AMC LIMITED

O

Pedúnculo movible que lleva un ojo en su extremidad que se encuentra en ciertos grupos de crustáceos marinos, por ejemplo en las gambas.


EYE STALK: A movable stalk bearing a terminal eye in certain crustacean groups, e.g. prawns.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΜΙΣΧΟΣ: Κινητός μίσχος που φέρει στην άκρη του μάτι. Συναντάται σε ορισμένες ομάδες καρκινοειδών, π.χ. αστακογαρίδες.

OEIL PEDONCULE: Pédoncule mobile portant un oeil en son extrêmité rencontré dans certains groupes de crustacés marins, par exemples les crevettes.

OLLO PEDUNCULADO / PEDÚNCULO OCULAR: Pedúnculo móbil que leva un ollo na súa extremidade, que se atopa en certos grupos de crustáceos, por exemplo nas gambas.

SZEMKOCSÁNY: Bizonyos rákok, pl. garnélák végleges szemét tartó mozgatható kocsány.

ØYESTILK: En bevegelig stilk med et øye ytterst hos visse grupper av krepsdyr, f.eks. reker.

OKO SŁUPKOWE: U pewnych grup skorupiaków ruchomy słupek utrzymujący na szczycie oko; np. u krewetek.

GÖZ SAPI: Belirli kabuklu grubu içinde ucunda göz taşıyan hareketli bir sap, karides.

Was this helpful?
Relativo al olfato.


OLFACTORY: Relating to the sense of smell.

ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΣ: σχετιζόμενος με την αίσθηση της όσφρησης.

OLFACTIF, IVE: Relatif à lodorat.

OLFACTIVO: Relativo ao olfacto.

OLFAKTORIKUS: Szagló-; a szagok érzékelésével kapcsolatos.

OLFAKTORISK: Som gjelder luktesansen.

WĘCHOWY: Odnoszący się do zmysłu powonienia.

OLFAKTÖR: Koku duyusuyla ilgili.

Was this helpful?
Orden de anélidos (gusanos segmentados); incluye lombrices y otras especies que viven en agua dulce o marina.


OLIGOCHAETES: Order of annelids (segmented worms) that includes earthworms and related species; certain species are aquatic.

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ: Τάξη των δακτυλιοσκωλήκων (σκώληκες με μεταμέρεια) που περιλαμβάνει τους γεωσκώληκες και άλλα συγγενή είδη, ορισμένα από τα οποία είναι υδρόβια.

OLIGOCH_TES: Ordre des annélides (vers segmentés); renferme les vers de terre et dautres espèces qui vivent dans les eaux douces ou marines.

OLIGOQUETOS: Orde de anélidos (vermes segmentados); inclúe lombrigas e outras especies emparentadas; algunhas especies son acuáticas.

KEVÉSSERTÉJŰEK: A gyűrűsférgek (Annelida) egyik rendje, amelybe a földigiliszták és hasonló fajok tartoznak; néhány fajuk vízben él.

OLIGOCHAETA (FÅBØRSTEORMER): Klasse tilhørende rekke Annelida (leddormer), som inneholder meitemark og beslektede arter. Noen arter er akvatiske.

SKĄPOSZCZETY (Oligochaeta): Rząd pierścienic (Annelida) – członowanych robaków, które obejmują dżdżownice (Lumbricus terestris) i pokrewne gatunki; pewne gatunki żyją w wodzie.

AKUATİK SOLUCANLAR: Toprak solucanı ve akraba türleri içeren annelidalardır (segmentli kurtlar); bazı türleri akuatiktir.

Was this helpful?
Literalmente, que come de todo o toda clase de alimento; entre los protozoos, incluyendo muchos ciliados, como especies que parecen ser satisfechas en sus hábitats de alimentación por sustancias nutritivas que abarcan desde bacterias y algas a ciliados, tejidos de organismos multicelulares e incluso detritus. Entre crustáceos y peces, las especies se alimentan en el rango de sustancias como algas, plantas, macroalgas, detritus, plancton y/o grandes organismos bentónicos y neríticos.


OMNIVOROUS: Literally, eats all or any kind of food; among protozoa, including many ciliates, such species appear to be satisfied in their feeding habits by nutritive substances ranging from bacteria and algae to ciliates, tissues of multicellular organisms, and even detritus. Among crustaceans and fish, species feeding on a range of substances such as algae, plants, weeds, detritus, plankton and/or larger benthic and neritic organisms.

ΠΑΜΦΑΓΟΣ: Στην κυριολεξία αυτός που τρώει όλα τα είδη τροφής. Στα πρωτοζώωα, περιλαμβανομένων και πολλών βλεφαριδωτών, τα είδη αυτά ικανοποιούν τις τροφικές τους ανάγκες με θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από βακτήρια και φύκη ως πρωτόζωα, ιστούς πολυκύτταρων οργανισμών και αποσαθρώματα. Στα καρκινοειδή και τα ψάρια τα είδη αυτά τρέφονται με ποικιλία στοιχείων όπως φύκη, φυτά, σπόρους, τριπτόν, πλαγκτόν και/ή μεγαλύτερους βενθικούς και νηριτικούς οργανισμούς.

OMNIVORE: Littéralement, qui se nourrit de toutes sortes de nourritures; parmi les protozoaires, surtout les ciliés, de telles espèces se nourissent de substances nutritives aussi diverses que des bactéries, des algues et dautres ciliés, des tissus dorganismes pluricellulaires et même de détritus. Chez les crustacés et les poissons, les espèces omnivores mangent des aliments divers tels que les algues, les plantes, les herbacés, les détritus, du plancton et/ou des organismes plus grands, benthiques ou né

OMNíVORO: Literalmente, que come de todo ou toda clase de alimento; entre os protozoos, incluíndo moitos ciliados, como especies que semellan ser satisfeitas nos seus hábitats de alimentación por substancias nutritivas que abranguen dende bacterias e algas a ciliados, tecidos de organismos multicelulares e mesmo detrito. Entre crustáceos e peixes, as especies aliméntanse no rango de substancias como algas, plantas, macroalgas, detrito, plancto e/ou grandes organismos bentónicos e neríticos.

MINDENEVŐ: Olyan élőlény, amely minden, vagy bármilyen táplálékot fogyaszt; az egysejtűeknél, beleértve sok csillóst, az ilyen fajoknak, úgy tűnik, sokféle táplálék szolgálhat élelemként, a baktériumoktól és algáktól a csillósokig, többsejtű szervezetek szöveteiig, vagy akár a detrituszig. A rákféléknél és halaknál ezek olyan fajok, amelyek sokféle anyaggal táplálkoznak, mint pl. algákkal, növényekkel, detritusszal, planktonnal és/vagy nagyobb méretű bentikus és neritikus szervezetekkel.

OMNIVOR: Spiser både plante- og dyremateriale. Blant protozoer (encelledyr), medregnet mange ciliater, beiter omnivore arter på alt fra bakterier og alger til vev fra flercellede organismer og detritus. Blant krepsdyr og fisk beiter omnivore arter på blant annet alger, planter, ugress, detritus, plankton og/eller større bentiske eller nerittiske organismer.

WSZYSTKOŻERN/Y/A/E: Zjadając/y/a/e każdy rodzaj pożywienia; wszystożerne gatunki pierwotniaków, łw tym wiele orzęsków, uzyskuje substancje odżywcze z najrozmaitszych źródeł, od bakterii i glonów do innych orzęsków, tkanek organizmów wielokomórkowych a nawet detrytusu. Wszystkożerne skorupiaki i ryby to gatunki żywiące się najrozmaitszym pokarmem, od glonów, roślin, detrytusu i planktonu po większe organizmy bentoniczne i nerytyczne.

OMNİVOR: Kelimenin tam anlamıyla her türlü besini yer; protozoa içerisinde silliyatlar dahil, bu türün beslenme habitatının içerisinde bakteri ve alglerden silliyatlara, çokhücreli canlı dokularından detritusa kadar çok geniş bir yelpaze vardır. Kabuklu ve balıkla

Was this helpful?
Estudio de tumores. Es importante en epidemiología de poblaciones naturales en aguas contaminadas.


ONCOLOGY: The study of tumours; the prevalence of tumours has become important in studies on epidemiology of natural populations in stressed (i.e., polluted) waters.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των όγκων (νεοπλασιών). Η εμφάνιση όγκων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις επιδημιολογικές μελέτες φυσικών πληθυσμών σε μολυσμένα νερά.

ONCOLOGIE: Létude des tumeurs. Elle est devenue importante en épidémiologie des populations naturelles dans les eaux perturbées (polluées).

ONCOLOXÍA: Estudio de tumores. É importante en epidemioloxía de poboacións naturais en augas contaminadas.

ONKOLÓGIA: A daganatokkal foglalkozó tudományág. A daganatok előfordulásának gyakorisága fontos témája a stresszelt (pl. szennyezett) vizekkel foglalkozó járványtani kutatásoknak.

ONKOLOGI: Læren om svulster. Forekomst av svulster har blitt viktig i studier av epidemiologi hos naturlige populasjoner i forurenset vann.

ONKOLOGIA: Badanie guzów (nowotworów); w badaniach epidemiologicznych naturalnych populacji, występujących w wodach obciążonych (np. zanieczyszczonych) zachorowalność na nowotwory stała się bardzo ważna.

ONKOLOJİ: Tümör bilimi; dengesi bozulmuş (örn. kirletilmiş) sulardaki doğal populasyonlarda görülen tümör yaygınlığı epidomoloji çalışmalarında önem kazanmıştır.

Was this helpful?
Crecimiento y desarrollo del individuo desde el huevo hasta el estado adulto. El término corresponde también al estudio del desarrollo biológico.


ONTOGENY: The course of growth and development of an individual from the fertilized egg cell to maturity. The term also refers to the study of developmental biology.

ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η πορεία της ανάπτυξης ενός ατόμου από το γονιμοποιημένο αυγό ως την ωριμότητα. Ο όρος αναφέρεται επίσης στην μελέτη της αναπτυξιακής βιολογίας.

ONTOGENESE: Croissance et développement de lindividu depuis loeuf jusquà létat adulte. Le terme correspond aussi a létude du développement biologique.

ONTOXÉNESE: Crecemento e desenvolvemento do individuo dende o ovo fecundado ata o estado adulto. O termo corresponde tamén ao estudio da bioloxía do desenvolvemento.

EGYEDFEJLŐDÉS: Egy egyed kifejlődésének folyamata a megtermékenyített petesejttől a kifejlett állapotig. A fogalom a fejlődésbiológia tárgyát is jelenti.

ONTOGENI: Læren om tingenes vesen og utviklingsbiologi. En organismes vekst og utvikling fra befruktning til kjønnsmodning.

ONTOGENEZA: Przebieg wzrostu i rozwoju osobnika od zapłodnionej komórki jajowej do dojrzałości. Termin odnosi się także do badań biologii ewolucyjnej.

ONTOGENİ: Bir bireyin döllenmiş yumurta hücresinden olgunlaşana kadar büyüme ve gelişiminde izlenen yol. Bu terim gelişimsel biyoloji anlamına gelir.

Was this helpful?
En los peces, referente a la pieza ósea posterior que protege las branquias.


OPERCULAR: In fishes, the posterior bone of the gill cover.

ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑΤIΚΟ: Στα ψάρια, οπίσθιο οστούν του καλύμματος των βραγχίων.

OPERCULAIRE: Chez les poissons, pièce osseuse postérieure protégeant les branchies.

OPERCULAR: Nos peixes, referente á peza ósea posterior do opérculo.

KOPOLTYÚFEDŐ CSONT: A halak kopoltyúfedőjének hátulsó csontja.

GJELLELOKK-KNOKLER: Gjellelokket hos fisk består av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

KOŚĆ WIECZKOWA (Operculare) : U ryb tylna kość pokrywy skrzelowej.

SOLUNGAÇ KAPAĞINA AİT: Balıklarda solungaç kapağının arkasındaki kemik.

Was this helpful?
(1) Parte de pez que cubre y protege las branquias en los peces óseos. (2) Parte del estribo de la oreja interna en los vertebrados. (3) Membrana que protege las branquias en los peces óseos, pero que es ausente en los peces cartilaginosos, tiburones y rayas. (4) cubierta; membrana en forma de cubierta situada en la extremidad de los huevos de trematodos y ciertos cestodos y por la cual pasa la larva en el momento de la eclosión.


OPERCULUM: (1) Plate-like cover of most prosobranchs which closes the shell entrance. (2) Plate of the stirrup in the inner ear of vertebrates. (3) A flaplike protective gill covering, present in higher fishes, but absent in the lower species, the sharks and rays. (4) A lid; the lid-like structure on the end of trematode and some cestode eggs which opens to release the larva.

ΕΠIΠΩΜΑ: (1) Δισκοειδές κάλυμα που κλείνει την είσοδο του κέλυφους στα περισσότερα προσόβραχνα. (2) τμήμα του αναβολέα στο έσ ούς των σποδυλατών.(3) ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Προστατευτικό κάλυμμα των βραγχίων που ομοιάζει με πτερύγιο. Απουσιάζει στα ανώτερα ψάρια, στους καρχαρίες και στα σαλάχια.(4) Επίπωμα: Εξάρτημα που ομοιάζει με πώμα στο άκρο των αυγών των τρηματωδών και ορισμένων κεστωδών το οποίο ανοίγει ώστε να απελευθερωθεί η προνύμφη.

OPERCULE (2): (1) Partie du poisson recouvrant et protégeant les branchies chez les poissons osseux. (2) Partie de létrier de loreille interne des Vertébrés. (3) Membrane protégeant les branchies chez les poissons osseux, mais qui est absente chez les poissons cartilagineux, les requins et les raies. (4) Couvercle; la membrane en forme de couvercle située à lextrémité des oeufs de trématodes et de certains céstodes et par laquelle passe la larve au moment de léclosion.

OPÉRCULO: (1) Cuberta en forma de placa da maior parte dos prosobranquios que pecha a entrada da cuncha. (2) Parte do estribo da orella interna nos vertebrados. (3) Cuberta a xeito de tapa que protexe as branquias nos peixes óseos, pero que está ausente nos peixes cartilaxinosos, quenllas e raias. (4) cuberta; estrutura en forma de cuberta situada na extremidade dos ovos de tTermodos e certos cestodos que se abre para liberar a larva.

OPERCULUM: (1) A Prosobranchia alosztályba tartozó csigák lemezhez hasonló szerve, amely a csigaház bejáratát zárja el. (2) A gerincesek belső fülében található dobhártya. (3) A magasabbrendű halak kopoltyúfedője, amely a cápákban és rájákban hiányzik. (4) A mételyek és egyes laposférgek petéjén megtalálható fedőszerű szerkezet, amely a lárva kikelésekor felnyílik.

OPERCULUM: (1) Platelignende deksel hos de fleste forgjellesnegler. Lukker åpningen til sneglehuset. (2) Plate på stigbøylen i det indre øret hos virveldyr (vertebrater). (3) Brukes både som navn på hele gjellelokket, og på den øverste av knoklene i gjellelokket hos fisk. (4) Lokklignende struktur pa enden av trematoder (parasittiske flatmark). Hos noen cestoder (bendelmark) et lokk som åpnes nar larven klekker ut av egget.

KOŚĆ POKRYWOWA (Operculum) : (1) U większości przodoskrzelnych (mięczaków) podobna do płytki pokrywa zamykająca wejście do muszli. (2) Płytka strzemiączka w wewnętrznym uchu kręgowców. (3) Pokrywa skrzelowa, podobna do płata skóry, występująca u ryb wyższych, ale brak jej u gatunków niższych, np. rekinów i płaszczek. (4) Powieka − podobna do powieki struktura na końcu przywry i w niektórych jajach tasiemca, otwierająca się celem uwolnienia larwy.

OPERKULUM: (1) Çoğu prosobranchiaların kabuklarının girişini kapatan tabak benzeri yüzey. (2) Omurgalıların iç kulağında bulunan üzengi kemiğinin kaplaması. (3) Kemikli balıkarda bulunan fakat kıkırdaklı türlerde, köpekbalıkları ve vatozlar, bulunmayan solungacı örten kapağımsı koruyucu yüzey. (4) Bir kapak; larvayı serbest bırakmak için açılan tremetod ve bazı çestod yumurtalarının sonunda bulunan kapak benzeri yapı.

Was this helpful?
Estructura plana que cubre las branquias de peces ganoideos y de teleósteos. El opérculo se sostiene por cuatro formaciones óseas: superior, opérculo triangular, que lleva a veces espinas, y subopérculo estrecho. Los otros huesos que soportan el opérculo son el interopercular situado detrás de la mandíbula y el preopercular.


GILL COVER: The gill cover is the flat structure that covers the gill chamber of ganoid and bony fishes. It is supported by four bones, the upper, triangular opercle that sometimes bears spines, and the narrow subopercle. Other bones that support the gill cover are the interopercle, just behind the lower jaw, and the preopercle or cheek bone.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Η πεπλατυσμένη δομή που καλύπτει τον βραγχιακό θάλαμο των γανοειδών και των οστεïχθύων. Στηρίζεται από τέσσερα οστά, το ανώτερο τριγωνικό επικαλυμματικό που μερικές φορές φέρει άκανθες, το στενό υποεπικαλυμματικό, το μεσοεπικαλυμματικό που είναι ακριβώς πίσω από την κάτω σιαγόνα και το προεπικαλυμματικό ή ζυγωματικό.

OPERCULE (1): Structure plate recouvrant les ouïes des poissons ganoïdes et des téléostèens. Lopercule est soutenu par quatre formations osseuses : le supérieur, lopercule triangulaire qui porte parfois des épines et le subopercule étroit. Les autres os qui supportent lopercule sont lintéroperculaire situé en arrière de la mandibule et le préoperculaire.

OPÉRCULO : Estrutura plana que tapa a cámara branquial de peixes ganoideos e de teleósteos. O opérculo sostense por catro formacións óseas: o opérculo superior, que é triangular e ás veces ten espiñas, e o subopérculo estreito. Os outros ósos que soportan o opérculo son o interopercular situado detrás da mandíbula inferior e o preopercular.

KOPOLTYÚFEDŐ: A kopoltyúfedő a ganoid és csontos halak kopoltyúüregét boritó lapos szerv. Négy csont támasztja alá, amelyek közül a felső, háromszög alakú operculum sok fajnál tüskés. A többi három csont a keskeny suboperculum, az alsó állkapocs mögötti interoperculum és a preoperculum, más néven járomcsont.

GJELLELOKK: Flat struktur som dekker gjellehulen hos ganoider og beinfisk. Støttes av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

WIECZKO SKRZELOWE: Wieczko skrzelowe posiada płaską budowę a u ryb ganoidalnych i kościstych zakrywa komorę skrzelową. Podparte jest ono przez cztery kości: górną, trójkątną płytkę, na której czasami występują kolce, oraz wąską płytkę podwieczkową (suboperculum). Jeszcze innymi kośćmi, które podpierają wieczko skrzelowe są: kość międzypokrywowa (interoperculum) − zaraz z tyłu dolnej żuchwy oraz kość przedpokrywowa (preoperculum) lub kość policzkowa.

Solungaç kapağı: Solungaç kapağı üst üste binen solungaç lamellerinin üstünü kapatan yassı bir yapı olup kemikli balıklarda bulunur. Dört kemik tarafından desteklenen bu yapı en üstte üçgen biçiminde operkul olup çoğuzaman dikenler taşırlar, ve en dar altoperkulum. Diğer kemikler ise ara operkulleri destekler, hemen alt çenenin ve preoperkülün veya yanak kemiğinin gerisinde yer alırlar.

Was this helpful?
Que tiene capacidad de sacar provecho de los hábitats o recursos disponibles. Dícese del microorganismo que infecta un huésped debido a la debilidad transitoria de éste.


OPPORTUNISTIC: Having the ability to exploit newly available habitats or resources.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ: Οργανισμός ικανός να εκμεταλλεύεται νέα ενδιαιτήματα ή φυσικές πηγές.

OPPORTUNISTE: Ayant la capacité dexploiter des habitats ou des ressources nouvellement disponibles.

OPORTUNISTA: Que ten capacidade de tirar proveito dos hábitats ou recursos dispoñibles. Dise do microorganismo que infecta un hospedador debido á debilidade transitoria deste.

OPPORTUNISTA: Képes az új élőhelyek vagy erőforrások kihasználására.

OPPORTUNISTISK: Har evnen til å utnytte nylig tilgjengelige habitater og ressurser.

OPORTUNISTYCZNY: Mający zdolność wykorzystywania nowych dostępnych środowisk lub zasobów.

OPORTUNİSTİK: Yeni uygun habitat veya kaynakları kullanma becerisine sahip olmak

Was this helpful?
Relativo a la boca.


ORAL: Pertaining to the mouth.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ: Σχετιζόμενο με το στόμα.

ORAL, E: Relatif à la bouche.

ORAL: Relativo á boca.

ORÁLIS: A szájjal kapcsolatos.

ORAL: Angar munnen.

USTNY: Odnoszący się do ust.

ORAL: Ağızla ilgili.

Was this helpful?
(1) Relativo a los compuestos químicos basados en cadenas o anillos de carbón y que contienen hidrógeno con o sin oxígeno, nitrógeno y otros elementos. (2) Perteneciente o derivado de organismos vivos.


ORGANIC: (1) Concerning chemical compounds based on carbon chains or rings and also containing hydrogen with or without oxygen, nitrogen and other elements. (2) Pertaining to or derived from living organisms.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ: Αφορά οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από αλυσίδες ή δακτυλίους άνθρακα και περιέχουν επίσης υδρογόνο με ή χωρίς οξυγόνο, άζωτο και άλλα στοιχεία.

ORGANIQUE: (1) Relatif aux composés chimiques à base de chaînes ou danneaux de carbone et qui contiennent de lhydrogène avec ou sans oxygène, azote, et dautres eléments. (2) Se rapportant ou dérivés dorganismes vivants.

ORGÁNICO: (1) Relativo aos compostos químicos baseados en cadeas ou aneis de carbón e que conteñen hidróxeno con ou sen osíxeno, nitróxeno e outros elementos. (2) Pertencente ou derivado de organismos vivos.

SZERVES: (1) Olyan vegyületeket jelent, amelyek alapja szénlánc vagy -gyűrű, és ezen kívül hidrogéntis tartalmaznak. Molekuláikban oxigén, nitrogén és egyéb atomok is lehetnek. (2) Élős szervezetekhez kapcsolódó, vagy azokból eredő.

ORGANISK: (1) Angår kjemiske sammensetninger som er bygget opp av karbonkjeder eller –ringer, og som også inneholder hydrogen med eller uten oksygen, nitrogen og andre elementer. (2) Tilhører eller er utvunnet fra levende organismer.

ORGANICZNY: (1) Odnosi się do związków opartych na łańcuchach węglowych lub pierścieniach, a także zawierających azot, wodór z/lub bez tlenu i inne składniki. (2) Odnosi się do/lub pochodzących z żywych organizmów.

ORGANİK: (1) Karbon zincirleri veya halkalarına dayalı kimyasal bileşiklerle ilişkili ve aynı zamanda okisjenli veya oksijensiz hidrojen, nitrojen ve diğer elementleri içerir. (2) Canlı organizmalardan gelen veya veya onlara ait.

Was this helpful?
Dícese del organismo que provoca enfermedades en otro organismo (huésped) sobre el cual, o en el cual vive. Sin. Agente patógeno.


PATHOGEN: Any organism which in living on or within another organism (the host) causes disease in the host. Syn. pathogenic agent.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ: Οργανισμός που ζεί εντός ή επί ενός άλλου οργανισμού (ξενιστή) στον οποίο και προκαλεί ασθένεια. (συνώνυμο = παθογόνος παράγων).

ORGANISME PATHOGENE: Se dit dun organisme qui provoque des maladies chez un autre organisme (hôte) sur lequel, ou dans lequel, il vit. Syn. agent pathogène.

ORGANISMO PATÓXENO: Dise do organismo que provoca enfermidades noutro organismo (hospedador) sobre o cal, ou no cal vive. Sin. Axente patóxeno.

KÓROKOZÓ: Olyan szervezet, amely egy másik szervezeten (a gazdán) vagy azon belül él, és annak megbetegedését okozza. Úm. patogén szervezet.

SYKDOMSFREMKALLENDE ORGANISME: Enhver organisme som forårsaker sykdom i en organisme (verten) ved å leve på eller inni den. Syn. patogent agens.

PATOGEN (czynnik chorobotwórczy): Każdy organizm, który żyje na/lub wewnątrz innego organizmu (gospodarza), wywołując jego chorobę. Syn. czynnik patogenny.

PATOJENİK: Üzerinde yaşayan veya birbaşka organizma ile beraber (konakçı) konakçıda hastalığa sebep olan bir organizma. Syn. Patojenik etken.

Was this helpful?
Organismos que se agarran a estructuras artificiales tales como barcos, jaulas flotantes y otras estructuras sumergidas. En las centrales eléctricas, el “fouling” se agarra a las barras y a las paredes de condensadores y a otras partes del sistema de refrigeración, reduciendo así el traspaso de calor y acelerando la corrosión. En acuicultura, el “fouling” molesta el paso de agua a través de ciertas estructuras (mallas de jaulas flotantes, tubos) y reduce el tiempo de vida de materiales tales com


FOULING ORGANISMS: In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι

ORGANISMES DE FOULING: Les organismes qui sattachent aux structures artificielles telles que les bateaux, les bouées, les pieux, les cages aquacoles, les radeaux aquacoles et dautres structures submergées. Dans les centrales électriques, le "fouling" sattache aux grilles, aux parois des condenseurs et à dautres parties du système de refroidissement, réduisant ainsi le transfert de chaleur et accélérant la corrosion. En aquaculture, le "fouling" gêne le passage de leau à travers certaines structures (mailles des cages

ORGANISMOS DE FOULING: .En centrais eléctricas, os organismos incrustantes (fouling) adhírense ás rejillas,paredes tubulares dos condensadores e outras partes do sistema de arrefriamento, reducindo a transferencia de calor e acelerando a corrosión. Nos sistemas de acuicultura principalmente impiden o fluxo de auga (gaiolas de rede, canalizacións de auga) e reducen a vida útil das redes e outras estruturas. Por exemplo en acuicultura temos ás algas, ascidias, percebes, poliquetos.

ELTÖMŐDÉST OKOZÓ SZERVEZETEK: Erőművekben az eltömődést okozó szervezetek a védőrácsokon, a hűtőcsövek falain és a hűtőrendszer egyéb elemein telepedhetnek meg. Rontják a hőátadást és felgyorsítják a korróziót. Az akvakultúra-rendszerekben (hálós ketrecekben vízcsövekben) akadályozhatják a vízáramlást és csökkenthetik a hálók és egyéb szerkezetek élettartamát. Az akvakultúrában a legfontosabb ilyen szervezetek az algák, zsákállatok, kacsakagylók és soksertéjű gyűrűsférgek.

BEGROINGSORGANISMER: På kraftverk kan begroingsorganismer feste seg til inntakssiler, innsiden av kondensatorrør, og andre deler av kjølesystemet, og på denne måten redusere varmetransport og fremme korrosjon. I oppdrettssystemer gir de hovedsakelig redusert gjennomstrømning (merder, vannledninger) og reduserer levetiden til merder og andre konstruksjoner. Grodde merder på lokaliteter med sterk strøm vil legge seg ”flate” og stresse fisken. Eksempler i akvakultur er alger, tunikater, rur, blåskjell og polychaeter.

ORGANIZMY POROSTOWE: W elektrowniach organizmy porostowe mogą przytwierdzać się do krat, ścian rur skraplaczy i innych części systemu chłodzącego, przez to zmniejszają przenoszenie ciepła i przyspieszają korozję. W systemach akwakultury przeszkadzają one głównie w przepływie wody (sadze sieciowe, rury z wodą) i ograniczają żywotność materiałów sieciowych oraz innych konstrukcji. Na urządzeniach akwakultury spotykanymi organizmami są m.in.: glony, osłonice, pąkle i wieloszczety.

FOULING ORGANİZMALAR: Enerji üretim santrallerinde, Fouling yani yapışan organizmalar çeşitli yapılara bağlanabilir. Kondansatör boruları ve diğer soğutucu sistemin parçaları yanında korezyonu hızlandırır ve ısı tranferini azaltır. Yetiştiricilik sistemlerinde ve (ağ kafesler, su boruları) ağ malzemelerinin ve diğer yapıların file ömrünü azaltır ve çoğunlukla su akışını engeller. Akuakültürdeki örnekler; algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

Was this helpful?
Percibido por, o refiriéndose a un órgano sensorial, normalmente el gusto. Término utilizado en paneles de degustación de productos alimentarios.


ORGANOLEPTIC: Perceived by, or pertaining to, a sensory organ, usually taste. The term is used in the taste panel testing of food products.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟ: Αντιληπτό από, ή σχετιζόμενο με, ένα αισθητήριο όργανο, συνήθως γευστικό. Ο όρος χρησιμοποιείται στις ομάδες γευστικής δοκιμής τροφίμων.

ORGANOLEPTIQUE: Perçu par, ou se rapportant à un organe sensoriel (habituellement le goût). Le terme est utilisé dans les panels de dégustation des produits alimentaires.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, ou referíndose a un órgano sensorial, normalmente o gusto. Termo utilizado en paneis de degustación para probas con produtos alimentarios.

ORGANOLEPTIKUS: Érzékszervi; az érzékszervek által érzékelt vagy azokkal (általában az ízérzékeléssel) összefüggő. A fogalmat ételek ízérzékelési vizsgálatával kapcsolatban használják.

ORGANOLEPTISK: Som virker på sansene, spesielt smak. Betegnelsen brukes ved testing av matvarer.

ORGANOLEPTYCZNY: Dostrzegany przez/lub odnoszący się do narządu zmysłu, zwykle smaku. Termin jest używany przez komisję testująco-oceniającą produkty żywnościowe.

ORGANOLEPTİK: Bir algılama organı ile ilgili olmak ya da lagılamak, genellikle tat alma duyusu. Gıda ürünlerinin tat panel testinde kullanulın terimdir.

Was this helpful?
Dícese de toda abertura con perímetro cerrado.


ORIFICE: Any opening or aperture with a closed perimeter.

ΤΡΗΜΑ, ΣΤΟΜΙΟ: Ανοιγμα κλειστής περιμέτρου.

ORIFICE: Se dit de toute ouverture à périmètre fermé.

ORIFICIO: Dise de toda abertura con perímetro pechado.

NYÍLÁS: Zárt kerületű üreg.

MUNNING (APNING): Enhver åpning med begrenset omfang.

OTWÓR : Każdy wylot lub ujście o zamkniętym obwodzie.

ORİFİS: Kapalı bir çember ile herhangi bir açıklık veya ağız.

Was this helpful?
Líquido excretado por los riñones que juega un papel muy importante en la eliminación de los metabolitos nitrogenados y el mantenimiento del equilibrio hidromineral.


URINE: Excretory fluid produced by the kidneys that plays an important role in the elimination of nitrogenous wastes and in the maintenance of hydro-mineral balance.

ΟΥΡΟ: Υγρή απέκκριση παραγόμενη στους νεφρούς η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκκένωση των αζωτούχων αποβλήτων και στη διατήρηση της ισορροπίας νερού και αλάτων.

URINE: Liquide excrété par les reins qui joue un rôle important dans lélimination des métabolites azotés et dans le maintien de lequilibre hydro-minéral.

OURIÑOS: Líquido excretado polos riles que xoga un papel moi importante na eliminación dos metabolitos nitroxenados e o mantemento do equilibrio hidromineral.

VIZELET: A vesék által kiválasztott folyadék, amelynek fontos szerepe van nitrogéntartalmú bomlástermékek eltávolításában, illetve a víz és az ásványi anyagok egyensúlyának fenntartásában.

URIN: Ekskresjonsvæske som produseres i nyrene. Spiller en viktig rolle ved fjerning av nitrogenholdige avfallsprodukter og i ionereguleringen.

MOCZ: Wydalany płyn wytwarzany przez nerki, który odgrywa ważną rolę w usuwaniu azotowych produktów odpadowych oraz w utrzymaniu w organizmie równowagi wodno-mineralnej.

İdrar: Azotlu atıkların ayrıştırılmasında ve hidro mineral dengenin devam ettirilmesinde önemli rol oynayan böbrekler tarafından üretilen atık sıvıdır.

Was this helpful?
Conversión de tejido (normalmente a partir del cartilaginoso) en hueso.


OSSIFICATION: Replacement of a tissue (usually cartilage) by bone.

ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικατάσταση ενός ιστού (συνήθως χόνδρου) από οστούν.

OSSIFICATION: Conversion dun tissu (normalement cartilagineux) en os.

OSIFICACIÓN: Conversión de tecido (normalmente a partir do cartilaxinoso) en óso.

CSONTOSODÁS: Valamilyen szövet (általában porc) helyettesítődése csontszövettel.

OSSIFIKASJON (BEINDANNELSE): Erstatning av et vev (vanligvis brusk) med bein.

KOSTNIENIE: Zastępowanie tkanki (zwykle chrzęstnej) przez kość.

KEMİKLEŞME: Bir dokunun (genellikle kıkırdak) kemikle yer değiştirmesi.

Was this helpful?
Proceso por el cual un organismo mantiene una concentración estable de electrolitos. Mantenimiento de presión osmótica a cada lado de una membrana semipermeable; es decir equilibrio osmótico.


OSMOREGULATION: The process by which organisms maintain a stable solute concentration. The maintenance of osmotic pressure on each side of a semipermeable membrane, i.e. osmotic balance.

ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί διατηρούν στο σώμα τους σταθερή συγκέντρωση διαλελυμένων ουσιών. Η διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης εκατέρωθεν μιάς ημιπερατής μεμβράνης, δηλαδή η ωσμωτική ισορροπία.

OSMOREGULATION: Processus par lequel un organisme maintien une concentration stable délectrolytes. Le maintien dune pression osmotique de chaque côté dune membrane semiperméable; cest à dire un équilibre osmotique.

OSMORREGULACIÓN: Proceso polo cal un organismo mantén unha concentración estable de electrólitos. Mantemento da presión osmótica a cada lado dunha membrana semipermeable, é dicir, equilibrio osmótico.

OZMOREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a szervezetek fenntartják az oldatok megfelelő koncentrációját. Az ozmotikus nyomás fenntartása egy féligáteresztő hártya mindkét oldalán. Úm. ozmotikus egyensúly.

OSMOREGULERING: Prosessen der en organisme opprettholder stabil konsentrasjon av oppløste stoffer. Opprettholdelse av osmotisk trykk på hver side av en semipermeabel membran, dvs osmotisk balanse.

OSMOREGULACJA: Proces, w którym organizmy utrzymują stabilną koncentrację substancji rozpuszczonych. Utrzymywanie ciśnienia osmotycznego po każdej stronie półprzepuszczalnej błony, tj. utrzymywanie równowagi osmotycznej.

OZMOREGULASYON: Organizmaların stabil çözünmüş konsantrasyonu sürdürme işlemi. Ozmotik basıncın geçirgen zarın her iki tarafında sürdürülmesi, i.e. ozmatik balans.

Was this helpful?
Nombre común que denomina los miembros de la familia Ostreidos con unas 100 especies de diferentes géneros, especialmente los Ostrea y Crassostrea .


OYSTER: The colloquial term used for members of the family Ostreidae, with over 100 species in several genera, especially Ostrea and

ΣΤΡΕΙΔΙ: Κοινό όνομα των ατόμων της οικογένειας Ostreidae, η οποία περιέχει πάνω από 100 είδη τα οποία κατανέμονται σε διάφορα γένη μεταξύ των οποίων το γένος Ostrea και Crassostrea. Βλέπε, ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΕΙΔΙ

OYSTER: Nom d’usage courant décrivant les membres de la famille ostréidés qui renferme plus de 100 espèces dont les espèces des genres Ostrea et Crassostrea .

OSTRA: Nome común que denomina os membros da familia Ostreidos cunhas 100 especies de diferentes xéneros, especialmente os Ostrea e Crassostrea.

OSZTRIGA: Az Ostreidae családba tartozó kagylófajok köznyelvi elnevezése. Több nemzetség, pl. Ostrea és

ØSTERS: Betegnelse i dagligtalen på medlemmer i familien Ostreidae, med over 100 arter i flere slekter, særlig Ostrea og Crassostrea . Jfr. rundøsters og europeisk flatøsters.

OSTRYGA: Potoczny termin użyty w odniesieniu do przedstawicieli rodziny Ostreidae ze 100 gatunkami w kilku rodzajach, w szczególności Ostrea i Crassostrea.

İSTİRİDYE: Ostreidae familyasının üyelerinden genel bir terimdir, 100 üzerinde tür birkaç cins, özellikle Ostrea and

Was this helpful?
Ostras que pertenecen a la familia Crassostrea. Las ostras huecas muestran ciertas ventajas respecto a las ostras planas del genero Ostrea, poseen una extensión ecológica más importante, se desarrollan en condiciones de baja salinidad y son resistentes a la mayoría de predadores y parásitos comunes. La liberación de los gametos tiene lugar a temperaturas más elevadas (> 200C); por consiguiente la reproducción natural de este género no tiene lugar en ciertas áreas de cultivo.


CUPPED OYSTER (Crassostrea ): Oysters belonging to the Crassostrea genus. These inhabit a wider range of ecological conditions than flat oysters, and can grow well in areas of lower salinities, free from some of the most common predators and parasites. Cupped oysters require higher temperatures (more than 200C) to spawn, than do flat oysters.

ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ (Crassostrea): Στρείδια που ανήκουν στο γένος Crassostrea. Εξαπλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από το επίπεδο στρείδι και αναπτύσσονται καλά σε περιοχές με μικρότερες αλατότητες. Τα στρείδια αυτά απαιτούν μεγαλύτερες θερμοκρασίες (> 200C για γαμετοτοκία) από τα επίπεδα στρείδια. Δεν προσβάλλονται από τους κοινούς θηρευτές και παράσιτα.

HUITRE CREUSE (Crassostrea ): Huîtres appartenant au genre Crassostrea. Les huîtres creuses démontrent certains avantages par rapport aux huîtres plates du genre Ostrea : elles possèdent une étendue écologique plus importante, elles se développent dans des conditions de faible salinité et elles sont résistantes à la plupart des prédateurs et parasites communs. La libération des gamètes, par contre, a lieu à des températures plus élevées (>200C), la reproduction naturelle de ce genre na donc pas lieu dans certaines

OSTRA RIZADA (Crassostrea): Ostras que pertencen ao xénero Crassostrea. Habitan nun maio rango ecolóxico que as ostras planas, e poden crecer ben en áreas de baixas salinidades, libres dalgúns dos depredadores e parasitos máis comúns. As ostras rizadas requiren altas temperaturas (máis de 20 ºC) para a desova, maior que para as ostras planas.

CSÉSZÉS OSZTRIGA: A Crassostrea nemzetségbe tartozó osztrigafajok gyűjtőneve. A lapos osztrigáknál kevésbé igényesek az ökológiai körülményekre. Alacsonyabb sótartalmú vizekben is jól nőnek, a közönséges ragadozók és élősködők nem támadják meg őket. A csészés osztrigák az íváshoz a lapos osztrigáknál magasabb vízhőmérsékletet (200C felettit) igényelnek.

RUNDØSTERS (Crassostrea): Østers som hører til Crassostrea-slekten. Disse er mer robuste enn flatøsters, og kan vokse tilfredsstillende i områder med lav saltholdighet fri for noen av de vanligste predatorene og parasittene. Rundøsters krever høyere temperatur (over 200C) for å gyte enn flatøsters.

OSTRYGA WIELKA (Crassostrea gigas): Ostrygi należące do rodzaju Crassostrea. Zamieszkują one większy obszar bardziej zróżnicowanych warunków ekologicznych niż ostrygi płaskie (Ostrea edulis) i dobrze rosną na obszarach o mniejszym zasoleniu, wolnych od niektórych pospolitych drapieżników i pasożytów. Ostryga wielka do rozrodu wymaga wyższej temperatury (powyżej 200C), niż ostryga płaska.

FİNCAN İSTİRİDYE (Crassostrea): Crassostrea sınıfına mensup olan istiridyelerdir. Bunlar yassı istiridyelerden daha farklı çevresel şartlarda yaşayabilir ve en yaygın yırtıcı ve parazitlerden uzakta düşük tuzluluk oranına sahip alanlarda düzgün bir şekilde gelişebilirler. Bu istirdye türü yumurtlamak için yassı istiridyelerin ihtiyaç duyduğundan daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar.(200Cden daha fazla)

Was this helpful?
Nombre común de laOstrea edulis , miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásitoBonamia .


EUROPEAN FLAT OYSTER: The common name for Ostrea edulis, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤΡΕΙΔΙ: Η κοινή ονομασία του δίθυρου μαλακίου Ostrea edulis, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ostreidae. Χαρακτηριστικά του είδους είναι το ακανόνιστο κέλυφος, η ύπαρξη ενός μόνο προσαγωγού μυός, το μικρό μέγεθος του πόδα και η απουσία σιφωBonamia ostrea. Συνδ.

HUITRE PLATE EUROPÉENNE: Nom courant d’Ostréa edulis , un mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasite Bonamia ostrea .

OSTRA PLANA EUROPEA: Nome común de la Ostrea edulis, membro da familia Ostreidae de moluscos bivalvos cunha cuncha irregular e un músculo abdutor simple, un pequeno pé e sen sifón. Atópase no intermareal baixo en augas mornas de Europa Occidental. Os stocks foron afectados severamente polo parásito Bonamia ostreae.

EURÓPAI LAPOS OSZTRIGA: A kagylók Ostreidae családjába tartozó Ostrea edulis faj köznyelvi elnevezése. A faj jellegzetesége a szabálytalan alakú kagylóhéj, az egyetlen záróizom, a kisméretű láb. Szifonja nincs. Az árapályzóna alsó részén fordul elő. Nyugat-Európa mérsékelt övi tengerpartjain tenyésztik. Az állományok számára komoly veszélyt jelent a Bonamia ostrea nevű élősködő.

EUROPEISK FLATØSTERS (VANLIG ØSTERS): Navn på muslingen Ostrea edulis (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasittenBonamia .

PŁASKA OSTRYGA EUROPEJSKA : Pospolita nazwa ostrygi Ostrea edulis, przedstawiciela rodziny Ostreidae − mięczaków dwuskorupowych, mających nieregularną muszlę z pojedynczym mięśniem przywodzącym, małą nogę i brak syfonu; występują w niższej strefie przypływu i są przedmiotem hodowli w wodach umiarkowanych Europy Zachodniej.

AVRUPA YASSI İSTİRİDYESİ: Bivalve molluskların Ostreidae familyasının bir üyesi olan Ostrea edulisin yaygın olarak bilinen ismidir. Ostrea edulisin sifonu yoktur, tek adduktor kaslı, düz olmayan bir kabuğa sahiptir. Sığ intertidal bölgede yaygın olarak bulunur ve Batıda ılıman sularda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Stoklar ciddi düzeyde Bonamia ostrea parazitiyle etkilenmiştir.

Was this helpful?
Nombre específico de la ostra plana europea, miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásito Bonamia.


OSTREA EDULIS: The species name of the European Flat Oyster, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

OSTREA EDULIS: Το όνομα του είδους του Ευρωπαϊκού επίπεδου στρειδιού (βλ.λ.).

OSTREA EDULIS : Huître plate Européenne. Mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasite Bonamia ostrea.

OSTREA EDULIS: Nome específico da ostra plana europea, membro da familia Ostreidae de moluscos bivalvos cunha cuncha irregular e un músculo abdutor simple e sen sifón. Atópase no intermareal baixo en augas mornas de Europa occidental. Os stocks foron afectados severamente polo parasito Bonamia.

OSTREA EDULIS: A kagylók Ostreidae családjába tartozó európai lapos osztriga tudományos neve. A faj jellegzetesége a szabálytalan alakú kagylóhéj, az egyetlen záróizom, a kisméretű láb. Szifonja nincs. Az árapályzóna alsó részén fordul elő. Nyugat-Európa mérsékelt övi tengerpartjain tenyésztik. Az állományok számára komoly veszélyt jelent a Bonamia ostrea nevű élősködő.

OSTREA EDULIS : Det latinske navnet på europeisk flatøsters (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasitten Bonamia.

OSTREA EDULIS: Nazwa gatunkowa europejskiej ostrygi płaskiej, przedstawiciela rodziny Ostreidae z małży dwuskorupowych, mających nierówną muszlę z pojedynczym mięśniem przywodzącym, z małą nogą i bez syfonu, występującym w dolnej strefie pływów; jest hodowana w wodach umiarkowanych Europy Zachodniej. Hodowle bywały kilka razy atakowane przez pasożyta Bonamia ostrea.

OSTREA EDULIS: Spesifik adı Avrupa Düz İstiridye, çift kabuklu yumuşakçaların ailesinden bir üye, tek addüktör kasla düzensiz kabuğa sahip, bir küçük ayak ve sifonu yok, az gelgitlerde oluşur, Batı Avrupa’ nın sıcak sularda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Stoklar, Bonamia Ostrea.paraziti tarafından önemli şekilde etkilenir.

Was this helpful?
Tres estructuras calcificadas en el utrículo, sáculo y lagena del oído interno. Los anillos concéntricos del más grande de estos otolitos (sáculo) son a veces utilizados para determinar la edad de un pez.


OTOLITHS: Three calcified structures within the inner ear. The concentric growth rings of the largest otolith in the sacculus are often used to estimate the age of the fish, in temperate waters.

ΩΤΟΛΙΘΟΙ: Τρία αποτιτανωμένα σωματίδια στο έσω ους. Οι συγκεντρικοί αυξητικοί δακτύλιοι του μεγαλύτερου ωτόλιθου στο ασκίδιο συχνά χρησιμοποιούνται γιά την εκτίμηση της ηλικίας του ψαριού στην εύκρατη ζώνη.

OTOLITHES: Trois structures calcifiées dans lutricule, saccule et lagéna de loreille interne. Les stries concentriques de la plus grande de ces otolithes, dans la saccule, sont parfois utilisées afin de déterminer lâge dun poisson.

OTÓLITOS: Tres estruturas calcificadas do oído interno: utrículo, sáculo e lagena. Os aneis concéntricos do máis grande destes otólitos (sáculo) son ás veces utilizados para determinar a idade dun peixe.

OTOLIT: A belső fülben lévő három elmeszesedett szerv. A legnagyobb otolit koncentrikus növekedési gyűrűi alkalmasak a mérsékelt égövi halak életkorának becslésére.

OTOLITTER: Ørestener, tre kalkstrukturer i det indre øret. Ligger over grupper av sanseceller. Brukes for registrering av likevekt. Vekstringer på Sacculus (størst) brukes ofte til å aldersbestemme fisk.

OTOLITY: Trzy zwapniałe struktury w uchu wewnętrznym. W wodach umiarkowanych rosnące koncentrycznie pierścienie największego otolitu w woreczku są często używane do oceny wieku ryb.

OTOLİTLER: İç kulaktaki üç kalkerli yapı. Ilıman sularda yaşayan balıkların sakkulustaki en büyük otolitinin konsantrik büyüme halkaları genellikle yaşın tahmininde kullanılır.

Was this helpful?
Órgano sexual que produce óvulos o huevos en un organismo femenino.


OVARY: The sex organ which produces the egg or eggs in a female organism.

ΩΟΘΗΚΗ: Το φυλετικό όργανο που παράγει αυγό ή αυγά σε έναν θηλυκό οργανισμό.

OVAIRE: Organe sexuel qui produit les ovules ou les oeufs dans un organisme femelle.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos ou ovos nun organismo feminino.

PETEFÉSZEK: Nőnemű szervezetekben a petét vagy petéket termelő nemi szerv.

OVARIUM: Eggstokk, hunnlig kjønnskjertel.

JAJNIK: Narząd płciowy, który produkuje jajo lub jaja w organizmie samicy.

Yumurtalık: İçerisinde yumurta veya yumurtaların üretildiği dişi üreme organı.

Was this helpful?
Conducto que liga el ovario con el exterior y por el cual se expulsan los huevos.


OVIDUCT: A tube leading from the ovary to the exterior via which the mature ova are expelled.

ΩΑΓΩΓΟΣ: Σωλήνας που οδηγεί από την ωοθήκη στο εξωτερικό του σώματος, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ώριμα αυγά.

OVIDUCTE: Conduit reliant lovaire à lextérieur par lequel loeuf mature est expulsé.

OVIDUCTO: Conduto que liga o ovario co exterior e polo cal se expulsan os óvulos maduros.

PETEVEZETÉK: A petefészekből a külvilágba vezető cső, amelyen keresztül az érett peték (ikrák) kiürülnek.

OVIDUKT (EGGLEDER): Kanal som leder fra ovarium til utsiden, som de modne eggene skilles ut gjennom.

JAJOWÓD: Rurka prowadząca z jajnika na zewnątrz ciała, przez którą dojrzałe jaja są wyrzucane.

OVİDUKT: Olgunlaşmış yumurtaların atıldığı ovaryumdan başlayıp dış geçite kadar devam eden tüp.

Was this helpful?
Dícese de organismos que depositan huevos.


OVIPAROUS: Animals which lay eggs rather than give birth to live young; cf. viviparous.

ΩΟΤΟΚΟΣ: Ζώα που γεννούν αυγά μάλλον παρά ζωντανά μικρά. Πρβλ. Ζωοτόκος.

OVIPARE: Se dit des organismes qui pondent des œufs.

OVÍPARO: Dise de organismos que poñen ovos, en lugar de dar a luz xuvenís vivos; cf. vivíparo.

PETERAKÓ (OVIPAR): Olyan állatok, amelyek petékkel szaporodnak, és nem szülnek élő, fiatal egyedeket, vö. elevenszülő.

OVIPARE (EGGLEGGENDE): Dyr som legger egg isteden for å føde levende unger. Jfr. vivipare (levendefødende).

JAJORODNY: Zwierzęta składające jaja, a nie rodzące żywe młode osobniki; porównaj: żyworodny.

OVİPAR: Neslinin devamı için doğum yapma yerine yumurta bırakan hayvanlar; zıt. vivipar.

Was this helpful?
Dícese de animales que producen huevos fecundados en el cuerpo. Estos huevos pueden eclosionar antes de la expulsión; por ejemplo, el cazón.


OVOVIVIPAROUS: Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.

ΩΟΖΩΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)

OVOVIVIPARE: Se dit des animaux qui produisent des oeufs fécondés dans le corps. Ces oeufs peuvent éclore avant lexpulsion, par exemple la roussette.

OVOVIVÍPARO: Dise de animais que producen ovos que son fecundados no corpo, aínda que a expulsión pode acontecer antes da eclosión como pasa no cazón.

IKRASZÜLŐ (OVOVIVIPAR): Olyan állatok, amelyek a testükön belül megtermékenyített petéket (ikrákat) raknak. A kilökődés a kikelés előtt is bekövetkezhet, mint pl. a macskacápáknál.

OVOVIVIPARE: Produserer egg som befruktes inni kroppen, eggende kan støtes ut før klekking (f.eks. rødhai).

JAJOŻYWORODNE: Wytwarzające jaja, które są zapłodnione wewnątrz ciała, chociaż wydalanie może występować przed wylęganiem, jak np. u kolenia (Squalus acanthias).

OVOVİVİPAR: Köpek balıklarında olduğu gibi, yumurtadan çıkmanın atılma esnasında gerçekleştiği, vücut içerisinde döllenen yumurta üretenler.

Was this helpful?
Expulsión de huevo maduro fuera del tejido que lo rodea (Folículo).


OVULATION: The expulsion of a mature egg out of the surrounding tissue, the follicle.

ΩΟΡΡΗΞΙΑ: Η αποκόλληση ενός ώριμου αυγού από τον περιβάλλοντα ιστό, το ωοθυλάκιο.

OVULATION: Expulsion dun oeuf mature hors du tissu qui lentoure (la follicule).

OVULACIÓN: Expulsión de ovo maduro fóra do tecido que o rodea (Folículo).

OVULÁCIÓ: Az érett petesejt kilökődése a környező szövetből (tüszőből).

OVULERING: Utstøtning av modne egg fra det omgivende vevet, follikelen.

OWULACJA: Wydalanie dojrzałego jaja z otaczającej tkanki, tj. pęcherzyka jajnika.

OVULASYON: Olgun yumurtanın bağ dokusundan dışarıya atılması, folikül.

Was this helpful?
(1) Generalmente, sufrir una reacción química con O2. Ej. reacciones oxidación/reducción. (2) Proceso por el cual una sustancia pierde electrones y gana oxígeno. Proceso por el que una sustancia pierde electrones por una sustancia que es, a su vez reducida denominada agente oxidante.


OXIDIZE/OXIDATION: (1) Generally, to undergo a chemical reaction with 02. eg. oxidation/reduction reactions. (2) OXIDATION: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form

ΟΞΕΙΔΩΣΗ: (1) Ως γενική έννοια σημαίνει τη χημική αντίδραση με Ο2. Για παράδειγμα οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. (2) Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

(S) OXYDER/OXIDATION: (1) En général, subir une réaction chimique dans laquelle 02, cest-à-dire une réaction oxydation/réduction. (2) OXIDATION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN: (1) Xeralmente, sufrir unha reacción química con O2. Ex. reaccións oxidación/redución. (2) Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécual doador a unha molécula receptora. A molécula doador é oxidado mentres a molécula receptora é reducida. O eletrón doado e a súa correspondente forma oxidada.

OXIDÁCIÓ: (1) Általában 02-nel lezajló kémiai reakció, pl. oxidációs/redukciós reakciók. (2) Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

OKSIDERE/OKSIDASJON: (1) Generelt kjemisk reaksjon med 02, f.eks. oksidasjon/reduksjonsreaksjoner. (2) OKSIDASJON: En prosess hvor et stoff (forbindelse, atomer eller ioner) mister elektroner og binder oksygen. Prosess hvor elektroner blir trukket fra et stoff til et annet stoff som selv blir redusert (oksidasjonsmiddelet).

UTLENIAĆ SIĘ: (1) Ogólnie biorąc podlegać reakcji chemicznej z 02, np. reakcje utleniania/redukcji. (2) UTLENIANIE: Jak w reakcji chemicznej redox, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki dawcy do cząsteczki akceptora. Cząsteczka dawcy jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron dawcy i odpowiednia utleniona jego forma, nazywane są parą redox.

OKSİTLENME/OKSİDASYON: (1) Genel olarak, 02 ile kimyasal reaksiyona girme. Örn. Oksidasyon/redüksiyon reaksiyonları. (2) OKSİDASYON: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.

Was this helpful?
Reacción química en la cual los electrones son transferidos desde un donador a una molécula aceptora. El donador se oxida mientras que el aceptor se reduce. El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.


OXIDATION REDUCTION: A chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ-ΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

OXIDATION REDUCTION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN-REDUCIÓN: Reacción química na cal os electróns son transferidos dende unha molécula doador a unha molécula receptora. O doador oxídase mentres que a molécula receptora se reduce. O electrón doador e a súa correspondente forma oxidada coñécese como par redox.

OXIDÁCIÓ-REDUKCIÓ: Olyan kémiai reakció, amelyben elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

OKSIDASJON REDUKSJON: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

UTLENIANIE REDUKCJA: Reakcja chemiczna, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki dawcy do cząsteczki akceptora. Cząsteczka dawcy jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron dawcy i odpowiednia jego utleniona forma, nazywane są parą redox

OKSİDASYON REAKSİYONU: Bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir

Was this helpful?
(1) En acuicultura: tecnología de enriquecimiento en oxígeno disuelto de un medio de cultivo, lo que reduce la renovación de agua. (2) En fisiología: proceso de traspaso de oxígeno por la sangre.


OXYGENATION: (1) In aquaculture: the input of pure oxygen into the culture medium to enhance or supplement its oxygen content; this promotes lower water exchange rates in the system. (2) In physiology: the oxygen transfer to blood cells (processes of uptake and release of haemoglobin bound oxygen).

ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια η εισαγωγή καθαρού οξυγόνου σε ένα μέσο καλλιέργειας ώστε να αυξηθεί η παροχή οξυγόνου με μικρούς ρυθμούς ανταλλαγής νερού στο σύστημα. (2) Στην φυσιολογία, η μεταφορά οξυγόνου στα αιμοκύτταρα (διαδικασίες πρόσληψης και απελευθέρωσης οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη)

OXYGÉNATION: (1) En aquaculture: technologie denrichissement en oxygène dissous dun milieu de culture permettant un faible renouvellement deau. (2) En physiologie: le processus de transfert de loxygène par le sang.

OSIXENACIÓN: (1) En acuicultura: introdución de osíxeno puro no medio de cultivo para aumentar ou complementar o seu contido en osíxeno, o que reduce a renovación de auga no sistema. (2) En fisioloxía: transferencia de osíxeno ás células sanguíneas (procesos de toma e liberación do osíxeno ligado á hemoglobina).

OXIGENÁLÁS: (1) Akvakultúrában: oxigén bevezetése a tenyésztőrendszerbe, az oxigéntartalom dúsítására vagy pótlására; ezzel csökkenteni lehet a vízcsere mértékét. (2) Élettanban: a vérsejtek oxigénfelvétele (a hemoglobin által megkötött oxigén felvételének és leadásának folyamata).

OKSYGENERING: (1) I akvakultur: Tilsetting av rent oksygen (kjegler eller diffusorer) til vannet for å øke oksygeninnholdet. Dette tillater mindre vannforbruk. (2) I fysiologi: Oksygentransport til blodceller (prosessen der oksygen tas opp og settes fri av hemoglobin).

NATLENIENIE: (1) W akwakulturze: wprowadzenie czystego tlenu do środowiska hodowlanego celem podniesienia lub uzupełnienia zawartości tlenu; pozwala to na mniejszą częstotliwość wymiany wody w urządzeniach hodowlanych. (2) W fizjologii: przenoszenie tlenu do krwinek (procesy wychwytywania i uwalniania tlenu przez wiązania hemoglobinowe).

OKSİJENLENDİRME: (1) Akuakültürde: Ortamda tutulan saf oksijeni zenginleştirme ya da oksijan içeriğine ek sağlamak; Bu sistemde değiştirilmiş düşük su oranını düzenler. (2) Fizyolojide: Kan hücrelerine oksijen transferi (Hemoglobin oksijen bağının salınım ve tutulum süreci)

Was this helpful?
Aireador: Dispositivo tal como un difusor, mediante el cual se inyecta aire para mejorar la difusión del oxígeno en el agua.


OXYGENATOR: Device such as an airstone through which air or oxygen is injected to promote the diffusion of oxygen into water.

ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ: Υλικό όπως μια αερόπετρα, δια του οποίου διοχετεύεται αέρας ή οξυγόνο για να ενισχυθεί η διάχυση του οξυγόνου στο νερό.

OXYGENATEUR: Dispositif tel quun diffuseur par lequel lair est injecté pour améliorer la diffusion de loxygène dans leau.

OXISENADOR: Dispositivo como por exemplo unha pedra aireadora a través do cal se inxecta aire ou osíxeno para mellorar a difusión do osíxeno na auga.

OXIGENÁTOR: Olyan berendezés (pl. porlasztókő), amelyen keresztül oxigént fecskendeznek a vízbe, elősegítve ezzel az oxigén vízben való oldódását.

OKSYGENERINGSENHET: Enhet for å overføre oksygen til vann, f.eks. oksygeneringskjegle. Oksygen er kostbart så det er viktig at oksygenutbyttet (tilsatt oksygenmengde som blir igjen i vannet) blir høyest mulig. Se også lufter.

NATLENIACZ: Urządzenie, jak np. kamień napowietrzający, które wprowadza powietrze lub tlen celem ułatwienia dyfuzji tlenu do wody.

Hava motoru: Oksijenin su içindeki yayılımını arttırmak için hava veya oksijen veren hava tasına benzer aygıt.

Was this helpful?
Cantidad de oxígeno, O2, en solución a temperatura y presión atmosférica ambientales.


DISSOLVED OXYGEN: The amount of oxygen, O2, in solution under existing atmospheric pressure and temperature.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ: Η ποσότητα του εν διαλύσει οξυγόνου, Ο2, υπό την κρατούσα ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία.

OXYGENE DISSOUS: La quantité doxygène, O2, en solution à température et pression atmosphérique ambiantes.

OSÍXENO DISOLTO: Cantidade de osíxeno, O2, baixo condicións determinadas de presión atmosférica e temperatura.

OLDOTT OXIGÉN: Az oldatban jelenlevő oxigén, O2 mennyisége adott légköri nyomáson és hőmérsékletnél.

LØST OKSYGEN: Mengden oksygen, O2 , som er løst ved eksisterende atmosfærisk trykk og temperatur.

TLEN ROZPUSZCZONY : Ilość tlenu (O2) rozpuszczona w roztworze przy istniejącym ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze.

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN: Mevcut atmosferik basınç ve sıcaklıkta çözünmüş olarak bulunan oksijen, O2, miktarı.

Was this helpful?
Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.


OXYTETRACYCLINE (Terramycin): One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ (Τεραμυκίνη): Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

OXYTETRACYCLINE(TERRAMYCINE): Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico da familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz fronte a grande variedade de bacterias patóxenas de peixes.

OXITETRACIKLIN (TERRAMYCIN): A Streptomyces rimosus által termelt, tetraciklin típusú antibiotikum, amely sokféle, halbetegségeket okozó baktérium ellen hatékony.

OKSYTETRACYKLIN (Terramycin): Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

OKSYTETRACYKLINA (Terramycyna): Jeden z antybiotyków tetracykliny wytwarzany przezStreptomyces rimosus; skuteczny przeciw wielu różnym bakteriom chorobotwórczym u ryb.

OKSİTETRASİLİN (Teramisin): Streptomyces rimosus tarafından üretilen ve balıklar için patojenik birçok bakteri çeşidi üzerine etkili tetrasilin antibiyotiklerden biri.

Was this helpful?
Procedimiento por el cual una sustancia fluida es tratada por ozono. En acuicultura la ozonización es corrientemente utilizada para degradar las sustancias orgánicas disueltas en agua, y desinfectarla de ciertos agentes patógenos. Utilizada también para esterilizar los medios acuáticos y para quitarle el sabor y el color al agua potable.


OZONATION: A process by which a substance, fluid or gas is treated with ozone. In aquaculture ozonation is usually employed to degrade organic substances which are dissolved in water and/or to disinfect water from target pathogens. It is also used to sterilize aquatic media, to remove taste and odour from drinking water.

ΟΖΟΝΩΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία μία υγρή ή αέρια ουσία υφίσταται κατεργασία με όζον. Στην υδατοκαλλιέργεια, η οζόνωση χρησιμοποιείται συνήθως γιά την διάσπαση οργανικών ουσιών που είναι διαλελυμένες στο νερό και/η γιά την αποστείρωση νερού από ορισμένα παθογόνα. Χρησιμοποιείται ακόμη για αποστείρωση υδατικών μέσων και την απάλειψη της γεύσης και της οσμής από το πόσιμο νερό.

OZONISATION: Procédé par lequel une substance fluide est traitée par lozone. En aquaculture lozonisation est couramment employée pour dégrader les substances organiques dissoutes dans leau, et la désinfecter par rapport à certains agents pathogènes cibles. Utilisé également afin de stériliser les milieux aquatiques et pour enlever goût et odeur à leau potable.

OZONIZACIÓN: Procedemento polo cal unha substancia fluída ou gasosa é tratada por ozono. En acuicultura a ozonización é correntemente utilizada para degradar as substancias orgánicas disoltas en auga, e/ou desinfectala de certos axentes patóxenos. Utilizada tamén para esterilizar os medios acuáticos e para quitarlle o sabor e a cor á auga potable.

ÓZONIZÁLÁS: Folyadékok és gázok ózonos kezelése. Az akvakultúrában az ózonizálást a vízben oldott szerves anyagok lebontására és/vagy a víz fertőtlenítésére használják. Az ivóvíz sterilizálására, íz- és szagmentesítésére is alkalmas.

OZONERING: Prosess der en substans, væske eller gass blir behandlet med ozon. I akvakultur brukes ozonbehandling for å bryte ned organiske substanser som er løst i vannet og/eller for å desinfisere vann for sykdomsfremkallende organismer. Brukes også for sterilisere akvatiske medier, og for å fjerne smak og lukt fra drikkevann.

OZONOWANIE: Proces, w którym substancja, płyn lub gaz są poddawane działaniu ozonu. W akwakulturze, ozonowanie jest zazwyczaj stosowane w celu degradacji substancji organicznych, które są rozpuszczone w wodzie i/lub usunięcia z wody czynników chorobotwórczych. Jest ono również używane do sterylizacji środowiska wodnego, a także usunięcia z wody pitnej nieprzyjemnego smaku i zapachu.

OZONLAMA: Sıvı veya gaz bir maddenin ozon ile mualamele edilmesi işlemi. Akuakültürde ozonlama genellikle organik materyalin indirgenmesinde ve/veya suyun hedef patojenlerden dezenfekte edilmesi için kullanılır. Yine içme suyundaki koku ve tadı arındırmak için sucul ortamların sterilize edilmesi için de kullanılır.

Was this helpful?
Generador de ozono y de radicales libres a partir de oxígeno o de aire con descarga eléctrica. Los ozonizadores producen normalmente un número de estados de oxigenación intermediarios en la producción de ozono y de otros radicales libres, de tal manera que el agua esté tratada por radicales oxidantes que por el O3 solo.


OZONIZER: An apparatus that produces ozone and other radicals from oxygen or air in an electrical discharge. Ozonizers normally produce a number of intermediary oxygenation stages of ozone and other radicals so that ozonation includes in principle the treatment of media with total radical oxidants rather than with O3 alone.

ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ: Συσκευή η οποία μετατρέπει με τη βοήθεια ηλεκτρικών εκκενώσεων το οξυγόνο (ή τον αέρα σε όζον. Η παραγωγή όζοντος συνοδεύεται από την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Η οζόνωση ενός μέσου βασίζεται κυρίως στις αντιδράσεις αυτών των οξειδωτικών ριζών παρά στην δράση του καθαρού όζοντος

OZONISEUR: Générateur dozone et de radicaux libres à partir doxygène ou dair par lintermédiaire dune décharge électrique. Les ozoniseurs produisent normalement un nombre de stades doxygénation intermédiaires dans la production dozone et dautres radicaux libres de telle façon que leau soit traitée par des radicaux oxydants plutôt que par lO3 seul.

OZONIZADOR: Xerador de ozono e de radicais libres a partir de osíxeno ou de aire con descarga eléctrica. Os ozonizadores producen normalmente un número de estados de osixenación intermedos de ozono e doutros radicais libres, de tal maneira que a auga estea tratada polo total dos radicais oxidantes máis que por o O3 só.

ÓZONIZÁLÓ: Elektromos kisülésekkel oxigénből vagy levegőből ózont és szabadgyököket előállító berendezés. Az ózonizálók általában az ózon köztes oxigenáltsági állapotait állítják elő, ezért az ózonálás gyakran a közeg oxigéngyökökkel és nem csak tiszta ózonnal való kezelését is jelenti.

OZONGENERATOR: Apparat som produserer ozon og andre radikaler fra oksygen eller luft i et elektrisk felt. Ozongeneratorer produserer vanligvis flere mellomliggende oksigeneringssteg av ozon og andre radikaler, derfor inkluderer ozonbehandling i prinsippet behandling av medium med flere radikaloksidanter snarere enn med O3 alene.

OZONATOR/OZONIZATOR: Aparat, który w wyładowaniach elektrycznych produkuje ozon i inne rodniki z tlenu lub powietrza. Ozonatory zazwyczaj produkują wiele pośrednich stadiów ozonu i innych rodników, dlatego ozonowanie polega tu w zasadzie na traktowaniu środowiska ogólną liczbą rodników substancji utleniających, a nie samego O3.

OZONİZER: Bir elektirk akımı ile oksijen veya havadan ozon ve diğer radikalleri üreten bir cihaz. Ozonizerler genellikle ozonun ve diğer radikallerin bir dizi ara oksijenasyon safhasını üretirler böylece ozonlama tek başına O3 yerine tüm radikal oksidantlarla ortamı arıtma prensibini içerir.

Was this helpful?
Forma molecular específica (alotrópica) de oxígeno, compuesta de tres átomos de oxígeno y con peso molecular de 48 gramos/mol. El ozono es el cuarto agente más oxidante conocido (por detrás de F2, F2O y O•). Se piensa que su mecanismo de oxidación sigue la reacción O3 O2 + O•, con producción de oxígeno y de un radical libre oxidante. Las moléculas de ozono se descomponen en medios acuáticos produciendo radicales libres con una vida media muy


OZONE: A specific molecular (allotropic) state of oxygen. The ozone molecule contains three oxygen (molecular weight of 48.00 grams per mole). Ozone is the fourth most powerful oxidizing agent known (only F2, F2O, and O• are better) and is thought to have a mechanism of oxidation related to the following reaction: O3 -> O2 + O•, where nascent oxygen produces a high-energy oxidation via free radical reaction. The decomposition of ozone in aqueous sol

ΟΖΟΝ: Ειδική μοριακή (αλλοτροπ2, F2Ο και ΟΞ) και θεωρείται ότι ο οξειδωτικός μηχανισμός του σχετίζεται με την αντίδραση: Ο3 -> Ο2 + Ο, όπου η υψηλή οξειδωτική δράση του οξυγόνου "εν τω γενάσθαι" οφείλεται σε αντιδράσεις ελευθέρων ριζών. Η διάσπαση του όζοντος σε υδατικά διαλύματα οδηγά στην παραγωγή βραχύβιων ελεύθερων ριζών. Η ταχύτητα της διάσπασης εξαρτάται από την σύνθεση και τις ιδιότητες του διαλύματος, την περιεκτικότητά του σε οργανικές ενώσεις, το p

OZONE: Forme moléculaire spécifique (allotropique) de loxygène, composée de trois atomes doxygène et de poids moléculaire de 48 grammes/mole. Lozone est le quatrième plus puissant agent oxydant connu (derrière F2, F2O et O•). On pense que son mécanisme doxydation suit la réaction O3 -> O2 + O•, avec production doxygène et dun radical libre oxydant de forte énergie. Les molécules dozone se décomposent en milieux aquatiques produisant des radicaux lib

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de osíxeno, composta de tres átomos de osíxeno e con peso molecular de 48 gramos/mol. O ozono é o cuarto axente máis oxidante coñecido (por detrás de F2, F2O e O•). Pénsase que o seu mecanismo de oxidación segue a reacción O3 O2 + O• no que o osíxeno orixinado produce unha oxidación altamente enerxética mediante a reacción do radical libre. As moléculas de ozono descompóñense en medios acuáticos produc

ÓZON: Az oxigén különleges (allotróp) molekuláris formája. Az ózonmolekula három oxigénatomot tartalmaz (molekuláris tömege 48,00 g/mol). Az ózon a harmadik legerősebb ismert oxidálószer (csak a F2, F2O, és O• erősebb nála), és oxidáló hatásának alapja valószínűleg a következő reakció: O3 -> O2 + O•, ahol a keletkező oxigén szabadgyök-reakcióba lép, ezzel erős oxidációt okoz. Az ózon vizes oldatokban rövidéletű szabadgyökök útján bomlik le. A lebomlá

OZON: Spesifikk molekylær form for oksygen, der tre oksygenatomer (O32, F2O og O• er sterkere). Har en oksidasjonsmekanisme som henger sammen med følgende reaksjon: O3 -> O2 + O•, der O produserer en høyenergi oksidasjon via en fri radikal. Spalting av ozon i vannholdige løsninger skjer via radikaler med kort levetid. Hastig

OZON: Swoisty, cząsteczkowy (alotropowy) stan tlenu. Cząsteczka ozonu zawiera trzy atomy tlenu (masa cząsteczkowa 48,0 g/mol). Ze znanych utleniaczy ozon jest czterokrotnie silniejszym środkiem (lepsze są tylko F2, F2O i O•) i przypuszcza się, że posiada mechanizm utleniania zbliżony do następującej reakcji: O3 -> O2 + O•, gdzie powstający tlen wywołuje wysokoenergetyczne utlenianie przez reakcję wolnych rodników. Rozpad ozonu w roztworach wodnych

OZON: Oksijenin özel moleküler (allotropik) hali. Ozon molekülü üç oksijen molekülü ihtiva eder (bir molde 48.00 gram moleküler ağırlık). Ozon bilinen dördüncü en güçlü oksidasyon ajanıdır (sadece F2, F2O, ve O• daha iyidir) ve şu reaksiyonla ilgili oksidasyon mekanizmasına sahip olduğu düşünülmektedir: O3 -> O2 + O•, burada açığa çıkan oksijen serbest radikal reaksiyon yolu ile yüksek enerjili bir oksidasyon üretmektedir. Suyla yapılan eriyiklerde

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES