AMC LIMITED

Ó

(1) Cavidad del ojo en el cráneo de vertebrados. (2) En las olas, trayectoria cerrada de una partícula de agua bajo la influencia del movimiento de la ola. En las aguas profundas, la órbita es casi circular mientras que en las olas de aguas poco profundas la órbita es aproximadamente elíptica. De una manera general, las órbitas son ligeramente abiertas en la dirección de desplazamiento de la ola, lo que da lugar al transporte de masa.


ORBIT: (1) The eye cavity of the vertebrate skull. (2) In water waves, the path of a water particle affected by the wave motion. In deep water waves the orbit is nearly circular and in shallow water waves the orbit is nearly elliptical. In general, the orbits are slightly open in the direction of wave motion giving rise to mass transport.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΟΓΧΗ, ΤΡΟΧΙΑ: (1) Η οφθαλμική κοιλότητα στο κρανίο των σπονδυλωτών. (2) ΤΡΟΧΙΑ: Η πορεία ενός μορίου νερού σε ένα κύμα. Στα κύματα των βαθέων υδάτων η τροχιά είναι σχεδόν κυκλική ενώ στα κύματα των ρηχών υδάτων είναι σχεδόν ελλειπτική. Γενικά οι τροχιές είναι ελαφρά ανοιχτές κατά την διεύθυνση προς την οποία διαδίδονται τα κύματα με αποτέλεσμα την μεταφορά μάζας.

ORBITE: (1) La cavité de loeil dans la crâne des Vertébrés. (2) Dans les vagues deau, trajectoire fermée dune particule deau sous linfluence du mouvement de la vague. Dans les eaux profondes, lorbite est presque circulaire alors que dans les vagues deau peu profonde lorbite est approximativement elliptique. De façon générale, les orbites sont légèrements ouvertes dans la direction du déplacement de la vague, ce qui donne lieu au transport de masse.

ÓRBITA: (1) Cavidade do ollo no cranio de vertebrados. (2) Nas ondas, traxectoria pechada dunha partícula de auga baixo a influencia do movemento da onda. Nas augas profundas, a órbita é case circular mentres que nas ondas de augas pouco profundas a órbita é aproximadamente elíptica. Dun xeito xeral, as órbitas son lixeiramente abertas na dirección de desprazamento da onda, o que dá lugar ao transporte de masa.

ORBITA: (1) A gerincesek koponyájának szemürege. (2) Vízhullámokban a hullám által érintett részecskék pályája. Mély vízben a pálya közel körkörös, sekély vizekben pedig közel elliptikus. Általában a pályák a hullámmozgás irányába nyitottak, ezzel lehetővé teszik a részecskék tömeges vándorlását.

ORBITAL: (1) Som hører til oyehulene i hodeskallen hos virveldyr (vertebrater). (2) Omløpsbanen til vannpartikler i vannbølger, blir på virket av bølgenes bevegelse. I bølger på dypt vann er omløpsbanene nesten sirkulære, mens de er elliptiske i bølger på grunt vann. Omlopsbanene er generelt litt å pne i den retningen bølgene beveger seg, noe som gir opphav til massetransport.

OCZODÓŁ (tor): (1) Zagłębienie oczne w czaszce kręgowców. (2) W falach wodnych, tor cząsteczki wody podlegającej oddziaływaniu ruchu fali. W falach wody głębokiej tor jest zbliżony do koła, a w falach wody płytkiej tor jest prawie eliptyczny. Zwykle tory są nieznacznie otwarte w kierunku ruchu fali powodując wzrost transportowanej masy.

GÖZ ÇUKURU: (1) Omurgalıların kafatasındaki göz boşluğu. (2) Sulardaki dalgalarda, dalga deviniminden etkilenenen su partikülünün yolu. Derin su dalgalarında göz çukuru yaklaşık daireseldir ve sığ su dalgalarında göz çukuru yaklaşık ovaldir. Genellikle, göz çukurları kütlenin taşınımı için yükselti veren dalga hareketi yönünde hafifçe açıktır.

Was this helpful?
En fisiología, dícese de todo órgano receptor de estimulación sensorial; el resultado de su estimulación se convierte en impulsos nerviosos. Por ejemplo órganos visuales, olfativos y vestibulares cuyos neuroreceptores son altamente especializados.


SENSE ORGAN: In physiology: refers to any organ receiving stimuli that give rise to sensations; translating certain forms of energy into nerve impulses which are perceived as special sensations. They include the visual, olfactory , vestibulocular organs each characterized by highly specialized neuroreceptors.

ΑIΣΘΗΤΗΡIΟ ΟΡΓΑΝΟ: Όργανο που δέχεται ερεθίσματα τα οποία προκαλούν αισθήματα. Μετατρέπει ορισμένες μορφές ενέργειας σε νευρικούς παλμούς που γίνονται αντιληπτοί ως ειδικά αισθήματα. Στα αισθητήρια όργανα περιλαμβάνονται τα οπτικά, εμοσφρητικά, τα ακουστικά οργανα καθένα από τα οποία διαθέτει υψηλά εξειδικευμένους νευροϋποδοχείς.

ORGANE SENSORIEL: En physiologie, se dit de tout organe récepteur de stimulation sensorielle, le contenu énergétique de ses stimulations étant converti en influx nerveux. Par exemple les organes visuels, olfactifs et vestibulaires dont les neurorécepteurs sont hautement spécialisés.

ÓRGANO SENSORIAL: En fisioloxía, referido a calquera órgano receptor de estimulo sensorial; traducindo certas formas de enerxía en impulso nervioso que se perciben como sensacións especiais. Estes inclúen órganos visuais, olfactivos e vestibulares, cada un deles caracterizado por neurorreceptores altamente especializados.

ÉRZÉKSZERV: Élettanban: minden olyan szerv, amely a kapott ingereket képes érzetté alakítani; bizonyos energiaformákat alakítanak át idegi impulzusokká, amelyek az ingernek megfelelő érzetet keltenek. Léteznek látó, szagló és halló-egyensúlyozó szervek, amelyek jellegzetességei a nagymértékben specializált érzékelő idegsejtek.

SANSEORGAN: I fysiologi: Henviser til ethvert organ som ved beroring/stimulering fremkaller folelser. Omformer visse former for energi til nerveimpulser, som oppfattes som spesielle folelser. Inkluderer synssansen, luktesansen, smakssansen, likevekt, sidelinjesystemet og elektroresepsjon.

NARZĄD ZMYSŁU: W fizjologii: odnosi się do każdego narządu odbierającego bodźce, które wywołują doznania; przenoszący pewne formy energii do impulsów nerwowych, które są percypowane jako specjalne doznania. Obejmują one narządy: wzrokowy, węchowy i przedsionkowo-oczny, z których każdy charakteryzuje się bardzo wyspecjalizowanymi neuroreceptorami.

Duyu organı: Fizyolojide uyarıyı alıp hissetmeyi sağlayan herhangi bir organı belirtir; enerji formlarını özel duyular olarak algılanan sinir iletilerine dönüştürür. Herbiri özel sinir reseptörleri ile karakterize edilmiş görme, tat alma, işitme organlarını içerir.

Was this helpful?
Relativo al hueso; que tiene huesos; pez óseo.


OSSEOUS: Refers to bone or bony tissue.

ΟΣΤΕΪΝΟΣ: Αναφέρεται σε οστά ή οστίτη ιστό.

OSSEUX: Relatif aux os; qui a des os; poisson osseux.

ÓSEO: Relativo ao óso ou ao tecido óseo; que ten ósos; peixe óseo.

CSONTOS: A csontokkal vagy csontszövettel kapcsolatos.

BENET: Henviser til bein eller beinvev.

KOSTNY: Odnosi się do kości lub tkanki kostnej.

OSSEOUS: Kemik yada kemiksi dokuyla ilgili.

Was this helpful?
Paso de una solución a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de concentraciones diferentes, hasta el equilibrio de concentración entre las dos soluciones.


OSMOSIS: Diffusion of a solvent through a semipermeable membrane from a region of low solute concentration to one of high solute concentration, thereby diluting the latter. Osmosis will continue until the concentrations of the two solutions are equalized.

ΩΣΜΩΣΗ: Διάχυση ενός διαλύτη μέσω μιάς ημιπερατής μεμβράνης από την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης διαλελυμένης ουσίας στην περιοχή υψηλής συγκέντρωσης. Η ώσμωση θα συνεχιστεί μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων.

OSMOSE: Passage dun solvant à travers une membrane semi-perméable qui sépare deux solutions de concentrations différentes, jusquà ce que les concentrations des deux solutions séquilibrent.

OSMOSE: Paso dunha solución a través dunha membrana semipermeable dende a zona de menor concentración de soluto á de alta concentración de soluto, diluíndo polo tanto esta última. O proceso de osmose continuará ata o equilibrio de concentración entre as dúas solucións.

OZMÓZIS: Az oldószer átáramlása egy féligáteresztő hártyán keresztül az alacsonyabb koncentráció felől a magasabb felé, amely miatt az utóbbi oldat felhígul. Az ozmózis addig folytatódik, amíg a két oldat koncentrációja egyenlő nem lesz.

OSMOSE: Diffusjon av et løst stoff gjennom en semipermeabel membran fra et område med lav konsentrasjon av løste stoffer til et område med høy konsentrasjon av løste stoffer, for på denne måten å vanne ut sistnevnte. Osmosen vil fortsette helt til det osmotiske trykket er likt på begge sider av membranen.

OSMOZA: Dyfuzja rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę z rejonu o mniejszej koncentracji substancji rozpuszczonej do rejonu o większej jego koncentracji, skutkiem tego rozcieńczają tę ostatnią. Osmoza będzie kontynuowana do momentu, aż koncentracje obu roztworów zostaną zrównoważone.

OSMOZ: Yüksek çözelti konsantrasyonundan düşük çözelti konsantrasyonundan yarı geçirgen zar vasıtasıyla çözgenin difüzyonu, Dolayısıyla sonrasında seyrelme. Osmoz İki çözeltinin konsantrasyonu eşit hale gelene kadar devam edecektir.

Was this helpful?
Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.


CALCIUM OXIDE: Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors: quicklime.

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: (CaΟ). λευκή καυστική σκόνη χρησιμοποιούμενη κυρίως ως απολυμαντικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την επάλειψη των συλλεκτών γόνου στρειδιών.

OXYDE DE CALCIUM: Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); po branco cáustico utilizado en cultivo de peixes principalmente como desinfectante; pode ser utilizado tamén para recubrir os colectores de ostras. Sin. Cal vivo.

KALCIUM-OXID: Égetett mész (CaO); maró hatású fehér por, amelyet a haltenyésztésben elsősorban fertőtlenítésre használnak; az osztrigaikrákat begyűjtő készülék bevonására is használható.

KALSIUMOKSID: CaO3: Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

TLENEK WAPNIOWY: Tlenek wapniowy (CaO), biały żrący proszek; w chowie ryb jest głównie stosowany jako środek dezynfekcyjny; może być także używany do pokrywania (warstwą) kolektorów z młodymi ostrygami; wapno palone.

KALSİYUM OKSİT: Kalsiyum oksit (CaO), balık kültüründe öncelikle dezenfektan olarak kullanılan beyaz bir toz; spat kollektörlerinde de kullanılabilir: sönmüş kireç

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES