AMC LIMITED

T

Parte do cerebro anterior de vertebrados. É un centro de coordinación sensorial; a información sensorial da medula espinal, do talo cerebral e do cerebelo é transmitida ao córtex cerebral a través do tálamo.


THALAMUS: An area of the vertebrate forebrain. Its function is in sensory co-ordination; sensory information from the spinal cord, brainstem and cerebellum is relayed to the cerebral cortex via the thalamus.

ΘΑΛΑΜΟΣ: Τμήμα του προσθεγκεφάλου των σπονδυλωτών. Λειτουργία του είναι ο συντονισμός των αισθητηρίων. Πληροφορίες αισθητηρίων από τον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα μεταδίδονται στον εγκεφαλικό φλοιό μέσω του θαλάμου.

THALAMUS: Partie du diencéphale du cerveau. Cest un centre de coordination sensorielle servant de relais pour les influx spinaux, médullaires et cerébelleux vers le cortex cérébral.

TÁLAMO: Parte del cerebro. Es un centro de coordinación sensorial que sirve como transmisor de informaciones espinales, medulares y cerebrales hacia el cerebro.

TALAMUSZ: A gerincesek előagyának egyik agyterülete, amelynek az érző működések összehangolásában van szerepe.A gerincvelőből, az agytörzsből és a kisagyból érkező információk a talamuszban átkapcsolódva jutnak el az agykérgbe.

THALAMUS: Område i diencephalon (nest fremste hjernedelen). Senter for sensoriske impulser. Sensoriske impulser fra ryggmargen, hjernestammen og cerebellum bringes videre til hjernebarken via thalamus.

WZGÓRZE WZROKOWE: U kręgowców strefa przodomózgowia. Jego zadaniem jest koordynacja czuciowa; informacja czuciowa z rdzenia kręgowego, pnia mózgu i móżdżku jest przekazywana do kory mózgowej przez wzgórze wzrokowe.

Talamus: Omurgalılarda önbeynin bir kısmı olup işlevi duyusal olarak iş birliği yapmak, duyu bilgisi beyin sapı, omurilik ve beyincikten talamus vasıtası ile beyin korteksine, zarına ulaştırılır.

Was this helpful?
Substancia química utilizada para manter o pH nun rango estreito de pH desexado emitindo ou absorbendo hidróxeno.


BUFFER: A chemical used to maintain the pH within a given narrow range by taking up or releasing hydrogen ions.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: Διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί το pΗ σχεδόν σταθερό (ώστε οι διακυμάνσεις του να περιορίζονται σε ένα στενό δεδομένο εύρος τιμών), ελευθερώνοντας ή δεσμεύοντας υδρογονοïόντα.

TAMPON: Substance chimique utilisée afin de maintenir le pH dans une gamme étroite autour du pH désiré en émettant ou absorbant des ions hydrogène.

TAMPÓN: Sustancia química utilizada para mantener el pH en un rango estrecho de pH deseado emitiendo o absorbiendo hidrógeno.

PUFFER: Olyan vegyszer, amely hidrogénionok felvételével képes a pH-értéket egy adott, szűk tartományban tartani.

BUFFER: Kjemikalie brukt til å opprettholde pH innen et avgrenset område ved å ta opp eller sette fri hydrogenioner.

BUFOR (roztwór buforowy): Chemikalia stosowane do utrzymania pH w granicach ustalonego wąskiego zakresu przez absorbowanie lub uwalnianie jonów wodorowych.

TAMPON: Belirli bir daralık içinde hidrojen iyonlarının salınması ya da tutulmasıyla pHın korunmasında kullanılan kimyasal.

Was this helpful?
Nome común do ácido tánico (C76H52O46) utilizado para curtir e na industria téxtil: pode ser frecuentemente un contaminante da auga.


TANNIN: Popular name for tannic acid (C76H52O46) used in tanning and textiles industries: it can commonly be a water pollutant.

ΤΑΝΙΝΗ: Κοινό όνομα γιά το τανικό οξύ (C76H52O46) χρησιμοποιούμενο γιά την βαφή και στην κλωστουφαντουργία. Συχνά απαντάται ως ρύπος του νερού.

TANNIN: Nom populaire de lacide tannique (C76H52O46) utilisé dans le tannage par lindustrie des textiles: agent polluant de leau.

TANINO: Nombre común del ácido tánico(C76H52O46) utilizado para curtir en la industria textil: contaminante de agua.

TANNIN: A bőr- és textiliparban használt csersav (C76H52O46) népszerű elnevezése. A csersav gyakori vízszennyező anyag.

TANNIN: Annet navn på garvesyre (C76H52O46), brukes ved garving og i tekstilindustri. Ofte som forurensing i vann.

GARBNIK/TANINA: Popularna nazwa kwasu garbnikowego (C76H52O46), nazywanego też taniną; używany w przemysłach garbarskim i tekstylnym; używany do odklejania ikry ryb; często może stanowić czynnik zanieczyszczający wodę.

Tanen: Genel ismi tanik asittir. (C76H52O46). Dericilik ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Çoğunlukla bir su kirleticisi olabilir.

Was this helpful?
Termo aplicado a tanques nos cales o fluxo direccional da auga axuda no movemento das feces e o alimento desbotado, que son conducidos cara ao efluente de desaugadoiro; por exemplo os tanques circulares cun tubo de desaugadoiro colocado no centro.


SELF-CLEANING TANK: Term applied to tanks in which the directional flow of water assists in the movement of faeces and discarded feed to the effluent out flow, e.g. circular tanks with a central stand pipe.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡIΖΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά δεξαμενές στις οποίες η κατευθυνόμενη ροή του νερού υποβοηθά την μεταφορά των περιττωμάτων και της αχρησιμοποίητης τροφής προς την αποχέτευση, π.χ. κυκλικές δεξαμενές με κεντρικό σωλήνα υπερχείλισης.

BASSIN AUTO-NETTOYANT: Bassin dans lequel le flux deau est dirigé de telle façon que les fécès et dépôts alimentaires soient éliminés par leau effluent; par exemple les bassins circulaires à trop plein central.

TANQUE AUTOLIMPIADO: Tanque en el cual el flujo de agua está dirigido de tal manera que los desechos alimentarios estén eliminados por el agua efluente; por ejemplo los tanques redondos con una cañería en posición central.

ÖNTISZTULÓ TARTÁLY: Olyan tartály, amelyben az irányított vízáramlás segít az ürülék és a tápmaradványok eltávolításában. Pl. henger alakú tartály függőleges, középső lefolyócsővel.

SELVRENSENDE KAR: Betegnelse brukt om kar der vannstrømmen hjelper til med å føre fôrrester og avføring til utløpet, f.eks. sirkulære kar med sentralt utløp.

ZBIORNIK SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ: Termin stosowany do zbiorników, w których ukierunkowany przepływ wody pomaga w usunięciu odchodów i niezjedzonego pokarmu do odpływu wody; np. zbiorniki o okrężnym przepływie wody z centralnie usytuowanym odpływem.

Kendini Temizleyen Tank: Tanklar için uygulanan kavramdır. Suyun yönlü akışı dışkıların hareketine ve atık yemlerin akışla atılmasına yardım eder. Örneğin, merkezi tribünlü bir boru ile dairesel tank

Was this helpful?
Tanque (estanque) no cal os sólidos en suspensión son eliminados das augas residuais e das escouras por un proceso de sedimentación.


SETTLING TANK: A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.

ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Δεξαμενή στην οποία τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται από τα απόβλητα με την μέθοδο της καθίζησης.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING TANK: Bassin dans lequel les solides en suspension dans les eaux usées sont éliminées par un processus de sédimentation.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN/SETTLING TANK: Estanque en el cual los sólidos en suspensión de las aguas usadas son eliminados por un proceso de sedimentación.

ÜLEPÍTŐTARTÁLY: Olyan tartály vagy medence, amelyben a lebegő szilárd anyagok kiülepedés útján távoznak a szennyvízből.

HVIRVELSEPARATOR: Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.

ODSTOJNIK (osadnik) : Zbiornik (staw), w którym cząstki stałe zawiesiny są usuwane z ścieków i wód poprodukcyjnych w procesie sedymentacji.

ÇÖKERTME HAVUZU: Sedimentasyon sürecinde, kullanılan ve atık sulardan katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan tanklardır.

Was this helpful?
Eficiencia do stock para transformar o alimento en crecemento; ratio entre o peso de alimento subministrado e o peso do aumento da produción.


FOOD CONVERSION RATIO: Efficiency of the stock at converting food into growth; the ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain.

ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η επάρκεια του ιχθυαποθέματος να μετατρέπει την τροφή σε αύξηση; ο λόγος του βάρους της τροφής που χρησιμοποιήθηκε και του σωματικού βάρους που κερδήθηκε.

TAUX DE CONVERSION ALIMENTAIRE: Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

TASA DE CONVERSIÓN DEL ALIMENTO: Eficiencia del stock para transformar el alimento en crecimiento; ratio entre el peso de alimento suministrado y el peso del aumento de la producción.

TAKARMÁNY-HASZNOSÍTÁSI EGYÜTTHATÓ: A hatékonyság, amellyel egy állomány növekedéssé alakítja a táplálékot; az etetett táp tömege és a halak tömegnövekedése közötti arány.

FÔRFAKTOR: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

WSPÓŁCZYNNIK POKARMOWY: Efektywność, z jaką obsada przekształca pokarm na wzrost; stosunek między ciężarem zadanego pokarmu a uzyskanym przyrostem masy ryb.

YEM DEĞERLENDİRME ORANI: Yemi büyümeye çevirmede stoğun verimliliği; tüketilen yem ağırlığı ile kazanılan ürün ağırlığı arasındaki oran.

Was this helpful?
Medida de aumento diario de peso. A taxa de crecemento instantáneo (g) determínase a partir dunha mostra de peixes durante unha período curto e calcúlase a partir da seguinte ecuación: g = (Ln(Wt) - Ln(W0) / (t1- t0), onde Wt é o peso de peixe despois t1 días e W0 é o peso inicial.


INSTANTANEOUS GROWTH RATE: A measure of the daily weight increase. The instantaneous growth rate (g) is determined from a sample of fish over a short period of time and calculated by the following equation: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), where Wt is the weight of the fish after t1 days and W0 is the initial weight.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Μέτρο για την ημερήσια αύξηση του βάρους. Προσδιορίζεται βάσει ενός δείγματος ψαριών επί μια μικρή χρονική περίοδο και υπολογίζεται με την εξίσωση: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Οπου Wt είναι το βάρος του ψαριού μετά απο t1 ημέρες και W0 το αρχικό βάρος. Βλ. και Ειδικός ρυθμός αύξησης (G).

TAUX DE CROISSANCE INSTANTANEE: La mesure de laugmentation journaliere pondérale. Le taux de croissance instantanée (G) est déterminé a partir dun échantillon de poisson durant une courte durée et calculé par la formule suivante (g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0) ou Wt est le poids du poisson apres le jours t1 et Wo le poids initial.

TASA DE CRECIMIENTO INSTANTÁNEO: Medida de aumento diario ponderal. La tasa de crecimiento instantánea (G) se determina a partir de una muestra de peces durante una periodo corto y se calcula a partir de la formula siguiente: G = _(Ln(Wt) – Ln(W0)_ / (t1- t0), donde Wt es el peso de pez después del día t1 y W0 es el peso inicial.

PILLANATNYI NÖVEKEDÉSI RÁTA: Egy nap alatt bekövetkező tömeggyarapodás. A pillanatnyi növekedési rátát (g) egy rövid időtartam alatt begyűjtött mintapopulációból határozzák meg a következő egyenlettel: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), ahol Wt a halak tömege t1 nap elteltével, W0 pedig a kezdeti tömeg.

OYEBLIKKELIG VEKSTRATE: Mål på den daglige vekstraten. Den øyeblikkelige vekstraten bestemmes for en gruppe fisk over en kortere tidsperiode ut fra følgende ligning: : g = [ln(Wt) – ln(W0)]/(t1 – t0), der Wt er fiskens vekt etter t1 dager, og W0 er startvekt ved t0.

CHWILOWE TEMPO WZROSTU: Miara dobowego wzrostu masy. Chwilowe tempo wzrostu (g) jest ustalane z próby ryb po krótkim okresie i obliczane z następującego równania: g = [Ln(Wt) − Ln(W0)]/t1− t0), gdzie: Wt − masa ryb po t-dniach, W0 − masa początkowa.

Anlık Büyüme Oranı: Günlük ağırlık artışının bir ölçüsüdür. Anlık büyüme oranı (g) kısa bir zaman peryodundaki balık örneğinden belirlenir ve şu denklemle hesaplanır: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Burada Wt, balığın son ağırlığı, t1 gün ve W0 başlangıç ağırlığıdır

Was this helpful?
Aumento de talle (lonxitude ou peso) dun individuo ou dunha poboación por unidade de tempo en relación co seu talle inicial; a miúdo expresada en porcentaxe.


RELATIVE GROWTH RATE: The increase in size (length or weight) of an individual, or stock per unit time in proportion to its initial size, and often expressed as a percentage.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Η αύξηση (συνήθως ποσοστιαία) σε μέγεθος ή βάρος ενός ατόμου ή αποθέματος ανά μονάδα χρόνου, σε σχέση με το αρχικό του βάρος ή μέγεθος (πρβλ. απόλυτος ρυθμός ανάπτυξης).

TAUX DE CROISSANCE RELATIF: Augmentation de taille (longueur ou poids) dun individu ou dune population pendant une période de temps unitaire et par rapport à sa taille au début de cette période; souvent exprimé en pourcentage.

TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO: Aumento de talla (longitud o peso) de un individuo o de una población durante un periodo de tiempo unitario en relación con su talla al principio de este periodo; a menudo expresada en porcentaje.

RELATÍV NÖVEKEDÉSI RÁTA: Egy egyed vagy állomány méretének (hosszának vagy tömegének) időegység alatti növekedése a kezdeti méretéhez viszonyítva. Általában százalékos formában fejezik ki.

RELATIV VEKSTRATE: Økningen i størrelse (lengde eller vekt) hos et individ per tidsenhet i forhold til den opprinnelige størrelse, ofte uttrykt i prosent. Jfr. absolutt vekstrate.

PROCENTOWY/WZGLĘDNY WSKAŹNIK WZROSTU: Wzrost w wielkości (długości i masy) osobnika, lub obsady w jednostce czasu, w stosunku do wielkości początkowej; często wyrażony w procentach; porównaj: ogólne tempo wzrostu.

BAĞIL BÜYÜME ORANI: Bireysel veya stoğun birim zamanda büyüklük (uzunluk veya ağırlık) artışının ilk büyüklüğe oranıdır ve sıkça yüzde olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Número de peixes liberados por unidade de superficie ou de volume.


STOCKING RATE: The number of fish released per unit of area or volume.

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αριθμός ψαριών που ελευθερώνονται ανά μονάδα επιφανείας ή όγκου.

TAUX DE STOCKAGE: Nombre de poissons libérés par unité de surface ou de volume.

TASA DE ALMACENAMIENTO: Número de peces liberados por unidad de superficie o de volumen.

NÉPESÍTÉSI ARÁNY: Egy területre vagy térfogatba kiengedett halak száma.

UTSETTINGSRATE: Antall fisk utsatt per areal- eller volumenhet.

OBSADA RYB : Liczba ryb wypuszczonych na jednostkę powierzchni lub objętości zbiornika.

STOKLAMA ORANI: Belirli bir alan veya hacimden elde edilen balık miktarı (canlı kütle sayısı).

Was this helpful?
Número de mortos por unidade de poboación, durante un período determinado. Sin. Taxa de morte


MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population during a specific period. Syn. death rate; fatality rate.

ΡΥΘΜΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Ο αριθμός θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού κατά την διάρκεια μιάς ορισμένης περιόδου.

TAUX DE MORTALITE: Nombre des décès survenus dans une portion unitaire dune population au cours dun laps de temps donné.

TASA DE MORTALIDAD: Número de fallecidos en una población durante un periodo específico.

MORTALITÁSI ARÁNY: Egy adott időtartam alatt bekövetkező elhullások aránya egységnyi populációra vetítve. Úm. halálozási arány.

DØDELIGHETSRATE: Antall dødsfall per populasjonsenhet per tidsenhet. Syn. dødsrate.

WSPÓŁCZYNNIK ŚMIERTELNOŚCI: Liczba śniętych ryb na jednostkę populacji w ciągu określonego czasu. Syn. wskaźnik śmiertelności, współczynnik padnięć.

ÖLÜM (MORTALİTE) ORANI: Belli bir periyotta populasyonun birim ölüm değeri

Was this helpful?
Número de mortos, provocada por unha causa específica, por unidade de poboación e durante un período dado.


CAUSE-SPECIFIC MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population within a given period resulting from a particular cause.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ: Ο αριθμός των θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο, ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου αιτίου.

TAUX DE MORTALITE CAUSE -SPECIFIQUE: Nombre de mortalités, provoquées par une cause spécifique, par unité de population et pendant une période donnée.

TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA: Número de mortalidades, provocada por una causa específica, por unidad de población durante un periodo dado.

OKFÜGGŐ MORTALITÁSI ARÁNY: Egy adott ok miatt bekövetkező elhullások száma egy adott időtartamon belül, a populáció egy egységére vetítve.

ARSAKSSPESIFIKK DODSRATE : Antall dodsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk arsak.

PRZYCZYNA SWOISTA WSPÓŁCZYNNIKA ŚMIERTELNOŚCI: Względna liczba śnięć pogłowia w ciągu danego okresu spowodowana określoną przyczyną.

NEDEN- SPESİFİK ÖLÜM ORANI: Belirli nedenlerin sonucunda belirli bir periyot içinde populasyonun her ünitesindeki ölümlerin miktarı.

Was this helpful?
Porcentaxe de organismos vivos que permanecen despois dun período de tempo predefinido, ex. dende a etapa de smolt do salmón ou dende a transferencia á auga mariña para o cultivo.


SURVIVAL RATE: The percentage of organisms remaining alive after a defined time period, e.g., to the smolt stage of salmon or from smolt transfer to seawater to harvest.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Το ποσοστό των οργανισμών που επιβιώνουν μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, π.χ. στους σολομούς μέχρι την ηλικία αναπαραγωγής ή από την ηλικία αναπαραγωγής έως τη μεταφορά σε θαλασσινό νερό για συγκομιδή.

TAUX DE SURVIE : Le pourcentage des animaux restant en vie après une période de temps définie, par exemple de l’éclosion à la smoltification ou du transfert des saumoneaux en eau de mer à la récolte.

TASA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaje de organismos vivos después de un periodo de tiempo predefinido, dependiendo del sistema de cultivo.

MEGMARADÁSI ARÁNY: Egy meghatározott időtartam után életben maradó szervezetek százalékos aránya. Pl. fiatal lazacok átalakulást követő megmaradási aránya.

OVERLEVINGSRATE: Prosenten av organismer som er i live etter en gitt tid. Avhengig av oppdretts- eller dyrkingsmetoden.

WSKAŹNIK PRZEŻYCIA: Odsetek organizmów pozostałych przy życiu po upływie określonego czasu; np. łososi do stadium smolt, bądź od przeniesienia smoltów do wody morskiej do ich odłowu jako ryb towarowych.

YAŞAMA ORANI: Belli bir zaman periyodunun ardından hayatta kalanların yüzdesini ifade eder örneğin salmonun smoltifikasyon ya da denizden hasada geçerken ki hayata kalma oranı

Was this helpful?
Cantidade de osíxeno utilizada para manter todo o o metabolismo, por unidade de tempo, por unidade de peso corporal.


METABOLIC RATE: The amount of oxygen used for total metabolism, per unit of time, per unit body weight.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιείται γιά τον συνολικό μεταβολισμό, ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους.

TAUX METABOLIQUE: Quantité doxygène consommée par le métabolisme, dans un temps unitaire et par poids corporel unitaire.

TASA METABÓLICA: Cantidad de oxígeno consumida por el metabolismo durante una unidad de tiempo y por unidad de peso corporal.

ANYAGCSERE-SEBESSÉG: A teljes anyagcseréhez felhasznált oxigén mennyisége időegységre és egységnyi testtömegre vetítve.

METABOLSK RATE (AKTIVITET): Mengden oksygen brukt til all metabolsk aktivitet, per tidsenhet, per enhet kroppsvekt.

NATĘŻENIE PRZEMIANY MATERII: Ilość tlenu zużyta w ogólnej przemianie na jednostkę czasu i na jednostkę masy ciała.

METABOLIK ORAN: Her birim zamanda, her birim vücut ağırlığında, toplam metabolizma için kullanılan oksijen miktarı

Was this helpful?
Taxa de metabolismo dun animal poiquilotermo expresada en forma do consumo mínimo de osíxeno por unidade de tempo e por unidade de peso corporal, medida á temperatura óptima para esta especie.


STANDARD METABOLIC RATE: That metabolic rate of poikilothermic animals expressed as the minimum amount of oxygen per unit time, per unit body weight, at the optimal environmental temperatures for the species concerned.

ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΤΑΧΟΣ: Το μεταβολικό τάχος των ποικιλόθερμων ζώων, όταν αυτά καταναλώνουν την ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους, στις άριστες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες για το είδος αυτό.

TAUX DE METABOLISME STANDARD: Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.

TASA METABÓLICA ESTÁNDAR: Tasa de metabolismo de un animal poiquilotermo expresada en forma del consumo mínimo de oxígeno por unidad de tiempo y por unidad de peso corporal, medida a la temperatura óptima para esta especie.

STANDARD ANYAGCSEREARÁNY: A változó testhőmérsékletű állatok anyagcseréjének mértéke, amelyet az adott faj számára optimális hőmérsékleten, időegység alatt elfogyasztott, egységnyi testtömegre vetített minimális oxigénmennyiséggel fejeznek ki

STANDARD METABOLISMEHASTIGHET: Den metabolske hastigheten hos et vekselvarmt dyr uttrykt som den minste mengden oksygen per tidsenhet, per kroppsvektsenhet, ved artens optimale omgivelsestemperaturen.

PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII: Jest to przemiana materii zwierząt zmiennocieplnych, wyrażona jako minimalna ilość tlenu zużywana w jednostce czasu na jednostkę masy ciała w optymalnych (dla danego gatunku) temperaturach środowiskowych.

STANDART METABOLİZMA: Standart metabolizma yada soğuk kanlı hayvanların metabolik oranı, ilgili canlı türünün kendisi için uygun olan optimum çevresel sıcaklık şartlarında birim vücud ağırlığına göre birim zamanda minimum miktarda tüketilen oksijen olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Tributil-estaño: composto químico utilizado en certos axentes "antifouling". Coñecido por causar imposex en moluscos.


TBT: Tri-butylin: a chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TBT: ΤRI-BUTYLTIN. Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TBE: TRI-BUTYL ETAIN.Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TBE: Tributiltin: compuesto químico utilizado en ciertas pinturas "antifouling". provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TBT: Bizonyos eltömődést gátló szerekben alkalmazott vegyület. Puhatestűekben hermafroditizmust okozó hatása ismert.

TBT: Tributlyn:Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

TBT: Tributylin: związek chemiczny występujący w niektórych środkach przeciwporostowych. U mięczaków powoduje bezpłodność.

Tributilin: Tributilin: Çürümeyi önleyici ajanlarda bulunan bir kimyasal bileşiktir. Yumuşakçalarda imposekse sebep olduğu bilinir.

Was this helpful?
Conxunto de células similares especializadas que realizan unha función ordinaria, os tecidos forman os órganos e outras estruturas dos organismos vivos. Unha mostra de tecido (biopsia) é unha parte de tecido que foi extraida para máis estudios.


TISSUE: A group of similarly specialized cells that perform a common function, tissues make up the organs and other structures of living organisms. A tissue sample is a small representative piece of tissue which is removed for further study.

ΙΣΤΟΣ: Ομάδα κυττάρων με παρεμφερή εξειδίκευση τα οποία επιτελούν μία κοινή λειτουργία. Οι ιστοί αποτελούν τα όργανα και άλλες διαπλάσεις του σώματος των ζωντανών οργανισμών. Δείγμα ιστού είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό τμήμα ιστού που αφαιρείται για περαιτέρω μελέτη.

TISSU: Ensemble de cellules dont la spécialisation et les fonctions sont communes. Les tissus sont les composants des organes et des autres structures des organismes vivants. Un échantillon tissulaire (biopsie) est un prélèvement représentatif dun tissu servant à des études approfondies.

TEJIDO: Conjunto de células cuya especialización y funciones son conocidas. Los tejidos son los componentes de los órganos y de otras estructuras de los organismos vivos. Una muestra de tejido (biopsia) es representativa de todo el tejido y sirve para estudios funcionales y morfológicos.

SZÖVET: Hasonlóan módosult sejtek csoportja, amelyek hasonló funkciót látnak el. A szövetek építik fel a szerveket és az élő szervezetek egyéb alkotórészeit. A szövetminta egy kisméretű szövetdarab, amelyet későbbi vizsgálatok céljára eltávolítanak a testből.

VEV: Gruppe med liknende spesialiserte celler med samme funksjon. Utgjor organene og andre strukturer i levende organismer. En vevsprove er en liten prove fra et vev som fjernes for videre undersokelser.

TKANKA: Grupa komórek podobnie wyspecjalizowanych, które spełniają wspólną funkcję; tkanki wchodzą w skład narządów i innych struktur żywych organizmów. Próbka tkanki jest małym wycinkiem reprezentującym tkankę, a pobieranym do dalszych badań.

Doku: Ortak bir fonksiyonu yerine getirmek için oluşturulmuş benzer özellikteki bir grup hücre. Dokular organları ve canlı organizmaların diğer yapılarını oluştururlar. Bir doku örneği ilave çalışmalar için ortaya çıkarılmış dokunun temsili küçük bir parçasıdır.

Was this helpful?
Tecido conxuntivo constituído por unha variedade de células capaces de almacenar grandes cantidades de graxas neutras.


ADIPOSE TISSUE: Tissue made up of specific cells capable of storing large amounts of neutral fats.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ: Ιστός που αποτελείται από ειδικά κύτταρα, ικανά να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ουδέτερων λιπιδίων.

TISSU ADIPEUX: Tissu conjonctif constitué dune varieté de cellules capable de stocker de grandes quantités de graisses neutres.

TEJIDO ADIPOSO: Tejido conjuntivo constituido de una variedad de células capaces de almacenar grandes cantidades de grasas neutras.

ZSÍRSZÖVET: Nagy mennyiségű neutrális zsír raktározására alkalmas sejtekből álló szövet.

FETTVEV: Vev dannet av spesielle celler med evne til å lagre store mengder nøytralt fett.

TKANKA TŁUSZCZOWA: Tkanka składająca się ze specyficznych komórek, zdolnych do magazynowania dużych ilości obojętnego tłuszczu.

YAĞ DOKUSU: Geniş miktarda doğal yağ depolama yeteneğine sahip özel hücrelerden oluşan doku.

Was this helpful?
Tecido distribuído no ril dos peixes, responsable da liberación rápida de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e, en menor medida, de cambios na química do sangue como resposta a unha estimulación neural.


CHROMAFFIN TISSUE: Tissue scattered throughout the fish kidney, responsible for the rapid release of the catecholamines adrenaline and noradrenaline, in response to neural stimulation and, to a lesser extent, changes in blood chemistry.

ΧΡΩΜΙΟΦΙΛΟΣ ΙΣΤΟΣ: Iστός ο οποίος βρίσκεται διασκορπισμένος στο νεφρό των ψαριών και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ταχεία απελευθέρωση των κατεχολαμινών (βλ.λ) αδρεναλίνη (βλ.λ) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ) μετά από κάποια νευρική διέγερση ή την αλλαγή στη χημική σύσταση του αίματος.

TISSU CROMAFIN: Tissu parsemé à travers le rein des poissons et responsable de la libération rapide de catécholamines, adrénaline et noradrénaline, en réponse à une stimulation nerveuse ou, de façon moindre, à des changements de la composition sanguine.

TEJIDO CROMAFÍN: Tejido distribuido en el riñón de los peces, responsable de la liberación rápida de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) y, en menor medida, de cambios en la química de la sangre como respuesta a una estimulación neural.

KROMAFFIN SZÖVET: A halak veséjében elszórtan megtalálható szövet, amely a katekolaminok (adrenalin és noradrenalin) gyors kibocsátását végzi. idegi stimuláció és kisebb mértékben a vér kémiai változásának hatására.

KROMAFFINT VEV: Endokrint vev i fiskenyren. Kler veggene i den bakre kardinalvenen hos beinfisk og skiller raskt ut katekolaminer (adrenalin og noradrenalin) i respons til neurologisk stimulering og i mindre grad forandringer i blodkjemien.

TKANKA CHROMOCHŁONNA: Tkanka rozproszona w całej nerce ryb, odpowiedzialna za szybkie uwalnianie katecholamin − adrenaliny i noradrenaliny w odpowiedzi na pobudzenie nerwowe, a w mniejszym stopniu na zmiany w chemizmie krwi.

KROMAFİN DOKUSU: Doku balık böbreğinin heryerine yayılmıştır, katolamin adrenalin ve noradrenalinin hızlı salınımı, sinir uyarımı ve az miktarda kanın kimyasında değişimden sorumludur.

Was this helpful?
Equivalente, en peixes, á glándula adrenal (ou glándulas suprarrenales en humanos). Este tecido produce e secreta adrenalina e tamén hormonas esteroides baixo o control da ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por exemplo cortisol) que son importantes na osmorregulación e a adaptación ao estrés. Elevados niveis en sangue de cortisol son característicos de estrés por manipulación.


INTERRENAL TISSUE: Fish endocrine glands represented by yellowish patches in the vicinity of the kidneys and posterior cardinal veins. They produce corticosteroid hormones (e.g. cortisol) that appear to be important regulators of osmoregulation. Elevated blood cortisol levels are characteristic of handling stress.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Ενδοκρινείς αδένες των ψαριών που εμφανίζονται ως κιτρινωπές κηλίδες κοντά στους νεφρούς και τις οπίσθιες καρδιακές φλέβες. Παράγουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες (π.χ. κορτιζόλη) που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωσμωρρύθμιση. Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα είναι χαρακτηριστικό έντασης (στρες) λόγω χειρισμού.

TISSU INTERRENAL: Léquivalent, chez les poissons, de la corticosurrénale. Ce tissu produit et sécrète des hormones stéroïdes et de lépinéphrine sous le contrôle de lACTH. Il produit des hormones corticosteroïdes (par exemple cortisol) qui semblent être important au niveau de losmorégulation. Laugmentation du niveau de cortisol dans le sang est provoquée par le stress du aux manipulations.

TEJIDO INTERRENAL: Equivalente, en peces, a la glándula adrenal. Este tejido produce y secreta adrenalina y también hormonas esteroides bajo el control de la ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por ejemplo cortisol) que importantes en la osmoregulación y la adaptación al estrés. El aumento del nivel de cortisol en la sangre es provocado por el estrés debido a la manipulación u otras alteraciones ambientales.

INTERRENÁLIS SZÖVET: A halak belső elválasztású mirigyei, amelyek sárgás foltokként láthatók a vesék és a hátulsó kardinális vénák közelében. Kortikoszteroid hormonokat termelnek, amelyeknek az ozmoregulációban van fontos szerepük. A vér megnövekedett kortizolszintje a kezelési stressz jellemző következménye.

INTERRENALLEGEMER : Endokrine kjertler hos fisk som viser seg som spredte gule flekker på nyren. Den produserer kortikosteroider (kortisol og kortikosteron), som er viktige ved regulering av saltbalansen. Høye nivåer av kortisol i blodet oppstår ved behandlingsstress.

TKANKA MIĘDZYNERKOWA: Gruczoły wydzielania wewnętrznego ryb reprezentowane przez żółtawe plamy w sąsiedztwie nerek i głównych tylnych żył. Produkują one hormony kortykosteroidowe (np. kortyzol), które okazują się ważnymi regulatorami stopnia i szybkości osmozy. Podwyższone poziomy kortyzolu we krwi są znamienne przy usuwaniu stresu.

İNTERRENAL DOKU: Balıklarda böbreklerde bulunan, ozmoregulasyonu düzenleyen kortikositeroit hormonların üretilmesinde görev alan bir dokudur. Üretilen kortikositeroit hormonlar (örneğin kortizol) ozmoregülasyonu düzenleyici olarak önemli olarak görülmektedir. Kanda yükselen kortizol seviyeleri stresi kontrol edici bir karakteristiktir.

Was this helpful?
Protocolo específico de mostraxe.


SAMPLING METHOD: This term denotes a specific protocol for sampling.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.

TECHNIQUE DECHANTILLONNAGE: Protocole spécifique déchantillonnage.

TÉCNICA DE MUESTREO: Protocolo específico de muestreo.

MINTAVÉTELI ELJÁRÁS: Ez a fogalom a mintavételre alkalmazott módszerek összességét jelenti.

PRØVETAKINGSMETODE: Betegner en spesifikk prøvetakingsprotokoll.

METODA POBIERANIA PRÓBKI: Termin ten oznacza specjalny protokół przy pobieraniu próbek.

ÖRNEKLEME YÖNTEMİ: Bu terim, örnekleme için özel bir protokolü ifade eder.

Was this helpful?
Dilatación de capilares da pel e das branquias.


TELANGIECTIASIS: The dilation of the small blood vessels of the skin and gills.

ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΑ: Διαστολή των μικρών αιμοφόρων αγγείων του δέρματος και των βραγχίων.

TELANGIECTASIE: Dilatation des vaisseaux capillaires de la peau et des branchies.

TELANGIECTIASIS: Dilatación de capilares de la piel y de las branquias.

TELEANGIEKTÁZIA: A bőr és a kopoltyúk kisebb vérereinek kitágulása.

TELEANGIEKTASE: Utvidelser av små blodkar i hud og gjeller.

TELANGIEKTAZJA: Rozszerzenie drobnego naczynia krwionośnego w skórze lub w skrzelach.

Telanjiektazi: Deri veya solungaçlardaki ince kan damarlarının (kılcal damarlar) genişlemesi.

Was this helpful?
Envío de larvas de ostras aínda en estado pedivelíger para ser capturadas por un substrato preparado (captador).


REMOTE SETTLING: Shipping of cultured larval oysters still in the pediveliger stage, for final settlement on suitable substrate (cultch).

ΤΗΛΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μεταφορά καλλιεργούμενων προνυμφών στρειδιών που βρίσκονται ακόμη στο προ-πεπλοφόρο στάδιο, γιά τελική εγκατάσταση στο κατάλληλο υπόστρωμα.

TELECAPTAGE: Envoi de naissain dhuîtres décloserie, au stade pédiveligère, destiné au captage sur un substrat préparé (capteur).

TELECAPTURA: Envío de larvas de ostras todavía en estado pediveliger para ser capturadas por un sustrato preparado (captador).

OSZTRIGATELEPÍTÉS: A pediveliger stádiumú osztrigalárvák kiszállítása a végleges nevelés helyszínére (az osztrigapadokra).

FJERN BUNNSLAING: Transport av oppdrettede osterslarver (pediveliger stadiet) til omrader der skal bunnsla på passende substrat.

ODLEGŁE OSADZANIE : Transport statkiem wyhodowanych larw ostryg będących ciągle w stadium weliger, celem ostatecznego ich osadzenia na odpowiednim podłożu (substracie dla ostryg – np. kamienie, muszle).

UZAKTAN ÇÖKELTME: Pediveliger safhasındaki hareketsiz larval kültür istiridyelerinin son olarak yerleştirileceği substrata taşınması işlemidir.

Was this helpful?
Unha subdivisión da subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peixes óseos) con máis de 28000 especies; consta de 4 subclases; o esqueleto interno contendo tecido óseo; o opérculo está baseado no segundo arco hioideo; os radios das aletas dorsais e anais están baseadas en radios basais óseos; as especies comunmente usadas en acuicultura pertencen a esta orde.


TELEOST: A sub-division of the sub-class actinopterygii, Class Osteichthyes(bony fish) (with more than 28000 species); consists of 4 sub-classes; internal skeleton contains bony tissue; operculum based on the second hyoid arch; rays of the dorsal and anal fins based on bony basal rays; the most commonly cultured fish species belong to this order.

ΤΕΛΕΟΣΤΕΟΙ: Υποδιαίρεση της υπόταξης Actinopterygii, κλάση Osteichthyes με πάνω από 28000 είδη. Αποτελείται από 4 υποκλάσεις. Ο εσωτερικός σκελετός αποτελείται από οστίτη ιστό, το βραγχιακό επικάλυμμα ξεκινάει από το υοειδές τόξο, το ραχιαίο και το εδραίο πτερυγίου υποβαστάζονται από οστέινες ακτίνες. Στην τάξη των οστεϊχθύων ανήκουν τα πιο κοινά καλλιεργούμενα είδη ψαριών.

TELEOSTÉEN: Sous-division de la sous-classe des actinopterygés. La classe des Ostéichthyéens (poissons osseux) comportent plus de 28000 espèces et se divise en 4 sous-classes. Le squelette interne est osseux. L’opercule est monté sur la deuxième arche hyoïde. Les raies des nageoires dorsales et anales sont montées sur des raies basales osseuses. Les poissons les plus couramment cultivés appartiennent à ce groupe.

TELEÓSTO: Una subdivisión de la subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peces óseos) con más de 28000 especies; consiste de 4 subclases; el esqueleto interno es óseo; el opérculo está asentado en el segundo arco hioideo; los radios de las aletas dorsales y anales están basadas en radios basales óseos; las especies comunmente usadas en acuicultura pertenecen a este orden.

VALÓDI CSONTOSHALAK: A csontos halak (Osteichtthyes) főosztályába, azon belül a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályába tartozó alosztályág. Négy alosztályból áll. Belső vázuk csontszövetből épül fel; a kopoltyúfedő a második kopoltyúívhez csatlakozik; a hátúszó és a farok alatti úszó sugarai csontos belső sugarakból erednek. A legtöbb tenyésztett halfaj ide tartozik.

TELEOST: En undergruppe av underklassen Actinopterygii, Klasse Osteichytes (beinfisk) (med mer en 28000 arter); består av 4 underklasser; internt skjelett inneholder forbeinet vev; operculum støttes av hyoidbuen (2. visceralbue); finnestråler (lepidotrich og actinotrich) i dorsal- og analfinnene har basis på beinståler kalt pterygiophorer; de vanligste oppdrettsartene finnes i denne klassen.

RYBY KOŚCISTE : Poddział podgromady promieniopłetwe (Actinopterygii), klasa ryby kostne (Osteichthyes) (ponad 28 000 gatunków), obejmuje 4 podklasy; szkielet wewnętrzny zawiera tkankę kostną; operculum jest oparte na drugim łuku gnykowym; promienie płetw grzbietowej i odbytowej opierają się o promienie podstawowe płetwy; do tego rzędu należy większość hodowanych gatunków ryb.

TELEOST: Kemikli balıklar sınıfının actinopterygii alt sınıfının bir alt bölümüdür, 28000 den fazla tür ihtiva eder, 4 alt alt sınıfı bulunmaktadır; iskeleti kemik dokusu ihtiva eden, operkilumu ikinci hyoid köprü üzerine kurulu olan, dorsal ve anal yüzgecin ışınları kemik ışınlarıyla örtüşür; kültürü yapılan çoğu balık bu dizine aittir.

Was this helpful?
Extremo posterior abdominal ou "cola" dos crustáceos.


TELSON: The "tail" of the abdomen (in crustaceans).

ΤΕΛΣΟΝ: Η "ουρά" της κοιλίας (στα καρκινοειδή).

TELSON: Dernier segment abdominal des arthropodes (chez les crustacés par exemple).

TELSON: Último segmento abdominal de artrópodos (en los crustáceos por ejemplo).

TELSON: A rákok faroknyúlványa.

TELSON: Halen på bakkroppen (abdomen) hos krepsdyr.

TELSON: Końcowa część odwłoka u skorupiaków.

Telson: Kabuklularda abdomenin kuyruk kısmı, son kısım

Was this helpful?
A temperatura é un estado cuantitativo relativo á calor. Para que unha medida sexa racional, debe haber acordo sobre a escala de valores e os dispositivos que serven para dar estes valores. A única escala de temperatura con criterio natural e absoluto é a escala termodinámica de Kelvin que se basea sobre as funcións que poden ser directamente deducidas a partir da primeira e a segunda lei da termodinámica. Dado que o limite inferior desta escala é o cero absoluto e que, por definición, a escala


TEMPERATURE: Temperature is the quantitative statement concerning heat. The only temperature scale with an absolute basis in nature is the Thermodynamic Kelvin Temperature Scale (TKTS), which is based on functions that can be deduced directly from the first and second laws of thermodynamics. Since the lower limit of the TKTS is absolute zero, and since it is linear by definition, only one non-zero reference point is required to establish its slope. The reference point of 00C was chosen because it

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ: Μέγεθος που εκφράζει την ένταση της θερμότητας. Η μόνη θερμοκρασιακή κλίμακα με απόλυτη φυσική βάση είναι η Θερμοδυναμική Θερμοκρασιακή Κλίμακα Kelvin (TKTS), η οποία βασίζεται σε φαινόμενα που βασίζονται απευθείας στον πρώτο και στον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Επειδή το κατώτερο όριο της κλίμακας Κelvin είναι το απόλυτο μηδέν και επειδή η κλίμακα είναι εξ ορισμού γραμμική , απαιτείται ένα μόνο μη-μηδενικό σημείο αναφοράς ώστε να προσδιοριστθεί η κλίση της. Το σημείο αναφοράς τω

TEMPERATURE: La température est une mesure quantitative concernant la chaleur. Pour quune mesure soit rationelle, il doit y avoir un accord concernant léchelle des valeurs numériques et les dispositifs servant à réaliser et à afficher ces valeurs. La seule échelle de température avec un fondement absolu naturel est lechelle thermodynamique de Kelvin qui est basée sur des fonctions qui peuvent être directement déduites à partir de la première et deuxième loi de la thermodynamique. Puisque la limite inférieure

TEMPERATURA: La temperatura es una medida cuantitativa de calor. Para que una medida sea racional, debe haber acuerdo sobre la escala de valores y los dispositivos que sirven para dar estos valores. La única escala de temperatura con criterio natural y absoluto es la escala termodinámica de Kelvin que se basa sobre las funciones que pueden ser directamente deducidas a partir de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Dado que el limite inferior de esta escala es el cero absoluto y que, por definició

HŐMÉRSÉKLET: A hőmérséklet a hőre vonatkozó számszerű érték. A természetben az egyetlen, abszolút alapú hőmérsékleti skála a Termodinamikus Kelvin Hőmérsékleti Skála (TKHS), amely a termodinamika első és második főtételéből közvetlenül levezetett függvényeken alapul. Mivel az alsó végpontja az abszolút nulla fok, és definíció szerint lineáris, csak egy nullától különböző viszonyítási pont szükséges a meredekség megállapításához. A 00C-os viszonyítási pontot azért választották ki, mert ez a víz fol

TEMPERATUR: Kvantitativt mål for varme. Eneste temperaturskala med absolutt basis i naturen er ”Thermodynamic Kelvin Temperature Scale” (TKTS), som er basert på funksjoner direkte avledet fra første og andre lov om termodynamikk. Siden den nedre grensen for TKTS er absolutt null og den er lineær ved definisjon, er bare ett ikke-null referansepunkt nødvendig for å fastslå stigningen. Referansepunktet 00C ble valgt siden dette er likevektstemperaturen for vann i væske- og fastform ved atmosfærisk t

TEMPERATURA: Temperatura jest ilościową informacją dotyczącą ciepła. W przyrodzie jedyną skalę temperatury z absolutną podstawą stanowi termodynamiczna skala temperatury Kelvina (TKTS), oparta na zależnościach, które bezpośrednio wypływają z pierwszego i drugiego prawa termodynamiki. Ponieważ niższą granicę TKTS stanowi zero, a według definicji ma ona przebieg liniowy, wymagany jest tylko jeden nie zerowy punkt odniesienia do ustalenia jej nachylenia. Za punkt odniesienia wybrano 00C, ponieważ st

Sıcaklık: Isı ile alakalı olan kantitatif bir ifade. Termodinamik kelvin sıcaklık ölçeği (TKTS) termodinamiğin birinci ve ikinci yasasından direkt olarak ortaya çıkarılabilen fonksiyonlara dayanır. TKTS nin alt sınırı mutlat sıfır olduğundan linear olarak tanımlanabilir, sadece sıfır olmayan referans noktası eğrisini oluşturmak için gereklidir. 00C referans noktası seçildiğinde atmosferik basınç altında katı ve sıvı fazlarında suyun sıcaklığı ile dengededir. Celsius sıfır skalası 273.l5K olup

Was this helpful?
Temperatura á cal a actividade locomotora dun organismo se volve desorganizada e este perde a capacidade de escapar a esas condicións que poden levar rapidamente á súa morte. A temperatura crítica máxima determínase quentando un organismo, a partir da temperatura de aclimatación, a unha velocidade constante na que a temperatura dos tecidos internos do organismo adquiran a temperatura externa sen atraso significativo.


CRITICAL THERMAL MAXIMUM (CTM): The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΚΘΜ): Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.

TEMPERATURE CRITIQUE MAXIMALE: Température à laquelle lactivité locomotrice dun organisme devient désorganisée et lorganisme perd sa capacité déchapper aux conditions qui mènent rapidement à sa mort. La température critique maximale est déterminée en chauffant un organisme, à partir de la température dacclimation, à une vitesse telle que la température des tissus profonds de lorganisme suive la température externe avec un delai insignifiant.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura a la cual la actividad locomotora de un organismo se desorganiza y el organismo pierde su capacidad de escapar a condiciones que llevan rápidamente a su muerte. La temperatura crítica máxima se determina calentando un organismo, a partir de la temperatura de aclimatación, a una velocidad en la que la temperatura de los tejidos profundos del organismo sigue la temperatura externa con un retraso no-significativo.

KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETI MAXIMUM (KHM): Az a hőmérsékleti érték, amelynél a lokomotoros aktivitás szervezetlenné válik, és a szervezet elveszíti azt a képességét, hogy elmeneküljön a gyors halált okozó helyzetek elől. A KHM meghatározása a környezeti hőmérséklet fokozatos, állandó mértékű emelésével történik, amely elég gyors ahhoz, hogy a testhőmérséklet változása jelentősebb késés nélkül követni tudja.

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM: Temperaturen der bevegelse blir hemmet, og en organisme mister evnen til å flykte fra forhold som fort vil føre til dens død. Bestemmes ved oppvarming fra akklimatiseringstemperatur. Hastigheten på oppvarmingen må være hurtig nok til at organismens kjernetemperatur følger uten signifikant forsinkelse.

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRYTYCZNA (MTK) : Temperatura, przy której aktywność lokomotoryczna ulega zakłóceniu i organizm traci zdolność do ucieczki, co może szybko doprowadzić do jego śmierci. MTK jest zdeterminowana podnoszeniem temperatury aklimatyzacyjnej ze stałą prędkością, która umożliwia − bez większych opóźnień − w nadążaniu zmianom temperatury w głębi ciała.

KRITİK TERMAL SICAKLIĞI (CTM): Lokomotor aktivitesinin düzensiz olduğu ve organizmanın şartlardan kurtulmak için yeteneğini kaybettiği ve böylelikle hızla ölümüne yol açacak ısı. CTM iklime alıştırma ısısından ısıtılarak belirlenir, sabit bir oranda bu derin vücut ısısını sağlamak, önemli bir zaman gecikmesi olmadan takip etmek için yeterince hızlıdır.

Was this helpful?
Tempo regulamentario a respectar entre a administración do medicamento e o sacrificio de tal maneira que os residuos do medicamento poidan alcanzar niveis que non representen perigo para o consumidor. A duración deste período depende da taxa metabólica. Para os animais homeotermos, este período exprésase en días. Mentres que para os organismos poiquilotermos (a maioría das especies de acuicultura) a mellor aproximación é establecer o tempo de eliminación en termo de graos-día. Sin. período de re


CLEARANCE TIME: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

TEMPS DEVACUATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE EVACUACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

TISZTULÁSI IDŐ: Egy gyógyszeres kezelés vége és az állat feldolgozása közötti időtartam, amelynek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a gyógyszermaradékok ne jelentsenek semmilyen veszélyt a fogyasztó számára. Ez az időtartam az anyagcsere sebességétől függ. Állandó testhőmérsékletű állatokban a visszavonási idő emiatt napokban mérhető. Változó testhőmérsékletűeknél azonban (ide tartozik a legtöbb faj az akvakultúrában) a visszavonási időt a napfokok alapján kell meghatározni. Úm. visszatartási idő, visszavonási

KLARERINGSTID: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader.

OKRES KARENCJI: Czas pomiędzy końcem leczenia farmakologicznego a ubojem, który musi być przestrzegany, ażeby pozostałości leków mogły osiągnąć poziomy, które nie przedstawiają ryzyka dla konsumentów. Okres ten jest związany z natężeniem przemiany materii. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są ustalane w dniach. Dla zmiennocieplnych (należą tu prawie wszystkie gatunki z akwakultury) okresy karencji będą podawane w stopniodniach, uwzględniając zależność przemiany materii od temperatury. Syn. okres k

TEMİZLENME ZAMANI: İlaç alımı ile hasat arasındaki zaman. İlaç artıklarının yüksek seviyesi tüketici için tehlike yaratabileceğinden gözlenmesi gereklidir. Bu periyot metabolik hız ile ilişkilidir. Sıcak kanlı organizmalar için bırakma zamanı günlük olarak ayarlanmalıdır. Soğuk kanlılar için ( Örn; pek çok su ürünleri yetiştiricilik türü) en iyi yaklaşım tarzı ile tutma periyodu,bırakma zamanını günlerin derecesine göre ayarlamaktır.

Was this helpful?
Período durante o cal os embrións se desenvolven no interior do ovo; normalmente é o número de días ou de horas entre a fecundación e a eclosión do 50% de embrións.


INCUBATION TIME: The period during which embryos develop inside the egg; usually given in days or hours from fertilization until 50% of the embryos have hatched.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία το ψάρι αναπτύσσεται στο εσωτερικό του αυγού. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη του 50% των νεοσσών από ένα σύνολο εππαλημένων αυγών.

TEMPS DINCUBATION: La période pendant laquelle le développement dun poisson a lieu à lintérieur de loeuf; exprimé habituellement par le nombre de jours ou dheures entre la fécondation et léclosion de 5O% des embryons.

TIEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante el cual el desarrollo de un pez tiene lugar dentro del huevo; normalmente es el número de días o de horas entre la fecundación y la eclosión del 50% de embriones.

INKUBÁCIÓS IDŐ: Az az időtartam, amely alatt az embriók az ikrákon belül fejlődnek;általában az a napokban vagy órákban megadott idő, amely a megtermékenyítéstől az embriók 50%-ának kikeléséig tart.

INKUBASJONSTID: Perioden når embryoer utvikler seg inni egget. Vanligvis gitt i dager eller timer fra befruktning til 50% av embryoene er klekket.

CZAS INKUBACJI: Okres, w czasie którego embrion rozwija się wewnątrz jaja; zazwyczaj podawany w dniach lub godzinach zanim nie wykluje się 50% embrionów.

KULUÇKA ZAMANI: Embriyonun yumurta içersinde geliştiği, yumurtaların %50sinin açılmasıyla sonlanan ve genellikle gün veya saat olarak verilen süre.

Was this helpful?
Intervalo de tempo entre o inicio dun tratamento ata a manifestación dunha resposta ou efecto na metade dos animais ensaiados.


MEDIAN EFFECTIVE TIME: The time required for a response or effect in 50% of the test animals after the treatment has been started.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΤIΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος που απαιτείται από την έναρξη της αγωγής ως την απόκριση ή την παρατήρηση αποτελεσμάτων στο ήμισυ των πειραματοζώων.

TEMPS MOYEN EFFICACE: Lintervalle de temps entre le début dun traitement jusquà la manifestation dune réponse ou dun effet chez la moitié des animaux experimentés.

TIEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tiempo entre el inicio de un tratamiento hasta la manifestación de una respuesta o de un efecto en la mitad de los animales experimentados.

KÖZÉPHATÉKONY IDŐ: Az a kezelés kezdetétől számított időtartam, amely ahhoz szükséges, hogy a kísérleti állatok 50%-ában válaszreakció alakuljon ki.

MIDLERE VIRKNINGSTID: Tiden som trengs for å gi respons eller effekt i 50% av forsøksdyrene fra behandlingen begynner.

CZAS SKUTECZNEGO STĘŻENIA: Wymagany czas reakcji lub działania u 50% testowanych zwierząt od momentu rozpoczęcia poddania ich działaniu danego środka.

ORTA ETKİLİ ZAMAN: Uygulamanın başlamasından sonra test hayvanının % 50 sinin etkilenmesi veya cevap vermesi için gerekli zaman.

Was this helpful?
Termo inespecífico empregado para varios vermes parasitos planos (platelmintos) da Clase Cestodos.


TAPE WORM: Common non-specific term for various segmented parasitic flatworms of the Class Cestoda.

ΤΑΙΝΙΑ: Κοινός μή ειδικός όρος για διάφορους παρασιτικούς Κεστώδεις που φέρουν μεταμέρεια.

VER SOLITAIRE: Terme non-spécifique dusage courant décrivant un nombre de vers parasites de la classe des Cestodes.

GUSANO SOLITARIO: Término no específico pero común que describe el nombre gusanos parásitos de la clase de cestodos.

GALANDFÉREG: A Cestoda osztályba tartozó élősködő életmódú, szelvényezett laposférgek köznyelvi elnevezése.

BENDELMARK: Vanlig uspesifikk betegnelse for ulike segmenterte parasittiske flatmarker tilhørende klasse Cestoda.

TASIEMIEC: Zwykle niespecyficzna nazwa różnych członowanych pasożytniczych tasiemców klasy Cestoda.

Tenya: Cestoda(Yassı kurtlar) sınıfının segmentli değişik parazitik yassı solucanları için kullanılan spesifik olmayan bir terimdir.

Was this helpful?
Modo de aprendizaxe pola experimentación de tipo ensaio e erro.


TRIAL AND ERROR: A mode of learning by experience.

ΔΟΚIΜΗ ΚΑI ΛΑΘΟΣ: Τρόπος μάθησης μέσω πειραματισμού.

TATONNEMENT; ESSAI ET ECHEC: Mode dapprentissage par expérience.

TANTEO: Modo de apprentizaje por experienca.

PRÓBA-SZERENCSE: A tapasztalati úton történő tanulás egyik módja.

TRIAL AND ERROR: A mode of learning y experience.

METODA PRÓB I BŁĘDÓW: Sposób uczenia się przez doświadczenie (praktykę).

Deneme ve yanılma: Tecrübe ile öğrenme yöntemi.

Was this helpful?
Que serve para sandar ou curar.


THERAPEUTIC: Serving to heal or cure.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟΣ: Αυτός που χρησιμεύει για να επουλώνει ή να θεραπεύει.

THERAPEUTIQUE: Qui sert à traiter ou guérir.

TERAPÉUTICO: Que sirve para tratar o curar.

TERÁPIÁS: Gyógytásra vagy kezelésre szolgáló.

TERAPEUTISK: Skal lege eller helbrede.

TERAPEUTYCZNY/LECZNICZY: Służące do wyleczenia lub leczenia.

Terapötik: Tedavi veya iyileştirme sağlayan tedavi şekli.

Was this helpful?
Dise de todo tratamento dunha enfermidade, como a terapia por vacinación, por exemplo.


THERAPY: Any type of treatment of a disease, e.g. vaccine therapy.

ΘΕΡΑΠΕIΑ: Οποιοσδήποτε τύπος θεραπείας μιας ασθένειας, π.χ. η θεραπεία με εμβόλιο.

THERAPIE: Se dit de toute traitement dune maladie, thérapie par vaccin par exemple.

TERAPIA: Dícese de todo tratamiento de una enfermedad; terapia por vacunación por ejemplo.

TERÁPIA: Egy betegség kezelési módja, pl. vakcinaterápia.

TERAPI: En type behandling av en sykdom, f.eks. vaksineterapi.

LECZENIE/TERAPIA: Każdy rodzaj leczenia choroby, np. leczenie szczepionkami.

Terapi: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?
Antibiótico da familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz fronte a unha grande variedade de bacterias patóxenas de peixes.


TERRAMYCIN: One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΤΕΡΑΜΥΚΙΝΗ: Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

TERRAMYCINE: Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

TERRAMICINA: Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

TERRAMICIN: A Streptomyces rimosus által termelt, tetraciklin típusú antibiotikum, amely sokféle, halbetegségeket okozó baktérium ellen hatékony.

TERRAMYCIN: Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

TERRAMYCYNA: Jeden z antybiotyków tetracykliny wytwarzany przez Streptomyces rimosus działający skutecznie na wiele różnorodnych bakterii patogennych dla ryb.

Teramisin: Streptomyces rimosus tarafından üretilen tetrasiklin antibiyotiklerinin biri ve balıklar için çok çeşitli bakteriyel potojenlere karşı etkili bir ajandır.

Was this helpful?
Test microbiolóxico usado para determinar a susceptibilidade dun patóxeno a un rango de antibióticos. Os resultados permiten seleccionar unha antibioterapia óptima e poden ser útiles para identificar o axente patóxeno.


ANTIBIOTIC SENSITIVITY TEST: Laboratory test carried out to determine the susceptibility of a pathogen to a range of antibiotics. The results of such tests are used to select optimally active chemotherapeutic agents and may be useful in identifying the pathogen; cf. antifungal agents, antiprotozoal agents, antiseptics and disinfectants.

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΩΝ, ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΕΥΑIΣΘΗΣIΑΣ: Εργαστηριακός έλεγχος γιά τον προσδιορισμό της ευαισθησίας ενός παθογόνου σε ένα φάσμα αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται γιά την επιλογή των καλύτερων χημειοθεραπευτικών δραστικών ουσιών και χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση του παθογόνου. (Βλ. Αντι-μυκητιακοί παράγοντες, Αντιπρωτοζωïκοί παραγοντες, Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

ANTIBIOGRAMME EXAMEN: Examen micro- biologique permettant dapprécier la sensibilité dun agent pathogène vis-à-vis de divers antibiotiques. Les résultats dun tel examen permettent le choix dune antibiothérapie optimale et peuvent être utiles dans lidentification de lagent pathogène; cf. agents antifongiques, agents antiprotozoaires, antiseptiques, agents antiviraux et désinfectants).

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiológico usado para determinar la susceptibilidad de un patógeno a un rango de antibióticos. Los resultados permiten seleccionar una antibioterapia óptima y pueden ser útiles para identificar el agente patógeno.

ANTIBIOTIKUM-ÉRZÉKENYSÉGI TESZT: Olyan laboratóriumi teszt, amelynek célja egy adott patogén különféle antibiotikumokra való érzékenységének meghatározása. A tesztek eredményeit a megfelelő kemoterápiás szer kiválasztására, esetleg a patogén azonosítására használják; vö. gombaölő szerek, egysejtű paraziták elleni szerek, fertőzésgátló és fertőtlenítő szerek.

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSTEST: Laboratorietest utført for å teste en patogen bakteries følsomhet for forskjellige antibiotika. Testresultatet kan benyttes til å velge det optimale antibakterielle middelet for behandling av en infeksjon og til å identifisere patogenet. Jfr. soppmiddel, middel mot protozoer, antiseptiske middel og desinfeksjonsmiddel.

TEST WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYK: Test laboratoryjny przeprowadzany w celu określenia podatności patogenu na zakres działania antybiotyków. Wyniki takich testów są stosowane do wyselekcjonowania najbardziej aktywnych chemioterapeutycznych środków i być może użytecznych w identyfikowaniu czynników chorobotwórczych; porównaj − środki: przeciwgrzybicze, przeciwpierwotniacze, antyseptyczne i dezynfekujące.

ANTİBİYOTİK HASSASİYET TESTİ: Antibiyotik çeşitlerine patojenlerin duyarlılıklarını tespit etmek için yürütülen laboratuar testi. Bu gibi testler sonucu optimal aktif kemoterapatik ajanların seçilmesinde kullanılır ve patojenlerin teşhisinde yararlı olabilir; antifungal ajanlar, antiprotozoal ajanlar, antiseptikler ve dezenfektanlar karşılaştırılır.

Was this helpful?
Órganos reprodutores masculinos.


TESTES: Male reproductive organs.

ΟΡΧΕΙΣ: Αναπαραγωγικοί αδένες των αρσενικών.

TESTICULE: Glande génitale mâle.

TESTÍCULO: Órgano reproductor masculino.

HERÉK: A hímivarú állatok szaporítószervei.

TESTIKLER (TESTIS): Hanlige forplantningsorgan.

JĄDRA: Narządy rozrodcze samców.

Testis: Erkek üreme organları.

Was this helpful?
Principal hormona andrógena, secretada polos testículos de vertebrados baixo o control de hormonas gonadotrópicas hipofisarias. Esta hormona esteroide controla os carácteres sexuais primarios e secundarios, e ás veces o comportamento reprodutor. O precursor da testosterona chamado ketotestosterona (androsterona) adminístrase aos peixes, normalmente mediante a alimentación, co fin de mellorar o crecemento e a velocidade de maduración sexual (no caso de Sciaenops ocellatus por exemplo). Pódense ob


TESTOSTERONE: The major androgenic hormone that is produced in the vertebrate testis under the control of pituitary gonadotropic hormones. The steroid hormone controls primary and secondary sexual characters and in some cases reproductive behaviour. the testosterone precursor keto-testosterone (androsterone) is administered to fish, usually by means of diet, in order to affect growth and sexual maturation rates (e.g. in Red drum Sciaenops ocellatus). Stocks of Tilapia aurea are produced by treating newly-hatc

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: Η κύρια ανδρογόνος ορμόνη που παράγεται στους όρχεις των σπονδυλωτών υπό τον έλεγχο της γοναδοτροπικών (βλ.λ) ορμονών της υπόφυσης. Η στεροειδής αυτή ορμόνη ελέγχει τα πρωτογενή και δευτερογενή φυλετικά χαρακτηριστικά και σε μερικές περιπτώσεις την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Ο πρόδρομος της τεστοστερόνης, η κετο-τεστοστερόνη (ανδροστερόνη) χορηγείται στα ψάρια, συνήθως μέσω της τροφής, ώστε να επηρεάσει τους ρυθμούς της αύξησης και της φυλετικής ωρίμανσης (π.χ. στο Στικτομυλοκόπι Sciaenops oce

TESTOSTERONE: Principale hormone androgène, sécrétée par les testicules sous le contrôle des hormones gonadotropes pituitaires. Cette hormone stéroïde contrôle les caractères sexuelles primaires et sécondaires, et parfois le comportement reproductif. Le précurseur kétotestostérone (androstérone) est administré aux poissons, normalement par lintermédiaire de lalimentation, afin daméliorer la croissance et la vitesse de maturation sexuelle (chez Sciaenops ocellatus par exemple). Des stocks de Tilapia aurea mâle

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada por los testículos bajo el control de hormonas gonadotrópicas pituitarias. Esta hormona esteroide controla los caracteres sexuales primarios y secundarios, y a veces el comportamiento reproductor. El precursor ketotestosterona (androsterona) se administra a los peces, normalmente mediante la alimentación, con el fin de mejorar el crecimiento y la velocidad de maduración sexual (en el caso de Sciaenops ocellatus por ejemplo). Se pueden obtener por ejemplo, s

TESZTOSZTERON: A legfontosabb hím nemi hormon, amely a herékben termelődik, és termelését az agyalapi mirigy gonadotróp hormonjai szabályozzák. Ez a szteroid szerkezetű hormon határozza meg az elsődleges és másodlagos nemi jellegeket és néhány esetben a szaporodási viselkedést is. A tesztoszteron előalakját, a keto-tesztoszteront (androszteront) a halak tápjához keverve alkalmazzák a növekedés és a nemi érés serkentésére (pl. a vörös árnyékhal ( Sciaenops ocellatus) esetében). A Tilapia aurea állományokat a

TESTOSTERON: Det viktigste androgenet, som hos virveldyr produseres i testiklene under kontroll av peptidhormoner som skilles ut fra hypofysen. Hormonet kontrollerer primære og sekundære kjønnskarakterer, og i noen tilfeller gyteatferd. Forløperen til testosteron, keto-testosteron (androsteron), gis (vanligvis via fôr) til fisk for å påvirke vekst og kjønnsmodningsrate (f.eks. rød havgjørs, Sciaenops ocellatus). Tilapia aurea produseres ved å behandle nyklekket yngel med testosteron analogen, metyl-testoste

TESTOSTERON (hormon) : Główny hormon maskulinizujący, który jest produkowany w jądrach kręgowców pod kontrolą hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej. Hormony steroidowe kontrolują cechy płciowe pierwotne i wtórne, a w niektórych wypadkach zachowanie rozrodcze. Prekursor testosteronu − keto-testosteron (androsteron) jest podawany rybom zwykle wraz z dietą celem oddziaływania na wzrost i tempo dojrzewania płciowego (np. u kulbaka czerwonego Sciaenops ocellatus). Obsady tilapii (Tilapia aurea) hoduje się poddając św

Testosteron: Gonadotropik hormon hipofizlerinin kontrolü altında omugalıların testislerinde üretilen major androjenik hormon. Steroid hormonu birincil ve ikincil cinsiyet karakterlerini kontrol eder ve bazı durumlarda da üreme davranışını kontrol eder. Keto-testesteron (androsterone) hormonu balıklara (örneğin Red drum (işkine balığı) Sciaenops ocellatus) uygulanır ve genellikle büyüme ve cinsi olgunluk gelişimini etkilemek için ete uygulanır. Tilapia aurea stokları analog metil testesteron hormonu muamelesi

Was this helpful?
Antibiótico producido polas bacterias do xénero Streptomyces do grupo das actinomycetes, o cal inhibe a unión do rRNA aos ribosomas bacterianos polo que pode ser usada para infeccións bacterianas tanto por gram + como gram -


TETRACYCLINE: Antibiotic produced by the actinomycete, streptomyces which inhibits the binding of rRNA to bacterial ribosomes which can be used against both gram-negative + gram-positive bacterial infections.

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ: Αντιβιοτικό που παράγεται από τους ακτινομύκητες, στρεπτομύκητες και αναστέλλουν την πρόσδεση του rRNA στα βακτηριακά ριβοσώματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε βακτηριακές μολύνσεις gram-αρνητικών και gram-θετικών βακτηρίων.

TETRACYCLINE: Antibiotique produit par les actinomycètes, une streptomycine qui inhibe la liaison de rRNA aux ribosomes bactériens, et qui peut être utilisé contre les infections bactériennes quelles soient à gram positif ou négatif.

TETRACICLINA: Antibiótico producido por las bacterias del género Streptomyces del grupo de las actinomicetes, el cuál inhibe la unión del rRNA a los ribosomas bacterianos, por lo que puede ser usada para infecciones bacterianas tanto por gram + como gram -

TETRACIKLIN: A Streptomyces sugárgomba által termelt antibiotikum, amely az rRNS bakteriális riboszómákhoz való kapcsolódását gátolja, és mind gram-negatív, mind gram-pozitív baktériumok által okozott fertőzések ellen alkalmazható.

TETRASYKLIN: Antibiotikum produsert av Streptomyces-slekten i Actinobacteria, som hindrer binding av rRNA til bakterieribosomer; kan brukes mot både gram-negative og gram-positive infeksjoner.

TETRACYKLINA: Antybiotyk wytwarzany przez bakterie Actinomycetes i Streptomyces, który hamuje wiązanie rRNA do rybosomów bakteryjnych i który może być stosowany do zwalczania infekcji wywołanych bakteriami gram-ujemnymi i gram-dodatnimi.

TETRASİKLİN: Aktinobakteri, streptobakteri tarafından üretilen hem gram negatif hem gram pozitif bakteriyel hastalıklar için kullanılabilen rRNA bağlarını bakteriyel ribozomlara inhibe eden antibiyotik.

Was this helpful?
Resposta dirixida dun organismo móbil cara a un contacto continuo cunha superficie sólida; estereotaxe.


THIGMOTAXIS: A directed response of a motile organism to a continuous contact with a solid surface; stereotaxis.

ΘIΓΜΟΤΑΚΤIΣΜΟΣ: Κατευθυνόμενη απόκριση ενός κινητού οργανισμού προς συνεχή επαφή με μια στερεά επιφάνεια. Στερεόταξη.

THIGMOTAXIE: Une réponse directionnelle dun organisme mobile à un contact continu avec une surface solide; stéréotaxie.

TIGMOTAXIS: Respuesta dirigida de un organismo móvil hacia un contacto continuo con una superficie sólida; estereotaxis.

TIGMOTAXIS: Egy mozgásképes szervezet irányított válasza valamilyen szilárd felülettel való folyamatos kapcsolatra; sztereotaxis.

THIGMOTAKSIS: En direkte respons hos en bevegelig organisme mot en vedvarende kontakt med en fast overflate.

REAKCJA TKANKI NA DOTYK: Bezpośrednia reakcja na bodziec mobilnego organizmu na ciągły kontakt z powierzchnią ciała stałego; stereotaksja.

Tigmotaksi: Katı bir yüzeyle sürekli temas halinde olan hareketli bir organizmanın yönelme tepkisi, stereotaksis.

Was this helpful?
Membros da familia Ciclidae, caracterizados por longas aletas dorsais e ás veces de coloración viva. As tilapias son os peixes que ocupan o segundo lugar, despois das carpas, como os máis populares cultivados a nivel mundial. A tilapia é nativa de Africa e Oriente Medio.


TILAPIA: Members of the family Cichlidae, they are characterized by long dorsal fins and may be brightly coloured. Tilapia are second only to carps as the most popular fish cultured in the world. Tilapia are native to Africa and the Middle East.

ΤΙΛΑΠΙΑ: Μέλη της οικογενείας Cichlidae που χαρακτηρίζονται από μακρά ραχιαία πτερύγια και συχνά από ζωηρά χρώματα. Μετά τον κυπρίνο είναι το πλέον δημοφιλές καλλιεργούμενο ψάρι στον κόσμο. Ιθαγενές ψάρι στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή.

TILAPIA: Poissons de la famille des Cichlidae; Indigène dAfrique et du Moyen-orient. Caractérisés par de longues nageoires dorsales et parfois de coloration vive. Après les carpes, les tilapias sont les poissons les plus élévés au monde.

TILAPIA: Pez de la familia de los cíclidos; indígena de África y del Oriente Medio. Caracterizado por largas aletas dorsales y a veces de coloración viva. Después de las carpas, las tilapias son los peces más numerosos del mundo.

TILÁPIA: A Cichlidae családba tartozó halfajok, amelyek jellegzetessége a hosszú hátúszó, és világos színűek lehetnek. A tilápiák a pontyfélék után a második legnagyobb mennyiségben tenyésztett halak az egész világon. Afrikában és a Közel-Keleten őshonosak.

TILAPIA: Medlemmer av familien Cichlidae, med karakteristiske lange ryggfinner og i noen tilfeller fine fargedrakter. Tilapia er etter karper den fiskegruppen det produseres mest av i verden. Hører naturlig hjemme i Afrika og Midtøsten.

TILAPIA: Przedstawiciel rodziny ryb pielęgnicowatych (Cichlidae), charakteryzujących się długimi płetwami grzbietowymi a czasami jaskrawym ubarwieniem. Tilapie należą do najbardziej popularnych ryb hodowlanych, zajmując za karpiem drugie miejsce na świecie. Tilapie są rodzimymi gatunkami w Afryce i Środkowym Wschodzie.

Tilapia: Cichlidae familyası üyesidir, uzun dorsal yüzgeç ve parlak renkleriyle karakterize edilir. Tilapia dünyadaki kültürü yapılan sazan balıklarının ikinci en popüleridir. Tilapia Afrika ve Ortadoğu kökenlidir.

Was this helpful?
Glándula linfática composta de dous lóbulos de forma piramidal situada na cavidade mediastinal por debaixo do corazón. É o lugar da produción dos linfocitos T, que se regula por hormonas producidas por células epiteliais do timo.


THYMUS: A lymphoid gland consisting of two pyramidal lobes situated in the mediastinal cavity above the heart, the site of t-lymphocyte production, which is regulated by hormones produced by thymic epithelial cells.

ΘΥΜΟΣ: Λεμφαδένας αποτελούμενος από δύο πυραμιδοειδείς λοβούς ευρισκόμενος στην μεσοθωρακική κοιλότητα επάνω από την καρδιά. Παράγει τα - t λεμφοκύτταρα κατόπιν ρύθμισης από ορμόνες που εκκρίνονται από τα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα.

THYMUS: Glande lymphatique composée de deux lobes de forme pyramidale située dans la cavité médiastinale au dessus du coeur. Le site de production de lymphocytes T sous le contrôle dhormones produites par les cellules épithéliales du thymus.

TIMO: Glándula linfática compuesta de dos lóbulos de forma piramidal situada en la cavidad mediastinal por debajo del corazón. Es el lugar de producción de linfocitos T bajo el control de hormonas producidas por células epiteliales del timo.

CSECSEMŐMIRIGY: Két piramis alakú lebenyből álló limfoid szerv, amely a szív fölötti mediasztinális üregben helyezkedik el. Itt történik a T-limfociták érése, amelyet a csecsemőmirigy hámsejtjei által termelt hormonok szabályoznak.

THYMUS: Bloddannende organ som produserer lymfocytter (lymfoid organ), lokalisert dorsalt for gjellebuene.

GRASICA: Gruczoł limfoidalny zawierający dwa piramidowe płaty, usytuowane w jamie śródpiersiowej nad sercem, będący miejscem produkcji limfocytów T; jest on regulowany przez hormony wytwarzane w grasicznych komórkach nabłonkowych.

Timus: Kalbin üstündeki mediastinal boşlukta yerleşmiş bulunan iki piramidal lobdan oluşan lenfoid bezidir, timik epitelyal hücreler tarafından üretilen hormonlar vasıtasıyla düzenlenen T- lenfositlerin üretim bölgesidir

Was this helpful?
(1) En microscopía óptica, tinguiduras orgánicas que se unen selectivamente a ións cargados positiva ou negativamente que producen efectos de cor característicos. As técnicas de tinguidura poden ser usadas por exemplo, para identificar tecidos, materiais dentro dos tecidos, tipos bacterianos e como axuda para diagnosticar enfermidades. (2) Os grupos químicos presentes en diferentes partes das células combínanse con estas tinguiduras e alteran o paso dos electróns.


STAIN: (1) For light microscopy, organic dyes which attach selectively to positively or negatively charged ions producing characteristic colour effects. Staining techniques can be used, for example, to identify tissues, matter within tissues, bacterial types, and to aid disease diagnosis. (2) Stains used in transmission electron microscopy contain heavy metal ions. Chemical groups found in different parts of the cell combine with these stains and alter the passage of electrons.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ: Οργανικές χρωστικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην οπτική μικροσκοπία και οι οποίες συνδέονται επιλεκτικά με θετικά ή αρνητικά ιόντα με αποτέλεσμα τη χρώση συγκεκριμένων δομών. Τεχνικές χρώσης χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την αναγνώριση ιστών, συγκεκριμένων δομών μέσα στους ιστούς, τύπων βακτηρίων καθώς και στη διάγνωση ασθενειών. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης περιέχουν ιόντα από βαρέα μέταλλα. Οι διάφορες χημικές ενώσεις που βρίσκονται σ

COLORANT : (1) En microscopie optique, des colorants organiques sont utilisés pour colorer sélectivement des anions ou des cations, produisant des effets de coloration caractéristiques qui sont utiles dans l’identification de tissus ou de structures tissulaires, des types de bactéries ou dans le diagnostique des maladies.(2) Les colorants utilisés dans la microscopie électronique contiennent des ions de métaux lourds. Les groupements chimiques à l’Intérieure de la cellule interagissent avec ces colorants

TINCIÓN: (1) En microscopía óptica, tintes orgánicos que se unen selectivamente a iones cargados positivamente o negativamente que producen efectos de color característicos. Las técnicas de tinción pueden ser usadas por ejemplo, para identificar tejidos, materiales dentro de los tejidos, tipos bacterianos y para diagnosticar enfermedades. (2) Los grupos químicos presentes en diferentes partes de las células se combinan con estos tintes y alteran el paso de los electrones.

FESTÉS: (1) A fénymikroszkópos vizsgálatokhoz használt szerves festékek, amelyek szelektíven kötődnek pozitív vagy negatív töltésű ionokhoz, jellegzetes színhatásokat előidézve. A festési technikák például szövetek, a szöveteken belüli anyagok, baktériumok azonosítására és betegségek diagnosztizálására használhatók. (2) A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz használt festékek nehézfém-ionokat tartalmaznak. A sejt külöböző részeiben található kémiai csoportok ezekkel a festékekkel egyesülve

FARGE: (1) Lysmikroskopi: Organiske fargestoff som festes selektivt til positivt eller negativt ladete ioner og gir karakteristiske fargereaksjoner. Fargetenikker kan brukes f.eks. for å påvise vev, materialer inni vev, ulike typer bakterie og for å hjelpe til ved diagnostisering av sykdommer. (2) Elektronmikroskopi: Farger som inneholder tungmetaller. Kjemiske grupper som finnes i de ulike deler av cellen forenes med disse fargene og enderer forbigangen av elektroner.

BARWNIK: Barwniki organiczne do mikroskopów świetlnych, które łączą się selektywnie z dodatnio lub ujemnie naładowanymi jonami dając charakterystyczne efekty barwne. Techniki barwienia można używać np. do: identyfikacji tkanek, substancji wewnątrz tkanek, typów bakterii a także pomagają w rozpoznawaniu chorób. Barwniki używane w mikroskopie elektronowym prześwietleniowym zawierają jony metali ciężkich. Grupy chemiczne występujące w różnych częściach komórki reagują z tymi barwnikami i zmieniają przepływ

STAIN: 1) Pozitif ve/veya negatif yüklü iyonlara tutunmak suretiyle tipik renk veren, ışık mikroskobisinde kullanılan organik boyalardır. Mikroskobik boyamalar dokuların tanımlanmasında, bakterilerin karakterizasyonunda ve hastalıkların teşhisi amacıyla kullanılabilir. 2) Ağır metal iyonları ihtiva eden boyalar TEM (Transmisyon Elektron Mikroskop) de kullanılır. Bu boyalar hücrelerin değişik kısımlarında bulunan kimyasal madde guruplarının elektron yapısını değiştirerek birleşmek suretiyle boyarlar.

Was this helpful?
Hormona secretada pola glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecemento e desenvolvemento normal e sobre todo para o funcionamento correcto de tecidos tales como o esqueleto e o sistema nervioso central.


THYROXINE: A hormone secreted by the thyroid gland. It is required for proper growth and development, especially for correct functioning of tissues such as those of the skeletal system and central nervous system.

ΘΥΡΟΞIΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον θυρεοειδή αδένα. Απαιτείται για την ορθή αύξηση και ανάπτυξη και κυρίως για την ορθή λειτουργία ιστών όπως το σκελετικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

THYROXINE: Hormone sécrétée par la glande thyroide. Hormone essentielle pour une croissance et un développement normal et surtout pour le fonctionnement correct des tissus tels que le squelette et le système nerveux central.

TIROXINA: Hormona secretada por la glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecimiento y desarrollo normal y sobre todo para el funcionamiento correcto de tejidos tales como el esqueleto y el sistema nervioso central.

TIROXIN: A pajzsmirigy által termelt hormon. A megfelelő növekedéshez és fejlődéshez szükséges, elsősorban a csontváz és a központi idegrendszer szöveteinek megfelelő működéséhez.

THYROKSIN: Hormon som produseres i thyroidea (q.v.). Nødvendig for tilfredsstillende vekst og utvikling, spesielt for riktig funksjon av bein- og nervevev.

TYROKSYNA: Hormon wydzielany przez gruczoł tarczycy. Jest on niezbędny dla zapewnienia właściwego wzrostu i rozwoju, w szczególności do poprawnego funkcjonowania tkanek, takich jak układ kostny i ośrodkowy układ nerwowy.

Tiroksin: Tiroid hücrelerinden salınan bir hormondur. Özellikle iskelet sistemi ve merkezi sinir sistemi gibi hatasız fonksiyona sahip dokuların uygun büyüme ve gelişmeleri için gereklidir.

Was this helpful?
Propiedade que posúe o organismo para aguantar altas doses ou doses crecentes dunha droga.


TOLERANCE: The power of enduring large or increasing doses of a drug.

ΑΝΟΧΗ: Η ικανότητα ενός οργανισμού τα αντέχει μεγάλες ή αυξανόμενες δόσεις ενός φαρμάκου.

TOLERANCE: Propriété que possède lorganisme de supporter des doses importantes ou des doses croissantes dune drogue.

TOLERANCIA: Propiedad que posee el organismo para aguantar altas dosis o dosis crecientes de una droga.

TOLERANCIA: Valamilyen gyógyszer magas vagy emelkedő dózisainak elviselése.

TOLERANSE: Evne til holde ut store eller økende doser av et medikament.

TOLERANCJA : Stopień wytrzymywania dużej lub zwiększającej się dawki leku.

Tölerans: Bir ilacın dozunun artması veya aşırı dayanım gücü.

Was this helpful?
O nivel máis alá do cál un organismo xa non ten a capacidade de soportar algo ou unha condición


TOLERANCE LIMIT: The level beyond which an organism no longer has the capacity to endure something/ a state.

ΑΝΤΟΧΗ: Το επίπεδο πέρα από το οποίο ένας οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να ενδυναμώσει κάτι /μια κατάσταση.

LIMITE DE TOLERANCE: Le niveau au-delà duquel un organisme na plus la capacité de supporter certaines conditions.

TOLERANCIA LÍMITE: El nivel más allá del cuál un organismo ya no tiene la capacidad de soportar algo o una condición.

TŰRŐKÉPESSÉG: Az a szint, amelyen túl egy szervezet nem képes tovább elviselni valamit/valamely állapotot.

TOLERANSEGRENSE: Grensen for hvor mye en organisme kan tåle.

GRANICA TOLERANCJI: Poziom oddziaływania czynnika środowiskowego, powyżej i poniżej którego organizm traci możliwość tolerowania tego czynnika (przeżycia).

TOLERANS LİMİTİ: Bir organizmanın herhangi bir şeye daha fazla dayanma kapasitesinin olmadığı seviye / bir durum.

Was this helpful?
Veleno selectivo para peixes que contén 10-15% do ingrediente activo saponina. Despois da extracción do aceite das sementes da camelia, pódese fabricar unha torta de sementes de té co residuo resultante. A saponina é 50 veces máis tóxica para os peixes que para os lagostinos, é por isto usada no cultivo de crustáceos para eliminar peixes predadores ou competidores.


TEA SEED CAKE: A selective fish poison containing 10-15% of the active ingredient saponin. After oil has been extracted from the seeds of Camellia, tea seed cake can be made from the resulting residue. As saponin is 50 times more lethal to fish than it is to shrimps, it is used in crustacean farming to remove fish predators or competitors.

ΠΙΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ: Επιλεκτικό δηλητήριο που περιέχει 10-15% ενεργής σαπωνίνης. Παρασκευάζεται από σπόρους του φυτού Camellia μετά την εξαγωγή του ελαίου. Καθώς η σαπωνίνη είναι 50 φορές πιό τοξική για τα ψάρια από ότι για τις γαρίδες, το δηλητήριο αυτό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των καρκινοειδών για την εξολόθρευση ψαριών-θηρευτών ή ανταγωνιστών.

FARINE DE GRAINES DE CAMELIA: Poison qui tue sélectivement les poissons. Suite à lextraction de lhuile des graines de camélia, le résidu qui contient 10 à15 % de saponine, est utilisé dans le contrôle des prédateurs ou des compétiteurs dans les élevages de crevettes, la saponine étant 50 fois plus toxique envers les poissons quenvers les crevettes.

HARINA DE SEMILLAS DE CAMELIA: Veneno que mata selectivamente los peces. Después de la extracción del aceite de las semillas de la camelia, el residuo que contiene el 10 a15 % de saponina, es utilizado en el control de los predadores o de los competidores en los cultivos de gambas, la saponina es 50 veces más tóxica para los peces que para las gambas.

KAMÉLIAOLAJ-KÉSZÍTMÉNY: Aktív összetvőként 10-15% szaponint tartalmazó szelektív halméreg. Miután az olajat kivonták a kaméliamagokból, a maradékot "pogácsává" lehet alakítani. A szaponin a halak számára ötvenszer olyan mérgező, mint a rákok számára, ezért a ráktenyésztésben a ragadozó halak és a kompetitorok eltávolítására használható.

TEFROKAKE: Selektiv fiskedrepende gift med 10-15% saponin. Etter at olje er utvunnet fra Camellia-fro kan tefrokake lages av restene. Siden saponin er 50 ganger giftigere for fisk enn for reker brukes tefrokake i krepsdyroppdrett for å utrydde fisk (konkurrenter eller predatorer).

MAKUCH Z NASION HERBATY: Selektywna trucizna dla ryb zawierająca 10 - 15% aktywnego składnika saponiny. Po wyekstrahowaniu oleju z nasion kamelii (Camellia japonica), z pozostałej reszty odpadowej nasion może być produkowany makuch. Ponieważ saponina jest 50 razy bardziej letalna dla ryb niż dla krewetek, używana jest w hodowli skorupiaków w celu usunięcia ze stawów ryb drapieżnych lub konkurencyjnych.

Çay tohumu küspesi: Aktif saponin içeriğinin %10-15 ini içeren seçici bir balık zehiri. Çayın tohumundaki yağ ekstrakte edildikten sonra , çay tohumu küspesi geriye kalan atıktan elde edilebilir. Saponin balıklarda karideslerden 50 kat öldürücü olduğu için, kabuklu yetiştiriciliğinde balık predatörlerini veya rakiplerini ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır.

Was this helpful?
Anaco de algodón inserido ao extremo de nunha asa utilizado para limpar cavidades ou para obter mostras dunha secreción etc., para a análise no laboratorio.


SWAB: A mounted piece of cotton wool used for cleansing cavities or for obtaining specimens of a secretion, etc., for laboratory examination.

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ: Κομμάτι βαμβακιού τοποθετημένο στο άκρο μιας γλυφίδας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κοιλοτήτων ή για την λήψη δείγματος από μια έκκριση, κλπ., για εργαστηριακή εξέταση.

ECOUVILLON: Morceau de coton monté sur une manche servant à nettoyer des cavités ou pour obtenir des prélevements dune sécrétion etc., pour analyse en laboratoire.

ESTROPAJO: Trozo de algodón utilizado para limpiar las cavidades o para obtener muestras de una secreción etc., para el análisis en el laboratorio.

VATTA: Hosszú szálú gyapotdarab, amelyet üregek tisztítására vagy testfolyadék-mintagyűjtésre használnak (laboratóriumi vizsgálatokhoz).

VATTPINE: Et festet stykke med bomull som brukes til å rense sår, eller til å ta opp en prøve fra en sekresjon.

WACIK/GAZIK: Przygotowane kawałki waty, używane do oczyszczania ubytków tkanki zęba, dezynfekcji rany lub do otrzymywania próbek wydzieliny itp. do badań laboratoryjnych.

Swab: Bir parça pamuk yumağı sarılarak oluşturulmuş boşlukların temizlenmesinde veya salgı örneklerinin alınmasında örneğin laboratuvar incelemelerinde kullanılan araç.

Was this helpful?
Medida relativa da capacidade dunha substancia para ser tóxica, é dicir de provocar a morte ou efectos nocivos. Unha forte toxicidade significa que unha pequena cantidade de substancia é capaz de provocar a morte ou a enfermidade.


TOXICITY: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.

TOXICITE: Mesure relative de la capacité dune substance à être toxique, cest-à-dire de provoquer la mort ou des effets nocifs. Une forte toxicité indique quune faible quantité de substance est capable de provoquer la mort ou la maladie.

TOXICIDAD: Medida relativa de la capacidad de una sustancia para ser tóxica, es decir de provocar la muerte o efectos nocivos. Una fuerte toxicidad indica que una pequeña cantidad de sustancia es capaz de provocar la muerte o la enfermedad.

TOXICITÁS: Annak a relatív mértéke, hogy egy vegyszer mennyire mérgező, azaz mennyire képes elpusztítani egy szervezetet vagy annak valamilyen káros hatást okozni. A magas toxicitás azt jelenti, hogy már kis mennyiség is halált vagy súlyos betegséget okozhat.

GIFTIGHET: Mål på hvor giftig (dvs drepe eller gi skadelige effekter) et kjemikalie kan være. Høy giftighet betyr at små mengder er i stand til å forårsake død eller dårlig helse.

TOKSYCZNOŚĆ: Względna miara zdolności substancji chemicznej oddziaływania toksycznego, tj. spowodowania śmierci lub szkodliwego działania. Wysoka toksyczność oznacza, że małe ilości są zdolne spowodować śmierć lub zaszkodzić zdrowiu.

Toksisite: Bir kimyasılın toksik olma etkisinin nisbi oranı, öldürmek veya ters bir etkiye neden olmak gibi. Yüksek toksisite küçük miktarların ölüme hastalığa neden olması şeklinde tanımlanır.

Was this helpful?
A certas concentracións, o amoníaco é tóxico para os organismos acuáticos. O grao desta toxicidade depende do grao de disociación iónica do amoníaco que á súa vez está baixo a influencia de varios parámetros tales como a temperatura, o pH, a salinidade, a taxa de dióxido de carbono e as partículas en suspensión na auga. En canto aos peixes, este factor é un dos parámetros máis importantes da calidade de auga. A taxa de amoníaco considerada como tóxica varía segundo a especie de peixe.


AMMONIA TOXICITY: Ammonia is toxic to aquatic organisms at certain concentrations. Toxicity depends on its ionic dissociation which is influenced by parameters such as pH, temperature, salinity, suspended solids and carbon dioxide. It is one of the most important water quality parameters for fish. The level at which ammonia is considered toxic varies for different fish species.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ: Η αμμωνία σε ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξική γιά τους υδρόβιους οργανισμούς. Η τοξικότητα εξαρτάται από την ιοντική διάσταση που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH η αλατότητα, τα αιωρούμενα στερεά και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιά τα ψάρια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητας του νερού. Το επίπεδο στο οποίο η αμμωνία θεωρείται τοξική ποικίλλει γιά τα διάφορα είδη ψαριών.

TOXICITE AMMONIACALE: A certaines concentrations, lammoniaque est toxique envers les organismes aquatiques. Le degré de cette toxicité dépend du degré de dissociation ionique de lammoniaque qui est à son tour influencé par plusieurs paramètres tels que la température, le pH, la salinité, le taux de gaz carbonique et les particules en suspension dans leau. En ce qui concerne les poissons, ce facteur est le paramètre le plus important de la qualité de leau, après le taux doxygène. Le taux dammoniaque considéré comme to

TOXICIDAD AMONIACAL: A ciertas concentraciones, el amoniaco es tóxico para los organismos acuáticos. El grado de esta toxicidad depende del grado de disociación iónica del amoniaco que a su vez está bajo la influencia de varios parámetros tales como la temperatura, el pH, la salinidad, la tasa de gas carbónico y las partículas en suspensión en el agua. En cuanto a los peces, este factor el parámetro más importante de la calidad de agua, después de la tasa de oxígeno. La tasa de amoniaco considerada como tóxica varía

AMMÓNIA-TOXICITÁS: Az ammónia bizonyos koncentrációkban mérgező a vízi szervezetek számára. Toxicitása az iondisszociációtól függ, amelyet több tényező is befolyásol, pl. a pH, a hőmérséklet, a szalinitás, az oldott sók és az oldott szén-dioxid koncentrációja. A halak számára az egyik legfontosabb vízminőségi mutató. Az egyes halfajok számára különböző ammóniaszintek tekinthetők mérgezőnek.

AMMONIAKKFORGIFTNING: Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger av den ioniske dissosieringen som igjen er avhengig av pH, temperatur, salinitet, faste stoffer som er løste og karbondioksid. I sjø ved normal saltholdighet og temperatur vil 2-4% av total ammonium foreligge som ammoniakk, likevekten mellom de to vil være relativt stabil og under slike forhold vil det normalt ikke være nødvendig å skille mellom de to.

TOKSYCZNOŚĆ AMONIAKU: W pewnych koncentracjach amoniak jest toksyczny dla organizmów wodnych. Toksyczność zależy od jego dysocjacji jonowej, na którą wpływają takie parametry jak: pH, temperatura, zasolenie, zawiesina stała i dwutlenek węgla. Jest ona jednym z najważniejszych parametrów jakości wody dla ryb. Poziom, przy którym amoniak jest uważany za toksyczny jest różny dla rozmaitych gatunków ryb.

AMONYAK TOKSİSİTESİ: Amonyak, suda yaşayan canlılar için belirli konsantrasyonlarda toksiktir. Toksisite amonyağın bazı parametreler örneğin; pH, sıcaklık, tuzluluk, askıda katı madde ve karbondioksit, tarafından etkilenen iyonik ayrışımına bağlıdır. Balık için en önemli su kalite parametrelerinden biridir. Amonyağın toksik seviyesi farklı balık türleri için değişken olduğu düşünülmektedir.

Was this helpful?
Toxina convertida en non tóxica por tratamento químico.


TOXOID: A toxin rendered non-toxic by chemical treatment.

ΑΝΑΤΟΞIΝΗ: Τοξίνη η οποία μετατρέπεται σε μη τοξική με την επενέργεια μιας χημικής ουσίας.

TOXOIDE: Toxine rendue non-toxique par traitement chimique.

TOXICOIDE: Toxina convertida en no tóxica por tratamiento químico.

TOXOID: Kémiai eljárással legyengített méreganyag.

TOKSOID: Et toksin som ufarliggjøres ved kjemisk behandling.

TOKSOID/ANATOKSYNA: Substancja trująca zamieniona na nietoksyczną w wyniku poddaniu jej obróbce chemicznej (toksyna osłabiona).

Toksid: Kimyasal bir muamele ile bir toksinin toksik etksinin ortadan kaldırılması.

Was this helpful?
Intoxicación provocada pola absorción ou inxestión de toxinas ou de algas tóxicas; normalmente asociadas a afloramientos de algas verdes, azuis ou de dinoflaxelados.


ALGAL TOXICOSIS: Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.

ΦΥΚΟΤΟΞΙΝΩΣΗ: Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.

TOXICOSE ALGALE: Intoxication provoquée par labsorption ou lingestion de toxines ou dalgues toxiques; habituellement associées à des blooms dalgues bleue-vertes ou de dinoflagellés.

TOXICOSIS ALGAL: Intoxicación provocada por la absorción o ingestión de toxinas o de algas tóxicas; normalmente asociadas a blooms de algas verdes, azules o de dinoflagelados.

ALGÁS TOXIKÓZIS: Az algák méreganyagai (toxinjai), ill. a toxint termelő algák felvételének vagy lenyelésének hatására bekövetkező mérgezés; általában a kék, zöld vagy ostoros algák virágzásával kapcsolatos.

ALGEFORGIFTNING: Forgiftning forårsaket av opptak eller inntak av toksiner eller toksinproduserende alger. Vanligvis i sammenheng med oppblomstring av blågrønnalger eller dinoflagellater.

ZATRUCIE GLONAMI: Toksyczność wynikająca z wychwytywania lub połykania przez zwierzęta wodne toksyn lub glonów produkujących toksyny; zazwyczaj związana jest z zakwitem sinic lub bruzdnic.

ALG ZEHİRLENMESİ: Toksin üreten alglerin yada toksinin alınması veya tüketilmesinden oluşan zehirlenme; genellikle dinoflagellatların yada mavi-yeşil algleri patlamasıyla ilişkilendirilir.

Was this helpful?
Veleno, substancia tóxica.


TOXIN: Any poisonous (toxic) substance.

ΤΟΞΙΝΗ: Κάθε δηλητηριώδης (τοξική) ουσία.

TOXINE: Un poison, une substance toxique.

TOXINA: Veneno, sustancia tóxica.

TOXIN: Bármilyen mérgező (toxikus) anyag.

TOKSIN (GIFT): Enhver giftig substans.

TOKSYNA: Każda substancja trująca (toksyczna).

TOKSİN: Herhangibir zehirli (toksik) madde.

Was this helpful?
Toxinas acumuladas nos moluscos como resultado da bioacumulación de toxinas algais e metais pesados. Estas toxinas poden producir DSP (envelenamento por toxina diarreica) e PSP (envelenamento por toxina paralizante).


SHELLFISH TOXINS: Toxins found in shellfish as a result of bioaccumulation of algal toxins and heavy metals. These toxins can produce DSP (diarrhoetic shellfish poisoning ) and PSP (Paralytic shellfish poisoning)

ΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ: Τοξίνες που απαντούν στα θαλασσινά ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης τοξινών από φύκη και βαρέα μέταλλα. Οι τοξίνες αυτές προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις Διαρροιακή Δηλητηρίαση ή Παραλυτική Δηλητηρίαση.

TOXINES DE COQUILLAGES: Toxines accumulées chez les coquillages résultant de la bioaccumulation de toxines algales ou de métaux lourds. Ces toxines induisent divers troubles chez lhomme, tels la toxicose diarrhéique ou la toxicose paralytique.

TOXINAS DE CONCHAS: Toxinas acumuladas en las conchas como resultado de la bioacumulación de toxinas algales o de metales pesados. Estas toxinas inducen diversos trastornos en el hombre, tales como toxicosis diarreica o toxicosis paralítica.

KAGYLÓTOXINOK: A kagylókban az algatoxinok és nehézfémek felhalmozódásának hatására kialakuló méreganyagok. Ezek a toxinok hasmenéses kagylómérgezést (DSP) vagy parailtikus kagylómérgezést (PSP) okozhatnak.

SKALLDYRGIFTER: Toksiner i skalldyr som er et resultat av bioakkumulering av algetoksiner og/eller tungmetaller. Disse toksinene kan gi DSP (diaretisk skalldyrforgiftning) og PSP (paralytisk skalldyrforgiftning).

TOKSYNY MIĘCZAKÓW I SKORUPIAKÓW: Toksyny występujące w mięczakach i skorupiakach na skutek bioakumulacji toksyn glonów i metali ciężkich. Toksyny te mogą powodować DSP (zatrucie biegunkowe mięczakami) i PSP (paralityczne zatrucia mięczakami).

Kabuklu toksinleri: Alg toksinleri ve ağır metallerin biyokümülasyonu sonucunda kabuklu su ürünlerinde toksinler bulunur. Bu toksinler DSP (Diarrhoetic kabuklu zehiri) ve PSP (Paralytic kabuklu zehiri) zehirlerini üretebilir.

Was this helpful?
Síntese dunha proteína nunha matriz de ARN mensaxeiro.


TRANSLATION: Synthesis of protein on a mRNA-matrix.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σύνθεση πρωτεΐνης σε μήτρα mRNA.

TRADUCTION: Synthèse dune protéine sur une matrice dARN messager.

TRADUCCIÓN: Síntesis de una proteína en una matriz de ARN mensajero.

TRANSZLÁCIÓ: mRNS-hez kötött fehérjeszintézis.

TRANSLASJON: Syntese av protein fra et mRNA.

TRANSLACJA: Synteza białka na matrycy mRNA; przeniesienie znaków kodu genetycznego mRNA.

TRANSLASYON: Bir mRNA matrisi üzerindeki protein sentezi.

Was this helpful?
Síntese de ARN a partir dunha matriz de ADN.


TRANSCRIPTION: RNA synthesis at a DNA matrix.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Σύνθεση RNA σε μία μήτρα DNA.

TRANSCRIPTION: Ce terme est habituellement réservé à la synthèse dARN à partir dune matrice dADN.

TRANSCRIPCIÓN: Síntesis de ARN a partir de una matriz de AND.

TRANSZKRIPCIÓ: DNS-hez kötött RNS-szintézis.

TRANSKRIPSJON: RNA syntese fra DNA.

TRANSKRYPCJA: Synteza cząsteczek matrycowego RNA na jednej z dwóch nici DNA. W tym procesie informacja genetyczna zakodowana w sekwencji nukleotydów DNA jest przenoszona na RNA w formie uszeregowanych i komplementarnych sekwencji nukleotydów. Transkrypcja zachodzi pod działaniem transkryptazy (polimeraz) RNA, zależnej od DNA.

TRANSKRİPSİYON: Bir DNA matrisinde RNA sentezi.

Was this helpful?
Proceso de síntese dunha molécula de ADN complementaria a unha molécula de ARN usando a secuencia de bases do ARN como patrón. Este proceso require un encima coñecido como ADN polimerasa ARN-dependente (transcriptasa inversa) e un iniciador ("primer").


REVERSE TRANSCRIPTION: The synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template. This process requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (RT): Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

TRANSCRIPTION, INVERSE : La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice, nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRANSCRIPTASA INVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

REVERZ TRANSZKRIPCIÓ: A reverz transzkripció egy RNS-molekulával komplementer DNS szintézise, amelynél az RNS bázissorrendje a templát. Egy RNS-függő DNS-polimeráz nevű enzimet (más néven reverz transzkriptázt) és egy primert igényel.

REVERS TRANSKRIPSJON: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

TRANSKRYPCJA ODWRÓCONA: Synteza cząsteczki komplementarnej DNA do cząsteczki RNA przy użyciu końcowych sekwencji zasadowych jako matrycy, wymaga enzymu nazywanego RNA-zależnym polimerazy DNA (transkryptaza odwrócona) i podkładu (primer).

REVERSE TRANSCRIPTION: Bir RNA molekülünün belli bir bölgesinin koplementeri olan bir DNA molekülünün sentezlenmesi işlemine Reverse Transcription denilir. Reverse transcriptaz (RNAya bağlı DNA polimeraz) ise bu işlemi bir primerle beraber gerçekleştiren enzimdir.

Was this helpful?
É a síntese dunha molécula de ADN complementaria a unha molécula de ARN usando a secuencia de bases do ARN como patrón. Este proceso require un encima coñecido como ADN polimerasa ARN-dependente (transcriptasa inversa) e un iniciador ("primer").


REVERSE TRANSCRIPTASE: Reverse transcription, the synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template, requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΑΣΗ: Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

TRANSCRIPTASE INVERSE: La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice. Ce procédé nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRANSCRIPCIÓN REVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

REVERZ TRANSZKRIPTÁZ: A reverz transzkripció egy RNS-molekulával komplementer DNS szintézise, amelynél az RNS bázissorrendje a templát. Egy RNS-függő DNS-polimeráz nevű enzimet (más néven reverz transzkriptázt) és egy primert igényel.

REVERS TRANSKRIPTASE: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

TRANSKRYPTAZA ODWRÓCONA: Transkrypcja odwrócona; synteza cząsteczki komplementarnej DNA do cząsteczki RNA przy użyciu końcowych sekwencji zasadowych jako matrycy, wymagająca enzymu nazywanego RNA-zależnym polimerazy DNA (transkryptaza odwrócona) i podkładu (primer).

REVERSE TRANSCRIPTASE: Bir RNA molekülünün belli bir bölgesinin koplementeri olan bir DNA molekülünün sentezlenmesi işlemine Reverse Transcription denilir. Reverse transcriptaz (RNAya bağlı DNA polimeraz) ise bu işlemi bir primerle beraber gerçekleştiren enzimdir.

Was this helpful?
Mutación xenética que implica cambio de posición dun segmento cromosómico.


TRANSLOCATION: A chromosomal mutation characterized by a change in position of a chromosome segment.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: Χρωμοσωμική μετάλλαξη χαρακτηριζόμενη από αλλαγή στην θέση ενός χρωμοσωμικού τμήματος.

TRANSLOCATION: Mutation génétique impliquant un changement de position dun segment chromosomial.

DESPLAZAMIENTO: Mutación genética que implica cambio de posición de un segmento cromosómico.

TRANSZLOKÁCIÓ: Egy kromoszómaszakasz áthelyeződésével jellemezhető kromoszomális mutáció.

TRANSLOKASJON: Kromosommutasjon karakterisert ved forandring i posisjon av et kromosomsegment.

TRANSLOKACJA/PRZEMIESZCZENIE: Mutacja chromosomowa charakteryzująca się zmianą pozycji segmentu chromosomu, tj. zmianą jego struktury.

TRANSLOKASYON: Bir kromozom parçasının pozisyon değiştirmesiyle karakterize olan kromozomal bir mutasyondur.

Was this helpful?
Traspaso dun axente patóxeno dun individuo a outro. A transmisión horizontal é a transferencia entre dous individuos dun axente infeccioso a excepción da transmisión entre pai ou nai e a súa descendencia (transmisión vertical) mediante os procesos de reprodución; cf. transmisión vertical.


TRANSMISSION: The transfer of a disease agent from one individual to another. Transmission, horizontal: any transfer of a disease agent between individuals except for the special case of parent-to-progeny transfer via reproductive processes; cf. vertical transmission.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Μεταφορά ενός νοσογόνου παράγοντα από ένα άτομο σένα άλλο. Μετάδοση, οριζόντια: Μεταφορά ενός νοσογόνου μεταξύ ατόμων, εκτός από την ειδική περίπτωση μεταφοράς από γονείς σε απογόνους μέσω των αναπαραγωγικών διεργασιών. Πρβλ. κάθετη μετάδοση.

TRANSMISSION: Le transfert dun agent pathogène dun individu à un autre. La transmission horizontale est la transmission entre deux individus à lexception de la transmission entre un père ou une mère et sa progéniture par lintermédiaire des processus de la reproduction.

TRANSMISIÓN: Traspaso de un agente patógeno de un individuo a otro. La transmisión horizontal es la transmisión entre dos individuos a excepción de la transmisión entre padre o madre y su descendencia (transmisión vertical) mediante los procesos de reproducción; cf. transmisión vertical.

TERJEDÉS: Egy kórokozó átkerülése egyik egyedről egy másikra. Terjedés, horizontális: a betegség bármilyen jellegű terjedése az egyedek között, kivéve a szülőről az utódra való átterjedést a szaporodási folyamatokban; vö. vertikális terjedés.

OVERFØRING: Overføring av et sykdomsfremkallende agens fra et individ til et annet. Horisontal overføring: Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom individer, unntatt overføring fra foreldre til avkom via egg/sperm. Jfr. vertikal overføring.

PRZENOSZENIE: Przeniesienie czynnika chorobowego z jednego osobnika na drugiego. Przenoszenie horyzontalne (poziome): każde przeniesienie czynnika chorobowego pomiędzy osobnikami, za wyjątkiem przeniesienia między rodzicami a potomstwem w procesach reprodukcyjnych; porównaj: przenoszenie wertykalne (pionowe).

Transmisyon, taşınım: Bir hastalık ajanının bir bireyden diğer bireye taşınması. Transmisyon, yatay: bireyler arasında herhangi bir hastalık ajanının özel bir durumda aileden çocuklara üreme işlevi olmadan taşınımı.

Was this helpful?
Calquera proceso polo que os patóxenos son transportados de organismo a organismo. Existen dúas categorías principais; vertical e horizontal.


TRANSMISSION OF DISEASE: Any process by which pathogens are transported from organism to organism. There are two main categories, i.e. vertical and horizontal.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Διεργασία με την οποία παθογόνα μεταφέρονται από οργανισμό σε οργανισμό. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μετάδοσης: η κάθετη (βλ.λ) και η οριζόντια.

TRANSMISSION DUNE MALADIE: Relatif à tout processus par lintermédiaire duquel un agent pathogène est transmis dun organisme à un autre. Il existe deux catégories principales; verticale et horizontale.

TRANSMISIÓN DE ENFERMEDAD: Relativo a los procesos mediante los cuales un agente patógeno es transmitido de un organismo a otro. Existen dos categorías principales; vertical y horizontal.

BETEGSÉGÁTADÁS: Minden olyan folyamat, amelynek során a kórokozók egyik szervezetből a másikba kerülnek. Két fő típusa van: horizontális és vertikális.

SYKDOMSOVERFØRING: Enhver prosess der sykdomsfremkallende agens overfores mellom organismer. To hovedkategorier, dvs vertikal og horisontal.

PRZENOSZENIE CHOROBY: Każdy proces, w którym czynniki chorobotwórcze są przenoszone z jednego organizmu na drugi. Są dwa główne rodzaje przenoszenia, tj. pionowy i poziomy.

Hastalığın bulaşması: Patojenlerin organizmadan diğer organizmaya geçmesinin her hangi bir yolu. Dikey ve yatay olarak iki esas yolu vardır.

Was this helpful?
Proceso no cal unha enfermidade é transmitida por o auga ou o aire, ou mediante outros hospedadores intermediarios a outros individuos; o contrario da transmisión vertical de enfermidades.


HORIZONTAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which the disease is transmitted through water/air or intermediate hosts to other individuals; cf. vertical transmission of disease.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μετάδοση μιας ασθένειας μέσω του νερού ή του αέρα ή ενδιάμεσων ξενιστών σε άλλα άτομα. Πρβ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

MALADIE A TRANSMISSION HORIZONTALE: Se dit dun processus dans lequel la maladie est transmise par leau ou lair, ou par lintermédiaire dautres individus.

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN HORIZONTAL: Dícese de un proceso en el cual la enfermedad es transmitida por agua o aire, o mediante otros individuos; cf. enfermedad de transmisión vertical.

HORIZONTÁLIS BETEGSÉGÁTADÁS: A betegségátadásnak az a típusa, amelynél a betegség levegőn vagy vízen keresztül, illetve köztigazdák vagy egyéb egyedek közvetítésével adódik át; vö: vertikális betegségátadás.

HORISONTAL SMITTEOVERFORING : Når sykdommer overføres til andre individer gjennom luft, vann eller mellomverter. Jfr. vertikal smitteoverføring.

POZIOME PRZENOSZENIE CHOROBY: Metoda przenoszenia choroby, w której czynnik chorobowy jest przenoszony na inne osobniki przez wodę/powietrze lub żywiciela pośredniego; porównaj: pionowe przenoszenie choroby.

Hastalığın yatay bulaşması: Hastalığın sudan, havadan veya konakçıdan diğer bireylere bulaşma şeklidir.

Was this helpful?
Proceso de transmisión dunha enfermidade na cal os pais infectados xeran novos infectados pola enfermidade ao nacer.


VERTICAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which infected parents, in a cross, produce offspring infected at birth.

ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μέθοδος μετάδοσης ασθένειας κατά την οποία γονείς που έχουν μολυνθεί, παράγουν απογόνους που φέρουν την ασθένεια από την γέννησή τους. Πρβλ. Οριζόντια μετάδοση ασθένειας.

TRANSMISSION VERTICALE DUNE MALADIE: Moyen de transmission dune maladie dans lequel les parents infectés engendrent des jeunes déja atteintents de cette maladie à la naissance.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE ENFERMEDAD: Medio de transmisión de una enfermedad en la cual los padres infectados engendran jóvenes alcanzados por la enfermedad al nacer.

VERTIKÁLIS BETEGSÉGÁTADÁS: A betegségátadásnak az a típusa, amelynél a fertőzött szülők keresztezésekor az utódok is fertőzöttek lesznek.

VERTIKAL SMITTEOVERFORING: Prosess der sykdom overføres fra foreldre til avkom via egg og melke. Jfr. horisontal smitteoverforing.

PIONOWE PRZENOSZENIE CHOROBY: Metoda przenoszenia choroby, w której zakażeni rodzice (po skrzyżowaniu) dają zakażone potomstwo.

Hastalığın dikey bulaşması: Hastalığın, hastalığı taşıyan anne-babadan yumurta veya spermlerle yavrulara bulaşma şekili.

Was this helpful?
Secuencia de ADN que leva un ou varios xenes, cunha secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.


TRANSPOSON: A transposable DNA sequence carrying one or more genes bounded at each end by identical insertion sequences, which confer the ability to move from one location to another.

ΜΕΤΑΘΕΤΟΝΙΟ, ΜΕΤΑΘΕΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Μεταθετή αλληλουχία DNA φέρουσα ένα ή περισσότερα γονίδια οριζόμενη σε κάθε άκρο από ταυτόσημες αλληλουχίες παρεμβολής, οι οποίες την καθιστούν ικανή να μετακινείται από μια θέση σε μιά άλλη.

TRANSPOSON: Séquence d ADN transposable portant un ou plusieurs gènes, encadrée de séquence dinsertion identique permettant un changement de localisation.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que lleva un o varios genes, con una secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSZPOZON: Egy vagy több gént tartalmazó, áthelyeződő DNS-szekvencia, amelyet mindkét végén egy-egy azonos beépülési szekvencia zár le. Ez teszi lehetővé az egyik pozícióból a másikba való áthelyeződést.

TRANSPOSON: Transporterbar DNA-sekvens som kan bevege seg mellom plasmider, og mellom plasmid og bakterie kromosom. Er kjent for a transportere antibiotikaresistensgener mellom genetiske strukturer.

TRANSPOSON: Przenośna sekwencja DNA transponująca jeden lub więcej genów przytwierdzonych na każdym końcu identycznymi sekwencjami przyczepów, nadająca im zdolność poruszania się z jednego miejsca na inne.

TRANSPOZON: Bir yerden başka bir yere hareket etme özelliğine sahip, özdeş ek sekansları aracılığıyla transpoz olabilen ve herbir uçta bulunan bir DNA sekansı taşıyan bir veya daha fazla sınırlı genler.

Was this helpful?
Influencia que pode ter un alelo dun locus xenético sobre o alelo correspondente no cromosoma homólogo durante a sinapse cromosómica.


TRANSVECTION: The influence of one allele at a gene locus on the corresponding allele of the homologous chromosome during synapsis.

TRANSVECTION: Επίδραση ενός αλληλόμορφου ενός γονιδιακού τόπου στο αντίστοιχο αλληλόμορφο του ομόλογου χρωμοσώματος κατά τη σύναψη.

TRANSVECTION: Linfluence que peut avoir un allèle dun locus génique sur lallèle correspondant sur un chromosome homologue pendant la synapsis.

TRANSVECCIÓN: Influencia que puede tener un alelo de un locus genético sobre el alelo correspondiente en el cromosoma homólogo durante la sinapsis cromosómica.

TRANSZVEKCIÓ: Egy génlókuszban található allél befolyása a homológ kromoszómán lévő, vele megegyező allélra szinapszison keresztül.

TRANSVEKSJON: Påvirkning fra et allel på det korresponderende allelet på det homologe kromosomet under synapsis.

PRZENOSZENIE : Wpływ jednego allelu przy locus genu na odpowiedni allel homologicznego chromosomu w czasie łączenia się homologicznych chromosomów.

TRANSVEKSİYON: Sinapsis boyunca homolog kromozomların benzer allelleri üzerindeki bir gendeki bir allelin etkisi.

Was this helpful?
Mutación de substitución dun par de bases resultado da relocalización dunha base púrica por unha pirimidínica ou viceversa.


TRANSVERSION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of a purine by a pyrimidine, or vice versa.

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιάς πουρίνης από μιά πυριμιδίνη ή αντίστροφα.

TRANSVERSION: Mutation ponctuelle consécutive à la substitution, dans la molécule ADN, dune base purique par une base pyrimidique et vice versa.

TRANSVERSIÓN: Mutación puntual consecutiva a la sustitución en la molécula de ADN, de una base de purina por una base de pirimidina y viceversa.

TRANSZVERZIÓ: Egy bázispárt érintő mutáció, amely egy purinbázis pirimidinre cserélődésével (vagy fordítva) jön létre.

TRANSVERSJON: Basepar substitusjonsmutasjon som resulterer i at purin erstattes med pyrimidin, eller omvendt.

TRANSWERSJA: Mutacja punktowa polegająca na zamianie w łańcuchu DNA pary zasad pirymidynowej na purynową lub purynowej na pirymidynową.

TRANSVERSİYON: Bir pirimidinle bir pürinin yer değiştirmesi veya bunun tersi şeklinde oluşan bir baz çiftinin yer değiştirme mutasyonu.

Was this helpful?
(1) Xestión sanitaria completa dunha enfermidade ou trastorno. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por exemplo engadir calcaria a estanques de cultivo, tratamentos de augas usadas).


TREATMENT: (1) The medical management of a disease or disorder as a whole. (2) Correcting an environmental imbalance (e.g pond liming, wastewater purification).

ΘΕΡΑΠΕIΑ: (1) Iατρική αγωγή για την θεραπεία μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. (2)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ: Διόρθωση μιας περιβαλλοντικής ανισορροπίας (με π.χ. ασβέστωση υδατοδεξαμενών, καθαρισμό αποβλήτων)

TRAITEMENT: (1) Lensemble de la gestion médicale dune maladie ou affection. (2) La correction dune déséquilibre de lenvironnement (par exemple lajout de chaux aux étangs piscicoles, le traitement des eaux usées).

TRATAMIENTO: (1) Gestión sanitaria de una enfermedad o infección. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por ejemplo añadir caliza a estanques de cultivo, tratamientos de aguas usadas).

KEZELÉS: (1) Valamilyen betegség vagy rendellenesség egészének orvosi ellátása. (2) Valamilyen környezeti kiegyensúlyozatlanság helyreállítása (pl. halastavak meszezése, szennyvíztisztítás).

BEHANDLING: (1) Den helhetlige medisinske behandlingen av en sykdom. (2) Rette på miljømessig ubalanse (f.eks. kalking av oppdrettsdammer og rensing av spillvann).

LECZENIE/ZABIEG: (1) Medyczne całościowe postępowanie w przypadku choroby lub zaburzenia. (2) Skorygowanie braku równowagi środowiskowej (np. wapnowanie stawu, oczyszczanie wody poprodukcyjnej).

Tedavi: (1) Bir hastalığın tıbbi yönetimi, (2) çevresel bir dengesizliğin düzeltilmesi (örneğin, atıksuların arıtılması).

Was this helpful?
Termo usado para describir calquera tratamento físico (calor/presión) ou procedemento (irradiación) aplicado sobre os ovos de peixes que son usados: (a) para separar os ovos de peixes mortos dos fertilizados; (b) para crear triploides.


SHOCK TREATMENT: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΑΠΕIΑ ΜΕ ΚΛΟΝIΣΜΟ (ΣΟΚ): Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

TRAITEMENT PAR CHOC: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

TRATAMIENTO POR CHOQUE: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor, presión, irradiación por ejemplo) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma o (b) inducir triploide.

SOKK-KEZELÉS: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

SJOKKBEHANDLING: Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.

ZABIEGI SZOKOWE/WSTRZĄSOWE: Ogólne pojęcie obejmujące szereg zabiegów fizycznych (ciepło/ciśnienie) lub innych procedur (np. napromieniowanie); w przypadku jaj ryb, używane są do: (a) oddzielenia zapłodnionych ziaren ikry od martwych (mechanicznie), (b) wyprodukowania potomstwa triploidalnego.

ŞOK TEDAVİSİ: Balık yumurtalarında (a) ölü yumurtalardan döllenmiş yumurtaları ayırmak için (b) mekanik olarak triploid oluşturmak için kullanılan herhangi bir dizi fiziksel (ısı/basınç) tedaviler veya prosedürler (ışın tedavisi)i tanımlamak için kullanılan terim.

Was this helpful?
Embolia gasosa en diversos órganos e cavidades dos peixes, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo polos gases inertes da atmosfera. A enfermidade da embolia gasosa afecta a miúdo peixes que están dentro das canles de evacuación das centrais eléctricas en inverno cando a auga fría se quenta rapidamente ao seu paso polos condensadores da central. Tamén causa problemas nos criadeiros, especialmente nos que utilizan auga de pozo perforado. Os peixes expostos a auga sobresaturada poden pre


GAS BUBBLE TRAUMA: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΤΡΑΥΜΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

EMBOLIES GAZEUSES/TRAUMA: Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

EMBOLIA GASEOSA/TRAUMA: Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben

LÉGBUBORÉK-TRAUMA: A halak különböző szerveiben és testüregeiben kialakuló levegőzárvány, amelyet elsősorban a légkörben előforduló közömbös gázok túltelítettsége okoz. A légbuborék-betegség gyakran fordul elő az erőművek hűtőcsatornáiban élő halakban télen, amikor a hideg víz gyorsan felmelegszik az erőmű hűtőrendszerén való áthaladás során. A halkeltetők számára is gondot jelent, különösen fúrt kutakból nyert víz használata esetén. A túltelített víz hatására a halak szeme kidülled, és olyan tüneteket is mutathat

GASSBLÆRETRAUME: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

ZATOR GAZOWY: Zatory gazowe w różnych narządach i zagłębieniach u ryb, powodowane przez przesycenie wody głównie obojętnymi gazami atmosferycznymi. Choroba gazowa dotyka często ryby zimą w kanałach odprowadzających podgrzane wody z elektrowni, kiedy zimna woda jest szybko podgrzana w czasie przepływania przez kondensatory bloków energetycznych. Stanowi to również problem w wylęgarniach, szczególnie używających wodę z odwiertów. U ryb wystawionych na działanie przesyconej wody gazami może występować wytrzeszc

Gaz Kabarcığı Travması: Gaz embolisi balıkların çeşitli organlarına ve vücut boşluklarında görülür, atmosferdeki inert gazların su içerisindeki aşırı doygunluğundan ileri gelir. Gaz kabarığı hastalığı genellikle kış aylarında enerji santralerinin soğutma sularının kanallarla verilerek soğuk suların hızlıca ısınmasından dolayı meydan gelir. Bu problem kuluçkahanelerde kuyu suyunun kullanılmasında da ortaya çıkar. Bu durum balıkarda gözlerde ekzoptalmus ve dalgıçlarda da görülen dipten yüzeye çok hızlı çıkma sonucu oluşa

Was this helpful?
Lesión ou estrés provocado por un axente externo.


TRAUMA: Injury or stress caused by an extrinsic agent.

ΤΡΑΥΜΑ: Πληγή ή στρές προκαλούμενο από εξωτερικό παράγοντα.

TRAUMATISME: Lésion ou stress provoqué par un agent externe.

TRAUMATISMO: Lesión o estrés provocado por un agente externo.

TRAUMA: Külső tényező által okozott sérülés vagy stressz.

TRAUME: Skade eller stress forårsaket av et ytre virkemiddel.

URAZ: Rana, uszkodzenie lub stres, spowodowane przez czynnik zewnętrzny.

Travma: Stress meydana getiren veya yaralanmaya neden olan bir dış etken.

Was this helpful?
Capacidade para rastrexar e seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal ou unha substancia destinada a ser consumida, ou en previsión de que sexa incorporada a un alimento, a través de todas as fases de produción, procesado e distribución. (Tal como se inclúe na Norma da UE 178/2002 "Principios xerais e esixencias da lei alimentaria") As normas máis recentes non modificaron esta definición.


TRACEABILITY: The ability to trace and follow a food, feed, food-producing animal or substance intended to be, or expected to be incorporated into a food or feed, through all stages of production, processing and distribution. (EU Regulation 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). New regulations have not modified this definition.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα να ιχνηλατείται και να παρακολουθείται η τροφή, τα τρόφιμα, τα ζώα που πρόκειται να αποτελέσουν διατροφικό προϊόν ή αναμενεται να ενσωματωθούν σε τροφές ή τρόφιμα, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των στην αγορά. (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178/2002 "Γενικές αρχές και απαιτήσεις στη νομοθεσία των τροφίμων").

TRACABILITE: Possibilité de remonter la filière dun aliment, de nourriture animale, dun animal producteur de nourriture, ou de substance destinée à servir daliment ou à y être incorporée, en retrouvant la trace de chaque étape de production, transformation et distribution. Directive de l UE 178/2002 « Principes généraux et exigences concernant la loi sur la nourriture » NOUVEAUX REGLEMENTS

TRAZABILIDAD: Capacidad para rastrear y seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal o una sustancia destinada a ser consumida, o en previsión de que sea incorporada a un alimento, a través de todas las fases de producción, procesado y distribución. (Tal como se incluye en la Norma de la UE 178/2002 "Principios generales y exigencias de la ley alimentaria") Las normas más recientes no han modificado esta definición.

NYOMONKÖVETHETŐSÉG: Képesség valamely - szándékoltan vagy várhatóan élelmiszer vagy takarmány részét képező - élelmiszer, takarmány, élelmiszert termelő állat vagy anyag nyomon követésére a termelés, feldolgozás és elosztás minden szakaszában. (Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002. sz. EU-rendelet). ÚJ JOGSZABÁLYOK/

SPORBARHET: Evnen til å spore og følge mat, fôr, matvareproduserende dyr, eller stoff ment for eller som forventes å bli inkorporert i mat eller fôr, gjennom alle stadier av produksjon, behandling og distribusjon. (EU-regulativ 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). NEW REGULATIONS/

MONITOROWANIE DROGI PRODUKTU: Możliwość prześledzenia drogi produktu żywnościowego, paszy, zwierzęcia przetwarzanego na produkt żywnościowy lub substancji, które przeznaczone są do włączenia w skład produktu żywnościowego lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 178/2002 ‘Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego’). NOWE PRZEPISY/

İZLENEBİLİRLİK: Üretimin tüm aşamalarında, işleme ve dağıtımda bir besin, yem, tüketilecek hayvan veya gıdaya veya yeme katılması tasarlanan maddenin beklenen takip ve izlenebilirliği. (AB Kanun 178/2002 ‘Gıda hukukunun genel ilkeleri ve gereklilikleri’). YENİ KANUNLAR

Was this helpful?
Trazo que varía entre individuos que pode ser agrupado baseándose en valores medibles dese trazo.


QUANTITATIVE TRAIT LOCI: A trait that varies among individuals which can be grouped on the basis of measured values of the trait.

ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ: Γνώρισμα το οποίο διαφέρει ανάμεσα στα άτομα τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση την ποσοτικοποίηση του συγκεκριμένου γνωρίσματος.

LOCUS DE TRAIT QUANTITATIF: Trait, variant d’individu en individu, qui peut être évalué par des critères mesurables.

RASGO CUANTITATIVO: Rasgo que varía entre individuos que puede ser agrupado en base a valores medibles de ese rasgo.

MENNYISÉGI TULAJDONSÁG LÓKUSZ: Olyan tulajdonság, amely az egyes egyedekben különböző, és amelynek mért értékei alapján az egyedek csoportokba sorolhatók.

KVANTITATIVE KARAKTERTREKK: Karaktertrekk eller egenskaper som varierer blant individer. Individene kan grupperes med hensyn til målte verdier av karakteren.

ILOŚCIOWE CECHY LOCI: Cecha zmieniająca się pomiędzy osobnikami, które mogą być grupowane na podstawie zmierzonych wartości tej cechy.

QUANTITATIVE TRAIT LOCI: Bireyler arasında çeşitliliği gösteren bir özelliktir ki bu özelliktir ölçülebilen değerler üzerinden gruplandırılabilir.

Was this helpful?
Características determinadas por un número amplo de xenes e influenciadas por factores ambientais que presentan unha distribución normal. Inclúen a taxa de crecemento, peso corporal, idade e maduración sexual, aspectos de calidade da carne e de resistencia a enfermidades. Poden ser usadas como medidas do éxito en individuos ou stocks de peixes e para programas de selección xenética.


QUANTITATIVE /QUALITATIVE TRAITS: These have a normal distribution and are determined by a large number of genes and influenced by environmental factors. They include growth rate, body weight, age at sexual maturation, aspects of harvest quality and disease resistance. These can be used as measures of performance in individuals or stocks of fish and can be selected for in breeding programmes.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κανονική κατανομή, καθορίζονται από έναν μεγάλο αριθμό γονιδίων και επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται, ο ρυθμός αύξησης, το σωματικό βάρος, η ηλικία σεξουαλικής ωρίμανσης, ή ποιότητα κατά τη συγκομιδή και η ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Χρησιμοποιούνται ως ατομικό ή ομαδικό μέτρο επίδοσης στα ψάρια και κάποια από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διασταυρώσεις ομομιξίας.

TRAITS QUANTITATIFS /QUALITATIFS : Des traits phénotypiques, avec une distribution normale, déterminés par un grand nombre de gènes et influencés par des facteurs environnementaux. Ceux-ci comprennent le taux de croissance, le poids corporel, l’age de la maturation sexuel, des aspects de la qualité de la récolte et la résistance aux maladies. Ces traits sont utilisés afin d’évaluer la performance des individus ou de stocks lors de programmes de sélection génétiques.

RASGOS CUANTITATIVOS/CUALITATIVOS: Características determinadas por un número amplio de genes y influenciadas por factores ambientales con una distribución normal. Incluyen la tasa de crecimiento, peso corporal, edad y maduración sexual, aspectos de calidad de la carne y de resistencia a enfermedades. Pueden ser usadas como medidas del éxito en individuos o stocks de peces que pueden ser utilizadas para programas de selección genética.

MENNYISÉGI/MINŐSÉGI TULAJDONSÁGOK: Ezek a tulajdonságok normál eloszlást mutatnak. Sok gén határozza meg őket, és nagymértékben függenek a környezeti tényezőktől. Közéjük tartozik a növekedési ráta, a testtömeg, a nemi érés ideje, a vágóérték és a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség. Ezek a tulajdonságok felhasználhatók egyedek vagy állományok teljesítményének mérésére és szelekcióra a tenyésztési programokban.

KVANTITATIVE/KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Har en normal fordeling, bestemmes av et stort antall gener og påvirkes av miljøfaktorer. Inkluderer vekstrate, vekt, alder ved kjønnsmodning, slaktekvalitet og sykdomsresistens. Kan brukes som mål på prestasjonen til enkelt individer eller beholdninger med fisk, og kan brukes som utvalgskriterier i avlsprogrammer.

CECHY ILOŚCIOWE/JAKOŚCIOWE: Mają one prawidłowe rozmieszczenie i są określane dużą liczbą genów oraz podlegają oddziaływaniu czynników środowiska. Obejmują one tempo wzrostu, masę ciała, wiek dojrzewania płciowego, aspekty jakości odławianych ryb i oporność na choroby. Mogą być one używane jako kryteria oceny wydajności osobników lub obsad ryb, a także mogą być poddawane selekcji (doskonaleniu) w programach hodowlanych.

NİTEL/ NİCEL ÖZELLİKLER : Kısa (genellikle yaklaşık 20 nükleotidli) tek dizili DNA molekülü, hedef RNA ya da DNA’ nın parça complementeridir. Hedef hibrilize olduğu zaman DNA ya da RNA tarafından DNA ya da RNA sintazisi başlar, hedefinin geri kalanını kullanarak polimerasa başlar. Bunun sonucunda bir comlepenter DNA ya da RNA üretilmektedir.

Was this helpful?
Verme plano parasito armado de ventosas e de ganchos; o seu ciclo vital require normalmente varios hospedadores.


DIGENETIC TREMATODES: Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.

ΔIΓΕΝΕΤIΚΟI ΤΡΗΜΑΤΩΔΕIΣ: Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODO DIGÉNEO: Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.

TÖBBNEMZEDÉKES MÉTELYEK: Életciklusukhoz köztigazdákat igénylő, élősködő laposférgek.

DIGENE TREMATODER (IKTER): Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.

PRZYWRY DIGENETYCZNE: Pasożytnicze płazińce z przyssawkami i hakami; ich cykl życiowy wymaga zwykle kilku żywicieli.

Digenetik yassı kurtlar: Digenetik Trematod, Parazitel kamçı ve kancaya sahip yassı kurtlardır. Hayat döngülerinde genellikle çeşitli konakçılara ihtiyaç duyarlar.

Was this helpful?
Verme ectoparasito dotado de ganchos e de ventosas. O seu ciclo de vida non inclúe ningún hospedador intermediario.


MONOGENETIC TREMATODE: Ectoparasitic flatworms with hooks and suckers. The life history involves no intermediate hosts.

ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Εξωπαρασιτικοί σκώληκες που αγκιστρώνονται και απομυζούν. Ο κύκλος ζωής τους δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσους ξενιστές.

TREMATODE MONOGENE: Ver ectoparasite pourvu de crochets et de ventouses. Son cycle de vie ninclue aucun hôte intermédiaire.

TREMATODO MONOGÉNEO: Gusano ectoparásito dotado de ganchos y de ventosas. Su ciclo de vida no incluye ningún huésped intermediario.

MONOGENETIKUS MÉTELYEK: Külső élőskődő laposférgek, feji végükön horgokkal és tapadókorongokkal. Egyedfejlődésükhöz nincs szükségük köztigazdákra.

MONOGENE TREMATODER (FLATMARK): Ektoparasittiske (ytre) flatmark med kroker og sugeskåler. Livssyklusen innebærer to mellomverter.

PRZYWRY MONOGENETYCZNE : Pasożyty zewnętrzne płazińców z haczykami i ssawkami, rozmnażające się bezpłciowo. Cykl rozwojowy nie obejmuje żywiciela pośredniego.

MONOGENETIK TREMATOD (YASSI KURT): Vantuz ve boynuzları olan dış parazit yassı kurt. …

Was this helpful?
Os tTermodos representan unha clase de vermes planos na que todas a especies coñecidas son parasitos. Os Trematodos inclúen tres subclases: monoxeneos que son no seu mayoria ectoparásitos de peixes con algunhas especies endoparasitos de anfibios e réptiles; aspidogastros que son endoparasitos de moluscos, peixes e de tartarugas mariñas; e os dixeneos, endoparasitos de todos os grupos de vertebrados.


TREMATODA: The Trematoda (Trematodes) represent a class of flatworms in which all known species are parasitic. There are three subclasses: Monogenea, chiefly ectoparasites of fishes, with only a few endoparasitic species in amphibians and reptiles; Aspidogastrea, which are endoparasites of molluscs, fishes and turtles; and Digenea, endoparasites of all groups of vertebrates.

ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Οι Τρηματώδεις αντιπροσωπεύουν μια κλάση πλατυελμίνθων, όλα τα γνωστά είδη της οποίας είναι παρασιτικά. Υπάρχουν 3 υποκλάσεις: Τα Μονογενή, κυρίως εξωπαράσιτα των ψαριών, με μόνο λίγα ενδοπαρασιτικά είδη των αμφιβίων και ερπετών. Τα Ασπιδογάστρεα, τα οποία είναι ενδοπαράσιτα των μαλακίων, ψαριών και χελωνών και τα Διγενή ενδοπαράσιτα όλων των ομάδων σπονδυλωτών.

TREMATODES: Les trématodes représentent une classe des vers plats dont toutes les espèces connues sont des parasites. Les trématodes comprennent trois sous-classes: les monogènes qui sont pour la plupart des ectoparasites des poissons avec quelques espèces qui sont des endoparasites des amphibies et reptiles; les aspidogastrés qui sont des endoparasites des mollusques, poissons et tourtues marines; et les digènes, des endoparasites de tous les groupes des Vertébrés.

TREMATODOS: Los trematodos representan una clase de gusanos planos en la que todas la especies conocidas son parásitos. Los trematodos incluyen tres subespecies: monogéneos que son en su mayoria ectoparásitos de peces con algunas especies endoparásitos de anfibios y reptiles; aspidogastros que son endoparásitos de moluscos, peces y de tortugas marinas; y los digéneos, endoparásitos de todos los grupos de vertebrados.

MÉTELYEK: A mételyek (Trematodes) a laposférgek egyik osztálya, amelynek valamennyi ismert faja élősködő. Három alosztálya van: Monogenea, amelybe főleg a halak külső élősködői tartoznak, illetve néhány belső élősködő kétéltűekben és hüllőkben; Apsidogastrea, amelyek puhatestűek, halak és teknősök belső élősködői; és Digenea, amelyek valamennyi gerinces belső élősködői.

TREMATODA (IKTER): Klasse av flatmarker (Platyhelminthes) der alle er parasittiske. Deles inn i tre underklasser, Aspidogastrea, Didymozoidea og Digenea. Den sistnevnte er den største og viktigste, og kalles i dagligtalen for ikter. Aspidogastrea er endoparasitter på fisk, bløtdyr (mollusker) og skilpadder, mens Digenea er endoparasitter på alle virveldyrgrupper (vertebrater).

PRZYWRA (Trematoda): Przywry stanowią gromadę płazińców (Plathelminthes), w której wszystkie znane gatunki są pasożytnicze. Wśród nich są trzy podgromady: Monogenea, głównie pasożyty zewnętrzne ryb, jedynie z kilkoma gatunkami pasożytów wewnętrznych u płazów i gadów; Aspidogastrea, które są pasożytami wewnętrznymi u mięczaków, ryb i żółwi; Digenea, pasożyty wewnętrzne u wszystkich grup kręgowców.

Trematod: Bütün türleri parazitik olan yassı kurtların bir sınıfı. Üç alt sınıfı mevcut olup bunlardan Monogenea temelde balıklarda dış parazit olarak bulunur sadece birkaç iç parazit formu mevcuttur bu iç parazitler ise ampfibiler ve sürüngenlerde görülür. Aspidogastrea ise yumuşakça, balık ve kaplumbağalarda iç parazit olarak bulunur, Digenea sınıfı omurgalıların bütün gruplarında iç parazit olarak bulunurlar.

Was this helpful?
Referido a calquera axente microbiano que comprende un membro específico do grupo das sulfonamidas en combinación dun potenciador, normalmente trimetoprima. As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente do metabolismo do ácido fólico respecto a outras sulfonamidas. A relación entre o sulfonamida e o axente potenciador esta idealmente baseada sobre o comportamento farmacolóxico dos dous medicamentos. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada máis com


TRIBRISSEN: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIBRISSEN: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIBRISSEN: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIBRISSEN: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

TRIBRISSEN: Olyan antimikrobiális szerek, amelyek egy szulfonamid típusú vegyület és valamilyen potenciátor, általában trimetoprim kombinációjából állnak. A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Id

TRIBRISSEN: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

TRIBRISSEN : Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych etapów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametoksazol/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfa

Tribrissen: Potansiyel sülfonamidler diğer sülfonamidlerin folik asit metabolizmalarının farklı aşamalarını engeller. Artırıcının sülfonamid derecesi ideal olarak iki ilacın farmokinetik davranışına dayalı olmalıdır. Ancak bu bilgiler balıklar için yetersizdir. Kullanımdaki en yaygın potansiyel sülfonamid co-trimazin TM dir. (sülfadiazin : trimethoprim, 5:1). Diğer potansiyel sülfonamidler sulfamethoksazol / trimethoprim (Tribrissen TM) sülfamerazin / trimethoprim ve sulfametrazin / trimethoprim (ROMET TM)

Was this helpful?
Composto químico utilizado en certos axentes antifouling. Coñecido por causar imposex nos moluscos.


TRIBUTYLTIN: A chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TRIBUTYLTIN: Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TRIBUTYLETAIN: Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TRIBUTILTINA: Compuesto químico utilizado en ciertas pinturas antifouling provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TRIBUTILTIN: Bizonyos eltömődést gátló szerekben alkalmazott vegyület. Puhatestűekben hermafroditizmust okozó hatása ismert.

TRIBUTYLTIN (TBT): Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

TRIBUTYLTIN (TBT) : Związek chemiczny występujący w niektórych środkach przeciwporostowych, powodując bezpłodność hodowanych mięczaków.

TRIBUTYLTIN: Belirli antifauling ajanların bulunduğu kimyasal bir bileşik. Yumuşakçaları etkilemeye neden olan olarak bilinir.

Was this helpful?
Ciliado ectoparasito común, patóxeno de organismos acuáticos.


TRICHODINA: Common ectoparasitic ciliate protozoan that can be pathogenic to aquatic organisms.

ΤΡΙΧΟΔΙΝΙΑ: Κοινά εξωπαρασιτικά βλεφαριδωτά παθογόνα για υδρόβιους οργανισμούς.

TRICHODYNES: Ciliés ectoparasites communs, pathogènes dorganismes aquatiques.

TRICIDINA: Ciliado ectoparásito común, patógeno de organismos acuáticos.

TRICHODINA: Közönséges, külső élősködő csillós egysejtű, amely a vízi szervezetek számára kórokozó lehet.

TRICHODINIDER: Vanlige ektoparasittiske ciliater (Ciliophora), som kan være sykdomsfremkallende for akvatiske organismer.

TRICHODYNA: Orzęsione pierwotniaki – powszechne pasożyty zewnętrzne, które dla organizmów wodnych mogą być chorobotwórcze.

TRICHODINA: Sucul organizmalarda patojen olabilen ve yaygın olarak görülen silli bir protozoan dış parazittir.

Was this helpful?
O ATP é un nucleótido con tres grupos fosfato. Cando se produce a separación dun grupo fosfato da molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) libérase unha grande cantidade de enerxía da molécula de ATP. Esta enerxía pode ser utilizada polas células para levar a cabo algunhas das súas reaccións químicas


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): ATP is a nucleotide with 3 phosphate groups. When a phosphate is cut off from the ATP molecule (forming ADP: adenine diphosphate) a large amount of energy is released from the ATP molecule. This energy can be used by the cell to run some of its chemical reactions.

ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP): Το ΑΤΡ είναι ένα νουκλεοτιδικό μόριο με 3 φωσφορικές ομάδες. Όταν από το μόριο του ΑΤΡ αποκόπτονται φωσφορικά (σχηματισμός ADP: διφωσφορικής αδενοσίνης) ένα μεγάλο ποσό ενέργειας απελευθερώνεται από το μόριο του ATP. Η αυτή ενέργεια χρησιμοποιείται από το κύτταρο σε διάφορες χημικές αντιδράσεις.

ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): El ATP es un nucleótido con tres grupos fosfato. Cuando se produce la separación de un grupo fosfato de la molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) se libera una gran cantidad de energía de la molécula de ATP. Esta energía puede ser utilizada por las células para llevar a cabo algunas de sus reacciones químicas

ADENOZIN-TRIFOSZFÁT (ATP): Az ATP 3 foszfátcsoportot tartalmazó nukleotid. Ha az ATP-molekuláról leválasztunk egy foszfátot (miáltal ADP: adenozin-difoszfát képződik), a molekulából nagymennyiségű energia szabadul fel. Ezt az energiát a sejt egyes kémiai reakcióinak működtetéséhez használhatja fel.

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): ATP er en nukleotid med 3 fosfatgrupper. Når en fosfat fjernes fra ATP-molekylet (og ADP dannes: adenine difosfat) frigjøres mye energi fra ATP-molekylet. Denne energien kan brukes av cellen til å drive noen av dens kjemiske reaksjoner.

TRÓJFOSFORAN ADENOZYNY (ATP): ATP jest nukleotydem z 3 grupami fosforanowymi. Po oderwaniu fosforanu od cząsteczki ATP (powstaje wówczas ADP, czyli dwufosforan adeniny) uwalniana jest duża ilość energii. Ta energia może być w komórce wykorzystana do przeprowadzenia pewnych reakcji chemicznych.

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP): ATP 3 fosfat gruplu bir nükleotiddir. ATPden bir fosfat koptuğunda (ADP: adenin difosfat oluşur) ATP molekülünden büyük çapta enerji ayrılır. Bu enerji hücrenin bazı kimyasal reaksiyonlarını yapabilmesi için kullanılır.

Was this helpful?
Un éster formado cando unha molécula de glicerol se combina con tres ácidos graxos similares ou diferentes


TRIGLYCERIDE: An ester formed when one molecule of glycerol combines with three similar, or different, fatty acids.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ: Εστέρας που δημιουργείται όταν ένα μόριο γλυκερόλης συνδέεται με τρία όμοια, ή διαφορετικά λιπαρά οξέα.

TRIGLYCERIDE: Ester formé par la réaction entre le glycérol trois acides gras différents ou non.

TRIGLICÉRIDO: Un éster formado cuando una molécula de glicerol se combina con tres ácidos grasos similares o diferentes

TRIGLICERID: Egy glicerinmolekula három hasonló vagy különböző zsírsavval történő kapcsolódásával képződő észter.

TRIGLYSERIDER: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

TRÓJGLICERYD: Ester powstały gdy jedna cząsteczka glicerolu łączy się z trzema jednakowymi, lub różnymi, kwasami tłuszczowymi.

TRİGLİSERİD: Bir molekül gliserolün üç benzer veya farklı yağ asidiyle birleştiğinde oluşan ester.

Was this helpful?
As sulfonamidas potenciadas bloquean unha etapa diferente a outras sulfonamidas, do metabolismo de ácido fólico. A proporción de sulfonamida e potenciador debe estar baseada idealmente no comportamento farmacocinético das dúas drogas. Tales datos, non obstante, son escasos para peixes. A sulfonamida potenciada de uso máis común é co-trimazina TM Sulfadiazina: trimetoprim (5: 1). Outras sulfonamidas potenciadas inclúen sulfametoxazole / trimetoprim (Tribrissen TM), sulfamerazina / trimetoprim e s


TRIMETHOPRIM: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIMETHOPRIM: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIMETHOPRIM: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIMETROPRIMA: Las sulfonamidas potenciadas bloquean una etapa diferente a otras sulfonamidas, del metabolismo de ácido fólico. La proporción de sulfonamida y potenciador debe estar basada idealmente en el comportamiento farmacocinético de las dos drogas. Tales datos, sin embargo, son escasos para peces. La sulfonamida potenciada de uso más común es co-trimazina TM Sulfadiazina: trimetoprim (5: 1). Otras sulfonamidas potenciadas incluyen sulfametoxazole / trimetoprim ( Tribrissen TM), sulfamerazina / trimeto

TRIMETOPRIM: A potenciált szulfonamidok a többi szulfonamidtól eltérő ponton blokkolják a folsav-anyagcserét. A szulfonamid és a potenciátor aránya ideális esetben a két gyógyszer farmakokinetikai tulajdonságain alapul. A halakkal kapcsolatban kevés ilyen adat ismert. A leggyakrabban használt potenciált szulfonamid a cotrimazine (TM) (szulfadiazin:trimetoprim 5:1). Ide tartozik még a szulfometoxazol/trimetoprim (Tribrissen TM), a szulfamerazin/trimetoprim és a szulfametazin/trimetoprim (ROMET

TRIMETOPRIM: Potensierte sulfonamider blokkerer et annet stadium av folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og potensiator bør ideelt sett baseres på farmakokinetisk oppførsel hos de to medikamentene. Slike data finnes imidlertid sjelden for fisk. Den vanligste potensierte sulfonamiden i bruk er co-trimaszinTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre potensierte sulfonamider inkluderer sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trime

TRIMETOPRIM : Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych stadiów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametazyna/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfam

TRIMETHOPRIM: Folik asit metabolizmasının farklı bir evresinde diğer sülfanamidlere karşı etkili hale getirilen sülfonamidler bloku. Etkisini güçlendirmek için, sülfanamidin en ideal oranı, 2 ilacın farmokokinetik davranışı üzerine kurulmalı. Bununla beraber benzer data, balıklar için az bulunur. Kullanımda en etkili sülfanamid, co-trimazine TM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Diğer etkili sülfanamidler sulfamethoksazol/trimethoprim ( Tribrissen TM ), sulfamerazin/trimethoprim ve sulf

Was this helpful?
Sinónimo en Europa de acriflavina.


TRYPAFLAVINE: European name for acriflavine.

ΤΡΥΠΑΦΛΑΒΙΝΗ: Ευρωπαϊκό όνομα για την ακριφλαβίνη.

TRYPAFLAVINE: Synonyme en Europe de lacriflavine.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRIPAFLAVIN: Az akriflavin európai neve.

TRYPAFLAVIN: Europeisk navn - acriflavin.

TRYPAFLAWINA: Europejska nazwa barwnika akrydynowego.

Tripaflavin: Acriflavinin Avrupada kullanılan adı.

Was this helpful?
Organismo ou célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo e por este feito resultan estériles. A esterilización permite liberar certas especies de peixes no medio natural sen risco de sobreprodución prexudicial para o medio.


TRIPLOID: Organism or cell treated by techniques to produce three sets of chromosomes per nucleus and, thereby, sterile individuals. Such sterilization permits species like grass carp to be released in nature without the danger of over-reproduction and possible harm to the ecology of an area.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΗΣ: Οργανισμός ή κύτταρο που έχει υποστεί εργαστηριακή κατεργασία ώστε να παράγει τρία σύνολα χρωμοσωμάτων ανά πυρήνα και επομένως, στείρα άτομα. Η στειρότητα αυτή επιτρέπει να απελευθερώνονται στη φύση είδη όπως ο χορτοκυπρίνος χωρίς τον κίνδυνο υπερ-αναπαραγωγής που θα έβλαπτε την οικολογία μιάς περιοχής.

TRIPLOIDE: Organisme ou cellule qui par des techniques produisent trois paires de chromosomes par noyau et de ce fait deviennent des individus stériles. La stérilisation permet de relâcher certaines espèces de poissons dans le milieu naturel sans risque de sur-reproduction nuisible à lenvironnement.

TRIPLOIDEA: Estado en el cual cada célula contiene tres juegos de cromosomas homólogos. La triploidía puede ser inducida experimentalmente en los peces y moluscos bivalvos con el fin de mejorar la tasa de crecimiento.

TRIPLOID: Különböző módszerekkel sejtmagonként háromszoros kromoszómakészletet hordozóvá tett sejt vagy szervezet. A triploid szervezetek sterilek. Ez a fajta sterilizáció lehetővé teszi idegen halfajok (pl. amur) telepítését a természetes vizekbe a túlszaporodás és az ezzel járó ökológiai ártalom veszélye nélkül.

TRIPLOID: Organismer eller celler som er behandlet med teknikker (f.eks. sjokkbehandling) som gjør at de får tre sett med kromosomer per kjerne, og derfor blir sterile. Slike sterilisering gjør at arter som gresskarpe kan settes ut i naturen uten noen risiko for overbefolkning og skader på økosystemet.

TRIPLOID: Organizm lub komórka poddana działaniu zabiegom technicznym w celu wytworzenia w każdym jądrze trzech zestawów homologicznych chromosomów, a skutkiem tego uzyskania osobników sterylnych (porównaj: diploid, haploid). Triploidia mogą być eksperymentalnie produkowane wśród ryb i mięczaków dwuskorupowych, w celu poprawienia ich tempa wzrostu. Np. w przypadku amura białego, pozwala to na wpuszczanie tej ryby do wód naturalnych bez niebezpieczeństwa przerybienia, czy możliwości zakłócenia stosunków ek

TRİPLOİD: Herbir çekirdeğin kromozomlarının üç dizi olarak üretilmesi tekniği ile muamele edilmiş hücre veya organizma, bu işlem sonucunda kısır bireyler oluşur. Böyle bir uygulama, bir bölgenin ekolojisine verilebilecek zararlar ve aşırı üreme tehlikesi gibi durumlar olmaksızın çim sazanı gibi türlerin doğada serbest olarak dolaşmasına olanak sağlar.

Was this helpful?
Estado no cal cada célula contén tres xogos de cromosomas homólogos por núcleo (dif. diploide, haploide). A triploidía pode ser inducida experimentalmente nos peixes e moluscos bivalvos co fin de mellorar a taxa de crecemento.


TRIPLOIDY: A state in which each cell harbours three sets of homologous chromosomes (cf. diploid, haploid). Triploidy can be experimentally induced in fish and bivalve molluscs in order to improve growth rate.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση κατά την οποία κάθε κύτταρο φέρει τρεις ομάδες ομόλογων χρωμοσωμάτων (πρβλ. διπλοειδές, απλοειδές). Η τριπλοειδία επάγεται πειραματικά σε ψάρια και μαλάκια με σκοπό να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.

TRIPLOIDIE: Etat dans lequel chaque cellule renferme trois jeux de chromosomes homologues (cf. diploïd, haploïd). La triploïdie peut être induite expérimentalement chez les poissons et les mollusques bivalves afin daméliorer le taux de croissance.

TRIPLOIDE: Organismo o célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo y por este hecho resultan estériles. La esterilización permite liberar ciertas especies de peces en el medio natural sin riesgo de sobreproducción perjudicial para el medio ambiente.

TRIPLOIDIA: Olyan állapot, amelyben minden sejt három teljes kromoszómakészletet hordoz (vö. diploid, haploid). A növekedési teljesítmény javítására a triploidia halakban és kagylókban mesterségesen is előidézhető.

TRIPLOIDI: Tilstand der alle celler har tre sett med homologe kromosomer (jfr. diploidi og haploidi). Kan induseres hos fisk og muslinger for å øke veksten.

TRIPLOIDALNOŚĆ: Stan, w którym każda komórka jest miejscem występowania trzech zestawów homologicznych chromosomów (porównaj: diploid, haploid). Triploidia mogą być eksperymentalnie wyprodukowane u ryb i mięczaków dwuskorupowych w celu poprawienia ich tempa wzrostu.

TRİPLOİDİ: Herbiri içerisinde üç dizi homolog kromozom (örn. diploid, haploid) barındıran hücre için kullanılan bir terim. Triploidi yöntemi balıklarda ve çift kabuklu yumuşakçalarda büyüme oranını arttırmak amacıyla deneysel olarak uygulanabilir.

Was this helpful?
Encima proteolítica secretada polo páncreas e liberada no intestino.


TRYPSIN: A proteolytic enzyme secreted by the pancreas and released into the intestine.

ΤΡΥΨΙΝΗ: Πρωτεολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας και ελευθερώνεται στα έντερα.

TRYPSINE: Enzyme protéolytique sécrétée par le pancréas et libérée dans lestomac.

TRIPSINA: Enzima proteolítica (de separación proteínica) secretada por el páncreas y liberada en el estómago.

TRIPSZIN: A hasnyálmirigy által kiválasztott és a bélbe kibocsátott fehérjebontó enzim.

TRYPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut fra pankreas.

TRYPSYNA: Enzym proteolityczny, wydzielany przez trzustkę, uwalniany do jelita.

Tripsin: Pankreas tarafından salgılanan ve bağırsak içerisine bırakılan proteolitik bir enzim.

Was this helpful?
Termo non específico que describe grande número de peixes da familia dos salmónidos; pertencen aos xéneros Salmo, Oncorhynchus e Salvelinus. Este termo induce ás veces confusión a causa das diferentes denominacións coloquiais locais e do feito que membros representativos do xénero son chamados salmón e salvelino. Hai varios exemplos de peixes chamados troita: troita común, Salmo trutta; troita de fontana ou salvelino, Salvelinus fontinalis e a troita arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoxe en día


TROUT: A commonly used, non-specific name for a large range of fish species of the genera (Salmo, Oncorhynchus and Salvelinus) of the family Salmonidae. Confusion has arisen with the use of this term because of different colloquial regional usages and the fact that representatives of the genera are termed salmon and charr. Examples of trout include: Salmo trutta, the brown trout; Salvelinus fontinalis, the brook trout and Oncorhynchus mykiss the rainbow trout. Various trout species are now found distri

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινά χρησιμοποιούμενο, μη ειδικό όνομα γιά ένα μεγάλο φάσμα ειδών ψαριών των γενών (Salmo, Οncorhynchus και Salvelinus) της οικογένειας των Σολομοειδών. Σημαντική σύγχυση προκύπτει με τον όρο αυτόν λόγω των διαφορετικών χρήσεών του στην καθομιλουμένη σε διάφορες περιοχές και του γεγονότος ότι αντιπρόσωποι των γενών αυτών ονομάζονται επίσης, σολομός, λιμνοπέστροφα και σαλβελίνος. Παραδείγματα πέστροφας είναι η καστανή πέστροφα (Salmo trutta), ο σαλβελίνος (Salvelinus fontinalis), και η ιριδίζου

TRUITE: Terme non-spécifique décrivant un grand nombre de poissons de la famille des salmonidés appartenant aux genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus. Ce terme porte à confusion à cause des différences dinterprétation de région en région et du fait que certains membres des mêmes genres sont appellés saumon ou charr. Des exemples de poissons appellés truites comprennent la truite de mer, Salmo trutta, la truite des ruisseaux, Salvelinus fontinalis, et la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss. Les di

TRUCHA: Término no específico que describe gran número de peces de la familia de los salmónidos; pertenecen a los géneros Salmo, Oncorhynchus y Salvelinus. Este término induce a veces confusión a causa de las diferentes denominaciones y del hecho que miembros del mismo género son llamados salmón y salmerino. Hay varios ejemplos de peces llamados trucha: trucha salmonada, S. trutta; trucha de arroyo o salmerino, Salvelinus fontinalis y la trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoy en día las diferentes e

PISZTRÁNG: A lazacfélék (Salmonidae) családjának Salmo, Oncorhynchus és Salvelinus nemzetségeibe tartozó fajokra általánosan használt gyűjtőfogalom. Jelentése nem egyértelmű, mivel különböző nyelvterületeken mást és mást jelent, illetve a nemzetségekhez tartozó fajokat lazacnak vagy szajblingnak is nevezik. A legismertebb pisztrángfajok a sebes pisztráng (Salmo trutta) és a szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss). A különböző pisztrángfajok ma már a betelepítések révén valamennyi földrészen meghonosod

ØRRET: På engelsk brukes ørret vidt om en rekke arter (i slektene Salmo, Oncorhyncus og Salvelinus), mens i Norge brukes ørret vekselvis for ørret (Salmo trutta) og regnbueørret Oncorhynchus mykiss). Ørret (S. trutta) forekommer i ulike former (alle tilhører samme art): (a) Bekkørret er en dvergform som tilbringer hele livet i rennende vann, (b) innsjøørrret som lever i innsjøer og gyter i tilstøtende elver, og (c) sjøørret som er anadrom. Oppdrett av sjø-ørret er forsøkt, men arten hadde dårlig vekst

PSTRĄG: Powszechnie używana nieswoista nazwa w stosunku do dużej liczby gatunków ryb z rodzaju Salmo, Oncorhynchus i Salvelinus z rodziny Salmonidae. Użycie tego określenia spowodowało zamieszanie ze względu na istniejące różnice regionalnego jego znaczeniu oraz fakt, że przedstawiciele tego rodzaju noszą nazwy łosoś i golec zwyczajny (naz. reg. Arctic char). Nazwy pstrąga występują u: S. trutta (troć, pstrąg morski); Salvelinus fontinalis (pstrąg źródlany) i O. mykiss (pstrąg tęczowy). Różne gatunki

ALABALIK: Salmonidae ailesinde bulunan cinslerin (Salmo, Oncorhynchus ve Salvelinus) türleri için yaygınca kullanılan spesifik olmayan isimdir. Karışıklık, bu terimin farklı bölgesel konuşma dilinde kullanımından dolayı kaynaklanmakta ve cins temsilcilerinin salmon ve charr olarak adlandırılmaktadır. Alabalık örnekleri: Salmo trutta (kahverengi alabalık), Salvelinus fontinalis (kaynak alabalığı) ve Oncorhychus mykiss (gökkuşağı alabalığı). Çeşitli alabalık türleri yer değiştirme/girişten ötürü bütün kıtal

Was this helpful?
Nome inespecífico usado comunmente para a troita anadroma (Salmo trutta) pero tamén usada para a troita arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en auga salgada.


SEA TROUT: Commonly used non-specific name for anadromous trout Salmo trutta but also used for rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) on-grown in sea water.

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινό μη ειδικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάδρομη πέστροφα Salmo trutta αλλά και για την κοινή πέστροφα (O. Mykiss) η οποία μεγαλώνει σε θαλασσινό νερό.

TRUITE DE MER : Nom couramment attribué aux truites anadromes Salmo trutta , mais également la truite arc-en-ciel, grossie en mer.

TRUCHA MARINA: Nombre no específico usado comunmente para la trucha anádroma Salmo trutta pero también usada para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) cultivada en agua salada.

TENGERI PISZTRÁNG: A Salmo trutta (sebes pisztráng) anadrom változatának köznyelvi elnevezése. A tengervízben nevelt szivárványos/acélfejű pisztrángokra is használják.

SJØØRRET: Den anadrome formen for ørret (Salmo trutta ). Den engelske betegnelsen ”sea trout” brukes også om regnbueørret (Oncorhynchus mykiss ).

TROĆ: Niespecyficzna nazwa używana zwykle w stosunku do anadromicznej troci Salmo trutta, ale także stalogłowego pstrąga tęczowego (O. mykiss) również spędzającego okres troficzny w wodzie morskiej.

DENİZ ALABALIĞI: Genellikle anadrom alabalıklara Salmo trutta için spesifik olmayan isim kullanılır fakat deniz suyuyla yetiştirilen rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) olarakta bahsedilir.

Was this helpful?
Pequenas células nucleadas e fusiformes de vertebrados implicadas na coagulación do sangue.


THROMBOCYTE: Small spindle-shaped nucleated cells found in vertebrates; minute bodies involved in blood clotting.

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑIΜΟΠΕΤΑΛIΑ: Μικρά ατρακτοειδή εμπύρηνα κύτταρα στο αίμα των σπονδυλοζώων, τα οποία συμμετέχουν στην θρόμβωση του αίματος.

THROMBOCYTES: Petites cellules nuclées et fusiformes des vertébrés impliquées dans la coagulation du sang.

TROMBOCITOS: Pequeñas células nucleadas y fusiformes de vertebrados implicadas en la coagulación de la sangre.

TROMBOCITA: A gerincesek vérében előforduló kisméretű, orsó alakú, magvas sejtek; a véralvadásban van szerepük.

THROMBOCYTT: Spoleformede blodceller med kjerne som bidrar i koaguleringsprosessen.

TROMBOCYT: Małe wrzecionowate komórki jądrzaste występujące u kręgowców; drobne ciałka biorące udział w krzepnięciu krwi.

TROMBOSİT: Omurgalı hayvanlarda bulunan iğ şeklinde çekirdekli hücreler; kanın pıhtılaşmasında görev alır.

Was this helpful?
Proteína do plasma sanguíneo que transforma a protrombina en trombina.


THROMBOPLASTIN: A plasma protein in blood that converts prothrombin to thrombin.

ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗ: Μια πρωτεΐνη στο πλάσμα του αίματος που μετατρέπει την πρωτοθρομβίνη σε θρομβίνη.

THROMBOPLASTINE: Protéine plasmatique présente dans le sang, qui transforme la prothrombine en thrombine.

TROMBOPLASTINA: Proteína del plasma sanguíneo que transforma la protrombina en trombina.

TROMBOPLASZTIN: A vérben található plazmaprotein, amely a protrombint trombinná alakítja.

TROMBOPLASTIN: Et plasmaprotein i blodet som konverterer protrombrin til trombrin.

TROMBOPLASTYNA: Białko osocza krwi, które przekształca protrombinę w trombinę.

TROMBOPLASTİN: Protrombini trombine çeviren kandaki bir plazma protein.

Was this helpful?
Pequena protuberancia, a miúdo redonda, de orixe natural ou patolóxica (por exemplo, tubérculos reprodutivos de ciprínidos; lesións provocadas pola tuberculose).


TUBERCLE: Small, often rounded protrusion of natural or pathological origin (e.g. spawning tubercules of Cyprinids; the lesions of tuberculosis).

ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρό, συχνά στρογγυλευμένο, εξόγκωμα με φυσική ή παθολογική προέλευση (π.χ. φυμάτια γαμετοτοκίας στα κυπρινοειδή, αλλοιώσεις προκαλούμενες από φυματίωση)

TUBERCULE: Petite protrusion, souvent arrondie, dorigine naturelle ou pathologique (par exemple, les tubercules réproducteurs des cyprinidées; les lésions provoquées par la tuberculose).

TUBÉRCULO: Pequeña protuberancia, a menudo redonda, de origen natural o patológico (por ejemplo, tubérculos reproductivos de ciprínidos; lesiones provocadas por la tuberculosis).

GÜMŐ: Természetes vagy kóros eredetű, kisméretű, általában gömbölyű kinövés (pl. nászkiütések a pontyféléknél vagy a gümőkór (tuberkulózis) által okozott kinövések).

TUBERKEL: Liten, ofte rund utstikkende del med naturlig eller sykelig opphav (f.eks. gytetuberkler hos karpefisk eller skade etter tuberkulose).

GUZEK: Małe, często wystające zaokrąglenie pochodzenia naturalnego lub chorobowego (np. wysypka tarłowa u ryb karpiowatych; zmiany chorobowe przy gruźlicy).

Tüberkül: Doğal veya patolojik orijinli olan küçük ve yuvarlak çıkıntı (örneğin Sazanlardaki yumurtlama tüberkülleri, Tuberculosis lezyonları).

Was this helpful?
Que parécese a un tubérculo; que ten tubérculos.


TUBERCULAR: Resembling a tubercle; having tubercles.

ΦΥΜΑΤΩΔΗΣ: Αυτός που μοιάζει με φυμάτιο. Αυτός που φέρει φυμάτια.

TUBERCULEUX: Qui est de la nature du tubercule; atteint de tubercules.

TUBERCULOSO: Se parece a un tubérculo; tiene tubérculo.

GÜMŐS: A gümőkkel kapcsolatos.

TUBERØS: Knutet, har tuberkler.

GUZKOWY/GRUZEŁKOWY: Przypominające guzek; mające guzki.

Tüberküllü: Tüberkül taşıyan, tüberküle benzeyen onu andıran

Was this helpful?
A sección dun tubo rodeado por unha malla inserido o burato de desaugadoiro central de tanques circulares. Serve para regular o nivel de auga no tanque. Cando se retira temporalmente axuda á limpeza do tanque polo fluxo da auga a través do desaugadoiro.


STAND PIPE: A section of pipe usually surrounded by a screen inserted into the central outlet of circular tanks. This regulates the tank water depth and when temporarily removed aids cleaning of the tank by flushing water through the outlet.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ: Μέρος ενός σωλήνα, συνήθως περιβαλλόμενο από δικτυωτό πλέγμα, που προσαρμόζεται στην κεντρική έξοδο των κυκλικών δεξαμενών. Ρυθμίζει το βάθος του νερού στην δεξαμενή και η προσωρινή του απομάκρυνση βοηθά τον εύκολο καθαρισμό της, διοχετεύοντας νερό υπό πίεση μέσω της εξόδου.

TROP PLEIN: Tuyau inséré dans le trou de vidange central au fond des bassins circulaires. Souvent protégé par une grille, le trop plein sert à réguler le niveau deau dans le bassin. Quand il est retiré, la vidange totale qui en résulte facilite le nettoyage du bassin.

PEDESTAL DE CAÑERÍA: Tubo insertado en agujero de desagüe central en fondos de estanques circulares, a menudo protegido. Sirve para regular el nivel de agua en el estanque. Cuando se retira, el desagüe total facilita la limpieza del estanque.

ÁLLÓCSŐ: Általában szűrővel körülvett függőleges cső, amely egy henger alakú tartály középső lefolyónyílásához csatlakozik. A vízszint szabályozására szolgál, ideiglenes eltávolításával pedig gyorsítható a tartály tisztítása, mivel ilyenkor a szennyezőanyagok a vízzel együtt kimosódnak a lefolyón keresztül.

TÅRNSLUK: Avløpssystem i midten av sirkulære oppdrettskar. Består av to rør (munksystem) og en sil. Høyden på det indre røret bestemmer vannstanden i karet, og kortvarig fjerning av dette fører til at spillfôr og feces dras ut gjennom silen.

RURA PRZELEWOWA: Przekrój rury otoczony zwykle osłoną siatkową wstawioną do centralnego odpływu zbiorników o okrężnym przepływie wody. Reguluje ona głębokość wody w zbiorniku, a przy krótkotrwałym i szybkim (częściowym) spuszczaniu wody przez odpływ ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z dna zbiornika.

DENGE BORUSU: Boruda, genelde yuvarlak tankların iç kısmına yerleştirilen bir perdeyle etrafı çevrilmiş bir bölüm. Tank suyunun derinliğini ayarlar ve geçici olarak çıkartıldığında tankın ağzına su fışkırtarak tank temizliğine yardımcı olur.

Was this helpful?
Literalmente significa calquera tipo de inchazo, pero por común acordo este termo non se aplica a inchazos pasaxeiros provocados por inflamación aguda ou granulomas. Este termo debe limitarse aos neoplasmas dos que hai dúas categorías: (a) tumores benignos con crecemento lento que están ben localizados, premen os tecidos de arredor sen invadilos e que non provocan danos ao animal; (b) tumores malignos ou invasivos que son masas anormais de tecido o crecemento do cal supera o dos outros tecidos e


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

ΟΓΚΟΣ: Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMOR: Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el

DAGANAT: Szó szerinti jelentése bármilyen duzzanat, de közmegegyezés alapján nem tartoznak ide a heveny gyuladás vagy a granulóma által okozott átmeneti duzzanatok. Legtöbbször a rákos elváltozásokra használják, amelyeknek két típusa van: (a) jóindulatú (benignus), amely egy ponton, lassan növekszik, a szomszédos szöveteket szétválasztja, de nem hatol beléjük, és normális esetben nem károsítja a szervezetet, és (b) rosszindulatú (malignus), egy rendellenes szövetburjánzás, amelynek növekedését nem korlát

SVULST : Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont

GUZ/NOWOTWÓR: Oznacza dosłownie każdą opuchliznę, ale przy jego wprowadzaniu termin ten nie uzyskał akceptacji, aby objąć nim przemijające opuchlizny spowodowane ostrym zapaleniem lub ziarniakiem. Należy go zawężyć do nowotworów, występujących w dwóch kategoriach: (a) nowotwór łagodny lub prosty, który rozwija się powoli w jednym miejscu, naciskając przylegające tkanki, ale je nie atakuje i zwykle nie wyrządza zwierzęciu żadnej szkody, (b) złośliwy lub inwazyjny, który stanowi nienormalną masę tkanki, której

Tümör: Literatür olarak anlamı akut inflamasyon veya granulomanın neden olduğu herhangi bir şişme, Bu neoplasmada sınırlı olmalıdır ve iki kategori altında toplanır: (a) bir noktada yavaş bir şekilde büyüyen, komşu bölgelere basınç yapan ancak yayılmayan iki taraflı veya basit olup normal olarak hayvan (canlı) üzerinde herhangi bir zararı yoktur, (b) Kötü huylu veya yayılmacı tip, anormal doku kütlesine sahip olup, aşırı derecede büyüme gösterir. Malignant tümörler hayvanın ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES