AMC LIMITED

D

Alkohol o łańcuchu prostym ekstrahowany z brunatnic, używany w medycynie i jako dodatek dietetyczny.


MANNITOL: A straight-chain alcohol extracted from brown algae, used in medicine and as a dietary supplement.

ΜΑΝΙΤΟΛΗ: Αλειφατική αλκοόλη εξαγόμενη από τα φαιοφύκη. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

MANNITOL: Polyalcool extrait des algue brunes utiliséé en médecine et dans la supplémentation des aliments.

MANITOL: Polialcohol, extracto de algas utilizado en medicina y como suplemento de alimentos.

MANITOL: Alcohol de cadea recta extraido a partir de algas marrons, usado en medicina e como un suplemento dietético.

MANNITOL: Barnamoszatokból kivont normál szénláncú alkohol, amelyet gyógyászatban és táplálékkiegészítőként használnak.

MANNITOL: Rettkjedet alkohol ekstrahert fra brunalger (tang/tare), brukt i medisin og som kosttilskudd.

MANNİTOL: Kahverengi alglerden eksrakte edilen tıpta ve diyet tamamlayıcısı olarak kullanılan düz zincirli bir alkoldür.

Was this helpful?
Rodzaj monogenicznej przywry o szerokim światowym rozpowszechnieniu. Stanowią je jajorodne robaki pasożytujące na skrzelach ryb, głównie karpia.


DACTYLOGYRUS: Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.

DACTYLOGYRUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.

DACTYLOGYRUS: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

DACTYLOGYRUS: Xénero de trematodo monoxeneo cosmopolita. Verme ovíparo parasito das branquias de peixes, especialmente das carpas.

DACTYLOGYRUS: Az egynemzedékes mételyek egyik világszerte elterjedt nemzetsége. Peterakó férgek, amelyek a halak, elsősorban a ponty kopoltyúélősködői.

DACTYLOGYRUS: Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).

DACTYLOGYRUS: Dünya çapında dağılım gösteren monogenik trematod bir cinstir. Yumurtlayarak çoğalan kurtçuklardır ve balıklarda solungaç parazitidirler özellikle sazanlarda.

Was this helpful?
Ilość substancji zadawanej organizmowi lub wprowadzanej do układu. Termin ten jest różnie stosowany przy opisywaniu zadawanej ogólnej ilości substancji w jednostce czasu; zadawana określona ilość na jednostkę masy lub objętości organizmu lub określonego układu; bądź podawana ilość w danym czasie. Stąd należy wykazywać dużą ostrożność w stosowaniu tego terminu.


DOSE: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

DOSE: Quantité déterminée dun médicament pris ou administré en totalité ou pendant une période de temps donnée. En Grande Bretagne = la régulation ou graduation des doses, et jamais la quantité dune seule prise (dosage). De grandes précautions doivent etre prises dans lutilisation de ce terme.

DOSIS: La cantidad de una sustancia administrada a un organismo o sistema. Este término se usa para describir la cantidad total administrada en un momento dado; la cantidad específica administrada por unidad de peso o de volumen del organismo o del sistema involucrados; o la cantidad administrada durante un período dado. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en el uso de este término.

DOSE: Cantidade dunha substancia administrada a calquera organismo ou sistema. Este termo úsase de forma xeral para describir a cantidade total administrada nun momento dado; a cantidade específica administrada por unidade de peso ou de volume de organismo ou de sistema referidos; ou a cantidade administrada durante un período determinado de tempo. Polo tanto, deberase ter moito coidado no uso deste termo.

DÓZIS: Egy szervezetbe vagy rendszerbe beadott anyag mennyisége. Ezt a fogalmat többféle értelemben használják. Jelentheti az egy adott időpontban beadott teljes mennyiséget; a szervezet egységnyi tömegére vagy a rendszer egységnyi térfogatára alkalmazott mennyiséget; vagy az egy adott időtartamon keresztül alkalmazott mennyiséget. A fogalmat tehát nagyon körültekintően kell használni.

DOSE: Mengden av en substans som blir gitt til en organisme eller et system. Betegnelsen brukes på forskjellige måter for å beskrive samlete mengden som blir tilsatt på et tidspunkt; den spesifikke mengde tilsatt per vekt- eller volumenhet av organismen eller systemet det angår; eller mengden tilsatt over en gitt tidsperiode. Det skal derfor brukes stor forsiktighet ved bruk av denne betegnelsen.

DOZ : Bir organizmaya veya sisteme uygulanan maddenin miktarı. Bu terim tek seferde çeşitli düzeylerde uygulanan toplam madde miktarını tarif etmek için kullanılır; ilgili organizmanın veya sistemin birim ağırlık ya da hacmine uygulanan özel miktar, veya belirli bir zaman peryodunda uygulanan miktar. Bu terimin kullanılmasında çok dikkatli olunmalıdır.

Was this helpful?
Ilość pokarmu przeznaczona dla danego zwierzęcia na okres 24 godzin.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

PORCIÓN: Cantidade de comida distribuída a un animal durante un período de 24 horas.

ADAG: Egy adott állatnak egy 24 órás időtartam alatt adott táplálékmennyiség.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

İSTİHKAK: 24 saat boyunca hayvana verilmesine izin verilen besin miktarı.

Was this helpful?
W przemianie energetycznej zwierząt: poziom konsumpcji zabezpieczający podtrzymanie procesów fizjologicznych, ale niepozwalający na zwiększenie biomasy.


MAINTENANCE RATION: In feeding energetics, the level of food consumption that provides for maintenance of basal physiological processes but does not allow for activities or growth in biomass.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Το επίπεδο κατανάλωσης τροφης που αρκεί γιά την συντήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών αλλά δεν επιτρέπει την αναπτυξη ή την αύξηση της βιομαζας.

RATION DENTRETIEN: Du point de vue des énergies alimentaires, le niveau de consommation qui suffit au maintien des processus physiologiques de base, mais ne permet ni une activité, ni la croissance de la biomasse.

RACIÓN DE SACIEDAD: En términos de energía alimenticia, el nivel de consumo de alimento que permite el mantenimiento de los procesos biológicos básicos pero no permite el crecimiento en biomasa.

PORCIÓN DE SACIEDADE: Cantidade máxima de alimentos consumidos por un individuo; normalmente expresada en porcentaxe de peso corporal por día. Nivel de consumo en enerxía que asegura o mantemento dos procesos fisiolóxicos, pero non permite o incremento de biomasa.

FENNTARTÓ ADAG: A bio-energetikában az a fogyasztás, amely biztosítja az élettani folyamatok fennmaradását, de a biomassza gyarapodásához nem elegendő.

VEDLIKEHOLDSRASJON: I energetikk: Foropptaket som er stort nok for vedlikehold av fysiologiske prosesser, men som ikke gir okning i biomasse.

KORUNMA ORANI: Enerjetik: fiziksel işlevlerin korunmasını sağlayan ancak biomass ta herhangi bir artışa müsaade etmeyen stok tüketetim seviyesi

Was this helpful?
Ilość substancji, która może spowodować śnięcie (śmierć) części danej próby testowanych ryb (zwierząt) w danym czasie, np. 96 h LD50 = 50% śnięć (śmiertelności) w okresie 96 h.


LETHAL DOSE (LD): The amount of a substance that will kill a given portion of a sample of test animals in a given amount of time, for example, 96 hours LD50 = 50% mortality in 96 hours.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ: Η ποσότητα μιάς ουσίας που θα θανατώσει ένα δεδομένο ποσοστό ενός δείγματος πειραματοζώων σε μιά δεδομένη χρονική περίοδο, π.χ. 96 ώρες LD50 = 50% θνησιμότητα σε 96 ώρες.

DOSE LETALE: La quantité dune substance toxique qui tue une proportion déterminée dune population expérimentale dorganismes au bout dune durée unitaire; par exemple la DL50 (96h) est la dose pour laquelle il y a une mortalité de 50% au bout de 96 heures.

DOSIS LETAL: La cantidad de una sustancia tóxica que mata una proporción determinada de una población experimental de organismos durante une período dado; por ejemplo la DL50 (96h) es la dosis que provoca el 50% de mortalidad después de 96h.

DOSE LETAL: Cantidade dunha substancia que matará a unha porción determinada dunha mostra experimental nun tempo deteminado, por exemplo a DL50 (96 h) é a dose que provoca o 50% de mortalidade despois de 96 h.

HALÁLOS DÓZIS: Valamilyen anyagnak az a mennyisége, amely képes megölni adott számú kísérleti állatot egy adott időtartam alatt. Pl. 96 órás LD50 = 50%-os elhullás 96 óra alatt.

DØDELIG DOSE (LD): Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dodelighet i løpet av 96 timer.

LETAL DOZ (LD): Belirli bir zaman aralığında deney hayvanına verilen ve belirli bir miktarı ölüme neden olan maddenin miktarı, örneğin 96 saat için LD=50, bu süre içerisinde % 50 oranında ölüm meydana getirmektedir.

Was this helpful?
Dawka zaspokajająca potrzeby, tj. punkt, przy którym ryby nie chcą już więcej pobierać pokarmu; wyrażana jako odsetek masy ciała do m. pokarmu lub na dzień.


MAXIMUM RATION: The satiation ration, i.e the point at which fish will not eat any more; expressed as percentage body weight per meal or per day.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Το σιτηρέσιο κορεσμού, δηλ. το σημείο μετά το οποίο τα ψάρια δεν τρώγουν πλέον, εκφρασμένο ως ποσοστό του σωματικού βάρους ανά γεύμα ή ανά ημέρα.

RATION MAXIMUM: La ration de satiété, cest-à-dire, le point à partir duquel le poisson ne peut manger davantage. Exprimée en pourcentage du poids du corps par aliment ou par jour.

RACIÓN MÁXIMA: Ración de saciedad, es decir, el punto a partir del cual el pez no puede comer más. Expresada en porcentaje de peso corporal por alimento o por día.

PORCIÓN MÁXIMA: Porción de saciedade, é dicir, o punto a partir do cal o peixe non pode comer máis. Expresada en porcentaxe de peso corporal por comida ou por día.

MAXIMÁLIS ADAG: A telítési adag, vagyis az a mennyiség, amelynél a halak nem esznek meg többet; a testtömeg százalékában fejezik ki, egy alkalomra vagy egy napra vetítve.

MAKSIMALRASJON: Punktet der fisken ikke vil spise mer. Uttrykt som prosent kroppsvekt per måltid per dag. Fôring utover maksimalrasjon vil gi spillfôr.

Maksimum Doyum: Bir balığın en fazla yiyebileceği gıda, doyum payı, bir öğün veya bir günlük yiyeceğin vücut ağırlığına oranı olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Dieta zawierająca około 30% wilgoci przygotowana z suchych produktów, zawierająca źródła białka i dodatki, uformowana w kształcie granulatu i skarmiana w postaci świeżej lub mrożonej.


MOIST FEED: A diet with about 30% moisture prepared from dry products, including a protein source and supplements, formed into pellets and fed either fresh or frozen.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΥΓΡΩΝ ΣΒΩΛΩΝ: Μία δίαιτα με περίπου 30% υγρασία που παρασκευάζεται κατά ένα μέρος από ξηρό προϊόν, περιέχει μιά πηγή πρωτεϊνών και συμληρωματικές τροφές, συσκευάζεται σε σβώλους και δίνεται ως τροφή νωπό ή κατεψυγμένο.

GRANULES HUMIDES: Régime alimentaire à taux dhumidité denviron 30% confectionné, sous forme de granulés, à partir daliments secs, comprenant une source de protéines et des suppléments. Ils sont distribués, congelés ou frais.

GRÁNULOS HÚMEDOS: Dieta alimentaría con tasas de humedad de alrededor de 30% que es confeccionada en forma de gránulos a partir de alimentos secos, contiene una fuente de proteínas y suplementos. Es distribuida, congelada o fresca.

PENSO HÚMIDO: Unha dieta co 30% de humidade preparada con alimentos secos, incluíndo unha fonte de proteínas e suplementos, formando pellets de alimento fresco ou conxelado.

NEDVES SZEMCSÉS TÁP: 30%-os nedvességtartalmú, szárazanyagokból készült táp, amely fehérjeforrást és kiegészítő tápanyagokat tartalmaz. Szemcsékké formálják és frissen vagy fagyasztott állapotban etetik.

MYKFÔR: Fôr med om lag 30% fuktighet. Består av oppmalt fisk og fiskeavfall, 35-50% bindemel (med vitaminer, mineraler og fargestoffer). Lages ofte i en blandemaskin med en pelleteringsenhet som består av en fôrskrue og en pelletkutter.

NEMLİ PELET RASYONU: Kuru ürünlerden hazırlanmış %30 nem içeren, önemli bir protein kaynağı olan, taze ya da donmuş besinden hazırlanan bir gıda,

Was this helpful?
Odchylenie jakiejś cechy jakościowej od ustalonego (zwykle sprecyzowanego) poziomu, które jest na tyle duże aby sprawić, że produkt lub usługa nie spełniają oczekiwanej normy.


DEFECT: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

DEFAUT: Déviation dun critère de qualité de son niveau voulu (normalement spécifié) suffisament sévère pour que le produit ou service ne remplisse pas ses fonctions anticipées.

DEFECTO: Desviación de un criterio de calidad de su nivel esperado (normalmente especificado) que es normalmente bastante severo para que el producto o el servicio no cumpla sus funciones anticipadas.

DEFECTO: Desviación de calquera característica de calidade do nivel preestablecido (normalmente especificado) normalmente en suficiente grao como para que o produto ou o servizo non cumpra as súas funcións anticipadas.

ELÉGTELENSÉG: Valamilyen minőségi jellemző eltérése a tervezett (általában meghatározott) szinttől, amely elég komoly ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás emiatt ne tudja betölteni az elvárt funkcióját.

FEIL (DEFEKT): Avvik av en egenskaps karakter fra det påtenkte (spesifiserte) nivå, som er alvorlig nok til at produktet eller tjenesten ikke tilfredsstiller de forventete funksjoner.

DEFEKT: Ürünün ya da hizmetin beklenen işlevi yerine getirememesine sebep olacak kadar ciddi olan, amaçlanan (genellikle belirlenmiş) seviyeden herhangi bir kalite özelliğinin ayrılması.

Was this helpful?
Miara wielkości niedoboru wody w tkance, w porównaniu do całkowitego nasycenia; wylicza się ją jako: WSD = (Ws – Wact) : (Ws) x 100, gdzie: Ws = zawartość wody w warunkach nasycenia, Wact = aktualna zawartość wody.


WATER SATURATION DEFICIT (WSD): A measure of the quantity of water lacking from a tissue as compared to complete saturation; calculated as WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100 where Ws is the water content under conditions of saturation and Wact the actual water content.

ΕΛΛΕIΜΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ: Μέτρηση της ποσότητας νερού που λείπει από ένα ιστό σχετικά με την κατάσταση πλήρους κορεσμού. Υπολογίζεται ως WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100, όπου Ws είναι το περιεχόμενο νερό υπό συνθήκες κορεσμού και Wact το πραγματικό περιεχόμενο νερό.

DEFICIT DE SATURATION DEAU (DSE): Mesure de la quantité deau qui manque dans un tissu par rapport aux conditions de saturation; calculé par la formule DSE = (Es - Eact)/ (Es) x 100, où Es = le contenu deau dans des conditions de saturation et Eact = le contenu deau actuel.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DEL AGUA (DSA): Medición de la cantidad de agua que falta a un tejido con respecto a las condiciones de saturación; calculado por la formula DSA = (Es – Eact)/(Es)x100,, dónde Es = el contenido de agua en las condiciones de saturación y Eact = el contenido actual de agua.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DA AUGA (DSA): Medida da cantidade de auga que falta a un tecido con respecto ás condicións de saturación; calculado por formúlaa DSA = (Es - Eact)/(Es)x100, onde Es = o contido de auga nas condicións de saturación e Eact = o contido real de auga.

VÍZTELÍTETTSÉGI HIÁNY (VTH): A szövetekből hiányzó víz mennyisége a teljes telítettség estén mérhető értékhez képest; kiszámítási módja: VTH = (Vt - Vact)/(Vt)x100, ahol Vt a telítettség esetén mérhető, Vt pedig az aktuális víztartalom.

VANNMETNINGSUNDERSKUDD: Et mål på vannmengden som mangler i et vev i forhold til fullstendig metningsgrad. Uttrykt i prosent som differansen mellom vanninnholdet ved 100% metning og faktisk vanninnhold, i forhold til vanninnholdet ved 100% metning.

Suyun doyma açıklığı: suyun bir miktar ölçümünün tamamıyla kıyaslandığındaki eksikliği; SDA= (SD-Sm)/(Sd)x100 SD: doygunluk koşulları altındaki suyun içeriği, Sm: mevcut su içeriği.

Was this helpful?
Różnica między obserwowaną niską koncentracją tlenu a ilością, która powinna występować przy 100% nasyceniu wody tlenem.


OXYGEN DEFICIT: The difference between an observed low oxygen concentration and the amount that would be present at 100 % saturation.

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Η διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων οξυγόνου και της ποσότητας που αντιστοιχεί σε κορεσμό 100%.

DEFICIT EN OXYGENE: Ecart entre le taux faible doxygène observé et celui présent à 100% de saturation.

DÉFICIT EN OXÍGENO: Diferencia entre el insuficiente contenido de oxígeno observado y el alto contenido presente condiciones del 100% de saturación.

DÉFICIT EN OSÍXENO: Diferenza entre unha baixa concentración de osíxeno observada e a cantidade que habería ao 100% de saturación.

OXIGÉNDEFICIT: Egy megfigyelt alacsony oxigénkoncentráció és a 100%-os telítettségnél mérhető oxigénkoncentráció közötti különbség.

OKSYGENMANGEL: Differansen mellom en observert lav oksygenkonsentrasjon og konsentrasjonen ved 100% metning.

OKSİJEN AÇIĞI: Ölçülen düşük oksijen konsantrasyonu ile %100 doygunlukta olması gereken miktar arasındaki fark.

Was this helpful?
Każda zmiana strukturalna w organie, tkance lub komórce, w wyniku której ich czynnościowa funkcja jest osłabiona.


DEGENERATION: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

DEXENERACIÓN: Calquera alteración estrutural dun órgano, tecido ou célula, pola que se poida alterar o seu funcionamento. Un cambio dexenerativo pode ou non progresar ata alcanzar o estado de necrose.

DEGENERÁCIÓ: Egy szerv, szövet vagy sejt szerkezeti változása, amely következtében annak funkciója károsodik. A degeneratív változás nekrózishoz vezethet.

DEGENERASJON: Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.

DEJENERASYON: Fonksiyonel gücü bozulmuş bir organ, doku ya da hücredeki herhangi bir yapısal değişiklik. Dejeneratif değişim nekroza ilerleyebilir de ilerlemeyebilir de.

Was this helpful?
Proces, dzięki któremu kapsułki cyst solowca (Artemia salina), zanim zostaną użyte jako pokarm w hodowli, są usuwane. Cysta, często nazywana jajem, jest zahamowaną otorbioną gastrulą utrzymywaną wewnątrz twardej skorupki lub kapsułki lipoproteinowej. Efektywną metodę hodowli artemii stanowi dekapsulacja cyst − przed inkubacją i wylęganiem − w roztworze podchlorynu [OCl-, dostarczonych przez wapno chlorowane (chlorek bielący)]. Podchloryn usuwa chemicznie kapsułę bez oddziaływania na żywotność


DECAPSULATION: A process whereby the capsules of brine shrimp cysts are removed before they are used further in cultivation. The cyst, often called an egg, is an arrested gastrula encapsulated within a hard lipoproteinaceous shell or capsule. An efficient method of hatching Artemia is to decapsulate the cysts with the hypochlorite solution (OCl-, supplied by chlorine bleach) prior to incubation and hatching. Hypochlorite chemically removes the capsule without affecting the viability of the unhatched embryo. De

ΑΦΑIΡΕΣΗ ΚΑΨΑΣ: Διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται οι κάψες από τις κύστεις της "γαρίδας της άλμης" (Artemia), πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην υδατοκαλλιέργεια. Η κύστη, που συχνά αποκαλείται και αυγό, είναι ένα αδρανοποιημένο γαστρίδιο, το οποίο περιβάλλεται από ένα σκληρό λιποπρωτεϊνικό κέλυφος ή κάψα. Μια αποτελεσματική μέθοδος για την εκκόλαψη της Artemia είναι η απομάκρυνση της κάψας από τις κύστεις με υποχλωριώδες διάλυμα (OCl-), πριν απο την επώαση και εκκόλαψη. Το υποχλωριώδες διάλυμα απομακρ

DECAPSULATION: Processus par lequel les capsules des kystes dartémies sont éliminées avant la mise en culture de ces dernières. En effet, le kyste (souvent appellé oeuf) est une larve dont le développement est arrêté suite à la gastrulation et qui est enveloppée par une coque dure de nature lipoprotéique; la capsule. Les solutions dhypochlorite (OCl-, fournie par leau de javel) sont efficaces dans la décapsulation chimique des kystes dartémies. Cette méthode naffecte pas la viabilité des artémies et a lavantag

DESCAPSULAR : Proceso por el cual las cápsulas de los quistes de artemia se eliminan antes de cultivar estos últimos. En efecto, el quiste (a menudo llamado huevo) es una larva cuyo desarrollo se ha parado después de gastrulación y que se ha encapsulado dentro de una cáscara dura de lipoproteínas o cápsula. Las soluciones de hipoclorito (OC1-, proporcionado por la lejía) son eficaces para descapsular químicamente los quistes de Artemia.Desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membra

DESCAPSULACIÓN: Proceso polo que as cápsulas dos quistes de artemia se eliminan antes de usalos en cultivo. O quiste (a miúdo chamado ovo) é unha gástrula detida encapsular dentro dunha casca ou cápsula dura de lipoproteinas. Un eficiente método de eclosión de artemia é descapular os quistes cunha disolución de hipoclorito (NaClO-, proporcionado pola lixivia) antes da incubación e eclosión. El hipoclorito elimina quimicamente a cápsula sen afectar á viabilidade do embrión sen eclosionar. A descapsulación ten a

DEKAPSZULÁCIÓ: Az az eljárás, amellyel a sórákok cisztáit körülvevő kapszulákat eltávolítják, mielőtt a rákokat tovább tenyésztenék. A ciszta, amelyet gyakran petének is neveznek, tulajdonképpen egy gasztula stádiumú embrió, amelyet egy kemény, lipoproteinekből álló burok vagy kapszula vesz körül. Az Artemia keltetésének hatékony módszere a ciszták dekapszulációja hipoklorit oldattal (OCL-, pl. a klórtartalmú lúgokban) az inkubációt és a kelést megelőzően. A hipoklorit kémiai úton távolítja el a kapszulát, és

DEKAPSULERING: Prosessen der kapselen til saltkrepscyster fjernes før krepsen brukes videre i kultiveringen. Cysten, ofte kalt egg, er arrestert i gastrulastadiet og innkapslet i et hardt lipoprotein skall eller kapsel. En effektiv måte å klekke Artemia på er å dekapsulere cysten med hypoklorittløsnig (OCl-, dannet ved klorblekning) før inkubering og klekking. Hypokloritt fjerner kapselen kjemisk uten å påvirke levedyktigheten til det uklekte embryo. En stor fordel ved dekapsulering er at cystene desinfiseres

DEKAPSÜLASYON: Yetiştiricilikte kullanılmak üzere Artemia (karides) kistlerinin kapsüllerinin kaldırılması süreci. Kist, sıklıkla kapsül ya da sert lipoproteinaceaus kabuk içindeki kapsüllü gastrulada tutulan bir yumurta olarak adlandırılır. Kuluçkahaneler için etkili bir yöntemdir. Artemia inkübasyon ve döllenme öncesinde hipoklorit solüsyonu ile dekapsüle olur. Hipoklorit kimyasal olarak, döllenmemiş yumurtanın yaşayabilirliğine etkilemeksizin kapsülden uzaklaştırılır. Kuluçkadan çıkmadan önce dekapsülasyo

Was this helpful?
Każda choroba skóry.


DERMATOSIS: Any disease of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ: Κάθε ασθένεια του δέρματος.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

DERMATOSE: Enfermidade de pel en xeral.

DERMATÓZIS: Bármilyen bőrbetegség.

DERMATOSE: Enhver hudsykdom.

DERMATOZ: Cildin herhangi bir hastalığı.

Was this helpful?
Każdy organizm, który powoduje rozkład i odżywia się rozłożoną materią organiczną.


DECOMPOSER: Any organism that feeds by degrading organic matter.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΤΗΣ (ΔIΑΣΠΑΣΤΗΣ): Οργανισμός που τρέφεται διασπώντας οργανική ύλη.

DECOMPOSEUR: Un organisme qui se nourrit de matière organique, provoquant ainsi sa décomposition.

DESCOMPONEDOR: Todo organismo que se alimenta de la materia orgánica, y que provoca su descomposición.

DESCOMPOÑEDOR: Todo organismo que se alimenta degradando a materia orgánica.

LEBONTÓ: Olyan szervezet, amely a szerves anyagok lebontásával táplálkozik.

NEDBRYTER: Enhver organisme som lever av å bryte ned organisk materiale.

PARÇALAYICI: Parçalanabilir organik madde ile beslenen herhangi bir organizma.

Was this helpful?
Napięciowo aktywny czynnik powierzchniowo czynny, który cechuje się niebiegunowym, hydrofobowym łańcuchem węglowodorowym z biegunowym zakończeniem. Detergenty są często stosowane w roztworach czyszczących, ponieważ emulgują one brud i olej. Jako ściekowe produkty procesów przemysłowych i prac domowych mogą mieć szkodliwy wpływ na jakość wody w urządzeniach akwakultury. W języku angielskim, termin "detergent" jest powszechnie używany, przy opisywaniu jakiegokolwiek czynnika czyszczącego, w tym i


DETERGENT: Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English, the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ: Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

DETERGENT: Agent tensio-actif, surfactif constitué dune chaîne hydrocarbonée hydrophobe avec une extremité polaire. Les agents nettoyants comportent souvent des détergents puisque ces derniers émulsifient lhuile et les saletés. Leur présence dans les déchets industriels et domestiques peuvent détériorer la qualité de leau destinée à laquaculture. En anglais ce terme est souvent étendu à tout agent nettoyant, y compris le savon.

DETERGENTE: Agente tensioactivo surfactante, compuesto de una cadena de hidrocarburo hidrófoba con una extremidad polar. Los materiales de limpieza se componen a menudo de detergentes dado que estos últimos emulsionan el aceite y la suciedad. Su presencia en los deshechos industriales y domésticos puede deteriorar la calidad del agua destinada a la acuicultura. En inglés, este término es a menudo extendido a todo material de limpieza incluido el jabón.

DETERXENTE: Axente tensioactivo surfactante, composto dunha cadea de hidrocarburo hidrófoba cunha extremidade polar. Os materiais de limpeza compóñense a miúdo de deterxentes dado que estes últimos emulsionan o aceite e a sucidade. A súa presenza nos desfeitos industriais e domésticos pode deteriorar a calidade da auga destinada á acuicultura. En inglés, este termo é a miúdo estendido a todo axente de limpeza incluídos os xabóns.

DETERGENS: Olyan felületaktív vegyület, amelynek molekulái apoláros, hidrofób szénhidrogénláncból és egy poláros végből állnak. A detergenseket gyakran használják tisztítószerként, mivel képesek a szennyeződéseket és olajokat emulgeálni. Háztartási és ipari hulladékként káros hatásuk van az akvakultúra termelőegységeire. A "detergens" kifejezést tágabb értelemben mindenféle tisztítószerre (pl. szappanokra) is alkalmazzák.

DETERGENT: Strekk bestandig overfalteaktivt stoff som består av en ikke-polar, hydrofob hydrokarbon kjede med en polar ende. Detergenter er ofte en bestanddel i vaskemiddler siden de emulgerer skit og olje. Som avfalls produkt fra industri og husholdninger kan detergenter ha en skadelig effekt på oppdettsenheter. I England brukes betegnelsen detergent løst, for å beskrive ethvert rengjøringsmiddel (inkludert såpe).

DETERJAN: Kutupsuz özellikte olan yüzey aktif maddelerini hidrofobik hidrokarbon ile bir kutuba zincirleyen bileşiklerdir. Deterjanlar genellikle yağ ve kir emilsiyonlarının temizlenmesinde yer alır. Ev ve endüstriyel atık süreçlerinde deterjanların akuakültür birimlerinin su kalitesi üzerine olumsuz bir etksi olabilir. ingilizce de deterjan terimi sabun da dahil olmak üzere herhangi bir temizleme maddesini tanımlamak için kullanılır.

Was this helpful?
Zwierzęta, które odżywiają się przez filtrację drobnych cząsteczek z wody, w której żyją. Szereg hodowanych małży dwuskorupowych jest filtratorami (omułki, ostrygi itp.), podobnie jak pewne stadia larwalne hodowanych skorupiaków.


SUSPENSION FEEDER: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΑIΩΡΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

SUSPENSION FEEDER: Filtreur. Animal qui se nourrit de minuscules particules retirées de leau par un courant deau interne créé par un organe filtreur. Répandu chez les animaux aquatiques comme les crustacés et les ascidies.

ALIMENTADOR SUSPENDIDO: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraídas de la agua por una corriente de agua interna provocada por un órgano filtrador. Extendido en los animales acuáticos como los crustáceos y los ascidies.

SUSPENSÍVORO: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraidas da auga por unha corrente de auga interna provocada por un órgano filtrador. Estendido nos animais acuáticos como os moluscos (mexillóns, ostras, etc), estadios larvarios de crustáceos e as ascidias.

SZŰRÖGETVE TÁPLÁLKOZÓK: A vízben lebegő táplálékszemcsék kiszűrésével táplálkozó állatok. Sok tenyésztett puhatestű faj (pl. kékkagylók, osztrigák) szűrögetve táplálkozik csakúgy, mint a tenyésztett rákfajok bizonyos lárvaalakjai.

SUSPENSJONSSPISER: Dyr som beiter ved å filtrere små partikler fra vannet de lever i. Mange oppdrettede muslinger (blåskjell, østers etc) og visse larvestadier av oppdrettede krepsdyr er filterspisere.

ASKI MALZEME YİYEN: İçerisinde yaşadığı sudaki küçük partikülleri süzerek beslenen hayvan. Larval aşamadaki bazı kabuklularda olduğu gibi, kültürü yapılan pekçok çift kabuklu yumuşakçalar da (midye, istiridye vb.) suyu süzerek beslenir

Was this helpful?
Proces, w którym białka wykorzystywane są jako źródło energii, gdy jeden aminokwas jest limitujący lub przy nadmiernej zawartości białka w diecie.


DEAMINATION: The process by which proteins are utilized as an energy source when one amino acid is limiting or the protein component of the diet is in excess.

ΑΠΑΜΙΝΩΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται ως ενέργεια όταν αμινοξύ είναι περιορισμένο ή όταν ένα πρωτεϊνικό στοιχείο μιας διατροφής είναι σε περίσσεια.

DESAMINATION: Procédé par lequel les protéines sont utilisées comme source dénergie lorsquun acide aminé est facteur liimitant, ou que la quantité de protéine est en excès dans lalimentation.

DESAMINACIÓN: Proceso por el que las proteínas son utilizadas como fuente de energía cuando un aminoácido es limitante o cuando el componente proteíco de un alimento está en proporción excesiva.

DESAMINACIÓN: Proceso polo que as proteínas son utilizadas como fonte de enerxía cando un aminoácido é limitante ou cando o compoñente proteico dun alimento está en proporción excesiva.

DEAMINÁLÁS: Az a folyamat, amely során a fehérjék energiaforrásként használódnak fel, amikor valamely aminosav limitáló, vagy az étrendben túl nagy a fehérjetartalom.

DEAMINERING: Prosessen der proteiner brukes som energikilde når en aminosyre er begrensende eller hvis det er overskytende protein i dietten.

DEAMİNASYON: Sınırlı aminoasit veya diyetin protein içeriğinin fazla olduğu durumlarda proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması işlemi.

Was this helpful?
Wzór barwnego prążka powstającego w czasie elektroforezy.


ZYMOGRAM: Pattern of stained bands produced during electrophoresis.

ΕΝΖΥΜΟΓΡΑΦΙΜΑ: Χρωματισμένες ζώνες που παράγονται κατά την ηλεκτροφόρηση.

ZYMOGRAM: Ensemble de bandes produit par la révélation d’activités enzymatiques après leur séparation par électrophorèse. Souvent utilisé pour la révélation d’isoenzymes en génétique de populations.

ZIMOGRAMA: Patrón de bandas teñidas en una electroforesis.

ZIMOGRAMA: Patrón de bandas tinguidas nunha electroforese.

ZIMOGRAM: Az elektroforézis során keletkező festett sávok eloszlási mintázata.

ZYMOGRAM: Mønster av fargede bånd dannet under elektroforese.

ZYMOGRAM: Elektroforezle boyanmış olan bandın özelliğidir.

Was this helpful?
Dinitroortokrezol/Dinitro-o-cresol (DDVP); insektycyd fosforoorganiczny i środek kleszczobójczy o stosunkowo krótkiej trwałości; często używany do zwalczania splewek i widłonogów pasożytniczych u ryb morskich i słodkowodnych, głównie w farmach chowu sadzowego łososia w wodach morskich.


DICHLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP); an organophosphorus insecticide and acaricide of relatively short persistence; frequently used in delousing fish, particularly in salmon net cage farms.

DICHLORVOS: 2,2 Διχλωροβινυλο -διμεθυλο -φωσφορικό (DDVΡ). Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σχετικά μικρό χρόνο διατήρησης. Χρησιμοποιείται συχνά για αποφθειρίωση των ψαριών, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες σολομού σε κλουβιά.

DICHLORVOS: 2,2- dichlorovinyldiméthylphosphate (DDVP); insecticide et acaricide organophosphoré de persistance relativement courte; utilisé pour déparasiter les poissons, surtout en salmoniculture en cages.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida y acaricida organofosfatado de una persistencia relativamente corta; utilizado para desparasitar los peces, sobre todo en el cultivo de salmón en jaulas.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida e acaricida organofosfatado dunha persistencia relativamente curta; utilizado para desparasitar os peixes, sobre todo no cultivo de salmón en gaiolas.

DIKLÓRFOSZ: 2,2-diklór-vinil-dimetil-foszfát (DDVP); szerves foszfort tartalmazó rovar- és atkairtó. Viszonylag rövid ideig marad meg a környezetben; gyakran használják a haltetű elleni védekezésben, különösen a ketreces lazacnevelő gazdaságokban.

DIKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimetyl phosphate (DDVP), et organofosfor insekt- og middmiddel med forholdsvis kort vedvarenhet. Ofte brukt til avlusing av fisk, særlig i merdoppdrett av laks.

DİKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl fosfat (DDVP); bir organofosfor böcek öldürücü ve oldukça kısa persistans; ayıklanmış balıkta, özellikle salmon kafes çiftliklerinde sıklıkla kullanılır.

Was this helpful?
Przygotowana upostaciowiona dieta, w celu dostarczenia rybom dodatkowych składników odżywczych do tych, uzyskiwanych z naturalnych organizmów pokarmowych rozwijających się w środowisku hodowlanym (zwykle w stawach).


SUPPLEMENTAL DIET: A prepared diet formulated to provide additional nutrients to those obtained from natural food organisms grown in the culture environment (usually ponds).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΤΑ: Παρασκευασμένη δίαιτα σχεδιασμένη ώστε να παρέχει συμπληρωματικά θρεπτικά εκτός από αυτά που λαμβάνονται από φυσικούς τροφικούς οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον της καλλιέργειας (συνήθως υδατοσυλλογές).

ALIMENT DE SUPPLEMENT: Aliment préparé dont la composition est destinée à fournir un supplément déléments nutritifs par rapport aux proies naturelles élevées dans lenvironnement de culture (normalement en bassins).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado y formulado para proporcionar nutrimentos adicionales a aquellos obtenidos a partir de organismos que crecen en el ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado e formulado para proporcionar nutrientes adicionais a aqueles obtidos a partir de organismos que crecen no ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY: Olyan takarmány, amelyet úgy állítanak össze, hogy kiegészítse a természetes tenyésztési környezetben (általában halastavakban) nevelt halak által a környezetből felvett tápanyagokat.

SUPPLEMENTFOR: Et formulert fôr som skal fôres i tillegg til de naturlige fôrorganismene som dyrkes i en oppdrettsdam.

Tamamlayıcı diet: Kültür ortamlarında (genellikle havuzlar) yetişen doğal besin organizmalarından elde edilen ilave besin elementleri sağlayan gıdalardan formüle edilerek hazırlanmış diet.

Was this helpful?
Pasza sporządzona z oczyszczonych składników przy użyciu określonych analiz; stosowane tylko w badaniach żywieniowych.


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

ALIMENT PURIFIE: Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados e do que se realizan análises específicas; utilizado soamente para a investigación nutritiva.

TISZTÍTOTT TÁP: Specifikus eljárásokkal tisztított összetevőkből készített táp; csak takarmányozástani kutatásokra használják.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

SAFLAŞTIRILMIŞ DİYET: Sadece besinsel araştırmalar için kullanılan ve özelleşmiş analizler için arıtılmış içeriklerle yapılan beslenme

Was this helpful?
Diety, które są sporządzone w celu dostarczenia rybom właściwych zawartości białka i podwyższonych poziomów oleju (>20%). Podstawową koncepcją takich receptur jest, aby zawarty w nich tłuszcz dostarczał podstawowej przemianie dostateczną ilość energii, przeznaczając w ten sposób białko na wzrost somatyczny (masy ciała). Olej (tłuszcz) jest najbogatszym źródłem energii i dlatego takie diety są określane "wysokoenergetycznymi”. Żywienie dietami wysokoenergetycznymi powinno być dokładnie kontrolowa


HIGH ENERGY DIETS: Diets that are formulated to provide adequate levels of protein and contain elevated oil levels (>20%). The basic concept in such formulations is that the oil component provides sufficient energy for basic metabolism, thus sparing the protein for somatic growth. Oil (fat) is the richest dietary energy source, and consequently such diets are termed "high energy". Feeding of high energy diets should be monitored carefully to avoid high fat levels in the fish flesh.

ΔIΑIΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ: Δίαιτες που έχουν τυποποιηθεί για την παροχή επαρκών επιπέδων πρωτεϊνης και περιέχουν αυξημένα επίπεδα ελαίου (<20%). Η βασική αρχή αυτών των διαιτών είναι ότι τα περιεχόμενα έλαια παρέχουν επαρκή ενέργεια για τον βασικό μεταβολισμό, αφήνοντας έτσι την πρωτεϊνη για σωματική αύξηση. Τα έλαια (λίπη) είναι η πλουσιότερη τροφική πηγή ενέργειας, και γι αυτό οι δίαιτες αυτές αποκαλούνται "υψηλής ενέργειας". Η διατροφή με τροφές υψηλής ενέργειας πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή, προς αποφυγήν υψηλ

REGIME HAUTEMENT ENERGETIQUE: Régime formulés pour fournir les niveaux convenables de protéines et de lipides (>20%) le concept de base de telles formulations est que le composant lipidique fournisse suffisamment dénergie pour le métabolisme de base, les protéines servant à la croissance somatique. Les lipides sont la source dénergie la plus riche et de tels régimes sont appelés "hautement énergétique". Les régimes à haute énergie doivent être gérés soigneusement pour éviter des taux de graisses élevées dans la chair de pois

DIETA ALTAMENTE ENERGÉTICA: Dieta formulada para suministrar niveles convenientes de proteínas y de lípidos (> 20%); el concepto básico de tales formulaciones se resume en que los compuestos lipídicos suministran suficiente energía para el metabolismo básico, las proteínas sirven para el crecimiento somático. Los lípidos son la fuente de energía más rica y tales dietas son llamadas “altamente energéticas”. Las dietas de alta energía deben ser gestionadas cuidadosamente para evitar elevadas tasas de grasa en la carne de pec

DIETA ALTAMENTE ENERXÉTICA: Dieta formulada para subministrar niveis axeitados de proteínas e que conteñen niveis elevados de lípidos (>20%); o concepto básico de tales formulacións resúmese en que os compostos lipídicos subministran suficiente enerxía para o metabolismo básico, as proteínas serven para o crecemento somático. Os lípidos son a fonte de enerxía máis rica e tales dietas son chamadas "altamente enerxéticas". As dietas de alta enerxía deben ser xestionadas coidadosamente para evitar elevadas taxas de graxa na c

MAGAS ENERGIATARTALMÚ TÁPOK: Megfelelő mennyiségű fehérjét és az átlagosnál nagyobb mennyiségű olajat (>20%) tartalmazó formulált tápok. Elvi alapjuk az, hogy az olajösszetevő elegendő energiát biztosít az egyszerű anyagcseréhez, és az így megtakarított fehérje a testi növekedésben hasznosítható. Az olajok (zsírok) a legmagasabb energiatartalmú tápanyagok, emiatt nevezik az ilyen tápokat "magas energiatartalmúnak". A magas energiatartalmú tápok etetését gondosan figyelemmel kell kísérni, hogy elkerüljük a halak húsának elzs

HØYENERGIFÔR: Fôr som er formulert for å gi tilfredstillende mengder protein og inneholder store mengder fett (>20%). Det grunnleggende konseptet ved en slik fôr formulering er at oljen (fett) skal gi tilstrekkelig energi til basalmetabolismen, for å spare protein til somatisk vekst. Fett er den energikilden som inneholder mest energi, og slike fôr kalles derfor høyenergifôr. Fôring med høyenergifôr må overvåkes nøye for å hindre høyt fettinnhold i fiskekjøttet.

Yüksek enerji diyeti: Yükseltilmiş yağ seviyeli (% 20) ve yeteri kadar protein içerecek şekilde formule edilmiş diet. Formulasyondaki ana fikir, yağ unsurları temel metobolizma için yeterince enerji sağlarken somatik büyüme için kafi proteini içermesidir. Yağ, dietlerde zengin enerji kaynağıdır ve sonuç olarak bu şekildeki diyetler yüksek enerjili olarak isimlendirilirler. Balık etindeki yüksek yağ miktarını engellemek için yüksek enerjili dietlerle beslenme dikkatlice izlenmelidir.

Was this helpful?
Trichlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD); wysoce toksyczny i utrzymujący się trwale w środowisku produkt wytwarzanego herbicydu 2,4,5-T.


DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ: Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παραμονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

DIOXINE: Tétrachlorodibenzoparadioxine (TCDD); sous-produit hautement toxique, et très persistant dans lenvironnement, de la fabrication de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproducto altamente tóxico y muy persistente en el ambiente, de la fabricación de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproduto altamente tóxico e moi persistente no ambiente, da fabricación de 2,4,5-T.

DIOXIN: Tetraklór-dibenzo-para-dioxin (TCDD); súlyosan mérgező és a környezetben hosszú ideig megmaradó vegyület; a 2,4,5 T gyártásának terméke.

DIOKSIN: Tetraklordibenzoparadioksin (TCDD), et svært giftig produkt fra produksjon av 2,4,5, T. Holdes lenge i miljøet.

DİOKSİN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); 2,4,5,T.imalatının oldukça zehirli ve çevresel dirençli bir ürünü.

Was this helpful?
Rodzaj pasożytniczego tasiemca u ryb w stadium plerocerkoidalnym. Wiadomo, że jest przenoszony do nowych środowisk z materiałem zarybieniowym młodzieży ryb i innych pośrednich żywicieli.


DIPHYLLOBOTHRIUM: A genus of parasitic tapeworm with a plerocercoid stage in fishes. Known to be transferred to new habitats with stocked juveniles and other intermediate hosts.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Γένος κεστωδών με πληροκερκοειδές στάδιο στα ψάρια.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genre des cestodes avec un stade plerocercoïde parasite des poissons. Ce parasite est transféré par lintermédiaire des juvéniles stockés ou dhôtes intermédiaires.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Género de cestodos con un estado pleurocecoide parásito de peces. Este parásito es transferido a nuevos hábitats mediante stock de jóvenes y otros huéspedes intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Xénero de cestodos cun estado pleurocercoide parasito de peixes. Este parasito é transferido a novos hábitats a través de stocks de xuvenís e outros hospedadors intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Az élősködő laposférgek egyik nemzetsége, amelyek plerocerkoid fejlődési alakja él a halakban. Új élőhelyekre halivadék és más köztigazdák telepítésével kerül.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Slekt av parasittiske bendelormer med et plerocercoid stadium i fisk. Kjent for å spre seg til nye habitater gjennom utsatt yngel og andre mellomverter.

DİFİLLOBOTRİYUM: Balıklarda bir tür parazitik şerit solucan. Yeni habitatlara küçükken bulaştıkları bilinir.

Was this helpful?
Zakażenie pasożytami oczu ryb przez metacerkarie przywry ocznej (Diplostomum sp.) uszkadzającej soczewki i ostatecznie powodującej ślepotę. Cykl życiowy pasożyta obejmuje ślimaki (żywiciel pośredni) i ptaki zjadające ryby (żywiciel ostateczny) a może być przerwany zastosowaniem w zbiorniku preparatów mięczakobójczych.


DIPLOSTOMIASIS: Infestation of the eyes of fish by the metacercaria of the eye fluke (Diplostomum sp.), damaging the lens and eventually resulting in blindness. The parasitic life cycle involves snails (intermediate host) and fish-eating birds (final host) and may be broken by the use of molluscicides.

ΔIΣΤΟΜIΑΣΗ: Μόλυνση των ματιών των ψαριών από τρηματώδη σκώληκα (Diplostomum sp.), που προσβάλλει τον φακό και μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου περιλαμβάνει σαλιγκάρια (ενδιάμεσοι ξενιστές) και ιχθυοφάγα πουλιά (τελικοί ξενιστές). Η καταπολέμηση γίνεται με την βοήθεια χημικών ουσιών που εξολοθρεύουν τα σαλιγκάρια.

DIPLOSTOMIASE: Infestation oculaire chez les poissons par les métacercaires du digène Diplostomum, pouvant aboutir à la cécité. Le cycle vital du parasite comporte des gastéropodes (hôte intermédiaire) et des oiseaux piscivores (hôte final) et peut être rompu par lutilisation de molluscicides.

DIPLOSTOMIASIS: Infestación ocular de peces por la metacercaria de Diplostomum sp. que puede llevar a la ceguera. El ciclo vital del parásito consiste en los gasterópodos (huésped intermediario) y los pájaros piscívoro (huésped final), este ciclo se puede romper utilizando los molusquicidas.

DIPLOSTOMIASE: Infestación ocular de peixes pola metacercaria da catarata verminosa Diplostomum sp. que dana os cristalinos e pode levar á cegueira. O ciclo vital do parasito inclúe gasterópodos (hospedador intermediario) e paxaros piscívoros (hospedador final), este ciclo pódese romper utilizando molusquicidas.

DIPLOSTOMIASIS: Szemférgesség; A halak szemének megfertőződése a Diplostomum nembe tartozó mételyek metacerkária stádiumú lárváival, amely a szemlencsét károsítja és végül vakságot okoz. A parazita első köztigazdái csigák, végleges gazdái pedig halevő madarak. Puhatestűek elleni irtószekkel megelőzhető a fertőzés.

IKTEKATARAKT (IKTESTÆR): Infeksjon av øyet hos fisk med øyeikte (Diplostomum sp.), linsen ødelegges noe som kan føre til blindhet. Den parasittiske livssyklusen omfatter snegler (mellomvert) og fiskespisende fugler (sluttvert), og kan brytes ved bruk av molluskdrepende midler.

Diplostomiasis (Diplostomum genusuna ait parazitlerin yaptığı enfeksiyon): Balıklarda gözlerin metaserkarya safhadaki göz kurdu (örn; Diplostonum sp.) ile enfestasyonu. Göz lenslerine zarar verir ve genellikle körlük ile sonuçlanır. Hayat döngüsünde ara konakçı olarak salyangozlar ve son konakçı olarak da balıkçıl kuşlar vektör konakçılardır. Bazen özellikle, salyangozlar ile mücadelede kullanılan pestisitler tarafından hayat döngüleri sekteye uğrayabilir.

Was this helpful?
Urządzenie, które przy niskim ciśnieniu pompuje z otoczenia przez sieć rozdzielczą duże ilości powietrza, w celu napowietrzania wody za pomocą kamieni napowietrzających lub dyfuzorów.


AIR BLOWER: A device that pumps large quantities of ambient air at low pressure, through an air distribution network to aerate water by air stones or diffusors.

ΑΕΡΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: Συσκευή που αντλεί υπό χαμηλή πίεση μεγάλες ποσότητες αέρα από το περιβάλλον, και τον διοχετεύει στο νερό μέσω ενός δικτύου διανομής μέσα από αερόπετρες και διαχυτές.

SOUFFLERIE: Dispositif qui pompe des grands volumes dair ambiant à des pressions peu élevées et le distribue par lintermédiaire dexhausteurs ou de diffuseurs afin daérer leau.

SOPLADOR DE AIRE: Dispositivo que bombea grandes volúmenes de aire ambiental con presiones poco elevadas mediante aireadores o difusores para airear el agua.

SOPRADOR DE AIRE (INSUFLADOR): Dispositivo que bombea grandes volumes de aire ambiental con presións pouco elevadas a través dunha rede de distribución de aire para airear auga por pedras de aireación ou difusores.

LÉGBEFÚVÓ: Olyan berendezés, amely nagy mennyiségű környezeti levegőt képes alacsony nyomáson pumpálni egy elosztó csőrendszeren keresztül. Porlasztókövekkel vagy diffúzorokkal ellátva használják a víz levegőztetésére.

DIFFUSORLUFTER: Innretning som blåser luft inn vannet gjennom et perforert rør eller en annen enhet med fine porer (diffusor) vha. en vifte eller kompressor.

HAVA POMPASI: Dağıtıcı veya hava taşları aracılığıyla suyu havalandırmak için, hava dağıtım ağı vasıtasıyla, düşük basınçta çevredeki büyük miktarda havayı pompalayan alet.

Was this helpful?
Kwas dezoksyrybonukleinowy; podstawowy materiał genetyczny komórki; polimer dezoksyrybonukleotydów. Łańcuchy polinukleotydów występują zazwyczaj w postaci podwójnej helisy. Sekwencja par nukleotydów w łańcuchach jest podstawą kodu genetycznego. Cząsteczki DNA są największymi znanymi biologicznie aktywnymi cząsteczkami.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell; a polymer of the deoxyribonucleotides. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβουνουκλεϊκό οξύ; το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου; ένα πολυμερές δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Τυπικά οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπάρχουν με τη μορφή της διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων στις αλυσίδες είναι η βάση του γενετικού κώδικα. Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά ενεργά βιολογικά μόρια.

ADN: Acide désoxyribonucléique; matériel génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyribonucléotide , Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sont appariées en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; es el principal material genético de una célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma general, la cadena de polinucleótidos aparece en forma de doble hélice. La secuencia de nucleótidos apareados en la cadena es la base del código genético. Las moléculas de ADN son las mayores moléculas biológicamente activas conocidas.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; é o principal material xenético dunha célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma xeral, a cadea de polinucleótidos aparece en forma de dobre hélice. A secuencia de nucleótidos apareados na cadea é a base do código xenético. As moléculas de ADN son as maiores moléculas bioloxicamente activas coñecidas.

DNS: Dezoxiribonucleinsav; a sejt fő genetikai információhordozó anyaga; dezoxiribonukleotidok polimerje. A polinukleotid láncok általában kettős spirál formájában fordulnak elő. A nukleotidpárok sorrendje a láncban a genetikai kód alapja. A DNS-molekula a legnagyobb ismert biológiailag aktív molekula.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden (q.v.). DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

DNA: Deoksiribonükleik asit; bir hücrenin başlıca materyali; deoksiribonükleotidin bir polimeri. Tipik olarak polinükleotid zincirler ikili sarmal formunda meydana gelir. Nükleotid çiftlerinin zincirlerdeki sekansı genetik kodun temelidir. DNA molekülleri bilinen en geniş biyolojik olarak aktif moleküllerdir.

Was this helpful?
Substancje dodawane do paszy dla polepszenia jej wartości odżywczej lub dla zapobieżenia jej zepsuciu.


FOOD ADDITIVE: Any substance added to a feed to improve it nutritionally, to prevent deterioration.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Κάθε ουσία η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό να τη βελτιώσει διατροφικά και να αποτρέψει την απώλεια της ποιότητας.

ADDITIFS ALIMENTAIRES: Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibérée d

ADITIVO ALIMENTARIO: Cualquier substancia añadida a un alimento para mejorarlo nutricionalmente, para evitar su deterioro.

ADITIVO ALIMENTARIO: Calquera substancia engadida a un alimento para melloralo nutricionalmente, para evitar a súa deterioración.

ADALÉK: Bérmely anyag, amelyet egy takarmányhoz adnak, hogy tápértékét javítsák, vagy romlását akadályozzák.

FÔRTILSETNINGSSTOFF: Stoff eller blandingsstoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk

GIDA KATKISI: Yemin besleyiciliğini arttırmak bozulmasını engellemek için eklenen herhangi bir madde.

Was this helpful?
Proces zachodzący za pośrednictwem hormonów gonadotropowych z przysadki mózgowej, w czasie którego następuje w organizmie rozwój gonad i cech płciowych w takim stopniu, że staje się on zdolny do reprodukcji.


SEXUAL MATURITY: Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΩΡIΜΑΝΣΗ: Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.

MATURITE SEXUELLE: Aboutissement dun procesus, intervenant à partir des hormones gonadotrophes sécrétées par lhypophyse, et par lequel lorganisme développe des gonades ainsi que des caractères sexuels sécondaires, le rendant capable de la reproduction sexuée.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas por la hipófisis y por el cual el organismo desarrolla gónadas así como caracteres sexuales secundarios, y que les convierte en capaces de reproducirse sexualmente.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas pola hipófise e polo cal o organismo desenvolve as gónadas así como carácteres sexuais secundarios, e que o capacita para reproducirse.

NEMI ÉRÉS: Az agyalapi mirigy gonadotrop hormonjai által szabályozott folyamat, amelynek során a szervezet elsődleges és másodlagos nemi jellegei olyan szintre fejlődnek, hogy képes legyen utódokat létrehozni.

KJØNNSMODNING: Prosess som styres av gonadotrofe hormoner fra hypofysen (q.v.), der en organisme gjennomgår forandringer i gonader og kjønnskarakterer slik at den kan forplante seg. En prosess som både er uønsket (matfisk) og ønsket (stamfisk) i oppdrettssammenheng.

Cinsi Olgunluk: Süreç hipofizden salınan gonadotropik hormonlar tarafından yönetilir, organizma üreme yeteneği seviyesine gelinceye kadar gonadal ve seksüel karakterlerin gelişimine maruz kalır.

Was this helpful?
W embriologii: proces pierwszego mejotycznego bruzdkowania i migracji jądra w kierunku bieguna twórczego (animalny), aż do rozpadu pęcherzyka zarodkowego w jajach post-witellogenicznych (stąd "po zakończeniu witellogenezy").


MATURATION: In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).

ΩΡΙΜΑΝΣΗ: (Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).

MATURATION: En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).

M ADURACIÓN: En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).

MADURACIÓN: En embrioloxía, proceso que acontece entre a primeira división meiótica, a migración do núcleo cara ao polo animal e a degradación da vesícula xerminal no ovo postviteloxénico (polo tanto, tras completar a viteloxénese).

ÉRÉS: Embriológiában: az első meiotikus osztódás lezajlása és a sejtmag vándorlása az animális pólus felé, a germinális hólyagok felbomlásáig a vitellogenezis utáni petékben (a vitellogenezis befejeződése után).

MODNING: I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese).

OLGUNLAŞMA: Embriyolojide ilk mayoz bölünme aşaması ve tohum kesesinin post vitellogenic yumurtalar içinde parçalanmasına kadar nükleusların kutuplara doğru göçü, (dolayısıyla, vitellogenesis tamamlanmasından sonra)

Was this helpful?
Przybrzeżne ryby morskie rodzaju Sparus występują w Morzu Śródziemnym, w Zatoce Biskajskiej oraz w przybrzeżnych wodach Irlandii i Hiszpanii. Dorada (Sparus auratus) jest bardzo cenioną rybą konsumpcyjną i jest produkowana na dużą skalę w rejonie Morza Śródziemnego.


SEA BREAM (Sparus spp.): Coastal marine fishes of the genus Sparus found in the Mediterranean, the Bay of Biscay and the Irish and Spanish coasts. Gilthead Sea Bream (S. auratus) is a highly valued fish product and is produced on a large scale in the Mediterranean region.

ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus spp.): Παράκτια θαλάσσια ψάρια του γένους Sparus που απαντούν στην Μεσόγειο, τον Βισκαϊκό κόλπο και στις ακτές της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. Το είδος τσιπούρας S. auratus είναι προϊόν υψηλής αξίας και καλλιεργείται σε μαζική κλίμακα στην Μεσόγειο.

DAURADE (Sparus spp.): Poissons marins côtiers du genre Sparus distribués de la Méditerranée aux côtes Espagnoles et des côtes Irlandaises à la Baie de Biscaye. S. auratus est un poisson à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé à grande échelle en Méditerranée.

DORADA (SPARUS SPP): Pez marino costero del género Sparus que se encuentra en todo el Mediterráneo y desde las costas Irlandesas hasta el Golfo de Vizcaya. S. Auratus es un pez de gran valor mercantil y muy bien valorado en la pesca deportiva. Actualmente su producción se ha incrementado a gran escala en el Mediterráneo.

DOURADA (SPARUS SPP.): Peixe mariño costeiro do xénero Sparus que se atopa en todo o Mediterráneo, o Golfo de Vizcaia, costa irlandesa e española. A dourada é un peixe de grande valor comercial e prodúcese a grande escala na área Mediterránea.

TENGERI KESZEG (Sparus spp.): A Sparus nemzetségbe tartozó tengeri halfajok, amelyek a Földközi-tenger, a Vizcayai-öböl parközeli vizeiben, illetve az ír és a spanyol partok mentén élnek. A S. auratus igen népszerű étkezési hal, a Földközi-tenger vidékén nagy mennyiségben termelik.

HAVKARUSSER (SEA BREAM): Saltvannsfisker tilhørende slekten Sparus, lever i Middelhavet og Biscayabukta, og langs spanskekysten og kysten av Irland. ”Gilthead Sea Bream” (Sparus auratus) er en høyt aktet matfisk, som produseres i stor skala i Middelhavet. Syn. pagell.

ÇİPURA(Sparus spp.): Akdeniz de, Biscay Körfezi nde, İrlanda ve İspanya kıyılarında bulunan Sparus cinsinin bir kıyı balığıdır. Yaldız kafalı deniz çipurası (S. auratus) çok değerli bir balık ürünüdür ve büyük ölçüde Akdeniz bölgesinde üretilmektedir.

Was this helpful?
Wewnątrz żyły lub wewnątrz systemu żylnego; termin zwykle stosowany przy podawaniu osobnikowi substancji do żyły.


INTRAVENOUS: Within a vein or within the veinous system; generally used to indicate the administration of substances to an individual via the veins.

ΕΝΔΟΦΛΕΒIΟΣ: Εντός φλέβας ή εντός του φλεβικού συστήματος. Γενικά χρησιμοποιείται για τη χορήγηση με ένεση ουσιών σε ένα άτομο μέσω των φλεβών.

INTRAVEINEUX: A lintérieur de la veine ou du système veineux; généralement utilisé pour qualifier ladministration de substances à un individu par le canal des veines.

INTRAVENOSO: En el interior de la vena o del sistema venoso; generalmente utilizado para designar la administración de sustancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVENOSO: No interior da vea ou do sistema venoso; xeralmente utilizado para designar a administración de substancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVÉNÁS: A vérereken vagy az érrendszeren belüli; általában valamilyen anyag ereken keresztül történő szervezetbe juttatását jelenti.

INTRAVENØS: Inni en vene eller det venøse systemet. Vanligvis brukt for å beskrive tildeling av en substans til et individ via venene.

Damar içi (Entravenöz): Bir damar içi veya damar sistemi içi; genel olarak bir bireye damar yoluyla madde uygulanmasını belirtmek için kullanılır.

Was this helpful?
Ogólna zbiorowa nazwa wszechobecnej grupy grzybów, które w normalnych warunkach wzrostu wytwarzają masę wegetatywną, zawierającą owalne lub cylindryczne komórki; rozmnażają się głównie wegetatywnie przez pączkowanie; wyselekcjonowane szczepy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym.


YEAST: A broad collective name for a ubiquitous group of Fungi that possess, under normal conditions of growth, a vegetative body which includes some individual cells: selected strains are widely used in the food industry.

ΜΑΓΙΑ (ΖΥΜΗ): Συλλογικός όρος για ευρέως διαδεδομένη ομάδα μυκήτων που διαθέτουν, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, βλαστητικό σώμα που περιλαμβάνει έναν αριθμό μεμονωμένων κυττάρων. Ορισμένα στελέχη χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων.

LEVURE: Terme général décrivant un groupe de champignons ubiquitaires possédant, dans des conditions de croissance normale, un corps végétatif et dont certaines cellules sont unicellulaires: certaines souches sélectionnées sont couramment employées dans lindustrie alimentaire.

LEVADURA: Término general que describe un grupo de hongos ubicuitarios que possen , en condiciones de crecimiento normal, un cuerpo vegetativo y de que algunas células son unicellulares: algunas cepas seleccionadas se usan corrientemente en la industria alimentaria.

LÉVEDO: Termo xeral amplo que describe un grupo de fungos ubicuos que posúen, en condicións normais de crecemento, un corpo vexetativo que inclúe algunhas células individuais. Algunhas cepas seleccionadas úsanse extensamente na industria alimentaria.

ÉLESZTŐ: Olyan gombafajokra használt gyűjtőfogalom, amelyek tremőteste normális növekedési körülmények között elkülönült sejtekből áll. Bizonyos törzseiket elterjedten használják az élelmiszeriparban.

GJÆR: Bred samlebetegnelse på en gruppe sopp som forekommer alle steder. Består under normale vekstbetingelser av et vegetativt legeme som inkluderer noen individuelle celler. Selekterte stammer brukes i stort omfang i matvareindustrien.

MAYA: Normal büyüme koşulları altında her yerde bulunan bir grup mantar için toplu isim, bazı bireysel hücreler içeren bitkisel bir yapı, seçilen soylar yaygın olarak gıda sektöründe kullanılır.

Was this helpful?
Rodzaj z bruzdnic (glon jednokomórkowy) hodowany w wylęgarniach w zbiornikach foliowych jako pokarm dla organizmów filtrujących, takich jak larwy mięczaków dwuskorupowych i ostryg, lub solowca (Artemia salina). Te ostatnie służą za pokarm larwom ryb.


DUNALIELLA: A genus of dinoflagellate (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for fiilter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp ( Artemia salina). The latter are fed to fish larvae.

DUNALIELLA: Γένος δινομαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη) που καλλιεργείται σε στατικές (batch) καλλιέργειες ως τροφή για τους διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως οι προνύμφες των μαλακίων ή η Artemia salina. Οι τελευταίοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις προνύμφες των ψαριών.

DUNALIELLA: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire), élevé en fournée dans les écloseries comme source dalimentation pour les organismes filtreurs, tels les larves et les naissains de mollusques bivalves ou les Artemies. Ces dernières sont consommées par les larves de poissons.

DUNALIELLA: Género de dinoflagelados (alga unicelular), cultivada en criadores como fuente de alimentación para los organismos filtradores, tales como larvas de moluscos bivalvos o artemias. Estas últimas sirven para alimentar las larvas de peces.

DUNALIELLA: Xénero de dinoflaxelados (alga unicelular), cultivada en criadeiros como fonte de alimentación para os organismos filtradores, tales como larvas e semente de moluscos bivalvos ou artemias ( Artemia salina). Estas últimas serven para alimentar as larvas de peixes.

DUNALIELLA: A páncélos ostorosok (egysejtű algák) egyik nemzetsége. A halkeltetőkben batch-kultúrában tenyésztik, mivel fontos táplálékforrást jelent a szűrve táplálkozó álatok, például a kagylólárvák, fiatal osztrigák és sórákok (Artemia salina) számára. Az utóbbi fajt halivadékok táplálékaként használják.

DUNALIELLA: Slekt av dinoflagelater (encellete alger), dyrket i lukkete kulturer ved klekkerier som fôr for filterspisende organismer, slik som toskjellete bløtdyr (mollusker) larver og østersyngel, eller saltkreps (Artemia salina). Sistnevnte brukes som fôr til fiskelarver.

Dunaliella: Dinoflagellatların (tek hücreli) bir genusu; midye gastropod larvalarının ve spatlarının veya Artemia salina gibi tuzlu su karideslerinin beslenmesinde gıda kaynağı olarak kuluçkahanelerde kullanılır. Daha sonraki doönemlerde ise balık larvalarının beslenmesinde kullanılır

Was this helpful?
Bezbarwny, bezwonny gaz będący wynikiem utleniania substancji zawierających węgiel, wysoce rozpuszczalny w wodzie, toksyczny dla ryb przy 20 ppm; toksyczność dla ryb wzrasta przy niskich poziomach tlenu. Dwutlenek węgla ma w wodzie odczyn kwaśny (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). W ramach systemu wodorowęglowego względne ilości CO2, wodorowęglanu i węglanu będą zależały od pH. Dwutlenek węgla nie występuje


CARBON DIOXIDE (CO2): A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide does

ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, διττανθρακικών και ανθρακικών ιόντ

GAZ CARBONIQUE (DIOXYDE DE CARBONE) (CO2): Gaz sans couleur ni odeur résultant de loxydation de substances à base de carbone. Très soluble et toxique envers les poissons à des concentrations supérieures à 20 ppm; cette toxicité est aggravée quand la teneur en oxygène est réduite. Produit un acide dans leau (lacide carbonique)((H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Lacide carbonique forme des sels de carbonate et bicarbonate constituant le système bicarbonate. Les

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro y inodoro que resulta de la oxidación de sustancias a base carbono. Muy soluble y tóxico para los peces a concentraciones superiores a 20 ppm; esta toxicidad se agrava cuando el contenido de oxígeno es reducido. Produce un ácido en el agua (el ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). El ácido carbónico forma sales de carbonato y bicarbonato que constituyen el sistema bicarbonato. Las proporcione

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro e inodoro que resulta da oxidación de substancias a base de carbono. Moi soluble e tóxico para os peixes a concentracións superiores a 20 ppm; esta toxicidade agrávase cando o contido de osíxeno é reducido. Produce unha reacción acidificante na auga (o ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). O ácido carbónico forma sales de carbonato e bicarbonato que constitúen o sistema bicarbonato. As propor

SZÉN-DIOXID (CO2): A széntartalmú vegyületek oxidációjakor keletkező színtelen, szagtalan gáz, amely vízben jól oldódik és a halak számára 20 ppm-nél magasabb koncentrációban mérgező. A szén-dioxid a vízzel sav-bázis reakcióba lép (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). A bikarbonát-rendszeren belül a szén-dioxid, a karbonát és a bikarbonát relatív mennyisége a pH-tól függ. A szén-dioxid 8,3-as pH-érték alatt nem fordul elő, a karbonát viszo

KARBONDIOKSID (CO2): Fargeløs, luktfri gass dannet ved oksidasjon av karbonholdige forbindelser, godt løselig i vann, giftig for fisk ved nivåer over 20 ppm. Giftighet for fisk øker ved lavere oksygennivåer. Karbondioksid har en sur reaksjon med vann (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Den relative mengden av karbondioksid, bikarbonat og karbonat innen bikarbonatsystemet er avhengig av pH. Karbondioksid finnes ikke ved pH verdier over 8.3,

KARBONDİOKSİT(CO2): Karbon oksidasyonu sonucu, renksiz, kokusuz gaz, Suda yüksek oranda çözünür, 20 ppmin üzerinde balıklar için toksiktir; düşük oksijen seviyesi düşük olduğunda balıklar için toksisitesi artar. (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Bikarbonat sistemi içinde CO2 , bikarbonat ve karbonat göreceli miktarı pHı etkileyecektir. pH8.3 üstünde karbondioksit bulunmaz ve karbonat ise yalnızca bu pHda vuku bulur. Bu yüzde

Was this helpful?
Mechanizm przenoszenia swoistych cech lub cech z rodziców na potomka.


HEREDITY: The mechanism of transmission of specific characters or traits from parent to offspring.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο μηχανισμός της μεταβίβασης των ειδικών χαρακτήρων ή γνωρισμάτων από τους γονείς προς τους απογόνους.

HEREDITE: Le mécanisme de transmission de traits ou de caractères spécifiques des parents à leur progéniture.

HERENCIA: El mecanismo de transmisión de rasgos o de caracteres específicos de los padres a sus descendientes.

HERDANZA: O mecanismo de transmisión de trazos ou de carácteres específicos dos pais aos seus descendentes.

ÖRÖKLŐDÉS: Az a mechanizmus, amellyel a szülők jellemzői és tulajdonságai átkerülnek az utódokba.

ARVELIGHET: Mekanismen for å overføre spesifikke egenskaper eller trekk fra foreldre til avkom.

KALITIM: Spesifik karakter veya özelliklerin anneden yavrulara geçmesini sağlayan mekanizma.

Was this helpful?
W niewłaściwie odfiletowanych rybach nierówne krawędzie na powierzchni cięcia mogą powodować oddzielanie się fragmentów tkanki, wskutek czego na powierzchni filetów pojawiają się szczeliny lub otwory. Do zjawiska tego może dojść w czasie zamrażania ryb (głównie filetów z małych ryb) w stanie rigor mortis (stężenia pośmiertnego).


GAPING: In badly filleted fish, the flakes on the cut surface may separate from one another so that slits or holes appear. Such fillets are said to gape. Freezing fish during rigor mortis leads to gaping, mainly of filleted small fish.

ΚΕΝΑ: Στα ψάρια τα οποία δεν έχουν φιλετοποιηθεί σωστά, τμήματα του φιλέτου που βρίσκονται στην επιφάνεια που τεμαχίζεται, μπορούν να διαχωριστούν δημιουργώντας έτσι σχισμές ή τρύπες. Τα φιλέτα ψαριών που έχουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση χαρακτηρίζονται από κενά. Τέτοια κενά δημιοργούνται κατά τη φιλετοποίηση κυρίως μικρών ψαριών όταν αυτά καταψύχονται κατά τη νεκρική ακαμψία.

FISSURE: Lors dun mauvais filetage, les muscles de la surface tranchée ne sont plus solidaires et présentent des fissures.On dit de tels filets quils baillent. Les poissons congelés lors de la rigor mortis présentent de telles fissures, spécialement chez les petits poissons.

GAPING: En peces mal fileteados, las láminas de la superficie de corte puede que se separen entre sí de modo que se forman rajas o agujeros. Se dice que estos filetes se abren. El congelado de los peces durante el rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peces pequeños fileteados.

GAPING: En peixes mal fileteados, as láminas da superficie de corte pode que se separen entre si de modo que se forman regañas ou buratos. Dise que estes filetes se abren. O conxelado dos peixes durante o rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peixes pequenos fileteados.

MÁLLÁS: Rosszul filézett halakban a metszési felületen a miomerek elválhatnak egymástól, és így rések vagy lyukak jelenhetnek meg. Ezt nevezik a filé mállásának. A hullamerevség idején történő filézés málláshoz vezet, különösen filézett kis halak esetében.

FILETSPALTING: Skade på fiskefilet som følge av hard behandling under rigor mortis. Bindevevshinnene mellom myoseptene i kjøttet brytes og fileten får et "oppfliset" utseende. Forekommer hovedsaklig på liten fisk.

DELİKLENMEK: Kötü fileto edilmiş balıklarda, kesilmiş yüzeydeki kaslar birbirinden ayrılır ve yarılmalar veya delikler oluşur. Bu tip filetolar deliklenmiş olarak adlandırılır. Balığı rigor mortisde dondurmak özellikle fileto edilmiş küçük balıklarda deliklenmeye sebe

Was this helpful?
Przebyty przez organizm, tkankę lub narząd organizmu kumulatywny efekt deficytu tlenowego. Reprezentowany jest on przez nagromadzone końcowe produkty beztlenowej przemiany materii. Dług tlenowy jest wyrównywany, kiedy przywrócone zostaje prawidłowe zaopatrzenie w tlen. Obserwuje się to jako chwilowy wzrost normalnej konsumpcji tlenu i koresponduje z utlenianiem nagromadzonych końcowych produktów beztlenowego rozkładu. Dług tlenowy może być zaciągnięty, kiedy organizmy wodne są przetrzymywane w n


OXYGEN DEBT: The cumulative effect of an oxygen deficit endured by an organism or a tissue or organ of that organism. This is represented by the accumulation of anaerobic end-product metabolites. The oxygen debt is redressed when a normal oxygen supply is restored. This is observed as a momentary increase in normal oxygen consumption and corresponds to the oxidation of the accumulated anaerobic end products. An oxygen debt may be incurred when aquatic organisms are subjected to environmental hypoxia or durin

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Η συσσωρευτική επίπτωση της ανεπάρκειας οξυγόνου που υφίσταται ένας οργανισμός, ή ιστός ή όργανο. Χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεταβολιτών που αποτελούν τελικά προϊόντα αναερόβιας αναπνοής. Το έλλειμμα οξυγόνου επανορθώνεται όταν αποκατασταθεί ή κανονική παροχή οξυγόνου. Η αποκατάσταση συνοδεύεται από στιγμιαία αύξηση της κανονικής κατανάλωσης οξυγόνου που οφείλεται στην οξείδωση των συσσωρευμένων αναερόβιων τελικών προϊόντων. Το έλλειμμα οξυγόνου παρατηρείται όταν υδρόβιοι οργανισμοί ε

DETTE EN OXYGENE: Les effets cumulés dun déficit en oxygène subi par un organisme, un tissu ou un organe. Il est caractérisé par laccumulation de métabolites anacrobies en fin de production. La dette en oxygène est compensée quand un approvisionnement normal en oxygène est fourni. Une dette en oxygène peut être provoquée quand les organismes aquatiques sont sujets à une hypoxie environnementale ou pendant des reprises dactivités intenses.

DEUDA DE OXÍGENO: Los efectos acumulados de una carencia de oxígeno sufrido por un organismo, un tejido o órgano. Se caracteriza por la acumulación de metabolitos anaeróbicos al final de la producción. La deuda de oxígeno se ve compensada después de un suministro normal de oxígeno.

DÉBEDA DE OSÍXENO: Os efectos acumulados dunha carencia de osíxeno sufrido por un organismo, un tecido ou órgano. Caracterízase pola acumulación de metabolitos como subprodutos da anaerobiose. A débeda de osíxeno a vai compensada despois do restablecemento da subministración normal de osíxeno. Isto obsérvase como un aumento momentáneo do consumo normal de osíxeno e correspóndese coa oxidación dos subprodutos da anaerobiose acumulados. Pódese contraer unha débeda de osíxeno cando os organismos acuáticos son sometid

OXIGÉNADÓSSÁG: Egy szervezet, szövet vagy szerv által elviselt oxigénhiány kumulatív hatása, amelynek legfontosabb jellemzője az anaerob anyagcsere végtermékeniek felhalmozódása. Az oxigénadósság helyreáll, ha az aerob anyagcsere is újraindul. Ilyenkor a normális oxigénfogyasztás pillanatnyi emelkedése figyelhető meg, amely a felhalmozódott anaerob végtemrékek oxidációjával függ össze. Oxigénadósság állhat elő a vízi szervezetekben környezeti hipoxia hatására vagy intenzív mozgás esetén.

OKSYGENGJELD: Den kumulative effekten av oksygenmangel i en organisme eller et vev/organ i organismen. Dette fører til opphoping av sluttprodukter fra anaerob (uten oksygen) metabolisme (f.eks. melkesyre). Oksygengjelden erstattes når normale oksygennivåer opprettes. Dette er synlig som en momentant økning i normalt oksygenforbruk, grunnet oksidering av de akkumulerte aerobe sluttproduktene. Hos akvatiske organismer kan det oppstå oksygengjeld ved surstoffmangel i miljøet eller under intens aktivitet. Jfr. ok

OKSİJEN EKSİKLİĞİ: Bir organizmada ya da organizmanın organ ya da dokularında devam eden oksijen eksikliğinin kümülatif etkisi. Anaerobik ürün sonu metabolitlerin akümülasyonuyla ifade edilir. Normal bir oksijen kaynağı iyileştirildiğinde oksijen eksikliği telafi edilir. Normal oksijen tüketimindeki anlık artış ya da akümüle edilen anaerobik son ürünün oksidasyona karşılık gelmesi gözlenir. Oksijen eksikliğinde akuatik organizmalar yoğun aktiviteleri süresinde ve ya çevresel hipoksiyaya maruz kalabilir.

Was this helpful?
Rodzaj kąpieli, stosowany często w leczeniu ryb stawowych. Używane są niskie koncentracje środka leczniczego, który ulega rozprowadzeniu w stawie w wyniku procesów naturalnych (np. mieszania wody przez wiatr).


LONG BATH: A type of bath frequently used in fish-pond treatment. Low concentrations of the treatment are applied and allowed to disperse by natural processes.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΛΟΥΤΡΟ: Τύπος λουτρού που συχνά χρησιμοποιείται στην θεραπεία ψαριών σε δεξαμενές. Προστίθενται χαμηλές συγκεντρώσεις της θεραπευτικής ουσίας και αφήνονται να διαχυθούν με φυσικές διεργασίες.

BASSIN DE TRAITEMENT: Bassin long fréquemment utilisé dans la culture de poissons en bassin. Des faibles doses de produits sont déversées et se dispersent par processus naturels.

BAÑO DE TRATAMIENTO: Tipo de baño frecuentemente utilizado en el cultivo de peces en estanques. Bajas concentraciones de los productos de tratamiento se echan en el agua y se dispersan por un proceso natural.

BAÑO DE TRATAMENTO: Tipo de baño frecuentemente utilizado no tratamento de peixes en cultivo. Aplícanse baixas concentracións para o tratamento e isto permite que se eliminen mediante procesos naturais.

HOSSZÚ FÜRDETÉS: A halastavak kezelésére gyakran használt fürdetési módszer. A kezelést alacsony koncentrációval végzik, és hagyják, hogy az anyag természetes úton oszoljon el.

LANGTIDSBAD (BADEBEHANDLING): Type bad ofte brukt ved behandling av fiskedammer. Lave konsentrasjoner av behandlingsmiddelet tilsettes, og det får sprer seg gjennom naturlige prosesser.

UZUN BANYO: Balıkların havuzlarda iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılan su ile muamele edilmesi. Tedavi düşük konsantarsyonlarla uygulanır ve doğal yöntemlerle yayılmasına izin verilir.

Was this helpful?
Długowieczność: maksymalny lub średni czas trwania życia pojedynczych lub grup osobników.


LIFE SPAN: Longevity; the maximum or mean duration of the life of individuals or groups.

ΔIΑΡΚΕIΑ ΖΩΗΣ: Η μέγιστη ή μέση διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή ομάδος.

DUREE DE VIE: Longévité; la durée maximale, ou moyenne, de la vie des individus ou des groupes.

DURACIÓN DE VIDA: Longevidad; duración máxima o media, de la vida de individuos o de grupos.

DURACIÓN DA VIDA / ESPERANZA DE VIDA: Lonxevidade; duración máxima ou media, da vida de individuos ou de grupos.

ÉLETTARTAM: Az egyedek vagy csoportok leghosszabb átlagos életideje.

LEVETID: Maksimal eller gjennomsnittlig livslengde for individer eller grupper.

YAŞAM SÜRESİ: Uzun ömür, bireylerin veya grupların maksimum veya ortalama yaşam süreleri

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES