AMC LIMITED

V

En vaksine består av døde eller svekkede mikroorganismer (eller deler av disse) som injiseres i kroppen for å fremkalle en beskyttende antistoffrespons mot eventuelle senere infeksjoner med samme mikroorganisme.


VACCINE: A preparation of non-virulent disease organisms or immunogens which still retain the capacity to stimulate the production of antibodies or resistance to them.

ΕΜΒΟΛIΟ: Παρασκεύασμα εξασθενημένων η άνοσογόνων οργανισμών που εξακολουθούν να διατηρούν την ικανότητα να ενεργοποιούν την παραγωγή αντισωμάτων ή την αντίσταση ενός οργανισμού σε μια ασθένεια. Βλ. αντιγόνο.

VACCIN: Une préparation non-virulente dun agent microbien, ou dimmunogènes, qui conservent leur capacité de stimuler la production danticorps ou de la résistance à leur encontre.

VACUNA: Preparación no virulenta de un agente microbiano, o de inmunógenos que conservan sus capacidades de estimular la producción de anticuerpos o de la resistencia en su contra.

VACINA: Preparación non virulenta dun axente microbiano, ou de inmunóxenos que conservan as súas capacidades de estimular a produción de anticorpos ou da resistencia no seu contra.

VAKCINA: Oltóanyag; nem virulens kórokozókból vagy antigénekből készített preparátum, amely még képes stimulálni az antitestek termelését.

SZCZEPIONKA: Preparat z organizmów niezjadliwej choroby lub immunogenów (antygen pełnowartościowy), który ciągle zachowuje zdolność stymulowania produkcji przeciwciał lub odporności.

Aşı: Öldürücü olmayan hastalık organizmalarının hazırlanması veya antikor üretimini uyarma yeteneği veya onlara karşı dayanımı mevcuttur olan immunogense denir.

Was this helpful?
Behandling av utstrømmende vann før brukes på nytt i et landbasert oppdrettsanlegg.


RECONDITIONING: The treatment of water before reuse.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΝΕΡΟΥ: Ο καθαρισμός του νερού πριν την επαναχρησιμοποίηση.

RECONDITIONNEMENT: Le traitement deau avant quelle soit réutilisée.

REACONDICIONAMIENTO: Tratamiento de agua antes de ser reutilizada.

REACONDICIONAMENTO: Tratamento da auga antes de se reutilizar.

REKONDICIONÁLÁS: A víz kezelése újrafelhasználás előtt.

UZDATNIANIE: Uzdatnianie wody przed jej ponownym użyciem.

YENİLEŞTİRME: Suyun yeniden kullanılmadan önce arıtılması.

Was this helpful?
(1) Enhver forringelse av vannkvaliteten gjennom tilførsel av fremmedstoffer. Gjør eller kan gjøre vannet mindre egnet for organismer, inkludert menneske. (2) Intensiv akvakultur kan, dersom ikke riktig kontrollert, bidra til vannforurensing gjennom utslipp av næringsstoffer (f.eks. ammoniakk fra ekskresjon, fekalier og spillfôr). Dette kan føre til hypereutrofiering av vannresipienten og/eller sedimentering av organiske partikler. I de fleste land blir forurensing forårsaket av akvakultur regul


WATER POLLUTION: (1) Any impairment of the suitability of water for any beneficial use, actual or potential, by any organism, including man, by any foreign matter added thereto. (2) Intensive aquaculture can, if not properly controlled, contribute to water pollution through excessive release of nutrients (ammonia excretion through gills, faeces and lost food), leading to hypernutrification of the receiving water and/or benthic sediment enrichment with organic solids (in the case of fish farming). In most countri

ΝΕΡΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗ: (1) Κάθε ελάττωση της καταλληλότητας του νερού για οποιαδήποτε ωφέλιμη χρήση, πραγματική ή δυνητική, από οποιοδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, εξαιτίας προσθήκης οποιασδήποτε ξένης ύλης. (2) Η εντατική υδατοκαλλιέργεια είναι δυνατόν, αν δεν ελέγχεται κατάλληλα, να συμβάλει στη ρύπανση του νερού μέσω της υπερβολικής απελευθέρωσης θρεπτικών (έκκριση αμμωνίας από τα βράγχια. περιττώματα και αχρησιμοποίητη τροφή), οδηγώντας στην υπερλίπανση του υδάτινου αποδέκτη και/η τον εμπλουτι

POLLUTION AQUATIQUE: (1) Toute détérioration de la qualité de leau pour une utilisation bénéfique, actuelle ou potentielle, provoquée par un organisme, y compris lhomme, ou par laddition de matières étrangères. (2) La mauvaise gestion de laquaculture intensive peut contribuer à la pollution de leau à travers la libération excessive de sels nutritifs (excrétion dammoniaque à travers les branchies, fécès et surplus daliments). Ceci mène à une hypernitrification des eaux ou lenrichissement des sédiments benthiques par

POLUCIÓN ACUÁTICA: (1) Todo deterioro de la calidad del agua para una utilización benéfica, actual o potencial, provocada por un organismo, incluido el hombre, o por la adición de materias extrañas. (2) La mala gestión de la acuicultura intensiva puede contribuir a la contaminación del agua a través de la liberación excesiva de sales nutritivas (excreción de amoniaco por las branquias, feces y exceso de alimentos). Eso lleva a una hipernitrificación de las aguas o el enriquecimiento de los sedimentos bentónicos po

CONTAMINACIÓN ACUÁTICA: (1) Toda deterioración da aptitude da auga para a súa utilización proveitosa, real ou potencial, provocado por un organismo, incluído o home, ou pola adición de materias estrañas a esta. (2) A mala xestión da acuicultura intensiva pode contribuír á contaminación da auga a través da liberación excesiva de nutrientes (excreción de amoníaco polas branquias, feces e exceso de alimentos). Iso leva a unha hipernitrificación das augas e/ou o enriquecemento dos sedimentos bentónicos por sólidos orgánico

VÍZSZENNYEZÉS: (1) A víz bármilyen előnyös célra való felhasználásának tényleges vagy lehetséges károsítása valamilyen idegen anyag hozzáadásával, bármilyen szervezet által, ideértve az embert is. (2) Nem megfelelő ellenőrzés mellett az intenzív akvakultúra is hozzájárulhat a vízszennyezéshez a tápanyagok túlzott mértékű kibocsátásával (ammónia kiválasztása a kopoltyúkon, az ürüléken és a tápmaradékokon keresztül), amely túlzott tápanyagfelhalmozódáshoz vezet a befogadó vízben és/vagy feldúsítja az iszapot szi

ZANIECZYSZCZENIE WODY : (1) Każde pogorszenie właściwości wody dla aktualnego bądź potencjalnego jej pożytecznego wykorzystania przez któryś organizm, bądź człowieka, na skutek wprowadzenia do niej jakiegoś obcego materiału. (2) Intensywna akwakultura, o ile brak urządzeń regulacyjno-oczyszczających, przyczynia się do zanieczyszczenia wody przez nadmierne zrzucanie nutrientów (amoniaku wydalanego przez skrzela, odchody i reszki paszy), prowadzących do przeżyźnienia i/lub zwiększenia osadów dennych z organiczną suchą p

Su kirliliği: (1) Herhangibir kullanım için gerçek veya potansiyel, insan da dahil olmak üzere herhangi bir organizma tarafından, yabancı madde eklenmesiyle su uygunluğunun bozulması. (2) yoğun akuakültür yetiştiriciliği tamamen kontrol altına alınmazsa, besinlerin (solungaçlardan amonyak boşaltımı, dışkı ve yem kayıpları) aşırı artışı su kirliliğine katkıda bulunur, bentik sedimentin organik katı maddelerle zenginleşmesi ve/veya alıcı ortamın hipernutrifikasyonuna sebep olur. çoğu ülkelerde, akuakültürün ne

Was this helpful?
Den konsentrasjonen av et vannløst stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.


STANDARD (WATER QUALITY): The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.

ΤΥΠΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ: Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.

STANDARD (QUALITE DEAU): La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

ESTÁNDAR DE AGUA : Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.

ESTÁNDAR (CALIDADE DE AUGA): A concentración dun constituínte da auga (contaminante) ou o grao de intensidade doutras condicións adversas que son permitidas nunha masa de auga. Os estándares son desenvolvidos e establecidos a partir das estimacións dos criterios implicados.

SZABVÁNY (VÍZMINŐSÉGI): Egy vízszennyező anyag koncentrációjának vagy egyéb ártalmas körülmény intenzitásának maximális megengedett értéke. A szabványokat a kérdéses jellemzők megítélésével állapítják meg.

STANDARDOWA JAKOŚĆ WODY: Koncentracja składników (czynników zanieczyszczających) lub podwyższona wartość w wodzie jakiejś innej niekorzystnej cechy, normalnie dozwolonej w zbiorniku wodnym. Standardy są opracowane i ustanowione przez odpowiednie władze (parlament, rząd), które wprowadzają i egzekwują obowiązujące kryteria.

Standart (Su kalitesi): Suyu oluşturan maddelerin konsantrasyonu (kirleticiler), ya da suyun kütlesi içinde mümkün kılınan bazı diğer zıt şartların yoğunluğunun seviyesi. Standartlar belli kriterleri kapsayan değerlendirmelerden geliştirilmiş ve yerleştirilmiştir.

Was this helpful?
Den konsentrasjonen av et vannlost stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.


WATER QUALITY STANDARD: The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ: Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.

STANDARD DE QUALITE DEAU: La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

ESTÁNDAR DE CALIDAD DE AGUA: Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.

ESTÁNDAR DE CALIDADE DE AUGA: Limite de concentración dun composto da auga (contaminante) ou do grao de intensidade dunha condición adversa dunha masa de auga. Os estándares son establecidos a partir da análise dos criterios implicados.

VÍZMINŐSÉGI SZABVÁNY: Egy vízszennyező anyag koncentrációjának vagy egyéb ártalmas körülmény intenzitásának maximális megengedett értéke. A szabványokat a kérdéses jellemzők megítélésével állapítják meg.

STANDARD JAKOŚCI WODY: Koncentracja składników obciążających (czynników zanieczyszczających) wody lub stopień nasilenia jakieś innej niekorzystnej cechy, która jest dozwolona w zbiorniku wodnym. Standardy są opracowane i ustanowione przez odpowiednie władze (rząd, parlament), które wprowadzają i egzekwują obowiązujące kryteria.

SU KALİTE STANDARTI: uyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini tanımlamada kullanılan bir terim. Kirleticiler bakteriler ve çeşitli kimyasalların, belirli kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan, su içerisinde bulunması gerekli miktarları.

Was this helpful?
Et mål på vannmengden som mangler i et vev i forhold til fullstendig metningsgrad. Uttrykt i prosent som differansen mellom vanninnholdet ved 100% metning og faktisk vanninnhold, i forhold til vanninnholdet ved 100% metning.


WATER SATURATION DEFICIT (WSD): A measure of the quantity of water lacking from a tissue as compared to complete saturation; calculated as WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100 where Ws is the water content under conditions of saturation and Wact the actual water content.

ΕΛΛΕIΜΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ: Μέτρηση της ποσότητας νερού που λείπει από ένα ιστό σχετικά με την κατάσταση πλήρους κορεσμού. Υπολογίζεται ως WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100, όπου Ws είναι το περιεχόμενο νερό υπό συνθήκες κορεσμού και Wact το πραγματικό περιεχόμενο νερό.

DEFICIT DE SATURATION DEAU (DSE): Mesure de la quantité deau qui manque dans un tissu par rapport aux conditions de saturation; calculé par la formule DSE = (Es - Eact)/ (Es) x 100, où Es = le contenu deau dans des conditions de saturation et Eact = le contenu deau actuel.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DEL AGUA (DSA): Medición de la cantidad de agua que falta a un tejido con respecto a las condiciones de saturación; calculado por la formula DSA = (Es – Eact)/(Es)x100,, dónde Es = el contenido de agua en las condiciones de saturación y Eact = el contenido actual de agua.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DA AUGA (DSA): Medida da cantidade de auga que falta a un tecido con respecto ás condicións de saturación; calculado por formúlaa DSA = (Es - Eact)/(Es)x100, onde Es = o contido de auga nas condicións de saturación e Eact = o contido real de auga.

VÍZTELÍTETTSÉGI HIÁNY (VTH): A szövetekből hiányzó víz mennyisége a teljes telítettség estén mérhető értékhez képest; kiszámítási módja: VTH = (Vt - Vact)/(Vt)x100, ahol Vt a telítettség esetén mérhető, Vt pedig az aktuális víztartalom.

DEFICYT NASYCENIE WODY: Miara wielkości niedoboru wody w tkance, w porównaniu do całkowitego nasycenia; wylicza się ją jako: WSD = (Ws – Wact) : (Ws) x 100, gdzie: Ws = zawartość wody w warunkach nasycenia, Wact = aktualna zawartość wody.

Suyun doyma açıklığı: suyun bir miktar ölçümünün tamamıyla kıyaslandığındaki eksikliği; SDA= (SD-Sm)/(Sd)x100 SD: doygunluk koşulları altındaki suyun içeriği, Sm: mevcut su içeriği.

Was this helpful?
Et uttak gjort fra en større vannmengde i fokus. Blir fraktet fra et prøvetakingspunkt til et sted hvor enten analysen kan starte eller flere prøver for analyse blir klargjort.


WATER SAMPLE: This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.

ΔΕIΓΜΑ ΝΕΡΟΥ: Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".

ECHANTILLON DEAU: Ce terme désigne une portion de leau étudiée, transférée dun lieu déchantillonnage (une masse deau) vers un autre endroit où elle est analysée ou utilisée afin de préparer un ou plusieurs échantillons pour analyse.

MUESTREO DE AGUA: Este término está destinado a la porción del agua a estudiar, es transferida desde un lugar de muestreo (masa de agua) hacia otro lugar dónde será analizada o utilizada para preparar una o varias muestras para analizar.

MOSTRA DE AUGA: Este termo refírese á porción da auga de interese cando foi transferida dende o punto de mostraxe na masa de auga a outro punto onde ou ben comezarase a súa análise ou ben prepararanse unha ou máis "mostras para análise".

VÍZMINTA: Ez a fogalom a víznek egy olyan részét jelenti, amelyet a mintavételi pontról egy másik helyszínre szállítanak, ahol elemzik vagy előkészítik a későbbi vizsgálatokra.

PRÓBKA WODY: Termin ten oznacza porcję określonej wody, która została przeniesiona z punktu poboru prób w zbiorniku na stanowisko, gdzie rozpoczyna się analizę, albo większa liczba próbek jest przygotowywana do analizy.

Su Örneği: Bu terim, su kütlesindeki örnekleme noktasından başka bir analizlerin yapılacağı veya bir veya daha fazla örneğin analiz için hazırlanacağı konuma transfer edildiğinde, ilgili suyun bir parçasını ifade eder.

Was this helpful?
Stabilisering av vannprøver kan ha betydningsfulle konsekvenser for analytiske analyser. Prøver blir ofte tilsatt syre for å stabilisere den totale konsentrasjonen av visse oppløste stoffer, selv om dette i mange tilfeller kan medføre at faste stoffer løses opp. Vannprøvestabilisering er en del av analysen og ikke prøvetakingen.


WATER SAMPLE STABILIZATION: Sample stabilization procedures may have important consequences for analytical procedures. Samples are often acidified to stabilize the total concentrations of certain constituents, but this acidification also tends to dissolve solids within the sample. Sample stabilization is part of an analytical procedure and not the sampling process.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ: Προσθήκη ουσιών οι οποίες εμποδίζουν την αλλοίωση του δείγματος, συνήθως προσθήκη οξέων που σταθεροποιούν τις συνολικές συγκεντρώσεις ορισμένων ουσιών. Τα οξέα όμως τείνουν να διαλύουν τα στερεά που περιέχονται σε ένα δείγμα. Η σταθεροποίηση των δειγμάτων μπορεί συνεπώς να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάλυση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να θεωρείται μέρος της αναλυτικής διαδικασίας και όχι της δειγματοληψίας.

STABILISATION DUN ECHANTILLON DEAU: Les procédures de stabilisation des échantillons deau peuvent avoir des conséquences importantes pour les procédés analytiques (les échantillons sont souvent acidifiés afin de stabiliser les concentrations totales de certains éléments, mais cette acidification a une tendance à dissoudre les solides contenus dans léchantillon). La stabilisation des échantillons constitue une partie des procédés analytiques, et non une partie des procédés déchantillonnage.

ESTABILIZACIÓN DE UNA MUESTRA DE AGUA: Los procedimientos de estabilización de muestras de agua pueden tener consecuencias importantes para los procesos analíticos (las muestras son a menudo acidificadas para establecer concentraciones totales de ciertos elementos, pero esta acidificación tiene tendencia a disolver los sólidos de la muestra). La estabilización de muestras forma parte de los procedimientos analíticos, aunque no de procedimientos de muestreo.

ESTABILIZACIÓN DUNHA MOSTRA DE AUGA: Os procedementos de estabilización de mostras de auga poden ter consecuencias importantes para os procesos analíticos (as mostras son a miúdo acidificadas para estabilizar ás concentracións totais de certos elementos, pero esta acidificación ten tendencia a disolver os sólidos da mostra). A estabilización de mostras forma parte dos procedementos analíticos, e non do procedemento de mostraxe.

A VÍZMINTÁK STABILIZÁLÁSA: A vízminták stabilizálására szolgáló módszereknek az analitikai eljárásokra nézve fontos következményei lehetnek . A mintákat gyakran savasítják, amellyel megőrzik bizonyos alkotóelemek koncentrációját, de ennek hatására a szilárd anyagok is gyakran feloldódnak. A minta stabilizálása az analitikai és nem a mintavételi eljárás része.

STABILIZACJA PRÓBKI WODY: Postępowanie stabilizacyjne próbki może mieć poważne konsekwencje dla procedury analitycznej. Próbki są często zakwaszane w celu utrwalenia ogólnej koncentracji niektórych składników, ale zakwaszanie to przyczynia się również do rozpuszczenia części stałych w próbce. Stabilizacja próbki jest częścią procedury analitycznej a nie procesu pobierania próbki.

Su örneğinin stabilizasyonu: örnek stabilizasyonu prosedürleri analitik prosedürler için önemli sonuçları olabilir. Toplam konsantrasyonun gerçek bileşenlerini stabilize etmek için genellikle örnekler asitlendirilir, ancak bu işlem örneğin içindeki katıların da çözünmesine neden olur. örnek stabilizasyonu, örnekleme prosedürü değil, analitik bir prosedür parçasıdır.

Was this helpful?
Delvis eller hel utveksling av vannvolumet i en beholder (kar, lengdestrømsrenne, dam) med en annen vannmengde. Forveksles ofte i akvakultur med ”vanngjennomstrømning”.


WATER DISPLACEMENT (WATER EXCHANGE): Discharge of water from a vessel (tank, raceway, pond) by partially or completely displacing its internal volume with another batch of water. The term "water exchange" is often confused in aquaculture with the term "water flow rate".

ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ (ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ): Εκκένωση του νερού από ένα δοχείο (δεξαμενή, διαδρομοδεξαμενή, υδατοσυλλογή) με αντικατάσταση, μερική ή ολική, του όγκου του με νέο νερό. Ο όρος "αλλαγή νερού" συγχέεται συχνά στις υδατοκαλλιέργειες με τον όρο "ρυθμός ροής νερού".

DEPLACEMENT DEAU (ECHANGE DEAU): Lévacuation décharge leau à partir dun récipient (aquarium, bac, bassin) et le remplacement partiel ou total de son volume interne par une autre masse deau. Le terme "échange deau" est souvent confondu en aquaculture avec le terme "débit découlement".

DESPLAZAMIENTO DEL AGUA (INTERCAMBIO DE AGUA): Descarga del agua de un recipiente (acuario, canal, estanque) y el cambio parcial o total de su volumen interno por otra masa de agua. El término “intercambio de agua” es a menudo confundido con término “flujo de agua”.

DESPRAZAMENTO DA AUGA (INTERCAMBIO DE AUGA): Descarga da auga dun recipiente (tanque, canle, estanque) mediante o cambio parcial ou total do seu volume interno por outra masa de auga. O termo "intercambio de auga" é a miúdo confundido co termo "caudal de auga".

VÍZCSERE: A víz kiáramlása valamilyen tárolóból (tartályból, árokból, medencéből), miközben a térfogat egy része vagy egésze egy másik víztérfogatra cserélődik. A "vízcsere" és a "vízátfolyás" fogalmakat gyakran összekeverik.

WYMIANA WODY: Usunięcie wody ze zbiornika (basenu, racewaysu, stawu) poprzez częściowe lub całkowite zastąpienie jej objętości świeżą wodą. Termin "wymiana wody” jest często mylony w akwakulturze z terminem "szybkość przepływu wody”.

Su değişimi: Bir üniteden ( tank, akar sistem, havuz) tamamen veya kısmen yeni bir miktar su ile değiştirilmesi, su boşaltımı. Bu terim su değişimi akuakürde su debisi ile karıştırılmaktadır.

Was this helpful?
Den kvantitative økningen eller minkingen i metabolsk rate for hver 100 C økning eller minking i kropps (omgivelse) temperatur.


TEMPERATURE COEFFICIENT: Q10. The quantitative increase or decrease in metabolic rate for each 100C increase or decrease in body (environmental) temperature.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Q10. Ποσοτική αύξηση ή μείωση του μεταβολικού ρυθμού όταν η αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του σώματος (ή του περιβάλλοντος) είναι 100C.

COEFFICIENT DE TEMPERATURE: Q10. Le changement quantitatif du taux de métabolisme provoqué par un changement de température corporelle (environnementale) de 100C.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. El cambio cuantitativo de la tasa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 100C.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. O cambio cuantitativo da taxa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 10 0C.

HŐMÉRSÉKLETI EGYÜTTHATÓ: Q10. Az anyagcsere mértékében bekövetkező mennyiségi növekedés vagy csökkenés minden 100C-os testhőmérséklet-növekedés vagy -csökkenés hatására.

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY: Q10. Ilościowe podwyższenie lub obniżenie temperatury w ciele lub w środowisku o każde 100C podwyższa lub obniża tempo metabolizmu.

Sıcaklık katsayısı: Q10. her 100C için metabolik hızdaki kantitif artış veya azalış. Vücut ısısındaki (çeversel) artış veya düşüş.

Was this helpful?
Graf som skildrer overlevelsesevnen (vanligvis 50%) til organismer som utsettes for forskjellige temperatur-tid kombinasjoner.


THERMAL RESISTANCE CURVE: A graph delineating the conditions for survival (usually at the 50 % level) for organisms exposed to different temperature-time combinations.

ΘΕΡΜIΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗ: Διάγραμμα που περιγράφει τις συνθήκες που επιτρέπουν την επιβίωση του 50% ενός συνόλου οργανισμών που εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες επί διαφορετικούς χρόνους.

COURBE DE RESISTANCE THERMIQUE: Courbe graphique décrivant le taux de survie (normalement de 50 % dune population) dorganismes exposés à différentes combinaisons de température et de durée dexposition.

CURVA DE RESISTENCIA TÉRMICA: Curva gráfica que describe la tasa de supervivencia (normalmente de 50% de una población) de organismos expuestos a diferentes combinaciones de temperatura y de duración de exposición.

CURVA DE RESISTENCIA TÉRMICA: Curva gráfica que describe a taxa de supervivencia (normalmente de 50% dunha poboación) de organismos expostos a diferentes combinacións de temperatura e de duración de exposición.

HŐTŰRÉSI GÖRBE: Különböző hőmérséklet-idő kombinációknak kitett szervezetek túlélési viszonyait (általában az 50%-os szinten) ábrázoló grafikon.

KRZYWA ODPORNOŚCI CIEPLNEJ: Graficzne opisanie warunków dających możliwość przeżycia (zwykle na poziomie 50%) organizmów poddanych działaniu różnym kombinacjom temperaturowo-czasowym.

Sıcaklık dayanım eğrisi: Farklı sıcaklık-zaman kombinasyonlarına maruz kalan organizmaların hayatta kalma (genellikle % 50 seviyesinde) durumlarını tanımlayan bir grafik.

Was this helpful?
Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.


HEAT SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΜΟ ΣΟΚ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

CHOCS: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

CHOQUE DE CALOR: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.

CHOQUE DE CALOR / SHOCK TÉRMICO: Termo usado para describir calquera tratamento físico (calor/presión) ou procedemento (irradiación) aplicado sobre os ovos de peixes que son usados: (a) para separar os ovos de peixes mortos dos fertilizados; (b) para crear triploides.

HŐSOKK: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

WSTRZĄS/SZOK CIEPLNY: Termin używany do opisania wielu fizycznych (cieplnych/ciśnieniowych) zabiegów lub procedur (naświetlanie) stosowanych w odniesieniu do ikry ryb, a używanych do: (a) oddzielenia zapłodnionych jaj od martwych, mechaniczny; (b) uzyskania triploidów.

SICAKLIK ŞOKU: (a) Döllenmiş balık yumurtalarını ölü yumurtalardan ayırmak için uygulanan herhangi bir fiziksel (ısı/basınç) tedavi veya prosedürleri (ışın tedavisi) tanımlamak için kullanılan terim. (b) mekanik olarak triploit yapmak.

Was this helpful?
Apparat for å overføre varme fra væske til væske eller fra gass til væske. Størrelsesnummerering og type betegnelse er standardisert av TEMA (”Tubular Exchanges Manufacturers Association, sixth edition”).


HEAT EXCHANGERS: Shell and tube-type devices for the transfer of heat from liquid-to-liquid or gas-to-liquid. Size numbering and type designations have been standardized by TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association, sixth edition).

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: Συσκευές μεταφοράς θερμότητας από υγρά σε υγρά και από αέριο σε υγρά αποτελούμενες από έναν σπειροειδή σωλήνα εντός περιβλήματος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτών θερμότητας έχουν τυποποιηθεί από την TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association), έκτη έκδοση.

ECHANGEUR DE CHALEUR: Dispositif du type tubulaire destiné au transfert de chaleur dun liquide à un autre ou dun gaz à un liquide. Les caractéristiques téchniques des échangeurs de chaleur ont été standardisées (Tubular Exchanges Manufacturers Association; 6ième édition).

INTERCAMBIADOR DE CALOR: Dispositivo de tipo tubular destinado a la transferencia de calor de un líquido a otro o de un gas a un líquido. Las características técnicas de los cambiadores de calor han sido estandarizados (Tubular Exchanges Manufacturers Association; sexta edición).

INTERCAMBIADOR DE CALOR: Dispositivo de tipo tubular destinado á transferencia de calor dun líquido a outro ou dun gas a un líquido. As características técnicas dos cambiadores de calor foron estandarizados por TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association; Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares).

HŐCSERÉLŐ: Csövekből és burkolatból álló berendezés, amely a hő átadására szolgál két folyadék vagy folyadék és gáz között. A méretszámozást és a típusmegjelölést a TEMA (Hőcserélő-gyártók Szövetsége, hatodik kiadás) szabványosította.

WYMIENNIKI CIEPŁA: Urządzenia typu płaszczowego i rurowego do przekazywania ciepła z cieczy do cieczy lub z gazu do gazu. Wielkość numeracji i typ oznaczeń zostały znormalizowane przez TEMA (Stowarzyszenie Producentów Wymienników Rurowych, wydanie szóste).

SICAKLIK DÜZENLEYİCİLER (EŞANJÖR): Tüp şeklinde, sıvıdan sıvıya veya gazdan sıvıya sıcaklık aktarımı yapan cihaz. Büyüklük ve tipi Avrupada üreticiler derneği tarafından standardize edilmiştir.

Was this helpful?
Akutt rhabdovirusinfeksjon på karpe som gir høy dødelighet. Infisert fisk utvikler bukhinnebetennelse, enteritt, blødninger og ødemer.


SPRING VIRAEMIA OF CARP: An acute disease of carp associated with a high mortality. The etiological agent is a rhabdovirus. Naturally and experimentally infected fish show peritonitis, enteritis, haemorrhages and oedema.

ΑΝΟIΞIΑΤIΚΗ IΑIΜIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΝΟΥ: Οξεία ασθένεια του κυπρίνου που σχετίζεται με μεγάλη θνησιμότητα και οφείλεται σε ένα ραβδοϊό. Φυσικά ή πειραματικά μολυνθέντα ψάρια εμφανίζουν περιτονίτιδα, εντερίτιδα, αιμορραγίες και οιδήματα.

VIROSE PRINTANIERE DES CARPES: Maladie aiguë des carpes associée à un fort taux de mortalité. Lagent étiologique est un rhabdovirus. Les signes pathologiques chez les poissons infectés naturellement ou expérimentalement sont la péritonite, lentérite, les hémorragies et des œdèmes.

VIBRIOSIS PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermedad aguda de las carpas asociada con una fuerte tasa de mortalidad. El agente etiológico es un rhabdovirus. Los síntomas patológicos en los peces infectados naturalmente o experimentalmente son la peritonitis, enteritis, hemorragia y edema.

VIROSE PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermidade aguda das carpas asociada cunha forte taxa de mortalidade. O axente etiolóxico é un rabdovirus. Os síntomas patolóxicos nos peixes infectados natural ou experimentalmente son a peritonite, enterite, hemorraxia e edema.

A PONTY TAVASZI VIRÉMIÁJA: Pontyok heveny, magas mortalitással járó betegsége, amelyet egy rhabdovírus okoz. Természetes vagy mesterséges úton fertőzött halakban a legfontosabb tünetek a hashártya- és bélgyulladás, a bevérzések és az ödéma.

WIOSENNA WIREMIA KARPI: Ostra choroba karpi połączona z wysoką śmiertelnością. Czynnikiem przyczynowym jest Rhabdovirus carpio. Naturalnie i doświadczalnie zakażone ryby wykazywały zapalenie otrzewnej i jelita oraz krwotok i obrzęk.

SAZANLARDA BAHAR VEREMİSİ (SVC): Sazanlarda akut olarak meydana gelen yüksek ölüm oranlarıyla karakterize bir hastalıktır. Hastalık ajanı bir rabdovirus türüdür. Doğal ya da deneysel olarak meydana gelen enfeksiyonlarda, ödemler ve kanamalar gözlenir.

Was this helpful?
Vedrorer blodkar. Nydannelse av blodkar (kardannelse) kalles vaskularisering.


VASCULAR: Pertaining to, or containing vessels (especially blood vessels). The development of the vascular system is termed vascularization.

ΑΓΓΕIΑΚΟΣ: Σχετιζόμενος με, ή περιέχων αγγεία (ιδίως αιμοφόρα αγγεία). Η ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος ονομάζεται αγγείωση.

VASCULAIRE, VASCULARISATION: Relatifs à des vaisseaux ou comprenant des vaisseaux (sanguins).

VASCULAR, VASCULARIZACIÓN: Relativo a los vasos (sanguíneos) o estructura que tiene vasos sanguíneos.

VASCULAR: Relativo a/ou que contén vasos (especialmente vasos sanguíneos). O desenvolvemento do sistema vascular denomínase vascularización.

VASZKULÁRIS: Az erekkel kapcsolatos vagy ereket (elsősorban vérereket) tartalmazó. Az érrendszer kifejlődését vaszkularizációnak nevezzük.

NACZYNIOWY: Odnoszący się do zawierającego naczynia (w szczególności naczynia krwionośne). Rozwój układu naczyniowego nazywany jest unaczynieniem (tworzeniem się naczyń).

DAMARSAL: Damarlarla ilgili veya damar içeren (özellikle kan damarları). Damar sisteminin gelişmesi damarlaşma ile ifade edilir.

Was this helpful?
Opphopning av seros væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Ma ikke forveksles med odem.


DROPSY: An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.

ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ: Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).

HYDROPISIE: Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.

HIDROPESÍA: Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.

HIDROPISÍA: Acumulación de líquido seroso no tecido celular de calquera cavidade do corpo. Xeralmente aparece na cavidade abdominal. Non confundir con edema.

VÍZKÓROSSÁG: Savós folyadék felhalmozódása a szövetekben vagy valamelyik testüregben, általában a hasüregben. Nem öszzetévesztendő az ödémával.

PUCHLINA : Nagromadzenie się surowiczego płynu w tkance komórkowej lub w jakiejś jamie ciała. Zwykle stosowana w odniesieniu do jamy brzusznej. Nie powinno się mylić tego z obrzękiem.

DROPSİ: Sulu akıntının hücresel dokuda veya vücudun herhangi bir boşluğundaki bir birikimdir. Genellikle abdominal boşlukta kullanılır. Ödemle karıştırılmamalı.

Was this helpful?
Et festet stykke med bomull som brukes til å rense sår, eller til å ta opp en prøve fra en sekresjon.


SWAB: A mounted piece of cotton wool used for cleansing cavities or for obtaining specimens of a secretion, etc., for laboratory examination.

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ: Κομμάτι βαμβακιού τοποθετημένο στο άκρο μιας γλυφίδας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κοιλοτήτων ή για την λήψη δείγματος από μια έκκριση, κλπ., για εργαστηριακή εξέταση.

ECOUVILLON: Morceau de coton monté sur une manche servant à nettoyer des cavités ou pour obtenir des prélevements dune sécrétion etc., pour analyse en laboratoire.

ESTROPAJO: Trozo de algodón utilizado para limpiar las cavidades o para obtener muestras de una secreción etc., para el análisis en el laboratorio.

TORUNDA: Anaco de algodón inserido ao extremo de nunha asa utilizado para limpar cavidades ou para obter mostras dunha secreción etc., para a análise no laboratorio.

VATTA: Hosszú szálú gyapotdarab, amelyet üregek tisztítására vagy testfolyadék-mintagyűjtésre használnak (laboratóriumi vizsgálatokhoz).

WACIK/GAZIK: Przygotowane kawałki waty, używane do oczyszczania ubytków tkanki zęba, dezynfekcji rany lub do otrzymywania próbek wydzieliny itp. do badań laboratoryjnych.

Swab: Bir parça pamuk yumağı sarılarak oluşturulmuş boşlukların temizlenmesinde veya salgı örneklerinin alınmasında örneğin laboratuvar incelemelerinde kullanılan araç.

Was this helpful?
I energetikk: Foropptaket som er stort nok for vedlikehold av fysiologiske prosesser, men som ikke gir okning i biomasse.


MAINTENANCE RATION: In feeding energetics, the level of food consumption that provides for maintenance of basal physiological processes but does not allow for activities or growth in biomass.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Το επίπεδο κατανάλωσης τροφης που αρκεί γιά την συντήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών αλλά δεν επιτρέπει την αναπτυξη ή την αύξηση της βιομαζας.

RATION DENTRETIEN: Du point de vue des énergies alimentaires, le niveau de consommation qui suffit au maintien des processus physiologiques de base, mais ne permet ni une activité, ni la croissance de la biomasse.

RACIÓN DE SACIEDAD: En términos de energía alimenticia, el nivel de consumo de alimento que permite el mantenimiento de los procesos biológicos básicos pero no permite el crecimiento en biomasa.

PORCIÓN DE SACIEDADE: Cantidade máxima de alimentos consumidos por un individuo; normalmente expresada en porcentaxe de peso corporal por día. Nivel de consumo en enerxía que asegura o mantemento dos procesos fisiolóxicos, pero non permite o incremento de biomasa.

FENNTARTÓ ADAG: A bio-energetikában az a fogyasztás, amely biztosítja az élettani folyamatok fennmaradását, de a biomassza gyarapodásához nem elegendő.

DAWKA BYTOWA: W przemianie energetycznej zwierząt: poziom konsumpcji zabezpieczający podtrzymanie procesów fizjologicznych, ale niepozwalający na zwiększenie biomasy.

KORUNMA ORANI: Enerjetik: fiziksel işlevlerin korunmasını sağlayan ancak biomass ta herhangi bir artışa müsaade etmeyen stok tüketetim seviyesi

Was this helpful?
Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.


GROWTH HORMONE: A peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

HORMONE DE CROISSANCE: Hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropine.

HORMONA DE CRECIMIENTO: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

HORMONA DE CRECEMENTO: Hormona peptídica secretada pola hipófise anterior e que ten o papel principal da regulación do crecemento a través da mellora da asimilación e da taxa de conversión dos alimentos. A estimulación do crecemento nos peixes pode ser inducida pola administración de GH exóxenoa ou pola integración de xenes de GH no xenoma (peixe transxénico) Tales prácticas son sometidas a controis regulados en varios paises. Sin. Somatotropina.

NŐVEKEDÉSI HORMON: A hipofízis elülső lebenye által termelt peptidhormon, amelynek elsődleges funkciója a növekedés szabályozása a a tápanyagfelvétel és-feldolgozás javításán keresztül. A halak növekedése serkenthető exogén NH alkalmazásával vagy NH gének beépítésével a halak genomjába (transzgénikus halak). Az utóbbi gyakorlatot a legtöbb országban szigorúan szabályozzák. Úm. szomatotropin.

HORMON WZROSTOWY: Hormon peptydowy, wydzielany przez przednią część przysadki mózgowej, którego zasadniczą funkcją jest regulowanie wzrostu przez zwiększanie pobierania i poprawę wykorzystania pokarmu. Stymulowanie wzrostu ryb może być uzyskane przez podawanie egzogennego GH lub włączenie genów GH do genomu ryb (ryba transgeniczna). Takie postępowanie w wielu krajach jest przedmiotem regulacji prawnych. Syn. somatotropina (hormon wzrostowy).

Büyüme Hormonu: Ön hipofiz tarafından salgılanan bir peptit hormonudur. Birincil fonksiyonu besin alımının geliştirilmesi sayesinde büyümesi ve gelişmiş besin dönüşümünün düzenlenmesidir. Balığın büyümesinin uyarılması eksogen GH ın yönetiminde ya da balık genomu içindeki GH genlerinin bütünleşmesi ( transgenik balık) sayesinde indüklenebilir. Bu uygulamalar bir çok ülkede düzenleyici kontrollere maruz kalır. Sinonim: Somatropin

Was this helpful?
Grafisk framstilling som viser den absolutte økningen i vekt, eller andre vekstindikerende parametre, for en organisme over en gitt tid.


GROWTH CURVE: A graphical representation which shows the absolute increase in weight, or other growth indicating parameters, of an organism against a corresponding time period.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ: Γραφική παράσταση που δείχνει την απόλυτη αύξηση του βάρους ή άλλης παραμέτρου ενδεικτικής της αύξησης, έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

COURBE DE CROISSANCE: Représentation graphique des changements absolus de poids ou dun autre paramètre indicatif de croiisance, dun organisme dans le temps.

CURVA DE CRECIMIENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de peso o de otro parámetro indicativo de crecimiento, de un organismo en el tiempo.

CURVA DE CRECEMENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de incremento en peso ou doutro parámetro indicativo de crecemento, dun organismo fronte ao correspondente período de tempo.

NÖVEKEDÉSI GÖRBE: Egy szervezet testtömegének vagy egyéb növekedési jellemzőjének abszolút növekedését az idő függvényében ábrázoló grafikon.

KRZYWA WZROSTU: Graficzny obraz, który pokazuje absolutny wzrost masy lub wzrost innego parametru wskaźnikowego organizmu w stosunku do określonego czasu.

BÜYÜME EĞRİSİ: Belli bir süre içersinde bir canlının ağırlığındaki ya da başka özelliklerindeki tam artışın grafiksel temsilidir.

Was this helpful?
Type basalt næringsmedium, laget av buljong eller gjær, som brukes i mikrobiologi for å gi grunnlag for vekst for lite næringskrevende kjemotrofe organismer. Kan suppleres med tilsetningsstoffer for å hemme eller fremme vekst/formering av spesifikke mikroorganismer.


NUTRIENT BROTH MEDIA: Type of basal nutrient medium, made from beef extract or yeast, used in microbiology to support the growth of various nutritionally undemanding chemotrophs. These can be supplemented with additives to promote or inhibit growth of specific microorganisms.

ΘΡΕΠΤIΚΟΣ ΖΩΜΟΣ: Τύπος βασικού θρεπτικού μέσου, παραγόμενου από ζωμό βοδινού ή μαγιά, που χρησιμοποιείται στην μικροβιολογία για την στήριξη της ανάπτυξης χημειότροφων μικροοργανισμών με μικρές διατροφικές απαντήσεις. Η προαγωγή ή αναστολή της ανάπτυξης ειδικών κατηγοριών μικροοργανισμών επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορισμένων ουσιών.

MILIEU DE CULTURE NUTRITIF: Milieu nutritif minimal, fabriqué à partir dextrait de boeuf, utilisé en microbiologie pour la culture de divers chémotrophes à demande nutritionnelle simple. Le développement de divers micro-organismes peut être spécifiquement induit ou inhibé par ladjonction dadditifs.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO: Medio nutritivo mínimo, fabricado a partir de extracto de carne de vacuno, utilizado en microbiología para el cultivo de diversos organismos quimiótrofos con demanda nutricional simple. El desarrollo de diversos microorganismos puede ser específicamente inducido o inhibido añadiendo aditivos.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO/ CALDO DE CULTIVO: Tipo de medio de cultivo basee, feito de extracto de carne ou fermento, usado en microbioloxía como medio de crecemento de numerosos quimiotrofos nutricionalmente pouco esixentes. Pode ser suplementado con aditivos para promover ou inhibir o crecemento de microorganismos específicos.

FOLYÉKONY TÁPTALAJ: Az alapvető tápanyagokat tartalmazó tápoldat, amelyet marhahús- vagy élesztőkivonatból készítenek. A mikrobiológiában különféle, nem különleges tápanyagigényű mikroorganizmusok tenyésztésére használják. Kiegészíthető különböző adalékanyagokkal, amelyek elősegítik vagy gátolják bizonyos mikroorganizmusok növekedését.

BULIONOWA POŻYWKA BAKTERYJNA: Rodzaj podstawowej pożywki bakteryjnej sporządzonej z ekstraktu wołowiny lub drożdży, stosowanej w mikrobiologii jako pożywka wzrostowa dla różnych niewymagających żywieniowo chemotrofów.

SIVI BESİ YERİ: Temel besleyici madde örneğidir, mayadan veya sığır etinden yapılır ve mikrobiyolojide, çeşitli besleyici basit chemotrofların büyümesini desteklemek için kullanılır. Bunlara, spesifik mikroorganizmaların üremesi desteklemek veya kısıtlamak için katkı maddeleri ilave edilebilir.

Was this helpful?
(1) I statistikk: En mengde som må beskrives med to eller flere tall. (2) En matrise som består av kun en rad eller kolonne. Dens elementer kalles komponenter. (3) En organisme som bærer eller overfører et sykdomsfremkallende agens. Jfr. bærer. (4) Ethvert virkemiddel som er ansvarlig for innføring eller spredning av en dyre- eller en planteart.


VECTOR: (1) In statistics, a quantity whose complete description requires two or more numbers. (2) A matrix with only one row or column; its elements are referred to as components. (3) An organism that carries or transmits a pathogenic agent; cf. carrier. (4) Any agent responsible for the introduction or dispersal of an animal or plant species.

ΔΕΚΤΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ, ΑΝΥΣΜΑ , ΔIΑΝΥΣΜΑ: (1) Στην στατιστική, μία ποσότητα, η πλήρης περιγραφή της οποίας απαιτεί δύο ή περισσότερους αριθμούς. (2) Μία μήτρα με μία μόνο στήλη ή σείρα. Τα στοιχεία της καλούνται ως "στοιχεία της μήτρας". (3) ΦΟΡΕΑΣ : Οργανισμός που φέρει ή μεταδίδει ένα παθογόνο παράγοντα.

VECTEUR: (1) En statistiques, une quantité dont la déscription complète nécessite au moins deux nombres. (2) Une matrice avec une seule rangée ou colonne; les eléments sont appelées des composantes. (3) Un agent qui porte ou qui transmet un agent pathogène; cf. porteur. (4) Un agent responsable de lintroduction ou de la dispersion dune espèce animal ou végétale.

VECTOR: (1) En estadística, una cantidad cuya descripción necesita al menos dos números. (2) Una matriz con un solo rango o columna; los elementos son llamados componentes. (3) Agente que porta o que transmite un agente patógeno; cf. portador. (4) Agente responsable de la introducción o la dispersión de una especie animal o vegetal.

VECTOR: (1) En estatística, unha cantidade para cuxa descrición precísanse polo menos dous números. (2) Unha matriz cunha soa fila ou columna; os seus elementos son chamados compoñentes. (3) Organismo que porta ou que transmite un axente patóxeno; cf. portador. (4) Axente responsable da introdución ou a dispersión dunha especie animal ou vexetal.

VEKTOR: (1) Statisztikában: olyan mennyiség, amelynek teljes leírásához kettő vagy több szám szükséges. (2) Egy sorból vagy oszlopból álló mátrix; elemeit komponenseknek nevezzük. (3) olyan szervezet, amely hordoz vagy átad egy kórokozót; vö. hordozó. (4) Bármilyen hatás, amely egy állat- vagy növényfaj betelepedéséért és elterjedéséért felelős.

PRZENOŚNIK/WEKTOR: (1) W statystyce: wielkość, której całkowite opisanie wymaga dwóch lub więcej liczb. (2) Macierz: układ liczb w postaci kolumn i wierszy, który charakteryzuje jednakowa ilość elementów we wszystkich kolumnach, a każdy wiersz ma dokładnie tyle elementów, ile jest kolumn; jej elementy są nazywane częściami składowymi. (3) Organizmy, które przemieszczają lub przenoszą czynnik patogenny; porównaj: nosiciel. (4) Każdy czynnik odpowiedzialny za wprowadzanie lub rozprzestrzenianie gatunków roślin i zwi

Vektör: (1) İstatistik: iki vey daha çok sayı gerektiren miktarın tam ifadesi, (2) Sadece bir çizgi veya sütunu olan matrix, (3) Patojen taşıyan bir oganizma, taşıyıcı, (4) Herhangi bir hayvan veya bitkinin yayılmasından sorumlu olan herhangi bir etken.

Was this helpful?
En levende bærer eller overfører av en symbiont (oftest parasitt) fra en sluttvert til et annet individ av samme art. Dersom parasitten går gjennom et utviklingsstadium i bæreren, kalles vektoren for en metasyklisk eller biologisk vektor. Dersom parasitten ikke gjennomgår noen forandringer (inkludert formering), kalles verten for en mekanisk eller kontaminasjons vektor (f.eks. husflue). Metasykliske vektorer har vært betraktet som essensielle mellomverter.


VECTOR(Disease vector): Living carrier or transporter of a symbiont (generally meaning a parasite) from a definitive host back to another individual of the same host species. If the parasite goes through a developmental stage in the carrier, the latter is known as a metacyclic or biological vector; if there is no change (including no multiplication) in or of the parasite, the carrier is called a mechanical or contamination vector (an outstanding example is the housefly); the metacyclic vector has also been considered a

ΦΟΡΕΑΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Ζωντανός φορέας ή μεταφορέας ενός συμβιώτη (γενικά, ενός παρασίτου) από ένα μόνιμο ξενιστή σένα άλλο άτομο του ίδιου είδους. Αν το παράσιτο αλλάζει αναπτυξιακό στάδιο μέσα στον φορέα, ο τελευταίος καλείται μετακυκλικός ή βιολογικός φορέας. Αν δεν υπάρχει αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής) του παρασίτου, ο φορέας καλείται μηχανικός φορέας ή μολυσματικός φορέας (εξέχον παράδειγμα είναι η οικιακή μύγα). Οι μετακυκλικοί φορείς θεωρούνται σημαντικοί "ενδιάμεσοι ξενιστές".

VECTEUR (Vecteur pathologique): Porteur vivant dun symbiont (généralement un parasite) dun hôte définitif envers un autre individu de la même espèce hôte. Si le parasite passe un stade de développement sur le porteur, ce dernier sappelle vecteur métacyclique ou vecteur biologique; sil ny a aucun changement (y compris labsence de prolifération) du parasite, le vecteur est appelé vecteur mécanique ou vecteur de contamination (un bon exemple étant la mouche bleue); le vecteur métacyclique est aussi considéré comme un hôte intermé

VECTOR (Vector patológico): Portador vivo de un simbionte (generalmente un parásito) de un huésped definitivo hacia otro individuo de la misma especie que el huésped. Si el parásito pasa a un estado de desarrollo en portador, en este caso este último se llama metacíclico o vector biológico; si no hay ningún cambio (incluyendo la ausencia de la proliferación) del parásito, el vector es llamado vector mecánico o vector de contaminación (un buen ejemplo es de la mosca azul); el vector metacíclico es también considerado como h

VECTOR (Vector patolóxico): Portador vivo dun simbionte (xeralmente un parasito) dun hospedador definitivo cara a outro individuo da mesma especie que o hospedador. Se o parasito completa unha fase de desenvolvemento no portador, este último chámase metacíclico ou vector biolóxico; se non hai ningún cambio (incluíndo a ausencia da proliferación) do parasito, o vector é chamado vector mecánico ou vector de contaminación (un bo exemplo é da mosca doméstica); o vector metacíclico é tamén considerado como hospedador intermedia

VEKTOR (Betegségvektor): Valamilyen együttélő szervezet (ez általában élősködőt jelent) élő hordozója vagy közvetítője két végleges gazdaegyed között, amelyek ugyanahoz a fajhoz tartoznak. Ha az élősködő a hordozón belül egy másik egyedfejlődési állapotba kerül, akkor az utóbbit metaciklikus vagy biológiai vektornak nevezzük; ha nincs ilyen jellegű változás (a sokszorozódást is beleértve), akkor a hordozót mechanikai vagy kontaminációs vektornak nevezzük (ennek kiváló példája a házilégy); a metaciklikus vektort nélkülöz

PRZENOSICIEL (chorób): Żywy przenosiciel lub przenośnik symbiontu (zwykle oznacza pasożyta) z gospodarza ostatecznego na innego osobnika (gospodarza) tego samego gatunku. Jeśli pasożyt przechodzi stadium rozwojowe w nosicielu, ten ostatni nazywa się nosicielem biologicznym zarazka, jeśli nie występuje zmiana (łącznie z rozmnażaniem) w/lub na pasożycie, przenosiciel jest nazywany nosicielem mechanicznym lub kontaminacją (znakomity przykład stanowi mucha domowa); nosiciel biologiczny zarazka był także uważany za niezbęd

Taşıyıcı (Hastalık Taşıyıcısı, Vektör Konakçı): Genellikle bir parazitin belirli bir konakçıdan aynı türden başka bir konakçıya bulaşmasında rol oynayan taşıyıcı canlı. Parazitin, konakçı üzerinde iken daha ilerki bir hayat evresine geçtiği durumdaki konakçı metasiklik yada biyolojik vektör olarak bilinir. Eğer parazit, çoğalma da dahil olmak üzere herhangi bir değişim geçirmiyorsa bu durumdaki konaçı da mekanik vektör veya kontamiasyon vektörüdür(bunun bir örneği karasinektir). Metasiklik vektör zorunlu ara konakçı olarak da bilinir.

Was this helpful?
Larvestadium hos bløtdyr (mollusker) med en karakteristisk ciliekrans som brukes til bevegelse.


VELIGER: Molluscan larval stage characterized by a band of small hairs (cilia) that aids in weak locomotion.

ΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των μαλακίων το οποίο φέρει λωρίδα μικρών βλεφαρίδων που το υποβοηθούν στην ασθενή του κίνηση.

VELIGERE: Stade larvaire de mollusques caractérisé par une couronne ciliée (vélum) servant à une faible locomotion.

VELÍGERA: Estado larvario de moluscos caracterizado por una corona ciliada (velo) que sirve para una locomoción débil.

VELÍGERA / VELÍGER OU VÉLIGER: Estado larvario de moluscos caracterizado por unha banda de pequenos pelos (cilios) que serve para unha locomoción débil.

VELIGER: A puhatestűek egyik lárvaállapota, amelynek legfőbb jellegzetessége a mozgást segítő apró szőrök (csillók) jelenléte.

WELIGER/ŻEGLAREK: Stadium larwalne mięczaków lub małży dwuskorupowych charakteryzujące się opaską z małymi włoskami (rzęskami), które umożliwiają powolne poruszanie się.

VELİGER: Yumuşakçalarda yavaş bir şekilde hareket etmeyi sağlayan küçük bir silli bant görünümüyle karakterize olan larval bir aşamadır.

Was this helpful?
Betegnelse som angir ekstremt høy virulens i en gitt stamme av en sykdomsfremkallende mikroorganisme.


VELOGENIC: A term denoting extremely high virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

ΤΑΧΥΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ο όρος δηλώνει εξαιρετικά μεγάλη μολυσματικότητα (τοξικότητα) από δεδομένο στέλεχος παθογόνου μικροοργανισμού. Πρβλ. ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ και ΜΕΣΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ.

VELOGENE: Un terme qui dénote une virulence extremement importante dans une souche déterminé dun micro-organisme pathogène.

VELOGÉNICO: Termino que expresa virulencia extremada en una cepa determinada de un microorganismo patógeno.

VELOXÉNICO: Termo que expresa a virulencia extrema dunha cepa determinada dun microorganismo patóxeno.

VELOGÉN: Egy kórokozó mikroorganizmus adott törzsének rendkívül magas virulenciáját jelentő fogalom.

WELOGENICZNY: Termin określający ekstremalnie wysoką zjadliwość danego szczepu mikroorganizmów chorobotwórczych.

Velogenik: Çok patojen, çok yüksek virülens (hastalık oluşturma yeteneği) gösteren patojenik mikro organizma türlerine verilen terim

Was this helpful?
Ciliert svømmeorgan som er utviklet i de senere larvestadiene hos mange marine bløtdyr (mollusker). Jfr. veliger.


VELUM: Ciliated swimming organ developed in the later larval stages of many marine molluscs.

ΠΕΠΛΟ: Βλεφαριδωτό κολυμβητικό όργανο που αναπτύσσεται στα προχωρημένα προνυμφικά στάδια πολλών θαλάσσιων μαλακίων. (βλ. πεπλοφόρος)

VELUM: Organe natatoire cilié, existant dans les premiers stades larvaires de certains gastéropodes marins.

VELO: Órgano natatorio ciliado, que existe en los primeros estados larvarios de ciertos gasterópodos marinos.

VELUM: Órgano ciliado natatorio desenvolvido nos estadios tardíos de moitos moluscos mariños

VELUM: Sok tengeri puhatestű késői lárvaállapotaiban kifejlődő csillós úszószerv.

ŻAGIELEK: Orzęsiony narząd umożliwiający pływanie, rozwijający się w końcowym stadium larwalnym (weliger) u wielu mięczaków morskich; porównaj: weliger.

VELUM: Çoğu deniz yumuşakçalarında bulunan ve son larval aşamada gelişen silli yüzme organı.

Was this helpful?
(1) Anordning for å kontrollere strømmen gjennom et rør, vanligvis for å hindre at vann kan strømme tilbake. (2) På engelsk beskriver uttrykket ”valve” også de to skalldelene hos muslinger.


VALVE: (1) A device for controlling flow through a pipe, usually to allow movement in one direction. (2) A term also used to describe each half of the shell of molluscs; cf. bivalves.

ΒΑΛΒIΔΑ, ΘΥΡIΔΑ: Μηχανισμός γιά τον έλεγχο της ροής σε ένα σωλήνα. Συνήθως επιτρέπει την ροή προς μία μόνο κατεύθυνση. ΘΥΡIΔΑ: το ένα από τα δύο μισά του κελύφους των ελασματοβραγχίων μαλακίων (βλ. δίθυρα).

SOUPAPE/VALVE: (1)Dispositif permettant de contrôler lécoulement (souvent la direction) de fluide dans un tuyau. (2) La demi-coquille des mollusques bivalves.

VÁLVULA: Dispositivo que permite controlar el flujo (a menudo la dirección) de fluido dentro de un tubo.

VÁLVULA (1) / VALVA(2): Dispositivo que permite controlar o fluxo a través dunha canalización, normalmente permiten o movemento nunha dirección.(2) Termo tambien usado para describir cada metade da cuncha de moluscos (bivalvos).

SZELEP: (1) A folyadékok csővezetékben való mozgását szabályozó eszköz, amely általában csak egyirányú áramlást tesz lehetővé. (2) A puhatestűek héjának egyik felét is jelenti; vö. kagylók (Bivalvia).

ZASTAWKA, ZAWÓR (muszla): (1) Urządzenie do kontroli przepływu przez pompę, pozwalające zwykle na ruch w jedną stronę. (2) Termin używany również do opisania każdej połowy muszli u małży; porównaj: mięczaki dwuskorupowe.

VALF: (1) Bir boruda akıntıyı kontrol etmek için kullanılan alet, genellikle kontrol için bir yöne hareket ettirilir. (2) Yumuşakçaların her bir yarım kabuğu tanımlamak için kullanılan terimdir. Örnek bivalvialar

Was this helpful?
Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orienteringen av de forskjellige regionene ganske tydelig, men hos noen evertebrater


VENTRAL: Anatomical term used to describe part of the body plan of an organism, the opposite pole being termed dorsal.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται νωτιαίος.

VENTRAL: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé dorsal. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci nest

VENTRAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado dorsal.

VENTRAL: Termo anatómico que describe un polo do corpo dun organismo, o polo oposto é chamado dorsal.

VENTRÁLIS: Egy szervezet testi irányultságának leírására használt anatómiai fogalom, az ellenkező pólust dorzálisnak nevezzük.

BRZUSZNY: Termin anatomiczny stosowany do opisania części układu ciała organizmu; przeciwległy biegun do przedniego bywa określany jako tylny, a bieguny zawierające odpowiednio otwory gębowy i odbytowy. Pod względem położenia osi między biegunami układ ciała może być podzielony na rejony: grzbietowy, brzuszny i boczne. U kręgowców, kręgosłup i pień nerwowy znajdują się w rejonie grzbietowym. Jednakże u bezkręgowców pień nerwowy jest położony w rejonie brzusznym. Położenie anatomicznych rejonów u ryb jest

KARIN: Bir organizmanın vücut planının bir parçasını ifade etmek için kullanılan anatomik terim, posterior olarak ifade edilen karşı uç; bu uçlar sırasıyla ağız ve anüse taşıma yapar. Bu uçlar arasındaki eksene gelince, vücut planı sırt, karın ve yan bölgeler olmak üzere bölümlere ayrılır. Omurgalı hayvanlarda omurga ve sinir kordonu sırt bölgesindedir. Bununla birlikte, omurgasız hayvanlarda sinir kordonu karın bölgesindedir. Balıklarda anatomik uyum bölgeleri oldukça belirgindir.

Was this helpful?
Organisme som en parasitt lever i eller på, og mottar nødvendige metabolske produkter fra. Og i noen tilfeller andre biologiske behov som vern mot predatorer.


HOST: Organism on or in which a parasite lives, and from which it receives required metabolic products and occasionally, other biological needs, such as protection from predators.

ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός, επί ή εντός του οποίου ζει ένα παράσιτο, και από τον οποίο το παράσιτο λαμβάνει τα απαιτούμενα μεταβολικά προïόντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύπτει και άλλες ανάγκες, όπως π.χ. προστασία από τους θηρευτές.

HOTE: Organisme dans lequel vit le parasite, et duquel il reçoit les produits nécessaires à son métabolisme et parfois dautres avantages biologiques comme la protection envers ses prédateurs.

HUÉSPED: Organismo en el cual vive el parásito, y a partir del cual recibe los productos necesarios por su metabolismo y a veces otras ventajas biológicas como la protección de sus predadores.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN : Organismo en ou sobre o cal vive o parasito, e a partir do cal recibe os produtos necesarios para o seu metabolismo e ás veces outras vantaxes biolóxicas como a protección fronte aos seus predadores.

GAZDASZERVEZET: Az a szervezet, amelyen vagy amelyben az élősködő él, és amelytől a számára szükséges anyagcseretermékeket vagy egyéb biológiai szükségleteket, például a ragadozók elleni védelmet kapja.

GOSPODARZ/ŻYWICIEL: Organizm na/lub w którym pasożyt żyje i od którego otrzymuje potrzebne produkty metaboliczne a sporadycznie inne świadczenia biologiczne, jak np. ochronę przed drapieżnikami.

KONAKÇI: Metabolik ürünleri almak ve zaman zaman saldırganlardan korunmak gibi diğer biyolojik ihtiyaçlar yüzünden organizmanın üzerinde ve içinde parazit canlılardır.

Was this helpful?
Oppstrøms larveinkubator der strømsettingen muliggjør optimal fordeling av næringspartikler, noe som gjør at høye tettheter av egg/larver kan oppdrettes på små arealer.


VERTICAL INCUBATOR: Larval incubator unit in which upwelling is used to enable a optimal distribution of nutrients thus allowing very high densities of eggs/larvae to be raised in a small area.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΕΠΩΑΣΤΗΣ: Δεξαμενή εκτροφής νυμφών στην οποία χρησιμοποιείται μηχανισμός ανάβλυσης για την βέλτιστη διασπορά των θρεπτικών. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατή η εκκόλαψη πολύ μεγάλων ποσοτήτων αυγών/νυμφών σε περιορισμένο χώρο.

INCUBATEUR VERTICALE: Incubateur de larves aquatiques dans lequel le mouvement ascendant de leau est exploité afin de maintenir une distribution optimale de sels nutritifs permettant ainsi des densités de larves/oeufs très élevées sur une surface restreinte.

INCUBADORA VERTICAL: Incubadora de larvas acuáticas en la cual el movimiento ascendente del agua es aprovechado para mantener una distribución óptima de sales nutritivas que permiten así densidades de larvas/huevos muy elevadas en una superficie restringida.

INCUBADORA VERTICAL: Incubador larval no cal o movemento ascendente da auga é aproveitado para manter unha distribución óptima de nutrientres que posibilitan densidades de ovos ou larvas moi elevadas nunha superficie pequena.

FÜGGŐLEGES INKUBÁTOR: Olyan inkubátoregység, amelyben felfelé áramló folyadékot használnak a tápanyagok optimális eloszlatására, ezáltal lehetővé teszik nagy mennyiségű ikra vagy lárva nevelését egy viszonylag kis térfogatban.

PIONOWY APARAT WYLĘGOWY: Pojedynczy aparat wylęgowo-larwalny, w którym stosowany jest przepływ wody z dołu ku górze, aby umożliwiać optymalne rozprowadzanie składników pokarmowych; pozwala inkubować jaja i podchowywać larwy na małej powierzchni w bardzo dużych zagęszczeniach.

Dikey İnkübatör: Larval inkübatör ünitesi; oradaki akış, besinlerin optimal dağılımına imkan verir böylece küçük bir alanda çok yüksek yoğunlukta yumurta ve larvaların yetiştirilmesini mümkün kılar.

Was this helpful?
En generell kommersiell strategi der et oppdrettsanlegg har kontroll over alle produksjonsledene (oppdrettsfasiliteter, stamfisk, fôr tilførsel, klekkeri, drift, videreforedling og markedsføring).


VERTICAL INTEGRATION: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Συνολική εμπορική στρατηγική κατά την οποία μια επιχείρηση υδατοκαλλιεργειών έχει δικές της ιδιόκτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές, γεννητόρων, παραγωγής τροφής, εκκολαπτήριο, μονάδες κατεργασίας και εμπορίας.

INTEGRATION VERTICALE: Stratégie commerciale globale dan laquelle une ferme aquacole possède ses propres facilités, géniteurs, source daliments, écloserie, gestion, transformation des produits et commercialisation.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estrategia comercial global en la cual una granja acuícola posee sus propias instalaciones, progenitores, fuentes de alimentación, criaderos, gestión, transformación de productos y comercialización.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estratexia comercial global na cal unha granxa acuícola posúe as súas propias instalacións, proxenitores, provedores de alimento, criadeiros, xestión, transformación de produtos e comercialización.

FÜGGŐLEGES INTEGRÁCIÓ: Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.

INTEGRACJA PIONOWA : Ogólna strategia handlowa, w której farma hodowlana bywa kontrolowana przez jej właścicieli obiektów wspierających, np. wylęgarni, obiektów narybkowych, stada tarlaków, firm zaopatrujących w paszę, przetwórczych i prowadzących sprzedaż.

Dikey Bütünleşme: Tam bir ticaret stratejisidir. Bir çiftlik kendi kaynak imkanlarını, damızlığı, besin kaynaklarını, üremeyi çiftliğini, idareciliği, işlemeyi ve pazarlamayı kontrol eder.

Was this helpful?
Prosess der sykdom overføres fra foreldre til avkom via egg og melke. Jfr. horisontal smitteoverforing.


VERTICAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which infected parents, in a cross, produce offspring infected at birth.

ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μέθοδος μετάδοσης ασθένειας κατά την οποία γονείς που έχουν μολυνθεί, παράγουν απογόνους που φέρουν την ασθένεια από την γέννησή τους. Πρβλ. Οριζόντια μετάδοση ασθένειας.

TRANSMISSION VERTICALE DUNE MALADIE: Moyen de transmission dune maladie dans lequel les parents infectés engendrent des jeunes déja atteintents de cette maladie à la naissance.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE ENFERMEDAD: Medio de transmisión de una enfermedad en la cual los padres infectados engendran jóvenes alcanzados por la enfermedad al nacer.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE ENFERMIDADES: Proceso de transmisión dunha enfermidade na cal os pais infectados xeran novos infectados pola enfermidade ao nacer.

VERTIKÁLIS BETEGSÉGÁTADÁS: A betegségátadásnak az a típusa, amelynél a fertőzött szülők keresztezésekor az utódok is fertőzöttek lesznek.

PIONOWE PRZENOSZENIE CHOROBY: Metoda przenoszenia choroby, w której zakażeni rodzice (po skrzyżowaniu) dają zakażone potomstwo.

Hastalığın dikey bulaşması: Hastalığın, hastalığı taşıyan anne-babadan yumurta veya spermlerle yavrulara bulaşma şekili.

Was this helpful?
Vertikale fargede merker på en fisk.


BAR MARKS: Vertical colour marks on fishes.

ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ: Κάθετες έγχρωμες ραβδώσεις στα ψάρια.

STRIES VERTICALES: Marques verticales colorées dun poisson.

ANILLOS VERTICALES: Marcas verticales de un pez.

ANEIS VERTICAIS: Marcas verticais dun peixe.

VONALAS JELÖLÉS: Függőleges, színes vonalakból álló haljelölés.

ZNAKOWANIE PASKOWE : Pionowe kolorowe znaczki (prążki) nanoszone na ryby, stosowane w pracach badawczych.

ÇUBUK İZLER: Balıklarda dikey renk izleri

Was this helpful?
Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.


HOST SPECIFICITY: The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.

ΕIΔIΚΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΕΝIΣΤΗ: Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.

SPECIFICITE VIS A VIS DE LHOTE: Degré de limitation de la variété despèces hôtes strictement inféodées à une espèce de parasite à létat adulte.

ESPECIFICIDAD HACIA EL HUÉSPED: Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.

ANEIS VERTICAIS: Marcas verticais dun peixe.

GAZDAFAJLAGOSSÁG: Annak mértéke, hogy egy kifejlett élősködő hányféle gazdaszervezetet képes megfertőzni.

SPECYFICZNOŚĆ GOSPODARZA/ŻYWICIELA: Stopień, do którego dorosły pasożyt jest ograniczony w swoim wyborze gatunku gospodarza.

KONAKÇI ÖZELLİĞİ: Yetişkin parazitin kullandığı konakçı türleri sınırlama derecesi.

Was this helpful?
Gruppe med liknende spesialiserte celler med samme funksjon. Utgjor organene og andre strukturer i levende organismer. En vevsprove er en liten prove fra et vev som fjernes for videre undersokelser.


TISSUE: A group of similarly specialized cells that perform a common function, tissues make up the organs and other structures of living organisms. A tissue sample is a small representative piece of tissue which is removed for further study.

ΙΣΤΟΣ: Ομάδα κυττάρων με παρεμφερή εξειδίκευση τα οποία επιτελούν μία κοινή λειτουργία. Οι ιστοί αποτελούν τα όργανα και άλλες διαπλάσεις του σώματος των ζωντανών οργανισμών. Δείγμα ιστού είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό τμήμα ιστού που αφαιρείται για περαιτέρω μελέτη.

TISSU: Ensemble de cellules dont la spécialisation et les fonctions sont communes. Les tissus sont les composants des organes et des autres structures des organismes vivants. Un échantillon tissulaire (biopsie) est un prélèvement représentatif dun tissu servant à des études approfondies.

TEJIDO: Conjunto de células cuya especialización y funciones son conocidas. Los tejidos son los componentes de los órganos y de otras estructuras de los organismos vivos. Una muestra de tejido (biopsia) es representativa de todo el tejido y sirve para estudios funcionales y morfológicos.

TECIDO: Conxunto de células similares especializadas que realizan unha función ordinaria, os tecidos forman os órganos e outras estruturas dos organismos vivos. Unha mostra de tecido (biopsia) é unha parte de tecido que foi extraida para máis estudios.

SZÖVET: Hasonlóan módosult sejtek csoportja, amelyek hasonló funkciót látnak el. A szövetek építik fel a szerveket és az élő szervezetek egyéb alkotórészeit. A szövetminta egy kisméretű szövetdarab, amelyet későbbi vizsgálatok céljára eltávolítanak a testből.

TKANKA: Grupa komórek podobnie wyspecjalizowanych, które spełniają wspólną funkcję; tkanki wchodzą w skład narządów i innych struktur żywych organizmów. Próbka tkanki jest małym wycinkiem reprezentującym tkankę, a pobieranym do dalszych badań.

Doku: Ortak bir fonksiyonu yerine getirmek için oluşturulmuş benzer özellikteki bir grup hücre. Dokular organları ve canlı organizmaların diğer yapılarını oluştururlar. Bir doku örneği ilave çalışmalar için ortaya çıkarılmış dokunun temsili küçük bir parçasıdır.

Was this helpful?
Inkluderer alle laboratoriums undersøkelser som utføres på vevsprøver.


TISSUE ANALYSIS: A generalized term used to include all laboratory tests that are performed on tissue samples.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που εκτελούνται σε δείγματα ιστών.

ANALYSE DE TISSU: Terme non spécifique décrivant tous les essais de laboratoire appliqués aux échantillons de tissu.

ANÁLISIS DE TEJIDO: Término no específico que incluye todas las pruebas del laboratorio realizadas en muestras de tejido.

ANÁLISE DE TECIDO: Termo non específico que inclúe todas as probas do laboratorio realizadas en mostras de tecido.

SZÖVETELEMZÉS: Szövetmintákon elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat jelentő gyűjtőfogalom.

ANALIZA TKANKI: Uogólniony termin używany w celu objęcia wszystkich testów laboratoryjnych, które są wykonywane na próbkach tkanek.

DOKU ANALİZİ: Doku örneklerini üzerinde uygulanan bütün laboratuar testleri için kullanılan genel bir terim.

Was this helpful?
Den engelske forkortelsen MHC brukes oftest på norsk. Komponent i det spesifikke immunforsvaret hos fisk og andre vertebrater. MHC er en gruppe gener som koder for molekyler på celleoverflaten, inkludert MHC-klasse I og MHC-klasse II-glykoproteiner. MHC-antigener hos fisk ligner MHC-antigener hos pattedyr, og det er derfor sannsynlig at de kan binde og presentere (for immunforsvaret) antigene peptider. Det er sannsynlig at framtidig seleksjon for visse MHC genotyper vil forbedre sykdomsresistens


MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): A component of the specific immune system of fish and other vertebrates. The MHC is a cluster of genes encoding cell surface molecules including MHC Class I and MHC Class II glycoproteins. Fish MHC seems to be similar to mammalian MHC; it is therefore likely that it can bind and present antigenic peptides. It is probable that, in future, selective breeding for certain MHC genotypes will increase disease resistance.

ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC): Παράγοντας του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών και άλλον σπονδυλωτών. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα γονιδίων το οποίο κωδικοποιεί μεμβρανικά μόρια των κυττάρων, συμπεριλαμβανόμενων και των MHC Κλάση I και MHC Κλάση II γλυκοπρωτεϊνών. Η MHC των ψαριών φαίνεται πως έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των θηλαστικών και για αυτό πιστεύεται πως πιθανόν να προσδένει και να διατηρεί πεπτίδια των αντιγόνων. Πιθανότατα στο μέλλον να γίνεται επιλεκτική γονιμοποίηση ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένοι MHC

COMPLEXE D’HISTOCOMPATIBILITÉ MAJEURE (CHM) : Groupe de gènes qui codent pour des protéines du système immunitaire adaptatif des vertébrés. Ces glycoprotéines comprennent les CMH classe I et classe II qui sont importantes dans la présentation de peptides antigéniques aux cellules T chez les vertébrés supérieurs. Les similarités entre les CMH de vertébrés supérieurs et de poissons suggèrent un fonctionnement semblable chez ces derniers. Les programmes de sélection génétiques de certains génotypes de CHM pouraient augmenter la résistance aux

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (CMH-MHC): Componente del sistema inmune específico de peces y vertebrados. El MHC es un conjunto de genes que codifican moléculas de superficie celular como las glucoproteínas de Clase I y clase II MHC. El complejo en peces es similar al de mamíferos y por lo tanto puede unirse y presentar péptidos antigénicos. En un futuro próximo será posible la selección genética de genotipos MHC que puedan mejorar la resistencia a las enfermedades.

COMPLEXO MAIOR DE HISTOCOMPATIBILIDADE (CMH-MHC): Compoñente do sistema inmune específico de peixes e outros vertebrados. O MHC é un conxunto de xenes que codifican moléculas de superficie celular como as glicoproteínas de Clase I e clase II MHC. O complexo MHC en peixes é similar ao de mamíferos e polo tanto pode unirse e presentar péptidos antixénicos. Nun futuro próximo será posible a selección xenética de xenotipos MHC que poidan mellorar a resistencia ás enfermidades.

FŐ HISZTOKOMPATIBILITÁSI KOMPLEX (MHC): A halak és más gerincesek specifikus immunrendszerének alkotórésze. Az MHC olyan géncsoport, amely az MHC I és MHC II osztályba tartozó sejtfelszíni glikoproteineket kódolja. A halakban lévő MHC az emlős MHC-hez hasonló, emiatt valószínű, hogy képes megkötni és kifejezni az antigének peptidjeit. Valószínű, hogy a jövőben bizonyos MHC-genotípusok szelektív tenyésztésével sikerül a betegséggel szemben ellenállóbb fajtákat kitenyészteni.

GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (GUZT): Składnik specyficznego systemu immunologicznego ryb i innych kręgowców. GUZT jest zgrupowaniem genów kodujących powierzchniowe cząsteczki komórki włączając GUZT Klasy I i GUZT Klasy II glikoproteidów. GUZT ryb wydaje się być podobny do GUZT ssaków, dlatego prawdopodobnym jest, że może on wiązać obecne peptydy antygenowe. Możliwe jest, że w przyszłości selektywne rozmnażanie w pewnych genotypach GUZT może zwiększyć odporność na choroby.

MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): Balıkları ve diğer omurgalıların spesifik immun sistemin bir bileşenidir. MHC, MHC Sınıf I ve Sınıf II MHC glycoproteins dahil hücre yüzey moleküllerinde kodlanmış bir grup gendir.Balık MHC memeli MHC benzer gibi görünüyor. MHC balık, MHC memeliye benzer gibi görünüyor bu yüzden bağlanabilir ve mevcut antigenic peptidler olabilir. Gelecekte, belirli MHC genotipler için seçici yetiştirmede hastalık direnci artıracağı muhtemeldir.

Was this helpful?
Bakterieslekt som er sykdomsfremkallende for marine dyr.


VIBRIO: Genus of bacterial pathogens of marine animals.

VIBRIO: Γένος βακτηρίων, παθογόνων γιά τα θαλάσσια ζώα.

VIBRIO: Genre de bactéries pathogènes des animaux marins.

VIBRIO: Género de bacterias patógenas de los animales marinos.

VIBRIO: Xénero de bacterias patóxenas dos animais mariños.

VIBRIO: Tengeri állatok számára kórokozó baktériumok nemzetsége.

PRZECINKOWIEC/WIBRION: Rodzaj bakteryjnych patogenów zwierząt morskich.

VİBRİO: Denizel organizmalarda hastalık yapan bakteriyel bir patojen türü.

Was this helpful?
Akutt systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Vibrio anguillarum. Sykdommen er vanligst på marine fisk, men er etablert i visse populasjoner med ferskvannsfisk. Tapene av nyutsatt laks om våren kan være store. Sykdommen kan kontrolleres med systemiske antibakterieller, men effektive vaksiner er tilgjengelige.


VIBRIOSIS: An acute systemic bacterial disease caused by Vibrio anguillarum. The disease occurs most frequently in marine fish, but has become established also in certain freshwater fish populations. Losses are especially catastrophic during springtime in juvenile anadromous salmonids after their transfer to seawater and in marine culture operations. The disease can be controlled by systemic antibacterials; an efficient vaccine exists.

ΒIΜΠΡIΩΣΗ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από το Vibrio anguillarum. Η ασθένεια εμφανίζεται αρκετά συχνά στα θαλασσινά ψάρια, έχει όμως επίσης εντοπισθεί και σε ορισμένους πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού. Οι απώλειες είναι ιδιαίτερα καταστροφικές την άνοιξη στα νεαρά ανάδρομα σολομοειδή μετά την μεταφορά τους στο θαλασσινό νερό καθώς και κατά την διάρκεια χειρισμών. Η ασθένεια ελέγχεται με συστημικά αντιβακτηριακά, ενώ υπάρχουν και αποτελεσματικά εμβόλια.

VIBRIOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë provoquée par Vibrio anguillarum. Cette maladie est plus fréquente chez les poissons marins, mais sest établie dans certaines populations de poissons deau douce. Les pertes sont souvent catastrophiques au printemps chez les salmonidés juvéniles anadromes, après leur adaptation à leau de mer et dans la salmoniculture en mer. La maladie est traitée par des agents antibactériens systémiques. Un vaccin efficace est disponible.

VIBRIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermedad es muy frecuente en los peces marinos, pero se ha establecido en ciertas poblaciones de peces de agua dulce. Las pérdidas son a menudo catastróficas en primavera especialmente en los salmónidos jóvenes y anadromos después de su adaptación al agua de mar y en el cultivo de los salmónidos en aguas marinas. La enfermedad se trata con agentes antibacterianos sistémicos. Hay vacunas eficaces disponibles en el merc

VIBRIOSE: Enfermidade bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermidade é moi frecuente nos peixes mariños, pero estableceuse en certas poboacións de peixes de auga doce. As perdas son especialmente catastróficas en primavera nos salmónidos novos anadromos despois da súa transferencia á auga de mar e no cultivo en augas mariñas. A enfermidade trátase con axentes antibacterianos sistémicos. Hai vacinas eficaces dispoñibles no mercado.

VIBRIÓZIS: A Vibrio anguillarum által okozott heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegség. Leggyakrabban tengeri halakban fordul elő, de bizonyos édesvízi halak populációiban is meghonosodott. Különösen tavasszal okoz katasztrofális veszteségeket a fiatal anadrom lazacok között, miután azok elérték a tengert. Jelentős károkat okoz a tengeri akvakultúrában is. A betegség szisztémás antibakteriális szerekkel kezelhető, de hatékony vakcina is létezik.

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ PRZECINKOWCE: Ostra systemiczna choroba bakteryjna powodowana przez Vibrio anguillarum. Występuje ona najczęściej u ryb morskich, ale została także stwierdzona w niektórych populacjach ryb słodkowodnych. Straty są szczególnie katastroficzne w okresie wiosennym u młodzieży anadromicznych ryb łososiowatych po przeniesieniu do wody morskiej, a w morskich hodowlach − po manipulacjach. Choroba może być kontrolowana przez systemiczne środki przeciwbakteryjne i istniejące skuteczne szczepionki.

Vibriosis (Kızıl hastalığı): Vibrio anguillarum bakterisinin neden olduğu akut ve sistemik bakteriel hastalıktır. Hastalık sıklıkla deniz balıklarında görülmesine ragmen bazı tatlı su balıklarıda da görülür. Kayıplar özellikle ilkbahar boyunca genç anadrom salmonların yetiştiricilik amaçlı deniz ortamına transferinde felaket boyutunda olmaktadır. Hastalık antibiyotikler ile kontrol altına alınabilir ayrıca etkili bir aşısı mevcuttur.

Was this helpful?
Tap av dyr i innsjø, dam eller andre vannmasser som et resultat av kraftig isdekking, som hemmer fotosyntese og fører til oksygensvikt. Kan også henvise til en tilstand der østers i litoralsonen ”fryser i hjel” ved lavvann.


WINTERKILL: The loss of animals in a lake, pond, or other water body as a result of heavy ice cover, which restricts photosynthesis and leads to oxygen depletion. Can also refer to a condition in which oysters are frozen and die when exposed to cold temperatures at low tide in intertidal beds.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Απώλειες των οργανισμών σε μια λίμνη, υδατοσυλλογή ή άλλο υδατικό σύστημα οφειλόμενες στον σχηματισμό πάγου, ο οποίος εμποδίζει την φωτοσύνθεση και οδηγεί σε εξάντληση του οξυγόνου. Επίσης, απώλειες των στρειδιών που παγώνουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ρηχία στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

MORTALITE HIVERNALE: La perte danimaux dans un lac, un bassin ou autre masse deau est provoquée par une couverture épaisse de glace, qui diminue la photosynthèse et conduit à un épuisement de loxygène. Se dit également dun état dans lequel les huîtres, des bancs littoraux, gèlent et meurent pendant lexposition aux températures basses à marée basse.

MUERTE INVERNAL: Pérdida de animales en un lago, estanque o otra masa de agua provocada por una cobertura masiva de hielo que disminuye la fotosíntesis y conduce a un agotamiento de oxígeno. Dícese también del estado en el que las ostras se congelan y mueren cuando están expuestas a muy bajas temperaturas en los bancos litorales durante las mareas bajas.

MORTE INVERNAL: Perda de animais nun lago, estanque ou outra masa de auga provocada por unha cobertura masiva de xeo que diminúe a fotosíntese e conduce a un esgotamento de osíxeno. Dise tamén do estado no que as ostras se conxelan e morren cando están expostas a moi baixas temperaturas nos bancos intermareais durante as mareas baixas.

TÉLI HALPUSZTULÁS: Egy tóban, halastóban vagy más vízben élő állatok elhullása a vastag jégtakaró miatt, amely gátolja a fotoszintézist és oxigénhiányhoz vezet. Azt az állapotot is jelenti, amikor az apálykor beálló hideg hatására az osztrigák megfagynak és elpusztulnak.

ŚNIĘCIE ZIMOWE : Ubytki ryb w jeziorach, stawach lub innych zbiornikach wodnych na skutek grubej pokrywy lodowej, która ogranicza fotosyntezę i prowadzi do wyczerpania zapasów tlenu. Może także odnosić się do stanu, w którym ostrygi ulegają zamarznięciu i giną, gdy są hodowane w strefie przybrzeżnej i w czasie pływów (odsłonięcie hodowli) są wystawione na niskie temperatury.

Kış Ölümü: Göl, gölcük ve diger su kütlelerinin kışın yüzeyinin kalın bir buz tabakası ile kaplanması neticesinde ortamda fotosentezin engellenir ve bu dogrultuda oksijenin azalması nedeni ile canlıların ölmesidir. Ayrıca gel git oranının az olduğu kıyı bölgelerinde düşük sıcaklık nedeni ile istiridyelerin donarak ölmesi olarakta nitelendirilir.

Was this helpful?
Overflatiske åpne sår i huden, omkranset av flekker uten skjell. Slike sår kan vokse sammen. Forårsaket av Vibrio viscosus eller V. wodanis. Forebyggende tiltak er gode oppdrettsrutiner og vaksinasjon. Behandling, der det er passende, er antibiotika gitt via fôret.


WINTER ULCERS (SORES): Superficial skin ulcers, surrounded by a patch of scale loss. Ulcers may fuse together increasing the area covered. Caused by Vibrio viscosus or Vibrio wodanis. Prevention is through husbandry and vaccination. Treatment where appropriate uses antibiotics, administered in feed.

ΧΕΙΜΕΡΙΟ ΕΛΚΟΣ: Επιφανειακό έλκος του δέρματος, το οποίο περιβάλλεται από μια περιοχή στην οποία καταστρέφονται τα λέπια. Γειτονικές περιοχές με έλκος μπορεί να συνενώνονται αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια που καλύπτουν. Προκαλείται από το είδος Vibrio viscosus ή το Vibrio wodanis. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται με καλή διαχείριση και εμβολιασμό. Όταν απαιτείται θεραπεία, χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά τα οποία παρέχονται με την τροφή.

VIBRIOSE EPIDERMALE : Ulcération superficielle de la peau accompagnée d’une perte d’écailles. Les ulcères peuvent fusionner dans des cas sévères. L’agent causatif est Vibrio viscosus ou Vibrio wodanis. La prévention passe par la bonne gestion de l’élevage et par vaccination. Le traitement est par antibiotiques administrés avec l’alimentation.

ULCERAS INVERNALES: Ulceras superficiales en la piel rodeadas por una mancha debida a pérdida de escamas. Están causadas por Vibrio viscosus y Vibrio wodanis. La prevención se hace a través de mejora del manejo y vacunación. En casos apropiados se usan antibióticos administrados con la comida.

ÚLCERAS INVERNAIS: Úlceras superficiais na pel rodeadas por unha mancha debida a perda de escamas. As úlceras pódense fusionar incrementando o área cuberta por elas. Están causadas por Vibrio viscosus e Vibrio wodanis. A prevención faise a través da mellora do manexo e da vacinación. En casos apropiados úsanse antibióticos administrados coa comida.

TÉLI FEKÉLYESEDÉS: Pikkelyhiányos foltokkal körülvett felszíni bőrfekélyek, amelyek egyesülhetnek egymással, növelve ezzel a fekélyes terület nagyságát. A Vibrio viscosus vagy a Vibrio wodanis okozza. Vakcinálással és a megfelelő tartási körülmények biztosításával megelőzhető. Kezelésére a táphoz kevert antibiotikumok alkalmazhatók.

WRZODY ZIMOWE : Powierzchniowe wrzody skórne, otoczone pierścieniem pozbawionym łusek. Wrzody mogą zlewać się i w ten sposób zwiększać zajętą powierzchnię. Powodowane są przez Vibrio viscosus lub Vibrio wodanis. Zapobieganie – przez odpowiednią technologię chowu oraz szczepienie. Leczenie – przez podawanie w paszy stosownych antybiotyków.

KIŞ ÜLSERİ (YARALAR): Pulsuz bir kısımla çevrelenmiş deri ülserleridir. Ülserlerin kapladığı alan arttıkça o bölge erimeye başlar. Vibrio viscosus yada Vibrio wodanis. tarafından ülserlere sebep olur. Koruyucu olarak çiftliklerde aşılama ve damızlık seçimi uygulanabilir, tedavide yemle beraber uygun antibiyotik kullanılabilir .

Was this helpful?
En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun ta inn egg fr


VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS): An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change

IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α

SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE: Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL: Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen

SEPTICEMIA HEMORRÁXICA VIRAL (SHV): Enfermidade viral aguda ou crónica, sobre todo en salmónidos. Maniféstase en Europa así como na rexión noroeste do Pacífico de Estados Unidos (existen dúas cepas diferentes infectivas nos dous continentes). Os síntomas exteriores da enfermidade inclúen unha perda do apetito e do comportamento de agrupación en cardumen, coloración escura, hemorraxias, branquias transparentes e exoftalmía. Os brotes patolóxicos aparecen nos estanques de cría de troita arcoiris, normalmente durante o final do inver

VÍRUSOS HEMORRHÁGIKUS SZEPTIKÉMIA (VHS): Elsősorban a lazacfélék heveny vagy idült, vírusos eredetű betegsége. Európában és az Egyesült Államok északnyugati részén fordul elő. A betegség kívülről is látható tünetei az étvágytalanság, a társas viselkedés hiánya, sötét testszín, vérzés, hialinkopoltyúk és a szemek kidülledése. Pisztrángnevelő gazdaságokban a betegség általában tél végén jelenik meg, amikor a víz hőmérséklete még 80C-nál alacsonyabb, de gyakran a hőmérsékletváltozásokkal összefüggésben fordul elő. Megelőzhető

WIRUSOWA POSOCZNICA ŁOSOSIOWATYCH (VHS): Ostra lub przewlekła choroba wirusowa, głównie ryb łososiowatych. Spotykana w Europie i w rejonie Płn.-Zach. Pacyfiku Stanów Zjednoczonych (z różnymi szczepami na każdym kontynencie). Zewnętrzne symptomy obejmują: utratę apetytu, zanik instynktu utrzymywania się w ławicy, pociemnienie ciała, krwawienie, szkliste skrzela oraz wytrzeszcz oczu. Wybuchy choroby występują zwykle w stawach gospodarstw pstrągowych późną zimą lub w okresie wiosennym, kiedy temperatury wody obniżają się poniżej 80

Viral Hemorojik Septisemi (VHS): Özellikle salmonlarda görülen akut veya kronik viral hastalık, Avrupada ve Amarikanın kuzey dogu pasifik bölgesinde bulunmuştur (farklı streninleri). Hastalığın dış belirtileri iştah kaybı, hareket bozukluğu, renkte kararma, kanama, solungaçlarda seffaflaşma ve gözlerde ekzoftalmus. Hstalık genellikle kışı sonunda veya baharda gökkuşağı alabalığı yetiştiren işletmelerde otaya çıkar. Ancak sık sıcaklık değişimleri ilede ilgilidir. Koruyucu önlemler olarak, yumurta girişini kısatlamak, hastalıksı

Was this helpful?
Tilstedeværelse av virus i blodet.


VIRAEMIA: The presence of a virus in the blood.

ΙΟΑΙΜΙΑ: Η παρουσία ιών στο αίμα.

VIREMIE : Présence dun virus dans le sang

VIREMIA: Presencia, acceso ou contacto de un virus con la sangre. Contaminación vírica.

VIREMIA: Presenza, acceso ou contacto dun virus co sangue. Contaminación vírica.

VIRÉMIA: Vírus jelenléte a vérben.

WIREMIA: Obecność wirusa we krwi.

VİREMİ: Kanda bir virüsün varlığı.

Was this helpful?
Et ferdigutviklet modent virus. Infeksjon av en celle starter med kontakt med et virion.


VIRION: A fully-formed mature virus. Infection is initiated in a cell by contact with a virion.

IΟΣΩΜΑ, IΟΣΩΜΑΤIΟ: Πλήρως ανεπτυγμένος ώριμος ιός. Η μόλυνση αρχίζει σε ένα κύτταρο με την επαφή του με ένα ιόσωμα.

VIRION: Virus mature entièrement formé. Linfection dune cellule est initiée par le contact avec un virion.

VIRION: Virus maduro totalmente formado. La infección de una célula empieza con el contacto con un virión.

VIRIÓN: Virus maduro totalmente formado. A infección dunha célula empeza co contacto cun virión.

VIRION: Teljesen kifejlődött, "érett" vírus. A fertőzéshez a sejtnek egy virionnal kell kapcsolatba kerülnie.

WIRION: Pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do zakażenia komórki. Zakażenie jest zapoczątkowane w komórce poprzez kontakt z wirionem.

VİRİON: Tamamen şekillenmiş olgun bir virüs. Bir hücrenin bir virionla temas etmesiyle enfeksiyon başlar.

Was this helpful?
En mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom.


VIRULENCE: The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2): Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.

VIRULENCE: Capacité relative dun agent pathogène dinvahir les tissus dun hôte, de reproduire et de provoquer une maladie; la dégrée de pathogénicité.

VIRULENCIA : Capacidad relativa de un agente patógeno para invadir los tejidos de un huésped, de reproducirse y de provocar una enfermedad; grado de patogenicidad.

VIRULENCIA: Capacidade relativa dun axente patóxeno (particularmente un virus) para invadir os tecidos dun hospedador, de reproducirse e de provocar unha enfermidade; grao de patoxenicidade.

VIRULENCIA: Egy kórokozó (elsősorban vírus) viszonylagos képessége arra, hogy behatoljon a gazdaszervezet szöveteibe, ott szaporodjon és betegséget okozzon; a patogenitás mértéke.

JADOWITOŚĆ/ZJADLIWOŚĆ: Względna zdolność patogenu (w szczególności wirusa) atakowania tkanki gospodarza, rozmnażania się i wywoływania choroby; stopień patogeniczności.

Virulens: Patojen mikroorganizmanın (özellikle virüslerde) konakçı dokusunda yerleşme, çoğalma ve hastalık oluşturmada gösterdiği etkinin şiddeti veya kapasitesidir.

Was this helpful?
Svært liten partikkel bestående av en nukleinsyre (RNA eller DNA) kjerne som er omgitt av en proteinkapsel. Formering av virus kan kun skje på bekostning av de metabolske prosessene i en vertscelle. Dette gir ofte en spesifikk sykdomsfremkallende reaksjon.


VIRUS: Very small particle consisting of nucleic acid (either DNA or RNA) core surrounded by a proteinaceous coat. Viral replication can only occur at the expense of an infected host cells metabolic processes. This often provokes a specific pathogenic reaction.

IΟΣ: Μικρό σωματίδιο αποτελούμενο από νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA) περιβαλλόμενο από πρωτεϊνική θήκη. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μόνο εις βάρος των μεταβολικών διεργασιών του κυττάρου του ξενιστή. Συχνά αυτό προκαλεί μιά ειδική παθογόνο αντίδραση.

VIRUS: Très petite particule comprenant de lacide nucléique (ADN ou ARN) entourée par une capsule protéique. La réplication virale a lieu au dépens de la machinerie métabolique dune cellule hôte infectée. Ceci provoque souvent une réponse pathogène spécifique.

VIRUS: Partícula muy pequeña que contiene ácido nucleico (ADN o ARN) envuelto en una cápsula proteica. La replicación viral tiene lugar dependiendo de la maquinaria metabólica de una célula huésped infectada. Eso provoca a menudo una respuesta patogénica específica.

VIRUS: Partícula moi pequena que contén ácido nucleico (ADN ou ARN) central envolvido nunha cápsula proteica. A replicación viral só pode ter lugar a expensas da maquinaria metabólica dunha célula hospedadora infectada. Iso provoca a miúdo unha resposta patoxénica específica.

VÍRUS: Nukleinsavból (DNS-ből vagy RNS-ből) és az azt körülvevő fehérjeburokból álló, nagyon kisméretű részecske. A vírusok csak egy megfertőzött gazdasejt anyagcsere-folyamatainak kihasználásával képesek magukat szaporítani. Ez gyakran az adott vírustól függő kóros reakciót vált ki.

WIRUS: Bardzo mała cząstka zbudowana z białek i kwasów nukleinowych (albo DNA, albo RNA), nie posiadająca struktury komórkowej, otoczona powłoką białkopodobną. Wirusowa replikacja, tj. odtwarzanie się cząsteczki DNA, może występować tylko kosztem procesów metabolicznych w zakażonej komórce gospodarza (sposób namnażania się wirusów). Wywołuje to często specyficzną reakcję chorobotwórczą.

Virüs: Nükleyik asit içeren (DNA veya RNA) çekirdek ve onu çevreleyen protein zarından oluşan çok küçük parçacıktır. Çogalama ancak canlı bir konakcı hürcede mümkündür. Bu çoğalma genellikle belirli bir patojenik reaksiyonu oluşturur.

Was this helpful?
Dyr med ryggrad (virvelsøyle).


VERTEBRATES: Animals with backbones (vertebrae).

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ: Ζώα με σπονδυλική στήλη.

VERTÉBRÉS: Animaux pourvus de vertèbres.

VERTEBRADOS: Animales dotados de vértebras.

VERTEBRADOS: Animais dotados de columna vertebral (vértebras).

GERINCESEK: Olyan állatok, amelyeknek gerincük (vertebra) van.

KRĘGOWCE: Zwierzęta z kręgosłupem (stosem pacierzowym).

OMURGALILAR: Omurgalı hayvanlar.

Was this helpful?
En væskes seighet eller konsistens. Tykkhetsgrad.


VISCOSITY: The resistance of liquids, semi-solids, and gases to movement or flow.

IΞΩΔΕΣ: Η αντίσταση των υγρών, ημι-στερεών και αερίων στην κίνηση ή την ροή.

VISCOSITE: La résistance dun fluide ou semi-solide à lécoulement.

VISCOSIDAD: Resistencia de un líquido o semisólido al movimiento.

VISCOSIDADE: Resistencia dun líquido, semisólido ou gas ao movemento ou fluxo.

VISZKOZITÁS: Folyadékok, félig szilárd anyagok és gázok ellenállása a mozgással vagy folyással szemben.

LEPKOŚĆ/KLEISTOŚĆ: Opór płynom, substancjom półstałym i gazom w poruszaniu się lub przepływie.

Vizkozite: Sıvı, yarı katı ve gazların harekete veya akışa gösterdikleri dirençtir.

Was this helpful?
Organisk sambinding som finnes i små mengder i mat/fôr, og som er essensielle for tallrike metabolske reaksjoner. Vitaminene deles inn i fettløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) og vannløselige (B-vitaminene, niacin, pantotensyre, folinsyre, biotin og askorbinsyre).


VITAMIN: An organic compound occurring in minute amounts in foods and essential for numerous metabolic reactions, e.g. Vitamin K - an essential, fat soluble vitamin necessary for formation of prothrombin, deficiency in which causes reduced blood clotting.

ΒIΤΑΜIΝΗ: Οργανική ένωση που υπάρχει σε ελάχιστες ποσότητες στις τροφές και που είναι απαραίτητη για πολυάριθμες μεταβολικές αντιδράσεις, π.χ. Βιταμίνη Κ - απαραίτητη, λιποδιαλυτή βιταμίνη, ουσιώδης για τον σχηματισμό της προθρομβίνης. Η έλλειψή της προκαλεί ελαττωμένη πήξη του αίματος.

VITAMINE: Substance organique présente dans les aliments à des concentrations très faibles, mais indispensable dans certaines réactions métaboliques; par exemple, la vitamine K, une vitamine essentielle lipo-soluble nécessaire à la formation de la prothrombine; une carence de cette vitamine réduit la capacité de coagulation du sang.

VITAMINA: Sustancia orgánica presente en los alimentos con concentraciones tres pequeñas, pero indispensables para ciertas reacciones metabólicas; por ejemplo, la vitamina K, una vitamina esencial liposoluble necesaria para la formación de la protrombina; una carencia en esta vitamina reduce la capacidad de coagulación de la sangre.

VITAMINA: Substancia orgánica presente nos alimentos en concentracións moi baixas, pero indispensables para numerosas reaccións metabólicas; por exemplo, a vitamina K, unha vitamina esencial liposoluble necesaria para a formación da protrombina; unha carencia nesta vitamina reduce a capacidade de coagulación do sangue.

VITAMIN: A táplálékban igen kis mennyiségben előforduló szerves vegyület, amely számos anyagcserefolyamathoz nélkülözhetetlen, pl. a K-vitamin a protrombin képződéséhez szükséges, amelynek hiánya véralvadási zavarokhoz vezet.

WITAMINA: Związek organiczny występujący w pożywieniu w minimalnych ilościach i niezbędny w licznych reakcjach metabolicznych, np. witamina K – niezbędna, rozpuszczalna w tłuszczu, potrzebna do tworzenia protrombiny, której niedobór powoduje obniżenie krzepliwości krwi.

Vitamin: Besinlerde çok az miktarda bulunan organik bileşik olup birçok metabolik reaksiyon için gereklidir. Yağda çözünen K vitamini kan pıhtılaşmasının azaltılmasında görev alan protrombin oluşumu için gereklidir.

Was this helpful?
En blanding av krystalliske vitaminer eller konsentrater som brukes til å berike et formulert fôr.


VITAMIN PREMIX: A mixture of crystalline vitamins or concentrates used to fortify a formulated feed.

ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ: Μείγμα κρυσταλλικών βιταμινών ή συμπυκνωμένων που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει μία τυποποιημένη τροφή. Βλ. πρόμειγμα.

PREMELANGE VITAMINIQUE: Mélange de vitamines cristallisées ou concentrées utilisé pour fortifier un aliment composé.

MEZCLA PREVIA DE VITAMINAS: Mezcla de vitaminas cristalizadas o concentradas, utilizada para fortificar un alimento compuesto.

MESTURA PREVIA DE VITAMINAS: Mestura de vitaminas cristalizadas ou concentrados utilizados para fortificar un alimento composto.

VITAMIN PREMIX: Kikristályosított vitaminoknak és azok koncentrátumainak keveréke, amelyet tápkiegészítőként alkalmaznak.

PRZEDMIESZKA WITAMIN (premix): Mieszanka krystalicznych witamin lub koncentratów, używanych do wzbogacenia wytwarzanej paszy.

Vitamin karışımı: Vitamin veya vitamin konsantre karışımlarının formülüze yemlerde takviye amacı için ilave edilmesi.

Was this helpful?
Inkorporering av plommemasse fra leveren i de voksende oocyttene.


VITELLOGENESIS: The incorporation of vitellus from the liver into the growing oocyte.

ΛΕΚΙΘΟΓΕΝΕΣΗ: Ενσωμάτωση λεκίθου από το συκώτι στο αναπτυσσόμενο ωοκύτταρο.

VITELLOGENESE: Lincorporation de vitellus, issu du foie, dans les ovocytes en croissance.

VITELOGENESIS: La incorporación del vitelo que proviene del hígado en los ovocitos en crecimiento.

VITELOXENESE: A incorporación do vitelo que provén do fígado nos ovocitos en crecemento.

VITELLOGENEZIS: A szikanyag berakódása a májból a fejlődő petesejtbe.

WITELLOGENEZA: Włączenie żółtka z wątroby do rosnącego oocytu.

Vitellogenesis: Karacigerden gelen vitellüsün gelişen oosit ile birleşmesi

Was this helpful?
Henviser til dyr der larveutviklingen skjer inni mordyret, ofte i nær kontakt med mordyrets vev som gir næring til avkommet.


VIVIPAROUS: Referring to animals in which larval development occurs within the parental organism; often in close contact with the maternal tissue from which nutrients are received.

ΖΩΟΤΟΚΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα των οποίων η προνυμφική ανάπτυξη γίνεται μέσα στον μητρικό οργανισμό, συχνά σε στενή επαφή με τους μητρικούς ιστούς από τους οποίους αντλούνται θρεπτικά συστατικά. Πρβλ. Ωοτόκος.

VIVIPARE: Se dit dun animal dont le développement larvaire a lieu à lintérieur du corps du parent; souvent il existe un contact rapproché avec les tissus de la mère.

VIVÍPARO: Dícese de un animal cuyo desarrollo larvario tiene lugar en el interior del cuerpo de los padres; a menudo existe un contacto con los tejidos de la madre.

VIVÍPARO: Dise dun animal co desenvolvemento larvario no interior do corpo dos pais; a miúdo existe un contacto estreito cos tecidos da nai dende os que se reciben nutrientes.

ELEVENSZÜLŐ: Olyan állatokra utal, amelyeknél a lárvafejlődés a szülői szervezeten belül megy végbe; gyakran szoros kapcsolatban az anyai szervezettel, amelytől a fejlődő embrió a tápanyagokat kapja.

ŻYWORODNY: Odnosi się do zwierząt, u których rozwój larwalny występuje wewnątrz organizmu rodzicielskiego; często w bliskim kontakcie z tkanką matczyną, z której otrzymywane są składniki pokarmowe.

Canlı doğuranlar: Larval gelişimlerini ebeveyinlerinin bünyesinde geçiren ve kordon bağı ile besinlerini alan canlılardır.

Was this helpful?
(Vomer, lat. = plog) Midtstilt knokkel langt framme i hodeskjelettet, ventralt for ethmoidgruppen. Bærer ofte tenner.


VOMER: A media, commonly triangular bone in the anterior roof of the mouth just behind the upper jaw. In many fishes, the vomer bears teeth (the vomerine teeth). Anatomically, the correct name given to the tooth-bearing bone is prevomer.

ΥΝΙΣ: Τριγωνικό συνήθως οστούν στην πρόσθια οροφή του στόματος ακριβώς πίσω από την άνω γνάθο. Σε πολλά ψάρια η ύνις φέρει δόντια (υνιακά δόντια). Ανατομικά, το ορθό όνομα του οδοντοφόρου οστού είναι προ-ύνις.

VOMER: Los médian, triangulaire de la partie antérieure du palais juste en arrière du maxillaire supérieur. Chez beaucoup de poissons, le vomer porte des dents (les dents vomériennes). Anatomiquement, le nom correct de la pièce osseuse portant les dents est le prévomer.

VÓMER: Hueso mediano, triangular de la parte anterior del paladar justo detrás del maxilar superior. En muchos peces, el vómer lleva dientes (los dientes vomerianos). Anatómicamente, el nombre correcto de la pieza ósea que lleva dientes es el prevómer.

VÓMER: Óso mediano, triangular da parte anterior do padal xusto detrás do maxilar superior. En moitos peixes, o vómer leva dentes (os dentes vomerianos). Anatomicamente, o nome correcto da peza ósea que leva dentes é o prevómer.

VOMER: Ekecsont; általában háromszög alakú csont a szájpadlás elülső részén, közvetlenül a felső állkapocs mögött. Sok halfajban az ekecsonton fogak ülnek. A fogakat hordozó csont helyes anatómiai neve prevomer.

LEMIESZ : Środkowa, zwykle trójkątna kość w przedniej górnej wewnętrznej części pyska, zaraz za górną żuchwą. U wielu ryb na lemieszu występują zęby (zęby lemieszowe). Poprawna anatomicznie nazwa dla kości z występującymi na niej zębami powinna brzmieć przedlemiesz (prevomer).

SAPAN KEMİĞİ: Üst çenenin arkasında ve damağın önünde yer alan genellikle üçgensel kemiksi yapı. Pek çok balıkta sapan kemiği, dişleri (vomer dişleri) taşıma görevi yapar. Anatomik olarak, diş taşıyan sapan kemiğine verilen doğru isim ön vomerdir.

Was this helpful?
30 cm lang V-formet renne som brukes til å telle egg.


VON BAYER TROUGH: A 30 cm V-shaped trough used to count eggs.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΥΓΩΝ VON BAYER: Δοχείο σχήματος V και μεγέθους 30cm που χρησιμοποιείται για την μέτρηση αυγών.

CUVE DE VON BAYER: Une cuve en forme de V de 30 cm de long utilisée pour compter les oeufs.

GAMELLA DE VON BAYER: Gamella en forma de V de 30 cm de longitud utilizada para contar los huevos.

CÁMARA DE VON BAYER: Cámara en forma de V de 30 cm de lonxitude utilizada para contar os ovos.

VON BAYER-FÉLE CSATORNA: Az ikrák számolására szolgáló, 30 cm-es, V-alakú csatorna.

KORYTKO VON BAYERA: Korytko o długości 30 cm w kształcie V używane do liczenia ikry.

Von Bayer Teknesi: Yumurta saymak için kullanılan V şeklinde 30 cmlik tekne.

Was this helpful?
Papilloma (hudsvulst) dannet ved hypertrofi av hudpapiller.


WART: A papilloma formed by hypertrophy of the skin papillae.

ΚΡΕΑΤΟΕΛΙΑ: Θήλωμα που σχηματίζεται από υπερτροφία των δερματικών θηλών.

VERRUE: Papillome formé par lhypertrophie des papilles de la peau.

VERRUGA: Papiloma formado por la hipertrofia de las papilas de la piel.

ESPULLA: Papiloma formado pola hipertrofia das papilas da pel.

SZEMÖLCS: A bőr helyi túlnövekedése miatt kialakuló hámdaganat.

BRODAWKA: Brodawczak powstały na skórze na skutek przerostu brodawki.

Sigil: Deri üzerinde siğillerin arışı büyümesi.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES