AMC LIMITED

Ö

Folyadék túlzott felhalmozódása a szövetekben. A hajszálerekből kiszürődő túlzott mennyiségű folyadék okozza.


OEDEMA: Excessive accumulation of fluid in the tissue spaces resulting from increased transudation of the fluid from the capillaries.

ΟΙΔΗΜΑ: Υπερβολική συγκέντρωση υγρού στα διαστήματα του ιστού που προκαλείται από αυξημένη διΐδρωση του υγρού από τα τριχοειδή.

OEDEME: Accumulation excessive de fluide dans les espaces tissulaires provoquée par une augmentation de la transsudation de fluide à partir des capillaires.

EDEMA: Acumulación excesiva de fluido en los espacios tisulares provocada por un aumento de la trasudación de fluido a partir de los capilares.

EDEMA: Acumulación excesiva de fluído nos espazos tisulares provocada por un aumento da trasudación de fluído a partir dos capilares.

ODEM: Ansamling av væske i vev på grunn av økt gjennomsiving av væske fra kapillærene.

OBRZĘK: Nadmierne nagromadzenie się płynu w przestrzeni tkankowej będące rezultatem przesiąkania płynu z naczyń włosowatych.

ÖDEM: Kılcal damarlarlardaki sıvının artan transudasyonundan kaynaklanan dokudaki boşluklarda aşırı sıvı birikmesi.

Was this helpful?
Olyan egységes biológiai rendszer, amely a bioszféra egy meghatározott részében meglévő összes vagy korlátozott számú élő vagy élettelen tényező egymásra hatásának eredményeként alakul ki. Egy ökoszisztéma kiterjedése nem korlátozott. Az ökoszisztéma élő elemei a fajok populációi, élettelen elemei pedig a fizikai és kémiai tényezők.


ECOSYSTEM: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ECOSYSTEME: Une communauté dorganismes et leur environnement physique interagissant comme une unité écologique; lensemble des composés biologiques et physiques dun biotope. Les dimensions dun écosystème ne sont pas fixées ou délimitées en soi. Un écosystème est composé déléments biotiques (populations despèces) et déléments abiotique (facteurs physico-chimiques).

ECOSISTEMA : Comunidad de organismos y su entorno físico que actúan como una unidad ecológica; el conjunto de los compuestos biológicos y físicos de un biotopo. Las dimensiones en si de un ecosistema no son delimitados o fijados. Un ecosistema se compone de elementos bióticos (poblaciones de especies) y de elementos abióticos (factores físico-químicos).

ECOSISTEMA: Sistema biolóxico integrado que resulta da interacción de todos ou dun limitado número de factores bióticos e abióticos nunha área definida da biosfera. As dimensións dun ecosistema non están fixadas ou delimitadas "per se". Os elementos bióticos dun ecosistema son as poboacións de especies, e os elementos abióticos son os factores físicos e químicos.

ØKOSYSTEM: Et enhetlig biologisk system som er et resultat av interaksjoner mellom alle eller et begrenset antall av biotiske eller abiotiske faktorer innen en definert del av biosfæren. Størrelsen på et okosystem er i seg selv ikke fast eller begrenset. Biotiske elementer i et økosystem er populasjoner av arter og de abiotiske er fysiske eller kjemiske faktorer.

EKOSYSTEM: Zintegrowany system biologiczny, który wynika z wzajemnego oddziaływania wszystkich lub ograniczonej liczby czynników biotycznych lub abiotycznych wewnątrz określonej części biosfery. Wielkość ekosystemu z natury rzeczy nie jest stała lub ograniczona. Elementy biotyczne ekosystemu stanowią populacje gatunków a elementy abiotyczne to czynniki fizyczne i chemiczne.

EKOSİSTEM: Biyosferin belli bir bölümünde bütün veya sınırlı sayıda biyotik ya da abiyotik faktörlerin birbiriyle entegre olduğubiyolojik bir sistem. Ekosistemin boyutları kendiliğinden sabit veye sınırlıdır. Bir ekosistemin biyotik elementleri türlerin ve abiyotik elementlerin (fiziksel veya kimyasal faktörler) topluluğudur.

Was this helpful?
Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani az önetetők használatára. Gyakran ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.


SELF-FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΤΑΪΣΤΡΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Συσκευή που διανέμει σβώλους τροφής όταν ενεργοποιείται από το ψάρι. Πολλά είδη ψαριών εκπαιδεύονται στην χρήση των συσκευών αυτών.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DALIMENTS: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE DEMANDA: Dispositivo que distribúe os gránulos alimentarios despois da súa activación polos peixes mesmos. Moitas especies de peixes poden ser adestrados no uso deste tipo de aparato. Chamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

SELVFÔRER: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK/PODAJNIK SAMOCZYNNY: Urządzenie, które wydaje pasze granulowane, a uruchamiane jest poprzez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być przyuczona do wykorzystywaniu tych karmników. Dotyczy to również karmników "na żądanie" lub "wahadłowych", które są zwykle uruchamiane przez ryby za pomocą wahadła.

OTOMATİK BESLEYİCİ: Balığın temas etmesiyle hareket eden ve pelet yemleri dağıtan alet. Pek çok balık türü için bu besleyiciler kullanılabilir. Talep besleyici veya sarkaç besleyici olarak da adlandırılmaktadır. Bu besleyiciler genelde sarkaçlar tarafından hareket ettirilmektedir.

Was this helpful?
Egy gazdaszervezet megfertőződése egy olyan kórokozóval vagy élősködővel, amely ugyanabban a testben vagy ugyanazon a testen termelődik.


AUTO-INFECTION: Infection of a host by a pathogen or parasite produced within or upon the body of the same host.

ΑΥΤΟΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΥΤΟΛΟIΜΩΞΗ: Μόλυνση ενός ξενιστή από παθογόνο ή παράσιτο που έχει παραχθεί μέσα ή επάνω στο σώμα του ίδιου του ξενιστή.

AUTOINFECTION: Infection par un agent pathogène, ou un parasite, issu du corps même de lhôte infecté.

AUTOINFECCIÓN: Infección por un agente patógeno o parásito, producidos en el mismo cuerpo del huésped infectado.

AUTOINFECCIÓN: Infección por un axente patóxeno ou parasito, producidos no mesmo corpo do hospedador infectado.

AUTOINFEkSJON (selvinfeksjon): Overføring av smittestoff fra et sykt sted til andre deler av samme organisme.

AUTOINFEKCJA: Zakażenie żywiciela przez zarazek lub pasożyta wywołane wewnątrz lub na ciele tego samego żywiciela.

OTO ENFEKSİYON: Aynı konakçının içinde veya üzerinde patojen veya parazitin üreyip çoğalarak oluşturduğu hastalık durumu

Was this helpful?
A közvetlen nevelési környezet leromlása, amelyet a nevelt szervezetek által termelt szennyezőanyagok okoznak.


AUTO-POLLUTION: Refers to the deterioration of the quality of the immediate rearing environment caused by wastes generated by the reared organisms.

ΑΥΤΟΡΥΠΑΝΣΗ: Αναφέρεται στην επιδείνωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στον χώρο εκτροφής, λόγω των απορριμμάτων που προέρχονται από τους εκτρεφόμενους οργανισμούς.

AUTO-POLLUTION: La détérioration du milieu environnant des organismes cultivés provoquée par les propres rejets de ces organismes.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioro de la calidad del ambiente de los organismos de cultivo provocado por los desechos generados por los propios organismos.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioración da calidade do ambiente inmediato do cultivo provocado polas escouras xeradas polo propio cultivo.

SELVFORURENSNING: Forringelse av miljøet i eller rundt et kultiveringsanlegg forårsaket av avfallsprodukt fra organismene i anlegget.

SAMOZANIECZYSZCZENIE: Odnosi się do bezpośredniego pogorszenia jakości środowiska hodowlanego, spowodowanego przez odpadki (np. resztki paszy) i metabolity wytwarzane przez hodowane organizmy.

OTOKİRLİLİK: Yetiştirilen organizmaların yetiştirme ortamının kalitesinde yol açtıkları ani bozulmalar anlamına gelir.

Was this helpful?
Olyan tartály, amelyben az irányított vízáramlás segít az ürülék és a tápmaradványok eltávolításában. Pl. henger alakú tartály függőleges, középső lefolyócsővel.


SELF-CLEANING TANK: Term applied to tanks in which the directional flow of water assists in the movement of faeces and discarded feed to the effluent out flow, e.g. circular tanks with a central stand pipe.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡIΖΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά δεξαμενές στις οποίες η κατευθυνόμενη ροή του νερού υποβοηθά την μεταφορά των περιττωμάτων και της αχρησιμοποίητης τροφής προς την αποχέτευση, π.χ. κυκλικές δεξαμενές με κεντρικό σωλήνα υπερχείλισης.

BASSIN AUTO-NETTOYANT: Bassin dans lequel le flux deau est dirigé de telle façon que les fécès et dépôts alimentaires soient éliminés par leau effluent; par exemple les bassins circulaires à trop plein central.

TANQUE AUTOLIMPIADO: Tanque en el cual el flujo de agua está dirigido de tal manera que los desechos alimentarios estén eliminados por el agua efluente; por ejemplo los tanques redondos con una cañería en posición central.

TANQUE AUTOLIMPANTE: Termo aplicado a tanques nos cales o fluxo direccional da auga axuda no movemento das feces e o alimento desbotado, que son conducidos cara ao efluente de desaugadoiro; por exemplo os tanques circulares cun tubo de desaugadoiro colocado no centro.

SELVRENSENDE KAR: Betegnelse brukt om kar der vannstrømmen hjelper til med å føre fôrrester og avføring til utløpet, f.eks. sirkulære kar med sentralt utløp.

ZBIORNIK SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ: Termin stosowany do zbiorników, w których ukierunkowany przepływ wody pomaga w usunięciu odchodów i niezjedzonego pokarmu do odpływu wody; np. zbiorniki o okrężnym przepływie wody z centralnie usytuowanym odpływem.

Kendini Temizleyen Tank: Tanklar için uygulanan kavramdır. Suyun yönlü akışı dışkıların hareketine ve atık yemlerin akışla atılmasına yardım eder. Örneğin, merkezi tribünlü bir boru ile dairesel tank

Was this helpful?
Gyulladásos sebekben előforduló többmagvú sejtek. Makrofágokból alakulnak ki, általában sok sejt egyesülésével. Halakban legtöbbször gombás vagy bakteriális fertőzésekkel együtt fordulnak elő.


GIANT CELLS: Multinucleated cells seen in inflammatory lesions. The cells are formed from macrophages, usually by fusion of many cells. Commonly seen in association with fungal or mycobacterial infections in fish.

ΓIΓΑΝΤIΑIΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Πολυπύρηνα κύτταρα που συναντώνται σε φλεγμονώδεις προσβολές. Σχηματίζονται από μακροφάγα, συνήθως με σύντηξη πολλών κυττάρων. Συνήθως συνδέονται με μυκητικές ή μυκοβακτηριακές μολύνσεις στα ψάρια.

CELLULES GEANTES: Cellules plurinuclées observées dans les lésions inflammatoires. Les cellules géantes sont formées à partir de macrophages, habituellement par fusion cellulaire. Fréquemment observées, chez les poissons, en association avec des infections fongiques ou mycobactériennes.

CÉLULAS GIGANTES: Células plurinucleadas que se observan en las uniones inflamatorias. Las células gigantes son formadas a partir de macrófagos, normalmente por fusión celular. Frecuentemente observadas, en los peces, en asociación con las infecciones fúngicas o micobacterianas.

CÉLULAS XIGANTES: Células plurinucleadas que se observan en lesións inflamatorias. As células xigantes están formadas a partir de macrófagos, normalmente por fusión celular de varias células. Frecuentemente atópanse asociadas a infeccións fúnxicas ou de micobacterias en peixes.

KJEMPECELLE: Flerkjernede celler som sees i betennelseslesjoner. Disse cellene dannes av makrofager, vanligvis ved sammensmelting av flere celler. Svært ofte sett i tilknytning til infeksjon av sopp eller mykobakterier på fisk.

KOMÓRKI OLBRZYMIE: Wielojądrowe komórki widoczne w zapalnych organicznych zmianach chorobowych. Komórki te są utworzone z makrofagów, najczęściej poprzez zlewanie się wielu komórek. U ryb najczęściej widoczne w połączeniu z grzybiczym lub mikrobakteryjnym zakażeniem.

BÜYÜK HÜCRELER: İnflamator lezyonlarda görülürler ve makrofajlardan oluşurlar. Balıklarda mantar veya miksobakteriyel enfeksiyolarda bir arada bulunurlar.

Was this helpful?
Az a mechanizmus, amellyel a szülők jellemzői és tulajdonságai átkerülnek az utódokba.


HEREDITY: The mechanism of transmission of specific characters or traits from parent to offspring.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο μηχανισμός της μεταβίβασης των ειδικών χαρακτήρων ή γνωρισμάτων από τους γονείς προς τους απογόνους.

HEREDITE: Le mécanisme de transmission de traits ou de caractères spécifiques des parents à leur progéniture.

HERENCIA: El mecanismo de transmisión de rasgos o de caracteres específicos de los padres a sus descendientes.

HERDANZA: O mecanismo de transmisión de trazos ou de carácteres específicos dos pais aos seus descendentes.

ARVELIGHET: Mekanismen for å overføre spesifikke egenskaper eller trekk fra foreldre til avkom.

DZIEDZICZNOŚĆ: Mechanizm przenoszenia swoistych cech lub cech z rodziców na potomka.

KALITIM: Spesifik karakter veya özelliklerin anneden yavrulara geçmesini sağlayan mekanizma.

Was this helpful?
A környezeti tényezőkkel szemben az öröklött tényezőknek az egyed fenotípusára gyakorolt hatásának becslésére szolgáló együttható. Egy izogenikus populáció korlátozott környezeti változatosság mellett megfigyelt fenotipikus válatozatosságát jelenti.


HERITABILITY COEFFICIENT: A coefficient estimating the influence of hereditary factors as opposed to the influence of environmental factors, on an organisms phenotype. This is taken from measuring the observed variation in phenotype of a single isogenic population under limited environmental variation during the study.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Συντελεστής που εκφράζει την επίδραση στον φαινότυπο των κληρονομικών παραγόντων σε σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκτιμάται από την παρατηρούμενη ποικιλότητα του φαινοτύπου σε έναν ισογονικό πληθυσμό, κάτω από περιορισμένη περιβαλλοντική ποικιλότητα.

COEFFICIENT DE HERITABILITE: Coefficient de linfluence sur le phénotype dun organisme de facteurs héréditaires à lopposé de facteurs environnementaux (épigéniques). Ce coefficient est estimé en mesurant les variations observées de phénotype dune seule population isogénique exposée à des variations environnementales limitées lors de létude.

COEFICIENTE HEREDITARIO: Coeficiente de influencia sobre el fenotipo de un organismo de los factores hereditarios opuesto a los factores ambientales (epigénicos). Este coeficiente se estima mediando las variaciones observadas en el fenotipo de una sola población isogénica y expuesta a variaciones ambientales limitados durante el estudio.

COEFICIENTE HEREDITARIO: O coeficiente que estima a influencia dos factores hereditarios en oposición á influencia dos factores ambientais, ou nun fenotipo dun organismo. Este coeficiente estímase medindo as variacións observadas no fenotipo dunha soa poboación isoxénica e exposta a variacións ambientais limitados durante o estudio.

ARVBARHETSKOEFFISIENT: Koeffisient som anslar pavirkningen av arvelige faktorer kontra pavirkningen av miljofaktorer pa organismens fenotype. Bestemmes ved å male den observerte fenotypiske variasjonen i en enkel isogenetisk populasjon, med begrensede forandringer i miljoforhold under forsoksperioden.

WSPÓŁCZYNNIK ODZIEDZICZALNOŚCI: Współczynnik oceniający wpływ czynników dziedzicznych, w przeciwieństwie do wpływu czynników środowiskowych na fenotyp organizmu. Pochodzi to z pomiarów obserwowanych w okresie badań zmian w fenotypie pojedynczej izogenicznej populacji, przy ograniczonej zmienności środowiskowej.

KALITSALLIK KATSAYISI: Bir organizmanın fenotipinde çevresel faktörlerin etkisine karşılık olarak kalıtsal faktörlerin etkisini belirleyen bir katsayıdır. Bu çalışma esnasında sınırlı çevresel farklar altında tek bir izogenik populasyonun fenotipinde gözlemlenen farkın ölçülmesiyle belirlenir.

Was this helpful?
(1) Az öröklődésre való hajlam. (2) A fenotipikus változatosságnak az a része, amely genetikailag meghatározott. Általában a genetikai és a fenotipikus változatosság arányaként fejezik ki.


HERITABILITY: (1) The capacity of being inherited. (2) That part of the phenotypic variability that is genetically based, usually expressed as the ratio of genetic variance to phenotypic variance.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η ικανότητα κληρονομικής μεταβίβασης. (2) Το κλάσμα της φαινοτυπικής ποικιλότητας που έχει γενετική βάση, το οποίο συνήθως εκφράζεται ως ο λόγος της γενετικής διασποράς προς τη φαινοτυπική διασπορά.

HERITABILITE: (1) La capacité à hériter. (2) Cette partie de la variabilité phénotypique a une base génétique habituellement exprimée par le rapport à la variance génétique, à la variance phénotypique.

HEREDABILIDAD: (1) Capacidad de heredar. (2) Esta parte de la variabilidad fenotípica tiene una base genética que se expresa normalmente por su relación entre la varianza genética y la varianza fenotípica.

HEREDABILIDADE: (1) Capacidade de herdar. (2) Parte da variabilidade fenotípica que ten unha base xenética. Normalmente exprésase como a proporción entre a varianza xenética e a fenotípica.

ARVEGRAD: (1) Evnen til å bli arvet. (2) Delen av den fenotypiske variasjonen som er genetisk basert, vanligvis uttrykt som raten mellom genetisk variasjon og fenotypisk variasjon.

ODZIEDZICZALNOŚĆ: (1) Zdolność bycia odziedziczonym. (2) Ta część zmienności fenotypowej, która jest ugruntowana genetycznie, wyrażana jest zwykle jako stosunek wariancji genetycznej do wariancji fenotypowej.

KALITSAL: (1) Kalıtımın aktarılma kapasitesi. (2) Genetik temelli fenotipik değişimin parçası, genellikle genetik varyansın fenotipik varyansa oranı şeklinde ifade edilir.

Was this helpful?
Pisztrángok betegsége, amelyet a Myxosoma cerebralis nevű spórázó egysejtű okoz, és amelynek hatására a halak függőleges tengelyük körül körben mozognak ("a farkukat kergetik"). A Myxosoma az agy szöveteit pusztítja, és főleg az ivadékokat veszélyezteti. A koponya elcsontosodásával párhuzamosan csökken a fertőzés veszélye.


WHIRLING DISEASE: (1) A disease of trout caused by the sporozoan protozoan Myxosoma cerebralis manifested in circular movements of fish around their vertical axis (so- called "tail hunting"). Myxosoma penetretes destructively into the cephalic structures. Trout fingerlings are particularly at risk. Infectivity decreases with increasing ossification of the headbones.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΡΟΒIΛIΣΜΟΥ(1): Ασθένεια της πέστροφας που οφείλεται στο σπορόζωο πρωτόζωο Myxosoma cerebralis. Εκδηλώνεται με κυκλικές κινήσεις του ψαριού γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (καλούμενες "κυνήγι της ουράς"). Το Myxosoma διεισδύει στα οστά και τους χόνδρους της κεφαλής τους οποίους καταστρέφει. Iδιαίτερα κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα της πέστροφας (λιανώματα) ενώ η μολυσματικότητα μειώνεται με την αυξανόμενη οστεοποίηση των οστών της κεφαλής.

MALADIE DU TOURNIS(1): (1) Une maladie des truites, causée par le sporozoaire Myxosoma cerebralis qui provoque des mouvements circulaires chez les poissons autour de laxe vertical (appelé aussi "se mordre la queue"). Myxosoma pénètre de façon destructive dans lossature crânienne ou les cartilages. Les truitelles sont particulièrement sensibles; la sensibilité à linfection diminue avec lévolution de lossification crânienne. (2) Perte de contrôle nerveux chez le calmar qui se met à tourner sur lui-même. Peut être provoq

PEZ QUE SE MUERDE LA COLA: Enfermedad de truchas, causada por esporozoarios Myxosoma cerebralis que provoca movimientos circulares de los peces alrededor de un eje vertical (llamada también “morder la cola”). El Myxosoma penetra de manera destructiva en el esqueleto craneal o en el cartílago. Las truchas jóvenes son particularmente sensibles; esta sensibilidad disminuye con la evolución de la osificación craneal.

ENFERMIDADE DO TORNEO: Enfermidade de troitas, causada polo protozoo esporozoario Myxosoma cerebralis que provoca movementos circulares dos peixes arredor do seu eixe vertical (chamada "tamén morder a cola"). O Myxosoma penetra de xeito destrutivo no esqueleto cranial ou na cartilaxe. As troitas novas son particularmente sensibles; esta sensibilidade diminúe coa evolución da osificación cranial.

DREIESYKE: Sykdom forårsaket av Myxosoma cerebralis , en parasitt i gruppen myxosporidier som angriper laksefisk både i naturen og i oppdrettsanlegg. Dreiesyke forekommer hos juveniler (yngel) og fører til skjelettdeformiteter og nevrologiske skader. Etter hvert oppstår det karakteristiske dreiebevegelser; det ser ut som om fisken jager sin egen hale. Matinntak blir vanskelig og fisken blir mer utsatt for predasjon.

KOŁOWACIZNA PSTRĄGÓW: Choroba pstrągów powodowana przez pierwotniaka sporowcowego Myxosoma cerebralis, objawiająca się ruchem kołowym ryb dookoła osi pionowej (tzw. "kołowacizna”). Myksosama przenikają do wnętrza głowy powodując deformacje kości czaszki i kręgosłupa. Narybek pstrągów jest narażony w szczególności. Zakażalność zmniejsza się wraz ze wzrostem procesu kostnienia kości czaszki.

Dönme Hastalığı: Myxosoma cerebralis adı verilen protozoanların neden olduğu alablıklardaki hastalıktır. Balık daresel hareketlerle dikey eksen etrafında döner bu olaya kuyruk avcılığı denir. Myxosoma kafa yapısında yıkıcı etki gösterir ve özellikle alabalık yavruları için risklidir ancak enfeksiyon kafa kemiklerinin gelişimi ile düşüş gösterir.

Was this helpful?
Az összes oldott szilárd anyag mennyiségének megállapítása után a maradék anyag 550 0C-on való elégetésekor bekövetkező tömegveszteség. A mérést végzők többsége (az Egyesült Államokon kívül) 450 0C-os hőmérsékletet használ a hamvasztáshoz. Az összes illékony anyag az oldott és szemcsés anyagok mennyiségét jelenti.


TOTAL VOLATILE SOLIDS: The quantity is the weight loss upon ignition at 5500C of the residue from the total solids analysis. However, the majority of investigators (outside the USA) use ashing at 4500C. Total volatile solids are a measure of the dissolved and particulate organic matter.

ΟΛΙΚΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Η ποσότητα είναι η απώλεια βάρους, με πυράκτωση στους 550 0C, του υπολείμματος από την ανάλυση των ολικών στερεών. Ομως, η πλειονότητα των ερευνητών (εκτός ΗΠΑ) χρησιμοποιούν αποτέφρωση στους 450 0C. Τα ολικά πτητικά στερεά αποτελούν μια μέτρηση της διαλυμένης και σωματιδιακής οργανικής ύλης.

SOLIDES TOTAUX VOLATILES: Cette quantité est la perte de poids du résidu issu de lanalyse des solides totaux après chauffage à 5500C. Cependant, la plupart des chercheurs (en dehors des Etats Unis) ne chauffe quà 4500C. Les solides totaux sont une mesure de la matière organique dissoute ou en particulaire.

SÓLIDOS TOTALES VOLÁTILES: Esta cantidad es la pérdida de peso de residuo que deriva del análisis de sólidos totales después de calentamiento a 5500 C. Sin embargo, la mayoría de investigadores (fuera de los Estados Unidos) calienta a 4500 C. Los sólidos totales son una medida de la materia orgánica disuelta o particulada.

SÓLIDOS VOLÁTILES TOTAIS: Esta cantidade é a perda de peso de residuo que deriva da análise de sólidos totais despois de quentamento a 550 0C. Non obstante, a maioría de investigadores (fóra dos Estados Unidos) empregan a incineración a 450 0C. Os sólidos volátiles totais son unha medida da materia orgánica disolta ou particulada.

TOTALMENGDEN AV FLYKTIGE STOFFER: Vekttapet som registreres etter patenning av totalmengden av stoff ved 5500 C. Likevel er askedannelse ved 4500 C mest brukt (utenfor USA). Mal pa mengden av lost og partikulært organisk materiale.

SUBSTANCJE LOTNE : Wielkość stanowiąca ubytek masy po spaleniu w temperaturze 5500C reszty po analizie suchej pozostałości. Jednakże większość badaczy (spoza USA) używa określenia popiół uzyskiwany przy spalaniu w temperaturze 4500C. Substancje lotne stanowią sumę ilości materii organicznej tak rozpuszczonej, jak i nierozpuszczonej.

Toplam uçucu katı maddeler: Toplam katı madde tayininde 5500Cde kurutulan örnekteki ağırlık kaybının miktar olarak ifadesi. Ancak araştırmacıların çoğu (Amerika dışındaki) 4500Cdeki kül miktarını kullanmaktadırlar. Toplam uçucu katılar çözünmüş ve partikül organik madde miktarının ölçüsüdür.

Was this helpful?
Egy vízminta teljes elpárologtatása után megmaradó összes anyag mennyisége. A vízmintát először le kell szűrni, hogy az 1,0 mm-nél nagyobb szemcséket eltávolítsuk belőle; vö. anyagszemcsék.


TOTAL DISSOLVED SOLIDS: The total residue remaining after evaporation of a water sample filtered to remove suspended matter larger than 1.0 mm; cf. particulate matter.

ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το ολικό κατάλοιπο το οποίο λαμβάνεται μετά την εξάτμιση του δείγματος νερού που έχει υποστεί διήθηση προκειμένου να απομακρυνθούν τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο αιωρούμενη ύλη, μεγαλύτερη από 1.0 mm.(Βλ. σωματιδιακή ύλη)

SOLIDES DISSOUS TOTAUX: Le résidu total restant après lévaporation dun échantillon deau filtrée afin déliminer la matière en suspension de diamètre supérieur à 1,0 mm.

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES: Residuo total que queda después de la evaporación de una muestra de agua filtrada con el fin de eliminar la materia suspendida de diámetro superior a 1,0 mm.

SÓLIDOS DISOLTOS TOTAIS: Residuo total que queda despois da evaporación dunha mostra de auga filtrada co fin de eliminar a materia suspendida de diámetro superior a 1,0 mm; cf. Materia particulada.

TOTALMENGDE AV LØSTE STOFFER: Mengden som er igjen etter fordamping av en vannprøve som er filtrert for partikler større enn 1 mm. Jfr. partikulært materiale.

SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE: Cały osad pozostały po odparowaniu odfiltrowanej próbki wody w celu usunięcia zawiesiny większej niż 1,0 mm; porównaj: cząstkowa materia.

Toplam çözünmüş katı madde: Su örneğinin süzülmesinden sonra filtre üzerinde kalan 1,0 mm den büyük olan toplam partikül madde.

Was this helpful?
A kifejlett halak és kétéltűek működő veséje.


MESONEPHROS: The functional kidney of fishes and amphibians.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΟΣ: Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.

MESONEPHROS: Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.

MESONEPHROS: Riñón funcional de peces y anfibios.

MESONEFROS: Ril funcional de peixes e anfibios.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

ŚRÓDNERCZE: Funkcjonalna nerka u ryb i płazów.

MEZONEFROZ: Balıklar ve ikiyaşayışlıların işlevsel böbreği

Was this helpful?
A petefészekben termelődő szteroid szerkezetű női nemi hormonok egy csoportja; a legfontosabbak a B-ösztradiol, az ösztron és az ösztriol.


OESTROGENS (ESTROGENS): A group of female sex steroid hormones produced in the vertebrate ovary; the principal ones include B-estradiol, estrone, and estriol.

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ: Ομάδα στεροειδών ορμονών του θηλυκού φύλου στα σπονδυλωτά που παράγεται από την ωοθήκη. Οι κυριότερες περιλαμβάνουν την Β-οιστραδιόλη, την οιστρόνη και την οιστριόλη.

ESTROGENE: Membre dun groupe dhormones stéroïdes sexuelles femelles produites dans lovaire des Vertébrés dont les principales sont lestradiol, lestrone et lestriol.

ESTRÓGENO: Grupo de hormonas esteroides sexuales femeninas que son producidas por el ovario de los vertebrados; entre ellos los más importantes son, el _-estradiol, estrona y estriol.

ESTRÓXENO: Grupo de hormonas esteroideas femininas producidas no ovario de vertebrados; as principais inclúen B-estradiol, esterona, e esterol.

ØSTROGENER: Gruppe med hunnlige steroide (kolesterolderivater) kjønnshormoner, som produseres i ovariene hos virveldyr. Østradiol-17-b er det primære østrogenet i reproduksjonsfysiologi hos fisk (dannes fra testosteron i granulosacellene).

ESTROGENY: Grupa żeńskich steroidowych hormonów płciowych wytwarzanych w jajnikach kręgowców; najważniejsze z nich stanowią: B-estradiol, estron i estriol.

ÖSTROJEN: Omurgalıların ovaryumlarında üretilen steroid hormonlardan dişi cinsiyet homonlarıdır. Başlıca estradiol, estrone ve estriol içerirler

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES