AMC LIMITED

D

Az egynemzedékes mételyek egyik világszerte elterjedt nemzetsége. Peterakó férgek, amelyek a halak, elsősorban a ponty kopoltyúélősködői.


DACTYLOGYRUS: Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.

DACTYLOGYRUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.

DACTYLOGYRUS: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

DACTYLOGYRUS: Xénero de trematodo monoxeneo cosmopolita. Verme ovíparo parasito das branquias de peixes, especialmente das carpas.

DACTYLOGYRUS: Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).

DACTYLOGYRUS: Rodzaj monogenicznej przywry o szerokim światowym rozpowszechnieniu. Stanowią je jajorodne robaki pasożytujące na skrzelach ryb, głównie karpia.

DACTYLOGYRUS: Dünya çapında dağılım gösteren monogenik trematod bir cinstir. Yumurtlayarak çoğalan kurtçuklardır ve balıklarda solungaç parazitidirler özellikle sazanlarda.

Was this helpful?
Szó szerinti jelentése bármilyen duzzanat, de közmegegyezés alapján nem tartoznak ide a heveny gyuladás vagy a granulóma által okozott átmeneti duzzanatok. Legtöbbször a rákos elváltozásokra használják, amelyeknek két típusa van: (a) jóindulatú (benignus), amely egy ponton, lassan növekszik, a szomszédos szöveteket szétválasztja, de nem hatol beléjük, és normális esetben nem károsítja a szervezetet, és (b) rosszindulatú (malignus), egy rendellenes szövetburjánzás, amelynek növekedését nem korlát


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

ΟΓΚΟΣ: Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMOR: Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el

TUMOR: Literalmente significa calquera tipo de inchazo, pero por común acordo este termo non se aplica a inchazos pasaxeiros provocados por inflamación aguda ou granulomas. Este termo debe limitarse aos neoplasmas dos que hai dúas categorías: (a) tumores benignos con crecemento lento que están ben localizados, premen os tecidos de arredor sen invadilos e que non provocan danos ao animal; (b) tumores malignos ou invasivos que son masas anormais de tecido o crecemento do cal supera o dos outros tecidos e

SVULST : Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont

GUZ/NOWOTWÓR: Oznacza dosłownie każdą opuchliznę, ale przy jego wprowadzaniu termin ten nie uzyskał akceptacji, aby objąć nim przemijające opuchlizny spowodowane ostrym zapaleniem lub ziarniakiem. Należy go zawężyć do nowotworów, występujących w dwóch kategoriach: (a) nowotwór łagodny lub prosty, który rozwija się powoli w jednym miejscu, naciskając przylegające tkanki, ale je nie atakuje i zwykle nie wyrządza zwierzęciu żadnej szkody, (b) złośliwy lub inwazyjny, który stanowi nienormalną masę tkanki, której

Tümör: Literatür olarak anlamı akut inflamasyon veya granulomanın neden olduğu herhangi bir şişme, Bu neoplasmada sınırlı olmalıdır ve iki kategori altında toplanır: (a) bir noktada yavaş bir şekilde büyüyen, komşu bölgelere basınç yapan ancak yayılmayan iki taraflı veya basit olup normal olarak hayvan (canlı) üzerinde herhangi bir zararı yoktur, (b) Kötü huylu veya yayılmacı tip, anormal doku kütlesine sahip olup, aşırı derecede büyüme gösterir. Malignant tümörler hayvanın ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?
Az Ichtiophthirius multifiliis nevű csillós egysejtű által okozott halbetegség, amely az édesvízi halak bőrének hámrétegét támadja meg.


ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICH: Ichthyophthirius multifiliis.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Especie de protozoos ciliados que infestan a epiderme de peixes de auga doce. Chamada habitualmente "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA : Ichthiophthirius multifilis: gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich”.

BEYAZ BENEK: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Tatlısu balıklarında epidermal katmanlara zarar veren silli protozoan türüdür. Halk arasında beyaz benek olarak bilinir.

Was this helpful?
Az Ichthyophthirius nevű egysejtű élősködő által okozott betegség; legfontosabb tünetei a hal testén megjelenő fehér pontok vagy foltok.


WHITE SPOT: Colloquial term for infections of the protozoan parasite Ichthyophthirius; characterized by "white spot" lesions.

ΛΕΥΚΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

TACHES BLANCHES: Terme dusage populaire pour désigner les infestations du parasite Ichthyophthirius qui provoque des lésions caractéristiques en forme de tâches blanches.

MANCHAS BLANCAS: Término de uso popular para designar infestaciones por el parásito Ichthyophthirius que provoca lesiones características en forma de manchas blancas.

MANCHA BRANCA: Termo de uso coloquial para infestacións polo protozoo parasito Ichthyophthirius que provoca lesións características en forma de manchas ou puntiños brancos.

INFEKSJONER MED PARASITTEN ICHTHYOPHTHITIUS: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

BIAŁE PLAMKI (ichtioftyrioza): Umowny termin dla zakażeń pasożytniczych pierwotniakiemIchthyophthirius; charakteryzują się one zmianami w postaci białych plamek pod naskórkiem oraz pod nabłonkiem blaszek skrzelowych i jamy gębowej.

Beyaz Benek: Beyaz leke lezyonlarıyla karakterize edilen protozoa paraziti (Ichthyophthirius) enfeksiyonunun halk arasında kullanılan şeklidir.

Was this helpful?
Olyan csillós egysejtűek által okozott betegség, amelyek az édesvízi halak bőrének hámrétegét fertőzik meg. Viszketőkórnak is nevezik.


WHITE SPOT DISEASE: Caused by species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΣΤIΓΜΑΤΩΝ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

MALADIE DES TACHES BLANCHES: Maladie provoquée par un genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS: Llamada habitualmente enfermedad de las manchas blancas o ICH (Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce).

ENFERMIDADE DA MANCHA BRANCA: Causada por especies de protozoos ciliados que infectan as capas epidérmicas de peixes de auga doce. Chamada coloquialmente "enfermidade do punto branco" ou ICH

HVITPRIKKSYKE: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

CHOROBA BIAŁYCH PLAMEK: Gatunki orzęsionych pierwotniaków, które zakażają naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Umownie nazywana jest "biała plamka” lub "Ich”.

Beyaz Benek Hastalığı: Tatlı sulardaki balıkların epidermal tabakasının siliatlı protozoalar tarafından enfekte edilmesinden kaynaklanır. Konuşma diliyle "beyaz benek" veya "ıch" olarak belirtilir.

Was this helpful?
Az a folyamat, amely során a fehérjék energiaforrásként használódnak fel, amikor valamely aminosav limitáló, vagy az étrendben túl nagy a fehérjetartalom.


DEAMINATION: The process by which proteins are utilized as an energy source when one amino acid is limiting or the protein component of the diet is in excess.

ΑΠΑΜΙΝΩΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται ως ενέργεια όταν αμινοξύ είναι περιορισμένο ή όταν ένα πρωτεϊνικό στοιχείο μιας διατροφής είναι σε περίσσεια.

DESAMINATION: Procédé par lequel les protéines sont utilisées comme source dénergie lorsquun acide aminé est facteur liimitant, ou que la quantité de protéine est en excès dans lalimentation.

DESAMINACIÓN: Proceso por el que las proteínas son utilizadas como fuente de energía cuando un aminoácido es limitante o cuando el componente proteíco de un alimento está en proporción excesiva.

DESAMINACIÓN: Proceso polo que as proteínas son utilizadas como fonte de enerxía cando un aminoácido é limitante ou cando o compoñente proteico dun alimento está en proporción excesiva.

DEAMINERING: Prosessen der proteiner brukes som energikilde når en aminosyre er begrensende eller hvis det er overskytende protein i dietten.

DEZAMINACJA: Proces, w którym białka wykorzystywane są jako źródło energii, gdy jeden aminokwas jest limitujący lub przy nadmiernej zawartości białka w diecie.

DEAMİNASYON: Sınırlı aminoasit veya diyetin protein içeriğinin fazla olduğu durumlarda proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması işlemi.

Was this helpful?
Bármely testrész vagy az egész test alakjának eltorzulása.


DEFORMITY: Distortion of any part of the body or general malformation of the body.

ΔΥΣΜΟΡΦIΑ: Παραμόρφωση μέρους τού σώματος ή γενική δυσπλασία του σώματος.

DEFORMATION: La distorsion dune partie du corps, ou la malformation générale du corps.

DEFORMACIÓN: Distorsión de una parte del cuerpo, o la malformación general del cuerpo.

DEFORMACIÓN: Distorsión dunha parte do corpo, ou malformación xeral de todo o corpo.

DEFORMITET: Skjevhet i en del av kroppen eller misdannelse av kroppen.

ZNIEKSZTAŁCENIE: Zniekształcenie jakiejś części ciała lub ogólna wada rozwojowa ciała.

DEFORMİTE: Vücudun herhangi bir bölümünün bozulması ya da vücudun genel malformasyonu.

Was this helpful?
Egy szerv, szövet vagy sejt szerkezeti változása, amely következtében annak funkciója károsodik. A degeneratív változás nekrózishoz vezethet.


DEGENERATION: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

DEXENERACIÓN: Calquera alteración estrutural dun órgano, tecido ou célula, pola que se poida alterar o seu funcionamento. Un cambio dexenerativo pode ou non progresar ata alcanzar o estado de necrose.

DEGENERASJON: Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.

DEGENERACJA/ZWYRODNIENIE: Każda zmiana strukturalna w organie, tkance lub komórce, w wyniku której ich czynnościowa funkcja jest osłabiona.

DEJENERASYON: Fonksiyonel gücü bozulmuş bir organ, doku ya da hücredeki herhangi bir yapısal değişiklik. Dejeneratif değişim nekroza ilerleyebilir de ilerlemeyebilir de.

Was this helpful?
A test vagy egy szövet vízvesztése.


DEHYDRATION: The loss of water, as from the body or a tissue.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Η απώλεια νερού π.χ. από το σώμα ή έναν ιστό.

DESHYDRATATION: La perte deau, dun corps ou dun tissu par exemple.

DESHIDRATACIÓN: La perdida del agua por el cuerpo o por un tejido.

DESHIDRATACIÓN: Perda de auga dun corpo ou un tecido.

DEHYDRERING: Tap av vann fra kropp eller vev.

ODWODNIENIE: Utrata wody, tak z ciała jak i z tkanki.

SU KAYBI: Vücuttan ya da bir dokudan gelen su kaybı.

Was this helpful?
Az az eljárás, amellyel a sórákok cisztáit körülvevő kapszulákat eltávolítják, mielőtt a rákokat tovább tenyésztenék. A ciszta, amelyet gyakran petének is neveznek, tulajdonképpen egy gasztula stádiumú embrió, amelyet egy kemény, lipoproteinekből álló burok vagy kapszula vesz körül. Az Artemia keltetésének hatékony módszere a ciszták dekapszulációja hipoklorit oldattal (OCL-, pl. a klórtartalmú lúgokban) az inkubációt és a kelést megelőzően. A hipoklorit kémiai úton távolítja el a kapszulát, és


DECAPSULATION: A process whereby the capsules of brine shrimp cysts are removed before they are used further in cultivation. The cyst, often called an egg, is an arrested gastrula encapsulated within a hard lipoproteinaceous shell or capsule. An efficient method of hatching Artemia is to decapsulate the cysts with the hypochlorite solution (OCl-, supplied by chlorine bleach) prior to incubation and hatching. Hypochlorite chemically removes the capsule without affecting the viability of the unhatched embryo. De

ΑΦΑIΡΕΣΗ ΚΑΨΑΣ: Διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται οι κάψες από τις κύστεις της "γαρίδας της άλμης" (Artemia), πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην υδατοκαλλιέργεια. Η κύστη, που συχνά αποκαλείται και αυγό, είναι ένα αδρανοποιημένο γαστρίδιο, το οποίο περιβάλλεται από ένα σκληρό λιποπρωτεϊνικό κέλυφος ή κάψα. Μια αποτελεσματική μέθοδος για την εκκόλαψη της Artemia είναι η απομάκρυνση της κάψας από τις κύστεις με υποχλωριώδες διάλυμα (OCl-), πριν απο την επώαση και εκκόλαψη. Το υποχλωριώδες διάλυμα απομακρ

DECAPSULATION: Processus par lequel les capsules des kystes dartémies sont éliminées avant la mise en culture de ces dernières. En effet, le kyste (souvent appellé oeuf) est une larve dont le développement est arrêté suite à la gastrulation et qui est enveloppée par une coque dure de nature lipoprotéique; la capsule. Les solutions dhypochlorite (OCl-, fournie par leau de javel) sont efficaces dans la décapsulation chimique des kystes dartémies. Cette méthode naffecte pas la viabilité des artémies et a lavantag

DESCAPSULAR : Proceso por el cual las cápsulas de los quistes de artemia se eliminan antes de cultivar estos últimos. En efecto, el quiste (a menudo llamado huevo) es una larva cuyo desarrollo se ha parado después de gastrulación y que se ha encapsulado dentro de una cáscara dura de lipoproteínas o cápsula. Las soluciones de hipoclorito (OC1-, proporcionado por la lejía) son eficaces para descapsular químicamente los quistes de Artemia.Desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membra

DESCAPSULACIÓN: Proceso polo que as cápsulas dos quistes de artemia se eliminan antes de usalos en cultivo. O quiste (a miúdo chamado ovo) é unha gástrula detida encapsular dentro dunha casca ou cápsula dura de lipoproteinas. Un eficiente método de eclosión de artemia é descapular os quistes cunha disolución de hipoclorito (NaClO-, proporcionado pola lixivia) antes da incubación e eclosión. El hipoclorito elimina quimicamente a cápsula sen afectar á viabilidade do embrión sen eclosionar. A descapsulación ten a

DEKAPSULERING: Prosessen der kapselen til saltkrepscyster fjernes før krepsen brukes videre i kultiveringen. Cysten, ofte kalt egg, er arrestert i gastrulastadiet og innkapslet i et hardt lipoprotein skall eller kapsel. En effektiv måte å klekke Artemia på er å dekapsulere cysten med hypoklorittløsnig (OCl-, dannet ved klorblekning) før inkubering og klekking. Hypokloritt fjerner kapselen kjemisk uten å påvirke levedyktigheten til det uklekte embryo. En stor fordel ved dekapsulering er at cystene desinfiseres

DEKAPSULACJA (usunięcie torebki): Proces, dzięki któremu kapsułki cyst solowca (Artemia salina), zanim zostaną użyte jako pokarm w hodowli, są usuwane. Cysta, często nazywana jajem, jest zahamowaną otorbioną gastrulą utrzymywaną wewnątrz twardej skorupki lub kapsułki lipoproteinowej. Efektywną metodę hodowli artemii stanowi dekapsulacja cyst − przed inkubacją i wylęganiem − w roztworze podchlorynu [OCl-, dostarczonych przez wapno chlorowane (chlorek bielący)]. Podchloryn usuwa chemicznie kapsułę bez oddziaływania na żywotność

DEKAPSÜLASYON: Yetiştiricilikte kullanılmak üzere Artemia (karides) kistlerinin kapsüllerinin kaldırılması süreci. Kist, sıklıkla kapsül ya da sert lipoproteinaceaus kabuk içindeki kapsüllü gastrulada tutulan bir yumurta olarak adlandırılır. Kuluçkahaneler için etkili bir yöntemdir. Artemia inkübasyon ve döllenme öncesinde hipoklorit solüsyonu ile dekapsüle olur. Hipoklorit kimyasal olarak, döllenmemiş yumurtanın yaşayabilirliğine etkilemeksizin kapsülden uzaklaştırılır. Kuluçkadan çıkmadan önce dekapsülasyo

Was this helpful?
Olyan környezetet jelöl, amelyből eltávolították a szabad oxigént.


DEOXYGENATED: Used of an environment depleted of free oxygen.

ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΟ: Αναφέρεται σε περιβάλλον στερούμενο ελεύθερου οξυγόνου (βλ. αναερόβιος).

DEOXYGENE: Se dit dun milieu dépourvu doxygène.

DESOXIGENADO: Dícese de un medio que carece de oxígeno.

DESOSIXENADO: Dise dun medio que carece de osíxeno en forma libre.

DEOKSYGENERT: Brukt et miljø uten fritt oksygen.

BEZTLENOWY: Stosowanie środowiska pozbawionego wolnego tlenu; porównaj: anaerobowy.

OKSİJENSİZ: Serbest oksijenin azlmış olduğu bir ortam kullanıldı.

Was this helpful?
A bőrhöz tartozó.


DERMAL: Pertaining to the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΚΟΣ: Eλληνικός όρος.

DERMIQUE: Relatif au derme (la peau).

DÉRMICO: Relativo de la dermis (la piel).

DÉRMICO: Relativo á derme (a pel).

DERMAL (HUD-): Vedrører huden.

SKÓRNY: Odnoszący się do skóry.

DERMAL: Cilde ait.

Was this helpful?
Bőrgyulladás.


DERMATITIS: An inflammation of the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΤIΔΑ: Φλεγμονή του δέρματος.

DERMATITE: Une inflammation de la peau.

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

DERMATITE: Inflamación da pel.

DERMATITT: Betennelse i huden.

ZAPALENIE SKÓRY: Zapalenie skóry.

DERİ YANGISI: Cildin bir iltihabı.

Was this helpful?
A bőr gombás fertőzése.


DERMATOMYCOSIS: Any fungal infection of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΗΤIΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος από μύκητες.

DERMATOMYCOSE: Infection fongique de la peau.

DERMATOMICOSIS: Infección fúngica de la piel.

DERMATOMICOSE: Infección fúnxica da pel.

DERMATOMYKOSE: Enhver soppinfeksjon i huden.

GRZYBICA SKÓRNA: Każde zakażenie grzybicze skóry.

DERMATİKOZ: Cildin herhangi bir mantar enfeksiyonu.

Was this helpful?
Bármilyen bőrbetegség.


DERMATOSIS: Any disease of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ: Κάθε ασθένεια του δέρματος.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

DERMATOSE: Enfermidade de pel en xeral.

DERMATOSE: Enhver hudsykdom.

DERMATOZA: Każda choroba skóry.

DERMATOZ: Cildin herhangi bir hastalığı.

Was this helpful?
Olyan felületaktív vegyület, amelynek molekulái apoláros, hidrofób szénhidrogénláncból és egy poláros végből állnak. A detergenseket gyakran használják tisztítószerként, mivel képesek a szennyeződéseket és olajokat emulgeálni. Háztartási és ipari hulladékként káros hatásuk van az akvakultúra termelőegységeire. A "detergens" kifejezést tágabb értelemben mindenféle tisztítószerre (pl. szappanokra) is alkalmazzák.


DETERGENT: Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English, the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ: Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

DETERGENT: Agent tensio-actif, surfactif constitué dune chaîne hydrocarbonée hydrophobe avec une extremité polaire. Les agents nettoyants comportent souvent des détergents puisque ces derniers émulsifient lhuile et les saletés. Leur présence dans les déchets industriels et domestiques peuvent détériorer la qualité de leau destinée à laquaculture. En anglais ce terme est souvent étendu à tout agent nettoyant, y compris le savon.

DETERGENTE: Agente tensioactivo surfactante, compuesto de una cadena de hidrocarburo hidrófoba con una extremidad polar. Los materiales de limpieza se componen a menudo de detergentes dado que estos últimos emulsionan el aceite y la suciedad. Su presencia en los deshechos industriales y domésticos puede deteriorar la calidad del agua destinada a la acuicultura. En inglés, este término es a menudo extendido a todo material de limpieza incluido el jabón.

DETERXENTE: Axente tensioactivo surfactante, composto dunha cadea de hidrocarburo hidrófoba cunha extremidade polar. Os materiais de limpeza compóñense a miúdo de deterxentes dado que estes últimos emulsionan o aceite e a sucidade. A súa presenza nos desfeitos industriais e domésticos pode deteriorar a calidade da auga destinada á acuicultura. En inglés, este termo é a miúdo estendido a todo axente de limpeza incluídos os xabóns.

DETERGENT: Strekk bestandig overfalteaktivt stoff som består av en ikke-polar, hydrofob hydrokarbon kjede med en polar ende. Detergenter er ofte en bestanddel i vaskemiddler siden de emulgerer skit og olje. Som avfalls produkt fra industri og husholdninger kan detergenter ha en skadelig effekt på oppdettsenheter. I England brukes betegnelsen detergent løst, for å beskrive ethvert rengjøringsmiddel (inkludert såpe).

DETERGENT: Napięciowo aktywny czynnik powierzchniowo czynny, który cechuje się niebiegunowym, hydrofobowym łańcuchem węglowodorowym z biegunowym zakończeniem. Detergenty są często stosowane w roztworach czyszczących, ponieważ emulgują one brud i olej. Jako ściekowe produkty procesów przemysłowych i prac domowych mogą mieć szkodliwy wpływ na jakość wody w urządzeniach akwakultury. W języku angielskim, termin "detergent" jest powszechnie używany, przy opisywaniu jakiegokolwiek czynnika czyszczącego, w tym i

DETERJAN: Kutupsuz özellikte olan yüzey aktif maddelerini hidrofobik hidrokarbon ile bir kutuba zincirleyen bileşiklerdir. Deterjanlar genellikle yağ ve kir emilsiyonlarının temizlenmesinde yer alır. Ev ve endüstriyel atık süreçlerinde deterjanların akuakültür birimlerinin su kalitesi üzerine olumsuz bir etksi olabilir. ingilizce de deterjan terimi sabun da dahil olmak üzere herhangi bir temizleme maddesini tanımlamak için kullanılır.

Was this helpful?
Adott tünet vagy tünetek okának azonosítása elemzés útján, pl. egy betegség vagy egy akvakultúra-rendszer gyenge pontjának diagnózisa.


DIAGNOSIS: The identification through analysis of the cause of a given symptom(s), for example, the diagnosis of a disease or the diagnosis of weak points in an aquaculture system.

ΔIΑΓΝΩΣΗ: Ο αναλυτικός προσδιορισμός, της αιτίας ενός συμπτώματος ή συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, η διάγνωση μιας ασθένειας ή των τρωτών σημείων ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας.

DIAGNOSTIC: Identification par analyse de lagent causal de symptomes donnés, par exemple, une maladie ou les points faibles dun système aquacole.

DIAGNOSTICO: Análisis para identificar el agente causativo de un síntoma dado, por ejemplo, una enfermedad o los puntos débiles de un sistema acuícola.

DIAGNOSTICO: Identificación a partir da análise da causa dun síntoma determinado, por exemplo, o diagnóstico dunha enfermidade ou o diagnóstico dos puntos críticos nun sistema acuícola.

DIAGNOSE: Identifisering, gjennom analyse, av årsaken til et gitt symptom(er). F.eks. diagnose av en sykdom eller diagnose av svake punkt i et oppdrettssystem.

ROZPOZNANIE/DIAGNOZA: Identyfikacja przyczyny danego objawu (-ów) w wyniku przeprowadzonej analizy; np. diagnoza choroby lub rozpoznanie słabego punktu w systemie akwakultury.

TANI: Verilen semptom(lar)ın nedeninin analizler vasıtası ile teşhisi, örneğin bir hastalığın teşhisi veya akuakültür içerisindeki zayıf noktaların teşhisi.

Was this helpful?
Az élősködő laposférgek (mételyek) egyik osztálya.


DIGENEA: Class of parasitic flukes or flatworms.

ΔIΓΕΝΕΑ: Τάξη τρηματωδών σκωλήκων ή πλατυελμίνθων.

DIGENE: Classe de vers plats comprenant les douves.

DIGENEA: Clase de gusanos planos parásitos.

DIXENEA: Clase de vermes planos parasitos.

DIGENEA: Underklasse av ikter (Trematoda), bestånde av parasittiske flatormer.

PRZYWRY DIGENETYCZNE (Digenea): Gromada przywr albo płazińców pasożytniczych.

Digenea: Digenea, Parazitik solucanlar veya yassıkurtların sınıfıdır

Was this helpful?
2,2-diklór-vinil-dimetil-foszfát (DDVP); szerves foszfort tartalmazó rovar- és atkairtó. Viszonylag rövid ideig marad meg a környezetben; gyakran használják a haltetű elleni védekezésben, különösen a ketreces lazacnevelő gazdaságokban.


DICHLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP); an organophosphorus insecticide and acaricide of relatively short persistence; frequently used in delousing fish, particularly in salmon net cage farms.

DICHLORVOS: 2,2 Διχλωροβινυλο -διμεθυλο -φωσφορικό (DDVΡ). Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σχετικά μικρό χρόνο διατήρησης. Χρησιμοποιείται συχνά για αποφθειρίωση των ψαριών, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες σολομού σε κλουβιά.

DICHLORVOS: 2,2- dichlorovinyldiméthylphosphate (DDVP); insecticide et acaricide organophosphoré de persistance relativement courte; utilisé pour déparasiter les poissons, surtout en salmoniculture en cages.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida y acaricida organofosfatado de una persistencia relativamente corta; utilizado para desparasitar los peces, sobre todo en el cultivo de salmón en jaulas.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida e acaricida organofosfatado dunha persistencia relativamente curta; utilizado para desparasitar os peixes, sobre todo no cultivo de salmón en gaiolas.

DIKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimetyl phosphate (DDVP), et organofosfor insekt- og middmiddel med forholdsvis kort vedvarenhet. Ofte brukt til avlusing av fisk, særlig i merdoppdrett av laks.

DICHLORFOS : Dinitroortokrezol/Dinitro-o-cresol (DDVP); insektycyd fosforoorganiczny i środek kleszczobójczy o stosunkowo krótkiej trwałości; często używany do zwalczania splewek i widłonogów pasożytniczych u ryb morskich i słodkowodnych, głównie w farmach chowu sadzowego łososia w wodach morskich.

DİKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl fosfat (DDVP); bir organofosfor böcek öldürücü ve oldukça kısa persistans; ayıklanmış balıkta, özellikle salmon kafes çiftliklerinde sıklıkla kullanılır.

Was this helpful?
Páncélos ostorosok; kisméretű, sejtjeiken két ostort viselő, elsősorban tengeri algák; a plankton igen jelentős részét alkotják.


DINOFLAGELLATES: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

DINOFLAGELLÉS: Minuscules protozoaires marins ayant principalement deux flagelles; ils forment un des principaux constituants du plancton.

DINOFLAGELADOS: Minúsculos protozoos marinos que tienen básicamente dos flagelos; forman uno de los principales constituyentes del plancton.

DINOFLAXELADOS: Minúsculas microalgas principalmente mariñas que teñen dous flaxelos; forman un dos principais constituíntes do plancto.

DINOFLAGELLATER: Svært små, stortsett marine, mikroalger med to flageller. Er en av de største bestanddelene i plankton.

BRUZDNICE (Dinoflagellata): Drobne, najczęściej morskie mikroglony mające dwie wici; stanowią one jeden z głównych składników planktonu.

Dinoflagellatlar: Dinoflegellat genellikle denizlerde bulunan küçük ve iki kamçı içeren mikro alglerdir ve planktonların bir şubesini oluştururlar.

Was this helpful?
Tetraklór-dibenzo-para-dioxin (TCDD); súlyosan mérgező és a környezetben hosszú ideig megmaradó vegyület; a 2,4,5 T gyártásának terméke.


DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ: Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παραμονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

DIOXINE: Tétrachlorodibenzoparadioxine (TCDD); sous-produit hautement toxique, et très persistant dans lenvironnement, de la fabrication de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproducto altamente tóxico y muy persistente en el ambiente, de la fabricación de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproduto altamente tóxico e moi persistente no ambiente, da fabricación de 2,4,5-T.

DIOKSIN: Tetraklordibenzoparadioksin (TCDD), et svært giftig produkt fra produksjon av 2,4,5, T. Holdes lenge i miljøet.

DIOKSYNA: Trichlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD); wysoce toksyczny i utrzymujący się trwale w środowisku produkt wytwarzanego herbicydu 2,4,5-T.

DİOKSİN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); 2,4,5,T.imalatının oldukça zehirli ve çevresel dirençli bir ürünü.

Was this helpful?
Az élősködő laposférgek egyik nemzetsége, amelyek plerocerkoid fejlődési alakja él a halakban. Új élőhelyekre halivadék és más köztigazdák telepítésével kerül.


DIPHYLLOBOTHRIUM: A genus of parasitic tapeworm with a plerocercoid stage in fishes. Known to be transferred to new habitats with stocked juveniles and other intermediate hosts.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Γένος κεστωδών με πληροκερκοειδές στάδιο στα ψάρια.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genre des cestodes avec un stade plerocercoïde parasite des poissons. Ce parasite est transféré par lintermédiaire des juvéniles stockés ou dhôtes intermédiaires.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Género de cestodos con un estado pleurocecoide parásito de peces. Este parásito es transferido a nuevos hábitats mediante stock de jóvenes y otros huéspedes intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Xénero de cestodos cun estado pleurocercoide parasito de peixes. Este parasito é transferido a novos hábitats a través de stocks de xuvenís e outros hospedadors intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Slekt av parasittiske bendelormer med et plerocercoid stadium i fisk. Kjent for å spre seg til nye habitater gjennom utsatt yngel og andre mellomverter.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Rodzaj pasożytniczego tasiemca u ryb w stadium plerocerkoidalnym. Wiadomo, że jest przenoszony do nowych środowisk z materiałem zarybieniowym młodzieży ryb i innych pośrednich żywicieli.

DİFİLLOBOTRİYUM: Balıklarda bir tür parazitik şerit solucan. Yeni habitatlara küçükken bulaştıkları bilinir.

Was this helpful?
Szemférgesség; A halak szemének megfertőződése a Diplostomum nembe tartozó mételyek metacerkária stádiumú lárváival, amely a szemlencsét károsítja és végül vakságot okoz. A parazita első köztigazdái csigák, végleges gazdái pedig halevő madarak. Puhatestűek elleni irtószekkel megelőzhető a fertőzés.


DIPLOSTOMIASIS: Infestation of the eyes of fish by the metacercaria of the eye fluke (Diplostomum sp.), damaging the lens and eventually resulting in blindness. The parasitic life cycle involves snails (intermediate host) and fish-eating birds (final host) and may be broken by the use of molluscicides.

ΔIΣΤΟΜIΑΣΗ: Μόλυνση των ματιών των ψαριών από τρηματώδη σκώληκα (Diplostomum sp.), που προσβάλλει τον φακό και μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου περιλαμβάνει σαλιγκάρια (ενδιάμεσοι ξενιστές) και ιχθυοφάγα πουλιά (τελικοί ξενιστές). Η καταπολέμηση γίνεται με την βοήθεια χημικών ουσιών που εξολοθρεύουν τα σαλιγκάρια.

DIPLOSTOMIASE: Infestation oculaire chez les poissons par les métacercaires du digène Diplostomum, pouvant aboutir à la cécité. Le cycle vital du parasite comporte des gastéropodes (hôte intermédiaire) et des oiseaux piscivores (hôte final) et peut être rompu par lutilisation de molluscicides.

DIPLOSTOMIASIS: Infestación ocular de peces por la metacercaria de Diplostomum sp. que puede llevar a la ceguera. El ciclo vital del parásito consiste en los gasterópodos (huésped intermediario) y los pájaros piscívoro (huésped final), este ciclo se puede romper utilizando los molusquicidas.

DIPLOSTOMIASE: Infestación ocular de peixes pola metacercaria da catarata verminosa Diplostomum sp. que dana os cristalinos e pode levar á cegueira. O ciclo vital do parasito inclúe gasterópodos (hospedador intermediario) e paxaros piscívoros (hospedador final), este ciclo pódese romper utilizando molusquicidas.

IKTEKATARAKT (IKTESTÆR): Infeksjon av øyet hos fisk med øyeikte (Diplostomum sp.), linsen ødelegges noe som kan føre til blindhet. Den parasittiske livssyklusen omfatter snegler (mellomvert) og fiskespisende fugler (sluttvert), og kan brytes ved bruk av molluskdrepende midler.

DIPLOSTOMULOZA: Zakażenie pasożytami oczu ryb przez metacerkarie przywry ocznej (Diplostomum sp.) uszkadzającej soczewki i ostatecznie powodującej ślepotę. Cykl życiowy pasożyta obejmuje ślimaki (żywiciel pośredni) i ptaki zjadające ryby (żywiciel ostateczny) a może być przerwany zastosowaniem w zbiorniku preparatów mięczakobójczych.

Diplostomiasis (Diplostomum genusuna ait parazitlerin yaptığı enfeksiyon): Balıklarda gözlerin metaserkarya safhadaki göz kurdu (örn; Diplostonum sp.) ile enfestasyonu. Göz lenslerine zarar verir ve genellikle körlük ile sonuçlanır. Hayat döngüsünde ara konakçı olarak salyangozlar ve son konakçı olarak da balıkçıl kuşlar vektör konakçılardır. Bazen özellikle, salyangozlar ile mücadelede kullanılan pestisitler tarafından hayat döngüleri sekteye uğrayabilir.

Was this helpful?
Dezoxiribonucleinsav; a sejt fő genetikai információhordozó anyaga; dezoxiribonukleotidok polimerje. A polinukleotid láncok általában kettős spirál formájában fordulnak elő. A nukleotidpárok sorrendje a láncban a genetikai kód alapja. A DNS-molekula a legnagyobb ismert biológiailag aktív molekula.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell; a polymer of the deoxyribonucleotides. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβουνουκλεϊκό οξύ; το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου; ένα πολυμερές δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Τυπικά οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπάρχουν με τη μορφή της διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων στις αλυσίδες είναι η βάση του γενετικού κώδικα. Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά ενεργά βιολογικά μόρια.

ADN: Acide désoxyribonucléique; matériel génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyribonucléotide , Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sont appariées en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; es el principal material genético de una célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma general, la cadena de polinucleótidos aparece en forma de doble hélice. La secuencia de nucleótidos apareados en la cadena es la base del código genético. Las moléculas de ADN son las mayores moléculas biológicamente activas conocidas.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; é o principal material xenético dunha célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma xeral, a cadea de polinucleótidos aparece en forma de dobre hélice. A secuencia de nucleótidos apareados na cadea é a base do código xenético. As moléculas de ADN son as maiores moléculas bioloxicamente activas coñecidas.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden (q.v.). DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

DNA: Kwas dezoksyrybonukleinowy; podstawowy materiał genetyczny komórki; polimer dezoksyrybonukleotydów. Łańcuchy polinukleotydów występują zazwyczaj w postaci podwójnej helisy. Sekwencja par nukleotydów w łańcuchach jest podstawą kodu genetycznego. Cząsteczki DNA są największymi znanymi biologicznie aktywnymi cząsteczkami.

DNA: Deoksiribonükleik asit; bir hücrenin başlıca materyali; deoksiribonükleotidin bir polimeri. Tipik olarak polinükleotid zincirler ikili sarmal formunda meydana gelir. Nükleotid çiftlerinin zincirlerdeki sekansı genetik kodun temelidir. DNA molekülleri bilinen en geniş biyolojik olarak aktif moleküllerdir.

Was this helpful?
Élülények olyan rendszere, amelyek meghatározott alá-fölérendeltségi rend szerint táplálkoznak egymással.


DOMINANCE HIERARCHY: A system of organisms which feed on each other arranged in a graded order.

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ: Σύστημα οργανισμών όπου τρέφεται ο ένας από τον άλλο με διαβαθμισμένη σειρά.

DOMINANCE: Système dans lequel des organismes se nourrissent les uns des autres, selon un ordre progressif

JERARQUÍA DOMINANTE: Un sistema de organismos que para alimentarse siguen unorden de graduación.

XERARQUÍA DOMINANTE: Un sistema de organismos que para alimentarse seguen un orden de graduación.

DOMINANSHIERARKI: Et system der organismer som spiser hverandre er organisert i trinn.

HIERARCHIA DOMINACJI: Układ określający porządek, w jakim organizmy żerują jedne na drugich.

BASKIN HİYERARŞİ: Kademeli sıralamaya göre biribirinden beslenen organizmalar sistemi.

Was this helpful?
Egy szervezetbe vagy rendszerbe beadott anyag mennyisége. Ezt a fogalmat többféle értelemben használják. Jelentheti az egy adott időpontban beadott teljes mennyiséget; a szervezet egységnyi tömegére vagy a rendszer egységnyi térfogatára alkalmazott mennyiséget; vagy az egy adott időtartamon keresztül alkalmazott mennyiséget. A fogalmat tehát nagyon körültekintően kell használni.


DOSE: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

DOSE: Quantité déterminée dun médicament pris ou administré en totalité ou pendant une période de temps donnée. En Grande Bretagne = la régulation ou graduation des doses, et jamais la quantité dune seule prise (dosage). De grandes précautions doivent etre prises dans lutilisation de ce terme.

DOSIS: La cantidad de una sustancia administrada a un organismo o sistema. Este término se usa para describir la cantidad total administrada en un momento dado; la cantidad específica administrada por unidad de peso o de volumen del organismo o del sistema involucrados; o la cantidad administrada durante un período dado. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en el uso de este término.

DOSE: Cantidade dunha substancia administrada a calquera organismo ou sistema. Este termo úsase de forma xeral para describir a cantidade total administrada nun momento dado; a cantidade específica administrada por unidade de peso ou de volume de organismo ou de sistema referidos; ou a cantidade administrada durante un período determinado de tempo. Polo tanto, deberase ter moito coidado no uso deste termo.

DOSE: Mengden av en substans som blir gitt til en organisme eller et system. Betegnelsen brukes på forskjellige måter for å beskrive samlete mengden som blir tilsatt på et tidspunkt; den spesifikke mengde tilsatt per vekt- eller volumenhet av organismen eller systemet det angår; eller mengden tilsatt over en gitt tidsperiode. Det skal derfor brukes stor forsiktighet ved bruk av denne betegnelsen.

DAWKA: Ilość substancji zadawanej organizmowi lub wprowadzanej do układu. Termin ten jest różnie stosowany przy opisywaniu zadawanej ogólnej ilości substancji w jednostce czasu; zadawana określona ilość na jednostkę masy lub objętości organizmu lub określonego układu; bądź podawana ilość w danym czasie. Stąd należy wykazywać dużą ostrożność w stosowaniu tego terminu.

DOZ : Bir organizmaya veya sisteme uygulanan maddenin miktarı. Bu terim tek seferde çeşitli düzeylerde uygulanan toplam madde miktarını tarif etmek için kullanılır; ilgili organizmanın veya sistemin birim ağırlık ya da hacmine uygulanan özel miktar, veya belirli bir zaman peryodunda uygulanan miktar. Bu terimin kullanılmasında çok dikkatli olunmalıdır.

Was this helpful?
A koncentráció-hatásgörbéhez hasonló, azzal az eltérésel, hogy a koncentráció helyett a dózist (a beadott mennyiséget) ismerjük és ábrázoljuk.


DOSE-RESPONSE CURVE: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

COURBE EFFET-DOSE: Similaire à une courbe effet-concentration, à lexception que la concentration ambiante est remplacée par la dose dune substance actuellement reçue par lorganisme.

CURVA EFECTO-DOSIS: Similar a una curva efecto-concentración, a la excepción que la concentración ambiente es reemplazada por la dosis de una sustancia actualmente recibida por el organismo.

CURVA EFECTO-DOSE: Equivalente á curva concentración-resposta salvo en que a dose (cantidade) da substancia recibida polo organismo é coñecida e se sitúa en lugar da concentración no eixe de datos.

DOSE-RESPONS KURVE: Lik konsentrasjon-respons kurve bortsett fra at dosen (mengden) av substansen mottatt av organismen er kjent og gis som konsentrasjon ved plotting av data.

KRZYWA REAKCJI NA DAWKĘ: Podobnie, jak w przypadku krzywej reakcji na koncentrację, z wyjątkiem, że dawka (ilość) substancji otrzymana przez organizm jest znana i przy nanoszeniu danych na wykres zajmuje miejsce koncentracji.

DOZ-TEPKİ KIVRIMI: Organizma tarafından maddeye ulaşan dozun haricinde yoğunlaşma-tepki kıvrımı ile benzer olup, veri tertibinde yoğunlaşmanın yerini alır.

Was this helpful?
A páncélos ostorosok (egysejtű algák) egyik nemzetsége. A halkeltetőkben batch-kultúrában tenyésztik, mivel fontos táplálékforrást jelent a szűrve táplálkozó álatok, például a kagylólárvák, fiatal osztrigák és sórákok (Artemia salina) számára. Az utóbbi fajt halivadékok táplálékaként használják.


DUNALIELLA: A genus of dinoflagellate (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for fiilter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp ( Artemia salina). The latter are fed to fish larvae.

DUNALIELLA: Γένος δινομαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη) που καλλιεργείται σε στατικές (batch) καλλιέργειες ως τροφή για τους διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως οι προνύμφες των μαλακίων ή η Artemia salina. Οι τελευταίοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις προνύμφες των ψαριών.

DUNALIELLA: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire), élevé en fournée dans les écloseries comme source dalimentation pour les organismes filtreurs, tels les larves et les naissains de mollusques bivalves ou les Artemies. Ces dernières sont consommées par les larves de poissons.

DUNALIELLA: Género de dinoflagelados (alga unicelular), cultivada en criadores como fuente de alimentación para los organismos filtradores, tales como larvas de moluscos bivalvos o artemias. Estas últimas sirven para alimentar las larvas de peces.

DUNALIELLA: Xénero de dinoflaxelados (alga unicelular), cultivada en criadeiros como fonte de alimentación para os organismos filtradores, tales como larvas e semente de moluscos bivalvos ou artemias ( Artemia salina). Estas últimas serven para alimentar as larvas de peixes.

DUNALIELLA: Slekt av dinoflagelater (encellete alger), dyrket i lukkete kulturer ved klekkerier som fôr for filterspisende organismer, slik som toskjellete bløtdyr (mollusker) larver og østersyngel, eller saltkreps (Artemia salina). Sistnevnte brukes som fôr til fiskelarver.

DUNALIELLA: Rodzaj z bruzdnic (glon jednokomórkowy) hodowany w wylęgarniach w zbiornikach foliowych jako pokarm dla organizmów filtrujących, takich jak larwy mięczaków dwuskorupowych i ostryg, lub solowca (Artemia salina). Te ostatnie służą za pokarm larwom ryb.

Dunaliella: Dinoflagellatların (tek hücreli) bir genusu; midye gastropod larvalarının ve spatlarının veya Artemia salina gibi tuzlu su karideslerinin beslenmesinde gıda kaynağı olarak kuluçkahanelerde kullanılır. Daha sonraki doönemlerde ise balık larvalarının beslenmesinde kullanılır

Was this helpful?
Valamilyen testrész vagy szerv rendellenes megnagyobbodása.


SWELLING: The abnormal enlargement of any part of an organ.

ΟΙΔΗΜΑ (2): Μη φυσιολογική διόγκωση οποιουδήποτε μέρους ενός οργάνου.

ENFLURE: Le gonflement anormal dune partie dun organe.

HINCHAZÓN: Ensanchamiento anormal de una parte de un órgano.

INCHAZO: Ensanchamento anormal dunha parte dun órgano.

HEVELSE: Unormal forstørrelse av en hvilken som helst del av et organ.

OBRZĘK: Anormalne powiększenie każdej części narządu.

Şişlik: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES