AMC LIMITED

N

A nitrogén vegyjele.


N: Chemical symbol for nitrogen.

Ν: Χημικός συμβολισμός του αζώτου.

N: Symbole chimique de lazote.

N: Símbolo químico del nitrógeno.

N: Símbolo químico do nitróxeno.

N: Kjemisk symbol for nitrogen.

N: Symbol chemiczny azotu.

Azot: Azotun kimyasal sembolü.

Was this helpful?
Valamely élőlény életciklusának vagy egy bizonyos növekedési szakaszának (pl. oogenezis) időtartamát mérő mértékegység; egy adott időszak tartamának és átlaghőmérsékletének szorzataként számítjuk.


DEGREE DAY: A unit used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organisim (e.g. egg development);calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας του κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης κατά την ανάπτυξη ενός οργανισμού (π.χ. κατά την ανάπτυξη των ωαρίων). Υπολογίζεται ως το γινόμενο του χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

DEGRES JOURS: Unité de mesure de la durée du cycle de vie dun organisme ou de la durée dune phase de croissance particulière (développement de loeuf par exemple); estimée à partir du produit : temps par température moyenne pour une période donnée.

GRADOS DÍA: Unidad utilizada para la medida de la duración del ciclo de vida o una fase concreta del desarrollo de un organismo (p. ej. desarrollo del huevo); se calcula como el producto del tiempo y la temperatura media en un intervalo determinado.

GRAOS DÍA: Unidade utilizada para a medida da duración do ciclo de vida ou unha fase concreta do desenvolvemento dun organismo (p. ex. desenvolvemento do ovo); calcúlase como o produto do tempo e a temperatura media nun intervalo determinado.

DØGNGRADER: Enhet brukt til å måle lengden på en livssyklus eller en spesiell vekstfase hos en organisme (for eksempel eggutvikling). Beregnet som produktet av tid og gjennomsnittstemperatur over et gitt tidsintervall.

STOPNIO-DZIEŃ: Jednostka stosowana w pomiarze czasu trwania cyklu życiowego lub którejś z faz rozwoju organizmu (np. rozwój jaja); określana jako iloczyn czasu i średniej temperatury w danej fazie rozwoju.

GÜN DERECE: Bir organizmanın belli bir büyüme safhası veya hayat döngüsünü ölçmek amacıyla kullanılan bir birim (örn. yumurta gelişimi); zaman ve sıcaklık ortalamasının ürün olarak belli aralıkta hesaplanması.

Was this helpful?
A Lepomis nemzetségbe tartozó édesvízi díszsügérfélék gyűjtőneve, Nagy-Britanniában viszont a holdhal (Mola mola) elnevezése.


SUNFISH: The term includes many freshwater centrarchids of the genus Lepomis. In Britain, the name is used for the molid Mola mola.

ΦΕΓΓΑΡΟΨΑΡΟ: Ο όρος περιλαμβάνει πολλά centrarchids του γλυκού νερού του γένους Lepomis. Στην Βρετανία, το όνομα χρησιμοποιείται για το είδος Mola mola.

POISSON SOLEIL: Ce terme comprend les centrarchidés du genre Lepomis. En Grande Bretagne, ce nom sapplique au molidé Mola mola.

PEZ LUNA: Este término incluye peces de agua dulce de la familia de Centrárquidos del género Lepomis. En Gran Bretaña, este nombre se aplica a la molida Mola mola.

PEIXE LÚA: Este termo inclúe peixes de auga doce da familia de Centrárquidos do xénero Lepomis. En Gran Bretaña, este nome aplícase ao peixe lúa Mola mola.

SOLABBORER: Ferskvannsfisker tilhørende familie Centrarchidae, klasseLepomis. Den engelsk betegnelsen ”sunfish” betyr og månefisk (Mola mola) og laksestørje (Lampris guttatus).

RYBA SŁONECZNA: Nazwa obejmuje szereg słodkowodnych gatunków z rodziny Centrarchidae z rodzaju Lepomis. W Wielkiej Brytanii nazwa ta jest używana w stosunku do ryby morskiej moli Mola mola).

Güneş balığı: Centrarchid genusu tatlı su balıklarını içeren bir terim, Lepomis, İngilterede Mola mola için Molid ismi kullanılır

Was this helpful?
Puha, ezüstfehér, nagy reakcióképességű fémes elem, amely a természetben szóda, só, stb. formájában fordul elő. Fontos szerepet játszik az iparban, és létfontosságú az élőlények számára.


SODIUM (Na): A soft silver-white reactive metallic element, occurring naturally in soda, salt, etc., that is important in industry and is an essential element in living organisms.

ΝΑΤΡΙΟ (Na): Ένα μαλακό ασημόλευκο μεταλλικό στοιχείο, το οποίο υπάρχει φυσικά στη σόδα, στο αλάτι κτλ., απαραίτητο για τη βιομηχανία και πολύ σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς.

SODIUM (Na): Elément métallique blanc-argenté, naturellement présent dans la soude, le sel etc... qui a son importance dans lindustrie et est un élément essentiel des organismes vivants.

SODIO (Na): Elemento reactivo metálico de color blanco-plateado claro, se encuentra de manera natural en la sosa, sal, etc, es importante en la industria y es un elemento esencial en los organismos vivos.

SODIO (Na): Elemento reactivo metálico de cor branco-prateado clara, atópase de xeito natural na sosa, sal, etc, é importante na industria e é un elemento esencial nos organismos vivos

NATRIUM: Et mykt, sølvhvitt, reaktivt grunnstoff; forekommer i natriumkarbonat, salt etc.; er viktig i industri, og er et essesient grunnstoff i levende organismer.

SÓD (Na): Miękki, srebrzystono-biały reaktywny pierwiastek metaliczny, występujący w sposób naturalny w sodzie, soli, itp., mający duże znaczenie dla przemysłu i będący niezbędnym pierwiastkiem dla żywych organizmów.

SODYUM (Na): Soda, tuz vs., doğal olarak bulunan, sanayide önemli ve canlı organizmalar için esansiyel yumuşak gümüş-beyaz reaktif metal element.

Was this helpful?
A rákok egyik jellegzetes lárvaalakja, amelynek feji része a legegyszerűbb felépítésű. A nauplius mindössze három feji függelékkel (antennulákkal, csápokkal és mandibulával) kel ki. Habár a nauplius lárva tipikusnak tekinthető, mégsem fordul elő minden rákfajban. Alsóbbrendű rákoknál közönséges, de sok magasabbrendű ráknál a petén belül alakul ki, és csak a kifejletteb, jobban differenciálódott lárvaalakok kelnek ki.


NAUPLIUS: A characteristic crustacean larva which exhibits the simplest type of head region. The nauplius hatches with only three pairs of appendages (antennules, antennae, and mandibles). Although the nauplius larva is typical, it does not appear in all crustaceans. It is common in lower forms, but in many of the higher forms it occurs during development in the egg, and the young are hatched as differentiated and more advanced larvae.

ΝΑΥΠΛΙΟΣ: Χαρακτηριστική προνύμφη των καρκινοειδών, ο ναύπλιος, παρουσιάζει τον απλούστερο τύπο κεφαλικής περιοχής. Εκκολάπτεται μέ τρία μόνο ζεύγη εξαρτημάτων (κεραιϊδια, κεραίες και γνάθους). Μολονότι η προνύμφη ναύπλιος είναι τυπική δεν εμφανίζεται σε όλα τα καρκινοειδή. Είναι κοινή στις κατώτερες μορφές, αλλά σε πολλές από τις ανώτερες μορφές εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη εντός του αυγού, και τα νεογνά εκκολάπτονται ως διαφορετικές πλέον ανεπτυγμένες προνύμφες.

NAUPLIUS: Forme larvaire caractéristique des crustacés avec une région céphalique très simple. Le nauplius éclôt avec trois paires dappendices (antennules, antennes, mandibules). Malgré le fait que le nauplius est typique, cette forme larvaire nest pas observée chez toutes les espèces de crustacés. Elle est fréquente chez les crustacés primitifs, mais souvent absente chez les crustacés plus avancés, le stade nauplius dans ce cas ayant lieu lors du développement de loeuf, avec léclosion dun stade larvaire

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos con una región cefálica muy simple. El Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, las mandíbulas). A pesar de que el nauplio es típico, esta forma larvaria no se observa en todas las especies de crustáceos. Esta forma es frecuente en los crustáceos primitivos, pero a menudo ausente en los crustáceos más avanzados. En este caso el estado nauplio tiene lugar durante el desarrollo del huevo, con la eclosión en un estado larvario más ava

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos cunha rexión cefálica moi simple. O Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, mandíbulas). A pesar de que o nauplio é típico, esta forma larvaria non se observa en todas as especies de crustáceos. Esta forma é frecuente nos crustáceos primitivos, pero a miúdo ausente nos crustáceos máis avanzados. Neste caso o estado nauplio ten lugar durante o desenvolvemento do ovo, coa eclosión nun estado larvario máis avanzado.

NAUPLIUS: Karakteristisk krepsdyrlarve, med enkleste form for hoderegion. Nauplius klekker med kun tre par vedheng (1. antennepar, 2. antennepar og mandibler). Ikke alle krepsdyr har et napliusstadium. Er vanlig hos primitive former, mens stadiet forekommer under eggutviklingen hos mer avanserte arter der larvene er avanserte ved klekking.

PŁYWIK/NAUPLIUS : Charakterystyczna larwa skorupiaków, która posiada najprostszy układ okolicy głowy. Wylęgnięte pływiki mają tylko trzy pary odnóży (odpowiadające I i II parze czułków oraz żuwaczkom postaci dorosłej). Chociaż larwa pływika jest typowa, to jednak nie występuje u wszystkich skorupiaków. Jest ona powszechna u form niższych, ale u wielu wyższych form występuje w jaju w okresie rozwoju larwalnego, a młode larwy wylęgają się bardziej zaawansowane w rozwoju.

NAUPLIYUS: Kabuklu larvalarının baş bölgesine yerleşen basit bir kurtçuk türü. Naiplius başı üç parçadan oluşur; antenuller, anten ve çene. Nauplis larvaları tipik olmalarına rağmen bütün kabuklularda görülmezler. İyi bilinen daha alt düzey formdur fakat daha üst formların çoğunda gelişme sürecinde yumurtada oluşur ve genç bireyler yumurtadan çıkarak daha ileri gelişmiş larvaya dönüşür.

Was this helpful?
Feketefoltosság; általában a halakban élősködő mételyek köztes állapotainak fekete cisztáira utal, amelyek közvetlenül a hámréteg alatt találhatók.


NEASCOSIS: Black spot: usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.

ΝΕΑΣΚΩΣΗ: Ασθένεια μαύρων στιγμάτων. Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.

NEASCIOSE: Taches Noires. Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.

NEASCIOSIS: Manchas Negras: Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.

NEASCOSE: Enfermidade das manchas negras: normalmente refírese aos quistes de cor negra de estados intermedios de trematodos en peixes, situados a miúdo debaixo da epiderme.

CRYPTOCOTYLE LINGUA INFEKSJON : Svartsprokksykdom: Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.

CZERNIACZKA : Czarne plamki; zwykle odnosi się do czarnych cyst stanowiących pośrednie stadia przywr u ryb, często usytuowanych zaraz pod naskórkiem.

NEASCOSİS: Siyah leke: balıklarda genellikle orta derecede trematodes siyah kistin belirtisidir ve genellikle epidermisin hemen altında bulunur.

Was this helpful?
30%-os nedvességtartalmú, szárazanyagokból készült táp, amely fehérjeforrást és kiegészítő tápanyagokat tartalmaz. Szemcsékké formálják és frissen vagy fagyasztott állapotban etetik.


MOIST FEED: A diet with about 30% moisture prepared from dry products, including a protein source and supplements, formed into pellets and fed either fresh or frozen.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΥΓΡΩΝ ΣΒΩΛΩΝ: Μία δίαιτα με περίπου 30% υγρασία που παρασκευάζεται κατά ένα μέρος από ξηρό προϊόν, περιέχει μιά πηγή πρωτεϊνών και συμληρωματικές τροφές, συσκευάζεται σε σβώλους και δίνεται ως τροφή νωπό ή κατεψυγμένο.

GRANULES HUMIDES: Régime alimentaire à taux dhumidité denviron 30% confectionné, sous forme de granulés, à partir daliments secs, comprenant une source de protéines et des suppléments. Ils sont distribués, congelés ou frais.

GRÁNULOS HÚMEDOS: Dieta alimentaría con tasas de humedad de alrededor de 30% que es confeccionada en forma de gránulos a partir de alimentos secos, contiene una fuente de proteínas y suplementos. Es distribuida, congelada o fresca.

PENSO HÚMIDO: Unha dieta co 30% de humidade preparada con alimentos secos, incluíndo unha fonte de proteínas e suplementos, formando pellets de alimento fresco ou conxelado.

MYKFÔR: Fôr med om lag 30% fuktighet. Består av oppmalt fisk og fiskeavfall, 35-50% bindemel (med vitaminer, mineraler og fargestoffer). Lages ofte i en blandemaskin med en pelleteringsenhet som består av en fôrskrue og en pelletkutter.

DAWKA WILGOTNEGO GRANULATU: Dieta zawierająca około 30% wilgoci przygotowana z suchych produktów, zawierająca źródła białka i dodatki, uformowana w kształcie granulatu i skarmiana w postaci świeżej lub mrożonej.

NEMLİ PELET RASYONU: Kuru ürünlerden hazırlanmış %30 nem içeren, önemli bir protein kaynağı olan, taze ya da donmuş besinden hazırlanan bir gıda,

Was this helpful?
A víz százalékban kifejezett tömege, amely egy kiszárított talajminta 1000 x G erővel, meghatározott ideig történő centrifugálása után is visszamarad; 2%-tól (durva szemcsés homok) 40%-ig (nehéz agyag) terjed.


MOISTURE EQUIVALENT: The percentage weight of water that is retained by an oven-dried soil sample subjected to a centrifugal force equal to 1000 times that of gravity for a specified period; ranges from about 2% for coarse sand to about 40% for heavy clay.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: Το κατά βάρος ποσοστό του νερού το οποίο κατακρατείται από ένα δείγμα εδάφους. Ο προσδιορισμός γίνεται με ξήρανση σε κλίβανο ή φυγοκέντριση (100 x την επιτάχυνση της βαρύτητας επί έναν καθορισμένο χρόνο). Κυμαίνεται από περίπου 2% γιά την αδρή άμμο ως περίπου 40% γιά την άργιλο.

EQUIVALENT HUMIDITE: Pourcentage en poids deau retenue par un sol seché à létuve et centrifugé à 1000 g pendant une période donnée; varie denviron 2% pour du sable à gros grain à environ 40% pour certaines argiles.

EQUIVALENTE DE HUMEDAD: Porcentaje de peso de agua retenido por un suelo secado en estufa y centrifugado a 1000 g durante un período dado; varía entre el 2% para la arena con grandes granos al 40% para la arcilla.

EQUIVALENTE DE HUMIDADE: Porcentaxe de peso de auga retido por un chan secado en estufa e sometido a centrifugación a 1000 g durante un período dado; varía entre o 2% para a area con grandes grans ao 40% para a arxila.

FUKTIGHETSEKVIVALENT: Vektprosent av vann som utvinnes av en ovnstørket jordprøve, som sentrifugeres ved en sentrifugalkraft som er lik 1000 ganger gravitasjon. Varierer fra rundt 2% for grov sand til 40% for tung leire.

ZAWARTOŚĆ PROCENTOWA WILGOCI W GLEBIE: Procentowa masa wody, która utrzymuje się w suszonej piecowo (przez określony czas) próbce gleby, podlega działaniu siły odśrodkowej 1000 razy większej od siły grawitacyjnej; waha się ona od około 2% dla piasku gruboziarnistego do około 40% dla ciężkiej gliny.

NEM EŞİTLİĞİ: Özel periyotlarda yerçekiminde 1000 devir yapan santrifujda fırında kurutulmuş katı örneklerin sudaki ağırlıklarının yüzde oranı, oran %2 kaba tuz ve yaklaşık %40 ağır kilden oluşur.

Was this helpful?
A halak veséjének egységei, amelyek egy-egy vesetestecskéből, illetve egy-egy csövecskéből állnak.


NEPHRON: The individual units, each consisting of a renal corpuscle and a kidney tubule, which make up a typical fish kidney.

ΝΕΦΡΩΝΑΣ: Τα στοιχειώδη μέρη από τα οποία αποτελείται ο νεφρός. Κάθε νεφρώνας αποτελείται από ένα νεφρικό σωμάτιο και ένα νεφρικό σωλινίσκο.

NEPHRON: Unité sécrétrice élémentaire du rein (de poisson par exemple) composé des glomérules et du tubule rénal.

NEFRONA: Unidad de secreción elemental del riñón (de pez por ejemplo) compuesta de glomérulos y de túbulos renales.

NEFRONA: As unidades individuais,compostas cada unha dun glomérulo e un túbulo renal, que constitúen un típico ril de peixe.

NEFRON: Den funksjonelle enheten i den ekskretoriske delen av nyren. Består i prinsippet av glomerulus, proksimal tubulus og distal tubulus. Ligger spredt i nyren uten noe spesielt mønster.

NEFRON: Jednostka morfologiczno-czynnościowa nerki, zawierająca kłębek nerkowy z torebką i kanalik nerkowy, które składają się na typową nerkę u ryb.

NEFRON: böbrek kan hücreleri ve böbrek tüpünde tipik balık böbreği inceleyen bireysel konular

Was this helpful?
Olyan vegyületeket jelentő fogalom, amelyek négy szerves csoportot kötő nitrogénatomot tartalmaznak. Ezek a sók felületaktív anyagok; hasznos fertőtlenítőszerek, mivel képesek a baktériumok sejthártyájának megbontására.


QUATERNARY AMMONIUM: Term used to describe compounds that contain a nitrogen atom which is bonded to four organic groups. Such salts are surface active compounds; they are useful as antiseptics and disinfectants because of their ability to disrupt bacterial cell membranes.

ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΜΜΩΝΙΟ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ενώσεων που περιέχουν άτομο αζώτου ενωμένο με τέσσερις οργανικές ομάδες. Οι ενώσεις αυτές είναι ενεργές και χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικά και απολυμαντικά λόγω της δυνατότητάς τους να αποδιατάσσουν τις μεμβράνες των βακτηριακών κυττάρων.

AMMONIUM QUATERNAIRE: Terme utilisé pour décrire les composés qui contiennent un atome dazote qui est lié à quatre groupes organiques. De tels sols sont des composés à surface active; ils sont utilisés comme antiseptiques et désinfectants à cause de leur aptitude à détruire les membranes cellulaires des bactéries.

AMONIO CUATERNARIO: Término utilizado para describir los compuestos que contienen un átomo de nitrógeno que une cuatro grupos orgánicos. Tales sales son compuestos con superficie activa; son utilizados como antisépticos y desinfectantes debido a su habilidad para romper las membranas celulares de las bacterias.

AMONIO CUATERNARIO: Termo utilizado para describir os compostos que conteñen un átomo de nitróxeno que une catro grupos orgánicos. Tales sales son compostos con superficie activa; son utilizados como antisépticos e desinfectantes debido á súa capacidade para romper as membranas celulares das bacterias.

KVATERNÆR AMMONIUM: Betegnelse som beskriver et nitrogenatom som er bundet til fire organiske grupper. Slike salt er overflateaktive stoffer. Er effektive som antiseptikum og desinfeksjonsmiddel på grunn av deres evne til å ødelegge bakteriemembraner.

CZWARTORZĘDOWY AMON : Termin używany do opisania związków chemicznych zawierających atom azotu, który jest połączony z czterema grupami organicznymi. Takie sole są związkami powierzchniowoczynnymi; są one stosowane jako środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, z uwagi na posiadane zdolności rozrywania błon komórkowych bakterii.

Kuaterner amonyum: Dört organik grubun bağlı olduğu azot atomu içeren bişekler için kullanılan terim. Bu tip tuzlar yüzey aktif bileşiklerdir. Bakterilerin hücre zarlarını parçalama özelliğinden dolayı antiseptiklede ve dezenfektanlarda kullanılır.

Was this helpful?
Az élő test sejtjeinek vagy szöveteinek elhalása.


NECROSIS: The death of cells or tissues within the living body.

ΝΕΚΡΩΣΗ: Νεκρά ή θνήσκοντα κύτταρα ή ιστοί σε ένα ζωντανό σώμα.

NECROSE: Mort de cellules ou de tissus au sein du corps vivant.

NECROSIS: Muerte de células o de tejidos dentro del cuerpo vivo.

NECROSE: Morte de células ou de tecidos dentro do corpo vivo.

NEKROSE: Død av celler eller vev i en levende organisme.

NEKROZA/MARTWICA: Śmierć komórek lub tkanek wewnątrz żywego organizmu.

NEKROZİZ: Yaşayan organizmada doku ya da hücre ölümü.

Was this helpful?
Olyan állapot, amelyben a betegségnek nincsenek klinikai vagy biológiai jelei.


INAPPARENT INFECTION: A state where there are no clinical or biological signs of disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΦΑΝΗΣ: Στάδιο στο οποίο δεν εμφανίζονται τα κλινικά ή βιολογικά συμπτώματα μιας ασθένειας.

INFECTION INAPPARENTE: Etat dans lequel il n y a aucun symptôme clinique ou biologique dune maladie.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado en el cual no hay ningún síntoma clínico o biológico de una enfermedad.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado no cal non hai ningún síntoma clínico ou biolóxico dunha enfermidade.

SKJULT INFEKSJON: Stadium der det ikke er noen synlige biologiske tegn til infeksjon.

ZAKAŻENIE BEZOBJAWOWE: Stan, w którym nie są widoczne kliniczne lub biologiczne objawy choroby.

GİZLİ ENFEKSİYON: Hastalığın biyolojik veya klinik belirti göstermeme durumu.

Was this helpful?
A DNS kettős spiráljának az a szála, amelyik nem szolgál templátként az RNS-szintézis számára.


STRAND, NON-CODING: That strand of the DNA double helix that does not serve as a template for RNA transcription.

ΑΛΥΣIΔΑ ΜΗ ΚΩΔIΚΟΠΟIΟΥΣΑ: Η αλυσίδα του δίκλωνου DNA που δεν χρησιμοποιείται ως μήτρα γιά την μεταγραφή του RNA.

BRIN NON-CODON: Brin dADN ne servant pas de matrice pour la transcription de lARN.

HEBRA NO-CODIFICADA: Hebra de ADN que no sirve de matriz para la trascripción de la ARN.

FEBRA NON-CODIFICADA: Febra de ADN que non serve de matriz para a trascripción da ARN.

KJEDE, IKKE-KODENDE: Den kjeden (av de to kjedene) i DNA som ikke er templat ved RNA transkripsjon.

ŁAŃCUCH NIEKODOWANY: Podwójny spiralny łańcuch DNA nie służący jako matryca do transkrypcji RNA.

DİZİ, KODLAMAYAN: RNA kopyalanması için bir kalıp olarak görev almayan çift sarmal yapılı DNA dizisi.

Was this helpful?
Fonálférgek írtására használt vegyszer.


NEMATICIDE: A chemical used to kill nematode worms.

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ: Χημική ουσία που χρησιμοποιείται γιά να την εξολόθρευση νηματωδών σκωλήκων.

NEMATICIDE: Substance chimique utilisée pour tuer les nématodes.

NEMATICIDA: Sustancia química utilizada para matar los nematodos.

NEMATICIDA: Substancia química utilizada para matar os nematodos.

ANTHELMINTIKUM.: Kjemikalie brukt for a drepe rundmarker (nematoder).

NEMATOCYD: Chemiczny środek nicieniobójczy używany do zabijania nicieni.

NEMATISID: Nematod kurtçukların öldürülmesinde kullanılan kimyasal.

Was this helpful?
Szabadon élő vagy állati- és növényparazita hengeresférgek, amelyek sok vízi állatfajban előfordulnak.


NEMATODES: Roundworms that are both free-living and parasitic in plants and animals, occurring in many species of aquatic animals.

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ: Ασκαρίδες, οι οποίες ζουν ελεύθερα ή παρασιτούν σε ζώα και φυτά. Απαντούν σε πολλά είδη υδρόβιων ζώων.

NEMATODES: Vers ronds, vivant librement ou parasites; beaucoup despèces se retrouvent chez les animaux aquatiques.

NEMATODOS: Gusanos de sección redonda, que viven libremente o en forma de parásitos; muchas especies parásitas se encuentran en el interior de los animales acuáticos.

NEMATODOS: Vermes de sección redonda, que viven libremente ou en forma de parasitos de plantas e animais, presentándose en moitas especies de animais acuáticos.

NEMATODER: Rundmarker som både er frittlevende og parasittiske på planter og dyr. Finnes i mange akvatiske dyr. F.eks. kveis.

NICIENIE (Nematoda): Glisty, są formami zarówno swobodnie żyjącymi, jak i pasożytującymi u roślin i zwierząt; występują u wielu gatunków zwierząt wodnych, w tym i u ryb.

NEMATODLAR (İPLİKSİ KURTLAR): Hem serbest yaşayan hemde bitki ve hayvanlar üzerinde parazit yaşayan yuvarlak kurtlardır. Akuatik hayvanların birçok türünde meydana gelirler.

Was this helpful?
Az agyalapi mirigy gonadotrop hormonjai által szabályozott folyamat, amelynek során a szervezet elsődleges és másodlagos nemi jellegei olyan szintre fejlődnek, hogy képes legyen utódokat létrehozni.


SEXUAL MATURITY: Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΩΡIΜΑΝΣΗ: Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.

MATURITE SEXUELLE: Aboutissement dun procesus, intervenant à partir des hormones gonadotrophes sécrétées par lhypophyse, et par lequel lorganisme développe des gonades ainsi que des caractères sexuels sécondaires, le rendant capable de la reproduction sexuée.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas por la hipófisis y por el cual el organismo desarrolla gónadas así como caracteres sexuales secundarios, y que les convierte en capaces de reproducirse sexualmente.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas pola hipófise e polo cal o organismo desenvolve as gónadas así como carácteres sexuais secundarios, e que o capacita para reproducirse.

KJØNNSMODNING: Prosess som styres av gonadotrofe hormoner fra hypofysen (q.v.), der en organisme gjennomgår forandringer i gonader og kjønnskarakterer slik at den kan forplante seg. En prosess som både er uønsket (matfisk) og ønsket (stamfisk) i oppdrettssammenheng.

DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA: Proces zachodzący za pośrednictwem hormonów gonadotropowych z przysadki mózgowej, w czasie którego następuje w organizmie rozwój gonad i cech płciowych w takim stopniu, że staje się on zdolny do reprodukcji.

Cinsi Olgunluk: Süreç hipofizden salınan gonadotropik hormonlar tarafından yönetilir, organizma üreme yeteneği seviyesine gelinceye kadar gonadal ve seksüel karakterlerin gelişimine maruz kalır.

Was this helpful?
Szabályozatlan sejtnövekedés; daganat.


NEOPLASM: Uncontrolled cell growth; tumour.

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ: Ανεξέλεγκτη αύξηση των κυττάρων, όγκος.

NÉOPLASME: Croissance cellulaire incontrôlée; tumeur.

NEOPLASMA: Crecimiento celular no controlado; tumor.

NEOPLASMA: Crecemento celular non controlado; tumor.

NEOPLASMA: Ukontrollert cellevekst, svulst.

NOWOTWÓR: Niekontrolowany wzrost komórki; guz.

TÜMÖR: Hücrenin kontrolsüz büyümesi; tümör.

Was this helpful?
Nettó elsődleges produkció; az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó é


NPP: Net primary production: the production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosy

NPP: ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ). Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυ

PPN: Production primaire nette. La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

PPN: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA NETA (PPN): Produción primaria neta: a produción de nova materia orgánica por autrótofos, como son as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, poboación, unha área ou volume de auga, é denominada produción primaria bruta. Cando as perdas simultáneas de materia orgánica por catabolismo (ex. respiración) son restadas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para a

NPP: NETTO PRIMÆRPRODUKSJON. Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske

PRODUKCJA PIERWOTNA NETTO (PPN): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy, jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to najczęściej pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowanej w jednostce czasu przez osobnika, populację, powierzchnię lub objętość wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Kiedy równocześnie odejmujemy od produkcji pierwotnej brutto ubytki materii organicznej zachodzące w wyniku katabolizmu (np. oddychania), uzyskujemy wielkość nazywaną produkcją pierwotną net

Net birincil üretim: Net birincil üretim; fotosentetik algler gibi ötotrof canlıların organik maddeleri üretmesidir. Besin zincirinin ilk adımıdır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net birincil üre

Was this helpful?
Egy területre vagy térfogatba kiengedett halak száma.


STOCKING RATE: The number of fish released per unit of area or volume.

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αριθμός ψαριών που ελευθερώνονται ανά μονάδα επιφανείας ή όγκου.

TAUX DE STOCKAGE: Nombre de poissons libérés par unité de surface ou de volume.

TASA DE ALMACENAMIENTO: Número de peces liberados por unidad de superficie o de volumen.

TAXA DE CULTIVO: Número de peixes liberados por unidade de superficie ou de volume.

UTSETTINGSRATE: Antall fisk utsatt per areal- eller volumenhet.

OBSADA RYB : Liczba ryb wypuszczonych na jednostkę powierzchni lub objętości zbiornika.

STOKLAMA ORANI: Belirli bir alan veya hacimden elde edilen balık miktarı (canlı kütle sayısı).

Was this helpful?
Egy területre vagy térfogatba helyezett halak mennyisége (száma vagy össztömege).


STOCKING DENSITY: The amount (number or biomass) of fish stocked per unit of area or volume.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: Η ποσότητα (σε αριθμό ή βιομάζα) ψαριών του αποθέματος ανά μονάδα επιφάνειας ή όγκου.

DENSITE DE STOCKAGE: Quantité (nombre ou biomass) dorganismes stockés par unité de surface ou de volume.

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO: Cantidad (número o biomasa) de organismos almacenados por unidad de superficie o de volumen.

DENSIDADE DE CULTIVO: Cantidade (número ou biomasa) de peixes en cultivo por unidade de superficie ou de volume.

TETTHET: Kilo fisk per kubikkmeter oppdrettsvolum.

GĘSTOŚĆ OBSADY : Ilość (liczba lub masa) obsadzonych ryb na jednostkę powierzchni zbiornika lub objętości.

STOKLAMA YOĞUNLUĞU: Belirli bir alan veya hacimdeki stoklanan balık miktarı (canlı kütle sayısı).

Was this helpful?
A vesék gyulladása.


NEPHRITIS: Inflammation of the kidneys.

ΝΕΦΡΙΤΙΣ: Φλεγμονή των νεφρών.

NEPHRITE: Inflammation du rein.

NEFRITIS: Inflamación del riñón.

NEFRITE: Inflamación do ril.

NEFRITT : Nyrebetennelse.

ZAPALENIE NEREK: Zapalenie nerek.

NEFRIT: Böbrek iltihabı.

Was this helpful?
Vesekő; a vesék elmeszesedése vagy megkeményedése kalciumsók lerakódásának hatására, amely a vesecsövecskék, a köztes állomány és az érgomolyagok leépüléséhez vagy fibrózisához vezet.; gyakran kalcium-foszfát lerakódása figyelhető meg a vesecsövecskékben; veseelégtelenséghez vezethet, amelyet a vesecsövecskékben lerakódó kalciumsók okoznak; gyakran megfigyelhető tenyésztett lazacféléken.


NEPHROCALCINOSIS: Sclerosis or hardening of the kidney due to precipitation of calcium salts leading to degeneration and fibrosis of renal tubules, interstitial tissue and glomeruli which may ultimately lead to renal insufficiency; often shows precipitation of calciumphosphates in the kidney tubule; may lead to kidney failure caused by the accumulation of calcium salts in the tubule of the kidneys; observed frequently in cultured salmonids.

ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ: Σκλήρυνση του νεφρού προκαλούμενη από την απόθεση αλάτων ασβεστίου που οδηγεί σε εκφυλισμό και ίνωση των νεφρικών σωληνίσκων, του μεσοδιαστηματικού ιστού και των σπειραμάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Παρατηρείται συχνά στα καλλιεργούμενα σολομοειδή.

NEPHROCALCINOSE: Sclérose ou durcissement des reins provoqué par la précipitation des sels de calcium et qui aboutit à la dégénérescence et à la fibrose des tubules rénaux, des tissus intersticiels et des glomérules. Elle peut entraîner une insuffisance rénale. Elle est fréquemment observée dans les élevages des salmonidés.

NEFROCALCINOSIS: Esclerosis o endurecimiento de los riñones provocado por la precipitación de sal de calcio y que lleva a la degeneración y a la fibrosis de los túbulos renales, de tejidos intersticiales y de glomérulos. Puede conducir a una insuficiencia renal. Frecuentemente observada en los cultivos de salmónidos.

NEFROCALCINOSE: Esclerose ou endurecemento dos riles provocada pola precipitación de sales de calcio que leva á dexeneración e á fibrose dos túbulos renais, de tecidos intersticiais e de glomérulos. Pode conducir a unha insuficiencia renal. Frecuentemente aparece precipitación de fosfatos de calcio nos túbulos renais.Puede levar fallo renal provocado pola acumulación de sales de calcio no túbulo renal. Observouse nos salmónidos de piscicultura.

NEFROKALSINOSE: Avsetning av kalsiumsalt (ofte kalsiumfosfat) i nyren, fører til degenerering og fibrose av nyretubuli, mellomvev og glomeruli. Kan til slutt gi nyresvikt. Er et økende problem i intensiv smoltproduksjon. Det er vist økt frekvens av nefrokalsinose hos regnbueørret ved høye konsentrasjoner av karbondioksid i vannet.

ZWAPNIENIE NEREK: Stwardnienie lub utwardzenie nerek spowodowane wytrącaniem się soli wapniowych, prowadzące do degeneracji i zwłóknienia kanalików nerkowych, tkanki śródmiąższowej i kłębuszków nerkowych, które ostatecznie mogą prowadzić do niewydolności nerek; często występuje w kanalikach nerkowych wytrącanie się fosforanu wapniowego; może powodować niewydolność nerek na skutek nagromadzenia się w kanalikach nerkowych soli wapniowych; obserwowane jest to często u hodowanych ryb łososiowatych.

NEFROKALKINOSIZ: Sikloris veya böbreklerde kalsiyum tuzlarının yükselmesi sonucu dejenerasyon, böbrek tüplerde fibrosis, instertitial dokuda ve gromerulde görülen böbrek yetersizliği; böbrek tüplerinde kalsiyum fosfotasın azalması sonuıcu görülür; sonuçla böbrekler kalsiyum tuzlarını süzemez hale gelirler, çoğu salmonlarda görülür.

Was this helpful?
Az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó és nettó elsődleges produkció


NET PRIMARY PRODUCTION (NPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ): Πρβλ. ολική (ακαθάριστη) πρωτογενής παραγωγή.

PRODUCTION PRIMAIRE NETTE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUCCIÓN PRIMARIA NETA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA NETA: Produción de materia orgánica formada de novo por organismos autótrofos como as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por un individuo, poboación, zona ou volume de auga é cualificada de produción primaria bruta. Cando as perdas simultaneas da materia orgánica polo catabolismo (p. ex. respiración) son subtraídas da produción primaria bruta, obtense a medida da produción primaria neta. Para as al

NETTO PRIM?RPRODUKSJON (NPP): Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto o

PRODUKCJA PODSTAWOWA NETTO (NPP): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy (organizmy samożywne), jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to bardzo często pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego. Ogólna ilość produkowanej materii organicznej w jednostce czasu przez osobnika, populację na jednostkę powierzchni lub objętości wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Gdy jednocześnie odejmiemy straty materii organicznej powstałe w wyniku katabolizmu (rozkład w organizmie związku złożonego na prostszy, np. w procesie oddy

NET PRİMER ÜRETİM (NPP): Fotosentez yapan alg gibi ototrofik yeni organik maddelerin üretimi. Bu besin zincirinin ilk adımını oluşturur. Bir birey, populasyon, bölge yada su ortamında toplam organik madde miktarının yüzdesi brüt birincil üretim olarak adlandırılır. Catabolizm ile organik madde eş zamanlı olarak kaybolduğu zaman brüt birincil üretim, net üretim olarak isimlendirilir. Fotosentez yapan alglerde brüt veya net birincil üretim, parlak ve koyu şişe metodu ile belirlenir.

Was this helpful?
Egy állati szervezet által visszatartott fehérje (nitrogén) aránya az összes elfogyasztott fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és a növekedésre fordított fehérjemennyiség viszonyát adja meg.


NET PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

UTILISATION NETTE PROTEIQUE: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZACIÓN NETA PROTEICA: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

UTILIZACIÓN DE PROTEINA NETA (UPN): A proporción entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal sobre o total de proteínas (nitróxeno) consumidas. tamén chamado valor de proteína produtiva. A relación entre a cantidade de proteínas inxeridas para obtención de enerxía e crecemento.

NETTO PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon (q.v.). Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

RETENCJA BIAŁKA PASZOWEGO: Stosunek białka (azotu) retencjonowanego w organizmie zwierzęcia do ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wielkością produkcyjną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na wydatki energetyczne i wzrost.

Net protein kullanımı: Hayvanlar tarafından tüketilen toplam protein (azot) ürezinden alıkonulan protein (azot) miktarı. Üretimde kullanılan protein değeri olarakta isimlendirilebilir. Alınan protein ile enerji ve büyüme için kullanılan arasındaki ilişkidir.

Was this helpful?
Az idegrendszerrel kapcsolatos.


NEURAL: Relating to the nervous system.

ΝΕΥΡΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με το νευρικό σύστημα.

NEURAL(E): Relatif au système nerveux.

NEURAL: Relativo al sistema nervioso.

NEURAL: Relativo ao sistema nervioso.

NEVRAL: Som gjelder nervene.

NERWOWY: Odnoszący się do układu nerwowego.

NÖRAL: Sinir sistemi ile ilişkili olan.

Was this helpful?
Degeneratív vagy gyulladásos idegsérülés.


NEURITIS: Degenerative or inflammatory nerve lesions.

ΝΕΥΡΙΤΙΣ: Εκφυλιστική ή φλεγμονική αλλοίωση των νεύρων.

NEURITE: Lésion des nerfs, du genre dégénératif ou inflammatoire.

NEURITÍS: Lesión de nervios, del tipo degenerativo o inflamatorio.

NEURITE: Lesión de nervios, do tipo dexenerativo ou inflamatorio.

NEURITT: (1) Utloper fra nervecelle. (2) Nervebetennelse.

ZAPALENIE NERWU: Degeneracyjne lub zapalne uszkodzenie nerwów.

NÖRITIS: Dejeneratif veya inflamatuar sinir lezyonla.r

Was this helpful?
Bimbóhoz hasonló érzékszerv, amely a halak oldalvonalában, az epidermisz alatt helyezkedik el, és egy érzékelősejtből, valamint egy cupulából áll.


NEUROMAST: A bud-like sensory organ located just under the epidermis of the lateral line of fish and composed of sensory cells and a cupula.

ΝΕΥΡΟΜΑΣΤΟΣ: Ασκοειδές αισθητήριο όργανο ευρισκόμενο ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα της πλευρικής γραμμής των ψαριών και αποτελούμενο από αισθητήρια κύτταρα και μία ζελατινώδη κάψα.

NEUROMASTE: Ampoule sensorielle sous lépiderme de la ligne latérale des poissons, composée de cellules sensorielles et dune cupule.

NEUROMASTO: Órgano sensorial debajo de la epidermis de la línea lateral de peces, compuesta de células sensoriales y de una cúpula.

NEUROMASTO: Órgano sensorial con forma de xema situado xusto debaixo da epiderme da liña lateral de peixes, composta de células sensoriais e dunha cúpula.

NEUROMAST: Sansecelle (hårcelletype) i sidelinjesystemet hos fisk, som består av en flagell og flere mikrovilli som stikker ut i en geleaktig masse (cupula).

CIAŁKO CZUCIOWE NARZĄDU LINII NABOCZNEJ: Kubkopodobny narząd usytuowany tuż pod naskórkiem linii nabocznej ryb. Składa się on z płytki podstawnej i osadzonego na niej nabłonka zmysłowego, przykrytego osklepkiem (kopułką). W płytce podstawowej rozgałęziają się nerwy czuciowe i naczynia krwionośne obsługujące komórki nabłonka.

NÖROMAST (DUYU ORGANELİ): Balıklarda line lateralede epidelmisin hemen altında yerleşmiş ve sinie hücreleri ile cupula oluşturan tomurcuk şekklinde duyu organelleri,

Was this helpful?
Olyan fehérvérsejt, amely nem festődik savas vagy bázikus festékkel, semleges kémhatású festékekkel viszont festhető. A legnagyobb számban előforduló fehérvérsejtek; képesek a vérből a szövetekbe vándorolni, hogy még a behatolás helyén elnyeljék a baktériumokat.


NEUTROPHIL: A leucocyte having no affinity for acid or basic dyes, but stainable by neutral dyes. The most abundant type of leucocyte; they are able to move out of the blood and into the tissues of the body to engulf bacteria wherever they invade.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΟΣ: Λευκοκύτταρο που δεν έχει συγγένεια προς τις όξινες ή βασικές χρωστικές, είναι όμως δυνατόν να χρωσθεί με ουδέτερες χρωστικές.

NEUTROPHILE: Leucocytes nayant pas daffinité pour les colorants acides et basiques mais qui sont sensibles aux colorants neutres. Cest le type le plus abondant des leucocytes. Ils sont capables dinfiltrer les tissus à partir du sang et de phagocyter les bactéries envahissantes.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que no tienen afinidad por los colorantes ácidos y básicos pero que son sensibles a los colorantes neutros. Es el tipo más abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrar tejidos a partir de la sangre y de fagocitar las bacterias invasoras.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que non teñen afinidade polos colorantes ácidos e básicos pero que son tinguibles cos colorantes neutros. É o tipo máis abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrarse nos tecidos saliendo de os vasos sanguíneos e de fagocitar as bacterias onde queira que provoquen unha invasión.

NEUTROFIL: Leukocytt uten affinitet for basiske eller sure fargestoff, men som farges av nøytrale fargestoff. Den mest tallrike leukocyttypen. Er i stand til å gå fra blod og over i kroppsvev for å drepe bakterier.

NEUTROFIL : Krwinka biała obojętnochłonna, tj. leukocyt niemający powinowactwa chemicznego do barwników kwaśnych i zasadowych, ale barwiony przez barwniki obojętne. Najliczniejszy typ leukocytów; są one zdolne do przechodzenia z krwi do tkanek ciała i pochłaniania bakterii w organizmie wszędzie tam, gdzie one się pojawią.

NÖTROFIL: Asit ya da boyar içerisinde sabitlenemeyen fakat nötral boyalar tarafından sabitlenebilen bir lökosit. Çok bol olan lökosit tipi, kandan dışarı çıkabilirler ve bakteri nerede olursa olsun vücut içerisindeki dokulara girer

Was this helpful?
A kezdeti/fiatalkori állapottól a piaci méretig történő tenyésztést jelentő köznyelvi kifejezés.


ONGROWING: Colloquial term for the process of raising of organisms after the initial larval/juvenile stages to a marketable size.

ΠΑΧΥΝΣΗ: Η καλλιέργεια οργανισμών μετά το αρχικό (προνυμφικό ή νεαρό) στάδιο ως το εμπορεύσιμο μέγεθος.

GROSSISSEMENT(2): Terme général désignant le processus de croissance des organismes de la phase initiale (larve/juvénile) à la taille marchande.

CRECIMIENTO (2): Término general designado a los proceso de crecimiento de los organismos de la fase inicial (larva/Juvenil) hasta la fase de cosecha.

ENGORDE: Termo xeral para designar aos procesos de cría dos organismos dende a fase inicial (larva/xuvenil) ata o talle comercial.

TILVEKST: Vanlig betegnelse brukt om oppdrett av en organisme etter de tidlige stadiene (larve, juvenil) frem til markedsstørrelse.

TUCZ: Potoczny termin procesu chowu organizmów od początkowych stadiów larwalno/narybkowych do wielkości handlowej.

Yetişme süreci: Organizmaların, ilk larval safhadan pazarlanabilir boyutlara ulaşıncaya kadar geçen büyüme süreci için konuşma dilinde kullanılan terim.

Was this helpful?
Nettó fehérjehasznosítás; egy állati szervezet által visszatartott fehérje (nitrogén) aránya az összes elfogyasztott fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és a növekedésre fordított fehérjemennyiség viszonyát adja meg.


NPU: Net Protein Utilisation.The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

NPU: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή.

UPN: Utilisation proteique nette.Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UPN: UTILIZACIÓN NETA PROTEICA. La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

UPN: Utilización de proteína neta: A proporción entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal sobre o total de proteínas (nitróxeno) consumidas. tamén chamado valor de proteína produtiva. A relación entre a cantidade de proteínas inxeridas para obtención de enerxía e crecemento.

NPU: NETTO PROTEINUTNYTTELSE. Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon (q.v.). Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

NPU: Stosunek zretencjonowanego białka (azotu) w ciele zwierzęcia do ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wartością produktywną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na energię i wzrost.

Net protein kullanımı: Hayvanlar tarafından tüketilen toplam protein (azot) ürezinden alıkonulan protein (azot) miktarı. Üretimde kullanılan protein değeri olarakta isimlendirilebilir. Alınan protein ile enerji ve büyüme için kullanılan arasındaki ilişkidir.

Was this helpful?
Növekedési hormon; a hipofízis elülső lebenye által termelt peptidhormon, amelynek elsődleges funkciója a növekedés szabályozása a a tápanyagfelvétel és-feldolgozás javításán keresztül. A halak növekedése serkenthető exogén NH alkalmazásával vagy NH gének beépítésével a halak genomjába (transzgénikus halak). Az utóbbi gyakorlatot a legtöbb országban szigorúan szabályozzák. Úm. szomatotropin.


GH: Growth hormone: a peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

GH: ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

GH: Hormone de croissance; hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropi

GH: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

GH: Hormona do crecemento: hormona peptídica secretada pola hipófise anterior e que a súa función principal é a regulación do crecemento a través da mellora da taxa de alimentación e da taxa de conversión dos alimentos. Pódese obter a estimulación do crecemento en peixes mediante a administración de GH exóxena ou a través da integración de xenes de GH no xenoma do peixe (peixe transxénico) Tales prácticas están sometidas a controis reguladores na maioría dos países. Sin. Somatotropina.

GH: Veksthormon: Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

GH: Hormon wzrostowy: hormon peptydowy, wydzielany przez przednią część przysadki mózgowej, którego zasadniczą funkcją jest regulowanie wzrostu poprzez zwiększanie pobierania i poprawę wykorzystania pokarmu. Stymulowanie wzrostu ryb może być uzyskane przez podawanie egzogennego GH lub włączenie genów GH do genomu ryb (ryba transgeniczna). Takie postępowanie w wielu krajach jest przedmiotem regulacji prawnych. Syn. somatotropina (hormon wzrostowy).

GH (BÜYÜME HORMONU): Büyüme hormonu hipofiz tarafından salgılanır. Önemli işlevleri yem alımını ve büyümeyi düzenler. Balığın büyümesinin sitümülasyonunda eksojen GH tarafından veya GH genleri entegrasyonu ile balık genomu (transgenik balık) oluşumuna neden olabilir. Bu tür uygulamalar düzenleyici kontrole tabi tutularak birçok ülkede bulunmaktadır. Benzeri somatotropin.

Was this helpful?
(Karofur) 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Pl. A. salmonicida. ellen hatásos nitrofurán-vegyület.


NIFURPRAZINE: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

ΝΙΦΟΥΡΠΡΑΖΙΝΗ: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

NIFURPRAZINE: (Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

NIFURPRAZIN: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NIFURPRAZYNA: (carofur) 1-(5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenowy. Nitrofuran jest skuteczny przeciw bakteriom, jak np. A. salmonicida.

NIFURPRAZIN: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) .Etilen hidro klorit.A Salmonicida gibi tekrar etkin hale gelen nitrofuran.

Was this helpful?
A nitrit oxidációja nitráttá (a nitrifikáció második lépése), elsősorban a Nitrobacter nemzetségbe tartozó aerob baktériumok által.


NITRATION: The oxidation of nitrite to nitrate (second step of nitrification), especially via aerobic micro-organisms of the genus Nitrobacter.

ΝΙΤΡΩΣΗ: Η οξείδωση των νιτρωδών σε νιτρικά (δεύτερο στάδιο της νιτροποίησης), μέσω αερόβιων μικροοργανισμών του γένους Nitrobacter.

NITRATION: Oxydation des nitrites en nitrates, surtout par des micro-organismes aérobies du genreNitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación de los nitritos en nitratos, sobre todo por microorganismos aeróbicos del genero Nitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación dos nitritos en nitratos (segundo paso da nitrificación), sobre todo por microorganismos aeróbicos do xénero Nitrobacter.

NITRERING: Oksidasjon av nitritt til nitrat (andre steg i nitrifikasjon), spesielt ved hjelp av aerobe mikroorganismer fra slekten Nitrobacter.

NITROWANIE: Utlenianie azotynu do azotanu (drugi etap nitryfikacji), w szczególności poprzez mikroorganizmy tlenowe rodzaju Nitrobacter.

NİTRASYON: Özellikle Nitrobacter genusundaki aerobik mikroorganizmalar yoluyla nitritin nitrata yükseltgenmesidir ( nitrifikasyonun ikinci basamağı).

Was this helpful?
Három oxigénatomhoz kötött nitrogénatomot tartalmazó molekulákból álló vegyület. A szerves nitrogén aerob stabilizációjának végterméke; jelenléte a vízben a szerves anyagok gyarapodását vagy mezőgazdasági, esetleg ipari eredetű szennyezést jelez. A nitritekhez viszonyítva a nitrátok a halak számára kevéssé mérgezőek. A termelőegységek vizét emiatt a nitritek nitrátokká oxidálásával méregteleníteni lehet. Tavi kultúrákban műtrágyaként is használják.


NITRATE: A compound which contains nitrogen bound to three oxygen atoms. The end product of the aerobic stabilization of organic nitrogen; presence in water indicates organic enrichment or agricultural or industrial contamination. In contrast to nitrites, nitrates are generally of low toxicity to fish. Water in rearing units can, therefore be detoxified by oxidizing nitrites to nitrates. Often used as fertilizer in pond culture.

ΝΙΤΡΙΚΟ: Ενωση περιέχουσα άζωτο ενωμένο με τρία άτομα οξυγόνου. Το τελικό προϊόν της αερόβιας σταθεροποίησης του οργανικού αζώτου. Η παρουσία του στο νερό είναι ένδειξη οργανικού εμπλουτισμού ή αγροτικής ή βιομηχανικής ρύπανσης. Σε αντίθεση με τα νιτρώδη, τα νιτρικά είναι γενικά χαμηλής τοξικότητας για τα ψάρια. Επομένως το νερό στις μονάδες εκτροφής μπορεί να αποτοξικοποιείται με οξείδωση των νιτρωδών προς νιτρικά. Συχνά χρησιμοποιείται ως λίπασμα σε δεξαμενές καλλιέργειας.

NITRATE: Substance composée dun atome dazote lié à trois atomes doxygène. Produit terminal de la stabilisation de lazote organique; sa présence dans leau est indicative dun enrichissement organique dorigine agricole ou industrielle. Contrairement aux nitrites, les nitrates sont généralement peu toxiques pour les poissons. Leau des systèmes aquacoles peut donc être détoxifiée en transformant les nitrites en nitrates par oxydation. Souvent utilisé comme fertilisant en culture en étang.

NITRATO: Sustancia compuesta de un átomo de nitrógeno unido a tres átomos de oxígeno. Producto final de la estabilización del nitrógeno orgánico; su presencia en el agua es indicativo de un enriquecimiento orgánico de origen agrícola o industrial. Contrariamente a los nitritos, los nitratos son generalmente poco tóxicos para los peces. El agua de los sistemas de acuicultura puede ser detoxificada transformando los nitritos en nitratos por oxidación. Usado a menudo como fertilizante en cultivo en estanque

NITRATO: Substancia que contén un átomo de nitróxeno unido a tres átomos de osíxeno. Produto final da estabilización aeróbica do nitróxeno orgánico; a súa presenza na auga é indicativo dun enriquecemento orgánico ou de contaminación de orixe agrícola ou industrial. Contrariamente aos nitritos, os nitratos son xeralmente pouco tóxicos para os peixes. A auga dos sistemas de acuicultura pode ser detoxificada transformando os nitritos en nitratos por oxidación. Usado a miúdo como fertilizante en cultivo en e

NITRAT: Sammensetning som inneholder ett nitrogenatom (N) bundet til tre oksygenatomer (O). Sluttproduktet ved aerob stabilisering av organisk N. Tilstedeværelse i vann tyder på tilførsel av organiske stoffer eller utslipp fra landbruk/industri. I motsetning til nitritt er nitrat lite giftig for fisk. Vann i oppdrettsanlegg kan derfor gjøres mindre giftig ved oksidering av nitritt til nitrat. Ofte bruk som gjodsel i damoppdrett for å øke primærproduksjonen.

AZOTAN: Związek zawierający azot związany z trzema atomami tlenu. Końcowy produkt stabilizacji tlenowej azotu organicznego; obecność w wodzie wskazuje użyźnienie materią organiczną, względnie zanieczyszczenie rolnicze lub przemysłowe. W przeciwieństwie do azotynów, azotany są na ogół mało toksyczne dla ryb. Dlatego woda w urządzeniach hodowlanych może być poddana detoksykacji przez utlenianie azotynów do azotanów. Często stosowany jest do nawożenia stawów hodowlanych.

NITRAT: Nitrojen bağı ile Üç oksijen atomu içeren bir bileşik. Organik nitrojenin ayrobik ortamda son ürünü, organik zenginlik, yetiştiricilik ya da endüstriyel bulaşmada sularda var olur. Nitirtin aksine balıklar için nitrat daha az zehirlidir. Su kültürlerinde kullanılabilir, üstelik nitrittan nitrat oluşturarak zehirin etkisini yok eder. Havuz kültürlerinde dezenfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Az ammónia és a szerves nitrogén aerob, bakteriális átalakítása (oxidációja) stabil sókká (nitrátokká). Általában Nitrosomonas és Nitrobacter fajok végzik. Az ammónia két lépésben oxidálódik nitráttá: először a Nitrosomonas fajok nitritté alakítják, majd a Nitrobacter fajok tovább oxidálják nitráttá. A második lépést nitrációnak is nevezik.


NITRIFICATION: The aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates): commonly by Nitrosomonas and Nitrobacter sp. bacteria. Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITRIFICATION: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITRIFICACIÓN: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp. El amoníaco se oxida y se transforma en nitrato en dos fases: primero se transforma en nitrito por Nitrosomonas y después se transforma en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase se llama nitración.

NITRIFICACIÓN: A conversión aeróbica (oxidación) do amoníaco, e do nitróxeno orgánico, en sales de nitróxeno estables (nitratos) pola acción de bacterias, a miúdo Nitrosomonas e < i>Nitrobacter sp. O amoníaco oxídase e transfórmase en nitrato en dúas fases: primeiro transfórmase en nitrito por Nitrosomonas e despois transfórmase en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase chámase nitración.

NITRIFIKASJON: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt av Nitrosomonas, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITRYFIKACJA: Bakteryjne utlenianie amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotany), zwykle przez bakterie Nitrosomonas i Nitrobacter sp. Amoniak jest utleniany w dwuetapowym procesie do azotanu: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas w azotyn, następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

NITRIFIKASYON: Amonyak ve organik nitrojenin ayrobik bakteri dönüşümüyle sabit tuzlara (nitratlar) çevrilmesi: çoğunlukla Nitrosomonas ve Nitrobacter bakteri türleriyle çevrim olur. Amonyak iki aşamada nitrojene dönüşür, önce amonyak Nitrosomonas tarafından nitrite dönüştürülür, sonra nitrit Nitrobacter tarafından nitrata indirgenir. Bu iki adım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Két oxigénatomhoz kötött nitrogénatomot tartalmazó molekulákból álló vegyület. A fehérjék lebontásának végtermékeként a vízi szervezetek által a környezetbe kibocsátott ammónia oxidációjának első lépésében keletkezik. A nitrit gátolja a hemoglobin oxigénfelvételét, emiatt a halak számára mérgező. A rákokra kevésbé veszélyes, mivel a hemocianint csak részben gátolja. A nitrit toxicitása a pH-értéktől függ, monovalens ionok (kloridok vagy bikarbonátok) jelenléte pedig csökkenti a toxicitást. Emiat


NITRITE: A compound which contains nitrogen bound to two oxygen atoms. It is the first step in the oxidation of the ammonia excreted by aquatic organisms as the endproduct of the protein metabolism. Nitrite inhibits the uptake of oxygen by haemoglobin and is thus toxic to fish. Crustaceans are affected to a lesser extent as haemocyanin is only partially inhibited. pH modulates nitrite toxicity, and the presence of monovalent ions (chlorides or bicarbonates) strongly reduces nitrite toxicity. For a given

ΝΙΤΡΩΔΗΣ ΕΝΩΣΗ: Ενωση περιέχουσα άζωτο συνδεδεμένο με δύο άτομα οξυγόνου. Είναι το πρώτο βήμα στην οξείδωση της αμμωνίας που εκκρίνεται από υδρόβιους οργανισμούς ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών. Τα νιτρώδη παρεμποδίζουν την πρόσληψη οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη και για τον λόγο αυτό είναι τοξικά για τα ψάρια. Τα καρκινοειδή επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό καθώς η αιμοκυανίνη παρεμποδίζεται μόνο εν μέρει. Το pΗ επηρεάζει την τοξικότητα των νιτρωδών και η παρουσία μονοσθενών ιόντων (χλωριούχων

NITRITE: Composé contenant de lazote lié à deux atomes doxygène. Il constitue la première étape dans loxydation de lammonium excrété par les organismes aquatiques comme produit final de la dégradation métabolique. Le nitrite inhibe la fixation de loxygène par lhémoglobine et devient ainsi toxique pour les poissons. Les crustacés sont moins affectés parce que lhémocyanine nest que partiellement inhibée. Le pH module la toxicité des nitrites et la présence dions monovalents (chlorures ou bicarbonates) la r

NITRITO: Compuesto que contiene nitrógeno unido a dos átomos de oxígeno. Constituye la primera fase de la oxidación del amonio excretado por los organismos acuáticos como producto final de la degradación metabólica. El nitrito inhibe la fijación del oxígeno por la hemoglobina resultando así tóxico para los peces. Los crustáceos son menos afectados porque la hemocianina esta parcialmente inhibida. El pH modula la toxicidad de los nitritos y la presencia de los iones monovalentes (cloruros o bicarbonatos)

NITRITO: Composto que contén nitróxeno unido a dous átomos de osíxeno. Constitúe a primeira fase da oxidación do amonio excretado polos organismos acuáticos como produto final do metabolismo das proteínas. O nitrito inhibe a fixación do osíxeno pola hemoglobina resultando así tóxico para os peixes. Os crustáceos son menos afectados porque a hemocianina é só parcialmente inhibida. O pH modula a toxicidade dos nitritos e a presenza dos ións monovalentes (cloruros ou bicarbonatos) redúcea fortemente. Polo t

NITRITT: Forbindelse som inneholder ett nirogenatom (N) bundet til to oksygenatomer (O). Dannes i det første steget av oksideringen av ammoniakk som skilles ut av akvatiske organismer (sluttprodukt fra proteinmetabolismen). Nitritt hemmer opptak av oksygen i hemoglobin og er derfor giftig for fisk. Er ikke så giftig for krepsdyr siden nitritt bare delvis hemmer opptak av oksygen i hemocyanin. Giftigheten er avhengig av pH, og tilstedev?relse av monovalente ioner (klorider og bikarbonater) reduserer gifti

AZOTYN: Związek zawierający azot połączony z dwoma atomami tlenu. Jest on pierwszym etapem utleniania amoniaku wydalanego przez organizmy wodne jako końcowy produkt przemiany białka. Azotyn hamuje przyswajanie tlenu przez hemoglobinę i dlatego jest toksyczny dla ryb. Skorupiaki są w mniejszym stopniu tym dotknięte, ponieważ aktywność hemocyjaniny ulega tylko częściowo zahamowaniu. Toksyczność azotynu modulowana jest przez pH, a obecność jednowartościowych jonów (chlorki lub wodorowęglany) silnie obniża

NITRIT: Nitrojen bağı ile iki oksijen atomu içeren bir bileşik. İlk adımda Protein metabolizmasının son ürünü olan su canlıları tarafından amonyağın ayrışması sonucu oluşur. Nitrit homoglobin tarafından oksijenden tutulur ve balıklar için zehirlidir. Kabuklular daha az etkilenirler, sadece belli bölümleri. Nitrat zehirlenmesinde pH molekülleri, klorit ve bikarbonat gibi monovalent iyonları, nitrat zehirlenmesinin etkisini önemli ölçüde azaltır.Nitrat tatlı sularda, denizlerde ve acı sulara göre daha faz

Was this helpful?
A Nitrobacter és Nitrosomas nemzetségekbe tartozó baktériumfajok fontos szerepet játszanak az ammónia és a szerves nitrogénformák stabil sókká (nitrátokká) alakításában. Az ammónia egy kétlépéses folyamatban alakul át nitráttá: először a Nitrosomonas fajok az ammóniát nitritté alakítják, majd a nitritet a Nitrobacter fajok alakítják tovább nitráttá. Ezt a második lépést nitrációnak nevezik.


NITROBACTER: Nitrobactersp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITROBACTER: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITROBACTER: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITROBACTER: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

NITROBACTER: As bacterias Nitrobacter sp. (e Nitrosomonas ) xogan un importante papel na conversión bacteriana aeróbica (oxidación) do amoníaco e nitróxeno orgánico en sales estables (nitratos). O amoníaco é oxidado a nitrato nun proceso de dous pasos: primeiro o amoníaco é convertido en nitrito polas Nitrosomonas e a continuación o nitrito é convertido a nitrato polas bacterias Nitrobacter. Este segundo paso chámase nitración.

NITROBACTER: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt a Nitrosomona, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITROBACTER: Bakterie Nitrobacter sp. (i Nitrosomas) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenianie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyn, a następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

Nitrobacter sp, : Nitrobacteriaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Amonyağın oksidasyonunda ve organik azotun kararlı turzlara (azota) dönüştürülmesinde (oksidasyon) önemli rol oynarlar. Amonyak iki aşamada azota oksitlenir; birinci adım nitromanaslar tarafından nitrite dönüştürülür ardından nitrit nitrobakterler tarafından nitrata çevrilir. ikinci adaım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Antimikrobiális szerek, amelyeket furfurálból állítanak elő egy nitrocsoport rögzítésével az 5. pozícióhoz, különböző csoportokéval pedig a 2. pozícióhoz. Elsősorban Gram-negatív baktériumok ellen hatékony, pl. a Nifurprazin.


NITROFURANS: Antimicrobial agents derived from furfural with a nitro group in the 5 position and various radicals substituted in the 2 position. They are active primarily against Gram negative bacteria, e.g. Nifurprazine.

ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΙΑ: Αντιμικροβιακοί παράγοντες προερχόμενοι από φουρφουρόλη με μία νιτροομάδα στην 5 θέση και διάφορες ρίζες υποκατάστασης στην 2 θέση. Επιδρούν κυρίως στα κατά Gram αρνητικά βακτήρια, π.χ. Νιφουρπραζίνη (βλ.λ)

NITROFURANES: Agents antimicrobiens dérivés du furfural avec un groupement nitro- en position 5 et divers radicaux substitués en position 2. Efficace surtout contre les bactéries Gram-négatives (par exemple Nifurprazine).

NITROFURANOS: Agentes antimicrobianos derivados del furfuralo con agrupación nitro en posición 5 y varios radicales sustituidos en posición 2. Eficaz sobre todo contra las bacterias Gram-negativas (por ejemplo Nifurprazina).

NITROFURANOS: Axentes antimicrobianos derivados do furfuralo con grupo nitro en posición 5 e varios radicais substituídos na posición 2. Eficaz sobre todo contra as bacterias Gram-negativas (por exemplo Nifurprazina).

NITROFURANER: Antibakerieller avledet fra furfural med en nitro-gruppe i 5. posisjon og ulike radikaler satt inn i 2. posisjon. Hovedsakelig aktive mot gramnegative bakterier, f.eks. Nifurprazin.

NITROFURANY: Środki przeciwbakteryjne pochodne furfuralu z grupą nitro w położeniu 5 i różnymi rodnikami podstawionymi w położeniu 2. Są one aktywne głównie przeciw bakteriom Gram-ujemnym, np. nifurprazyna.

NITROFURANLAR: 5 durumlu bir nitro grubu ve 2 durum yerine kullanılan çeşitli radikaller ile furfuraldan çıkarılan antimikrobiyal maddeler. Onlar gram negatif bakterilerde aktif olabilirler.

Was this helpful?
A légköri nitrogén (N2 ) átalakítása a növények által felvehető szervetlen vegyületekké. Nem csak biológiai folyamatra értendő. A biológiai nitrogénkötő rendszerek lehetnek: (a) szabadon élő baktériumok és kék-zöld algák (néhány obligát aerob faj, fakultatív és obligát anaerobok, fotoszintetizáló baktériumok és a Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales és Oscillatoria nemzetségekbe tartozó kék-zöld algák; (b) a növényekkel alkotott szimbiotiukus rendszerek (pl. zuzmók: gombák és kék


NITROGEN FIXATION: The conversion of atmospheric nitrogen (N2 ) to inorganic forms which are available to plants. Nitrogen fixation is not exclusively biological. Biological nitrogen-fixing systems include: (a) free-living bacteria and blue-green algae (several obligate aerobes, facultative and obligate anaerobes, photosynthetic bacteria and species of blue-greens of the orders nostocales, stigone metales, chroococcales, and oscillatoria; (b) plant associations and symbiotic systems (i.e. lichens: fungu

ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2) σε ανόργανες μορφές που είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τα φυτά. Η δέσμευση αζώτου δεν είναι αποκλειστικά βιολογική. Τα βιολογικά αζωτο-δεσμευτικά συστήματα περιλαμβάνουν: (α) ελεύθερα βακτήρια και κυανοφύκη (αρκετά υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναερόβια, φωτοσυνθετικά βακτήρια και είδη κυανοφυκών των κλάσεων Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales και Oscillatoriales, (β) κοινωνίες φυτών και συμβιωτικών συστημάτων

FIXATION DAZOTE: La conversion de lazote atmosphérique (N2 ) en formes inorganiques disponibles aux plantes. La fixation dazote nest pas exclusivement biologique. Des systèmes de fixation dazote biologique ont lieu et comprennent: (a) des bactéries libres et des algues bleu-vertes (plusieurs espèces daerobies obligées, danaerobies facultatives et obligées, de bactéries photosynthétiques, et despèces dalgues bleu-vertes: des nostocales, stigone metales, chroococcales, et oscillatoria; (b) associations

FIJACIÓN DE NITROGENO: La conversión del nitrógeno atmosférico (N2) en formas inorgánicas disponibles a las plantas. La fijación de nitrógeno no es exclusivamente biológica. Los sistemas de fijación de nitrógeno biológico tienen lugar y incluyen: (a) bacterias libres y des algas azul-verde (varias especies aeróbicas obligatorias, de anaerobias facultativas y obligatorias, de bacterias fotosintéticas, y de especies de algas azul-verdes: las nostocales, stigone metales, chroococcales, y oscillatoria; (b) asoc

FIXACIÓN DE NITRÓXENO: A conversión do nitróxeno atmosférico (N2) en formas inorgánicas dispoñibles para as plantas. A fixación de nitróxeno non é exclusivamente biolóxica. Os sistemas de fixación de nitróxeno biolóxico teñen lugar e inclúen: (a) bacterias libres e de algas verde-azuladas (varias especies aeróbicas obrigadas, de anaerobias facultativas e obrigadas, de bacterias fotosintéticas, e de especies de algas verde-azuladas: ordenes nostocales, stigone metais, chroococcales, e oscillatoria; (b) asoci

NITROGENBINDING: Omdanning av atmosfærisk nitrogen (N2) til uorganiske former som er tilgjengelige for planter. Nitrogenbinding er ikke utelukket biologisk. Biologiske nitrogenbindingssystemer innbefatter: (a) Frittlevende alger og blågrønnalger (flere obligat aerobe, fotosyntetiserende bakterier og arter av blågrønnalger tilhørende ordenene Nostocales, stigone Metales, Chroococcales og Oscillatoria); (b) Plantesamfunn og symbiotiske systemer (dvs lav: sopp pluss blågrønnalger, azolla: vannbregne plus

WIĄZANIE AZOTU: Konwersja azotu atmosferycznego (N2) do form nieorganicznych, które są przyswajalne dla roślin. Wiązanie azotu nie jest wyłącznie biologiczne. Systemy biologicznego wiązania azotu obejmują: (a) bakterie swobodnie żyjące i sinice (kilka bezwzględnych bakterii tlenowych, względne i bezwzględne bakterie tlenowe, fotosyntetyzujące bakterie i gatunki sinic z rzędu Nostocales, Chroococcales i Oscillatori; (b) rośliny związane z systemem symbiotycznym (np. porosty: grzyby + sinice; paproć wo

NITROJEN DÖNÜŞÜMÜ: Bitkiler tarafından kullanlabilen inorganik formlardan atmosferik nitrojen dönüşümü. Nitrojenin sabitlenmesi çoğu zaman biyolojik bir olay değildir. Biyolojik nitrojen sabitleme bazı sistemleri içerir: a) serbest yaşayan bakteri ve mavi-yeşil algler (bir çok zorlayıcı oksijen severler, isteğe bağlı ve zorlayıcı anayroblar, mavi yeşil noktokales, stigone metales, chroococcales ve oscillatoria), b) Bitki bağlantıları ve simbiotik sistemler ( likenler, mavi-yeşil mantar, mavi-yeşil eğrelti otları,

Was this helpful?
A Nitrobacter és Nitrosomas nemzetségekbe tartozó baktériumfajok fontos szerepet játszanak az ammónia és a szerves nitrogénformák stabil sókká (nitrátokká) alakításában. Az ammónia egy kétlépéses folyamatban alakul át nitráttá: először a Nitrosomonas fajok az ammóniát nitritté alakítják, majd a nitritet a Nitrobacter fajok alakítják tovább nitráttá. Ezt a második lépést nitrációnak nevezik.


NITROSOMONAS: Nitrobactersp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITROSOMONAS: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITROSOMONAS: La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.

NITROSOMONAS: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

NITROSOMONAS: As bacterias Nitrobacter sp. (e Nitrosomonas ) xogan un importante papel na conversión bacteriana aeroba (oxidación) do amoníaco e nitróxeno orgánico en sales estables (nitratos). O amoníaco é oxidado a nitrato nun proceso de dous pasos: primeiro o amoníaco é convertido en nitrito polas Nitrosomonas e a continuación o nitrito é convertido a nitrato polas bacterias Nitrobacter. Este segundo paso chámase nitración.

NITROSOMONAS: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt a Nitrosomona, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITROSOMONAS: Bakterie Nitrosomonas (i Nitrobacter) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenienie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: wpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyny, a następnie azotyn jest przekształcany przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

Nitrosomas: Nitrobacteriaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Amonyağın oksidasyonunda ve organik azotun kararlı turzlara (azota) dönüştürülmesinde (oksidasyon) önemli rol oynarlar. Amonyak iki aşamada azota oksitlenir; birinci adım nitromanaslar tarafından nitrite dönüştürülür ardından nitrit nitrobakterler tarafından nitrata çevrilir. ikinci adım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Valamennyi halfajt érintő, idült, szisztémás betegség, amelyet a Nocardia asteroides baktérium okoz. Nagyon ritkán fordul elő, és nincs ismert kezelési módja.


NOCARDIOSIS: A chronic systematic bacterial disease of all fish caused by Nocardia asteroides. It occurs very rarely and there is no known effective treatment.

ΝΟΚΑΡΔΙΑΣΙΑ: Χρόνια συστηματική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από την Νocardia asteroides. Συμβαίνει σπάνια και δεν είναι γνωστή καμμία αποτελεσματική θεραπεία.

NOCARDIOSE: Maladie systémique chronique bactérienne provoquée par Nocardia asteroides; maladie très rare dont aucun traitement efficace nest connu.

NOCARDIOSIS: Enfermedad crónica bacteriana sistémica provocada por Nocardia asteroides; enfermedad muy rara sin ningún tratamiento eficaz conocido.

NOCARDIOSE: Enfermidade crónica bacteriana sistémica de todos os peixes provocada por Nocardia asteroides; enfermidade moi rara sen ningún tratamento eficaz coñecido.

NOCARDIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk, grunnet infeksjon avNocardia asteroides. Forekommer svært sjelden, finnes ingen effektive behandlinger.

NOKARDIOZA: Chroniczna systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb, powodowana przez Nocardia asteroides. Występuje bardzo rzadko, ale dotychczas nie są znane skuteczne metody jej leczenia.

NOKARDIOZIZ: Nocardia asteroidesin sebep olduğu ve tüm balıkları etkileyen kronik bir bakteriyel hastalık. Çok nadir olarak görülür ve tedavisi henüz bilinmiyor.

Was this helpful?
Olyan kísérleti módszer, amelynél a gélelektroforézissel elválasztott RNS-molekulákat egy (rendszerint nejlon-) membránra viszik át, majd immobilizálják. A specifikus szekvenciák jelenléte jelölt próbákkal mutatható ki.


NORTHERN BLOT: Technique in which RNA molecules, that have been separated by gel electrophoresis, are transferred to a membrane (usually nylon) and immobilised. The presence of specific sequences can then be detected using labelled probes.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ NORTH: Τεχνική κατά την οποία μόρια RNA, τα οποία έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως νάιλον). Η παρουσία συγκεκριμένων αλληλουχιών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές (βλ.λ.).

TRANSFERT DE TYPE NORTHERN : Technique dans laquelle des molécules d’ARN qui ont été séparées les unes des autres par électrophorèse en gel d’agarose sont transférées sur une membrane (normalement du nylon) et immobilisées. La présence de séquences spécifiques peut être ainsi décelée à l’aide de sondes marquées (normalement).

NORTHERN BLOT: Técnica en la que las moléculas de ARN, que han sido separadas por electroforesis en gel, son transferidas a una membrana (normalmente de nylon) e inmobilizadas. La presencia de secuencias específicas pueden ser detectadas usando sondas marcadas.

NORTHERN BLOT: Técnica na que as moléculas de ARN, que foron separados por electroforese en xel, son transferidas a unha membrana (normalmente de nailon) e inmobilizadas. A presenza de secuencias específicas poden ser detectadas usando marcadores.

NORTHERN BLOT: Metode der RNA-molekyler som har blitt separert ved gel elektroforese transporteres til en membran (vanligvis nylon) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke sekvenser kan da påvises ved å bruke av merkede prober.

NORTHERN BLOT: Technika, w której cząsteczki RNA, wcześniej rozdzielone elektroforetycznie na żelu, są przenoszone na membranę (zwykle nylonową) i unieruchamiane. Występująca specyficzna ich kolejność może być wówczas zbadana przy użyciu prób znakowanych.

NORTHERN BLOT: Teknik, RNA moleküleri jel elektroforez yardımıyla ayrılır, bir membrana transfer edilir (genellikle nylon) ve hareketsiz hale getirilir. Hazır spesifik sekanslarla işaretli probları kullanarak tespit edilir.

Was this helpful?
A betegségek tudományos osztályozása.


NOSOLOGY: A scientific classification of diseases.

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονική κατάταξη των ασθενειών.

NOSOLOGIE: La classification scientifique des maladies.

NOSOLOGÍA: Clasificación científica de las enfermedades.

NOSOLOXÍA: Clasificación científica das enfermidades.

NOSOLOGI (SYKDOMSL?RE): Vitenskapelig klassifikasjon av sykdommer.

NOZOLOGIA: Naukowa klasyfikacja chorób.

NOZOLOJİ (HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI): Hastalıkların bilimsel olarak sınıflandırılması

Was this helpful?
Egy szervezet testtömegének vagy egyéb növekedési jellemzőjének abszolút növekedését az idő függvényében ábrázoló grafikon.


GROWTH CURVE: A graphical representation which shows the absolute increase in weight, or other growth indicating parameters, of an organism against a corresponding time period.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ: Γραφική παράσταση που δείχνει την απόλυτη αύξηση του βάρους ή άλλης παραμέτρου ενδεικτικής της αύξησης, έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

COURBE DE CROISSANCE: Représentation graphique des changements absolus de poids ou dun autre paramètre indicatif de croiisance, dun organisme dans le temps.

CURVA DE CRECIMIENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de peso o de otro parámetro indicativo de crecimiento, de un organismo en el tiempo.

CURVA DE CRECEMENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de incremento en peso ou doutro parámetro indicativo de crecemento, dun organismo fronte ao correspondente período de tempo.

VEKSTKURVE: Grafisk framstilling som viser den absolutte økningen i vekt, eller andre vekstindikerende parametre, for en organisme over en gitt tid.

KRZYWA WZROSTU: Graficzny obraz, który pokazuje absolutny wzrost masy lub wzrost innego parametru wskaźnikowego organizmu w stosunku do określonego czasu.

BÜYÜME EĞRİSİ: Belli bir süre içersinde bir canlının ağırlığındaki ya da başka özelliklerindeki tam artışın grafiksel temsilidir.

Was this helpful?
A halak pikkelyeiben és néhány kagyló héjában megfigyelhető gyűrűk, amelyekből az állat élettörténetére lehet következtetni. Mérsékelt égövi halakban az éves növekedés mértékét lehet a növekedési gyűrűkből megbecsülni. Néhány esetben megállapítható, hogy a hal életében hányszor ívott. A kagylók esetében szintén az éves növekedés becsülhető.


GROWTH RING: Rings or annuli found on fish scales and some bivalve shells that can be used in the interpretation of the organism«s life history. In temperate fishes, the yearly incremental growth prior to capture can be estimated from the growth rings. In some cases, it is possible to estimate the number of times a fish has spawned. In shellfish, growth history can in some cases be interpreted.

ΑΥΞΗΤIΚΟI ΔΑΚΤΥΛIΟI: Ετήσιοι δακτύλιοι που σχηματίζονται στα λέπια των ψαριών και επηρεάζουν την ανασύσταση του ιστορικού της ζωής ενός ψαριού. Από τους δακτύλιους είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μήκους που είχε το ψάρι κάθε έτος πριν από τη σύλληψή του. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να εκτιμηθεί και ο αριθμός των γαμετοτοκιών του ψαριού. Η ανασύσταση του ιστορικού είναι επίσης δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις και για τα οστρακόδερμα. Βλ. επίσης Δακτύλιος.

STRIES DACCROISSEMENT: Anneaux déposés sur les écailles des poissons et des coquilles de certains mollusques bivalves; ils sont souvent utilisés pour linterprétation de lhistorique de la croissance. Chez les poissons des eaux tempérées, laugmentation annuelle de croissance peut être estimée par linterprétation de la disposition de ces anneaux. Dans certains cas, les stries daccroissement chez les mollusques bivalves peuvent être interprétées de façon analogue. Il est quelquefois possible destimer le nombre de pontes r

ANILLOS DE CRECIMIENTO: Anillos de depósitos minerales en las escamas de peces, conchas de ciertos moluscos bivalvos; a menudo utilizados en la interpretación de la secuencia de crecimiento. En ciertos peces de aguas templadas, el aumento anual de crecimiento puede ser estimado por la interpretación de la disposición de estos anillos. En ciertos casos, los anillos de crecimiento de los moluscos bivalvos pueden ser interpretados de manera análoga. A veces es posible estimar el número de desoves para un pez.

ANEIS DE CRECEMENTO: Aneis de depósitos minerais nas escamas de peixes, cunchas de certos moluscos bivalvos; a miúdo utilizados na interpretación da secuencia de crecemento. En certos peixes de augas mornas, o aumento anual de crecemento pode ser estimado pola interpretación da disposición destes aneis. En certos casos, os aneis de crecemento dos moluscos bivalvos poden ser interpretados de xeito análogo. Ás veces é posible estimar o número de desovas para un peixe.

ÅRRING: Ringer i skjell og øresten fra fisk og i skjell fra noen muslinger, som kan brukes til å bestemme organismens livshistorie. I fisk fra tempererte områder kan årlig vekst inntil fangst bestemmes ut fra årringene. I noen tilfeller er det mulig å bestemme hvor mange ganger en fisk har gytt. Hos skalldyr kan livshistorien i noen tilfeller tolkes.

PIERŚCIEŃ ROCZNY: Pierścienie znajdujące się na łuskach ryb i niektórych muszlach małży dwuskorupowych mogą być użyte w interpretacji ich cyklu życiowego. U ryb z strefy umiarkowanej, roczne przyrosty wzrostowe przed połowem mogą być określone na podstawie rocznych pierścieni wzrostowych. W niektórych przypadkach jest możliwe ustalenie ile razy ryba przystępowała do tarła. U mięczaków, w niektórych przypadkach może być również oszacowany przebieg wzrostu.

Yaş Halkası: Balıkların pullarında ve bazı çift kabukluların kabuklarında bulunan ve organizmanın yaşının belirlenmesinde kullanılan halka veya çember şeklindeki yapılardır. Ilıman iklim bölgesinde yasayan balıklarında yıllık büyüme önceki yaş halkasına bakılarak tahmin edilebilir. Bazı durumlarda balıkların kaç kere yumurta bıraktıklarıda tahmin edilebilir. Çift kabuklularda büyüme bazı durumlarda yorumlanabilir.

Was this helpful?
A hipofízis elülső lebenye által termelt peptidhormon, amelynek elsődleges funkciója a növekedés szabályozása a a tápanyagfelvétel és-feldolgozás javításán keresztül. A halak növekedése serkenthető exogén NH alkalmazásával vagy NH gének beépítésével a halak genomjába (transzgénikus halak). Az utóbbi gyakorlatot a legtöbb országban szigorúan szabályozzák. Úm. szomatotropin.


GROWTH HORMONE: A peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

HORMONE DE CROISSANCE: Hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropine.

HORMONA DE CRECIMIENTO: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

HORMONA DE CRECEMENTO: Hormona peptídica secretada pola hipófise anterior e que ten o papel principal da regulación do crecemento a través da mellora da asimilación e da taxa de conversión dos alimentos. A estimulación do crecemento nos peixes pode ser inducida pola administración de GH exóxenoa ou pola integración de xenes de GH no xenoma (peixe transxénico) Tales prácticas son sometidas a controis regulados en varios paises. Sin. Somatotropina.

VEKSTHORMON (GH): Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

HORMON WZROSTOWY: Hormon peptydowy, wydzielany przez przednią część przysadki mózgowej, którego zasadniczą funkcją jest regulowanie wzrostu przez zwiększanie pobierania i poprawę wykorzystania pokarmu. Stymulowanie wzrostu ryb może być uzyskane przez podawanie egzogennego GH lub włączenie genów GH do genomu ryb (ryba transgeniczna). Takie postępowanie w wielu krajach jest przedmiotem regulacji prawnych. Syn. somatotropina (hormon wzrostowy).

Büyüme Hormonu: Ön hipofiz tarafından salgılanan bir peptit hormonudur. Birincil fonksiyonu besin alımının geliştirilmesi sayesinde büyümesi ve gelişmiş besin dönüşümünün düzenlenmesidir. Balığın büyümesinin uyarılması eksogen GH ın yönetiminde ya da balık genomu içindeki GH genlerinin bütünleşmesi ( transgenik balık) sayesinde indüklenebilir. Bu uygulamalar bir çok ülkede düzenleyici kontrollere maruz kalır. Sinonim: Somatropin

Was this helpful?
Növényekkel, vagy más autotróf szervezetekkel táplálkozó.


HERBIVOROUS: Feeding on plants or other autotrophic organisms.

ΦΥΤΟΦΑΓΟ: Ετερότροφο ζώο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτά ή αυτότροφους οργανισμούς.

HERBIVORE: Animal hétérotrophe qui consomme presque exclusivement des plantes.

HERBÍVORO: Se alimentan de plantas u otros organismos autotróficos

HERBÍVORO: Aliméntanse de plantas ou outros organismos autotróficos

HERBIVOR (PLANTEETER): Et heterotroft dyr som spiser kun planter.

ROŚLINOŻERN/Y/A/E: Odżywiając/y/a/e się roślinami lub innymi organizmami autotroficznymi.

HERBİVOR: Bitkiler ve diğer ototrof canlılarla beslenen.

Was this helpful?
A külső élősködők (pl. haltetű) eltávolítására használt idegméreg. A Nuvant csak oldat formájában lehet alkalmazni; a kezelést a lehalászás előtt fel kell függeszteni. Néhány országban (pl. Kanadában) tiltják a használatát. Aktív komponense a diklórfosz.


NUVAN: Neurotoxin used to remove ectoparasitic infestations of fish (notably sea lice on salmonids). Nuvan can be administered only in the form of a solution; treatment of fish with nuvan must be suspended previous to harvesting. Nuvan use is not permitted in certain countries (e.g. Canada). The active ingredient is dichlorvos.

NUVAN: Νευροτοξίνη που χρησιμοποιείται γιά την εξάλειψη ενδοπαρασιτικών μολύνσεων των ψαριών (κυρίως "θαλάσσιες ψείρες" των σολομοειδών). Χορηγείται μόνο υπό μορφή διαλύματος και η χρήση του αναστέλλεται πριν την συγκομιδή ενώ σε μερικές χώρες (π.χ. Καναδάς) απαγορεύεται τελείως. Το ενεργό συστατικό του ονομάζεται dichlorvos.

NUVAN: Substance neurotoxique utilisée dans le traitement des infestations dectoparasites de poissons (surtout les poux de mer sur les salmonidés). Administré sous forme de solution, le traitement est suspendu avant la récolte des poissons. Lutilisation de Nuvan est interdite dans certains pays (par exemple le Canada).

NUVANO: Sustancia neurotóxica utilizada en el tratamiento de infestaciones de ectoparásitos de peces (sobre todo los parásitos marinos de los salmónidos). Administrada en forma de solución, el tratamiento se suspende antes de la recogida de peces. Se prohíbe la utilización del Nuvano en ciertos países (por ejemplo en Canadá).

NUVAN: Neurotóxico usado para eliminar infestacIones de ectoparasitos de peixes (en particular piollo mariño en salmónidos). NUVAN pode ser unicamente administrado en forma de solución; o tratamento con NUVAN debe ser suspendido antres do obtido. O uso do NUVAN non está permitido nalgúns países (ex. Canadá). O ingrediente activo é o Dichlorvos.

NUVAN: Neurotoksin som brukes til å fjerne ytre parasitter på fisk (hovedsakelig lakselus). Kan kun brukes i form av en løsning. Momenter som må tas i betraktning før en eventuell behandling er tid til levering/slakting (temperaturavhengig tilbakeholdelsestid) og strøm ved merdoppdrett (bør være strømstille). Er ulovlig i noen land, f.eks. Canada. Den aktive bestandelen er diklorvos.

NUVAN: Neurotoksyna stosowana do usuwania inwazyjnych pasożytów zewnętrznych ryb (w szczególności pasożytniczych widłonogów na rybach łososiowatych). Nuvan może być podawany tylko w postaci roztworu; przed planowanym terminem odłowu leczenie ryb Nuvanem musi być odpowiednio wcześniej wstrzymane. W niektórych krajach (np. Kanadzie) stosowanie Nuvanu jest niedozwolone. Aktywnym składnikiem jest dichlorfos.

NUVAN: Balıklarda ektoparasitik istilasını ortadan kaldırmak için kullanılan nörotoksindir. Nuvan sadece çözelti haline muhafaza edilebilir ; nuvanla balık tedavisine rekolte zamanından önce ara verilmelidir. Bazı ülkelerde nuvan kullanımı yasaktır( Ör: Kanada ). Temel madde dichlorvostur.

Was this helpful?
Mirigysejtek által termelt, mucint tartalmazó, síkos folyadék.


MUCUS: The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.

ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

MUCUS: Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.

MUCOSIDAD: Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.

MUCOSIDADE: Secreción viscosa que contén mucina, producida polas glándulas de mucus.

SLIM: Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.

ŚLUZ: Śluzowata wydzielina gruczołów śluzowych zawierająca mucynę.

MUKUS: Mucos proteininden oluşan mukozanın yapışkan salgısı

Was this helpful?
Nyáron bekövetkező hirtelen halpusztulás, amelynek oka rendszerint az oxigénhiány miatti fulladás.


SUMMER KILL: The sudden mortality of fish which occurs in summer, usually as a direct result of suffocation.

ΘΕΡIΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ξαφνική θνησιμότητα που εμφανίζεται στα ψάρια το καλοκαίρι, συνήθως ως άμεσο αποτέλεσμα ασφυξίας.

MORTALITE ESTIVALE: La mortalité subite de poissons pendant lété, normalement à cause de la suffocation.

MORTALIDAD ESTIVAL: Mortalidad súbita de peces durante el verano, normalmente a causa de sofocación (hipoxia).

MORTALIDADE ESTIVAL: Mortalidade súbita de peixes durante o verán, normalmente por asfixia (hipoxia).

SOMMERDØD: Brå dødelighet av fisk om sommerne, oftest som et resultat av kvelning.

LETNIA PRZYDUCHA: Nagłe śnięcie ryb, które ma miejsce latem, zwykle jako bezpośredni rezultat przyduchy (uduszenie na skutek braku tlenu).

Yaz ölümleri: Yaz mevsimlerinde meydana gelen ani balık ölümleri, genellikle direkt olarak osijensizliğin bir sonucudur.

Was this helpful?
Az a cső, amelyen keresztül a táplálék a garatból a gyomorba jut.


OESOPHAGUS/ESOPHAGUS: The tube through which food travels from the throat to the stomach.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ: Ο αγωγός με τον οποίο η τροφή μεταφέρεται από το λαιμό στο στομάχι.

OESOPHAGE: Canal de lappareil digestif dans lequel transitent les aliments, du pharynx à lestomac

ESÓFAGO: Conducto a través del cual pasa el alimento desde la tráquea al estómago.

ESÓFAGO: Conduto a través do cal pasa o alimento dende a traquea ao estómago.

ØSOFAGUS, SPISERØR: Spiserøret; røret fra halsen til magesekken.

PRZEŁYK: Rurkowaty przewód, przez który pokarm przemieszcza się z gardła do żołądka.

ÖSEFAGUS: Gıdanın boğazdan mideye gittiği tüp.

Was this helpful?
A Solea nemzetségbe tartozó, tengerfenéken élő halfaj (Pleuronectidae család); A Földközi-tenger, az Északi- és a Balti tenger, illetve az Atlanti-óceán partközeli vizeiben őshonos. A halfaj kutatása és tenyésztése az 1960-as években kezdődött, de a biológiai jellemzők és az árképzés miatt a tenyésztés nem volt gazdaságilag életképes. Ennek ellenére igen sikeresnek bizonyult a nyelvhal betelepítése a sóstavakba, pl. az egyiptomi Querun-tóba.


SOLE: Marine demersal fish of the genus Solea (family: Pleuronectidae); native to coastal zones of the Mediterranean, North and Baltic Seas, and the Atlantic. Research on cultivation was carried out in the 60s but because of biological characteristics and price structure, culture was not economically viable. However, sole stocking in saline lakes (ranching) has been very successful, e.g., Lake Querun in Egypt.

ΓΛΩΣΣΑ: Θαλάσσιο βενθικό ψάρι του γένους Solea (family: Pleuronectidae) το οποίο είναι ενδημικό στις ακτές της Μεσογείου, της Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας και του Ατλαντικού. Στη δεκαετία του 60 έγιναν σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες για την καλλιέργεια της, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν εξαιτίας των ιδιαίτερων βιολογικών χαρακτηριστικών αλλά και των οικονομικών μεγεθών. Ωστόσο η μέθοδος του ranching (βλ.λ.) σε αλμυρές λίμνες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική π.χ. λίμνη Querun στην Αίγυπτο.

LIMANDE : Poisson marin demersal du genre Solea (famille : pleuronectidés). Natif des zones côtières du bassin Méditerranéen, de l’océan Atlantique et des mers du Nord et Baltique. Les recherches des années 60 ont démontré la non-viabilité économique de l’élevage de cette espèce, à cause de la structuration des prix et de certains critères biologiques. Cependant le ranching est pratiqué dans certains lacs salés (par exemple : le lac Querun en Egypte).

LENGUADO: Pez marino del género Solea (familia Pleuronectidae); peces demersales de zonas costeras del Mediterráneo, Báltico, Norte y Atlántico. Los estudios para su cultivo de los años 60 no resultaron viables debido a la estructura de precios y a las características biológicas de los peces. No obstante, el engorde en lagos salinos (ranching) ha dado buenos resultados.

LINGUADO: Peixe mariño do xénero Solea (familia Pleuronectidae); peixes demersales de zonas costeiras do Mediterráneo, Báltico, Norte e Atlántico. Os estudios para o seu cultivo dos anos 60 non resultaron viables debido á estrutura de prezos e ás características biolóxicas dos peixes, o cultivo non era economicamente viable. Non obstante, o engorde en lagoas salinas (ranching) deu bos resultados. Ex. Lago Querum en Exipto.

TUNGE: Marine flatfisk i slekten Solea (familie Pleuronectidae). Demersale fisk som finnes i kystsonene i Middelhavet, Atlanterhavet, Nordsjøen og Østersjøen. Forskning med henblikk på kultivering ble utført i 1960-årene, men oppdrett viste seg å være ulønnsomt pga. biologiske egenskaper og markedspris. Utsetting av tunge i saltsjøer har imidlertid vært suksessfullt, f.eks. i Lake Querun i Egypt.

SOLA (Solea solea): Morska denna ryba z rodzaju Solea (rodzina: Pleuronecitidae); rodzima w strefie brzegowej mórz: Śródziemnego, Północnego i Bałtyckiego oraz w Atlantyku. Badania nad jej hodowlą były prowadzone w latach 60., ale ze względu na właściwości biologiczne i strukturę ceny, chów był ekonomicznie nieuzasadniony. Jednakże wpuszczanie soli do zasolonych jezior (ranching) cieszy się wielkim powodzeniem, np. Jezioro Querun w Egipcie.

DİL BALIĞI: Genusu Solea (familya; Pleuronectidae) olan demersal deniz balığı; Akdeniz kıyı bölgeleri, Kuzey ve Baltık Denizi , ve Atlantik yerleşim bölgeleridir. Kültür alma çalışmaları biyolojik özellikleri ve fiyat yapısı nedeniyle 60lı yıllarda başarılı olmuştur ancak kültür ekonomik açıdan uygun değildir. Buna rağmen dil balığı stoğu tuzlu suda(çiftliklerde) başarılı olmuştur, örneğin Mısırdaki Querun Gölü.

Was this helpful?
Zárt kerületű üreg.


ORIFICE: Any opening or aperture with a closed perimeter.

ΤΡΗΜΑ, ΣΤΟΜΙΟ: Ανοιγμα κλειστής περιμέτρου.

ORIFICE: Se dit de toute ouverture à périmètre fermé.

ORIFICIO: Dícese de toda abertura con perímetro cerrado.

ORIFICIO: Dise de toda abertura con perímetro pechado.

MUNNING (APNING): Enhver åpning med begrenset omfang.

OTWÓR : Każdy wylot lub ujście o zamkniętym obwodzie.

ORİFİS: Kapalı bir çember ile herhangi bir açıklık veya ağız.

Was this helpful?
Olyan akvakultúra-rendszer, amelynél a vizet csak egyszer használják fel, majd előzetes tisztítás után vagy anélkül kieresztik valamilyen befogadóvízbe (ez a népesítési sűrűségtől és az elfolyóvíz szennyezőanyag-tartalmától függ), vö. recirkulációs rendszer.


OPEN (-CYCLE) SYSTEM: A culture system in which the water supplied to it is used once only and then discharged into the receiving water with or without primary treatment (depending on stocking density and waste output); cf. recirculation systems.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο το νερό παρέχεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά και στη συνέχεια αποχετεύεται σε έναν αποδέκτη, μετά από ή χωρίς πρωτογενή επεξεργασία (ανάλογα με την πυκνότητα του καλλιεργούμενου αποθέματος και την ποσότητα αποβλήτων). Τα συστήματα αυτά αποκαλούνται συχνά "ανοιχτά συστήματα", όμως η χρήση αυτού του όρου δεν συνιστάται. (Πρβ. συστήματα ανακύκλωσης).

SYSTEME OUVERT(CYCLE): Système de culture dans lequel lalimentation en eau est seulement utilisée une fois et évacuée dans le milieu récepteur avec ou sans traitement primaire (suivant la densité de stockage et la nature des rejets).

SISTEMA ABIERTO (CICLO): Sistema de cultivo en el cual la alimentación de agua se utiliza solamente una vez y se evacua en el medio de recepción con o sin tratamiento primario (según la densidad de almacenaje y la naturaleza de los deshechos). No es aconsejable utilizar este término.

SISTEMA DE CICLO ABERTO: Sistema de cultivo no cal a alimentación de auga se utiliza soamente unha vez e se evacúa no medio de recepción con ou sen tratamento primario (segundo a densidade de cultivo e a natureza dos desfeitos). Cf. Sistemas de recirculación.

ÅPENT SYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun en gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”åpne systemer” bor ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.

SYSTEM OTWARTY: System hodowli, w którym doprowadzana woda jest tylko raz używana a następnie odprowadzana do odbiornika z/lub bez wstępnego oczyszczania (w zależności od zagęszczenia obsad i wytwarzanych zanieczyszczeń); porównaj: systemy recyrkulacyjne.

AÇIK DEVRE SİSTEM: Su kaynağı yalnızca bir kere kullanılan bir kültür sistemidir ve sonrasında birincil düzenleme olsun ya da olmasın su alınan yere deşarj edilir ( Atık bırakımı ve stok yoğunluğuna bağlıdır). Kapalı devre sistemle mukayese edildiğinde.

Was this helpful?
Olyan csontoshalak, amelyek úszóhólyagja a légvezetéken keresztül közvetlen kapcsolatban van az előbéllel. A lazac-, ponty- és csukafélék jellegzetes képviselői ennek a csoportnak.


PHYSOSTOMOUS: Refers to bony fishes with a swimbladder canal. The air-filled swimbladder is directly connected with the gut by an open connection. Salmonids, cyprinids and esocids are typical examples of the physostomes.

ΦΥΣΟΣΤΟΜΟΙ: Οστεϊχθύες με αγωγό στην νηκτική κύστη. Η αεροφόρος νηκτική κύστη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έντερο μέσω ενός ανοίγματος. Τα σολομοειδή, κυπρινοειδή και οι κλουπίδες είναι τυπικά παραδείγματα φυσόστομων. Πρβλ. Φυσόκλειστοι

PHYSOSTOMES: Poissons téléostéens dont la vessie gazeuse et loesophage sont reliés par un conduit, le ductus pneumaticus. Les salmonidés, les cyprinidés et les esocidés sont des exemples de physostomes.

FISOSTOMOS: Peces teleósteos cuya vejiga natatoria y el esófago están ligados por un conducto, el ducto neumático. Los salmónidos, ciprínidos y esócidos son ejemplos de fisostomos.

FISÓSTOMOS: Peixes teleósteos a vexiga natatoria dos cales ten unha canle. A vexiga natatoria inflada de aire está directamente conectada co intestino mediante unha conexión aberta. Os salmónidos, ciprínidos e esócidos son exemplos de fisostomos.

FYSOSTOM: Henviser til beinfisk som har en åpen kanal mellom spiserøret og svømmeblæren, slik at den luftfylte svømmeblæren står i direkte kontakt med innvollene. Laksefisk og karper er typiske eksempler på fysostomer. Jfr. fysoclist.

RTBY OTWARTOPĘCHERZOWE: Odnosi się do ryb z przewodem pęcherza pławnego. Napełniony powietrzem pęcherz pławny jest bezpośrednio połączony otwartym połączeniem z jelitem. Typowymi przedstawicielami ryb otwartopęcherzowych są ryby łososiowate, karpiowate i szczupakowate.

FİZOSTOM: Bir hava kesesi kanalı ile kemikli balıklara aittir. Hava ile dolu olan hava kesesi açık bir bağlantı ile doğrudan sindirim sistemi ile bağlantılıdır. Salmonlar, sazanlar ve turna balıkları fizostom balıkların tipik örnekleridir.

Was this helpful?
Olyan betegség, amelynek jelenléte általános vizsgálattal is kimutatható; klinikai tüneteket mutató betegség.


OVERT DISEASE: A disease apparent or obvious by gross inspection; a disease state exhibiting clinical signs.

ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Μία ασθένεια εμφανής με μακροσκοπική παρατήρηση. Στάδιο μιας ασθένειας που εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα.

AFFECTION MANIFESTE: Une maladie apparente ou évidente par inspection générale; un état maladif exhibant des symptômes cliniques.

AFECCIÓN APARENTE: Una enfermedad aparente o evidente por inspección general; un estado de enfermedad manifestando síntomas clínicos.

AFECCIÓN APARENTE: Unha enfermidade aparente ou evidente por inspección xeral; un estado de enfermidade manifestando síntomas clínicos.

KLINISK SYKDOM: Sykdom som er tydelig ved en grov inspeksjon. Sykdomstilstand med kliniske tegn.

CHOROBA JAWNA: Choroba oczywista i rzucająca się w oczy, widoczna przy badaniu makroskopowym; stan choroby wykazujący objawy kliniczne.

AÇIK HASTALIK: Tam muayene ile kolay anlaşılan veya belli olan bir hastalık; klinik işaretler sergileyen bir hastalık.

Was this helpful?
Színtelen folyadék, amely akkor keletkezik, amikor a vér átszűrődik a hajszálerek falán. A szöveteket látja el oldott sókkal és szerves anyagokkal.


LYMPH: The colourless fluid formed by the filtration of blood through capillary walls. It bathes the tissues and contains dissolved salts and organic compounds.

ΛΕΜΦΟΣ: Το άχρωμο υγρό που σχηματίζεται από την διήθηση του αίματος από τα τοιχώματα των τριχοειδών. Περιλούει τους ιστούς και περιέχει διαλυμένα άλατα και οργανικές ενώσεις.

LYMPHE: Liquide organique limpide et incolore produit par la filtration du sang à travers les parois des capillaires et qui baigne les organes. Elle contient des sels en solution ainsi que des composés organiques.

LINFA: Líquido orgánico límpido y descolorido producido por la filtración de la sangre a través de las paredes de capilares y que baña los órganos. Contiene sales en solución así como los compuestos orgánicos.

LINFA: Líquido incoloro formado pola filtración do sangue a través das paredes dos capilares. Baña os tecidos e contén sales disoltos e compostos orgánicos.

LYMFE: Fargeløs væske som dannes ved filtrering av blod gjennom kapillærvegger. Den bader vev og inneholder løste salter og organiske sammensetninger.

LIMFA: Bezbarwny płyn powstały w wyniku filtracji krwi przez ścianki naczyń włosowatych. Obmywa tkanki; zawiera rozpuszczone sole i substancje organiczne.

LENF SIVISI: Kılcal damar duvarlarından kanın süzülmesiyle oluşturulan renksiz sıvı. Çözünmüş tuzlar ve organik bileşikler içerir ve dokuları ıslatır.

Was this helpful?
Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.


PRESSURE SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΣΟΚ ΠΙΕΣΗΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

TRAITEMENT PAR CHOC DE PRESSION: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

TRATAMIENTO POR CHOQUE DE PRESIÓN: Tratamiento físico-químico ( presión) utilizado con el fin de separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.

SHOCK POR PRESIÓN: Termo usado para describir calquera dos numerosos tratamentos físicos (presión) ou procedementos (irradiacón) aplicados aos ovos de peixes, os cales son usados: (a) co fin de separar os ovos fertilizados de ovos mortos por presión mecánica; (b) para crear triploides.

TRYKKSJOKK: Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.

SZOK CIŚNIENIOWY: Termin używany do opisania liczby fizycznych (ciśnienie) zabiegów lub procedur (napromienianie) stosowanych do jaj ryb, które używa się: (a) do oddzielania martwych jaj od zapłodnionych, (b) do tworzenia triploidów.

Basınç Şoku: Bir çok fiziksel (basınç), davranış ya da prosedür (iridasyon) balık yumurtalarına uygulanır. Bu a) ölü balıklardan verimli olanları ayırmak için; fiziksel b) triploid yapmak için kullanılır.

Was this helpful?
Olyan elem, amely egy szervezet normális növekedéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen, de csak nagyon kis mennyiségben szükséges.


TRACE ELEMENT: An element essential for normal growth and development of an organism, but required only in minute quantities.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ: Στοιχείο απαραίτητο για φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη ενός οργανισμού, αλλά απαιτούμενο σε ελάχιστες μόνο ποσότητες.

ELEMENT TRACE: Elément essentiel pour la croissance et le développement normal dun organisme, mais qui est en très faible quantité.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para el crecimiento normal de un organismo, pero que existe en cantidades infinitésimas.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para o crecemento e desenvolvemento normal dun organismo, pero necesario en cantidades infinitesimais.

SPORSTOFF: Et stoff som er essensielt for normal vekst og utvikling, men som trengs i kun små mengder.

PIERWIASTEK ŚLADOWY: Pierwiastek niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu, ale wymagany jedynie w minimalnych ilościach.

Iz element: Bir organizmanın normal büyümesi ve gelişmesi için çok az miktarda gerekli olan element.

Was this helpful?
Képesség valamely - szándékoltan vagy várhatóan élelmiszer vagy takarmány részét képező - élelmiszer, takarmány, élelmiszert termelő állat vagy anyag nyomon követésére a termelés, feldolgozás és elosztás minden szakaszában. (Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002. sz. EU-rendelet). ÚJ JOGSZABÁLYOK/


TRACEABILITY: The ability to trace and follow a food, feed, food-producing animal or substance intended to be, or expected to be incorporated into a food or feed, through all stages of production, processing and distribution. (EU Regulation 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). New regulations have not modified this definition.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα να ιχνηλατείται και να παρακολουθείται η τροφή, τα τρόφιμα, τα ζώα που πρόκειται να αποτελέσουν διατροφικό προϊόν ή αναμενεται να ενσωματωθούν σε τροφές ή τρόφιμα, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των στην αγορά. (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178/2002 "Γενικές αρχές και απαιτήσεις στη νομοθεσία των τροφίμων").

TRACABILITE: Possibilité de remonter la filière dun aliment, de nourriture animale, dun animal producteur de nourriture, ou de substance destinée à servir daliment ou à y être incorporée, en retrouvant la trace de chaque étape de production, transformation et distribution. Directive de l UE 178/2002 « Principes généraux et exigences concernant la loi sur la nourriture » NOUVEAUX REGLEMENTS

TRAZABILIDAD: Capacidad para rastrear y seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal o una sustancia destinada a ser consumida, o en previsión de que sea incorporada a un alimento, a través de todas las fases de producción, procesado y distribución. (Tal como se incluye en la Norma de la UE 178/2002 "Principios generales y exigencias de la ley alimentaria") Las normas más recientes no han modificado esta definición.

TRAZABILIDADE: Capacidade para rastrexar e seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal ou unha substancia destinada a ser consumida, ou en previsión de que sexa incorporada a un alimento, a través de todas as fases de produción, procesado e distribución. (Tal como se inclúe na Norma da UE 178/2002 "Principios xerais e esixencias da lei alimentaria") As normas máis recentes non modificaron esta definición.

SPORBARHET: Evnen til å spore og følge mat, fôr, matvareproduserende dyr, eller stoff ment for eller som forventes å bli inkorporert i mat eller fôr, gjennom alle stadier av produksjon, behandling og distribusjon. (EU-regulativ 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). NEW REGULATIONS/

MONITOROWANIE DROGI PRODUKTU: Możliwość prześledzenia drogi produktu żywnościowego, paszy, zwierzęcia przetwarzanego na produkt żywnościowy lub substancji, które przeznaczone są do włączenia w skład produktu żywnościowego lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 178/2002 ‘Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego’). NOWE PRZEPISY/

İZLENEBİLİRLİK: Üretimin tüm aşamalarında, işleme ve dağıtımda bir besin, yem, tüketilecek hayvan veya gıdaya veya yeme katılması tasarlanan maddenin beklenen takip ve izlenebilirliği. (AB Kanun 178/2002 ‘Gıda hukukunun genel ilkeleri ve gereklilikleri’). YENİ KANUNLAR

Was this helpful?
Az anatómiában a velő bizonyos szervek és struktúrák, például a mellékvese vagy az agy hátulsó területeinek központi részét jelenti. Az utóbbi esetében ezt pontosabban nyúltvelőnek nevezik, amely a Varol-híd és a gerincvelő közötti területet jelenti. Ez felelős az információ átkapcsolásáért az agy és a gerincvelő között, illetve bizonyos funkciókat közvetlenül irányít, például a légzést és az ozmoregulációt.


MEDULLA OBLONGATA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA OBLONGATA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MÉDULA OBLONGATA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MÉDULA OBLONGADA: En anatomía, utilízase para describir a parte central de varios órganos e estruturas como a glándula adrenal, ou a parte posterior do cerebro de vertebrados. Neste último caso, o termo correcto é medulla oblongata (ou bulbo raquídeo) e refírese a esta parte do encéfalo situada entre a Ponte de Varolio e a medula espiñal; é unha zona de transmisión de información entre o cerebro e a medula espiñal e controla directamente certas funcións, como a respiración e a osmorregulación.

MEDULLA OBLONGATA: Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY: W anatomii: termin "rdzeń" jest używany do opisania centralnej części kilku narządów i struktur, jak np. nadnercza lub tylnej części mózgu kręgowców. W ostatnim przypadku bardziej poprawnie jest nazywać go rdzeniem przedłużonym, a w przypadku tej części mózgu między mostem Varolia a rdzeniem kręgowym, jest on odpowiedzialny za przekazywane informacje między mózgiem a rdzeniem kręgowym oraz bezpośrednie sprawdzanie pewnych ich funkcji; np. oddychanie, osmoregulacja.

İZLENEBİLİRLİK: Üretimin tüm aşamalarında, işleme ve dağıtımda bir besin, yem, tüketilecek hayvan veya gıdaya veya yeme katılması tasarlanan maddenin beklenen takip ve izlenebilirliği. (AB Kanun 178/2002 ‘Gıda hukukunun genel ilkeleri ve gereklilikleri’). YENİ KANUNLAR

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES