AMC LIMITED

K

Cinkércekkel együtt előforduló kovácsolható, kékesfehér színű, fémes elem. A galvanizálásban és ötvözetekbenhasználják. Vegyjele: Cd. Rendszáma: 48.


CADMIUM: A malleable bluish-white metallic element that occurs in association with zinc ores. Used in electroplating and alloys. Symbol: Cd. Atomic number: 48.

ΚΑΔΜΙΟ: Ελάσιμο γαλαζωπο-λευκό μεταλλικό στοιχείο το οποίο δρα σε συνδυασμό με μεταλλεύματα ψευδαργύρου. Χρησιμοποιείται στα κράματα και στις επιμεταλλώσεις. Σύμβολο: Cd; Ατομικός αριθμός: 48.

CADMIUM: Métal blanc bleuté malléable trouvé en association avec le minerai de zinc. Utilisé dans le procédé de galvanoplastie et dans des alliages. Symbole : Cd, nombre atomique : 48 .

CADMIO: Elemento metálico maleable de color blanco-azulado, que aparece asociado a minerales de zinc. Empleado en galvanoplastia y aleaciones. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48.

CADMIO: Elemento metálico maleable de cor branco-azulado, que aparece asociado a minerais de cinc. Empregado en galvanoplastia e aliaxes. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48

KADMIUM: Smibart, blåhvitt metallisk grunnstoff som forekommer i tilknytning til sinkmalm. Brukes i elektroplettering og legeringer. Symbol: Cd. Atomnummer: 48.

KADM: Plastyczny błękitnawo-biały pierwiastek metaliczny występujący w rudach cynku. Stosowany do platerowania i wytwarzania stopów. Symbol: Cd. Liczba atomowa: 48.

KADMİYUM: Çinko cevheri ile oluşan biçimlenebilir mavimsi-beyaz metalik element. Elektroliz ve alaşımlarda kullanılır. Sembol: Cd. Atomik numarası: 48.

Was this helpful?
Édesvízi és tenger rákok külső vázának kagylósodása és lekopása, amelyet a kitint pusztító baktériumok és néhány gombafaj okozhat; a stresszelt állatok elhullását eredményezheti.


SHELL DISEASE SYNDROME: Pitting and erosion of the exoskeleton of marine and freswater crustaceans, believed to be caused by chitin-destroying bacteria and fungi of several genera; may result in the death of stressed animals.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΥ: Διάβρωση και σχηματισμός ουλών στον εξωσκελετό των καρκινοειδών του γλυκού νερού και της θάλασσας που πιστεύεται ότι προκαλείται από διάφορα γένη μυκήτων και βακτηρίων που καταστρέφουν την χιτίνη. Σε περίπτωση εξασθενημένημένων ζώων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

MALADIE DE LA CARAPACE: Taches et attaques de lexosquelette de crustacés marins et deau douce, on pense quelles seraient dûes à des bactéries et des champignons de divers genres destructeurs de la chitine; peut être fatal chez les animaux stressés.

ENFERMEDAD DE CONCHA: Manchas y ataques del exoesqueleto de crustáceos marinos y de agua dulce; se piensa que es debida a bacterias y hongos de diversos géneros que destruyen la quitina; puede ser mortal en animales estresados.

ENFERMIDADE DA CUNCHA: Perforacións e erosión do exoesqueleto de crustáceos mariños e de auga doce; pénsase que é debida a bacterias e fungos de diversos xéneros que destrúen a quitina; pode ser mortal en animais estresados.

SKJELLSYKDOM HOS KREPSDYR: Gropdanning eller forvitring av det ytre skjelettet hos marine og ferskvanns levende krepsdyr. Trolig grunnet kitinolytiske bakterier og sopp. Kan fore til dod hos hardt angrepne individer.

SYNDROM CHOROBY PANCERZA : Korozyjne zagłębienia i erozja zewnętrznego szkieletu skorupiaków słodkowodnych i morskich, spowodowane przypuszczalnie przez kilka rodzajów bakterii i grzybów niszczących chitynowy pancerz; może spowodować śmierć dotkniętych chorobą zwierząt.

KABUK HASTALIĞI SENDROMU: Deniz ve tatlısu kabuklu organizmalarının dış kabuğunda oluşan oyuk ve erozyonlar. Bu duruma birkaç tür kitin yıkıcı mantar ve bakterinin sebep olduğuna inanılmaktadır. Bu sendrom hayvanların ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?
A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Lamellibranchia, Pelecypoda.


BIVALVIA (bivalves): Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

ΔIΘΥΡΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια, Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

BIVALVIA (bivalves): Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

BIVALVOS: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos. Syn. Lamelibranquios; Pelecípodos.

BIVALVOS: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por unha cuncha formada por dúas valvas unidas por un ligamento flexible na zona da charneira. Varias especies son comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: o mexillóns, a ostras, a ameixas, etc.). A miúdo chamados bivalvos. Sin. Lamelibranquios; Pelecípodos.

MUSLINGER (BIVALVIA): Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Lamellibranchia, Pelecypoda.

BIVALVIA (małże dwuskorupowe): Gromada małży wodnych charakteryzujących się dwiema wapiennymi muszlami połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasowej. Zawiera ona rozmaite gatunki jadalne, z których wiele jest hodowanych (np. omułki, ostrygi, przegrzebki, małże). Zwykle nazywane małżami. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

ÇİFT KABUKLU: Menteşe boyunca esnek ligamentlerle bağlanmış iki kalkerli kabuklarıyla özdeşleşmiş su omurgasızları sınıfıdır. Bu sınıfta çoğu kültürü yapılan (midye, istiridye, deniz tarağı) bir çok tüketilebilir türler vardır. Genelde çift kabuklula olarak bilinir. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda

Was this helpful?
Szennyezett kagylóhús elfogyasztása után kialakuló mérgezés. A kagylóhúsban lévő méreganyagok lehetnek algás, vírusos, bakteriális eredetűek vagy származhatnak nehézfémekkel történt szennyezésből.


SHELLFISH POISONING: Term used to describe poisoning as a result of eating contaminated shellfish. Shellfish poisoning can be due to a variety of causes: algal, viral bacterial and heavy metal pollutants.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή δηλητηρίασης που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ασπονδύλων. Οι δηλητηριάσεις από οστρακοειδή οφείλονται σε ποικιλία αιτίων όπως τοξίνες φυκών, μόλυνση από ιούς ή βακτήρια ή ρύπανση από βαρέα μέταλλα.

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR CONSOMMATION DE COQUILLAGES: Intoxication alimentaire provoquée par la consommation de coquillages contaminées. Les agents toxiques sont dorigines diverses: microalgues, bactéries, virus, métaux lourds.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MARISCO: Intoxicación provocada por el consumo de marisco contaminado. Los agentes tóxicos son de orígenes diversos: microalgas, virus y metales pesados.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MOLUSCOS: Termo empregado para describir a intoxicación provocada polo consumo de moluscos contaminados. Os axentes tóxicos son de orixes diversas: microalgas, virus e metais pesados.

SKALLDYRFORGIFTNING: Betegnelse brukt for å beskrive forgiftninger som er et resultat av konsumpsjon av forurensede (kontaminerte) skalldyr. Kan ha ulikt opphav, f.eks. fra alger, virus, og tungmetaller.

ZATRUCIE MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI: Termin używany przy zatruciu na skutek zjedzenia zanieczyszczonych mięczaków i skorupiaków. Zatrucie mięczakami i skorupiakami może być spowodowane różnymi przyczynami, najczęściej zaś stanowią je: glony, bakterie, wirusy i zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Kabuklu Zehirlenmesi: Kabuklularla kontamine olmuş yiyeceklerin sonucundaki zehirlenmeyi tanımlamak için kullanılır. Kabuklu zehirlenmesi çeşitli sebeplerle olabilir; algal, viral, bakteriyal, ağir metal kirleticileri.

Was this helpful?
Bizonyos kagylók Byssus-mirigyei által kiválasztott fonalszerű rostok tömege, amely az állatot az aljzathoz rögzíti. Néhány fajnál a kagylóselyem felhasználható a kagylók rögzítésére mesterséges aljzatokhoz (pl. kötelekhez vagy póznákhoz). A kagylók életük során többször is képesek kagylóselymet termelni. Ezt a képességüket hasznosítják az ún. tutaj-kultúrákban, ahol a fiatal kagylókat először aprószemű hálókba töltik, majd a kagylók növekedésük során a háló külső oldalára vándorolnak, és az újo


BYSSUS: A mass of thread-like fibres secreted by the byssus gland situated in the foot of certain bivalvia (molluscs) and which serves to fix the animal to the substrate. The presence of a byssus in some species (e.g. mussels) may be exploited for their attachment to artificial substrates (e.g. ropes or bouchot piles) for the purposes of ongrowing. Because byssus threads can be repeatedly produced to adhere to new attachment sites, this capability is utilized in mussel raft culture where seed mussels ar

ΒΥΣΣΟΣ: Μάζα κεράτινων ινών που εκκρίνονται από τον αδένα του βύσσου που βρίσκεται στον πόδα ορισμένων μαλακίων και οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσκόλληση στο υπόστρωμα. Η παρουσία βύσσου σε ορισμένα είδη (π.χ. μύδια) μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσκόλληση και την ανάπτυξή τους σε τεχνητά υποστρώματα (π.χ. σχοινιά). Η ικανότητα αναπαραγωγής του βύσσου, η οποία επιτρέπει την προσκόλληση των μυδίων σε νέες θέσεις χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες μυδιών σε σχεδίες, όπου αρχικά οι νεοσσοί τοποθετ

BYSSUS: Faisceau de filaments sécrétés par une glande byssogène située à la base du pied chez certains mollusques lamellibranches et par lesquels lanimal se fixe à son support (par exemple, la "barbe" chez la moule). La présence dun byssus chez certaines espèces (par exemple la moule) est utilisée pour la fixation des animaux aux supports artificiels (lignes, bouchots) pour le grossissement. La capacité de réformation du byssus est exploitée en mytiliculture pour le transfert de naissains dans des filet

BISO: Masa de filamentos secretada por una glándula bisógena situada a la base del pie de ciertos moluscos lamelibranquios y que sirve para fijar en el sustrato (por ejemplo, la “barba” de los mejillones). La presencia de un biso en algunas especies (por ejemplo los mejillones) puede servir para su fijación en los sustratos artificial (cuerdas o bouchot) para su engorde. La capacidad de producción del biso esta explotada en el cultivo de mejillones por la transferencia de los recién nacidos en mallas

BISO: Masa de filamentos secretada pola glándula bisóxena situada na base do pé de certos moluscos lamelibranquios e que serve para fixar no substrato (por exemplo, a "barba" dos mexillóns). A presenza dun biso nalgunhas especies (por exemplo os mexillóns) pode servir para a súa fixación nos substratos artificial (cordas ou bouchots) para o seu engorde. Debido á capacidade de biso de ser rexenerado rápidadmente para adherirse a novos substratos de fixación isto utilízase no cultivo de mexillóns en bat

BYSSUSTRÅDER: Trådlignende fibre utskilt av byssuskjertelen lokalisert i foten av visse muslinger, fester dyrene til substratet. Tilstedeværelse av byssustråder hos noen arter (f.eks. blåskjell) utnyttes til å feste disse til kunstige substrat (f.eks. tau) for tilvekst. Siden byssustråder kan produseres på nytt for feste på nytt substrat utnyttes denne egenskapen ved flåteoppdrett av blåskjell, der setteblåskjell fylles oppi nettingstrømper. Under veksten flytter skjellen til utsiden av strømpene der de feste

BISIOR: Masywne, nitkowate włókna wydzielane przez gruczoł bisiorowy, zlokalizowany w nodze niektórych mięczaków dwuskorupowych (np. omułków), które służą do przytwierdzenia zwierzęcia do podłoża. Obecność bisiora u tych gatunków może być wykorzystywana do przytwierdzenia się do sztucznych podłoży (np. lin lub pali) celem ich zasiedlenia. Ponieważ nitki bisiora mogą być powtórnie wytworzone przy przytwierdzeniu się zwierzęcia do podłoża w nowym miejscu zasiedlenia, zdolność ta bywa wykorzystywana u mał

BİSUS: Midyelerin ayakalarındaki bissus bezinden salgılanan ve onların substratuma tutumasını sağlayan iplikçikler. Bu iplikçiklere sahip yetiştirciliği yapılan bazı türlerin ( Siyah midye gibi) suni substratlara (Halat veya püsküllü yapılar gibi) tutunmlarını sağlarlar. Bu iplikçikler canlının tekrar ypışmasını sağladığı için, özellikle midye yetişitirciliğnde küçük midye spatlarının ağ torbalara konulmalarını sağlar. Midyeler geliştiklerinde başka yere alındıklarında orayada tutunmalarını sağlar

Was this helpful?
A kagylókban az algatoxinok és nehézfémek felhalmozódásának hatására kialakuló méreganyagok. Ezek a toxinok hasmenéses kagylómérgezést (DSP) vagy parailtikus kagylómérgezést (PSP) okozhatnak.


SHELLFISH TOXINS: Toxins found in shellfish as a result of bioaccumulation of algal toxins and heavy metals. These toxins can produce DSP (diarrhoetic shellfish poisoning ) and PSP (Paralytic shellfish poisoning)

ΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ: Τοξίνες που απαντούν στα θαλασσινά ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης τοξινών από φύκη και βαρέα μέταλλα. Οι τοξίνες αυτές προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις Διαρροιακή Δηλητηρίαση ή Παραλυτική Δηλητηρίαση.

TOXINES DE COQUILLAGES: Toxines accumulées chez les coquillages résultant de la bioaccumulation de toxines algales ou de métaux lourds. Ces toxines induisent divers troubles chez lhomme, tels la toxicose diarrhéique ou la toxicose paralytique.

TOXINAS DE CONCHAS: Toxinas acumuladas en las conchas como resultado de la bioacumulación de toxinas algales o de metales pesados. Estas toxinas inducen diversos trastornos en el hombre, tales como toxicosis diarreica o toxicosis paralítica.

TOXINAS DE MOLUSCOS: Toxinas acumuladas nos moluscos como resultado da bioacumulación de toxinas algais e metais pesados. Estas toxinas poden producir DSP (envelenamento por toxina diarreica) e PSP (envelenamento por toxina paralizante).

SKALLDYRGIFTER: Toksiner i skalldyr som er et resultat av bioakkumulering av algetoksiner og/eller tungmetaller. Disse toksinene kan gi DSP (diaretisk skalldyrforgiftning) og PSP (paralytisk skalldyrforgiftning).

TOKSYNY MIĘCZAKÓW I SKORUPIAKÓW: Toksyny występujące w mięczakach i skorupiakach na skutek bioakumulacji toksyn glonów i metali ciężkich. Toksyny te mogą powodować DSP (zatrucie biegunkowe mięczakami) i PSP (paralityczne zatrucia mięczakami).

Kabuklu toksinleri: Alg toksinleri ve ağır metallerin biyokümülasyonu sonucunda kabuklu su ürünlerinde toksinler bulunur. Bu toksinler DSP (Diarrhoetic kabuklu zehiri) ve PSP (Paralytic kabuklu zehiri) zehirlerini üretebilir.

Was this helpful?
A rákok páncélja, azaz külső váza elsősorban kalcit formájában raktározott, szervetlen kalcium-karbonátból (CaCO3) áll.


CALCITE: The crayfish shell or exoskeleton is made up primarily of inorganic calcium carbonate (CaCO3) in the form of calcite.

ΑΣΒΕΣΤIΤΗΣ: Το κέλυφος των δεκαπόδων ή ο εξωσκελετός, είναι συνήθως φτιαγμένος από ανόργανο ανθρακικό ασβέστιο (CaCΟ3

CALCITE: Carbonate de calcium (CaCO3); constituant majeur de lexosquelette des Crustacés.

CALCITA: Carbonato de calcio (CaCO3); mayor constituyente del exoesqueleto de los crustáceos.

CALCITA: Carbonato de calcio (CaCO3); principal compoñente de cuncha ou exoesqueleto dos crustáceos.

KALSITT: Skallet hos kreps er i hovedsak oppbygd av uorganisk kalsiumkarbonat (CaCO3) i form av kalsitt.

WĘGLAN WAPNIA: Muszle mięczaków lub zewnętrzne szkielety skorupiaków składają się głównie z nieorganicznego węglanu wapniowego (CaO3) w postaci węglanu wapnia.

KALSİT: Kerevit kabuk ya da dış kabuğu birincil olarak kalsit formundaki inorganik kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşur.

Was this helpful?
Az alkáliföldfémek csoportjába tartozó kovácsolható, ezüstfehér színű fémes elem. A csontok és a fogak létfontosságú alkotóeleme. Rendszáma: 20; Atomsúlya: 40,08.


CALCIUM: A malleable silvery-white netallic element of the alkaline earth group. An essential constituent of bones and teeth. Atomic No.: 20; Atomic weight.: 40.08.

ΑΣΒΕΣΤΙΟ: Ελάσιμο ασημο-λευκό μεταλλικό στοιχείο από την ομάδα των αλκαλικών γαιών. Σημαντικό στοιχείο στα οστά και τα δόντια. Ατομικός αριθμό: 20; Ατομικό βάρος: 40.08.

CALCIUM: Métal blanc argenté malléable, du groupe des alcalino-terreux. Constituant essentiel des os et des dents. Classification des éléments : 20, poids atomique : 40.08 .

CALCIO: Elemento metálico maleable de color blanco-plateado, del grupo de los alcalinotérreos. Componente esencial de huesos y dientes. Nº atómico: 20; peso atómico: 40,08.

CALCIO: Elemento metálico maleable de cor branco-prateado, do grupo dos alcalinotérreos. Compoñente esencial de ósos e dentes. Nº atómico: 20; peso atómico: 40,08

KALSIUM: Smibart, sølvhvitt metallisk grunnstoff i jordalkaliegruppen. En viktig bestanddel i bein og tenner. Atomnummer: 20; atomvekt: 40.08.

WAPŃ: Plastyczny srebrzystono-biały pierwiastek metaliczny z grupy metali ziem alkalicznych. Podstawowy składnik kości i zębów. Symbol: Ca. Liczba atomowa: 20; ciężar atomowy: 40,08.

KALSİYUM: Toprak alkali grubda yumuşak gümüşi-beyaz metalik element. Kemik ve dişlerin temel bileşeni. Atomik No.: 20; Atomik ağırlık: 40.08.

Was this helpful?
Égetett mész (CaO); maró hatású fehér por, amelyet a haltenyésztésben elsősorban fertőtlenítésre használnak; az osztrigaikrákat begyűjtő készülék bevonására is használható.


CALCIUM OXIDE: Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors: quicklime.

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: (CaΟ). λευκή καυστική σκόνη χρησιμοποιούμενη κυρίως ως απολυμαντικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την επάλειψη των συλλεκτών γόνου στρειδιών.

OXYDE DE CALCIUM: Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); po branco cáustico utilizado en cultivo de peixes principalmente como desinfectante; pode ser utilizado tamén para recubrir os colectores de ostras. Sin. Cal vivo.

KALSIUMOKSID: CaO3: Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

TLENEK WAPNIOWY: Tlenek wapniowy (CaO), biały żrący proszek; w chowie ryb jest głównie stosowany jako środek dezynfekcyjny; może być także używany do pokrywania (warstwą) kolektorów z młodymi ostrygami; wapno palone.

KALSİYUM OKSİT: Kalsiyum oksit (CaO), balık kültüründe öncelikle dezenfektan olarak kullanılan beyaz bir toz; spat kollektörlerinde de kullanılabilir: sönmüş kireç

Was this helpful?
Egy készülék beállítása bizonyos előre meghatározott (standard) értékekhez, amelynek során kiszámítják és kiküszöbölik a rendellenességeket, ezáltal lehetővé teszik a pontos működést.


CALIBRATION: Process of correlating an instrument to a standard, in which irregularities are calculated and removed, thus allowing accurate readings to be taken.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ: Η διαδικασία της συσχέτισης ενός οργάνου με ένα πρότυπο μέτρο, κατά την οποία προσδιορίζονται και απαλείφονται τα σφάλματα προκειμένου να βελτιωθεί σε ακρίβεια των μετρήσεων.

CALIBRAGE: Processus de standardisation dun appareil à mesure par lintermédiaire duquel les irrégularités sont évaluées et éliminées, permettant ainsi une meilleure justesse des mesures.

CALIBRACIÓN (CALIBRADO): Proceso de estandarización de un aparato de medida por lo cual las irregularidades están evaluadas y eliminadas, permitiendo así una mejor precisión de lectura.

CALIBRACIÓN (CALIBRADO): Proceso de correlación dun instrumento respecto a un estándar (patrón) polo cal as irregularidades son avaliadas e eliminadas, permitindo así unhas lecturas máis precisas.

KALIBRERING: Prosess der en korrelerer et instrument i forhold til en standard, der uregelmessigheter blir beregnet og fjernet, slik at instrumentet blir nøyaktig og gir riktige verdier.

KALIBRACJA : Proces korelacji (cechowania) przyrządu do standardu, w czasie którego obliczone nieregularności są usuwane; w ten sposób pozwala to na uzyskanie dokładnych odczytów.

KALİBRASYON: Cihazların, düzensizlikleri ölçen ve ortadan kaldıran bir standarda bağlanması ve böylece doğru okumaların sağlanması sürecidir.

Was this helpful?
Az élőlények növekedéséhez és túléléséhez elengedhetetlen elem. Sejtszinten a sejten belüli ionegyensúly fenntartásában, a sejtek membránpotenciáljának és az idegsejtek elektromos jeleinek generálásában játszik szerepet. A növények növekedéséhez szükséges fontos elem.


POTASSIUM (K): An element essential for the growth and survival of living organisms. At the cellular level it is involved in maintaining intracellular ion balance and generating the membrane potential in all cells and in producing electrical signals in neurons. Also one of the major elements required for plant growth.

ΚΑΛΙΟ: Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη και την επιβίωση των οργανισμών. Σε κυτταρικό επίπεδο συμμετέχει στην διατήρηση της ενδοκυτταρικής ιοντικής ισορροπίας και παραάγει μεμβρανικό δυναμικό σε όλα τα κύτταρα τα οποία παράγουν ηλεκτρικές ώσεις στους νευρώνες. Επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο απαιτείται στην αύξηση των φυτών.

POTASSIUM (K): Elément essentiel pour la croissance et la survie des organismes vivants. Au niveau cellulaire il agit sur léquilibre intracellulaire des ions, sur la régénérescence des membranes de toutes les cellules, et sur la production de signaux électriques des neurones. Egalement un élément majeur nécessaire à la croissance des plantes.

POTASIO (K): Un elemento esencial para el crecimiento y supervivencia de organismos vivos. A nivel celular está involucrado en el mantenimiento del equilibrio iónico intracelular y en la generación del potencial de membrana en todas las células y en la producción de señales eléctricas en neuronas. También es uno de los elementos mayoritarios requeridos para el crecimiento de las plantas.

POTASIO (K): Un elemento esencial para o crecemento e supervivencia de organismos vivos. A nivel celular está involucrado no mantemento do equilibrio iónico intracelular e na xeración do potencial de membrana en todas as células e na produción de sinais eléctricas en neuronas. Tamén é un dos elementos maioritarios requiridos para o crecemento das plantas.

KALIUM: Et essensielt grunnstoff for vekst og overlevelse hos levende organismer. På cellulært nivå er det involvert i intracellulær ionebalanse og membranpotensiale, og i produksjon av elektriske signaler i nerveceller. Også et viktig element nødvendig for vekst hos planter.

POTAS (K): Pierwiastek niezbędny dla wzrostu i przeżywalności żywych organizmów. Na poziomie komórkowym uczestniczy w utrzymywaniu wewnątrzkomórkowej równowagi jonowej i w wytwarzaniu potencjału membranowego wszystkich komórek oraz w generowaniu sygnałów elektrycznych w neuronach. Jest także jednym z makroelementów koniecznych do rozwoju roślin.

POTASYUM (K): Canlıların büyümesi ve yaşayabilmesi için esansiyel bir element. Hücresel düzeyde hücreiçi dengesini korumakta ve tüm hücrelerde membran potansiyeli üretmekte ve nöronlarda elektrik sinyali üretmekte görevli. Aynı zamanda bitki büyümesi için gerekli öneml

Was this helpful?
KMnO4, fertőtlenítésre és külső élősködők ellen használt erős oxidálószer.


POTASSIUM PERMANGANATE: KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ: ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.

PERMANGANATE DE POTASSIUM: KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO DE POTASIO: KmnO4; fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

PERMANGANATO DE POTASIO: KMnO4; forte axente oxidante utilizado na desinfección e no control de parasitos externos.

KALIUMPERMANGANAT: KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.

NADMANGANIAN POTASOWY: KMnO4, silny czynnik utleniający, stosowany jako środek odkażający i do zwalczania pasożytów zewnętrznych.

POTASYUM PERMANGANAT: KMnO4, bir dezenfektan ve dış parazitleri kontrol amacıyla kullanılan güçlü oksitleme aracı.

Was this helpful?
Aktív összetvőként 10-15% szaponint tartalmazó szelektív halméreg. Miután az olajat kivonták a kaméliamagokból, a maradékot "pogácsává" lehet alakítani. A szaponin a halak számára ötvenszer olyan mérgező, mint a rákok számára, ezért a ráktenyésztésben a ragadozó halak és a kompetitorok eltávolítására használható.


TEA SEED CAKE: A selective fish poison containing 10-15% of the active ingredient saponin. After oil has been extracted from the seeds of Camellia, tea seed cake can be made from the resulting residue. As saponin is 50 times more lethal to fish than it is to shrimps, it is used in crustacean farming to remove fish predators or competitors.

ΠΙΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ: Επιλεκτικό δηλητήριο που περιέχει 10-15% ενεργής σαπωνίνης. Παρασκευάζεται από σπόρους του φυτού Camellia μετά την εξαγωγή του ελαίου. Καθώς η σαπωνίνη είναι 50 φορές πιό τοξική για τα ψάρια από ότι για τις γαρίδες, το δηλητήριο αυτό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των καρκινοειδών για την εξολόθρευση ψαριών-θηρευτών ή ανταγωνιστών.

FARINE DE GRAINES DE CAMELIA: Poison qui tue sélectivement les poissons. Suite à lextraction de lhuile des graines de camélia, le résidu qui contient 10 à15 % de saponine, est utilisé dans le contrôle des prédateurs ou des compétiteurs dans les élevages de crevettes, la saponine étant 50 fois plus toxique envers les poissons quenvers les crevettes.

HARINA DE SEMILLAS DE CAMELIA: Veneno que mata selectivamente los peces. Después de la extracción del aceite de las semillas de la camelia, el residuo que contiene el 10 a15 % de saponina, es utilizado en el control de los predadores o de los competidores en los cultivos de gambas, la saponina es 50 veces más tóxica para los peces que para las gambas.

TORTA DE SEMENTES DE TÉ / TORTA DE SEMENTES DE CAMELIA: Veleno selectivo para peixes que contén 10-15% do ingrediente activo saponina. Despois da extracción do aceite das sementes da camelia, pódese fabricar unha torta de sementes de té co residuo resultante. A saponina é 50 veces máis tóxica para os peixes que para os lagostinos, é por isto usada no cultivo de crustáceos para eliminar peixes predadores ou competidores.

TEFROKAKE: Selektiv fiskedrepende gift med 10-15% saponin. Etter at olje er utvunnet fra Camellia-fro kan tefrokake lages av restene. Siden saponin er 50 ganger giftigere for fisk enn for reker brukes tefrokake i krepsdyroppdrett for å utrydde fisk (konkurrenter eller predatorer).

MAKUCH Z NASION HERBATY: Selektywna trucizna dla ryb zawierająca 10 - 15% aktywnego składnika saponiny. Po wyekstrahowaniu oleju z nasion kamelii (Camellia japonica), z pozostałej reszty odpadowej nasion może być produkowany makuch. Ponieważ saponina jest 50 razy bardziej letalna dla ryb niż dla krewetek, używana jest w hodowli skorupiaków w celu usunięcia ze stawów ryb drapieżnych lub konkurencyjnych.

Çay tohumu küspesi: Aktif saponin içeriğinin %10-15 ini içeren seçici bir balık zehiri. Çayın tohumundaki yağ ekstrakte edildikten sonra , çay tohumu küspesi geriye kalan atıktan elde edilebilir. Saponin balıklarda karideslerden 50 kat öldürücü olduğu için, kabuklu yetiştiriciliğinde balık predatörlerini veya rakiplerini ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır.

Was this helpful?
Fajon belüli zsákmányszerzés.


CANNIBALISM: Intraspecific predation.

ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

CANNIBALISME: Prédation intraspécifique.

CANIBALISMO: Predación intra específica.

CANIBALISMO: Predación intraespecífica.

KANNIBALISME: Nar individer fra samme art spiser hverandre.

KANIBALIZM: Wewnątrzgatunkowe drapieżnictwo.

KANİBALİZİM: Tür içindeki predasyon.

Was this helpful?
Pipettához hasonló készülék, amelyet arra használnak, hogy behatoljanak valamilyen testüregbe (kanülözés) és onnan szövetmintát vegyenek (biopszia). Ilyen eljárás pl. a petefészekminta vétele a nemi érettség meghatározásához; vö. katéter.


CANNULA: Pipette-shaped instrument used to penetrate a body cavity (cannulation) in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity; cf. catheter.

ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ: Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας (πρβλ. καθετήρας)

CANULE: Instrument en forme de pipette utilisé pour pénétrer lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie); tissu ovarien pour lévaluation de létat de la maturation des ovocytes.

CÁNULA: Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar al interior de una cavidad del cuerpo con el fin de coger una muestra de tejido (biopsia); tejido ovario para evaluar el estado de madurez de los ovocitos.

CÁNULA: Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar no interior de una cavidad del cuerpo (encanular) co fin de recoller unha mostra de tecido (biopsia); por exemplo, unha mostra de ovario para evaluar el estado de madureza de los ovocitos. Sin. catéter.

KANYLE: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus. Jfr. kateter.

KANIULA: Przyrząd w kształcie pipety używany do przenikania do jamy ciała (kaniulacja), aby usunąć próbkę tkanki (biopsja), np. próbkę jajnika w celu określenia stanu dojrzałości; porównaj: kateter (cewnik).

KANNULA: Bir vücut boşluğundan içeri girmek için, başka bir deyişle bir vücut dokusu almak için (biyopsi) kullanılan (Kannulasyon) pipet şeklinde bir alettir. Örneğin; yumurtlama evresinin tahmini için ovaryumdan örnek almak için; Kateter.

Was this helpful?
Sebészeti úton történő behatolás valamilyen testüregbe, amelynek célja egy szövetdarab eltávolítása, pl. petefészek-mintáké a peteérés stádiumának megállapításához.


CANNULATION: Penetration of a body cavity in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity.

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(1): Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας.

CANNULATION: Pénétration de lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie)

CANULACIÓN: Coger una muestra de tejido (biopsia).

CANULACIÓN: Penetración dunha cavidade corporal para realizar a toma dunha mostra de tecido (biopsia),un exemplo sería a toma de mostra de tecido ovárico para a determinación do estado de madureza.

KANYLERING: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus.

KANIULACJA: Penetracja jamy ciała, celem pobrania próbki tkanki (biopsja), np. próbki jajnika w celu określenia stadium dojrzałości samicy.

KANULASYON: Doku örneği almak (biyopsi) amacıyla bir vücut boşluğundan içeri girmek, örneğin olgunlaşma evresinin belirlenmesi için bir ovaryum örneği.

Was this helpful?
Az enkapszuláció lehetővé teszi az oltóanyagok szájon át történő alkalmazását, mivel megvédi az aktív komponenseket az emésztőnedvektől és az előbél savas környezetétől. Emiatt a vakcina a legkedvezőbb helyen, az utóbélben szívódhat fel.


ENCAPSULATED VACCINES: Encapsulation enables vaccines to be delivered orally by protecting the active components from the action of digestive enzymes and acidity in the foregut. The vaccine can therefore be targeted to an area of maximum absorption in the hindgut.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: Η δημιουργία τέτοιων εμβολίων, επιτρέπει την εισαγωγή τους από το στόμα, προστατεύοντας τις ουσίες που περιέχουν από τη δράση των πεπτικών ενζύμων και την οξύτητα στο πρόσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του εμβολίου στο οπίσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα.

VACCINS ENCAPSULÉS : L’encapsulation des vaccins permet leur administration par voie orale en les protégeant de l’acidité et des enzymes digestives de l’estomac. Ainsi, le vaccin peut être ciblé à une région d’absorption maximale intestinale.

VACUNAS ENCAPSULADAS: Proceso por el cual de encapsulan las vacunas dispensadas oralmente y que permiten proteger los componentes activos de la acción de las enzimas digestivas del estómago. La vacuna puede así absorberse en áreas activas inmunológicamente del estómago posterior, actuando en el punto de máxima absorción.

VACINAS ENCAPSULADAS: A encapsulación permite a administación de vacinas por via oral pola protección dos compoñentes activos da acción das encimas dixestivas e a acidez no tracto dixestivo. A vacina pode así actuar nunha área de máxima absorción na parede intestinal, absorbéndose así en áreas activas inmunolóxicamente do estómago posterior.

INNKAPSLEDE VAKSINER: Innkapsling gjør det mulig å vaksinere oralt ved at de aktive komponentene beskyttes mot fordøyelsesenzymer i fortarmen. Vaksinen kan derfor absorberes av immunologisk aktive områder i baktarmen.

SZCZEPIONKA KAPSUŁKOWANA: Kapsułkowanie pozwala podawanie szczepionki doustnie poprzez chronienie aktywnych składników przed działaniem enzymów trawiennych i kwasowością w przedniej części prajelita. Dlatego szczepionka może być nastawiona na rejon maksymalnego wchłaniania w jelicie grubym.

KAPSÜLLÜ AŞILAR: Üst sindirim sistemindeki asidite ve sindirim enzimlerinin faliyeti dolayısıyla kapsüllenen aşılar ağız yoluyla verilebilir. Böylece aşı, rektumda (sindirim kanalının bitimi) maksimum absorpsiyon alanı hedef alabilir.

Was this helpful?
Fertőzött vagy fertőzésgyanús szervezetek szándékos elszigetelése a betegség átadásának megakadályozására.


QUARANTINE: Enforced isolation of organisms which are or may have been infected, to prevent transmission of diseases.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ: Αναγκαστική απομόνωση οργανισμών οι οποίοι έχουν (ή πιθανόν έχουν) μολυνθεί, ώστε να προληφθεί η μετάδοση ασθενειών.

QUARANTAINE: Lisolement imposé aux organismes qui sont infectés, ou potentiellement infectés, afin de prévenir la transmission de maladies à dautres organismes ou à lenvironnement.

CUARENTENA: Aislamiento impuesto a organismos infectados, o potencialmente infectados, con el fin de prevenir la transmisión de las enfermedades a otros organismos o al ambiente.

CORENTENA: Illamento imposto a organismos infectados, ou potencialmente infectados, co fin de previr a transmisión das enfermidades a outros organismos ou ao ambiente.

KARANTENE: Patvunget isolering av organismer som er eller kan være infiserte, for å hindre sykdomsspredning.

KWARANTANNA: Wymuszona izolacja organizmów, które są/lub mogą być zakażone, w celu zapobieżenia przeniesieniu chorób.

KARANTİNA: Hastalıkların yayılmasını önlemek için enfekte olan veya olabilen organizmaların zorunlu ayrımı.

Was this helpful?
Olyan faj, amelyet zárt vagy elszigetelt rendszerben kell tartani, hogy megakadályozzuk a faj megszökését, vagy betegégeinek, illetve a vele együtt élő szervezeteknek (pl. élősködőknek) az elterjedését. A fajt annyi ideig kell ebben a környezetben tartani, amennyi elegendő a betegségekkel kapcsolatos problémák megfigyelésére.


QUARANTINED SPECIES: Any species held in a confined or enclosed system designed to prevent any possibility of the release of the species or any of its diseases or any associated organism (e.g. parasites). The species must be held in the environment for a period sufficient to expose any disease problems.

ΕIΔΗ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Κάθε είδος το οποίο κρατείται σε περιορισμένο ή κλειστό σύστημα σχεδιασμένο ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή του ή διάδοση ασθενειών ή παρασίτων τους. Μεταφερόμενα είδη πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση επί επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλωθούν τυχόν ασθένειες από τις οποίες πάσχουν.

ESPECE MISE EN QUARANTAINE: Une espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir de toute possibilité de libération dans lenvironnement de cette espèce, de ces maladies ou dautres organismes qui lui sont associés. La durée de cette isolation est suffisante pour que des problèmes de maladie soient révélés.

ESPECIE EN CUARENTENA: Especie mantenida en reclusión o dentro de un sistema cerrado designado para prevenir toda posibilidad de liberación en el medio ambiente de esta especie, de sus enfermedades o de otros organismos asociados a esta especie. La duración de este aislamiento debe ser suficiente para que los problemas de la enfermedad sean reveladas.

ESPECIE EN CORENTENA: Especie mantida en reclusión ou dentro dun sistema pechado deseñado para previr toda posibilidade de liberación no medio desta especie, das súas enfermidades ou doutros organismos asociados a esta especie (p. ex. parasitos). A duración deste illamento debe ser suficiente para que os problemas da enfermidade sexan reveladas.

ARTER I KARANTENE: Enhver art som holdes i avgrensede eller lukkede systemer som er konstruert for å hindre at organismen, noen av dens sykdommer eller tilknyttede organismer (f.eks. parasitter) slepper ut i miljøet. Artene må holdes i systemet lenge nok til at eventuelle sykdommer avsløres.

GATUNEK PRZECHODZĄCY KWARANTANNĘ: Gatunek trzymany w zamknięciu lub zaprojektowanym systemie ogrodzeniowym, celem zapobieżenia możliwości jego uwolnienia się lub posiadanej przez niego chorobie, czy związanego z nim organizmu (np. pasożytów). Gatunek musi być trzymany przez dostatecznie długi czas, aby mogły się ujawnić posiadane przez niego choroby.

KARANTİNA ALTINA ALINMIŞ TÜRLER: Herhangi bir türün, ilişkili bir organizma (parazit vb.), hastalığı veya türün yayılma ihtimaline önlemek için dizayn edilen sınırlandırılmış veya kapatılmış sistemde tutulması. Türlerin herhangi bir hastalık problemini ortaya çıkarmak için yeterli bir zaman aralığında bir ortamda tutulması gerekir.

Was this helpful?
A vesék által kiválasztott anyagcsere-végtermék. Halakban a karbamid kiválasztásának mértéke nagyrészt állandó. A fehérjeanyagcseréből származó nitrogén nagy része ammónia formájában a kopoltyúkon keresztül ürül ki.


UREA: One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.

ΟΥΡΙΑ: Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.

UREA: Un dos produtos finais do metabolismo excretado polos riles. Nos peixes, a excreción da urea ten unha taxa relativamente constante. A maior parte do nitróxeno do metabolismo de proteínas é excretada en forma de amoníaco polas branquias.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

MOCZNIK: Jeden z końcowych produktów przemiany materii, który jest wydalany przez nerki. U ryb wydalanie mocznika występuje na ogół ze stałą prędkością. Większość azotu pochodząca z metabolizmu białka jest wydalana w formie amoniaku przez skrzela.

Üre: Böbrek tarafından üretilen metabolizmanın son ürünü. Balıklarda üre üretimi genellikle büyük miktarlarda belli oranda meydana gelir. Azotun büyük bir kısmı protein metabolizmasından gelirki bu da solungaçlar vasıtası ile amonyak formunda salgılanır.

Was this helpful?
Karbonátgyököt (CO3=)tartalmazó vegyület, a szénsav sója vagy észtere.


CARBONATE: A compound containing the carbonate (CO3=) radical, a salt or ester of carbonic acid.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΛΑΣ: Ενωση που περιέχει ανθρακική ρίζα (CΟ2), άλας ή εστέρας του καρβονικού οξέος.

CARBONATE: Composé contenant le radical carbonate (CO3), un sel ou un esther dacide carbonique.

CARBONATO: Compuesto que contiene el radical carbonato (CO3=), una sal o éster del ácido carbónico.

CARBONATO: Composto que contén o radical carbonato (CO3=), un sal ou éster do ácido carbónico.

KARBONAT: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

WĘGLAN: Związek zawierający rodnik węglanowy (CO3=); sól lub ester kwasu węgłowego.

KARBONAT: Karbonat (CO3=) içeren bir bileşik, radikal, bir tuz veya karbonik asit esteri.

Was this helpful?
Rákkeltő.


CARCINOGENIC: Capable of producing cancer.

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ: Ικανός να προκαλέσει καρκίνο.

CANCERIGENE (ou CANCEROGENE): Agent capable de provoquer lapparition dun cancer.

CARCINÓGENO (o CANCERÍGENO): Agente capaz de provocar la aparición de un cáncer.

CARCINÓXENO (ou CANCERÍXENO): Axente capaz de provocar a aparición dun cancro. Sin. Carcinoxénico.

KARCINOGEN: Kan gi kreft (kreftfremkallende).

RAKOTWÓRCZY: Zdolny do wytworzenia raka.

KANSEROJEN: Kanser yapabilme kapasitesine sahip olan

Was this helpful?
Az epiteliális (kültakaró-) sejtekből eredő rosszindulatú daganat.


CARCINOMA: A malignant tumour derived from epithelial cells.

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: Κακοήθης όγκος προερχόμενος από επιθηλιακά κύτταρα.

CARCINOME: Tumeur maligne dérivée de cellules epithéliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado de las células epiteliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado das células epiteliais.

KARCINOM: Ondartet svulst avledet fra epitelceller.

RAK (choroba): Guz złośliwy pochodzący z komórek nabłonkowych.

KARSİNOMA (KANSER): Epitelial hücrelerden türeyen kötü huylu tümör.

Was this helpful?
Vérvétel közvetlenül a szívből, injekciós tű és fecskendő használatával.


CARDIAC PUNCTURE: The process of drawing blood from the heart by needle and syringe.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ: Διαδικασία αιμοληψίας από την καρδιά με σύριγγα και βελόνα.

PONCTION CARDIAQUE: Prélèvement du sang par ponction du coeur à laide dune séringue.

PUNCIÓN CARDIACA: Procedimiento para sacar sangre por punción del corazón mediante agujas o jeringas.

PUNCIÓN CARDÍACA: Procedemento para extraer sangue por punción do corazón mediante agullas ou xiringas.

HJERTE PUNKTERING: Metode der blod blir tappet direkte fra hjertet ved hjelp av sproyte med spiss.

PUNKCJA SERCA: Procedura pobierania krwi z serca za pomocą igły i strzykawki.

KALP DELİĞİ : İğne ya da şırıngayla kalpten kan alım süreci.

Was this helpful?
Angolnák vírusos megbetegedése; a sebek általában az állkapcson jelennek meg, de megfigyelhetők a bőrön vagy az úszókon is.


CAULIFLOWER DISEASE: A viral disease of eel; the lesion usually appears on the mandible or maxilla but may also be found on fins and skin.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΒΡΑΣΗΣ ή ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠIΔIΟΥ: Ασθένεια του χελιού που προκαλείται από ιό. Η μόλυνση εμφανίζεται στην άνω και κάτω σιαγώνα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί επίσης στα πτερύγια ή στο δέρμα.

CHOUX FLEUR (MALADIE DU): Maladie virale des anguilles; les lésions se situent souvent sur les machoires, mais apparaissent également sur la peau et les nageoires.

COLIFLOR (ENFERMEDAD DE): Enfermedad viral de anguilas; las lesiones se encuentran a menudo en las mandíbulas, pero aparecen también en la piel y las aletas.

ENFERMIDADE DA COLIFLOR: Enfermidade viral de anguías; as lesións atópanse a miúdo nas mandíbulas, pero tamén pode aparecer na pel e as aletas.

BLOMKÅLSYKE (VORTESYKE): Virussykdom på laksefisk og ål. Hos ål opptrer blomkålsyke helst i munn- og kjeveparti, men kan og forekomme på finner og huden.

CHOROBA KALAFIOROWA: Choroba wirusowa węgorza; zmiany chorobowe pojawiają się na żuchwie lub szczęce, ale mogą także występować na płetwach i skórze.

KARNABAHAR HASTALIĞI: Yılan balıklarının bir viral hastalığı; genellikle lezyon alt çene ya da üst çenede görülür ama ayrıca yüzgeçlerde ve deride de bulunabilir.

Was this helpful?
Egy adott faj, egyed vagy sejtvonal tipikus testi sejtjeiben megtalálaható kromoszómakészlet jellemzői (szám, méret, alak).


KARYOTYPE: The characteristics of a set of chromosomes (number, size, shape) of a typical somatic cell of a given species, individual or cell strain.

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ: Τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου χρωμοσωμάτων (αριθμός, μέγεθος σχήμα) σε ένα σύνηθες σωματικό κύτταρο ενός δεδομένου είδους, ατόμου ή στελέχους κυττάρων.

CARYOTYPE: La caractérisation des chromosomes (nombre, tailles, formes) dune cellule somatique typique dune espèce, individu ou souche cellulaire.

CARIOTIPO: La caracterización de cromosomas (número, tallas, formas) de una célula somática típica de una especie, individuo o cepa celular.

CARIOTIPO: As características dunha serie de cromomas (número, talles, formas) dunha célula somática típica dunha especie dada, individuo ou cepa celular.

KARYOTYPE: Egenskapene til en samling kromosomer (antall, størrelse, form) i en typisk somatisk celle fra en gitt art, individ eller cellelinje.

KARIOTYP: Cechy gametycznego zespołu chromosomów (liczba, wielkość, kształt) typowej komórki somatycznej danego gatunku, osobnika lub szczepu komórki.

KARYOTİP: Belirli bir türün tipik gövde hücresindeki ( sayı, büyüklük, yapı ) kromozom topluluklarının nitelikleridir.

Was this helpful?
Ezek a pigmentmolekulák sok rákfaj belső kutikulájában halmozódnak fel, és átkerülnek a velük táplálkozó halak szervezetébe.


CAROTENOIDS: These pigment molecules are deposited in the endocuticle of many crustaceans and are passed on to their predators.

ΚΑΡΟΤΙΝΟΕΙΔΗ: Χρωστικά μόρια που εναποτίθενται στην κερατοειδή στιβάδα πολλών καρκινοειδών, βλ. ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ, ΚΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ

CAROTENOIDES: Pigments de couleur rouge ou jaune, que lon trouve par exemple dans lendocuticule des écrevisses deau douce.

CAROTENOIDES: Pigmentos de color rojo o amarillo, que por ejemplo se en encuentra en el endocuticule de los cangrejos de agua dulce.

CAROTENOIDES: Estas moléculas pigmentarias deposítanse na endocutícula da maioría dos crustáceos e transfírense aos seus depredadores.

KAROTENOIDER: Pigmentmolekyler som finnes i skallet til mange krepsdyr. Blir overført videre til dyr som beiter på krepsdyr.

KAROTENOIDY: Cząsteczki tych barwników są odkładane w nabłonku wewnętrznym wielu skorupiaków i przekazywane ich drapieżcom; porównaj: astaksantyna, kantaksantyna.

KARETENOİDLER: Bu pigmentler birçok krustasenin endokutikilinde birikir ve diğer diğer predatörlere geçer.

Was this helpful?
Lépcsős vízesés: általában az akvakultúra-rendszerek vizének levegőztetésére vagy gázmentesítésére használják.


CASCADE: A tiered waterfall: often used in aeration and degassing of water to be supplied to aquaculture units.

ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ: Κλιμακωτή υδατόπτωση, συχνά χρησιμοποιούμενη για αερισμό του νερού που παρέχεται σε υδατοκαλλιεργητικές μονάδες.

CASCADE: Succession de chutes deau; servant à laération ou au dégazage de leau distribuée aux bassins daquaculture.

CASCADA: Sucesión de caídas de agua, que sirven para la aeración o al (desgasear) el agua distribuida a las balsas de acuicultura.

FERVENZA: Caída de auga en forma de fervenza: a miúdo utilizada para a aireación e a desgasificación da auga en instalacións de acuicultura.

KASKADELUFTER (DRYPPELUFTER): Lufter bestående av flere perforerte plater hvor vann sildrer igjennom fra topp til bunn. Brukes for avgassing og lufting av vann som skal føres inn i oppdrettsenheter.

KASKADA: Stopniowany wodospad: często używany w napowietrzaniu i odgazowywaniu wody; bywa stosowany w urządzeniach w akwakulturze.

KASKAT: Katmanlı bir şelale: sıklıkla havalandırmada ve akuatik ünitelere zehirli gazdan arınmış su sağlamada kullanılır.

Was this helpful?
Olyan anyag, amely fokozza egy kémiai reakció sebességét, miközben maga kémiailag nem változik.


CATALYST: A substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any chemical change.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ: Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

CATALYSEUR: Corps qui augmente la vitesse dune réaction chimique et qui se retrouve inchangé à la fin du processus.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin que ella misma sufra ningún cambio químico.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta a velocidade dunha reacción química sen que ela mesma sufra ningún cambio químico.

KATALYSATOR: Forbindelse som øker hastigheten av en kjemisk reaksjon, men som selv ikke tar del i reaksjonen.

KATALIZATOR: Substancja, która przyspiesza prędkość reakcji chemicznej, lecz sama nie ulega zmianie.

KATALİST: Kendisi kimyasal değişim geçirmeden kimyasal reaksiyon hızını arttıran madde.

Was this helpful?
Valamilyen stresszhatásra, pl. hipoxiára adott azonnali válaszként a kromaffin szövetből a halak vérkeringésébe kerülő hormon. Hatására a lépből újabb fehérvérsejtek kerülnek a vérkeringésbe, ezáltal növekszik a vér oxigénszállító képessége. Hiperglikémikus (a vércukorszintet növelő) és lipolitikus (zsírokat bontó) szerepe van; vö. adrenalin, noradrenalin és dopamin.


CATECHOLAMINE: Hormone released into the general circulatory system of fish from the chromaffin tissue as an immediate response to stress such as hypoxia. Its effects include the release of additional red blood cells from the spleen to enhance oxygen transport. It has both a hyperglaecaemic and lypolytic function; cf. adrenaline, noradrelanine and dopamine.

ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΗ: Ορμόνη η οποία απελευθερώνεται στο κυκλοφορικό σύστημα του ψαριού από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.) ως άμεση αντίδραση σε κατάσταση στρες όπως είναι για παράδειγμα η υποξία. Αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής είναι η άμεση παραγωγή και απελευθέρωση ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια προσπάθεια αύξησης της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου. Έχει επίσης υπεργλυκαιμική καθώς και λιπολυτική δράση (συγκρ. αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη).

CATECHOLAMINE: Hormone secrétée dans la circulation des poissons, à partir du tissu chromaffin, en réponse immédiate à un stress comme l’hypoxie. Ces effets incluent la libération d’hématies à partir de la rate afin d’augmenter le transport d’oxygène. Cette hormone a des effets hyperglycémiants et lypolytique.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas por el tejido cromafín de los peces al sistema circulatorio como respuesta inmediata al estrés (como la hipoxia). Los efectos incluyen la liberación de glóbulos rojos desde el bazo para incrementar el transporte de oxígeno. Tienen efectos hiperglicémicos y lipolíticos.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas polo tecido cromafín dos peixes ao sistema circulatorio como resposta inmediata ao estrés (como a hipoxia). Os efectos inclúen a liberación de glóbulos vermellos dende o bazo para incrementar o transporte de osíxeno. Teñen efectos hiperglicémicos e lipolíticos. Ex. adrenalina, noradrenalina e dopamina.

KATEKOLAMIN: Frigitt fra kromaffint vev til fiskens sirkulasjonssystem som en umiddelbar stressrespons (f.eks. oksygenmangel). Effektene inkluderer utskillelse av røde blodceller fra milten for å øke oksygentransporten. Har både en hyperglykemisk (øker blodsukkeret) og lipolytisk (bryter ned fett) funksjon.

KATECHOLAMINA: Hormon uwalniany z tkanki chromafinowej do ogólnego systemu krążenia ryb jako natychmiastowa reakcja na stres, np. niedotlenienie narządów i tkanek. Powoduje on uruchomienie uwalniania dodatkowych czerwonych krwinek ze śledziony i polepsza przenoszenie tlenu. Spełnia on zarówno funkcję hiperglikemiczną, jak i lipolityczną; porównaj: adrenalina, noradrenalina i dopamina.

KATEKOLAMİN: Hipoksiya gibi ani stres etkilerinde, balığın kromafin dokularından genel dolaşım sistemine salgılanan hormon. Taşınan oksijen seviyesini artırmak için dalaktan ilave kırmızı kan hücrelerinin salınımını etkiler. Hiperglisemic ve lipolitik fonksiyonununa ; adrenalin, noradrenalin ve dopamine sahiptir

Was this helpful?
Flexibilis cső, amely egy belső folyadék leszívása (pl. biopszia) vagy egy külső folyadék bejuttatása (pl. kezelés) céljából valamilyen testüregbe illeszthető.


CATHETER: A flexible tube which can be inserted into a body cavity to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to instil exogenous liquids (treatments).

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ: Εύκαμπτος σωλήνας που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

CATHETER: Tige creuse et flexible insérée dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce nunha cavidade ou un conduto do corpo (cateterismo) co fin de evacuar os líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATETER: En fleksible tube som kan føres inn en kroppsåpning for å drenere væske (f.eks. i biopsi), eller for å levere væske (f.eks. behandling).

CEWNIK: Giętka rurka wprowadzana zwykle do jamy ciała, celem drenowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

KATETER: Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).

Was this helpful?
Egy hajlékony cső bevezetése valamilyen testüregbe és azon keresztül a testüregfolyadék kiszívása (gyakran biopsziához) vagy külső folyadék bejuttatása (kezeléseknél).


CATHETERIZATION: Insertion of a flexible into a body cavity(catheterization) to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to deliver an exogenous liquid (treatments.)

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(2): Η εισαγωγή ενός εύκαμπτου σωλήνα που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

CATHETIRISME: Pénétration dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATETERISMO: La inserción de una sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

CATETERISMO: Inserción dun tubo flexible (sonda) nunha cavidade para drenar (cateterismo) líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATETERISERING: Innsetting av et fleksibelt rør som stikkes inn i kroppshulen for å drenere vekk endogene væsker (av og til biopsi) eller for å tilføre eksogene væsker ved dryppbehandling.

CEWNIKOWANIE: Wprowadzenie elastycznej rurki do jamy ciała (cewnikowanie) celem sączkowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

KATETERİZASYON: Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).

Was this helpful?
Cyanophyta, az egyetlen olyan algatörzs, amelynél a fotoszintetikus pigmentek nem alkotnak kromoplasztokat, és sejtmag sincs. A pigmentek a kék színű fikocianin miatt nem látszanak.


BLUE-GREEN ALGAE: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

ALGUES BLEUES-VERTES: Cyanophycées; algues primitives procaryotes (sans noyaux cellulaires) dans lesquelles les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des chloroplastes. Les pigments sont masqués par un pigment bleu, la phycocyanine.

ALGAS VERDE-AZULES: Cianofíceas; algas primitivas procariotas (sin núcleo celular) en las cuales los pigmentos fotosintéticos no están localizados en los cloroplastos. Los pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, la ficocianina.

ALGAS VERDE-AZUIS: Cianofícea; algas primitivas procariotas (sen núcleo celular) nas cales os pigmentos fotosintéticos non están localizados nos cloroplastos. Os pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, a ficocianina.

BLÅGRØNNALGER: Cyanobakterier, den eneste algen der fotosyntetiske pigmenter ikke er lokalisert i kromatoplastene og som ikke har kjerne. Pigmentene er maskert av det blå pigmentet fykocyanin.

SINICE (Cyanophyta): Jedyne glony, w których pigmenty (barwniki) fotosyntetyzujące nie są zlokalizowane w chromatoplastach i które nie mają jąder. Pigmenty są maskowane przez niebieski pigment fykocyjaninę.

MAVİ-YEŞİL ALG: Cyanophyta, çekirdekleri yoktur ve pigmentleri kromaplastlarında bulunmayan tek alg dir. Bu pigmentler mavi pigmant fikosiyanin tarfından maskelenirler.

Was this helpful?
Túlzott nyálka-felhalmozódás a hal bőrén. Általában a külső paraziták által okozott bőrirritáció vagy alultápláltság eredménye.


BLUE-SLIME DISEASE: Excessive mucus accumulation on fish, usually caused by skin irritation caused by ectoparasites or malnutrition.

ΚΥΑΝΗ ΒΛΕΝΝΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ): Περίσσεια συγκέντρωσης βλέννας στο ψάρι, προκαλούμενη συνήθως από ερεθισμό του δέρματος λόγω εξωπαρασίτων ή κακής διατροφής.

MALADIE DU MUCUS BLEU: Accumulation excessive de mucus chez les poissons, souvent provoquée par lirritation de la peau par des ectoparasites ou par la malnutrition.

ENFERMEDAD DE LA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peces, a menudo provocada por irritación de la piel por ectoparásitos o por mala nutrición.

ENFERMIDADE DA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peixes, a miúdo provocada por irritación da pel por ectoparasitos ou por mala nutrición.

BLÅSLIMSYKE: Overdrevne mengder av slim på fisk, vanligvis forårsaket av irritasjon av skinn som igjen er forårsaket av ektoparasitter (ytre parasitter) eller feilernæring.

CHOROBA NIEBIESKIEGO ŚLUZU: Nadmierne nagromadzenie się śluzu na rybach, spowodowane zwykle podrażnieniem skóry wywołanej przez pasożyty zewnętrzne bądź niedożywieniem.

MAVİ MUKUS HASTALIĞI: Balıkta mukus birkmesi, yetersiz ve kötü beslenme veya ektoparazitlerce derinin tahriş edilmesi balıkta mukus tolanmasına sebep olur.

Was this helpful?
A szikzsákos lárvák betegsége, amely a szikzsák opálosságával jellemezhető, és korábbi, részleges asphyxia okozza. A keltetőházakban ez a betegség leggyakrabban akkor jelentkezik, ha az inkubáció során elégtelen a vízcsere, emiatt alacsony az oxigén- és magas a szén-dioxid szint.


BLUE-SAC DISEASE: A disease of sac fry characterized by opalescence of the yolk sac and caused by previous partial asphyxia. In hatcheries, the disease often occurs when insufficient water exchange in incubators leads to low oxygen levels and high carbon dioxide levels.

ΓΛΑΥΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥ: Ασθένεια του σάκου των ιχθυδίων που χαρακτηρίζεται από ιριδισμό (οπαλισμό) του λεκιθικού σάκου και οφείλεται σε μερική ασφυξία. Στα εκκολαπτήρια, συχνά εκδηλώνεται όταν ανεπαρκής αλλαγή νερού στους επωαστές οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα.

SAC VITELLIN BLEU: Maladie des larves à vitellus caractérisée par lopalescence du sac vitellin et provoquée par une asphyxie partielle subie préalablement. Cette maladie a lieu dans les écloseries quand les échanges deau sont insuffisants, créant un déficit en oxygène et un excédant en gaz carbonique.

SACO VITELINO AZUL: Enfermedad de larvas con vitelo caracterizada por opalecescencia del saco vitelino y provocada por una previa asfixia parcial. Esta enfermedad tiene lugar en los criaderos cuando el cambio de agua es insuficiente, creando déficit en oxígeno y exceso en dióxido carbónico.

SACO VITELINO AZUL: Enfermidade de larvas con vitelo caracterizadas pola opalecescencia do saco vitelino e provocada por unha previa asfixia parcial. Esta enfermidade ten lugar nos criadeiros cando o cambio de auga é insuficiente, e permítese descender os niveis de osíxeno e incrementar os de dióxido de carbono.

PLOMMESEKKVATERSOTT (“BLUE SAC DISEASE”): Sykdom karakteriseres ved unormalt store mengder væske i larvens plommesekk, skyldes en tidligere delvis asfyxi (kvelning). I klekkerier forekommer sykdommen ofte når utilstrekkelige mengder vann i inkubatorer fører til lave oksygennivåer og høye karbondioksidnivåer.

WODNIAK PĘCHERZYKA ŻÓŁTKOWEGO: Choroba woreczka żółtkowego wylęgu charakteryzująca się opalizacją i powiększeniem woreczka żółtkowego; spowodowana częściowym wcześniejszym podduszeniem oraz nagromadzeniem się surowiczego płynu o niebieskim zabarwieniu (stąd nazwa). W wylęgarniach jest chorobą często spotykaną, gdy w aparatach wylęgowych występuje niedostateczna wymiana wody powodująca spadki zawartości tlenu a wzrost dwutlenku węgla.

MAVİ KESE HASTALIĞI: Bu hastalık keseli yavrularda yumurta kesesinin yanardöner görülmesiyle karakterizedir. Öncelikle oksijensiz kalıp boğulmalara sebep olur. Kuluçkahanelerde bu hastalık çoğunlukla kuluçkalıklara yeterli su gelmediğinde , düşük oksijen ve yüksek karbondioksit seviylerinde görülür.

Was this helpful?
A bőr, a bőr alatti kötőszövet vagy az izmok helyi fertőzése, amely tályoggá fejlődik és kívülről leszívással megszűntethető.


FURUNCLE: A localized infection of the skin, subcutaneous tissue or muscle which develops a solitary abscess and may drain externally.

ΔΟΘIΗΝΑΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ): Εντοπισμένη μόλυνση του δέρματος, υποδερματικών ιστών ή μυών, η οποία αναπτύσσεται ως ένα (μεμονωμένο) απόστημα που μπορεί να πυορροεί ή να μην πυορροεί.

FURONCLE: Infection localisée de la peau, du tissu sous-cutané ou du muscle qui se développe en abcès qui draine, ou ne draine pas, vers lextérieur.

FURÚNCULO: Infección localizada de la piel, de tejido subcutáneo o de músculo que se desarrolla en abscesos que drenan o no hacía el exterior.

FURÚNCULO: Infección localizada da pel, en tecido subcutáneo ou en músculo que se desenvolve como un absceso solitario e pode zumegar ao exterior.

FURUNKEL (BYLL): En lokalisert infeksjon i huden, subkutant vev eller muskel, som utvikler en isolert byll som kan tømmes utvendig.

CZYRAK: Miejscowe zakażenie skóry, tkanki podskórnej lub mięśnia, które wywołuje pojedynczy ropień mogący sączyć się na zewnątrz.

FURUNKUL (ÇIBAN): Deride oluşmuş enfeksiyonlar, dokularda ve kaslarda yara halinde gelişir irin halinde dışa doğru akar.

Was this helpful?
Sekély, általában téglatest alakú edény, amelyet a halikra keltetéséhez használnak; pl. kaliforniai tálca (Californian Tray).


HATCHERY TRAY: A shallow, usually rectangular vessel used in artificial hatching of fish eggs, e.g., Californian Tray.

ΔIΣΚΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Ρηχό, συνήθως ορθογώνιο, δοχείο που χρησιμοποιείται για την τεχνητή εκκόλαψη των αυγών των ψαριών, π.χ. δίσκος Καλιφόρνιας.

PLATEAU DECLOSION: Bac peu profond et habituellement rectangulaire, utilisé pour faire éclore les oeufs de poisson.

BANDEJA DE ECLOSIÓN: Recipiente poco profundo y normalmente rectangular, utilizado para hacer eclosionar los huevos de peces.

BANDEXA DE ECLOSIÓN: Recipiente pouco profundo e normalmente rectangular, utilizado para facer eclosionar ovos dalgunhas especies de peixes.

KLEKKEBAKKE: En grunn, vanligvis firkantet beholder som brukes ved kunstig klekking av fiskeegg, f.eks. kalifornisk klekkebakke.

TACA WYLĘGOWA: Płytkie, zwykle prostokątne naczynie używane w sztucznym wylęganiu ikry ryb; np. aparat szafkowy.

KULUÇKA TAVASI: Balık yumurtalarının insan kontrolünde kuluçkalanmasında kullanılan, genellikle dikdörtgen şeklinde ve derin olmayan yapıdaki kap, örneğin; Kaliforniya tavası.

Was this helpful?
Üvegszerű tárolóedény, amelyet a halikra keltetéséhez használnak. A vizet általában átáramoltatják az üvegen, ezzel fenntartják a megfelelő oldottoxigén-szintet és eltávolítják az anyagcseretermékeket; pl. Zuger-üveg.


HATCHING JAR: A bottle-like container used to incubate fish eggs. Usually a current of water is passed through the jar to maintain the dissolved oxygen level and carry away metabolites, e.g. zonger jar.

ΔΟΧΕIΟ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Δοχείο με μορφή φιάλης, που χρησιμοποιείται για την επώαση των αυγών των ψαριών. Συνήθως μέσα στο δοχείο εκκόλαψης περνάει ρεύμα νερού για οξυγόνωση και απομάκρυνση των μεταβολιτών, π.χ. δοχείο zonger.

BAC DECLOSION: Récipient en forme de bouteille utilisé pour lincubation des oeufs de poisson. Le bac est habituellement pourvu dun écoulement deau afin de maintenir le taux doxygène dissous et déliminer lexcès de métabolites.

FRASCO (JARRA) DE INCUBACIÓN: Recipiente en forma de botella utilizado para la incubación de huevos de peces. Normalmente la corriente de agua pasa a través del frasco para mantener el nivel de oxígeno disuelto y eliminar los excesos de metabolitos.

FRASCO (XERRA) DE INCUBACIÓN: Recipiente en forma de botella utilizado para a incubación de ovos de peixes. Normalmente a corrente de auga pasa a través do recipiente para manter o nivel de osíxeno disolto e eliminar os excesos de metabolitos.

KLEKKESYLINDER: En flaskelignende beholder som brukes til å inkubere fiskeegg. En strøm av vann føres som regel gjennom sylinderen for å opprettholde gode oksygennivåer og transportere bort avfallsstoffer.

SŁÓJ/APARAT WYLĘGOWY: Podobny do butelki pojemnik używany do inkubacji ikry ryb. Przez słój przepływa z dołu do góry strumień wody, w celu ciągłego lekkiego mieszania ikry, utrzymywania odpowiedniego poziomu tlenu i odprowadzenia metabolitów; np. słój Zugera.

KULUÇKA ŞİŞESİ: Balık yumurtalarının kuluçkalanmasında kullanılan şişe benzeri kap. Su şişeden geçerken oksijen sağlar ve metabolik atıkları uzaklaştırır, örneğin Zuger şişesi

Was this helpful?
A halikra keltetéséhez használt tárolóedény. Pl. a harcsatenyésztők gyakran lapátkerekeket rögzítenek a keltetővályúkhoz. Az ikrákat kosarakban helyezik a keltetővályúkba, és a lapátkerekekkel finoman mozgatják, ezzel biztosítva a folyamatos vízáramlást az ikrák körül, amely az oxigénellátáshoz nélkülözhetetlen. Más halfajok, pl. lazacfélék ikrájának inkubációjához és keltetéséhez hosszú tálcákat használnak.


HATCHING TROUGH: A container or unit utilized to hatch fish eggs. For example, in catfish culture hatching troughs may be fitted with paddle wheels. The eggs are placed in baskets and the action of the paddle wheels causes a gentle motion of the egg masses, allowing for the passage of highly oxygenated water over each egg. An elongated tray is also used for incubation and hatching of the eggs of many other fishes, especially salmonids.

ΣΚΑΦΗ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Δοχείο που χρησιμοποιείται για την εκκόλαψη των αυγών των ψαριών. Για παράδειγμα, στην καλλιέργεια του γατόψαρου, οι γούρνες εκκόλαψης είναι συχνά εξοπλισμένες με φτερωτές. Τα αυγά τοποθετούνται σε καλάθια και η δράση της φτερωτής δημιουργεί μια απαλή κίνηση των αυγών, επιτρέποντας το πέρασμα οξυγονωμένου νερού από όλα τα αυγά. Επιμήκης δίσκος που χρησιμοποιείται για την εκκόλαψη των αυγών των ψαριών, ιδιαιτέρως των σολομοειδών.

BAC (CUVE) DECLOSION: Bac ou structure utilisée pour faire éclore les oeufs de poisson. Dans lélevage de poissons chat, par exemple, les bacs déclosion sont pourvus de roues à palettes. Les oeufs sont placés dans des paniers et laction de la roue à palettes sert à provoquer des mouvements de va-et-vient des masses doeufs, permettant le passage deau à forte teneur en oxygène par dessus chaque oeuf. Un bac allongé est utilisé pour faire éclore les oeufs de nombreux poissons, surtout les Salmonidés.

BANDEJA (CUBO) DE ECLOSIÓN: Recipiente utilizado para eclosionar los huevos de peces. Por ejemplo, en el cultivo del barbo las bandejas son equipadas con ruedas con remos. Los huevos se ponen en las cestas y la acción de las ruedas sirven para provocar movimientos de vaivén de las masas de huevos, permitiendo así el pasaje de agua oxigenada por encima de cada huevo. Se usa también una bandeja larga para la incubación y la eclosión de huevos de otros peces, sobre todo los salmónidos.

BANDEXA (CUBO) DE ECLOSIÓN: Recipiente utilizado para eclosionar os ovos de peixes. Por exemplo, no cultivo do peixe gato as bandexas están equipadas con rodas con pas. Os ovos póñense nas cestas e a acción das pas serve para provocar movementos de vaivén das masas de ovos, permitindo así o paso da auga osixenada por enriba de cada ovo. Úsase tamén unha bandexa longa para a incubación e a eclosión de ovos doutros peixes, sobre todo os salmónidos.

KLEKKERENNE: En renne som brukes til å klekke fiskeegg, spesielt egg fra laksefisk. En renne inneholder flere klekkebakker, 7 er vanlig. Det går en vannstrøm gjennom rennen, som fører vann gjennom bakke etter bakke. Flere renner kan monteres over hverandre i reoler, slik at samme vannet kan brukes i flere renner (sparer derved energi ved oppvarming). Dette stiller strenge krav til overvåkning av systemet.

KORYTO WYLĘGOWE: Pojedynczy pojemnik lub ich zespół wykorzystywane do wylęgania ikry ryb. Np. w hodowli suma koryta wylęgowe mogą być wyposażone w koła łopatkowe. Jaja umieszczane są w koszach, a ruch kół łopatkowych powoduje delikatne poruszanie ikry, umożliwiając obmywanie każdego jaja dobrze natleniona wodą. Podłużne koryta są także wykorzystywane do inkubacji i wylęgania ikry wielu innych gatunków, w szczególności ryb łososiowatych; porównaj: wylęgowy aparat kalifornijski.

KULUÇKA YALAĞI: Balık yumurtalarının kuluçkalanması için planlanan kap veya üniteler. Örneğin kedibalığı ve salmonid kültüründe yumurtaların inkubasyonunda kuluçka yalakları kullanılır. Yalakların içerisine sepet, kaset veya tavalar yerleştirilir. Suyun tüm yumurtaları tatlı bir şekilde yalayarak oksijenlendirmesini sağlayacak akıntı oluşturulur ve böylece yumurtalar inkube edilir.

Was this helpful?
A poliszacharidok közé tartozó vegyület, amely a növények számára energia raktározására szolgál. Összegképlete (C6H10O5)n. A keményítő fontos alkotórésze a rizsnek, a kukoricának és a búzának, illetve a növényevő állatok számára nélkülözhetetlen energiaforrás.


STARCH: Any member of a group of polysaccharides that act as energy stores in plants. They have the general formula (C6H10O5)n. Starch, an important constituent of rice, corn and wheat, is an important source of nutrition for plant-eating organisms.

ΑΜΥΛΟ: Πολυσακχαρίτης που δρά σαν αποθήκη ενέργειας στα φυτά με γενικό χημικό τύπο (C6H10O5)n. . Το άμυλο αποτελεί σημαντικό συστατικό του ρυζιού και των δημητριακών και σημαντική πηγή διατροφής για τους φυτοφάγους οργανισμούς.

AMIDON: Polysaccharide de formule générale (C6H10O5)n). Importante réserve énérgétique des plantes. Abondant dans le riz, le maïs et le blé. Source alimentaire importante pour les organismes herbivores.

ALMIDÓN: Cualquier miembro del grupo de polisacáridos que actúan como energía almacenada en plantas. Tienen la fórmula general (C6H10O5)n. El almidón es abundante en arroz, maíz y trigo. Fuente importante de nutrición para los herbívoros.

AMIDÓN: Calquera membro do grupo de polisacaridos que actúan como enerxía almacenada en plantas. Teñen a fórmula xeral (C6H10O5)n. O amidón é abundante en arroz, millo e trigo. Fonte importante de nutrición para os herbívoros.

STIVELSE: En gruppe polysakkarider som er lagringsenergi i planter, med generelle formelen (C6H10O5)n. Er en viktig bestanddel i ris, mais og hvete. Viktig ernæringskilde for plantespisende organismer.

SKROBIA: Każdy przedstawiciel grupy wielocukrowców, który spełnia w roślinach funkcję substancji zapasowej. Mają one ogólny wzór (C6H10O5)n)n. Skrobia, ważny składnik ryżu, kukurydzy i pszenicy, jest podstawowym źródłem pokarmu dla organizmów roślinożernych.

Nişasta: Bitkilerde enerji deposu olarak görev yapan polisakkarit grubunun herhangi bir üyesi. Genel formülü (C6H10O5)n)n dir. Nişasta ;pirinç, mısır ve buğdayın önemli bir bileşenidir ve bitki ile beslenen organizmalar için önemli bir besin kaynağıdır.

Was this helpful?
Olyan molekuláris biológiai módszer, amelynél elektrosztatikusan feltöltött molekulák (általában fehérjék) keverékét az általuk hordozott töltés alapján egy keményítőgélen választják el, elektromos mező segítségével. Ez a módszer alkalmas a genetikai változatok detektálására és az agaróz elektroforézisnél jóval olcsóbb.


STARCH GEL ELECTROPHORESIS: Molecular biological technique in which a mixture of electrostatically charged molecules (usually proteins) are separated on a supporting starch gell medium by the amount of charge they possess, under the influence of a small electric field. This technique can be used for the detection of genetic variation and is cheaper than using agar media.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΣ ΑΜΥΛΟΥ: Τεχνική της μοριακής βιολογίας κατά την οποία ένα μείγμα ηλεκτροστατικά φορτισμένων μορίων (συνήθως πρωτεΐνών) διαχωρίζεται εντός πηκτώματος αμύλου λόγω του διαφορετικού τους φορτίου, υπό την επίδραση ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται γιά την ανίχνευση γενετικής ποικιλότητας και είναι φθηνότερη από την χρήση άγαρ.

ELECTROPHORESE SUR GEL DAMIDON: Technique de biologie moléculaire dans laquelle les molécules porteuses de charges électrostatiques (souvent des protéines) sont séparées dans un support de gel damidon sous linfluence dun champ électrique suivant limportance de leur charge. Cette technique est utilisée pour déceler des variations génétiques.

ELECTROFORESIS SOBRE GEL DE ALMIDÓN: Técnica de biología molecular en la cual las moléculas que llevan cargas electroestáticas (a menudo proteínas) son separadas en un suporte de gel de almidón, bajo la influencia de un campo eléctrico según la importancia de su carga. Esta técnica es utilizada para detectar variaciones genéticas y además es más barata que utilizar un medio de agar.

ELECTROFORESE SOBRE XEL DE AMIDÓN: Técnica de bioloxía molecular na cal as moléculas que levan cargas electroestáticas (a miúdo proteínas) son separadas nun soporte de xel de amidón, baixo a influencia dun campo eléctrico pequeno segundo a cantidade de carga que posúe. Esta técnica é utilizada para detectar variacións xenéticas e ademais é máis barata que utilizar un medio de ágar.

STIVELSE GEL ELEKTROFORESE: Molekylærbiologisk metode der en blanding av elektrostatisk ladete molekyler (vanligvis proteiner) separeres på en stivelsegel ut fra ladningen de får når de settes i et elektrisk felt. Kan brukes til å undersøke genetisk variasjon, og er billigere enn agarosegel.

ELEKTROFOREZA NA ŻELU KROCHMALOWYM: Biologiczna technika molekularna, w której mieszanki cząsteczek o ładunkach elektrostatycznych (zwykle białka) są rozdzielane na nośniku żelu skrobiowego pod wpływem pola elektrycznego o niskim napięciu i natężeniu, przy posiadanych przez nie ładunkach. Technika ta może być używana do wykrywania zmienności genetycznej i jest tańsza niż przy użyciu nośnika agarowego.

NİŞASTA JEL ELEKTROFOREZİ: Birbirine girmiş statik enerji ile yüklü moneküllerin (genellikle proteinlerin) nişasta jeli yardımı ile sahip oldukları yükün değerine göre küçük elektirik alanlarının etkisi altında ayrıştırılması için kullanılan moneküler biyoloji tekniğidir. Bu teknik genetik varyasyonların tespiti için kullanılabilir ve agar aracına göre daha ucuzdur.

Was this helpful?
A kémiai oxigénfogyasztás meghatározása. A KOI annak a szerves anyagnak a mennyisége, amely valamilyen erős oxidálószerrel oxidálható. Értéke az az oxigénmennyiség, amely egyenértékű a nyers vízminta oxidációjához szükséges oxidálószerrel (bikromáttal). A kémiai oxigénigény (KOI) ismeretében gyakran megbecsülhető a biokémiai oxigénigény (BOI). A KOI meghatározását a brakkvíz és a tengervíz sótartalma befolyásolhatja, emiatt azt mérés előtt el kell távolítani.


CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD): A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (COD): Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE (DCO): Terme utilisé pour décrire la consommation doxygène. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique oxydée par un oxydant chimique fort. Exprimé en quantité doxygène équivalent à loxydant utilisé. Equivalent en oxygène du dichromate consommé pendant loxydation dun échantillon brut deau. La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité de matière organique qui permet souvent une estimation de la demande biologique en oxygène (DBO). Les déterminations de DCO dans des éc

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): Termino utilizado para describir el consumo de oxígeno. La DQO es una medida de la cantidad de materia orgánica oxidada por un oxidante químico fuerte. Expresada en cantidad de oxígeno equivalente al oxidante utilizado. Equivalente al oxígeno de bicromato consumido durante la oxidación de la muestra bruta de agua. La demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de la materia orgánica que permite a veces una estimación de la demanda biológica de oxígeno (DBO). Las determinaciones

DEMANDA BIOLÓXICA DE OSÍXENO (DBO)/DEMANDA BIOQUÍMICA DE OSÍXENO: Termo utilizado para describir o consumo de osíxeno. A DQO é unha medida da cantidade de materia orgánica oxidada por un oxidante químico forte. Expresada en cantidade de osíxeno equivalente ao oxidante utilizado. Equivalente ao osíxeno de bicromato consumido durante a oxidación da mostra bruta de auga. A demanda química de osíxeno (DQO) é a medida da cantidade da materia orgánica que permite ás veces unha estimación da demanda biolóxica de osíxeno (DBO). As determinacións de DQO nas mostras de

KJEMISK OKSYGENFORBRUK (KOF): Betegnelse for det kjemiske oksygenforbruket. KOF er et mål for hvor mye organisk materiale som kan oksideres av en sterk kjemisk oksidant. Uttrykkes som mengden oksygen som er lik mengden oksidant (dikromat) som blir brukt i en råvannsprøve. KOF gir ofte et estimat på biokjemisk oksygenforbruk (BOF). Målinger av KOF i brakk- og saltvann blir forstyrret av saltet, som må fjernes.

CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (ChZT): Określenie dla chemicznego zużycia tlenu. ChZT jest miarą ilości materii organicznej, która może być utleniona przez silny utleniacz chemiczny. Wyrażane jest ono ilością tlenu, która stanowi ekwiwalent zużytego utleniacza (dwuchromian) w surowej próbce wody. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) pozwala oszacować BZT. Określanie ChZT w wodzie słonawej i morskiej jest zakłócane przez składnik główny zasolenia, który musi być usunięty.

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI: Kimyasal oksijen sarfiyatı için bir terimdir. COD,güçlü kimyasal oksidanlarla okside olabilen organik maddenin miktarının ölçümüdür. Doğal bir su örneğinde kullanılan oksidana (dikromat) eşit olan oksijen miktarı olarak ifade edilir. Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) genellikle BODnin bir tahminini mümkün kılar. Acısu ve deniz suyunda COD belirlenmesi ortadan kaldırılmak zorunda olan tuz-matrix yoluyla ihlal edilir.

Was this helpful?
Oldott szerves anyagok, nitrogén, foszforvegyületek vagy egyéb anyagok eltávolítása egy oldatból molekuláris szinten, valamilyen porózus felülethez történő adszorpcióval, közvetlen kémiai frakcionálással vagy oxidációval.


CHEMICAL FILTRATION: The removal of substances (primarily dissolved organics, but also nitrogen and phosphorus compounds) from a solution on a molecular level by adsorption on a porous substrate, or by direct chemical fractionation or oxidation.

ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η απομάκρυνση των ενώσεων (κυρίως των διαλυμένων οργανικών, αλλά επίσης και αζωτούχων και φωσφορούχων συστατικών), από το διάλυμα σε μοριακό επίπεδο με προσρόφηση σε πορώδες υπόστρωμα, ή με άμεσο χημικό διαχωρισμό ή οξείδωση.

FILTRATION CHIMIQUE: Elimination de substances solubles (essentiellement des substances organiques dissoutes, mais également des composés azotés ou phosphorylés) par adsorption, au niveau moléculaire, sur un substrat poreux ou par fractionnement ou oxydation chimique.

FILTRACIÓN QUÍMICA: Eliminación de sustancias solubles (esencialmente sustancias orgánicas disueltos, pero también componentes nitrogenados o fosforilados) por adsorción, al nivel molecular, sobre un sustrato poroso o por fraccionamiento o oxidación química.

FILTRACIÓN QUÍMICA: Eliminación de substancias solubles (esencialmente substancias orgánicas disoltas, pero tamén compostos de nitróxeno e fósforo) a nivel molecular por adsorción sobre un substrato poroso ou por fraccionamento químico ou oxidación.

KJEMISK FILTRERING: Fjerning av substanser (helst løste organiske stoff, med også nitrogen- og fosforforbindelser) fra en løsning på molekylnivå, ved adsorpsjon på et porøs substrat eller ved direkte kjemisk fraksjonering eller oksidering.

FILTRACJA CHEMICZNA: Usuwanie substancji (przede wszystkim rozpuszczonych substancji organicznych, ale także związków azotu i fosforu) z roztworu na poziomie cząsteczkowym przez adsorpcję na porowatym podłożu lub przez proste chemiczne frakcjonowanie bądź utlenianie.

KİMYASAL FİLTRASYON: Geçirgen bir substrat ya da kimyasal ayırma ya da oksidasyon yoluyla moleküler düzeyde bir çözeltiden maddelerin uzaklaştırılması, tutulması (Başlıca çözünmüş organik, ama bazen nitrojen ve fosfat bileşikleri)

Was this helpful?
Betegségek kezelése valamilyen gátló hatású vegyszerrel, amelynek a beteg számára nincs komoly toxikus hatása.


CHEMOTHERAPY: Treatment of diseases by chemical inhibition without serious toxic effect on the patient.

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θεραπεία των ασθενειών με χημική αναστολή, χωρίς σοβαρές τοξικές επιπτώσεις στον ασθενή.

CHIMIOTHERAPIE: Traitement des maladies par inhibition chimique sans effets secondaires toxiques ou graves pour le malade.

QUIMIOTERAPIA: Tratamiento de enfermedades por inhibición química sin efectos segundarios tóxicos o graves para el paciente.

QUIMIOTERAPIA: Tratamento de enfermidades por inhibición química sen efectos secundarios tóxicos ou graves para o paciente.

KJEMOTERAPI: Behandling av sykdom ved kjemisk inhibering uten alvorlige giftige virkninger på pasienten.

CHEMIOTERAPIA: Leczenie chorób poprzez ich hamowanie na drodze chemicznej, bez poważnego oddziaływania toksycznego na pacjenta (ryby).

KEMOTERAPİ: Hastada bir seri toksik etki olmaksızın kimyasal engelleme yoluyla hastalıkların tedavisi.

Was this helpful?
Anaerob bomlásból származó erős szagú oldható gáz, H2S; általános a hipolimnionban vagy fenéküledékben. Az ülepedő szerves anyagból (ürülék és hulladéktakarmány) is felszabadulhat, amely a halketrecek vagy osztrigatenyésztő táblák alatt halmozódik fel korlátozott vízáramlású és mélységű helyeken.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

ΥΔΡΟΘΕΙΟ: Ένα διαλυτό αέριο με ισχυρή μυρωδιά H2S, που είναι προϊόν αναερόβιας αποσύνθεσης; συνήθως βρίσκεται στο υπολίμνιο ή στη λάσπη του πυθμένα. Μπορεί να απελευθερωθεί από ιζηματοποιημένο οργανικό υλικό (σωματικά απόβλητα και απόβλητα τροφής) το οποίο συσσωματώνεται κάτω από τους ιχθυοκλωβούς ή τις στρειδοκαλλιέργειες, σε σημεία τα οποία είναι περιορισμένα από ρεύματα και είναι αβαθή.

HYDROGENE SULFURE: Gaz soluble à lodeur forte, H2S , résultant dune décomposition anaérobique; communément trouvé dans lhypolimon ou fonds vaseux. Peut également se dégager des matières organiques en sédimentation (fecès et déchets) qui saccumulent sous les cages à poissons ou les tables ostréïcoles sur des sites peu profonds où les courants sont limités.

SULFURO DE HIDRÓGENO: Gas soluble de fuerte olor, SH2, resultado de la descomposición anaerobia; normalmente encontrado en el hipolimnio o fango del fondo. También puede ser liberado por materia orgánica sedimentada (heces y restos de pienso) que se acumula bajo las jaulas de peces o bateas ostrícolas y lugares restringidos en lo que respecta a corrientes y profundidad.

SULFURO DE HIDRÓXENO: Gas soluble de forte olor, SH2, resultado da descomposición anaerobia; normalmente atopado no hipolimnio ou lama do fondo. Tamén pode ser liberado por materia orgánica sedimentada (feces e restos de penso) que se acumula baixo as gaiolas de peixes ou bateas ostrícolas e lugares restrinxidos no que respecta a correntes e profundidade

HYDROGENSULFID: Illeluktende gass, H2S, som dannes ved anaerob nedbrytning; finnes vanligvis i hypolimnion eller i mudderet på bunnen. Kan også frigjøres fra sedimentert organisk materiale (fekalier og overskuddsfôr) som akkumulerer under merder eller østerskasser på grunne steder med begrenset gjennomstrømning.

SIARKOWODÓR: Rozpuszczalny gaz o silnym zapachu, H2S, powstający w wyniku rozkładu beztlenowego; często występuje w hypolimnionie lub w mule dennym. Może być również uwalniany z opadającego na dno materiału organicznego (fekaliów i resztek paszy), który gromadzi się pod sadzami lub rusztowaniami do hodowli ostryg w miejscach o ograniczonej dynamice wody i/lub w przegłębieniach.

HİDRJEN SÜLFÜR: Güçlü kokulu çözülebilen gaz, H2S, anaerobik bozuşma sonucu oluşur; çoğunlukla hipolimnion ve dip çamurunda bulunur. Derinlik ve akıntıya bağlı olarak istiridye tablalarının tıkanık bölgelerinde veya balık kafeslerinin altlarındaki sedimentte

Was this helpful?
Dihigrogén-szulfid, H2S; az anaerob lebontás eredményeként keletkező erős szagú, vízben oldható gáz; az aljzat feletti, hideg vízrétegben (hipolimnionban) és az aljzatot borító iszapban fordul elő. A haltartó ketrecek vagy osztrigatelepek alatt felhalmozódó szerves anyagból (ürülékből és tápmaradékokból) is felszabadulhat.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

ΥΔΡΟΘΕΙΟ: Δύσοσμο, διαλυτό αέριο, Η2S, παραγόμενο κατά την αναερόβια διάσπαση. Συνήθως παρατηρείται στο υπολίμνιο ή στην ιλύ του πυθμένα. Επίσης εκλύεται από ιζήματα οργανικού υλικού (περιττώματα και περισσεύματα τροφής), τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τους κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας ή από τους υποστάτες των στρειδιών, όταν το βάθος είναι μικρό και δεν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

HYDROGENE SULFURE: Gaz soluble et odorant, H2S, produit lors de la décomposition anaérobie; souvent trouvé dans lhypolymne et les boues sédimentaires. Parfois libéré par les matières organiques sédimentées (fèces et aliments résiduels) qui saccumulent sous les cages à poissons et les tables ostréicoles installées là où les courants et la profondeur sont faibles.

SULFATO DE HIDRÓGENO: Gas soluble y de fuerte olor, H2S, producido durante la descomposición anaeróbica; se encuentra a menudo en el hipolimnion y el barro de sedimentación. A veces liberado por la las materias orgánicas sedimentadas (excrementos y alimentos residuales) que se acumulan debajo de las jaulas de peces y las tablas ostrícolas instaladas en las que las corrientes y la profundidad don bajas.

SULFATO DE HIDRÓXENO: Gas soluble e de forte olor, H2S, producido durante a descomposición anaeróbica; atópase a miúdo no hipolimnion e nas lamas de fondo. Ás veces é liberado pola materia orgánicas sedimentada (excrementos e restos de alimento) que se acumulan baixo as gaiolas de peixes e as bateas ostrícolas en zonas onde as correntes e a profundidade son reducidas.

HYDROGENSULFID: En illeluktende oppløselig gass (H2S), som dannes ved anaerob nedbrytning. Ofte funnet i hypolimnion eller bunnslam. Kan også utskilles fra sedimentert organisk materiale (spillfôr og feces) under fiskemerder plassert på lite eksponerte, grunne lokaliteter med dårlig vannutskiftning.

SIARKOWODÓR: Rozpuszczalny gaz (H2S) o silnym nieprzyjemnym zapachu pochodzący z beztlenowego rozkładu; zwykle spotykany w hypolimionie lub w mule dennym. Może być także uwalniany z osadów materii organicznej (odchody i resztki paszy), które nagromadzają się pod sadzami z rybami lub hodowlami ostryg w miejscach o niewielkich prądach i głębokościach.

HİDROJEN SÜLFÜR: Genellikle hipolimnion veya zemin çamurunda anaerobik bozulmadan kaynaklanan keskin kokulu çözülebilir gaz, H2S. Balık kafesleri veya istiridye çiftliklerinin yakın çevresinin zemininde bulunan organik maddelerden (balık dışkısı ve yem atıkları) oluşmaktadır.

Was this helpful?
A szaruhártya gyulladása.


KERATITIS: Inflammation of the cornea.

ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του κερατοειδούς.

KERATITE: Inflammation de la cornée.

KERATITIS: Inflamación de la córnea.

KERATITE: Inflamación da córnea.

KERATITT: Betennelse i øyets hornhinne.

ZAPALENIE ROGÓWKI: Zapalenie rogówki.

KERATİT: Korneanın iltihaplanması

Was this helpful?
Mikroszkopikus, elsődlegesen vízben élő állatok csoportja, amelyek az Aschelminthes törzs egy külön osztályát alkotják. Jellegzetes szervük az elülső végükön található korona, amely a táplálkozást és a helyváltoztatást szolgáló rojtokat vagy csillókat hordozza. A kerekesférgek a tengeri halak lárváinak fontos táplálékai (pl. Brachionus).


ROTIFERS: Group of microscopic, primarily aquatic, animals belonging to a distinct class of the Phylum Aschelminthes. They are characterized by corona at the anterior end which bears tufts of cilia used for feeding and locomotion. Rotifers are important live-food organisms in the rearing of marine fish larvae in hatcheries. (e.g. Brachionus).

ΤΡΟΧΟΖΩΑ: Φύλο μικροσκοπικών, κυρίως υδρόβιων ζώων που ανήκουν σε διακριτή ομοταξία του φύλου των ασκελμίνθων. Χαρακτηρίζονται από στεφάνη στο πρόσθιο άκρο η οποία φέρει τούφες βλεφαρίδων που χρησιμεύουν στην θρέψη και την κίνηση. Τα τροχόζωα αποτελούν σημαντικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή στην εκτροφή θαλάσσιων ψαριών στα εκκολαπτήρια. (π.χ. Brachionus)

ROTIFERES: Classe dInvertébrés microscopiques aquatiques, appartenant à lembranchement des Aschelminthes, portant antérieurement deux couronn Brachionus).

ROTÍFEROS: Clase de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertenecen al filo de asquelmintos, llevan en la parte anterior dos coronas de cilios que utilizan para la alimentación y la locomoción. Los rotíferos constituyen una fuente importante de comida viva para larvas de peces en los criaderos. (e.g Brachionus).

ROTÍFEROS: Filo de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertencen ao superfilo dos asquelmintos, levan na parte anterior dúas coroas de cilios que utilizan para a alimentación e a locomoción. Os rotíferos constitúen unha fonte importante de comida viva para larvas de peixes nos criadeiros. (p. ex. Brachionus).

HJULDYR: Gruppe med mikroskopiske, primært akvatiske dyr, som hører til rekke Rotifera (hjuldyr). Har en karakteristisk ciliert korona i framenden, som brukes ved fødeopptak og bevegelse. Er viktige levendefôr-organismer ved oppdrett av marine fiskelarver (f.eks. Branchionus).

WROTKI (Rotatoria): Grupa mikroskopowych, pierwotnie wodnych zwierząt, należących do odrębnej klasy typu Aschelminthes. Charakteryzują się one posiadaniem na przednim końcu wieńca, który ma rozetę rzęsek używanych do zdobywania pokarmu i poruszania się. Wrotki stanowią ważne organizmy żywego pokarmu w hodowli larw ryb morskich w wylęgarniach (np.Brachionus).

ROTİFERA: Aschelminthes şubesisinin başlıca sınıfına ait mikroskobik ve genellikle sucul canlılardır. Hareket ve beslenmek amacıyla kullanılan sil demetleri ile çevrili ve ön kısımda taç şeklindeki yapıyla karakterize olmuşlardır. Rotiferalar, balık larvalarının yetiştirilmesinde önemli canlı yemlerdir. (Ör; Brachionus )

Was this helpful?
Egy betegséget okozó szervezet átterjedése egy faj egyik egyedről a másikra.


CROSS INFECTION: The transfer of a disease organism from one individual to another of the same species.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μεταφορά ενός παθογόνου οργανισμού από άτομο σε άτομο ενός είδους. (σταυρομόλυνση, αλληλομόλυνση)

INFECTION CROISEE: Le transfert dun organisme pathogène dun indivdu à un autre de la même espèce.

INFECCIÓN CRUZADA: Traspaso de organismo patógeno de un individuo a otro de la misma especie.

INFECCIÓN CRUZADA: Transferencia dun organismo patóxeno dun individuo a outro da mesma especie.

KRYSSINFEKSJON: Overføring av en sykdomsorganisme fra et individ til et annet innen samme art.

ZAKAŻENIE KRZYŻOWE: Przenoszenie choroby z jednego na drugi organizm tego samego gatunku.

ENFEKSİYON GEÇİŞİ: Aynı türdeki bir bireyden diğerine hastalık organizmasının transferi.

Was this helpful?
(11-keto-tesztoszteron) A természetben előforduló, szteroid szerkezetű hím nemi hormon, amely a másodlagos nemi jellegek kifejlődését szabályozza és befolyásolja az anyagcsere sebességét. Régebben maszkulinizációs (hímivarúvá alakító) kísérletekben alkalmazták őket.


KETO-TESTOSTERONE: (11-Keto-testosterone) A naturally-occurring male steroid which controls the development of secondary sexual characteristics and influences metabolic rates. In the past it has been used in masculinization experiments.

ΚΕΤΟ-ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: (11-κετο-τεστοστερόνη) Φυσιολογικά αρσενική στεροειδής ορμόνη που ελέγχει την ανάπτυξη των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστικών και επιδρά στους μεταβολικούς ρυθμούς. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για πειράματα αρρενοποίησης.

CETO-TESTERONE: (11-Céto-testérone) Hormone stéroïde mâle naturelle qui joue un rôle dans le contrôle du développement des caractères sexuels secondaires et qui influence le taux de métabolisme. Auparavant, cette hormone a été utilisée dans des expériences de masculisation.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina que juega un papel el control y el desarrollo de los caracteres sexuales segundarios y que influye la tasa metabólica. En el pasado esta hormona ha sido utilizada en los experimentos de masculinización.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina natural que controla o desenvolvemento dos carácteres sexuais secundarios e as influencias na taxa metabólica. No pasado esta hormona foi utilizada nos experimentos de masculinización.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron) Et naturlig forekommende hannlig steroidhormon som kontrollerer utviklingen av sekundære kjønnskarakterer og påvirker den metabolske aktiviteten. Er tidligere brukt i maskuliniseringseksperimenter. Jfr. testosteron.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron). Męski steroid występujący naturalnie, który kontroluje rozwój drugorzędnych cech płciowych i wpływa na tempo przemiany materii. W przeszłości był używany w doświadczeniach maskulinizacyjnych (kobiet).

Keto- Testesteron: (11-Keto-testesteron) İkincil seküel karakterlerin gelişimini kontrol eden erkek steroidlerlerinde doğal olarak meydana gelir ve metabolik oranı etkiler. Geçmişte erkekleştirme deneylerinde kullanılırdı.

Was this helpful?
Ketontestek keletkezése zsírsavakból és bizonyos aminosavakból.


KETOGENESIS: Formation of ketones from fatty acids and certain amino acids.

ΚΕΤΟΝΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός κετονών από λιπαρά οξέα και ορισμένα αμινοξέα.

CETOGENESE: La formation de cétones à partir dacides gras et certains acides aminés.

CETOGENESIS: La formación de cetonas a partir de ácidos grasos y ciertos aminoácidos.

CETOXÉNESE: A formación de cetonas a partir de ácidos graxos e certos aminoácidos.

KETOGENESE: Dannelse av ketoner fra fettsyrer og visse aminosyrer.

KETOGENEZA: Tworzenie się ciał ketonowych z kwasów tłuszczowych i niektórych aminokwasów.

KETOJENEZ: Belirli amino asitler ve yağ asitlerinden ketonların oluşması

Was this helpful?
Egy vagy több =C=O csoportot (karbonil- vagy ketocsoportot) tartalmazó szénhidrogén-származékok. Olyan szerves vegyületek, amelyeknél a karbonilcsoport két szénatomhoz kapcsolódik.


KETONES: A large group of hydrocarbon derivates containing one or more =C=O-groups (keto-groups). An organic compound that contains a carbonyl group attached to two carbons.

ΚΕΤΟΝΕΣ: Μεγάλη ομάδα οργανικών ενώσεων που περιέχουν μία ή περισσότερες κετονομάδες (=C=Ο). Οργανική ένωση που περιέχει καρβοξυλομάδα ενωμένη με δύο άνθρακες.

CÉTONES: Grand groupe de dérivés dhydrocarbure contenant un ou plusieurs groupes =C=O. Composé organique qui contient des groupes carbonyl attachés par deux carbones.

CETONAS: Gran grupo de derivados de hidrocarburo que contiene uno o muchos grupos =C=O. Compuesto orgánico que contiene grupos carbonilos ligados por dos carbonos.

CETONAS: Grande grupo de derivados de hidrocarburo que contén un ou moitos grupos =C=O. Composto orgánico que contén grupos carbonilos ligados a dous carbonos.

KETONER: En stor gruppe med hydrokarbonderivater, består av forbindelser med en eller flere =C=O grupper (ketogrupper). En organisk forbindelse som inneholder en karbonylgruppe som er festet til to karbonatomer

KETONY: Duża grupa pochodnych węglowodorowych zawierających jedną lub więcej grup =C=O − (grupy ketonowe). Związek organiczny, który zawiera grupę karbonylową, przyłączoną do dwóch węgli.

KETONLAR: Bir veya daha fazla =C=O- grupları (keto-gruplar) içeren büyük hidrokarbon gruplardır. İki karbonlu karbonil grup içeren organik bileşiktir.

Was this helpful?
A ketontestek túl nagy mennyisége, amely a zsírsavak hiányos oxidációjának eredménye.


KETOSIS: Excessive amounts of ketones in the body, resulting from incomplete oxidation of fatty acids.

ΟΞΟΝΑΙΜΙΑ: Κατάσταση προκαλούμενη από ατελή οξείδωση των λιπαρών οξέων στο σώμα.

CETOSE: Accumulation excessive de cétones dans le corps, résultant de loxydation incomplète des acides gras.

CETOSIS: Acumulación excesiva de cetona en el cuerpo, como resultado de la oxidación incompleta de los ácidos grasos.

CETOSE: Acumulación excesiva de cetona no corpo, como resultado da oxidación incompleta dos ácidos graxos.

KETOSE: Forhøyede nivåer av ketoner i kroppen, dannes ved ufullstendig oksidering av fettsyrer.

KWASICA KETONOWA: Nadmierna ilość ketonów w ciele, spowodowana niepełnym utlenianiem kwasów tłuszczowych.

KETOZ: Vücuttaki ketonosin miktarının aşırılığı yağ asitlerinin eksik oksidasyonunun sunucudur.

Was this helpful?
A víz levegőztetésére vagy oxigenálására szolgáló nagymérerű berendezés, pl. keverőcső.


SPARGE: Large device used for water aeration or oxygenation, e.g. sparge pipe.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ (SPARGE): Μεγάλη συσκευή χρησιμοποιούμενη γιά τον αερισμό και την οξυγόνωση του νερού.

AERATEUR (SPARGE): Dispositif de taille importante utilisé pour laération de leau.

AIREADOR (SPARGE): Dispositivo de gran tamaño utilizado para aireación del agua.

AIREADOR: Dispositivo de grande tamaño utilizado para aireación ou osixenación do agua. Ex. tubo de aireación

EJEKTORLUFTER: Stor anordning som brukes til lufting eller oksygenering av vann.

ZRASZACZ: Duże urządzenie używane do napowietrzania lub natleniania wody, np. rura zraszająca.

PÜSKÜRTME ALETİ: Suyun havalandırılmasında veya oksijenlenmesinde kullanılan büyük alet, örneğin püskürtme pipeti.

Was this helpful?
Különböző korú, méretű vagy fajú halak tartása ugyanabban a víztérben.


MIXED CULTURE: The rearing of fish of different age and size, or species, in the same water body.

ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή ψαριών διαφορετικής ηλικίας και μεγέθους ή διαφορετικών ειδών στο ίδιο υδατικό σύστημα.

CULTURE MIXTE: Lélevage de poissons de tailles différentes, dâges différents ou despèces différentes dans le même volume deau.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peces de tallas diferentes, de edades diferentes o de especies diferentes en el mismo volumen de agua.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peixes de diferente idade, tamaño ou especie, nun mesmo volume de auga ou recipiente de cultivo.

BLANDINGSKULTUR: Oppdrett av fisk av forskjellige aldre og storrelser, eller forskjellige arter, i samme vannmasse.

CHÓW MIESZANY: Chów ryb różnego wieku i wielkości, bądź gatunków w tym samym zbiorniku wodnym.

KARMA YETİŞTİRİCİLİK: Aynı su ortamında yaşayan farklı boy, yaş ya da türde olan balıkların oranı

Was this helpful?
A gyűrűsférgek (Annelida) egyik rendje, amelybe a földigiliszták és hasonló fajok tartoznak; néhány fajuk vízben él.


OLIGOCHAETES: Order of annelids (segmented worms) that includes earthworms and related species; certain species are aquatic.

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ: Τάξη των δακτυλιοσκωλήκων (σκώληκες με μεταμέρεια) που περιλαμβάνει τους γεωσκώληκες και άλλα συγγενή είδη, ορισμένα από τα οποία είναι υδρόβια.

OLIGOCH_TES: Ordre des annélides (vers segmentés); renferme les vers de terre et dautres espèces qui vivent dans les eaux douces ou marines.

OLIGOQUETOS: Orden de anélidos (gusanos segmentados); incluye lombrices y otras especies que viven en agua dulce o marina.

OLIGOQUETOS: Orde de anélidos (vermes segmentados); inclúe lombrigas e outras especies emparentadas; algunhas especies son acuáticas.

OLIGOCHAETA (FÅBØRSTEORMER): Klasse tilhørende rekke Annelida (leddormer), som inneholder meitemark og beslektede arter. Noen arter er akvatiske.

SKĄPOSZCZETY (Oligochaeta): Rząd pierścienic (Annelida) – członowanych robaków, które obejmują dżdżownice (Lumbricus terestris) i pokrewne gatunki; pewne gatunki żyją w wodzie.

AKUATİK SOLUCANLAR: Toprak solucanı ve akraba türleri içeren annelidalardır (segmentli kurtlar); bazı türleri akuatiktir.

Was this helpful?
Egy mérgező anyagnak az a koncentrációja, amelynél a halálos hatás először megfigyelhető.


INCIPIENT LETHAL CONCENTRATION: The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.

CONCENTRATION LETALE: La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración dun axente tóxico á que se poden observar os pimeros efectos letais.

BEGYNNENDE DODELIG (LETAL) KONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.

LETALNA KONCENTRACJA/DAWKA (DL50): Koncentracja trucizny, przy której są obserwowane pierwsze objawy letalne.

İLK LETAL KONSANTRASYON: Öldürücü etkilerin ilk görüldüğü toksik madde konsantrasyonu.

Was this helpful?
(1) Valamilyen betegség vagy rendellenesség egészének orvosi ellátása. (2) Valamilyen környezeti kiegyensúlyozatlanság helyreállítása (pl. halastavak meszezése, szennyvíztisztítás).


TREATMENT: (1) The medical management of a disease or disorder as a whole. (2) Correcting an environmental imbalance (e.g pond liming, wastewater purification).

ΘΕΡΑΠΕIΑ: (1) Iατρική αγωγή για την θεραπεία μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. (2)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ: Διόρθωση μιας περιβαλλοντικής ανισορροπίας (με π.χ. ασβέστωση υδατοδεξαμενών, καθαρισμό αποβλήτων)

TRAITEMENT: (1) Lensemble de la gestion médicale dune maladie ou affection. (2) La correction dune déséquilibre de lenvironnement (par exemple lajout de chaux aux étangs piscicoles, le traitement des eaux usées).

TRATAMIENTO: (1) Gestión sanitaria de una enfermedad o infección. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por ejemplo añadir caliza a estanques de cultivo, tratamientos de aguas usadas).

TRATAMENTO: (1) Xestión sanitaria completa dunha enfermidade ou trastorno. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por exemplo engadir calcaria a estanques de cultivo, tratamentos de augas usadas).

BEHANDLING: (1) Den helhetlige medisinske behandlingen av en sykdom. (2) Rette på miljømessig ubalanse (f.eks. kalking av oppdrettsdammer og rensing av spillvann).

LECZENIE/ZABIEG: (1) Medyczne całościowe postępowanie w przypadku choroby lub zaburzenia. (2) Skorygowanie braku równowagi środowiskowej (np. wapnowanie stawu, oczyszczanie wody poprodukcyjnej).

Tedavi: (1) Bir hastalığın tıbbi yönetimi, (2) çevresel bir dengesizliğin düzeltilmesi (örneğin, atıksuların arıtılması).

Was this helpful?
Olyan takarmány, amelyet úgy állítanak össze, hogy kiegészítse a természetes tenyésztési környezetben (általában halastavakban) nevelt halak által a környezetből felvett tápanyagokat.


SUPPLEMENTAL DIET: A prepared diet formulated to provide additional nutrients to those obtained from natural food organisms grown in the culture environment (usually ponds).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΤΑ: Παρασκευασμένη δίαιτα σχεδιασμένη ώστε να παρέχει συμπληρωματικά θρεπτικά εκτός από αυτά που λαμβάνονται από φυσικούς τροφικούς οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον της καλλιέργειας (συνήθως υδατοσυλλογές).

ALIMENT DE SUPPLEMENT: Aliment préparé dont la composition est destinée à fournir un supplément déléments nutritifs par rapport aux proies naturelles élevées dans lenvironnement de culture (normalement en bassins).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado y formulado para proporcionar nutrimentos adicionales a aquellos obtenidos a partir de organismos que crecen en el ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado e formulado para proporcionar nutrientes adicionais a aqueles obtidos a partir de organismos que crecen no ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

SUPPLEMENTFOR: Et formulert fôr som skal fôres i tillegg til de naturlige fôrorganismene som dyrkes i en oppdrettsdam.

DIETA UZUPEŁNIAJĄCA: Przygotowana upostaciowiona dieta, w celu dostarczenia rybom dodatkowych składników odżywczych do tych, uzyskiwanych z naturalnych organizmów pokarmowych rozwijających się w środowisku hodowlanym (zwykle w stawach).

Tamamlayıcı diet: Kültür ortamlarında (genellikle havuzlar) yetişen doğal besin organizmalarından elde edilen ilave besin elementleri sağlayan gıdalardan formüle edilerek hazırlanmış diet.

Was this helpful?
Egy folyadék nagy sebességű kibocsátása egy nyíláson keresztül a befogadó közegbe. Gyorsítja a keveredést és a hőátadást.


JET DISCHARGE: The high speed release of an effluent through an opening into the receiving medium. A jet discharge promotes rapid mixing and heat dissipation.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΥΠΟ ΠIΕΣΗ: Η εκκένωση λυμάτων υπό πίεση μέσω ανοίγματος σε έναν αποδέκτη. Η εκκένωση υπό πίεση διευκολύνει την ταχεία ανάμειξη και την διάχυση της θερμότητας.

ECOULEMENT EN JET: Lécoulement à haute vitesse dun effluent, à travers une ouverture, vers le milieu récepteur destiné à promouvoir un brassage et une dissipation de chaleur rapides.

DESCARGA EN PROPULSIÓN: Flujo con alta velocidad de un efluente a través una apertura hacia el medio receptor destinado a promover la mezcla y la disipación de calor.

DESCARGA EN PROPULSIÓN: Fluxo con alta velocidade dun efluente a través unha apertura cara ao medio receptor. Unha descarga a presión promove a mestura rápida e o descenso de temperatura

JETSTRØM: Utslipp av en væske i stor hastighet, gjennom en dyse, i mottakermediet (resipienten). Jetstrøm fremmer rask blanding og varmespredning.

WYPŁYW STRUMIENIOWY: Wysoka szybkość wypuszczania ścieku przez otwór do odbieralnika. Wypływ strumieniowy sprzyja szybkiemu mieszaniu i rozproszeniu ciepła.

HIZLI BOŞALTIM: Bir atık suyun ortamda bulunan bir açıklık boyunca hızlı bir şekilde tahliye edilmesi. Hızlı boşaltım hızlı karışımı ve ısı dağılımını teşvik eder.

Was this helpful?
Élő szervezetek telepítése egy gazdaságba vagy vízterületre, ahol a nevelésük történik.


STOCKING: Process of moving live organisms to a farm or to a body of water so that ongrowing may take place.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία με την οποία ζωντανοί οργανισμοί τοποθετούνται σε μία μονάδα καλλιέργειας ή σε ένα σώμα νερού ώστε να καλλιεργηθούν.

STOCKAGE: Processus dintroduction dorganismes vivants vers une unité aquacole ou vers un plan deau dans le but de leur grossissement.

ALMACENAMIENTO: Procesos de introducción de organismos vivos en una unidad acuícola o en una masa de agua para el engorde.

ALMACENAMENTO: Procesos de introdución de organismos vivos a unha unidade acuícola ou a unha masa de auga para o engorde.

UTSETTING: Prosessen der en overfører en levende organismer til et oppdrettsanlegg eller en vannmasse for påvekst, f.eks. overføring av smolt fra settefisk- til matfiskanlegg.

OBSADZANIE: Proces wprowadzania żywych organizmów do gospodarstwa stawowego lub do zbiornika wodnego tak, by mógł odbywać się w nich podchów etapowy (np. stawy przesadkowe i kroczkowe w obiektach karpiowych) lub odchów końcowy do wielkości konsumpcyjnej (stawy towarowe).

Stoklama: Yetiştirmenin gerçekleştirilmesi için canlı organizmaların çifliklere veya su sütünuna taşınma işlemi.

Was this helpful?
A tenyésztési gyakorlatban az állomány egy részének vagy egészének elpusztítását jelenti, általában valamilyen azonosított betegség (pl. VHS) jelenléte miatt; a gyenge növekedési teljesítményű egyedek elpusztítása.


KILL-OUT: Term applied to the practice in which some of, or an entire stock are slaughtered, usually because of the presence of notifiable diseases (e.g. VHS); the destruction of runts with poor growth.

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ: Ορος που περιγράφει την πρακτική κατά την οποία μέρος του αποθέματος ή και όλο, θανατώνεται, συνήθως λόγω της παρουσίας ασθενειών (πχ. VHS). Η καταστροφή καχεκτικών ατόμων με μικρό ρυθμό αύξησης.

ABATTAGE: Terme sappliquant à la destruction de tout ou une partie dun stock, habituellement à cause de la présence de maladies caractérisées (par exemple VHS); labattage des bovidés de faible croissance.

ABATAMIENTO: Término que se aplica a la destrucción de toda o una parte de un stock, habitualmente a causa de la presencia de enfermedades notificables (Ej. VHS): abatamiento de bovinos de pobre crecimiento.

EXTERMINIO / SACRIFICIO: Termo que se aplica á práctica na cal unha parte ou o stock completo, son sacrificados, normalmente debido á presenza dunha enfermidade notificable (ex. VHS; a eliminación dos de menor tamaño con pobre crecemento).

NEDSLAKTING: Betegnelse brukt om praksis der en slakter ned deler eller hele beholdningen av fisk. Det er pålagt å slakte ut all fisken i et anlegg dersom det påvises ondartede smittsomme sykdommer (A-sykdommer, f.eks. VHS).

WYBICIE, LIKWIDACJA POGŁOWIA : Termin stosowany w praktyce; oznacza, że część lub całe pogłowie poddaje się ubojowi, zwykle z powodu występowania choroby podlegającej obowiązkowi zgłoszenie (np. VHS); zniszczenie młodych ryb o słabym wzroście.

İmha etmek: Pratikte tüm stoğun ya da bir kısmının toplu olarak ölmesi olarak kullanılır, genellikle bildirilmesi zorunlu olan hastalığın (örneğin VHS) mevcudiyeti yüzünden; yavaş büyüme ile cücelerin ortadan kaybolması

Was this helpful?
A vízben oldott gázok koncentrációjának mechanikai úto történő csökkentése a víz felkeverésével, ill. ezáltal a levegővel érintkező vízfelület növelésével.


AIR STRIPPING: Mechanical reduction of dissolved gases from water to air by agitation of the water to increase the area of air to water contact.

ΕΞΑΕΡΩΣΗ: Μηχανική απομάκρυνση των διαλυμένων αερίων από το νερό με ανάδευση του νερού ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής αέρα και νερού.

DEGAZAGE: Transfert mécanique des gaz dissous dans leau vers lair par agitation de leau servant à augmenter la surface dinterface air/eau.

DESGASE: Reducción mecánica del gas disuelto en agua y su transferencia hacia el aire por agitación que sirve para aumentar la superficie de contacto aire/agua.

DESGASE: Redución mecánica do gas disolto en auga a través da súa transferencia cara ao aire. A propia axitación da auga permite aumentar a superficie de contacto aire/auga.

UTLUFTING: Mekanisk utdriving av gasser løst i vann (ved gassovermetning) ved å øke kontaktflaten mellom luft og vann.

ODGAZOWYWANIE: Mechaniczne usuwanie rozpuszczonych gazów z wody poprzez jej bełtanie, w celu zwiększenia powierzchni kontaktowej powietrza i wody.

HAVA SIYIRMA : Su bağlantılı hava sahalarını artırmak için suyun çalkalanmasıyla suda çözünmüş gazların mekanik yolla azaltılmas.

Was this helpful?
Bizonyos anyagok (pl. vitaminok, aminosavak, foszfátok, stb.) kilépése vagy kioldódása valamely mesterséges tápból a vízbe.


LEACHING: Extraction of or dissolution of certain materials (e.g. vitamins, amino acids, phosphate etc.) from a compounded feed into the water.

ΔΙΗΘΗΣΗ: Εξόλκηση ή διάλυση συγκεκριμένων υλικών (π.χ. βιταμίνες, αμινοξεά, φωσφορικά κτλ.) από ή στο νερό, από μια ανάμικτη τροφή.

LESSIVAGE: Extraction ou dissolution dans leau de certains éléments (comme les vitamines, les acides aminés, le phosphate, etc...) à partir dun aliment composé .

LIXIVIADO: Extracción o disolución en el agua de ciertos materiales (p. ex. vitaminas, aminoácidos, fosfato etc.) de un alimento compuesto.

LIXIVIADO: Extracción ou disolución na auga de certos materiais (p. ex. vitaminas, aminoácidos, fosfato etc.) dun alimento composto.

UTVASKING: Ekstrahering eller oppløsning av visse materialer (f.eks. vitaminer, aminosyrer, fosfater etc.) fra sammensatt fôr til vannet.

WYCIEKANIE: Ekstrakcja lub ubywanie pewnych materiałów (np. witamin, kwasów tłuszczowych, fosforanów itp.) z mieszanki paszowej do wody.

SÜZÜLMEK: Su içerisine bir yemden ekstraksiyon veya belirli maddelerin (örn. vitaminler, amino asitler, fosfat vs.) çözünmesi.

Was this helpful?
Olyan testi jellegek vagy viselkedési mintázatok, amelyek a befogadóban specifikus reakciót váltanak ki.


RELEASER: Body markings or behavioural patterns that create a specific reaction in the receiver .

ΕΡΕΘIΣΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗΣ: Σωματικά σημάδια ή πρότυπα συμπεριφοράς που προκαλούν στον δέκτη μια συγκεκριμένη αντίδραση.

DECLENCHEUR: Marques corporelles ou comportement qui déclenchent une réaction spécifique chez un individu réceptif.

DISPARADOR: Manchas corporales o comportamiento que desencadena una reacción específica en un individuo receptivo.

DISPARADOR: Manchas corporais ou patrón de comportamento que desencadea unha reacción específica no individuo destinatario.

UTLOSER: Kroppsmerker (f.eks. gytedrakt) eller atferdsmønster som gir en spesifikk reaksjon i mottakeren.

NADAWCA : Sygnały ciała lub wzorce (typy) zachowań, które wyzwalają swoiste reakcje odbiorcy.

SERBEST BIRAKAN: Reseptör içinde özel bir tepki yaratan vücut işaretleri yada davranışsal yapılar.

Was this helpful?
A "királyrák" és "garnélarák" megnevezést általában megkülönböztetés nélkül használják, a kereskedelemben viszont a "királyrák" gyakran nagyobb méretű fajokra vagy egyedekre utal (habár a "garnélarák" megnevezést is gyakran használják). Az így nevezett fajok a Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae és Palaemonidae családokba tartoznak, például a Pandalus borealis (mélyvízi királyrák vagy rózsaszín garnéla) a Pandalidae családból, a Penaeus monodon (óriás tigrisrák), a Penaeus japonicus (Kuruma


PRAWN: The term "prawn" and "shrimp" are used indiscriminately, but commercially, "prawn" is often used in reference to the larger species or individuals (though the term "shrimp" is used as frequently). Species identified by these common names include members of the families Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae and Palaemonidae. Examples are Pandalus borealis (called deep water prawn or pink shrimp) from Pandalidae; Penaeus monodon (giant tiger prawn), Penaeus japonicus (Kuruma prawn), (crystal shrimp)

ΚΑΡΑΒΙΔΑ: Ο όρος καραβίδα και γαρίδα συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. Στην αγορά η καραβίδα αναφέρεται σε μεγαλύτερα είδη ή άτομα μολονότι η ονομασία γαρίδα χρησιμοποιείται επίσης. Στις καραβίδες συγκαταλέγονται τα είδη των οικογενειών Pandalidae, Penaeidae και Palaemonidae. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα είδη Pandalus borealis (γαρίδα της αρκτικής) από τα Pandalidae, Penaeus monodon (γάμπαρη τίγρης), Penaeus japonicus (γαρίδα της Ιαπωνίας), Penaeus brevirostris (κρυσταλλογαρίδα) από τα Penaeida

CREVETTE: Nom commun et peu spécifique décrivant un certain nombre de crustacés. Crevette traduit deux termes anglo-saxones "prawn" et "shrimp" qui sont souvent utilisés lun pour lautre, mais commercialement "prawn" désigne les espèces ou individus plus grands, particulièrement les Pandalidae, Penaeidae,Crangonidae et Palaemonidae. Exemples: Pandalus borealis (Pandalidae); Penaeus monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaeidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crangonidae).

CAMARÓN (LANGOSTINO): Nombre común y poco específico que describe cierto número de crustáceos. “gamba” es a menudo utilizado como referencia a un gran número de especies o individuales como “prawn” y “shrimp”, pero comercialmente “prawn” se refiere a las especies o individuos más grandes, particularmente las Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae y Palaeminidae. Por ejmplo: Pandalus borealis (Pandalidae); P. monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crang

CAMARÓN (LAGOSTINO): Tanto "prawn" como "shrimp" son nomes comúns e pouco específicos que describen certo número de crustáceos, pero comercialmente, "prawn" refírese ás especies ou individuos máis grandes (aínda que tamén adoita empregarse frecuentemente o termo "shrimp"). As especies identificadas con estes nomes comúns están nas familias Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae e Palaemonidae. Por exemplo: Pandalus borealis (camarón boreal) (Pandalidae); Penaeus monodon (lagostino jumbo ou lagostino tigre xigante), Mars

REKE: På engelsk brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” om reker. ”Prawn” brukes om de største artene eller individene. Ulike rekefamilier er Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae og Palaemonidae. Eksempler på arter er Pandalus borealis (dypvannsreke, fam. Pandalidae), P. monodon (svart tigerreke, fam. Penaeidae), P. japonicus (kurumareke, fam. Penaeidae), P. brevirostris (krystallreke, fam. Penaeidae), Macrobrachium rosenbergii (stor ferskvannsreke, fam. Palaemonidae) og Crangon crangon (vanlig reke, f

KREWETKA: Określenia "prawn” (krewetka) i "shrimp” (krewetka) są używane bez zastanowienia, ale handlowo "prawn” jest często używana w odniesieniu do gatunków lub osobników większych (chociaż określenie "shrimp” jest używane tak samo często). Gatunki utożsamiane z tym powszechnym określeniem (tzn. "prawn") obejmują ją przedstawicieli rodzin: Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae i Palaemonidae. Przykładami są: Pandalus borealis (nazywana krewetką głębokowodną lub krewetką różową) z Pandalidae; Penaeus monodo

KARİDES: İri karides (prawn) ve karides (shrimp) terimleri birbirinden ayırt edilmeksizin kullanılır, fakat ticari olarak İri karides (prawn) daha büyük bireyler için kullanılır. Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae ve Palaemonidae ailelerinin bireylerinin tanımlanmasında ortak isimleri olarak kullanılır. Örneğin Pandalidae ailesinden Pandalus borealis (derinsu karidesi veya pembe karides) , Penaeidae ailesinden Penaeus monodon (dev kaplan karidesi), Penaeus japonicus (Kuruma karidesi), Palaemonidae a

Was this helpful?
Duzzadt (belső nyomás miatt).


DISTENDED: Swollen (caused by pressure from within).

ΔΙΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ: Πεφυσιωμένος (πρησμένος; προκαλείται από εσωτερική πίεση).

DISTENDU: Gonflé , conséquence dune pression qui sexerce de lintérieur.

DILATADO: Hinchado (causado por presión interna).

DILATADO: Inchado (causado por presión interna)

OPPSVULMET: Oppblåst fra indre trykk.

OBRZMIAŁ/Y/A/E: Spuchnięt/y/a/e (w wyniku ciśnienia wewnętrznego).

ŞİŞMEK: Şişmek (içerideki basınçtan kaynaklanan).

Was this helpful?
Poliszacharid, amely az ízeltlábúak külső vázának és a gombák testének fő alkotórésze.


CHITIN: A polysaccharide that is the principal component of the exoskeleton of arthropods and of the bodies of fungi.

ΧΗΤΙΝΗ: Ένας πολυσακχαρίτης που αποτελεί το κύριο συστατικό του εξωσκελετού των αρθρόπωδων και του σώματος των μυκήτων.

CHITINE: Polysaccharide , principal composant de lexosquelette des arthropodes, et des champignons.

QUITINA: Polisacárido que constituye el principal componente del exoesqueleto de los artrópodos y de las estructuras/cuerpo.. de los hongos.

QUITINA: Polisacárido que constitúe o principal compoñente do exoesqueleto dos artrópodos e das estruturas/corpo.. dos fungos.

KITIN: Byggestein i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), har stor mekanisk styrke. Kalsitt i det ytre skjelettet holdes sammen av et organisk bindemiddel laget av karbohydratet kitin og ulike proteiner.

CHITYNA: Wielocukier (polisacharyd), który jest głównym składnikiem pancerza (szkieletu zewnętrznego) stawonogów i ciała grzybów.

KİTİN: Artropodların eksoskeletonu ve mantar vücutlarının başlıca bileşeni olan bir polisakkarit.

Was this helpful?
Az ízeltlábúak külső váza, amely vedléskor leválik a testükről.


MOULT: Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.

ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

MUE: Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

MUDA: Nome común que se dá a exuvia, ex. o exoesqueleto mudado dos artrópodos ou o proceso polo que é mudado. Tamén é usado como verbo.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

LINKA/WYLINKA: Powszechna nazwa wylinki, tj. pozbywania się zewnętrznego szkieletu skórnego u stawonogów lub proces, w którym następuje linienie.

Deri değiştirme: Deri değiştirenler için yaygınca kullanılan bir isimdir. Örneğin, eklembacaklıların dış kabuk sıyrılması ya da bunun oluşma süreci. Bir fiil olarak da kullanılır.

Was this helpful?
A kitöltött oszlopokat gyakran alkalmazzák a gáz-folyadék határfelületek növelésére, illetve bioszűrőkben. Elterjedten használják őket abszorbciós célokra. Az oszlopokat általában véletlenszerűen elhelyezkedő kitöltőanyaggal töltik meg, sok esetben viszont gondosan megtervezik a töltés helyzetét. A kitöltött oszlop működése az érintkező gázok és folyadékok ellentétes irányú áramlásán alapul, és a bioszűrőkben felfelé és lefelé folyó módban lehet használni. Egy tipikus kitöltött oszlop áll egy he


PACKED COLUMNS: Packed columns are often employed for improved gas-fluid contact and in biofilters. They are used extensively for absorption operations. Usually the columns are filled with randomly oriented packing material, but in many cases the packing may be carefully positioned. The packed column is characteristically operated with counterflow of the phases in gas-fluid contacting and in upflow or downflow mode in biofilters. A typical packed column consists of a cylindrical shell containing a support plate

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ: (Πληρωμένες) στήλες. Οι ( ) βελτιώνουν την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση και χρησιμοποιούνται συχνά στους βιοηθμούς για την απορρόφηση ορισμένων ουσιών. Συνήθως για την πλήρωση των στηλών χρησιμοποιείται υλικό με τυχαίο προσανατολισμό του πλέγματο, αλλά πολλές φορές η πλήρωση πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε το πλέγμα του υλικού να έχει σαφή προσανατολισμό. Για την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση, οι φάσεις διοχετεύονται στην στήλη με αντίστροφη ροή, ενώ όταν η στήλη χρ

COLONNES DE DEGAZAGE: Les colonnes de dégazage sont souvent employées dans les filtres biologiques ou afin daméliorer le contact gaz-liquide. Elles sont couramment employées dans des opérations dabsorption. Habituellement, les colonnes sont remplies avec une matrice orientée de façon aléatoire, mais dans beaucoup de cas la matrice est positionnée avec précision. La colonne de dégazage est caractéristiquement utilisée comme un contre courant des deux phases par le contact gaz-liquide et à flux montant ou descendant da

COLUMNAS CONDENSADAS: Las columnas condensadas son a menudo utilizadas en los filtros biológicos con el fin de mejorar el contacto gas-líquido. Se usan extensivamente en las operaciones de absorción. Normalmente, las columnas están llenas de una matriz orientada de una manera aleatoria, pero en muchos casos la matriz se pone con precisión. La columna condensada es característicamente utilizada como contra-corriente de las dos fases por el contacto gas-líquido y el flujo ascendente o descendente dentro de los filtros

COLUMNAS RECHEAS: As columnas recheas son a miúdo utilizadas para mellorar o contacto gas-líquido e nos filtros biolóxicos. Úsanse comunmente nas operacións de absorción. Normalmente, as columnas están cheas con material de recheo orientado dun xeito aleatorio, pero en moitos casos o material colócase con precisión. O modo de operación da columna rechea caracterízase polo uso dunha contracorrente de dúas fases en reactores de contacto gas-fluído e por fluxo ascendente ou descendente en filtros biolóxicos. Unha co

FYLTE KOLONNER: Fylte kolonner benyttes for å øke kontakten mellom gass og væske (lufting av vann) og i biofiltre. De brukes i stor utstrekning ved absorpsjonsoperasjoner. Vanligvis er kolonnene fylt med tilfeldig orientert kolonnemateriale, men materialet kan og være nøye plassert i enkelte tilfeller. Drives ved hjelp av motstrøm mellom gass og væske ved gass-væskekontakt, og oppstrøms- eller nedstrømsmetoder i biofiltre. En typisk fylt kolonne består av et sylindrisk skall med støtteplater for kolonnematerial

KOLUMNY Z WYPEŁNIENIEM: Kolumny z wypełnieniem są często używane dla poprawienia kontaktu gaz-ciecz oraz w biofiltrach. Są one szeroko stosowane do procesów absorpcyjnych. Kolumny są zazwyczaj wypełnione losowo zorientowanym materiałem wypełniającym, ale w wielu przypadkach wypełnienie może być starannie ułożone. Cechą charakterystyczną kolumny z wypełnieniem jest sterowanie przepływem przeciwprądowym stykających się faz gaz-ciecz i w biofiltrach o odpływie górnym i dolnym. Typowa kolumna z wypełnieniem składa się z cy

DOLDURULMUŞ KOLONLAR: Doldurulmuş kolonlar genellikle gelişmiş gaz-sıvı temasında ve biofiltrelerde kullanılır. Yaygın olarak vakum operasyonlarında kullanılırlar. Genellikle kolonlar rasgele seçilen dolum malzemeleri ile doldurulurlar fakat çoğu zaman dolum malzemesi dikkatlice yerleştirilir. Doldurulmuş kolonlar karakteristik olarak gaz-sıvı temasının fazlarında ters akımlı ve biyofiltrelerde yukarı veya aşağı akışlı olarak çalışır. Tipik bir doldurulmuş kolon dolum malzemesine destek olan bir kaplamayı içeren sili

Was this helpful?
Egy adott helyszínen, adott időtartam alatt előforduló kóros esetek (klinikai kifejeződéssel vagy anélkül) járványtani egyége. A kitörés súlyossága egyetlen esettől (csak egy érintett szervezet) az állomány jelentős részéig terjedhet.


OUTBREAK: An epidemiological unit of pathological cases, clinically expressed or not, on a site over a limited period of time. An outbreak can range in severity from a single case (only one affected organism) to a large proportion of the stock.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΠIΔΗΜIΑΣ): Σύνολο παθολογικών περιστατικών, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, σε συγκεκριμένο χώρο (καλλιέργεια) και χρόνο. Η εκδήλωση της επιδημίας είναι δυνατό να περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό ή να αφορά μεγάλο ποσοστό του αποθέματος.

MANIFESTATION EPIDEMIQUE: Une unité epidémiologique des cas pathologiques, avec ou sans manifestations cliniques, dans un même site (piscicole) et pendant une durée limitée. La manifestation peut impliquer un seul cas (lorganisme affecté uniquement) jusquà plusieurs milliers de cas.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiológica de casos patológicos, con o sin alteraciones clínicas, en un mismo lugar (piscícola) y durante un periodo limitado. La manifestación puede implicar un solo caso (el organismo afectado únicamente) hasta varios miles de casos.

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiolóxica de casos patolóxicos, con ou sen alteracións clínicas, nun mesmo lugar (piscícola) e durante un período limitado. A manifestación pode implicar un só caso (o organismo afectado unicamente) ata un número de casos que afecten a unha grande proporción do stock.

UTBRUDD: En epidemiologisk enhet for patologiske tilfeller, kliniske uttrykt eller ikke, på en bestemt plass over en begrenset tidsperiode. Et utbrudd kan variere i omfang fra å ramme kun én enkelt organisme til ramme en stor del av beholdningen.

WYBUCH (choroby) : Jednostka epidemiologiczna przypadku chorobowego, wyrażona klinicznie lub nie, występująca w ograniczonym czasie na określonym terenie. Stopień ostrości wybuchu (choroby) może być zróżnicowany od pojedynczego przypadku (tylko jeden dotknięty organizm) do ubytków dużej części pogłowia.

SALGIN: Klinik tanımları yapılmış olsun veya olmasın, patolojik vakaların belli bir bölgede kısa zaman içerisinde oluşan epidomolojik kısmı, bir salgın tek bir vakadan (sadece tek bir organizmanın etkilendiği) stoğun büyük bir kısmını etkileyecek şiddete kadar yayılabilir.

Was this helpful?
Azok a lebegő szilárd anyagok, amelyek nyugodt körülmények között kiülepednek a vízből.


SETTLEABLE SOLIDS: That part of suspended solids which will settle under calm conditions.

ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το μέρος των αιωρούμενων στερεών που καθιζάνει υπό συνθήκες ηρεμίας.

SOLIDES SEDIMENTABLES: La portion des solides en suspension dans leau qui sédimente pendant les conditions de calme.

SÓLIDOS DE SEDIMENTACIÓN: Porción de sólidos en suspensión en agua que sedimenta en condiciones de aguas calmadas.

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: Porción de sólidos en suspensión en auga que sedimenta en condicións de augas calmadas.

UTFELLBARE STOFF: Andelen av de løste patiklene som bunnfeller under rolige forhold.

CZĄSTKI OSIADAJĄCE: Ta część cząstek zawiesiny, która w spokojnych warunkach będzie sedymentować.

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE: Durgun şartlarda bir havuzda dibe çöken katı madde miktarıdır.

Was this helpful?
Átmeneti bőrpir megjelenése.


RASH: An outbreak of transitory redness or generalized eruption of the skin.

ΕΞΑΝΘΗΜΑ: Εξαρση παροδικής φλεγμονής ή κηλίδων του δέρματος.

ERUPTION CUTANEE: Sortie transitoire de boutons, de taches, de rougeurs qui se forment sur la peau.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria en la piel de granos, manchas o zonas enrojecidas.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria na pel de grans, manchas ou zonas arrubiar.

UTSLETT: Utbrudd av forbigående rødhet eller hevelse i huden.

WYSYPKA: Przejściowe pojawienie się czerwoności lub równomierne pojawienia się wykwitów na skórze.

KIZARIKLIK: Geçici bir kızarıklığın ortaya çıkması ya da derinin genele yayılan patlaması.

Was this helpful?
Egy élő szervezet betegségének kívülről is látható tünetei.


CLINICAL: The outward observable symptoms of a disease in a living organism.

ΚΛΙΝΙΚΟΣ: Αφορά στα εμφανή συμπτώματα ασθένειας ενός ζώντος οργανισμού.

CLINIQUE: Symptômes apparents dune maladie chez un organisme vivant.

CLÍNICO: Síntomas aparentes de una enfermedad en un organismo vivo.

CLÍNICO: Síntomas aparentes dunha enfermidade nun organismo vivo.

KLINISK: Utvendige merkbare symptomer av en sykdom på en levende organisme.

KLINICZNY: Zewnętrznie dostrzegalne objawy choroby w żywym organizmie.

KLINİK: Canlı bir organizmadaki herhnagi bir hastalık semptomunun dıştan gözlenebilemesi.

Was this helpful?
Patológiai szempontból nyilvánvaló tüneteket produkáló fertőzés vagy betegség.


CLINICAL INFECTION: An infection or disease generating obvious signs of pathology.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή ασθένεια που έχει εμφανή παθολογικά συμπτώματα.

INFECTION CLINIQUE: Infection ou maladie provoquant des signes pathologiques évidents.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección o enfermedad que provoca signos patológicos evidentes.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección ou enfermidade que provoca signos patolóxicos evidentes.

KLINISK INFEKSJON: Infeksjon eller sykdom som utvikler klare sykdomstegn.

ZAKAŻENIE KLINICZNE: Zakażenie lub choroba wywołująca wyraźne objawy patologiczne.

KLİNİKAL ENFEKSİYON: Bir hastalık veya enfeksiyonun bariz patoloji belirtisinden meydana gelmesi.

Was this helpful?
Erőművek (főleg brakkvízzel vagy tengervízzel működő) hűtőrendszerében irtószerként, illetve az akvakultúrában (főleg karanténban vagy keltetőkben) fertőtlenítőként használt, gáz halmazállapotú kémiai elem.


CHLORINE: The chemical element often used as a biocide in the cooling waters of power plants (mainly those using brackish and marine waters as coolant), and as disinfectant in aquaculture (especially in quarantine stations and hatcheries).

ΧΛΩΡΙΟ: Χημικό στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνά ως βιοκτόνο. Χρησιμοποιείται στο νερό του συστήματος ψύξεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (κυρίως εκείνων που χρησιμοποιούν υφάλμυρο ή θαλάσσιο νερό ως ψυκτικό μέσο) και ως απολυμαντικό στις υδατοκαλλιέργειες ιδιαίτερα σε σταθμούς καραντίνας (λοιμοκαθαρτήρια).

CHLORE: Substance chimique souvent employée comme biocide dans leau de refroidissement des centrales électriques (surtout quand il sagit de leau de mer ou leau saumâtre), et comme désinfectant en aquaculture (surtout dans les bassins de quarantaine et dans les écloséries).

CLORO: Sustancia química a menudo utilizada como biocida en el agua de enfriamiento de las centrales eléctricas (sobretodo cuando se trata de agua de mar o de agua salobre), y como desinfectante en acuicultura (sobretodo en los estanques de cuarentena y los criaderos).

CLORO: Substancia química a miúdo utilizada como biocida na auga de refrixeración das centrais eléctricas (sobre todo cando se trata de auga de mar ou de auga salobre), e como desinfectante en acuicultura (especialmente o nos estanques de corentena e os criadeiros).

KLOR: Kjemisk grunnstoff som ofte brukes som et biocid i kjølevann fra atomkraftverk (hovedsakelig der det brukes brakk- og saltvann til kjøling), og som desinfeksjonsmiddel i akvakultur (spesielt i karantenestasjoner eller klekkerier).

CHLOR: Pierwiastek chemiczny używany często jako biocyd w wodach chłodzących elektrowni (głównie używających jako czynnika chłodzącego wód słonawych i morskich), a w akwakulturze jako środek dezynfekcyjny (szczególnie w stacjach kwarantannowych i wylęgarniach).

KLOR: Genellikle santrallerin soğutma sularında bir biyosit olarak ( başlıca acısu ve deniz suyunda soğutucu olarak) ve akuakültürde(özellikle karantina istasyonlarında ve kuluçkahanelerde) dezenfektan olarak kullanılan kimyasal element.

Was this helpful?
A Streptomyces venezuelae által termelt vagy p-nitro-benzaldehidből előállított széles spektrumú, bakteriosztatikus antibiotikum. Az Aeromonas, Pseudomonas és Hemophilus fajokkal szemben hatékony. Elsősorban a mozgó Aeromonas-fajok által okozott betegségek kezelésére használják (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).


CHLORAMPHENICOL: A broad-spectrum bacteriostatic antibiotic produced by Streptomyces venezuelae or manufactured from p-nitrobenzaldehyde. Effective against Aeromonas, Pseudomonas and Hemophilus. Used to prevent motile aeromonad disease. (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ: Ευρύ φάσμα βακτηριοστατικών αντιβιοτικών που παράγονται από το Streptomyces venezuelae ή παρασκευάζονται από p-νιτροβενζαλδεϋδη. Αποτελεσματική στην καταπολέμησή των Aeromonas, Pseudomonas. Ο Hemophilus είναι συνήθως ευαίσθητος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη της προσβολής από αερομονάδες. (Χλωρομυκίνη, Λεβομυκίνη, Χλωρονιτρίνη, Λευκομυκίνη).

CHLORAMPHENICOL: Antibiotique bactériostatique à gamme large produit par Streptomyces venezuelaeV ou par synthèse à partir de la p-nitrobenzaldéhyde. Actif contre Aeromonas, Pseudomonas et Hemophilus. Utilisé pour le traitement préventif des infections daeromonas. (Chloromycétine, levomycine, chloronitrine, leukomycine).

CLORANFENICOL: Antibiótico con espectro amplio, producido por Streptomyces venezuelae o por síntesis a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas y Hemophilus. Utilizado para prevenir la infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).

CLORANFENICOL: Antibiótico de amplo espectro, producido por Streptomyces venezuelae ou por síntese a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas e Hemophilus. Utilizado para previr a infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).

KLORAMFENIKOL: Bredt spekter av bakteriostatiske antibiotika produsert av Streptomyses venezuela eller produsert fra p-nitrobenzaldehyd. Effektiv mot Areomonas, Pseudomonas og Hemophilus. Brukt for å hindre ”motile aeromonad disease”. (Kloromycetin, levomycin, kloronitrin, leukomycin).

CHLORAMFENIKOL : Antybiotyk o szerokim spektrum bakteriostatycznym produkowany przez Streptomyces venezuelae lub wytwarzany z aldehydu p-nitrobenzoesowego. Skuteczny przeciw bakteriom Aeromonas, Pseudomonas i Hemophilus. Stosowany w zapobieganiu chorobie MAD (Motile Aeromonad Disease) powodowanej przez Aeromonas hydrophila (Chloromycetyna, Lewomycetyna i Leukomycyna).

KLORAMFENİKOL: Streptomyces venezuelae ya da p-nitrobenzaldehydeden üretilen geniş spektrumlu bir bakteriyostatik antibiyotik. Aeromonas, Pseudomonas ve Hemophilusa karşı etkilidir.Hareketli aeromonad hastalığını önlemede kullanılır ( Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

Was this helpful?
A klór és az ammónia vagy egyéb természetes aminovegyületek reakciójával előállítható vegyületek. Némelyiket fertőtlenítőszerként használják az akvakultúrában.


CHLORAMINES: The class of compounds formed by reaction between chlorine and ammonia or natural amino components. Some forms are used as disinfectants in aquaculture.

ΧΛΩΡΑΜΙΝΕΣ: Κατηγορία ενώσεων που σχηματίζονται από την αντίδραση χλωρίνης και αμμωνίας ή φυσικών αμινο-συστατικών. Μερικά είδη χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά στην υδατοκαλλιέργεια.

CHLORAMINE: Composé chimique produit par laction du chlore sur lammoniaque ou les composés aminés neutres. Certaines formes sont utilisées comme désinfectants en aquaculture.

CLORAMINA: Compuesto químico producido por la acción del cloro sobre el amoniaco o sobre los compuestos aminos neutros. Algunas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.

CLORAMINA: Composto químico producido pola acción do cloro sobre o amoníaco ou sobre os compostos aminos naturais. Algunhas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.

KLORAMINER: Klasse av forbindelser dannet ved reaksjon mellom klor og ammoniakk eller naturlige aminokomponenter. Noen former blir brukt til desinfeksjon i akvakultur.

CHLORAMINY: Grupa związków chemicznych powstałych w wyniku reakcji między chlorem a amoniakiem lub naturalnymi związkami aminowymi. Niektóre ich postacie są stosowane w akwakulturze jako środki dezynfekcyjne.

KLORAMİN: Klor ve amonyak ya da doğal amino bileşenler arasındaki reaksiyon tarafından oluşan bileşiklerin bir sınıfı. Bazı formları akuakültürde dezanfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Az az eljárás, amellyel a klórt (mint antimikrobiális szert) eltávolítják a vízből a haltenyésztési felhasználás előtt. A klórt legegyszerűbben a víz levegőztetésével lehet eltávolítani. Vízminták mikrobiológiai elemzésénél is használják, a pontosság javítására. A klórmentesítés másik módszere a redukálószerek (nátrium-tioszulfát, nátrium-szulfit, nátrium-arzenit) hozzáadása a vízmintákhoz és/vagy a mintattároló edényekhez.


DECHLORINATION: The process by which chlorine (acting as an anti-microbial agent) is removed from water before being used as culture water. This can be carried out by aeration of the water. It is also used in microbial analysis of water samples to ensure accurate readings. Dechlorination can also be carried out by the addition of reducing agents (Sodium thiosulphate, Sodium sulphite, Sodium arsenite) to the water sample and/or sample container.

ΑΠΟΧΛΩΡIΩΣΗ: Διαδικασία με την οποία απομακρύνεται το χλώριο (που δρα ως αντιμικροβιακός παράγοντας) από το νερό, πριν αυτό χρησιμοποιηθεί στην υδατοκαλλιέργεια. Πραγματοποιείται με αερισμό του νερού. Χρησιμοποιείται επίσης στη μικροβιακή ανάλυση των δειγμάτων του νερού ώστε οι προδιορισμοί να είναι ακριβείς. Η αποχλωρίωση πραγματοποιείται επίσης με την προσθήκη ενός αναγωγικού παράγοντα, όπως θειοθεϊικό νάτριο ή θειώδες νάτριο στο νερό.

DECHLORATION: Processus délimination du chlore (agent antimicrobien ajouté à leau domestique) de leau avant son utilisation dans un élevage ou avant une analyse microbienne. Souvent accomplie par aération, mais également par lajout dagents réducteurs; hyposulfite de soude, arsenite de soude.

DESCLORACIÓN: Proceso de eliminación del cloro (agente antimicrobiano añadido al agua doméstica) del agua antes de su utilización en un cultivo o antes de un análisis microbiano. A menudo realizado por aireación, pero también añadiendo agentes reductores como el hiposulfato de sodio, o el arseniato de sodio.

DECLORACIÓN: Proceso de eliminación do cloro (actuando como axente antimicrobiano) da auga antes da súa utilización como auga de cultivo. Pode ser eliminado por aireación da auga. Tamén é usado en análises microbiolóxicas de mostras de auga para asegurar lecturas precisas. A decloración tamén pode suceder pola adición de axentes redutores (tiosulfato sódico, sulfito sódico, arseniato sódico) á auga da mostra e/ou ao colector da mostra.

AVKLORING: Prosessen der klor (virker bakteriedrepende) fjernes fra vannet før det brukes til oppdrett. Dette kan gjøres ved lufting av vannet. Brukes også i mikrobiologiske analyser av vannprøver for å sikre nøyaktige målinger. Avkloring kan også gjøres ved å tilsette et reduksjonsmiddel (natrium tiosulfat, natrium sulfitt, natrium arsenitt) til vannprøven.

ODCHLOROWANIE USTROJU: Proces, w którym chlor (działający jak czynnik przeciwbakteryjny) jest usuwany z wody przed jej użyciem jako środowiska hodowlanego. Można tego dokonać przez napowietrzanie wody. Jest ono także stosowane w analizach mikrobiologicznych próbek wody, w celu zapewnienia dokładnych odczytów. Odchlorowywanie może także być przeprowadzane poprzez wprowadzanie czynników redukcyjnych (tiosiarczanu sodowego, siarczynu sodowego, metaarseninu sodowego) do próbki wody i/lub pojemnika próbki.

KLORSUZLAŞTIRMA: Yetiştirme suyu olarak kullanılmadan önce, suyun içinden klorun ( anti mikrobik etkisi olan ) ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem suyun havalandırılmasıyla da gerçekleştirilebilir. Bu ayrıca doğru okumaların sağlanabilmesi için su örneklerinin mikrobik analizlerinin yapılmasında da kullanılabilir. Klorsuzlaştırma su örneklerine indirgen maddelerin ( sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium arsenite ) katıştırılmasıyla da sağlanabilir.

Was this helpful?
A legtöbb algában és magasabbrendű növényben található zöld színanyag. A fényenergia kémiai energiává történő alakításáért, vagyis a fotoszintézisért felelős.


CHLOROPHYLL: Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που βρίσκεται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπέυθυνη για το μετασχηματισμό της ηλιακής ενέργειας σε χημική, π.χ. φωτοσύνθεση.

CHLOROPHYLLE: Pigment vert présent chez les algues et les plantes supérieures. Responsable de la transformation de lénergie lumineuse en énergie chimique par le processus de photosynthèse.

CLOROFILA: Pigmento verde hallado en la mayor parte de las algas y las plantas superiores. Es responsable de la transformación de la energía luminosa en energía química a través de la fotosíntesis.

CLOROFILA: Pigmento verde achado na maior parte das algas e as plantas superiores. É responsable da transformación da enerxía luminosa en enerxía química a través da fotosíntese.

KLOROFYLL: Grønt pigment som finnes i de fleste alger og høyere planter. Pigmentet omformer lysenergi til kjemisk energi i fotosyntesen.

CHLOROFIL: Zielony barwnik zawarty w komórkach większości glonów i roślin wyższych. Odpowiedzialny za przekształcanie energii świetlnej w energię chemiczną, tzn. za fotosyntezę.

KLOROFİL: Çoğu algde ve yüksek yapılı bitkilerde bulunan yeşil pigment. Işık enerjisinin kimyasal enerjiye çevriminde işlevi vardır, örn. fotosentez.

Was this helpful?
(1) Akvakultúrában: a víz (gyakran az elfolyóvíz) vagy a felszerelés sterilizálása klórgázzal. (2) Kémiában: bármilyen reakció, amelynek során egy vegyületbe klór épül be.


CHLORINATION: (1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστείρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

CHLORATION: (1) En aquaculture, stérilisation par le chlore de leau de mer surtout lorsquelle contient des effluents. (2) En chimie, réaction servant à introduire du chlore dans des composés.

CLORACIÓN: (1) En acuicultura, esterilización con el cloro de las aguas marinas sobretodo cuando contienen efluentes. (2) En química, reacción que sirve para introducir el cloro en un compuesto.

CLORACIÓN: (1) En acuicultura, esterilización da auga (particularmente a que contén efluentes) ou equipamento usando cloro. (2) En química, reacción que implica introducir o cloro nun composto.

KLORERING: (1) I akvakultur. Sterilisering av vann (spesielt utstrømmende vann) eller utstyr ved bruk av klorgass. (2) I kjemi. Alle reaksjoner der klor blir tatt opp i en forbindelse.

CHLOROWANIE: (1) W akwakulturze: stosowanie chloru gazowego do wyjaławiania wody (szczególnie zawierającej ścieki) lub sprzętu i urządzeń . (2) W chemii: każda reakcja wymagająca wprowadzenie chloru do związku.

KLORLAMA: (1)Akuakültürde, su (özellikle akıntılar içeren) veya ekipmanları klor gazı kullanarak steril etme. (2) Kimyada, bileşik içerisine klor girişine yol açan herhangi bir reaksiyon.

Was this helpful?
A Streptomyces aureofaciens által termelt, széles spektrumú antibiotikum, amely a Gram-negatív és Gram-pozitív baktériumok ellen hatásos. A szisztémás halbetegségek kezelésére nem alkalmas, mivel gyorsan felszívódik a májban.


CHLORTETRACYCLINE: A broad spectrum antibiotic produced by Streptomyces aureofaciens effective against gram-negative and -positive bacteria. Ineffective in the control of systemic fish diseases because of rapid uptake by the liver.

ΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ: Ευρύ φάσμα αντιβιοτικών που παράγεται από το Streptomyces aureofaciens. Είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση των κατά Gram-αρνητικών και θετικών βακτηρίων. Είναι αναποτελεσματική για τον έλεγχο συστημικών ασθενειών των ψαριών λόγω της γρήγορης πρόσληψής τους από το συκώτι

CHLORTETRACYCLINE: Antibiotique à gamme large produit par Streptomyces auréofaciens qui est efficace contre les bactéries gram-négatives et gram-positives. Cet antibiotique est inefficace dans les traitements systémiques chez les poissons à cause de son assimilation rapide par le foie.

CLOROTETRACICLINA: Antibiótico con espectro amplio producido por Streptomyces aureofaciens y que es eficaz contra las bactrias gram-negativas y gram-positivas. Este antibiótico es ineficaz en el tratamiento sistémico en los peces a causa de su rápida asimilación por el hígado.

CLOROTETRACICLINA: Antibiótico de amplo espectro producido por Streptomyces aureofaciens e que é eficaz contra as bacterias gram-negativas e gram-positiva. Este antibiótico é ineficaz no tratamento sistémico nos peixes a causa da súa rápida asimilación polo fígado.

KLORTETRACYKLIN: Vidt spekter av antibiotika produsert av Streptomyces aureofaciens, som er effektive mot gramnegative og -positive bakterier. Virkningsløs ved systemiske sykdommer på fisk, grunnet raskt opptak av leveren.

CHLOROTETRACYKLINA: Antybiotyk o szerokim spektrum, produkowany przez Streptomyces aureofaciens; skuteczny przeciw bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim. Nieskuteczny w zwalczaniu chorób ogólnoustrojowych ryb, z uwagi na szybkie pochłanianie go przez wątrobę.

CHLORTETRACYCLINE: Streptomyces aureofaciensden üretilen gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotik. Sistemik balık hastalıklarının kontrolünde etkisizdir, çünkü karaciğer tarafından hızla alınır.

Was this helpful?
Törékeny, kemény, ezüstfehér színű elem, ferromágneses fém: ötvözetekben használják. Rendszáma: 27; atomsúlya: 58,933.


COBALT: A brittle hard silvery-white element that is a ferromagnetic metal: used in alloys. Atomic No.: 27; atomic weight.: 58.933.

ΚΟΒΑΛΤΙΟ: Ένα ψαθυρό ασημο-λευκό στοιχείο το οποίο είναι σιδηρομαγητικό μέταλλο: χρησιμοποιείται στα κράματα. Ατομικός αριθμός 27; Ατομικό βάρος: 58.933.

COBALT: Métal blanc argenté dur et cassant, ferromagnétique.Utilisé dans des alliages, nombre atomique : 27, poids atomique : 58.933

COBALTO: Elemento duro y quebradizo de color blanco-plateado, metal ferromagnético utilizado en aleaciones. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933.

COBALTO: Elemento duro e quebradizo de cor branco-prateado, metal ferromagnético utilizado en aliaxes. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933

KOBOLT: Sprøtt, hardt, sølvhvitt, ferromagnetisk grunnstoff; brukes i legeringer. Atomnummer: 27; atomvekt: 58.933.

COBALT: Kruchy, twardy, srebrzysto-biały pierwiastek będący metalem ferromagnetycznym; stosowany w stopach. Symbol: Co. Liczba atomowa: 27; ciężar atomowy: 58,933.

KOBALT: Kırılgan, sert gümüşi- beyaz ferromanyetik metal element, alaşımlarda kullanılır. Atomik No.: 27; atomik ağırlık: 58.933.

Was this helpful?
Veszély, veszteség, sérülés, vagy egyéb kedvezőtlen körülmény bekövetkezésének valószínűsége.


RISK: Chance or possibility of danger, loss or injury or other adverse consequences.

ΔIΑΚΥΝΔΥΝΕΥΣΗ (ΡIΣΚΟ): Μέτρο του μεγέθους ενός αναλαμβανομένου κινδύνου. Είναι ανάλογο προς την πιθανότητα του κινδύνου και την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης ζημίας.

RISQUE: La possibilité ou chance de subir un danger, perte, lésion ou autre conséquence adverse.

RIESGO: Posibilidad o probabilidad de pérdida, lesión y otras consecuencias adversas.

RISCO: Posibilidade ou probabilidade de perigo, perda ou lesión ou outras consecuencias adversas.

RISIKO: Sjansen eller muligheten for fare, tap, skade eller andre uheldige følger.

RYZYKO: Ryzyko lub możliwość zagrożenia, strata lub uszkodzenie, bądź inne niekorzystne konsekwencje.

Risk: Kayıp veya zarar yada diğer kötü sonuçlar, tehlikenin gerçekleşme şansı veya ihtimali.

Was this helpful?
A rák, leukémia vagy örökletes elváltozás valószínűsége egységnyi dózisegyenértékre számolva. Általában végzetes rosszindulatú daganatokra és súlyos, örökletes elváltozásokra utal; egy sievertre (a dózisegyenérték mértékegysége) jutó valószínűséggel fejezik ki.


RISK FACTOR: The probability of cancer and leukaemia or hereditary damage per unit dose equivalent. Usually refers to fatal malignant diseases and serious hereditary damage; expressed as the probability per sievert.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Πιθανότητα καρκίνου, λευχαιμίας ή κληρονομήσιμης βλάβης ανά μονάδα ισοδύναμου δόσης. Συνήθως, αναφέρεται σε μοιραίες κακοήθεις ασθένειες και σοβαρές κληρονομικές βλάβες. Εκφράζεται ως πιθανότητα ανά sievert.

FACTEUR DE RISQUE: La probabilité dun cancer ou dune leucémie ou de dommage héréditaire par unité de dose équivalent. Souvent utilisé pour les affections malignes fatales et lésions héréditaires graves; exprimé en termes de probabilité par Sievert.

FACTOR DE RIESGO: La probabilidad de un cáncer o de una leucemia o de daños hereditarios por unidad de dosis equivalente. A menudo usado para las infecciones malignas fatales y lesiones hereditarias graves; expresado en términos de probabilidad por Sievert.

FACTOR DE RISCO: A probabilidade dun cancro ou dunha leucemia ou de danos hereditarios por unidade de dose equivalente. Normalmente refírese ás enfermidades malignas fatais e lesións hereditarias graves; expresado en termos de probabilidade por Sievert.

RISIKOFAKTOR: Sannsynlighet for kreft og leukemi eller arvelige skader per doseenhet. Henviser vanligvis til dødelige ondartede sykdommer og alvorlige arvelige skader. Uttrykt som sannsynlighet per sievert.

CZYNNIK RYZYKA: Czynnik zwiększający prawdopodobieństwo zachorowania na raka i białaczkę lub doznania uszkodzenia dziedzicznego na jednostkę równoważnika dawki (rtg). Zazwyczaj odnosi się to do śmiertelnej choroby raka złośliwego i doznania poważnego uszkodzenia dziedzicznego; przedstawiane jako prawdopodobieństwo na 1 siwert (Sv) (skażenie radioaktywne); dla promieni X i gamma, 1 Sv = 1 Gy.

RİSK FAKTÖRÜ: Her ünite doza eşdeğer kanser ve lösemi ya da kalıtsal zarar ihtimali. Genellikle ölümcül kanser hastalıklarını ve ciddi kalıtsal zararı işaret eder. Sievert başına ihtimal olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Egy szövet besugárzásából eredő véletlenszerű kockázat aránya a teljes test egyenletes besugárzása által okozott kockázathoz.


RISK WEIGHTING FACTOR: Ratio of the stochastic risk resulting from irradiation of a tissue to the total stochastic risk when the whole body is irradiated uniformly.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Λόγος του στοχαστικού κινδύνου από την ακτινοβόληση ενός ιστού προς τον ολικό στοχαστικό κίνδυνο όταν ολόκληρο το σώμα ακτινοβολείται ομοιόμορφα.

FACTEUR DE CORRECTION DU RISQUE: Le rapport du risque stochastique résultant de lirradiation dun tissu sur le risque total stochastique quand le corps entier est uniformement irradié.

FACTOR DE CORECCIÓN DE RIESGO: Relación del riesgo stocástica que resulta de la irradiación de un tejido sobre el riesgo total stocástica cuando el cuerpo es uniformemente irradiado.

FACTOR DE CORRECCIÓN DE RISCO: Relación do risco estocástico que resulta da irradiación dun tecido sobre o risco total aleatorio cando o corpo é uniformemente irradiado.

RISIKOVURDERINGSFAKTOR: Forholdet mellom den stokastiske risikoen ved stråling av et vev og den totale stokastiske risikoen når hele kroppen stråles.

WAŻONY CZYNNIK RYZYKA : Stosunek ryzyka stochastycznego wynikającego z napromieniowania tkanki do ogólnego ryzyka stochastycznego, kiedy całe ciało jest równomiernie napromieniowane.

RİSK AĞIRLIKLANDIRMA FAKTÖRÜ: Tüm vücut aynı şekilde tahriş olduğunda dokunun tahrişinden kaynaklanan tahmini riskin toplam tahmini riske oranı.

Was this helpful?
Nyél vagy szár; olyan keskeny testrész, amelyhez valamilyen nagyobb szerv (vagy az egész test) csatlakozik, pl. a halak faroknyele.


PEDUNCLE: Stem or stalk; a narrow part by which some larger part (or the whole body) is attached, for example, the caudal peduncle.

ΜΙΣΧΟΣ, ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Στέλεχος ή στύπος. Ενα στενό τμήμα στο οποίο προσαρτάται ένα μεγαλύτερο τμήμα (ή όλο το σώμα).

PEDONCULE: Tige ou pédoncule; tige étroite reliant deux parties au corps ou le corps à un substrat.

PEDÚNCULO: Tallo o pedúnculo; tallo estrecho que une dos partes al cuerpo o el cuerpo a un substrato.

PEDÚNCULO: Talo ou pedúnculo; parte estreita pola que se une outra parte máis ancha (ou todo o corpo), por exemplo, o pedúnculo caudal.

STILK: Smal del som en større del (eller hele kroppen) er festet til, f.eks. haleroten.

TRZON: Szypuła lub trzon; wąska część, z którą połączona jest mniejsza lub większa część (lub cała) ciała, np. trzon ogonowy.

PEDÜNKÜL: Gövde veya sap; geniş bir kısıma (veya bütün vücuda) dar bir kısmın bağlanması, örneğin kuyruk pedünkülü.

Was this helpful?
Fiatal lazacfélék idült külső és szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Cytophaga psychrophila okoz. A betegség azokban a hónapokban jelenik meg, amikor a vízhőmérséklet alacsony (100C alatti). A járvány kitörése a szikzsákos lárvák katasztrofális mértékű pusztulását okozhatja. A betegség kezelhető külső és szisztémás antibakteriális szerekkel vagy a halak melegebb vízbe történő fokozatos áthelyezésével .


PEDUNCLE DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΠΟΔIΣΚΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά.

MALADIE DU PEDONCULE: Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude.

ENFERMEDAD DEL PEDÚNCULO : Enfermedad de aqua fría: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo

ENFERMIDADE DO PEDÚNCULO: Enfermidade bacteriana sistémica externa e crónica de xuvenís de salmónidos causada por Cytophaga psychrophila. A enfermidade maniféstase durante os meses nos cales a temperatura da auga diminúe (por debaixo de 10 ºC). O brote orixina perdas catastróficas en larvas con vitelo. A enfermidade é controlada por antibacterianos sistémicos e externos ou polo traslado gradual a augas mornas.

YNGELDODELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla. Sykdommen kan overføres via eggoverflater (egg fra sykdomsbærende fisk). Behandling er mulig, men høy antibiotikaresistens har blitt utviklet i flere europeiske anlegg.

CHOROBA ZIMNEJ WODY: Przewlekła, systemiczna choroba bakteryjna młodzieży ryb łososiowatych, wywoływana przez zarazek Cytophaga psychrophila. Choroba występuje w miesiącach o niskiej temperaturze wody (poniżej 100C). Donoszono o jej wybuchach powodujących katastrofalne straty wśród wylęgu z woreczkiem żółtkowym. Choroba jest zwalczana przez antybiotyki zewnętrzne i systemiczne lub stopniowe przenoszenie ryb do cieplejszej wody.

Pedünkül hastalığı: Cytophaga psychrophila nın etkeni olduğu ve genç salmonların kronik harici ve sistemik bakteriyel hastalık. Hastalık sıcaklığın düşük olduğu aylarda ortaya çıkar (0-100 C). Besin keseli yavrularda felekat kayıpların görüldüğü salgınları rapor edilmiştir. Bu hastalık haricen ve sistemik olarak kullanılan antibakterial ilaçlarla ve çiftliğin kademeli olarak daha sıcak sulara taşınası ile control edilir.

Was this helpful?
Kémiai oxigénigény; a kémiai oxigénfogyasztás meghatározása. A KOI annak a szerves anyagnak a mennyisége, amely valamilyen erős oxidálószerrel oxidálható. Értéke az az oxigénmennyiség, amely egyenértékű a nyers vízminta oxidációjához szükséges oxidálószerrel (bikromáttal). A kémiai oxigénigény (KOI) ismeretében gyakran megbecsülhető a biokémiai oxigénigény (BOI). A KOI meghatározását a brakkvíz és a tengervíz sótartalma befolyásolhatja, emiatt azt mérés előtt el kell távolítani.


C.O.D.: A term for chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

C.Ο.D.: Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

D.O.C.: Demande chimique en oxygène. Terme utilisé pour décrire la consommation doxygène. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique oxydée par un oxydant chimique fort. Exprimé en quantité doxygène équivalent à loxydant utilisé. Equivalent en oxygène du dichromate consommé pendant loxydation dun échantillon brut deau. La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité de matière organique qui permet souvent une estimation de la demande biologique en oxygène (DBO). Les déte

D.Q.O: Demanda Química de Oxígeno.Termino utilizado para describir el consumo de oxígeno. La DQO es una medida de la cantidad de materia orgánica oxidada por un oxidante químico fuerte. Expresada en cantidad de oxígeno equivalente al oxidante utilizado. Equivalente al oxígeno de bicromato consumido durante la oxidación de la muestra bruta de agua. La demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de la materia orgánica que permite a veces una estimación de la demanda biológica de oxígeno

D.Q.O: Demanda Química de Oxígeno.Termo utilizado para describir o consumo químico de osíxeno. A DQO é unha medida da cantidade de materia orgánica oxidada por un oxidante químico forte. Exprésase como a cantidade de osíxeno equivalente ao oxidante utilizado (dicromato) nunha mostra de auga en bruto. A demanda química de osíxeno (DQO) tamén permite a estimación da demanda biolóxica de osíxeno (DBO). As determinacións de DQO nas mostras de auga salobre e mariña son alteradas pola matriz salina polo que

K.O.F.: Kjemisk oksygenforbruk: Betegnelse for det kjemiske oksygenforbruket. KOF er et mål for hvor mye organisk materiale som kan oksideres av en sterk kjemisk oksidant. Uttrykkes som mengden oksygen som er lik mengden oksidant (dikromat) som blir brukt i en råvannsprøve. KOF gir ofte et estimat på biokjemisk oksygenforbruk (BOF). Målinger av KOF i brakk- og saltvann blir forstyrret av saltet, som må fjernes.

ChZT - Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (COD): Określenie chemicznego zapotrzebowania tlenu. ChZT jest miarą ilości materii organicznej, która może być utleniona przez silny utleniacz chemiczny. Wyrażane jest ono w surowej próbce wody jako ilość tlenu, która jest równoważona ilością użytego utleniacza (dwuchromianu). Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) pozwala często na obliczenie BZT. Wartości ChZT oznaczane w wodach słonawych i morskich są zakłócane głównym składnikiem zasolenia, który musi być usunięty.

Kimyasal oksijen ihtiyacı: Kimyasal oksijen tüketimi için terim. Güçlü bir oksidant tarafından oksititlenebilir kimyasal madde miktarıdır. Herhangi bir işleme tutulmamış su numunesi içinde kullanılan oksidant miktarına eşdeğer oksijen miktarı olarak ifade edilir.

Was this helpful?
A legismertebb szterol-vegyület. Egyetlen ízeltlábú sem képes a szterolok de novo szintézisére (a rákokat is beleértve). A legtöbb ízeltlábú számára a táplálékban található koleszterin nélkülözhetelen.


CHOLESTEROL: The most common member of the sterol group. None of the arthropods (including crustaceans) can synthesize sterols de novo. A dietary source of sterol such as cholesterol is essential to most arthropods.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ: Το πιό κοινό μέλος της ομάδας των στερολών. Κανένα αρθρόποδο (συμπεραλαμβανομένων των δεκαπόδων) δεν είναι ικανό να συνθέσει de novo στερόλες. Μια τροφική πηγή στερολών, όπως η χοληστερόλη, είναι απαραίτητη για τα περισσότερα αρθρόποδα.

CHOLESTEROL: Le stérol le plus souvent rencontré. Les arthropodes (y compris les crustacés) sont incapables de synthétiser les stérols de novo. Une source alimentaire de stérols, telle que le cholestérol, est donc essentielle pour la plupart des arthropodes.

COLESTEROL: El más común del grupo de los esteroles. Los artrópodos (incluido los crustáceos) son incapaces de sintetizar loe esteroles de novo. Una fuente de esteroles, tal como el colesterol, es por lo tanto necesaria para la mayoría de los artrópodos.

COLESTEROL: O máis común do grupo dos esteroles. Os artrópodos (incluídos os crustáceos) son incapaces de sintetizar os esteroles de novo. Unha fonte de esteroles, tal como o colesterol, é polo tanto necesaria para a maioría dos artrópodos.

KOLESTEROL: Det vanligste steroidet. Ingen artropoder (medregnet krepsdyr) kan syntetisere steroider de novo. En steroidkilde som kolesterol er essensiell i dietten til de fleste artropoder (leddyr).

CHOLESTEROL: Najpowszechniejszy przedstawiciel grupy steroli. Żaden ze stawonogów (w tym i skorupiaki) nie może de novo syntetyzować steroli. Dla większości stawonogów obecność w diecie steroli jest niezbędna (m.in. cholesterolu).

KOLESTEROL: Streol grubunun en yaygın üyesidir. Eklambacaklılardan hiçbiri ( Krustaseleri içeren) de novo steroleri sentezleyemez. Bir beslenme kaynağı olarak sterol örneğin koleterol birçok eklembacaklı (arthropod) için esansiyeldir.

Was this helpful?
(Hidroximetil-trimetil-ammónium-hidroxid). A biokémiai tulajdonságai miatt a B-vitamincsoportba sorolt kolin zsír- és idegszövet szerkezeti alkotórésze. A kolin hiánya a növekedési teljesítmény gyengülését okozza lazacokban és pisztrángokban.


CHOLINE: (Hydroxyethyl trimethyl ammonium hydroxide). Choline, grouped along with the B vitamins because of its biochemical properties, is a structural component of adipose and nerve tissue. A deficiency of choline may cause poor growth in salmon and trout.

ΧΟΛΙΝΗ: (Υδρόξυ-αιθύλ-τριμέθυλ-υδροξείδιο του αμμωνίου). Η χολίνη κατατάσσεται με τις βιταμίνες Β, λόγω των βιοχημικών της ιδιοτήτων. Είναι δομικό συστατικό των λιπωδών και νευρικών ιστών. Ανεπάρκεια χολίνης περιορίζει την αύξηση στους σολομούς και τις πέστροφες.

CHOLINE: (Hydroxyétyl, triméthyl hydroyde dammonium). Regroupée avec les vitamines du groupe B à cause de ses propriétés biochimiques. Composé structural des tissus adipeux et nerveux. Une carence en choline peut retarder la croissance des salmonidés.

COLINA: (Hidroxietilo, trimetilo hidroxido de amonio). Agrupado con las vitaminas de grupo B a causa de sus propiedades bioquímicas. Compuesto estructural de los tejidos adiposos y nerviosos. Una carencia en colina puede retrasar el crecimiento de los salmónidos.

COLINA: (Hidroxietil-trimetilamonio ou hidróxido de hidroxietil-trimetilamonio). Incluída no grupo das vitaminas do grupo B a causa das súas propiedades bioquímicas. Composto estrutural dos tecidos adiposos e nerviosos. A carencia da colina pode atrasar o crecemento dos salmónidos.

CHOLIN: (Hydroksyetyl trimetyl ammonium hydroksid). Grunnet sine biokjemiske egenskaper er cholin gruppert i lag med B-vitaminene. Vitaminet er en strukturkomponent i nerve- og fettvev. Cholinmangel gir dårlig vekst hos ørret og laks.

CHOLINA: Cholina (wodorotlenek trójmetylo-2-hydroksyetyloamoniowy), z uwagi na jej biochemiczne właściwości zaliczana do witamin grupy B; stanowi strukturalny składnik tłuszczu zwierzęcego i tkanki nerwowej. Niedobór choliny u łososia i pstrąga może powodować słaby ich wzrost.

KOLİN: (Hidroksi trimetil amonyum hidroksit). Kolin, biyokimyasal özellikleri nedeniyle B vitaminleri ile birlikte gruplandırılmış, yağ ve sinir dokusunun yapısal bir bileşenidir. Kolin eksikliği somon ve alabalıkta yavaş büyümeye neden olabilir.

Was this helpful?
Édesvízi halak heveny szisztémás- és bőrbetegsége, amelyet a Flexibacter columnaris baktérium okoz. A betegség gyorsan terjed és általában nyáron jelenik meg a tavasszal szaporított halakon. A veszteség rendszerint igen magas. Melegvízi halakban gyakran kettős fertőződés is bekövetkezhet az Aeromonas liquefaciens baktériummal. A betegség szisztémás és külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.


COLUMNARIS DISEASE: An acute systemic and cutaneous disease of freshwater fishes caused by Flexibacter columnaris. The disease is widespread and occurs most frequently during the summer in young-of-the-year fish. Losses are usually quite high. In warm water fish there is frequently a dual infection with Aeromonas liquefaciens. The disease is effectively controlled by systemic and external antibacterials.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ COLUMNARIS: Οξεία συστημική και δερματική ασθένεια των ψαριών των γλυκών νερών, οφειλόμενη στο Flexibacter columnaris. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και συμβαίνει συχνότερα κατά το καλοκαίρι στα ψάρια που είναι μικρότερα από ένα έτος. Οι απώλειες είναι συνήθως μεγάλες. Στα ζεστά νερά υπάρχει συχνά διττή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημική εξωτερική αντιβακτηρίωση.

INFECTION A FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infection aigüe systémique et cutanée des poissons deau douce provoqué par Flexibacter columnaris. La maladie est cosmopolite et les manifestations sont les plus fréquentes en été chez les jeunes poissons de lannée. Les pertes sont habituellement assez lourdes. Chez les poissons des eaux tempérées, il y a souvent une co-infection avec Aeromonas liquefaciens. Les agents antibactériens externes et systémiques constituent une prophylaxie efficace.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica y cutánea de peces de agua dulce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermedad cosmopolita cuyas manifestaciones son las más frecuentes durante el verano en los peces jóvenes. Las pérdidas son normalmente muy grandes. En los peces de aguas templadas, a menudo hay una co-infección con Aeromonas liquefaciens. Los agentes antibacterianos externos y sistémicos son una profilaxis eficaz.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica e cutánea de peixes de auga doce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermidade cosmopolita as manifestacións da cal son as máis frecuentes durante o verán nos peixes novos. As perdas son normalmente moi grandes. Nos peixes de augas mornas, a miúdo hai unha co-infección con Aeromonas liquefaciens. Os axentes antibacterianos externos e sistémicos son unha profilaxe eficaz.

FLAVOBACTERIUM COLUMNARE INFEKSJON: Voldsom systemisk eller kutan infeksjon på ferskvanns fisk forårsaket av bakterien Flavobacterium columnare (tidligere Flexibacter columnaris). Sykdommen er utbredt, og er mest vanlig om sommeren på ung fisk. Tapene er som regel store. Hos varmekjære arter er det ofte en dobbel infeksjon med Aeromonas liquefaciens. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller.

CHOROBA KOLUMNARIS: Ostra systemiczna choroba skórna ryb słodkowodnych, spowodowana przezFlexibacter columnaris. Choroba jest rozpowszechniona i najczęściej występuje w okresie lata u jednorocznych ryb. Straty są zwykle bardzo duże. U ryb ciepłolubnych często występuje dodatkowe zakażenie Aeromonas liquefaciens. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu systemicznych, zewnętrznych środków przeciwbakteryjnych.

KOLUMNARİS HASTALIĞI: Flexibacter columnaris tarafından tatlı su balıklarında meydana getirilen sistemik olan akut bir deri hastalığıdır. Hastalık yaygın olup genellikle yaz aylarında bir yıllık genç bireylerde görülür. Kayıplar genellikle oldukça yüksek oranda olmaktadır. Sıcak su balıklarında genellikle Aeromonas liquefaciensında etkili olduğu çift enfeksiyon gmrülür. Hastalık sistemik ve dış antibakteriyallar ile etkili bir şekilde kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
Két vagy több élőlény vagy faj egyidejű szükséglete egy létfontosságú közös erőforrás iránt, amelynek ellátása ténylegesen vagy potenciálisan korlátozott (exploitatív kompetíció), vagy pedig két vagy több élőlény vagy faj közötti hátrányos kölcsönhatás, amelyek egy nem limitált közös erőforrás megszerzésére törekednek (interferencia-kompetíció).


COMPETITION: The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

CONCURRENCE: Demande simultanée par au moins deux organismes ou espèces pour une ressource commune essentielle qui est actuellement, ou potentiellement, disponible en quantité limitée (concurrence par exploitation), ou linteraction préjudiciable entre au moins deux organismes ou espèces à la recherche dune ressource commune qui nest pas limitée (concurrence par ingérence).

COMPETICIÓN: Demanda simultánea por dos o más organismos o especies de un recurso esencial común que es, real o potencialmente, escaso (competición de explotación), o interacción perjudicial entre dos o más organismos o especies que buscan un recurso común no limitado (competición de interferencia)

COMPETICIÓN: Demanda simultánea por dous ou máis organismos ou especies dun recurso esencial común que é, real ou potencialmente, escaso (competición de explotación), ou interacción prexudicial entre dous ou máis organismos ou especies que buscan un recurso común non limitado (competición de interferencia)

KONKURRANSE: Samtidig behov fra to eller flere organismer eller arter for en felles avgjørende resurs, som er eller kan bli begrensende. Eller den gjensidige skadelige påvirkningen mellom to eller flere organismer eller arter som søker etter en felles resurs som ikke er begrensende.

KONKURENCJA: Jednoczesne zapotrzebowanie dwóch lub większej liczby organizmów lub gatunków na jakiś podstawowy zasób, którego ilość jest rzeczywiście lub potencjalnie ograniczona (konkurencja eksploatacyjna) lub antagonistyczna interakcja pomiędzy dwoma lub większą liczbą organizmów lub gatunków potrzebujących jakiegoś zasobu, który nie jest ograniczony (konkurencja interferencyjna).

KOMPETİSYON: İki veya daha fazla organizma veya türün gerçekte veya potansiyel olarak sınırlı miktarda zaruri ortak bir kaynağı eşzamanlı isteği (sömürü rekabeti), veya sınırlı olmayan bir kaynağı isteyen iki veya daha fazla organizma veya türün birbirine zarar verici ilişkisi (parazit rekabet).

Was this helpful?
Valamilyen anyag mennyisége egy adott mennyiségű közegben, amelyben eloszlik. Többféle mértékegységet használnak a vízben oldott anyagok koncentrációjának leírására. Legtöbbször az egy liter vízben feloldott anyag tömegét használják tömeg/térfogat arányban (pl. mg/l). Ez az egység gyakran felcserélhető más arányokkal, mint pl. rész/millió (parts per million (ppm), pl. 1 mg anyag 1 liter, vagyis 1000g tiszta vízben = 1 ppm). Az utóbbi egységeket óvatosan kell használni, mivel ezek térfogat/térfog


CONCENTRATION: The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg/l). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as thes

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ορισμένης ουσίας σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου στο οποίο είναι κατανεμημένη. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος.

CONCENTRATION: Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités : parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une mesure poids/volu

CONCENTRACIÓN: Las concentraciones de sustancias en el agua son a menudo expresadas en mg.l-1. Las unidades: partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb) son a menudo utilizadas de manera intercambiable con mg.l-1. Sin embargo es no es aconsejable utilizar la unidad ppb, dado que un billón no significa la misma cosa en Europa (1012) que en América del Norte (109). Hay que anotar que las unidades mg/l y ppm no son estrictamente equivalentes dado que la primera es una medida de poso/vo

CONCENTRACIÓN: Cantidade dunha substancia específica no medio no que se distribúe. As concentracións de substancias na auga son a miúdo expresadas en mg/l. As unidades: partes por millón (ppm) e partes por billón (ppb) son a miúdo utilizadas de xeito intercambiable con mg/l. Non obstante non é aconsellable utilizar a unidade ppb, dado que un billón non significa a mesma cousa en Europa (10 12) que en América do Norte (10 9). Hai que anotar que as unidades mg/l e ppm non son estritamente e

KONSENTRASJON: Mengden av en spesifisert substans i et gitt mengde av mediet den er fordelt i. Ulike enheter er brukt for å beskrive konsentrasjonen av substanser i vann. Ofte brukes vekt av substansen i en liter vann i et vekt/volum forhold (f.eks. mg/l). Slike enheter blir ofte brukt vekselvis med forhold som ”parts per million” (ppm; f.eks. 1 mg av en substans i en liter, dvs 1000g reint vann = 1 ppm). En skal likevel være forsiktig siden de sistnevnte enhetene er volum/volum eller vekt/vekt forhold. En kan

KONCENTRACJA : Rodzaj konkretnej substancji w danej ilości medium, w którym jest rozprowadzana. Powszechnie stosowane jest kilka jednostek dla opisania koncentracji substancji w wodzie. Często używana jest masa substancji zawarta w 1 litrze w stosunku: masa/objętości (np. mg/l). Takie jednostki są często używane zamiennie z stosunkiem jak:1 część na milion (ppm, np. 1 mg substancji w 1 litrze, tj. w 1000 g czystej wody = 1 ppm). Należy dołożyć jednak starań, gdy te (ostatnie) jednostki są wyrażane jako stosune

KONSANTRASYON: Belirli bir ortama dağıtılan belirli maddenin kalitesinin bir ifadesidir. Su ortamındaki maddelerin konsantrasyonlarını tanımlamak için yaygın olarak yaygın olarak birkaç birim kullanılır. Yaygın olarak; bir ilitre içerisindeki maddenin ağırlığı için ağırlık/hacim oranı (mg/l) kullanılır. Benzer birimler genellikle değişebilen oranlar örneğin miliyonda bir (ppm; bir litredeki 1 mg madde, 1000 g saf su 1ppm e eşittir.) bu birimler çevrilirken dikkatli olunmalıdır. Aynı zamanda milyarda bir (ppb)

Was this helpful?
Egy szervezet különböző koncentrációjú effektor (mérgező vagy kedvező hatású) molekulákra adott válaszreakciójának grafikus megjelenítése.


CONCENTRATION RESPONSE CURVE: Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργανισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).

COURBE DE REPONSE DE CONCENTRATION: Représentation graphique de la réponse dun organisme à des concentrations variables dun effecteur (toxique ou bénéfique) dans le milieu ambiant.

CURVA DE RESPUESTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica de la respuesta de un organismo a concentraciones variables de un realizador (Tóxico o benéfico) en el medio ambiente; la curva de efecto dosis.

CURVA DE RESPOSTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica da resposta dun organismo a concentracións variables dunha molécula efector (tóxica ou benéfica) no medio; a curva de efecto dose.

KONSENTRASJON- RESPONSKURVE : Grafisk framstilling av responsen til en organisme til ulike konsentrasjoner av et effektormolekyl (giftig eller gunstig) i det omgivende mediet. Jfr. dose-respons kurve.

KRZYWA REAKCJI NA KONCENTRACJE: Graficzne przedstawienie reakcji organizmu (toksycznej lub korzystnej) na zmieniające się koncentracje cząsteczki efektora w otaczającym środowisku.

Konsantrasyon tepki eğrisi: Ortamda bulunan etkin bir moekülün (toksi yada faydalı) organizmanın gösterdiği tepkiye göre değişen konsantrasyonlarının grafiksel gösterimidir.

Was this helpful?
Születéskor jelen levő; olyan állapot leírására használják, amely valamilyen embrionális rendellenesség eredménye.


CONGENITAL: Present at time of birth; geneogenous; used of a condition that has resulted from an embryonic aberration.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΣ: Παρούσα την στιγμή της γέννησης, κληρονομική. Ο όρος χρησιμοποιείται για καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα εμβρυολογικής ανωμαλίας.

CONGENITAL, E: Qui est présent à la naissance; généogène; un état résultant dune anomalie embryonnaire (malformation congénitale).

CONGÉNITO/A: Que es presente al nacer; geneogen; estado que deriva de una anomalía embrionaria (malformación congénita).

CONXÉNITO/A: Que está presente no nacemento; neoxénico; estado que deriva dunha anomalía embrionaria (malformación conxénita).

MEDFØDT (KONGENITAL): Tilstede ved fødsel, genetisk bestemt. Brukt om en tilstand som er et resultat av en embryonisk feil.

WRODZONY: Obecny w czasie urodzenia; wrodzony; termin dotyczący stanu będącego rezultatem zaburzenia rozwoju zarodkowego.

DOĞUŞTAN OLAN: Doğuştan veri var olan, genellikle embriyonik olarak kromozomlardaki anmormalliklerden meydana gelen durumlar için kullanılır.

Was this helpful?
Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél a kísérleti anyagot vagy feltételt nem alkalmazzuk (negatív kontroll). Egy kísérlet vagy teszt ellenőrzésére használt szervezet, amelynél egy ismert, pozitív anyagot vagy feltételt alkalmazunk (pozitív kontroll).


CONTROL: To check an experiment or test by using an organism with the experimental substance or condition omitted (negative control). To check an experiment or test with a known positive substance or condition included (positive control).

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ελεγχος της ορθότητας ενός πειράματος ή εφ ενός οργανισμού, είτε απουσία μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (αρνητικός μάρτυρας) είτε με προσθήκη μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (θετικός μάρτυρας).

CONTROLE: Vérification de la validité dune expérience sur un organisme, soit par lomission dune substance ou condition expérimentale (contrôle négatif), soit par laddition dune substance ou condition expérimentale (contrôle positif).

CONTROL: Verificación de la validez de una experiencia sobre un organismo, sea por omisión de una sustancia o condición experimental (control negativo), o sea por adición de una sustancia o condición experimental (control positivo).

CONTROL: Verificación da validez dunha experiencia ou ensaio sobre un organismo, sexa por omisión dunha substancia ou condición experimental (control negativo), ou sexa por adición dunha substancia ou condición experimental (control positivo).

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved a bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). A kontrollere et eksperiment eller en test ved a inkludere kjente positive substanser eller miljoforhold (positiv kontroll).

KONTROLOWANIE/SPRAWDZANIE: Sprawdzanie eksperymentu lub testu używając organizmu i badanej substancji, względnie pominiętych czynników (warunków) środowiskowych (sprawdzanie negatywne). Sprawdzanie eksperymentu lub testu o pozytywnym wyniku ze znaną substancją, albo stosowanymi warunkami (sprawdzanie pozytywne).

KONTROL: Bir deneyi ya da testi deneysel maddeyle organizmayı kullanarak ya da koşul belirtmeden kontrol etmek (negatif kontrol). Bir deneyi ya da testi bilinen bir pozitif maddeyle ya da koşul belirterek kontrol etmek (pozitif kontrol).

Was this helpful?
A felszínt alkotó anyag lemorzsolódása kaparás vagy elhasználódás miatt.


ABRASION: The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.

ΕΚΤΡIΒΗ: Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.

ABRASION: Action duser par frottement ou denlever la surface dun matériau par grattage: attrition. Se dit souvent dun échantillon de mucus et/ou dépithélium prélevé par frottis.

ABRASIÓN: Acción de pulir frotando o de quitar rascando la superficie de un material: La atrición, indica a menudo una muestra de mucosa y/o de epitelio rascado.

ABRASIÓN: Acción de pulir fregando ou de quitar resgando a superficie dun material; desgaste; a miúdo móstrase mucosa e/ou de epitelio raspado.

ABRASJON: En erosjonsprosess ved avskraping eller slitasje av overflatemateriale.

ABRAZJA: Proces erozji w wyniku ścierania lub wietrzenia powierzchni materiałów; ścieranie; często zeskrobane próbki śluzu i/lub tkanki nabłonkowej.

AŞINMA: Bir materyal yüzeyinin ovalanarak erozyona uğraması yada aşınması; aşındırma; epitel yada mukozanın kazınması

Was this helpful?
Sok vízi szervezet légzőszerve. Halakban és rákokban ennek a szervnek fontos szerepe van a kiválasztásban, az ozmoregulációban és az ionháztartás szabályozásában, a kagylók esetében pedig a táplálkozásban.


GILL: The respiratory organs of many aquatic organisms. In fishes and crustaceans, these organs are also important in excretion, osmoregulation and mineral balance. In bivalvia, they play a major role in feeding.

ΒΡΑΓΧIΑ: Το αναπνευστικό όργανο πολλών υδρόβιων οργανισμών. Στα ψάρια και στα καρκινοειδή τα όργανα αυτά είναι επίσης σημαντικά για την απέκκριση, ωσμωρρύθμιση και ισοζύγιο των μετάλλων. Στα δίθυρα παίζουν κύριο ρόλο στη διατροφή.

BRANCHIES: Organes respiratoires et excréteurs des poissons, et dautres organismes, qui permettent labsorption, à partir de leau, doxygène, de leau, de certains éléments nutritifs, des minéraux et dautres substances.

BRANQUIAS: Órgano respiratorio y excretor de los peces, y de otros organismos, que permite la absorción, a partir del agua) de oxígeno, de agua, y de ciertos elementos nutritivos, minerales y otras sustancias.

BRANQUIAS: Órganos respiratorios de moitos organismos acuáticos. En peixes e crustáceos estes órganos son tamén importantes na excreción, osmorregulación e balance de minerais. En bivalvos, xogan un maior papel na alimentación.

GJELLE : Respirasjonsorgan hos mange akvatiske organismer. Hos fisk og krepsdyr er gjellene også viktige i forbindelse med ekskresjon, osmoregulering og mineralbalanse. Hos muslinger har gjellene en viktig rolle ved beiting (filtrering).

SKRZELA: Narządy oddechowe wielu organizmów wodnych. U ryb i skorupiaków narządy te są także ważne w wydalaniu, osmoregulacji i w utrzymaniu równowagi w zawartości składników mineralnych. U małży, odgrywają one główną rolę w pobieraniu pokarmu.

SOLUNGAÇ: Kabuklular ve balıklar olmak üzere bir çok akuatik canlının solunum organlarıdır. Bunlar boşaltım, osmoregulasyon ve mineral dengeyi sağlarlar. Çift kabuklularda beslenmede önemli rol oynarlar.

Was this helpful?
A kopoltyúfedő a ganoid és csontos halak kopoltyúüregét boritó lapos szerv. Négy csont támasztja alá, amelyek közül a felső, háromszög alakú operculum sok fajnál tüskés. A többi három csont a keskeny suboperculum, az alsó állkapocs mögötti interoperculum és a preoperculum, más néven járomcsont.


GILL COVER: The gill cover is the flat structure that covers the gill chamber of ganoid and bony fishes. It is supported by four bones, the upper, triangular opercle that sometimes bears spines, and the narrow subopercle. Other bones that support the gill cover are the interopercle, just behind the lower jaw, and the preopercle or cheek bone.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Η πεπλατυσμένη δομή που καλύπτει τον βραγχιακό θάλαμο των γανοειδών και των οστεïχθύων. Στηρίζεται από τέσσερα οστά, το ανώτερο τριγωνικό επικαλυμματικό που μερικές φορές φέρει άκανθες, το στενό υποεπικαλυμματικό, το μεσοεπικαλυμματικό που είναι ακριβώς πίσω από την κάτω σιαγόνα και το προεπικαλυμματικό ή ζυγωματικό.

OPERCULE (1): Structure plate recouvrant les ouïes des poissons ganoïdes et des téléostèens. Lopercule est soutenu par quatre formations osseuses : le supérieur, lopercule triangulaire qui porte parfois des épines et le subopercule étroit. Les autres os qui supportent lopercule sont lintéroperculaire situé en arrière de la mandibule et le préoperculaire.

OPÉRCULO(Gill cover): Estructura plana que cubre las branquias de peces ganoideos y de teleósteos. El opérculo se sostiene por cuatro formaciones óseas: superior, opérculo triangular, que lleva a veces espinas, y subopérculo estrecho. Los otros huesos que soportan el opérculo son el interopercular situado detrás de la mandíbula y el preopercular.

OPÉRCULO : Estrutura plana que tapa a cámara branquial de peixes ganoideos e de teleósteos. O opérculo sostense por catro formacións óseas: o opérculo superior, que é triangular e ás veces ten espiñas, e o subopérculo estreito. Os outros ósos que soportan o opérculo son o interopercular situado detrás da mandíbula inferior e o preopercular.

GJELLELOKK: Flat struktur som dekker gjellehulen hos ganoider og beinfisk. Støttes av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

WIECZKO SKRZELOWE: Wieczko skrzelowe posiada płaską budowę a u ryb ganoidalnych i kościstych zakrywa komorę skrzelową. Podparte jest ono przez cztery kości: górną, trójkątną płytkę, na której czasami występują kolce, oraz wąską płytkę podwieczkową (suboperculum). Jeszcze innymi kośćmi, które podpierają wieczko skrzelowe są: kość międzypokrywowa (interoperculum) − zaraz z tyłu dolnej żuchwy oraz kość przedpokrywowa (preoperculum) lub kość policzkowa.

Solungaç kapağı: Solungaç kapağı üst üste binen solungaç lamellerinin üstünü kapatan yassı bir yapı olup kemikli balıklarda bulunur. Dört kemik tarafından desteklenen bu yapı en üstte üçgen biçiminde operkul olup çoğuzaman dikenler taşırlar, ve en dar altoperkulum. Diğer kemikler ise ara operkulleri destekler, hemen alt çenenin ve preoperkülün veya yanak kemiğinin gerisinde yer alırlar.

Was this helpful?
A halak kopoltyúfedőjének hátulsó csontja.


OPERCULAR: In fishes, the posterior bone of the gill cover.

ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑΤIΚΟ: Στα ψάρια, οπίσθιο οστούν του καλύμματος των βραγχίων.

OPERCULAIRE: Chez les poissons, pièce osseuse postérieure protégeant les branchies.

OPERCULAR: En los peces, referente a la pieza ósea posterior que protege las branquias.

OPERCULAR: Nos peixes, referente á peza ósea posterior do opérculo.

GJELLELOKK-KNOKLER: Gjellelokket hos fisk består av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

KOŚĆ WIECZKOWA (Operculare) : U ryb tylna kość pokrywy skrzelowej.

SOLUNGAÇ KAPAĞINA AİT: Balıklarda solungaç kapağının arkasındaki kemik.

Was this helpful?
Elcsontosodott, ujjakhoz hasonló kiemelkedések a kopoltyúívek elülső részén. Számuk és alakjuk fontos rendszertani bélyeg. Számukat általában a következőképpen adják meg: a kopoltyúív felső részén lévő kopoltyúfésűk száma + 1 a szögletben + a kopoltyúív alsó részén lévő kopoltyúfésűk száma.


GILL RAKERS: Bony, finger-like projections on the front of the gill arches. They vary in number and shape and are useful taxonomic characteristics. Counts are often given as the number on the upper section + 1 at the angle + number on the lower section of the gill arch.

ΒΡΑΓΧIΑΚΕΣ ΑΚΑΝΘΕΣ: Οστέινες δακτυλοειδείς προεκβολές των βραγχιακών τόξων. Ποικίλλουν ως προς τον αριθμό και το σχήμα. Είναι χρήσιμοι ταξινομικοί χαρακτήρες. Οι μετρήσεις δίνονται συνήθως ως ο αριθμός του άνω τμήματος +1 στη γωνία + ο αριθμός του κάτω τμήματος του βραγχιακού τόξου.

FILAMENTS BRANCHIAUX: Excroissance osseuse filiforme sur la face antérieure des arcs branchiaux. Variables en forme et en nombre, ils constituent des outils taxonomiques. Les numérotations sont souvent données sous forme du nombre de filaments portés par larc branchial + 1 à langle + le nombre de la section inférieure de larc branchial.

FILAMENTOS BRANQUIALES: Excrecencia huesosa filiforme en la superficie anterior de los arcos branquiales. Variables en forma y en número, constituyen unas herramientas taxonómicas. Las numeraciones son a menudo dadas bajo la forma del número de filamentos del arco branquial + 1 al ángulo + el número de la sección inferior del arco branquial.

BRANQUIESPIÑAS: Proxeccións óseas filiformes na superficie anterior dos arcos branquiais. Variables en forma e en número, son unhas características taxonomicamente utis. As numeracións son a miúdo dadas baixo a forma do número na sección superior +1 no ángulo + o número na sección inferior do arco branquial.

GJELLEGITTERSTAVER: Benete, fingerlignende utvekster på gjellebuens fremre kant. De varierer i form og størrelse, og er nyttige taksonomiske kjennetegn. Tellinger gis ofte som antall på gjellebuens øvre del + én i vinkelen + antall på gjellebuens nedre del.

WYROSTKI FILTRACYJNE: Skostniałe, palczaste występy na przedniej stronie łuków skrzelowych. Różnią się one liczbą i kształtem i są wykorzystywane w charakterystyce taksonomicznej ryb. Ilości wyrostków są podawane w liczbach: liczba na dolnym odcinku (cerato- i hypobranchiale) + na górnym odcinku (epibranchiale) +1 przy kącie łuku skrzelowego (np. u siei wynosi: 35 - 52).

Solungaç dikenleri: Solungaç yaylarının üzerinde kemiksi parmak benzeri yapılardır. Bunların sayılarının ve yapılarının değişiklik göstermesi taksonomik karesteristiklerde kullanılır. Sayıları genellikle numara olarak solungaç yay sayısının alt veya üst kısmına +1 veya solungaç yaının derecesinin sayısal değerinin yanında + olarak verilir.

Was this helpful?
Általában négyszögletes alakú, vékony zsinegből készült háló, amely a hálószemekben fogja meg a halakat, pl. a sodróháló vagy a felállított kopoltyúháló. A kopoltyúhálókat úszók és súlyok tartják függőlegesen.


GILL NET: A net which is usually rectangular in shape, made of thin twine, which catches fish by holding them in the meshes, e.g. drift net or set gill net. Gill nets are held vertically in the water by floats and weights.

ΑΠΛΑΔI ή ΑΠΛΟ ΔIΧΤΥ: Συνήθως παραλληλογράμμου σχήματος, από λεπτό δίχτυ, το οποίο συλλαμβάνει και κρατά τα ψάρια μεταξύ των ματιών του διχτυού. Κρατείται κάθετα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.

FILET MAILLANT; FILET DROIT: De forme rectangulaire et fabriqué en fils fins, ce type de filets se tient verticalement dans leau, tendu entre les flotteurs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure. La largeur des mailles est calculée pour retenir le poisson par la tête ou lavant du corps.

RED AGALLA; RED RECTA: De forma rectangular y fabricada por hilos finos, ese tipo de redes se sostiene verticalmente en la agua, tendido entre los flotadores de la ancla superior y los plomos de la ancla inferior. La anchura de las mallas es calculada para retener el pez por la cabeza o la parte delantera del cuerpo.

RED DE ENMALLE / ARTE DE ENMALLE / TRASMALLO: Rede normalmente de forma rectangular e fabricada con fíos finos, coa que se capturan peixes meidiante o atrapamiento destes na propia malla. As redes cólganse verticalmente na auga mediante flotadores e pesos mortos.

FISKEGARN: Et garn som vanligvis har en rektangulær form, er laget av tynn hyssing (bomull, nylon eller monofilament), som fanger fisk ved at fisken går fast i maskene. Kan være forankret i bunnen (botna-/settegarn) eller overflaten (flytegarn), eller kan drive fritt i overflaten (drivgarn). Fiskegarn holdes vertikalt i vannsøylen av overtelnen (flottører) og undertelnen (lodd).

SIEĆ SKRZELOWA: Sieć, której oka są w kształcie prostokątnym, wykonane z cienkiej przędzy, łowiącej ryby przez uchwycenie ich oczkiem, np. pławnica, lub zestaw sieci skrzelowych (np. wontony i pławnice). Sieci skrzelowe są ustawiane pionowo w wodzie (często w długich zestawach) przy użyciu pływaków i grzęz (ciężarków).

SOLUNGAÇ AĞI: Balıkları yakalamak için kullanılan ağırlıkları ve yüzdürücüleri bulunan vertilal çekimlerde kullanılır.

Was this helpful?
A kopoltyúfonalakat tartó, U-alakú, porcos vagy csontos struktúrák. A legtőbb ma élő halnak négy kopoltyúíve van, mindegyik két sor kopoltyúfonalat tart a hátulsó oldalán. Minden kopoltyúív négy részből áll, ezeket pharyngo-, epi-, cerato-, és hypobranchiának nevezik.


GILL ARCH: The U-shaped cartilaginous or bony structures that support the gill filaments. Most modern fishes have four pairs of gill arches, each supporting two rows of filaments on its posterior side. Each of the gill arches is primarily comprised of four parts: pharyngo-, epi-, cerato- and hypobranchia.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΤΟΞΟ: Οι χόνδρινες ή οστέινες δομές σχήματος U που στηρίζουν τα βραγχιακά ελάσματα.Τα περισσότερο εξελιγμένα είδη ψαριών διαθέτουν τέσσερα ζεύγη βραγχιακών τόξων, καθένα από τα οποία φέρει δύο σειρές νηματίων στην πίσω πλευρά του. Κάθε βραγχιακό τόξο αποτελείται από τέσσερα μέρη: φαρυγγο-, επι-, κερατο- και υποβράγχιο.

ARC BRANCHIAL: Elément cartilagineux ou osseux en forme de U qui supporte les filaments branchiaux. Les plus évolués des poissons possèdent 4 paires darcs branchiaux du côté postérieur. Chaque arc branchial comprend quatre parties : pharyngo, épi, cerato et hypobranchial.

ARCO BRANQUIAL: Estructura cartilaginosa u ósea en forma de U con filamentos branquiales. Los peces más evolucionado tiene cuatro pares de arcos branquiales en el lado posterior. Cada arco branquial comprende principalmente cuatro partes: el faringo-, epi -, cerato – e hipobranquial.

ARCO BRANQUIAL: Estrutura cartilaxinosa ou ósea en forma de U que soporta os filamentos branquiais. Os peixes máis evolucionados teñen catro pares de arcos branquiais, cada arco branquial soporta dúas filas de filamentos na súa parte posterior. Cada arco está composto principalmente de catro partes: faringobranquia, epibranquia, ceratobranquia e hipobranquia.

GJELLEBUE: U-formet brusk- eller beinstruktur som bærer gjellefilamentene. De fleste avanserte fisk har fire par med gjellebuer, hver med to rader av filamenter på sin bakre kant. Hver gjellebue består av fire deler: Pharyngo-, epi-, cerato- og hypobranchia.

ŁUK SKRZELOWY (Laemargus borealis) : Chrząstkowata lub kostna struktura w kształcie litery "U” podtrzymująca listki skrzelowe. Większość współczesnych ryb posiada cztery pary łuków skrzelowych, każdy na tylnej stronie wspierający dwa rzędy listków. Każdy z łuków skrzelowych obejmuje zasadniczo cztery części skrzeli: gardzielowe, górne, gnykowe górne i podskrzela.

GİLLARÇ: Solungaç filamentleri U şeklindeki kıkırdak veya kemiklerin destek yapılarıdır. En modern balıklar dört çift solungaç kemerine sahiptir. Her birinin arka tarafında filamentleri destekleyen iki sıra vardır. Her solungaç kemeri öncelikle dört bölümden oluşur: pharyngo, epi-, eerato ve hypobranchia.

Was this helpful?
A csontoshalak kopoltyúfedője alatt található csontos ívek; vö. operculum. A kopoltyúívek a nyelvcsonti íven helyezkednek el.


BRANCHIOSTEGAL RAYS: The bony rays attached to the ventral skin of the gill cover (branchiostegal membrane) of bony fishes; cf. opercular. The branchiostegal rays are located on the hyoid arch.

ΒΡΑΓΧIΟΣΤΕΓΕIΣ ΑΚΤIΝΕΣ: Οι οστέϊνες ακτίνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του δέρματος των βραγχιακού επικαλύμματος (βραγχιοστεγής μεμβράνη) των οστεϊχθύων (πρβλ επικαλυμματικός μηχανισμός). Οι βραγχιοστεγείς ακτίνες βρίσκονται πάνω στο υοειδές τόξο.

RAYONS BRANCHIOSTEGES: Rayons osseux attachés aux parois ventrales des ouïes (membranes branchéostèges) chez les téléostéens. Ils sont localisés sur larc hyoide.

RADIOS BRANQUIOSTEGOS: Radios óseos ligados a las paredes del opérculo (membranas branquiostegas) en teleósteos. Se localizan sobre el arco hioides.

RADIOS BRANQUIOSTEGOS: Radios óseos ligados á pel ventral do opérculo (membranas branquiostegas) en teleósteos. Cf. Opercular. Localízanse sobre o arco hioides.

BRANCHIOSTEGALSTRÅLE: Beinstrålene som er festet til den store hudfolden på undersiden av gjellelokket (branchiostegalmembranen) hos beinfisker. Branchiostegalstrålene er en del hyoidbuen.

PROMIENIE WIECZKOWE: Kostne promienie (radii branchiostegii) są przytwierdzone do skóry brzusznej wieczka skrzelowego ryb kostnoszkieletowych; porównaj: wieczkowy. Promienie części bocznej pokrywy skrzelowej są zlokalizowane na łuku gnykowym.

Branchiostegal ışınlar: Kemikli balıkların solungaç kapakçıklarının ventral kısımlarında bulunan kemikli ışınlar, operkulum. Branchiostegal ışınlar hiyoid kemer üzerinde bulunurlar.

Was this helpful?
Szigorú értelemben véve léteznek elsődleges és másodlagos kopoltyúlemezek. Az elsődleges kopoltyúlemezek a kopoltyúívekhez kötődő kopoltyúfonalakkal alátámasztott lágy szövetek. Ezek az elsődleges lemezek számos kisebb lemezt hordoznak, amelyeket másodlagos kopoltyúlemezeknek nevezünk. Ezek a légzés és a kiválasztás aktív helyei.


GILL LAMELLA: Strictly, there are both primary and secondary gill lamellae.The primary gill lamellae are those soft tissues supported by filaments attached to the branchial (gill) arches in fish. These primary lamellae bear numerous finer layers termed secondary gill lamellae. These are the active regions for both respiration and excretion.

ΒΡΑΓΧIΑΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ: υπάρχουν πρωτογενή και δευτερογενή βραγχιακά ελάσματα. Τα πρωτογενή βραγχιακά ελασματα είναι οι μαλακοί ιστοί, που στηρίζονται από τα νημάτια, τα οποία είναι συνδεδεμένα στα βραγχιακά τόξα του ψαριού. Αυτά τα πρωτογενή ελάσματα φέρουν πολυάριθμα λεπτότερα στρώματα που ονομάζονται δευτερογενή βραγχιακά ελάσματα. Αυτά είναι οι ενεργές περιοχές, τόσο για την αναπνοή, όσο και για την απέκκριση.

LAMELLES BRANCHIALES: Au sens strict, il existe des lamelles branchiales primaires et secondaires. Les lamelles primaires sont les tissus souples supportés par des filaments attachés au arcs branchiaux de poissons. Ces lamelles primaires portent un nombre de couches plus fines appelées lamelles branchiales secondaires. Ce sont les régions dans lesquelles se réalisent à la fois la respiration et lexcrétion.

LAMINILLAS BRANQUIALES: En el sentido estricto, existen laminillas branquiales primarias y secundarias. Las laminillas primarias son los tejidos flexibles apoyadas por los filamentos atados a los arcos branquiales de peses. Estas laminillas primarias llevan varias capas más finas llamadas laminillas branquiales secundarias. Son las regiones en las que se realizan a la vez la respiración y la excreción.

LÁMINAS BRANQUIAIS / LAMELAS BRANQUIAIS: No sentido estrito, existen láminas branquiais primarias e secundarias. As lamelas primarias son os tecidos flexibles suxeitos por filamentos unidos aos arcos branquiais (branquias) dos peixes. Estas láminas primarias levan varias capas máis finas chamadas láminas branquiais secundarias. Son as rexións activas nas que se realizan á vez a respiración e a excreción.

GJELLELAMELL: Det er to typer gjellelameller: Primær- og sekundærlameller. Primærlamellene der de filamentene som støttes opp av gjellene og kan sees som røde trådaktig frynsete utvekster med det blotte øyet. Primærlamellene bærer store mengder (små) sekundærlameller. Det er disse sekundærlamellene som gir gjellene stor overflate, og det er her osmoregulering og ekskresjon finner sted.

LISTKI SKRZELOWE: Dokładnie mówiąc, występują zarówno podstawowe, jak i drugorzędne listki skrzelowe. Zasadnicze listki skrzelowe stanowią u ryb miękkie tkanki podtrzymywane przez włókna, przytwierdzone do łuków skrzelowych. Te podstawowe listki podtrzymują liczne delikatne warstwy nazywane drugorzędnymi listkami (blaszkami) skrzelowymi. Stanowią one aktywną powierzchnię tak w procesie oddychania, jak i wydalania.

SOLUNGAÇ LAMELİ: Tam olarak birincil ve ikincil solungaç lamelleri vardır. Balıklarda birincil solungaç lamelleri, bu yumuşak dokular, solungaç lamellerine bağlı flamentler tarafından desteklenir. Bu birincil lameller ikincil lamellere çok ince bir tabaka ile değerler. Bunlar solunum ve boşaltım için etkin bölgelerdir.

Was this helpful?
A kedvezőtlen környezeti feltételek által okozott betegség.


ENVIRONMENTAL DISEASE: Disease caused by adverse environmental conditions.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που προκαλείται από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

MALADIE ENVIRONNEMENTALE: Maladie provoquée par des conditions environnementales impropres.

ENFERMEDAD AMBIENTAL: Enfermedad provocada por condiciones ambientales inapropiadas.

ENFERMIDADE AMBIENTAL: Enfermidade provocada por condicións ambientais adversas.

MILJØRELATERT SYKDOM: Sykdom som skyldes ugunstige miljøforhold.

CHOROBA ŚRODOWISKOWA: Choroba powodowana przez niekorzystne warunki środowiskowe.

ÇEVRESEL HASTALIKLAR: Olumsuz çevre şartları nedeniyle oluşan hastalık.

Was this helpful?
Krónikus stresszhatás, amelyet a szervezet számára az optimálisnál rosszabb környezeti feltételek okoznak. A krónikus stressz az étvágy és a növekedés mértékének csökkenéséhez, illetve a fertőző betegségekkel szembeni érzékenység növekedéséhez vezethet.


ENVIRONMENTAL STRESS: Chronic stress in an organism caused by less than optimum inherent conditions in their environment. Chronic stress can lead to depressed appetites and growth rates as well as heightened susceptibility to disease infection.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

STRESS ENVIRONNEMENTAL: Stress chronique dun organisme dû à une baisse de conditions optimales de leur environnement. Le stress chronique peut conduire à des baisses dappétit et de taux de croissance et accroître les prédispositions aux maladies infectieuses.

ESTRÉS AMBIENTAL: Estrés crónico de un organismo debido a una bajada de condiciones óptimas de su ambiente. El estrés crónico puede conducir a bajadas de apetito y de la tasa de crecimiento y aumento de la predisposición a las enfermedades infecciosas.

ESTRÉS AMBIENTAL: Estrés crónico dun organismo debido a unhas condicións inherentes menores ao óptimo no seu medioambiente. O estrés crónico pode conducir á perda do apetito, baixada da taxa de crecemento e aumento da predisposición ás enfermidades infecciosas.

MILJØSTRESS: Kronisk stress i en organisme grunnet suboptimale miljøforhold. Kronisk stress kan føre til nedsatt appetitt og vekstrate, i tillegg til økt mottakelighet for sykdommer.

STRES ŚRODOWISKOWY: Przewlekły stres w organizmie (np. ryby) powodowany przez gorsze niż optymalne warunki środowiskowe. Przewlekły stres może prowadzić do obniżenia apetytu i tempa wzrostu, jak również do zwiększenia podatności na choroby infekcyjne.

ÇEVRESEL STRES: İdeal ortam şartlarından uzaklaştıkça canlıda ortaya çıkan kronik strestir. Bu kronik stres iştahsızlık, büyüme orantısızlıkları ve hastalık bulaşımına karşı aşırı duyarlılığa neden olabilir.

Was this helpful?
Olyan szervezet, amely egy másik szervezeten (a gazdán) vagy azon belül él, és annak megbetegedését okozza. Úm. patogén szervezet.


PATHOGEN: Any organism which in living on or within another organism (the host) causes disease in the host. Syn. pathogenic agent.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ: Οργανισμός που ζεί εντός ή επί ενός άλλου οργανισμού (ξενιστή) στον οποίο και προκαλεί ασθένεια. (συνώνυμο = παθογόνος παράγων).

ORGANISME PATHOGENE: Se dit dun organisme qui provoque des maladies chez un autre organisme (hôte) sur lequel, ou dans lequel, il vit. Syn. agent pathogène.

ORGANISMO PATÓGENO: Dícese del organismo que provoca enfermedades en otro organismo (huésped) sobre el cual, o en el cual vive. Sin. Agente patógeno.

ORGANISMO PATÓXENO: Dise do organismo que provoca enfermidades noutro organismo (hospedador) sobre o cal, ou no cal vive. Sin. Axente patóxeno.

SYKDOMSFREMKALLENDE ORGANISME: Enhver organisme som forårsaker sykdom i en organisme (verten) ved å leve på eller inni den. Syn. patogent agens.

PATOGEN (czynnik chorobotwórczy): Każdy organizm, który żyje na/lub wewnątrz innego organizmu (gospodarza), wywołując jego chorobę. Syn. czynnik patogenny.

PATOJENİK: Üzerinde yaşayan veya birbaşka organizma ile beraber (konakçı) konakçıda hastalığa sebep olan bir organizma. Syn. Patojenik etken.

Was this helpful?
Kóroktanban: az a szervezet (pl. baktérium vagy vírus), amely egy bizonyos kóros elváltozás kialakulásáért felelős.


CAUSATIVE AGENT: In aetiology, this is the specific organism (bacteria or virus, for example) responsible for the occurrence of a particular pathological disorder.

ΑIΤIΩΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Στον τομέα της αιτιολογίας είναι ο ειδικός οργανισμός (π.χ. βακτήριο, ιός) που ευθύνεται για την ύπαρξη μιας παθολογικής ανωμαλίας.

AGENT CAUSATIF (FACTITIF): En étiologie, lorganisme spécifique (bactérie, virus par exemple) responsable de lapparition dune maladie donnée.

AGENTE CAUSATIVO: En la etiología, el organismo específico (bacteria o virus) responsable de la aparición de una enfermedad en particular.

AXENTE CAUSAL: Na etioloxía, o organismo específico (bacteria ou virus por exemplo) responsable da aparición dunha desorde patolóxica en particular.

KAUSALT AGENS: I etiologi (læren om sykdommenes tilblivelse) er dette den spesifikke organismen (f.eks. bakterie eller virus) som er skyldig i tilstedeværelsen av en spesiell patologisk (sykelig) tilstand.

CZYNNIK PRZYCZYNOWY: W etiologii, jest to specyficzny organizm (np. bakteria lub wirus) odpowiedzialny za występowanie określonych zaburzeń chorobowych.

ETKİN PATOJEN: Nedenbilimde, belirli bir patolojik bozukluğun ortaya çıkmasına neden olan (bakteri veya virüs) organizmadır.

Was this helpful?
A normális állapottól való eltérés, amelynek oka ismert vagy ismeretlen.


PATHOLOGICAL CONDITION: A deviation from the normal condition, of known or unknown cause.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Απόκλιση από το φυσιολογικό, προκαλούμενη από γνωστά ή άγνωστα αίτια.

CONDITION PATHOLOGIQUE: Une déviation de la condition normale, dorigine connue ou non.

CONDICIÓN PATOLÓGICA: Desviación de la condición normal, de origen conocido o no.

CONDICIÓN PATOLÓXICA: Desviación da condición normal, de orixe coñecida ou non.

PATOLOGISK TILSTAND: Avvik fra normal tilstand, av kjent eller ukjent grunn.

STAN CHOROBOWY: Odchylenie od normalnego stanu zdrowotnego z wiadomej lub niewiadomej przyczyny.

PATOLOJİK DURUM: Normal durumdan bilinen veya bilinmeyen sebeple sapma.

Was this helpful?
A lazacfélék tenyésztésénél a különböző korosztályok elkülönített nevelése gátolja az élősködők, pl. a haltetű átterjedését az idősebb halakról a fiatalabbakra, ezáltal csökkenthető a vegyszerigény. Egy gazdaságban legalább három korosztály helyileg elkülönített nevelése ajánlott: az egyik a frissen kihelyezett fiatal halaké, a másik az idősebbeké, a harmadik helyszínt pedig üresen kell hagyni 6-12 hónapig.


SINGLE YEAR CLASS SITE: In salmonid culture the use of separate sites for different year classes of fish cuts down the transmission of parasites, e.g., sea lice and diseases from older to younger fish, thus reducing reliance on chemicals. It is good practice for a farm to operate at least three sites; one for newly transferred smolts, one for older fish and one left fallow for 6-12 months.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ: Στην καλλιέργεια των σολομοειδών χρησιμοποιούνται πολύ συχνά διαφορετικές και απομακρυσμένες τοποθεσίες για ψάρια διαφορετικής ηλικίας. Η πρακτική αυτή μειώνει τη μετάδοση παρασίτων π.χ. θαλάσσιες ψείρες (βλ.λ.) καθώς και άλλων ασθενειών από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ψάρια μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης χημικών. Μια μονάδα είναι καλό να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, μία για τα νεαρά άτομα που είναι έτοιμα για ωοτοκία, μία για τα μεγαλύτερα ψάρια και μία τρίτη γ

SITE A CLASSE D’AGE UNIQUE: L’utilisation de sites séparés pour les poissons de classe différente en salmoniculture. Ceci réduit la transmission de parasites (poux de mer) et maladies des poissons plus âgés vers les poissons plus jeunes et de se fait réduit la nécessité d’utiliser des traitements prophylactiques. Il est généralement considéré que trois sites devraient être utilisés: un pour les saumoneaux recemment transférés, un pour les poissons plus âgés et un qui est laissé en jachère pendant 6 à 12 mois.

SEPARACIÓN POR CLASES DE EDAD: Los salmones necesitan tres años para alcanzar el tamaño comercial. La separación por clases de edad en cultivos de salmón en jaulas y su mantenimiento separado (varios Km. de distancia) ha ayudado en la reducción de infestaciones por piojo marino en peces grandes respecto de los más jóvenes con natación más lenta en donde el piojo marino se adhiere más fácilmente. Por lo tanto las tasas de infestación probables en peces de un año pasarían a jaulas adyacentes de peces mayores. Estas separaciones

SEPARACIÓN POR CLASES DE IDADE: En salmonicultura é o uso de lugares separados para as diferentes clases de idade de peixes, cortando a transmisión de parasitos ej: piollo mariño e enfermidades dos peixes maiores aos mozos, reducindo dese xeito o uso de compostos químicos. É unha boa práctica para as granxas operar en polo menos tres sitios; unha para os novos smolts transferidos, outra para os peixes vellos e unha para deixar baleira durante 6-12 meses. Os salmóns necesitan tres anos para alcanzar o tamaño comercial. A separa

ÅRSKLASSE SEPARASJON: Laks bruker normalt to til tre år på å nå markedsstørrelse. Ved å holde årsklassene av laks i merder med forskjellig beliggenhet (flere kilometers avstand) har en greid å redusere antall lakselus på eldre fisk. Lakselus fester seg lettest til saktesvømmende juveniler. Det er derfor mest sannsynlig at påslaget av lakselus vil være størst på den første årsklassen, som igjen kan smitte eldre fisk i nærliggende merder. Denne atskillelsen har i stor grad bidratt til å redusere bruken av kjemikalier m

OBIEKT JEDNOROCZNEJ HODOWLI KLASOWEJ : W hodowli ryb łososiowatych używanie oddzielnych obiektów dla różnych roczników, ograniczając w ten sposób przenoszenie pasożytów, np. wszy morskiej oraz chorób ze starszych na młodsze roczniki, zmniejszając w ten sposób pokładane zaufanie do chemikalii. Zalecana praktyka dla gospodarstw, ażeby pracować przynajmniej na trzech obiektach, z których jeden przeznaczony jest dla nowo przeniesionych smoltów, drugi dla starszych ryb, a ostatni jest ugorowany przez 6 -12 miesięcy.

SINGLE YEAR CLASS SITE: Farklı yıllardaki sınıflandırılmış salmonid balıkları için ayrılmış bölmelerde parazit transferini kesmek, olgun balıklardan genç balıklara deniz piresi ve hastalıklardan kimyasalları kullanarak parazit transferini kesmek gibi, bunu bir çiftlikte en az üç bölgede çalışılarak iyi bir denemedir; biri yeni transferden smoltifikasyon olmuş, diğeri yaşlı balıklar için bir diğeri de 6-12 ay olmuş balıklar.

Was this helpful?
Hidrokortizon néven is ismert glükokortikoid, a mellékvesekéreg által kiválasztott szteroidhormon. Fontos szerepe van a fehérjék cukrokká alakításában, amely növeli a vércukorszintet és befolyásolja a fehérje- és lipidanyagcserét. Serkenti a foszforilációt az izmokban, ezzel növeli azok teljesítőképességét. Stresszelt körülmények között nagy mennyiségben termelődik, amely a vércukorszint emelkedéséhez vezet. Ezen kívül növeli az aorta simaizomzatának az adrenalin-érzékenységét. Gyulladásgátló, a


CORTISOL: A glucocorticosteroid, also known as hydrocortisone, one of the steroid hormones produced by the adrenal cortex. The hormone participates in, i.a., protein to sugar transformations, which induce a blood glucose level increase and also affects protein and lipid metabolism. It stimulates phosphorylation in muscles, thereby improving their performance. It is secreted in large amounts under stressful conditions, resulting in increased blood glucose. In addition, it enhances the aorta smooth muscle

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ: Μια γλυκοκορτικοειδή ορμόνη γνωστή και ως υδροκορτιζόνη που παράγεται από το φλοιό των επινεφριδίων και προάγει τη σύνθεση της γλυκόζης. Είναι υπεύθυνη για την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Βελτιώνει την απόδοση των μυών καθώς ενεργοποιεί το μηχανισμό της φωσρφορυλίωση. Εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες σε συνθήκες στρες με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Αυξάνει επίσης την ευαισθησ

CORTISOL: Hormone glucocorticosteroid produite par le cortex de la glande adrénale ; appelé également hydrocortisone. Cette hormone stimule les transformations de protéine en sucres, augmentant le taux de glycémie et affectant le métabolisme protéique et lipidique. Augmente la performance musculaire en stimulant la phosphorylation. Secrétées en grande quantité dans des conditions de stress, augmentant la glycémie et sensibilisant les muscles lisse de l’aorte envers l’adrénaline. Connue également pour ces

CORTISOL: Glucocorticoide conocido también como hidrocortisona, una de las hormonas esteroides producidas por las glándulas adrenales de los vertebrados (interrenales en los peces). Participa en la transformación de proteínas hasta azúcares, lo que induce un incremento de la glucosa en sangre y también afecta al metabolismo lipídico y proteínico. Estimula la fosforilación en el músculo, mejorando su rendimiento. Se secreta en grandes cantidades en situaciones de estrés, manifestándose en incremento de glu

CORTISOL: Glucocorticoide coñecido tamén como hidrocortisona, unha das hormonas esteroides producidas polas glándulas adrenais (en concreto, o córtex adrenal) dos vertebrados (interrenais nos peixes). Participa na transformación das proteínas en azucres, o que induce un incremento da glicosa en sangue e do metabolismo lipídico e proteico. Estimula a fosforilación no músculo, mellorando o seu rendemento. Se secreta en grandes cantidades en situacións de estrés, manifestándose en incremento de glicosa en sa

KORTISOL: Et glukokortikosteroid, også kjent som hydrokortison. Et av steroidhormonene produsert av binyrebarken (interrenallegemene hos fisk). Hormonet påvirker bl.a. protein og lipid metabolismen og øker glukosenivået i blodet ved å omdanne protein til sukker. Stimulerer fosforylering i muskler og øker derved deres ytelse. Kortisol skilles ut i store mengder under stressende betingelser, og resulterer i økt blodsukker. I tillegg øker aortas følsomhet for adrenalin. Hormonet er også kjent for dets antiin

KORTYZOL: Glukokortykosteroid, znany także jako hydrocortyzon (i jako kortyzol), jeden z hormonów steroidowych produkowanych przez korę nadnerczy. Bierze on zwykle udział w przemianie białka w cukier, który powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, a także wpływa na metabolizm białka i lipidów. Stymuluje on fosforylację w mięśniach, przez co poprawia ich sprawność. Wydzielany jest w dużych ilościach w warunkach stresu, dając w wyniku wzrost glukozy we krwi. Ponadto, podnosi on wrażliwość mięśni gładkich ao

KORTİZOL: Bir glukokortikosteroit, hidrokortizon olarak bilinen, böbreküstü bezi tarafından üretilen steroid hormonlarından biridir. Kanda glukoz seviyesinin yükselten ve aynı zamanda protein ve lipid metabolizmasına etki eden, proteinin şekere dönüştürülmesine katılan hormondur. Kaslarda fosforilasyon uyarımı performanslarının gelişimi yoluyla olur. Stressli durumlarda büyük miktarda salgılamaları, kan şekerinin yükselmesi sonucu olur. İlave olarak, aort yumuşak dokusunun adrenaline hassasiyetini gelişt

Was this helpful?
Különlegesen képzett és tapasztalt emberek csoportja, akik megállapítják valamilyen étel tulajdonságait szabályozott fényviszonyok és egyéb változó tényezők mellett. Ilyen (organoleptikus) tulajdonság a szín, az illat, a szálkák mennyisége, amelyeket pontoznak, és a pontszámok alapján értékelik a mintákat. Például a mechanikai jellemzők értékelése magában foglalja a keménység, tapadósság, viszkozitás, rugalmasság, ragadósság, törhetőség, rágósság és nyúlósság pontozását.


TASTE PANEL: Group of specially trained and experienced people who assess the properties of prepared food under controlled conditions of light and other variables. Properties assessed (organoleptic properties) including colour, smell, presence of bones are all scored to give an overall objective measurement. Example – evaluation of mechanical textural characteristics involves scoring hardness, cohesiveness, viscosity, springiness, adhesiveness, fracturability, chewiness and gumminess.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ: Ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων ανθρώπων οι οποίοι αποτιμούν την ποιότητα της παρασκευασμένης τροφής κάτω από συγκεκριμένες και ελεγχόμενες συνθήκες. Οι παράγοντες που αποτιμούνται, όπως η οσμή, ο χρωματισμός και η παρουσία οστών, βαθμολογούνται με σκοπό την αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής ποιότητας του προϊόντος. Για παράδειγμα, η αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών συμπεριλαμβάνει τη βαθμολόγηση της σκληρότητας, της συνεκτικότητας, του ιξώδους, της ελαστικότητας, της κολλώδους κατάστασης,

GROUPE DE DÉGUSTATION : Groupe de personnes convenablement formées et experimentées qui analysent les propriétés des produits alimentaires sous des conditions de lumière, et d’autres variables, strictement contrôlées. Les propriétés évaluées (les propriétés organoleptiques) comprennent la couleur, l’odeur, la présence d’arêtes etc. Une note est attribuée pour chaque propriété afin de fournir une mesure globale et objective. Par exemple, l’évaluation de la texture implique la notation de la dureté, la qualité cohésive,

PANEL DE DEGUSTACIÓN: Grupo de personas especializadas y entrenadas en valorar las propiedades de comida preparada en condiciones controladas de luz, temperatura y otras variables. Las propiedades que se juzgan (organolépticas) incluyendo color, olor, presencia de huesos, se valoran para dar una medida cuantificable. Ejemplo: La evaluación de características mecánicas y texturas implica valorar dureza, cohesión, viscosidad, elasticidad, adhesividad, fracturabilidad, masticabilidad.

PANEL DE CATA: Grupo de persoas especializadas e adestradas en valorar as propiedades de comida preparada en condicións controladas de luz e outras variables. As propiedades que se xulgan (organolépticas) incluíndo cor, olor, presenza de ósos, valóranse para dar unha medida cuantificable. Exemplo: a avaliación da mecánica da textura implica avaliar dureza, cohesión, viscosidade, elasticidade, adhesividade, fracturabilidade, masticabilidade e gomosidade.

SMAKSPANEL: Gruppe spesielt trente og erfarne mennesker som vurderer egenskapene til tilberedt mat under kontrollerte og standardiserte forhold (lys og andre variabler).Organoleptiske egenskaper som farge, lukt, tilstedeværelse av bein blir alle gitt poeng for å gi en helhetlig objektivt bedømmelse. Evaluering av konsistens vil f.eks. involvere bedømming av hardhet, sammenheng, viskositet, elastisitet, klebrighet, brytbarhet, tyggbarhet og seighet.

PANEL SENSORYCZNY: Grupa specjalnie przeszkolonych i doświadczonych osób, które oceniają właściwości przygotowanej żywności w kontrolowanych warunkach oświetleniowych i innych zmiennych. Oceniane właściwości (w. organoleptyczne) obejmujące barwę, zapach, obecność kości (ości), wszystkie są punktowane w celu uzyskania ogólnej obiektywnej oceny. Przykład: ocena cech tekstury mechanicznej obejmuje punktowanie − twardości, spójności, lepkości, sprężystości, zwięzłości, kruchości, ciągliwości i kleistości.

LEZZET PANELİ: Özel eğitim almış ve deneyimli bir grup insan, ışık ve diger değişkenlerin kontrol altında hazır yemeklerin özelliklerini belirlemektir. Bu özellikler( organnoleptik özellikler), renk, koku, kemik durumu bütün puanların verilmesinde kullanılır. Örneğin mekanik dokusal karakterlerin değerlendirilmesi, sertlik, bağlılık, viskosite, esneklik, yapışkanlık, kırılganlık, çiğnenebilirlik ve yumuşaklık içerir.

Was this helpful?
Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. függesztett kultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.


STRING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture; cf. raft-culture, long-line culture.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια.

CULTURE SUR CORDES(STRING): Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CUERDAS (STRING): Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

CULTIVO EN CORDAS (STRING): Tipo de cultivo polo que as especies cultivadas se engordan sobre cordas colgantes ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, emparillados, plataformas flotantes, palangres). Sin. cultivos suspendidos; cf. cultivo en bateas, cultivo en long-line ou palangres.

LINEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym hengekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

HODOWLA SZNUROWA : Metoda hodowli, w której hodowane gatunki małży wyrastają na zawieszonych linach (także nazywana hodowlą sznurową) lub innych konstrukcjach zawieszonych na stałych lub pływających instalacjach (pławy, tratwy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowla tratwowa, hodowla długolinowa.

Halat kültürü: Asılı halde bulunan halatlar veya diğer yapılar, sabit bir yapıya asılmış yada yüzer sistemler (yüzdürücü, çerçeve, yüzer platformlar, uzun halatlar) üzerinde türlerin büyütülerek yapıldığı kültür.Benz. Uzun halat kültürü, asma kültürü vb.

Was this helpful?
Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).


DINOFLAGELLATE BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΚΜΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLOOM DE DINOFLAGELLES: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FLORACIÓN DE DINOFLAGELADOS: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

AFLORAMENTO DE DINOFLAXELADOS: En bioloxía mariña, xermolo rápido (explosivo) e localizado dunha ou varias especies de plancto, sobre todo en primavera e outono, que provoca temporalmente unha concentración masiva destes organismos que dominan a biocenose; puden provocar augas coloreadas (mareas vermellas). Os afloramentos de fitoplancto (algas) poden estar asociados coa liberación de biotoxins (ex., afloramentos do dinoflaxelado Gymnodinium).

DINOFLAGELLAT OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

ZAKWIT BRUZDNIC: Nagły i zlokalizowany wzrost jednego lub większej liczby gatunków planktonowych, często wiosną lub jesienią, powodujący przejściowo dużą koncentrację tych dominujących organizmów w biocenozie; w rezultacie może powodować to zmianę barwy wody (czerwone przypływy). Zakwitom fitoplanktonu może towarzyszyć uwalnianie toksyn (np. zakwity bruzdnicy Gymnodinium).

Dinoflagellat blom: İlkbahar veya sonbaharda bir veya birkaç planktonik türün hızlı ve ani artışıdır. Bu organizmaların yüksek geçici konsantrasyonları kominite içinde baskın hale geçmesine ve suyun renk değiştirmesine (red -tide) sebep olabilir. Fitoplanktonların blomları toksin salınımıyla bağlantılı olabilir. Örneğin, dinoflagellatların blomları. Gymnodinium.

Was this helpful?
A Bacillariophyceae (Diatomeae) osztályba tartozó egysejtű algák. Kb. 6000 fajuk van. Legfontosabb jellegzetességük a szilikátokból álló külső váz (epitheca és hypotheca). Alakjuk rendkívül változatos. Mindenhol előforduló planktonikus szervezetek, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az óceánok elsődéeges produkciójához. A Pennales rendbe tartozók általában édesvízi, aljzaton élő (bentikus) fajok.


DIATOMS: Unicellular algae belonging to the class Bacillariophyceae (Diatomeae) comprising a group of about 6000 species with highly characteristic silica-skeletons (epitheca and hypotheca). Morphologically very diverse, they are ubiquitous phytoplanktonic organisms, contributing substantially to the primary productivity of the oceans. those belonging to the Pennales are mainly freshwater benthic species.

ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών.

DIATOMEES : Algues unicellulaires appartenant à la classe des bacillariophyceae. Groupe comprennent environ 6000 espèces avec des squelettes en silice très caractéristiques (epithèque et hypothèque). Morphologiquement très diverse. Organismes ubiquitaires parmi le plancton et contribuant de façon significative à la productivité primaire des océans. Les membres du groupe Pennales sont pour la plupart dulçaquicoles.

DIATOMEAS: Algas pertenecientes al grupo Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies con un esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfológicamente son muy diversas y tienen reproducción vegetativa mediante divisiones en dos células hermanas. Se encuentran en todo tipo de aguas, en zonas pantanosas y en suelos de todos los climas. Las pertenecientes al Orden Centrales incluyen especies importantes del fitoplancton que contribuyen sustancialmente a la productividad primaria de los océano

DIATOMEAS: Algas unicelulares pertencentes á Clase Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies cun esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfoloxicamente son moi diversas, son organismos palnctónicos ubiquistas, contribuíndo substancialmente á productivida primaria dos océanos. Aquelas que pertencen a Orde Pennales son maioritariamente especies bentónicas de auga doce. Teñen reprodución vexetativa mediante divisións en dúas células irmás (mitose). Atópanse en todo tipo de augas, en zon

DIATOMÉER: Kiselalger, klasse Bacillariophyceae (Diatomeae). Består av ca. 6000 arter med svært karakteristiske silisiumskjelett (epitek og hypotek). Svært mangfoldig gruppe morfologisk, har vegetativ formering gjennom celledeling som resulterer i to datterceller. Artene finnes i alle vanntyper, i myrer så vel som i jordsmonn i alle klimatyper. Artene i ordenen Centrales inkluderer viktige fytoplankton som bidrar vesentlig i havets primærproduksjon. Medlemmene i Pennales er for det meste bentiske ferskvann

OKRZEMKI: Jednokomórkowe glony należące do klasy Bacillariophyceae (Diatomeae) obejmującej grupę około 6000 gatunków z bardzo charakterystycznymi szkieletami krzemionkowymi (wieczka i denka). Morfologicznie bardzo zróżnicowane; są wszechobecnymi organizmami fitoplanktonowymi, przyczyniając się znacząco do wielkości produkcji pierwotnej oceanów. Należące do Pennales są głównie dennymi gatunkami słodkowodnymi.

DİYATOM: Silisten iskeletleri (epiteka ve hipoteka) ile karakterize olan, 6000den fazla tür içeren, Bacillariophyceae sınıfını oluşturan tek hücreli alglerdir. Morfolojik olarak çok çeşitlilik gösteren, heryerde bulunabilen fitoplanktonik organizmalardır, okyanuslarda primer prodaktivitenin büyük ölçüde katılımcılarıdır.Onlara ait Pennalesler temel olarak tatlı su bentik türleridir.

Was this helpful?
(1) Közeg: Kémiában: a hordozó, amelyben egy kémiai reakció végbemegy. (2) Táptalaj: Bakteriológiában: a baktériumok tenyésztésére használt anyag.


MEDIUM: (1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.

ΜΕΣΟΝ: (1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.

VEHICULE/MILIEU: (1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.

VEHÍCULO MEDIO: (1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.

MEDIO: (1) En química, o entorno no que ten lugar unha reacción química, por exemplo, no medio gasosa. (2) En bacterioloxía, a substancia utilizada para o cultivo das bacterias.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

ŚRODOWISKO/PODŁOŻE: (1) W chemii: nośnik, w którym ma miejsce reakcja chemiczna. (2) W bakteriologii: substancja używana jako podłoże w hodowli bakterii.

Medyum: 1) Kimyada kimyasal reaksiyonun meydana geldiği bölge. 2) Bakteriyolojide, bakteri kültürlerinde kullanılan bir maddedir.

Was this helpful?
Virológiában: egy anyagnak az a koncentrációja (vagy dózisa), amely ahhoz szükséges, hogy a vele kezelt minta 50%-ában válaszreakciót váltson ki.


MEDIAN EFFECTIVE DOSE: In virology: the concentration (or dose) of a substance that is required to produce a response in 50% of the sample to which it is administered.

ΔIΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤIΚΗ ΔΟΣΗ: Στην ιολογία: η συγκέντρωση (ή δόση) μιάς ουσίας που απαιτείται για να προκαλέσει την επιθυμητή αντίδραση στο ήμισυ του δείγματος στο οποίο χορηγείται.

DOSE MOYENNE EFFICACE: La dose dun produit chimique ou dune drogue produisant leffet désiré chez la moitié des animaux en expérience.

DOSIS MEDIA EFICAZ: Dosis de un producto químico o de una droga que produce el efecto esperado en la mitad de los animales de un experimento.

DOSE MEDIA EFICAZ: En viroloxía: concentración (ou dose) dunha substancia que se require para producir unha resposta no 50% da mostra na que se está a administrar.

MIDLERE VIRKNINGSDOSE: Konsentrasjonen (eller dosen) som trengs for å gi respons i 50% av forsøksdyrene.

ŚREDNIA SKUTECZNA DAWKA : W wirusologii: koncentracja (lub dawka) substancji, która wymagana jest aby spowodować reakcję u 50% próbki, do której jest wprowadzona.

ORTA ETKİLİ DOZ: Virolojide, örneğin %50 sinde cevap üretmek için uygulanması gerekli olan konsantrasyon veya doz

Was this helpful?
Az a kezelés kezdetétől számított időtartam, amely ahhoz szükséges, hogy a kísérleti állatok 50%-ában válaszreakció alakuljon ki.


MEDIAN EFFECTIVE TIME: The time required for a response or effect in 50% of the test animals after the treatment has been started.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΤIΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος που απαιτείται από την έναρξη της αγωγής ως την απόκριση ή την παρατήρηση αποτελεσμάτων στο ήμισυ των πειραματοζώων.

TEMPS MOYEN EFFICACE: Lintervalle de temps entre le début dun traitement jusquà la manifestation dune réponse ou dun effet chez la moitié des animaux experimentés.

TIEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tiempo entre el inicio de un tratamiento hasta la manifestación de una respuesta o de un efecto en la mitad de los animales experimentados.

TEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tempo entre o inicio dun tratamento ata a manifestación dunha resposta ou efecto na metade dos animais ensaiados.

MIDLERE VIRKNINGSTID: Tiden som trengs for å gi respons eller effekt i 50% av forsøksdyrene fra behandlingen begynner.

CZAS SKUTECZNEGO STĘŻENIA: Wymagany czas reakcji lub działania u 50% testowanych zwierząt od momentu rozpoczęcia poddania ich działaniu danego środka.

ORTA ETKİLİ ZAMAN: Uygulamanın başlamasından sonra test hayvanının % 50 sinin etkilenmesi veya cevap vermesi için gerekli zaman.

Was this helpful?
Egy parazita korai életszakaszai során, a végleges gazda előtt megfertőzött gazdaszervezet, amelyben gyakran ivartalan szaporodás megy végbe; másodlagos gazda.


INTERMEDIATE HOST: The host occupied by juvenile stages of a parasite prior to the definitive host and in which asexual reproduction frequently occurs; secondary host.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝIΣΤΗΣ: Ο ξενιστής στον οποίο ζουν τα νεαρά στάδια ενός παρασίτου πριν από τον τελικό ξενιστή (βλ. λήμμα) και εντός του οποίου συχνά συντελείται η αγενής αναπαραγωγή. Δευτερεύων ξενιστής.

HOTE INTERMEDIAIRE: Lhôte infesté par les stades juvéniles dune espèce parasite, avant linfestation de lhôte définitif; la reproduction asexuée du parasite est fréquente chez lhôte intermédiaire; lhôte secondaire.

HUÉSPED INTERMEDIARIO: Huésped infestado por los estados juveniles de una especie parásita, antes de la infestación del huésped definitivo; la reproducción asexuada del parásito es frecuente en el huésped intermediario; huésped secundario.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN INTERMEDIARIO / (hospedador): Anfitrión infestado polos estados xuvenís dunha especie parasita, antes da infestación do hospedador definitivo; a reprodución asexuada do parasito é frecuente no anfitrión intermediario. Véxase ademáis: hospedador secundario.

MELLOMVERT: Verten som de juvenile stadiene av parasitter lever i eller på, før de infiserer sluttverten. Parasitter har ofte ukjønnet formering i mellomverten.

ŻYWICIEL POŚREDNI: Żywiciel zajmowany przez młodociane stadia pasożyta przed żywicielem ostatecznym, u którego często występuje reprodukcja bezpłciowa; żywiciel pośredni.

ARA KONAKÇI: Parazitlerin son konakçıya yerleşmesi öncesinde jüvenil evrelerini geçirdikleri konakçıdır.

Was this helpful?
Az a hőmérsékleti érték, amelynél a lokomotoros aktivitás szervezetlenné válik, és a szervezet elveszíti azt a képességét, hogy elmeneküljön a gyors halált okozó helyzetek elől. A KHM meghatározása a környezeti hőmérséklet fokozatos, állandó mértékű emelésével történik, amely elég gyors ahhoz, hogy a testhőmérséklet változása jelentősebb késés nélkül követni tudja.


CRITICAL THERMAL MAXIMUM (CTM): The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΚΘΜ): Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.

TEMPERATURE CRITIQUE MAXIMALE: Température à laquelle lactivité locomotrice dun organisme devient désorganisée et lorganisme perd sa capacité déchapper aux conditions qui mènent rapidement à sa mort. La température critique maximale est déterminée en chauffant un organisme, à partir de la température dacclimation, à une vitesse telle que la température des tissus profonds de lorganisme suive la température externe avec un delai insignifiant.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura a la cual la actividad locomotora de un organismo se desorganiza y el organismo pierde su capacidad de escapar a condiciones que llevan rápidamente a su muerte. La temperatura crítica máxima se determina calentando un organismo, a partir de la temperatura de aclimatación, a una velocidad en la que la temperatura de los tejidos profundos del organismo sigue la temperatura externa con un retraso no-significativo.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura á cal a actividade locomotora dun organismo se volve desorganizada e este perde a capacidade de escapar a esas condicións que poden levar rapidamente á súa morte. A temperatura crítica máxima determínase quentando un organismo, a partir da temperatura de aclimatación, a unha velocidade constante na que a temperatura dos tecidos internos do organismo adquiran a temperatura externa sen atraso significativo.

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM: Temperaturen der bevegelse blir hemmet, og en organisme mister evnen til å flykte fra forhold som fort vil føre til dens død. Bestemmes ved oppvarming fra akklimatiseringstemperatur. Hastigheten på oppvarmingen må være hurtig nok til at organismens kjernetemperatur følger uten signifikant forsinkelse.

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRYTYCZNA (MTK) : Temperatura, przy której aktywność lokomotoryczna ulega zakłóceniu i organizm traci zdolność do ucieczki, co może szybko doprowadzić do jego śmierci. MTK jest zdeterminowana podnoszeniem temperatury aklimatyzacyjnej ze stałą prędkością, która umożliwia − bez większych opóźnień − w nadążaniu zmianom temperatury w głębi ciała.

KRITİK TERMAL SICAKLIĞI (CTM): Lokomotor aktivitesinin düzensiz olduğu ve organizmanın şartlardan kurtulmak için yeteneğini kaybettiği ve böylelikle hızla ölümüne yol açacak ısı. CTM iklime alıştırma ısısından ısıtılarak belirlenir, sabit bir oranda bu derin vücut ısısını sağlamak, önemli bir zaman gecikmesi olmadan takip etmek için yeterince hızlıdır.

Was this helpful?
A halak veséjében elszórtan megtalálható szövet, amely a katekolaminok (adrenalin és noradrenalin) gyors kibocsátását végzi. idegi stimuláció és kisebb mértékben a vér kémiai változásának hatására.


CHROMAFFIN TISSUE: Tissue scattered throughout the fish kidney, responsible for the rapid release of the catecholamines adrenaline and noradrenaline, in response to neural stimulation and, to a lesser extent, changes in blood chemistry.

ΧΡΩΜΙΟΦΙΛΟΣ ΙΣΤΟΣ: Iστός ο οποίος βρίσκεται διασκορπισμένος στο νεφρό των ψαριών και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ταχεία απελευθέρωση των κατεχολαμινών (βλ.λ) αδρεναλίνη (βλ.λ) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ) μετά από κάποια νευρική διέγερση ή την αλλαγή στη χημική σύσταση του αίματος.

TISSU CROMAFIN: Tissu parsemé à travers le rein des poissons et responsable de la libération rapide de catécholamines, adrénaline et noradrénaline, en réponse à une stimulation nerveuse ou, de façon moindre, à des changements de la composition sanguine.

TEJIDO CROMAFÍN: Tejido distribuido en el riñón de los peces, responsable de la liberación rápida de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) y, en menor medida, de cambios en la química de la sangre como respuesta a una estimulación neural.

TECIDO CROMAFÍN: Tecido distribuído no ril dos peixes, responsable da liberación rápida de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e, en menor medida, de cambios na química do sangue como resposta a unha estimulación neural.

KROMAFFINT VEV: Endokrint vev i fiskenyren. Kler veggene i den bakre kardinalvenen hos beinfisk og skiller raskt ut katekolaminer (adrenalin og noradrenalin) i respons til neurologisk stimulering og i mindre grad forandringer i blodkjemien.

TKANKA CHROMOCHŁONNA: Tkanka rozproszona w całej nerce ryb, odpowiedzialna za szybkie uwalnianie katecholamin − adrenaliny i noradrenaliny w odpowiedzi na pobudzenie nerwowe, a w mniejszym stopniu na zmiany w chemizmie krwi.

KROMAFİN DOKUSU: Doku balık böbreğinin heryerine yayılmıştır, katolamin adrenalin ve noradrenalinin hızlı salınımı, sinir uyarımı ve az miktarda kanın kimyasında değişimden sorumludur.

Was this helpful?
Az a sejttípus, amely a citoplazmájában lévő festékszemcsék által a halak színének kialakításáért felelős. A kromatoforák nagyrészt a bőr irharétegében fordulnak elő, a pikelyek alatt vagy azokon kívül.


CHROMATOPHORES: One of the group of cells which give colour to fish via cytoplasmic inclusions called pigment granules. Chromatophores are located for the most part in the dermis of the skin either outside or beneath the scales.

ΧΡΩΜΑΤΟΦΟΡΑ: Ομάδα κυττάρων, τα οποία προσδίδουν χρώμα στα ψάρια, μέσω κυτταροπλασματικών εγκλεισμάτων που ονομάζονται χρωματικά κοκκία. Τα χρωματοφόρα είναι κατά κύριο λόγο τοποθετημένα στο χόριο του δέρματος έξω ή κατω από τα λέπια.

CHROMATOPHORES: Groupe de cellules contenant des inclusions cytoplasmiques (granules pigmentaires) responsables de la coloration du tégument des animaux (poissons, crustacés). Chez les poissons les chromatophores sont localisés dans le derme, en dessous ou autour des écailles.

CROMATOFORAS: Grupo de células que contienen partículas citoplásmicas (gránulos pigmentarios) responsables de la coloración de los tegumentos de los animales (peces, crustáceos). En peces, las cromatoforas en el dermis, por debajo y alrededor de las escamas.

CROMATÓFOROS: Un dos grupos de células que proporcionan cor aos peixes a través de inclusións citoplasmático denominadas gránulos pigmentarios. Os cromatóforos están localizados na maior parte dos casos na derme da pel e mesmo por fóra ou arredor das escamas.

KROMATOFORER: En av celletypene som gir farge til fisk gjennom cytoplasmatisk korn kalt pigmentgranula. Kromatoforene er lokalisert i dermis i huden, enten på utsiden av eller under skjellene.

KOMÓRKI BARWNIKONOŚNE: Jedna z grup komórek, które nadają rybie kolor poprzez cytoplazmatyczny wtręt nazwany ziarnistościami barwnikowymi. Komórki barwnikowe w większości są zlokalizowane w skórze właściwej, nad albo pod łuskami.

KROMATOFOR: Sitoplazmik içerik yoluyla balığa renk veren, pigment granülleri olarak adlandırılan hücre gruplarından biri. Kromotoforlar hem derinin alt tabakasının çoğu yerine hem de pulların altına ve dışına yerleşir.

Was this helpful?
A normálistól eltérő pigmentáció, dyschromiaként is ismert.


CHROMATOSIS: Abnormal pigmentation , also termed dyschromia.

ΧΡΩΜΑΤΩΣΗ: Ανώμαλη εναπόθεση χρωστικής (=δυσχρωμία).

CHROMATOSE: Défaut de la pigmentation , appelé aussi Dyschromie.

CROMATOSIS: Pigmentación anormal, llamada también discromía.

CROMATOSE: Pigmentación anormal, chamada tamén discromía.

KROMATOSE: Unormal pigmentering.

CHOROBA PRZEBIEGAJĄCA Z HIPERPIGMENTACJĄ: Nienormalne zabarwienie, nazywane również zaburzeniem pigmentacji skóry.

KROMATOSİS: Diskromiya olarak da adlandırılan anormal pigmentasyon.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES