AMC LIMITED

M

Odwodnione i często odtłuszczone zmielone ryby lub pozostałości z przetwórstwa ryb, w postaci granulek o różnej wielkości ziaren, stosowane jako pasza, a rzadziej jako nawóz.


FISH MEAL: A dehydrated and often defatted ground fish or fish by-product produced in different grades and used as feed or less commonly as fertilizer.

ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟ: Αφυδατωμένα και συχνά απολιπωμένα κονιοποιημένα ψάρια ή υπολείμματα ψαριών, που χρησιμοποιούνται ως τροφή ή - σπάνια - ως λίπασμα.

FARINE DE POISSON: Broyat deshydraté, et parfois délipidé, de poisson ou de déchets de poissons utilisé dans la confection daliments et (rarement) comme engrais.

HARINA DE PESCADO: Pescado molido deshidratado y a menudo desgrasado, o un subproducto de pescado producido en diferentes categorías y utilizado como alimento o más raramente como fertilizante.

FARIÑA DE PEIXE: Peixe moído deshidratado e a miúdo desgraxado, ou un subproduto de peixe producido en diferentes categorías e utilizado como alimento ou máis raramente como fertilizante.

HALLISZT: Dehidratált és gyakran zsírtalanított őrölt hal vagy hal-melléktermék, amely különböző osztályú lehet, és amelyet takarmányként, vagy, ritkábban, trágyázásra használnak.

FISKEMEL: Dehydrert og ofte avfettet hel fisk eller fiskeavfall produsert i ulike grader, og brukt til fôr (eller som proteinkilde i formulert fôr) og i mindre utstrekning som gjødsel.

BALIK UNU: Susuz ve çoğunlukla yağı alınmış dip balıklardan veya balık yan ürünlerinden farklı derecelerde üretilen ve yem olarak kullanılan nadiren gübre olarak kullanılan ürün.

Was this helpful?
Niezbędny makroelement, lekko srebrzysto-biały pierwiastek metaliczny, który łatwo czernieje na powietrzu a zapalony płonie intensywnym białym płomieniem tworząc tlenek magnezu.


MAGNESIUM (Mg): An essential macro-nutrient a light silvery white metallic element (that tarnishes easily in air) and burns with an intense white flame to magnesium oxide.

ΜΑΝΓΗΣΙΟ: Βασικό μακροθρεπτικό ασημόλευκο μεταλλικό συστατικό το οποίο οξειδώνεται στον αέρα εύκολα, καίγεται με μια έντονη λευκή φλόγα και μετατρέπεται σε οξείδιο του μαγνησίου.

MAGNESIUM (Mg): Elément nutritif essentiel, métal dun blanc légèrement argenté, qui se ternit facilement à lair, et brûle dune flamme blanche et intense pour donner de loxyde de magnésium.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico blanco ligeramente plateado (que se empaña fácilmente al aire) y arde con una intensa llama blanca convirtiéndose a óxido de magnesio.

MAGNESIO (Mg): Un macronutriente esencial, un elemento metálico branco lixeiramente prateado (que se embaza doadamente ao aire) e arde cunha intensa lapa branca converténdose a óxido de magnesio.

MAGNÉZIUM (Mg): Esszenciális makrotápanyag, világos ezüstfehér színű fémes elem (levegőn könnyen megfakul), amely intenzív fehér lánggal magnézium-oxiddá ég el.

MAGNESIUM: Et essensielt makronæringsstoff; lett, sølvhvitt metallisk grunnstoff (som anløper fort i luft) som brenner med en intens hvit flamme til magnesiumoksid.

MAGNESYUM (Mg): Hafif gümüşi beyaz temel makro-nütrient metalik element (havada kolaylıkla paslanır) ve yoğun beyaz bir alev ile magnezyum okside yanar.

Was this helpful?
Fagocytarna komórka należąca do systemu siateczkowo-śródbłonkowego. Najwidoczniej jest to główna komórka fagocytarna w zapaleniu u ryb.


MACROPHAGE: A phagocytic cell belonging to the reticuloendothelial system. This is apparently the major phagocytic cell in fish inflammation.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Φαγοκύτταρο που ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Εμφανώς αυτό είναι το κύριο φαγοκύτταρο στην φλεγμονή των ιχθύων.

MACROPHAGE (subst.): Cellule phagocyte appartenant au système réticuloendothélial. Chez les poissons, le macrophage semble être la principale cellule phagocyte associée à linflammation.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertenece al sistema retículoendotelial. En peces, el macrófago parece ser la principal célula asociada a la inflamación.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertence ao sistema retículoendotelial. O macrófago parece ser a principal célula fagocítica asociada á inflamación en peixes.

MAKROFÁG: A retikulo-endoteliális rendszerhez tartozó fagocitáló sejt. A gyulladásos reakciók legfontosabb fagocitáló sejtje.

MAKROFAG: Fagocyterende celle tilhorende det retikuloendotele systemet. Trolig den viktigste fagocyterende cellen ved betennelse hos fisk.

MAKROFAJ: Retiküloendotelyal sisteme ait olan fagositik bir hücre, bu balıkların inflmasyonundan (yangı, iltihap) açık bir şekilde majof fagositik hücredir.

Was this helpful?
Odżywiający się stosunkowo dużymi cząsteczkami pokarmu; porównaj: mikrofagowy.


MACROPHAGOUS: Feeding on relatively large particles of food.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με σχετικά μεγάλα τεμάχια τροφής. Πρβ. μικροφάγος.

MACROPHAGE (adj.): Se nourrisant de particules de taille relativement importante.

MACRÓFAGO (adj.): Que se alimentan de partículas de talla relativamente importante.

MACRÓFAGO (adx.): Que se alimenta de partículas de alimento de relativo gran tamaño.

MAKRO-FÁG: Nagyméretű szemcsékből álló táplálékot fogyasztó.

MAKROFAG (evne til fagocytose): Spiser relativt store partikler, jfr. mikrofag.

MAKROFAJ FORMLAR: Nispeten iri parçalar halindeki besinlerle beslenen formlar,

Was this helpful?
Duże rośliny makroskopowe, których nazwa jest stosowana głównie do roślinności wodnej, takiej jak brunatnice i wysokie rośliny, jak np. trawa morska, a w stawach i jeziorach m.in. trzcina oraz pałka wąsko- i szerokolistna.


MACROPHYTE: A large macroscopic plant, used especially of aquatic forms such as kelp, and tall plants such as sea grasses.

ΜΑΚΡΟΦΥΤΟ: Μεγάλο μακροσκοπικό φυτό. Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως γιά υδρόβιες μορφές όπως τα Λαμιναριοειδή και ανώτερα φυτά.

MACROPHYTE: Grande plante macroscopique; se dit souvent pour décrire les grandes algues telles que les laminaires.

MACRÓFITO: Gran planta macroscópica; se usa a menudo para describir grandes algas tales como la laminarias.

MACRÓFITO: Planta macroscópica; o termo úsase a miúdo para grandes algas tales como laminarias ou plantas mariñas como as posidonias.

MAKROFITON: Nagyméretű növény. Főleg vízinövényeket, például hínár- és tengeri fűféléket jelöl.

MAKROFYTT: Stor makroskopisk plante, brukt spesielt om akvatiske former som tare og høye planter som sjøgress.

MAKROFİT: Deniz otları gibi uzun bitkiler ve özellikle bir çeşit deniz algi gibi akuatik formları için kullanılan makroskobik büyük bir bitki.

Was this helpful?
Temperatura, przy której aktywność lokomotoryczna ulega zakłóceniu i organizm traci zdolność do ucieczki, co może szybko doprowadzić do jego śmierci. MTK jest zdeterminowana podnoszeniem temperatury aklimatyzacyjnej ze stałą prędkością, która umożliwia − bez większych opóźnień − w nadążaniu zmianom temperatury w głębi ciała.


CRITICAL THERMAL MAXIMUM (CTM): The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΚΘΜ): Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.

TEMPERATURE CRITIQUE MAXIMALE: Température à laquelle lactivité locomotrice dun organisme devient désorganisée et lorganisme perd sa capacité déchapper aux conditions qui mènent rapidement à sa mort. La température critique maximale est déterminée en chauffant un organisme, à partir de la température dacclimation, à une vitesse telle que la température des tissus profonds de lorganisme suive la température externe avec un delai insignifiant.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura a la cual la actividad locomotora de un organismo se desorganiza y el organismo pierde su capacidad de escapar a condiciones que llevan rápidamente a su muerte. La temperatura crítica máxima se determina calentando un organismo, a partir de la temperatura de aclimatación, a una velocidad en la que la temperatura de los tejidos profundos del organismo sigue la temperatura externa con un retraso no-significativo.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura á cal a actividade locomotora dun organismo se volve desorganizada e este perde a capacidade de escapar a esas condicións que poden levar rapidamente á súa morte. A temperatura crítica máxima determínase quentando un organismo, a partir da temperatura de aclimatación, a unha velocidade constante na que a temperatura dos tecidos internos do organismo adquiran a temperatura externa sen atraso significativo.

KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETI MAXIMUM (KHM): Az a hőmérsékleti érték, amelynél a lokomotoros aktivitás szervezetlenné válik, és a szervezet elveszíti azt a képességét, hogy elmeneküljön a gyors halált okozó helyzetek elől. A KHM meghatározása a környezeti hőmérséklet fokozatos, állandó mértékű emelésével történik, amely elég gyors ahhoz, hogy a testhőmérséklet változása jelentősebb késés nélkül követni tudja.

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM: Temperaturen der bevegelse blir hemmet, og en organisme mister evnen til å flykte fra forhold som fort vil føre til dens død. Bestemmes ved oppvarming fra akklimatiseringstemperatur. Hastigheten på oppvarmingen må være hurtig nok til at organismens kjernetemperatur følger uten signifikant forsinkelse.

KRITİK TERMAL SICAKLIĞI (CTM): Lokomotor aktivitesinin düzensiz olduğu ve organizmanın şartlardan kurtulmak için yeteneğini kaybettiği ve böylelikle hızla ölümüne yol açacak ısı. CTM iklime alıştırma ısısından ısıtılarak belirlenir, sabit bir oranda bu derin vücut ısısını sağlamak, önemli bir zaman gecikmesi olmadan takip etmek için yeterince hızlıdır.

Was this helpful?
Selektywna trucizna dla ryb zawierająca 10 - 15% aktywnego składnika saponiny. Po wyekstrahowaniu oleju z nasion kamelii (Camellia japonica), z pozostałej reszty odpadowej nasion może być produkowany makuch. Ponieważ saponina jest 50 razy bardziej letalna dla ryb niż dla krewetek, używana jest w hodowli skorupiaków w celu usunięcia ze stawów ryb drapieżnych lub konkurencyjnych.


TEA SEED CAKE: A selective fish poison containing 10-15% of the active ingredient saponin. After oil has been extracted from the seeds of Camellia, tea seed cake can be made from the resulting residue. As saponin is 50 times more lethal to fish than it is to shrimps, it is used in crustacean farming to remove fish predators or competitors.

ΠΙΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ: Επιλεκτικό δηλητήριο που περιέχει 10-15% ενεργής σαπωνίνης. Παρασκευάζεται από σπόρους του φυτού Camellia μετά την εξαγωγή του ελαίου. Καθώς η σαπωνίνη είναι 50 φορές πιό τοξική για τα ψάρια από ότι για τις γαρίδες, το δηλητήριο αυτό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των καρκινοειδών για την εξολόθρευση ψαριών-θηρευτών ή ανταγωνιστών.

FARINE DE GRAINES DE CAMELIA: Poison qui tue sélectivement les poissons. Suite à lextraction de lhuile des graines de camélia, le résidu qui contient 10 à15 % de saponine, est utilisé dans le contrôle des prédateurs ou des compétiteurs dans les élevages de crevettes, la saponine étant 50 fois plus toxique envers les poissons quenvers les crevettes.

HARINA DE SEMILLAS DE CAMELIA: Veneno que mata selectivamente los peces. Después de la extracción del aceite de las semillas de la camelia, el residuo que contiene el 10 a15 % de saponina, es utilizado en el control de los predadores o de los competidores en los cultivos de gambas, la saponina es 50 veces más tóxica para los peces que para las gambas.

TORTA DE SEMENTES DE TÉ / TORTA DE SEMENTES DE CAMELIA: Veleno selectivo para peixes que contén 10-15% do ingrediente activo saponina. Despois da extracción do aceite das sementes da camelia, pódese fabricar unha torta de sementes de té co residuo resultante. A saponina é 50 veces máis tóxica para os peixes que para os lagostinos, é por isto usada no cultivo de crustáceos para eliminar peixes predadores ou competidores.

KAMÉLIAOLAJ-KÉSZÍTMÉNY: Aktív összetvőként 10-15% szaponint tartalmazó szelektív halméreg. Miután az olajat kivonták a kaméliamagokból, a maradékot "pogácsává" lehet alakítani. A szaponin a halak számára ötvenszer olyan mérgező, mint a rákok számára, ezért a ráktenyésztésben a ragadozó halak és a kompetitorok eltávolítására használható.

TEFROKAKE: Selektiv fiskedrepende gift med 10-15% saponin. Etter at olje er utvunnet fra Camellia-fro kan tefrokake lages av restene. Siden saponin er 50 ganger giftigere for fisk enn for reker brukes tefrokake i krepsdyroppdrett for å utrydde fisk (konkurrenter eller predatorer).

Çay tohumu küspesi: Aktif saponin içeriğinin %10-15 ini içeren seçici bir balık zehiri. Çayın tohumundaki yağ ekstrakte edildikten sonra , çay tohumu küspesi geriye kalan atıktan elde edilebilir. Saponin balıklarda karideslerden 50 kat öldürücü olduğu için, kabuklu yetiştiriciliğinde balık predatörlerini veya rakiplerini ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır.

Was this helpful?
Mikroelement, niezbędny roślinom; czerwonawo-biały, twardy, kruchy pierwiastek metaliczny.


MANGANESE (Mn): An essential micro-nutrient for plants/ a reddish-white hard brittle metallic element.

ΜΑΓΓΑΝΙΟ: Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο για τα φυτά/ ερυθρίζον με λευκή λάμψη, μεταλλικό στοιχείο.

MANGANESE (Mn): Micro-nutriment essentiel aux plantes. Elément métallique dur et cassant dun blanc rougeâtre.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico quebradizo duro y blanco rojizo.

MANGANESO (Mn): Un micronutriente esencial para plantas / elemento metálico crebadizo duro e branco avermellado.

MANGÁN (Mn): A növények számára esszenciális mikrotápanyag/ vörösesfehér, kemény, törékeny fémes elem.

MANGAN: Et essensielt mikronæringsstoff for planter; rødhvitt, hardt, sprøtt, metallisk grunnstoff.

MANGAN (Mn): Bitkiler için temel mikro-nütrient/ kırmızımsı beyaz sert kırılgan metalik element.

Was this helpful?
Proces, w którym fotoperiod jest zmieniany przy pomocy sztucznych środków (np. światła lub przykrycia). Może być stosowany w celu wspomagania pobudzenia tarła, smoltyzacji lub utrzymywania hodowanych organizmów w stałych warunkach oświetlenia.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

MANIPULATION DE LA PHOTOPERIODE: Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

MANIPULACIÓN DO FOTOPERIODO: Procedemento polo cal o fotoperiodo se modifica artificialmente (por exemplo, con focos ou toldos opacos). Pode ser utilizado para a inducir a posta, a esmoltificación ou para manter organismos de cultivo en condicións de luminosidade constante.

A FOTOPERIÓDUS MANIPULÁCIÓJA: Olyan eljárás, amellyel a fotoperiódus mesterségesen megváltoztatható (pl. megvilágítással vagy takarással). Felhasználható az ívás, a szmoltifikáció kiváltására vagy valamilyen tenyészet fenntartására állandó megvilágítás mellett.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode (q.v.) endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

Fotoperiyot uygulaması: Yapay olarak fotoperiyot değiştirilmesi yöntemi ışıklandırarak veya örterek). Bu yöntem yumurtlamaya teşvik etmekte, smoltifikasyon veya sabit ışık kaynakları altında kültür canlılarını beslemekte yardımcı olabilir.

Was this helpful?
Hodowanie, utrzymywanie i odławianie morskich organizmów w ich naturalnym środowisku lub w specjalnie skonstruowanych ogrodzeniach, np. klatki, kanały lub zbiorniki.


MARICULTURE: Cultivation, management and harvesting of marine organisms in their natural habitat or in specially constructed enclosures, e.g. pens, channels or tanks.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Καλλιέργεια, διαχείριση και συλλογή θαλάσσιων οργανισμών στο φυσικό τους ενδιαίτημα ή σε ειδικά κατασκευασμένους διαύλους και δεξαμενές.

MARICULTURE: La culture, gestion ou recolte dorganismes marins dans leur habitat naturel ou dans un système délevage conçu à cet effet.

MARICULTURA: Cultivo, gestión o recolecta de organismos marinos en su hábitat natural o en sistemas de cultivo concebidos para este fin.

MARICULTURA: Cultivo, xestión e recolección de organismos mariños no seu hábitat natural ou especialmente en recintos pechados como por exemplo en esteiros, canles ou tanques.

MARIKULTÚRA: Tengeri élőlények tenyésztése, gondozása és begyűjtése természetes környezetükben vagy speciális, létesített élőhelyeken, pl. ketrecekben, csatornákban vagy tartályokban.

MARINT OPPDRETT: Oppdrett og høsting av marine organismer i deres naturlige habitat eller i lukkede konstruksjoner, f.eks. merder, kanaler eller kar/tanker.

MARİKÜLTÜR: Deniz organizmalarının doğal habitatlarında veya örneğin, kafeslerde tanklarda yada kanallar gibi özel inşa edilmiş kapalı alanlarda yetiştirmesi, işletmesi ve hasat edilmesi

Was this helpful?
Przewlekłe zapalenie śródmiąższowe wątroby poprzedzone powiększeniem tkanki łącznej.


CIRRHOSIS: Chronic interstitial inflammation of any organ followed by increased connective tissue.

ΚΙΡΡΩΣΗ: Χρόνια μολυσματική φλεγμονή ενός οργάνου, ακολουθούμενη από αύξηση του συνδετικού ιστού.

CIRRHOSE: Inflammation chronique interstitielle dun organe donné suivie dune augmentation de la quantité de tissu conjonctif.

CIRROSIS: Inflamación crónica intersticial de un órgano dado seguido de un incremento de tejido conjuntivo.

CIRROSE: Inflamación crónica intersticial dalgún órgano seguido dun incremento de tecido conxuntivo.

CIRRÓZIS: Valamilyen zsigeri szerv idült gyulladása, amelyet a kötőszövet megnagyobbodása követ.

CIRRHOSE: Kronisk betennelse i hvilket som helst organ etterfulgt av en økning i bindevev.

SİROZ: Herhangi bir organın doku içersindeki kronik yangısının bağ dokudaki artışıyla devam etmesi

Was this helpful?
Ascetospory, które zakażają Ostrea edulis, wytwarzając chorobowy gruczoł trawienny. Śmiertelność spowodowana przez tę chorobę osiąga punkt szczytowy latem, kiedy ostrygi osiągają wiek jednego roku. Pasożyt ten był także spotykany w kilku przypadkach u introdukowanej ostrygi atlantyckiej (Crassostrea gigas) u wybrzeży Francji.


MARTEILIA REFRINGENS: Ascetosporan that infects Ostrea edulis, producing digestive gland disease. Mortalities from this disease peak in summer when the oysters are one year old. The parasite has also been seen in low incidences of prevalence in the introduced pacific oyster (Crassostrea gigas) on the French coast.

MARTEILIA REFRINGENS: Ασκοσπόριο που προσβάλλει το στρείδι (Ostrea edulis) με αποτέλεσμα την ασθένεια των πεπτικών αδένων. Η θνησιμότητα από την ασθένεια αυτή παρουσιάζει έξαρση κατά το θέρος όταν τα στρείδια έχουν ηλικία ενός έτους. Το παράσιτο αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης σε μικρό στο εισαχθέν στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas) στις Γαλλικές ακτές.

MARTEILIA REFRINGENS: Actosporidé, parasite dOstrea edulis. Agent responsable de la maladie de la glande digestive. Un pic, dans le taux de mortalité dû à ce pathogène, est observé en été sur les huîtres dun an. Ce parasite infeste à faible prévalence lhuître pacifique (Crassostrea gigas) sur les côtes françaises.

MARTEILIA REFRINGENS: Actoespórido, parásito de Ostrea edulis. Agente responsable de la enfermedad de la glándula digestiva. En verano se observa un pico en la tasa de mortalidad de ostras de un año debido a este patógeno. Este parásito infesta con baja prevalencia la ostra pacífica (Crassostrea gigas) en la costas francesas.

MARTEILIA REFRINGENS: Ascetospora que infecta a Ostrea edulis producindo a enfermidade da glándula dixestiva. As mortalidades producidas por esta enfermidade teñen un pico en verán, cando as ostras teñen un ano de idade. O parasito tamén foi detectado aínda que cunha prevalencia baixa na ostra do Pacífico (Crassostrea gigas) introducida na costa francesa.

MARTEILIA REFRINGENS: Az európai osztriga (Ostrea edulis) egyik egysejtű élősködője, amely az emésztőmirigy megbetegedését okozza. A betegség által okozott elhullások leggyakrabban nyáron fordulnak elő, amikor az osztrigák egy évesek. Ezt az élősködőt néhányszor a betelepített csendes-óceáni osztrigákon (Crassostrea gigas) is megfigyelték a francia partok mentén.

MARTEILIA REFRINGENS: Sekksporesopp som infiserer flatøsters (Ostrea edulis), og gir sykdom i fordøyelseskjertelen. Dødligheten fra denne sykdommen er størst første sommeren når østersen er ett år gammel. Parasitten er også påvist i lite omfang på den introduserte stillehavsøstersen (iCrassostrea gigas) på franskekysten.

MARTEILIA REFRINGENS: Mideyle ilgili beze hastalığına neden olarak Ostrea edulis, e bulaşan bir Ascetosporandır. Yaz aylarında istiridyeler bir yaşına girdiklerinde bu hastalıktan kaynaklanan ölüm oranı en üst noktaya ulaşır. Bu parazit düşük oranlarda da olsa Fransa kıyılarındaki pasifik istiridyelerinde (Crassostrea gigas) de görülür.

Was this helpful?
Miejsce martwicze tkanki, widoczne w postaci czarnego zabarwienia, spowodowane przez trwającą replikację kwasu nukleinowego i syntezę wirusowej otoczki białkowej w komórce skóry żywiciela, gdzie wirusy wywołały zapalenie.


BLACK PATCH NECROSIS: An area of necrotic tissue appearing as black pigmentation caused by continued replication of nucleic acid and the synthesis of protein envelopes of viruses in the host skin cell where the viruses have caused inflammation.

ΜΕΛΑΝΟΣΤΙΓΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΚΡΩΣΗ: Τμήμα νεκρού ιστού το οποίο εμφανίζεται σαν μαύρο μπάλωμα και το οποίο προκαλείται από τη συνεχή αναπαραγωγή νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνικών φακέλων ιών που έχουν μολύνει επιδερμικά κύτταρα του ξενιστή.

PLAGE NECROTIQUE : Zone de tissu nécrosé caractérisé par sa pigmentation noir ; provoqué par la réplication virale et la synthèse d’enveloppes virales dans les cellules dermiques qui est sujette à l’inflammation.

NECROSIS DE LAMANCHA NEGRA: Área de tejido necrótico que aparece como una pigmentación negra causada por la continua replicación de los ácidos nucleicos y la síntesis de cubiertas proteicas de los virus en la célula epitelial del huésped en donde el virus ha producido la inflamación.

NECROSE DA MANCHA NEGRA: Área de tecido necrótico que aparece como unha pigmentación negra causada pola continua replicación dos ácidos nucleicos e a síntese de cubertas proteicas dos virus na célula epitelial do hospedador onde o virus produciu a inflamación.

FEKETEFOLTOS NEKRÓZIS: Fekete pigmentációként megjelenő nekrotikus szövetrész, amelyet a gazdaszervezet hámsejtjeiben a gyulladást keltő vírusok nukleinsavainak folyamatos replikációja és a fehérjeburkok folyamatos szintézise okoz.

SVARTFLEKKSYKEN: Område med nekrotisk vev som kommer til syne som svart pigmentering. Forårsakes av kontinuerlig replikasjon av nukleinsyrer og syntese av virale proteinkapper i vertens hudceller hvor viruset skaper betennelse. Brukes også om nekroser forårsaket av skader etter bakterie- eller virusangrep, spesielt chitinelskende bakterier i skallet på krabber.

SİYAH LEKE NEKROZU: Nekrotik dokuların bir bölgesinde siyah pigmentasyon görülmesi. Konakçı deri hücrelerindeki virüslerin protein sentezini ve nükleik asit replikasyonunu takiben sarması ve deride iltihaba sebep olması.

Was this helpful?
Obumieranie komórek i tkanek spowodowane brakiem równowagi tłuszczu w komórkach a jego tempem zużytkowania lub odkładanie w komórkach.


FATTY NECROSIS: Death of cells and tissues due to an imbalance of fat in cells and the rate of utilization or release of fat in cells.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗ: Θάνατος κυττάρων και ιστών εξαιτίας της ανισορροπίας του ισοζυγίου των λιπών, καθώς και του ρυθμού χρησιμοποίησης ή απελευθέρωσης λιπών στα κύτταρα.

NECROSE ADIPEUSE: La mort cellulaire ou tissulaire provoquée par un déséquilibre de la teneur en lipides cellulaires ainsi que dans le métabolisme et libération des lipides.

NECROSIS ADIPOSA: Muerte de células o de tejidos provocada por un desequilibrio en la tasa de lípidos celulares así como en el metabolismo y liberación de lípidos.

NECROSE ADIPOSA: Morte de células e de tecidos provocada por un desequilibrio no balance de lípidos celulares e na taxa de utilización ou reposición destes

ZSÍROS NEKRÓZIS: A sejtek és szövetek elhalása a sejtekben lévő zsír felhalmozódása miatt, illetve a sejtek zsírtartalma hasznosításának vagy kiengedésének mértéke.

FETTVEVSNEKROSE: Død av celler og vev grunnet ubalanse av fett i celler og utnyttelse eller frisetting av fett i celler.

YAĞ KANGRENİ: Hücrelerin anormal yağlanması sonucunda hücre ve dokuların ölmesi

Was this helpful?
Część martwej tkanki oddzielonej od rany lub powierzchni objętej stanem zapalnym.


SLOUGH: A piece of dead (necrosed) tissue which has been separated from a wound or inflamed surface.

ΕΦΕΛΚIΔΑ: Τμήμα νεκρού (ή νεκρωμένου) ιστού που έχει χωριστεί από την επιφάνεια μιας πληγής ή φλεγμονής.

ESCARRE: Morceau de peau morte (nécrosée) qui se sépare dune plaie ou dune surface enflammée.

COSTRA: Trozo de piel muerta (necrosis) que se separa de una herida o de una superficie inflamada.

BOSTELA: Anaco de tecido morto (necrótico) que se separa dunha ferida ou dunha superficie inflamada.

PÖRK: A sebtől vagy gyulladt felszíntől elhatárolt, halott (nekrotikus) szövetdarab.

DAUKJØTT: Et stykke dødt vev som har falt av et sår eller en betent overflate.

SLAÇ: Yaralanmış veya iltihaplanmış deri yüzeyinden kopmuş ölü doku (çürümüş doku) parçası

Was this helpful?
Technika wzbudzenia genotypowej samicy ryby do wytwarzania spermy. U niektórych gatunków ryb, np. łososiowatych, stanowi to stosunkowo łatwą i ekonomicznie uzasadnioną procedurę, korzystną także ekologicznie, pozwalającą produkować potomstwo składające się tylko z samic. Uzyskuje się to przez wywołanie maskulinizacji u samic ze stada tarlaków podając im paszę zawierającą odpowiedni steroid płciowy. Samice ryb, które przechodzą maskulinizację wytwarzają spermę z homogametycznymi (XX) chromosomam


MASCULINIZATION: Technique of inducing genotypically female fish to produce sperm. In some species of fish,e.g. salmonids, it is a relatively easy procedure and economically as well as ecologically advantageous to produce offspring comprising only female fish. It is achieved by inducing masculinization in female broodstock through administering a diet containing the appropriate sex steroid. The female fish that undergo masculinization produce sperm with homogametic ( XX) chromosomes, and thus crossing with norma

ΑΡΡΕΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική με την οποία προκαλείται η παραγωγή σπέρματος από γονοτυπικά θήλεα άτομα. Σε μερικά είδη ψαριών π.χ. σολομοειδή. είναι σχετικά εύκολη διαδικασία και οικονομικά αλλά και οικολογικά ωφέλιμη η παραγωγή απογόνων αποτελούμενων μόνο από θήλεα ψάρια. Η αρρενοποίηση ενός θήλεος αποθέματος επιτυγχάνεται με χορήγηση δίαιτας που περιέχει το κατάλληλο φυλετικό στεροειδές. Το αρρενοποιηθέν θήλυ παράγει σπέρμα με ομοιογαμετικά (ΧΧ) χρωμοσώματα και έτσι όταν γονιμοποιήσει με κανονικά αυγά παράγει μιά

MASCULINISATION: Manipulation permettant la production de spermatozoïdes par des poissons de génotype féminin. Chez certaines espèces de poissons, les salmonidés par exemple, lélevage dun stock uniquement femelle apporte des avantages économiques et écologiques. Il savère rélativement facile de masculiniser des géniteurs femelles par apport de stéroïdes sexuels dans lalimentation. Ces femelles produisent ainsi des spermatozoïdes homogamétiques (XX), cest à dire de constitution génétique femelle. La fécondation d

MASCULINIZACIÓN: Manipulación que permite la producción de espermatozoides a partir de peces de genotipo femenino. Para ciertas especies de peces, salmónidos por ejemplo, el cultivo de stocks formado únicamente de hembras tiene ventajas económicas y ecológicas. Es relativamente fácil masculinizar hembras aportando esteroides sexuales en su dieta alimentaria. Estas hembras producen así espermatozoides homogametos (XX), es decir de constitución genética femenina. La fecundación normal de huevos normales por estos

MASCULINIZACIÓN: Manipulación que permite a produción de esperma a partir de peixes de xenotipo feminino. Para certas especies de peixes, salmónidos por exemplo, este é un procedemento sinxelo, economicamente favorable e ecoloxicamente vantaxoso para producir descendencia composta só de peixes femia. Isto conséguese inducindo á masculinización das femias do stock de reprodutores mediante a administación dunha dieta que contén os apropiados esteroides sexuais. Os peixes femia que sofren a masculinización producen

MASZKULINIZÁCIÓ: Olyan technika, amellyel genetikai szempontból nőstény halakban lehet a hímivarsejtek termelését kiváltani. Néhány halfajban, pl. lazacfélékben ez egy viszonylag egyszerű eljárás, és gazdasági, illetve ökológiai szempontból is előnyös lehet egy csak nőstényekből álló utódgeneráció. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy a nőstényekből álló tenyészállománnyal a megfelelő nemi hormont tartalmazó tápot etetnek. A maszkulinizáción átesett nőstény halak kizárólag X-kromoszómás hímivarsejteket fognak terme

MASKULINISERING: Metode for å få genetiske hunnfisk til å produsere sperm, disse (XX, hanner ) kan igjen brukes til å produsere kun hunnfisk (”all female”) ved at de krysses med vanlige hunner (XX). Hos noen arter (f.eks. laksefisk) er det lett å produsere kun hunfisk i tillegg til at det gir økonomiske så vell som økologiske fordeler. Stamfisk som er fenotypisk han og genotypisk hun (XX) oppnås ved å gi et fôr som inneholder hannlige kjønnshormon. Hormonbehandling av fisk er ikke lov i Norge.

Erkekleştirme: Genotipik olarak dişi balıklardan sperm üretmek için uyarılması tekniğidir. Bazı balık türlerinde örneğin salmonidlerde nispeten kolay bir prosedürdür ve ekonomik olarak ve ekolojik olarak da sadece dişi yavrular oluşturmak avantajlıdır. Bu, dişi damızlıklarda uyarılma ile erkekleştirme uygun cinsiyet steroidleri içeren besinlerin verilmesi sayesinde başarılmıştır. Erkekleştirmeye maruz bırakılan dişi balıklar homogametik (XX) kromozomlarıyla sperm üretirler ve böylece normal yumurta üreten tüm

Was this helpful?
Osobnik lub grupa osobników stanowiących założycieli kolonii lub świeżo założonej populacji.


INOCULUM: The individual or group of individuals comprising the founders of a colony or newly-established population.

ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΑ: Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει τους ιδρυτές μιάς αποικίας ή ενός πρόσφατα εγκατεστημένου πληθυσμού.

INOCULUM: Individu ou groupe dindividus servant à fonder une nouvelle colonie ou population; géniteurs.

INÓCULO: Individuo o grupo de individuos utilizados para formar una nueva colonia o población; genitores.

INÓCULO: Individuo ou grupo de individuos utilizados para formar unha nova colonia ou poboación; xenitores.

INOKULUM: Egy újonnan alapított populáció alapító egyede, vagy olyan egyedek csoportja, amelyek között megtalálhatók az alapítók.

INOKULAT: Stoff som blir inokulert.

İNOKÜLÜM (AŞI MADDESİ): Çökmüş kolonilerden veya yeni kurulmuş popülasyonlardan oluşan grup veya birey

Was this helpful?
Podłoża do związania mikroflory, która degraduje substancje organiczne i utlenia rozpuszczalne produkty końcowej przemiany materii, jak np. amoniak. W biofiltrach konwencjonalnych używane są piasek i żwir. Materiały o regularnej strukturze powierzchni (np. pierścienie Raschiga, granulki z tworzywa sztucznego lub kulki) są preferowane w przeciwieństwie do tych o powierzchni nieregularnej (np. żużel). Nowoczesne filtry (np. złoże biologiczne zraszane, zanurzane dolnoprzepływowe lub filtry górnopr


BIOLOGICAL FILTER MEDIA: Substrates for attachment of the microflora that degrade organics and oxidize soluble metabolic end products such as ammonia. Conventional biofilters employ sand and gravel . Materials with regular surface structures (e.g. Raschig-rings, plastic granules or beads) are preferred to those with irregular surfaces (e.g. slag). Modern filters (e.g. trickling filters, submerged downflow or upflow filters) make use of various plastic media structured as grids, corrugated sheets, balls, or honeycomb-sha

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ: Υπόστρωμα επί του οποίου αναπτύσσεται η μικροχλωρίδα που αποσυνθέτει μικροοργανισμούς και οξειδώνει τα διαλυτά τελικά προϊόντα όπως η αμμωνία. Τα συμβατικά βιοφίλτρα χρησιμοποιούν αμμο και χαλίκια. Προτιμούνται υλικά ομαλή επιφάνεια (π.χ. πλαστικοί κόκκοι) από αυτά με ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. σκωρία). Στα σύγχρονα φίλτρα (π.χ. φίλτρα ενστάλαξης, εμβυθιζόμενα φίλτρα) χρησιμοποιούν πλαστικά μέσα διαφόρων μορφών (π.χ. σφαιρίδια, πλέγματα κ.λ.π.). Στην υδατοκαλλιέργεια προτιμούνται τα υποστρώ

SUPPORTS DE FILTRATION BIOLOGIQUE: Substrats sur lesquels se développe la microflore qui dégrade la matière organique et qui oxyde les métabolites excrétés tels que lammoniaque. Les biofiltres conventionnels sont constitués par du sable et du gravier. Les matières à surface (les anneaux de Raschig, les granulés en plastique, les billes) sont à préférer par rapport aux matières à surface rugueuse. Les filtres modernes emploient diverses matières plastiques sous forme de grilles, de feuilles ondulées, de billes ou de structures en

SOPORTE DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA: Substrato sobre el cual de desarrolla la microflora que degrada la materia orgánica y que oxida los metabolitos excretados tal como el amoníaco. Los biofiltros convencionales son constituidos de arena y de gravilla. Las materias con superficies regulares (anillos de Raschig, gránulos de plástico, cuentecilla) son preferidos a los de las materias con superficies irregulares. Los filtros modernos utilizan diversas materias plásticas en forma de rejilla, de hojas onduladas, bolas o estructuras como

MEDIOS MÉTODOS DE FILTRACIÓN BIOLÓXICA / MÉTODOS DE FILTRACIÓN BIOLÓXICA: Substrato sobre o cal se desenvolve a microflora que degrada a materia orgánica e que oxida metabolitos excretados como o amoníaco. Os biofiltros convencionais están constituídos de area e de grava. Os materiais con superficies regulares (aneis de Raschig, gránulos de plástico, biobolas) son preferidos aos dos materiais con superficies irregulares (ex. sedimentos depositados). Os filtros modernos (ex. filtros de leito fluído, filtros mergullados con fluxo cara abaixo ou cara arriba) utilizan div

BIOLÓGIAI SZŰRŐANYAG: A szerves anyagokat lebontó és az oldott anyagcseretermékeket, például az ammóniát oxidáló mikroorganizmusok megtelepedésére szolgáló anyag. A hagyományos bioszűrőkben homokot és kavicsot használnak. A szabályos felszínű anyagok (pl. Raschig-gyűrűk, műanyag szemcsék vagy gyöngyök) általában jobban használhatók, mint a szabálytalan felszínűek (pl. salak). Modernebb szűrőkben (pl. csepegtetőszűrő, süllyesztett felfelé vagy lefelé folyó szűrő) különböző műanyagokat használnak háló, hullámos lap, va

BIOLOGISK FILTERMEDIUM: Festesubstrat for biofilm (mikroflora) som bryter ned organisk materiale og oksyderer løselige metabolske sluttprodukt som ammonium. Konvensjonelle biofiltre bruker sand og grus. Materialer med jevn overflate (f.eks. Raschig-ringer, plastikkpartikler eller kuler) er foretrukket før de med uregelmessige overflater (f.eks. slagg). Moderne filtre (f.eks. sildrefiltre, nedsunket nedstrøms- eller oppstrømsfiltre) bruker forskjellige plastikkmedier utformet som gitter, bølgeplater, baller, eller voksk

BIYOLOJİK FİLİTRE ARAÇLARI: Organikler ve oksidize çözünür metabolik son ürünlerden örnek amonyak substratları miktoflora için indirger. Konvansiyonel biofilitreler kum ve çakıl kullanır. Düzgün yüzeyli (bkn. raschin halkaları, plastik granüller veya boncuk) yapılar düzgün olmayan yüzeyli malzemeler (bkn. mucur) yerine tercih edilir. Modern filitreleri (bkn. akıtmalı filitreler, gizli aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı filitreler) yapmak için ızgara, oluklu levha, toplar veya petekli, geniş açık bloklu plastik yapıda ma

Was this helpful?
Mały ostry, kolczasty wyrostek.


SPINULE: Small spine.

ΑΚΑΝΘIΔIΟ: Μικρή άκανθα.

SPINULE: Petite épine dorsale.

ESPINILLA: Pequeña espina dorsal.

ESPÍNULA: Espiña pequena.

SPINULA: Kisméretű tüske.

LITEN PIGG: Liten torn.

DİKENCİK: Küçük diken.

Was this helpful?
Pospolita, nieścisła nazwa, potocznie stosowana do małży dwuskorupowych (Lamelibranchiata) o szerokim obszarze występowania które generalnie są zaklasyfikowane do podklasy Heterodonta (z wyjątkiem Unionidae). Pod nazwą "małż", są zazwyczaj wymieniani przedstawiciele następujących rodzin: Gardidae (Clinocardium muttalli); Macridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tape


CLAM: A common non-specific name used colloquially for a wide range of bivalve molluscs which are generally classified under the subclass Heterodonta (with the notable exception of the Unionidae). Under the term "clam", members of the following families are commonly named: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, T

ΜΥΔΙ: Κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό δίθυρων μαλακίων που ανήκουν στην υπόταξη Heterodonta (με την εξαίρεση των Unionidae). Με τον όρο «μύδι» αναφέρονται συνήθως άτομα των παρακάτω οικογενειών: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae

PALOURDE: Nom couramment utilisé pour décrire divers mollusques bivalves, dont la plupart sont classifiées dans la sous classe Herérodonta (avec l’exception notable de l’Unionidae). Les membres des familles suivantes sont appelés « clams » : Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arena

ALMEJA: Nombre no-específico usado para designar un amplio grupo de moluscos bivalvos generalmente dentro del grupo de los Heterodonta (con excepción del grupo Unionidae). Entre otras familias se incluyen los Gardiidae (Clinocardium nuttalli ); Mactridae (Spisula solidissima ); Solenidae (Siliquis patula ); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ); Myacidae (Mya arenaria ); Hiatellidae (Panope gene

AMEIXA: Nome común inespecífico usado para designar un amplo grupo de moluscos bivalvos xeralmente clasificados dentro da Subclase Heterodonte (coa notable excepción do grupo Unionidae). Baixo o termo "ameixa" denomínanse comunmente as seguintes familias. os Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus xigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myac

EHETŐ KAGYLÓ: Azoknak a kagylóknak a köznyelvi elnevezése, amelyek legtöbb faja a Heterodonta alosztályba tartozik (at Unionidae család kivételével). Az "ehető kagyló" elnevezés a következő családokhoz tartozó fajokat jelöl: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae (Panope

SKJELL: Vanlig begrep i dagligtalen på en lang rekke muslinger, for det meste klassifisert i underordenen Heterodonta (med unntak av Unionidae). Følgene familier blir ofte nevnt: Gardiidae (Clinocardium nuttalli ), Mactridae (Spisula solidissima ), Solenidae (Siliquis patula ), Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax ), Myacidae (Mya arenaria ) og Hiatellidae (Panope generosa ). Forskjellige arter b

MİDYE: Genellikle Heterodonta altsınıfı altında sınıflandırılan (Unionidae ailesi hariç) bivalve molluskların dünya çapında halk arasında yaygın olan isimleri. "Midye" terimi altında giren ailelerin üyelerinin yaygın ismidir: Gardiidae (Clinocardium nuttalli); Mactridae (Spisula solidissima); Solenidae (Siliquis patula); Veneridae (Arctica islandica, Mercenaria mercenaria, M. campechiensis, Protothaca staminea, Saxidomus gigantes, Tapes philippinarum, Tresus capax); Myacidae (Mya arenaria); Hiatellidae

Was this helpful?
Rząd małży (Bivalvia) typowo morskich lub estuariowych. W stadium dorosłym osiadłe, przytwierdzające się nicią bisiorową do podłoża (substratu). Oznaczane na podstawie budowy ich skrzeli.


MUSSEL: Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.

ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MOULE: Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

MEXILLÓN: Orde de bivalvos tipicamente mariños ou estuarinos. Os adultos son sedentarios, viven fixados a un substrato polo biso. Caracterizados pola estrutura das súas branquias.

ÉTIKAGYLÓ: A kagylók egyik rendje, amelynek fajai általában tengerekben vagy folyótorkolatokban élnek. Kifejlett állapotban helytülők, kagylóselyemmel kapcsolódnak az aljzathoz. A kopoltyúik felépítése alapján jellemezhetők.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

MİDYE : Genel olarak deniz veya tatlı su kabuklularının takımıdır. Yetişkin safhadaki yerleşik midyeler bisus iplikçikleriyle zemine tutunurlar, özdeşleşmiş alt kısım yapısıdır.

Was this helpful?
Klasa wodnych mięczaków, charakteryzujących się dwiema wapiennymi skorupami, połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasu. Klasa ta obejmuje różne jadalne gatunki, z których wiele jest przedmiotem hodowli (np. omułki, ostrygi, przegrzebki, małże). Powszechnie nazywane są małżami dwuskorupowymi.


LAMELLIBRANCHIA: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Pelecypoda.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧIΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

LAMELLIBRANCHIE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Pelecypoda.

LAMELIBRANQUIA : Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos.

LAMELIBRANQUIA: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por dúas valvas calcáreas unidas por un ligamento flexible ao longo da zona de unión. Esta clase inclúe varias especies comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: mexillóns, ostras, vieiras, ameixas, etc.). A miúdo son chamados bivalvos. Sin. Pelecípodo.

LAMELLIBRANCHIA: A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Bivalvia, Pelecypoda (kagylók).

LAMELLIBRANCHIA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Pelecypoda.

LAMELLIBRANCHIA: Menteşe görevi gören esnek bir bağ ile birbirine bağlı iki kalkerli kapakçığı bulunan yumuşakça sınıfıdır. Bu sınıf kültüre edilmiş yenilebilir bir çok tür içerir (bkn. midye, istiridye, deniz tarağı). Bivalvia olarak da bilinir. Syn. Pelecypoda.

Was this helpful?
Zapobieganie chorobie, albo środki zapobiegające rozwojowi lub szerzeniu się chorobie.


PREVENTATIVE MEDICINE: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

MEDECINE PREVENTIVE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

MEDICINA PREVENTIVA: A prevención de enfermidades ou medidas preventivas para impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.

MEGELŐZŐ KEZELÉS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

FOREBYGGENDE MEDISIN: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

Koruyucu ilaç: Hastalığın önlenmesi ya da hastalığın yayılması ve gelişmesinin engellenmesi

Was this helpful?
Barwnik polimerowy, pochodny tyrozyny, odpowiedzialny za ubarwienie ryb (od brązowego do czarnego). U zmiennocieplnych stwierdza się ją często w połączeniu z miejscowym zapaleniem soczewki .


MELANIN: A tyrosine-derived polymeric pigment responsible for the coloration (brown to black) of fishes. It is often found in association with localized inflammatory foci in poikilotherms.

ΜΕΛΑΝΙΝΗ: Πολυμερής χρωστική προερχόμενη από την τυροσίνη υπεύθυνη γιά τον κίτρινο έως μαύρο χρωματισμό των ψαριών και αρκετά συχνά σχετιζόμενη με παρασιτική μόλυνση. Συχνά παρατηρείται σε τοπικές φλεγμονές των ποικιλοθέρμων ζώων.

MELANINE: Pigment polymérique dérivé de la tyrosine responsable de la coloration brun-à-noir des poissons et souvent associé aux infestations parasitaires. La mélanine est également un facteur dans les "inflammations" des animaux pœcilothermes.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado de tirosina responsable de la coloración marrón a negra de peces y a menudo asociada a infestaciones parasitarias. La melanina es también un factor en las “inflamaciones” de animales poiquilotermos.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado da tirosina responsable da coloración marrón a negra de peixes. Áchase a miúdo en asociación con focos inflamatorios en poiquilotermos.

MELANIN: A tirozin-származékok közé tartozó polimer festékanyag, amely a halak (barnától feketéig terjedő) testszínéért felelős. Változó testhőmérsékletű állatokban gyakran megtalálható a gyulladásos gócpontokhoz kapcsolódva.

MELANIN: Et polymert pigment avledet fra tyrosin, er ansvarlig for farging (brun og svart) av fisk. Finnes ofte i forbindelse med lokale betennelser hos vekselvarme dyr.

MELANIN: Balıklarda kahverengi ve siyah renk pigmentlerinin oluşmasından dorumlu bir trosin. Çoğunlukla soğukkanlı hayvanlarda bölgesel alevlendirici ile ilişkili olarak bulunur.

Was this helpful?
Wzrost ilości czarnego lub ciemnego barwnika w organizmie, populacji lub grupie.


MELANISM: An increase in the amount of black or dark pigment in an organism, population or group.

ΜΕΛΑΝΙΣΜΟΣ: Η αύξηση της ποσότητας των μαύρων ή σκούρων χρωστικών σε έναν οργανισμό, πληθυσμό ή ομάδα.

MELANISATION: Une augmentation de la pigmentation brune ou noire dun organisme, population ou groupe.

MELANIZACIÓN: Aumento de la pigmentación marrón o negra de un organismo, población o grupo.

MELANIZACIÓN: Aumento da pigmentación marrón ou negra dun organismo, poboación ou grupo.

MELANIZMUS: A fekete vagy sötét festékanyag mennyiségének megnövekedése egy egyedben, populációban vagy csoportban.

MELANISME: Økning i mengde av svarte eller mørke pigmenter i en organisme, populasjon eller gruppe.

MELANIZM: Bir organizmaya, populasyon ya da grupta koyu ya da siyah pigmenteki artış

Was this helpful?
Komórka, która syntetyzuje melaninę w organelli, zwanej melanosomem.


MELANOCYTE: A cell that synthesizes melanin within an organelle, termed a melanosome.

ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο το οποίο διαθέτει μελανόσωμα, ένα οργανίδιο που συνθέτει μελανίνη.

MELANOCYTE: Cellule pourvue dun mélanosome, un organite synthétisant de la mélanine.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina mediante melanosoma.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina no interior dun orgánulo denominado melanosoma.

MELANOCITA: Egy sejtszervecske, a melanoszóma segítségével melanint előállító sejt.

MELANOCYTT: Celle som syntetiserer melanin inni en organelle (melanosom).

MELANOSİT: Melanosom olarak isimlendirilen bir organel içerisnde melanin sentezleyen hücre.

Was this helpful?
Zabarwiona komórka zawierająca melaninę.


MELANOPHORE: Pigmented cell containing melanin.

ΜΕΛΑΝΟΦΟΡΟ: Χρωμοφόρο κύτταρο που περιέχει μελανίνη.

MÉLANOPHORE: Cellule pigmentée contenant de la mélanine.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contiene melanina.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contén melanina.

MELANOFÓRA: Melanint tartalmazó pigmentsejt.

MELANOFOR: Pigmentcelle som inneholder melanin.

MELANOFOR: Melanin içeren pigmentli hücre.

Was this helpful?
Hormon, pochodny aminokwasu, wydzielany przez gruczoł szyszynki. Melatonina jest zaangażowana w rytm biologiczny połączony z reprodukcją, a u wielu kręgowców wpływa także na ubarwienie skóry.


MELATONIN: A hormone, derived from an amino acid, secreted by the pineal gland . Melatonin is concerned with biological rhythms associated with reproduction and it also affects skin pigmentation in many vertebrates.

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ: Ορμόνη προερχόμενη από ένα αμινοξύ εκκρινόμενο από τον επιφυσικό αδένα. Η μελατονίνη επιδρά στους βιολογικούς ρυθμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και στον χρωματισμό του δέρματος σε πολλά ασπόνδυλα.

MELATONINE: Hormone dérivée dun aminoacide, sécrétée par la glande pinéale. La Mélatonine est concernée par les rythmes biologiques associés à la reproduction et elle intervient aussi dans la pigmentation de la peau de nombreux vertébrés.

MELATONINA: Hormona derivada de un aminoácido, secretada por la glándula pineal. La melatonina está involucrada en los ritmos biológicos asociados a la reproducción y interviene también en la pigmentación de la piel de varios vertebrados.

MELATONINA: Hormona derivada dun aminoácido, secretada pola glándula pineal. A melatonina está involucrada nos ritmos biolóxicos asociados á reprodución.

MELATONIN: Az aminosav-származékok közé tartozó hormon, amelyet a tobozmirigy termel. A melatoninnak a szaporodással összefüggő biológiai ritmusok szabályozásában lehet szerepe, illetve sok gerincesben a bőr pigmentációját is befolyásolja.

MELATONIN: Hormon, avledet fra en aminosyre, som skilles ut fra hypofysen. Melatonin er aktivt i biologiske rytmer i forbindelse med reproduksjon. Påvirker også pigmentering av hud hos mange virveldyr (vertebrater).

Melatonin: Epifiz bezinden salgılanan amino asitten oluşan bir hormondur. Melatonin üreme ile bağlantılı biyolojik ritmle ilişkilidir ve bir çok omurgalıda deri pigmentasyonunu etkiler.

Was this helpful?
Stadium larwalne przywr pomiędzy stadium cerkarii a stadium dorosłym.


METACERCARIA: Larval stage of trematodes between the cercarial and adult stages; a more or less quiescent stage.

ΜΕΤΑΚΕΡΚΑΡΙΟ: Προνυμφικό στάδιο των τρηματωδών μεταξύ του κερκαρίου και της φάσης του ενηλίκου, μιά λίγο ως πολύ φάση ηρεμίας.

METACERCAIRE: Stade larvaire des trématodes situé entre le stade cercaire et le stade adulte; un stade plus ou moins inactif.

METACERCARIA: Estado larvario de trematodos situado entre el estado cercaria y el estado adulto; estado más o menos inactivo.

METACERCARIA: Estado larvario dos tTermodos situado entre o estado de cercaria e o estado adulto; estado máis ou menos inactivo.

METACERKÁRIA: A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja a cerkária és a kifejlett alak között; többé-kevésbé nyugalmi állapot.

METACERKARIE: Larvestadium hos ikter (trematoder), mellom cerkarie og voksne stadier. Mer eller mindre et hvilestadium.

METASERKARYA: Trematod ile yetişkin safha arasında olan larva aşaması; az ya da çok durgun safha

Was this helpful?
Pozbawiony zapachu, bezbarwny gaz węglowodorowy wytwarzany przez naturalny lub sztuczny beztlenowy rozkład materii organicznej.


METHANE: An odourless, colourless hydrocarbon gas produced either by natural or artificial anaerobic decomposition of organic material.

ΜΕΘΑΝΙΟ: Ένα άοσμο, άχρωμο υδρογονανθρακικό αέριο το οποίο παράγεται είτε από φυσική είτε από αναερόβια αποσύνθεση οργανικού υλικού.

METHANE: Gaz hydrocarbone incolore et inodore produit par la décomposition anaérobique, soit naturelle soit artificielle, de matière organique

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por cualquier descomposición anaeróbica natural o artificial de materia orgánica.

METANO: Hidrocarburo gas inodoro e incoloro producido por calquera descomposición anaeróbica natural ou artificial de materia orgánica

METÁN: Színtelen, szagtalan szénhidrogéngáz, amely szerves anyagok természetes vagy mesterséges anaerob lebomlása során keletkezik.

METAN: En luktfri, fargeløs hydrokarbongass, produsert enten ved naturlig eller kunstig anaerob nedbrytning av organisk materiale.

METAN: Organik materyalin doğal veya yapay olarak anaerobic bozuşması sonucu üretilen kokusuz, renksiz hidrokarbon gaz.

Was this helpful?
Późne stadium larwalne naupliusa skorupiaków, z więcej niż trzema parami posiadanych odnóży, ale nie funkcjonalnymi odnóżami tułowiowymi.


METANAUPLIUS: Late nauplius larval stage of crustaceans, with more than three pairs of limbs present but no functional thoracic limbs.

ΜΕΤΑΝΑΥΠΛΙΟΣ: Προχωρημένο προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών της φάσης του ναυπλίου, με περισσότερα από τρία ζεύγη ατελών θωρακικών άκρων.

MÉTANAUPLIUS: Dernier stade larvaire nauplii des crustacés avec plus de trois paires dappendices thoraciques à létat débauche (non fonctionnels).

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos con más de tres pares de apéndices torácicos no funcionales.

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos, con máis de tres pares de apéndices pero sen membros torácicos funcionais.

METANAUPLIUS: A rákok késői nauplius állapotú lárvája, amelynek háromnál több végtagja van, de nincsenek működő torvégtagjai.

METANAUPLIUS: Seint naupliestadie hos krepsdyr. Har mer en tre par lemmer, men ingen funksjonelle lemmer på brystet (thorax).

METANAUPLİİ: Fonksiyonel göğüssel bacakları olmayan fakat üç çiftten fazla bacakları olan kabuklu hayvanların nauplii evresinden sonraki larval safhasıdır.

Was this helpful?
(1) Zmiana stanu, formy, pozycji lub funkcji. (2) Rozrzucenie organizmów chorobotwórczych po całym ciele gospodarza.


METASTASIS: (1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.

METASTASE: (1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.

METÁSTASIS: (1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.

METÁSTASE: (1) Cambio de estado, de forma, de posición ou de función. (2) Transporte de organismos patóxenos a través do corpo hospedador.

ÁTTÉTEL: (1) Állapot, helyzet vagy működés megváltozása. (2) Kórokozók szétterjedése a gazdaszervezet testében.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

METASTAS: 1. Şekil, safha, konum veya fonksiyon değişikliği, 2. Konakçı vücut etrafında bulunan bulaşmış organizmanın uzaklaştırılması

Was this helpful?
Niezbędny aminokwas zawierający siarkę. Stanowi on główny metaboliczny czynnik metylujący.


METHIONINE: A sulphur-containing essential amino acid. It is a major metabolic methylating agent.

ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ: Απαραίτητο αμινοξύ που περιέχει θείο. Είναι το κύριο μέσον μεθυλίωσης κατά τον μεταβολισμό.

METHIONINE: Acide aminé soufré essentiel. Important agent de méthylation métabolique.

METIONINA: Aminoácido esencial que contiene azufre. Importante agente de metilación metabólica.

METIONINA: Aminoácido esencial que contén xofre. É un dos principais axentes de metilación metabólica.

METIONIN: Kéntartalmú esszenciális aminosav. Az anyagcserében fontos metiláló szerepe van.

METIONIN: Svovelholdig essensiell aminosyre. Finnes i utilstrekkelige mengder i soyamel til at dette skal være eneste proteinkilden i laksefôr.

METIYONIN: Amino asit içeren bir temel sülfür. Bu önemli bir metabolik metilating ajandır.

Was this helpful?
Metoda hodowli larw ryb, skorupiaków lub mięczaków, w której organizmy pokarmowe (np. mikroglony i wrotki) są hodowane w oddzielnych naczyniach i dodawane w regularnych odstępach czasu do zbiorników z larwami; porównaj: zielona woda.


CLEAR WATER METHOD: A method of raising larval fish crustaceans or molluscs where food organisms (e.g. microalgae, rotifers) are cultured in separate vessels and added to the larval-rearing tanks at regular intervals; cf. green water.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΥΓΟΥΣ ΝΕΡΟΥ: Μέθοδος εκτροφής νυμφών ψαριών καρκινοειδών ή μαλακίων, κατά την οποία οι οργανισμοί που χρησιμεύουνν ως τροφή (π.χ. μικροφύκη, τροχόζωα) καλλιεργούνται σε χωριστά δοχεία και προστίθενται στις δεξαμενές πού καλλιεργούνται οι νύμφες σε τακτά διαστήματα, πρβλ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ELEVAGE EN EAU CLAIRE: Méthode délevage de larves de poissons, mollusques ou crustacés dans laquelle les proies (par exemple les microalgues, rotifères) sont cultivées séparément dans des bacs à part et ajoutées aux bassins délévage à des intervalles réguliers.

CULTIVO EN AGUA CLARA: Método de cría de larvas de peces, moluscos o crustáceos en el cual las presas (por ejemplo microalgas, rotíferos) son cultivados por separado en tanques a parte y añadidos a los estanques de cultivo con intervalos de tiempo regulares.

CULTIVO EN AUGA CLARA: Método de cría de larvas de peixes, moluscos ou crustáceos no cal o alimento vivo (por exemplo microalgas, rotíferos) é cultivado por separado en tanques aparte e engadidos aos estanques de cultivo con intervalos de tempo regulares. Contraposta á auga verde, onde se crían xuntos o alimento vivo e a especie a cultivar.

TISZTAVÍZ-MÓDSZER: A halak, rákok és puhatestűek lárváinak nevelésére szolgáló módszer, amelynél a táplálékként szolgáló élő szervezeteket különálló edényekben nevelik és meghatározott időközönként adagolják a lárvanevelő tartályokba; vö. zöld víz.

KLARTVANNSMETODEN: Metode for å oppdrette larver av fisk, krepsdyr og mollusker (bløtdyr) der fôrorganismer (f.eks. hjuldyr, mikroalger) dyrkes i separate enheter og tilsettes larvetankene ved faste intervaller. Jfr. grønt vann.

Temiz Su Metodu: Balık larvalarının kabukluların ve yumuşakçaların yetiştirilmesi metodudur. Bu yöntemde besin organizmaları( mikroalg, rotifer…) farklı tanklarda kültüre alınır ve düzenli aralıklarla larva yetiştirme tanklarına eklenir. Cf (compare) yeşil su

Was this helpful?
Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrost


BATCH CULTURE: A form of culture in which a given volume of liquid medium is inoculated with cells (e.g. bacteria,unicellular algae) capable of growth in that medium, and the inoculated medium is incubated for an appropriate period of time. Cells growing under these conditions are exposed to a continually changing environment caused by the gradual consumption of nutrients and the accumulation of metabolic wastes, among other factors. The growth curve obtained by monitoring a batch culture commonly exhibits a s

ΕΜΒΟΛIΑΣΜΟΥ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος καλλιέργειας κατά την οποία ένας δεδομένος όγκος υγρού θρεπτικού μέσου εμβολιάζεται με κύτταρα (π.χ. βακτήρια ή μονοκύτταρα φύκη) ικανά να αναπτυχθούν σε αυτό. Το εμβολιαζόμενο μέσο επηρεάζεται επί ένα επαρκές χρονικό διάστημα. Τα κύτταρα που αυξάνονται υπό τις συνθήκες αυτές εκτίθενται σε συνεχείς μεταβολές του περιβάλλοντος, οφειλόμενες μεταξύ άλλων, στην σταδιακή κατανάλωση των θρεπτικών και την συσσώρευση αποβλήτων του μεταβολισσμού. Στις καλλιέργειες του τύπου αυτού, η αυξητική καμπύλ

CULTURE EN MILIEU CLOS: (Culture fermée) Forme de culture dans laquelle un volume de milieu nutritif liquide adéquat est inoculé de cellules (bactériennes ou algues unicellulaires), et incubé pendant une période appropriée. Les cellules qui se développent ainsi sont soumises à une évolution constante des caractéristiques du milieu, due à lépuisement des substances nutritives et à laccumulation de déchets métaboliques, parmi dautres facteurs. La courbe de croissance dune telle culture est essentiellement composée de qua

CULTIVO EN MEDIO CERRADO: Forma de cultivo en la cual un volumen de medio nutritivo líquido adecuado es inoculado de células (bacterianas o algas unicelulares), y incubado durante un periodo apropiado. Las células que se desarrollan son sometidas a una evolución constante de características del medio, debido a agotamiento de las sustancias nutritivas y la acumulación de los deshechos metabólicos entre otros factores. La curva de crecimiento de tal cultivo es esencialmente compuesta de cuatro fases principales. En la prim

CULTIVO NO MEDIO PECHADO: Forma de cultivo na cal un volume determinado de medio nutritivo líquido axeitado é inoculado con células (bacterianas ou algas unicelulares), e incubado durante un período apropiado. As células que se desenvolven son sometidas a unha evolución constante das características do medio, debido ao esgotamento das substancias nutritivas e á acumulación das escouras metabólicas entre outros factores. A curva de crecemento de tal cultivo está esencialmente composta por catro fases principalmente. Na pr

BATCH-KULTÚRA: A sejttenyésztésnek az a típusa, amelynél egy adott mennyiségű folyékony táptalajt beoltanak olan sejtekkel, amelyek képesek benne növekedni (pl. baktériumokkal, egysejtű algákkal), majd a beoltott táptalajt megfelelő ideig inkubálják. Az ilyen körülmények között növesztett sejetek a környezet folyamatos változásának vannak kitéve, mivel (más tényezőkön kívül) fokozatosan elfogynak a tápanyagok és felszaporodnak a mérgező anyagcseretermékek. A batch-kultúra folyamatos megfigyelésével kapott növe

LUKKET KULTUR: En form for kultur hvor et gitt volum av en væske er inokulert med celler (f.eks. bakterier eller encellede alger) som er i stand til å vokse i mediet. Det inokulerte mediet inkuberes i passende tid. Celler som vokser i en lukket kultur er utsatt for ett kontinuerlig skiftende miljø forårsaket av gradvis forbruk av næringsstoffer og opphopning av avfallsstoffer. Vekstkurven til en lukket kultur består vanligvis av fire steg. I første fase er vekstraten (raten for økning i celle antall eller biom

PARTİ KÜLTÜR : İcerisine canlı hücre ekilmiş (Örneğin bakteri veya tek hücreli alg) istenilen hacimde, ekilen hücrenin çoğalması yeterli süre bekletilen sıvı besiyerinden oluşan kültür şeklidir. Hücerlerin gelişimi tüketilen besin madelerinin miktarı, metabolik artıklar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ve diğer faktörlerle sürekli değişmektedir. Parti kültürde gelişim eğrisinde genellikle dört temel faz gösterir. Duraklama( Başlangıç) fazı, bu fazda gelişim başlangıçta minumum düzeydedir sonrdan ise geli

Was this helpful?
Termin ten oznacza specjalny protokół przy pobieraniu próbek.


SAMPLING METHOD: This term denotes a specific protocol for sampling.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.

TECHNIQUE DECHANTILLONNAGE: Protocole spécifique déchantillonnage.

TÉCNICA DE MUESTREO: Protocolo específico de muestreo.

TÉCNICA DE MOSTRAXE: Protocolo específico de mostraxe.

MINTAVÉTELI ELJÁRÁS: Ez a fogalom a mintavételre alkalmazott módszerek összességét jelenti.

PRØVETAKINGSMETODE: Betegner en spesifikk prøvetakingsprotokoll.

ÖRNEKLEME YÖNTEMİ: Bu terim, örnekleme için özel bir protokolü ifade eder.

Was this helpful?
Sposób uczenia się przez doświadczenie (praktykę).


TRIAL AND ERROR: A mode of learning by experience.

ΔΟΚIΜΗ ΚΑI ΛΑΘΟΣ: Τρόπος μάθησης μέσω πειραματισμού.

TATONNEMENT; ESSAI ET ECHEC: Mode dapprentissage par expérience.

TANTEO: Modo de apprentizaje por experienca.

TENTEO / ENSAIO E ERRO: Modo de aprendizaxe pola experimentación de tipo ensaio e erro.

PRÓBA-SZERENCSE: A tapasztalati úton történő tanulás egyik módja.

TRIAL AND ERROR: A mode of learning y experience.

Deneme ve yanılma: Tecrübe ile öğrenme yöntemi.

Was this helpful?
Technika, w której rozdzielone białka w elektroforezie żelowej są przenoszone na błonę (zwykle nitrocelulozową) i unieruchomione. Wówczas, przy użyciu znaczonych przeciwciał, może być wykryta obecność specyficznych białek.


WESTERN BLOT: Technique in which proteins that have been separated by gel electrophoresis are transferred to a membrane (usually nitrocellulose) and immobilised. The presence of specific proteins can then be detected using labelled antibodies.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ WESTERN: Τεχνική κατά την οποία πρωτείνες που έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως από νιτροκυτταρίνη). Η παρουσία συγκεκριμένων πρωτεϊνών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους σημασμένα αντισώματα.

IMMUNOTRANSFERT : Technique par laquelle des protéines, préalablement séparées par électrophorèse en gel d’acrylamide, sont transférées sur une membrane (habituellement en nitrocellulose) et immobilisées. La présence de protéines spécifiques peut être ainsi décelée utilisant des anticorps marqués.

WESTERN BLOT: Técnica en la que las preoteínas que han sido separadas por electroforesis en gel son transferidas a una membrana (normalmente de nitrocelulosa) e inmobilizadas. La presencia de proteínas específicas pueden ser detectadas usando anticuerpos marcados.

WESTERN BLOT: Técnica na que as proteinas que foron separadas por electroforese en xel son transferidas a unha membrana (normalmente de nitrocelulosa) e inmovilizadas. A presenz de proteinas específicas poden ser detectadas usando anticorpos marcados.

WESTERN BLOT: Olyan kísérleti módszer, amellyel a gélelektroforézissel elválasztott fehérjemolekulákat egy (általában nitrocellulóz) membránra viszik át, és azon immobilizálják őket. Specifikus fehérjék jelenléte jelzett antitestekkel mutatható ki.

WESTERN BLOT: Metode der proteiner separert ved gel elektroforese overføres til en membran (vanligvis mikrocellulose) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke proteiner (på membranen) påvises ved hjelp av merkede antistoff.

WESTERN BLOT: Teknik, proteinler jel elektroforez yardımıyla ayrılır, bir membrana transfer edilir (genellikle nitrocellulose) ve hareketsiz hale getirilir. Spesifik proteinin varlığı işaretli probları kullanarak tespit edilir.

Was this helpful?
Metoda określania zawartości tlenu przez miareczkowanie. W podstawowej procedurze Winklera do próbki wody dodawany jest siarczan manganowy, jodek potasowy i wodorotlenek sodowy. W warunkach wysokiej alkaliczności jon manganowy jest utleniany tlenem cząsteczkowym do dwutlenku manganowego, brązowego osadu. Następnie, do próbki dodawany jest kwas siarkowy w celu rozpuszczenia osadu i wytworzenia środowiska kwaśnego, aby utlenić jodek przez dwutlenek manganowy do jodu. Ilość uwolnionego J2

WINKLER METHOD: A method to determine the oxygen content by titration. In the basic Winkler procedure, a sample of water is treated with manganous sulphate, potassium iodide, and sodium hydroxide. Under highly alkaline conditions, the manganous ion is oxidized by molecular oxygen to manganous dioxide, a brown precipitate. Next, sulphuric acid is added to the sample to dissolve the precipitate and produce acid conditions for the oxidation of iodide to iodine by manganous dioxide. The quantity of I2 re

ΜΕΘΟΔΟΣ WΙΝΚLΕR: Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου οξυγόνου με τιτλοδότηση. Στην βασική μέθοδο Winkler, το δείγμα νερού υφίστανται επεξεργασία με θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο και υδροξείδιο του νατρίου. Σε πολύ αλκαλικές συνθήκες, το ιόν του μαγγανίου οξειδώνεται από το μοριακό οξυγόνο σε διοξείδιο του μαγγανίου, ένα καφέ ίζημα. Ακολούθως, προστίθεται στο δείγμα θειικό οξύ για να διαλύσει το ίζημα και να δημιουργήσει όξινες συνθήκες για την οξείδωση των ιωδιούχων ενώσεων σε ιώδιο από διοξείδιο το

METHODE DE WINKLER: Méthode titrimétrique de détermination de la concentration doxygène. Dans la procédure de base de Winkler, un échantillon deau est traité avec du sulfate de manganèse, de liodure de potassium et de la soude. Dans ces conditions fortement alcalines, les ions de manganèse sont oxydés, par loxygène moléculaire, pour donner du dioxyde manganèse, un précipité marron. Ensuite, de lacide sulfurique est ajouté à léchantillon afin de dissoudre ce précipité et de produire des conditions acides dans lesque

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para la determinación de oxígeno. En el procedimiento de base de Winkler, una muestra de agua es tratada con sulfato de magnesio, de yoduro de potasio y de hidróxido de sodio. En estas condiciones fuertemente alcalinas, los iones de magnesio son oxidados por el oxígeno molecular para dar un precipitado marrón, el dióxido de magnesio. Después, el ácido sulfúrico es añadido a la muestra con el fin de disolver este precipitado y de producir condiciones ácidas en las que el yoduro e

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para a determinación de osíxeno por valoración. No procedemento de base de Winkler, unha mostra de auga é tratada con sulfato de manganeso, ioduro de potasio e hidróxido de sodio. Nestas condicións fortemente alcalinas, os ións de manganeso son oxidados polo osíxeno molecular para dar un precipitado marrón, o dióxido de manganeso. Despois, o ácido sulfúrico é engadido á mostra co fin de disolver este precipitado e de producir condicións ácidas nas que o ioduro é oxidado a iodo p

WINKLER-MÓDSZER: Az oxigéntartalom titrálásos meghatározásának módszere. Az egyszerű Winkler-féle eljárásnál a vízmintát mangán-szulfáttal, kálium-jodiddal és nátrium-hidroxiddal kezelik. Erősen lúgos környezetben a molekuláris oxigén a mangániont mangán-dioxiddá, egy barna színű csapadékká oxidálja. A következő lépésben kénsavat adnak a mintához, amely feloldja a csapadékot és savas környezetet teremt a jodidionok jóddá oxidálásához a mangán-dioxid által. A keletkező jód mennyisége az eredetileg jelen lévő oxig

WINKLER-METODEN: Metode for å bestemme oksygeninnhold ved titrering. I den opprinnelige Winkler metoden behandles en vannprøve med mangansulfat, kaliumklorid og natriumhydroksid. Ved høy pH oksideres manganionene med molekylært oksygen til manganoksid, et brunt bunnfall. Etter dette tilsettes prøven svovelsyre for å løse opp bunnfallet og skape surt miljø for oksidasjonen jodid til jod ved hjelp av manganoksid. Mengden Isub>2 som produseres er proporsjonal med mengden Osub>2 som opprinnelig var til s

Wınkler metodu: Titrasyon yöntemi ile oksijen içeriğinin belirlenmesi. Temel Wınkler prosedüründe, su örneği magnezyum sülfat, potasyum iyodür ve sodyum hidroksit ile muamele edilir. Yüksek alkali koşullar altında, magnezyum iyonu moleküler oksijen tarafından oksitlenir, kahverengi çökelti oluşur. Sonra, çökeltiyi çözmek için sülfürik asit eklenir ve magnezyum dioksit tarafından iyodin oksidasyonu için prosedür asidik durumdadır. İyodin miktarı Oksijen mikarı ile orantılı şekilde serbest kalır. iyodin mikarı st

Was this helpful?
Odnosząca się do wody słonawej mającej zasolenie między 3 - 10 części na tysiąc (ppt lub ‰), bądź wody morskiej mającej zasolenie między 30 - 34 ppt (‰); porównaj: oligohalinowy.


MESOHALINE: Pertaining to brackish water having a salinity between 3-10 parts per thousand or sea water having a salinity between 30-34 parts per thousand; cf. oligohaline.

ΜΕΣΟΑΛΜΥΡΟ: Χρησιμοποιείται γιά υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 3.0-10.0 ‰ ή γιά θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 30 και 34‰. Πρβ. ολιγοαλμυρό.

MESOHALINE: Se dit de leau saumâtre ayant une salinité comprise entre 3 et 10 ‰ ou de leau de mer avec une salinité comprise entre 30 et 34 ‰.

MESOHALINO : Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina con salinidad entre 30 y 40‰.

MESOHALINO: Pertencente á auga salobre que ten unha salinidade entre 3-10 partes por mil ou á auga de mar que ten unha salinidade entre 30-34 partes por mil; cf. oligohalino.

MEZOHALIN: Olyan brakkvízre utal, amelynek sótartalma 3-10 ezrelék, vagy olyan tengervízre, amelynek sótartalma 30-34 ezrelék. Vö. oligohalin

MESOHALIN: Vedrører brakvann med saltholdighet 3-10‰, eller saltvann med saltholdighet 30-34‰

MEZOHALIN: Tuzluluğu %o3-10 arasında olan acı sular veya %o30-34 tuz oranına sahip olan deniz suları, ör oligohalin

Was this helpful?
Nazywany też "zieloną technologią”. Zawiera dość duże urządzenia eksperymentalne, umożliwiające badanie lub eksploatowanie naturalnych ekosystemów. Np. użycie do oceny wpływu na ekosystemy substancji zanieczyszczających środowisko. W akwakulturze, stosowany w dużych systemach hodowlanych, w których sukcesje naturalnych łańcuchów pokarmowych są stosowane w chowie wylęgu ryb morskich na dietach naturalnych.


MESOCOSM: Enclosed experimental facility large enough to allow natural ecosystems to be studied or exploited. For example, used for assessing the impact of pollutants on ecosystems. In aquaculture, used of large culture systems in which natural food-chain successions are employed to raise marine fish fry on natural diets.

ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ: Μιά μέσης κλίμακας κλειστή πειραματική εγκατάσταση, χρησιμοποιούμενη κυρίως γιά την αξιολόγηση της επίδρασης των ρυπαντών στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στην υδατοκαλλιέργεια γιά μεγάλα συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται στην εκτροφή των γόνων βασιζόμενη σε φυσική δίαιτα που αξιοποιεί διαδοχικά στάδια της τροφικής αλυσίδας.

MÉSOCOSME: Enclos expérimental de taille suffisamment importante pour étudier ou exploiter les écosystèmes naturels. Utilisé, par exemple, dans lévaluation de limpact de polluants à léchelle de lécosystème. En aquaculture, décrit des grands systèmes de culture dans lesquels les maillons successifs dune chaine alimentaire sont exploités dans lalimentation naturelle des larves de poisson.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente importante para estudiar o explotar ecosistemas naturales. Utilizado, por ejemplo, para evaluar el impacto de contaminantes a la escala del ecosistema. En acuicultura, describe amplios sistemas de cultivo en los cuales los elementos sucesivos de una cadena alimentaria natural son explotados para alimentar larvas de peces.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente grande como para poder estudar ou explotar ecosistemas naturais. Utilizado, por exemplo, para avaliar o impacto de contaminantes en ecosistemas. En acuicultura, utilización de grandes sistemas de cultivo nos cales os elementos sucesivos dunha cadea alimentaria natural son empregados para alimentar larvas de peixes mariños a base de alimento natural.

MEZOKOZMOSZ: Olyan zárt kísérelti rendszer, amely elég nagy ahhoz, hogy lehetővé tegye a természetes ökoszisztémák tanulmányozását vagy befolyásolását. Például a szennyezőanyagoknak az ökoszisztémára gyakorolt hatásának felmérésére használható. Az akvakultúrában a nagyobb tenyésztőrendszerekben használják, amelyekben a természetes táplálékláncnak is szerepe van a tengeri halivadékok táplálkozásában.

MESOKOSMOS: Lukket forsøksfasilitet som er stor nok til studier av naturlige økosystemer. Bukes f.eks. for å bestemme påvirkningen av forurensning på økosystem. Brukes i akvakultur for å opprettholde naturlige næringskjeder ved produksjon av marin fiskeyngel.

MEZOKOZM: Kapalı çevre tesislerinin yüksek yeterlilikte doğal ekosistemleri çalışma ya da kullanma izni. Örneğin, ekosistemdeki kirleticilerin etkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Akuakültürde, büyük kültür sistemlerinde, doğal besin zinciri sırası, doğal diyetteki yetiştirilen deniz balık fryları için kullanılır.

Was this helpful?
Nazywane też wielokomórkowcami pośrednimi lub planulopodobnymi (Mesozoa, Planuloidea). Małe, podobne do robaków zwierzęta, które są pasożytami organizmów morskich.


MESOZOA: Small wormlike animals that are parasitic on marine organisms.

ΜΕΣΟΖΩΑ: Σκωληκόμορφα ζώα που παρασιτούν σε θαλάσσιους οργανισμούς.

MÉSOZOAIRES: Animaux vermiformes, de petite taille vivant en parasite sur des animaux marins.

MESOZOA: Animales en forma de gusanos, de pequeña talla y que viven como parásitos de animales marinos.

MESOZOOS: Animais en forma de vermes, de pequeno talle e que viven como parasitos de animais mariños.

MESOZOA: Kisméretű, féregszerű szervezetek, amelyek tengeri állatok élősködői.

MESOZOA: Små marklignende dyr som er parasittiske på marine organismer.

MESOZOA: Deniz organizmaları üzerinde parazit olan küçük kurt biçiminde hayvanlardır.

Was this helpful?
Zwierzęta o miękkim pokryciu ciała (składające się z: głowy, nogi i worka trzewiowego otoczonego płaszczem) i wapiennych muszlach; u niektórych gatunków muszli brak lub są wielkościowo zredukowane, np. Bivalvia (małże blaszkoskrzelne), głowonogi (Cephalopoda) i brzuchonogi (Gastropoda); występują w morzach, w wodach słodkich i na lądzie; mięczaki wodne oddychają skrzelami a lądowe powietrzem atmosferycznym przy pomocy jamy płucnej; układ krwionośny jest otwarty.


MOLLUSCS: Animals with soft body coverings and limy shells of 1-18 parts or sections; in some species the shell is lacking or reduced in size, e.g., bivalvia, cephalopods and gastropods.

ΜΑΛΑΚΙΑ: Ζώα με μαλακά σωματικά καλύμματα και ασβεστικά όστρακα με 1-18 τμήματα. Σε μερικά είδη το όστρακο είναι υποπλασμένο ή απουσιάζει. Παραδείγματα: Δίθυρα, Κεφαλόποδα, Γαστερόποδα.

MOLLUSQUES: Embranchement des Invertébrés parfois métamérisés; plusieurs espèces sécrètent une coquille calcaire (par exemple bivalves, céphalopodes, gastéropodes).

MOLUSCOS: Invertebrados con cuerpo blando cubierto, en el caso de varias especies, de concha cálcica (por ejemplo, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos).

MOLUSCOS: Invertebrados con envoltura corporal branda e de cuncha cálcica composta de 1-18 partes ou seccións; nalgunhas especies a cuncha falta ou é de reducido tamaño (por exemplo, bivalvos, cefalópodos e gasterópodos).

PUHATESTŰEK: Lágy kültakarójú, 1-18 részből vagy szakaszból álló meszes vázat hordozó állatok; néhány fajban a héj hiányzik vagy csökevényes. Kagylók, lábasfejűek és csigák tartoznak közéjük.

MOLLUSKER (BLØTDYR): Dyr med en myk kropp og et kalkholdig skall med 1-18 deler eller seksjoner. Hos noen arter mangler skallet, eller er det er redusert i størrelse. F.eks. muslinger (Bivalvia), blekkspruter (cephalopoder) eller snegler (gastropoder).

YUMUŞAKÇALAR: Yumuşak gövdelerini kaplayan ve 1-18 parçaları veya bölümleri kalkerli kabuk olan hayvanlar; kabukları eksik veya boyutları az olan türler, örneğin; bivalvia, kafadan bacaklılar, karından bacaklılar.

Was this helpful?
Bezkręgowce wodne posiadające muszlę lub szkielet zewnętrzny; są to zwykle mięczaki i/lub skorupiaki.


SHELLFISH: Aquatic invertebrates possessing a shell or exoskeleton, usually molluscs and/or crustaceans.

ΘΑΛΑΣΣIΝΑ: Υδρόβια ασπόνδυλα που φέρουν όστρακο ή εξωσκελετό, συνήθως μαλάκια και/ή καρκινοειδή.

FRUITS DE MER: Se dit des Invertébrés aquatiques possedant une coquille ou un exosquelette; se dit surtout des mollusques et/ou crustacés.

FRUTOS DE MAR: Dícese de Invertebrados acuáticos que poseen concha o exoesqueleto; dícese sobretodo de moluscos y/o crustáceos.

MARISCO: Dise de Invertebrados acuáticos que posúen cuncha ou exoesqueleto; dise especialmente de moluscos e/ou crustáceos.

PÁNCÉLOS ÁLLATOK: Olyan vízi gerinctelenek, amelyeknek meszes héjuk vagy külső vázuk van, általában puhatestűek és/vagy rákok.

SKALLDYR: Akvatiske virvelløse (evertebrate) organismer som har skall eller ytre skjellet, vanligvis bløtdyr (mollusker) og/eller krepsdyr.

DENİZ KABUKLULARI: Sucul ortamda yaşayan molluska ve/veya krustasea türü organizmalar.

Was this helpful?
Plastyczny czerwonawy metal występujący jako miedź rodzima i piryty miedziowe; stosowany w stopach (mosiądz i brąz). Symbol: Cu; liczba atomowa: 29.


COPPER (Cu): A malleable reddish metallic element occurring as the free metal copper glance, and copper pyrites: used in alloys as brass and bronze. Symbol: Cu, Atomic number: 29.

ΧΑΛΚΟΣ: Ελάσιμο ερυθρίζον μεταλλικό στοιχείο το οποίο υπάρχει ως ελεύθερο μέταλλο και ως χαλκοπυρίτη: χρησιμοποιείται στα κράματα ως ορύχαλκος. Σύμβολο: Cu, Ατομικός αριθμός: 29.

CUIVRE: Métal rougeâtre et malléable, présent dans le sulfate de cuivre et dans la pyrite de cuivre. Utilisé dans des alliages tels que le laiton et le bronze. Symbole : Cu, nombre atomique : 29

COBRE (Cu): Elemento metálico, maleable, de color rojizo y que se presenta en forma de cobre metálico libre y en piritas de cobre: utilizado en aleaciones como latón y bronce. Símbolo: Cu, nº atómico: 29.

COBRE (Cu): Elemento metálico, maleable, de cor avermellada e que se presenta en forma de cobre metálico libre e en piritas de cobre: utilizado en aliaxes como latón e bronce. Símbolo: Cu, nº atómico: 29

RÉZ: Kovácsolható, vöröses színű, fémes elem, amely termésréz, kalkozin (réz-szulfid) és kalkopirit formájában fordul elő: ötvözetekben használják, mint pl. a sárgaréz és a bronz. Vegyjele: Cu, Rendszáma: 29.

KOBBER: Smibart, rødaktig metallisk grunnstoff, forekommer som kobberglans og som kobber-pyritt; brukes i legeringer som messing og bronse. Symbol: Cu; atommnummer: 29.

BAKIR: Yumuşak kırmızımsı metalik element serbest metal bakır minerali piriti olarak ortaya çıkar: pirinç ve bronz alaşım olarak kullanılır. Sembol: Cu, Atomik numarası: 29.

Was this helpful?
Odnoszący się do zdarzeń lub stosunków, które występują między osobnikami różnych gatunków; często używany w stosunku do krzyżówki między dwoma odrębnymi gatunkami.


INTERSPECIFIC: Referring to events or relationships which occur between individuals of different species; often used of a hybrid between two distinct species.

ΔIΑΕIΔIΚΟΣ: Αναφερόμενος σε περιστατικά ή σχέσεις που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών. Συχνά χρησιμοποιείται γιά ένα υβρίδιο μεταξύ δύο διακριτών ειδών.

INTERSPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus despèce différente. Se dit dun hybride résultant du croisement de deux espèces distinctes.

INTERESPECÍFICO: Dícese de las relaciones o hechos que tienen lugar entre individuos de especies diferentes. Dícese de un híbrido que resulta del cruce de dos especies distintas.

INTERESPECÍFICO: Dise das relacións ou feitos que teñen lugar entre individuos de especies diferentes. Dise dun híbrido que resulta do cruzamento de dúas especies distintas.

INTERSPECIFIKUS: Olyan események vagy viszonyok megnevezése, amelyek különböző fajok egyedei között jönnek létre; gyakran két különböző faj hibridjeit jelenti.

INTERSPESIFIKK : Viser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer fra forskjellige arter. Ofte brukt om hybrider mellom to atskilte arter.

İNTERSPESİFİK: Farklı bireyler arasında meydana gelen ilişki ya da olayları işaret eder. Özellikle hibrit/melez türleri tanımlar.

Was this helpful?
Budowa anatomiczna grubościennego mięśniowego worka trawiennego w przedniej części żołądków ptaków, krokodyli i niektórych ryb. Składa się on z płaskiej i wąskiej przestrzeni otoczonej dwoma dużymi masywnymi mięśniami i twardą błoną , które równocześnie mielą i zmiękczają pokarm przed jego przejściem do jelita.


GIZZARD: An anatomical structure, a thick-walled, muscular digestive pouch in the anterior portion of the stomachs of birds and crocodiles and some fish. It consists of two large masses of muscle enclosing a flat and narrow space of tough membrane, which together grind and soften food before it enters the intestine.

ΠΡΟΛΟΒΟΣ: Μυικός πεπτικός σάκκος με παχιά τοιχώματα στο εμπρόσθιο μέρος των στομαχιών των πτηνών, των κροκοδείλων και μερικών ψαριών. αποτελείται από δύο μεγάλες μυϊκές μάζες που εμπερικλείουν ένα πεπλατυσμένο και στενό χώρο από σκληρή μεμβράνη, η οποία συγχρόνως αλέθει και μαλακώνει την τροφή, πριν αυτή εισέλθει στα έντερα.

GESIER: Structure anatomique se présentant sous la forme dun muscle semblable à un sac de parois épaisses, situé sur la partie antérieure de lestomac des oiseaux, des crocodiles et de certains poissons. Il est constitué de deux grosses masses musculaires entourant un espace plat et rétréci de membrane dure qui moulent ensemble et ramollissent les aliments avant leur introduction dans lintestin.

MOLLEJA: Estructura anatómica que se presenta en forma de un músculo como un saco con paredes gruesas, situado en la parte anterior del estómago de las aves, de los cocodrilos y de algunos peces. Esta formado por dos grandes masas musculares que rodean un especio restringido con membranas robustas y que sirve para triturar y ablandar los alimentos antes de entrar en el intestino.

MOEGA: Estrutura anatómica, con forma saco dixestivo muscular con paredes grosas, situado na parte anterior do estómago das aves, dos crocodilos e dalgúns peixes. Esta formado por dúas grandes masas musculares que rodean un espacio restrinxido con membranas robustas e que serve para triturar e abrandar os alimentos antes de entrar no intestino.

ZÚZÓGYOMOR: Vastag, izmos falú üreg a madarak, krokodilok és bizonyos halak gyomrának elülső részén. Két nagyobb izomkötegből áll, amelyek egy sík felületű, kemény membránnal határolt üreget vesznek körül. A két izomköteg együtt végzi a táplálék összezúzását és megpuhítását, mielőtt az a gyomorba kerül.

KRÅS: En anatomisk struktur, en tykkvegget tyggemage i fremre del av magen hos fugler, krokodiller og noen fisk. Den består av to store muskelmasser som omgir en flat innsnevring med sterke membraner. Knuser og bløtgjør maten før den går inn i tynntarmen.

TAŞLIK: Kuşlar, krokodiller ve bazı balıklarda midenin ön kısmındaki kalın duvarlı kaslı sindirim kesesi. Bu iki büyük kasın düz ve dar alanda sağlam, bağırsağa girmeden önce yiyeceğin yumuşamasını sağlayan zara ilişmesiyle oluşur.

Was this helpful?
Złośliwy guz, którego miąższ składa się z komórek anaplastycznych (anaplazja) przypominających te, które stanowią podporę tkanek ciała.


SARCOMA: A malignant tumour whose parenchyma is composed of anaplastic cells (anaplasia) resembling those of the supportive tissues of the body.

ΣΑΡΚΩΜΑ: Κακοήθης όγκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά κύτταρα (πρβλ. αναπλασία) που μοιάζουν με τα κύτταρα του ερειστικού (στηρικτικού) ιστού του σώματος.

SARCOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de cellules anaplastiques qui ressemblent à celles des tissus conjonctifs du corps.

SARCOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemeja a células de tejidos conjuntivos del cuerpo.

SARCOMA: Tumor maligno cuxo parénquima componse de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemella a células de tecidos conxuntivos do corpo.

SZARKÓMA: Rosszindulatú daganat, amelynek szövete anaplasztikus sejtekből áll. A sejtek a test támasztószöveteinek sejtjeihez hasonlóak.

SARKOM: Ondartet svulst der parenkymet er bygd opp av anaplastiske celler (anaplasi), som ligner på cellene i kroppens støttevev.

SARKOMA: Kanserli dokunun kötü huylu tümörü vücudun destek dokularına benzeyen bozuk hücrelerden oluşur.

Was this helpful?
Narząd składający się z tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa charakteryzująca się zdolnością kurczenia, skutkiem czego następuje ruch. Mięśnie dzielą się na dwie zasadnicze grupy: prążkowane i gładkie. Mięsień prążkowany jest zdolny do skurczów zależnych od woli; wszystkie niezależne od woli, oprócz serca, są nazywane mięśniami gładkimi.


MUSCLE: An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.

ΜΥΣ: Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.

MUSCLE: Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.

MÚSCULO: Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.

MÚSCULO: Órgano composto de tecidos musculares. O tecido muscular caracterízase pola súa capacidade de contraerse para producir movemento. Os músculos divídense en dous grupos principais: músculos estriados e músculos lisos. O músculo estriado é capaz de contraerse voluntariamente; todos os músculos con contracción involuntaria, agás o corazón, son músculos lisos.

IZOM: Izomszövetből álló szerv. Az izomszövet jellegzetessége, hogy össze tud húzódni, ezáltal mozgást tud előidézni. Az izmok két nagy csoportba sorolhatók: harántcsíkolt ill. simaizmok. A harántcsíkolt izmok akaratlagos összehúzódásra képesek. Az összes akarattól független működésű izom (a szívizom kivételével) simaizom.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

Kas: Kas dokusundan oluşan bir organdır. Kas dokusu kasılma yeteneği sayesinde karakterize edilir böylece hareket üretilir. Kas iki ana gruba ayrılır: çizgili ve düz. Çizgili kas isteğe bağlı kasılma yeteneğine sahiptir; Kalp haricindeki tüm istemsiz kaslar düz kastır.

Was this helpful?
Guz (nowotwór) o mięśniu prążkowanym.


RHABDOMYOMA: A tumour of striated muscle.

ΡΑΒΔΟΜΥΩΜΑ: Νεόπλασμα του γραμμωτού μυός.

RHABDOMYOME: Une tumeur du muscle strié.

RABDOMIOMA: Tumor del músculo estriado.

RABDOMIOMA: Tumor do músculo estriado.

RHABDOMYOMA: A harántcsíkolt izom daganata.

RHABDOMYOM: Svulst av stripet muskulatur.

RABDOMİYOM: Çizgili kas tümörü.

Was this helpful?
Żywiąc/y/a/e się tkankami zwierzęcymi.


CARNIVOROUS: Feeding on animal tissues.

ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

CARNIVORE: Qui se nourrit de chair animale.

CARNÍVORO: Que se alimenta de tejidos animales

CARNÍVORO: Que se alimenta de tecidos animais

RAGADOZÓ: Állati szövetekkel táplálkozó.

KARNIVOR (KJØTTETENDE): Spiser animalsk vev.

KARNİVOR: Hayvan dokularıyla beslenen.

Was this helpful?
Potomek dwóch roślin lub zwierząt różnych gatunków lub odmian.


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

ΥΒΡΙΔΙΟ: Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.

HYBRIDE: Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta do cruzamento de dúas especies (ou variedades) diferentes.

HIBRID: Két eltérő nővény- vagy állatfaj, esetleg -változat utódja.

HYBRID: Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.

MELEZ: İki bitki veya hayvandan farklı türler veya cinslerin üretilmesi.

Was this helpful?
Technika ułatwienia hodowli larw ryb na sztucznych dietach, w przeciwieństwie do masowej hodowli na wrotkach (które wymagają odpowiedniego wyposażenia i sporo pracy ludzkiej). Proces ten wymaga produkcji mikro-diety o odpowiednim rozmiarze, zawierającej składniki pożywienia, jak np. drożdże, enkapsulowane w błonce lub substancji wiążącej .


MICROENCAPSULATION: Technique to facilitate the rearing of fish larvae on artificial diets, as opposed to the mass culturing of rotifers (which requires considerable manpower and equipment). This process involves the production of a micro-diet of appropriate size consisting of dietary ingredients such as yeast encapsulated by a membrane, or binder.

ΜΙΚΡΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ: Τεχνική γιά την διευκόλυνση της διατροφής των ιχθυο-προνυμφών με τεχνητές τροφές, σε αντιδιαστολή με την μαζική καλλιέργεια τροχοζώων (που απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό και προσωπικό). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή μιάς μικρο-δίαιτας κατάλληλου μεγέθους αποτελούμενη από συστατικά όπως ζύμη περικλειόμενη από μεμβράνη ή έκδοχο.

MICROENCAPSULATION: Technique utilisée afin de remplacer la production en masse de rotifères (main doeuvre et besoin en appareillage importants) dans lélevage de larves de poissons. Cette technique implique lélaboration de micro-aliments de taille appropriée composés déléments nutritifs (levure par exemple) encapsulés par une membrane ou par un agent liant.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica utilizada para reemplazar la producción en masa de rotíferos (que conlleva necesidad de mano de obra y aparataje) en el cultivo de larvas de peces. Esta técnica implica la elaboración de microalimentos de talla apropiada compuestos de elementos nutritivos (levadura por ejemplo) encapsulados en membranas o por agentes ligantes.

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica para facilitar a cría de larvas de peixes con dietas artificiais, en oposición ao cultivo a altas densidades de rotíferos (que require considerable man de obra e equipamento). Esta técnica implica a elaboración de microalimentos de tamaño axeitado compostos de ingredientes nutritivos como o lévedo encapsulado por unha membrana ou ligada.

MIKROKAPSZULÁZÁS: A hallárva-nevelés egyszerűsítésére szolgáló módszer, amelynél a kerekesférgek komoly munkaerőt és felszerelést igénylő tömeges termelése helyett a lárvákat mesterséges tápokkal etetik. Ez a technológia nagyon kis szemcsékből álló tápokat igényel, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a membránnal vagy valamilyen kötőanyaggal körülvett élesztősejtek.

MIKROINNKAPSLING: Teknikk som muliggjør oppdrett av fiskelarver vha. kunstig fôr, istedenfor massedyrkning av hjuldyr (som krever mye utstyr og arbeidskraft). Prosessen involverer produksjon av mirkodietter av passe størrelse, som består av selve fôret (f.eks. gjær) som er innkapslet i en membran eller binder.

MİKRO KAPLAMA: Büyük ölçüde insan gücü isteyen geniş ölçekli rotifer üretimine karşı yapay besleme tekniklerine dayalı balık larva üretimini kolaylaştırmada kullanılan bir tekniktir. Bu süreç, bir zar ya da bağla kaplanmış maya gibi besin maddelerinden oluşan uygun oranlarda bir mikro-beslenmenin oluşturulmasını da içerir.

Was this helpful?
Struktura anatomiczna w warstwie jaja zapobiegająca wielokrotnemu przenikaniu plemników i zapewniająca zapłodnienie przez ten sam gatunek, tj. wystąpienie tego aktu między organizmami zgodnymi genetycznie.


MICROPYLE: Anatomical structure in the chorionid layer of ova, preventing multiple sperm penetration and ensuring conspecific fertilization, i.e. between genetically compatible organisms.

ΜΙΚΡΟΠΥΛΗ: Ανατομική δομή στο στρώμα του χορίου του αυγού που εμποδίζει την διείσδυση πολλών σπερματοζωαρίων και εξασφαλίζει την γονιμοποίηση από γαμέτες του ιδίου είδους δηλ. από γενετικά συμβατούς οργανισμούς.

MICROPYLE: Structure anatomique de la membrane chorionique de lovocyte permettant la pénétration par un spermatozoïde de la même espèce et donc assurant une fécondation conspécifique, cest-à-dire entre organismes génétiquement compatibles.

MICROPILO: Estructura anatómica de la membrana coriónica del óvulo que permite la penetración de un espermatozoide de la misma especie asegurando así una fecundación específica, es decir entre organismos genéticamente compatibles.

MICROPILO: Estrutura anatómica da membrana coriónica do óvulo que permite a penetración dun espermatozoide da mesma especie asegurando así unha fecundación específica, é dicir entre organismos xeneticamente compatibles.

MIKROPILE: A petesejt chorion rétegében megtalálható struktúra, amely megakadályozza a többszörös megtermékenyítést, és biztosítja a fajon belüli fertilizációt (genetikai szempontból kompatibilis szervezetek között).

MIKROPYL: Lite hull i eggets overflate, som gjør det mulig for kun én spermie å trenge inn i egget og befrukte det. Forhindrer polyspermi.

MICROFIL: Ova korionid yüzeyin anatomik yapısı, bu birden fazla sperm geçmesine engel olur ve genetik uyumlu organizmaların güçlenmesini sağlar.

Was this helpful?
Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.


MICROSATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MICROSATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MICROSATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MICROSATÉLITE: Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases), son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. minisatélite.

MIKROSZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MIKROSATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MICROSATELLITE: Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.

Was this helpful?
Typ optycznego mikroskopu pozwalający na badanie żywych, niebarwionych komórek i tkanek; metoda ta jest zależna od sposobu uginania światła przez różne komórki dające wysoki kontrast obrazu.


PHASE CONTRAST MICROSCOPY: Type of optical microscopy which enables living unstained cells and tissues to be studied; this method is dependent on the way different cells diffract light to give a high contrast image.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ: Τύπος οπτικής μικροσκοπίας που επιτρέπει την μελέτη ζωντανών, μη χρωσμένων κυττάρων και ιστών. Η μέθοδος αυτή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά κύτταρα περιθλούν το φως δίνοντας μιά εικόνα υψηλών αντιθέσεων.

MICROSCOPIE A CONTRASTE DE PHASE: Variété de microscopie optique dans laquelle les différences de diffraction de la lumière par les éléments observés sont exploités afin de donner une image à fort contraste, sans nécessiter lutilisation de colorants. Utilisé pour étudier les cellules et tissus vivants.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Variedad de microscopios ópticos en los cuales las diferencias de difracción de la luz por los elementos a observar son explotados para dar una imagen con fuerte contraste, sin necesidad de colorantes. Utilizado para estudiar células y tejidos vivos.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Tipo de microscopio óptico que permite o estudo de tecidos e células vivas sen tinguir.; este método é dependente do xeito en que as diferentes células difractan a luz para darlle un grande contraste de imaxe.

FÁZISKONTRASZT-MIKROSZKÓPIA: Olyan fénymikroszkópos eljárás, amellyel élő, nem festett sejteket és szöveteket lehet vizsgálni; a módszer a különböző sejtek eltérő fénytörésén alapul.

FASEKONTRASTMIKROSKOP: Optisk mikroskop som muliggjør undersøkelse av levende, ikke-fargede celler og vev; denne metoden avhenger av hvordan forskjellige celler bryter lys for å gi et kontrastrikt bilde.

AŞAMA ZITLIK MİKROSKOBU: Yaşayan lekesiz hücre ve dokuların incelenmesini sağlayan optik mikroskop çeşididir ; bu yöntem farklı hücrelerin yüksek kontrastlı görüntüleri vermek için ışığı yayma şekline de bağlıdır.

Was this helpful?
Urządzenie do cięcia cieniutkich skrawków tkanek do badań mikroskopowych.


MICROTOME: An instrument for cutting thin sections of tissues for microscopic examination.

ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ: Όργανο που χρησιμοποιείται γιά την αποκοπή δειγμάτων ιστών μικρού πάχους γιά μικροσκοπική εξέταση.

MICROTOME: Instrument pour découper dans les tissus de minces tranches en vue dun examen microscopique.

BISTURÍ: Instrumento que sirve para cortar tejidos de diámetros finos con el fin de examinarlos en el microscopio.

BISTURÍ: Instrumento que serve para cortar finas seccións de tecidos para a súa análise microscópica.

MIKROTOM: Mikroszkópos vizsgálatokra alkalmas vékony metszetek készítésére szolgáló készülék.

MIKROTOM: Instrument for å kutte tynne vevssnitt for mikroskopiske undersøkelser.

MIKROTOM: Mikroskobik örnekleme yapmak amacıyla zayıf dokulardan örnek kesmeye yarayan bir araç

Was this helpful?
Znaczek bardzo małego rozmiaru, zawierający znaki lub kody identyfikacyjne, który − w przypadku mikroznaczków − może być przymocowany na/do ciała ryby, ale coraz częściej jest wprowadzany w całości do jego struktury, w taki sposób, aby znakowane osobniki, grupy lub populacje można było później zidentyfikować przy użyciu specjalnych detektorów.


MICROTAG: A minute form of tag, bearing identification marks or codes, which can be affixed on to, or more commonly in the case of microtags, wholly inserted into body structures in such a way that unique individuals, groups or populations can later be identified using the specific marks.

ΜΙΚΡΟΣΗΜΑΝΤΗΣ: Μικροσκοπική μορφή σημαντή που φέρει σημεία ή κωδικούς αναγνώρισης, επισυνάπτεται, ή (συχνότερα) εισάγεται εντελώς σε ένα τμήμα του σώματος, έτσι ώστε άτομα, ομάδες ή πληθυσμοί να είναι αργότερα αναγνωρίσιμοι.

MICROMARQUE: Minuscule plaque didentification portant des marques ou un code didentification et qui est fixé sur, ou plus souvent dans les structures corporelles de telle façon de permettre lidentification ultérieure des individus, des groupes ou des populations.

MICROMARCA: Placa de identificación minúscula que lleva marcas o código de identificación y que se fija sobre, o muy a menudo en estructuras corporales de tal manera que permiten la identificación ulterior de individuos, grupos o poblaciones.

MICROMARCA / MICROETIQUETA: Placa de identificación minúscula que leva marcas de identificación ou códigos e que pode ser fixada sobre o animal ou moi a miúdo, no caso das microetiquetas, inseridas dentro das estruturas corporais de xeito que permiten a posterior identificación de individuos, grupos ou poboacións.

MIKROJEL: Azonosító jelet vagy számot hordozó kisméretű jel, amelyet a testfelületre vagy (a mikrojelek esetén gyakrabban) a testbe rögzítenek olyan módon, hogy az egyes egyedek, csoportok vagy populációk később azonosíthatók legyenek az általuk hordozott jelek alapján.

MIKROMERKE: Små merker, med kjennetegn eller koder, som festes på eller injiseres inn i individuelle fisk. På denne måten kan individer eller grupper/populasjoner av fisk gjenkjennes ved senere anledninger (prøvetaking, gjenfangst). F.eks. pittags som leses av elektronisk.

Marka, Etiket: Bireylerin üzerine takılabilen üzerinde kişisel bilgilerin veya kodların yazılı olduğu küçük etiket. Vücut yapılarının içine sokulur ve bir bireyi populasyonları veya grupları daha sonra tanımak için kullanılan özel işaretleme yöntemidir.

Was this helpful?
Termin używany w przypadku urządzeń recyrkulacyjnych i akwariów w celu opisania rozkładu materii organicznej na składniki nieorganiczne; np. amonifikacja, w której materia organiczna ulega rozkładowi do amoniaku.


MINERALIZATION: Term used in recirculation units and aquaria to describe the breakdown of organic matter to its inorganic constituents, e.g. ammonification where the organic matter decomposes to ammonia.

ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος σε μονάδες ανακύκλωσης και ενυδρεία για την περιγραφή της διάσπασης της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της, π.χ. αμμωνιοποίηση όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται σε αμμωνία.

MINERALISATION: Terme utilisé dans les unités de recyclage et dans les aquariums pour décrire la décomposition dune matière organique en ses constituants inorganiques.

MINERALIZACIÓN: Término utilizado en las unidades de reciclaje y en los acuarios para describir la descomposición de una materia orgánica en sus componentes inorgánicos.

MINERALIZACIÓN: Termo utilizado nas unidades de recirculación e nos acuarios para describir a descomposición da materia orgánica nas súas compoñentes inorgánicos. Ex. amonificación, onde a materia orgánica se descompón en amoníaco.

ÁSVÁNYOSODÁS: A recirkulációs egységekkel és akváriumokkal kapcsolatban használt fogalom, amely a szerves anyagok szervetlen alkotórészeikre történő lebomlását jelenti, pl. az ammonifikációt, amelynél a szerves anyag ammóniává bomlik le.

MINERALISERING: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

Mineralleşme: Organik materyallerin organik bileşenlerine geri dönüşümü için kullanılan terim. Örneğin amonyaklaşma, organik maddelerin amonyağa ayrıştırılması.

Was this helpful?
Sole nieorganiczne wymagane przez organizmy wodne w średnich lub śladowych ilościach celem poprawy funkcjonowania aktywności fizjologicznej organizmu. W akwakulturze zwykle występuje wystarczająca ilość minerałów w postaci surowców używanych w paszach. W porównaniu do witamin, sole mineralne są tanie i trwałe, a więc ich dodatek do pasz nie powoduje wzrostu ich kosztów.


MINERAL: Inorganic salts required by aquatic organisms in moderate or trace quantities, for the correct functioning of an organisms physiological activities. Sufficient quantities of minerals are usually present in aquaculture feeds from the raw materials used. Compared to vitamins, minerals are cheap and stable and so addition of minerals to feeds does not contribute to higher feed costs.

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ: Αλατα που απαιτούνται από τους θαλάσσιους οργανισμούς σε μέτριες ή ελάχιστες ποσότητες, γιά την ορθή λειτουργία των φυσιολογικών δραστηριοτήτων τους. Επαρκείς ποσότητες των ανόργανων είναι συνήθως παρούσες στις τροφές που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια. Σε σχέση με τις βιταμίνες τα ανόργανα είναι φθηνά και σταθερά και επομένως η προσθήκη τους στην τροφή δεν αυξάνει το κόστος της τροφής.

SELS MINERAUX: Sels inorganiques nécessaires, en faible quantité ou en quantité trace, pour le bon fonctionnement physiologique des organismes aquatiques. Normalement présents en quantité suffisante dans les aliments composés. Au contraire des vitamines, les sels minéraux sont stables et peu coûteux; leur adjonction aux aliments nentraîne pas une augmentation du prix de ceux-ci.

SALES MINERALES: Sales orgánicas necesarias en bajas cantidades, para el buen funcionamiento fisiológico de los organismos acuáticos. Normalmente presentes en cantidad suficiente en los alimentos compuestos. Al contrario de las vitaminas, las sales minerales son estables y poco costosas; su adición a los alimentos no conlleva una subida de precio de estos últimos.

SALES MINERAIS: Sales inorgánicos requiridos polos organismos acuáticos en baixas cantidades ou cantidades traza, para o correcto funcionamento das actividades fisiolóxicas dun organismo. Normalmente presentes en cantidade abonda nos pensos de acuicultura, provenientes das materias primas usadas. Comparadas coas vitaminas, os sales minerais son estables e baratos e así que a adición de minerais aos pensos non contribúe a incrementar o seu custo

ÁSVÁNYI ANYAGOK: A vízi szervezetek élettani funkcióinak ellátásához korlátozott vagy nyomnyi mennyiségben szükséges szervetlen sók. Az akvakultúrában használt tápok rendszerint elegendő ásványi anyagot tartalmaznak, amelyek a felhasznált nyersanyagokból származnak. A vitaminokkal ellentétben az ásványi anyagok olcsók és stabilak, ezért a tápok dúsítása további ásványi anyagokkal nem növeli jelentős mértékben a takarmányozás költségeit.

MINERAL: Uorganiske salt som trengs av akvatiske organismer i små mengder, for riktig funksjon av fysiologiske prosesser. Det er som regel tilstrekkelige nivåer av mineraler i råvarene som benyttes i produksjon av formulert fôr til bruk i akvakultur.

MİNERALLER: Deniz canlılarının işlevsel eylemlerini düzgün bir şekilde yürütebilmeleri için çok az ya da makul ölçülerde ihtiyaç duydukları inorganik tuzlardır. Taze kullanılan yemlerde yeterli miktarlarda mineral daima mevcuttur. Vitaminlerle karşılaştırıldıklarında, mineraller ucuz ve kalıcıdırlar ve bu yüzden yemlere mineral eklenmesi çok fazla bir ek masrafa neden olmaz

Was this helpful?
Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.


MINISATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΝΙΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MINISATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MINISATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MINISATÉLITE : Secuencia curta e específica de ADN (14-100 pares de bases), que se repite en tándem dentro do xenoma. Igualmente outras secuencias repetidas curtas (1-6 pares de bases) son coñecidas como microsatélites. En ambos os dous casos o número de repeticións dentro dun tándem varía en cada individuo, representando así unha ferramenta valiosa para a identificación de individuos e para establecer o grao de parentesco entre individuos. Sin. microsatélite

MINISZATELIT: A genomban tandem módon ismétlődő, rövid (14-100 bázispár), specifikus DNS-szekvencia. Az ennél rövidebb (1-6 bázispár) ismétlődő szekvenciákat is gyakran mikroszateliteknek nevezik. Az egy tandemen belüli ismétlődések száma mindkét esetben egyedenként különböző, amely kiválóan alkalmassá teszi a mikroszateliteket az egyedek azonosítására és az egyedek közötti rokonsági viszonyok megálapítására.

MINISATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

MINISATELLITE: Kısa (14-100 baz çifti), özel, DNA dizisinde ardışık olarak genomu içerisinde tekrarlanır. Aynı şekilde, hatta daha kısa tekrar dizileri (1 - 6 baz çifti) microsatellite olarak bilinir . Her iki durumda bir takım yinelemeler bireyden bireye ardışık değişiklik gösterir, bunlar bireyleri tanımlarken çok önemli araçlardır ve bireyler arasında akrabalık derecesini hesaplanabilinir.

Was this helpful?
Kurczliwe włókna białkowe komórek mięśniowych, zbudowane z wielu monofilamentów.


MYOFIBRILS: Contractile protein fibrils of muscle cells, composed of many myofilaments.

ΜΥΪΚΑ ΝΗΜΑΤΙΑ: Συσταλτά πρωτεϊνικά νημάτια των μυϊκών κυττάρων τα οποία αποτελούνται από μυϊκά ινίδια.

FIBRILLE MUSCULAIRE: Fibrilles protéiniques contractiles des cellules musculaires, composées de myofilaments

MIOFIBRILLAS: Fibras proteínicas contráctiles de células musculares, compuestas por numerosos miofilamentos.

MIOFIBRAS: Fibras proteínicas contráctiles de células musculares, compostas por numerosos miofilamentos

MIOFIBRILLUMOK: Az izomsejtek összehúzódásra képes fehérjerostjai, amelyek nagyszámú miofilamentumból állnak.

MYOFIBRILLER: Kontraktile proteinfibriller i muskelceller, sammensatt av mange myofilamenter.

MİYOFİBRİL: Kas hücrelerinin kontraktil protein fibrilleri, birçok miyofilamentten oluşur.

Was this helpful?
Pionowo, metamerycznie ułożony segment mięśnia bocznego, występujący u niektórych dorosłych kręgowców (np. u ryb).


MYOMERE: A vertically-delineated segment of the lateral muscle mass.

ΜΥΟΜΕΡΕΣ: Εγκάρσια οριοθετημένο τμήμα της πλευρικής μυϊκής μάζας.

MYOMERE: Un des segments, délimité verticalement, constituant les masses musculaires latérales.

MIOMERO: Uno de los segmentos, delimitados verticalmente, que forman la masa muscular lateral.

MIÓMERO: Un dos segmentos, delimitados verticalmente, que forman a masa muscular lateral.

MYOMER: A testfal harántcsíkolt izomzatának függőlegesen csíkozott szelvényei.

MYOTOM: Vertikalt muskelsegment i den laterale muskelmassen hos fisk. Det er vanligvis like mange myotomer som ryggvirvler.

MİYOMER: Yatay kas ktlesinin dikey olarak belirtilen bölümü

Was this helpful?
(= dystrofia mięśniowa). Stan, w którym ma miejsce wyniszczenie (zanik) pewnych mięśni.


MYOPATHY: (= muscular dystrophy) A condition in which wasting takes place in certain muscles.

ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ: Προΐόντα ατροφίας ορισμένων μυών. Μυϊκή δυστροφία.

MYOPATHIE: Atrophie progressive de certains muscles; dystrophie musculaire.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de ciertos músculos; distrofia muscular.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de certos músculos; distrofia muscular.

MIOPÁTIA: (= izomdisztrófia) Bizonyos izmok elsorvadásával jellemezhető állapot.

MUSKELSVINN (DYSTROFI): Tilstand der muskler brytes ned grunnet sykdom.

MİYOPATİ: (= kas distrofi), belirli kaslarda harcamaya yol açan bir durum

Was this helpful?
Kolagenowe przegrody rozdzielające miomery mięśnia.


MYOSEPTA: Collagenous sheets separating the myomers of muscle.

MYOSEPTA: MYOSEPTA

MYOSEPTES: Tissu connectif présent entre les myomères.

MIOSEPTO: Lámina de colágeno que separa los miómeros del músculo.

MIOSEPTO: Lámina de coláxeno que separa os miómeros do músculo.

MYOSEPTUM: Az izom miomereit elválasztó kollagéntartalmú lemez

MYOSEPTER (BINDEVEVSHINNER): Kollagenhinner mellom myomerene (muskelsegmentene).

MYOSEPTA: Kasların miyomerlerini ayıran kollajen tabaka.

Was this helpful?
Larwa orzęsiona przywry, która wylęga się z jaja.


MIRACIDIUM: The ciliated larva of trematodes which hatches from the egg.

ΜΕΙΡΑΚΙΔΙΟ: Το βλεφαριδωτό έμβρυο των τρηματωδών. Η βλεφαριδωτή προνύμφη που εκκολάπτεται από το αυγό των τρηματωδών σκωλήκων.

MIRACIDIUM: La larve ciliée des trématodes issue de léclosion des oeufs.

MIRACIDIO : Clase de larva ciliada de trematodos que sale del huevo.

MIRACIDIO: Tipo de larva ciliada de tTermodos na que eclosiona do ovo.

MIRACIDIUM: A többgenerációs mételyek (Trematodes) csillós lárvaalakja, amely a petéből kel ki.

MIRACIDIUM: Den cilierte larven til trematoder, som klekker fra egget.

MIRASIDYUM: Yumurtadan çıkan trematodların cilli larvaları,

Was this helpful?
DNA zawarte wewnątrz mitochondrium, które jest dziedziczone matecznie za pośrednictwem jaj.


MITOCHONDRIAL DNA: DNA contained within the mitochondrion that is inherited maternally via the egg.

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA: DNA το οποίο βρίσκεται μέσα στα μιτοχόνδρια και κληρονομείται από τη μητέρα μέσω των αυγών.

ADN MITOCHONDRIOME: ADN contenu dans les mitochondries qui est distincte de l’ADN génomique et qui est hérité de façon maternelle par l’intermédiaire de l’ovule.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contenido en la mitocondria que es heredado maternalmente a través del huevo.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contido na mitocondria que é herdado maternalmente a través do ovo.

MITOKONDRIÁLIS DNS: A mitokondriumban megtalálható DNS, amely a petesejtek közvetítésével, anyai útaon öröklődik.

MITOKONDRISK DNA (mitDNA): DNA som befinner seg i mitokondriene. Arves maternalsk gjennom egget.

Mitokondriyal DNA: DNA bünyesinde Mitokondriyal bulunur, anneden kalıtsal olarak yumurta geçer

Was this helpful?
Wydalany płyn wytwarzany przez nerki, który odgrywa ważną rolę w usuwaniu azotowych produktów odpadowych oraz w utrzymaniu w organizmie równowagi wodno-mineralnej.


URINE: Excretory fluid produced by the kidneys that plays an important role in the elimination of nitrogenous wastes and in the maintenance of hydro-mineral balance.

ΟΥΡΟ: Υγρή απέκκριση παραγόμενη στους νεφρούς η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκκένωση των αζωτούχων αποβλήτων και στη διατήρηση της ισορροπίας νερού και αλάτων.

URINE: Liquide excrété par les reins qui joue un rôle important dans lélimination des métabolites azotés et dans le maintien de lequilibre hydro-minéral.

ORINA: Líquido excretado por los riñones que juega un papel muy importante en la eliminación de los metabolitos nitrogenados y el mantenimiento del equilibrio hidromineral.

OURIÑOS: Líquido excretado polos riles que xoga un papel moi importante na eliminación dos metabolitos nitroxenados e o mantemento do equilibrio hidromineral.

VIZELET: A vesék által kiválasztott folyadék, amelynek fontos szerepe van nitrogéntartalmú bomlástermékek eltávolításában, illetve a víz és az ásványi anyagok egyensúlyának fenntartásában.

URIN: Ekskresjonsvæske som produseres i nyrene. Spiller en viktig rolle ved fjerning av nitrogenholdige avfallsprodukter og i ionereguleringen.

İdrar: Azotlu atıkların ayrıştırılmasında ve hidro mineral dengenin devam ettirilmesinde önemli rol oynayan böbrekler tarafından üretilen atık sıvıdır.

Was this helpful?
Stan, spowodowany zaburzeniem czynności nerek i kończący się nadmiarem związków azotowych we krwi.


UREMIA: The condition caused by dysfunction of the kidney and resulting in excessive nitrogenous compounds in the blood.

ΟΥΡΑΙΜΙΑ: Κατάσταση που οφείλεται σε νεφρική δυσλειτουργία και οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση αζωτούχων ενώσεων στο αίμα.

UREMIE: Condition provoquée par le mauvais fonctionnement rénal et qui est caractérisée par un taux excessif de composés azotés dans le sang.

UREMIA: Condición provocada por el mal funcionamiento renal y que está caracterizada por una tasa excesiva de compuesto nitrogenados en la sangre.

UREMIA: Estado provocado polo mal funcionamento renal e que está caracterizada por unha taxa excesiva de compostos nitroxenados no sangue.

URÉMIA: A vesék működési zavara miatt kialakuló állapot, amelynek eredményeként a vérben túlzott mennyiségű nitrogéntartalmú vegyület halmozódik fel.

UREMI (URINFORGIFTNING): Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

Üremi: Böbreklerin işlev bozukluğunun neden olduğu bir durum olup kanda yoğun miktarda azotlu bileşiklerin bulunmasına neden olur.

Was this helpful?
Jeden z końcowych produktów przemiany materii, który jest wydalany przez nerki. U ryb wydalanie mocznika występuje na ogół ze stałą prędkością. Większość azotu pochodząca z metabolizmu białka jest wydalana w formie amoniaku przez skrzela.


UREA: One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.

ΟΥΡΙΑ: Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.

UREA: Un dos produtos finais do metabolismo excretado polos riles. Nos peixes, a excreción da urea ten unha taxa relativamente constante. A maior parte do nitróxeno do metabolismo de proteínas é excretada en forma de amoníaco polas branquias.

KARBAMID: A vesék által kiválasztott anyagcsere-végtermék. Halakban a karbamid kiválasztásának mértéke nagyrészt állandó. A fehérjeanyagcseréből származó nitrogén nagy része ammónia formájában a kopoltyúkon keresztül ürül ki.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

Üre: Böbrek tarafından üretilen metabolizmanın son ürünü. Balıklarda üre üretimi genellikle büyük miktarlarda belli oranda meydana gelir. Azotun büyük bir kısmı protein metabolizmasından gelirki bu da solungaçlar vasıtası ile amonyak formunda salgılanır.

Was this helpful?
Możliwość prześledzenia drogi produktu żywnościowego, paszy, zwierzęcia przetwarzanego na produkt żywnościowy lub substancji, które przeznaczone są do włączenia w skład produktu żywnościowego lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 178/2002 ‘Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego’). NOWE PRZEPISY/


TRACEABILITY: The ability to trace and follow a food, feed, food-producing animal or substance intended to be, or expected to be incorporated into a food or feed, through all stages of production, processing and distribution. (EU Regulation 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). New regulations have not modified this definition.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα να ιχνηλατείται και να παρακολουθείται η τροφή, τα τρόφιμα, τα ζώα που πρόκειται να αποτελέσουν διατροφικό προϊόν ή αναμενεται να ενσωματωθούν σε τροφές ή τρόφιμα, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των στην αγορά. (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178/2002 "Γενικές αρχές και απαιτήσεις στη νομοθεσία των τροφίμων").

TRACABILITE: Possibilité de remonter la filière dun aliment, de nourriture animale, dun animal producteur de nourriture, ou de substance destinée à servir daliment ou à y être incorporée, en retrouvant la trace de chaque étape de production, transformation et distribution. Directive de l UE 178/2002 « Principes généraux et exigences concernant la loi sur la nourriture » NOUVEAUX REGLEMENTS

TRAZABILIDAD: Capacidad para rastrear y seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal o una sustancia destinada a ser consumida, o en previsión de que sea incorporada a un alimento, a través de todas las fases de producción, procesado y distribución. (Tal como se incluye en la Norma de la UE 178/2002 "Principios generales y exigencias de la ley alimentaria") Las normas más recientes no han modificado esta definición.

TRAZABILIDADE: Capacidade para rastrexar e seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal ou unha substancia destinada a ser consumida, ou en previsión de que sexa incorporada a un alimento, a través de todas as fases de produción, procesado e distribución. (Tal como se inclúe na Norma da UE 178/2002 "Principios xerais e esixencias da lei alimentaria") As normas máis recentes non modificaron esta definición.

NYOMONKÖVETHETŐSÉG: Képesség valamely - szándékoltan vagy várhatóan élelmiszer vagy takarmány részét képező - élelmiszer, takarmány, élelmiszert termelő állat vagy anyag nyomon követésére a termelés, feldolgozás és elosztás minden szakaszában. (Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002. sz. EU-rendelet). ÚJ JOGSZABÁLYOK/

SPORBARHET: Evnen til å spore og følge mat, fôr, matvareproduserende dyr, eller stoff ment for eller som forventes å bli inkorporert i mat eller fôr, gjennom alle stadier av produksjon, behandling og distribusjon. (EU-regulativ 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). NEW REGULATIONS/

İZLENEBİLİRLİK: Üretimin tüm aşamalarında, işleme ve dağıtımda bir besin, yem, tüketilecek hayvan veya gıdaya veya yeme katılması tasarlanan maddenin beklenen takip ve izlenebilirliği. (AB Kanun 178/2002 ‘Gıda hukukunun genel ilkeleri ve gereklilikleri’). YENİ KANUNLAR

Was this helpful?
Duży jednojądrowy leukocyt z większym lub mniejszym głęboko wgniecionym jądrem, ciemnoszarą cytoplazmą i azurochłonną ziarnistością. Komórka ta wytwarzana jest w makrofagu i migruje zaraz do tkanki.


MONOCYTE: A large mononuclear leucocyte with a more or less deeply indented nucleus, slate gray cytoplasm and azurophilic granulation. This cell is formed into a macrophage once it migrates into the tissue.

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μεγάλο μονοπύρηνο λευκοκύτταρο με έναν λίγο έως πολύ βαθειά οδοντωτό πυρήνα, τεφροκυανούν κυτταρόπλασμα και κυανόφιλη κοκκίωση. Το κύτταρο αυτό μετασχηματίζεται σε μακροφάγο από την στιγμή που επέρχεται σε έναν ιστό.

MONOCYTE: Leucocyte mononucléaire de grande taille avec un noyau plus ou moins creusé sur un côté, un cytoplasme de couleur gris-ardoise et des granulations azurophiles. Cette cellule se transforme en macrophage quand elle migre dans les tissus.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de gran talla con un núcleo más o menos dentado en los lados, citoplasma de color gris-pizarra y granulaciones azulófilas. Esta célula se transforma en macrófago cuando emigra a los tejidos.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de talle grande cun núcleo máis ou menos profundamente dentado, citoplasma de cor gris-lousa e granulacións azulófilas. Esta célula transfórmase en macrófago cando migra aos tecidos.

MONOCITA: Nagy, egymagvú fehérvérsejt többé-kevésbé bevágott sejtmaggal, palaszürke citoplazmával és azurofil szemcsékkel. A monociták a szövetekbe vándorolva makrofágokká alakulnak.

MONOCYTT: Stor énkjernet leukocytt med en mer eller mindre dypt tagget kjerne, skifergrått cytoplasma og asurofil granulasjon. Cellene omdannes til makrofager når de vandrer inn i vev.

MONOSİT: Az yada çok girintisi olan çekirdek, yaygın gri stoplazma ve taneli özurofilik geniş bir mononükleer lökosit. Bu hücre dokularda büyük moleküllerin taşınmasında kullanılır.

Was this helpful?
Wykorzystujący tylko jeden rodzaj pokarmu; odżywiający się pojedynczym gatunkiem lub źródłem pokarmu. Syn. monotroficzny, jednopokarmowy.


MONOPHAGOUS: Utilising only one kind of food; feeding upon a single species or food resource. Syn. monotrophic; univorous.

ΜΟΝΟΦΑΓΟΣ: Χρησιμοποιών ένα μόνο είδος τροφής, τρεφόμενος με ένα μόνο είδος ή μια μόνο πηγή τροφής (συνων. μονοτροφικός, μονοβόρος). Πρβλ. πολυφάγος.

MONOPHAGE: Salimentant dun unique genre de nourriture; se nourissant dune seule espèce de proie ou de plante; (monotrophe, univore).

MONÓFAGO: El que se alimenta de un único genero de comida; se alimenta de un solo género de presa o de planta; (monótrofo, unívoro).

MONÓFAGO: O que se alimenta dun único tipo de alimento; aliméntase dunha soa especie ou fonte de alimentación; (monotrófico, unívoro).

MONOFÁG: Csak egyféle táplálékot hasznosító, illetve egyféle fajjal vagy táplálékforrással táplálkozó szervezet. Úm. monotróf.

MONOFAG: Utnytter kun én type næring. Beiter på kun én art eller næringskilde. Syn. monotrof, univor. Jfr. polyfag.

MONOFAGUS: Sadece bir çeşit besin kullanan, tek tür yada kaynak gıda ile beslenen. Sin. Monotrofik, univoryus

Was this helpful?
(1) Stosowane do właściwości lub cech kontrolowanych przez pojedynczy gen; jednoczynnikowy; porównaj: dwugenowy (cecha uwarunkowana przez dwa geny). (2) Produkujący tylko pokolenie samców lub samic. (3) Wykorzystywany w rozmnażających się bezpłciowo organizmach lub bezpłciowej reprodukcji; monogenizm. (4) Zazwyczaj używany do opisania pasożytów, których pełny cykl życiowy odbywa się całkowicie w obrębie żywiciela jednego gatunku.


MONOGENETIC: (1) Used of characteristics or traits controlled by a single gene; monofactorial, unifactorial; cf. digenic. (2) Producing only male or only female offspring. (3) Used of asexually reproducing organisms, or asexual reproduction; monogenous.(4) Commonly used to describe parasites that complete their entire life cycle within a single host species.

ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: (1) χρησιμοποιείται γιά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο, μονοπαραγοντικός πρβ. διγονιδιακός (2) ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει μόνο αρσενικούς ή μόνο θηλυκούς απογόνους (3) χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που αναπαράγονται αγενώς, ή γιά την αγενή αναπαραγωγή , 4) συχνά χρησιμοποιείται γιά παράσιτα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε ένα μόνο είδος-ξενιστή.

MONOGENETIQUE: (1) Se dit des traits ou caractères sous le contrôle dun seul gène; monofactoriel, unifactoriel; cf. digénique. (2) Produisant une progéniture de sexe unique (mâle ou femelle). (3) Se dit dorganismes à reproduction asexuée ou de la reproduction asexuée. (4) Courammment employé afin de décrire certains parasites qui complètent lensemble de leur cycle vital au sein dun seul espèce hôte.

MONOGENÉTICO: (1) Dícese de rasgos o caracteres bajo el control de un solo gen; monofactorial, unifactorial; cf. digénetico. (2) Produce descendencia de un solo sexo (macho o hembra). (3) Dícese de organismos con reproducción asexual. (4) Normalmente utilizado para describir ciertos parásitos que completan el conjunto de su ciclo vital en el seno de una sola especie huésped.

MONOXENÉTICO: (1) Dícese de trazos ou carácteres baixo o control dun só xene; monofactorial, unifactorial; cf. dixénetico. (2) Produce descendencia dun só sexo (macho ou femia). (3) Dícese de organismos con reprodución asexual. (4) Normalmente utilizado para describir certos parasitos que completan o seu ciclo vital completo no seo dunha soa especie hospedadora.

MONOGENETIKUS: (1) Egy gén által meghatározott tulajdonságok vagy jellemzők leírására használt fogalom; monofaktoriális, unifaktoriális; vö. digenikus. (2) Csak hím vagy csak nőstény utódokat létrehozó. (3) Ivartalanul szaporodó szervezetekre vagy ivartalan szaporodásra is utalhat; monogén. (4) Általában olyan élősködőket jelöl, amelyek egész életciklusukat egyetlen gazdafajban élik le.

MONOGENETISK: (1) Brukt om kjennetegn eller trekk som kontrolleres av ett enkelt gen. Jfr. digenetisk. (2) Produserer kun hunnlig eller hannlig avkom. (3) Brukes om organismer som formerer seg ukjønnet, eller ukjønnet formering. Monogen. (4) Ofte brukt for å beskrive parasitter som gjennomfører hele livssyklusen inni én vert.

MONOGENETIK: 1. Yalnız bir karakter ya da özellik tarafından kontrol edilen tak gen, 2. Sadece erkek ya da dişi tarafından üretilen yavrular, 3. Tekrar üretin eşeysiz organizmaların kullanımı ya da eşeysiz üretim, monogenesisi, 4. Yygın olarak hayatını basit bir konakçı üzerinde tamamlayan parazit için kullanılır.

Was this helpful?
Uprawa lub hodowla jednego zboża lub gatunku (np. ryby) z wyłączeniem innych.


MONOCULTURE: The cultivation or culture of a single crop or species to the exclusion of others.

ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η καλλιέργεια ή εκτροφή ενός και μόνον είδους.

MONOCULTURE: Culture ou élevage dune seule espèce ou type de récolte à lexclusion dautres espèces.

MONOCULTIVO: Cultivo de cría de una sola especie o de un tipo de cosecha con exclusión de otras.

MONOCULTIVO: Cultivo dunha soa especie ou dun tipo de organismos con exclusión doutros.

MONOKULTÚRA: Egy adott növény- vagy állatfaj termesztése vagy tenyésztése a többi faj kizárásával.

MONOKULTUR: Oppdrett av kun en art (i samme vannmasse).

MONOKÜLTÜR: Diğerlerini uzak tutarak, tek tür ya da tohum ile yapılan yetiştiricilik veya kültür

Was this helpful?
Odżywiający się jednym rodzajem pokarmu.


MONOTROPHIC: Monophagous.

ΜΟΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: Μονοφάγος.

MONOTROPHIQUE: Monophage.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTRÓF: Egyféle táplálékot fogyasztó.

MONOTROF: Monofag.

MONOTROFİK: Sadece bir çeşit besinle beslenen.

Was this helpful?
Potomstwo identyczne genetycznie, uzyskane z jednego zapłodnionego jaja.


MONOZYGOTIC: Genetically identical offspring derived from a single fertilized egg.

ΜΟΝΟΖΥΓΩΤΙΚΟΙ: Γενετικά πανομοιότυποι απόγονοι προερχόμενοι από ένα μόνο γονιμοποιημένο αυγό.

MONOZYGOTE: Progéniture génétiquement identique issue dun seul ovocyte fécondé.

MONOZIGÓTICO: Descendencia genéticamente idéntica que deriva de un solo óvulo fecundado.

MONOCIGÓTICO: Descendencia xeneticamente idéntica que deriva dun só óvulo fecundado.

MONOZIGOTIKUS: Egypetéjű; egyetlen megtermékenyített petesejtből kifejlődő, genetikailag azonos utódok.

MONOZYGOT: Genetisk like avkom, som stammer fra ett enkelt befruktet egg.

MONOZİGOT: Döllenen bir tek yumurtadan genetik olarak aynı yavruların çoğalması.

Was this helpful?
Metanosulfonian trikainy, anestetyk: środek chemiczny używany do rozluźnienia, znieczulenia i ułatwienia manipulacji, zabiegów operacyjnych i przeprowadzaniem tarła. Zwykle stosowany przez zanurzenie ryby w roztworze anestetyku.


MS 222: Methane sulfonate: a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

MS 222: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

MS 222: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

MS 222: Metanosulfato de tricaína.

MS 222: Tricaíno-metano-sulfonato.: un composto químico usado para calmar e facilitar o manexo, cirurxía e procedementos de obtención de posta. Normalmente administrado por inmersión dos peixes nun baño de disolución.

MS 222: Metán-szulfonát; a halak lenyugtatására, a kezelési, sebészeti és szaporítási eljárások megkönnyítésére használt vegyszer. Általában fürdetés útján alkalmazzák.

MS 222: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

MS 222: Metan sülfanat; sağım, cerrahi müdahale, kolaylıkla elle tutma ve sakinleştirmek için kullanılan bir kimyasal. Genellikle balıkları banyo çözeltisine daldırma şeklinde uygulanır..

Was this helpful?
Białko znajdujące się w śluzie.


MUCIN: A protein found in mucus.

ΒΛΕΝΝIΝΗ: Πρωτεϊνη ευρισκόμενη στην βλέννα.

MUCINE: Constituant protéique du mucus.

MUCINA: Proteína encontrada en la mucosidad.

MUCINA: Proteína presente no mucus.

MUCIN: A nyálkában megtalálható fehérje

MUCIN: Protein som finnes i slim.

MUSIN: Mukusta bulunan bir protein

Was this helpful?
Nagła dziedziczna zmiana w materiale genetycznym, w większości zmiana pojedynczego genu przez duplikację, zamianę lub delecję (skasowanie) wielu par zasad tworzących DNA. Osobnik, który przechodzi taką mutacyjną zmianę jest nazywany mutantem.


MUTATION: A sudden heritable change in the genetic material, most often an alteration of a single gene by duplication, replacement or deletion of a number of DNA base pairs. An individual that has undergone such a mutational change is called a mutant.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: (1) Αιφνίδια και κληρονομήσιμη μεταβολή του γενετικού υλικού, συχνότατα μεταβολή ενός μόνο γονιδίου μέσω διπλασιασμού, αντικατάστασης ή διαγραφής ενός αριθμού ζευγών βάσεων του DNA. (2) Οι οργανισμοί που έχουν υποστεί μεταλλαγή ονομάζονται μεταλλαγμένοι.

MUTATION: Changement spontané et transmissible de la matière génétique, très souvent affectant un seul gène par lintermédiaire dune duplication, dune délétion ou dun remplacement de paires de nucléotides. Un individu ayant subi un changement mutationnel sappelle un mutant.

MUTACIÓN: Cambio espontáneo y transmisible de material genético, a menudo afecta un solo gen mediante duplicación, supresión o reemplazo de pares de nucleótidos. Individuo que sufre cambio mutacional llamado mutante.

MUTACIÓN: Cambio repentino e herdable no material xenético, a miúdo alteración dun só xene mediante duplicación, supresión ou reemplazo de pares de nucleótidos. Ao individuo que sufriu un cambio mutacional deste tipo chámaselle mutante.

MUTÁCIÓ: A genetikai anyag hirtelen bekövetkező, öröklődő változása, leggyakrabban egy gén megváltozása bizonyos számú DNS-bázispár duplikációjával, kicserélődésével vagy deléciójával. A mutációs változáson átesett egyedet mutánsnak nevezzük.

MUTASJON: Bra arvelig forandring i det genetiske materialet. Oftest ved forandring av et enkelt gen ved duplikasjon, utskiftning eller fjerning av basepar. Et individ som har gjennomgatt en mutasjon kalles en mutant.

MUTASYON: Genetk metaryalde ani kalıtsal değişimler, Bir grup DNAnın çoğalması, yerini alması ya da silinmesi gibi etkilerle tek bir gende meydana gelen değişiklik. Mutasyosla bir bireyde meydana gelen değişim.

Was this helpful?
Zamiana podstawowej sekwencji w cząsteczce DNA lub RNA. Mutacje zwykle pociągają za sobą zamianę jednej zasady na inną (mutacja punktowa), dodawanie do/lub delecje jednego lub więcej nukleotydów. Prowadzić to często będzie do błędnego odczytu sekwencji kodonu (grupy nukleotydów kodujących aminokwasy) przez rybosom w czasie syntetyzowania białka (prowadząc do wadliwego lub braku białka). Mutacje takie są wówczas nazywane mutacjami ramkowymi. Mutacje punktowe mogą być bezobjawowe (ponieważ każdy


MUTATION (GENETIC): An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the subst

ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ (ΓΕΝΕΤΙΚΗ): Αλλαγή στην ακολουθία βάσεων ενός μορίου DNA ή RNA. Η μετάλλαξη συνήθως περιλαμβάνει την αλλαγή ενός ζεύγους βάσεων από κάποιο άλλο (σημειακή μεταλλαγή), ή την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων νουκλεοτιδίων. Συνήθως οδηγεί στη λανθασμένη ανάγνωση των κωδικονίων από τα ριβοσώματα κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικών ή την απουσία πρωτεϊνών. Οι μεταλλαγές αυτές ονομάζονται μεταλλαγές μετατόπισης σημείου. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είν

MUTATION (GÉNÉTIQUE) : Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour une autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu

MUTACIÓN (GENÉTICA): Alteración de la secuencia de bases de la molécula de ADN o ARN. Las mutaciones implican habitualmente el cambio de una base por otra (mutación puntual) o por la adición o delección de uno o más mucleótidos. Esto puede llevar a menudo a una lectura errónea de secuencias de codón en el ribosoma durante la síntesis proteica (implicando una proteína defectuosa o ausente). Estas mutaciones son llamadas mutaciones de cambio de bandas. Las mutaciones puntuales pueden ser silentes (dado que cada aminoá

MUTACIÓN (XENÉTICA): Alteración da secuencia de bases da molécula de ADN ou ARN. As mutacións normalmente implican habitualmente o cambio dunha base por outra (mutación puntual) ou pola adición ou delección dun ou máis mucleótidos. Isto pode levar a miúdo a unha lectura errónea de secuencias de codón no ribosoma durante a síntese proteica (implicando unha proteína defectuosa ou ausente). Estas mutacións son chamadas mutación con cambio, desprazamento ou desfase do marco de lectura. As mutacións puntuais poden ser si

MUTÁCIÓ (GENETIKAI): Egy DNS- vagy RNS-molekula bázissorrendjének megváltozása. A mutáció lehet egy bázis kicserélődése egy másikra (pontmutáció), illetve egy vagy több nukleotid beépülése vagy törlődése. Ez gyakran a kodonszekvenciák téves leolvasásához vezet a fehérjeszintézis során (működésképtelen vagy hiányos fehérjék). Az ilyen mutációkat keretelmozdulásos (frameshift) mutációknak nevezzük. A pontmutációk lehetnek "csendesek" (mivel minden aminosavat több kodon kódol) vagy a fehérjeszintézis során egy aminosav

MUTASJON GENETISK: En forandring i basesekvensen i et DNA- eller RNA-molekyl. Mutasjoner innebærer ofte at en base byttes med en annen (punktmutasjon), eller addisjon eller fjerning av et eller flere nukleotider. Dette vil ofte føre til ”feillesing” av kodonsekvenser i ribosomene under proteinsyntesen (fører til et defekte eller fraværende protein). Slike mutasjoner kalles da ”frameshift” mutasjoner. Punktmutasjoner kan være ”stille” (siden flere kodoner kan kode for samme aminosyren) eller føre til utbytting av e

MUTASYON (GENETİK): Bir DNA yada RNA molekülünde baz sekansının değişimidir. Mutasyon genellikle ilk baz diğer baz (nokta mutasyonu) için değişir yada tek yada çok çekirdeklerin eklenip yada çıkarmasını içerir. Buda sık sık protein sentezi sırasında ribozomlar tarafından kodon sekansların hatalı okunmasına sebep olur (bir proteinin yok ya da eksikliğine sebep olur). Bazı mutasyonlar çerçeve kayması mutasyonu olarak söylenir. Nokta mutasyonu suskun olabilir (mesela birçok amino asit bazı kodonlar tafından kodlanabil

Was this helpful?
Mutacje, które nie wpływają na "przydatność” osobnika. Większość mikrosatelitów (powtórzenia sekwencji) są uznawane za mutacje neutralne.


NEURAL MUTATIONS: Mutations that do not affect the "fitness" of the individual. Most microsatellites are regarded as neutral mutations.

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ: Μεταλλαγές οι οποίες δεν την αρμοστικότητα του οργανισμού. Τα περισσότερα μικροδορυφορικά θεωρούνται ουδέτερες μεταλλαγές.

MUTATIONS NEUTRES : Mutations qui n’affectent pas le dégré d’adaptation de l’individu. La plupart de microsatellites sont considérées d’être des mutations neutres.

MUTACIONES NEUTRALES: Mutaciones que no afectan el éxito individual. Muchos microsatélites son considerados mutaciones neutrales.

MUTACIÓNS NEUTRAIS: Mutacións que non afectan a "aptidud" do individuo. A maioría dos microsatélites son consideradas mutacións neutrais.

SEMLEGES MUTÁCIÓK: Az egyed "életképességét" nem érintő mutációk. A legtöbb mikroszatelit-mutáció semlegesnek minősül.

NØYTRAL MUTASJON: En mutasjon som ikke påvirker et individs evne til å bidra genetisk til neste generasjon. De fleste mikrosatellitter blir regnet som nøytrale mutasjoner.

ETKİSİZ MUTASYON: Mutasyon, bireysel formu etkilemez. Çoğu mikrosatalitler, etkisiz mutasyon olarak değerlendirilir.

Was this helpful?
Bakterie należące do promieniowców (Actinomyces); dochodzi do długości 10 - 6 m, z rzadka wykazują nitkowaty wzrost; bakterie nieruchliwe, odporne na zakwaszenie środowiska, tlenowe. Żyją na dnie bądź pasożytują u ludzi i zwierząt.


MYCOBACTERIUM: Bacteria belonging to the actinomycetes; up to 10µm long, occasionally showing filamentous growth; non-motile, acid-resistant, aerobic bacteria. Living in the bottom or parasitic on humans and animals.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ: Μη κινητό, οξυ-ανθεκτικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στους ακτινομύκητες. Μήκους μέχρι 10μm συχνά με νηματοειδή ανάπτυξη. Ζουν στο βυθό ή παρασιτικά στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα.

MYCOBACTÉRIE: Bactérie affiliée aux actinomycètes; dune longueur allant jusquà 10 µm, forme souvent des filaments; immobile, acidorésistante et aerobie; vivant dans les sols ou parasite des hommes et des animaux.

MICOBACTERIA: Bacteria afiliada a las actinomicetos; su longitud puede llegar hasta 10 µm, a menudo presenta filamentos; inmóvil, resistente al ácido y aeróbica; vive en los suelos o como parásito de humanos y animales.

MICOBACTERIUM: Bacteria pertencente aos actinomicetos; a súa lonxitude pode chegar ata 10 µ ás veces presenta crecemento en filamentos; inmóbil, resistente ao ácido e aeróbica; vive nos chans ou como parasito de humanos e animais.

MYCOBACTERIUM: Az Actinomycetes csoportba tartozó baktériumok; legfeljebb 10 mikrométer hosszúak, néha fonalakat alkotnak; nem mozgásképes, savakkal szemben ellenálló, aerob baktériumok. Az aljzaton élnek, vagy emberi és állati élősködők.

MYKOBAKTERIER: Bakterie tilhørende Actinomycetales, som blir opp til 10µm lang. Viser iblant trådformet vekst. Ubevegelige, syrebestandige, aerobe bakterier. Lever i bunnsedimenter, eller er parasittiske på mennesker og dyr.

MİKOBAKTERİUM: Aktinomisetlere ait olan bakterilerdir, 10µ m boyunda, bazen flament büyümesi görülen, hareket edemeyen, asitlere karşı dayanıklı, aerobik bakterilerdir. Dipte veya hayvanlar ve insanlar üzerinde parazir yaşarlar.

Was this helpful?
Mikroorganizmy należące do najmniejszej i najprostszej podklasy bakterii. W przeciwieństwie do typowych bakterii nie mają ścianek komórkowych, co pozwala dokonywać im inwazji tkanki i przenikać do wnętrza komórek. Mikoplazmy powoli wzrastają i są łączone z licznymi chorobami. Zostały one wyizolowane z chorych krewetek Panaeus monodon w Australii i Chinach. Mogą być one wykrywane przy użyciu metody barwienia DNA lub technik PCR.


MYCOPLASMA SPP.: Micro-organisms belonging to the smallest and simplest subclass of bacteria.  Unlike typical bacteria, they have no cell walls, allowing them to invade tissue and penetrate inside cells.  Mycoplasmas are slow-growing and have been associated with a number of diseases. They have been isolated from moribund Penaeus monodon in Australia and China. They can be detected using DNA staining or PCR techniques.

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ: Μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικρότερη και απλούστερη υποκλάση των βακτηρίων. Αντίθετα με τα κανονικά βακτήρια, δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να εισβάλουν εύκολα μέσα στους ιστούς και τα κύτταρα. Οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται αργά και είναι υπεύθυνοι για μια σειρά ασθενειών. Έχουν απομονωθεί από ετοιμοθάνατα άτομα Penaeus monodon στην Αυστραλία και την Κίνα. Ανιχνεύονται με χρώση του DNA η με τη χρήση τεχνικών PCR (βλ.λ.).

MYCOPLASMA SPP.: Micro-organismes appartenant à la sous-classe des plus petites et plus simples de bactéries. Au contraire des autres bactéries, ne possèdent pas de paroi cellulaire. Ceci les permet d’envahir les tissus et de pénétrer l’intérieure des cellules. La croissance est très lente. Associés à de nombreux pathologies. Isolés à partir de Penaeus monodon moribonde en Australie et Chine. Ils peuvent êtres décelés par des techniques de coloration d’ADN et par PCR.

MYCOPLASMA SPP.: Bacteria sin pared celular que fue aislada a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia y China, causando mortalidad gradual pero sin signos evidentes de patología aguda.

MYCOPLASMA SPP.: Xénero de microorganismos pertencentes á máis pequena e simple clase das bacterias. Diferente á bacteria típica, non posúen parede celular, o que lles permite invadir os tecidos e penetrar dentro das células. Os Micoplasmas teñen crecemento lento e foron asociados a numerosas enfermidades. Foron illados a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia e China. Poden detectarse usando tinguiduras de DNA ou técnicas de PCR.

MYCOPLASMA SPP.: A legkisebb méretű és legegyszerűbb felépítésű baktériumok. A legtöbb baktériumtól eltérően nincs sejtfaluk, amely lehetővé teszi, hogy behatoljanak a szövetekbe és a sejteken belülre. A Mycoplasma-félék lassan osztódnak és több betegséggel is kapcsolatosak. Moribund Penaeus monodon egyedekből izolálták Ausztráliában és Kínában. DNS-festéssel vagy PCR- technikákkal mutathatók ki.

MYCOPLASMA SPP.: Bakterie uten cellevegg som har blitt isolert fra døende voksen reke (Penaeus monodon) i Australia og Kina, den forårsaker gradvis død uten noen akutte patologiske tegn.

MYCOPLASMA SPP.: bakterilerin en küçük ve en basit alt sınıfına ait mikroorganizmalardır. Tipik bakterilerin tersine, onların hücre duvarları yoktur, dokuya işgal etmelerine izin verirler ve iç hücreye nüfuz ederler. Mycoplasmas yavaş büyüyen ve bir takım hastalıklara ilişkili olmuştur. Onlar ölmek üzere olan Penaeus monodon den Avustralya ve Çin de izole edilmiştir. Bunlar DNA veya PCR boyama teknikleri kullanılarak algılanabilir.

Was this helpful?
Przewlekła systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb powodowana przez Mycobacterium fortuitum. Często była ona diagnozowana u łososia pacyficznego, jednak obecnie jest rzadko notowana, ponieważ nie są już używane w diecie dla młodych ryb łososiowatych nieleczone mrożone ryby będące nosicielami patogena. Sporadycznie choroba ta występuje w warunkach naturalnych i u ryb akwariowych. Nieznana jest skuteczna metoda jej leczenie.


MYCOBACTERIOSIS: A chronic systemic bacterial disease of all fishes caused by Mycobacterium fortuitum. Although it used to be frequently diagnosed in Pacific salmon, the disease is now rarely seen because untreated frozen fish carrying the pathogen are no longer used in the diet of young salmonids. The disease occurs sporadically in nature and in aquarium fish. There is no known effective treatment.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από τοMycobacterium fortuitum. Μολονότι έχει συχνά διαγνωσθεί στο παρελθόν στον σολομό του Ειρηνικού, η ασθένεια σήμερα σπανίζει διότι δεν χρησιμοποιουνται πλέον στην δίαιτα των σολομοειδών ακατέργαστα κατεψυγμένα ψάρια-φορείς του παθογόνου. Η ασθένεια παρατηρείται σποραδικά στην φύση και σε ψάρια ενυδρείων. Δεν υπάρχει γνωστή αποτελεσματική θεραπεία.

MYCOBACTERIOSE: Maladie bactérienne systémique chronique de tous les poissons provoquée par Mycobacterium fortuitum. Si, dans le passé, cette maladie se manifestait fréquemment chez les saumons du Pacifique, les infections sont rares aujourdhui parce que les poissons congelés non-traités, porteurs de lagent pathogène, ne sont plus utilisés dans lalimentation de jeunes salmonidés. La maladie se manifeste sporadiquement dans la nature et chez les poissons daquarium. Aucun traitement efficace nest connu.

MIOBACTERIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica crónica de todos los peces, provocada porMycobacterium fortuitum. Si, en el pasado, esta enfermedad se manifestaba frecuentemente en los salmones del Pacífico, las infecciones son raras hoy en día, dado que los peces congelados no tratados, portadores del agente patógeno, ya no son utilizados en la alimentación de jóvenes salmónidos. La enfermedad se manifiesta esporádicamente en la natura y en los peces de acuario. No se conoce ningún tratamiento eficaz.

MIOBACTERIOSE: Enfermidade bacteriana sistémica crónica de todos os peixes, provocada porMycobacterium fortuitum. Se no pasado esta enfermidade se manifestaba frecuentemente nos salmóns do Pacífico, as infeccións son raras hoxe en día, dado que os peixes conxelados non tratados, portadores do axente patóxeno, xa non son utilizados na alimentación de novos salmónidos. A enfermidade maniféstase esporadicamente na natureza e nos peixes de acuario. Non se coñece ningún tratamento eficaz.

MYCOBACTERIOSIS: Valamennyi halfajt érintő idült, szisztémás, bakteriális eredetű betegség, amelyet a Mycobacterium fortuitum okoz. Habár egykor a Csendes-óceáni lazacfélék jellemző betegsége volt, ma már csak ritkán mutatható ki, mivel már nem használnak kezeletlen, fagyasztott halakat a fiatal lazacok etetésére. A betegség véletlenszerűen jelenik meg a természetesvízi és akváriumi halakban. Nincs ismert kezelési módja.

MYKOBAKTERIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk forårsaket av Mycobacterium fortuitum. Var tidligere vanlig på stillehavslaks, men er nå sjeldnere siden en har gått bort i fra å bruke infisert ubehandlet frossenfisk i yngelfôret. Sykdommen forekommer sporadisk i naturen og på akvariefisk. Finnes ingen effektive behandlinger.

MİKOBAKTERIOSİS: Tüm balıklarda görülrn bir kronik sistemik bakteriyel hastalık Mycobacterium fortuitum . Her ne kadar besin olarak kullanılan Pazsifik salmonlarda nadir olarak görülen bir hastalık olsa da donmuş balıklar pathogen taşıma özelliğine sahip oldukları için artık genç salmonlarda, hastalık nadiren görülür. Hastalık spor olarak doğada ve akvaryumlarda bulunur. Bilinen etkili bir tedavisi yoktur.

Was this helpful?
Ostra zewnętrzna choroba bakteryjna młodzieży anadromicznych ryb łososiowatych, powodowana przez przedstawiciela rodzajuSporocysthophaga, pojawiająca się sporadycznie w okresie wczesnego lata. Skutecznie zwalczana przy użyciu zewnętrznych środków bakteriobójczych.


SALTWATER MYXOBACTERIOSIS: An acute external bacterial disease of juvenile anadromous salmonids in saltwater, caused by members of the genus Sporocysthophaga, occurring sporadically during the early summer. It is effectively controlled by external antibacterials.

ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡIΩΣΗ: Οξεία εξωτερική βακτηριακή νόσος των νεαρών ανάδρομων σολομοειδών στο θαλασσινό νερό. Προκαλείται από μέλη του γένους Sporocysthophaga. Εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή του καλοκαιριού. Ελέγχεται αποτελεσματικά με εξωτερικά αντιβακτηριακά.

MYXOBACTERIOSE DE LEAU SALEE: Affection bactérienne externe aiguë des salmonidés juvéniles anadromes en eau salée, provoquée par les membres du genre Sporocysthophaga. Les manifestations sont sporadiques en début dété. Contrôlées efficacement par des agents antibactériens externes.

MIXOBACTERIOSIS DE AGUA SALADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos juveniles anádromos en agua salada, provocada por miembros del género Sporocysthophaga. Las manifestaciones son esporádicas al principio de verano. Puede ser eficazmente controlada por agentes antibacterianos externos.

MIXOBACTERIOSE DE AUGA SALGADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos xuvenís anádromos en auga salgada, provocada por membros do xénero Sporocysthophaga. As manifestacións son esporádicas ao principio de verán. Pode ser eficazmente controlada por axentes antibacterianos externos.

SÓSVÍZI MYXOBAKTERIÓZIS: Vándorló lazacfajok tengerben élő, fiatal egyedeinek heveny, külső, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Sporocysthophaga nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. A nyár korai időszakában alkalmilag jelenik meg. Külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

SALTVANNS MYKOBAKTERIOSE: Akutt ytre bakteriesykdom på juvenile anadrome laksefisk i saltvann. Forårsaket av medlemmer av slekten Sporocysthophaga, og forekommer sporadisk tidlig på sommeren. Kontrolleres effektivt med ytre antibakterieller.

TUZLU SU MİKSOBACTER ENFEKSİYONU: Sporocysthophaga cinsi üyelerinin neden olduğu tuzlu sulardaki genç anadrom salmonidlerin akut harici bakteriyel hastalığıdır. Yaz mevsiminin başlangıcında ceyran eder. Harici antibakterieller ile etkin biçimde kontrol edilir.

Was this helpful?
Choroba aparatu oddechowego młodocianych ryb podchowanych w wylęgarni (przede wszystkim łososiowatych i sumów z rodzaju Ictalurus). Wybuch jej bywa na ogół wynikiem złożonego wpływu środowiska oraz czynników fizjologicznych i bakteryjnych. Najczęściej choroba występuje w okresie wiosennym, kiedy ryby szybko rosną i obsady są zagęszczone w wodzie o niskim natlenieniu i wysokiej zawartości amoniaku. Występujące tu bakterie są w większości niespecyficznymi miksobakteriami. Czasami bywa w to zamiesz


BACTERIAL GILL DISEASE: A respiratory disease of juvenile hatchery-raised fish (primarily salmonids and ictalurids). An outbreak generally results from a complex of environmental, physiological and bacterial factors. The disease occurs most frequently in the springtime when the fish are actively growing and are crowded in waters of low oxygen and high ammonia. The bacteria involved are for the most part unspecified myxobacteria. Flexibacter columnaris has been implicated on several occasions. The disease is controlled

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΒΡΑΓΧIΩΝ: Αναπνευστική ασθένεια των νεαρών ψαριών που προέρχονται από εκκολαπτήρια (κυρίως σολομοειδών και γατόψαρων). Ενα σύνολο περιβαλλοντικών φυσιολογικών και βακτηριακών παραγόντων προκαλεί την εκδήλωση της ασθένειας. Η ασθένεια εκδηλώνεται συχνότερα κατά την διάρκεια της άνοιξης, όταν τα ψάρια έχουν ενεργό ανάπτυξη και συνωστίζονται σε νερά με λίγο οξυγόνο και πολλή αμμωνία. Τα βακτήρια που την προκαλούν είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεξειδίκευτα μυξοβακτήρια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει βρεθεί ό

MALADIE BACTERIENNE DES BRANCHIES: Maladie respiratoire des poissons juvéniles délevage (surtout les Salmonidés et Ictaluridés). Un complexe de facteurs environnementaux, physiologiques et bactériens sont impliqués dans la manifestation de cette maladie, qui apparaît le plus souvent au printemps pendant la période de croissance active des poissons maintenus à forte densité dans des eaux pauvres en oxygène et riches en ammoniaque. Les bactéries pathogènes sont des espèces, souvent non spécifiées de myxobactéries. Dans beaucoup de

ENFERMEDAD BACTERIANA DE BRANQUIAS: Enfermedad respiratoria de peces juveniles de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Un complejo de factores ambientales, fisiológicos y bacterianos están implicados en la manifestación de estas enfermedades, que aparece muy a menudo en primavera durante el periodo de crecimiento activo de peces mantenidos en gran densidad en agua pobres en oxígeno y ricos en amoníaco. Las bacterias patógenas involucradas son especies a menudo mixobacterias no específicas. En varios casos se ha identific

ENFERMIDADE BACTERIANA DE BRANQUIAS: Enfermidade respiratoria de peixes xuvenís de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Unha variedade de factores ambientais, fisiolóxicos e bacterianos están implicados na manifestación destas enfermidades, que aparece moi a miúdo en primavera durante o período de crecemento activo de peixes mantidos en grande densidade en augas pobres en osíxeno e ricas en amoníaco. As bacterias patóxenas involucradas son a miúdo mixobacterias non específicas. En varios casos identificouse Flexibacter co

BAKTERIÁLIS KOPOLTYÚBETEGSÉG: Fiatal, keltetőházban nevelt halak (elsősorban lazac- és harcsafélék) légzőszervi betegsége. Kialakulása különböző környezeti, élettani és bakteriális tényezők együttes hatásának eredménye. Leggyakrabban tavasszal jelenik meg, amikor a halak gyorsan növekednek, és nagy egyedsűrűségben tartják őket alacsony oxigén- és magas ammóniatartalmú vízben. A betegség kialakulásában szerepet játszó baktériumok nem azonosított myxobacterium-fajok. A Flexibacter columnaris fajt néhány esetben azonosították.

BAKTERIELL GJELLESYKDOM (BGD): En åndedrettssykdom på oppdrettet yngel (primært hos laksefisk og nordamerikanske maller). Utbrudd kommer som regel som et resultat av en sammenheng mellom miljømessige, fysiologiske og bakterielle faktorer. Sykdommen er mest hyppig om våren når fisken vokser fort og tettheten øker, med følge at oksygennivået synker mens ammoniakkonsentrasjonen øker i oppdrettsenheten. Bakteriene som er involvert er for det meste myxobakterier. Flexibacter columnaris har vært implisert ved flere anledninger. Sy

BAKTERİYEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI: Juvenil kuluçkahane balıklarının (başlıca salmonidler ve iktaluritler) solunum hastalığı. Bakteriyel ve fiziksel faktörler ve çevresel karışıklık sonucu patlak verir. Hastalık sıklıkla bahar zamanı balıkların aktif olarak büyüdüğü ve kalabalıklaştığı düşük oksijen ve yüksek amonyaklı sularda ortaya çıkar. Bakteri çoğunlukla belirtilmemiş myxobakteri kısmını içerir. Flexibacter columnaris birçok durumda enfekte etmiştir. Hastalık dış antibiyotik uygulaması ve populasyon yoğunluğunun düşürülmesiyl

Was this helpful?
Pasożytniczy widłonóg małży, który zakaża jelito cienkie gospodarza i powoduje miejscowe uszkodzenie nabłonka. Infekcja upośledza szybkość filtracji i przechodzenie pokarmu przez jelito. Wzrost małży może ostatecznie być ograniczony, ale na ogół M. intestinalis ma niewielki wpływ, jeśli małże są trzymane w optymalnych warunkach wzrostowych (tj. obfitość pokarmu i niski poziom zawiesiny stałej).


MYTICOLA INTESTINALIS: Parasitic copepod of mussels which infects the small intestine of the host and causes local lesions in the epithelium. Infection impairs the filtration speed and the passage of food through the gut. The growth of the mussel can eventually be affected, but in general M. intestinalis has little effect if the mussels are held in optimal growth conditions (i.e abundant food and a low level of suspended solids).

MYTILICOLA INTESTINALIS: Παρασιτικό κωπήποδο των μυδιών που προσβάλλει το μικρό έντερο του ξενιστή και προκαλεί τοπικές εκδορές στο επιθήλιο. Η μόλυνση αδυνατίζει την ταχύτητα διήθησης και την ροή της τροφής δια του εντέρου. Τελικά είναι δυνατόν να επηρεαστεί η ανάπτυξη του μυδιού, αλλά γενικά η μολύνση από το παράσιτο αυτό έχει ελάχιστες επιπτώσεις αν τα μύδια διατηρούνται σε καλές συνθήκες καλλιέργειας (δηλ. άφθονη τροφή και χαμηλά επίπεδα αιωρούμενων στερεών)

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépode parasite des moules qui infecte le petit intestin de lhôte et cause des lésions localisées de lépithélium. Linfection diminue la vitesse de filtration et le passage de la nourriture par lintestin. La croissance des moules peut être éventuellement affectée, mais leffet est en général réduit si les moules sont maintenues dans des conditions optimales de grossissement (cest-à-dire alimentation abondante et bas niveau de matières en suspension).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parásito de mejillones que infesta el intestino del huésped y causa lesiones localizadas del epitelio. La infección disminuye la velocidad de filtración y el paso de comida por el intestino. El crecimiento de mejillones puede ser eventualmente afectado, pero el efecto es generalmente reducido si los mejillones se mantienen en condiciones óptimas de engorde (es decir, alimentación abundante y bajo nivel de materias en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parasito de mexillóns que infesta o intestino delgado do hospedador e causa lesións localizadas do epitelio. A infección afecta á velocidade de filtración e ao paso do alimento polo intestino. O crecemento de mexillóns pode ser eventualmente afectado, pero en xeral o M. intestinalis ten pouco efecto nos mexillóns se se manteñen en condicións óptimas de engorde (é dicir, alimento abundante e baixo nivel de sólidos en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Étikagylókon élősködő evezőlábú rákfaj, amely a gazdaállat bélrendszerét fertőzi, és a hámrétegben helyi sérüléseket okoz. A fertőzés csökkenti a szűrés sebességét és akadályozza a táplálék áthaladását a bélcsatornán. A kagylók növekedését is befolyásolhatja, de erre legtöbbször csak jelentéktelen hatása van, ha az állatokat optimális körülmények között tartják (pl. megfelelő mennyiségű táplálék és kevés lebegő szilárd anyag).

MYTICOLA INTESTINALIS: Parasittisk hoppekreps på blåskjell, som infiserer tynntarmen og gir lokale skader i tarmepitelet. Infeksjon hemmer filtreringshastigheten og passasjen av mat gjennom fordøyelseskanalen. Veksten til blåskjell kan hemmes, men parasitten har liten effekt dersom skjellene holdes under optimale vekstforhold (dvs overflod av mat og lavt nivå av suspenderte stoffer).

MYTICOLA INTESTINALIS: Midyelerin ince bağırsaklarına yerleşen ve epitel dokuda lokal lezyonlara sebep olan parazit bir copepoddur. Büyüme etkilense de, eğer midyeler en uygun büyüme şartlarında tutuluyorsa ( bol besin ve düşük askıda katı madde ) M. intestinalis midyelerin gelişmesini çok az etkileyecektir .

Was this helpful?
Rodzaj pasożytniczych myksosporidiów (pierwotniaków) powszechnych u ryb.


MYXOBOLUS: A genus of myxosporidean parasite common in fish.

MYXOBOLUS: Γένος μυξοσποριδιακού παρασίτου κοινού στα ψάρια.

MYXOBOLUS: Genre des myxospotidés, parasite commun des poissons.

MYXOBOLUS: Género de mixoesporidios, parásito común depeces.

MYXOBOLUS: Xénero de parasito mixosporidio / mixoesporidio común en peixes.

MYXOBOLUS: A Myxosporidea osztályba tartozó élősködő egysejtűek egyik nemzetsége.

MYXOBOLUS: Slekt av myxosporidier som er parasittiske på fisk.

MİKSOBOLUS: Balıklarda yaygın olarak bulunan, mikso spor oluşturan bir çeşit parazit

Was this helpful?
Powszechna, ważna ekonomicznie choroba swoista mięśni, powodowana przez pierwotniaki należące do typu Myxozoa, spotykana zarówno u ryb morskich, jak i słodkowodnych. Jest również nazywana kołowacizną pstrągów.


MYXOSOMA: Tissue-specific diseases of worldwide economic importance caused by members of the phylum Myxozoa, common in marine as well as in freshwater fish. Also known as Whirling Disease.

MYXOSOMA: Ασθένεια που προσβάλλει ορισμένους ιστούς προκαλούμενη από το φύλλο Myxozoa. Κοινή στα ψάρια των γλυκών νερών και της θάλασσας, είναι παγκόσμιας οικονομικής σημασίας.

MYXOSOME: Maladie spécifique des tissus due à une espèce de myxozoaire. Commune chez les poissons marins et deau douce. De portée économique mondiale.

MIXOSOMA: Enfermedad específica de tejidos debidos a una especie de mixozoos. Común en peces marinos y de agua dulce. Económicamente alcanza a todas las partes del mundo.

MIXOSOMA: Enfermidades específicas de tecidos, de importancia económica mundial, debidas a membros do filo mixozoos. Común en peixes mariños e de auga doce. Tamén coñecida como enfermidade do torneo.

MYXOSOMA: A Myxozoa törzs fajai által okozott, világszerte komoly gazdasági jelentősséggel bíró szövetspecifikus halbetegség. Édesvízi és tengeri halakat egyaránt veszélyeztet. Örvénybetegség néven is ismert.

MYXOSPORIDIE: Vevsspesifikke sykdommer forårsaket av ulike myxosporidier (Myxozoa). Har økonomisk betydning over hele verden, og er vanlig både på fersk- og saltvannsfisk. Kjente sykdommer fra norske farvann er dreiesyke og proliferativ nyresyke (PKD).

MYXOSOMA: Myxozoma filumu üyelerinden olan dünyada ekonomik öneme yol açan özel doku hastalığıdır. Tatlısu balıklarının yanısıra deniz balıklarında da yaygındır. Dönme hastalığı olarakta bilinir.

Was this helpful?
Nazwa tej choroby została przyjęta dla kołowacizny ryb łososiowatych, powodowanej przez Myxosoma cerebralis, ale ponieważ jest dużo gatunków z rodzaju Myxosoma, stała się ona nazwą mylącą.


MYXOSOMIASIS: This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.

ΜΥΞΟΣΩΜΙΑΣΗ: Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.

MYXOSOMIASE: Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.

MIXOSOMIASIS: Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.

MIXOSOMIASE: Termo utilizado antigamente para as infeccións de salmónidos provocadas por Myxosoma (agora, Myxobolus cerebralis), pero, dado a existencia de varias especies de Myxosoma este termo leva á confusión.

MYXOSOMIASIS: Eredetileg a lazacfélék Myxosoma cerebralis okozta örvénybetegségét jelenti, de mivel több Myxosoma faj is okoz hasonló betegséget, a fogalom jelentése nem teljesen tisztázott.

DREIESYKDOM: Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.

MIKSOSOMIYASIZ: Genelde salmonidlerde görülen wirling hastalığı için kullanılan bir terim, Myxosoma cerebralis, fakat bir çok tür için de şaşırtıcı bir şekilde kullanılmaya başlandı

Was this helpful?
Klasa pierwotniaków, w której występuje wiele pasożytów ryb, np. Myxosoma cerebralis.


MYXOSPORIDEA: A class of protozoa in which many fish parasites are found, e.g. Myxosoma cerebralis.

ΜΥΞΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Ομοταξία πρωτοζώων στην οποία βρίσκονται πολλά παράσιτα των ψαριών, π.χ.Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDES: Classe des protozoaires dont plusieurs espèces sont des parasites des poissons, par exemple Myxosoma cerebralis.

MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies de esta clase son parásitos de peces, por ejemplo, Myxosoma cerebralis.

MIXOSPORIDIOS / MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies desta clase son parasitos de peixes, por exemplo, Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Az egysejtűek egyik osztálya, amelybe sok halélősködő tartozik, pl. a Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDER (MYXOZOA): Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis.

MİXOSPORIDEA: Pek çok balık türünde parazit olarak yaşayan bir çeşit protozoa sınıfı

Was this helpful?
Młody dwuskorupowy mięczak (np. ostryga) zaraz po stadium weliger (mobilnym), który osiadł i przyczepił się do twardego przedmiotu.


SPAT: Young bivalve molluscs (e.g. oysters) just past the veliger stage, which have settled and become attached to some hard object.

ΓΟΝΟΣ (ΜΑΛΑΚIΩΝ): Νεαρά δίθυρα (πχ στρείδια) που μόλις πέρασαν το στάδιο της πεπλοφόρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο σκληρό αντικείμενο.

NAISSAIN(2): Larves de mollusques bivalves (huîtres par exemple), après le stade véligère, qui se fixent sur un substrat solide.

HUEVA (2): Larvas de moluscos bivalvos (ostras por ejemplo), después del estado velígera, que se fijan en un substrato sólido.

SEMENTE: Xuvenís de moluscos bivalvos (ostras por exemplo), despois da fase velíger, que se fixaron nun substrato sólido.

OSZTRIGALÁRVA: Fiatal puhatestűek (osztrigák), amelyek a veliger lárvastádium után megtelepednek és hozzátapadnak valamilyen szilárd felülethez.

SKJELLYNGEL: Unge toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker) som er forbi veligerstadiet og har bunnslått på et passende substrat.

SPAT: Bazı sert yüzeylere tutunan istiridye gibi çift kabuklu genç yumuşakça bireyleri

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES