AMC LIMITED

R

Hornaktig bånd eller remse hos bløtdyr (mollusker), utenom muslinger. Små tenner på den dorsale (q.v.) overflaten som river i stykker føden og transporterer den inn i munnen.


RADULA: Horny band or ribbon in molluscs (other than bivalves); minute teeth on its dorsal surface tear up food and draw it into the mouth.

ΞΥΣΤΡΟ: Κεράτινη ταινία στα (μη δίθυρα) μαλάκια που φέρει στην ραχιαία της επιφάνεια μικροσκοπικά δόντια με τα οποία η τροφή τεμαχίζεται και παρασύρεται στο στόμα.

RADULA: Bande cornée des mollusques (autres que les bivalves); des petites dents sur la face dorsale râpent la nourriture et la conduisent à la bouche.

RÁDULA: Banda córnea de moluscos (excepto bivalvos); pequeños dientes en la parte dorsal que mastican la comida y la conducen a la boca.

RÁDULA: Banda ou tira córnea dos moluscos (agás bivalvos); pequenos dentes na súa parte dorsal despezan a comida e condúcena á boca.

RESZELŐNYELV: A puhatestűek elszarusodott, szalag alakú nyelve (a kagylóknál nem fordul elő); a felső felületén lévő apró fogak felőrlik a táplálékot és a száj felé továbbítják.

RADULA : Zrogowaciała płytka lub tarka u mięczaków (innych niż dwuskorupowe); drobne ząbki na górnej jej powierzchni rozrywają pokarm i wciągają go do otworu gębowego.

DİŞLİ DİL: Yumuşakçalarda sert bant veya şerit yapı (çift kabuklular hariç); dorsal yüzeydeki az sayıda diş, besinleri parçalar ve ağız içerisine taşır.

Was this helpful?
En spesifikk bestand bestående av organismer av samme art, som viser distinkte arvelige karakterer som skiller dem fra andre bestander av samme art.


STRAIN: (1) A specific breed or stock of organisms of the same species possessing distinctive hereditary characteristics that distinguish them from other such breeds or stocks. (2) In mechanics: a relative change in the dimensions of a body in response to an applied force, e.g. the deformation of a material under stress.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: (1) Ειδική ποικιλία ή απόθεμα οργανισμών του ιδίου είδους που διαθέτει διακριτά κληρονομικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλα ανάλογα αποθέματα. (2) ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: στην μηχανική η σχετική μεταβολή των διαστάσεων ενός σώματος εξαιτίας της εφαρμογής μιάς δύναμης π.χ. η παραμόρφωση ενός υλικού που υποβάλλεται σε τάση.

SOUCHE: (1) Classe ou groupe dorganismes de la même espèce possédant des traits héréditaires caractéristiques qui les distinguent dautres classes ou groupes. (2) Mécanique: changement relatif dans les dimensions dun corps, résultant de lapplication dune force à ce corps ; par exemple la déformation sous stress.

CEPA: (1) Clase o grupo de organismos de la misma especie que posee rasgos hereditarios característicos que les distinguen de otras clases o grupos. (2) Mecánica: cambio relativo en las dimensiones de un cuerpo, y que resulta de la aplicación de una fuerza a este cuerpo; por ejemplo deformación bajo tensión

CEPA(1) DEFORMACIÓN (2): (1) Unha raza ou grupo específico de organismos da mesma especie que posúe trazos hereditarios característicos que os distinguen doutras razas ou grupos. (2) Mecánica: cambio relativo nas dimensións dun corpo, e que resulta da aplicación dunha forza a este corpo; por exemplo deformación dun material baixo tensión

TÖRZS: Élő szervezetek olyan tenyészete vagy állománya, amely örökletes sajátosságai alapján megkülönböztethető más hasonló tenyészetektől vagy állományoktól.

SZCZEP/LINIA: (1) Specyficzny wylęg lub linia organizmów tego samego gatunku, posiadający wyróżniające cechy dziedziczne, które odróżniają go od innego takiego wylęgu lub linii. (2) W mechanice: względna zmiana w wymiarach korpusu w reakcji na przyłożoną siłę, np. odkształcenie materiału pod obciążeniem.

IRK, SOY: (1) Ayırt edici kalıtsal özelliklere sahip aynı türlerden üreme bakımından benzer diğer türlerden ayrılan organizmalar, (2) mekanik; uygulanan bir güce karşı vücut boyutlarındaki değişim ile verilen tepki örneğin basınç altındaki metalde meydana gelen deformasyon.

Was this helpful?
Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

PORCIÓN: Cantidade de comida distribuída a un animal durante un período de 24 horas.

ADAG: Egy adott állatnak egy 24 órás időtartam alatt adott táplálékmennyiség.

DAWKA ( porcja, racja): Ilość pokarmu przeznaczona dla danego zwierzęcia na okres 24 godzin.

İSTİHKAK: 24 saat boyunca hayvana verilmesine izin verilen besin miktarı.

Was this helpful?
Respons på et stimulus.


REACTION: A response to a stimulus.

ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Η απόκριση σε ένα ερέθισμα

REACTION: Réponse dun organisme face à un stimulus.

REACCIÓN: Respuesta de un organismo a un estímulo.

REACCIÓN: Resposta dun organismo a un estímulo.

REAKCIÓ: Egy ingerre adott válasz.

REAKCJA/ODPOWIEDŹ: Odpowiedź (reakcja) na bodziec (podnietę).

REAKSİYON: Bir uyartının cevabıdır.

Was this helpful?
Et gen og den korresponderende egenskapen, som kun uttrykkes i homozygot tilstand.


RECESSIVE GENE: A gene, and the corresponding trait, that is manifest only in the homozygous condition.

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΟ: Γονίδιο, το οποίο εκφράζεται στον φαινότυπο μόνο σε ομόζυγη (βλ.λ.) κατάσταση.

GENE RECESSIF: Qui ne sexprime pas chez les descendants dun croisement sauf si ceux-ci sont homozygotes pour ce gène.

GENE RECESIVO: Que no se expresa en los descendientes de un cruce excepto si son homocigotos por este gen.

XENE RECESIVO: Un xene, e o seu correspondente trazo, que non se expresa agás nos homocigotos por este xene.

RECESSZÍV GÉN: Olyan gén, illetve a hozzá kapcsolódó tulajdonság, amely csak homozigóta formában nyilvánul meg.

GEN RECESYWNY: Gen i odpowiadająca mu cecha, która ujawnia się tylko w stanie homozygotycznym.

RESESİF (ÇEKİNİK) GEN: Sadece aynı yerde benzer genler taşınması durumunda görülen bir gen veya benzer bir özelliktir.

Was this helpful?
Stadium i livssyklusen til visse digene (underklasse Digenea) trematoder (ikter), som er vanlige i bløtdyr (mollusker). Rediene utvikler seg fra eggene i 1. mellomvert, og formerer seg ukjønnet til datter-redier eller cerkarier. Disse infiserer 2. mellomvert. Eksempel på art er Cryptocotyle.


REDIA: Intermediate stage in the life cycle of certain digenetic trematodes, commonly occurring in molluscs. The redia develops from the egg in the first intermediate host and it can reproduce asexually to form either daughter rediae or cercariae which are infective to a second intermediate host. Species include, for example, Cryptocotyle.

ΡΕΔΙΑ: Ενδιάμεσο στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων διγενετικών τρηματωδών που απαντούν συχνά στα μαλάκια. Η ρεδία αναπτύσσεται από το αυγό στον πρώτο ενδιάμεσο ξενιστή και αναπαράγεται αφυλετικά σχηματίζοντας είτε θυγατρικές ρέδιες είτε κερκάρια που είναι ικανά να μολύνουν έναν δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή. Παράδειγμα Cryptocotyle (βλ.λ).

REDIE: Forme intermédiaire du cycle de développement de certains trématodes digènes parasites des mollusques. Se développe à partir de loeuf chez un premier hôte intermédiaire et peut se reproduire pour donner soit des rédies filles soit des cercaires qui infestent un deuxième hôte intermédiaire. Cryptocotyle par exemple.

REDIA: Forma intermediaria del ciclo de desarrollo de ciertos trematodos parásitos de moluscos. Se desarrolla a partir del huevo en un primer huésped intermediario y puede reproducirse asexualmente para formar más radias o para producir cercarias que infestan un segundo huésped intermediario;Cryptocotyle por ejemplo.

REDIA: Forma intermediaria do ciclo de desenvolvemento de certos trematodos dixenéticos parasitos de moluscos. Desenvólvese a partir do ovo nun primeiro hospedador intermediario e pode reproducirse asexualmente para formar máis radias ou para producir cercarias que infestan un segundo hospedador intermediario;Cryptocotyle por exemplo.

REDIA: Bizonyos kétgenerációs mételyek életciklusának köztes állapota, amely általában csigákban fejlődik. A redia az első köztigazdában kel ki a petéből és ivartalanul szaporodva újabb rediákat vagy cerkáriákat képez, amelyek a második köztigazdát fertőzik. Ilyenek pl. a Cryptocotyle fajok.

REDIA: Pośrednie stadium w cyklu życiowym pewnych digenetycznych przywr (Trematoda), zwykle występujących u mięczaków. Redia rozwijają się z jaj u pierwszego pośredniego żywiciela i mogą rozmnażać się bezpłciowo tworząc albo siostrzane redia albo cerkaria, które są zakaźne dla drugiego żywiciela pośredniego. Jednym z przykładowych gatunków przywry jest Cryptocotyle concavum.

REDYA: Bazı digenetik trematodların yaşam döngüsündeki ara dönemdir ve yumuşakçalarda yaygın şekilde görülür. Redya, ilk ara konakçıda yumurta dan gelişir ve hem dişi redya hem de asalak bir larva gibi aseksüel olarak çoğalabilir ve ikinci ara konakçıya enfekte olabilir. Bu tür canlılara örnek; Cryptocotyledir.

Was this helpful?
Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.


REDOX: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

REDOX: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

REDOX: El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

REDOX: Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécula doador (doadora) ata unha receptora (aceptora). A molécula doadora é oxidada mentres que a aceptora é reducida. O doador de electróns e a súa correspondente forma oxidada son coñecidas como unha parella ou par redox.

REDOX: Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

REDOKS: Tak jak w chemicznej reakcji oksydo-redukcyjnej, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki donora na cząsteczkę akceptora. Cząsteczka donora jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron donora i odpowiadająca jej forma utleniona nazywane są parą redoks.

REDOKS: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.

Was this helpful?
En ikke-viljestyrt respons til et stimulus.


REFLEX: An involuntary response of an organism to a stimulus.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤIΚΟ: Ακούσια απάντηση ενός οργανισμού σε ένα ερέθισμα.

REFLEXE: Réponse stéréotypée involontaire dun organisme à un stimulus.

REFLEJO: Respuesta involuntaria de un organismo a un estímulo.

REFLEXO: Resposta involuntaria dun organismo a un estímulo.

REFLEX: Egy ingerre adott akaratlan válasz.

ODRUCH: Niezależna od woli reakcja organizmu na bodziec.

REFLEKS: Bir organizmanın bir uyarıcıya istemsiz cevabı.

Was this helpful?
Nydanning eller reparasjon av strukturer eller vev som er ødelagt grunnet sykdom eller skade.


REGENERATION: New growth or repair of structures or tissues lost by disease or injury.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Εκ νέου ανάπτυξη ή επιδιόρθωση ιστών που καταστράφηκαν από ασθένεια ή τραύμα.

REGENERATION: Croissance nouvelle ou reconstitution des structures, organes ou tissus détruits par maladie ou par blessure.

REGENERACIÓN: Nuevo crecimiento o reconstitución de estructuras, órganos o tejidos destrozados por alguna enfermedad o herida.

REXENERACIÓN: Novo crecemento ou reconstitución de estruturas ou tecidos esnaquizados por algunha enfermidade ou ferida.

REGENERÁCIÓ: Betegség vagy sérülés miatt elvesztett szövetek újranövekedése vagy helyreállítása.

REGENERACJA: Nowy wzrost, poprawianie struktur lub utraconych tkanek w wyniku choroby bądź urazu.

YENİLENME: Hastalanma ve yaralanma yoluyla kaybolan doku ve yapıların tamiri ve yeniden gelişimi.

Was this helpful?
Henviser til fornyet smitte med smittestoff fra en tidligere infeksjon.


RE-INFECTION: Refers to acquiring more of the same infectious agent that is present in a current or recent infection.

ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗ: Αναφέρεται σε περιπτώσεις προσβολής από τον ίδιο μολυσματικό παράγοντα που ήδη προκαλεί ή έχει πρόσφατα προκαλέσει μόλυνση.

REINFECTION: Se dit de lacquisition à nouveau du même agent infectieux que celui présent dans une infection actuelle ou récente.

REINFECCIÓN: Dícese de la adquisición de nuevo del mismo agente infeccioso presente en una infección anterior o reciente.

REINFECCIÓN: Dise da adquisición de novo do mesmo axente infeccioso presente nunha infección actual ou recente.

ÚJRAFERTŐZŐDÉS: Ugyanazzal a kórokozóval való fertőződés, mint amelyik egy folyamatban lévő vagy nemrég lezajlott fertőzést is okozott.

PONOWNE ZAKAŻENIE (p. infekcja): Odnosi się do ponownego nabywania tego samego czynnika zakażającego, który jest stale obecny bądź utrzymuje się w środowisku od niedawnego zakażenia.

RE- ENFEKSİYON: Son veya mevcut enfeksiyona sebep olan aynı enfeksiyon etkenine daha fazla maruz kalmayı ifade eder.

Was this helpful?
På engelsk brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” om reker. ”Prawn” brukes om de største artene eller individene. Ulike rekefamilier er Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae og Palaemonidae. Eksempler på arter er Pandalus borealis (dypvannsreke, fam. Pandalidae), P. monodon (svart tigerreke, fam. Penaeidae), P. japonicus (kurumareke, fam. Penaeidae), P. brevirostris (krystallreke, fam. Penaeidae), Macrobrachium rosenbergii (stor ferskvannsreke, fam. Palaemonidae) og Crangon crangon (vanlig reke, f


PRAWN: The term "prawn" and "shrimp" are used indiscriminately, but commercially, "prawn" is often used in reference to the larger species or individuals (though the term "shrimp" is used as frequently). Species identified by these common names include members of the families Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae and Palaemonidae. Examples are Pandalus borealis (called deep water prawn or pink shrimp) from Pandalidae; Penaeus monodon (giant tiger prawn), Penaeus japonicus (Kuruma prawn), (crystal shrimp)

ΚΑΡΑΒΙΔΑ: Ο όρος καραβίδα και γαρίδα συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. Στην αγορά η καραβίδα αναφέρεται σε μεγαλύτερα είδη ή άτομα μολονότι η ονομασία γαρίδα χρησιμοποιείται επίσης. Στις καραβίδες συγκαταλέγονται τα είδη των οικογενειών Pandalidae, Penaeidae και Palaemonidae. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα είδη Pandalus borealis (γαρίδα της αρκτικής) από τα Pandalidae, Penaeus monodon (γάμπαρη τίγρης), Penaeus japonicus (γαρίδα της Ιαπωνίας), Penaeus brevirostris (κρυσταλλογαρίδα) από τα Penaeida

CREVETTE: Nom commun et peu spécifique décrivant un certain nombre de crustacés. Crevette traduit deux termes anglo-saxones "prawn" et "shrimp" qui sont souvent utilisés lun pour lautre, mais commercialement "prawn" désigne les espèces ou individus plus grands, particulièrement les Pandalidae, Penaeidae,Crangonidae et Palaemonidae. Exemples: Pandalus borealis (Pandalidae); Penaeus monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaeidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crangonidae).

CAMARÓN (LANGOSTINO): Nombre común y poco específico que describe cierto número de crustáceos. “gamba” es a menudo utilizado como referencia a un gran número de especies o individuales como “prawn” y “shrimp”, pero comercialmente “prawn” se refiere a las especies o individuos más grandes, particularmente las Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae y Palaeminidae. Por ejmplo: Pandalus borealis (Pandalidae); P. monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crang

CAMARÓN (LAGOSTINO): Tanto "prawn" como "shrimp" son nomes comúns e pouco específicos que describen certo número de crustáceos, pero comercialmente, "prawn" refírese ás especies ou individuos máis grandes (aínda que tamén adoita empregarse frecuentemente o termo "shrimp"). As especies identificadas con estes nomes comúns están nas familias Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae e Palaemonidae. Por exemplo: Pandalus borealis (camarón boreal) (Pandalidae); Penaeus monodon (lagostino jumbo ou lagostino tigre xigante), Mars

KIRÁLYRÁK: A "királyrák" és "garnélarák" megnevezést általában megkülönböztetés nélkül használják, a kereskedelemben viszont a "királyrák" gyakran nagyobb méretű fajokra vagy egyedekre utal (habár a "garnélarák" megnevezést is gyakran használják). Az így nevezett fajok a Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae és Palaemonidae családokba tartoznak, például a Pandalus borealis (mélyvízi királyrák vagy rózsaszín garnéla) a Pandalidae családból, a Penaeus monodon (óriás tigrisrák), a Penaeus japonicus (Kuruma

KREWETKA: Określenia "prawn” (krewetka) i "shrimp” (krewetka) są używane bez zastanowienia, ale handlowo "prawn” jest często używana w odniesieniu do gatunków lub osobników większych (chociaż określenie "shrimp” jest używane tak samo często). Gatunki utożsamiane z tym powszechnym określeniem (tzn. "prawn") obejmują ją przedstawicieli rodzin: Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae i Palaemonidae. Przykładami są: Pandalus borealis (nazywana krewetką głębokowodną lub krewetką różową) z Pandalidae; Penaeus monodo

KARİDES: İri karides (prawn) ve karides (shrimp) terimleri birbirinden ayırt edilmeksizin kullanılır, fakat ticari olarak İri karides (prawn) daha büyük bireyler için kullanılır. Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae ve Palaemonidae ailelerinin bireylerinin tanımlanmasında ortak isimleri olarak kullanılır. Örneğin Pandalidae ailesinden Pandalus borealis (derinsu karidesi veya pembe karides) , Penaeidae ailesinden Penaeus monodon (dev kaplan karidesi), Penaeus japonicus (Kuruma karidesi), Palaemonidae a

Was this helpful?
Henviser til gråden av bunnslaing over en gitt tidsperiode i skjelloppdrett.


RECRUITMENT: Term used in shellfish farming referring to the degree that successful juvenile settlement has occurred over a given time period.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στην καλλιέργεια των ασπονδύλων και αναφέρεται στον βαθμό επιτυχίας στην εγκατάσταση νεαρών ατόμων σε ένα δεδομένο υπόστρωμα εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.

RECRUTEMENT: Terme décrivant le dégré de repeuplement par des juvéniles pendant une période donnée; le captage de mollusques bivalves par exemple.

RECLUTAMIENTO: Término que describe el grado de repoblación por juveniles durante un periodo dado.

RECRUTAMENTO: Termo usado en cultivo de moluscos referido ao grao de éxito no asentamento de xuvenís que acontece nun período de tempo dado.

FELVÉTEL: A kagylótenyésztésben használt fogalom, amely az egy adott időtartam alatt bekövetkező sikeres megtelepedések mértékét jelenti.

UZUPEŁNIENIE/REKRUTACJA: Termin używany w hodowli mięczaków i skorupiaków, a odnosi się do stopnia, w jakim nastąpiło uzupełnienie (np. osiedlanie się larw małży) populacji młodzieżą w ciągu danego okresu; uzupełnienie eksploatowanego stada gatunku ryb przez nowe pokolenie.

Toplama: Deniz kabuklularının üretiminde belli bir zaman aralığında başarılı genç bireylerin yerleştirilmesi.

Was this helpful?
Økningen i størrelse (lengde eller vekt) hos et individ per tidsenhet i forhold til den opprinnelige størrelse, ofte uttrykt i prosent. Jfr. absolutt vekstrate.


RELATIVE GROWTH RATE: The increase in size (length or weight) of an individual, or stock per unit time in proportion to its initial size, and often expressed as a percentage.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Η αύξηση (συνήθως ποσοστιαία) σε μέγεθος ή βάρος ενός ατόμου ή αποθέματος ανά μονάδα χρόνου, σε σχέση με το αρχικό του βάρος ή μέγεθος (πρβλ. απόλυτος ρυθμός ανάπτυξης).

TAUX DE CROISSANCE RELATIF: Augmentation de taille (longueur ou poids) dun individu ou dune population pendant une période de temps unitaire et par rapport à sa taille au début de cette période; souvent exprimé en pourcentage.

TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO: Aumento de talla (longitud o peso) de un individuo o de una población durante un periodo de tiempo unitario en relación con su talla al principio de este periodo; a menudo expresada en porcentaje.

TAXA DE CRECEMENTO RELATIVO: Aumento de talle (lonxitude ou peso) dun individuo ou dunha poboación por unidade de tempo en relación co seu talle inicial; a miúdo expresada en porcentaxe.

RELATÍV NÖVEKEDÉSI RÁTA: Egy egyed vagy állomány méretének (hosszának vagy tömegének) időegység alatti növekedése a kezdeti méretéhez viszonyítva. Általában százalékos formában fejezik ki.

PROCENTOWY/WZGLĘDNY WSKAŹNIK WZROSTU: Wzrost w wielkości (długości i masy) osobnika, lub obsady w jednostce czasu, w stosunku do wielkości początkowej; często wyrażony w procentach; porównaj: ogólne tempo wzrostu.

BAĞIL BÜYÜME ORANI: Bireysel veya stoğun birim zamanda büyüklük (uzunluk veya ağırlık) artışının ilk büyüklüğe oranıdır ve sıkça yüzde olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Yngelsamler bestående av østers- eller kamskjellskall som er trædd inn på en metalltråd (opprinnelig er japansk uttrykk).


REN: A collector consisting of oyster or scallop shells threaded on a galvanized wire (primarily Japanese term).

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ REN: Συλλέκτης αποτελούμενος από όστρακα στρειδιών ή χτενιών, περασμένα σε γαλβανισμένο σύρμα (πρωταρχικά Ιαπωνικοί όροι).

REN: Terme Japonais pour désigner une brochette de coquilles dhuîtres ou de coquilles St Jacques sur un fil de fer galvanisé servant de collecteur de naissain.

REN: Término japonés que designa a una hilera de conchas de ostras sobre hilo de hierro galvanizado que sirve de colector de recién nacidos.

REN: Termo xaponés que designa unha fileira de cunchas de ostras sobre fío de ferro galvanizado que serve de colector de recén nacidos (nun principio termo xaponés).

REN: Osztrigák vagy fésűkagylók begyűjtésére szolgáló szerkezet, amelyet egy galvanizált huzalhoz rögzítenek.

REN: Kolektor (podłoże do osiedlania się larw małży) składający się z muszli ostryg lub przegrzebków nawlekanych na ocynkowany drut (pierwotnie termin japoński).

REN: Çinko kaplanmış kablo üzerinde dişli deniz kabuğu yada istiridyelerden oluşan bir kolektör.

Was this helpful?
Vedrørende nyrene. Nyrelegemene: klyngen med glomerulare kapillarer og Bowmans kapsel som omgir den.


RENAL: Pertaining to the kidney, nephric. Renal corpuscle: the tuft of glomerular capillaries and the capsula glomeruli that encloses it.

ΝΕΦΡΙΚΟΣ: Σχετικός με το νεφρό. Νεφρικό σωμάτιο: ο θύσανος των σπειρόμορφων τριχοειδών και η κάψα που τα περιλαμβάνει.

RENAL: Qui appartient au rein, néphrétique. Corpuscule rénal : ensemble de capillaires et la capsule globulaire qui les recouvre.

RENAL: Perteneciente al riñón… Nefrítico. Corpúsculo renal: penacho de tubos capilares glomerulares así como la cápsula que los incluye (cápsula de Bowman o cápsula glomerular).

RENAL: Pertencente ao ril... Nefrítico. Corpúsculo renal: penacho de tubos capilares glomerulares así como a cápsula que os inclúe (cápsula de Bowman ou cápsula glomerular).

VESE-: A veséhez tartozó. Vesetestecske: glomeruláris érgomolyag és az azt magába foglaló Bowman-tok.

NERKOW/Y/A/E: Odnoszący się do nerki. Ciałko nerkowe: kłębuszek kapilar i otaczająca je torebka kłębuszka (nefronu).

RENAL: Böbreğe ilişkin, nefrik. Renal korpuskül: Renal corpuscle: glömerular kapillerin bir tutamı ve bunları kapsayan glomerul capsül.

Was this helpful?
Desinfeksjon av en oppdrettsenhet.


SANITATION: The disinfection of a culture unit.

ΕΞΥΓIΑΝΣΗ, (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ): Απολύμανση μιας μονάδας καλλιέργειας.

ASSAINISSEMENT: Désinfection dune installation de culture.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección de una instalación de cultivo.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección dunha instalación de cultivo.

HIGIÉNIA: Egy termelőegység fertőtlenítése.

HIGIENA : Dezynfekcja zespołu urządzeń akwakultury; utrzymanie warunków sanitarnych i higienicznych otoczenia.

SANİTASYON: Toplum birimlerinin mikroplardan arıtılması.

Was this helpful?
Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus . Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.


RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Causes a systematic bacterial disease of salmonids known as bacterial kidney disease. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

RENIBACTERIUM SALMONARIUM : Infection bactérienne rénale; infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus . La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aigues.

RENIBACTERIUM SALMONARUM : Renibacterium salmoninus provocada infección bacteriana sistemática en los salmónidos. La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

RENIBACTERIUM SALMONINARUM: A Renibacterium salmoninarum provoca a infección bacteriana sistemática nos salmónidos coñecida como a enfermidade bacteriana do ril. A enfermidade está moi estendida e as manifestacións epidémicas van a miúdo asociadas ao arrefriamento de auga. A enfermidade inclúe formas crónicas e agudas.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: A lazacfélék bakteriális vesebetegségének kórokozója. A betegség széles körben elterjedt. Járványok általában csökkenő vízhőmérséklet esetén alakulnak ki. Létezik heveny és idült formája is.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Przewlekła i ostra postać choroby systemicznej ryb łososiowatych, nazywana bakteryjną chorobą nerek. Choroba jest szeroko rozpowszechniona i epidemiczna; występuje zazwyczaj przy spadkach temperatury wody.

RENIBACTERIUM SALMONiINARUM: Salmonidlerin sistematik bakteriyel hastalık sebep olarak bilinir örnek bakteriyel böbrek hastalığı. Geniş alana yayılan ve salgın bir hastalıktır, genellikle su sıcaklığı düştüğünde oluşur. Hastalık hem kronik hemde akut formu mevcuttur.

Was this helpful?
Vannbehandlings fasilitet der sedimenterbare faste stoff fjernes fra vannet, kan være plassert i innløpet til eller utløpet fra ett oppdrettsanlegg.


SEDIMENTATION POND (SETTLING BASIN): A water treatment facility in which sedimentable solids are removed from the water; it may be sited at the inflow or outflow of a farm.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ (2): Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

BASSIN DE SEDIMENTATION: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Dispositivo para o tratamento de auga, no cal os sólidos sedimentables son eliminados do auga por sedimentación. Tal dispositivo pode estar na entrada ou na saída dunha instalación acuícola.

ÜLEPÍTŐMEDENCE: Olyan vízkezelő egység, amelyben az ülepíthető szilárd anyagok eltávolítódnak a vízből; egy halgazdaság befolyó vagy kifolyó vizének tisztítására használható.

STAW SEDYMENTACYJNY (odstojnik): Urządzenie do oczyszczania wody, w którym osadzające się cząstki zawiesiny są usuwane z wody; W gospodarstwie stawowym może być on usytuowany na dopływie lub odpływie wody.

SEDİMANTASYON ÇÖKTÜRME HAVUZU: Çiftliklerin su giriş ya da çıkış kısımlarında bulunan ve suda bulunan sediment olabilecek katı maddelerin uzaklaştırıldığı havuz.

Was this helpful?
Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved å fjerne ytre parasitter og holde sår rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).


CLEANER FISHES: Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus sp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

POISSON NETTOYEUR: Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

PEZ LIMPIADOR: Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

PEIXE LIMPADOR: Peixes da familia dos Lábridos que viven en simbiose con outro peixe quitándolle os ectoparasitos e limpando as súas lesións. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que limpa ao salmón dos seus ectoparasitos crustáceos (por exemplo, xéneros Lepeophtheirus e Caligus).

TISZTOGATÓHALAK: A Labridae családba tartozó, más halfajokkal szimbiózisban élő halak, amelyek eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sérüléseiket. A Ctenolabrus fajok pl. a lazacféléken élősködő haltetveket ( Lepeophtheirus és Caligus fajokat) távolítják el.

RYBY CZYŚCICIELE: Ryby z rodziny Labridae, wykazujące związek symbiotyczny poprzez usuwanie pasożytów zewnętrznych i oczyszczaniu uszkodzeń z ryb gospodarzy. Przykładem takiej symbiozy w akwakulturze jest Ctenolabrus rupestris usuwający wszy morskie (np. rodzaje Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

Temizleyici balıklar (Simbioz balıklar): Labridae familyasına ait breyler konakçısı olduğu balık üzerindeki lezyonları ve dış parazitleri temizlemek sureti ile ortak yaşam (simbiyotik) tarzı gösterirler. Yetiştircilikte bu simbiyotik yaşama örnek olarak salmonların üzerindeki deniz bitini (örn. Lepeophteirus sp., Caligus sp. Ctenolabrus sp türü balıklar temizler.

Was this helpful?
Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

ALIMENT PURIFIE: Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados e do que se realizan análises específicas; utilizado soamente para a investigación nutritiva.

TISZTÍTOTT TÁP: Specifikus eljárásokkal tisztított összetevőkből készített táp; csak takarmányozástani kutatásokra használják.

DIETY OCZYSZCZONE: Pasza sporządzona z oczyszczonych składników przy użyciu określonych analiz; stosowane tylko w badaniach żywieniowych.

SAFLAŞTIRILMIŞ DİYET: Sadece besinsel araştırmalar için kullanılan ve özelleşmiş analizler için arıtılmış içeriklerle yapılan beslenme

Was this helpful?
Tenikk der dyr som kan inneholde uønskete substanser (sand, mudder), forurensning, parasitter eller organismer som kan være farlige for mennesker holdes i reint vann for rensing. Vanligvis brukt på skalldyr.


DEPURATION: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

ÉPURATION: Technique par laquelle les animaux qui peuvent contenir des substances indésirables (sable, vase), des polluants, des parasites ou des organismes pathogènes pour les êtres humains sont maintenus en eau claire afin de les purifier. Principalement appliquée aux coquillages.

DEPURACIÓN: Técnica por la cual los animales que pueden llevar sustancias inorgánicas no deseadas (arena, cieno), contaminantes, parásitos u organismos patógenos para los humanos son mantenidos en sistemas de circulación de agua limpia para purificarlos. Aplicada básicamente en los moluscos.

DEPURACIÓN: Técnica pola cal os animais que poden levar substancias inorgánicas non desexadas (area, lodo), contaminantes, parasitos ou organismos potencialmente daniños para os humanos son colocados e mantidos en sistemas de circulación de auga limpa para purificalos. Aplicada basicamente nos moluscos.

TISZTÍTÓ FÜRDETÉS: Az az eljárás, amellyel a nemkívánatos anyagokat (homokot, iszapot), szennyeződéseket, élősködőket, vagy az ember számára veszélyt jeletnő szervezeteket tartalmazó állatokat bizonyos ideig tiszta vízben tartják, ezáltal megtisztítják őket; általában rákok és kagylók esetében alkalmazzák.

ODPIJANIE: Technika, dzięki której organizmy wodne zawierające niepożądane substancje (piasek, muł), czynniki zanieczyszczające, pasożyty lub organizmy mogące być szkodliwe dla ludzi, są umieszczane i trzymane w czystej wodzie celem oczyszczenia się; zwykle stosowane w odniesieniu do małży oraz ryb (odpijanie).

Temizleme: Hayvanların bünyesinde insanlara zararlı olabilecek yabancı maddeller (kum vb.), kirleticiler, parazitler veya diğer organizmaların temizlenmesi için temiz suda bekletilerek hayvanın kendi kendisini temizlemesini öngören tekniktir. Genellikle kabuklu canlılara uygulanmaktadır.

Was this helpful?
Dobbeltstrenget RNA-virus uten membran, forårsaker tarmskader og hjernebetennelse (encefalitt).


REOVIRUSES: A non-enveloped double-stranded RNA virus causing intestinal disorders and encephalitis.

ΡΕΟΙΟΙ: Δίκλωνοι RNA ιοί χωρίς φάκελο οι οποίοι προκαλούν εντερικές διαταραχές και εγκεφαλίτιδες.

REOVIRUS: Virus non-enveloppé provoquant des désordres intestinaux et de l’encéphalite. Virus à ARN double brin.

REOVIRUS: Virus de ARN no encapsulado, de doble hebra que causan desórdenes intestinales y encefalitis.

REOVIRUS: Os virus con ARN non encapsulado, de dobre febra que causan desordes intestinais e encefalite.

REOVÍRUSOK: Nem burkolt, kétszálú RNS-vírusok, amelyek zsigeri rendellenességeket és agyvelőgyulladást okoznak.

REOWIRUSY: Wirus bez otoczki o podwójnym łańcuchu RNA, powodujący zaburzenia jelitowe i zapalenie mózgu.

REOVIRUSES: Non-enveloped çift-dizili RNA virüsü bağırsak bozukluğu ve beyin hasarına sebep olmaktadır.

Was this helpful?
(1) Prosessen der genetisk materiale, en enkeltcellet organisme, eller et virus reproduserer eller lager en kopi av seg selv: replikasjon av DNA. (2) I forskning: repetisjon av et eksperiment for å bekrefte funn eller sikre nøyaktighet.


REPLICATION: (1) The process by which genetic material, a single-celled organism, or a virus reproduces or makes a copy of itself: replication of DNA. (2) In scientific research, the repetition of an experiment to confirm findings or to ensure accuracy.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η διαδικασία με την οποία το γενετικό υλικό, ένας μονοκύτταρος οργανισμός, ή ένας ιός αναπαράγεται ή παράγει αντίγραφα του ευατού του: αντιγραφή του DNA. (2) Στην επιστημονική έρευνα, η επάναληψη ενός πειράματος με σκοπό να επιβεβαιώσει ή να διασφαλίσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

REPLICATION: 1) Procédé par lequel un matériel génétique, un organisme unicellulaire ou un virus se reproduit ou se copie 2) Dans la recherche scientifique, reproduction dune expérience qui confirmera ou précisera les résutats

REPLICACIÓN: (1)Proceso por el cual el material genético, un organismo unicelular, o un virus se reproduce o fabrica copias de sí mismo: replicación del ADN. (2) En la investigación científica, la repetición de un experimento para confirmar conclusiones o asegurar la certeza.

REPLICACIÓN: (1)Proceso polo cal o material xenético, un organismo unicelular, ou un virus se reproduce ou fabrica copias de si mesmo: replicación do ADN. (2) Na investigación científica, a repetición dun experimento para confirmar conclusións ou asegurar a certeza.

REPLIKÁCIÓ: (1) Valamely genetikai anyag, egysejtű élőlény vagy vírus szaporodásának vagy sokszorozódásának folyamata: DNS-replikáció. (2) A tudományos kutatásban: egy kísérlet megismétlése az eredmények megerősítése, vagy a pontosság biztosítása érdekében.

REPLIKACJA: (1) Proces, dzięki któremu materiał genetyczny, organizm jednokomórkowy lub wirus rozmnaża się lub wytwarza kopię samego siebie; replikacja DNA (2) W badaniach naukowych: powtarzanie doświadczenia dla potwierdzenia jego wyników lub zapewnienia odpowiedniego poziomu dokładności.

REPLİKASYON: (1) Genetik materyalin, tek hücreli organizma, veya bir virüsün üremesi veya kendi kopyasını yapması süreci: DNA replikasyonu. (2) Bilimsel araştırmada, bulguları doğrulamak veya doğruluğunu sağlamak için bir denemenin tekrarı.

Was this helpful?
Gjenbruk av vann i en akvakulturenhet. Landbaserte oppdrettsanlegg kan klassifiseres etter hvor mye av vannet de resirkulerer, strekker seg fra lukkede systemer (høy grad av resirkulering) til gjennomstrømningssystemer (ingen resirkulering).


RECIRCULATION: The reuse of water within an aquaculture facility. Aquaculture facilities may be classed into broad categories on the basis of the proportion/rate of water exchange as compared to that which is recirculated, extending from closed systems (little or no water exchange) to open systems (continual replacement of water).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ανακυκλοφόρηση: Επαναχρησιμοποίηση του νερού σε μιά μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες κατατάσσονται σε αδρές κατηγορίες με βάση την αναλογία/ποσοστό νερού που ανταλλάσσεται σε σχέση με αυτό που ανακυκλώνεται. Η κατάταξη αυτή περιλαμβάνει όλο το εύρος των κατηγοριών από τα κλειστά συστήματα (με μικρή ή καθόλου ανταλλαγή νερού) μέχρι τα ανοικτά συστήματα (με συνεχή αντικατάσταση του νερού) Βλ. Συστημα ανακύκλωσης.

RECIRCULATION: Réutilisation de leau dans un système aquacole. Les systèmes daquaculture peuvent être divisés en deux grandes catégories suivant la proportion de leau échangée par rapport au volume deau en recirculation. Cette division sétend des systèmes fermés (sans ou avec peu déchange deau) aux systèmes ouverts (renouvellement continuel deau).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de agua en un sistema acuícola. Los sistemas de acuicultura pueden ser divididos en dos grandes categorías según la proporción de agua cambiada respecto al volumen de agua en circulación. Esta división se extiende desde los sistemas cerrados (sin o con poco cambio de agua) hasta los sistemas abiertos (renuevo continuo de agua).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de auga nun sistema acuícola. Os sistemas de acuicultura poden ser divididos en dúas grandes categorías segundo a proporción de intercambio de auga respecto ao volume de auga que se recircula. Esta división esténdese dende os sistemas pechados (sen ou con pouco cambio de auga) ata os sistemas abertos (renovación continua de auga).

RECIRKULÁCIÓ: A víz újrahasznosítása egy akvakultúra-rendszerben. Az akvakultúra-rendszereket a lecserélt víz és a recirkuláció aránya alapján lehet osztályozni, így léteznek zárt (kevés vagy semmilyen vízcsere) és nyílt (folyamatos vízcsere) rendszerek.

RECYRKULACJA : Ponowne użycie wody wewnątrz urządzenia akwakultury. Urządzenia akwakultury mogą być zaklasyfikowane do kategorii zalewisk na podstawie proporcji/szybkości wymiany wody, w porównaniu do wody recyrkulowanej; w ostatnim przypadku mówimy o systemie zamkniętym (mała ilość lub brak wymiany wody), w porównaniu do systemu otwartego (o stałej wymianie wody).

DEVRİDAİM: Bir su ürünleri yetiştiricilik tesisi içerisinde suyun yeniden kullanılması. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri suyun değişim oranına göre devridaim, kapalı sistemler (su değişimi çok az ya da hiç) ve açık sistemler (sürekli su değişimi) olmak üzere birçok kategoriye ayrılabilir.

Was this helpful?
Et lukket eller delvis lukket system brukt til oppdrett av akvatiske organismer, der det utstrømmende vannet behandles slik at det kan benyttes på nytt. Vanligvis erstattes kun en liten del av vannvolumet per tidsenhet. Betegnelsen resirkuleringsgrad angir hvor mye av vannet som erstattes (gitt ved forholdet mellom resirkulert vannstrøm og total vannstrøm gjennom fiskekarene), og er mer korrekt å bruke enn betegnelsene åpne og lukkede systemer. Betegnelsen lukket system er villedende siden det


RECIRCULATION SYSTEM: A closed or partially-closed system employed in aquaculture production where the effluent water from the system is treated to enable its reuse. Usually, a relatively small portion of the actual water flow or system volume is exchanged per unit time. It is more appropriate to indicate clearly the degree of recirculation (e.g. percentage of volume flow or system volume per unit time) rather than to use the terms closed or open systems. Often the term closed system is incorrectly used as there will

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ανακυκλοφόρησης): Κλειστό ή εν μέρει κλειστό σύστημα χρησιμοποιούμενο στην υδατοκαλλιέργεια με σκοπό την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Συνήθως, ένα σχετικά μικρό μέρος της πραγματικής ροής του νερού αντικαθίσταται ανά μονάδα χρόνου. Ειναι ορθότερο να δηλώνεται ο βαθμός ανακύκλωσης (π.χ. ποσοστό όγκου της ροής ή του συστήματος ανά μονάδα χρόνου) μάλλον παρά να χρησιμοποιούνται οι όροι κλειστό ή ανοικτό σύστημα. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος "κλειστό σύστημα" ο οποίος είναι ανακριβής, δεδομένου ό

SYSTEME DE RECIRCULATION: Système en grande partie fermé employé en aquaculture et dans lequel leau résiduaire est traitée et réutilisée. Habituellement une faible partie du volume deau est échangée par unité de temps. Le terme "système fermé" est souvent utilisé à tort puisquil y a toujours des pertes deau par fuite ou évaporation, nécessitant lajout deau. Il est donc plus approprié dindiquer clairement le degré de recirculation (par ex. pourcentage du volume par unité de temps) plutôt que dutiliser les termes fermés, s

SISTEMA DE CIRCUITO DE AGUA: Sistema en gran parte cerrado utilizado en acuicultura y en el cuál el agua residual es tratada y reutilizada. Normalmente se intercambia una pequeña parte del volumen de agua por unidad de tiempo. El término “sistema cerrado” es a menudo utilizado genéricamente dado que hay siempre pérdidas de agua por filtración o por evaporación, lo que obliga añadir más agua. Es entonces recomendable indicar claramente el grado de recirculación (por ejemplo, porcentaje de volumen por unidad de tiempo) más q

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AUGA: Sistema pechado ou parcialmente pechado utilizado en acuicultura e no cál a auga residual é tratada para que poida ser reutilizar. Normalmente intercámbiase unha pequena parte do volume de auga por unidade de tempo. O termo "sistema pechado" é a miúdo utilizado incorrectamente dado que hai sempre perdas de auga por filtración ou por evaporación, o que obriga a encher. É entón recomendable indicar claramente o grao de recirculación (por exemplo, porcentaxe de volume de fluxo ou volume de sistema

RECIRKULÁCIÓS RENDSZER: Az akvakultúrában alkalmazott zárt vagy részben zárt termelési rendszer, amelyben az elfolyóvizet megtisztítják és újra felhasználják. Rendszerint a tényleges vízátfolyásnak vagy -térfogatnak csak viszonylag kis része cserélődik ki egységnyi idő alatt. Helyesebb, ha a recirkuláció pontos mértékét (pl. az egységnyi idő alatt megtisztított átfolyóvíz vagy víztérfogat százalékát) jelöljük meg, és nem "nyílt" vagy "zárt" rendszerekről beszélünk. Gyakran helytelenül használják a "zárt rendszer" kifej

SYSTEM RECYRKULACYJNY: Systemy zamknięte lub częściowo zamknięte są używane w produkcji akwakultury, gdzie woda wypływająca z systemu jest traktowana jako przydatna do ponownego użycia. Zwykle stosunkowo niewielka część przepływającej aktualnie wody lub pojemności systemu podlega wymianie w jednostce czasu. Wskazane jest bardziej precyzyjne wyliczenie stopnia recyrkulacji (np. procent objętości przepływu lub objętości systemu w jednostce czasu) a nie używać określenia systemy "zamknięty" lub "otwarty". Często określen

DEVRİDAİM SİSTEMİ: Su ürünleri üretiminde kullanılan ve atık suyun yeniden kullanılmasına olanak sağlayan kapalı veya kısmen kapalı bir sistemdir. Genellikle, mevcut su akışı veya sistem hacminin küçük bir kısmı birim zaman başına değiştirilir. Kapalı veya açık sistemler ifadelerini kullanmaktan ziyade, bu sistem su sirkülasyonunun derecesini (örn. hacim akışı veya sistem hacminin birim zaman başına yüzdesi) net bir şekilde göstermesi açısından daha uygundur. Genellikle, tamamlamayı gerektiren hem sızıntı hem de b

Was this helpful?
Den naturlige egenskapen til en organisme til å motstå effektene av ulike fysiske, kjemiske og biologiske virkemidler, som ville ha svekket organismen.


RESISTANCE: The natural ability of an organism to withstand the effects of various physical, chemical, and biological agents which might otherwise act to debilitate the organism.

ΑΝΤΟΧΗ: Η φυσική ικανότητα ενός οργανισμού να αντέχει τις επιδράσεις διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, χωρίς να εξασθενεί.

RESISTANCE: La capacité naturelle dun organisme de tolérer les effets dagents physiques, chimiques ou biologiques qui pourraient être, en dautres circonstances, débilitant envers cet organisme.

RESISTENCIA: Capacidad natural de un organismo para tolerar efectos de agentes físicos, químicos o biológicos que pueden ser, entre otras circunstancias, los que pueden debilitarle.

RESISTENCIA: Capacidade natural dun organismo para tolerar efectos de axentes físicos, químicos ou biolóxicos que se non poderían debilitar o organismo.

REZISZTENCIA: Egy szervezet természetes képessége arra, hogy ellenáljon azoknak a fizikai, kémiai és biológiai hatásoknak, amelyek egyébként legyengítenék vagy károsítanák.

OPORNOŚĆ (odporność): Naturalna zdolność organizmu stawiania oporu oddziaływaniu różnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mogłyby powodować osłabienie organizmu.

DİRENÇ: Organizmayı zayıflatacak yönde etki edebilen çeşitli kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanların etkilerine mukavemek etmek için bir organizmanın doğal yeteneği.

Was this helpful?
(1) Cellulær respirasjon: Den metabolske prosessen i planter og dyr der organisk materiale brytes ned til enklere produkter ved produksjon av energi. (2) Fysikalsk respirasjon: Utveksling av gass over en respiratorisk overflate (f.eks., gjelle).


RESPIRATION: (1) Cellular respiration: the metabolic process in plants and animals whereby organic substances are broken down to simpler products with the generation of energy. (2) Physical respiration: gas exchange across a respiratory surface (e.g. gills)

ΑΝΑΠΝΟΗ: (1) κυτταρική αναπνοή: η μεταβολική διεργασία σε φυτά και ζώα κατά την οποία οι οργανικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερα παράγωγα απελευθερώνοντας ενέργεια. (2) φυσική αναπνοή: ανταλλαγή αερίων δια μέσου μιας αναπνευστικής επιφάνειας (π.χ. βράγχια).

RESPIRATION: (1) Respiration cellulaire: les processus métaboliques des organismes vivants par lesquels les substances organiques sont dégradées en produits plus simples, avec libération dénergie. (2) Respiration mécanique: les échanges gazeux à travers les surfaces respiratoires (les branchies par exemple).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos por los cuales sustancias orgánicas son degradadas hasta productos más simples, con liberación de energía. (2) Respiración mecánica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por ejemplo).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos polos cales as substancias orgánicas son degradadas ata produtos máis simples, con liberación de enerxía. (2) Respiración fisiolóxica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por exemplo).

LÉGZÉS: (1) Sejtlégzés: az állatokban és növényekben végbemenő anyagcserefolyamat, amelynek során az összetett szerves anyagok egyszerűbb termékekké bomlanak le, miközben energia termelődik. (2) Fizikai légzés: gázcsere valamilyen légzőfelszínen (pl. kopoltyúkon) keresztül.

ODDYCHANIE: (1) Oddychanie komórkowe: proces metaboliczny u roślin i zwierząt, dzięki któremu są rozkładane substancje organiczne do produktów prostych, połączony z uwalnianiem energii. (2) Oddychanie fizyczne: wymiana gazu przez powierzchnię oddechową (np. skrzela).

SOLUNUM: (1) Hücre solunumu: hayvanlarda ve bitkilerde organik maddelerin enerji üretimi ile parçalanarak basit ürünler oluşan metabolik sürectir. (2) Fiziksel solunum: solunum yüzeyi arasında gaz değişimi (bkn. solungaçlar)

Was this helpful?
Forholdet mellom mengden karbondioksid som utåndes og mengden oksygen som innåndes i løpet av samme tidsperiode.


RESPIRATORY QUOTIENT: Ratio of the amount of carbon dioxide expired and the amount of oxygen consumed during the same time period.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Λόγος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται προς την ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται στον ίδιο χρόνο.

QUOTIENT RESPIRATOIRE: Rapport entre la quantité de gaz carbonique expiré et la quantité doxygène absorbée pendant le même temps.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre la cantidad de gas carbónico expirado y la cantidad de oxígeno absorbida durante el mismo tiempo.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre a cantidade de gas carbónico expirado e a cantidade de osíxeno consumido durante o mesmo período tempo.

LÉGZÉSI HÁNYADOS: Egy adott időtartam alatt kilélegzett szén-dioxid és a belélegzett oxigén mennyiségének aránya.

ILORAZ ODDECHOWY: Stosunek ilości wydychanego dwutlenku węgla, do ilości zużytego w tym samym czasie tlenu.

SOLUNUM KATSAYISI: Aynı zaman peryodunda verilen karbondioksit miktarının tüketilen oksijen miktarına oranı.

Was this helpful?
Et albumoid protein i bindevev. Forstadium til collagent vev.


RETICULIN: An albuminoid protein in connective tissue; the precursor of collagen tissue.

ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗ: Λευκωματοειδής προτεΐνη στον συνδετικό ιστό. Πρόδρομος του κολλαγόνου ιστού.

RETICULINE: Un albuminoïde du tissu conjonctif; le précurseur du collagène.

RETICULINA: Albuminoide del tejido conjuntivo; precursor de colágeno.

RETICULINA: Albuminoide do tecido conxuntivo; precursor de coláxeno.

RETIKULIN: Albumin típusú fehérje a kötőszövetekben; a kollagén egyik előalakja.

RETYKULINA: Białko skleroproteinowe w tkance łącznej; prekursor tkanki kolagenowej.

RETİKULİN: Kollajen dokunun öncüsü olan bağ dokudaki bulunan alüminli bir protein.

Was this helpful?
System av celler som tar opp partikler og visse fargestoffer som injiseres inn i kroppen. Består av makrofager, histocytter og monocytter. Finnes spesielt i nyre, milt og lever.


RETICULO-ENDOTHELIAL SYSTEM: A system of cells that take up particles and certain dyes injected into the body; comprises macrophages, histocytes, monocytes, found especially in such organs as the spleen, liver and kidney.

ΔIΚΤΥΟ-ΕΝΔΟΘΗΛIΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα κυττάρων, το οποίο συγκεντρώνει σωματίδια και συγκεκριμένες χρωστικές που εγχέονται στο σώμα. Περιλαμβάνει μακροφάγα, ιστοκύτταρα, μονοκύτταρα που βρίσκονται ειδικά σε όργανα όπως ο σπλήν, το ήπαρ και ο νεφρός.

RETICULO-ENDOTHELIAL: Se dit dun tissu formé de cellules endothéliales disposées en réseau et qui absorbent des particules et certains colorants administrés par injection; et comprenant des macrophages, des histocytes, des monocytes, surtout quand ces cellules constituent la trame de la rate, du foie, des reins ou des ganglions lymphatiques.

RETÍCULO ENDOTELIAL: Dícese de tejido formado por células endoteliales dispuestas en red y que absorben partículas y ciertos colorantes administrados por inyección; incluyen macrófagos, histócitos, monocitos, encontrados sobre todo en órganos como, bazo, hígado y riñón.

SISTEMA DO RETÍCULO ENDOTELIAL: Sistema de células endoteliais que absorben partículas e certos colorantes administrados por inxección; inclúen macrófagos, histocitos, monocitos, atopados sobre todo en órganos como, bazo, fígado e ril.

RETIKULO-ENDOTELIÁLIS HÁLÓZAT: A testbe fecskendezett szemcséket és bizonyos festékeket felvenni képes sejtek rendszere; makrofágokból, hisztocitákból, monocitákból áll, főleg olyan szervekben fordul elő, mint a lép, a máj vagy a vese.

UKŁAD SIATECZKOWO-ŚRÓDBŁONKOWY: Sieć komórek absorbujących cząstki i niektóre barwniki wstrzyknięte do ciała; obejmuje on makrofagi, histiocyty i monocyty, a występuje w szczególności w takich narządach jak: śledziona, wątroba i nerka.

RETİCULA ENDOTELYAL SİSTEM : Vücuta enjekte edilen partikülleri ve belli boyaları kabul eden bir hücreler sistemidir; böbrek, karaciğer ve dalak gibi organlarda bulunan makrofaj, histosit, monositleri kapsar

Was this helpful?
Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.


REVERSE TRANSCRIPTION: The synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template. This process requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (RT): Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

TRANSCRIPTION, INVERSE : La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice, nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRANSCRIPTASA INVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

TRANSCRIPCIÓN INVERSA / REVERSA: Proceso de síntese dunha molécula de ADN complementaria a unha molécula de ARN usando a secuencia de bases do ARN como patrón. Este proceso require un encima coñecido como ADN polimerasa ARN-dependente (transcriptasa inversa) e un iniciador ("primer").

REVERZ TRANSZKRIPCIÓ: A reverz transzkripció egy RNS-molekulával komplementer DNS szintézise, amelynél az RNS bázissorrendje a templát. Egy RNS-függő DNS-polimeráz nevű enzimet (más néven reverz transzkriptázt) és egy primert igényel.

TRANSKRYPCJA ODWRÓCONA: Synteza cząsteczki komplementarnej DNA do cząsteczki RNA przy użyciu końcowych sekwencji zasadowych jako matrycy, wymaga enzymu nazywanego RNA-zależnym polimerazy DNA (transkryptaza odwrócona) i podkładu (primer).

REVERSE TRANSCRIPTION: Bir RNA molekülünün belli bir bölgesinin koplementeri olan bir DNA molekülünün sentezlenmesi işlemine Reverse Transcription denilir. Reverse transcriptaz (RNAya bağlı DNA polimeraz) ise bu işlemi bir primerle beraber gerçekleştiren enzimdir.

Was this helpful?
Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.


REVERSE TRANSCRIPTASE: Reverse transcription, the synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template, requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΑΣΗ: Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

TRANSCRIPTASE INVERSE: La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice. Ce procédé nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRANSCRIPCIÓN REVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

TRANSCRIPTASA INVERSA / REVERSA: É a síntese dunha molécula de ADN complementaria a unha molécula de ARN usando a secuencia de bases do ARN como patrón. Este proceso require un encima coñecido como ADN polimerasa ARN-dependente (transcriptasa inversa) e un iniciador ("primer").

REVERZ TRANSZKRIPTÁZ: A reverz transzkripció egy RNS-molekulával komplementer DNS szintézise, amelynél az RNS bázissorrendje a templát. Egy RNS-függő DNS-polimeráz nevű enzimet (más néven reverz transzkriptázt) és egy primert igényel.

TRANSKRYPTAZA ODWRÓCONA: Transkrypcja odwrócona; synteza cząsteczki komplementarnej DNA do cząsteczki RNA przy użyciu końcowych sekwencji zasadowych jako matrycy, wymagająca enzymu nazywanego RNA-zależnym polimerazy DNA (transkryptaza odwrócona) i podkładu (primer).

REVERSE TRANSCRIPTASE: Bir RNA molekülünün belli bir bölgesinin koplementeri olan bir DNA molekülünün sentezlenmesi işlemine Reverse Transcription denilir. Reverse transcriptaz (RNAya bağlı DNA polimeraz) ise bu işlemi bir primerle beraber gerçekleştiren enzimdir.

Was this helpful?
Svulst av stripet muskulatur.


RHABDOMYOMA: A tumour of striated muscle.

ΡΑΒΔΟΜΥΩΜΑ: Νεόπλασμα του γραμμωτού μυός.

RHABDOMYOME: Une tumeur du muscle strié.

RABDOMIOMA: Tumor del músculo estriado.

RABDOMIOMA: Tumor do músculo estriado.

RHABDOMYOMA: A harántcsíkolt izom daganata.

MIĘŚNIAK PRĄŻKOWANOKOMÓRKOWY: Guz (nowotwór) o mięśniu prążkowanym.

RABDOMİYOM: Çizgili kas tümörü.

Was this helpful?
En gruppe RNA-virus som kan forårsake betydelig dødelighet hos dyr. De som er funnet hos fisk inkluderer det kausale agens for Egtvedsyke (viral haemorrhagic septicaemia; VHS) som ofte opptrer hos laksefisk i ferskvann. Har nylig blitt isolert fra marine arter.


RHABDOVIRUS: A group of RNA-based animal viruses that can cause significant mortalities in animals. Those found in fish include the causative agent for Viral Haemorrhagic Septicaemia which occurs commonly in many freshwater and marine species.

ΡΑΒΔΟΙΟΣ: Ομάδα RNA-ιών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλη θνησιμότητα σε ζώα. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στα ψάρια συμπεριλαμβάνεται και ο παράγοντας που προκαλεί την Ιογενή Αιμορραγική Σηψαιμία, η οποία ασθένεια συχνά προσβάλει κυρίως ψάρια του γλυκού νερού, αλλά και ψάρια της θάλασσας.

RHABDOVIRUS : Groupe de virus à ARN infectant les animaux et provoquant souvent des mortalités importantes. Chez les poissons, il y a l’agent étiologique de l’hémorragie septicémique qui est fréquent chez les salmonidés d’eau douce et dautres espèces marines.

RHABDOVIRUS : Grupo de virus ARN de animales que pueden causar mortalidades importantes en los animales. Los que se encuentran en peces incluyen el que causa la VHS (Septicemia hemorrágica viral) que se encuentra habitualmente en especies de aqua dulce y en peces marinos.

RHABDOVIRUS: Grupo de virus ARN de animais que poden causar mortalidades importantes nos animais. Os achados en peixes inclúen ao axente causante da VHS (Septicemia hemorráxica viral) que se atopa habitualmente en salmónidos e que se illou en peixes mariños.

RHABDOVIRUS: Olyan állati RNS-vírusok egy csoportja, amelyek tömeges elhullásokat képesek okozni. A halakban előforduló fajok közé tartozik a virális hemorrhágikus szeptikémia kórokozója. Ez a betegség általában édesvízi lazacféléket veszélyeztet, de újabban tengeri fajokból is leírták.

RABDOWIRUS: Grupa wirusów zwierzęcych opartych na RNA, które mogą powodować znaczną śmiertelność wśród zwierząt. Występujące u ryb rabdowirusy zawierają czynnik przyczynowy dla wirusowej posocznicy krwotocznej, spotykanej zwykle u słodkowodnych ryb łososiowatych, ale ostatnio wyizolowany również z gatunków morskich.

RHABDOVIRUS: Rhabdovirus ciddi ölümlere sebep olan RNA genomlu bir virus grubudur. Bunlardan bazıları balıklarda da bulunur Viral Haemorrhagic Septicaemia genel olarak tatlı su salmonidlerde bulunur fakat son yıllarda deniz türlerinde de izole edilmiştir.

Was this helpful?
Radioimmunoassai: En rekke forskjellige immunkjemiske teknikker, som er basert på spesifiteten i antistoff-antigen bindinger. Brukes til å mengdebestemme lave konsentrasjoner av antistoff eller antigen, ved hjelp av radioaktivt merkede reagenser.


RIA: Radioimmunoassay: a number of different, sensitive immunological techniques based around the specificity of the antigen-antibody reaction. R.I.As are used to quantify low concentrations of antigenic or antibody titres, using radiolabelled reagents.

RIA: Βλ. ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΔΟΚΙΜΗ. Ραδιοανοσολογική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού.

RIA: Voir Dosage radio-immunologique. Un nombre de techniques immunologiques de très grande sensibilité basées sur la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène. Lutilisation de composés radiomarqués permet la détection de très faibles quantités dantigènes ou le titrage des anticorps.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunológicas de gran sensibilidad basadas en la especificidad de las uniones entre anticuerpo y antígeno. La utilización de compuestos marcados radioactivamente permite la detección de cantidades muy bajas de antígenos o de dosificación de anticuerpos.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunolóxicas de gran sensibilidade baseadas na especificidade das unións entre anticorpo e antíxeno. A utilización de reactivos marcados radioactivamente permite a cuantificación de cantidades moi baixas de antíxenos ou de anticorpos.

RIA: Radioimmunoassay; az antigén-antitest reakció specificitására alapozott, érzékeny immunológiai vizsgálati módszer. A RIA-t alacsony koncentrációjú antigének vagy antitestek mennyiségének meghatározására használják, radioaktívan jelölt reagensekkel.

RIA : Test radioimmunologiczny: liczba różnych immunologicznych czułych technik, opartych na specyficzności reakcji antygen-przeciwciało. RIA-y są używane do ilościowego określenia niskich koncentracji miana antygenowego lub przeciwciałowego stosując znakowane radioaktywne odczynniki.

RIA: Radyoimmünoassay; Antijen, antikor reaksiyonun özgüllüğüne dayanan bir çok farklı, hassas immünolojik teknikler. R.I.A lar radyolojik olarak etiketlenmiş belirteçleri kullanarak antijen ya da antikor titrelerinin düşük konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.

Was this helpful?
Essensielt B-vitamin (B2). Mangel på dette vitaminet i fiskefôr medfører vekststagnasjon og blakking av hornhinnen.


RIBOFLAVIN: An essential vitamin of the B complex group (B2). Deficiency of this vitamin in fish causes growth retardation and an opaque corneal condition.

ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ: Πολύ σημαντική βιταμίνη του συμπλόκου Β (Β2). Ελλειψή της στα ψάρια επιφέρει επιβράδυνση της ανάπτυξης και θόλωση του κερατοειδούς χιτώνα.

RIBOFLAVINE: Vitamine essentielle du complexe B (B2). Une carence de cette vitamine chez les poissons provoque un retard de croissance et une opacité de la cornée.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial del complejo B (B2). La carencia de esta vitamina en los peces provoca retraso del crecimiento y opacidad de la córnea.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial do complexo vitamínico B (B2). A carencia desta vitamina nos peixes provoca atraso do crecemento e opacidade da córnea.

RIBOFLAVIN: A B-vitamincsoportba tartozó esszenciális vitamin (B2). Halakban a vitamin hiánya a növekedés visszamaradását és a szaruhártya bemattulását okozza.

RYBOFLAWINA (witamina B2): Niezbędna witamina grupy B kompleks. Jej niedobór u ryb powoduje opóźnienie wzrostu i zmętnienie rogówki oka.

RİBOFLAVİN: B kompleks grubunun gerekli bir vitaminidir. (B2) balıklarda bu vitaminin eksikliği büyümenin yavaşlamasına ve opak korneal şartlara sebep olur.

Was this helpful?
Familie med bakterieceller som ofte finnes i arthropoder (leddyr). Inkluderer bakterier som er sykdomsfremkallende for mennesker og dyr.


RICKETTSIA: Family of bacterial cells often found in arthropods; includes human and animal pathogens.

ΡΙΚΕΤΣΙΑ: Οικογένεια βακτηριακών κυττάρων που συχνά παρατηρούνται στα αρθρόποδα. Περιλαμβάνει παθογόνα που προσβάλλουν πολλά ζώα και τον άνθρωπο.

RICKETTSIA: Famille de bactéries souvent rencontrées chez les arthropodes; renferment des bactéries pathogènes de lhomme et des animaux.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se encuentran a menudo en artrópodos; incluyen bacterias patógenas del hombre y de los animales.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se atopan a miúdo en artrópodos; inclúen bacterias patóxenas do home e dos animais.

RICKETTSIA: Leggyakrabban ízeltlábúakban előforduló baktériumok nemzettsége; emberi és állati kórokozók is tartoznak közéjük.

RIKETSJA: Rodzina komórek bakteryjnych często spotykanych u stawonogów (Arthropoda) zawierająca patogeny ludzkie i zwierzęce.

RİKETSİA: Genellikle eklembacaklılarda bulunan ve insan ve hayvansal patojenleri de içeren bakteriyel hücreler ailesi.

Was this helpful?
Dødsstivhet; En prosess som finner sted etter døden, hvor rigiditeten i musklene influeres av biokjemiske forandringer. Rigor mortis-prosessen blir påvirket av forhold før høsting, slaktemetoder og behandling etter høsting (temperatur, håndtering, osv.). Rigor mortis har stor innvirkning på kjøttkvalitet og holdbarhet så vel som på andre prosesser, inkludert røyking.


RIGOR MORTIS: A process that occurs after death whereby biochemical changes within the tissues cause muscular rigidity. Most importantly, the rigor mortis process is influenced by pre-harvest conditions, slaughter methods and post-harvest treatments (temperature, handling, etc.) Rigor mortis has a major impact on flesh quality and shelf life, as well as other processes, including smoking.

ΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ: Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται μετά το θάνατο όπου εξαιτίας των βιοχημικών αλλαγών που συμβαίνουν στους ιστούς προκαλείται ακαμψία των μυών. Η πτωματική ακαμψία επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες πριν τη θανάτωση, τη μέθοδο σφαγής καθώς και τη μεταχείριση μετά τη σφαγή (θερμοκρασία, χειρισμός κτλ.). Η πτωματική ακαμψία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος, στο χρόνο διατήρησης του προϊόντος και σε άλλες διεργασίες όπως είναι το κάπνισμα.

RAIDEUR CADAVÉRIQUE : Rigidité musculaire liée aux changements biochimiques des tissus post mortem. Ce phénomène est influencé par les conditions de pré-recolte, les méthodes d’abattage et les traitements post-abattage (température, manipulation etc.). La raideur cadavérique affecte de façon considérable la qualité, la durée de vie sur étagère et l’aptitude aux procédées comme le fumage.

RIGOR MORTIS : Proceso de rigidez muscular debido a cambios bioquímicos que ocurre después de la muerte. Más importante, el

RIGOR MORTIS: Proceso de rixidez muscular debido a cambios bioquímicos que acontece despois da morte. Máis importante, o rigor mortis vén determinado polas condicións previas ao despesque, método de sacrificio e tratamento despois da colleita (temperatura, manipulación, tempo, etc.). O rigor mortis ten un impacto importante na calidade da carne e na vida do produto así como noutros procesos, incluíndo o afumado.

RIGOR MORTIS: A halál után bekövetkező állapot, amelynél a szövetekben lejátszódó biokémiai változások izommerevséget okoznak. Megjegyzendő, hogy a rigor mortis kialakulásának folyamatát befolyásolják a lehalászás előtti körülmények, a vágási módszerek és a lehalászás utáni bánásmód (hőmérséklet, kezelés, stb.). A rigor mortisnak lényeges hatása van a húsminőségre és az eltarthatóságra, illetve más eljárásokra, például a füstölésre.

STĘŻENIE POŚMIERTNE: Proces, który pojawia się po śmierci, dzięki któremu zmiany biochemiczne wewnątrz tkanek powodują zakwaszenie i sztywność mięśni. Najbardziej znaczący wpływ na proces stężenia pośmiertnego mają: stan kondycji ryb przed odłowem, sposób obchodzenie się z rybami po odłowie (temperatura, manipulacje itp.) i metody uboju. Stężenie pośmiertne wpływa głównie na jakość mięsa i trwałość produktów, a także na inne procesy przetwórcze, w tym i wędzenie ryb.

RIGOR MORTIS: Kasların sertleşmesi sonucunda dokulardaki biyokimyasal değişim vasıtasıyla öldükten sonraki süreçtir. Önemli olan hasat öncesi şartların rigor mortis etkilemesidir, kesim metotları, hasat sonrası şartlar (elleme, sıcaklık v.b.) Rigor mortis etkiler diğer süreçler kadar tazelik ve raf ömrü tütsüleme dahil önemli derecede etkiler.

Was this helpful?
Sjansen eller muligheten for fare, tap, skade eller andre uheldige følger.


RISK: Chance or possibility of danger, loss or injury or other adverse consequences.

ΔIΑΚΥΝΔΥΝΕΥΣΗ (ΡIΣΚΟ): Μέτρο του μεγέθους ενός αναλαμβανομένου κινδύνου. Είναι ανάλογο προς την πιθανότητα του κινδύνου και την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης ζημίας.

RISQUE: La possibilité ou chance de subir un danger, perte, lésion ou autre conséquence adverse.

RIESGO: Posibilidad o probabilidad de pérdida, lesión y otras consecuencias adversas.

RISCO: Posibilidade ou probabilidade de perigo, perda ou lesión ou outras consecuencias adversas.

KOCKÁZAT: Veszély, veszteség, sérülés, vagy egyéb kedvezőtlen körülmény bekövetkezésének valószínűsége.

RYZYKO: Ryzyko lub możliwość zagrożenia, strata lub uszkodzenie, bądź inne niekorzystne konsekwencje.

Risk: Kayıp veya zarar yada diğer kötü sonuçlar, tehlikenin gerçekleşme şansı veya ihtimali.

Was this helpful?
Sannsynlighet for kreft og leukemi eller arvelige skader per doseenhet. Henviser vanligvis til dødelige ondartede sykdommer og alvorlige arvelige skader. Uttrykt som sannsynlighet per sievert.


RISK FACTOR: The probability of cancer and leukaemia or hereditary damage per unit dose equivalent. Usually refers to fatal malignant diseases and serious hereditary damage; expressed as the probability per sievert.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Πιθανότητα καρκίνου, λευχαιμίας ή κληρονομήσιμης βλάβης ανά μονάδα ισοδύναμου δόσης. Συνήθως, αναφέρεται σε μοιραίες κακοήθεις ασθένειες και σοβαρές κληρονομικές βλάβες. Εκφράζεται ως πιθανότητα ανά sievert.

FACTEUR DE RISQUE: La probabilité dun cancer ou dune leucémie ou de dommage héréditaire par unité de dose équivalent. Souvent utilisé pour les affections malignes fatales et lésions héréditaires graves; exprimé en termes de probabilité par Sievert.

FACTOR DE RIESGO: La probabilidad de un cáncer o de una leucemia o de daños hereditarios por unidad de dosis equivalente. A menudo usado para las infecciones malignas fatales y lesiones hereditarias graves; expresado en términos de probabilidad por Sievert.

FACTOR DE RISCO: A probabilidade dun cancro ou dunha leucemia ou de danos hereditarios por unidade de dose equivalente. Normalmente refírese ás enfermidades malignas fatais e lesións hereditarias graves; expresado en termos de probabilidade por Sievert.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐ: A rák, leukémia vagy örökletes elváltozás valószínűsége egységnyi dózisegyenértékre számolva. Általában végzetes rosszindulatú daganatokra és súlyos, örökletes elváltozásokra utal; egy sievertre (a dózisegyenérték mértékegysége) jutó valószínűséggel fejezik ki.

CZYNNIK RYZYKA: Czynnik zwiększający prawdopodobieństwo zachorowania na raka i białaczkę lub doznania uszkodzenia dziedzicznego na jednostkę równoważnika dawki (rtg). Zazwyczaj odnosi się to do śmiertelnej choroby raka złośliwego i doznania poważnego uszkodzenia dziedzicznego; przedstawiane jako prawdopodobieństwo na 1 siwert (Sv) (skażenie radioaktywne); dla promieni X i gamma, 1 Sv = 1 Gy.

RİSK FAKTÖRÜ: Her ünite doza eşdeğer kanser ve lösemi ya da kalıtsal zarar ihtimali. Genellikle ölümcül kanser hastalıklarını ve ciddi kalıtsal zararı işaret eder. Sievert başına ihtimal olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Forholdet mellom den stokastiske risikoen ved stråling av et vev og den totale stokastiske risikoen når hele kroppen stråles.


RISK WEIGHTING FACTOR: Ratio of the stochastic risk resulting from irradiation of a tissue to the total stochastic risk when the whole body is irradiated uniformly.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Λόγος του στοχαστικού κινδύνου από την ακτινοβόληση ενός ιστού προς τον ολικό στοχαστικό κίνδυνο όταν ολόκληρο το σώμα ακτινοβολείται ομοιόμορφα.

FACTEUR DE CORRECTION DU RISQUE: Le rapport du risque stochastique résultant de lirradiation dun tissu sur le risque total stochastique quand le corps entier est uniformement irradié.

FACTOR DE CORECCIÓN DE RIESGO: Relación del riesgo stocástica que resulta de la irradiación de un tejido sobre el riesgo total stocástica cuando el cuerpo es uniformemente irradiado.

FACTOR DE CORRECCIÓN DE RISCO: Relación do risco estocástico que resulta da irradiación dun tecido sobre o risco total aleatorio cando o corpo é uniformemente irradiado.

KOCKÁZATSÚLYOZÓ TÉNYEZŐ: Egy szövet besugárzásából eredő véletlenszerű kockázat aránya a teljes test egyenletes besugárzása által okozott kockázathoz.

WAŻONY CZYNNIK RYZYKA : Stosunek ryzyka stochastycznego wynikającego z napromieniowania tkanki do ogólnego ryzyka stochastycznego, kiedy całe ciało jest równomiernie napromieniowane.

RİSK AĞIRLIKLANDIRMA FAKTÖRÜ: Tüm vücut aynı şekilde tahriş olduğunda dokunun tahrişinden kaynaklanan tahmini riskin toplam tahmini riske oranı.

Was this helpful?
Ribonukleinsyre. Polynukleotid som dannes ved polymerisering av ribonukleotidene adenosin trifosfat, guanosin trifosfat, cytosin trifosfat og uracil trifosfat. RNA forekommer vanligvis som enkeltstrengede molekyler, selv om intramolekylær baseparing gir det en kompleks sekundærstruktur. Fungerer som genom i visse virus, men i andre celler har RNA en rekke essensielle funksjoner ved overforing av informasjon fra DNA til proteiner. Genetisk informasjon fra DNA overføres til RNA ved transkripsjon a


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerization of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single-stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA (qv) to proteins. DNA-based genetic

RΝΑ: Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με

ARN: Acide ribonucléique: chaîne polynucléotidique formée par la polymérisation des ribonucléotides adénosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, et uracyle triphosphate. Normalement présent sous forme de chaînes simples; lexistence dappariement entre les bases dune seule chaîne confère une structure secondaire complexe. Sert de génome chez certains virus, mais dans dautres cellules, lARN a un nombre de rôles vitaux. Linformation génétique renfermée par lADN est transferée à

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadena polinucleotídica formada por la polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina y trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadenas simples; la existencia de apareamiento entre las bases de una sola cadena le confiere una estructura secundaria compleja. Sirve como genoma en ciertos virus, pero en otras células el ARN tiene varios funciones vitales. La información genética del ADN es transferida

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadea polinucleotídica formada pola polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina e trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadeas simple; a existencia de apareamento entre as bases dunha soa cadea confírelle unha estrutura secundaria complexa. Serve como xenoma en certos virus, pero noutras células o ARN ten varios funcións vitais. A información xenética do ADN é transferida ao ARN por un proceso c

RNS: Ribonukleinsav; az adenozin-, guanozin-, citozin- és uracil-trifoszfát nukleotidok polimerizációjával létrejövő polinukleotid. Az RNS általában egyszálú formában fordul elő, habár a molekulán belüli bázispárosodások összetett másodlagos szerkezeteket hozhatnak létre. Bizonyos vírusok genomját RNS alkotja, de más sejtekben a DNS-ben tárolt információ továbbításában van lényeges szerepe. A DNS-ben kódolt információ a transzkripció folyamata során RNS-re íródik át, amelynek eredményeként hírvivő (m

RNA: Kwas rybonukleinowy; polinukleotyd utworzony przez polimeryzację rybonukleotydów adenozynotrójfosforanowych, trójfosforanu guanozyny, cytozyny trójfosforanowej i uracylu trójfosforanowego. RNA występuje zwykle w postaci cząsteczek o pojedynczym łańcuchu, chociaż ekstensywna wewnątrzcząsteczkowa koniugacja zasadowa pobudza je do przyjęcia złożonych wtórnych struktur. W niektórych wirusach służy ona jako genom, ale w innych komórkach spełnia liczne żywotne role w przekazywaniu informacji od DNA (q

RNA: Ribonükleik asit; adenozin trifosfat, guanozin trifosfat, sitozin trifosfat ve urasil trifosfat ribonükleotidlerinin polimerizasyonuyla oluşan bir polinükleotiddir. Yoğun molekül içi baz çiftleri karmaşık ikincil yapılar oluşturmasına rağmen, RNA genellikle tek dizi bir molekül olarak oluşur. Bazı virüslerde genom olarak bulunur fakat diğer hücrelerde DNAdan proteinlere bilgi aktarımı gibi hayati bir çok rolü bulunmaktadır. DNAya bağlı genetik bilgi, mesajcı RNAda sentezlenmiş kalıp DNA olarak k

Was this helpful?
Pigg i pannen til krepsdyr.


ROSTRUM: Beak or beaklike structure in crustacea.

ΑΣΠIΔIΟ: Εμβολο ή εμβολοειδής κατασκευή στα καρκινοειδή.

ROSTRE: Structure en forme de bec rencontrée chez les crustacés.

ROSTRO: Estructura en forma de pico encontrada en los crustáceos.

ROSTRUM: Estrutura en forma de pico atopada nos crustáceos.

ROSTRUM: A rákok csőre vagy csőrszerű szerve.

ROSTRUM: U skorupiaków: dziób lub podobna do dziobu struktura.

ROSTRUM: Kabuklu ve eklembacaklılarda bulunan gaga veya gaga benzeri yapıdır.

Was this helpful?
Aktiv komponent i et glykosid som finnes i røttene til subtropiske planter i slekten Derris , og som er veldig giftig for insekter og fisk, og i mindre grad for fugl. Brukes i svært lave konsentrasjoner.


ROTENONE: An active component of a glycoside phytoinsecticide, found in roots of subtropical plants of the genus Derris; very toxic to insects and fish, less so for birds,

ΡΟΤΕΝΟΝΗ: Το ενεργό συστατικό ενός γλυκοζιτικού ζιζανιοκτόνου. Παράγεται από το ρίζωμα υποτροπικών φυτών του γένους Derris, και είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα ψάρια και τα έντομα και λιγότερο τοξικό για τα πουλιά.

ROTENONE: Glycoside insecticide issu des racines de plantes subtropicaux du genre Derris . Forte toxicité envers les insectes et les poissons. Toxicité moins forte envers les oiseaux.

ROTENONA: Componente activo de un fitoinsecticida glucosídico que se encuentra en raíces de plantas subtropicales del género Derris ; es muy tóxico en insectos y peces y menos en aves. Se usa como trazador.

ROTENONA: Compoñente activo dun fitoinsecticida glucosídico que se atopa en raíces de plantas subtropicais do xénero Derris; é moi tóxico en insectos e peixes, e menos en aves.

ROTENON: A Derris nemzetségbe tartozó szubtrópusi növények gyökerében előforduló fitoinszekticid nevű glikozid egyik aktív komponense. A rovarok és a halak számára rendkívül mérgező, a madarak számára csak enyhébb mértékben.

ROTENON: Aktywny składnik glikozydowego fitoinsektycydu, występującego w korzeniach subtropikalnych roślin rodzajuDerris; bardzo toksyczny dla owadów i ryb, mniej dla ptaków.

ROTENONE: Derris cinsine ait suptropikal bitkilerin köklerinde bulunan, bir aktif komponent olan glikozit fitoinsektisittir; böcekler ve balıklar için kuşlar için ise daha az zehirlidir.

Was this helpful?
Fisk som ikke er behandlet (sløyd, flekt, filetert etc.), kun bløgget. Den engelske betegnelsen ”round fish” henviser til hurtigsvømmere, f.eks. makrell og tunfisk.


ROUND FISH: General non-specific term used to describe fishes which are round or oval in transverse section and generally have a fusiform body shape; these species are usually fast swimmers and pelagic.

ΑΤΡΑΚΤΟΕIΔΗ ΨΑΡIΑ: Γενικός μη ειδικός όρος που χρησιμοποιείται για ψάρια που έχουν κυκλική ή ελλειψοειδή διατομή και γενικά ατρακτοειδές σχήμα σώματος. Τα είδη αυτά είναι συνήθως πελαγικά και γρήγοροι κολυμβητές.

POISSON ROND: Terme non-spécifique décrivant les poissons de section transversale ronde ou ovale et dont le corps et généralement fusiforme; ces espèces sont en général des poissons pélagiques capables de nager rapidement.

PEZ REDONDO: Término no específico que describe peces con sección transversal redonda o oval y cuyo cuerpo es generalmente fusiforme; estas especies en general peces pelágicos son capaces de nadar rápidamente.

PEIXE REDONDEADO: Termo non específico que describe peixes con sección transversal redonda ou oval que teñen o corpo xeralmente fusiforme; estas especies son en xeral ràpidos nadadores e peláxicos.

ORSÓHAL: Keresztmetszetben kerek vagy ovális alakú halakat jelentő általános gyűjtőfogalom. Ezek a halak általában orsó alakúak, jól úsznak és nyílt vízen élnek.

RYBY O TORPEDOWATYM KSZTAŁCIE CIAŁA: Na ogół określenie nieswoiste, używane do opisania ryb, które w przekroju poprzecznym są okrągłe lub owalne a generalnie mają wrzecionowaty kształt ciała; należą tu zwykle gatunki ryb pelagicznych i szybko pływających (np. tuńczyki, makrele itp.).

YUVARLAK BALIK: Genelde, enine kesiti oval veya yuvarlak olan ve genellikle füziform bir vucut şekline sahip olan balıkları tanımlamak için kullanılan spesifik olmayan terim; bu türler genellikle hızlı yüzücü ve pelajiktirler.

Was this helpful?
Vanlig navn for medlemmer av rekke Nematoda, frittlevende og parasittiske.


ROUND WORM: Common name for members of the Phylum Nematoda, free-living and parasitic.

ΝΗΜΑΤΩΔΗΣ: Κοινό όνομα των μελών του Φύλου Nematoda, που ζούν παρασιτικά ή ελευθέρως.

VERS RONDS: Nom dusage courant décrivant les membres de lembranchement des Nematodes, dont un certain nombre sont parasites.

GUSANO REDONDO: Nombre de utilización común que describe el filum de los Nematodos, en los cuales unos cuantos son parásitos.

VERME REDONDO: Nome común para membros do filo Nematodos, de vida libre e parasitos.

HENGERESFÉRGEK: A Nematoda törzs fajainak köznyelvi elnevezése.

ROBAKI OBŁE (obleńce): Powszechna nazwa przedstawicieli typu Nematoda, tak wolno żyjących, jak i pasożytniczych.

Halkalı kurt: Parazit ve bağımsız yaşayan Nematot üyelerinin yaygın isimi.

Was this helpful?
Østers som hører til Crassostrea-slekten. Disse er mer robuste enn flatøsters, og kan vokse tilfredsstillende i områder med lav saltholdighet fri for noen av de vanligste predatorene og parasittene. Rundøsters krever høyere temperatur (over 200C) for å gyte enn flatøsters.


CUPPED OYSTER (Crassostrea ): Oysters belonging to the Crassostrea genus. These inhabit a wider range of ecological conditions than flat oysters, and can grow well in areas of lower salinities, free from some of the most common predators and parasites. Cupped oysters require higher temperatures (more than 200C) to spawn, than do flat oysters.

ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ (Crassostrea): Στρείδια που ανήκουν στο γένος Crassostrea. Εξαπλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από το επίπεδο στρείδι και αναπτύσσονται καλά σε περιοχές με μικρότερες αλατότητες. Τα στρείδια αυτά απαιτούν μεγαλύτερες θερμοκρασίες (> 200C για γαμετοτοκία) από τα επίπεδα στρείδια. Δεν προσβάλλονται από τους κοινούς θηρευτές και παράσιτα.

HUITRE CREUSE (Crassostrea ): Huîtres appartenant au genre Crassostrea. Les huîtres creuses démontrent certains avantages par rapport aux huîtres plates du genre Ostrea : elles possèdent une étendue écologique plus importante, elles se développent dans des conditions de faible salinité et elles sont résistantes à la plupart des prédateurs et parasites communs. La libération des gamètes, par contre, a lieu à des températures plus élevées (>200C), la reproduction naturelle de ce genre na donc pas lieu dans certaines

OSTRA HUECA (Crassostrea): Ostras que pertenecen a la familia Crassostrea. Las ostras huecas muestran ciertas ventajas respecto a las ostras planas del genero Ostrea, poseen una extensión ecológica más importante, se desarrollan en condiciones de baja salinidad y son resistentes a la mayoría de predadores y parásitos comunes. La liberación de los gametos tiene lugar a temperaturas más elevadas (> 200C); por consiguiente la reproducción natural de este género no tiene lugar en ciertas áreas de cultivo.

OSTRA RIZADA (Crassostrea): Ostras que pertencen ao xénero Crassostrea. Habitan nun maio rango ecolóxico que as ostras planas, e poden crecer ben en áreas de baixas salinidades, libres dalgúns dos depredadores e parasitos máis comúns. As ostras rizadas requiren altas temperaturas (máis de 20 ºC) para a desova, maior que para as ostras planas.

CSÉSZÉS OSZTRIGA: A Crassostrea nemzetségbe tartozó osztrigafajok gyűjtőneve. A lapos osztrigáknál kevésbé igényesek az ökológiai körülményekre. Alacsonyabb sótartalmú vizekben is jól nőnek, a közönséges ragadozók és élősködők nem támadják meg őket. A csészés osztrigák az íváshoz a lapos osztrigáknál magasabb vízhőmérsékletet (200C felettit) igényelnek.

OSTRYGA WIELKA (Crassostrea gigas): Ostrygi należące do rodzaju Crassostrea. Zamieszkują one większy obszar bardziej zróżnicowanych warunków ekologicznych niż ostrygi płaskie (Ostrea edulis) i dobrze rosną na obszarach o mniejszym zasoleniu, wolnych od niektórych pospolitych drapieżników i pasożytów. Ostryga wielka do rozrodu wymaga wyższej temperatury (powyżej 200C), niż ostryga płaska.

FİNCAN İSTİRİDYE (Crassostrea): Crassostrea sınıfına mensup olan istiridyelerdir. Bunlar yassı istiridyelerden daha farklı çevresel şartlarda yaşayabilir ve en yaygın yırtıcı ve parazitlerden uzakta düşük tuzluluk oranına sahip alanlarda düzgün bir şekilde gelişebilirler. Bu istirdye türü yumurtlamak için yassı istiridyelerin ihtiyaç duyduğundan daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar.(200Cden daha fazla)

Was this helpful?
(1) Register over truede arter, der artene er kategorisert fra 0 (for øyeblikket ikke truet) til 5 (utdød). (2) Register over og kategorisering av potensielle spesifikke farene ved bruk av kjemikalier.


RED LIST: (Contained in a Red Data Book). (1) A register of threatened wildlife, including categorization of the various degrees of threat ranging from 0 (presently not endangered) to 5 (extinct). (2) A register and categorization of the specific potential hazards of chemicals.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: (περιέχεται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών): (1) Μητρώο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, με ταυτόχρονη κατάταξη τους ως προς τον βαθμό κινδύνου από 0 (όσα δεν κινδυνεύουν προς το παρόν) έως 5 (εξαφανισμένα). (2) Μητρώο και κατάταξη των επικινδύνων ουσιών.

LISTE ROUGE: (1) Recueil des faunes et flores menacées; le degré de menace est classé de 0 (aucune ménace actuelle) à 5 (espèce disparue). (2) Classification des dangers potentiels et spécifiques des produits chimiques.

LISTA ROJA: (1) Recogimiento de faunas y flores amenazadas; el grado de amenaza es clasificado de 0 (ningún amenaza actual) a 5 (especie desaparesida). (2) Clasificación de los peligros potenciales y específicos de productos químicos.

LISTA VERMELLA: (Contida no Libro Vermello) (1) Rexistro de vida salvaxe ameazada; incluíndo a categorización de varios graos de ameaza que abranguen de 0 (actualmente non ameazada) a 5 (extinta). (2) Un rexistro e categorización dos perigos potenciais específicos de produtos químicos.

VÖRÖS KÖNYV: (1) A veszélyeztetett fajok jegyzéke, amely magában foglalja a veszélyeztetettség mértékét is, amely 0-tól (jelenleg nem veszélyeztetett) 5-ig (kipusztult) terjed. (2) A vegyszerek lehetséges ártalmas hatásainak jegyzéke és osztályozása.

CZERWONA LISTA: (Zawarta w Czerwonej Księdze). (1) Rejestr zagrożenia dzikiej przyrody, włączając kategoryzacje rozmaitych stopni zagrożenia od 0 (obecnie niezagrożony) do 5 (wymarły). (2) Rejestr i kategoryzacja szczególnego potencjalnego zagrożenia środkami chemicznymi.

KIRMIZI LİSTE: (1) 0 (tehlikede olmayan)dan 5( soyu tükenmiş)e kadar çeşitli derece ve sınıflandırmada tehdit içeren vahşi yaşamı tehtid eden bir kayıt.(2) Belirli potansiyel tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması.

Was this helpful?
Navn brukt om infeksjoner av Vibrio anguillarium, også kalt vibrose. Kan gi betydelig økonomiske tap i oppdrettsnæringen, men det er utviklet gode vaksiner mot bakterien. Sykdommen er rapportert i 14 land, og har infisert 48 arter av marin fisk.


RED PEST: Common name for infections by Vibrio anguillarium, also referred to as Hitra disease and vibriosis. Red pest disease which can cause significant economic losses in aquaculture, has been reported in 14 countries as infecting 48 species of marine fish.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΛΟIΜΟΣ: Κοινό όνομα για μόλυνση από το βακτήριο Vibrio anguillarum που αναφέρεται και ως ασθένεια Hitra και βιμπρίωση. Η ασθένεια αυτή μπορεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες στην υδατοκαλλιέργεια και έχει εμφανισθεί σε 14 χώρες όπου έχει προσβάλλει 48 θαλάσσια ψάρια.

PESTE ROUGE: Nom commun utilisé afin de décrire les infections par Vibrio anguillarium. Synonyme de la maladie dHitra ou vibriose. Provoque des pertes importantes en aquaculture. Sa présence est rapportée dans 14 pays et pour 48 espèces de poissons marins.

PESTE ROJA: Nombre común utilizado para describir las infecciones por Vibrio anguillarium sinónimo de la enfermedad de Hitra o vibriosis. Provoca pérdidas importantes en acuicultura. Su presencia es denunciada en 14 países y la sufren 48 especies de peces marinos.

PESTE VERMELLA: Nome común utilizado para describir as infeccións por Vibrio anguillarium sinónimo da enfermidade de Hitra ou vibriose. A enfermidade da boca vermella provoca perdas importantes en acuicultura, declarándose a súa presenza en 14 países como infección que afecta a 48 especies de peixes mariños.

VÖRÖS PESTIS: A Vibrio anguillarium-fertőzés köznyelvi elnevezése. Hitra-betegség és vibriózis néven is ismert. A vörös pestis komoly gazdasági károkat képes okozni. Eddig 14 országban, 48 tengeri halfajon észlelték.

CZERWONA ZARAZA: Pospolita nazwa dla zakażeń przez Vibrio anguillarium, także nazywane chorobą Hitra i wibriozą. Czerwona zaraza, powodująca w akwakulturze znaczne straty ekonomiczne, została zgłoszona przez 14 krajów, w których zakażała 48 gatunków ryb morskich.

Kızıl bela: Vibrio anguillarium enfeksiyonu için kullanılan yaygın bir isim. Hitra hastalığı ve vibriosiz olarakta bilinir. Kültür balıkçılığında önemli okonomik kayıplara neden olan kızıl bela hastalığının 14 ülkede 48 deniz canlısına bulaştığı bildirilmiştir.

Was this helpful?
Gjennomtrengende elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. Oppstår fra elektronoverganger i atomer.


X-RAY: Penetrating radiation propagated as an electromagnetic wave having a length shorter than visible light and originating from electron transitions in atoms.

ΑΚΤIΝΕΣ: Διεισδύουσα ακτινοβολία μεταδιδόμενη ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα με μήκος κύματος μικρότερο από αυτό του ορατού φωτός και προερχόμενη από μεταβολές των ηλεκτρονίων στα άτομα.

RAYONS X: Radiations pénétrantes propagées sous la forme dondes électromagnétiques avec une longueur donde plus faible que la lumière visible et dont lorigine est la transition délectrons dans les atomes.

RAYOS X: Radiaciones penetrantes protegidas en forma de ondas electromagnéticas con una longitud de onda más baja que la luz visible y cuyo origen es la transición de electrones en los átomos.

RAIOS X: Radiacións penetrantes propagadas en forma de ondas electromagnéticas cunha lonxitude de onda máis curta que a luz visible e cuxas orixes son as transicións de electróns nos átomos.

RÖNTGENSUGÁRZÁS: Elektromágneses hullámok formájában terjedő, áthatolásra képes sugárzás, amelynek hullámhossza rövidebb, mint a látható fényé, és az atomokban lezajló elektronátmenetek eredményeként keletkezik.

PROMIENIE X: Przenikliwe promieniowanie rozprzestrzeniające się w postaci fal elektromagnetycznych mających długość krótszą niż światło widzialne a biorące początek w przemianach elektronowych w atomach.

X ışını: Atomlardaki elektron geçişinden orijinlenen ve görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip bir elektromanyetik dalga olarak nüfuz eden ışığın yayılmasıdır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES