AMC LIMITED

R

Tumor del músculo estriado.


RHABDOMYOMA: A tumour of striated muscle.

ΡΑΒΔΟΜΥΩΜΑ: Νεόπλασμα του γραμμωτού μυός.

RHABDOMYOME: Une tumeur du muscle strié.

RABDOMIOMA: Tumor do músculo estriado.

RHABDOMYOMA: A harántcsíkolt izom daganata.

RHABDOMYOM: Svulst av stripet muskulatur.

MIĘŚNIAK PRĄŻKOWANOKOMÓRKOWY: Guz (nowotwór) o mięśniu prążkowanym.

RABDOMİYOM: Çizgili kas tümörü.

Was this helpful?
Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

PORCIÓN: Cantidade de comida distribuída a un animal durante un período de 24 horas.

ADAG: Egy adott állatnak egy 24 órás időtartam alatt adott táplálékmennyiség.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

DAWKA ( porcja, racja): Ilość pokarmu przeznaczona dla danego zwierzęcia na okres 24 godzin.

İSTİHKAK: 24 saat boyunca hayvana verilmesine izin verilen besin miktarı.

Was this helpful?
En energética, nivel de consumo que permite mantener todas las funciones fisiológicas, pero que no permite un aumento de la biomasa.


SATIATION RATION: Maximum amount of food an individual will consume in a single meal, usually expressed as a percentage body weight.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ: Η μέγιστη ποσότητα τροφής που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο ανά γεύμα συνήθως εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του σωματικού βάρους.

RATION DE SATIÉTÉ: Quantité maximale daliments consommés par un individu; habituellement exprimée en pourcentage du poids corporel par jour.

PORCIÓN A SACIEDADE: Cantidade máxima de comida que consume un animal nunha soa toma, normalmente expresada como porcentaxe do peso corporal.

TELÍTÉSI ADAG: Egy egyed által egy alkalommal elfogyasztott maximális táplálékmennyiség, amelyet általában a testtömeg százalékában fejeznek ki.

MAKSIMALT FÔROPPTAK: Den maksimale mengden fôr et individ kan konsumere i løpet av en enkelt fôring, vanligvis uttrykt som prosent av kroppsvekt.

PROCENT NASYCENIA: Maksymalna ilość pokarmu, która może być skonsumowana przez osobnika w pojedynczym posiłku, wyrażana zwykle w procentach masy ciała.

DOYMA PAYI: Bir bireyin bir öğünde tüketebileceği maksimum besin miktarıdır ve genellikle vücut ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir.

Was this helpful?
En términos de energía alimenticia, el nivel de consumo de alimento que permite el mantenimiento de los procesos biológicos básicos pero no permite el crecimiento en biomasa.


MAINTENANCE RATION: In feeding energetics, the level of food consumption that provides for maintenance of basal physiological processes but does not allow for activities or growth in biomass.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Το επίπεδο κατανάλωσης τροφης που αρκεί γιά την συντήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών αλλά δεν επιτρέπει την αναπτυξη ή την αύξηση της βιομαζας.

RATION DENTRETIEN: Du point de vue des énergies alimentaires, le niveau de consommation qui suffit au maintien des processus physiologiques de base, mais ne permet ni une activité, ni la croissance de la biomasse.

PORCIÓN DE SACIEDADE: Cantidade máxima de alimentos consumidos por un individuo; normalmente expresada en porcentaxe de peso corporal por día. Nivel de consumo en enerxía que asegura o mantemento dos procesos fisiolóxicos, pero non permite o incremento de biomasa.

FENNTARTÓ ADAG: A bio-energetikában az a fogyasztás, amely biztosítja az élettani folyamatok fennmaradását, de a biomassza gyarapodásához nem elegendő.

VEDLIKEHOLDSRASJON: I energetikk: Foropptaket som er stort nok for vedlikehold av fysiologiske prosesser, men som ikke gir okning i biomasse.

DAWKA BYTOWA: W przemianie energetycznej zwierząt: poziom konsumpcji zabezpieczający podtrzymanie procesów fizjologicznych, ale niepozwalający na zwiększenie biomasy.

KORUNMA ORANI: Enerjetik: fiziksel işlevlerin korunmasını sağlayan ancak biomass ta herhangi bir artışa müsaade etmeyen stok tüketetim seviyesi

Was this helpful?
Ración de saciedad, es decir, el punto a partir del cual el pez no puede comer más. Expresada en porcentaje de peso corporal por alimento o por día.


MAXIMUM RATION: The satiation ration, i.e the point at which fish will not eat any more; expressed as percentage body weight per meal or per day.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Το σιτηρέσιο κορεσμού, δηλ. το σημείο μετά το οποίο τα ψάρια δεν τρώγουν πλέον, εκφρασμένο ως ποσοστό του σωματικού βάρους ανά γεύμα ή ανά ημέρα.

RATION MAXIMUM: La ration de satiété, cest-à-dire, le point à partir duquel le poisson ne peut manger davantage. Exprimée en pourcentage du poids du corps par aliment ou par jour.

PORCIÓN MÁXIMA: Porción de saciedade, é dicir, o punto a partir do cal o peixe non pode comer máis. Expresada en porcentaxe de peso corporal por comida ou por día.

MAXIMÁLIS ADAG: A telítési adag, vagyis az a mennyiség, amelynél a halak nem esznek meg többet; a testtömeg százalékában fejezik ki, egy alkalomra vagy egy napra vetítve.

MAKSIMALRASJON: Punktet der fisken ikke vil spise mer. Uttrykt som prosent kroppsvekt per måltid per dag. Fôring utover maksimalrasjon vil gi spillfôr.

DAWKA MAKSYMALNA: Dawka zaspokajająca potrzeby, tj. punkt, przy którym ryby nie chcą już więcej pobierać pokarmu; wyrażana jako odsetek masy ciała do m. pokarmu lub na dzień.

Maksimum Doyum: Bir balığın en fazla yiyebileceği gıda, doyum payı, bir öğün veya bir günlük yiyeceğin vücut ağırlığına oranı olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Ondas electromagnéticas no visibles que siguen las ondas violetas en el espectro de luz. La longitud de onda de esta parte del espectro de radiaciones solares esta entre 40 y 400nm. Esta gama de longitudes de ondas se superpone a la longitud de rayos X. Estas radiaciones son utilizadas para desinfectar el agua, y para prevenir enfermedades derivadas de gérmenes patógenos.


ULTRAVIOLET (UV) RADIATION: Non-visible electromagnetic waves which follow at the end of the violet end of the light spectrum. That part of the solar radiation spectrum between 40 and 400 nm wavelength. The range overlaps the wavelengths of long x-rays. The radiation produced by this light is used in aquaculture to disinfect water and prevent diseases caused by pathogenic microorganisms.

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Mη ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ζώνη του ιώδους στο φάσμα του φωτός. Η περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεταξύ 40 και 400nm. Η περιοχή αυτή του φάσματος επικαλύπτει την περιοχή της μακράς ακτινοβολίας Χ. Η ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια γιά την απολύμανση του νερού και την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς.

RADIATION ULTRAVIOLETTE (UV): Ondes électromagnétiques non-visibles qui font suite aux longueurs dondes violette dans le spectre lumineux. Cette partie du spectre des radiations solaires de longueur donde entre 40 et 400 nm. Cette gamme de longueurs donde chevauche celle des rayons X. Ces radiations sont utilisées pour la désinfection de leau, et la prévention des maladies issues de germes pathogènes.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas non visibles que, no espectro de luz, están situadas despois do extremo das ondas violetas. A lonxitude de onda desta parte do espectro de radiacións solares esta entre 40 e 400 nm. Esta gama de lonxitudes de ondas superponse á lonxitude de raios X. Estas radiacións son utilizadas en acuicultura para desinfectar a auga, e para previr enfermidades derivadas de xermes patóxenos.

ULTRAIBOLYA (UV) SUGÁRZÁS: Láthatatlan elektromágneses hullámok, amelyek a látható fény színképének ibolya vége után következnek. A napfény spektrumának ez a része 40 és 400 nm hullámhossz között helyezkedik el. Ez a terjedelem átfedi a hosszú hullámú röntgensugarakat. Az akvakultúrában ultraibolya sugárzást használnak a víz fertőtlenítésére és a patogén mikroorganizmusok által okozott betegségek megelőzésére.

ULTRAFIOLETT (UV) STRÅLING: Usynlige elektromagnetiske bølger, som befinner seg i den fiolette enden av lysspekteret. Delen av solstrålespekteret som ligger mellom 40 og 400 nm. Overlapper bølgelengdene for røntgenstråler. UV-stråling brukes i akvakultur for å desinfisere vann og hindre sykdom forårsaket av sykdomsfremkallende organismer.

PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE (UV): Niewidoczne fale elektromagnetyczne, które występują na końcu fioletowego zakończenia widma światła. Jest to część widma promieniowania słonecznego między 40 a 400 nm długości fali. Zakres długości fal pokrywający się z długością promieniowania rentgenowskiego (p. X). Promieniowanie wytwarzane przez to światło jest wykorzystywane do dezynfekcji wody i zapobiegania chorobom powodowanych przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Ultraviole (UV) radyasyonu: Mor ışık spektrumunun sonundan başlayan ve gözle görülemeyen elektromanyetik dalgalara denir. Güneş radyasyonunun 40-400 nm spektral aralığını kapsar. Işığın bu dalga boyu akuakültürde suların dezebfeksiyonunda ve patojenik mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların önlenmesinde kullanılır.

Was this helpful?
Radios óseos ligados a las paredes del opérculo (membranas branquiostegas) en teleósteos. Se localizan sobre el arco hioides.


BRANCHIOSTEGAL RAYS: The bony rays attached to the ventral skin of the gill cover (branchiostegal membrane) of bony fishes; cf. opercular. The branchiostegal rays are located on the hyoid arch.

ΒΡΑΓΧIΟΣΤΕΓΕIΣ ΑΚΤIΝΕΣ: Οι οστέϊνες ακτίνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του δέρματος των βραγχιακού επικαλύμματος (βραγχιοστεγής μεμβράνη) των οστεϊχθύων (πρβλ επικαλυμματικός μηχανισμός). Οι βραγχιοστεγείς ακτίνες βρίσκονται πάνω στο υοειδές τόξο.

RAYONS BRANCHIOSTEGES: Rayons osseux attachés aux parois ventrales des ouïes (membranes branchéostèges) chez les téléostéens. Ils sont localisés sur larc hyoide.

RADIOS BRANQUIOSTEGOS: Radios óseos ligados á pel ventral do opérculo (membranas branquiostegas) en teleósteos. Cf. Opercular. Localízanse sobre o arco hioides.

KOPOLTYÚÍVEK: A csontoshalak kopoltyúfedője alatt található csontos ívek; vö. operculum. A kopoltyúívek a nyelvcsonti íven helyezkednek el.

BRANCHIOSTEGALSTRÅLE: Beinstrålene som er festet til den store hudfolden på undersiden av gjellelokket (branchiostegalmembranen) hos beinfisker. Branchiostegalstrålene er en del hyoidbuen.

PROMIENIE WIECZKOWE: Kostne promienie (radii branchiostegii) są przytwierdzone do skóry brzusznej wieczka skrzelowego ryb kostnoszkieletowych; porównaj: wieczkowy. Promienie części bocznej pokrywy skrzelowej są zlokalizowane na łuku gnykowym.

Branchiostegal ışınlar: Kemikli balıkların solungaç kapakçıklarının ventral kısımlarında bulunan kemikli ışınlar, operkulum. Branchiostegal ışınlar hiyoid kemer üzerinde bulunurlar.

Was this helpful?
Banda córnea de moluscos (excepto bivalvos); pequeños dientes en la parte dorsal que mastican la comida y la conducen a la boca.


RADULA: Horny band or ribbon in molluscs (other than bivalves); minute teeth on its dorsal surface tear up food and draw it into the mouth.

ΞΥΣΤΡΟ: Κεράτινη ταινία στα (μη δίθυρα) μαλάκια που φέρει στην ραχιαία της επιφάνεια μικροσκοπικά δόντια με τα οποία η τροφή τεμαχίζεται και παρασύρεται στο στόμα.

RADULA: Bande cornée des mollusques (autres que les bivalves); des petites dents sur la face dorsale râpent la nourriture et la conduisent à la bouche.

RÁDULA: Banda ou tira córnea dos moluscos (agás bivalvos); pequenos dentes na súa parte dorsal despezan a comida e condúcena á boca.

RESZELŐNYELV: A puhatestűek elszarusodott, szalag alakú nyelve (a kagylóknál nem fordul elő); a felső felületén lévő apró fogak felőrlik a táplálékot és a száj felé továbbítják.

RADULA (RASPETUNGE): Hornaktig bånd eller remse hos bløtdyr (mollusker), utenom muslinger. Små tenner på den dorsale (q.v.) overflaten som river i stykker føden og transporterer den inn i munnen.

RADULA : Zrogowaciała płytka lub tarka u mięczaków (innych niż dwuskorupowe); drobne ząbki na górnej jej powierzchni rozrywają pokarm i wciągają go do otworu gębowego.

DİŞLİ DİL: Yumuşakçalarda sert bant veya şerit yapı (çift kabuklular hariç); dorsal yüzeydeki az sayıda diş, besinleri parçalar ve ağız içerisine taşır.

Was this helpful?
Gusto y olor de grasa rancio; malo para el consumo.


RANCID: Smelling or tasting of rank stale fat; term used to describe food that is unfit for consumption.

ΤΑΓΓΟΣ: Με οσμή ή γεύση παρόμοια με δύσοσμου πολυκαιρισμένου λίπους.

RANCE: Un goût et odeur de gras ranci; impropre à la consommation.

RANCIO: Gusto e olor de graxa rancia; termo usado para describir un penso que é non apto para o consumo.

AVAS: Romlott zsírok szagát vagy ízét árasztó; általában a fogyasztásra alkalmatlan ételt jelenti.

HARSK: Lukt eller smak av oksidert fett. Betegnelse som brukes om mat som ikke er egnet til konsumpsjon.

ZJEŁCZAŁY: Tłuszcz zjełczały o stęchłej woni bądź smaku; określenie używane do opisania pożywienia, które jest niezdatne do spożycia.

EKŞİME: Tadın ya da kokunun bozulması; tüketim için uygun olmayan yiyeceği tanımlarken kullanılan bir terimdir.

Was this helpful?
Una expresión del incremento diario en peso definido como C=c x 100; donde c= rango instantáneo de crecimiento. El rango específico de crecimiento es parámetro más comúnmente usado para describir el crecimiento de los peces en las piscifactorías


SPECIFIC GROWTH RATE: An expression of daily increase in weight defined as G=g x 100; where g= instantaneous growth rate. The specific growth rate is the most commonly used parameter used to describe fish growth in commercial farms.

ΕIΔIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Εκφραση της ημερήσιας αύξησης σε βάρος, οριζόμενη ως G=g x 100; όπου g είναι ο στιγμιαίος ρυθμός αύξησης. Ο ειδικός ρυθμός αύξησης είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη παράμετρος γιά την περιγραφή της αύξησης των ψαριών σε εμπορικές μονάδες καλλιέργειας.

TAUX DE CROISSANCE SPECIFIQUE: La croissance pondérale journalière définie par léquation G = g. x 100; où g = le taux de croissance instantané. Ce paramètre est celui le plus souvent rencontré dans la description de la croissance des poissons délevage.

RANGO ESPECÍFICO DE CRECEMENTO (REC): Unha expresión do incremento diario en peso definido como C=c x 100; onde c= rango instantáneo de crecemento. O rango específico de crecemento é parámetro máis comunmente usado para describir o crecemento dos peixes nas piscifactorías

FAJLAGOS NÖVEKEDÉSI SEBESSÉG (SGR): A napi tömegnövekedés kifejezése, amely a G=g x 100 képlettel írható le, ahol a g = pillanatnyi növekedési sebesség. A fajlagos növekedési sebesség a halak kereskedelmi célú halgazdaságokon történő növekedésének leírására legáltalánosabban használt paraméter.

SPESIFIKK VEKSTRATE (SGR): Uttrykk for den daglige vektokningen, definert som: SGR = ((ln V2 – ln V1)/(T2-T1)) x 100 eventuelt SGR = g x 100, der V1 og V2 er vekten (g) ved tidspunkt T1 og T2, og g er den øyeblikkelige vekstraten. SGR er den mest brukte parameteren for å beskrive vekst i kommersielt oppdrett.

SPECYFICZNE TEMPO WZROSTU (SGR): Określenie dziennego zwiększenia masy ciała zdefiniowane jako: SGR = (lnwt - lnwo)/t x100, gdzie: SGR = specyficzne (dobowe) tempo wzrostu ryb w stawie (g), wo = średnia początkowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), wt = średnia końcowa masa jednostkowa ryb w stawie (g), t = liczba dni chowu. Specyficzne tempo wzrostu jest najczęściej używanym parametrem w gospodarstwach towarowych do przedstawienia szybkości wzrostu ryb.

SPESİFİK BÜYÜME ORANI (SBO): Ağırlıkca günlük artışın bir ifadesi G=g x 100 ; g= anlık büyüme hızı. Spesifik büyüme oranı ticari işletmelerde balık büyümesini ifade etmek için kullanılan en yaygın parametredir

Was this helpful?
Cada especie funciona normalmente más eficientemente en una parte limitada de su gradiente medioambiental, conocido como su rango óptimo.


OPTIMAL RANGE: Each species usually functions most efficiently over a limited part of its environmental gradient, known as its optimal range.

ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ: Κάθε είδος συνήθως λειτουργεί με μεγαλύτερη επάρκεια σε ένα περιορισμένο ττμήμα ης περιβαλλοντικής κλιμακας στην οποία διαβιώνει. Αυτό συνήθως είναι γνωστό ως βέλτιστο εύρος.

VARIATION OPTIMALE Chaq: Chaque espèce fonctionne dordinaire le plus efficacement sur une portion délimitée de son gradient environnemental, appelée variation optimale

RANGO ÓPTIMO: Cada especie funciona normalmente máis eficientemente nunha parte limitada do seu gradiente ambiental, coñecido como o seu rango óptimo

OPTIMUMTARTOMÁNY: Általában minden faj a környezeti tényezők gradiensének egy korlátozott tartományában működik a leghatékonyabban, amelyet optimumtartománynak nevezünk.

OPTIMALOMRÅDE: Hver art fungerer vanligvis mest effektivt over et begrenset område av de miljøforhold den utsettes for, kjent som dens optimalområde.

ZAKRES OPTYMALNY: Każdy gatunek zwykle funkcjonuje najbardziej efektywnie w obrębie ograniczonego fragmentu swego zakresu tolerancji na warunki środowiska - fragment ten jest nazywany zakresem optymalnym.

OPTİMAL SAHA: Her türün kendi bölgesinde en etrkili olarak kullandığı sınırlı bölge türün optimal sahası olarak bilinir.

Was this helpful?
Rasgo que varía entre individuos que puede ser agrupado en base a valores medibles de ese rasgo.


QUANTITATIVE TRAIT LOCI: A trait that varies among individuals which can be grouped on the basis of measured values of the trait.

ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ: Γνώρισμα το οποίο διαφέρει ανάμεσα στα άτομα τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση την ποσοτικοποίηση του συγκεκριμένου γνωρίσματος.

LOCUS DE TRAIT QUANTITATIF: Trait, variant d’individu en individu, qui peut être évalué par des critères mesurables.

TRAZO CUANTITATIVO: Trazo que varía entre individuos que pode ser agrupado baseándose en valores medibles dese trazo.

MENNYISÉGI TULAJDONSÁG LÓKUSZ: Olyan tulajdonság, amely az egyes egyedekben különböző, és amelynek mért értékei alapján az egyedek csoportokba sorolhatók.

KVANTITATIVE KARAKTERTREKK: Karaktertrekk eller egenskaper som varierer blant individer. Individene kan grupperes med hensyn til målte verdier av karakteren.

ILOŚCIOWE CECHY LOCI: Cecha zmieniająca się pomiędzy osobnikami, które mogą być grupowane na podstawie zmierzonych wartości tej cechy.

QUANTITATIVE TRAIT LOCI: Bireyler arasında çeşitliliği gösteren bir özelliktir ki bu özelliktir ölçülebilen değerler üzerinden gruplandırılabilir.

Was this helpful?
Características determinadas por un número amplio de genes y influenciadas por factores ambientales con una distribución normal. Incluyen la tasa de crecimiento, peso corporal, edad y maduración sexual, aspectos de calidad de la carne y de resistencia a enfermedades. Pueden ser usadas como medidas del éxito en individuos o stocks de peces que pueden ser utilizadas para programas de selección genética.


QUANTITATIVE /QUALITATIVE TRAITS: These have a normal distribution and are determined by a large number of genes and influenced by environmental factors. They include growth rate, body weight, age at sexual maturation, aspects of harvest quality and disease resistance. These can be used as measures of performance in individuals or stocks of fish and can be selected for in breeding programmes.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κανονική κατανομή, καθορίζονται από έναν μεγάλο αριθμό γονιδίων και επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται, ο ρυθμός αύξησης, το σωματικό βάρος, η ηλικία σεξουαλικής ωρίμανσης, ή ποιότητα κατά τη συγκομιδή και η ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Χρησιμοποιούνται ως ατομικό ή ομαδικό μέτρο επίδοσης στα ψάρια και κάποια από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διασταυρώσεις ομομιξίας.

TRAITS QUANTITATIFS /QUALITATIFS : Des traits phénotypiques, avec une distribution normale, déterminés par un grand nombre de gènes et influencés par des facteurs environnementaux. Ceux-ci comprennent le taux de croissance, le poids corporel, l’age de la maturation sexuel, des aspects de la qualité de la récolte et la résistance aux maladies. Ces traits sont utilisés afin d’évaluer la performance des individus ou de stocks lors de programmes de sélection génétiques.

TRAZOS CUANTITATIVOS / CUALITATIVOS: Características determinadas por un número amplo de xenes e influenciadas por factores ambientais que presentan unha distribución normal. Inclúen a taxa de crecemento, peso corporal, idade e maduración sexual, aspectos de calidade da carne e de resistencia a enfermidades. Poden ser usadas como medidas do éxito en individuos ou stocks de peixes e para programas de selección xenética.

MENNYISÉGI/MINŐSÉGI TULAJDONSÁGOK: Ezek a tulajdonságok normál eloszlást mutatnak. Sok gén határozza meg őket, és nagymértékben függenek a környezeti tényezőktől. Közéjük tartozik a növekedési ráta, a testtömeg, a nemi érés ideje, a vágóérték és a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség. Ezek a tulajdonságok felhasználhatók egyedek vagy állományok teljesítményének mérésére és szelekcióra a tenyésztési programokban.

KVANTITATIVE/KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Har en normal fordeling, bestemmes av et stort antall gener og påvirkes av miljøfaktorer. Inkluderer vekstrate, vekt, alder ved kjønnsmodning, slaktekvalitet og sykdomsresistens. Kan brukes som mål på prestasjonen til enkelt individer eller beholdninger med fisk, og kan brukes som utvalgskriterier i avlsprogrammer.

CECHY ILOŚCIOWE/JAKOŚCIOWE: Mają one prawidłowe rozmieszczenie i są określane dużą liczbą genów oraz podlegają oddziaływaniu czynników środowiska. Obejmują one tempo wzrostu, masę ciała, wiek dojrzewania płciowego, aspekty jakości odławianych ryb i oporność na choroby. Mogą być one używane jako kryteria oceny wydajności osobników lub obsad ryb, a także mogą być poddawane selekcji (doskonaleniu) w programach hodowlanych.

NİTEL/ NİCEL ÖZELLİKLER : Kısa (genellikle yaklaşık 20 nükleotidli) tek dizili DNA molekülü, hedef RNA ya da DNA’ nın parça complementeridir. Hedef hibrilize olduğu zaman DNA ya da RNA tarafından DNA ya da RNA sintazisi başlar, hedefinin geri kalanını kullanarak polimerasa başlar. Bunun sonucunda bir comlepenter DNA ya da RNA üretilmektedir.

Was this helpful?
Frente de una ola que avanza hacia la orilla, después de haber sido rota.


FOAM LINE: The front of a wave as it advances shoreward, after it has broken.

ΑΦΡΟΓΡΑΜΜΗ: Το μέτωπο ενός κύματος, καθώς προχωρεί προς την ακτή, αφού έχει σπάσει.

ECUME: Le front dune vague avançant vers lestran, après sêtre brisée.

LINEA DE ESCUMA: Fronte dunha onda que avanza cara á beira, despois de romper.

TAJTÉK: Hullámok habos taraja. Akkor jelenik meg, amikor a part felé tartó hullám megtörik.

SKUMSTRIPE: Fronten av en bolge mens den avanserer mot land, etter at den har brukket.

LINIA PIANY: Krawędź przednia fali, gdy posuwający się jej grzbiet w kierunku brzegu zostaje załamany.

KÖPÜK ÇİZGİSİ: Kıyıya doğru dalgaların oluşturduğu durum

Was this helpful?
Radiaciones penetrantes protegidas en forma de ondas electromagnéticas con una longitud de onda más baja que la luz visible y cuyo origen es la transición de electrones en los átomos.


X-RAY: Penetrating radiation propagated as an electromagnetic wave having a length shorter than visible light and originating from electron transitions in atoms.

ΑΚΤIΝΕΣ: Διεισδύουσα ακτινοβολία μεταδιδόμενη ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα με μήκος κύματος μικρότερο από αυτό του ορατού φωτός και προερχόμενη από μεταβολές των ηλεκτρονίων στα άτομα.

RAYONS X: Radiations pénétrantes propagées sous la forme dondes électromagnétiques avec une longueur donde plus faible que la lumière visible et dont lorigine est la transition délectrons dans les atomes.

RAIOS X: Radiacións penetrantes propagadas en forma de ondas electromagnéticas cunha lonxitude de onda máis curta que a luz visible e cuxas orixes son as transicións de electróns nos átomos.

RÖNTGENSUGÁRZÁS: Elektromágneses hullámok formájában terjedő, áthatolásra képes sugárzás, amelynek hullámhossza rövidebb, mint a látható fényé, és az atomokban lezajló elektronátmenetek eredményeként keletkezik.

RØNTGENSTRALE: Gjennomtrengende elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. Oppstår fra elektronoverganger i atomer.

PROMIENIE X: Przenikliwe promieniowanie rozprzestrzeniające się w postaci fal elektromagnetycznych mających długość krótszą niż światło widzialne a biorące początek w przemianach elektronowych w atomach.

X ışını: Atomlardaki elektron geçişinden orijinlenen ve görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip bir elektromanyetik dalga olarak nüfuz eden ışığın yayılmasıdır.

Was this helpful?
Respuesta de un organismo a un estímulo.


REACTION: A response to a stimulus.

ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Η απόκριση σε ένα ερέθισμα

REACTION: Réponse dun organisme face à un stimulus.

REACCIÓN: Resposta dun organismo a un estímulo.

REAKCIÓ: Egy ingerre adott válasz.

REAKSJON: Respons på et stimulus.

REAKCJA/ODPOWIEDŹ: Odpowiedź (reakcja) na bodziec (podnietę).

REAKSİYON: Bir uyartının cevabıdır.

Was this helpful?
Sensibilidad adquirida en la cual un sujeto susceptible responde a un alérgeno con reacción inmunológica marcada. Las reacciones alérgicas se clasifican como: bacterianas, de contacto, tardías, a drogas, inmediatas, latentes o polivalentes.


ALLERGIC REACTION: Acquired (induced) sensitivity where a susceptible subject responds to an allergen (antigen) with a marked change in immun- ological reactivity. Allergic reactions can be further classified into : bacterial, contact, delayed, drug, immediate, latent or polyvalent .

ΑΛΛΕΡΓIΚΗ ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Επίκτητη ευαισθησία κατά την οποία ένα ευαίσθητο υποκείμενο αντιδρά σε μια ουσία που προκαλεί αλλεργία (αντιγόνο), με μια σημαντική αλλαγή στην ανοσολογική του αντίδραση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις διαχωρίζονται σε: βακτηριακές, επαφής, αναβολικές, φαρμακευτικές, άμεσες, λανθάνουσες.

REACTION ALLERGIQUE: Sensibilité acquise (induite) dans laquelle un sujet susceptible répond à un allergène par une réaction immunologique marquée. Les réactions allergiques sont classées comme suit: bactérienne, de contact, tardive, aux drogues, immédiate, latente ou polyvalente.

REACCIÓN ALÉRXICA: Sensibilidade adquirida (inducida) na cal un suxeito susceptible responde a un alérxeno (antíxeno) cunha marcada reacción inmunolóxica. As reaccións alérxicas clasifícanse como: bacterianas, de contacto, tardías, ás drogas, inmediatas, latentes ou polivalentes.

ALLERGIÁS REAKCIÓ: Olyan szerzett (kiváltott) érzékenység, amelynél az érzékeny szervezet egy antigénre (allergénre) túlságosan erős immunológiai reakcióval válaszol. Az allergiás reakciók több csoportba oszthatók, pl. bakteriális, kontakt, késleltetett, gyógyszer-, azonnali, látens és polivalens reakciók.

ALLERGISK REAKSjON: En indusert (påført) følsomhet der en mottakelig organisme reagerer på et allergen (antigen) med en tydelig forandring i immunologisk reaktivitet. Allergiske reaksjoner kan vider deles opp i bakteriell, kontakt, forsinket, medikament, latent eller polyvalent.

REAKCJA ALERGICZNA/UCZULENIOWA: Nabyta (wzbudzona) wrażliwość, przy której podatny osobnik reaguje na alergen (antygen) z wyraźnymi zmianami w odczynowości odpornościowej. Reakcje alergiczne mogą być dodatkowo podzielone na: bakteryjne, kontaktowe, opóźnione, po lekarstwach, natychmiastowe, utajone lub wieloczynnikowe.

Alerjik Reaksiyon: Edinilmiş duyarlılık , duyarlı cevaplar bağışılık cevabında işaretlenmiş bir allerjene (antijen) maruz kalır. Alerjik reaksiyonlar bakteriyal, taşıyıcı, gecikmeli, ilaç, ani, belirti göstermeyen yada çok değerlikli şeklinde sınıflandırılır.

Was this helpful?
Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.


POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. (PCR): Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μοναδικό μόριο DNA.

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA: Método para amplificar exponencialmente rexións específicas de ADN usando iniciadores ou «primers» e unha polimerasa de ADN termoestable. Esta técnica pode adaptarse á transcrición inversa dun ARN específico (RT-PCR) producindo un ADN de dobre febra amplificado complementario ao ARN diana. Nalgúns casos con esta técnica é posible detectar e identificar como diana unha soa molécula ADN.

POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ (PCR): Olyan módszer, amellyel lehetséges egy specifikus DNS-szakasz exponenciális felsokszorozása primerek és hőstabil polimerázok használatával. Ez a technika egy specifikus RNS reverz-transzkripciójához kapcsolható (RT-PCR), amellyel egy megsokszorozott, az eredeti RNS-sel komplementer, kettős szálú DNS-szakasz állítható elő. Néhány esetben egyetlen DNS-molekula is kimutatható és azonosítható ezzel a módszerrel.

POLYMERASE CHAIN REACTION: Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY (PCR): Reakcja łańcuchowa polimerazy; metoda wykładniczego zwiększenia swoistych segmentów DNA, używając starterów i stabilnego termicznie DNA polimerazy. Technika ta może być połączona z odwróconą transkrypcją swoistego RNA (RT-PCR), wytwarzającego wzmocniony podwójny łańcuch DNA, który uzupełnia docelowe RNA. W niektórych przypadkach możliwe jest tą techniką wykrycie i zidentyfikowanie pojedynczej docelowej cząsteczki DNA. Metoda PCR umożliwia badania przesiewowe poszczególnych osobników na występow

POLİMERİZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR): Polimeriz zincir reaksiyonu; primer ve sabit sıcaklıkta DNA polimerazı kullanılarak DNA nın spesifik bölgesini katlanarak çoğaltan bir metottur. Bu teknik, çoğalmış çift-dizili DNA kullanarak spesifik RNA (RT-PCR) ters transkriptaz’ a bağlanır, buda hedef RNA için tamamlayıcı olur. Bazı durumlarda, bu teknikle tek hedef DNA molekülünü tanımlamak ve belirlemek mümkündür.

Was this helpful?
Tratamiento de agua antes de ser reutilizada.


RECONDITIONING: The treatment of water before reuse.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΝΕΡΟΥ: Ο καθαρισμός του νερού πριν την επαναχρησιμοποίηση.

RECONDITIONNEMENT: Le traitement deau avant quelle soit réutilisée.

REACONDICIONAMENTO: Tratamento da auga antes de se reutilizar.

REKONDICIONÁLÁS: A víz kezelése újrafelhasználás előtt.

VANNBEHANDLING: Behandling av utstrømmende vann før brukes på nytt i et landbasert oppdrettsanlegg.

UZDATNIANIE: Uzdatnianie wody przed jej ponownym użyciem.

YENİLEŞTİRME: Suyun yeniden kullanılmadan önce arıtılması.

Was this helpful?
Proceso de conversión de materiales (normalmente usados) en otras formas que pueden ser reutilizadas.


RECYCLING: Process of converting material (especially waste) to a previous state so that it is a reusable material.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Διαδικασία επαναφοράς ενός υλικού (κυρίως αποβλήτων) σε προγενέστερη κατάσταση ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιθεί εκ νέου.

RECYCLAGE: Processus de conversion des matériaux (normalement usés) sous un état où ils peuvent être réutilisés.

RECICLAXE: Proceso de conversión de materiais (normalmente usados) ao estado inicial de forma que se poidan reutilizar.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS: Olyan eljárás, amelynek során valamilyen anyagot (általában hulladékot) egy előző állapotába alakítanak vissza, ezáltal újra felhasználhatóvá teszik.

GJENBRUK: Prosess der materialer (spesielt avfall) omformes til et tidligere stadium slik at de kan brukes på nytt.

RECYKLING : Proces przywracania materiału (w szczególności odpadowego) do pierwotnego stanu, tak aby nadawał się on do powtórnego użycia; wykorzystywania przez przemysł odpadów produkcyjnych i surowców wtórnych.

Geridönüşüm: Malzemelerin (özellikle atıkları) yeniden kullanılabilmeleri için önceki haline dönüştürmek.

Was this helpful?
Reutilización de agua en un sistema acuícola. Los sistemas de acuicultura pueden ser divididos en dos grandes categorías según la proporción de agua cambiada respecto al volumen de agua en circulación. Esta división se extiende desde los sistemas cerrados (sin o con poco cambio de agua) hasta los sistemas abiertos (renuevo continuo de agua).


RECIRCULATION: The reuse of water within an aquaculture facility. Aquaculture facilities may be classed into broad categories on the basis of the proportion/rate of water exchange as compared to that which is recirculated, extending from closed systems (little or no water exchange) to open systems (continual replacement of water).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ανακυκλοφόρηση: Επαναχρησιμοποίηση του νερού σε μιά μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες κατατάσσονται σε αδρές κατηγορίες με βάση την αναλογία/ποσοστό νερού που ανταλλάσσεται σε σχέση με αυτό που ανακυκλώνεται. Η κατάταξη αυτή περιλαμβάνει όλο το εύρος των κατηγοριών από τα κλειστά συστήματα (με μικρή ή καθόλου ανταλλαγή νερού) μέχρι τα ανοικτά συστήματα (με συνεχή αντικατάσταση του νερού) Βλ. Συστημα ανακύκλωσης.

RECIRCULATION: Réutilisation de leau dans un système aquacole. Les systèmes daquaculture peuvent être divisés en deux grandes catégories suivant la proportion de leau échangée par rapport au volume deau en recirculation. Cette division sétend des systèmes fermés (sans ou avec peu déchange deau) aux systèmes ouverts (renouvellement continuel deau).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de auga nun sistema acuícola. Os sistemas de acuicultura poden ser divididos en dúas grandes categorías segundo a proporción de intercambio de auga respecto ao volume de auga que se recircula. Esta división esténdese dende os sistemas pechados (sen ou con pouco cambio de auga) ata os sistemas abertos (renovación continua de auga).

RECIRKULÁCIÓ: A víz újrahasznosítása egy akvakultúra-rendszerben. Az akvakultúra-rendszereket a lecserélt víz és a recirkuláció aránya alapján lehet osztályozni, így léteznek zárt (kevés vagy semmilyen vízcsere) és nyílt (folyamatos vízcsere) rendszerek.

RESIRKULERING: Gjenbruk av vann i en akvakulturenhet. Landbaserte oppdrettsanlegg kan klassifiseres etter hvor mye av vannet de resirkulerer, strekker seg fra lukkede systemer (høy grad av resirkulering) til gjennomstrømningssystemer (ingen resirkulering).

RECYRKULACJA : Ponowne użycie wody wewnątrz urządzenia akwakultury. Urządzenia akwakultury mogą być zaklasyfikowane do kategorii zalewisk na podstawie proporcji/szybkości wymiany wody, w porównaniu do wody recyrkulowanej; w ostatnim przypadku mówimy o systemie zamkniętym (mała ilość lub brak wymiany wody), w porównaniu do systemu otwartego (o stałej wymianie wody).

DEVRİDAİM: Bir su ürünleri yetiştiricilik tesisi içerisinde suyun yeniden kullanılması. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri suyun değişim oranına göre devridaim, kapalı sistemler (su değişimi çok az ya da hiç) ve açık sistemler (sürekli su değişimi) olmak üzere birçok kategoriye ayrılabilir.

Was this helpful?
Término que describe el grado de repoblación por juveniles durante un periodo dado.


RECRUITMENT: Term used in shellfish farming referring to the degree that successful juvenile settlement has occurred over a given time period.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στην καλλιέργεια των ασπονδύλων και αναφέρεται στον βαθμό επιτυχίας στην εγκατάσταση νεαρών ατόμων σε ένα δεδομένο υπόστρωμα εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.

RECRUTEMENT: Terme décrivant le dégré de repeuplement par des juvéniles pendant une période donnée; le captage de mollusques bivalves par exemple.

RECRUTAMENTO: Termo usado en cultivo de moluscos referido ao grao de éxito no asentamento de xuvenís que acontece nun período de tempo dado.

FELVÉTEL: A kagylótenyésztésben használt fogalom, amely az egy adott időtartam alatt bekövetkező sikeres megtelepedések mértékét jelenti.

REKRUTTERING: Henviser til gråden av bunnslaing over en gitt tidsperiode i skjelloppdrett.

UZUPEŁNIENIE/REKRUTACJA: Termin używany w hodowli mięczaków i skorupiaków, a odnosi się do stopnia, w jakim nastąpiło uzupełnienie (np. osiedlanie się larw małży) populacji młodzieżą w ciągu danego okresu; uzupełnienie eksploatowanego stada gatunku ryb przez nowe pokolenie.

Toplama: Deniz kabuklularının üretiminde belli bir zaman aralığında başarılı genç bireylerin yerleştirilmesi.

Was this helpful?
De forma rectangular y fabricada por hilos finos, ese tipo de redes se sostiene verticalmente en la agua, tendido entre los flotadores de la ancla superior y los plomos de la ancla inferior. La anchura de las mallas es calculada para retener el pez por la cabeza o la parte delantera del cuerpo.


GILL NET: A net which is usually rectangular in shape, made of thin twine, which catches fish by holding them in the meshes, e.g. drift net or set gill net. Gill nets are held vertically in the water by floats and weights.

ΑΠΛΑΔI ή ΑΠΛΟ ΔIΧΤΥ: Συνήθως παραλληλογράμμου σχήματος, από λεπτό δίχτυ, το οποίο συλλαμβάνει και κρατά τα ψάρια μεταξύ των ματιών του διχτυού. Κρατείται κάθετα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια.

FILET MAILLANT; FILET DROIT: De forme rectangulaire et fabriqué en fils fins, ce type de filets se tient verticalement dans leau, tendu entre les flotteurs de la ralingue supérieure et les plombs de la ralingue inférieure. La largeur des mailles est calculée pour retenir le poisson par la tête ou lavant du corps.

RED DE ENMALLE / ARTE DE ENMALLE / TRASMALLO: Rede normalmente de forma rectangular e fabricada con fíos finos, coa que se capturan peixes meidiante o atrapamiento destes na propia malla. As redes cólganse verticalmente na auga mediante flotadores e pesos mortos.

KOPOLTYÚHÁLÓ: Általában négyszögletes alakú, vékony zsinegből készült háló, amely a hálószemekben fogja meg a halakat, pl. a sodróháló vagy a felállított kopoltyúháló. A kopoltyúhálókat úszók és súlyok tartják függőlegesen.

FISKEGARN: Et garn som vanligvis har en rektangulær form, er laget av tynn hyssing (bomull, nylon eller monofilament), som fanger fisk ved at fisken går fast i maskene. Kan være forankret i bunnen (botna-/settegarn) eller overflaten (flytegarn), eller kan drive fritt i overflaten (drivgarn). Fiskegarn holdes vertikalt i vannsøylen av overtelnen (flottører) og undertelnen (lodd).

SIEĆ SKRZELOWA: Sieć, której oka są w kształcie prostokątnym, wykonane z cienkiej przędzy, łowiącej ryby przez uchwycenie ich oczkiem, np. pławnica, lub zestaw sieci skrzelowych (np. wontony i pławnice). Sieci skrzelowe są ustawiane pionowo w wodzie (często w długich zestawach) przy użyciu pływaków i grzęz (ciężarków).

SOLUNGAÇ AĞI: Balıkları yakalamak için kullanılan ağırlıkları ve yüzdürücüleri bulunan vertilal çekimlerde kullanılır.

Was this helpful?
En la acuicultura de peces en jaulas, la red fijada al cuadro del soporte. Es regularmente cambiada para las reparaciones y tratamientos del fouling.


BAG NET: In finfish aquaculture, it is the fish holding net attached to the cage support frame. It is regularly changed for repairs and to remove fouling.

ΔIΧΤΥ ΣΑΚΚΟΥ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια των ακανθοπτερυγίων ψαριών είναι το δίχτυ που περιορίζει τα ψάρια και που βρίσκεται στερεωμένο στον σκελετό του κλωβού. Αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επισκευαστεί και να καθαριστεί. Βλέπε ΔIΧΤΥ.

FILET DE CULTURE: En aquaculture de poisson en cage, le filet fixé au cadre support. Est régulièrement changé pour réparations et traitement du fouling.

GAIOLA DE REDE: Na acuicultura de peixes, é a rede que mantén os peixes, fixada á gaiola por un marco de soporte. É regularmente cambiada para reparacións e eliminar o fouling.

ZSÁKOS HÁLÓ: A haltenyésztésben használt háló, amelyet a ketrecek tartókeretéhez erősítenek. Javítás vagy a szennyezőanyagok eltávolítása végett rendszeresen cserélik.

NOTPOSE: Notposen som er festet til flyteelementet i et merdanlegget (sjøbasert fiskeoppdrett). Skiftes regelmessig for reparasjoner eller for å fjerne groing.

SIATKA SADZOWA: W chowie ryb jest to siatka utrzymująca ryby w sadzu, przytwierdzona do ramy podtrzymującej sadz. Jest ona regularnie zmieniana celem naprawy i usunięcia zamulenia oraz porostu osiadłych organizmów.

TORBA AĞ: Balık yetiştiriciliğinde, balıkların içinde tutulduğu çerçeve destekli kafese bağlı ağ. Düzenli olarak fauling oluşumu ve tamir için değiştirilir.

Was this helpful?
Tecnología moderna de red de nylon en la cual no existe nigua nodo en les malles, disminuyendo así los problemas de estrés sobre las capturas.


KNOTLESS NETS: Modern type and design of nylon net in which there are no knots in the mesh and as a result the problems of scale loss and stress in fish are reduced.

ΑΚΟΜΠΑ ΔIΧΤΥΑ: Σύγχρονος τύπος πλαστικών διχτυών στον οποίο δεν υπάρχουν κόμποι με αποτέλεσμα να μειώνεται το ξελέπισμα και η καταπόνηση των ψαριών.

FILETS SANS NOEUDS: Technologie moderne de filet en nylon dans laquelle il ny a aucun noeud dans les mailles, diminuant ainsi les problèmes de stress sur les prises.

REDES SEN NÓS: Tecnoloxía moderna e deseño de rede de nailon na cal non existe nigún nó nas mallas, diminuíndo así os problemas perdas de escamas e de estrés.

CSOMÓ NÉLKÜLI HÁLÓ: Nejlonból készült korszerű halászháló, amelyben a szálak csomók nélkül kapcsolódnak egymáshoz, emiatt csökken a pikkelyveszteség és a halakat érő stresszhatás.

KNUTELØS NOT: Moderne nylonnot uten knuter i maskene. Dette gir mindre skader (f.eks. skjelltap) på fisk.

SIECI BEZWĘZŁOWE: Nowoczesny typ konstrukcji sieci nylonowej niemającej węzłów w oczkach, ale na skutek problemów z ubytkami łusek i stresem u ryb są ograniczane w użyciu.

Düğümsüz Ağ: Ağda düğüm olmayan naylon ağının modern tip ve dizaynı, sonuç olarak ölçü kaybı problemi ve balıklardaki stres azalır.

Was this helpful?
Forma intermediaria del ciclo de desarrollo de ciertos trematodos parásitos de moluscos. Se desarrolla a partir del huevo en un primer huésped intermediario y puede reproducirse asexualmente para formar más radias o para producir cercarias que infestan un segundo huésped intermediario;Cryptocotyle por ejemplo.


REDIA: Intermediate stage in the life cycle of certain digenetic trematodes, commonly occurring in molluscs. The redia develops from the egg in the first intermediate host and it can reproduce asexually to form either daughter rediae or cercariae which are infective to a second intermediate host. Species include, for example, Cryptocotyle.

ΡΕΔΙΑ: Ενδιάμεσο στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων διγενετικών τρηματωδών που απαντούν συχνά στα μαλάκια. Η ρεδία αναπτύσσεται από το αυγό στον πρώτο ενδιάμεσο ξενιστή και αναπαράγεται αφυλετικά σχηματίζοντας είτε θυγατρικές ρέδιες είτε κερκάρια που είναι ικανά να μολύνουν έναν δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή. Παράδειγμα Cryptocotyle (βλ.λ).

REDIE: Forme intermédiaire du cycle de développement de certains trématodes digènes parasites des mollusques. Se développe à partir de loeuf chez un premier hôte intermédiaire et peut se reproduire pour donner soit des rédies filles soit des cercaires qui infestent un deuxième hôte intermédiaire. Cryptocotyle par exemple.

REDIA: Forma intermediaria do ciclo de desenvolvemento de certos trematodos dixenéticos parasitos de moluscos. Desenvólvese a partir do ovo nun primeiro hospedador intermediario e pode reproducirse asexualmente para formar máis radias ou para producir cercarias que infestan un segundo hospedador intermediario;Cryptocotyle por exemplo.

REDIA: Bizonyos kétgenerációs mételyek életciklusának köztes állapota, amely általában csigákban fejlődik. A redia az első köztigazdában kel ki a petéből és ivartalanul szaporodva újabb rediákat vagy cerkáriákat képez, amelyek a második köztigazdát fertőzik. Ilyenek pl. a Cryptocotyle fajok.

REDIE: Stadium i livssyklusen til visse digene (underklasse Digenea) trematoder (ikter), som er vanlige i bløtdyr (mollusker). Rediene utvikler seg fra eggene i 1. mellomvert, og formerer seg ukjønnet til datter-redier eller cerkarier. Disse infiserer 2. mellomvert. Eksempel på art er Cryptocotyle.

REDIA: Pośrednie stadium w cyklu życiowym pewnych digenetycznych przywr (Trematoda), zwykle występujących u mięczaków. Redia rozwijają się z jaj u pierwszego pośredniego żywiciela i mogą rozmnażać się bezpłciowo tworząc albo siostrzane redia albo cerkaria, które są zakaźne dla drugiego żywiciela pośredniego. Jednym z przykładowych gatunków przywry jest Cryptocotyle concavum.

REDYA: Bazı digenetik trematodların yaşam döngüsündeki ara dönemdir ve yumuşakçalarda yaygın şekilde görülür. Redya, ilk ara konakçıda yumurta dan gelişir ve hem dişi redya hem de asalak bir larva gibi aseksüel olarak çoğalabilir ve ikinci ara konakçıya enfekte olabilir. Bu tür canlılara örnek; Cryptocotyledir.

Was this helpful?
El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.


REDOX: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

REDOX: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

REDOX: Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécula doador (doadora) ata unha receptora (aceptora). A molécula doadora é oxidada mentres que a aceptora é reducida. O doador de electróns e a súa correspondente forma oxidada son coñecidas como unha parella ou par redox.

REDOX: Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

REDOKS: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

REDOKS: Tak jak w chemicznej reakcji oksydo-redukcyjnej, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki donora na cząsteczkę akceptora. Cząsteczka donora jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron donora i odpowiadająca jej forma utleniona nazywane są parą redoks.

REDOKS: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.

Was this helpful?
Respuesta involuntaria de un organismo a un estímulo.


REFLEX: An involuntary response of an organism to a stimulus.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤIΚΟ: Ακούσια απάντηση ενός οργανισμού σε ένα ερέθισμα.

REFLEXE: Réponse stéréotypée involontaire dun organisme à un stimulus.

REFLEXO: Resposta involuntaria dun organismo a un estímulo.

REFLEX: Egy ingerre adott akaratlan válasz.

REFLEKS: En ikke-viljestyrt respons til et stimulus.

ODRUCH: Niezależna od woli reakcja organizmu na bodziec.

REFLEKS: Bir organizmanın bir uyarıcıya istemsiz cevabı.

Was this helpful?
Nuevo crecimiento o reconstitución de estructuras, órganos o tejidos destrozados por alguna enfermedad o herida.


REGENERATION: New growth or repair of structures or tissues lost by disease or injury.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Εκ νέου ανάπτυξη ή επιδιόρθωση ιστών που καταστράφηκαν από ασθένεια ή τραύμα.

REGENERATION: Croissance nouvelle ou reconstitution des structures, organes ou tissus détruits par maladie ou par blessure.

REXENERACIÓN: Novo crecemento ou reconstitución de estruturas ou tecidos esnaquizados por algunha enfermidade ou ferida.

REGENERÁCIÓ: Betegség vagy sérülés miatt elvesztett szövetek újranövekedése vagy helyreállítása.

REGENERASJON: Nydanning eller reparasjon av strukturer eller vev som er ødelagt grunnet sykdom eller skade.

REGENERACJA: Nowy wzrost, poprawianie struktur lub utraconych tkanek w wyniku choroby bądź urazu.

YENİLENME: Hastalanma ve yaralanma yoluyla kaybolan doku ve yapıların tamiri ve yeniden gelişimi.

Was this helpful?
Cantidad habitual de alimento suministrado en periodos determinados.


FEEDING REGIME: A regular amount of food administered at set periods.

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Κανονική ποσότητα τροφής που χορηγείται σε καθορισμένες περιόδους.

REGIME ALIMENTAIRE: Quantité constante de nourriture donnée à périodes fixes.

RÉXIME ALIMENTARIO: Cantidade habitual de alimento subministrado en períodos determinados.

ETETÉSI REND: Meghatározott időközönként adagolt meghatározott takarmánymennyiségek.

FÔRSTYRING: En fast mengde fôr som gis ved faste tidspunkt.

SYSTEM SKARMIANIA: Regularna ilość pokarmu podawana o określonym czasie.

YEMLEME REJİMİ: Belirli miktarda yemin belli zaman aralıklarında verilmesi.

Was this helpful?
Registro de todos los datos de un sistema acuícola; tasa de almacenamiento, mortalidades, tasa de alimentación etc. Estos datos facilitan una buena gestión del sistema.


RECORD KEEPING: The maintaining of accurate and up-to-date management information: these include written reports of stock input, mortalities, feed, etc. These records are to facilitate good management and husbandry strategy.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η τήρηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών που αφορούν την διαχείριση. Περιλαμβάνουν γραπτές αναφορές για το απόθεμα, την θνησιμότητα, την τροφή κλπ. και διευκολύνουν την καλή διαχείριση και την στρατηγική καλλιέργειας.

ENREGISTREMENT DE DONNEES: Enregistrement de toutes les données dun système aquacole ; taux de stockage, mortalités, taux dalimentation etc. Ces données facilitent la bonne gestion du système.

REXISTRO DE DATOS: O mantemento dunha precisa e actualizada xestión da información. Isto inclúe os rexistros escritos das entradas, mortalidades, penso, etc. Esos rexistros facilitan o bo manexo e estratexia de cría.

JEGYZŐKÖNYVEZÉS: Pontos és időszerű tenyésztési információk folyamatos feljegyzése. Ide tartoznak az állomány változásaival, az elhullásokkal, a takarmányozással, stb. kapcsolatos információk. Ezek a feljegyzések segítik a jó tartási és tenyésztési gyakorlat kialakítását.

BOKFØRING: Kontinuerlig føring av all informasjon knyttet til en oppdrettsvirksomhet (temperatur, oksygennivå, dødelighet, fôrmengder, dødelighet etc.). Viktig for sikker og effektiv drift.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI : Zachowywanie dokładnych i aktualnych informacji z zarządzania: zawierające pisemne sprawozdania z wprowadzanych obsad, śmiertelności, żywienia itp. Notatki te są sporządzane w celu ułatwienia poprawnego zarządzania i prowadzenia przemyślanej strategii gospodarowania.

Kayıt tutma: Doğru ve güncel işletim bilgilerini kayıt altına almak : bunlar yazılı raporlar, stok girdileri, ölümlülük oranları, beslenme, vb. içerir. Bu kayıtlar iyi bir idare ve çiftlik stratejisi içindir.

Was this helpful?
Proceso por el cual los peces mantienen y regulan el equilibrio iónico, es decir la osmoregulación. Los peces de agua dulce cumplen esta función extrayendo sal y eliminando agua en grandes cantidades en la orina. Los peces de agua salada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de agua y producen pequeñas cantidades de orina concentrada.


IONIC REGULATION: Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.

IΟΝΤIΚΗ ΡΥΘΜIΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.

REGULATION IONIQUE: Processus par lequel les poissons maintiennent et contrôlent leur équilibre ionique, cest-à-dire losmorégule. Les poissons deau douce laccomplissent en prélevant le sel en léliminant en grande quantité dans leur urine. Les poissons deau salée, eux, excrétent les sels de sodium, boivent de grandes quantités deau et produisent de petites quantités durine concentrée.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso polo cal os peixes manteñen e regulan o equilibrio iónico, é dicir a osmorregulación. Os peixes de auga doce logran esta función tomando sal e producindo grandes cantidades de ouriños diluídos. En cambio, os peixes de auga salgada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de auga e producen pequenas cantidades de ouriños concentrados.

IONREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a halak fenntartják és szabályozzák az ionháztartásukat (ozmoreguláció néven is ismert). Az édesvízi halak sókat vesznek fel a környezetükből és nagy mennyiségű, híg vizeletet ürítenek. A tengeri halak viszont nátriumsókat választanak ki, sok vizet vesznek fel, és kis mennyiségű, tömény vizeletet ürítenek.

IONEREGULERING: Prosess der fisk kontrollerer og opprettholder ionebalansen, dvs osmoregulere. Ferskvannsfisk oppnår dette ved aktivt opptak av salt og produksjon av store mengder fortynnet urin. Saltvannsfisk skiller ut salt, drikker store mengder vann og produserer små mengder konsentrert urin.

REGULACJA JONOWA: Proces, w wyniku którego utrzymuje się i reguluje rybom równowagę jonową, tj. dokonuje się osmoregulacji. Ryby słodkowodne osiągają to przez aktywne pobieranie soli i wytwarzanie dużych ilości rozcieńczonego moczu. Na odwrót, ryby morskie wydalają sole sodu, piją duże ilości wody i wytwarzają małe ilości stężonego moczu.

İyonik Regülasyon: Balıkların iyonik dengesinin kontrol edilmesi ve sürdürülmesi sürecidir. Başka bir ifadeyle osmoregülasyon. Tatlı su balıkları aktif olarak tuzu tutar ve yüksek miktarda saf idrar üreterek bunu başarırlar. Tersine, tuzlu su balıkları sodyum tuzunu dışarı atarlar, fazla miktarda su içerler ve az miktarda yoğun idrar üretirler.

Was this helpful?
Dícese de la adquisición de nuevo del mismo agente infeccioso presente en una infección anterior o reciente.


RE-INFECTION: Refers to acquiring more of the same infectious agent that is present in a current or recent infection.

ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗ: Αναφέρεται σε περιπτώσεις προσβολής από τον ίδιο μολυσματικό παράγοντα που ήδη προκαλεί ή έχει πρόσφατα προκαλέσει μόλυνση.

REINFECTION: Se dit de lacquisition à nouveau du même agent infectieux que celui présent dans une infection actuelle ou récente.

REINFECCIÓN: Dise da adquisición de novo do mesmo axente infeccioso presente nunha infección actual ou recente.

ÚJRAFERTŐZŐDÉS: Ugyanazzal a kórokozóval való fertőződés, mint amelyik egy folyamatban lévő vagy nemrég lezajlott fertőzést is okozott.

REINFEKSJON: Henviser til fornyet smitte med smittestoff fra en tidligere infeksjon.

PONOWNE ZAKAŻENIE (p. infekcja): Odnosi się do ponownego nabywania tego samego czynnika zakażającego, który jest stale obecny bądź utrzymuje się w środowisku od niedawnego zakażenia.

RE- ENFEKSİYON: Son veya mevcut enfeksiyona sebep olan aynı enfeksiyon etkenine daha fazla maruz kalmayı ifade eder.

Was this helpful?
Término japonés que designa a una hilera de conchas de ostras sobre hilo de hierro galvanizado que sirve de colector de recién nacidos.


REN: A collector consisting of oyster or scallop shells threaded on a galvanized wire (primarily Japanese term).

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ REN: Συλλέκτης αποτελούμενος από όστρακα στρειδιών ή χτενιών, περασμένα σε γαλβανισμένο σύρμα (πρωταρχικά Ιαπωνικοί όροι).

REN: Terme Japonais pour désigner une brochette de coquilles dhuîtres ou de coquilles St Jacques sur un fil de fer galvanisé servant de collecteur de naissain.

REN: Termo xaponés que designa unha fileira de cunchas de ostras sobre fío de ferro galvanizado que serve de colector de recén nacidos (nun principio termo xaponés).

REN: Osztrigák vagy fésűkagylók begyűjtésére szolgáló szerkezet, amelyet egy galvanizált huzalhoz rögzítenek.

REN: Yngelsamler bestående av østers- eller kamskjellskall som er trædd inn på en metalltråd (opprinnelig er japansk uttrykk).

REN: Kolektor (podłoże do osiedlania się larw małży) składający się z muszli ostryg lub przegrzebków nawlekanych na ocynkowany drut (pierwotnie termin japoński).

REN: Çinko kaplanmış kablo üzerinde dişli deniz kabuğu yada istiridyelerden oluşan bir kolektör.

Was this helpful?
Perteneciente al riñón… Nefrítico. Corpúsculo renal: penacho de tubos capilares glomerulares así como la cápsula que los incluye (cápsula de Bowman o cápsula glomerular).


RENAL: Pertaining to the kidney, nephric. Renal corpuscle: the tuft of glomerular capillaries and the capsula glomeruli that encloses it.

ΝΕΦΡΙΚΟΣ: Σχετικός με το νεφρό. Νεφρικό σωμάτιο: ο θύσανος των σπειρόμορφων τριχοειδών και η κάψα που τα περιλαμβάνει.

RENAL: Qui appartient au rein, néphrétique. Corpuscule rénal : ensemble de capillaires et la capsule globulaire qui les recouvre.

RENAL: Pertencente ao ril... Nefrítico. Corpúsculo renal: penacho de tubos capilares glomerulares así como a cápsula que os inclúe (cápsula de Bowman ou cápsula glomerular).

VESE-: A veséhez tartozó. Vesetestecske: glomeruláris érgomolyag és az azt magába foglaló Bowman-tok.

RENAL, NYRE-: Vedrørende nyrene. Nyrelegemene: klyngen med glomerulare kapillarer og Bowmans kapsel som omgir den.

NERKOW/Y/A/E: Odnoszący się do nerki. Ciałko nerkowe: kłębuszek kapilar i otaczająca je torebka kłębuszka (nefronu).

RENAL: Böbreğe ilişkin, nefrik. Renal korpuskül: Renal corpuscle: glömerular kapillerin bir tutamı ve bunları kapsayan glomerul capsül.

Was this helpful?
Efectividad de un pienso en la consecución de sus objetivos (actuales).


FEED PERFORMANCE: The effectiveness of a feed in achieving its (present) targets.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η επάρκεια που έχει μια τροφή ώστε να πετυχαίνει κάθε φορά τους καθορισμένους στόχους της.

PERFORMANCE ALIMENTAIRE: Lefficacité dun aliment à atteindre ses objectfs

RENDEMENTO DO PENSO: Efectividade dun penso na consecución dos seus obxectivos (actuais).

TAKARMÁNY-HATÉKONYSÁG: Az a hatékonyság, amellyel egy táp eléri a (jelenlegi) célokat

FÔRYTELSE: Hvor effektivt en fôrtype er i forhold til målsetningen.

EFEKTYWNOŚĆ SKARMIANIA: Efektywność, z jaką stosowanie danej paszy zapewnia osiągnięcie zakładanego celu żywienia.

YEM PERFORMANSI: Bir yemin belirlenen hedeflerini sağlama başarısı.

Was this helpful?
Renibacterium salmoninus provocada infección bacteriana sistemática en los salmónidos. La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.


RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Causes a systematic bacterial disease of salmonids known as bacterial kidney disease. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

RENIBACTERIUM SALMONARIUM : Infection bactérienne rénale; infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus . La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aigues.

RENIBACTERIUM SALMONINARUM: A Renibacterium salmoninarum provoca a infección bacteriana sistemática nos salmónidos coñecida como a enfermidade bacteriana do ril. A enfermidade está moi estendida e as manifestacións epidémicas van a miúdo asociadas ao arrefriamento de auga. A enfermidade inclúe formas crónicas e agudas.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: A lazacfélék bakteriális vesebetegségének kórokozója. A betegség széles körben elterjedt. Járványok általában csökkenő vízhőmérséklet esetén alakulnak ki. Létezik heveny és idült formája is.

RENIBACTERIUM SALMONARUM: Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus . Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Przewlekła i ostra postać choroby systemicznej ryb łososiowatych, nazywana bakteryjną chorobą nerek. Choroba jest szeroko rozpowszechniona i epidemiczna; występuje zazwyczaj przy spadkach temperatury wody.

RENIBACTERIUM SALMONiINARUM: Salmonidlerin sistematik bakteriyel hastalık sebep olarak bilinir örnek bakteriyel böbrek hastalığı. Geniş alana yayılan ve salgın bir hastalıktır, genellikle su sıcaklığı düştüğünde oluşur. Hastalık hem kronik hemde akut formu mevcuttur.

Was this helpful?
Virus de ARN no encapsulado, de doble hebra que causan desórdenes intestinales y encefalitis.


REOVIRUSES: A non-enveloped double-stranded RNA virus causing intestinal disorders and encephalitis.

ΡΕΟΙΟΙ: Δίκλωνοι RNA ιοί χωρίς φάκελο οι οποίοι προκαλούν εντερικές διαταραχές και εγκεφαλίτιδες.

REOVIRUS: Virus non-enveloppé provoquant des désordres intestinaux et de l’encéphalite. Virus à ARN double brin.

REOVIRUS: Os virus con ARN non encapsulado, de dobre febra que causan desordes intestinais e encefalite.

REOVÍRUSOK: Nem burkolt, kétszálú RNS-vírusok, amelyek zsigeri rendellenességeket és agyvelőgyulladást okoznak.

REOVIRUS: Dobbeltstrenget RNA-virus uten membran, forårsaker tarmskader og hjernebetennelse (encefalitt).

REOWIRUSY: Wirus bez otoczki o podwójnym łańcuchu RNA, powodujący zaburzenia jelitowe i zapalenie mózgu.

REOVIRUSES: Non-enveloped çift-dizili RNA virüsü bağırsak bozukluğu ve beyin hasarına sebep olmaktadır.

Was this helpful?
(1)Proceso por el cual el material genético, un organismo unicelular, o un virus se reproduce o fabrica copias de sí mismo: replicación del ADN. (2) En la investigación científica, la repetición de un experimento para confirmar conclusiones o asegurar la certeza.


REPLICATION: (1) The process by which genetic material, a single-celled organism, or a virus reproduces or makes a copy of itself: replication of DNA. (2) In scientific research, the repetition of an experiment to confirm findings or to ensure accuracy.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η διαδικασία με την οποία το γενετικό υλικό, ένας μονοκύτταρος οργανισμός, ή ένας ιός αναπαράγεται ή παράγει αντίγραφα του ευατού του: αντιγραφή του DNA. (2) Στην επιστημονική έρευνα, η επάναληψη ενός πειράματος με σκοπό να επιβεβαιώσει ή να διασφαλίσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

REPLICATION: 1) Procédé par lequel un matériel génétique, un organisme unicellulaire ou un virus se reproduit ou se copie 2) Dans la recherche scientifique, reproduction dune expérience qui confirmera ou précisera les résutats

REPLICACIÓN: (1)Proceso polo cal o material xenético, un organismo unicelular, ou un virus se reproduce ou fabrica copias de si mesmo: replicación do ADN. (2) Na investigación científica, a repetición dun experimento para confirmar conclusións ou asegurar a certeza.

REPLIKÁCIÓ: (1) Valamely genetikai anyag, egysejtű élőlény vagy vírus szaporodásának vagy sokszorozódásának folyamata: DNS-replikáció. (2) A tudományos kutatásban: egy kísérlet megismétlése az eredmények megerősítése, vagy a pontosság biztosítása érdekében.

REPLIKASJON: (1) Prosessen der genetisk materiale, en enkeltcellet organisme, eller et virus reproduserer eller lager en kopi av seg selv: replikasjon av DNA. (2) I forskning: repetisjon av et eksperiment for å bekrefte funn eller sikre nøyaktighet.

REPLIKACJA: (1) Proces, dzięki któremu materiał genetyczny, organizm jednokomórkowy lub wirus rozmnaża się lub wytwarza kopię samego siebie; replikacja DNA (2) W badaniach naukowych: powtarzanie doświadczenia dla potwierdzenia jego wyników lub zapewnienia odpowiedniego poziomu dokładności.

REPLİKASYON: (1) Genetik materyalin, tek hücreli organizma, veya bir virüsün üremesi veya kendi kopyasını yapması süreci: DNA replikasyonu. (2) Bilimsel araştırmada, bulguları doğrulamak veya doğruluğunu sağlamak için bir denemenin tekrarı.

Was this helpful?
Unión de gametos haploides (masculino o femenino, micro- o macro-, por ejemplo) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple por divisiones múltiples.


SEXUAL REPRODUCTION: Uniting of haploid gametes as a result of meiotic division (male or female, micro- or macro-) to form a diploid zygote that, by subsequent fission, will yield multiple offspring.

ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ενωση ενός θυληκού (μακρο) γαμέτη με έναν αρσενικό (μικρό) γαμέτη και , μικρο- ή μακρο-) προς σχηματισμό διπλοειδούς ζυγώτη, ο οποίος, με διαδοχικές διαιρέσεις, παράγει πολλαπλά κύτταρα- απογόνους.

REPRODUCTION SEXUELLE: Union de gamètes haploïdes (mâle ou femelle, micro- ou macro-, par exemple) pour former un zygote diploïde, qui produira (éventuellement) par ses divisions immédiates une progéniture multiple.

REPRODUCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides resultantes da división meiótica (masculino ou feminino, micro- ou macro-) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple mediante divisións posteriores.

IVAROS SZAPORODÁS: A meiotikus osztódás eredményeképpen létrejövő haploid ivarsejtek (hím- vagy nő- , mikro- vagy makro-) egyesülése diploid zigótává, amely sorozatos osztódások révén létrehozza az utódot.

KJØNNET FORMERING: Sammensmelting av haploide gameter som er et resultat av meiotisk deling (hanlig eller hunlig, mikro- eller makro-), for å danne en diploid zygote.

ROZMNAŻANIE PŁCIOWE : Połączenie haploidalnych gamet dające w wyniku diploidalną zygotę, z której przez późniejszy podział mejotyczny otrzymuje się potomka (samca lub samicę).

EŞEYLİ ÜREME: Diploid zigotun oluşumu için mayoz bölünmenin sonunda oluşan haploid gametlerin birleşmesi (dişi veya erkek, mikro- veya makro-) çok sayıda döller oluşturacaktır.

Was this helpful?
Termino que describe toda materia a eliminar. En acuicultura este término se aplica a menudo a los efluentes de las unidades de producción acuícola.


WASTE: This term is used to describe any type of discarded material. In aquaculture, it usually refers to the effluent water that emanates from a farm unit.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Ορος χρησιμοποιούμενος για κάθε τύπο αποβαλλόμενου υλικού. Στην υδατοκαλλιέργεια συχνά αναφέρεται στο νερό που εκρέει από μιά μονάδα.

DECHARGE: Terme décrivant toute matière à éliminer. En aquaculture cet terme sapplique souvent aux effluents issus des unités de production aquacole.

RESIDUO: Termo que describe toda materia desbotada ou refugada. En acuicultura, este termo refírese a miúdo ás augas efluentes que emanan das unidades de produción acuícola.

HULLADÉK: Bármilyen kidobott anyagot jelentő fogalom. Az akvakultúrában egy termelőegységből elfolyó szennyvízre utal.

AVFALL: Uttrykket brukes om alle typer kassert materiale. I akvakultursammenheng brukes det som regel om spillvannet fra et anlegg.

ODPADKI/ODPADY: Termin ten jest używany do opisywania każdego typu niepotrzebnego materiału. W akwakulturze odnosi się to zwykle do wody poprodukcyjnej, która wypływa z urządzeń hodowlanych gospodarstwa.

Atık: Bütün atık materyalleri tanımlamak için kullanılır. Yetiştiricilikte genelikle, yetiştirme ünitesinden çıkan çıkış suyunu belirtir.

Was this helpful?
Recolecta de ostras, almejas o mejillones con el fin de sembrarlos en un sitio dónde las condiciones de medio son más favorables para el crecimiento o para la calidad de carne.


RELAYING: Collecting oysters, clams, or mussels in one location and planting them in another to obtain better growth or better quality meats.

ΕΠΑΝΑΠΟΘΕΣΗ, (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ): Συλλογή στρειδιών και μυδιών σε μια τοποθεσία και τοποθέτησή τους σε μια άλλη για να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη ή καλύτερη ποιότητα.

RE-ENSEMENCEMENT: La récolte dhuîtres, palourdes ou moules afin de les ensemencer dans un lieu où les conditions du milieu sont plus favorables à la croissance ou la qualité de la chair.

RESEMENTEIRA: Recollida de ostras, ameixas ou mexillóns para sementalos nun sitio onde as condicións de medio son máis favorables para o crecemento ou para a calidade de carne.

ÁTHELYEZÉS: Osztrigák és kagylók begyűjtése az egyik helyen, és lerakása egy másikon a gyorsabb növekedés és a jobb húsminőség érdekében.

FORFLYTTING: Samler inn østers eller blåskjell på en lokalitet og setter dem ut på en annen for å oppnå bedre vekst eller kvalitet.

PRZEKŁADANIE (w hodowli ostryg): Zbieranie ostryg, małży lub omułków z jednej lokalizacji i przenoszenie ich do nowej, celem uzyskania lepszego wzrostu lub lepszej jakości mięsa.

DÜZENLEME: İstiridye, deniz tarağı ya da midyelerin bir bölgede toplanması ve onların daha iyi büyümesi ya da daha kaliteli et elde etmek için düzenlemesi.

Was this helpful?
Capacidad natural de un organismo para tolerar efectos de agentes físicos, químicos o biológicos que pueden ser, entre otras circunstancias, los que pueden debilitarle.


RESISTANCE: The natural ability of an organism to withstand the effects of various physical, chemical, and biological agents which might otherwise act to debilitate the organism.

ΑΝΤΟΧΗ: Η φυσική ικανότητα ενός οργανισμού να αντέχει τις επιδράσεις διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, χωρίς να εξασθενεί.

RESISTANCE: La capacité naturelle dun organisme de tolérer les effets dagents physiques, chimiques ou biologiques qui pourraient être, en dautres circonstances, débilitant envers cet organisme.

RESISTENCIA: Capacidade natural dun organismo para tolerar efectos de axentes físicos, químicos ou biolóxicos que se non poderían debilitar o organismo.

REZISZTENCIA: Egy szervezet természetes képessége arra, hogy ellenáljon azoknak a fizikai, kémiai és biológiai hatásoknak, amelyek egyébként legyengítenék vagy károsítanák.

RESISTENS: Den naturlige egenskapen til en organisme til å motstå effektene av ulike fysiske, kjemiske og biologiske virkemidler, som ville ha svekket organismen.

OPORNOŚĆ (odporność): Naturalna zdolność organizmu stawiania oporu oddziaływaniu różnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mogłyby powodować osłabienie organizmu.

DİRENÇ: Organizmayı zayıflatacak yönde etki edebilen çeşitli kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanların etkilerine mukavemek etmek için bir organizmanın doğal yeteneği.

Was this helpful?
Tensión nominal desarrollada por una materia sometida a una fuerza específica, en la prueba de resistencia a la tensión por ejemplo. Por debajo del “límite de elasticidad”, la tensión nominal es considerablemente menos elevada que la tensión actual, porque no refleja el cambio de superficie transversal que acompaña la deformación continua. A veces llamado modulus.


TENSILE STRESS: The nominal stress developed by a material subjected to a specified stretching load, as in the Tension Test. Above the "Elastic Limit", nominal tensile stress is considerably lower than the true stress because it does not reflect the decrease in cross-section area accompanying continued deformation. Sometimes called modulus.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: Ονομαστική καταπόνηση που αναπτύσσεται σε ένα υλικό που υποβάλλεται σε ειδική καταπόνηση, όπως σε δοκιμή εφελκυσμού. Επάνω από το "ελαστικό όριο", η ονομαστική καταπόνηση εφελκυσμού είναι σημαντικά μικρότερη από την πραγματική διότι δεν αντανακλά την μείωση της επιφάνειας της διατομής που συνοδεύει την συνεχή παραμόρφωση.

RESISTANCE A LA TENSION: Le stress nominal développé par une matière soumise à une tension spécifiée, dans un test de résistance à la tension par exemple. Au dessus de la "limite délasticité", le stress nominal de tension est considérablement moins élevé que le stress actuel parce quil ne reflète pas le changement de la surface du coupe transversale qui accompagne la déformation continue. Parfois appellé modulus.

ESTRÉS POR TENSIÓN: Tensión nominal desenvolvida por unha materia sometida a unha forza de estiramento específica, na proba de resistencia á tensión por exemplo. Por enriba do "límite de elasticidade", o estrés nominal por tensión é considerablemente menos elevado que o estrés real, porque non reflicte a redución da superficie da sección transversal que acompaña a deformación continua. Ás veces tamén é chamado modulus ou módulo de elasticidade.

HÚZÓFESZÜLTSÉG: Egy olyan anyagban keletkező névleges feszültség, amelyre meghatározott húzóerők hatnak. A "rugalmassági határ" fölött a névleges húzófeszültség jelentősen alacsonyabb, mint a tényleges feszültség, mivel nem utal a folyamatos deformációt kisérő keresztmetszet-csökkenésre. Rugalmassági modulusnak is nevezik.

TREKKSPENNING: Spenningen som utvikler seg i et materiale som utsettes for en strekkbelastning, som i en strekkproving. Over den elastiske grensen er strekkspenningen betydelig lavere enn den sanne spenningen siden den ikke tar hensyn til minskning i tverrsnitt.

NAPRĘŻENIE ROZCIĄGAJĄCE : Znamionowy stres wywoływany przez poddawanie materiału określonemu obciążeniu naprężającemu, jak w próbie rozciągania. Powyżej "granicy sprężystości” znamionowe naprężenie rozciągające jest znacznie niższe niż prawdziwy stres, ponieważ nie odzwierciedla ono zmniejszenia powierzchni przekroju towarzyszące przedłużonej deformacji.

Çekme gerilmesi: Gerilme testine benzer şekilde belirli bir esneme kuvvetine maruz kalan bir madde tarafından oluşturuln nominal baskı. Yukarıdaki "Elastik Sınırı", nominal çekme gerilmesi gerçek stresten daha düşüktür, çünkü devam eden deformasyonla beraber arakesit (profil) alanındaki azalmayı yansıtmaz. Bazı durumlarda genlik olarak adlandırılır.

Was this helpful?
La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem


ANTIBIOTIC RESISTANCE: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

ΑΝΤIΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤIΒIΟΤIΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

RESISTENCIA AOS ANTIBIÓTICOS: A resistencia á administración de antibióticos (resistencia aos medicamentos) dise que é constitutiva (=intrínseca) en células con carencia de receptor(es) específico(s) para antibióticos e/ou que son inherentemente impermeables ao antibiótico. A célula pode adquirir resistencia hereditaria aos antibióticos de diversas formas. Por exemplo, o receptor do antibiótico administrado pode ser modificado como resultado dunha mutación cromosómica, así que funciona máis ou menos normalmente en presenza d

ANTIBIOTIKUM-REZESZTENCIA: Egy adott antibiotikummal szembeni ellenálló-képesség (reszisztencia) állandó (= belső) az olyan sejtekben, amelyekből hiányoznak az antibiotikum specifikus célhelyei, vagy amelyekbe az antibiotikum nem képes behatolni. Egy sejt többféle módon is szert tehet örökletes rezisztenciára. Például egy adott antibiotikum célhelye egy kromoszomális mutáció eredményeként megváltozhat, emiatt az antibiotikum egyébként hatásos koncentrációjának jelenlétében is normálisan működhet (ld. pl. sztreptomicin). E

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

OPORNOŚĆ ANTYBIOTYKOWA: Przyjmuje się, że oporność na dany antybiotyk ("lekooporność") jest składową (= częścią wewnętrzną) komórek, którym brak swoistego miejsca docelowego antybiotyku i/lub są właściwie nieprzepuszczalne dla antybiotyku. Komórka może nabywać dziedziczną oporność na antybiotyk (-i) na kilka sposobów. Na przykład, docelowe miejsce danego antybiotyku może być zmodyfikowane wskutek mutacji chromosomowej, tak aby jego działania mogły być mniej więcej prawidłowe w obecności hamujących koncentracji tego ant

ANTİBİYOTİK DİRENCİ: Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir

Was this helpful?
La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem


MICROBIAL RESISTANCE TO ANTIBIOTICS: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

RESISTANCE MICROBIENNE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

RESISTENCIA MICROBIANA AOS ANTIBIÓTICOS: A resistencia a determinados antibióticos (resistencia a medicamentos) chámase intrínseca; nos moluscos, non posúen dianas específicas de antibiótico e/ou son impermeables ao antibiótico. Pódese adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneiras diferentes. Por exemplo, o sitio ou diana do antibiótico pode ser modificado por unha mutación cromosómica, de tal maneira que funciona máis ou menos normal a concentracións deste antibiótico normalmente inhibidoras (ver por exemplo estreptomi

MIKROORGANIZMUSOK REZISZTENCIÁJA AZ ANTIBIOTIKUMOKKAL SZEMBEN: Egy adott antibiotikummal szembeni ellenálló-képesség (reszisztencia) állandó (= belső) az olyan sejtekben, amelyekből hiányoznak az antibiotikum specifikus célhelyei, vagy amelyekbe az antibiotikum nem képes behatolni. Egy sejt többféle módon is szert tehet örökletes rezisztenciára. Például egy adott antibiotikum célhelye egy kromoszomális mutáció eredményeként megváltozhat, emiatt az antibiotikum egyébként hatásos koncentrációjának jelenlétében is normálisan működhet (ld. pl. sztreptomicin). E

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

OPORNOŚĆ BAKTERYJNA NA ANTYBIOTYKI : Oporność na dany antybiotyk ("ekooporność") w komórkach jest określana jako konstytucyjna (wewnętrzna), w których brak specyficznych miejsc docelowych dla antybiotyku i/lub które są nieprzepuszczalne dla antybiotyku. Komórka może nabywać dziedziczną oporność na antybiotyk (-i) na kilka sposobów. Na przykład, miejsce docelowe danego antybiotyku może zostać zmodyfikowane na skutek mutacji chromosomowej z tym, że funkcjonuje ono mniej więcej normalnie w obecności innych hamujących koncentracji te

ANTIBIOTIKLERE MIKROBIYAL DAYANIKLILIK: Antibiyotiklere karşı kalıtsal geçirgenliği olan ve antibiyotiklerin özel etkilerini azaltan hücrelere antibiyotik vererek sağlanan dayanıklılık. Bir hücre bir çok yoldan genetiksel olarak antibiyotiklere dirençli olabilir. Örneğin, Kromotozomal mutasyonun sonuçlerını geliştirmek için antibiyotik kullanmak amaçlanabilir, fonksiyonlar normalden az ya da çok değişsin diye antibiyotiğin yasak dozları tercih edilir. Bu dozlar deneyde kullanılan hücrelerin büyüme ve gelişmesini etkileyerek dayanıklı

Was this helpful?
(1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos por los cuales sustancias orgánicas son degradadas hasta productos más simples, con liberación de energía. (2) Respiración mecánica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por ejemplo).


RESPIRATION: (1) Cellular respiration: the metabolic process in plants and animals whereby organic substances are broken down to simpler products with the generation of energy. (2) Physical respiration: gas exchange across a respiratory surface (e.g. gills)

ΑΝΑΠΝΟΗ: (1) κυτταρική αναπνοή: η μεταβολική διεργασία σε φυτά και ζώα κατά την οποία οι οργανικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερα παράγωγα απελευθερώνοντας ενέργεια. (2) φυσική αναπνοή: ανταλλαγή αερίων δια μέσου μιας αναπνευστικής επιφάνειας (π.χ. βράγχια).

RESPIRATION: (1) Respiration cellulaire: les processus métaboliques des organismes vivants par lesquels les substances organiques sont dégradées en produits plus simples, avec libération dénergie. (2) Respiration mécanique: les échanges gazeux à travers les surfaces respiratoires (les branchies par exemple).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos polos cales as substancias orgánicas son degradadas ata produtos máis simples, con liberación de enerxía. (2) Respiración fisiolóxica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por exemplo).

LÉGZÉS: (1) Sejtlégzés: az állatokban és növényekben végbemenő anyagcserefolyamat, amelynek során az összetett szerves anyagok egyszerűbb termékekké bomlanak le, miközben energia termelődik. (2) Fizikai légzés: gázcsere valamilyen légzőfelszínen (pl. kopoltyúkon) keresztül.

RESPIRASJON: (1) Cellulær respirasjon: Den metabolske prosessen i planter og dyr der organisk materiale brytes ned til enklere produkter ved produksjon av energi. (2) Fysikalsk respirasjon: Utveksling av gass over en respiratorisk overflate (f.eks., gjelle).

ODDYCHANIE: (1) Oddychanie komórkowe: proces metaboliczny u roślin i zwierząt, dzięki któremu są rozkładane substancje organiczne do produktów prostych, połączony z uwalnianiem energii. (2) Oddychanie fizyczne: wymiana gazu przez powierzchnię oddechową (np. skrzela).

SOLUNUM: (1) Hücre solunumu: hayvanlarda ve bitkilerde organik maddelerin enerji üretimi ile parçalanarak basit ürünler oluşan metabolik sürectir. (2) Fiziksel solunum: solunum yüzeyi arasında gaz değişimi (bkn. solungaçlar)

Was this helpful?
Respuesta rápida (segundos) a la percepción de factores estresantes. Como respuesta a la estimulación neural y en menor medida a los cambios en los parámetros sanguíneos, las catecolaminas adrenalina y noradrenalina) son liberadas por el tejido cromafín distribuido en el tejido renal.


ADRENERGIC RESPONSE: Response occurring within a few seconds of the perception of stress factors. In response to neural stimulation and, to a lesser degree, changes in blood chemistry, the catecholamines, adrenaline and noradrenaline are released from the chromaffin tissue distributed throughout the kidney.

ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Αντίδραση η οποία εμφανίζεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εξαιτίας της δράσης κάποιου παράγοντα που προκαλεί στρες. Εξαιτίας της νευρικής ενεργοποίησης που ακολουθεί και σε μικρότερο βαθμό της αλλαγής στη χημεία του αίματος, απελευθερώνονται από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.), κατεχολαμίνες (βλ.λ.), αδρεναλίνη (βλ.λ.) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ.), οι οποίες διανέμονται διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων

RÉPONSE ADRÉNERGIQUE : Réponse précoce (quelques secondes) suite à la perception de facteurs de stress. En réponse à un stimulus nerveux et, en moindre dégré, aux changements de la composition chimique du sang, les catécholamines, adrénaline et la noradrénalinesont secrétées par le tissu chromaffin distribué à travers le rein.

RESPOSTA ADRENÉXICA: Resposta rápida (segundos) á percepción de factores estresantes. Como resposta á estimulación neural e en menor medida aos cambios na química sanguínea, as catecolaminas adrenalina e noradrenalina son liberadas polo tecido cromafín distribuído no tecido renal.

ADRENERG VÁLASZ: A stressztényezők érzékelése után néhány másodpercen belül bekövetkező válasz. Az idegi stimuláció és kisebb mértékben a vér kémiai összetétele megváltozásának hatására a katekolaminok (adrenalin és noradrenalin) felszabadulnak a vesében elszórtan elhelyezkedő kromaffin szövetből.

ADRENERG RESPONS: Reaksjon som skjer i løpet av få sekunder etter eksponering for en stressfaktor. I respons til neural stimulering, og i mindre grad forandringer i blodkjemien, blir katekolaminer skilt ut fra det kromaffine vevet i nyren.

REAKCJA ADRENERGICZNA: Reakcja występująca w ciągu kilku sekund po percepcji czynników stresu. W reakcji na neutralne pobudzenie i mniejsze zmiany w chemii krwi, katecholaminy (adrenalina i noradrenalina) są uwalniane z tkanki chromochłonnej, rozproszonej w całej nerce.

ADRENERJİK TEPKİ: Balık böbreğinin heryerine dağılmış kromofin dokuları tarafından salgılanan amino asit trozinin türevi katolamin. Kandaki adrenalin arttıkça beyindeki asetilkolinstiraz aktivitesi yükselir, savunma/kaçış direnci başlar. Amerika Birleşik Devletlerinde epinefrin ve nöropinefrin olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Cualquier respuesta inmune en el circulatorio, mediada por anticuerpos.


HUMORAL RESPONSE: Any immune response mediated by antibodies in the circulation.

ΧΥΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ανοσοαπόκριση που προκαλείται από αντισώματα στην κυκλοφορία του αίματος.

REPONSE HUMORALE: Réponse immunitaire induite par les anticorps en circulation.

RESPOSTA HUMORAL: Calquera resposta inmune no circulatorio, mediada por anticorpos

HUMORÁLIS VÁLASZ: A keringésben található antitestek által közvetített immunválasz.

HUMORAL IMMUNITET: Alle immunresponser mediert av antistoff i sirkulasjonen.

ODPOWIEDŹ HUMORALNA: Wszelka odpowiedź układu odpornościowego wyzwalana za pośrednictwem przeciwciał w układzie krążenia.

HÜMORAL TEPKİ: Dolaşımdaki antikorlar aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
Reacción de los tejidos a las heridas o a la presencia de cualquier antígeno, caracterizada clínicamente por calor, hinchazón, rojez y dolor, y patológicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluido y depósitos de fibrina.


INFLAMMATORY RESPONSE: The reaction of the tissues to injury or presence of any antigen characterised clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin.

ΜΟΛΥΝΣΗ: Η αντίδραση των ιστών σε τραυματισμό ή παρουσία κάποιου αντιγόνου που χαρακτηρίζεται από καύσος, πρήξιμο, ερυθρότητα, πόνο και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσωματώματα λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρών και απόθεση φιβρίνης.

REPONSE INFLAMMATOIRE: Réaction des tissus à une blessure ou à la présence de tout antigène caractérisé cliniquement par la température, l’inflammation, la rougeur ou la douleur et pathologiquement par la vaso-dilatation, l’hyperémie, l’accumulation de leucocytes, l’écoulement de fluide et le dépôt de fibrine. Cette réaction est appelée réponse inflammatoire.

RESPOSTA INFLAMATORIA: Reacción dos tecidos ás feridas ou á presenza de calquera antíxeno, caracterizada clinicamente por calor, inchazo, roibén e dor, e patoloxicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluído e depósitos de fibrina.

GYULLADÁSOS VÁLASZ: Szövetek sérülésre vagy antigén jelenlétére adott válasza, amelyet klinikailag melegség, duzzanat, vöröses szín és fájdalom, patológiásan pedig az erek kitágulása, vérbőség, fehérvérsejtek felhalmozódása, nedvedzés és fibrin kiválása jellemez.

BETENNELSESREAKSJON: Reaksjonen vevet utfører etter skade fra eller nærvær av antigen. Dette blir karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved vasodilatering, hyperanemi, akkumulering av leukocytter, utskillelse av væske og deponering av firbrin.

ODCZYN ZAPALNY: Reakcja tkanki na uszkodzenie lub obecność antygenu, charakteryzująca się - w postaci klinicznej - wydzielanem ciepła, obrzękiem, zaczerwieniem i bólem a patologicznie - rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzenem leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się fibryny.

İNFLAMATUVAR TEPKİ: Dokunun yaralanmaya karşı reaksiyonu veya klinik olarak ateş, şişme, kızarma ve ağrı ve patolojik olarak damar genişlemesi, hiperemi, lökosit birikimi, sıvı ve fibrin birikimi ile karakterize antijen varlığı.

Was this helpful?
Cualquier respuesta inmune, del sistema inmunitario, mediada por componentes celulares.


CELLULAR IMMUNE RESPONSE: Any immune response mediated by the cellular components of the immune system.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΙΣΗ: Κάθε κυτταρική απόκριση που προκαλείται από κυτταρικά στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

REPONSE CELLULAIRE IMMUNITAIRE: Réponse immunitaire induite par les composants cellulaires du système immunitaire.

RESPOSTA INMUNITARIA CELULAR: Calquera resposta inmune, do sistema inmunitario, mediada por compoñentes celulares

CELLULÁRIS IMMUNVÁLASZ: Az immunrendszer sejtes komponensei által közvetített immunválasz.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponser mediert av de cellulære komponenter i immunsystemet

IMMUNOLOGICZNA ODPOWIEDŹ KOMÓRKOWA : Wszelka odpowiedź układu immunologicznego wyzwalana za pośrednictwem komórkowych składników tego układu.

HÜCRESEL İMMÜN TEPKİ: Bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleri aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
En acuicultura, se refiere a las cantidades estimadas de productos farmacéuticos encontrados en muestras de tejidos.


DRUG RESIDUE: In aquaculture, referring to the estimated quantities of specific drugs found in tissue samples.

ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτιμώμενη ποσότητα ειδικών φαρμάκων που βρίσκεται σε δείγματα ιστών. Βλ. επίσης χρόνος απομάκρυνσης.

TRACES RESIDUELLES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES: En aquaculture, concernent les quantités estimées des produits pharmaceutiques trouvés dans les échantillons de tissus.

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS / DROGAS: En acuicultura, refírese ás cantidades estimadas de medicamentos ou drogas atopados en mostras de tecidos.

GYÓGYSZERMARADVÁNY: Az akvakultúrában a szövetmintákban visszamaradó gyógyszerek mennyiségére utaló fogalom.

MEDISINRESTER: Betegnelsen brukes i akvakultur for å gi et overslag over mengden av spesifikke medikamenter funnet i vevsprøver. Se også tilbakeholdelsestid.

POZOSTAŁOŚCI LEKU: W akwakulturze odnosi się do określonych ilości swoistych leków znajdowanych w próbkach tkanek.

İLAÇ KALINTILARI: Akuakültürde, doku örneklerinde bulunan belirli ilaç miktarlarının tahmin etmeye istinaden.

Was this helpful?
Albuminoide del tejido conjuntivo; precursor de colágeno.


RETICULIN: An albuminoid protein in connective tissue; the precursor of collagen tissue.

ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗ: Λευκωματοειδής προτεΐνη στον συνδετικό ιστό. Πρόδρομος του κολλαγόνου ιστού.

RETICULINE: Un albuminoïde du tissu conjonctif; le précurseur du collagène.

RETICULINA: Albuminoide do tecido conxuntivo; precursor de coláxeno.

RETIKULIN: Albumin típusú fehérje a kötőszövetekben; a kollagén egyik előalakja.

RETIKULIN: Et albumoid protein i bindevev. Forstadium til collagent vev.

RETYKULINA: Białko skleroproteinowe w tkance łącznej; prekursor tkanki kolagenowej.

RETİKULİN: Kollajen dokunun öncüsü olan bağ dokudaki bulunan alüminli bir protein.

Was this helpful?
Dícese de tejido formado por células endoteliales dispuestas en red y que absorben partículas y ciertos colorantes administrados por inyección; incluyen macrófagos, histócitos, monocitos, encontrados sobre todo en órganos como, bazo, hígado y riñón.


RETICULO-ENDOTHELIAL SYSTEM: A system of cells that take up particles and certain dyes injected into the body; comprises macrophages, histocytes, monocytes, found especially in such organs as the spleen, liver and kidney.

ΔIΚΤΥΟ-ΕΝΔΟΘΗΛIΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα κυττάρων, το οποίο συγκεντρώνει σωματίδια και συγκεκριμένες χρωστικές που εγχέονται στο σώμα. Περιλαμβάνει μακροφάγα, ιστοκύτταρα, μονοκύτταρα που βρίσκονται ειδικά σε όργανα όπως ο σπλήν, το ήπαρ και ο νεφρός.

RETICULO-ENDOTHELIAL: Se dit dun tissu formé de cellules endothéliales disposées en réseau et qui absorbent des particules et certains colorants administrés par injection; et comprenant des macrophages, des histocytes, des monocytes, surtout quand ces cellules constituent la trame de la rate, du foie, des reins ou des ganglions lymphatiques.

SISTEMA DO RETÍCULO ENDOTELIAL: Sistema de células endoteliais que absorben partículas e certos colorantes administrados por inxección; inclúen macrófagos, histocitos, monocitos, atopados sobre todo en órganos como, bazo, fígado e ril.

RETIKULO-ENDOTELIÁLIS HÁLÓZAT: A testbe fecskendezett szemcséket és bizonyos festékeket felvenni képes sejtek rendszere; makrofágokból, hisztocitákból, monocitákból áll, főleg olyan szervekben fordul elő, mint a lép, a máj vagy a vese.

RETIKULOENDOTEL SYSTEM: System av celler som tar opp partikler og visse fargestoffer som injiseres inn i kroppen. Består av makrofager, histocytter og monocytter. Finnes spesielt i nyre, milt og lever.

UKŁAD SIATECZKOWO-ŚRÓDBŁONKOWY: Sieć komórek absorbujących cząstki i niektóre barwniki wstrzyknięte do ciała; obejmuje on makrofagi, histiocyty i monocyty, a występuje w szczególności w takich narządach jak: śledziona, wątroba i nerka.

RETİCULA ENDOTELYAL SİSTEM : Vücuta enjekte edilen partikülleri ve belli boyaları kabul eden bir hücreler sistemidir; böbrek, karaciğer ve dalak gibi organlarda bulunan makrofaj, histosit, monositleri kapsar

Was this helpful?
Homogenización total del agua de un lago que tiene lugar normalmente en el momento de la ruptura de la estratificación térmica (normalmente en primavera o en otoño).


OVERTURN: The complete mixing of a lake, which occurs when thermal stratification breaks down (generally in the spring and autumn).

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Η πλήρης ανάμειξη του νερού μιάς λίμνης, η οποία συμβαίνει όταν καταρρέει η θερμκή στρωμάτωση (γενικά την άνοιξη και το φθινόπωρο).

RENVERSEMENT: Homogénéisation totale des eaux dun lac ayant eu lieu au moment de la rupture de la stratification thermique (habituellement au printemps ou automne).

REVOLVEMENTO: Homoxenización total da auga dun lago que ten lugar normalmente no momento da ruptura da estratificación térmica (normalmente en primavera ou en outono).

FELFORDULÁS: Egy tó vizének teljes összekeveredése, amely akkor következik be, ha a víz hőrétegei összeomlanak (általában tavasszal és ősszel).

FULLSIRKULASJON: Fullstendig blanding av vannmassene i en innsjø, som finner sted når temperaturstratifikasjonen brytes ned (vår og høst).

PEŁNA CYRKULACJA: Występujące całkowite wymieszanie jeziora, zachodzące po załamaniu się jego stratyfikacji termicznej (zimowej − wiosną i letniej − jesienią).

ALTÜST OLMA: Sıcaklık katmanlaşmasının kaybolduğunda (genellikle ilkbahar ve sonbaharda) gerçekleşen, bir gölün tamamen karışması.

Was this helpful?
Grupo de virus ARN de animales que pueden causar mortalidades importantes en los animales. Los que se encuentran en peces incluyen el que causa la VHS (Septicemia hemorrágica viral) que se encuentra habitualmente en especies de aqua dulce y en peces marinos.


RHABDOVIRUS: A group of RNA-based animal viruses that can cause significant mortalities in animals. Those found in fish include the causative agent for Viral Haemorrhagic Septicaemia which occurs commonly in many freshwater and marine species.

ΡΑΒΔΟΙΟΣ: Ομάδα RNA-ιών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλη θνησιμότητα σε ζώα. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στα ψάρια συμπεριλαμβάνεται και ο παράγοντας που προκαλεί την Ιογενή Αιμορραγική Σηψαιμία, η οποία ασθένεια συχνά προσβάλει κυρίως ψάρια του γλυκού νερού, αλλά και ψάρια της θάλασσας.

RHABDOVIRUS : Groupe de virus à ARN infectant les animaux et provoquant souvent des mortalités importantes. Chez les poissons, il y a l’agent étiologique de l’hémorragie septicémique qui est fréquent chez les salmonidés d’eau douce et dautres espèces marines.

RHABDOVIRUS: Grupo de virus ARN de animais que poden causar mortalidades importantes nos animais. Os achados en peixes inclúen ao axente causante da VHS (Septicemia hemorráxica viral) que se atopa habitualmente en salmónidos e que se illou en peixes mariños.

RHABDOVIRUS: Olyan állati RNS-vírusok egy csoportja, amelyek tömeges elhullásokat képesek okozni. A halakban előforduló fajok közé tartozik a virális hemorrhágikus szeptikémia kórokozója. Ez a betegség általában édesvízi lazacféléket veszélyeztet, de újabban tengeri fajokból is leírták.

RHABDOVIRUS: En gruppe RNA-virus som kan forårsake betydelig dødelighet hos dyr. De som er funnet hos fisk inkluderer det kausale agens for Egtvedsyke (viral haemorrhagic septicaemia; VHS) som ofte opptrer hos laksefisk i ferskvann. Har nylig blitt isolert fra marine arter.

RABDOWIRUS: Grupa wirusów zwierzęcych opartych na RNA, które mogą powodować znaczną śmiertelność wśród zwierząt. Występujące u ryb rabdowirusy zawierają czynnik przyczynowy dla wirusowej posocznicy krwotocznej, spotykanej zwykle u słodkowodnych ryb łososiowatych, ale ostatnio wyizolowany również z gatunków morskich.

RHABDOVIRUS: Rhabdovirus ciddi ölümlere sebep olan RNA genomlu bir virus grubudur. Bunlardan bazıları balıklarda da bulunur Viral Haemorrhagic Septicaemia genel olarak tatlı su salmonidlerde bulunur fakat son yıllarda deniz türlerinde de izole edilmiştir.

Was this helpful?
Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunológicas de gran sensibilidad basadas en la especificidad de las uniones entre anticuerpo y antígeno. La utilización de compuestos marcados radioactivamente permite la detección de cantidades muy bajas de antígenos o de dosificación de anticuerpos.


RIA: Radioimmunoassay: a number of different, sensitive immunological techniques based around the specificity of the antigen-antibody reaction. R.I.As are used to quantify low concentrations of antigenic or antibody titres, using radiolabelled reagents.

RIA: Βλ. ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΔΟΚΙΜΗ. Ραδιοανοσολογική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού.

RIA: Voir Dosage radio-immunologique. Un nombre de techniques immunologiques de très grande sensibilité basées sur la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène. Lutilisation de composés radiomarqués permet la détection de très faibles quantités dantigènes ou le titrage des anticorps.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunolóxicas de gran sensibilidade baseadas na especificidade das unións entre anticorpo e antíxeno. A utilización de reactivos marcados radioactivamente permite a cuantificación de cantidades moi baixas de antíxenos ou de anticorpos.

RIA: Radioimmunoassay; az antigén-antitest reakció specificitására alapozott, érzékeny immunológiai vizsgálati módszer. A RIA-t alacsony koncentrációjú antigének vagy antitestek mennyiségének meghatározására használják, radioaktívan jelölt reagensekkel.

RIA: Radioimmunoassai: En rekke forskjellige immunkjemiske teknikker, som er basert på spesifiteten i antistoff-antigen bindinger. Brukes til å mengdebestemme lave konsentrasjoner av antistoff eller antigen, ved hjelp av radioaktivt merkede reagenser.

RIA : Test radioimmunologiczny: liczba różnych immunologicznych czułych technik, opartych na specyficzności reakcji antygen-przeciwciało. RIA-y są używane do ilościowego określenia niskich koncentracji miana antygenowego lub przeciwciałowego stosując znakowane radioaktywne odczynniki.

RIA: Radyoimmünoassay; Antijen, antikor reaksiyonun özgüllüğüne dayanan bir çok farklı, hassas immünolojik teknikler. R.I.A lar radyolojik olarak etiketlenmiş belirteçleri kullanarak antijen ya da antikor titrelerinin düşük konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.

Was this helpful?
Vitamina esencial del complejo B (B2). La carencia de esta vitamina en los peces provoca retraso del crecimiento y opacidad de la córnea.


RIBOFLAVIN: An essential vitamin of the B complex group (B2). Deficiency of this vitamin in fish causes growth retardation and an opaque corneal condition.

ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ: Πολύ σημαντική βιταμίνη του συμπλόκου Β (Β2). Ελλειψή της στα ψάρια επιφέρει επιβράδυνση της ανάπτυξης και θόλωση του κερατοειδούς χιτώνα.

RIBOFLAVINE: Vitamine essentielle du complexe B (B2). Une carence de cette vitamine chez les poissons provoque un retard de croissance et une opacité de la cornée.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial do complexo vitamínico B (B2). A carencia desta vitamina nos peixes provoca atraso do crecemento e opacidade da córnea.

RIBOFLAVIN: A B-vitamincsoportba tartozó esszenciális vitamin (B2). Halakban a vitamin hiánya a növekedés visszamaradását és a szaruhártya bemattulását okozza.

RIBOFLAVIN: Essensielt B-vitamin (B2). Mangel på dette vitaminet i fiskefôr medfører vekststagnasjon og blakking av hornhinnen.

RYBOFLAWINA (witamina B2): Niezbędna witamina grupy B kompleks. Jej niedobór u ryb powoduje opóźnienie wzrostu i zmętnienie rogówki oka.

RİBOFLAVİN: B kompleks grubunun gerekli bir vitaminidir. (B2) balıklarda bu vitaminin eksikliği büyümenin yavaşlamasına ve opak korneal şartlara sebep olur.

Was this helpful?
Familia de bacterias que se encuentran a menudo en artrópodos; incluyen bacterias patógenas del hombre y de los animales.


RICKETTSIA: Family of bacterial cells often found in arthropods; includes human and animal pathogens.

ΡΙΚΕΤΣΙΑ: Οικογένεια βακτηριακών κυττάρων που συχνά παρατηρούνται στα αρθρόποδα. Περιλαμβάνει παθογόνα που προσβάλλουν πολλά ζώα και τον άνθρωπο.

RICKETTSIA: Famille de bactéries souvent rencontrées chez les arthropodes; renferment des bactéries pathogènes de lhomme et des animaux.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se atopan a miúdo en artrópodos; inclúen bacterias patóxenas do home e dos animais.

RICKETTSIA: Leggyakrabban ízeltlábúakban előforduló baktériumok nemzettsége; emberi és állati kórokozók is tartoznak közéjük.

RICKETTSIA: Familie med bakterieceller som ofte finnes i arthropoder (leddyr). Inkluderer bakterier som er sykdomsfremkallende for mennesker og dyr.

RIKETSJA: Rodzina komórek bakteryjnych często spotykanych u stawonogów (Arthropoda) zawierająca patogeny ludzkie i zwierzęce.

RİKETSİA: Genellikle eklembacaklılarda bulunan ve insan ve hayvansal patojenleri de içeren bakteriyel hücreler ailesi.

Was this helpful?
Posibilidad o probabilidad de pérdida, lesión y otras consecuencias adversas.


RISK: Chance or possibility of danger, loss or injury or other adverse consequences.

ΔIΑΚΥΝΔΥΝΕΥΣΗ (ΡIΣΚΟ): Μέτρο του μεγέθους ενός αναλαμβανομένου κινδύνου. Είναι ανάλογο προς την πιθανότητα του κινδύνου και την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης ζημίας.

RISQUE: La possibilité ou chance de subir un danger, perte, lésion ou autre conséquence adverse.

RISCO: Posibilidade ou probabilidade de perigo, perda ou lesión ou outras consecuencias adversas.

KOCKÁZAT: Veszély, veszteség, sérülés, vagy egyéb kedvezőtlen körülmény bekövetkezésének valószínűsége.

RISIKO: Sjansen eller muligheten for fare, tap, skade eller andre uheldige følger.

RYZYKO: Ryzyko lub możliwość zagrożenia, strata lub uszkodzenie, bądź inne niekorzystne konsekwencje.

Risk: Kayıp veya zarar yada diğer kötü sonuçlar, tehlikenin gerçekleşme şansı veya ihtimali.

Was this helpful?
Proceso de rigidez muscular debido a cambios bioquímicos que ocurre después de la muerte. Más importante, el

RIGOR MORTIS: A process that occurs after death whereby biochemical changes within the tissues cause muscular rigidity. Most importantly, the rigor mortis process is influenced by pre-harvest conditions, slaughter methods and post-harvest treatments (temperature, handling, etc.) Rigor mortis has a major impact on flesh quality and shelf life, as well as other processes, including smoking.

ΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ: Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται μετά το θάνατο όπου εξαιτίας των βιοχημικών αλλαγών που συμβαίνουν στους ιστούς προκαλείται ακαμψία των μυών. Η πτωματική ακαμψία επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες πριν τη θανάτωση, τη μέθοδο σφαγής καθώς και τη μεταχείριση μετά τη σφαγή (θερμοκρασία, χειρισμός κτλ.). Η πτωματική ακαμψία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος, στο χρόνο διατήρησης του προϊόντος και σε άλλες διεργασίες όπως είναι το κάπνισμα.

RAIDEUR CADAVÉRIQUE : Rigidité musculaire liée aux changements biochimiques des tissus post mortem. Ce phénomène est influencé par les conditions de pré-recolte, les méthodes d’abattage et les traitements post-abattage (température, manipulation etc.). La raideur cadavérique affecte de façon considérable la qualité, la durée de vie sur étagère et l’aptitude aux procédées comme le fumage.

RIGOR MORTIS: Proceso de rixidez muscular debido a cambios bioquímicos que acontece despois da morte. Máis importante, o rigor mortis vén determinado polas condicións previas ao despesque, método de sacrificio e tratamento despois da colleita (temperatura, manipulación, tempo, etc.). O rigor mortis ten un impacto importante na calidade da carne e na vida do produto así como noutros procesos, incluíndo o afumado.

RIGOR MORTIS: A halál után bekövetkező állapot, amelynél a szövetekben lejátszódó biokémiai változások izommerevséget okoznak. Megjegyzendő, hogy a rigor mortis kialakulásának folyamatát befolyásolják a lehalászás előtti körülmények, a vágási módszerek és a lehalászás utáni bánásmód (hőmérséklet, kezelés, stb.). A rigor mortisnak lényeges hatása van a húsminőségre és az eltarthatóságra, illetve más eljárásokra, például a füstölésre.

RIGOR MORTIS : Dødsstivhet; En prosess som finner sted etter døden, hvor rigiditeten i musklene influeres av biokjemiske forandringer. Rigor mortis-prosessen blir påvirket av forhold før høsting, slaktemetoder og behandling etter høsting (temperatur, håndtering, osv.). Rigor mortis har stor innvirkning på kjøttkvalitet og holdbarhet så vel som på andre prosesser, inkludert røyking.

STĘŻENIE POŚMIERTNE: Proces, który pojawia się po śmierci, dzięki któremu zmiany biochemiczne wewnątrz tkanek powodują zakwaszenie i sztywność mięśni. Najbardziej znaczący wpływ na proces stężenia pośmiertnego mają: stan kondycji ryb przed odłowem, sposób obchodzenie się z rybami po odłowie (temperatura, manipulacje itp.) i metody uboju. Stężenie pośmiertne wpływa głównie na jakość mięsa i trwałość produktów, a także na inne procesy przetwórcze, w tym i wędzenie ryb.

RIGOR MORTIS: Kasların sertleşmesi sonucunda dokulardaki biyokimyasal değişim vasıtasıyla öldükten sonraki süreçtir. Önemli olan hasat öncesi şartların rigor mortis etkilemesidir, kesim metotları, hasat sonrası şartlar (elleme, sıcaklık v.b.) Rigor mortis etkiler diğer süreçler kadar tazelik ve raf ömrü tütsüleme dahil önemli derecede etkiler.

Was this helpful?
Riñón primitivo anterior de peces y de anfibios.


PRONEPHROS: The fore-kidney , or "head kidney" of fishes and amphibians.

ΠΡΟΝΕΦΡΟΣ: Ο πρόνεφρος ή "πρόσθιο τμήμα του νεφρού" των ψαριών και αμφιβίων.

PRONEPHROS: Rein primitif antérieur des poissons et des amphibiens.

RIL PRIMARIO (PRONEFROS): Ril primitivo anterior de peixes e de anfibios.

ELŐVESE: A halak és kétéltűek "fejveséje", azaz a vese fej felőli része.

PRONEPHROS: Det tidligste (og fremre) nyreanlegget. Tilbakedannes vanligvis fullstendig.

PRZEDNERCZE: Przednia nerka lub "nerka głowowa” u ryb i płazów.

PRONEFROZ: Balıkların ve amfibilerin ana böbreği ya da ön böbreği.

Was this helpful?
Órgano de los vertebrados, en donde se da la excreción y regulación hidromineral. Compuesto de varios nefridios y de sus irrigaciones sanguíneas.


KIDNEY, NEPHROS: Organ of excretion and water regulation in vertebrates, consisting of numerous nephrons and their blood supply.

ΝΕΦΡΟΣ: Οργανο έκκρισης και ρύθμισης του νερού στα σπονδυλόζωα, αποτελούμενο από πολυάριθμους νεφρώνες και το αγγειακό σύστημα.

REIN, NEPHROS: Organe des Vertébrés, siège de lexcrétion et de la régulation hydrominérale. Composé de nombreuses néphridies et de leur irrigation sanguine.

RIL, NEFROS: Órgano de excreción e regulación de auga nos vertebrados, consistente en numerosas nefronas e a súa subministración sanguínea.

VESE, NEPHROS: A kiválasztás és a vízháztartás szabályozásának szerve a gerincesekben. Nagy számú vesetestecskéből (nefronból) és a vérellátásukat biztosító erekből áll.

NYRE, NEPHROS: Organ for ekskresjon og vannregulering hos virveldyr (vertebrater). Består av en mengde nefroner og deres blodforsyninger.

NERKA: U kręgowców narząd wydalania i regulacji wody zawierający liczne nefrony i naczynia doprowadzające krew.

BÖBREK, NEFROZ: Çok sayıda nefrondan oluşan ve kan ihtiyacını bu nefronlardan sağlayan bu organ omurgalılarda boşaltım sistemini ve su düzenini ayarlar.

Was this helpful?
Estructura en forma de pico encontrada en los crustáceos.


ROSTRUM: Beak or beaklike structure in crustacea.

ΑΣΠIΔIΟ: Εμβολο ή εμβολοειδής κατασκευή στα καρκινοειδή.

ROSTRE: Structure en forme de bec rencontrée chez les crustacés.

ROSTRUM: Estrutura en forma de pico atopada nos crustáceos.

ROSTRUM: A rákok csőre vagy csőrszerű szerve.

ROSTRUM (PANNETORN): Pigg i pannen til krepsdyr.

ROSTRUM: U skorupiaków: dziób lub podobna do dziobu struktura.

ROSTRUM: Kabuklu ve eklembacaklılarda bulunan gaga veya gaga benzeri yapıdır.

Was this helpful?
Componente activo de un fitoinsecticida glucosídico que se encuentra en raíces de plantas subtropicales del género Derris ; es muy tóxico en insectos y peces y menos en aves. Se usa como trazador.


ROTENONE: An active component of a glycoside phytoinsecticide, found in roots of subtropical plants of the genus Derris; very toxic to insects and fish, less so for birds,

ΡΟΤΕΝΟΝΗ: Το ενεργό συστατικό ενός γλυκοζιτικού ζιζανιοκτόνου. Παράγεται από το ρίζωμα υποτροπικών φυτών του γένους Derris, και είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα ψάρια και τα έντομα και λιγότερο τοξικό για τα πουλιά.

ROTENONE: Glycoside insecticide issu des racines de plantes subtropicaux du genre Derris . Forte toxicité envers les insectes et les poissons. Toxicité moins forte envers les oiseaux.

ROTENONA: Compoñente activo dun fitoinsecticida glucosídico que se atopa en raíces de plantas subtropicais do xénero Derris; é moi tóxico en insectos e peixes, e menos en aves.

ROTENON: A Derris nemzetségbe tartozó szubtrópusi növények gyökerében előforduló fitoinszekticid nevű glikozid egyik aktív komponense. A rovarok és a halak számára rendkívül mérgező, a madarak számára csak enyhébb mértékben.

ROTENON: Aktiv komponent i et glykosid som finnes i røttene til subtropiske planter i slekten Derris , og som er veldig giftig for insekter og fisk, og i mindre grad for fugl. Brukes i svært lave konsentrasjoner.

ROTENON: Aktywny składnik glikozydowego fitoinsektycydu, występującego w korzeniach subtropikalnych roślin rodzajuDerris; bardzo toksyczny dla owadów i ryb, mniej dla ptaków.

ROTENONE: Derris cinsine ait suptropikal bitkilerin köklerinde bulunan, bir aktif komponent olan glikozit fitoinsektisittir; böcekler ve balıklar için kuşlar için ise daha az zehirlidir.

Was this helpful?
Clase de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertenecen al filo de asquelmintos, llevan en la parte anterior dos coronas de cilios que utilizan para la alimentación y la locomoción. Los rotíferos constituyen una fuente importante de comida viva para larvas de peces en los criaderos. (e.g Brachionus).


ROTIFERS: Group of microscopic, primarily aquatic, animals belonging to a distinct class of the Phylum Aschelminthes. They are characterized by corona at the anterior end which bears tufts of cilia used for feeding and locomotion. Rotifers are important live-food organisms in the rearing of marine fish larvae in hatcheries. (e.g. Brachionus).

ΤΡΟΧΟΖΩΑ: Φύλο μικροσκοπικών, κυρίως υδρόβιων ζώων που ανήκουν σε διακριτή ομοταξία του φύλου των ασκελμίνθων. Χαρακτηρίζονται από στεφάνη στο πρόσθιο άκρο η οποία φέρει τούφες βλεφαρίδων που χρησιμεύουν στην θρέψη και την κίνηση. Τα τροχόζωα αποτελούν σημαντικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή στην εκτροφή θαλάσσιων ψαριών στα εκκολαπτήρια. (π.χ. Brachionus)

ROTIFERES: Classe dInvertébrés microscopiques aquatiques, appartenant à lembranchement des Aschelminthes, portant antérieurement deux couronn Brachionus).

ROTÍFEROS: Filo de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertencen ao superfilo dos asquelmintos, levan na parte anterior dúas coroas de cilios que utilizan para a alimentación e a locomoción. Os rotíferos constitúen unha fonte importante de comida viva para larvas de peixes nos criadeiros. (p. ex. Brachionus).

KEREKESFÉRGEK: Mikroszkopikus, elsődlegesen vízben élő állatok csoportja, amelyek az Aschelminthes törzs egy külön osztályát alkotják. Jellegzetes szervük az elülső végükön található korona, amely a táplálkozást és a helyváltoztatást szolgáló rojtokat vagy csillókat hordozza. A kerekesférgek a tengeri halak lárváinak fontos táplálékai (pl. Brachionus).

HJULDYR: Gruppe med mikroskopiske, primært akvatiske dyr, som hører til rekke Rotifera (hjuldyr). Har en karakteristisk ciliert korona i framenden, som brukes ved fødeopptak og bevegelse. Er viktige levendefôr-organismer ved oppdrett av marine fiskelarver (f.eks. Branchionus).

WROTKI (Rotatoria): Grupa mikroskopowych, pierwotnie wodnych zwierząt, należących do odrębnej klasy typu Aschelminthes. Charakteryzują się one posiadaniem na przednim końcu wieńca, który ma rozetę rzęsek używanych do zdobywania pokarmu i poruszania się. Wrotki stanowią ważne organizmy żywego pokarmu w hodowli larw ryb morskich w wylęgarniach (np.Brachionus).

ROTİFERA: Aschelminthes şubesisinin başlıca sınıfına ait mikroskobik ve genellikle sucul canlılardır. Hareket ve beslenmek amacıyla kullanılan sil demetleri ile çevrili ve ön kısımda taç şeklindeki yapıyla karakterize olmuşlardır. Rotiferalar, balık larvalarının yetiştirilmesinde önemli canlı yemlerdir. (Ör; Brachionus )

Was this helpful?
Aparato circular utilizado para la lectura de los valores del micro hematocrito (MHC) después de la centrifugación.


ROTOREADER: A circular device used to read micro haematocrit (MHC) values after centrifugation.

ROTOREADER: ROTOREADER

ROTOREADER: Appareil circulaire destiné à la lecture des micro valeurs des hématocrites après centrifugation.

ROTOLECTOR: Aparato circular utilizado para a lectura dos valores do micro hematocrito (MHC) despois da centrifugación.

ROTOREADER: A mikrohematokrit (MHC) érték centrifugálás utáni leolvasására szolgáló kör alakú készülék.

MÅLESKIVE: Et rundt redskap til å lese hematokrit-verdier (MHC) etter sentrifugering.

CZYTNIK MIKROWIRÓWKI: Urządzenie stosowane do odczytu wartości mikrohematokrytu (MHC) po odwirowaniu próbki krwi.

ROTOREADER: Santrifüjden sonra mikrohematokrit değerlerini okuyan dairesel bir alet.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES