AMC LIMITED

O

Ansamling av væske i vev på grunn av økt gjennomsiving av væske fra kapillærene.


OEDEMA: Excessive accumulation of fluid in the tissue spaces resulting from increased transudation of the fluid from the capillaries.

ΟΙΔΗΜΑ: Υπερβολική συγκέντρωση υγρού στα διαστήματα του ιστού που προκαλείται από αυξημένη διΐδρωση του υγρού από τα τριχοειδή.

OEDEME: Accumulation excessive de fluide dans les espaces tissulaires provoquée par une augmentation de la transsudation de fluide à partir des capillaires.

EDEMA: Acumulación excesiva de fluido en los espacios tisulares provocada por un aumento de la trasudación de fluido a partir de los capilares.

EDEMA: Acumulación excesiva de fluído nos espazos tisulares provocada por un aumento da trasudación de fluído a partir dos capilares.

ÖDÉMA: Folyadék túlzott felhalmozódása a szövetekben. A hajszálerekből kiszürődő túlzott mennyiségű folyadék okozza.

OBRZĘK: Nadmierne nagromadzenie się płynu w przestrzeni tkankowej będące rezultatem przesiąkania płynu z naczyń włosowatych.

ÖDEM: Kılcal damarlarlardaki sıvının artan transudasyonundan kaynaklanan dokudaki boşluklarda aşırı sıvı birikmesi.

Was this helpful?
Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.


OXIDATION REDUCTION: A chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ-ΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

OXIDATION REDUCTION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN: Reacción química en la cual los electrones son transferidos desde un donador a una molécula aceptora. El donador se oxida mientras que el aceptor se reduce. El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

OXIDACIÓN-REDUCIÓN: Reacción química na cal os electróns son transferidos dende unha molécula doador a unha molécula receptora. O doador oxídase mentres que a molécula receptora se reduce. O electrón doador e a súa correspondente forma oxidada coñécese como par redox.

OXIDÁCIÓ-REDUKCIÓ: Olyan kémiai reakció, amelyben elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

UTLENIANIE REDUKCJA: Reakcja chemiczna, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki dawcy do cząsteczki akceptora. Cząsteczka dawcy jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron dawcy i odpowiednia jego utleniona forma, nazywane są parą redox

OKSİDASYON REAKSİYONU: Bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir

Was this helpful?
Redokspotensialet for en løsning er et mål på forholdet mellom oksyderte og reduserte substanser. Måles med en platinaelektrode, kalt Eh. Dersom elektroner strømmer fra løsningen til elektroden er det reduserende forhold i løsningen, og spenningen i volt er negativ. Dersom elektroner strømmer fra elektroden til løsningen er det oksiderende forhold i løsningen, og spenningen i volt er positiv.


OXIDATION-REDUCTION (REDOX) POTENTIAL: This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the solutio

ΔΥΝΑΜIΚΟ ΟΞΕIΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ: Μέτρο της αναλογίας οξειδωμένων προς ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου και συμβολίζεται σαν Eh. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο πρ

POTENTIEL DOXYDO-REDUCTION (REDOX): Potentiel mesuré dans une solution qui représente la proportion des substances oxydées par rapport aux substances réduites. En pratique, le potentiel Redox est mesuré par lintermédiaire dune électrode en platine (Eh). Si des électrons passent de la solution à lélectrode, la solution est dite réductrice et le flux délectrons, mesuré en Volts, porte le signe négatif. Dans le cas inverse la solution est dite oxydative et le voltage porte le signe positif. Les conditions doxydation existent dans la

POTENCIAL REDOX: Potencial medido en una solución que representa la proporción de sustancias oxidadas con respecto a sustancias reducidas. En la práctica, el potencial Redox se mide mediante un electrodo de platino (Eh). Si los electrones pasan de la solución al electrodo, la solución es llamada reductora y el flujo de electrones, expresado en Voltios, lleva el signo negativo. En el caso inverso la solución se llama oxidante y el voltaje lleva el símbolo positivo. Las condiciones de oxidación existen en la soluc

POTENCIAL REDOX: Potencial medido nunha solución que representa a proporción de substancias oxidadas con respecto a substancias reducidas. Na práctica, o potencial Redox mídese mediante un electrodo de platino (chamado Eh). Se os electróns pasan da solución ao electrodo, a solución é chamada redutora e o fluxo de electróns, expresado en Voltios, leva o signo negativo. No caso inverso a solución chámase oxidante e a voltaxe leva o símbolo positivo. As condicións de oxidación existen na solución cando os electróns

OXIDÁCIÓS-REDUKCIÓS (REDOX) POTENCIÁL: Egy oldatban lévő oxidált és redukált összetevők aránya. A gyakorlatban a redoxpotenciált platinaelektródához viszonyítva mérik, és Eh-val jelölik. Ha elektronok áramlanak az oldatból az elektród felé, akkor az oldatot redukáló tulajdonságúnak nevezzük, és a (voltokban mért) potenciál az elektród és az oldat között negatív előjelű. Oxidáló tulajdonságú egy oldat, ha az elektronok az elektród felől az oldatba áramlanak, és az így létrejövő feszültség pozitív előjelű.

POTENCJAŁ OKSYDO-REDUKCYJNY (redox) : Potencjał roztworu jest mierzony stosunkiem utlenienia do redukcji substancji. W praktyce, potencjał redox jest mierzony w stosunku do elektrody platynowej i jest nazywany Eh. Jeśli elektrony przepływają z roztworu do elektrody mówi się, że istnieją w roztworze warunki redukcyjne, zaś istniejący potencjał (mierzony w woltach) występuje między elektrodą i roztworem. Odwrotnie mówi się, że istnieją w roztworze warunki utleniające, gdy elektrony przepływają z elektrody do roztworu a napięcie wykazu

OKSİDASYON-İNDİRGENME (REDOKS) POTANSİYELİ: Bir sıvının bahsedilen potansiyeli oksidasyona uğramış indirgenmiş maddelerin yüzdesinin ölçümüdür. Pratikte, redoks potansiyeli bir platin elektroduna göre ölçülür ve Eh olarak adlandırılır. Eğer elektronlar eriyikten elektroda doğru akarsa eriyikte indirgenmiş durumların var olduğundan ve elektrod ile eriyik arasında potansiyel (volt ile ölçülür) olduğundan bahsedilir. Elektronlar elektrodtan eriyiğe doğru akarsa eriyikte oksidasyon durumlarının varlığından söz edilir ve voltaj pozitif işaret

Was this helpful?
(1) Generelt kjemisk reaksjon med 02, f.eks. oksidasjon/reduksjonsreaksjoner. (2) OKSIDASJON: En prosess hvor et stoff (forbindelse, atomer eller ioner) mister elektroner og binder oksygen. Prosess hvor elektroner blir trukket fra et stoff til et annet stoff som selv blir redusert (oksidasjonsmiddelet).


OXIDIZE/OXIDATION: (1) Generally, to undergo a chemical reaction with 02. eg. oxidation/reduction reactions. (2) OXIDATION: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form

ΟΞΕΙΔΩΣΗ: (1) Ως γενική έννοια σημαίνει τη χημική αντίδραση με Ο2. Για παράδειγμα οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. (2) Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

(S) OXYDER/OXIDATION: (1) En général, subir une réaction chimique dans laquelle 02, cest-à-dire une réaction oxydation/réduction. (2) OXIDATION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN: (1) Generalmente, sufrir una reacción química con O2. Ej. reacciones oxidación/reducción. (2) Proceso por el cual una sustancia pierde electrones y gana oxígeno. Proceso por el que una sustancia pierde electrones por una sustancia que es, a su vez reducida denominada agente oxidante.

OXIDACIÓN: (1) Xeralmente, sufrir unha reacción química con O2. Ex. reaccións oxidación/redución. (2) Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécual doador a unha molécula receptora. A molécula doador é oxidado mentres a molécula receptora é reducida. O eletrón doado e a súa correspondente forma oxidada.

OXIDÁCIÓ: (1) Általában 02-nel lezajló kémiai reakció, pl. oxidációs/redukciós reakciók. (2) Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

UTLENIAĆ SIĘ: (1) Ogólnie biorąc podlegać reakcji chemicznej z 02, np. reakcje utleniania/redukcji. (2) UTLENIANIE: Jak w reakcji chemicznej redox, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki dawcy do cząsteczki akceptora. Cząsteczka dawcy jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron dawcy i odpowiednia utleniona jego forma, nazywane są parą redox.

OKSİTLENME/OKSİDASYON: (1) Genel olarak, 02 ile kimyasal reaksiyona girme. Örn. Oksidasyon/redüksiyon reaksiyonları. (2) OKSİDASYON: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.

Was this helpful?
Antibiotikum som virker inn på kopiering av nukleinsyrer i bakterier. Er gitt lov til bruk i Japan og noen europeiske land for kontroll av Aeromonas salmonicida og Yersinia ruckeri.


OXOLINIC ACID: A quinolone antibiotic that interferes with nucleic acid replication in bacteria. It is licensed for use in Japan and some European countries for the control of Aeromonas salmonicida and Yersinia ruckeri.

ΟΞΟΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ: Αντιβιοτικό υδροκινόλης που παρεμποδίζει την αντιγραφή των νουκλεϊκών οξέων στα βακτήρια. Στην Ιαπωνία και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση του για την αντιμετώπιση των βακτηρίων Aeromonas salmonicida και Yersinia ruckeri.

ACIDE OXOLINIQUE: Antibiotique quinolone capable dinterférer avec la réplication des acides nucléiques chez les bactéries. Son utilisation dans le contrôle dAeromonas salmonicida et Yersinia ruckeri est autorisée au Japon et dans certains pays dEurope.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir en la replicación de los ácido nucleicos en las bacterias. Su utilización en el control de Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri esta autorizada en Japón y en algunos países de Europa.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir na replicación do ácido ribonucleico (ARN) en bacterias. A súa utilización no control de Aeromonas salmonicida e Yersinia ruckeri esta autorizada en Xapón e nalgúns países de Europa.

OXOLINSAV: A quinolon csoportba tartozó antibiotikum, amely a baktériumokban a nukleinsavak replikációját gátolja. Japánban és néhány európai országban engedélyezték az Aeromonas salmonicida és a Yersinia ruckeri által okozott betegségek kezelésére.

KWAS OKSOLINOWY (naz.handl. Gramurin): Antybiotyk chinolonowy, który przeszkadza w replikacji cząsteczki kwasu nukleinowego w bakteriach. Został on dopuszczony do stosowania w Japonii i niektórych państwach europejskich do zwalczania Aeromonas salmonicida i Yersinia ruckeri.

Oxolinik asit: Kinolon grubu sentetik bir antibiyotik, bakterinin nükleik asit çoğalmasını engeller. Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde Aeromonas salmonicida ve Yersinia ruckerinin kontrolünde ruhsatlandırılmıştır.

Was this helpful?
Mengden oksygen som er nødvendig for liv og optimal utvikling hos en organisme.


OXYGEN REQUIREMENT: The amount of oxygen which is necessary for life and for the optimal development of an organism.

ΑΠΑIΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ: Η ποσότητα διαλελυμένου στο νερό οξυγόνου που είναι απαραίτητη γιά την επιβιώνει και γιά την άριστη ανάπτυξη ενός οργανισμού.

BESOIN EN OXYGENE: Quantité doxygène dissous nécessaire à la vie et au développement optimal dun organisme.

DEMANDA DE OXÍGENO: Cuantidad de oxígeno necesaria para la vida y el desarrollo óptimo de un organismo.

DEMANDA DE OSÍXENO: Cantidade de osíxeno necesaria para a vida e o desenvolvemento óptimo dun organismo.

OXIGÉNSZÜKSÉGLET: Egy szervezet életben maradásához és fejlődéséhez szükséges oxigénmennyiség.

ZAPOTRZEBOWANIE TLENOWE: Ilość tlenu, która jest niezbędna do życia i do optymalnego rozwoju organizmu.

OKSİJEN İHTİYACI: Bir organizmanın yaşamak ve optimum gelişimini sağlayabilmesi için gerekli olan oksijen miktarı.

Was this helpful?
(1) I akvakultur: Tilsetting av rent oksygen (kjegler eller diffusorer) til vannet for å øke oksygeninnholdet. Dette tillater mindre vannforbruk. (2) I fysiologi: Oksygentransport til blodceller (prosessen der oksygen tas opp og settes fri av hemoglobin).


OXYGENATION: (1) In aquaculture: the input of pure oxygen into the culture medium to enhance or supplement its oxygen content; this promotes lower water exchange rates in the system. (2) In physiology: the oxygen transfer to blood cells (processes of uptake and release of haemoglobin bound oxygen).

ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια η εισαγωγή καθαρού οξυγόνου σε ένα μέσο καλλιέργειας ώστε να αυξηθεί η παροχή οξυγόνου με μικρούς ρυθμούς ανταλλαγής νερού στο σύστημα. (2) Στην φυσιολογία, η μεταφορά οξυγόνου στα αιμοκύτταρα (διαδικασίες πρόσληψης και απελευθέρωσης οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη)

OXYGÉNATION: (1) En aquaculture: technologie denrichissement en oxygène dissous dun milieu de culture permettant un faible renouvellement deau. (2) En physiologie: le processus de transfert de loxygène par le sang.

OXIGENACIÓN: (1) En acuicultura: tecnología de enriquecimiento en oxígeno disuelto de un medio de cultivo, lo que reduce la renovación de agua. (2) En fisiología: proceso de traspaso de oxígeno por la sangre.

OSIXENACIÓN: (1) En acuicultura: introdución de osíxeno puro no medio de cultivo para aumentar ou complementar o seu contido en osíxeno, o que reduce a renovación de auga no sistema. (2) En fisioloxía: transferencia de osíxeno ás células sanguíneas (procesos de toma e liberación do osíxeno ligado á hemoglobina).

OXIGENÁLÁS: (1) Akvakultúrában: oxigén bevezetése a tenyésztőrendszerbe, az oxigéntartalom dúsítására vagy pótlására; ezzel csökkenteni lehet a vízcsere mértékét. (2) Élettanban: a vérsejtek oxigénfelvétele (a hemoglobin által megkötött oxigén felvételének és leadásának folyamata).

NATLENIENIE: (1) W akwakulturze: wprowadzenie czystego tlenu do środowiska hodowlanego celem podniesienia lub uzupełnienia zawartości tlenu; pozwala to na mniejszą częstotliwość wymiany wody w urządzeniach hodowlanych. (2) W fizjologii: przenoszenie tlenu do krwinek (procesy wychwytywania i uwalniania tlenu przez wiązania hemoglobinowe).

OKSİJENLENDİRME: (1) Akuakültürde: Ortamda tutulan saf oksijeni zenginleştirme ya da oksijan içeriğine ek sağlamak; Bu sistemde değiştirilmiş düşük su oranını düzenler. (2) Fizyolojide: Kan hücrelerine oksijen transferi (Hemoglobin oksijen bağının salınım ve tutulum süreci)

Was this helpful?
Enhet for å overføre oksygen til vann, f.eks. oksygeneringskjegle. Oksygen er kostbart så det er viktig at oksygenutbyttet (tilsatt oksygenmengde som blir igjen i vannet) blir høyest mulig. Se også lufter.


OXYGENATOR: Device such as an airstone through which air or oxygen is injected to promote the diffusion of oxygen into water.

ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ: Υλικό όπως μια αερόπετρα, δια του οποίου διοχετεύεται αέρας ή οξυγόνο για να ενισχυθεί η διάχυση του οξυγόνου στο νερό.

OXYGENATEUR: Dispositif tel quun diffuseur par lequel lair est injecté pour améliorer la diffusion de loxygène dans leau.

OXIGENADOR: Aireador: Dispositivo tal como un difusor, mediante el cual se inyecta aire para mejorar la difusión del oxígeno en el agua.

OXISENADOR: Dispositivo como por exemplo unha pedra aireadora a través do cal se inxecta aire ou osíxeno para mellorar a difusión do osíxeno na auga.

OXIGENÁTOR: Olyan berendezés (pl. porlasztókő), amelyen keresztül oxigént fecskendeznek a vízbe, elősegítve ezzel az oxigén vízben való oldódását.

NATLENIACZ: Urządzenie, jak np. kamień napowietrzający, które wprowadza powietrze lub tlen celem ułatwienia dyfuzji tlenu do wody.

Hava motoru: Oksijenin su içindeki yayılımını arttırmak için hava veya oksijen veren hava tasına benzer aygıt.

Was this helpful?
Forbruk av oksygen (O2 mg/kg/time) hos en organisme, målt i et respirasjonskammer. Oksygenforbruk hos fisk er avhengig av art, størrelse og vanntemperatur. Øker ved fôring/svømming og dårlig vannkvalitet (f.eks., mye ammoniakk).


OXYGEN CONSUMPTION: The rate of use of oxygen (O2 mg/kg/hr) by the culture organisms in a holding unit. The oxygen consumption is essentially determined by the fish species, size and water temperature. Oxygen consumption increases with feeding/swimming activity and poor water quality conditions (for example, high ammonia levels).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Ο ρυθμός με τον οποίο προσλαμβάνεται το οξυγόνο (Ο2 mg/κg/hr) από τους καλλιεργούμενους οργανισμούς σε μία μονάδα. Η κατανάλωση οξυγόνου καθορίζεται βασικά από το είδος των ψαριών, το μέγεθος και την θερμοκρασία του νερού. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με την διατροφική/κολυμβητική δραστηριότητα και την χειροτέρευση της ποιότητας του νερού (π.χ. υψηλά επίπεδα αμμωνίας).

CONSOMMATION DOXYGENE: Le taux dutilisation doxygène (O2 mg/Kg/hr) des organismes cultivés dans un système délevage. Le taux de consommation est fonction de lespèce cultivée, sa taiile et la température de leau. Il augmente en fonction des activités alimentaires et natatoires ainsi quavec la mauvaise qualité de leau (fort taux dammoniaque par exemple).

CONSUMO DE OXÍGENO: Tasa de utilización de oxígeno (O2 mg/Kg/hr) de organismos cultivados en un sistema de cultivo. La tasa de consumo varia según la especie cultivada, su talla y la temperatura del agua. Aumenta en función de las actividades alimentarias así como la calidad del agua (fuerte tasa de amoniaco por ejemplo).

CONSUMO DE OSÍXENO: Taxa de utilización de osíxeno (O2 mg/kg/h)por organismos cultivados nun sistema de cultivo. A taxa de consumo varía segundo a especie cultivada, o seu talle e a temperatura da auga. O consumo de osíxeno aumenta coa alimentación/natacion e con pobre calidade de auga (forte taxa de amoníaco por exemplo).

OXIGÉNFOGYASZTÁS: Egy tartóegységben lévő tenyésztett szervezetek oxigénfelhasználásának mértéke (O2 mg/kg/hr). Az oxigénfogyasztás függ a hal fajától, méretétől és a vízhőmérséklettől. A táplálkozási vagy mozgási aktivitás, illetve a gyenge vízminőség (pl. magas ammóniaszint) növeli az oxigénfogyasztást.

KONSUMPCJA TLENU: Tempo zużycia tlenu (O2 mg/kg/h) przez hodowane organizmy w urządzeniu akwakultury. Konsumpcja tlenu z zasady jest określana przez gatunek, wielkość ryb i temperaturę wody. Konsumpcja tlenu wzrasta z intensywnością żywienia i aktywnością pływania ryb oraz niskim stanem jakości wody, np. przy wysokich poziomach amoniaku.

Oksijen tüketimi: Kültür canlılarının bulundukları ortamdaki kullandıkları oksijen oranı. Oksijen tüketimi esas olarak balık türleri, boyutları ve su sıcaklığına bağlıdır. Beslenme yüzme aktiviteleri ve düşük su kalitesine bağlı olarak artar (örneğin yüksek amonyum seviyesi).

Was this helpful?
Den kumulative effekten av oksygenmangel i en organisme eller et vev/organ i organismen. Dette fører til opphoping av sluttprodukter fra anaerob (uten oksygen) metabolisme (f.eks. melkesyre). Oksygengjelden erstattes når normale oksygennivåer opprettes. Dette er synlig som en momentant økning i normalt oksygenforbruk, grunnet oksidering av de akkumulerte aerobe sluttproduktene. Hos akvatiske organismer kan det oppstå oksygengjeld ved surstoffmangel i miljøet eller under intens aktivitet. Jfr. ok


OXYGEN DEBT: The cumulative effect of an oxygen deficit endured by an organism or a tissue or organ of that organism. This is represented by the accumulation of anaerobic end-product metabolites. The oxygen debt is redressed when a normal oxygen supply is restored. This is observed as a momentary increase in normal oxygen consumption and corresponds to the oxidation of the accumulated anaerobic end products. An oxygen debt may be incurred when aquatic organisms are subjected to environmental hypoxia or durin

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Η συσσωρευτική επίπτωση της ανεπάρκειας οξυγόνου που υφίσταται ένας οργανισμός, ή ιστός ή όργανο. Χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεταβολιτών που αποτελούν τελικά προϊόντα αναερόβιας αναπνοής. Το έλλειμμα οξυγόνου επανορθώνεται όταν αποκατασταθεί ή κανονική παροχή οξυγόνου. Η αποκατάσταση συνοδεύεται από στιγμιαία αύξηση της κανονικής κατανάλωσης οξυγόνου που οφείλεται στην οξείδωση των συσσωρευμένων αναερόβιων τελικών προϊόντων. Το έλλειμμα οξυγόνου παρατηρείται όταν υδρόβιοι οργανισμοί ε

DETTE EN OXYGENE: Les effets cumulés dun déficit en oxygène subi par un organisme, un tissu ou un organe. Il est caractérisé par laccumulation de métabolites anacrobies en fin de production. La dette en oxygène est compensée quand un approvisionnement normal en oxygène est fourni. Une dette en oxygène peut être provoquée quand les organismes aquatiques sont sujets à une hypoxie environnementale ou pendant des reprises dactivités intenses.

DEUDA DE OXÍGENO: Los efectos acumulados de una carencia de oxígeno sufrido por un organismo, un tejido o órgano. Se caracteriza por la acumulación de metabolitos anaeróbicos al final de la producción. La deuda de oxígeno se ve compensada después de un suministro normal de oxígeno.

DÉBEDA DE OSÍXENO: Os efectos acumulados dunha carencia de osíxeno sufrido por un organismo, un tecido ou órgano. Caracterízase pola acumulación de metabolitos como subprodutos da anaerobiose. A débeda de osíxeno a vai compensada despois do restablecemento da subministración normal de osíxeno. Isto obsérvase como un aumento momentáneo do consumo normal de osíxeno e correspóndese coa oxidación dos subprodutos da anaerobiose acumulados. Pódese contraer unha débeda de osíxeno cando os organismos acuáticos son sometid

OXIGÉNADÓSSÁG: Egy szervezet, szövet vagy szerv által elviselt oxigénhiány kumulatív hatása, amelynek legfontosabb jellemzője az anaerob anyagcsere végtermékeniek felhalmozódása. Az oxigénadósság helyreáll, ha az aerob anyagcsere is újraindul. Ilyenkor a normális oxigénfogyasztás pillanatnyi emelkedése figyelhető meg, amely a felhalmozódott anaerob végtemrékek oxidációjával függ össze. Oxigénadósság állhat elő a vízi szervezetekben környezeti hipoxia hatására vagy intenzív mozgás esetén.

DŁUG TLENOWY: Przebyty przez organizm, tkankę lub narząd organizmu kumulatywny efekt deficytu tlenowego. Reprezentowany jest on przez nagromadzone końcowe produkty beztlenowej przemiany materii. Dług tlenowy jest wyrównywany, kiedy przywrócone zostaje prawidłowe zaopatrzenie w tlen. Obserwuje się to jako chwilowy wzrost normalnej konsumpcji tlenu i koresponduje z utlenianiem nagromadzonych końcowych produktów beztlenowego rozkładu. Dług tlenowy może być zaciągnięty, kiedy organizmy wodne są przetrzymywane w n

OKSİJEN EKSİKLİĞİ: Bir organizmada ya da organizmanın organ ya da dokularında devam eden oksijen eksikliğinin kümülatif etkisi. Anaerobik ürün sonu metabolitlerin akümülasyonuyla ifade edilir. Normal bir oksijen kaynağı iyileştirildiğinde oksijen eksikliği telafi edilir. Normal oksijen tüketimindeki anlık artış ya da akümüle edilen anaerobik son ürünün oksidasyona karşılık gelmesi gözlenir. Oksijen eksikliğinde akuatik organizmalar yoğun aktiviteleri süresinde ve ya çevresel hipoksiyaya maruz kalabilir.

Was this helpful?
Differansen mellom en observert lav oksygenkonsentrasjon og konsentrasjonen ved 100% metning.


OXYGEN DEFICIT: The difference between an observed low oxygen concentration and the amount that would be present at 100 % saturation.

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Η διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων οξυγόνου και της ποσότητας που αντιστοιχεί σε κορεσμό 100%.

DEFICIT EN OXYGENE: Ecart entre le taux faible doxygène observé et celui présent à 100% de saturation.

DÉFICIT EN OXÍGENO: Diferencia entre el insuficiente contenido de oxígeno observado y el alto contenido presente condiciones del 100% de saturación.

DÉFICIT EN OSÍXENO: Diferenza entre unha baixa concentración de osíxeno observada e a cantidade que habería ao 100% de saturación.

OXIGÉNDEFICIT: Egy megfigyelt alacsony oxigénkoncentráció és a 100%-os telítettségnél mérhető oxigénkoncentráció közötti különbség.

DEFICYT TLENOWY: Różnica między obserwowaną niską koncentracją tlenu a ilością, która powinna występować przy 100% nasyceniu wody tlenem.

OKSİJEN AÇIĞI: Ölçülen düşük oksijen konsantrasyonu ile %100 doygunlukta olması gereken miktar arasındaki fark.

Was this helpful?
Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.


OXYTETRACYCLINE (Terramycin): One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ (Τεραμυκίνη): Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

OXYTETRACYCLINE(TERRAMYCINE): Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico da familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz fronte a grande variedade de bacterias patóxenas de peixes.

OXITETRACIKLIN (TERRAMYCIN): A Streptomyces rimosus által termelt, tetraciklin típusú antibiotikum, amely sokféle, halbetegségeket okozó baktérium ellen hatékony.

OKSYTETRACYKLINA (Terramycyna): Jeden z antybiotyków tetracykliny wytwarzany przezStreptomyces rimosus; skuteczny przeciw wielu różnym bakteriom chorobotwórczym u ryb.

OKSİTETRASİLİN (Teramisin): Streptomyces rimosus tarafından üretilen ve balıklar için patojenik birçok bakteri çeşidi üzerine etkili tetrasilin antibiyotiklerden biri.

Was this helpful?
Som gjelder luktesansen.


OLFACTORY: Relating to the sense of smell.

ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΣ: σχετιζόμενος με την αίσθηση της όσφρησης.

OLFACTIF, IVE: Relatif à lodorat.

OLFATIVO: Relativo al olfato.

OLFACTIVO: Relativo ao olfacto.

OLFAKTORIKUS: Szagló-; a szagok érzékelésével kapcsolatos.

WĘCHOWY: Odnoszący się do zmysłu powonienia.

OLFAKTÖR: Koku duyusuyla ilgili.

Was this helpful?
Klasse tilhørende rekke Annelida (leddormer), som inneholder meitemark og beslektede arter. Noen arter er akvatiske.


OLIGOCHAETES: Order of annelids (segmented worms) that includes earthworms and related species; certain species are aquatic.

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ: Τάξη των δακτυλιοσκωλήκων (σκώληκες με μεταμέρεια) που περιλαμβάνει τους γεωσκώληκες και άλλα συγγενή είδη, ορισμένα από τα οποία είναι υδρόβια.

OLIGOCH_TES: Ordre des annélides (vers segmentés); renferme les vers de terre et dautres espèces qui vivent dans les eaux douces ou marines.

OLIGOQUETOS: Orden de anélidos (gusanos segmentados); incluye lombrices y otras especies que viven en agua dulce o marina.

OLIGOQUETOS: Orde de anélidos (vermes segmentados); inclúe lombrigas e outras especies emparentadas; algunhas especies son acuáticas.

KEVÉSSERTÉJŰEK: A gyűrűsférgek (Annelida) egyik rendje, amelybe a földigiliszták és hasonló fajok tartoznak; néhány fajuk vízben él.

SKĄPOSZCZETY (Oligochaeta): Rząd pierścienic (Annelida) – członowanych robaków, które obejmują dżdżownice (Lumbricus terestris) i pokrewne gatunki; pewne gatunki żyją w wodzie.

AKUATİK SOLUCANLAR: Toprak solucanı ve akraba türleri içeren annelidalardır (segmentli kurtlar); bazı türleri akuatiktir.

Was this helpful?
Langkjedete flerumettede fettsyrer som har første dobbeltbinding mellom 3. og 4. karbonatom talt fra metyl-enden. Disse fettsyrene er essensielle bestandeler i fôr for mange marine arter av fisk for optimal utvikling og overlevelse.


OMEGA-3-FATTY ACID: Long chain polyunsaturated fatty acids have the first double bond at the third Carbon. These fatty acids are essential constituents in the diets of many marine fish species for optimal development and survival.

ΩΜΕΓΑ-3-ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μακρές αλυσίδες που έχουν τον πρώτο διπλό δεσμό στο τρίτο άτομο άνθρακα. Αποτελούν ουσιώδη συστατικά στην δίαιτα πολλών θαλάσσιων ψαριών γιά άριστη ανάπτυξη και επιβίωση.

ACIDE GRAS EN SERIE OMEGA-3: Chaine longue dacides gras polyensatures à double liaison avec le Carbone (3). Ces acides gras sont les constituents essentiels des régimes de beaucoup despèces de poissons marins pour leur développement optimum et leur survie.

ÁCIDO GRASO EN SERIE OMEGA-3: Larga cadena de ácidos grasos poli-insaturados cuyo primer doble enlace está en el tercer carbono. Estos ácidos grasos son constituyentes esenciales de la dieta para el desarrollo óptimo y supervivencia de muchas especies de peces marinos.

ÁCIDO GRAXO OMEGA-3: Acidos graxos poliinsaturados de cadea longa co primeiro dobre enlace no terceiro carbono. Estes ácidos graxos son constituíntes esenciais da dieta para o óptimo desenvolvemento e supervivencia de moitas especies de peixes mariños.

OMEGA-3 ZSÍRSAV: Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyeknél az első kettős kötés a harmadik szénatomnál van. Ezek a zsírsavak sok tengeri halfaj optimális fejlőséséhez és megmaradásához nélkülözhetetlenek.

KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe mające pierwsze podwójne wiązanie przy trzecim węglu. Dla optymalnego rozwoju i przeżywalności stanowią one niezbędny składnik diet wielu gatunków ryb morskich.

Omega-3 yağ asidi: Üçüncü karbonunda cift bağa sahip uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri. Bu yağ asitleri bir çok deniz balığı türlerinin optimum gelişimi ve hayatlarının devamı için dietlerinin esansiyel elemanıdır.

Was this helpful?
Spiser både plante- og dyremateriale. Blant protozoer (encelledyr), medregnet mange ciliater, beiter omnivore arter på alt fra bakterier og alger til vev fra flercellede organismer og detritus. Blant krepsdyr og fisk beiter omnivore arter på blant annet alger, planter, ugress, detritus, plankton og/eller større bentiske eller nerittiske organismer.


OMNIVOROUS: Literally, eats all or any kind of food; among protozoa, including many ciliates, such species appear to be satisfied in their feeding habits by nutritive substances ranging from bacteria and algae to ciliates, tissues of multicellular organisms, and even detritus. Among crustaceans and fish, species feeding on a range of substances such as algae, plants, weeds, detritus, plankton and/or larger benthic and neritic organisms.

ΠΑΜΦΑΓΟΣ: Στην κυριολεξία αυτός που τρώει όλα τα είδη τροφής. Στα πρωτοζώωα, περιλαμβανομένων και πολλών βλεφαριδωτών, τα είδη αυτά ικανοποιούν τις τροφικές τους ανάγκες με θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από βακτήρια και φύκη ως πρωτόζωα, ιστούς πολυκύτταρων οργανισμών και αποσαθρώματα. Στα καρκινοειδή και τα ψάρια τα είδη αυτά τρέφονται με ποικιλία στοιχείων όπως φύκη, φυτά, σπόρους, τριπτόν, πλαγκτόν και/ή μεγαλύτερους βενθικούς και νηριτικούς οργανισμούς.

OMNIVORE: Littéralement, qui se nourrit de toutes sortes de nourritures; parmi les protozoaires, surtout les ciliés, de telles espèces se nourissent de substances nutritives aussi diverses que des bactéries, des algues et dautres ciliés, des tissus dorganismes pluricellulaires et même de détritus. Chez les crustacés et les poissons, les espèces omnivores mangent des aliments divers tels que les algues, les plantes, les herbacés, les détritus, du plancton et/ou des organismes plus grands, benthiques ou né

OMNÍVORO: Literalmente, que come de todo o toda clase de alimento; entre los protozoos, incluyendo muchos ciliados, como especies que parecen ser satisfechas en sus hábitats de alimentación por sustancias nutritivas que abarcan desde bacterias y algas a ciliados, tejidos de organismos multicelulares e incluso detritus. Entre crustáceos y peces, las especies se alimentan en el rango de sustancias como algas, plantas, macroalgas, detritus, plancton y/o grandes organismos bentónicos y neríticos.

OMNíVORO: Literalmente, que come de todo ou toda clase de alimento; entre os protozoos, incluíndo moitos ciliados, como especies que semellan ser satisfeitas nos seus hábitats de alimentación por substancias nutritivas que abranguen dende bacterias e algas a ciliados, tecidos de organismos multicelulares e mesmo detrito. Entre crustáceos e peixes, as especies aliméntanse no rango de substancias como algas, plantas, macroalgas, detrito, plancto e/ou grandes organismos bentónicos e neríticos.

MINDENEVŐ: Olyan élőlény, amely minden, vagy bármilyen táplálékot fogyaszt; az egysejtűeknél, beleértve sok csillóst, az ilyen fajoknak, úgy tűnik, sokféle táplálék szolgálhat élelemként, a baktériumoktól és algáktól a csillósokig, többsejtű szervezetek szöveteiig, vagy akár a detrituszig. A rákféléknél és halaknál ezek olyan fajok, amelyek sokféle anyaggal táplálkoznak, mint pl. algákkal, növényekkel, detritusszal, planktonnal és/vagy nagyobb méretű bentikus és neritikus szervezetekkel.

WSZYSTKOŻERN/Y/A/E: Zjadając/y/a/e każdy rodzaj pożywienia; wszystożerne gatunki pierwotniaków, łw tym wiele orzęsków, uzyskuje substancje odżywcze z najrozmaitszych źródeł, od bakterii i glonów do innych orzęsków, tkanek organizmów wielokomórkowych a nawet detrytusu. Wszystkożerne skorupiaki i ryby to gatunki żywiące się najrozmaitszym pokarmem, od glonów, roślin, detrytusu i planktonu po większe organizmy bentoniczne i nerytyczne.

OMNİVOR: Kelimenin tam anlamıyla her türlü besini yer; protozoa içerisinde silliyatlar dahil, bu türün beslenme habitatının içerisinde bakteri ve alglerden silliyatlara, çokhücreli canlı dokularından detritusa kadar çok geniş bir yelpaze vardır. Kabuklu ve balıkla

Was this helpful?
Mengden energi som kan utvinnes og utnyttes fra næringsstoff. OE = BE – (FE + UE + GE). BE = Bruttoenergi, FE = Fekalenergi, UE = Urinenergi, GE = energitap over gjellene.


METABOLIZABLE ENERGY (ME): The amount of energy that can be extracted from a food stuff and utilized. ME = GE - (FE + UE + BE). GE = Gross energy, FE = Fecal energy, UE = Urinary energy, BE = Branchial energy loss.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕ): Η ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατόν να εξαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα απόθεμα τροφής. ΜΕ = GΕ ―(FΕ + UΕ + ΒΕ). GΕ = Συνολική Ενέργεια, FΕ = Ενέργεια Περιττωμάτων, UΕ = Ενέργεια Ούρων, ΒΕ = Ενεργειακή Απώλεια στα Βράγχια.

ENERGIE METABOLISABLE (EM): La quantité dénergie utile qui peut être extraite dun aliment. EM = ET - (EF + EU + ER) où ET = énergie totale, EF = énergie fécale, EU = énergie urinaire, ER = perte dénergie respiratoire.

ENERGÍA METABÓLICA (EM): Cantidad de energía útil que puede ser extraída de un alimento. EM = ET – (EF + EU + ER) dónde ET = energía total, EF = energía fecal, EU = energía urinaria, ER = pérdida de energía respiratoria.

ENERXÍA METABÓLICA (EM): Cantidade de enerxía útil que pode ser extraida dun alimento. EM = ET - (EF + EU + ER) onde ET = enerxía total, EF = enerxía fecal, EU = enerxía urinaria, ER = perda de enerxía respiratoria.

HASZNOSÍTHATÓ ENERGIA: Az az energiamennyiség, amely egy tápanyagból kivonható és hasznosítható. ME = GE - (FE + UE + BE). ME: hasznosítható energia, GE: teljes energiatartalom, FE: a széklettel kiürülő energia, UE: a vizelettel kiürülő energia, BE: a légzés energiavesztesége.

ENERGIA PRZEMIENNA (ME): Ilość energii, która może być uzyskana z pożywienia i zużytkowana. Energię przemienną (ME) można przedstawić w postaci równania: ME = GE – (FE + UE + BE). GE = Energia brutto, FE = Energia fekalii, UE = Energia moczowa, BE = Straty energii przez skrzela.

METABOLIZMA ENERJISI (ME): Faydalanılan bir besin maddesinden elde edilebilen enerji miktarı. ME = GE - (FE + UE + BE). GE=Kaba energy, FE= Atık enerji, UE = Üriner enerji, BE = Branşial enerji kaybı

Was this helpful?
Vedrorer eller betegner progressiv vekst av visse svulster, som kan spre seg til andre kroppsdeler eller invadere nærliggende vev og føre til at organismen dør.


MALIGNANT: Pertaining to or denoting progressive growth of certain tumours which may spread to distant sites or invade surrounding tissue and terminate in death.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ: Αναφέρεται στην ανάπτυξη ορισμένων όγκων οι οποίοι ενδέχεται να διαδοθούν σε απομακρυσμένες θέσεις ή να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον θάνατο.

MALIN, MALIGNE: Se dit de certaines tumeurs à croissance progressive et qui peuvent envahir les tissus voisins ou des sites éloignés, provoquant la mort.

MALIGNO: Dícese de algunos tumores con crecimiento progresivo que pueden invadir tejidos adyacentes o distantes, provocando así la muerte.

MALIGNO: Pertencente ou relativo ao crecemento progresivo de certos tumores que poden estenderse a zonas distantes ou invadir o tecido circundante rematando na morte.

ROSSZINDULATÚ: Olyan daganatok megjelölésére használt fogalom, amelyek képesek a test távolabbi részeire vagy a környező szövetekre is átterjedni, és végül halált okoznak.

ZŁOŚLIWY: Typowy lub oznaczający progresywny wzrost pewnych guzów, które mogą rozszerzać się na odległe miejsca lub opanowywać otaczającą tkankę a kończy się to śmiercią.

ZARARLI: Uzak bölgelere yayılabilen ya da dokuyu kaplayabilen ve ölümü sonlandıran belirgin tümörlerin aşamalı büyüme göstermesi ile ilişkili olarak

Was this helpful?
Læren om svulster. Forekomst av svulster har blitt viktig i studier av epidemiologi hos naturlige populasjoner i forurenset vann.


ONCOLOGY: The study of tumours; the prevalence of tumours has become important in studies on epidemiology of natural populations in stressed (i.e., polluted) waters.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των όγκων (νεοπλασιών). Η εμφάνιση όγκων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις επιδημιολογικές μελέτες φυσικών πληθυσμών σε μολυσμένα νερά.

ONCOLOGIE: Létude des tumeurs. Elle est devenue importante en épidémiologie des populations naturelles dans les eaux perturbées (polluées).

ONCOLOGÍA: Estudio de tumores. Es importante en epidemiología de poblaciones naturales en aguas contaminadas.

ONCOLOXÍA: Estudio de tumores. É importante en epidemioloxía de poboacións naturais en augas contaminadas.

ONKOLÓGIA: A daganatokkal foglalkozó tudományág. A daganatok előfordulásának gyakorisága fontos témája a stresszelt (pl. szennyezett) vizekkel foglalkozó járványtani kutatásoknak.

ONKOLOGIA: Badanie guzów (nowotworów); w badaniach epidemiologicznych naturalnych populacji, występujących w wodach obciążonych (np. zanieczyszczonych) zachorowalność na nowotwory stała się bardzo ważna.

ONKOLOJİ: Tümör bilimi; dengesi bozulmuş (örn. kirletilmiş) sulardaki doğal populasyonlarda görülen tümör yaygınlığı epidomoloji çalışmalarında önem kazanmıştır.

Was this helpful?
Læren om tingenes vesen og utviklingsbiologi. En organismes vekst og utvikling fra befruktning til kjønnsmodning.


ONTOGENY: The course of growth and development of an individual from the fertilized egg cell to maturity. The term also refers to the study of developmental biology.

ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η πορεία της ανάπτυξης ενός ατόμου από το γονιμοποιημένο αυγό ως την ωριμότητα. Ο όρος αναφέρεται επίσης στην μελέτη της αναπτυξιακής βιολογίας.

ONTOGENESE: Croissance et développement de lindividu depuis loeuf jusquà létat adulte. Le terme correspond aussi a létude du développement biologique.

ONTOGÉNESIS: Crecimiento y desarrollo del individuo desde el huevo hasta el estado adulto. El término corresponde también al estudio del desarrollo biológico.

ONTOXÉNESE: Crecemento e desenvolvemento do individuo dende o ovo fecundado ata o estado adulto. O termo corresponde tamén ao estudio da bioloxía do desenvolvemento.

EGYEDFEJLŐDÉS: Egy egyed kifejlődésének folyamata a megtermékenyített petesejttől a kifejlett állapotig. A fogalom a fejlődésbiológia tárgyát is jelenti.

ONTOGENEZA: Przebieg wzrostu i rozwoju osobnika od zapłodnionej komórki jajowej do dojrzałości. Termin odnosi się także do badań biologii ewolucyjnej.

ONTOGENİ: Bir bireyin döllenmiş yumurta hücresinden olgunlaşana kadar büyüme ve gelişiminde izlenen yol. Bu terim gelişimsel biyoloji anlamına gelir.

Was this helpful?
(1) Platelignende deksel hos de fleste forgjellesnegler. Lukker åpningen til sneglehuset. (2) Plate på stigbøylen i det indre øret hos virveldyr (vertebrater). (3) Brukes både som navn på hele gjellelokket, og på den øverste av knoklene i gjellelokket hos fisk. (4) Lokklignende struktur pa enden av trematoder (parasittiske flatmark). Hos noen cestoder (bendelmark) et lokk som åpnes nar larven klekker ut av egget.


OPERCULUM: (1) Plate-like cover of most prosobranchs which closes the shell entrance. (2) Plate of the stirrup in the inner ear of vertebrates. (3) A flaplike protective gill covering, present in higher fishes, but absent in the lower species, the sharks and rays. (4) A lid; the lid-like structure on the end of trematode and some cestode eggs which opens to release the larva.

ΕΠIΠΩΜΑ: (1) Δισκοειδές κάλυμα που κλείνει την είσοδο του κέλυφους στα περισσότερα προσόβραχνα. (2) τμήμα του αναβολέα στο έσ ούς των σποδυλατών.(3) ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Προστατευτικό κάλυμμα των βραγχίων που ομοιάζει με πτερύγιο. Απουσιάζει στα ανώτερα ψάρια, στους καρχαρίες και στα σαλάχια.(4) Επίπωμα: Εξάρτημα που ομοιάζει με πώμα στο άκρο των αυγών των τρηματωδών και ορισμένων κεστωδών το οποίο ανοίγει ώστε να απελευθερωθεί η προνύμφη.

OPERCULE (2): (1) Partie du poisson recouvrant et protégeant les branchies chez les poissons osseux. (2) Partie de létrier de loreille interne des Vertébrés. (3) Membrane protégeant les branchies chez les poissons osseux, mais qui est absente chez les poissons cartilagineux, les requins et les raies. (4) Couvercle; la membrane en forme de couvercle située à lextrémité des oeufs de trématodes et de certains céstodes et par laquelle passe la larve au moment de léclosion.

OPÉRCULO : (1) Parte de pez que cubre y protege las branquias en los peces óseos. (2) Parte del estribo de la oreja interna en los vertebrados. (3) Membrana que protege las branquias en los peces óseos, pero que es ausente en los peces cartilaginosos, tiburones y rayas. (4) cubierta; membrana en forma de cubierta situada en la extremidad de los huevos de trematodos y ciertos cestodos y por la cual pasa la larva en el momento de la eclosión.

OPÉRCULO: (1) Cuberta en forma de placa da maior parte dos prosobranquios que pecha a entrada da cuncha. (2) Parte do estribo da orella interna nos vertebrados. (3) Cuberta a xeito de tapa que protexe as branquias nos peixes óseos, pero que está ausente nos peixes cartilaxinosos, quenllas e raias. (4) cuberta; estrutura en forma de cuberta situada na extremidade dos ovos de tTermodos e certos cestodos que se abre para liberar a larva.

OPERCULUM: (1) A Prosobranchia alosztályba tartozó csigák lemezhez hasonló szerve, amely a csigaház bejáratát zárja el. (2) A gerincesek belső fülében található dobhártya. (3) A magasabbrendű halak kopoltyúfedője, amely a cápákban és rájákban hiányzik. (4) A mételyek és egyes laposférgek petéjén megtalálható fedőszerű szerkezet, amely a lárva kikelésekor felnyílik.

KOŚĆ POKRYWOWA (Operculum) : (1) U większości przodoskrzelnych (mięczaków) podobna do płytki pokrywa zamykająca wejście do muszli. (2) Płytka strzemiączka w wewnętrznym uchu kręgowców. (3) Pokrywa skrzelowa, podobna do płata skóry, występująca u ryb wyższych, ale brak jej u gatunków niższych, np. rekinów i płaszczek. (4) Powieka − podobna do powieki struktura na końcu przywry i w niektórych jajach tasiemca, otwierająca się celem uwolnienia larwy.

OPERKULUM: (1) Çoğu prosobranchiaların kabuklarının girişini kapatan tabak benzeri yüzey. (2) Omurgalıların iç kulağında bulunan üzengi kemiğinin kaplaması. (3) Kemikli balıkarda bulunan fakat kıkırdaklı türlerde, köpekbalıkları ve vatozlar, bulunmayan solungacı örten kapağımsı koruyucu yüzey. (4) Bir kapak; larvayı serbest bırakmak için açılan tremetod ve bazı çestod yumurtalarının sonunda bulunan kapak benzeri yapı.

Was this helpful?
Utvidelse av fordøyelseskanalen pga. gasser.


FLATULENCE: Distension of the alimentary tract with gases.

ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ: Διάταση της πεπτικής οδού οφειλόμενη σε συσσώρευση αερίων.

FLATULENCE: Distension du canal alimentaire provoquée par une accumulation de gaz.

FLATULENCIA: Distensión del canal alimentario provocada por una acumulación de gas.

FLATULENCIA: Distensión do tracto dixestivo por gases

SZÉLGÖRCS: A bélcsatorna felfúvódása.

WZDĘCIE: Rozdęcie gazami przewodu pokarmowego.

MİDEDE GAZ: Gaz ile sindirimsel alanların (midenin) şişmesi

Was this helpful?
Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium ).


BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΝΘIΣΗ (ΠΛΑΓΚΤΟΥ): Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLOOM: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium ).

FLORACIÓN: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium ).

AFLORAMENTO / FLORACIÓN / BLOOM: En bioloxía mariña, incremento rápido e localizado dunha ou máis espécies planctónicas, frecuentemente en primavera ou outono, causando concentracións temporalmente grandes destes organismos ata dominar a comunidade biolóxica; uede dar lugar a cambios de coloración na auga (mareas vermellas). O afloramento ou floración de fitoplancto (microalgas) pode estar asociado coa presenza de toxinas (ex. afloramentos de dinoflaxelados como Gymnodinium).

VIRÁGZÁS: Egy vagy több planktonikus faj gyors és elszigetelt növekedése, leggyakrabban tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott fajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).

ZAKWITANIE: Nagły i zlokalizowany wzrost jednego lub więcej gatunków planktonowych, często wiosną lub jesienią, spowodowany wysokimi okresowymi koncentracjami dominujących organizmów w biocenozie; może spowodować zmiany barwy wody (czerwone pływy). Zakwitom fitoplanktonu (glonów) może towarzyszyć uwalnianie toksyn (np. zakwity Gymnodinium z Dinoflagellatae).

BLOOM: Bir bölgede bir veya daha fazla planktonik tür sayısındaki hızlı artış. Çoğunlukla İlkbahar veya sonbaharda gerçekleşir. Bu türler geçici bir süre bölgedeki türler içerisinde dominant hale gelir ve bunun sonucu olarak suların rengi değişir (Red tide). Fitoplankton bloomları ortama toksinlerin salınımına ile ilişkilidir ( örneğin Dinoflagellatlardan, Gymnodinium gibi).

Was this helpful?
Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).


RED TIDE: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΕΡΥΘΡΑ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

MAREE ROUGE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

MAREA ROJA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

MAREA VERMELLA: En bioloxía mariña, brote rápido e localizado dunha ou varias especies de plancto que provoca temporalmente unha concentración masiva destes organismos que dominan a biocenose. Os afloramentos ou floracións teñen a miúdo lugar durante a primavera e o outono e poden dar coloración á auga (mareas vermellas). Algunhas floracións fitoplanctónicas son ás veces chamadas "augas vermellas" e poden estar asociadas coa emisión de substancias toxicas (por exemplo as floracións do dinoflaxelado Gymnodinium)

VÖRÖS DAGÁLY: Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).

CZERWONY PRZYPŁYW : Szybki i zlokalizowany wzrost jednego lub większej liczby gatunków planktonowych, często wiosną lub jesienią, powodujących przejściowe duże koncentracje tych dominujących w biocenozie organizmów; mogą również powodować zmianę barwy wody (czerwone przypływy). Zakwitom fitoplanktonu może towarzyszyć uwalnianie toksyn (np. zakwit bruzdnicy Gymnodinium).

KIRMIZI TIDE: Bir veya daha fazla sayıdaki planktonik türün lokalize bir şekilde hızla artarak çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde geçici bir şekilde büyük konsantrasyonlarda artış göstererek komüniteyi baskılaması; bu durum suyun renginin değişmesi ile sonuçlanır(red tide). Fitoplankton (algal) çiçeklenmesi bazı toksinlerin salınmasına neden olurlar (Örneğin dinoflagellatlarda Gymnodinium çiçeklenmesi).

Was this helpful?
Dyp sirkulær tank som trenger stor vanngjennomstrømning for å oppnå selvrensing. Billig måte å oppdrette fisk på ved høye tettheter. Vanskelig å sortere fisk for å kontrollere kannibalisme. Siloer brukes i Norge ved oppdrett av kveiteyngel, der inkubasjonen av egg og plommesekkyngel finner sted i store mørke siloer.


SILO: Deep circular tank or "vertical raceway", requiring a relatively large flow of high-quality water in order to provide a gravitational head sufficient to flush wastes from the tanks; a cheap method of handling high stocking density and holding large biomass in a small area. Disadvantages include the difficulties experienced when grading fish to control cannibalism and in harvesting a portion only of the fish in the silo.

ΣΙΡΟΣ (Σιλό): Βαθειά κυλινδρική δεξαμενή ή "κατακόρυφη διαδρομοδεξαμενή", που απαιτεί σχετικά έντονη ροή καλής ποιότητας ύδατος ώστε να επιτυγχάνεται η απόπλυση των ακαθαρσιών από τις δεξαμενές. Φθηνή μέθοδος γιά την επίτευξη υψηλής ιχθυοφόρτισης. Μειονεκτήματα είναι η δυσκολία στην διαλογή των ψαριών κατά μέγεθος για τον έλεγχο του καννιβαλισμού και στην συγκομιδή των ψαριών.

SILO: Bassin circulaire et profond ou race-way vertical requérant un fort courant deau de grande qualité afin de fournir une pression suffisante pour éliminer les déchets. Système utile pour le stockage à forte densité sur surface limitée et à faible coût. Avec ce système il savère difficile de sélectionner les tailles des poissons donc de contrôler le cannibalisme, et de récolter seulement une partie du cheptel.

SILO: Estanque circular y profundo o canal de molino vertical que requiere fuerte corriente de agua de gran calidad con el fin de proporcionar presión suficiente para eliminar los deshechos. Sistema útil para almacenaje a gran densidad en una superficie limitada y con poco coste. Con este sistema parece difícil seleccionar las tallas de peces y controlar el canibalismo, y recoger una parte del silo.

SILO: Estanque circular e profundo ou "canal de circuito vertical" que require dunha forte corrente de auga de gran calidade co fin de proporcionar presión abonda para eliminar os desfeitos dos tanques mediante o arrastre pola auga. Sistema útil para o manexo de altas densidades de cultivo e o mantemento de grandes biomasas nunha superficie limitada e con pouco custo. Con este sistema faise difícil seleccionar os talles de peixes para ter controlado o canibalismo e tamén o poder despescar só unha part

SILÓ: Mély, henger alakú tartály vagy "függőleges csatorna", amely nagy mennyiségű és jó minőségű vizet igényel a tartályokban összegyűlő szennyezőanyagok gravitációs úton történő kimosásához; ezzel az olcsó módszerrel nagy mennyiségű biomasszát lehet kis térfogatban, magas népesítési sűrűségben tartani. A rendszer hátrányait a halak osztályozásával, a kannibalizmus megakadályozásával és az állomány egy részének lehalászásával kapcsolatos nehézségek jelentik.

SILOS (zbiornik): Głęboki, okrągły zbiornik lub "pionowy raceway” wymagający stosunkowo dużego przepływu wysokiej jakości wody, aby umożliwić dostatecznie dobre grawitacyjne spłukiwanie osadu poprodukcyjnego ze zbiornika; tania metoda chowu ryb w gęstych obsadach i uzyskiwania dużej biomasy na małej powierzchni. Niekorzystne strony, to utrudnienia praktyczne przy sortowaniu ryb w celu ograniczenia kanibalizmu a przy odłowach, możliwość jednorazowego wyłowienia tylko części ryb z silosu.

SİLO: Tanklardaki atıkların temizlenmesi için yeterli yerçekimi kuvveti sağlayan ve yüksek su kalitesi için nispeten yoğun bir su akışı olan derin dairesel tank veya "dikey kanal". Küçük bir alanda yüksek stok yoğunluğu ve geniş biyokütle tutulabilmesine olanak sağlayan ucuz bir elleçleme yöntemidir. Kanibalizm kontrolü için boylamadaki ve silolarda sadece porsiyonluk boydaki balıkların hasat edilmesi konusundaki deneyimli eleman eksikliği bu sistemin dezavantajlarıdır.

Was this helpful?
Har evnen til å utnytte nylig tilgjengelige habitater og ressurser.


OPPORTUNISTIC: Having the ability to exploit newly available habitats or resources.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ: Οργανισμός ικανός να εκμεταλλεύεται νέα ενδιαιτήματα ή φυσικές πηγές.

OPPORTUNISTE: Ayant la capacité dexploiter des habitats ou des ressources nouvellement disponibles.

OPORTUNISTA: Que tiene capacidad de sacar provecho de los hábitats o recursos disponibles. Dícese del microorganismo que infecta un huésped debido a la debilidad transitoria de éste.

OPORTUNISTA: Que ten capacidade de tirar proveito dos hábitats ou recursos dispoñibles. Dise do microorganismo que infecta un hospedador debido á debilidade transitoria deste.

OPPORTUNISTA: Képes az új élőhelyek vagy erőforrások kihasználására.

OPORTUNISTYCZNY: Mający zdolność wykorzystywania nowych dostępnych środowisk lub zasobów.

OPORTUNİSTİK: Yeni uygun habitat veya kaynakları kullanma becerisine sahip olmak

Was this helpful?
En infeksjon forarsaket av et patogen (sykdomsfremkallende organisme), som er normalt tilstede og er ufarlig, men som blir farlig nar forholdene er gunstige for patogenet.


OPPORTUNISTIC INFECTION: An infection caused by a pathogen, normally present and innocuous, but which arises when conditions are favourable to that pathogen.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ: Μόλυνση που προκαλείται από ένα παθογόνο το οποίο είναι παρόν και αδρανές, αλλά αναπτύσσεται όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές γιά το παθογόνο.

INFECTION OPPORTUNISTE: Infection provoquée par un agent pathogène qui est habituellement présent et inoffensif, mais qui se manifeste lorsque les conditions lui sont favorables.

INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un agente patógeno que es normalmente presente y inofensivo, pero que se manifiesta cuando las condiciones le son favorables.

INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un axente patóxeno que está normalmente presente e é inofensivo, pero que se manifesta cando as condicións lle son favorables.

OPPORTUNISTA FERTŐZÉS: Olyan kórokozó által okozott fertőzés, amely normális körülmények között ártalmatlan, és csak akkor okoz fertőzést, ha a környezeti feltételek megfelelőek.

ZAKAŻENIE ZARAZKIEM OPORTUNISTYCZNYM: Zakażenie powodowane przez czynnik chorobotwórczy, zazwyczaj obecny i nieszkodliwy, ale który ujawnia się, kiedy warunki dla tego patogenu stają się korzystne.

FIRSATÇI ENFEKSİYON: Normalde var olan ve zarasız görünen patojenin, şartlar patojen lehinde değiştiğinde enfeksiyon oluşturması.

Was this helpful?
Arter som er tilpasset å utnytte variable, uforutsigbare eller flyktige miljøer. Typisk med stor evne til å spre seg, og rask populasjonsvekst.


OPPORTUNISTIC SPECIES: A species adapted for utilising variable, unpredictable or transient environments, typically with a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ (ΟΠΟΡΤΟΥΝIΣΤIΚΟ) ΕIΔΟΣ: Είδος ικανό να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες απρόβλεπτες και μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνεται και εξαπλώνεται είναι μεγάλοι.

ESPECE OPPORTUNISTE: Se dit dune espèce adaptée pour lexploitation denvironnements variables, ephémères ou imprévisibles, caractérisée par un fort pouvoir de dispersion et un taux de croissance de population rapide; espèce sélectionnée.

ESPECIE OPORTUNISTA: Dícese de una especie adaptada a la explotación de ambientes variables, efímeros o imprevisibles, caracterizada por un fuerte poder de dispersión y una rápida tasa de crecimiento de la población.

ESPECIE OPORTUNISTA: Dise dunha especie adaptada á explotación de ambientes variables, efémeros ou imprevisibles, caracterizada por un forte poder de dispersión e unha rápida taxa de crecemento da poboación.

OPPORTUNISTA FAJ: Olyan faj, amely a változékony, megjósolhatatlan vagy átmeneti környezetek elviseléséhez alkalmazkodott, és jellemzően gyors a növekedése és a terjedési sebessége.

GATUNEK OPORTUNISTYCZNY: Gatunek przystosowany do wykorzystywania zmiennych, niemożliwych do przewidzenia lub przejściowych środowisk i zazwyczaj mają dużą zdolność rozprzestrzeniania się i szybkiego tempa wzrostu populacji.

OPORTUNİSTİK TÜRLER: Çeşitli, belirisz ve geçici çevreleri kullanmaya adapte olmuş tür, genellikle yüksek yayılma kapasitesi ve yüksek oranda populasyon artış özelliğine sahip.

Was this helpful?
Hovedtype av patogene (sykdomsfremkallende) bakterier som forårsaker sykdom bare under gitte omstendigheter (verten er svekket på forhand av stress eller andre ytre faktorer). Bakteriene er ofte vanlig forekommende i miljøet uten at de skaper problemer.


OPPORTUNISTIC AGENT: An organism which expresses a pathogenic power only upon a previously debilitated organism. Opportunistic species are adapted to utilize variable, unpredictable or transient environments and typically have a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Οργανισμός που εκδηλώνει την παθογόνο του δράση μόνο επί ενός ήδη καταβεβλημένου οργανισμού. Τα ευκαιριακά είδη έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες, απρόβλεπτες ή μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνονται και εξαπλώνονται είναι μεγάλοι.

AGENT OPPORTUNISTE: Se dit des organismes adaptés à lexploitation denvironnements variables imprévisibles ou transitoires. Typiquement, ces organismes démontrent de hautes capacités de dispersion et un fort taux de croissance de leur population. Cest un organisme qui exprime son pouvoir pathogène uniquement chez les organismes affaiblis.

AGENTE OPORTUNISTA: Dícese de los organismos adaptados a la explotación de entornos variables imprevisibles o transitorios. Típicamente, estos organismos demuestran altas capacidades de dispersión y un fuerte índice de crecimiento de sus poblaciones. Es un organismo que expresa su poder patogénico únicamente en los organismos débiles.

AXENTE OPORTUNISTA: Dise dos organismos adaptados á explotación de ámbitos variables imprevisibles ou transitorios. Tipicamente, estes organismos demostran altas capacidades de dispersión e un forte índice de crecemento das súas poboacións. É un organismo que expresa o seu poder patoxénico unicamente nos organismos débiles.

OPPORTUNISTA PATOGÉN: Olyan szervezet, amely csak egy előzőleg legyengült gazdaszervezetben képes betegséget okozni. Az opportunista szervezetek a változékony, megjósolhatatlan vagy átmeneti környezetek elviseléséhez alkalmazkodtak, és jellemzően gyors a növekedésük és a terjedési sebességük.

OPORTUNISTYCZNY CZYNNIK : Organizm, który wykazuje chorobotwórcze działanie tylko na osłabiony wcześniej organizm. Gatunki oportunistyczne są przystosowane do wykorzystywania zmiennych, niemożliwych do przewidzenia lub przejściowych środowisk i zazwyczaj mają dużą zdolność szybkiego rozprzestrzeniania się i tempa wzrostu populacji.

OPORTUNİSTİK AJAN: Daha önceden zayıflatılmış bir organizmaya patonejik aktivite uygulayan bir organizma. Oportunistik türler değişken, kararsız veya geçici ortamlara adapte olurlar ve yüksek yayılma kabiliyetine sahiptirler ve populasyon artışı hızlı gerçekleşir.

Was this helpful?
Oppblåst fra indre trykk.


DISTENDED: Swollen (caused by pressure from within).

ΔΙΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ: Πεφυσιωμένος (πρησμένος; προκαλείται από εσωτερική πίεση).

DISTENDU: Gonflé , conséquence dune pression qui sexerce de lintérieur.

DILATADO: Hinchado (causado por presión interna).

DILATADO: Inchado (causado por presión interna)

KITERJEDT: Duzzadt (belső nyomás miatt).

OBRZMIAŁ/Y/A/E: Spuchnięt/y/a/e (w wyniku ciśnienia wewnętrznego).

ŞİŞMEK: Şişmek (içerideki basınçtan kaynaklanan).

Was this helpful?
Miljø- og/eller oppdrettsbetingelsene som gir maksimal vekst- og overlevelsesrate for en populasjon.


OPTIMAL GROWTH CONDITIONS: The environmental or/and cultivation conditions under which a population can achieve the maximum survival and somatic growth rate.

ΒΕΛΤIΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Οι συνθήκες περιβάλλοντος ή/και καλλιέργειας υπό τις οποίες ένας πληθυσμός επιτυγχάνει τον μέγιστο ρυθμό επιβίωσης και σωματικής αύξησης.

CONDITIONS OPTIMALES DE CROISSANCE: Les conditions en milieu naturel ou de culture dans lesquelles une population peut atteindre un taux de survie et une croissance somatique maximales.

CONDICIONES ÓPTIMAS DE CRECIMIENTO: Condiciones en medio natural o de cultivo en las cuales una población puede alcanzar una tasa de supervivencia y de crecimiento somático óptimas.

CONDICIÓNS ÓPTIMAS DE CRECEMENTO: Condicións do medio natural e/ou de cultivo nas cales unha poboación pode alcanzar a máxima taxa de supervivencia e de crecemento somático.

OPTIMÁLIS NÖVEKEDÉSI FELTÉTELEK: Azok a környezeti és/vagy tenyésztési feltételek, amelyek között egy populáció képes elérni a maximális megmaradási arányt és növekedési teljesítményt.

OPTYMALNE WARUNKI WZROSTU: Warunki środowiskowe lub/i hodowlane, w których populacja może osiągnąć maksymalną przeżywalność i somatyczne tempo wzrostu.

OPTİMUM BÜYÜME DURUMU: Bir populasyonun çevresel ve/veya kültür koşulları altında maksimum hayatta kalma ve somatik (bedensel) büyüme oranına erişebilmesi.

Was this helpful?
Hver art fungerer vanligvis mest effektivt over et begrenset område av de miljøforhold den utsettes for, kjent som dens optimalområde.


OPTIMAL RANGE: Each species usually functions most efficiently over a limited part of its environmental gradient, known as its optimal range.

ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ: Κάθε είδος συνήθως λειτουργεί με μεγαλύτερη επάρκεια σε ένα περιορισμένο ττμήμα ης περιβαλλοντικής κλιμακας στην οποία διαβιώνει. Αυτό συνήθως είναι γνωστό ως βέλτιστο εύρος.

VARIATION OPTIMALE Chaq: Chaque espèce fonctionne dordinaire le plus efficacement sur une portion délimitée de son gradient environnemental, appelée variation optimale

RANGO ÓPTIMO: Cada especie funciona normalmente más eficientemente en una parte limitada de su gradiente medioambiental, conocido como su rango óptimo.

RANGO ÓPTIMO: Cada especie funciona normalmente máis eficientemente nunha parte limitada do seu gradiente ambiental, coñecido como o seu rango óptimo

OPTIMUMTARTOMÁNY: Általában minden faj a környezeti tényezők gradiensének egy korlátozott tartományában működik a leghatékonyabban, amelyet optimumtartománynak nevezünk.

ZAKRES OPTYMALNY: Każdy gatunek zwykle funkcjonuje najbardziej efektywnie w obrębie ograniczonego fragmentu swego zakresu tolerancji na warunki środowiska - fragment ten jest nazywany zakresem optymalnym.

OPTİMAL SAHA: Her türün kendi bölgesinde en etrkili olarak kullandığı sınırlı bölge türün optimal sahası olarak bilinir.

Was this helpful?
Navn gitt til en teori som beskriver den evolusjonære seleksjonen av næringssok som optimaliserer oppnadd netto energi per tidsenhet beiting.


OPTIMAL FORAGING: Name given to a theory which describes the evolutionary selection of foraging strategies optimizing net energy gain per unit feeding time.

ΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΗ: Ονομασία που έχει δοθεί στη θεωρία που περιγράφει την εξελικτική επιλογή των στρατηγικών νομής, οι οποίες αριστοποιούν το καθαρό ενεργειακό κέρδος ανά μονάδα χρόνου διατροφής.

PREDATION OPTIMALE: Nom donné à une théorie décrivant la sélection évolutive de stratégies de prédation qui optimise le gain net dénergie par unité de temps dalimentation.

PREDACIÓN ÓPTIMA: Nombre dado a una teoría que describe la selección evolutiva de estrategias de predación que optimiza el provecho neto de energía por unidad de tiempo de alimentación.

BUSCA ÓPTIMA DO ALIMENTO: Nome dado a unha teoría que describe a selección evolutiva de estratexias de busca do alimento que optimiza a ganancia neta de enerxía por unidade de tempo de alimentación.

OPTIMÁLIS TÁPLÁLKOZÁS: Az az elmélet, amely szerint a táplálkozási stratégiák evolúciós kiválasztódásának alapja az egységnyi táplálkozási idő alatt megszerzett energianyaereség optimalizálása.

OPTYMALNE ODŻYWIANIE SIĘ: Nazwa pochodzi z teorii, która przedstawia dobór ewolucyjny pod względem strategii odżywiania się, optymalizując przyrost energii netto na jednostkę czasu żerowania.

Optimum beslenme: belli bir beslenme zamanına karşılık gelen net enerji kazanımının optimize edilmesinden kaynaklanan beslenme stratejisinin evrimsel seleksiyonla açıklanmasında kullanılan teorinin adı.

Was this helpful?
Et uttrykk for et optisk legemes transmisjon ved en gitt bølgelengde. Dess høyere optisk tetthet, dess lavere transmisjon. Optisk tetthet = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) hvor T = transmisjon.


OPTICAL DENSITY: For a given wavelength, the expression of the transmittance of an optical element. The higher the optical density, the lower the transmittance.Optical Density = log10 (1/T) where T = Transmittance.

ΟΠΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: Εκφράζει τη διαπερατότητα ενός μέσου στο φως κάποιου συγκεκριμένου μήκους κύματος. Όσο αυξάνεται η οπτική πυκνότητα τόσο μειώνεται η διαπερατότητα. Οπτική πυκνότητα = log10 (1/T) όπου T = Διαπερατότητα.

DENSITÉ OPTIQUE : Mesure de l’absorbance de la lumière (à une longueur d’ondes donnée) par une substance. La densité optique est le logarithme (base 10) de la réciproque de la transmittance de la lumière : DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) ou T = transmittance.

DENSIDAD ÓPTICA: Expresión de la transmitancia de un elemento óptico a una longitud de onda determinada. Cuanta más densidad óptica, menor transmitancia. DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) T = Transmitancia.

DENSIDADE ÓPTICA: Expresión da transmitancia dun elemento óptico a unha lonxitude de onda determinada. Canta máis densidade óptica, menor transmitancia. DO = log10(1/T) onde T = Transmitancia.

OPTIKAI DENZITÁS: Egy optikai elemnek egy adott hullámhosszú fényre vonatkozó áteresztő-képessége. Minél magasabb az optikai denzitás, annál alacsonyabb az áteresztő-képesség. Optikai denzitás = log10 (1/T), ahol T = áteresztő-képesség.

GĘSTOŚĆ OPTYCZNA: Dla danej długości fali, wartość współczynnika przepuszczania elementu ocznego. Im wyższa gęstość optyczna, tym niższy współczynnik przepuszczania. Gęstość optyczna = log10(1/T), gdzie: T = współczynnik przepuszczania.

IŞIK YOĞUNLUĞU: Belirgin dalga boylarında ışık elementinin geçirgenliğinin izahıdır. Ne kadar yüksek ışık yoğunluğu olursa o kadar düşük geçirgenlik olur. Yoğunluk =log10 T = geçirgenlik

Was this helpful?
Angar munnen.


ORAL: Pertaining to the mouth.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ: Σχετιζόμενο με το στόμα.

ORAL, E: Relatif à la bouche.

ORAL: Relativo a la boca.

ORAL: Relativo á boca.

ORÁLIS: A szájjal kapcsolatos.

USTNY: Odnoszący się do ust.

ORAL: Ağızla ilgili.

Was this helpful?
(1) Som hører til oyehulene i hodeskallen hos virveldyr (vertebrater). (2) Omløpsbanen til vannpartikler i vannbølger, blir på virket av bølgenes bevegelse. I bølger på dypt vann er omløpsbanene nesten sirkulære, mens de er elliptiske i bølger på grunt vann. Omlopsbanene er generelt litt å pne i den retningen bølgene beveger seg, noe som gir opphav til massetransport.


ORBIT: (1) The eye cavity of the vertebrate skull. (2) In water waves, the path of a water particle affected by the wave motion. In deep water waves the orbit is nearly circular and in shallow water waves the orbit is nearly elliptical. In general, the orbits are slightly open in the direction of wave motion giving rise to mass transport.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΟΓΧΗ, ΤΡΟΧΙΑ: (1) Η οφθαλμική κοιλότητα στο κρανίο των σπονδυλωτών. (2) ΤΡΟΧΙΑ: Η πορεία ενός μορίου νερού σε ένα κύμα. Στα κύματα των βαθέων υδάτων η τροχιά είναι σχεδόν κυκλική ενώ στα κύματα των ρηχών υδάτων είναι σχεδόν ελλειπτική. Γενικά οι τροχιές είναι ελαφρά ανοιχτές κατά την διεύθυνση προς την οποία διαδίδονται τα κύματα με αποτέλεσμα την μεταφορά μάζας.

ORBITE: (1) La cavité de loeil dans la crâne des Vertébrés. (2) Dans les vagues deau, trajectoire fermée dune particule deau sous linfluence du mouvement de la vague. Dans les eaux profondes, lorbite est presque circulaire alors que dans les vagues deau peu profonde lorbite est approximativement elliptique. De façon générale, les orbites sont légèrements ouvertes dans la direction du déplacement de la vague, ce qui donne lieu au transport de masse.

ÓRBITA: (1) Cavidad del ojo en el cráneo de vertebrados. (2) En las olas, trayectoria cerrada de una partícula de agua bajo la influencia del movimiento de la ola. En las aguas profundas, la órbita es casi circular mientras que en las olas de aguas poco profundas la órbita es aproximadamente elíptica. De una manera general, las órbitas son ligeramente abiertas en la dirección de desplazamiento de la ola, lo que da lugar al transporte de masa.

ÓRBITA: (1) Cavidade do ollo no cranio de vertebrados. (2) Nas ondas, traxectoria pechada dunha partícula de auga baixo a influencia do movemento da onda. Nas augas profundas, a órbita é case circular mentres que nas ondas de augas pouco profundas a órbita é aproximadamente elíptica. Dun xeito xeral, as órbitas son lixeiramente abertas na dirección de desprazamento da onda, o que dá lugar ao transporte de masa.

ORBITA: (1) A gerincesek koponyájának szemürege. (2) Vízhullámokban a hullám által érintett részecskék pályája. Mély vízben a pálya közel körkörös, sekély vizekben pedig közel elliptikus. Általában a pályák a hullámmozgás irányába nyitottak, ezzel lehetővé teszik a részecskék tömeges vándorlását.

OCZODÓŁ (tor): (1) Zagłębienie oczne w czaszce kręgowców. (2) W falach wodnych, tor cząsteczki wody podlegającej oddziaływaniu ruchu fali. W falach wody głębokiej tor jest zbliżony do koła, a w falach wody płytkiej tor jest prawie eliptyczny. Zwykle tory są nieznacznie otwarte w kierunku ruchu fali powodując wzrost transportowanej masy.

GÖZ ÇUKURU: (1) Omurgalıların kafatasındaki göz boşluğu. (2) Sulardaki dalgalarda, dalga deviniminden etkilenenen su partikülünün yolu. Derin su dalgalarında göz çukuru yaklaşık daireseldir ve sığ su dalgalarında göz çukuru yaklaşık ovaldir. Genellikle, göz çukurları kütlenin taşınımı için yükselti veren dalga hareketi yönünde hafifçe açıktır.

Was this helpful?
(1) Angår kjemiske sammensetninger som er bygget opp av karbonkjeder eller –ringer, og som også inneholder hydrogen med eller uten oksygen, nitrogen og andre elementer. (2) Tilhører eller er utvunnet fra levende organismer.


ORGANIC: (1) Concerning chemical compounds based on carbon chains or rings and also containing hydrogen with or without oxygen, nitrogen and other elements. (2) Pertaining to or derived from living organisms.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ: Αφορά οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από αλυσίδες ή δακτυλίους άνθρακα και περιέχουν επίσης υδρογόνο με ή χωρίς οξυγόνο, άζωτο και άλλα στοιχεία.

ORGANIQUE: (1) Relatif aux composés chimiques à base de chaînes ou danneaux de carbone et qui contiennent de lhydrogène avec ou sans oxygène, azote, et dautres eléments. (2) Se rapportant ou dérivés dorganismes vivants.

ORGÁNICO: (1) Relativo a los compuestos químicos basados en cadenas o anillos de carbón y que contienen hidrógeno con o sin oxígeno, nitrógeno y otros elementos. (2) Perteneciente o derivado de organismos vivos.

ORGÁNICO: (1) Relativo aos compostos químicos baseados en cadeas ou aneis de carbón e que conteñen hidróxeno con ou sen osíxeno, nitróxeno e outros elementos. (2) Pertencente ou derivado de organismos vivos.

SZERVES: (1) Olyan vegyületeket jelent, amelyek alapja szénlánc vagy -gyűrű, és ezen kívül hidrogéntis tartalmaznak. Molekuláikban oxigén, nitrogén és egyéb atomok is lehetnek. (2) Élős szervezetekhez kapcsolódó, vagy azokból eredő.

ORGANICZNY: (1) Odnosi się do związków opartych na łańcuchach węglowych lub pierścieniach, a także zawierających azot, wodór z/lub bez tlenu i inne składniki. (2) Odnosi się do/lub pochodzących z żywych organizmów.

ORGANİK: (1) Karbon zincirleri veya halkalarına dayalı kimyasal bileşiklerle ilişkili ve aynı zamanda okisjenli veya oksijensiz hidrojen, nitrojen ve diğer elementleri içerir. (2) Canlı organizmalardan gelen veya veya onlara ait.

Was this helpful?
Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.


ORGANIC ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

ENRICHISSEMENT ORGANIQUE: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICO: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ENRIQUECEMENTO ORGÁNICO: Proceso de aumentar ou engadir algúns constituíntes ou propiedades, particularmente a través da adición de certos materiais. En acuicultura, hai dous usos principais: (a) adición de vitaminas e minerais necesarios para pensos formulados para peixes, co fin de substituír os nutrientes que se poden perder durante o procesado e moenda da fariña de peixe e (b) enriquecemento orgánico ou de nutrientes, en referencia á descarga de nutrientes orgánicos dende as instalacións de acuicultura.

SZERVESANYAG-FELDÚSÍTÁS: Az az eljárás, amellyel növelik valamelyik alkotórész mennyiségét vagy javítanak valamilyen tulajdonságot, elsősorban bizonyos anyagok hozzáadásával. Az akvakultúrában két fontosabb felhasználási területe van: (a) vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása a formulált haltápokhoz azért, hogy pótolják azokat a tápanyagokat, amelyek a halliszt feldolgozása során elvesznek; (b) a szervesanyag- vagy tápanyagdúsítás fogalma az akvakultúra termelőegységeiből a vízi környezetbe kerülő szennyvízre is utalh

WZBOGACANIE W SUBSTANCJE ORGANICZNE: Proces zwiększania lub podnoszenia jakiegoś składnika lub jego właściwości, głównie przez dodanie niektórych materiałów. W akwakulturze jest stosowana podwójna praktyka: (a) dodawanie niezbędnych witamin i minerałów do wytwarzanych pasz dla ryb, celem zastąpienia tych składników odżywczych, które być może zostały utracone w procesie produkcji mączki rybnej oraz przemiału zbóż; (b) wzbogacanie składnikami organicznymi lub odżywczymi, odnoszące się do usuwania organicznych składników odżywczych z

ORGANİK ZENGİNLEŞTİRME: Özellikle doğrudan belirli maddeleri ekleyerek, bazı bileşen veya özelliklerini arttırma veya zenginleştirme süreci. Akuakültürde iki ana kullanımı vardır; (a) balık yemini öğütme ve işleme sırasında kaybolabilen nütrientlerin yerini doldurmak için, formüle edilmiş balık diyetlerine gerekli vitamin ve minerallerin eklenmesi ve (b) organik veya besin zenginleştirme, organik nütrientlerin akuakültürdeki su kolonundan boşalmasına istinaden.

Was this helpful?
Som virker på sansene, spesielt smak. Betegnelsen brukes ved testing av matvarer.


ORGANOLEPTIC: Perceived by, or pertaining to, a sensory organ, usually taste. The term is used in the taste panel testing of food products.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟ: Αντιληπτό από, ή σχετιζόμενο με, ένα αισθητήριο όργανο, συνήθως γευστικό. Ο όρος χρησιμοποιείται στις ομάδες γευστικής δοκιμής τροφίμων.

ORGANOLEPTIQUE: Perçu par, ou se rapportant à un organe sensoriel (habituellement le goût). Le terme est utilisé dans les panels de dégustation des produits alimentaires.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, o refiriéndose a un órgano sensorial, normalmente el gusto. Término utilizado en paneles de degustación de productos alimentarios.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, ou referíndose a un órgano sensorial, normalmente o gusto. Termo utilizado en paneis de degustación para probas con produtos alimentarios.

ORGANOLEPTIKUS: Érzékszervi; az érzékszervek által érzékelt vagy azokkal (általában az ízérzékeléssel) összefüggő. A fogalmat ételek ízérzékelési vizsgálatával kapcsolatban használják.

ORGANOLEPTYCZNY: Dostrzegany przez/lub odnoszący się do narządu zmysłu, zwykle smaku. Termin jest używany przez komisję testująco-oceniającą produkty żywnościowe.

ORGANOLEPTİK: Bir algılama organı ile ilgili olmak ya da lagılamak, genellikle tat alma duyusu. Gıda ürünlerinin tat panel testinde kullanulın terimdir.

Was this helpful?
Prosessen der en organisme opprettholder stabil konsentrasjon av oppløste stoffer. Opprettholdelse av osmotisk trykk på hver side av en semipermeabel membran, dvs osmotisk balanse.


OSMOREGULATION: The process by which organisms maintain a stable solute concentration. The maintenance of osmotic pressure on each side of a semipermeable membrane, i.e. osmotic balance.

ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί διατηρούν στο σώμα τους σταθερή συγκέντρωση διαλελυμένων ουσιών. Η διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης εκατέρωθεν μιάς ημιπερατής μεμβράνης, δηλαδή η ωσμωτική ισορροπία.

OSMOREGULATION: Processus par lequel un organisme maintien une concentration stable délectrolytes. Le maintien dune pression osmotique de chaque côté dune membrane semiperméable; cest à dire un équilibre osmotique.

OSMOREGULACIÓN : Proceso por el cual un organismo mantiene una concentración estable de electrolitos. Mantenimiento de presión osmótica a cada lado de una membrana semipermeable; es decir equilibrio osmótico.

OSMORREGULACIÓN: Proceso polo cal un organismo mantén unha concentración estable de electrólitos. Mantemento da presión osmótica a cada lado dunha membrana semipermeable, é dicir, equilibrio osmótico.

OZMOREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a szervezetek fenntartják az oldatok megfelelő koncentrációját. Az ozmotikus nyomás fenntartása egy féligáteresztő hártya mindkét oldalán. Úm. ozmotikus egyensúly.

OSMOREGULACJA: Proces, w którym organizmy utrzymują stabilną koncentrację substancji rozpuszczonych. Utrzymywanie ciśnienia osmotycznego po każdej stronie półprzepuszczalnej błony, tj. utrzymywanie równowagi osmotycznej.

OZMOREGULASYON: Organizmaların stabil çözünmüş konsantrasyonu sürdürme işlemi. Ozmotik basıncın geçirgen zarın her iki tarafında sürdürülmesi, i.e. ozmatik balans.

Was this helpful?
Diffusjon av et løst stoff gjennom en semipermeabel membran fra et område med lav konsentrasjon av løste stoffer til et område med høy konsentrasjon av løste stoffer, for på denne måten å vanne ut sistnevnte. Osmosen vil fortsette helt til det osmotiske trykket er likt på begge sider av membranen.


OSMOSIS: Diffusion of a solvent through a semipermeable membrane from a region of low solute concentration to one of high solute concentration, thereby diluting the latter. Osmosis will continue until the concentrations of the two solutions are equalized.

ΩΣΜΩΣΗ: Διάχυση ενός διαλύτη μέσω μιάς ημιπερατής μεμβράνης από την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης διαλελυμένης ουσίας στην περιοχή υψηλής συγκέντρωσης. Η ώσμωση θα συνεχιστεί μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων.

OSMOSE: Passage dun solvant à travers une membrane semi-perméable qui sépare deux solutions de concentrations différentes, jusquà ce que les concentrations des deux solutions séquilibrent.

ÓSMOSIS: Paso de una solución a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de concentraciones diferentes, hasta el equilibrio de concentración entre las dos soluciones.

OSMOSE: Paso dunha solución a través dunha membrana semipermeable dende a zona de menor concentración de soluto á de alta concentración de soluto, diluíndo polo tanto esta última. O proceso de osmose continuará ata o equilibrio de concentración entre as dúas solucións.

OZMÓZIS: Az oldószer átáramlása egy féligáteresztő hártyán keresztül az alacsonyabb koncentráció felől a magasabb felé, amely miatt az utóbbi oldat felhígul. Az ozmózis addig folytatódik, amíg a két oldat koncentrációja egyenlő nem lesz.

OSMOZA: Dyfuzja rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę z rejonu o mniejszej koncentracji substancji rozpuszczonej do rejonu o większej jego koncentracji, skutkiem tego rozcieńczają tę ostatnią. Osmoza będzie kontynuowana do momentu, aż koncentracje obu roztworów zostaną zrównoważone.

OSMOZ: Yüksek çözelti konsantrasyonundan düşük çözelti konsantrasyonundan yarı geçirgen zar vasıtasıyla çözgenin difüzyonu, Dolayısıyla sonrasında seyrelme. Osmoz İki çözeltinin konsantrasyonu eşit hale gelene kadar devam edecektir.

Was this helpful?
Trykket som trengs for å hindre vann i å strømme fra et områden med lav konsentrasjon av løste stoffer gjennom en semipermeabel membran og inn i et område med høy konsentrasjon av løste stoffer. Det fysiske trykket som utøves av løsninger på hver side av en semipermeabel membran.


OSMOTIC PRESSURE: The pressure needed to prevent water from flowing into a more concentrated solution from a less concentrated one across a semipermeable membrane. The physical pressure exerted by solutions on each side of a semipermeable membrane.

ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Η πίεση που απαιτείται γιά να εμποδίσει την ροή του νερού από ένα διάλυμα με χαμηλή συγκέντρωση προς ένα διάλυμα με υψηλότερη συγκέντρωση μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης που διαχωρίζει τα δύο διαλύματα. Η πίεση που ασκείται από τα διαλύματα σε κάθε πλευρά της ημιπερατής μεμβράνης.

PRESSION OSMOTIQUE: La pression nécessaire pour empêcher le flux deau à travers une membrane semiperméable à partir dune solution peu concentrée vers une solution de concentration plus importante. La pression physique exercée par des solutions de chaque côté dune membrane semiperméable.

PRESIÓN OSMÓTICA: Presión necesaria para impedir el flujo de agua a través una membrana semipermeable a partir de una solución poco concentrada hacia una solución de concentración más importante. La presión física ejercida por soluciones de cada lado de una membrana semipermeable.

PRESIÓN OSMÓTICA: Presión necesaria para impedir o fluxo de auga a través unha membrana semipermeable a partir dunha solución pouco concentrada cara a unha solución de concentración máis importante. A presión física exercida por solucións de cada lado dunha membrana semipermeable.

OZMOTIKUS NYOMÁS: Az a nyomás, amely megakadályozza a víz áramlását egy hígabb oldatból egy töményebbe, egy féligáteresztő hártyán keresztül. A féligáteresztő hártya két oldalán lévő oldatok által kifejtett nyomás.

CIŚNIENIE OSMOTYCZNE: Ciśnienie potrzebne do zapobieżenia przepływowi wody przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o mniejszej koncentracji do roztworu o większej koncentracji. Ciśnienie fizyczne wywierane przez roztwory na każdą stronę błony półprzepuszczalnej.

OZMOTİK BASINÇ: Suyun geçirgen bir zardan konsantresi düşük eriyikten konsantresi yoğun eriyiğe doğru akışını engellemek için gerekli olan basınç. Bir geçirgen zarın her iki tarafında eriyiklerle uygulanan fiziksel basınç.

Was this helpful?
Erstatning av et vev (vanligvis brusk) med bein.


OSSIFICATION: Replacement of a tissue (usually cartilage) by bone.

ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικατάσταση ενός ιστού (συνήθως χόνδρου) από οστούν.

OSSIFICATION: Conversion dun tissu (normalement cartilagineux) en os.

OSIFICACIÓN: Conversión de tejido (normalmente a partir del cartilaginoso) en hueso.

OSIFICACIÓN: Conversión de tecido (normalmente a partir do cartilaxinoso) en óso.

CSONTOSODÁS: Valamilyen szövet (általában porc) helyettesítődése csontszövettel.

KOSTNIENIE: Zastępowanie tkanki (zwykle chrzęstnej) przez kość.

KEMİKLEŞME: Bir dokunun (genellikle kıkırdak) kemikle yer değiştirmesi.

Was this helpful?
Det latinske navnet på europeisk flatøsters (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasitten Bonamia.


OSTREA EDULIS: The species name of the European Flat Oyster, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

OSTREA EDULIS: Το όνομα του είδους του Ευρωπαϊκού επίπεδου στρειδιού (βλ.λ.).

OSTREA EDULIS : Huître plate Européenne. Mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasite Bonamia ostrea.

OSTREA EDULIS : Nombre específico de la ostra plana europea, miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásito Bonamia.

OSTREA EDULIS: Nome específico da ostra plana europea, membro da familia Ostreidae de moluscos bivalvos cunha cuncha irregular e un músculo abdutor simple e sen sifón. Atópase no intermareal baixo en augas mornas de Europa occidental. Os stocks foron afectados severamente polo parasito Bonamia.

OSTREA EDULIS: A kagylók Ostreidae családjába tartozó európai lapos osztriga tudományos neve. A faj jellegzetesége a szabálytalan alakú kagylóhéj, az egyetlen záróizom, a kisméretű láb. Szifonja nincs. Az árapályzóna alsó részén fordul elő. Nyugat-Európa mérsékelt övi tengerpartjain tenyésztik. Az állományok számára komoly veszélyt jelent a Bonamia ostrea nevű élősködő.

OSTREA EDULIS: Nazwa gatunkowa europejskiej ostrygi płaskiej, przedstawiciela rodziny Ostreidae z małży dwuskorupowych, mających nierówną muszlę z pojedynczym mięśniem przywodzącym, z małą nogą i bez syfonu, występującym w dolnej strefie pływów; jest hodowana w wodach umiarkowanych Europy Zachodniej. Hodowle bywały kilka razy atakowane przez pasożyta Bonamia ostrea.

OSTREA EDULIS: Spesifik adı Avrupa Düz İstiridye, çift kabuklu yumuşakçaların ailesinden bir üye, tek addüktör kasla düzensiz kabuğa sahip, bir küçük ayak ve sifonu yok, az gelgitlerde oluşur, Batı Avrupa’ nın sıcak sularda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Stoklar, Bonamia Ostrea.paraziti tarafından önemli şekilde etkilenir.

Was this helpful?
Ørestener, tre kalkstrukturer i det indre øret. Ligger over grupper av sanseceller. Brukes for registrering av likevekt. Vekstringer på Sacculus (størst) brukes ofte til å aldersbestemme fisk.


OTOLITHS: Three calcified structures within the inner ear. The concentric growth rings of the largest otolith in the sacculus are often used to estimate the age of the fish, in temperate waters.

ΩΤΟΛΙΘΟΙ: Τρία αποτιτανωμένα σωματίδια στο έσω ους. Οι συγκεντρικοί αυξητικοί δακτύλιοι του μεγαλύτερου ωτόλιθου στο ασκίδιο συχνά χρησιμοποιούνται γιά την εκτίμηση της ηλικίας του ψαριού στην εύκρατη ζώνη.

OTOLITHES: Trois structures calcifiées dans lutricule, saccule et lagéna de loreille interne. Les stries concentriques de la plus grande de ces otolithes, dans la saccule, sont parfois utilisées afin de déterminer lâge dun poisson.

OTOLITOS: Tres estructuras calcificadas en el utrículo, sáculo y lagena del oído interno. Los anillos concéntricos del más grande de estos otolitos (sáculo) son a veces utilizados para determinar la edad de un pez.

OTÓLITOS: Tres estruturas calcificadas do oído interno: utrículo, sáculo e lagena. Os aneis concéntricos do máis grande destes otólitos (sáculo) son ás veces utilizados para determinar a idade dun peixe.

OTOLIT: A belső fülben lévő három elmeszesedett szerv. A legnagyobb otolit koncentrikus növekedési gyűrűi alkalmasak a mérsékelt égövi halak életkorának becslésére.

OTOLITY: Trzy zwapniałe struktury w uchu wewnętrznym. W wodach umiarkowanych rosnące koncentrycznie pierścienie największego otolitu w woreczku są często używane do oceny wieku ryb.

OTOLİTLER: İç kulaktaki üç kalkerli yapı. Ilıman sularda yaşayan balıkların sakkulustaki en büyük otolitinin konsantrik büyüme halkaları genellikle yaşın tahmininde kullanılır.

Was this helpful?
Eggstokk, hunnlig kjønnskjertel.


OVARY: The sex organ which produces the egg or eggs in a female organism.

ΩΟΘΗΚΗ: Το φυλετικό όργανο που παράγει αυγό ή αυγά σε έναν θηλυκό οργανισμό.

OVAIRE: Organe sexuel qui produit les ovules ou les oeufs dans un organisme femelle.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos o huevos en un organismo femenino.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos ou ovos nun organismo feminino.

PETEFÉSZEK: Nőnemű szervezetekben a petét vagy petéket termelő nemi szerv.

JAJNIK: Narząd płciowy, który produkuje jajo lub jaja w organizmie samicy.

Yumurtalık: İçerisinde yumurta veya yumurtaların üretildiği dişi üreme organı.

Was this helpful?
Overføring av et sykdomsfremkallende agens fra et individ til et annet. Horisontal overføring: Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom individer, unntatt overføring fra foreldre til avkom via egg/sperm. Jfr. vertikal overføring.


TRANSMISSION: The transfer of a disease agent from one individual to another. Transmission, horizontal: any transfer of a disease agent between individuals except for the special case of parent-to-progeny transfer via reproductive processes; cf. vertical transmission.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Μεταφορά ενός νοσογόνου παράγοντα από ένα άτομο σένα άλλο. Μετάδοση, οριζόντια: Μεταφορά ενός νοσογόνου μεταξύ ατόμων, εκτός από την ειδική περίπτωση μεταφοράς από γονείς σε απογόνους μέσω των αναπαραγωγικών διεργασιών. Πρβλ. κάθετη μετάδοση.

TRANSMISSION: Le transfert dun agent pathogène dun individu à un autre. La transmission horizontale est la transmission entre deux individus à lexception de la transmission entre un père ou une mère et sa progéniture par lintermédiaire des processus de la reproduction.

TRANSMISIÓN: Traspaso de un agente patógeno de un individuo a otro. La transmisión horizontal es la transmisión entre dos individuos a excepción de la transmisión entre padre o madre y su descendencia (transmisión vertical) mediante los procesos de reproducción; cf. transmisión vertical.

TRANSMISIÓN: Traspaso dun axente patóxeno dun individuo a outro. A transmisión horizontal é a transferencia entre dous individuos dun axente infeccioso a excepción da transmisión entre pai ou nai e a súa descendencia (transmisión vertical) mediante os procesos de reprodución; cf. transmisión vertical.

TERJEDÉS: Egy kórokozó átkerülése egyik egyedről egy másikra. Terjedés, horizontális: a betegség bármilyen jellegű terjedése az egyedek között, kivéve a szülőről az utódra való átterjedést a szaporodási folyamatokban; vö. vertikális terjedés.

PRZENOSZENIE: Przeniesienie czynnika chorobowego z jednego osobnika na drugiego. Przenoszenie horyzontalne (poziome): każde przeniesienie czynnika chorobowego pomiędzy osobnikami, za wyjątkiem przeniesienia między rodzicami a potomstwem w procesach reprodukcyjnych; porównaj: przenoszenie wertykalne (pionowe).

Transmisyon, taşınım: Bir hastalık ajanının bir bireyden diğer bireye taşınması. Transmisyon, yatay: bireyler arasında herhangi bir hastalık ajanının özel bir durumda aileden çocuklara üreme işlevi olmadan taşınımı.

Was this helpful?
Prosenten av organismer som er i live etter en gitt tid. Avhengig av oppdretts- eller dyrkingsmetoden.


SURVIVAL RATE: The percentage of organisms remaining alive after a defined time period, e.g., to the smolt stage of salmon or from smolt transfer to seawater to harvest.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Το ποσοστό των οργανισμών που επιβιώνουν μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, π.χ. στους σολομούς μέχρι την ηλικία αναπαραγωγής ή από την ηλικία αναπαραγωγής έως τη μεταφορά σε θαλασσινό νερό για συγκομιδή.

TAUX DE SURVIE : Le pourcentage des animaux restant en vie après une période de temps définie, par exemple de l’éclosion à la smoltification ou du transfert des saumoneaux en eau de mer à la récolte.

TASA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaje de organismos vivos después de un periodo de tiempo predefinido, dependiendo del sistema de cultivo.

TAXA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaxe de organismos vivos que permanecen despois dun período de tempo predefinido, ex. dende a etapa de smolt do salmón ou dende a transferencia á auga mariña para o cultivo.

MEGMARADÁSI ARÁNY: Egy meghatározott időtartam után életben maradó szervezetek százalékos aránya. Pl. fiatal lazacok átalakulást követő megmaradási aránya.

WSKAŹNIK PRZEŻYCIA: Odsetek organizmów pozostałych przy życiu po upływie określonego czasu; np. łososi do stadium smolt, bądź od przeniesienia smoltów do wody morskiej do ich odłowu jako ryb towarowych.

YAŞAMA ORANI: Belli bir zaman periyodunun ardından hayatta kalanların yüzdesini ifade eder örneğin salmonun smoltifikasyon ya da denizden hasada geçerken ki hayata kalma oranı

Was this helpful?
Tilstand der et medium inneholder konsentrasjoner av en substans, som er over det normalt ved en gitt temperatur. Nitrogenovermetning i vann kan føre til dannelse av gassbobler i blodet hos fisk eller virvelløse dyr, som ofte gir dødelighet. Overmetting kan skapes ved å pumpe vann og luftbobler ilag under trykk eller ved å heve vanntemperatur.


SUPERSATURATION: A condition in which a medium, such as a solvent, contains concentrations of a substance higher than it normally holds at a given temperature and pressure. Nitrogen supersaturation in water can lead to gas bubble formation in the blood of fish or invertebrates, often causing death. Supersaturation may be caused by pumping water and air bubbles together under pressure or by raising water temperature.

ΥΠΕΡΚΟΡΕΣΜΟΣ: Κατάσταση στην οποία ένα μέσον, όπως ένα διαλυτικό, περιέχει συγκέντρωση μιας ουσίας μεγαλύτερη από την μέγιστη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας (συγκέντρωση κορεσμού) που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη θερμοκρασία και πίεση. Υπερκορεσμός του νερού σε άζωτο οδηγεί σε δημιουργία φυσαλίδων αερίου στο αίμα των ψαριών ή ασπονδύλων, που προκαλεί συχνά θάνατο. Υπερκορεσμός προκαλείται από άντληση νερού και φυσαλίδων αέρα μαζί υπό πίεση, ή ανυψώνοντας την θερμοκρασία του νερού.

SURSATURATION: Condition dans laquelle un milieu, un solvant par exemple, renferme une substance à une concentration qui dépasse celle qui est normalement tolérée à une température et une pression déterminées. La sursaturation de lazote dans leau peut mener à la formation dembolies gazeuses dans le sang des poissons et des Invertébrés, provoquant souvent leur mort. La sursaturation peut être provoquée par le pompage sous pression de leau avec des bulles dair ou en augmentant la température de leau.

SOBRESATURACIÓN: Condición en la cuál un medio, un solvente por ejemplo, contiene una sustancia con una concentración que sobrepasa la concentración normalmente tolerada a una temperatura y presión determinadas. La sobresaturación del nitrógeno en el agua puede llevar a la formación de embolias gaseosas en la sangre de peces y de invertebrados, provocando a menudo su muerte. La sobresaturación puede ser provocada por bombeo de agua bajo presión con burbujas de aire o aumentando la temperatura del agua.

SOBRESATURACIÓN: Condición na cál un medio, un solvente por exemplo, contén unha substancia cunha concentración que supera a concentración normalmente tolerada a unha temperatura e presión determinadas. A sobresaturación do nitróxeno na auga pode levar á formación de embolias gasosas no sangue de peixes e de invertebrados, provocando a miúdo a súa morte. A sobresaturación pode ser provocada por bombeo baixo presión de auga con burbullas de aire ou aumentando a temperatura da auga.

TÚLTELÍTETTSÉG: Olyan állapot, amelyben egy közeg, például oldószer egy anyagnak magasabb koncentrációját tartalmazza, mint amire normális esetben képes lenne az adott nyomás- és hőmérsékleti viszonyok között. A víz nitrogénnel való túltelítettsége gázbuborékok képződéséhez vezethet a halak vagy gerinctelenek vérében, gyakran halált okozva. A túltelítettséget a víz és a gázbuborékok együttes, nyomás alatt történő fecskendezésével vagy a hőmérséklet fokozatos emelésével lehet megvalósítani.

PRZESYCENIE (roztworu): Stan, w którym środowiska, jak np. woda i inne rozpuszczalniki, zawierają wyższe koncentracje substancji przy danej temperaturze i ciśnieniu niż normalnie. Przesycenie wody azotem może prowadzić do wytwarzania się we krwi ryb lub bezkręgowców pęcherzyków gazowych (choroba gazowa), powodujących często ich śnięcie (np. czopowanie naczyń włosowatych). Przesycenie może być też powodowane pompowaniem wody, połączone z podciśnieniem i tworzącymi się pęcherzykami powietrza oraz podnoszeniem temperatur

Aşırıdoygunluk: Bir çözücünün belirli bir sıcaklık ve basınç altında normal olarak taşıyabileceği konsantrasyondan daha fazla madde bulundurması. Sudaki aşırı azot doygunluğu balıkların veya omurgalıların kanında gaz kabarcığı formasyonlarına neden olur, sık olarak ölüme neden olur. Artan sıcaklıkla beraber veya basınç altında su pompalanması aşırıdoygunluğa sebep olabilir

Was this helpful?
Betegnelse som brukes for å beskrive aldring av ubefruktede ovulerte egg. Ved overmodning gjennomgår egg en rekke morfologiske og innholdsmessige forandringer, som fører til et kontinuerlig reduksjon i kvalitet og levedyktighet.


OVER-RIPENING: Term used to describe the process of aging in ovulated unfertilized eggs. During over-ripening eggs undergo a series of morphological and compositional changes leading to a progressive loss in quality or viability.

ΥΠΕΡΩΡΙΜΑΝΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά την περιγραφή της γήρανσης μη γονιμοποιημένων αυγών μετά την ωοτοκία. Κατά την υπερωρίμανση τα αυγά υφίστανται μια σειρά από αλλαγές στην μορφολογία και την σύστασή τους που οδηγούν στην προοδευτική απώλεια της ποιότητας ή της βιωσιμότητάς τους.

POST MATURATION: Terme utilisé pour décrire le processus de vieillissement dans les oeufs non fertilisés. Pendant la post-maturation, les oeufs subissent une série de changements morphologiques et dans leur composition, entrainant une perte progressive de qualité et de viabilité.

POST-MADURACIÓN: Término utilizado para describir el proceso de envejecimiento en los huevos no fertilizados. Durante la post-maduración, los huevos sufren una serie de cambios morfológicos y también en su composición, llevando a una pérdida progresiva de calidad y de viabilidad.

POST-MADURACIÓN: Termo utilizado para describir o proceso de envellecemento nos ovos non fertilizados. Durante a post maduración, os ovos sofren unha serie de cambios morfolóxicos e tamén na súa composición, levando a unha perda progresiva de calidade e de viabilidade.

TÚLÉRÉS: Az ovuláció utáni, megtermékenyítetlen ikra öregedését jelentő fogalom. A túlérés során az ikrák egy sor alaktani és összetételbeli változáson mennek keresztül, amelyek a minőség és az életképesség erőteljes csökkenéséhez vezetnek.

PRZEJRZEWANIE: Termin używany do opisu procesu dojrzewania owulujących, niezapłodnionych jaj. Podczas przejrzewania jaja przechodzą serie zmian morfologicznych i kompozycyjnych prowadzących do stopniowego obniżenia ich jakości i żywotności.

Olgunlaşma süreci: Yumurtaların gelişmeye başlamasından döllenmeden hemen önceki durumuna kadar geçen süreyi tanımlamak için kullanılan terimdir. Olgunlaşma süreci bounca yumurtalar git gide art kalite ve yaşanabilirlik kayıplarınınya neden olan bir seri metamorfik ve komposizyon değişimleri geçirirler.

Was this helpful?
Prosess som bestar av regelmessige undersokelser og nedskriving av funn.


MONITORING: A process consisting of regular investigations and the recording of findings.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Διαδικασία η οποία συνίσταται στην συνεχή μέτρηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

MONITORING: Processus dinvestigations régulières avec enregistrement des observations.

MONITORIZACIÓN: El proceso que consiste en el control investigación regular y la compilación de datos e incidencias.

VIXILANCIA (MONITORING): Proceso que consiste en realizar análises periódicas e no rexistro deses datos.

MONITOROZÁS: Rendszeres vizsgálatokból és a megfigyelések rögzítéséből álló eljárás.

KONTROLA/MONITORING: Proces polegający na regularnych badaniach oraz rejestrowaniu uzyskanych danych.

GÖZLEM VE İZLEME: Düzenli soruşturmalardan oluşan ve bilgilerin kaydedildiği bir yöntem

Was this helpful?
Dype (1,8 – 2,5 meter) jorddammer med lite areal og høy vanngjennomstrømning. Denne typen dam gir fisken god oksygentilførsel selv om det ligger is på overflaten. Brukes av karpeoppdrettere når lange kuldeperioder er i vente.


WINTER POND: Earthen ponds with a small surface area, large depth (1.8-2.5m) and a relatively high flow rate. This type of pond gives good oxygen supply to fish even if surface ice is present and they are usually used by carp producers when spells of prolonged cold weather are likely to occur.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔIΑΧΕIΜΑΣΗΣ: Χερσαίες δεξαμενές-σκάμματα με μικρή επιφάνεια, μεγάλο βάθος (1.8-2.5m) και σχετικά υψηλό ρυθμό ροής. Επιτρέπουν καλή παροχή οξυγόνου στα ψάρια ακόμη και αν υπάρχει πάγος στην επιφάνειά τους και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές κυπρίνου όταν επίκειται παρατεταμένη περίοδος ψύχους.

ETANG DHIVER: Etang artificiel de petite surface, mais de grande profondeur (1,8 à 2,5 m) et dont le débit en eau est rélativement élevé. Ce type détang fournit un taux doxygène convenable pour lelévage des poissons, même quand sa surface est recouverte de glace. Souvent utilisé pour la culture des carpes quand des périodes froides de longue durée sont prévues.

ESTANQUE DE INVIERNO: Estanque artificial de pequeña superficie pero de gran profundidad (1,8 a 2,5 m) y cuyo flujo de agua es relativamente grande. Este tipo de estanque permite una tasa elevada de oxígeno, conveniente para la cría de peces, incluso cuando su superficie está cubierta de hielo. A menudo utilizada para el cultivo de carpas cuando se prevén largos periodos fríos.

ESTANQUE DE INVERNO: Estanque en terra de pequena área pero de grande profundidade (1,8 a 2,5 m) e relativamente alto fluxo de auga. Este tipo de estanque permite unha boa subministración de osíxeno aos peixes mesmo se se forma xeo na superficie e son frecuentemente usados polos produtores de carpas cando se prevén que é probable que acontezan longos períodos fríos.

TELELTETŐTÓ: Kis területű, mély (1,8-2,5m) tavak viszonylag nagy vízátfolyással. Ez a tótípus akkor is képes a halak megfelelő oxigénellátását biztosítani, ha a felszíne befagy. Általában a pontytenyésztők használják, ha hosszabb hideg időszak várható.

ZIMOCHOWY: Stawy ziemne o niewielkiej powierzchni, dużej głębokości (1,8 - 2,5 m) i możliwości wymiany wody. Ten typ stawu pozwala na stworzenie dobrych warunków środowiskowych (np. tlenowych) nawet przy wystąpieniu pokrywy lodowej; są one używane w hodowli karpia do przetrzymywania przez okres zimowy ryb obsadowych (narybek, kroczek).

Kış Havuzu: küçük yüzey alanlı çanak havuz, geniş derin (1.8- 2.5 m) ve nispeten yüksek akış oranlıdır. Bu tip havuz yüzeyi buzlu olsa bile balıklar için yüksek oksijen kaynağı sağlar, ve genellikle sazan üreticileri tarafından kullanılır soğuk hava dönemi uzadığı zaman muhtemelen meydana gelir.

Was this helpful?
Kanal som leder fra ovarium til utsiden, som de modne eggene skilles ut gjennom.


OVIDUCT: A tube leading from the ovary to the exterior via which the mature ova are expelled.

ΩΑΓΩΓΟΣ: Σωλήνας που οδηγεί από την ωοθήκη στο εξωτερικό του σώματος, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ώριμα αυγά.

OVIDUCTE: Conduit reliant lovaire à lextérieur par lequel loeuf mature est expulsé.

OVIDUCTO: Conducto que liga el ovario con el exterior y por el cual se expulsan los huevos.

OVIDUCTO: Conduto que liga o ovario co exterior e polo cal se expulsan os óvulos maduros.

PETEVEZETÉK: A petefészekből a külvilágba vezető cső, amelyen keresztül az érett peték (ikrák) kiürülnek.

JAJOWÓD: Rurka prowadząca z jajnika na zewnątrz ciała, przez którą dojrzałe jaja są wyrzucane.

OVİDUKT: Olgunlaşmış yumurtaların atıldığı ovaryumdan başlayıp dış geçite kadar devam eden tüp.

Was this helpful?
Dyr som legger egg isteden for å føde levende unger. Jfr. vivipare (levendefødende).


OVIPAROUS: Animals which lay eggs rather than give birth to live young; cf. viviparous.

ΩΟΤΟΚΟΣ: Ζώα που γεννούν αυγά μάλλον παρά ζωντανά μικρά. Πρβλ. Ζωοτόκος.

OVIPARE: Se dit des organismes qui pondent des œufs.

OVÍPARO: Dícese de organismos que depositan huevos.

OVÍPARO: Dise de organismos que poñen ovos, en lugar de dar a luz xuvenís vivos; cf. vivíparo.

PETERAKÓ (OVIPAR): Olyan állatok, amelyek petékkel szaporodnak, és nem szülnek élő, fiatal egyedeket, vö. elevenszülő.

JAJORODNY: Zwierzęta składające jaja, a nie rodzące żywe młode osobniki; porównaj: żyworodny.

OVİPAR: Neslinin devamı için doğum yapma yerine yumurta bırakan hayvanlar; zıt. vivipar.

Was this helpful?
Produserer egg som befruktes inni kroppen, eggende kan støtes ut før klekking (f.eks. rødhai).


OVOVIVIPAROUS: Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.

ΩΟΖΩΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)

OVOVIVIPARE: Se dit des animaux qui produisent des oeufs fécondés dans le corps. Ces oeufs peuvent éclore avant lexpulsion, par exemple la roussette.

OVOVIVÍPARO: Dícese de animales que producen huevos fecundados en el cuerpo. Estos huevos pueden eclosionar antes de la expulsión; por ejemplo, el cazón.

OVOVIVÍPARO: Dise de animais que producen ovos que son fecundados no corpo, aínda que a expulsión pode acontecer antes da eclosión como pasa no cazón.

IKRASZÜLŐ (OVOVIVIPAR): Olyan állatok, amelyek a testükön belül megtermékenyített petéket (ikrákat) raknak. A kilökődés a kikelés előtt is bekövetkezhet, mint pl. a macskacápáknál.

JAJOŻYWORODNE: Wytwarzające jaja, które są zapłodnione wewnątrz ciała, chociaż wydalanie może występować przed wylęganiem, jak np. u kolenia (Squalus acanthias).

OVOVİVİPAR: Köpek balıklarında olduğu gibi, yumurtadan çıkmanın atılma esnasında gerçekleştiği, vücut içerisinde döllenen yumurta üretenler.

Was this helpful?
Utstøtning av modne egg fra det omgivende vevet, follikelen.


OVULATION: The expulsion of a mature egg out of the surrounding tissue, the follicle.

ΩΟΡΡΗΞΙΑ: Η αποκόλληση ενός ώριμου αυγού από τον περιβάλλοντα ιστό, το ωοθυλάκιο.

OVULATION: Expulsion dun oeuf mature hors du tissu qui lentoure (la follicule).

OVULACIÓN: Expulsión de huevo maduro fuera del tejido que lo rodea (Folículo).

OVULACIÓN: Expulsión de ovo maduro fóra do tecido que o rodea (Folículo).

OVULÁCIÓ: Az érett petesejt kilökődése a környező szövetből (tüszőből).

OWULACJA: Wydalanie dojrzałego jaja z otaczającej tkanki, tj. pęcherzyka jajnika.

OVULASYON: Olgun yumurtanın bağ dokusundan dışarıya atılması, folikül.

Was this helpful?
Mål på den daglige vekstraten. Den øyeblikkelige vekstraten bestemmes for en gruppe fisk over en kortere tidsperiode ut fra følgende ligning: : g = [ln(Wt) – ln(W0)]/(t1 – t0), der Wt er fiskens vekt etter t1 dager, og W0 er startvekt ved t0.


INSTANTANEOUS GROWTH RATE: A measure of the daily weight increase. The instantaneous growth rate (g) is determined from a sample of fish over a short period of time and calculated by the following equation: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), where Wt is the weight of the fish after t1 days and W0 is the initial weight.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Μέτρο για την ημερήσια αύξηση του βάρους. Προσδιορίζεται βάσει ενός δείγματος ψαριών επί μια μικρή χρονική περίοδο και υπολογίζεται με την εξίσωση: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Οπου Wt είναι το βάρος του ψαριού μετά απο t1 ημέρες και W0 το αρχικό βάρος. Βλ. και Ειδικός ρυθμός αύξησης (G).

TAUX DE CROISSANCE INSTANTANEE: La mesure de laugmentation journaliere pondérale. Le taux de croissance instantanée (G) est déterminé a partir dun échantillon de poisson durant une courte durée et calculé par la formule suivante (g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0) ou Wt est le poids du poisson apres le jours t1 et Wo le poids initial.

TASA DE CRECIMIENTO INSTANTÁNEO: Medida de aumento diario ponderal. La tasa de crecimiento instantánea (G) se determina a partir de una muestra de peces durante una periodo corto y se calcula a partir de la formula siguiente: G = _(Ln(Wt) – Ln(W0)_ / (t1- t0), donde Wt es el peso de pez después del día t1 y W0 es el peso inicial.

TAXA DE CRECEMENTO INSTANTÁNEO: Medida de aumento diario de peso. A taxa de crecemento instantáneo (g) determínase a partir dunha mostra de peixes durante unha período curto e calcúlase a partir da seguinte ecuación: g = (Ln(Wt) - Ln(W0) / (t1- t0), onde Wt é o peso de peixe despois t1 días e W0 é o peso inicial.

PILLANATNYI NÖVEKEDÉSI RÁTA: Egy nap alatt bekövetkező tömeggyarapodás. A pillanatnyi növekedési rátát (g) egy rövid időtartam alatt begyűjtött mintapopulációból határozzák meg a következő egyenlettel: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), ahol Wt a halak tömege t1 nap elteltével, W0 pedig a kezdeti tömeg.

CHWILOWE TEMPO WZROSTU: Miara dobowego wzrostu masy. Chwilowe tempo wzrostu (g) jest ustalane z próby ryb po krótkim okresie i obliczane z następującego równania: g = [Ln(Wt) − Ln(W0)]/t1− t0), gdzie: Wt − masa ryb po t-dniach, W0 − masa początkowa.

Anlık Büyüme Oranı: Günlük ağırlık artışının bir ölçüsüdür. Anlık büyüme oranı (g) kısa bir zaman peryodundaki balık örneğinden belirlenir ve şu denklemle hesaplanır: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Burada Wt, balığın son ağırlığı, t1 gün ve W0 başlangıç ağırlığıdır

Was this helpful?
Spesifikk molekylær form for oksygen, der tre oksygenatomer (O32, F2O og O• er sterkere). Har en oksidasjonsmekanisme som henger sammen med følgende reaksjon: O3 -> O2 + O•, der O produserer en høyenergi oksidasjon via en fri radikal. Spalting av ozon i vannholdige løsninger skjer via radikaler med kort levetid. Hastig


OZONE: A specific molecular (allotropic) state of oxygen. The ozone molecule contains three oxygen (molecular weight of 48.00 grams per mole). Ozone is the fourth most powerful oxidizing agent known (only F2, F2O, and O• are better) and is thought to have a mechanism of oxidation related to the following reaction: O3 -> O2 + O•, where nascent oxygen produces a high-energy oxidation via free radical reaction. The decomposition of ozone in aqueous sol

ΟΖΟΝ: Ειδική μοριακή (αλλοτροπ2, F2Ο και ΟΞ) και θεωρείται ότι ο οξειδωτικός μηχανισμός του σχετίζεται με την αντίδραση: Ο3 -> Ο2 + Ο, όπου η υψηλή οξειδωτική δράση του οξυγόνου "εν τω γενάσθαι" οφείλεται σε αντιδράσεις ελευθέρων ριζών. Η διάσπαση του όζοντος σε υδατικά διαλύματα οδηγά στην παραγωγή βραχύβιων ελεύθερων ριζών. Η ταχύτητα της διάσπασης εξαρτάται από την σύνθεση και τις ιδιότητες του διαλύματος, την περιεκτικότητά του σε οργανικές ενώσεις, το p

OZONE: Forme moléculaire spécifique (allotropique) de loxygène, composée de trois atomes doxygène et de poids moléculaire de 48 grammes/mole. Lozone est le quatrième plus puissant agent oxydant connu (derrière F2, F2O et O•). On pense que son mécanisme doxydation suit la réaction O3 -> O2 + O•, avec production doxygène et dun radical libre oxydant de forte énergie. Les molécules dozone se décomposent en milieux aquatiques produisant des radicaux lib

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de oxígeno, compuesta de tres átomos de oxígeno y con peso molecular de 48 gramos/mol. El ozono es el cuarto agente más oxidante conocido (por detrás de F2, F2O y O•). Se piensa que su mecanismo de oxidación sigue la reacción O3 O2 + O•, con producción de oxígeno y de un radical libre oxidante. Las moléculas de ozono se descomponen en medios acuáticos produciendo radicales libres con una vida media muy

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de osíxeno, composta de tres átomos de osíxeno e con peso molecular de 48 gramos/mol. O ozono é o cuarto axente máis oxidante coñecido (por detrás de F2, F2O e O•). Pénsase que o seu mecanismo de oxidación segue a reacción O3 O2 + O• no que o osíxeno orixinado produce unha oxidación altamente enerxética mediante a reacción do radical libre. As moléculas de ozono descompóñense en medios acuáticos produc

ÓZON: Az oxigén különleges (allotróp) molekuláris formája. Az ózonmolekula három oxigénatomot tartalmaz (molekuláris tömege 48,00 g/mol). Az ózon a harmadik legerősebb ismert oxidálószer (csak a F2, F2O, és O• erősebb nála), és oxidáló hatásának alapja valószínűleg a következő reakció: O3 -> O2 + O•, ahol a keletkező oxigén szabadgyök-reakcióba lép, ezzel erős oxidációt okoz. Az ózon vizes oldatokban rövidéletű szabadgyökök útján bomlik le. A lebomlá

OZON: Swoisty, cząsteczkowy (alotropowy) stan tlenu. Cząsteczka ozonu zawiera trzy atomy tlenu (masa cząsteczkowa 48,0 g/mol). Ze znanych utleniaczy ozon jest czterokrotnie silniejszym środkiem (lepsze są tylko F2, F2O i O•) i przypuszcza się, że posiada mechanizm utleniania zbliżony do następującej reakcji: O3 -> O2 + O•, gdzie powstający tlen wywołuje wysokoenergetyczne utlenianie przez reakcję wolnych rodników. Rozpad ozonu w roztworach wodnych

OZON: Oksijenin özel moleküler (allotropik) hali. Ozon molekülü üç oksijen molekülü ihtiva eder (bir molde 48.00 gram moleküler ağırlık). Ozon bilinen dördüncü en güçlü oksidasyon ajanıdır (sadece F2, F2O, ve O• daha iyidir) ve şu reaksiyonla ilgili oksidasyon mekanizmasına sahip olduğu düşünülmektedir: O3 -> O2 + O•, burada açığa çıkan oksijen serbest radikal reaksiyon yolu ile yüksek enerjili bir oksidasyon üretmektedir. Suyla yapılan eriyiklerde

Was this helpful?
Prosess der en substans, væske eller gass blir behandlet med ozon. I akvakultur brukes ozonbehandling for å bryte ned organiske substanser som er løst i vannet og/eller for å desinfisere vann for sykdomsfremkallende organismer. Brukes også for sterilisere akvatiske medier, og for å fjerne smak og lukt fra drikkevann.


OZONATION: A process by which a substance, fluid or gas is treated with ozone. In aquaculture ozonation is usually employed to degrade organic substances which are dissolved in water and/or to disinfect water from target pathogens. It is also used to sterilize aquatic media, to remove taste and odour from drinking water.

ΟΖΟΝΩΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία μία υγρή ή αέρια ουσία υφίσταται κατεργασία με όζον. Στην υδατοκαλλιέργεια, η οζόνωση χρησιμοποιείται συνήθως γιά την διάσπαση οργανικών ουσιών που είναι διαλελυμένες στο νερό και/η γιά την αποστείρωση νερού από ορισμένα παθογόνα. Χρησιμοποιείται ακόμη για αποστείρωση υδατικών μέσων και την απάλειψη της γεύσης και της οσμής από το πόσιμο νερό.

OZONISATION: Procédé par lequel une substance fluide est traitée par lozone. En aquaculture lozonisation est couramment employée pour dégrader les substances organiques dissoutes dans leau, et la désinfecter par rapport à certains agents pathogènes cibles. Utilisé également afin de stériliser les milieux aquatiques et pour enlever goût et odeur à leau potable.

OZONIZACIÓN: Procedimiento por el cual una sustancia fluida es tratada por ozono. En acuicultura la ozonización es corrientemente utilizada para degradar las sustancias orgánicas disueltas en agua, y desinfectarla de ciertos agentes patógenos. Utilizada también para esterilizar los medios acuáticos y para quitarle el sabor y el color al agua potable.

OZONIZACIÓN: Procedemento polo cal unha substancia fluída ou gasosa é tratada por ozono. En acuicultura a ozonización é correntemente utilizada para degradar as substancias orgánicas disoltas en auga, e/ou desinfectala de certos axentes patóxenos. Utilizada tamén para esterilizar os medios acuáticos e para quitarlle o sabor e a cor á auga potable.

ÓZONIZÁLÁS: Folyadékok és gázok ózonos kezelése. Az akvakultúrában az ózonizálást a vízben oldott szerves anyagok lebontására és/vagy a víz fertőtlenítésére használják. Az ivóvíz sterilizálására, íz- és szagmentesítésére is alkalmas.

OZONOWANIE: Proces, w którym substancja, płyn lub gaz są poddawane działaniu ozonu. W akwakulturze, ozonowanie jest zazwyczaj stosowane w celu degradacji substancji organicznych, które są rozpuszczone w wodzie i/lub usunięcia z wody czynników chorobotwórczych. Jest ono również używane do sterylizacji środowiska wodnego, a także usunięcia z wody pitnej nieprzyjemnego smaku i zapachu.

OZONLAMA: Sıvı veya gaz bir maddenin ozon ile mualamele edilmesi işlemi. Akuakültürde ozonlama genellikle organik materyalin indirgenmesinde ve/veya suyun hedef patojenlerden dezenfekte edilmesi için kullanılır. Yine içme suyundaki koku ve tadı arındırmak için sucul ortamların sterilize edilmesi için de kullanılır.

Was this helpful?
Apparat som produserer ozon og andre radikaler fra oksygen eller luft i et elektrisk felt. Ozongeneratorer produserer vanligvis flere mellomliggende oksigeneringssteg av ozon og andre radikaler, derfor inkluderer ozonbehandling i prinsippet behandling av medium med flere radikaloksidanter snarere enn med O3 alene.


OZONIZER: An apparatus that produces ozone and other radicals from oxygen or air in an electrical discharge. Ozonizers normally produce a number of intermediary oxygenation stages of ozone and other radicals so that ozonation includes in principle the treatment of media with total radical oxidants rather than with O3 alone.

ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ: Συσκευή η οποία μετατρέπει με τη βοήθεια ηλεκτρικών εκκενώσεων το οξυγόνο (ή τον αέρα σε όζον. Η παραγωγή όζοντος συνοδεύεται από την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Η οζόνωση ενός μέσου βασίζεται κυρίως στις αντιδράσεις αυτών των οξειδωτικών ριζών παρά στην δράση του καθαρού όζοντος

OZONISEUR: Générateur dozone et de radicaux libres à partir doxygène ou dair par lintermédiaire dune décharge électrique. Les ozoniseurs produisent normalement un nombre de stades doxygénation intermédiaires dans la production dozone et dautres radicaux libres de telle façon que leau soit traitée par des radicaux oxydants plutôt que par lO3 seul.

OZONIZADOR: Generador de ozono y de radicales libres a partir de oxígeno o de aire con descarga eléctrica. Los ozonizadores producen normalmente un número de estados de oxigenación intermediarios en la producción de ozono y de otros radicales libres, de tal manera que el agua esté tratada por radicales oxidantes que por el O3 solo.

OZONIZADOR: Xerador de ozono e de radicais libres a partir de osíxeno ou de aire con descarga eléctrica. Os ozonizadores producen normalmente un número de estados de osixenación intermedos de ozono e doutros radicais libres, de tal maneira que a auga estea tratada polo total dos radicais oxidantes máis que por o O3 só.

ÓZONIZÁLÓ: Elektromos kisülésekkel oxigénből vagy levegőből ózont és szabadgyököket előállító berendezés. Az ózonizálók általában az ózon köztes oxigenáltsági állapotait állítják elő, ezért az ózonálás gyakran a közeg oxigéngyökökkel és nem csak tiszta ózonnal való kezelését is jelenti.

OZONATOR/OZONIZATOR: Aparat, który w wyładowaniach elektrycznych produkuje ozon i inne rodniki z tlenu lub powietrza. Ozonatory zazwyczaj produkują wiele pośrednich stadiów ozonu i innych rodników, dlatego ozonowanie polega tu w zasadzie na traktowaniu środowiska ogólną liczbą rodników substancji utleniających, a nie samego O3.

OZONİZER: Bir elektirk akımı ile oksijen veya havadan ozon ve diğer radikalleri üreten bir cihaz. Ozonizerler genellikle ozonun ve diğer radikallerin bir dizi ara oksijenasyon safhasını üretirler böylece ozonlama tek başına O3 yerine tüm radikal oksidantlarla ortamı arıtma prensibini içerir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES