AMC LIMITED

I

Fertőző hematopoietikus nekrózis; heveny, szisztémás és rendszerint gyorsan terjedő, rhabdovírus által okozott betegség. Vadon élő populációkban is előfordul, de leginkább tenyésztett pisztrángokban és bizonyos lazacfajokban okoz járványos mértékű megbetegedéseket.


I.H.N.: Infectious haematopoietic necrosis:an acute, systemic and usually virulent rhabdoviral disease occurring in the wild, though more typically seen in epizootic proportions among cultured trout and some salmon species.

I.H.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΑIΜΑΤΟΠΟIΗΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, συστημική και συνήθως μολυσματική ασθένεια οφειλόμενη σε ραβδοϊούς. Προσβάλλει και άγριους πληθυσμούς, μολονότι συνήθως συναντάται σε επιζωοτικές αναλογίες σε καλλιεργούμενες πέστροφες και μερικά είδη σολομού.

N.I.H.: Necrose Infectieuse Hematopietique. Maladie rhabdovirale aigüe, systémique et habituellement virulente survenant en milieu sauvage, quoique rencontrée dans des proportions épizootiques dans les cultures de truites et dans quelques espèces de saumon.

N.H.I.: Necrosis hematopoietica infecciosa: Enfermedad rabdoviral aguda, sistémica y normalmente virulenta que tiene lugar en medios salvajes, aunque se encuentra en proporciones epizoóticas en cultivos de truchas y en algunas especies de salmón.

N.H.I.: Necrose hematopoética infecciosa: Enfermidade rabdoviral aguda, sistémica e normalmente virulenta que ten lugar en estado salvaxe, aínda que se atopa en proporcións epizoóticas en cultivos de troitas e nalgunhas especies de salmón.

IHN: INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE. En akutt systemisk og vanligvis ondartet sykdom forårsaket av rhabdovirus. Hovedsakelig på villfisk, men forekommer oftere på oppdrettet ørret og noen laksearter (Salmo).

I.H.N.: Zakaźna martwica układu krwiotwórczego łososiowatych: ostra, ogólnoustrojowa i zwykle zjadliwa choroba rhabdowirusowa występująca u ryb dzikich, chociaż o zaraźliwych właściwościach; zwykle jest częściej spotykana wśród hodowanych pstrągów i niektórych gatunków łososi.

I.H.N.: Haematopoietic enfeksiyon nekrozu; vahşi doğada meydana gelen akut, sistematik ve genellikle şiddetli rhabdoviral bir hastalıktır, daha çok kültür alabalık ve bazı salmon türleri arasında salgın olarak görülmesine rağmen.

Was this helpful?
Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis; elsősorban a lazacfélék lárváit és fiatal egyedeit veszélyeztető heveny, szisztémás fertőző betegség, amelyet a Birnavirus okoz. Az IPN vírusról eredetileg azt gondolták, hogy csak a lazacféléket fertőzi, de újabban más halfajokban is kimutatták. A vírusnak sokféle, virulenciáját és szerológiai tulajdonságait tekintve különböző törzse van. Az egész világon előfordul, valószínűleg a legelterjedtebb halvírus.


I.P.N.: Infectious pancreatic necrosis: an acute, contagious, systemic Birnavirus disease, usually affecting fry and fingerling salmonids, and gives rise to a high juvenile mortality rate. The IPN virus, originally thought to affect salmonids only, has now been found in a range of non-salmonid fish. The IPN virus occurs as multiple strains that differ in virulence and serological response. It has a worldwide distribution and may be the most widespread of the aquatic viruses.

I.P.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, μεταδοτική, συστημική ιογενής ασθένεια, που προσβάλλει συνήθως τον γόνο των σολομοειδών με αποτέλεσμα υψηλή θνησιμότητα των νεαρών ατόμων. Ο ιός IPN, που αρχικα εθεωρείτο ότι προσβάλλει μόνο τα σολομοειδή, έχει βρεθεί και σε άλλα είδη. Απαντάται σε διάφορα στελέχη που διαφέρουν σε μολυσματικότητα και ορολογικές αντιδράσεις και παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση τόσο ώστε να θεωρείται ίσως ο πλέον διαδεδομένος ιός στο υδάτινο περιβάλλον.

NECROSE INFECTIEUSE PANCREATIQUE: Maladie aigüe, contagieuse et systémique, touchant habituellement les alevins des salmonidés, provoquant un taux important de mortalité. Le virus IPN, originalement affectant seulement les salmonidés, a été maintenant détecté aux espèces non-salmonidés. Le virus IPN apparait en plusieurs souches qui diffèrent en virulence et en réponse serologique. Il a une distribution mondiale et est sans doute le plus répandu des virus aquatiques.

NECROSIS INFECCIOSA DEL PÁNCREAS: Enfermedad aguda, contagiosa y sistémica, normalmente afecta los alevines de salmónidos, provocando una tasa importante de mortalidad. El virus IPN, originalmente afectando sólo los salmónidos, ha sido detectado ahora en especies no- salmónidos. El virus IPN aparece en varias cepas que difieren en la virulencia y en la respuesta serológica. Tiene una distribución mundial y es sin duda el más abundante de los virus acuáticos.

I.P.N. / N.P.I.: Necrose pancreática infeciosa: unha enfermidade producida por un Birnavirus, aguda, contaxiosa e sistémica. Normalmente afecta a larvas e alevín de salmónidos, provocando unha taxa importante de mortalidade xuvenil. O virus IPN, orixinalmente afectaba só aos salmónidos, foi detectado agora noutras especies distintas de salmónidos. O virus IPN aparece como varias cepas que difiren na virulencia e na resposta serolóxica. Ten distribución mundial e sen dúbida é o máis estendido dos virus acuáticos.

IPN: Infeksiøs pankreasnekrose: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

I.P.N.: Zakaźna martwica trzustki łososiowatych: ostra, zaraźliwa, ogólnoustrojowa choroba wirusowa, zwykle atakuje wylęg i narybek ryb łososiowatych i powoduje wśród młodzieży podwyższone do wysokich ubytki w obsadach. Uważano początkowo, że wirus IPN atakuje tylko ryby łososiowate, ale ostatnio został stwierdzony u wielu gatunków ryb niełososiowatych. Wirus IPN występuje w postaci różnych szczepów, które różnią się zjadliwością i reakcją serologiczną. Jest on rozpowszechniony w świecie i stanowi najb

I.P.N: Enfekte olmuş Pankreatik nekroz: Akut, bulaşıcı, sistemik Birnavirus hastalığıdır. Genellikle fry ve fingerlink aşamasındaki salmonidleri etkiler ve yüksek ergin ölüm oranına sebep olur. IPN virüsü farklı virulans ve serolojik cevaba sahip çoklu zincirler olarak meydana gelirler. Tüm dünyada yayılım gösterir ve akuatik virüslerin en yaygını olabilir.

Was this helpful?
A csillós egysejtűek egyik faja, amely az édesvízi halak hámrétegét fertőzi, ezzel a darakór nevű betegséget okozza.


ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Γένος βλεφαριδωτών πρωτοζώων που προσβάλλει τα επιδερμικά στρώματα των ψαριών του γλυκού νερού. Στην καθομιλουμένη η ασθένεια αναφέρεται ως "ασθένεια λευκών στιγμάτων" ή "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICHTHIOHTHIRIUS MULTIFILIIS: Especie de protozoo ciliado que infesta capas epidérmicas en peixes de auga doce. Coloquialmente chamada "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA: Gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (BEYAZ BENEK HASTALIĞI ETKENİ): Tatlısularda bulunan balıkların epidermal tabakasına yerleşen, silli bir protozoan parazit türü. Beyaz benek benek veya iht olarak da bilinir.

Was this helpful?
Halakhoz tartozó, vagy velük kapcsolatos.


PISCINE: Of, or concerning, fish.

ΙΧΘΥΙΚΟΣ: Αυτός που αφορά ή σχετίζεται με τα ψάρια.

PISCICOLE: Qui concerne les poissons

PISCÍCOLA: De, o sobre peces.

PISCÍCOLA: De, ou sobre peixes

FISKE-: Av, eller angående, fisk.

RYBI, RYBNY: Pochodzenia rybnego, związany/a/e z rybą.

PISCINE: Balığın veya balık hakkında.

Was this helpful?
A Costia szinonimája.


ICHTHYOBODO: Synonym of Costia.

ICHTHYOBODO: Συνώνυμο του Costia.

ICHTHYOBODO: Synonyme de Costia.

ICHTHYOBODO: Sinónimo de Costia.

ICTIOBODO: Sinónimo de "Costia".

ICHTHYOBODO NECATOR: Costia.

ICHTHYOBODO: Synonim: Costia.

Costia: Costianın sinonimi.

Was this helpful?
(=Ichthyosporidium). A gombák egyik nemzetsége, amelynek fajai a halakat belülről fertőzik.


ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Genus of fungi which causes internal infection in fishes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) - Γένος μύκητα που προκαλεί εσωτερική μόλυνση στα ψάρια.

ICHTHYOPHONUS: Genre de champignon qui provoque une infection interne chez les poissons.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Género de hongos que provoca infección interna de peces.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Xénero do grupo dos fungos que provoca infeccións internas en peixes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Soppslekt som gir indre infeksjoner hos fisk.

ICHTIOFONOZA: (Ichthyosporidium). Rodzaj grzybów, które powodują wewnętrzne zakażenie u ryb.

ICHTHYOPHONUS: Balıklarda iç enfeksiyona sebep olan mantar genusu

Was this helpful?
Az akvakultúra számára fontos halfajok családja. Hat nemzetség tartozik ide, amelyek fajai Észak- és Közép-Amerikában élnek. Valamennyi fajnak van zsírúszója. Néhány fajukat tenyésztési céllal Európába is betelepítették.


ICTALURIDAE: A family of six genera of freshwater fishes of North and Central America with an adipose fin, important in aquaculture (e.g., I. punctatus). Some species have been transferred to Europe for cultivation purposes.

ICTALURIDAE: Οικογένεια ψαριών του γλυκού νερού με έξι συνολικά γένη. Τα ψάρια αυτά έχουν ένα λιπώδες πτερύγιο και είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες της νοτίου και κεντρικής Αμερικής (π.χ. I. punctatus). Ορισμένα είδη έχουν μεταφερθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη.

ICTALURIDAE: Famille de poissons-chats comportant six genres. Poissons des eaux douces de l’Amérique Centrale et du Nord. Possèdent une nageoire adipeuse. Certaines espèces sont cultivées, par exempleI. punctatus . Introduite en Europe pour élevage.

ICTALURIDAE: Familia de peces de agua dulce compuesta de seis géneros de América del Norte y Central, con una aleta adiposa (Vg. I. Punctatus ) y que son importantes en acuicultura. Algunas especies han sido transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familia de peixes de auga doce composta de seis xéneros de América do Norte e Central, cunha aleta adiposa (ex I. Punctatus) e que son importantes en acuicultura. Algunhas especies foron transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familie med seks slekter ferskvannsfisk i Nord- og Mellom-Amerika. Har fettfinne. Viktige i akvakultur (f.eks. Ictalurus punctatus ), og noen arter har blitt innført til Europa for oppdrett.

ICTALURIDAE: Rodzina z sześcioma rodzajami ryb słodkowodnych Ameryki Północnej i Centralnej z płetwą tłuszczową, ważna w akwakulturze (np. I. punctatus). Niektóre gatunki zostały przesiedlone do Europy w celach hodowlanych. Patrz: SUM KANAŁOWY.

ICTALURIDAE: Kuzey ve orta Amerika tatlı su balıklarının 6 generasının bir yağ yüzgecine sahip ailesidir ve akuakültür için önem taşır (Örn: I.punctatus).Bazı türleri yetiştiricilik amacıyla Avrupaya gönderilmiştir.

Was this helpful?
Ez a betegség a Penaeidae családba tartozó rákfajokban fordul elő. A farokizom fehér foltosodását okozza, amely csökkenti a rákok kereskedelmi értékét. A betegség eredete ismeretlen, de valószínűleg a kationok és anionok közötti egyensúly felborulása okozza (amely a nem megfelelő táplálás vagy a rossz vízminőség miatt következik be).


IDIOPATHIC MUSCLE NECROSIS SYNDROME (IMNS): This disease presents itself as whitish spots in the tail muscle of penaeid shrimps, affecting their commercial value. Though the aetiology is unknown, it is thought that it may be caused by a cation-anion imbalance (due to either inadequate feed or poor water quality).

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ (IMNS): Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται με τη μορφή λευκών κηλίδων στους ουραίους μυς της γαρίδας, μειώνοντας έτσι την εμπορική της αξία. Αν και η αιτία που την προκαλεί είναι άγνωστη, υπάρχει η εικασία πως οφείλεται σε κακή ρύθμιση της ισορροπίας ιόντων – κατιόντων, η οποία μπορεί να προκαλείται από τροφική ανεπάρκεια ή κακή ποιότητα νερών.

SYNDROME DE NECROSE IDIOPATHIQUE MUSCULAIRE : Maladie qui se manifeste comme des points blanchâtres sur l’abdomen des crevettes penaeidées, diminuant leur valeur commerciale. L’étiologie exacte est inconnue, mais un déséquilibre cations :anions (provoqué par lalimentation inadéquate ou la mauvaise qualité deau) est soupçonné d’être impliqué.

SÍNDROME DE LA NECROSIS IDIOPÁTICA DEL MUSCULO (SNIM): Esta enfermedad se expresa mediante manchas blancas en el músculo de la cola de las gambas o peneidos y que afectan su valor comercial. Aunque la etiología no es conocida se piensa que puede ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a una dieta inadecuada o poca calidad del agua).

SÍNDROME DA NECROSE IDIOPÁTICA DO MUSCULO (SNIM): Esta enfermidade exprésase mediante manchas esbrancuxadas no músculo do abdome de lagostinos peneidos e afecta ao seu valor comercial. Aínda que a etioloxía non é coñecida se pensa que pode ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a unha dieta inadecuada ou pouca calidade da auga).

IDIOPATISK MUSKEL NEKROSE SYNDROM: Denne sykdommen er karakterisert av hvitaktige flekker i halemuskelen på reker (Penaeus sp.), noe som påvirker den kommersielle verdien. Selv om årsaksforløpet er ukjent, tror man at sykdommen skyldes kation – anion ubalanse (grunnet enten utilstrekkelig fôr eller dårlig vannkvalitet).

SYNDROM SAMOISTNEJ MARTWICY MIĘŚNIA (IMNS): Choroba samoistna objawiająca się w postaci białawych kropek w odwłokowym mięśniu krewetek z rodzaju Penaeid, wpływająca na ich wartość handlową. Chociaż etiologia nie jest znana przypuszcza się, że może być ona powodowana przez brak równowagi kationowo-jonowej (z racji nieodpowiedniej paszy albo niskiej jakości wody).

İDİYOPATİK KAS NEKROZU SENDROMU: Bu hastalık, penaeid karideslerinin arka kasında beyazımsı lekeler olarak kendisini gösterir ve onların ticari değerlerini etkiler. Etiyolojisi henüz bilinmemektedir, katyon-anyon dengesizliliğinin (kötü ya da yetersiz beslenmeden dolayı) neden olabileceği düşünülmektedir.

Was this helpful?
(1) Hosszan tartó; olyan folyamatot jelent, amely hetekig, hónapokig vagy évekig tart. (2) Hosszú idejű kitettség valamilyen stresszhatásnak (hagyományosan legalább a fajra jellemző élettartam egytizedéig), vagy egy ilyen kitettség hatásai.


CHRONIC: (1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

CHRONIQUE: (1) Prolongé; processus qui peut durer des semaines, des mois ou des années. (2) Qualifie lexposition prolongée à un agent stressant (considéré par convention comme supérieure à 10% de la durée moyenne de vie de lespèce) ou les effets qui résultent de cette exposition.

CRÓNICO: (1) Prolongado; proceso que puede durar semanas, meses o años. (2) Una exposición prolongada a un agente estresante (convencionalmente considarado superior al 10% de la media vida de una especie) o los efectos que resultan de esta exposición.

CRÓNICO: (1) Prolongado; proceso que pode durar semanas, meses ou anos. (2) Unha exposición prolongada a un axente estresante (convencionalmente considerado superior ao 10% da vida media dunha especie) ou os efectos resultantes desta exposición.

KRONISK: (1) Langvarig. Henviser til en prosess som har pågått i uker, måneder eller år. (2) Utstrakt eksponering for en stressor (minst en tiendedel av dyrets livslengde), eller virkningene av en slik eksponering.

CHRONICZNY/PRZEWLEKŁY: (1) Przedłużający się; odnoszący się do procesu występującego powyżej okresów: tygodniowego, miesięcznego czy rocznego. (2) Przedłużona ekspozycja na stres (standardowo przyjmuje się, aby obejmowała przynajmniej dziesiątą część długości życia gatunku), lub rezultaty wynikające z takiej ekspozycji.

KRONİK: (1) Sürekli; yıllık, aylık veya haftalık peryotlar süresince devam eden süreç, (2) Herhangi bir stres etkenine uzun süre maruz kalma (en azından türlerin yaşam sürelerinin onda birini içerecek bir süreç) veya benzer bir maruz kalma durumundan kaynaklanan sonuçların etkisi.

Was this helpful?
Lassan kifejlődő és hosszú ideig tartó betegség.


CHRONIC INFECTION: Denoting a disease of slow progression and long duration.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Ασθένεια με βραδεία εξέλιξη και μεγάλη διάρκεια.

INFECTION CHRONIQUE: Se dit dune maladie à progression lente et de longue durée.

INFECCIÓN CRÓNICA: Dícese de una enfermedad con progresión lenta y de larga duración.

INFECCIÓN CRÓNICA: Denota unha enfermidade con progresión lenta e de longa duración.

KRONISK INFEKSJON: Betegner en sykdom med langsom utvikling og lang varighet.

ZAKAŻENIE CHRONICZNE: Określenie wolno postępującej i długo trwającej choroby.

KRONİK ENFEKSİYON: Yavaş ilerleyen, uzun süreli hastalık anlamına gelir.

Was this helpful?
A nagyméretű rákok (pl. homár) nagytömegű ikrát hordozó nőstényeinek elnevezése. A nőstények az inkubációs időszak alatt a potrohuk alá ragasztva hordják az ikrákat.


BERRIED FEMALE: In larger crustacea (e.g. lobsters) a term which is used to describe those females with large egg masses attached under the abdomen during the period of incubation.

ΑΥΓΩΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ: Ο όρος στα αγγλικά αναφέρεται στα θηλυκά μεγάλων καρκινοειδών (π.χ. αστακοί) τα οποία έχουν προσκολλημένες μεγάλες μάζες αυγών κοιλιακά κατά την περίοδο της επώασης. Στα ελληνικά ο όρος χρησιμοποιείται τόσο για τα αυγωμένα θηλυκά καρκινοειδή όσο και για τα ψάρια με έντονα ανεπτυγμένες γονάδες.

FEMELLE OEUVEE: Chez les grands crustacés (par exemple homard), femelle avec de grandes quantités doeufs fixées sur elle.

HEMBRA PORTADORA: En los grandes crustáceos (por ejemplo langosta), hembra que transporta grandes cantidades de huevos fijados en el abdomen durante el periodo de incubación.

FEMIA OVADA: Nos grandes crustáceos (por exemplo lumbrigante), é o termo que se usa para describir aquelas femias que levan suxeitas grandes cantidades de ovos no abdome durante o período de incubación.

HUNN MED UTROGN: En betegnelse brukt for beskrive hunner av større krepsdyr (f.eks. hummer) med en stor eggmasse festet til buken under inkubering.

SAMICA NOSZĄCA (s."wydająca potomstwo") : U większych skorupiaków (np. homara) określenie, używane do opisania samic noszących jaja w okresie ich inkubacji, skupione w grona i przytwierdzone pod odwłokiem.

YUMURTALI DİŞİ: İnkübasyon süresince, karın altı bölgesinde yumurta kütlelerini tutan büyük eklem bacaklı (ıstakos) dişilerin tanımlanmasında kullanılan terimdir.

Was this helpful?
Olyan állatok, amelyek a testükön belül megtermékenyített petéket (ikrákat) raknak. A kilökődés a kikelés előtt is bekövetkezhet, mint pl. a macskacápáknál.


OVOVIVIPAROUS: Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.

ΩΟΖΩΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)

OVOVIVIPARE: Se dit des animaux qui produisent des oeufs fécondés dans le corps. Ces oeufs peuvent éclore avant lexpulsion, par exemple la roussette.

OVOVIVÍPARO: Dícese de animales que producen huevos fecundados en el cuerpo. Estos huevos pueden eclosionar antes de la expulsión; por ejemplo, el cazón.

OVOVIVÍPARO: Dise de animais que producen ovos que son fecundados no corpo, aínda que a expulsión pode acontecer antes da eclosión como pasa no cazón.

OVOVIVIPARE: Produserer egg som befruktes inni kroppen, eggende kan støtes ut før klekking (f.eks. rødhai).

JAJOŻYWORODNE: Wytwarzające jaja, które są zapłodnione wewnątrz ciała, chociaż wydalanie może występować przed wylęganiem, jak np. u kolenia (Squalus acanthias).

OVOVİVİPAR: Köpek balıklarında olduğu gibi, yumurtadan çıkmanın atılma esnasında gerçekleştiği, vücut içerisinde döllenen yumurta üretenler.

Was this helpful?
Valamilyen betegség diagnosztizálása immunológiai módszerekkel.


IMMUNODIAGNOSIS: The diagnosis of disease, using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΔIΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση ασθένειας με χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNODIAGNOSTIC: Identification dune maladie par des techniques immunologiques.

INMUNODIAGNOSIS: Identificación de una enfermedad por técnicas inmunológicas.

INMUNODIAGNOSE: Diagnóstico dunha enfermidade, utilizando técnicas inmunolóxicas.

IMMUNDIAGNOSE: Diagnose av en sykdom ved hjelp av immunkjemiske metoder.

IMMUNODIAGNOSTYKA: Diagnoza choroby przy użyciu technik immunologicznych.

İMMÜNOLOJİK TANI: Hastalığın teşhisinin immunolojik yöntmlerle yapılması

Was this helpful?
Olyan immunológiai vizsgálati módszer, amely az antigén és az antitest reakcióját követi nyomon, amint azok egymás felé mozognak egy agaróz gélben; a kialakuló komplexet precipitációs jelnek vagy -vonalnak nevezik.


IMMUNODIFFUSION: An immunological assay that monitors reaction of antibody and antigen as they move towards each other in agar gels; the complex formed is revealed as a preciptin mark/line.

ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ: Ανοσολογική μέθοδος με την οποία ελέγχεται η αντίδραση των αντισωμάτων καθώς αυτά μετακινούνται προς τα αντιγόνα σε πήγμα άγαρ. Στο σημείο συνάντησης εμφανίζεται μια χαρακτηριστική γραμμή.

IMMUNODIFFUSION: Test immunologique utilisé pour analyser la réaction entre un anticorps et un antigène. Les deux se rencontrent lors de leur diffusion dans un gel d’agar et les complexes formés par leur interaction forment une précipité visible (appelé couramment un test d’Ouchterlony) .

INMUNODIFUSION: Análisis inmunológico por el que se monitoriza una reacción antígeno-anticuerpo por la migración de uno hacia el otro en un gel de agar; el complejo formado se revela con precipitina.

INMUNODIFUSIÓN: Experimento inmunolóxico polo que se comproba unha reacción antíxeno-anticorpo pola migración dun cara ao outro nun xel de ágar. O complexo formado revélase como unha marca de precipitina.

IMMUNDIFFUSJON: Immunologisk analyse som overvåker reaksjonen mellom antistoff og antigen når de beveger seg mot hverandre i en agar. Komplekset som dannes blir synliggjort som en utfelt linje.

IMMUNODYFUZJA : Test immunologiczny, który monitoruje odczyn przeciwciała i antygenu, gdy zbliżają się do siebie w żelu agarowym; utworzony kompleks jest podawany jako oznaczenie/linia precypityny; drugi etap immunoelektoforezy polegający na dyfuzji przeciwciał w kierunku antygenu (białka) i ich połączeniu, czego efektem jest wytrącenie (precypitacja) kompleksu antygen-przeciwciało.

İMMÜNODİFFÜZYON: Bir immünolojik tahlilidir, antijen ve antikorların agar jelinde birbirlerine doğru hareket ederken reaksiyonlarını izler. Preciptin mark/linenın ortaya konulan komplex formudur.

Was this helpful?
Fehérjék elektroforetikus elválasztását és immunológiai azonosítását egyesítő laboratóriumi módszer.


IMMUNOELECTROPHORESIS: A technique combining an initial electrophoretic separation of proteins followed by immunodiffusion with resultant precipitation arcs.

ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τεχνική προσδιορισμού πρωτεϊνών οι οποίες διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση και στην συνέχεια καθιζάνει με ανοσιοδιάχυση.

IMMUNOELECTROPHOR_SE: Technique combinant la séparation électrophorétique des protéines suivie de leur analyse par immunodiffusion, se traduisant par la formation darcs de précipitation.

INMUNOELECTROFORESIS: Técnica que combina separación electroforética de proteínas seguida de su análisis por inmunodiffusión, que se traduce por la formación de arcos de precipitación.

INMUNOELECTROFORESE: Técnica que combina separación electroforética inicial de proteínas seguida da súa análise por inmunodifusión, que se traduce na formación de arcos de precipitación.

IMMUNELEKTROFORESE: Metode som kombinerer en innledende elektroforetisk separering av proteiner etterfulgt av immunodiffusjon med resulterende presipiteringsbuer.

IMMUNOELEKTROFOREZA : Technika łącząca początkowy elektroforetyczny rozdział białek, po którym następuje immunodyfuzja połączona z wytrąceniem (precypitacją) kompleksu antygen-przeciwciało.

İMMÜNOELEKTROFOREZ: İmmunodifüzyon yoluyla proteinlerin ilk elektroforetik ayırımı ile arkların çöktürülmesi bileşkesini biraraya getiren bir teknik.

Was this helpful?
Antigének detektálására és lokalizálására szolgáló hiszto- vagy citokémiai módszer, amelynél egy specifikus antitestet egyesítenek valamilyen fluoreszcens vegyülettel, létrehozva egy érzékeny nyomkövetőt, amely fluorimetriás módszerekkel detektálható.


IMMUNOFLUORESCENCE: A histo- or cytochemical technique for the detection and localization of antigens in which a specific antibody is conjugated with fluorescent compounds , resulting in a sensitive tracer that can be detected by fluorometric measurements.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡIΣΜΟΣ: Iστο- ή κυτταροχημική τεχνική γιά την ανίχνευση και τον εντοπισμό αντιγόνων των οποίων τα αντισώματα έχουν συνδεθεί με φθορίζουσα ένωση που χρησιμεύει ως ιχνηθέτης ανιχνευόμενος με φθοριομετρικές μεθόδους.

IMMUNOFLUORESCENCE: Technique histo-cytochimique permettant la détection et la localisation intracellulaire dantigènes par lintermédiaire danticorps spécifiques, conjugués à des composés fluorescents visualisés par mesure fluorimétrique.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite la detección y la localización intracelular de antígenos mediante anticuerpos específicos, combinados con compuestos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite a detección e a localización intracelular de antíxenos mediante anticorpos específicos, combinados con compostos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNFLUORESCENS: Histokjemisk eller cytokjemisk metode der spesifikke antigener påvises ved hjelp av spesifikke antistoffer konjugert med fluorescerende komponenter. Komponentene kan detekteres ved måling av fluorescens.

IMMUNOFLUORESCENCJA: Technika histo- lub cytochemiczna do wykrywania i lokalizacji antygenów, w której swoiste przeciwciało jest złączone z substancją fluoryzującą dając w wyniku czuły identyfikator, który może być zlokalizowany poprzez pomiary fluorymetryczne.

İMMUNOFLORESANS: Floresan bileşenleri ile birleşen belirli antikordaki antijenlerin yerleşmesi ve tanımlanması için bir histo ya da sitokimyasal teknik, Florometrik ölçümlerle tespit edilebilen hassas izleyiceler ile sonuçlanır.

Was this helpful?
Olyan mikroszkópos vizsgálati módszer, amellyel egy bizonyos antigén jelenlétét lehet kimutatni egy szövetmintában, az antigénhez specifikusan kötődő, fluoreszensen jelölt antitest-konjugátumok használatával. Az ilyen módszereket gyakran az IFAT rövidítéssel jelölik.


IMMUNOFLUORESCENCE: A technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate. Such techniques are often referred to as IFAT.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

IMMUNOFLUORESCENCE: Se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome. Souvent appelé IFAT.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica na que a presenza de antíxenos específicos é confirmada microscopicamente en tecidos mediante unión cun anticorpo conxugado fluorescente. Tal técnica é a miúdo citada como IFAT.

IMMUNFLUORESCENS: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

IMMUNOFLUORESCENCJA : Technika, w której obecność określonych przeciwciał w materiale tkankowym jest potwierdzona mikroskopowo w badaniach immunohistochemicznych wykorzystując fluorochromy, którymi znakuje się antygen lub przeciwciało; wynik reakcji w postaci świecących kompleksów odczytuje się w świetle ultrafioletowym w mikroskopie lub za pomocą cytometru przepływowego. Takie techniki są nazywane często jako IFAT.

İMMÜNOFLORASAN: Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarla ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan mikroskobu ile inceleme tekniği. Bu teknik sıklıkla IFAT olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Az érzékenység hiánya, ellenálló-képesség. Öröklött vagy szerzett állapot, amelyben sok tényező hatására egy egyed, csoport vagy faj ellenáló vagy viszonylag ellenálló lesz valamilyen kedvezőtlen körülménnyel szemben (pl. egy fertőző organizmus vagy annak toxikus termékeivel szemben).


IMMUNITY: Lack of susceptibility; resistance. An inherited (innate) or experience-mediated (acquired) status in which various factors result in an individual, group or race being resistant or relatively resistant to the occurrence and effects of a specified adverse condition (for instance, the presence of an infectious agent or its toxic products).

ΑΝΟΣIΑ: Ελλειψη ευπάθειας, αντίσταση. Κληρονομική (συγγενής) ή επίκτητη ικανότητα ενός οργανισμού (ομάδας οργανισμών, ποικιλίες), να ανθίσταται σε παθογόνους προσβολές (στην παρουσία ενός μολυσματικού ή τοξικού παράγοντα). ή σχετικά ανθεκτικό στην παρουσία και την επίδραση μιάς ορισμένης αρνητικής κατάστασης (π.χ. της παρουσίας ενός μολυσματικού παράγοντα ή των τοξικών προϊόντων του).

IMMUNITE: Manque de sensibilité ; résistance. Statut hérité (inné) ou acquis (médiation par expérience) dans lequel, et grâce à divers facteurs, un individu, un groupe ou une race sont résistants ou relativement résistants aux manifestations et aux effets dune condition adverse spécifique (par exemple la présence dun agent infectieux ou des toxines quil produit).

INMUNIDAD: Falta de sensibilidad; resistencia. Estado heredado (innato) o adquirido (mediación por experiencia) en el cual, y gracias a diversos factores, un individuo, un grupo o una raza son resistentes o relativamente resistentes a manifestaciones o a efectos de una condición adversa específica (por ejemplo la presencia de agente infeccioso o toxinas que produce).

INMUNIDADE: Falta de sensibilidade; resistencia. Estado herdado (innato) ou adquirido (a través da experiencia) no cal, e grazas a diversos factores, un individuo, un grupo ou unha raza son resistentes ou relativamente resistentes a manifestacións ou para os efectos dunha condición adversa específica (por exemplo a presenza dun axente infeccioso ou dos seus produtos tóxicos).

IMMUNITET: Mangel på mottakelighet, dvs. resistens. En arvet eller ervervet tilstand, der ulike faktorer fører til at et individ, en gruppe eller en rase blir resistente eller forholdsvis resistente mot forekomst og effekter av en spesifiserte skadelige tilstand (f.eks. , tilstedeværelse av et infeksiøst agens eller dets giftige produkter).

ODPORNOŚĆ/OPORNOŚĆ: Brak wrażliwości, oporność. Stan dziedziczny (wrodzony) lub nabyty na drodze doświadczenia, w którym różne czynniki wpływają na wykształcenie się osobnika, grupy lub rasy będących odpornymi lub względnie odpornymi na występowanie specyficznych niekorzystnych warunków (np. obecność czynników zakażających lub ich produktów toksycznych).

BAĞIŞIKLIK: Dayanıksızlığın kalkması, direnç kazanma. Bu direnç hastalık etkenine veya bu etkenin toksik ürününe karşı doğuştan veya sonradan kazanılmış bağışıklık şeklinde olmaktadır

Was this helpful?
Az a folyamat vagy eljárás, amelynek eredményeként egy egyed ellenállóvá válik egy betegséggel, elsősorban fertőző betegséggel szemben, általában antigénekkel vagy immunogénekkel való találkozás hatására.


IMMUNIZATION: Process or procedure by which an individual is made resistant to disease, specifically infectious disease, generally through exposure to antigens or immunogens.

ΑΝΟΣΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία ή λειτουργία με την οποία ένα άτομο καθίσταται ανθεκτικό σε μία ασθένεια, ιδίως σε μια μολυσματική ασθένεια. Η ανοσοποίηση επιτυγχάνεται με έκθεση σε αντιγόνα ή ανοσογόνα.

IMMUNISATION: Processus ou procédure par lequel un individu est rendu résistant envers une maladie, spécifiquement une maladie infectieuse, par exposition aux antigènes ou immunogènes.

INMUNIZACIÓN: Proceso o procedimiento por el cual un individuo se convierte en resistente hacia una enfermedad, específicamente una enfermedad infecciosa, por exposición a antígenos o inmunógenos.

INMUNIZACIÓN: Proceso ou procedemento polo cal un individuo se converte en resistente a unha enfermidade, especificamente unha enfermidade infecciosa, mediante a exposición a antíxenos ou inmunóxenos.

IMMUNISERING (VAKSINERING): Prosessen eller fremgangsmåten der et individ blir gjort immun mot en sykdom. Spesielt smittsomme sykdommer, vanligvis ved eksponering av antigener eller immunogener.

UODPARNIANIE/IMMUNIZACJA: Proces lub procedura, w których osobnik staje się odporny na chorobę, określoną chorobę zakaźną, zazwyczaj przez ekspozycję na antygeny lub immunogeny.

AŞILAMA (BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMA): Bireylerin özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlamak için genellikle antijenlere veya immunojenlere maruz bırakılmak süretiyle uygulanan bir işlem.

Was this helpful?
Egy egyed képessége az immunitás megszerzésére.


IMMUNOCOMPETENCE: The ability of an individual to acquire an immune resistance.

ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕIΑ: Η δυνατότητα ενός ατόμου να αποκτά ανοσία.

IMMUNOCOMPETENCE: La capacité dun individu daquérir une résistance immunitaire.

INMUNOCOMPETENCIA: Capacidad de un individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

INMUNOCOMPETENCIA: Capacidade dun individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

IMMUNKOMPETENT: Evnen til å oppnå immunologisk resistens.

IMMUNIKOMPETENCJA: Zdolność osobnika do nabycia odporności immunologicznej.

BAĞIŞIKLIK YETENEĞİ: Bireylerin bağışıklık direnci kazanma yeteneği.

Was this helpful?
A biológiai alkotóelemek jelenlétének és mennyiségének megállapítása immunológiai módszerekkel.


IMMUNOASSAY: The detection and quantification of biological components using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜIΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιολογικών παραγόντων με την χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNO ESSAI: Dosage de composés biologiques par des méthodes immunologiques.

INMUNOANÁLISIS: Medida de compuestos biológicos por métodos inmunológicos.

INMUNOANÁLISE: Medida de compostos biolóxicos por métodos inmunolóxicos.

IMMUNOASSAY (IMMUNOLOGISK ANALYSE): Deteksjon og mengdebestemmelse av biologiske komponenter ved immunkjemiske metoder (f.eks. ELISA.).

TEST IMMUNOLOGICZNY: Wykrywanie i ilościowe określanie biologicznych składników przy użyciu technik immunologicznych.

İMMÜNOASSAY: Biyolojik bileşenlerin algılama ve miktarında kullanılan immünolojik teknikler.

Was this helpful?
Más molekulákat nagyfokú fajlagossággal megkötni képes glikoproteinek.


IMMUNOGLOBULINS: Glycoproteins having the ability to bind other molecules with a high degree of specificity.

ΑΝΟΣΟΣΦΑIΡIΝΕΣ: Γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες δρούν ως αντισώματα.

IMMUNOGLOBULINE: Protéine du plasma sanguin, de la fraction globuline, douée de propriétés danticorps.

INMUNOGLOBULINA: Proteína de plasma sanguíneo, de la fracción globulina, con propiedades de anticuerpo.

INMUNOGLOBULINA: Glicoproteinas capaces de unir outras moléculas cun alto grao de especificidade.

IMMUNGLOBULINER: Glykoproteiner med evne til å binde seg spesifikt til andre molekyler.

IMMUNOGLOBULINY: Glikoproteiny mające zdolność wiązania innych cząsteczek o dużym stopniu specyficzności.

İMMUNOGLOBULİN: Yüksek bir derecede özellikleri ile diğer moleküllerle bağ kurma yeteneğine sahip glikoproteinler.

Was this helpful?
Az immunrendszerrel és immunreakciókkal foglalkozó tudományág.


IMMUNOLOGY: The study and science of immune systems and reactions.

ΑΝΟΣΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη που εξετάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και τις αντιδράσεις του.

IMMUNOLOGIE: Science qui étudie limmunité et les réactions immunologiques.

INMUNOLOGÍA: Ciencia que estudia la inmunidad y las reacciones inmunológicas.

INMUNOLOXÍA: Ciencia que estuda os sistemas inmunolóxicos e as reaccións inmunolóxicas.

IMMUNOLOGI: Læren og vitenskapen om immunsystemer og -reaksjoner.

IMMUNOLOGIA: Nauka zajmująca się badaniami systemów odpornościowych organizmu i jego reakcji (odczynów) na bakterie, wirusy, toksyny, grzyby itp.

BAĞIŞIKLIK BİLİMİ: Bağışıklık sistemi ve tepkilerin çalışma ve bilim alanı.

Was this helpful?
Olyan vegyület (pl. glukán), amely a táphoz keverve javítja az állatok immunválaszát.


IMMUNOSTIMULANT: Compound (e.g., glucan) included in the diet in order to enhance the immune response.

ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟ: Ένωση (π.χ. γλυκάνη) η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό την ενίσχυση της ανοσοποιητικής αντίδρασης.

IMMUNOSTIMULANT: Composé (glucan par exemple) incorporé dans le régime alimentaire afin de stimuler la réponse immunitaire.

INMUNOESTIMULANTE: Compuestos específicos añadidos a la dieta (Vg. glucanos) que potencian la respuesta inmune.

INMUNOESTIMULANTE: Compostos específicos engadidos á dieta (ex. glucanos) para potenciar a resposta inmune.

IMMUNSTIMULANT: Spesielle komponenter (f.eks. glukaner) som tilsatt i fôret har en positiv effekt på immunforsvaret.

IMMUNOSTYMULANT: Związek chemiczny (np. glukan) zawarty w diecie, mający zdolność zwiększenia odpowiedzi immunologicznej.

İMMÜNOSTİMULANT: Bağışıklığı geliştirmek için diyete eklenen bileşikler.

Was this helpful?
Az immunológiai válaszképtelenség előidézése a szuppresszor T-sejtek indukciójával. Ez a fajta válaszképtelenség a szuppresszor T-sejtekkel vagy oldható fehérjetermékeikkel passzívan átvihető.


IMMUNOSUPPRESSION: A mechanism for producing a specific state of immunological unresponsiveness by the induction of suppressor T-cells. This type of unresponsiveness is passively transferrable by suppressor T-cells or their soluble products.

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Μηχανισμός γιά την πρόκληση ενός ειδικού τύπου ανοσολογικής απάθειας με την εισαγωγή κατασταλτικών κυττάρων-Τ. Αυτός ο τύπος απάθειας μεταδίδεται παθητικά από τα κατασταλτικά κύτταρα-Τ ή τα διαλυτά τους προϊόντα.

IMMUNO SUPPRESSION: Mécanisme produisant un état spécifique de non-réponse immunologique par induction de cellule-T suppresseur. Ce type de non-réponse est tranféré passivement par les cellules-T suppresseurs ou leur produit soluble.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de no-respuesta inmunológica por inducción de células-T supresoras. Este tipo de no respuesta es inducido pasivamente por células-T supresoras o por sus productos solubles.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de non-resposta inmunolóxica por indución de células-T supresoras. Este tipo de non resposta é inducido pasivamente por células-T supresoras ou polos seus produtos solubles.

IMMUNSUPPRESJON: Mekanisme som gir en immunologisk passiv tilstand, ved induksjon av suppresor T-celler. Denne typen passivitet kan transporteres passivt ved hjelp av suppresor T-celler eller deres løselige produkter.

IMMUNOSUPRESJA: Mechanizm wytwarzania specyficznego stanu niereagującego immunologicznie przez wzbudzenie czynnika tłumiącego (supresor) komórki-T. Ten niereagujący czynnik jest biernie przenoszony przez supresor komórek-T lub ich rozpuszczalne produkty.

İMMUNSUPRESYON: T-hücrelerinin baskılamasının neden olmasıyla imunolojik tepkisizliğin belirli bir evresinin üretilmesi için bir mekanizma. Tepkisizliğin bu tipi T-hücreleri ya da onları çözen ürenler tarafında pasif taşınabilirdir.

Was this helpful?
Puhatestűek, elsősorban kürtcsigák (Buccinum sp) bizonyos csoportjaiban előforduló állapot, amelyben a kétivarúság bizonyos szervetlen szennyezőanyagok, pl. TBT hatására következik be.


IMPOSEX: A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.

ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.

CHANGEMENTS DE SEXE: Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.

CAMBIO DE SEXO: Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.

IMPOSEX: Situación atopada en certos grupos de moluscos, particularmente os buccinos (Buccinum sp.) nos cales un estado intersexual xorde como resultado do efecto de certos contaminantes inorgánicos, por exemplo, TBT.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

IMPOSEX: Stan stwierdzany u pewnych grup mięczaków, szczególnie u trąbika sfałdowanego (Buccinum sp.), u których pojawiały się stany interseksualne jako rezultat oddziaływania niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych, np. TBT (tributylocyna).

İmposeks: Bu durum belli grup yumuşakçalarda özellikle deniz salyangozunda (Buccinum sp.) bulunur. Belli organik kirleticilerin etkileri sonucunda ortaya çıkan interseks (her iki cins özelliklerini de taşıyan) durumudur. Örneğin, TBT

Was this helpful?
Az eredeti helyen.


IN SITU: In the original location.

ΕΠI ΤΟΠΟΥ(IN SITU): Στον φυσικό τόπο όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο.

IN SITU: Dans son lieu dorigine.

IN SITU: En su medio de origen.

IN SITU: No seu medio orixinal.

IN SITU: I den opprinnelige (originale) lokaliseringen.

IN SITU: W pierwotnym miejscu (w miejscu/na miejscu).

IN SITU: Bir şeyin orijinal yerinde incelendiğini ifade eder.

Was this helpful?
Mesterséges környezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek (beleértve a sejt- és szövettenyésztést is) jellemzésére használják.


IN VITRO: Used with reference to tests or experiments including cell or tissue cultures, conducted in an artificial environment.

IN VITRO: Αναφέρεται σε δοκιμές ή πειράματα, περιλαμβανομένων των κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών, που διεξάγονται σε τεχνητό περιβάλλον.

IN VITRO: En référence aux essais ou expériences concernant des cultures de cellules ou de tissus, conduits dans un environnement artificiel.

IN VITRO: En referencia a ensayos o experimentos que conciernen el cultivo de células o de tejidos, mantenidos en medio artificial.

IN VITRO: Usado en relación a ensaios ou experimentos incluíndo cultivos de tecidos ou células, realizados nun medio artificial

IN VITRO: Bruk i forbindelse med tester eller eksperimenter, inkludert celle- eller vevskulturer, gjennomført i et kunstig miljø.

IN VITRO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, łącznie z hodowlami komórkowymi i tkankowymi, prowadzonych w sztucznym środowisku.

IN VITRO: Oluşturulan suni çevresel şartlarda, doku veya hücre kültürü üzerinde belirli bir referans izlenerek denemeler veya testler yapılması.

Was this helpful?
Élő szervezeten vagy szervezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek jellemzésére használják.


IN VIVO: Used in reference to tests or experiments conducted in or on, intact living organisms.

IN VIVO: χρησιμοποιείται αναφορικά με πειράματα ή δοκιμές που διεξάγονται επί ή εντός ζωντανών οργανισμών.

IN VIVO: Employé en référence aux essais ou expériences faits sur ou dans un organisme vivant.

IN VIVO: Usado en referencia a ensayos o experimentos llevados a cabo en un organismo vivo.

IN VIVO: Usado en referencia a ensaios ou experimentos levados a cabo en ou sobre organismos vivos

IN VIVO: Brukt i forbindelse med tester og eksperimenter gjennomført i eller på intakte levende organismer.

IN VIVO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, które prowadzone są w/lub na żywych i nieuszkodzonych organizmach.

IN VIVO: Belirli bir refens izlenerek yaşayan canlı üzerinde testlerin veya denemelerin yapılması.

Was this helpful?
Olyan faj, amelynek jelenlétéből vagy hiányából következtethetünk egy élőhely vagy közösség állapotára, illetve bizonyos környezeti feltételekre; Úm. jellemző faj, mutatófaj.


INDICATOR SPECIES: A species, the presence or absence of which is indicative of a particular habitat, community or set of environmental conditions; Syns. characteristic species; guide species; index species.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Ενα είδος, του οποίου η παρουσία ή απουσία είναι ενδεικτική ενός ορισμένου ενδιαιτήματος, κοινότητας ή ενός συνόλου περιβαλλοντικών συνθηκών.

ESPECES INDICATRICES: Espèces dont la présence ou labsence est indicatrice dun habitat ou dune communauté déterminée ou dun ensemble de conditions environnementales particulières; espèces caractéristiques.

ESPECIES INDICADORAS: Especies cuya presencia o ausencia es indicativa de un hábitat o de una comunidad o de un conjunto de condiciones ambientales particulares; especies características.

ESPECIES INDICADORAS: Especies a presenza da cal ou ausencia é indicativa dun hábitat ou dunha comunidade ou dun conxunto de condicións ambientais particulares. Sins. especies características; especies guía; especies índice.

INDIKATORART : En art som med sin tilstedeværelse eller sitt fravær er en indikator på en spesiell type habitat, samfunn eller miljøforhold.

GATUNEK WSKAŹNIKOWY: Gatunek, którego obecność lub brak jest wskaźnikiem jakości naturalnego środowiska lub zespołu warunków środowiskowych bytowania danego gatunku bądź biocenozy. Syn.: gatunki charakterystyczne; gatunki przewodnie; gatunki wskaźnikowe.

İNDİKATÖR TÜR: Belirli bir ortama adapte olmuş, belirli bir habitatta yaşayan mevcut veya yok olmuş tür. Karaktristik türler, rehber türler, indeks türler indikatör tür kelimesiyle aynı anlamda kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani a használatára. Önetetőnek vagy ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.


PENDULUM FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΜΟΧΛΟ-ΤΑΪΣΤΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

NOURRISSEUR A BALANCIER: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

ALIMENTACIÓN CON PÉNDULO: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE AUTODEMANDA /PÉNDULO: Dispositivo que distribúe os gránulos de penso cando se activa mediante o contacto cos peces.Muchas especies de peixes poden ser adestrados para usar estes alimentadores. Tamén chamado alimentador de autodemanda ou alimentador de péndulo, estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

PENDELAUTOMAT: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK WAHADŁOWY: Urządzenie, które wydaje paszę granulowaną, a uruchamiane jest przez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być nauczonych do jego wykorzystywania. Nazywany jest również karmnikiem "na żądanie" lub "wahadłowym", gdyż uruchamiany jest zwykle za pośrednictwem "wahadła".

SARKAÇ YEM KAPLARI: Balık temasıyla etkinleştiğinde yem tanelerini dağıtan alettir. Çoğu balık türü bu aletleri kullanmaları için eğitilebilir. Akıllı yem kabı veya sarkaç yemlik olarak da bilinirler. Genellikle sarkaçla etkin hale getirilirler.

Was this helpful?
Valamilyen oldott anyag bejuttatása a testbe a véráramon, az izomrendszeren keresztül, vagy közvetlenül a hasüregbe.


INJECTION: The act of directly administering a substance in solution into the body usually via the venous system, muscle system or into the peritoneal cavity.

ΕΝΕΣΗ: Η απ ευθείας χορήγηση μιας διαλελυμένης ουσίας στο σώμα συνήθως μέσω του φλεβικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος ή της περιτοναιϊκής κοιλότητας.

INJECTION: Action consistant à administrer une solution directement dans le corps, habituellement par le système veineux, le système musculaire ou dans la cavité péritonéale.

INYECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente en el cuerpo una solución; normalmente a través del sistema venoso, sistema muscular o en la cavidad peritoneal.

INXECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente no corpo unha solución, normalmente por vía venosa, intramuscular ou na cavidade peritoneal.

INJEKSJON: Direkte tildeling av en oppløst substans inn i kroppen, vanligvis via vene, muskel eller inn i bukhulen.

WSTRZYKNIĘCIE: Czynność bezpośredniego podawania substancji w roztworze do ciała, zwykle poprzez układ żylny, układ mięśniowy lub do jamy otrzewnowej.

Aşı: Genellikle damar sistemi kas sistemi ya da peritional boşluk yoluyla vücut içine bir maddenin direkt olarak uygulanması

Was this helpful?
(1) Az ikra tartása a megtermékenyítéstől a kikelésig. (2) Patológiában: egy fertőző organizmus szervezetbe kerülésének idejétől a betegség tüneteinek megjelenéséig eltelt idő. (3) Mikrobiológiában: baktériumok tenyésztése specifikus táptalajon, ellenőrzött körülmények között.


INCUBATION: (1) The holding of eggs from fertilization to hatching. (2) In pathology: the period between the time of entry of an infecting agent and the onset of symptoms of the disease. (3) In microbiology: culture of bacteria on specific media under controlled conditions.

ΕΠΩΑΣΗ: (1) γενικά: η διατήρηση των αυγών από την γονιμοποίηση έως την εκκόλαψη. (2) στην παθολογία: η περίοδος από τον χρόνο εισόδου ενός μολυσματικού παράγοντα ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. (3) στην μικροβιολογία: καλλιέργεια μικροβίων σε ειδικά μέσα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

INCUBATION: (1) En aquaculture: la conservation des oeufs de la fécondation jusquà léclosion. (2) En pathologie: la période de temps qui sécoule entre la pénétration dun agent pathogène dans le corps et lapparition des premiers symptômes de la maladie provoquée. (3) En microbiologie: la culture de bactéries sur un milieu spécifique et dans des conditions déterminées.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: conservación de huevos fecundados hasta la incubación. (2) En patología: periodo que pasa entre la penetración de un agente patógeno en el cuerpo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que provoca. (3) en microbiología: cultivo ce bacterias en un medio específico en condiciones determinadas.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: proceso ao que se somete aos ovos dende a fecundación ata a eclosión. (2) En patoloxía: período que transcorre entre a penetración dun axente patóxeno no corpo e a aparición dos primeiros síntomas da enfermidade que provoca. (3) en microbioloxía: cultivo de bacterias nun medio específico en condicións determinadas.

INKUBASJON: (1) Å holde egg fra befruktning til klekking. (2) I patologi (sykdomslære): Perioden fra et sykdomsfremkallende agens kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut. (3) I mikrobiologi: Dyrking av bakterier på spesielle vekstmedier under kontrollerte forhold.

INKUBACJA: (1) Przetrzymywanie jaj od zapłodnienia do wyklucia. (2) W patologii: okres pomiędzy czasem wniknięcia czynnika zakażającego a początkiem objawów choroby. (3) W mikrobiologii: hodowla bakterii na specyficznej pożywce w warunkach kontrolowanych.

KULUÇKALAMA: (1) Yumurtaların döllenmesinden açılmasına kadar kontrol altında tutulması. (2) Patolojide; enfeksiyon etkeni ajanın girmesinden ilk hastalık belirtilerini gösterinceye kadar geçen süre. (3) Mikrobiyolojide; özel besi ortamında ve kontrollü şartlarda bakterinin kültür edlmesi.

Was this helpful?
Az az időtartam, amely alatt az embriók az ikrákon belül fejlődnek;általában az a napokban vagy órákban megadott idő, amely a megtermékenyítéstől az embriók 50%-ának kikeléséig tart.


INCUBATION TIME: The period during which embryos develop inside the egg; usually given in days or hours from fertilization until 50% of the embryos have hatched.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία το ψάρι αναπτύσσεται στο εσωτερικό του αυγού. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη του 50% των νεοσσών από ένα σύνολο εππαλημένων αυγών.

TEMPS DINCUBATION: La période pendant laquelle le développement dun poisson a lieu à lintérieur de loeuf; exprimé habituellement par le nombre de jours ou dheures entre la fécondation et léclosion de 5O% des embryons.

TIEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante el cual el desarrollo de un pez tiene lugar dentro del huevo; normalmente es el número de días o de horas entre la fecundación y la eclosión del 50% de embriones.

TEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante o cal os embrións se desenvolven no interior do ovo; normalmente é o número de días ou de horas entre a fecundación e a eclosión do 50% de embrións.

INKUBASJONSTID: Perioden når embryoer utvikler seg inni egget. Vanligvis gitt i dager eller timer fra befruktning til 50% av embryoene er klekket.

CZAS INKUBACJI: Okres, w czasie którego embrion rozwija się wewnątrz jaja; zazwyczaj podawany w dniach lub godzinach zanim nie wykluje się 50% embrionów.

KULUÇKA ZAMANI: Embriyonun yumurta içersinde geliştiği, yumurtaların %50sinin açılmasıyla sonlanan ve genellikle gün veya saat olarak verilen süre.

Was this helpful?
Az az időtartam, amely alatt az ikrák (embriók) kifejlődnek, például egy keltetőben. Általában a megtermékenyítés és egy adott populációban lévő utolsó embrió kikelése közöti időtartam.


INCUBATION PERIOD: The time during which eggs (embryos) develop, for example in a hatchery. Usually the period between fertilization and hatching of the last embryo of a given egg population.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία συντελείται ή επώαση των αυγών. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη και των τελευταίων νεοσσών από ένα σύνολο επηρεαζόμενων αυγών.

PERIODE DINCUBATION: La période de temps pendant laquelle lincubation des oeufs de poisson a lieu, dans une éclosérie par exemple. Se dit habituellement de la période entre la fécondation et léclosion du dernier embryon dune population donnée.

PERIODO DE INCUBACIÓN: Periodo durante el cual tiene lugar la incubación de huevos de peces, en un criadero por ejemplo. Dícese normalmente del periodo entre la fecundación y la eclosión del último embrión de una población determinada.

PERÍODO DE INCUBACIÓN: Período durante o cal se desenvolven os ovos (embrións), por exemplo nun criadeiro. Dise normalmente do período entre a fecundación e a eclosión do último embrión dunha poboación de ovos determinada.

INKUBASJONSPERIODE: Utviklingsperioden for egg, f.eks. i et klekkeri. Vanligvis perioden mellom befruktning og klekking av det siste embryoet i en gitt eggruppe (eggbatch).

OKRES INKUBACJI: Okres, w czasie którego jaja (embriony) rozwijają się, np. w wylęgarni. Zazwyczaj okres między zapłodnieniem a wykluciem ostatniego embrionu z danej populacji jaj.

KULUÇKALAMA DÖNEMİ: Kuluçkahanelerde yumurta ya da embriyonun gelişme süresi. Genellikle bu süre yumurtanın döllenmesiyle başlar ve embriyonun yumurtadan çıkışıyla sona erer ve türden türe değişim gösterir.

Was this helpful?
Kórokozó vagy egyéb mikroorganizmusok bejuttatása egy élő gazdaszervezet szöveteibe vagy egy megfelelő táptalajba.


INOCULATION: The introduction of an organism, pathogenic or otherwise, into the tissues of a living host organism or into an appropriate culture medium.

ΕΜΒΟΛIΑΣΜΟΣ (ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΟΣ?): Η εισαγωγή ενός παθογόνου ή μη οργανισμού στους ιστούς ενός ζωντανού οργανισμού-ξενιστή ή σε κατάλληλο μέσο καλλιέργειας.

INOCULATION: Introduction dun organisme, pathogène ou non, dans les tissus dun hôte vivant ou dans un milieu de culture approprié.

INOCULACIÓN: Introducción de organismos, patógenos o no, en los tejidos de un huésped o en un medio de cultivo apropiado.

INOCULACIÓN: Introdución de organismos, patóxenos ou non, nos tecidos dun hospedador vivo ou nun medio de cultivo apropiado.

INOKULASJON: Innføring av en organisme, sykdomsfremkallende eller ikke, inn i en levende organismes vev eller i et passende vekstmedium.

SZCZEPIENIE: Wprowadzenie do tkanek żywego organizmu lub do odpowiedniego podłoża/pożywki służącej do hodowli (np. bakterii) patogennego bądź niepatogennego organizmu.

EKİM (AŞILAMA): Patojenik veya başka bir organizmanın, yaşayan konakçı organizmanın dokusuna veya uygun bir kültür ortamına ekilmesi

Was this helpful?
Egy újonnan alapított populáció alapító egyede, vagy olyan egyedek csoportja, amelyek között megtalálhatók az alapítók.


INOCULUM: The individual or group of individuals comprising the founders of a colony or newly-established population.

ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΑ: Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει τους ιδρυτές μιάς αποικίας ή ενός πρόσφατα εγκατεστημένου πληθυσμού.

INOCULUM: Individu ou groupe dindividus servant à fonder une nouvelle colonie ou population; géniteurs.

INÓCULO: Individuo o grupo de individuos utilizados para formar una nueva colonia o población; genitores.

INÓCULO: Individuo ou grupo de individuos utilizados para formar unha nova colonia ou poboación; xenitores.

INOKULAT: Stoff som blir inokulert.

MATERIAŁ INOKULACYJNY (inokulum): Osobnik lub grupa osobników stanowiących założycieli kolonii lub świeżo założonej populacji.

İNOKÜLÜM (AŞI MADDESİ): Çökmüş kolonilerden veya yeni kurulmuş popülasyonlardan oluşan grup veya birey

Was this helpful?
Vízoldékony alkohol, amelyet néha a vitaminokhoz sorolnak (a B-vitaminkomplexhez). Növekedési faktorként funkcionál.


INOSITOL: A water soluble alcohol which is sometimes grouped with the vitamins (B complex): it functions as a growth factor.

IΝΟΣIΤΟΛΗ: Υδατοδιαλυτή αλκοόλη η οποία ορισμένες φορές κατατάσσεται στις βιταμίνες (σύμπλεγμα Β) και η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας.

INOSITOL: Alcool soluble dans leau, parfois considéré comme faisant partie du complexe des vitamines B; une fonction de facteur de croissance.

INOSITOL: Alcohol soluble en agua, a veces considerado como parte de del complejo de la vitamina B; función del factor de crecimiento.

INOSITOL: Alcohol soluble en auga, ás veces considerado como parte de do complexo da vitamina B; funciona como un factor de crecemento.

INOSITOL: Vannløselig alkohol, som noen ganger grupperes i lag med vitaminene (B kompleks). Virker som en vekstfaktor.

INOZYTOL: Rozpuszczalny w wodzie alkohol, który czasami jest łączony z witaminami (B kompleks): działa on jako czynnik wzrostu.

İNOSİTOL: Bazen vitaminlerle birlikte gruplandırılan alkolde çözülebilen bir su. (B Karışık) : Bir büyüme faktörü olarak fonksiyon görür.

Was this helpful?
Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.


INTEGRATED AQUACULTURE: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

AQUACULTURE INTEGREE: Stratégie commerciale dans laquelle une entreprise aquacole contrôle lensemble des activités de soutien, des géniteurs, de la fourniture des aliments décloserie, de préparation et de la vente des produits.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estrategia comercial dónde una empresa tiene el control del conjunto de actividades de apoyo, incubación, suministro de alimentos de cría, preparación y venta de productos.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estratexia comercial total onde unha granxa ten o control sobre as súas propias instalacións de cultivo, reprodutores, subministración de alimento, viveiros de alevíns, engorde, procesado e mercadotecnia.

INTEGRERT OPPDRETT: I kommersielt oppdrett: Strategi der oppdrettsselskaper har kontroll over hele produksjonslinjen fra stamfisk til salg av slaktet fisk/bearbeidede fiskeprodukter.

ZINTEGROWANA AKWAKULTURA: Ogólna strategia gospodarcza, w której farma może zarządzać własnymi urządzeniami produkcyjnymi, stadem podstawowym, zaopatrzeniem w paszę, wylęgarnią, gospodarstwem rolnym, przetwórstwem i marketingiem.

BİRLEŞİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ: Bir çiftliğin kendi destekleme imkanlarını, damızlıklarını, yem olanaklarını, üretme yerini, kendine has yöntemlerini, işleme ve pazarlamasını idare edebildiği tamamen ticari bir taktiktir.

Was this helpful?
(1) Parazitológiában: egy gazdaszervezeten előforduló élősködők száma egy populációban. (2) Ökológiában: egy élőhelyen élő egyedek száma egy közösségen belül. (3) Fizikában: fény- vagy hanghullám által a hullám terjedési irányára merőleges egységnyi felületen átvitt energia.


INTENSITY: (1) In parasitology: (of infestation) the number of parasites per host in a population. (2) In ecology: (of abundance) the number of individuals per habitable site in a community. (3) In physics: the power transmitted by a light or sound wave across a unit area perpendicular to the wave.

ΕΝΤΑΣΗ: (1) Στην Παρασιτολογία (~ μόλυνσης): ο αριθμός των παρασίτων ανά ξενιστή σε έναν πληθυσμό. (2) Στην Οικολογία (~ αφθονίας) ο αριθμός ατόμων ανά κατοικήσιμη θέση σε μιά κοινότητα. (3) Στην Φυσική: η ενέργεια που μεταδίδεται από ένα κύμα φωτός ή ήχου ανά μονάδα επιφανείας κάθετη προς την διεύθυνση προς την οποία αποδίδεται.

INTENSITÉ: (1) En parasitologie (de linfection): nombre de parasites par hôte dans une population. (2) En écologie (dabondance) : nombre dindividus par site habitable dans une communauté. (3) En physique: puissance transmise par la lumière ou les ondes sonores à travers une unité de surface perpendiculaire aux ondes.

INTENSIDAD: (1) En parasitología (de la infección): número de parásitos por huésped en una población. (2) En ecología (de abundancia): número de individuos por sitios habitables en una comunidad. (3) En física: potencia transmitida por la luz o por ondas sonoras a través de unidad de superficie perpendicular a las ondas.

INTENSIDADE: (1) En parasitoloxía (da infección): número de parasitos por hospedador nunha poboación. (2) En ecoloxía (de abundancia): número de individuos por sitios habitables nunha comunidade. (3) En física: potencia transmitida pola luz ou por ondas sonoras a través de unidade de superficie perpendicular ás ondas.

INTENSITET: (1) I parasittologi: Antall parasitter per vert. (2) I økologi: Antall individer per beboelige område i et samfunn. (3) I fysikk: Kraften som blir overført av en lys- eller lydbølge over en lengdeenhet normalt på bølgen.

INTENSYWNOŚĆ: (1) W parazytologii: (w zarażeniu pasożytami) liczba pasożytów przypadająca na (jednego) gospodarza w populacji. (2) W ekologii: (w obfitości) liczba osobników przypadających na miejsce w biocenozie nadające się do zasiedlenia. (3) W fizyce: moc przenoszona przez fale świetlne lub dźwiękowe przez prostopadłą powierzchnię do kierunku rozchodzenia się fali.

YOĞUNLUK: (1) Parazitoloji: (İstila) Bir populasyonda konakçı üzerindeki parazit sayısı. (2) Ekoloji: (Bolluk, çokluk) Yaşanabilir bir yer üzerindeki topluluktaki bireyler sayısı. (3) Fizik: Dalganın tek dik bölgesine karşı ses ve ışık dalgası tarafından güç dönüşümü.

Was this helpful?
Nagyrészt ellenőrzött körülmények (hőmérséklet, ragadozók, kártevők) között történő tenyésztés (keltetés, elő- és utónevelés), amely sok energia befektetését igényli az optimális növekedés és megmaradás biztosításához. Pl. lazacfélék, rákok.


INTENSIVE CULTURE: Cultivation (in hatchery, nursery, ongrowing stages) in a largely controlled environment (covering for example temperature, predators, pests), involving a high input of energy to optimize growth and survival, in for example, salmonids, shellfish.

ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Εκτροφή (εκκόλαψη, ανάπτυξη, πάχυνση) υπό σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, θήρευση, ασθένειες), και υψηλή προσθήκη ενέργειας ώστε να βελτιστοποιηθούν η ανάπτυξη και η επιβίωση. Π.χ. σολομοειδή, ασπόνδυλα.

CULTURE INTENSIVE: Elevage (en écloserie, en vivier, en bassin) dans un vaste environnement contrôlé (température, prédateurs, parasites) nécessitant une grande dépense dénergie pour optimiser croissance et survie, par exemple avec les salmonidés et les coquillages exotiques.

CULTIVO INTENSIVO: Cultivo (en hueveros, ríos y estanque) en un medio controlado (temperatura, predadores, parásitos) necesita un gran gasto de energía para optimizar el crecimiento y la supervivencia, por ejemplo con salmónidos y mariscos exóticos.

CULTIVO INTENSIVO: Cultivo (en criadeiros, viveiros, instalacións de engorde) en condicións ambientais moi controladas (temperatura, predadores, parasitos) para o que se necesita un grande gasto de enerxía dirixida a optimizar o crecemento e a supervivencia, por exemplo con salmónidos e moluscos.

INTENSIVT OPPDRETT: Oppdrett (klekkeri, settefisk, matfisk) under kontrollerte miljøforhold (lys, temperatur, predatorer, skadedyr etc.), med stor tilførsel av energi (produsert levendefôr eller formulert fôr) for å optimalisere vekst og overlevelse.

HODOWLA (CHÓW) INTENSYWNA: Hodowanie (w wylęgarni, w okresach odchowu oraz tuczu), głównie w środowisku kontrolowanym (obejmującym m.in. temperaturę, drapieżniki, szkodniki), wymagająca wysokiego nakładu energii w celu optymalizacji wzrostu i przeżywalności, np. hodowanie ryb łososiowatych, małży i skorupiaków.

ENTANSİF KÜLTÜR: Kuluçka, yavru büyütme ve ön büyütme yapılan ve çevre şartlarının geniş ölçüde kontrol edildiği, yoğun üretim faaliyetlerinin yapıldığı kültür sistemidir. Örnek olarak alabalık ve kabuklu yetiştiriciliği verilebilir.

Was this helpful?
Vírusfertőzött sejtek által termelt glikoproteinek, amelyek képesek megvédeni a nem fertőzött sejteket a vírus replikációjától; az immunválasz szabályozásában is fontos szerepük van, és képesek gátolni a sejtélősködők (nem vírusok) szaporodását.


INTERFERON: Any of a group of glycoproteins secreted by virus infected cells, which can protect non-infected cells from replication of the virus; they also have immunoregulatory functions and can inhibit the growth of nonviral intracellular parasites.

IΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ: Ορος αναφερόμενος στα μέλη ομάδας γλυκοπρωτεϊνών που εκκρίνονται από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και προστατεύουν τα μη προσβεβλημένα κύτταρα από την αναπαραγωγή του ιού. Παρουσιάζουν επίσης ανοσορρυθμιστικές λειτουργίες και μπορούν να αναστέλλουν την αύξηση μη ιικών ενδοκυτταρικών παρασίτων.

INTERFERON: Groupe de glycoprotéines secrétées par les cellules infectées par un virus, qui peut protéger les cellules non infectées de la reproduction de ce virus; elles ont aussi des fonctions dimmunorégulation et peuvent inhiber la croissance des parasites intracellulaires non viraux.

INTERFERÓN: Grupo de glucoproteínas secretadas por las células infectadas por un virus, que puede proteger las células no infectadas de la reproducción de este virus; tienen también funciones de inmunoregulación y pueden inhibir el crecimiento de parásitos intracelulares no virales.

INTERFERÓN: Grupo de glicoproteinas secretadas polas células infectadas por virus, que pode protexer as células non infectadas da replicación do virus; teñen tamén funcións de inmunorregulación e poden inhibir o crecemento doutros parasitos intracelulares non virais.

INTERFERON: Ethvert av en gruppe glykoproteiner utskilt av virusinfiserte celler, kan verne uinfiserte celler mot virus. De har også immunregulatoriske funksjoner og kan hemme vekst hos intracellulære parasitter (ikke virus).

INTERFERONY: Każda grupa glikoprodeidów wydzielanych przez komórki zarażone wirusem, która może ochraniać niezakażone komórki przed replikacją wirusa; posiadają one także funkcje immunoregulacyjne i mogą hamować wzrost niewirusowych pasożytów wewnątrzkomórkowych.

İnterferon: Virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanan bir çeşit glikoproteindir, enfekte olmamış hücreleri virüslerin replikasyonundan korur; ayrıca immun sistemi düzenleyici fonksiyonlara sahiptir ve viral olmayan hücre içi parazitlerin büyümesini engeller.

Was this helpful?
Bizonyos fehérvérsejtek által termelt glikoproteinek, amelyek más fehérvérsejtekre hatnak, pl. serkentik az osztódásukat és a differenciálódásukat. Halakban is többféle interleukint azonosítottak. Szerepük van az idegen antigének T-sejtek általi azonosításában, serkentik az aktivált T-sejtek osztódását, irányítják a makrofágok mozgását, javítják a bekebelezett mikroorganizmusok elpusztítását a makrofágok respirációs aktivitásának növelésével, elősegítik a hematopoietikus sejtek osztódását.


INTERLEUKIN: Glycoproteins secreted by a variety of leucocytes that have effects on other leucocytes, i.e., stimulating growth and promoting differentiation. A range of interleukins has been identified in fish. Their activities include involvement in the recognition of foreign antigens by T cells, amplifying the proliferation of activated T cells, attracting macrophages and increasing the effectiveness of phagocytic ingestion of microorganisms by enhancing the macrophage’s respiratory burst activity, promo

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ: Γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια και επιδρά επάνω σε άλλα λευκά αιμοσφαίρια, π.χ. προκαλώντας αύξηση και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση. Στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί διάφορες ιντερλευκίνες. Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση ξένων αντιγόνων από τα Τ κύτταρα, η εξάπλωση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων, η προσέλκυση φαγοκυττάρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαγοκυττάρων για φαγοκύτωση ενισχύοντας την αναπνευστική έκρηξη, η παρακίνη

INTERLEUKINE: Glycoprotéines secrétées par divers leucocytes qui stimulent la croissance et la différentiation d’autres leucocytes. Plusieurs interleukins ont été identifiés chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la récognition d’antigènes par les cellules T. Ils promeuvent la prolifération de cellules T activées, l’hématopoïèse et l’attraction de macrophages et l’augmentation de leur efficacité de phagocytose par induction d’un choc oxidatif.

INTERLEUCINA: Glucoproteína secretada por linfocitos que tienen efectos sobre otros leucocitos, i.e., estimulando su crecimiento, promoviendo su diferenciación. Se han identificado algunas interleucinas en peces y sus actividades incluyen la participación en el reconocimiento de antígenos foráneos por las células T, la amplificación de la proliferación de las células T activadas, la atracción de macrófagos y el incremento de eficacia fagocítica en la ingestión de microorganismos potenciando la explosión respi

INTERLEUCINA: Glicoproteína secretada por linfocitos que teñen efectos sobre outros leucocitos, ex, estimulando o seu crecemento ou promovendo a súa diferenciación. Identificáronse alguns tipos de interleucina en peixes. Actúan no recoñecemento de antíxenos foráneos polas células T, na amplificación da proliferación das células T activadas, na atracción de macrófagos e no incremento de eficacia fagocíticoa na inxestión de microorganismos potenciando o estoupido respiratorio do macrófago, promovendo o crecemen

INTERLEUKIN: Glykoproteiner som skilles ut av ulike leukocytter og som påvirker andre leukocytter, f.eks. ved å stimulere vekst og differensiering. En rekke interleukiner har blitt identifisert hos fisk. Deres aktivitetsområder inkluderer T-cellers deteksjon av fremmede antigener, forsterkning av celledeling hos aktiverte T-celler, stimulering av vekst hos blodceller og tiltrekning av makrofager og effektivisering av deres evne til å ta opp mikroorganismer.

INTERLEUKINA : Glikoproteidy wydzielane przez rozmaite leukocyty, które mają wpływ na inne leukocyty, tj. stymulują wzrost i wspierają ich różnicowanie się. Szereg interleukin została zidentyfikowana u ryb. Ich działalność łączy się z zaangażowaniem w rozpoznawaniu obcych antygenów przez komórki T, zwiększając proliferację przez uaktywnione komórek T, przyciągają makrofagi i zwiększają skuteczność fagocytarną połykania mikroorganizmów przez polepszenie działalności makrofagów częstością wybuchów tlenowych oraz

İNTERLÖYKİN: Glycoproteinler bir çeşit akyuvarda sağlar bunlar diğer akyuvarları etkiler mesela, uyarıcı büyüme ve artırıcı farklılaşma. İnterleukinin bir dizisi balıkta tanımlanmıştır. İnterleukinin aktivitelerinin arasında, T hücreleriyle yabancı antijenleri tanıyıp bağlanmalrını, aktive edilmiş T hücrelerin üremelerini, makrofajların respirator burst aktivitelrini kullanarak fagositoz aktivitelerinin artırılmasını ve etkinleştirilmasini, haemopoetic hücrelerin büyümesini içerir.

Was this helpful?
Kétéltűekben, hüllőkben és halakban a melanocitákat stimuláló hormon. Az agyalapi mirigy középső lebenye termeli.


INTERMEDIN: Hormone which stimulates melanocytes in amphibians, reptiles and fish. It is secreted from the intermediate lobe of the pituitary gland.

IΝΤΕΡΜΕΔIΝΗ: Ορμόνη που διεγείρει τα μελανοκύτταρα των αμφιβίων ερπετών και ψαριών. Εκκρίνεται από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης.

INTERMEDINE: Hormone qui stimule les mélanocytes chez les amphibiens, les reptiles et les poissons. Sécrétée par le lobe intermédiaire de lhypophyse.

INTERMEDINA: Hormona que estimula los melanocitos en los anfibios, reptiles y peces. Secretada por el lóbulo intermedio de la hipófisis.

INTERMEDINA: Hormona que estimula os melanocitos nos anfibios, réptiles e peixes. Secretada polo lóbulo intermedio da hipófise.

INTERMEDIN: Hormon som stimulerer melanocytter hos amfibier, krypdyr og fisker. Utskilles fra hypofysen.

HORMON MELANOTROPOWY: Hormon, który stymuluje melanocyty u płazów, gadów i ryb. Jest on wydzielany z płata pośredniego gruczołu przysadki mózgowej.

İntermedin: Hem suda hem karada yaşayan (amfibiler), sürüngenler ve balıklarda melanositi uyaran hormon. Hipofiliz bezinin orta lobunda saklıdır.

Was this helpful?
A halak belső elválasztású mirigyei, amelyek sárgás foltokként láthatók a vesék és a hátulsó kardinális vénák közelében. Kortikoszteroid hormonokat termelnek, amelyeknek az ozmoregulációban van fontos szerepük. A vér megnövekedett kortizolszintje a kezelési stressz jellemző következménye.


INTERRENAL TISSUE: Fish endocrine glands represented by yellowish patches in the vicinity of the kidneys and posterior cardinal veins. They produce corticosteroid hormones (e.g. cortisol) that appear to be important regulators of osmoregulation. Elevated blood cortisol levels are characteristic of handling stress.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Ενδοκρινείς αδένες των ψαριών που εμφανίζονται ως κιτρινωπές κηλίδες κοντά στους νεφρούς και τις οπίσθιες καρδιακές φλέβες. Παράγουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες (π.χ. κορτιζόλη) που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωσμωρρύθμιση. Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα είναι χαρακτηριστικό έντασης (στρες) λόγω χειρισμού.

TISSU INTERRENAL: Léquivalent, chez les poissons, de la corticosurrénale. Ce tissu produit et sécrète des hormones stéroïdes et de lépinéphrine sous le contrôle de lACTH. Il produit des hormones corticosteroïdes (par exemple cortisol) qui semblent être important au niveau de losmorégulation. Laugmentation du niveau de cortisol dans le sang est provoquée par le stress du aux manipulations.

TEJIDO INTERRENAL: Equivalente, en peces, a la glándula adrenal. Este tejido produce y secreta adrenalina y también hormonas esteroides bajo el control de la ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por ejemplo cortisol) que importantes en la osmoregulación y la adaptación al estrés. El aumento del nivel de cortisol en la sangre es provocado por el estrés debido a la manipulación u otras alteraciones ambientales.

TECIDO INTERRENAL: Equivalente, en peixes, á glándula adrenal (ou glándulas suprarrenales en humanos). Este tecido produce e secreta adrenalina e tamén hormonas esteroides baixo o control da ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por exemplo cortisol) que son importantes na osmorregulación e a adaptación ao estrés. Elevados niveis en sangue de cortisol son característicos de estrés por manipulación.

INTERRENALLEGEMER : Endokrine kjertler hos fisk som viser seg som spredte gule flekker på nyren. Den produserer kortikosteroider (kortisol og kortikosteron), som er viktige ved regulering av saltbalansen. Høye nivåer av kortisol i blodet oppstår ved behandlingsstress.

TKANKA MIĘDZYNERKOWA: Gruczoły wydzielania wewnętrznego ryb reprezentowane przez żółtawe plamy w sąsiedztwie nerek i głównych tylnych żył. Produkują one hormony kortykosteroidowe (np. kortyzol), które okazują się ważnymi regulatorami stopnia i szybkości osmozy. Podwyższone poziomy kortyzolu we krwi są znamienne przy usuwaniu stresu.

İNTERRENAL DOKU: Balıklarda böbreklerde bulunan, ozmoregulasyonu düzenleyen kortikositeroit hormonların üretilmesinde görev alan bir dokudur. Üretilen kortikositeroit hormonlar (örneğin kortizol) ozmoregülasyonu düzenleyici olarak önemli olarak görülmektedir. Kanda yükselen kortizol seviyeleri stresi kontrol edici bir karakteristiktir.

Was this helpful?
Olyan események vagy viszonyok megnevezése, amelyek különböző fajok egyedei között jönnek létre; gyakran két különböző faj hibridjeit jelenti.


INTERSPECIFIC: Referring to events or relationships which occur between individuals of different species; often used of a hybrid between two distinct species.

ΔIΑΕIΔIΚΟΣ: Αναφερόμενος σε περιστατικά ή σχέσεις που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών. Συχνά χρησιμοποιείται γιά ένα υβρίδιο μεταξύ δύο διακριτών ειδών.

INTERSPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus despèce différente. Se dit dun hybride résultant du croisement de deux espèces distinctes.

INTERESPECÍFICO: Dícese de las relaciones o hechos que tienen lugar entre individuos de especies diferentes. Dícese de un híbrido que resulta del cruce de dos especies distintas.

INTERESPECÍFICO: Dise das relacións ou feitos que teñen lugar entre individuos de especies diferentes. Dise dun híbrido que resulta do cruzamento de dúas especies distintas.

INTERSPESIFIKK : Viser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer fra forskjellige arter. Ofte brukt om hybrider mellom to atskilte arter.

MIĘDZYGATUNKOWY: Odnoszący się do zdarzeń lub stosunków, które występują między osobnikami różnych gatunków; często używany w stosunku do krzyżówki między dwoma odrębnymi gatunkami.

İNTERSPESİFİK: Farklı bireyler arasında meydana gelen ilişki ya da olayları işaret eder. Özellikle hibrit/melez türleri tanımlar.

Was this helpful?
Egy kétnemű faj olyan egyede, amelynek részben az egyik, részben a másik nemre jellemző szaporítószervei és másodlagos nemi jellegei vanak, de genetikai értelemben csak az egyik nemhez tartozik.


INTERSEX: An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .

ΔIΑΦΥΛΟ: Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.

INTERSEXUELS: Se dit des individus dune espèce bisexuée qui possèdent les organes génitaux et les caractères sexuels secondaires dun sexe et, en partie, de lautre sexe, mais qui sont génétiquement mâle ou femelle.

INTERSEXUAL: Dícese de individuos de una especie bisexual que poseen órganos genitales y caracteres sexuales de un sexo y, en parte del otro sexo, pero que son genéticamente machos o hembras.

INTERSEXUAL: Dise de individuos dunha especie dioica que posúen órganos xenitais e carácteres sexuais dun sexo e, en parte do outro sexo, pero que son xeneticamente dun só sexo.

INTETKJONN: Individ fra en tokjønnet art, som har kjønnsorgan og sekundære kjønnskarakterer fra begge kjønn, men som er genetisk bare ett kjønn.

OSOBNIK INTERSEKSUALNY: Osobnik dwupłciowego/obojnaczego gatunku posiadający narządy rozrodcze i wtórne cechy płciowe częściowo jednej a częściowo drugiej płci, ale który genetycznie jest tylko jednopłciowy.

İNTERSEKS/ERDİŞİ: Bir canlıda erkek ve dişi üreme organlarının her ikisininin de bir arada bulunması durumudur.

Was this helpful?
Sejten belüli.


INTRACELLULAR: Within a cell.

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡIΚΟΣ: Εντός του κυττάρου.

INTRACELLULAIRE: Dans la cellule.

INTRACELULAR: Dentro de las células.

INTRACELULAR: Dentro das células.

INTRACELLULÆR: Inni cellen.

WEWNĄTRZKOMÓRKOWY: Wewnątrz komórki.

HÜCREİÇİ: Hücre içinde.

Was this helpful?
A bőr rétegei közötti.


INTRADERMAL: Within the dermal layers.

ΕΝΔΟΔΕΡΜIΚΟΣ: Mεταξύ των δερμικών στιβάδων.

INTRADERMIQUE: Dans lépaisseur du derme.

INTRADÉRMICO: Dentro de la piel.

INTRADÉRMICO: Dentro da pel.

INTRADERMAL: Inni hudlagene.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Wewnątrz warstw skórnych.

DERİ İÇİNDE: Deri tabakalarının iç kısmı

Was this helpful?
Valamilyen anyag bejuttatása a bőr rétegei közé, a bőrön belülre.


INTRACUTANEOUS: Administration of a substance between the skin layers, within the skin.

ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ: Χορήγηση με ένεση μίας ουσίας στις εσωτερικές στιβάδες του δέρματος.

INTRACUTANE: Se dit de ladministration dune substance dans lépaisseur de la peau.

INTRACUTÁNEO: Dícese de administración de una sustancia en la piel.

INTRACUTÁNEO: Dise de administración dunha substancia entre as capas da pel, dentro da pel.

INTRAKUTAN: Injeksjon av en substans mellom hudlagene, innen huden.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Podawanie substancji między warstwy skóry, doskórnie.

İNTRAKUTANEUS: Deri içerisine ait olan, derinin yüzeye yakın olan kısmı

Was this helpful?
Az izmok állományán belüli; valamilyen anyag bejuttatása az izomrétegek közé.


INTRAMUSCULAR: Within the substance of a muscle: often used to describe the administration of a substance between the muscle layers.

ΕΝΔΟΜΥΪΚΟΣ: Εντός της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με την ένεση μιάς ουσίας μεταξύ των στρωμάτων του μυός.

INTRAMUSCULAIRE: Dans lépaisseur du muscle. Se dit de ladministration dune substance dans la masse dun muscle.

INTRAMUSCULAR: Dentro del músculo. Dícese de la administración de una sustancia en la masa muscular.

INTRAMUSCULAR: Dentro do músculo. Dise da administración dunha substancia dentro das capas musculares.

INTRAMUSKULÆR: Inni muskelmassen. Brukes ofte for å beskrive injeksjon av en substans mellom muskellagene.

WEWNĄTRZMIĘŚNIOWY/DOMIĘŚNIOWY: Wewnątrz substancji mięśnia: często używane przy opisie podawania substancji między warstwy mięśni.

KAS İÇİ: Bir kas maddesinin içinde: Çoğunlukla kas tabakalarının arasında bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı

Was this helpful?
A hasüregen belüli, ill. valamilyen anyag bejuttatása a hasüregbe.


INTRAPERITONEAL: Within the peritoneal body cavity: often used to describe the administration of a substance into the peritoneal cavity (body cavity).

ΕΝΔΟΠΕΡIΤΟΝΑΪΚΟΣ: Εντός της περιτοναιϊκής σωματικής κοιλότητας. Συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χορήγηση, με ένεση μιάς ουσίας εντός της περιτοναιϊκής κοιλότητας (σωματικής κοιλότητας).

INTRAPERITONEAL: Qui est ou se fait à lintérieur du péritoine. Se dit de ladministration dune substance dans le péritoine.

INTRAPERITONEAL: Que es o que se hace en el interior del peritoneo. Dícese de la administración de una sustancia dentro del peritoneo.

INTRAPERITONEAL: Dentro da cavidade peritoneal; a miúdo usada para describir a administración dunha substancia na cavidade peritoneal (cavidade do corpo).

INTRAPERITONEAL: Inni bukhulen. Ofte bruk for å beskrive injeksjon av en substans inn i bukhulen.

OTRZEWNOWY: Wewnątrz otrzewnowej jamy ciała: często stosowany przy opisie podawania substancji do otrzewnowej jamy ciała.

PERİTON İÇİ: Periton vücut boşluğu içinde: Çoğunlukla periton boşluğu içine bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı (Vücut boşluğu)

Was this helpful?
A vérereken vagy az érrendszeren belüli; általában valamilyen anyag ereken keresztül történő szervezetbe juttatását jelenti.


INTRAVENOUS: Within a vein or within the veinous system; generally used to indicate the administration of substances to an individual via the veins.

ΕΝΔΟΦΛΕΒIΟΣ: Εντός φλέβας ή εντός του φλεβικού συστήματος. Γενικά χρησιμοποιείται για τη χορήγηση με ένεση ουσιών σε ένα άτομο μέσω των φλεβών.

INTRAVEINEUX: A lintérieur de la veine ou du système veineux; généralement utilisé pour qualifier ladministration de substances à un individu par le canal des veines.

INTRAVENOSO: En el interior de la vena o del sistema venoso; generalmente utilizado para designar la administración de sustancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVENOSO: No interior da vea ou do sistema venoso; xeralmente utilizado para designar a administración de substancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVENØS: Inni en vene eller det venøse systemet. Vanligvis brukt for å beskrive tildeling av en substans til et individ via venene.

DOŻYLNY: Wewnątrz żyły lub wewnątrz systemu żylnego; termin zwykle stosowany przy podawaniu osobnikowi substancji do żyły.

Damar içi (Entravenöz): Bir damar içi veya damar sistemi içi; genel olarak bir bireye damar yoluyla madde uygulanmasını belirtmek için kullanılır.

Was this helpful?
Egy gén átkerülése egy génkomplexből (génkészletből) egy másikba.


INTROGRESSION: The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.

ΔIΕIΣΔΥΣΗ: Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.

INTROGRESSION: Lentrée ou lintroduction dun gène dans un complexe génique (pool génique) à partir dun autre complexe génique.

INTROGRESIÓN: Entrada o introducción de un gen en un complejo genético (pool genético) a partir de otro complejo genético.

INTROGRESIÓN: Entrada ou introdución dun xene nun complexo xenético (pool xenético) a partir doutro complexo xenético.

INTROGRESJON: Innkomst eller introduksjon av et gen fra et kompleks (pol) til et annet.

INTROGRESJA: (1) Wejście lub wprowadzenie genu z jednego zespołu genów (puli) do drugiego. (2) Przenikanie plazmy zarodkowej jednego gatunku do innego.

İNTROGRESYON: Bir genin başka bir gen kompleksine (havuzuna) girmesi yada sokulması

Was this helpful?
Élő szervezetek vagy sejtek tömeges mozgása egyik területről a másikra.


INVASION: The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.

ΕIΣΒΟΛΗ: Η μαζική μετακίνηση ή επέκταση οργανισμών ή κυττάρων από μιά περιοχή σε μία άλλη.

INVASION: Déplacement massif ou empiétement dorganismes dune région vers une autre.

INVASIÓN: Desplazamiento masivo de organismos o de células de un área a otra.

INVASIÓN: Desprazamento masivo de organismos ou de células dunha área a outra.

INVASJON: Masseforflytning eller inntrenging av organismer eller celler fra et område til et annet.

INWAZJA.: Masowy ruch lub wtargnięcie organizmów lub komórek z jednej strefy do innej.

İSTİLA: Organizmalar veya hücrelerin bir alandan başka bir alana hareket etmeleri vaya saldırmaları

Was this helpful?
A hasnyálmirigy szigetei által termelt polipeptid hormon, amelynek fontos szerepe van a vércukorszint szabályozásában.


INSULIN: A polypeptide hormone secreted by the pancreatic islets, which plays an important role in the regulation of blood glucose levels.

IΝΣΟΥΛIΝΗ: Πολυπεπτιδική ορμόνη, εκκρινόμενη από τα νησίδια του παγκρέατος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

INSULINE: Hormone polypeptidique sécrétée par les îlots de Langerhans du pancréas et qui a une activité hypoglycémiante (diminution du taux de glucose dans le sang).

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada por las células de Langerhans del páncreas y que juega un papel importante en la regulación del nivel de la glucosa sanguínea.

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada polas células de Langerhans do páncreas e que xoga un papel importante na regulación dos niveis de glicosa sanguínea.

INSULIN: Polypeptid-hormon som produseres i den endokrine delen av pankreas, De Langerhanske celleøyer. Spiller en viktig rolle i reguleringen av glukosenivået i blodet.

INSULINA: Hormon polipeptydowy wydzielany przez wysepki trzustki, który odgrywa ważną rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi.

İNSÜLİN: Kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde görevli ve pankreas adacıklarından salgılanan polipeptid bir hormondur.

Was this helpful?
Egy oldatban lévő ionok összes koncentrációja, amelyet az I = 1/2 ∑ mi zi2 formulával adnak meg, amelyben I: ionerősség, mi: az "i" ion moláris koncentrációja, zi: az "i" ion töltése. Olyan elektrolitoldatokban, amelyben az anionok és kationok aránya 1/1, az ionerősség az oldat molaritásával egyenlő. Másmilyen sztöchiometriai arány esetén az ionerősség az oldat molaritásánál nagyobb. Úm. ionkoncentráció.


IONIC STRENGTH: The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic concentration.

IΟΝΤIΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.

FORCE IONIQUE: La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution. Syn. concentration ionique.

FUERZA IÓNICA: La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución. Syn. Concentración iónica.

FORZA IÓNICA: A concentración total de ións nunha solución definida pola ecuación I =1/2 &sum(ci zi2). Onde ci é a concentración do ión I e zi é a súa carga. No caso de solucións de electrólitos con concentracións 1/1 de anións e catións a concentración iónica é equivalente á molaridad da solución. Para calquera outra mostra estoiquiométrica de ións a concentración iónica é mayor que a molaridad da solución. Sin. concentración iónica.

IONESTYRKE: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = _ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten. Syn. ionekonsentrasjon.

STĘŻENIE JONÓW: Ogólna koncentracja jonów w danym roztworze wyrażona wzorem: I = 1/2 ∑ mi zi2;, gdzie: I = moc jonowa, mi = koncentracja molarna i gatunku oraz zi = ładunek jonowy gatunku i. Dla roztworów elektrolitu o koncentracjach 1/1 anionów do kationów, moc jonowa jest ekwiwalentna molarności roztworu. Dla każdej innej stechiometrii gatunku jonowego moc jonowa jest większa od molarności roztworu. Syn. koncentracja jonowa.

İYONİK KUVVET: Bir çözeltidekii iyunun toplam konsantrasyonu; I = 1/2 ∑ mi zi2 formülüyle hesaplanır. Burada; I : iyonik kuvvet, mi : türlerin molar konsantarasyonu ve zi: iyonik türün yükü. Çünkü elektrolit çözeltiler iyonik kuvvetin anyon ve kadyonun 1 e 1 konsantrasyonu ile çözeltinin molaritesi eşittir. İyonik türün herhengi bir diğer stokiyometri kuvveti çözeltinin molaritesinden daha büyüktür. Eş anlam: İyonik konsantrasyon

Was this helpful?
Az a folyamat, amellyel a halak fenntartják és szabályozzák az ionháztartásukat (ozmoreguláció néven is ismert). Az édesvízi halak sókat vesznek fel a környezetükből és nagy mennyiségű, híg vizeletet ürítenek. A tengeri halak viszont nátriumsókat választanak ki, sok vizet vesznek fel, és kis mennyiségű, tömény vizeletet ürítenek.


IONIC REGULATION: Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.

IΟΝΤIΚΗ ΡΥΘΜIΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.

REGULATION IONIQUE: Processus par lequel les poissons maintiennent et contrôlent leur équilibre ionique, cest-à-dire losmorégule. Les poissons deau douce laccomplissent en prélevant le sel en léliminant en grande quantité dans leur urine. Les poissons deau salée, eux, excrétent les sels de sodium, boivent de grandes quantités deau et produisent de petites quantités durine concentrée.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso por el cual los peces mantienen y regulan el equilibrio iónico, es decir la osmoregulación. Los peces de agua dulce cumplen esta función extrayendo sal y eliminando agua en grandes cantidades en la orina. Los peces de agua salada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de agua y producen pequeñas cantidades de orina concentrada.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso polo cal os peixes manteñen e regulan o equilibrio iónico, é dicir a osmorregulación. Os peixes de auga doce logran esta función tomando sal e producindo grandes cantidades de ouriños diluídos. En cambio, os peixes de auga salgada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de auga e producen pequenas cantidades de ouriños concentrados.

IONEREGULERING: Prosess der fisk kontrollerer og opprettholder ionebalansen, dvs osmoregulere. Ferskvannsfisk oppnår dette ved aktivt opptak av salt og produksjon av store mengder fortynnet urin. Saltvannsfisk skiller ut salt, drikker store mengder vann og produserer små mengder konsentrert urin.

REGULACJA JONOWA: Proces, w wyniku którego utrzymuje się i reguluje rybom równowagę jonową, tj. dokonuje się osmoregulacji. Ryby słodkowodne osiągają to przez aktywne pobieranie soli i wytwarzanie dużych ilości rozcieńczonego moczu. Na odwrót, ryby morskie wydalają sole sodu, piją duże ilości wody i wytwarzają małe ilości stężonego moczu.

İyonik Regülasyon: Balıkların iyonik dengesinin kontrol edilmesi ve sürdürülmesi sürecidir. Başka bir ifadeyle osmoregülasyon. Tatlı su balıkları aktif olarak tuzu tutar ve yüksek miktarda saf idrar üreterek bunu başarırlar. Tersine, tuzlu su balıkları sodyum tuzunu dışarı atarlar, fazla miktarda su içerler ve az miktarda yoğun idrar üretirler.

Was this helpful?
A gerincesek bőrének belső rétege (a külső a hámréteg). Pikkelyeket tartalmazhat vagy csontokat alkothat.


DERMIS: Innermost of the two layers of the skin of vertebrates, the outer being the epidermis. May contain scales or form bones.

ΧΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Το πιο εσωτερικό από τα δύο στρώματα του δέρματος των σπονδυλωτών (το εξωτερικό είναι η επιδερμίδα). Μπορεί να περιέχει λέπια ή οστά.

DERME: La plus profonde des deux couches de la peau des Vertébrés, la couche extérieure est lépiderme. Peut contenir des écailles ou des arêtes.

DERMIS: La más profunda de las dos capas de la piel de los vertebrados, la capa exterior es el epidermis. Puede llevar escamas o espinas.

DERME: A máis profunda das dúas capas da pel dos vertebrados, a capa exterior é a epiderme. Pode levar escamas ou formar espiñas.

UNDERHUDEN (DERMIS): Innerste av det lagene i huden hos virveldyr (vertebrater), ytterst ligger epidermis. Kan inneholde skjell eller danne bein.

SKÓRA WŁAŚCIWA: Najgłębsza z dwóch warstw skóry kręgowców; zewnętrzna jej warstwa stanowi naskórek. U ryb osadzone są w niej łuski lub wytwarzane płytki kostne.

Alt Deri: Alt deri tabakası, omurgalılarda derinin en içteki iki tabakası, dıştaki tabaka epidermistir.

Was this helpful?
Az élő szervezetek számára mérgező vegyszer.


BIOCIDE: A chemical that is lethal to living organisms.

ΒIΟΚΤΟΝΟ: Χημικό, θανατηφόρο για τους ζωντανούς οργανισμούς.

BIOCIDE: Se dit dun agent toxique ou létal pour les organismes vivants.

BIOCIDA: Dícese de un agente químico tóxico o letal para los organismos vivientes.

BIOCIDA: Dise dun axente químico tóxico ou letal para os organismos viventes.

BIOSID: Kjemikalie som er dødelig for levende organismer.

BIOCYD: Substancja chemiczna (herbicydy, fungicydy, insektycydy) niszcząca żywe organizmy.

BİYOSİT: Canlı organizmlar için öldürücü kimyasal.

Was this helpful?
A szövetekben az artériás vér beáramlásának gátoltsága miatt bekövetkező vérszegénység.


ISCHAEMIA: Localized tissue anaemia due to obstruction of the inflow of arterial blood.

ΙΣΧΑΙΜΙΑ: Αναιμία εντοπισμένη σε έναν ιστό, η οποία οφείλεται στην εισροή του αρτηριακού αίματος.

ISCHEMIE: Anémie tissulaire localisée provoquée par locclusion de lafflux sanguin artériel.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada y provocada por la oclusión del flujo sanguíneo arterial.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada e provocada pola oclusión do fluxo sanguíneo arterial.

ISKEMI: Lokal vevsanemi, oppstår ved hindring av innstrømning av arterielt blod.

NIEDOKRWIENIE: Miejscowa anemia tkanki na skutek zatkania dopływu krwi tętniczej.

LOKAL ANEMİ: Atardamardaki kan akışının engellenmesi yüzenden belirli bir bölgede oluşan doku anemisi

Was this helpful?
Fiatal állatok (általában osztrigák, kagylók vagy halak), amelyeket nagy mennyiségben gyűjtenek vagy nevelnek azért, hogy az utónevelő területeket vagy tavakat benépesítsék velük.


SEED: Young animals (generally oysters, clams, mussels, or fish) collected or raised in large quantities to stock grow-out areas or ponds.

ΓΟΝΟΣ: Νεαρά ζώα (γενικά στρείδια, μύδια ή ψάρια) που έχουν συλλεγεί ή εκτρέφονται σε μεγάλες ποσότητες ώστε να εμπλουτίσουν περιοχές προς καλλιέργεια ή υδατοσυλλογές.

GRAINE: Jeunes animaux (généralement des huîtres, des palourdes, des moules ou des poissons) recoltés ou élevés en grandes quantités afin de les stocker dans des bassins ou des zones de grossissement.

SEMILLA (LARVA): Animales jóvenes (generalmente ostras, almejas, mejillones o peces) recogidas o criadas en grandes cuantidades con el fin de almacenarlas en estanques o en zonas de engorde.

SEMENTE: Animais novos (xeralmente ostras, ameixas, mexillóns ou peixes) recollidos ou criados en grandes cantidades co fin de almacenalos en estanques ou en zonas de engorde.

YNGEL: Unge dyr (vanligvis østers, blåskjell eller fisk) som samles eller oppdrettes i store mengder for utsetting i påvekstsområder eller dammer (oppdrettsenheter).

LARWY RYB/MAŁŻY: Młode zwierzęta (zazwyczaj ostrygi, małże, omułki lub ryby) zebrane lub wyhodowane w dużych ilościach, w celu obsadzenia powierzchni odrostowych lub stawów narybkowych bądź towarowych.

LARVA: Doğadan yoğun üretim sistemlerinde yetiştirilmek üzere toplanan yavru (istiridye, yengeç, midye ya da balık) bireyler.

Was this helpful?
A hímek és nőstények aránya egy adott populációban.


SEX RATIO: The ratio between males and females in a given population.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: Η αναλογία μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σένα πληθυσμό.

SEX RATIO: Rapport entre le nombre de mâles et de femelles dans une population donnée.

PROPORCIÓN SEXUAL: Relación entre el número de machos y hembras en una población determinada.

PROPORCIÓN SEXUAL: Relación entre o número de machos e femias nunha poboación determinada.

KJØNNSFORDELING: Forholdet mellom hanner og hunner i en gitt populasjon.

STOSUNEK PŁCI: W danej populacji stosunek między samcami a samicami.

CİNSİYET ORANI: Bir populasyondaki erkek ve dişi bireylerin oranı

Was this helpful?
Olyan eljárás, amellyel meg lehet változtatni a halak nemi jellegeit, általában nemi hormonok alkalmazásával. Olyan halakat lehet így előállítani, amelyek fenotípusosan az egyik ivarhoz tartoznak, genetikai szempontból viszont a másikhoz.


SEX REVERSAL: Process by which the sexual characteristics of fish are changed, usually through sex hormones. This produces fish which are phenotypically of one sex yet genetically of the other.

ΑΝΤIΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ: Διεργασία με την οποία τα φυλετικά χαρακτηριστικά του ψαριού αλλάζουν. Συνήθως η αλλαγή αυτή προκαλείται με την βοήθεια ορμονών. Τα παραγόμενα ψάρια που είναι φαινοτυπικά ενός φύλου αλλά γενετικά του αντιθέτου φύλου.

RENVERSEMENT DE SEXE: Processus par lequel les caractéristiques sexuelles dun organisme sont changées. Ce changement est habituellement induit par ladministration dhormones sexuelles dans le but de produire des poissons au phénotype dun sexe, mais qui reste génétiquement de lautre.

CONVERSIÓN DE SEXO: Proceso por lo cual las características sexuales de un organismo cambian. Este cambio es normalmente inducido por la inyección de hormonas sexuales con el fin de producir peces con el fenotipo de un sexo, pero que son genéticamente del otro sexo.

REVERSIÓN SEXUAL: Proceso polo que cambian as características sexuais dun peixe, normalmente mediante hormonas sexuais. Isto produce peixes que son fenotipicamente dun sexo aínda que xenotipicamente son doutro.

KJØNNSSKIFTE: Prosess der kjønnskarakterene hos fisk forandres, vanligvis ved hormonbehandling. Dette fører til produksjon av fisk som er fenotypisk et kjønn, mens de er genotypisk motsatt kjønn.

PRZEOBRAŻENIE PŁCI: Proces, w którym cechy płciowe ryb są zmieniane, zwykle przez hormony płciowe. Otrzymuje się ryby, które fenotypowo są podobne do jednej płci, jednak genetycznie do drugiej.

Cins değiştirme: Genellikle cinsel hormonlarının etkisiyle balıkların seksüel karakterinin değişmesi işlemidir. Bu işlem balıkların fenotip olarak bir cinsiyet, genetik olarak diğer cinsiyet olmasını sağlar.

Was this helpful?
Az ivar megváltozása természetes úton vagy vagy szteroid nemi hormonok alkalmazásának hatására (pl. a tengeri sügérben).


SEX INVERSION: Change of sex occurring naturally or after sex steroid hormone application, e.g. sea bream. Often referred to as sex reversal.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ: Αλλαγή φύλου που συμβαίνει με φυσικό τρόπο ή μετά από παροχή φυλετικής στεροειδούς ορμόνης (π.χ. στην τσιπούρα). Συχνά, αναφέρεται ως αντιστροφή του φύλου.

INVERSION DE SEXE: Changement de sexe ayant lieu naturellement ou induit par ladministration dhormones sexuelles stéroïdes; appellé également renversement de sexe.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que tiene lugar naturalmente (por ejemplo en la dorada) o inducido mediante la administración de hormonas sexuales esteroides. Llamada también cambio de sexo.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que ten lugar naturalmente (por exemplo na dourada) ou inducido mediante a administración de hormonas sexuais esteroides. Chamada tamén cambio de sexo.

KJØNNSENDRING: Naturlig skifte av kjønn (hermafroditter) eller etter injeksjon med steroider. Ofte henvist til som kjønnsskifte.

ODWRÓCENIE PŁCI: Zmiana płci występująca naturalnie, albo po zastosowaniu steroidowego hormonu płciowego, np. u dorady. Często nazywa się to przeobrażeniem płci.

CİNSİYET DEĞİŞİMİ: Doğal ya da hormonal müdahele sonucu bireylerde cinsiyet değişimi olayı (çipura).

Was this helpful?
A meiotikus osztódás eredményeképpen létrejövő haploid ivarsejtek (hím- vagy nő- , mikro- vagy makro-) egyesülése diploid zigótává, amely sorozatos osztódások révén létrehozza az utódot.


SEXUAL REPRODUCTION: Uniting of haploid gametes as a result of meiotic division (male or female, micro- or macro-) to form a diploid zygote that, by subsequent fission, will yield multiple offspring.

ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ενωση ενός θυληκού (μακρο) γαμέτη με έναν αρσενικό (μικρό) γαμέτη και , μικρο- ή μακρο-) προς σχηματισμό διπλοειδούς ζυγώτη, ο οποίος, με διαδοχικές διαιρέσεις, παράγει πολλαπλά κύτταρα- απογόνους.

REPRODUCTION SEXUELLE: Union de gamètes haploïdes (mâle ou femelle, micro- ou macro-, par exemple) pour former un zygote diploïde, qui produira (éventuellement) par ses divisions immédiates une progéniture multiple.

REPRODUCCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides (masculino o femenino, micro- o macro-, por ejemplo) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple por divisiones múltiples.

REPRODUCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides resultantes da división meiótica (masculino ou feminino, micro- ou macro-) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple mediante divisións posteriores.

KJØNNET FORMERING: Sammensmelting av haploide gameter som er et resultat av meiotisk deling (hanlig eller hunlig, mikro- eller makro-), for å danne en diploid zygote.

ROZMNAŻANIE PŁCIOWE : Połączenie haploidalnych gamet dające w wyniku diploidalną zygotę, z której przez późniejszy podział mejotyczny otrzymuje się potomka (samca lub samicę).

EŞEYLİ ÜREME: Diploid zigotun oluşumu için mayoz bölünmenin sonunda oluşan haploid gametlerin birleşmesi (dişi veya erkek, mikro- veya makro-) çok sayıda döller oluşturacaktır.

Was this helpful?
A hím- és nőivarú ivarsejtek (spermiumok és petesejtek) kibocsátása, amely a peték megtermékenyítéséhez vezet.


SPAWNING: The release of male and female gametes (sperm and ova) resulting in fertilized eggs.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ: Η απελευθέρωση αρσενικών ή θηλυκών γαμετών (σπέρμα και ωάρια) που έχει ως αποτέλεσμα γονιμοποιημένα αυγά.

FRAI: La libération de spermatozoïdes (spermiation) et doeufs (ponte) donnant lieu aux oeufs fécondés.

DESOVE: La liberación de espermatozoides (espermiación) y de huevos (puesta) dando lugar a los huevos fecundados.

DESOVA: A liberación de gametos masculinos e femininos (espermatozoides e óvulos) dando lugar aos ovos fecundados.

GYTING: Frisetting av hanlige og hunlige kjønnsceller (spermier og egg), som fører til befruktning av rognen.

TARŁO (wycieranie się ryb): Uwalnianie (wyrzucanie) przez samicę i samca gamet (spermy i ikry) kończące się zapłodnieniem jaj.

YUMURTLAMA: Erkek (sperm) ve dişi (yumurta) bireylerin döllenmeyle gerçekleşen üreme faaliyetidir.

Was this helpful?
A halak mozgása a táplálkozó- vagy telelőhelyről az ívóhelyre.


SPAWNING MIGRATION: The movement of fishes from the feeding or overwintering grounds to the spawning grounds.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η μετακίνηση των ψαριών από τα πεδία διατροφής ή διαχείμασης στα πεδία ωοτοκίας.

MIGRATION REPRODUCTIVE: La migration des poissons à partir des zones dalimentation ou dhivernage vers les zones de reproduction.

MIGRACIÓN REPRODUCTIVA: Migración de peces a partir de zonas de alimentación o hibernación hacia zonas de reproducción.

MIGRACIÓN REPRODUTIVA: Migración de peixes dende zonas de alimentación ou invernación cara a zonas de desova.

GYTEVANDRING: En fisk`s vandring fra beite- eller overvintringsområde til gyteområdet.

WĘDRÓWKA TARŁOWA: Przemieszczanie się ryb z terenów żerowiskowych lub zimowiskowych na miejsca (tereny) tarliskowe.

YUMURTLAMA GÖÇÜ: Balıkların, yumurtlama ya da beslenme amacıyla farklı bölgelere göç etmesi.

Was this helpful?
Minden olyan élettani vagy viselkedésbeli folyamat, amely az ívás során játszódik le, mindkét ivarhoz tartozó halakban.


SPAWNING BEHAVIOUR: Any physiological or behavioural processes that arise in either sex during the process of spawning.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚΙΑΣ: Διαδικασίες της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα δύο φύλα κατά την διαδικασία της ωοτοκίας.

COMPORTEMENT NUPTIAL: Processus comportemental ou physiologique manifesté pour un organisme mâle ou femelle lors du frai.

COMPORTAMIENTO NUPCIAL: Proceso comportamental o sicológico manifestado por un organismo macho o hembra durante la reproducción.

COMPORTAMENTO NUPCIAL: Proceso etolóxico ou fisiológico que xorde en cada sexo durante o proceso de desova.

GYTEATFERD: Enhver fysiologisk eller atferdsmessig prosess som oppstår i begge kjønn under gyteprosessen.

ZACHOWANIE TARŁOWE: Każdy proces fizjologiczny lub behawioralny, który pojawia się zarówno u dojrzałych płciowo osobników, jak i w czasie aktu tarła.

Üreme davranışı: Yumurtlama esnasında her iki cinste ortaya çıkan fizyolojik veya davranışsal değişiklikler.

Was this helpful?
Speciálisan megtervezett mesterséges tó, ahol a halak természetes körülmények között ívni tudnak.


SPAWNING POND: A specially-designed pond where fish spawn naturally.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή όπου τα ψάρια γεννούν φυσιολογικά.

BASSIN DE REPRODUCTION: Un bassin de conception spécifique dans lequel les poissons frayent naturellement.

ESTANQUE DE REPRODUCCIÓN(1): Estanque diseñado especialmente para que los peces desoven naturalmente.

ESTANQUE DE DESOVA: Estanque deseñado especialmente para que os peixes desoven naturalmente.

GYTEDAM: Spesialbygget dam der fisk (f.eks. maller og tilapia) gyter naturlig.

TARLISKO: Specjalnie zaprojektowany staw, gdzie ryby odbywają naturalne tarło.

YUMURTLAMA HAVUZU: Balıkların doğal olarak çoğalabilecekleri özel dizayn edilmiş havuz.

Was this helpful?
Gombák által termelt antibiotikum, amely hatékony az emlősökben vagy emlősökön élősködő ízeltlábúak és férgek ellen. A gamma-amino-vajsav (GABA) nevű neurotranszmitter antagonistája, amely a gerinctelenek környéki idegrendszerében fordul elő, ellentétben a gerincesekkel, ahol a központi idegrendszerben található meg. Lazacféléken tápkiegészítőként alkalmazva hatékonynak bizonyult, de hosszú féléletideje miatt a vízben való használata nem javasolt .


IVERMECTIN: A macrolide antibiotic (avermectin) produced from a fungus, shown to be effective against internal and external arthropod and nematode parasites of mammals. Acts as an agonist for the neurotransmitter gamma amino butyric acid (GABA) found in the peripheral nervous system in invertebrates in contrast to the CNS of mammals. Has been trialled as an in-feed treatment for salmonids infested with sea lice but not recommended for use in water because of its long half-life.

ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗ: Αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των μακρολιδίων, παράγεται από μύκητες και είναι αποτελεσματικό ενάντια σε αρθρόποδα και νηματώδεις που παρασιτούν επάνω σε θηλαστικά. Δρα ανταγωνιστικά για το νευροδιαβιβαστικό γάμα αμινοβουτιρικό οξύ (GABA), το οποίο βρίσκεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων, ενώ το αντίστοιχο των θηλαστικών είναι το CNS. Έχει δοκιμαστεί ως πρόσθετο στην τροφή των σολομών για την καταπολέμηση των παρασίτων, δεν συνίσταται όμως για χρήση στο νερό εξαιτίας

IVERMECTIN: Macrolide antibiotique (avermectin) produite par un champignon, efficace dans le traitement de mammifères contre les crustacées et nématodes parasites externes et internes. Agit en agoniste du neurotransmetteur du système nerveux périphérique des invertébrés, le g-a-acide butyrique (GABA). Ce neurotransmetteur est absent dans le système nerveux central des mammifères. L’Ivermectin a été évalué en tant que traitement alimentaire pour les salmonidés infestés de poux de mer, mais n’est pas recomman

IVERMECTINA: Antibiótico macrolídico (avermectina) producido a partir de un hongo que es efectivo contra artrópodos externos y nematodos parásitos de mamíferos. Actúa como antagonista del neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) del sistema nervioso periférico de los invertebrados, en contraste con su localización en el SNC de los mamíferos. Se ha probado añadido a la comida para el tratamiento contra el piojo marino (sea lice) pero no se recomienda su uso en el agua debido a su larga permanencia.

IVERMECTINA: Antibiótico macrólido (avermectina) producido a partir dun fungo que é efectivo contra artrópodos externos e internos e nematodos parasitos de mamíferos. Actúa como antagonista do neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) do sistema nervioso periférico dos invertebrados, en contraste coa súa localización no SNC (Sistema Nervioso Central) dos mamíferos. Probouse engadido á comida para o tratamento contra o piollo mariño (sea lice) pero non se recomenda o seu uso na auga debido á súa longa

IVERMECTIN: Antibiotikum produsert av en sopp. Har vist seg å være effektivt mot endo- og ektoparasittiske artropoder og nematoder hos pattedyr. Virker som en antagonist for neurotransmitteren gammaamino-smørsyre (GABA) som finnes i det perifere nervesystemet hos evertebrater og i sentralnervesystemet hos vertebrater. Har blitt brukt i forsøk med oral behandling mot lakselus, men anbefales ikke for bruk i vann pga. den lange halveringstiden.

IWERMEKTYNA: Antybiotyk makrolidowy (awermektyna) produkowany przez grzyby, okazuje się skuteczny przeciw pasożytom ssaków, tj. wewnętrznym i zewnętrznym stawonogom (Arthropoda) oraz nicieniom (Nematoda). Jako agonistyczny (współdziałający) działa w przekaźniku nerwowym kwasu gamma-amino-masłowego (GABA), stwierdzanego w systemie nerwu obwodowego u bezkręgowców, w przeciwieństwie do CNS (ośrodkowy układ nerwowy) ssaków. Został wypróbowany w leczeniu ryb łososiowatych porażonych wszą morską, którym podawano g

İVERMEKTİN: Bir makrolit antibiyotik (avermectin) mantardan oluşur, eklembacaklılar ve nemotot memelililerin iç ve dış parasitlerine karşı etki gösterirler. Etkileri mesela neurotransmitter GABA için bir agnosit, prefirik sinir sisteminde, omurgasızlarda, memelilerin CNSlere karşı bulundu. Denemelerde, salmonidler için yemleme tedavisinde su pireleri istila etti ve suda uzun yarı ömüründen dolayı kullanımı tavsiye edilmez.

Was this helpful?
Izomszövetből álló szerv. Az izomszövet jellegzetessége, hogy össze tud húzódni, ezáltal mozgást tud előidézni. Az izmok két nagy csoportba sorolhatók: harántcsíkolt ill. simaizmok. A harántcsíkolt izmok akaratlagos összehúzódásra képesek. Az összes akarattól független működésű izom (a szívizom kivételével) simaizom.


MUSCLE: An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.

ΜΥΣ: Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.

MUSCLE: Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.

MÚSCULO: Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.

MÚSCULO: Órgano composto de tecidos musculares. O tecido muscular caracterízase pola súa capacidade de contraerse para producir movemento. Os músculos divídense en dous grupos principais: músculos estriados e músculos lisos. O músculo estriado é capaz de contraerse voluntariamente; todos os músculos con contracción involuntaria, agás o corazón, son músculos lisos.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

MIĘSIEŃ: Narząd składający się z tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa charakteryzująca się zdolnością kurczenia, skutkiem czego następuje ruch. Mięśnie dzielą się na dwie zasadnicze grupy: prążkowane i gładkie. Mięsień prążkowany jest zdolny do skurczów zależnych od woli; wszystkie niezależne od woli, oprócz serca, są nazywane mięśniami gładkimi.

Kas: Kas dokusundan oluşan bir organdır. Kas dokusu kasılma yeteneği sayesinde karakterize edilir böylece hareket üretilir. Kas iki ana gruba ayrılır: çizgili ve düz. Çizgili kas isteğe bağlı kasılma yeteneğine sahiptir; Kalp haricindeki tüm istemsiz kaslar düz kastır.

Was this helpful?
Egy szervezetben található összes izmot jelentő fogalom.


MUSCULATURE: Collective term relating to all the muscles of an organism.

ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Συλλογικός όρος σχετιζόμενος με όλους τους μύες ενός οργανισμού.

MUSCULATURE: Terme global appliqué à lensemble des muscles dun organisme.

MUSCULATURA: Término global aplicado al conjunto de músculos de un organismo.

MUSCULATURA: Termo global aplicado ao conxunto de músculos dun organismo.

MUSKLATUR: Samlebetegnelse for alle musklene i en organisme.

UMIĘŚNIENIE (muskulatura): Wspólny termin odnoszący się do wszystkich mięśni organizmu.

Kas sistemi: Bir organizmanın tüm kaslarıyla ilişkili olarak kullanılan ortak bir kavramdır.

Was this helpful?
A környezettel összefüggő ízek, pl. "iszapíz" vagy "penészíz", amely a halastóban nevelt halak (pl. ponty vagy harcsafélék) húsának jellemzője lehet. Kialakulásának oka az, hogy a halak a geozmin nevű vegyületet termelő kék-zöld algákkal is táplálkoznak. Az ízrontó anyagok eltávolíthatók, ha a halakat 7-14 napig átfolyó vízben tartjuk.


OFF-FLAVOUR: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

ΚΑΚΟΣΜΙΑ: Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.

DÉFAUT DE SAVEUR: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

DEFECTO DE SABOR: Gustos debidos a factores ambientales (por ejemplo, borroso, mohoso) a veces asociados a los peces cultivados en estanques (pez gato y carpa común americana). Este fenómeno es debido al consumo de las algas azules-verdes que producen el compuesto “Geosmina”. Este mal sabor puede ser eliminado poniendo los peces durante 7 a 14 días en agua dulce corriente.

DEFECTO DE SABOR: Sabores debidos a factores ambientais, como "a lama", "rancio, que poden transmitirse aos peixes cultivados en estanques (p. ex. peixe gato e carpa común). Este fenómeno é debido ao consumo que fan os peixes das algas azuis-verdes que producen o composto "Geosmina". Este mal sabor pode ser eliminado poñendo os peixes durante 7 a 14 días en auga corrente.

BISMAK: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

POSMAK: Zależny od środowiska, jak np. "błotnisty” lub "stęchły”, który może przenikać chowane w stawie ryby (np. amerykański sum i karp pospolity). Jest to rezultatem zjadania przez ryby sinic, które wytwarzają związek zwany geosminą. Usunięcie posmaku wymaga przetrzymywania ryb przez 7 - 14 dni na przepływie czystej wody.

İSTENMEYEN KOKU: Havuz yetişriciliği yapılan balıklara nüfuz eden, çamur ya da küf benzeri, çevreyle ilişkili koku.( Örn: Amerikan kedi balığı ve sazan) Balıkların Geosmin bileşiği üreten maviyeşil algleri tüketmesinin sonucudur. İstenmeyen koku balıkların 7-14 gün akan suda tutulması ile uzaklaştırılabilir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES