők és az árképzés miatt a tenyésztés nem volt gazdaságilag életképes. Ennek ellenére igen sikeresnek bizonyult a nyelvhal betelepítése a sóstavakba, pl. az egyiptomi Querun-tóba.

TUNGE: Marine flatfisk i slekten Solea (familie Pleuronectidae). Demersale fisk som finnes i kystsonene i Middelhavet, Atlanterhavet, Nordsjøen og Østersjøen. Forskning med henblikk på kultivering ble utført i 1960-årene, men oppdrett viste seg å være ulønnsomt pga. biologiske egenskaper og markedspris. Utsetting av tunge i saltsjøer har imidlertid vært suksessfullt, f.eks. i Lake Querun i Egypt.

SOLA (Solea solea): Morska denna ryba z rodzaju Solea (rodzina: Pleuronecitidae); rodzima w strefie brzegowej mórz: Śródziemnego, Północnego i Bałtyckiego oraz w Atlantyku. Badania nad jej hodowlą były prowadzone w latach 60., ale ze względu na właściwości biologiczne i strukturę ceny, chów był ekonomicznie nieuzasadniony. Jednakże wpuszczanie soli do zasolonych jezior (ranching) cieszy się wielkim powodzeniem, np. Jezioro Querun w Egipcie.

Was this helpful?
Kan emici parazitik eklembacaklılar sınıfıdır.


PENTASTOMIDA: Class of bloodsucking parasitic arthropods.

ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΙΔΙΑ: Ομοταξία αιμομυζητικών παρασιτικών αρθροπόδων.

PENTASOMIDE: Classe darthropodes parasites sanguivores hématophages.

PENTASTÓMIDOS: Clase de artrópodos parásitos sanguívoros hematófagos.

PÉPTIDO: Composto formado por dous ou varios aminoácidos conectados por unións pépticas entre o grupo amino (NH2) dun lado e o grupo carboxilo (COOH) doutro.

PENTASTOMIDA: Vérszivó, élősködő ízeltlábúak osztálya.

PENTASTOMIDA: Klasse av blodsugende parasittiske artropoder (leddyr).

WRZĘCHY (rodzaj pasożytniczych robaków): Klasa ssących krew pasożytniczych stawonogów.

Was this helpful?
İlkbahar veya sonbaharda bir veya birkaç planktonik türün hızlı ve ani artışıdır. Bu organizmaların yüksek geçici konsantrasyonları kominite içinde baskın hale geçmesine ve suyun renk değiştirmesine (red -tide) sebep olabilir. Fitoplanktonların blomları toksin salınımıyla bağlantılı olabilir. Örneğin, dinoflagellatların blomları. Gymnodinium.


DINOFLAGELLATE BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΚΜΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLOOM DE DINOFLAGELLES: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FLORACIÓN DE DINOFLAGELADOS: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

AFLORAMENTO DE DINOFLAXELADOS: En bioloxía mariña, xermolo rápido (explosivo) e localizado dunha ou varias especies de plancto, sobre todo en primavera e outono, que provoca temporalmente unha concentración masiva destes organismos que dominan a biocenose; puden provocar augas coloreadas (mareas vermellas). Os afloramentos de fitoplancto (algas) poden estar asociados coa liberación de biotoxins (ex., afloramentos do dinoflaxelado Gymnodinium).

KOVAMOSZAT-VIRÁGZÁS: Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).

DINOFLAGELLAT OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

ZAKWIT BRUZDNIC: Nagły i zlokalizowany wzrost jednego lub większej liczby gatunków planktonowych, często wiosną lub jesienią, powodujący przejściowo dużą koncentrację tych dominujących organizmów w biocenozie; w rezultacie może powodować to zmianę barwy wody (czerwone przypływy). Zakwitom fitoplanktonu może towarzyszyć uwalnianie toksyn (np. zakwity bruzdnicy Gymnodinium).

Was this helpful?
Dinoflegellat genellikle denizlerde bulunan küçük ve iki kamçı içeren mikro alglerdir ve planktonların bir şubesini oluştururlar.


DINOFLAGELLATES: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

DINOFLAGELLÉS: Minuscules protozoaires marins ayant principalement deux flagelles; ils forment un des principaux constituants du plancton.

DINOFLAGELADOS: Minúsculos protozoos marinos que tienen básicamente dos flagelos; forman uno de los principales constituyentes del plancton.

DINOFLAXELADOS: Minúsculas microalgas principalmente mariñas que teñen dous flaxelos; forman un dos principais constituíntes do plancto.

DINOFLAGELLATA: Páncélos ostorosok; kisméretű, sejtjeiken két ostort viselő, elsősorban tengeri algák; a plankton igen jelentős részét alkotják.

DINOFLAGELLATER: Svært små, stortsett marine, mikroalger med to flageller. Er en av de største bestanddelene i plankton.

BRUZDNICE (Dinoflagellata): Drobne, najczęściej morskie mikroglony mające dwie wici; stanowią one jeden z głównych składników planktonu.

Was this helpful?
Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); 2,4,5,T.imalatının oldukça zehirli ve çevresel dirençli bir ürünü.


DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ: Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παραμονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

DIOXINE: Tétrachlorodibenzoparadioxine (TCDD); sous-produit hautement toxique, et très persistant dans lenvironnement, de la fabrication de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproducto altamente tóxico y muy persistente en el ambiente, de la fabricación de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproduto altamente tóxico e moi persistente no ambiente, da fabricación de 2,4,5-T.

DIOXIN: Tetraklór-dibenzo-para-dioxin (TCDD); súlyosan mérgező és a környezetben hosszú ideig megmaradó vegyület; a 2,4,5 T gyártásának terméke.

DIOKSIN: Tetraklordibenzoparadioksin (TCDD), et svært giftig produkt fra produksjon av 2,4,5, T. Holdes lenge i miljøet.

DIOKSYNA: Trichlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD); wysoce toksyczny i utrzymujący się trwale w środowisku produkt wytwarzanego herbicydu 2,4,5-T.

Was this helpful?
Deniz yatağında olanlarda gelişme gözlenebilen midye, istiridye ve tarak gibi türlerin kültürüdür.Ortalama bir büyüme döneminin ardından, sözkonusu kabuklu deniz ürünleri tarak makinasıyla toplanır.Bu yöntemle üretilen damızlıklar daha yavaş gelişir ve daha modern yöntemlerle üretilmiş olanlardan daha fazla alüvyon içerirler.


BOTTOM CULTURE: Type of extensive culture of mussels, oysters, scallops and clams in which ongrowing occurs on the sea bed. After an appropriate growth period, the shellfish are harvested by dredging. Stocks produced in this way grow more slowly and contain higher levels of silt than those produced from more modern techniques.

ΒΥΘΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος εκτατικής καλλιέργειας μυδιών και στρειδιών, κατά τον οποίο η πάχυνση συντελείται στον βυθό της θάλασσας. Μετά την απαιτούμενη χρονική διάρκεια τα μύδια συλλέγονται με δράγα (στρειδολόγο). Τα μύδια που καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουν αργά και περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ιλύος από τα μύδια που προέρχονται από πιο σύγχρονες καλλιέργειες.

CULTURE A PLAT: Forme délevage extensif de moules dans lequel le grossissement a lieu sur le fond de la mer. Suite à une période de grossissement appropriée, les moules sont récoltées par dragage. Les moules cultivées ainsi ont un taux de croissance inférieur, et contiennent davantage de sédiments que les moules cultivées par des techniques plus récentes.

CULTIVO EN EL FONDO: Forma de cultivo extensivo de moluscos en el cual el engorde tiene lugar en el fondo del mar. Después de un periodo de engorde apropiado, los mejillones y mariscos son recogidos dragando. Los mejillones cultivados tienen así una tasa de crecimiento inferior, y contienen más sedimentos que los mejillones cultivados por técnicas recientes.

CULTIVO DE NO FONDO: Forma de cultivo extensivo de mexillóns, ostras, vieiras e ameixas no cal o engorde ten lugar no fondo do mar. Despois dun período de engorde apropiado, los moluscos son recollidos con dragas. Os stocks producidos mexillóns cultivados teñen así unha taxa de crecemento inferior e conteñen máis sedimentos que os moluscos cultivados con técnicas modernas.

ALJZATKULTÚRA: Kékkagylók, osztrigák és fésűkagylók tenyésztésére szolgáló extenzív rendszer, amelynél az állatokat a tengeri aljzaton nevelik. A nevelési időszak végén a kagylókat fenékkotró hálóval gyűjtik be. Az így nevelt állományok lassabban nőnek és több üledéket tartalmaznak, mint a modernebb technikákkal tenyésztett kagylók.

BUNNKULTUR: Utstrakt type oppdrett av blåskjell, østers, kamskjell og muslinger der tilvekstfasen skjer på sjøbunnen. Etter en passende vekstperiode høstes skjellene ved skraping/pløying (østersskrape, skjellplog).

HODOWLA DENNA: Rodzaj ekstensywnej hodowli omułków, ostryg, przegrzebków i małży, których wzrost przebiega na dnie morskim. Po odpowiednim okresie wzrostowym, mięczaki odławiane są dragą. Produkowane w ten sposób mięczaki rosną znacznie wolniej i są bardziej zamulone niż pochodzące z bardziej nowoczesnych hodowli.

Was this helpful?
Balıklarda gözlerin metaserkarya safhadaki göz kurdu (örn; Diplostonum sp.) ile enfestasyonu. Göz lenslerine zarar verir ve genellikle körlük ile sonuçlanır. Hayat döngüsünde ara konakçı olarak salyangozlar ve son konakçı olarak da balıkçıl kuşlar vektör konakçılardır. Bazen özellikle, salyangozlar ile mücadelede kullanılan pestisitler tarafından hayat döngüleri sekteye uğrayabilir.


DIPLOSTOMIASIS: Infestation of the eyes of fish by the metacercaria of the eye fluke (Diplostomum sp.), damaging the lens and eventually resulting in blindness. The parasitic life cycle involves snails (intermediate host) and fish-eating birds (final host) and may be broken by the use of molluscicides.

ΔIΣΤΟΜIΑΣΗ: Μόλυνση των ματιών των ψαριών από τρηματώδη σκώληκα (Diplostomum sp.), που προσβάλλει τον φακό και μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου περιλαμβάνει σαλιγκάρια (ενδιάμεσοι ξενιστές) και ιχθυοφάγα πουλιά (τελικοί ξενιστές). Η καταπολέμηση γίνεται με την βοήθεια χημικών ουσιών που εξολοθρεύουν τα σαλιγκάρια.

DIPLOSTOMIASE: Infestation oculaire chez les poissons par les métacercaires du digène Diplostomum, pouvant aboutir à la cécité. Le cycle vital du parasite comporte des gastéropodes (hôte intermédiaire) et des oiseaux piscivores (hôte final) et peut être rompu par lutilisation de molluscicides.

DIPLOSTOMIASIS: Infestación ocular de peces por la metacercaria de Diplostomum sp. que puede llevar a la ceguera. El ciclo vital del parásito consiste en los gasterópodos (huésped intermediario) y los pájaros piscívoro (huésped final), este ciclo se puede romper utilizando los molusquicidas.

DIPLOSTOMIASE: Infestación ocular de peixes pola metacercaria da catarata verminosa Diplostomum sp. que dana os cristalinos e pode levar á cegueira. O ciclo vital do parasito inclúe gasterópodos (hospedador intermediario) e paxaros piscívoros (hospedador final), este ciclo pódese romper utilizando molusquicidas.

DIPLOSTOMIASIS: Szemférgesség; A halak szemének megfertőződése a Diplostomum nembe tartozó mételyek metacerkária stádiumú lárváival, amely a szemlencsét károsítja és végül vakságot okoz. A parazita első köztigazdái csigák, végleges gazdái pedig halevő madarak. Puhatestűek elleni irtószekkel megelőzhető a fertőzés.

IKTEKATARAKT (IKTESTÆR): Infeksjon av øyet hos fisk med øyeikte (Diplostomum sp.), linsen ødelegges noe som kan føre til blindhet. Den parasittiske livssyklusen omfatter snegler (mellomvert) og fiskespisende fugler (sluttvert), og kan brytes ved bruk av molluskdrepende midler.

DIPLOSTOMULOZA: Zakażenie pasożytami oczu ryb przez metacerkarie przywry ocznej (Diplostomum sp.) uszkadzającej soczewki i ostatecznie powodującej ślepotę. Cykl życiowy pasożyta obejmuje ślimaki (żywiciel pośredni) i ptaki zjadające ryby (żywiciel ostateczny) a może być przerwany zastosowaniem w zbiorniku preparatów mięczakobójczych.

Was this helpful?
Organizmayı zayıflatacak yönde etki edebilen çeşitli kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanların etkilerine mukavemek etmek için bir organizmanın doğal yeteneği.


RESISTANCE: The natural ability of an organism to withstand the effects of various physical, chemical, and biological agents which might otherwise act to debilitate the organism.

ΑΝΤΟΧΗ: Η φυσική ικανότητα ενός οργανισμού να αντέχει τις επιδράσεις διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, χωρίς να εξασθενεί.

RESISTANCE: La capacité naturelle dun organisme de tolérer les effets dagents physiques, chimiques ou biologiques qui pourraient être, en dautres circonstances, débilitant envers cet organisme.

RESISTENCIA: Capacidad natural de un organismo para tolerar efectos de agentes físicos, químicos o biológicos que pueden ser, entre otras circunstancias, los que pueden debilitarle.

RESISTENCIA: Capacidade natural dun organismo para tolerar efectos de axentes físicos, químicos ou biolóxicos que se non poderían debilitar o organismo.

REZISZTENCIA: Egy szervezet természetes képessége arra, hogy ellenáljon azoknak a fizikai, kémiai és biológiai hatásoknak, amelyek egyébként legyengítenék vagy károsítanák.

RESISTENS: Den naturlige egenskapen til en organisme til å motstå effektene av ulike fysiske, kjemiske og biologiske virkemidler, som ville ha svekket organismen.

OPORNOŚĆ (odporność): Naturalna zdolność organizmu stawiania oporu oddziaływaniu różnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mogłyby powodować osłabienie organizmu.

Was this helpful?
Derinin veya epidermisin hemen altında bulunan doku tabakası.


HYPODERMIS: The layers of tissue immediately under the skin or epidermis, i.e. sub-cutaneous.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΔΑ: Τα στρώματα του ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα ή την επιδερμίδα, δηλαδή τα υποδόρια.

HYPODERME: Partie profonde de la peau, sous lépiderme, cest-à-dire sous-cutané.

HIPODERMIS: Parte profunda de la piel, debajo de la epidermis, es decir subcutánea.

HIPODERME: Parte da pel inmediatamente inferior á epiderme, é dicir subcutánea.

HIPODERMISZ: A bőr vagy epidermisz alatt közvetlenül elhelyezkedő szövetrétegek. Úm. bőralja.

HYPODERMIS (UNDERHUD): Hudlaget rett under skinnet eller epidermis.

TKANKA PODSKÓRNA: Tkanka podskórna stanowi warstwę bezpośrednio pod naskórkiem i skórą właściwą.

Was this helpful?
Balıkların derisinde veya balıkların dışında yer alan iskelet, kabukluların dış iskeleti 4 tabakadan oluşur.


EXOSKELETON: Skeleton covering the outside of the body, or situated in the skin. The exoskeleton of crustaceans consists of four layers. These are the outer, uncalcified epicuticle, the calcified exocuticle, the calcified endocuticle and the inner, uncalcified membranous layer.

ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟΣ: Ο εξωσκελετός των καρκινοειδών αποτελείται από τέσσερα στρώματα. Αυτά είναι το εξωτερικό μη αποτιτανωμένο epicuticle, το αποτιτανωμένο exocuticle, το αποτιτανωμένο endocuticle και το εσωτερικό μη αποτιτανωμένο μεμβρανώδες στρώμα.

EXOSQUELETTE: Squelette recouvrant lextérieur du corps, ou situé dans la peau. Lexosquelette des crustacés est composé de quatres couches; lepicuticule non calcifiée, lexocuticule calcifiée, lendocuticule calcifiée, et la membrane interne non calcifiée.

EXOESQUELETO: Esqueleto que cubre el exterior del cuerpo, o situado en la piel. El exoesqueleto de los crustáceos se compone de cuatros capas; la epicutícula no calcificada, exocutícula calcificada, endocutícula calcificada, y la membrana interna no calcificada (epidermis).

EXOESQUELETO: Esqueleto que cobre o exterior do corpo, ou que se atopa na pel. O exoesqueleto dos crustáceos componse de catro capas; a epicutícula non calcificada, a exocutícula calcificada, a endocutícula calcificada, e a membrana interna non calcificada.

EXOSZKELETON: A test külső felszínét borító vagy a bőrben található váz. A rákok külső váza négy rétegből áll. Ezek a külső, mészmentes epikutikula, az elmeszesedett exokutikula és endokutikula, valamint a belső, mészmentes membránréteg.

HUDSKJELETT (YTRE SKJELETT): Skjelett som dekker utsiden av kroppen eller som er i huden. Hudskjelettet hos krepsdyr består av fire lag. Disse er det ytre ikke-forkalkede epikutikula, det forkalkede eksokutikula, det forkalkede endokutikula og det indre ikke-forkalkede hinneaktige laget.

SZKIELET ZEWNĘTRZNY: Szkielet pokrywający ciało z zewnątrz lub umieszczony w skórze. Szkielet zewnętrzny skorupiaków składa się z czterech warstw. Stanowią je: warstwa okrywająca (epicuticula) nienasycona solami Ca i P, oskórek zewnętrzny albo pigmentowy (exocuticula) i oskórek wewnętrzny (endocuticula) nasycone solami Ca i P oraz wewnętrzna warstwa błoniasta nienasycona solami Ca i P.

Was this helpful?
Yumuşakçalarda sert bant veya şerit yapı (çift kabuklular hariç); dorsal yüzeydeki az sayıda diş, besinleri parçalar ve ağız içerisine taşır.


RADULA: Horny band or ribbon in molluscs (other than bivalves); minute teeth on its dorsal surface tear up food and draw it into the mouth.

ΞΥΣΤΡΟ: Κεράτινη ταινία στα (μη δίθυρα) μαλάκια που φέρει στην ραχιαία της επιφάνεια μικροσκοπικά δόντια με τα οποία η τροφή τεμαχίζεται και παρασύρεται στο στόμα.

RADULA: Bande cornée des mollusques (autres que les bivalves); des petites dents sur la face dorsale râpent la nourriture et la conduisent à la bouche.

RÁDULA: Banda córnea de moluscos (excepto bivalvos); pequeños dientes en la parte dorsal que mastican la comida y la conducen a la boca.

RÁDULA: Banda ou tira córnea dos moluscos (agás bivalvos); pequenos dentes na súa parte dorsal despezan a comida e condúcena á boca.

RESZELŐNYELV: A puhatestűek elszarusodott, szalag alakú nyelve (a kagylóknál nem fordul elő); a felső felületén lévő apró fogak felőrlik a táplálékot és a száj felé továbbítják.

RADULA (RASPETUNGE): Hornaktig bånd eller remse hos bløtdyr (mollusker), utenom muslinger. Små tenner på den dorsale (q.v.) overflaten som river i stykker føden og transporterer den inn i munnen.

RADULA : Zrogowaciała płytka lub tarka u mięczaków (innych niż dwuskorupowe); drobne ząbki na górnej jej powierzchni rozrywają pokarm i wciągają go do otworu gębowego.

Was this helpful?
Yüksek konsantrasyonda zırhlı dinoflagellat Dinophysis fortii ve D.acuminata içeren suların mahsülü kabukluların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan ve genellikle 3 gün içinde sonlanan mide-barsak bozuklukları. İlkkez 1976da Japonyada tanımlandı, şimdilerde dünya çapında kabuklu yetiştiricilik alanlarında bulunmaktadır. Özel toksinleri akadoik asit, dinofiysistoksinler ve pekteotoksinlerdir.


DIARRHOETIC SHELLFISH POISONING: DSP: Gastro- intestinal disorder usually lasting up to three days caused by ingestion of shellfish produced in waters containing high concentrations of the armoured dinoflagellates Dinophysis fortii and D.acuminata. First recognised in Japan in 1976, now occurring worldwide in shellfish farming areas. The specific toxins are okadoic acid, dinophysistoxines and pecteotoxins.

ΔΙΑΡΡΟΪΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Γαστρεντερική διαταραχή η οποία προκαλείται μετά από βρώση θαλασσινών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε νερά με υψηλή συγκέντρωση των δυνομαστιγοφόρων Dinophysis fortii και D. acuminata και της σχετικές τοξίνες. Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1976, και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υδατοκαλλιεργειών, σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των τοξινών (ακοδοϊκό οξύ, δυνοφυσιοτοξίνες και πηκτοτοξίνες) που παράγουν.

INTOXICATION DIARRHEIQUE : Maladie gastro-intestinale qui dure jusqu’à trois jours, provoquée par l’ingestion de coquillages élevés dans des eaux contenant des fortes concentrations des dinoflagellés Dinophysis fortii et D. acuminata . Les toxines responsables sont l’acide akodoïke, les dinophysistoxines et les pecteotoxines.

CONTAMINACIÓN DIARREICA DE MARISCO: Desorden gastrointestinal que normalmente dura hasta 3 días causada por laingestión de marisco producido en aguas que contienen altas concentraciones de dinoflagelados Dinophysis fortii y D. Acuminata y toxinas asociadas. Se descubrió inicialmente en Japón en 1976 y existen ahora episodios en todo el mundo en donde se cultiva marisco. Las toxinas específicas son el ácido akodoico, dinofisistoxinas y pectetoxinas.

ENVELENAMENTO POR TOXINA DIARRÉICA: DSP: Desorde gastrointestinal que normalmente dura ata 3 días causada pola inxestión de moluscos producidos en augas que conteñen altas concentracións de dinoflaxelados tóxicos Dinophysis fortii e D. Acuminata. Descubriuse inicialmente en Xapón en 1976 e agora existen episodios en calquera zona do mundo onde se cultiven moluscos. As toxinas específicas son o ácido okadaico, dinofisistoxinas e pectetoxinas.

HASMENÉSES KAGYLÓMÉRGEZÉS: Legfeljebb három napig tartó gyomor-bélrendszeri megbetegedés. Olyan vízben nevelt kagylók fogyasztásának hatására alakul ki, amely magas koncentrációban tartalmazza a Dinophysis fortii és D.acuminata kovamoszatokat. Először Japánban írták le 1976-ban, de ma már világszerte előfordul. A mérgezést okozó anyagok a dinofízistoxinok és a pekteotoxinok.

DIARETISK SKALLDYRFORGIFTNING (DSP): Mage/tarm syke som varer opp til tre dager, grunnet konsum av skalldyr som er produsert i vannmasser med høyt innhold av de armerte dinoflagellatene Dinophysis fortii og D. acuminata . Ble først oppdaget i Japan i 1976, men forekommer nå i områder det drives skalldyroppdrett over hele verden. De spesifikke DSP-giftene er ”akodoic acid”, dinophysistoksiner og pecteotoksiner.

BIEGUNKOWE ZATRUCIE MAŁŻY (DSP) : Zaburzenie żołądkowo-jelitowe małży trwające zwykle trzy dni, a powodowane hodowlą w wodach o wysokich koncentracjach bruzdnicDinophysis fortii i D. acuminata pokrytych pancerzykami. Pierwszy raz rozpoznane w 1976 roku w Japonii, a obecnie występuje w hodowlach małży na całym świecie. Wydzielają toksyny z grupy: chemotoksyny (np. mikrocystyny, noduloryna), neurotoksyny (np. anatotoksyna-a i saxitoksyna), endoksyny lipopolisacharydy (LPS).

Was this helpful?
Silisten iskeletleri (epiteka ve hipoteka) ile karakterize olan, 6000den fazla tür içeren, Bacillariophyceae sınıfını oluşturan tek hücreli alglerdir. Morfolojik olarak çok çeşitlilik gösteren, heryerde bulunabilen fitoplanktonik organizmalardır, okyanuslarda primer prodaktivitenin büyük ölçüde katılımcılarıdır.Onlara ait Pennalesler temel olarak tatlı su bentik türleridir.


DIATOMS: Unicellular algae belonging to the class Bacillariophyceae (Diatomeae) comprising a group of about 6000 species with highly characteristic silica-skeletons (epitheca and hypotheca). Morphologically very diverse, they are ubiquitous phytoplanktonic organisms, contributing substantially to the primary productivity of the oceans. those belonging to the Pennales are mainly freshwater benthic species.

ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών.

DIATOMEES : Algues unicellulaires appartenant à la classe des bacillariophyceae. Groupe comprennent environ 6000 espèces avec des squelettes en silice très caractéristiques (epithèque et hypothèque). Morphologiquement très diverse. Organismes ubiquitaires parmi le plancton et contribuant de façon significative à la productivité primaire des océans. Les membres du groupe Pennales sont pour la plupart dulçaquicoles.

DIATOMEAS: Algas pertenecientes al grupo Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies con un esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfológicamente son muy diversas y tienen reproducción vegetativa mediante divisiones en dos células hermanas. Se encuentran en todo tipo de aguas, en zonas pantanosas y en suelos de todos los climas. Las pertenecientes al Orden Centrales incluyen especies importantes del fitoplancton que contribuyen sustancialmente a la productividad primaria de los océano

DIATOMEAS: Algas unicelulares pertencentes á Clase Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies cun esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfoloxicamente son moi diversas, son organismos palnctónicos ubiquistas, contribuíndo substancialmente á productivida primaria dos océanos. Aquelas que pertencen a Orde Pennales son maioritariamente especies bentónicas de auga doce. Teñen reprodución vexetativa mediante divisións en dúas células irmás (mitose). Atópanse en todo tipo de augas, en zon

KOVAMOSZATOK: A Bacillariophyceae (Diatomeae) osztályba tartozó egysejtű algák. Kb. 6000 fajuk van. Legfontosabb jellegzetességük a szilikátokból álló külső váz (epitheca és hypotheca). Alakjuk rendkívül változatos. Mindenhol előforduló planktonikus szervezetek, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az óceánok elsődéeges produkciójához. A Pennales rendbe tartozók általában édesvízi, aljzaton élő (bentikus) fajok.

DIATOMÉER: Kiselalger, klasse Bacillariophyceae (Diatomeae). Består av ca. 6000 arter med svært karakteristiske silisiumskjelett (epitek og hypotek). Svært mangfoldig gruppe morfologisk, har vegetativ formering gjennom celledeling som resulterer i to datterceller. Artene finnes i alle vanntyper, i myrer så vel som i jordsmonn i alle klimatyper. Artene i ordenen Centrales inkluderer viktige fytoplankton som bidrar vesentlig i havets primærproduksjon. Medlemmene i Pennales er for det meste bentiske ferskvann

OKRZEMKI: Jednokomórkowe glony należące do klasy Bacillariophyceae (Diatomeae) obejmującej grupę około 6000 gatunków z bardzo charakterystycznymi szkieletami krzemionkowymi (wieczka i denka). Morfologicznie bardzo zróżnicowane; są wszechobecnymi organizmami fitoplanktonowymi, przyczyniając się znacząco do wielkości produkcji pierwotnej oceanów. Należące do Pennales są głównie dennymi gatunkami słodkowodnymi.

Was this helpful?
RNA kopyalanması için bir kalıp olarak görev almayan çift sarmal yapılı DNA dizisi.


STRAND, NON-CODING: That strand of the DNA double helix that does not serve as a template for RNA transcription.

ΑΛΥΣIΔΑ ΜΗ ΚΩΔIΚΟΠΟIΟΥΣΑ: Η αλυσίδα του δίκλωνου DNA που δεν χρησιμοποιείται ως μήτρα γιά την μεταγραφή του RNA.

BRIN NON-CODON: Brin dADN ne servant pas de matrice pour la transcription de lARN.

HEBRA NO-CODIFICADA: Hebra de ADN que no sirve de matriz para la trascripción de la ARN.

FEBRA NON-CODIFICADA: Febra de ADN que non serve de matriz para a trascripción da ARN.

NEM-KÓDOLÓ SZÁL: A DNS kettős spiráljának az a szála, amelyik nem szolgál templátként az RNS-szintézis számára.

KJEDE, IKKE-KODENDE: Den kjeden (av de to kjedene) i DNA som ikke er templat ved RNA transkripsjon.

ŁAŃCUCH NIEKODOWANY: Podwójny spiralny łańcuch DNA nie służący jako matryca do transkrypcji RNA.

Was this helpful?
Deoksiribonükleik asit; bir hücrenin başlıca materyali; deoksiribonükleotidin bir polimeri. Tipik olarak polinükleotid zincirler ikili sarmal formunda meydana gelir. Nükleotid çiftlerinin zincirlerdeki sekansı genetik kodun temelidir. DNA molekülleri bilinen en geniş biyolojik olarak aktif moleküllerdir.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell; a polymer of the deoxyribonucleotides. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβουνουκλεϊκό οξύ; το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου; ένα πολυμερές δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Τυπικά οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπάρχουν με τη μορφή της διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων στις αλυσίδες είναι η βάση του γενετικού κώδικα. Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά ενεργά βιολογικά μόρια.

ADN: Acide désoxyribonucléique; matériel génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyribonucléotide , Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sont appariées en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; es el principal material genético de una célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma general, la cadena de polinucleótidos aparece en forma de doble hélice. La secuencia de nucleótidos apareados en la cadena es la base del código genético. Las moléculas de ADN son las mayores moléculas biológicamente activas conocidas.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; é o principal material xenético dunha célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma xeral, a cadea de polinucleótidos aparece en forma de dobre hélice. A secuencia de nucleótidos apareados na cadea é a base do código xenético. As moléculas de ADN son as maiores moléculas bioloxicamente activas coñecidas.

DNS: Dezoxiribonucleinsav; a sejt fő genetikai információhordozó anyaga; dezoxiribonukleotidok polimerje. A polinukleotid láncok általában kettős spirál formájában fordulnak elő. A nukleotidpárok sorrendje a láncban a genetikai kód alapja. A DNS-molekula a legnagyobb ismert biológiailag aktív molekula.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden (q.v.). DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

DNA: Kwas dezoksyrybonukleinowy; podstawowy materiał genetyczny komórki; polimer dezoksyrybonukleotydów. Łańcuchy polinukleotydów występują zazwyczaj w postaci podwójnej helisy. Sekwencja par nukleotydów w łańcuchach jest podstawą kodu genetycznego. Cząsteczki DNA są największymi znanymi biologicznie aktywnymi cząsteczkami.

Was this helpful?
Bilinen bütün elementler muhtemelen okyanusta çözünmüştür. Bu nedenle doğal deniz suları bilinen herhangi bir biyolojik fonksiyona hizmet vermeyenlere ek olarak denizel organizmalar için gerekli olduğu bilinen elementleri içerir. Bu elementler konsantrasyonlarına göre iki gruba ayrılabilir: (a) esas ve (b) iz.


SEAWATER, NATURAL: All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣIΚΟ: Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

EAU DE MER, NATURELLE: Tous les éléments connus existent probablement en solution dans la mer. Ainsi, leau de mer naturelle contient des éléments connus comme étant essentiels aux organismes marins et beaucoup dautres qui nont pas de fonction biologique connue. Ces éléments peuvent être classés en deux groupes, suivant leurs concentrations: (a) majeurs et (b) traces.

AGUA MARINA NATURAL: Todos los elementos conocidos existen en solución en el mar. Así, el agua marina natural contiene elementos conocidos como esenciales para los organismos marinos y muchos otros que no tienen funciones biológicas conocidas. Estos elementos pueden ser clasificados en dos grupos, según sus concentraciones: (a) mayores y (b) trazas.

AUGA MARIÑA NATURAL: Todos os elementos coñecidos existen en solución no mar. Así, a auga mariña natural contén elementos coñecidos como esenciais para os organismos mariños e moitos outros que non teñen funcións biolóxicas coñecidas. Estes elementos poden ser clasificados en dous grupos, segundo as súas concentracións: (a) maiores e (b) trazas.

TENGERVÍZ, TERMÉSZETES: Valószínűleg az öszzes ismert elem megtalálható a tengervízben feloldva. Emiatt a természetes tengervíz tartalmazza az összes elemet, amely a tengeri szervezetek számára szükséges, és sok olyat, amelynek nincs ismert biológiai szerepe. A szükséges koncentrációtól függően ezek az elemek két csoportba oszthatók: (a) főelemek és (b) nyomelemek.

SJOVANN, NATURLIG: Vann fra havet. Alle kjente elementer er trolig løst i havet. Mange av elementene er essensielle for marine organismer, mens andre ikke har noen kjent biologisk funksjon. Elementene klassifiseres i to grupper etter konsentrasjon: (a) Hoved- og (a) sporelementer.

NATURALNA WODA MORSKA: W wodach oceanów są prawdopodobnie rozpuszczone wszystkie znane pierwiastki. Stąd naturalna woda morska zawiera wszystkie pierwiastki, które są niezbędne dla organizmów morskich, w porównaniu do innych, których funkcje biologicznie są niewiadome. Według koncentracji pierwiastki te mogą być zaklasyfikowane do dwóch grup: (a) głównych i (b) śladowych.

Was this helpful?
Doğuştan veri var olan, genellikle embriyonik olarak kromozomlardaki anmormalliklerden meydana gelen durumlar için kullanılır.


CONGENITAL: Present at time of birth; geneogenous; used of a condition that has resulted from an embryonic aberration.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΣ: Παρούσα την στιγμή της γέννησης, κληρονομική. Ο όρος χρησιμοποιείται για καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα εμβρυολογικής ανωμαλίας.

CONGENITAL, E: Qui est présent à la naissance; généogène; un état résultant dune anomalie embryonnaire (malformation congénitale).

CONGÉNITO/A: Que es presente al nacer; geneogen; estado que deriva de una anomalía embrionaria (malformación congénita).

CONXÉNITO/A: Que está presente no nacemento; neoxénico; estado que deriva dunha anomalía embrionaria (malformación conxénita).

KONGENITÁLIS: Születéskor jelen levő; olyan állapot leírására használják, amely valamilyen embrionális rendellenesség eredménye.

MEDFØDT (KONGENITAL): Tilstede ved fødsel, genetisk bestemt. Brukt om en tilstand som er et resultat av en embryonisk feil.

WRODZONY: Obecny w czasie urodzenia; wrodzony; termin dotyczący stanu będącego rezultatem zaburzenia rozwoju zarodkowego.

Was this helpful?
Ortak bir fonksiyonu yerine getirmek için oluşturulmuş benzer özellikteki bir grup hücre. Dokular organları ve canlı organizmaların diğer yapılarını oluştururlar. Bir doku örneği ilave çalışmalar için ortaya çıkarılmış dokunun temsili küçük bir parçasıdır.


TISSUE: A group of similarly specialized cells that perform a common function, tissues make up the organs and other structures of living organisms. A tissue sample is a small representative piece of tissue which is removed for further study.

ΙΣΤΟΣ: Ομάδα κυττάρων με παρεμφερή εξειδίκευση τα οποία επιτελούν μία κοινή λειτουργία. Οι ιστοί αποτελούν τα όργανα και άλλες διαπλάσεις του σώματος των ζωντανών οργανισμών. Δείγμα ιστού είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό τμήμα ιστού που αφαιρείται για περαιτέρω μελέτη.

TISSU: Ensemble de cellules dont la spécialisation et les fonctions sont communes. Les tissus sont les composants des organes et des autres structures des organismes vivants. Un échantillon tissulaire (biopsie) est un prélèvement représentatif dun tissu servant à des études approfondies.

TEJIDO: Conjunto de células cuya especialización y funciones son conocidas. Los tejidos son los componentes de los órganos y de otras estructuras de los organismos vivos. Una muestra de tejido (biopsia) es representativa de todo el tejido y sirve para estudios funcionales y morfológicos.

TECIDO: Conxunto de células similares especializadas que realizan unha función ordinaria, os tecidos forman os órganos e outras estruturas dos organismos vivos. Unha mostra de tecido (biopsia) é unha parte de tecido que foi extraida para máis estudios.

SZÖVET: Hasonlóan módosult sejtek csoportja, amelyek hasonló funkciót látnak el. A szövetek építik fel a szerveket és az élő szervezetek egyéb alkotórészeit. A szövetminta egy kisméretű szövetdarab, amelyet későbbi vizsgálatok céljára eltávolítanak a testből.

VEV: Gruppe med liknende spesialiserte celler med samme funksjon. Utgjor organene og andre strukturer i levende organismer. En vevsprove er en liten prove fra et vev som fjernes for videre undersokelser.

TKANKA: Grupa komórek podobnie wyspecjalizowanych, które spełniają wspólną funkcję; tkanki wchodzą w skład narządów i innych struktur żywych organizmów. Próbka tkanki jest małym wycinkiem reprezentującym tkankę, a pobieranym do dalszych badań.

Was this helpful?
Doku örneklerini üzerinde uygulanan bütün laboratuar testleri için kullanılan genel bir terim.


TISSUE ANALYSIS: A generalized term used to include all laboratory tests that are performed on tissue samples.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που εκτελούνται σε δείγματα ιστών.

ANALYSE DE TISSU: Terme non spécifique décrivant tous les essais de laboratoire appliqués aux échantillons de tissu.

ANÁLISIS DE TEJIDO: Término no específico que incluye todas las pruebas del laboratorio realizadas en muestras de tejido.

ANÁLISE DE TECIDO: Termo non específico que inclúe todas as probas do laboratorio realizadas en mostras de tecido.

SZÖVETELEMZÉS: Szövetmintákon elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat jelentő gyűjtőfogalom.

VEVSANALYSE: Inkluderer alle laboratoriums undersøkelser som utføres på vevsprøver.

ANALIZA TKANKI: Uogólniony termin używany w celu objęcia wszystkich testów laboratoryjnych, które są wykonywane na próbkach tkanek.

Was this helpful?
Doldurulmuş kolonlar genellikle gelişmiş gaz-sıvı temasında ve biofiltrelerde kullanılır. Yaygın olarak vakum operasyonlarında kullanılırlar. Genellikle kolonlar rasgele seçilen dolum malzemeleri ile doldurulurlar fakat çoğu zaman dolum malzemesi dikkatlice yerleştirilir. Doldurulmuş kolonlar karakteristik olarak gaz-sıvı temasının fazlarında ters akımlı ve biyofiltrelerde yukarı veya aşağı akışlı olarak çalışır. Tipik bir doldurulmuş kolon dolum malzemesine destek olan bir kaplamayı içeren sili


PACKED COLUMNS: Packed columns are often employed for improved gas-fluid contact and in biofilters. They are used extensively for absorption operations. Usually the columns are filled with randomly oriented packing material, but in many cases the packing may be carefully positioned. The packed column is characteristically operated with counterflow of the phases in gas-fluid contacting and in upflow or downflow mode in biofilters. A typical packed column consists of a cylindrical shell containing a support plate

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ: (Πληρωμένες) στήλες. Οι ( ) βελτιώνουν την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση και χρησιμοποιούνται συχνά στους βιοηθμούς για την απορρόφηση ορισμένων ουσιών. Συνήθως για την πλήρωση των στηλών χρησιμοποιείται υλικό με τυχαίο προσανατολισμό του πλέγματο, αλλά πολλές φορές η πλήρωση πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε το πλέγμα του υλικού να έχει σαφή προσανατολισμό. Για την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση, οι φάσεις διοχετεύονται στην στήλη με αντίστροφη ροή, ενώ όταν η στήλη χρ

COLONNES DE DEGAZAGE: Les colonnes de dégazage sont souvent employées dans les filtres biologiques ou afin daméliorer le contact gaz-liquide. Elles sont couramment employées dans des opérations dabsorption. Habituellement, les colonnes sont remplies avec une matrice orientée de façon aléatoire, mais dans beaucoup de cas la matrice est positionnée avec précision. La colonne de dégazage est caractéristiquement utilisée comme un contre courant des deux phases par le contact gaz-liquide et à flux montant ou descendant da

COLUMNAS CONDENSADAS: Las columnas condensadas son a menudo utilizadas en los filtros biológicos con el fin de mejorar el contacto gas-líquido. Se usan extensivamente en las operaciones de absorción. Normalmente, las columnas están llenas de una matriz orientada de una manera aleatoria, pero en muchos casos la matriz se pone con precisión. La columna condensada es característicamente utilizada como contra-corriente de las dos fases por el contacto gas-líquido y el flujo ascendente o descendente dentro de los filtros

COLUMNAS RECHEAS: As columnas recheas son a miúdo utilizadas para mellorar o contacto gas-líquido e nos filtros biolóxicos. Úsanse comunmente nas operacións de absorción. Normalmente, as columnas están cheas con material de recheo orientado dun xeito aleatorio, pero en moitos casos o material colócase con precisión. O modo de operación da columna rechea caracterízase polo uso dunha contracorrente de dúas fases en reactores de contacto gas-fluído e por fluxo ascendente ou descendente en filtros biolóxicos. Unha co

KITÖLTÖTT OSZLOP: A kitöltött oszlopokat gyakran alkalmazzák a gáz-folyadék határfelületek növelésére, illetve bioszűrőkben. Elterjedten használják őket abszorbciós célokra. Az oszlopokat általában véletlenszerűen elhelyezkedő kitöltőanyaggal töltik meg, sok esetben viszont gondosan megtervezik a töltés helyzetét. A kitöltött oszlop működése az érintkező gázok és folyadékok ellentétes irányú áramlásán alapul, és a bioszűrőkben felfelé és lefelé folyó módban lehet használni. Egy tipikus kitöltött oszlop áll egy he

FYLTE KOLONNER: Fylte kolonner benyttes for å øke kontakten mellom gass og væske (lufting av vann) og i biofiltre. De brukes i stor utstrekning ved absorpsjonsoperasjoner. Vanligvis er kolonnene fylt med tilfeldig orientert kolonnemateriale, men materialet kan og være nøye plassert i enkelte tilfeller. Drives ved hjelp av motstrøm mellom gass og væske ved gass-væskekontakt, og oppstrøms- eller nedstrømsmetoder i biofiltre. En typisk fylt kolonne består av et sylindrisk skall med støtteplater for kolonnematerial

KOLUMNY Z WYPEŁNIENIEM: Kolumny z wypełnieniem są często używane dla poprawienia kontaktu gaz-ciecz oraz w biofiltrach. Są one szeroko stosowane do procesów absorpcyjnych. Kolumny są zazwyczaj wypełnione losowo zorientowanym materiałem wypełniającym, ale w wielu przypadkach wypełnienie może być starannie ułożone. Cechą charakterystyczną kolumny z wypełnieniem jest sterowanie przepływem przeciwprądowym stykających się faz gaz-ciecz i w biofiltrach o odpływie górnym i dolnym. Typowa kolumna z wypełnieniem składa się z cy

Was this helpful?
Toplam kan miktarı ile kanın hücresel elementleri arasındaki volumeterik ilişki.


PACKED CELL VOLUME: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ (PACKED CELL VOLUME): Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

VALEUR DHEMATOCRIT: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hemacrito: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hematocrito: Relación volumétrica entre o volume ocupado polos elementos celulares do sangue e o volume total de sangue; volume de sedimentación das células sanguíneas.

TÖMÖRÍTETT SEJTTÉRFOGAT: A vér sejtes elemeinek térfogati aránya a teljes vértérfogathoz képest.

BLODPROSENT: Hematokrit: volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.

OBJĘTOŚĆ KRWINEK W HEMATOKRYCIE: Objętościowy stosunek składników komórkowych krwi do ogólnej objętości krwi.

Was this helpful?
Myxosoma cerebralis adı verilen protozoanların neden olduğu alablıklardaki hastalıktır. Balık daresel hareketlerle dikey eksen etrafında döner bu olaya kuyruk avcılığı denir. Myxosoma kafa yapısında yıkıcı etki gösterir ve özellikle alabalık yavruları için risklidir ancak enfeksiyon kafa kemiklerinin gelişimi ile düşüş gösterir.


WHIRLING DISEASE: (1) A disease of trout caused by the sporozoan protozoan Myxosoma cerebralis manifested in circular movements of fish around their vertical axis (so- called "tail hunting"). Myxosoma penetretes destructively into the cephalic structures. Trout fingerlings are particularly at risk. Infectivity decreases with increasing ossification of the headbones.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΡΟΒIΛIΣΜΟΥ(1): Ασθένεια της πέστροφας που οφείλεται στο σπορόζωο πρωτόζωο Myxosoma cerebralis. Εκδηλώνεται με κυκλικές κινήσεις του ψαριού γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (καλούμενες "κυνήγι της ουράς"). Το Myxosoma διεισδύει στα οστά και τους χόνδρους της κεφαλής τους οποίους καταστρέφει. Iδιαίτερα κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα της πέστροφας (λιανώματα) ενώ η μολυσματικότητα μειώνεται με την αυξανόμενη οστεοποίηση των οστών της κεφαλής.

MALADIE DU TOURNIS(1): (1) Une maladie des truites, causée par le sporozoaire Myxosoma cerebralis qui provoque des mouvements circulaires chez les poissons autour de laxe vertical (appelé aussi "se mordre la queue"). Myxosoma pénètre de façon destructive dans lossature crânienne ou les cartilages. Les truitelles sont particulièrement sensibles; la sensibilité à linfection diminue avec lévolution de lossification crânienne. (2) Perte de contrôle nerveux chez le calmar qui se met à tourner sur lui-même. Peut être provoq

PEZ QUE SE MUERDE LA COLA: Enfermedad de truchas, causada por esporozoarios Myxosoma cerebralis que provoca movimientos circulares de los peces alrededor de un eje vertical (llamada también “morder la cola”). El Myxosoma penetra de manera destructiva en el esqueleto craneal o en el cartílago. Las truchas jóvenes son particularmente sensibles; esta sensibilidad disminuye con la evolución de la osificación craneal.

ENFERMIDADE DO TORNEO: Enfermidade de troitas, causada polo protozoo esporozoario Myxosoma cerebralis que provoca movementos circulares dos peixes arredor do seu eixe vertical (chamada "tamén morder a cola"). O Myxosoma penetra de xeito destrutivo no esqueleto cranial ou na cartilaxe. As troitas novas son particularmente sensibles; esta sensibilidade diminúe coa evolución da osificación cranial.

ÖRVÉNYBETEGSÉG: Pisztrángok betegsége, amelyet a Myxosoma cerebralis nevű spórázó egysejtű okoz, és amelynek hatására a halak függőleges tengelyük körül körben mozognak ("a farkukat kergetik"). A Myxosoma az agy szöveteit pusztítja, és főleg az ivadékokat veszélyezteti. A koponya elcsontosodásával párhuzamosan csökken a fertőzés veszélye.

DREIESYKE: Sykdom forårsaket av Myxosoma cerebralis , en parasitt i gruppen myxosporidier som angriper laksefisk både i naturen og i oppdrettsanlegg. Dreiesyke forekommer hos juveniler (yngel) og fører til skjelettdeformiteter og nevrologiske skader. Etter hvert oppstår det karakteristiske dreiebevegelser; det ser ut som om fisken jager sin egen hale. Matinntak blir vanskelig og fisken blir mer utsatt for predasjon.

KOŁOWACIZNA PSTRĄGÓW: Choroba pstrągów powodowana przez pierwotniaka sporowcowego Myxosoma cerebralis, objawiająca się ruchem kołowym ryb dookoła osi pionowej (tzw. "kołowacizna”). Myksosama przenikają do wnętrza głowy powodując deformacje kości czaszki i kręgosłupa. Narybek pstrągów jest narażony w szczególności. Zakażalność zmniejsza się wraz ze wzrostem procesu kostnienia kości czaszki.

Was this helpful?
Bir bireyin bir öğünde tüketebileceği maksimum besin miktarıdır ve genellikle vücut ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir.


SATIATION RATION: Maximum amount of food an individual will consume in a single meal, usually expressed as a percentage body weight.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ: Η μέγιστη ποσότητα τροφής που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο ανά γεύμα συνήθως εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του σωματικού βάρους.

RATION DE SATIÉTÉ: Quantité maximale daliments consommés par un individu; habituellement exprimée en pourcentage du poids corporel par jour.

RACIÓN DE MANTENIMIENTO: En energética, nivel de consumo que permite mantener todas las funciones fisiológicas, pero que no permite un aumento de la biomasa.

PORCIÓN A SACIEDADE: Cantidade máxima de comida que consume un animal nunha soa toma, normalmente expresada como porcentaxe do peso corporal.

TELÍTÉSI ADAG: Egy egyed által egy alkalommal elfogyasztott maximális táplálékmennyiség, amelyet általában a testtömeg százalékában fejeznek ki.

MAKSIMALT FÔROPPTAK: Den maksimale mengden fôr et individ kan konsumere i løpet av en enkelt fôring, vanligvis uttrykt som prosent av kroppsvekt.

PROCENT NASYCENIA: Maksymalna ilość pokarmu, która może być skonsumowana przez osobnika w pojedynczym posiłku, wyrażana zwykle w procentach masy ciała.

Was this helpful?
Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağı olmayan düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi.


SATURATED FATTY ACID: Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with no double bond.

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα τα οποία περιέχουν μια καροξυλομάδα (COOH) και μια γραμμική ανθρακική ( C) αλυσίδα χωρίς διπλούς δεσμούς.

ACIDE GRAS SATURE: Acide gras sans aucune double liaison .

ÁCIDO GRASO SATURADO: Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha, sin ramificaciones y sin doble enlace.

ÁCIDO GRAXO SATURADO: Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita, sen ramificacións e sen dobre enlace.

TELÍTETT ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben nincs kettős kötés.

METTEDE FETTSYRER: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede uten dobbeltbindinger.

NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY: Kwas tłuszczowy zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) bez podwójnych wiązań.

Was this helpful?
Bir organizmaya veya sisteme uygulanan maddenin miktarı. Bu terim tek seferde çeşitli düzeylerde uygulanan toplam madde miktarını tarif etmek için kullanılır; ilgili organizmanın veya sistemin birim ağırlık ya da hacmine uygulanan özel miktar, veya belirli bir zaman peryodunda uygulanan miktar. Bu terimin kullanılmasında çok dikkatli olunmalıdır.


DOSE: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

DOSE: Quantité déterminée dun médicament pris ou administré en totalité ou pendant une période de temps donnée. En Grande Bretagne = la régulation ou graduation des doses, et jamais la quantité dune seule prise (dosage). De grandes précautions doivent etre prises dans lutilisation de ce terme.

DOSIS: La cantidad de una sustancia administrada a un organismo o sistema. Este término se usa para describir la cantidad total administrada en un momento dado; la cantidad específica administrada por unidad de peso o de volumen del organismo o del sistema involucrados; o la cantidad administrada durante un período dado. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en el uso de este término.

DOSE: Cantidade dunha substancia administrada a calquera organismo ou sistema. Este termo úsase de forma xeral para describir a cantidade total administrada nun momento dado; a cantidade específica administrada por unidade de peso ou de volume de organismo ou de sistema referidos; ou a cantidade administrada durante un período determinado de tempo. Polo tanto, deberase ter moito coidado no uso deste termo.

DÓZIS: Egy szervezetbe vagy rendszerbe beadott anyag mennyisége. Ezt a fogalmat többféle értelemben használják. Jelentheti az egy adott időpontban beadott teljes mennyiséget; a szervezet egységnyi tömegére vagy a rendszer egységnyi térfogatára alkalmazott mennyiséget; vagy az egy adott időtartamon keresztül alkalmazott mennyiséget. A fogalmat tehát nagyon körültekintően kell használni.

DOSE: Mengden av en substans som blir gitt til en organisme eller et system. Betegnelsen brukes på forskjellige måter for å beskrive samlete mengden som blir tilsatt på et tidspunkt; den spesifikke mengde tilsatt per vekt- eller volumenhet av organismen eller systemet det angår; eller mengden tilsatt over en gitt tidsperiode. Det skal derfor brukes stor forsiktighet ved bruk av denne betegnelsen.

DAWKA: Ilość substancji zadawanej organizmowi lub wprowadzanej do układu. Termin ten jest różnie stosowany przy opisywaniu zadawanej ogólnej ilości substancji w jednostce czasu; zadawana określona ilość na jednostkę masy lub objętości organizmu lub określonego układu; bądź podawana ilość w danym czasie. Stąd należy wykazywać dużą ostrożność w stosowaniu tego terminu.

Was this helpful?
Organizma tarafından maddeye ulaşan dozun haricinde yoğunlaşma-tepki kıvrımı ile benzer olup, veri tertibinde yoğunlaşmanın yerini alır.


DOSE-RESPONSE CURVE: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

COURBE EFFET-DOSE: Similaire à une courbe effet-concentration, à lexception que la concentration ambiante est remplacée par la dose dune substance actuellement reçue par lorganisme.

CURVA EFECTO-DOSIS: Similar a una curva efecto-concentración, a la excepción que la concentración ambiente es reemplazada por la dosis de una sustancia actualmente recibida por el organismo.

CURVA EFECTO-DOSE: Equivalente á curva concentración-resposta salvo en que a dose (cantidade) da substancia recibida polo organismo é coñecida e se sitúa en lugar da concentración no eixe de datos.

DÓZISHATÁSGÖRBE: A koncentráció-hatásgörbéhez hasonló, azzal az eltérésel, hogy a koncentráció helyett a dózist (a beadott mennyiséget) ismerjük és ábrázoljuk.

DOSE-RESPONS KURVE: Lik konsentrasjon-respons kurve bortsett fra at dosen (mengden) av substansen mottatt av organismen er kjent og gis som konsentrasjon ved plotting av data.

KRZYWA REAKCJI NA DAWKĘ: Podobnie, jak w przypadku krzywej reakcji na koncentrację, z wyjątkiem, że dawka (ilość) substancji otrzymana przez organizm jest znana i przy nanoszeniu danych na wykres zajmuje miejsce koncentracji.

Was this helpful?
Sulu akıntının hücresel dokuda veya vücudun herhangi bir boşluğundaki bir birikimdir. Genellikle abdominal boşlukta kullanılır. Ödemle karıştırılmamalı.


DROPSY: An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.

ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ: Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).

HYDROPISIE: Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.

HIDROPESÍA: Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.

HIDROPISÍA: Acumulación de líquido seroso no tecido celular de calquera cavidade do corpo. Xeralmente aparece na cavidade abdominal. Non confundir con edema.

VÍZKÓROSSÁG: Savós folyadék felhalmozódása a szövetekben vagy valamelyik testüregben, általában a hasüregben. Nem öszzetévesztendő az ödémával.

VATERSOTT: Opphopning av seros væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Ma ikke forveksles med odem.

PUCHLINA : Nagromadzenie się surowiczego płynu w tkance komórkowej lub w jakiejś jamie ciała. Zwykle stosowana w odniesieniu do jamy brzusznej. Nie powinno się mylić tego z obrzękiem.

Was this helpful?
Ağda düğüm olmayan naylon ağının modern tip ve dizaynı, sonuç olarak ölçü kaybı problemi ve balıklardaki stres azalır.


KNOTLESS NETS: Modern type and design of nylon net in which there are no knots in the mesh and as a result the problems of scale loss and stress in fish are reduced.

ΑΚΟΜΠΑ ΔIΧΤΥΑ: Σύγχρονος τύπος πλαστικών διχτυών στον οποίο δεν υπάρχουν κόμποι με αποτέλεσμα να μειώνεται το ξελέπισμα και η καταπόνηση των ψαριών.

FILETS SANS NOEUDS: Technologie moderne de filet en nylon dans laquelle il ny a aucun noeud dans les mailles, diminuant ainsi les problèmes de stress sur les prises.

REDES SIN NUDOS: Tecnología moderna de red de nylon en la cual no existe nigua nodo en les malles, disminuyendo así los problemas de estrés sobre las capturas.

REDES SEN NÓS: Tecnoloxía moderna e deseño de rede de nailon na cal non existe nigún nó nas mallas, diminuíndo así os problemas perdas de escamas e de estrés.

CSOMÓ NÉLKÜLI HÁLÓ: Nejlonból készült korszerű halászháló, amelyben a szálak csomók nélkül kapcsolódnak egymáshoz, emiatt csökken a pikkelyveszteség és a halakat érő stresszhatás.

KNUTELØS NOT: Moderne nylonnot uten knuter i maskene. Dette gir mindre skader (f.eks. skjelltap) på fisk.

SIECI BEZWĘZŁOWE: Nowoczesny typ konstrukcji sieci nylonowej niemającej węzłów w oczkach, ale na skutek problemów z ubytkami łusek i stresem u ryb są ograniczane w użyciu.

Was this helpful?
Dinoflagellatların (tek hücreli) bir genusu; midye gastropod larvalarının ve spatlarının veya Artemia salina gibi tuzlu su karideslerinin beslenmesinde gıda kaynağı olarak kuluçkahanelerde kullanılır. Daha sonraki doönemlerde ise balık larvalarının beslenmesinde kullanılır


DUNALIELLA: A genus of dinoflagellate (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for fiilter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp ( Artemia salina). The latter are fed to fish larvae.

DUNALIELLA: Γένος δινομαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη) που καλλιεργείται σε στατικές (batch) καλλιέργειες ως τροφή για τους διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως οι προνύμφες των μαλακίων ή η Artemia salina. Οι τελευταίοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις προνύμφες των ψαριών.

DUNALIELLA: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire), élevé en fournée dans les écloseries comme source dalimentation pour les organismes filtreurs, tels les larves et les naissains de mollusques bivalves ou les Artemies. Ces dernières sont consommées par les larves de poissons.

DUNALIELLA: Género de dinoflagelados (alga unicelular), cultivada en criadores como fuente de alimentación para los organismos filtradores, tales como larvas de moluscos bivalvos o artemias. Estas últimas sirven para alimentar las larvas de peces.

DUNALIELLA: Xénero de dinoflaxelados (alga unicelular), cultivada en criadeiros como fonte de alimentación para os organismos filtradores, tales como larvas e semente de moluscos bivalvos ou artemias ( Artemia salina). Estas últimas serven para alimentar as larvas de peixes.

DUNALIELLA: A páncélos ostorosok (egysejtű algák) egyik nemzetsége. A halkeltetőkben batch-kultúrában tenyésztik, mivel fontos táplálékforrást jelent a szűrve táplálkozó álatok, például a kagylólárvák, fiatal osztrigák és sórákok (Artemia salina) számára. Az utóbbi fajt halivadékok táplálékaként használják.

DUNALIELLA: Slekt av dinoflagelater (encellete alger), dyrket i lukkete kulturer ved klekkerier som fôr for filterspisende organismer, slik som toskjellete bløtdyr (mollusker) larver og østersyngel, eller saltkreps (Artemia salina). Sistnevnte brukes som fôr til fiskelarver.

DUNALIELLA: Rodzaj z bruzdnic (glon jednokomórkowy) hodowany w wylęgarniach w zbiornikach foliowych jako pokarm dla organizmów filtrujących, takich jak larwy mięczaków dwuskorupowych i ostryg, lub solowca (Artemia salina). Te ostatnie służą za pokarm larwom ryb.

Was this helpful?
Kapalı devre sistemlerinde, kültür sistemi ve biyofilitre arasında yer alan bir dizi çember sistemidir. Dışkı ve diğer atık materyallerin temizlenmesinde rol alır.


SETTLING CHAMBER: One of a series of chambers included in the recirculating water systems located between the biofilter and the culture units. These facilitate the sedimentation of faeces and other particulate matter.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘIΖΗΣΗΣ: Ενας από την σειρά των θαλάμων στα ανακυκλούμενα συστήματα νερού, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του βιολογικού φίλτρου και του χώρου καλλιέργειας. Διευκολύνει την καθίζηση των περιττωμάτων και άλλων σωματιδιακών υλικών.

CHAMBRE DE SEDIMENTATION: Une dune série de chambres placéès entre le filtre biologique et les bassins de culture. Ces chambres facilitent la sédimentation de fécès et dautres particules en suspension dans leau.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Una de una serie de cámaras situadas entre el filtro biológico y las balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan la sedimentación de los excrementos y de otras partículas en suspensión en el agua.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Unha dunha serie de cámaras dos sistemas de recirculación de auga situada entre o filtro biolóxico e as balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan a sedimentación dos excrementos e doutras partículas en suspensión na auga.

ÜLEPÍTŐKAMRA: A recirkulációs rendszerekben a bioszűrő és a nevelőegységek között elhelyezett kamrasor egyik eleme. Ezek a kamrák gyorsítják az ürülék és más szemcsés anyagok leülepedését.

SEDIMENTASJONSBASSENG: Basseng i resirkuleringssystem for sedimentering av feces og annet partikulært materiale (partikkelfjerning). Er ofte plassert mellom biofilter og oppdrettskar.

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY: Jeden z szeregu zbiorników występujących w systemach recyrkulacyjnych wody, usytuowany między biofiltrem a zbiornikami hodowlanymi. Ułatwia on sedymentację odchodów oraz innej drobnocząsteczkowej materii.

Was this helpful?
Fizyolojide uyarıyı alıp hissetmeyi sağlayan herhangi bir organı belirtir; enerji formlarını özel duyular olarak algılanan sinir iletilerine dönüştürür. Herbiri özel sinir reseptörleri ile karakterize edilmiş görme, tat alma, işitme organlarını içerir.


SENSE ORGAN: In physiology: refers to any organ receiving stimuli that give rise to sensations; translating certain forms of energy into nerve impulses which are perceived as special sensations. They include the visual, olfactory , vestibulocular organs each characterized by highly specialized neuroreceptors.

ΑIΣΘΗΤΗΡIΟ ΟΡΓΑΝΟ: Όργανο που δέχεται ερεθίσματα τα οποία προκαλούν αισθήματα. Μετατρέπει ορισμένες μορφές ενέργειας σε νευρικούς παλμούς που γίνονται αντιληπτοί ως ειδικά αισθήματα. Στα αισθητήρια όργανα περιλαμβάνονται τα οπτικά, εμοσφρητικά, τα ακουστικά οργανα καθένα από τα οποία διαθέτει υψηλά εξειδικευμένους νευροϋποδοχείς.

ORGANE SENSORIEL: En physiologie, se dit de tout organe récepteur de stimulation sensorielle, le contenu énergétique de ses stimulations étant converti en influx nerveux. Par exemple les organes visuels, olfactifs et vestibulaires dont les neurorécepteurs sont hautement spécialisés.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisiología, dícese de todo órgano receptor de estimulación sensorial; el resultado de su estimulación se convierte en impulsos nerviosos. Por ejemplo órganos visuales, olfativos y vestibulares cuyos neuroreceptores son altamente especializados.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisioloxía, referido a calquera órgano receptor de estimulo sensorial; traducindo certas formas de enerxía en impulso nervioso que se perciben como sensacións especiais. Estes inclúen órganos visuais, olfactivos e vestibulares, cada un deles caracterizado por neurorreceptores altamente especializados.

ÉRZÉKSZERV: Élettanban: minden olyan szerv, amely a kapott ingereket képes érzetté alakítani; bizonyos energiaformákat alakítanak át idegi impulzusokká, amelyek az ingernek megfelelő érzetet keltenek. Léteznek látó, szagló és halló-egyensúlyozó szervek, amelyek jellegzetességei a nagymértékben specializált érzékelő idegsejtek.

SANSEORGAN: I fysiologi: Henviser til ethvert organ som ved beroring/stimulering fremkaller folelser. Omformer visse former for energi til nerveimpulser, som oppfattes som spesielle folelser. Inkluderer synssansen, luktesansen, smakssansen, likevekt, sidelinjesystemet og elektroresepsjon.

NARZĄD ZMYSŁU: W fizjologii: odnosi się do każdego narządu odbierającego bodźce, które wywołują doznania; przenoszący pewne formy energii do impulsów nerwowych, które są percypowane jako specjalne doznania. Obejmują one narządy: wzrokowy, węchowy i przedsionkowo-oczny, z których każdy charakteryzuje się bardzo wyspecjalizowanymi neuroreceptorami.

Was this helpful?
İstiridye, deniz tarağı ya da midyelerin bir bölgede toplanması ve onların daha iyi büyümesi ya da daha kaliteli et elde etmek için düzenlemesi.


RELAYING: Collecting oysters, clams, or mussels in one location and planting them in another to obtain better growth or better quality meats.

ΕΠΑΝΑΠΟΘΕΣΗ, (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ): Συλλογή στρειδιών και μυδιών σε μια τοποθεσία και τοποθέτησή τους σε μια άλλη για να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη ή καλύτερη ποιότητα.

RE-ENSEMENCEMENT: La récolte dhuîtres, palourdes ou moules afin de les ensemencer dans un lieu où les conditions du milieu sont plus favorables à la croissance ou la qualité de la chair.

RESIEMBRA: Recolecta de ostras, almejas o mejillones con el fin de sembrarlos en un sitio dónde las condiciones de medio son más favorables para el crecimiento o para la calidad de carne.

RESEMENTEIRA: Recollida de ostras, ameixas ou mexillóns para sementalos nun sitio onde as condicións de medio son máis favorables para o crecemento ou para a calidade de carne.

ÁTHELYEZÉS: Osztrigák és kagylók begyűjtése az egyik helyen, és lerakása egy másikon a gyorsabb növekedés és a jobb húsminőség érdekében.

FORFLYTTING: Samler inn østers eller blåskjell på en lokalitet og setter dem ut på en annen for å oppnå bedre vekst eller kvalitet.

PRZEKŁADANIE (w hodowli ostryg): Zbieranie ostryg, małży lub omułków z jednej lokalizacji i przenoszenie ich do nowej, celem uzyskania lepszego wzrostu lub lepszej jakości mięsa.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES