AMC LIMITED

G

Na acuicultura de peixes, é a rede que mantén os peixes, fixada á gaiola por un marco de soporte. É regularmente cambiada para reparacións e eliminar o fouling.


BAG NET: In finfish aquaculture, it is the fish holding net attached to the cage support frame. It is regularly changed for repairs and to remove fouling.

ΔIΧΤΥ ΣΑΚΚΟΥ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια των ακανθοπτερυγίων ψαριών είναι το δίχτυ που περιορίζει τα ψάρια και που βρίσκεται στερεωμένο στον σκελετό του κλωβού. Αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επισκευαστεί και να καθαριστεί. Βλέπε ΔIΧΤΥ.

FILET DE CULTURE: En aquaculture de poisson en cage, le filet fixé au cadre support. Est régulièrement changé pour réparations et traitement du fouling.

RED DE CULTURA: En la acuicultura de peces en jaulas, la red fijada al cuadro del soporte. Es regularmente cambiada para las reparaciones y tratamientos del fouling.

ZSÁKOS HÁLÓ: A haltenyésztésben használt háló, amelyet a ketrecek tartókeretéhez erősítenek. Javítás vagy a szennyezőanyagok eltávolítása végett rendszeresen cserélik.

NOTPOSE: Notposen som er festet til flyteelementet i et merdanlegget (sjøbasert fiskeoppdrett). Skiftes regelmessig for reparasjoner eller for å fjerne groing.

SIATKA SADZOWA: W chowie ryb jest to siatka utrzymująca ryby w sadzu, przytwierdzona do ramy podtrzymującej sadz. Jest ona regularnie zmieniana celem naprawy i usunięcia zamulenia oraz porostu osiadłych organizmów.

TORBA AĞ: Balık yetiştiriciliğinde, balıkların içinde tutulduğu çerçeve destekli kafese bağlı ağ. Düzenli olarak fauling oluşumu ve tamir için değiştirilir.

Was this helpful?
En peixes mal fileteados, as láminas da superficie de corte pode que se separen entre si de modo que se forman regañas ou buratos. Dise que estes filetes se abren. O conxelado dos peixes durante o rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peixes pequenos fileteados.


GAPING: In badly filleted fish, the flakes on the cut surface may separate from one another so that slits or holes appear. Such fillets are said to gape. Freezing fish during rigor mortis leads to gaping, mainly of filleted small fish.

ΚΕΝΑ: Στα ψάρια τα οποία δεν έχουν φιλετοποιηθεί σωστά, τμήματα του φιλέτου που βρίσκονται στην επιφάνεια που τεμαχίζεται, μπορούν να διαχωριστούν δημιουργώντας έτσι σχισμές ή τρύπες. Τα φιλέτα ψαριών που έχουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση χαρακτηρίζονται από κενά. Τέτοια κενά δημιοργούνται κατά τη φιλετοποίηση κυρίως μικρών ψαριών όταν αυτά καταψύχονται κατά τη νεκρική ακαμψία.

FISSURE: Lors dun mauvais filetage, les muscles de la surface tranchée ne sont plus solidaires et présentent des fissures.On dit de tels filets quils baillent. Les poissons congelés lors de la rigor mortis présentent de telles fissures, spécialement chez les petits poissons.

GAPING: En peces mal fileteados, las láminas de la superficie de corte puede que se separen entre sí de modo que se forman rajas o agujeros. Se dice que estos filetes se abren. El congelado de los peces durante el rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peces pequeños fileteados.

MÁLLÁS: Rosszul filézett halakban a metszési felületen a miomerek elválhatnak egymástól, és így rések vagy lyukak jelenhetnek meg. Ezt nevezik a filé mállásának. A hullamerevség idején történő filézés málláshoz vezet, különösen filézett kis halak esetében.

FILETSPALTING: Skade på fiskefilet som følge av hard behandling under rigor mortis. Bindevevshinnene mellom myoseptene i kjøttet brytes og fileten får et "oppfliset" utseende. Forekommer hovedsaklig på liten fisk.

DZIURAWE FILETY: W niewłaściwie odfiletowanych rybach nierówne krawędzie na powierzchni cięcia mogą powodować oddzielanie się fragmentów tkanki, wskutek czego na powierzchni filetów pojawiają się szczeliny lub otwory. Do zjawiska tego może dojść w czasie zamrażania ryb (głównie filetów z małych ryb) w stanie rigor mortis (stężenia pośmiertnego).

DELİKLENMEK: Kötü fileto edilmiş balıklarda, kesilmiş yüzeydeki kaslar birbirinden ayrılır ve yarılmalar veya delikler oluşur. Bu tip filetolar deliklenmiş olarak adlandırılır. Balığı rigor mortisde dondurmak özellikle fileto edilmiş küçük balıklarda deliklenmeye sebe

Was this helpful?
Gas incoloro e inodoro que resulta da oxidación de substancias a base de carbono. Moi soluble e tóxico para os peixes a concentracións superiores a 20 ppm; esta toxicidade agrávase cando o contido de osíxeno é reducido. Produce unha reacción acidificante na auga (o ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). O ácido carbónico forma sales de carbonato e bicarbonato que constitúen o sistema bicarbonato. As propor


CARBON DIOXIDE (CO2): A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide does

ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, διττανθρακικών και ανθρακικών ιόντ

GAZ CARBONIQUE (DIOXYDE DE CARBONE) (CO2): Gaz sans couleur ni odeur résultant de loxydation de substances à base de carbone. Très soluble et toxique envers les poissons à des concentrations supérieures à 20 ppm; cette toxicité est aggravée quand la teneur en oxygène est réduite. Produit un acide dans leau (lacide carbonique)((H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Lacide carbonique forme des sels de carbonate et bicarbonate constituant le système bicarbonate. Les

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro y inodoro que resulta de la oxidación de sustancias a base carbono. Muy soluble y tóxico para los peces a concentraciones superiores a 20 ppm; esta toxicidad se agrava cuando el contenido de oxígeno es reducido. Produce un ácido en el agua (el ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). El ácido carbónico forma sales de carbonato y bicarbonato que constituyen el sistema bicarbonato. Las proporcione

SZÉN-DIOXID (CO2): A széntartalmú vegyületek oxidációjakor keletkező színtelen, szagtalan gáz, amely vízben jól oldódik és a halak számára 20 ppm-nél magasabb koncentrációban mérgező. A szén-dioxid a vízzel sav-bázis reakcióba lép (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). A bikarbonát-rendszeren belül a szén-dioxid, a karbonát és a bikarbonát relatív mennyisége a pH-tól függ. A szén-dioxid 8,3-as pH-érték alatt nem fordul elő, a karbonát viszo

KARBONDIOKSID (CO2): Fargeløs, luktfri gass dannet ved oksidasjon av karbonholdige forbindelser, godt løselig i vann, giftig for fisk ved nivåer over 20 ppm. Giftighet for fisk øker ved lavere oksygennivåer. Karbondioksid har en sur reaksjon med vann (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Den relative mengden av karbondioksid, bikarbonat og karbonat innen bikarbonatsystemet er avhengig av pH. Karbondioksid finnes ikke ved pH verdier over 8.3,

DWUTLENEK WĘGLA (CO2): Bezbarwny, bezwonny gaz będący wynikiem utleniania substancji zawierających węgiel, wysoce rozpuszczalny w wodzie, toksyczny dla ryb przy 20 ppm; toksyczność dla ryb wzrasta przy niskich poziomach tlenu. Dwutlenek węgla ma w wodzie odczyn kwaśny (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). W ramach systemu wodorowęglowego względne ilości CO2, wodorowęglanu i węglanu będą zależały od pH. Dwutlenek węgla nie występuje

KARBONDİOKSİT(CO2): Karbon oksidasyonu sonucu, renksiz, kokusuz gaz, Suda yüksek oranda çözünür, 20 ppmin üzerinde balıklar için toksiktir; düşük oksijen seviyesi düşük olduğunda balıklar için toksisitesi artar. (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Bikarbonat sistemi içinde CO2 , bikarbonat ve karbonat göreceli miktarı pHı etkileyecektir. pH8.3 üstünde karbondioksit bulunmaz ve karbonat ise yalnızca bu pHda vuku bulur. Bu yüzde

Was this helpful?
Clase de moluscos que leva (ou non) unha cuncha univalva, cun importante pé muscular que serve para a locomoción; inclúe os abalóns (orella de mar) buccinos, bígaros ou caramuxos, lesmas e caracois.


GASTROPODS: Class of molluscs with a univalve shell or none; large musculcar foot, used in locomotion; includes abalone, whelks, winkles, slugs and snails.

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ: Κλάση μαλακίων με μονόθυρο κέλυφος ή χωρίς κέλυφος. Διαθέτουν μεγάλο μυïκό πόδα που χρησιμοποιείται στην κίνηση. Περιλαμβάνει τα σαλιγκάρια, τους γυμνοσάλιαγκες, τις λιττορίνες, κ.λ.π.

GASTEROPODES: Classe de mollusques comportant (ou non) une coquille univalve, avec muscle pédieux important servant à la locomotion. Il comprend les buccins, les bigorneaux, les limaces, les escargots et les ormeaux.

GASTERÓPODO: Clase ce moluscos que lleva (o no) una concha univalva, con un importante músculo pedio que sirve para la locomoción; incluye los abalones (oreja de mar) buccinos, bígaros y caracoles.

GASTROPODA: A puhatestűek egyik osztálya. Az ide tartozó fajoknak lehet egy darabból álló házuk; valamennyi fajnak nagyméretű, izmos lába van, amellyel lassú mozgásra képesek; ebbe az osztályba tartozik a kaliforniai ehető kagyló, valamint a meztelen- és házas csigák.

GASTROPODA (SNEGLER) : Klasse av bløtdyr (mollusker) med ett eller ingen skall. Har en stor muskuløs fot, som brukes til bevegelse. Inkluderer abalone, landsnegler og strandsnegler.

BRZUCHONOGI (Gastropoda): Klasa mięczaków bez lub z jedną muszlą; do poruszania się służy duża muskularna noga; obejmują: słuchotki kalifornijskie, trąbiki sfałdowane, pobrzeżki, nagie ślimaki i ślimaki.

Salyangozlar (Karındanbacaklılar): Karındanbacklılar Yumuşakçalar sınıfında olup kabuklu ve kabuksuz olabilirler , Hareket için büyü ve kaslı ayaklarını kullanırlar. Bu grup deniz kulağı, deniz salyangozu, sümüklü böcekleri içerir.

Was this helpful?
Inflamación da parede estomacal.


GASTRITIS: Inflammation of the stomach wall.

ΓΑΣΤΡIΤIΔΑ: Μόλυνση του στομαχικού τοιχώματος.

GASTRITE: Inflammation de la muqueuse de lestomac.

GASTRITIS: Inflamación de la mucosa estomacal.

GASTRITIS: A gyomorfal gyulladása.

GASTRITT (MAGEKATARR): Betennelse i mageveggen.

NIEŻYT ŻOŁĄDKA: Zapalenie ściany żołądka.

GASTRİT (MİDE YANMASI): Mide duvarının iltihaplanması

Was this helpful?
Inflamación da mucosa estomacal e intestinos


GASTROENTERITIS: Inflammation of the mucosa of the stomach and intestines.

ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡIΤIΔΑ: Μόλυνση του βλεννογόνου του στομάχου και των εντέρων.

GASTRO-ENTERITE: Inflammation simultanée de la muqueuse de lestomac et de celle des intestins.

GASTROENTERITIS: Inflamación simultanea de la mucosa del estomago y de los intestinos.

GASTROENTERITIS: A gyomor és a belek nyálkahártyájának gyulladása.

GASTROENTERITT (MAGE- OG TARMKATARR): Betennelse av mucosa i tarm og mage.

ZAPALENIE ŹOŁĄDKA I JELIT: Zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit.

GASTROENTERİTİS (MİDE VE BARSAK YANGISI): Barsaklar ve midenin mukozasında oluşan itihaplar

Was this helpful?
Hormona do crecemento: hormona peptídica secretada pola hipófise anterior e que a súa función principal é a regulación do crecemento a través da mellora da taxa de alimentación e da taxa de conversión dos alimentos. Pódese obter a estimulación do crecemento en peixes mediante a administración de GH exóxena ou a través da integración de xenes de GH no xenoma do peixe (peixe transxénico) Tales prácticas están sometidas a controis reguladores na maioría dos países. Sin. Somatotropina.


GH: Growth hormone: a peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

GH: ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

GH: Hormone de croissance; hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropi

GH: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

NH: Növekedési hormon; a hipofízis elülső lebenye által termelt peptidhormon, amelynek elsődleges funkciója a növekedés szabályozása a a tápanyagfelvétel és-feldolgozás javításán keresztül. A halak növekedése serkenthető exogén NH alkalmazásával vagy NH gének beépítésével a halak genomjába (transzgénikus halak). Az utóbbi gyakorlatot a legtöbb országban szigorúan szabályozzák. Úm. szomatotropin.

GH: Veksthormon: Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

GH: Hormon wzrostowy: hormon peptydowy, wydzielany przez przednią część przysadki mózgowej, którego zasadniczą funkcją jest regulowanie wzrostu poprzez zwiększanie pobierania i poprawę wykorzystania pokarmu. Stymulowanie wzrostu ryb może być uzyskane przez podawanie egzogennego GH lub włączenie genów GH do genomu ryb (ryba transgeniczna). Takie postępowanie w wielu krajach jest przedmiotem regulacji prawnych. Syn. somatotropina (hormon wzrostowy).

GH (BÜYÜME HORMONU): Büyüme hormonu hipofiz tarafından salgılanır. Önemli işlevleri yem alımını ve büyümeyi düzenler. Balığın büyümesinin sitümülasyonunda eksojen GH tarafından veya GH genleri entegrasyonu ile balık genomu (transgenik balık) oluşumuna neden olabilir. Bu tür uygulamalar düzenleyici kontrole tabi tutularak birçok ülkede bulunmaktadır. Benzeri somatotropin.

Was this helpful?
Agregado de células que sintetizan e que liberan substancias químicas, tanto para que o corpo as utilice (gándulas secretoras), como para que sexan eliminadas como material de escoura do corpo (glándulas excretoras). Se as substancias son secretadas directamente á circulación sanguínea (por exemplo, hormonas) a glándula denomínase endócrina.


GLAND: An aggregate of cells which synthesizes and releases chemical substances, either for the body to use (secretory gland) or to be eliminated as waste material from the body (excretory gland). If the substance is secreted directly into the bloodstream (e.g. hormones) the gland is termed endocrine.

ΑΔΕΝΑΣ: Iστός που παράγει και εκκρίνει χημικές ουσίες, που χρησιμεύουν στις σωματικές λειτουργίες (εκκριτικός αδένας), ή αποβάλλονται από το σώμα (απεκκριτικός αδένας). Οταν το προïόν του αδένα εκκρίνεται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος (ορμόνες), ο αδένας λέγεται ενδοκρινής.

GLANDE: Agrégat de cellules qui synthétisent et qui libèrent des substances chimiques. Si elles sont destinées à lutilisation par lorganisme la glande est dite sécrétrice, si elles servent à éliminer des déchets, elle est dite excrétrice. Si les substances sont directement déversées dans le système circulatoire (par exemple,0hormones) la glande est appelée endocrine.

GLÁNDULA: Aglomeración de células que sintetizan y que liberan sustancias químicas. Si estas últimas están utilizadas por el organismo la glándula es llamada secretoria, si sirven eliminar los residuos, la glándula es llamada excretoria. Si las sustancias pasan directamente a la circulación (por ejemplo, hormonas) la glándula es llamada endocrina.

MIRIGY: Olyan sejtcsoport, amely vegyi anyagokat termel és bocsát ki, a testen belülre (elválasztó mirigyek), vagy a testen kívülre (kiválasztó mirigyek). A termelt anyagot közvetlenül a véráramba juttató mirigyeket belső elválasztású (endokrin) mirigyeknek nevezzük.

KJERTEL: Et aggregat av celler som syntetiserer og skiller ut kjemiske substanser som enten blir brukt i kroppen (sekretoriske kjertler) eller blir skilt ut fra kroppen som avfallsprodukter (ekskretoriske kjertler). Dersom substansen som syntetiseres skilles direkte ut i blodstrømmen (f.eks. hormoner) kalles kjertelen endokrin.

GRUCZOŁ: Zespół komórek, które syntetyzują i uwalniają chemiczne substancje, zarówno do wykorzystania w ciele (gruczoł wydzielniczy) lub mogące być usuwane z ciała jako materiał odpadowy. O ile substancja jest wydzielana bezpośrednio do obiegu krwionośnego (np. hormony), gruczoł jest określany jako wewnątrzwydzielniczy (dokrewny).

GLAND (BEZ): Hücrelerle birleşerek kimyasal maddeleri serbest bırakırlar vücüttaki materyalları yapıcı ve atıkları uzaklaştırıcı olarak bezlerin çeşitli görevleri vardır.

Was this helpful?
Pequena glándula endócrina situada na zona ventral do encéfalo dos vertebrados e que secreta diversas hormonas que xogan un papel na regulación do crecemento e das funcións sexuais: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, e prolactina. Sin. Hipófise.


PITUITARY GLAND: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

ΥΠΟΦΥΣΗ: Ο μικρός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου των σπονδυλωτών. Οι εκκρίσεις του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ορμόνες: αδρενο-κορτικοτροπίνη, θυροτροπίνη, γοναδοτροπίνη, ΜCΗ, ΜSΗ και προλακτίνη. Αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν την αύξηση και τις φυλετικές λειτουργίες.

GLANDE PITUITAIRE: Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine. Syn. hypophysis.

GLÁNDULA PITUITARIA: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina. Sin. Hipófisis.

AGYALAPI MIRIGY: A gerincesek agyának alsó felszínén elhelyezkedő, kisméretű endokrin mirigy. A következő hormonokat választja el: adrenokortikotróp hormon, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH és prolaktin. Ezek a hormonok a növekedést és a nemi működést szabályozzák.

PITUITÆRKJERTEL: Liten endokrin kjertel funnet pa undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

PRZYSADKA MÓZGOWA: Mały gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się na dolnej stronie mózgu kręgowców. Jego wydzieliny zawierają następujące hormony: tyreotropinę, gonadotropinę, MCH (h. melanotropowy), MSH (h. stymulujący apetyt) i prolaktynę. Hormony te regulują wzrost i funkcje seksualne. Syn. przysadka mózgowa.

PITUITARY BEZİ: Omurgalılarının beyninin alt yüzeyinde bulunan küçük endokrin bez. Salgıladığı hormonlar sırasıyla: adreno-corticotropin, tirotropin, gonadotropin, MCH, MSH, ve prolaktin. Bu hormonlar büyüme ve seksüel işlevleri düzenler. Syn. hipofiz.

Was this helpful?
Glándula endócrina dos vertebrados. En peixes consiste nun grupo de células foliculares diferenciadas, situadas na parede da farinxe, que sintetiza hormonas tiroideas iodadas 3,5,3-tri-iodotironina (T3) e 3,5,3,5-tetra-iodotironina (T4, tiroxina). O papel exacto destas hormonas en peixes aínda non está claro, pero parecen importantes na adaptación a cambiosambientais como son a temperatura e o estrés osmótico, e para os rápidos cambios internos durante o crecemento e a maduración sexual.


THYROID GLAND: Vertebrate endocrine gland. In fishes it consists of a group of discrete follicular cells, located on the floor of the pharynx, that synthesize the iodinated thyroid hormones 3,5,3-tri-iodothyronine (T3) and 3,5,3,5-tetra-iodothyronine (thyroxine T4). The exact role of these hormones in fishes is unclear, but they appear to be important in adaption to environmental changes such as temperature and osmotic stress and to the rapid internal changes during growth and sexual maturation.

ΘΥΡΕΟΕIΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ: Ενδοκρινής αδένας των σπονδυλοζώων. Στα ψάρια αποτελείται από μια ομάδα διακριτών κυττάρων, στη βάση του φάρυγγα, που συνθέτουν τις ιωδιωμένες ορμόμες 3,5,3-τρι-ιωδιοθυρονίνη (Τ3) and 3,5,3,5-τετρα- ιωδιοθυρονίνη (θυροξίνη Τ4). Δεν είναι σαφής ο ρόλος των ορμονών αυτών στα ψάρια αλλά φαίνεται να είναι σημαντικός γιά την προσαρμογή σε περιβαλλοντικές αλλαγές όπως στις αλλαγές θερμοκρασίας και ώσμωσης καθώς και στις ταχείες εσωτερικές αλλαγές κατά την αύξηση και την φυλετική ωρίμανση.

GLANDE THYROIDIENNE: Glande endocrine des vertébrés. Composée, chez les poissons, de cellules folliculaires discrètes situées sur le plancher du palais. Cette glande produit les hormones thyroïdiennes iodées, 3,5,3-tri-iodothyronine (T3) et 3,5,3,5-tetra-iodothyronine (T4, thyroxine). Le rôle exacte de ces hormones nest pas clair, mais elles paraissent importantes dans ladaptation aux changements environnementaux tels que les stress thermiques et osmotiques ainsi que dans les changements internes pendant la croissan

GLÁNDULA TIROIDEA: Glándula endocrina de los vertebrados. Compuesta, en los peces, de células foliculares discretas y situadas en la pared de la faringe. Esta glándula produce hormonas tiroideas con yodo, 3,5,3’-tri-yodotironina (T3) y 3,5,3’,5’-tetra-yodotironina (T4, tiroxina). El papel exacto de estas hormonas todavía no esta claro. Pero parecen importantes en la adaptación a los cambios ambientales tales como el estrés térmico y osmótico así como en los cambios internos durante en crecimiento y la maduración s

PAJZSMIRIGY: A gerincesek egyik belső elválasztású mirigye. Halakban különálló tüszősejtekből áll, és a garat alatt helyezkedik el. A jódtartalmú tiroid-hormonokat, a 3,5,3-trijód-tironint és a 3,5,3,5-tetrajód-tironint (tiroxint) termeli. A hormonok pontos szerepe a halakban nem ismert, de valószínűleg a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásban van szerepük, például hőmérsékleti vagy az ozmotikus stressz elviselésében vagy a növekedést és a nemi érést kisérő gyors belső változások kiegyenlítésében.

THYROIDEA: Thyroksin produserende cellegrupper som ligger langs ventralaorta. Denne kjertelen kalles også skjoldbruskkjertel hos høyere virveldyr. To typer thyroksin produseres i kjertelen: (a) T3, med tre jodatomer, og (b) T4, med fire jodatomer. Disse hormonen har viktige funksjoner i prosesser som metamorfose og smoltifisering.

TARCZYCA (gruczoł): Gruczoł wydzielania wewnętrznego kręgowców. U ryb składa się z grupy mało widocznych komórek pęcherzyka gruczołowego (tarczycy) zlokalizowanych w dolnej części gardła, które syntetyzują hormony tarczycy zawierające jod: 3,5,3-trój-jodotyroninę (T3) i 3,5,3,5-cztero-jodotyroninę (tyroksyna T4). Dokładna rola tych hormonów u ryb nie jest jasna, ale okazują się ważne w czasie adaptacji przy zmianach warunków środowiskowych, jak np. temperatura, czy stres osmotyczny oraz przy szybkich zmianach wewnę

Tiroid Bezi: Omurgalı endokrin bezidir. Balıklarda ayrık foliküler hücreler tarafından oluşur. Farinksin yüzeyinde yerleşmiştir, iodinle muamele edilmiş 3,5,3-tri-iodotironin (T3) ve 3,5,3,5-tetra-iodotironin (thyroxine T4) tiroid hormonlarını sentez eder. Balıklarda bu hormonların kesin rolü belirsizdir, fakat osmotik stres ve basınç gibi çevresel değişikliklere uyum sağlamada ayrıca büyüme ve cinsi olgunluk esnasında hızlı içsel değişikliklerde önemi ortaya çıkmaktadır.

Was this helpful?
Enfermidade do ollo caracterizada polo aumento da presión interna do globo ocular que dana o disco óptico e produce unha diminución progresiva da visión.


GLAUCOMA: A disease of the eye marked by increased pressure within the eyeball causing damage to the optic disc and gradual loss of vision.

ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Ασθένεια του ματιού που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση του οφθαλμικού βολβού, η οποία προκαλεί βλάβη στον οπτικό δίσκο και βαθμιαία απώλεια της όρασης.

GLAUCOME: Maladie de loeil caractérisée par une augmentation de la pression interne du globe oculaire qui endommage les disques optiques et entraîne une diminution progressive de la vision.

GLAUCOMA: Enfermedad del ojo caracterizada por el aumento de la presión interna del globo ocular que daña los disco ópticos y que lleva a una disminución progresiva de la visión.

ZÖLDHÁLYOG: Megemelkedett szemnyomással jellemezhető szembetegség, amely a szemlencse károsodásához és a látás fokozatos elveszítéséhez vezethet.

GLAUKOM (GRØNN STÆR): Sykdom i øyet som skyldes økt trykk i øyeeple, som gir skader på øyet og gradvis blindhet.

JASKRA (choroba): Choroba oczu charakteryzująca się wzrostem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, powodującego uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego i stopniową utratę widzenia.

GLOKOMA: Göz hastalığıdır görüntü kaybına neden olur

Was this helpful?
Éster orgánico do glicerol


GLYCERIDE: An organic ester of glycerol.

ΓΛΥΚΕΡIΔIΟ: Οργανικός εστέρας της γλυκερόλης.

GLYCERIDE: Ester organique de la glycérine.

GLICÉRIDO: Éster orgánico de glicerina.

GLICERID: A glicerin szerves észtere.

GLYSERID: En organisk ester av glyserol.

GLICERYD (ester glicerolu): Organiczny ester glicerolu.

GLİSERİD: Gliserolun organik esteri

Was this helpful?
É un composto orgánico formado por unha cadea de tres carbonos e tres grupos alcohol, o cal é un importante precursor de moitos lípidos


GLYCEROL: A three carbon sugar alcohol, which is an important precursor of many lipids.

ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ: Μια σακαχαρώδης αλκόλη με τρία άτομα άνθρακα που είναι σημαντικό πρόδρομο μόριο σε πολλά λιπίδια.

GLYCEROL: Le glycérol présente trois fonctions alcool. Cest un important précurseur de nombreux lipides.

GLICEROL: Es un compuesto orgánico formado por una cadena de tres carbonos y tres grupos alcohol, el cual es un importante precursor de muchos lípidos.

GLICERIN: Három szénatomot tartalmazó cukoralkohol, amely sok lipid fontos prekurzora.

GLYSEROL: Treverdig sukkeralkohol; viktig forløper for mange lipider.

GLICEROL: Alkohol cukrowy o trzech atomach węgla, będący ważnym prekursorem wielu lipidów.

GLİSERİN: Bir çok yağın öenmli bir öncüsü olan üç karbon şeker alkol.

Was this helpful?
Vía bioquímica citoplásmico xeral; a glicólise é unha secuencia de reaccións (os mediadores das cales son complexos encimáticos e coencimas) que converte a glicosa en piruvato acompañado dunha produción concomitante de ATP. O produto da glicólise é o ácido pirúvico que entra no ciclo de Krebs.


GLYCOLYSIS: A universal cytoplasmic biochemical pathway. Glycolysis is a sequence of reactions (mediated by a complex of enzymes and co-enzymes ) that converts glucose into pyruvate with the concomitant production of ATP. The product of glycolysis is pyruvic acid which is required to initiate the Krebs cycle.

ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ: Σειρά βιομηχανικών αντιδράσεων οι οποίες παρατηρούνται στο κυτταρόπλασμα όλων των εμβίων οργανισμών. Οι αντιδράσεις αυτές, οι οποίες καταλύονται από συμπλέγματα ενζύμων και συνενζύμων, χρησιμεύουν για την μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ και ΑTP. Το τελικό προϊον της γλυκόσης είναι το πυροσταφυλικό οξύ, που απαιτείται για την έναρξη του κύκλου του Krebs.

GLYCOLYSE: Voie biochimique ubiquitaire cytoplasmique; la glycolyse est une séquence de réactions (dont les médiateurs sont des complexes enzymatiques et des coenzymes) qui convertit le glucose en pyruvate avec une production concomitante dATP. Le produit de la glycolyse est lacide pyruvique qui entre dans le cycle de Krebs.

GLUCÓLISIS: Vía bioquímica citoplásmica; la glucólisis es una secuencia de reacciones (cuyos mediadores son complejos enzimáticos y coenzimas) que convierte la glucosa en piruvato acompañado de una producción concomitante de ATP. El producto de la glucólisis es el ácido pirúvico que entra en el ciclo de Krebs.

GLIKOLÍZIS: Minden sejt citoplazmájában lejátszódó biokémiai reakcióút. A glikolízis azoknak az enzimek és koenzimek által katalizált reakcióknak a sorozata, amelyek a glükózt ATP termelése mellett piruváttá alakítják. A glikolízis végterméke, a piroszőlősav szükséges a citromsavciklus beindításához.

GLYKOLYSE: En universell cytoplasmatisk biokjemisk stoffskiftevei. Inneholder en serie av reaksjoner (katalysert av et kompleks av enzymer og koenzymer) som omdanner glukose til pyruvat, med en medfølgende produksjon av ATP. Produktet fra glykolysen er pyrodruesyre, som går inn i Krebs’ syklus (sitronsyresyklusen).

GLIKOLIZA: Uniwersalna cytoplazmatyczna przemiana biochemiczna. Glikoliza stanowi kolejne reakcje (za pośrednictwem kompleksu enzymów i koenzymów), które zmieniają glukozę w pirogronian, z jednoczesnym wytworzeniem ATP. Produktem glikolizy jest kwas pirogronowy, który jest potrzebny do zainicjowania cyklu Krebsa.

Glikolizis: Genel stoplazmik biokimyasal süreçtir. Glikolizis glikozun ATP üretimine katılan pirüvatlara dönüşümünü saglayan bir dizi reaksiyondur (enzim ve ko enzimlerin kompleksine baglı olarak). Pürivik asit glikolizisin ürünüdür ve bu ürün krebs çeberinin başlaması için gereklidir.

Was this helpful?
Azucre de seis carbonos que se obtén a partir da hidrólise do amidón, a sacarosa, o glicóxeno, a maltosa, a lactosa e outros; principal azucre achado no sangue.


GLUCOSE: A six-carbon sugar obtained from the hydrolysis of starches, sucrose, maltose, lactose and others; the major sugar found in the blood.

ΓΛΥΚΟΖΗ: Σάκχαρο με 6 άτομα άνθρακα, το οποίο παράγεται από την υδρόλυση αμύλου, σακχαρόζης, μαλτόζης, λακτόζης κ.α. Το κύριο σάκχαρο του αίματος.

GLUCOSE: Glucide à six carbones obtenu par hydrolyse damidon, sucrose, glycogène, maltose, lactose et dautres glucides complexes; principal sucre circulatoire.

GLUCOSA: Azucare de seis carbonos que se obtiene por la hidrólisis del almidón, sucrosa, glucógeno, maltosa, lactosa y otros carbohidratos complejos; el azucare más abundante en la circulación sanguínea.

SZŐLŐCUKOR (GLÜKÓZ): Hat szénatomos cukor, amely a keményítő, a répacukor, a malátacukor, a tejcukor és egyéb összetett szénhidrátok lebontásakor keletkezik; a vérben a legnagyobb mennyiségben előforduló cukor.

GLUKOSE: Et sukkermolekyl med seks karbonatomer, som fås ved hydrolyse av stivelse, sukrose, maltose, laktose og andre. Det sukkeret som det finnes mest av i blodet.

GLUKOZA: Cukier sześciowęglowy, uzyskiwany z hydrolizy skrobi, sacharozy, maltozy, laktozy i innych; główny cukier występujący we krwi.

GLUKOZ: Kanda bulunan en önemli şekerdir.

Was this helpful?
Hidrato de carbono almacenado como reserva no fígado, músculo e outros tecidos. Convértese en glicosa cando se require enerxía. O glicóxeno é un polisacárido de cadea longa.


GLYCOGEN: A carbohydrate storage material in liver and other tissues which is converted into glucose when required for energy. Glycogen is a long-chain polysaccharide.

ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ: Υδατάνθρακας ο οποίος χρησιμεύει για την αποθήκευση ενέργειας στο συκώτι και άλλους ιστούς. Οταν ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτης με μακριά αλυσίδα.

GLYCOGENE: Glucide complexe constituant les réserves énergétiques du foie, des muscles et dautres tissus. Converti en glucose quand la demande en énergie est forte. Polysaccharide à chaîne longue.

GLUCÓGENO: Carbohidrato complejo en forma de reservas energéticas del hígado, músculo y otros tejidos. Se convierte en glucosa cuando la demanda en energía es fuerte. Polisacárido con cadena larga.

GLIKOGÉN: A májban és egyéb szövetekben raktározott szénhidrát, amely nagyobb energiaszükséglet esetén glükózzá bomlik le. Hosszúláncú poliszacharid.

GLYKOGEN: Karbohydrat som lagres som opplagsnæring i leveren og andre vev, og omdannes til glukose når det trengs energi. Glykogen er et langkjedet polysakkarid.

GLIKOGEN: Materiał węglowodanowy magazynowany w wątrobie i innych tkankach, który w przypadku zapotrzebowania na energię jest przekształcany w glukozę. Glikogen jest długołańcuchowym wielocukrem.

GLİKOJEN: Enerji gerektiği zaman glikoza dönüşen dokularda ve özellikle karaciğerde depolanan karbonhidrattır. Glikojen uzun zincirli bir polisakkaritır.

Was this helpful?
Sólido branco, soluble na auga que se fonde a 200 ºC e se descompón a 230 ºC. Amplamente utilizado como herbicida. A súa formula química é: C3H8NO5P.


GLYPHOSATE: White solid; soluble in water, melts at 2000<.sup>C and decomposes at 2300C. Widely used as a herbicide.Chemical formula: C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Λευκό στερεό, διαλυτό στο νερό, τήκεται στους 2000C και διασπάται στους 2300C. Ευρέως χρησιμοποιούμενο ως ζιζανιοκτόνο. Χημικός τύπος C3Η8ΝΟ5Ρ.

GLYPHOSATE: (Sel dIsopropylamine) Solide blanc, soluble dans leau qui fond à 2000C et se décompose à 2300C. Largement utilisé comme herbicide. Formule chimique: C3H8NO5P.

GLUFOSATO: Sólido blanco, soluble en el agua que se funde a 2000C y se descompone a 2300C. Ampliamente utilizado como herbicida. Su formula química es:C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Fehér színű szilárd anyag; vízben oldható, olvadáspontja 2000C, bomláspontja 2300C. Elterjedten használt gyomirtó. Kémiai képlete: C3H8NO5P.

GLYFOSFAT: Hvitt fast stoff. Ikke løselig i vann, smelter ved 2000 C og dekomponerer ved 2300 C. Mye bruk herbicid (ugressmiddel). Kjemisk formel:C3H8NO5P.

GLIFOSAT: Biała bryła; rozpuszczalny w wodzie, topi się przy 2000C, a rozkłada się przy 2300C. Jest powszechnie stosowany jako herbicyd. Wzór chemiczny:C3H8NO5P.

GLYPHOSATE: Beyaz katı; suda çözünüri, erime sıcaklığı 2000 C ve ayrışması 2200 Cdir . Bir herbisit gibi yaygınca kullanılır. Kimyasal formülü : C3H8NO5P

Was this helpful?
Estado larvario de certos mexillóns de auga doce que son parasitos das branquias dos salmónidos. Despois de seren expulsados polo mexillón, as larvas infestan as branquias, que son destruídas cando os parasitos penetran nos tecidos e forman quistes. A Glochidia pódese recoñecer como unhas manchas brancas sobre as láminas branquiais.


GLOCHIDIA: The larval stage of freshwater mussels which are parasitic on the gills of salmonids. After being expelled by the mussel the larva infects the gills which it destroys as it enters the underlying tissue, forming cysts. Glochidia can be identified as white specks on the gill lamellae.

ΓΛΩΧIΔIΟ: Το προνυμφικό στάδιο μυδιών του γλυκού νερού, τα οποία δρούν ως παράσιτα στα βράγχια των σολομοειδών. Μετά την εξώθησή της από το μύδι η προνύμφη προσβάλλει τα βράγχια, τα οποία καταστρέφει καθώς εισέρχεται στους υποκείμενους ιστούς σχηματίζοντας κύστεις. Τα γλωχίδια αναγνωρίζονται ως άσπρα στίγματα πάνω στα βράγχια.

GLOCHIDIA: Stade larvaire de certaines moules deau douce qui sont des parasites des branchies des salmonidés. Expulsés par la moule, les glochidia infestent les branchies qui sont détruites quand les parasites pénètrent les tissus sousjacents et forment des kystes. Linfestation se reconnait par des taches blanchâtres sur les lamelles branchiales.

GLOCHIDIA: Estado larvario de ciertos mejillones de agua dulce que son parásitos de las branquias de los salmónidos. Expulsado por el mejillón, las glochidias infestan las branquias que son destruidas cuando los parásitos penetran en los tejidos y forman quistes. La infección se puede reconocer por unas marcas blancas sobre las laminas branquiales.

GLOCHIDIA: Édesvízi kagylók egyik lárvaállapota, amely a lazacfélék kopoltyúin élősködik. Kibocsátásukat követően a lárvák megfertőzik a kopoltyúkat, majd behatolnak a mélyebben fekvő szövetekbe. A gloichidiák a kopoltyúlemezeken fehér foltokként látszanak.

GLOCHIDIER: Larvestadium av ferskvannsmuslinger som er parasittiske på gjeller hos laksefisk. Etter at larvene er pumpet ut av muslingen infiserer larvene gjellene, som de ødelegger når de går inn i underliggende vev og former cyster. Glochidier kan sees som små hvite prikker på gjellelamellene.

GLOCHIDIUM: Stadium larwalne małży słodkowodnych, które pasożytują na skrzelach ryb łososiowatych.

MİDYE LARVASI: Salmonidlerin solungaçlarında paraziter olarak bulunan tatlı su midyelerinin yavru dönemidir.Larva midyeden ayrıldıktan sonra kist olrak şekillenip ve dokunun altına yerleştiği için parçaladığı solungaçları hastalığa uğratır. Midye larvası solungaç lamelinde beyaz benek olarak tanımlanabilir.

Was this helpful?
Pequeno grupo entrelazado de capilares en riles de vertebrados, que filtran o sangue durante a formación dos ouriños, reabsorbendo os materiais útiles e excretando as escouras do torrente sanguíneo e os órganos excretores.


GLOMMERULUS: A small intertwined group of capillaries in vertebrate kidneys which filter blood during urine formation, by reabsorbing useful materials and excreting waste materials from the bloodstream and excretory organs.

ΝΕΦΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ: Μια μικρή ομάδα τριχοειδών στα νεφρά των θηλαστικών τα οποία φιλτράρουν το αίμα κατά το σχηματισμό της ουρίας, απορροφώντας χρήσιμα υλικά και απεκκρίνοντας άχρηστα από τη ροή του αίματος και τα απεκκριτικά όργανα.

GLOMERULE: Chez les vertébrés, petit ensemble de capillaires rénaux entrelacés, qui filtrent le sang pendant la formation de lurine, en réabsorbant les substances utiles et en rejetant les déchets des vaisseaux sanguins et des organes excréteurs.

GLOMÉRULO: Pequeño grupo entrelazado de capilares en riñones de vertebrados, que filtran la sangre durante la formación de la orina, reabsorbiendo los materiales útiles y excretando los desechos del torrente sanguíneo y los órganos excretores.

GLOMERULUS: Hajszálerek kis, összefonódó csoportja a gerincesek veséjében, amelyek a vizeletképződés során a vért szűrik, visszanyerve a hasznos anyagokat és kiválasztva a salakanyagokat a véráramból és kiválasztószervekből.

GLOMMERULUS: Liten, tvinnet gruppe kapillarer i vertebratnyrer som filtrerer blodet under urindannelse, ved å reabsorbere nyttige stoffer og utskille avfallsstoffer fra blodstrømmen og utsondringsorganer.

KŁĘBUSZEK NERKOWY: Mały kłębek splątanych kapilar w nerkach kręgowców, który podczas wytwarzania moczu filtruje krew przez absorbowanie substancji pożytecznych i usuwanie materiałów niepożądanych z krwiobiegu i narządów wydzielniczych.

GLOMERÜL: Omurgalı böbreklerinde idrar oluşumu esnasında kanı filtre eden, yararlı maddeleri emip atık maddeleri kan dolaşımı ve boşaltım organlarından atan küçük içiçe geçmiş kılcal damar grubu.

Was this helpful?
Polisacarido composto por D-Glicosa, compoñente natural de lévedos e outros fungos como oligomeros hidrosolubles, macromoléculas non solubles en auga e compoñentes específicos. Axudan á defensa por estimulación da produción de antibióticos (fitoelaxinas) nas plantas, o encima polifeniloxidasa en invertebrados e vertebrados incluíndo os peixes. Activan os mecanismos de defensa inespecíficos humorais de defensa inmune e aos fagocitos, e incrementa os niveis de lisozima e interferón, fortalecendo a


GLUCAN: A polysaccharide composed of D-glucose, naturally occurring in yeasts and fungi as water-soluble oliomeres, non-water soluble macromolecules and specific compounds. It assists defence mechanisms by stimulating production of antibiotics (phytoelaxins) in plants, the enzyme polyphenyloxidase in invertebrates, and in vertebrates, including fish, it activates non-specific and humoral immune defence mechanisms and phagocytes and increases levels of lysozyme and interferon, thereby strengthening resis

ΓΛΥΚΑΝΗ: Πολυσακχαρίτης ο οποίος αποτελείται από D-γλυκόζη και εμφανίζεται στη ζύμη και τους μύκητες ως υδατοδιαλυτό ολιγομερές, αδιάλυτο μακρομόριο και τμήμα σύνθετων ενώσεων. Διεγείρει την παραγωγή αντιβιοτικών (φυτοελαξίνες) στα φυτά, του ενζύμου πολυφαινοξυδάση στα ασπόνδυλα και τα σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών, συμβάλλοντας έτσι στην άμυνα τους. Ενεργοποιεί επίσης μη εξειδικευμένους χουμικούς αμυντικούς μηχανισμούς καθώς και τη δημιουργία φαγοκυττάρων ενώ αυξάνει τα επίπεδα της λυσι

GLUCAN: Un polysaccharide composé de D-glucose présent chez les levures et champignons sous la forme d’oligomères solubles à l’eau ou des polymères insolubles. Activent les systèmes de défense de nombreux organismes ; stimule la production d’antibiotiques (phytoelaxins) chez les plantes, l’enzyme polyphényloxidase chez les invertébrés et chez les vertébrés, comme les poissons, stimule le système immune humorale (macrophages, taux de lysozyme et d’interféron). De cette façon la résistance contre des path

GLUCANO: Polisacárido compuesto por D-Glucosa, componente natural de hongos como oligomeros hidrosolubles, macromoléculas no solubles en agua y componentes específicos. Ayudan a la defensa inmune por estimulación de la producción de antibióticos (fitoelaxinas) en las plantas, el enzima polifeniloxidasa en invertebrados y vertebrados incluyendo los peces. Activan los mecanismos de defensa inespecíficos humorales y fagocitosis e incrementa los niveles de lisozima e interferón, fortaleciendo la resistencia

GLUKÁN: A természetben a fonalas- és élesztőgombákban előforduló, D-glükózból álló poliszacharid. Vízben oldható oligomerek, oldhatatlan makromolekulák és specifikus vegyületek formájában fordul elő. A növények védekezőrendszerében az antibiotikumok (fitoelaxinok) termelését serkenti. Gerinctelenekben a polifenol-oxidáz enzim működését stimulálja. Gerincesekben (halakban is) a nem-specifikus és a humorális immunválaszt, illetve a fagocitáló sejteket aktiválja, ezen kívül megemeli a vérplazmában a lizozi

GLUKAN: Polysakkarid bygget opp av D-glukose. Forekommer naturlig i gjær og sopp som vannløselige oligomerer, uløselige makromolekyler og spesifikke forbindelser. Hjelper forsvarsmekanismene ved å stimulere produksjonen av antibiotika (fytoelaxiner) i planter og enzymet polyfenyloksidase i evertebrater. I vertebrater (inkludert fisk) aktiverer glukan uspesifikke og humorale forsvarsmekanismer, stimulerer fagocytter og øker nivåene av lysozym og interferon. Glukan øker derved motstanden mot virus-, bakte

GLIKAN: Wielocukier, składający się z D-glukozy, występujący naturalnie w drożdżach i grzybach jako rozpuszczalne w wodzie oligomery, nierozpuszczalne w wodzie cząsteczki olbrzymie oraz związki specyficzne. Towarzyszy on mechanizmom obronnym przez stymulowanie wytwarzania w roślinach antybiotyków (fitoaleksyny), u bezkręgowców enzymu polifenylooksydazy a u kręgowców, w tym i u ryb, aktywizuje immunologiczne niespecyficzne i humoralne mechanizmy obronne i fagocyty oraz zwiększa poziom lizozymu i interfer

GLUKAN: D-glukozun bileşiği bir polisakkarittir. Doğal olarak mayada ve mantarda olmasının yanında suda çözünen oliomerler, suda çözünmeyen makromoleküller ve belirli bileşiklerde bulunur. Bitkilerde Antibiyotiklerin (fitoelaksin) üretimi uyarıcılar vasıtasıyla koruma mekanizmasını destekler, omurgasızlarda ve omurgalılarda, balıklarda dahil polifeniloksidaz enzimi, spesifik olmayan ve vücut sıvılarından ileri gelen bağışıklık savunma mekanizması ve fagosit ve yükselen lizozim seviyeleri ve interferon

Was this helpful?
Formación da glicosa a partir de substancias que non son hidratos de carbono.


GLUCOGENESIS: Formation of glucose from non-carbohydrate substances.

ΓΛΥΚΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός γλυκόζης από μη υδατανθρακικές ενώσεις.

GLUCOGENESE: La formation de glucose à partir de substances non-glucidiques.

GLUCOGÉNESIS: Formación de la glucosa a partir de sustancias que no son los carbohidratos.

GLÜKONEOGENEZIS: Szőlőcukor (glükóz) előállítása nem-szénhidrát jellegű vegyületekből.

GLUKOGENESE: Dannelse av glukose fra ikke-karbohydrat substanser.

GLUKOGENEZA: Powstawanie glukozy z substancji niewęglowodanowych.

GLUKOGENESİS: Karbonhidrat olmayan maddelerden oluşmuş glikoz.

Was this helpful?
Degradación das reservas do glicóxeno hepático en glicosa -6-fosfato que entra na glicólise.


GLYCOGENOLYSIS: The breakdown of stored liver glycogen reserves to glucose-6-phosphate which then enters the glycolytic pathway.

ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΛΥΣΗ: Η διάσπαση του αποθηκευμένου γλυκογόνου προς 6-φωσφορική γλυκόζη, η οποία στη συνέχεια υφίσταται γλυκόλυση.

GLYCOGENOLYSE: La dégradation des réserves de glycogène en glucose - 6 - phosphate qui entre en glycolyse avec libération dénergie.

GLUCOGENÓLISIS: Degradación de las reservas del glucógeno en glucosa –6-fosfato que entra en la glucólisis con formación de energía.

GLIKOGENOLÍZIS: A májban raktározott glikogén lebontása glükóz-6-foszfáttá, amely azután belép a glikolízisbe.

GLYKOGENOLYSE: Nedbrytning av glykogenreserver i leveren til glokose-6-fosfat, som går inn i glykolysen.

GLIKOGENOLIZA: Rozkład zmagazynowanych w mięśniach i wątrobie zapasów glikogenu na glukozo-6-fosforan, zachodzący w drodze glikolitycznych przemian.

Glikojenolizis: Karacigerde gilikoz 6 fosfat şeklinde depolanan ve daha sonra gilikolitik sürece katılan glikojen rezervlerinin yıkımıdır.

Was this helpful?
Proteína procedente do trigo e outros cereais.


GLUTEN: Protein from wheat and other cereals.

ΓΛΟΥΤΕΝΗ: Πρωτείνη από το σιτάρι και άλλα δημητριακά.

GLUTEN: Protéine contenue dans le blé et dautres céréales.

GLUTEN: Proteína encontrada en el trigo y otros cereales.

GLUTÉN: A búza és más gabonafélék magjában előforduló fehérje.

GLUTEN: Protein fra hvete og andre kornslag.

GLUTEN: Białko pochodzące z pszenicy i innych roślin zbożowych.

GLUTEN: Buğday ve diğer baklagilerdeki protein

Was this helpful?
Hormona liberadora da gonadotropina: unha hormona peptídica sintetizada polo hipotálamo que induce a descarga de gonadotropina dende a hipófise.


GnRH: Gonadotropin releasing hormone: a peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.

GnRH: Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GnRH: Hormone libératrice de la Gonadotropine. Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH: Hormona liberadora de la gonadtropina: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración

GnRH: Gonadotropin-serkentő hormon: a hipotalamuszban termelődő peptidhormon, amely serkenti a gonadotropin felszabadulását az agyalapi mirigyből.

GnRH: Gonadotropin frisettende hormon: Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

GnRH: Hormon uwalniający gonadotropinę: peptydowy hormon syntetyzowany w podwzgórzu; powoduje uwalnianie gonadotropiny z przysadki mózgowej.

GnRH: Gonadotropin salınım hormonu: Hipotalmusta sentezlenen ve hipofizden gonadotropin salınımını tetikleyen bir peptid hormonudur.

Was this helpful?
Hormona peptídica sintetizada no hipotálamo e que induce a liberación da gonadotropina pola hipófise.


GONADOTROPIN RELEASING HORMONE: A peptide hormone synthesized in the hypothalamus inducing the release of gonadotropin from the pituitary.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗΣ, ΕΚΛΥΤIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (GnRH): Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GnRH (HORMONE DE LIBERATION DE LA GONADOTROPINE): Hormone peptidique synthétisée dans lhypothalamus et qui induit la libération de la gonadotrophine par lhypophyse.

GnRH (HORMONA LIBERADORA DE LA GONADOTROPINA): Hormona peptídica sintetizada en el hipotálamo y que induce la liberación de la gonadotropina por la hipófisis.

GONADOTROPIN SERKENTŐ HORMON: A hipotalamuszban szintetizálódó hormon, amely serkenti a gonadotropin elválasztását az agyalapi mirigyben.

GONADOTROPIN FRISETTENDE HORMON (GnRH): Peptidhormon syntetisert i hypotalamus, som induserer frisetting av gonadotropiner fra hypofysen.

HORMON UWALNIAJĄCY GONADOTROPINĘ: Hormon peptydowy, syntetyzowany w podwzgórzu, wywołujący uwalnianie z przysadki gonadotropiny.

GONADOTROPIN HORMONU: Hipothalmus sentetik peptit hormonudur.

Was this helpful?
Órganos sexuais primarios; testículo ou ovario.


GONAD: The primary sexual organ: testis or ovary.

ΓΟΝΑΔΑ: Το πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο. όρχις ή ωοθήκη.

GONADE: Organe sexuel primaire; testicule ou ovaire.

GÓNADA: Órgano sexual primario; testículo o ovario.

GONÁD: Elsődleges nemi szerv: here vagy petefészek.

GONADE: Det primære kjønnsorgan: testikkel og ovarie.

GONADA: Główny narząd płciowy: jądro i jajnik.

GONAT: Cinsiyet organları; testis ve ovaryumlar

Was this helpful?
Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor de liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados aos peixes co fin de asegurar a produción de alevíns fóra do período da reprodución


GONADOTROPIN: Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠIΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

GONADOTROPINE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

GONADOTROPINA: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod

GONADOTROPIN: A gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz. Úm. gonadotróf hormon, gonad

GTH I: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

GONADOTROPINA: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi, wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi przysadkowe (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia tarlaków do dojrzałości i produkcji wylęgu poza normalnym ok

GONADOTROPIN: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gogonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir.

Was this helpful?
Os dous primeiros pares modificados de pleópodos presentes en crustáceos decápodos, a función dos cales é transferir o esperma ás femias.


GONOPODS: The first two pairs of decapod crustacean pleopods which become cornified and whose function is to transfer sperm to the female.

ΓΟΝΟΠΟΔIΑ: Τα πρώτα δύο ζεύγη των πλεοποδίων των δεκαπόδων καρκινοειδών, τα οποία έχουν αποσκληρυνθεί και έχουν ως λειτουργία τη μεταφορά σπέρματος στο θηλυκό.

GONOPODES: Deux premières paires dappendices abdominaux (pléopodes) dun crustacé décapode mâle, fortement modifiées en forme de cornes et servant au transfert du sperme vers la femelle.

GONOPODOS: Dos primeras pares de apéndices abdominales (pleópodos) de un crustáceo decápodo macho, fuertemente modificado en forma de cuernos y sirve para el transporte de esperma hacia la hembra.

GONOPÓDIUM: A tízlábú rákok elülső pár úszólába, amely szaporítószervvé módosult. Funkciója a sperma bejuttatása a nőstény testébe.

GONOPODER: De to første parene av bakkroppsføtter (pleopoder) hos tifotreps (dekapoder), som hjelper til med å transportere sperm til hunnen.

GONOPODIA: Pierwsze dwie pary odnóży pływnych skorupiaków dziesięcionogich, które ulegają zrogowaceniu i których funkcją jest przenoszenie przez samca spermy na samicę.

GONOPODLAR: Kabuklularda eklem bacaklılarda yüzme ayakları kısmında bulunan erkek ve dişi gonatlarıdır.

Was this helpful?
Pigmento fenólico tóxico amarelo compoñente da semente de algodón. A fariña de semente de algodón é un produto de desfeito e unha alternativa potencialmente importante á fariña de soia como substituto da fariña de peixe nos pensos para peixes. Non obstante o gosipol é tóxic, o tratamento con calor reduce a toxicidade, aínda que tamén a calidade proteica (en especial a Liseina). Os programas de selección xenética diríxense a producir sementes de algodón sen as glándulas que producen o pigmento.


GOSSYPOL: Toxic yellow phenolyic pigment component of cotton seed. Cotton seed meal is a waste product and potentially important alternative to soya meal as a partial substitute for fishmeal in aquaculture feeds. However, free gossypol is toxic; heat treatment reduces the toxicity but reduces protein quality. Genetic selection programmes are leading to the production of cotton seed without the pigment glands which produce gossypol.

ΓΟΣΣΥΠΟΛΗ: Τοξική φαινόλη κίτρινου χρώματος συστατικό των σπορίων του βαμβακιού. Τα σπόρια του βαμβακιού χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά της σόγιας, ως τροφικό συμπλήρωμα στις υδατοκαλλιέργειες. Ωστόσο η ελεύθερη γοσσυπόλη αποτελεί πρόβλημα διότι είναι τοξική. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να μειώσει την τοξικότητα της αλλά καταστρέφει συγχρόνως και τις πρωτεΐνες. Σήμερα χρησιμοποιούνται προγράμματα γενετικής επιλογής τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή σπορίων βαμβακιού χωρίς την ύπαρξη γοσσυπόλης.

GOSSYPOL: Pigment jaune phénolique issu des graines du coton et qui est toxique. La farine des graines de coton, actuellement regardée comme déchet, est potentiellement un substitut pour la farine de soja utilisée dans le régime alimentaire de poisson. Cependant le gossypol est toxique. Cette toxicité est réduite quand la farine est chauffée, mais ce dernier traitement diminue la qualité des protéines. Des programmes de sélection génétique sont en cours afin de produire de graine de coton sans les glandes

GOSIPOL: Pigmento fenólico amarillo tóxico componente de la semilla de algodón. Esta semilla, siendo un producto de deshecho puede resultar una alternativa parcial a la soja en los piensos para peces. No obstante en su forma libre es tóxico. El tratamiento con calor reduce la toxicidad pero también la calidad proteica (en especial la Liseina). Los programas de selección genética se dirigen a producir gosipol sin los glándulas de pigmento que lo producen.

GOSSYPOL: A gyapotmag mérgező, sárga színű festékanyaga. A gyapotmagból készült liszt egy melléktermék, amely a szójaliszt mellett alkalmas lehet a halliszt részleges helyettesítésére a haltápokban. A szabad gossypol viszont mérgező. Hőkezeléssel a toxicitás csökkenthető, de ilyenkor a fehérjék minősége leromlik. A genetikai szelekciós kutatások mára lehetővé tették olyan gyapotmagvak termesztését, amelyekből hiányoznak a gossypolt termelő festékmirigyek.

GOSSYPOL: Giftig, gult fenolpigment som finnes i bomullfrø. Mel fra bommulfrø er et avfallsprodukt og et potensielt viktig alternativ til soyamel som substitutt for fiskemel i fôr. Fritt gossypol er imidlertid giftig, og varmebehandling som reduserer giftigheten, reduserer også proteinkvaliteten (særlig lysin). Seleksjonsprogrammer fører til produksjon av bomullfrø uten pigmentkjertlene som produserer gossypol.

GOSSYPOL: Żółty toksyczny barwnik fenolowy, składnik nasion bawełny. Mączka z nasion bawełny jest produktem odpadowym i potencjalnie ważną alternatywą dla mączki sojowej jako częściowego substytutu mączki rybnej w paszach dla akwakultury. Jednakże, wolny gossypol jest toksyczny; jego podgrzanie zmniejsza toksyczność, ale obniża jakość białka. Programy doboru genetycznego doprowadzają do produkcji nasion bawełny bez ciałek pigmentowych, wytwarzających gossypol.

GOSİPOL: Pamuk tohumunun içerdiği toksik, sarı, fenolik pigmenttir. Pamuk tohumu unu atık üründür ve su ürünleri yetiştiricilik beslemelerinde balık yeminde soya ununa alternatif olması nedeniyle önemlidir. Bununla beraber, serbest gosipol toksiktir; ısı uygulaması toksisiteyi düşürür ancak protein kaliteside düşer. Genetik seleksiyon programları gosipol üreten pigment bezsiz pamuk tohumunun üretimine öncülük yapmaktadır.

Was this helpful?
Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.


GRAM-NEGATIVE: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

GRAM-ΑΡΝΗΤIΚΑ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAM NEGATIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM NEGATIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM-NEGATÍV: Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.

GRAMNEGATIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

GRAM-UJEMNE: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM NEGATİF: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktadır.

Was this helpful?
Técnica de tinguidura utilizada na identificación e clasificación de bacterias. As bacterias que perden a coloración púrpura do pigmento violeta cristal, despois de lavado con alcohol, pero que gardan a coloración do contraste son chamados Gram negativas, mentres que as bacterias que conservan a coloración violeta, despois do lavado con alcohol, son chamadas Gram positivas.


GRAM-POSITIVE: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

GRAM-ΘΕΤIΚΑ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAM POSITIF: Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.

GRAM POSITIVO: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM-POZITÍV: Baktériumok azonosítására és osztályozására szolgáló festési eljárás. A baktériumok Gram-negatívak, ha elveszítik a kristályibolya festék által adott bíbor színt, és megtartják az ellenfestéket, illetve Gram-pozitívak, ha megtartják a kristályibolya által adott bíbor színt.

GRAMPOSITIV: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

GRAM-DODATNIE: Procedura barwienia, która jest wykorzystywana w identyfikacji bakterii oraz ich zaklasyfikowaniu do bakterii Gram-ujemnych lub Gram-dodatnich. Bakterie Gram-dodatnie tracą w procesie barwienia Grama barwę purpurową i uzyskują barwę ciemnofioletową, a Gram-ujemne ją zachowują.

GRAM POZİTİF: Bakterileri gram negatif bakteriler olarak ayırt etmek ve sınıflandırmak için kullanılan boyama işlemi Gram-negatif bakteriler olarak kristal viyoletin mor rengini kaybetmek ve gram boyama işleminde counterstaini alıkoymak veya gram pozitif bakterilerde gram boyama işleminde kristal viyolet boyasının mor rengini alıkoymaktadır.

Was this helpful?
Partícula de alimento composto que contén todas as substancias nutritivas necesaria para unha especie cultivada, mesturadas e pasadas a través dunha matriz e despois secadas ou conxeladas antes de ser distribuídas aos animais. O gránulo debe manter a súa forma en auga durante un período de tempo determinado pero debe ser capaz de romper no estómago do animal.


PELLET: A food particle in which all nutrient requirements for a cultivated species have been compounded, shaped through a die, dried or frozen, in order to be fed to the animal. The food particle must maintain its shape in water for a relatively long period of time but must be capable of breaking up in the stomach of the animal.

ΣΒΩΛΟΣ (ΠΕΛΕΤ): Συσσωμάτωμα τροφής στο οποίο έχουν περιληφθεί όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά γιά ένα καλλιεργούμενο είδος, και το οποίο έχει μορφοποιηθεί με ειδικό μύλο, έχει ξηρανθεί ή καταψυχθεί και δίδεται ως τροφή στα ψάρια. Ο σβώλος τροφής πρέπει να διατηρεί το σχήμα του στο νερό επί ένα χρονικό διάστημα αλλά πρέπει να διαλύεται στο στομάχι των ψαριών.

GRANULE: Particule dun aliment composé qui contient toutes les substances nutritives nécessaires pour une espèce cultivée, mélangées et passées à travers un moule et puis séchée ou congelée avant dêtre distribuée aux animaux. Le granulé doit maintenir sa forme pendant une période de temps déterminé mais doit être capable de se disperser dans lestomac de lanimal.

GRÁNULO: Partícula de alimento compuesto que contiene todas las sustancias nutritivas necesaria para una especie cultivada, mezcladas y pasadas a través de una matriz y después secadas o congeladas antes de ser distribuidas a los animales. El gránulo debe mantener su forma durante un periodo de tiempo determinado pero debe ser capaz de romperse en el estomago del animal.

PELLET: Olyan táplálékszemcse, amely egy tenyésztett faj számára szükséges összes tápanyagot tartalmazza. A szemcséket megfelelő méretűre préselik, majd szárítják vagy fagyasztják. A szemcsének a vízben sokáig meg kell őriznie az alakját, viszont alkalmasnak kell lennie a lebomlásra az állat bélrendszerében.

PELLET: Fôrpartikkel som inneholder alle næringsstoffer som trengs av en oppdrettsart. Er formet i en pressform og tørket eller frosset slik at den kan fôres til dyret. Pelleter må ikke gå i oppløsning når de kommer i vann, mens de på den andre siden må kunne brytes ned i dyrets mage.

GRANULA (peletka): Cząsteczka paszy, w której są zawarte wszystkie wymagane składniki odżywcze dla hodowanych gatunków, kształt której nadała matryca (tłocznik); suszona lub mrożona przeznaczona do skarmiania zwierzętom (w tym i rybom). Cząsteczka pokarmu musi zachować w wodzie swoją postać przez stosunkowo długi okres, ale po połknięciu musi rozpaść się w żołądku zwierzęcia.

PELET: Yetiştirilen bir tür için tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harmanlanmış, bir lokma olacak gibi şekillendirilmiş, kurutulmuş veya dondurulmuş, hayvanı beslemek için yapılmış bir yem parçası. Bir besin parçası suyun içerisinde nispeten uzun bir süre şeklini muhafaza etmeli ancak hayvanın midesinde parçalanma özelliğinde olmalıdır.

Was this helpful?
Leucocito do sistema inmunitario caracterizado pola presenza de material granular no citoplasma que teñen alta afinidade polos colorantes. En peixes son denominados neutrófilos, acidófilos, basófilos e eosinófilo.


GRANULOCYTE: Leucocytes of the immune system which are distinguished by the presence of granular material in the cytoplasm which stain deeply. They are named neutrophils, acidophils, eosinophils, and basophils in fish.

ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ: Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία κοκκιωδών σχηματισμών στο κυτταρόπλασμα, οι οποίοι χρωματίζονται έντονα. Ονομάζονται ουδετερόφιλα, οξεόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα.

GRANULOCYTE: Leucocytes du système immunitaire caractérisés par la présence de granules avec une forte affinité pour les colorants. Chez les poissons ils sont appelés neutrophiles, acidophiles, basophiles ou éosinphiles.

GRANULOCITO: Leucocito del sistema inmunitario caracterizado por la presencia de gránulos con una fuerte afinidad por los colorantes. En los peces, son llamados neutrófilos, acidófilos, basófilos o eosinófilos.

GRANULOCITA: Az immunrendszer fehérvérsejtjei, amelyek a citoplazmájukban lévő, sötéten festődő szemcsék (granulumok) által különböztethetők meg a többi fehérvérsejttől. A halakban neutrofil, acidofil, eozinofil és bazofil granulociták fordulnak elő.

GRANULOCYTTER: Leukocytter i immunsystemet som gjenkjennes ved tilstedeværelse av granula i cytoplasma, som farges sterkt. De kalles neutrofiler, acidofiler, eosinofiler og basofiler i fisk.

GRANULOCYT: Leukocyty systemu immunologicznego, które wyróżniają się obecnością w cytoplazmie materiału ziarnistego, który intensywnie się barwi. Nazywane są one neutrofilami (leukocyty obojętnochłonne).

GRANÜLOSİT: Bağışıklık sisteminin akyuvarlarında bulunur tanecikli olmalarıyla ayırt edilir. Balıklarda neutrophils, acidophils, eosinophils, ve basophils olarak adlandırılır.

Was this helpful?
(1) Pequeno nódulo ou gránulo formado pola agregación e a proliferación de macrófagos. (2) Tumor ou neoplasma formado por tecido granular


GRANULOMA: (1) The aggregation and proliferation of macrophages to form small nodules or granules. (2) A tumour or neoplasm made up of granulation tissue.

ΚΟΚΚΙΩΜΑ: (1) Η συνάθροιση και πολλαπλασιασμός μακροφάγων κυττάρων, τα οποία σχηματίζουν μικρά φυμάτια ή κοκκία. (2) Ογκος ή νεόπλασμα που συνίσταται από κοκκιοποιημένο ιστό.

GRANULOME: (1) Petit nodule ou granule formé par lagrégation et la prolifération de macrophages. (2) Tumeur ou néoplasme formé de tissu de granulation.

GRANULOMA: (1) Pequeño nódulo o granulo formado por la agregación y la proliferación de macrófagos. (2) Tumor o neoplasma formado de tejido de granulación.

GRANULÓMA: (1) Makrofágok osztódása és egyesülése kisebb csomókká vagy szemcsékké. (2) Valamilyen szemcsés (granuláris) szövetből álló daganat.

GRANULOM: (1) Aggregasjon og forøkning av makrofager for å danne små knoller eller granula. (2) Svulst eller neoplasma dannet av granulasjonsvev.

ZIARNIAK: (1) Skupisko i rozrost makrofagów do postaci guzików lub ziarenek. (2) Guz lub nowotwór zbudowany z ziarniny.

GRANÜLOMA: 1-küçük nodül veya tane halinde makrophadelerin çoğalması.2-tımur ve neoplazmanın granula dokulardan oluşması

Was this helpful?
Condición que resulta da multiplicación de granulomas os órganos.


GRANULOMATOSIS: A condition resulting from multiples of granuloma in organs.

ΚΟΚΚΙΟΜΑΤΩΣΗ: Κατάσταση που προκύπτει από πολλαπλά κοκκιώματα στα όργανα.

GRANULOMATOSE: Condition résultant de la multiplication de granulomes dans un organe.

GRANULOMATOSIS: Condición que resulta de multiplicación de granulomas en un órgano.

GRANULOMATÓZIS: Olyan állapot, amely a szervekben előforduló granulómák hatására következik be.

GRANULOMATOS BETENNELSE: Tilstand som skyldes store mengder granulomer i organer.

ZIARNICA: Stan wynikający z licznych ziarniaków w narządach.

GRANÜLOMATOZİS: Organlarda taneciklerin toplanması

Was this helpful?
Formación dunha masa de gránulos.


GRANULOSIS: Formation of a mass of granules.

ΚΟΚΚΙΩΣΗ: Σχηματισμός μάζας κοκκίων.

GRANULOSE: La formation dune masse de granules.

GRANULOSIS: Formación de una masa de gránulos.

GRANULÓZIS: Tömeges szemcseképződés.

GRANULOSE: Dannelse av en klump av granuler.

ZIARNISTOŚĆ: Tworzenie się dużej masy ziarenek.

GRANÜLOZİS: Tanecikli yoğun formlar

Was this helpful?
Medida da resposta dunha poboación ou dos organismos á selección natural. A capacidade competitiva relativa a un xenotipo dado vén dada polos carácteres adaptativos morfolóxicos, fisiolóxicos ou de comportamento; expresada e cuantificada normalmente como o número medio de proxenie supervivente de xenotipos en competencia.


FITNESS: A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.

ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

DEGRE DADAPTATION: Mesure de la réponse dune population ou des organismes à la sélection naturelle. La capacité compétitive relative à un génotype donné est conférée par des caractères dadaptation morphologiques, physiologiques ou comportementaux; elle est exprimée et habituellement quantifiée par le nombre moyen de progéniture survivante des génotypes en compétition.

GRADO DE ADAPTACIÓN: Medida de la respuesta de una población o de organismos a la selección natural. La capacidad competitiva relativa a un genotipo dado es conferida por caracteres de adaptación morfológicas, fisiológicas o de comportamiento; expresada normalmente y cuantificada por el promedio de la descendencia superviviente a genotipos en competitividad.

FITNESZ: Egy populáció természetes szelekcióra adott válaszának mértéke; egy adott genotípus és az általa kialakított alaktani, élettani és viselkedési jellemzők relatív versenyképessége; általában a versengő genotípusok éltben maradó utódainak átlagos számával fejezik ki és számszerűsítik.

FITNESS (DUGELIGHET): Et mål for en populasjons eller organismes respons på naturlig utvalg. Den relative konkurranseevnen til en gitt genotype bestemt av adaptive morfologiske, fysiologiske eller atferdsmessige karakterer. Uttrykt og vanligvis kvantifisert som det gjennomsnittlige antall overlevende avkom hos konkurrerende genotyper.

PRZYSTOSOWANIE: Miara reakcji populacji organizmów na naturalną selekcję; względna zdolność rywalizacji danego genotypu obdarzonego przez dające się przystosować cechy morfologiczne, fizjologiczne lub behawioralne; wyrażana i zwykle określana ilościowo jako średnia liczba przeżywającego potomstwa konkurujących genotypów.

FORM, SAĞLIK: Bir populasyona ait organizmaların doğal seleksiyona cevabının ölçüsü, belirli bir genotipe bağlı rekabet yeteneğine sahip morfolojik, fizyolojik ve davranış karakterlerini ifade eden genellikle rakip genotiplerinin üreme durumu, sağlıklı populasyonların seçimi ve ortam şartlarının iyileştirilmesi.

Was this helpful?
Termo relacionado co tempo de permanencia da escuma. O termo úsase a miúdo pero non está ben definido. Hai polo menos tres procesos que acontecen durante a vida dunha escuma típica: (i) reorientación da escuma, onde a posición lineal das burbullas cambia co tempo; (ii) os líquidos presentes entre as burbullas son sometidos á gravidade e flúen continuamente cara a abaixo; (iii) as membranas rompen e así remata a vida da escuma. A evaporación é un cuarto factor que inflúe na espumosidade, pero nos


FOAMINESS (MEASUREMENT OF): This term relates to the lifetime of foam. The term is often used but not well defined. There are at least three processes which occur during the life of a typical foam: (i) foam-reorientation, where the linear positioning of bubbles changes with time; (ii) fluids produced between the lamellae of foam which flow continuously downward because of gravity; (iii) collapse of the lamellae which ends the life of the foam. Evaporation is a fourth factor influencing foaminess, but in closed systems this

ΑΦΡΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο όρος αναφέρεται στην διάρκεια ζωής των αφρών και χρησιμοποιείται ευρέως, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ορισμός. Κατά τη διάρκεια ζωής ενός τυπικού αφρού λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον τρεις διαδικασίες: (1) Αναδιάταξη του αφρού - η γραμμική διάταξη των φυσσαλίδων αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. (2) Τα υγρά που παράγονται μεταξύ των αφροφυσσαλίδων ρέουν συνεχώς προς τα κάτω εξαιτίας της βαρύτητας. (3) Οι φυσσαλίδες σπάζουν, οπότε και τερματίζεται η ζωή του αφρού. Η εξάτμιση είναι μια τέταρτη δι

DEGRE DE PERSISTANCE DECUME: Le degré de persistance de lécume est un terme couramment employé mais qui est mal défini. Au moins trois processus ont lieu pendant la vie dune écume liquide typique: (i) réarrangement de lécume - le nombre, les positions et les dimensions linéaires des bulles changent dans le temps; (ii) les liquides présents dans les enveloppes des bulles sont sujets à la gravitation et sécoulent vers le bas; (iii) les enveloppes crèvent. Normalement il y a un quatrième processus, lévaporation, qui influence

GRADO DE PERSISTENCIA DE LA ESPUMA: Término relacionado con el tiempo de permanencia de la espuma. El término se usa a menudo pero no está bien definido. Hay por lo menos tres procesos que ocurren durante la vida de una espuma típica: (i) reorientación de la espuma, dónde el número, posicionamiento y las dimensiones lineales de las burbujas cambian con tiempo; (ii) los líquidos presentes dentro de las burbujas son sometidos a la gravedad y fluyen continuamente hacia abajo; (iii) las membranas se rompen y así acaba la vida de la es

HABOSSÁG (MÉRÉSE): Ez a kifejezés a hab megmaradási idejét jelenti. Gyakran használják annak ellenére, hogy a meghatározása nem egyértelmű. Legalább háromféle folyamat játszódik le a hab kialakulása és fennmaradása során: (i) a hab átrendeződése, melynek során a buborékok lineáris elrendeződése idővel megváltozik;(ii) a habrétegek között folyadék keletkezik, amely a gravitáció miatt folyamatosan lefelé folyik; (iii) a rétegek összeomlása, amely a habzás végét jelenti. A párolgás a negyedik olyan tényező, amely bef

SKUMMING (MALING AV): Betegnelsen angår levetiden til skum. Blir ofte brukt, men da dårlig definert. Det er minst tre prosesser som skum går igjennom i løpet av sin levetid: (i) Skum nyorientering, der den lineære posisjonen til bobler forandres med tid. (ii) Væsker produsert mellom tynne skiver i skummet flyter kontinuerlig nedover på grunn av gravitasjon. (iii) Sammenbrudd av de tynne skivene, som medfører at skummet forsvinner. Fordamping er en fjerde faktor som påvirker skumming, men i større systemer er denne fa

WŁAŚCIWOŚCI PIANY: Termin odnosi się do czasu utrzymywania się piany. Jest on wprawdzie często używany, ale dotychczas nie był dokładnie zdefiniowany. Notowane są co najmniej trzy procesy, które występują w okresie życia typowej piany: (1) reorientacja piany, gdzie linearne położenie baniek z czasem się zmienia; (2) płyny powstające między bańkami piany, na skutek grawitacji nieprzerwanie płyną ku dołowi; (3) rozpadanie się cienkich warstewek bąbli, które kończy życie piany. Parowanie stanowi czwarty czynnik wpł

KÖPÜK ÖLÇÜMÜ: Bu köpüğün ömrü ile ilgili bir terimdir. Terim sık kullanılır ama iyi bilinmez. Tipik köpük oluşumunda üç süreç vardır. 1-zamanla kabarcıkların değişme durumu, 2-yerçekimi yüzünden lameller arasındaki sıvı üretimi, 3-köpüğün oluşumu sonunda lamellerin çökmesi. Buharlaşma foamnesi etkileyen dördüncü faktördür. Fakat kapalı sistemlerde bu faktör genellikle ihmal edilir. Foamnesi belirleyen standartize metodlar henüz mevcut değildir. Entansif yetiştiricilik sistemlerinde, foamnes sıklıkla karışım o

Was this helpful?
Unidade utilizada para a medida da duración do ciclo de vida ou unha fase concreta do desenvolvemento dun organismo (p. ex. desenvolvemento do ovo); calcúlase como o produto do tempo e a temperatura media nun intervalo determinado.


DEGREE DAY: A unit used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organisim (e.g. egg development);calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας του κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης κατά την ανάπτυξη ενός οργανισμού (π.χ. κατά την ανάπτυξη των ωαρίων). Υπολογίζεται ως το γινόμενο του χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

DEGRES JOURS: Unité de mesure de la durée du cycle de vie dun organisme ou de la durée dune phase de croissance particulière (développement de loeuf par exemple); estimée à partir du produit : temps par température moyenne pour une période donnée.

GRADOS DÍA: Unidad utilizada para la medida de la duración del ciclo de vida o una fase concreta del desarrollo de un organismo (p. ej. desarrollo del huevo); se calcula como el producto del tiempo y la temperatura media en un intervalo determinado.

NAPFOK: Valamely élőlény életciklusának vagy egy bizonyos növekedési szakaszának (pl. oogenezis) időtartamát mérő mértékegység; egy adott időszak tartamának és átlaghőmérsékletének szorzataként számítjuk.

DØGNGRADER: Enhet brukt til å måle lengden på en livssyklus eller en spesiell vekstfase hos en organisme (for eksempel eggutvikling). Beregnet som produktet av tid og gjennomsnittstemperatur over et gitt tidsintervall.

STOPNIO-DZIEŃ: Jednostka stosowana w pomiarze czasu trwania cyklu życiowego lub którejś z faz rozwoju organizmu (np. rozwój jaja); określana jako iloczyn czasu i średniej temperatury w danej fazie rozwoju.

GÜN DERECE: Bir organizmanın belli bir büyüme safhası veya hayat döngüsünü ölçmek amacıyla kullanılan bir birim (örn. yumurta gelişimi); zaman ve sıcaklık ortalamasının ürün olarak belli aralıkta hesaplanması.

Was this helpful?
Gonadotropina: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados aos peixes co fin de asegurar unha produción de alevín fóra do período n


GTH: Gonadotropin: hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period.

GtH: Πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στον υποθάλαμο και επάγει την παραγωγή γοναδοτροπίνης από την υπόφυση.

GTH: Gonadotropine. Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologue

GTH: Gonadotropina: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de as

GTH: Gonadotropin: a gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz.

GTH II: Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

GTH: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi z przysadki mózgowej (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia do dojrzałości gonad i produkcji wylęgu poza normaln

GTH: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir.

Was this helpful?
Unidade do Sistema Inernacional GRAY: Unidade de medida da dose absorbida de radiación; un Gy =1 Xullo de enerxía absorbida por 1 Kg de tecido. 1 Gy =100 rads.


Gy: The SI unit for an absorbed dose of radiation :1 Gy= 1 Joule of energy absorbed per kilogram of tissue. 1 Gy= 100 rads.

GY: Η μονάδα του SI για την απορροφώμενη δόση ακτινοβολίας: 1 Gy= 1 Joule απορροφώμενης ενέργειας ανά χιλιόγραμμο ιστού. 1 Gy= 100 rads.

Gy: GRAY.Unité de mesure de dose absorbée; Un Gy = 1 Joule dénergie absorbée par 1 Kg de tissu. 1 Gy = 100 rads.

Gy: GRAY: Unidad de medida de la dosis absorbida; un Gy = 1 Joule de energía absorbida por 1 Kg de tejido. 1 Gy = 100 rads.

Gy: Gray; az elnyelt sugárzási dózis SI-egysége. 1 Gy = 1 kilogramm szövetben elnyelt 1 Joule energia. 1 Gy = 100 rad.

Gy: GRAY: SI enheten for en absorbert dose av stråling: 1 Gy = 1 Joule av energi absorbert per kilo vev. 1 Gy = 100 rad.

GREJ (Gy): Jednostka SI zaabsorbowanej dawki promieniowania: 1 Gy = 1 J (dżul) zaabsorbowanej energii na kilogram tkanki. 1 Gy = 100 radów.

Gy: Radyasyonun abserbe dozu

Was this helpful?
Xénero de dinoflaxelados caracterizado por posuír un só flaxelo. É un dos grupos responsables das mareas vermellas.


GYMNODINIUM: A genus of Dinoflagellates characterized by the possession of a single flagellum; one of the groups responsible for red tides.

GYMNODINIUM: Γένος δινομαστιγωτών που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μόνου μαστιγίου. Μία από τις ομάδες που ευθύνονται για τις κόκκινες παλίρροιες.

GYMNODINIUM: Genre de Dinoflagellé caractérisé par la possession dun simple flagelle. Un des groupes responsables des marées rouges.

GYMNODINIUM: Género De Dinoflagelados caracterizado por la posesión de un simple flagelo. Uno de los grupos responsables de las mareas rojas.

GYMNODINIUM: A kovamoszatok egyik nemzetsége, amelynek jellegzetessége a sejtenkénti egy ostor, egyik csoportjuk felelős a "vörös dagály" jelenség kialakulásáért.

GYMNODINIUM: En slekt av Dinoflagellater karakterisert ved at de har kun én flagell. En av artene som er ansvarlig for rødt tidevann.

GYMNODINIUM: Rodzaj bruzdnic (Dinoflagellatae) charakteryzujący się posiadaniem pojedynczej wici; jedna z grup odpowiedzialnych za czerwone pływy.

GYMNODINIUM: Tek flagellum ile karakterize edilen bir Dinoflagellate cinsidir. Red tideden sorumlu bir gruptur.

Was this helpful?
Xénero de trematodo monoxenético Gyrodactylus spp.. Teñen formas vivíparas de pequeno tamaño, particularmente ectoparasitas de peixes, tendendo a ser altamente específico co hospedador. Pode reproducirse rapidamente nas condicións favorables e pode ser característico de patoloxías tanto en cultivos de auga doce coma en cultivos de auga mariña.


GYRODACTYLUS: Genus of monogenetic trematode. Gyrodactylus spp. are small viviparous forms, predominantly ectoparasitic on fishes, and tend to be highly host-specific. They can reproduce very rapidly in favourable conditions and can be a significant pathological feature in freshwater and sea water culture.

GYRODACTYLUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών. Τα είδη Gyrodactylus είναι μικρά ζωοτόκα εξωπαράσιτα των ψαριών, με έντονη εξειδίκευση ως προς τον ξενιστή. Υπό ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να αναπαράγονται πολύ γρήγορα και συνιστούν σημαντικό παθολογικό παράγοντα σε καλλιέργειες γλυκού και θαλασσινού νερού.

GYRODACTYLUS: Genre de trématode monogénétique de lespèce Gyrodactylus, de petites formes vivipares, particulièrement ectoparasite des poissons. Ils peuvent se reproduire très rapidement dans des conditions favorables et peuvent être caractéristiques de pathologies en cultures deau douce comme en cultures marines.

GYRODACTYLUS: Género de trematodo monogenético de la especie Gyrodactylus de pequeña forma vivíparo, particularmente ectoparásito de peces. Puede reproducirse rápidamente en las condiciones favorables y puede ser característico de patologías tanto en cultivos de agua dulce como en cultivos de agua marina.

GYRODACTYLUS: Az egynemzedékes mételyek egyik nemzetsége. A Gyrodactylus fajok kisméretűek, elevenszülők, elsősorban a halak külső élősködői és nagyfokú gazdafajlagosságot mutatnak. Kedvező körülmények között nagyon gyorsan tudnak szaporodni és mind az édesvízi, mind a tengeri haltenyésztés számára komoly veszteségeket képesek okozni.

GYRODACTYLUS: Slekt av monogenetiske trematoder (ikter). Gyrodactylus spp. er små vivipare former, hovedsakelig ektoparasitter på fisk, som er svært vertsspesifikke. De kan formere seg svært raskt ved gunstige miljøforhold, og kan være et signifikant patologisk moment i ferskvanns- og saltvannsoppdrett.

GYRODACTYLUS: Rodzaj monogenetycznych przywr. Gyrodactylus spp. są małymi żyworodnymi formami, przeważnie zewnętrznymi pasożytami (ektoparazyty) ryb, a także są w wysokim stopniu specyficznymi gospodarzami. W korzystnych warunkach mogą rozmnażać się bardzo szybko; u ryb hodowanych w wodach słodkich i morskich charakteryzują się znacznym pasożytnictwem.

GYRODACTYLUS: Monogenetik trematod cinsidir. Gyrodactylus türleri vivipar formlardır, ağırlıklı olarak balıklar üzarinde ektoparazittirler ve özel konakçı eğilimi gösterirler. Elverişli koşullarda çok hızlı üreyebilirler ve tatlı su ve deniz suyu kültürlerinde önemli bir patolojik özelliği olabilir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES