AMC LIMITED

A

Olyan eljárás, amellyel a fotoperiódus mesterségesen megváltoztatható (pl. megvilágítással vagy takarással). Felhasználható az ívás, a szmoltifikáció kiváltására vagy valamilyen tenyészet fenntartására állandó megvilágítás mellett.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

MANIPULATION DE LA PHOTOPERIODE: Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

MANIPULACIÓN DO FOTOPERIODO: Procedemento polo cal o fotoperiodo se modifica artificialmente (por exemplo, con focos ou toldos opacos). Pode ser utilizado para a inducir a posta, a esmoltificación ou para manter organismos de cultivo en condicións de luminosidade constante.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode (q.v.) endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

MANIPULACJA FOTOPERIODEM: Proces, w którym fotoperiod jest zmieniany przy pomocy sztucznych środków (np. światła lub przykrycia). Może być stosowany w celu wspomagania pobudzenia tarła, smoltyzacji lub utrzymywania hodowanych organizmów w stałych warunkach oświetlenia.

Fotoperiyot uygulaması: Yapay olarak fotoperiyot değiştirilmesi yöntemi ışıklandırarak veya örterek). Bu yöntem yumurtlamaya teşvik etmekte, smoltifikasyon veya sabit ışık kaynakları altında kültür canlılarını beslemekte yardımcı olabilir.

Was this helpful?
Pontyok heveny, magas mortalitással járó betegsége, amelyet egy rhabdovírus okoz. Természetes vagy mesterséges úton fertőzött halakban a legfontosabb tünetek a hashártya- és bélgyulladás, a bevérzések és az ödéma.


SPRING VIRAEMIA OF CARP: An acute disease of carp associated with a high mortality. The etiological agent is a rhabdovirus. Naturally and experimentally infected fish show peritonitis, enteritis, haemorrhages and oedema.

ΑΝΟIΞIΑΤIΚΗ IΑIΜIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΝΟΥ: Οξεία ασθένεια του κυπρίνου που σχετίζεται με μεγάλη θνησιμότητα και οφείλεται σε ένα ραβδοϊό. Φυσικά ή πειραματικά μολυνθέντα ψάρια εμφανίζουν περιτονίτιδα, εντερίτιδα, αιμορραγίες και οιδήματα.

VIROSE PRINTANIERE DES CARPES: Maladie aiguë des carpes associée à un fort taux de mortalité. Lagent étiologique est un rhabdovirus. Les signes pathologiques chez les poissons infectés naturellement ou expérimentalement sont la péritonite, lentérite, les hémorragies et des œdèmes.

VIBRIOSIS PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermedad aguda de las carpas asociada con una fuerte tasa de mortalidad. El agente etiológico es un rhabdovirus. Los síntomas patológicos en los peces infectados naturalmente o experimentalmente son la peritonitis, enteritis, hemorragia y edema.

VIROSE PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermidade aguda das carpas asociada cunha forte taxa de mortalidade. O axente etiolóxico é un rabdovirus. Os síntomas patolóxicos nos peixes infectados natural ou experimentalmente son a peritonite, enterite, hemorraxia e edema.

VÅRVIREMI: Akutt rhabdovirusinfeksjon på karpe som gir høy dødelighet. Infisert fisk utvikler bukhinnebetennelse, enteritt, blødninger og ødemer.

WIOSENNA WIREMIA KARPI: Ostra choroba karpi połączona z wysoką śmiertelnością. Czynnikiem przyczynowym jest Rhabdovirus carpio. Naturalnie i doświadczalnie zakażone ryby wykazywały zapalenie otrzewnej i jelita oraz krwotok i obrzęk.

SAZANLARDA BAHAR VEREMİSİ (SVC): Sazanlarda akut olarak meydana gelen yüksek ölüm oranlarıyla karakterize bir hastalıktır. Hastalık ajanı bir rabdovirus türüdür. Doğal ya da deneysel olarak meydana gelen enfeksiyonlarda, ödemler ve kanamalar gözlenir.

Was this helpful?
A vízminták stabilizálására szolgáló módszereknek az analitikai eljárásokra nézve fontos következményei lehetnek . A mintákat gyakran savasítják, amellyel megőrzik bizonyos alkotóelemek koncentrációját, de ennek hatására a szilárd anyagok is gyakran feloldódnak. A minta stabilizálása az analitikai és nem a mintavételi eljárás része.


WATER SAMPLE STABILIZATION: Sample stabilization procedures may have important consequences for analytical procedures. Samples are often acidified to stabilize the total concentrations of certain constituents, but this acidification also tends to dissolve solids within the sample. Sample stabilization is part of an analytical procedure and not the sampling process.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ: Προσθήκη ουσιών οι οποίες εμποδίζουν την αλλοίωση του δείγματος, συνήθως προσθήκη οξέων που σταθεροποιούν τις συνολικές συγκεντρώσεις ορισμένων ουσιών. Τα οξέα όμως τείνουν να διαλύουν τα στερεά που περιέχονται σε ένα δείγμα. Η σταθεροποίηση των δειγμάτων μπορεί συνεπώς να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάλυση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να θεωρείται μέρος της αναλυτικής διαδικασίας και όχι της δειγματοληψίας.

STABILISATION DUN ECHANTILLON DEAU: Les procédures de stabilisation des échantillons deau peuvent avoir des conséquences importantes pour les procédés analytiques (les échantillons sont souvent acidifiés afin de stabiliser les concentrations totales de certains éléments, mais cette acidification a une tendance à dissoudre les solides contenus dans léchantillon). La stabilisation des échantillons constitue une partie des procédés analytiques, et non une partie des procédés déchantillonnage.

ESTABILIZACIÓN DE UNA MUESTRA DE AGUA: Los procedimientos de estabilización de muestras de agua pueden tener consecuencias importantes para los procesos analíticos (las muestras son a menudo acidificadas para establecer concentraciones totales de ciertos elementos, pero esta acidificación tiene tendencia a disolver los sólidos de la muestra). La estabilización de muestras forma parte de los procedimientos analíticos, aunque no de procedimientos de muestreo.

ESTABILIZACIÓN DUNHA MOSTRA DE AUGA: Os procedementos de estabilización de mostras de auga poden ter consecuencias importantes para os procesos analíticos (as mostras son a miúdo acidificadas para estabilizar ás concentracións totais de certos elementos, pero esta acidificación ten tendencia a disolver os sólidos da mostra). A estabilización de mostras forma parte dos procedementos analíticos, e non do procedemento de mostraxe.

VANNPRØVESTABILISERING: Stabilisering av vannprøver kan ha betydningsfulle konsekvenser for analytiske analyser. Prøver blir ofte tilsatt syre for å stabilisere den totale konsentrasjonen av visse oppløste stoffer, selv om dette i mange tilfeller kan medføre at faste stoffer løses opp. Vannprøvestabilisering er en del av analysen og ikke prøvetakingen.

STABILIZACJA PRÓBKI WODY: Postępowanie stabilizacyjne próbki może mieć poważne konsekwencje dla procedury analitycznej. Próbki są często zakwaszane w celu utrwalenia ogólnej koncentracji niektórych składników, ale zakwaszanie to przyczynia się również do rozpuszczenia części stałych w próbce. Stabilizacja próbki jest częścią procedury analitycznej a nie procesu pobierania próbki.

Su örneğinin stabilizasyonu: örnek stabilizasyonu prosedürleri analitik prosedürler için önemli sonuçları olabilir. Toplam konsantrasyonun gerçek bileşenlerini stabilize etmek için genellikle örnekler asitlendirilir, ancak bu işlem örneğin içindeki katıların da çözünmesine neden olur. örnek stabilizasyonu, örnekleme prosedürü değil, analitik bir prosedür parçasıdır.

Was this helpful?
Élettelen anyagokkal, tényezőkkel vagy környezettel kapcsolatos.


ABIOTIC: Refers to non-living substances, factors, environments.

ΑΒΙΟΤΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε μη ζωντανό υλικό, σε παράγοντες, σε περιβάλλοντα.

ABIOTIQUE: Se dit de lenvironnement des matériaux, ou des facteurs non-vivants.

ABIÓTICO: Referido a la materia inerte o no viva, tanto si se trata de substancias, factores ou medios

ABIÓTICO: Referido á materia inerte ou non viva, tanto se se trata de substancias, factores ou medios

ABIOTISK: Ikke-levende. Viser til ikkelevende substanser, faktorer og ikkelevende omgivelser generelt.

ABIOTYCZN/Y/A/E: Termin odnoszący się do czynników (środowiskowych) nieożywionych.

ABİYOTİK: Cansız maddeler, faktörler, çevreyi belirtir.

Was this helpful?
Egy adott állatnak egy 24 órás időtartam alatt adott táplálékmennyiség.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

PORCIÓN: Cantidade de comida distribuída a un animal durante un período de 24 horas.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

DAWKA ( porcja, racja): Ilość pokarmu przeznaczona dla danego zwierzęcia na okres 24 godzin.

İSTİHKAK: 24 saat boyunca hayvana verilmesine izin verilen besin miktarı.

Was this helpful?
Bérmely anyag, amelyet egy takarmányhoz adnak, hogy tápértékét javítsák, vagy romlását akadályozzák.


FOOD ADDITIVE: Any substance added to a feed to improve it nutritionally, to prevent deterioration.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Κάθε ουσία η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό να τη βελτιώσει διατροφικά και να αποτρέψει την απώλεια της ποιότητας.

ADDITIFS ALIMENTAIRES: Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibérée d

ADITIVO ALIMENTARIO: Cualquier substancia añadida a un alimento para mejorarlo nutricionalmente, para evitar su deterioro.

ADITIVO ALIMENTARIO: Calquera substancia engadida a un alimento para melloralo nutricionalmente, para evitar a súa deterioración.

FÔRTILSETNINGSSTOFF: Stoff eller blandingsstoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk

DODATKI DO ŻYWNOŚCI: Substancje dodawane do paszy dla polepszenia jej wartości odżywczej lub dla zapobieżenia jej zepsuciu.

GIDA KATKISI: Yemin besleyiciliğini arttırmak bozulmasını engellemek için eklenen herhangi bir madde.

Was this helpful?
Mirigyszövetből eredő, rosszindulatú, kóros szövetképződés.


ADENOCARCINOMA: A malignant neoplasm derived from glandular tissue.

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚIΝΩΜΑ: Κακοήθες νεόπλασμα, προερχόμενο από αδενώδη ιστό.

ADENOCARCINOME: Néoplasme malin dun épithélium glandulaire.

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado del tejido glandular

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado do tecido glandular.

ADENOKARSINOM: Ondartet kreftsvulst som oppstår fra kjertelvev.

RAK GRUCZOŁOWY: Złośliwy nowotwór tkanki gruczołowej: gruczolakorak.

ADENOKARSİNOM (bezsel dokularda oluşan kötü huylu tümörlere verilen ad tır) : Salgı bezlerinden sağlanan kötülcül tümör.

Was this helpful?
A mirigyszövet kóros növekedése vagy szövetképzése. Lehet jó- és rosszindulatú.


ADENOMA: A new growth or neoplasm composed of glandular tissue. May be benign or malignant.

ΑΔΕΝΩΜΑ: Καλοήθης ή κακοήθης νεοπλασία που σχηματίζεται από αδενώδη ιστό.

ADENOME: Tumeur dune glande: bénigne ou maligne.

ADENOMA: Tumor que puede ser benigno o maligno.

ADENOMA: Tumor que pode ser benigno ou maligno.

ADENOM: God- eller ondartet kreftsvulst i kjertelvev.

GRUCZOLAK: Złośliwy lub łagodny nowotwór tkanki gruczołowej.

ADENOM: Glandular (bez) dokudan sağlanan kötü ur. Salgı bezi dokusunda oluşan bir tümör.

Was this helpful?
Az ATP 3 foszfátcsoportot tartalmazó nukleotid. Ha az ATP-molekuláról leválasztunk egy foszfátot (miáltal ADP: adenozin-difoszfát képződik), a molekulából nagymennyiségű energia szabadul fel. Ezt az energiát a sejt egyes kémiai reakcióinak működtetéséhez használhatja fel.


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): ATP is a nucleotide with 3 phosphate groups. When a phosphate is cut off from the ATP molecule (forming ADP: adenine diphosphate) a large amount of energy is released from the ATP molecule. This energy can be used by the cell to run some of its chemical reactions.

ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP): Το ΑΤΡ είναι ένα νουκλεοτιδικό μόριο με 3 φωσφορικές ομάδες. Όταν από το μόριο του ΑΤΡ αποκόπτονται φωσφορικά (σχηματισμός ADP: διφωσφορικής αδενοσίνης) ένα μεγάλο ποσό ενέργειας απελευθερώνεται από το μόριο του ATP. Η αυτή ενέργεια χρησιμοποιείται από το κύτταρο σε διάφορες χημικές αντιδράσεις.

ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): El ATP es un nucleótido con tres grupos fosfato. Cuando se produce la separación de un grupo fosfato de la molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) se libera una gran cantidad de energía de la molécula de ATP. Esta energía puede ser utilizada por las células para llevar a cabo algunas de sus reacciones químicas

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): O ATP é un nucleótido con tres grupos fosfato. Cando se produce a separación dun grupo fosfato da molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) libérase unha grande cantidade de enerxía da molécula de ATP. Esta enerxía pode ser utilizada polas células para levar a cabo algunhas das súas reaccións químicas

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): ATP er en nukleotid med 3 fosfatgrupper. Når en fosfat fjernes fra ATP-molekylet (og ADP dannes: adenine difosfat) frigjøres mye energi fra ATP-molekylet. Denne energien kan brukes av cellen til å drive noen av dens kjemiske reaksjoner.

TRÓJFOSFORAN ADENOZYNY (ATP): ATP jest nukleotydem z 3 grupami fosforanowymi. Po oderwaniu fosforanu od cząsteczki ATP (powstaje wówczas ADP, czyli dwufosforan adeniny) uwalniana jest duża ilość energii. Ta energia może być w komórce wykorzystana do przeprowadzenia pewnych reakcji chemicznych.

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP): ATP 3 fosfat gruplu bir nükleotiddir. ATPden bir fosfat koptuğunda (ADP: adenin difosfat oluşur) ATP molekülünden büyük çapta enerji ayrılır. Bu enerji hücrenin bazı kimyasal reaksiyonlarını yapabilmesi için kullanılır.

Was this helpful?
(1) Tapadás. Két, egyébként különálló felszín egyesülése. Például a zsigeri szervek tapadása a hátulsó hasfalhoz, vagy a heveny, illetve idült gyulladás eredménye. (2) Mikrobiológiában: a természetben a mikroorganizmusok gyakran tapadnak specifikusan vagy nem-specifikusan egy szubsztrátumhoz (felszínhez) vagy más sejtekhez; néhány esetben az adhéziót specializált mikrobiális alkotórészek vagy struktúrák közvetítik. A szabadon élő mikroorganizmusok a vízi környezetben gyakran tapadnak víz alatti


ADHESION: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for e

ΣΥΜΦΥΣΗ: Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν (1) σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προσ

ADHERENCE: (1) Lunion dune surface ou dune structure, à une autre; les deux étant normalement séparées. Par exemple, ladhérence des organes aux parois abdominales provoquée par une inflammation aiguë ou chronique. (2) En microbiologie: certains micro-organismes adhérent, spécifiquement ou non, au substrat ou à dautres cellules. Il a été démontré que dans certains cas des structures microbiennes, ou des substances émises par les microbes, sont les médiateurs de cette adhérence. Les micro-organismes vivant l

ADHERENCIA: (1) La unión de dos superficies o estructuras que están normalmente separadas. Por ejemplo, la adherencia de los órganos a la pared abdominal provocada por una inflamación aguda o crónica. (2). En Microbiología : En la naturaleza, microorganismos a menudo unidos específicamente o no-específicamente al sustrato o a otras células ; en algunos casos la adhesión se sabe que está mediada por componentes o estructuras microbianas específicas. Los microorganismos que viven libremente en hábitats acuát

ADHERENCIA: (1) Unión de dúas superficies ou estruturas que están normalmente separadas. Por exemplo, a adherencia dos órganos á parede abdominal provocada por unha inflamación aguda ou crónica. (2). En Microbioloxía: propiamente, microorganismos unidos a miúdo especificamente ou inespecíficamente ao substrato ou a outras células; sábese que nalgúns casos a adhesión faise por mediación de compoñentes ou estruturas microbianas específicas. Os microorganismos que viven libremente en hábitats acuáticos, a miú

ADHESJON: (1)Sammenfesting/sammenklebing av to strukturer som ellers ville være separate. F.eks. innvoller festet til bukhulen som resultat av kronisk betennelse. (2) I mikrobiologi og i naturen, den spesifikke eller uspesifikke bindingen av mikroorganismer til et substrat eller til celler. I noen tilfeller skjer adhesjon ved hjelp av spesielle mikrobielle strukturer/tilheftingsmekanismer kalt adhesiner. Frittlevende organismer i akvatiske miljø fester seg ofte til overflater under vann, f.eks. partikler,

ADHEZJA: (1) Połączenie dwóch powierzchniowych warstw lub faz, w wyniku oddziaływań międzycząsteczkowych (stałych lub ciekłych). Przykładem tego są narządy wewnętrzne połączone z ścianą brzucha, w wyniku ostrego lub przewlekłego zapalenia. (2) W mikrobiologii: w przyrodzie, powiązanie swoiste lub nieswoiste drobnoustrojów z tkanką lub innymi komórkami; jak wiadomo, adhezja w pewnych przypadkach zmienia pośrednio charakterystyczne składniki lub struktury mikrobiologiczne. Wolno żyjące w środowiskach wodn

YAPIŞMA, TUTUNMA, BAĞLI OLMA : (1) Birleşmiş iki yüzey yada yapılar farklı olurlar. Örneğin kronik yada akut iltihaplanma sonucu karın bölgeye yapışmış iç organlar. (2) Mikrobiyolojide: doğada, Mikto organizmalar özel yada her hangi bir özellik olmadan bir zemine yada hücreye bağlanmaları; Bazı tutunmalarözel mikrobial bileşenler yada yapılar tarafından oluştorolduğu bilinmekte.Sucul habitat içersinde serbes yaşayan organizmalar deeniz alti yüzeylere (batıklar) sıkça uyapışırlar, örneğin, çöp parçaları, diğer organizmalar, in

Was this helpful?
(1) Minden olyan anyag, amely valamilyen gyógyszerhez vagy egyéb vegy anyaghoz (például fertőtlenítőszerhez) adva erősíti annak hatását. (2) Immunológiában: minden olyan anyag, amely az antigén előtt vagy azzal együtt beadva erősíti és/vagy módosítja az immunválaszt, elsősorban az antitestképződést és/vagy a sejtközvetített választ. Ilyen adjuváns például a BCG, az alumínium-hidroxid, vagy a víz-olaj emulziók (pl. Freund-féle adjuváns).


ADJUVANT: (1) Any substance which is added to a drug or other chemical (for instance, a disinfectant) to enhance its activity. (2) In immunology: any substance which, when administered with or before an antigen, heightens and/or affects qualitatively the immune response in terms of antibody formation and/or the cell-mediated response. Adjuvants include BCG, aluminium hydroxide, and water-in-oil emulsions (e.g. Freunds adjuvant).

ΑΝΟΣΟΕΝIΣΧΥΤIΚΟ, ΕΚΔΟΧΟ: (1)(ανοσολογία) ουσία η οποία όταν χορηγηθεί μαζί ή πριν από ένα αντιγόνο αυξάνει (ενισχύει) και/ή επιδρά ποιοτικά στην ανοσολογική απόκριση, όσον αφορά τον σχηματισμό αντισωμάτων και/ή την κυτταρική απόκριση. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται τα: BCG, υδροξείδιο του αργιλίου και γαλακτώματα νερού-ελαίου (π.χ. έκδοχο του Freund). (2) Συστατικό το οποίο προστίθεται σε ένα φαρμακευτικόν προïόν ή άλλο χημικό (π.χ. απολυμαντικό) για να αυξήσει την ενεργότητά του.

ADJUVANT: (1) Se dit dune substance qui renforce laction dun médicament, ou dune autre substance (par exemple: un désinfectant). (2) En immunologie: se dit dune substance qui améliore, de manière qualitative ou quantitative , la réponse immunologique humorale et/ou cellulaire. Elle est administrée avant, ou avec, lantigène . Les adjuvants comprennent le BCG, lhydroxyde daluminium et des émulsions dhuile dans leau (adjuvant de Freund).

ADYUVANTE: (1) Dícese de una sustancia que enriquece la actividad de un medicamento o de otra sustancia (por ejemplo: un desinfectante). (2) En Inmunología: Dícese de una sustancia que cuando se administra antes o con el antígeno, mejora, de una manera cualitativa o cuantitativa, la respuesta inmunológica, humoral y/o celular. Los adyuvantes incluyen la BCG, el hidróxido de aluminio y emulsiones de aceite en agua (adyuvante de Freund).

ADXUVANTE: (1) Dícese da substancia que enriquece a actividade dun medicamento ou doutra substancia (por exemplo: un desinfectante). (2) En Inmunoloxía: Dise dunha substancia que cando se administra antes ou co antíxeno, mellora, dun xeito cualitativo ou cuantitativo, a resposta inmunolóxica, humoral e/ou celular. Os adxuvantes inclúen a BCG, o hidróxido de aluminio e emulsións de aceite en auga (adxuvante de Freund).

ADJUVANT: (1) Hjelpestoff i medikamenter eller andre kjemikalier (f.eks. desinfeksjonsmiddel). (2) Immunologisk: En subsans som forsterker eller kvalitativt påvirker immunreaksjonen (dannelsen av antikropper og/eller uspesifikke mekanismer) når det gis før eller sammen med et antigen (vaksine). Adjuvanter kan være BCG, Aluminiumhydroksyd og vann i oljeemulsjon.

ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY: (1) Każda substancja, która jest dodawana do leków lub innego środka chemicznego (np. środka dezynfekującego) celem zwiększenia jej efektywności. (2) W immunologii: każda substancja, która aplikowana z /lub przed antygenem, podnosi i/lub wywiera jakościowy wpływ na odpowiedź immunologiczną w zakresie wytwarzania przeciwciał i/lub odpowiedzi (reakcji) komórkowej. Adiuwanty zawierają BCG (prątek Calmettea Guérina), wodorotlenek glinowy i emulsje typu woda w oleju (np. adiuwant Freunda).

ARTTIRICI, DESTEK, YARDIMCI: (1 )Herhengi bir maddenin aktivitesini arttırmak için ilaç yada diğer kimyasal maddelirin ilave edilmesi (örneğin; desenfektan, antiseptik). (2) Bağışıklıkta; herhangi bir madde bir antijenden önce veya antijenle birlikte vücuda verildiğinde, hücresel cevap ve/veya antikorun yapısı açısından immun cevabın miktarını etkiler ve/veya attırır. Adjuvantlar BCG, aliminyum hidroksit ve su-yağ emüsiyonu içerr (örneğin Freunds adjuvant).

Was this helpful?
A tirozin aminosav katekolamin származékai, amelyeket a halak veséjében elszórtan elhelyezkedő kromaffin szövet termel. A vér adrenalinszintjének emelkedése fokozza az agyban az acetilkolin-észteráz enzim aktivitását, amely kiváltja a támadási/menekülési viselkedést. Az USA-ban epinefrin és norepinefrin néven ismerik.


ADRENALINE/NORADRELINE: Catecholamine derivatives of the amino acid tyrosine secreted by the chromaffin tissue scattered throughout the fish kidney. Increase in adrenaline in the blood stream elevates acetylcholinesterase activity in the brain, initiating the fight/flight response. Referred to as epinephrine and norepinephrine in the USA.

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ/ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ: Ορμόνη που ανήκει στις κατεχολαμίνες, παράγωγο του αμινοξέως τυροσίνη. Παράγεται από το χρωμιόφιλο ιστό και διανέμεται στην κυκλοφορία διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων του ψαριού. Η αύξηση της αδρεναλίνης στο αίμα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη δράση της ακετυλχωλινεστεράσης στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας την αντίδραση άμυνας/ φυγής. Αναφέρεται και σαν επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη στις ΗΠΑ.

ADRENALINE/NORADRNALINE: Dérivés catécholamines de l’acide aminé tyrosine sécrétés par le tissu chromaffin dispersé à travers le rein des poissons. Une augmentation du taux d’adrénaline circulante provoque une augmentation de l’activité acétylcholinestérasique cérébrale et initie la réponse à l’action-fuite. Appelés épinéphrine et nor épinéphrine aux Etats-unis.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas del aminoácido Tirosina y secretadas por el tejido cromafín del riñón de los peces. El incremento de adrenalina en sangre eleva los niveles de acetilcolinesterasa en el cerebro, iniciándose una respuesta de comportamiento fight/flight (lucha o huída). En los USA se denominan epinefrina y norepinefrina respectivamente.

ADRENALINA / NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas do aminoácido tirosina secretadas polo tecido cromafín diseminado polo ril dos peixes. O incremento de adrenalina na corrente sanguínea eleva os niveis de acetilcolinesterasa no cerebro, iniciándose unha resposta de comportamento fight / flight (loita ou fuxida / reacción de estrés agudo). En USA denomínanse epinefrina e norepinefrina respectivamente.

ADRENALIN/NORADRENALIN: Katekolaminderivater av aminosyren tyrosin, utskilt av kromaffint vev spredt i fiskenyren som suprarenallegemer. Høynet plasmanivå av adrenalin øker aktiviteten til acetylcholinesterase i hjernen, og setter derved i gang en flukt- eller kamprespons.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Pochodne katecholaminowe aminokwasu tyrozyny, wydzielane przez tkankę chromochłonną, rozproszoną u ryb w całej nerce. Zwiększanie się adrenaliny w strumieniu krwi podnosi aktywność acetylocholinoesterazy w mózgu, inicjując reakcję zagrożenia (walcz albo uciekaj). W USA nazwano je adrenaliną i noradrenaliną.

ADRENALİN: Balık böbreğinin heryerine dağılmış kromofin dokuları tarafından salgılanan amino asit trozinin türevi katolamin. Kandaki adrenalin arttıkça beyindeki asetilkolinstiraz aktivitesi yükselir.

Was this helpful?
A stressztényezők érzékelése után néhány másodpercen belül bekövetkező válasz. Az idegi stimuláció és kisebb mértékben a vér kémiai összetétele megváltozásának hatására a katekolaminok (adrenalin és noradrenalin) felszabadulnak a vesében elszórtan elhelyezkedő kromaffin szövetből.


ADRENERGIC RESPONSE: Response occurring within a few seconds of the perception of stress factors. In response to neural stimulation and, to a lesser degree, changes in blood chemistry, the catecholamines, adrenaline and noradrenaline are released from the chromaffin tissue distributed throughout the kidney.

ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Αντίδραση η οποία εμφανίζεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εξαιτίας της δράσης κάποιου παράγοντα που προκαλεί στρες. Εξαιτίας της νευρικής ενεργοποίησης που ακολουθεί και σε μικρότερο βαθμό της αλλαγής στη χημεία του αίματος, απελευθερώνονται από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.), κατεχολαμίνες (βλ.λ.), αδρεναλίνη (βλ.λ.) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ.), οι οποίες διανέμονται διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων

RÉPONSE ADRÉNERGIQUE : Réponse précoce (quelques secondes) suite à la perception de facteurs de stress. En réponse à un stimulus nerveux et, en moindre dégré, aux changements de la composition chimique du sang, les catécholamines, adrénaline et la noradrénalinesont secrétées par le tissu chromaffin distribué à travers le rein.

RESPUESTA ADRENERGICA: Respuesta rápida (segundos) a la percepción de factores estresantes. Como respuesta a la estimulación neural y en menor medida a los cambios en los parámetros sanguíneos, las catecolaminas adrenalina y noradrenalina) son liberadas por el tejido cromafín distribuido en el tejido renal.

RESPOSTA ADRENÉXICA: Resposta rápida (segundos) á percepción de factores estresantes. Como resposta á estimulación neural e en menor medida aos cambios na química sanguínea, as catecolaminas adrenalina e noradrenalina son liberadas polo tecido cromafín distribuído no tecido renal.

ADRENERG RESPONS: Reaksjon som skjer i løpet av få sekunder etter eksponering for en stressfaktor. I respons til neural stimulering, og i mindre grad forandringer i blodkjemien, blir katekolaminer skilt ut fra det kromaffine vevet i nyren.

REAKCJA ADRENERGICZNA: Reakcja występująca w ciągu kilku sekund po percepcji czynników stresu. W reakcji na neutralne pobudzenie i mniejsze zmiany w chemii krwi, katecholaminy (adrenalina i noradrenalina) są uwalniane z tkanki chromochłonnej, rozproszonej w całej nerce.

ADRENERJİK TEPKİ: Balık böbreğinin heryerine dağılmış kromofin dokuları tarafından salgılanan amino asit trozinin türevi katolamin. Kandaki adrenalin arttıkça beyindeki asetilkolinstiraz aktivitesi yükselir, savunma/kaçış direnci başlar. Amerika Birleşik Devletlerinde epinefrin ve nöropinefrin olarak adlandırılır.

Was this helpful?
(1) Olyan állapot vagy folyamat, amelyben gázállapotú oxigén van jelen, vagy szükséges hozzá; vö. anyagcsere. (2) Mikrobiológiában: Pasteur meghatározása az olyan mikroorganizmusokra, amelyek csak gázállapotú oxigén jelenlétében nőnek; amelyek oxigén hiányában nőnek, azok anaerobok.


AEROBIC: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required; cf. metabolism. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑΕΡΟΒIΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η διεργασία η οποία συντελείται παρουσία οξυγόνου ή απαιτεί την παρουσία οξυγόνου(πρβλ. μεταβολισμός). (2) Στην μικροβιολογία όρος του Ρasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Οι οργανισμοί που αναπτύσσονται χωρίς οξυγόνο ονομάζονται αναερόβιοι.

AEROBIE: (1) Condition ou processus dans lequel loxygène gazeux est présent ou nécessaire; cf. metabolisme. (2) En microbiologie: terme proposé par Pasteur pour décrire les micro-organismes se développant uniquement en présence doxygène gazeux; les micro-organismes se développant en absence doxygène sont anaérobies.

AEROBIO: (1) Condición o proceso en el cual el oxígeno está presente o es necesario; cf. metabolismo. (2) En microbiología: término propuesto por Pasteur para describir los microorganismos que se desarrollan únicamente en presencia del oxígeno. Los microorganismos que se desarrollan en ausencia del oxígeno son anaerobios.

AEROBIO (AERÓBICO): (1) Condición ou procesos nos cales o osíxeno está presente ou é necesario; cf. metabolismo. (2) En microbioloxía: termo proposto por Pasteur para aqueles microorganismos que se desenvolven unicamente en presenza do osíxeno. Pola súa banda, os microorganismos que se desenvolven en ausencia do osíxeno son anaerobios ou anaeróbicos.

AEROB: (1) En tilstand eller prosess der oksygengass er tilstede eller nødvendig. (2) I mikrobiologi: Pasteurs betegnelse for mikroorganismer som bare vokser når det er oksygengass tilstede. Mikroorganismer som vokser uten oksygengass kalles anaerobe.

TLENOWY: (1) Stan lub proces, gdzie występuje lub wymagany jest tlen gazowy; porównaj: metabolizm. (2) W mikrobiologii: określenie Pasteura odnoszące się do mikroorganizmów, które rozwijają się tylko w obecności tlenu gazowego; te, które rozwijają się bez tlenu, nazywane są anaerobami.

OKSİJENLİ, HAVA İLE YAŞAYAN: (1) Bir ortam yada süreç burada oksijen gazı bulunur yada gereklidir; metabolizma için. (2) Mikrobiyolojide: Pasteurun deyimiyle oksijenli ortamda yanlızca büyüyen mkteoorganızmalar; oksijen olmadan büyüyenler ise anaerobiktir.

Was this helpful?
A Vibrionaceae családhoz tartozó Gram-negatív baktériumok egyik nemzetsége. Sejtjeik változatos alakúak: egyenes, lekerekített végű pálcák, más néven coccobacillusok (0,3-1,0 x 1,0-3,5 μm). Egyesével, párokban, rövid láncokat vagy fonalakat alkotva fordulnak elő. A nemzetség két csoportra osztható: nem mozgó hidegtűrőkre (A. salmonicida) és mozgó melegkedvelőkre (A. hydrophila). A mozgó sejtek ostora általában szabad, egyedülálló, poláris (1,7 μm hullámhosszal). Az Aeromonas fajok oxidáz-pozitív


AEROMONAS: A genus of Gram-negative bacteria of the Vibrionaceae. Cells variable: straight, round-ended rods or coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - occurring singly, in pairs or in short chains - or short filaments. The genus is divided into two groups: non-motile psychrotrophs (A. salmonicida ) and motile mesophiles iA. hydrophila group). Motile cells usually have a single, polar, unsheathed flagellum (wavelength ca. 1.7 µm). Aeromonas spp are oxidase +ve. The taxonomy of the motile strains

AEROMONAS: Γένος των κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων της οικογενείας Vibrionaceae. Το σχήμα των κυττάρων ποικίλλει: ευθύγραμμα, ραβδία με αποστρογγυλευμένα άκρα ή κοκκοβάκιλλοι (0.3-1.0 x 1.0 x 3.5 µm). Συναντώνται μονήρη, σε ζεύγη, ή σε κοντές αλυσίδες, ή σε κοντές ίνες. Το γένος διαιρείται σε δύο ομάδες: ακίνητα ψυχρότροφα (A. salmonicida) και κινητά μεσόφιλά (ομάδα του A. hydrophila). Τα κινητά κύτταρα έχουν συνήθως ένα μοναδικό, πολικό, χωρίς θήκη μαστίγιο (μήκος κύματος περίπου 1.7μm). Αeromonas s

AEROMONAS: Genre de bactéries Vibrionaceae gram-négatives. Les cellules sont de forme variable: droites, bâtonnets à bouts arrondis ou coccobacillies (0,3 - 1,0 x 1,0 - 3,5 µm). Se rencontrent isolées, en paires ou en courtes chaînes ou filaments. Le genre est divisé en deux groupes: les psychotrophes qui sont immobiles (A. salmonicida ) et les mésophiles qui sont mobiles (lensemble: A. hydrophila). Les cellules mobiles possèdent, normalement, un flagelle simple, polaire et dépourvu de gaine (longueu

AEROMONAS: Género de las bacterias Vibrionaceae gram-negativas. Las células tienen forma variable: rectos, bastones con extremo redondo o cocobacilos (0,3 – 1,0 x 1,0 – 3,5 µm). Se encuentran aislados, en pares o en cortas cadenas o filamentos. El género está dividido en dos grupos: los psicotrofos que son inmóviles (A. salmonicida) y mesófilos que son móviles (el grupo: A. hidrófila). Las células móviles disponen, normalmente, de un flagelo simple, polar y sin vaina (longitud ca 1,7 µm). Aero

AEROMONAS: Xénero das bacterias Vibrionaceae gram-negativas. As células teñen forma variable: rectos, bastóns con extremo redondo ou cocobacilos (0,3 -1,0 x 1,0 -3,5 µm). Atópanse illados, en pares ou en curtas cadeas ou filamentos. O xénero está dividido en dous grupos: os psicotrofos que son inmóbiles (A. salmonicida) e mesófilos que son móbiles (o grupo: A. hydrophila). As células móbiles dispoñen, normalmente, dun flaxelo simple, polar e sen vaíña (lonxitude ca 1,7 µm). Aeromonas spp son ox

AEROMONAS: En slekt av gramnegative bakterier i familien Vibrionaceae. Cellene er variable, rette, avrundede staver eller kokker (0,3-1,0 x 1,0-3,5 µm) som opptrer enslig, i par eller korte kjeder, eller i korte filament. Slekten er delt inn i to grupper: ikke-bevegelige psykrotrofe (A. salmonicida) og bevegelige mesofile (A. hydrophila gruppen). Bevegelige celler har vanligvis en enkel, polar flagell uten skjede (bølgelengde ca 1,7 µm). Taksonomien til de bevegelige stammene er omstridt, til n

AEROMONAS : Rodzaj Gram-ujemnych bakterii Vibrionaceae. Komórki zmienne: pałeczki proste, na końcach zaokrąglone lub kuliste ((0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) − występują pojedynczo, parami, bądź w krótkich łańcuszkach i nitkach. Rodzaj ten dzieli się na dwie grupy: nieruchome psychrotrofy (A. salmonocida) i ruchliwe mezofile (grupa A. hydrofila). Komórki ruchliwe mają zwykle pojedynczą, biegunową, wysuwaną z pochwy rzęskę (długość fali ca. 1,7 µm). Aeromanas spp. stanowią oksydazę+ve (reakcja utleniając

AEROMONAS: Vibrionaceaenın gram-negatif bakterinin bir cinsi (genus). Değişebilen hücreler: düz, kuyruklara sahip dare biçiminde yada coccobacilli (1.3-3.5 mikron) tek, çift yada kısa zincirli veya kısa flamentli olurlar. Bu cins veya genus iki gruptan oluşur: soğuğa yatkın hareket yteneği olmayan (non-motile) (A. salmonicida ) ve ılımana yatkın hareket yeteneği olan (motile) ( iA. hydrophila group). Harketli hücreler tek, kutuplu ve kılıfından çıkmış kamçılara sahip (dalga boylar ca. 1.7 µm). Aer

Was this helpful?
(1) Enzimológiában: két molekula, pl. egy enzim és szubsztrátja vagy egy antitest és az epitópja közötti interakció erőssége. (2) Immunológiában: Egy antitest képessége arra, hogy egy specifikus kötőhelyen egy antigénhez kapcsolódjon. Az antitest és az antigén közötti kötés erősségére is utal.


AFFINITY: (1) In enzymology: Characterises the force of interaction between two entities, e.g., the interaction between an enzyme and its substrate or an antibody and its epitope. (2) In immunology: the ability of an antibody to an antigen at a specific binding site. Also refers to the binding strength of an antibody to an antigen.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ: (1) Στην ενζυμολογία: Χαρακτηρίζει το βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οντοτήτων πχ η αντίδραση μεταξύ ενός ενζύμου και ενός υποστρώματος ή ενός αντισώματος και του επίτοπου. (2) Στην ανοσολογία: Η ικανότητα σύνδεσης ανάμεσα στο αντιγόνο και το αντίσωμα. Αναφέρεται επίσης και στην ευστάθεια της σύνδεσης μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος.

AFFINITÉ : Caractérise la force d’interaction entre deux entités : (1) En enzymologie : l’interaction entre une enzyme et son substrat. (2) En immunologie : l’interaction entre un anticorps et un site spécifique de liaison sur un antigène.

AFINIDAD: (1) En enzimología: Define la fuerza de interacción entre dos entidades, p.ej., la interacción entre un enzima y su sustrato o anticuerpo y su epítopo. (2) En Inmunología: capacidad de un anticuerpo para unirse a sitios específicos de antígenos. También referido a la fuerza de unión entre antígeno y anticuerpo.

AFINIDADE: (1) En encimoloxía: define a forza de interacción entre dúas entidades, p. ex., a interacción entre un encima e o seu substrato ou anticorpo e o seu epítopo. (2) En Inmunología: capacidade dun anticorpo para unirse a receptores específicos de antíxenos. Tamén referido á forza de unión entre antíxeno e anticorpo.

AFFINITET: (1) Enzymologi: Et enzyms evne til å binde seg til et substrat. Dess høyere affinitet, dess lavere er substratkonsentrasjonen som vil gi full enzymaktivitet. (2) Immunologi: Mål på bindingsstyrke mellom antistoffets bindende sete og antigenets determinant. Antistoffers evne til å danne kompleks med antigen.

POWINOWACTWO: (1) W enzymatologii: Charakteryzuje siłę wzajemnego oddziaływania pomiędzy dwiema jednostkami, np. interakcja pomiędzy enzymem a jego substratem bądź przeciwciałem i jego determinantem. (2) W immunologii: zdolność wiązania się przeciwciała z antygenem o specyficznym położeniu wiązania. Dotyczy to również siły wiązania się przeciwciała z antygenem.

İLİŞKİ: (1) Enzimolojide: İki varlık arasındaki ilişkinin gücünü karakterize eder, örn; bir enzim ve onun substratı ya da antikor ve onun epitopu arasındaki ilişki. (2) İmmünolojide:Bir antikorun bir antijeni bağlama becerisi. Aynı zamanda bir antikorun antijeni bağlama gücü olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Az Aspergillus flavus és A. parasiticus törzsek által termelt, rendkívül hőstabil mikotoxinok, amelyek ultraibolya fényben fluoreszkálnak. Az aflatoxinok a legtöbb eukarióta szervezet számára mérgezőek. Az aflatoxinnal szennyezett táp (föleg földimogyoró- és gabonatakarmány) a háziállatokban rákkeltőnek bizonyult. Az aflatoxinok az immunrendszerre is hatással vannak, csökkentik a fertőzésekkel szembeni ellenálló-képességet és valószínűleg növelik a hepatitis-b vírus hatására kialakuló májsejtes


AFLATOXINS: A group of extremely heat-stable mycotoxins, produced by strains of Aspergillus flavus and A. parasiticus, which exhibit fluorescence on UV irradiation. Aflatoxins are toxic to a wide range of eukaryotes. Cases of cancer have occurred in domestic animals and poultry fed with aflatoxin-contaminated foodstuffs, particularly groundnut and cereal feeds. Aflatoxins can affect the immune system, reducing resistance to infection and possibly increasing the risk of hepatocellular carcinoma due to hepat

ΑΦΛΑΤΟΞIΝΕΣ: Μια ομάδα εξαιρετικά θερμοανθεκτικών μυκητοξινών, που παράγονται από ποικιλίες του Aspergillus flavus και του A. parasitus, οι οποίες φθορίζουν με ακτινοβολία U.V. Οι αφλατοξίνες είναι τοξικές για ένα φάσμα ευκαρυωτικών οργανισμών. Σε οικόσιτα ζώα και πουλερικά που τράφηκαν με τροφές που είχαν μολυνθεί από αφλατοξίνες, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά περιστατικά καρκινοπαθεών (ιδιαίτερα με τροφές που περιείχαν φυστίκια και δημητριακά). Οι αφλατοξίνες επιδρούν στο ανοσολογικό σύστημα, μειώνοντας την

AFLATOXINES: Un groupe de mycotoxines produites par diverses souches dAspergillus flavus et A. parasiticus. Ces toxines sont extrêmement thermostables et sont rendues fluorescentes sous une irradiation ultra-violette. Les aflatoxines sont toxique envers une grande variété deucaryotes. Des endémies de cancer ont été provoquées chez les animaux domestiques et les volailles nourris aux aliments contaminés avec des aflatoxines, particulièrement avec des aliments à base de cacahuètes ou céréales. Les aflatoxines

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas deAspergillus flavus y A. Parasiticus. Estas toxinas son extremadamente termoestables y son fluorescentes bajo la irradiación ultravioleta. Las aflatoxinas son tóxicas para una gran variedad de eucariotas. Se han provocado casos de cáncer en animales domésticos y aves de corral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes o cereales. Las aflatoxinas pueden afectar el sistema

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas deAspergillus flavus e < i>A. Parasiticus. Estas toxinas son extremadamente termoestables e son fluorescentes baixo a irradiación ultravioleta. As aflatoxinas son tóxicas para unha grande variedade de eucarióticas. Provocáronse casos de cancro en animais domésticos e aves de curral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes ou cereais. As aflatoxinas poden afectar

AFLATOKSIN: En gruppe ekstremt varmestabile mykotoksin produsert av stammer av soppene Aspergillius flavus og iA. parasiticus. Disse Aspergillius artene er fluorescerende under UV-stråling. Aflatoksinene virker toksisk på mange eukaryoter. Hos husdyr og fjærfe har det forekommet alvorlige tilfeller av kreft etter at dyrene har blitt fôret med aflatoksinkontaminert fôr (spesielt jordnøtt og korn). Aflatoksin kan angripe immunsystemet, redusere motstandskraften mot infeksjoner og induserer ulike typer hepatok

AFLATOKSYNY: Grupa niezwykle odpornych na ciepło mykotoksyn, wytwarzanych przez szczepy Aspergillus flavus i A. parasiticus, które wykazują fluorescencję przy napromieniowaniu UV. Aflatoksyny są w szerokim zakresie toksyczne dla eukariontów (organizmy jądrowe). Przypadki raka występowały u zwierząt domowych i drobiu żywionych karmą skażoną aflatoksynami, szczególnie orzeszkami ziemnymi i paszami zbożowymi. Aflatoksyny mogą oddziaływać na system odpornościowy, zmniejszając odporność na infekcję i w jakimś st

AFLATOKSİN: Aspergillus flavus ve A. Parasiticus türler tarafında üretilen yüksek sıcaklıkta oluşan küf grubudur, UV irradyasyon üzerine ışını sergilerler. Alfatoksin ökaryotU büyük oranda zehirler. Özellikle kümes ve evcil hayvanların beslendiği hububat ve yer fistığına bulaşmış alfotoksin kansere neden olur.Alfatoksin hebtit b vürüsü enfeksiyonu yüzünden hepatitsellüler karsinom (trosier düğümleri) riskini arttırır, enfeksiyon için direnci azaltır ve immun sitemi etkileyebilir.Alfatoksin stoplazma ve nukl

Was this helpful?
Vörösmoszatokból készített kolloidális kivonat, amelyet gélképző és stabilizáló anyagként használnak az élelmiszeriparban, a mikrobiológiában pedig szilárd táptalajok készítéséhez; vö: agarlemez.


AGAR: A colloidal extract from red algae used as a gelling and stabilising agent in foods and in the preparation of solid media for microbiology; cf. agar plate, carrageenin.

ΑΓΑΡ: Εκχύλισμα ροδοφυκών που χρησιμοποιείται ως πηκτικός και στερεωτικός παράγοντας στα τρόφιμα και στην προετοιμασία στερεών μέσων στην μικροβιολογία βλ. λ. ΤΡΥΒΛIΟ ΑΓΑΡ, ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ.

AGAR: Agent gélifiant et stabilisateur extrait dalgues rouges et employé dans la confection daliments ainsi que dans la préparation de milieux solides en microbiologie.

AGAR: Agente estabilizador y gelatinoso, extracto de algas rojas y empleado en la confección de alimentos y en la preparación de medios sólidos en microbiología.

ÁGAR: Axente estabilizador e xelatinoso, extracto de algas vermellas e empregado na confección de alimentos e na preparación de medios sólidos en microbioloxía. Véxase ademáis: carraxenina.

AGAR: Produkt fra rødalger. Polysakkarid som benyttes til fortykning, geldannelse og stabilisering blant annet i næringsmiddelindustrien og i tilvirking av fast vekstmedium i mikrobiologien. Jfr. agarplate og karragenan.

AGAR: Koloidalny wyciąg z krasnorostów; służy jak środek żelujący i stabilizujący w przemysłach: spożywczym, farmakologicznym i kosmetycznym, zaś w mikrobiologii − do przygotowywania stałych podłoży; porównaj: płytka agarowa, karragenina.

AGAR: Kırmızı alklerden çıkarılan koloidal (içselçözücü) gıgalarda jelleştirici, sabitleştirici ve mikrobiyolojide katı ortam hazırlayıcısı olarak kullanılır; agar plate, carageening (kırmızı alglerden oluşan jelimsi yapı).

Was this helpful?
Mikroorganizmusok tenyésztésére szolgáló, agaros táptalajjal megtöltött Petri-csésze.


AGAR PLATE: Petri dish filled with an agar medium used to cultivate micro-organisms.

ΤΡΥΒΛΙΟ ΑΓΑΡ: Τρυβλίο πετρί που περιέχει άγαρ και χρησιμοποιείται για καλλιέργεια μικρο-οργανισμών.

BOITE DAGAR: Boîte de Pétri garnie de milieu agorosé utilisé dans la culture des micro-organismes.

PLACA DE AGAR: Placa de Petri rellena del medio Agar utilizado en el cultivo de microorganismos.

PLACA DE ÁGAR: Placa de Petri rechea do medio Ágar utilizado no cultivo de microorganismos.

AGARPLATE: Petriskål fylt med agarmedium brukt til dyrking av mikroorganismer.

PŁYTKA AGAROWA: Płytka Petriego pokryta pożywką agarową, używaną do hodowli mikroorganizmów.

AGAR PLAĞI: Mikroorganizma kültürü yapmak için bir agar medyum ile doldurulmuş petri plağı.

Was this helpful?
Sejtek vagy egyéb részecskék, például mozgó baktériumok, vörösvérsejtek, stb. összetapadása; pl. nem-kompatibilis vércsoportok összekeverésekor.


AGGLUTINATION: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμάτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα αποτελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

AGGLUTINATION: Réunion en masse immobile de bactéries, dhématies ou dautres particules.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homogénea de bacterias, de glóbulos rojos u otras partículas.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homoxénea de bacterias, glóbulos vermellos ou outras partículas. Acontece por exemplo cando se mesturan tipos sanguíneos incompatibles

AGGLUTINASJON: Reaksjonen mellom antistoff og cellebundet antigen som resulterer i sammenklumping av celler som f.eks. når inkompatible blodgrupper blandes.

AGLUTYNACJA: Zlepianie się komórek lub innych cząsteczek, np. ruchliwych laseczek bakterii, czerwonych krwinek itp.; np. przy mieszaniu krwi o niezgodnych grupach.

AGLÜTİNASYON, BİTİŞKENLİK, YAPIŞTIRMA, BAĞLANTI: Birkisim parçaların yada hücrelerin bir arada kümeleşmesi; örneğin, hareketli bacilli (gram pozitıf bakteri cinsi), kırmızı kan hücreleri vb. örneğin farklı kan hücreleri karıştırıldığı zaman.

Was this helpful?
A vérszérumban előforduló fehérjék, amelyek képesek baktériumokat vagy egyéb sejteket ,például vörösvérsejteket egymáshoz tapasztani (agglutinálni).


AGGLUTININ: A specific substance in blood serum which has the property of agglutinating bacteria, or other particles, for example, red blood cells.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ: Ειδικό συστατικό του ορού του αίματος το οποίο έχει την ιδιότητα να συγκολλά βακτήρια ή άλλα σωματίδια π.χ. ερυθροκύτταρα.

AGGLUTININE: Substance spécifique du sérum sanguin ayant la proprieté dagglutiner les bactéries ou dautres particules; les hématies par exemple.

AGLUTININA: Sustancia específica del suero sanguíneo que tiene la propiedad de aglutinar las bacterias u otras partículas; los glóbulos rojos.

AGLUTININA: Substancia específica do soro sanguíneo que ten a propiedade de aglutinar as bacterias ou outras partículas como por exemplo os glóbulos vermellos.

AGGLUTININ: En spesifikk substans i blodserum som har evnen til å agglutinere antigenpartikler eller andre partikler, f.eks. røde blodceller.

AGLUTYNINA: Specyficzna substancja w surowicy krwi, która ma właściwości zlepiania bakterii lub innych cząsteczek, np. czerwonych krwinek.

AGLUTİNİN, SERUMDA MEYDANA GELEN ANTİKOR: Kan serumunda özel bir madde, aglütin bakterilerinin özelliğnde yada diğer partküller; örneğin, kırmızı kan hücreleri.

Was this helpful?
Nem szemcsés fehérvérsejt.


AGRANULOCYTE: A non-granular leucocyte .

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ακοκκιώδες λευκοκύτταρο.

AGRANULOCYTE: Leucocyte agranulaire.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCYTT: En ikke-granulær leukocytt.

AGRANULOCYT: Granulocyt nieziarnisty.

GRANÜLSÜZ LOKOSİTLER: Granul içermeyen lokositle.r

Was this helpful?
A polimorfonukleáris fehérvérsejtek csökkent száma vagy hiánya. Úm. granulocitikus leukémia.


AGRANULOCYTOSIS: Deficiency or absence of polymorpho-nuclear white blood cells. Syn. granulocytic leukaemia.

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΑIΜIΑ ή ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΩΣΗ: Ελλειψη ή απουσία πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων (Συνώνυμο: Κοκκιοκυτταρική λευχαιμία).

AGRANULOCYTOSE: Diminution ou disparition des globules blancs polynucléaires (granulocytes). Syn. Leucémie granulocytaire.

AGRANULOCITOSIS: Disminución o desaparición de los glóbulos blancos polinucleados (granulocitos). Syn. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCITOSE: Diminución ou desaparición dos glóbulos brancos polinucleados (granulocitos). Sin. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCYTOSE: Mangel eller feil på hvite blodceller med polymorf cellekjerne. Syn. granulocyttisk leukemi.

AGRANULOCYTOZA: Niedobór lub brak białych krwinek charakteryzujących się różnym kształtem jąder komórkowych. Syn. białaczka szpikowa (b. granulocytowa).

GRANULÖSİTOZ: Beyaz kan hücrelerinde değişime uğramış nukleusların azlığı; Syn. granulocytic leukaemia (Kanda oluşan bir hastalık).

Was this helpful?
A gerincesek agyának alsó felszínén elhelyezkedő, kisméretű endokrin mirigy. A következő hormonokat választja el: adrenokortikotróp hormon, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH és prolaktin. Ezek a hormonok a növekedést és a nemi működést szabályozzák.


PITUITARY GLAND: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

ΥΠΟΦΥΣΗ: Ο μικρός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου των σπονδυλωτών. Οι εκκρίσεις του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ορμόνες: αδρενο-κορτικοτροπίνη, θυροτροπίνη, γοναδοτροπίνη, ΜCΗ, ΜSΗ και προλακτίνη. Αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν την αύξηση και τις φυλετικές λειτουργίες.

GLANDE PITUITAIRE: Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine. Syn. hypophysis.

GLÁNDULA PITUITARIA: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina. Sin. Hipófisis.

GLÁNDULA PITUITARIA (HIPÓFISE): Pequena glándula endócrina situada na zona ventral do encéfalo dos vertebrados e que secreta diversas hormonas que xogan un papel na regulación do crecemento e das funcións sexuais: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, e prolactina. Sin. Hipófise.

PITUITÆRKJERTEL: Liten endokrin kjertel funnet pa undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

PRZYSADKA MÓZGOWA: Mały gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się na dolnej stronie mózgu kręgowców. Jego wydzieliny zawierają następujące hormony: tyreotropinę, gonadotropinę, MCH (h. melanotropowy), MSH (h. stymulujący apetyt) i prolaktynę. Hormony te regulują wzrost i funkcje seksualne. Syn. przysadka mózgowa.

PITUITARY BEZİ: Omurgalılarının beyninin alt yüzeyinde bulunan küçük endokrin bez. Salgıladığı hormonlar sırasıyla: adreno-corticotropin, tirotropin, gonadotropin, MCH, MSH, ve prolaktin. Bu hormonlar büyüme ve seksüel işlevleri düzenler. Syn. hipofiz.

Was this helpful?
Ctenolabrus spp. A Labridae családba tartozó halfajok, amelyek más halfajokkal szimbiózist alakítanak ki. Eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sebeit. Az akvakultúrában ilyen szimbiózis pl. a lazacok és az ajakoshalak együttélése, amelynél az utóbbiak a haltetveket (Lepeophtheirus és Caligus nemzetség) távolítják el.


WRASSE: Ctenolabrus spp. Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus spp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

LABRIDO: Ctenolabrus spp. Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

LÁBRIDO: Ctenolabrus spp. Peixe da familia Labridae que vive en simbiose quitándolle os ectoparasitos e limpando as lesións a un peixe hospedador. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que elimina os piollos mariños (ej. xénero Lepeophtheirus e Caligus) del salmón.

LEPPEFISK: Ctenolabrus spp. Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved a fjerne ytre parasitter og holde sar rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

WARGACZE (Ctenolabrus spp.) : Ryby z rodziny wargaczowatych (Labridae), które wykazują zależność symbiotyczną usuwając pasożyty zewnętrzne i zmiany chorobowe z ryb gospodarzy. Przykładem tej symbiozy w akwakulturze jest wargacz skalik (Ctenolabrus rupestris) usuwający wszy morskie (np. z rodzaju Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Labridae familyasından simbiyotik ilişki sergiler konakçı balıkta ektoparaziti azaltır , lezyonları temizler. Akuakültürde bu simbiyoza örnek goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp)dır,salmonlardan deniz piresini (e.g. genera Lepeophtheirus ve Caligus) temizler.

Was this helpful?
Csökkent vagy hiányzó pigmentáció állatokban; vö: pigmenthiány.


ALBINISM: The absence or deficiency of pigmentation in animals; cf. malpigmentation.

ΑΛΦIΣΜΟΣ: Απουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα. Βλ. επίσης δυσχρωμία.

ALBINISME: Diminution ou disparition de la pigmentation chez les animaux.

ALBINISMO: La ausencia o deficiencia de pigmentación en los animales.

ALBINISMO: A ausencia ou deficiencia de pigmentación nos animais.

ALBINISME: Feil eller mangel på pigmentering hos dyr. Jfr. feilpigmentering.

ALBINIZM: Brak lub niedobór pigmentacji u zwierząt; porównaj: brak pigmentacji.

ALBİNİZM: Hayvanlarad pigment yetersizliği veya yokluğu; pigment bozukluğu.

Was this helpful?
Számos kisméretű fehérjét magába foglaló csoport, amelyek a plazma fehérjetartalmának nagy részét alkotják. Ők felelősek a szabad zsírsavak transzportjáért.


ALBUMINS: Group of several small proteins, forming a large part of the plasma protein content. They are responsible for the transport of free fatty acids.

ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ: Ομάδα μικρών πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του περιεχόμενου των πρωτεϊνών του πλάσματος. Είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά των ελεύθερων λιπαρών οξέων.

ALBUMINES: Groupe de plusieurs petites protéines formant une grande partie du contenu protéinique du plasma, responsables du transport des acides gras libres.

ALBÚMINAS: Grupo de varias proteínas de pequeño tamaño, que constituyen una gran parte del contenido proteico del plasma. Son responsables del transporte de los ácidos grasos libres.

ALBÚMINAS: Grupo de varias proteínas de pequeno tamaño, que constitúen unha grande parte do contido proteico do plasma. Son responsables do transporte dos ácidos graxos libres.

ALBUMINER: Albuminer er en gruppe av flere små proteiner som utgjør en stor del av plasmaproteinet. De er ansvarlige for transporten av frie fettsyrer.

ALBUMINY: Grupa małocząsteczkowych białek stanowiących dużą część białek osocza krwi. Albuminy odpowiadają za transport wolnych kwasów tłuszczowych.

ALBÜMİNLER: Büyük bir parça plazma protein içeriğini oluşturan birçok küçük protein grubu.Serbest yağ asitlerinin taşınması işlevi vardır.

Was this helpful?
Olyan vegyi anyagok, amelyek elpusztítják az algákat, pl. réz-szulfát. Sok gyomírtó, pl. a Diquat, a Paraquat vagy a terbutrin is hatékony bizonyos algák ellen, mint ahogy a különböző általános fertőtlenítőszerek, pl. az ivóvízellátásban alkalmazott klór is, de ez utóbbiak nem minden esetben tekinthetők algairtóknak.


ALGICIDES: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειïκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

ALGICIDE: Agent chimique qui tue les algues, par exemple le sulfate de cuivre. Quoique certains herbicides (Diquat, Paraquat, terbutyrène), sont également actifs envers certaines algues ainsi que divers désinfectants généraux, tel le chlore de leau domestique, ils ne sont pas obligatoirement des algicides.

ALGICIDAS: Agente químico que mata algas, por ejemplo el sulfato de cobre. Aunque ciertos herbicidas (Diquat, Paraquat, o Terbutine), son igualmente activos frente a las algas, así como diversos desinfectantes generales como el cloro de agua doméstico que no son obligatoriamente algicidas.

ALGUICIDAS : Axentes químicos que matan algas, como por exemplo o sulfato de cobre. Aínda que certos herbicidas (Diquat, Paraquat, ou Terbutine), son activos fronte a algúns tipos de algas, ao igual que diversos desinfectantes xerais como a lixivia doméstica, que non é alguicida en todos os casos.

ALGICIDER: Kjemisk virkestoff som dreper alger f.eks. koppersulfat. Selv om noen sprøytemidler (herbicider) (f. eks Diquat, Paraquat og Terbutryne) og forskjellige desinfeksjonsmidler (f.eks. klor i drikkevann) er effektive mot algevekst, er de ikke nødvendigvis og i alle tilfeller algicider.

ALGICYDY: Aktywne substancje chemiczne, które niszczą glony; np. siarczan miedziowy. Chociaż niektóre herbicydy (Diquat, Paraquat bądź Terbutryna) są tak samo skuteczne przeciw pewnym glonom, podobnie jak powszechnie stosowane środki dezynfekujące (np. chlor w wodzie wodociągowej), co oznacza, że nie we wszystkich wypadkach algicydy muszą być stosowane.

ALG ÖLDÜRÜCÜ: Algleri öldüren kiyasal oluşumlar, bakır sülfat vb.Diquat, Paraquat veya terbutryne gibi bazi herbisitler alga karşı etkilidirler, sudaki klorur gibi dezenfektedirler, Tüm alg oluşumlarında kullanılmalarında gerek yoktur

Was this helpful?
Az algák méreganyagai (toxinjai), ill. a toxint termelő algák felvételének vagy lenyelésének hatására bekövetkező mérgezés; általában a kék, zöld vagy ostoros algák virágzásával kapcsolatos.


ALGAL TOXICOSIS: Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.

ΦΥΚΟΤΟΞΙΝΩΣΗ: Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.

TOXICOSE ALGALE: Intoxication provoquée par labsorption ou lingestion de toxines ou dalgues toxiques; habituellement associées à des blooms dalgues bleue-vertes ou de dinoflagellés.

TOXICOSIS ALGAL: Intoxicación provocada por la absorción o ingestión de toxinas o de algas tóxicas; normalmente asociadas a blooms de algas verdes, azules o de dinoflagelados.

TOXICOSE ALGAL: Intoxicación provocada pola absorción ou inxestión de toxinas ou de algas tóxicas; normalmente asociadas a afloramientos de algas verdes, azuis ou de dinoflaxelados.

ALGEFORGIFTNING: Forgiftning forårsaket av opptak eller inntak av toksiner eller toksinproduserende alger. Vanligvis i sammenheng med oppblomstring av blågrønnalger eller dinoflagellater.

ZATRUCIE GLONAMI: Toksyczność wynikająca z wychwytywania lub połykania przez zwierzęta wodne toksyn lub glonów produkujących toksyny; zazwyczaj związana jest z zakwitem sinic lub bruzdnic.

ALG ZEHİRLENMESİ: Toksin üreten alglerin yada toksinin alınması veya tüketilmesinden oluşan zehirlenme; genellikle dinoflagellatların yada mavi-yeşil algleri patlamasıyla ilişkilendirilir.

Was this helpful?
Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).


ALGAL BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΦΥΚΩΝ ΑΚΜΗ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLOOM PHYTOPLANCTONIQUE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FLORACIÓN FITOPLANCTÓNICA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

AFLORAMENTO FITOPLANCTÓNICO: Incremento rápido e localizado dunha ou máis especies planctónicas, frecuentemente en primavera ou outono, causando importantes concentracións celulares destes organismos de forma temporal, de modo que poidan chegar a dominar a devandita comunidade. Este fenómeno pode dar lugar a cambios de coloración na auga (as chamadas "mareas vermellas"). Este tipo de afloramentos de fitoplancto poden estar asociadas á presenza de toxinas (por exemplo cando se localizan afloramentos do dinoflaxelado Gymnodin

ALGEOPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

ZAKWIT WODY: Szybki, często lokalny wzrost jednego lub większej liczby gatunków fitoplanktonowych, najczęściej wiosną lub jesienią, powodujący okresowo duże koncentracje tych dominujących organizmów w środowisku; mogą wpływać na zmianę barwy wody w zbiornikach (czerwone pływy). Zakwitom fitoplanktonu (glonów) może towarzyszyć wydzielanie toksyn (np. zakwit bruzdnic z rodzaju Gymnodinium).

ALG ÇOĞALMASI, YOSUN PATLAMASI: Genelde ilkbahar ve sonbaharda oluşan, dominant komminite olarak geçici geniş konsantrasyonlara sebeb olman bir veya birçok plakton türünün hızlı şekilde lokal olarak artması (red-tide). Plankton patlaması toksitlerin serbest brakılmasıle ilşkiledirilemilir (Gymnodinium, dinoflagelletların patlaması.)

Was this helpful?
Kékkagylók, osztrigák és fésűkagylók tenyésztésére szolgáló extenzív rendszer, amelynél az állatokat a tengeri aljzaton nevelik. A nevelési időszak végén a kagylókat fenékkotró hálóval gyűjtik be. Az így nevelt állományok lassabban nőnek és több üledéket tartalmaznak, mint a modernebb technikákkal tenyésztett kagylók.


BOTTOM CULTURE: Type of extensive culture of mussels, oysters, scallops and clams in which ongrowing occurs on the sea bed. After an appropriate growth period, the shellfish are harvested by dredging. Stocks produced in this way grow more slowly and contain higher levels of silt than those produced from more modern techniques.

ΒΥΘΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος εκτατικής καλλιέργειας μυδιών και στρειδιών, κατά τον οποίο η πάχυνση συντελείται στον βυθό της θάλασσας. Μετά την απαιτούμενη χρονική διάρκεια τα μύδια συλλέγονται με δράγα (στρειδολόγο). Τα μύδια που καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουν αργά και περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ιλύος από τα μύδια που προέρχονται από πιο σύγχρονες καλλιέργειες.

CULTURE A PLAT: Forme délevage extensif de moules dans lequel le grossissement a lieu sur le fond de la mer. Suite à une période de grossissement appropriée, les moules sont récoltées par dragage. Les moules cultivées ainsi ont un taux de croissance inférieur, et contiennent davantage de sédiments que les moules cultivées par des techniques plus récentes.

CULTIVO EN EL FONDO: Forma de cultivo extensivo de moluscos en el cual el engorde tiene lugar en el fondo del mar. Después de un periodo de engorde apropiado, los mejillones y mariscos son recogidos dragando. Los mejillones cultivados tienen así una tasa de crecimiento inferior, y contienen más sedimentos que los mejillones cultivados por técnicas recientes.

CULTIVO DE NO FONDO: Forma de cultivo extensivo de mexillóns, ostras, vieiras e ameixas no cal o engorde ten lugar no fondo do mar. Despois dun período de engorde apropiado, los moluscos son recollidos con dragas. Os stocks producidos mexillóns cultivados teñen así unha taxa de crecemento inferior e conteñen máis sedimentos que os moluscos cultivados con técnicas modernas.

BUNNKULTUR: Utstrakt type oppdrett av blåskjell, østers, kamskjell og muslinger der tilvekstfasen skjer på sjøbunnen. Etter en passende vekstperiode høstes skjellene ved skraping/pløying (østersskrape, skjellplog).

HODOWLA DENNA: Rodzaj ekstensywnej hodowli omułków, ostryg, przegrzebków i małży, których wzrost przebiega na dnie morskim. Po odpowiednim okresie wzrostowym, mięczaki odławiane są dragą. Produkowane w ten sposób mięczaki rosną znacznie wolniej i są bardziej zamulone niż pochodzące z bardziej nowoczesnych hodowli.

DİP KÜLTÜRÜ: Deniz yatağında olanlarda gelişme gözlenebilen midye, istiridye ve tarak gibi türlerin kültürüdür.Ortalama bir büyüme döneminin ardından, sözkonusu kabuklu deniz ürünleri tarak makinasıyla toplanır.Bu yöntemle üretilen damızlıklar daha yavaş gelişir ve daha modern yöntemlerle üretilmiş olanlardan daha fazla alüvyon içerirler.

Was this helpful?
A halak esetében olyan vegyszerek, amelyeket a halak lenyugtatására használnak a kezelés, sebészeti eljárások és a mesterséges szaporítás során. A leggyakraban használt altatószerek a trikain-metán-szulfonát (MS-222), a benzakain, a quinaldin és a szén-dioxid. Leggyakoribb alkalmazási módjuk a fürdetés.


ANAESTHETICS: In the case of fish, chemicals used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΑΝΑIΣΘΗΤIΚΑ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

ANESTHESIQUES: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

ANESTÉSICOS: En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.

ANESTÉSICOS: No caso de peixes, substancias químicas utilizadas para relaxar o peixe co fin de facilitar o seu manexo, cirurxía ou desova. Os axentes normalmente usados inclúen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, e dióxido de carbono.

BEDØVELSESMIDDEL: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

ANASTETYKI: W przypadku ryb, chemikalia używane do zwiotczenia i ułatwienia przeprowadzania manipulacji z rybami, zabiegów chirurgicznych i w czasie sztucznego tarła. Powszechnie używane środki zawierają: metanosulfonian trikainy (MS-222), benzokainę, quinaldinę i dwutlenek węgla. Zazwyczaj stosowane są przez zanurzenie ryb w roztworze anestetyku.

ANESTETİKLER: Balıklarda kimyasallar rahatlatma ve cerrahi ve yumurtlama prosedürlerinde elde tutmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Genellikle kullanılan ajanlar, trikan metan sülfonat(MS-222), benzokain, kuinaldin ve karbondioksittir.Genellikle banyo çözeltisi içine balık daldırılarak uygulanır.

Was this helpful?
Hiányos táplálkozás; olyan helyzet, amelyben egy vagy több tápanyag nincs jelen a normális növekedéshez és az életfunkciók fenntartásához szükséges mértékben.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN): Alimentación insuficiente; estado de deficiencia no cal un ou varios elementos nutritivos esenciais non están dispoñibles en cantidades abondas para o crecemento e a supervivencia.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

NIEDOŻYWIENIE: Niedożywienie, brak kondycji, kiedy jeden lub więcej niezbędnych składników odżywczych jest niedostępnych w dostatecznej ilości dla normalnego wzrostu i utrzymania organizmu.

KÖTÜ BESLENME: Gıda yetersizliği; normal büyüme ve bakım için bir veya daha fazla gerekli besinin mevcutta olmadığı eksiklik durumudur.

Was this helpful?
Az alvadék kialakulásának folyamata valamilyen szerves folyadék megszilárdulásával, pl. véralvadás. Úm. koaguláció.


COAGULATION: The process of changing into a clot, by which an organic liquid solidifies, i.e. the clotting of blood.

ΠΗΞΗ: Η διαδικασία της μετατροπής σε θρόμβο, με την οποία ένα οργανικό υγρό στερεοποιέιται π.χ. θρόμβωση του αίματος.

COAGULATION: Phénomène par lequel un liquide organique se prend en une masse solide, par exemple coagulation du sang.

COAGULACIÓN: Fenómeno por lo cual un líquido orgánico se convierte en una masa sólida, por ejemplo coagulación de la sangre.

COAGULACIÓN: Fenómeno polo cal un líquido orgánico se solidifica, por exemplo a coagulación do sangue.

KOAGULERING: Forandringsprosess der det dannes en klump, der organiske væsker stivner. F.eks. levring av blod.

KOAGULACJA: Proces zamiany w skrzep, w którym płyn organiczny zestala się, np. krzepnięcie krwi.

KOAGÜLASYON: Kanın pıhtılaşması gibi herhnagi bir organik sıvı çökelticiler tarafından meydana getirilen pıhtılaşmadaki değişim süreci, pıhtılaşma.

Was this helpful?
Az aminosavak kis molekulaméretű szerves savak, amelyek egy aminocsoportot (-NH2) és egy karboxilcsoportot (-COOH) tartalmaznak. A fehérjék alapvető építőkövei. Emésztés után a szabad aminosavak a bélcsatornából felszívódnak, és a keringési rendszer juttatja el őket a szervekhez és szövetekhez. Összesen 20 aminosav létezik, amelyek közül a halakban 10-et azonosítottak esszenciális tápanyagként.


AMINO ACID: Amino acids are small organic acids containing an amine (-NH2) group and a carboxylic acid group (-COOH).They are the basic building blocks of proteins. Following digestion, free amino acids are absorbed from the intestine and distributed by the circulatory system to organs and tissues. There are 20 amino acids in total and in fish, 10 have been identified as essential dietary ingredients.

ΑΜΙΝΟΞΕΑ: Τα αμινοξέα είναι μικρά οργανικά οξέα τα οποία περιέχουν μια αμινοομάδα (-ΝΗ2) και μια καρβοξυλομάδα (-COOH). Είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι των πρωτεϊνών. Μετά από την πέψη τα ελεύθερα αμινοξέα απορροφώνται από το λεπτό έντερο και διανέμονται μέσω του κυκλοφορικού συστήματος στους ιστούς και στα όργανα. Υπάρχουν 20 αμινοξέα στο σύνολο, ενώ στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί 10 αμινοκξέα ως κύρια διατροφικά στοιχεία.

ACIDE AMINE: Les acides aminés sont des acides organiques qui présentent une fonction amine (-NH2) et une fonction acide carboxylique (-COOH). Ce sont les éléments constitutifs des protéines. Au cours de la digestion, les acides aminés libres sont absorbés par lintestin et transportés par le système sanguin vers les organes et les tissus. Il existe 20 acides aminés au total, et chez les poissons, 10 ont été identifiés comme acides aminés essentiels dans le régime alimentaire.

AMINOÁCIDO: Los aminoácidos son pequeños ácidos orgánicos que contienen un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH). Son los componentes fundamentales de las proteínas. Después de la digestión, los aminoácidos libres son absorbidos en el intestino y son distribuidos por el sistema circulatorio a los órganos y tejidos. En total, hay 20 aminoácidos y en peces se han identificado 10 que son componentes esenciales de la dieta.

AMINOÁCIDO: Os aminoácidos son pequenos ácidos orgánicos que conteñen un grupo amino (-NH2) e un grupo carboxilo (-COOH). Son os compoñentes fundamentais das proteínas. Despois da dixestión, os aminoácidos libres son absorbidos no intestino e son distribuídos polo sistema circulatorio aos órganos e tecidos. En total, hai 20 aminoácidos e en peixes identificáronse 10 que son compoñentes esenciais da dieta.

AMINOSYRE: Aminosyrer er små organiske syrer som inneholder en amingruppe (-NH2) og en karboksylsyregruppe (-COOH). De er de grunnleggende byggeblokkene i proteiner. Etter å ha blitt fordøyet blir frie aminosyrer absorbert i tarmen og distribuert i sirkulasjonssystemet til organer og vev. Det finnes totalt 20 aminosyrer, og i fisk er 10 av dem essensielle og må tilføres gjennom kostholdet.

AMINOKWAS: Aminokwasy są drobnocząsteczkowymi kwasami organicznymi zawierającymi grupę aminową (-NH2) oraz resztę kwasu karboksylowego (-COOH).Są one podstawowymi elementami białek. Po strawieniu pokarmu wolne aminokwasy pochłaniane są z jelita i rozprowadzane przez układ krążenia do narządów i tkanek. Istnieje 20 aminokwasów; u ryb określono 10 aminokwasów jako niezbędne.

AMİNO ASİT: Amino asitler bir amin (-NH2) grubu ve bir karboksil asit grubu (-COOH) ihtiva eden küçük organik asitlerdir. Protein ana yapı taşlarıdır. Sindirimi takiben serbest aminoasitler bağırsaklardan emilir ve dolaşım sistemiyle organlara ve dokulara

Was this helpful?
Színtelen, erősen lúgos, jellegzetesen szúrós szagú gáz. Kémiai képlete: NH3.


AMMONIA: A colourless strongly alkaline gas with a characteristic pungent smell. Chemical formula: NH3.

ΑΜΜΩΝΙΑ: Ένα άχρωμο ισχυρά αλκαλικό αέριο με χαρακτηριστική καυστική μυρωδιά. Χημικός τύπος: ΝΗ3

AMMONIAC: Gaz incolore et fortement basique, à l odeur âcre charactéristique. Formule chimique : NH3.

AMONIACO: Gas incoloro y muy alcalino con un característico olor acre. Fórmula química:NH3.

AMONÍACO: Gas incoloro e moi alcalino cun característico cheiro agre. Fórmula química:NH3.

AMMONIAKK: En fargeløs, sterkt alkalisk gass med en karakteristisk skarp lukt. Kjemisk formel: NH3.

AMONIAK: Bezbarwny, silnie zasadotwórczy gaz o charakterystycznym ostrym zapachu, określany przez wzór chemiczny NH3.

AMONYAK: Karakteristik yakıcı kokulu renksiz güçlü alkali gaz. Kimyasal formülü: NH3.

Was this helpful?
Az ammónia bizonyos koncentrációkban mérgező a vízi szervezetek számára. Toxicitása az iondisszociációtól függ, amelyet több tényező is befolyásol, pl. a pH, a hőmérséklet, a szalinitás, az oldott sók és az oldott szén-dioxid koncentrációja. A halak számára az egyik legfontosabb vízminőségi mutató. Az egyes halfajok számára különböző ammóniaszintek tekinthetők mérgezőnek.


AMMONIA TOXICITY: Ammonia is toxic to aquatic organisms at certain concentrations. Toxicity depends on its ionic dissociation which is influenced by parameters such as pH, temperature, salinity, suspended solids and carbon dioxide. It is one of the most important water quality parameters for fish. The level at which ammonia is considered toxic varies for different fish species.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ: Η αμμωνία σε ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξική γιά τους υδρόβιους οργανισμούς. Η τοξικότητα εξαρτάται από την ιοντική διάσταση που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH η αλατότητα, τα αιωρούμενα στερεά και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιά τα ψάρια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητας του νερού. Το επίπεδο στο οποίο η αμμωνία θεωρείται τοξική ποικίλλει γιά τα διάφορα είδη ψαριών.

TOXICITE AMMONIACALE: A certaines concentrations, lammoniaque est toxique envers les organismes aquatiques. Le degré de cette toxicité dépend du degré de dissociation ionique de lammoniaque qui est à son tour influencé par plusieurs paramètres tels que la température, le pH, la salinité, le taux de gaz carbonique et les particules en suspension dans leau. En ce qui concerne les poissons, ce facteur est le paramètre le plus important de la qualité de leau, après le taux doxygène. Le taux dammoniaque considéré comme to

TOXICIDAD AMONIACAL: A ciertas concentraciones, el amoniaco es tóxico para los organismos acuáticos. El grado de esta toxicidad depende del grado de disociación iónica del amoniaco que a su vez está bajo la influencia de varios parámetros tales como la temperatura, el pH, la salinidad, la tasa de gas carbónico y las partículas en suspensión en el agua. En cuanto a los peces, este factor el parámetro más importante de la calidad de agua, después de la tasa de oxígeno. La tasa de amoniaco considerada como tóxica varía

TOXICIDADE AMONIACAL: A certas concentracións, o amoníaco é tóxico para os organismos acuáticos. O grao desta toxicidade depende do grao de disociación iónica do amoníaco que á súa vez está baixo a influencia de varios parámetros tales como a temperatura, o pH, a salinidade, a taxa de dióxido de carbono e as partículas en suspensión na auga. En canto aos peixes, este factor é un dos parámetros máis importantes da calidade de auga. A taxa de amoníaco considerada como tóxica varía segundo a especie de peixe.

AMMONIAKKFORGIFTNING: Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger av den ioniske dissosieringen som igjen er avhengig av pH, temperatur, salinitet, faste stoffer som er løste og karbondioksid. I sjø ved normal saltholdighet og temperatur vil 2-4% av total ammonium foreligge som ammoniakk, likevekten mellom de to vil være relativt stabil og under slike forhold vil det normalt ikke være nødvendig å skille mellom de to.

TOKSYCZNOŚĆ AMONIAKU: W pewnych koncentracjach amoniak jest toksyczny dla organizmów wodnych. Toksyczność zależy od jego dysocjacji jonowej, na którą wpływają takie parametry jak: pH, temperatura, zasolenie, zawiesina stała i dwutlenek węgla. Jest ona jednym z najważniejszych parametrów jakości wody dla ryb. Poziom, przy którym amoniak jest uważany za toksyczny jest różny dla rozmaitych gatunków ryb.

AMONYAK TOKSİSİTESİ: Amonyak, suda yaşayan canlılar için belirli konsantrasyonlarda toksiktir. Toksisite amonyağın bazı parametreler örneğin; pH, sıcaklık, tuzluluk, askıda katı madde ve karbondioksit, tarafından etkilenen iyonik ayrışımına bağlıdır. Balık için en önemli su kalite parametrelerinden biridir. Amonyağın toksik seviyesi farklı balık türleri için değişken olduğu düşünülmektedir.

Was this helpful?
Ammónia keletkezése a nitrogéntartalmú szerves anyagok bakteriális lebontása során.


AMMONIFICATION: The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.

ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

AMMONIFICATION: La production dammoniaque à travers la décomposition bactérienne de la matière organique azotée.

AMONIFICACIÓN: La producción de amoníaco a través de la descomposición bacteriana de materia orgánica nitrogenada.

AMONIFICACIÓN: A produción de amoníaco a través da descomposición bacteriana de materia orgánica nitroxenada.

AMMONIFIKASJON: Produksjon av ammoniakk ved bakteriell nedbryting av nitrogenholdig organisk materiale.

AMONIFIKACJA: Produkcja amoniaku powstająca w wyniku bakteryjnego rozkładu organicznego materiału azotowego (białkowego).

AMONYAKLAŞMA: Azotlu organik materyalin bakteriyel ayrışması esnasında amonyak üretimi.

Was this helpful?
Fertőzött kagylóhús elfogyasztása után kialakuló humán betegség; legfontosabb tünetei az emlékezetvesztés és zavarodottság, amelyeket a domoiksav nevű idegméreg okoz. Ezt az anyagot a kagylók táplálékául szolgáló kovamoszatok termelik.


AMNESIC SHELLFISH POISONING (ASP): Condition found in humans that have consumed contaminated shellfish; symptoms include memory loss and disorientation which are caused by neurotoxin domoic acid, apparently produced by a diatom eaten by the mussels.

ΑΜΝΗΣIΑΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ (ΑSΡ): Τοξική δηλητηρίαση οφειλόμενη στην κατανάλωση ομοειδών. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται απώλεια της μνήμης και της δυνατότητας προσανατολισμού. Προκαλείται από το νευροτοξικό δομοϊκό οξύ, το οποίο παράγεται από διάτομα, που αποτελούν τροφή για τα μύδια. Γαλάζια μύδια που καταναλώθηκαν στην νήσο Prince Edward (Καναδάς) προσέβαλαν 129 άτομα και ήταν η αιτία δύο θανάτων. Κατάσταση που συναντάται σε ανθρώπους που καταναλώνουν μολυσμένα οστρακόδερμα. Αυτά καθ αυτά τα οστρακόδερμα έχουν πέψει διάτο

INTOXICATION AMNESIQUE PAR COQUILLAGE: Intoxication alimentaire chez les humains ayant consommé des coquillages contaminés. Les symptômes de cette intoxication comprennent la perte de mémoire et de léquilibre due à une neurotoxine, lacide domoïque, produite apparamment par une diatomée consommée par les moules.

INTOXICACIÓN AMNÉSICA POR MARISCO: Intoxicación alimentaria en humanos que han consumido marisco contaminado. Los síntomas de esta intoxicación incluyen la pérdida de memoria y del equilibrio debido a una neurotoxina, el ácido domoico, producto que pertenece a un diatomea consumida por mariscos como los mejillones.

INTOXICACIÓN AMNÉSICA POR MARISCO: Intoxicación alimentaria en humanos que consumiron marisco contaminado. Os síntomas desta intoxicación inclúen a perda de memoria e desorientación debido a unha neurotoxina, o ácido domoico, producida ao parecer por unha diatomea consumida por mariscos como os mexillóns.

AMNESISK SKALLDYRFORGIFTNING (ASP): Oppdaget i 1987 i forbindelse med en oppblomstring av diatoméen Pseudonitzshia pungens i farvannene rundt Prince Edvard Island, Canada, der mange ble syke etter å ha spist forgiftede blåskjell. Symptomene innbefatter kramper, hukommelsestap og desorientering. I visse tilfeller kan forgiftning medføre at pasienten dør. Forgiftningen er forårsaket av neurotoksinet dominsyre.

AMNESTYCZNE ZATRUCIE MAŁŻY (ASP): Stan stwierdzony u ludzi, którzy spożywali skażone mięczaki i skorupiaki wodne; objawy obejmują utratę pamięci i dezorientację, które są spowodowane neurotoksycznym kwasem domoikowym, najwyraźniej produkowanym przez okrzemki zjadane przez małże.

Amnezik kabuklu zehirlenmesi: Kontamine olmuş kabuklu tüketen insanlarda görülen bir zehirlenme tipi, neurotoksin olan domaik asitin neden olduğu zehirlenmenin belirtileri hafıza ve denge kaybıdır. Genellikle diatom tüketen midyeler tarafından kaynaklanmaktadır.

Was this helpful?
A pontyfélék közé tartozó Ctenopharyngodon idella faj leggyakoribb köznyelvi elnevezése.


GRASS CARP: ICTENOPHARYNGODON IDELLA . A common non-specific name used colloquially.

ΚΥΠΡΙΝΟΣ: Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις

CARPE HERBIVORE: Ctenopharyngodon idella.

CARPA DE LA HIERBA: Ctenopharyngodon idella.

CARPA HERBÍVORA: Ctenopharyngodon idella. Un nome común inespecífico usado coloquialmente.

GRESSKARPE: CTENOPHARYNGODON IDELLA .

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Pospolita, umownie używana, nieswoista nazwa gatunku z grupy ryb roślinożernych.

GRASS CARP(OT SAZANI): Ctenopharyngodon idellanın halk arasında kullanılan ismidir.

Was this helpful?
Új molekulák és szövetek képződését eredményező kémiai reakció.


ANABOLISM: Chemical reaction resulting in the production of new molecules and tissues.

ΑΝΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Χημική αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέων μορίων και ιστών.

ANABOLISME: Se dit de lensemble des voies métaboliques qui mènent à la synthèse de substances complexes à partir de molécules plus simples, nécessitant lutilisation dénergie.

ANABOLISMO: Reacción química que origina la producción de moléculas y tejidos nuevos.

ANABOLISMO: Reacción química que orixina a produción de moléculas e tecidos novos.

ANABOLISME: Den delen av metabolismen som bygger opp komplekse substanser fra enklere substrat og som fører til oppbygning av nytt vev eller vekst.

ANABOLIZM: Reakcja chemiczna, w wyniku której powstają nowe cząsteczki i tkanki.

ANABOLİZMA: Yeni moleküller ve dokuların üretimiyle sonuçlanan kimyasal reaksiyon.

Was this helpful?
Olyan állapotra vagy folyamatra utal, amelyben gázállapotú oxigén nincs jelen, vagy nem szükséges hozzá.


ANAEROBIC: Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

ANAEROBIE: Se dit des conditions ou des processus où loxygène gazeux nest pas présent ou nest pas nécessaire.

ANAEROBIO: Dícese de las condiciones donde el gas oxígeno no está presente o no es necesario.

ANAERÓBICO/A: Dise das condicións onde o gas osíxeno non está presente ou non é necesario.

ANAEROB: Et forhold eller en prosess oksygen i gassform ikke er til stede eller ikke er nødvendig.

BEZTLENOWY: Odnosi się do warunków lub procesów, w których tlen gazowy nie występuje lub jest on niepotrzebny.

ANAEROBİK: Oksijen gazının olmadığı yada gerekliği olmadığı durum ya da süreç olarak tanımlanır.

Was this helpful?
Az összetett szerves anyagok anaerob úton történő lebontása egyszerűbb vegyületekké, amely nagy mennyiségű gázhalmazállapotú és oldható terméket eredményez; sokféle baktérium közreműködésével történik, amelyek anyagcseréje hasonló és általában a természetes vizek aljzatát borító iszapban, kérődző emlősök bendőjében vagy szennyvizekben élnek. Az anaerob lebontás érzékelhető mértékben csökkenti a biológiai úton lebomló szilárd anyagok mennyiségét azáltal, hogy a szerves szenet metánná alakítja. Ez


ANAEROBIC DIGESTION: The anaerobic breakdown of complex organic materials to simple substances which include a high proportion of gaseous and soluble products; it involves a diverse range of bacteria whose metabolic pathways are closely interrelated, and it occurs in benthic muds, in the rumen, in certain types of sewage treatment plant, etc. The process of anaerobic digestion results in an appreciable reduction in the bulk of biodegradable solids, with the conversion of organic carbon to methane forming an importan

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΔIΑΣΠΑΣΗ (ΧΩΝΕΥΣΗ): Η αναερόβιος αποικοδόμηση σύνθετων οργανικών υλικών σε απλούστερες ενώσεις, μεγάλο μέρος από τις οποίες είναι αέριες ή διαλυτές. Στην διάσπαση συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα βακτηρηδίων με στενά διαπλεκόμενες διεργασίες μεταβολισμού. Τα βακτηρίδια αυτά απαντούν στην βενθική ιλύ, στο στομάχι διαφόρων μυρηκαστικών, σε ορισμένους τύπους σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Η αναερόβιος "χώνευση" οδηγεί σε σημαντική μείωση του όγκου των βιο-αποκοδομήσιμων στερεών. Η μετατροπή, κατά την διαδικασία αυτή, του ορ

DIGESTION ANAEROBIE: Le catabolisme anaérobie de matériaux complexes dorigine animale ou végétale conduisant à la formation de substances plus simples dont une grande proportion sont solubles ou gazeuses; une gamme de bactéries diverses, dont les voies métaboliques sont étroitement corrélées, sont impliquées dans ce processus qui a lieu dans les sédiments benthiques, dans la panse des ruminants et dans certains systèmes de traitement des eaux usées, etc. La digestion anaérobie conduit à une diminution importante de

DIGESTIÓN ANAERÓBICA: Catabolismo anaerobio de materiales complejos de origen animal o vegetal que conducen a la formación de sustancias más simples donde una gran proporción es soluble o gaseiforme; diversas bacterias, cuya vías metabólicas están estrechamente relacionadas, están implicadas en el proceso que tiene lugar en los sedimentos bentónicos, en los rumiantes y en ciertos sistemas de tratamiento de aguas residuales, etc. La digestión anaeróbica conduce a una disminución de la masa de sólidos biodegradables. L

DIXESTIÓN ANAERÓBICA: Catabolismo anaerobio de materiais complexos de orixe animal ou vexetal que conducen á formación de substancias máis simples onde unha gran proporción é soluble ou gasiforme; diversas bacterias, cuxa vías metabólicas están estreitamente relacionadas, están implicadas no proceso que ten lugar nos sedimentos bentónicos, nos ruminantes e en certos sistemas de tratamento de augas residuais, etc. A dixestión anaeróbica conduce a unha diminución da masa de sólidos biodegradables. A conversión do carbo

ANAEROB NEDBRYTNING : Den anaerobe nedbrytningen av komplekse organiske materialer til enklere substanser og som fører til produksjon av gasser og løslige produkter. Anaerob nedbrytning skjer ved hjelp av mange forskjellige bakteriegrupper hvis metabolisme står i nær sammenheng med hverandre og nedbrytningen skjer i bunnslam under oppdrettsanlegg, i rumen, i forskjellige typer kloakkbehandlingsanlegg etc. Den anaerobe nedbrytingsprosessen resulterer i en stor reduksjon i massen av biologisk nedbrytbart materiale der

FERMENTACJA BEZTLENOWA : Beztlenowy rozkład kompleksu materiałów organicznych do prostych związków chemicznych, które zawierają wysoki udział produktów gazowych i rozpuszczalnych; angażowane są tu bakterie o rozmaitym zakresie, których drogi przemian metabolicznych są ściśle ze sobą powiązane, a występują one w mule dennym, w żwaczu, w pewnych typach oczyszczalni ścieków, itp. Proces fermentacji beztlenowej powoduje w efekcie znaczną redukcję większości stałych substancji ulegających metabolizmowi, z przekształceniem w

ANAEROBİK SİNDİRİM: Kompleks organik materyalden çözülebilir ürünler ve gazların yüksek oranını içeren basit maddelere kadar olan anaerobik bozulma. Metabolik gidişatları biribiriyle yakından ilişkili çok çeşitli bakterileri içerir ve bentik çamurda , işkembe içinde ve çeşitli tipte kanalizasyon arıtma tesislerinde vb. vuku bulurlar. Anaerobik sindirim sonucu biyolojik olarak parçalanabilen katıların büyük kısmında farkedilir azalma ile karbon döngüsünün önemli bir kısmı olan organik karbonun metana dönüşümünü şek

Was this helpful?
Katadrom angolnafajok nemzetsége (nagyméretű Leptocephalus lárvájuk az "üvegangolnává" történő átalakulás során kisebb lesz), amelybe kb. 20 faj tartozik. Ezek közül az európai vagy közönséges angolna (A. anguilla), az amerikai angolna (A.rostrata) és a japán angolna (A. japonica) a legfontosabb fajok az északi féltekén. A két előbbi sokfelé elterjedt az Atlanti-óceán keleti partja mentén, míg az utóbbi a Távol-Keleten (Japánban és Kínában) fordul elő. Fogságban nem szaporítható, tenyésztése emi


ANGUILLA: A genus of catadromous eels (with large Leptocephalus larvae that shrink in size during metamorphosis to "glass eels"), which includes about 20 species of which the European, or common eel (A. anguilla), the American eel (A.rostrata) and the Japanese eel (A. japonica) are the most important species in the northern hemisphere. The two former are widely distributed along eastern Atlantic regions, while the latter occurs in the Far East (Japan and China). Cannot be reproduced in captivity and cultu

ANGUILLA: Γένος κατάδρομων χελιών (με μεγάλους λεπτοκέφαλους που το μέγεθος μειώνεται κατά την μεταμόρφωση σε "υαλώδη χέλια"), τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 20 είδη μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό χέλι (A. anguilla ), το Αμερικανικό χέλι (A.rostrata ) και το Iαπωνικό χέλι (A. japonica ), είναι τα σημαντικότερα είδη του Βορείου ημισφαιρίου. Τα δύο πρώτα είναι ευρέως διαδεδομένα στις ανατολικές περιοχές του Ατλαντικού ενώ το τρίτο συναντάται στην Απω Ανατολή (Iαπωνία, Κίνα). Δεν αναπαράγωνται σε αιχμαλωσία

ANGUILLA: Un genre danguille catadrome à larves leptocéphales de grande taille se métamorphosant en civelles. Ce genre renferme environ vingt espèces dont languille Européenne ou anguille commune A. anguilla; languille Américaine A. rostrata et languille Japonaise A. japonica qui sont les espèces les plus importantes de lhémisphère nord. Les deux premières espèces se situent le long des régions Est Atlantique, tandis que la troisième fréquente lExtrême-Orient (Japon et Chine). Elles ne se reproduisent pas

ANGUILLA: Un género de anguilas catadromas (con larva Leptocéfala de gran tamaño que se encoge durante la metamorfosis y angula transparente) que incluye aproximadamente 20 especies de las cuales la anguila europea o la anguila común (A.anguilla), la anguila americana (A.rostrata) y la anguila japonesa (A.japonica) son las especies más importantes del hemisferio norte. Los dos primeras están distribuidas a lo largo de las regiones Atlánticas orientales, mientras que la tercera frecuenta el oriente lejano

ANGUILLA: Un xénero de anguías catadromas (con larva Leptocéfala de grande tamaño que se reduce de tamaño durante a metamorfose a "angula" ) que inclúe aproximadamente 20 especies das cales a anguía europea ou a anguía común (A.anguilla), a anguía americana (A.rostrata) e a anguía xaponesa (A.japonica) son as especies máis importantes do hemisferio norte. As dúas primeiras están amplamente distribuídas ao longo das rexións Atlánticas orientais, mentres que a última frecuenta o Afastado Oriente (Xapón e Ch

ANGUILLA: En slekt av katadrome ål med store leptocephalus larver som under metamorfosen "krymper" i størrelse til glassål. Slekten omfatter ca 20 arter og den europeiske ålen (A. anguilla), den amerikanske ålen (A. rostrata) og den japanske ålen (A. japonica) er de viktigste artene på den nordlige hemisfæren. De to førstnevnte artene har vid utbredelse i den atlantiske regionen (kun A. anguilla i Norge) mens sistnevnte er utbredt i Det fjerne østen (Japan og Kina). Etter larvestadiet går A. anguilla gjen

ANGUILLA: Rodzaj katadromicznych węgorzy (z dużymi larwami leptocefali, których wielkość kurczy się w czasie metamorfozy do "węgorzyków szklistych") obejmujących około 20 gatunków, z których na półkuli północnej węgorz europejski lub w. pospolity (A. anguilla), węgorz amerykański ( A. rostrata) i węgorz japoński (A. japonica) stanowią najważniejsze gatunki. Dwa pierwsze są szeroko rozpowszechnione wzdłuż wschodnich rejonów atlantyckich, podczas gdy ostatni na Dalekim Wschodzie (Japonia i Chiny). Nie mogą

ANGUILLA: Avrupada yaklaşık 20 cins bulunan katadrom (metamorfoz sırasında ebatı küçülen Leptocephalus larva) yılan balıklarından birisidir, veya yaygın yılan balıkları (A. Anguilla), Amerikan yılan balığı ( A. rostrata) ve Japon yıulan balığı (A. Japonica) kuzey yarım kürede en önemli türlerdir. İki tür doğu Atlantik bölgeleri boyunca yaygın şekilde dağılmıştır diğerleri ise uzak doğuda (Japonya ve Çin) görülür. Çoğaltılamazlar, kültürü kıyı boyunca yakalanan yılan balıklarına bağlıdır. A. anguilla genel

Was this helpful?
Az angolnák úszóhólyagjában élősködő fonálféreg, amely eredetileg Délkelet-Ázsiában honos, de ma már Európában is elterjedt. Az életciklusához szükséges köztigazda ismeretlen.


ANGUILLICOLA CRASSA: A nematode parasite of eel swim bladders which originated in south east Asia and spread to Europe, its life cycle requires an unknown intermediate host.

ANGUILLICOLA CRASSA: Νηματώδες παράσιτο της νηκτικής κύστης του χελιού που προέρχεται από την νοτιο-ανατολική Ασία και διαδόθηκε στην Ευρώπη. Ο κύκλος ζωής του απαιτεί έναν άγνωστο ενδιάμεσο ξενιστή.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nématode parasite des anguilles affectant les vessies natatoires. Cette espèce originaire du Sud Est de lAsie se propage en Europe; lhôte secondaire du cycle de ce parasite est encore inconnu.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parásito de las anguilas, afecta las vejigas natatorias. Estas especies originarias del sur este de Asia se extienden a Europa; el huésped secundario de su ciclo de vida es todavía desconocido.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parasito das anguías, afecta as vexigas natatorias. Estas especies orixinarias do sueste de Asia esténdense a Europa; o hospedador intermediario do seu ciclo de vida é aínda descoñecido.

ANGUILLICOLA CRASSA: SlektenAnguillicola er parasittiske store røde mark (nematoder) i svømmeblæren hos ål. A. crassa stammer opphavlig fra Sørøst-Asia men har spredd seg til Europa. Livssyklusen krever en ukjent mellomvert.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nicień pasożytujący w pęcherzu pławnym węgorzy, który pojawił się w południowo-wschodniej Azji i rozprzestrzenił w Europie; jego cykl życiowy wymaga nieznanego żywiciela pośredniego.

Anguillicola crassa (yuvarlak kurtlardan bir parazit türü): Yılan balıklarının yüzme kesesinde bulunan yuvarlak kurtlar ailesinden bir parazit türüdür. Güney Doğu Asya kökenli olup Avrupayada yayılmıştır. Hayat döngüsünde bilinmeyen bir ana konakçıya ihtiyaç duyar.

Was this helpful?
Étvágytalanság; az étvágy és az éhségérzet kóros elvesztése.


ANOREXIA: Pathological absence of appetite or hunger in spite of a need for food; loss of appetite.

ΑΝΟΡΕΞIΑ: Παθολογική απουσία όρεξης ή πείνας παρά την ύπαρξη ανάγκης για θρέψη. Απώλεια όρεξης.

ANOREXIE: Absence pathologique de lappétit, malgré le besoin de salimenter; perte de lappétit.

ANOREXIA: Ausencia patológica de apetito a pesar de tener hambre o necesidad de comer; la pérdida de apetito.

ANOREXIA: Ausencia patolóxica de apetito a pesar de ter fame ou necesidade de comer; a perda de apetito.

ANOREKSI: Patologisk fravær av appetitt eller sult selv om næringsopptak er nødvendig. Tap av appetitt.

ANOREKSJA: Patologiczny brak apetytu lub głodu, pomimo widocznej potrzeby pożywienia; utrata apetytu, brak łaknienia.

ANOREKSİYA: İhtiyaç olmasına rağmen açlık ve iştahın patolojik kaybı; iştah kaybı.

Was this helpful?
A vérsejtek vagy a test szöveteinek olyan mértékű oxigénhiánya, amely pszichológiai és élettani zavarokat okozhat. Az anoxia oka lehet a környezet oxigénhiánya vagy az, hogy a test szövetei képtelenek az oxigén felvételére az alacsony környezeti nyomás miatt.


ANOXIA: Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body in such degree as to cause psychological and physiological disturbances. Anoxia may result from a scarcity of oxygen in the medium or from an inability of the body tissue to absorb oxygen under conditions of low ambient pressure.

ΑΝΟΞIΑ: Ανεπάρκεια οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος ή στους ιστούς του σώματος, σε βαθμό ώστε να προκαλεί φυσιολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η ανοξία οφείλεται είτε σε έλλειψη οξυγόνου στο μέσον είτε σε αδυναμία του σωματικού ιστού να απορροφήσει οξυγόνο όταν η μερική του πίεση είναι χαμηλή.

ANOXIE: Déficience doxygène dans les cellules sanguines ou les tissus, capable dengendrer des perturbations physiologiques ou psychologiques. Lanoxie résulte du manque doxygène dans le milieu ou de lincapacité des tissus à absorber loxygène quand sa pression partielle est faible dans le milieu. Le terme dhypoxie sapplique au manque partiel doxygène.

ANOXIA: Deficiencia de oxígeno en las células sanguíneas o en tejidos del cuerpo, capaz de causar perturbaciones psicológicas o fisiológicas. La anoxia puede ser el resultado de una escasez de oxígeno en el medio o de una incapacidad de los tejidos de absorber el oxígeno cuando su presión parcial es baja en el ambiente.

ANOXIA: Deficiencia de osíxeno nas células sanguíneas ou en tecidos do corpo, capaz de causar perturbacións psicolóxicas ou fisiolóxicas. A anoxia pode ser o resultado dunha escaseza de osíxeno no medio ou dunha incapacidade dos tecidos de absorber o osíxeno cando a súa presión parcial é baixa no ambiente.

ANOKSI: Surstoffmangel i blodceller eller kroppsvev under det som er fysiologisk slik at det medfører psykologiske og fysiologiske forstyrrelser. Anoksi kan fremkalles av mangel på oksygen i mediet eller av en manglende evne i kroppsvevet til å ta opp oksygen. .

ANOKSJA: Niedobór tlenu w krwinkach lub tkankach ciała w takim stopniu, że powoduje psychologiczne i fizjologiczne zaburzenia. Anoksja (niedotlenienie tkanek) może być rezultatem niedoboru tlenu w środowisku lub niezdolności tkanek ciała do absorbowania tlenu w warunkach niskiego jego ciśnienia w otoczeniu.

ANOKSİYA: Vücut dokularında ve kan hücrelerinde çeşitli derecelerde fizyolojik ya da psikolojik bozuklukların neden olduğu oksijen eksikliği. Anoksiya ortada oksijen azlığı ya da düşük ortam basıncı koşullarında vücut dokularının oksijen absorbsiyonundaki yetersizliğinden kaynaklanabilir.

Was this helpful?
Oxigénhiányos


ANOXIC: Devoid of oxygen.

ΑΝΟΞIΚΟΣ: Χωρίς οξυγόνο.

ANOXIQUE: Dépourvu doxygène.

ANÓXICO: Desprovisto de oxígeno.

ANÓXICO: Desprovisto de osíxeno.

ANOKSISK: Oksygenfritt.

NIEDOTLENIONY: Pozbawiony tlenu.

ANOKSİK: Oksijensiz.

Was this helpful?
Az elülső testvéghez közelebb elhelyezkedő vagy arrafelé irányuló testrész vagy szerv (a hal orra, feje vagy koponyája).


ANTERIOR: Part of body or organ directed or positioned towards the front end of the body (nose, head or skull of fish).

ΠΡΟΣΘΙΟ: Αναφέρεται σε τμήμα ή όργανο του οποίο βρίσκεται ή ευθυγραμμίζεται με το μπροστά μέρος του σώματος (π.χ. μύτη, κεφάλι ή κρανίο ψαριού).

ANTERIEUR: Partie du corps ou dun organe, dirigée ou positionnée vers lavant du corps. (nez, tête ou crâne dun poisson.)

ANTERIOR: Parte del cuerpo o de un órgano dirigida o posicionada hacia el extremo frontal del cuerpo (morro, cabeza o cráneo de un pez).

ANTERIOR: Parte do corpo ou dun órgano dirixida ou posicionada cara ao extremo frontal do corpo (morro, cabeza ou cranio dun peixe)

FREMRE: Kroppsdel eller organ som befinner seg eller peker mot fremre del av kroppen (nese, hode, skallen hos fisk).

PRZEDNI/A/E: Część ciała lub narządu skierowana do przodu lub umieszczona w początkowej części ciała (nos, głowa lub czaszka ryb).

ANTERİOR: Vücudun önünde en son noktasında konumlanmış olan vücut parçası veya organ (balığın burnu, kafası veya kafatası).

Was this helpful?
Egy adott baktériumtörzs különböző antibiotikumokra való érzékenységének elemzése, amely a törzs azonosítására is felhasználható.


ANTIBIOGRAM: The analysis of the susceptibility of a given strain of bacteria to a range of antibiotics. This may be used in the characterization of the strain.

ΑΝΤIΒIΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάλυση της ευαισθησίας ενός δεδομένου στελέχους βακτηρίων σε ευρύ φάσμα αντιβιοτικών. Χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό του στελέχους.

ANTIBIOGRAMME: Lanalyse de la susceptibilité dune souche donnée de bactérie à une gamme dantibiotiques. Cette information peut être utilisée dans la caractérisation de la souche.

ANTIBIOGRAMA: El análisis de la susceptibilidad de una cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Puede usarse para la caracterización de la cepa.

ANTIBIOGRAMA: A análise da susceptibilidade dunha cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Pódese usar para a caracterización da cepa.

ANTIBIOGRAM: Analyse av en gitt bakteriestammes mottakelighet for en rekke forskjellige antibiotikum. Kan brukes for å karakterisere en stamme.

ANTYBIOTYKOGRAM: Analiza podatności danego szczepu bakterii na szereg antybiotyków. Może być wykorzystane do charakteryzacji szczepu.

ANTIBIOGRAM: suş verilen bakterinin değişik antibiyotiklere duyarlılığının analizi. Bu suş karekterizasyonunda kullanılabilir.

Was this helpful?
(1) Eredetileg bármilyen mikrobiális termék, amely alacsony (μg/ml nagyságrendű) koncentrációban képes a rá érzékeny mikroorganizmusokat elpusztítani vagy a növekedésüket gátolni. (2) Újabban az "antibiotikum" megnevezés vonatkozik minden természetes, félszintetikus vagy szintetikus, antimikrobiális vegyületre, amely alacsony koncentrációban is hatásos. A haltenyésztésben az antibiotikumokat rendszerint kemoterápiás szerekként alkalmazzák; a természetben a legtöbb (vagy az összes) antibiotikumna


ANTIBIOTIC: (1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic antimicrobial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a given a

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

ANTIBIOTIQUE: (1) Originellement toute substance dorigine microbienne capable, à faible dose (µg/ml), dinhiber ou de tuer des micro-organismes sensibles.(2) Actuellement le terme "antibiotique" est employé pour tout agent antimicrobien agissant à faible dose, quil soit naturel, synthétique ou sémi-synthétique. Beaucoup dantibiotiques sont employés en chimiothérapie (antibiothérapie), beaucoup jouent un rôle écologique important. Un antibiotique déterminé agit caractéristiquement sur un site cible spécif

ANTIBIÓTICO: (1) Originalmente, cualquier producto microbiano que, en concentraciones bajas (del orden de µg/ml), puede inhibir o puede matar microorganismos. (2) actualmente, el término “antibiótico” se usa generalmente para referirse a cualquier agente antimicrobiano, natural, sintético o semisintético, que es eficaz a bajas concentraciones. Muchos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); muchos antibióticos pueden tener un papel ecológico importante. Dentro del microorganismo un anti

ANTIBIÓTICO: (1) Orixinalmente, calquera produto microbiano que, en concentracións baixas (da orde de µg/ml), pode inhibir ou pode matar microorganismos. (2) actualmente, o termo "antibiótico" úsase xeralmente para referirse a calquera axente antimicrobiano, natural, sintético ou semisintético, que é eficaz a baixas concentracións. Moitos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); moitos antibióticos poden ter un papel ecolóxico importante. Dentro do microorganismo un antibiótico dado act

ANTIBIOTIKA: (1) Opprinnelig ethvert mikrobielt produkt (produsert av mikroorganismer) som i lave konsentrasjoner (µg/ml), hemmer eller dreper andre mikroorganismer. (2) Blir brukt som en generell betegnelse på naturlige, halvsyntetiske eller syntetiske antibakterielle forbindelser som er effektive i lave konsentrasjoner. Syntetisk fremstilte forbindelser som virker antibakterielt kalles kjemoterapeutika, men grensen mellom antibiotika og kjemoterapeutika kan være uklar og begrepene blir delvis brukt o

ANTYBIOTYK: Pierwotnie, każdy produkt mikrobiologiczny, który w niskich koncentracjach (rzędu µg/ml) może hamować lub niszczyć podatne drobnoustroje. (2) Aktualnie, nazwa "antybiotyk" jest na ogół używana w odniesieniu do naturalnych, półsyntetycznych i syntetycznych przeciwbakteryjnym związkom chemicznym, które są skuteczne już w niskich koncentracjach. W akwakulturze antybiotyki są zwykle stosowane jako środki lecznicze; większość bądź wszystkie antybiotyki mogą odgrywać ważną rolę ekologiczną w prz

ANTİBİYOTİK : (1) Orijinalde, çok düşük konsantrasyonlarda (mikro; g/ml) herhangi bir mikrobial üretimi durduran ya da ortadan kaldıran (duyarlı) mikroorganizmalar. (2) Güncel olarak, "antibiyotik" genellikle düşük dozlarda etkili olan doğal yarı sentetik ve tamamen sentetik antimikrobiyal bileşiklerin adlandırmada kullanılır.Akuakültürde antibiyotik genellikle kemoterapatik ajanlar gibi uygulanır;doğada antibiyotiklerin birçoğu ya da hepsi ekolojik role sahip olabilirler. Mikroorganizma içinde, verilen antib

Was this helpful?
Olyan laboratóriumi teszt, amelynek célja egy adott patogén különféle antibiotikumokra való érzékenységének meghatározása. A tesztek eredményeit a megfelelő kemoterápiás szer kiválasztására, esetleg a patogén azonosítására használják; vö. gombaölő szerek, egysejtű paraziták elleni szerek, fertőzésgátló és fertőtlenítő szerek.


ANTIBIOTIC SENSITIVITY TEST: Laboratory test carried out to determine the susceptibility of a pathogen to a range of antibiotics. The results of such tests are used to select optimally active chemotherapeutic agents and may be useful in identifying the pathogen; cf. antifungal agents, antiprotozoal agents, antiseptics and disinfectants.

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΩΝ, ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΕΥΑIΣΘΗΣIΑΣ: Εργαστηριακός έλεγχος γιά τον προσδιορισμό της ευαισθησίας ενός παθογόνου σε ένα φάσμα αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται γιά την επιλογή των καλύτερων χημειοθεραπευτικών δραστικών ουσιών και χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση του παθογόνου. (Βλ. Αντι-μυκητιακοί παράγοντες, Αντιπρωτοζωïκοί παραγοντες, Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

ANTIBIOGRAMME EXAMEN: Examen micro- biologique permettant dapprécier la sensibilité dun agent pathogène vis-à-vis de divers antibiotiques. Les résultats dun tel examen permettent le choix dune antibiothérapie optimale et peuvent être utiles dans lidentification de lagent pathogène; cf. agents antifongiques, agents antiprotozoaires, antiseptiques, agents antiviraux et désinfectants).

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiológico usado para determinar la susceptibilidad de un patógeno a un rango de antibióticos. Los resultados permiten seleccionar una antibioterapia óptima y pueden ser útiles para identificar el agente patógeno.

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiolóxico usado para determinar a susceptibilidade dun patóxeno a un rango de antibióticos. Os resultados permiten seleccionar unha antibioterapia óptima e poden ser útiles para identificar o axente patóxeno.

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSTEST: Laboratorietest utført for å teste en patogen bakteries følsomhet for forskjellige antibiotika. Testresultatet kan benyttes til å velge det optimale antibakterielle middelet for behandling av en infeksjon og til å identifisere patogenet. Jfr. soppmiddel, middel mot protozoer, antiseptiske middel og desinfeksjonsmiddel.

TEST WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYK: Test laboratoryjny przeprowadzany w celu określenia podatności patogenu na zakres działania antybiotyków. Wyniki takich testów są stosowane do wyselekcjonowania najbardziej aktywnych chemioterapeutycznych środków i być może użytecznych w identyfikowaniu czynników chorobotwórczych; porównaj − środki: przeciwgrzybicze, przeciwpierwotniacze, antyseptyczne i dezynfekujące.

ANTİBİYOTİK HASSASİYET TESTİ: Antibiyotik çeşitlerine patojenlerin duyarlılıklarını tespit etmek için yürütülen laboratuar testi. Bu gibi testler sonucu optimal aktif kemoterapatik ajanların seçilmesinde kullanılır ve patojenlerin teşhisinde yararlı olabilir; antifungal ajanlar, antiprotozoal ajanlar, antiseptikler ve dezenfektanlar karşılaştırılır.

Was this helpful?
Egy adott antibiotikummal szembeni ellenálló-képesség (reszisztencia) állandó (= belső) az olyan sejtekben, amelyekből hiányoznak az antibiotikum specifikus célhelyei, vagy amelyekbe az antibiotikum nem képes behatolni. Egy sejt többféle módon is szert tehet örökletes rezisztenciára. Például egy adott antibiotikum célhelye egy kromoszomális mutáció eredményeként megváltozhat, emiatt az antibiotikum egyébként hatásos koncentrációjának jelenlétében is normálisan működhet (ld. pl. sztreptomicin). E


ANTIBIOTIC RESISTANCE: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

ΑΝΤIΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤIΒIΟΤIΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

RESISTENCIA AOS ANTIBIÓTICOS: A resistencia á administración de antibióticos (resistencia aos medicamentos) dise que é constitutiva (=intrínseca) en células con carencia de receptor(es) específico(s) para antibióticos e/ou que son inherentemente impermeables ao antibiótico. A célula pode adquirir resistencia hereditaria aos antibióticos de diversas formas. Por exemplo, o receptor do antibiótico administrado pode ser modificado como resultado dunha mutación cromosómica, así que funciona máis ou menos normalmente en presenza d

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

OPORNOŚĆ ANTYBIOTYKOWA: Przyjmuje się, że oporność na dany antybiotyk ("lekooporność") jest składową (= częścią wewnętrzną) komórek, którym brak swoistego miejsca docelowego antybiotyku i/lub są właściwie nieprzepuszczalne dla antybiotyku. Komórka może nabywać dziedziczną oporność na antybiotyk (-i) na kilka sposobów. Na przykład, docelowe miejsce danego antybiotyku może być zmodyfikowane wskutek mutacji chromosomowej, tak aby jego działania mogły być mniej więcej prawidłowe w obecności hamujących koncentracji tego ant

ANTİBİYOTİK DİRENCİ: Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir

Was this helpful?
Minden olyan tényező, amely immunválaszt vált ki. Az "antigén" megnevezés vonatkozhat egyetlen makromolekulára, vagy antigén jelegű makromolekulák homogén vagy heterogén csoportjára. Egy adott antigén általában egynél több determinánst tartalmaz. Egy antigén lehett oldott (szolubilis) (pl. mikrobiális toxinok, kivonatok) vagy szemcsés (partikulált). A leghatásosabb antigének a fehérjék és a poliszacharidok. Egy mikroorganizmus felszíne általában ismétlődő antigén-mintázatokból áll, és a mikroorg


ANTIGEN: Any agent which can elicit an immune response. The term antigen may refer to an individual macromolecule or to a homogeneous or heterogeneous population of antigenic macromolecules. A given antigen usually contains more than one determinant. An antigen may be soluble (e.g. microbial toxins, extracts) or particulate. The most effective antigens are proteins and polysaccharides. The surface of a microorganism typically consists of repeating patterns of antigens, and the classification of some grou

ΑΝΤIΓΟΝΟ: Δραστική ουσία ικανή να προκαλέσει απόκριση του ανοσιοποιητικού. Ο όρος αντιγόνο αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο μακρομόριο ή σε έναν ομογενή ή ετερογενή πληθυσμό αντιγονικών μακρομορίων. Ενα δεδομένο αντιγόνο συνήθως περιέχει περισσότερους από έναν καθοριστικούς παράγοντες. Τα αντιγόνα είναι διαλυτά (π.χ. μικροβιακές τοξίνες, εκχυλίσματα) ή έχουν μορφή σωματιδίου. Τα αποτελεσματικότερα αντιγόνα είναι οι πρωτεΐνες και οι πολυσακχαρίτες. Η επιφάνεια των μικροοργανισμών αποτελείται κατά κανόνα α

ANTIGENE: Agent capable dinduire une réponse immunitaire. Se dit dune macromolécule individuelle ainsi que dune population homogène ou hétérogène de macromolécules. Un antigène donné est souvent constitué de plusieurs déterminants (épitopes). Un antigène peut être soluble (toxines et extraits microbiens par exemple) ou particulaire. Les molécules les plus antigéniques sont des protéines ou des polysaccharides. La surface des micro-organismes est typiqement constituée darrangements repetés de molécules ant

ANTÍGENO: Cualquier agente que puede inducir una respuesta inmunitaria. El término “antígeno” puede referirse a un macromolécula individual o a una población homogénea o heterogénea de macromoléculas. Un antígeno dado normalmente contiene más de un determinante. Un antígeno puede ser soluble (e.g. toxinas y extractos microbianos) o particulado. Los antígenos más eficaces son proteínas y polisacáridos. La superficie de un microorganismo consiste típicamente en una combinación repetida de moléculas antigéni

ANTÍXENO: Calquera axente que pode inducir unha resposta inmunitaria. O termo "antíxeno" pode referirse a un macromolécula individual ou a unha poboación homoxénea ou heteroxénea de macromoléculas. Un antíxeno dado normalmente contén máis dun determinante. Un antíxeno pode ser soluble (p.ex. toxinas e extractos microbianos) ou particulado. Os antíxenos máis eficaces son proteínas e polisacáridos. A superficie dun microorganismo consiste tipicamente nunha combinación repetida de moléculas antixénicas. A cl

ANTIGEN: Betegnelse for alt som kan fremkalle en immunrespons, men vanligvis substanser som er fremmede for kroppen. Et antigen kan være et enkelt makromolekyl, eller heterogene eller homogene populasjoner av slike molekyler. De mest effektive antigener er høymolekylære proteiner eller polysakkarider, men kan kjemisk tilhøre alle viktige klasser av naturstoffer. Antigener kan være løslige eller faste Mikroorganismers overflate består typisk av repeterende mønster av antigener, og klassifiseringen av noen

ANTYGEN: Każdy czynnik, który może wywoływać odpowiedź immunologiczną. Termin "antygen" może odnosić się do jednostkowych cząsteczek olbrzymich lub populacji jednorodnych bądź różnorodnych antygenowych cząsteczek olbrzymich. Dany antygen zawiera zazwyczaj więcej niż jeden czynnik determinujący. Antygen może być rozpuszczalny (np. toksyny bakteryjne) lub złożony z cząstek. Najefektywniejsze antygeny stanowią białka i wielocukry. Powierzchnia mikroorganizmu składa się zazwyczaj z powtarzających się wzorów

ANTİJEN: Herhangi bir etken bağışıklık direnci ortaya çıkarabilir. "Antijen" terimi bir bireysel makromolekül ya da antijenik makromoleküllerin homojen ya da heterojen populasyonu olarak tanımlanabilir. Bir antijen genellikle birden fazla etken içermektedir.Bir antijen eriyebilir (Örn: mikrobiyal toksinler, özler) ya da partiküler olabilir.En etkili antijenler proteinler ve polisakkaritlerdir.Bir mikroorganizmanın yüzeyi tipik olarak antijenlerin modellerinin tekrarınından meydana gelir ve farklı soyları

Was this helpful?
Specifikus antitestet vagy antitesteket tartalmazó szérum.


ANTISERUM: A serum containing a specific antibody or antibodies.

ΑΝΤIΟΡΟΣ: Ορός που περιέχει ένα ειδικό αντίσωμα ή αντισώματα.

ANTISERUM: Un sérum contenant un anticorps, ou des anticorps spécifiques.

ANTISUERO: Suero que contiene un anticuerpo o anticuerpos específicos.

ANTISORO: Soro que contén un anticorpo ou anticorpos específicos.

ANTISERUM: Serum som inneholder antistoff.

SUROWICA ODPORNOŚCIOWA: Surowica zawierająca specyficzne przeciwciało lub przeciwciała.

ANTİSERUM: Belirli bir antikor ya da antikorlar içeren bir serum.

Was this helpful?
A gerincesekben az antigénre adott válaszként termelődő specifikus immunoglobulin-molekula; az antitesteket a B-limfociták és a plazmasejtek termelik és specifikusan ahhoz az antigénhez képesek kötődni, amely a termelésüket beindította; az antigént hordozó fertőző organizmusok ellen biztosít védelmet.


ANTIBODY: A specific immunoglobulin molecule produced by vertebrates in response to an antigen; antibodies are produced by B-Lymphocytes and plasma cells and exhibit specific binding properties for the antigen which has caused their production; confers protection against infective agents exhibiting this antigen.

ΑΝΤIΣΩΜΑ: Ειδικό μόριο ανοσοσφαιρίνης που παράγεται στα σπονδυλωτά ως απόκριση σε αντιγόνο. Αντισώματα παράγονται από τα β-λεμφοκύτταρα και τα πλασμοκύτταρα και διαθέτουν την ικανότητα να δεσμεύουν κατά κύριο λόγο το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Τα αντισώματα προστατεύουν τον οργανισμό από μολυσματικούς παράγοντες που περιέχουν το δεδομένο αντιγόνο.

ANTICORPS: Immunoglobuline spécifique produite par les lymphocytes des Vertébrés en réponse à un antigène, conferrant, ainsi une protection immunitaire contre les agents infectieux exhibant cet antigène. Les anticorps sont produits par les lymphocytes et les plasmocytes et présentent des propriétés de liaisons spécifiques avec lantigène ayant causé leur production.

ANTICUERPO: Inmunoglobulina específica producida por los linfocitos de vertebrados en respuesta a un antígeno; confiere así una protección inmunitaria contra agentes infecciosos que exhibe este antígeno. Los anticuerpos son producidos por Linfocitos B y células plasmáticas, exhibiendo propiedades de identificación específica para el antígeno que ha causado su producción.

ANTICORPO: Inmunoglobulina específica producida polos linfocitos de vertebrados en resposta a un antíxeno; confire así unha protección inmunitaria contra axentes infecciosos que exhibe este antíxeno. Os anticorpos son producidos por Linfocitos B e células plasmáticas, exhibindo propiedades de identificación específica para o antíxeno que causou a súa produción.

ANTISTOFF: Et spesifikt plasmaprotein (immunglobulin) produsert av B-lymfocytter og plasmaceller hos vertebrater som respons på et antigen (f.eks. bakterie). Antistoff innehar spesielle bindingsegenskaper mot det antigenet som utløste antistoffproduksjonen. De har beskyttelsesfunksjon mot infeksiøse substanser som inneholder dette antigenet.

PRZECIWCIAŁA: Specyficzne cząsteczki immunoglobulin produkowane przez kręgowce w odpowiedzi na antygen; przeciwciała są produkowane przez B-limfocyty i protoplazmę komórek i wykazują specyficzne właściwości wiązania antygenów, które przyczyniły się do ich wytworzenia; porównaj: ochrona przed czynnikami zakaźnymi wykazującymi ten antygen.

ANTİKOR: Omurgalılar tarafından antijenlere tepki olarak üretilen belirli bir immunuglobulin molekülü; antikorlar B-lenfositler ve plazma hücreleri tarafından üretilirler ve üretimlerine neden olan antijenleri bağlayıcı özellik gösterirler; bu antijenlerin hastalık yapıcı ajanlarınıa karşı koruma sağlarlar.

Was this helpful?
A vizeletürítés visszatartása


ANURIA: The suppression of urinary excretion.

ΑΝΟΥΡIΑ: Η καταστολή της εκκρίσεως ούρων.

ANURIE: Suppression de lexcrétion urinaire.

ANURIA: La supresión de excreción urinaria.

ANURIA: A supresión de excreción urinaria.

ANURI: Undertrykkelse av urinekskresjon.

BEZMOCZ: Zahamowanie wydalania moczu.

ANÜRİ: İdrar boşaltımının durdurulması.

Was this helpful?
Azok a biológiai folyamatok, amelyekkel a tápanyagok összetett anyagokká alakulnak (anabolizmus), vagy az összetett anyagok egyszerűbb anyagokká bomlanak le (katabolizmus). Az utóbbi folyamat során a szervezet által felhasználható energia termelődik.


METABOLISM: The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.

METABOLISME: Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.

METABOLISMO: Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.

METABOLISMO: Procesos bioquímicos polos cales os alimentos se transforman en materia complexa (anabolismo); as substancias complexas descompóñense en substancias simples (catabolismo) e a enerxía ponse a disposición do organismo.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

PRZEMIANA MATERII (metabolizm): Procesy biochemiczne, w których składniki pokarmowe są przekształcane na substancje kompleksowe (anabolizm), a substancje te z kolei są rozkładane na związki proste (katabolizm); powstająca energia jest zużytkowywana na potrzeby organizmu.

METABOLIZMA: besin maddeleri ile alınan karmaşık yapıdaki elementleri biyokimyasal yöntemler haline getirmek ve bir organizma tarafından kullanılabilir enerji haline dönüştürmek

Was this helpful?
A teljes anyagcseréhez felhasznált oxigén mennyisége időegységre és egységnyi testtömegre vetítve.


METABOLIC RATE: The amount of oxygen used for total metabolism, per unit of time, per unit body weight.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιείται γιά τον συνολικό μεταβολισμό, ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους.

TAUX METABOLIQUE: Quantité doxygène consommée par le métabolisme, dans un temps unitaire et par poids corporel unitaire.

TASA METABÓLICA: Cantidad de oxígeno consumida por el metabolismo durante una unidad de tiempo y por unidad de peso corporal.

TAXA METABÓLICA: Cantidade de osíxeno utilizada para manter todo o o metabolismo, por unidade de tempo, por unidade de peso corporal.

METABOLSK RATE (AKTIVITET): Mengden oksygen brukt til all metabolsk aktivitet, per tidsenhet, per enhet kroppsvekt.

NATĘŻENIE PRZEMIANY MATERII: Ilość tlenu zużyta w ogólnej przemianie na jednostkę czasu i na jednostkę masy ciała.

METABOLIK ORAN: Her birim zamanda, her birim vücut ağırlığında, toplam metabolizma için kullanılan oksijen miktarı

Was this helpful?
A rákpestis kórokozója, amely az európai, ázsiai és ausztráliai populációkra van hatással, az amerikai populációkra viszont nem hat.


APHANOMYCES ASTACI: The causative agent of crayfish plaque which affects European, Asian and Australian species but not North American species.

APHANOMYCES ASTACI: Το αίτιο της ασθένειας πλάκας της καραβίδας (γλυκού νερού). Προσβάλλει τα είδη της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας αλλά όχι τα Βορειο-αμερικανικά είδη.

APHANOMYCES ASTACI: Agent responsable de plaques chez les écrevisses européennes, asiatiques et australiennes; maladie absente chez les espèces nord américaines.

APHANOMYCES ASTACI: Agente causativo de placas que afecta el cangrejo europeo, asiático y australiano; esta enfermedad está ausente en las especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI: Axente causante de placas no cangrexo europeo, asiático e australiano; esta enfermidade está ausente nas especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI (krepsepest): Alvorlig soppsykdom som har utryddet edelkrepsbestander i flere land i Europa. Europeisk, asiatisk og australsk kreps er mottakelig for sykdommen, men ikke den nordamerikanske.

APHANOMYCES ASTACI: Czynnik przyczynowy "dżumy" raków, która atakuje gatunki europejskie, azjatyckie i australijskie; gatunki z Ameryki Północnej są na ten czynnik odporne.

APHANOMYCES ASTACI: Kuzey Amerika hariç, Avustralya, Asya ve Avrupada kerevitlerin plaklarının etkilenmesine sebep olan ajan.

Was this helpful?
Olyan vérszegénység, amelyet a sejtképződés zavara okoz a lép és a vese vérképző szöveteiben. A vér összes sejtes elemének és előalakjainak hiányával jellemezhető.


APLASTIC ANAEMIA: Anaemia resulting from failure of cell production in the haematopoietic tissue of the spleen or kidney, and characterized by decrease in all formed elements of the peripheral blood and their precursors.

ΑΠΛΑΣΤIΚΗ ΑΝΑIΜIΑ: Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχή της παραγωγής αιμοκυττάρων στους αιμοποιητικούς ιστούς του σπλήνα ή του συκωτιού και που χαρακτηρίζεται από μείωση όλων των έμμορφων στοιχείων του αίματος και των προδρόμων τους.

ANEMIE APLASIQUE: Anémie qui résulte dun défaut de production cellulaire des tissus hématopoïétiques de la rate ou du rein. Caractérisée par la diminution de toutes les cellules différenciées du sang périphérique, ainsi que de leurs précurseurs.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta de una producción celular defectuosa de los tejidos hematopoyéticos en el bazo y riñón. Caracterizada por una disminución, tanto de células diferenciadas de la sangre periférica como de sus precursores.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta dunha produción celular defectuosa dos tecidos hematopoéticos do bazo e ril. Caracterizada por unha diminución, tanto de células diferenciadas do sangue periférico coma dos seus precursores.

APLASTISK ANEMI: Anemi som er resultatet av forstyrrelser i produksjonen av blodceller i milt eller nyre og som karakteriseres av nedgang i alle blodlegemer og deres forstadier.

NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA: Niedokrwistość wynikająca z upośledzenia produkcji komórek w tkance krwiotwórczej śledziony lub nerki, a charakteryzującej się zmniejszeniem wszystkich uformowanych elementów krwi obwodowej i ich prekursorów.

APLASTİK ANEMİ: Dalağın ya da böbreğin hematopoietik dokularında hücre üretiminin eksikliği sonucu oluşan kansızlık ve periferik kanın ve habercilerinin azalmasıyla karakterize olur.

Was this helpful?
A légzés megszűnése vagy hiánya.


APNEA: A cessation or absence of breathing.

ΑΠΝΟIΑ: Διακοπή ή απουσία αναπνοής.

APNEE: Cessation ou absence momentanée de respiration ventilée.

APNEA: Falta o suspensión momentánea de la respiración.

APNEA: Falta ou suspensión momentánea da respiración.

APNÉ: Opphør eller fravær av ånding.

BEZDECH: Ustanie lub brak oddychania.

Apne: Nefesin kesilmesi veya solunum yokluğu.

Was this helpful?
A pontyfélékhez tartozó ezüstkárász Carassius auratus nemesített változata; kereskedelmi szempontból az egyik legfontosabb díszhal.


GOLDFISH: The cyprinid Carassius auratus, with many domesticated varieties; a commercially important fish in the pet food industry.

ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ: Το κυπρινοειδές ψάρι Carassius auratus, του οποίου συναντώνται πολλές κατοικίδιες ποικιλίες. Ψάρι με μεγάλη εμπορική σημασία στη βιομηχανία κατοικιδίων ζώων.

POISSON ROUGE: Le poisson cyprinidéCarassius auratus, dont les variétés domestiquées sont communes. Poisson de valeur commerciale importante dans lindustrie alimentaire.

PEZ ROJO CARPA ROJA: Pez ciprínido Carassius auratus, cuyas variedades domésticas son comunes. Pez de importante valor comercial en la industria alimentaria.

PEIXE VERMELLO CARPA VERMELLA: Peixe ciprínido Carassius auratus, as variedades domésticas da cal son comúns. Peixe de importante valor comercial na industria alimentaria de mascotas.

GULLFISK: Karpefisken Carassius aurata, med mange domestiserte varianter. Kommersielt viktig art i prydfiskindustrien.

KARAŚ ZŁOCISTY (Carassius auratus) : Ryba z rodziny karpiowatych, z wieloma udomowionymi odmianami; stanowi ważny gospodarczo gatunek wśród ryb ozdobnych oraz dla przemysłu produkującego paszę dla zwierząt domowych.

KIRMIZI BALIK: Carassius auratus sazangilerdendir. Ev hayvanları yem sanayinde ticarı önemi vardır.

Was this helpful?
Kopoltyúélősködő rákok egy nemzetsége, amelynek fajai gyakran megfigyelhetők tenyésztett édesvízi halakon; pontytetű néven is ismert.


ARGULUS: A genus of ectoparasitic branchiuran crustacean frequently observed in freshwater fish culture, commonly referred to as a fish louse.

ARGULUS: Γένος παρασιτικών βραχύουρων καρκινοειδών που συναντάται συχνά σε ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών. Κοινώς αναφέρεται ως ψείρα των ψαριών.

ARGULUS: Genre de Crustacés Brachioures; parasite fréquemment rencontré dans les élevages aquacoles intensifs.

ARGULUS: Género de crustáceos branquiuros; ectoparásito frecuentemente encontrado en cultivo intensivo.

ARGULUS: Xénero de crustáceos branquiuros; ectoparasito frecuentemente atopado en cultivos intensivos de peixes de auga doce, comunmente chamado piollo do peixe.

ARGULUS: Fiskelus. Et ektoparasittisk krepsdyr vanlig på en rekke ferskvannsfisk på Østlandet. Parasittens munn er formet som et sugerør som stikker hull på vertens hud. Den lever av vertens blod og vevsvæske og skiller ut et antikoagulerende stoff som virker sterkt irriterende.

ARGULUS: Rodzaj zewnętrznego pasożyta skorupiaków tarczenic (Branchiura), często występującego u słodkowodnych ryb hodowlanych, nazywanego zwykle wszą rybią lub splewką.

ARGULUS: Tatlısu balık kültüründe sıklıkla gözlenen, çoğunlukla balık biti olarak adlandırılan, krutaaselere dahil dış parazitik bir kopepod cinsi.

Was this helpful?
Sórák; az egyik leggyakrabban használt élő táplálék a halivadékok számára. Általában az Artemia cisztából kifejlődő nauplius stádiumú lárváit használják fagyasztva vagy közvetlenül kikelésük után. A sóstavak partjairól begyűjtött száraz ciszták kereskedelmi forgalomban kaphatók.


ARTEMIA SALINA: A brine shrimp, one of the most commonly-used live animal foods for larval stages of fish. Usually Artemia are used as nauplii that have developed from the cyst form, presented either frozen or freshly hatched. Dry cysts gathered from accumulations along salt lake shores are commercially available.

ARTEMIA SALINA: Το γαριδάκι της άλμης που είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες ζωντανές τροφές για τις νύμφες των ψαριών. Συνήθως χρησιμοποιούνται ναύπλιοι Artemia, που έχουν αναπτυχθεί από κύστεις. Αυτοί οι ναύπλιοι διατίθενται είτε κατεψυγμένοι, είτε αμέσως μετά την εκκόλαψή τους. Ξηρές κύστεις διατίθενται στο εμπόριο και συλλέγονται από σωρούς στις ακτές αλμυρών λιμνών και αλυκών.

ARTEMIA SALINA: Crustacé deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons. Habituellement, cest le stade nauplius qui est utilisé. Issu doeufs enkystés, les nauplii sont distribués vivants ou congelés. Les oeufs enkystés sont récoltés le long des lacs salés et commercialisés.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de aguas someras frecuentemente utilizado como alimento vivo durante las fases larvarias de peces. Normalmente se usa Artemia en estado nauplio que se ha desarrollado a partir huevos enquistados, vivos o congelados. Los huevos enquistados se recogen a lo largo de las orillas de los lagos salados y se comercializan.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de augas hipersalinas, un dos máis frecuentemente utilizados como alimento vivo durante as fases larvarias de peixes. Normalmente úsase Artemia en estado nauplio que se desenvolveu a partir ovos encistados, conxelados ou recén eclosionados. Pódense obter comercialmente os quistes secos recolectar dos acumulos formados ao longo das beiras dos lagos salgados.

ARTEMIA SALINA: En saltkreps og en av de mest brukte som levendefôr for fiskelarver i oppdrett. Artemia blir vanligvis benyttet som nauplii som har utviklet seg fra cystestadiet og blir gitt enten som frosset eller som nyklekket. Tørkede cyster er kommersielt tilgjengelig og blir samlet inn langs strendene rundt saltsjøer.

SOLOWIEC (Artemia salina): Skorupiak wód zasolonych, jeden z najpowszechniej używany jako żywy pokarm zwierzęcy dla ryb w stadium larwalnym. Zwykle Artemie są używane w postaci naupli, które rozwinęły się z cyst; podawane są albo w postaci mrożonej, albo świeżo wylęgniętych naupli. Suche cysty są zbierane ze skupień (wyrzucane na brzeg przez fale) znajdujących się wzdłuż brzegów słonych jezior; są dostępne w handlu.

Artemia salina: Tuzlu su karidesi, balıkların larval beslenme dönemlerinde yaygın olarak kullanılan canlı yemlerden biridir. Genellikle artemia ifadesi naupli olarak bilinir, bu terim kist formundan gelişmiş veya dondrulumuş yada tae olarak kuluçka edilmiş bireyler için kullanılır. Tuz göllerinden elde edilen kuru kistler ticari olarak bulunabilir.

Was this helpful?
Kóros folyadék-felhalmozódás a testüregekben, általában a hasüregben (hasvízkór).


ASCITES: Gross pathological accumulation of serous fluid, usually in the peritoneal cavity.

ΑΣΚIΤΗΣ: Παθολογική συγκέντρωση υγρών, συνήθως μέσα στην περιτοναιϊκή κοιλότητα.

ASCITES: Accumulation anormale de liquide sérique, habituellement dans le péritoine.

ASCITIS: Acumulación anormal de serosidad en la cavidad del peritoneo.

ASCITE: Acumulación patolóxica e importante de líquido seroso, normalmente na cavidade peritoneal.

ASCITES: Sykelig ansamling av serøs væske i bukhulen. Kalles også bukvattersott.

PUCHLINA BRZUSZNA, WODOBRZUSZE: Ogólne patologiczne nagromadzenie się surowiczego płynu, zwykle w jamie otrzewnowej.

ASKİTES (KARINDA SIVI TOPLANMASI): Genellikle periton (karınzarı) boşluğunda serum sıvısının büyük patolojik birikimi,

Was this helpful?
Mérsékelt égövi tengerpartok mentén előforduló barnamoszat (hínár), amelyet néhány délkelet-ázsiai országban termesztenek is. Az élelmiszer- és kozmetikai iparban kötőanyagként használják. Ázsiában zöldségféleként (Kombu) fogyasztják.


ASCOPHYLLUM: A brown alga(seaweed) occurring naturally on coastlines in temperate areas containing alginates, cultured in some South-east Asian countries and used as a binding agent by the food and cosmetic industries or as feed or as a vegetable (Kombu) in Asia.

ASCOPHYLLUM: Θαλάσσιο φύκος το οποίο εμφανίζεται στην παράκτια ζώνη των εύκρατων περιοχών και το οποίο περιέχει αλγινικά (βλ. & λ.). Καλλιεργείται σε ορισμένες χώρες της ΝΑ Ασίας και χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη βιομηχανία κοσμημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων ως ζωοτροφή ενώ ορισμένα είδη τρώγονται ως λαχανικά (Kombu).

ASCOPHYLLUM: Macro Algue brune qui se développe dans les régions côtières des zones tempérées. Cultivé au sud-est d’Asie comme source d’alginates, utilisé comme un liant dans les industries alimentaires et cosmétiques. Également consommé comme aliment (Kombu) en Asie.

ASCOPHYLLUM: Alga marrón que se encuentra en líneas costeras en áreas templadas y que contienen alginatos; cultivadas en algunos países del sureste asiático y usado como agente ligante en la industria alimentaria y cosmética o como verdura (Kombu) en Asia

ASCOPHYLLUM: Alga marrón (macroalga mariña) que se atopa nas costas de áreas mornas e que contén alxinato. Cultívanse nalgúns países do Sueste Asiático e é usado como axente ligante na industria alimentaria e cosmética ou como hortaliza (Kombu) en Asia.

ASCOPHYLLUM: Brunalge som forekommer naturlig langs kystlinjen i tempererte områder. Inneholder alginat. Blir dyrket i noen sørøst-asiatiske land og brukes som bindemiddel i industrien, som fôr eller som en grønnsak (Kobu).

ASCOPHYLLUM: Brunatnica (wodorost morski), występująca naturalnie w wodach przybrzeżnych w rejonach o umiarkowanym klimacie; zawiera alginiany; uprawiana w niektórych krajach Południowo-Wschodniej Azji, a używana jako czynnik wiążący w przemysłach spożywczym i kosmetycznym lub jako pokarm, zaś w Azji jako warzywo (kombu).

ASCOPHYLLUM: Sahillerin alginat içeren ılıman bölgelerinde doğal olarak bulunan bir kahverengi alg (yosun). Bazı güney-doğu Asya ülkelerinde kültürü yapılmakta ve Asyada (Kombu) sebze olarak, gıda ve kozmetik endüstrisinde ve yemlerde bağlayıcı ajan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Gyakori gombafaj, amely a májat károsító, rákkeltő aflatoxint tartalmaz. Nedves vagy dohos haltápokban fordul elő.


ASPERGILLUS FLAVUS: A common fungus containing carcinogenic aflatoxins which can damage the liver, found in moist or damp fish feed.

ASPERGILLUS FLAVUS: Μύκητας ο οποίος περιέχει μεγάλες ποσότητες aflatoxins (βλ. & λ.) οι οποίες αποτελούν ισχυρές καρκινογόνες ουσίες που μπορούν να καταστρέψουν το συκώτι. Ο μύκητας αυτός απαντάται σε ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται στα ιχθυοτροφία και οι οποίες περιέχουν μεγάλα ποσοστά υγρασίας.

ASPERGILLUS FLAVUS: Champignon qui se développe dans les aliments pour poissons stockés dans des endroits humides. Provoque des lésions du foie à cause des aflatoxines cancérogènes qu’il contient.

ASPERGILLUS FLAVUS: Hongo común que contiene aflatoxinas carcinogénicas que pueden atacar el hígado; se encuentran en pienso de pescado humedecido.

ASPERGILLUS FLAVUS: Fungo común que contén aflatoxinas carcinoxénico que poden atacar o fígado; atópanse en penso húmido para peixes.

ASPERGILLUS FLAVUS: En vanlig sopp som inneholder karsinogene aflatoksiner som kan skade leveren. Kan forekomme i rått eller fuktig fiskefôr.

ASPERGILLUS FLAVUS: Pospolity grzyb zawierający rakotwórcze aflatoksyny, które mogą uszkodzić wątrobę; spotykany w wilgotnej lub zbutwiałej paszy dla ryb.

Aspergillus flavus : Nemli ya da rutubetli balık yemlerinde bulunan, karaciğere zarar veren kanserojen aflotoksin içeren yaygın bir mantardır.

Was this helpful?
A vér oxigénhiányos állapota, amelyet légzéshiány vagy fulladás okoz.


ASPHYXIA: A condition of low oxygen in blood caused by impaired respiration or suffocation.

ΑΣΦΥΞIΑ: Ελλειψη οξυγόνου στο αίμα οφειλόμενη σε εξασθένηση της αναπνοής ή σε πνιγμό.

ASPHYXIE: Se dit de la suffocation et de la privation doxygène.

ASFIXIA: Condición de bajos niveles de oxígeno en la sangre causada por una respiración incorrecta o sofocación.

ASFIXIA: Condición de baixos niveis de osíxeno no sangue causado por dificultades respiratorias ou sufocación.

ASFYKSI: Lavt oksygeninnhold i blod grunnet hemmet respirasjon eller kvelning.

ASFIKSJA/ZAMARTWICA: Stan niskiego poziomu tlenu we krwi, spowodowany upośledzeniem oddychania lub duszeniem się.

ASFEKSİ: Boğulma ya da solunumun bozulması sonucu kandaki düşük oksijen seviyesinin bir durumu.

Was this helpful?
Különböző rákfélékben előforduló, karotinoid festékanyag, amely a rákokkal táplálkozó lazacfélék húsának jellegzetes színét adja.


ASTAXANTHIN: Carotenoid pigment occurring naturally in various crustaceans, the consumption of which gives salmonid flesh its distinctive pink coloration.

ΑΣΤΑΞΑΝΘIΝΗ: Καροτινοειδής χρωστική που απαντά φυσιολογικά σε διάφορα καρκινοειδή. Η καταναλωση της δίνει στα σολομοειδή τον χαρακτηριστικό ρόζ χρωματισμό της σάρκας τους.

ASTAXANTHINE: Pigment caroténoïde se trouvant naturellement dans diverses espèces de crustacés. Sa consommation confère une coloration distinctive rose chez les salmonidés.

ASTAXANTINA: Pigmento carotinoide natural en varias especies de crustáceos. Su consumo confiere una coloración rosada distintiva en los salmónidos.

ASTAXANTINA: Pigmento carotenoide presente de forma natural en varias especies de crustáceos. O seu consumo confire á carne dos salmónidos o seu distintiva coloración rosada.

ASTAXANTIN: Karotenoidpigment som opptrer naturlig i forskjellige krepsdyr, og som i fôr til fisk, gir fiskekjøttet den rødlige fargen (i akvakultur hovedsakelig salmonider). Jfr. cantaxantin.

ASTAKSANTYNA: Karotenoid, barwnik występujący naturalnie u rozmaitych skorupiaków, których konsumpcja przez ryby łososiowate nadaje ich mięsu wyróżniające się różowe ubarwienie.

Astaksantin: Kabukluların çeşitli türlerinde doğal olarak bulunan renk maddesi, salmondidlerde etin ayırt edici pembe rengini verilmesinde kullanılır.

Was this helpful?
Ivartalan.


ASEXUAL: Without sexual reproduction.

ΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ: Χωρίς γενετήσια αναπαραγωγή.

ASEXUE: Sans reproduction sexuelle.

ASEXUAL: Sin reproducción sexual. Que se reproduce asexualmente.

ASEXUAL: Sin reproducción sexual. Que se reproduce asexualmente

ASEKSUELL: Uten seksuell reproduksjon.

BEZPŁCIOW/Y/A/E: Nie wykazując/y/a/e rozmnażania płciowego

ASEKSÜEL: Cinsiyetsiz.

Was this helpful?
Oldatok és eszközök magas hőmérsékleten (pl. >1000C), nagy nyomású gőzzel történő sterilizálására szolgáló automatizált készülék.


AUTOCLAVE: Automated device using high pressure steam to sterilize materials or solutions at high temperatures (i.e. >1000C).

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ: Αυτόματη συσκευή που χρησιμεύει για την αποστείρωση υλικών ή διαλυμάτων με την βοήθεια ατμού υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία.

AUTOCLAVE: Stérilisateur automatique utilisant la vapeur deau à forte pression et haute température (>1000C).

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa la alta presión de vapor para esterilizar materiales o soluciones a temperaturas altas (es decir >1000 C).

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa a alta presión de vapor para esterilizar materiais ou solucións a temperaturas altas (é dicir >100 0C).

AUTOKLAV: Automatisk innretning som steriliserer materialer eller løsninger ved hjelp av høytrykksdamp ved høye temperaturer (>1000).

AUTOKLAW: Zautomatyzowane urządzenie używające wysokiego ciśnienia pary i wysokich temperatur (np.>1000C) do sterylizacji materiałów lub roztworów.

OTOKLAV: Yüksek sıcaklıklarda >1000C) çözeltileri veya materyalleri steril etmek için yüksek basınçlı buhar kullanan otomatik cihaz

Was this helpful?
Önemésztés; önfeloldás; a szövetek vagy sejtek spontán szétesése saját autogén enzimjeik hatására, például a halál után vagy bizonyos kóros állapotok esetén. A halál után a lizoszóma-membránok áteresztőképessége megnövekszik és fehérjebontó enzimek kerülnek a citoplazmába, amelyek önemésztést okoznak. A fixálás ezeknek az enzimeknek a működését gátolja.


AUTOLYSIS: Auto-digestion; self-dissolution; the spontaneous disintegration of tissues or cells by the action of their own autogenous enzymes, such as occurs after death and in some pathological conditions. After death, lysosome membranes become more permeable and protease enzymes will penetrate into cell plasma thereby causing auto-digestion. Fixation stops the action of these enzymes.

ΑΥΤΟΛΥΣΗ: Αυτοχώνευση, αυτοδιάσπαση. Αυθόρμητη διάσπαση ιστών ή κυττάρων υπό την επίδραση των δικών τους αυτογενών ενζύμων. Συμβαίνει μετά τον θάνατο και υπό ορισμένες παθολογικές συνθήκες. Μετά τον θάνατο οι μεμβράνες των λυσοσωμάτων γίνονται περισσότερο διαπερατές και οι πρωτεάσες εισχωρούν στο κυτταρόπλασμα προκαλώντας την αυτοχώνευση. Η μονιμοποίηση σταματά την δράση αυτών των ενζύμων.

AUTOLYSE: Une désintégration spontanée de tissus ou de cellules due à laction de leurs propres enzymes; telle observée après la mort et dans certaines conditions pathologiques; autodigestion. Après la mort, les membranes lysosomes deviennent plus perméables et les enzymes protéases pénètrent à lintérieur des cellules plasmatiques causant ainsi une auto-digestion. Laction de ces enzymes est arrêtée par la fixation.

AUTÓLISIS: Desintegración espontánea de tejidos o células por acción de sus propias enzimas, como ocurre después de la muerte, y en algunas condiciones patológicas; autodigestión. Después de la muerte, las membranas lisosomales son más permeables y los enzimas proteo líticos penetrarán en el plasma celular y causarán así una autodigestión. La acción de estas enzimas se detiene por fijación.

AUTOLISE: Desintegración espontánea de tecidos ou células por acción das súas propias encimas, como acontece despois da morte, e nalgunhas condicións patolóxicas; autodixestión. Despois da morte, as membranas lisosomais son máis permeables e os encimas proteolíticos penetrarán no plasma celular causando así unha autodixestión. A acción destas encimas detense por fixación.

AUTOLYSE: Selvfordøyelse, selvoppløsning eller selvødeleggelse. Spontan nedbrytning eller oppløsning av vev eller celler ved hjelp av deres egne autogene enzymer som f.eks. etter død, eller under en del patologiske tilstander. Etter døden blir organismens lysosommembraner mer gjennomtrengelige og proteaseenzymer siver ut i celleplasmaet og forårsaker selvfordøyelse. Fiksering stopper aktiviteten til disse enzymene.

AUTOLIZA: Samotrawienie; samorozpuszczanie się; samorzutny rozpad tkanek lub komórek w wyniku działania ich własnych samorodnych enzymów, takich jakie występują po śmierci oraz w pewnych warunkach patologicznych. Po śmierci błony lizosomowe stają się bardziej przepuszczalne i enzymy proteolityczne będą przenikać do protoplazmy komórki i w ten sposób powodować jej samotrawienie. Utrwalanie zatrzymuje działanie tych enzymów.

OTOLİZ: Oto-hazım; kendinden bozulma; örneğin bazı patolojik durumlarda ve öldükten sonra vuku bulan kendi antijen enzimlerinin aktivitesi tarafından hücre ya da dokuların kendi kendine parçalanması. Ölümden sonra lizozom membranları daha geçirgen hale gelir ve protaz enzimleri hücre plazmasının içine girecektir dolayısıyla oto-hazıma neden olacaktır. Fiksasyon bu enzimlerin işleyişini durdurur.

Was this helpful?
Romlott zsírok szagát vagy ízét árasztó; általában a fogyasztásra alkalmatlan ételt jelenti.


RANCID: Smelling or tasting of rank stale fat; term used to describe food that is unfit for consumption.

ΤΑΓΓΟΣ: Με οσμή ή γεύση παρόμοια με δύσοσμου πολυκαιρισμένου λίπους.

RANCE: Un goût et odeur de gras ranci; impropre à la consommation.

RANCIO: Gusto y olor de grasa rancio; malo para el consumo.

RANCIO: Gusto e olor de graxa rancia; termo usado para describir un penso que é non apto para o consumo.

HARSK: Lukt eller smak av oksidert fett. Betegnelse som brukes om mat som ikke er egnet til konsumpsjon.

ZJEŁCZAŁY: Tłuszcz zjełczały o stęchłej woni bądź smaku; określenie używane do opisania pożywienia, które jest niezdatne do spożycia.

EKŞİME: Tadın ya da kokunun bozulması; tüketim için uygun olmayan yiyeceği tanımlarken kullanılan bir terimdir.

Was this helpful?
Nem erezett.


AVASCULAR: Non-vascular.

ΑΝΑΓΓΕIΩΤΟΣ: Χωρίς αγγεία.

AVASCULARISE: Sans vascularisation.

AVASCULAR: No vascular.

AVASCULAR: Non vascular.

AVASKULÆR : Ikke-vaskulær. Som ikke er forsynt med blodkar.

BEZNACZYNIOWY: Nienaczyniowy.

AVASKÜLER: Damarsız.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES