AMC LIMITED

Ś

Narząd składający się z masy tkanki limfoidalnej w krezce; w odróżnieniu od węzłów chłonnych jest on włączony do obiegu krwionośnego.


SPLEEN: Organ comprising a mass of lymphoid tissue in the mesentery; unlike lymph nodes it is interposed in the blood circulation.

ΣΠΛΗΝΑΣ: Οργανο αποτελούμενο από μάζα λεμφικού ιστού στο μεσεντέριο. Σε αντίθεση με τους λεμφαδένες, παρεμβάλλεται στην κυκλοφορία του αίματος.

RATE: Organe constitué dun ensemble de tissu lymphoïde situé dans le mésentère; au contraire des noeuds lymphatiques, elle est interposée dans le système sanguin.

BAZO: Órgano formado por conjunto de tejido linfoide situado en el mesenterio; al contrario de los nodos linfáticos, este órgano está interpuesto en el sistema circulatorio.

BAZO: Órgano formado por conxunto de tecido linfoide situado no mesenterio; ao contrario dos nódulos linfáticos, este órgano está interposto no sistema circulatorio.

LÉP: Limfoid szövetből álló szerv a hasüregben; A nyirokcsomókkal ellentétben a lép csatlakozik a vérkeringéshez.

MILT: Mørkerødt organ i bukhulen som produserer og bryter ned blodceller.

DALAK: Kan dolaşımında aracılık yapan lenf bezesine benzemeyen ve lenfoid doku kitlesinden oluşan mezenterdeki bir organ.

Was this helpful?
Odnosi się do/lub oddziaływujący na śledzionę.


SPLEENIC: Pertaining to, or affecting, the spleen.

ΣΠΛΗΝΙΚΟΣ: Ο αναφερόμενος ή ο επηρεάζων τον σπλήνα.

SPLENIQUE: Qui concerne, ou qui affecte la rate.

ESPLÉNICO: Que concierne, o que afecta la bazo.

ESPLÉNICO: Pertencente ao bazo, ou que o afecta.

LÉP-: A léppel összefüggő vagy arra ható.

MILT- (Adj.): Vedrører eller påvirker milten.

SPLİNİK: Dalak ya da dalak iltihabıyla ilgili bir kavramdır.

Was this helpful?
Śluzowata wydzielina gruczołów śluzowych zawierająca mucynę.


MUCUS: The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.

ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

MUCUS: Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.

MUCOSIDAD: Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.

MUCOSIDADE: Secreción viscosa que contén mucina, producida polas glándulas de mucus.

NYÁLKA: Mirigysejtek által termelt, mucint tartalmazó, síkos folyadék.

SLIM: Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.

MUKUS: Mucos proteininden oluşan mukozanın yapışkan salgısı

Was this helpful?
Guz (nowotwór) tkanki łącznej, zawierający produkty śluzowe.


MYXOMA: A tumour of connective tissue, containing mucous products.

ΜΥΞΩΜΑ (ΒΛΕΝΝΩΜΑ): Όγκος ατελούς συνδετικού ιστού, που περιέχει βλεννώδη προϊόντα.

MYXOME: Tumeur du tissu conjonctif lâche contenant du mucus.

MUCOSIDAD TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tejido conjuntivo que tiene mucosidad.

MUCOSIDADE TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tecido conxuntivo que ten mucosidade.

MYXOMA: Nyálkás állományú kötőszöveti daganat.

MYXOM (SLIMSVULST): Bindevevssvulst som inneholder slimprodukter.

MİKSOMA: Mukos ürünler içeren ve bağ dokusunda bulunan bir tümör

Was this helpful?
Całkowite i nieodwracalne ustanie wszystkich procesów życiowych.


DEATH: The total and irreversible cessation of all life processes.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

MORT: La cessation totale et irréversible de tout processus vital.

MUERTE: Cesación total irreversible de todo proceso vital.

MORTE: Cesamento total e irreversible de todos os procesos vitais.

HALÁL: Mindennemű életfolyamat teljes és visszafordíthatatlan megszűnése.

DØD: Fullstendig og irreversibel opphør av alle livsprosesser.

ÖLÜM: Tüm yaşam süreçlerinin toplam ve tersine çevrilemez sona erişi.

Was this helpful?
Stosunek (%) śniętych ryb w określonym czasie do stanu wyjściowego. Patrz: współczynnik śmiertelności.


MORTALITY: The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ: Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.

MORTALITE: Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.

MORTALIDAD: Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.

MORTALIDADE: Proporción de mortes nunha porción específica dunha poboación. Proporción de mortos nun grupo de individuos.

MORTALITÁS: Az elhullások aránya a populáció egy meghatározott részében vagy egyedek egy csoportjában.

DØDELIGHET: Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.

MORTALITE (ÖLÜM): Bireylerden oluşan gruplar içerisinde nüfusu oluşturan bireylerden ölenlerin yaşayanlara oranı

Was this helpful?
Szereg fizycznych i fizjologicznych zmian za pośrednictwem hormonów, które występują u anadromicznych ryb łososiowatych, umożliwiających im przechodzenie z wody słodkiej do morskiej. Smoltyfikacja występuje zwykle, kiedy ryby osiągają wiek 1 - 2 lat. Pociąga to za sobą efektywne odwrócenie funkcji nerek i skrzeli, tj. w wodzie morskiej komórki chlorkowe w skrzelach wydalają sole a nerki ograniczają straty wody przez faktyczne zatrzymywanie produkcji moczu, podczas gdy w wodzie słodkiej sole są z


SMOLTIFICATION: A series of physical and physiological changes mediated by hormones that occur in anadromous salmonids enabling them to move from marine to fresh water. Smoltification typically occurs when the fish is 1 - 2 years old. It involves the effective reversal of the function of the kidneys and the gills, i.e., in marine water chloride cells in the gills excrete salts and the kidneys avoid water loss by virtually stopping urine production, whereas in fresh water, salts are actively taken up by the gill

ΣΟΛΟΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ SMOLT): Σειρά φυσικών και φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν με την επίδραση ορμονών στα ανάδρομα σολομοειδή καθιστώντας τα ικανά να μετακινηθούν από το γλυκό νερό στη θάλασσα. Η σολομοποίηση πραγματοποιείται όταν το ψάρι βρίσκεται σε ηλικία 1-2 ετών. Περιλαμβάνει την δραστική αναστροφή της λειτουργίας των νεφρών και των βραγχίων δηλ. στο θαλασσινό νερό τα χλωριοκύτταρα των βραγχίων εκκρίνουν άλατα και οι νεφροί αποφεύγουν την απώλεια ύδατος αναστέλλοντας αντίστοιχα την παραγωγή ούρων, ενώ στο γλυκ

SMOLTIFICATION: Série de changements physiques et physiologiques dont les médiateurs sont des hormones permettant aux salmonidés anadromes de migrer de leau douce à leau de mer. A lieu habituellement quand le poisson est agé de 1 à 2 ans. La smoltification implique un renversement du fonctionnement du rein et des branchies. En effet, dans leau de mer, les chlorocytes des branchies excrètent des sels et la production durine par les reins est virtuellement arrêtée afin de minimiser les pertes deau, alors quen eau

ESMOLTIFICACIÓN: Serie de cambios físicos y fisiológicos cuyos mediadores son hormonas que permiten a los salmónidos anádromos migrar del agua dulce hacia agua de mar. Tiene lugar normalmente cuando el pez llega a la edad de 1 a 2 años. La esmoltificación implica un cambio del funcionamiento de riñones y de branquias. En efecto, en las aguas marinas, las células de cloruro de las branquias excretan sales y la producción de orina por los riñones es virtualmente bloqueada con el fin de minimizar las pérdidas de ag

ESMOLTIFICACIÓN: Serie de cambios físicos e fisiolóxicos as mediadoras dos cales son hormonas que permiten aos salmónidos anadromos migrar da auga doce cara a auga de mar. Ten lugar normalmente cando o peixe chega á idade de 1 a 2 anos. A esmoltificación implica un cambio completo do funcionamento de riles e de branquias. En efecto, nas augas mariñas, as células de cloruro das branquias excretan sales e a produción de ouriños polos riles é virtualmente bloqueada co fin de minimizar as perdas de auga, mentres que

SZMOLTIFIKÁCIÓ: Hormonok által közvetített fizikai és élettani változások sorozata, amely az anadrom lazacfélékben játszódik le, lehetővé téve azok vándorlását a tengerből az édesvízbe. Általában 1-2 éves korban történik. Magában foglalja a vesék és a kopoltyúk szerepének megfordulását. Tengervízben a kopoltyúk kloridsejtjei sót választanak ki, a vesék pedig a vizeletkiválasztás megszűntetésével akadályozzák meg a vízveszteséget. Ezzel szemben édesvízben a kopoltyúk sejtjei sókat vesznek fel, a vese pedig nagy

SMOLTIFISERING: En rekke fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer i anadrom laksefisk, som gjør at juvenil laksefisk kan vandre ut i havet (fra ferskvann). Dette involverer blant annet økt antall og aktivitet av kloridceller i gjellene (fysiologi), parrmerkene forsvinner, økt sølvfarging, minsking i K-faktor, sørgerander på finnene (morfologi), nedstrømssvømming og økt stiming (atferd). Prosessene styres av hormoner (bla veksthormon, prolaktin og kortisol), som igjen kontrolleres av det ytre miljø

SMOLTİFİKASYON: Anadrom somon balıklarında görülen ve onların denizlerden tatlı sulara girebilmelerini sağlayan, hormonlar vasıtasıyla ortaya çıkan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler dizisidir. "Smoltifikasyon" genelde balıkların 1. veya 2. yaşına girdiğinde gerçeklerşir. Bu solungaçların ve böbreklerin fonksiyonlarının ani olarak değişmesini sağlar, örneğin tuzlu sularda solungaçlardaki klorid hücreleri tuzları ayrıştır ve böbrekler fiilen üre üretiminin durdurlumasıyla su kaybını engellerken tatlısularda

Was this helpful?
Ubytki ryb w jeziorach, stawach lub innych zbiornikach wodnych na skutek grubej pokrywy lodowej, która ogranicza fotosyntezę i prowadzi do wyczerpania zapasów tlenu. Może także odnosić się do stanu, w którym ostrygi ulegają zamarznięciu i giną, gdy są hodowane w strefie przybrzeżnej i w czasie pływów (odsłonięcie hodowli) są wystawione na niskie temperatury.


WINTERKILL: The loss of animals in a lake, pond, or other water body as a result of heavy ice cover, which restricts photosynthesis and leads to oxygen depletion. Can also refer to a condition in which oysters are frozen and die when exposed to cold temperatures at low tide in intertidal beds.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Απώλειες των οργανισμών σε μια λίμνη, υδατοσυλλογή ή άλλο υδατικό σύστημα οφειλόμενες στον σχηματισμό πάγου, ο οποίος εμποδίζει την φωτοσύνθεση και οδηγεί σε εξάντληση του οξυγόνου. Επίσης, απώλειες των στρειδιών που παγώνουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ρηχία στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

MORTALITE HIVERNALE: La perte danimaux dans un lac, un bassin ou autre masse deau est provoquée par une couverture épaisse de glace, qui diminue la photosynthèse et conduit à un épuisement de loxygène. Se dit également dun état dans lequel les huîtres, des bancs littoraux, gèlent et meurent pendant lexposition aux températures basses à marée basse.

MUERTE INVERNAL: Pérdida de animales en un lago, estanque o otra masa de agua provocada por una cobertura masiva de hielo que disminuye la fotosíntesis y conduce a un agotamiento de oxígeno. Dícese también del estado en el que las ostras se congelan y mueren cuando están expuestas a muy bajas temperaturas en los bancos litorales durante las mareas bajas.

MORTE INVERNAL: Perda de animais nun lago, estanque ou outra masa de auga provocada por unha cobertura masiva de xeo que diminúe a fotosíntese e conduce a un esgotamento de osíxeno. Dise tamén do estado no que as ostras se conxelan e morren cando están expostas a moi baixas temperaturas nos bancos intermareais durante as mareas baixas.

TÉLI HALPUSZTULÁS: Egy tóban, halastóban vagy más vízben élő állatok elhullása a vastag jégtakaró miatt, amely gátolja a fotoszintézist és oxigénhiányhoz vezet. Azt az állapotot is jelenti, amikor az apálykor beálló hideg hatására az osztrigák megfagynak és elpusztulnak.

VINTERDØD: Tap av dyr i innsjø, dam eller andre vannmasser som et resultat av kraftig isdekking, som hemmer fotosyntese og fører til oksygensvikt. Kan også henvise til en tilstand der østers i litoralsonen ”fryser i hjel” ved lavvann.

Kış Ölümü: Göl, gölcük ve diger su kütlelerinin kışın yüzeyinin kalın bir buz tabakası ile kaplanması neticesinde ortamda fotosentezin engellenir ve bu dogrultuda oksijenin azalması nedeni ile canlıların ölmesidir. Ayrıca gel git oranının az olduğu kıyı bölgelerinde düşük sıcaklık nedeni ile istiridyelerin donarak ölmesi olarakta nitelendirilir.

Was this helpful?
W wirusologii: koncentracja (lub dawka) substancji, która wymagana jest aby spowodować reakcję u 50% próbki, do której jest wprowadzona.


MEDIAN EFFECTIVE DOSE: In virology: the concentration (or dose) of a substance that is required to produce a response in 50% of the sample to which it is administered.

ΔIΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤIΚΗ ΔΟΣΗ: Στην ιολογία: η συγκέντρωση (ή δόση) μιάς ουσίας που απαιτείται για να προκαλέσει την επιθυμητή αντίδραση στο ήμισυ του δείγματος στο οποίο χορηγείται.

DOSE MOYENNE EFFICACE: La dose dun produit chimique ou dune drogue produisant leffet désiré chez la moitié des animaux en expérience.

DOSIS MEDIA EFICAZ: Dosis de un producto químico o de una droga que produce el efecto esperado en la mitad de los animales de un experimento.

DOSE MEDIA EFICAZ: En viroloxía: concentración (ou dose) dunha substancia que se require para producir unha resposta no 50% da mostra na que se está a administrar.

KÖZÉPHATÉKONY DÓZIS: Virológiában: egy anyagnak az a koncentrációja (vagy dózisa), amely ahhoz szükséges, hogy a vele kezelt minta 50%-ában válaszreakciót váltson ki.

MIDLERE VIRKNINGSDOSE: Konsentrasjonen (eller dosen) som trengs for å gi respons i 50% av forsøksdyrene.

ORTA ETKİLİ DOZ: Virolojide, örneğin %50 sinde cevap üretmek için uygulanması gerekli olan konsantrasyon veya doz

Was this helpful?
Środek, który niszczy bakterie.


BACTERICIDE: An agent which kills bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΚΤΟΝΟ: Παράγοντας που σκοτώνει βακτήρια.

BACTERICIDE: Se dit dune substance ayant la capacité de tuer les bactéries.

BACTERICIDA: Dícese de una sustancia con capacidad de matar bacterias.

BACTERICIDA: Dise dunha substancia con capacidade de matar bacterias.

BAKTÉRIUMÖLŐ SZER: Olyan anyag, amely képes elpusztítani a baktériumokat.

BAKTERICID: Middel som dreper bakterier.

BAKTERİSİT: Bakteri öldüren bir ajan.

Was this helpful?
Środek, który niszczy czynniki infekcyjne. Może działać selektywnie nie powodując sterylizacji poddanych działaniu środowisk lub powierzchni.


DISINFECTANT: An agent which destroys infective agents. Can be selective without sterilizing the treated medium or treated surfaces.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤIΚΟ: Παράγοντας που καταστρέφει μολυσματικούς παράγοντες. Η δράση του απολυμαντικού είναι δυνατόν να είναι επιλεκτική και να μην αποστειρώνει το μέσο ή την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται.

DESINFECTANT: Substance capable de détruire des agents infectants.Peut être sélectif sans stériliser le milieu ou les surfaces traitées.

DESINFECTANTE: Sustancia capaz de destrozar los agentes infecciosos. Puede ser selectiva, sin esterilizar el medio o las superficies tratadas.

DESINFECTANTE: Substancia capaz de eliminar aos axentes infecciosos. Pode ser selectivo, sen esterilizar o medio ou as superficies tratadas.

FERTŐTLENÍTŐ: A fertőző szervezeteket elpusztító vegyszer. A kezelt közeg vagy felület sterilizálása nélkül szelektív lehet.

DESINFEKSJONSMIDDEL: Middel som dreper smittsomme agens. Kan være selektive selv om det behandlede medium eller overflate ikke er sterilisert.

DEZENFEKTAN: Enfektif etkileri yok eden bir etken. Tedavi edilen yüzeyleri veya çevreyi sterilize etmeden de uygulanabilir.

Was this helpful?
Środki chemiczne, które niszczą lub powstrzymują rozwój i wzrost pierwotniaków; stosowane do zapobiegania lub leczenia chorób spowodowanych przez pierwotniaki.


ANTIPROTOZOAL AGENT: Chemical agents that kill or inhibit protozoal growth, used to prevent or treat diseases caused by protozoans.

ΑΝΤIΠΡΩΤΟΖΩIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Χημική δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την αύξηση πρωτοζώων. Χρησιμοποιείται για να προλαμβάνει ή να θεραπεύει ασθένειες που οφείλονται σε πρωτόζωα.

AGENTS ANTIPROTOZOAIRES: Agents chimiques qui tuent les protozoaires ou inhibent leur développement. Employés afin de prévenir ou de traiter les maladies provoquées par les protozoaires.

AGENTE ANTIPROTOZOARIO: Agentes químicos que matan los protozoos o inhiben su desarrollo. Empleados con el fin de tratar o prevenir las enfermedades provocadas por los protozoos.

AXENTE ANTIPROTOZOARIO: Axentes químicos que matan os protozoos ou inhiben o desenvolvemento de protozoos. Empregados co fin de tratar ou previr as enfermidades provocadas polos protozoos.

EGYSEJTŰIRTÓ SZER: Az egysejtűeket elpusztító vagy növekedésüket gátló vegyszer, amelyet az egysejtűek által okozott betegségek megelőzésére vagy kezelésére használnak.

MIDLER MOT PROTOZOER: Kjemiske substanser som hemmer veksten av- eller dreper protozoer og som benyttes for å bekjempe eller forhindre sykdommer forårsaket av protozoer.

Tek hücreli organizmalara karşı kullanılan madde: Tek hücreli organizmaların gelişimini durduran veya öldüren kimyasal madde, Tek hücreli organizmaların neden olduğu hastalıklardan korunmak veya tedavi etmek için kullanılan madde

Was this helpful?
Zbiorowy termin stosowany do tej grupy związków chemicznych używanych do pokrywania lub malowania, zawierających często metale, które stosowane do zabezpieczania budowli i wyposażenia, w celu ich zabezpieczenia przed przytwierdzaniem się i porastaniem organizmów; przykłady zawierają trójbutyl cynowy TBC, który jest powszechnie stosowany w żegludze. W prawdzie, w wielu przypadkach związki te były używane w gospodarce morskiej, to jednak ich obecne stosowanie w akwakulturze jest prawnie regulowan


ANTI-FOULING AGENT: A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foula

ΜΟΡΑΒΙΑ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατασκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλαβώ

AGENT ANTI-SALISSURES: Terme général décrivant un nombre de substances (revêtements ou peintures), souvent à base de métaux, appliquées sur les structures immergées afin de prévenir la déposition des organismes de "fouling"; par exemple les peintures à base de tributyl-étain fréquemment appliquées aux coques de bateaux. Lemploi de telles substances sur des structures aquacoles est actuellement soumise à une réglementation à cause des effets nuisibles envers les mollusques et laccumulation des produits toxiques chez le

AGENTE ANTI-FOULING: Término general que describe un número de sustancias (revestimiento o pintura), a menudo a base de metales, aplicadas sobre estructura sumergidas con el fin de impedir la deposición de organismos de “Fouling”; por ejemplo las pinturas a base de tributil-estaño frecuentemente aplicado a los cascos de los barcos. La utilización de estas sustancias en acuicultura está actualmente sometida a reglamentación por los efectos perjudiciales en los moluscos y la acumulación de productos tóxicos en los pec

AXENTE ANTI FOULING: Termo xeral que describe un número de substancias (revestimento ou pintura), a miúdo a base de metais, aplicadas sobre estruturas ou equipamentos co fin de impedir a deposición de organismos de "Fouling"; por exemplo as pinturas a base de tributil-estaño (TBT), frecuentemente aplicadas aos cascos dos barcos. Esas substancias foron usadas habitualmente en auga e o seu uso en acuicultura está actualmente sometido a regulamentación polos efectos prexudiciais nos moluscos e a súa acumulación en peix

ELTÖMŐDÉST GÁTLÓ SZEREK: Olyan, általában fémtartalmú anyagokra (bevonatokra vagy festékekre) használt gyűjtőfogalom, amelyek megakadályozzák az eltömődést okozó szervezetek megtelepedését egy felületen. Ilyen pl. a tributiltin (TBT), amelyet a hajózásban elterjedten használnak. Habár ezeket a vegyületeket az akvakultúra számos területén használják, használatuk ma már szabályozott, mivel a puhatestűek számára károsak, és felhalmozódhatnak a halak húsában, ha a ketrecek hálóit kezelik velük. Másmilyen, alternatív vegysze

ANTIBEGROINGSMIDDEL: Et samlebegrep om forskjellige forbindelser (bunnsmøring, beis, impregneringer, maling) som ofte inneholder toksiske metaller og som benyttes til å behandle utstyr og objekter for å hindre begroing. F.eks tributyl-tinn (TBT) som vanligvis benyttes innen sjøfart. Bruken av slike forbindelser innen akvakulturnæringen er nå regulert p.g.a den skadelige virkningen disse stoffene har på mollusker og fordi det akkumuleres i fisk når de blir brukt til notimpregnering. Alternative antibegroingsmidler so

ANTİ FAULİNG AJAN: yapı ve ekipmanları fauling meydana getiren organizmalardan korumak için kullanılan genelde metal içeren bileşiklerde (kaplama veya boya) kullanılan terimdir; örnek gemicilikte kullanılan TBT. Bu bileşikler bir çok su ortamında kullanılmasına rağmen, kafes ağlarında kullanıldığı zaman balıklarda birikme olduğu kadar yumuşakçalarda da zararlı etki olduğundan dolayı şimdilerde kullanımı düzenlenmiştir. diğer anti faulantlar, kullanılan alternatif kimyasal maddeler ticari olarak kullanılabilir. En

Was this helpful?
Powszechny termin dla roztworów (np. roztwór formaldehydu, alkoholu), w których próbki tkanek/narządów lub całych organizmów są przetrzymywane i utrwalane do późniejszych badań (zwykle patologiczno/histologicznych).


FIXATIVE: Common term for solutions (e.g. Formol saline, alcohol) in which samples of tissues/organs or whole organisms are stored and preserved for later investigation (usually pathological/histological).

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ: Κοινός όρος για τα διαλύματα (π.χ. αλκοόλη, φορμόλη), μέσα στα οποία διατηρούνται δείγματα ιστών/οργάνων ή ολόκληρων οργανισμών με σκοπό την μετέπειτα εξέταση (συνήθως παθολογική ή ιστολογική).

FIXATEUR: Terme commun pour des solutions (alcool, formol) dans lesquelles des échantillons de tissus/organes ou tout autre organisme sont stockés et conservés pour des recherches ultérieures (habituellement en pathologie ou histologie).

FIJADOR: Termino común de soluciones (alcohol, formol) en las cuales muestras de tejido/órgano o todo otro organismo son almacenadas para investigación posterior (normalmente en patología o histología).

FIXADOR: Termo común para solucións (ex. alcohol, formol) nas cales mostras de tecidos/órganos ou o organismo enteiro son almacenados e preservado para unha investigación posterior (normalmente patolóxica ou histolóxica).

FIXÁLÓ: Olyan oldatok (pl. formailnsók, alkohol) gyűjtőneve, amelyekben szervek, szövetek vagy egész szervezetek tárolhatók és későbbi (általában szövettani vagy patológiai) vizsgálatok céljára megőrizhetők.

FIKSÉRVÆSKE: Vanlig betegnelse for løsninger (f.eks. alkohol, formalin) der prøver av vev/organer eller hele organismer lagres og konserveres for senere undersøkelser (vanligvis patologiske/histologiske).

SABİTLEŞTİRİCİ: Genelde doku/organ örneklerinin veya organizmaların saklanması ve korunması, daha sonra incelenmesi(genellikle(patolojik/histolojik) için kullanılan çözeltilere(formol,alkol) verilen ad.

Was this helpful?
(1) Każda substancja, która jest dodawana do leków lub innego środka chemicznego (np. środka dezynfekującego) celem zwiększenia jej efektywności. (2) W immunologii: każda substancja, która aplikowana z /lub przed antygenem, podnosi i/lub wywiera jakościowy wpływ na odpowiedź immunologiczną w zakresie wytwarzania przeciwciał i/lub odpowiedzi (reakcji) komórkowej. Adiuwanty zawierają BCG (prątek Calmettea Guérina), wodorotlenek glinowy i emulsje typu woda w oleju (np. adiuwant Freunda).


ADJUVANT: (1) Any substance which is added to a drug or other chemical (for instance, a disinfectant) to enhance its activity. (2) In immunology: any substance which, when administered with or before an antigen, heightens and/or affects qualitatively the immune response in terms of antibody formation and/or the cell-mediated response. Adjuvants include BCG, aluminium hydroxide, and water-in-oil emulsions (e.g. Freunds adjuvant).

ΑΝΟΣΟΕΝIΣΧΥΤIΚΟ, ΕΚΔΟΧΟ: (1)(ανοσολογία) ουσία η οποία όταν χορηγηθεί μαζί ή πριν από ένα αντιγόνο αυξάνει (ενισχύει) και/ή επιδρά ποιοτικά στην ανοσολογική απόκριση, όσον αφορά τον σχηματισμό αντισωμάτων και/ή την κυτταρική απόκριση. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται τα: BCG, υδροξείδιο του αργιλίου και γαλακτώματα νερού-ελαίου (π.χ. έκδοχο του Freund). (2) Συστατικό το οποίο προστίθεται σε ένα φαρμακευτικόν προïόν ή άλλο χημικό (π.χ. απολυμαντικό) για να αυξήσει την ενεργότητά του.

ADJUVANT: (1) Se dit dune substance qui renforce laction dun médicament, ou dune autre substance (par exemple: un désinfectant). (2) En immunologie: se dit dune substance qui améliore, de manière qualitative ou quantitative , la réponse immunologique humorale et/ou cellulaire. Elle est administrée avant, ou avec, lantigène . Les adjuvants comprennent le BCG, lhydroxyde daluminium et des émulsions dhuile dans leau (adjuvant de Freund).

ADYUVANTE: (1) Dícese de una sustancia que enriquece la actividad de un medicamento o de otra sustancia (por ejemplo: un desinfectante). (2) En Inmunología: Dícese de una sustancia que cuando se administra antes o con el antígeno, mejora, de una manera cualitativa o cuantitativa, la respuesta inmunológica, humoral y/o celular. Los adyuvantes incluyen la BCG, el hidróxido de aluminio y emulsiones de aceite en agua (adyuvante de Freund).

ADXUVANTE: (1) Dícese da substancia que enriquece a actividade dun medicamento ou doutra substancia (por exemplo: un desinfectante). (2) En Inmunoloxía: Dise dunha substancia que cando se administra antes ou co antíxeno, mellora, dun xeito cualitativo ou cuantitativo, a resposta inmunolóxica, humoral e/ou celular. Os adxuvantes inclúen a BCG, o hidróxido de aluminio e emulsións de aceite en auga (adxuvante de Freund).

ADJUVÁNS: (1) Minden olyan anyag, amely valamilyen gyógyszerhez vagy egyéb vegy anyaghoz (például fertőtlenítőszerhez) adva erősíti annak hatását. (2) Immunológiában: minden olyan anyag, amely az antigén előtt vagy azzal együtt beadva erősíti és/vagy módosítja az immunválaszt, elsősorban az antitestképződést és/vagy a sejtközvetített választ. Ilyen adjuváns például a BCG, az alumínium-hidroxid, vagy a víz-olaj emulziók (pl. Freund-féle adjuváns).

ADJUVANT: (1) Hjelpestoff i medikamenter eller andre kjemikalier (f.eks. desinfeksjonsmiddel). (2) Immunologisk: En subsans som forsterker eller kvalitativt påvirker immunreaksjonen (dannelsen av antikropper og/eller uspesifikke mekanismer) når det gis før eller sammen med et antigen (vaksine). Adjuvanter kan være BCG, Aluminiumhydroksyd og vann i oljeemulsjon.

ARTTIRICI, DESTEK, YARDIMCI: (1 )Herhengi bir maddenin aktivitesini arttırmak için ilaç yada diğer kimyasal maddelirin ilave edilmesi (örneğin; desenfektan, antiseptik). (2) Bağışıklıkta; herhangi bir madde bir antijenden önce veya antijenle birlikte vücuda verildiğinde, hücresel cevap ve/veya antikorun yapısı açısından immun cevabın miktarını etkiler ve/veya attırır. Adjuvantlar BCG, aliminyum hidroksit ve su-yağ emüsiyonu içerr (örneğin Freunds adjuvant).

Was this helpful?
Środki chemiczne (zawierające pewne antybiotyki), które niszczą albo powstrzymują wzrost grzybów (odpowiednio: działanie grzybobójcze i hamujące wzrost grzybów). Środki przeciwgrzybicze są stosowane do terapii lub zapobieganiu chorobom grzybiczym oraz powszechnie − jako środki do zabezpieczania różnych materiałów.


ANTIFUNGAL AGENTS: Chemical agents (including certain antibiotics) which either kill or inhibit the growth of fungi (fungicidal and fungistatic action, respectively). Antifungal agents are used for the treatment or prevention of fungal diseases and as preservatives for a wide range of materials.

ΑΝΤIΜΥΚΗΤIΑΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Χημικοί παράγοντες (που περιλαμβάνουν ορισμένα αντιβιοτικά) οι οποίοι ή αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων (μυκητοκτόνος και μυκητοστατική δράση αντίστοιχα). Οι αντιμυκητιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ή την πρόληψη μυκητιάσεων (ασθένειες μυκήτων), καθώς και ως συντηρητικά για ένα μεγάλο εύρος υλικών.

AGENTS ANTIFONGIQUES: Agents chimiques (parfois des antibiotiques) capables de tuer (action fongicide) ou dinhiber le développement (action fongistatique) de champignons ou de levures. Les agents antifongiques sont employés dans le traitement et la prévention des maladies dorigine fongique, ainsi quen qualité de conservateur dans divers matériaux.

AGENTE ANTIFÚNGICO: Agente químico a (veces antibiótico) capaz de matar (acción funguicida) o de inhibir el desarrollo (acción fungistática) de hongos o levaduras. Los agentes antifúngicos son empleados en el tratamiento y la prevención de enfermedades de origen fúngico, así como conservante de diversos materiales.

AXENTE ANTIFÚNXICO: Axente químico (incluído algún antibiótico) capaz de matar (acción funxicida) ou de inhibir o desenvolvemento (acción funxistática) de fungos ou fermentos. Os axentes antifúnxicos son empregados no tratamento e a prevención de enfermidades de orixe fúnxico, así como conservantes de diversos materiais.

GOMBAÖLŐ SZEREK: Olyan vegyi anyagok (ideértve bizonyos antibiotikumokat is), amelyek képesek a gombákat elpusztítani vagy növekedésüket gátolni (fungicidikus, ill. fungisztatikus hatás). A gombaölő szereket a gombás fertőzések kezelésére, megelőzésére vagy különféle anyagok konzerválására használják.

SOPPMIDDEL: Kjemisk substans (inkl. visse antibiotika) som enten dreper sopp (fungicid) eller hemmer soppvekst (fungistatisk). Soppmiddel blir brukt til behandling eller forebygging av soppsykdommer og som konserveringsmiddel for et stort antall materialer.

ANTİFUNGAL AJAN: Mantar büyümesini engelleyen ya da ortadan kaldıran (sırasıyla fungistatik ve fungisidal) kimyasal ajan (bazı antibiyotikler dahil). Antifungal ajanlar mantar hastalıklarının engellenmesinde ve tedavisinde kullanılırlar ve materyalin büyük aralığında koruma sağlarlar.

Was this helpful?
Funkcjonalna nerka u ryb i płazów.


MESONEPHROS: The functional kidney of fishes and amphibians.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΟΣ: Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.

MESONEPHROS: Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.

MESONEPHROS: Riñón funcional de peces y anfibios.

MESONEFROS: Ril funcional de peixes e anfibios.

ŐSVESE: A kifejlett halak és kétéltűek működő veséje.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

MEZONEFROZ: Balıklar ve ikiyaşayışlıların işlevsel böbreği

Was this helpful?
(1) W chemii: nośnik, w którym ma miejsce reakcja chemiczna. (2) W bakteriologii: substancja używana jako podłoże w hodowli bakterii.


MEDIUM: (1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.

ΜΕΣΟΝ: (1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.

VEHICULE/MILIEU: (1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.

VEHÍCULO MEDIO: (1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.

MEDIO: (1) En química, o entorno no que ten lugar unha reacción química, por exemplo, no medio gasosa. (2) En bacterioloxía, a substancia utilizada para o cultivo das bacterias.

KÖZEG; TÁPTALAJ: (1) Közeg: Kémiában: a hordozó, amelyben egy kémiai reakció végbemegy. (2) Táptalaj: Bakteriológiában: a baktériumok tenyésztésére használt anyag.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

Medyum: 1) Kimyada kimyasal reaksiyonun meydana geldiği bölge. 2) Bakteriyolojide, bakteri kültürlerinde kullanılan bir maddedir.

Was this helpful?
Podawanie substancji między warstwy skóry, doskórnie.


INTRACUTANEOUS: Administration of a substance between the skin layers, within the skin.

ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ: Χορήγηση με ένεση μίας ουσίας στις εσωτερικές στιβάδες του δέρματος.

INTRACUTANE: Se dit de ladministration dune substance dans lépaisseur de la peau.

INTRACUTÁNEO: Dícese de administración de una sustancia en la piel.

INTRACUTÁNEO: Dise de administración dunha substancia entre as capas da pel, dentro da pel.

INTRAKUTÁN: Valamilyen anyag bejuttatása a bőr rétegei közé, a bőrön belülre.

INTRAKUTAN: Injeksjon av en substans mellom hudlagene, innen huden.

İNTRAKUTANEUS: Deri içerisine ait olan, derinin yüzeye yakın olan kısmı

Was this helpful?
Wewnątrz warstw skórnych.


INTRADERMAL: Within the dermal layers.

ΕΝΔΟΔΕΡΜIΚΟΣ: Mεταξύ των δερμικών στιβάδων.

INTRADERMIQUE: Dans lépaisseur du derme.

INTRADÉRMICO: Dentro de la piel.

INTRADÉRMICO: Dentro da pel.

INTRADERMÁLIS: A bőr rétegei közötti.

INTRADERMAL: Inni hudlagene.

DERİ İÇİNDE: Deri tabakalarının iç kısmı

Was this helpful?
Podobny do butelki pojemnik używany do inkubacji ikry ryb. Przez słój przepływa z dołu do góry strumień wody, w celu ciągłego lekkiego mieszania ikry, utrzymywania odpowiedniego poziomu tlenu i odprowadzenia metabolitów; np. słój Zugera.


HATCHING JAR: A bottle-like container used to incubate fish eggs. Usually a current of water is passed through the jar to maintain the dissolved oxygen level and carry away metabolites, e.g. zonger jar.

ΔΟΧΕIΟ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Δοχείο με μορφή φιάλης, που χρησιμοποιείται για την επώαση των αυγών των ψαριών. Συνήθως μέσα στο δοχείο εκκόλαψης περνάει ρεύμα νερού για οξυγόνωση και απομάκρυνση των μεταβολιτών, π.χ. δοχείο zonger.

BAC DECLOSION: Récipient en forme de bouteille utilisé pour lincubation des oeufs de poisson. Le bac est habituellement pourvu dun écoulement deau afin de maintenir le taux doxygène dissous et déliminer lexcès de métabolites.

FRASCO (JARRA) DE INCUBACIÓN: Recipiente en forma de botella utilizado para la incubación de huevos de peces. Normalmente la corriente de agua pasa a través del frasco para mantener el nivel de oxígeno disuelto y eliminar los excesos de metabolitos.

FRASCO (XERRA) DE INCUBACIÓN: Recipiente en forma de botella utilizado para a incubación de ovos de peixes. Normalmente a corrente de auga pasa a través do recipiente para manter o nivel de osíxeno disolto e eliminar os excesos de metabolitos.

KELTETŐÜVEG: Üvegszerű tárolóedény, amelyet a halikra keltetéséhez használnak. A vizet általában átáramoltatják az üvegen, ezzel fenntartják a megfelelő oldottoxigén-szintet és eltávolítják az anyagcseretermékeket; pl. Zuger-üveg.

KLEKKESYLINDER: En flaskelignende beholder som brukes til å inkubere fiskeegg. En strøm av vann føres som regel gjennom sylinderen for å opprettholde gode oksygennivåer og transportere bort avfallsstoffer.

KULUÇKA ŞİŞESİ: Balık yumurtalarının kuluçkalanmasında kullanılan şişe benzeri kap. Su şişeden geçerken oksijen sağlar ve metabolik atıkları uzaklaştırır, örneğin Zuger şişesi

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES