AMC LIMITED

P

Símbolo químico do fosforo.


P: Chemical symbol for phosphorus.

P: Χημικό σύμβολο για τον φωσφόρο.

P: Symbole chimique du Phosphore.

P: Símbolo químico del fosfato.

P: A foszfor vegyjele.

P: Kjemisk symbol for fosfor.

P: Symbol chemiczny fosforu.

Fosfor: Fosforun kimyasal sembolü

Was this helpful?
En peixes, órgano situado na zona primaria do intestino. O páncreas secreta encimas dixestivos nos cegos pilóricos, onde ten lugar a dixestión primaria.


PANCREAS: Organ found in the primary region of the fish gut. The pancreas secretes digestive enzymes into the pyloric caecae, where digestion primarily takes place.

ΠΑΓΚΡΕΑΣ: Οργανο που βρίσκεται στο αρχικό τμήμα του εντέρου του ψαριού και εκκρίνει πεπτικά ένζυμα στα πυλωρικά τυφλά όπου γίνεται κυρίως η πέψη

PANCREAS: Organe situé dans la zone primaire de lintestin du poisson. Le pancréas sécrète des enzymes de digestion par le pylore quand la digestion primaire a lieu.

PÁNCREAS: En peces, órgano situado en la zona primaria del intestino. El páncreas secreta enzimas de digestión en el intestino ciego pilórico donde tiene lugar la digestión primaria.

HASNYÁLMIRIGY: A halak bélrendszerének elülső részében megtalálható szerv. A hasnyálmirigy emésztőenzimeket választ ki a gyomorvég függelékeibe, ahol az emésztés egy része történik.

PANKREAS (BUKSPYTTKJERTEL): Pankreasvev ligger hos fisk spredt på flere steder i bukhulen, f.eks., i mesenterier, mellom pylorusblindsekkene, i submucosa, i lever, på galleblæren og langs vener i området. Består av eksokrine celler som produserer fordøyelsesenzymer, og endokrine celler (De Langerhanske celleøyer) som er hormonproduserende.

TRZUSTKA: Narząd znajdujący się w początkowym odcinku jelita. Trzustka wydziela enzymy trawienne do wyrostków odźwiernikowych (w. pyloryczne), w których odbywa się początkowe trawienie.

PANKREAS: Balık bağırsağının birincil bölgesinde bulunan organ. Pankreas pilorik çekuma , başlıca sindirimin meydana geldiği yer, sindirim enzimi salgılar.

Was this helpful?
Inflamación do páncreas.


PANCREATITIS: Inflammation of the pancreas.

ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ: Φλεγμονή του παγκρέατος.

PANCREATITE: Inflammation du pancréa.

PANCREATITIS: Inflamación del páncreas.

PANCREATITIS: A hasnyálmirigy gyulladása.

PANKREATITT: Betennelse i pankreas (bukspyttkjertel).

ZAPALENIE TRZUSTKI: Zapalenie trzustki.

PANKREATİTİS: Pankreasın yangısı.

Was this helpful?
Epidemia estendida.


PANDEMIC: A widespread epidemic.

ΠΑΝΔΗΜΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε επιδημία που προσβάλλει το σύνολο των πληθυσμών.

PANDEMIQUE: Epidémie étendue.

PANDÉMICO: Epidemia extendida.

PANDÉMIA: Nagy terület populációját megfertőző járvány.

PANDEMI: En utbredt epidemi.

PANDEMIA/PANDEMICZNY: Szeroko rozprzestrzeniona epidemia.

PANDEMIC: Çok yaygın salgın.

Was this helpful?
Grupo de persoas especializadas e adestradas en valorar as propiedades de comida preparada en condicións controladas de luz e outras variables. As propiedades que se xulgan (organolépticas) incluíndo cor, olor, presenza de ósos, valóranse para dar unha medida cuantificable. Exemplo: a avaliación da mecánica da textura implica avaliar dureza, cohesión, viscosidade, elasticidade, adhesividade, fracturabilidade, masticabilidade e gomosidade.


TASTE PANEL: Group of specially trained and experienced people who assess the properties of prepared food under controlled conditions of light and other variables. Properties assessed (organoleptic properties) including colour, smell, presence of bones are all scored to give an overall objective measurement. Example – evaluation of mechanical textural characteristics involves scoring hardness, cohesiveness, viscosity, springiness, adhesiveness, fracturability, chewiness and gumminess.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ: Ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων ανθρώπων οι οποίοι αποτιμούν την ποιότητα της παρασκευασμένης τροφής κάτω από συγκεκριμένες και ελεγχόμενες συνθήκες. Οι παράγοντες που αποτιμούνται, όπως η οσμή, ο χρωματισμός και η παρουσία οστών, βαθμολογούνται με σκοπό την αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής ποιότητας του προϊόντος. Για παράδειγμα, η αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών συμπεριλαμβάνει τη βαθμολόγηση της σκληρότητας, της συνεκτικότητας, του ιξώδους, της ελαστικότητας, της κολλώδους κατάστασης,

GROUPE DE DÉGUSTATION : Groupe de personnes convenablement formées et experimentées qui analysent les propriétés des produits alimentaires sous des conditions de lumière, et d’autres variables, strictement contrôlées. Les propriétés évaluées (les propriétés organoleptiques) comprennent la couleur, l’odeur, la présence d’arêtes etc. Une note est attribuée pour chaque propriété afin de fournir une mesure globale et objective. Par exemple, l’évaluation de la texture implique la notation de la dureté, la qualité cohésive,

PANEL DE DEGUSTACIÓN: Grupo de personas especializadas y entrenadas en valorar las propiedades de comida preparada en condiciones controladas de luz, temperatura y otras variables. Las propiedades que se juzgan (organolépticas) incluyendo color, olor, presencia de huesos, se valoran para dar una medida cuantificable. Ejemplo: La evaluación de características mecánicas y texturas implica valorar dureza, cohesión, viscosidad, elasticidad, adhesividad, fracturabilidad, masticabilidad.

KÓSTOLÓ PANEL: Különlegesen képzett és tapasztalt emberek csoportja, akik megállapítják valamilyen étel tulajdonságait szabályozott fényviszonyok és egyéb változó tényezők mellett. Ilyen (organoleptikus) tulajdonság a szín, az illat, a szálkák mennyisége, amelyeket pontoznak, és a pontszámok alapján értékelik a mintákat. Például a mechanikai jellemzők értékelése magában foglalja a keménység, tapadósság, viszkozitás, rugalmasság, ragadósság, törhetőség, rágósság és nyúlósság pontozását.

SMAKSPANEL: Gruppe spesielt trente og erfarne mennesker som vurderer egenskapene til tilberedt mat under kontrollerte og standardiserte forhold (lys og andre variabler).Organoleptiske egenskaper som farge, lukt, tilstedeværelse av bein blir alle gitt poeng for å gi en helhetlig objektivt bedømmelse. Evaluering av konsistens vil f.eks. involvere bedømming av hardhet, sammenheng, viskositet, elastisitet, klebrighet, brytbarhet, tyggbarhet og seighet.

PANEL SENSORYCZNY: Grupa specjalnie przeszkolonych i doświadczonych osób, które oceniają właściwości przygotowanej żywności w kontrolowanych warunkach oświetleniowych i innych zmiennych. Oceniane właściwości (w. organoleptyczne) obejmujące barwę, zapach, obecność kości (ości), wszystkie są punktowane w celu uzyskania ogólnej obiektywnej oceny. Przykład: ocena cech tekstury mechanicznej obejmuje punktowanie − twardości, spójności, lepkości, sprężystości, zwięzłości, kruchości, ciągliwości i kleistości.

LEZZET PANELİ: Özel eğitim almış ve deneyimli bir grup insan, ışık ve diger değişkenlerin kontrol altında hazır yemeklerin özelliklerini belirlemektir. Bu özellikler( organnoleptik özellikler), renk, koku, kemik durumu bütün puanların verilmesinde kullanılır. Örneğin mekanik dokusal karakterlerin değerlendirilmesi, sertlik, bağlılık, viskosite, esneklik, yapışkanlık, kırılganlık, çiğnenebilirlik ve yumuşaklık içerir.

Was this helpful?
Tumor benigno que leva consigo o hiperdesenvolvemento de tecidos epiteliais ou unha papila de tecido conxuntivo vascular.


PAPILLOMA: A benign tumour involving overgrowth of epithelial tissue, or a papilla of vascular connective tissue.

ΘΗΛΩΜΑ (ΠΑΠIΛΛΩΜΑ): Καλοήθης όγκος που σχετίζεται με υπερανάπτυξη του επιθηλιακού ιστού, ή θηλή του αγγειακού συνδετικού ιστού.

PAPILLOME: Tumeur bégnine constituée du surdéveloppement de tissus épithéliaux ou dune papille de tissus conjonctifs vasculaires.

PAPILLOMA: Tumor benigno formado por desarrollo de tejidos epiteliales o de papila de tejido conjuntivo vascular.

PAPILLOMA: A hámszövet túlnövekedéséből eredő jóindulatú daganat, vagy a kötőszövet-eredetű szemölcs.

PAPILLOM: Vorteaktig godartet svulst i hud eller slimhinner.

BRODAWCZAK: Łagodny guz pociągający za sobą hipertrofię tkanki nabłonkowej, lub brodawka naczyniowa tkanki łącznej skóry.

PAPILLOM: Epitel dokunun aşırı büyümesiyle oluşan iyi huylu tümör, veya vasküler bağ dokusunun bir ucu.

Was this helpful?
Cantidade que serve para definir un ítem, o ítem mesmo, ou unha característica numérica dunha poboación de ítems. Para as propiedades físico-químicas da auga, aconséllase utilizar o termo "características da calidade da auga".


PARAMETER: A quantity which serves to define a certain item, the item itself, a numerical characteristic of a population of items. For physical and chemical properties of water, the term "water quality characteristics" should be used.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Μέγεθος που χρησιμεύει γιά τον προσδιορισμό ενός χαρακτηριστικού. Αριθμητικό χαρακτηριστικό ενός πληθυσμού αντικειμένων. Γιά τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες του νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "χαρακτηριστικά ποιότητας νερού".

PARAMETRE: Quantité qui sert à définir un item; litem lui-même, une caractéristique numérique dune population ditems. Pour les propriétés physico-chimique de leau, le terme de caractéristique qualitative est conseillé.

PARÁMETRO: Cantidad que sirve para definir un ítem, el ítem mismo, o una característica numérica de población de ítems. Para las propiedades físico-químicas del agua, se aconseja utilizar el término “cualidades características del agua”.

PARAMÉTER: Olyan mennyiség, amely egy bizonyos tétel leírására szolgál. A víz fizikai és kémiai tulajdonságaira a "vízminőségi jellemzők" kifejezést használjuk.

PARAMETER: Kvantitet som definerer en bestemt ting, tingen selv eller en numerisk karakterisering av en populasjon med ting. For å beskrive fysiske og kjemiske egenskaper til vann, bør betegnelsen ”vannkvalitets-egenskaper” brukes.

PARAMETR: Ilość, która służy do określenia pewnego szczegółu, samego szczegółu oraz liczbowej charakterystyki szczegółów populacji. W przypadku fizycznych i chemicznych właściwości wody, powinno używać się terminu "charakterystyka jakości wody”.

PARAMETRE: Belli bir öğeyi tanımlamaya hizmet eden bir nicelik, öğenin kendisi, populasyon öğelerinin sayısal özelliği. Suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerinde "su kalitesi özellikleri" tanımı kullanılmalıdır.

Was this helpful?
Forma de simbiose baseada na dependencia fisiolóxica unilateral, na cal o parasito reside sobre ou nun hospedador de xeito temporal ou permanente durante unha parte ou durante a totalidade dos estados de desenvolvemento, normalmente danando en diverso grao ao hospedador. O parasito depende parcialmente ou na súa totalidade do hospedador en canto á alimentación e en moitos casos o hospedador serve de hábitat para a reprodución do parasito. Segundo as características do anfitrión e do parasito, es


PARASITISM: A form of symbiosis based on unilateral physiological dependence, where the parasite temporarily or permanently resides in or on the host during several or all of its developmental stages, usually causing some degree of real damage to the host. The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of bo

ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ: Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες

PARASITISME: Forme de symbiose basée sur la dépendance physiologique unilatérale, dans laquelle le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la perfor

PARASITISMO: Forma de simbiosis basada en la dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar e

PARAZITIZMUS: Élősködés; egyoldalú élettani függésen alapuló együttélési forma, amelyben a parazita néhány vagy összes fejlődési állapotában részben vagy teljesen a gazdaszervezeten vagy gazdaszervezetben él, általában annak károsodását okozva. A parazita szerves tápanyagainak egy részét vagy egészét a gazdaszervezettől nyeri, és sok esetben a gazdaszervezetben szaporodik. A parazita gyakran okoz változást a gazdaszervezet élettani folyamataiban. A változás mértéke és minősége a gazda és a parazita tulajdonsá

PARASITTISME: Form for symbiose som er basert på unilateral (ensidig) fysiologisk avhengighet, der parasitten oppholder seg midlertidig eller permanent på eller i en vert under flere eller alle sine utviklingsstadier. Påfører vanligvis verten en eller annen form for skade. Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både

PASOŻYTNICTWO: Forma symbiozy oparta o jednostronną zależność fizjologiczną, gdzie pasożyt czasowo lub stale znajduje się w /lub na gospodarzu w ciągu kilku lub we wszystkich jego stadiach rozwojowych, wyrządzając zwykle znaczne szkody gospodarzowi. Pasożyty pobierające częściowo lub całkowicie swoje organiczne składniki odżywcze od gospodarza a w wielu przypadkach gospodarz służy im też jako środowisko do reprodukcji. Pasożyt powoduje często zmiany w czynnościach fizjologicznych gospodarza, w zależności od s

PARAZİTİZM: Parazitin geçici veya sürekli olarak, birden fazla veya tüm gelişim evrelerinde konakçının üzerine yada içine yerleşen, genellikle konakçıya çeşitli derecelerde hasar vermeye sebep olan tek taraflı fizyolojik bağımlılık üzerine kurulmuş ortak yaşamın bir formu. Parazit organik besininin bir kısmını veya tamamını konakçıdan elde eder ve çoğu zaman konakçı üremek için kendisine bir habitat sunar. Parazit, çoğunlukla hem kendisinin hemde konakçının spesifik özelliklerine bağlı olarak, konakçının fi

Was this helpful?
Un animal (ou planta) que vive en ou sobre outro (o hospedador) do que obtén o alimento. O hospedador está ás veces desfavorablemente afectado pola presenza do parasito.


PARASITE: The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of both host and parasite. Parasitism is, in contrast to all other forms of symbiosis, a strictly patho-biological phenomenon.

ΠΑΡΑΣΙΤΟ: Ένα ζώο (ή φυτό) που ζει μέσα ή πάνω σε έναν άλλο (ξενιστής) από τον οποίο τρέφεται. Πολλές φορές η παρουσία του παράσιτου είναι επιβλαβής για τον ξενιστή.

PARASITE: Le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la performance physiologique de lhôte. Le parasitisme est, contrairement à toute autre forme

PARÁSITO: La dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar el rendimiento fisiológico del

PARAZITA: Élősködő; olyan szervezet, amely szerves tápanyagainak egy részét vagy egészét a gazdaszervezettől nyeri, és sok esetben a gazdaszervezetben szaporodik. A parazita gyakran okoz változást a gazdaszervezet élettani folyamataiban. A változás mértéke és minősége a gazda és a parazita tulajdonságaitól függ. A parazitizmus a többi együttélési formától eltérően szigorúan patobiológiai jelenség.

PARASITT: Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både vert og parasitt.

PASOŻYT: Pasożyty pobierające częściowo lub całkowicie swoje organiczne składniki odżywcze od gospodarza, a w wielu przypadkach gospodarz służy im też jako środowisko do reprodukcji. Pasożyt powoduje często zmiany w czynnościach fizjologicznych gospodarza, w zależności od swoistych właściwości zarówno gospodarza jak i pasożyta. Pasożytnictwo, w przeciwieństwie do innych form symbiozy, jest zjawiskiem ściśle patologiczno-biologicznym.

PARAZİT: Bir başkası (konakçı)nın içinde veya üzerinde yaşayan ondan besin sağlayan bir hayvan (veya bitki). Konakçı bazen parazitin varlığından olumsuz etkilenir.

Was this helpful?
Tecido funcional específico dun órgano.


PARENCHYMA: The specific functional tissue of an organ.

ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ: Ο ειδικευμένος λειτουργικός ιστός ενός οργάνου.

PARENCHYME: Tissu spécifique et fonctionnel dun organe.

PARÉNQUIMA: Tejido específico y funcional de un órgano.

PARENCHYMA: Egy szerv specifikusan működő szövete.

PARENKYM: Det spesifikke funksjonelle vevet i et organ.

PARECHYMA/MIĄŻSZ: Swoista czynnościowa tkanka narządu.

PARANKİMA: Bir organın spesifik özellikli dokusu.

Was this helpful?
Enfermidade bacteriana sistémica e aguda de peixes mariños provocada por Pasteurilla piscicida. Na baía de Chesapeake tiveron lugar manifestacións severas esporadicamente.


PASTEURELLOSIS: An acute systemic bacterial disease of marine fish caused by Pasteurella piscicida. Severe sporadic outbreaks have occurred in Chesapeake Bay.

ΠΑΣΤΕΡΕΛΛΩΣΗ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΖΩΩΝ): Οξεία συστηματική βακτηριακή ασθένεια των θαλάσσιων ψαριών προκαλούμενη από την Pasteurella piscicida. Σοβαρές σποραδικές εξάρσεις της έχουν συμβεί στο Chesapeake Βay.

PASTEURELLOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons marins provoquée par Pasteurella piscicida. Des manifestations sevères mais sporadiques ont lieu dans la Baie de Chesapeake.

PASTEURELLOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica y aguda de peces marinos provocada por Pasteurilla piscicida. En la bahía de Chesapeake han tenido lugar manifestaciones severas esporádicamente.

PASTEURELLOSIS: Tengeri halak heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Pasteurella piscicida okoz. A Chespeake-öbölből súlyos, véletlenszerűen kitörő járványokat jelentettek.

PASTEURELLOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom på marin fisk, forårsaket av bakterienPasteurella piscicida. Harde sporadiske utbrudd har funnet sted i Chesapeake Bay.

PASTERELOZA: Ostra systemiczna choroba bakteryjna ryb morskich, wywoływana przez Pasteurella piscicida. Poważne sporadyczne jej wybuchy zdarzały się w Zatoce Chesapeake.

PASTÖRELLOSİS: Deniz balıklarında Pasteurella piscicidanın sebep olduğu bir akut sistemik bakteriyal hastalık. Chesapeake Koyunda yaygın münferit salgınlar gerçekleşmiştir.

Was this helpful?
Termo que describe o tratamento por calor inventada por Pasteur co fin de matar micobacterias do leite e de eliminar así a propagación da tuberculose a través do leite contaminado. Para que este tratamento sexa efectivo ao 100%, o tempo necesario para matar as micobacterias a unha temperatura determinada foi duplicado respecto ao orixinal. Hoxe en día, o termo utilízase para describir unha variedade de combinacións de temperatura e de duracións de incubación que son rigorosamente especificadas e


PASTEURIZATION: A term applied to heat treatment originally devised by Pasteur to kill Mycobacteria in milk and thus eliminate the spread of tuberculosis via contaminated milk. To provide a l00% safety factor, the time used was double that required to kill the Mycobacteria at the specified temperature. It now refers to a variety of combinations of rigorously specified times and temperatures to provide the same result. In addition, it is also used in a more general sense to include specific heat/time treatments

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιήθηκε γιά την θερμική κατεργασία που ανακαλύφθηκε αρχικά από τον Παστέρ γιά την θανάτωση των μυκοβακτηρίων στο γάλα. Η παστερίωση εξάλειψε την διάδοση της φυματίωσης μέσω μολυσμένου γάλακτος. Γιά ασφάλεια 100%, ο χρόνος κατεργασίας ήταν ο διπλάσιος από τον απαιτούμενο γιά τη θανάτωση των μυκοβακτηρίων στην συγκεκριμένη θερμοκρασία. Σήμερα η παστερίωση αναφέρεται σε μία ποικιλία συνδυασμών από αυστηρά καθορισμένους χρόνους και θερμοκρασίες που επιτρέπουν να επιτευχθεί το

PASTEURISATION: Terme décrivant le traitement par la chaleur conçu par Pasteur afin de tuer les mycobactéries du lait et déliminer ainsi la propagation de la tuberculose à travers le lait contaminé. Afin que ce procedé soit efficace à 100%, la durée du traitement nécessaire pour tuer les mycobactéries à une température déterminé était doublée. Aujourdhui, le terme est utilisé pour décrire une variété de combinaisons de températures et de durées dincubation qui sont rigoureusement spécifiées et qui apportent des

PASTEURIZACIÓN: Término que describe el tratamiento por calor inventado por Pasteur con el fin de matar micobacterias de la leche y de eliminar así la propagación de la tuberculosis a través de la leche contaminada. Para que este tratamiento sea efectivo al 100%, el tiempo necesario para matar las micobacterias a una temperatura determinada ha sido duplicado respecto al original. Hoy día, el término se utiliza para describir una variedad de combinaciones de temperatura y de duraciones de incubación que son rigu

PASZTÖRÖZÉS: Ez a fogalom eredetileg a Pasteur által a tejben lévő Mycobacteriumok elpusztítására és ezáltal a gümőkór szennyezett tejjel való terjedésének megakadályozására kidolgozott hőkezelést jelenti. A 100%-os biztonság eléréséhez a kezelés ideje a kétszerese volt annak, ami a Mycobacteriumok elöléséhez szükséges egy adott hőmérsékleten. Napjainkban ez a fogalom szigorúan meghatározott kezelési idők és hőmérsékletek kombinációját jelenti, amelyekkel ugyanez a hatás érhető el. Ezen kívül általánosabb ér

PASTEURISERING: Betegnelse brukt for varmebehandling, opprinnelig brukt for å drepe Mykobakterier i melk for å hindre spredning av tuberkulose i kontaminert melk. For å være 100% sikker var tiden som ble brukt det dobbelte av det som er nødvendig for å drepe Mykobakterier ved den temperaturen. Henviser nå til en rekke kombinasjoner av strengt spesifiserte temperaturer og tider for å oppnå samme resultat. Brukes i tillegg i en mer generell sammenheng for spesifikke varme/tid- behandlinger av materialer der varme

PASTERYZACJA : Termin odnosi się do zabiegu poddawaniu działania wysokiej temperaturze, który po raz pierwszy został użyty przez Pasteura, w celu zabicia prątków w mleku, aby w ten sposób opanować szerzącą się za pośrednictwem zakażonego mleka gruźlicę. Dla dostarczenia 100% bezpiecznego parametru, użyto podwójnego czasu wymaganego do zabicia prątków przy określonej temperaturze. Obecnie odnosi się to do różnych kombinacji rygorystycznie ustalonych okresów i temperatur dających takie same wyniki.

PASTÖRİZASYON: A term applied to heat treatment İlk olarak Pastör tarafından tasarlanmış kontamine olmuş sütten tüberkülozun yayılımını engellemek amacıyla sütteki mikrobakterileri öldürmek için ısıl işlem uygulanması terimi. % l00 güvenilirlik elde etmek için, belirlenmiş sıcaklıkta mikrobakteriyi öldürmek için gerekli süre ikiye katlandı. Aynı sonucu almak için belirlenmiş zaman ve sıcaklıklarda uygulanan farklı kombinasyonların uygulanması olarak tanımlanır. Bunun yanında başka materyaller için özel ısı/za

Was this helpful?
Estudio de enfermidades por medios científicos.


PATHOLOGY: The study of disease by scientific methods.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των ασθενειών με επιστημονικές μεθόδους.

PATHOLOGIE: Létude des maladies par des moyens scientifiques.

PATOLOGÍA: Estudio de enfermedades por medios científicos.

PATOLÓGIA: A betegségek kutatása tudományos módszerekkel.

PATOLOGI : Sykdomslære. Studiet av sykdommer ved hjelp av vitenskapelige metoder.

PATOLOGIA: Badanie choroby metodami naukowymi.

PATOLOJİ: Hastalıkları bilimsel metotlarla inceleme ilmi.

Was this helpful?
Orixe ou desenvolvemento dunha enfermidade.


PATHOGENESIS: The origin or development of a disease.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ: Η προέλευση ή ανάπτυξη μιάς ασθένειας.

PATHOGENESE: Lorigine ou le développement dune maladie.

PATOGENESIA, PATOGENIA: Origen o desarrollo de una enfermedad.

PATOGENEZIS: Egy betegség eredete vagy kifejlődése.

PATOGENESE: Opprinnelsen eller utviklingen til en sykdom.

PATOGENEZA: Początek lub rozwój choroby.

PATOGENEZİS: Bir hastalığın orijini veya gelişimi.

Was this helpful?
Que produce enfermidades.


PATHOGENIC: Producing disease or pathological changes.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ (2): Αίτιο ασθένειας ή παθολογικών αλλαγών.

PATHOGENE (Adj.): Qui provoque les maladies.

PATÓGENO: Que produce enfermedades.

PATOGÉN: Betegséget vagy kóros elváltozást okozó.

PATOGEN: Produserer sykdom eller patologiske (sykelige) forandringer.

PATOGENETYCZNY/CHOROBOTWÓRCZY: Wywołujący chorobę lub zmiany chorobowe.

PATOJENİK: Hastalık veya patolojik değişiklik üretme.

Was this helpful?
Reacción en cadea da Polimerasa. Método para amplificar exponencialmente rexións específicas de ADN usando iniciadores ou «primers» e unha polimerasa de ADN termoestable. Esta técnica pode adaptarse á transcrición inversa dun ARN específico (RT-PCR) producindo un ADN de dobre febra amplificado complementario ao ARN diana. Nalgúns casos con esta técnica é posible detectar e identificar como diana unha única molécula de ADN.


PCR: Polymerase chain reaction; method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

PCR: ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μο

PCR: Réaction polymérasique en chaine: méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

PCR: Reacción en cadena de la Polimerasa.Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.

PCR: Polimeráz láncreakció; olyan módszer, amellyel lehetséges egy specifikus DNS-szakasz exponenciális felsokszorozása primerek és hőstabil polimerázok használatával. Ez a technika egy specifikus RNS reverz-transzkripciójához kapcsolható (RT-PCR), amellyel egy megsokszorozott, az eredeti RNS-sel komplementer, kettős szálú DNS-szakasz állítható elő. Néhány esetben egyetlen DNS-molekula is kimutatható és azonosítható ezzel a módszerrel.

PCR: Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.

PCR: Reakcja łańcuchowa polimerazy; metoda wykładniczego zwiększenia swoistych segmentów DNA, używając starterów i stabilnego termicznie DNA polimerazy. Technika ta może być połączona z odwróconą transkrypcją swoistego RNA (RT-PCR), wytwarzającego wzmocniony podwójny łańcuch DNA, który uzupełnia docelowe RNA. W niektórych przypadkach możliwe jest tą techniką wykrycie i zidentyfikowanie pojedynczej docelowej cząsteczki DNA. Metoda PCR umożliwia badania przesiewowe poszczególnych osobników na występow

PCR: Polimeriz zincir reaksiyonu; primer ve sabit sıcaklıkta DNA polimerazı kullanılarak DNA nın spesifik bölgesini katlanarak çoğaltan bir metottur. Bu teknik, çoğalmış çift-dizili DNA kullanarak spesifik RNA (RT-PCR) ters transkriptaz’ a bağlanır, buda hedef RNA için tamamlayıcı olur. Bazı durumlarda, bu teknikle tek hedef DNA molekülünü tanımlamak ve belirlemek mümkündür.

Was this helpful?
Medida de hixiene normalmente utilizada co fin de minimizar os riscos de traspaso de enfermidades entre explotacións acuícolas por desinfección de calzado nun pequeno baño antiséptico


FOOT BATH: Common hygienic measure of minimizing the risk of disease transfer between farms by disinfecting footwear in a small disinfectant bath.

ΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ: Σύνηθες μέτρο υγιεινής για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεταφοράς ασθενειών από μονάδα σε μονάδα καλλιέργειας. Συνίσταται στη απολύμανση των παπουτσιών σε μικρά αντισηπτικά υδατόλουτρα.

PEDILUVE (BAIN DE PIEDS): La désinfection des chaussures dans un petit bain antiseptique. Mesure dhygiène couramment employée afin de minimiser les risques de transfert de maladie entre exploitations aquacoles.

PEDILUVIO BAÑO DE PIES: Desinfección de zapatos en un pequeño baño antiséptico. Medida de higiene normalmente utilizada con el fin de minimizar los riesgos de traspaso de enfermedades entre explotaciones acuícolas.

LÁBMOSÓ: A lábbelik fertőtlenítésére szolgáló kisméretű medence. Elterjedten használt higiéniai módszer, amellyel minimalizálni lehet a fertőzések átvitelének veszélyét az egyes gazdaságok, termelőegységek között.

FOTBAD: Vanlig hygienisk tiltak for å minimalisere risikoen for sykdomsspredning mellom anlegg (eller innen anlegg), der en desinfiserer fottøy i et lite desinfeksjonsbad.

WANIENKA DO OBUWIA: Powszechnie podejmowane kroki higieniczne celem zminimalizowania ryzyka przenoszenia choroby pomiędzy gospodarstwami poprzez dezynfekcję obuwia w małych wanienkach.

AYAK BANYOSU: Çiftlikler arasında hastalık taşıma riskini en aza indirmede en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Ayakkabılar bir dezenfekte banyosunda dezenfekte edilir.

Was this helpful?
Fase larvaria de ostras que leva aínda o órgano natatorio ciliado (velum) e na que desenvolven o pé sensorial necesario para a fixación.


PEDIVELIGER: Larval stage of oysters that still has the swimming ciliated organ (velum) and has developed the sensitive foot needed for settlement and attachment.

ΠΟΔΟΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των στρειδιών το οποίο φέρει ακόμη το κολυμβητικό βλεφαριδωτό όργανο (πέπλο) αλλά και έναν ευαίσθητο ποδίσκο που είναι απαραίτητος γιά την εγκατάσταση και προσκόλληση.

PÉDIVELIGERE: Stade larvaire des huîtres, pourvu dun organe natatoire cilié (le velum) et dun pied sensoriel nécessaire à la fixation.

PEDIVELIGERO: Estado larvario de ostras que lleva todavía el órgano natatorio ciliado (velum) y que han desarrollado el pie sensorial necesario para la fijación.

PEDIVELIGER: Az osztrigák egyik lárvaalakja, amelynek még megvan a csillós úszószerve (velum), de már kifejlődött a megtelepedéshez és megtapadáshoz szükséges érzékeny lába.

PEDIVELIGER: Larvestadium hos østers og kamskjell som fremdeles har det cilierte svømmeorganet (velum), og har utviklet foten (viktig for bunnslåing og feste).

PEDIVELIGER: Stadium larwalne ostryg, które nadal ma orzęsiony narząd pływny (velum) i rozwiniętą wrażliwą nogę, odczuwającą potrzebę osiedlenia się i przytwierdzenia do podłoża.

PEDİVELİGER: Yerleşmek ve tutunmak için gerekli olan hassas ayakları gelişmiş ve hala silli yüzme organına (velum) sahip olan istiridyelerin larval safhasıdır.

Was this helpful?
Talo ou pedúnculo; parte estreita pola que se une outra parte máis ancha (ou todo o corpo), por exemplo, o pedúnculo caudal.


PEDUNCLE: Stem or stalk; a narrow part by which some larger part (or the whole body) is attached, for example, the caudal peduncle.

ΜΙΣΧΟΣ, ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Στέλεχος ή στύπος. Ενα στενό τμήμα στο οποίο προσαρτάται ένα μεγαλύτερο τμήμα (ή όλο το σώμα).

PEDONCULE: Tige ou pédoncule; tige étroite reliant deux parties au corps ou le corps à un substrat.

PEDÚNCULO: Tallo o pedúnculo; tallo estrecho que une dos partes al cuerpo o el cuerpo a un substrato.

KOCSÁNY: Nyél vagy szár; olyan keskeny testrész, amelyhez valamilyen nagyobb szerv (vagy az egész test) csatlakozik, pl. a halak faroknyele.

STILK: Smal del som en større del (eller hele kroppen) er festet til, f.eks. haleroten.

TRZON: Szypuła lub trzon; wąska część, z którą połączona jest mniejsza lub większa część (lub cała) ciała, np. trzon ogonowy.

PEDÜNKÜL: Gövde veya sap; geniş bir kısıma (veya bütün vücuda) dar bir kısmın bağlanması, örneğin kuyruk pedünkülü.

Was this helpful?
Sección posterior, relativamente estreita, do corpo á que está unida a aleta caudal; rexión localizada entre a base da aleta caudal e o último radio da aleta anal.


CAUDAL PEDUNCLE: The relatively thin posterior section of the body to which the caudal fin is attached; region between base of caudal fin and base of the last ray of the anal fin.

ΟΥΡΑΙΟΣ ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Το σχετικά λεπτό οπίσθιο τμήμα του σώματος όπου βρίσκεται το ουραίο πτερύγιο; περιοχή μεταξύ της βάσης του ουραίου πτερυγίου και της βάσης της τελευταίας ακτίνας του εδρικού πτερυγίου.

PEDICULE CAUDAL: Partie étroite du coté postérieur du corps dun poisson; région entre la base de la nageoire caudale et la base du dernier rayon de la nageoire anale.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estrecha, del cuerpo a la que está unida la aleta caudal; región localizada entre la base de la aleta caudal y el último radio de la aleta anal.

FAROKNYÉL: A test viszonylag vékony hátulsó része, amelyhez a farokúszó csatlakozik; a farokúszó alapja és a farokalatti úszó utolsó sugarának alapja közötti testrégió.

HALEROT: Den tynne bakre delen av fiske kroppen, der halefinnen er festet. Området mellom basis av halefinne og basis av siste finnestråle i analfinnen (gattfinnen).

TRZON OGONA: Zwężona tylna część ciała ryby, z której wyrasta płetwa ogonowa; obszar ciała pomiędzy podstawą płetwy ogonowej a podstawą ostatniego promienia płetwy odbytowej.

KAUDAL PEDİNKUL: Kuyruk yüzgeciyle sonlanan vücudun nispeten ince arka bölümü; kuyruk yüzgeci kaidesi ile son yüzgeç ışını kaidesi arasında kalan bölge.

Was this helpful?
Peixe as principais reservas de graxa do cal atopan o fígado (por exemplo, Gadiae) ao contrario de peixe graxo (por exemplo, Salmónidos).


WHITE FISH: Fish in which the main reserves of fat are in the liver (e.g. Gadidae); as distinct from fatty fish (e.g. Salmonidae).

ΑΣΠΡΟ ΨΑΡI: Ψάρι του οποίου τα κύρια αποθέματα λίπους βρίσκονται στο συκώτι (π.χ. Gadidae). Προς διάκριση από τα λιπώδη ψάρια.

POISSON MAIGRE: Poisson dont les principales réserves de graisse sont dans le foie (par ex. Gadidae) par opposition à poisson gras.(par ex. Salmonidae).

PEZ DELGADO: Pez cuyas principales reservas de grasa se encuentran el hígado (por ejemplo. Gadiae) al contrario de pez graso (por ejemplo. Salmónidos).

FEHÉRHAL: Olyan halfajok, amelyben a zsír főleg a májban raktározódik (pl. tőkehalfélék), a zsíros halaktól (pl. lazacféléktől) eltérően.

MAGER FISK: Fisk der det meste av fettet lagres i leveren (f.eks. torskefisk). Motsatt av fet fisk (f.eks. laksefisk).

RYBA BIAŁA: Ryba, w której główne zasoby tłuszczu są zgromadzone w wątrobie (np. dorszowate, Gadidae), w odróżnieniu od ryby tłustej (np. łososiowate, Salmonidae).

BEYAZ BALIK: Yağlı balıklardan (örn. Salmonid) farklı olarak karaciğerinde (örn. Gadidae) yağ depolayan balık türü.

Was this helpful?
Peixes da familia dos Lábridos que viven en simbiose con outro peixe quitándolle os ectoparasitos e limpando as súas lesións. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que limpa ao salmón dos seus ectoparasitos crustáceos (por exemplo, xéneros Lepeophtheirus e Caligus).


CLEANER FISHES: Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus sp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

POISSON NETTOYEUR: Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

PEZ LIMPIADOR: Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

TISZTOGATÓHALAK: A Labridae családba tartozó, más halfajokkal szimbiózisban élő halak, amelyek eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sérüléseiket. A Ctenolabrus fajok pl. a lazacféléken élősködő haltetveket ( Lepeophtheirus és Caligus fajokat) távolítják el.

RENSEFISKER: Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved å fjerne ytre parasitter og holde sår rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

RYBY CZYŚCICIELE: Ryby z rodziny Labridae, wykazujące związek symbiotyczny poprzez usuwanie pasożytów zewnętrznych i oczyszczaniu uszkodzeń z ryb gospodarzy. Przykładem takiej symbiozy w akwakulturze jest Ctenolabrus rupestris usuwający wszy morskie (np. rodzaje Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

Temizleyici balıklar (Simbioz balıklar): Labridae familyasına ait breyler konakçısı olduğu balık üzerindeki lezyonları ve dış parazitleri temizlemek sureti ile ortak yaşam (simbiyotik) tarzı gösterirler. Yetiştircilikte bu simbiyotik yaşama örnek olarak salmonların üzerindeki deniz bitini (örn. Lepeophteirus sp., Caligus sp. Ctenolabrus sp türü balıklar temizler.

Was this helpful?
Especies de peixes mariños das cales hai dúas especies principais, o común (Anarrhichas lupus) e o peixe lobo manchado (Anarrhchas minor). Son peixes de augas profundas que teñen unha boca ancha con dentes cónicos grandes e rotundos. A pel destes peixes úsase para confeccionar maletas e carteiras.


WOLF FISH: Species of marine fin fish of which there are two species, viz. the common (Anarrhichas lupus) and the spotted wolf fish (Anarrhichas minor). They are deep water fish which typically have a wide mouth with large bluntly conical teeth. Wolf fish skin can be used as a material for making wallets, or hand bags.

ANARRICΗAS: Ειδη θαλάσσιων ψαριών που διακρίνονται στο κοινό (Anarrhichas lupas) και το στικτό (Anarrhichas minor). Ψάρια των βαθειών νερών, με συνήθως ευρύ στόμα και μεγάλα αμβλυμένα κωνικά δόντια. Το δέρμα του χρησιμοποιείται ως υλικό γιά την κατασκευή δερματίνων ειδών

LOUP DATLANTIQUE: Anarrhichas lupus, espèce de poisson marin des eaux profondes dont la grande bouche et les grandes dents coniques sont caractéristiques. En anglais, le terme wolf fish est également utilisé pour Anarrhichas minor, le loup tacheté ou poisson léopard. La peau de ces poissons est utilisée afin de confectionner des sacs à main et des porte-feuilles. A ne pas confondre avec Dicentrarchus, un autre poisson appellé loup ou bar.

LOBO DEL ATLÁNTICO: Anarrhichas lupus, especie de pez marino de las aguas profundas de que la grande boca y los grandes dientes cónicos son característicos. En inglés, el término pez lobo es también usado para Anarrhichas minor, el lobo manchado o pez leopardo. La piel de éstos peses se usa para confeccionar des bolsos a mano y porta-hojas.

FARKASHAL: Tengeri halak egyik nemzetsége, amelybe két faj tartozik, a pásztás (Anarrhichas lupus) és a pettyes (Anarrhichas minor) farkashal. Mélytengeri halak, szájuk széles, tompa, kúpos fogakkal. A farkashalak bőréből pénztárcákat és kézitáskákat készítenek.

STEINBIT: Det finnes tre steinbitarter i norske farvann, gråsteinbit (Anarhichas lupus), flekksteinbit (Anarhichas minor) og blåsteinbit (Anarhichas denticulatus). De to førstnevnte er høyt aktete matfisker, mens blåsteinbiten er uspiselig. Flekksteinbit er valgt som en lovende oppdrettsart siden den vokser mye hurtigere enn gråsteinbit, og har store egg med yngel som kan startfôres på formulert fôr (dette gjelder også gråsteinbit). Steinbitskinn brukes i tekstilindustri til bla vester og lommebøker.

ZĘBACZ SMUGOWY: Dwa gatunki morskich ryb hodowlanych z rodzajuAnarrhichas, a mianowicie zębacz smugowy (Anarrhichas lupus) i zębacz pstry (A. minor). Są to ryby głębokowodne, które mają charakterystyczny szeroki pysk z dużymi tępymi i stożkowymi zębami. Skóra zębaczy może być użyta jako materiał do wytwarzania portfeli lub torebek.

Kurt Balığı: İki türü olan denizsel bir kemikli balık türüdür. Yaygın olanı (Anarrhichas lupus)ve benekli kurt balığı (Anarrhichas minor). Bunlar türüne özgü olarak geniş ağızlı basit şekilli konikal dişe sahip derin deniz balığıdır. Kurt balığı derisi cüzdan ya da el çantası yapmak için kullanılabilir.

Was this helpful?
Este termo inclúe peixes de auga doce da familia de Centrárquidos do xénero Lepomis. En Gran Bretaña, este nome aplícase ao peixe lúa Mola mola.


SUNFISH: The term includes many freshwater centrarchids of the genus Lepomis. In Britain, the name is used for the molid Mola mola.

ΦΕΓΓΑΡΟΨΑΡΟ: Ο όρος περιλαμβάνει πολλά centrarchids του γλυκού νερού του γένους Lepomis. Στην Βρετανία, το όνομα χρησιμοποιείται για το είδος Mola mola.

POISSON SOLEIL: Ce terme comprend les centrarchidés du genre Lepomis. En Grande Bretagne, ce nom sapplique au molidé Mola mola.

PEZ LUNA: Este término incluye peces de agua dulce de la familia de Centrárquidos del género Lepomis. En Gran Bretaña, este nombre se aplica a la molida Mola mola.

NAPHAL: A Lepomis nemzetségbe tartozó édesvízi díszsügérfélék gyűjtőneve, Nagy-Britanniában viszont a holdhal (Mola mola) elnevezése.

SOLABBORER: Ferskvannsfisker tilhørende familie Centrarchidae, klasseLepomis. Den engelsk betegnelsen ”sunfish” betyr og månefisk (Mola mola) og laksestørje (Lampris guttatus).

RYBA SŁONECZNA: Nazwa obejmuje szereg słodkowodnych gatunków z rodziny Centrarchidae z rodzaju Lepomis. W Wielkiej Brytanii nazwa ta jest używana w stosunku do ryby morskiej moli Mola mola).

Güneş balığı: Centrarchid genusu tatlı su balıklarını içeren bir terim, Lepomis, İngilterede Mola mola için Molid ismi kullanılır

Was this helpful?
Produtos da pesca envasados en caixas metálicas, xerras de vidro ou outros recipientes hermeticamente pechados, e conservados por pasteurización. O tempo de conservación de tales produtos esta regulamentado en certos países (6 meses en Alemaña por exemplo).


PASTEURIZED FISH: Seafood packed in airtight cans, glass jars or other containers, preserved by pasteurization. The shelf-life of pasteurized fish is regulated in some countries (e.g. 6 months in Germany).

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΨΑΡΙ: Ψάρι ή άλλο θαλασσινό συσκευασμένο σε μεταλλικά, γυάλινα ή άλλα δοχεία, απολύτως αεροστεγή, συντηρημένα με παστερίωση (βλ.λ). Σε μερικές χώρες ο επιτρεπόμενος χρόνος διατήρησης των παστεριωμένων ψαριών καθορίζεται από τις αρχές (πχ. 6 μήνες στην Γερμανία).

POISSON PASTEURISE: Poissons et dautres animaux marins mis en boites métalliques, bocaux de verre ou dautres récipients hermétiquement fermés, et conservés par pasteurisation. La durée de conservation de tels produits est réglémentée dans certains pays (6 mois en Allemagne par exemple).

PEZ PASTEURIZADO: Peces y otros animales marinos metidos en cajas metálicas, jarras de vidrio o otros recipientes herméticamente cerrados, y conservados por pasteurización. El tiempo de conservación de tales productos esta reglamentado en ciertos países (6 meses en Alemania por ejemplo).

PASZTÖRÖZÖTT HAL: Pasztörözéssel tartósított tengeri hal dobozokba, üvegekbe vagy egyéb tárolóedényekbe csomagolva. A pasztörizált hal eladhatósági idejét néhány országban szabályozzák (pl. Németországban 6 hónap).

PASTEURISERT (HERMETISERT) FISK: Sjømat pakket i lufttette hermetikkbokser, glasskrukker eller andre beholdere, konservert ved pasteurisering (q.v.). Holdbarheten til slik mat er i noen land regulert (f.eks. 6 måneder i Tyskland).

PASTERYZOWANE RYBY: Żywność pochodzenia morskiego pakowana hermetycznie w puszkach, szklanych słoikach lub innych pojemnikach, utrwalana przez poddanie zabiegowi pasteryzacji. Dopuszczalny okres magazynowania pasteryzowanych ryb, w niektórych krajach jest regulowany (np. w Niemczech 6 miesięcy).

PASTÖRİZE BALIK: Hava geçirmez konserve kutularında, cam kavanozlarda veya diğer kaplarda paketlenmiş ve pastörizasyonla korunan deniz ürünü. Pastörize balığın raf ömrü ülkelere göre değişmektedir (örn. Almanyada altı ay).

Was this helpful?
Usado principalmente para peixes da orde de Pleuronectiformes, que se caracterizan por unha disimetría bilateral, con larvas simétricas sofren unha reestruturación morfolóxica considerable da cabeza e o esqueleto durante a metamorfose. As especies máis correntes en Europa inclúen o rodaballo Scopthalmus maximus), solla (< i>Pleuronectes platessa), solla escura do mar do norte ou nórdica (Limanda limanda), alabote ou fletán (Hippoglossus hippoglossus) e o linguado (Solea solea). O rodaballo e o f


FLAT FISH: Used mainly for fishes belonging to the order Pleuronectiformes, characterised by bilateral assymmetry, with symmetrical larvae which undergo considerable morphological restructuring of the head and skeleton during metamorphosis. The most commonly occurring European species are turbot (Scophthalmus maximus), plaice (Pleuronectes platessa), dab (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) and sole (Solea solea). Turbot and halibut are cultured in Europe while other, flatfish species are

ΠΛΑΤΙΧΘΕΙΣ: Χρησιμοποιείται κυρίως για ψάρια της τάξης Ρleuronectiformes, που χαρακτηρίζονται από δίπλευρη ασυμμετρία και έχουν συμμετρικές προνύμφες, οι οποίες υφίστανται σημαντική αναδόμηση του σκελετού της κεφαλής κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Τα πιο κοινά ευρωπαϊκά είδη είναι το Scopthalmus maximus (καλκάνι), το Pleuronectes platessa (πησσί), το Limanda limanda (λιμάνδη), το Hippoglossus hippoglossus (ιππόγλωσσος) και το Solea solea (γλώσσα). Το καλκάνι και ο ιππόγλωσσος (βλ.λ.) καλλιεργούνται στην

POISSON PLAT: Terme décrivant principalement les poissons de lordre des Pleuronectiformes qui sont caractérisés par une assymétrie bilatérale. Les larves symétriques subissent une restructuration considérable de lossature crânienne lors de la métamorphose. Les espèces les plus courantes en Europe comprennent le turbot (Scophthalmus maximus), le carrelet (Pleuronectes platessa), la limande (Limanda limanda), le flétan (Hippoglossus hippoglossus) et la sole (Solea solea). Le turbot et le flétan sont cultuvés en

PEZ PLANO: Término que describe generalmente peces del orden de Pleuronectiformes que se caracterizan por una disimetría bilateral. Las larvas simétricas sufren una reestructuración considerable del esqueleto craneal durante la metamorfosis. Las especies más corrientes en Europa incluyen el rodaballo Scopthalmus maximus), platija (Pleuronectes platessa), limanda nórdica (Limanda limanda), halibut o fletan (Hippoglossus hippoglossus) y el lenguado (Solea solea). El rodaballo y el fletán son cultivados en Eu

LEPÉNYHAL: Általában a Pleuronectiformes rendbe tartozó halakat jelentő gyűjtőnév. Az ide tartozó halak legfőbb jellemzője a kétoldali aszimmetria. Lárváik még szimmetrikusak, de később a fej és a csontváz jelentős morfológiai változáson megy keresztül. A legfontosabb európai fajok a nagy rombuszhal (Scophthalmus maximus), a sima lepényhal (Pleuronectes platessa), a közönséges lepényhal (Limanda limanda), az óriás laposhal (Hippoglossus hippoglossus) és a közönséges nyelvhal (Solea solea). A sima lepényha

FLATFISK: Hovedsakelig bruk om fisker tilhørende ordenen Pleuronectiformes, karakterisert ved bilateral asymmetri. Larvene er symmetriske, men gjennomgår en betydelig morfologisk omorganisering av hodet og skjelettet ved metamorfose . De vanligste europeiske artene er piggvar Scophthalmus maximus), rødspette (Pleuronectes platessa), sandflyndre (Limanda limanda), kveite (Hippoglossus hippoglossus) og tunge (Solea solea). Piggvar og kveite (q.v.) oppdrettes i Europa mens andre flatfisker oppdrettes i Asia.

RYBA PŁASKA: Nazwa stosowana głównie w odniesieniu do ryb należących do rodzaju Pleuronectiformes charakteryzujących się symetrią dwuboczną, symetrycznymi larwami, które przechodzą znaczne przeobrażenia morfologiczne głowy i szkieletu w czasie metamorfozy. Najpowszechniej występującymi gatunkami europejskimi są: turbot (Scophthalmus maximus), gładzica (Pleuronectes platessa), zimnica (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) i sola (Solea solea). W Europie są hodowane turbot i halibut, podczas g

YASSI BALIKLAR: Başlıca Pleuronectiformes takımına ait balıklar için kullanılır, bilateral simetri ve metamorfoz esnasında baş ve iskeletin morfolojik yapısı önemli değişime maruz kalan simetrik larvar ile karakterize edilir. En yaygın olarak görülen Avrupa türler kalkan (Scophthalmus maximus), yıldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa), pisi (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) ve dil balığı (Solea solea)dır. Kalkan ve halibut Avrupada, diğerleri Asyada kültüre edilmiştir.

Was this helpful?
Termo non específico que describe peixes con sección transversal redonda ou oval que teñen o corpo xeralmente fusiforme; estas especies son en xeral ràpidos nadadores e peláxicos.


ROUND FISH: General non-specific term used to describe fishes which are round or oval in transverse section and generally have a fusiform body shape; these species are usually fast swimmers and pelagic.

ΑΤΡΑΚΤΟΕIΔΗ ΨΑΡIΑ: Γενικός μη ειδικός όρος που χρησιμοποιείται για ψάρια που έχουν κυκλική ή ελλειψοειδή διατομή και γενικά ατρακτοειδές σχήμα σώματος. Τα είδη αυτά είναι συνήθως πελαγικά και γρήγοροι κολυμβητές.

POISSON ROND: Terme non-spécifique décrivant les poissons de section transversale ronde ou ovale et dont le corps et généralement fusiforme; ces espèces sont en général des poissons pélagiques capables de nager rapidement.

PEZ REDONDO: Término no específico que describe peces con sección transversal redonda o oval y cuyo cuerpo es generalmente fusiforme; estas especies en general peces pelágicos son capaces de nadar rápidamente.

ORSÓHAL: Keresztmetszetben kerek vagy ovális alakú halakat jelentő általános gyűjtőfogalom. Ezek a halak általában orsó alakúak, jól úsznak és nyílt vízen élnek.

RUNDFISK : Fisk som ikke er behandlet (sløyd, flekt, filetert etc.), kun bløgget. Den engelske betegnelsen ”round fish” henviser til hurtigsvømmere, f.eks. makrell og tunfisk.

RYBY O TORPEDOWATYM KSZTAŁCIE CIAŁA: Na ogół określenie nieswoiste, używane do opisania ryb, które w przekroju poprzecznym są okrągłe lub owalne a generalnie mają wrzecionowaty kształt ciała; należą tu zwykle gatunki ryb pelagicznych i szybko pływających (np. tuńczyki, makrele itp.).

YUVARLAK BALIK: Genelde, enine kesiti oval veya yuvarlak olan ve genellikle füziform bir vucut şekline sahip olan balıkları tanımlamak için kullanılan spesifik olmayan terim; bu türler genellikle hızlı yüzücü ve pelajiktirler.

Was this helpful?
Peixe ciprínido Carassius auratus, as variedades domésticas da cal son comúns. Peixe de importante valor comercial na industria alimentaria de mascotas.


GOLDFISH: The cyprinid Carassius auratus, with many domesticated varieties; a commercially important fish in the pet food industry.

ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ: Το κυπρινοειδές ψάρι Carassius auratus, του οποίου συναντώνται πολλές κατοικίδιες ποικιλίες. Ψάρι με μεγάλη εμπορική σημασία στη βιομηχανία κατοικιδίων ζώων.

POISSON ROUGE: Le poisson cyprinidéCarassius auratus, dont les variétés domestiquées sont communes. Poisson de valeur commerciale importante dans lindustrie alimentaire.

PEZ ROJO CARPA ROJA: Pez ciprínido Carassius auratus, cuyas variedades domésticas son comunes. Pez de importante valor comercial en la industria alimentaria.

ARANYHAL: A pontyfélékhez tartozó ezüstkárász Carassius auratus nemesített változata; kereskedelmi szempontból az egyik legfontosabb díszhal.

GULLFISK: Karpefisken Carassius aurata, med mange domestiserte varianter. Kommersielt viktig art i prydfiskindustrien.

KARAŚ ZŁOCISTY (Carassius auratus) : Ryba z rodziny karpiowatych, z wieloma udomowionymi odmianami; stanowi ważny gospodarczo gatunek wśród ryb ozdobnych oraz dla przemysłu produkującego paszę dla zwierząt domowych.

KIRMIZI BALIK: Carassius auratus sazangilerdendir. Ev hayvanları yem sanayinde ticarı önemi vardır.

Was this helpful?
Clase de vertebrados que inclúe seláceos (quenllas, gatos de mar, e raias) que se caracterizan pola ausencia de verdadeiros ósos (presenza de cartilaxes). Non posúen vexiga natatoria pero teñen complexos órganos copuladores. Case exclusivamente mariños.


CARTILAGINOUS FISH: Class of vertebrates containing the Selachii (sharks, dogfish, skates, rays) characterized by the absence of true bone (the presence of cartilage), no air bladder, and the presence of complicated copulatory organs. Almost exclusively marine.

ΧΟΝΔΡΪΧΘΥΕΣ: Ομοταξία σπονδυλωτών που περιλαμβάνει τα Σελάχια (καρχαρίες, σκυλόψαρα, ράγιες). Χαρακτηρίζονται από απουσία πραγματικών οστών, που έχουν αντικατασταθεί από χόνδρο, απουσία νηκτικής κύστης και παρουσία πολύπλοκων οργάνων σύζευξης. Είναι σχεδόν αποκλειστικά θαλάσσιοι οργανισμοί.

POISSONS CARTILAGINEUX: Classe de poissons comprenant les sélaciens (requin, roussette, raies) caractérisés par labsence de véritables os (présence de cartilages). Ne possèdent pas de vessie gazeuse, mais présence dorganes copulateurs complexes. Presque exclusivement marins.

PECES CARTILAGINOSOS: Clase de peces que incluye seláceos (tiburones, gatos de mar, y rayas) que se caracterizan por la ausencia de verdaderos huesos (presencia de cartílagos). No poseen vejiga natatoria pero tienen complejos órganos copuladores. Casi exclusivamente marinos.

PORCOSHALAK: A cápákat és rájákat magában foglaló gerinces osztály, amelynak fő jellegzetessége a valódi csontok hiánya (a porcos váz jelenléte). Nincs úszóhólyagjuk, szaporítószerveik bonyolult felépítésűek. Szinte kizárólag tengerben élnek.

BRUSKFISK: Klasse av vertebrater, inneholder haier, havmus, skater og rokker. Bruskfisk mangler bein (har brusk) og svømmeblære, men har avanserte parringsorganer. Nesten alle er marine.

RYBY CHRZĘSTNE: Gromada kręgowców zawierająca ryby blaszkoskrzelne (m.in. rekiny i płaszczki) charakteryzujące się brakiem prawdziwych kości (obecność chrząstki), brakiem pęcherza pławnego oraz obecnością skomplikowanych narządów kopulacyjnych. Obejmuje prawie wyłącznie ryby morskie.

Kıkırdaklı balıklar: Omurgalı canlılardan Selachii sınıfına dahil olup köpekbalığı, kedi balığı, vatoz, keler gibi türleri kapsar. Omurgalarında kemik içermezler ve aynı zamanda hava eseleride yoktur. Kompilike bir çiftleşme organına sahip olup genelde hepsi denizel formlardır.

Was this helpful?
Nome popular que describe os peixes teleósteos.


BONY FISHES: Popular name for teleost fishes.

ΟΣΤΕΪΧΘΥΕΣ: Bony fish είναι στα αγγλικά το λαïκό όνομα των Τελεόστεων και γενικά των ψαριών που δεν είναι χονδριχθύες, είναι αγγλική μετάφραση του εξαγγλισμένου ελληνικού όρου οστεïχθυες.

POISSONS OSSEUX: Nom populaire décrivant les poissons Téléostéens.

PECES ÓSEOS: Nombre popular que describe los peces teleósteos.

CSONTOSHALAK: A Teleostei alosztályágba tartozó halak népszerű elnevezése.

BEINFISKER: Populærnavn for teleoster.

RYBY OŚCISTE (Osteichthyes): Popularna nazwa ryb kostnoszkieletowych (Teleostei).

KEMİKLİ BALIKLAR: Telost balıkların popüler adı

Was this helpful?
Clase de moluscos acuáticos caracterizados por dúas valvas calcáreas unidas por un ligamento flexible ao longo da zona de unión. Esta clase inclúe varias especies comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: mexillóns, ostras, vieiras, ameixas, etc.). A miúdo son chamados bivalvos. Sin. Lamelibranquio.


PELECYPODA: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia.

ΠΕΛΕΚΥΠΟΔΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

PELECYPODE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Lamellibranchia.

PELECIPODO: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos. Syn. Lamelibranquios.

PELECYPODA: A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Bivalvia, Lamellibranchia (kagylók).

PELECYPODA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Lamellibranchia.

PELECYPODA: Klasa mięczaków wodnych charakteryzujących się dwiema wapiennymi muszlami, połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasu. Klasa ta obejmuje rozmaite jadalne gatunki, z których wiele jest przedmiotem hodowli (np. omułki, ostrygi, przegrzebki i małże). Powszechnie nazywane są małżami dwuskorupowymi.

PELECYPODA: Menteşe görevi gören esnek bir bağ ile birbirine bağlı iki kalkerli kapakçığı bulunan yumuşakça sınıfıdır. Bu sınıf kültüre edilmiş yenilebilir bir çok tür içerir (bkn. midye, istiridye, deniz tarağı). Bivalvia olarak da bilinir. Syn. Lamellibrachia.

Was this helpful?
Grupo de antibióticos de amplo espectro, producidos comercialmente a partir de cepas seleccionadas de Penicillium.


PENICILLIN: A group of broad spectrum antibiotics produced commercially using selected strains of Penicillium..

ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ: Μία ομάδα αντιβιοτικών ευρέως φάσματος που παράγεται εμπορικά με την χρησιμοποίηση επιλεγμένων στελεχών του μύκητα Penicillium.

PENICILLINE: Un groupe dantibiotiques à grand spectre produit commercialement à partir de souches sélectionnées de Penicillium .

PENICILINA: Grupo de antibióticos de gran espectro, producidos comercialmente a partir de cepas seleccionadas de Penicillium.

PENICILLIN: Széles spektrumú antibiotikumok, amelyeket kiválasztott Penicillium-törzsek termelnek.

PENICILLIN: Bredt spekter av antibiotika kommersielt produsert ved hjelp av utvalgte sorter avPenicillium.

PENICYLINA: Grupa antybiotyków o szerokim spektrum, produkowana przemysłowo przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów bakterii z rodzajuPenicillium.

PENİSİLİN: Penicillium.in seçilmiş suşlarından üretilen geniş spektrumlu antibiyotik grubu.

Was this helpful?
Unha dieta co 30% de humidade preparada con alimentos secos, incluíndo unha fonte de proteínas e suplementos, formando pellets de alimento fresco ou conxelado.


MOIST FEED: A diet with about 30% moisture prepared from dry products, including a protein source and supplements, formed into pellets and fed either fresh or frozen.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΥΓΡΩΝ ΣΒΩΛΩΝ: Μία δίαιτα με περίπου 30% υγρασία που παρασκευάζεται κατά ένα μέρος από ξηρό προϊόν, περιέχει μιά πηγή πρωτεϊνών και συμληρωματικές τροφές, συσκευάζεται σε σβώλους και δίνεται ως τροφή νωπό ή κατεψυγμένο.

GRANULES HUMIDES: Régime alimentaire à taux dhumidité denviron 30% confectionné, sous forme de granulés, à partir daliments secs, comprenant une source de protéines et des suppléments. Ils sont distribués, congelés ou frais.

GRÁNULOS HÚMEDOS: Dieta alimentaría con tasas de humedad de alrededor de 30% que es confeccionada en forma de gránulos a partir de alimentos secos, contiene una fuente de proteínas y suplementos. Es distribuida, congelada o fresca.

NEDVES SZEMCSÉS TÁP: 30%-os nedvességtartalmú, szárazanyagokból készült táp, amely fehérjeforrást és kiegészítő tápanyagokat tartalmaz. Szemcsékké formálják és frissen vagy fagyasztott állapotban etetik.

MYKFÔR: Fôr med om lag 30% fuktighet. Består av oppmalt fisk og fiskeavfall, 35-50% bindemel (med vitaminer, mineraler og fargestoffer). Lages ofte i en blandemaskin med en pelleteringsenhet som består av en fôrskrue og en pelletkutter.

DAWKA WILGOTNEGO GRANULATU: Dieta zawierająca około 30% wilgoci przygotowana z suchych produktów, zawierająca źródła białka i dodatki, uformowana w kształcie granulatu i skarmiana w postaci świeżej lub mrożonej.

NEMLİ PELET RASYONU: Kuru ürünlerden hazırlanmış %30 nem içeren, önemli bir protein kaynağı olan, taze ya da donmuş besinden hazırlanan bir gıda,

Was this helpful?
Clase de artrópodos parasitos hematófagos.


PENTASTOMIDA: Class of bloodsucking parasitic arthropods.

ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΙΔΙΑ: Ομοταξία αιμομυζητικών παρασιτικών αρθροπόδων.

PENTASOMIDE: Classe darthropodes parasites sanguivores hématophages.

PENTASTÓMIDOS: Clase de artrópodos parásitos sanguívoros hematófagos.

PENTASTOMIDA: Vérszivó, élősködő ízeltlábúak osztálya.

PENTASTOMIDA: Klasse av blodsugende parasittiske artropoder (leddyr).

WRZĘCHY (rodzaj pasożytniczych robaków): Klasa ssących krew pasożytniczych stawonogów.

DİL SOLUCANLARI: Kan emici parazitik eklembacaklılar sınıfıdır.

Was this helpful?
Encima proteolítica secretada por células específicas da parede do estómago.


PEPSIN: A proteolytic enzyme secreted by certain cells of the stomach wall.

ΠΕΨΙΝΗ: Πρωτεϊνολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από ορισμένα κύτταρα του τοιχώματος του στομάχου.

PEPSINE: Enzyme protéolytique sécretée par certaines cellules de la paroi de lestomac.

PEPSINA: Enzima proteolítica secretada por células específicas de la pared del estómago.

PEPSZIN: A gyomorfal bizonyos sejtjei által elválasztott fehérjebontó enzim.

PEPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut av bestemte celler (hovedceller) i mageveggen. Har lavt pH-optimum.

PEPSYNA: Główny enzym soku żołądkowego odgrywający ważną rolę w procesie trawienia, głównie białka, wydzielany przez określone komórki ściany żołądkowej.

PEPSİN: Mide duvarındaki bazı hücreler tarafından salgılanan bir proteolitic enzim.

Was this helpful?
Proencimas secretadas por células principais, células mucosas do colo e células da glándula pilórica, que son convertidas en pepsina en presencia de ácidos gástricos ou pepsina propiamente dita. .....Precursor inactivo de pepsina, secretado no lúmen gástrico.


PEPSINOGEN: Proenzymes secreted by chief cells, mucous neck cells, and pyloric gland cells, which are converted into pepsin in the presence of gastric acid or pepsin itself. Inactive precursor of pepsin, secreted into the gastric lumen.

ΠΕΨΙΝΟΓΟΝΑ: Προένζυμα τα οποία εκκρίνονται από κεντρικά κύτταρα, βλεννώδη κύτταρα του λαιμού και κύτταρα του πυλωρικού αδένα, τα οποία μετατρέπονται σε πεψίνες παρουσία γαστρικών οξεών ή των ίδων των πεψινών. Ανενεργά πρόδρομα μόρια της πεψίνης τα οποία βρίσκονται στο γαστρικό στρώμα.

PEPSINOGENE: Proenzyme secrétée par les cellules mères, les cellules de la muqueuse du col, et celles de la glande duodénale, transformée en pepsine au contact de lacide gastrique, ou de la pepsine elle-même. Précurseur inactif de la pepsine, secrétée dans le duodénum.

PEPSINÓGENO: Proenzimas secretadas por células principales, células mucosas del cuello y células de la glándula pilórica, que son convertidas en pepsina en presencia de ácidos gástricos o pepsina propiamente dicha. Precursor inactivo de pepsina, secretado en el lúmen gástrico.

PEPSZINOGÉN: A fősejtek, melléksejtek és a pylorus-mirigyek sejtjei által kiválasztott proenzim, amely gyomorsav vagy pepszin jelenlétében pepszinné alakul. A pepszin gyomorlumenbe kiválasztott inaktív prekurzora.

PEPSINOGEN: Pro-enzymer utskilt av chief-celler, mukøse halsceller, og pyloriske kjertelceller, som omdannes til pepsin i møte med magesyre eller pepsin selv. Inaktiv forløper til pepsin; utskilles til magesekken.

PEPSYNOGEN: Proenzym wydzielany przez komórki główne śluzówki żołądka, komórki śluzowe i komórki gruczołowe pylorycznej części żołądka; pepsynogen przekształcany jest w pepsynę w obecności kwasu żołądkowego lub samej pepsyny. Nieaktywny prekursor pepsyny wydzielany do światła przewodu pokarmowego.

PEPSİNOJEN: Pepsinin veya mide asidinin varlığında pepsine dönüşen şef hücreleri, mukus boyun hücreleri ve pilör bezi hücreleri tarafından salgılanan proenzimler. İnaktif prekürsör pepsin mide lümenine salgılanır.

Was this helpful?
Composto formado por dous ou varios aminoácidos conectados por unións pépticas entre o grupo amino (NH2) dun lado e o grupo carboxilo (COOH) doutro.


PENTASTOMIDA: Class of bloodsucking parasitic arthropods.

ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΙΔΙΑ: Ομοταξία αιμομυζητικών παρασιτικών αρθροπόδων.

PENTASOMIDE: Classe darthropodes parasites sanguivores hématophages.

PENTASTÓMIDOS: Clase de artrópodos parásitos sanguívoros hematófagos.

PENTASTOMIDA: Vérszivó, élősködő ízeltlábúak osztálya.

PENTASTOMIDA: Klasse av blodsugende parasittiske artropoder (leddyr).

WRZĘCHY (rodzaj pasożytniczych robaków): Klasa ssących krew pasożytniczych stawonogów.

DİL SOLUCANLARI: Kan emici parazitik eklembacaklılar sınıfıdır.

Was this helpful?
Membrana conxuntiva que rodea o corazón.


PERICARDIUM: The connective tissue layers around the heart.

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΝ: Τα στρώματα συνδετικού ιστού γύρω από την καρδιά.

PERICARDE: Séreuse (membrane de tissu conjonctif) entourant le coeur.

PERICARDIO: Membrana conjuntiva que rodea el corazón.

PERICARDIUM: A szív körüli kötőszövetes rétegek.

PERIKARD (HJERTEPOSE): Bindevevslagene rundt hjertet.

OSIERDZIE: Warstwy tkanki łącznej dookoła serca.

PERİKARDİYUM: Kalbin etrafındaki bağ doku katmanları.

Was this helpful?
Membrana vital máis externa, que rodea a cuberta de certos grupos de ciliados, sobre todo os espirotricos e oligotricos.


PERILEMMA: Additional outermost "living" membrane covering the pellicle (with its plasma membrane, etc.) in a few groups of ciliates, particularly the oligotrich spirotrichs.

ΠΕΡΙΛΗΜΜΑ: Πρόσθετη εξωτερική "ζώσα" μεμβράνη που καλύπτει τον υμένα (με την πλασματική του μεμβράνη κλπ.) σε μερικές ομάδες βλεφαριδωτών, ιδιαίτερα στα ολιγότριχα, σπειρότριχα.

PERILEMME: Membrane vitale la plus externe, entourant la pellicule (avec sa membrane plasmique etc.) dans certains groupes de ciliés, surtout les spirotriches oligotriches.

PERILEMMA: Membrana vital más externa, que rodea la cubierta de ciertos grupos de ciliados, sobre todo los espirotricos y oligotricos.

PERILEMMA: Bizonyos csillós egysejtűek pelliculáját borító járulékos hártya, amely a legkülső "élő" membrán.

PERILEMMA: En ekstra ytre levende membran som omslutter den egentlige ytre overflaten (inkluderer plasmamembran etc.) hos noen grupper av ciliater.

PERILEMMA: Dodatkowa, najbardziej na zewnątrz położona "żywa” błona, przykrywająca pellikulę (z jej błoną komórką, itp.) u kilku grup orzęsek, w szczególności Oligotricha i Spirotricha.

PERILEMMA: Bir kaç silliat grubunda, özellikle az silli spirotrichlerde, pelikulayı saran en dıştaki ilave "canlı" zar (plazma zarı, vs. ile birlikte).

Was this helpful?
Tempo regulamentario a respectar entre a administración do medicamento e o sacrificio de tal maneira que os residuos do medicamento poidan alcanzar niveis que non presentan perigo para o consumidor. A duración deste período depende da taxa metabólica. Para os animais homeotermos, este período exprésase en días. Mentres que para os organismos poiquilotermos (a maioría das especies de acuicultura) a mellor aproximación é establecer o tempo de eliminación en termo de graos-día. Sin. período de rete


WITHDRAWAL PERIOD: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period; clearance time.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

TEMPS DELIMINATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TIEMPO DE ELIMINACIÓN: Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel

VISSZAVONÁSI IDŐ: Egy gyógyszeres kezelés vége és az állat feldolgozása közötti időtartam, amelynek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a gyógyszermaradékok ne jelentsenek semmilyen veszélyt a fogyasztó számára. Ez az időtartam az anyagcsere sebességétől függ. Állandó testhőmérsékletű állatokban a visszavonási idő emiatt napokban mérhető. Változó testhőmérsékletűeknél azonban (ide tartozik a legtöbb faj az akvakultúrában) a visszavonási időt a napfokok alapján kell meghatározni. Úm. visszatartási idő, tisztulási id

TILBAKEHOLDELSESFRIST: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader. Syn. klareringstid.

OKRES KARENCYJNY: Czas między terminem zakończenia podawania leku a ubojem, który musi być przestrzegany, tak aby pozostałości leku mogły osiągnąć poziomy, których obecność nie stworzy zagrożenia dla konsumentów. Okres ten jest związany z szybkością metabolizmu. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są podawane zatem w dniach. Dla zmiennocieplnych (tj. większość gatunków akwakultury) najlepszym podejściem byłoby ustalenie okresu karencyjnego w stopniodniach. Syn. okres powstrzymania; czas oczyszczania.

GERİLEME PERİYODU: İlaç tedavisinin sonu ve gözlemlenen toplu ölüm arasında kalan zaman böylece ilaç kalıntılarında müşteriler için tehlikeli olmayan seviyelere ulaşılabilir. Bu dönem metabolik oranla ilgilidir. Bundan dolayı sıcak kanlı organizmalar için gerileme zamanları günler açısından ayarlanır. soğuk kanlılar için (çoğu akuakültür tirleri) en iyi yaklaşım gerileme zamanını gün-derece açısından ayarlamaktır. sinonim duraklama periyodu, tasfiye zamanı

Was this helpful?
Período durante o cal se desenvolven os ovos (embrións), por exemplo nun criadeiro. Dise normalmente do período entre a fecundación e a eclosión do último embrión dunha poboación de ovos determinada.


INCUBATION PERIOD: The time during which eggs (embryos) develop, for example in a hatchery. Usually the period between fertilization and hatching of the last embryo of a given egg population.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία συντελείται ή επώαση των αυγών. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη και των τελευταίων νεοσσών από ένα σύνολο επηρεαζόμενων αυγών.

PERIODE DINCUBATION: La période de temps pendant laquelle lincubation des oeufs de poisson a lieu, dans une éclosérie par exemple. Se dit habituellement de la période entre la fécondation et léclosion du dernier embryon dune population donnée.

PERIODO DE INCUBACIÓN: Periodo durante el cual tiene lugar la incubación de huevos de peces, en un criadero por ejemplo. Dícese normalmente del periodo entre la fecundación y la eclosión del último embrión de una población determinada.

INKUBÁCIÓS PERIÓDUS: Az az időtartam, amely alatt az ikrák (embriók) kifejlődnek, például egy keltetőben. Általában a megtermékenyítés és egy adott populációban lévő utolsó embrió kikelése közöti időtartam.

INKUBASJONSPERIODE: Utviklingsperioden for egg, f.eks. i et klekkeri. Vanligvis perioden mellom befruktning og klekking av det siste embryoet i en gitt eggruppe (eggbatch).

OKRES INKUBACJI: Okres, w czasie którego jaja (embriony) rozwijają się, np. w wylęgarni. Zazwyczaj okres między zapłodnieniem a wykluciem ostatniego embrionu z danej populacji jaj.

KULUÇKALAMA DÖNEMİ: Kuluçkahanelerde yumurta ya da embriyonun gelişme süresi. Genellikle bu süre yumurtanın döllenmesiyle başlar ve embriyonun yumurtadan çıkışıyla sona erer ve türden türe değişim gösterir.

Was this helpful?
Movementos rítmicos de músculos do tubo dixestivo que axudan a facer progresar a comida a través do tracto dixestivo.


PERISTALSIS: The rhythmic movement of muscles of the alimentary tract which moves food through the tract.

ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ): Η ρυθμική κίνηση των μυών του τροφικού σωλήνα, η οποία μετακινεί την τροφή στο εσωτερικό του.

MOUVEMENT PERISTALTIQUE: Constriction annulaire qui se propage rythmiquement de haut en bas le long du tube digestif, poussant la nourriture à travers le tube.

PERISTÁLTICO: Movimientos rítmicos de músculos del tubo digestivo que ayudan a hacer progresar la comida a través del tracto digestivo.

PERISZTALTIKA: Az emésztőrendszer ritmusos mozgása, amely a táplálékot mozgatja a bélcsatornán keresztül.

PERISTALTIKK: Rytmiske bevegelser i fordøyelseskanalen, som fører maten gjennom kanalen.

RUCH ROBACZKOWY: Rytmiczny ruch mięśni przewodu pokarmowego, który przesuwa pokarm przez przewód.

PERİSTALTİK: Besini hareket ettiren beslenme bölgesindeki kasların ritmik hareketi.

Was this helpful?
Dobre membrana serosa que cobre a cavidade abdominal, rodea o fígado, o bazo e a maior parte de tubo dixestivo, así como as outras vísceras.


PERITONEUM: The double serous membrane lining the abdominal cavity and surrounding the liver, spleen, most of the gut, and other viscera.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ: Διπλή ορογόνος μεμβράνη η οποία επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και περιβάλλει το ήπαρ, τον σπλήνα, το μεγαλύτερο μέρος των εντέρων και τα άλλα σπλάχνα.

PERITOINE: Membrane séreuse double tapissant la cavité abdominale et recouvrant le foie, la rate, la plupart du tractus digestif, ainsi que les autres viscères.

PERITONEO: Doble membrana serosa que cubre la cavidad abdominal, rodea el hígado, el bazo y la mayor parte de tubo digestivo, así como las otras vísceras.

HASHÁRTYA: A hasüreget borító és a májat, a lépet, a bélrendszer nagyobb részét és más zsigeri szerveket körülvevő kettős savós hártya.

PERITONEUM (BUKHINNE): Dobbeltmembranen som omslutter bukhulen.

OTRZEWNA: Podwójna błona surowicza wyścielająca jamę brzuszną i otaczającą wątrobę, śledzionę, większość jelita i inne wnętrzności.

Karın zarı, periton: Karın boşluğu ve karaciğeri, dalak, bağırsak ve diğer organları saran, çok ince zar.

Was this helpful?
Desorde inflamatoria do peritoneo.


PERITONITIS: An inflammatory disorder of the peritoneum.

ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΣ: Φλεγμονώδης διαταραχή του περιτοναίου.

PERITONITE: Inflammation du péritoine.

PERITONITIS: Inflamación del peritoneo.

PERITONITIS: A hashártya gyulladásos elváltozása.

PERITONITT: Bukhinnebetennelse. Betennelse i bukhinnen.

ZAPALENIE OTRZEWNEJ: Zaburzenie zapalne otrzewnej.

Peritonitiz, Karın zarı iltihabı: Karın zarının iltihaplanması.

Was this helpful?
O que rodea os vasos sanguíneos.


PERIVASCULAR: Around a blood vessel.

ΠΕΡΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ: Γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία.

PERIVASCULAIRE: Entourant les vaisseaux sanguins.

PERIVASCULAR: Lo que rodea los vasos sanguíneos.

PERIVASZKULÁRIS: Egy vérér körüli.

PERIVASKULÆR: Rundt en blodåre.

OKOŁONACZYNIOWY: Dookoła naczynia krwionośnego.

PERIVASCULAR: Bir kan damarı etrafında.

Was this helpful?
KMnO4 forte axente oxidante utilizado na desinfección e no control de parasitos externos.


PERMANGANATE: KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ: ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.

PERMANGANATE: Voir Permanganate de Potassium. KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO: KMnO4.Fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

PERMANGANÁT: KMnO4, egy erős oxidálószer, amelyet fertőtlenítésre és külső élősködők ellen használnak.

PERMANGANAT: KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.

NADMANGANIAN: KMnO4, silny czynnik utleniający, stosowany jako środek odkażający i do zwalczania pasożytów zewnętrznych.

Permenganat: Güçlü oksitleyici madde dış parazitlerin kontrolünde ve dezenfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
KMnO4; forte axente oxidante utilizado na desinfección e no control de parasitos externos.


POTASSIUM PERMANGANATE: KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ: ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.

PERMANGANATE DE POTASSIUM: KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO DE POTASIO: KmnO4; fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

KÁLIUM-PERMANGANÁT: KMnO4, fertőtlenítésre és külső élősködők ellen használt erős oxidálószer.

KALIUMPERMANGANAT: KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.

NADMANGANIAN POTASOWY: KMnO4, silny czynnik utleniający, stosowany jako środek odkażający i do zwalczania pasożytów zewnętrznych.

POTASYUM PERMANGANAT: KMnO4, bir dezenfektan ve dış parazitleri kontrol amacıyla kullanılan güçlü oksitleme aracı.

Was this helpful?
Nome común utilizado para describir as infeccións por Vibrio anguillarium sinónimo da enfermidade de Hitra ou vibriose. A enfermidade da boca vermella provoca perdas importantes en acuicultura, declarándose a súa presenza en 14 países como infección que afecta a 48 especies de peixes mariños.


RED PEST: Common name for infections by Vibrio anguillarium, also referred to as Hitra disease and vibriosis. Red pest disease which can cause significant economic losses in aquaculture, has been reported in 14 countries as infecting 48 species of marine fish.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΛΟIΜΟΣ: Κοινό όνομα για μόλυνση από το βακτήριο Vibrio anguillarum που αναφέρεται και ως ασθένεια Hitra και βιμπρίωση. Η ασθένεια αυτή μπορεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες στην υδατοκαλλιέργεια και έχει εμφανισθεί σε 14 χώρες όπου έχει προσβάλλει 48 θαλάσσια ψάρια.

PESTE ROUGE: Nom commun utilisé afin de décrire les infections par Vibrio anguillarium. Synonyme de la maladie dHitra ou vibriose. Provoque des pertes importantes en aquaculture. Sa présence est rapportée dans 14 pays et pour 48 espèces de poissons marins.

PESTE ROJA: Nombre común utilizado para describir las infecciones por Vibrio anguillarium sinónimo de la enfermedad de Hitra o vibriosis. Provoca pérdidas importantes en acuicultura. Su presencia es denunciada en 14 países y la sufren 48 especies de peces marinos.

VÖRÖS PESTIS: A Vibrio anguillarium-fertőzés köznyelvi elnevezése. Hitra-betegség és vibriózis néven is ismert. A vörös pestis komoly gazdasági károkat képes okozni. Eddig 14 országban, 48 tengeri halfajon észlelték.

RØDSYKE: Navn brukt om infeksjoner av Vibrio anguillarium, også kalt vibrose. Kan gi betydelig økonomiske tap i oppdrettsnæringen, men det er utviklet gode vaksiner mot bakterien. Sykdommen er rapportert i 14 land, og har infisert 48 arter av marin fisk.

CZERWONA ZARAZA: Pospolita nazwa dla zakażeń przez Vibrio anguillarium, także nazywane chorobą Hitra i wibriozą. Czerwona zaraza, powodująca w akwakulturze znaczne straty ekonomiczne, została zgłoszona przez 14 krajów, w których zakażała 48 gatunków ryb morskich.

Kızıl bela: Vibrio anguillarium enfeksiyonu için kullanılan yaygın bir isim. Hitra hastalığı ve vibriosiz olarakta bilinir. Kültür balıkçılığında önemli okonomik kayıplara neden olan kızıl bela hastalığının 14 ülkede 48 deniz canlısına bulaştığı bildirilmiştir.

Was this helpful?
Substancia química artificial ou natural destinada a matar pragas.


PESTICIDE: Artificial or natural substance used to kill pests.

ΒIΟΚΤΟΝΟ (ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ): Τεχνητή ή φυσική ουσία χρησιμοποιούμενη γιά την εξολόθρευση ανεπιθύμητων οργανισμών.

PESTICIDE: Substance chimique destinée à détruire les nuisibles.

PESTICIDA: Sustancia química destinada a destrozar animales nocivos.

PESZTICID: Rovarkártevők irtására használt természetes vagy mesterséges anyag.

PESTICID: Kunstig eller naturlig stoff brukt til å drepe skadedyr.

PESTYCYDY : Sztuczne lub naturalne substancje stosowane do zwalczania szkodników.

PESTİSİT: Böcek zararlılarını öldürmek için kullanılan yapay veya doğal maddelerdir.

Was this helpful?
Dinoflaxelado descuberto nos anos 1980 que é tóxico para os peixes e orixina problemas sanitarios en humanos. P. piscicida orixinou mortalidades masivas en poboacións de peixes da costa de Carolina do norte (USA). Tense coñecemento disto dende o sur de Filadelfia ata o golfo de México. Aparece despois dun afloramento de algas e baixo certas condicións ambientais o seu metabolismo cambia de autótrofo a heterótrofo. Nesta segunda condición afecta os peixes.


PFISTERIA .SP.: A dinoflagellate that is toxic to fish and gives rise to severe health problems in humans, P. piscicida .has caused mass mortalities in fish populations along the coast of North Carolina (USA). It is known to occur south of Philadelphia to the Gulf of Mexico. It seems to occur immediately after algal blooms, its metabolism switching, under certain environmental conditions, from autotrophic to heterotrophic.

PFISTERIA SP.: Δινομαστιγωτό το οποίο είναι τοξικό για τα ψάρια και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο. Έχει προκαλέσει στο παρελθόν μαζική θνησιμότητα στα ψάρια των ακτών της Β. Καρολίνας (ΗΠΑ). Η κατανομή του εκτείνεται από τα νότια της Φιλαδέλφειας έως τον κόλπο του Μεξικού. Εμφανίζεται συνήθως αμέσως μετά την άνθηση του φυτοπλαγκτού και ο μεταβολισμός του μπορεί να αλλάξει κάτω από ορισμένες συνθήκες από αυτότροφος σε ετερότροφο.

PFISTERIA SP.: Dinoflagellé qui est toxique envers les poissons et provoque de sévères problèmes de santé humaine. P. picicida a provoqué des mortalités massives des populations de poissons le long du côte de Caroline du Nord (Etats-unis). Rencontré également du sud de Philadelphie jusqu’au Golfe de Mexique. Son apparition semble avoir lieu peu de temps après un bloom algal, son métabolisme changeant d’une mode autotrophie à une mode hétérotrophe.

PFISTERIA SPP: Dinoflagelado descubierto en los años 1980 que es tóxico para los peces y originando problemas sanitarios en humanos. P. piscicida originó mortalidades masivas en poblaciones de peces de la costa de Carolina del norte (USA). Se encuentra desde el sur de Filadelfia hasta el golfo de México. Aparece después de un bloom de algas y bajo ciertas condiciones ambientales su metabolismo cambia de autótrofo a heterótrofo. En esta segunda condición se aprovecha de los peces.

PFISTERIA SP.: A halak számára mérgező és az emberekben komoly egészségügyi problémákat okozó kovamoszatok. A P. piscicida tömeges elhullásokat okozott Észak-Carolina (USA) tengerpartja mentén. Philadelphiától délre, egészen a Mexikói-öbölig előfordul. Algavirágzásokat követően azonnal megjelenik. Bizonyos környezeti feltételek között anyagcseréjét autotrófól heterotrófra képes változtatni.

PFISTERIA SP.: En dinoflagellat oppdaget tidlig i 1980-årene. Kjent for å være giftig for fisk og fører til alvorlige helseproblemer hos mennesker. P. piscicida har forårsaket massedød i fiskepopulasjoner langs kysten av North Carolina (USA). Forekommer sør for Philadelphia til Mexicogolfen. Den ser ut til å forekomme rett etter algeoppblomstringer. Under visse miljøforhold forandres metabolismen fra autotrof til heterotrof, og denne fysiologiske tilpasningen gjør arten i stand til å “fortære” fisk.

PFISTERIA sp.: Bruzdnica, która jest toksyczna dla ryb i powoduje poważne zagrożenie zdrowia ludności; P. piscicida powodowała masowe śnięcie populacji ryb wzdłuż wybrzeży Karoliny Północnej (USA). Wiadomo, że występuje od strony południowej Filadelfii do Zatoki Meksykańskiej. Wydaje się, że pojawia się bezpośrednio po zakwitach glonów; jej metabolizm zmienia się pod wpływem określonych warunków środowiskowych z autotroficznego na heterotroficzny.

PFISTERIA .SP.: Balıklar için zehirli ve ciddi sağlık problemlerine neden olan bir dinoflagellattır, P. piscicida Kuzey Carolina (USA)’ da kıyı boyunca balık popülasyonunda kitle ölümlere yol açmıştır. Güney Philadelphia ile Meksika Körfezi oluştuğu bilinmektedir. Alg patlamalarından hemen sonra, kendi metabolizma geçişinde, belli çevresel şartlar altında, ototroftan hetetrofa geçerken oluştuğu bilinmektedir.

Was this helpful?
Coeficiente que caracteriza a acidez ou a alcalinidade dun medio; o pH defínese como o algoritmo negativo da concentración do ión hidróxeno: pH = -Log[H+]. Para solucións diluídas [H+]= concentración molar de ión hidrógeno.El pH da auga pura é 7 e denomínase como neutro. Unha solución con pH inferior a 7 dise que é ácida mentres que unha superior a 7 se di que é alcalina. O cálculo do pH medio a partir da media aritmética de valores de pH estimados é un exemplo da mala utilización deste coeficie


pH: A term used to describe the hydrogen ion activity of a solution; pH= -Log (H+). For dilute solutions[H+] = molar hydrogen ion concentration. The pH of pure water is 7 and is referred to as neutral. A solution of pH less than 7 is said to be acid whereas a solution of pH above 7 is said to be alkaline. The logarithmic nature of pH means that average pH cannot be calculated from the arithmetic mean of two values.

pH: Ορος που περιγράφει την συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα. pH= -Log(H+). Για αραιά διαλύματα [Η+]=μοριακή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Το pΗ του καθαρού ύδατος είναι 7 δηλαδή ουδέτερο. Διαλύματα με pH μικρότερο του 7, θεωρούναι όξινα και με μεγαλύτερο από 7 αλκαλικά. Η λογαριθμική φύση του pΗ δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου με τον αριθμητικό μέσο δύο τιμών.

pH: Coéfficient caractérisant lacidité ou la basicité dun milieu; le pH est défini comme le logarithme négatif de la concentration dions dhydrogène: pH = -Log [H+]. Le calcul du pH moyen à partir de la moyenne arithmétique de valeurs de pH estimées est un exemple de la mauvaise utilisation de ce coéfficient bien défini. La sommation de valeurs de pH, qui sont en réalité logarithmiques, est léquivalent de la multiplication des concentrations ioniques. Le pH moyen correct est obtenu par la conversion

pH: Coeficiente que caracteriza la acidez o la alcalinidad de un medio; el pH se define como el algoritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno: pH = -Log[H+]. El cálculo del pH medio a partir del promedio aritmético de valores de pH estimados es un ejemplo de la mala utilización de este coeficiente bien definido. La suma de valores de pH, que son en realidad logarítmicos, es el equivalente de la multiplicación de las concentraciones iónicas. El pH promedio correcto se obtiene por la conver

pH: Egy oldatban lévő hidrogénionok aktivitásának leírására használt fogalom; pH= -Log (H+). Híg oldatokban [H+] = moláris hidrogénkoncentráció. A tiszta víz pH-ja 7, ezt semlegesnek nevezzük. A 7-esnél alacsonyabb pH-jú oldat savas, a 7-esnél magasabb pH-jú pedig lúgos. A pH logaritmikus volta miatt az átlagos pH nem számolható ki két érték számtani átlagaként.

PH: Betegnelse som beskriver mengden av hydrogenatomer i en løsning, pH = -log[H+]. [H+] = den molare konsentrasjonen (mol/liter) av hydrogen i løsningen. pH i rent vann er 7, og henvises til som nøytral. Løsninger med pH under 7 er sure, mens løsninger med pH over 7 er basiske. pH sin logaritmiske natur gjør at den ikke kan beregnes ut fra aritmetisk gjennomsnitt av to verdier.

pH: Termin stosowany do opisania aktywności jonu wodoru w roztworze; pH = - Log (H+). Dla roztworów rozcieńczonych (H+) = koncentracja molarna jonu wodorowego. pH czystej wody wynosi 7 i jest nazywane obojętnym. Roztwór o pH niższym od 7 jest nazywany kwaśnym, podczas gdy roztwór o pH wyższym od 7 jest nazywany zasadowym. Logarytmiczny charakter pH oznacza, że średnie pH nie może być obliczane ze średniej arytmetycznej dwóch wartości.

pH: Bir eriyiğin hidrojen iyon aktivitesini tanımlamak için kullanılan bir terim; pH= -Log (H+). Seyreltilmiş solusyonlar için [H+] = molar hidrojen iyon konsantrasyonu. Saf suyun pHsı 7dir ve nötr olarak tanımlanır. pHı 7in altında olan bir eriyik acid olarak olarak tanımlanırken pHsı 7nin üzerindekiler alkali olarak adlandırılır. pHnın doğal logaritmasının anlamı ortalama pH iki değerin aritmetik ortalamasından hesaplanamazdır.

Was this helpful?
Formación de gránulos no interior da membrana nuclear ou a través do citoplasma despois da desintegración (cariorrexe) de masas densas nas células necróticas con cromatina abundante.


PYKNOSIS: In necrotic cells with abundant chromatin, dense masses are formed which break up (karyorrhexis) to form granules inside the nuclear membrane or throughout the cytoplasm.

ΠΥΚΝΩΣΗ: Σε νεκρωτικά κύτταρα με άφθονη χρωματίνη, σχηματίζονται πυκνές μάζες που διαλύονται (πυρηνολυσία) ώστε να δημιουργήσουν κοκκία στο εσωτερικό της πυρηνικής μεμβράνης ή στο κυτταρόπλασμα.

PYCNOSE: Formation de granules à lintérieur de la membrane nucléaire ou à travers le cytoplasme suite à la désintégration (karyorrhexie) de masses denses dans les cellules nécrotiques à chromatine abondante.

PICNOSIS: Formación de gránulos en el interior de la membrana nuclear o a través del citoplasma después de la desintegración de masas densas en las células necróticas con cromatina abundante.

PIKNÓZIS: Nekrotikus sejtekben a kromatin lebomlásakor sűrű tömeg keletkezik, amely később szemcsékre esik szét. A szemcsék a sejtmagmembránon belül vagy az egész citoplazmában helyezkedhetnek el.

PYKNOSE: I nekrotiske celler med opphopning av kromatin dannes det tette klumper, disse brytes ned og danner små korn innenfor kjernemembranen eller i cytoplasma.

PIKNOZA: W komórkach martwiczych z obfitą ilością chromatyny tworzą się gęste masy, które rozpadając się (rozpad grudkowy chromatyny jądra) tworzą granule wewnątrz błony jądrowej lub w całej cytoplazmie.

PİKNOZ: Bol kromatinli nekrotik hücrelerde, yoğun kütle sitoplazmanın her yerinde veya nükleer membran içerisinde tanecik formu oluşturmak için parçalanarak sonucu şekil alır.

Was this helpful?
Coloración normal de todo ou parte do corpo resultante da concentración de cor natural (pigmentos) no tecido, p. ex. carotenoide.


PIGMENTATION: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ: Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

PIGMENTATION: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTACIÓN: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

PIGMENTÁCIÓ: A teljes test vagy egy testrész normális színe, amely a természetes színanyagok (pigmentek, pl. karotinoidok) felhalmozódásának eredményeként alakul ki.

PIGMENTERING: Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.

PIGMENTACJA: Prawidłowa barwa całej lub części ciała, powodowana koncentracją naturalnego barwnika (pigmentu) w tkance, np. karotenoidu.

PİGMENTASYON: Dokulardaki doğal renk (pigmentler) konsantrasyonlarından (örneğin; karotenoit) kaynaklanan vücudun tümünün veya bir kısmının rengi.

Was this helpful?
Coloración normal de todo o corpo ou parte de el, resultante da concentración nos tecidos de cor natural (pigmentos), por exemplo, pigmento carotenoide.


PIGMENT: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ (2): Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

PIGMENT: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTO: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

PIGMENTÁLTSÁG: A test egészének vagy egy részének természetes színe, amely a szövetekben lévő festékanyagok (pigmentek, pl. karotinoidok) felhalmozódásának eredménye.

PIGMENT: Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.

PIGMENT: Prawidłowa barwa całej lub części ciała, powodowana koncentracją naturalnego barwnika (pigmentu) w tkance, np. karotenoidu.

PİGMENT: Dokulardaki doğal renk (pigment) konsantrasyonundan meydana gelen vücudun tamamının veya bir kısmının normal rengi, örn. karotenoit.

Was this helpful?
Referido a glándula pineal.


PINEAL: Referring to the pineal gland.

ΕΠIΦΥΣIΚΟΣ: Αναφερόμενος στον αδένα της επίφυσης.

PINEAL: Qui se rapporte à la glande pinéale.

PINEAL: Referido a glándula pineal.

PINEÁLIS: A tobozmiriggyel (corpus pineale) kapcsolatos.

PINEAL: Henviser til epifysen (pinealorganet).

SZYSZYNKA (Corpus pinellae): Odnosi się do gruczołu szyszynki.

Epifiliz bezzi: Epifiliz bezi.

Was this helpful?
Asimilación non específica de fluído por unha célula mediante pequenas vesículas que derivan da membrana plasmática. Crese que o proceso ten lugar mediante un transporte activo.


PINOCYTOSIS: The non-specific uptake of extracellular fluid by a cell via small vesicles derived from the plasma membrane. This is believed to be the process which enables active transport to take place.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΟΣΙΑ: Μη ειδική πρόσληψη εξωκυτταρικού υγρού από ένα κύτταρο μέσω κυστιδίων που προβάλλουν από την πλασματική μεμβράνη. Πιστεύεται ότι αυτή είναι η διεργασία που επιτρέπει την ενεργό μεταφορά ουσιών από το περιβάλλον στο κύτταρο.

PINOCYTOSE: Lassimilation non-spécifique dun fluide par une cellule au moyen de petites vésicules dérivées de la membrane plasmatique. Processus qui permet un transport actif de se produire.

PINOCITOSIS: Asimilación no específica de fluido por una célula mediante pequeñas vesículas que derivan de la membrana plasmática. Proceso que permite un transporte activo.

PINOCITÓZIS: Sejten kívüli folyadékok felvétele a sejtbe a sejthártyáról lefűződő hólyagok közvetítésével. Valószínűleg ez a folyamat teszi lehetővé az aktív transzportot.

PINOCYTOSE: Ikke-spesifikt opptak av ekstracellulære væsker av en celle via vesikler som er avledet fra plasmamembranen. Dette er trolig prosessen som gjør aktiv transport mulig.

PINOCYTOZA: Nieswoisty wychwyt pozakomórkowego płynu przez komórkę za pośrednictwem małych pęcherzyków pochodzących z błony komórkowej. Przypuszcza się, że ma tu miejsce proces, który umożliwia aktywne przenoszenie płynu.

Pinositoz: Plazma zarından türemiş küçük kesecikler oluşturarak sıvıların hücre içine geçmesi. Aktif taşınmanın bir aşaması olduğuna inanılır.

Was this helpful?
Termo inespecífico usado coloquialmente para un grupo de especies de crustáceos copépodos parasitos, a mayoria comunmente usado para Lepeopheirus salmonis e Caligus elongatus. Parasitos de salmónidos cultivados.


SEA LOUSE: A non-specific name used colloquially for a range of species of parasitic copepod crustaceans, most commonly used of Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus, parasites of farmed salmonids.

ΘΑΛΑΣΣIΕΣ ΨΕIΡΕΣ: Μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη γιά διάφορα παρασιτικά κωπήποδα, και συνηθέστερα για τα παράσιτα των καλλιεργούμενων σολομοειδών Lepeophtherius salmonis και Caligus elongatus. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.

POU DE MER: Terme regroupant un grand nombre de parasites copépodes (crustacés) de poisson. Le terme sapplique surtout aux deux parasites de salmonidés cultivés Lepeophtheirus salmonis et Caligus elongatus. Il est préférable dutiliser des termes plus spécifiques.

PIOJO DE MAR: Término que agrupa un gran número de parásitos copépodos (crustáceos) de peces. Término que se aplica sobre todo a dos parásitos de salmónidos cultivados Lepeopheirus salmonis y Caligus elongatus. Es preferible utilizar términos más específicos.

HALTETŰ: Élősködő rákok több fajának köznyelvi elnevezése. Leggyakrabban a tenyésztett lazacféléken élősködő Lepeophtheirus salmonis és Caligus elongatus fajokra használják.

SJØLUS: Uspesifikt navn som i dagligtalen brukes om en rekke parasittiske hoppekreps arter. Oftest brukt om Lepeophtheirus salmonis (lakselus) og Caligus elongatus (skottelus), som er parasittiske på oppdrettede laksefisk (og villfisk). Det anbefales at mer spesifikke taksonomiske navn brukes.

WESZ MORSKA: Nieswoista nazwa używana umownie w stosunku do pasożytniczych gatunków widłonogów (skorupiaki) o szerokim zasięgu występowania, najczęściej dotycząca Lepeophtheirus salmonis i Caligus elongatus − pasożytów ryb łososiowatych w hodowli.

DENİZ BİTİ: Bir dizi parazitik copepod ve kabuklular için halk dilinde kullanılan özel olmayan isim, en yaygın kullanılan Lepeophtherius salmonis ve Caligus elongatus, salmon çiftlikleri parazitlerindendir.

Was this helpful?
Vitamina esencial pertencente ao complexo vitamínico B; esencial para o funcionamento normal do tecido nervioso, da pigmentación da pel e doutras funcións esenciais.


PYRIDOXINE: An essential vitamin of the B complex; essential for maintenance of normal nervous tissue, skin pigments, and other essential functions.

ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ: Βασική βιταμίνη του συμπλέγματος Β, ουσιώδης για την διατήρηση φυσιολογικών νευρικών ιστών, των χρωστικών της επιδερμίδας και άλλων βασικών λειτουργιών.

PYRIDOXINE: Un membre du complexe des vitamines B; essentielle pour le fonctionnement normal du tissu nerveux, de la pigmentation de la peau et dautres fonctions essentielles.

PIRIDOXINA: Miembro complejo de vitaminas B; esencial para el funcionamiento normal del tejido nervioso, de la pigmentación de la piel y de otras funciones esenciales.

PIRIDOXIN: A B-vitamincsoportba tartozó esszenciális vitamin; az idegszövetek fenntartásához, a bőr pigmentáltságához és más funkciókhoz szükséges.

PYRIDOKSIN: Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.

PIRYDOKSYNA (wit. B6): Niezbędna witamina B kompleks; istotna w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania tkanki nerwowej, pigmentacji skóry i innych ważnych czynności.

PİRODOKSİN: Normal sinir dokusunun, deri pigmentlerinin ve diğer önemli görevlerin devamı için gerekli olan B vitamini kompleksidir.

Was this helpful?
De, ou sobre peixes


PISCINE: Of, or concerning, fish.

ΙΧΘΥΙΚΟΣ: Αυτός που αφορά ή σχετίζεται με τα ψάρια.

PISCICOLE: Qui concerne les poissons

PISCÍCOLA: De, o sobre peces.

ICHTHYO-: Halakhoz tartozó, vagy velük kapcsolatos.

FISKE-: Av, eller angående, fisk.

RYBI, RYBNY: Pochodzenia rybnego, związany/a/e z rybą.

PISCINE: Balığın veya balık hakkında.

Was this helpful?
Placa de Petri rechea do medio Ágar utilizado no cultivo de microorganismos.


AGAR PLATE: Petri dish filled with an agar medium used to cultivate micro-organisms.

ΤΡΥΒΛΙΟ ΑΓΑΡ: Τρυβλίο πετρί που περιέχει άγαρ και χρησιμοποιείται για καλλιέργεια μικρο-οργανισμών.

BOITE DAGAR: Boîte de Pétri garnie de milieu agorosé utilisé dans la culture des micro-organismes.

PLACA DE AGAR: Placa de Petri rellena del medio Agar utilizado en el cultivo de microorganismos.

AGARLEMEZ: Mikroorganizmusok tenyésztésére szolgáló, agaros táptalajjal megtöltött Petri-csésze.

AGARPLATE: Petriskål fylt med agarmedium brukt til dyrking av mikroorganismer.

PŁYTKA AGAROWA: Płytka Petriego pokryta pożywką agarową, używaną do hodowli mikroorganizmów.

AGAR PLAĞI: Mikroorganizma kültürü yapmak için bir agar medyum ile doldurulmuş petri plağı.

Was this helpful?
Placa circular transparente, de plástico ou vidro, con tapa, usada (despois da esterilización e a adición dun substrato de cultivo) para a incubación de microorganismos procedentes de mostras (de auga ou substrato). O número de colonias pode ser posteriormente contado.


PETRI DISH: A transparent, glass or plastic round plate and lid, used (after sterilization and the addition of a culture substrate) for the incubation of microorganisms from samples (water or substrate), the number of colonies being subsequently counted.

ΤΡΥΒΛΙΟ PETRI: Διαφανές γυάλινο ή πλαστικό κυκλικό δισκίο με καπάκι, το οποίο χρησιμοποιείται (αποστειρωμένο και μετά από προσθήκη μέσου καλλιέργειας) γιά την επώαση μικροοργανισμών από δείγματα (νερού ή υποστρώματος) και στην συνέχεια για την μέτρηση του αριθμού των αποικιών.

BOITE DE PETRI: Boîte transparente, ronde et plate à couvercle en verre ou en plastique. Remplie de milieu de culture et stérilisée, elle sert à la culture de micro-organismes.

PLACA DE PETRI: Placa transparente, de plástico o vidrio, redonda y plana con una tapa. Rellena de medio de cultivo y esterilizada, sirve para el cultivo de microorganismos.

PETRI-CSÉSZE: Átlátszó, üvegből vagy műanyagból készült, fedéllel ellátott kerek edény, amelyet (sterilizálás és a táptalaj beöntése után) a vízből vagy egyéb mintából izolált mikroorganizmusok tenyésztésére, illetve a kolóniák ezt követő számlálására használnak.

PETRISKÅL: Gjennomsiktig rund skål av glass eller plastikk, som brukes (etter sterilisering og tilsetting av vekstmedium) til inkubasjon av mikroorganismer fra prøver (vann eller substrat). Antall kolonier blir talt etter inkubasjon.

PŁYTKA/SZALKA PETRIEGO: Przezroczysta, szklana lub plastikowa okrągła płytka z pokrywką, używana (po sterylizacji i dodatkowo z podłożem hodowlanym) do inkubacji mikroorganizmów z próbek (wody lub podłoża), a następnie liczeniem ilości rozwiniętych kolonii.

PETRİ KABI: ( Sterilizasyondan ve üretim substratının eklenmesinden sonra ) Numunelerden elde edilen mikroorganizmaların kuluçka işlemi için kullanılan şeffaf, yuvarlak cam ya da plastik tabak ve kapaktır.

Was this helpful?
Placas, somerxidas para permitir a fixación de organismos do fouling, que son mostradas e analizadas mensual ou estacionalmente. Determínanse as especies, a taxa de crecemento, os patróns de crecemento e a influencia das condicións ambientais e o tempo, como obxectivo nestes estudios.


FOULING PLATES: Plates submerged to allow attachment of the fouling organisms, which are analyzed on a monthly or seasonal schedule. Determination of species, growth rate, and growth pattern, as influenced by environmental conditions and time, are the aims of such programmes.

ΔIΣΚΟI ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Ποντιζόμενοι μεταλλικοί δίσκοι οι οποίοι χρησιμεύουν για την προσκόλληση των οργανισμών μαλούπας, αναλύονται σε μηνιαία ή εποχιακή βάση. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ειδών, καθώς και των επιδράσεων των περιβαλλοντικών συνθηκών και του χρόνου στον ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται.

PLAQUES DE FOULING: Des plaques, souvent métalliques, submergées et analysées sur une base mensuelle ou saisonière afin détudier la composition et le développement des communautés dorganismes du fouling sous les effets du temps et des conditions environnementales.

PLACAS DE CONTAMINACIÓN: Placas, a menudo metálicas, sumergidas y analizadas mensualmente o estacionalmente con el fin de estudiar la descomposición y el desarrollo de comunidades de organismos de fooling bajo los efectos del tiempo y del las condiciones ambientales.

TAPADÓLEMEZEK: Az eltömődést okozó szervezetek megtapadását lehetővé tevő lemezek, amelyeket havonta vagy időszakonkémt ellenőriznek. Az ellenőrzés magában foglalja a faj, növekedési sebesség és mintázat, valamint az azokat befolyásoló környezeti feltételek vizsgálatát.

BEGROINGSPLATER: Plater som senkes ned i sjøen for at begroingsorganismer skal feste seg, analyseres hver måned. Bestemmelse av art, vekstrate og vekstmønster, som påvirkes av miljøforhold og tid, undersøkes i en slik studie.

PŁYTKA POROSTOWA: Zanurzanie płytek w celu przytwierdzenia się organizmów porostowych, których miesięczne i sezonowe zestawienia są przedmiotem analizy. Celem tych programów jest poznanie gatunków, zbadanie ich tempa i modelu wzrostu (w czasie) oraz oddziaływania warunków środowiskowych.

FOULİNG OLUŞUMLAR: Fouling organizmalar su altındaki tabakalara (oluşumlara) bağlanır mevsimsel ve aylık analiz edilirler. Bu programların amacı; zaman ve çevresel şartlardaki etkileri gelişme durumları örneklerle belirlenir.

Was this helpful?
Organismos que nadan debilmente ou derivan, incluíndo moitas plantas microscópicas e animais, pero tamén algunhas augamares grandes; as plantas planctónicas chámanse fitoplancto; o plancto animal, zooplancto.


PLANKTON: Passively drifting or weakly swimming organisms, including many microscopic plants and animals, but also some large jellyfish; plant plankton are called phytoplankton; animal plankton, zooplankton.

ΠΛΑΓΚΤΟΝ: Παθητικά παρασυρόμενοι ή ασθενώς κολυμβώντες οργανισμοί που περιλαμβάνουν πολλά μικροσκοπικά φυτά και ζώα, καθώς επίσης και μερικές μεγάλες μέδουσες. Το φυτικό πλαγκτόν ονομάζεται φυτοπλαγκτόν, ενώ το ζωικό ζωοπλαγκτόν.

PLANCTON: Organismes flottants passifs ou à mouvements faibles des eaux douces et marines, renfermant beaucoup de végétaux et animaux microscopiques, mais aussi des méduses. Le plancton végétal est appelé phyloplancton et le plancton animal zooplancton.

PLANCTON: Organismos que nadan débilmente o derivan, incluyendo muchas plantas microscópicas y animales, pero también algunas medusas grandes; las plantas planctónicas se llaman fitoplancton; el plancton animal, zooplancton.

PLANKTON: Passzívan sodródó, vagy gyengén úszó élőlények, ideértve sok mikroszkópikus növényt és állatot, de egyes nagyobb medúzákat is; a növényi planktont fitoplanktonnak nevezzük; az állati planktont zooplanktonnak.

PLANKTON: Passivt drivende eller i liten grad svømmende organismer. Inkluderer mange mikroskopiske planter og dyr, men også noen store maneter. Planteplankton kalles fytoplankton, mens dyreplankton kalles zooplankton.

PLANKTON: Organizmy biernie unoszone prądem lub mające nikłą zdolność pływania; należy tu wiele mikroskopijnej wielkości roślin i zwierząt, ale również pewne duże meduzy; plankton roślinny nazywany jest fitoplanktonem a plankton zwierzęcy to zooplankton.

PLANKTON: Pasif gezen veya zayıf yüzen organizmalar, birçok mikroskobik bitki ve hayvanı aynı zamanda büyük haşlamlıları kapsar; bitkisel planktonlar fitoplankton; hayvansal planktonlar zooplankton olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Fracción líquida do sangue dos vertebrados que contén fibrinóxeno, proteína sanguínea responsable da coagulación. O plasma é illado a partir do sangue eliminando células sanguíneas mediante centrifugación.


PLASMA: The fluid fraction of the blood of vertebrates specifically including fibrinogen, the blood protein involved in clotting. Plasma may be separated from the blood cells by centrifugation.

ΠΛΑΣΜΑ: Το υγρό κλάσμα του αίματος σπονδυλωτών που περιέχει ινώδες, την πρωτεΐνη του αίματος που σχετίζεται με την θρόμβωση. Ο διαχωρισμός τους από τα αιμοκύτταρα επιτυγχάνεται με φυγοκέντρηση. Πρβλ ορός.

PLASMA: Fraction liquide du sang des Vertébrés qui contient le fibrinogène, la protéine sanguine responsable de la coagulation. Le plasma est isolé à partir du sang en éliminant les cellules sanguines par centrifugation.

PLASMA: Fracción líquida de sangre de la sangre de los vertebrados que contiene fibrinógeno, proteína sanguínea responsable de la coagulación. El plasma es aislado a partir de la sangre eliminando células sanguíneas mediante centrifugación.

VÉRPLAZMA: A gerincesek vérének folyadék-frakciója, amely tartalmazza a fibrinogént, a véralvadásért felelős fehérjét. A vérplazma centrifugálással különíthető el a vérsejtektől.

PLASMA: Den klare flytende fraksjonen av blodet hos virveldyr (vertebrater) som er igjen etter at blodcellene er fjernet ved sentrifugering. Inneholder fibrinogen.

PLAZMA (osocze): Płynna frakcja krwi u kręgowców, w szczególności zawierająca fibrynogen, tj. białko powodujące krzepnięcie krwi. Plazma może być oddzielona od krwinek przez odwirowanie.

PLAZMA: Omurgalı kannıdaki fibrinogen içeren sıvı kısım, pıhtılaşmaya yarayan kan proteini Plazma kan hücrelerinden santrifugasyon ile ayrıştırılabilir.

Was this helpful?
Anaco de ADN normalmente circular, en principio independente do cromosoma do hospedador, que se atopa a miúdo nas bacterias e certos tipos celulares. Extensamente utilizada en técnicas de enxeñaría xenética.


PLASMID: A usually circular piece of DNA, primarily independent of the host chromosome, often found in bacterial and some other types of cell, widely used as a genetic engineering tool.

ΠΛΑΣΜΙΔΙΟ: Κυκλικό συνήθως τεμάχιο DΝΑ, αρχικά ανεξάρτητο από το χρωμόσωμα του ξενιστή, το οποίο βρίσκεται συχνά στα βακτηριακά κύτταρα, αλλά και σε μερικούς άλλους τύπους κυττάρων. Χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο στη γενετική μηχανική.

PLASMIDE: ADN circulaire à replication autonome souvent trouvé chez les bactéries et certains autres types cellulaires. Largement employé dans les techniques de clonage moléculaire.

PLÁSMIDO: ADN circular con réplica autónoma que se encuentra a menudo en las bacterias y ciertos tipos celulares. Extensamente utilizada en técnicas de ingeniería genética.

PLAZMID: Általában kör alakú DNS-darab, amely elsődlegesen független a kromoszómától. Gyakran előfordul baktériumokban és néhány más sejttípusban is. A géntechnológia egyik legfontosabb eszköze.

PLASMID: Et sirkulært DNA, opprinnelig uavhengig av vertens kromosom. Ofte funnet i bakterier og noen andre celletyper. Brukes mye i genteknologien.

PLAZMID: Zwykle kolisty element DNA, zasadniczo niezależny od chromosomu gospodarza, często znajdowany w bakteriach i niektórych innych typach komórek, szeroko używany jako narzędzie w inżynierii genetycznej.

PLASMİT: Öncelikle ana kromozomdan bağımsız, bakteri ve bazı diğer tip hücrelerde sık bulunan, yaygın bir şekilde genetik mühendisliği aracı olarak kullanılan, genellikle DNAnın halkasal parçasıdır.

Was this helpful?
Célula de orixe linfoide, que é unha das principais células produtoras de anticorpos.


PLASMA CELL: A cell of lymphoid derivation, which is the major antibody-producing cell.

ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο λεμφικής προέλευσης. Το κατ εξοχήν κύτταρο που παράγει αντισώματα.

PLASMOCYTE: Cellule dorigine lymphoïde, qui est une des principales cellules productrices danticorps.

PLASMOCITO: Célula de origen linfoide, que es una de las principales células productoras de anticuerpos.

PLAZMASEJT: Az antitestek termeléséért felelős, limfoid eredetű sejtek.

PLASMACELLE: Celler som utvikles fra B-lymfocytter, produserer antistoffer (immunglobuliner).

KOMÓRKA PLAZMATYCZNA: Komórka pochodzenia limfoidalnego, która jest główną komórką produkującą przeciwciała. Autonomiczna determinanta dziedziczności występująca poza chromosomami.

PLAZMA HÜCRESİ: Lenfositten gelişen majör antikor üreten bir hücre.

Was this helpful?
Masa de protoplasma que inclúe varios núcleos, rodeada dunha membrana plasmática; estado trófico non homólogo do ciclo de vida de especies de varios grupos de protozoos e que ten un papel específico en cada grupo; o plasmodio pode desprazarse e comer do mesmo xeito que unha ameba.


PLASMODIUM: Multinucleate mass of cytoplasm; it is a non-homologous trophic stage in the life cycle of members of various protozoan taxa, serving a role appropriate to the group; a plasmodium may move and feed in amoeboid fashion.

ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ: Πολυπύρηνη μάζα του πρωτοπλάσματος. Πρόκειται για ένα μη-ομόλογο τροφικό στάδιο του κύκλου ζωής μελών διαφόρων ομάδων των πρωτοζώων, που παίζει ρόλο ανάλογα με την ομάδα. Τα πλασμώδια κινούνται και τρέφονται με τον τρόπο των αμοιβάδων.

PLASMODIUM: Masse de protoplasme renfermant plusieurs noyaux entourée dune membrane plasmique; un stade trophique non-homologue du cycle de vie despèces de plusieurs groupes de protozoaires et qui a un rôle approprié à chaque groupe; un plasmodium peut se déplacer et se nourrir de la même façon quune amibe.

PLASMODIO: Masa de protoplasma que incluye varios núcleos, rodeada de una membrana plasmática; estado trófico no homólogo del ciclo de vida de especies de varios grupos de protozoos y que un tiene papel específico en cada grupo; el plasmodio puede desplazarse y comer de la misma manera que una ameba.

PLAZMÓDIUM: Többmagvú sejtplazmatömeg; több egysejtű állatfaj életciklusának nem homológ, táplálkozási szakasza. A plazmódium amőboid mozgással képes mozogni és táplálkozni.

PLASMODIUM: Flerkjernet masse av cytoplasma. Ikke-homologt trofisk stadium i livssyklusen til enkelte protozoer (encelledyr). Et plasmodium kan bevege seg og spise på en amøbelignende måte.

ZARODZIEC (pasożyt zimnicy): Wielojądrowa masa cytoplazmy; jest to niehomologiczne stadium troficzne w cyklu rozwojowym przedstawicieli różnych taksonów pierwotniaków, spełniające dla grupy odpowiednią rolę; zarodziec może poruszać się i odżywiać na wzór ameboidalny.

PLAZMODYUM: Çokçekirdekli sitoplazma kümesi; birçok protozoan grubuna ait üyelerin yaşam siklusunda nonhomolog trofik safha, gruba uygun bir rol alır; bir plasmodium amib şeklinde beslenebilir veya hareket edebilir.

Was this helpful?
Substancia plástica utilizada como substituto da arxila de modelado


PLASTICENE: Plastic substance used as substitute for modelling clay.

ΠΛΑΣΤΙΚΙΝΗ: Πλαστική ουσία που χρησιμοποίειται ως υποκατάστατο του πηλού για την κατασκευή των προπλασμάτων.

PLASTICINE: Substance plastique utilisée à la place de la terre à modeler

PLASTILINA: Sustancia plástica utilizada como substituto de la arcilla de modelado.

GYURMA: A modellező agyag helyettesítésére használt mesterséges anyag.

PLASTILIN: Plaststoff som erstatter modelleire.

PLASTELINA: Plastyczna substancja stosowana jako substytut gliny modelarskiej .

PLASTİSİN: Kil modelleme yerine kullanılan plastik materyal.

Was this helpful?
Placa de microscopio gravada con escala graduada a 1/10 e 1/100. Utilizada para calibrar un micrómetro ocular de tal maneira que o número de divisións oculares sexa igual ao número de divisións na platina.


STAGE MICROMETER: Microscopic slide on which a millimetre scale is engraved in 1/10 and 1/100 graduations which is used to calibrate the ocular micrometer so that a number of ocular divisions equals a number of stage divisions.

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΑ: Αντικειμενοφόρος πλάκα μικροσκοπίου στην οποία έχουν χαραχθεί υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100mm και η οποία χρησιμοποιείται γιά την βαθμονόμηση του προσοφθάλμιου μικρομέτρου (βλ.λ.) έτσι ώστε ένας αριθμός υποδιαιρέσεων του προσοφθάλμιου να αντιστοιχεί σε έναν αριθμό υποδιαιρέσεων της μικρομετρικής πλάκας.

PLATINE MICROMETRIQUE: Lame de microscope gravée dune échelle graduée au 1/10 ème et au 1/100 ème. Utilisée afin de calibrer un micromètre oculaire de telle façon que le nombre de divisions oculaires soit égal au nombre de divisions sur la platine.

PLATINA MICROMÉTRICA: Placa de microscopio grabada con escala graduada a 1/10 y 1/100. Utilizada para calibrar un micrómetro ocular de tal manera que el número de divisiones oculares sea igual al número de divisiones en la platina.

SZAKASZ-MIKROMÉTER: Olyan mikroszkópos tárgylemez, amelybe 1/10-es és 1/100-os ostásokkal egy 1 mm-es skálát gravíroztak. A mikroszkóp okulárjának (szemlencséjének) kalibrálására használják. Egy bizonyos számú okulár-beosztásnak egyenlő méretűnek kell lennie ugyanannyi szakasz-beosztással.

KALIBRERINGSOBJEKTGLASS: Objektglass der en millimeterskala er gravert inn med 1/10 og 1/100 gradinndeling. Brukes til å kalibrere okularmikrometer.

STOLIK PRZEDMIOTOWY MIKROSKOPU: Suwak mikroskopowy, na którym jest wygrawerowana skala milimetrowa z podziałkami 1/10 i 1/100, który jest wykorzystywany do kalibrowania mikrometru okularu, tak że liczba podziałek na okularze jest równa liczbie podziałek na stoliku.

DERECELİ MİKROMETRE: Lamın üzerindeki bölümü okülerdeki bir birime eşit olan oküler mikrometreye kalibre edilmiş 1/10 veya 1/100 ölçeğinde mikrometrik cetvel bulunan mikroskop lamı.

Was this helpful?
Apéndices abdominais natatorios pares de crustáceos (en inglés tamén chamados "swimmerets", ou sexa, "remos" ou "pas, paletas"). No macho, os dous primeiros pares están modificados para transferir esperma á femia.


PLEOPOD: Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.

ΠΛΕΟΠΟΔΙΟ: Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.

PLEOPODE: Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEÓPODO: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

PLEOPÓDIUM: A rákok páros potrohfüggelékei, amelyeket gyakran úszólábaknak is neveznek. A hímekben az első két pár szaporítószervvé módosult.

PLEOPOD (BAKKROPPSFOT): Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.

PLEOPOD: Parzyste odwłokowe odnóża skorupiaków, często nazywane nogami pływnymi. U samca pierwsze dwie pary są przystosowane do przenoszenia spermy na samice.

ÇOK AYAKLI: Kabukluların çift haldeki karınaltı uzantıları sıklıkla yüzgeç ayak olarak ifade edilir. Erkeklerdeki ilk iki çift dişiye sperm aktarmaya dizayn edilmiştir.

Was this helpful?
Apéndices abdominais natatorios pares de crustáceos (en inglés tamén chamados "swimmerets", ou sexa "remos" ou "pas, paletas"). No macho, os dous primeiros pares están modificados para transferir esperma á femia.


SWIMMERETS: Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.

ΠΛΕΟΠΟΔΙΑ: Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.

PLEOPODES: Swimmerets est un nom commun anglo-saxon qui signifie pléopodes; Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEÓPODOS: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

ÚSZÓLÁB: A rákok páros potrohfüggelékei, amelyek közül a hímekben az első két pár szaporítószervvé módosult.

BAKKROPPSFOT: Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.

ODNÓŻA PŁYWNE: Parzyste odnóża odwłokowe skorupiaków, często nazywane odnóżami pływnymi. Pierwsze dwie pary u samców są zmodyfikowane i służą do przenoszenia spermy na samice.

Yüzgeç ayak, pereipod: Kabuklularda karın kısmında bulunan yüzücü ayak olarak tanımlanan vücut ekstremiteleri, bunlardan ilk iki çifti erkeklerde dişilere sperm iletilmesinde kullanıldığından değişik yapı kazanmıştır.

Was this helpful?
Forma larvaria intermediaria no ciclo biolóxico de certos cestodos (lombriga solitaria), cunha cabeza e unha parte posterior en forma de ampola. En Diphyllobothrium latum, L., esta forma larvaria desenvólvese en fígado do segundo hospedador intermediario (peixes) a partir do procercoide.


PLEROCERCOID: Intermediate larval stage in the life cycle of certain tapeworms, with a head and a compact bubble-shaped posterior end. In Diphyllobothrium Latum L., this larval stage develops in the liver of the second intermediate host (fishes) from the procercoid.

ΠΛΗΡΟΚΕΡΚΟΕΙΔΕΣ: Ενδιάμεσο προνυμφικό στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων πλατυελθμίνων το οποίο φέρει κεφαλή και συμπαγές οπίθιο άκρο σχήματος φυσαλίδας. Στο είδος Diphyllobothrium Latum L., το στάδιο αυτό αναπτύσσεται στον δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή (ψάρια) από το προκερκοϊδές.

PLEROCERCOIDE: Forme larvaire intermédiaire de certains cestodes, avec une tête et une partie postérieure en forme de bulle. Chez le Diphyllobothrium latum L., cette forme larvaire se développe dans le foie du second hôte intermédiaire (poissons) des procercoïdes.

PLEROCERCOIDE: Forma larvaria intermediaria de ciertos cestodos (lombriz solitaria), con una cabeza y una parte posterior en forma de ampolla. En Diphyllobothrium latum, L., esta forma larvaria se desarrolla en hígado del segundo huésped intermediario (peces) de los procercoides.

PLEROCERKOID: Bizonyos laposférgek köztes lárvaállapota, amelynek már van feje, a hátulsó vége pedig buborék alakú. A Diphyllobothrium latum esetében ez a lárvaállapot a második köztigazda (halak) májában alakul ki a procerkoidból.

PLEROCERCOID: Mellomliggende larvestadium i livssyklusen til visse bendelormer. Har hode og en blæreformet bakkropp. Hos Diphyllobothrium latum utvikler dette larvestadiet seg i leveren til 2. mellomvert (fisk), fra procercoid.

PLEROCERKOID: Pośrednie stadium larwalne w cyklu rozwojowym niektórych tasiemców z głową i zwartym tylnym końcem (w kształcie bańki). U bruzdogłowca szerokiego (Diphyllobothrium latum L.) to stadium larwalne rozwija się w wątrobie drugiego żywiciela pośredniego (ryby) z procerkoidu.

PLEROCERCOİD: Bir baş ve posteriorun sonunda küçük baloncuk şekli ile herhangi bir tenyanın yaşam döngüsünün intermediate larva dönemi. Diphyllobothrium latum, bu larval aşama procercoidden sonra ikinci intermediate konakçının (balık) karaciğerinde gelişir.

Was this helpful?
Número de xogos de cromosomas presente nunha célula; por exemplo, haploide (1n), diploide (2n) e triploide (3n).


PLOIDY: The number of sets of chromosomes present, e.g., haploid (1n), diploid (2n) and triploid (3n).

ΠΛΟΕΙΔΙΑ: Ο αριθμός των χρωμοσωμικών ομάδων που φέρει ένα κύτταρο π.χ. απλοειδία (1n), διπλοειδία (2n) και τριπλοειδία (3n).

PLOIDIE: Nombre de jeux de chromosomes présents dans une cellule; par exemple, haploïde (1n), diploïdie (2n) et triploïdie (3n).

PLOIDÍA: Número de juegos de cromosomas presente en una célula; por ejemplo, haploide (1n), diploide (2n) y triploide (3n).

PLOIDIA: A sejtekben jelenlévő kromoszómakészletek száma, pl. haploid (1n), diploid (2n) és triploid (3n).

PLOIDITET: Antall kromosomsett som er tilstede, f.eks. haploid (1n), diploid (2n) og triploid (3n).

PLOIDIA: Liczba obecnych zestawów chromosomów, np. haploidalna (1n), diploidalna (2n) i triploidalny (3n).

KROMOZOM SAYISI: Mevcut kromozom setlerinin sayısı, örneğin; tek kromozomlu (1n), iki kromozomlu (2n) ve üç kromozomlu (3n).

Was this helpful?
(1) Grupo de organismos dunha mesma especie que ocupa unha zona xeográfica específica e normalmente máis ou menos illada doutros grupos desta especie. (2) En estatística, dise do conxunto de unidades ou de individuos estudados.


POPULATION: (1) A group of individuals of one species, occupying a defined area and usually isolated to some degree from other groups of this species. (2) In statistics, the whole group of items or individuals under investigation.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: (1) Ομάδα ατόμων ενός είδους, που καταλαμβάνουν ορισμένη περιοχή, συνήθως σχετικά απομονωμένη από άλλες ομάδες του ιδίου είδους. (2) Στην στατιστική, το σύνολο των υπό μελέτην αντικειμένων.

POPULATION: (1) Groupe dorganismes dune même espèce occupant une zone géographique spécifique et plus ou moins isolé dautres groupes de cette espèce. (2) En statistique, se dit dun ensemble dentités ou dindividus étudiés.

POBLACIÓN: (1) Grupo de organismos de una misma especie que ocupa una zona geográfica específica y más o menos aislada de otros grupos de esta especie. (2) En estadística, dícese de un conjunto de identidades o de individuos estudiados.

POPULÁCIÓ: (1) Egy fajhoz tartozó egyedek csoportja, amelyek egy meghatározott területen élnek és rendszerint valamilyen mértékben elszigeteltek a faj többi csoportjától. (2) Statisztikában a vizsgált tételek vagy egyedek összessége.

POPULASJON: (1) Gruppe individer av samme art, som lever innen et bestemt område. Er vanligvis til en viss grad isolert fra andre grupper av samme art. (2) I statistikk: Hele gruppen av ting eller individer som undersøkes.

POPULACJA: (1) Grupa osobników jednego gatunku, zasiedlająca określony obszar i w jakimś stopniu zwykle odizolowana od innych grup tego gatunku. (2) W statystyce: cały zbiór danych lub osobników będących przedmiotem badań.

POPULASYON: (1) Belirli bir bölgeyi işgal eden bir türün bireylerinin oluşturduğu grup ve genel olarak bu türün diğer gruplarından belirli derecede izole olmuştur. (2) İstatistikte, araştırılan bireylerin veya unsurların tümü.

Was this helpful?
Dise dos animais que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. A temperatura corporal así como a taxa metabólica están baixo a influencia da temperatura ambiental, e ata certo punto a temperatura corporal tamén está influída pola taxa metabólica.


POIKILOTHERMIC: Refers to animals that lack a mechanism for internal temperature regulation; the body temperature and the metabolic rate are influenced by the external temperature and to some extent body temperature is also influenced by the metabolic rate.

ΠΟΙΚΙΛΟΘΕΡΜΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα που δεν έχουν εσωτερικό μηχανισμό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του σώματος και ο μεταβολικός ρυθμός επηρεάζονται από την εξωτερική θερμοκρασία και ως ένα βαθμό η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζεται επίσης από τον μεταβολικό ρυθμό. Πρβλ. ομοιόθερμος

POICILOTHERME: Se dit des animaux qui manquent dun mécanisme interne de régulation de température. La température corporelle ainsi que le taux de métabolisme sont influencés par la température ambiante et, à un certain degré, la température corporelle est également influencée par le taux de métabolisme.

POIQUILOTERMO: Dícese de los animales que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. La temperatura corporal así como la tasa metabólica están bajo la influencia de la temperatura ambiental.

POIKILOTERM: Olyan állatokra utal, amelyeknek nincs belső hőszabályozó mechanizmusuk; a testhőmérsékletet és az anyagcsere sebességét a külső hőmérséklet befolyásolja, és a testhőmérsékletre bizonyos mértékben az anyagcsere sebessége is hat.

POIKILOTERM (VEKSELVARM): Henviser til dyr som mangler mekanismene som trengs for å kunne regulere kroppstemperaturen. Kroppstemperatur og metabolismehastighet påvirkes av temperaturen i det ytre miljøet, og kroppstemperaturen påvirkes til en viss grad av metabolismehastigheten.

ZMIENNOCIEPLNE: Odnosi się do zwierząt, u których brak mechanizmu regulacji temperatury wewnętrznej; na temperaturę ciała i natężenie przemiany materii wpływa zewnętrzna temperatura, a w pewnym zakresie także intensywność przemiany materii.

SOĞUKKANLI: İçsel sıcaklık düzenleme mekanizmasına sahip olmayan hayvanları ifade eder; vücut sıcaklığı ve matabolik oran dış ortamın sıcaklığından etkilenir ve bir ölçüye kadar vücut sıcaklığı da metabolik oran tarafından etkilenir.

Was this helpful?
Cultivo de polo menos dúas especies non competitivas na mesma instalación acuícola.


POLYCULTURE: The rearing of two or more non-competitive species in the same culture unit.

ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή δύο ή περισσότερων μη ανταγωνιστικών ειδών στην ίδια μονάδα καλλιέργειας.

POLYCULTURE: Elevage dau moins deux espèces non-compétitives dans la même installation aquacole.

POLICULTIVO : Cultivo de al menos dos especies no competitivas en la misma instalación acuícola.

POLIKULTÚRA: Kettő vagy több, nem kompetitív faj együttes nevelése ugyanabban a termelőegységben.

POLYKULTUR: Oppdrett av to eller flere ikke-konkurrerende arter i samme oppdrettsenhet.

POLIKULTURA: Chów dwóch lub więcej gatunków niekonkurujących ze sobą w tym samym stawie lub innym urządzeniu hodowlanym.

POLİKÜLTÜR (ÇOKLU TARIM): İki yada daha fazla rekabetçi olmayan türün aynı kültür ünitesinde yetiştirilmesi.

Was this helpful?
Relativo a compostos de cadea longa de carbono, especialmente ácidos graxos, que teñen dous ou máis dobres enlaces por molécula.


POLYUNSATURATED: Relating to long-chain carbon compounds, especially fatty acids, having two or more double bonds per molecule.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ : Είναι μόρια που φέρουν μακρυές αλυσίδες άνθρακα, κυρίως λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν ένα ή περισσότερους διπλούς δεσμούς ανά μόριο.

POLYINSATURE: Se dit des composés carbonés, spécialement des acides gras, qui ont deux doubles liaisons , ou plus, par molécule.

POLIINSATURADO: Relativo a compuestos de cadena larga de carbono, especialmente ácidos grasos, que tienen dos o más dobles enlaces por molécula.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN: Hosszú láncú szénvegyületek, különösen zsírsavak, amelyek molekulájában kettő vagy több kettős kötés van.

FLERUMETTET: Relatert til lange karbonkjedeforbindelser, spesielt fettsyrer, med mer enn to bindinger per molekyl.

WIELONIENASYCON/Y/A/E: Termin odnoszący się do długołańcuchowych związków węgla, zwłaszcza kwasów tłuszczowych, posiadających dwa lub więcej podwójnych wiązań w cząsteczce.

ÇOKLU DOYMAMIŞ: Molekül başına iki veya daha fazla çift bağları olan uzun zincirli karbon bileşikleri, özellikle yağ asitleri.

Was this helpful?
Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro dunha mesma especie. No ámbito do ADN, este termo describe as diferenzas de secuencias dos pares bases entre dous individuos; a existencia de xenomas os alelos dos cales difiren nunha mesma poboación; as diferenzas son a miúdo expresadas en forma de fenotipos diferentes ou en forma de distribución restritiva diferente.


POLYMORPHISM: Intraspecific variation; the existence of individuals of more than one form within a species. On the DNA level, this refers to differences in base pair sequence between two individuals; occurrence of genomes with different alleles in a population; the differences are often expressed in different phenotypes or in forms of different restrictive patterns.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη, σένα είδος, ατόμων με περισσότερες από μία μορφές. Στο επίπεδο του DΝΑ αναφέρεται στις διαφορές σε αλληλουχία ζευγών βάσεων μεταξύ δύο ατόμων. Η ύπαρξη γονιδιωμάτων με διαφορετικά αλληλόμορφα σε ένα πληθυσμό. Οι διαφορές συχνά εκφράζονται με διαφορετικούς φαινότυπους ή με μορφές με διαφορετικές περιοριστικές ιδιότητες.

ANALYSE DE VARIABLES MULTIPLES: En statistique, un groupe de techniques danalyse simultanée de plusieurs variables indépendantes, comprenant les méthodes danalyse de variance, de covariance, de régression et de corrélation.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro de una sola especie. En el ámbito de ADN, este término describe las diferencias de secuencias de base entre dos individuos; la existencia de genomas cuyos alelos difieren en una misma población; las diferencias son a menudo expresadas en forma de fenotipos diferentes o en forma de distribución restrictiva diferente.

POLIMORFIZMUS: Fajon belüli változatosság; többféle egyed létezése egy fajon belül. DNS-szinten ez a fogalom két egyed közötti bázissorrend-különbséget jelent; különböző alléleket tartalmazó genomok jeleneléte a populációban; a különbséget gyakran különböző fenotípusokkal vagy restrikciós mintázatokkal fejezik ki.

POLYMORFI: Variasjon innen en art, tilstedeværelse av ulike former innen samme art. På DNA-nivå viser dette seg som forskjell i baseparsekvens mellom individer. Tilstedeværelse av genomer med ulike alleler i en populasjon. Forskjellene på DNA-nivå uttrykkes ofte som ulike fenotyper eller i form av ulike innskrenkende mønstre.

POLIMORFIZM: Zmienność pojawiająca się i występująca wewnątrz gatunku; występowanie więcej niż jednego osobnika wewnątrz gatunku o innym wyglądzie zewnętrznym. Między dwoma osobnikami odnosi się to do różnic na poziomie DNA w parze zasad tworzących jego sekwencje; występowanie genomów o różnych allelach w populacji; różnice są często wyrażane w różnych fenotypach lub postaciach o różnych restrykcyjnych wzorach.

POLİMORFİZM (ÇOK BİÇİMLİLİK): Türler arası değişkenlik; bir tür içerisinde birden fazla forma sahip bireylerin varlığı. DNA seviyesinde; iki birey arasındaki baz çifti sekanslarındaki farklılıkları gösterir; bir populasyonda genomlar farklı alleller ile meydana gelir; farklılıklar genellikle farklı fenotiplerde ya da farklı sınırlayıcı paternlerin formları içinde ifade edilir.

Was this helpful?
Estado no cal unha célula ou células dun organismo posúen máis de dous xogos haploides de cromosomas.


POLYPLOIDY: State in which a cell or cells of an organism contain three or more haploid sets of chromosomes, e.g. triploid.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση στην οποία ένα κύτταρο ή κύτταρα ενός οργανισμού περιέχουν τρεις ή περισσότερες απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων, π.χ. τριπλοειδία (βλ.λ)

POLYPLO_DIE: Etat dans lequel une cellule, ou des cellules dun organisme sont porteuses dau moins trois compléments haploïdes de chromosomes.

POLIPLOIDÍA: Estado en el cual una célula o células de un organismo poseen un número de cromosomas mayor que 3 o más de lo normal.

POLIPLOIDIA: Olyan állapot, amelyben egy sejt vagy egy szervezet sejtjei három vagy több haploid kromoszómakészletet hordoznak, pl. triploid.

POLYPLOIDI: Tilstand der en celle eller flere celler i en organisme inneholder tre eller flere haploide sett med kromosomer.

POLIPLOIDALNOŚĆ: Stan, w którym komórka lub komórki organizmu zawierają trzy lub więcej haploidalnych zestawów chromosomów, np. triploid.

POLİPLOİDİ: Bir organizmanın hücre veya hücrelerinin iki veya daha fazla haploid kromozom setine (örn. triploidi) sahip olmaları durumu

Was this helpful?
Verme anélido mariño con órganos de locomoción pares, aplanados. Algunhas especies cultívanse como cebo. Ademais, algunhas especies secretan tubos calcáreos. A miúdo en acuicultura son a orixe de problemas por fixacións.


POLYCHAETES: Marine annelid worms with paired, flattened, bristle-tipped organs of locomotion. Some species are cultured as bait. In addition, some species secrete calcareous tubes. These often cause fouling problems in aquaculture.

ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ: Θαλάσσιοι δακτυλιοσκώληκες που φέρουν ζευγαρωτά τριχόμορφα κινητήρια εξαρτήματα. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται για να χρησιμεύσουν ως δόλωμα. Ορισμένα είδη εκκρίνουν ασβεστώδες υλικό και δημιουργούν προβλήματα σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας (μαλούπα (βλ.λ).

POLYCHETES: Vers marins portant des paires de parapodes aplatis garnis de soies et servant à la locomotion. Quelques espèces sont cultivées comme appâts. Dautre part, dautres espèces sécrètent des tubes calcaires. Elles sont souvent à lorigine de problèmes de fouling en aquaculture.

POLIQUETOS: Gusano anélido marino que lleva pares de parápodos aplanados que sirven para la locomoción. Algunas especies se cultivan como cebo. Además, algunas especies secretan tubos calcáreos. A menudo son el origen de problemas de contaminación en acuicultura.

SOKSERTÉJŰEK: Tengeri gyűrűsférgek, amelyek páros, lapos, sertékben végződő szervekkel mozognak. Sok fajt csaliállatként tenyésztenek. Néhány fajuk meszes csövet képes kiválasztani, ezzel gyakran okoz dugulást az akvakultúra-rendszerekben.

POLYCHAETA (MANGEBØRSTEORMER): Klasse med marine leddormer (rekke Annelida), med parede, flate bevegelsesorganer (børsteføtter med børster). Noen arter oppdrettes som agn. Noen arter skiller ut kalkholdige tuber, disse gir problemer ved begroing i akvakultur.

WIELOSZCZETY: Morskie pierścienice z parzystymi, spłaszczonymi, zakończonymi szczecinkami narządami do poruszania się. Niektóre gatunki są hodowane z przeznaczeniem na przynętę. Ponadto, niektóre gatunki wytwarzają rurki wapienne. Powodują one często w akwakulturze problemy, wynikające z zanieczyszczania urządzeń hodowlanych.

POLİKET: Denizel halkalı kutlar bir çift yassılaşmış seta (kitinden kıllı) hareket organına sahiptir. Bazı türler yem olarak üretilmiştir. Ayrıca bazı türler kalkerli tüpler salgılamaktadır. Bunlar genellikle su ürünleri yetiştiriciliğinde ağlarda bozulma problemlerine neden olurlar.

Was this helpful?
Calquera grupo de carbohidratos nos que a súa molécula consiste en cadeas longas de monosacáridos


POLYSACCHARIDE: Any of a group of carbohydrates whose molecules consist of long chains of monosaccharides.

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ: Οποιαδήποτε ομάδα υδατανθράκων των οποίων τα μόρια αποτελούνται από μακριές αλυσίδες μονοσακχαριτών.

POLYSACCHARIDE: Tout groupe dhydrates de carbone dont les molécules se présentent comme de longues chaînes de monosacchrides

POLISACÁRIDO: Cualquier grupo de carbohidratos en los que su molécula consiste en cadenas largas de monosacáridos.

POLISZACHARID: Olyan szénhidrát, amelynek molekulái hosszú monoszacharidláncokból állnak.

POLYSAKKARID: En gruppe av karbohydrater der molekylene består av lange kjeder av monosakkarider.

WIELOCUKIER (POLISACHARYD): Węglowodan, którego cząsteczka składa się z długiego łańcucha cukrów prostych (monosacharydów, jednocukrów).

POLİSAKKARİT: Molekülleri uzun zincirli monosakkarit ihtiva eden karbonhidrat grubu.

Was this helpful?
En inglés, nome común para exoftalmía.


POPEYE: Common term for exophthalmia.

ΕΞΟΦΘΑΛΜIΑ: Κατάσταση κατά την οποία οι οφθαλμικοί βολβοί αρχίζουν να προεκβάλλουν έξω από το κεφάλι (συνήθως συναντιέται στα ψάρια), ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης υγρού ή αερίων στο πίσω μέρος των οφθαλμικών κογχών. Η εξωφθαλμία είναι σύμπτωμα της "ασθένειας των αεροφυσαλίδων", αλλά προκαλείται και από ορισμένες άλλες μολύνσεις.

POPEYE: Nom commun pour exophthalmie.

POPEYE: En inglés, nombre común para exoftalmia.

SZEMKIDÜLLEDÉS: Az exophthalmia köznyelvi elnevezése.

UTSTÅENDE ØYNE: Vanlig betegnelse for eksoftalmus.

WYŁUPIASTOŚĆ OCZU: Pospolita nazwa wytrzeszcz oczu.

PATLAK (ŞİŞKİN) GÖZ: Eksoftalmiya için genel bir terim.

Was this helpful?
Cantidade de comida distribuída a un animal durante un período de 24 horas.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

ADAG: Egy adott állatnak egy 24 órás időtartam alatt adott táplálékmennyiség.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

DAWKA ( porcja, racja): Ilość pokarmu przeznaczona dla danego zwierzęcia na okres 24 godzin.

İSTİHKAK: 24 saat boyunca hayvana verilmesine izin verilen besin miktarı.

Was this helpful?
Cantidade máxima de comida que consume un animal nunha soa toma, normalmente expresada como porcentaxe do peso corporal.


SATIATION RATION: Maximum amount of food an individual will consume in a single meal, usually expressed as a percentage body weight.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ: Η μέγιστη ποσότητα τροφής που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο ανά γεύμα συνήθως εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του σωματικού βάρους.

RATION DE SATIÉTÉ: Quantité maximale daliments consommés par un individu; habituellement exprimée en pourcentage du poids corporel par jour.

RACIÓN DE MANTENIMIENTO: En energética, nivel de consumo que permite mantener todas las funciones fisiológicas, pero que no permite un aumento de la biomasa.

TELÍTÉSI ADAG: Egy egyed által egy alkalommal elfogyasztott maximális táplálékmennyiség, amelyet általában a testtömeg százalékában fejeznek ki.

MAKSIMALT FÔROPPTAK: Den maksimale mengden fôr et individ kan konsumere i løpet av en enkelt fôring, vanligvis uttrykt som prosent av kroppsvekt.

PROCENT NASYCENIA: Maksymalna ilość pokarmu, która może być skonsumowana przez osobnika w pojedynczym posiłku, wyrażana zwykle w procentach masy ciała.

DOYMA PAYI: Bir bireyin bir öğünde tüketebileceği maksimum besin miktarıdır ve genellikle vücut ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Cantidade máxima de alimentos consumidos por un individuo; normalmente expresada en porcentaxe de peso corporal por día. Nivel de consumo en enerxía que asegura o mantemento dos procesos fisiolóxicos, pero non permite o incremento de biomasa.


MAINTENANCE RATION: In feeding energetics, the level of food consumption that provides for maintenance of basal physiological processes but does not allow for activities or growth in biomass.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Το επίπεδο κατανάλωσης τροφης που αρκεί γιά την συντήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών αλλά δεν επιτρέπει την αναπτυξη ή την αύξηση της βιομαζας.

RATION DENTRETIEN: Du point de vue des énergies alimentaires, le niveau de consommation qui suffit au maintien des processus physiologiques de base, mais ne permet ni une activité, ni la croissance de la biomasse.

RACIÓN DE SACIEDAD: En términos de energía alimenticia, el nivel de consumo de alimento que permite el mantenimiento de los procesos biológicos básicos pero no permite el crecimiento en biomasa.

FENNTARTÓ ADAG: A bio-energetikában az a fogyasztás, amely biztosítja az élettani folyamatok fennmaradását, de a biomassza gyarapodásához nem elegendő.

VEDLIKEHOLDSRASJON: I energetikk: Foropptaket som er stort nok for vedlikehold av fysiologiske prosesser, men som ikke gir okning i biomasse.

DAWKA BYTOWA: W przemianie energetycznej zwierząt: poziom konsumpcji zabezpieczający podtrzymanie procesów fizjologicznych, ale niepozwalający na zwiększenie biomasy.

KORUNMA ORANI: Enerjetik: fiziksel işlevlerin korunmasını sağlayan ancak biomass ta herhangi bir artışa müsaade etmeyen stok tüketetim seviyesi

Was this helpful?
Porción de saciedade, é dicir, o punto a partir do cal o peixe non pode comer máis. Expresada en porcentaxe de peso corporal por comida ou por día.


MAXIMUM RATION: The satiation ration, i.e the point at which fish will not eat any more; expressed as percentage body weight per meal or per day.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Το σιτηρέσιο κορεσμού, δηλ. το σημείο μετά το οποίο τα ψάρια δεν τρώγουν πλέον, εκφρασμένο ως ποσοστό του σωματικού βάρους ανά γεύμα ή ανά ημέρα.

RATION MAXIMUM: La ration de satiété, cest-à-dire, le point à partir duquel le poisson ne peut manger davantage. Exprimée en pourcentage du poids du corps par aliment ou par jour.

RACIÓN MÁXIMA: Ración de saciedad, es decir, el punto a partir del cual el pez no puede comer más. Expresada en porcentaje de peso corporal por alimento o por día.

MAXIMÁLIS ADAG: A telítési adag, vagyis az a mennyiség, amelynél a halak nem esznek meg többet; a testtömeg százalékában fejezik ki, egy alkalomra vagy egy napra vetítve.

MAKSIMALRASJON: Punktet der fisken ikke vil spise mer. Uttrykt som prosent kroppsvekt per måltid per dag. Fôring utover maksimalrasjon vil gi spillfôr.

DAWKA MAKSYMALNA: Dawka zaspokajająca potrzeby, tj. punkt, przy którym ryby nie chcą już więcej pobierać pokarmu; wyrażana jako odsetek masy ciała do m. pokarmu lub na dzień.

Maksimum Doyum: Bir balığın en fazla yiyebileceği gıda, doyum payı, bir öğün veya bir günlük yiyeceğin vücut ağırlığına oranı olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Organismo portador dun axente infeccioso. A asociación pode ser activa (infección) ou pasiva (sen multiplicación do patóxeno, puramente mecánica, sen manipulación do axente patóxeno). Pode ser aguda ou crónica. O organismo patóxeno pode ser excretado (continua ou ocasionalmente) ou pode permanecer nos tecidos de forma permanente ou non (portador permanente, portador ocasional).


CARRIER: An organism harbouring a pathogenic agent. The relationship can be active (infection) or passive (without any multiplication of the pathogen). It can be short-term (not in a passive infection), or chronic. The pathogen can be excreted (continuously or occasionally) or it can remain in the tissues permanently.

ΦΟΡΕΑΣ: Οργανισμός που φιλοξενεί παθογόνο παράγοντα. Η μετάδοση πραγματοποιείται κατά τρόπο ενεργό (μόλυνση) ή παθητικό (μηχανική, χωρίς πολλαπλασιασμό του παθογόνου) και είναι παροδική ή χρόνια. Ο παθογόνος παράγοντας απεκκρίνεται από τον οργανισμό (συνεχώς ή περιστασιακά) ή παραμένει στους ιστούς (μόνιμα).

PORTEUR: Organisme porteur dun agent infectieux. Lassociation peut être active (infection) ou passive (purement mécanique, sans la multiplication de lagent pathogène). Elle peut être à court terme ou chronique. Lorganisme pathogène peut être excrété ou non, ou maintenu dans les tissus (porteur permanent, porteur occasionnel).

PORTADOR: Organismo portador de un agente infeccioso. La asociación puede ser activa (infección) o pasiva (puramente mecánica, sin manipulación del agente patógeno). Puede ser aguda o crónica. El organismo patógeno puede ser excretado o no, o mantenido en los tejidos (portador permanente, portador ocasional).

HORDOZÓ: Valamilyen kórokozót hordozó szervezet. Viszonya a kórokozóval lehet aktív (fertőzés) és passzív (a kórokozó szaporodása nélkül). Lehet rövidtávú (passzív fertőződés esetén nem), vagy idült. A kórokozó kibocsátódhat (folyamatosan vagy alkalomszerűen) a környezetbe, vagy hosszabb ideig a szövetekben maradhat.

BÆRER: Organisme som huser et patogent (sykdomsfremkallende) agens. Forholdet kan være aktivt (infeksjon) eller passivt (uten formering av patogenet). Det kan være kortsiktig (ikke ved passiv infeksjon) eller kronisk. Patogenet kan bli utskilt (kontinuerlig eller i perioder) eller det kan forbli i vevet permanent.

NOSICIEL (chorób): Organizm będący siedliskiem czynnika chorobotwórczego. Związek może być aktywny (zarażanie) lub bierny (bez żadnego rozmnażania się patogenu). Może to być krótkotrwałe (nie w zarażaniu biernym) lub przewlekłe. Patogen może być wydalany (nieustannie lub okresowo) bądź może pozostawać w tkankach na stałe.

TAŞIYICI: Bir patojenik ajana ev sahipliği yapan bir organizma. İlişkileri aktif(enfeksiyon) ya da pasif ( patojende herhangi bir çoğalma olmaksızın) olabilir. Kısa süreli ( pasif enfeksiyonda değil) ya da kronik olabilir. Patojen atılabilir ( devamlı ya da arasıra) ya da dokularda kalıcı olabilir.

Was this helpful?
Individuo que expande axentes infecciosos (mediante feces ou outras emisións corporais).


SHEDDER: An individual which sheds infective agents (via faeces or other body discharges).

ΜΟΛΥΝΤΗΣ: Ατομο που αποβάλλει μολυσματικούς παράγοντες (μέσω κοπράνων ή άλλων σωματικών εκκριμάτων).

CONTAMINATEUR: Un individu qui répand des agents infectieux (par lintermédiare des fèces ou autre décharge corporelle par exemple).

CONTAMINANTE: Individuo que expande agentes infecciosos (mediante feces o otra descarga corporal por ejemplo).

ÜRÍTŐ: Olyan egyed, amely fertőző szervezeteket ürít (az ürülékkel vagy testváladékokkal).

SMITTEBÆRER : En organisme som sprer en smittsom sykdom (via feces eller andre kroppslige utskillinger).

ROZNOSICIEL : Osobnik, który wydala zakażające czynniki (w odchodach lub innych wydzielanych substancjach).

BOŞALTICI HAYVAN: Enfekte maddeleri (dışkı veya vücud atıkları) boşaltan birey veya canlı.

Was this helpful?
Animal portador dun axente infeccioso, pero que non presenta ningún síntoma da enfermidade.


ASYMPTOMATIC CARRIER: An animal carrying an infectious agent, but showing no overt signs of the disease.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ζώο το οποίο έχει μολυνθεί, αλλά δεν παρουσιάζει έκδηλα συμπτώματα της ασθένειας.

PORTEUR SAIN: Animal porteur dun agent infectieux, mais ne présentant aucun symptôme de la maladie correspondante.

PORTADOR ASINTOMÁTICO: Animal portador de un agente infeccioso, pero que no presenta ningún síntoma de la enfermedad correspondiente.

TÜNETMENTES HORDOZÓ: Olyan állat, amely valamilyen fertőző mikroorganizmust hordoz, de nem mutatja a betegség jellemző tüneteit.

ASYMPTOMATISK BÆRER: Et infisert dyr som ikke viser tydelige symptomer på sykdom.

NOSICIEL BEZOBJAWOWY: Zwierzę będące nosicielem czynnika zakaźnego, ale nie objawia widocznych oznak choroby.

ASEMPTOMATİK TAŞIYICI: Bulaşıcı ajan taşıyan, ama hastalığın belirtisini açık olarak göstermeyen bir hayvan.

Was this helpful?
Termo utilizado para describir o proceso de envellecemento nos ovos non fertilizados. Durante a post maduración, os ovos sofren unha serie de cambios morfolóxicos e tamén na súa composición, levando a unha perda progresiva de calidade e de viabilidade.


OVER-RIPENING: Term used to describe the process of aging in ovulated unfertilized eggs. During over-ripening eggs undergo a series of morphological and compositional changes leading to a progressive loss in quality or viability.

ΥΠΕΡΩΡΙΜΑΝΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά την περιγραφή της γήρανσης μη γονιμοποιημένων αυγών μετά την ωοτοκία. Κατά την υπερωρίμανση τα αυγά υφίστανται μια σειρά από αλλαγές στην μορφολογία και την σύστασή τους που οδηγούν στην προοδευτική απώλεια της ποιότητας ή της βιωσιμότητάς τους.

POST MATURATION: Terme utilisé pour décrire le processus de vieillissement dans les oeufs non fertilisés. Pendant la post-maturation, les oeufs subissent une série de changements morphologiques et dans leur composition, entrainant une perte progressive de qualité et de viabilité.

POST-MADURACIÓN: Término utilizado para describir el proceso de envejecimiento en los huevos no fertilizados. Durante la post-maduración, los huevos sufren una serie de cambios morfológicos y también en su composición, llevando a una pérdida progresiva de calidad y de viabilidad.

TÚLÉRÉS: Az ovuláció utáni, megtermékenyítetlen ikra öregedését jelentő fogalom. A túlérés során az ikrák egy sor alaktani és összetételbeli változáson mennek keresztül, amelyek a minőség és az életképesség erőteljes csökkenéséhez vezetnek.

OVERMODEN: Betegnelse som brukes for å beskrive aldring av ubefruktede ovulerte egg. Ved overmodning gjennomgår egg en rekke morfologiske og innholdsmessige forandringer, som fører til et kontinuerlig reduksjon i kvalitet og levedyktighet.

PRZEJRZEWANIE: Termin używany do opisu procesu dojrzewania owulujących, niezapłodnionych jaj. Podczas przejrzewania jaja przechodzą serie zmian morfologicznych i kompozycyjnych prowadzących do stopniowego obniżenia ich jakości i żywotności.

Olgunlaşma süreci: Yumurtaların gelişmeye başlamasından döllenmeden hemen önceki durumuna kadar geçen süreyi tanımlamak için kullanılan terimdir. Olgunlaşma süreci bounca yumurtalar git gide art kalite ve yaşanabilirlik kayıplarınınya neden olan bir seri metamorfik ve komposizyon değişimleri geçirirler.

Was this helpful?
Termo anatómico que describe un dos polos do corpo dun organismo, o polo oposto chámase anterior. O polo anterior leva a boca e o polo posterior leva o ano. Con relación ao eixe entre estes dous polos, o corpo divídese en catro zonas: dorsal, ventral, lateral esquerdo e lateral dereito. En vertebrados, a columna vertebral e o cordón nervioso son dorsais, mentres que nos invertebrados, o cordón nervioso é ventral. En peixes, a orientación anatómica é moi evidente. Ese non é o caso doutras especie


POSTERIOR: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed anterior; the poles carry the mouth and anus respectively. With respect to the axis between the poles the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. Since this is not the case in certai

ΟΠΙΣΘΙΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται πρόσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα διαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε άλλα

POSTERIEUR: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé antérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci ne

POSTERIOR: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto se llama anterior. El polo anterior lleva la boca y el polo posterior lleva el ano. Con relación al eje entre estos dos polos, el cuerpo se divide en cuatro zonas: dorsal, ventral, lateral izquierdo y lateral derecho. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales, mientras que en los invertebrados, el cordón nervioso es ventral. En peces, la orientación es evidente. Ese no es el caso de ot

POSZTERIOR: Egy szervezet testi irányultságának leírására használt anatómiai fogalom. Az ellentétes pólust anteriornak (elülső) nevezzük; a két póluson található a száj- és a végbélnyílás. A pólusok közötti tengely mentén a test dorzális (háti), ventrális (hasi) és laterális (oldalsó) területekre osztható. Gerincesekben a gerincoszlop és az idegpályák helyezkednek el dorzálisan, gerinctelenekben viszont az utóbbiak ventrális elhelyezkedésűek. Halakban az anatómiai irányultságok egyértelműek. Mivel más tenyé

POSTERIOR: Et anatomisk relasjonsuttrykk som angir retning (dorsalis, lat. = rygg). Dorsal er mot ryggsiden av et dyr. Relasjonsuttrykket som benyttes til å beskrive mot buksiden av et dyr er ventral (ventralis, lat. = bukside). Hos virveldyr (vertebrater) ligger ryggsøylen og ryggmargen dorsalt, mens ryggmargen ligger ventralt hos virvelløse dyr (evertebrater). Hos fisk er den anatomiske orienteringen av regionene svært tydelig. Dette er ikke tilfellet hos andre oppdrettsarter (f.eks. muslinger).

TYLNY: Termin anatomiczny stosowany do opisania jednego bieguna układu ciała organizmu; przeciwny biegun jest nazywany przednią częścią ciała; na biegunach występują odpowiednio: otwór gębowy i otwór odbytowy. Istniejący między biegunami układ ciała może być podzielony na okolice: grzbietową, brzuszną i boczne. U kręgowców kręgosłup i pień nerwowy są grzbietowe. U bezkręgowców pień nerwowy jest jednak brzuszny. U ryb położenie anatomiczne okolic jest bardzo widoczne. U niektórych hodowanych gatunków (n

POSTERİOR: Bir organizmanın vücut planının bir kutubunu tanımlamakta kullanılan anatomik bir terimdir. Bu kutup ağız ve anüs arasında yer alır, ters tarafı anteriör olarak adlandırılır. Bu kutuplar arasında kalan axisler dorsal, ventral ve lateral bölge olarak bölünebilir. Omurgalılarda omurga sütunu ve omurilik dorsaldır. Bununla beraber Omurgasızlarda, omurilik ventraldir. Balıklarda bölgelerin anatomik oryantasyonu çok açıktır. Bu durum diğer kültürü yapılan türlerde olmadığından (Örn; Yumuşakçalardan

Was this helpful?
Parte do corpo ou dun órgano dirixida ou posicionada cara ao extremo caudal do corpo (cara á cola ou aleta caudal); o oposto de anterior.


POSTERIOR: Part of body or organ directed or positioning towards the tail end of body (to the tail or caudal fin); opposite of anterior.

ΟΠΙΣΘΙΟ: Τμήμα ή όργανο του οποίο βρίσκεται ή κατευθύνεται προς το τελείωμα του σώματος (ουρά ή ουραίο πτερύγιο); αντίθετο του ΠΡΟΣΘΙΟΥ.

POSTERIEUR: Se dit de la partie du corps ou de lorgane dirigée ou positionnée vers lextrémité caudale du corps (la queue ou la nageoire caudale). Opposé à antérieur.

POSTERIOR: Parte del cuerpo o de un órgano dirigida o posicionada hacia el extremo caudal del cuerpo (hacia la cola o aleta caudal); el opuesto de anterior.

POSZTERIOR: A farokvéghez (farokhoz vagy farokúszóhoz) közelebb elhelyezkedő vagy arrafelé irányuló testrész vagy szerv; az "anterior" ellentéte.

BAKRE: Del av kroppen eller organ plassert eller pekende mot haleenden av kroppen (mot halen eller halefinnen); motsatt av fremre.

TYLN/Y/A/E: Część ciała lub narządu skierowana do lub umieszczona w ogonowym rejonie ciała (płetwa ogonowa).

POSTERİOR: Vücudun bir parçası veya organı kuyruk sonuna (kuyruğa veya kuyruk yüzgecine) doğru yönlenmiş; anteriorun tersi.

Was this helpful?
Un elemento esencial para o crecemento e supervivencia de organismos vivos. A nivel celular está involucrado no mantemento do equilibrio iónico intracelular e na xeración do potencial de membrana en todas as células e na produción de sinais eléctricas en neuronas. Tamén é un dos elementos maioritarios requiridos para o crecemento das plantas.


POTASSIUM (K): An element essential for the growth and survival of living organisms. At the cellular level it is involved in maintaining intracellular ion balance and generating the membrane potential in all cells and in producing electrical signals in neurons. Also one of the major elements required for plant growth.

ΚΑΛΙΟ: Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη και την επιβίωση των οργανισμών. Σε κυτταρικό επίπεδο συμμετέχει στην διατήρηση της ενδοκυτταρικής ιοντικής ισορροπίας και παραάγει μεμβρανικό δυναμικό σε όλα τα κύτταρα τα οποία παράγουν ηλεκτρικές ώσεις στους νευρώνες. Επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο απαιτείται στην αύξηση των φυτών.

POTASSIUM (K): Elément essentiel pour la croissance et la survie des organismes vivants. Au niveau cellulaire il agit sur léquilibre intracellulaire des ions, sur la régénérescence des membranes de toutes les cellules, et sur la production de signaux électriques des neurones. Egalement un élément majeur nécessaire à la croissance des plantes.

POTASIO (K): Un elemento esencial para el crecimiento y supervivencia de organismos vivos. A nivel celular está involucrado en el mantenimiento del equilibrio iónico intracelular y en la generación del potencial de membrana en todas las células y en la producción de señales eléctricas en neuronas. También es uno de los elementos mayoritarios requeridos para el crecimiento de las plantas.

KÁLIUM (K): Az élőlények növekedéséhez és túléléséhez elengedhetetlen elem. Sejtszinten a sejten belüli ionegyensúly fenntartásában, a sejtek membránpotenciáljának és az idegsejtek elektromos jeleinek generálásában játszik szerepet. A növények növekedéséhez szükséges fontos elem.

KALIUM: Et essensielt grunnstoff for vekst og overlevelse hos levende organismer. På cellulært nivå er det involvert i intracellulær ionebalanse og membranpotensiale, og i produksjon av elektriske signaler i nerveceller. Også et viktig element nødvendig for vekst hos planter.

POTAS (K): Pierwiastek niezbędny dla wzrostu i przeżywalności żywych organizmów. Na poziomie komórkowym uczestniczy w utrzymywaniu wewnątrzkomórkowej równowagi jonowej i w wytwarzaniu potencjału membranowego wszystkich komórek oraz w generowaniu sygnałów elektrycznych w neuronach. Jest także jednym z makroelementów koniecznych do rozwoju roślin.

POTASYUM (K): Canlıların büyümesi ve yaşayabilmesi için esansiyel bir element. Hücresel düzeyde hücreiçi dengesini korumakta ve tüm hücrelerde membran potansiyeli üretmekte ve nöronlarda elektrik sinyali üretmekte görevli. Aynı zamanda bitki büyümesi için gerekli öneml

Was this helpful?
Potencial medido nunha solución que representa a proporción de substancias oxidadas con respecto a substancias reducidas. Na práctica, o potencial Redox mídese mediante un electrodo de platino (chamado Eh). Se os electróns pasan da solución ao electrodo, a solución é chamada redutora e o fluxo de electróns, expresado en Voltios, leva o signo negativo. No caso inverso a solución chámase oxidante e a voltaxe leva o símbolo positivo. As condicións de oxidación existen na solución cando os electróns


OXIDATION-REDUCTION (REDOX) POTENTIAL: This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the solutio

ΔΥΝΑΜIΚΟ ΟΞΕIΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ: Μέτρο της αναλογίας οξειδωμένων προς ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου και συμβολίζεται σαν Eh. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο πρ

POTENTIEL DOXYDO-REDUCTION (REDOX): Potentiel mesuré dans une solution qui représente la proportion des substances oxydées par rapport aux substances réduites. En pratique, le potentiel Redox est mesuré par lintermédiaire dune électrode en platine (Eh). Si des électrons passent de la solution à lélectrode, la solution est dite réductrice et le flux délectrons, mesuré en Volts, porte le signe négatif. Dans le cas inverse la solution est dite oxydative et le voltage porte le signe positif. Les conditions doxydation existent dans la

POTENCIAL REDOX: Potencial medido en una solución que representa la proporción de sustancias oxidadas con respecto a sustancias reducidas. En la práctica, el potencial Redox se mide mediante un electrodo de platino (Eh). Si los electrones pasan de la solución al electrodo, la solución es llamada reductora y el flujo de electrones, expresado en Voltios, lleva el signo negativo. En el caso inverso la solución se llama oxidante y el voltaje lleva el símbolo positivo. Las condiciones de oxidación existen en la soluc

OXIDÁCIÓS-REDUKCIÓS (REDOX) POTENCIÁL: Egy oldatban lévő oxidált és redukált összetevők aránya. A gyakorlatban a redoxpotenciált platinaelektródához viszonyítva mérik, és Eh-val jelölik. Ha elektronok áramlanak az oldatból az elektród felé, akkor az oldatot redukáló tulajdonságúnak nevezzük, és a (voltokban mért) potenciál az elektród és az oldat között negatív előjelű. Oxidáló tulajdonságú egy oldat, ha az elektronok az elektród felől az oldatba áramlanak, és az így létrejövő feszültség pozitív előjelű.

OKSIDASJON-REDUKSJONS-(REDOKS-) POTENSIAL: Redokspotensialet for en løsning er et mål på forholdet mellom oksyderte og reduserte substanser. Måles med en platinaelektrode, kalt Eh. Dersom elektroner strømmer fra løsningen til elektroden er det reduserende forhold i løsningen, og spenningen i volt er negativ. Dersom elektroner strømmer fra elektroden til løsningen er det oksiderende forhold i løsningen, og spenningen i volt er positiv.

POTENCJAŁ OKSYDO-REDUKCYJNY (redox) : Potencjał roztworu jest mierzony stosunkiem utlenienia do redukcji substancji. W praktyce, potencjał redox jest mierzony w stosunku do elektrody platynowej i jest nazywany Eh. Jeśli elektrony przepływają z roztworu do elektrody mówi się, że istnieją w roztworze warunki redukcyjne, zaś istniejący potencjał (mierzony w woltach) występuje między elektrodą i roztworem. Odwrotnie mówi się, że istnieją w roztworze warunki utleniające, gdy elektrony przepływają z elektrody do roztworu a napięcie wykazu

OKSİDASYON-İNDİRGENME (REDOKS) POTANSİYELİ: Bir sıvının bahsedilen potansiyeli oksidasyona uğramış indirgenmiş maddelerin yüzdesinin ölçümüdür. Pratikte, redoks potansiyeli bir platin elektroduna göre ölçülür ve Eh olarak adlandırılır. Eğer elektronlar eriyikten elektroda doğru akarsa eriyikte indirgenmiş durumların var olduğundan ve elektrod ile eriyik arasında potansiyel (volt ile ölçülür) olduğundan bahsedilir. Elektronlar elektrodtan eriyiğe doğru akarsa eriyikte oksidasyon durumlarının varlığından söz edilir ve voltaj pozitif işaret

Was this helpful?
Parte por billón.


Ppb: Parts per billion.

PPB: ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.

Ppb: Partie par billion.

Ppb: Parte por billón.

Ppb: Milliárdod rész.

Ppb: Parts per billion. Se KONSENTRASJON.

Ppb: Jedna część na miliard.

Milyonda bir: Milyonda bir

Was this helpful?
Partes por millón.


Ppm: Parts per million.

ppm: Mέρη ανά εκατομμύριο, βλ. συγκεντρώσεις.

Ppm: Parts en million.

Ppm: Parte por millón.

Ppm: Milliomod rész.

Ppm: Parts per million. Se KONSENTRASJON.

Ppm: Jedna część na milion.

Ppm: Milyonda bir parça.

Was this helpful?
Parte por mil.


Ppt: Parts per thousand.

ppt: ppt: Μέρη ανά χίλια.

Ppt: Partie pour mille.

Ppt: Parte por mil.

Ppt: Ezredrész.

Ppt: Parts per thousand = promille. Se KONSENTRASJON.

Ppt: Jedna część na tysiąc.

Binde bir: Binde bir

Was this helpful?
Vulnerabilidade constitucional ao ataque de certas enfermidades.


PREDISPOSITION: Constitutional vulnerability to attack by a disease.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ: Ευπάθεια σε μια ασθένεια οφειλόμενη στην κράση του οργανισμού.

PREDISPOSITION: Aptitude naturelle à contracter certaines maladies.

PREDISPOSICIÓN: Aptitud natural para contraer ciertas enfermedades.

HAJLAM: Egy betegséggel szembeni állandó érzékenység.

PREDISPOSISJON : Naturlig utsatt for angrep av en sykdom.

SKŁONNOŚĆ/PREDYSPOZYCJA: Ogólnoustrojowa podatność na atak choroby.

YATKINLIK: Bir hastalığa yakalanma için yapısal yatkınlık.

Was this helpful?
Número total de casos de enfermidade nunha poboación, ás veces expresado como porcentaxe de poboación.


PREVALENCE: The total number of disease cases in a population. It can be represented as a percentage of that population.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ: Ο συνολικός αριθμός περιστατικών ασθένειας σένα πληθυσμό. Εκφράζεται ως ποσοστό επί του πληθυσμού.

PREDOMINANCE: Le nombre total de cas de maladie dans une population, parfois exprimé comme un pourcentage de la population.

PREDOMINANCIA: Número total de casos de enfermedad en una población, a veces expresado como porcentaje de población.

ELTERJEDTSÉG: Egy betegés összes eseteinek száma egy populációban. A populáció százalékában fejezik ki.

PREVALENS: Utbredelse av en sykdom må lt i antall syke individer dividert med det totale antall individer i populasjonen.

CHOROBOWOŚĆ/PREWELENCJA: Ogólna liczba przypadków choroby w populacji. Może być przedstawiona jako odsetek populacji.

YAYGINLIK: Bir populasyondaki hastalık vakalarının toplam miktarı. Populasyonun yüzdesi olarak gösterilebilir.

Was this helpful?
Un dos ósos que soportan o opérculo nos peixes. Óso superficial e en forma de L situado na parte lateral da cabeza. O bordo libre marca o comezo do opérculo e componse dunha parte vertical e dunha parte inferior horizontal. Varios peixes posúen un preopérculo con bordo dentado.


PREOPERCULE: The cheekbone in fishes. A superficial, L-shaped bone on the side of the head. Its free edge marks the beginning of the gill cover and consists of a vertical and a horizontal lower limb. Many fishes have serrations along the edge of the preopercle.

ΠΡΟΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ: Το "μάγουλο" των ψαριών. Ενα επιφανειακό οστούν σχήματος L στο πλάϊ της κεφαλής. Η ελεύθερη ακμή του δείχνει την αρχή του βραγχιακού επικαλύμματος και αποτελείται από ένα κατακόρυφο και ένα οριζόντιο κάτω χείλος. Πολλά ψάρια έχουν οδοντώσεις στο χείλος του προεπικαλύμματος.

PREOPERCULE: Un des os supportant lopercule chez le poisson. Os superficiel et en forme de L situé sur la partie latérale de la tête. Le bord libre marque le début de lopercule et se compose dune partie verticale et dune partie inférieure horizontale. De nombreux poissons possèdent un préopercule à bord dentelé.

PREOPÉRCULO: Uno de los huesos que soportan el opérculo en los peces. Hueso superficial y en forma de L situado en la parte lateral de la cabeza. El borde libre marca el comienzo del opérculo y se compone de una parte vertical y de una parte inferior horizontal. Varios peces poseen un preopérculo con borde dentado.

PREOPERCULUM: A halak járomcsontja. A faj oldalán elhelyezkedő, felszíni, L-alakú csont. A szabad széle jelzi a kopoltyúfedő kezdetét, és egy függőleges, valamint egy vízszintes alsó függelékből áll. Sok halfajban a preoperculum széle csipkézett.

PREOPERCULUM: Den fremste knokkelen i gjellelokket hos fisk. Den har gjerne kanaler for sidelinjeorganet. Gjellelokket er bygget opp av fire flate knokler.

KOŚĆ PRZEDWIECZKOWA (preoperculare): Kość policzkowa u ryb. Kość powierzchniowa, na boku głowy, w kształcie litery L. Jej wolna krawędź zaznacza początek pokrywy skrzelowej i składa się z obniżonego pionowego i poziomego członu. Szereg gatunków ryb ma piłkowania wzdłuż krawędzi kości przedwieczkowej.

ÖN OPERKÜL: Balıklardaki elmacık kemiği. Başın her iki yanında bulunan "L" şeklinde yüzeysel bir kemiktir. Serbest kenarı solungaç kapağının başlangıcını gösterir ve dikey ve yatay bir alt organdan oluşur. Balıkların çoğunda preoperkülün kenarı boyunca tırtıklı yapılar mevcuttur.

Was this helpful?
Un animal que é cazado ou matado por outro como alimento.


PREY: An animal that is hunted or killed by another for food.

ΛΕΙΑ: Ένα ζώο το οποίο θηρεύεται ή σκοτώνεται από ένα άλλο, για τροφή.

PROIE: Animal chassé et consommé par un prédateur.

PRESA: Un animal que es cazado o matado por otro como alimento.

PRÉDA: Olyan állat, amelyre más állat vadászik, vagy táplálékszerzés céljából megöli.

BYTTE: Dyr som jages og spises av predatorer.

OFIARA: Zwierzę, na które polują inne zwierzęta (drapieżniki) i które jest przez nie zabijane na pożywienie.

AV: Besin için bir başka hayvan tarafından avlanan veya öldürülen hayvan.

Was this helpful?
(1) Prácticas destinadas a preservar unha especie en vía de desaparición ou de preservar unha zona xeográfica nun estado natural. (2) Conservación de alimentos, cf. corruptibilidade. (3) Fixación química de mostras biolóxicas (con formol por exemplo).


PRESERVATION: (1) Conservation practices aimed at preserving disappearing species of organisms, or selected areas, in their natural state. (2) In food, cf. perishability (3) Chemical fixation of biological sample material (e.g. by formalin).

ΔIΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: (1)Μέθοδος που στοχεύει στην διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ή επιλεγμένων περιοχών στην φυσική τους κατάσταση. (2) στα τροφιμα: πρβλ ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ (3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Χημκή μονιμοποίηση υλικού βιολογικών δειγμάτων (π.χ. με φορμόλη)

PRESERVATION: (1) Pratiques destinées à préserver une espèce en voie de disparition ou de préserver une zone géographique dans son état naturel. (2) Conservation des aliments. (3) Fixation chimique des échantillons biologiques (par le formol par exemple).

PRESERVACIÓN: (1) Prácticas destinadas a preservar una especie en vía de desaparición o de preservar una zona geográfica en un estado natural. (2) Concervación de alimentos, cf. corruptibilidad. (3) Fijación química de muestras biológicas (con formol por ejemplo).

PREZERVÁCIÓ: (1) Eltűnőben lévő fajok vagy szervezetek, illetve kiválasztott területek megőrzését szolgáló gyakorlati tevékenység. (2) Az élelmiszeriparban vö. minőségmegőrzés. (3) Biológiai minták kémiai fixálása (pl. formalinnal).

PRESERVERING: (1) Konserveringspraksis der målet er å bevare arter som er i ferd med å bli utryddet, eller utvalgte landområder i deres naturlige tilstand. (2) Konservering av matvarer. (3) Kjemisk fiksering av biologisk materiale (f.eks. ved hjelp av formalin).

ZACHOWANIE/UTRWALANIE : (1) Praktyka konserwacyjna (ochronna) zmierzająca do zachowania zanikających gatunków organizmów lub wybranych obszarów w ich naturalnym stanie. (2) W żywności, porównaj: psucie się. (3) Chemiczne utrwalanie próbki biologicznego materiału (np. w formalinie).

KORUMA: 1) Koruma, organizmaların ortadan kaybolmaya yakın türlerini yada belli bölgeleri onların doğal durumları içerisinde koruma amacıyla uygulanır. 2) besinlerde dayanıksızlık ile karşılaştır. 3)biyolojik örnek materyalinin kimyasal fiksasyonu. (örneğin , formalin tarafından)

Was this helpful?
Presión necesaria para impedir o fluxo de auga a través unha membrana semipermeable a partir dunha solución pouco concentrada cara a unha solución de concentración máis importante. A presión física exercida por solucións de cada lado dunha membrana semipermeable.


OSMOTIC PRESSURE: The pressure needed to prevent water from flowing into a more concentrated solution from a less concentrated one across a semipermeable membrane. The physical pressure exerted by solutions on each side of a semipermeable membrane.

ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Η πίεση που απαιτείται γιά να εμποδίσει την ροή του νερού από ένα διάλυμα με χαμηλή συγκέντρωση προς ένα διάλυμα με υψηλότερη συγκέντρωση μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης που διαχωρίζει τα δύο διαλύματα. Η πίεση που ασκείται από τα διαλύματα σε κάθε πλευρά της ημιπερατής μεμβράνης.

PRESSION OSMOTIQUE: La pression nécessaire pour empêcher le flux deau à travers une membrane semiperméable à partir dune solution peu concentrée vers une solution de concentration plus importante. La pression physique exercée par des solutions de chaque côté dune membrane semiperméable.

PRESIÓN OSMÓTICA: Presión necesaria para impedir el flujo de agua a través una membrana semipermeable a partir de una solución poco concentrada hacia una solución de concentración más importante. La presión física ejercida por soluciones de cada lado de una membrana semipermeable.

OZMOTIKUS NYOMÁS: Az a nyomás, amely megakadályozza a víz áramlását egy hígabb oldatból egy töményebbe, egy féligáteresztő hártyán keresztül. A féligáteresztő hártya két oldalán lévő oldatok által kifejtett nyomás.

OSMOTISK TRYKK: Trykket som trengs for å hindre vann i å strømme fra et områden med lav konsentrasjon av løste stoffer gjennom en semipermeabel membran og inn i et område med høy konsentrasjon av løste stoffer. Det fysiske trykket som utøves av løsninger på hver side av en semipermeabel membran.

CIŚNIENIE OSMOTYCZNE: Ciśnienie potrzebne do zapobieżenia przepływowi wody przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o mniejszej koncentracji do roztworu o większej koncentracji. Ciśnienie fizyczne wywierane przez roztwory na każdą stronę błony półprzepuszczalnej.

OZMOTİK BASINÇ: Suyun geçirgen bir zardan konsantresi düşük eriyikten konsantresi yoğun eriyiğe doğru akışını engellemek için gerekli olan basınç. Bir geçirgen zarın her iki tarafında eriyiklerle uygulanan fiziksel basınç.

Was this helpful?
Unha curta molécula dunha soa febra de ADN complementaria dunha parte do ADN ou ARN obxectivo (normalmente 20 nucleótidos). Unha vez hibridado co seu obxectivo, é usado para iniciar a síntese de ADN ou ARN usando a polimerasa o resto do obxectivo como patrón. O resultado é a produción dun ADN ou ARN complementario. En inglés orixinal: oligonucleótido curto de febra simple que se une á molécula dun ADN e que funciona como o punto de arranque da síntese dunha febra complementaria.


PRIMER (MOLECULAR GENETICS): A short (usually about 20 nucleotides) single-stranded DNA molecule complementary to part of a target DNA or RNA. Once hybridised to its target, it is used to initiate DNA or RNA synthesis by a DNA, or RNA, polymerase using the rest of the target as a template. This results in the production of a complementary DNA or RNA.

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣ (μοριακή γενετική): Ένα βραχύ (περίπου 20 νουκλεοτιδίων) μονόκλωνο μόριο DNA, συμπληρωματικό ενός DNA ή RNA στόχου. Μετά την υβριδοποίηση του με το μόριο στόχο, χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η σύνθεση του DNA ή RNA με τη βοήθεια μιας DNA ή RNA πολυμεράσης, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο τμήμα του στόχου ως εκμαγείο. Το αποτέλεσμα είναι να παραχθεί ένα συμπληρωματικό DNA ή RNA.

AMORCE (génétique Moléculaire) : Courte séquence d’ADN simple brin (généralement d’environ 20 nucléotides) qui est complémentaire à une région cible d’un ADN ou ARN. Une fois hybridé sur sa séquence cible, sert à initier la néosynthèse d’ADN ou d’ARN par une polymérase ADN ou ARN, utilisant le reste de l’acide nucléique cible comme matrice. Ceci mène à la synthèse d’un ADN ou ARN complémentaire à la cible.

PRIMER: En inglés original. Oligonucleótido corto de hebra simple que se une a la molécula de un ADN y que funciona como el punto de arranque de la síntesis de una hebra complementaria.

PRIMER (MOLEKULÁRIS GENETIKÁBAN): Rövid (általában 20 nukleotid hosszúságú), egyszálú DNS-molekula, amely egy adott DNS- vagy RNS-szakasszal komplementer. A célszekvenciához történő hibridizáció után képes a DNS- vagy RNS- szintézis elindítására. A DNS- vagy RNS-polimeráz a célszekvencia fennmaradó részét a szintézis templátjaként használja, amelynek eredményeként komplementer DNS- vagy RNS-szakasz jön létre.

PRIMER: En kort enkelttrådet oligonukleotid som fester seg til et DNA-molekyl og som fungerer som startpunktet for syntese av den komplementære DNA-tråden.

RNA STARTEROWE ( primer, starter) : Krótka (zwykle około 20 nukleotydów) pojedynczołańcuchowa cząsteczka DNA lub RNA; polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem enzymu prymazy. Przy udziale polimerazy DNA i z zachowaniem komplementarności, do RNA starterowego dobudowywane są, dezoksyrybonukleotydy. Jednorazowe skrzyżowanie RNA starterowego z obiektem docelowym, wykorzystywane jest do inicjowania syntezy DNA lub RNA polimerazy, używając reszty obiektu jako matrycy. Pozwala to na produkcję komplementarnych DNA i RNA.

PRIMER (MOLEKÜLER GENETIK: Kısa (genellikle yaklaşık 20 nükleotidli) tek dizili DNA molekülü, hedef RNA ya da DNA’ nın parça complementeridir. Hedef hibrilize olduğu zaman DNA ya da RNA tarafından DNA ya da RNA sintazisi başlar, hedefinin geri kalanını kullanarak polimerasa başlar. Bunun sonucunda bir comlepenter DNA ya da RNA üretilmektedir.

Was this helpful?
Proba para avaliar a capacidade de regulación salina de smolts de salmónidos co fin de determinar a súa saúde para trasladalos á auga de mar. Normalmente, unha mostra de salmónidos (n=30) é exposta a solución salina estándar (35 ppm) durante un período predeterminado (24 h), observándose a súa capacidade osmorregulatoria (concentración de ión sodio ou cloro en plasma) e a taxa de supervivencia. Esta práctica asegura a transferencia eficaz dos stocks de peixes con perdas mínimas e bo rendemento e


SALT TOLERANCE TEST: A test to evaluate the regulatory ability of salmonid smolts and thus to determine their fitness for transfer to salt water. Normally, a sample (n=30) of smolts is exposed to a standard salt solution (35 ppt) for a period of time (usually 24 hours) and their osmoregulatory ability (sodium or chloride ion concentration in blood plasma) and survival are monitored. This practice ensures the effective transfer of stocks with minimal losses and good sea performance.

ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΑΛΑΤΟΑΝΤΟΧΗΣ: Δοκιμασία χρησιμοποιούμενη για την εκτίμηση της ρυθμιστικής ικανότητας των νεαρών σολομοειδών (SMOLT) και επομένως της καταλληλότητάς τους γιά μεταφορά στο θαλασσινό νερό. Συνήθως ένα δείγμα 30 ατόμων εκτίθεται σε πρότυπο διάλυμα άλατος (35 ppt) επί ένα χρονικό διάστημα (συνήθως 24 ώρες) και παρακολουθείται ή ομοίως ωσμωρρυθμιστική τους ικανότητα (συγκέντρωση ιόντων νατρίου και χλωρίου στο αίμα) και η επιβίωση. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά των αποθεμάτων, με ελάχιστες

TEST DE TOLERANCE AU MILIEU SALIN: Test destiné à évaluer la capacité de régulation des saumoneaux afin de déterminer le moment propice pour leur transfert en eau de mer. Normalement, un échantillon de saumoneaux (n = 30) est exposé à une solution saline standard (35 _/__) pendant une période prédéterminée (normalement 24 h). La survie et la capacité dosmorégulation de ces poissons sont suivies. Cette procédure assure le transfert efficace des stocks de poissons avec un minimum de pertes et une bonne performance en eau de mer.

PRUEBA DE TOLERANCIA AL MEDIO SALINO: Prueba para evaluar la capacidad de regulación salina en peces como los salmónidos con el fin de determinar el momento propicio para trasladarlos al agua de mar. Normalmente, una muestra de salmónidos (n = 30) es expuesta a solución salina estándar (35 ppm) durante un periodo predeterminado (24 h). La supervivencia y la capacidad de osmoregulación de estos peces están sometidas a un seguimiento regular. Este procedimiento asegura la transferencia eficaz de los stocks de peces con pérdidas mínima

SÓTŰRÉSI TESZT: Fiatal lazacfélék sótűrésének kiértékelésére használt teszt, amelynek eredménye alapján döntik el, hogy a halak kihelyezhetőek-e a tengervízbe. Általában egy mintapopulációt (n=30) helyeznek standard sóoldatba (35 ppt), általában 24 órára. Vizsgálják az ozmoregulációs képességüket (a nátrium- vagy kloridionok koncentrációját a vérplazmában) és a megmaradásukat. Ez az eljárás lehetővé teszi az állományok minimális veszteséggel járó, hatékony kihelyezését és az optimális tengeri növekedést.

SJØVANNSTEST: Test for å evaluere evnen smolt (q.v.) fra laksefisk har til å osmoregulere, for på den måten å bestemme om smolten er klar for utsetning i sjø. Vanligvis utsettes en gruppe smolt (n = 30) for en standard saltløsning (35‰) over en tidsperiode (vanligvis 24 timer). Deretter bestemmes osmoreguleringsevne (klor eller natrium i blod) og overlevelse. Denne praksisen sikrere effektiv og sikker overføring av smolt til sjøvann, med minimale tap og god vekst. Samtidig analyse av NaK-ATPase aktivitet (sal

TEST TOLERANCJI ZASOLENIA: Test oceniający zdolność osmoregulacyjną smoltów łososiowatych, określający ich gotowość przeniesienia z wody słodkiej do zasolonej. Zazwyczaj próba (n=30) smoltów jest poddana działaniu standardowego roztworu soli (35 ppt) przez okres (zwykle 24 godz.) i kontrolowana jest ich zdolność osmoregulacyjna (koncentracja jonów sodu lub chlorku w osoczu krwi) i stopień przeżycia. Takie postępowanie gwarantuje efektywne przeniesienie smoltów z minimalnymi stratami i właściwe ich funkcjonowanie w morzu.

TUZLULUK TOLERANS TESTİ: Salmonid smoltlarının tuzlu suya transferi için kabiliyetlerini düzenlemek ve sağlık durumlarını tespit etmek için yapılan bir test. Normalde, bir grup smolt (n=30) genellikle 24 saaatlik periyotta standart tuz çözeltisine (35 ppt) maruz bırakılır ve onların osmoregasyon kabiliyetleri (kan plazmasında sodyum yada klor iyon konsantrasyonu) ve hayatta kalmaları izlenir. Bu uygulama, iyi deniz performansı ve minimum kayıp ile stokların etkili transferini sağlar.

Was this helpful?
Suplemento alimenticio microbiolóxico vivo polo que o animal hospedador se beneficia da mellora do equilibrio da flora microbiana. Non está claro aínda como funciona esta flora bacteriana pero se sabe que producen encimas e vitaminas ademais de mellorar a protección contra as enfermidades.


PROBIOTIC: A live microbial feed supplement where the host animal benefits by the improvement of the balance of its intestinal microbial flora. It is not yet clear how these bacterial flora function but it is known that they produces enzymes and vitamins in addition to enhancing protection against disease.

ΠΡΟΖΩΤΙΚΟ: Ζωντανό μικροβιακό τροφικό πρόσθετο το οποίο ο βελτιώνει το ισοζύγιο της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας του ξενιστή. Αν και η ακριβής δράση αυτής της χλωρίδας δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή, είναι ωστόσο γνωστό πως χρησιμεύει επειδή παράγει ένζυμα και βιταμίνες καθώς και επειδή βοηθάει στην άμυνα ενάντια σε μολύνσεις.

PROBIOTIQUE: Supplément alimentaire constitué de micro-organismes vivants qui sert à améliorer l’équilibre de la flore intestinale de l’animal nourri. Le rôle de la flore bactérienne du système digestif n’est pas complètement élucidé, mais il est clair que ces micro-organismes produisent des enzymes et des vitamines et augmentent la protection contre les maladies.

PROBIÓTICO: Suplemento alimenticio microbiológico vivo por el que el animal huésped se beneficia de la mejora del equilibrio de la flora microbiana. No está claro aún como funciona esta flora bacteriana pero se conoce que producen enzimas y vitaminas además de mejorar la protección contra las enfermedades.

PROBIOTIKUM: Olyan élő tápkiegészítő, amely a tápot fogyasztó állatok bélflórájának egyensúlyát kedvező irányban befolyásolja. A bakteriális bélflóra pontos szerepe nem ismert teljesen, az azonban bizonyos, hogy a baktériumok vitaminokat és enzimeket termelnek, hozzájárulva ezzel a betegségek elleni védekezéshez.

PROBIOTIKA: En levende mikrobiell fôrtilsetning der vertsdyrets tarmflora styrkes. Det er ikke klart hvordan disse bakteriefloraene virker, men det er kjent at de produserer enzymer og vitaminer i tillegg til å styrke motstandskraften mot sykdommer.

PROBIOTYK: Uzupełnienie pożywienia żywymi drobnoustrojami, gdzie gospodarz zwierzęcy korzysta z powstałej poprawy w jego jelicie równowagi w florze bakteryjnej. Do tej pory nie wyjaśniono do końca jaką funkcję spełnia ta flora bakteryjna, wiadomo jest tylko, że produkuje enzymy i witaminy a dodatkowo zwiększa ochronę przed chorobami.

PROBİYOTİK: Konakçısının sindirim kanalı mikrobiyal florası üzerine düzenleyici ve dengeleyici faydalı etkisi olan canlı bir mikrobiyal yem katkısıdır. Bakteriyel floranın fonksiyonu henüz net değildir fakat hastalığa karşı korumanın yanında çeşitli enzimler ve vitaminler üretikleri bilinir.

Was this helpful?
Cangrexo de auga doce, nativo do sur de Norteamérica onde se cultiva extensivamente en campos de arroz. A especie foi transferida a Europa e China onde properan en cursos naturais de auga, en parte substituíndo especies nativas ou cultívase extensivamente (en China en particular). Habita especialmente en augas lóticas aínda que tamén se atopa en augas lénticas con vexetación. É resistente a niveis de osíxeno tan baixos como 3 mn/dm3

PROCAMBRUS CLARKII: Crayfish, native of southern North America where it is cultured extensively in ricefields. The species has been transferred to Europe and China where it either thrives in natural water bodies, partly replacing native species, or is extensively cultured (in particular in China). It dwells mainly in lotic waters, but is also found in lentic, vegetated waters. It is resistant to oxygen content as low as 3mn dm 3 and tolerant of a wide pH range. Once introduced into a water body, it out-c

PROCAMBRUS CLARKII: Ενδημικό είδος αστακού της Β. Αμερικής όπου καλλιεργείται εντατικά σε ορυζώνες. Έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη και την Κίνα (όπου καλλιεργείται επίσης εντατικά) και ευδοκιμεί συνήθως αντικαθιστώντας μερικά τους ντόπιους πληθυσμούς, Ζει συνήθως σε περιοχές με αυξημένη ροή υδάτων, απαντάται όμως και σε στάσιμα νερά με βλάστηση. Είναι ανθεκτικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου 3mn dm3 ενώ μπορεί να ανεχθεί μεγάλο εύρος διακύμανσης του pH. Μετά την εισαγωγή του σε κάποιο σύστημα, αντικαθιστ

PROCAMBRUS CLARKII : Ecrevisse native des régions méridionales de l’Amérique du Nord. Cultivée de façon extensive dans les rizières. Cette espèce a été transférée à l’Europe et la Chine ou elle prospère dans les corps d’eau naturel, remplaçant partiellement les espèces indigènes. Également cultivée de façon extensive en Chine. Habite généralement les eaux lotiques, mais se rencontre également dans les eaux lentiques avec beaucoup de végétation. Résiste à des taux faibles d’oxygène (3mn.dm3), et tolère une

PROCAMBARUS CLARKII : Cangrejo, nativo del sur de norteamérica donde se cultiva extensivamente en campos de arroz. La especie ha sido transferida a Europa y China en donde aparece en cursos naturales de agua, en parte reemplazando especies nativas, o se cultiva extensivamente (en China en particular). Habita especialmente en aguas lóticas aunque también se encuentra en aguas vegetativas. Es resistente a niveles de oxígeno tan bajos como 3mn dm3 y tolerantes a un amplio rango de pH. Una vez introducidos en

PROCAMBRUS CLARKII: Észak-Amerikában őshonos édesvízi rákfaj, amelyet rizsföldeken, extenzív körülmények között tenyésztenek. A fajt betelepítették Európába és Kínába, ahol tenyésztik (elsősorban Kínában), de a természetes vizekben is megtelepedett, gyakran kiszorítva az őshonos fajokat. Főleg folyóvizekben él, de növényekkel benőtt állóvizekben is előfordul. Elviseli a 3mn dm 3 oxigénkoncentrációt és a szélsőséges pH-értékeket is. Természetes vizekbe betelepülve kiszorítja az őshonos rákfajokat, megvált

PROCAMBARUS CLARKII: Kreps som hører naturlig hjemme i det sørlig Nord Amerika der den oppdrettes ekstensivt i rismarker. Arten er blitt introdusert i Europa og Kina der den enten har utbredt seg i naturlige vannmasser, der den delvis har erstattet naturlige arter, eller oppdrettes ekstensivt (spesielt i Kina). Den lever hovedsakelig i lotisk vann, men finnes og i lentisk, begrodd vann. Tåler oksygennivåer så lave som 3 nm dm-, og er tolerant for et vidt pH-spekter. Når den settes ut i en naturlig vannmas

PROCAMBRUS CLARKII: Rak rodzimy w wodach południowych USA, gdzie hodowany jest ekstensywnie na polach ryżowych. Gatunek został przeniesiony do Europy i Chin, gdzie dobrze się rozwija w zbiornikach naturalnych, zastępując częściowo gatunki miejscowe, bądź jest hodowany ekstensywnie (w szczególności w Chinach). Zasiedla on głównie wody płynące, ale jest także spotykany w zarośniętych wodach stojących. Wytrzymuje znaczne spadki tlenu dochodzące nawet do 3 mg dm-3, a także szeroki zakres pH. Wprowadzony do

PROCAMBRUS CLARKII: Kerevitler, Kuzey Amerikanın güneyinde yerleşmiş, geniş olarak pirinç tarlalarında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türleri Avrupadan Çine transfer edilmiş, ya doğal kaynakta yetiştiriciliği yapılmakta, kısmen doğal türlerle değiştirilir, yada kapsamlı olarak kültürü yapılır (özellikle Çinde). Lotik sistemde hayatlarına devam ederler hemde lentik sistemde,bataklık sularında, bulunur.3 nm dm ye kadar oksijen doygunluğuna dirençli ve geniş pH aralığına sahiptir. Bir defa adapte olduğunda bölgenin ye

Was this helpful?
As procariota non teñen un núcleo ben definido no seu citoplasma, senón unha rexión nuclear onde se atopa o o seu material xenético normalmente como unha molécula circular, simple de ADN. A maioría son unicelulares, normalmente de pequeno tamaño cunha gran superficie en comparación ao seu volume, teñen altas taxas metabólicas e de crecemento. Xeralmente reprodúcense asexualmente, por bipartición.


PROKARYOTE: Prokaryotes do not have a well-defined nucleus but a nucleoid region in their cytoplasm where their genetic material occurs generally as a single, circular molecule of DNA. Mostly unicellular, usually small in size with a large surface area to volume ratio, they have high metabolic and growth rates. They generally reproduce asexually, by binary fission or budding.

ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΣ: Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί δεν έχουν καλά διαχωρισμένο πυρήνα αλλά πυρηνική περιοχή στο κυτταρόπλασμα όπου το γενετικό υλικό υπάρχει συνήθως ως γραμμικό ή κυκλικό μόριο DNA. Είναι κυρίως μονοκύτταροι, μικροί στο μέγεθος με μεγάλο λόγο επιφάνειας προς όγκο οργανισμοί, που έχουν υψηλούς μεταβολικούς και αυξητικούς ρυθμούς. Γενικά αναπαράγονται χωρίς φύλα μέσω δισχειδούς σχάσης ή εκβλαστήματα.

PROKARYOTE: Les prokaryotes nont pas de noyau bien défini mais une région nucléaire à lintérieur du cytoplasme où le matériel génétique se présente généralement comme une simple molécule sphérique d ADN. Pour la plupart unicellulaires, généralement de petite taille, ils ont un fort taux de métabolisme et de croissance. Leur reproduction est généralement asexuée, par fission binaire ou bourgeonnement.

PROCARIOTA: Las procariota no tienen un núcleo bien definido en su citoplasma, sino una región nuclear donde se encuentra su material genético normalmente como una molécula circular, simple de ADN. La mayoría son unicelulares, normalmente de pequeño tamaño con una gran superficie en comparación a su volumen, tienen altas tasas metabólicas y de crecimiento. Generalmente se reproducen asexualmente, por bipartición.

PROKARIÓTA: A prokariótáknak nincs jól elkülöníthető sejtmagjuk, csak egy nukleoid-régió a citoplazmájukban, ahol a genetikai anyag általában egyetlen, kör alakú DNS-molekula formájában fordul elő. Általában egysejtűek, többnyire kisméretűek, nagy felszín/térfogat aránnyal, gyors anyagcserével és növekedéssel. Rendszerint ivartalanul szaporodnak, hasadással vagy bimbózással. gákat) foglalják magukba.

PROKARYOT: Prokaryoter har ingen veldefinert nukleus, men et nukleoidområde i cytoplasma hvor arvematerialet vanligvis forekommer som et stort, sirkulært DNA-molekyl. Oftest enkeltcellede, vanligvis små med stor overflate i forhold til volum; høy metabolisme og vekstrate. Reproduksjonen er vanligvis aseksuell, ved todeling eller avsnøring.

PROKARIONTY: Prokarionty nie posiadają wyraźnie wyodrębnionego jądra komórkowego, ale jedynie obszar jądra w cytoplazmie, gdzie znajduje się ich materiał genetyczny w postaci pojedynczej okrągłej cząsteczki DNA. Większość organizmów jednokomórkowych, zwykle małych, o wysokim stosunku powierzchni do objętości; charakteryzują się wysokim tempem metabolizmu i wzrostu. Na ogół rozmnażają się bezpłciowo, przez podział lub pączkowanie.

PROKARYOT: Prokaryotların tam tanımlanmış bir çekirdekleri yoktur fakat sitoplazmalarında genetik materyallerinin bulunduğu genellikle tek dairesel DNA molekülü bulunan nükleotid bölgesiyle karakterize edilirler. Çoğunlukla tek hücreli, hacim oranına göre geniş yü.

Was this helpful?
Estado de desenvolvemento, entre a larva oncosfera e o estado plerocercoide que se atopa en certos casos de parasitos cestodos, por exemplo Diphyllothrium.


PROCERCOID: A developmental stage, between the oncosphere larva and the plerocercoid stage, found in certain cestode parasites, e.g. Diphyllobothrium sp.

ΠΡΟΚΕΡΚΟΪΔΗΣ: Αναπτυξιακό στάδιο μεταξύ της ογκόσφαιρας και του πληροκερκοϊδούς σταδίου, που απαντάται στον κύκλο ορισμένων κεστωδών παρασίτων όπως π.χ. στο Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Stade de développement, entre la larve oncosphère et le stade plérocercoïde se trouvant chez certains parasites cestodes. Il se développe à lintérieur de lhémocèle du copépode, hôte intermédiaire. Par ex. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Estado de desarrollo, entre la larva oncosfera y el estado plerocercoide que se encuentra en ciertos casos de parásitos cestodos, por ejemplo Diphyllothrium.

PROCERKOID: Bizonyos galandférgeknél (pl. I>Diphyllobothrium fajoknál) az onkoszféra lárva és a plerocerkoid közötti fejlődési állapot.

PROCERCOID LARVE: Utviklingsstadium hos enkelte bendelmark (Cestoda), f.eks. Diphyllobothrium sp.

PROCERKOID: Stadium rozwojowe między larwą onkosferą a stadium procerkoidu występujące u niektórych pasożytniczych tasiemców, np. Diphyllobothrium sp.

SERKOİD ÖNCESİ: Bağırsak parazitlerinin bazılarında görülen, onkosfer ile pleroserkoid aşamaları arasında olan bir gelişim aşamasıdır, örnek; Diphyllobothrium sp.

Was this helpful?
Parte do intestino dalgúns grupos que remata co ano, ou fase de desenvolvemento do recto no feto.


PROCTODERM: The midgut of certain groups, which ends with the anus.

ΠΡΩΚΤΟΔΕΡΜΑ: Το μέσο έντερο ορισμένων ζώων, που καταλήγει στον πρωκτό.

PROCTODERM: Une partie de lintestin qui se termine avec lanus.

PROCTODERMA: Parte del intestino que se termina con el ano, fase de desarrollo del recto en el feto.

PROCTODEUM: Bizonyos állatcsoportok utóbele, amely a végbélnyílásig tart.

PROKTODERM: Midttarmen hos enkelte grupper, ender i anus.

PROKTODERMA: Środkowy odcinek jelita różnych grup zwierząt kończący się odbytem.

PROKTODERM: Belirgin grupların orta bağırsağı, anüs ile sona erer.

Was this helpful?
Asimilación de enerxía con formación da materia orgánica por un organismo, unha poboación ou comunidade.


PRODUCTION: The assimilation of energy into organic materials by an organism, population or community.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η δέσμευση ενέργειας μέσω του σχηματισμού οργανικών υλικών από τον οργανισμό, τον πληθυσμό ή την βιοκοινωνία.

PRODUCTION: Lassimilation dénergie avec la formation de la matière organique par un organisme, une population ou une communauté.

PRODUCCIÓN: Asimilación de energía con formación de la materia orgánica por un organismo, una población o comunidad.

PRODUKCIÓ: Az energia átalakítása szerves anyagokká egy szervezet, populáció vagy közösség által.

PRODUKSJON: Omdanning av energi til organisk materiale i en organisme, en populasjon eller et samfunn.

PRODUKCJA : Asymilacja energii w materii organicznej przez organizm, populację lub biocenozę.

ÜRETİM: Popülasyon veya topluluktaki bir organizma tarafından organik madde içerisindeki enerjinin asimilasyonu.

Was this helpful?
Produción de materia orgánica formada de novo pola actividade dos autótrofos como as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, ou poboación, zona ou volume de auga é cualificada de produción primaria bruta. Cando as perdas simultaneas da materia orgánica polo catabolismo (p. ex. respiración) son subtraídas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para


PRIMARY PRODUCTION: The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή (βλ.λ) νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους (βλ.λ) οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας (βλ.λ). Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (βλ.λ) (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά

PRODUCTION PRIMAIRE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUCCIÓN PRIMARIA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ: Az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó és nettó elsődleges produkció

PRIMÆRPRODUKSJON: Produksjon (q.v.) av nytt organisk materiale av autotrofe (q.v.) organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden (q.v.). Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon (q.v.). Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (q.v.) (f.eks. respirasjon, q.v.) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. Fo

PRODUKCJA PIERWOTNA : Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy, np. jak u fotosyntetyzujących glonów. Jest to najczęściej pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowana w jednostce czasu przez osobnika, populację, powierzchnię lub objętość wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Jeśli równocześnie odejmiemy od produkcji pierwotnej brutto ubytki materii organicznej zachodzące w wyniku katabolizmu (np. oddychania), uzyskujemy wielkość produkcji pierwotnej netto. Dl

BiRİNCİL ÜRETİM: Yeni bir organik maddenin fotosentetik algler gibi ototroflar tarafından üretimi. Bu, besin zincirinde çok sıklıkla görülen ilk adımdır. Bir birey , bir popülasyon, bir alan vaya su alanı tarafından birim zaman başına Üretilmiş organik maddenin total miktarı brüt birincil üretim olarak adlandırılır. katabolizma (örneğin, solunum) tarafından organik maddenin eş zamanlı kayıplar brüt primer üretimden çıkartıldığı zaman, net primer üretimin miktarı elde edilir. fotsentetik algler için, brüt ve net

Was this helpful?
Produción primaria neta: a produción de nova materia orgánica por autrótofos, como son as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, poboación, unha área ou volume de auga, é denominada produción primaria bruta. Cando as perdas simultáneas de materia orgánica por catabolismo (ex. respiración) son restadas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para a


GROSS PRIMARY PRODUCTION(GPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

GPP: Grosse Production Primaire.La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

GPP: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

BRUTTÓ ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ (BEP): Nettó elsődleges produkció; az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó é

BRUTTO PRIMÆRPRODUKSJON (BPP): Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto

PRODUKCJA PIERWOTNA/PODSTAWOWA BRUTTO (PPB): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy (organizmy samożywne), takie jak glony fotosyntetyzujące. Najczęściej jest to pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowana przez jednego osobnika, populację, na jednostkę powierzchni lub objętości wody w jednostce czasu jest określana jako produkcja pierwotna brutto. Kiedy jednocześnie straty materii organicznej na skutek katabolizmu (np. oddychania) są odejmowane od produkcji pierwotnej brutto, uzyskujemy

Bürüt birincil üretim: Fotosentetik algler gibi ötotrof canlılar tarafından üretilen organik maddeler. Besin zincirinin ilk haltasıdır ve çok sık tekrarlanır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplmam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. Fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net bi

Was this helpful?
Produción de materia orgánica formada de novo por organismos autótrofos como as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por un individuo, poboación, zona ou volume de auga é cualificada de produción primaria bruta. Cando as perdas simultaneas da materia orgánica polo catabolismo (p. ex. respiración) son subtraídas da produción primaria bruta, obtense a medida da produción primaria neta. Para as al


NET PRIMARY PRODUCTION (NPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ): Πρβλ. ολική (ακαθάριστη) πρωτογενής παραγωγή.

PRODUCTION PRIMAIRE NETTE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUCCIÓN PRIMARIA NETA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

NETTÓ ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ (NEP): Az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó és nettó elsődleges produkció

NETTO PRIM?RPRODUKSJON (NPP): Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto o

PRODUKCJA PODSTAWOWA NETTO (NPP): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy (organizmy samożywne), jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to bardzo często pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego. Ogólna ilość produkowanej materii organicznej w jednostce czasu przez osobnika, populację na jednostkę powierzchni lub objętości wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Gdy jednocześnie odejmiemy straty materii organicznej powstałe w wyniku katabolizmu (rozkład w organizmie związku złożonego na prostszy, np. w procesie oddy

NET PRİMER ÜRETİM (NPP): Fotosentez yapan alg gibi ototrofik yeni organik maddelerin üretimi. Bu besin zincirinin ilk adımını oluşturur. Bir birey, populasyon, bölge yada su ortamında toplam organik madde miktarının yüzdesi brüt birincil üretim olarak adlandırılır. Catabolizm ile organik madde eş zamanlı olarak kaybolduğu zaman brüt birincil üretim, net üretim olarak isimlendirilir. Fotosentez yapan alglerde brüt veya net birincil üretim, parlak ve koyu şişe metodu ile belirlenir.

Was this helpful?
Produción primaria neta: a produción de nova materia orgánica por autrótofos, como son as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, poboación, unha área ou volume de auga, é denominada produción primaria bruta. Cando as perdas simultáneas de materia orgánica por catabolismo (ex. respiración) son restadas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para a


NPP: Net primary production: the production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosy

NPP: ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΚΠΠ). Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυ

PPN: Production primaire nette. La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

PPN: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

NEP: Nettó elsődleges produkció; az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó é

NPP: NETTO PRIMÆRPRODUKSJON. Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske

PRODUKCJA PIERWOTNA NETTO (PPN): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy, jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to najczęściej pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowanej w jednostce czasu przez osobnika, populację, powierzchnię lub objętość wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Kiedy równocześnie odejmujemy od produkcji pierwotnej brutto ubytki materii organicznej zachodzące w wyniku katabolizmu (np. oddychania), uzyskujemy wielkość nazywaną produkcją pierwotną net

Net birincil üretim: Net birincil üretim; fotosentetik algler gibi ötotrof canlıların organik maddeleri üretmesidir. Besin zincirinin ilk adımıdır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net birincil üre

Was this helpful?
Taxa de produción de biomasa, expresada como produción durante un período de tempo determinado. Bruta: Taxa de cambio observado na biomasa, incluíndo todas as perdas, respiración incluída, durante un período de tempo determinado. Neta: taxa de acumulación ou de produción de materia orgánica nova ou enerxía almacenada, menos as perdas, durante un período de tempo determinado.


PRODUCTIVITY: Rate of production of biomass; expressed as production during a specific time interval. Gross: Rate of change in biomass including all losses including respiration during a specific time interval. Net: Rate of accumulation or production of new organic matter or stored energy, less losses, during a specific time interval.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: Ρυθμός της παραγωγής βιομάζας, εκφραζόμενος ως παραγωγή ανά μονάδα χρόνου.Ολική: Ρυθμός μεταβολής σε βιομάζα, ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις απώλειες (όπως η αναπνοή) εντός ενός χρονικού διαστήματος. Καθαρή: Η ταχύτητα συσσώρευσης ή παραγωγής νέας οργανικής ύλης ή αποθηκευμένης ενέργειας, ύστερα από την αφαίρεση των απωλειών, σε μια χρονική περίοδο. Πρωτογενής: Βλ. Πρωτογενής παραγωγή.

PRODUCTIVITE: Taux de production, exprimée par période de temps unitaire.Globale: Changement observé dans la biomasse, y compris les pertes respiratoires, exprimé par période de temps unitaire.Nette: taux daccumulation ou de production de novo de la matière organique ou de lénergie stockée, sans prendre en compte les pertes, exprimé par période de temps unitaire.

PRODUCTIVIDAD: Tasa de producción, expresada por periodo de tiempo unitario. Cambio observado en la biomasa, incluidas las perdidas respiratorias, expresada por periodo de tiempo unitario. Neta: tasa de acumulación o de producción de materia orgánica nueva o energía almacenada, sin tener en cuenta las pérdidas, expresada en periodo de tiempo unitario.

PRODUKTIVITÁS: A biomassza produkciójának mértéke, amelyet egy adott időtartamon belüli produkcióval fejeznek ki. Bruttó: a biomassza változásának mértéke egy adott időtartamon belül, a veszteségeket (a légzést is) beleértve. Nettó: az új szerves anyag vagy a tárolt energia termelésének vagy felhalmozódásának mértéke egy időtartamon belül, kevesebb veszteséggel.

PRODUKTIVITET: Grad av biomasseproduksjon. Uttrykt som produksjon over et gitt tidsintervall. Brutto: Grad av forandring i biomasse inkludert alle tap medregnet respirasjon, over et gitt tidsintervall. Netto: Grad av akkumulering eller produksjon av nytt organisk materiale eller lagret energi, minus tap, over en gitt tidsperiode.

PRODUKTYWNOŚĆ: Zdolność produkcji biomasy, wyrażona jako produkcja w określonej jednostce czasu. Brutto: zdolność zmiany biomasy w określonej jednostce czasu łącznie z wszystkimi stratami, w tym i oddychaniem. Netto: zdolność akumulacji lub produkcji nowej materii organicznej lub zmagazynowania energii w określonej jednostce czasu, pomniejszona o straty.

VERİMLİLİK: Biyokütle üretim oranı; özel bir zaman aralığı boyunca gerçekleşen üretim olarak tanımlanır. Brüt: özel bir zaman aralığı boyunca tüm kayıpları içeren biomasdaki değişim oranı, Net: özel bir zaman aralığı boyunca yeni bir organik maddenin veya depolanan enerjinin üretimi veya toplanma oranı.

Was this helpful?
Relación entre a ganancia de nitróxeno corporal para un período de crecemento e o nitróxeno consumido durante este período.


PRODUCTIVE PROTEIN VALUE : Ratio of the difference between the body nitrogen at the end and the body nitrogen at the beginning of a growth period, and the nitrogen intake over the growth period.

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή. Βλ. ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

PRODUCTIVITE PROTEINIQUE: Rapport entre le gain dazote corporel en fin dune période de croissance et lazote consommé pendant cette période.

PRODUCTIVIDAD PROTEICA: Relación entre la ganancia de nitrógeno corporal para un periodo de crecimiento y el nitrógeno consumido durante este periodo.

FEHÉRJEPRODUKCIÓS ÉRTÉK: A test nitrogéntartalmának egy növekedési szakasz végén és kezdetén mért értéke közötti különbség, azaz a növekedési szakasz alatti nitrogénfelvétel.

PROTEINRETENSJON (PR): Forholdet mellom forskjellen i kroppsnitrogen fra begynnelse til slutt av fôringsperioden og nitrogeninntaket i løpet av fôringsperioden.

WARTOŚĆ PRODUKCYJNA BIAŁKA: Stosunek różnicy między zawartością azotu w ciele na końcu i na początku danego okresu wzrostu do pobranego w tym okresie wzrostu azotu (w pokarmie).

VERİMLİ PROTEİN DEĞERİ: Büyüme peryodunun başlangıcındaki vücut azotu ile sonundaki vücut azotu arasındaki farklılık oranıdır, ve büyüme peryodundaki azot alım oranıdır.

Was this helpful?
Un organismo autotrófico, normalmente unha planta verde fotosintética nun ecosistema, o cal sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica e é un estadio temperán na cadea alimentaria, ex., produtor primario.


PRODUCER: An autotrophic organism, usually a photosynthetic green plant in an ecosystem which synthesizes organic matter from inorganic materials and is an early stage in a food chain, i.e., primary producer.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Αυτότροφοι οργανισμοι, κυρίως φωτοσυνθετικά πράσινα φυτά σε ένα οικοσύστημα, οι οποίοι συνθέτουν οργανική ύλη από ανόργανα υλικά. Αποτελούν ένα πρώτο στάδιο στην τροφική αλυσίδα, π.χ. πρωτογενής παραγωγός.

PRODUCTEUR: Organisme auto-trophe, dhabitude une plante verte photosynthétique, dans un écosystème qui synthétise la matière organique à partir de la matière inorganique. Se trouve à la base dune chaîne alimentaire (producteur primaire)

PRODUCTOR: Un organismo autotrófico, normalmente una planta verde fotosintética en un ecosistema, el cual sintetiza materia orgánica a partir de materia inorgánica y es un estadio temprano en la cadena alimentaria, ej., productor primario.

TERMELŐ: Olyan autotróf szervezet, általában fotoszintetizáló zöld növény, amely egy ökoszisztémában szerves anyagot állít elő szervetlenből, és a tápláléklánc korai szakaszát képezi, vagyis elsődleges termelő.

PRODUSENT: En autotrof organisme, vanligvis en fotosyntetisk grønn plante som lager organisk materiale fra uorganisk material, og er på et lavt nivå i fødekjeden, primærprodusent.

PRODUCENT: Organizm autotroficzny, zwykle fotosyntetyzująca roślina zielona, która wytwarza materię organiczną z substancji nieorganicznych i stanowi najniższe ogniwo łańcucha pokarmowego (odpowiedzialne za produkcję pierwotną).

ÜRETİCİ: Bir ototrofik organizma, çoğunlukla bir ekosistemde inorganik maddelerden organik madde sentezleyen fotosentetik yeşil bitki ve besin zincirindeki ilk basamak, yani birincil üretici.

Was this helpful?
Conxunto de medidas que teñen como obxectivo impedir a aparición ou a propagación dunha enfermidade.


PROPHYLAXIS: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

PROPHYLAXIE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

PROFILAXIS: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

PROFILAXIS: Egy betegség megelőzése, vagy kifejlődésének, illetve terjedésének megakadályozása.

PROFYLAKSE: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

ZAPOBIEGANIE/PROFILAKTYKA: Przeciw działanie chorobie lub stosowanie środków profilaktycznych zapobiegających rozwojowi lub szerzeniu się choroby.

PROPİLAKSİ: Hastalığın engellenmesi ya da hastalığın yayılması veya gelişimini engellemek için önlem alınması

Was this helpful?
Predición do resultado dunha enfermidade.


PROGNOSIS: A forecast of the outcome of a disease.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας ασθένειας.

PROGNOSTIQUE: Jugement porté sur lévolution dune maladie.

PRONÓSTICO: Predicción del desarrollo de una enfermedad.

PROGNÓZIS: Egy betegség kitörésének előrejelzése.

PROGNOSE: Forutsigelse av hvorledes en sykdom vil forløpe.

ROKOWANIE : Przewidywanie rezultatu choroby.

TAHMİN: Bir hastalığın sonucunun tahmini.

Was this helpful?
Multiplicación de organismos, mediante calquera método, a partir de proxenitores.


PROPAGATION: The multiplication of organisms by any method from the parent stock.

ΔIΑΔΟΣΗ: Ο πολλαπλασιασμός οργανισμών με oποιαδήποτε μέθοδο από το πατρικό απόθεμα.

PROPAGATION: Multiplication des organismes, par toutes méthodes, à partir de parents géniteurs.

PROPAGACIÓN: Multiplicación de organismos, mediante cualquier método, a partir de parientes genitores.

SZAPORÍTÁS: A szülőállomány egyedeinek sokszorozása valamilyen mesterséges módszerrel.

PROPAGASJON (FORPLANTNING): Formering av en organisme ved hvilken som helst metode.

ROZMNAŻANIE : Rozmnażanie organizmów przy użyciu wybranej metody i wykorzystaniu stada rodzicielskiego.

YAYILMA: Ana stoktan herhangi bir biçimde organizmanın çoğalması

Was this helpful?
Relación entre o número de machos e femias nunha poboación determinada.


SEX RATIO: The ratio between males and females in a given population.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: Η αναλογία μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σένα πληθυσμό.

SEX RATIO: Rapport entre le nombre de mâles et de femelles dans une population donnée.

PROPORCIÓN SEXUAL: Relación entre el número de machos y hembras en una población determinada.

IVARARÁNY: A hímek és nőstények aránya egy adott populációban.

KJØNNSFORDELING: Forholdet mellom hanner og hunner i en gitt populasjon.

STOSUNEK PŁCI: W danej populacji stosunek między samcami a samicami.

CİNSİYET ORANI: Bir populasyondaki erkek ve dişi bireylerin oranı

Was this helpful?
Calquera encima capaz de hidrolizar proteinas e péptidos por proteólise.


PROTEASE: Any enzyme able to hydrolyse proteins and peptides by proteolysis.

ΠΡΩΤΕΑΣΗ: Ένα ένζυμο το οποίο μπορεί να υδρολύσει πρωτεΐνες και πεπτίδια μέσω της πρωτεόλυσης.

PROTEASE: Tout enzyme capable dhydrolyser les protéines par protéolyse.

PROTEASA: Cualquier enzima capaz de hidrolizar proteinas y péptidos por proteolisis.

PROTEÁZ: Enzim, amely proteolízis útján képes hidrolizálni a fehérjéket és peptideket.

PROTEASE: Ethvert enzym som kan hydrolysere proteiner og peptider ved proteolyse.

PROTEAZA: Enzym mający zdolność hydrolizowania białek i peptydów na drodze proteolizy.

PROTEAZ: Protein ve peptitlerin proteoliz tarafından hidrolize edebilen herhangi bir enzim

Was this helpful?
De, relativo a, ou pertencente ás proteínas.


PROTEINACIOUS: Of, relating to, resembling, or being protein.

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ: Ό,τι σχετίζεται, μοιάζει, αποτελείται ή είναι πρωτεΐνη.

PROTEIQUE: Faisant référence à, ou ressemblant à une protéïne

PROTEICO: De, relativo a, o perteneciente a las proteínas.

PROTEIN-: Fehérje, fehérjéhez tartozó, fehérjével kapcsolatos, vagy fehérjére hasonlító.

PROTEINØST: Fra, relatert til, ligner, eller er laget av protein.

BIAŁKOW/Y/A/E: Termin określający substancję zbudowaną z białka, podobną do niego lub będącą białkiem.

PROTEİNASİYOS: İle, ilgili benzer yada proteinin kendisi.

Was this helpful?
Complexos polímeros naturais compostos de amino ácidos unidos por enlaces peptídicos.


PROTEIN: Complex, naturally-occurring, polymers comprised of amino acids joined by peptide linkages.

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Φυσικά παραγόμενο σύνθετο πολυμερές αποτελούμενο από αμινοξέα (βλ.λ) που συνδέονται με πεπτιδικούς δεσμούς.

PROTEINE: Polymères complexes naturels composés dacides aminés unis par des liaisons peptidiques.

PROTEÍNA: Complejos polímeros naturales compuestos de amino ácidos unidos por uniones peptídicas.

FEHÉRJE: A természetben előforduló, peptidkötésekkel összekapcsolt aminosavakból álló, összetett makromolekulák.

PROTEIN: Naturlig forekommende komplekse poylmerer, som er bygget opp av aminosyrer festet sammen via peptidbindinger.

BIAŁKO: Związek kompleksowy, składający się z naturalnie występujących polimerów zawierających aminokwasy, połączone wiązaniami peptydowymi.

PROTEİN: Peptit bağları ile biraraya gelen amino asitlerden oluşan ve doğal olarak meydana gelen kompleks polimerler

Was this helpful?
Proteína derivada de bacterias manipuladas xeneticamente coa incorporación dunha secuencia de ADN que produce unha grande cantidade dunha proteína específica. Úsase como unha fonte barata de proteína de baixa calidade.


SINGLE CELL PROTEIN (Recombinant protein/ fusion protein): Protein derived from bacteria that have been genetically manipulated by the addition of a DNA sequence to produce large amounts of a specific protein. This is used to produce a cheap source of low grade protein.

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Πρωτεΐνη προερχόμενη από βακτήρια που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση με την προσθήκη μιάς αλληλουχίας DΝΑ ώστε να παράγουν μεγάλες ποσότητες μιάς ειδικής πρωτεΐνης. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ως φθηνή πηγή απλών πρωτεϊνών.

PROTEINE RECOMBINANTE: Protéine issue de bactéries recombinées génétiquement avec lincorporation dune séquence dADN exogène codant pour une protéine donnée qui est ainsi produite en grande quantité.

PROTEÍNA RECOMBINANTE: Proteína derivada de bacterias recombinadas genéticamente con la incorporación de una secuencia de ADN exógeno que codifica una proteína determinada que se produce en grandes cantidades.

EGYSEJTES FEHÉRJE (REKOMBINÁNS FEHÉRJE, FÚZIÓS FEHÉRJE): Olyan baktériumok által termelt fehérje, amelyeket genetikai úton, egy DNS-szakasz beépítésével egy adott fehérje nagy mennyiségben történő termelésére módosítottak. Olcsó, de gyenge minőségű fehérjék állíthatók elő ezzel a módszerrel.

ENCELLEPROTEIN: Protein avledet fra en bakterie, som er genmanipulert til å produsere store mengder av proteinet ved innsetting av en DNA sekvens. Brukes til å produsere en billig proteinkilde bestående av kortkjedete proteiner. Det drives i Norge produksjon av encelleprotein basert på metangass.

BIAŁKO ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH : (Białko rekombinacyjne/białko fuzyjne). Białko pochodzące z bakterii, które poddane zostało genetycznej manipulacji przez dodanie sekwencji DNA celem produkowania dużej ilości swoistego białka. Używane jest ono do produkcji taniego źródła białka o niskiej jakości.

TEK HÜCRE PROTEİNİ ( Rekombinant protein / kaynaşma proteini ): Belli bir proteinden büyük miktarlarda üretmek için bir dizi DNA eklenerek genetik olarak üzerinde oynanmış bakterilerden ortaya çıkarılan proteindir. Ucuz protein elde etmek için kullanılır.

Was this helpful?
Fase larvaria de crustáceos entre as fases nauplio e misis; normalmente ten sete pares de apéndices.


PROTOZOEA: Larval stages between the nauplius and mysis in certain crustaceans, e.g. crabs; usually have seven pairs of appendages.

ΠΡΩΤΟΖΩΗ (=Πρωτοζωΐα): Προνυμφικά στάδια μεταξύ του ναυπλίου και της μύσιδας στα καρκινοειδή, π.χ. καβούρια. Συνήθως φέρουν επτά ζεύγη εξαρτημάτων.

PROTOZOE: Stade larvaire des crustacés situé entre les stades nauplius et mysis; il porte sept paires dappendices.

PROTOZOEA: Estado larvario de crustáceos entre el estado nauplio y misis; lleva siete pares de apéndices.

PROTOZOEA: Bizonyos rákfajoknál (pl. tarisznyarákoknál) a nauplius és a mysis közötti lárvaállapot; általában hét pár fügeléke van.

PROTOZOEA: Larvestadium mellom nauplius og mysis hos enkelte krepsdyr, f.eks. krabber. Har vanligvis syv par med bein.

PROTOZOEA: Stadium larwalne u niektórych skorupiaków między nauplius a mysis, np. krabów; zwykle posiada siedem par odnóży.

PROTOZOA (TEK HÜCRELİLER): Bazı krustaselerde nauplius ve mysis arasında bulunan larval bir aşamadır, örn. yengeçler; genellikle yedi çift uzantıya sahiptirler.

Was this helpful?
Grupo ubicuo dos organismos unicelulares eucarióticos.


PROTOZOA: Ubiquitous group of unicellular eukaryotic organisms.

ΠΡΩΤΟΖΩΑ: Πανταχού παρούσα ομάδα μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών.

PROTOZOAIRES: Groupe cosmopolite comprenant des organismes unicellulaires eucaryotiques.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo que incluye organismos unicelulares eucarióticos.

EGYSEJTŰEK: Egy sejtből álló eukarióta szervezetek.

PROTOZOA (ENCELLEDYR): Allestedsnærværende gruppe bestående av encellede eukaryote organismer.

PIERWOTNIAKI (Protozoa): Grupa wszędobylska jednokomórkowych organizmów eukariotycznych.

TEK HÜCRELİLER: Tek hücreli ökaryotik organizmaların yaygın grubudur

Was this helpful?
Glicoproteína, producida polo fígado, que se converte en trombina durante o sangrado e posterior coagulación.


PROTHROMBRIN: A glycoprotein, produced in the liver, that is converted into thrombin during bleeding and subsequent clotting.

ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ: Μια γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται στο συκώτι και μετατρέπεται σε θρομβίνη, κατά τη διάρκεια της αιμορραγίας και της επακόλουθης πήξης του αίματος.

PROTHROMBINE: Glycoprotéine produite par le foie, transformée en thrombine lors de saignements entraînant une coagulation.

PROTROMBINA: Glicoproteína, producida por el hígado, que se convierte en trombina durante el sangrado y posterior coagulación.

PROTROMBIN: A májban termelődő glikoprotein, amely vérzés és az azt követő véralvadás során trombinná alakul.

PROTROMBRIN: Et glykoprotein produsert av leveren, som omdannes til trombrin ved blødning og påfølgende koagulering.

PROTROMBINA: Glikoproteina wytwarzana w wątrobie, która przekształca się w trombinę podczas krwotoku i następującego po nim krzepnięcia krwi.

PROTROMBİN: Karaciğerde üretilen kanama ve sonraki pıhtılaşma esnasında trombine dönüşen bir glikoprotein.

Was this helpful?
A inmediata descendencia ou descendentes dunha persoa, animal etc; cría.


PROGENY: The immediate descendant or descendants of a person, animal etc; offspring.

ΑΠΟΓΟΝΟΙ: Ο/Οι άμεσος/οι απόγονος/οι ενός ατόμου, ζώου κτλ.

PROGENITURE: Les descendants immédiats dune personne ou dun animal. Rejetons.

PROGENIE: La inmediata descendencia o descendientes de una persona, animal etc; cría.

UTÓD: Egy személy, állat, stb. közvetlen leszármazottja, vagy leszármazottai.

AVKOM: Umiddelbar etterkommer eller etterkommere etter en person, dyr, etc.; barn.

POTOMSTWO, PROGENITURA: Bezpośredni potomek lub potomkowie jakiejś osoby czy zwierzęcia.

SOY: Birinci derecede kanuni mirasçılar veya bir insan veya hayvan vs. torunları; yavrular.

Was this helpful?
En peixes, o resto do primeiro arco branquial que non xoga a miúdo ningún papel respiratorio, pero se pensa que está implicado no control endócrino da secreción carbónica. A pseudo branquia é rica en anhidrasa carbónica.


PSEUDOBRANCH: In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.

ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ: Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIE: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANQUIA: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

ÁLKOPOLTYÚ: A halak első kopoltyúívének maradványa, amelynek általában nincs légzőfunkciója, és a hormonrendszerben, vagy a széntartalmú anyagok kiválasztásában van szerepe. Az álkopoltyú sok szén-anhidráz enzimet tartalmaz.

PSEUDOBRANCH: Hos fisk, restene av den tilbakedannede første gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.

PSEUDOBRANCHIA: U ryb, pozostałość pierwszego łuku skrzelowego, która nie spełnia często funkcji oddechowej. Przypuszcza się, że jest zaangażowana w aktywacje hormonalne lub wydzielanie związków węglowych. Pseudobranchia są bogate w węglową anhydrazę.

PSEUDOBRANŞİ: Solunum özelliğine sahip olmaya ve hormonla aktivasyonu veya karbon salgılanımı ile ilgili birinci solungaç yayının bir parçası. Pseudobranchi korbonik anhidrazlar bakımından zengindir.

Was this helpful?
En peixes, o resto do primeiro arco branquial que non xoga a miúdo ningún papel respiratorio, pero que está implicado no control endócrino da secreción carbónica, que é rica en anhidrasa carbónica.


PSEUDOBRANCHIUM: In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.

ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ (2): Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIES: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANQUIO: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

PSEUDOBRANCHIUM: Álkopoltyú; a halak első kopoltyúívének maradványa, amelynek általában nincs légzőfunkciója, és a hormonrendszerben, vagy a széntartalmú anyagok kiválasztásában van szerepe. Az álkopoltyú sok szén-anhidráz enzimet tartalmaz.

PSEUDOBRANCHIUM: Hos fisk, restene av den tilbakedannede forste gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.

PSEUDOBRANCHIUM: U ryb, pozostałość pierwszego łuku skrzelowego, która nie spełnia często funkcji oddechowej. Przypuszcza się, że jest zaangażowana w aktywacje hormonalne lub wydzielanie związków węglowych. Pseudobranchia są bogate w węglową anhydrazę.

PSÖDOBRANŞ (YALANCI SOLUNGAÇ): Balıklarda ilk solungaç yayının bir parçasıdır ve genellikle solunum sistemi ile ilgili bir fonksiyonu yoktur. Hormonal aktivasyon ve vücuttan karbon salınımında görev aldığı düşünülmektedir. Psödobranş, karbonik anhidraz açısından zengin bir organdır.

Was this helpful?
Materia particulada tomada e logo rexeitada polos animais filtradores, normalmente polo orificio inhalante, p.ex. ostras.


PSEUDOFAECES: Particulate matter that is collected and then rejected by filter feeders, usually through the inhalant aperture, e.g. oysters.

ΨΕΥΔΟΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Σωματιδιακή ύλη που έχει διαχωριστεί από την αρχικά συλλεγείσα τροφή και έχει απορριφθεί από τους διηθηματοφάγους (π.χ. στρείδια) συνήθως από το εισροφητικό άνοιγμα.

PSEUDOFECES: Matière particulaire séparée de certaines particules captées par les animaux filtreurs et rejetées sous forme de petits amas enrobés de mucus, par lorifice inhalant.

PSEUDOFECES: Materia particular separada de ciertas partículas captadas por los animales filtrantes y excretada en forma de pequeños conglomerados de mucus, por el orificio inhalante.

PSEUDOFAECES: A szűrögetve táplálkozó álatok, pl. osztrigák által, legtöbbször a belégzőnyíláson át begyűjtött, majd kieresztett anyagszemcsék.

PSEUDOFECES: Partikulært materiale som tas opp og spyttes ut igjen av filterspisere, vanligvis gjennom pusteapparater (f.eks. østers).

PSEUDOFEKALIA (nibyodchody): Złożona z cząsteczek materia, która jest zebrana i odrzucona przez filtrujące pokarm organizmy (filtratory), zazwyczaj przez otwór oddechowy, np. ostrygi.

YALANCI ATIK: Biriktirilen ve daha sonra besleyici filitre aracılığıyla boşaltılan partikül madde, bu boşaltım genellikle nefes alma deliğinden gerçekleştirilir, örn. midyeler.

Was this helpful?
Estado ou estrutura dun parasito que é similar a un quiste. O pseudoquiste inclúe varias células dun protozoo parasito rodeados dunha parede ou membranas a orixe das cales é a célula hospedador e non o parasito intracelular.


PSEUDOCYST: Cyst-like stage or structure, often containing numerous cells of a protozoan parasite, the wall or outer membrane(s) of which has (have) been formed by the host, not by the host«s intracellular parasite;

ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ: Κυστόμορφο στάδιο ή δομή, που περιέχει συχνά πολλά κύτταρα ενός παρασιτικού πρωτοζώου, το τοίχωμα ή η (οι) εξωτερική(ές) μεμβράνη(ες) του οποίου έχει (έχουν) σχηματισθεί από τον ξενιστή και όχι από το ενδοκυτταρικό παράσιτο του ξενιστή.

PSEUDOKYSTE: Stade ou structure dun parasite protozoaire qui ressemble à un kyste. Le pseudokyste comporte plusieurs cellules du parasite entourées dun paroi ou de membranes dont lorigine est la cellule hôte et non le parasite intracellulaire.

PSEUDOQUISTE: Estado o estructura de un parásito que es similar a un quiste. El pseudoquiste incluye varias células de parásitos rodeados de una pared o membranas cuyo origen es la célula huésped y no el parásito intracelular.

PSZEUDOCISZTA: Hólyagszerű struktúra, amely gyakran nagy mennyiségű egysejtű élősködőt tartalmaz, és falát vagy külső membránját a gazdaszervezet hozza létre.

PSEUDOCYSTE: Cystelignende stadium eller struktur. Inneholder ofte store mengder parasittiske protozoer (encelledyr). Da er den ytre membranen i cysten dannet av verten, ikke av parasitten.

PSEUDOCYSTA: Cystopodobne stadium lub budowa, zawierające często liczne komórki pasożytniczych pierwotniaków, których ściana lub błona zewnętrzna została utworzona przez gospodarza, a nie przez wewnątrzkomórkowego pasożyta gospodarza.

PSEUDOSİT: Kist benzeri aşama ya da yapı, çoğunlukla bir çok protozoa parasiti hücresi içerir, duvar ya da dıştaki zar konak tarafından oluşturulmuştur, hücre içi parazitlerin konakları tarafından değil.

Was this helpful?
Procedemento para extraer sangue por punción do corazón mediante agullas ou xiringas.


CARDIAC PUNCTURE: The process of drawing blood from the heart by needle and syringe.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ: Διαδικασία αιμοληψίας από την καρδιά με σύριγγα και βελόνα.

PONCTION CARDIAQUE: Prélèvement du sang par ponction du coeur à laide dune séringue.

PUNCIÓN CARDIACA: Procedimiento para sacar sangre por punción del corazón mediante agujas o jeringas.

KARDIÁLIS PUNKCIÓ: Vérvétel közvetlenül a szívből, injekciós tű és fecskendő használatával.

HJERTE PUNKTERING: Metode der blod blir tappet direkte fra hjertet ved hjelp av sproyte med spiss.

PUNKCJA SERCA: Procedura pobierania krwi z serca za pomocą igły i strzykawki.

KALP DELİĞİ : İğne ya da şırıngayla kalpten kan alım süreci.

Was this helpful?
Que ten o aspecto ou natureza de pus; que produce ou contén pus.


PURULENT: Containing or consisting of pus.

ΠΥΩΔΗΣ: Ο περιέχων ή ο αποτελούμενος από πύον.

PURULENT: Qui a laspect ou la nature du pus; qui produit ou qui contient du pus.

PURULENTO: Que tiene el aspecto o naturaleza de pus; que produce o contiene pus.

GENNYES: Gennyet tartalmazó, vagy abból álló.

PURULENT: Inneholder eller består av materie.

ROPNY: Zawierający lub składający się z ropy (np. wrzód).

İLİTİHAPLI: İltihapdan oluşan veya içeren.

Was this helpful?
Líquido amarelo viscoso que resulta da inflamación da pel. É un líquido (liquor puris) que contén glóbulos brancos mortos (leucocitos).


PUS: A viscous yellow fluid produced as a result of inflammation of the skin. It consists of a liquid (liquor puris) containing dead white blood cells (leucocytes).

ΠΥΟΝ: Πηκτό κίτρινο υγρό που παράγεται ως αποτέλεσμα φλεγμονής του δέρματος. Αποτελείται από ένα υγρό (liquor puris) που περιέχει νεκρά λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα)

PUS: Liquide jaune visqueux résultant de linflammation de la peau. Cest un liquide (liquor puris) contenant des globules blancs morts (leucocytes).

PUS: Líquido amarillo viscoso que resulta de la inflamación de la piel. Es un líquido (liquor puris) que contiene glóbulos blancos muertos (leucocitos).

GENNY: A bőr gyulladásakor termelődő sárga színű, sűrű folyadék. Folyadékból (I>liquor puris) és a benne lévő elhalt fehérvérsejtekből (leukocitákból) áll.

PUSS (MATERIE): Viskøs gul væske som produseres ved betennelse i huden.

ROPA (z rany): Lepki, żółty płyn, wytwarzany w wyniku zapalenia skóry. Zawiera on ciecz (składającą się z rzadkiego, bogatego w białko płynu) zawierającego obumarłe białe krwinki (leukocyty).

Apse: Deri iltahabı sonucu yapışkan sarı viskoz bir sıvı üretimi olur. İçinde ölü kan hücresi akyuvarlardan (lökosit) oluşan bir sıvı (liquor puris ) bulundurur.

Was this helpful?
Pequeno absceso na pel.


PUSTULE: A small abscess in the skin.

ΕΚΦΥΜΑ, ΕΞΟΓΚΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Ενα μικρό απόστημα στο δέρμα.

PUSTULE: Petit soulèvement inflammatoire de la peau, qui devient purulent.

PÚSTULA: Pequeño absceso en la piel.

PATTANÁS: A bőrön található kisméretű tályog.

PUSTEL: Liten byll i huden.

KROSTA: Mały ropień w skórze.

SİVİLCE: Derideki küçük apse.

Was this helpful?
Descomposición post mortem de tecidos de organismos.


PUTREFACTION: The decomposition of tissues and organisms following death.

ΣΗΨΗ: Η μετά από τον θάνατο αποσύνθεση ιστών και οργανισμών.

PUTREFACTION: La décomposition post-mortem des tissus et dorganismes.

PUTREFACCIÓN: Descomposición post-mortem de tejidos de organismos.

ROTHADÁS: A szövetek és szervek lebomlása a halál után.

FORRÅTNELSE: Nedbryting av dødt vev eller døde organismer.

GNICIE: Rozkład tkanek w wyniku śmierci organizmów.

ÇÜRÜME: Ölümü takiben organizma ve dokuların bozulması.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES