AMC LIMITED

R

Olyan ikra, amelynek a felszínét ragacsos anyag borítja, lehetővé téve az ikrák tapadását különböző felületekhez. Tanninos vagy tejes kezeléssel eltávolítható.


VISCID EGGS: Glutinous, sticky eggs, caused by an adhesive substance on the surface of many eggs, allowing them to adhere to substrates or surfaces. May be removed by treating with tannin or milk.

ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ (2): Αυγά κολλώδη, λόγω μιάς συγκολλητικής ουσίας στην επιφάνειά τους, που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σε επιφάνειες ή υποστρώματα. Η αποκόλλησή τους γίνεται με ταννίνη ή γάλα.

OEUFS GLUANTS: Oeufs visqueux et gluants grâce à une couche superficielle dune substance adhésive. Ceci permet leur fixation sur le substrat. Cette couche peut être éliminée en traitant les oeufs avec du tannin ou du lait.

HUEVOS PEGAJOSOS: Huevos viscosos y pegajosos gracias a una capa superficial formada por sustancia adhesiva. Eso permite su fijación en el sustrato. Esta capa puede ser eliminada si los huevos están tratados con tanino o con leche.

OVOS VISCOSOS: Ovos glutinosos e pegañentos debido a unha substancia adhesiva na superficie de moitos ovos. Iso permite a súa fixación en substratos e superficies. Esta capa pode ser eliminada se os ovos se tratan con tanino ou con leite.

KLEBRIGE EGG: Egg med en klebrig overflate som gjør at de kan festes til substrat (f.eks. discus) eller klebres sammen til en eggball som hos steinbitene. Den klebrige overflaten kan fjernes ved å behandle eggene med garvesyre eller melk.

LEPKOŚĆ JAJ: Lepkość, kleistość jaj (ikry) spowodowana kleistą substancją występującą na ich powierzchni, która pozwala przyklejać się im do substratów lub powierzchni. Może być ona usunięta przez poddanie ich kąpieli w roztworze taniny lub w mleku.

Yapışkan Yumurta: Yüzeylerindeki yapışkan, jelatinimsi madde sayesinde herhangi bir yüzey yada maddeye tutunabilen yumurtalar. Bu jelatinimsi madde tanin ve süt muamelesiyle temizlenebilir.

Was this helpful?
Állati szövetekkel táplálkozó.


CARNIVOROUS: Feeding on animal tissues.

ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

CARNIVORE: Qui se nourrit de chair animale.

CARNÍVORO: Que se alimenta de tejidos animales

CARNÍVORO: Que se alimenta de tecidos animais

KARNIVOR (KJØTTETENDE): Spiser animalsk vev.

MIĘSOŻERN/Y/A/E: Żywiąc/y/a/e się tkankami zwierzęcymi.

KARNİVOR: Hayvan dokularıyla beslenen.

Was this helpful?
Olyan betegség, amely természetes úton, közvetlenül vagy közvetetten átterjedhet egyik egyedről egy másikra, vö. járványos betegség.


COMMUNICABLE DISEASE: A disease that is naturally transmitted directly or indirectly from one individual to another; cf. contagious disease.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα από το ένα άτομο στο άλλο. Βλ. επίσης Λοιμώδης ασθένεια.

MALADIE COMMUNICABLE: Se dit dune maladie naturellement transmise, par voie directe ou indirecte, entre individus.

ENFERMEDAD DECLARABLE: Dícese de una enfermedad transmitida de manera natural, por vias directas o indirectas, entre individuos.

ENFERMIDADE COMUNICABLE / INFECCIOSA / TRANSMISIBLE: Enfermidade que se transmite directa ou indirectamente dun individuo a outro; cf. Enfermidade contaxiosa

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som overfores naturlig mellom individer, direkte eller indirekte.

CHOROBA ZAKAŹNA: Choroba, która w sposób naturalny jest bezpośrednio lub pośrednio przenoszona z jednego osobnika na innego; porównaj: choroba zaraźliwa.

BULAŞICI HASSTALIK: Bir hastalığın doğal yollarla direkt veya dolaylı yollarla bir bireyden diğer bir bireye bulaşması, deri hastalığı

Was this helpful?
(1) Betegség: rosszindulatú daganat; esetenkénti belső vagy külső elváltozás. A daganatok legtöbbször célszervekben fordulnak elő (pl. bőrben, májban vagy a vérképző szövetekben), és áttéteket képezhetnek. A sejtek génállományának megváltozásával alakulnak ki, gyakran különböző vírusok és vegyszerek hatására. (2) Rákok: az ízeltlábúak törzsének egyik osztálya.


CANCER: (1) In pathology, a malignant neoplasm; occasional, enzootic or epizootic lesions. The most common cancers are found in target organs (e.g. skin, liver and haematopoietic tissues) and can have a metastatic evolution. They generally correspond to cellular genomic alterations, sometimes associated with viruses or chemicals. (2) CANCER; a genus of decapod crustaceans .

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: (1) Στην παθολογία. Κακοήθες νεόπλασμα. Περιστασιακή ενδοζωïκή ή επιζωïκή αλλοίωση. Οι συνηθέστεροι καρκίνοι βρίσκονται σε καίρια όργανα (δέρμα, συκώτι, αιμοποιητικά όργανα) και ενδέχεται να έχουν μεταστατική εξέλιξη. Γενικά συνδέονται αλλοίωση του κυτταρικού γονιδιώματος, που ορισμένες φορές οφείλεται σε ιούς ή χημικές ουσίες. (2) Γένος δεκαπόδων καρκινοειδών

CANCER: (1) En pathologie, néoplasme malin; lésions occasionnelles enzootiques ou epizootiques. Les cancers les plus fréquents affectent des organes cibles (par exemple: peau, foie, tissus hématopoïétiques) et peuvent avoir une évolution métastatique. Ces néoplasmes correspondent à des altérations génomiques, parfois associées aux virus ou aux agents chimiques. (2) CANCER ; genre de crustacés décapodes.

CÁNCER : (1) En patología, neoplasma maligno; lesiones ocasionales enzoóticas o epizoóticas. Los canceres más frecuentes afectan los órganos objetivo (por ejemplo: piel, hígado, tejidos hematopoeticos) y pueden tener una evolución metastática. Estos neoplasmas corresponden a alteraciones genómicas, a veces asociadas a viruses o a agentes químicos. (2) CÁNCER ; género de crustáceos decápodos.

CANCRO: (1) En patoloxía, neoplasma maligno; lesións ocasionais enzoóticas ou epizoóticas. Os cancros máis frecuentes afectan a órganos diana (por exemplo: pel, fígado, tecidos hematopoéticos) e poden ter unha evolución metastática. Estes neoplasmas corresponden a alteracións xenómicas, ás veces asociadas a virus ou a axentes químicos. (2) CÁNCER; xénero de crustáceos decápodos.

KREFT: (1) I patologi (sykdomslære), en ondartet svulst. De fleste typer kreft er funnet i målorganer (f.eks. hud, lever og bloddannende vev) og kan ha en metastatisk utvikling. De korresponderer som regel med forandringer i det cellulære genomet, noen ganger forbundet med virus eller kjemikalier. (2) CANCER (betyr kreft på engelsk), slekt av decapode (ti-fotede) krepsdyr.

RAK (choroba): (1) W patologii: nowotwór złośliwy; sporadyczne zmiany patologiczne choroby odzwierzęcej lub epizootycznej. Najczęściej schorzenie to jest stwierdzane w narządach docelowych (np. skórze, wątrobie i tkankach krwiotwórczych) i może mieć charakter (rozwój) przerzutowy. Ogólnie odpowiadają one genomowym zmianom komórkowym, czasami związane z wirusami lub substancjami chemicznymi. (2) Rak; rodzaj skorupiaków dziesięcionogich.

KANSER: (1) Patolojide, kötü huylu bir tümör(doku büyümesi) ; Bazen belirli bir bölge de ya da yaygın görülen lezyonlar. En yaygın kanserler hedef organlarda bulunur ( Örn: Deri, karaciğer ve hematopoetik dokular) ve metastatik gelişime sahip olabilirler. Genellikle hücresel genomik değişimlere benzerler, bazen virüsler ya da kimyasallarla ilşkili olabilirler. (2) Cancer; dekapod krustaselerin bir cinsi.

Was this helpful?
Elsősorban vízben élő ízeltlábúak, amelyek jellegzetessége a fejtorra és potrohra osztható, kitinből álló külső váz (pl. garnélák, tarisznyarákok, vízibolhák). Sok fajuk élősködő, pl. a haltetű.


CRUSTACEANS: Mainly aquatic arthropods characterized by an exoskeleton of chitin divided into head, thorax and abdomen (e.g., shrimps, lobsters, copepods). Also important as parasites, for example, sea lice, gill lice.

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: Υδρόβια κυρίως αρθρόποδα που χαρακτηρίζονται από έναν εξωσκελετό χιτίνης, ο οποίος διαιρείται σε κεφάλι, θώρακα και κοιλία (π.χ. γαρίδες, αστακοί, κωπήποδα). Είναι επίσης σημαντικά ως παράσιτα, π.χ. θαλασσόψειρες, ψείρες των βραγχίων).

CRUSTACÉS: Principalement arthropodes aquatiques caractérisés par un exosquelette de chitine divisé en tête, thorax et abdomen (crevettes, homards, copepodes). Certains sont aussi des parasites importants, par exemple les poux de mer.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido en cabeza, tórax y abdomen (camarón, langosta, copepodos). Algunos son también parásitos importantes, por ejemplo las pulgas de mar.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido na cabeza, tórax e abdome (p. ex. camaróns, lagostas, copépodos). Algúns son tamén parasitos importantes, por exemplo as pulgas de mar, piollos dos peixes.

KREPSDYR: Hovedsakelig akvatiske artropoder (leddyr) karakterisert ved et ytre skjelett av kitin, delt inn i hode (cephalon), bryst (thorax) og bakkropp eller hale (abdomen), f.eks. reker, hummere og hoppekreps. Mange er parasitter, f.eks. lakselus og gjelleorm.

SKORUPIAKI: Głównie wodne stawonogi (Arthropoda) charakteryzujące się zewnętrznym szkieletem chitynowym, podzielonym na głowę, tułów i odwłok (np. krewetki, raki, homary, widłonogi). Ważne są także jako pasożyty, np. wesz morska (Lepeophtheirus salmonis), ergasiloza (Ergasilus sieboldi).

Kabuklular: Kabuklular, Başlıca sucul eklembacaklıların baş, toraks ve karın bölümlerinin dış kabuğunun kitinden oluşması ile karakterizedirler. Örneğin karides, istakoz ve kopepodlar Ayrıca önemli parazitlerden deniz ve solungaç bitide bu gruba dahildir.

Was this helpful?
Egy ingerre adott válasz.


REACTION: A response to a stimulus.

ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Η απόκριση σε ένα ερέθισμα

REACTION: Réponse dun organisme face à un stimulus.

REACCIÓN: Respuesta de un organismo a un estímulo.

REACCIÓN: Resposta dun organismo a un estímulo.

REAKSJON: Respons på et stimulus.

REAKCJA/ODPOWIEDŹ: Odpowiedź (reakcja) na bodziec (podnietę).

REAKSİYON: Bir uyartının cevabıdır.

Was this helpful?
Olyan gén, illetve a hozzá kapcsolódó tulajdonság, amely csak homozigóta formában nyilvánul meg.


RECESSIVE GENE: A gene, and the corresponding trait, that is manifest only in the homozygous condition.

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΟ: Γονίδιο, το οποίο εκφράζεται στον φαινότυπο μόνο σε ομόζυγη (βλ.λ.) κατάσταση.

GENE RECESSIF: Qui ne sexprime pas chez les descendants dun croisement sauf si ceux-ci sont homozygotes pour ce gène.

GENE RECESIVO: Que no se expresa en los descendientes de un cruce excepto si son homocigotos por este gen.

XENE RECESIVO: Un xene, e o seu correspondente trazo, que non se expresa agás nos homocigotos por este xene.

RECESSIVE GEN: Et gen og den korresponderende egenskapen, som kun uttrykkes i homozygot tilstand.

GEN RECESYWNY: Gen i odpowiadająca mu cecha, która ujawnia się tylko w stanie homozygotycznym.

RESESİF (ÇEKİNİK) GEN: Sadece aynı yerde benzer genler taşınması durumunda görülen bir gen veya benzer bir özelliktir.

Was this helpful?
A víz újrahasznosítása egy akvakultúra-rendszerben. Az akvakultúra-rendszereket a lecserélt víz és a recirkuláció aránya alapján lehet osztályozni, így léteznek zárt (kevés vagy semmilyen vízcsere) és nyílt (folyamatos vízcsere) rendszerek.


RECIRCULATION: The reuse of water within an aquaculture facility. Aquaculture facilities may be classed into broad categories on the basis of the proportion/rate of water exchange as compared to that which is recirculated, extending from closed systems (little or no water exchange) to open systems (continual replacement of water).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ανακυκλοφόρηση: Επαναχρησιμοποίηση του νερού σε μιά μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες κατατάσσονται σε αδρές κατηγορίες με βάση την αναλογία/ποσοστό νερού που ανταλλάσσεται σε σχέση με αυτό που ανακυκλώνεται. Η κατάταξη αυτή περιλαμβάνει όλο το εύρος των κατηγοριών από τα κλειστά συστήματα (με μικρή ή καθόλου ανταλλαγή νερού) μέχρι τα ανοικτά συστήματα (με συνεχή αντικατάσταση του νερού) Βλ. Συστημα ανακύκλωσης.

RECIRCULATION: Réutilisation de leau dans un système aquacole. Les systèmes daquaculture peuvent être divisés en deux grandes catégories suivant la proportion de leau échangée par rapport au volume deau en recirculation. Cette division sétend des systèmes fermés (sans ou avec peu déchange deau) aux systèmes ouverts (renouvellement continuel deau).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de agua en un sistema acuícola. Los sistemas de acuicultura pueden ser divididos en dos grandes categorías según la proporción de agua cambiada respecto al volumen de agua en circulación. Esta división se extiende desde los sistemas cerrados (sin o con poco cambio de agua) hasta los sistemas abiertos (renuevo continuo de agua).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de auga nun sistema acuícola. Os sistemas de acuicultura poden ser divididos en dúas grandes categorías segundo a proporción de intercambio de auga respecto ao volume de auga que se recircula. Esta división esténdese dende os sistemas pechados (sen ou con pouco cambio de auga) ata os sistemas abertos (renovación continua de auga).

RESIRKULERING: Gjenbruk av vann i en akvakulturenhet. Landbaserte oppdrettsanlegg kan klassifiseres etter hvor mye av vannet de resirkulerer, strekker seg fra lukkede systemer (høy grad av resirkulering) til gjennomstrømningssystemer (ingen resirkulering).

RECYRKULACJA : Ponowne użycie wody wewnątrz urządzenia akwakultury. Urządzenia akwakultury mogą być zaklasyfikowane do kategorii zalewisk na podstawie proporcji/szybkości wymiany wody, w porównaniu do wody recyrkulowanej; w ostatnim przypadku mówimy o systemie zamkniętym (mała ilość lub brak wymiany wody), w porównaniu do systemu otwartego (o stałej wymianie wody).

DEVRİDAİM: Bir su ürünleri yetiştiricilik tesisi içerisinde suyun yeniden kullanılması. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri suyun değişim oranına göre devridaim, kapalı sistemler (su değişimi çok az ya da hiç) ve açık sistemler (sürekli su değişimi) olmak üzere birçok kategoriye ayrılabilir.

Was this helpful?
Az akvakultúrában alkalmazott zárt vagy részben zárt termelési rendszer, amelyben az elfolyóvizet megtisztítják és újra felhasználják. Rendszerint a tényleges vízátfolyásnak vagy -térfogatnak csak viszonylag kis része cserélődik ki egységnyi idő alatt. Helyesebb, ha a recirkuláció pontos mértékét (pl. az egységnyi idő alatt megtisztított átfolyóvíz vagy víztérfogat százalékát) jelöljük meg, és nem "nyílt" vagy "zárt" rendszerekről beszélünk. Gyakran helytelenül használják a "zárt rendszer" kifej


RECIRCULATION SYSTEM: A closed or partially-closed system employed in aquaculture production where the effluent water from the system is treated to enable its reuse. Usually, a relatively small portion of the actual water flow or system volume is exchanged per unit time. It is more appropriate to indicate clearly the degree of recirculation (e.g. percentage of volume flow or system volume per unit time) rather than to use the terms closed or open systems. Often the term closed system is incorrectly used as there will

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ανακυκλοφόρησης): Κλειστό ή εν μέρει κλειστό σύστημα χρησιμοποιούμενο στην υδατοκαλλιέργεια με σκοπό την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Συνήθως, ένα σχετικά μικρό μέρος της πραγματικής ροής του νερού αντικαθίσταται ανά μονάδα χρόνου. Ειναι ορθότερο να δηλώνεται ο βαθμός ανακύκλωσης (π.χ. ποσοστό όγκου της ροής ή του συστήματος ανά μονάδα χρόνου) μάλλον παρά να χρησιμοποιούνται οι όροι κλειστό ή ανοικτό σύστημα. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος "κλειστό σύστημα" ο οποίος είναι ανακριβής, δεδομένου ό

SYSTEME DE RECIRCULATION: Système en grande partie fermé employé en aquaculture et dans lequel leau résiduaire est traitée et réutilisée. Habituellement une faible partie du volume deau est échangée par unité de temps. Le terme "système fermé" est souvent utilisé à tort puisquil y a toujours des pertes deau par fuite ou évaporation, nécessitant lajout deau. Il est donc plus approprié dindiquer clairement le degré de recirculation (par ex. pourcentage du volume par unité de temps) plutôt que dutiliser les termes fermés, s

SISTEMA DE CIRCUITO DE AGUA: Sistema en gran parte cerrado utilizado en acuicultura y en el cuál el agua residual es tratada y reutilizada. Normalmente se intercambia una pequeña parte del volumen de agua por unidad de tiempo. El término “sistema cerrado” es a menudo utilizado genéricamente dado que hay siempre pérdidas de agua por filtración o por evaporación, lo que obliga añadir más agua. Es entonces recomendable indicar claramente el grado de recirculación (por ejemplo, porcentaje de volumen por unidad de tiempo) más q

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AUGA: Sistema pechado ou parcialmente pechado utilizado en acuicultura e no cál a auga residual é tratada para que poida ser reutilizar. Normalmente intercámbiase unha pequena parte do volume de auga por unidade de tempo. O termo "sistema pechado" é a miúdo utilizado incorrectamente dado que hai sempre perdas de auga por filtración ou por evaporación, o que obriga a encher. É entón recomendable indicar claramente o grao de recirculación (por exemplo, porcentaxe de volume de fluxo ou volume de sistema

RESIRKULERINGSSYSTEM: Et lukket eller delvis lukket system brukt til oppdrett av akvatiske organismer, der det utstrømmende vannet behandles slik at det kan benyttes på nytt. Vanligvis erstattes kun en liten del av vannvolumet per tidsenhet. Betegnelsen resirkuleringsgrad angir hvor mye av vannet som erstattes (gitt ved forholdet mellom resirkulert vannstrøm og total vannstrøm gjennom fiskekarene), og er mer korrekt å bruke enn betegnelsene åpne og lukkede systemer. Betegnelsen lukket system er villedende siden det

SYSTEM RECYRKULACYJNY: Systemy zamknięte lub częściowo zamknięte są używane w produkcji akwakultury, gdzie woda wypływająca z systemu jest traktowana jako przydatna do ponownego użycia. Zwykle stosunkowo niewielka część przepływającej aktualnie wody lub pojemności systemu podlega wymianie w jednostce czasu. Wskazane jest bardziej precyzyjne wyliczenie stopnia recyrkulacji (np. procent objętości przepływu lub objętości systemu w jednostce czasu) a nie używać określenia systemy "zamknięty" lub "otwarty". Często określen

DEVRİDAİM SİSTEMİ: Su ürünleri üretiminde kullanılan ve atık suyun yeniden kullanılmasına olanak sağlayan kapalı veya kısmen kapalı bir sistemdir. Genellikle, mevcut su akışı veya sistem hacminin küçük bir kısmı birim zaman başına değiştirilir. Kapalı veya açık sistemler ifadelerini kullanmaktan ziyade, bu sistem su sirkülasyonunun derecesini (örn. hacim akışı veya sistem hacminin birim zaman başına yüzdesi) net bir şekilde göstermesi açısından daha uygundur. Genellikle, tamamlamayı gerektiren hem sızıntı hem de b

Was this helpful?
Bizonyos kétgenerációs mételyek életciklusának köztes állapota, amely általában csigákban fejlődik. A redia az első köztigazdában kel ki a petéből és ivartalanul szaporodva újabb rediákat vagy cerkáriákat képez, amelyek a második köztigazdát fertőzik. Ilyenek pl. a Cryptocotyle fajok.


REDIA: Intermediate stage in the life cycle of certain digenetic trematodes, commonly occurring in molluscs. The redia develops from the egg in the first intermediate host and it can reproduce asexually to form either daughter rediae or cercariae which are infective to a second intermediate host. Species include, for example, Cryptocotyle.

ΡΕΔΙΑ: Ενδιάμεσο στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων διγενετικών τρηματωδών που απαντούν συχνά στα μαλάκια. Η ρεδία αναπτύσσεται από το αυγό στον πρώτο ενδιάμεσο ξενιστή και αναπαράγεται αφυλετικά σχηματίζοντας είτε θυγατρικές ρέδιες είτε κερκάρια που είναι ικανά να μολύνουν έναν δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή. Παράδειγμα Cryptocotyle (βλ.λ).

REDIE: Forme intermédiaire du cycle de développement de certains trématodes digènes parasites des mollusques. Se développe à partir de loeuf chez un premier hôte intermédiaire et peut se reproduire pour donner soit des rédies filles soit des cercaires qui infestent un deuxième hôte intermédiaire. Cryptocotyle par exemple.

REDIA: Forma intermediaria del ciclo de desarrollo de ciertos trematodos parásitos de moluscos. Se desarrolla a partir del huevo en un primer huésped intermediario y puede reproducirse asexualmente para formar más radias o para producir cercarias que infestan un segundo huésped intermediario;Cryptocotyle por ejemplo.

REDIA: Forma intermediaria do ciclo de desenvolvemento de certos trematodos dixenéticos parasitos de moluscos. Desenvólvese a partir do ovo nun primeiro hospedador intermediario e pode reproducirse asexualmente para formar máis radias ou para producir cercarias que infestan un segundo hospedador intermediario;Cryptocotyle por exemplo.

REDIE: Stadium i livssyklusen til visse digene (underklasse Digenea) trematoder (ikter), som er vanlige i bløtdyr (mollusker). Rediene utvikler seg fra eggene i 1. mellomvert, og formerer seg ukjønnet til datter-redier eller cerkarier. Disse infiserer 2. mellomvert. Eksempel på art er Cryptocotyle.

REDIA: Pośrednie stadium w cyklu życiowym pewnych digenetycznych przywr (Trematoda), zwykle występujących u mięczaków. Redia rozwijają się z jaj u pierwszego pośredniego żywiciela i mogą rozmnażać się bezpłciowo tworząc albo siostrzane redia albo cerkaria, które są zakaźne dla drugiego żywiciela pośredniego. Jednym z przykładowych gatunków przywry jest Cryptocotyle concavum.

REDYA: Bazı digenetik trematodların yaşam döngüsündeki ara dönemdir ve yumuşakçalarda yaygın şekilde görülür. Redya, ilk ara konakçıda yumurta dan gelişir ve hem dişi redya hem de asalak bir larva gibi aseksüel olarak çoğalabilir ve ikinci ara konakçıya enfekte olabilir. Bu tür canlılara örnek; Cryptocotyledir.

Was this helpful?
Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.


REDOX: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

REDOX: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

REDOX: El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

REDOX: Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécula doador (doadora) ata unha receptora (aceptora). A molécula doadora é oxidada mentres que a aceptora é reducida. O doador de electróns e a súa correspondente forma oxidada son coñecidas como unha parella ou par redox.

REDOKS: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

REDOKS: Tak jak w chemicznej reakcji oksydo-redukcyjnej, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki donora na cząsteczkę akceptora. Cząsteczka donora jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron donora i odpowiadająca jej forma utleniona nazywane są parą redoks.

REDOKS: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.

Was this helpful?
Egy ingerre adott akaratlan válasz.


REFLEX: An involuntary response of an organism to a stimulus.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤIΚΟ: Ακούσια απάντηση ενός οργανισμού σε ένα ερέθισμα.

REFLEXE: Réponse stéréotypée involontaire dun organisme à un stimulus.

REFLEJO: Respuesta involuntaria de un organismo a un estímulo.

REFLEXO: Resposta involuntaria dun organismo a un estímulo.

REFLEKS: En ikke-viljestyrt respons til et stimulus.

ODRUCH: Niezależna od woli reakcja organizmu na bodziec.

REFLEKS: Bir organizmanın bir uyarıcıya istemsiz cevabı.

Was this helpful?
Betegség vagy sérülés miatt elvesztett szövetek újranövekedése vagy helyreállítása.


REGENERATION: New growth or repair of structures or tissues lost by disease or injury.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Εκ νέου ανάπτυξη ή επιδιόρθωση ιστών που καταστράφηκαν από ασθένεια ή τραύμα.

REGENERATION: Croissance nouvelle ou reconstitution des structures, organes ou tissus détruits par maladie ou par blessure.

REGENERACIÓN: Nuevo crecimiento o reconstitución de estructuras, órganos o tejidos destrozados por alguna enfermedad o herida.

REXENERACIÓN: Novo crecemento ou reconstitución de estruturas ou tecidos esnaquizados por algunha enfermidade ou ferida.

REGENERASJON: Nydanning eller reparasjon av strukturer eller vev som er ødelagt grunnet sykdom eller skade.

REGENERACJA: Nowy wzrost, poprawianie struktur lub utraconych tkanek w wyniku choroby bądź urazu.

YENİLENME: Hastalanma ve yaralanma yoluyla kaybolan doku ve yapıların tamiri ve yeniden gelişimi.

Was this helpful?
A víz kezelése újrafelhasználás előtt.


RECONDITIONING: The treatment of water before reuse.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΝΕΡΟΥ: Ο καθαρισμός του νερού πριν την επαναχρησιμοποίηση.

RECONDITIONNEMENT: Le traitement deau avant quelle soit réutilisée.

REACONDICIONAMIENTO: Tratamiento de agua antes de ser reutilizada.

REACONDICIONAMENTO: Tratamento da auga antes de se reutilizar.

VANNBEHANDLING: Behandling av utstrømmende vann før brukes på nytt i et landbasert oppdrettsanlegg.

UZDATNIANIE: Uzdatnianie wody przed jej ponownym użyciem.

YENİLEŞTİRME: Suyun yeniden kullanılmadan önce arıtılması.

Was this helpful?
Egy egyed vagy állomány méretének (hosszának vagy tömegének) időegység alatti növekedése a kezdeti méretéhez viszonyítva. Általában százalékos formában fejezik ki.


RELATIVE GROWTH RATE: The increase in size (length or weight) of an individual, or stock per unit time in proportion to its initial size, and often expressed as a percentage.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Η αύξηση (συνήθως ποσοστιαία) σε μέγεθος ή βάρος ενός ατόμου ή αποθέματος ανά μονάδα χρόνου, σε σχέση με το αρχικό του βάρος ή μέγεθος (πρβλ. απόλυτος ρυθμός ανάπτυξης).

TAUX DE CROISSANCE RELATIF: Augmentation de taille (longueur ou poids) dun individu ou dune population pendant une période de temps unitaire et par rapport à sa taille au début de cette période; souvent exprimé en pourcentage.

TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO: Aumento de talla (longitud o peso) de un individuo o de una población durante un periodo de tiempo unitario en relación con su talla al principio de este periodo; a menudo expresada en porcentaje.

TAXA DE CRECEMENTO RELATIVO: Aumento de talle (lonxitude ou peso) dun individuo ou dunha poboación por unidade de tempo en relación co seu talle inicial; a miúdo expresada en porcentaxe.

RELATIV VEKSTRATE: Økningen i størrelse (lengde eller vekt) hos et individ per tidsenhet i forhold til den opprinnelige størrelse, ofte uttrykt i prosent. Jfr. absolutt vekstrate.

PROCENTOWY/WZGLĘDNY WSKAŹNIK WZROSTU: Wzrost w wielkości (długości i masy) osobnika, lub obsady w jednostce czasu, w stosunku do wielkości początkowej; często wyrażony w procentach; porównaj: ogólne tempo wzrostu.

BAĞIL BÜYÜME ORANI: Bireysel veya stoğun birim zamanda büyüklük (uzunluk veya ağırlık) artışının ilk büyüklüğe oranıdır ve sıkça yüzde olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Osztrigák vagy fésűkagylók begyűjtésére szolgáló szerkezet, amelyet egy galvanizált huzalhoz rögzítenek.


REN: A collector consisting of oyster or scallop shells threaded on a galvanized wire (primarily Japanese term).

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ REN: Συλλέκτης αποτελούμενος από όστρακα στρειδιών ή χτενιών, περασμένα σε γαλβανισμένο σύρμα (πρωταρχικά Ιαπωνικοί όροι).

REN: Terme Japonais pour désigner une brochette de coquilles dhuîtres ou de coquilles St Jacques sur un fil de fer galvanisé servant de collecteur de naissain.

REN: Término japonés que designa a una hilera de conchas de ostras sobre hilo de hierro galvanizado que sirve de colector de recién nacidos.

REN: Termo xaponés que designa unha fileira de cunchas de ostras sobre fío de ferro galvanizado que serve de colector de recén nacidos (nun principio termo xaponés).

REN: Yngelsamler bestående av østers- eller kamskjellskall som er trædd inn på en metalltråd (opprinnelig er japansk uttrykk).

REN: Kolektor (podłoże do osiedlania się larw małży) składający się z muszli ostryg lub przegrzebków nawlekanych na ocynkowany drut (pierwotnie termin japoński).

REN: Çinko kaplanmış kablo üzerinde dişli deniz kabuğu yada istiridyelerden oluşan bir kolektör.

Was this helpful?
A lazacfélék bakteriális vesebetegségének kórokozója. A betegség széles körben elterjedt. Járványok általában csökkenő vízhőmérséklet esetén alakulnak ki. Létezik heveny és idült formája is.


RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Causes a systematic bacterial disease of salmonids known as bacterial kidney disease. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

RENIBACTERIUM SALMONARIUM : Infection bactérienne rénale; infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus . La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aigues.

RENIBACTERIUM SALMONARUM : Renibacterium salmoninus provocada infección bacteriana sistemática en los salmónidos. La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

RENIBACTERIUM SALMONINARUM: A Renibacterium salmoninarum provoca a infección bacteriana sistemática nos salmónidos coñecida como a enfermidade bacteriana do ril. A enfermidade está moi estendida e as manifestacións epidémicas van a miúdo asociadas ao arrefriamento de auga. A enfermidade inclúe formas crónicas e agudas.

RENIBACTERIUM SALMONARUM: Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus . Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Przewlekła i ostra postać choroby systemicznej ryb łososiowatych, nazywana bakteryjną chorobą nerek. Choroba jest szeroko rozpowszechniona i epidemiczna; występuje zazwyczaj przy spadkach temperatury wody.

RENIBACTERIUM SALMONiINARUM: Salmonidlerin sistematik bakteriyel hastalık sebep olarak bilinir örnek bakteriyel böbrek hastalığı. Geniş alana yayılan ve salgın bir hastalıktır, genellikle su sıcaklığı düştüğünde oluşur. Hastalık hem kronik hemde akut formu mevcuttur.

Was this helpful?
Nem burkolt, kétszálú RNS-vírusok, amelyek zsigeri rendellenességeket és agyvelőgyulladást okoznak.


REOVIRUSES: A non-enveloped double-stranded RNA virus causing intestinal disorders and encephalitis.

ΡΕΟΙΟΙ: Δίκλωνοι RNA ιοί χωρίς φάκελο οι οποίοι προκαλούν εντερικές διαταραχές και εγκεφαλίτιδες.

REOVIRUS: Virus non-enveloppé provoquant des désordres intestinaux et de l’encéphalite. Virus à ARN double brin.

REOVIRUS: Virus de ARN no encapsulado, de doble hebra que causan desórdenes intestinales y encefalitis.

REOVIRUS: Os virus con ARN non encapsulado, de dobre febra que causan desordes intestinais e encefalite.

REOVIRUS: Dobbeltstrenget RNA-virus uten membran, forårsaker tarmskader og hjernebetennelse (encefalitt).

REOWIRUSY: Wirus bez otoczki o podwójnym łańcuchu RNA, powodujący zaburzenia jelitowe i zapalenie mózgu.

REOVIRUSES: Non-enveloped çift-dizili RNA virüsü bağırsak bozukluğu ve beyin hasarına sebep olmaktadır.

Was this helpful?
(1) Valamely genetikai anyag, egysejtű élőlény vagy vírus szaporodásának vagy sokszorozódásának folyamata: DNS-replikáció. (2) A tudományos kutatásban: egy kísérlet megismétlése az eredmények megerősítése, vagy a pontosság biztosítása érdekében.


REPLICATION: (1) The process by which genetic material, a single-celled organism, or a virus reproduces or makes a copy of itself: replication of DNA. (2) In scientific research, the repetition of an experiment to confirm findings or to ensure accuracy.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η διαδικασία με την οποία το γενετικό υλικό, ένας μονοκύτταρος οργανισμός, ή ένας ιός αναπαράγεται ή παράγει αντίγραφα του ευατού του: αντιγραφή του DNA. (2) Στην επιστημονική έρευνα, η επάναληψη ενός πειράματος με σκοπό να επιβεβαιώσει ή να διασφαλίσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

REPLICATION: 1) Procédé par lequel un matériel génétique, un organisme unicellulaire ou un virus se reproduit ou se copie 2) Dans la recherche scientifique, reproduction dune expérience qui confirmera ou précisera les résutats

REPLICACIÓN: (1)Proceso por el cual el material genético, un organismo unicelular, o un virus se reproduce o fabrica copias de sí mismo: replicación del ADN. (2) En la investigación científica, la repetición de un experimento para confirmar conclusiones o asegurar la certeza.

REPLICACIÓN: (1)Proceso polo cal o material xenético, un organismo unicelular, ou un virus se reproduce ou fabrica copias de si mesmo: replicación do ADN. (2) Na investigación científica, a repetición dun experimento para confirmar conclusións ou asegurar a certeza.

REPLIKASJON: (1) Prosessen der genetisk materiale, en enkeltcellet organisme, eller et virus reproduserer eller lager en kopi av seg selv: replikasjon av DNA. (2) I forskning: repetisjon av et eksperiment for å bekrefte funn eller sikre nøyaktighet.

REPLIKACJA: (1) Proces, dzięki któremu materiał genetyczny, organizm jednokomórkowy lub wirus rozmnaża się lub wytwarza kopię samego siebie; replikacja DNA (2) W badaniach naukowych: powtarzanie doświadczenia dla potwierdzenia jego wyników lub zapewnienia odpowiedniego poziomu dokładności.

REPLİKASYON: (1) Genetik materyalin, tek hücreli organizma, veya bir virüsün üremesi veya kendi kopyasını yapması süreci: DNA replikasyonu. (2) Bilimsel araştırmada, bulguları doğrulamak veya doğruluğunu sağlamak için bir denemenin tekrarı.

Was this helpful?
A puhatestűek elszarusodott, szalag alakú nyelve (a kagylóknál nem fordul elő); a felső felületén lévő apró fogak felőrlik a táplálékot és a száj felé továbbítják.


RADULA: Horny band or ribbon in molluscs (other than bivalves); minute teeth on its dorsal surface tear up food and draw it into the mouth.

ΞΥΣΤΡΟ: Κεράτινη ταινία στα (μη δίθυρα) μαλάκια που φέρει στην ραχιαία της επιφάνεια μικροσκοπικά δόντια με τα οποία η τροφή τεμαχίζεται και παρασύρεται στο στόμα.

RADULA: Bande cornée des mollusques (autres que les bivalves); des petites dents sur la face dorsale râpent la nourriture et la conduisent à la bouche.

RÁDULA: Banda córnea de moluscos (excepto bivalvos); pequeños dientes en la parte dorsal que mastican la comida y la conducen a la boca.

RÁDULA: Banda ou tira córnea dos moluscos (agás bivalvos); pequenos dentes na súa parte dorsal despezan a comida e condúcena á boca.

RADULA (RASPETUNGE): Hornaktig bånd eller remse hos bløtdyr (mollusker), utenom muslinger. Små tenner på den dorsale (q.v.) overflaten som river i stykker føden og transporterer den inn i munnen.

RADULA : Zrogowaciała płytka lub tarka u mięczaków (innych niż dwuskorupowe); drobne ząbki na górnej jej powierzchni rozrywają pokarm i wciągają go do otworu gębowego.

DİŞLİ DİL: Yumuşakçalarda sert bant veya şerit yapı (çift kabuklular hariç); dorsal yüzeydeki az sayıda diş, besinleri parçalar ve ağız içerisine taşır.

Was this helpful?
Albumin típusú fehérje a kötőszövetekben; a kollagén egyik előalakja.


RETICULIN: An albuminoid protein in connective tissue; the precursor of collagen tissue.

ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗ: Λευκωματοειδής προτεΐνη στον συνδετικό ιστό. Πρόδρομος του κολλαγόνου ιστού.

RETICULINE: Un albuminoïde du tissu conjonctif; le précurseur du collagène.

RETICULINA: Albuminoide del tejido conjuntivo; precursor de colágeno.

RETICULINA: Albuminoide do tecido conxuntivo; precursor de coláxeno.

RETIKULIN: Et albumoid protein i bindevev. Forstadium til collagent vev.

RETYKULINA: Białko skleroproteinowe w tkance łącznej; prekursor tkanki kolagenowej.

RETİKULİN: Kollajen dokunun öncüsü olan bağ dokudaki bulunan alüminli bir protein.

Was this helpful?
A testbe fecskendezett szemcséket és bizonyos festékeket felvenni képes sejtek rendszere; makrofágokból, hisztocitákból, monocitákból áll, főleg olyan szervekben fordul elő, mint a lép, a máj vagy a vese.


RETICULO-ENDOTHELIAL SYSTEM: A system of cells that take up particles and certain dyes injected into the body; comprises macrophages, histocytes, monocytes, found especially in such organs as the spleen, liver and kidney.

ΔIΚΤΥΟ-ΕΝΔΟΘΗΛIΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα κυττάρων, το οποίο συγκεντρώνει σωματίδια και συγκεκριμένες χρωστικές που εγχέονται στο σώμα. Περιλαμβάνει μακροφάγα, ιστοκύτταρα, μονοκύτταρα που βρίσκονται ειδικά σε όργανα όπως ο σπλήν, το ήπαρ και ο νεφρός.

RETICULO-ENDOTHELIAL: Se dit dun tissu formé de cellules endothéliales disposées en réseau et qui absorbent des particules et certains colorants administrés par injection; et comprenant des macrophages, des histocytes, des monocytes, surtout quand ces cellules constituent la trame de la rate, du foie, des reins ou des ganglions lymphatiques.

RETÍCULO ENDOTELIAL: Dícese de tejido formado por células endoteliales dispuestas en red y que absorben partículas y ciertos colorantes administrados por inyección; incluyen macrófagos, histócitos, monocitos, encontrados sobre todo en órganos como, bazo, hígado y riñón.

SISTEMA DO RETÍCULO ENDOTELIAL: Sistema de células endoteliais que absorben partículas e certos colorantes administrados por inxección; inclúen macrófagos, histocitos, monocitos, atopados sobre todo en órganos como, bazo, fígado e ril.

RETIKULOENDOTEL SYSTEM: System av celler som tar opp partikler og visse fargestoffer som injiseres inn i kroppen. Består av makrofager, histocytter og monocytter. Finnes spesielt i nyre, milt og lever.

UKŁAD SIATECZKOWO-ŚRÓDBŁONKOWY: Sieć komórek absorbujących cząstki i niektóre barwniki wstrzyknięte do ciała; obejmuje on makrofagi, histiocyty i monocyty, a występuje w szczególności w takich narządach jak: śledziona, wątroba i nerka.

RETİCULA ENDOTELYAL SİSTEM : Vücuta enjekte edilen partikülleri ve belli boyaları kabul eden bir hücreler sistemidir; böbrek, karaciğer ve dalak gibi organlarda bulunan makrofaj, histosit, monositleri kapsar

Was this helpful?
A reverz transzkripció egy RNS-molekulával komplementer DNS szintézise, amelynél az RNS bázissorrendje a templát. Egy RNS-függő DNS-polimeráz nevű enzimet (más néven reverz transzkriptázt) és egy primert igényel.


REVERSE TRANSCRIPTION: The synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template. This process requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (RT): Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

TRANSCRIPTION, INVERSE : La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice, nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRANSCRIPTASA INVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

TRANSCRIPCIÓN INVERSA / REVERSA: Proceso de síntese dunha molécula de ADN complementaria a unha molécula de ARN usando a secuencia de bases do ARN como patrón. Este proceso require un encima coñecido como ADN polimerasa ARN-dependente (transcriptasa inversa) e un iniciador ("primer").

REVERS TRANSKRIPSJON: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

TRANSKRYPCJA ODWRÓCONA: Synteza cząsteczki komplementarnej DNA do cząsteczki RNA przy użyciu końcowych sekwencji zasadowych jako matrycy, wymaga enzymu nazywanego RNA-zależnym polimerazy DNA (transkryptaza odwrócona) i podkładu (primer).

REVERSE TRANSCRIPTION: Bir RNA molekülünün belli bir bölgesinin koplementeri olan bir DNA molekülünün sentezlenmesi işlemine Reverse Transcription denilir. Reverse transcriptaz (RNAya bağlı DNA polimeraz) ise bu işlemi bir primerle beraber gerçekleştiren enzimdir.

Was this helpful?
A reverz transzkripció egy RNS-molekulával komplementer DNS szintézise, amelynél az RNS bázissorrendje a templát. Egy RNS-függő DNS-polimeráz nevű enzimet (más néven reverz transzkriptázt) és egy primert igényel.


REVERSE TRANSCRIPTASE: Reverse transcription, the synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template, requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΑΣΗ: Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

TRANSCRIPTASE INVERSE: La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice. Ce procédé nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRANSCRIPCIÓN REVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

TRANSCRIPTASA INVERSA / REVERSA: É a síntese dunha molécula de ADN complementaria a unha molécula de ARN usando a secuencia de bases do ARN como patrón. Este proceso require un encima coñecido como ADN polimerasa ARN-dependente (transcriptasa inversa) e un iniciador ("primer").

REVERS TRANSKRIPTASE: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

TRANSKRYPTAZA ODWRÓCONA: Transkrypcja odwrócona; synteza cząsteczki komplementarnej DNA do cząsteczki RNA przy użyciu końcowych sekwencji zasadowych jako matrycy, wymagająca enzymu nazywanego RNA-zależnym polimerazy DNA (transkryptaza odwrócona) i podkładu (primer).

REVERSE TRANSCRIPTASE: Bir RNA molekülünün belli bir bölgesinin koplementeri olan bir DNA molekülünün sentezlenmesi işlemine Reverse Transcription denilir. Reverse transcriptaz (RNAya bağlı DNA polimeraz) ise bu işlemi bir primerle beraber gerçekleştiren enzimdir.

Was this helpful?
Kovácsolható, vöröses színű, fémes elem, amely termésréz, kalkozin (réz-szulfid) és kalkopirit formájában fordul elő: ötvözetekben használják, mint pl. a sárgaréz és a bronz. Vegyjele: Cu, Rendszáma: 29.


COPPER (Cu): A malleable reddish metallic element occurring as the free metal copper glance, and copper pyrites: used in alloys as brass and bronze. Symbol: Cu, Atomic number: 29.

ΧΑΛΚΟΣ: Ελάσιμο ερυθρίζον μεταλλικό στοιχείο το οποίο υπάρχει ως ελεύθερο μέταλλο και ως χαλκοπυρίτη: χρησιμοποιείται στα κράματα ως ορύχαλκος. Σύμβολο: Cu, Ατομικός αριθμός: 29.

CUIVRE: Métal rougeâtre et malléable, présent dans le sulfate de cuivre et dans la pyrite de cuivre. Utilisé dans des alliages tels que le laiton et le bronze. Symbole : Cu, nombre atomique : 29

COBRE (Cu): Elemento metálico, maleable, de color rojizo y que se presenta en forma de cobre metálico libre y en piritas de cobre: utilizado en aleaciones como latón y bronce. Símbolo: Cu, nº atómico: 29.

COBRE (Cu): Elemento metálico, maleable, de cor avermellada e que se presenta en forma de cobre metálico libre e en piritas de cobre: utilizado en aliaxes como latón e bronce. Símbolo: Cu, nº atómico: 29

KOBBER: Smibart, rødaktig metallisk grunnstoff, forekommer som kobberglans og som kobber-pyritt; brukes i legeringer som messing og bronse. Symbol: Cu; atommnummer: 29.

MIEDŹ: Plastyczny czerwonawy metal występujący jako miedź rodzima i piryty miedziowe; stosowany w stopach (mosiądz i brąz). Symbol: Cu; liczba atomowa: 29.

BAKIR: Yumuşak kırmızımsı metalik element serbest metal bakır minerali piriti olarak ortaya çıkar: pirinç ve bronz alaşım olarak kullanılır. Sembol: Cu, Atomik numarası: 29.

Was this helpful?
Egy szervezet természetes képessége arra, hogy ellenáljon azoknak a fizikai, kémiai és biológiai hatásoknak, amelyek egyébként legyengítenék vagy károsítanák.


RESISTANCE: The natural ability of an organism to withstand the effects of various physical, chemical, and biological agents which might otherwise act to debilitate the organism.

ΑΝΤΟΧΗ: Η φυσική ικανότητα ενός οργανισμού να αντέχει τις επιδράσεις διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, χωρίς να εξασθενεί.

RESISTANCE: La capacité naturelle dun organisme de tolérer les effets dagents physiques, chimiques ou biologiques qui pourraient être, en dautres circonstances, débilitant envers cet organisme.

RESISTENCIA: Capacidad natural de un organismo para tolerar efectos de agentes físicos, químicos o biológicos que pueden ser, entre otras circunstancias, los que pueden debilitarle.

RESISTENCIA: Capacidade natural dun organismo para tolerar efectos de axentes físicos, químicos ou biolóxicos que se non poderían debilitar o organismo.

RESISTENS: Den naturlige egenskapen til en organisme til å motstå effektene av ulike fysiske, kjemiske og biologiske virkemidler, som ville ha svekket organismen.

OPORNOŚĆ (odporność): Naturalna zdolność organizmu stawiania oporu oddziaływaniu różnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mogłyby powodować osłabienie organizmu.

DİRENÇ: Organizmayı zayıflatacak yönde etki edebilen çeşitli kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanların etkilerine mukavemek etmek için bir organizmanın doğal yeteneği.

Was this helpful?
A harántcsíkolt izom daganata.


RHABDOMYOMA: A tumour of striated muscle.

ΡΑΒΔΟΜΥΩΜΑ: Νεόπλασμα του γραμμωτού μυός.

RHABDOMYOME: Une tumeur du muscle strié.

RABDOMIOMA: Tumor del músculo estriado.

RABDOMIOMA: Tumor do músculo estriado.

RHABDOMYOM: Svulst av stripet muskulatur.

MIĘŚNIAK PRĄŻKOWANOKOMÓRKOWY: Guz (nowotwór) o mięśniu prążkowanym.

RABDOMİYOM: Çizgili kas tümörü.

Was this helpful?
Olyan állati RNS-vírusok egy csoportja, amelyek tömeges elhullásokat képesek okozni. A halakban előforduló fajok közé tartozik a virális hemorrhágikus szeptikémia kórokozója. Ez a betegség általában édesvízi lazacféléket veszélyeztet, de újabban tengeri fajokból is leírták.


RHABDOVIRUS: A group of RNA-based animal viruses that can cause significant mortalities in animals. Those found in fish include the causative agent for Viral Haemorrhagic Septicaemia which occurs commonly in many freshwater and marine species.

ΡΑΒΔΟΙΟΣ: Ομάδα RNA-ιών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλη θνησιμότητα σε ζώα. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στα ψάρια συμπεριλαμβάνεται και ο παράγοντας που προκαλεί την Ιογενή Αιμορραγική Σηψαιμία, η οποία ασθένεια συχνά προσβάλει κυρίως ψάρια του γλυκού νερού, αλλά και ψάρια της θάλασσας.

RHABDOVIRUS : Groupe de virus à ARN infectant les animaux et provoquant souvent des mortalités importantes. Chez les poissons, il y a l’agent étiologique de l’hémorragie septicémique qui est fréquent chez les salmonidés d’eau douce et dautres espèces marines.

RHABDOVIRUS : Grupo de virus ARN de animales que pueden causar mortalidades importantes en los animales. Los que se encuentran en peces incluyen el que causa la VHS (Septicemia hemorrágica viral) que se encuentra habitualmente en especies de aqua dulce y en peces marinos.

RHABDOVIRUS: Grupo de virus ARN de animais que poden causar mortalidades importantes nos animais. Os achados en peixes inclúen ao axente causante da VHS (Septicemia hemorráxica viral) que se atopa habitualmente en salmónidos e que se illou en peixes mariños.

RHABDOVIRUS: En gruppe RNA-virus som kan forårsake betydelig dødelighet hos dyr. De som er funnet hos fisk inkluderer det kausale agens for Egtvedsyke (viral haemorrhagic septicaemia; VHS) som ofte opptrer hos laksefisk i ferskvann. Har nylig blitt isolert fra marine arter.

RABDOWIRUS: Grupa wirusów zwierzęcych opartych na RNA, które mogą powodować znaczną śmiertelność wśród zwierząt. Występujące u ryb rabdowirusy zawierają czynnik przyczynowy dla wirusowej posocznicy krwotocznej, spotykanej zwykle u słodkowodnych ryb łososiowatych, ale ostatnio wyizolowany również z gatunków morskich.

RHABDOVIRUS: Rhabdovirus ciddi ölümlere sebep olan RNA genomlu bir virus grubudur. Bunlardan bazıları balıklarda da bulunur Viral Haemorrhagic Septicaemia genel olarak tatlı su salmonidlerde bulunur fakat son yıllarda deniz türlerinde de izole edilmiştir.

Was this helpful?
Radioimmunoassay; az antigén-antitest reakció specificitására alapozott, érzékeny immunológiai vizsgálati módszer. A RIA-t alacsony koncentrációjú antigének vagy antitestek mennyiségének meghatározására használják, radioaktívan jelölt reagensekkel.


RIA: Radioimmunoassay: a number of different, sensitive immunological techniques based around the specificity of the antigen-antibody reaction. R.I.As are used to quantify low concentrations of antigenic or antibody titres, using radiolabelled reagents.

RIA: Βλ. ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΔΟΚΙΜΗ. Ραδιοανοσολογική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού.

RIA: Voir Dosage radio-immunologique. Un nombre de techniques immunologiques de très grande sensibilité basées sur la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène. Lutilisation de composés radiomarqués permet la détection de très faibles quantités dantigènes ou le titrage des anticorps.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunológicas de gran sensibilidad basadas en la especificidad de las uniones entre anticuerpo y antígeno. La utilización de compuestos marcados radioactivamente permite la detección de cantidades muy bajas de antígenos o de dosificación de anticuerpos.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunolóxicas de gran sensibilidade baseadas na especificidade das unións entre anticorpo e antíxeno. A utilización de reactivos marcados radioactivamente permite a cuantificación de cantidades moi baixas de antíxenos ou de anticorpos.

RIA: Radioimmunoassai: En rekke forskjellige immunkjemiske teknikker, som er basert på spesifiteten i antistoff-antigen bindinger. Brukes til å mengdebestemme lave konsentrasjoner av antistoff eller antigen, ved hjelp av radioaktivt merkede reagenser.

RIA : Test radioimmunologiczny: liczba różnych immunologicznych czułych technik, opartych na specyficzności reakcji antygen-przeciwciało. RIA-y są używane do ilościowego określenia niskich koncentracji miana antygenowego lub przeciwciałowego stosując znakowane radioaktywne odczynniki.

RIA: Radyoimmünoassay; Antijen, antikor reaksiyonun özgüllüğüne dayanan bir çok farklı, hassas immünolojik teknikler. R.I.A lar radyolojik olarak etiketlenmiş belirteçleri kullanarak antijen ya da antikor titrelerinin düşük konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.

Was this helpful?
A B-vitamincsoportba tartozó esszenciális vitamin (B2). Halakban a vitamin hiánya a növekedés visszamaradását és a szaruhártya bemattulását okozza.


RIBOFLAVIN: An essential vitamin of the B complex group (B2). Deficiency of this vitamin in fish causes growth retardation and an opaque corneal condition.

ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ: Πολύ σημαντική βιταμίνη του συμπλόκου Β (Β2). Ελλειψή της στα ψάρια επιφέρει επιβράδυνση της ανάπτυξης και θόλωση του κερατοειδούς χιτώνα.

RIBOFLAVINE: Vitamine essentielle du complexe B (B2). Une carence de cette vitamine chez les poissons provoque un retard de croissance et une opacité de la cornée.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial del complejo B (B2). La carencia de esta vitamina en los peces provoca retraso del crecimiento y opacidad de la córnea.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial do complexo vitamínico B (B2). A carencia desta vitamina nos peixes provoca atraso do crecemento e opacidade da córnea.

RIBOFLAVIN: Essensielt B-vitamin (B2). Mangel på dette vitaminet i fiskefôr medfører vekststagnasjon og blakking av hornhinnen.

RYBOFLAWINA (witamina B2): Niezbędna witamina grupy B kompleks. Jej niedobór u ryb powoduje opóźnienie wzrostu i zmętnienie rogówki oka.

RİBOFLAVİN: B kompleks grubunun gerekli bir vitaminidir. (B2) balıklarda bu vitaminin eksikliği büyümenin yavaşlamasına ve opak korneal şartlara sebep olur.

Was this helpful?
Leggyakrabban ízeltlábúakban előforduló baktériumok nemzettsége; emberi és állati kórokozók is tartoznak közéjük.


RICKETTSIA: Family of bacterial cells often found in arthropods; includes human and animal pathogens.

ΡΙΚΕΤΣΙΑ: Οικογένεια βακτηριακών κυττάρων που συχνά παρατηρούνται στα αρθρόποδα. Περιλαμβάνει παθογόνα που προσβάλλουν πολλά ζώα και τον άνθρωπο.

RICKETTSIA: Famille de bactéries souvent rencontrées chez les arthropodes; renferment des bactéries pathogènes de lhomme et des animaux.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se encuentran a menudo en artrópodos; incluyen bacterias patógenas del hombre y de los animales.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se atopan a miúdo en artrópodos; inclúen bacterias patóxenas do home e dos animais.

RICKETTSIA: Familie med bakterieceller som ofte finnes i arthropoder (leddyr). Inkluderer bakterier som er sykdomsfremkallende for mennesker og dyr.

RIKETSJA: Rodzina komórek bakteryjnych często spotykanych u stawonogów (Arthropoda) zawierająca patogeny ludzkie i zwierzęce.

RİKETSİA: Genellikle eklembacaklılarda bulunan ve insan ve hayvansal patojenleri de içeren bakteriyel hücreler ailesi.

Was this helpful?
A halál után bekövetkező állapot, amelynél a szövetekben lejátszódó biokémiai változások izommerevséget okoznak. Megjegyzendő, hogy a rigor mortis kialakulásának folyamatát befolyásolják a lehalászás előtti körülmények, a vágási módszerek és a lehalászás utáni bánásmód (hőmérséklet, kezelés, stb.). A rigor mortisnak lényeges hatása van a húsminőségre és az eltarthatóságra, illetve más eljárásokra, például a füstölésre.


RIGOR MORTIS: A process that occurs after death whereby biochemical changes within the tissues cause muscular rigidity. Most importantly, the rigor mortis process is influenced by pre-harvest conditions, slaughter methods and post-harvest treatments (temperature, handling, etc.) Rigor mortis has a major impact on flesh quality and shelf life, as well as other processes, including smoking.

ΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ: Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται μετά το θάνατο όπου εξαιτίας των βιοχημικών αλλαγών που συμβαίνουν στους ιστούς προκαλείται ακαμψία των μυών. Η πτωματική ακαμψία επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες πριν τη θανάτωση, τη μέθοδο σφαγής καθώς και τη μεταχείριση μετά τη σφαγή (θερμοκρασία, χειρισμός κτλ.). Η πτωματική ακαμψία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος, στο χρόνο διατήρησης του προϊόντος και σε άλλες διεργασίες όπως είναι το κάπνισμα.

RAIDEUR CADAVÉRIQUE : Rigidité musculaire liée aux changements biochimiques des tissus post mortem. Ce phénomène est influencé par les conditions de pré-recolte, les méthodes d’abattage et les traitements post-abattage (température, manipulation etc.). La raideur cadavérique affecte de façon considérable la qualité, la durée de vie sur étagère et l’aptitude aux procédées comme le fumage.

RIGOR MORTIS : Proceso de rigidez muscular debido a cambios bioquímicos que ocurre después de la muerte. Más importante, el

RIGOR MORTIS: Proceso de rixidez muscular debido a cambios bioquímicos que acontece despois da morte. Máis importante, o rigor mortis vén determinado polas condicións previas ao despesque, método de sacrificio e tratamento despois da colleita (temperatura, manipulación, tempo, etc.). O rigor mortis ten un impacto importante na calidade da carne e na vida do produto así como noutros procesos, incluíndo o afumado.

RIGOR MORTIS : Dødsstivhet; En prosess som finner sted etter døden, hvor rigiditeten i musklene influeres av biokjemiske forandringer. Rigor mortis-prosessen blir påvirket av forhold før høsting, slaktemetoder og behandling etter høsting (temperatur, håndtering, osv.). Rigor mortis har stor innvirkning på kjøttkvalitet og holdbarhet så vel som på andre prosesser, inkludert røyking.

STĘŻENIE POŚMIERTNE: Proces, który pojawia się po śmierci, dzięki któremu zmiany biochemiczne wewnątrz tkanek powodują zakwaszenie i sztywność mięśni. Najbardziej znaczący wpływ na proces stężenia pośmiertnego mają: stan kondycji ryb przed odłowem, sposób obchodzenie się z rybami po odłowie (temperatura, manipulacje itp.) i metody uboju. Stężenie pośmiertne wpływa głównie na jakość mięsa i trwałość produktów, a także na inne procesy przetwórcze, w tym i wędzenie ryb.

RIGOR MORTIS: Kasların sertleşmesi sonucunda dokulardaki biyokimyasal değişim vasıtasıyla öldükten sonraki süreçtir. Önemli olan hasat öncesi şartların rigor mortis etkilemesidir, kesim metotları, hasat sonrası şartlar (elleme, sıcaklık v.b.) Rigor mortis etkiler diğer süreçler kadar tazelik ve raf ömrü tütsüleme dahil önemli derecede etkiler.

Was this helpful?
Ribonukleinsav; az adenozin-, guanozin-, citozin- és uracil-trifoszfát nukleotidok polimerizációjával létrejövő polinukleotid. Az RNS általában egyszálú formában fordul elő, habár a molekulán belüli bázispárosodások összetett másodlagos szerkezeteket hozhatnak létre. Bizonyos vírusok genomját RNS alkotja, de más sejtekben a DNS-ben tárolt információ továbbításában van lényeges szerepe. A DNS-ben kódolt információ a transzkripció folyamata során RNS-re íródik át, amelynek eredményeként hírvivő (m


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerization of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single-stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA (qv) to proteins. DNA-based genetic

RΝΑ: Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με

ARN: Acide ribonucléique: chaîne polynucléotidique formée par la polymérisation des ribonucléotides adénosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, et uracyle triphosphate. Normalement présent sous forme de chaînes simples; lexistence dappariement entre les bases dune seule chaîne confère une structure secondaire complexe. Sert de génome chez certains virus, mais dans dautres cellules, lARN a un nombre de rôles vitaux. Linformation génétique renfermée par lADN est transferée à

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadena polinucleotídica formada por la polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina y trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadenas simples; la existencia de apareamiento entre las bases de una sola cadena le confiere una estructura secundaria compleja. Sirve como genoma en ciertos virus, pero en otras células el ARN tiene varios funciones vitales. La información genética del ADN es transferida

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadea polinucleotídica formada pola polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina e trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadeas simple; a existencia de apareamento entre as bases dunha soa cadea confírelle unha estrutura secundaria complexa. Serve como xenoma en certos virus, pero noutras células o ARN ten varios funcións vitais. A información xenética do ADN é transferida ao ARN por un proceso c

RNA: Ribonukleinsyre. Polynukleotid som dannes ved polymerisering av ribonukleotidene adenosin trifosfat, guanosin trifosfat, cytosin trifosfat og uracil trifosfat. RNA forekommer vanligvis som enkeltstrengede molekyler, selv om intramolekylær baseparing gir det en kompleks sekundærstruktur. Fungerer som genom i visse virus, men i andre celler har RNA en rekke essensielle funksjoner ved overforing av informasjon fra DNA til proteiner. Genetisk informasjon fra DNA overføres til RNA ved transkripsjon a

RNA: Kwas rybonukleinowy; polinukleotyd utworzony przez polimeryzację rybonukleotydów adenozynotrójfosforanowych, trójfosforanu guanozyny, cytozyny trójfosforanowej i uracylu trójfosforanowego. RNA występuje zwykle w postaci cząsteczek o pojedynczym łańcuchu, chociaż ekstensywna wewnątrzcząsteczkowa koniugacja zasadowa pobudza je do przyjęcia złożonych wtórnych struktur. W niektórych wirusach służy ona jako genom, ale w innych komórkach spełnia liczne żywotne role w przekazywaniu informacji od DNA (q

RNA: Ribonükleik asit; adenozin trifosfat, guanozin trifosfat, sitozin trifosfat ve urasil trifosfat ribonükleotidlerinin polimerizasyonuyla oluşan bir polinükleotiddir. Yoğun molekül içi baz çiftleri karmaşık ikincil yapılar oluşturmasına rağmen, RNA genellikle tek dizi bir molekül olarak oluşur. Bazı virüslerde genom olarak bulunur fakat diğer hücrelerde DNAdan proteinlere bilgi aktarımı gibi hayati bir çok rolü bulunmaktadır. DNAya bağlı genetik bilgi, mesajcı RNAda sentezlenmiş kalıp DNA olarak k

Was this helpful?
Annak mértéke, hogy egy élelmiszer milyen gyorsan válik jó állapotúból rosszá, végül pedig fogyasztásra alkalmatlanná.


PERISHABILITY: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ: Ο ρυθμός με τον οποίο υποβαθμίζεται η υψηλή ποιότητα μιας τροφής ως το σημείο που η τροφή γίνεται ακατάλληλη προς βύωση.

PUTRESCIBILITE: Le taux de détérioration dun aliment depuis la haute qualité jusquà une qualité basse au point de le rendre impropre à la consommation.

CORRUPTIBILIDAD: Tasa de deterioro de un alimento desde alta calidad hasta una calidad muy baja al punto de rendirlo inapropiado para el consumo.

CORRUPTIBILIDADE: Taxa de deterioración dun alimento dende alta calidade ata unha calidade moi baixa, finalmente faise inapropiado para o consumo.

FÔRRINGELSE: Prosessen der fôr går over fra å være av høy kvalitet til å være av lav kvalitet, fører til slutt til at fôret blir uspiselig.

PSUCIE SIĘ (towaru): Tempo, w którym żywność ulega psuciu od stanu wysokiej do niskiej jakości, a ostatecznie przekazuje się ją do konsumpcji, jako już nienadającą się do jedzenia.

DAYANIKSIZLIK, KOLAY BOZULABİLİRLİK: Yiyeceğin yüksek kaliteden düşük kaliteli duruma geçiş oranı, sonuç olarak tüketim için uygunsuz hale dönüşmesi

Was this helpful?
Elektromágneses hullámok formájában terjedő, áthatolásra képes sugárzás, amelynek hullámhossza rövidebb, mint a látható fényé, és az atomokban lezajló elektronátmenetek eredményeként keletkezik.


X-RAY: Penetrating radiation propagated as an electromagnetic wave having a length shorter than visible light and originating from electron transitions in atoms.

ΑΚΤIΝΕΣ: Διεισδύουσα ακτινοβολία μεταδιδόμενη ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα με μήκος κύματος μικρότερο από αυτό του ορατού φωτός και προερχόμενη από μεταβολές των ηλεκτρονίων στα άτομα.

RAYONS X: Radiations pénétrantes propagées sous la forme dondes électromagnétiques avec une longueur donde plus faible que la lumière visible et dont lorigine est la transition délectrons dans les atomes.

RAYOS X: Radiaciones penetrantes protegidas en forma de ondas electromagnéticas con una longitud de onda más baja que la luz visible y cuyo origen es la transición de electrones en los átomos.

RAIOS X: Radiacións penetrantes propagadas en forma de ondas electromagnéticas cunha lonxitude de onda máis curta que a luz visible e cuxas orixes son as transicións de electróns nos átomos.

RØNTGENSTRALE: Gjennomtrengende elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. Oppstår fra elektronoverganger i atomer.

PROMIENIE X: Przenikliwe promieniowanie rozprzestrzeniające się w postaci fal elektromagnetycznych mających długość krótszą niż światło widzialne a biorące początek w przemianach elektronowych w atomach.

X ışını: Atomlardaki elektron geçişinden orijinlenen ve görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip bir elektromanyetik dalga olarak nüfuz eden ışığın yayılmasıdır.

Was this helpful?
Olyan daganatok megjelölésére használt fogalom, amelyek képesek a test távolabbi részeire vagy a környező szövetekre is átterjedni, és végül halált okoznak.


MALIGNANT: Pertaining to or denoting progressive growth of certain tumours which may spread to distant sites or invade surrounding tissue and terminate in death.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ: Αναφέρεται στην ανάπτυξη ορισμένων όγκων οι οποίοι ενδέχεται να διαδοθούν σε απομακρυσμένες θέσεις ή να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον θάνατο.

MALIN, MALIGNE: Se dit de certaines tumeurs à croissance progressive et qui peuvent envahir les tissus voisins ou des sites éloignés, provoquant la mort.

MALIGNO: Dícese de algunos tumores con crecimiento progresivo que pueden invadir tejidos adyacentes o distantes, provocando así la muerte.

MALIGNO: Pertencente ou relativo ao crecemento progresivo de certos tumores que poden estenderse a zonas distantes ou invadir o tecido circundante rematando na morte.

ONDARTET: Vedrorer eller betegner progressiv vekst av visse svulster, som kan spre seg til andre kroppsdeler eller invadere nærliggende vev og føre til at organismen dør.

ZŁOŚLIWY: Typowy lub oznaczający progresywny wzrost pewnych guzów, które mogą rozszerzać się na odległe miejsca lub opanowywać otaczającą tkankę a kończy się to śmiercią.

ZARARLI: Uzak bölgelere yayılabilen ya da dokuyu kaplayabilen ve ölümü sonlandıran belirgin tümörlerin aşamalı büyüme göstermesi ile ilişkili olarak

Was this helpful?
A rákok csőre vagy csőrszerű szerve.


ROSTRUM: Beak or beaklike structure in crustacea.

ΑΣΠIΔIΟ: Εμβολο ή εμβολοειδής κατασκευή στα καρκινοειδή.

ROSTRE: Structure en forme de bec rencontrée chez les crustacés.

ROSTRO: Estructura en forma de pico encontrada en los crustáceos.

ROSTRUM: Estrutura en forma de pico atopada nos crustáceos.

ROSTRUM (PANNETORN): Pigg i pannen til krepsdyr.

ROSTRUM: U skorupiaków: dziób lub podobna do dziobu struktura.

ROSTRUM: Kabuklu ve eklembacaklılarda bulunan gaga veya gaga benzeri yapıdır.

Was this helpful?
A Derris nemzetségbe tartozó szubtrópusi növények gyökerében előforduló fitoinszekticid nevű glikozid egyik aktív komponense. A rovarok és a halak számára rendkívül mérgező, a madarak számára csak enyhébb mértékben.


ROTENONE: An active component of a glycoside phytoinsecticide, found in roots of subtropical plants of the genus Derris; very toxic to insects and fish, less so for birds,

ΡΟΤΕΝΟΝΗ: Το ενεργό συστατικό ενός γλυκοζιτικού ζιζανιοκτόνου. Παράγεται από το ρίζωμα υποτροπικών φυτών του γένους Derris, και είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα ψάρια και τα έντομα και λιγότερο τοξικό για τα πουλιά.

ROTENONE: Glycoside insecticide issu des racines de plantes subtropicaux du genre Derris . Forte toxicité envers les insectes et les poissons. Toxicité moins forte envers les oiseaux.

ROTENONA: Componente activo de un fitoinsecticida glucosídico que se encuentra en raíces de plantas subtropicales del género Derris ; es muy tóxico en insectos y peces y menos en aves. Se usa como trazador.

ROTENONA: Compoñente activo dun fitoinsecticida glucosídico que se atopa en raíces de plantas subtropicais do xénero Derris; é moi tóxico en insectos e peixes, e menos en aves.

ROTENON: Aktiv komponent i et glykosid som finnes i røttene til subtropiske planter i slekten Derris , og som er veldig giftig for insekter og fisk, og i mindre grad for fugl. Brukes i svært lave konsentrasjoner.

ROTENON: Aktywny składnik glikozydowego fitoinsektycydu, występującego w korzeniach subtropikalnych roślin rodzajuDerris; bardzo toksyczny dla owadów i ryb, mniej dla ptaków.

ROTENONE: Derris cinsine ait suptropikal bitkilerin köklerinde bulunan, bir aktif komponent olan glikozit fitoinsektisittir; böcekler ve balıklar için kuşlar için ise daha az zehirlidir.

Was this helpful?
A szövetek és szervek lebomlása a halál után.


PUTREFACTION: The decomposition of tissues and organisms following death.

ΣΗΨΗ: Η μετά από τον θάνατο αποσύνθεση ιστών και οργανισμών.

PUTREFACTION: La décomposition post-mortem des tissus et dorganismes.

PUTREFACCIÓN: Descomposición post-mortem de tejidos de organismos.

PUTREFACCIÓN: Descomposición post mortem de tecidos de organismos.

FORRÅTNELSE: Nedbryting av dødt vev eller døde organismer.

GNICIE: Rozkład tkanek w wyniku śmierci organizmów.

ÇÜRÜME: Ölümü takiben organizma ve dokuların bozulması.

Was this helpful?
A mikrohematokrit (MHC) érték centrifugálás utáni leolvasására szolgáló kör alakú készülék.


ROTOREADER: A circular device used to read micro haematocrit (MHC) values after centrifugation.

ROTOREADER: ROTOREADER

ROTOREADER: Appareil circulaire destiné à la lecture des micro valeurs des hématocrites après centrifugation.

ROTOLECTOR: Aparato circular utilizado para la lectura de los valores del micro hematocrito (MHC) después de la centrifugación.

ROTOLECTOR: Aparato circular utilizado para a lectura dos valores do micro hematocrito (MHC) despois da centrifugación.

MÅLESKIVE: Et rundt redskap til å lese hematokrit-verdier (MHC) etter sentrifugering.

CZYTNIK MIKROWIRÓWKI: Urządzenie stosowane do odczytu wartości mikrohematokrytu (MHC) po odwirowaniu próbki krwi.

ROTOREADER: Santrifüjden sonra mikrohematokrit değerlerini okuyan dairesel bir alet.

Was this helpful?
A rovarok számára mérgező vegyületek (elsősorban idegmérgek) csoportja; a növényvédelemben használják őket.


INSECTICIDE: A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ: Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.

INSECTICIDE: Gamme de composés (généralement des neurotoxines) qui sont toxiques pour les insectes; utilisé pour protéger des récoltes.

INSECTICIDA: Abanico de compuestos (generalmente neurotoxinas) que son tóxicas para los insectos; utilizado para proteger las cosechas.

INSECTICIDA: Abano de compostos (xeralmente neurotoxinas) que son tóxicas para os insectos; utilizado para protexer os cultivos.

INSEKTMIDDEL: En rekke sammensetninger (vanligvis neurotoksiner) som er giftige for insekter.

INSEKTYCYDY: Gama związków (zazwyczaj neurotoksyn), które są trujące dla owadów; stosowane do ochrony i zwalczania szkodników w uprawach.

İnsektisit: Ürünleri korumak için kullanılan böcekleri öldürücü ve genellikle nörotoksin içeren bileşikler.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES