AMC LIMITED

U

Achado en tódalas partes


UBIQUITOUS: Found everywhere.

ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ: Βρίσκεται παντού.

UBIQUISTE ou OMNIPRESENT: Que lon trouve partout

UBÍCUO: Hallado en todas partes.

UBIKVISTA: Mindenhol megtalálható

ALLESTEDSNÆRVÆRENDE: Tilstede overalt.

POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄC/Y/A/E: Spotykan/y/a/e wszędzie

UBİKUİTÖZ: Heryerde bulunan.

Was this helpful?
Proceso de formación de úlceras.


ULCERATION: The process of formation of ulcers.

ΕΛΚΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού του έλκους.

ULCERATION: Le processus de formation dulcères.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

FEKÉLYESEDÉS: A fekélyek kialakulásának folyamata.

ULCERASJON: Dannelse av ulcera.

OWRZODZENIE: Proces tworzenia się wrzodów.

Ülserasyon, ülser oluşması: Ülserleşmenin meydana gelmesi.

Was this helpful?
Lesión da pel ou dunha mucosa acompañada da perda do tecido superficial; desintegración e necrose. Sin. úlcera.


ULCUS: A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.

ΕΛΚΟΣ(2): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULCUS: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCUS: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ULCUS: Fekély; A bőr vagy a nyálkahártya megszakadása a felszíni szövet elvesztésével, széthullásával és nekrózisával.

ULCERA: Flertall av ulcus.

WRZÓD: Przerwanie ciągłości naskórka i uszkodzenie leżących głębiej struktur tkankowych połączone z ubytkiem nabłonka i mające charakter zapalno-martwicowy

Ulkus: Yüzey dokusunun kaybolması ile deride veya mukoza tabakasındaki kopmalar, parçalanmalar, parçalnma veya nekrosis.

Was this helpful?
Similar á osmose inversa, a ultrafiltración é un proceso de paso baixo presión a través dunha membrana capaz de separar os compostos dunha solución baseándose no seu talle molecular e á súa forma. Aplicando unha presión diferencial a través da membrana de ultrafiltración, o solvente e as pequenas moléculas disoltas pasan a través da membrana, mentres que as grandes moléculas disoltas son retidas pola membrana e recuperadas como un concentrado. A ultrafiltración implica ás moléculas disoltas con


ULTRAFILTRATION: Similar to reverse osmosis, ultrafiltration is a pressure-driven membrane process being capable of separating solution components on the basis of molecular size and shape. Under an applied pressure difference across an ultrafiltration membrane, solvent and small solute species pass through the membrane, while larger solute species are retained by the membrane and recovered as a concentrated retentate. Ultrafiltration involves solutes whose molecular dimensions are l0 or more times larger than th

ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ: Παρόμοια με την ανάστροφη ώσμωση, η υπερδιήθηση είναι μέθοδος διαχωρισμού η οποία βασίζεται στην ροή μέσω μεμβράνης υπό πίεση. Η υπορδιήθηση, ικανή να διαχωρίσει τις ενώσεις ενός διαλύματος με βάση το μοριακό μεγέθος και σχήμα. Χάρη στην διαφορά πιέσεως στις δύο πλευρές μιας υπερδιηθητικής μεμβράνης, τα διαλυτικά και τα μικρά διαλυτά συστατικά περνούν μέσω της μεμβράνης, ενώ τα μεγαλύτερα διαλυτά κατακρατούνται από την μεμβράνη και ανακτώνται συμπυκνωμένα. Η υπερδιήθηση εφαρμόζεται διαλυτά

ULTRAFILTRATION: Semblable à losmose inverse, lultrafiltration est un processus de passage sous pression à travers une membrane capable de séparer des composées dune solution sur la base de leur taille moléculaire et de leur forme. Sous linfluence dune différence de pression de côté et dautre dune membrane dultrafiltration, le solvant et les petites molécules dissoutes passent à travers la membrane, alors que les grosses molécules dissoutes sont retenues par la membrane et concentrées. Lultrafiltration implique

ULTRAFILTRACIÓN: Similar a la ósmosis inversa, la ultrafiltración es un proceso de paso bajo presión a través de una membrana capaz de separar los compuestos de una solución en base a su talla molecular y de su forma. Bajo la influencia de la diferencia de presión de un lado y otro de la membrana de ultrafiltración, el solvente y las pequeñas moléculas disueltas pasan a través de la membrana, mientras que las grandes moléculas disueltas son retenidas por la membrana y son concentradas. La ultrafiltración implica

ULTRASZŰRÉS: A reverz ozmózishoz hasonlóan az ultraszűrés is egy nyomásközvetített membránfolyamat, amely képes egy oldat összetevőit molekulaméretük és -alakjuk alapján elválasztani. Egy ultraszűrő membrán két oldala között fennálló nyomáskülönbség hatására az oldószer és a kisméretű, oldott részecskék képesek átjutni a membránon, míg a nagyobb oldott részecskéket a membrán visszatartja. Az ultraszűrés olyan oldott anyagok esetében alkalmazható, amelyek molekulamérete legalább tízszerese az oldószerének, és

ULTRAFILTRERING: I likhet med revers osmose er ultrafiltering en trykkdrevet membranprosess der komponenter i en løsning kan separeres ut fra molekylær størrelse og form. Oppløsningsmiddel og små løste stoffer går gjennom membranen mens større løste stoffer holdes tilbake som et konsentrat. Konsentratet inneholder stoffer som har 10 ganger eller større molekyler enn oppløsningsmiddelet, og er vanligvis under 0,5 mm.

ULTRAFILTRACJA/ULTRASĄCZENIE: Podobna do odwróconej osmozy, ultrafiltracja jest procesem przetłaczania pod ciśnieniem gazu przez błonę zdolną do rozdzielania komponentów roztworu na podstawie ich wielkości cząsteczkowej i kształtu. Pod wpływem stosowanej różnicy ciśnień na błonie ultrafiltracyjnej, przechodzą przez nią rozpuszczalnik wraz z małymi rozpuszczonymi cząsteczkami, podczas gdy większe są zatrzymywane i odzyskiwane w postaci zagęszczonego retentatu. Ultrafiltracja odnosi się do substancji rozpuszczonych, których

Ultrafiltrasyon: Osmosizin tersi durumuna benzer, ultrafililtrasyon basınç meknaizması ile çalışan membran bir proses olup çözelti bileşiklerinin molekül şekil ve büyüklüklerine göre ayırma yeteneğidir.Uygulanan basınç filtreye, çözücüye ve filtereden geçen çözünmüş küçük parçacıklara göre değişirken, büyük parçalar ise membran üzerinde kalır. Ultrafiltrasyon molekül büyüklükleri 1.0 mm veya bundan daha fazla olan çözünmüş maddeleri içerir ve bunlar genllikle 0,5 mm den aşağıdadır.

Was this helpful?
Protuberancia da cuncha dos moluscos bivalvos e braquiópodos que indica a zona do inicio de crecemento da cuncha.


UMBO: Feature of brachiopod and mollusc shells which have a protuberance on the surface, usually indicating the area of earliest shell growth.

ΚΟΡΥΦΗ: Χαρακτηριστικό του κελύφους των βραγχιονοπόδων και των μαλακίων. Προεξοχή στην επιφάνεια, η οποία συνήθως χαρακτηρίζει την περιοχή γύρω από την οποία άρχισε η άυξηση του κελύφους.

UMBO: Protubérance à lapex des coquilles des mollusques bivalves et de brachiopodes indiquant la zone du début de la croissance.

UMBO: Protuberancia de la concha de los moluscos bivalvos y braquiópodos que indica la zona del inicio de crecimiento.

PAJZSDUDOR: A pörgekarúak és a puhatestűek külső vázának felszínén megfigyelhető kidudorodás, amely általában a váz legkorábbi növekedését jelzi.

UMBO: Karakteristisk trekk hos bladføttinger (klasse Branchipoda) og skjell som har en utvekst på overflaten, indikerer vanligvis området for tidlig skallvekst.

UMBO : Cecha ramienionogów i muszli mięczaków, które mają wypukłość na powierzchni, wskazującą zazwyczaj miejsce o najwcześniejszym wzroście muszli.

UMBO: Kolsu ayaklılar ve yumuşakça kabuklarının yüzeyinde bulunan şişlik, genellikle kabuktaki büyüme alanını gösterir.

Was this helpful?
Utilización de proteína neta: A proporción entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal sobre o total de proteínas (nitróxeno) consumidas. tamén chamado valor de proteína produtiva. A relación entre a cantidade de proteínas inxeridas para obtención de enerxía e crecemento.


NPU: Net Protein Utilisation.The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

NPU: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή.

UPN: Utilisation proteique nette.Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UPN: UTILIZACIÓN NETA PROTEICA. La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

NFH: Nettó fehérjehasznosítás; egy állati szervezet által visszatartott fehérje (nitrogén) aránya az összes elfogyasztott fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és a növekedésre fordított fehérjemennyiség viszonyát adja meg.

NPU: NETTO PROTEINUTNYTTELSE. Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon (q.v.). Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

NPU: Stosunek zretencjonowanego białka (azotu) w ciele zwierzęcia do ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wartością produktywną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na energię i wzrost.

Net protein kullanımı: Hayvanlar tarafından tüketilen toplam protein (azot) ürezinden alıkonulan protein (azot) miktarı. Üretimde kullanılan protein değeri olarakta isimlendirilebilir. Alınan protein ile enerji ve büyüme için kullanılan arasındaki ilişkidir.

Was this helpful?
Un dos produtos finais do metabolismo excretado polos riles. Nos peixes, a excreción da urea ten unha taxa relativamente constante. A maior parte do nitróxeno do metabolismo de proteínas é excretada en forma de amoníaco polas branquias.


UREA: One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.

ΟΥΡΙΑ: Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.

KARBAMID: A vesék által kiválasztott anyagcsere-végtermék. Halakban a karbamid kiválasztásának mértéke nagyrészt állandó. A fehérjeanyagcseréből származó nitrogén nagy része ammónia formájában a kopoltyúkon keresztül ürül ki.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

MOCZNIK: Jeden z końcowych produktów przemiany materii, który jest wydalany przez nerki. U ryb wydalanie mocznika występuje na ogół ze stałą prędkością. Większość azotu pochodząca z metabolizmu białka jest wydalana w formie amoniaku przez skrzela.

Üre: Böbrek tarafından üretilen metabolizmanın son ürünü. Balıklarda üre üretimi genellikle büyük miktarlarda belli oranda meydana gelir. Azotun büyük bir kısmı protein metabolizmasından gelirki bu da solungaçlar vasıtası ile amonyak formunda salgılanır.

Was this helpful?
Estado provocado polo mal funcionamento renal e que está caracterizada por unha taxa excesiva de compostos nitroxenados no sangue.


UREMIA: The condition caused by dysfunction of the kidney and resulting in excessive nitrogenous compounds in the blood.

ΟΥΡΑΙΜΙΑ: Κατάσταση που οφείλεται σε νεφρική δυσλειτουργία και οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση αζωτούχων ενώσεων στο αίμα.

UREMIE: Condition provoquée par le mauvais fonctionnement rénal et qui est caractérisée par un taux excessif de composés azotés dans le sang.

UREMIA: Condición provocada por el mal funcionamiento renal y que está caracterizada por una tasa excesiva de compuesto nitrogenados en la sangre.

URÉMIA: A vesék működési zavara miatt kialakuló állapot, amelynek eredményeként a vérben túlzott mennyiségű nitrogéntartalmú vegyület halmozódik fel.

UREMI (URINFORGIFTNING): Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

MOCZNICA: Stan, spowodowany zaburzeniem czynności nerek i kończący się nadmiarem związków azotowych we krwi.

Üremi: Böbreklerin işlev bozukluğunun neden olduğu bir durum olup kanda yoğun miktarda azotlu bileşiklerin bulunmasına neden olur.

Was this helpful?
Dise dos animais que teñen a urea ou o ácido úrico como produtos principais do catabolismo das proteínas.


UREOTELIC: Producing urea and/or uric acid as the major nitrogenous metabolic waste product of protein catabolism.

ΟΥΡΙΟΤΕΛΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει ουρία και/ή ουρικό οξύ ως κύρια αζωτούχα μεταβολικά απόβλητα του καταβολισμού των πρωτεϊνών.

UROTELIQUE: Se dit des animaux dont les produits principaux de la catabolisme des protéines sont de lurée ou de lacide urique.

UREOTÉLICO: Dícese de los animales cuyos productos principales del catabolismo de proteínas son la urea o el ácido úrico.

UREOTÉL: Karbamidot és/vagy húgysavat, a fehérjelebontás végtermékeit előállító.

UROTEL: Produserer urea og/eller urinsyre som de viktigste nitrogenholdige avfallsproduktene fra proteinkatabolismen.

WYDALAJĄCY AZOT W POSTACI MOCZNIKA: Wytwarzający mocznik i/lub kwas moczowy jako główny metaboliczny azotowy produkt odpadowy stanowiący efekt katabolizmu białka (rozkład w ustroju związku złożonego na prostsze).

Üreotelik: Protein yıkımı sonucu büyük miktarda azotlu metabolik atık şeklinde ürenin veya ürik asitin üretimi.

Was this helpful?
Apéndices abdominais posteriores situados a ambos os dous lados do telson dos crustáceos.


UROPOD: The back parts of the abdomen on both sides of the telson in crustaceans.

ΟΥΡΟΠΟΔΙΑ: Τα οπίσθια τμήματα της κοιλίας στις δύο πλευρές του τέλσου των καρκινοειδών.

UROPODE: Appendices latéraux du telson chez les crustacés.

URÓPODO: Apéndices laterales de telson de los crustáceos.

UROPÓDIUM: Rákokban a potroh hátulsó része a telson mindkét oldalán.

UROPODE: Bakerste delen av bakkroppen (abdomen) på begge sider av telson hos krepsdyr.

TYLNA KOŃCZYNA OBUNOGÓW: U skorupiaków, w tylnej części odwłoka − po obu stronach telsona.

Üropod: Kabuklularda telsonun her iki tarafında bulunan abdomenin son parçası.

Was this helpful?
Larga porción non segmentada da columna vertebral que serve como soporte para a aleta caudal.


UROSTYLE: A long, unsegmented section of the vertebral column which acts as a support for the caudal fin.

ΟΥΡΟΣΤΥΛΟ: Μακρύ, χωρίς διαιρέσεις τμήμα της σπονδυλικής στήλης που δρα ως υποστήριγμα του ουραίου πτερυγίου.

UROSTYLE: Longue portion non-segmentée de la colonne vertébrale servant de support à la nageoire caudale.

UROSTILO: Larga porción no segmentada de la columna vertebral que sirve como soporte para la aleta caudal.

UROSTYLE: A halak gerincoszlopának hosszú, nem szelvényezett szakasza, amely a farokúszót támasztja.

UROSTYL: Bruskforlengelse av chorda (ryggstrengen) dorsalt i halefinnen.

UROSTYL: Długi, niesegmentowany odcinek kręgosłupa ryb (kilka ostatnich kręgów stopionych w wydłużoną blaszkę), który stanowi rodzaj wspornika płetwy ogonowej.

Ürostil: Kaudal yüzgeci destekleyecek şekilde hareket eden omurga kolununun segmentsiz uzun kısmı.

Was this helpful?
Emprego dos compoñentes da diversidade biolóxica (e os recursos en xeral) en modo e ritmo tales que non se produza a longo prazo ningunha redución da diversidade biolóxica (ou dalgún dos seus compoñentes). Desta forma mantense o seu potencial para satisfacer as necesidades e aspiracións das xeracións actuais e futuras.


SUSTAINABLE USE: The use of components of biological diversity (and resources generally) in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity or of any of its components, thereby maintaining their potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του φυσικού μας πλούτου με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η σταδιακή μείωση της βιολογικής του ποικιλομορφίας, ή της υποβάθμισης κάποιου άλλου στοιχείου αυτού του πλούτου και ως εκ τούτου, η διατήρηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί ο φυσικός αυτός πλούτος με τον ίδιο και καλλίτερο τρόπο από τις τωρινές και μελλοντικές γενιές.

UTILISATION SOUTENABLE : L’utilisation des éléments composant la diversité biologique (et les ressources en général) de telle façon, et à un taux tel, que la diminution à long terme de la diversité biologique ou de ses éléments soit évitée. De cette façon, le potentiel de la diversité biologique est maintenu afin de pouvoir satisfaire les aspirations de la génération présente et les générations futures.

USO SOSTENIBLE: Uso de los componentes de la diversidad biológica (y los recursos en general) de modo y en una tasa que no lleve a la reducción a largo plazo de la diversidad biológica o de sus componentes, manteniendo el potencial para conseguir las necesidades y aspiraciones para generaciones futuras y presentes.

FENNTARTHATÓ HASZNÁLAT: A biológiai sokféleség (és általában az erőforrások) felhasználása olyan módon és mértékben, amely nem vezet a biológiai sokféleség (vagy annak bármilyen alkotórésze) hosszútávú leromlásához, fenntartva ezzel annak a lehetőségét, hogy a jelen és a jövő generációinak szándékai és igényei megvalósíthatók lesznek.

BÆREKRAFTIG BRUK: Bruk av komponenter av biologisk diversitet (og resurser generelt) på en måte og ved en hastighet som ikke fører til langsiktige nedgang i biologisk diversitet eller noen av dens komponenter. Opprettholder på denne måten dere potensial til å møte behovene til fremtidige generasjoner.

ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE: Użytkowanie składników biologicznie zróżnicowanych (ogólnych zasobów) w taki sposób i w takim tempie, które nie prowadzi do długotrwałej degradacji bioróżnorodności, jak i żadnego z jej składników, aby w ten sposób zachować ich potencjał, a także wyjść naprzeciw potrzebom i aspiracjom obecnego i przyszłych pokoleń.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIM: Bir yol ve oranla biyolojik çeşitliliğin bileşenlerinin( ve genel kaynaklar ) kullanılmasıdır. Ki bu biyolojik çeşitlilik ve onun herhangi bir bileşeninin uzun süreli azalmasına sebep olmaz, dolayısıyla potansiyel ihtiyaçları karşılamak ve mevcut gelecek nesillerin beklentilerini korumak.

Was this helpful?
A relación entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal e a cantidade total de proteínas (nitróxeno) consumidas. Tamén chamada valor produtivo da proteína. A relación entre a cantidade de proteínas distribuídas cos alimentos e a cantidade de proteínas utilizadas con fins enerxéticos e para o crecemento.


PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Το ποσοστό της πρωτεΐνης (αζώτου) που κατακρατείται από ένα ζώο επί της συνολικής πρωτεΐνης (αζώτου) που καταναλώθηκε. Ονομάζεται επίσης συντελεστής παραγωγής πρωτεϊνών (βλ.λ). Η σχέση της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε προς την πρωτεΐνη που χρησιμοποιήθηκε για ενέργεια και αύξηση.

UTILISATION DES PROTEINES: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZACIÓN DE PROTEÍNAS: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

FEHÉRJEHASZNOSÍTÁS: Egy állati szervezetben visszamaradó fehérje (nitrogén) aránya az összes bevitt fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és növekedésre fordított fehérjemennyiség aránya.

PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

WYKORZYSTANIE BIAŁKA: Stosunek zretencjonowanego białka (azotu) zatrzymanego w ciele zwierzęcia z ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wartością produktywną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na energię i wzrost.

PROTEİN KULLANIMI: Toplam protein(azot) tüketiminde bir hayvan tarafından tutulan protein(azot) oranı. Verimli protein değeri olarak da isimlendirilir. Büyüme ve enerji için kullanılan proteinin ilişkisidir.

Was this helpful?
A proporción entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal sobre o total de proteínas (nitróxeno) consumidas. tamén chamado valor de proteína produtiva. A relación entre a cantidade de proteínas inxeridas para obtención de enerxía e crecemento.


NET PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

UTILISATION NETTE PROTEIQUE: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZACIÓN NETA PROTEICA: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

NETTÓ FEHÉRJEHASZNOSÍTÁS: Egy állati szervezet által visszatartott fehérje (nitrogén) aránya az összes elfogyasztott fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és a növekedésre fordított fehérjemennyiség viszonyát adja meg.

NETTO PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon (q.v.). Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

RETENCJA BIAŁKA PASZOWEGO: Stosunek białka (azotu) retencjonowanego w organizmie zwierzęcia do ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wielkością produkcyjną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na wydatki energetyczne i wzrost.

Net protein kullanımı: Hayvanlar tarafından tüketilen toplam protein (azot) ürezinden alıkonulan protein (azot) miktarı. Üretimde kullanılan protein değeri olarakta isimlendirilebilir. Alınan protein ile enerji ve büyüme için kullanılan arasındaki ilişkidir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES