AMC LIMITED

H

(1) Lokaliteten og den spesielle typen lokalt miljø okkupert av en organisme. (2) De dyr, planter, og fysiske komponenter i miljøet som utgjør den naturlige føden, de fysisk-kjemiske betingelsene, og dekker organismenes behov.


HABITAT: The locality, site and particular type of local environment occupied by an organism.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ: Η θέση, το σημείο και ο συγκεκριμένος τύπος τοπικού περιβάλλοντος που καταλαμβάνεται από έναν οργανισμό.

HABITAT: (1) Lieu, site ou environnement local particulièr, occupé par un organisme. (2) Les éléments biologiques et physiques de lenvironnement qui constituent les conditions physico-chimiques et alimentaires nécessaires à un organisme, et remplissent ses besoins de couverture.

HÁBITAT: Localización, lugar y tipo particular de ambiente ocupado por un organismo.

HÁBITAT: Localización, lugar e tipo particular de ambiente ocupado por un organismo.

ÉLŐHELY: Az a hely, terület, vagy a természeti környezet azon típusa, amelyet valamely élőlény elfoglalt.

SIEDLISKO (BIOTOP): Miejsce i szczególny typ środowiska lokalnego, zajmowanego przez organizm, populację lub biocenozę.

HABİTAT: Mevkii, mahal ve bir organizma tarafından işgal edilmiş belirli türdeki yerel çevre.

Was this helpful?
Engelsk forkortelse for “hazard analysis and critical control point” eller risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter på norsk. Prosess som erstatter sluttesting av matvarer med analyser og administrering gjennom hele produksjonslinjen. Kritiske punkter i prosessen blir identifisert og det blir utviklet mål og beregningsmetoder for å redusere risikoen. HACCP-prosedyrer brukes for å redusere eller eliminere risikoen for at folkehelsen skal trues gjennom akvakulturprodukter (f.eks. matforgiftning e


HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Process whereby former practices such as end product testing are replaced by analysis and management throughout the entire food production system. Critical points in the process are identified and measures are developed and implemented to reduce potential risks. HACCP procedures are used to reduce or eliminate the risk to public health (e.g. food poisoning, trematode infection) from aquaculture products. The HACCP programme is based on the following principles: Hazard analysis, Critical Contr

HACCP (ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ): Διαδικασία κατά την οποία παλαιότερες πρακτικές, όπως είναι ο έλεγχος του τελικού προϊόντος, αντικαθίστανται από ανάλυση και διαχείριση καθ’ όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας αναγνωρίζονται ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέθοδοι για τη μείωση του ρίσκου. Οι διαδικασίες HACCP χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβολής της δημόσιας υγείας (π.χ. τροφική δηλητηρίαση, μόλυνση από τρηματώδεις) από προϊόντα υδατοκαλλιεργειών. Ένα πρόγ

ARPCC (Analyse des Risques et Point Critique de Contrôle) : Procédure qui remplace des techniques plus anciennes d’analyse de produit finale. Le système de production d’un aliment est analysé dans son ensemble. Des points critiques dans le procédé sont identifiés et des techniques d’analyse adaptées et implémentées afin de réduire les risques potentiels, surtout les risques envers la santé publique (par exemple lintoxication, linfection par trématodes) engendrés par des produits issus de l’aquaculture. Le programme ARPCC est basé sur les principes suivan

HACCP (ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Sistema de controles no solamente del producto final sino de todo el proceso de producción del alimento. Se definen los puntos críticos del proceso y se programan las medidas a implementar para reducir riesgos potenciales. Estos procedimientos son usados especialmente para eliminar riesgos para la salud pública en productos acuícolas. Las prácticas HACCP están basadas en los principios siguientes: Control de riesgo, control de puntos críticos, límites críticos, mantenimiento de límites, acciones

ARCPC (ANÁLISE DE RISCOS E CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Proceso a través do que se substitúen as prácticas como o control de produto final pola análise e xestión total de todo o proceso de produción do alimento. Defínense os puntos críticos do proceso e desenvólvense as medidas a implementar para reducir riscos potenciais. Os procedementos de ARCPC son usados especialmente para eliminar os riscos para a saúde pública (ex. intoxicacións alimentarias, infección por trermatodos) debidos a produtos de acuicultura. Os programas ARCPC están baseadas nos pr

HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Olyan eljárás, amelynél a korábbi gyakorlatokat, például a végtermék ellenőrzését az egész élelmiszergyártó rendszer elemzésével és irányításával helyettesítik. Az eljárásban kritikus pontokat azonosítanak, mértékeket állapítanak meg és alkalmaznak azért, hogy csökkentsék a lehetséges kockázatokat. A HACCP eljárásait használják az akvakultúra termékei által a közegészségre jelentett kockázatok (pl. ételmérgezés, féregfertőzés) csökkentésére vagy kiküszöbölésére. A HACCP program a következő elvek

HACCP (ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNY PUNKT KONTROLI): Proces, w którym dawne praktyki, jak np. testowanie końcowego produktu, są zastąpione przez zarządzanie w ciągu całego systemu produkcji żywności. Punkty krytyczne w procesie są identyfikowane, rozpracowywane i wprowadzane praktyczne środki zaradcze w celu zmniejszenia potencjalnych zagrożeń. Stosowanie procedur HACCP ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego (np. zatrucia żywności, zakażenia przywrami) m.in. ze strony produktów akwakultury. Program HACCP jest o

HACCP(RİSK ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTASI): Tüm gıda üretim sistemi boyunca yönetim ve analizler tarafından model uygulamalar vasıtasıyla üretim sonu testi gibi yinelenen süreç. İşlemin tanımlanan ve ölçülen kritik noktaları için tedbirler geliştirilir. HACCP prosedürleri su ürünleri yetiştiriciliği ürünlerinden kaynaklanan ( Örn; besin zehirlenmesi, trematod enfeksiyonu gibi) kamusal sağlığı riskini elimine etmek ya da azaltmak için kullanılır. HACCP programı şu prensipleri temel alır; Tehlike analizi, Kritik kontrol noktası, Kritik Limi

Was this helpful?
Den tynne bakre delen av fiske kroppen, der halefinnen er festet. Området mellom basis av halefinne og basis av siste finnestråle i analfinnen (gattfinnen).


CAUDAL PEDUNCLE: The relatively thin posterior section of the body to which the caudal fin is attached; region between base of caudal fin and base of the last ray of the anal fin.

ΟΥΡΑΙΟΣ ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Το σχετικά λεπτό οπίσθιο τμήμα του σώματος όπου βρίσκεται το ουραίο πτερύγιο; περιοχή μεταξύ της βάσης του ουραίου πτερυγίου και της βάσης της τελευταίας ακτίνας του εδρικού πτερυγίου.

PEDICULE CAUDAL: Partie étroite du coté postérieur du corps dun poisson; région entre la base de la nageoire caudale et la base du dernier rayon de la nageoire anale.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estrecha, del cuerpo a la que está unida la aleta caudal; región localizada entre la base de la aleta caudal y el último radio de la aleta anal.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estreita, do corpo á que está unida a aleta caudal; rexión localizada entre a base da aleta caudal e o último radio da aleta anal.

FAROKNYÉL: A test viszonylag vékony hátulsó része, amelyhez a farokúszó csatlakozik; a farokúszó alapja és a farokalatti úszó utolsó sugarának alapja közötti testrégió.

TRZON OGONA: Zwężona tylna część ciała ryby, z której wyrasta płetwa ogonowa; obszar ciała pomiędzy podstawą płetwy ogonowej a podstawą ostatniego promienia płetwy odbytowej.

KAUDAL PEDİNKUL: Kuyruk yüzgeciyle sonlanan vücudun nispeten ince arka bölümü; kuyruk yüzgeci kaidesi ile son yüzgeç ışını kaidesi arasında kalan bölge.

Was this helpful?
Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.


ECDYSIS: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

ΕΚΔΥΣΗ(1): Η απόρριψη της επιδερμίδας ή του επιδερμιδίου, ιδιαίτερα στα καρκινοειδή.

ECDYSIS: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

ECDISIS: Exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

ECDISE: Muda periódica da cuberta externa, como acontece co exosesqueleto dos Artrópodos (lagostinos, cangrexos e lumbrigantes). Tras a exuvia ou muda os espécimes son particularmente vulnerables á predación. En acuicultura esta fase de muda é particularmente importante porque increméntase o risco de canibalismo.

EKDÍZIS: Vedlés; a kültakaró, például az ízeltlábúak (rákok) külső vázának időszakonkénti elveszítése. Vedlés után az egyedek könnyebben áldozatul esnek a ragadozóknak. Az akvakultúrában a vedlési életszakasznak különleges jelentősége van, mivel ilyenkor megnő a kannibalizmus veszélye.

WYLINKA/LINKA: Okresowa wymiana zewnętrznego pokrycia, takiego jak szkielet zewnętrzny stawonogów (Arthropoda), jak np.: raków, krewetek, krabów i homarów. Po wylince osobniki są wrażliwe na drapieżnictwo. W akwakulturze fazy wylinki są szczególnie ważne ze względu na podatność organizmów na kanibalizm.

EPİDREMİSİNİN DÖKÜLMESİ: Dış tabakanın periyodik olarak dökülmesi, Arthropodadaki (karidesler, yengeçler, istakozlar) dış yüzeyi örten sert kabuk gibi. Tüy dökümünden sonra bireyler predasyonlar tarafından incinebilirler. Akuakültürde bu tüy dökümü safhaları kanibalizmin incinebilirliği artırmasından dolayı özel önem taşımaktadır.

Was this helpful?
Små notposer i grunne dammer der larver og småfisk oppdrettes fram til de når en viss størrelse, for så og settes ut i dammen. Betegnelsen stammer fra India der ”hapas” brukes til å oppdrette larver av Indiske karper.


HAPAS: Small net enclosures in shallow ponds to raise larval and juvenile fish which will be released into the pond after reaching stocking size. The term originates from India where "Hapas" are employed as an effective culture technique for rearing the larvae of Indian carps.

HAPAS: Μικρές περιφράξεις από δίχτυα σε ρηχές λιμνοδεξαμενές για την εκτροφή προνυμφών και ανηλίκων ψαριών, που πρόκειται να απελευθερωθούν στη λιμνοδεξαμενή όταν φθάσουν στο κατάλληλο μέγεθος. Ο όρος προέρχεται από την Iνδία, όπου τα "hapas" χρησιμοποιούνται αποδοτικά για την καλλιέργεια των προνυμφών των κυπρίνων.

HAPAS: Petit enclos en grillage érigé dans un étang de faible profondeur dans lequel sont élevés les larves et juvéniles de poissons destinés à être libéré dans létang lorsque la taille de stockage est atteinte. Le terme est originaire de lInde où cette technique constitue un moyen efficace délevage des larves de Carpes Indiennes.

HAPAS: Pequeña separación limitada por red suspendida en un tanque de poca profundidad en la cual se cultivan larvas y juveniles de peces destinados a ser liberados en el tanque cuando alcanzan la talla de almacenamiento. El término es originario de la India donde la técnica constituye un medio eficaz de cultivo de larvas de las carpas índicas.

HAPAS: Pequenos cercados de rede en estanques superficiais para o cultivo larvario e de xuvenís de peixes que serán liberados no estanque despois de alcanza o tamaño de sementeira. O termo é orixinario da India onde as "Hapas" son empregadas como unha técnica efectiva de cultivo para a cría de larvas de carpas indias.

HAPA: Kisméretű, hálós ketrec, amelyet sekélyvizű halastavakba helyezve hallárvák és halivadékok nevelésére használnak. Az ivadékokat a telepítési méret elérése után a tóban szabadon engedik. A szó Indiából származik, ahol a "hapákat" elterjedten használják az indiai pontyfélék ivadékainak nevelésére.

HAPAS: Mała sieć ogrodzeniowa stosowana w niewielkich stawach do wychowu larw i młodzieży ryb, które będą wpuszczone do stawu po osiągnięciu wielkości obsadowej. Nazwa ta pochodzi z języka Indian, gdzie "hapas” używano jako skuteczną technikę hodowli przy podchowie larw karpi Indian.

HAPAS: Stoklama boyuna ulaşana kadar larva ve juvenil balıkların tutulduğu sığ havuzlardaki küçük ağ kapamalar. Terim, Hindistandan gelmektedir ki "Hapas" Hint sazanlarının larvalarının yetiştirmek için kullanılan etkili bir kültür yöntemidir.

Was this helpful?
Haploide planter også kalt gametofytter, f.eks. tang.


HAPLOPHYTE: A haploid plant also referred to as a gametophyte, e.g. in seaweeds.

ΑΠΛΟΦΥΤΟ: Απλοειδές φυτό, που ονομάζεται και γαμετόφυτο, π.χ. στα φύκη.

HAPLOPHYTE: Une plante haploïde; un gamétophyte, par exemple les goëmons.

HAPLÓFITA: Planta haploide; gametófito, por ejemplo las algas marinas clorofíceas.

HAPLÓFITA: Planta haploide tamén denominada gametófito, por ex. en macroalgas.

HAPLOFITON: Haploid növény, gametofitonnak is nevezik; pl. tengeri algák.

GAMETOFIT: Haploidalne stadium przemiany pokoleń roślin o zredukowanej (1n) liczbie chromosomów, nazywane również haplofitem, wytwarzające komórki rozrodcze − gamety; np. wodorosty morskie.

HAPLOFİT: Deniz yosunu gibi haploid bitkiler gametofit olarak isimlendirilirler,

Was this helpful?
Det totale antall kromosomer som er tilstede i kimceller (sperm og egg). Har et enkelt sett kromosomer (n=1) som inneholder en kopi av autosomene pluss et kjønnskromosom. Antallet av uparede kromosomer i en haploid celle er det haploide kromosomtallet, som er karakteristisk for kjønnsceller fra diploide organismer.


HAPLOID: The total number of chromosomes present in germ cells (sperm or ova); having a single set (n) of chromosomes which contains a copy of the autosomes plus one sexual chromosome. The number of unpaired chromosomes in a haploid cell is the haploid number and is typical for gametes of diploid organisms.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο ολικός αριθμός χρωμοσωμάτων στα γεννητικά κύτταρα (ωάρια και σπερματοζωάρια). Ο έχων μία σειρά (n) χρωμοσωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει ένα αυτόσωμα από κάθε ζεύγος αυτοσωμάτων και ένα φυλετικό χρωμόσωμα. Ο αριθμός των μη ζευγαρωμένων χρωμοσωμάτων σε ένα απλοειδές κύτταρο καλείται απλοειδής αριθμός και χαρακτηρίζει τους γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών.

HAPLOIDE: Le nombre total des chromosomes présents dans les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules); ayant un complément simple de chromosomes (n). Le nombre de chromosomes non appariés dune cellule haploïde est appelé le nombre haploïde.

HAPLOIDE: Número total de cromosomas presentes en las células germinales (espermatozoides y óvulos); que tiene un equipamiento simple de cromosomas (n). El número de cromosomas no emparejados de una célula haploide es llamado el número haploide.

HAPLOIDE: Número total de cromosomas presentes nas células xerminais (espermatozoides e óvulos); que posúe un xogo simple (n) de cromosomas que contén unha copia dos autosomas máis un cromosoma sexual.El número de cromosomas impares nunha célula haploide é o número haploide e é típico en gametos de organismos diploides.

HAPLOID: Az ivarsejtek (hímivarsejtek vagy petesejtek) kromoszómaszáma; egyszeres (n) kromoszómakészlet, amely minden autoszóma egy-egy kópiáját és egy nemi kromoszómát tartalmaz. A haploid sejtekben található, nem párosodott kromoszómák száma a haploid kromoszómaszám, amely a diploid szervezetek ivarsejtjeire jellemző.

HAPLOID : Ogólna liczba chromosomów obecnych w komórkach gamet (plemniku lub jaju); mający pojedynczy zestaw (n) chromosomów, które zawierają kopie autosomów plus jeden chromosom płciowy. Liczba nieparzystych chromosomów w komórce haploidalnej jest liczbą haploidalną i jest typowa dla gamet organizmów diploidalnych.

HAPLOİD: Üreme hücresi olan olan sperm veya yumurtada bulunan toplam kromozom sayısını ifade etmede kullanılır; tek set (n) kromozom içerir. Genellikle 2n kromozoma sahip yani diploid canlıların üreme hücreleri olan sperm ve yumurtaları haploid tir.

Was this helpful?
Antall uparede kromosomer i en cellekjerne, halvparten av det diploide kromosomtall.


HAPLOID NUMBER: The number of unpaired chromosomes in a cell nucleus; half the diploid number.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ ΑΡIΘΜΟΣ: Ο αριθμός των διαφορετικών (μη ομολόγων) χρωμοσωμάτων στον πυρήνα ενός κυττάρου. Το ήμισυ του διπλοειδούς αριθμού.

NOMBRE HAPLOIDE: Nombre de chromosomes appariés dans un noyau cellulaire; la moitié du nombre diploïde.

NÚMERO HAPLOIDE: Número de cromosomas emparejados en un núcleo celular; la mitad del número diploide.

NÚMERO HAPLOIDE: Número de cromosomas desparellados nun núcleo celular; a metade do número diploide.

HAPLOID KROMOSZÓMASZÁM: A nem párosodott kromoszómák száma egy sejtmagban; a diploid kromoszómaszám fele.

LICZBA HAPLOIDALNA: Liczba nieparzystych chromosomów w jądrze komórkowym; połowa liczby diploidalnej.

Haploit Sayısı: Haploit sayısı ,hücre çekirdeğinde eşlenmemiş kromozom sayısıdır, diploit sayının yarısıdır.

Was this helpful?
En organisme der de somatiske cellene er haploide, og kun zygoten er diploid.


HAPLONT: An organism in which the somatic cells are haploid; only the zygote of haplonts is diploid.

ΑΠΛΟΝΤΗΣ: Οργανισμός με απλοειδή σωματικά κύτταρα. Μόνο οι ζυγώτες των απλοειδών είναι διπλοειδείς.

HAPLONTE: Organisme dans lequel les cellules sont haploïdes; seul le zygote des haplontes est diploïde.

HAPLONTE: Organismo cuyas células son haploides; sólo el zigoto de los haplontes es diploide.

HAPLONTE: Organismo as células somáticas do cal son haploides; só o cigoto dos haplontes é diploide.

HAPLONTA: Olyan szervezet, amelynek testi sejtjei haploidok; csak a zigóta diploid.

HAPLONT: Organizm, w którym komórki somatyczne są haploidalne; tylko zygota haplontów jest diploidalna.

HAPLONT: Sadece somatik hücreleri haploid olan organizma; haplont canlıların sadece zigotları diploid tir.

Was this helpful?
Parasittiske protozoer (encelledyr) som produserer motstandsdyktige sporer (Sporozoa). De er kjent for å infisere ulike arter av krepsdyr og bløtdyr, f.eks. Minchinia costalis, M. nelsoni og Chytridiopsis ovicola som infiserer østers, C. mytilovum infiserer blåskjell og M. lousinia infiserer krabbe.


HAPLOSPORIDIANS: Protozoan parasites producing resistant spores (Sporozoa). They are known to infest various invertebrate species of crustacea and molluscs e.g. Minchinia costalis, M. nelsoni and Chytridiopsis ovicola infect oysters, C. mytilovum mussels and M. lousiana in crabs.

ΑΠΛΟΣΠΟΡIΔIΑ: Παρασιτικά πρωτόζωα που παράγουν ανθεκτικά σπόρια (σπορόζωα). Προσβάλλουν διάφορα είδη καρκινοειδών και μαλακίων, π.χ. η Minchinia costalis, η M. nelsoni, και η Chytridiopsis ovicola προσβάλλουν τα στρείδια, η Chytridiopsis mytilovum τα μύδια και η Minchinia lousiana τα καβούρια.

HAPLOSPORIDIES: Protozoaires parasites produisant des spores résistants (Sporozoa). Linfestation de diverses espèces dInvertébrés est documentée, y compris les crustacés et les mollusques: par exemple, linfestation des huîtres par Minchinia costalis, M. nelsoni et Chytridiopsis ovicola, linfestation des moules par C. mytilovum et linfestation des crabes par M. louisiana.

HAPLOESPORIDIOS: Protozoos parásitos que producen esporas resistentes (Sporozoa). La infestación por estos protozoos de varias especies de invertebrados está bien documentada, incluso infestan los crustáceos y moluscos: por ejemplo, la infestación de ostras por Minchinia costalis, M. nelsoni y C. ovicola, de mejillones por C. mytilovum y de cangrejos por M.lousiana.

HAPLOESPORIDIOS: Protozoos parasitos que producen esporas resistentes (Sporozoa). É ben coñecida a infestación de varias especies de invertebrados de crustáceos e moluscos. Ex. Minchinia costalis, M. nelsoni e Chytridiopsis ovicola infestan ostras, C. mytilovum mexillóns e M. lousiana en cangrexos.

HAPLOSPORIDIA: Ellenálló spórákat képző egysejtű élősködők (Sporozoa). Fontosabb gazdaszervezeteik rákok és puhatestűek (pl. Minchinia costalis, M. nelsoni és Chytridiopsis ovicola).

HAPLOSPORIDIA: Pierwotniaki pasożytnicze wytwarzające odporne spory (Sporozoa). Są one znane z niepokojenia różnych gatunków skorupiaków i mięczaków, np. Manchinia costalis, M. nelsoni i Chytridiopsis ovicola zarażające ostrygi, C. mytilovum omułki, a Minchinia lousiana kraby.

HAPLOSPORIDIAN: Dirençli sporlar ( Sporozoa ) üreten tek hücreli parazitlerdir. Bunların çeşitli omurgasız eklembacaklı kabuklu ve yumuşakça türlerine zarar verdiği biliniyor. Minchinia costalis,M. nelsoni and Chytridiopsis ovicola, istiridye, midye ve yengeçlerdeki M. lousiana lara zarar verirler.

Was this helpful?
Et sett av alleler som opptar to eller flere loci på ett enkelt kromosom, og som utgjør en kompleks genotype (f.eks. MHC).


HAPLOTYPE: The term used to describe a compound haploid genotype with a specific set of alleles across two or more loci on a single chromosome.

ΑΠΛΟΤΥΠΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν απλοειδή (συνδ.) γονότυπο ενός μόνο χρωμοσώματος με κάποιο όμως συγκεκριμένο συνδυασμό αλληλόμορφων.

HAPLOTYPE: Génotype haploïde composé avec un set d’allèles sur deux (ou plus) de loci sur un seul chromosome.

HAPLOTIPO: Término usado para describir un genotipo haploide compuesto con un conjunto específico de alelos a lo largo de dos o más locus en un cromosoma simple.

HAPLOTIPO: Termo usado para describir un xenotipo haploide composto cun conxunto específico de alelos ao longo de dous ou máis locus nun cromosoma simple.

HAPLOTÍPUS: Egy kromoszómán található kettő vagy több lókusz allélkombinációja, amelyet egy összetett haploid genotípus leírására használnak.

HAPLOTYP: Stosowany termin do opisania złożonego haploidalnego genotypu ze specyficznym zestawem alleli naprzeciw dwóch lub większej liczbie loci na pojedynczym chromosomie.

HAPLOTİP: Bu terim bir tek kromozomdaki birleşik haploid genotip ile belirli bir allel grubunun karşısındaki iki veya daha çok lokusu tanımlar.

Was this helpful?
Lukt eller smak av oksidert fett. Betegnelse som brukes om mat som ikke er egnet til konsumpsjon.


RANCID: Smelling or tasting of rank stale fat; term used to describe food that is unfit for consumption.

ΤΑΓΓΟΣ: Με οσμή ή γεύση παρόμοια με δύσοσμου πολυκαιρισμένου λίπους.

RANCE: Un goût et odeur de gras ranci; impropre à la consommation.

RANCIO: Gusto y olor de grasa rancio; malo para el consumo.

RANCIO: Gusto e olor de graxa rancia; termo usado para describir un penso que é non apto para o consumo.

AVAS: Romlott zsírok szagát vagy ízét árasztó; általában a fogyasztásra alkalmatlan ételt jelenti.

ZJEŁCZAŁY: Tłuszcz zjełczały o stęchłej woni bądź smaku; określenie używane do opisania pożywienia, które jest niezdatne do spożycia.

EKŞİME: Tadın ya da kokunun bozulması; tüketim için uygun olmayan yiyeceği tanımlarken kullanılan bir terimdir.

Was this helpful?
Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter , men henviser oftest til Dicentrarchus labrax. Allestedsnærværende saltvannsfisk, høyt verdsatt av både fiskehandlere og sportsfiskere. Det drives mye oppdrett av denne arten, særlig i Middelhavet.


SEA BASS: Common name for several species but most often used of Dicentrarchus labrax. Ubiquitous sea fish, highly valued as a fish product as well as a sporting catch. It is currently produced in large quantities by fish farms, especially in the Mediterranean.

ΛΑΒΡΑΚΙ: Κοινό όνομα χρησιμοποιούμενο γιά διάφορα είδη αλλά κυρίως γιά τοDicentrarchus labrax. Ευρέως διαδεδομένο ψάρι, υψηλής αξίας τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ερασιτεχνική αλιεία. Παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από μονάδες ιχθυοακλλιέργειας στην Μεσόγειο.

BAR: Nom courant donné à un nombre despèces de poisson, surtoutDicentrarchus labrax. Poisson marin cosmopolite à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé en grand nombre, surtout en Méditerranée. Appelé également Loup.

LUBINA: Nombre común para varias especies de peces, aunque en particular se aplica principalmente a Dicentrarchus labrax. Pez marino muy extendido y valorado tanto como producto mercantil como en la pesca deportiva. Se produce actualmente en acuicultura en grandes cantidades sobre todo en el Mediterráneo.

ROBALIZA: Nome común para varias especies de peixes, aínda que en particular se aplica principalmente a Dicentrarchus labrax. Peixe mariño moi estendido e valorado tanto como produto comercial como na pesca deportiva. Prodúcese normalmente en acuicultura en grandes cantidades en piscifactorías, sobre todo no Mediterráneo.

TENGERI SÜGÉR: Több halfaj közös gyűjtőneve, de leginkább a Dicentrarchus labrax-ra használják. Mindenütt előforduló tengeri halfaj, halételként és horgászzsákmányként is igen népszerű. Elsősorban a Földközi-tenger vidékének halgazdaságai termelik nagy mennyiségben.

LABRAKS: Pospolita nazwa kilku gatunków, ale najczęściej stosowana w stosunku do labraksa, Dicentrarchus labrax. Wszędobylska ryba morska, bardzo ceniona jako artykuł spożywczy, a także w połowach sportowych. Aktualnie jest produkowana w dużych ilościach przez farmy rybne, w szczególności w rejonie Morza Śródziemnego.

DENİZ LEVREĞİ: Birkaç tür için kullanılan bir isim olmasına rağmen genelde Dicentrarchus labrax ı karşılayan bir isimdir. Heryerde bulunabilen bir deniz balığıdır. Bir balık ürünü olarak olduğu gibi bir av türü olarak da çok değerlidir. Günümüzde balık çiftliklerinde, özellikle de Akdeniz de, çok büyük miktarlarda üretilmektedir.

Was this helpful?
Saltvannsfisker tilhørende slekten Sparus, lever i Middelhavet og Biscayabukta, og langs spanskekysten og kysten av Irland. ”Gilthead Sea Bream” (Sparus auratus) er en høyt aktet matfisk, som produseres i stor skala i Middelhavet. Syn. pagell.


SEA BREAM (Sparus spp.): Coastal marine fishes of the genus Sparus found in the Mediterranean, the Bay of Biscay and the Irish and Spanish coasts. Gilthead Sea Bream (S. auratus) is a highly valued fish product and is produced on a large scale in the Mediterranean region.

ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus spp.): Παράκτια θαλάσσια ψάρια του γένους Sparus που απαντούν στην Μεσόγειο, τον Βισκαϊκό κόλπο και στις ακτές της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. Το είδος τσιπούρας S. auratus είναι προϊόν υψηλής αξίας και καλλιεργείται σε μαζική κλίμακα στην Μεσόγειο.

DAURADE (Sparus spp.): Poissons marins côtiers du genre Sparus distribués de la Méditerranée aux côtes Espagnoles et des côtes Irlandaises à la Baie de Biscaye. S. auratus est un poisson à grande valeur marchande et très prisé en pêche sportive. Actuellement élevé à grande échelle en Méditerranée.

DORADA (SPARUS SPP): Pez marino costero del género Sparus que se encuentra en todo el Mediterráneo y desde las costas Irlandesas hasta el Golfo de Vizcaya. S. Auratus es un pez de gran valor mercantil y muy bien valorado en la pesca deportiva. Actualmente su producción se ha incrementado a gran escala en el Mediterráneo.

DOURADA (SPARUS SPP.): Peixe mariño costeiro do xénero Sparus que se atopa en todo o Mediterráneo, o Golfo de Vizcaia, costa irlandesa e española. A dourada é un peixe de grande valor comercial e prodúcese a grande escala na área Mediterránea.

TENGERI KESZEG (Sparus spp.): A Sparus nemzetségbe tartozó tengeri halfajok, amelyek a Földközi-tenger, a Vizcayai-öböl parközeli vizeiben, illetve az ír és a spanyol partok mentén élnek. A S. auratus igen népszerű étkezési hal, a Földközi-tenger vidékén nagy mennyiségben termelik.

DORADY (Sparus spp.): Przybrzeżne ryby morskie rodzaju Sparus występują w Morzu Śródziemnym, w Zatoce Biskajskiej oraz w przybrzeżnych wodach Irlandii i Hiszpanii. Dorada (Sparus auratus) jest bardzo cenioną rybą konsumpcyjną i jest produkowana na dużą skalę w rejonie Morza Śródziemnego.

ÇİPURA(Sparus spp.): Akdeniz de, Biscay Körfezi nde, İrlanda ve İspanya kıyılarında bulunan Sparus cinsinin bir kıyı balığıdır. Yaldız kafalı deniz çipurası (S. auratus) çok değerli bir balık ürünüdür ve büyük ölçüde Akdeniz bölgesinde üretilmektedir.

Was this helpful?
En offisiell erklæring som angir helse- eller sykdomsstatus til en gruppe organismer (f.eks. akvakulturbeholdning). En slik attest betyr ikke nødvendigvis at forsendelse er sykdomsfri, men at sykdommen som det er analysert for ikke er funnet. Sykdommen kan være tilstede under deteksjonsnivå, så risikoen for sykdomsspredning er tilstede avhengig av prøvestørrelse, størrelse på forsendelsen og metode brukt.


HEALTH CERTIFICATION: An official statement declaring the health/disease status of a group of organisms (e.g. aquaculture stock). Such a statement does not necessarily mean that a shipment is disease-free, but that the target diseases for which the samples have been analyed have not been detected; they might be present below detection level, and therefore a residual risk of disease transfer exists, depending on sample size, size of the consignment and sensitivity of the method used.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ: Επίσημη δήλωση που αναφέρει την κατάσταση υγείας ή ασθένειας μιας ομάδας οργανισμών, π.χ. ενός καλλιεργούμενου αποθέματος. Μία τέτοια δήλωση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μια αποστολή είναι απηλλαγμένη ασθενειών αλλά ότι δεν βρέθηκαν οι ασθένειες, για τις οποίες εξετάστηκε το δείγμα. Οι ασθένειες ενδέχεται να είναι παρούσες, αλλά κάτω από το επίπεδο ανίχνευσης, και επομένως υπάρχει μη παραμένων κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών, οι οποίες είναι ανάλογες προς το μέγεθος του δείγματος, το μέγεθος τ

CERTIFICATION SANITAIRE: Document officiel déclarant létat sanitaire dun groupe dorganisme (par exemple, stock vivant en aquaculture). Un tel document ne signifie pas nécessairement quun chargement nest pas contaminé, mais que les maladies répertoriées pour lesquelles des échantillons ont été examinés nont pas été détectées. Elles peuvent être présentes en dessous du seuil de détection et un risque résiduel de maladie existe alors dépendant de la taille des échantillons, de la taille de lexpédition et de la sensibilité

CERTIFICACIÓN SANITARIA: Documento oficial que refleja el estado sanitario de un grupo de organismos (por ejemplo, stock de acuicultura). Tal documento de significa necesariamente que un grupo no está infectado, pero que la enfermedades por la cuales las muestras han sido examinadas no fueron detectadas. Estas enfermedades pueden estar presentes por debajo del limite de detección y que el riesgo residual de la enfermedad existe y su detección depende entonces del número de muestras, de expediciones y de la sensibilidad

CERTIFICACIÓN SANITARIA: Documento oficial que reflicte o estado sanitario dun grupo de organismos (por exemplo, un stock de acuicultura). Tal documento non significa necesariamente que un grupo non estea infectado, pero sí quere dicir que as enfermidades polas que se examinaron as mostras non foron detectadas. Estas enfermidades poden estar presentes por debaixo do limite de detección e que o risco residual da enfermidade aínda exista, a súa detección depende entón do número de mostras, do tamaño da remesa e da sensibi

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLÁS: Élő szervezetek egy csoportjának (pl. halállománynak) egészséges voltát igazoló hivatalos nyilatkozat. Egy ilyen nyilatkozat nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szállítmány betegségmentes, hanem azt, hogy nem mutattak ki benne olyan betegségeket, amelyekre a mintákat vizsgálták; lehet, hogy a betegségek nem érik el a kimutathatósági szintet, emiatt mindig van bizonyos mértékű kockázat, amely a mintamérettől, a szállítmány méretétől és a kimutatási módszer érzékenységétől függ.

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA: Oficjalne stwierdzenie określające stan zdrowotny/chorobowy grupy organizmów (np. obsady ryb w akwakulturze). Takie stwierdzenie nie koniecznie oznacza, że dany transport ryb jest wolny od chorób, ale że wybrane choroby, które zostały przebadane, nie zostały wykryte; mogą one występować poniżej poziomu wykrycia i dlatego istnieje stan ryzyka przeniesienia choroby, zależnie od wielkości próby, wielkości wysłanego ładunku i czułości zastosowanych metod badawczych.

SAĞLIK SERTİFİKASYONU: Organizma guruplarının(akuakültür stoğu) hastalık/sağlık durumlarını gösteren resmi bildiri. Bu tür bir bildiri, yalnızca hastalıksız hayvanların ortaya konması anlamına gelmemekle birlikte analiz edilip de belirlenemeyen örneklerdeki hedef hastalıklar anlamına da gelmez. Bu hastalıklar belirlenme seviyesinin altında bir özellik gösterebilir ve bu yüzden, hastalık birikim riski sonucu, örnek miktarına, hayvan sayısına, kullanılan metodun hassaslığına bağlı olarak bu hastalıkların hayvanlar arası

Was this helpful?
I patologi: En svulst eller lesjon som består av en klump av blodårer som er avvikende eller uregelmessige i ordning og størrelse.


HAEMANGIOMA: In pathology: a tumour or lesion composed of a mass of blood vessels that are atypified or irregular in arrangement and size.

ΑIΜΑΓΓΕIΩΜΑ: Ογκος που αποτελείται από διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία.

ANGIOME: En pathologie: tumeur ou lésion constituée par une masse de vaisseaux sanguins atypiques ou irréguliers dans leur répartition et leur taille.

ANGIOMA: En patología: un tumor o lesión compuesto por una masa de vasos sanguíneos atípicos o irregulares en su repartición y tamaño.

ANXIOMA: En patoloxía: tumor ou lesión composto por unha masa de vasos sanguíneos atípicos ou irregulares en atención á súa repartición e tamaño.

HEMANGIÓMA: Patológiában: olyan daganat vagy seb, amely atipikus vagy szabálytalan alakú vagy méretű véredények tömegéből épül fel.

NACZYNIAK KRWIONOŚNY: W patologii: guz lub chorobowa zmiana organiczna złożona z wielu naczyń krwionośnych, które w rozmieszczeniu i wielkości są nietypowe lub nieregularne.

HEMANGİOMA: Patalojide düzensiz tip ve boyutlarda oluşan timör ve yara

Was this helpful?
Unormal Fe+++-bestanddel i hemoglobin. Er også et pigment som dannes når ubufret formalin brukes til fiksering.


HAEMATIN: Abnormal Fe+++ constituent of haemoglobin. It is also a pigment formed when unbuffered formalin is used for fixation.

ΑIΜΑΤIΝΗ: Ανώμαλο σιδηρούχο (Fe+++) συστατικό της αιμοσφαιρίνης (βλ.λ.). Επίσης χρωστική που σχηματίζεται, όταν για την στερέωση χρησιμοποιείται μη ρυθμιζόμενη φανόλη.

HEMATINE: Composé Ferrique (Fe+++) anormal de lhémoglobine. Se dit également du pigment formé quand un tissu est fixé avec du formol non-tamponnée.

HEMATINA: Compuesto anormal (Fe+++) de la hemoglobina. Dícese igualmente del pigmento formado cuando un tejido es fijado con formol no tamponado.

HEMATINA: Composto anormal (Fe+++) da hemoglobina. Dise igualmente do pigmento formado cando se fixa un tecido con formol non tapado.

HEMATIN: A hemoglobin abnormális vas(III) (Fe+++) alkotórésze, illetve nem-pufferelt formalinnal végzett fixálás eredményeként kialakuló festékanyag.

HEMATYNA: Anormalne Fe++++, składnik hemoglobiny. Tworzy ona również barwnik, gdy do utrwalania jest używana niezbuforowana formalina.

HEMATİN: Anormal hemoglobin içeriği. Tampon olarak kullanılmayan formalinin fikzasyon olarak kullanıldığında renk oluşturması

Was this helpful?
Volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.


HAEMATOCRIT: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume; packed cell volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ: Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

HEMATOCRITE: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

HEMATOCRITO: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

HEMATOCRITO: Relación volumétrica entre o volume ocupado polos elementos celulares do sangue e o seu volume total; volume das células empaquetadas.

HEMATOKRIT: A vér sejtes elemeinek térfogati aránya a teljes vértérfogathoz képest; tömörített sejttérfogat.

HEMATOKRYT: Stosunek objętościowy składników komórkowych krwi do ogólnej objętości krwi; objętość krwi w hematokrycie.

HEMATOKRİT: Kanın şekilli hücrelerinin toplam kan hacmine oranını belirten hacimsel ilişki.

Was this helpful?
Hevelse i vev grunnet blodansamling/bloduttredelse.


HAEMATOMA: An enlargement in the tissue caused by blood escaping from the vascular system.

ΑIΜΑΤΩΜΑ: Διόγκωση ιστού που προκαλείται από αίμα που διαφεύγει από το αγγειακό σύστημα.

HEMATOME: Enflure dun tissu provoquée par la fuite du sang en dehors des vaisseaux.

HEMATOMA: Ensanche de un tejido provocado por la fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos.

HEMATOMA: Aumento do tamaño dun tecido causado pola saída de sangue fose dos vasos sanguíneos.

HEMATÓMA: Az érrendszert elhagyó vér által okozott szövet-megnagyobbodás.

KRWIAK : Przerost tkanki spowodowany przez uciekającą krew z układu naczyniowego.

HEMATOM: Vasküler sistemden çıkan kanın neden olduğu doku büyümesi

Was this helpful?
Dannelse av blodceller, foregår i bloddannende vev. Hos fisk foregår prosessen i milt, nyre og thymus, siden fisk mangler benmarg og lymfeknuter.


HAEMOPOIESIS(=HAEMATOPOIESIS): Formation of blood cells; this process occurs in haemopoietic tissue. Syn. Haematopoiesis(American usage).

ΑIΜΟΠΟIΗΣΗ: Σχηματισμός κυττάρων του αίματος. Γίνεται στους αιμοποιητικούς ιστούς.

HEMATOPOIESE: Formation des globules du sang; ce processus a lieu dans le tissu lymphoïde et la moelle osseuse des Vertébrés adultes.

HEMATOPOYESIS: Formación de los glóbulos de la sangre; este proceso tiene lugar en el tejido linfoide y la medula ósea de los vertebrados adultos.

HEMATOPOESE / HEMATOPOISE: Formación de células sanguíneas; este proceso ten lugar no tecido hematopoético.

HEMOPOÉZIS (HEMATOPOÉZIS): A vérsejtek kialakulása, amely a vérképző (hematopoietikus) szövetekben megy végbe.

TWORZENIE SIĘ KRWINEK: Powstawanie krwinek; proces ten występuje w tkance krwiotwórczej. Syn. hemopoeza (zazwyczaj w USA).

HEMOPOEZİS(=HEMATOPOEZİS): Kan hücresilerinin yapımı; bu işlem kan yapıcı (hemopoetik) dokularda olmaktadır.

Was this helpful?
Vedrører blod eller blodårer.


HAEMIC: Pertaining to blood or blood vessels.

ΑIΜΑΤIΚΟΣ: ΑIΜΑΤIΚΟΣ [Ελλ.].

HEMALE: Qui se réfère au sang ou au système circulatoire.

HEMAL: Que se refiere a la sangre o al sistema circulatorio.

HEMAL / HÉMICO / HEMÁTICO / : Que se refire ao sangue ou ao sistema circulatorio.

VÉR-: A vérrel vagy a véredényekkel kapcsolatos.

HAEMIC: Odnoszący się do krwi lub naczyń krwionośnych.

Hemik: Kan veya kan damarları ile ilgili.

Was this helpful?
Respirasjonspigment i hemolymfen hos krepsdyr, inneholder kobberprofyrin. Kobberet binder til seg fritt oksygen i vannet mer effektivt enn jern i hemoglobin.


HAEMOCYANIN: A respiratory pigment in the haemolymph of crustaceans which contains copper prophyrin molecules. The copper binds the free oxygen of water more efficiently than the iron in haemoglobin.

ΑIΜΟΚΥΑΝIΝΗ: Αναπνευστική χρωστική της αιμολέμφου των καρκινοειδών, η οποία περιέχει μόρια πορφυρίνης του χαλκού . Ο χαλκός δεσμεύει το ελεύθερο οξυγόνο του νερού πολύ καλύτερα από το σίδηρο στα θηλαστικά.

HEMOCYANINE: Pigment respiratoire de lhémolymphe des crustacés, contenant du cuivre porphyrine. Le cuivre a une plus forte affinité pour loxygène libre dans leau que le fer de lhémoglobine des mammifères.

HEMOCIANINA: Pigmento respiratorio de la hemolinfa de los crustáceos, contiene porfirina de cobre. El cobre tiene una fuerte afinidad por el oxígeno libre en el agua superior al hierro de la hemoglobina de los mamíferos.

HEMOCIANINA: Pigmento respiratorio da hemolinfa dos crustáceos, que contén moléculas de porfirina de cobre. O cobre captura o osíxeno libre da auga con maior eficiencia que o ferro na hemoglobina.

HEMOCIANIN: A rákok hemolimfájában megtalálható légzőpigment, amely rézionokkal ellátott porfiringyűrűket tartalmaz. A réz hatékonyabban képes megkötni a vízben oldott oxigént, mint a hemoglobinban lévő vas.

HEMOCYJANINA : Barwnik oddechowy w hemolimfie skorupiaków, który zawiera cząsteczki porfiryny miedziowej. Miedź wiąże skuteczniej wolny tlen z wody niż żelazo w hemoglobinie.

HEMOSİYANİN: Bakır profrin molekülü içeren kabuklu sucul canlıların lenf sıvısında bulunan respiratör pigment. Bakır sudaki serbest oksijene hemoglobindeki demirden daha etkin bir şekilde tutunur.

Was this helpful?
Sykdommen kan angripe alle penaeider (reker) og skyldes toksiner produsert av cyanobakterier (blågrønn alger), som ofte blomstrer opp i kultiverte dammer. Ved inntak forårsaker toksinene skade på cellelaget i mellomtarmen, og dette gir inflammasjon og sekundære bakterielle infeksjoner som resulterer i nedsatt vekst og merkbar dødelighet.


HAEMOCYTIC ENTERITIS: This disease can affect all penaeids and is caused by toxins released by blue-green algae (often blooming in culture ponds) following ingestion, causing damage to cell lining in the midgut causing inflammation and secondary bacterial infections. This results in poor growth performance and noticeable mortality.

ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: Ασθένεια η οποία προσβάλει όλα τα άτομα της οικογένειας Penaeidae (γαρίδες) και προκαλείται από τις τοξίνες των κυανοφυκών (βλ.λ) που πολύ συχνά «ανθίζουν» σε μονάδες καλλιέργειας. Μετά την πρόσληψη των τοξινών καταστρέφεται η διάταξη των κυττάρων του μεσεντερίου δημιουργώντας φλεγμονή και δευτερογενή μόλυνση από βακτήρια, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ρυθμός αύξησης και αν αυξάνεται σημαντικά η θνησιμότητα.

ENTERITE HEMOLYTIQUE : Maladie affectant toutes les crevettes penéidées. Provoquée par la libération de toxines d’algues bleu vertes ingérées. Ces dernières se trouvent souvent dans les lagunes d’élevage. Les toxines agressent la paroi de l’intestin moyen, provoquant une inflammation et des infections bactériennes secondaires. Le résultat est la détérioration du taux de croissance et laugmentation de la mortalité.

ENTERITIS HEMOCÍTICA: Enfermedad que puede afectar a los peneidos causada por toxinas liberadas por las algas verdeazuladas después de ingestión (a menudo causando floraciones en cultivos en estanques) y que causan celulares en el intestino medio generando inflamación e infecciones bacterianas secundarias. Ello implica un pobre crecimiento y mortalidades.

ENTERITE HEMOCÍTICA: Esta enfermidade pode afectar a todos os peneidos e é causada por toxinas liberadas polas algas verde-azuladas despois de inxestión (son habituais os afloramentos en estanques de cultivo) e que causan danos celulares no intestino medio xerando inflamación e infeccións bacterianas secundarias. Iso implica un pobre crecemento e unha notable mortalidade.

VÉRSEJTES BÉLGYULLADÁS: Ez a betegség valamennyi, a Penaeidae családba tartozó rákfajt veszélyeztet. A nevelőtavakban elszaporodó kék-zöld algák által termelt toxin elfogyasztásának hatására alakul ki. A középbél nyálkahártyájának sejtjeit károsítja, gyulladást és másodlagos bakteriális fertőzést okoz, amely gyenge növekedési teljesítményhez és elhullásokhoz vezethet.

HEMOCYTYCZNE ZAPALENIE JELIT : Choroba może atakować wszystkie krewetki z rodziny Penaeidae; spowodowana jest toksynami uwalnianymi z połykanych sinic (często wywołują zakwit wody w stawach); powodują one uszkodzenie komórek wyścielających jelito cienkie i wywołują stany zapalne oraz wtórne bakteryjne zakażenia. Pociąga to za sobą osłabione tempo wzrostu i zwiększoną śmiertelność.

HEMOSİTİK ENTERİTİS: Bu hastalığa tüketilmelerini takiben mavi- yeşil algler (kültür havuzlarında patlamalarının ardından) tarafından salgılanan toksin neden olur ve tüm penaidleri etkileyebilir. Barsak hücrelerine zarar vererek iltihaba ve ikincil olarakta bakteriyel enfeksiyona neden olur.

Was this helpful?
Rodpigmentert protein i blodceller hos virveldyr (vertebrater), og sporadisk hos andre taksoner i dyreriket. Hemoglobin binder lett oksygen og danner oksyhemoglobin, som transporterer oksygen gjennom blodsystemet.


HAEMOGLOBIN: Red-pigmented protein occurring in the blood cells of vertebrates and elsewhere, sporadically, in the animal kingdom. Haemoglobin combines readily with oygen to form oxyhaemoglobin, responsible for transferring oxygen through the blood system.

ΑIΜΟΣΦΑIΡIΝΗ: Κόκκινου χρώματος πρωτεïνη του αίματος των σπονδυλωτών, και η οποία συναντάται σποραδικά και σε άλλα γένη του ζωϊκού βασιλείου. Η αιμοσφαιρίνη συνδέεται εύκολα με το οξυγόνο για τον σχηματισμό οξυαιμοσφαιρίνης, που μεταφέρει το οξυγόνο με την κυκλοφορια του αίματος.

HEMOGLOBINE: Pigment protéinique respiratoire des cellules sanguines des Vertébrés et parfois dautres animaux. Lhémoglobine se combine rapidement avec loxygène pour former loxyhémoglobine responsable du transfert doxygène à travers le système sanguin.

HEMOGLOBINA: Pigmento proteico respiratorio de las células sanguíneas de los vertebrados y a veces de otros animales. La hemoglobina se combina rápidamente con el oxígeno para formar la oxihemoglobina responsable del transporte del oxígeno a través del sistema sanguíneo.

HEMOGLOBINA: Pigmento proteico respiratorio de cor vermella presente nas células sanguíneas dos vertebrados e a veces,esporádicamente, noutros organismos do reino animal. A hemoglobina combínase rapidamente co osíxeno para formar a oxihemoglobina responsable do transporte do osíxeno a través do sistema circulatorio.

HEMOGLOBIN: Vörös színű fehérje, amely a gerincesek vérsejtjeiben fordul elő, illetve néhány egyéb állatfajban is megtalálható. A hemoglobin az oxigénnel reagálva oxihemoglobint alkot, amely a vérkeringésben az oxigén szállításáért felelős.

HEMOGLOBINA: Czerwono zabarwione białko występujące w krwinkach kręgowców a sporadycznie w innych organizmach królestwa zwierząt. Hemoglobina łączy się łatwo z tlenem tworząc oksyhemoglobinę, odpowiedzialną w układzie krwionośnym za przenoszenie tlenu.

HEMOGLOBİN: Omurgalıların ve bazan hayvanlar aleminde bulunan canlıların kan hücrelerinde bulunan kırmızı pigmentli protein. Hemoglobin kolaylıkla oksijenle birleşerek oksihemohlobine dönüşür, ki bu da oksijenin kan sisteminde taşınmasını sağlar.

Was this helpful?
Kretsløpsvæsken hos mange virvelløse dyr (bløtdyr og leddyr), bestående av celler i flytende medium (serum).


HAEMOLYMPH: The circulatory fluid of many invertebrates (molluscs and arthropods) composed of circulatory cells bathed in a fluid medium, the serum.

ΑIΜΟΛΕΜΦΟΣ: Το υγρό του κυκλοφορικού συστήματος πολλών ασπονδύλων (μαλακίων και αρθροπόδων), που αποτελείται από κυκλοφορικά κύτταρα που "κολυμπούν" μέσα σε ένα υγρό μέσον, τον ορό.

HEMOLYMPHE: Fluide rencontré dans les systèmes circulatoires des Invertébrés (Mollusques, Crustacés) constitué dun milieu aqueux, le sérum, dans lequel baignent les cellules circulantes.

HEMOLINFA: Fluido del sistema circulatorio de los invertebrados (Moluscos, Crustáceos) formado por un medio líquido o suero, en el cual nadan las células circulantes.

HEMOLINFA: Fluído do sistema circulatorio en invertebrados (Moluscos, Crustáceos) formado por células bañadas nun medio fluído chamado soro.

HEMOLIMFA: Sok gerinctelen (puhatestűek és ízeltlábúak) testfolyadéka, amely egy folyékony állományban, a szérumban úszó sejtekből áll.

HEMOLIMFA: Płyn ustrojowy wielu bezkręgowców (mięczaków i stawonogów) składający się z komórek zanurzonych w środowisku płynnym (surowicy krwi) układu krążenia.

HEMOLENF: Kabuklu ve arthropodlar gibi birçok omugasız canlının dolaşım sıvısıdır. Sıvı ortam olan serum ve içinde yüzen dolaşıcı hücrelerden oluşur.

Was this helpful?
Nar erytrocyttene (røde blodceller) sprekker.


HAEMOLYSIS: Rupture of erythrocytes (red blood corpuscles/cells).

ΑIΜΟΛΥΣΗ: Ρήξη ερυθροκυττάρων.

HEMOLYSE: La rupture des hématies (globules rouges).

HEMÓLISIS: Ruptura de la hematíes (glóbulos rojos).

HEMÓLISE: Ruptura das hemacias (glóbulos vermellos).

HEMOLÍZIS: Az eritrociták (vörösvérsejtek vagy -testek) széthullása.

HEMOLIZA: Rozpad erytrocytów (krwinek czerwonych).

HEMOLİZ: Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) parçalanması

Was this helpful?
Enhver parasitt som holder til i vertens blod.


HAEMOPARASITE: Any parasite inhabiting the blood of its host.

ΑIΜΟΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που είναι εγκατεστημένο στο αίμα του ξενιστή του.

HEMOPARASITE: Parasite habitant le sang de son hôte.

HEMOPARÁSITO: Parásito que vive en la sangre del huésped.

HEMOPARASITO: Calquera parasito que viva no sangue do hospedador ou anfitrión.

HEMOPARAZITA: A gazdaszervezet vérében előforduló élősködő.

PASOŻYTY KRWI: Każdy pasożyt hamujący przepływ krwi u swego żywiciela.

HEMOPARAZİT: Kan içersinde yerleşip yaşayan parazit

Was this helpful?
Blod som strømmer ut fra en åre, enten gjennom en uskadd eller en sprukket årevegg.


HAEMORRHAGE: An escape of blood from the vessels, either through intact blood vessel walls or by flow through ruptured walls.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΑ: Η διαφυγή αίματος από τα αγγεία, είτε μέσω ανέπαφων τοιχωμάτων αγγείων, είτε μέσω διερηγμένων αγγείων.

HEMORRAGIE: La fuite du sang hors des vaisseaux sanguins, soit à travers les parois intactes des vaisseaux, soit par rupture des vaisseaux.

HEMORRAGIA: Fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos, o sea a través de las paredes intactas de los vasos o por ruptura de los vasos.

HEMORRAXIA: Perda de sangue a partir dos vasos sanguíneos, sexa a través das paredes intactas dos vasos ou por ruptura destes.

HEMORRHÁGIA: A vér kilépése az érrendszerből ép érfalon keresztül, vagy kifolyása az érfal széthullása után.

KRWOTOK: Wyciek krwi z naczyń, albo przez nieuszkodzone ściany naczyń krwionośnych lub przez pęknięcia ścian.

HEMORAJ: Hasar gören veya hasar görmemiş damarlardan dış dokuya kan sızması.

Was this helpful?
Infeksjonssykdom som hovedsakelig rammer karpe og laksefisk i oppdrett. Forårsakes av virusslekten Rhabdovirus og forsterkes av sekundære bakterieinfeksjoner. Smittekilder inkluderer fekalier fra infisert fisk, ektoparasitter og fiskeutstyr. Symptomene er avkreftelse, svekket balanse, myopi, veskeansamling i bukhulen, utstående skjell og blødninger på hud og finner. Resulterer i høye tap i oppdrett. Selv om behandling er vanskelig og ikke alltid effektiv kan risikoen for utbrudd reduseres ved å


HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA: Infectious disease affecting mainly cultured carp and salmonids, produced by the genus Rhabdovirus enhanced by secondary bacterial infection. Sources of infection include faeces from already infected fish, external parasites and fishing gear. Its symptoms are weakening, loss of balance, myopia, abdominal swelling, scale bristling, haemorrhages on skin and fins, resulting in high losses in cultures. Though treatment is difficult and not always effective, the risk of outbreaks can be reduced by go

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ: Μολυσματική ασθένεια η οποία προκαλείται από το γένος Rhabdovirus (βλ.λ.), υπεύθυνη για τη δημιουργία δευτερογενών μολύνσεων και η οποία προσβάλει κυρίως τις καλλιέργειες του κυπρίνου και του σολομού. Η ασθένεια μεταδίδεται κυρίως με τα περιττώματα ήδη μολυσμένων ψαριών, με εξωπαράσιτα και με τα αλιευτικά εργαλεία. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εξασθένηση, απώλεια ισορροπίας, μυωπία, διόγκωση της κοιλιακής περιοχής, απολέπιση, αιμορραγία στο δέρμα και τα πτερύγια και έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες α

SEPTICÉMIE HEMORRAGIQUE : Maladie infectieuse affectant surtout les carpes et salmonidés d’élevage. Engendrée par les rhabdovirus et aggravée par des infections bactériennes secondaires. Les sources d’infection comprennent les fèces de poissons infectés, les parasites externes et l’appareillage de pêche. Les symptômes incluent la faiblesse, la perte d’équilibre, la myopie, le gonflement abdominal, le soulèvement des écailles, les hémorragies de la peau et les nageoires. Provoquent des pertes sévères dans les élevages. L

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA: Enfermedad infecciosa que afecta especialmente las carpas y salmones de cultivo, producida por Rhabdovirus y potenciada por una infección bacteriana secundaria. Los síntomas son: Debilidad, pérdida del equilibrio, miopía, hinchamiento abdominal, pérdida de escamas, hemorragias en piel y aletas produciendo finalmente pérdidas importantes en los cultivos. El tratamiento es difícil y no siempre es efectivo, así que se recomienda utilizar buenas prácticas de cultivo para reducir riesgos de infección

SEPTICEMIA HEMORRÁXICA: Enfermidade infecciosa que afecta especialmente as carpas e salmóns, producida polo xénero Rhabdovirus e potenciada por unha infección bacteriana secundaria. A fontes de infección inclúen as feces de peixes xa infectados, parasitos externos e aparellos de pesca. Os síntomas inclúen debilidade, perda do equilibrio, miopía, inchazo abdominal, perda de escamas, hemorraxias en pel e aletas, producindo finalmente perdas importantes nos cultivos. O tratamento é difícil e non sempre é efectivo, así que

HEMORRHÁGIKUS SZEPTIKÉMIA: Tenyésztett ponty- és lazacfélék fertőző betegsége, amelyet a Rhabdovirus nemzetségbe tartozó vírusok és másodlagos bakteriális fertőzések okoznak. A fertőzés forrása lehet a már fertőzött halak ürüléke, külső élősködők vagy a halászati eszközök. A betegség fontosabb tünetei a gyengeség, egyensúlyvesztés, látászavar, a has megduzzadása, pikkelyborzolódás, illetve az úszókon és a bőrön megjelenő bevérzések. Habár a kezelés bonyolult és nem is mindig hatékony, a betegség kockázata csökkenthető a t

POSOCZNICA KRWOTOCZNA: Choroba zakaźna atakująca głównie karpia hodowlanego i ryby łososiowate, powodowana przez rodzaj Rhabdovirus, wzmagana przez wtórne zakażenie bakteryjne. Źródła zakażenia obejmują: odchody od już zainfekowanych ryb, pasożyty zewnętrzne i narzędzia połowu. Objawami jej są: osłabienie, utrata równowagi, krótkowzroczność, obrzęk brzuszny, łamliwość łusek, krwotoki na skórze i płetwach; powoduje wysokie straty w hodowlach. Chociaż leczenie jest trudne i nie zawsze skuteczne, ryzyko wybuchów choroby

HEMORAJİK SEPTİSEMİ: İkincil bakteriyel enfeksiyon tarafından geliştirilen Rhabdovirusün neden olduğu çoğunlukla kültürü yapılan sazan ve salmonitleri etkileyen bulaşıcı hastalık. Enfeksiyon, balıkçılık donanımı, dış parazitler ve enfekte olmuş balık dışkılarından kaynaklanır. Semptomları halsizlik, denge kaybı, miyopluk, abdominal şişkinlik, pul döküntüsü, yüzgeçlerde ve deride kanama, sonuç olarak kültürde yüksek kayıptır. Tedavisi güç ve daima daima etkili olmamasına karşılık, salgın riski iyi yetiştiricilik uyg

Was this helpful?
Ørsmå blødninger som inntreffer der kapillærer har sprukket, f.eks. i muskel eller huden.


HAEMORRHAGIC PETECHIA: Small "pinpoint" haemorrhages occurring where capillaries have ruptured, for example, throughout the muscular or in the cutaneous layers.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΠΕΤΕΧIΑ: Μικρές αιμορραγικές κηλίδες, οι οποίες εμφανίζονται σε σημεία ρήξης των τριχοειδών, δηλαδή στα μυïκά ή στα δερματικά στρώματα.

HEMORRAGIE PETECHIALE: Hémorragie minuscule provoquée par la rupture dun capillaire, dans les couches musculaires ou cutanées par exemple.

HEMORRAGIA PETEQUIAL (HEMORRAGIA LOCAL): Hemorragia minúscula provocada por la ruptura de un capilar, por ejemplo en las capas musculares o cutáneas.

HEMORRAXIA PETEQUIAL (HEMORRAXIA LOCAL): Hemorraxia de pequeno tamaño provocada pola ruptura dun capilar, por exemplo nas capas musculares ou cutáneas.

HEMORRHÁGIKUS PETECHIA: Apró, gombostűfej nagyságú bevérzések, amelyek a hajszálerek széthullásának helyén jelennek meg, például a bőr alatti izom- és irharétegben.

WYBROCZYNA KRWOTOCZNA: Małe krwotoki wielkości ostrza szpilki pojawiające się wszędzie tam, gdzie popękały naczynia włosowate, np. w warstwach mięśni lub skóry.

HEMORAJİK PETEŞİ: Kas doku veya kıkırdak yapılarda, kapiller damarların hasar görmesi sonucu oluşan noktasal kanamalar.

Was this helpful?
En jernholdig substans som stammer fra nedbrytningen av hematin.


HAEMOSIDERIN: An iron-containing substance resulting from the breaking-up of haematin.

ΑIΜΟΣIΔΗΡIΝΗ: Σιδηρούχος ένωση που προκύπτει από τη διάσπαση της αιματίνης.

HEMOSIDERINE: Substance contenant du fer, produit par la dégradation de lhémoglobine.

HEMOSIDERINA: Sustancia que contiene hierro, producida por la degradación de la hemoglobina.

HEMOSIDERINA: Substancia que contén ferro, producida pola degradación da hematina.

HEMOSZIDERIN: A hematin felbomlásakor keletkező vastartalmú vegyület.

HEMOSYDERYNA: Substancja zawierająca żelazo, powstająca z rozpadu hematyny.

HEMOSİDERİN: Hematinin parçalanmasıyla ortaya çıkan demir içeren madde.

Was this helpful?
Overdreven avsetting av hemosiderin i vev.


HAEMOSIDEROSIS: Excessive deposition of haemosiderin in tissues.

ΑIΜΟΣIΔΗΡΩΣΗ: Υπερβολική εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στους ιστούς.

HEMOSIDEROSE: Déposition excessive dhémosidérine dans les tissus.

HEMOSIDEROSIS: Deposición excesiva de la hemosiderina en los tejidos.

HEMOSIDEROSE: Depósito excesivo de hemosiderina nos tecidos.

HEMOSZIDERÓZIS: A hemosziderin túlzott mértékű felhalmozódása a szövetekben.

HEMOSYDEROZA : Nadmierne odkładanie się hemosyderyny w tkankach.

HEMOSİDOREZİS: Dokularda aşırı hemosiderin birikimi.

Was this helpful?
Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem.


SUSPENDED CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture; cf. raft-culture, long-line culture.

ΑIΩΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

CULTURE EN SUSPENSION: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN SUSPENSIÓN: Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

CULTIVO SUSPENDIDO: Tipo de cultivo onde as especies de cultivo están a engordar en cordas suspendidas (tambien chamado cultivo en corda), ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, marcos, plataformas flotantes, long lines). Sin. cultivo suspendido, cultivo en batea, cultivo en long-line.

FÜGGESZTETT KULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. kötélkultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

HODOWLA ZAWIESZONA: Metoda hodowli, w której hodowane gatunki wyrastają na zawieszonych linach (także nazywane hodowlą sznurową) lub innych konstrukcjach zawieszonych na stałych lub pływających instalacjach (pławy, tratwy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowla tratwowa, hodowla długolinowa.

ASILI KÜLTÜR: Sabit veya sabit olmayan tesisatlardan (şamandıra, çerçeve, yüzer platform, uzun halat), halatlara veya diğer yapılara asılmasıyla (halat kültürü de denir) kültür türlerinin büyütüldüğü kültür metodu. Syn. asılı kültür; cf. sal kültürü, uzun halat kültürü.

Was this helpful?
Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem


HANGING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. suspended culture; cf. raft-culture, long-line culture.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2): Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

CULTURE SUR CORDES: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CUERDAS: Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

CULTIVO EN CORDAS: Tipo de cultivo onde as especies de cultivo están a engordar en cordas suspendidas (tamén chamado cultivo en corda), ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, marcos, plataformas flotantes, long lines). Sin. cultivo suspendido, cultivo en batea, cultivo en long-line.

FÜGGŐ KULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. függesztett kultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

HODOWLA ZAWIESZONA: Metoda hodowli, w czasie której hodowane gatunki są odchowywane na zawieszonych linach (również nazywana hodowlą sznurową), lub innych strukturach zwisających z przytwierdzonych lub pływających urządzeń (pławy, ramy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowle linowa (porównaj: hodowla tratwowa, h. sznurowa).

SARKITMA KÜLTÜRÜ: Sabit veya sabit olmayan tesisatlardan halatlara veya diğer yapılara asılması (halat kültürü de denir) vasıtasıyla kültür türlerinin büyütüldüğü kültür metodu. Syn. asılı kültür; cf. sal kültürü, uzun halat kültürü.

Was this helpful?
Vedrører leveren.


HEPATIC: Pertaining to the liver.

ΗΠΑΤIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο συκώτι.

HEPATIQUE: Relatif au foie.

HEPÁTICO: Relativo al hígado.

HEPÁTICO: Relativo ou pertencente ao fígado.

HEPATIKUS: A májjal kapcsolatos.

WĄTROBOWY: Odnosi się do wątroby.

HEPATİK: Karaciğer ile ilgisi olan

Was this helpful?
Svulst der parenkymcellene har hepatisk opprinnelse, og alle typer svulster i leveren. Det er mest vanlig å bruke betegnelsen adenom (kjertelsvulst) om en godartet leversvulst, og hepatocellulær karcinom om en ondartet leversvulst. Giften som har de beste kreftfremkallende egenskapene hos fisk er aflatoxin B1 fra Aspergillus flavus. Aspergillus trives godt i fiskefôr, spesielt i varme og fuktige klimaer og når fôr lagres dårlig. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. fisk-fjærfe kombinasjoner) k


HEPATOMA: A tumour whose parenchymal cells are of hepatic origin and includes any tumour of the liver. It is more usual now to use the term "adenoma" for a benign liver tumour, and "hepatocellular carcinoma" for a malignant tumour of the liver. The toxin having the greatest tumorogenic properties for fishes is aflatoxin B1 from Aspergillus flavus. Aspergillus often thrives well in fish feeds, particularly in warm and humid climates and in situations where feeds are not properly stored. In integrated farmi

ΗΠΑΤΩΜΑ: Ογκος, του οποίου τα παρεγχυματικά κύτταρα προέρχονται από το συκώτι και συμπεριλαμβάνει όλους τους όγκους του συκωτιού. Σήμερα, είναι πιο σύνηθες να χρησιμοποιείται ο όρος "αδένωμα" για τους καλοήθεις όγκους του συκωτιού και "ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα" για τους κακοήθεις. Η τοξίνη που έχει την ισχυρότερη ογκογενετική δράση στα ψάρια είναι η αφλατοξίνη Β1 από το Aspergillus flavus. Ο Aspergillus ευδοκιμεί συχνά στις ιχθυοτροφές, ιδιαίτερα σε θερμά και υγρά κλίματα και σε περιπτώσεις που η τροφή δ

HEPATOME: Tumeur dont les cellules parenchymateuses sont dorigine hépatique; comprenant toutes les tumeurs du foie. Il est actuellement courant dappeler une tumeur bénigne du foie un adénome, et une tumeur maligne du foie un carcinome hépatocellulaire. Les hépatomes sont associés aux toxines des moisissures contenues dans certains aliments mangés par les poissons délevage. La toxine ayant le plus fort pouvoir tumorigène envers les poissons est lafflatoxine B 1 dAspergillus flavus. LAspergillus se développ

HEPATOMA: Tumor cuyas células parenquimatosas son de origen hepático; incluye todos los tumores del hígado. Actualmente es corriente llamar adenoma a un tumor benigno del hígado, y al tumor maligno, carcinoma hepatocelular. Los hepatomas se asocian a ciertas toxinas de hongos contenidas en ciertos alimentos destinados a la comida de peces de cultivo. La toxina con más alto poder tumoral hacia los peces es la aflatoxina B1 de Aspergillus flavus. La Aspergillus se desarrolla en los alimentos de peces parti

HEPATOMA: Tumor con células parenquimatosas de orixe hepática e por extensión, calquera tumor do fígado. É máis habitual usar o termo "adenoma" para un tumor de fígado benigno, " carcinoma hepatocelular " para un tumor maligno do fígado. A toxina que ten as maiores propiedades tumorxénicas en peixes é a aflatoxina B1 do Aspergillus flavus. O Aspergillus a miúdo prolifera moito no alimento dos peixes, en particular en climas quentes e húmidos e en situacións onde a alimentación non é correctamente almacena

HEPATÓMA: Olyan daganat, amelynek sejtjei a májból erednek, illetve a máj bármilyen daganata. Újabban az "adenóma" kifejezést használják a májból eredő jóindulatú daganatokra, a "hepatocelluláris karcinóma" kifejezést pedig a rosszindulatúakra. A halak számára a legerősebb daganatképző az Aspergillus flavus gombából származó aflatoxin B1. Az Aspergillus jól fejlődik a haltápokban, különösen meleg és párás környezetben vagy nem megfelelő tárolás esetén. Integrált haltermelő rendszerekben (pl. hal-baromfi i

WĄTROBIAK : Guz, którego komórki miąższowe są pochodzenia wątrobowego i zawiera nowotwór wątroby. Obecnie lepiej jest używać terminu "gruczolak” dla łagodnego guza wątroby i "rak wątrobowo-komórkowy” dla guza złośliwego. Toksyną mającą największe właściwości rakotwórcze dla ryb jest aflatoksyna B1 wytwarzana przez Aspergillus flavus. Aspergillus często rozwija się dobrze w paszach dla ryb, szczególnie w ciepłym i wilgotnym pomieszczeniu oraz w sytuacji, gdzie pasze nie są właściwie magazynowane. W zintegrow

HEPATOM: Parankima hücrelerinden oluşan, karaciğer kökenli bir tümor olup, karaciğerin herhangi bir tümörünü içerir. Günümüzde bu terim iyi huylu karaciğer tümörü için "adenoma", zararlı olan karaciğer tümörü için de "hepatocellular" olarak kullanımı daha yaygındır. Balıklar için en büyük tümorgenik özelliklere sahip toksin Aspergillus flavus bakterisinden kaynaklanan aflatoksin B1 dir. Aspergillus genellikle balık yemlerinde, sıcak ve nemli iklimlerde, yiyeceklerin düzgün depolanmadığı durumlarda çok i

Was this helpful?
Den største fordøyelseskjertelen hos krepsdyr og bløtdyr. Det meste av den fordøyde maten går inn i hepatopancreas gjennom kanaler fra magen og blir absorbert der.


HEPATOPANCREAS: The major digestive gland in crustaceans and molluscs. Most of the digested food passes into the hepatopancreas through tubes from the midgut and is absorbed there.

ΗΠΑΤΟΠΑΓΚΡΕΑΣ: Ο κύριος πεπτικός αδένας των καρκινοειδών και των μαλακίων. Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μετά την πέψη περνά (μέσω σωλήνων από το μεσέντερο) και απορροφάται στο ηπατοπάγκρεας.

HEPATOPANCREAS: Glande digestive principale des crustacés et mollusques. Une grande partie de la nourriture digérée rentre dans lhépatopancréas, à partir de lintestin moyen, doù elle est absorbée; glande digestive.

HEPATOPÁNCREAS: Glándula digestiva de crustáceos y moluscos. Gran parte de la comida ingerida entra en el hepatopáncreas, a partir del intestino medio, donde sera absorbida.

HEPATOPÁNCREAS: Principal glándula dixestiva de crustáceos e moluscos. Grande parte da comida dixerida pasa ao interior do hepatopáncreas a través de tubos, procedente do intestino medio, e é absorbida alí.

HEPATOPANCREAS: A rákok és puhatestűek legfontosabb emésztőmirigye. A legtöbb emésztendő tápanyag bekerül a hepatopancreasba a középbélből eredő csöveken keresztül, és ott szívódik fel.

GRUCZOŁ TRZUSTKO-WĄTROBOWY: Główny gruczoł trawienny u skorupiaków i mięczaków. Większość trawionego pokarmu przechodzi rurką z jelita środkowego do wątrobo-trzustki i jest tam wchłaniana.

HEPATOPANKREAS: Kabuklu ve eklembacaklıların temel sindirim bezi. Sindirilen besinlerin çoğu orta bağırsaktan sonra hepatopankreastan geçerek sindirilir.

Was this helpful?
Et heterotroft dyr som spiser kun planter.


HERBIVOROUS: Feeding on plants or other autotrophic organisms.

ΦΥΤΟΦΑΓΟ: Ετερότροφο ζώο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτά ή αυτότροφους οργανισμούς.

HERBIVORE: Animal hétérotrophe qui consomme presque exclusivement des plantes.

HERBÍVORO: Se alimentan de plantas u otros organismos autotróficos

HERBÍVORO: Aliméntanse de plantas ou outros organismos autotróficos

NÖVÉNYEVŐ: Növényekkel, vagy más autotróf szervezetekkel táplálkozó.

ROŚLINOŻERN/Y/A/E: Odżywiając/y/a/e się roślinami lub innymi organizmami autotroficznymi.

HERBİVOR: Bitkiler ve diğer ototrof canlılarla beslenen.

Was this helpful?
Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt


HERMAPHRODITE: Refers to an individual organism which is capable of producing both male and female gametes. In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditis

ΕΡΜΑΦΡΟΔIΤΟΣ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

HERMAPHRODISME: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

HERMAFRODITA (HERMAFRODITISMO): Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro

HERMAFRODITA (HERMAFRODITISMO): Referido a un individuo que é capaz de producir gametos masculinos e femininos. Nunha das formas de hermafroditismo (simultáneo) os gametos masculinos e femininos funcionais son producidos ao mesmo tempo; nun segundo tipo (consecutivo), acontece un cambio de sexo nun momento dado da vida do individuo. O hermafroditismo consecutivo é chamado protándrico/proterándrico cando o sexo inicial é masculino, e protoxinia/ proteroxinia cando o sexo inicial é feminino; esta última forma é máis rara que a p

HERMAFRODITA: Olyan egyedi szervezet, amely egyaránt képes hím- és nőivarú gaméták képzésére. A hermafroditizmus egyik típusa (szimultán) esetében a hím- és nőivarú gaméták egyszerre képződnek; a másik típusban (egymást követő) az egyed bizonyos életszakaszában nemváltás történik. Az egymást követő hermafroditizmus lehet proterandria, ha a himnem van először, illetve protoginia, ha a nőnem. Az előbbi gyakrabban fordul elő. A hermafroditizmus a halak 18 családjában fordul elő, és igen elterjedt a gerinctelenek

OBOJNAK/HERMAFRODYTA: Odnosi się to do pojedynczego organizmu, który jest zdolny wytwarzać zarówno gamety żeńskie jak i męskie. W pierwszym typie, hermafrodytyzmie prawdziwym, w tym samym czasie są wytwarzane funkcjonalne gamety męskie i żeńskie; w drugim typie, hermafrodytyzmie rzekomym, zmiany płciowe występują w tym samym momencie życia osobnika. Kolejny hermafrodytyzm, zwany jest przedprątnym, gdy początkowa płeć jest męska oraz inny, gdy początkowa płeć jest żeńska a następnie zmienia się na męską (protoginia);

HERMAFRODİT: Hem erkek ve hem de dişi gamet üretme yeteneği olan canlı olarak tanımlanır. İki tip hermofroditlik vardır. Birincisinde aynı birey hem yumurta hem de sperm üreterek üremesini gerçekleştirir. İkincisi ise ardışık hermofroditlikliktir. Bunda hayat siklusunun belirli safhasında cinsiyet değişimi görülür. Ardışık hermofroditizmde ilk cinsiyet erkek ise protandri, dişi ise protogini olarak bilinir ve ilki daha fazla görülür. Hermofroditizm 18 balık familyasında görülmekle birlikte, omurgasızlar aras

Was this helpful?
Virus som forårsaker sykdommer hos vertebrater, inkludert fisk. 400 år gamle dokumenter beskriver “karpekopper”, men virus ble imidlertid først isolert fra laksefisk i 1970-årene. Herpesvirus har stor betydning på mange oppdrettsfisk, f.eks. karpefisk, piggfinnefisk, åler og andre. Herpesvirusene hos fisk minner om deres motstykker hos høyere vertebrater i diversiteten av sykdommer de kan medføre. De viktigste kjente typene er Herpesvirus salmonis (regnbueørret og visse stillehavslaks), Oncorhy


HERPES VIRUS: These viruses cause diseases in vertebrates including fish. Records dating back 400 years refer to "carp pox"; however, the first isolates from salmonid fishes date back to the 1970s. Herpes viruses are important in many cultured fish species ( e.g., Cyprinids, Anguillids, Percids and others). The herpes viruses mimic their counterparts in higher vertebrates in the diversity of diseases they can induce. The most important types known are the Herpesvirus salmonis (rainbow trout and other salmon

ΕΡΠΗΤΟΙΟΣ: Ιός ο οποίος προκαλεί θνησιμότητα στα σπονδυλωτά συμπεριλαμβανομένων των ψαριών. Αν και υπάρχουν αναφορές εδώ και 400 χρόνια (ως ευλογιά του κυπρίνου), η πρώτη απομόνωση ιών σε κυπρίνους έγινε τη δεκαετία του 1970. Οι ερπετοιοί αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε πολλά καλλιεργούμενα ψάρια (π.χ. Cyprinids, Anguillids, Percids και άλλα). Προκαλούν, όπως οι αντίστοιχοι ιοί των ανώτερων σπονδυλωτών, μεγάλο εύρος ασθενειών. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς ιούς είναι ο ερπετοιός salmonis, οι ιοί της πέστροφας

VIRUS DE L’HERPES : Virus pathogènes des vertébrés, y compris les poissons. Des records datant de 400 ans font référence au « carp-pox ». Cependant le premier isolat des salmonidés date des années 70. Les virus herpes sont des pathogènes importantes de plusieurs poissons d’élevage (par exemple leHerpesvirus salmonis et Oncorhyncus masou (chez la truite arc en ciel et les salmonidés), Herpesvirus ictaluri (virus de poisson-chat), Herpesvirus vitreum (Stizostedion vitrium ), les Herpesvirus des anguilles et Herp

VIRUS DEL HERPES: Estos virus causan distintas enfermedades en vertebrados, incluyendo los peces. Existen antiguos registros (de 400 años atrás) que se refieren a la "sífilis de la carpa". No obstante no se han podido aislar hasta 1970. Los virus del herpes son relevantes para muchas especies de cultivo (Ciprínidos, anguilas, perciformes y otros). Los virus del herpes en peces se parecen a sus correspondientes en vertebrados superiores en la diversidad de enfermedades que pueden inducir. Los virus más importantes

HERPES VIRUS: Estes virus causan distintas enfermidades en vertebrados, incluíndo os peixes. Existen antigos rexistros (de 400 anos atrás) que se refiren á "varíola da carpa". Non obstante non se puideron illar ata 1970. Os virus do herpes son relevantes para moitas especies de cultivo (Ciprínidos, anguías, perciformes e outros). Os virus do herpes en peixes parécense aos seus correspondentes en vertebrados superiores na diversidade de enfermidades que poden inducir. Os virus máis importantes son o Herpesviru

HERPESZVÍRUS: Gerincesekben (halakban is) különböző betegségeket okozó vírusok. A "pontyhimlőt" már 400 évvel ezelőtt leírták, lazacfélékből viszont csak az 1970-es években mutatták ki először. A herpeszvírusok sok tenyésztett halfajt veszélyeztetnek (pl. ponty-, angolna- és sügérféléket). A magasabbrendű gerincesekben előforduló herpeszvírusokhoz hasonlóan a halak herpeszvírusai is sokféle betegséget képesek okozni. A legfontosabbak a Herpesvirus salmonis (a szivárványos pisztráng és más lazacfélék, pl. az

HERPESWIRUS: Wirus wywołujący choroby u kręgowców, łącznie z rybami. Zapiski datowane 400 lat temu wspominały o "ospie karpia”, jednakże pierwsze wyizolowania z ryb łososiowatych pochodzą z roku 1970. Herpeswirusy są ważne dla wielu gatunków ryb hodowlanych (np. ryb: karpiowatych, węgorzowatych, okoniowatych i innych). Herpeswirusy mogą wywołać różnorodne choroby naśladując ich odpowiedniki u wyższych kręgowców. Najważniejszymi znanymi typami są: Herpesvirus salmonis [pstrąg tęczowy oraz inne herpeswirusy ło

HERPES VİRÜSÜ: Bu virüs balıkları da içine alan omurgalılarda hastalığa neden olur. Kayıtlara bakıldığında 400 yıl geriye dayanmaktadır, "Sazan frengisi" olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber salmonitlerden ilk izolasyonu 1970lere dayanmaktadır. Herpes virüsü kültürü yapılan birçok balık türü için çok önemlidir (Örn: Sazanlar, Kefaller, Persitler ve diğerleri). Herpes virüsü sebep olabildikleri hastalıkların çeşitliliğinde yüksek omurgalılarda onların benzerlerini taklit eder. En önemli bilinen türü Herpe

Was this helpful?
Andelen av individer som for et gitt gen har forskjellige alleler på de homologe kromosomene. Frekvensen eller forekomsten av forskjellige alleler kan være karakteristisk for ulike populasjoner.


HETEROZYGOSITY (GENE DIVERSITY): Gene diversity:the presence of distinguishable alleles on homologous chromosomes within an individual. The frequency of occurrence of different alleles can be characteristic of different populations.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΤΙΑ (γενετική ποικιλότητα): Η ύπαρξη διαφορετικών αλληλόμορφων στα ομόλογα χρωμοσώματα ενός ατόμου. Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων αλληλόμορφων μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα διαφορετικών πληθυσμών.

HETEROZYGOSITE (Diversité génique) : La présence d’allèles distincts sur les chromosomes homologues d’un individu. La fréquence d’occurrence des différents allèles peut être caractéristique de différentes populations.

HETEROCIGOSIDAD: (diversidad genética). Proporciones de individuos cuyos cromosomas homólogos llevan alelos distintivos. La frecuencia de aparición de los diferentes alelos es característica de las diferentes poblaciones.

HETEROCIGOSIDAD (DIVERSIDADE XENÉTICA): (Diversidade xenética). A presenza de alelos distinguibles en cromosomas homólogos dun mismo individuo. A frecuencia de aparición dos diferentes alelos é característica das diferentes poboacións. Sin. heterocigocidad.

HETEROZIGOZITÁS (GENETIKAI SOKFÉLESÉG): Különböző allélok jelenléte egy egyed homológ kromoszómáin. A különböző allélok előfordulásának gyakorisága az egyes populációkra jellemző lehet.

HETEROZYGOTYCZNOŚĆ (różnorodność genowa): Różnorodność genowa: obecność u osobnika w chromosomach homologicznych różnych alleli. Częstość występowania różnych alleli może stanowić cechę charakterystyczną dla różnych populacji.

HETEROZİGOSİTE (GEN ÇEŞİTLİLİĞİ): Gen çeşitliliği: Bir bireydeki homolg kromozomlarda ayırt edilebilir alel genlerin varlığıdır. Varolan farklı allellerin sıklığı farklı populasyonları karakterizie edebilir.

Was this helpful?
Det å ha et par ulike alleler på et genlokus.


HETEROZYGOUS: The state of having a pair of dissimilar alleles at one gene locus.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει δύο ανόμοια αλληλόμορφα σε ένα γονιδιακό τόπο.

HETEROZYGOTE: Se dit dun sujet ou dun de ses caractères dont les gènes allèles sont différents.

HETEROCIGOTO: Dícese de un sujeto o de uno de sus caracteres cuyos genes alelos son diferentes.

HETEROCIGOTO: Posesión dun par de alelos diferentes nun locus xenético determinado.

HETEROZIGÓTA: Olyan diploid vagy poliploid egyed, amelynek egy adott génlókuszra eltérő alléljei (génváltozatai) vannak.

HETEROZYGOTYCZNY: Stan, w którym występuje para różnych alleli w tym samym locus genu.

HETEROZİGOTLUK: Bir gen lokusunda bir çift birbirine benzemeyen allellere sahip olma durumu.

Was this helpful?
Unormal forstørrelse av en hvilken som helst del av et organ.


SWELLING: The abnormal enlargement of any part of an organ.

ΟΙΔΗΜΑ (2): Μη φυσιολογική διόγκωση οποιουδήποτε μέρους ενός οργάνου.

ENFLURE: Le gonflement anormal dune partie dun organe.

HINCHAZÓN: Ensanchamiento anormal de una parte de un órgano.

INCHAZO: Ensanchamento anormal dunha parte dun órgano.

DUZZANAT: Valamilyen testrész vagy szerv rendellenes megnagyobbodása.

OBRZĘK: Anormalne powiększenie każdej części narządu.

Şişlik: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?
Betegnelse som benyttes i dagligtalen for å beskrive oppdrett av skalldyr på bukker eller lignende strukturer, slik at skjellene heves over bunnen (f.eks. østers).


RAISED CULTURE: Colloquial term used to describe the culture of shellfish on trestles or similar holding structures, off or above the sea bed or shoreline, e.g. oysters and clams.

ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Στα Αγγλικά ο όρος της καθομιλουμένης χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή καλλιεργειών ασπονδύλων σε τρίποδες ή συναφή υποστηρίγματα επάνω από τον βυθό ή την ακτογραμμή, όπως γίνεται π.χ. στα στρείδια, κυδώνια.

CULTURE SUR TABLE: La culture de mollusques bivalves (huîtres, moules) sur des tables ou autres structures sur lestran.

CULTIVO EN MESA: Cultivo de moluscos bivalvos (ostras, mejillones) encima de mesas o otras estructuras en la orilla.

CULTIVO EN SOBREELEVADO: Termo coloquial usado para describir o cultivo de moluscos bivalvos enriba de cabaletes ou outras estruturas de mantemento, de ou sobre o leito mariño ou na beiramar, ex. ostras e ameixas.

EMELT KULTÚRA: Tengeri puhatestűek (pl. osztrigák és étikagylók) tenyésztése az aljzaton vagy tengerparton, illetve azok felett álló állványokon vagy egyéb tartószerkezeteken.

HODOWLA NASTAWCZA : Potoczny termin używany do opisania hodowli małży na stojakach lub podobnych podtrzymujących podporach przy/lub powyżej dna morskiego i niedaleko linii brzegowej; np. ostrygi i małże (Lamellibranchiata).

KALKIK KÜLTÜR: Deniz yatağının veya kıyı hattından yükseltilmiş ayaklıklı veya benzer havada tutan yapılarda yapılan kabukluların yetiştiriciliğini tanımlamak için kullanılan halk dilindeki terim. örneğin istiridye ve midyeler

Was this helpful?
Flagellat som gir kronisk indre infeksjon på laksefisk. Den viser få spesielle sykdomstegn utenom økt dødelighet og redusert appetitt. Fisken kan behandles med furazolidon.


HEXAMITA: Chronic internal parasitic infection of salmonids. It shows few distinctive signs other than an increase in mortality and reduced appetite. Treatment can be carried out by means of furazolidone.

HEXAMITA: Χρόνια εσωτερική παρασιτική μόλυνση των σολομοειδών. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα εμφανή συμπτώματα, εκτός από αυξημένη θνησιμότητα και μειωμένη όρεξη. Η θεραπεία γίνεται με φουραζολιδόνη.

HEXAMITA: Infection parasitaire interne chronique des salmonidés. Elle montre peu de symptômes distinctifs autres que la réduction de lappétit et la mortalité. Traité par la furazolidone.

HEXAMITA: Infección parasítica interna y crónica de los salmónidos. Muestra pocso síntomas distintivos a parte de la reducción del apetito y la mortalidad. Se puede tratar con furazona.

HEXAMITA: Infección parasítica interna e crónica dos salmónidos. Mostra poucos síntomas distintivos a parte da redución do apetito e a mortalidade. Pódese tratar con furazolidona.

HEXAMITA: Pórusbetegség (lyukacsosodás); a lazacfélék idült, belső parazitás fertőződése. A megnövekedett elhulláson és az étvágycsökkenésen kívül kevés külső tünete van. Furazolidonnal kezelhető.

HEKSAMITOZA: Przewlekłe pasożytnicze zakażenie wewnętrzne ryb łososiowatych. Wykazuje ono kilka wyróżniających objawów, różnych od wzrostu śmiertelności i spadku apetytu. Leczenie może być prowadzone za pomocą furazolidonu.

HEXAMİTA: Salmonidlerde kronik iç parazit enfeksiyonudur. Ölümlerdeki artış ve iştahsızlıktan farklı olarak birkaç belirti gösterir. Tedavi furazolidone yoluyla yapilabilir.

Was this helpful?
Klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.


HIRUDINEA: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΟΕIΔΗ: Κλάση που περιλαμβάνει τις βδέλλες, παρασιτικούς ή θηρευτικούς δακτυλιοσκώληκες.

HIRUDINEES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

HIRUDÍNEOS: Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).

HIRUDÍNEOS: Clase de anélidos que inclúe as sambesugas (parasitos ou predadores).

HIRUDINEA: A gyűrűsférgek egyik osztálya, amelybe piócák, élősködő és ragadozó életmódú fajok tartoznak.

PIJAWKI (Hirudinea): Klasa obejmująca pijawki (w tym i pijawkę lekarską, Hirudo medicinalis) oraz pasożytnicze lub drapieżne robaki pierścienic (Annelida).

SÜLÜKLER: Sülükler parazit veya yırtıcı annelid kurtlar sınıfını içerir.

Was this helpful?
Amin som stimulerer innvollsmuskler, utvider kapillærer og stimulerer spytt-, pancreas- og gastrisk sekresjon.


HISTAMINE: An amine which stimulates visceral muscles, dilates capillaries and stimulates salivary, pancreatic and gastric secretions.

ΙΣΤΑΜΙΝΗ: Αμίνη που διεγείρει τους σπλαχνικούς μυς, διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία και επάγει την έκκριση σιέλου και παγκρεατικού και γαστρικού υγρού.

HISTAMINE: Une amine qui stimule les muscles des viscères, qui provoque une dilatation des capillaires et qui stimule les sécrétions pancréatiques et gastriques.

HISTAMINA: Amina que estimula los músculos de vísceras, que provoca una dilatación de capilares y estimula las secreciones pancreáticas y gástricas.

HISTAMINA: Amina que estimula os músculos viscerais, dilata os capilares e estimula as secrecións salivares, pancreáticas e gástricas.

HISZTAMIN: A zsigeri izmokat stimuláló, az ereket tágító, a nyál-, hasnyál-, és gyomornedv elválasztást serkentő hatású aminvegyület.

HISTAMINA: Amina, która stymuluje mięśnie trzewiowe, rozszerza naczynia włosowate i stymuluje czynności wydzielnicze ślinianek, trzustki i grasicy.

HİSTAMİN: Visceral kasları uyaran, kılcal damarları genişleten, mukus ve mide salgısını arttıran bir çeşit amin.

Was this helpful?
En stasjonær makrofag i det løse bindevevet, som felles med andre celler tilhører det retikuloendotele systemet.


HISTOCYTE: A fixed macrophage of the loose connective tissue which in common with other cells belongs to the reticuloendothelial system.

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΟ: Εδραίο μακροφάγο του χαλαρού συνδετικού ιστού, που μαζί με άλλα κύτταρα ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.

HISTIOCYTE: Macrophage immobile du tissu conjonctif lâche qui, avec dautres catégories cellulaires, constitue le système réticulo-endothélial.

HISTIOCITO: Macrófago inmóvil del tejido conjuntivo que, con otras categorías celulares, forma el sistema retículo-endotelial.

HISTIOCITO: Macrófago inmóbil do tecido conxuntivo que, con outras categorías celulares, forma o sistema retículo-endotelial.

HISZTOCITA: A lazarostos kötőszövetben előforduló makrofág, amely más sejttípusokkal együtt a retikulo-endoteliális rendszer része.

HISTIOCYT: Nieruchomy makrofag luźnej tkanki łącznej, który wspólnie z innymi komórkami należy do systemu siateczkowo-śródbłonkowego.

HİSTOSİT: Retiküloendotelyal sisteme ait diğer hücreler gibi gevşek konnektif dokuya yapışmış makrofaj.

Was this helpful?
Læren om organiseringen og små strukturer i vev.


HISTOLOGY: The science of the organisation and minute structure of tissues.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της oργάνωσης και της λεπτής δομής των ιστών.

HISTOLOGIE: Science qui étudie les tissus constituant les êtres vivants.

HISTOLOGÍA: Ciencia que estudia los tejidos que constituyen los seres vivos.

HISTOLOXÍA: Ciencia que estuda a organización e a estrutura dos tecidos

HISZTOLÓGIA: A szövetek felépítésével és finomszerkezetével foglalkozó tudomány.

HISTOLOGIA: Nauka o organizacji i szczegółowej budowie tkanek.

HİSTOLOJİ: Organ oluşumunun ve dokuların en küçük yapısını inceleyen bilim.

Was this helpful?
Histologi ved patologiske tilstander.


HISTOPATHOLOGY: Histology of pathological conditions.

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Ιστολογία των παθολογικών καταστάσεων.

HISTOPATHOLOGIE: Histologie pathologique.

HISTOPATOLOGÍA: Histología patológical.

HISTOPATOLOXÍA: Histoloxía referida a condicións patolóxicas.

HISZTOPATOLÓGIA: A kóros állapotok hisztológiája.

HISTOPATOLOGIA: Histologia o cechach patologicznych.

HİSTOPATOLOJİ: Patolojik durumun histolojisi

Was this helpful?
Også svært ofte kalt kaldtvannsvibriose. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.


HITRA DISEASE: Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio , το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100C) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

MALADIE DE HITRA: Terme communément appliqué au Vibrio deau froide. Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.

ENFERMEDAD DE HITRA: Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

ENFERMIDADE DE HITRA: Termo común aplicado á Vibriose de auga fria. Enfermidade que ten un impacto económico importante sobre o cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a baixas temperaturas (< 10 ºC) que produce dexeneración muscular e miocárdica. Hai dispoñibles tratamentos efectivos con vacinas.

HITRA BETEGSÉG: "Hidegvízi Vibrio" betegségként is ismert. A tenyésztett atlanti lazacok gazdasági szempontból fontos betegsége. Egy alacsony vízhőmérsékleten (100C alatt) aktív Vibrio faj okozza. Legfontosabb tünete a vázizomzat és a szívizom leépülése. Ma már léteznek ellene hatékony oltóanyagok.

CHOROBA HITRA: Zwykle odnosi się także do "choroby zimnej wody”. Ważna ekonomicznie choroba hodowanego łososia atlantyckiego; powodowana jest przez specyficzny gatunek Vibrio, aktywny przy niskiej temperaturze (poniżej 100C), pociągający za sobą degenerację mięśni i mięśnia sercowego. Obecnie jest dostępne leczenie przy użyciu skutecznej szczepionki.

Soğuk su hastalığı: Genellikle soğuk su (vibrio) hastalığı olarak bahsedilir. Yetiştiriciliği yapılan atlantik salmonları için ekonomik olarak önemli bir hastalıktır. Düşük sıcaklıklarda (0-100 C) bazı vibrio türlerinin etken olduğu hastalık miocardial ve kaslarda bozulmalara sebep olur. Etkili aşı işlemleri mevcuttur.

Was this helpful?
Metode der blod blir tappet direkte fra hjertet ved hjelp av sproyte med spiss.


CARDIAC PUNCTURE: The process of drawing blood from the heart by needle and syringe.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ: Διαδικασία αιμοληψίας από την καρδιά με σύριγγα και βελόνα.

PONCTION CARDIAQUE: Prélèvement du sang par ponction du coeur à laide dune séringue.

PUNCIÓN CARDIACA: Procedimiento para sacar sangre por punción del corazón mediante agujas o jeringas.

PUNCIÓN CARDÍACA: Procedemento para extraer sangue por punción do corazón mediante agullas ou xiringas.

KARDIÁLIS PUNKCIÓ: Vérvétel közvetlenül a szívből, injekciós tű és fecskendő használatával.

PUNKCJA SERCA: Procedura pobierania krwi z serca za pomocą igły i strzykawki.

KALP DELİĞİ : İğne ya da şırıngayla kalpten kan alım süreci.

Was this helpful?
Gruppe med mikroskopiske, primært akvatiske dyr, som hører til rekke Rotifera (hjuldyr). Har en karakteristisk ciliert korona i framenden, som brukes ved fødeopptak og bevegelse. Er viktige levendefôr-organismer ved oppdrett av marine fiskelarver (f.eks. Branchionus).


ROTIFERS: Group of microscopic, primarily aquatic, animals belonging to a distinct class of the Phylum Aschelminthes. They are characterized by corona at the anterior end which bears tufts of cilia used for feeding and locomotion. Rotifers are important live-food organisms in the rearing of marine fish larvae in hatcheries. (e.g. Brachionus).

ΤΡΟΧΟΖΩΑ: Φύλο μικροσκοπικών, κυρίως υδρόβιων ζώων που ανήκουν σε διακριτή ομοταξία του φύλου των ασκελμίνθων. Χαρακτηρίζονται από στεφάνη στο πρόσθιο άκρο η οποία φέρει τούφες βλεφαρίδων που χρησιμεύουν στην θρέψη και την κίνηση. Τα τροχόζωα αποτελούν σημαντικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή στην εκτροφή θαλάσσιων ψαριών στα εκκολαπτήρια. (π.χ. Brachionus)

ROTIFERES: Classe dInvertébrés microscopiques aquatiques, appartenant à lembranchement des Aschelminthes, portant antérieurement deux couronn Brachionus).

ROTÍFEROS: Clase de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertenecen al filo de asquelmintos, llevan en la parte anterior dos coronas de cilios que utilizan para la alimentación y la locomoción. Los rotíferos constituyen una fuente importante de comida viva para larvas de peces en los criaderos. (e.g Brachionus).

ROTÍFEROS: Filo de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertencen ao superfilo dos asquelmintos, levan na parte anterior dúas coroas de cilios que utilizan para a alimentación e a locomoción. Os rotíferos constitúen unha fonte importante de comida viva para larvas de peixes nos criadeiros. (p. ex. Brachionus).

KEREKESFÉRGEK: Mikroszkopikus, elsődlegesen vízben élő állatok csoportja, amelyek az Aschelminthes törzs egy külön osztályát alkotják. Jellegzetes szervük az elülső végükön található korona, amely a táplálkozást és a helyváltoztatást szolgáló rojtokat vagy csillókat hordozza. A kerekesférgek a tengeri halak lárváinak fontos táplálékai (pl. Brachionus).

WROTKI (Rotatoria): Grupa mikroskopowych, pierwotnie wodnych zwierząt, należących do odrębnej klasy typu Aschelminthes. Charakteryzują się one posiadaniem na przednim końcu wieńca, który ma rozetę rzęsek używanych do zdobywania pokarmu i poruszania się. Wrotki stanowią ważne organizmy żywego pokarmu w hodowli larw ryb morskich w wylęgarniach (np.Brachionus).

ROTİFERA: Aschelminthes şubesisinin başlıca sınıfına ait mikroskobik ve genellikle sucul canlılardır. Hareket ve beslenmek amacıyla kullanılan sil demetleri ile çevrili ve ön kısımda taç şeklindeki yapıyla karakterize olmuşlardır. Rotiferalar, balık larvalarının yetiştirilmesinde önemli canlı yemlerdir. (Ör; Brachionus )

Was this helpful?
Tidsperioden et matprodukt kan lagres ved spesifiserte lagringsforhold, før det får merkbar reduksjon i kvalitet eller blir ubrukelig for salg/konsumpsjon.


SHELF LIFE: Length of time that any item,e.g., food product, can be kept under specified storage conditions before it becomes either significantly poorer in quality or unsuitable for sale or consumption.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Χρονική περίοδος κατά την οποία ένα τρόφιμο, μπορεί να διατηρηθεί υπό καθορισμένες συνθήκες αποθήκευσης πριν η ποιότητά του αλλοιωθεί ή γίνει ακατάλληλο γιά πώληση/κατανάλωση.

DUREE DE CONSOMMATION: Durée dun produit alimentaire, initialement de bonne qualité et qui peut être conservé dans des conditions de stockage spécifiées avant quil ne devienne soit de plus mauvaise qualité, soit impropre à la vente et à la consommation.

FECHA DE CADUCIDAD: Duración del tiempo que un artículo, por ejemplo, produto alimentario, puede permanecer bajo condiciones específicas de almacenamiento antes de empobrecerse significativamente en calidad o poco apropiado para la venta o consumo.

DATA DE CADUCIDADE: Duración do tempo que un artigo, por exemplo, produto alimentario, pode permanecer baixo condicións específicas de almacenamento antes de empobrecerse significativamente en calidade ou pouco apropiado para a venda ou consumo.

ELTARTHATÓSÁG: Az az időtartam, amíg valamely anyag, pl. élelmiszer, bizonyos tárolási körülmények között tárolható, anélkül, hogy jelentősen romlana a minősége, vagy pedig eladhatatlanná vagy fogyaszthatatlanná válna.

PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA: Długość okresu czasu, w którym produkt spożywczy może być przechowywany w odpowiednich warunkach zanim istotnie obniży się jego jakość lub stanie się niezdatny do sprzedaży lub konsumpcji.

RAF ÖMRÜ: Herhangi bir maddenin örn. gıda ürünleri belirli saklama koşulları altında önemli kalite kaybı, satış veya tüketim için uygun olmadığı duruma kadar geçen zaman.

Was this helpful?
Underklasse av krepsdyr. Stort sett små (et par mm lange), uten sammensatte øyne eller ryggskjold. Vanligvis seks par svømmeføtter på brystet (thorax), ingen bein på haleleddene (abdomen). Noen arter av hoppekreps er parasitter på fisk, og da spesielt oppdrettsfisk (f.eks. lakselus), mens andre er fôrorganismer for fiskelarver.


COPEPODS: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

COPEPODE: Sous classe de crustacés de petites tailles (quelques millimètres de longueur), sans yeux composés ni carapace, habituellement six paires dappendices natatoires thoraciques, pas dappendices abdominaux. Quelques espèces sont parasites des poissons délevage, tandis que dautres servent de nourriture aux larves de poissons.

COPEPODO: Subclase de crustáceos de pequeñas tallas (algunos milímetros de longitud), sin ojos compuestos ni carcasa, normalmente seis pares de apéndices natatorios torácicos, sín apéndices abdominales. Algunas especies son parásitas de peces de cultivo, mientras que otras sirven de comida para las larvas de peces.

COPÉPODO: Subclase de crustáceos de pequeno tamaño (algúns milímetros de lonxitude), sen ollos compostos nin exoesqueleto endurecido, normalmente con seis pares de apéndices natatorios torácicos, sen apéndices abdominais. Algunhas especies son parasitas de peixes de cultivo, mentres que outras serven de comida para as larvas de peixes.

COPEPODA: A rákok (Crustacea) egyik alosztálya. Általában kisméretűek (néhány mm hosszúak), nincs összetett szemük vagy páncéljuk. A toron rendszerint hat pár úszóvégtagjuk van., a potrohon nincsenek függelékeik. Néhány Copepoda faj a tenyésztett halfajok ismert élősködője, pl. a haltetű, mások viszont a halivadékok táplálására használhatók.

WIDŁONOGI (Copepoda): Podklasa skorupiaków. Przeważnie małe (o długości kilku mm) o niezłożonych oczach i pancerzu. Na tułowiu zwykle sześć par kończyn pływnych, brak odnóży na odwłoku. Niektóre gatunki widłonogów są znane jako pasożyty hodowanych ryb, np. Lernaea elegans, podczas gdy inne są używane jako pokarm dla larw ryb.

KOPEPODS: Eklembacaklı kabukluların alt sınıfı. Genellikle küçük (birkaç mm uzunluğunda), petek gözleri ya da kabuğu yoktur. Genellikle toraksda altı çift yüzme bacakları vardır ve karın bölgesine vücut uzantısı yoktur. Deniz bitleri gibi bazı copedod türleri kültür balıkları için parazit olarak bilinmekte, diğerleri ise balık larvası için yiyecek olarak kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Når sykdommer overføres til andre individer gjennom luft, vann eller mellomverter. Jfr. vertikal smitteoverføring.


HORIZONTAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which the disease is transmitted through water/air or intermediate hosts to other individuals; cf. vertical transmission of disease.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μετάδοση μιας ασθένειας μέσω του νερού ή του αέρα ή ενδιάμεσων ξενιστών σε άλλα άτομα. Πρβ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

MALADIE A TRANSMISSION HORIZONTALE: Se dit dun processus dans lequel la maladie est transmise par leau ou lair, ou par lintermédiaire dautres individus.

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN HORIZONTAL: Dícese de un proceso en el cual la enfermedad es transmitida por agua o aire, o mediante otros individuos; cf. enfermedad de transmisión vertical.

TRANSMISIÓN HORIZONTAL DE ENFERMIDADES: Proceso no cal unha enfermidade é transmitida por o auga ou o aire, ou mediante outros hospedadores intermediarios a outros individuos; o contrario da transmisión vertical de enfermidades.

HORIZONTÁLIS BETEGSÉGÁTADÁS: A betegségátadásnak az a típusa, amelynél a betegség levegőn vagy vízen keresztül, illetve köztigazdák vagy egyéb egyedek közvetítésével adódik át; vö: vertikális betegségátadás.

POZIOME PRZENOSZENIE CHOROBY: Metoda przenoszenia choroby, w której czynnik chorobowy jest przenoszony na inne osobniki przez wodę/powietrze lub żywiciela pośredniego; porównaj: pionowe przenoszenie choroby.

Hastalığın yatay bulaşması: Hastalığın sudan, havadan veya konakçıdan diğer bireylere bulaşma şeklidir.

Was this helpful?
En kjemisk substans som sekreres av en endokrin kjertel, og skilles ut i blodbanen som fører det til et målorgan der hormonet har sin funksjon.


HORMONE: A chemical substance secreted in a ductless gland and discharged into the blood stream which affects the functioning of another organ.

ΟΡΜΟΝΗ: Χημική ουσία που εκκρίνεται από ενδοκρινή αδένα (αδένα χωρίς εκφορητικό πόρο), ελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου.

HORMONE: Substance chimique sécretée par une glande directement dans le sang et qui agit sur des organes ou tissus situés à distance, après transport par le sang.

HORMONA: Sustancia química secretada por una glándula directamente en la sangre y que actúa sobre órganos o tejidos situados lejos de la glándula.

HORMONA: Substancia química secretada por unha glándula endócrina no fluxo sanguíneo e que afecta o funcionamento doutro órgano.

HORMON: A belső elválasztású mirigyek által termelt vegyi anyag, amely a véráramba kerül és más szervek működését befolyásolja.

HORMON: Substancja chemiczna wydzielana w gruczole bezprzewodowym i uwalniana do obiegu krwionośnego, która oddziaływuje na funkcjonowanie innych narządów.

HORMON: Kesesiz bezlerden salgılanan ve diğer organların fonksiyonlarını etkileyen, kan içersinde taşınan kimyasal madde.

Was this helpful?
Gjennomsiktig epitel og bindevev på øyets overflate hos virveldyr (vertebrater), og ytre delen av det sammensatte øyet hos krepsdyr.


CORNEA: The transparent epithelium and connective tissue at the surface of the eye of vertebrates and the outer part of the compound eye of a crustacean.

ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝ: Το διαφανές επιθήλιο του συνδετικού ιστού της επιφάνειας του ματιού των σπονδυλωτών και το εξωτερικό τμήμα του σύνθετου ματιού των καρκινοειδών.

CORNEE: Membrane transparente extérieure du globe oculaire des Vertébrés ou de loeil composé dun crustacé.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior del globo ocular de Vertebrados o de ojos compuestos de un crustáceo.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior do globo ocular nos Vertebrados ou do ollo composto dos crustáceos.

SZARUHÁRTYA: Átlátszó hám- és kötőszövet a gerincesek szemének felszínén, illetve a rákok összetett szemének külső része.

ROGÓWKA: Przezroczysty nabłonek i tkanka łączna na powierzchni oka kręgowców oraz zewnętrzna część oka złożonego skorupiaków.

KORNEA: Omurgalıların gözlerinin yüzeyindeki şeffaf epitel ve bağ dokusu ve kabuklu deniz canlılarının petek gözlerinin dış kısmı.

Was this helpful?
Skjellene i huden hos mange krypdyr (reptiler). Noen fisker har beinplater i huden.


SCUTE: External scale or horny plate on some fishes and many reptiles.

ΦΟΛΙΔΑ: Εξωτερικό λέπι ή κεράτινος δίσκος σε μερικά ψάρια και σε πολλά ερπετά.

BOUCLE: Ecaille externe ou formations cornées rencontrées chez quelques poissons et de nombreux reptiles.

BUCLE: Escamas externas o formaciones corneadas encontradas en algunos peces y en numerosos reptiles.

ESCUDO / CUNCHA: Capa escamosa externa ou placa córnea atopada nalgúns peixes (p. ex. nos placodermos) e en numerosos réptiles acorazados.

PÁNCÉL: Külső pikkelyes vagy elszarusodott lemez néhány hal- és sok hüllőfajban.

TARCZKA (łuska) : Zewnętrzna łuska lub rogowa tarczka na niektórych rybach i wielu gadach.

SIRT KABUĞU: Bazı balıklarda ve sürüngenlerde vücut dışında bulunan pul veya sert plak.

Was this helpful?
Skjelett som dekker utsiden av kroppen eller som er i huden. Hudskjelettet hos krepsdyr består av fire lag. Disse er det ytre ikke-forkalkede epikutikula, det forkalkede eksokutikula, det forkalkede endokutikula og det indre ikke-forkalkede hinneaktige laget.


EXOSKELETON: Skeleton covering the outside of the body, or situated in the skin. The exoskeleton of crustaceans consists of four layers. These are the outer, uncalcified epicuticle, the calcified exocuticle, the calcified endocuticle and the inner, uncalcified membranous layer.

ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟΣ: Ο εξωσκελετός των καρκινοειδών αποτελείται από τέσσερα στρώματα. Αυτά είναι το εξωτερικό μη αποτιτανωμένο epicuticle, το αποτιτανωμένο exocuticle, το αποτιτανωμένο endocuticle και το εσωτερικό μη αποτιτανωμένο μεμβρανώδες στρώμα.

EXOSQUELETTE: Squelette recouvrant lextérieur du corps, ou situé dans la peau. Lexosquelette des crustacés est composé de quatres couches; lepicuticule non calcifiée, lexocuticule calcifiée, lendocuticule calcifiée, et la membrane interne non calcifiée.

EXOESQUELETO: Esqueleto que cubre el exterior del cuerpo, o situado en la piel. El exoesqueleto de los crustáceos se compone de cuatros capas; la epicutícula no calcificada, exocutícula calcificada, endocutícula calcificada, y la membrana interna no calcificada (epidermis).

EXOESQUELETO: Esqueleto que cobre o exterior do corpo, ou que se atopa na pel. O exoesqueleto dos crustáceos componse de catro capas; a epicutícula non calcificada, a exocutícula calcificada, a endocutícula calcificada, e a membrana interna non calcificada.

EXOSZKELETON: A test külső felszínét borító vagy a bőrben található váz. A rákok külső váza négy rétegből áll. Ezek a külső, mészmentes epikutikula, az elmeszesedett exokutikula és endokutikula, valamint a belső, mészmentes membránréteg.

SZKIELET ZEWNĘTRZNY: Szkielet pokrywający ciało z zewnątrz lub umieszczony w skórze. Szkielet zewnętrzny skorupiaków składa się z czterech warstw. Stanowią je: warstwa okrywająca (epicuticula) nienasycona solami Ca i P, oskórek zewnętrzny albo pigmentowy (exocuticula) i oskórek wewnętrzny (endocuticula) nasycone solami Ca i P oraz wewnętrzna warstwa błoniasta nienasycona solami Ca i P.

DIŞ İSKELET: Balıkların derisinde veya balıkların dışında yer alan iskelet, kabukluların dış iskeleti 4 tabakadan oluşur.

Was this helpful?
Spesifikk immunitet dannet av spesifikke antistoffer.


HUMORAL IMMUNITY: Specific immunity mediated by antibodies.

ΟΡΟΑΝΟΣΙΑ: Ειδική ανοσία μέσω αντισωμάτων.

IMMUNITE HUMORALE: Immunité spécifique dont les médiateurs sont les anticorps.

INMUNIDAD HUMORAL: Inmunidad específica cuyos mediadores son anticuerpos u otros agentes presentes en el suero.

INMUNIDADE HUMORAL: Inmunidade específica mediada por anticorpos.

HUMORÁLIS IMMUNITÁS: Az antitestek által közvetített specifikus immunitás.

ODPORNOŚĆ HUMORALNA: Odporność swoista uzyskiwana za pośrednictwem przeciwciał.

HUMORAL BAĞIŞIKLIK: Antikorlarla oluşturulan spesifik bağışıklık.

Was this helpful?
Alle immunresponser mediert av antistoff i sirkulasjonen.


HUMORAL RESPONSE: Any immune response mediated by antibodies in the circulation.

ΧΥΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ανοσοαπόκριση που προκαλείται από αντισώματα στην κυκλοφορία του αίματος.

REPONSE HUMORALE: Réponse immunitaire induite par les anticorps en circulation.

RESPUESTA HUMORAL: Cualquier respuesta inmune en el circulatorio, mediada por anticuerpos.

RESPOSTA HUMORAL: Calquera resposta inmune no circulatorio, mediada por anticorpos

HUMORÁLIS VÁLASZ: A keringésben található antitestek által közvetített immunválasz.

ODPOWIEDŹ HUMORALNA: Wszelka odpowiedź układu odpornościowego wyzwalana za pośrednictwem przeciwciał w układzie krążenia.

HÜMORAL TEPKİ: Dolaşımdaki antikorlar aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
En betegnelse brukt for beskrive hunner av større krepsdyr (f.eks. hummer) med en stor eggmasse festet til buken under inkubering.


BERRIED FEMALE: In larger crustacea (e.g. lobsters) a term which is used to describe those females with large egg masses attached under the abdomen during the period of incubation.

ΑΥΓΩΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ: Ο όρος στα αγγλικά αναφέρεται στα θηλυκά μεγάλων καρκινοειδών (π.χ. αστακοί) τα οποία έχουν προσκολλημένες μεγάλες μάζες αυγών κοιλιακά κατά την περίοδο της επώασης. Στα ελληνικά ο όρος χρησιμοποιείται τόσο για τα αυγωμένα θηλυκά καρκινοειδή όσο και για τα ψάρια με έντονα ανεπτυγμένες γονάδες.

FEMELLE OEUVEE: Chez les grands crustacés (par exemple homard), femelle avec de grandes quantités doeufs fixées sur elle.

HEMBRA PORTADORA: En los grandes crustáceos (por ejemplo langosta), hembra que transporta grandes cantidades de huevos fijados en el abdomen durante el periodo de incubación.

FEMIA OVADA: Nos grandes crustáceos (por exemplo lumbrigante), é o termo que se usa para describir aquelas femias que levan suxeitas grandes cantidades de ovos no abdome durante o período de incubación.

IKRÁS RÁK: A nagyméretű rákok (pl. homár) nagytömegű ikrát hordozó nőstényeinek elnevezése. A nőstények az inkubációs időszak alatt a potrohuk alá ragasztva hordják az ikrákat.

SAMICA NOSZĄCA (s."wydająca potomstwo") : U większych skorupiaków (np. homara) określenie, używane do opisania samic noszących jaja w okresie ich inkubacji, skupione w grona i przytwierdzone pod odwłokiem.

YUMURTALI DİŞİ: İnkübasyon süresince, karın altı bölgesinde yumurta kütlelerini tutan büyük eklem bacaklı (ıstakos) dişilerin tanımlanmasında kullanılan terimdir.

Was this helpful?
Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.


SETTLING TANK: A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.

ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Δεξαμενή στην οποία τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται από τα απόβλητα με την μέθοδο της καθίζησης.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING TANK: Bassin dans lequel les solides en suspension dans les eaux usées sont éliminées par un processus de sédimentation.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN/SETTLING TANK: Estanque en el cual los sólidos en suspensión de las aguas usadas son eliminados por un proceso de sedimentación.

TANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Tanque (estanque) no cal os sólidos en suspensión son eliminados das augas residuais e das escouras por un proceso de sedimentación.

ÜLEPÍTŐTARTÁLY: Olyan tartály vagy medence, amelyben a lebegő szilárd anyagok kiülepedés útján távoznak a szennyvízből.

ODSTOJNIK (osadnik) : Zbiornik (staw), w którym cząstki stałe zawiesiny są usuwane z ścieków i wód poprodukcyjnych w procesie sedymentacji.

ÇÖKERTME HAVUZU: Sedimentasyon sürecinde, kullanılan ve atık sulardan katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan tanklardır.

Was this helpful?
Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.


SEDIMENTARY POND: A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ: Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING POND: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN/SETTLING POND: Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: O tanque (ou estanque) no que os sólidos en suspensión son eliminados das augas residuais por sedimentación. Este tanque pode estar á entrada ou á saída da instalación.

ÜLEPÍTŐMEDENCE: Olyan tartály vagy medence, amelyben a lebegő szilárd anyagok kiülepedés útján távoznak a szennyvízből.

STAW OSADNIKOWY : Zbiornik (staw), w którym w procesie sedymentacji usuwana jest z ścieku zawiesina stała i inne zanieczyszczenia.

TORTU HAVUZU: Sedimentasyon süreciyle atık ve pis sudan katı maddenin süspanse edildiği tanktır.

Was this helpful?
Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.


WHITE SPOT DISEASE: Caused by species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΣΤIΓΜΑΤΩΝ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

MALADIE DES TACHES BLANCHES: Maladie provoquée par un genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS: Llamada habitualmente enfermedad de las manchas blancas o ICH (Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce).

ENFERMIDADE DA MANCHA BRANCA: Causada por especies de protozoos ciliados que infectan as capas epidérmicas de peixes de auga doce. Chamada coloquialmente "enfermidade do punto branco" ou ICH

DARAKÓR: Olyan csillós egysejtűek által okozott betegség, amelyek az édesvízi halak bőrének hámrétegét fertőzik meg. Viszketőkórnak is nevezik.

CHOROBA BIAŁYCH PLAMEK: Gatunki orzęsionych pierwotniaków, które zakażają naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Umownie nazywana jest "biała plamka” lub "Ich”.

Beyaz Benek Hastalığı: Tatlı sulardaki balıkların epidermal tabakasının siliatlı protozoalar tarafından enfekte edilmesinden kaynaklanır. Konuşma diliyle "beyaz benek" veya "ıch" olarak belirtilir.

Was this helpful?
En kvaternær ammoniumforbindelse, som ofte brukes i oppdrett av laksefisk for å badebehandle (2-4 mg/l) fisk med bakterielle gjelleinfeksjoner. Ved hardhet under 100 mg/l (kalsiumkarbonat) bør hyamin brukes i lavere konsentrasjoner siden forbindelsen blir giftigere i bløtt vann.


HYAMINE: A quaternary ammonium compound commonly used as a bath treatment (2-4 mg/l) in salmonid culture to control bacterial gill disease problems. At a water hardness below 100mg/l of calcium carbonate it should be used at lower concentrations because of its high level of toxicity in soft water.

ΥΑΜΙΝΗ: Τεταρτοταγής ένωση του αμμωνίου, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται σε θεραπευτικά λουτρά (2-4 mg/l) στην καλλιέργεια σολομοειδών για τον έλεγχο των βακτηριακών ασθενειών των βραγχίων. Οταν η σκληρότητα του νερού είναι μικρότερη των 100 mg/l ανθρακικού ασβεστίου, πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις εξαιτίας της αυξημένης τοξικότητάς της στο μαλακό νερό.

HYAMINE: Composé dammonium quaternaire utilisé pour le traitement des infections bactériennes des branchies des salmonidés par balnéation (2-4 mg.l-1). A cause de sa toxicité dans les eaux trop douces, la concentration du traitement est diminuée quand la teneur en carbonate de calcium de leau est inférieure à 100 mg.l-1.

HIAMINA: Compuesto de amonio cuaternario utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas de branquias de salmónidos por baño (2-4 mg.l-1). A causa de su toxicidad en aguas muy dulces, la concentración del tratamiento es baja cuando el contenido en carbonato de calcio del agua es inferior a 100mg.l-1.

HIAMINA: Composto de amonio cuaternario comunmente utilizado nos baño de tratamento (2-4 mg/l) en cultivo de salmónidos para o control dos problemas coas enfermidades bacterianas das branquias. A durezas de auga por debaixo de 100 mg/l de carbonato cálcico débese usar concentracións máis baixas porque o nivel de toxicidade é alto en augas brandas.

HIAMIN: A lazactenyésztésben a bakteriális eredetű kopoltyúbetegségek ellen legtöbbször fürdetés útján (2-4 mg/l) alkalmazott ammóniumvegyület. 100 mg/l kalcium-karbonátnál alacsonyabb keménységi szintű vizekben alacsonyabb koncentrációban kell alkalmazni, mivel lágy vízben erősen mérgező.

HYAMINA: Związek poczwórnego amonu, zwykle używany do kąpieli leczniczej (2 - 4 mg/l) w hodowli ryb łososiowatych, w przypadku problemów w zapobieganiu bakteryjnej choroby skrzeli. Przy twardości wody poniżej 100 mg/l węglanu wapniowego, powinno się stosować mniejszą koncentrację, ze względu na wysoki poziom jego toksyczności w wodzie miękkiej.

Hyamine: Alabalık kültüründe, bakteriyel solungaç hastalığı problemlerinin kontrolü için genellikle banyo şeklinde (2-4mg/l) kullanılan amonyum bileşiğidir. Kalsiyum karbonatın 100mg/l den daha düşük olduğu sert sularda düşük konsantrasyonlarda kullanılmalıdır, yüksek seviyesi yumuşak sularda toksik etkilıdir.

Was this helpful?
Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

ΥΒΡΙΔΙΟ: Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.

HYBRIDE: Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta do cruzamento de dúas especies (ou variedades) diferentes.

HIBRID: Két eltérő nővény- vagy állatfaj, esetleg -változat utódja.

MIESZANIEC/HYBRYD: Potomek dwóch roślin lub zwierząt różnych gatunków lub odmian.

MELEZ: İki bitki veya hayvandan farklı türler veya cinslerin üretilmesi.

Was this helpful?
(1) Sammenkobling av komplementære polynukleotidkjeder (DNA eller RNA) for å forme en dobbeltråd. (2) Kryssing av innavlede linjer eller individuelle organismer av forskjellig genetisk sammensetning eller art.


HYBRIDIZATION: (1) The pairing of complementary polynucleotide chains (DNA or RNA) to form a duplex. (2) Crossing of inbred lines or individual organisms of different genetic constitution or species.

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (1) ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση (ζευγάρωμα) των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων (DNA ή RNA) αλυσίδων για τον σχηματισμό διπλής αλυσίδας. (2) ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: Η διασταύρωση ομομικτικών σειρών ή μεμονωμένων οργανισμών διαφορετικής γενετικής σύστασης ή ειδών.

HYBRIDATION: (1) Appariement de deux chaînes polynucléotidiques (ADN ou ARN) formant un duplex. (2) Croisement de lignées consanguines dindividus de constitution génétique différente ou de deux espèces.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparejamiento de dos cadenas de polinucleótidos (ADN o ARN) formando así una doble hélice. (2) Cruce congénito consanguíneo de individuos de constitución genética diferente o de dos especies.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparellamento de dúas cadeas polinucleotídicas complementarias (ADN ou ARN) formando así unha dobre hélice. (2) Cruzamento de liñas endogámicas ou de organismos individuais de constitución xenética diferente ou de especies.

HIBRIDIZÁCIÓ: (1) Az egymással komplementer polinukleotidláncok (DNS vagy RNS) párosodása és a duplex szerkezet kialakulása. (2) Különböző genetikai hátterű vagy különböző fajú beltenyésztett vonalak vagy egyedek keresztezése.

HYBRYDYZACJA/KRZYŻOWANIE: (1) Kojarzenie krewniacze pomiędzy uzupełniającymi liniami DNA lub RNA. (2) Krzyżowanie organizmów z linii wsobnych lub osobników o różnej konstytucji genetycznej bądź gatunków.

MELEZLEME: (1) Eşleştirilmiş tamamlayıcı polinükleotid zincirlerinin (DNA veya RNA) bir dubleks kurması. (2) Farklı genetik yapı ve türlerdeki yetişkin organizmaların veya doğal hatların çaprazlanması.

Was this helpful?
Krysningsfrodighet: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i okt vekstrate, foromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre onskede egenskaper.


HYBRID VIGOUR: Heterosis:the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ΣΦΡΙΓΟΣ (ΕΤΕΡΩΣΗ): Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

VIGUEUR HYBRIDE: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor híbrido: o cruzamento de individuos con distancia xenética entre eles pode causar un aumento do índice de crecemento, da eficacia de conversión de alimentos, da porcentaxe de muda, ou dalgunha outra característica desexable. Sin. heterose.

HIBRID VIGOR: Heterózis; egymástól genetikailag távol lévő egyedek keresztezése a növekedési teljesítmény, a takarmányhasznosítási ráta vagy egyéb fontos tulajdonság javulását eredményezheti.

WIGOR/SIŁA MIESZAŃCA: Heterozja: hodowla osobników o odległym pokrewieństwie może czasami dawać w wyniku zwiększenie tempa wzrostu, poprawę współczynnika wykorzystania pokarmu i procentowej wydajności mięsa oraz innych pożądanych cech.

MELEZ AZMANLIĞI: Heterozis: Uzak akraba olan bireylerin eşlenmesinden oluşan, hzlı gelişim gösteren, yem değerlendirme oranı daha iyi olan, daha iri yapıda bireylerin gösterdiği bir durum.

Was this helpful?
En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).


HYBRIDOMA: A hybrid cell created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΥΒΡΙΔΩΜΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

HYBRIDOME: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

HIBRIDOMA: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

HIBRIDOMA: Híbrido celular formado pola fusión dun linfocito e dunha célula canceríxena; produce anticorpos monoclonais fronte a antíxenos seleccionados?.

HIBRIDÓMA: Egy limfocita és egy rákos sejt fúziójával előállított hibrid sejt; olyan antitestet termel, amely egy adott epitópra specifikus.

HYBRYDOMA: Komórka mieszańca utworzona przez stopienie się limfocytu i komórki rakowej; wytwarza swoiste przeciwciało dla tylko jednego determinanta antygenowego.

HİBRİDOMA: Sadece bir epitop için spesifik antikor üreten lenfosit ve kanser hücrelerinden oluşan hibrit hücre.

Was this helpful?
Reduksjon eller undertrykkelse av reproduktiv skikkethet i en hybrid organisme.


HYBRID STERILITY: Reduction or suppression of the reproductive fitness in observed in some hybrid organisms.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΗ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ: Η μείωση ή αναστολή της αναπαραγωγικής ικανότητας που παρατηρείται σε ορισμένα υβρίδια.

STERILITE DES HYBRIDES: Réduction ou suppression des capacités reproductrices observées chez certains organismes hybrides.

ESTERILIZACIÓN DE HÍBRIDOS: Reducción o supresión de capacidades reproductoras observadas en ciertos organismos híbridos.

ESTERILIDADE DE HÍBRIDOS: Redución ou supresión de capacidades reprodutoras observadas en certos organismos híbridos.

HIBRID STERILITÁS: A szaporodási képesség csökkenése vagy megszűnése bizonyos hibrid szervezetekben.

JAŁOWOŚĆ/STERYLNOŚĆ MIESZAŃCA: Redukcja lub przytłumienie zdolności rozrodczej u niektórych obserwowanych organizmów mieszańców.

MELEZ KISIRLIĞI: Bazı melez organizmalarda üreme sağlığının azalması veya bozulması durumudur.

Was this helpful?
En unormal tilstand forårsaket av økt volum av cerebrospinalvæske inni hodeskallen, som fra tid til annen forekommer hos fiskelarver og småfisk i klekkerier.


HYDROCEPHALY: An abnormal condition caused by increased volume of cerebro-spinal fluid within the skull, which occasionally occurs in larval and juvenile fish in hatcheries.

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ: Ανώμαλη κατάσταση που προκαλείται από τον αυξημένο όγκο εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κρανίο.

HYDROCEPHALIE: Condition pathologique provoquée par laugmentation du volume du liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. A lieu, parfois, chez les larves et juvéniles de poissons décloserie.

HIDROCEFALIA: Condición patológica provocada por el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal.

HIDROCEFALIA: Condición patolóxica provocada polo aumento do volume de líquido cefalorraquídeo na cavidade cranial que ocasionalmente aparece en xuvenís e larvas de peixes en criadeiros.

HIDROKEFÁLIA: A koponyában lévő túlzott mennyiségű agy-gerincvelői folyadék által okozott kóros állapot, amely elsősorban lárvákon és előnevelt halakon figyelhető meg.

WODOGŁOWIE: Nienormalny stan spowodowany poprzez wzrost w czaszce objętości płynu mózgowo-rdzeniowego, który od czasu do czasu występuje w wylęgarniach u larw i młodzieży ryb.

HİDROSEFALİ: Kuluçkahanelerde genellikle larva veya yavru safhasında görülen, kafatası içinde serebro-spinal sıvı hacminin artması sonucu oluşan anormal durum.

Was this helpful?
Et mål på surhet eller basisitet i løsninger. Se pH.


HYDROGEN ION CONCENTRATION: A measure of the acidity or basicity of solutions. See pH.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: Μέτρο της οξύτητας ή βασικότητας των διαλυμάτων. Βλ. pH.

TENEUR EN IONS DHYDROGENE: Mesure de lacidité ou de la basicité dune solution. Voir pH.

CONTENIDO EN HIDROGENIONES: Medida de la acidez o de la basicidad (alcalinidad) de una solución. Ver pH.

CONTIDO EN HIDROXENIÓNS: Medida da acidez ou da basicidade (alcalinidade) dunha solución. Ver pH.

HIDROGÉNION-KONCENTRÁCIÓ: Oldatok savaságának vagy lúgosságának mértéke. Ld. pH.

STĘŻENIE JONU WODOROWEGO: Miara kwasowości lub zasadowości roztworów. Patrz pH.

HİDROJEN İYONU KONSANTRASYONU: Çözeltin asitlk veya bazlığının ölçümü. Bakınız pH.

Was this helpful?
(H2O2). Ustabil væske som koker ved 1580 C og er løselig i vann og alkohol. Kan brukes i akvakultur for å behandle mot ektoparasitter (f.eks. lakselus). Brukes i damoppdrett og akvarier for å forbedre forholdene i bunnslammet.


HYDROGEN PEROXIDE: (H2O2), Unstable liquid boiling at 1580C soluble in water and alcohol. It may be used in aquaculture to treat ectoparasites (e.g., sea lice in salmon farms). In pond culture and aquaria, it is used to improve bottom mud conditions.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: 2Ο2). Ασταθές υγρό, ζέον στους 1580 C, διαλυτό στο νερό και στην αλκοόλη. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται εναντίον των εξωπαρασίτων (όπως π.χ. θαλάσσιες ψείρες σε καλλιέργειες σολομού). Στις καλλιέργειες σε δεξαμενές και σε ενυδρεία χρησιμοποιείται γιά την βελτίωση των συνθηκών της ιλύος του βυθού.

EAU OXYGENEE: (H2O2). Liquide instable soluble dans leau et dans lalcool. Point débullition = 1580C. Utilisée en aquaculture contre les ectoparasites (par exemple les poux de mer en salmoniculture). Utilisée également afin daméliorer les conditions des boues du fond des bassins délevage ainsi que des aquariums.

AGUA OXIGENADA: (H2O2). Líquido inestable soluble en el agua y en alcohol. Punto de ebullición = 1580C. Utilizada en acuicultura contra los ectoparásitos (por ejemplo las pulgas marinas en los cultivos de salmones). Utilizada también con el fin de mejorar las condiciones de los barros del fondo de los estanques de cultivo así como de los acuarios.

AUGA OSIXENADA: (H2O2). Líquido inestable, ebulle a 158 ºC e soluble na auga e en alcohol. Pode ser usado en acuicultura para tratar ectoparasitos (por exemplo, o piollo de mar nas granxas de salmóns). En acuicultura de estanques e acuarios é usada para mellorar as condicións do lama do fondo.

HIDROGÉN-PEROXID: (H2O2); vízben és alkoholban oldható, bomlékony folyadék. Forráspontja 1580C. Az akvakultúrában külső élősködők ellen használják (pl. haltetű ellen a lazacnevelő gazdaságokban). Halastavakban és akváriumokban az aljzatot borító iszap állagának javítására használják.

NADTLENEK WODORU: (H2O2), niestabilny płyn wrzący przy 1580C, rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Może być używany w akwakulturze do leczenia ryb w przypadku zarażenia pasożytami zewnętrznymi (np. wszy morskiej w hodowlach łososi). W chowie stawowym i akwariach jest stosowany do poprawy warunków w mule dennym.

HİDROJEN PEROKSİT: (H2O2), su ve alkolde çözülebilen, 1580C de kaynayan kararsız bir sıvıdır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dış parazitlerin (alabalık çiftliklerindeki deniz bitleri) tedavisinde kullanılabilir. Havuzlarda ve akvaryumlarda dipteki çamurun koşullarını iyileştirmek için kullanılır.

Was this helpful?
En illeluktende oppløselig gass (H2S), som dannes ved anaerob nedbrytning. Ofte funnet i hypolimnion eller bunnslam. Kan også utskilles fra sedimentert organisk materiale (spillfôr og feces) under fiskemerder plassert på lite eksponerte, grunne lokaliteter med dårlig vannutskiftning.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

ΥΔΡΟΘΕΙΟ: Δύσοσμο, διαλυτό αέριο, Η2S, παραγόμενο κατά την αναερόβια διάσπαση. Συνήθως παρατηρείται στο υπολίμνιο ή στην ιλύ του πυθμένα. Επίσης εκλύεται από ιζήματα οργανικού υλικού (περιττώματα και περισσεύματα τροφής), τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τους κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας ή από τους υποστάτες των στρειδιών, όταν το βάθος είναι μικρό και δεν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

HYDROGENE SULFURE: Gaz soluble et odorant, H2S, produit lors de la décomposition anaérobie; souvent trouvé dans lhypolymne et les boues sédimentaires. Parfois libéré par les matières organiques sédimentées (fèces et aliments résiduels) qui saccumulent sous les cages à poissons et les tables ostréicoles installées là où les courants et la profondeur sont faibles.

SULFATO DE HIDRÓGENO: Gas soluble y de fuerte olor, H2S, producido durante la descomposición anaeróbica; se encuentra a menudo en el hipolimnion y el barro de sedimentación. A veces liberado por la las materias orgánicas sedimentadas (excrementos y alimentos residuales) que se acumulan debajo de las jaulas de peces y las tablas ostrícolas instaladas en las que las corrientes y la profundidad don bajas.

SULFATO DE HIDRÓXENO: Gas soluble e de forte olor, H2S, producido durante a descomposición anaeróbica; atópase a miúdo no hipolimnion e nas lamas de fondo. Ás veces é liberado pola materia orgánicas sedimentada (excrementos e restos de alimento) que se acumulan baixo as gaiolas de peixes e as bateas ostrícolas en zonas onde as correntes e a profundidade son reducidas.

KÉNHIDROGÉN: Dihigrogén-szulfid, H2S; az anaerob lebontás eredményeként keletkező erős szagú, vízben oldható gáz; az aljzat feletti, hideg vízrétegben (hipolimnionban) és az aljzatot borító iszapban fordul elő. A haltartó ketrecek vagy osztrigatelepek alatt felhalmozódó szerves anyagból (ürülékből és tápmaradékokból) is felszabadulhat.

SIARKOWODÓR: Rozpuszczalny gaz (H2S) o silnym nieprzyjemnym zapachu pochodzący z beztlenowego rozkładu; zwykle spotykany w hypolimionie lub w mule dennym. Może być także uwalniany z osadów materii organicznej (odchody i resztki paszy), które nagromadzają się pod sadzami z rybami lub hodowlami ostryg w miejscach o niewielkich prądach i głębokościach.

HİDROJEN SÜLFÜR: Genellikle hipolimnion veya zemin çamurunda anaerobik bozulmadan kaynaklanan keskin kokulu çözülebilir gaz, H2S. Balık kafesleri veya istiridye çiftliklerinin yakın çevresinin zemininde bulunan organik maddelerden (balık dışkısı ve yem atıkları) oluşmaktadır.

Was this helpful?
Illeluktende gass, H2S, som dannes ved anaerob nedbrytning; finnes vanligvis i hypolimnion eller i mudderet på bunnen. Kan også frigjøres fra sedimentert organisk materiale (fekalier og overskuddsfôr) som akkumulerer under merder eller østerskasser på grunne steder med begrenset gjennomstrømning.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

ΥΔΡΟΘΕΙΟ: Ένα διαλυτό αέριο με ισχυρή μυρωδιά H2S, που είναι προϊόν αναερόβιας αποσύνθεσης; συνήθως βρίσκεται στο υπολίμνιο ή στη λάσπη του πυθμένα. Μπορεί να απελευθερωθεί από ιζηματοποιημένο οργανικό υλικό (σωματικά απόβλητα και απόβλητα τροφής) το οποίο συσσωματώνεται κάτω από τους ιχθυοκλωβούς ή τις στρειδοκαλλιέργειες, σε σημεία τα οποία είναι περιορισμένα από ρεύματα και είναι αβαθή.

HYDROGENE SULFURE: Gaz soluble à lodeur forte, H2S , résultant dune décomposition anaérobique; communément trouvé dans lhypolimon ou fonds vaseux. Peut également se dégager des matières organiques en sédimentation (fecès et déchets) qui saccumulent sous les cages à poissons ou les tables ostréïcoles sur des sites peu profonds où les courants sont limités.

SULFURO DE HIDRÓGENO: Gas soluble de fuerte olor, SH2, resultado de la descomposición anaerobia; normalmente encontrado en el hipolimnio o fango del fondo. También puede ser liberado por materia orgánica sedimentada (heces y restos de pienso) que se acumula bajo las jaulas de peces o bateas ostrícolas y lugares restringidos en lo que respecta a corrientes y profundidad.

SULFURO DE HIDRÓXENO: Gas soluble de forte olor, SH2, resultado da descomposición anaerobia; normalmente atopado no hipolimnio ou lama do fondo. Tamén pode ser liberado por materia orgánica sedimentada (feces e restos de penso) que se acumula baixo as gaiolas de peixes ou bateas ostrícolas e lugares restrinxidos no que respecta a correntes e profundidade

KÉN-HIDROGÉN: Anaerob bomlásból származó erős szagú oldható gáz, H2S; általános a hipolimnionban vagy fenéküledékben. Az ülepedő szerves anyagból (ürülék és hulladéktakarmány) is felszabadulhat, amely a halketrecek vagy osztrigatenyésztő táblák alatt halmozódik fel korlátozott vízáramlású és mélységű helyeken.

SIARKOWODÓR: Rozpuszczalny gaz o silnym zapachu, H2S, powstający w wyniku rozkładu beztlenowego; często występuje w hypolimnionie lub w mule dennym. Może być również uwalniany z opadającego na dno materiału organicznego (fekaliów i resztek paszy), który gromadzi się pod sadzami lub rusztowaniami do hodowli ostryg w miejscach o ograniczonej dynamice wody i/lub w przegłębieniach.

HİDRJEN SÜLFÜR: Güçlü kokulu çözülebilen gaz, H2S, anaerobik bozuşma sonucu oluşur; çoğunlukla hipolimnion ve dip çamurunda bulunur. Derinlik ve akıntıya bağlı olarak istiridye tablalarının tıkanık bölgelerinde veya balık kafeslerinin altlarındaki sedimentte

Was this helpful?
Et system for plantedyrking der plantene har røttene nedsenket i en næringsrik løsning eller i et substrat som overrisles med næringsstoffer. I akvakultur brukes ofte denne teknologien i resirkulasjonssystemer, for å fjerne fosfor og nitrogen som produseres i fiskens metabolisme eller stammer fra spillfôr. De salgbare biproduktene er oftest tomater og salat.


HYDROPONICS: A system of plant culture in which the growing plants have their roots immersed in a nutrient rich solution or in an inert substrate which is irrigated with nutrients. In aquaculture, this technology is often employed as a treatment method in recycling systems to, eliminate in part the nitrogen and phosphorus produced by fish metabolism. The marketable by-products most commonly obtained are lettuce and tomatoes.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ: Σύστημα καλλιέργειας φυτών κατά το οποίο τα αναπτυσσόμενα φυτά έχουν τις ρίζες τους βυθισμένες σε ένα διάλυμα πλούσιο σε θρεπτικά άλατα ή σε ένα αδρανές υπόστρωμα το οποίο αρδεύεται με θρεπτικά. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτή η τεχνολογία συχνά χρησιμοποιείται σε συστήματα ανακύκλωσης γιά την απομάκρυνση του αζώτου και φωσφόρου που παράγονται από τον μεταβολισμό των ψαριών. Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα είναι συνήθως τα μαρούλια και οι τομάτες.

HYDROPONIQUE: Système de culture des plantes dans laquelle les racines sont immergées dans un liquide nutritif, ou dans un substrat inerte irrigué par une solution nutritive. En aquaculture, cette technologie est utilisée pour traiter leau des systèmes de recyclage, lazote et le phosphore résultant du métabolisme des poissons étant partiellement éliminés. Les produits secondaires obtenus et commercialisables sont les salades et les tomates.

HIDROPÓNICO: Sistema de cultivo de plantas en el cual las raíces son sumergidas en un líquido nutritivo, o en un sustrato inerte irrigado por una solución nutritiva. En acuicultura, esta sustancia se utiliza para tratar el agua de los sistemas de reciclaje para eliminar en parte el nitrógeno y el fósforo producidos por el metabolismo de peces. Los productos secundarios obtenidos y comercializados son, por ejemplo, lechugas y tomates.

HIDROPÓNICO: Sistema de cultivo de plantas no cal as raíces son somerxidas nun líquido nutritivo, ou nun substrato inerte irrigado por unha solución nutritiva. En acuicultura, esta tecnoloxía emprégase habitualmente como un método de tratamento en sistemas de recirculación, para eliminar en parte o nitróxeno e o fósforo producidos polo metabolismo dos peixes. Os subprodutos máis comunmente obtidos e comercializados son, por exemplo, leitugas e tomates.

HIDROPÓNIA: Olyan növénytermesztési rendszer, amelyben a növények gyökereit tápanyagokban gazdag oldatba, vagy tápanyagokkal öntözött szilárd aljzatba merítik. Az akvakultúrában ezt a technológiát gyakran alkalmazzák recirkulációs rendszerek vizének tisztítására, a halak anyagcseréje során keletkező nitrogén és foszfor eltávolítására. Leggyakrabban salátát és paradicsomot termelnek ilyen rendszerben.

HYDROPONIKA: System hodowli roślin, w którym rosnące rośliny mają korzenie zanurzone w roztworze bogatym w składniki odżywcze lub obojętnym substracie, który jest zasilany wodą z substancjami odżywczymi. W akwakulturze ta technologia jest często używana w systemach recyrkulacyjnych jako metoda oczyszczania przez częściowe usuwanie wytwarzanego w metabolizmie ryb azotu i fosforu. Ubocznymi produktami rynkowymi najczęściej tu uzyskiwanymi są sałata i pomidory.

HİDROFONİKLER: Bitkilerin köklerinin su ortamına daldırılması şeklinde yapılan üretimde kullanılan besince zengin sulu sölüsyonlara verilen isim. Bu yöntem su ürünleri yetiştiriciliğinde balıkların metaboli atıklarından azot ve fosforun elimine edilmesinde kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Praksis der en opprettholder helse ved renslighet.


HYGIENE: The practice of maintaining health through cleanliness.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Σύνολο κανόνων και μέτρων καθαριότητας για την διατήρηση της υγείας.

HYGIENE: Le maintien de la bonne santé à travers la propreté.

HIGIENE: Mantenimiento de buena salud a través de la limpieza.

HIXIENE: A práctica do mantemento de boa saúde a través da limpeza.

HIGIÉNIA: Az egészség megóvása a tisztaság fenntartásával.

HIGIENA: Praktyka utrzymywania zdrowia poprzez czystość.

HİJYEN: Sağlığın, temizlik yoluyla devam ettirilmesidir.

Was this helpful?
Lokal opphoping av blod i et vev.


HYPERAEMIA: Local congestion of blood in a tissue.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ (2): Τοπική συσσώρευση αίματος σε έναν ιστό.

HYPEREMIE: Excès de sang dans un tissu.

HIPEREMIA: Exceso de sangre en un tejido.

HIPEREMIA: Acumulación localizada de sangue nun tecido.

HIPERÉMIA: Helyi vértolulás valamilyen szövetben.

PRZEKRWIENIE: Miejscowy zastój krwi w tkance.

HEPERAMİ: Kanın dokuda bölgesel olarak birikmesi.

Was this helpful?
Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentrasjoner av næringsstoffer ikke fører til eutrofiering, f.eks. (a) for kort retensjonstid (vannbevegelser fører til fortynning) til at fytoplankton kan dra nytte av eksponeringen eller (b) andre næringsemner eller sporstoffer (f.eks. silisium) er


HYPER-NUTRIFICATION: Usually a condition resulting from the release of nutrients to an aquatic water body (e.g. through the release of excreted metabolites from fish cages) which does not lead, however, to eutrophication. There are several reasons why elevated nutrient concentrations may occur without causing eutrophication, e.g., (a) too short a retention time (high tidal flushing with subsequent dilution) so that phyto-plankton cannot profit from short-term exposure to the concentrations, or (b) other nutrients or

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΣΜΟΣ: Κατάσταση η οποία προέρχεται από τον εμπλουτισμό μιας υδάτινης μάζας με θρεπτικά (π.χ. έκκριση μεταβολιτών από κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας), η οποία όμως δεν οδηγεί σε ευτροφισμό (βλ.λ.). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν οδηγούν σε ευτροφισμό: (α) πολύ μικρός χρόνος διατήρησης των υψηλών συγκεντρώσεων (μεγάλη παλιρροϊκή δράση με επακόλουθη διάλυση) με αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να μην προλαβαίνει να τις εκμεταλλευτεί, (β) άλλα θρεπτικά ή ιχνοστοιχεία (π.χ. πυρίτιο)

HYPER-NUTRIFICATION: Condition résultant de la décharge de sels nutritifs dans un corps d’eau ( par exemple la libération de métabolites d’excrétion à partir des cages piscicoles), mais en quantité insuffisante pour produire une eutrophication. Ils existent plusieurs raisons pourquoi une telle augmentation des taux de sels nutritifs ne mène pas à l’eutrophication, par exemple, (a) temps de rétention trop court (taux de renouvellement important par des marées) et une dilution conséquente, telle que le phytoplancton n

HIPER NUTRIFICACIÓN: Condición por la cual se liberan al agua nutrientes (Vg. excreciones metabólicas de jaulas marinas) que no llegan a producir eutrofización. Existen distintas razones por las que una elevada concentración de nutrientes puede no resultar en eutrofización, Vg., (a) poco tiempo de retención (movimiento mareal fuerte con la consiguiente dilución) o (b) otros nutrientes o elementos minerales (sílice) están en mínimos, no permitiendo que la comunidad de algas utilice los nutrientes liberados.

HIPERNUTRIFICACIÓN: Condición pola cal se liberan á auga nutrientes (ex. liberación de excrecións metabólicas de gaiolas mariñas de peixes) que non chegan, non obstante, a producir eutrofización. Existen distintas razóns polas que unha elevada concentración de nutrientes pode non resultar en eutrofización, por exemplo. (a) Pouco tempo de retención (movemento mareal forte coa conseguinte dilución) de tal maneira que o fitoplancon non pode sacar proveito de tan curto tempo de exposición a esas concentracións. Ou (b)

TÁPANYAGTÚLTENGÉS: Általában a tápanyagok (pl. a haltartó ketrecekből a kiválasztott anyagcseretermékek) természetes vizekbe kerülésével kialakuló állapot, amely nem vezet eutrofizációhoz. Több oka is lehet annak, hogy a megnövekedett tápanyagkoncentráció nem okoz eutrofizációt. Például (a) a retenciós idő túl rövid (a magas árapályszint miatt felhígul vagy kimosódik), emiatt a fitoplankton nem tudja kihasználni a tápanyagbőséget és nem tud elszaporodni, vagy (b) más tápanyagok vagy nyomelemek (pl. szilícium) mini

HIPERALIMENTACJA: Zwykle stan wynikający z odprowadzania składników odżywczych do zbiornika wodnego (np. bezpośrednie wprowadzanie wydalanych metabolitów przez ryby w sadzach), który jednak nie prowadzi do eutrofizacji. Istnieje kilka przyczyn, dlaczego mogą występować podwyższone koncentracje składników odżywczych bez powodowania eutrofizacji, np.: (a) zbyt krótki czas zalegania (wysokie pływy zmywające i późniejsze rozcieńczanie), stąd fitoplankton nie może korzystać z krótkotrwałej ekspozycji na ich koncentra

HİPERNÜTRİFİKASYON: Genellikle su kütlesine (Balık kafeslerinden metabolik atıkların salınımı yoluyla) nütrient bırakımı sonucu oluşan durumdur, ötrofikasyon sonucu olarak ortaya çıkar. Ötrofikasyon sebebi olmaksızın yüksek nütrient konsantrasyonlarının birçok sebebi olabilir, örn; (a) çok kısa zamanlı geliş zamanı (Yüksek gelgit kabarmaları ile sonrasındaki seyrelme) dolayısıyla fitoplankton konsantrasyona kısa süre maruz kalmaktan fayda sağlayamayaz ya da (b) diğer nütrientler ve iz elementler (Örn; Silis) minimu

Was this helpful?
Forhøyet glukosekonsentrasjon i blodet.


HYPERGLYCAEMIA: Excess glucose in the blood.

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ: Περίσσεια γλυκόζης στο αίμα.

HYPERGLYCEMIE: Excès du taux de glucose dans le sang.

HIPERGLICEMIA: Exceso de glucosa en la sangre.

HIPERGLICEMIA: Exceso de glicosa no sangue.

HIPERGLIKÉMIA: Túlzottan magas vércukorszint.

HIPERGLIKEMIA: Nadmiar glukozy we krwi.

HİPERGLİSEMİ: Kanda aşırı glikoz bulunma durumu.

Was this helpful?
Tilstand der konsentrasjonen av karbondioksid i blodet er unormalt høy. Hyperkapniske tilstander kan forekomme enten i det ytre miljøet (miljøhyperkapni) eller i et dyrs kroppsvæsker (fysiologisk hyperkapni).


HYPERCAPNIA: A condition in which excessive concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream. Hypercapnic conditions can exist either in the external environment (environmental hypercapnia) or in the body fluids of animals (physiological hypercapnia).

ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ: Υπερβολικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Υπερκαπνικές συνθήκες παρατηρούνται είτε στο περιβάλλον (περιβαλλοντική υπερκαπνία) ή στα σωματικά υγρά των ζώων (φυσιολογική υπερκαπνία).

HYPERCAPNIE: Condition dans laquelle se trouvent des concentrations excessives de gaz carbonique; elle existe soit dans le milieu ambiant (hypercapnie environnementale) ou dans les fluides corporels de lanimal (hypercapnie physiologique).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico en la sangre; existe en el medio ambiente (hipercapnia ambiental) o en los fluidos corporales del animal (hipercapnia fisiológica).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico no sangue; existe no medio (hipercapnia ambiental) ou nos fluídos corporais do animal (hipercapnia fisiolóxica).

HIPERKAPNIA: Olyan állapot, amely esetén a vér szén-dioxid szintje túlzottan magas. Hiperkapniás állapot előállhat a külső környezet (környezeti hiperkapnia) és a testfolyadékok (élettani hiperkapnia) túlzott szén-dioxid tartalma miatt.

HIPERKAPNIA: Stan, w którym występują nadmierne stężenia dwutlenku węgla w strumieniu krwi. Stan hiperkapni może występować zarówno w środowisku zewnętrznym (hiperkapnia środowiskowa), jak i w płynach ciała zwierząt (hiperkapnia fizjologiczna).

KANDA KARBONDİOKSİT FAZLALIĞI: Bu durum kanda aşırı doygunlukta karbon dioksit bulunmasıdır. Kandaki karbondioksit fazlalığı hayvanların ya dış ortam (Çevresel karbondioksit fazlalığı) ya da vücut sıvıları içinde (fizyolojik karbondioksit fazlalığı) var olabilir.

Was this helpful?
En volumøkning i vev grunnet en økning i celleantall i et vev eller organ. Cellen øker ikke i volum. Tilstanden er som regel patologisk (sykelig).


HYPERPLASIA: An increase in tissue volume by increase in the number of cells in a tissue or organ, which individually retain their usual size: the condition is usually pathological.

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ: Αυξηση του όγκου ενός ιστού οφειλόμενη στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων, τα οποία όμως διατηρούν το σύνηθες μέγεθός τους: η κατάσταση αυτή είναι συνήθως παθολογική.

HYPERPLASIE: Augmentation du volume tissulaire par augmentation du nombre de cellules, qui conservent leur taille normale: cette condition est en général pathologique.

HIPERPLASIA: Aumento del volumen de tejido por aumento del número de células, que conservan su talla normal: esta condición es generalmente patológica.

HIPERPLASIA: Aumento do volume de tecido por aumento do número de células, que conservan o seu talle celular normal: esta condición é xeralmente patolóxica.

HIPERPLÁZIA: A megnövekedett sejtszám által okozott szövettérfogat-növekedés. Egyes esetekben a szövet eredeti mérete megmaradhat. Általában kóros állapot.

ROZROST/WYBUJAŁOŚĆ: Powiększenie objętości tkanki przez zwiększenie liczby komórek w tkance lub narządzie, które indywidualnie zachowują ich zwykły rozmiar; uwarunkowanie jest zazwyczaj patologiczne.

HİPERPLAZİ: Genellikle patolojik durumdan kaynaklanan, doku veya organdaki hücre sayısının artmasıyla oluşan doku hacminin büyümesi durumu.

Was this helpful?
Overdreven vekst. (1) I patologi (sykdomslære): Unormal økning i størrelse av celler eller organ. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Overdrevent nivå av primærproduksjon basert på for høye utslipp av næringsstoffer. Ofte indusert tidlig i produksjonssyklusen ved damoppdrett ved tilsetting av gjødsel.


HYPERTROPHY: Excessive growth. (1) In pathology: abnormal increase in size of cell or organ. (2) In limnology: excessive level of primary production based on an oversupply of nutrients. In conventional pond culture, often induced on purpose at the beginning of the production cycle via the addition of fertilizers.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ: Υπερβολική ανάπτυξη, (1) στην παθολογία: αύξηση σε μέγεθος ενός κυττάρου ή οργάνου πέρα από το φυσιολογικό, (2) στην λιμνολογία: υπερβολικά υψηλό επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής λόγω υπερβολικής παροχής θρεπτικών. Στην συμβατική καλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, χρησιμοποιείται συχνά σκοπίμως στην αρχή του κύκλου παραγωγής μέσω της προσθήκης λιπασμάτων.

HYPERTROPHIE: Croissance excessive. (1) En pathologie: laccroissement anormal dune cellule ou dun organe. (2) En limnologie: le niveau excessif de production primaire basée sur un excès daliments. Dans les étangs délevage conventionnel, souvent induite au commencement du cycle de production par addition de fertilisants.

HIPERTROFIA: Crecimiento excesivo. (1) En patología: crecimiento anormal de célula o de órgano. (2) En limnología: Nivel excesivo de producción primaria basada en el exceso de alimentos. En los estanques de cultivo convencionales, a menudo inducida al principio del ciclo de producción por adición de fertilizantes.

HIPERTROFIA: Crecemento excesivo. (1) En patoloxía: crecemento anormal dunha célula ou dun órgano. (2) En limnoloxía: Nivel excesivo de produción primaria a partir dun exceso de nutrientes. Nos estanques de cultivo convencionais, a miúdo pódese inducir ao principio do ciclo de produción como consecuencia da adición de fertilizantes.

HIPERTRÓFIA: Túlzott növekedés. (1) Patológiában: egy sejt vagy szerv abnormális mértékű növekedése. (2) Limnológiában: a tápanyagok túladagolása által okozott túlzott mértékű elsődleges termelés. A hagyományos halastavi kultúrában gyakran a trágyázás következményeként a termelési ciklus kezdetén alakul ki.

HIPERTROFIA: Nadmierny wzrost. (1) W patologii: nienormalne zwiększenie rozmiaru komórki lub organu. (2) W limnologii: nadmierny poziom produkcji pierwotnej opartej o bardzo wysoką podaż składników pokarmowych. W konwencjonalnej hodowli stawowej, często celowe pobudzanie na początku cyklu produkcyjnego poprzez wprowadzanie nawozów.

HİPERTROFİ: Aşırı büyüme (1) Patalojide hücre veya organın anormal büyümesi. (2) Limnolojide, besleyici elementlerin artışına bağlı olarak birincil üretimin aşırı artması, plankton patlaması. Geleneksel havuz yetiştiriciliğinde gübreleme yapılarak bu olay tetiklenir.

Was this helpful?
Tilstand der nivået av vitaminer i blod eller vev er høyere enn normalt, og kan gi uønskete symptomer.


HYPERVITAMINOSIS: A condition in which the level of a vitamin in the blood or tissues is higher than normal and may cause undesirable symptoms.

ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ: Η κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρωση μιάς βιταμίνης στο αίμα ή στους ιστούς είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα.

HYPERVITAMINOSE: Condition dans laquelle le taux dune vitamine dans le sang ou dans les tissus dépasse la concentration normale et peut provoquer des symptômes indésirables.

HIPERVITAMINOSIS: Condición en la cual la tasa de una vitamina en la sangre o en un tejido supera la concentración normal y puede provocar síntomas indeseados.

HIPERVITAMINOSE: Condición na cal a taxa dunha vitamina no sangue ou en tecidos supera a concentración normal e pode provocar síntomas indesexados.

VITAMINTÖBBLET: Olyan állapot, amelyben egy vitamin szintje a vérben vagy a szövetekben a normálisnál magasabb, és ez nemkvánatos tünetekhez vezet.

HIPERWITAMINOZA: Stan, w którym poziom witaminy we krwi lub tkankach jest wyższy niż zwykle i może powodować niepożądane objawy.

HİPERVİTAMİNOZİS: Kandaki veya dokulardaki vitamin düzeyinin normalden yüksek olma durumu, bu durum istenmeyen semptomlara da neden olabilir.

Was this helpful?
Et peptidhormon med kjent sammensetning, også kjent som teleocalcin og stanniocalcin. Produseres av Stanniuslegemer som bare finnes hos Holostei og Teleostei. Hormonet reduserer kalsiumnivået i blodet og bidrar derved til osmoreguleringen.


HYPOCALCIN: A peptide hormone, also known as Teleocalcin or Stanniocalcin, produced by the Stannius corpuscles (a kidney gland) and existing only in Holostei and Teleostei. It reduces the calcium level in the blood and thereby contributes to osmoregulation.

ΥΠΟΚΑΛΣΙΝΗ: Ορμόνη γνωστή και με την ονομασία Τελεοκαλσίνη ή Στανιοκαλσίνη η οποία παράγεται από τα σωμάτια του Stannius (βλ.λ.) (αδένας του ήπατος) και βρίσκεται αποκλειστικά στους ολόστεους και τελεόστεους ιχθύες. Μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα συμβάλλοντας έτσι στην οσμωρύθμιση.

HYPOCALCINE: Hormone peptide, connue également sous les noms de téléocalcin ou stanniocalcin. Produite par moyen des corpuscules de Stannius, une glande rénale, elle réduit le taux circulant de calcium et contribue ainsi à l’osmorégulation. Se trouve uniquement chez les holostéens et les téléostéens.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal conocido también como Teleocalcina o Stanniocalcina producido por los corpúsculos de Stannius, glándula renal existente en Holósteos y Teleósteos. Reduce los niveles de calcio en la sangre y contribuye así a la osmoregulación.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal coñecido tamén como teleocalcina ou stanniocalcina producido polos corpúsculos de Stannius, (unha glándula renal existente só en holósteos e teleósteos). Reduce os niveis de calcio no sangue e contribúe así á osmorregulación.

HIPOKALCIN: A vérteshalakban (Holostei) és a valódi csontoshalakban (Teleostei) megtalálható Stannius-testek (a vesében található mirigyek) által termelt peptidhormon. Teleokalcin és sztanniokalcin néven is ismert. A vér kalciumszintjét csökkenti, ezzel hozzájárul az ozmotikus egyensúly fenntartásához.

HIPOKALCYNA: Hormon peptydowy, także nazywany teleokalcyn lub stanniokalcyn, wytwarzany przez ciałka Stanniusa (gruczoł nerkowy) i występują tylko u Holostei i Teleostei. Obniża on poziom wapnia we krwi i w ten sposób wpływa na osmoregulację.

HİPOKALKİN: Stannius Corpuscles (bir böbrek salgı bezi) tarafından üretilen Teleokalkin ya da Stanniokalkin olarakda bilinen bir peptit hormonudur. Yalnızca Holostei ve Teleosteide bulunur. Kandaki kalsiyum seviyesini düşürür ve osmoregülasyona yardımcı olur.

Was this helpful?
Hudlaget rett under skinnet eller epidermis.


HYPODERMIS: The layers of tissue immediately under the skin or epidermis, i.e. sub-cutaneous.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΔΑ: Τα στρώματα του ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα ή την επιδερμίδα, δηλαδή τα υποδόρια.

HYPODERME: Partie profonde de la peau, sous lépiderme, cest-à-dire sous-cutané.

HIPODERMIS: Parte profunda de la piel, debajo de la epidermis, es decir subcutánea.

HIPODERME: Parte da pel inmediatamente inferior á epiderme, é dicir subcutánea.

HIPODERMISZ: A bőr vagy epidermisz alatt közvetlenül elhelyezkedő szövetrétegek. Úm. bőralja.

TKANKA PODSKÓRNA: Tkanka podskórna stanowi warstwę bezpośrednio pod naskórkiem i skórą właściwą.

DIŞ DERİ: Derinin veya epidermisin hemen altında bulunan doku tabakası.

Was this helpful?
Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.


HYPOPHYSIS: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

ΥΠΟΦΥΣΗ (αδένας): Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

HYPOPHYSE: Glande pituitaire. Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine.

HIPÓFISIS: Glándula pituitaria: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.

HIPÓFISE: Pequena glándula endócrina situada na superficie ventral do encéfalo dos vertebrados. As súas secrecións inclúen as seguintes hormonas: adenocorticotropina, tirotropina, gonadotropina, MCH, MSH, e prolactina. Estas hormonas regulan o crecemento e as funcións sexuais. Sin. glándula pituitaria.

HIPOFÍZIS: A gerincesek agyának alsó felszínén elhelyezkedő, kisméretű endokrin mirigy. A következő hormonokat választja el: adrenokortikotróp hormon, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH és prolaktin. Ezek a hormonok a növekedést és a nemi működést szabályozzák. Úm. agyalapi mirigy.

PRZYSADKA: Mały gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się na spodniej stronie mózgu kręgowców. Jego wydzieliny zawierają następujące hormony: adrenokortykotropowy, tyreotropowy, gonadotropowe, MCH (hormon apetytu), MSH (hormon melanotropowy) i prolaktynę. Hormony te regulują wzrost i funkcje płciowe.

Hipofiz Bezi: Omurgalıların beyninin alt arka yüzeyinde bulunan küçük salgı bezi. Salgı içeriğinde aşağıdaki hormonlar bulunur: adreno-kortikotropin, tirotropin, gonadotropin, MCH, MSH ve prolaktin, Bu hormonlar büyümeyi ve cinsel fonksiyonları düzenler.

Was this helpful?
Tilstand der innholdet av karbondioksid i blodet unormalt lavt.


HYPOCAPNIA: A condition in which abnormally low concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream.

ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ: Αφύσικα χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.

HYPOCAPNIE: Diminution de la pression partielle de CO2 dans lappareil respiratoire et dans le sang.

HIPOCAPNIA: Disminución de la presión parcial de CO2 en el aparato respiratorio y en la sangre.

HIPÓFISE: Pequena glándula endócrina situada na superficie ventral do encéfalo dos vertebrados. As súas secrecións inclúen as seguintes hormonas: adenocorticotropina, tirotropina, gonadotropina, MCH, MSH, e prolactina. Estas hormonas regulan o crecemento e as funcións sexuais. Sin. glándula pituitaria.

HIPOKAPNIA: Olyan állapot, amely esetén a vér szén-dioxid szintje a normálisnál alacsonyabb.

HIPOKAPNIA: Stan, w którym występuje nienormalnie niska koncentracja dwutlenku węgla w strumieniu krwi.

KANDA KARBON DİOKSİT AZALMASI: Kandaki karbon dioksitin anormal düşük konsantrasyonlarda bulunması durumudur.

Was this helpful?
Redusert oksygenkonsentrasjon i blod, lever eller miljø.


HYPOXIA: Reduced oxygen concentrations in the blood, liver or environment.

ΥΠΟΞΕΙΑ: Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, το ήπαρ ή το περιβάλλον.

HYPOXIE: Pression partielle doxygène inférieure à la normale.

HIPOXIA: Presión parcial de oxígeno inferior a la normal.

HIPOXIA: Baixas concentracións de osíxeno en sangue, fígado ou ambiente.

HIPOXIA: A vér, a máj vagy a külső környezet csökkent oxigéntartalma.

NIEDOTLENIENIE NARZĄDÓW I TKANEK: Obniżenie koncentracji tlenu we krwi, wątrobie lub środowisku.

OKSİJEN AZLIĞI: Kan, karaciğer veya çevrede oksijen konsantrasyonunun azalması.

Was this helpful?
Sentral del av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypotalamus er involvert i den neuroendokrine koordineringen av innvollsaktiviteter (f.eks. vannbalanse og temperaturkontroll).


HYPOTHALAMUS: Central portion of the forebrain in vertebrates. In function, it is believed to be associated with the neuro-endocrine coordination of visceral activities (e.g. solute water-balance, temperature control).

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ: Κεντρικό μέρος του προσθεγκεφάλου των σπονδυλοζώων. Πιστεύεται ότι η λειτουργία του σχετίζεται με τον νευρο-ενδοκρινικό συντονισμό των σπλαχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. ισορροπία διαλελυμένων ουσιών, θερμική ρύθμιση)

HYPOTHALAMUS: Partie centrale située sur lavant du cerveau chez les vertébrés. Fonctionnellement connu pour assurer la coordination neuro-endocrine des activités viscérales (par exemple, contrôle de température, équilibre en eau).

HIPOTÁLAMO: Parte situada en la parte delantera-central del cerebro en los vertebrados. Funcionalmente conocido por asegurar la coordinación neuro-endocrina de las actividades viscerales (por ejemplo, control de temperatura, equilibrio en el agua, etc.).

HIPOTÁLAMO: Porción central do prosencéfalo en vertebrados. A súa función, cre que está asociada coa coordinación neuro-endócrina das actividades viscerais (por exemplo, equilibrio osmótico (osmorregulación), control de temperatura, etc.).

HIPOTALAMUSZ: A gerincesek előagyának központi területe. Funkcióját tekintve a zsigeri működések neuroendokrin szabályozásával lehet összefüggésben (pl. a vízháztartás vagy a hőmérséklet szabályozása).

PODWZGÓRZE: U kręgowców centralna część przodomózgowia. Pod względem czynnościowym jest ono przypuszczalnie związane z koordynacją neuroendokrynologiczną aktywności trzewiowej (np. bilans wodny substancji rozpuszczonych, kontrola temperatury).

HİPOTALAMUS: Omurgalılarda ön beyin merkezi. Fonksiyonu, Nöro-endokrin viseral faaliyetlerinin koordinasyonu ile ilişkili olduğuna inanılıyor( su da denge, sıcaklık kontrolü)

Was this helpful?
Senking av kroppstemperaturen under det normale nivået.


HYPOTHERMIA: A lowering of the body temperature below normal.

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ: Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από το κανονικό.

HYPOTHERMIE: Abaissement au-dessous de la normale de la température du corps.

HIPOTERMIA: Disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.

HIPOTERMIA: Descenso da temperatura do corpo por debaixo do normal.

HIPOTERMIA: A testhőmérséklet lecsökkenése a normális érték alá.

HIPOTERMIA: Obniżenie temperatury ciała poniżej normalnej.

HİPOTERMİ: Vücut sıcaklığının normalin atına düşmesi

Was this helpful?
Hypofysen er det sentrale organet i det endokrine systemet og er i stor grad avhengig av “feedback”-signaler fra hypotalamus og andre hormonproduserende kjertler. Interrenallegemene hos fisk produserer kortikosteroidhormonene som påvirker vann- og saltbalansen, forsyner energirike forbindelser i stressituasjoner og påvirker produksjonen av blodceller og også uttrykkingen av sekundære kjønnskarakterer hos hannfisk.


HYPOTHALAMIC PITUITARY INTER-RENAL AXIS: The pituitary is the central organ of the endocrine system and largely dependent on feedback signals from the Hypothalamus and other hormone-producing organs. The inter-renal organ in fishes produces the Corticosteroid hormones which affect the water-ion balance, provide energy-rich substrates in stress situations and influence the production of blood cells and also the expression of secondary sexual characteristics in males.

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ – ΥΠΟΦΥΣΗ - ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

AXE HYPOTHALAMO-PITUITAIRE-INTERRENAL : La glande pituitaire est l’organe central du système endocrine, mais elle dépend des signales de rétrocontrôle de l’hypothalamus ainsi que d’autres organes endocrines. La glande inter-rénale chez les poissons produit les hormones corticostéroïdes qui affectent l’équilibre hydrominéral, qui fournissent des substrats riches en énergie lors des situations de stress et influencent l’hématopoïèse ainsi que les caractères sexuelles secondaires des mâles.

EJE HYPOTALAMO-PITUITARIO-INTERRENAL: Eje hormonal en el que la glándula pituitaria es el órgano central del sistema endocrino y que a su vez depende de señales procedentes del hipotálamo y otros órganos productores de hormonas. La glándula interrenal de los peces produce hormonas corticosteroides que afectan el equilibrio agua-iones, proporciona sustratos ricos en energía para las situaciones de estrés y afecta la producción de células sanguíneas y la expresión de caracteres sexuales secundarios en machos.

EIXE HIPOTALÁMICO-HIPOFISARIO-INTERRENAL / HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-ADRENAL (HHA): Eixe hormonal no que a hipófise é o órgano central do sistema endócrino e que á súa vez depende de sinais procedentes do hipotálamo e outros órganos produtores de hormonas. A glándula interrenal dos peixes produce hormonas corticosteroides que afectan o equilibrio osmótico auga-ións (osmorregulación), proporciona substratos ricos en enerxía para as situacións de estrés e afecta a produción de células sanguíneas e a expresión de carácteres sexuais secundarios en machos.

HIPOTALAMUSZ-HIPOFÍZIS-INTERRENÁLIS TENGELY: Az agyalapi mirigy (hipofízis) az endokrin rendszer központi része, amely nagymértékben függ a hipotalamuszból és egyéb, hormonokat termelő szervekből érkező feedback-jelektől. Halakban az interrenális szerv termeli a kortikoszteroid hormonokat, amelyek szabályozzák a víz-ion egyensúlyt, stresszhelyzetekben energiagazdag vegyületeket biztosítanak, befolyásolják a vérsejtek képződését, illetve a hím másodlagos nemi jellegek kifejeződését.

UKŁAD PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-MIĘDZYNERKOWY: Przysadka jest centralnym narządem systemu wewnątrzwydzielniczego i zależy głównie od sprzężenia zwrotnego sygnałów z podwzgórza i innych narządów wytwarzających hormony. Narząd międzynerkowy u ryb produkuje hormony kortykosteroidowe, które wpływają na równowagę wodno-jonową, dostarczają bogatych w energię substancji w sytuacjach stresowych i wpływają na produkcję krwinek a także na ekspresję drugorzędnych cech płciowych u samców.

HİPOTALMİK HİPOFİZ İNTER-RENAL(BÖBREKLER ARASI) AKSİS: Böbrek, endokrin sisteminin ana organıdır ve Hipotalmus ve diğer hormon üreten organlardan gelen bildirimlere bağlıdır. Balıklarda inter-renal organ su iyonlarını ve stresli durumlarda yüksek enerjili substrat sağlamayı etkileyen kortikosteroit üretir ve kan hücrelerinin üretimini ve aynı zamanda erkeklerde ikincil seksüel karakteristiklerin ifadesini etkiler.

Was this helpful?
Delen av theca i ”armerte” dinoflagellater som ligger bak annulus, og dekker hypoconen. Betegnelsen brukes av og til om hele den bakre halvdelen av kroppen.


HYPOTHECA: The part of the theca in "armoured" dinoflagellates that is posterior to the annulus, covering the hypocone; the term is sometimes used to mean the whole posterior half of the body itself.

ΥΠΟΘΗΚΗ: Με την αυστηρή έννοια, το τμήμα της θήκης στα "θωρακισμένα" δινομαστιγωτά που βρίσκεται όπισθεν του δακτυλίου, καλύπτοντας τον υποκώνο. Ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές εννοώντας το όλο οπίσθιο ήμισυ του σώματος.

HYPOTHEQUE: Sensu stricto, une partie de la thèque dun dinoflagellé qui est postérieure à lannulus et recouvert par lhypocone; le terme désigne souvent lensemble de la partie postérieure du corps.

HIPOTECA: Parte de la teca de dinoflagelados posterior al anillo y cubierta de hipocono; término que designa a menudo al conjunto de la parte posterior del cuerpo.

HIPOTECA: Parte da teca de dinoflaxelados posterior ao anel e que cobre ao hipocono; termo que designa a miúdo ao conxunto da parte posterior do corpo.

HIPOTÉKA: A "páncélos" kovamoszatok külső vázának alsó része, amely a gyűrűtől (annulustól) hátrébb helyezkedik el, és a hipokont borítja; a fogalommal gyakran a test teljes hátsó részét jelölik.

HIPOWALWA : Część osłonki (hipowalwa) u ”opancerzonych” bruzdnic, która jest z tyłu pierścienia przykrywając epiwalwę, obydwie zbudowane z tarczek i połączone pasem. Cechą komórek bruzdnic jest obecność dwóch bruzd: poprzecznej (ułożonej spiralnie) i podłużnej; w miejscu przecięcia bruzd znajdują się dwa otwory, przez które wychodzą dwie wici.

HİPOTEKA: Zırhlı dinoflagellatların yaş halkasının dış kısmında yer alan, hipokonu çevreleyen tekanın bir tabakası. Bu terim bazan vucudun arka yarısını belirtmek için de kullanılır.

Was this helpful?
(1) I patologi (sykdomslære): Minsking av størrelse, subnormal vekst. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Vannmasse som er fattig på næringsstoff.


HYPOTROPHY: (1) In pathology: diminution in size; subnormal growth. (2) In limnology, a water body deficient in nutrients.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ): (1) Στην παθολογία: ελάττωση σε μέγεθος, ανώμαλη ανάπτυξη (2) Στην λιμνολογία: υδατικό σύστημα με ανεπαρκή ποσότητα θρεπτικών

HYPOTROPHIE: (1) En pathologie: diminution de taille; croissance moins rapide que la normale. (2) En limnologie: se dit des plans deau carencés en sels nutritifs.

HIPOTROFIA: (1) En patología: disminución de la talla; crecimiento menos rápido que lo normal. (2) En limnología; dícese de cuerpos de agua deficientes en sales nutritivas.

HIPOTROFIA: (1) En patoloxía: diminución do talle; infracrecimiento. (2) En limnoloxía; dise dos corpos de auga deficientes en nutrientes.

HIPOTRÓFIA: (1) Patológiában: méretcsökkenés; a normálisnál kisebb mértékű növekedés. (2) Limnológiában: tápanyaghiányos víztérfogat.

NIEDOŻYWIENIE: (1) W patologii: zmniejszenie się rozmiaru; wzrost poniżej normy. (2) W limnologii: niedobór składników odżywczych w zbiorniku wodnym.

HİPOTROFİ: (1) Patolojide küçülme veya anormal gelişim. (2) Limnolojide, su ortamının besinsel açıdan yetersiz oluşu.

Was this helpful?
Antall nye tilfeller av en spesiell sykdom som forekommer innen en viss periode i en gitt populasjon eller andel av populasjonen. Hyppighet kan uttrykkes i prosent dersom antall nye tilfeller per tidsenhet er basert på en prøve med kjent størrelse. Dersom populasjonsstørrelsen holder seg forholdsvis stabil, men den eksakte størrelsen ikke er kjent, blir hyppigheten uttrykt mindre presist. Den vil allikevel være nyttig, som antall nye tilfeller per tidsenhet for hele populasjonen.


INCIDENCE: The number of new cases of a particular disease occurring within a specified period in a given population or unit of the population. Incidence may be expressed as a percentage if the number of new cases per unit of time is based upon a sample of known size; if the population size remains fairly stable, but is not exactly known, incidence may be expressed somewhat less precisely, but nevertheless usefully, as the number of new cases per unit of time for the entire population.

ΣΥΧΝΟΤΗΣ (ΝΟΣΟΥ): Ο αριθμός νέων περιστατικών μιάς συγκεκριμένης ασθένειας που εμφανίζονται σε έναν δεδομένο πληθυσμό ή μονάδα πληθυσμού. Η συχνότητα εκφράζεται ως ποσοστό εάν ο αριθμός των νέων περιστατικών ανά μονάδα χρόνου βασίζεται σε δείγμα γνωστού μεγέθους. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού παραμένει αρκετά σταθερό, αλλά δεν είναι ακριβώς γνωστό, η συχνότητα εκφράζεται, με μικρότερη μεν ακρίβεια, αλλά με επαρκή βεβαιότητα, με κάπως μικρότερη ακρίβεια, ως ο αριθμός νέων περιστατικών σε ολόκληρο τον πληθυσμ

INCIDENCE: Nombre de nouveaux cas dune maladie spécifique apparaissant dans une population donnée, ou sur partie déterminée de cette population, au cours dune période déterminée. Si léchantillon, dans lequel le nombre de nouveaux cas enregistrés pendant un temps unitaire, est de taille connue, lincidence peut être exprimée en pourcentage. Si létendue de la population est plus ou moins stable, mais sa taille exacte inconnue, lincidence peut être exprimée de façon moins stricte, mais néanmoins utile, comme l

INCIDENCIA: Nombre de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población dada, o en parte determinada de esta población, durante un periodo determinado. Si la muestra en la cual el número de nuevos casos registrados durante una unidad de tiempo es de rango conocido, la incidencia puede ser expresada en porcentaje. Si la extensión de la población es más o menos estable, pero su talla es desconocida, la incidencia puede ser expresada de manera más o menos estricta, como el número de nuevos casos por

INCIDENCIA: Número de novos casos dunha enfermidade que aparece nunha poboación dada, ou en parte determinada desta poboación, durante un período determinado. A incidencia pode ser expresada como unha porcentaxe se o número de casos por unidade de tempo está baseado nunha mostra de tamaño coñecido; se o tamaño da poboación é máis ou menos estable pero non é exactamente coñecido, a incidencia pode ser expresada con menor precisión, aínda que dun modo moi útil, como o número de novos casos por unidade de temp

MEGBETEGEDÉSI ARÁNYSZÁM: Egy adott betegség új eseteinek előfordulása egy adott időtartamon belül egy egységnyi méretű populációban vagy a populáció egészében. A megbetegedési arányt az időegység alatti új megbetegedések ismert méretű mintához viszonyított százalékával fejezik ki; ha a populáció mérete viszonylag állandó marad, de pontosan nem ismert, akkor a megbetegedési arány kevésbé pontos, ennek ellenére továbbra is hasznos, mivel megadja az egész populációban időegység alatt előforduló új esetek számát.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA: Liczba nowych przypadków określonej choroby występującej w ciągu dokładnego okresu w danej populacji lub jednostce populacji. Częstość występowania wśród osobników może być wyrażona jako procent, jeśli liczba nowych przypadków w jednostce czasu jest oparta na próbie o znanej wielkości; jeżeli wielkość populacji pozostaje dość stabilna, ale nie jest to dokładnie wiadome, częstość występowania dla całej populacji może być wyrażona nieco mniej dokładnie, ale niemniej użytecznie, jako liczba nowych

İNSİDENS (GÖRÜLME SIKLIĞI): Belirli bir populayonun tümünde veya bir kısmında belirli bir sürede spesifik bir hastalıkla ilgili yeni durumların görülme sıkığı. İnsidens bazan yüzde olarak da ifade edilir, ancak bu durumda populasyon sayısının sabit olduğunun bilinmesi gerekir. Genellikle belirli bir zamanda ve belirli bir grup için kullanılır.

Was this helpful?
Fôr som er formulert for å gi tilfredstillende mengder protein og inneholder store mengder fett (>20%). Det grunnleggende konseptet ved en slik fôr formulering er at oljen (fett) skal gi tilstrekkelig energi til basalmetabolismen, for å spare protein til somatisk vekst. Fett er den energikilden som inneholder mest energi, og slike fôr kalles derfor høyenergifôr. Fôring med høyenergifôr må overvåkes nøye for å hindre høyt fettinnhold i fiskekjøttet.


HIGH ENERGY DIETS: Diets that are formulated to provide adequate levels of protein and contain elevated oil levels (>20%). The basic concept in such formulations is that the oil component provides sufficient energy for basic metabolism, thus sparing the protein for somatic growth. Oil (fat) is the richest dietary energy source, and consequently such diets are termed "high energy". Feeding of high energy diets should be monitored carefully to avoid high fat levels in the fish flesh.

ΔIΑIΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ: Δίαιτες που έχουν τυποποιηθεί για την παροχή επαρκών επιπέδων πρωτεϊνης και περιέχουν αυξημένα επίπεδα ελαίου (<20%). Η βασική αρχή αυτών των διαιτών είναι ότι τα περιεχόμενα έλαια παρέχουν επαρκή ενέργεια για τον βασικό μεταβολισμό, αφήνοντας έτσι την πρωτεϊνη για σωματική αύξηση. Τα έλαια (λίπη) είναι η πλουσιότερη τροφική πηγή ενέργειας, και γι αυτό οι δίαιτες αυτές αποκαλούνται "υψηλής ενέργειας". Η διατροφή με τροφές υψηλής ενέργειας πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή, προς αποφυγήν υψηλ

REGIME HAUTEMENT ENERGETIQUE: Régime formulés pour fournir les niveaux convenables de protéines et de lipides (>20%) le concept de base de telles formulations est que le composant lipidique fournisse suffisamment dénergie pour le métabolisme de base, les protéines servant à la croissance somatique. Les lipides sont la source dénergie la plus riche et de tels régimes sont appelés "hautement énergétique". Les régimes à haute énergie doivent être gérés soigneusement pour éviter des taux de graisses élevées dans la chair de pois

DIETA ALTAMENTE ENERGÉTICA: Dieta formulada para suministrar niveles convenientes de proteínas y de lípidos (> 20%); el concepto básico de tales formulaciones se resume en que los compuestos lipídicos suministran suficiente energía para el metabolismo básico, las proteínas sirven para el crecimiento somático. Los lípidos son la fuente de energía más rica y tales dietas son llamadas “altamente energéticas”. Las dietas de alta energía deben ser gestionadas cuidadosamente para evitar elevadas tasas de grasa en la carne de pec

DIETA ALTAMENTE ENERXÉTICA: Dieta formulada para subministrar niveis axeitados de proteínas e que conteñen niveis elevados de lípidos (>20%); o concepto básico de tales formulacións resúmese en que os compostos lipídicos subministran suficiente enerxía para o metabolismo básico, as proteínas serven para o crecemento somático. Os lípidos son a fonte de enerxía máis rica e tales dietas son chamadas "altamente enerxéticas". As dietas de alta enerxía deben ser xestionadas coidadosamente para evitar elevadas taxas de graxa na c

MAGAS ENERGIATARTALMÚ TÁPOK: Megfelelő mennyiségű fehérjét és az átlagosnál nagyobb mennyiségű olajat (>20%) tartalmazó formulált tápok. Elvi alapjuk az, hogy az olajösszetevő elegendő energiát biztosít az egyszerű anyagcseréhez, és az így megtakarított fehérje a testi növekedésben hasznosítható. Az olajok (zsírok) a legmagasabb energiatartalmú tápanyagok, emiatt nevezik az ilyen tápokat "magas energiatartalmúnak". A magas energiatartalmú tápok etetését gondosan figyelemmel kell kísérni, hogy elkerüljük a halak húsának elzs

DIETY WYSOKOENERGETYCZNE: Diety, które są sporządzone w celu dostarczenia rybom właściwych zawartości białka i podwyższonych poziomów oleju (>20%). Podstawową koncepcją takich receptur jest, aby zawarty w nich tłuszcz dostarczał podstawowej przemianie dostateczną ilość energii, przeznaczając w ten sposób białko na wzrost somatyczny (masy ciała). Olej (tłuszcz) jest najbogatszym źródłem energii i dlatego takie diety są określane "wysokoenergetycznymi”. Żywienie dietami wysokoenergetycznymi powinno być dokładnie kontrolowa

Yüksek enerji diyeti: Yükseltilmiş yağ seviyeli (% 20) ve yeteri kadar protein içerecek şekilde formule edilmiş diet. Formulasyondaki ana fikir, yağ unsurları temel metobolizma için yeterince enerji sağlarken somatik büyüme için kafi proteini içermesidir. Yağ, dietlerde zengin enerji kaynağıdır ve sonuç olarak bu şekildeki diyetler yüksek enerjili olarak isimlendirilirler. Balık etindeki yüksek yağ miktarını engellemek için yüksek enerjili dietlerle beslenme dikkatlice izlenmelidir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES