AMC LIMITED

X

En acuicultura este termo é usado para designar o período (normalmente expresado en días ou días-grao) entre o cesamento da alimentación e a manipulación ou sacrificio. No caso de operacións de manexo (clasificación, transporte) isto reduce a taxa metabólica e a demanda de osíxeno. Antes do sacrificio o período de xaxún a observar depende da especie e do tamaño, ex. normalmente 7-21 días para o salmón.


STARVATION (FASTING TIME): In aquaculture, the period usually expressed in days or degree-days, between cessation of feeding and handling or slaughter. In the case of handling operations such as grading or transport this reduces metabolic rate and therefore oxygen demand. Before slaughter the starvation period is species specific and size dependent, e.g., typically 7-14days for salmon.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΑΣΙΤΙΑΣ): Στις υδατοκαλλιέργειες εκφράζει το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σταματάει η παροχή τροφής έως τη σφαγή ή την εφαρμογή κάποιου χειρισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιος χειρισμός, όπως είναι για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η μεταφορά, η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός άρα και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πριν τη σφαγή η περίοδος νηστείας που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ψαριού, π.χ. για το σολομό είναι μεταξ

DURÉE DE JEUNE : En aquaculture, se dit de la période de temps entre la cessation de l’alimentation et l’abattage ou manutention des poissons. Dans le cas des opérations impliquant une manutention (triage et transport par exemple), le jeûne réduit le taux métabolique et donc la demande en oxygène. Avant abattage, la durée de jeûne dépend de l’espèce et de la taille, par exemple 7 à 14 jours pour les saumons.

TIEMPO DE AYUNO: En acuicultura este término es usado para designar el periodo (normalmente expresado en días o días-grado) entre que se terminó la alimentación y una manipulación o sacrificio. En el caso de operaciones de manejo (clasificación, transporte) esto reduce la tasa metabólica y la demanda de oxígeno. En el caso de sacrificio el periodo de ayuno a observar depende de la especie y del tamaño, Vg. normalmente 7-21 días para el salmón.

ÉHEZTETÉS (KOPLALÁSI IDŐ): Az akvakultúrában az etetés leállítása és a kezelés vagy vágás közötti idő. Általában napokban fejezik ki. A kezelések, például osztályozás vagy szállítás előtt a koplalás csökkenti az anyagcsere intenzitását, ezáltal az oxigénigényt is. A vágás előtti éheztetési idő hossza a hal fajától és méretétől függ. Lazacoknál általában 7-14 nap.

SULTPERIODE: I akvakultur brukes begrepet om tidsrommet mellom opphør av fôring og håndtering eller slakting. Vanligvis uttrykt i dager eller døgngrader. Ved håndteringsprosedyrer som størrelsessortering og transport reduseres metabolismen og derfor også oksygenbehovet. Sultperioden før slakting er artsspesifikk og størrelsesavhengig, f.eks. er 7-21 dager typisk for laks.

GŁODZENIE : W akwakulturze: okres – wyrażany zwykle w dniach lub stopniodniach – pomiędzy zaprzestaniem żywienia i manipulacją lub ubojem. W przypadku czynności manipulacyjnych, jak np. sortowanie lub transport, obniża to przemianę materii a zatem i zapotrzebowanie tlenowe. Przed ubojem okres głodzenia jest gatunkowo swoisty i zależny od wielkości ryb; np. dla łososia wynosi zazwyczaj 7 - 14 dni.

AÇLIK SÜRESİ: su ürünlerinde, yemlemeyi kesme, elleme veya hasat zamanları arasındaki geçen zaman periyotunu ifade eder. Örneğin bir yerden bir yere taşıma veya boylama uygulaması metabolik hızı veya oksijen ihtiyacını azaltır. Hasat öncesi, türe ve boya bağlı bekletme süresi uygulanmaktadır örneğin salmonlarda genelde 7-14 gündür.

Was this helpful?
Un xene, e o seu correspondente trazo, que non se expresa agás nos homocigotos por este xene.


RECESSIVE GENE: A gene, and the corresponding trait, that is manifest only in the homozygous condition.

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΟ: Γονίδιο, το οποίο εκφράζεται στον φαινότυπο μόνο σε ομόζυγη (βλ.λ.) κατάσταση.

GENE RECESSIF: Qui ne sexprime pas chez les descendants dun croisement sauf si ceux-ci sont homozygotes pour ce gène.

GENE RECESIVO: Que no se expresa en los descendientes de un cruce excepto si son homocigotos por este gen.

RECESSZÍV GÉN: Olyan gén, illetve a hozzá kapcsolódó tulajdonság, amely csak homozigóta formában nyilvánul meg.

RECESSIVE GEN: Et gen og den korresponderende egenskapen, som kun uttrykkes i homozygot tilstand.

GEN RECESYWNY: Gen i odpowiadająca mu cecha, która ujawnia się tylko w stanie homozygotycznym.

RESESİF (ÇEKİNİK) GEN: Sadece aynı yerde benzer genler taşınması durumunda görülen bir gen veya benzer bir özelliktir.

Was this helpful?
Composto orgánico estraño (alóctono); dise de contaminantes ambientais, tales como pesticidas, nas augas de escorrentía.


XENOBIOTIC: A foreign (allochthonous) organic chemical; used of environmental pollutants such as pesticides in runoff water.

ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΟΣ: Ξενική (αλλόχθων) οργανική χημική ουσία. Χρησιμοποιείται για περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως τα φυτοφάρμακα σε νερά απορροής.

XENOBIOTIQUE: Composé organique étranger (allochtone); se dit des polluants environnementaux, tel que les pesticides, dans les écoulements deau.

XENOBIÓTICO: Compuesto orgánico foráneo (aloctono); dícese de contaminantes ambientales, tales como pesticidas, en las corrientes de agua.

XENOBIOTIKUM: Idegen (allochton) szerves vegyszer; környezetszennyező anyagokra, például az elfolyóvizekben lévő rovarirtó szerekre használják.

XENOBIOTISK: Et fremmed (alloktont) organisk kjemikal. Brukes om miljøforurensende stoffer som f.eks. pesticider i avløpsvann.

KSENOBIOTYCZNY: Obcy (allochtoniczny), organiczny związek chemiczny; termin używany w stosunku do środowiskowych czynników zanieczyszczających, jak np. pestycydy w wodach powierzchniowych.

Ksenobiyotik: Yabancı organik (allokton) kimyasal bir madde; akarsularda çevresel kirlilik meydana getirenböcek ilacı gibi kimyasallar.

Was this helpful?
(1) A herdanza ou constitución xenética dun individuo; todo o material xenético da célula, normalmente referido só ao material nuclear (2) Todos os individuos que comparten a mesma constitución xenética; biotipo.(3) O espécime no cal está baseado o grupo taxonómico xénero; o tipo primario das especies tipo (4) A suma total de xenes contidos nos cromosomas dun organismo individual, os que se expresan e os que están latentes


GENOTYPE: (1) The heredity or genetic constitution of an individual; all the genetic material of a cell, usually referring only to the nuclear material. (2) All the individuals sharing the same genetic constitution; biotype. (3) The specimen on which a genus-group taxon is based; the primary type of the type species. (4) The sum total of the genes contained in the chromosomes of an individual organism, both those that are expressed and those that are latent.

ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ: (1) Η κληρονομικότητα ή η γενετική σύνθεση ενός ατόμου. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, συνήθως μόνο του πυρηνικού υλικού. (2) Το σύνολο των ατόμων με την ίδια γενετική σύσταση; βιότυπος. (3) Το άτομο στο οποίο βασίστηκε ο προσδιορισμός μιας ταξινομικής μονάδας στο επίπεδο του γένους; ο αρχέτυπος ενός είδους. (4) Το σύνολο των γονιδίων που περιέχονται στα χρωμοσώματα ενός ατόμου, τόσο εκείνων που εκφράζονται, όσο και των αδρανών.

GENOTYPE: (1) La constitution génétique ou héréditaire dun individu; lensemble de toute la matière génétique dune cellule (se réfère normalement à la matière nucléaire uniquement). (2) Tous les individus partageant la même constitution génétique; biotype. (3) Le spécimen type sur lequel est basé un groupe taxonomique du rang de genre; le type primaire de ce spécimen type. (4) La somme totale de tous les gènes portés sur les chromosomes dun individu, quils soient exprimés ou latents.

GENOTIPO: (1) La herencia o constitución genética de un individuo; todo el material genético de la célula, normalmente referido sólo al material nuclear (2) Todos los individuos que comparten la misma constitución genética; biotipo.(3) El especimen en el cuál está basado el grupo taxonómico género; el tipo primario de las especies tipo (4) La suma total de genes contenidos en los cromosomas de un organismo individual, los que se expresan y los que están latentes

GENOTÍPUS: (1) Valamely egyed örökölt tulajdonságai vagy genetikai jellegei; a sejt összes genetikai anyaga, általában csak a maganyagra vonatkoztatva. (2) Azonos genetikai tulajdonságokat hordozó egyedek összessége; biotípus. (3) Az az egyed, amelyen egy nemzetségszintű taxon alapszik; a típusfaj holotípusa. (4) Egy adott egyedi szervezet kromoszómáiban található kifejeződő és látens gének összessége.

GENOTYPE: (1) Genetisk sammensetning av et individ. Alt genetisk materiale i en celle, refererer vanligvis kun til kjernematerialet. (2) Alle individer som har samme genetiske sammensetning, biotype. (3) Prøveeksemplar som en slektgruppe-klassifikasjon er basert på. Det opprinnelige eksemplaret av arten. (4) Den totale summen av gener i kromosomer som finnes i en enkelt organisme, både de som er uttrykt og de som er latente.

GENOTYP: (1) Zestaw genów osobnika; cały materiał genetyczny komórki (zwykle w znaczeniu materialu genetycznego w jądrze komórkowym). (2) Wszystkie osobniki mające ten sam zestaw genów; biotyp. (3) Osobnik, na podstawie którego opisano takson o randze rodzaju; pierwotny okaz gatunku typowego. (4) Wszystkie geny, zarówno te podlegające ekspresji, jak i latentne, zawarte w chromosomach organizmu.

GENOTİP: (1) Bireyin katılım veya genetik yapısı; bir hücrenin tüm genetik materyali, çoğunlukla hücresel materyale atfedilir. (2) Aynı genetik yapıyı paylaşan tüm canlılar; biyotip. (3) bir cins-grup takson tabanlı birey; tip türün temel yapısı. (4) tek bir organizmanın kromozomunda bulunan genlerin toplamı, hem gözüken hemde gizli olanlar.

Was this helpful?
Sabor relacionado co ambiente, como a "lama" ou "humidade", que pode impregnar os peixes cultivados é estanques (ex. peixe gato americano e carpa común). Isto sucede cando o peixe inxire algas verde-azuladas que producen o composto Xeosmina. O desagradable sabor pode ser eliminado ao manter os peixes en fluxo de auga durante 7-14 días.


GEOSMIN: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

GEOSMIN: Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.

GEOSMINE: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

GEOSMINA: Ver defecto de sabor.

GEOZMIN: A környezettel összefüggő ízek, pl. "iszapíz" vagy "penészíz", amely a halastóban nevelt halak (pl. ponty vagy harcsafélék) húsának jellemzője lehet. Kialakulásának oka az, hogy a halak a geozmin nevű vegyületet termelő kék-zöld algákkal is táplálkoznak. Az ízrontó anyagok eltávolíthatók, ha a halakat 7-14 napig átfolyó vízben tartjuk.

GEOSMIN: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

GEOSMINA (posmak) : Zapachy odnoszące się do środowiska, jak na przykład "błotnisty” lub "zatęchły”, które mogą przenikać chowane w stawach ryby (np. sum amerykański i karp pospolity) nadając im nieprzyjemny posmak. Następuje to w wyniku zjadania przez ryby sinic, które produkują związek geosmina.

Geosmin, balık etindeki çamur kokusu: Çevre ile ilişkili tat lezzet. Gölette yetişmiş balıkların etine çamur veya küf gibi maddelerin nüfüz etmesidir. Geosmin bileşikleri üreten mavi-yeşil alglerle beslenen balıklarda meydana gelir. Balıkları 7-14 gün akan temiz sularda tutarak bu durumdan (tat,koku) kurtulunabilir.

Was this helpful?
Un sistema de organismos que para alimentarse seguen un orden de graduación.


DOMINANCE HIERARCHY: A system of organisms which feed on each other arranged in a graded order.

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ: Σύστημα οργανισμών όπου τρέφεται ο ένας από τον άλλο με διαβαθμισμένη σειρά.

DOMINANCE: Système dans lequel des organismes se nourrissent les uns des autres, selon un ordre progressif

JERARQUÍA DOMINANTE: Un sistema de organismos que para alimentarse siguen unorden de graduación.

DOMINANCIA-HIERARCHIA: Élülények olyan rendszere, amelyek meghatározott alá-fölérendeltségi rend szerint táplálkoznak egymással.

DOMINANSHIERARKI: Et system der organismer som spiser hverandre er organisert i trinn.

HIERARCHIA DOMINACJI: Układ określający porządek, w jakim organizmy żerują jedne na drugich.

BASKIN HİYERARŞİ: Kademeli sıralamaya göre biribirinden beslenen organizmalar sistemi.

Was this helpful?
O desenvolvemento dun óvulo despois da penetración do espermatozoide, pero sen que haxa fusión dos gametos. O ovo desenvólvese por partenoxénese. A descendencia ten unicamente os carácteres xenéticos maternos.


GYNOGENESIS: The development of an ovum following sperm penetration, but without fusion of the gametes. The egg develops parthenogenetically, with all offspring having only maternal inheritance.

ΓΥΝΟΓΕΝΕΣΗ: Η ανάπτυξη ενός ωαρίου μετά την διείσδυση του σπέρματος, αλλά χωρίς σύντηξη των πυρήνων των γαμετών. Το ωάριο αναπτύσσεται παρθενογενετικά. Ολα τα χρωμοσώματα και τα γονίδια προέρχονται από τη μητέρα.

GYNOGENESE: Le développement dun ovule suite à la pénétration dun spermatozoïde, mais sans que la fusion des gamètes ait lieu; loeuf se développe par parthénogenèse. La production dune progéniture de caractère héréditaire uniquement maternelle.

GINOGENESIS: El desarrollo de un óvulo después de la penetración del espermatozoide, pero sin que haya fusión de los gametos; el huevo se desarrolla por partenogénesis. La descendencia tiene únicamente los caracteres hereditarios maternos.

GINOGENEZIS: A petesejt továbbfejlődése a hímivarsejt behatolása után, de a gaméták egyesülése nélkül. A pete szűznemzéssel fejlődik, az összes utód az anyai tulajdonságokat örökli.

GYNOGENESE: Utvikling av et egg etter at sperm har trengt inn i egget, men uten at gametene (kjønnscellene) smelter sammen. Eggene utvikler seg partenogenetisk, og gir kun avkom med moderlig arv.

GYNOGENEZA: Rozwój jaja następuje po przeniknięciu plemnika, ale bez połączenia się gamet. Jajo rozwija się partenogenetycznie a całe potomstwo dziedziczy tylko cechy mateczne.

GİNOGENESİS: Yumurtalar genetik özelliği yok edimiş spermler ile döllenir. Oluşan bireylerin hepsi dişidir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES