AMC LIMITED

É

Energia-tartalmú anyagok (tüzelőanyagok) és oxigén közötti hőtermelő kémiai reakciók; a nyershamutartalom meghatározásának eleme.


COMBUSTION: Heat-producing chemical reactions between energy-containing materials (fuels) and oxygen; a component in crude ash determination.

ΚΑΥΣΗ: Είναι η χημική αντίδραση που παράγει θερμότητα και πραγματοποιείται μεταξύ των υλικών που περιέχουν ενέργεια (π.χ. καύσιμα) και του οξυγόνου; στοιχείο που προσδιορίζεται ως κατέργαστη τέφρα.

COMBUSTION: Réaction chimique productrice de chaleur entre des substances porteuses dénergie (combustibles) et loxygéne.

COMBUSTIÓN: Reacciones químicas entre materiales con contenido energético (combustibles) y el oxígeno, que producen calor; un componente para la determinación de la ceniza bruta.

COMBUSTIÓN: Reaccións químicas entre materiais con contido enerxético (combustibles) e o osíxeno, que producen calor; un compoñente para a determinación da cinza bruta

FORBRENNING: Varmedannende kjemisk reaksjon mellom energibærende stoff (drivstoff) og oksygen; inngår i bestemmelse av innhold av råaske.

SPALANIE: Reakcje chemiczne, przebiegające z wydzielaniem ciepła, pomiędzy materiałami będącymi nośnikami energii (paliwa) i tlenem; element oznaczania zawartości popiołu ogólnego.

YANMA: Enerji içeren maddeler (yakıt) ile oksijen arasındaki ısı üreten kimyasal reaksiyon; ham kül tayininin bir bileşeni.

Was this helpful?
Az akvakultúrában az etetés leállítása és a kezelés vagy vágás közötti idő. Általában napokban fejezik ki. A kezelések, például osztályozás vagy szállítás előtt a koplalás csökkenti az anyagcsere intenzitását, ezáltal az oxigénigényt is. A vágás előtti éheztetési idő hossza a hal fajától és méretétől függ. Lazacoknál általában 7-14 nap.


STARVATION (FASTING TIME): In aquaculture, the period usually expressed in days or degree-days, between cessation of feeding and handling or slaughter. In the case of handling operations such as grading or transport this reduces metabolic rate and therefore oxygen demand. Before slaughter the starvation period is species specific and size dependent, e.g., typically 7-14days for salmon.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΑΣΙΤΙΑΣ): Στις υδατοκαλλιέργειες εκφράζει το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σταματάει η παροχή τροφής έως τη σφαγή ή την εφαρμογή κάποιου χειρισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιος χειρισμός, όπως είναι για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η μεταφορά, η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός άρα και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πριν τη σφαγή η περίοδος νηστείας που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ψαριού, π.χ. για το σολομό είναι μεταξ

DURÉE DE JEUNE : En aquaculture, se dit de la période de temps entre la cessation de l’alimentation et l’abattage ou manutention des poissons. Dans le cas des opérations impliquant une manutention (triage et transport par exemple), le jeûne réduit le taux métabolique et donc la demande en oxygène. Avant abattage, la durée de jeûne dépend de l’espèce et de la taille, par exemple 7 à 14 jours pour les saumons.

TIEMPO DE AYUNO: En acuicultura este término es usado para designar el periodo (normalmente expresado en días o días-grado) entre que se terminó la alimentación y una manipulación o sacrificio. En el caso de operaciones de manejo (clasificación, transporte) esto reduce la tasa metabólica y la demanda de oxígeno. En el caso de sacrificio el periodo de ayuno a observar depende de la especie y del tamaño, Vg. normalmente 7-21 días para el salmón.

XAXÚN / PERÍODO DE XAXÚN: En acuicultura este termo é usado para designar o período (normalmente expresado en días ou días-grao) entre o cesamento da alimentación e a manipulación ou sacrificio. No caso de operacións de manexo (clasificación, transporte) isto reduce a taxa metabólica e a demanda de osíxeno. Antes do sacrificio o período de xaxún a observar depende da especie e do tamaño, ex. normalmente 7-21 días para o salmón.

SULTPERIODE: I akvakultur brukes begrepet om tidsrommet mellom opphør av fôring og håndtering eller slakting. Vanligvis uttrykt i dager eller døgngrader. Ved håndteringsprosedyrer som størrelsessortering og transport reduseres metabolismen og derfor også oksygenbehovet. Sultperioden før slakting er artsspesifikk og størrelsesavhengig, f.eks. er 7-21 dager typisk for laks.

GŁODZENIE : W akwakulturze: okres – wyrażany zwykle w dniach lub stopniodniach – pomiędzy zaprzestaniem żywienia i manipulacją lub ubojem. W przypadku czynności manipulacyjnych, jak np. sortowanie lub transport, obniża to przemianę materii a zatem i zapotrzebowanie tlenowe. Przed ubojem okres głodzenia jest gatunkowo swoisty i zależny od wielkości ryb; np. dla łososia wynosi zazwyczaj 7 - 14 dni.

AÇLIK SÜRESİ: su ürünlerinde, yemlemeyi kesme, elleme veya hasat zamanları arasındaki geçen zaman periyotunu ifade eder. Örneğin bir yerden bir yere taşıma veya boylama uygulaması metabolik hızı veya oksijen ihtiyacını azaltır. Hasat öncesi, türe ve boya bağlı bekletme süresi uygulanmaktadır örneğin salmonlarda genelde 7-14 gündür.

Was this helpful?
Olyan gombafajokra használt gyűjtőfogalom, amelyek tremőteste normális növekedési körülmények között elkülönült sejtekből áll. Bizonyos törzseiket elterjedten használják az élelmiszeriparban.


YEAST: A broad collective name for a ubiquitous group of Fungi that possess, under normal conditions of growth, a vegetative body which includes some individual cells: selected strains are widely used in the food industry.

ΜΑΓΙΑ (ΖΥΜΗ): Συλλογικός όρος για ευρέως διαδεδομένη ομάδα μυκήτων που διαθέτουν, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, βλαστητικό σώμα που περιλαμβάνει έναν αριθμό μεμονωμένων κυττάρων. Ορισμένα στελέχη χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων.

LEVURE: Terme général décrivant un groupe de champignons ubiquitaires possédant, dans des conditions de croissance normale, un corps végétatif et dont certaines cellules sont unicellulaires: certaines souches sélectionnées sont couramment employées dans lindustrie alimentaire.

LEVADURA: Término general que describe un grupo de hongos ubicuitarios que possen , en condiciones de crecimiento normal, un cuerpo vegetativo y de que algunas células son unicellulares: algunas cepas seleccionadas se usan corrientemente en la industria alimentaria.

LÉVEDO: Termo xeral amplo que describe un grupo de fungos ubicuos que posúen, en condicións normais de crecemento, un corpo vexetativo que inclúe algunhas células individuais. Algunhas cepas seleccionadas úsanse extensamente na industria alimentaria.

GJÆR: Bred samlebetegnelse på en gruppe sopp som forekommer alle steder. Består under normale vekstbetingelser av et vegetativt legeme som inkluderer noen individuelle celler. Selekterte stammer brukes i stort omfang i matvareindustrien.

DROŻDŻE: Ogólna zbiorowa nazwa wszechobecnej grupy grzybów, które w normalnych warunkach wzrostu wytwarzają masę wegetatywną, zawierającą owalne lub cylindryczne komórki; rozmnażają się głównie wegetatywnie przez pączkowanie; wyselekcjonowane szczepy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym.

MAYA: Normal büyüme koşulları altında her yerde bulunan bir grup mantar için toplu isim, bazı bireysel hücreler içeren bitkisel bir yapı, seçilen soylar yaygın olarak gıda sektöründe kullanılır.

Was this helpful?
A megtermékenyített petesejttől az egyed haláláig tartó állapotok sorozata. Élettörténet: egy szervezet életciklusa során bekövetkező fontosabb események (mint a túlélési és szaporodási stratégiák).


LIFE CYCLE; LIFE HISTORY: The sequence of stages from the zygote to the death of an individual. Life history: those significant features (such as strategies of survival and reproduction) present in an organisms life cycle.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η αλληλουχία των σταδίων της ζωής ενός ατόμου, από την γονιμοποίηση του ωαρίου ως τον θάνατό του.

CYCLE VITAL, CYCLE DE VIE: La séquence des stades du développement dun individu, à partir du zygote jusquà la mort.

CICLO VITAL, CICLO DE VIDA: Secuencia de estados de desarrollo de un individuo, a partir de un cigoto hasta la muerte.

CICLO VITAL, CICLO DE VIDA: Secuencia de estadios de desenvolvemento dende o cigoto á morte do individuo. Historia vital: aqueles feitos significativos (como as estratexias de supervivencia e reprodución) presentes no ciclo de vida dun organismo.

LIVSSYKLUS (LIVSHISTORIE): Serien av stadier et individ går gjennom fra zygote til død. Livshistorie: De mest karakteristiske trekkene (som strategier for overlevelse og reproduksjon) som er tilstede i en organismes livssyklus.

CYKL ŻYCIOWY/ROZWOJOWY : Cykl rozwojowy: kolejność stadiów od zygoty do śmierci osobnika. Cykl życiowy: wszystkie ważniejsze zdarzenia (jak np. strategia przeżycia i rozmnażania) występujące w cyklu życiowym organizmu.

YAŞAM ÇEVRİMİ ; YAŞAM GELİŞİM AŞAMALARI: Bir canlının yaşamında zigottan ölüme kadar görülen evrelerin sırasıdır. Yaşam evresi : Bu önemli özellikler (hayatta kalma yöntemleri ve üreme gibi) organizmanın hayat döngüsünde bulunur.

Was this helpful?
Az élőlények és részeik működését vizsgáló tudomány.


PHYSIOLOGY: The science of the functions of living organisms and their parts.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη που μελετά τις λειτουργίες και τα συστήματα των οργανισμών.

PHYSIOLOGIE: Science des fonctions des organismes vivants et de leurs organes

FISIOLOGÍA: Ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos y de sus partes constituyentes.

FISIOLOXÍA: Ciencia que estuda as funcións dos organismos vivos e das súas partes constituíntes

FYSIOLOGI: Vitenskapen om hvordan levende organismer og deres bestanddeler virker.

FIZJOLOGIA: Nauka o funkcjonowaniu żywych organizmów i ich narządów.

FİZYOLOJİ: Canlılar ve bunların parçalarının fonksiyonlarını inceleyen bilimdalı.

Was this helpful?
Az egyedek vagy csoportok leghosszabb átlagos életideje.


LIFE SPAN: Longevity; the maximum or mean duration of the life of individuals or groups.

ΔIΑΡΚΕIΑ ΖΩΗΣ: Η μέγιστη ή μέση διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή ομάδος.

DUREE DE VIE: Longévité; la durée maximale, ou moyenne, de la vie des individus ou des groupes.

DURACIÓN DE VIDA: Longevidad; duración máxima o media, de la vida de individuos o de grupos.

DURACIÓN DA VIDA / ESPERANZA DE VIDA: Lonxevidade; duración máxima ou media, da vida de individuos ou de grupos.

LEVETID: Maksimal eller gjennomsnittlig livslengde for individer eller grupper.

DŁUGOŚĆ ŻYCIA: Długowieczność: maksymalny lub średni czas trwania życia pojedynczych lub grup osobników.

YAŞAM SÜRESİ: Uzun ömür, bireylerin veya grupların maksimum veya ortalama yaşam süreleri

Was this helpful?
Olyan élő, mikroszkopikus méretű szervezeteket (pl. kerekesférgeket, sórákokat) jelentő általános gyűjtőfogalom, amelyeket bizonyos halak és rákok kelés utáni lárvaállapotainak táplálására használnak, a mesterséges tápokra való átszoktatás előtt.


LIVE FOOD: Common non-specific term used to describe the living microscopic organisms (e.g. rotifers, brine shrimps) used to feed the larvae of certain finfish and shellfish, after hatching from the yolk sac, before being weaned on artificial diets; cf. green water.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ: Κοινός μη ειδικός όρος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ζωντανών μικροσκοπικών οργανισμών (π.χ. τροχόζωα, Αrtemia) που χρησιμεύουν γιά την εκτροφή νυμφών ψαριών και ασπονδύλων μετά την εκκόλαψη και την κατανάλωση του λεκιθικού σάκου και πριν την χορήγηση τεχνητής δίαιτας. Πρβλ. Πράσινα νερά.

ALIMENTS VIVANTS: Terme commun décrivant les organismes microscopiques vivants (par exemple rotifères, crevettes de mer) utilisés pour nourrir les larves de certains poissons et coquillages après la reproduction et avant passage à laliment artificiel.

ALIMENTO VIVO: Término común no-específico que describe los organismos microscópicos vivos (e.g. rotíferos, artemia) utilizados para alimentar las larvas de ciertos peces y mariscos, después de salir del cascarón del saco vitelino y antes de pasar a la dieta artificial.

ALIMENTO VIVO: Termo común inespecífico usado para describir os organismos microscópicos vivos (ex. rotíferos, artemia) utilizados para alimentar as larvas de certos peixes e crustáceos, despois da eclosión dende o saco vitelino e antes de ser destetadas con dietas artificiais; ex. auga verde.

LEVENDEFÔR: Vanlig uspesifikk betegnelse for små levende organismer (f.eks. hjuldyr, artemia), som brukes til å fôre larver fra visse fisk og skalldyr fra plommesekken er oppbrukt til larvene kan begynne å spise formulert fôr. Jfr. grønt vann.

ŻYWY POKARM: Powszechny niespecyficzny termin, stosowany do opisania żywych mikroskopijnych organizmów (np. wrotki, solowce), używanych w żywieniu larw mięczaków, skorupiaków i niektórych ryb hodowlanych po wylęgnięciu i resorpcji woreczka żółtkowego, zanim będą karmione paszą sztuczną; porównaj: zielona woda.

Canlı Yem: Yaygın spesifik olmayan bir terimdir belli kemikli balıkları ve kabukluların larvalarını beslemek için kullanılan canlı mikroskobik organizmaları (rotifer, tuzlu karides) tanımlamak için kullanılır. Yumurta kesesinden yumurtaların çıkmasından sonra yapay besinlerle büyütmeye başlamadan önce; Yeşil su ile karşılaştır.

Was this helpful?
Az a hely, terület, vagy a természeti környezet azon típusa, amelyet valamely élőlény elfoglalt.


HABITAT: The locality, site and particular type of local environment occupied by an organism.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ: Η θέση, το σημείο και ο συγκεκριμένος τύπος τοπικού περιβάλλοντος που καταλαμβάνεται από έναν οργανισμό.

HABITAT: (1) Lieu, site ou environnement local particulièr, occupé par un organisme. (2) Les éléments biologiques et physiques de lenvironnement qui constituent les conditions physico-chimiques et alimentaires nécessaires à un organisme, et remplissent ses besoins de couverture.

HÁBITAT: Localización, lugar y tipo particular de ambiente ocupado por un organismo.

HÁBITAT: Localización, lugar e tipo particular de ambiente ocupado por un organismo.

HABITAT: (1) Lokaliteten og den spesielle typen lokalt miljø okkupert av en organisme. (2) De dyr, planter, og fysiske komponenter i miljøet som utgjør den naturlige føden, de fysisk-kjemiske betingelsene, og dekker organismenes behov.

SIEDLISKO (BIOTOP): Miejsce i szczególny typ środowiska lokalnego, zajmowanego przez organizm, populację lub biocenozę.

HABİTAT: Mevkii, mahal ve bir organizma tarafından işgal edilmiş belirli türdeki yerel çevre.

Was this helpful?
Több halfaj közös gyűjtőneve. A fajok jellegzetessége a sárga farokrész. Ilyen pl. a Seriola lalandei és az Ocyurus chrysurus. Japánban tenyésztik őket.


YELLOW TAIL: General non-specific term for a variety of fishes with distinctive yellow tails, e.g. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Farmed in Japan.

ΚΙΤΡΙΝΟΚΕΡΚΟ: Γενικός μη ειδικός όρος για μια ποικιλία ψαριών με κίτρινη ουρά συγγενή με το Μαγιάτικο και τον Λουτιάνο πχ. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Καλλιεργούνται στην Ιαπωνία

QUEUES JAUNES: Nom commun décrivant certains poissons dont les nageoires caudales sont jaunes; par exemple la sériole Seriola lalandei et le vivaneau Ocyurus chrysurus, tout deux sujets de la pisciculture japonaise.

COLA AMARILLA: Nombre común para describir ciertos peces cuyas aletas caudales son amarillas; por ejemplo la Seriola lalandei y Ocyurus chrysurus cultivadas en Japón.

COLA AMARELA: Nome común inespecifico para unha variedade de peixes con distintivas aletas caudais amarelas; por exemplo Seriola lalandei e Ocyurus chrysurus. Cultivadas en Xapón.

YELLOW TAIL: Generell benevnelse på flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. ArteniSeriola quinqueradiata/i er en vanlig oppdrettsart i Japan.

SERIOLA: Ogólna niespecyficzna nazwa ryb z rodzaju Seriola, wyróżniających się żółtymi ogonami; np. hodowane w Japonii seriola lalanda (Seriola lalandei) i seriola olbrzymia (Seriola quinqueradiata).

Sarı kuyruk: Ayırt edici sarı kuyruklu balıkların topluluğu için kullanılan spesifik olmayan bir kavramdır. Örneğin, (Seriola lalandei), (Ocyurus chrysurus). Japonya da üretilir.

Was this helpful?
Embriológiában: az első meiotikus osztódás lezajlása és a sejtmag vándorlása az animális pólus felé, a germinális hólyagok felbomlásáig a vitellogenezis utáni petékben (a vitellogenezis befejeződése után).


MATURATION: In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).

ΩΡΙΜΑΝΣΗ: (Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).

MATURATION: En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).

M ADURACIÓN: En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).

MADURACIÓN: En embrioloxía, proceso que acontece entre a primeira división meiótica, a migración do núcleo cara ao polo animal e a degradación da vesícula xerminal no ovo postviteloxénico (polo tanto, tras completar a viteloxénese).

MODNING: I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese).

DOJRZEWANIE: W embriologii: proces pierwszego mejotycznego bruzdkowania i migracji jądra w kierunku bieguna twórczego (animalny), aż do rozpadu pęcherzyka zarodkowego w jajach post-witellogenicznych (stąd "po zakończeniu witellogenezy").

OLGUNLAŞMA: Embriyolojide ilk mayoz bölünme aşaması ve tohum kesesinin post vitellogenic yumurtalar içinde parçalanmasına kadar nükleusların kutuplara doğru göçü, (dolayısıyla, vitellogenesis tamamlanmasından sonra)

Was this helpful?
Élettanban: minden olyan szerv, amely a kapott ingereket képes érzetté alakítani; bizonyos energiaformákat alakítanak át idegi impulzusokká, amelyek az ingernek megfelelő érzetet keltenek. Léteznek látó, szagló és halló-egyensúlyozó szervek, amelyek jellegzetességei a nagymértékben specializált érzékelő idegsejtek.


SENSE ORGAN: In physiology: refers to any organ receiving stimuli that give rise to sensations; translating certain forms of energy into nerve impulses which are perceived as special sensations. They include the visual, olfactory , vestibulocular organs each characterized by highly specialized neuroreceptors.

ΑIΣΘΗΤΗΡIΟ ΟΡΓΑΝΟ: Όργανο που δέχεται ερεθίσματα τα οποία προκαλούν αισθήματα. Μετατρέπει ορισμένες μορφές ενέργειας σε νευρικούς παλμούς που γίνονται αντιληπτοί ως ειδικά αισθήματα. Στα αισθητήρια όργανα περιλαμβάνονται τα οπτικά, εμοσφρητικά, τα ακουστικά οργανα καθένα από τα οποία διαθέτει υψηλά εξειδικευμένους νευροϋποδοχείς.

ORGANE SENSORIEL: En physiologie, se dit de tout organe récepteur de stimulation sensorielle, le contenu énergétique de ses stimulations étant converti en influx nerveux. Par exemple les organes visuels, olfactifs et vestibulaires dont les neurorécepteurs sont hautement spécialisés.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisiología, dícese de todo órgano receptor de estimulación sensorial; el resultado de su estimulación se convierte en impulsos nerviosos. Por ejemplo órganos visuales, olfativos y vestibulares cuyos neuroreceptores son altamente especializados.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisioloxía, referido a calquera órgano receptor de estimulo sensorial; traducindo certas formas de enerxía en impulso nervioso que se perciben como sensacións especiais. Estes inclúen órganos visuais, olfactivos e vestibulares, cada un deles caracterizado por neurorreceptores altamente especializados.

SANSEORGAN: I fysiologi: Henviser til ethvert organ som ved beroring/stimulering fremkaller folelser. Omformer visse former for energi til nerveimpulser, som oppfattes som spesielle folelser. Inkluderer synssansen, luktesansen, smakssansen, likevekt, sidelinjesystemet og elektroresepsjon.

NARZĄD ZMYSŁU: W fizjologii: odnosi się do każdego narządu odbierającego bodźce, które wywołują doznania; przenoszący pewne formy energii do impulsów nerwowych, które są percypowane jako specjalne doznania. Obejmują one narządy: wzrokowy, węchowy i przedsionkowo-oczny, z których każdy charakteryzuje się bardzo wyspecjalizowanymi neuroreceptorami.

Duyu organı: Fizyolojide uyarıyı alıp hissetmeyi sağlayan herhangi bir organı belirtir; enerji formlarını özel duyular olarak algılanan sinir iletilerine dönüştürür. Herbiri özel sinir reseptörleri ile karakterize edilmiş görme, tat alma, işitme organlarını içerir.

Was this helpful?
A kagylók egyik rendje, amelynek fajai általában tengerekben vagy folyótorkolatokban élnek. Kifejlett állapotban helytülők, kagylóselyemmel kapcsolódnak az aljzathoz. A kopoltyúik felépítése alapján jellemezhetők.


MUSSEL: Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.

ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MOULE: Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

MEXILLÓN: Orde de bivalvos tipicamente mariños ou estuarinos. Os adultos son sedentarios, viven fixados a un substrato polo biso. Caracterizados pola estrutura das súas branquias.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

MAŁŻE: Rząd małży (Bivalvia) typowo morskich lub estuariowych. W stadium dorosłym osiadłe, przytwierdzające się nicią bisiorową do podłoża (substratu). Oznaczane na podstawie budowy ich skrzeli.

MİDYE : Genel olarak deniz veya tatlı su kabuklularının takımıdır. Yetişkin safhadaki yerleşik midyeler bisus iplikçikleriyle zemine tutunurlar, özdeşleşmiş alt kısım yapısıdır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES