AMC LIMITED

F

Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba


PHAGE: A highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny virions within the ho

ΦΑΓΟΣ: Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση

PHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

FAGO: Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u

FAGO: Calquera virus que ten de hospedador a unha bacteria. Os bacteriófagos forman un grupo moi diverso de virus. A maioría das bacterias poden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado só pode infectar unha cepa, ou a un número restrinxido de cepas ou especies de bacterias. As consecuencias de infección das bacterias por bacteriófagos dependen da cepa bacteriana, do tipo de bacteriófago e, ata certo punto, das condicións ambientais. Os bacteriófagos virulentos

FÁG: Igen sokféle vírust jelentő fogalom. A legtöbb vagy az összes baktérium megfertőződhet bizonyos fágokkal. Egy adott fág általában csak egy vagy néhány baktériumtörzset vagy -fajt képes fertőzni. A fágfertőzés következményei a fágtól és a gazdától, illetve kisebb mértékben a körülményektől függenek. A virulens fágok mindig litikus ciklust indítanak el a gazdasejtben, a temperált fágok viszont stabil, nem-litikus viszonyt (lizogéniát) alakítanak ki vele. Néhány fág képes a gazdasejt elpusztítása v

FAG/BAKTERIOFAG: Bardzo różnorodna grupa wirusów. Większość lub wszystkie bakterie mogą być zakażone przez poszczególne fagi (bakteriofagi). Zwykle dany fag może zakazić tylko jeden lub kilka szczepów lub gatunków bakterii. Konsekwencje zakażenia bakteriofagami zależą od faga i gospodarza a w pewnym stopniu od warunków. Zjadliwe fagi zawsze wywołują w komórce gospodarza cykl lityczny, podczas gdy umiarkowane fagi mogą ustalać stabilny, nielityczny związek (lizogenia) z gospodarzem. Niektóre fagi mogą dokonywać r

BAKTERİYOFAJ: Bakteriyofajlar virüslerin yüksek çeşitli grubudur. Çoğu ya da tüm bakteriler özelfaj tarafından enfekte olabilir. Çoğunlukla bir belirli faj, bakteri türlerini ya da yalnızca bir veya birkaç soyu enfekte edebilir. Faj enfeksiyonunun sonuçları faj ve konakçıya ve bazı şartların derecesine bağlıdır. Ilıman fajlar konakçı ile kararlı bir non-litik bağ (lisojeni) kurarken, öldürücü fazlar daima konakçı hücrelerinde bir litik döngüye sebep olur. Bazı fajlar konakçı hücresi içinde onu yok etmeden ya

Was this helpful?
Intracellulært opptak av faste partikler av celler, f.eks. fagocytter. Enten for ernæring (mat) eller som forsvarsmekanisme (fremmedlegemer).


PHAGOCYTOSIS: The intracellular uptake of solid particles by cells such as phagocytes, either for nutritional purposes (e.g. food) or as a defence mechanism (foreign bodies).

ΦΑΓΟΚΥΤΤΩΣΗ ή ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑ: Η ενδοκυτταρική κατάποση στερεών σωματιδίων από κύτταρα (φαγοκύτταρα) είτε γιά λόγους διατροφής είτε γιά λόγους άμυνας (ξένα σώματα).

PHAGOCYTOSE: Le fait dincorporer les particules (ex. particules alimentaires, corps étrangers) dans les cellules.

FAGOCITOSIS: Mevanismo de incorporación de partículas (por ejemplo, partículas alimentarias, cuerpos extraños) a las células.

FAGOCITOSE: Mecanismo de incorporación de partículas sólidas por células como os fagocitos, xa sexa para a nutrición (por exemplo, partículas alimentarias) como para mecanismos de defensa (corpos estraños).

FAGOCITÓZIS: Szilárd anyagok felvétele a sejtbe táplálékként vagy védekező mechanizmusként (idegen testek esetén).

FAGOCYTOZA: Wewnątrzkomórkowe wychwytywanie stałych cząstek przez komórki takie jak fagocyty i to zarówno w celach żywieniowych (np. pokarm) lub jako mechanizm obronny (obce ciała).

FAGOSİTOZ: Ya beslenme amaçlı (örn. besin) yada korunma mekanizması olarak (yabancı canlılar), fagositler gibi bakterileri de kapsayan katı partiküllerin hücre içerisine alınması.

Was this helpful?
Celle som kan ta opp bakterier, fremmede partikler og andre celler. To typer: (a) Mikrofager (neutrofile leukocytter), som er bevegelige. (b) Makrofager, som er ubevegelige eller fastsittende (f.eks. endotelceller, mono- og histocytter).


PHAGOCYTE: A cell capable of ingesting bacteria, foreign particles, and other cells. There are (a) microphages (neutrophil leucocytes) which are mobile and (b) macrophages which are immobile or sessile (e.g. endothelial cells, mono- and histocytes).

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο που έχει την δυνατότητα να πέπτει βακτήρια, ξένα σώματα και άλλα κύτταρα. Διακρίνονται σε (1) μικροφάγα (ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα) που είναι κινητά και (2) μακροφάγα που είναι ακίνητα ή εδραία (π.χ. ενδοθυλιακά κύτταρα, μονο- και ιστοκύτταρα).

PHAGOCYTE: Une cellule capable dingérer des bactéries, des corps étrangers et dautres cellules. On distingue: (a) les microphages (leucocytes neutrophiles) mobiles. (b) les macrophages qui sont immobiles ou sessiles (par exemple, cellules endothéliales, monocytes et histocytes).

FAGOCITO: Célula capaz de ingerir bacterias, cuerpos extraños y otras células. Se pueden distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móviles. (b) macrófagos que son inmóviles o sésiles (por ejemplo, células endoteliales, monocitos y histiocitos).

FAGOCITO: Célula capaz de inxerir bacterias, corpos estraños e outras células. Pódense distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móbiles. (b) macrófagos que son inmóbiles ou sésiles (por exemplo, células endoteliais, monocitos e histiocitos).

FAGOCITA: Olyan sejt, amely képes baktériumok, idegen részecskék és más sejtek bekebelezésére. Vannak (a) mikrofágok (neutrofil granulociták), amelyek mozgásképesek és (b) makrofágok, amelyek mozgásképtelenek vagy helytülők (pl. endotél sejtek, mono- és hisztociták).

FAGOCYT: Komórka zdolna połknąć bakterię, obce cząsteczki i inne komórki. Są to: (a) mikrofagi (leukocyty neutrofilne), które są ruchliwe i (b) makrofagi, które są nieruchome lub osadzone na szerokiej podstawie (np. komórki śródbłonka, mono- i histiocyty).

FAGOSİT: Bakteri, yabancı partiküller ve diğer hücreleri yemeye kadir bir hücre. (a) Hareketli olan mikrofajlar (nötrofil leucocyteler) ve (b) sesil veya hareket edemeyen makrofajlar (örn. endothelial hücreleri, mono- ve histositler).

Was this helpful?
Vedrører fagocytter.


PHAGOCYTIC: Pertaining to phagocytes.

ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΚΟ: Σχετιζόμενο με τα φαγοκύτταρα.

PHAGOCYTAIRE: Relatif à la phagocytose.

FAGOCITARIO: Relativo a la fagocitosis.

FAGOCITARIO: Relativo á fagocitos.

FAGOCITIKUS: A fagocitákkal kapcsolatos.

FAGOCYTARNY: Odnosi się do fagocytów.

FAGOSİTİK: Fagositoz ile ilgili.

Was this helpful?
(1) Lysmikroskopi: Organiske fargestoff som festes selektivt til positivt eller negativt ladete ioner og gir karakteristiske fargereaksjoner. Fargetenikker kan brukes f.eks. for å påvise vev, materialer inni vev, ulike typer bakterie og for å hjelpe til ved diagnostisering av sykdommer. (2) Elektronmikroskopi: Farger som inneholder tungmetaller. Kjemiske grupper som finnes i de ulike deler av cellen forenes med disse fargene og enderer forbigangen av elektroner.


STAIN: (1) For light microscopy, organic dyes which attach selectively to positively or negatively charged ions producing characteristic colour effects. Staining techniques can be used, for example, to identify tissues, matter within tissues, bacterial types, and to aid disease diagnosis. (2) Stains used in transmission electron microscopy contain heavy metal ions. Chemical groups found in different parts of the cell combine with these stains and alter the passage of electrons.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ: Οργανικές χρωστικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην οπτική μικροσκοπία και οι οποίες συνδέονται επιλεκτικά με θετικά ή αρνητικά ιόντα με αποτέλεσμα τη χρώση συγκεκριμένων δομών. Τεχνικές χρώσης χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την αναγνώριση ιστών, συγκεκριμένων δομών μέσα στους ιστούς, τύπων βακτηρίων καθώς και στη διάγνωση ασθενειών. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης περιέχουν ιόντα από βαρέα μέταλλα. Οι διάφορες χημικές ενώσεις που βρίσκονται σ

COLORANT : (1) En microscopie optique, des colorants organiques sont utilisés pour colorer sélectivement des anions ou des cations, produisant des effets de coloration caractéristiques qui sont utiles dans l’identification de tissus ou de structures tissulaires, des types de bactéries ou dans le diagnostique des maladies.(2) Les colorants utilisés dans la microscopie électronique contiennent des ions de métaux lourds. Les groupements chimiques à l’Intérieure de la cellule interagissent avec ces colorants

TINCIÓN: (1) En microscopía óptica, tintes orgánicos que se unen selectivamente a iones cargados positivamente o negativamente que producen efectos de color característicos. Las técnicas de tinción pueden ser usadas por ejemplo, para identificar tejidos, materiales dentro de los tejidos, tipos bacterianos y para diagnosticar enfermedades. (2) Los grupos químicos presentes en diferentes partes de las células se combinan con estos tintes y alteran el paso de los electrones.

TINGUIDURA: (1) En microscopía óptica, tinguiduras orgánicas que se unen selectivamente a ións cargados positiva ou negativamente que producen efectos de cor característicos. As técnicas de tinguidura poden ser usadas por exemplo, para identificar tecidos, materiais dentro dos tecidos, tipos bacterianos e como axuda para diagnosticar enfermidades. (2) Os grupos químicos presentes en diferentes partes das células combínanse con estas tinguiduras e alteran o paso dos electróns.

FESTÉS: (1) A fénymikroszkópos vizsgálatokhoz használt szerves festékek, amelyek szelektíven kötődnek pozitív vagy negatív töltésű ionokhoz, jellegzetes színhatásokat előidézve. A festési technikák például szövetek, a szöveteken belüli anyagok, baktériumok azonosítására és betegségek diagnosztizálására használhatók. (2) A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz használt festékek nehézfém-ionokat tartalmaznak. A sejt külöböző részeiben található kémiai csoportok ezekkel a festékekkel egyesülve

BARWNIK: Barwniki organiczne do mikroskopów świetlnych, które łączą się selektywnie z dodatnio lub ujemnie naładowanymi jonami dając charakterystyczne efekty barwne. Techniki barwienia można używać np. do: identyfikacji tkanek, substancji wewnątrz tkanek, typów bakterii a także pomagają w rozpoznawaniu chorób. Barwniki używane w mikroskopie elektronowym prześwietleniowym zawierają jony metali ciężkich. Grupy chemiczne występujące w różnych częściach komórki reagują z tymi barwnikami i zmieniają przepływ

STAIN: 1) Pozitif ve/veya negatif yüklü iyonlara tutunmak suretiyle tipik renk veren, ışık mikroskobisinde kullanılan organik boyalardır. Mikroskobik boyamalar dokuların tanımlanmasında, bakterilerin karakterizasyonunda ve hastalıkların teşhisi amacıyla kullanılabilir. 2) Ağır metal iyonları ihtiva eden boyalar TEM (Transmisyon Elektron Mikroskop) de kullanılır. Bu boyalar hücrelerin değişik kısımlarında bulunan kimyasal madde guruplarının elektron yapısını değiştirerek birleşmek suretiyle boyarlar.

Was this helpful?
Vedrører svelget (pharynx).


PHARYNGEAL: Pertaining to the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με τον φάρυγγα.

PHARYNGIEN: Qui se rapporte au pharynx.

FARÍNGEO: Que se refiere a la faringe.

FARÍNXEO: Pertencente á farinxe.

GARAT-: A garattal kapcsolatos.

GARDŁOWY: Odnosi się do gardła.

GIRTLAK (FARİNGEAL): Yutak ile ilgili.

Was this helpful?
Optisk mikroskop som muliggjør undersøkelse av levende, ikke-fargede celler og vev; denne metoden avhenger av hvordan forskjellige celler bryter lys for å gi et kontrastrikt bilde.


PHASE CONTRAST MICROSCOPY: Type of optical microscopy which enables living unstained cells and tissues to be studied; this method is dependent on the way different cells diffract light to give a high contrast image.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ: Τύπος οπτικής μικροσκοπίας που επιτρέπει την μελέτη ζωντανών, μη χρωσμένων κυττάρων και ιστών. Η μέθοδος αυτή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά κύτταρα περιθλούν το φως δίνοντας μιά εικόνα υψηλών αντιθέσεων.

MICROSCOPIE A CONTRASTE DE PHASE: Variété de microscopie optique dans laquelle les différences de diffraction de la lumière par les éléments observés sont exploités afin de donner une image à fort contraste, sans nécessiter lutilisation de colorants. Utilisé pour étudier les cellules et tissus vivants.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Variedad de microscopios ópticos en los cuales las diferencias de difracción de la luz por los elementos a observar son explotados para dar una imagen con fuerte contraste, sin necesidad de colorantes. Utilizado para estudiar células y tejidos vivos.

MICROSCOPIO CON CONTRASTE DE FASE: Tipo de microscopio óptico que permite o estudo de tecidos e células vivas sen tinguir.; este método é dependente do xeito en que as diferentes células difractan a luz para darlle un grande contraste de imaxe.

FÁZISKONTRASZT-MIKROSZKÓPIA: Olyan fénymikroszkópos eljárás, amellyel élő, nem festett sejteket és szöveteket lehet vizsgálni; a módszer a különböző sejtek eltérő fénytörésén alapul.

MIKROSKOPIA KONTRASTU FAZOWEGO: Typ optycznego mikroskopu pozwalający na badanie żywych, niebarwionych komórek i tkanek; metoda ta jest zależna od sposobu uginania światła przez różne komórki dające wysoki kontrast obrazu.

AŞAMA ZITLIK MİKROSKOBU: Yaşayan lekesiz hücre ve dokuların incelenmesini sağlayan optik mikroskop çeşididir ; bu yöntem farklı hücrelerin yüksek kontrastlı görüntüleri vermek için ışığı yayma şekline de bağlıdır.

Was this helpful?
Ufordøyde fôrrester, i lag med rester av sekreter, bakterier etc, som støtes ut fra fordøyelseskanalen (q.v.) gjennom anus.


FAECES: Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

FECES: Résidu daliment indigeste, mélangé au résidu de secrétions, de bactéries, etc., rejeté du tube digestif par lanus.

HECES: Residuos de los alimentos ingeridos, mezclados con los residuos de secreciones, de las bacterias, etc., eliminados del tubo digestivo por el ano.

FECES: Residuos dos alimentos non dixeridos, mesturados cos residuos de secrecións, bacterias, etc., expulsados do tubo dixestivo polo ano.

SZÉKLET: Emészthetetlen táplálékmaradványok, emésztőnedv-maradékok, baktériumok, stb. együttese, amely a végbélnyíláson keresztül távozik a bélcsatornából.

KAŁ: Pozostałości niestrawionego pokarmu, razem z resztkami wydzielin, bakteriami itp. (odchody), wydalanych z przewodu pokarmowego przez odbyt.

Feçes: Feçes, Sidirim kanalı ve anüsten dışarı atılan sindirilememiş besin, salgı, bakteri v.b. kalıntılarının hepsi.

Was this helpful?
Avvik av en egenskaps karakter fra det påtenkte (spesifiserte) nivå, som er alvorlig nok til at produktet eller tjenesten ikke tilfredsstiller de forventete funksjoner.


DEFECT: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

DEFAUT: Déviation dun critère de qualité de son niveau voulu (normalement spécifié) suffisament sévère pour que le produit ou service ne remplisse pas ses fonctions anticipées.

DEFECTO: Desviación de un criterio de calidad de su nivel esperado (normalmente especificado) que es normalmente bastante severo para que el producto o el servicio no cumpla sus funciones anticipadas.

DEFECTO: Desviación de calquera característica de calidade do nivel preestablecido (normalmente especificado) normalmente en suficiente grao como para que o produto ou o servizo non cumpra as súas funcións anticipadas.

ELÉGTELENSÉG: Valamilyen minőségi jellemző eltérése a tervezett (általában meghatározott) szinttől, amely elég komoly ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás emiatt ne tudja betölteni az elvárt funkcióját.

DEFEKT (wada, ubytek): Odchylenie jakiejś cechy jakościowej od ustalonego (zwykle sprecyzowanego) poziomu, które jest na tyle duże aby sprawić, że produkt lub usługa nie spełniają oczekiwanej normy.

DEFEKT: Ürünün ya da hizmetin beklenen işlevi yerine getirememesine sebep olacak kadar ciddi olan, amaçlanan (genellikle belirlenmiş) seviyeden herhangi bir kalite özelliğinin ayrılması.

Was this helpful?
Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN): Alimentación insuficiente; estado de deficiencia no cal un ou varios elementos nutritivos esenciais non están dispoñibles en cantidades abondas para o crecemento e a supervivencia.

ALULTÁPLÁLTSÁG: Hiányos táplálkozás; olyan helyzet, amelyben egy vagy több tápanyag nincs jelen a normális növekedéshez és az életfunkciók fenntartásához szükséges mértékben.

NIEDOŻYWIENIE: Niedożywienie, brak kondycji, kiedy jeden lub więcej niezbędnych składników odżywczych jest niedostępnych w dostatecznej ilości dla normalnego wzrostu i utrzymania organizmu.

KÖTÜ BESLENME: Gıda yetersizliği; normal büyüme ve bakım için bir veya daha fazla gerekli besinin mevcutta olmadığı eksiklik durumudur.

Was this helpful?
Avvik i farge av kropp eller deler av kropp fra det normale, utenfor grensene for naturlig variasjon.


MALPIGMENTATION: The deviation of the colour of the body or part of it from the normal, beyond the limits of natural variability.

ΔΥΣΧΡΩΜIΑ: Η απόκλιση του χρώματος του σώματος ή μέρους του από το κανονικό, πέρα από τα όρια της φυσικής ποικιλομορφίας.

DYSPIGMENTATION: Modification de la coloration normale de lensemble ou dune partie du corps, en deça des limites de variabilité naturelle.

DESPIGMENTACIÓN: Modificación de la coloración normal de todo o de una parte del cuerpo, más allá de los límites de la variabilidad natural.

MALA PIGMENTACIÓN: Modificación da coloración normal de todo ou dunha parte do corpo, máis alá dos límites da variabilidade natural.

PIGMENTÁCIÓS ZAVAR: A test vagy egy testrész színének olyan mértékű eltérése a normálistól, amely meghaladja a természetes változékonyság határait.

ZŁA PIGMENTACJA : Odchylenie koloru ciała, całego lub jego części od normalnej poza naturalnymi granicami zmienności.

MALPİGMENTASYON: Doğal değişkenlik sınırları haricinde vücudun veya bir kısmının normal renginden sapması.

Was this helpful?
Et forgrenet diagram som forbinder arter eller taksoner ved å estimere deres totale likhet. Konstrueres vanligvis ved å bruke gruppeanalyse.


PHENOGRAM: A branching diagram that links species/taxa by estimates of overall similarity. Usually constructed using cluster analysis.

ΦΑΙΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση, η οποία συνδέει μεταξύ τους με διακλαδώσεις είδη/τάξα υπολογίζοντας τη συνολική τους ομοιότητα. Κατασκευάζεται συνήθως χρησιμοποιώντας μεθόδους κατάταξης.

PHÉNOGRAMME: Schéma à branche illustrant les liens entre des espèces-taxa basé sur leurs similarités générales. Normalement construit par analyse de groupes.

FENOGRAMA: Diagrama ramificado que relaciona especies o taxones por la estimación de su similitud general. Normalmente se construye usando análisis de grupos (cluster).

FENOGRAMA: Diagrama ramificado que relaciona especies ou taxóns pola estimación da súa similitude xeral. Normalmente constrúese usando análise de grupos (clúster).

FENOGRAM: Elágazó diagram, amely a fajokat vagy rendszertani egységeket a hasonlóság mindenre kiterjedő becslésével kapcsolja össze. Általában cluster-analízissel állítják össze.

FENOGRAM: Rozgałęziony diagram łączący gatunki/taksony na podstawie oceny ogólnego podobieństwa. Zwykle zbudowany przy użyciu analizy skupień.

PHENOGRAM: Genel benzerlik ölçümlerinde türleri/taksonları bağlayan bir dallanma diyagramıdır. Genellikle dizi analizi kullanılarak yapılmıştır.

Was this helpful?
Kjemisk formel: C5H5OH. Hvit krystallisk masse, som er løselig i vann og alkohol. Bruket i løsemidler, harpiks og plantedrepende midler. Denne klassen med aromatiske forbindelser karakteriseres ved at de har bundet minst én hydroksygruppe til benzenringen.


PHENOL: Chemical formula: C5H5OH. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

ΦΑΙΝΟΛΗ: Χημ. τύπος C6Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.

PHENOL: De formule chimique C5H5OH. Masse cristalline blanche, soluble dans leau et dans lalcool. Le phénol est utilisé dans les solvants, les résines et les herbicides.

FENOL: De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina blanca, soluble en el agua y en el alcohol. El fenol se utiliza en los solventes, resinas y herbecidas.

FENOL: De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina branca, soluble na auga e no alcohol. O fenol utilízase nos solventes, resinas e herbicidas. Esta clase de compostos aromáticos caracterízase pola unión de polo menos un grupo hidroxilo ao anel benzénico.

FENOL: Összegképlete: C5H5OH. Fehér színű, kristályos szerkezetű, vízben és alkoholban is oldódó anyag. A fenolt oldószerekben, gyantákban és gyomirtókban használják. Az ilyen típusú aromás vegyületek jellegzetessége a benzolgyűrűhöz kapcsolódó egy vagy több hidroxilcsoport.

FENOL: Wzór chemiczny: C5H5OH.. Biała krystaliczna masa rozpuszczalna w wodzie i alkoholu. Fenol jest używany w rozpuszczalnikach, żywicach i herbicydach. Ta kategoria związków aromatycznych charakteryzuje się przyłączeniem przynajmniej jednej grupy karboksylowej do pierścienia benzenu.

Fenol: Kimyasal formülü C5H5OH. dır. Beyaz kristal kütlesi suda ve alkolde çözünür. Fenol solventlerde reçinelerde ve herbisitlerde kullanılır. Aromatik bileşiklerin bu sınıfı benzen halkasına en azından bir hidroksil grubunun eklenmesiyle karakterize edilir.

Was this helpful?
Totalsummen av de merkbare strukturelle og funksjonelle egenskapene til en organisme. Produktet av den gjensidige påvirkningen mellom genotypen og miljøet.


PHENOTYPE: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.

PHÉNOTYPE: Ensemble de caractères morphologiques et physiologiques dun organisme; le produit de linteraction entre le génotype et lenvironnement.

FENOTIPO: Conjunto de caracteres morfológicos y fisiológicos de un organismo; producto de interacción entre el genotipo y el ambiente.

FENOTIPO: Suma total observable das propiedades estruturais e funcionais dun organismo; o produto da interacción entre o xenotipo e o ambiente.

FENOTÍPUS: Egy szervezet megfigyelhető szerkezeti és működésbeli tulajdonságának összessége; a genotípus és a környezet kölcsönhatásának eredményeként alakul ki.

FENOTYP: Ogólna suma dostrzegalnych strukturalnych i funkcjonalnych właściwości organizmu; wynik wzajemnego oddziaływania pomiędzy genotypem a środowiskiem.

FENOTİP: Bir organizmanın yapı ve işlevsel olarak uyulması gereken özelliklerinin toplamı; genotip ve çevre arasındaki etkileşimin bir ürünüdür.

Was this helpful?
Tifotet krepsdyr som lever i ferskvann. Det finnes globalt mer en 500 arter av ferskvannskreps, lever i innsjøer, elver og dammer. De vanligste slektene tilhører Astacus. Betegnelsen kreps brukes i dagligtalen i USA om tifotede ferskvannskreps (Procambarus clarkii).


CRAYFISH: Freshwater decapods. There are more than 500 crayfish species worldwide, living in lakes, streams and ponds, usually omnivorous. Common crayfish genera include Astacus, though the term crawfish is used widely and colloquially in the United States with reference to freshwater decapods (Procambarus clarkii).

ΠΟΤΑΜΙΟΙ ΑΣΤΑΚΟΙ (Astacus ): Δεκάποδα του γλυκού νερού. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη σε όλο τον κόσμο που ζουν σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοδεξαμενές. Συνήθως είναι παμφάγα. Στις ΗΠΑ ο αγγλικός όρος crayfish χρησιμοποιείται ευρέως στην καθομιλουμένη για το είδος Procambarus clarkii .

ECREVISSE: Crustacé décapode vivant en eau douce. Il existe plus de 500 espèces au monde, habitant les lacs les cours deau et les mares. Habituellement omnivores. Le terme "écrevisse" est largement utilisé localement aux Etats-Unis pour décrire le Procambarus clarkii.

CÁMBARO CAMARÓN: Crustáceo decápodo que vive en agua dulce. Existen más de 500 especies en el mundo que viven en los lagos, corrientes de agua y mares. Normalmente omnívoros. El término “cangrejo” es utilizado extensamente en Estados Unidos para describir el Procambarus clarkii.

CANGREXO DE RIO: Crustáceo decápodo que vive en auga doce. Existen máis de 500 especies no mundo de cangrexos de rio que viven nos lagos, correntes de auga e estanques. O xénero común dos cangrexos de rio inclúe Astacus, inclusive o término "cangrexo de rio" é utilizado extensamente en Estados Unidos para describir os decápodos de auga doce (ex. Procambarus clarkii).

FOLYAMI RÁKOK: Édesvízben élő tízlábú rákok. Világszerte több mint 500 fajuk létezik. Nemcsak folyókban élnek, hanem természetes és mesterséges tavakban is. Általában mindenevők. Leggyakoribb nemzetségük az Astacus. A folyami rák helyett a mászórák elnevezést is gyakran használják, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol édesvízi tízlábú rákokat (Procambarus clarkii) jelölnek vele.

RAKI: Słodkowodne dziesięcionogi. Na całym świecie jest ponad 500 gatunków raków żyjących w jeziorach, ciekach i stawach, zwykle wszystkożerne. Pospolite raki obejmują rodzaj Astacus, chociaż nazwa "rak" jest potocznie szeroko stosowana w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do dziesięcionoga słodkowodnego (Procambarus clarkii).

KEREVİT: Dünya üzerinde; göllerde, derelerde, ve havuzlarda yaşayan 500 üm üzerinde kerevit türü vardır. Genel olarak hem otçul hem etçildirler.Kerevit kavramı genellikle Astacus u kapsar. Fakat Amerika Birleşik Devletlerinde yaygın bir biçimde ve özellikle de günlük konuşmalarda kerevit kelimesi onayaklılar (Procambarus clarkii) anlamında kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Den unormale infiltrasjonen av fettmateriale i vev, som innsvøper eller erstatter de aktive cellene.


FATTY DEGENERATION: The abnormal infiltration of tissues by fatty material that envelops or replaces the active cells.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ: Κατάσταση, κατά την οποία τα λειτουργικά κύτταρα των ιστών ορισμένων οργάνων εμποτίζονται από λιπώδη υλικά.

DEGENERESCENCE ADIPEUSE: Infiltration anormale des tissus par des lipides qui enveloppent ou remplacent les cellules actives.

DEGENERACIÓN ADIPOSA: La infiltración anormal de tejidos por material graso que envuelve o reemplaza las células activas.

DEXENERACIÓN ADIPOSA: Infiltración anormal dos tecidos con materia graxa que recobre ou substitúe a células activas

ZSÍROS DEGENERÁCIÓ: Zsírszerű anyagok abnormális beszűrődése a szövetekbe.

ZWYRODNIENIE TŁUSZCZOWE: Anormalna infiltracja (przenikanie) tkanek przez masę tłuszczową, która otacza lub zastępuje czynne komórki.

YAĞ DEJENERASYONU: Dokulardan süzülen yağların aktif hücrelerde yer alması

Was this helpful?
Et lite hudvedheng som sitter mellom ryggfinnen og sporen. Ofte beskrevet som en liten uparet finne uten beinstråler. Egentlig en rest av den primordiale (primitive) finnemembranen som blir tilbakedannet mot slutten av larvestadiet. Finnes hos noen få familier i våre farvann, som f.eks. laksefisk (Salmonidae), maller (Ictaluridae), lodde (Osmeridae), og en del dyphavsfisk som vassild (Argentinidae), perlemorsfik (Sternoptychidae) og lysprikkfisk (Myctophidae). Klipping av fettfinnen er en vanlig


ADIPOSE FIN: A small fleshy appendage located posterior to the main dorsal fin; it is often described as a rayless dorsal fin and is present in the Salmonidae and Ictaluridae, lizardfishes and pirate perches. In catfishes, they are either keel-like (adnate) or flaglike (adnexed); the others have adnexed adipose fins. This fin is frequently clipped to mark hatchery -produced and released salmonids.

ΛΙΠΟΠΤΕΡΥΓΙΟ: Μικρό σαρκώδες εξάρτημα που βρίσκεται πίσω από το νωτιαίο πτερύγιο. Συχνά περιγράφεται ως νωτιαίο πτερύγιο χωρίς ακτίνες και συναντάται στα Salmonidae (σολομοειδή), στα Ιctaluridae (γατόψαρα), στους σκαρμούς και τις πέρκες-πειρατές. Στα γατόψαρα τα πτερύγια αυτά έχουν μορφή καρίνας ή σημαίας. Στα υπόλοιπα έχουν την μορφή σημαίας μόνο. Η αποκοπή αυτού του πτερυγίου συχνά χρησιμοποιείται για σημάδεμα των σολομοειδών, που παράγονται σε εκκολαπτήρια και στη συνέχεια απελευθερώνονται.

NAGEOIRE ADIPEUSE: Petit appendice charnu situé dorsalement et du côté postérieur de la nageoire dorsale principale. Souvent décrite comme nageoire dorsale sans épines. Présente chez les Salmonidae et les Ictaluridae. Chez les silures, elles sont en forme de quille (adnate) ou en forme de drapeau (adnexe); chez dautres espèces ces nageoires sont adnexes. Ces nageoires sont souvent marquées par des entailles chez les salmonidés reproduits en éclosérie et relachés.

ALETA ADIPOSA: Pequeño apéndice carnoso situado dorsalmente y del lado posterior de la aleta dorsal principal. Descrito a menudo como la aleta dorsal sin espinas. Presente en los Salmónidos y los Ictalúridos. En los silúridos, tiene forma de quilla (adnato) o en forma de bandera (anexo); en otras especie estas aletas están anexas. Estas aletas son las que se marcan para identificar salmónidos reproducidos en cautividad.

ALETA ADIPOSA: Pequeno apéndice carnoso situado dorsalmente e no lado posterior da aleta dorsal principal. Descrito a miúdo como a aleta dorsal sen espiñas. Presente nos Salmónidos e os Ictalúridos. Nos silúridos, ten forma de quilla (adnato) ou en forma de bandeira (adnexa); noutras especies estas aletas son adnexas. Estas aletas son as que se marcan para identificar salmónidos reproducidos en catividade.

ZSÍRÚSZÓ: Kisméretű, húsos függelék, amely a hal hátúszója mögött található; leggyakrabban egy sugarak nélküli úszó, amely a Salmonidae (lazacfélék) és Ictaluridae (csatornaharcsa-félék) családokban, illetve gyíkhalaknál és bizonyos sügérféléknél fordul elő. A harcsákban lehet gerinc- vagy zászlószerű; a többieknél mindig zászlószerű a zsírúszó. Tenyésztett lazacféléknél gyakran levágják, hogy megjelöljék a keltetőházban szaporított és természetes vízbe kihelyezett halakat.

PŁETWA TŁUSZCZOWA: Mały mięsisty wyrostek zlokalizowany z tyłu głównej płetwy grzbietowej; często jest ona opisywana jako bezpromieniowa płetwa grzbietowa; występuje u ryb z rodzin: Salmonidae, Ictaluridae, Synodontidae i okonia-pirata (Aphredoderidae). U sumów, są one podobne do kilu (przyrośnięte) lub do chorągiewki (przydatkowe); inne mają przydatkową płetwę tłuszczową. Płetwa ta jest często obcinana, w przypadku znakowania w ramach eksperymentu wypuszczanych ryb łososiowatych, wyhodowanych w różnych urządzenia

YAĞ YÜZGECİ: Ana dorsal yüzgeçin arka kısmında yerleşmiş küçük ilave et parçası; Işınsız bir dorsal yüzgeç olarak tanımlanır ve Ictaluridae (kedi balığı), Synodontidae (lizardfishes) and levrek balıklarında mevcuttur. Kedi balıklarında yalancı yüzgeç damarlı flema şeklindedir.Diğerlerinde sadece flema tipindedir. yalanc yüzgeçler çoğunlukla markalama amçlı olarak kesilir, salmonidler hariç.

Was this helpful?
Vitamin A, D, og K er fettløselige (i motsetning til vannløselige).


FAT-SOLUBLE VITAMIN: Vitamins, A,D and K are soluble in fat (as opposed to water soluble).

ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: Οι βιταμίνες Α, Κ και D είναι λιποδιαλυτές (σε αντίθεση με τις υδατοδιαλυτές).

VITAMINE LIPOSOLUBLE: Les vitamines A, D, E , et K sont solubles dans les graisses (par opposition à soluble dans leau).

VITAMINAS LIPOSOLUBLES: Las vitaminas A, D y K son liposolubles (solubles en compuestos apolares como las grasas, en contraposición a las substancias hidrosolubles, solubles en medios polares ou acuosos).

VITAMINAS LIPOSOLUBLES: As vitaminas A, D e K son liposolubles (solubles en compostos apolares como ás graxas, en contraposición as substancias hidrosolubles, solubles en medios polares ou acuosos).

ZSÍRBAN OLDHATÓ VITAMIN: Az A-, D- és K-vitamin zsírban oldható (szemben a vízoldhatókkal).

WITAMINY ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH: Witaminy A, D i K, rozpuszczalne w tłuszczach; przeciwieństwem ich są witaminy rozpuszczalne w wodzie.

YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER: A,D ve K vitaminleri yağda çözünür (suda çözünenlerin tersi).

Was this helpful?
Organisk, alifatisk syre, typisk sammensatt av lange karbonkjeder uten forgreninger, med antall karbonatomer vanligvis et partall. Over 40 fettsyrer finnes i naturen. Dere fysiske, kjemiske, og nærings-egenskaper bestemmes av antallet karbonatomer i molekylet, og antallet og plasseringen av dobbeltbindinger mellom karbonatomene. Fettsyrer kan være mettede, enumettede, eller flerumettede.


FATTY ACID: Organic aliphatic acid; typically composed of unbranched chains with an even number of carbon atoms. Over 40 fatty acids are found in nature. Their physical, chemical and nutritional properties are determined by the number of carbon atoms in the molecule and the number and positioning of double bonds between carbon atoms. Fatty acids may be saturated, monounsaturated or polyunsaturated.

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Οργανικά αλειφατικά οξέα. Κατά κανόνα έχουν μη διακλαδιζόμενες αλυσίδες με μονό αριθμό ατόμων άνθρακα. Πάνω από 40 λιπαρά οξέα υπάρχουν στη φύση. Οι φυσικές, χημικές και διατροφικές τους ιδιότητες καθορίζονται από τον αριθμό των ατόμων άνθρακα στο μόριο και τον αριθμό και τη θέση των διπλών δεσμών μεταξύ των ατόμων. Τα λιπαρά οξέα μπορεί να είναι κορεσμένα, μονοακόρεστα, ή πολυακόρεστα.

ACIDE GRAS: Acide organique aliphatique. Typiquement composé de chaînes simples, non ramifiées avec un nombre pair datomes de carbone. Plus de 40 acides gras existent dans la nature. Leurs propriétés chimiques et nutritives sont déterminées par le nombre datomes de carbone présents dans la molécule, et par le nombre et la position des doubles liaisons entre ces atomes de carbone. Les acides gras peuvent être saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés.

ÁCIDO GRASO: Ácido orgánico alifático; típicamente compuesto de cadenas no ramificadas con un número impar de átomos de carbono. En la naturaleza se encuentran más de 40 ácidos grasos. Sus propiedades físicas, químicas y nutricionales están determinadas por el número de átomos de carbono de la molécula y el número y posición de los dobles enlaces entre átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados.

ÁCIDO GRAXO: Ácido orgánico alifático; tipicamente composto de cadeas non ramificadas cun número impar de átomos de carbono. Na natureza atópanse máis de 40 ácidos graxos. As súas propiedades físicas, químicas e nutricionais están determinadas polo número de átomos de carbono da molécula e o número e posición dos dobres enlaces entre átomos de carbono. Os ácidos graxos poden ser saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados.

ZSÍRSAV: Alifás szerves sav; általában nem elágazó szénláncból áll, páros számú szénatommal. A természetben több mint 40 zsírsav létezik. Fizikai, kémiai és táplálkozástani sajátosságaikat a molekula szénatomszáma, valamint a szénatomok közötti kettős kötések száma és helyzete határozza meg. A zsírsavak lehetnek telítettek, egyszeresen vagy többszörösen telítetlenek.

KWAS TŁUSZCZOWY: Organiczny kwas alifatyczny, zazwyczaj składający się z nierozgałęzionych łańcuchów o parzystej liczbie atomów węgla. W naturze istnieje ponad 40 kwasów tłuszczowych. Ich własności fizyczne, chemiczne i odżywcze determinowane są przez liczbę atomów węgla w cząsteczce oraz przez liczbę i położenie podwójnych wiązań między atomami węgla. Kwasy tłuszczowe mogą mieć charakter nasycony, jednonienasycowy i wielonienasycony

YAĞ ASİDİ: Organik aliphatik asit; çift sayılı carbon atomları ile genellikle dallanmmış zincirden oluşur. Doğada 40ın üzerinde yağ asidi bulunur. Fiziksel, kimyasal ve besleyici özellikleri moleküldeki karbon atomu sayısı ve karbon atomları arasındaki çift bağları

Was this helpful?
Vev dannet av spesielle celler med evne til å lagre store mengder nøytralt fett.


ADIPOSE TISSUE: Tissue made up of specific cells capable of storing large amounts of neutral fats.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ: Ιστός που αποτελείται από ειδικά κύτταρα, ικανά να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ουδέτερων λιπιδίων.

TISSU ADIPEUX: Tissu conjonctif constitué dune varieté de cellules capable de stocker de grandes quantités de graisses neutres.

TEJIDO ADIPOSO: Tejido conjuntivo constituido de una variedad de células capaces de almacenar grandes cantidades de grasas neutras.

TECIDO ADIPOSO: Tecido conxuntivo constituído por unha variedade de células capaces de almacenar grandes cantidades de graxas neutras.

ZSÍRSZÖVET: Nagy mennyiségű neutrális zsír raktározására alkalmas sejtekből álló szövet.

TKANKA TŁUSZCZOWA: Tkanka składająca się ze specyficznych komórek, zdolnych do magazynowania dużych ilości obojętnego tłuszczu.

YAĞ DOKUSU: Geniş miktarda doğal yağ depolama yeteneğine sahip özel hücrelerden oluşan doku.

Was this helpful?
Død av celler og vev grunnet ubalanse av fett i celler og utnyttelse eller frisetting av fett i celler.


FATTY NECROSIS: Death of cells and tissues due to an imbalance of fat in cells and the rate of utilization or release of fat in cells.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗ: Θάνατος κυττάρων και ιστών εξαιτίας της ανισορροπίας του ισοζυγίου των λιπών, καθώς και του ρυθμού χρησιμοποίησης ή απελευθέρωσης λιπών στα κύτταρα.

NECROSE ADIPEUSE: La mort cellulaire ou tissulaire provoquée par un déséquilibre de la teneur en lipides cellulaires ainsi que dans le métabolisme et libération des lipides.

NECROSIS ADIPOSA: Muerte de células o de tejidos provocada por un desequilibrio en la tasa de lípidos celulares así como en el metabolismo y liberación de lípidos.

NECROSE ADIPOSA: Morte de células e de tecidos provocada por un desequilibrio no balance de lípidos celulares e na taxa de utilización ou reposición destes

ZSÍROS NEKRÓZIS: A sejtek és szövetek elhalása a sejtekben lévő zsír felhalmozódása miatt, illetve a sejtek zsírtartalma hasznosításának vagy kiengedésének mértéke.

MARTWICA TŁUSZCZOWA: Obumieranie komórek i tkanek spowodowane brakiem równowagi tłuszczu w komórkach a jego tempem zużytkowania lub odkładanie w komórkach.

YAĞ KANGRENİ: Hücrelerin anormal yağlanması sonucunda hücre ve dokuların ölmesi

Was this helpful?
Det uløselige proteinet som danner levret blod. Omdannes fra fibronogen av enzymet trombin.


FIBRIN: The insoluble protein that forms a blood clot formed by the action of thrombin on fibrinogen.

ΙΝΩΔΕΣ: Δυσδιάλυτη πρωτείνη με την οποία σχηματίζεται ο θρόμβος του αίματος και η οποία σχηματίζεται με τη δράση της θρομβίνης επάνω στο ινωδογόνο.

FIBRIN: La protéine insoluble responsable de la coagulation du sang. Produit de l’activité du fibrinogène sur la thrombine.

FIBRINA: Proteína insoluble que forma el coágulo sanguíneo, formado gracias a la acción de la trombina sobre el fibrinógeno.

FIBRINA: Proteína insoluble que forma o coágulo sanguíneo pola acción da trombina sobre o fibrinóxeno.

FIBRIN: A trombin és a fibrinogén reakciójának eredményeként kialakuló, vízben oldhatatlan fehérje, amelynek a véralvadék kialakításában van fontos szerepe.

WŁÓKNIK/FIBRYNA: Nierozpuszczalne białko, które tworzy skrzep krwi, wytwarzany przez działanie trombiny na fibrynogen.

FİBRİN: Fibrinogendeki trombin eylemi tarafından oluşturulan kan pıhtısı formunda çözülmez proteindir.

Was this helpful?
Et plasmaprotein produsert i leveren. Iblant referert til som faktor I.


FIBRINOGEN: A plasma protein produced in the liver, sometimes referred to as factor I, that is converted into the insoluble fibrin during blood clotting.

ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ: Πρωτείνη του πλάσματος, γνωστή και ως παράγοντας Ι, η οποία μετατρέπεται στο αδιάλυτο ινώδες (βλ.λ.) κατά τη διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου του αίματος.

FIBRINOGENE: Protéine circulante produite par le foie et parfois appelée facteur I. Convertie en fibrine insoluble pendant la coagulation du sang.

FIBRINÓGENO: Proteína plasmática producida en el hígado que a veces se le designa como Factor I.

FIBRINÓXENO: Proteína plasmática producida no fígado que ás veces se lle designa como Factor I, que é convertida en fibrina insoluble durante a coagulación do sangue.

FIBRINOGÉN: A májban termelődő vérplazmafehérje, amely a véralvadás során vízben oldhatatlan fibrinné alakul. I-es véralvadási faktor néven is ismert.

FIBRYNOGEN: Protoplazma białka wytwarzana w wątrobie, czasami nazywana jest czynnikiem 1, który jest przekształcany w nierozpuszczalny włóknik w czasie krzepnięcia krwi.

FİBRİNOJEN: Karaciğer tarafından üretilen bir plasma proteinidir, bazen kanın pıhtılaşması sırasında çözünmez fibrinin dönüştürülmesinde faktör I olarak anılır.

Was this helpful?
Celletype som er vanlig i nydannende eller reparerende vev, og vanlig i protein- og kollagensyntese.


FIBROBLAST: A type of cell which is common in developing or repairing tissues and involved in protein and collagen synthesis.

IΝΟΒΛΑΣΤΕΣ: Τύπος κυττάρων, κοινός σε αναπτυσσόμενους ή επουλωνόμενους ιστούς, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεινών και κολλαγόνου.

FIBROBLASTE: Genre de cellule conjonctive, commune dans les tissus en cours de réparation et impliquée dans la synthèse de protéine et collagène.

FIBROBLASTO: Tipo de célula conjuntiva, común en los tejidos en proceso de reparación y implicadas en la síntesis de proteínas colágeno.

FIBROBLASTO: Tipo de célula conxuntiva, común no desenvolvemento ou reparación de tecidos e implicadas na síntese de proteínas e coláxeno.

FIBROBLASZT: Fejlődő vagy gyógyuló szövetekben gyakori sejttípus, amely a fehérjék és a kollagén szintézisében játszik szerepet.

FIBROBLAST: Typ komórki, która jest zwykle w trakcie rozwoju lub naprawianiu tkanek oraz uczestniczy w syntezach białka i kolagenu.

FİBROBLAST: Protein içeriğinde ve dokularda tamir edilen yaygın hücre tipleri

Was this helpful?
Begynnende svulst, hovedsakelig bestående av bindevev.


FIBROMA: A benign tumour composed chiefly of fibrous tissue.

IΝΩΜΑ: Καλοήθης όγκος που συνίσταται κυρίως από ινώδεις ιστούς.

FIBROME: Tumeur bénigne constituée principalement de tissu fibreux.

FIBROMA: Tumor benigno constituido principalmente de tejido fibroso.

FIBROMA: Tumor benigno constituído principalmente de tecido fibroso.

FIBRÓMA: Főleg rostos szövetekből álló, jóindulatú daganat.

WŁÓKNIAK: Łagodny nowotwór składający się głównie z tkanki włóknistej.

FİBROMA: Fibrio dokularda oluşan iyi huylu timörler.

Was this helpful?
Patologisk dannelse av bindevev, fører til at vevet blir hardere.


FIBROSIS: Pathological formation of fibrous tissue, causing hardening of the tissue.

IΝΩΜΑΤΩΣΗ: Παθολογικός σχηματισμός ινώδους ιστού που προκαλεί σκλήρυνση του ιστού.

FIBROSE: Formation pathologique de tissu fibreux, provoquant une induration du tissu.

FIBROSIS: Formación patológica de tejido fibroso, induciendo un endurecimiento del tejido.

FIBROSE: Formación patolóxica de tecido fibroso, inducindo un endurecemento do tecido.

FIBRÓZIS: A rostos szövetek kóros elváltozása, amely a szövetek megkeményedését okozza.

ZWŁÓKNIENIE: Twór patologiczny z tkanki włóknistej powodujący twardnienie tkanki.

FİBROSİS: Fibrio dokulardaki patalojik formasyonlar, dokuların sertleşmesine sebep olur.

Was this helpful?
Vanlig betegnelse for løsninger (f.eks. alkohol, formalin) der prøver av vev/organer eller hele organismer lagres og konserveres for senere undersøkelser (vanligvis patologiske/histologiske).


FIXATIVE: Common term for solutions (e.g. Formol saline, alcohol) in which samples of tissues/organs or whole organisms are stored and preserved for later investigation (usually pathological/histological).

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ: Κοινός όρος για τα διαλύματα (π.χ. αλκοόλη, φορμόλη), μέσα στα οποία διατηρούνται δείγματα ιστών/οργάνων ή ολόκληρων οργανισμών με σκοπό την μετέπειτα εξέταση (συνήθως παθολογική ή ιστολογική).

FIXATEUR: Terme commun pour des solutions (alcool, formol) dans lesquelles des échantillons de tissus/organes ou tout autre organisme sont stockés et conservés pour des recherches ultérieures (habituellement en pathologie ou histologie).

FIJADOR: Termino común de soluciones (alcohol, formol) en las cuales muestras de tejido/órgano o todo otro organismo son almacenadas para investigación posterior (normalmente en patología o histología).

FIXADOR: Termo común para solucións (ex. alcohol, formol) nas cales mostras de tecidos/órganos ou o organismo enteiro son almacenados e preservado para unha investigación posterior (normalmente patolóxica ou histolóxica).

FIXÁLÓ: Olyan oldatok (pl. formailnsók, alkohol) gyűjtőneve, amelyekben szervek, szövetek vagy egész szervezetek tárolhatók és későbbi (általában szövettani vagy patológiai) vizsgálatok céljára megőrizhetők.

ŚRODEK UTRWALAJĄCY: Powszechny termin dla roztworów (np. roztwór formaldehydu, alkoholu), w których próbki tkanek/narządów lub całych organizmów są przetrzymywane i utrwalane do późniejszych badań (zwykle patologiczno/histologicznych).

SABİTLEŞTİRİCİ: Genelde doku/organ örneklerinin veya organizmaların saklanması ve korunması, daha sonra incelenmesi(genellikle(patolojik/histolojik) için kullanılan çözeltilere(formol,alkol) verilen ad.

Was this helpful?
Skade på fiskefilet som følge av hard behandling under rigor mortis. Bindevevshinnene mellom myoseptene i kjøttet brytes og fileten får et "oppfliset" utseende. Forekommer hovedsaklig på liten fisk.


GAPING: In badly filleted fish, the flakes on the cut surface may separate from one another so that slits or holes appear. Such fillets are said to gape. Freezing fish during rigor mortis leads to gaping, mainly of filleted small fish.

ΚΕΝΑ: Στα ψάρια τα οποία δεν έχουν φιλετοποιηθεί σωστά, τμήματα του φιλέτου που βρίσκονται στην επιφάνεια που τεμαχίζεται, μπορούν να διαχωριστούν δημιουργώντας έτσι σχισμές ή τρύπες. Τα φιλέτα ψαριών που έχουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση χαρακτηρίζονται από κενά. Τέτοια κενά δημιοργούνται κατά τη φιλετοποίηση κυρίως μικρών ψαριών όταν αυτά καταψύχονται κατά τη νεκρική ακαμψία.

FISSURE: Lors dun mauvais filetage, les muscles de la surface tranchée ne sont plus solidaires et présentent des fissures.On dit de tels filets quils baillent. Les poissons congelés lors de la rigor mortis présentent de telles fissures, spécialement chez les petits poissons.

GAPING: En peces mal fileteados, las láminas de la superficie de corte puede que se separen entre sí de modo que se forman rajas o agujeros. Se dice que estos filetes se abren. El congelado de los peces durante el rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peces pequeños fileteados.

GAPING: En peixes mal fileteados, as láminas da superficie de corte pode que se separen entre si de modo que se forman regañas ou buratos. Dise que estes filetes se abren. O conxelado dos peixes durante o rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peixes pequenos fileteados.

MÁLLÁS: Rosszul filézett halakban a metszési felületen a miomerek elválhatnak egymástól, és így rések vagy lyukak jelenhetnek meg. Ezt nevezik a filé mállásának. A hullamerevség idején történő filézés málláshoz vezet, különösen filézett kis halak esetében.

DZIURAWE FILETY: W niewłaściwie odfiletowanych rybach nierówne krawędzie na powierzchni cięcia mogą powodować oddzielanie się fragmentów tkanki, wskutek czego na powierzchni filetów pojawiają się szczeliny lub otwory. Do zjawiska tego może dojść w czasie zamrażania ryb (głównie filetów z małych ryb) w stanie rigor mortis (stężenia pośmiertnego).

DELİKLENMEK: Kötü fileto edilmiş balıklarda, kesilmiş yüzeydeki kaslar birbirinden ayrılır ve yarılmalar veya delikler oluşur. Bu tip filetolar deliklenmiş olarak adlandırılır. Balığı rigor mortisde dondurmak özellikle fileto edilmiş küçük balıklarda deliklenmeye sebe

Was this helpful?
En progressiv nedbrytning og desintegrasjon av finner på fisk. Atskillige arter av bakterier er isolert fra ulike utbrudd, men hovedårsaken i akvakultur er for høye tettheter og ubalansert ernæring (spesielt vitaminer). Behandling og kontroll kan være ytre antibakterieller, helsestell og gode oppdrettsrutiner. Også en tilstand hos villfisk som trolig skyldes en bakterieinfeksjon, som igjen skyldes en svekkelse som har oppstått på grunn av skadelige miljøforhold.


FIN ROT (FIN EROSION): A progressive erosion and disintegration of fish fins. Several species of bacteria have been isolated from outbreaks, but the main contributory causes in aquaculture are thought to be crowding and nutritional imbalances, especially in the vitamins. Treatment and control are effected by external antibacterials, sanitation and management. Also, a condition in feral fish considered to be the result of bacterial infection following debilitation caused by adverse environmental conditions.

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ: Προοδευτική αποσάθρωση και αποσύνθεση των πτερυγίων των ψαριών. Αρκετά είδη βακτηρίων έχουν απομονωθεί σε περιόδους προσβολής, πιστεύεται όμως ότι οι κύριες αιτίες που συμβάλλουν στη εμφάνιση του φαινομένου στις υδατοκαλλιέργειες σχετίζονται με τον συνωστισμό (υπερπληθυσμό) και ανισορροπίες στη διατροφή, (κυρίως βιταμινών). Η αντιμετώπιση της ασθένειας επιχειρείται με εξωτερικά αντιβιοτικά, κατάλληλη διαχείριση και συνθήκες υγιεινής. Η βακτηριακή μόλυνση, αυτή εμφανίζεται και στα άγρια ψάρια.

EROSION DES NAGEOIRES: Erosion et désintégration progressives des nageoires de poissons. Quoique plusieurs souches bactériennes aient été isolées à partir de ces manifestations, les facteurs principaux provoquant cette maladie sont considérés de façon rigoureuse comme provenant de lentassement et du déséquilibre nutritionel, surtout en ce qui concerne les vitamines. La prophylaxie et le traitement consistent dans lapplication dagents antibactériens externes, lamélioration de lhygiène et de la gestion. Cette maladie ap

EROSIÓN DE ALETAS: Erosión y desintegración progresiva de las aletas de peces. Aunque se han aislado varias cepas bacterianas a partir de estas áreas, el origen principal de los factores que provocan esta enfermedad está, considerado rigurosamente, en el hacinamiento y en el desequilibrio nutricional, sobre todo en lo que concierne a las vitaminas. La profilaxis y el tratamiento consisten en la aplicación de agentes antibacterianos externos y la mejora de la higiene y de la gestión. Esta enfermedad aparece tambié

EROSIÓN DE ALETAS: Erosión progresiva e desintegración das aletas de peixes. Illáronse varias cepas bacterianas a partir destas áreas, aínda que os principais factores que a ocasionan en acuicultura parecen ser as altas densidades e os desequilibirios nutricionales especialmente de vitaminas. O seu tratamento e control realízase con axentes antibacterianos externos, e coa mellora do manexo e da hixiene. Esta enfermidade aparece tamén nos peixes salvaxes; probablemente debida a unha debilidade provocada por condic

ÚSZÓROTHADÁS: A halak úszóinak előrehaladott kopása és szétesése. Azonosítottak néhány baktériumfajt, amely a betegséget okozhatja, de a haltenyésztésben a túlnépesítést és a tápanyagok, elsősorban a vitaminok hiányát tartják a fő kiváltó oknak. A betegség megelőzhető és kezelhető külső antibakteriális szerekkel, illetve a higiéniai és tartási előírások betartásával. Vadon élő halakban ez az állapot a kedvezőtlen környezeti tényezők által okozott legyengülés miatt bekövetkező bakteriális fertőzések eredménye.

FIN ROT (erozja płetw): Postępująca erozja i rozpad płetw u ryb. Z wybuchów choroby zostało wyizolowanych kilka gatunków bakterii, ale w akwakulturze głównymi przyczynami usposabiającymi − wg niektórych opinii − są: przegęszczenie i brak równowagi żywieniowej, w szczególności w zawartości witamin. W leczeniu i zwalczaniu skuteczne są zewnętrzne środki antybakteryjne, zabiegi sanitarne i umiejętne postępowanie. Podobnie, stan dzikich ryb uważany jest jako rezultat zakażenia bakteryjnego, zachodzącego po osłabieniu w w

YÜZGEÇ ÇÜRÜMESİ (YÜZGEÇ EROZYONU): Balık yüzgeçlerinde ilerleyici erezyon ve bozulma. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yoğun stoklama dengesiz besleme olumsuz ortam şartları vitamin eksikliği birkaç bakteri türünü ortaya çıkarır. Kontrol ve tedavi uygulandığında dış anti bakteriler etkilenirler. Hatta çevresel koşullarda yan etki yaparak bakteri enfeksiyonlarına neden olur.

Was this helpful?
Av, eller angående, fisk.


PISCINE: Of, or concerning, fish.

ΙΧΘΥΙΚΟΣ: Αυτός που αφορά ή σχετίζεται με τα ψάρια.

PISCICOLE: Qui concerne les poissons

PISCÍCOLA: De, o sobre peces.

PISCÍCOLA: De, ou sobre peixes

ICHTHYO-: Halakhoz tartozó, vagy velük kapcsolatos.

RYBI, RYBNY: Pochodzenia rybnego, związany/a/e z rybą.

PISCINE: Balığın veya balık hakkında.

Was this helpful?
En bra, omfattende dødelighet av fisk, som skylles oksygensvikt, giftutslepp etc.


FISH-KILL: A sudden, large-scale fish mortality caused by factors such as oxygen deficit, inflow of toxicant, etc.

ΜΑΖΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ: Μαζικός, ταχύς θάνατος των ψαριών, εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως έλλειψη οξυγόνου, είσοδος τοξικών ουσιών,

MORTALITE MASSIVE DE POISSON: Mortalité massive et subite de poissons provoquée par une ou plusieurs causes, telles un déficit en oxygène, lafflux de substances toxiques.

MORTALIDAD MASIVA DE PECES: Mortalidad masiva y súbita de peces provocada por uno o varios factores, tales como déficit en oxígeno o afluencia de sustancias tóxicas.

MORTALIDADE MASIVA DE PEIXES: Mortalidade a grande escala e súbita de peixes provocada por factores tales como o déficit de de osíxeno, a entrada de substancias tóxicas, etc.

HALPUSZTULÁS: Hirtelen, nagymértékű halelhullás, amelyet olyan tényezők okoznak, mint pl. oxigénhiány vagy valamilyen méreg bekerülése a vízbe.

POMÓR RYB: Nagłe masowe śnięcie ryb spowodowane takimi czynnikami jak deficyt tlenu, oddziaływanie środka toksycznego itp.

BALIK ÖLÜMLERİ: Toksit girişi oksijen eksikliği gibi faktörler sonucunda aniden yoğun balık ölümlerine sebep olur.

Was this helpful?
Et garn som vanligvis har en rektangulær form, er laget av tynn hyssing (bomull, nylon eller monofilament), som fanger fisk ved at fisken går fast i maskene. Kan være forankret i bunnen (botna-/settegarn) eller overflaten (flytegarn), eller kan drive fritt i overflaten (drivgarn). Fiskegarn holdes vertikalt i vannsøylen av overtelnen (flottører) og undertelnen (lodd).


GILL NET: A net which is usually rectangular in shape, made of thin twine, which catches fish by holding them in the meshes, e.g. drift net or set gill net. Gill nets are held vertically in the water by floats and weights.

ΑΠΛΑΔI ή ΑΠΛΟ ΔIΧΤΥ: Συνήθως παραλληλογράμμου σχήματος, από λεπτό δίχτυ, το οποίο συλλαμβάνει και κρατά τα ψάρια μεταξύ των ματιών του διχτυού. Κρατείται κάθετα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.

FILET MAILLANT; FILET DROIT: De forme rectangulaire et fabriqué en fils fins, ce type de filets se tient verticalement dans leau, tendu entre les flotteurs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure. La largeur des mailles est calculée pour retenir le poisson par la tête ou lavant du corps.

RED AGALLA; RED RECTA: De forma rectangular y fabricada por hilos finos, ese tipo de redes se sostiene verticalmente en la agua, tendido entre los flotadores de la ancla superior y los plomos de la ancla inferior. La anchura de las mallas es calculada para retener el pez por la cabeza o la parte delantera del cuerpo.

RED DE ENMALLE / ARTE DE ENMALLE / TRASMALLO: Rede normalmente de forma rectangular e fabricada con fíos finos, coa que se capturan peixes meidiante o atrapamiento destes na propia malla. As redes cólganse verticalmente na auga mediante flotadores e pesos mortos.

KOPOLTYÚHÁLÓ: Általában négyszögletes alakú, vékony zsinegből készült háló, amely a hálószemekben fogja meg a halakat, pl. a sodróháló vagy a felállított kopoltyúháló. A kopoltyúhálókat úszók és súlyok tartják függőlegesen.

SIEĆ SKRZELOWA: Sieć, której oka są w kształcie prostokątnym, wykonane z cienkiej przędzy, łowiącej ryby przez uchwycenie ich oczkiem, np. pławnica, lub zestaw sieci skrzelowych (np. wontony i pławnice). Sieci skrzelowe są ustawiane pionowo w wodzie (często w długich zestawach) przy użyciu pływaków i grzęz (ciężarków).

SOLUNGAÇ AĞI: Balıkları yakalamak için kullanılan ağırlıkları ve yüzdürücüleri bulunan vertilal çekimlerde kullanılır.

Was this helpful?
Dehydrert og ofte avfettet hel fisk eller fiskeavfall produsert i ulike grader, og brukt til fôr (eller som proteinkilde i formulert fôr) og i mindre utstrekning som gjødsel.


FISH MEAL: A dehydrated and often defatted ground fish or fish by-product produced in different grades and used as feed or less commonly as fertilizer.

ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟ: Αφυδατωμένα και συχνά απολιπωμένα κονιοποιημένα ψάρια ή υπολείμματα ψαριών, που χρησιμοποιούνται ως τροφή ή - σπάνια - ως λίπασμα.

FARINE DE POISSON: Broyat deshydraté, et parfois délipidé, de poisson ou de déchets de poissons utilisé dans la confection daliments et (rarement) comme engrais.

HARINA DE PESCADO: Pescado molido deshidratado y a menudo desgrasado, o un subproducto de pescado producido en diferentes categorías y utilizado como alimento o más raramente como fertilizante.

FARIÑA DE PEIXE: Peixe moído deshidratado e a miúdo desgraxado, ou un subproduto de peixe producido en diferentes categorías e utilizado como alimento ou máis raramente como fertilizante.

HALLISZT: Dehidratált és gyakran zsírtalanított őrölt hal vagy hal-melléktermék, amely különböző osztályú lehet, és amelyet takarmányként, vagy, ritkábban, trágyázásra használnak.

MĄCZKA RYBNA: Odwodnione i często odtłuszczone zmielone ryby lub pozostałości z przetwórstwa ryb, w postaci granulek o różnej wielkości ziaren, stosowane jako pasza, a rzadziej jako nawóz.

BALIK UNU: Susuz ve çoğunlukla yağı alınmış dip balıklardan veya balık yan ürünlerinden farklı derecelerde üretilen ve yem olarak kullanılan nadiren gübre olarak kullanılan ürün.

Was this helpful?
En trang passasje eller kanal dannet ved sykdom, skade eller kirurgisk inngrep. En unormal kanal som fører til et materiedannende indre hulrom.


FISTULA: A narrow passage or duct formed by disease, injury or surgically; an abnormal canal leading to some pus-forming internal cavity.

ΣΥΡΙΓΓΙΟ: Στενός πόρος που σχηματίζεται ύστερα από ασθένεια ή τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση. Μη φυσιολογικός πόρος που οδηγεί σε κάποια πυοπαραγωγό κοιλότητα του σώματος - συριγγώδης πόρος.

FISTULE: Canal ou passage étroit provoqué pathologiquement, par une blessure ou par chirurgie; canal anormal en communication avec une cavité interne remplie de pus.

FÍSTULA: Canal estrecho provoqué patológicamente, por una herida o por cirugía; canal anormal en comunicación con una cavidad interna llena de pus.

FÍSTULA: Canle estreita ou conduto provocado por unha patoloxía unha ferida ou mediante cirurxía; canle anormal que conduce a algunha cavidade interna (interior) onde se forma pus.

SIPOLY: Betegség, sérülés vagy sebészeti beavatkozás útján kialakuló csatorna, amely egy gennyet tartalmazó testüregbe vezet.

PRZETOKA: Wąski przewód lub kanał utworzony przez chorobę, ranę lub zabieg chirurgiczny; nienormalny przewód prowadzący do jakiejś wewnętrznej ropotwórczej jamy, zatoki.

FİSTÜL: Hastalık sonucu oluşan kanal yaralanmaları ve bozulmaları.

Was this helpful?
Et mål for en populasjons eller organismes respons på naturlig utvalg. Den relative konkurranseevnen til en gitt genotype bestemt av adaptive morfologiske, fysiologiske eller atferdsmessige karakterer. Uttrykt og vanligvis kvantifisert som det gjennomsnittlige antall overlevende avkom hos konkurrerende genotyper.


FITNESS: A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.

ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

DEGRE DADAPTATION: Mesure de la réponse dune population ou des organismes à la sélection naturelle. La capacité compétitive relative à un génotype donné est conférée par des caractères dadaptation morphologiques, physiologiques ou comportementaux; elle est exprimée et habituellement quantifiée par le nombre moyen de progéniture survivante des génotypes en compétition.

GRADO DE ADAPTACIÓN: Medida de la respuesta de una población o de organismos a la selección natural. La capacidad competitiva relativa a un genotipo dado es conferida por caracteres de adaptación morfológicas, fisiológicas o de comportamiento; expresada normalmente y cuantificada por el promedio de la descendencia superviviente a genotipos en competitividad.

GRAO DE ADAPTACIÓN: Medida da resposta dunha poboación ou dos organismos á selección natural. A capacidade competitiva relativa a un xenotipo dado vén dada polos carácteres adaptativos morfolóxicos, fisiolóxicos ou de comportamento; expresada e cuantificada normalmente como o número medio de proxenie supervivente de xenotipos en competencia.

FITNESZ: Egy populáció természetes szelekcióra adott válaszának mértéke; egy adott genotípus és az általa kialakított alaktani, élettani és viselkedési jellemzők relatív versenyképessége; általában a versengő genotípusok éltben maradó utódainak átlagos számával fejezik ki és számszerűsítik.

PRZYSTOSOWANIE: Miara reakcji populacji organizmów na naturalną selekcję; względna zdolność rywalizacji danego genotypu obdarzonego przez dające się przystosować cechy morfologiczne, fizjologiczne lub behawioralne; wyrażana i zwykle określana ilościowo jako średnia liczba przeżywającego potomstwa konkurujących genotypów.

FORM, SAĞLIK: Bir populasyona ait organizmaların doğal seleksiyona cevabının ölçüsü, belirli bir genotipe bağlı rekabet yeteneğine sahip morfolojik, fizyolojik ve davranış karakterlerini ifade eden genellikle rakip genotiplerinin üreme durumu, sağlıklı populasyonların seçimi ve ortam şartlarının iyileştirilmesi.

Was this helpful?
Transport av oppdrettede osterslarver (pediveliger stadiet) til omrader der skal bunnsla på passende substrat.


REMOTE SETTLING: Shipping of cultured larval oysters still in the pediveliger stage, for final settlement on suitable substrate (cultch).

ΤΗΛΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μεταφορά καλλιεργούμενων προνυμφών στρειδιών που βρίσκονται ακόμη στο προ-πεπλοφόρο στάδιο, γιά τελική εγκατάσταση στο κατάλληλο υπόστρωμα.

TELECAPTAGE: Envoi de naissain dhuîtres décloserie, au stade pédiveligère, destiné au captage sur un substrat préparé (capteur).

TELECAPTURA: Envío de larvas de ostras todavía en estado pediveliger para ser capturadas por un sustrato preparado (captador).

TELECAPTACIÓN: Envío de larvas de ostras aínda en estado pedivelíger para ser capturadas por un substrato preparado (captador).

OSZTRIGATELEPÍTÉS: A pediveliger stádiumú osztrigalárvák kiszállítása a végleges nevelés helyszínére (az osztrigapadokra).

ODLEGŁE OSADZANIE : Transport statkiem wyhodowanych larw ostryg będących ciągle w stadium weliger, celem ostatecznego ich osadzenia na odpowiednim podłożu (substracie dla ostryg – np. kamienie, muszle).

UZAKTAN ÇÖKELTME: Pediveliger safhasındaki hareketsiz larval kültür istiridyelerinin son olarak yerleştirileceği substrata taşınması işlemidir.

Was this helpful?
Type hengekultur der påvekstssubstratet (tau etc.) henger fra en flåte (f.eks. blåskjelloppdrett i syd Spania og østersoppdrett i Japan).


RAFT CULTURE: Form of suspended culture in which the ongrowing structures (ropes etc.) are suspended from a raft (e.g. bateas mussel culture in S. Spain and oyster culture in Japan)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΕΣ: Μορφή αιρούμενης καλλιέργειας (βλ.λ) κατά την οποία τα σχοινιά πάχυνσης εξαρτώνται από επιπλέουσες σχεδίες (π.χ. καλλιέργειες μυδιών bateas στην Νότιο Ισπανία και στρειδοκαλλιέργειες στην Ιαπωνία).

CULTURE SOUS RADEAU: Forme de culture en suspension; les supports de grossissement (fils par exemple) étant suspendus sous un radeau (par exemple la culture de moules sous des batéas en Espagne ou la culture dhuîtres au Japon).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; los suportes de engorde (hilos por ejemplo) están suspendidos bajo la balsa (por ejemplo el cultivo de mejillón bajo bateas en España o el cultivo de ostras en Japón).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; os suportes de engorde (cordas, por exemplo) están suspendidos baixo a balsa (por exemplo o cultivo de mexillón baixo bateas en España ou o cultivo de ostras en Xapón).

TUTAJKULTÚRA: A lebegő kultúráknak az a típusa, amelynél a nevelésre szolgáló szerkezeteket (pl. köteleket) egy tutajhoz rögzítik (pl. a bateas kagylók tenyésztése Dél-Spanyolországban vagy az osztrigatenyésztés Japánban).

HODOWLA TRATWOWA: Forma hodowli zawieszonej, w której na długich linach zwisających do wody z tratwy (często w ażurowych pojemnikach) są hodowane małże (np. hodowle małży w południowej Hiszpanii i ostryg w Japonii).

RAFT KÜLTÜR: Yapılar (örneğin halat) üzerinde büyüyen asılı kültür formu; bir bottan asılı halde bulunur ( Örneğin, ispanyadaki midye kültürleri ve Japonyada istiridye kültürleri)

Was this helpful?
Hovedsakelig bruk om fisker tilhørende ordenen Pleuronectiformes, karakterisert ved bilateral asymmetri. Larvene er symmetriske, men gjennomgår en betydelig morfologisk omorganisering av hodet og skjelettet ved metamorfose . De vanligste europeiske artene er piggvar Scophthalmus maximus), rødspette (Pleuronectes platessa), sandflyndre (Limanda limanda), kveite (Hippoglossus hippoglossus) og tunge (Solea solea). Piggvar og kveite (q.v.) oppdrettes i Europa mens andre flatfisker oppdrettes i Asia.


FLAT FISH: Used mainly for fishes belonging to the order Pleuronectiformes, characterised by bilateral assymmetry, with symmetrical larvae which undergo considerable morphological restructuring of the head and skeleton during metamorphosis. The most commonly occurring European species are turbot (Scophthalmus maximus), plaice (Pleuronectes platessa), dab (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) and sole (Solea solea). Turbot and halibut are cultured in Europe while other, flatfish species are

ΠΛΑΤΙΧΘΕΙΣ: Χρησιμοποιείται κυρίως για ψάρια της τάξης Ρleuronectiformes, που χαρακτηρίζονται από δίπλευρη ασυμμετρία και έχουν συμμετρικές προνύμφες, οι οποίες υφίστανται σημαντική αναδόμηση του σκελετού της κεφαλής κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Τα πιο κοινά ευρωπαϊκά είδη είναι το Scopthalmus maximus (καλκάνι), το Pleuronectes platessa (πησσί), το Limanda limanda (λιμάνδη), το Hippoglossus hippoglossus (ιππόγλωσσος) και το Solea solea (γλώσσα). Το καλκάνι και ο ιππόγλωσσος (βλ.λ.) καλλιεργούνται στην

POISSON PLAT: Terme décrivant principalement les poissons de lordre des Pleuronectiformes qui sont caractérisés par une assymétrie bilatérale. Les larves symétriques subissent une restructuration considérable de lossature crânienne lors de la métamorphose. Les espèces les plus courantes en Europe comprennent le turbot (Scophthalmus maximus), le carrelet (Pleuronectes platessa), la limande (Limanda limanda), le flétan (Hippoglossus hippoglossus) et la sole (Solea solea). Le turbot et le flétan sont cultuvés en

PEZ PLANO: Término que describe generalmente peces del orden de Pleuronectiformes que se caracterizan por una disimetría bilateral. Las larvas simétricas sufren una reestructuración considerable del esqueleto craneal durante la metamorfosis. Las especies más corrientes en Europa incluyen el rodaballo Scopthalmus maximus), platija (Pleuronectes platessa), limanda nórdica (Limanda limanda), halibut o fletan (Hippoglossus hippoglossus) y el lenguado (Solea solea). El rodaballo y el fletán son cultivados en Eu

PEIXE PLANO: Usado principalmente para peixes da orde de Pleuronectiformes, que se caracterizan por unha disimetría bilateral, con larvas simétricas sofren unha reestruturación morfolóxica considerable da cabeza e o esqueleto durante a metamorfose. As especies máis correntes en Europa inclúen o rodaballo Scopthalmus maximus), solla (< i>Pleuronectes platessa), solla escura do mar do norte ou nórdica (Limanda limanda), alabote ou fletán (Hippoglossus hippoglossus) e o linguado (Solea solea). O rodaballo e o f

LEPÉNYHAL: Általában a Pleuronectiformes rendbe tartozó halakat jelentő gyűjtőnév. Az ide tartozó halak legfőbb jellemzője a kétoldali aszimmetria. Lárváik még szimmetrikusak, de később a fej és a csontváz jelentős morfológiai változáson megy keresztül. A legfontosabb európai fajok a nagy rombuszhal (Scophthalmus maximus), a sima lepényhal (Pleuronectes platessa), a közönséges lepényhal (Limanda limanda), az óriás laposhal (Hippoglossus hippoglossus) és a közönséges nyelvhal (Solea solea). A sima lepényha

RYBA PŁASKA: Nazwa stosowana głównie w odniesieniu do ryb należących do rodzaju Pleuronectiformes charakteryzujących się symetrią dwuboczną, symetrycznymi larwami, które przechodzą znaczne przeobrażenia morfologiczne głowy i szkieletu w czasie metamorfozy. Najpowszechniej występującymi gatunkami europejskimi są: turbot (Scophthalmus maximus), gładzica (Pleuronectes platessa), zimnica (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) i sola (Solea solea). W Europie są hodowane turbot i halibut, podczas g

YASSI BALIKLAR: Başlıca Pleuronectiformes takımına ait balıklar için kullanılır, bilateral simetri ve metamorfoz esnasında baş ve iskeletin morfolojik yapısı önemli değişime maruz kalan simetrik larvar ile karakterize edilir. En yaygın olarak görülen Avrupa türler kalkan (Scophthalmus maximus), yıldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa), pisi (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) ve dil balığı (Solea solea)dır. Kalkan ve halibut Avrupada, diğerleri Asyada kültüre edilmiştir.

Was this helpful?
Dagligdags betegnelse brukt for å beskrive kulturer av skalldyr på havbunnen, f.eks. østers og blåskjell.


FLAT CULTURE: Colloquial term used to describe the culture of shellfish on the sea bed or shore line, e.g. oysters and mussels.

ΕΠIΠΕΔΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Κοινός όρος που χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες διθύρων μαλακίων, π.χ. στρειδιών και μυδιών, στον πυθμένα της θάλασσας ή στην ακτογραμμή.

CULTURE DE FOND: Terme commun décrivant la culture de coquillages sur le fond de la mer, sur lestran ou des tables, moules et huîtres par exemple.

CULTIVO DE FONDO: Término que describe el cultivo de conchas sobre el fondo del mar, en la orilla o de mejillones y ostras por ejemplo.

CULTIVO DE FONDO: Termo coloquial usado para describir o cultivo de moluscos bivalvos sobre o fondo do mar ou na beiramar, mexillóns e ostras por exemplo.

SÍKKULTÚRA: Tengeri puhatestűek (pl. osztrigák és étikagylók) tenyésztése a tengeri aljzaton vagy a part mentén.

HODOWLA DENNA: Potocznie termin stosowany przy opisywaniu hodowli małży na dnie morskim lub w strefie brzegowej, np. ostrygi i omułki.

SABİT KÜLTÜR: Deniz yatağında veya kıyı hattında kabukluların ytiştiriciliğini tanımlamak için kullanılan halk dilindeki terim.örneğin istiridye ve midyeler

Was this helpful?
Akutt til kronisk sykdom hos saltvanns- og ferskvannsfisk forårsaket av ulike medlemmer av slekten Flavobacterium. Forekommer sporadisk og behandlingen er symptomatisk.


FLAVOBACTERIOSIS: An acute to chronic systemic bacterial disease of freshwater and marine fishes caused by several members of the genus Flavobacterium. It occurs sporadically and treatment is symptomatic.

ΦΛΑΒΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Οξεία έως χρονία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών του γλυκού νερού και της θάλασσας που προκαλείται από διάφορα μέλη του γένους Flavobacterium. Εμφανίζεται σποραδικά και η θεραπευτική αγωγή είναι συμπτωματική.

FLAVOBACTERIOSE: Infection bactérienne systémique, aiguë ou chronique, des poissons marins et deau douce provoquée par de nombreuses espèces du genre Flavobacterium. Les manifestations sont sporadiques et le traitement symptomatique.

FLAVOBACTERIOSIS: Infección bacteria sistemática, aguda o crónica, de los peces marinos y de agua dulce provocada por múltiples especies del clase Flavobacterium. Las manifestaciones son esporádicas y el tratamiento sintomático.

FLAVOBACTERIOSE: Infección bacteria sistemática, aguda ou crónica, de peixes mariños e de auga doce provocada por varios membros do xénero Flavobacterium. Acontece esporadicamente e o tratamento é sintomático

FLAVOBACTERIOSIS: Édesvízi és tengeri halfajok heveny vagy idült, szisztémás betegsége, amelyet a Flavobacterium nembe tartozó baktériumfajok okoznak. A betegség véletlenszerűen fordul elő, és ellene tüneti kezelés alkalmazható.

FLAWOBAKTERIOZA: Ostra do przewlekłej systemiczna choroba bakteryjna ryb słodkowodnych i morskich, powodowana przez kilku przedstawicieli rodzaju Flavobacterium. Występuje ona sporadycznie a leczenie jest objawowe.

FLAVOBAKTERİOSİS : Tatlı su ve deniz balıklarında Flavobacterium neden olduğu akut ve kronik seyirde olan bakteri hastalığı

Was this helpful?
Slekt av gramnegative bakterier av usikker tilhørighet, implisert i bakteriell gjellesykdom.


FLAVOBACTERIUM: Genus of Gram-negative bacteria of uncertain affiliation, implicated in Bacterial Gill Disease.

FLAVOBACTERIUM: Gram-αρνητικό βακτηριακό γένος ασαφούς ταξινομικής θέσης, υπεύθυνο για τη βακτηριακή ασθένεια των βραγχίων (βλ.λ.).

FLAVOBACTERIE: Genre de bactérie Gram-négative, daffiliation incertaine, responsable des flavobactérioses.

FLAVOBACTERIA: Clase de bacteria Gram-negativo, de afiliación incierta, responsable de las flavobacteriosis.

FLAVOBACTERIA: Xénero de bacterias Gram-negativas, de afiliación incerta, responsable das flavobacteriose ou enfermidade das branquias.

FLAVOBACTERIUM: Bizonytalan rendszertani besorolású Gram-negatív baktériumok nemzetsége. Ide tartoznak a bakteriális kopoltyúbetegség kórokozói is.

FLAVOBACTERIUM: Rodzaj bakterii Gram-ujemnych o niepewnej przynależności, uczestniczących w bakteryjnej chorobie skrzeli.

Flavobakter: Flavobacterium gram negatif bakteri cinsinden olup bakteriel solungaç hastalığına neden olur.

Was this helpful?
Voldsom systemisk eller kutan infeksjon på ferskvanns fisk forårsaket av bakterien Flavobacterium columnare (tidligere Flexibacter columnaris). Sykdommen er utbredt, og er mest vanlig om sommeren på ung fisk. Tapene er som regel store. Hos varmekjære arter er det ofte en dobbel infeksjon med Aeromonas liquefaciens. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller.


COLUMNARIS DISEASE: An acute systemic and cutaneous disease of freshwater fishes caused by Flexibacter columnaris. The disease is widespread and occurs most frequently during the summer in young-of-the-year fish. Losses are usually quite high. In warm water fish there is frequently a dual infection with Aeromonas liquefaciens. The disease is effectively controlled by systemic and external antibacterials.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ COLUMNARIS: Οξεία συστημική και δερματική ασθένεια των ψαριών των γλυκών νερών, οφειλόμενη στο Flexibacter columnaris. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και συμβαίνει συχνότερα κατά το καλοκαίρι στα ψάρια που είναι μικρότερα από ένα έτος. Οι απώλειες είναι συνήθως μεγάλες. Στα ζεστά νερά υπάρχει συχνά διττή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημική εξωτερική αντιβακτηρίωση.

INFECTION A FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infection aigüe systémique et cutanée des poissons deau douce provoqué par Flexibacter columnaris. La maladie est cosmopolite et les manifestations sont les plus fréquentes en été chez les jeunes poissons de lannée. Les pertes sont habituellement assez lourdes. Chez les poissons des eaux tempérées, il y a souvent une co-infection avec Aeromonas liquefaciens. Les agents antibactériens externes et systémiques constituent une prophylaxie efficace.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica y cutánea de peces de agua dulce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermedad cosmopolita cuyas manifestaciones son las más frecuentes durante el verano en los peces jóvenes. Las pérdidas son normalmente muy grandes. En los peces de aguas templadas, a menudo hay una co-infección con Aeromonas liquefaciens. Los agentes antibacterianos externos y sistémicos son una profilaxis eficaz.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica e cutánea de peixes de auga doce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermidade cosmopolita as manifestacións da cal son as máis frecuentes durante o verán nos peixes novos. As perdas son normalmente moi grandes. Nos peixes de augas mornas, a miúdo hai unha co-infección con Aeromonas liquefaciens. Os axentes antibacterianos externos e sistémicos son unha profilaxe eficaz.

KOLUMNÁRIS BETEGSÉG: Édesvízi halak heveny szisztémás- és bőrbetegsége, amelyet a Flexibacter columnaris baktérium okoz. A betegség gyorsan terjed és általában nyáron jelenik meg a tavasszal szaporított halakon. A veszteség rendszerint igen magas. Melegvízi halakban gyakran kettős fertőződés is bekövetkezhet az Aeromonas liquefaciens baktériummal. A betegség szisztémás és külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

CHOROBA KOLUMNARIS: Ostra systemiczna choroba skórna ryb słodkowodnych, spowodowana przezFlexibacter columnaris. Choroba jest rozpowszechniona i najczęściej występuje w okresie lata u jednorocznych ryb. Straty są zwykle bardzo duże. U ryb ciepłolubnych często występuje dodatkowe zakażenie Aeromonas liquefaciens. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu systemicznych, zewnętrznych środków przeciwbakteryjnych.

KOLUMNARİS HASTALIĞI: Flexibacter columnaris tarafından tatlı su balıklarında meydana getirilen sistemik olan akut bir deri hastalığıdır. Hastalık yaygın olup genellikle yaz aylarında bir yıllık genç bireylerde görülür. Kayıplar genellikle oldukça yüksek oranda olmaktadır. Sıcak su balıklarında genellikle Aeromonas liquefaciensında etkili olduğu çift enfeksiyon gmrülür. Hastalık sistemik ve dış antibakteriyallar ile etkili bir şekilde kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
Har mange celler.


MULTICELLULAR: Having many cells.

ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ: Εχων πολλά κύτταρα.

MULTICELLULAIRE: Formé de plusieurs cellules.

MULTICELULAR: Formado de muchas células.

MULTICELULAR: Formado por moitas células.

MULTICELLULÁRIS: Sok sejtből álló.

WIELOKOMÓRKOWY: Mający wiele komórek.

ÇOK HÜCRELİ: Çok hücreye sahip

Was this helpful?
Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.


POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYNUCLEAIRES (HAP): Molécules organiques composées dau moins deux anneaux aromatiques. Polluants importants.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLINUCLEARES (HAP): Moléculas orgánicas compuestas de al menos dos anillos aromáticos. Contaminantes importantes.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP): Moléculas orgánicas compostas de dous ou máis aneis aromáticos. Importantes compostos contaminantes.

POLINUKLEÁRIS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK: Két vagy több aromás gyűrűből álló szerves molekulák; gyakori szennyezőanyagok.

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA): Cząsteczki organiczne złożone z dwóch lub większej liczby pierścieni aromatycznych; ważne związki chemiczne stanowiące często czynniki zanieczyszczające.

POLİNÜKLEER AROMATİK HİDROKARBONLAR ( PAH ): Bir ya da daha fazla aromatik halkadan oluşan organik moleküllerdir ; önemli kirletici bileşiklerdir.

Was this helpful?
Fettsyrer med mer enn to karbon-dobbeltbindinger (umettede). Fisk inneholder vanligvis mye HUFA (som 20:5 n-3 og 22:6 n-3). Fett i fôret, slik som HUFA, er viktige kilder for energi og bør derfor være til stede i fiskefôr. Disse finnes vanligvis i naturen i fisk og i vegetabilske kilder.


HIGHLY UNSATURATED FATTY ACIDS (HUFA): Fatty acids with greater than two carbon double bonds (unsaturated). Fish usually have high amounts of HUFA (such as 20:5w3 and 22:6w3) in their tissues. Dietary lipids such as HUFA are important sources of energy, and should be included in fish diets. These are usually found in nature in fish and vegetable sources.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με περισσότερους από δύο διπλούς δεσμούς άνθρακα. Τα ψάρια συνήθως έχουν υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων οξέων (όπως 20:5w3 και 20:6w3) στους ιστούς τους. Είναι σημαντική πηγή ενέργειας και πρέπει να περιέχονται στα σιτηρέσια των ψαριών. Στη φύση βρίσκονται συνήθως στα ψάρια και στα λαχανικά.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-HUFA (AGPI): Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

ÁCIDOS GRASOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (HUFA) : Ácidos grasos con más de dos dobles enlaces carbono-carbono. En tejidos de peces algunos ácidos grasos tales como el 20:5w3 y el 22:6w3 están presentes en grandes cantidades. Los lípidos alimentarios, tales como los HUFA, son fuentes energéticas importantes y deberían ser incluidas en la alimentación de los peces. Los peces y los vegetales son fuentes naturales de estos compuestos.

ÁCIDOS GRAXOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (PUFA / AGAP): Ácidos graxos con máis de dous dobres enlaces (insaturados) carbono-carbono. Os peixes normalmente teñen grandes cantidades de HUFA (como 20:5w3 e 22:6w·) nos seus tecidos. Os lípidios da dieta como HUFA son importantes recursos enerxéticos e deben ser incluídos nas axudas de custo de peixes. Estes atópanse de xeito natural en fontes de recursos de peixes e vexetais.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAVAK: Olyan zsírsavmolekulák, amelyekben kettőnél több kettős (telítetlen) kötés fordul elő. A halak szöveteiben általában nagy mennyiségű többszörösen telítetlen zsírsav (pl. 20:5w3 és 22:6w3) található. Fontos energiaforrások, emiatt ajánlott összetevői a haltápoknak. A természetben leginkább a halakban és növényekben fordulnak elő.

WYSOCE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE (HUFA): Kwasy tłuszczowe z większą liczbą niż dwa podwójne wiązania węglowe (nienasycone). Ryby mają zwykle wysokie zawartości HUFA (np. 20:5w3 i 22:6w3) w swoich tkankach. Lipidy pokarmowe, jak np. HUFA, są ważnymi źródłami energii, stąd powinny być zawarte w dietach dla ryb. W przyrodzie są one zwykle spotykane w rybach i surowcach roślinnych.

YÜKSEK DERECEDE DOYMAMIŞ YAĞLI ASİTLER ( YDDYA ): İki adet çift karbon bağlı asitlerden daha büyük olan yağlı asitlerdir ( doymamış ). Balıkların dokularında genellikle yüksek oranlarda YDDYA ( 20:5w3 ve 22:6w3 gibi ) bulunur. YDDAYA gibi beslenme lipidleri önemli enerji kaynaklarıdır, ve bunlar balıkların beslenme düzenlerinde yer almalıdır. Bunlar genellikle doğal ortamlarında balıklarda ve sebzelerde bulunur.

Was this helpful?
Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr.


POLYUNSATURATED FATTY ACID)PUFA): Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with more than one double bond. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με μια καρβοξυλομάδα (CΟΟΗ) και μια γραμμική αλυσίδα άνθρακα (C ) με έναν ή περισσότερους διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-PUFA (AGPI): Acides gras comprenant 18 atomes de carbone ou plus et deux doubles liaisons ou plus. Ces lipides sont connus comme extrêmement importants dans les stades précoces du développement de beaucoup de larves de poissons et de coquillages.

ÁCIDO GRASO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha y sin ramificaciones con más de un doble enlace. Estos lípidos son conocidos por ser extremadamente importantes en los estadios de desarrollo iniciales de muchas larvas de peces e invertebrados marinos.

ÁCIDO GRAXO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita e sen ramificacións con máis dun dobre enlace. Estes lípidos son coñecidos por ser extremadamente importantes nos estadios de desenvolvemento iniciais de moitas larvas de peixes e invertebrados mariños.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV (PUFA): Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben több mint egy kettős kötés van. Ezekről a lipidekről ismert, hogy rendkívül fontos szerepet játszanak sok tengeri hal- és kagylólárva korai fejlődési szakaszaiban.

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE : Kwasy tłuszczowe zawierające pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) z więcej niż jednym wiązaniem podwójnym. Wiadomo, że lipidy te są niezwykle ważne dla wczesnych stadiów rozwojowych wielu gatunków ryb morskich oraz dla larw skorupiaków i mięczaków.

ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ (PUFA): Tek bir karboksil grubu (COOH) ve birden fazla çift bağı olann düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi. Bu yağlar bir çok denizel balık ve kabuklu larvalarının erken gelişme dönemlerinde son derece önemlidirler.

Was this helpful?
Relatert til lange karbonkjedeforbindelser, spesielt fettsyrer, med mer enn to bindinger per molekyl.


POLYUNSATURATED: Relating to long-chain carbon compounds, especially fatty acids, having two or more double bonds per molecule.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ : Είναι μόρια που φέρουν μακρυές αλυσίδες άνθρακα, κυρίως λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν ένα ή περισσότερους διπλούς δεσμούς ανά μόριο.

POLYINSATURE: Se dit des composés carbonés, spécialement des acides gras, qui ont deux doubles liaisons , ou plus, par molécule.

POLIINSATURADO: Relativo a compuestos de cadena larga de carbono, especialmente ácidos grasos, que tienen dos o más dobles enlaces por molécula.

POLIINSATURADO: Relativo a compostos de cadea longa de carbono, especialmente ácidos graxos, que teñen dous ou máis dobres enlaces por molécula.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN: Hosszú láncú szénvegyületek, különösen zsírsavak, amelyek molekulájában kettő vagy több kettős kötés van.

WIELONIENASYCON/Y/A/E: Termin odnoszący się do długołańcuchowych związków węgla, zwłaszcza kwasów tłuszczowych, posiadających dwa lub więcej podwójnych wiązań w cząsteczce.

ÇOKLU DOYMAMIŞ: Molekül başına iki veya daha fazla çift bağları olan uzun zincirli karbon bileşikleri, özellikle yağ asitleri.

Was this helpful?
Betegnelsen beskriver en rensemetode som brukes i akvakultur for å fjerne partikler fra oppdrettsvannet. Ved flotasjon separeres et stoff fra en væskefase ved at stoffet stiger til overflaten i væsken. Dette skjer ved at gassbobler blir blåst inn i væsken og hefter til seg partiklene som skal frasepareres.


PROTEIN SKIMMING: In aquaculture the term describes a treatment method used to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (e.g. broken food pellets and fine particles of debris) are removed from the solution as foam. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration.The term is incorrectly used for foam fractionation but has been introduced and is extensively used in the literature of the aquarium industry and the brochures

ΞΑΦΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Στην υδατοκαλλιέργεια ο όρος περιγράφει μιά διαδικασία γιά την βελτίωση της ποιότητας του νερού σε συστήματα καλλιέργειας (π.χ δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. κομμάτια τροφής) απομακρύνονται υπό μορφή αφρού. Ο αφρός δημιουργείται με αύξηση της μεσόφασης αέρα-νερού μέσω δυνατού αερισμού. Πρβλ. Κλασμάτωση αφρού. Ο όρος χρησιμοποιείται λανθασμένα αντί γιά την κλασμάτωση του αφρού αλλά έχει εισαχθεί και χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην βιβλιογραφία των οικιακών ενυδρείων μολο

ECUMAGE PROTEIQUE: Traitement utilisé pour améliorer la qualité de leau des bassins piscicoles, dans lesquels les composés tensio-actifs (par ex. les granulés dissous) sont éliminés sous forme décume. La formation de lécume est obtenue par la distorsion de linterface air-eau par un rideau dair de forte intensité.Le terme est incorrectement utilisé pour le fractionnement de lécume mais a été introduit en littérature et utilisé, par extension, dans laquariologie et dans les documents de matériels aquacoles malgré lé

ESPUMACIÓN PROTEICA: Tratamiento utilizado para mejorar la calidad de agua de los estanque de cultivo, en los cuales los compuestos tensio-activos (por ejemplo, los gránulos de comida disueltos) son eliminados en forma de espuma. La formación de espuma se obtiene por la distorsión de la interfase aire-agua con una corriente de aire de fuerte intensidad. El término es incorrectamente utilizado para el fraccionamiento de la espuma pero fue introducido en la literatura y utilizado, por extensión, en la acuariología y e

ESCUMACIÓN PROTEICA: En acuicultura este termo describe un método de tratamento utilizado para mellorar a calidade de auga dos sistemas de cultivo (p.ex. tanques de peixes). As partículas coloidais e sólidas (p.ex. gránulos de alimento rotos e particulas finas dos restos) son eliminadas da solución en forma de escuma. A formación de escuma obtense aumentando a interfase aire-auga mediante unha forte aireación. O termo é incorrectamente utilizado polo de fraccionamento da escuma, pero foi introducido e é de uso común

FEHÉRJEFÖLÖZÉS: Az akvakultúra rendszerekben a termelőegységek (pl. tartályok) vízminőségének javítására használt vízkezelési módszer. A kolloid és szilárd állapotú részecskéket (pl. a tápmaradékokat és egyéb törmeléket) a rendszerből habként távolítják el, amely leszedhető ("lefölözhető") a víz felszínéről. A habzás annak eredménye, hogy erőteljes levegőztetéssel megnövelik a víz-levegő határfelületet. A "habfrakcionálás" helyett gyakran használják a "fehérjefölözés" ("protein skimming") kifejezést is a díszha

SZUMOWINY BIAŁKA: W akwakulturze termin opisuje metodę zabiegu stosowanego w celu poprawy jakości wody w systemie hodowlanym (np. w zbiornikach z rybami). Koloidy i cząsteczki stałe (np. pokruszone granule paszy i drobne cząsteczki pozostałości) są usuwane z roztworu w postaci piany. Pienienie jest powodowane przez zwiększającą się przestrzeń międzyfazową powietrza i wody w wyniku silnego napowietrzania. Termin jest niepoprawnie użyty dla frakcjonowania piany, ale został wprowadzony i jest powszechnie stosowany w

PROTEİN SÜZME: Su ürünleri yetiştirciliğinde kullanılan bu terim, kültür sistemlerinde su kalitesini iyileştirmek için kullanılan bir tedavi metodunu ifade eder (örn. balık tankları). Asılı haldeki ve katı partiküller (örn. parçalanmış yem atıkları ve ince partiküller) köpüğe benzer çözeltiden uzaklaştırılır. Köpükleme, güçlü havalandırma sayesinde hava-su etkileşiminin artmasına neden olur. Proteinlerin süzülmesinden daha önemli olmasına rağmen, bu terimin köpükle arıtma yöntemi için kullanılması doğru değil

Was this helpful?
En avgrenset eller lokalisert infeksjon i eller på en vert.


FOCAL INFECTION: A well-circumscribed or localized infection in or on a host.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΣΤΙΑΚΗ: Μία περιορισμένη επί ή εντός του οργανισμού ενός ξενιστή ή σαφώς εντοπισμένη μόλυνση.

INFECTION LOCALISEE: Une infection bien circonscrite ou localisée dans ou sur un hôte.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección bien circunscrita y localizada en un huésped.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección ben circunscrita e localizada nun hospedador.

FÓKUSZÁLT FERTŐZÉS: Jól körülírható vagy helyi fertőzés egy gazdaszervezeten vagy gazdaszervezetben.

ZAKAŻENIE OGNISKOWE: Wyraźnie ograniczone lub zlokalizowane zakażenie w/lub na żywicielu.

MERKEZİ ENFEKSİYON: Konak üzerine ya da içine çok iyi yerleşmiş enfeksiyon.

Was this helpful?
Varmedannende kjemisk reaksjon mellom energibærende stoff (drivstoff) og oksygen; inngår i bestemmelse av innhold av råaske.


COMBUSTION: Heat-producing chemical reactions between energy-containing materials (fuels) and oxygen; a component in crude ash determination.

ΚΑΥΣΗ: Είναι η χημική αντίδραση που παράγει θερμότητα και πραγματοποιείται μεταξύ των υλικών που περιέχουν ενέργεια (π.χ. καύσιμα) και του οξυγόνου; στοιχείο που προσδιορίζεται ως κατέργαστη τέφρα.

COMBUSTION: Réaction chimique productrice de chaleur entre des substances porteuses dénergie (combustibles) et loxygéne.

COMBUSTIÓN: Reacciones químicas entre materiales con contenido energético (combustibles) y el oxígeno, que producen calor; un componente para la determinación de la ceniza bruta.

COMBUSTIÓN: Reaccións químicas entre materiais con contido enerxético (combustibles) e o osíxeno, que producen calor; un compoñente para a determinación da cinza bruta

ÉGÉS: Energia-tartalmú anyagok (tüzelőanyagok) és oxigén közötti hőtermelő kémiai reakciók; a nyershamutartalom meghatározásának eleme.

SPALANIE: Reakcje chemiczne, przebiegające z wydzielaniem ciepła, pomiędzy materiałami będącymi nośnikami energii (paliwa) i tlenem; element oznaczania zawartości popiołu ogólnego.

YANMA: Enerji içeren maddeler (yakıt) ile oksijen arasındaki ısı üreten kimyasal reaksiyon; ham kül tayininin bir bileşeni.

Was this helpful?
(1) I ernæring: Nedbrytningen i fordøyelseskanalen av komplekse organiske forbindelser til mindre substanser som kan brukes i metabolismen. (2) I spillvannsbehandling: Katalytisk aktivitet, enzymatisk aktivitet og bakteriell virkning ved spillvannsbehandling.


DIGESTION: (1) In nutrition: the breakdown, in the alimentary tract, of complex organic substances into simpler substances so that they may be used in metabolisim. (2) In waste water treatment: catalytic activity, enzymatic activity and bacterial action in waste water treatment.

ΠΕΨΗ: (1) Η διάσπαση πολύπλοκων οργανικών ουσιών ( π.χ. στον πεπτικό σωλήνα) σε απλούστερες ουσίες που είναι δυνατό να απορροφηθούν. (2) Καταλυτική, ενζυμική και βακτηριακή δραστηριότητα κατά τη διαχείριση υδατικών αποβλήτων.

DIGESTION: (1) Transformation de substances organiques complexes en substances plus simples; les aliments dans le tube digestif avant leur absorption par exemple. (2) Activités catalytiques, enzymatiques et bactériennes dans le traitement des eaux usées.

DIGESTIÓN: (1) En nutrición: la rotura, en el tracto alimentario, de substancias orgánicas complejas en substancias más sencillas de modo que puedan ser metabolizadas. (2) En el tratamiento de aguas residuales: actividad catalítica, actividad enzimática y acción bacteriana en el tratamiento de aguas residuales.

DIXESTIÓN: (1) En nutrición: a rotura, no tracto alimentario, de substancias orgánicas complexas en substancias máis sinxelas de modo que poidan ser metabolizadas. (2) No tratamento de augas residuais: actividade catalítica, actividade enzimática e acción bacteriana no tratamento de augas residuais.

EMÉSZTÉS: (1) A táplálkozás-tudományban: komplex szerves anyagok lebontása egyszerűbb anyagokká a tápcsatornában, hogy azok felhasználhatóak legyenek az anyagcserében. (2) A szennyvíztisztításban: katalitikus és enzimműködés, illetve bakteriális tevékenység a szennyvíztisztításban.

TRAWIENIE: (1) W odżywianiu: zachodzące w układzie pokarmowym rozkładanie złożonych substancji organicznych na prostsze, które mogą być wykorzystane w przemianie materii. (2) W oczyszczaniu ścieków: efekt katalityczny, oddziaływanie enzymów i aktywność bakterii w odniesieniu do ścieku.

SİNDİRİM: (1) Beslenmede: komplex organik maddelerin basit maddelere sindirim kanalında yıkımı böylece metabolizmada kullanılabilme olanağı ortaya çıkar. (2) Atık su arıtmada: atık su arıtmada katalitik aktivitesi, enzimatik aktivite ve bakteriyal aktivite.

Was this helpful?
Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.


PREVENTATIVE MEDICINE: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

MEDECINE PREVENTIVE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

MEDICINA PREVENTIVA: A prevención de enfermidades ou medidas preventivas para impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.

MEGELŐZŐ KEZELÉS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA: Zapobieganie chorobie, albo środki zapobiegające rozwojowi lub szerzeniu się chorobie.

Koruyucu ilaç: Hastalığın önlenmesi ya da hastalığın yayılması ve gelişmesinin engellenmesi

Was this helpful?
Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).


FOOD CONVERSION RATIO: Efficiency of the stock at converting food into growth; the ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain.

ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η επάρκεια του ιχθυαποθέματος να μετατρέπει την τροφή σε αύξηση; ο λόγος του βάρους της τροφής που χρησιμοποιήθηκε και του σωματικού βάρους που κερδήθηκε.

TAUX DE CONVERSION ALIMENTAIRE: Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

TASA DE CONVERSIÓN DEL ALIMENTO: Eficiencia del stock para transformar el alimento en crecimiento; ratio entre el peso de alimento suministrado y el peso del aumento de la producción.

TAXA DE CONVERSIÓN DO ALIMENTO: Eficiencia do stock para transformar o alimento en crecemento; ratio entre o peso de alimento subministrado e o peso do aumento da produción.

TAKARMÁNY-HASZNOSÍTÁSI EGYÜTTHATÓ: A hatékonyság, amellyel egy állomány növekedéssé alakítja a táplálékot; az etetett táp tömege és a halak tömegnövekedése közötti arány.

WSPÓŁCZYNNIK POKARMOWY: Efektywność, z jaką obsada przekształca pokarm na wzrost; stosunek między ciężarem zadanego pokarmu a uzyskanym przyrostem masy ryb.

YEM DEĞERLENDİRME ORANI: Yemi büyümeye çevirmede stoğun verimliliği; tüketilen yem ağırlığı ile kazanılan ürün ağırlığı arasındaki oran.

Was this helpful?
Samler inn østers eller blåskjell på en lokalitet og setter dem ut på en annen for å oppnå bedre vekst eller kvalitet.


RELAYING: Collecting oysters, clams, or mussels in one location and planting them in another to obtain better growth or better quality meats.

ΕΠΑΝΑΠΟΘΕΣΗ, (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ): Συλλογή στρειδιών και μυδιών σε μια τοποθεσία και τοποθέτησή τους σε μια άλλη για να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη ή καλύτερη ποιότητα.

RE-ENSEMENCEMENT: La récolte dhuîtres, palourdes ou moules afin de les ensemencer dans un lieu où les conditions du milieu sont plus favorables à la croissance ou la qualité de la chair.

RESIEMBRA: Recolecta de ostras, almejas o mejillones con el fin de sembrarlos en un sitio dónde las condiciones de medio son más favorables para el crecimiento o para la calidad de carne.

RESEMENTEIRA: Recollida de ostras, ameixas ou mexillóns para sementalos nun sitio onde as condicións de medio son máis favorables para o crecemento ou para a calidade de carne.

ÁTHELYEZÉS: Osztrigák és kagylók begyűjtése az egyik helyen, és lerakása egy másikon a gyorsabb növekedés és a jobb húsminőség érdekében.

PRZEKŁADANIE (w hodowli ostryg): Zbieranie ostryg, małży lub omułków z jednej lokalizacji i przenoszenie ich do nowej, celem uzyskania lepszego wzrostu lub lepszej jakości mięsa.

DÜZENLEME: İstiridye, deniz tarağı ya da midyelerin bir bölgede toplanması ve onların daha iyi büyümesi ya da daha kaliteli et elde etmek için düzenlemesi.

Was this helpful?
I toksikologi (giftlære): Henviser til de skadelige effektene til en gift (q.v.) (eller giftstoff, naturlig toksin, forurensning) på en levende organisme.


POISONING: In toxicology: refers to the harmful effects of a poison (or toxic substance, natural toxin, pollutant) on a living organism.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ: Οι επιβλαβείς επιπτώσεις ενός δηλητηρίου (ή τοξικής ένωσης, φυσικής τοξίνης, ρύπου) σε έναν ζωντανό οργανισμό.

EMPOISONNEMENT: En toxicologie, concerne les effets nocifs dun poison (ou toxine) sur un organisme vivant.

ENVENENAMIENTO: En toxicología, concierne los efectos nocivos de un veneno (o toxina) en un organismo vivo.

ENVELENAMENTO: En toxicoloxía, refírese aos efectos nocivos dun veleno (ou toxina, toxina natural, contaminante) nun organismo vivo.

MÉRGEZÉS: Toxikológiában: egy méreg (vagy mérgező anyag, természetes toxin, szennyezőanyag) káros hatása egy élő szervezetre.

ZATRUCIE: W toksykologii: odnosi się do szkodliwego oddziaływania trucizny (lub substancji toksycznej, naturalnej toksyny, czynnika zanieczyszczającego) na organizm żywy.

Zehirlenme: Zehirbilim terimi; Yaşayan bir canlı üzerine bir zehirin zararlı etkileri.

Was this helpful?
Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.


FORMALDEHYDE: Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.

ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ: Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.

FORMALDEHYDE: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMALDEHÍDO: Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.

FORMALDEHIDO: Disolución de aproximadamente 37% en peso de formadehído en auga. Eficaz no control dos parasitos externos e infeccións fúnxicas dos peixes e os seus ovos. Igualmente usado como fixador dos tecidos.

FORMALDEHID: A formaldehid kb. 37%-os (w/v) vizes oldata. A halak és ikrák külső parazitás és gombás fertőzéseinek megelőzésére, illetve szövetek fixálására használják.

ALDEHYD MRÓWKOWY (formaldehyd): Roztwór zawierający w przybliżeniu 37% masy formaldehydu w wodzie. Skuteczny w zwalczaniu zewnętrznych pasożytów i zakażeń grzybami ryb i ikry. Również stosowany do utrwalania tkanek.

FORMALDEHİT: Sudaki formaldehitin yaklaşık olarak % 37lik çözeltisidir. Balık ve yumurtalarda mantar ve dış parazit hastalıklarının kontrolünde koruyucudur. Ayrıca doku fiksasyonunda kullanılır.

Was this helpful?
Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.


FORMALIN: Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.

ΦΟΡΜΟΛΗ: Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.

FORMOL: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMOL: Una solución de formaldehído en el agua a aproximadamente 37% (peso/volumen). Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.

FORMOL: Solución de formaldehido en auga de aproximadamente o 37% (peso/volume). Tratamento eficaz no control de parasitos externos e infeccións fúnxicas de peixes e ovos. Igualmente usado como fixador de tecidos.

FORMALIN: A formaldehid kb. 37%-os (w/v) vizes oldata. A halak és ikrák külső parazitás és gombás fertőzéseinek megelőzésére, illetve szövetek fixálására használják.

FORMALINA: Roztwór zawierający w przybliżeniu 37% masy formaldehydu w wodzie. Skuteczny w zwalczaniu zewnętrznych pasożytów i zakażeń grzybami ryb i ikry. Również stosowany do utrwalania tkanek.

FORMALİN: Sudaki formaldeit ağırlığının yaklaşık %37sını oluşturan solusyondur. Yumurtalar ve balıklar üzerindeki parazit ve mantar enfeksiyonlarının kontrolünde etkilidir. Hatta dokuların fixasyonunda (koruma) kullanılır.

Was this helpful?
Prosessen der fôr tas opp ved svelging eller oppsuging.


INGESTION: The process of taking in food, by swallowing or absorbing.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής

INGESTION: Processus par lequel les aliments sont incorporés, par avalement ou par absorption.

INGESTIÓN: Proceso por el cual los alimentos son tragados o absorbidos.

INXESTIÓN: Proceso polo cal os alimentos son tragados ou absorbidos.

ELFOGYASZTÁS: A táplálék felvétele lenyelés vagy felszívás útján.

PRZYJMOWANIE POKARMU: Proces pobierania pokarmu poprzez połykanie lub absorpcję.

YEME, MİDEYE İNDİRME: Yutarak ya da emerek besin alma işlemidir.

Was this helpful?
Nedbryting av dødt vev eller døde organismer.


PUTREFACTION: The decomposition of tissues and organisms following death.

ΣΗΨΗ: Η μετά από τον θάνατο αποσύνθεση ιστών και οργανισμών.

PUTREFACTION: La décomposition post-mortem des tissus et dorganismes.

PUTREFACCIÓN: Descomposición post-mortem de tejidos de organismos.

PUTREFACCIÓN: Descomposición post mortem de tecidos de organismos.

ROTHADÁS: A szövetek és szervek lebomlása a halál után.

GNICIE: Rozkład tkanek w wyniku śmierci organizmów.

ÇÜRÜME: Ölümü takiben organizma ve dokuların bozulması.

Was this helpful?
Prosessen der fôr går over fra å være av høy kvalitet til å være av lav kvalitet, fører til slutt til at fôret blir uspiselig.


PERISHABILITY: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ: Ο ρυθμός με τον οποίο υποβαθμίζεται η υψηλή ποιότητα μιας τροφής ως το σημείο που η τροφή γίνεται ακατάλληλη προς βύωση.

PUTRESCIBILITE: Le taux de détérioration dun aliment depuis la haute qualité jusquà une qualité basse au point de le rendre impropre à la consommation.

CORRUPTIBILIDAD: Tasa de deterioro de un alimento desde alta calidad hasta una calidad muy baja al punto de rendirlo inapropiado para el consumo.

CORRUPTIBILIDADE: Taxa de deterioración dun alimento dende alta calidade ata unha calidade moi baixa, finalmente faise inapropiado para o consumo.

ROMLÉKONYSÁG: Annak mértéke, hogy egy élelmiszer milyen gyorsan válik jó állapotúból rosszá, végül pedig fogyasztásra alkalmatlanná.

PSUCIE SIĘ (towaru): Tempo, w którym żywność ulega psuciu od stanu wysokiej do niskiej jakości, a ostatecznie przekazuje się ją do konsumpcji, jako już nienadającą się do jedzenia.

DAYANIKSIZLIK, KOLAY BOZULABİLİRLİK: Yiyeceğin yüksek kaliteden düşük kaliteli duruma geçiş oranı, sonuç olarak tüketim için uygunsuz hale dönüşmesi

Was this helpful?
En fast mengde fôr som gis ved faste tidspunkt.


FEEDING REGIME: A regular amount of food administered at set periods.

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Κανονική ποσότητα τροφής που χορηγείται σε καθορισμένες περιόδους.

REGIME ALIMENTAIRE: Quantité constante de nourriture donnée à périodes fixes.

RÉGIMEN ALIMENTARIO: Cantidad habitual de alimento suministrado en periodos determinados.

RÉXIME ALIMENTARIO: Cantidade habitual de alimento subministrado en períodos determinados.

ETETÉSI REND: Meghatározott időközönként adagolt meghatározott takarmánymennyiségek.

SYSTEM SKARMIANIA: Regularna ilość pokarmu podawana o określonym czasie.

YEMLEME REJİMİ: Belirli miktarda yemin belli zaman aralıklarında verilmesi.

Was this helpful?
Stoff eller blandingsstoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk


FOOD ADDITIVE: Any substance added to a feed to improve it nutritionally, to prevent deterioration.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Κάθε ουσία η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό να τη βελτιώσει διατροφικά και να αποτρέψει την απώλεια της ποιότητας.

ADDITIFS ALIMENTAIRES: Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibérée d

ADITIVO ALIMENTARIO: Cualquier substancia añadida a un alimento para mejorarlo nutricionalmente, para evitar su deterioro.

ADITIVO ALIMENTARIO: Calquera substancia engadida a un alimento para melloralo nutricionalmente, para evitar a súa deterioración.

ADALÉK: Bérmely anyag, amelyet egy takarmányhoz adnak, hogy tápértékét javítsák, vagy romlását akadályozzák.

DODATKI DO ŻYWNOŚCI: Substancje dodawane do paszy dla polepszenia jej wartości odżywczej lub dla zapobieżenia jej zepsuciu.

GIDA KATKISI: Yemin besleyiciliğini arttırmak bozulmasını engellemek için eklenen herhangi bir madde.

Was this helpful?
Innføring av substanser eller energi i miljøet ved menneskelig aktivitet, direkte eller indirekte, som gir skadelige effekter på levende organismer. Dårlig vannkvalitet grunnet kloakk, pesticider eller utslipp fra industri er ofte et problem for oppdrettsvirksomhet, som selv kan selv ha negative effekter på miljøet.


POLLUTION: The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.

ΡΥΠΑΝΣΗ: Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.

POLLUTION: Introduction directe ou indirecte, à cause des activités de lhomme, de substances ou dénergie dans lenvironnement ayant des effets nuisibles pour les organismes vivants. Alors que laquaculture souffre par la déterioration de la qualité deau par le rejet des eaux usées, pesticides et rejets industrielles, laquaculture industrielle peut également polluer lenvironnement si elle est mal gérée.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introducción directa o indirecta, a causa de las actividades del hombre, de sustancias o de energía en el ambiente y que tiene efectos nefastos para los organismos vivos. La acuicultura sufre deterioro de la calidad de agua por las aguas residuales, pesticidas y desagües industriales. La acuicultura también puede ser contaminante si está mal gestionada.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introdución directa ou indirecta, a causa das actividades do home, de substancias ou de enerxía no ambiente e que ten efectos nocivos para os organismos vivos. A acuicultura sofre deterioración da calidade de auga polas augas residuais, pesticidas e escouras industriais. A acuicultura, como industria que é, tamén pode ser contaminante se está mal xestionada.

SZENNYEZÉS: Az élő szervezetek számára káros anyagok vagy energia környetetbe kerülése emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként. Habár az akvakultúra számára is káros a szennyvíz, növényvédőszerek és ipari hulladék által okozott szennyezés, iparágként maga is negatív hatással lehet a környezetre.

ZANIECZYSZCZENIE: Wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności ludzkiej substancji lub energii do środowiska powodującej szkodliwe oddziaływanie na żywe organizmy. Podczas gdy akwakultura często cierpi na skutek szczególnego pogorszenia jakości wody przez ścieki, pestycydy i ścieki przemysłowe, może ona, podobnie jak przemysł, wpływać także negatywnie na środowisko, o ile właściciel nie rozwiąże problemu zanieczyszczeń.

KİRLİLİK: İnsansal aktiviteler tarafından, maddelerin veya enerjinin direkt yada endirekt olarak çevreye girişinden kaynaklanan yaşayan organizmalar üzerindeki sağlığa zararlı etkiler. Su ürünleri yetiştiriciliği çoğunlukla kanalizasyon, pestisitler ve endüstriyel atıklar tarafından su kalitesinin spesifik bozulmasından muzdarip iken, endüstri de olduğu gibi su yetiştiriciliği de uygun bir şekilde yönetilmediği takdirde çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açar.

Was this helpful?
Hvor effektivt en fôrtype er i forhold til målsetningen.


FEED PERFORMANCE: The effectiveness of a feed in achieving its (present) targets.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η επάρκεια που έχει μια τροφή ώστε να πετυχαίνει κάθε φορά τους καθορισμένους στόχους της.

PERFORMANCE ALIMENTAIRE: Lefficacité dun aliment à atteindre ses objectfs

RENDIMIENTO DEL PIENSO: Efectividad de un pienso en la consecución de sus objetivos (actuales).

RENDEMENTO DO PENSO: Efectividade dun penso na consecución dos seus obxectivos (actuais).

TAKARMÁNY-HATÉKONYSÁG: Az a hatékonyság, amellyel egy táp eléri a (jelenlegi) célokat

EFEKTYWNOŚĆ SKARMIANIA: Efektywność, z jaką stosowanie danej paszy zapewnia osiągnięcie zakładanego celu żywienia.

YEM PERFORMANSI: Bir yemin belirlenen hedeflerini sağlama başarısı.

Was this helpful?
Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater.


PHOSPHATES: A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as "phosphates".

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHATES: Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates.

FOSFATO: Sal de fósforo. Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos.

FOSFATOS: Sal de fósforo. Elemento inorgánico común. O fósforo é un dos nutrientes máis importantes na produtividade primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, e atópase nos ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como nos fosfolípidos das membranas celulares. As formas inorgánicas de fósforo de augas naturais son normalmente descritas como produtos de ionización do ácido ortofosfórico (H3PO4) e son chamados coloquialmente fosfatos.

FOSZFÁTOK: A foszfor egy gyakori szervetlen elem, amely az elsődleges produkció számára az egyik legfontosabb tápanyag, és sok anyagcsereútban szerepel. Nukleinsavak, az ATP, az ADP, az AMP és a membrán-foszfolipidek alkotórésze. A természetes vizekben található foszforformák általában az ortofoszforsav (H3PO4) ionizációs termékei, és gyűjtőnéven "foszfátoknak" nevezik őket.

FOSFORANY : Powszechny składnik nieorganiczny. Fosfor stanowi jeden z najważniejszych składników odżywczych w produkcji pierwotnej i jest zaangażowany w wiele procesów metabolicznych występujących w kwasach nukleinowych, w ATP, ADP i AMP, jak również fosfolipidach błonowych. Postacie fosforu spotykane w wodach naturalnych są podawane jako produkty dysocjacji elektrolitycznej kwasu ortofosforowego (H3PO4) i są potocznie nazywane "fosforanami”.

FOSFAT: Yaygın bir inorganik elementtir. Fosfor birincil üretimde en önemli besin elementlerinden birirdir ve membran fosfolipidlerinin yanısıra nükleik asit, ATP, ADP ve AMP gibi birçok süreçte meydana gelirler ve fosfor içerirler. Doğal sularda fosforun bildirilmiş formu genellikle iyonlaşmış ürün olarak bildirilmiştir (H3PO4), ortofosforik asit ve halk dilinde fosfat olarak bilinir.

Was this helpful?
Ethvert salt eller ester av fosforsyre, brukes mye til gjødsling.


PHOSPHATES: Any salt or ester of phosphoric acid, especially used as a fertiliser.

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Άλατα ή εστέρες του φωσφορικού οξέος, χρησιμοποιούνται κυρίως για λιπάσματα.

PHOSPHATES: Tout sel ou esther dacide phosphorique spécialement utilisé comme fertilisant

FOSFATOS: Cualquier sal o ester de ácido fosfórico, especialmente usado como fertilizante.

FOSFATOS: Calquera sal ou éster de ácido fosfórico, especialmente usado como fertilizante.

FOSZFÁTOK: A foszforsav sói vagy észterei, amelyeket különösen trágyázásra használnak.

FOSFORANY: Sole lub estry kwasu fosforowego, stosowane często jako nawóz.

FOSFAT: Fosforik asidin bir esteri veya herhangi tuz, özellikle gübre olarak kullanılır.

Was this helpful?
Substans som inneholder fosfat og andre bestanddeler i lag med glyserol og fettsyrer. Viktig komponent i biologiske membraner, et eksempel er lecitin.


PHOSPHOLIPID: Substances containing phosphate and other constituents together with glycerol and fatty acids; important component of all biological membranes, one example of which is lecithin.

ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΟ: Ουσίες που περιέχουν φωσφορικά και άλλα συστατικά μαζί με γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Σημαντικό συστατικό γιά όλες τις βιολογικές μεμβράνες όπως γιά παράδειγμα της λεκιθικής.

PHOSPHOLIPIDE: Composé graisseux qui contient un phosphate et dautres composés additionnés de glycérol et dacides gras. Constituant important de toutes les membranes biologiques; ex. lécithine.

FOSFOLÍPIDO: Compuesto lipídico que contiene fosfato y otros compuestos adicionales de glicerol y de ácidos grasos, Compuesto importante de todas las membranas biológicas; por ejemplo lecitina.

FOSFOLÍPIDO: Composto lipídico que contén fosfato e outros compostos xunto con glicerol e ácidos graxos; compoñente importante de todas as membranas biolóxicas; por exemplo a lecitina.

FOSZFOLIPID: Foszfát és más alkotórészek mellett glicerint és zsírsavakat tartalmazó vegyületek; a biológiai membránok fontos alkotórészei, ilyen pl. a lecitin.

FOSFOLIPID: Związki chemiczne zawierające fosforan i inne składniki łącznie z gliceryną i kwasami tłuszczowymi; ważny składnik wszystkich błon biologicznych, z których jednym z przedstawicieli jest lecytyna.

FOSFOLİPİD: Gliserin ve yağ asitleri ile fosfat ve diğer bileşenleri içeren maddelerdir; bir örnek olan lecithin gibi bütün biyolojik zarların önemli bileşenidir.

Was this helpful?
Et ikke-metallisk grunnstoff som forekommer naturlig i forskjellige fosfatformer.


PHOSPHORUS: A non-metallic element occurring naturally in various phosphate forms.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Ένα μη μεταλλικό στοιχείο το οποίο υπάρχει φυσικά σε πολλές μορφές φωσφορικών ενώσεων.

PHOSPHORE: Elément non métallique sous différentes formes de phosphates.

FÓSFORO: Elemento no metálico que se encuentra de manera natural en varias formas de fosfato.

FÓSFORO: Elemento non metálico que se atopa de xeito natural en varias formas de fosfato.

FOSZFOR: Nemfémes elem, amely a természetben különböző foszfátok formájában fordul elő.

FOSFOR: Pierwiastek niemetaliczny występujący w przyrodzie w postaci różnych form fosforanów.

FOSFOR: Birçok fosfat formunda doğal olark oluşan metal olmayan bir element.

Was this helpful?
Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater.


PHOSPHORUS: A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as "phosphates".

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHORE: Elément commun. Un des sels nutritifs les plus importants dans la productivité primaire. Impliqué dans de nombreux processus métaboliques, il se trouve dans les acides nucléiques, ATP, ADP, AMP ainsi que dans les phospholipides des membranes cellulaires. Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates.

FÓSFORO: Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos.

FÓSFORO: Elemento común. Un dos nutrientes máis importantes na produtividade primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, atopa en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como nos fosfolípidos das membranas celulares. As formas inorgánicas de fósforo de augas naturais son normalmente descritas como produtos de ionización do ácido ortofosfórico (H3PO4) e son comunmente chamados fosfatos.

FOSZFOR: Gyakori nemfémes kémiai elem. A foszfor az egyik legfontosabb tápanyag az elsődleges produkció számára, sok anyagcsereútban van fontos szerepe, és megtalálható a nukleinsavakban, az ATP-ben, ADP-ben és AMP-ben, illetve a membránok foszfolipidjeiben. A természetes vizekben található foszforformák általában az ortofoszforsav (H3PO4) ionizációs termékei, gyűjtőnevükön "foszfátok".

FOSFOR : Powszechny składnik nieorganiczny. Fosfor stanowi jeden z najważniejszych składników odżywczych w produkcji pierwotnej i jest zaangażowany w wiele procesów metabolicznych występujących w kwasach nukleinowych, w ATP, ADP i AMP, jak również fosfolipidach błonowych. Postacie fosforu spotykane w wodach naturalnych są podawane jako produkty dysocjacji elektrolitycznej kwasu ortofosforowego (H3PO4) i są potocznie nazywane "fosforanami”.

FOSFOR: Bir basit inorganik element. Fosfor birincil üretimin en önemli gıdalarından biridir ve nukleik asitlerde, ATP ADP ve AMP ayrıca membran fosfolipitlerde gerçeleşen birçok metabolik işlemlerle ilişkilidir. Doğal sularda bulunan fosfor formları genellikle orthofosforik asidin (H3PO4) iyonlaşmış ürünleri olarak tanımlanır ve konuşma dilinde "fosfatlar" olarak geçer.

Was this helpful?
Vanlig hygienisk tiltak for å minimalisere risikoen for sykdomsspredning mellom anlegg (eller innen anlegg), der en desinfiserer fottøy i et lite desinfeksjonsbad.


FOOT BATH: Common hygienic measure of minimizing the risk of disease transfer between farms by disinfecting footwear in a small disinfectant bath.

ΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ: Σύνηθες μέτρο υγιεινής για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεταφοράς ασθενειών από μονάδα σε μονάδα καλλιέργειας. Συνίσταται στη απολύμανση των παπουτσιών σε μικρά αντισηπτικά υδατόλουτρα.

PEDILUVE (BAIN DE PIEDS): La désinfection des chaussures dans un petit bain antiseptique. Mesure dhygiène couramment employée afin de minimiser les risques de transfert de maladie entre exploitations aquacoles.

PEDILUVIO BAÑO DE PIES: Desinfección de zapatos en un pequeño baño antiséptico. Medida de higiene normalmente utilizada con el fin de minimizar los riesgos de traspaso de enfermedades entre explotaciones acuícolas.

PEDILUVIO / BAÑO DE PÉS: Medida de hixiene normalmente utilizada co fin de minimizar os riscos de traspaso de enfermidades entre explotacións acuícolas por desinfección de calzado nun pequeno baño antiséptico

LÁBMOSÓ: A lábbelik fertőtlenítésére szolgáló kisméretű medence. Elterjedten használt higiéniai módszer, amellyel minimalizálni lehet a fertőzések átvitelének veszélyét az egyes gazdaságok, termelőegységek között.

WANIENKA DO OBUWIA: Powszechnie podejmowane kroki higieniczne celem zminimalizowania ryzyka przenoszenia choroby pomiędzy gospodarstwami poprzez dezynfekcję obuwia w małych wanienkach.

AYAK BANYOSU: Çiftlikler arasında hastalık taşıma riskini en aza indirmede en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Ayakkabılar bir dezenfekte banyosunda dezenfekte edilir.

Was this helpful?
Tiden i løpet av et gitt døgn som en oppdrettsorganisme utsettes for lys og mørke. Lyskilden kan være naturlig eller kunstig, f.eks. beskriver en 12L:12D fotoperiode et miljø der det er 12 timer lys (L) og 12 timer mørke (D).


PHOTOPERIOD: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.

PHOTOPERIODE: Durée dans un jour donné pendant laquelle des organismes en culture sont exposés à la lumière et à lobscurité. La source de lumière peut être naturelle ou artificielle : par ex. un 12L:12D décrit une photopériode dans un environnement il y a 12 heures de lumière suivies de 12 heures dobscurité.

FOTOPERIODO: Periodo normalmente diario durante el cual los organismos en cultivo son expuestos a la luz y la oscuridad. La fuente de luz puede ser natural o artificial: por ejemplo 12L:12D describe un fotoperiodo en un ambiente dónde hay 12 horas de luz seguidos de 12 de oscuridad.

FOTOPERIODO: Período normalmente diario durante o cal os organismos en cultivo son expostos á luz e a escuridade. A fonte de luz pode ser natural ou artificial: por exemplo 12L:12D describe un fotoperiodo nun ambiente onde hai 12 horas de luz seguidos de 12 de escuridade.

FOTOPERIÓDUS: Egy adott napon belül az az időtartam, amelyet a tenyésztett szervezetek világosban vagy sötétben töltenek. A fényforrás lehet természetes vagy mesterséges, pl. a 12L:12D fotoperiódus olyan környezetet ír le, amelyben 12 órás megvilágítást 12 órás sötétség követ.

FOTOPERIOD: Czas trwania w danym dniu, w ciągu którego hodowane organizmy są wystawione na działanie światła i ciemności. Źródło światła może być naturalne lub sztuczne; np. 12 O: 12 C, tj. fotoperiod opisujący środowisko, gdzie mamy 12-godzinne oświetlenie, po którym następuje 12-godzinna ciemność.

Fotoperiyod: Kültür canlılarının gün boyunca ışık ve karanlık zaman süresini belirlemek. Işık kaynakları doğal veya yapay olabilir. Örneğin 12a: 12k foto periot ortamı 12 saat aydınlık ardından 12 saat karanlık olarak tanımlanır.

Was this helpful?
Prosessen der fotoperiode (q.v.) endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

MANIPULATION DE LA PHOTOPERIODE: Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

MANIPULACIÓN DO FOTOPERIODO: Procedemento polo cal o fotoperiodo se modifica artificialmente (por exemplo, con focos ou toldos opacos). Pode ser utilizado para a inducir a posta, a esmoltificación ou para manter organismos de cultivo en condicións de luminosidade constante.

A FOTOPERIÓDUS MANIPULÁCIÓJA: Olyan eljárás, amellyel a fotoperiódus mesterségesen megváltoztatható (pl. megvilágítással vagy takarással). Felhasználható az ívás, a szmoltifikáció kiváltására vagy valamilyen tenyészet fenntartására állandó megvilágítás mellett.

MANIPULACJA FOTOPERIODEM: Proces, w którym fotoperiod jest zmieniany przy pomocy sztucznych środków (np. światła lub przykrycia). Może być stosowany w celu wspomagania pobudzenia tarła, smoltyzacji lub utrzymywania hodowanych organizmów w stałych warunkach oświetlenia.

Fotoperiyot uygulaması: Yapay olarak fotoperiyot değiştirilmesi yöntemi ışıklandırarak veya örterek). Bu yöntem yumurtlamaya teşvik etmekte, smoltifikasyon veya sabit ışık kaynakları altında kültür canlılarını beslemekte yardımcı olabilir.

Was this helpful?
Fysiologiske responser på lengden av natt og/eller dag.


PHOTOPERIODISM: Physiological responses to the length of night or day, or both.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ: Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.

PHOTOPÉRIODISME: Réponses physiologiques en relation avec la durée du jour et de la nuit ou les deux.

FOTOPERIODISMO: Respuestas fisiológicas en relación a la duración de día y de noche o de los dos.

FOTOPERIODISMO: Respostas fisiolóxicas en relación á duración do día e da noite ou de ambos os dous.

FOTOPERIODIZMUS: A nappal, az éjszaka vagy mindkettő hosszára adott élettani válasz.

FOTOPERIODYZM: Reakcja fizjologiczna na długość dnia lub nocy, albo obydwu.

FOTOPERYODİZM: Gece veya gündüz uzunluğu veya her ikisine olan fizyolojik tepkiler.

Was this helpful?
Syntese av organiske stoff (hovedsakelig karbohydrater) og produksjon av oksygen i planteceller fra karbondioksid og vann ved tilstedeværelse av lys.


PHOTOSYNTHESIS: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

PHOTOSYNTHESE: La synthèse, par les plantes chlorophyliennes, de composés organiques (surtout des glucides) à partir du gaz carbonique et de leau par lintermédiaire de lénergie lumineuse et avec la libération doxygène.

FOTOSÍNTESIS: Síntesis, por las plantas, de compuestos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono y de agua mediante energía luminosa y con liberación de oxígeno.

FOTOSÍNTESE: Síntese, polas plantas, de compostos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono e de auga mediante enerxía luminosa e con produción simultánea de osíxeno.

FOTOSZINTÉZIS: A szerves anyagok (főleg szénhidrátok) fény hatására történő szintézise a növényi sejtekben szén-dioxidból és vízből, amellyel egy időben oxigén is termelődik.

FOTOSYNTEZA: Synteza związków organicznych (głównie węglowodanów) przez komórki roślinne z dwutlenku węgla i wody w obecności światła, przy równoczesnym uwalnianiu tlenu.

FOTOSENTEZ: Organik bileşenlerin( genellikle karbonhidratlar) bitki hücreleri tarafından oksijenin eş zamanlı üretilmesiyle su, karbondioksit ve ışığın var olduğu esnada sentezlenmesidir

Was this helpful?
Brukt om autotrofe organismer som bruker energi avledet fra lys til å bygge opp organiske molekyler fra uorganisk materiale. Obligat autotrofe organismer kan overleve og formere seg ved hjelp av deres fotosytetiserende plastider, mens mange fototrofe organismer er delvis heterotrofe. Disse er i stand til å bryte ned organiske materialer for å dekke en del av energimengden de trenger, men de kan også trenge supplerende vekstfaktorer (vitaminer). De fleste planter som inneholder klorofyll og noen


PHOTOTROPH: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll-containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagella

ΦΩΤΟΤΡΟΦΟΣ: Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παράγοντε

PHOTOTROPHE: Se dit des organismes qui utilisent de lénergie lumineuse pour convertir des molécules simples inorganiques en molécules organiques complexes; les organismes autotrophes obligés ne peuvent survivre et se développer quà laide de leurs plastes photosynthétiques, mais la plupart des organismes phototrophes sont également partiellement hétérotrophes, capables de dégrader des matières organiques afin de combler (au moins en partie) leurs besoins énergétiques, quoique beaucoup parmi eux aient besoin d

FOTOTROFO: Dícese de organismos que utilizan energía luminosa para convertir moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complejas; Los organismos autótrofos obligados no pueden sobrevivir y desarrollarse sin la ayuda de sus plastos fotosintéticos, pero la mayoría de organismos fototrofos son también parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para reponer a sus necesidades energéticas, aunque varios de ellos necesitan factores suplementarios (vitaminas); la mayoría de planta

FOTOTROFO: Dise de organismos que utilizan enerxía luminosa para converter moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complexas. Os organismos autótrofos obrigados poden sobrevivir e desenvolverse mediante os seus plastos fotosintéticos, pero moitos dos organismos fototrofos son tamén parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para repoñer as súas necesidades enerxéticas, aínda que moitos de entre eles necesitan factores suplementarios (vitaminas); a maioría de plantas clor

FOTOTRÓF: Olyan autotróf szervezet, amely a fényből származó energiát használja fel szerves molekulák felépítésére szervetlen anyagokból; az obligát autotrófok csak a fotoszintetikus színtestjeikre támaszkodva is képesek túlélni és szaporodni, de sok fototróf szervezet részben heterotróf, enregiaszükségletének egy részét képes a szerves anyagok lebontásával fedezni, habár sok ilyen szervezet kiegészítő tápanyagokat (vitaminokat) is igényel; a legtöbb, klorofillt tartalmazó növény fototróf, csakúgy, mint

ORGANIZM FOTOTROFICZNY/ŚWIATŁOLUBNY: Organizm samożywny (autotrof), który wykorzystuje energię świetlną do wytwarzania cząsteczek organicznych ze składników nieorganicznych; bezwzględne autotrofy mogą przeżyć i rozmnażać się tylko dzięki posiadanym fotosyntetyzującym plastydom, ale wiele organizmów fototroficznych (światłolubnych) jest częściowo także heterotroficzna (cudzożywna), zdolna do rozkładania materii organicznej jako źródła pewnej części potrzebnej im energii, przy czym wiele wymaga również uzupełniających czynników wzros

FOTO-OTOTROF: İnorganik materyallerden organik moleküller yapmak için ışıktan elde ettiği enerjiyi kullanan ototrof organizma, obligat ototroflar tek başlarına fotosentetik plastitleriyle yaşayabilir ve üreyebilir, fakat birçok foto-ototrof aynı zamanda kısmen heterofiktir, ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmının kaynağı olarak organik maddeleri parçalama yeteneğine sahiptirler, fakat çoğu yine ek büyüme faktörlerine (vitaminler) ihtiyaç duyar; çoğu klorofil ihtiva eden bitki foto-ototroftur bir kısmı ise

Was this helpful?
Kroppsdel eller organ som befinner seg eller peker mot fremre del av kroppen (nese, hode, skallen hos fisk).


ANTERIOR: Part of body or organ directed or positioned towards the front end of the body (nose, head or skull of fish).

ΠΡΟΣΘΙΟ: Αναφέρεται σε τμήμα ή όργανο του οποίο βρίσκεται ή ευθυγραμμίζεται με το μπροστά μέρος του σώματος (π.χ. μύτη, κεφάλι ή κρανίο ψαριού).

ANTERIEUR: Partie du corps ou dun organe, dirigée ou positionnée vers lavant du corps. (nez, tête ou crâne dun poisson.)

ANTERIOR: Parte del cuerpo o de un órgano dirigida o posicionada hacia el extremo frontal del cuerpo (morro, cabeza o cráneo de un pez).

ANTERIOR: Parte do corpo ou dun órgano dirixida ou posicionada cara ao extremo frontal do corpo (morro, cabeza ou cranio dun peixe)

ANTERIOR: Az elülső testvéghez közelebb elhelyezkedő vagy arrafelé irányuló testrész vagy szerv (a hal orra, feje vagy koponyája).

PRZEDNI/A/E: Część ciała lub narządu skierowana do przodu lub umieszczona w początkowej części ciała (nos, głowa lub czaszka ryb).

ANTERİOR: Vücudun önünde en son noktasında konumlanmış olan vücut parçası veya organ (balığın burnu, kafası veya kafatası).

Was this helpful?
Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).


RELEASING HORMONE: A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ: Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.

HORMONE DE LIBERATION: Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.

HORMONA DE LIBERACIÓN: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.

HORMONA LIBERADORA: Substancia producida polo hipotálamo e que actúa na hipófise anterior para estimular a liberación dunha hormona específica. Comercialmente dispoñible e utilizada en acuicultura para provocar o desenvolvemento e a maduración no stock de reprodutores.

SERKENTŐ HORMON: A hipotalamuszban termelődő hormonok, amelyek az agyalapi mirigy elülső lebenyére hatva serkentik bizonyos hormonok elválsztását. Kereskedelmi forgalomban beszerezhetők és az akvakultúrában a tenyészállomány nemi érésének elősegítésére használhatók.

HORMON UWALNIAJĄCY (podwzgórza): Substancja, która jest uwalniana przez podwzgórze i oddziaływująca na przednią część przysadki mózgowej stymulując uwalnianie swoistego hormonu. Jest ona dostępna na rynku i używana w akwakulturze, celem przyspieszania u tarlaków dojrzewania płciowego.

Salıcı Hormon: Özel bir hormonun salınmasını uyaran ön hipofiz bezi gibi davranan ve hipotalamus tarafından üretilen bir maddedir. Bunlar ticari olarak mevcuttur ve olgunlaşma gelişimini artırmak için akuakültürde damızlık büyümesinde görev alırlar.

Was this helpful?
Vektprosent av vann som utvinnes av en ovnstørket jordprøve, som sentrifugeres ved en sentrifugalkraft som er lik 1000 ganger gravitasjon. Varierer fra rundt 2% for grov sand til 40% for tung leire.


MOISTURE EQUIVALENT: The percentage weight of water that is retained by an oven-dried soil sample subjected to a centrifugal force equal to 1000 times that of gravity for a specified period; ranges from about 2% for coarse sand to about 40% for heavy clay.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: Το κατά βάρος ποσοστό του νερού το οποίο κατακρατείται από ένα δείγμα εδάφους. Ο προσδιορισμός γίνεται με ξήρανση σε κλίβανο ή φυγοκέντριση (100 x την επιτάχυνση της βαρύτητας επί έναν καθορισμένο χρόνο). Κυμαίνεται από περίπου 2% γιά την αδρή άμμο ως περίπου 40% γιά την άργιλο.

EQUIVALENT HUMIDITE: Pourcentage en poids deau retenue par un sol seché à létuve et centrifugé à 1000 g pendant une période donnée; varie denviron 2% pour du sable à gros grain à environ 40% pour certaines argiles.

EQUIVALENTE DE HUMEDAD: Porcentaje de peso de agua retenido por un suelo secado en estufa y centrifugado a 1000 g durante un período dado; varía entre el 2% para la arena con grandes granos al 40% para la arcilla.

EQUIVALENTE DE HUMIDADE: Porcentaxe de peso de auga retido por un chan secado en estufa e sometido a centrifugación a 1000 g durante un período dado; varía entre o 2% para a area con grandes grans ao 40% para a arxila.

NEDVESSÉG-EGYENÉRTÉK: A víz százalékban kifejezett tömege, amely egy kiszárított talajminta 1000 x G erővel, meghatározott ideig történő centrifugálása után is visszamarad; 2%-tól (durva szemcsés homok) 40%-ig (nehéz agyag) terjed.

ZAWARTOŚĆ PROCENTOWA WILGOCI W GLEBIE: Procentowa masa wody, która utrzymuje się w suszonej piecowo (przez określony czas) próbce gleby, podlega działaniu siły odśrodkowej 1000 razy większej od siły grawitacyjnej; waha się ona od około 2% dla piasku gruboziarnistego do około 40% dla ciężkiej gliny.

NEM EŞİTLİĞİ: Özel periyotlarda yerçekiminde 1000 devir yapan santrifujda fırında kurutulmuş katı örneklerin sudaki ağırlıklarının yüzde oranı, oran %2 kaba tuz ve yaklaşık %40 ağır kilden oluşur.

Was this helpful?
Fullstendig blanding av vannmassene i en innsjø, som finner sted når temperaturstratifikasjonen brytes ned (vår og høst).


OVERTURN: The complete mixing of a lake, which occurs when thermal stratification breaks down (generally in the spring and autumn).

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Η πλήρης ανάμειξη του νερού μιάς λίμνης, η οποία συμβαίνει όταν καταρρέει η θερμκή στρωμάτωση (γενικά την άνοιξη και το φθινόπωρο).

RENVERSEMENT: Homogénéisation totale des eaux dun lac ayant eu lieu au moment de la rupture de la stratification thermique (habituellement au printemps ou automne).

REVOLVIMIENTO: Homogenización total del agua de un lago que tiene lugar normalmente en el momento de la ruptura de la estratificación térmica (normalmente en primavera o en otoño).

REVOLVEMENTO: Homoxenización total da auga dun lago que ten lugar normalmente no momento da ruptura da estratificación térmica (normalmente en primavera ou en outono).

FELFORDULÁS: Egy tó vizének teljes összekeveredése, amely akkor következik be, ha a víz hőrétegei összeomlanak (általában tavasszal és ősszel).

PEŁNA CYRKULACJA: Występujące całkowite wymieszanie jeziora, zachodzące po załamaniu się jego stratyfikacji termicznej (zimowej − wiosną i letniej − jesienią).

ALTÜST OLMA: Sıcaklık katmanlaşmasının kaybolduğunda (genellikle ilkbahar ve sonbaharda) gerçekleşen, bir gölün tamamen karışması.

Was this helpful?
Stoff som er giftig for sopp. I akvakultur brukes en rekke ulike soppdrepende midler (f.eks. malakittgront) for å behandle infisert fisk og rogn.


FUNGICIDE: Substances toxic to fungi; in aquaculture, a variety of fungicidal agents (e.g. malachite green) are used for treating infected fish.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ: Ουσίες τοξικές για τους μύκητες. Στην υδατοκαλλιέργεια, χρησιμοποιείται μια σειρά μυκητοκτόνων (π.χ. πράσινο του μαλαχίτη), για τη θεραπεία των μολυσμένων ψαριών.

FONGICIDE: Substances toxiques pour les champignons. En aquaculture, une variété dagents fongicides (par exemple, le vert de malachite, est utilisée pour traiter les poissons infectés.

FUNGICIDA: Substancies tóxicas para los hongos. En acuicultura, una variedad de agentes fungicidas (por ejemplo, ele verde de malaquita, es utilizada para tratar los peces infectados.

FUNXICIDA: Substancias tóxicas para os fungos. En acuicultura, unha variedade de axentes funxicidas (por exemplo, o verde de malaquita) é utilizada para tratar os peixes infectados.

GOMBAÖLŐK: A gombák számára mérgező anyagok; az akvakultúrában sokféle ilyen szert (pl. malachitzöldet) használnak a fertőzött halak kezelésére.

FUNGICYDY, ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE : Substancje toksyczne dla grzybów; w akwakulturze: różnorodne środki grzybobójcze (np. zieleń malachitowa) są stosowane w zwalczaniu zakażenia ryb i ikry.

MANTAR İLACI: Mantar için zehirli madde: akuakültürde, çeşitli mantara karşı ajanlar (örneğin: malahit yeşili) enfekte olmuş balıklar için kullanılmaktadır.

Was this helpful?
6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.


FURANACE: Furpyrinal: 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.

ΦΟΥΡΑΝΑΣΗ: ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ. 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.

FURANACE: (P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURANACE: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.

FURANACE TM: (Furpirinol, P-7138) 6-hidroximetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano efectivo fronte a unha ampla gama de enfermidades bacterianas de peixes e algúns parasitos, particularmente en baño de tratamento.

FURANACE: Furpyrinal: 6-hidroxi-metil-2,2-(5-nitro-2-furil)-vinil-piridin, sokféle bakteriális halbetegség és bizonyos paraziták ellen hatékony nitrofurán. Általában fürdetéssel alkalmazzák.

NITROFURAN : 6-hydroksymetyleno-2-2-(5-nitro-2-furylo)-winylo pirydyna (Nitrofuran, P_7138);; nitrofuran jest skuteczny w zwalczaniu bakteryjnych chorób ryb o szerokim zakresie i niektórych pasożytów; stosowany głównie w kąpielach leczniczych.

FURANACE: Furpyrinal: 6 hidroksimetil-2-2-(5-azot-2-furyl) vinil pridin, geniş varyetede bakteriyel balık hastalıklarında ve bazı parazitlere karşı etkili bir nitrofuran, özellikle banyo tedavlerinde.

Was this helpful?
Furoxon, NF-180:3-(5 Nitrofurfurylic eneamion) 2-oxyadolidinone. Et nitrofuran som er effektivt ved kontroll av Aeromonas salmonicida infeksjoner.


FURAZOLIDONE: Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino) 2-oxyadolidinone. A nitrofuran effective for control of Aeromonas salmonicida infections.

ΦΟΥΡΑΖΟΛΙΔΟΝΗ: Φουροξονη, NF-180:3-(5 Νιτροφουρφουλικό εννεάμινο) 2-οξυαδολιδινόνη. Νιτροφουράνιο αποτελεσματικό για τον έλεγχο των μολύνσεων της Aeromonas salmonicida.

FURAZOLIDONE: Furoxone; NF-180:3-(5nitrofurfuryliqueeneamino) 2-oxyadolidinone. Un nitrofurane efficace dans le contrôle des infections dAeromonas salmonicida.

FURAZOLIDONA: Furoxona; NF-180:3-(5 Nitrofurfurilico eneamino) 2-oxiadolidinona. Nitrofurano eficaz en el control de las infecciones de Aerosomonas salmonicida .

FURAZOLIDONA: Furoxona; NF-180:3-(5 Nitrofurfurilico eneamino) 2-oxiadolidinona. Nitrofurano eficaz no control das infeccións de Aerosomonas salmonicida.

FURAZOLIDON: Furoxone; NF-180; 3-(5-nitrofurfuril-eneamino)-2-oxi-dolidinon. Az Aeromonas salmonicida -fertőzések kezelésére használt, nitrofurán típusú vegyület.

FURAZOLIDON : 3-(5-nifurfurylidenoamino)-oksalidyn-2-on . Pochodny nitrofuranu skuteczny w zwalczaniu zakażeń bakteriam Aeromonas salmonicida.

FURAZOLİDONE: Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino) 2-oxyadolidinone.Aeromonas salmonicida nın neden olduğu enfeksiyonların kontrolünde kullanılan bir nitrofurandır.

Was this helpful?
6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.


FURPYRINAL (FURANACE, P_7l38): 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.

ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ (ΦΟΥΡΑΝΑΣΗ, P-7138): 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.

FURPYRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURPIRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.

FURPIRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano con eficacia fronte a unha diversa gama de enfermidades bacterianas de peixes así como algúns parasitos sobre todo mediante tratamentos de baño por inmersión.

FURPYRINAL (FURANACE, P_7l38): 6-hidroximetil-2-2-(5-nitro-2furil)-vinil-piridin, sokféle bakteriális vagy parazitás halbetegség kezelésére alkalmas nitrofurán. Elsősorban fürdetés útján alkalmazzák.

FURPIRYNAL : 6-hydroksymetyleno-2-2-(5-nitro-2-furylo)-winylo pirydyna (Nitrofuran, P_7138); pochodny nitrofuranu skuteczny w zwalczaniu zakażeń bakteriami Aeromonas salmonicida.

FURPİRİNAL (FURANACE, P_7l38): 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine bazı parazit ve bakteriyel balık hastalıklarının geniş çeşitlerine karşı etkili bir nitrofurandır.

Was this helpful?
En lokalisert infeksjon i huden, subkutant vev eller muskel, som utvikler en isolert byll som kan tømmes utvendig.


FURUNCLE: A localized infection of the skin, subcutaneous tissue or muscle which develops a solitary abscess and may drain externally.

ΔΟΘIΗΝΑΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ): Εντοπισμένη μόλυνση του δέρματος, υποδερματικών ιστών ή μυών, η οποία αναπτύσσεται ως ένα (μεμονωμένο) απόστημα που μπορεί να πυορροεί ή να μην πυορροεί.

FURONCLE: Infection localisée de la peau, du tissu sous-cutané ou du muscle qui se développe en abcès qui draine, ou ne draine pas, vers lextérieur.

FURÚNCULO: Infección localizada de la piel, de tejido subcutáneo o de músculo que se desarrolla en abscesos que drenan o no hacía el exterior.

FURÚNCULO: Infección localizada da pel, en tecido subcutáneo ou en músculo que se desenvolve como un absceso solitario e pode zumegar ao exterior.

KELÉS: A bőr, a bőr alatti kötőszövet vagy az izmok helyi fertőzése, amely tályoggá fejlődik és kívülről leszívással megszűntethető.

CZYRAK: Miejscowe zakażenie skóry, tkanki podskórnej lub mięśnia, które wywołuje pojedynczy ropień mogący sączyć się na zewnątrz.

FURUNKUL (ÇIBAN): Deride oluşmuş enfeksiyonlar, dokularda ve kaslarda yara halinde gelişir irin halinde dışa doğru akar.

Was this helpful?
Systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Areomonas salmonicida. Alle arter og aldre av fisk er mottakelige, men de fleste utbruddene er på 1. årsklasse fisk. Utbruddene kan komme når som helst, være forårsaket av stress, og kontrolleres effektivt ved hjelp av systemiske antibakterieller. Effektive vaksiner er tilgjengelige, men beste kontrollmekanisme er gode oppdrettsrutiner.


FURUNCULOSIS: A systemic bacterial disease caused by Aeromonas salmonicida. All species and ages of fish are susceptible with the majority of outbreaks occurring in 1st year class fish. These outbreaks can occur at any time, are stress-mediated, and can be controlled by systemic antibacterials. Effective vaccines are now available, but the best form of control is good husbandry practice.

ΔΟΘIΗΝΩΣΗ: Συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από την Αeromonas salmonicida. Ολα τα είδη και ηλικίες των ψαριών είναι ευάλωτα. Η πλειονότητα των προσβολών εκδηλώνονται στα ψάρια ηλικίας περίπου ενός έτους. Η εκδήλωση της ασθένειας διευκολύνεται από την καταπόνηση και ελέγχεται από συστημικά αντιβακτηριακά. Υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικά εμβόλια, αλλά ο καλύτερος τρόπος ελέγχου είναι η κατάλληλη διαχείριση των καλλιεργούμενων αποθεμάτων.

FURONCULOSE: Infection bactérienne systémique provoquée par Aeromonas salmonicida. Les poissons de toutes espèces et de tous âges sont prédisposés, et la majorité des manifestations affectent les jeunes poissons de lannée. La maladie, dont le stress est un médiateur, peut se manifester à tout moment. Les agents antibactériens systémiques sont efficaces dans le contrôle de cette maladie. Des vaccins efficaces existent maintenant, mais la meilleure forme de contrôle reste une bonne gestion de lélevage.

FURUNCULOSIS: Infección bacteriana sistémica provocada por Aeromonas salmonicida. Los peces de todas las especies y todas las edades están predepuestas, y la mayoría de las manifestaciones afectan los jóvenes peces del año. La enfermedad, cuyo mediador es el estrés, puede manifestarse en todo momento. Los agentes antibacterianos sistémicos son eficaces en el control de esta enfermedad. Actualmente existen vacunas para esta infección, paro la mejor forma de control es una buena gestión de cultivo.

FURUNCULOSE: Infección bacteriana sistémica provocada por Aeromonas salmonicida. Os peixes de todas as especies e todas as idades son susceptibles a esta enfermidade, e a maioría das manifestacións afectan poboacións de peixes no seu primeiro ano de vida. A enfermidade, pode manifestarse en todo momento e vén mediada polo estrés. Pode ser controlada mediante axentes antibacterianos sistémicos. Actualmente existen vacinas para esta infección, paro a mellor forma de control é unha boa xestión do cultivo.

FURUNKULÓZIS: Az Aeromonas salmonicida baktérium által okozott szisztémás halbetegség. Minden halfaj összes korosztálya érzékeny a fertőzésre, de leggyakrabban mégis egyéves halakon fordul elő. A betegség a stressz hatására alakul ki, és szisztémás antibakteriális szerekkell kezelhető. Ma már léteznek hatékony vakcinák is, de a betegség megelőzésének leghatékonyabb módja a helyes haltenyésztési gyakorlat alkalmazása.

FURUNKULOZA: Ogólnoustrojowa choroba bakteryjna powodowana przez Aeromonas salmonicida. Podatne są na nią wszystkie gatunki i roczniki, przy czym w większości dotyka ona pierwszego rocznika ryb. Wybuchy choroby mogą pojawiać się o każdej porze roku; wywołują stres; do zwalczania choroby używane są systemiczne środki przeciwbakteryjne. Dostępne są obecnie skuteczne szczepionki, ale najlepszą formą jej opanowania jest właściwa technologia hodowli ryb.

FURUNKULOZİS: Aeromonas salmonicida.nın neden olduğu bakteriyel hastalıktır. Bütün balık türlerinde ve yaşlarda özellikle balıkların birinci yaşları hassastır. Bu hastalıkta stres aracı olup, antibakteriler tarafından kontrol edilebilirler. Yetiştirme sistemlerinde etkili aşılar uygulanarak kontrol altına alınır.

Was this helpful?
Fylte kolonner benyttes for å øke kontakten mellom gass og væske (lufting av vann) og i biofiltre. De brukes i stor utstrekning ved absorpsjonsoperasjoner. Vanligvis er kolonnene fylt med tilfeldig orientert kolonnemateriale, men materialet kan og være nøye plassert i enkelte tilfeller. Drives ved hjelp av motstrøm mellom gass og væske ved gass-væskekontakt, og oppstrøms- eller nedstrømsmetoder i biofiltre. En typisk fylt kolonne består av et sylindrisk skall med støtteplater for kolonnematerial


PACKED COLUMNS: Packed columns are often employed for improved gas-fluid contact and in biofilters. They are used extensively for absorption operations. Usually the columns are filled with randomly oriented packing material, but in many cases the packing may be carefully positioned. The packed column is characteristically operated with counterflow of the phases in gas-fluid contacting and in upflow or downflow mode in biofilters. A typical packed column consists of a cylindrical shell containing a support plate

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ: (Πληρωμένες) στήλες. Οι ( ) βελτιώνουν την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση και χρησιμοποιούνται συχνά στους βιοηθμούς για την απορρόφηση ορισμένων ουσιών. Συνήθως για την πλήρωση των στηλών χρησιμοποιείται υλικό με τυχαίο προσανατολισμό του πλέγματο, αλλά πολλές φορές η πλήρωση πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε το πλέγμα του υλικού να έχει σαφή προσανατολισμό. Για την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση, οι φάσεις διοχετεύονται στην στήλη με αντίστροφη ροή, ενώ όταν η στήλη χρ

COLONNES DE DEGAZAGE: Les colonnes de dégazage sont souvent employées dans les filtres biologiques ou afin daméliorer le contact gaz-liquide. Elles sont couramment employées dans des opérations dabsorption. Habituellement, les colonnes sont remplies avec une matrice orientée de façon aléatoire, mais dans beaucoup de cas la matrice est positionnée avec précision. La colonne de dégazage est caractéristiquement utilisée comme un contre courant des deux phases par le contact gaz-liquide et à flux montant ou descendant da

COLUMNAS CONDENSADAS: Las columnas condensadas son a menudo utilizadas en los filtros biológicos con el fin de mejorar el contacto gas-líquido. Se usan extensivamente en las operaciones de absorción. Normalmente, las columnas están llenas de una matriz orientada de una manera aleatoria, pero en muchos casos la matriz se pone con precisión. La columna condensada es característicamente utilizada como contra-corriente de las dos fases por el contacto gas-líquido y el flujo ascendente o descendente dentro de los filtros

COLUMNAS RECHEAS: As columnas recheas son a miúdo utilizadas para mellorar o contacto gas-líquido e nos filtros biolóxicos. Úsanse comunmente nas operacións de absorción. Normalmente, as columnas están cheas con material de recheo orientado dun xeito aleatorio, pero en moitos casos o material colócase con precisión. O modo de operación da columna rechea caracterízase polo uso dunha contracorrente de dúas fases en reactores de contacto gas-fluído e por fluxo ascendente ou descendente en filtros biolóxicos. Unha co

KITÖLTÖTT OSZLOP: A kitöltött oszlopokat gyakran alkalmazzák a gáz-folyadék határfelületek növelésére, illetve bioszűrőkben. Elterjedten használják őket abszorbciós célokra. Az oszlopokat általában véletlenszerűen elhelyezkedő kitöltőanyaggal töltik meg, sok esetben viszont gondosan megtervezik a töltés helyzetét. A kitöltött oszlop működése az érintkező gázok és folyadékok ellentétes irányú áramlásán alapul, és a bioszűrőkben felfelé és lefelé folyó módban lehet használni. Egy tipikus kitöltött oszlop áll egy he

KOLUMNY Z WYPEŁNIENIEM: Kolumny z wypełnieniem są często używane dla poprawienia kontaktu gaz-ciecz oraz w biofiltrach. Są one szeroko stosowane do procesów absorpcyjnych. Kolumny są zazwyczaj wypełnione losowo zorientowanym materiałem wypełniającym, ale w wielu przypadkach wypełnienie może być starannie ułożone. Cechą charakterystyczną kolumny z wypełnieniem jest sterowanie przepływem przeciwprądowym stykających się faz gaz-ciecz i w biofiltrach o odpływie górnym i dolnym. Typowa kolumna z wypełnieniem składa się z cy

DOLDURULMUŞ KOLONLAR: Doldurulmuş kolonlar genellikle gelişmiş gaz-sıvı temasında ve biofiltrelerde kullanılır. Yaygın olarak vakum operasyonlarında kullanılırlar. Genellikle kolonlar rasgele seçilen dolum malzemeleri ile doldurulurlar fakat çoğu zaman dolum malzemesi dikkatlice yerleştirilir. Doldurulmuş kolonlar karakteristik olarak gaz-sıvı temasının fazlarında ters akımlı ve biyofiltrelerde yukarı veya aşağı akışlı olarak çalışır. Tipik bir doldurulmuş kolon dolum malzemesine destek olan bir kaplamayı içeren sili

Was this helpful?
Vitenskapen om hvordan levende organismer og deres bestanddeler virker.


PHYSIOLOGY: The science of the functions of living organisms and their parts.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη που μελετά τις λειτουργίες και τα συστήματα των οργανισμών.

PHYSIOLOGIE: Science des fonctions des organismes vivants et de leurs organes

FISIOLOGÍA: Ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos y de sus partes constituyentes.

FISIOLOXÍA: Ciencia que estuda as funcións dos organismos vivos e das súas partes constituíntes

ÉLETTAN: Az élőlények és részeik működését vizsgáló tudomány.

FIZJOLOGIA: Nauka o funkcjonowaniu żywych organizmów i ich narządów.

FİZYOLOJİ: Canlılar ve bunların parçalarının fonksiyonlarını inceleyen bilimdalı.

Was this helpful?
Henviser til beinfisk som mangler en åpen kobling mellom svømmeblæren og spiserøret. Kanalen (Ductus pneumaticus) er enten stengt eller degenerert. De fleste beinfisker hører til denne gruppen. Jfr. fysostom.


PHYSOCLISTOUS: Refers to bony fishes without an open connection between swimbladder and foregut. The pneumatic duct is closed or degenerated. Most of the bony fishes belong to this group.

ΦΥΣΟΚΛΕΙΣΤΟΙ: Οστεϊχθύες χωρίς επικοινωνία μεταξύ νηκτικής κύστης και οισοφάγου. Ο πνευματικός αγωγός είναι κλειστός ή εκφυλισμένος. Οι περισσότεροι οστεϊχθύες ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Πρβλ Φυσόστομοι.

PHYSOCLYSTES: Poissons téléostéens ne possédant pas une connection ouverte entre la vessie gazeuse et loesophage. Dans ces espèces, le ductus pneumaticus est fermé ou dégénéré. La plupart des téléostéens appartiennent à ce groupe.

FISOCLISTO: Pez teleósteo que no posee conexión abierta entre la vejiga natatoria y el esófago. En estas especies, el ducto neumático esta cerrado o degenerado. La mayoría de teleósteos pertenecen a este grupo.

FISOCLISTO: Peixe teleósteo que non posúe conexión aberta entre a vexiga natatoria e o intestino anterior. Nestas especies, o conduto pneumático esta pechado ou dexenerado. A maioría de teleósteos pertencen a este grupo.

ZÁRT ÚSZÓHÓLYAGÚ: Olyan csontoshalak, amelyek úszóhólyagja nem áll összeköttetésben az előbéllel. A légvezeték bezáródott és elcsökevényesedett. A legtöbb csontoshal ebbe a csoportba tartozik.

RYBY ZAMKNIĘTOPĘCHERZOWE: Dotyczy ryb kostnoszkieletowych bez otwartego połączenia między pęcherzem pławnym a przednią częścią jelita. Przewód powietrzny jest zamknięty lub zdegradowany. Większość ryb kostnoszkieletowych należy do tej grupy.

FİZOKLİST: Hava kesesi ve ön mide arasında belirgin bir bağlantı olmayan kemikli balıklardır. Hava kanalı kapalı ve dejenere olmuştur. Kemikli balıkların çoğu bu gruba aittir.

Was this helpful?
Henviser til beinfisk som har en åpen kanal mellom spiserøret og svømmeblæren, slik at den luftfylte svømmeblæren står i direkte kontakt med innvollene. Laksefisk og karper er typiske eksempler på fysostomer. Jfr. fysoclist.


PHYSOSTOMOUS: Refers to bony fishes with a swimbladder canal. The air-filled swimbladder is directly connected with the gut by an open connection. Salmonids, cyprinids and esocids are typical examples of the physostomes.

ΦΥΣΟΣΤΟΜΟΙ: Οστεϊχθύες με αγωγό στην νηκτική κύστη. Η αεροφόρος νηκτική κύστη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έντερο μέσω ενός ανοίγματος. Τα σολομοειδή, κυπρινοειδή και οι κλουπίδες είναι τυπικά παραδείγματα φυσόστομων. Πρβλ. Φυσόκλειστοι

PHYSOSTOMES: Poissons téléostéens dont la vessie gazeuse et loesophage sont reliés par un conduit, le ductus pneumaticus. Les salmonidés, les cyprinidés et les esocidés sont des exemples de physostomes.

FISOSTOMOS: Peces teleósteos cuya vejiga natatoria y el esófago están ligados por un conducto, el ducto neumático. Los salmónidos, ciprínidos y esócidos son ejemplos de fisostomos.

FISÓSTOMOS: Peixes teleósteos a vexiga natatoria dos cales ten unha canle. A vexiga natatoria inflada de aire está directamente conectada co intestino mediante unha conexión aberta. Os salmónidos, ciprínidos e esócidos son exemplos de fisostomos.

NYÍLT ÚSZÓHÓLYAGÚ: Olyan csontoshalak, amelyek úszóhólyagja a légvezetéken keresztül közvetlen kapcsolatban van az előbéllel. A lazac-, ponty- és csukafélék jellegzetes képviselői ennek a csoportnak.

RTBY OTWARTOPĘCHERZOWE: Odnosi się do ryb z przewodem pęcherza pławnego. Napełniony powietrzem pęcherz pławny jest bezpośrednio połączony otwartym połączeniem z jelitem. Typowymi przedstawicielami ryb otwartopęcherzowych są ryby łososiowate, karpiowate i szczupakowate.

FİZOSTOM: Bir hava kesesi kanalı ile kemikli balıklara aittir. Hava ile dolu olan hava kesesi açık bir bağlantı ile doğrudan sindirim sistemi ile bağlantılıdır. Salmonlar, sazanlar ve turna balıkları fizostom balıkların tipik örnekleridir.

Was this helpful?
Små vannlevende planter uten eller med liten evne til å kontrollere sin posisjon i vannmassene. Ofte referert til som mikroalger (plantekomponenten av planktonet).


PHYTOPLANKTON: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).

PHYTOPLANCTON: Végétaux minuscules suspendues dans leau sans aucun moyen, ou peu de moyen, de contrôler leur position dans la masse deau; le terme microalgues est fréquemment utilisé comme un synonyme de phytoplancton; le plancton végétal.

FITOPLANCTON: Vegetales minúsculos suspendidos en el agua sin ningún medio para controlar su posición en la masa de agua; el término microalgas es frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancton ; plancton vegetal.

FITOPLANCTO: Vexetais minúsculos suspendidos na auga con pouca ou ningunha capacidade para controlar a súa posición na masa de auga; o termo microalgas é frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancto; plancto vexetal.

FITOPLANKTON: A vízben lebegő, kisméretű növények, amelyek nem, vagy csak korlátozottan képesek a víztérfogatban elfoglalt helyzetüket irányítani; gyakran mikroalgáknak is nevezik őket.

FITOPLANKTON: Najdrobniejsze rośliny rozproszone w wodzie z małą lub bez zdolności regulowania swojego położenia w toni wodnej; częstokroć odnosi się do mikroglonów (roślinny składnik planktonu).

FİTOPLANKTON: Su içerisinde asılı duran su kütlesinde ya hiç yada çok az hareket kabiliyeti olan küçük bitkiler; sıklıkla mikroalg (planktonun bitki bileşenleri) olarak atfedilirler.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES