AMC LIMITED

L

Nome dado en Filipinas a un complexo de organismos acuáticos que inclúe algas, bacterias, protozoos e diatomeas. Este complexo pode formar unha capa densa no fondo dos estanques e pode ser comido por xuvenís de "milkfish" e lagostinos.


LAB-LAB: Name given in the Philippines to a complex of aquatic organisms which include algae, bacteria, protozoans, and diatoms. This complex may form a dense mat on the bottom of ponds and is eaten by young milkfish and shrimps.

LAB-LAB (δεν μεταφράζεται): Ονομα που έχει δοθεί από τους κατοίκους των Φιλιππίνων σε ένα σύμπλεγμα υδρόβιων φυτών που περιλαμβάνουν φύκη, βακτήρια, πρωτόζωα και διάτομα. Αυτό το σύμπλεγμα σχηματίζει έναν πυκνό τάπητα στον βυθό δεξαμενών και τρώγεται από νεαρά γαλακτόψαρα και γαρίδες.

LAB-LAB: Nom donné aux Philippines à un complexe dorganismes marins comprenant des algues, des bactéries, des protozoaires et des diatomées. Ce complexe forme un tapis épais sur les fonds des bassins qui est mangé par les jeunes milkfish et les crevettes.

LAB-LAB: Nombre dado en Filipinas a un complejo de organismos marinos que incluye las algas, bacterias, protozoos y diatomeas. Este complejo forma una alfombra espesa en los fondos de estanques que esta comido por los milkfish jóvenes y gambas.

LAB-LAB: A Fülöp-szigetekről származó elnevezés, amely különböző vízi szervezetek, pl. algák, baktériumok, egysejtűek és kovamoszatok összességét jelenti. Ez a komplexum a tavak alján sűrű bevonatot alkot, és a fiatal tejhalak (Chanos chanos), illetve rákok tápláléka.

LAB-LAB: Navn som brukes i Filippinene om et kompleks av akvatiske organismer, som inkluderer alger, bakterier, encelledyr (protozoer) og kiselalger (diatoméer). Dette komplekset danner en tykk matte på bunnen av dammer, som spises av unge ”milkfish” og reker.

LAB-LAB: Nazwa pochodzi z Filipin i oznacza zespół organizmów wodnych, który zawiera glony, bakterie, pierwotniaki i okrzemki. Zespół ten może tworzyć zwartą matę na dnie stawu a zjadany jest przez młode ryby mleczne i krewetki.

LAB-LAB: Filipinlerde içerisinde algler, bakteriler, tekhücreli canlılar ve deniz alglerini içeren kompleks akuatik organizmalara verilen isimdir. Bunlar havuzların dip kısmında yoğun bir tabakadan oluşabilir ve genç sütbalığı ve karides yavruları tarfından yenir.

Was this helpful?
Ctenolabrus spp. Peixe da familia Labridae que vive en simbiose quitándolle os ectoparasitos e limpando as lesións a un peixe hospedador. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que elimina os piollos mariños (ej. xénero Lepeophtheirus e Caligus) del salmón.


WRASSE: Ctenolabrus spp. Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus spp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

LABRIDO: Ctenolabrus spp. Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

AJAKOSHAL: Ctenolabrus spp. A Labridae családba tartozó halfajok, amelyek más halfajokkal szimbiózist alakítanak ki. Eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sebeit. Az akvakultúrában ilyen szimbiózis pl. a lazacok és az ajakoshalak együttélése, amelynél az utóbbiak a haltetveket (Lepeophtheirus és Caligus nemzetség) távolítják el.

LEPPEFISK: Ctenolabrus spp. Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved a fjerne ytre parasitter og holde sar rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

WARGACZE (Ctenolabrus spp.) : Ryby z rodziny wargaczowatych (Labridae), które wykazują zależność symbiotyczną usuwając pasożyty zewnętrzne i zmiany chorobowe z ryb gospodarzy. Przykładem tej symbiozy w akwakulturze jest wargacz skalik (Ctenolabrus rupestris) usuwający wszy morskie (np. z rodzaju Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

WRASSE: Ctenolabrus spp. Labridae familyasından simbiyotik ilişki sergiler konakçı balıkta ektoparaziti azaltır , lezyonları temizler. Akuakültürde bu simbiyoza örnek goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp)dır,salmonlardan deniz piresini (e.g. genera Lepeophtheirus ve Caligus) temizler.

Was this helpful?
Capilar linfático que absorbe as graxas do alimento nas peluxes do intestino delgado.


LACTEAL: Lymphatic capillary absorbing dietary fats in the villi of the small intestine.

ΧΥΛΟΦΟΡΟ ΑΓΓΕΙΟ: Λεμφατικό τριχοειδές αγγείο το οποίο απορροφά τα διατροφικά λίπη στις λάχνες του λεπτού εντέρου.

LACTIFERE ou LACTE : Se dit des capillaires lymphatiques qui absorbent les graisses dans les villosités de lintestin grêle.

LACTEAL: Capilar linfático que absorbe las grasas del alimento en las vellosidades del intestino delgado.

LAKTEÁLOK: Nyirokhajszálerek, amelyek a táplálékból származó zsírokat szívják fel a vékonybél bolyhaiban.

LAKTEAL: Lymfekapillar som absorberer fett i villi (tarmtotter) i tynntarmen.

KAPILARA LIMFATYCZNA: Pochłania tłuszcze z pokarmu w kosmkach jelita małego.

LAKTEAL: İnce bağırsal vilüslerinden besinsel yağları emen lenfatik damarlar.

Was this helpful?
Un disacárido, especialmente abundante no leite, composto por restos de glicosa e galactosa, non doadamente usado por algúns peixes


LACTOSE: A disaccharide, especially abundant in milk, composed of glucose and galactose residues, not easily utilised by some fish.

ΛΑΚΤΟΖΗ: Δισακχαρίτης, άφθονος κυρίως στο γάλα, που συντίθεται απο κατάλοιπα γλυκόζης και λακτόζης. Δεν χρησιμοποιείται εύκολα από μερικά ψάρια.

LACTOSE: Une disaccharie spécialement abondante dans le lait, composée de résidus de glucose et de galactose, que certains poissons nutilisent pas aisément.

LACTOSA: Un disacárido, especialmente abundante en la leche, compuesto por restos de glucosa y galactosa, no fácilmente usado por algunos peces.

LAKTÓZ: A tejben különösen nagy mennyiségben előforduló diszaharid, amely egy glükóz- és egy galaktózmmolekulából áll, és amelyet egyes halak nehezen tudnak hasznosítani.

LAKTOSE, MELKESUKKER: Disakkarid, forekommer rikelig i melk, sammensatt av glukose og galaktose-rester, kan vanskelig utnyttes hos noen fisk.

LAKTOZA: Dwucukier, szczególnie obfity w mleku, złożony z reszt glukozy i galaktozy, niezbyt dobrze przyswajany przez niektóre gatunki ryb.

LAKTOZ: Özellikle sütte bol bulunan bir disakkarit, glikoz ve galaktoz kalıntılarından oluşur bazı balıklar tarafından kolayca kullanılamaz.

Was this helpful?
Este fungo ou mofo acuático da clase Oomicetos que ten antecesores algais (diferente de fondos verdadeiros) e é ben coñecida entre os patóxenos de larvas de lagostino, causando mortalidades en estadios temperáns do ciclo de vida. Afecta a todos os peneidos e transmítese horizontalmente. O cultivo larvario de Penaeus monodon atópase actualmente afectado por este fungo en moitos países.


LAGENIDIUM CALLINECTES: This water mould fungus (Class Oomycetes) has algal ancestors (unlike true fungi) and is among the best known larval shrimp pathogens, causing serious mortality in the early life cycle stages. It is known to affect all penaeids and is horizontally transmitted. Larval rearing of Penaeus monodon is affected by this fungus in many countries.

LAGEINIDIUM CALLINECTES: Μύκητας του νερού (Κλάση Oomycetes) ο οποίος σε αντίθεση με τους πραγματικούς μύκητες προέρχεται εξελικτικά από τα φύκη. Είναι από τους πιο γνωστούς παθογόνους παράγοντες στην καλλιέργεια των γαρίδων, προκαλώντας μεγάλη θνησιμότητα στα ανώριμα στάδια τους. Προσβάλλει όλες τις γνωστές γαρίδες, ανάμεσα τους και το είδος Penaeus monodon και μεταδίδεται με οριζόντια μεταφορά (βλ.λ.).

LAGENIDIUM CALLINECTES : Moisissure de la classe oomycètes avec des ancêtres algales (au contraire des champignons). Mieux connu des pathogènes des larves de crevettes qui provoquent des mortalités importantes chez les stades précoces larvaires. Lagendium infecte tous les penaeidés et peut être transmis horizontalement. L’élevage des stades larvaires de Penaeus monodon est affecté par cette moisissure dans plusieurs pays.

LAGENIDIUM CALLINECTES : Hongo moldeado por el agua de la clase Oomicetos que tiene ancestros algales y es conocido como uno de los patógenos larvarios de gambas más habituales, causando mortalidades en estadios juveniles: Afecta a todos los peneidos y se transmite horizontalmente. El cultivo larvario de Penaeus monodon se encuentra actualmente afectado por este hongo en muchos países.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Az Oomycetes osztályba tartozó vízi penészgombafaj, amely a valódi gombáktól eltérően algáktól származik. A garnélarákok lárváinak egyik legismertebb kórokozója. A korai életszakaszokban komoly elhullást képes okozni. Horizontálisan terjed, és valamennyi, Penaeidae családba tartozó rákfajt veszélyeztet. Sok országban jelent gondot a Penaeus monodon lárváit tenyésztőknek.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Denne akvatiske muggsoppen (klasse Oomycetes) har utviklet seg fra alger i motsetning til ekte sopper. Er blant de best kjente patogener hos rekelarver og fører til høy dødelighet i tidlige livsstadier. Den er kjent å affektere alle reker i familien Penaeidae og smittes horisontalt. I dag er larveoppdrett av Penaeus monodon rammet av muggsoppen i mange land.

LAGEINIDIUM CALLINECTES: Ta postać wodnego grzyba (klasa Oomycetes) miała glonowego przodka (w przeciwieństwie do prawdziwych grzybów) i jest najbardziej znanym grzybem spośród patogenów larw krewetek; powoduje wysoką śmiertelność wczesnych stadiów młodocianych. Jest znany z atakowania wszystkich krewetek z rodzaju Penaeus a przenoszony jest horyzontalnie. Hodowane w wielu krajach larwy Penaeus monodon są atakowane przez ten grzyb.

LAGENIDIUM CALLINECTES: bu su küfü alg atalı (gerçek mantara benzemez), ve hemen hemen larva karides patojenir, erken nyaşam döngüsünde ciddi ölümlere sebep olur. Bütün penaeidsleri etkilediği ve direk olarak taşındığı bilinir. Penaeus monodon sun larva büyümesinde bu küflerin bir çok ülkede etkilidir.

Was this helpful?
Crustáceo decápodo que pertence á suborde de Natantia; a miúdo especies de Penaeus. Tradicionalmente úsanse dous termos anglosaxons co fin de describir os lagostinos; "shrimp" e "prawn", "lagostino e "camarón". Os dous termos son normalmente utilizados de indistinta forma para diferentes especies en diferentes partes do mundo. A convención da FAO resérvase o termo "shrimp" para os lagostinos mariños e de auga salobre e o termo "prawn" para as especies de camaróns de auga doce.


SHRIMP: Decapod crustaceans of the suborder Natantia, commonly the Penaeus spp. Traditionally the terms for shrimp and prawn are interchangeably used of different species in different parts of the world. The FAO convention is to call marine and brackish water forms shrimps, and fresh water forms prawns.

ΓΑΡIΔΑ: Δεκάποδο καρκινοειδές της υποτάξης Κολυμβητικά (Natantia), συνήθως του γένους Penaeus. Παραδοσιακά οι όροι γαρίδα και καραβίδα χρησιμοποιούνται εναλλάξ γιά διάφορα είδη σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με την σύμβαση του FAO οι μορφές που ζούν στην θάλασσα και τα υφάλμυρα νερά καλούνται γαρίδες (shrimps) ενώ εκείνες του γλυκού νερού καραβίδες (prawns).

CREVETTES: Crustacé décapode appartenant au sous-ordre des Natantia; souvent des espèces de Penaeus. Deux termes anglo-saxons sont utilisés afin de décrire les crevettes; "shrimp" et "prawn". Les deux termes sont couramment employés de façon interchangeable, mais la convention de la FAO est de réserver le terme "shrimp" pour les crevettes marines et deau douce et le terme "prawn" pour les espèces dulçaquicoles.

CAMARÓN: Crustáceo decápodo que pertenece al suborden de Natantia; a menudo especies de Penaeus. Dos términos anglosajonos son utilizados con el fin de describir los camarones; “shrimp” y “prawn”. Los dos términos son normalmente utilizados de manera intercambiable, pero la convención de la FAO se reserva el termino “shrimp” para los camarones marinos y de agua salobre y el término “prawn” para las especies de agua dulce.

GARNÉLA: A Natantia alrendbe tartozó tízlábú rákok, általában a Penaeus nemzetség fajai. A "garnélarák" és a "királyrák" megnevezéseket hagyományosan megkülönböztetés nélkül használják. A FAO meghatározása szerint a tengerben és kevert vízben élő fajokat garnélarákoknak, az édesvízi fajokat királyrákoknak nevezzük.

SHRIMP(PENAEUS spp): Tifotet krepsdyr, vanligvis Penaeus spp. Tradisjonelt brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” (på engelsk) på forskjellig måte ulike plasser i verden. FAO definisjon: Marine og brakkvannsarter kalles ”shrimps”, og ferskvannsarter kalles ”prawns”.

KREWETKA: Skorupiaki dziesięcionogie z podrzędu Natantia, zazwyczaj z rodzaju Penaeus spp. Tradycyjnie terminu krewetka (shrimp) i krewetka (prawn) są używane zamiennie w stosunku do różnych gatunków w różnych częściach kuli ziemskiej. Konwencja FAO wymaga nazywania morskich i słonowodnych gatunków krewetek "shrimps” a słodkowodnych "prawns”.

Karides: Natantia subordosunun dekapod kabukluları, yaygın olarak Penaeus spp. dir. Geleneksel olarak karidesler ve deniz tekeleri için kullanılan terim dünyanın farklı bölgelerindeki farklı türler için değiştirilerek kullanılır. FAO sözleşmesi deniz ve tuzlu su türlerini karides ve tatlı su formlarını da deniz tekesi olarak isimlendirir.

Was this helpful?
Membrana ou estrutura en forma de placa delgada utilizada a miúdo para describir estruturas branquiais.


LAMELLAE: Thin layered membrane or plate-like structures; used in reference to gills.

ΕΛΑΣΜΑΤΑ: Λεπτού πάχους μεμβράνες ή δισκοειδείς δομές. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται για τα βράγχια.

LAMELLE: Membrane ou structure en forme de plaque mince souvent utilisée pour décrire les structures branchiales.

LAMINILLA: Membrana o estructura en forma de placa delgada utilizada a menudo para describir estructuras branquiales.

LAMELLÁK: Vékony, rétegelt membránok vagy lemezszerű struktúrák; a kopoltyúkra vonatkozóan használt fogalom.

LAMELL: Tynn membran eller platelignende struktur. Brukt i forbindelse med gjeller (primær- og sekundærlameller).

LISTEK, BLASZKA: Cienkowarstwowa błona lub płytkopodobne struktury; używane w odniesieniu do skrzeli.

LAMEL: Solungaçlara ait olan ince katmanlı membran veya plaka yapılar.

Was this helpful?
Parte filamentosa das láminas primarias de branquias de peixes e moluscos bivalvos. Serven para aumentar considerablemente a superficie das branquias para o óptimo intercambio gasoso.


SECONDARY LAMELLA: Filamentous part of the primary lamellae in the gills of fish and shellfish. It serves as a way of greatly increasing the surface area of the gill for optimal gaseous exchange.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Νηματοειδές μέρος του Πρωτογενούς ελάσματος στα βράγχια των ψαριών και των ασπονδύλων. Χρησιμεύει γιά την αύξηση της επιφανείας του βραγχίου διευκολύνοντας την ανταλλαγή των αερίων.

LAMELLE SECONDAIRE: Partie filamenteuse des lamelles primaires des branchies de poissons et de mollusques bivalves servant à augmenter considérablement la surface des branchies afin de rendre optimaux les échanges gazeux.

LAMINILLA SECUNDARIA: Parte filamentosa de laminillas primarias de branquias de peses y moluscos bivalvos que sirven para aumentar considerablemente la superficie de las branquias para devolver óptimos los intercambios de gases.

MÁSODLAGOS LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúin az elsődleges kopoltyúlemezek fonalas részei. Nagy mértékben megnövelik a kopoltyú felületét, ezáltal optimális feltételeket teremtenek a gázcseréhez.

SEKUNDÆRLAMELLE: Serier av plateformede utvekster på gjellebuenes primærlameller. Her skjer gassutvekslingen i gjellene. Gir gjellen stor overflate.

BLASZKA WTÓRNA : Nitkowata lub płytkowata część pierwotnej blaszki w skrzelach ryb, mięczaków i skorupiaków. Służy ona jako sposób znacznego zwiększenia powierzchni strefy skrzelowej, w celu wspomagania wymiany gazowej.

Solungaç flamenti: Kabuklu ve balıklarda solungaç lamellerinin falment kısımları. Optimum gaz alışverişi için solungacın yüzey alanını artmasını sağlar.

Was this helpful?
Estruturas maiores constituíntes das branquias de peixes e moluscos. As lamelas secundarias únense a elas.


PRIMARY LAMELLA: Major structural constituent of the gills of fish and shellfish. The secondary lamellae are attached to these.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Σημαντικό χαρακτηριστικό των βραγχίων των ψαριών και ασπονδύλων, στο οποίο προσαρμόζονται τα δευτερογενή ελάσματα.

LAMELLES PRIMAIRES: Structure majeure constituant les branchies de poissons et de coquillages. Les lamelles secondaires sont attachées à elles.

LAMINILLAS PRIMARIAS: Estructuras mayores constituyendo las branquias de peses y marisco. Las laminillas secundarias se atan a ellas.

ELSŐDLEGES LEMEZ: A halak, kagylók és rákok kopoltyúinak legfontosabb szerkezeti alkotórészei. A másodlagos lemezek kapcsolódnak hozzájuk.

PRIMÆSRLAMELLER: Serie av plateformede utvekster på gjellebuen, oftest stivet opp av brusk. Sekundærlamellene sitter på disse. Se GJELLELAMELL.

BLASZKA PIERWOTNA (listek p.): Główny składnik strukturalny skrzeli ryb i skorupiaków. Do nich są przytwierdzone wtórne blaszki (listki).

Solungaç lameli: Kabuklu ve balık solungaçlarını oluşturan temel yapı. Flamentler lamel üzerinde bulunur.

Was this helpful?
Clase de moluscos acuáticos caracterizados por dúas valvas calcáreas unidas por un ligamento flexible ao longo da zona de unión. Esta clase inclúe varias especies comestibles e algunhas cultívanse (por exemplo: mexillóns, ostras, vieiras, ameixas, etc.). A miúdo son chamados bivalvos. Sin. Pelecípodo.


LAMELLIBRANCHIA: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Pelecypoda.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧIΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

LAMELLIBRANCHIE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Pelecypoda.

LAMELIBRANQUIA : Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos.

LAMELLIBRANCHIA: A puhatestűek egyik osztálya, amelynek fajai kizárólag vízben élnek és jellegzetességük a két félből álló meszes külső héj, amelyet egy hajlékony szalag tart össze. Ebbe az osztályba sok ehető faj tartozik, amelyek közül sokat tenyésztenek is (kékkagylók, osztrigák, fésűkagylók, stb.). Egyéb elnevezéseik: Bivalvia, Pelecypoda (kagylók).

LAMELLIBRANCHIA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Pelecypoda.

MAŁŻE (Lamellibranchia): Klasa wodnych mięczaków, charakteryzujących się dwiema wapiennymi skorupami, połączonymi giętkim wiązadłem wzdłuż linii zawiasu. Klasa ta obejmuje różne jadalne gatunki, z których wiele jest przedmiotem hodowli (np. omułki, ostrygi, przegrzebki, małże). Powszechnie nazywane są małżami dwuskorupowymi.

LAMELLIBRANCHIA: Menteşe görevi gören esnek bir bağ ile birbirine bağlı iki kalkerli kapakçığı bulunan yumuşakça sınıfıdır. Bu sınıf kültüre edilmiş yenilebilir bir çok tür içerir (bkn. midye, istiridye, deniz tarağı). Bivalvia olarak da bilinir. Syn. Pelecypoda.

Was this helpful?
No sentido estrito, existen láminas branquiais primarias e secundarias. As lamelas primarias son os tecidos flexibles suxeitos por filamentos unidos aos arcos branquiais (branquias) dos peixes. Estas láminas primarias levan varias capas máis finas chamadas láminas branquiais secundarias. Son as rexións activas nas que se realizan á vez a respiración e a excreción.


GILL LAMELLA: Strictly, there are both primary and secondary gill lamellae.The primary gill lamellae are those soft tissues supported by filaments attached to the branchial (gill) arches in fish. These primary lamellae bear numerous finer layers termed secondary gill lamellae. These are the active regions for both respiration and excretion.

ΒΡΑΓΧIΑΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ: υπάρχουν πρωτογενή και δευτερογενή βραγχιακά ελάσματα. Τα πρωτογενή βραγχιακά ελασματα είναι οι μαλακοί ιστοί, που στηρίζονται από τα νημάτια, τα οποία είναι συνδεδεμένα στα βραγχιακά τόξα του ψαριού. Αυτά τα πρωτογενή ελάσματα φέρουν πολυάριθμα λεπτότερα στρώματα που ονομάζονται δευτερογενή βραγχιακά ελάσματα. Αυτά είναι οι ενεργές περιοχές, τόσο για την αναπνοή, όσο και για την απέκκριση.

LAMELLES BRANCHIALES: Au sens strict, il existe des lamelles branchiales primaires et secondaires. Les lamelles primaires sont les tissus souples supportés par des filaments attachés au arcs branchiaux de poissons. Ces lamelles primaires portent un nombre de couches plus fines appelées lamelles branchiales secondaires. Ce sont les régions dans lesquelles se réalisent à la fois la respiration et lexcrétion.

LAMINILLAS BRANQUIALES: En el sentido estricto, existen laminillas branquiales primarias y secundarias. Las laminillas primarias son los tejidos flexibles apoyadas por los filamentos atados a los arcos branquiales de peses. Estas laminillas primarias llevan varias capas más finas llamadas laminillas branquiales secundarias. Son las regiones en las que se realizan a la vez la respiración y la excreción.

KOPOLTYÚLEMEZ: Szigorú értelemben véve léteznek elsődleges és másodlagos kopoltyúlemezek. Az elsődleges kopoltyúlemezek a kopoltyúívekhez kötődő kopoltyúfonalakkal alátámasztott lágy szövetek. Ezek az elsődleges lemezek számos kisebb lemezt hordoznak, amelyeket másodlagos kopoltyúlemezeknek nevezünk. Ezek a légzés és a kiválasztás aktív helyei.

GJELLELAMELL: Det er to typer gjellelameller: Primær- og sekundærlameller. Primærlamellene der de filamentene som støttes opp av gjellene og kan sees som røde trådaktig frynsete utvekster med det blotte øyet. Primærlamellene bærer store mengder (små) sekundærlameller. Det er disse sekundærlamellene som gir gjellene stor overflate, og det er her osmoregulering og ekskresjon finner sted.

LISTKI SKRZELOWE: Dokładnie mówiąc, występują zarówno podstawowe, jak i drugorzędne listki skrzelowe. Zasadnicze listki skrzelowe stanowią u ryb miękkie tkanki podtrzymywane przez włókna, przytwierdzone do łuków skrzelowych. Te podstawowe listki podtrzymują liczne delikatne warstwy nazywane drugorzędnymi listkami (blaszkami) skrzelowymi. Stanowią one aktywną powierzchnię tak w procesie oddychania, jak i wydalania.

SOLUNGAÇ LAMELİ: Tam olarak birincil ve ikincil solungaç lamelleri vardır. Balıklarda birincil solungaç lamelleri, bu yumuşak dokular, solungaç lamellerine bağlı flamentler tarafından desteklenir. Bu birincil lameller ikincil lamellere çok ince bir tabaka ile değerler. Bunlar solunum ve boşaltım için etkin bölgelerdir.

Was this helpful?
Un organismo na fase que vai dende o inicio da alimentación exóxena ata a metamorfose a xuvenil. Na fase larvaria o animal difire en boa medida morfoloxicamente e pola súa conduta das fases xuvenís ou adultas.


LARVA: An organism from the beginning of exogenous feeding to metamorphosis into juvenile. At the larval stage the animal differs greatly in appearance and behaviour from a juvenile or an adult.

ΠΡΟΝΥΜΦΗ: Στάδιο ζωής ενός οργανισμού από την αρχή της εξωγενούς θρέψης μέχρι την μεταμόρφωση σε νεαρό άτομο. Στο προνυμφικό στάδιο το ζώο διαφέρει σημαντικά σε εμφάνιση και συμπεριφορά από το νεαρό και το ενήλικο.

LARVE: Stade dans le développement de divers animaux qui diffèrent morphologiquement et par son comportement des stades juvéniles ou adultes.

LARVA: Estado en el desarrollo de varios animales que difiere morfológicamente y por su conducta de las fases juveniles o adultas.

LÁRVA: Az önálló táplálkozás megkezdésétől a fiatal állattá való átalakulásig tartó fejlődési állapot. A lárvaállapotú állat testfelépítésében és viselkedésében jelentős mértékben különbözik a fiatal vagy kifejlett állattól.

LARVE: Livsstadium for en organisme fra begynnelsen av eksogent fødeopptak til metamorfose. Larven kan være svært forskjellig fra de voksne individene både i atferd og utseende.

LARWA: Organizm od początku odżywiania się pokarmem zewnętrznym do przeobrażenia się w stadium młodociane. W stadium larwalnym zwierzę różni się znacznie w wyglądzie i zachowaniu od stadium młodocianego i dorosłego.

LARVA: Juvenil dönemde dıştan beslenmenin başlamasından metamorfoza(değişime) kadar olan organizmadır. Hayvanların larval döneminde juvenil veya yetişkinlerinde görünüm ve davranışları farklıdır.

Was this helpful?
A última fase planctónica do desenvolvemento larvario de molusco bivalvos antes da súa fixación ao substrato.


STRAIGHT-HINGE LARVAE: The last planktonic larval stage of shellfish prior to settlement .

ΩΡΙΜΕΣ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ: Το τελευταίο στάδιο των πλαγκτονικών προνυμφών ασπονδύλων πριν την εγκατάσταση στον πυθμένα.

LARVE A CHARNIERE DROITE: Le dernier stade de développement des larves planctonique des mollusques bivalves avant leur fixation au susbstrat.

LARVA A CHARNELA RECTA: El último estado del desarrollo de larvas planctónicas de molusco bivalvos antes de su fijación al substrato.

EGYENES ZÁRÓIZMÚ LÁRVA: A kagylók utolsó lebegő lárvaalakja a megtelepedés előtt.

STRAIGHT-HINGE LARVE: Siste frittlevende larvestadium hos skalldyr før de bunnslår.

WCZESNE STADIUM LARWY WENIGER : Wczesna postać rozwojowa ostatniego planktonowego stadium larwalnego małży przed osiedleniem się.

LARVA: Juvenil dönemde dıştan beslenmenin başlamasından metamorfoza(değişime) kadar olan organizmadır. Hayvanların larval döneminde juvenil veya yetişkinlerinde görünüm ve davranışları farklıdır.

Was this helpful?
Moitas especies de peixes eclosionan cando aínda lles queda unha cantidade de vitelo considerable. Chámaselles larvas con vitelo dende o momento da eclosión ata a reabsorción total do saco vitelino.


YOLK-SAC LARVAE: Many fishes hatch while they still have a considerable amount of yolk remaining. From the time of hatching until the yolk sac is fully absorbed, they are referred to as yolk-sac larvae .

ΠΡΟΝΥΜΦΗ ΜΕ ΛΕΚΙΘΟ: Μερικά ψάρια εκκολάπτονται ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη σημαντική ποσότητα λεκίθου. Αναφέρονται ως προνύμφες από την στιγμή εκκόλαψης και μέχρις ότου απορροφηθεί εντελώς ο λεκιθικός σάκκος και στη συνέχεια ως νύμφες.

ALEVIN A VITELLUS: Chez plusieurs espèces de poissons, léclosion des larves a lieu avant la résorption totale du vitellus. Les larves sont appelées alevins à vitellus jusquà résorption totale du sac vitellin.

ALEVÍN CON VITELO: En muchos especies de peces, la eclosión de larvas tiene lugar antes de la absorción total del vitelo. Las larvas son llamadas alevín con vitelo hasta la absorción total del saco vitelino.

SZIKZACSKÓS LÁRVA: Sok halfaj ivadékai kelnek ki úgy, hogy még sok megmaradt szikanyaguk van. A kikeléstől a szikzacskó teljes felszívódásáig szikzacskós lárváknak nevezzük őket.

PLOMMESEKKLARVE: Mange fiskelarver klekkes med en stor del av plommemassen intakt. Betegnelsen plommesekklarve blir benyttet fra klekking til plommemassen er fullstendig absorbert.

LARWA Z WORECZKIEM ŻÓŁTKOWYM: Larwy wielu ryb posiadające jeszcze znaczne ilości niezresorbowanego żółtka. Od momentu wyklucia, aż do całkowitej resorpcji, nazywane są larwami z woreczkiem żółtkowym.

Besin Keseli Larva: Birçok balık türü lavasının kulucka aşamasında oldukça fazla miktarda besin kesesi bulundurması, kulukça ünitesinde besin kesesinin tamamen tüketene kadar larvaya verilen ad.

Was this helpful?
Que produce ovos que eclosionan internamente para liberar larvas con vida libre; ovíparos, ovovivíparos, vivíparos.


LARVIPAROUS: Producing eggs that are hatched internally with release of free-living larvae; cf. oviparous, ovoviviparous, viviparous.

ΠΡΟΝΥΜΦΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία εκκολάπτονται εσωτερικά και τίκτει προνύμφες που ζουν ελεύθερες. Πρβ. ωοτόκος, ωο-ζωοτοκος, ζωοτόκος.

LARVIPARE: Se dit dun animal qui produit des oeufs qui éclosent à lintérieur de ladulte avec libération par la suite de larves libres.

LARVIPARO: Se dice de un animal que produce huevos que se abren dentro del adulto con liberación después de larvas libres.

LÁRVASZÜLŐ: Olyan állat, amelynek megtermékenyített petéi vagy ikrái a testen belül kelnek ki, és életképes lárvaként kerülnek a külvilágba. Vö: peterakó, elevenszülő.

LARVIPAR (LARVEFØDENDE): Produserer egg som klekkes inni morfisken, og sleppes fri som frittlevende larver. Jfr. ovipar (eggleggende), ovovivipar og vivipar (levendefødende).

ŻYWORODNOŚĆ : Wytwarzane jaja są wylęgane wewnątrz ciała ryby a uwalniane są ("rodzące się”) żywe, swobodnie żyjące larwy; porównaj: jajożyworodny, żyworodny.

LARVA TAŞIYAN: Döllenmiş yumurtalardan serbest yaşayan larvaların iç kısıma bırakılmasıyla yumurtadan çıkması. Ovipar, ovovivipar, vivipar.

Was this helpful?
Atraso entre o principio dunha enfermidade e o seu evidente desenvolvemento ou manifestación.


LATENCY: Dormancy between the beginning and the evident development or manifestation of a disease.

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων μιας νόσου.

LATENCE: Délai entre le début dune maladie et sa véritable manifestation.

LATENCIA: Retraso entre el principio de una enfermedad y de su real manifestación.

LAPPANGÁS: A betegség kezdete és egyértelmű kifejlődése vagy megjelenése közötti nyugalmi időszak.

LATENS: Dvalestadium for en sykdom fra en organisme smittes til sykdommen bryter ut.

UTAJENIE: Stan uśpienia (spoczynku) pomiędzy początkiem a widocznym rozwojem lub objawem choroby.

LATENS: Bir hastalığın belirtisi veya açık gelişmesi ve başlangıçı arasındaki durağan hali.

Was this helpful?
Concentración letal: Termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo que é testemuña do criterio de toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, CL70, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina é tamén indicado.


LC: Lethal concentration: term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

LC: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LC: Concentration Letalé.Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

LC: Concentración letal: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

LC: Halálos koncentráció; egy anyag toxicitásának számszerű kifejezése. Ebben az esetben egy szervezet pusztulása a toxicitás ismérve. A halálos koncentrációt (lethal concentration, LC) számszerű értékekkel (pl. LC50, LC70) fejezik ki, amely az adott koncentráció által megölt szervezetek százalékos arányát jelenti. Ezen kívül megadják a méregnek való kitettség idejét is.

LC: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

LC: Koncentracja letalna: termin stosowany do wyrażenia ilościowo stopnia toksyczności substancji. W tym przypadku stanowi je śnięcie (śmierć) testowanej ryby (organizmu), które stanowi kryterium toksyczności. LC jest wyrażane liczbowo, np. LC50, LC70 wskazujące odsetek śniętych ryb (padłych zwierząt) w danej koncentracji. Podawany jest także czas ekspozycji na truciznę.

LC: Letal konsantrasyon: bir maddenin toksisitesinin seviyesini miktarsal olarak ifade eden terimdir. Bu durumda test organizmasının ölümü toksisitenin ölçütüdür. LC sayısal olarak ifade edilir, örneğin LC50, LC70 verilen konsantrasyondaki ölen organizmaların yüzdesini belirtir. Ayrıca toksine maruz kalma süresi de verilir.

Was this helpful?
Concentración letal: termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo a que proba a toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina tamén se indica.


LC 50: LC (lethal concentration) is expressed numerically, e.g. LC50, indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

LC50: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LC 50: Concentration Letalé.Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

LC 50: Concentración letal: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

LC 50: Számszerű értékkel kifejezett halálos koncentráció (LC), pl. LC 50, amely egy koncentráció által elpusztított szervezetek százalékos arányát jelenti. Ezen kívül megadják a méregnek való kitettség idejét is.

LC 50: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

LC 50: LC (koncentracja letalna) jest wyrażana liczbowo, np. LC50, wskazując odsetek śmiertelności organizmów (ryb) w danej koncentracji. Podawany jest także czas ekspozycji na truciznę.

LC 50: LC (Letal konsantrasyon) sayısal olarak ifade edilir, örneğin LC50, verilen konsantrasyondaki ölen organizmaların yüzdesini belirtir. Ayrıca toksine maruz kalma süresi de verilir.

Was this helpful?
Termo que reflicte a reducida virulencia dunha cepa determinada dun microorganismo patóxeno.


LENTOGENIC: A term denoting reduced virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ορος που δηλώνει μειωμένη μολυσματικότητα ενός δεδομένου στελέχους ενός παθογόνου μικροοργανισμού.

LENTOGENE: Se dit de la virulence réduite dune souche déterminée de micro-organismes pathogènes.

LENTOGENE: Se dice de la virulencia reducida de una cepa determinada de microorganismos patógenos.

LENTOGÉN: Egy kórokozó mikroorganizmus adott törzsének csökkent virulenciájára utaló fogalom.

LENTOGEN: Betegnelse som betegner redusert giftighet i en gitt gruppe sykdomsfremkallende mikroorganismer.

LENTOGENICZNY: Termin oznaczający zmniejszenie jadowitości w danym szczepie chorobotwórczego mikroorganizmu.

LENTOGENİK: Bir patojenik mikroorganizmanın verilen geriliminde şiddetinin azaltılamasını ifade eden bir terim.

Was this helpful?
Copépodo calíxido, ectoparasito de peixes mariños cunha alta especificidade polo hospedador, a miúdo como piollo mariño ou piollo do salmón. O parasito atópase frecuentemente en salmonicultura de Europa e Norteamérica, causando problemas sanitarios substanciais na saúde dos peixes e problemas de mortalidade que só poden ser controlados por tratamentos biolóxicos (peixes limpadores) ou químicos en combinación con métodos de cultivo apropiados. Os efectos patoxénicos son debidos ao modo de aliment


LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Caligid copepod, ectoparasite of marine fish with high host specificity, often referred to as the sea louse or the salmon louse. The parasite is frequently found on European and North American salmon farms causing substantial fish health and mortality problems which can only be controlled by either biological (cleaner fish) or chemical treatment methods In combination with appropriate husbandry. Pathogenic effects are due to the mode of feeding by adults on fish. Tissue from the host fish is scr

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Κωπήποδο της οικογένειας Caligidae, γνωστό και ως θαλάσσια ψείρα ή ψείρα του σολομού. Είναι εκτοπαράσιτο των θαλασσίων ψαριών και δείχνει μεγάλη εξειδίκευση ως προς το ξενιστή του. Εμφανίζεται συχνά στις καλλιέργειες του σολομού στην Ευρώπη και την Β. Αμερική δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα υγείας και θνησιμότητας στα ψάρια. Μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με καλή διαχείριση σε συνδυασμό με βιολογικές (ψάρια καθαριστές), ή χημικές μεθόδους. Η παθολογική κατάσταση προκαλείται εξαιτίας του ότι τα

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS : Copépode caligide qui est un ectoparasite des poissons marins, couramment appelé poux de mer ou poux de saumon. Le parasite est souvent rencontré dans les facilités de salmoniculture en Europe et Amérique du Nord et provoque des problèmes de santé et de mortalité importante. Le contrôle de ce poisson passe par l’utilisation de poissons nettoyeurs ou des traitements chimiques, tous deux associés avec une gestion d’élevage convenable. Les effets pathogènes sont provoqués par la mode d’alimentation

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS : Copépodo calígido, ectoparásito de peces marinos con una especificidad por el huésped. Se encuentra frecuentemente en salmonicultura de Europa y Norteamérica, causando problemas sanitarios y mortalidad que solo puede ser controlada por tratamientos biológicos (peces más sanos y limpios) o tratamiento químico. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II), estadio de copépodo infeccioso libre, cuatro estadios juveniles (Chalimus I-IV), dos estadios pre-adultos y un estadio a

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: A Caligidae családba tartozó evezőlábú rákfaj. Tengeri halak erősen gazdafajlagos külső élősködője. Tengeri haltetűnek vagy lazactetűnek is nevezik. Gyakran fordul elő európai és észak-amerikai lazacnevelő gazdaságokban, ahol komoly halegészségügyi és mortalitási problémákat okoz, amelyeket csak biológiai (tisztább halak) vagy kémiai kezeléssel lehet megoldani, a megfeleő tartási előírások betartása mellett. A kórokozó hatás a kifejlett példányok táplálkozásának eredménye. Egy kifejlett élősködő

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS (LAKSELUS): Ektoparasittisk kopepod (familie Caligidae) med høy vertsspesifisitet på marine fisk. Parasitten påtreffes ofte i europeiske og nordamerikanske lakseoppdrett og fører til vesentlige fiskehelse- og dødelighetsproblemer. Kan kontrolleres biologisk (leppefisk) eller behandles kjemisk. Livssyklusen inkluderer to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), ett infiserende kopepodittstadium (frittsvømmende), fire fastsittende juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og det adulte stadie

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Widłonóg z rodziny Caligidae jest pasożytem zewnętrznym (ektopasożyt) ryb morskich o wysokiej specyficzności żywiciela, często nazywany jest wszą morską lub wszą łososia. Pasożyt jest często spotykany w europejskich i północnoamerykańskich hodowlach łososia powodując poważne problemy w zdrowotności i przeżywalności, które mogą być opanowane albo metodami biologicznymi (ryby czyściciele), albo chemicznymi, w połączeniu z odpowiednią technologią chowu. Skutki chorobowe są spowodowane sposobem odży

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Caligid copepod, yüksek yerli özğülüğüyle deniz balıklarıda dışparazit, sık sık deniz piresi yada salmon piresi olarak bahsedilir. Parazit genelikle Avrupa ve Kuzey Amerika da salmon çiftliklerinde önemli derecede balık sağlında ve ölümlerine sebep olur, diğer temiz balıklarla yada kimysalllarla tedavide kontrolu olabilir. uygun çiftliklerle kombine edilebilinir. Patojenik etkileri olgun balıklarda yem biçimden dolayı olamaktadır. Yerli balıkların dokularında ağzın bir bölümünde yaklaşık 100 tan

Was this helpful?
Estado larval esmagado transversalmente e translúcido de anguías antes do estado Angula.


LEPTOCEPHALUS: Translucent teat-like larval stage of some eels, before the elver stage.

ΛΕΠΤΟΚΕΦΑΛΟΣ: Διαφανές προνυμφικό στάδιο των χελιών, πριν από το στάδιο του χελιδίου.

LEPTOCÉPHALE: Stade larvaire aplati transversalement et translucide des anguilles avant le stade Civelle.

LEPTOCEFALO: Estado larval aplastado transversalmente y translúcido de anguilas antes del estado Angula .

LEPTOCEPHALUS: Néhány angolnafaj áttetsző, fűzfalevél alakú lárvája, amely megelőzi az üvegangolna állapotot.

LEPTOCEPHALUS: Gjennomsiktig larvestadium hos noen åler, før glassålstadiet.

LEPTOCEPHALUS (larwa węgorza): Półprzezroczyste, podobne do liścia wierzby, stadium larwalne (narybek szklisty, lub montèe) niektórych węgorzy przed stadium narybkowym (tj. po pigmentacji ciała).

LEPTOSEFALUS: Elver safhasından önce bazı yılan balıklarında yarı saydam larval dönem.

Was this helpful?
Xénero de copépodos parasitos de animais acuáticos que se colgan á pel ou aos vasos sanguíneos de peixes.


LERNAEA: Genus comprising anchor worms, or copepods, that usually invade the skin or blood vessels of fish.

LERNAEA: Γένος που περιλαμβάνει παράσιτα, η κωπήποδα που συνήθως προσβάλλουν το δέρμα ή τα αιμοφόρα αγγεία των ψαριών.

LERNEE: Genre de copépodes parasites danimaux aquatiques qui saccroche à la peau ou aux vaisseaux sanguins des poissons.

LERNEA: Genero de copépodos parásitos de animales acuáticos que se cuelgan a la piel o a los vasos sanguíneos de peses.

LERNAEA: Az evezőlábú rákok (Copepoda) egyik nemzetsége, amelynek élősködő fajai a halak bőrén vagy véredényein telepszenek meg.

LERNAEA: Slekt som inneholder ankermark (hoppekreps), angriper vanligvis hud eller blodårer hos fisk.

LERNAEA: Rodzaj obejmujący robaki kotwiczące lub widłonogi, które zwykle atakują skórę lub naczynia krwionośne ryb.

ÇAPA SOLUCANI/BALIK SÜLÜĞÜ: Genelllikle balıklarda deri veya kan damarlarını istila eden çapa solucanları veya kopepodlardan oluşan türlerdir.

Was this helpful?
Calquera alteración visible na estrutura normal dos órganos, tecidos ou células.


LESION: Any visible alteration in the normal structure of organs, tissues, or cells.

ΚΑΚΩΣΗ: Ορατή αλλοίωση της φυσιολογικής δομής των οργάνων, των ιστών ή των κυττάρων.

LESION: Perturbation apportée dans la texture des organes, tissus ou cellules.

LESIÓN: Perturbación aportada en la textura de órganos, tejidos o células.

LÉZIÓ: Sérülés; bármilyen látható változás a szervek, szövetek és sejtek normális szerkezetében.

LESJON: Enhver synlig forandring i organers, vevs eller cellers naturlige oppbygging.

ZMIANA CHOROBOWA: Każda widoczna zmiana w prawidłowej budowie narządów, tkanek lub komórek.

LEZYON: Organ, doku veya hücrelerin normal yapılarında meydana gelen herhangi bir görülebilir değişim, ayrışma.

Was this helpful?
Anormal falta de energia, lentitud.


LETHARGY: Abnormal lack of energy, sluggishness.

ΛΗΘΑΡΓΟΣ: Ανώμαλη έλλειψη ενέργειας, νωθρότητα

LETHARGIE: Manque dénergie anormal, lenteur.

LETARGO: Anormal falta de energia, lentitud.

LETARGIA: Rendellenes energiaveszteség, tunyaság.

LETARGI (DØSIGHET): Unormal mangel på energi, slapphet.

LETARG: Chorobliwa senność lub nadmierny sen.

LETARJİ: Yoğun bir ağırlık , uyuşukluk veya yoğun bir uyku hali

Was this helpful?
Enfermidade caracterizada por un importante incrementeo do número de leucocitos no sangue, con anemia e outros síntomas.


LEUKAEMIA: A disease characterized by a large increase in the number of leucocytes in the blood, with anaemia and other symptoms.

ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: Ασθένεια χαρακτηριζόμενη από την μεγάλη αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο αίμα με αποτέλεσμα την αναιμία και άλλα συμπτώματα.

LEUCEMIE: Maladie se manifestant par une augmentation importante du nombre des globules blancs dans le sang accompagnée dune anémie et dautres symptômes.

LEUCEMIA: Enfermedad que se manifiesta por un aumento importante del número de los glóbulos blancos en la sangre acompañado de una anemia y otros síntomas.

LEUKÉMIA: Fehérvérűség; a vér megnövekedett fehérvérsejtszámával jellemezhető betegség. Vérszegénységgel és egyéb tünetekkel jár együtt.

LEUKEMI: Sykdom karakterisert ved en stor økning i antall leukocytter i blodet, med anemi (blodmangel) og andre symptomer.

BIAŁACZKA: Choroba charakteryzująca się dużym wzrostem liczby leukocytów we krwi, anemią i innymi objawami.

LÖKEMYA: kan dokusunda bulunan lekositlerin artması ile karekterize olan ve anemi gibi semptomlar gösteren bir hastalıktır.

Was this helpful?
Termo referido de forma xeral a calquera célula sanguínea nucleada e non pigmentada. Os leucocitos no sangue de peixes inclúen dun 4 a 60% de granulocitos (subdivididos en neutrófilos, acidófilos, basófilos, segundo as súas propiedades ante a tinguidura); linfocitos agranulares, monocitos e trombocitos.


LEUCOCYTE: A term referring collectively to any non-pigmented, nucleated blood cell. Leucocytes in fish blood include 4 to 60% granulocytes (subdivided into neutrophil, acidophil, and basophil cells according to their staining properties) and agranular lymphocytes, monocytes, and thrombocytes.

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ορος που αναφέρεται συλλογικά σε κάθε εμπύρηνο αιμοκύτταρο που δεν φέρει χρωστική. Τα λευκοκύτταρα στο αίμα των ψαριών περιλαμβάνουν το 4 έως 60% των κοκκιοκυττάρων (που διαιρούνται σε ουδετερόφιλα, οξεόφιλα και βασεόφιλα κύτταρα ανάλογα με τις ιδιότητες χρώσης τους) και ακοκκιώδη λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα και θρομβοκύτταρα.

LEUCOCYTE: Se dit de toute cellule sanguine non-pigmentée ayant un noyau. Les leucocytes des poissons comprennent 4 à 60% de granulocytes (sous-divisées en plusieurs catégories, suivant leurs réactions avec des colorants; neutrophiles, acidophiles, basophiles), lymphocytes agranulaires, monocytes et thrombocytes.

LEUCOCITO: Se dice de toda célula sanguínea no pigmentada que tiene un núcleo. Los leucocitos de peses tienen 4 a 60% de granulocitos (sous-divididos en varias categorías, según sus reacciones con los colorantes; neutrófilos, acidófilos, basofilos), limfocitos agranulares, monocitos y trombocitos.

FEHÉRVÉRSEJT: A vér magvas, nem pigmentált sejtjei. A halak fehérvérsejtjeinek 4 és 60% közötti arányát alkotják a granulociták (amelyek tovább csoportosíthatók neutrofil, acidofil és bazofil sejtekre, festődési tulajdonságuk alapján), a többit a szemcsék nélküli limfociták, monociták és trombociták teszik ki.

LEUKOCYTT: Samlebetegnelse som refererer til alle upigmenterte blodceller med kjerne. Hos fisk består 4 til 60% av leukocyttene av granulocytter (som igjen deles i neutrofile og eosinofile granulocytter). En annen celletype som tilhører leukocyttene er agranulocyttene, som igjen deles inn i lymfocytter, monocytter og thrombocytter (blodplater).

LEUKOCYT: Termin odnosi się ogólnie do każdej nie zabarwionej jądrzastej krwinki. Leukocyty krwi ryb zawierają 4 - 60% granulocytów [podzielonych wtórnie, według ich właściwości barwienia się, na: neutrofile (leukocyty obojętnochłonne), eozynofile (leukocyty kwasochłonne) i bazofile (leukocyty zasadochłonne)] oraz limfocyty bez ziarnistości, monocyty i trombocyty.

LÖKOSİT: Terim manası kanda bulunan renksiz hücrelerdir. Balık kanında granolasitler (nötrofil, asidofil, bazofil) ve agranüller (limfosit, monosit ve trombosit) olmak üzere %4-60 aranında bulunurlar

Was this helpful?
Termo xeral amplo que describe un grupo de fungos ubicuos que posúen, en condicións normais de crecemento, un corpo vexetativo que inclúe algunhas células individuais. Algunhas cepas seleccionadas úsanse extensamente na industria alimentaria.


YEAST: A broad collective name for a ubiquitous group of Fungi that possess, under normal conditions of growth, a vegetative body which includes some individual cells: selected strains are widely used in the food industry.

ΜΑΓΙΑ (ΖΥΜΗ): Συλλογικός όρος για ευρέως διαδεδομένη ομάδα μυκήτων που διαθέτουν, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, βλαστητικό σώμα που περιλαμβάνει έναν αριθμό μεμονωμένων κυττάρων. Ορισμένα στελέχη χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων.

LEVURE: Terme général décrivant un groupe de champignons ubiquitaires possédant, dans des conditions de croissance normale, un corps végétatif et dont certaines cellules sont unicellulaires: certaines souches sélectionnées sont couramment employées dans lindustrie alimentaire.

LEVADURA: Término general que describe un grupo de hongos ubicuitarios que possen , en condiciones de crecimiento normal, un cuerpo vegetativo y de que algunas células son unicellulares: algunas cepas seleccionadas se usan corrientemente en la industria alimentaria.

ÉLESZTŐ: Olyan gombafajokra használt gyűjtőfogalom, amelyek tremőteste normális növekedési körülmények között elkülönült sejtekből áll. Bizonyos törzseiket elterjedten használják az élelmiszeriparban.

GJÆR: Bred samlebetegnelse på en gruppe sopp som forekommer alle steder. Består under normale vekstbetingelser av et vegetativt legeme som inkluderer noen individuelle celler. Selekterte stammer brukes i stort omfang i matvareindustrien.

DROŻDŻE: Ogólna zbiorowa nazwa wszechobecnej grupy grzybów, które w normalnych warunkach wzrostu wytwarzają masę wegetatywną, zawierającą owalne lub cylindryczne komórki; rozmnażają się głównie wegetatywnie przez pączkowanie; wyselekcjonowane szczepy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym.

MAYA: Normal büyüme koşulları altında her yerde bulunan bir grup mantar için toplu isim, bazı bireysel hücreler içeren bitkisel bir yapı, seçilen soylar yaygın olarak gıda sektöründe kullanılır.

Was this helpful?
Hormona liberadora da hormona luteinizante; hormona decapéptida secretada polo hipotálamo que controla a liberación de gonadotrofinas pola hipófise. Varios análogos desta hormona úsanse en acuicultura para estimular a posta.


LHRH: Luteinising hormone releasing-hormone: decapeptide secreted by the hypothalamus which controls the release of gonadotropins from the hypophysis. Several analogues of this hormone have been used in aquaculture to induce spawning.

LHRH: Βλ. Εκλυτικός παράγοντας ωχρινοποιητικής ορμόνης.

LHRH: Hormone libératrice de l’hormone lutéique; decapeptide hormone sécrétée par le hypothalamus, qui contrôle la libération des gonadotrophines par l’hypophyse. Plusieurs analogues de cette hormone sont utilisées en aquaculture pour stimuler la maturation finale des géniteurs.

LHRH: Hormona liberadora de la hormona luteinizante; hormona decapeptida secretada por el hipotálamo que controla, la liberación de gonadotrofines por el hipófisis. Varios análogos de esta hormona se usan en aquaculture para estimular la maduración final de los genitores.

LHRH: A luteinizáló hormon serkentőhormonja; a hipotalamusz által termelt dekapeptid, amely a hipofízisben a gonadotropinok elválasztását szabályozza. Analógjait az akvakultúrában az ívás kiváltására használják.

LHRH: Luteiniserende hormon-frisettende hormon: Dekapeptid som utskilles fra hypotalamus, og kontrollerer frisettingen av gonadotropiner fra hypofysen. Flere analoger av dette hormonet er brukt i akvakultur for å indusere gyting.

LHRH: Hormon luteinizujący, hormon podwzgórzowy uwalniający: dekapeptyd wydzielany przez podwzgórze, który kontroluje uwalnianie gonadotropin z przysadki. Kilka analogów tego hormonu znalazło zastosowanie w akwakulturze do przyspieszenia procesu owulacji i tarła ryb.

Lütein Salıcı Hormon: Lütein hormonu salıcı hormon: Hipofizlerden gonadotropin serbest bırakılmasını kontrol eden hipotalamus tarafından salgılanan bir dekapeptittir. Bu hormonun çeşitli analogları akuakültürde yumurtlamayı uyarmak için kullanılır.

Was this helpful?
Análogo da Hormona liberadora de Hormona Luteinizante: Forma sintética do LHRH.


LHRHA: Luteinising hormone releasing-hormone analogue: a synthetic form of LHRH.

LHRHA: Βλ. Ανάλογο εκλυτικού παράγοντα ωχρινοποιητικής ορμόνης.

LHRHA: Hormone libératrice de l’hormone lutéique analogue: forme synthétique du LHRH.

LHRHA: Hormona liberadora de la hormona luteinizante análoga: forma sintética del LHRH.

LHRHA: A luteinizáló hormon serkentőhormonjának analógja; az LHRH szintetikus változata.

LHRHA: Luteiniserende hormon-frisettende hormon analog. Syntetisk form for LHRH.

LHRHA: Hormon luteinizujący, analog hormonu podwzgórzowego uwalniającego; syntetyczna postać LHRH.

LHRHA: Luteinizan hormaonu serbast kalmış hormon analoğu: LHRHın sentetik bir formudur.

Was this helpful?
Átomo ou molécula que se liga debilmente a outras. Por exemplo o quelatos ou o complexo antíxeno-anticorpo.


LIGAND: An atom or molecule that binds loosely to others, e.g., chelates; antibody-antigen complex.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: Ατομο ή μόριο που ενώνεται χαλαρά με άλλα. Π.χ. χηλικές ενώσεις, σύμπλεγμα αντισώματος-αντιγόνου.

LIGAND: Atome ou molécule qui se lie de façon faible à un autre. Par exemple la chélation le complexe antigène: anticorps.

LIGAND: Átomo o molécula que se ata de manera débil a otro. Por ejemplo el quelate el antígeno complejo: anticuerpos.

LIGAND: Olyan atom vagy molekula amely más atomokhoz vagy molekulákhoz gyengén kötődik, pl. kelátok, antigén-antitest komplexek.

LIGAND: Atom eller molekyl som binder lett til andre atomer/molekyler. F.eks. chelatering. Antistoff-antigen kompleks.

LIGAND/ADDEND: Atom lub cząsteczka, które luźno wiążą się z innymi, np. chelaty; kompleks przeciwciało-antygen.

Ligand: Diğerlerini gevşek şekilde bağlayan atom ya da molekül. Örn. Şelat; antikor - antijen kompleksi

Was this helpful?
Órgano sensorial tubular dos peixes e de estados acuáticos de anfibios. Sitúase ao longo do costado e en certas partes da cabeza. Usado para a percepción de movementos de auga (turbulencias), cambios de correntes, diferenzas de presión, etc. Tipicamente, esténdese dende a cintura escapular ata a base da cola, pero nalgunhas especies é máis curto ou pode mesmo non estar presente, ou pode continuar ata o final da aleta caudal. Os receptores que inicialmente remataban libres na epiderme, están loca


LATERAL LINE SYSTEM: A tubular sensory organ of fishes and aquatic life stages of amphibians that is located along the sides of the body and on parts of the head. It is used to perceive water movements (turbulences), current changes, differences in pressure, etc. Typically, it extends from the shoulder girdle to the base of the tail but in some species it is shorter or may not even be present, or it can continue on to the tip of the tail fin. The receptors which end initially free in the epidermis, are located in ch

ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σωληνοειδές αισθητήριο όργανο των ψαριών και των υδρόβιων σταδίων ζωής των αμφιβίων που ευρίσκεται κατά μήκος των πλευρών του σώματος και τμήματος της κεφαλής. Χρησιμοποιείται γιά να γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις του νερού (στροβιλισμός), οι αλλαγές των ρευμάτων, οι διαφορές στην πίεση κλπ. Κατά κανόνα εκτείνεται από την ωμική ζώνη έως την βάση της ουράς αλλά σε μερικά είδη είναι βραχύτερο, απουσιάζει, ή συνεχίζεται μέχρι το άκρο του ουραίου πτερυγίου. Οι αισθητήρες των οποίων τα άκρα είνα

LIGNE LATERALE: Organe sensoriel tubulaire chez les poissons et les stades aquatiques des amphibies. Il est situé le long des flancs et sur certaines parties de la tête. Utilisé dans la perception des mouvements de leau (turbulences), les changements de courants, les différences de pressions, etc. Typiquement, il sétend de la ceinture scapulaire à la base de la queue. Il est plus court ou parfois absent chez certaines espèces; chez dautres il court jusquà lextrémité de la nageoire caudale. Les récepteurs, primi

LÍNEA LATERAL: Órgano sensorial tubular en peses y en estados acuáticos de anfibios. Se sitúa a lo largo de costado y en ciertas partes de la cabeza. Usado en la percepción de movimientos de agua (turbulencias), cambios de corrientes, diferencias de presiones, etc. Típicamente, se extiende del cinturón escapular a la base de la cola. Es más corto o a veces ausente en ciertas especies; en otros corre hasta la extremidad de la aleta caudal. Receptores, primitivamente libres en el epidermis se localizan en los ca

OLDALVONAL-RENDSZER: A halakban és a kétéltűek vízi életszakaszaiban megtalálható csöves szerkezetű érzékszerv, amely a test két oldala mentén és a fej bizonyos részein helyezkedik el. A víz mozgásait, az áramlásokat és a nyomáskülönbségeket érzékeli. Általában a vállövtől a faroknyélig húzodik, de néhány fajban rövidebb, vagy teljesen hiányzik, esetleg a farokúszó csúcsáig tart. A hámrétegben szabadon végződő érzékelősejtek csatornákban helyezkednek el, amelyek pórusokon keresztül érintkeznek a vízzel. A csatornák

SIDELINJESYSTEMET: Et tubulært sanseorgan hos fisk og akvatiske livsstadier hos amfibier, som er lokalisert langs kroppen og på deler av hodet. Brukes for å registrere vannbevegelse (turbulens), forandring i stromretning, endringer i trykk etc. Strekker seg vanligvis fra skulderbuen til haleroten, mens det mangler eller er mindre hos enkelte arter. Forsetter til tuppen på halefinnen hos noen arter. Reseptorene (neuromaster) sitter inni kanaler, men er tilknyttet det omkringliggende vannet gjennom tynne porer. E

LINIA NABOCZNA: Tabularny narząd czuciowy u ryb i młodocianych stadiów płazów żyjących w wodzie, który jest umiejscowiony wzdłuż boków ciała a częściowo na głowie. Służy on do odbierania informacji o ruchu wody (turbulencji), zmianach prądów, różnic ciśnienia itp. Zazwyczaj ciągnie się od pasa barkowego do nasady ogona; u niektórych gatunków jest on krótszy lub może w ogóle nie występować, ale może ciągnąć się też do końca płetwy ogonowej. Receptory, których początkowy wolny koniec jest w naskórku, są usytuowan

YANAL ÇİZGİ SİSTEMİ: Balıkların ve anfibilerin akuatik yaşam safhalarında bir boru şeklinde duyusal organları mevcuttur ve baş bölümünde ve vücutun her iki yanına doğru uzanmış şekildedir. O su hareketlerini akıntı değişikliklerini, basınç farklılıklarını algılamakta kullanılır. Tipik olarak, kuyruğun kaidesinden sırt kısmından doğru uzanır fakat bazı türlerde daha kısadır hatta bazılarında olmayabilir veya hatta kuyruk yüzgecinin sonuna kadar devem edebilir. Epidermlerde başlangıçta serbest olan alıcılar, kupüle

Was this helpful?
Fronte dunha onda que avanza cara á beira, despois de romper.


FOAM LINE: The front of a wave as it advances shoreward, after it has broken.

ΑΦΡΟΓΡΑΜΜΗ: Το μέτωπο ενός κύματος, καθώς προχωρεί προς την ακτή, αφού έχει σπάσει.

ECUME: Le front dune vague avançant vers lestran, après sêtre brisée.

RAYA DE ESPUMA: Frente de una ola que avanza hacia la orilla, después de haber sido rota.

TAJTÉK: Hullámok habos taraja. Akkor jelenik meg, amikor a part felé tartó hullám megtörik.

SKUMSTRIPE: Fronten av en bolge mens den avanserer mot land, etter at den har brukket.

LINIA PIANY: Krawędź przednia fali, gdy posuwający się jej grzbiet w kierunku brzegu zostaje załamany.

KÖPÜK ÇİZGİSİ: Kıyıya doğru dalgaların oluşturduğu durum

Was this helpful?
Líquido incoloro formado pola filtración do sangue a través das paredes dos capilares. Baña os tecidos e contén sales disoltos e compostos orgánicos.


LYMPH: The colourless fluid formed by the filtration of blood through capillary walls. It bathes the tissues and contains dissolved salts and organic compounds.

ΛΕΜΦΟΣ: Το άχρωμο υγρό που σχηματίζεται από την διήθηση του αίματος από τα τοιχώματα των τριχοειδών. Περιλούει τους ιστούς και περιέχει διαλυμένα άλατα και οργανικές ενώσεις.

LYMPHE: Liquide organique limpide et incolore produit par la filtration du sang à travers les parois des capillaires et qui baigne les organes. Elle contient des sels en solution ainsi que des composés organiques.

LINFA: Líquido orgánico límpido y descolorido producido por la filtración de la sangre a través de las paredes de capilares y que baña los órganos. Contiene sales en solución así como los compuestos orgánicos.

NYIROK: Színtelen folyadék, amely akkor keletkezik, amikor a vér átszűrődik a hajszálerek falán. A szöveteket látja el oldott sókkal és szerves anyagokkal.

LYMFE: Fargeløs væske som dannes ved filtrering av blod gjennom kapillærvegger. Den bader vev og inneholder løste salter og organiske sammensetninger.

LIMFA: Bezbarwny płyn powstały w wyniku filtracji krwi przez ścianki naczyń włosowatych. Obmywa tkanki; zawiera rozpuszczone sole i substancje organiczne.

LENF SIVISI: Kılcal damar duvarlarından kanın süzülmesiyle oluşturulan renksiz sıvı. Çözünmüş tuzlar ve organik bileşikler içerir ve dokuları ıslatır.

Was this helpful?
Enfermidade viral crónica da pel e das aletas que afecta a peixes de auga doce e mariños, causado polo virus linfocístico do grupo dos iridovirus. Rara vez causa perdas en peixes salvaxes e cultivados. O seu principal efecto consiste en facer que os peixes teñan unha aparencia desagradable para o consumo. Non hai ningún métodos de control coñecido eficaz.


LYMPHOCYSTIS: A viral disease of the skin and fins, affecting freshwater and marine fish, caused by the lymphocystis virus of the Iridovirus group. It seldom causes losses among wild and cultured fishes. Its main effect is to make a potential food fish aesthetically unappealing. There are no known effective control methods.

ΛΕΜΦΟΚΥΣΤΙΣ: Χρόνια ιογενής ασθένεια του δέρματος και των πτερυγίων, που προσβάλλει ψάρια της θάλασσας και του γλυκού νερού και οφείλεται τον ιό της λεμφοκύστης της ομάδας των Ιριδοϊών. Σπανίως προκαλεί απώλειες μεταξύ των αγρίων και καλλιεργούμενων ψαριών. Η κύρια επίπτωσή της είναι ότι δίνει αντιαισθητική όψη σε ψάρια που κανονικά είναι εδώδιμα. Δεν υπάρχουν γνωστές αποτελεσματικές μέθοδοι για την αντιμετώπισή της.

LYMPHOCYSTITE: Maladie virale chronique de la peau et des nageoires des poissons deau douce et marins qui provoque rarement des pertes parmi les poissons sauvages ou en élevage. Son effet principal est de donner une apparence peu attrayante aux poissons consommables. Il nexiste pas de méthodes de lutte efficace contre cette maladie, provoquée par le virus lymphocystique du groupe des Iridovirus.

LINFOCÍSTIS: Enfermedad viral crónica de la piel y de las aletas de peses de agua dulce y marinos entre que provoca rara vez pérdidas en peses salvajes o en ganadería. Su efecto principal es dar una apariencia poco atractiva de peses comestibles. No existen métodos de lucha eficaz contra esta enfermedad, provocada por el virus linfocístico del grupo de Iridovirus.

LYMPHOCYSTIS: Az Iridovirus csoportba tartozó lymphocystis vírus által okozott bőr- és úszóbetegség, amely egyaránt fertőzi az édes- és sósvízi halakat. Csak ritkán okoz elhullást a vadon élő és tenyésztett halak között. Főleg azzal okoz kárt, hogy a hal küllemét visszataszítóvá teszi. Nincs ismert kezelési vagy megelőzési módja.

LYMFOCYSTISSYKE: Virusinfeksjon på hud og finner på både fersk- og saltvannsfisk, forårsaket av et iridovirus. Gir sjelden tap blant vill eller oppdrettet fisk. Hovedeffekten til viruset er at fisken blir styggere å se til, noe som gjør den mindre verdifull. Det finnes ingen effektive kontrollmetoder.

LIMFOCYSTOZA: Choroba wirusowa skóry i płetw, atakuje ryby słodkowodne i morskie; spowodowana przez wirusa z rodziny Iridoviridae. Rzadko powoduje straty wśród dzikich i hodowanych ryb. Jej mankamentem jest fakt, że potencjalne ryby konsumpcyjne stają się z wyglądu nieestetyczne. Nie są znane skuteczne metody jej zwalczania.

KARNABAHAR HASTALIĞI: Etken Iridovirus grubu olup, lymphocystis virüsü tarafından sebep olan, deniz ve tatlısu balıklarını etkileyen deri ve yüzgeçlerde görülen viral bir hastalıktır. Doğal ve kültür balıkları arasında nadiren kayıplara sebep olur. Onun ana etkisi potansiyel bir yiyecek balığını estetik olarak kesinlikle bozar. Bilinen hiçbir etkili kontrol kontrol metodu yoktur.

Was this helpful?
Leucocito agranular do sangue periférico, formado inicialmente no tecido linfático.


LYMPHOCYTE: An agranular leucocyte of the peripheral blood formed primarily in the lymphatic tissue.

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μή κοκκιώδες λευκοκύτταρο του αίματος του περιφερειακού κυκλοφοριακού συστήματος που σχηματίζεται κυρίως στον λεμφικό ιστό.

LYMPHOCYTE: Leucocyte agranulaire du sang périphérique fabriqué par les ganglions lymphatiques.

LINFOCITO: Leucocito agranular de la sangre periférica hecha por glándulas linfáticas.

LIMFOCITA: A perifériás vérben előforduló nem szemcsés fehérvérsejtek, amelyek a limfoid szövetekben képződnek.

LYMFOCYTT: Blodcelle. En agranulær leukocytt (hvit blodlegeme). Produseres i fisk hovedsakelig i thymus og hodenyre.

LIMFOCYT: Pozbawiony ziarnistości leukocyt krwi obwodowej, powstały pierwotnie w tkance limfatycznej.

LENFOSİT (AKYUVAR): Lenf dokusunda birincil olarak periferal kan granüler lökosit hücrelerinden oluşturturulan yapı

Was this helpful?
Linfocitos do sistema inmunolóxico, elaborados na medula ósea e implicados na fabricación de anticorpos.


B CELL (B LYMPHOCYTE): White blood cells of the immune system derived from bone marrow and involved in the production of antibodies.

ΚΥΤΤΑΡΑ-Β (ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ-Β): Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προέρχονται από τον μυελό των οστών και συμμετέχουν στην παραγωγή αντισωμάτων.

LYMPHOCYTE B: Lymphocyte du système immunitaire, élaboré dans la moëlle osseuse et impliqué dans la fabrication danticorps.

LINFOCITO B: Linfocitos del sistema inmunológico, elaborado en la médula ósea y implicado en la fabricación de anticuerpos.

B-SEJT (B-LIMFOCITA): Az immunrendszernek azok a fehérvérsejtjei, amelyek a csontvelőből erednek és az antitestek termelésében játszanak szerepet.

B CELLER (B LYMFOCYTTER): Hvite blodceller i immunforsvaret. Blir hos pattedyr dannet i benmargen. Hos fisk som mangler benmarg skjer dannelsen av hvite blodceller i milt, hodenyre og thymus. Involvert i produksjonen av antistoff.

KOMÓRKA B (limfocyt B): Białe krwinki układu odpornościowego wytwarzane w szpiku kostnym i zaangażowane w proces produkcji przeciwciał.

B HÜCRE (B LENFOSİT): Kemik iliğinden türeyen bağışıklık sisteminin beyaz kan hücreleridir ve antikor üretimi ile ilişkilidir.

Was this helpful?
Linfocito o desenvolvemento do cal depende da presenza do engano; responsable da resposta inmunitaria celular.


T-CELL: A lymphoid cell whose development depends on the presence of the thymus; responsible for cell-mediated immunity.

Τ-ΚΥΤΤΑΡΟ: Λεμφοειδές κύτταρο, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται από την παρουσία του θύμου αδένα. Υπεύθυνο για την ανοσία των κυττάρων.

LYMPHOCYTE T: Un lymphocyte dont la maturation est dépendante de la présence du thymus; responsable de la réponse immunitaire cellulaire.

LINFOCITO T: Linfocito cuya maduración es dependiente de la presencia del timo; responsable de la respuesta inmunitaria celular.

T-SEJT: Olyan limfoid sejt, amelynek fejlődése a csecsemőmirigy jelenlététől függ; a sejtközvetített immunválaszért felelős.

LYMFOCYTT T-CELLE: Thymus-transformert lymfocytt, som primært er ansvarlig for cellebundet (cellulær) immunitet.

KOMÓRKI T: Komórka limfoidalna, której rozwój zależy od obecności grasicy; odpowiedzialna za odporność komórkową.

T hücresi: Gelişimi thymusun var olmasına bağlı olna lenfoyid hücre olup, hücreye bağlı bağışıklıktan sorumludur.

Was this helpful?
Calquera neoplasma, normalmente maligno, do tecido linfático. En peixes é difícil distinguir os tumores malignos e os benignos deste tipo.


LYMPHOMA: Any neoplasm, usually malignant, of lymphatic tissue. In fish it is difficult to differentiate benign from malignant tumours of this type.

ΛΕΜΦΩΜΑ/ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑ: Νεοπλασία, συνήθως κακοήθης, του λεμφικού ιστού. Στα ψάρια είναι δύσκολη η διάκριση ανάμεσα σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους αυτού του τύπου.

LYMPHOSARCOME: Tumeur, souvent maligne du tissu lymphoïde. Chez les poissons il est difficile de distinguer les tumeurs malignes des tumeurs bénignes de ce genre.

LINFOSARCOMA: Tumor, a menudo maligno del tejido linfoido. En peses es difícil distinguir los tumores maglinos de los tumores benignos de este tipo.

LIMFÓMA: A limfoid szövetekből eredő, általában rosszindulatú daganat. Halakban nehéz elkülöníteni az ilyen típusú jó- és rosszindultaú daganatokat.

LYMFOSARKOM: Enhver neoplasme, oftest ondartet, som er utgått fra lymfoid vev. Hos fisk er det vanskelig å skille ondartede og godartede svulster av denne typen.

CHŁONIAK: Każdy nowotwór tkanki limfatycznej, zazwyczaj złośliwy. U ryb trudno jest odróżnić tego typu guzy łagodne od złośliwych.

LENFOMA: Lenfatik dokunun her yeni oluşan doku kütlesi, genellikle kötüdür. Balıklarda bu tipin iyi huylu ve kötü huylu olanlarını ayırmak zordur.

Was this helpful?
Peixe mariño do xénero Solea (familia Pleuronectidae); peixes demersales de zonas costeiras do Mediterráneo, Báltico, Norte e Atlántico. Os estudios para o seu cultivo dos anos 60 non resultaron viables debido á estrutura de prezos e ás características biolóxicas dos peixes, o cultivo non era economicamente viable. Non obstante, o engorde en lagoas salinas (ranching) deu bos resultados. Ex. Lago Querum en Exipto.


SOLE: Marine demersal fish of the genus Solea (family: Pleuronectidae); native to coastal zones of the Mediterranean, North and Baltic Seas, and the Atlantic. Research on cultivation was carried out in the 60s but because of biological characteristics and price structure, culture was not economically viable. However, sole stocking in saline lakes (ranching) has been very successful, e.g., Lake Querun in Egypt.

ΓΛΩΣΣΑ: Θαλάσσιο βενθικό ψάρι του γένους Solea (family: Pleuronectidae) το οποίο είναι ενδημικό στις ακτές της Μεσογείου, της Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας και του Ατλαντικού. Στη δεκαετία του 60 έγιναν σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες για την καλλιέργεια της, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν εξαιτίας των ιδιαίτερων βιολογικών χαρακτηριστικών αλλά και των οικονομικών μεγεθών. Ωστόσο η μέθοδος του ranching (βλ.λ.) σε αλμυρές λίμνες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική π.χ. λίμνη Querun στην Αίγυπτο.

LIMANDE : Poisson marin demersal du genre Solea (famille : pleuronectidés). Natif des zones côtières du bassin Méditerranéen, de l’océan Atlantique et des mers du Nord et Baltique. Les recherches des années 60 ont démontré la non-viabilité économique de l’élevage de cette espèce, à cause de la structuration des prix et de certains critères biologiques. Cependant le ranching est pratiqué dans certains lacs salés (par exemple : le lac Querun en Egypte).

LENGUADO: Pez marino del género Solea (familia Pleuronectidae); peces demersales de zonas costeras del Mediterráneo, Báltico, Norte y Atlántico. Los estudios para su cultivo de los años 60 no resultaron viables debido a la estructura de precios y a las características biológicas de los peces. No obstante, el engorde en lagos salinos (ranching) ha dado buenos resultados.

NYELVHAL: A Solea nemzetségbe tartozó, tengerfenéken élő halfaj (Pleuronectidae család); A Földközi-tenger, az Északi- és a Balti tenger, illetve az Atlanti-óceán partközeli vizeiben őshonos. A halfaj kutatása és tenyésztése az 1960-as években kezdődött, de a biológiai jellemzők és az árképzés miatt a tenyésztés nem volt gazdaságilag életképes. Ennek ellenére igen sikeresnek bizonyult a nyelvhal betelepítése a sóstavakba, pl. az egyiptomi Querun-tóba.

TUNGE: Marine flatfisk i slekten Solea (familie Pleuronectidae). Demersale fisk som finnes i kystsonene i Middelhavet, Atlanterhavet, Nordsjøen og Østersjøen. Forskning med henblikk på kultivering ble utført i 1960-årene, men oppdrett viste seg å være ulønnsomt pga. biologiske egenskaper og markedspris. Utsetting av tunge i saltsjøer har imidlertid vært suksessfullt, f.eks. i Lake Querun i Egypt.

SOLA (Solea solea): Morska denna ryba z rodzaju Solea (rodzina: Pleuronecitidae); rodzima w strefie brzegowej mórz: Śródziemnego, Północnego i Bałtyckiego oraz w Atlantyku. Badania nad jej hodowlą były prowadzone w latach 60., ale ze względu na właściwości biologiczne i strukturę ceny, chów był ekonomicznie nieuzasadniony. Jednakże wpuszczanie soli do zasolonych jezior (ranching) cieszy się wielkim powodzeniem, np. Jezioro Querun w Egipcie.

DİL BALIĞI: Genusu Solea (familya; Pleuronectidae) olan demersal deniz balığı; Akdeniz kıyı bölgeleri, Kuzey ve Baltık Denizi , ve Atlantik yerleşim bölgeleridir. Kültür alma çalışmaları biyolojik özellikleri ve fiyat yapısı nedeniyle 60lı yıllarda başarılı olmuştur ancak kültür ekonomik açıdan uygun değildir. Buna rağmen dil balığı stoğu tuzlu suda(çiftliklerde) başarılı olmuştur, örneğin Mısırdaki Querun Gölü.

Was this helpful?
Proceso ao baleiro no que se sublima a auga dun sólido, é dicir, pasándoa directamente a gas. É moi usado en laboratorios, industrias alimentarias e farmacia, así como para manufactura de pensos para obter extractos secos-conxelados. Método de secado-conxelación


LYOPHILISATION: A process conducted in a vacuum where water is sublimated from a solid, i.e., passes from solid into gaseous state. It is widely used in laboratories in pharmaceutical and food industries as well as in feed manufacture to obtain freeze-dried extracts; freeze-drying.

ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΣΗ: Διαδικασία εξάχνωσης του νερού από στερεά υλικά με την εφαρμογή κενού αέρος. Χρησιμοποιείται ευρέως σε επιστημονικά εργαστήρια, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων και γενικά όπου απαιτείται η ψυχοξήρανση των προϊόντων. Βλέπε ΨΥΧΟΞΗΡΑΝΣΗ.

LYOPHILISATION: Procédé de déshydratation de substance par sublimation à froid et sous vide (c’est-à-dire le passage de l’eau glacée, solide, vers l’état gazeux sans passage par l’état liquide). Couramment utilisé dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.

LIOFILIZACIÓN: Proceso en el que el agua en solución es sublimada en vacío a, i.e., pasa de sólido a gas. Es muy usado en laboratorios, industrias alimentarias y farmacia, así como para manufactura de piensos para obtener extractos secos o congelados.

LIOFILIZÁLÁS: Olyan eljárás, amellyel valamilyen szilárd anyagban lévő vizet vákuummal elszublimáltatják (a víz szilárd halmazállapotból (jég) közvetlenül gőzzé alakul). A gyógyszer- és élelmiszeripari laboratóriumokban elterjedten használják, csakúgy mint az állati tápok gyártásánál, a fagyasztva szárított kivonatok előállításakor.

LYOFILISERING: Prosess som blir utført i vakuum hvor vann sublimerer fra en løsning, det vil si går over fra fast stoff direkte til gass. Benyttes i stort omfang i farmasøytisk industri og i matvare- og fôrproduksjon for å fremstille frysetørkede ekstrakter. Jfr. frysetørking.

LIOFILIZACJA: Proces przeprowadzony w próżni, gdzie woda sublimuje z ciała stałego, tj. przechodzi z ciała stałego do stanu gazowego. Jest szeroko stosowana w laboratoriach przemysłów farmaceutycznego i spożywczego, jak również w produkcji pasz, w celu wysuszenia ekstraktów w stanie zamrożenia; suszenie w stanie zamrożenia.

LYOPHILISATION: vakumda ilerleyen bir süreç,su katıdan sublimleşir mesela katıdan gaz haline geçiş. Lyophılısatıon, yem üretiminde soğuk-kuru esansı;soguk-kurutulmuş sağlamak kadar genellikle laboratuvarlarda farmositikte ve yem endüstirisinde de kullanılır.

Was this helpful?
Encima que hidroliza aos lípidos.


LIPASE: An enzyme that hydrolyses lipids.

ΛΙΠΑΣΗ: Ενζυμο που καταλύει την υδρόλυση των λιπών.

LIPASE: Un enzyme qui hydrolyse les lipides.

LIPASA: Una enzima que hidroliza los lípidos.

LIPÁZ: Lipideket hidrolizáló enzim.

LIPASE: Enzym som hydrolyserer lipid.

LIPAZA: Enzym, który hydrolizuje lipidy.

LİPAZ: Yağların hidrolizini sağlayan enzim

Was this helpful?
Un dos tres tipos de compostos alimenticios con contido enerxético; os lípidos son os compoñentes dos tecidos de animais e plantas que son solubles en disolventes apolares (benceno, cloroformo e éter por exemplo).


LIPID: One of the three classes of energy-containing foodstuffs; lipids are those portions of plant or animal tissues that are soluble in nonpolar solvents (e.g. ether, benzene and chloroform).

ΛΙΠΙΔΙΟ: Μία από τις τρείς κατηγορίες συστατικών της τροφής που παρέχουν ενέργεια. Τα λιπίδια είναι μέρη φυτικών ή ζωϊκών ιστών τα οποία είναι διαλυτά από μή πολικούς διαλύτες (π.χ. αιθέρας, βενζίνη, χλωροφόρμιο)

LIPIDE: Une des trois classes daliments riches en énergie; les lipides sont solubles dans les solvants non-polaires (benzène, chloroforme, éther par exemple).

LÍPIDO: Una de las tres clases de alimentos ricos en energía; los lípids son solubles en los disolventes no-polares (benceno, cloroformo, éter por ejemplo).

LIPID: A háromféle, energiát tartalmazó tápanyagcsoport egyike; a lipidek alkotják az állati és növényi szövetek apoláros oldószerekben (pl. éterben, benzinben vagy kloroformban) oldható részét.

LIPID: En av de tre klassene med energigivende næringsstoff. Lipider er de delene av planter eller dyrevev som er løselig i upolare løsemidler (f.eks. eter, benzen og kloroform)

LIPID: Jedna z trzech kategorii energii zawarta w karmie; lipidy występują w roślinach i zwierzętach; są rozpuszczalne w niektórych rozpuszczalnikach (np. eter, benzyna i chloroform).

LİPİD: Gıda maddelerinde enerji içeren üç sınıftan biri, yağların bitki veya hayvan dokularındaki miktarları ki bunlar polar olmayan çözücülerde (benzen veya kloroform) çözülürler.

Was this helpful?
Presenza de lípidos en células do corpo.


LIPOIDOSIS: The presence of lipoids in the cells of the body.

ΛΙΠΙΔΙΩΣΗ: Η παρουσία λιπιδίων στα σωματικά κύτταρα.

LIPIDOSE: Présence de lipoïdes dans les cellules.

LIPIDOSIS: Presencia de lípidos en células.

LIPOIDÓZIS: Lipoidok jelenléte a testben.

LIPOIDOSE: Tilstedeværelse av lipoider i kroppsceller.

LIPIDOZA: Obecność lipoidów (substancji zbliżonych do tłuszczów) w komórkach ciała.

LİPOİDOZ (YAĞLANMA): Vücut hücrelerinde lipoid (yağımsı) in var olması

Was this helpful?
Tumor benigno graxo e fibroso.


LIPOFIBROMA: A benign fatty and fibrous tumour.

IΝΟΛIΠΩΜΑ: Καλοήθης λιπώδης και ινώδης όγκος.

LIPOFIBROME: Tumeur bénigne graisseuse et fibreuse.

LIPOFIBROMA: Tumor benigno engrasado y fibroso.

LIPOFIBRÓMA: Jóindulatú, zsírsejtekből és rostokból álló daganat.

LIPOFIBROM: Godartet fett- eller bindevevssvulst.

TŁUSZCZAKOWŁÓKNIAK: Łagodny, tłuszczowy i włóknisty guz.

LİPOFİBROM: İki taraflı yağ ve fibril içeren tümör

Was this helpful?
Pigmento marrón atrofiado ou pigmento de "desgaste". Gránulos pardo-amarelentos do fígado, bazo e outros órganos.


LIPOFUSCIN: Brown atrophy pigment or "wear and tear" pigment. Brownish-yellow granules in liver, spleen and other organs.

ΛΙΠΟΦΟΥΣΚΙΝΗ: Καστανή χρωστική εμφανιζόμενης ως σύμπτωμα ατροφίας. Καστανοκίτρινα κοκκία στο συκώτι, στην σπλήνα και άλλα όργανα.

LIPOFUSCINE: Pigment brunâtre produit par latrophie; "pigment dusure"; des granules brunâtres-jaunâtres dans le foie, la rate et dautres organes.

LIPOFUSCINA: Pigmento pardusco producido por la atrofia; " pigmento de uso"; de gránulos parduscos- amarillos en el hígado, el bazo y de otros órganos.

LIPOFUSZCIN: Barna színű, sorvadási vagy "elhasználódási" festékanyag. Sárgásbarna szemcséket alkot a májban, lépben és egyéb szervekben.

LIPOFUSCIN: Brunt atrofi-(svinn-)pigment. Brungule små korn i lever, milt og andre organer.

LIPOFUSCYNA: Brązowy atrofijny pigment lub zużyty pigment. Brązowo-żółte ziarenka w wątrobie, śledzionie i innych narządach.

LİPOFUSİN: Kahverengi zayıflama pigmenti veya "yıpratıcı etki" pigmenti. Karaciğer, dalak ve diğer organlarda kahverengimsi sarı granüller halinde bulunurlar.

Was this helpful?
Tumor benigno do tecido graxo.


LIPOMA: A benign fatty tumour.

ΛΙΠΩΜΑ: Καλοήθης λιπώδης όγκος.

LIPOME: Tumeur bénigne du tissu graisseux.

LIPOME: Tumor benigno del tejido graso.

LIPÓMA: Jóindulatú, zsírsejtekből álló daganat.

LIPOM: Godartet fettsvulst.

TŁUSZCZAK : Łagodny guz tłuszczowy.

LİPOM: Yağ dokusundan kaynaklanan çift taraflı tümör

Was this helpful?
Complexo conxugado lípido-proteico usado para facilitar o transporte de lípidos nun medio acuoso.


LIPOPROTEIN: A conjugated fat-protein complex used to facilitate transportation of lipids in an aqueous medium.

ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ: Συζυγές σύμπλεγμα λιπωδών πρωτεϊνών που χρησιμοποιείται γιά την διευκόλυνση της μεταφοράς λιπιδίων σε ένα υδάτινο μέσον.

LIPOPROTEINE: Complexe lipide-protéine conjugué qui facilite le transport des lipides dans un milieu aqueux.

LIPOPROTEINA: Complejo lipid-proteína Conjugado que facilita el transporte de lípidos en un medio ácueo.

LIPOPROTEIN: Összekapcsolt zsír-fehérje komplexum, amely a lipidek szállítását végzi vizes közegben.

LIPOPROTEIN: Et konjugert fett-protein kompleks brukt ved transport av lipider i et vannholdig medium.

LIPOPROTEINA: Sprzężony kompleks tłuszczowo-białkowy wykorzystywany dla ułatwiania przenoszenia lipidów w środowisku wodnym.

LİPOPROTEİN: Bir konjüge yağ-protein kompleksi aköz bir ortamda lipidlerin taşınmasını yardımcı olur.

Was this helpful?
(1) En citoloxía: acúmulos de graxa intracelular de pequeno tamaño, compostos por capas de material graxo de tipo fosfolipídico. (2) En farmacoloxía: acúmulos de lípidos utilizados para a vectorización de medicamentos e de material xenético.


LIPOSOME: (1) In cytology: tiny, intracellular, oil droplets consisting of layers of fatty material known as phospholipid. (2) In pharmacology: fine lipid droplet used in the vectorization of drugs and genetic material.

ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΙΟ: (1) Στην Κυτταρολογία: μικροσκοπικά σταγονίδια ελαίου που αποτελούνται από στρώματα λιπώδους υλικού που αποκαλούνται φωσφολιπίδια. (2) Στην Φαρμακολογία: σταγονίδια λιπιδίων τα οποία χρησιμεύουν ως φορείς φαρμάκων και γενετικού υλικού.

LIPOSOME: (1) Cytologie: gouttelette dhuile composée de couches de lipides appelées phospholipides. (2) Pharmacologie: miniscule gouttelette de lipides utilisée dans la vectorisation de médicaments et de matière génétique.

LIPOSOMA: (1) Citología: gotita de aceite compuesta de capas de lípidos llamados fosfolípidos.(2) Farmacología: gotita minúscula de lípidos usada en la vectorisación de medicamentos y de la materia genética.

LIPOSZÓMA: (1) Citológiában: apró, sejten belüli olajcseppek, amelyek a foszfolipid néven ismert zsírszerű anyagok rétegeiből állnak. (2) Farmakológiában: finom lipidcsepp, amelyet gyógyszerek és genetikai anyag sejtbe juttatásához használnak.

LIPOSOM: (1) I cytologi (cellelære): Liten, intracellulær oljedråpe bestående av lag med fosfolipider. (2) I farmakologi: Små lipidvesikler brukt som bærerer av medisin og genetisk materiale.

LIPOSOM: (1) W cytologii: malutkie, wewnątrzkomórkowe kropelki oleju składające się z warstewek materiału tłuszczowego zwanego fosfolipidem. (2) W farmakologii: malutkie kropelki lipidu używanego do przenoszenia leków i materiału genetycznego.

LİPOZOM: 1. Sitolojide: fosfolipid olarak bilinen yağ materyallerinin oluşturduğu küçücük hücre içerisinde yerlan yağ zerrecikleri. 2. Farmakolojide: iyi lipid damlacıkları genetik materyal ve ilaçların vektorizyonunda kullanılır.

Was this helpful?
Desintegración ou destrución de células despois da ruptura ou dano da membrana celular, provocando a fuga do contido celular. A lise celular pode ser provocada por anticorpos que ligan ao complemento.


LYSIS: Disintegration or destruction of cells through damage to or rupture of plasma membrane, allowing escape of cell contents. A lysis can be caused by complement-binding antibodies.

ΛΥΣΗ: Αποσύνθεση, καταστροφή των κυττάρων οφειλόμενη σε βλάβη ή διάρρηξη της κυτταρικής μεμβράνης. Λύση των βακτηριακών κυττάρων προκαλούν τα αντισώματα συμπληρωματικής πρόσδεσης.

LYSE: Désintégration ou destruction de cellules suite à la rupture de la membrane cellulaire, provoquant la fuite du contenu cellulaire. La lyse cellulaire peut être provoquée par les anticorps se liant au complément.

LISIS: Desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membrana celular, provocando la fuga del contenido celular. La Lisis celular puede ser provocada por anticuerpos que se ligan al complemento.

LÍZIS: A sejtek széthullása vagy megsemmisülése a sejthártya károsodása miatt, amelynek hatására a sejttartalom kiürül. A lízist komplementkötő antitestek is kiválthatják.

LYSE: Nedbryting eller ødeleggelse av celler ved skade eller sprengning av plasmamembranen, som fører til at innholdet i cellene siver ut. Lyse kan forårsakes av komplementbindene antistoffer.

LIZA: Rozpuszczanie morfotycznych elementów krwi, komórek itp. Rozpadanie się lub zniszczenie komórek poprzez uszkodzenie lub pęknięcie błony plazmatycznej, umożliwiającej wypłynięcie zawartości komórki. Liza może by spowodowana przez wiążący przeciwciała dopełniacz.

HÜCRELERİN ERİYİP YOK OLMASI: Hücre zarının zarar görmesi veya parçalanmasından dolayı hücrenin dağılması veya yok olmasıdır, hücre içeriğinin dışarı çıkmasına olanak sağlar. Lysis antikorların bağlanıp tutulmasına sebep olabilir.

Was this helpful?
Vesícula citoplasmática, presente en moitas células, que se atopa envolvida por unha membrana lipo-proteica, e que contén diversas encimas; ten un papel importante na dixestión intracelular.


LYSOSOME: A cytoplasmic vesicle present in many cells, bounded by a lipo-protein membrane and containing various enzymes; plays an important part in intracellular digestion.

ΛΥΟΣΩΜΑ: Κυτταροπλασματικός σάκκος, παρατηρούμενος σε πολλά κύτταρα, ο οποίος περιβάλλεται από λιπο-πρωτεϊνική μεμβράνη και περιέχει διάφορα ένζυμα. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ενδοκυτταρική πέψη.

LYSOSOME: Petite vésicule cytoplasmique, délimitée par une membrane lipo-protéique, présente dans beaucoup de cellules et qui renferme diverses enzymes; elle joue un rôle important dans la digestion intracellulaire.

LISOSOMA: Pequeña vesícula citoplasmática, delimitada por una membrana lipo-proteíca, presente en muchas células y que contiene diversas enzimas; tiene un papel importante en la digestión intracelular.

LIZOSZÓMA: Sok sejtben megtalálható hólyag, amelyet egy lipoprotein membrán vesz körül, és különböző enzimeket tartalmaz; a sejten belüli emésztésben van fontos szerepe.

LYSOSOM: Cytoplasmatisk vesikkel som finnes i mange celler. Er omgitt av en lipoproteinmembran og inneholder ulike enzymer. Spiller en viktig rolle ved intracellulær fordøyelse.

LIZOSOM: Cytoplazmatyczny pęcherzyk występujący w wielu komórkach, ograniczony błoną lipoproteinową i zawierający rozmaite enzymy; odgrywa ważną rolę w trawieniu wewnątrzkomórkowym.

LİZOZOM: Lipoprotein zarla sınırlandırılmış ve çeşitli enzimler içeren bir çok hücrede mevcut olan stoplazmik bir vesikül; hücre içi sindirimde önemli rol oynar.

Was this helpful?
Fenómeno onde un bacteriófago moderado infecta unha bacteria incluíndo o seu ADN na célula hospedadora e replicándose con esta última.


LYSOGENY: The phenomenon in which a temperate bacteriophage infects a bacterium, integrating its DNA with that of the host cell and replicating along with the host cell.

ΛΥΣΙΓΟΝΙΑ: Φαινόμενο κατα το οποίο ένας ήπιος βακτηριοφάγος προσβάλλει ένα βακτήριο, ενσωματώνοντας το DΝΑ του σε εκείνο του ξενιστή και αναπαραγόμενος εντός του κυττάρου του ξενιστή μαζί.

CYCLE LYSOGENIQUE: Le phénomène où un bactériophage modéré infecte une bactérie incluant son ADN à celui de la cellule hôte et se reproduisant avec.

CICLO LISOGÉNICO: Fenómeno dónde un bacteriófago moderado infecta una bacteria incluyendo su ADN a la célula huésped reproduciendose con esta última.

LIZOGÉNIA: Az a folyamat, amelynek során egy temperált bakteriofág megfertőz egy baktériumot, DNS-ét beépíti a gazdasejt genomjába és a gazdasejttel együtt replikálódik.

LYSOGENI: Fenomenet der en bakteriofag infiserer en bakterie, for å integrerer sitt DNA med vertscellen sitt og dele seg i lag med vertscellens DNA. Under denne delingen produseres det ikke viruspartikler.

LIZOGENIA: Zjawisko, w którym umiarkowany bakteriofag zakaża bakterię integrując swoje DNA z tym z komórki żywiciela a następnie zastępuje jego komórkę.

Lizojeni: Ilıman bakteriyofajın bir bakteriyi enfekte etme durumu, kendi DNA sını konak hücreye entegre eder ve bunun yanısıra kendini replike eder.

Was this helpful?
Un encima que se atopa en sangue, tamén secretada pola pel e membranas mucosas, que ataca os enlaces glicosídicos dos muropéptidos. Compoñentes estruturais das membranas bacterianas. É un compoñente importante do sistema inmune inespecífico que ataca as bacterias gram-positivas. Os niveis elevados de lisozima tómanse a miúdo como indicador de infección crónica.


LYSOZOME (MURAMIDASE): An enzyme found in the blood and also secreted by skin and mucus membranes which attacks glycoside bonds in muropeptides. Structured components of bacterial cell membranes. Lysozome is an important component of the non-specific immune system attacking Gram positive bacteria. Elevated levels of lysozome are occasionally taken to indicate chronic infection.

ΛΥΟΣΩΜΑ (μουραμιδάση): Ένζυμο του αίματος που εκκρίνεται επίσης από το δέρμα και από βλεννώδεις ιστούς, το οποίο επιτίθεται στους γλυκοζιτικούς δεσμούς των μουροπεπτιδίων που αποτελούν δομικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών των βακτηρίων. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα του μη ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια στα κατά Gram θετικά βακτήρια. Αυξημένες συγκεντρώσεις του ενζύμου αποτελούν ένδειξη χρόνιας μόλυνσης.

LYSOZOME (MURAMIDASE): Enzyme circulante qui est également sécrétée par la peau et par les muqueuses et qui clive les liaisons glycosuriques des muropeptides (l’enzyme s’appelle également muramidase), des composées structurales des parois bactériennes. Lysozyme est un élément important du système immunitaire inné, ciblant les bactéries Gram positives. Des taux élevés de lysozyme sont parfois indicateurs d’infections chroniques.

LISOZIMA: Muramidasa. Un enzima que se encuentra en sangre, también secretada por la piel y membranas mucosas que ataca los enlaces glicosídicos de muropéptidos. Componentes estructurales de las membranas bacterianas. Es un componente importante del sistema inmune no-específico que ataca las bacterias gram-positivas. Los niveles elevados de lisozima se toman a menudo como indicador de infección crónica.

LIZOZIM (MURAMIDÁZ): A vérben előforduló és a bőr, illetve a nyálkahártya által termelt enzim, amely a muropeptidekben található glükozidos kötések bontására képes. A lizozim a természetes immunrendszer egyik alkotórésze, amelynek a Gram-pozitív baktériumok elleni védekezésben van fontos szerepe. A megnövekedett lizozimszint néha krónikus fertőzésre utal.

LYZOSOM: Enzym funnet i blod, også sekrert av hud og slimhinner, en viktig komponent i det ikke spesifikke immunsystemet, hvor det angriper gram positive bakterier. Høye verdier av lysosom blir tidvis brukt til å indikere kroniske infeksjoner.

LIZOZYM (Muramidaza) : Enzym występujący we krwi a także wydzielany przez skórę i błony śluzowe, atakujący wiązania glikozydowe w muropeptydach. Składnik strukturalny bakteryjnych błon komórkowych. Lizozym jest ważnym składnikiem niespecyficznego systemu immunologicznego atakując bakterie Gram-dodatnie. Podwyższone poziomy lizozymu są sporadycznie zalecane do wykrywania przewlekłego zakażenia.

LİZOZOM (MURAMİDASE): Kanda bulunan bir enzimdir ve hemde deri ve mukus membranlar tarafından salgılanır, muropeptidesler içinde glikoz bağlarına hücüm eder.bakteri hücre membranının yapı bileşikleridir. Lizozom, Gram pozitif bakterilere hücüm eden, non-spesifik immun sistemde önemli bir bileşiktir. yükselmiş lizozom seviyesi bazen kronik enfeksiyonları göstermek için alınır.

Was this helpful?
(Contida no Libro Vermello) (1) Rexistro de vida salvaxe ameazada; incluíndo a categorización de varios graos de ameaza que abranguen de 0 (actualmente non ameazada) a 5 (extinta). (2) Un rexistro e categorización dos perigos potenciais específicos de produtos químicos.


RED LIST: (Contained in a Red Data Book). (1) A register of threatened wildlife, including categorization of the various degrees of threat ranging from 0 (presently not endangered) to 5 (extinct). (2) A register and categorization of the specific potential hazards of chemicals.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: (περιέχεται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών): (1) Μητρώο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, με ταυτόχρονη κατάταξη τους ως προς τον βαθμό κινδύνου από 0 (όσα δεν κινδυνεύουν προς το παρόν) έως 5 (εξαφανισμένα). (2) Μητρώο και κατάταξη των επικινδύνων ουσιών.

LISTE ROUGE: (1) Recueil des faunes et flores menacées; le degré de menace est classé de 0 (aucune ménace actuelle) à 5 (espèce disparue). (2) Classification des dangers potentiels et spécifiques des produits chimiques.

LISTA ROJA: (1) Recogimiento de faunas y flores amenazadas; el grado de amenaza es clasificado de 0 (ningún amenaza actual) a 5 (especie desaparesida). (2) Clasificación de los peligros potenciales y específicos de productos químicos.

VÖRÖS KÖNYV: (1) A veszélyeztetett fajok jegyzéke, amely magában foglalja a veszélyeztetettség mértékét is, amely 0-tól (jelenleg nem veszélyeztetett) 5-ig (kipusztult) terjed. (2) A vegyszerek lehetséges ártalmas hatásainak jegyzéke és osztályozása.

RØD LISTE: (1) Register over truede arter, der artene er kategorisert fra 0 (for øyeblikket ikke truet) til 5 (utdød). (2) Register over og kategorisering av potensielle spesifikke farene ved bruk av kjemikalier.

CZERWONA LISTA: (Zawarta w Czerwonej Księdze). (1) Rejestr zagrożenia dzikiej przyrody, włączając kategoryzacje rozmaitych stopni zagrożenia od 0 (obecnie niezagrożony) do 5 (wymarły). (2) Rejestr i kategoryzacja szczególnego potencjalnego zagrożenia środkami chemicznymi.

KIRMIZI LİSTE: (1) 0 (tehlikede olmayan)dan 5( soyu tükenmiş)e kadar çeşitli derece ve sınıflandırmada tehdit içeren vahşi yaşamı tehtid eden bir kayıt.(2) Belirli potansiyel tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması.

Was this helpful?
Referida ao fenómeno de lise (desintegración ou destrución de células debido á ruptura da membrana plasmática, provocando a fuga do contido celular).


LYTIC: Refers to the phenomenon of lysis (Disintegration or destruction of cells through damage to or rupture of plasma membrane, allowing escape of cell contents).

ΛΥΤΙΚΟΣ: Αναφερόμενος στο φαινόμενο της λύσης.

LYTIQUE: Se rapportant au phénomène de lyse (désintégration ou destruction de cellules suite à la rupture de la membrane cellulaire, provoquant la fuite du contenu cellulaire).

LITICA: Relacionada al fenómeno de lisis (desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membrana celular, provocando la fuga del contenido celular).

LÍTIKUS: A lízissel (a sejtnek a sejthártya károsodása miatti széthullásával vagy megsemmisülésével) kapcsolatos.

LYTISK: Henviser til fenomenet lyse (nSedbryting eller ødeleggelse av celler ved skade eller sprengning av plasmamembranen, som fører til at innholdet i cellene siver ut).

LITYCZNY: Odnosi się do zjawiska lizy (rozpad lub zniszczenie komórek przez uszkodzenie lub pęknięcie błony plazmatycznej, umożliwiających wypłynięcie ich zawartości).

LİTİK: Lysisin (Lizin vasıtasıyla hücrelerin çözülmesi) bir olgusu (hücrenin parçalanması ya da plazma zarının yırtık zar üzerinden hücre içeriğinin kaçışı).

Was this helpful?
Extracción ou disolución na auga de certos materiais (p. ex. vitaminas, aminoácidos, fosfato etc.) dun alimento composto.


LEACHING: Extraction of or dissolution of certain materials (e.g. vitamins, amino acids, phosphate etc.) from a compounded feed into the water.

ΔΙΗΘΗΣΗ: Εξόλκηση ή διάλυση συγκεκριμένων υλικών (π.χ. βιταμίνες, αμινοξεά, φωσφορικά κτλ.) από ή στο νερό, από μια ανάμικτη τροφή.

LESSIVAGE: Extraction ou dissolution dans leau de certains éléments (comme les vitamines, les acides aminés, le phosphate, etc...) à partir dun aliment composé .

LIXIVIADO: Extracción o disolución en el agua de ciertos materiales (p. ex. vitaminas, aminoácidos, fosfato etc.) de un alimento compuesto.

KIMOSÓDÁS: Bizonyos anyagok (pl. vitaminok, aminosavak, foszfátok, stb.) kilépése vagy kioldódása valamely mesterséges tápból a vízbe.

UTVASKING: Ekstrahering eller oppløsning av visse materialer (f.eks. vitaminer, aminosyrer, fosfater etc.) fra sammensatt fôr til vannet.

WYCIEKANIE: Ekstrakcja lub ubywanie pewnych materiałów (np. witamin, kwasów tłuszczowych, fosforanów itp.) z mieszanki paszowej do wody.

SÜZÜLMEK: Su içerisine bir yemden ekstraksiyon veya belirli maddelerin (örn. vitaminler, amino asitler, fosfat vs.) çözünmesi.

Was this helpful?
Curvatura dorso-ventral da columna vertebral de peixes.


LORDOSIS: Dorso-ventral curvature of the spine in fish.

ΛΟΡΔΩΣΗ: Νωτοκοιλιακή καμπύλωση της σπονδυλικής στήλης του ψαριού.

LORDOSE: Courbure dorso-ventrale de la colonne vertébrale des poissons.

LORDOSIS: Curvatura dorso-ventral de la columna vertebral de peses.

LORDÓZIS: A halak gerincének hát-hasi irányú görbülete.

LORDOSE: Dorsoventral knekk (oppoverbøy) på ryggsøyle hos fisk.

LORDOZA: U ryb grzbieto-brzuszne skrzywienie kręgosłupa.

LORDOZ: Balıklarda ışının dorso-ventral olarak bükülmesi

Was this helpful?
Nome común dos membros do xénero Homarus. (Clase de crustáceos; suborde Reptantia; división Macrura). Decápodo marchador que vive na beira ou nos fondos mariños. O primeiro par de apéndices marchadores leva grandes pinzas desiguais. De cor azulado-mouro no estado natural, vólvense vermellos despois da cocción; hábitat; entre rochas, en gretas, buratos e cavidades. Distribución: Mediterráneo, Atlántico, Canle da Mancha, Mar do Norte e o Báltico oeste. Os lumbrigantes mantéñense en estanques duran


LOBSTER (Homarus): (Common lobster Homarus gammarus). Class crustacea, Sub order Reptantia, division Macura. Walking decapods which live on the shore or sea bed. First pair of walking legs carry unequal but very large pincers. Colour, blue-black; turns red when boiled; habitat; among rocks, in cracks, holes and caves. Distribution; Mediterranean, Atlantic, English Channel, North Sea and west Baltic. Lobsters are maintained in ponds during the enclosed fishing seasons (Canada, Norway and France) and cultured for tr

ΑΣΤΑΚΟΣ (Homarus): (κοινός αστακός, Homarus gammarus). Ομοταξία Καρκινοειδή, Τάξη Βαδιστικά (Δεκάποδα), υποτάξη Μάκρουρα. Βαδιστικά δεκάποδα που ζουν στο βυθό ή στην ακτή. Το πρώτο ζεύγος βαδιστικών ποδών φέρει άνισες αλλά πολύ μεγάλες δαγκάνες. Χρώμα κυανό μαύρο που κοκκινίζει όταν βραστεί. Ενδιαίτημα: βράχοι, ρωγμές, τρύπες και κοιλότητες. Γεωγραφική κατανομή: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μάγχη, Βόρεια Θάλασσα και δυτ. Βαλτική. Οι αστακοί διατηρούνται σε λιμνοδεξαμενές κατα την διάρκεια των εποχών του ψαρέματος (Κανα

HOMARD: Nom commun des membres du genre Homarus (classe Crustacea; sous-ordre Reptantia; division Macura). Décapode marcheur vivant sur lestran ou sur les fonds marins, dans des crevasses et des fissures rocheuses. La première paire dappendices ambulatoires porte des très grandes pinces de taille inégale. De couleur bleu-noir à létat naturel, mais rouge après cuisson. Distribution; Méditerranée, Atlantique, Manche, Mer du Nord et lOuest de la Baltique. Les homards sont maintenus en bassins pendant les s

LANGOSTA: Nombre común de los miembros del genero Homarus. (Clase de crustáceos; sub-orden Reptantia; división Macura). Decápodo andante que vive en la orilla o en los fondos marinos. El primer par de apéndices ambulatorios llevan grandes pinzas desiguales. De color azul-negro en el estado natural, pero rojos después de cocción. Distribución: Mediterráneo, Atlántico, Mancha, Mar del Norte y el oeste Báltico. Las langostas se mantienen en estanques durante los periodos de pesca prohibida (Canadá, Noruega,

HOMÁR (Homarus): (Közönséges homár, Homarus gammarus). Rákok (Crustacea) osztálya, Reptantia alrend, Macura osztály. A tengerparton vagy az aljzaton élő, tízlábú mászórákok. Az elülső pár lábukon eltérő méretű, de igen nagy ollókat hordoznak. Színük kék vagy fekete; forró vízben vörössé válik. Sziklák között, hasadékokban és barlangokban élnek. Elterjedési területük a Földközi-tenger, az Atlanti-óceán, A La Manche-csatorna, az Északi-tenger, és a Balti-tenger nyugati része.

EUROPEISK HUMMER: (Homarus gammarus) Underrekke Crustacea (krepsdyr), overklasse Malacostraca (storkreps), overorden Eucarida, orden Decapoda, infraorden Astacidea (langhalekreps). Lever tilknyttet til hardbunn ned til 40 meter, helst med tilgang til gode gjemmesteder (f.eks. steinrøyser). Hummeren har kraftige klør og kropp. Klørne er ulike, den ene kalles knusekloen (knusing av byttedyr) mens den andre kalles saksekloen (våpen). Levende hummer har grønnsvart skall med blålige knuter/pigger. Er vanlig fra den en

HOMAR (Homarus sp.): Homar pospolity, Homarus gammarus. Klasa skorupiaki, podrząd Reptantia, dział Macura. Chodzące dziesięcionogi, które żyją w strefie brzegowej lub na dnie morskim. Pierwsza para odnóży chodzących nosi unikalne, ale bardzo duże szczypce. Są koloru ciemnoniebieskiego, a gotowane zmieniają go na czerwony; środowisko: wśród skał, w szczelinach, dziurach i jamach. Rozsiedlenie: M. Śródziemne, Atlantyk, Kanał La Manche, M. Północne i Bałtyk Zach. W czasie zamkniętego sezonu połowowego (Kanada, Norwegia

ISTAKOZ (Homarus) : ( Sıradan ıstakoz Homarus gammarus). Sınıf : eklembacaklı kabuklular, Alt Takım: Reptantia, Bölüm : Macura. Kıyıda veya deniz yatağında yaşayan yürüyen onbacaklılardır. İlk iki bacak, orantısız ve çok büyük olan kıskaçları taşır. Mavi ve siyah renkli olurlar fakat kaynatıldıklarında kırmızı olurlar. Kayaların arasında, yarıklarda, deliklerde ve mağaralarda yaşarlar. Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Manş Denizi, Kuzey Denizi ve Baltık Denizinin batısında bulunurlar. İstakozlar balık mevsimi kapalı old

Was this helpful?
A Unidade SI de iluminación: utilizada para definir cuantitativamente a intensidade luminosa. A iluminación calcúlase en lux por unidade de superficie.


LUX: The SI unit of illumination: used as a quantitative assessment of light intensity. Illumination is defined as lux per unit area.

LUX: Μονάδα του συστήματος SI, η οποία μετρά την ένταση του φωτός. Γιά την ποσοτική εκτίμηση. Ο φωτισμός ορίζεται ως lux ανά μονάδα επιφανείας.

LUX: Unité déclairement utilisée pour définir la quantité et lintensité lumineuse. Léclairement se calcule en lux par unité de surface.

LUX: La Unidad de alumbrado utilizada para definir la cantidad y la intensidad luminosa. El alumbrado se calcula en lux por unidad de superficie.

LUX: A megvilágítás SI-egysége; a fényintenzitás mennyiségének leírására használják. A megvilágítottság meghatározása: lux területegységenként.

LUX: SI måleenhet for belysning. Brukt som en kvantitativ bedømmelse av lysintensitet. Belysning er definert som lux per arealenhet.

LUKS: Jednostka natężenia oświetlenia SI; używana jako ilościowa ocena natężenia światła. 1 luks = natężenia oświetlenia wytworzonego przez strumień świetlny 1 lumena padający na jednostkę powierzchni (1m2 ).

LÜKS: Aydınlatmanın SI birimi: ışık şiddetinin bir nicel değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Aydınlatma birim alandaki lüks olarak tanımlanır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES