AMC LIMITED

Ø

Et enhetlig biologisk system som er et resultat av interaksjoner mellom alle eller et begrenset antall av biotiske eller abiotiske faktorer innen en definert del av biosfæren. Størrelsen på et okosystem er i seg selv ikke fast eller begrenset. Biotiske elementer i et økosystem er populasjoner av arter og de abiotiske er fysiske eller kjemiske faktorer.


ECOSYSTEM: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ECOSYSTEME: Une communauté dorganismes et leur environnement physique interagissant comme une unité écologique; lensemble des composés biologiques et physiques dun biotope. Les dimensions dun écosystème ne sont pas fixées ou délimitées en soi. Un écosystème est composé déléments biotiques (populations despèces) et déléments abiotique (facteurs physico-chimiques).

ECOSISTEMA : Comunidad de organismos y su entorno físico que actúan como una unidad ecológica; el conjunto de los compuestos biológicos y físicos de un biotopo. Las dimensiones en si de un ecosistema no son delimitados o fijados. Un ecosistema se compone de elementos bióticos (poblaciones de especies) y de elementos abióticos (factores físico-químicos).

ECOSISTEMA: Sistema biolóxico integrado que resulta da interacción de todos ou dun limitado número de factores bióticos e abióticos nunha área definida da biosfera. As dimensións dun ecosistema non están fixadas ou delimitadas "per se". Os elementos bióticos dun ecosistema son as poboacións de especies, e os elementos abióticos son os factores físicos e químicos.

ÖKOSZISZTÉMA: Olyan egységes biológiai rendszer, amely a bioszféra egy meghatározott részében meglévő összes vagy korlátozott számú élő vagy élettelen tényező egymásra hatásának eredményeként alakul ki. Egy ökoszisztéma kiterjedése nem korlátozott. Az ökoszisztéma élő elemei a fajok populációi, élettelen elemei pedig a fizikai és kémiai tényezők.

EKOSYSTEM: Zintegrowany system biologiczny, który wynika z wzajemnego oddziaływania wszystkich lub ograniczonej liczby czynników biotycznych lub abiotycznych wewnątrz określonej części biosfery. Wielkość ekosystemu z natury rzeczy nie jest stała lub ograniczona. Elementy biotyczne ekosystemu stanowią populacje gatunków a elementy abiotyczne to czynniki fizyczne i chemiczne.

EKOSİSTEM: Biyosferin belli bir bölümünde bütün veya sınırlı sayıda biyotik ya da abiyotik faktörlerin birbiriyle entegre olduğubiyolojik bir sistem. Ekosistemin boyutları kendiliğinden sabit veye sınırlıdır. Bir ekosistemin biyotik elementleri türlerin ve abiyotik elementlerin (fiziksel veya kimyasal faktörler) topluluğudur.

Was this helpful?
På engelsk brukes ørret vidt om en rekke arter (i slektene Salmo, Oncorhyncus og Salvelinus), mens i Norge brukes ørret vekselvis for ørret (Salmo trutta) og regnbueørret Oncorhynchus mykiss). Ørret (S. trutta) forekommer i ulike former (alle tilhører samme art): (a) Bekkørret er en dvergform som tilbringer hele livet i rennende vann, (b) innsjøørrret som lever i innsjøer og gyter i tilstøtende elver, og (c) sjøørret som er anadrom. Oppdrett av sjø-ørret er forsøkt, men arten hadde dårlig vekst


TROUT: A commonly used, non-specific name for a large range of fish species of the genera (Salmo, Oncorhynchus and Salvelinus) of the family Salmonidae. Confusion has arisen with the use of this term because of different colloquial regional usages and the fact that representatives of the genera are termed salmon and charr. Examples of trout include: Salmo trutta, the brown trout; Salvelinus fontinalis, the brook trout and Oncorhynchus mykiss the rainbow trout. Various trout species are now found distri

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινά χρησιμοποιούμενο, μη ειδικό όνομα γιά ένα μεγάλο φάσμα ειδών ψαριών των γενών (Salmo, Οncorhynchus και Salvelinus) της οικογένειας των Σολομοειδών. Σημαντική σύγχυση προκύπτει με τον όρο αυτόν λόγω των διαφορετικών χρήσεών του στην καθομιλουμένη σε διάφορες περιοχές και του γεγονότος ότι αντιπρόσωποι των γενών αυτών ονομάζονται επίσης, σολομός, λιμνοπέστροφα και σαλβελίνος. Παραδείγματα πέστροφας είναι η καστανή πέστροφα (Salmo trutta), ο σαλβελίνος (Salvelinus fontinalis), και η ιριδίζου

TRUITE: Terme non-spécifique décrivant un grand nombre de poissons de la famille des salmonidés appartenant aux genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus. Ce terme porte à confusion à cause des différences dinterprétation de région en région et du fait que certains membres des mêmes genres sont appellés saumon ou charr. Des exemples de poissons appellés truites comprennent la truite de mer, Salmo trutta, la truite des ruisseaux, Salvelinus fontinalis, et la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss. Les di

TRUCHA: Término no específico que describe gran número de peces de la familia de los salmónidos; pertenecen a los géneros Salmo, Oncorhynchus y Salvelinus. Este término induce a veces confusión a causa de las diferentes denominaciones y del hecho que miembros del mismo género son llamados salmón y salmerino. Hay varios ejemplos de peces llamados trucha: trucha salmonada, S. trutta; trucha de arroyo o salmerino, Salvelinus fontinalis y la trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoy en día las diferentes e

TROITA: Termo non específico que describe grande número de peixes da familia dos salmónidos; pertencen aos xéneros Salmo, Oncorhynchus e Salvelinus. Este termo induce ás veces confusión a causa das diferentes denominacións coloquiais locais e do feito que membros representativos do xénero son chamados salmón e salvelino. Hai varios exemplos de peixes chamados troita: troita común, Salmo trutta; troita de fontana ou salvelino, Salvelinus fontinalis e a troita arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoxe en día

PISZTRÁNG: A lazacfélék (Salmonidae) családjának Salmo, Oncorhynchus és Salvelinus nemzetségeibe tartozó fajokra általánosan használt gyűjtőfogalom. Jelentése nem egyértelmű, mivel különböző nyelvterületeken mást és mást jelent, illetve a nemzetségekhez tartozó fajokat lazacnak vagy szajblingnak is nevezik. A legismertebb pisztrángfajok a sebes pisztráng (Salmo trutta) és a szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss). A különböző pisztrángfajok ma már a betelepítések révén valamennyi földrészen meghonosod

PSTRĄG: Powszechnie używana nieswoista nazwa w stosunku do dużej liczby gatunków ryb z rodzaju Salmo, Oncorhynchus i Salvelinus z rodziny Salmonidae. Użycie tego określenia spowodowało zamieszanie ze względu na istniejące różnice regionalnego jego znaczeniu oraz fakt, że przedstawiciele tego rodzaju noszą nazwy łosoś i golec zwyczajny (naz. reg. Arctic char). Nazwy pstrąga występują u: S. trutta (troć, pstrąg morski); Salvelinus fontinalis (pstrąg źródlany) i O. mykiss (pstrąg tęczowy). Różne gatunki

ALABALIK: Salmonidae ailesinde bulunan cinslerin (Salmo, Oncorhynchus ve Salvelinus) türleri için yaygınca kullanılan spesifik olmayan isimdir. Karışıklık, bu terimin farklı bölgesel konuşma dilinde kullanımından dolayı kaynaklanmakta ve cins temsilcilerinin salmon ve charr olarak adlandırılmaktadır. Alabalık örnekleri: Salmo trutta (kahverengi alabalık), Salvelinus fontinalis (kaynak alabalığı) ve Oncorhychus mykiss (gökkuşağı alabalığı). Çeşitli alabalık türleri yer değiştirme/girişten ötürü bütün kıtal

Was this helpful?
Spiserøret; røret fra halsen til magesekken.


OESOPHAGUS/ESOPHAGUS: The tube through which food travels from the throat to the stomach.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ: Ο αγωγός με τον οποίο η τροφή μεταφέρεται από το λαιμό στο στομάχι.

OESOPHAGE: Canal de lappareil digestif dans lequel transitent les aliments, du pharynx à lestomac

ESÓFAGO: Conducto a través del cual pasa el alimento desde la tráquea al estómago.

ESÓFAGO: Conduto a través do cal pasa o alimento dende a traquea ao estómago.

NYELŐCSŐ: Az a cső, amelyen keresztül a táplálék a garatból a gyomorba jut.

PRZEŁYK: Rurkowaty przewód, przez który pokarm przemieszcza się z gardła do żołądka.

ÖSEFAGUS: Gıdanın boğazdan mideye gittiği tüp.

Was this helpful?
Betegnelse i dagligtalen på medlemmer i familien Ostreidae, med over 100 arter i flere slekter, særlig Ostrea og Crassostrea . Jfr. rundøsters og europeisk flatøsters.


OYSTER: The colloquial term used for members of the family Ostreidae, with over 100 species in several genera, especially Ostrea and

ΣΤΡΕΙΔΙ: Κοινό όνομα των ατόμων της οικογένειας Ostreidae, η οποία περιέχει πάνω από 100 είδη τα οποία κατανέμονται σε διάφορα γένη μεταξύ των οποίων το γένος Ostrea και Crassostrea. Βλέπε, ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΕΙΔΙ

OYSTER: Nom d’usage courant décrivant les membres de la famille ostréidés qui renferme plus de 100 espèces dont les espèces des genres Ostrea et Crassostrea .

OSTRA: Nombre común que denomina los miembros de la familia Ostreidos con unas 100 especies de diferentes géneros, especialmente los Ostrea y Crassostrea .

OSTRA: Nome común que denomina os membros da familia Ostreidos cunhas 100 especies de diferentes xéneros, especialmente os Ostrea e Crassostrea.

OSZTRIGA: Az Ostreidae családba tartozó kagylófajok köznyelvi elnevezése. Több nemzetség, pl. Ostrea és

OSTRYGA: Potoczny termin użyty w odniesieniu do przedstawicieli rodziny Ostreidae ze 100 gatunkami w kilku rodzajach, w szczególności Ostrea i Crassostrea.

İSTİRİDYE: Ostreidae familyasının üyelerinden genel bir terimdir, 100 üzerinde tür birkaç cins, özellikle Ostrea and

Was this helpful?
Gruppe med hunnlige steroide (kolesterolderivater) kjønnshormoner, som produseres i ovariene hos virveldyr. Østradiol-17-b er det primære østrogenet i reproduksjonsfysiologi hos fisk (dannes fra testosteron i granulosacellene).


OESTROGENS (ESTROGENS): A group of female sex steroid hormones produced in the vertebrate ovary; the principal ones include B-estradiol, estrone, and estriol.

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ: Ομάδα στεροειδών ορμονών του θηλυκού φύλου στα σπονδυλωτά που παράγεται από την ωοθήκη. Οι κυριότερες περιλαμβάνουν την Β-οιστραδιόλη, την οιστρόνη και την οιστριόλη.

ESTROGENE: Membre dun groupe dhormones stéroïdes sexuelles femelles produites dans lovaire des Vertébrés dont les principales sont lestradiol, lestrone et lestriol.

ESTRÓGENO: Grupo de hormonas esteroides sexuales femeninas que son producidas por el ovario de los vertebrados; entre ellos los más importantes son, el _-estradiol, estrona y estriol.

ESTRÓXENO: Grupo de hormonas esteroideas femininas producidas no ovario de vertebrados; as principais inclúen B-estradiol, esterona, e esterol.

ÖSZTROGÉNEK: A petefészekben termelődő szteroid szerkezetű női nemi hormonok egy csoportja; a legfontosabbak a B-ösztradiol, az ösztron és az ösztriol.

ESTROGENY: Grupa żeńskich steroidowych hormonów płciowych wytwarzanych w jajnikach kręgowców; najważniejsze z nich stanowią: B-estradiol, estron i estriol.

ÖSTROJEN: Omurgalıların ovaryumlarında üretilen steroid hormonlardan dişi cinsiyet homonlarıdır. Başlıca estradiol, estrone ve estriol içerirler

Was this helpful?
En bevegelig stilk med et øye ytterst hos visse grupper av krepsdyr, f.eks. reker.


EYE STALK: A movable stalk bearing a terminal eye in certain crustacean groups, e.g. prawns.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΜΙΣΧΟΣ: Κινητός μίσχος που φέρει στην άκρη του μάτι. Συναντάται σε ορισμένες ομάδες καρκινοειδών, π.χ. αστακογαρίδες.

OEIL PEDONCULE: Pédoncule mobile portant un oeil en son extrêmité rencontré dans certains groupes de crustacés marins, par exemples les crevettes.

OJO PEDUNCULAR: Pedúnculo movible que lleva un ojo en su extremidad que se encuentra en ciertos grupos de crustáceos marinos, por ejemplo en las gambas.

OLLO PEDUNCULADO / PEDÚNCULO OCULAR: Pedúnculo móbil que leva un ollo na súa extremidade, que se atopa en certos grupos de crustáceos, por exemplo nas gambas.

SZEMKOCSÁNY: Bizonyos rákok, pl. garnélák végleges szemét tartó mozgatható kocsány.

OKO SŁUPKOWE: U pewnych grup skorupiaków ruchomy słupek utrzymujący na szczycie oko; np. u krewetek.

GÖZ SAPI: Belirli kabuklu grubu içinde ucunda göz taşıyan hareketli bir sap, karides.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES