AMC LIMITED

J

Względna zdolność patogenu (w szczególności wirusa) atakowania tkanki gospodarza, rozmnażania się i wywoływania choroby; stopień patogeniczności.


VIRULENCE: The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2): Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.

VIRULENCE: Capacité relative dun agent pathogène dinvahir les tissus dun hôte, de reproduire et de provoquer une maladie; la dégrée de pathogénicité.

VIRULENCIA : Capacidad relativa de un agente patógeno para invadir los tejidos de un huésped, de reproducirse y de provocar una enfermedad; grado de patogenicidad.

VIRULENCIA: Capacidade relativa dun axente patóxeno (particularmente un virus) para invadir os tecidos dun hospedador, de reproducirse e de provocar unha enfermidade; grao de patoxenicidade.

VIRULENCIA: Egy kórokozó (elsősorban vírus) viszonylagos képessége arra, hogy behatoljon a gazdaszervezet szöveteibe, ott szaporodjon és betegséget okozzon; a patogenitás mértéke.

VIRULENS: En mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom.

Virulens: Patojen mikroorganizmanın (özellikle virüslerde) konakçı dokusunda yerleşme, çoğalma ve hastalık oluşturmada gösterdiği etkinin şiddeti veya kapasitesidir.

Was this helpful?
Narządy rozrodcze samców.


TESTES: Male reproductive organs.

ΟΡΧΕΙΣ: Αναπαραγωγικοί αδένες των αρσενικών.

TESTICULE: Glande génitale mâle.

TESTÍCULO: Órgano reproductor masculino.

TESTÍCULOS: Órganos reprodutores masculinos.

HERÉK: A hímivarú állatok szaporítószervei.

TESTIKLER (TESTIS): Hanlige forplantningsorgan.

Testis: Erkek üreme organları.

Was this helpful?
Narząd płciowy, który produkuje jajo lub jaja w organizmie samicy.


OVARY: The sex organ which produces the egg or eggs in a female organism.

ΩΟΘΗΚΗ: Το φυλετικό όργανο που παράγει αυγό ή αυγά σε έναν θηλυκό οργανισμό.

OVAIRE: Organe sexuel qui produit les ovules ou les oeufs dans un organisme femelle.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos o huevos en un organismo femenino.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos ou ovos nun organismo feminino.

PETEFÉSZEK: Nőnemű szervezetekben a petét vagy petéket termelő nemi szerv.

OVARIUM: Eggstokk, hunnlig kjønnskjertel.

Yumurtalık: İçerisinde yumurta veya yumurtaların üretildiği dişi üreme organı.

Was this helpful?
Zwierzęta składające jaja, a nie rodzące żywe młode osobniki; porównaj: żyworodny.


OVIPAROUS: Animals which lay eggs rather than give birth to live young; cf. viviparous.

ΩΟΤΟΚΟΣ: Ζώα που γεννούν αυγά μάλλον παρά ζωντανά μικρά. Πρβλ. Ζωοτόκος.

OVIPARE: Se dit des organismes qui pondent des œufs.

OVÍPARO: Dícese de organismos que depositan huevos.

OVÍPARO: Dise de organismos que poñen ovos, en lugar de dar a luz xuvenís vivos; cf. vivíparo.

PETERAKÓ (OVIPAR): Olyan állatok, amelyek petékkel szaporodnak, és nem szülnek élő, fiatal egyedeket, vö. elevenszülő.

OVIPARE (EGGLEGGENDE): Dyr som legger egg isteden for å føde levende unger. Jfr. vivipare (levendefødende).

OVİPAR: Neslinin devamı için doğum yapma yerine yumurta bırakan hayvanlar; zıt. vivipar.

Was this helpful?
Rurka prowadząca z jajnika na zewnątrz ciała, przez którą dojrzałe jaja są wyrzucane.


OVIDUCT: A tube leading from the ovary to the exterior via which the mature ova are expelled.

ΩΑΓΩΓΟΣ: Σωλήνας που οδηγεί από την ωοθήκη στο εξωτερικό του σώματος, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ώριμα αυγά.

OVIDUCTE: Conduit reliant lovaire à lextérieur par lequel loeuf mature est expulsé.

OVIDUCTO: Conducto que liga el ovario con el exterior y por el cual se expulsan los huevos.

OVIDUCTO: Conduto que liga o ovario co exterior e polo cal se expulsan os óvulos maduros.

PETEVEZETÉK: A petefészekből a külvilágba vezető cső, amelyen keresztül az érett peték (ikrák) kiürülnek.

OVIDUKT (EGGLEDER): Kanal som leder fra ovarium til utsiden, som de modne eggene skilles ut gjennom.

OVİDUKT: Olgunlaşmış yumurtaların atıldığı ovaryumdan başlayıp dış geçite kadar devam eden tüp.

Was this helpful?
Wytwarzające jaja, które są zapłodnione wewnątrz ciała, chociaż wydalanie może występować przed wylęganiem, jak np. u kolenia (Squalus acanthias).


OVOVIVIPAROUS: Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.

ΩΟΖΩΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)

OVOVIVIPARE: Se dit des animaux qui produisent des oeufs fécondés dans le corps. Ces oeufs peuvent éclore avant lexpulsion, par exemple la roussette.

OVOVIVÍPARO: Dícese de animales que producen huevos fecundados en el cuerpo. Estos huevos pueden eclosionar antes de la expulsión; por ejemplo, el cazón.

OVOVIVÍPARO: Dise de animais que producen ovos que son fecundados no corpo, aínda que a expulsión pode acontecer antes da eclosión como pasa no cazón.

IKRASZÜLŐ (OVOVIVIPAR): Olyan állatok, amelyek a testükön belül megtermékenyített petéket (ikrákat) raknak. A kilökődés a kikelés előtt is bekövetkezhet, mint pl. a macskacápáknál.

OVOVIVIPARE: Produserer egg som befruktes inni kroppen, eggende kan støtes ut før klekking (f.eks. rødhai).

OVOVİVİPAR: Köpek balıklarında olduğu gibi, yumurtadan çıkmanın atılma esnasında gerçekleştiği, vücut içerisinde döllenen yumurta üretenler.

Was this helpful?
Aspekty jakości obejmują przydatność do użycia, "całość cech i właściwości usługi, które mają znaczenie dla możliwości zaspokojenia określonych potrzeb” (Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Jakości). Jakość i doskonalenie jakości powinny być możliwe do oceny przy użyciu obiektywnych kryteriów.


QUALITY: Aspects of quality include fitness for use, “the totality of features and characteristics of service that bear on its ability to satisfy a given need” (American Society for Quality). Quality and improvements in quality should be capable of assessment through objective criteria.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: (1) Χαρακτηριστικό ή γνώρισμα. (Ι) Βαθμός ποιότητας. Στις υδατοκαλλιέργειες ο όρος αυτός έχει αποκτήσει διάφορες σημασίες οι οποίες σχετίζονται είτε με την παραγωγή είτε με το προϊόν. Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να είναι δυνατή μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, συγκρ. «το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και η ικανότητά της να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες» ( Αμερικάνικος Σύλλογος για την Ποιότητα). Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δρ

QUALITÉ: (1) Caractéristique ou trait. (2) Degré d’excellence. En aquaculture, le terme s’applique aussi bien aux produits qu’aux procédées de production. La qualité (et son amélioration) devrait être assujettie à l’évaluation par des critères objectifs, cf. « la totalité de critères et de caractéristiques du service qui influencent la capacité de ce service à satisfaire un besoin » (Société Américaine de Qualité).

CALIDAD(1): (1) Característica o rasgo (I2 Grado de excelencia. En acuicultura el término adquiere sentido referido a productos o a procesos de producción. Calidad/La mejora de la calidad tendría que ser capaz de ser determinada a través de criterios objetivos, cf "la totalidad de características y rasgos de servicio que llevan a satisfacer una necesidad" (Sociedad americana para la calidad).

CALIDADE(1): Os aspectos de calidade inclúen a aptitude para o uso, "a totalidade de características e trazos de servizo que levan a satisfacer unha necesidade" (Sociedade Americana para a Calidad). Grado de excelencia. A calidade e a mellora da calidade teríanse que poder determinar a través de criterios obxectivos. En acuicultura o termo adquire sentido referido a produtos ou a procesos de produción.

MINŐSÉG: A minőség a használatra való alkalmasságot jelenti ("olyan használati jellemzők és tulajdonságok összessége, amelyek egy adott igény teljesítésére való képességen alapulnak" (Amerikai Minőségügyi Szervezet)). A minőségnek és a minőség fejlődésének objektív kritériumok alapján jellemezhetőnek kell lennie.

KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Begrepet kvalitativt kan være subjektivt, men har i senere tid fått flere betydninger (noen er tilknyttet produkter og produksjons prosessene). Aspekter med kvalitet inkluderer skikkethet for bruk, ”den totale mengden gangbare egenskaper og karakteristika som er avgjørende for evnen til å tilfredsstille et gitt behov” (American Society for Quality). Kvalitet og forbedringer i kvalitet bør være mulig å bestemme ved hjelp av objektive kriterier.

KALİTE: Kalite tabiri kullanımı uygunluğu ( beklentileri karşılayabilme yeteneği) ifade eder. Kalite ve kalitenin iyileştirilmesi objektif kriterler bakımından değerlendirilebilir olmalıdır.

Was this helpful?
Wewnętrzna część otworu gębowego.


BUCCAL CAVITY: Internal part of mouth (mouth cavity).

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Το εσωτερικό τμήμα του στόματος.

CAVITE BUCCALE: Partie interne de la bouche

CAVIDAD BUCAL: Parte interna de la boca (cavidad de la boca).

CAVIDADE BUCAL: Parte interna da boca (cavidade da boca).

SZÁJÜREG: A száj belső része.

BUCCAL-HULROM: Hulrom i munnen.

BUKAL ÇUKUR: Ağızın iç kısmı (ağız boşluğu).

Was this helpful?
Przestrzeń (jama ciała) w okolicy brzusznej, otoczona przez błony otrzewnej.


PERITONEAL CAVITY: The space (coelom) in the abdominal region enclosed by the membranes of the peritoneum.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Ο χώρος (κοίλωμα) στην κοιλιακή χώρα που περικλείεται από τις μεμβράνες του περιτόναιου.

CAVITÉ PÉRITONÉAL: Cavité abdominale (coelome) délimité par les membranes du péritoine.

CAVIDAD PERITONEAL: Cavidad abdominal (celoma) delimitada por las membranas del peritoneo.

CAVIDADE PERITONEAL: Cavidade abdominal (celoma) delimitada polas membranas do peritoneo.

HASÜREG: A hashártya által körülvett üreg a test hasi részén.

BUKHULE: Kroppshulen som er omsluttet av bukhinnen (peritoneum), og som inneholder innvollene.

PERİTONAL BOŞLUK: Karın zarı tarafından kapanmış karın bölgesi alanı (vücut boşluğu).

Was this helpful?
Choroba oczu charakteryzująca się wzrostem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, powodującego uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego i stopniową utratę widzenia.


GLAUCOMA: A disease of the eye marked by increased pressure within the eyeball causing damage to the optic disc and gradual loss of vision.

ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Ασθένεια του ματιού που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση του οφθαλμικού βολβού, η οποία προκαλεί βλάβη στον οπτικό δίσκο και βαθμιαία απώλεια της όρασης.

GLAUCOME: Maladie de loeil caractérisée par une augmentation de la pression interne du globe oculaire qui endommage les disques optiques et entraîne une diminution progressive de la vision.

GLAUCOMA: Enfermedad del ojo caracterizada por el aumento de la presión interna del globo ocular que daña los disco ópticos y que lleva a una disminución progresiva de la visión.

GLAUCOMA: Enfermidade do ollo caracterizada polo aumento da presión interna do globo ocular que dana o disco óptico e produce unha diminución progresiva da visión.

ZÖLDHÁLYOG: Megemelkedett szemnyomással jellemezhető szembetegség, amely a szemlencse károsodásához és a látás fokozatos elveszítéséhez vezethet.

GLAUKOM (GRØNN STÆR): Sykdom i øyet som skyldes økt trykk i øyeeple, som gir skader på øyet og gradvis blindhet.

GLOKOMA: Göz hastalığıdır görüntü kaybına neden olur

Was this helpful?
Redukcja lub przytłumienie zdolności rozrodczej u niektórych obserwowanych organizmów mieszańców.


HYBRID STERILITY: Reduction or suppression of the reproductive fitness in observed in some hybrid organisms.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΗ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ: Η μείωση ή αναστολή της αναπαραγωγικής ικανότητας που παρατηρείται σε ορισμένα υβρίδια.

STERILITE DES HYBRIDES: Réduction ou suppression des capacités reproductrices observées chez certains organismes hybrides.

ESTERILIZACIÓN DE HÍBRIDOS: Reducción o supresión de capacidades reproductoras observadas en ciertos organismos híbridos.

ESTERILIDADE DE HÍBRIDOS: Redución ou supresión de capacidades reprodutoras observadas en certos organismos híbridos.

HIBRID STERILITÁS: A szaporodási képesség csökkenése vagy megszűnése bizonyos hibrid szervezetekben.

HYBRIDSTERILITET: Reduksjon eller undertrykkelse av reproduktiv skikkethet i en hybrid organisme.

MELEZ KISIRLIĞI: Bazı melez organizmalarda üreme sağlığının azalması veya bozulması durumudur.

Was this helpful?
Kwasy tłuszczowe zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch węglowy z jednym wiązaniem podwójnym.


MONOUNSATURATED FATTY ACID: Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with one double bond.

ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΟ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Λιπαρά οξεά τα οποία περιέχουν μια καρβοξυλομάδα (COOH) και μια ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα ( C) με ένα διπλό δεσμό.

ACIDE GRAS MONOINSATURE: Acide gras contenant un groupe carboxyle simple (COOH), avec une seule double liaison entre deux carbones

ÁCIDO GRASO MONOINSATURADO: Acido graso que contiene un grupo simple carboxilo (COOH) y una cadena de carbonos (C) recta y no ramificada con un doble enlace.

ÁCIDO GRAXO MONOINSATURADO: Acido graxo que contén un grupo simple carboxilo (COOH) e unha cadea de carbonos (C) recta e non ramificada cun dobre enlace

EGYSZERESEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egy egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben egy kettős kötés található.

ENUMETTET FETTSYRE: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede med en dobbeltbinding.

TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ: Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağlı düz dallanmamış bir karbon ihtiva eden yağ asidi.

Was this helpful?
Międzynarodowy system jednostek.


S.I. units: International System of Units.

SI: SI: Διεθνές σύστημα μονάδων.

UNITES S.I.: Système International des unités.

UNIDADES S.I.: Sistema internacional de unidades.

S.I. / Unidades S.I.: Sistema Internacional de Unidades. / Unidades do Sistema Internacional.

SI-egységek: A mértékegységek nemzetközi rendszere.

S.I. enheter: ”International System of Units”. Internasjonalt enhetssytem.

ULUSLAR ARASI BİRİMLER SİSTEMİ: ULUSLAR ARASI BİRİMLER SİSTEMİ.

Was this helpful?
Tylna część przewodu pokarmowego od końca pylorycznego/odźwiernikowego żołądka do odbytu.


INTESTINE: The posterior part of the alimentary tract from the pyloric end of the stomach to the anus.

ΕΝΤΕΡΟ(1): Το κατώτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα από το πυλωρικό στόμιο του στομάχου μέχρι τον πρωκτό.

INTESTIN: Partie inférieure du tube digestif allant du pylore à lanus.

INTESTINO: Parte inferior del tubo digestivo que va desde el píloro al ano.

INTESTINO: Parte posterior do tracto dixestivo, dende o extremo pilórico do estómago ata o ano.

BÉL: Az emésztőcsatorna hátulsó része, amely a gyomor pylorus végétől a végbélnyílásig tart.

TARM: Den bakre delen av fordøyelseskanalen, fra magesekkens slutt til anus. Hos fisk er denne tarmen delt opp i midttarm og baktarm.

BAĞIRSAK: Mide ile anüs arasında bulunan sindirim sisteminin bir parçası

Was this helpful?
Zwykle niespecyficzne określenie przewodu pokarmowego.


GUT: Common, non-specific term for the alimentary tract.

ΕΝΤΕΡΟ(2): ΕΝΤΕΡΟ(2): Κοινός, μη ειδικος όρος γιά τον πεπτικό σωλήνα (βλ.λ).

BOYAU: Terme courant et non spécifique désignant le tube digestif.

TRIPA: Termino común y no especifico que designa tubo digestivo.

INTESTINO: Termo común e non especifico que designa tubo dixestivo.

BÉL: Az emésztőtraktus köznyelvi elnevezése.

INNVOLLER (SLO): Vanlig ikke-spesifikk betegnelse for fordøyelseskanalen.

BAĞIRSAK: Beslenme yolu için kullanılan teknik olmayan ifade.

Was this helpful?
Odnoszący się do przewodu pokarmowego.


ENTERIC: Pertaining to the alimentary canal.

ΕΝΤΕΡIΚΟΣ: [Ελλ.] Ο σχετικός με τον πεπτικό σωλήνα.

ENTERIQUE: Relatif aux intestins.

ENTÉRICO: Relativo a los intestinos.

ENTÉRICO: Relativo aos intestinos.

ENTERIKUS: A tápcsatornával kapcsolatos.

TARM-: Vedrører fordøyelseskanalen.

ENTERİK: Sindirim borusu ile ilgili

Was this helpful?
Powszechna nazwa przedstawicieli rodziny Acipenseridae. Występują przeważnie w wodzie słodkiej półkuli północnej. Charakteryzują się wrzecionowatym kształtem ciała, tarczami kostnymi na ciele i czterema wąsikami na dolnej stronie pyska. Ważne gospodarczo z uwagi na mięso i ikrę (kawior). Przykładowe gatunki obejmują jesiotry: bieługę (Huso huso), j. atlantyckiego lub bałtyckiego (Acipenser sturio), j. syberyjskiego (A. baeri), j. rosyjskiego (A. guldenstaedti) i sterleta lub europejskiego jesiot


STURGEON: Common term for members of the family Acipenseridae. Mostly found in fresh water in the northern hemisphere. They are characterised by a spindle-shaped body, bony scutes on the body and four barbels on the mouth. Economically important for their flesh and roe (caviar). Examples of sturgeon species include: the beluga (Husu huso), the Atlantic or Baltic (Acipenser sturio), the Siberian (A. baeri), the Russian (A. guldenstaedti), and the sterlet or European freshwater sturgeon (A. ruthenus). Hybri

ΣΤΟΥΡΓΙΟΝΙ: Κοινό όνομα για τα μέλη της οικογένειας των Αcipenseridae που βρίσκεται κυρίως στα γλυκά νερά του βορείου ημισφαιρίου. Χαρακτηρίζονται από ατρακτοειδές σώμα, οστέϊνα λέπια γύρω από το σώμα και τέσσερις μύστακες στο στόμα. Οικονομικής σημασίας γιά την σάρκα και τις γονάδες τους (χαβιάρι). Παραδείγματα ειδών είναι η μουρούνα ή μπελούγκα (Husu huso), το στουργιόνι του Ατλαντικού και της Βαλτικής ή ξυρήχι (Acipencer sturio), της Σιβηρίας(A. baeri), το ρωσικό (A. guldenstaedti), και το στέρλετ ή ευ

ESTURGEON: Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgéon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon

ESTURIÓN: Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipenser sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt

ESTURIÓN: Termo popular que designa os membros da familia dos Acipenseridae. Maioritariamente atópanse nas augas doce do hemisferio norte. Caracterízanse por un corpo afusado, escamas óseas no corpo e catro barbela na boca. Considérase de grande importancia económica pola súa carne e polas ovas (caviar). Los exemplos de especies de esturión inclúen: o beluga (Huso huso), o esturión atlántico ou báltico (Acipenser sturio), el siberiano (A. baeri), o ruso (A. guldenstaedti), e o "sterlet" ou esturión de aug

TOK: Az Acipenseridae családba tartozó halfajok köznyelvi elnevezése. Legtöbb fajuk az északi félteke édesvízeiben él. Jellegzetességük az orsó alakú test, az elcsontosodott pikkelyek és a szájnyílás körüli négy bajusszál. Húsuk és ikrájuk (kaviár) miatt is kiemelkedő a gazdasági jelentőségük. A fontosabb tokhalfajok a következők: viza (Huso huso), atlanti vagy balti tok (Acipenser sturio), vágótok (A. guldenstaedti), lénai tok (A. baeri) és a kecsege (A. ruthenus). Hibrideket is gyakran tenyésztenek

STØR: Vanlig betegnelse for medlemmer av familien Acipenseridae. Vanligst i ferskvann på nordlige halvkule. Karakterisert ved en spindelformet kropp, beinplater på kroppen og fire barber i munnviken. Økonomisk viktige arter på grunn av kjøttet og rognen (kaviar). Eksempler på arter er: Beluga (Huso huso), atlantisk eller østersjøs (Acipenser sturio), sibirsk (A. baeri), russisk (A. guldenstaedti) og europeisk ferskvannsstør (A. ruthenus). Hybrider brukes i oppdrett, f.eks. hybrid mellom H. Huso og A

Mersin balığı: Acipenseridae familyasının üyeleri için kullanılan yaygın bir terimdir. Çoğunlukla kuzey yarım küredeki tatlı sularda bulunurlar. İğne şekilli vücutları, vücut üzerindeki kemiksi ince pulları ve ağzının üstündeki 4 adet anten benzeri organlarıyla(barbel) karakterize edilirler. Eti ve yumurtası (havyar) ekonomik olarak önemlidir. Mersin balığı türlerine örnek olarak; mersin morinası (Huso huso), Atlantik ya da Baltık denizine özgü (Acipenser sturio), Sibirya ya özgü (A.baeri), Rusyaya ait (A. gul

Was this helpful?
Powszechna nazwa szkarłupni z klasy Echinoidea o kulistych kształtach ciała, pokrytych ruchomymi kolcami. Niektóre gatunki z tej grupy są przedmiotem hodowli.


SEA URCHIN: The common name for echinoderms in the Class Echinoidea with spherical bodies covered by movable spines. Certain members of this group are reared in culture conditions.

ΑΧIΝΟI: Κοινό όνομα των εχινοδέρμων της ομοταξίας Echinoidea με σφαιρικό σώμα καλυμμένο με κινούμενες ακάνθους. Ορισμένα μέλη της ομάδας αυτής καλλιεργούνται.

OURSIN: Echinodermes de lordre Echinodea de forme sphérique et recouvert dépines mobiles. Certains oursins sont cultivés.

ERIZO DE MAR: Equinodermo del orden de los Equinoideos de forma esférica y cubierto de espinas móviles. Algunos erizos de mar son cultivados.

OURIZO DE MAR: Nome común para equinodermos da Clase Equinoideos, con corpos esféricos cubertos de espiñas móbiles. Algúns membros deste grupo se cultivan.

TENGERI SÜN: Az Echinoidea osztályba tartozó tüskésbőrűek köznyelvi elnevezése. Az ide tartozó fajok teste gömb alakú, és mozgatható tüskék borítják. Néhány fajukat tenyésztik.

KRÅKEBOLLE (SJØPINNSVIN): Kuleformede pigghuder (Echinodermata) tilhørende klasse Echinoidea, som er dekket av bevegelige pigger. Det drives oppdrett på visse arter. Rogn fra kråkeboller har svært høy verdi i Japan.

Deniz kestanesi: Küresel gövdeli ve üzeri hareketli dikenlerle çevrili Echinoidea sınıfı üyeleri için kullanılan genel isim. Bu grubun belirli üyeleri kültür ortamında yetiştirilir.

Was this helpful?
Kompleksowy związek chemiczny, który w zetknięciu z wodą uwalnia jod. W odpowiednich koncentracjach może być stosowany do dezynfekcji ikry lub narzędzi, ale jest wysoce toksyczny dla ryb.


IODOPHOR: A complex chemical compound which, on exposure to water, releases iodine. Can be used in appropriate concentrations for disinfecting eggs or equipment, but is highly toxic to fish.

ΙΩΔΟΦΟΡΟΣ: Σύνθετη χημική ένωση η οποία, όταν εκτεθεί στο νερό, ελευθερώνει ιώδιο. Χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, γιά την απολύμανση αυγών ή εξοπλισμού, αλλά είναι εξαιρετικά τοξική γιά τα ψάρια.

IODOPHORE: Composé chimique complexe qui libère de liode au contact de leau. Utile, aux concentrations appropriées, pour la désinfection des oeufs de poissons ou des installation aquacoles, mais savère très toxique envers les poissons.

YODÓFORO: Compuesto químico muy complejo que en contacto con el agua libera yodo. Útil, a concentraciones apropiadas, para la desinfección de huevos de peces o de instalaciones acuícolas, pero es tóxico para los peces.

IODÓFORO: Composto químico complexo que en contacto coa auga libera iodo. Pode ser usado en concentracións apropiadas para desinfectar ovos ou equipos, pero é altamente tóxico para os peixes.

JODOFOR: Olyan összetett veyület, amely vízzel érintkezve jódot képes kibocsátani. Megfelelő koncentrációban az ikra és a berendezések fertőtlenítésére használható, de a halak számára súlyosan mérgező.

JODOFOR: En kompleks kjemisk forbindelse som frisetter jod dersom den tilsettes vann. Kan i passende konsentrasjoner brukes til å desinfisere egg og utstyr, men er svært giftig for fisk.

İYODOFOR: Suya maruz bırakıldığında iyotu bırakan kompleks bir kimyasal karışımdır. Yumurtaları veya ekipmanları dezenfekte etmek için uygun konsantrasyonlarda kullanılabilir fakat balık için yüksek oranda zehirlidir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES