AMC LIMITED

H

Localización, lugar y tipo particular de ambiente ocupado por un organismo.


HABITAT: The locality, site and particular type of local environment occupied by an organism.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ: Η θέση, το σημείο και ο συγκεκριμένος τύπος τοπικού περιβάλλοντος που καταλαμβάνεται από έναν οργανισμό.

HABITAT: (1) Lieu, site ou environnement local particulièr, occupé par un organisme. (2) Les éléments biologiques et physiques de lenvironnement qui constituent les conditions physico-chimiques et alimentaires nécessaires à un organisme, et remplissent ses besoins de couverture.

HÁBITAT: Localización, lugar e tipo particular de ambiente ocupado por un organismo.

ÉLŐHELY: Az a hely, terület, vagy a természeti környezet azon típusa, amelyet valamely élőlény elfoglalt.

HABITAT: (1) Lokaliteten og den spesielle typen lokalt miljø okkupert av en organisme. (2) De dyr, planter, og fysiske komponenter i miljøet som utgjør den naturlige føden, de fysisk-kjemiske betingelsene, og dekker organismenes behov.

SIEDLISKO (BIOTOP): Miejsce i szczególny typ środowiska lokalnego, zajmowanego przez organizm, populację lub biocenozę.

HABİTAT: Mevkii, mahal ve bir organizma tarafından işgal edilmiş belirli türdeki yerel çevre.

Was this helpful?
Sistema de controles no solamente del producto final sino de todo el proceso de producción del alimento. Se definen los puntos críticos del proceso y se programan las medidas a implementar para reducir riesgos potenciales. Estos procedimientos son usados especialmente para eliminar riesgos para la salud pública en productos acuícolas. Las prácticas HACCP están basadas en los principios siguientes: Control de riesgo, control de puntos críticos, límites críticos, mantenimiento de límites, acciones


HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Process whereby former practices such as end product testing are replaced by analysis and management throughout the entire food production system. Critical points in the process are identified and measures are developed and implemented to reduce potential risks. HACCP procedures are used to reduce or eliminate the risk to public health (e.g. food poisoning, trematode infection) from aquaculture products. The HACCP programme is based on the following principles: Hazard analysis, Critical Contr

HACCP (ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ): Διαδικασία κατά την οποία παλαιότερες πρακτικές, όπως είναι ο έλεγχος του τελικού προϊόντος, αντικαθίστανται από ανάλυση και διαχείριση καθ’ όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας αναγνωρίζονται ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέθοδοι για τη μείωση του ρίσκου. Οι διαδικασίες HACCP χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβολής της δημόσιας υγείας (π.χ. τροφική δηλητηρίαση, μόλυνση από τρηματώδεις) από προϊόντα υδατοκαλλιεργειών. Ένα πρόγ

ARPCC (Analyse des Risques et Point Critique de Contrôle) : Procédure qui remplace des techniques plus anciennes d’analyse de produit finale. Le système de production d’un aliment est analysé dans son ensemble. Des points critiques dans le procédé sont identifiés et des techniques d’analyse adaptées et implémentées afin de réduire les risques potentiels, surtout les risques envers la santé publique (par exemple lintoxication, linfection par trématodes) engendrés par des produits issus de l’aquaculture. Le programme ARPCC est basé sur les principes suivan

ARCPC (ANÁLISE DE RISCOS E CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Proceso a través do que se substitúen as prácticas como o control de produto final pola análise e xestión total de todo o proceso de produción do alimento. Defínense os puntos críticos do proceso e desenvólvense as medidas a implementar para reducir riscos potenciais. Os procedementos de ARCPC son usados especialmente para eliminar os riscos para a saúde pública (ex. intoxicacións alimentarias, infección por trermatodos) debidos a produtos de acuicultura. Os programas ARCPC están baseadas nos pr

HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Olyan eljárás, amelynél a korábbi gyakorlatokat, például a végtermék ellenőrzését az egész élelmiszergyártó rendszer elemzésével és irányításával helyettesítik. Az eljárásban kritikus pontokat azonosítanak, mértékeket állapítanak meg és alkalmaznak azért, hogy csökkentsék a lehetséges kockázatokat. A HACCP eljárásait használják az akvakultúra termékei által a közegészségre jelentett kockázatok (pl. ételmérgezés, féregfertőzés) csökkentésére vagy kiküszöbölésére. A HACCP program a következő elvek

HACCP : Engelsk forkortelse for “hazard analysis and critical control point” eller risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter på norsk. Prosess som erstatter sluttesting av matvarer med analyser og administrering gjennom hele produksjonslinjen. Kritiske punkter i prosessen blir identifisert og det blir utviklet mål og beregningsmetoder for å redusere risikoen. HACCP-prosedyrer brukes for å redusere eller eliminere risikoen for at folkehelsen skal trues gjennom akvakulturprodukter (f.eks. matforgiftning e

HACCP (ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNY PUNKT KONTROLI): Proces, w którym dawne praktyki, jak np. testowanie końcowego produktu, są zastąpione przez zarządzanie w ciągu całego systemu produkcji żywności. Punkty krytyczne w procesie są identyfikowane, rozpracowywane i wprowadzane praktyczne środki zaradcze w celu zmniejszenia potencjalnych zagrożeń. Stosowanie procedur HACCP ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego (np. zatrucia żywności, zakażenia przywrami) m.in. ze strony produktów akwakultury. Program HACCP jest o

HACCP(RİSK ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTASI): Tüm gıda üretim sistemi boyunca yönetim ve analizler tarafından model uygulamalar vasıtasıyla üretim sonu testi gibi yinelenen süreç. İşlemin tanımlanan ve ölçülen kritik noktaları için tedbirler geliştirilir. HACCP prosedürleri su ürünleri yetiştiriciliği ürünlerinden kaynaklanan ( Örn; besin zehirlenmesi, trematod enfeksiyonu gibi) kamusal sağlığı riskini elimine etmek ya da azaltmak için kullanılır. HACCP programı şu prensipleri temel alır; Tehlike analizi, Kritik kontrol noktası, Kritik Limi

Was this helpful?
Pequeña separación limitada por red suspendida en un tanque de poca profundidad en la cual se cultivan larvas y juveniles de peces destinados a ser liberados en el tanque cuando alcanzan la talla de almacenamiento. El término es originario de la India donde la técnica constituye un medio eficaz de cultivo de larvas de las carpas índicas.


HAPAS: Small net enclosures in shallow ponds to raise larval and juvenile fish which will be released into the pond after reaching stocking size. The term originates from India where "Hapas" are employed as an effective culture technique for rearing the larvae of Indian carps.

HAPAS: Μικρές περιφράξεις από δίχτυα σε ρηχές λιμνοδεξαμενές για την εκτροφή προνυμφών και ανηλίκων ψαριών, που πρόκειται να απελευθερωθούν στη λιμνοδεξαμενή όταν φθάσουν στο κατάλληλο μέγεθος. Ο όρος προέρχεται από την Iνδία, όπου τα "hapas" χρησιμοποιούνται αποδοτικά για την καλλιέργεια των προνυμφών των κυπρίνων.

HAPAS: Petit enclos en grillage érigé dans un étang de faible profondeur dans lequel sont élevés les larves et juvéniles de poissons destinés à être libéré dans létang lorsque la taille de stockage est atteinte. Le terme est originaire de lInde où cette technique constitue un moyen efficace délevage des larves de Carpes Indiennes.

HAPAS: Pequenos cercados de rede en estanques superficiais para o cultivo larvario e de xuvenís de peixes que serán liberados no estanque despois de alcanza o tamaño de sementeira. O termo é orixinario da India onde as "Hapas" son empregadas como unha técnica efectiva de cultivo para a cría de larvas de carpas indias.

HAPA: Kisméretű, hálós ketrec, amelyet sekélyvizű halastavakba helyezve hallárvák és halivadékok nevelésére használnak. Az ivadékokat a telepítési méret elérése után a tóban szabadon engedik. A szó Indiából származik, ahol a "hapákat" elterjedten használják az indiai pontyfélék ivadékainak nevelésére.

HAPAS: Små notposer i grunne dammer der larver og småfisk oppdrettes fram til de når en viss størrelse, for så og settes ut i dammen. Betegnelsen stammer fra India der ”hapas” brukes til å oppdrette larver av Indiske karper.

HAPAS: Mała sieć ogrodzeniowa stosowana w niewielkich stawach do wychowu larw i młodzieży ryb, które będą wpuszczone do stawu po osiągnięciu wielkości obsadowej. Nazwa ta pochodzi z języka Indian, gdzie "hapas” używano jako skuteczną technikę hodowli przy podchowie larw karpi Indian.

HAPAS: Stoklama boyuna ulaşana kadar larva ve juvenil balıkların tutulduğu sığ havuzlardaki küçük ağ kapamalar. Terim, Hindistandan gelmektedir ki "Hapas" Hint sazanlarının larvalarının yetiştirmek için kullanılan etkili bir kültür yöntemidir.

Was this helpful?
Protozoos parásitos que producen esporas resistentes (Sporozoa). La infestación por estos protozoos de varias especies de invertebrados está bien documentada, incluso infestan los crustáceos y moluscos: por ejemplo, la infestación de ostras por Minchinia costalis, M. nelsoni y C. ovicola, de mejillones por C. mytilovum y de cangrejos por M.lousiana.


HAPLOSPORIDIANS: Protozoan parasites producing resistant spores (Sporozoa). They are known to infest various invertebrate species of crustacea and molluscs e.g. Minchinia costalis, M. nelsoni and Chytridiopsis ovicola infect oysters, C. mytilovum mussels and M. lousiana in crabs.

ΑΠΛΟΣΠΟΡIΔIΑ: Παρασιτικά πρωτόζωα που παράγουν ανθεκτικά σπόρια (σπορόζωα). Προσβάλλουν διάφορα είδη καρκινοειδών και μαλακίων, π.χ. η Minchinia costalis, η M. nelsoni, και η Chytridiopsis ovicola προσβάλλουν τα στρείδια, η Chytridiopsis mytilovum τα μύδια και η Minchinia lousiana τα καβούρια.

HAPLOSPORIDIES: Protozoaires parasites produisant des spores résistants (Sporozoa). Linfestation de diverses espèces dInvertébrés est documentée, y compris les crustacés et les mollusques: par exemple, linfestation des huîtres par Minchinia costalis, M. nelsoni et Chytridiopsis ovicola, linfestation des moules par C. mytilovum et linfestation des crabes par M. louisiana.

HAPLOESPORIDIOS: Protozoos parasitos que producen esporas resistentes (Sporozoa). É ben coñecida a infestación de varias especies de invertebrados de crustáceos e moluscos. Ex. Minchinia costalis, M. nelsoni e Chytridiopsis ovicola infestan ostras, C. mytilovum mexillóns e M. lousiana en cangrexos.

HAPLOSPORIDIA: Ellenálló spórákat képző egysejtű élősködők (Sporozoa). Fontosabb gazdaszervezeteik rákok és puhatestűek (pl. Minchinia costalis, M. nelsoni és Chytridiopsis ovicola).

HAPLOSPORIDIER: Parasittiske protozoer (encelledyr) som produserer motstandsdyktige sporer (Sporozoa). De er kjent for å infisere ulike arter av krepsdyr og bløtdyr, f.eks. Minchinia costalis, M. nelsoni og Chytridiopsis ovicola som infiserer østers, C. mytilovum infiserer blåskjell og M. lousinia infiserer krabbe.

HAPLOSPORIDIA: Pierwotniaki pasożytnicze wytwarzające odporne spory (Sporozoa). Są one znane z niepokojenia różnych gatunków skorupiaków i mięczaków, np. Manchinia costalis, M. nelsoni i Chytridiopsis ovicola zarażające ostrygi, C. mytilovum omułki, a Minchinia lousiana kraby.

HAPLOSPORIDIAN: Dirençli sporlar ( Sporozoa ) üreten tek hücreli parazitlerdir. Bunların çeşitli omurgasız eklembacaklı kabuklu ve yumuşakça türlerine zarar verdiği biliniyor. Minchinia costalis,M. nelsoni and Chytridiopsis ovicola, istiridye, midye ve yengeçlerdeki M. lousiana lara zarar verirler.

Was this helpful?
Planta haploide; gametófito, por ejemplo las algas marinas clorofíceas.


HAPLOPHYTE: A haploid plant also referred to as a gametophyte, e.g. in seaweeds.

ΑΠΛΟΦΥΤΟ: Απλοειδές φυτό, που ονομάζεται και γαμετόφυτο, π.χ. στα φύκη.

HAPLOPHYTE: Une plante haploïde; un gamétophyte, par exemple les goëmons.

HAPLÓFITA: Planta haploide tamén denominada gametófito, por ex. en macroalgas.

HAPLOFITON: Haploid növény, gametofitonnak is nevezik; pl. tengeri algák.

HAPLOFYTT: Haploide planter også kalt gametofytter, f.eks. tang.

GAMETOFIT: Haploidalne stadium przemiany pokoleń roślin o zredukowanej (1n) liczbie chromosomów, nazywane również haplofitem, wytwarzające komórki rozrodcze − gamety; np. wodorosty morskie.

HAPLOFİT: Deniz yosunu gibi haploid bitkiler gametofit olarak isimlendirilirler,

Was this helpful?
Número total de cromosomas presentes en las células germinales (espermatozoides y óvulos); que tiene un equipamiento simple de cromosomas (n). El número de cromosomas no emparejados de una célula haploide es llamado el número haploide.


HAPLOID: The total number of chromosomes present in germ cells (sperm or ova); having a single set (n) of chromosomes which contains a copy of the autosomes plus one sexual chromosome. The number of unpaired chromosomes in a haploid cell is the haploid number and is typical for gametes of diploid organisms.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο ολικός αριθμός χρωμοσωμάτων στα γεννητικά κύτταρα (ωάρια και σπερματοζωάρια). Ο έχων μία σειρά (n) χρωμοσωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει ένα αυτόσωμα από κάθε ζεύγος αυτοσωμάτων και ένα φυλετικό χρωμόσωμα. Ο αριθμός των μη ζευγαρωμένων χρωμοσωμάτων σε ένα απλοειδές κύτταρο καλείται απλοειδής αριθμός και χαρακτηρίζει τους γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών.

HAPLOIDE: Le nombre total des chromosomes présents dans les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules); ayant un complément simple de chromosomes (n). Le nombre de chromosomes non appariés dune cellule haploïde est appelé le nombre haploïde.

HAPLOIDE: Número total de cromosomas presentes nas células xerminais (espermatozoides e óvulos); que posúe un xogo simple (n) de cromosomas que contén unha copia dos autosomas máis un cromosoma sexual.El número de cromosomas impares nunha célula haploide é o número haploide e é típico en gametos de organismos diploides.

HAPLOID: Az ivarsejtek (hímivarsejtek vagy petesejtek) kromoszómaszáma; egyszeres (n) kromoszómakészlet, amely minden autoszóma egy-egy kópiáját és egy nemi kromoszómát tartalmaz. A haploid sejtekben található, nem párosodott kromoszómák száma a haploid kromoszómaszám, amely a diploid szervezetek ivarsejtjeire jellemző.

HAPLOID: Det totale antall kromosomer som er tilstede i kimceller (sperm og egg). Har et enkelt sett kromosomer (n=1) som inneholder en kopi av autosomene pluss et kjønnskromosom. Antallet av uparede kromosomer i en haploid celle er det haploide kromosomtallet, som er karakteristisk for kjønnsceller fra diploide organismer.

HAPLOID : Ogólna liczba chromosomów obecnych w komórkach gamet (plemniku lub jaju); mający pojedynczy zestaw (n) chromosomów, które zawierają kopie autosomów plus jeden chromosom płciowy. Liczba nieparzystych chromosomów w komórce haploidalnej jest liczbą haploidalną i jest typowa dla gamet organizmów diploidalnych.

HAPLOİD: Üreme hücresi olan olan sperm veya yumurtada bulunan toplam kromozom sayısını ifade etmede kullanılır; tek set (n) kromozom içerir. Genellikle 2n kromozoma sahip yani diploid canlıların üreme hücreleri olan sperm ve yumurtaları haploid tir.

Was this helpful?
Organismo cuyas células son haploides; sólo el zigoto de los haplontes es diploide.


HAPLONT: An organism in which the somatic cells are haploid; only the zygote of haplonts is diploid.

ΑΠΛΟΝΤΗΣ: Οργανισμός με απλοειδή σωματικά κύτταρα. Μόνο οι ζυγώτες των απλοειδών είναι διπλοειδείς.

HAPLONTE: Organisme dans lequel les cellules sont haploïdes; seul le zygote des haplontes est diploïde.

HAPLONTE: Organismo as células somáticas do cal son haploides; só o cigoto dos haplontes é diploide.

HAPLONTA: Olyan szervezet, amelynek testi sejtjei haploidok; csak a zigóta diploid.

HAPLONT: En organisme der de somatiske cellene er haploide, og kun zygoten er diploid.

HAPLONT: Organizm, w którym komórki somatyczne są haploidalne; tylko zygota haplontów jest diploidalna.

HAPLONT: Sadece somatik hücreleri haploid olan organizma; haplont canlıların sadece zigotları diploid tir.

Was this helpful?
Término usado para describir un genotipo haploide compuesto con un conjunto específico de alelos a lo largo de dos o más locus en un cromosoma simple.


HAPLOTYPE: The term used to describe a compound haploid genotype with a specific set of alleles across two or more loci on a single chromosome.

ΑΠΛΟΤΥΠΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν απλοειδή (συνδ.) γονότυπο ενός μόνο χρωμοσώματος με κάποιο όμως συγκεκριμένο συνδυασμό αλληλόμορφων.

HAPLOTYPE: Génotype haploïde composé avec un set d’allèles sur deux (ou plus) de loci sur un seul chromosome.

HAPLOTIPO: Termo usado para describir un xenotipo haploide composto cun conxunto específico de alelos ao longo de dous ou máis locus nun cromosoma simple.

HAPLOTÍPUS: Egy kromoszómán található kettő vagy több lókusz allélkombinációja, amelyet egy összetett haploid genotípus leírására használnak.

HAPLOTYPE: Et sett av alleler som opptar to eller flere loci på ett enkelt kromosom, og som utgjør en kompleks genotype (f.eks. MHC).

HAPLOTYP: Stosowany termin do opisania złożonego haploidalnego genotypu ze specyficznym zestawem alleli naprzeciw dwóch lub większej liczbie loci na pojedynczym chromosomie.

HAPLOTİP: Bu terim bir tek kromozomdaki birleşik haploid genotip ile belirli bir allel grubunun karşısındaki iki veya daha çok lokusu tanımlar.

Was this helpful?
Pescado molido deshidratado y a menudo desgrasado, o un subproducto de pescado producido en diferentes categorías y utilizado como alimento o más raramente como fertilizante.


FISH MEAL: A dehydrated and often defatted ground fish or fish by-product produced in different grades and used as feed or less commonly as fertilizer.

ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟ: Αφυδατωμένα και συχνά απολιπωμένα κονιοποιημένα ψάρια ή υπολείμματα ψαριών, που χρησιμοποιούνται ως τροφή ή - σπάνια - ως λίπασμα.

FARINE DE POISSON: Broyat deshydraté, et parfois délipidé, de poisson ou de déchets de poissons utilisé dans la confection daliments et (rarement) comme engrais.

FARIÑA DE PEIXE: Peixe moído deshidratado e a miúdo desgraxado, ou un subproduto de peixe producido en diferentes categorías e utilizado como alimento ou máis raramente como fertilizante.

HALLISZT: Dehidratált és gyakran zsírtalanított őrölt hal vagy hal-melléktermék, amely különböző osztályú lehet, és amelyet takarmányként, vagy, ritkábban, trágyázásra használnak.

FISKEMEL: Dehydrert og ofte avfettet hel fisk eller fiskeavfall produsert i ulike grader, og brukt til fôr (eller som proteinkilde i formulert fôr) og i mindre utstrekning som gjødsel.

MĄCZKA RYBNA: Odwodnione i często odtłuszczone zmielone ryby lub pozostałości z przetwórstwa ryb, w postaci granulek o różnej wielkości ziaren, stosowane jako pasza, a rzadziej jako nawóz.

BALIK UNU: Susuz ve çoğunlukla yağı alınmış dip balıklardan veya balık yan ürünlerinden farklı derecelerde üretilen ve yem olarak kullanılan nadiren gübre olarak kullanılan ürün.

Was this helpful?
Veneno que mata selectivamente los peces. Después de la extracción del aceite de las semillas de la camelia, el residuo que contiene el 10 a15 % de saponina, es utilizado en el control de los predadores o de los competidores en los cultivos de gambas, la saponina es 50 veces más tóxica para los peces que para las gambas.


TEA SEED CAKE: A selective fish poison containing 10-15% of the active ingredient saponin. After oil has been extracted from the seeds of Camellia, tea seed cake can be made from the resulting residue. As saponin is 50 times more lethal to fish than it is to shrimps, it is used in crustacean farming to remove fish predators or competitors.

ΠΙΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ: Επιλεκτικό δηλητήριο που περιέχει 10-15% ενεργής σαπωνίνης. Παρασκευάζεται από σπόρους του φυτού Camellia μετά την εξαγωγή του ελαίου. Καθώς η σαπωνίνη είναι 50 φορές πιό τοξική για τα ψάρια από ότι για τις γαρίδες, το δηλητήριο αυτό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των καρκινοειδών για την εξολόθρευση ψαριών-θηρευτών ή ανταγωνιστών.

FARINE DE GRAINES DE CAMELIA: Poison qui tue sélectivement les poissons. Suite à lextraction de lhuile des graines de camélia, le résidu qui contient 10 à15 % de saponine, est utilisé dans le contrôle des prédateurs ou des compétiteurs dans les élevages de crevettes, la saponine étant 50 fois plus toxique envers les poissons quenvers les crevettes.

TORTA DE SEMENTES DE TÉ / TORTA DE SEMENTES DE CAMELIA: Veleno selectivo para peixes que contén 10-15% do ingrediente activo saponina. Despois da extracción do aceite das sementes da camelia, pódese fabricar unha torta de sementes de té co residuo resultante. A saponina é 50 veces máis tóxica para os peixes que para os lagostinos, é por isto usada no cultivo de crustáceos para eliminar peixes predadores ou competidores.

KAMÉLIAOLAJ-KÉSZÍTMÉNY: Aktív összetvőként 10-15% szaponint tartalmazó szelektív halméreg. Miután az olajat kivonták a kaméliamagokból, a maradékot "pogácsává" lehet alakítani. A szaponin a halak számára ötvenszer olyan mérgező, mint a rákok számára, ezért a ráktenyésztésben a ragadozó halak és a kompetitorok eltávolítására használható.

TEFROKAKE: Selektiv fiskedrepende gift med 10-15% saponin. Etter at olje er utvunnet fra Camellia-fro kan tefrokake lages av restene. Siden saponin er 50 ganger giftigere for fisk enn for reker brukes tefrokake i krepsdyroppdrett for å utrydde fisk (konkurrenter eller predatorer).

MAKUCH Z NASION HERBATY: Selektywna trucizna dla ryb zawierająca 10 - 15% aktywnego składnika saponiny. Po wyekstrahowaniu oleju z nasion kamelii (Camellia japonica), z pozostałej reszty odpadowej nasion może być produkowany makuch. Ponieważ saponina jest 50 razy bardziej letalna dla ryb niż dla krewetek, używana jest w hodowli skorupiaków w celu usunięcia ze stawów ryb drapieżnych lub konkurencyjnych.

Çay tohumu küspesi: Aktif saponin içeriğinin %10-15 ini içeren seçici bir balık zehiri. Çayın tohumundaki yağ ekstrakte edildikten sonra , çay tohumu küspesi geriye kalan atıktan elde edilebilir. Saponin balıklarda karideslerden 50 kat öldürücü olduğu için, kabuklu yetiştiriciliğinde balık predatörlerini veya rakiplerini ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır.

Was this helpful?
Hebra de ADN que no sirve de matriz para la trascripción de la ARN.


STRAND, NON-CODING: That strand of the DNA double helix that does not serve as a template for RNA transcription.

ΑΛΥΣIΔΑ ΜΗ ΚΩΔIΚΟΠΟIΟΥΣΑ: Η αλυσίδα του δίκλωνου DNA που δεν χρησιμοποιείται ως μήτρα γιά την μεταγραφή του RNA.

BRIN NON-CODON: Brin dADN ne servant pas de matrice pour la transcription de lARN.

FEBRA NON-CODIFICADA: Febra de ADN que non serve de matriz para a trascripción da ARN.

NEM-KÓDOLÓ SZÁL: A DNS kettős spiráljának az a szála, amelyik nem szolgál templátként az RNS-szintézis számára.

KJEDE, IKKE-KODENDE: Den kjeden (av de to kjedene) i DNA som ikke er templat ved RNA transkripsjon.

ŁAŃCUCH NIEKODOWANY: Podwójny spiralny łańcuch DNA nie służący jako matryca do transkrypcji RNA.

DİZİ, KODLAMAYAN: RNA kopyalanması için bir kalıp olarak görev almayan çift sarmal yapılı DNA dizisi.

Was this helpful?
Residuos de los alimentos ingeridos, mezclados con los residuos de secreciones, de las bacterias, etc., eliminados del tubo digestivo por el ano.


FAECES: Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

FECES: Résidu daliment indigeste, mélangé au résidu de secrétions, de bactéries, etc., rejeté du tube digestif par lanus.

FECES: Residuos dos alimentos non dixeridos, mesturados cos residuos de secrecións, bacterias, etc., expulsados do tubo dixestivo polo ano.

SZÉKLET: Emészthetetlen táplálékmaradványok, emésztőnedv-maradékok, baktériumok, stb. együttese, amely a végbélnyíláson keresztül távozik a bélcsatornából.

FECES (AVFØRING): Ufordøyde fôrrester, i lag med rester av sekreter, bakterier etc, som støtes ut fra fordøyelseskanalen (q.v.) gjennom anus.

KAŁ: Pozostałości niestrawionego pokarmu, razem z resztkami wydzielin, bakteriami itp. (odchody), wydalanych z przewodu pokarmowego przez odbyt.

Feçes: Feçes, Sidirim kanalı ve anüsten dışarı atılan sindirilememiş besin, salgı, bakteri v.b. kalıntılarının hepsi.

Was this helpful?
Término común designado a los gusanos parásitos del filo de los platelmintos.


HELMINTH: Common term for parasitic worms of the Phylum Platyhelminthes.

ΕΛΜIΝΘΑΣ: Κοινός όρος για τους παρασιτικούς σκώληκες του φύλου Πλατυέλμινθες.

HELMINTHE: Terme commun désignant des vers parasites des Phylum Platyhelminthes.

HELMINTO: Termo común designado para vermes parasitos do filo dos platelmintos.

BÉLFÉRGEK: A laposférgek (Platyhelminthes) törzsének élősködő fajait jelentő gyűjtőfogalom.

INNVOLLSORM: Vanlig betegnelse for parasittiske marker som tilhører rekke Platyhelminthes (flatormer).

ROBAKI: Ogólna nazwa robaków pasożytniczych z gromady płazińców (Platyhelminthes).

Kurt: Platyhelmintes şubesi parazit kurtları için kullanılan yaygın terim.

Was this helpful?
Que se refiere a la sangre o al sistema circulatorio.


HAEMIC: Pertaining to blood or blood vessels.

ΑIΜΑΤIΚΟΣ: ΑIΜΑΤIΚΟΣ [Ελλ.].

HEMALE: Qui se réfère au sang ou au système circulatoire.

HEMAL / HÉMICO / HEMÁTICO / : Que se refire ao sangue ou ao sistema circulatorio.

VÉR-: A vérrel vagy a véredényekkel kapcsolatos.

HEMO-: Vedrører blod eller blodårer.

HAEMIC: Odnoszący się do krwi lub naczyń krwionośnych.

Hemik: Kan veya kan damarları ile ilgili.

Was this helpful?
Compuesto anormal (Fe+++) de la hemoglobina. Dícese igualmente del pigmento formado cuando un tejido es fijado con formol no tamponado.


HAEMATIN: Abnormal Fe+++ constituent of haemoglobin. It is also a pigment formed when unbuffered formalin is used for fixation.

ΑIΜΑΤIΝΗ: Ανώμαλο σιδηρούχο (Fe+++) συστατικό της αιμοσφαιρίνης (βλ.λ.). Επίσης χρωστική που σχηματίζεται, όταν για την στερέωση χρησιμοποιείται μη ρυθμιζόμενη φανόλη.

HEMATINE: Composé Ferrique (Fe+++) anormal de lhémoglobine. Se dit également du pigment formé quand un tissu est fixé avec du formol non-tamponnée.

HEMATINA: Composto anormal (Fe+++) da hemoglobina. Dise igualmente do pigmento formado cando se fixa un tecido con formol non tapado.

HEMATIN: A hemoglobin abnormális vas(III) (Fe+++) alkotórésze, illetve nem-pufferelt formalinnal végzett fixálás eredményeként kialakuló festékanyag.

HEMATIN: Unormal Fe+++-bestanddel i hemoglobin. Er også et pigment som dannes når ubufret formalin brukes til fiksering.

HEMATYNA: Anormalne Fe++++, składnik hemoglobiny. Tworzy ona również barwnik, gdy do utrwalania jest używana niezbuforowana formalina.

HEMATİN: Anormal hemoglobin içeriği. Tampon olarak kullanılmayan formalinin fikzasyon olarak kullanıldığında renk oluşturması

Was this helpful?
Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.


HAEMATOCRIT: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume; packed cell volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ: Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

HEMATOCRITE: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

HEMATOCRITO: Relación volumétrica entre o volume ocupado polos elementos celulares do sangue e o seu volume total; volume das células empaquetadas.

HEMATOKRIT: A vér sejtes elemeinek térfogati aránya a teljes vértérfogathoz képest; tömörített sejttérfogat.

HEMATOKRIT: Volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.

HEMATOKRYT: Stosunek objętościowy składników komórkowych krwi do ogólnej objętości krwi; objętość krwi w hematokrycie.

HEMATOKRİT: Kanın şekilli hücrelerinin toplam kan hacmine oranını belirten hacimsel ilişki.

Was this helpful?
Ensanche de un tejido provocado por la fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos.


HAEMATOMA: An enlargement in the tissue caused by blood escaping from the vascular system.

ΑIΜΑΤΩΜΑ: Διόγκωση ιστού που προκαλείται από αίμα που διαφεύγει από το αγγειακό σύστημα.

HEMATOME: Enflure dun tissu provoquée par la fuite du sang en dehors des vaisseaux.

HEMATOMA: Aumento do tamaño dun tecido causado pola saída de sangue fose dos vasos sanguíneos.

HEMATÓMA: Az érrendszert elhagyó vér által okozott szövet-megnagyobbodás.

HEMATOM (BLAMERKE): Hevelse i vev grunnet blodansamling/bloduttredelse.

KRWIAK : Przerost tkanki spowodowany przez uciekającą krew z układu naczyniowego.

HEMATOM: Vasküler sistemden çıkan kanın neden olduğu doku büyümesi

Was this helpful?
Formación de los glóbulos de la sangre; este proceso tiene lugar en el tejido linfoide y la medula ósea de los vertebrados adultos.


HAEMOPOIESIS(=HAEMATOPOIESIS): Formation of blood cells; this process occurs in haemopoietic tissue. Syn. Haematopoiesis(American usage).

ΑIΜΟΠΟIΗΣΗ: Σχηματισμός κυττάρων του αίματος. Γίνεται στους αιμοποιητικούς ιστούς.

HEMATOPOIESE: Formation des globules du sang; ce processus a lieu dans le tissu lymphoïde et la moelle osseuse des Vertébrés adultes.

HEMATOPOESE / HEMATOPOISE: Formación de células sanguíneas; este proceso ten lugar no tecido hematopoético.

HEMOPOÉZIS (HEMATOPOÉZIS): A vérsejtek kialakulása, amely a vérképző (hematopoietikus) szövetekben megy végbe.

HEMATOPOESE (BLODDANNELSE): Dannelse av blodceller, foregår i bloddannende vev. Hos fisk foregår prosessen i milt, nyre og thymus, siden fisk mangler benmarg og lymfeknuter.

TWORZENIE SIĘ KRWINEK: Powstawanie krwinek; proces ten występuje w tkance krwiotwórczej. Syn. hemopoeza (zazwyczaj w USA).

HEMOPOEZİS(=HEMATOPOEZİS): Kan hücresilerinin yapımı; bu işlem kan yapıcı (hemopoetik) dokularda olmaktadır.

Was this helpful?
En los grandes crustáceos (por ejemplo langosta), hembra que transporta grandes cantidades de huevos fijados en el abdomen durante el periodo de incubación.


BERRIED FEMALE: In larger crustacea (e.g. lobsters) a term which is used to describe those females with large egg masses attached under the abdomen during the period of incubation.

ΑΥΓΩΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ: Ο όρος στα αγγλικά αναφέρεται στα θηλυκά μεγάλων καρκινοειδών (π.χ. αστακοί) τα οποία έχουν προσκολλημένες μεγάλες μάζες αυγών κοιλιακά κατά την περίοδο της επώασης. Στα ελληνικά ο όρος χρησιμοποιείται τόσο για τα αυγωμένα θηλυκά καρκινοειδή όσο και για τα ψάρια με έντονα ανεπτυγμένες γονάδες.

FEMELLE OEUVEE: Chez les grands crustacés (par exemple homard), femelle avec de grandes quantités doeufs fixées sur elle.

FEMIA OVADA: Nos grandes crustáceos (por exemplo lumbrigante), é o termo que se usa para describir aquelas femias que levan suxeitas grandes cantidades de ovos no abdome durante o período de incubación.

IKRÁS RÁK: A nagyméretű rákok (pl. homár) nagytömegű ikrát hordozó nőstényeinek elnevezése. A nőstények az inkubációs időszak alatt a potrohuk alá ragasztva hordják az ikrákat.

HUNN MED UTROGN: En betegnelse brukt for beskrive hunner av større krepsdyr (f.eks. hummer) med en stor eggmasse festet til buken under inkubering.

SAMICA NOSZĄCA (s."wydająca potomstwo") : U większych skorupiaków (np. homara) określenie, używane do opisania samic noszących jaja w okresie ich inkubacji, skupione w grona i przytwierdzone pod odwłokiem.

YUMURTALI DİŞİ: İnkübasyon süresince, karın altı bölgesinde yumurta kütlelerini tutan büyük eklem bacaklı (ıstakos) dişilerin tanımlanmasında kullanılan terimdir.

Was this helpful?
Pigmento respiratorio de la hemolinfa de los crustáceos, contiene porfirina de cobre. El cobre tiene una fuerte afinidad por el oxígeno libre en el agua superior al hierro de la hemoglobina de los mamíferos.


HAEMOCYANIN: A respiratory pigment in the haemolymph of crustaceans which contains copper prophyrin molecules. The copper binds the free oxygen of water more efficiently than the iron in haemoglobin.

ΑIΜΟΚΥΑΝIΝΗ: Αναπνευστική χρωστική της αιμολέμφου των καρκινοειδών, η οποία περιέχει μόρια πορφυρίνης του χαλκού . Ο χαλκός δεσμεύει το ελεύθερο οξυγόνο του νερού πολύ καλύτερα από το σίδηρο στα θηλαστικά.

HEMOCYANINE: Pigment respiratoire de lhémolymphe des crustacés, contenant du cuivre porphyrine. Le cuivre a une plus forte affinité pour loxygène libre dans leau que le fer de lhémoglobine des mammifères.

HEMOCIANINA: Pigmento respiratorio da hemolinfa dos crustáceos, que contén moléculas de porfirina de cobre. O cobre captura o osíxeno libre da auga con maior eficiencia que o ferro na hemoglobina.

HEMOCIANIN: A rákok hemolimfájában megtalálható légzőpigment, amely rézionokkal ellátott porfiringyűrűket tartalmaz. A réz hatékonyabban képes megkötni a vízben oldott oxigént, mint a hemoglobinban lévő vas.

HEMOCYANIN: Respirasjonspigment i hemolymfen hos krepsdyr, inneholder kobberprofyrin. Kobberet binder til seg fritt oksygen i vannet mer effektivt enn jern i hemoglobin.

HEMOCYJANINA : Barwnik oddechowy w hemolimfie skorupiaków, który zawiera cząsteczki porfiryny miedziowej. Miedź wiąże skuteczniej wolny tlen z wody niż żelazo w hemoglobinie.

HEMOSİYANİN: Bakır profrin molekülü içeren kabuklu sucul canlıların lenf sıvısında bulunan respiratör pigment. Bakır sudaki serbest oksijene hemoglobindeki demirden daha etkin bir şekilde tutunur.

Was this helpful?
Portaobjetos de microscopio con una o dos cuadrículas grabadas encima. Originalmente destinado para la estimación de las células sanguíneas, pero a menudo utilizadas en acuicultura para estimar la concentración de los organismos planctónicos en muestras de agua.


HAEMOCYTOMETER: Specialized microscope slide with one or two etched grids and a thick cover slip. Originally designed to estimate concentrations of blood cells, but also widely used in aquaculture to estimate concentrations of planktonic organisms in small sub-samples of water.

ΑIΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟ: Ειδική αντικειμενοφόρος πλάκα χρησιμοποιούμενη στον μικροσκοπικό προσδιορισμό του αριθμού των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών που υπάρχουν σε μια καλλιέργεια. Περιλαμβάνει έναν ή δύο εγχάρωτους κάναβους και φέρει γυάλινο καλυπτρίδα. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό συγκεντρώσεων πλακτωνικών οργανισμών σε δείγματα νερού.

HEMATOCYTOMETRE: Lame de microscope spécialisée avec une ou deux grilles gravées dessus et pourvue dune lamelle épaisse. Conçue à lorigine pour lestimation des concentrations de cellules sanguines, mais souvent employée en aquaculture afin destimer les concentrations des organismes planctoniques dans les sous-échantillons deau.

HEMOCITÓMETRO / HEMOTACITÓMETRO / CÁMARA DE NEUBAUER: Portaobxectos de microscopio especial cunha ou dúas cuadrículas gravadas enriba e un delgado cobreobxectos deslizante. Orixinalmente destinado para a estimación das células sanguíneas, pero a miúdo utilizado en acuicultura para estimar a concentración dos organismos planctónicos en pequenas submostras de auga.

HEMOCITOMÉTER: Különleges mikroszkópos tárgylemez, amelynek egyik vagy mindkét oldalába rácsozatot martak, és vastag fedőlemezt kell hozzá használni. Eredetileg a vérsejtek megszámolására szolgál, de az akvakultúrában kis térfogatú vízminták planktonszámának becslésére is használják.

TELLEKAMMER: Spesielt mikroskopobjektglass med en eller to gitter og et tykt dekkglass. Opprinnelig konstruert for å bestemme konsentrasjonen av blodceller, men brukes vidstrakt i akvakulturnæringen for å bestemme konsentrasjoner av planktoniske partikler i små vannprøver.

HEMOCYTOMETR: Specjalistyczne mikroskopowe szkiełko podstawowe z jedną lub dwiema wytrawionymi siatkami i grubym szkiełkiem nakrywkowym. Pierwotnie przeznaczony do oceny koncentracji krwinek, ale także używany często w akwakulturze do oceny − w małych podpróbkach wody − koncentracji organizmów planktonowych.

HEMOSİTOMETRE: Bir veya iki ızgara sistemi yerleştirilmiş ve kalın kayar bir örtü ile dizayn edilmiş özel mikroskop slaytı. Önceleri kan hücrelerinin konsantrasyonunu belirlemek için tasarlanmıştır ancak yetiştiricilikte küçük miktardaki su örneklerinde planktonik organ

Was this helpful?
Pigmento proteico respiratorio de las células sanguíneas de los vertebrados y a veces de otros animales. La hemoglobina se combina rápidamente con el oxígeno para formar la oxihemoglobina responsable del transporte del oxígeno a través del sistema sanguíneo.


HAEMOGLOBIN: Red-pigmented protein occurring in the blood cells of vertebrates and elsewhere, sporadically, in the animal kingdom. Haemoglobin combines readily with oygen to form oxyhaemoglobin, responsible for transferring oxygen through the blood system.

ΑIΜΟΣΦΑIΡIΝΗ: Κόκκινου χρώματος πρωτεïνη του αίματος των σπονδυλωτών, και η οποία συναντάται σποραδικά και σε άλλα γένη του ζωϊκού βασιλείου. Η αιμοσφαιρίνη συνδέεται εύκολα με το οξυγόνο για τον σχηματισμό οξυαιμοσφαιρίνης, που μεταφέρει το οξυγόνο με την κυκλοφορια του αίματος.

HEMOGLOBINE: Pigment protéinique respiratoire des cellules sanguines des Vertébrés et parfois dautres animaux. Lhémoglobine se combine rapidement avec loxygène pour former loxyhémoglobine responsable du transfert doxygène à travers le système sanguin.

HEMOGLOBINA: Pigmento proteico respiratorio de cor vermella presente nas células sanguíneas dos vertebrados e a veces,esporádicamente, noutros organismos do reino animal. A hemoglobina combínase rapidamente co osíxeno para formar a oxihemoglobina responsable do transporte do osíxeno a través do sistema circulatorio.

HEMOGLOBIN: Vörös színű fehérje, amely a gerincesek vérsejtjeiben fordul elő, illetve néhány egyéb állatfajban is megtalálható. A hemoglobin az oxigénnel reagálva oxihemoglobint alkot, amely a vérkeringésben az oxigén szállításáért felelős.

HEMOGLOBIN: Rodpigmentert protein i blodceller hos virveldyr (vertebrater), og sporadisk hos andre taksoner i dyreriket. Hemoglobin binder lett oksygen og danner oksyhemoglobin, som transporterer oksygen gjennom blodsystemet.

HEMOGLOBINA: Czerwono zabarwione białko występujące w krwinkach kręgowców a sporadycznie w innych organizmach królestwa zwierząt. Hemoglobina łączy się łatwo z tlenem tworząc oksyhemoglobinę, odpowiedzialną w układzie krwionośnym za przenoszenie tlenu.

HEMOGLOBİN: Omurgalıların ve bazan hayvanlar aleminde bulunan canlıların kan hücrelerinde bulunan kırmızı pigmentli protein. Hemoglobin kolaylıkla oksijenle birleşerek oksihemohlobine dönüşür, ki bu da oksijenin kan sisteminde taşınmasını sağlar.

Was this helpful?
Fluido del sistema circulatorio de los invertebrados (Moluscos, Crustáceos) formado por un medio líquido o suero, en el cual nadan las células circulantes.


HAEMOLYMPH: The circulatory fluid of many invertebrates (molluscs and arthropods) composed of circulatory cells bathed in a fluid medium, the serum.

ΑIΜΟΛΕΜΦΟΣ: Το υγρό του κυκλοφορικού συστήματος πολλών ασπονδύλων (μαλακίων και αρθροπόδων), που αποτελείται από κυκλοφορικά κύτταρα που "κολυμπούν" μέσα σε ένα υγρό μέσον, τον ορό.

HEMOLYMPHE: Fluide rencontré dans les systèmes circulatoires des Invertébrés (Mollusques, Crustacés) constitué dun milieu aqueux, le sérum, dans lequel baignent les cellules circulantes.

HEMOLINFA: Fluído do sistema circulatorio en invertebrados (Moluscos, Crustáceos) formado por células bañadas nun medio fluído chamado soro.

HEMOLIMFA: Sok gerinctelen (puhatestűek és ízeltlábúak) testfolyadéka, amely egy folyékony állományban, a szérumban úszó sejtekből áll.

HEMOLYMFE: Kretsløpsvæsken hos mange virvelløse dyr (bløtdyr og leddyr), bestående av celler i flytende medium (serum).

HEMOLIMFA: Płyn ustrojowy wielu bezkręgowców (mięczaków i stawonogów) składający się z komórek zanurzonych w środowisku płynnym (surowicy krwi) układu krążenia.

HEMOLENF: Kabuklu ve arthropodlar gibi birçok omugasız canlının dolaşım sıvısıdır. Sıvı ortam olan serum ve içinde yüzen dolaşıcı hücrelerden oluşur.

Was this helpful?
Ruptura de la hematíes (glóbulos rojos).


HAEMOLYSIS: Rupture of erythrocytes (red blood corpuscles/cells).

ΑIΜΟΛΥΣΗ: Ρήξη ερυθροκυττάρων.

HEMOLYSE: La rupture des hématies (globules rouges).

HEMÓLISE: Ruptura das hemacias (glóbulos vermellos).

HEMOLÍZIS: Az eritrociták (vörösvérsejtek vagy -testek) széthullása.

HEMOLYSE: Nar erytrocyttene (røde blodceller) sprekker.

HEMOLIZA: Rozpad erytrocytów (krwinek czerwonych).

HEMOLİZ: Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) parçalanması

Was this helpful?
Parásito que vive en la sangre del huésped.


HAEMOPARASITE: Any parasite inhabiting the blood of its host.

ΑIΜΟΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που είναι εγκατεστημένο στο αίμα του ξενιστή του.

HEMOPARASITE: Parasite habitant le sang de son hôte.

HEMOPARASITO: Calquera parasito que viva no sangue do hospedador ou anfitrión.

HEMOPARAZITA: A gazdaszervezet vérében előforduló élősködő.

HEMOPARASITTER (BLODPARASITTER): Enhver parasitt som holder til i vertens blod.

PASOŻYTY KRWI: Każdy pasożyt hamujący przepływ krwi u swego żywiciela.

HEMOPARAZİT: Kan içersinde yerleşip yaşayan parazit

Was this helpful?
Fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos, o sea a través de las paredes intactas de los vasos o por ruptura de los vasos.


HAEMORRHAGE: An escape of blood from the vessels, either through intact blood vessel walls or by flow through ruptured walls.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΑ: Η διαφυγή αίματος από τα αγγεία, είτε μέσω ανέπαφων τοιχωμάτων αγγείων, είτε μέσω διερηγμένων αγγείων.

HEMORRAGIE: La fuite du sang hors des vaisseaux sanguins, soit à travers les parois intactes des vaisseaux, soit par rupture des vaisseaux.

HEMORRAXIA: Perda de sangue a partir dos vasos sanguíneos, sexa a través das paredes intactas dos vasos ou por ruptura destes.

HEMORRHÁGIA: A vér kilépése az érrendszerből ép érfalon keresztül, vagy kifolyása az érfal széthullása után.

HEMORAGI (BLØDNING): Blod som strømmer ut fra en åre, enten gjennom en uskadd eller en sprukket årevegg.

KRWOTOK: Wyciek krwi z naczyń, albo przez nieuszkodzone ściany naczyń krwionośnych lub przez pęknięcia ścian.

HEMORAJ: Hasar gören veya hasar görmemiş damarlardan dış dokuya kan sızması.

Was this helpful?
Hemorragia minúscula provocada por la ruptura de un capilar, por ejemplo en las capas musculares o cutáneas.


HAEMORRHAGIC PETECHIA: Small "pinpoint" haemorrhages occurring where capillaries have ruptured, for example, throughout the muscular or in the cutaneous layers.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΠΕΤΕΧIΑ: Μικρές αιμορραγικές κηλίδες, οι οποίες εμφανίζονται σε σημεία ρήξης των τριχοειδών, δηλαδή στα μυïκά ή στα δερματικά στρώματα.

HEMORRAGIE PETECHIALE: Hémorragie minuscule provoquée par la rupture dun capillaire, dans les couches musculaires ou cutanées par exemple.

HEMORRAXIA PETEQUIAL (HEMORRAXIA LOCAL): Hemorraxia de pequeno tamaño provocada pola ruptura dun capilar, por exemplo nas capas musculares ou cutáneas.

HEMORRHÁGIKUS PETECHIA: Apró, gombostűfej nagyságú bevérzések, amelyek a hajszálerek széthullásának helyén jelennek meg, például a bőr alatti izom- és irharétegben.

HEMORAGISKE PETEKKIER: Ørsmå blødninger som inntreffer der kapillærer har sprukket, f.eks. i muskel eller huden.

WYBROCZYNA KRWOTOCZNA: Małe krwotoki wielkości ostrza szpilki pojawiające się wszędzie tam, gdzie popękały naczynia włosowate, np. w warstwach mięśni lub skóry.

HEMORAJİK PETEŞİ: Kas doku veya kıkırdak yapılarda, kapiller damarların hasar görmesi sonucu oluşan noktasal kanamalar.

Was this helpful?
Sustancia que contiene hierro, producida por la degradación de la hemoglobina.


HAEMOSIDERIN: An iron-containing substance resulting from the breaking-up of haematin.

ΑIΜΟΣIΔΗΡIΝΗ: Σιδηρούχος ένωση που προκύπτει από τη διάσπαση της αιματίνης.

HEMOSIDERINE: Substance contenant du fer, produit par la dégradation de lhémoglobine.

HEMOSIDERINA: Substancia que contén ferro, producida pola degradación da hematina.

HEMOSZIDERIN: A hematin felbomlásakor keletkező vastartalmú vegyület.

HEMOSIDERIN: En jernholdig substans som stammer fra nedbrytningen av hematin.

HEMOSYDERYNA: Substancja zawierająca żelazo, powstająca z rozpadu hematyny.

HEMOSİDERİN: Hematinin parçalanmasıyla ortaya çıkan demir içeren madde.

Was this helpful?
Deposición excesiva de la hemosiderina en los tejidos.


HAEMOSIDEROSIS: Excessive deposition of haemosiderin in tissues.

ΑIΜΟΣIΔΗΡΩΣΗ: Υπερβολική εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στους ιστούς.

HEMOSIDEROSE: Déposition excessive dhémosidérine dans les tissus.

HEMOSIDEROSE: Depósito excesivo de hemosiderina nos tecidos.

HEMOSZIDERÓZIS: A hemosziderin túlzott mértékű felhalmozódása a szövetekben.

HEMOSIDEROSE: Overdreven avsetting av hemosiderin i vev.

HEMOSYDEROZA : Nadmierne odkładanie się hemosyderyny w tkankach.

HEMOSİDOREZİS: Dokularda aşırı hemosiderin birikimi.

Was this helpful?
Relativo al hígado.


HEPATIC: Pertaining to the liver.

ΗΠΑΤIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο συκώτι.

HEPATIQUE: Relatif au foie.

HEPÁTICO: Relativo ou pertencente ao fígado.

HEPATIKUS: A májjal kapcsolatos.

HEPATISK: Vedrører leveren.

WĄTROBOWY: Odnosi się do wątroby.

HEPATİK: Karaciğer ile ilgisi olan

Was this helpful?
Tumor cuyas células parenquimatosas son de origen hepático; incluye todos los tumores del hígado. Actualmente es corriente llamar adenoma a un tumor benigno del hígado, y al tumor maligno, carcinoma hepatocelular. Los hepatomas se asocian a ciertas toxinas de hongos contenidas en ciertos alimentos destinados a la comida de peces de cultivo. La toxina con más alto poder tumoral hacia los peces es la aflatoxina B1 de Aspergillus flavus. La Aspergillus se desarrolla en los alimentos de peces parti


HEPATOMA: A tumour whose parenchymal cells are of hepatic origin and includes any tumour of the liver. It is more usual now to use the term "adenoma" for a benign liver tumour, and "hepatocellular carcinoma" for a malignant tumour of the liver. The toxin having the greatest tumorogenic properties for fishes is aflatoxin B1 from Aspergillus flavus. Aspergillus often thrives well in fish feeds, particularly in warm and humid climates and in situations where feeds are not properly stored. In integrated farmi

ΗΠΑΤΩΜΑ: Ογκος, του οποίου τα παρεγχυματικά κύτταρα προέρχονται από το συκώτι και συμπεριλαμβάνει όλους τους όγκους του συκωτιού. Σήμερα, είναι πιο σύνηθες να χρησιμοποιείται ο όρος "αδένωμα" για τους καλοήθεις όγκους του συκωτιού και "ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα" για τους κακοήθεις. Η τοξίνη που έχει την ισχυρότερη ογκογενετική δράση στα ψάρια είναι η αφλατοξίνη Β1 από το Aspergillus flavus. Ο Aspergillus ευδοκιμεί συχνά στις ιχθυοτροφές, ιδιαίτερα σε θερμά και υγρά κλίματα και σε περιπτώσεις που η τροφή δ

HEPATOME: Tumeur dont les cellules parenchymateuses sont dorigine hépatique; comprenant toutes les tumeurs du foie. Il est actuellement courant dappeler une tumeur bénigne du foie un adénome, et une tumeur maligne du foie un carcinome hépatocellulaire. Les hépatomes sont associés aux toxines des moisissures contenues dans certains aliments mangés par les poissons délevage. La toxine ayant le plus fort pouvoir tumorigène envers les poissons est lafflatoxine B 1 dAspergillus flavus. LAspergillus se développ

HEPATOMA: Tumor con células parenquimatosas de orixe hepática e por extensión, calquera tumor do fígado. É máis habitual usar o termo "adenoma" para un tumor de fígado benigno, " carcinoma hepatocelular " para un tumor maligno do fígado. A toxina que ten as maiores propiedades tumorxénicas en peixes é a aflatoxina B1 do Aspergillus flavus. O Aspergillus a miúdo prolifera moito no alimento dos peixes, en particular en climas quentes e húmidos e en situacións onde a alimentación non é correctamente almacena

HEPATÓMA: Olyan daganat, amelynek sejtjei a májból erednek, illetve a máj bármilyen daganata. Újabban az "adenóma" kifejezést használják a májból eredő jóindulatú daganatokra, a "hepatocelluláris karcinóma" kifejezést pedig a rosszindulatúakra. A halak számára a legerősebb daganatképző az Aspergillus flavus gombából származó aflatoxin B1. Az Aspergillus jól fejlődik a haltápokban, különösen meleg és párás környezetben vagy nem megfelelő tárolás esetén. Integrált haltermelő rendszerekben (pl. hal-baromfi i

HEPATOM: Svulst der parenkymcellene har hepatisk opprinnelse, og alle typer svulster i leveren. Det er mest vanlig å bruke betegnelsen adenom (kjertelsvulst) om en godartet leversvulst, og hepatocellulær karcinom om en ondartet leversvulst. Giften som har de beste kreftfremkallende egenskapene hos fisk er aflatoxin B1 fra Aspergillus flavus. Aspergillus trives godt i fiskefôr, spesielt i varme og fuktige klimaer og når fôr lagres dårlig. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. fisk-fjærfe kombinasjoner) k

WĄTROBIAK : Guz, którego komórki miąższowe są pochodzenia wątrobowego i zawiera nowotwór wątroby. Obecnie lepiej jest używać terminu "gruczolak” dla łagodnego guza wątroby i "rak wątrobowo-komórkowy” dla guza złośliwego. Toksyną mającą największe właściwości rakotwórcze dla ryb jest aflatoksyna B1 wytwarzana przez Aspergillus flavus. Aspergillus często rozwija się dobrze w paszach dla ryb, szczególnie w ciepłym i wilgotnym pomieszczeniu oraz w sytuacji, gdzie pasze nie są właściwie magazynowane. W zintegrow

HEPATOM: Parankima hücrelerinden oluşan, karaciğer kökenli bir tümor olup, karaciğerin herhangi bir tümörünü içerir. Günümüzde bu terim iyi huylu karaciğer tümörü için "adenoma", zararlı olan karaciğer tümörü için de "hepatocellular" olarak kullanımı daha yaygındır. Balıklar için en büyük tümorgenik özelliklere sahip toksin Aspergillus flavus bakterisinden kaynaklanan aflatoksin B1 dir. Aspergillus genellikle balık yemlerinde, sıcak ve nemli iklimlerde, yiyeceklerin düzgün depolanmadığı durumlarda çok i

Was this helpful?
Glándula digestiva de crustáceos y moluscos. Gran parte de la comida ingerida entra en el hepatopáncreas, a partir del intestino medio, donde sera absorbida.


HEPATOPANCREAS: The major digestive gland in crustaceans and molluscs. Most of the digested food passes into the hepatopancreas through tubes from the midgut and is absorbed there.

ΗΠΑΤΟΠΑΓΚΡΕΑΣ: Ο κύριος πεπτικός αδένας των καρκινοειδών και των μαλακίων. Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μετά την πέψη περνά (μέσω σωλήνων από το μεσέντερο) και απορροφάται στο ηπατοπάγκρεας.

HEPATOPANCREAS: Glande digestive principale des crustacés et mollusques. Une grande partie de la nourriture digérée rentre dans lhépatopancréas, à partir de lintestin moyen, doù elle est absorbée; glande digestive.

HEPATOPÁNCREAS: Principal glándula dixestiva de crustáceos e moluscos. Grande parte da comida dixerida pasa ao interior do hepatopáncreas a través de tubos, procedente do intestino medio, e é absorbida alí.

HEPATOPANCREAS: A rákok és puhatestűek legfontosabb emésztőmirigye. A legtöbb emésztendő tápanyag bekerül a hepatopancreasba a középbélből eredő csöveken keresztül, és ott szívódik fel.

HEPATOPANCREAS: Den største fordøyelseskjertelen hos krepsdyr og bløtdyr. Det meste av den fordøyde maten går inn i hepatopancreas gjennom kanaler fra magen og blir absorbert der.

GRUCZOŁ TRZUSTKO-WĄTROBOWY: Główny gruczoł trawienny u skorupiaków i mięczaków. Większość trawionego pokarmu przechodzi rurką z jelita środkowego do wątrobo-trzustki i jest tam wchłaniana.

HEPATOPANKREAS: Kabuklu ve eklembacaklıların temel sindirim bezi. Sindirilen besinlerin çoğu orta bağırsaktan sonra hepatopankreastan geçerek sindirilir.

Was this helpful?
Todo agente orgánico o inorgánico utilizado para destruir una vegetación indeseada.


HERBICIDE: Any agent, either organic or inorganic, used to destroy unwanted vegetation.

ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ: Κάθε παράγοντας, οργανικός ή ανόργανος, που χρησιμοποιείται για την καταστροφή ανεπιθύμητης βλαστησης.

HERBICIDE: Tout agent organique ou non utilisé pour détruire une végétation indésirable.

HERBICIDA: Todo axente orgánico ou inorgánico utilizado para destruír unha vexetación indesexada.

GYOMIRTÓ: Bármilyen szerves vagy szervetlen anyag, amelyet a nem kívánt növényzet elpusztítására használnak.

PLANTEDREPENDE MIDDEL (HERBICID): Ethvert middel, enten organisk eller uorganisk, som brukes til å ødelegge uønsket vegetasjon.

HERBICYD: Każdy czynnik, tak organiczny jak i nieorganiczny, stosowany do niszczenia niepożądanej roślinności.

Yabancı ot öldürücü,herbisit: İstenmeyen bitkilerin öldürülmesi için kullanılan, organik veya inorganik her türlü ajan.

Was this helpful?
Se alimentan de plantas u otros organismos autotróficos


HERBIVOROUS: Feeding on plants or other autotrophic organisms.

ΦΥΤΟΦΑΓΟ: Ετερότροφο ζώο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτά ή αυτότροφους οργανισμούς.

HERBIVORE: Animal hétérotrophe qui consomme presque exclusivement des plantes.

HERBÍVORO: Aliméntanse de plantas ou outros organismos autotróficos

NÖVÉNYEVŐ: Növényekkel, vagy más autotróf szervezetekkel táplálkozó.

HERBIVOR (PLANTEETER): Et heterotroft dyr som spiser kun planter.

ROŚLINOŻERN/Y/A/E: Odżywiając/y/a/e się roślinami lub innymi organizmami autotroficznymi.

HERBİVOR: Bitkiler ve diğer ototrof canlılarla beslenen.

Was this helpful?
(1) Capacidad de heredar. (2) Esta parte de la variabilidad fenotípica tiene una base genética que se expresa normalmente por su relación entre la varianza genética y la varianza fenotípica.


HERITABILITY: (1) The capacity of being inherited. (2) That part of the phenotypic variability that is genetically based, usually expressed as the ratio of genetic variance to phenotypic variance.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η ικανότητα κληρονομικής μεταβίβασης. (2) Το κλάσμα της φαινοτυπικής ποικιλότητας που έχει γενετική βάση, το οποίο συνήθως εκφράζεται ως ο λόγος της γενετικής διασποράς προς τη φαινοτυπική διασπορά.

HERITABILITE: (1) La capacité à hériter. (2) Cette partie de la variabilité phénotypique a une base génétique habituellement exprimée par le rapport à la variance génétique, à la variance phénotypique.

HEREDABILIDADE: (1) Capacidade de herdar. (2) Parte da variabilidade fenotípica que ten unha base xenética. Normalmente exprésase como a proporción entre a varianza xenética e a fenotípica.

ÖRÖKÖLHETŐSÉG: (1) Az öröklődésre való hajlam. (2) A fenotipikus változatosságnak az a része, amely genetikailag meghatározott. Általában a genetikai és a fenotipikus változatosság arányaként fejezik ki.

ARVEGRAD: (1) Evnen til å bli arvet. (2) Delen av den fenotypiske variasjonen som er genetisk basert, vanligvis uttrykt som raten mellom genetisk variasjon og fenotypisk variasjon.

ODZIEDZICZALNOŚĆ: (1) Zdolność bycia odziedziczonym. (2) Ta część zmienności fenotypowej, która jest ugruntowana genetycznie, wyrażana jest zwykle jako stosunek wariancji genetycznej do wariancji fenotypowej.

KALITSAL: (1) Kalıtımın aktarılma kapasitesi. (2) Genetik temelli fenotipik değişimin parçası, genellikle genetik varyansın fenotipik varyansa oranı şeklinde ifade edilir.

Was this helpful?
El mecanismo de transmisión de rasgos o de caracteres específicos de los padres a sus descendientes.


HEREDITY: The mechanism of transmission of specific characters or traits from parent to offspring.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο μηχανισμός της μεταβίβασης των ειδικών χαρακτήρων ή γνωρισμάτων από τους γονείς προς τους απογόνους.

HEREDITE: Le mécanisme de transmission de traits ou de caractères spécifiques des parents à leur progéniture.

HERDANZA: O mecanismo de transmisión de trazos ou de carácteres específicos dos pais aos seus descendentes.

ÖRÖKLŐDÉS: Az a mechanizmus, amellyel a szülők jellemzői és tulajdonságai átkerülnek az utódokba.

ARVELIGHET: Mekanismen for å overføre spesifikke egenskaper eller trekk fra foreldre til avkom.

DZIEDZICZNOŚĆ: Mechanizm przenoszenia swoistych cech lub cech z rodziców na potomka.

KALITIM: Spesifik karakter veya özelliklerin anneden yavrulara geçmesini sağlayan mekanizma.

Was this helpful?
Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro


HERMAPHRODITE: Refers to an individual organism which is capable of producing both male and female gametes. In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditis

ΕΡΜΑΦΡΟΔIΤΟΣ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

HERMAPHRODISME: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

HERMAFRODITA (HERMAFRODITISMO): Referido a un individuo que é capaz de producir gametos masculinos e femininos. Nunha das formas de hermafroditismo (simultáneo) os gametos masculinos e femininos funcionais son producidos ao mesmo tempo; nun segundo tipo (consecutivo), acontece un cambio de sexo nun momento dado da vida do individuo. O hermafroditismo consecutivo é chamado protándrico/proterándrico cando o sexo inicial é masculino, e protoxinia/ proteroxinia cando o sexo inicial é feminino; esta última forma é máis rara que a p

HERMAFRODITA: Olyan egyedi szervezet, amely egyaránt képes hím- és nőivarú gaméták képzésére. A hermafroditizmus egyik típusa (szimultán) esetében a hím- és nőivarú gaméták egyszerre képződnek; a másik típusban (egymást követő) az egyed bizonyos életszakaszában nemváltás történik. Az egymást követő hermafroditizmus lehet proterandria, ha a himnem van először, illetve protoginia, ha a nőnem. Az előbbi gyakrabban fordul elő. A hermafroditizmus a halak 18 családjában fordul elő, és igen elterjedt a gerinctelenek

HERMAFRODITT: Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt

OBOJNAK/HERMAFRODYTA: Odnosi się to do pojedynczego organizmu, który jest zdolny wytwarzać zarówno gamety żeńskie jak i męskie. W pierwszym typie, hermafrodytyzmie prawdziwym, w tym samym czasie są wytwarzane funkcjonalne gamety męskie i żeńskie; w drugim typie, hermafrodytyzmie rzekomym, zmiany płciowe występują w tym samym momencie życia osobnika. Kolejny hermafrodytyzm, zwany jest przedprątnym, gdy początkowa płeć jest męska oraz inny, gdy początkowa płeć jest żeńska a następnie zmienia się na męską (protoginia);

HERMAFRODİT: Hem erkek ve hem de dişi gamet üretme yeteneği olan canlı olarak tanımlanır. İki tip hermofroditlik vardır. Birincisinde aynı birey hem yumurta hem de sperm üreterek üremesini gerçekleştirir. İkincisi ise ardışık hermofroditlikliktir. Bunda hayat siklusunun belirli safhasında cinsiyet değişimi görülür. Ardışık hermofroditizmde ilk cinsiyet erkek ise protandri, dişi ise protogini olarak bilinir ve ilki daha fazla görülür. Hermofroditizm 18 balık familyasında görülmekle birlikte, omurgasızlar aras

Was this helpful?
(diversidad genética). Proporciones de individuos cuyos cromosomas homólogos llevan alelos distintivos. La frecuencia de aparición de los diferentes alelos es característica de las diferentes poblaciones.


HETEROZYGOSITY (GENE DIVERSITY): Gene diversity:the presence of distinguishable alleles on homologous chromosomes within an individual. The frequency of occurrence of different alleles can be characteristic of different populations.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΤΙΑ (γενετική ποικιλότητα): Η ύπαρξη διαφορετικών αλληλόμορφων στα ομόλογα χρωμοσώματα ενός ατόμου. Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων αλληλόμορφων μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα διαφορετικών πληθυσμών.

HETEROZYGOSITE (Diversité génique) : La présence d’allèles distincts sur les chromosomes homologues d’un individu. La fréquence d’occurrence des différents allèles peut être caractéristique de différentes populations.

HETEROCIGOSIDAD (DIVERSIDADE XENÉTICA): (Diversidade xenética). A presenza de alelos distinguibles en cromosomas homólogos dun mismo individuo. A frecuencia de aparición dos diferentes alelos é característica das diferentes poboacións. Sin. heterocigocidad.

HETEROZIGOZITÁS (GENETIKAI SOKFÉLESÉG): Különböző allélok jelenléte egy egyed homológ kromoszómáin. A különböző allélok előfordulásának gyakorisága az egyes populációkra jellemző lehet.

HETEROZYGOSITET: Andelen av individer som for et gitt gen har forskjellige alleler på de homologe kromosomene. Frekvensen eller forekomsten av forskjellige alleler kan være karakteristisk for ulike populasjoner.

HETEROZYGOTYCZNOŚĆ (różnorodność genowa): Różnorodność genowa: obecność u osobnika w chromosomach homologicznych różnych alleli. Częstość występowania różnych alleli może stanowić cechę charakterystyczną dla różnych populacji.

HETEROZİGOSİTE (GEN ÇEŞİTLİLİĞİ): Gen çeşitliliği: Bir bireydeki homolg kromozomlarda ayırt edilebilir alel genlerin varlığıdır. Varolan farklı allellerin sıklığı farklı populasyonları karakterizie edebilir.

Was this helpful?
Dícese de un sujeto o de uno de sus caracteres cuyos genes alelos son diferentes.


HETEROZYGOUS: The state of having a pair of dissimilar alleles at one gene locus.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει δύο ανόμοια αλληλόμορφα σε ένα γονιδιακό τόπο.

HETEROZYGOTE: Se dit dun sujet ou dun de ses caractères dont les gènes allèles sont différents.

HETEROCIGOTO: Posesión dun par de alelos diferentes nun locus xenético determinado.

HETEROZIGÓTA: Olyan diploid vagy poliploid egyed, amelynek egy adott génlókuszra eltérő alléljei (génváltozatai) vannak.

HETEROZYGOT: Det å ha et par ulike alleler på et genlokus.

HETEROZYGOTYCZNY: Stan, w którym występuje para różnych alleli w tym samym locus genu.

HETEROZİGOTLUK: Bir gen lokusunda bir çift birbirine benzemeyen allellere sahip olma durumu.

Was this helpful?
Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.


HETEROSIS: Hybrid vigour: the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΕΤΕΡΩΣΗ: Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

HETEROSIS: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.

HETEROSE: Heterose: o cruzamento de individuos con distancia xenética entre eles pode causar un aumento do índice de crecemento, da eficacia de conversión de alimentos, da porcentaxe de muda, ou dalgunha outra característica desexable. Sin. vigor híbrido.

HETERÓZIS: Hibrid vigor; egymástól genetikailag távol lévő egyedek keresztezése a növekedési teljesítmény, a takarmányhasznosítási ráta vagy egyéb fontos tulajdonság javulását eredményezheti.

KRYSNINGSFRODIGHET: Hybridkraft: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

HETEROZJA: Wigor mieszańcowy (bujność mieszańców): hodowla osobników o odległym pokrewieństwie może czasami dawać w wyniku zwiększenie tempa wzrostu, poprawę współczynnika wykorzystania pokarmu i lepszą wydajność mięsa a także poprawę innych pożądanych cech.

HETEROTLUK: Hibrit azmanlığı: Uzak akraba olan bireylerin eşlenmesinden hızlı gelişim gösteren, yem değerlendirme oranı daha iyi olan, daha iri yapıda bireylerin gösterdiği bir durum.

Was this helpful?
Infección parasítica interna y crónica de los salmónidos. Muestra pocso síntomas distintivos a parte de la reducción del apetito y la mortalidad. Se puede tratar con furazona.


HEXAMITA: Chronic internal parasitic infection of salmonids. It shows few distinctive signs other than an increase in mortality and reduced appetite. Treatment can be carried out by means of furazolidone.

HEXAMITA: Χρόνια εσωτερική παρασιτική μόλυνση των σολομοειδών. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα εμφανή συμπτώματα, εκτός από αυξημένη θνησιμότητα και μειωμένη όρεξη. Η θεραπεία γίνεται με φουραζολιδόνη.

HEXAMITA: Infection parasitaire interne chronique des salmonidés. Elle montre peu de symptômes distinctifs autres que la réduction de lappétit et la mortalité. Traité par la furazolidone.

HEXAMITA: Infección parasítica interna e crónica dos salmónidos. Mostra poucos síntomas distintivos a parte da redución do apetito e a mortalidade. Pódese tratar con furazolidona.

HEXAMITA: Pórusbetegség (lyukacsosodás); a lazacfélék idült, belső parazitás fertőződése. A megnövekedett elhulláson és az étvágycsökkenésen kívül kevés külső tünete van. Furazolidonnal kezelhető.

HEXAMITA SALMONIS: Flagellat som gir kronisk indre infeksjon på laksefisk. Den viser få spesielle sykdomstegn utenom økt dødelighet og redusert appetitt. Fisken kan behandles med furazolidon.

HEKSAMITOZA: Przewlekłe pasożytnicze zakażenie wewnętrzne ryb łososiowatych. Wykazuje ono kilka wyróżniających objawów, różnych od wzrostu śmiertelności i spadku apetytu. Leczenie może być prowadzone za pomocą furazolidonu.

HEXAMİTA: Salmonidlerde kronik iç parazit enfeksiyonudur. Ölümlerdeki artış ve iştahsızlıktan farklı olarak birkaç belirti gösterir. Tedavi furazolidone yoluyla yapilabilir.

Was this helpful?
Compuesto de amonio cuaternario utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas de branquias de salmónidos por baño (2-4 mg.l-1). A causa de su toxicidad en aguas muy dulces, la concentración del tratamiento es baja cuando el contenido en carbonato de calcio del agua es inferior a 100mg.l-1.


HYAMINE: A quaternary ammonium compound commonly used as a bath treatment (2-4 mg/l) in salmonid culture to control bacterial gill disease problems. At a water hardness below 100mg/l of calcium carbonate it should be used at lower concentrations because of its high level of toxicity in soft water.

ΥΑΜΙΝΗ: Τεταρτοταγής ένωση του αμμωνίου, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται σε θεραπευτικά λουτρά (2-4 mg/l) στην καλλιέργεια σολομοειδών για τον έλεγχο των βακτηριακών ασθενειών των βραγχίων. Οταν η σκληρότητα του νερού είναι μικρότερη των 100 mg/l ανθρακικού ασβεστίου, πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις εξαιτίας της αυξημένης τοξικότητάς της στο μαλακό νερό.

HYAMINE: Composé dammonium quaternaire utilisé pour le traitement des infections bactériennes des branchies des salmonidés par balnéation (2-4 mg.l-1). A cause de sa toxicité dans les eaux trop douces, la concentration du traitement est diminuée quand la teneur en carbonate de calcium de leau est inférieure à 100 mg.l-1.

HIAMINA: Composto de amonio cuaternario comunmente utilizado nos baño de tratamento (2-4 mg/l) en cultivo de salmónidos para o control dos problemas coas enfermidades bacterianas das branquias. A durezas de auga por debaixo de 100 mg/l de carbonato cálcico débese usar concentracións máis baixas porque o nivel de toxicidade é alto en augas brandas.

HIAMIN: A lazactenyésztésben a bakteriális eredetű kopoltyúbetegségek ellen legtöbbször fürdetés útján (2-4 mg/l) alkalmazott ammóniumvegyület. 100 mg/l kalcium-karbonátnál alacsonyabb keménységi szintű vizekben alacsonyabb koncentrációban kell alkalmazni, mivel lágy vízben erősen mérgező.

HYAMIN: En kvaternær ammoniumforbindelse, som ofte brukes i oppdrett av laksefisk for å badebehandle (2-4 mg/l) fisk med bakterielle gjelleinfeksjoner. Ved hardhet under 100 mg/l (kalsiumkarbonat) bør hyamin brukes i lavere konsentrasjoner siden forbindelsen blir giftigere i bløtt vann.

HYAMINA: Związek poczwórnego amonu, zwykle używany do kąpieli leczniczej (2 - 4 mg/l) w hodowli ryb łososiowatych, w przypadku problemów w zapobieganiu bakteryjnej choroby skrzeli. Przy twardości wody poniżej 100 mg/l węglanu wapniowego, powinno się stosować mniejszą koncentrację, ze względu na wysoki poziom jego toksyczności w wodzie miękkiej.

Hyamine: Alabalık kültüründe, bakteriyel solungaç hastalığı problemlerinin kontrolü için genellikle banyo şeklinde (2-4mg/l) kullanılan amonyum bileşiğidir. Kalsiyum karbonatın 100mg/l den daha düşük olduğu sert sularda düşük konsantrasyonlarda kullanılmalıdır, yüksek seviyesi yumuşak sularda toksik etkilıdir.

Was this helpful?
(1) Emparejamiento de dos cadenas de polinucleótidos (ADN o ARN) formando así una doble hélice. (2) Cruce congénito consanguíneo de individuos de constitución genética diferente o de dos especies.


HYBRIDIZATION: (1) The pairing of complementary polynucleotide chains (DNA or RNA) to form a duplex. (2) Crossing of inbred lines or individual organisms of different genetic constitution or species.

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (1) ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση (ζευγάρωμα) των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων (DNA ή RNA) αλυσίδων για τον σχηματισμό διπλής αλυσίδας. (2) ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: Η διασταύρωση ομομικτικών σειρών ή μεμονωμένων οργανισμών διαφορετικής γενετικής σύστασης ή ειδών.

HYBRIDATION: (1) Appariement de deux chaînes polynucléotidiques (ADN ou ARN) formant un duplex. (2) Croisement de lignées consanguines dindividus de constitution génétique différente ou de deux espèces.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparellamento de dúas cadeas polinucleotídicas complementarias (ADN ou ARN) formando así unha dobre hélice. (2) Cruzamento de liñas endogámicas ou de organismos individuais de constitución xenética diferente ou de especies.

HIBRIDIZÁCIÓ: (1) Az egymással komplementer polinukleotidláncok (DNS vagy RNS) párosodása és a duplex szerkezet kialakulása. (2) Különböző genetikai hátterű vagy különböző fajú beltenyésztett vonalak vagy egyedek keresztezése.

HYBRIDISERING (KRYSNING): (1) Sammenkobling av komplementære polynukleotidkjeder (DNA eller RNA) for å forme en dobbeltråd. (2) Kryssing av innavlede linjer eller individuelle organismer av forskjellig genetisk sammensetning eller art.

HYBRYDYZACJA/KRZYŻOWANIE: (1) Kojarzenie krewniacze pomiędzy uzupełniającymi liniami DNA lub RNA. (2) Krzyżowanie organizmów z linii wsobnych lub osobników o różnej konstytucji genetycznej bądź gatunków.

MELEZLEME: (1) Eşleştirilmiş tamamlayıcı polinükleotid zincirlerinin (DNA veya RNA) bir dubleks kurması. (2) Farklı genetik yapı ve türlerdeki yetişkin organizmaların veya doğal hatların çaprazlanması.

Was this helpful?
Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

ΥΒΡΙΔΙΟ: Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.

HYBRIDE: Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta do cruzamento de dúas especies (ou variedades) diferentes.

HIBRID: Két eltérő nővény- vagy állatfaj, esetleg -változat utódja.

HYBRID: Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.

MIESZANIEC/HYBRYD: Potomek dwóch roślin lub zwierząt różnych gatunków lub odmian.

MELEZ: İki bitki veya hayvandan farklı türler veya cinslerin üretilmesi.

Was this helpful?
Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.


HYBRIDOMA: A hybrid cell created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΥΒΡΙΔΩΜΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

HYBRIDOME: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

HIBRIDOMA: Híbrido celular formado pola fusión dun linfocito e dunha célula canceríxena; produce anticorpos monoclonais fronte a antíxenos seleccionados?.

HIBRIDÓMA: Egy limfocita és egy rákos sejt fúziójával előállított hibrid sejt; olyan antitestet termel, amely egy adott epitópra specifikus.

HYBRIDOM: En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

HYBRYDOMA: Komórka mieszańca utworzona przez stopienie się limfocytu i komórki rakowej; wytwarza swoiste przeciwciało dla tylko jednego determinanta antygenowego.

HİBRİDOMA: Sadece bir epitop için spesifik antikor üreten lenfosit ve kanser hücrelerinden oluşan hibrit hücre.

Was this helpful?
Compuestos con la fórmula general Cx(H2O), por ejemplo, los azúcares sencillos o de cadena larga como el almidón o la celulosa... Los hidratos de carbono constituyen parte esencial en el metabolismo energético de todos los organismos.


CARBOHYDRATE: Compound of general formula Cx(H2O)y e.g. sugars, starches and celluloses. Carbohydrates play an essential part in the energy metabolism of all organisms.

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ: Συστατικό με τη γενική χημική δομή Cx(H2O)y π.χ. σάκχαρα, άμυλο και κυτταρίνη. Οι υδατάνθρακες παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολική ενέργεια όλων των οργανισμών.

GLUCIDE (HYDRATE DE CARBONE): Composé chimique de formule générale Cx(H2O)y ; par exemple, sucres, amidon et celluloses. Les hydrates de carbone jouent un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique de tous les organismes.

HIDRATO DE CARBONO: Compostos coa fórmula xeral Cx(H2O), por exemplo, os azucres sinxelos ou de cadea longa como o amidón ou a celulosa. Os hidratos de carbono constitúen parte esencial no metabolismo enerxético de todos os organismos.

SZÉNHIDRÁT: Cx(H2O)y általános képletű vegyület pl. cukrok, keményítő és cellulóz. A szénhidrátok létfontosságú szerepet játszanak minden élőlény energia-anyagcseréjében.

KARBOHYDRAT: Forbindelse med generell formel Cx(H2O)y, f.eks. sukker, stivelse og cellulose. Karbohydrater spiller en viktig rolle i energimetabolismen hos alle organismer.

WĘGLOWODAN: Związek chemiczny o ogólnym wzorze Cx(H2O)y, np. cukier, skrobia czy celuloza. Węglowodany odgrywają zasadniczą rolę w przemianach energetycznych wszystkich organizmów.

KARBONHİDRAT: Genel formülü Cx(H2O)y olan bileşik örn. şeker, nişasta ve selüloz. Karbonhidratlar tüm canlıların enerji metabolizmasında önemli bir rol oynar.

Was this helpful?
Moléculas orgánicas compuestas de al menos dos anillos aromáticos. Contaminantes importantes.


POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYNUCLEAIRES (HAP): Molécules organiques composées dau moins deux anneaux aromatiques. Polluants importants.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP): Moléculas orgánicas compostas de dous ou máis aneis aromáticos. Importantes compostos contaminantes.

POLINUKLEÁRIS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK: Két vagy több aromás gyűrűből álló szerves molekulák; gyakori szennyezőanyagok.

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH): Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA): Cząsteczki organiczne złożone z dwóch lub większej liczby pierścieni aromatycznych; ważne związki chemiczne stanowiące często czynniki zanieczyszczające.

POLİNÜKLEER AROMATİK HİDROKARBONLAR ( PAH ): Bir ya da daha fazla aromatik halkadan oluşan organik moleküllerdir ; önemli kirletici bileşiklerdir.

Was this helpful?
Condición patológica provocada por el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal.


HYDROCEPHALY: An abnormal condition caused by increased volume of cerebro-spinal fluid within the skull, which occasionally occurs in larval and juvenile fish in hatcheries.

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ: Ανώμαλη κατάσταση που προκαλείται από τον αυξημένο όγκο εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κρανίο.

HYDROCEPHALIE: Condition pathologique provoquée par laugmentation du volume du liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. A lieu, parfois, chez les larves et juvéniles de poissons décloserie.

HIDROCEFALIA: Condición patolóxica provocada polo aumento do volume de líquido cefalorraquídeo na cavidade cranial que ocasionalmente aparece en xuvenís e larvas de peixes en criadeiros.

HIDROKEFÁLIA: A koponyában lévő túlzott mennyiségű agy-gerincvelői folyadék által okozott kóros állapot, amely elsősorban lárvákon és előnevelt halakon figyelhető meg.

HYDROCEFALI (VANNHODE): En unormal tilstand forårsaket av økt volum av cerebrospinalvæske inni hodeskallen, som fra tid til annen forekommer hos fiskelarver og småfisk i klekkerier.

WODOGŁOWIE: Nienormalny stan spowodowany poprzez wzrost w czaszce objętości płynu mózgowo-rdzeniowego, który od czasu do czasu występuje w wylęgarniach u larw i młodzieży ryb.

HİDROSEFALİ: Kuluçkahanelerde genellikle larva veya yavru safhasında görülen, kafatası içinde serebro-spinal sıvı hacminin artması sonucu oluşan anormal durum.

Was this helpful?
Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.


DROPSY: An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.

ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ: Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).

HYDROPISIE: Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.

HIDROPISÍA: Acumulación de líquido seroso no tecido celular de calquera cavidade do corpo. Xeralmente aparece na cavidade abdominal. Non confundir con edema.

VÍZKÓROSSÁG: Savós folyadék felhalmozódása a szövetekben vagy valamelyik testüregben, általában a hasüregben. Nem öszzetévesztendő az ödémával.

VATERSOTT: Opphopning av seros væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Ma ikke forveksles med odem.

PUCHLINA : Nagromadzenie się surowiczego płynu w tkance komórkowej lub w jakiejś jamie ciała. Zwykle stosowana w odniesieniu do jamy brzusznej. Nie powinno się mylić tego z obrzękiem.

DROPSİ: Sulu akıntının hücresel dokuda veya vücudun herhangi bir boşluğundaki bir birikimdir. Genellikle abdominal boşlukta kullanılır. Ödemle karıştırılmamalı.

Was this helpful?
Infección hemorrágica aguda característica de los ciprínidos, especialmente de la carpa (Cyprinus carpio). Esta enfermedad se manifiesta especialmente en primavera y provoca importantes mortalidades de adultos y juveniles: Actualmente es conocida como virosis primaveral de carpas.


INFECTIOUS DROPSY: An acute haemorrhagic contagious viral infection typical of cyprinids, especially the common carp (Cyprinus carpio). This disease condition typically erupts in spring , causing mortalities in adults and juveniles: hence it is also known as spring viraemia of carp.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ: Οξεία αιμορραγική μεταδοτική ιογενής μόλυνση εμφανιζόμενη κυρίως στα κυπρινοειδή, και ειδικότερα στον κοινό κυπρίνο (Cyprinus carpio). Η ασθένεια αυτή συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη. Προκαλεί τον θάνατο σε ενήλικα και νεαρά άτομα και για τούτο είναι γνωστή και ως ανοιξιάτικη ιαιμία του κυπρίνου.

HYDROPISIE INFECTIEUSE: Infection hémorragique aigüe caractéristique des cyprinidés, spécialement de la carpe (Cyprinus carpio). Cette maladie se déclenche particulièrement au printemps, provoquant des mortalités dadultes et de juvéniles : maintenant elle est aussi connue comme virose printanière des carpes.

HIDROPISÍA INFECCIOSA: Infección viral contaxiosa, hemorráxica aguda, característica dos ciprínidos, especialmente da carpa común (Cyprinus carpio). Esta enfermidade maniféstase especialmente en primavera, causando mortalidades de adultos e xuvenís. Por isto, tamén é coñecida como viremia primaveral de carpas.

FERTŐZŐ HASVÍZKÓR: Elsősorban a pontyfélékre jellemző heveny, vírusos eredetű, hemorrhágikus megbetegedés. A betegség általában tavasszal jelenik meg, és egyformán veszélyezteti a fiatalabb és idősebb korosztályú halakat. A ponty tavaszi virémiájának is nevezik.

INFEKSIØS VATERSOTT (ØDEM): En akutt smittsom blødende virusinfeksjon typisk for karpefisk, spesielt vanlig karpe (Cyprinus carpio). Denne sykdomstilstanden bryter vanligvis ut om våren, og forårsaker dødelighet på voksne og juvenile fisk. Tilstanden er derfor også kjent som vårviremi på karpefisk.

PUCHLINA (OBRZĘK) ZAKAŹNA: Ostre krwotoczne zaraźliwe zakażenie wirusowe u ryb karpiowatych, w szczególności u karpia pospolitego (Cyprinus carpio). Typową cechą tej choroby jest zwykle jej wiosenny wybuch, powodujący śmiertelność wśród narybku i dorosłych karpi: stąd nazywana jest także wiosenną wiremią karpi.

Damlacık Enfeksiyonu: Cyprinidlere özgün akut kanamalı bulaşıcı viral enfeksiyon, özellikle aynalı sazan (Cyprinus carpio) Bu hastalık şartları genel anlamda ilkbaharda ortaya çıkar, yetişkin ve juvenillerde ölümlere sebep olur: bundan dolayı, sazanların ilkbahar viremisi olarak bulunur.

Was this helpful?
Sistema de cultivo de plantas en el cual las raíces son sumergidas en un líquido nutritivo, o en un sustrato inerte irrigado por una solución nutritiva. En acuicultura, esta sustancia se utiliza para tratar el agua de los sistemas de reciclaje para eliminar en parte el nitrógeno y el fósforo producidos por el metabolismo de peces. Los productos secundarios obtenidos y comercializados son, por ejemplo, lechugas y tomates.


HYDROPONICS: A system of plant culture in which the growing plants have their roots immersed in a nutrient rich solution or in an inert substrate which is irrigated with nutrients. In aquaculture, this technology is often employed as a treatment method in recycling systems to, eliminate in part the nitrogen and phosphorus produced by fish metabolism. The marketable by-products most commonly obtained are lettuce and tomatoes.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ: Σύστημα καλλιέργειας φυτών κατά το οποίο τα αναπτυσσόμενα φυτά έχουν τις ρίζες τους βυθισμένες σε ένα διάλυμα πλούσιο σε θρεπτικά άλατα ή σε ένα αδρανές υπόστρωμα το οποίο αρδεύεται με θρεπτικά. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτή η τεχνολογία συχνά χρησιμοποιείται σε συστήματα ανακύκλωσης γιά την απομάκρυνση του αζώτου και φωσφόρου που παράγονται από τον μεταβολισμό των ψαριών. Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα είναι συνήθως τα μαρούλια και οι τομάτες.

HYDROPONIQUE: Système de culture des plantes dans laquelle les racines sont immergées dans un liquide nutritif, ou dans un substrat inerte irrigué par une solution nutritive. En aquaculture, cette technologie est utilisée pour traiter leau des systèmes de recyclage, lazote et le phosphore résultant du métabolisme des poissons étant partiellement éliminés. Les produits secondaires obtenus et commercialisables sont les salades et les tomates.

HIDROPÓNICO: Sistema de cultivo de plantas no cal as raíces son somerxidas nun líquido nutritivo, ou nun substrato inerte irrigado por unha solución nutritiva. En acuicultura, esta tecnoloxía emprégase habitualmente como un método de tratamento en sistemas de recirculación, para eliminar en parte o nitróxeno e o fósforo producidos polo metabolismo dos peixes. Os subprodutos máis comunmente obtidos e comercializados son, por exemplo, leitugas e tomates.

HIDROPÓNIA: Olyan növénytermesztési rendszer, amelyben a növények gyökereit tápanyagokban gazdag oldatba, vagy tápanyagokkal öntözött szilárd aljzatba merítik. Az akvakultúrában ezt a technológiát gyakran alkalmazzák recirkulációs rendszerek vizének tisztítására, a halak anyagcseréje során keletkező nitrogén és foszfor eltávolítására. Leggyakrabban salátát és paradicsomot termelnek ilyen rendszerben.

HYDROPONIKK: Et system for plantedyrking der plantene har røttene nedsenket i en næringsrik løsning eller i et substrat som overrisles med næringsstoffer. I akvakultur brukes ofte denne teknologien i resirkulasjonssystemer, for å fjerne fosfor og nitrogen som produseres i fiskens metabolisme eller stammer fra spillfôr. De salgbare biproduktene er oftest tomater og salat.

HYDROPONIKA: System hodowli roślin, w którym rosnące rośliny mają korzenie zanurzone w roztworze bogatym w składniki odżywcze lub obojętnym substracie, który jest zasilany wodą z substancjami odżywczymi. W akwakulturze ta technologia jest często używana w systemach recyrkulacyjnych jako metoda oczyszczania przez częściowe usuwanie wytwarzanego w metabolizmie ryb azotu i fosforu. Ubocznymi produktami rynkowymi najczęściej tu uzyskiwanymi są sałata i pomidory.

HİDROFONİKLER: Bitkilerin köklerinin su ortamına daldırılması şeklinde yapılan üretimde kullanılan besince zengin sulu sölüsyonlara verilen isim. Bu yöntem su ürünleri yetiştiriciliğinde balıkların metaboli atıklarından azot ve fosforun elimine edilmesinde kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Un micronutriente esencial, un componente de la hemoglobina y numerosos enzimas.


IRON(Fe)): An essential micronutrient, a component of haemoglobin and several enzymes.

ΣΙΔΗΡΟ(Pb): Βασικό μικροθρεπτικό στοιχείο; στοιχείο της αιμογλοβίνης.

FER (Fe): Minéral, micro-nutriment essentiel dans lalimentation, entre dans la composition de lhémoglobine.

FERRO (Fe): Un micronutriente esencial, un compoñente da hemoglobina e numerosos encimas

VAS (Fe): Esszenciális mikrotápanyag, a hemoglobin alkotóeleme.

JERN: Et essensielt næringsstoff, en komponent i hemoglobin.

ŻELAZO (Fe): Niezbędny mikroelement, składnik hemoglobiny.

DEMİR (Pb): Bir esansiyel mikronütrüent, hemoglobin bileşeni.

Was this helpful?
Órgano responsable de números procesos metabólicos vitales, tales que la almacenamiento y filtración de productos absorbidos por el tubo digestivo.


LIVER: Organ responsible for many vital metabolic processes, such as the storage and filtration of assimilated products from the digestive tract.

ΗΠΑΡ: Οργανο υπεύθυνο για πολλές ζωτικές μεταβολικές διαδικασίες, όπως η αποθήκευση και διήθηση των αφομοιωμένων προϊόντων από τον πεπτικό αγωγό.

FOIE: Organe responsable de nombreux processus métaboliques vitaux, tels que stockage et filtration de produits assimilés par le tube digestif.

FÍGADO: Órgano responsable de numerosos procesos metabólicos vitais, como o almacenamento e filtración de produtos absorbidos polo tubo dixestivo.

MÁJ: Sok életfontosságú anyagcserefolyamatért, például az emésztőrendszerből felszívódott tápanyagok szűréséért és raktátozásáért felelős szerv.

LEVER: Organ som er ansvarlig for mange livsviktige metabolske prosesser, som lagring og filtrering av stoffer som blir tatt opp i tarmen.

WĄTROBA: Narząd odpowiedzialny za szereg żywotnych procesów metabolicznych, jak np. magazynowanie i filtracja przyswajanych produktów z przewodu pokarmowego.

Karaciğer: Bir çok hayati metabolik süreçlerden sorumludur. Örneğin depolama ve sindirim sistemi ürünlerinin asimile edilmesi.

Was this helpful?
Mantenimiento de buena salud a través de la limpieza.


HYGIENE: The practice of maintaining health through cleanliness.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Σύνολο κανόνων και μέτρων καθαριότητας για την διατήρηση της υγείας.

HYGIENE: Le maintien de la bonne santé à travers la propreté.

HIXIENE: A práctica do mantemento de boa saúde a través da limpeza.

HIGIÉNIA: Az egészség megóvása a tisztaság fenntartásával.

HYGIENE: Praksis der en opprettholder helse ved renslighet.

HIGIENA: Praktyka utrzymywania zdrowia poprzez czystość.

HİJYEN: Sağlığın, temizlik yoluyla devam ettirilmesidir.

Was this helpful?
Ensanchamiento anormal de una parte de un órgano.


SWELLING: The abnormal enlargement of any part of an organ.

ΟΙΔΗΜΑ (2): Μη φυσιολογική διόγκωση οποιουδήποτε μέρους ενός οργάνου.

ENFLURE: Le gonflement anormal dune partie dun organe.

INCHAZO: Ensanchamento anormal dunha parte dun órgano.

DUZZANAT: Valamilyen testrész vagy szerv rendellenes megnagyobbodása.

HEVELSE: Unormal forstørrelse av en hvilken som helst del av et organ.

OBRZĘK: Anormalne powiększenie każdej części narządu.

Şişlik: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?
Condición por la cual se liberan al agua nutrientes (Vg. excreciones metabólicas de jaulas marinas) que no llegan a producir eutrofización. Existen distintas razones por las que una elevada concentración de nutrientes puede no resultar en eutrofización, Vg., (a) poco tiempo de retención (movimiento mareal fuerte con la consiguiente dilución) o (b) otros nutrientes o elementos minerales (sílice) están en mínimos, no permitiendo que la comunidad de algas utilice los nutrientes liberados.


HYPER-NUTRIFICATION: Usually a condition resulting from the release of nutrients to an aquatic water body (e.g. through the release of excreted metabolites from fish cages) which does not lead, however, to eutrophication. There are several reasons why elevated nutrient concentrations may occur without causing eutrophication, e.g., (a) too short a retention time (high tidal flushing with subsequent dilution) so that phyto-plankton cannot profit from short-term exposure to the concentrations, or (b) other nutrients or

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΣΜΟΣ: Κατάσταση η οποία προέρχεται από τον εμπλουτισμό μιας υδάτινης μάζας με θρεπτικά (π.χ. έκκριση μεταβολιτών από κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας), η οποία όμως δεν οδηγεί σε ευτροφισμό (βλ.λ.). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν οδηγούν σε ευτροφισμό: (α) πολύ μικρός χρόνος διατήρησης των υψηλών συγκεντρώσεων (μεγάλη παλιρροϊκή δράση με επακόλουθη διάλυση) με αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να μην προλαβαίνει να τις εκμεταλλευτεί, (β) άλλα θρεπτικά ή ιχνοστοιχεία (π.χ. πυρίτιο)

HYPER-NUTRIFICATION: Condition résultant de la décharge de sels nutritifs dans un corps d’eau ( par exemple la libération de métabolites d’excrétion à partir des cages piscicoles), mais en quantité insuffisante pour produire une eutrophication. Ils existent plusieurs raisons pourquoi une telle augmentation des taux de sels nutritifs ne mène pas à l’eutrophication, par exemple, (a) temps de rétention trop court (taux de renouvellement important par des marées) et une dilution conséquente, telle que le phytoplancton n

HIPERNUTRIFICACIÓN: Condición pola cal se liberan á auga nutrientes (ex. liberación de excrecións metabólicas de gaiolas mariñas de peixes) que non chegan, non obstante, a producir eutrofización. Existen distintas razóns polas que unha elevada concentración de nutrientes pode non resultar en eutrofización, por exemplo. (a) Pouco tempo de retención (movemento mareal forte coa conseguinte dilución) de tal maneira que o fitoplancon non pode sacar proveito de tan curto tempo de exposición a esas concentracións. Ou (b)

TÁPANYAGTÚLTENGÉS: Általában a tápanyagok (pl. a haltartó ketrecekből a kiválasztott anyagcseretermékek) természetes vizekbe kerülésével kialakuló állapot, amely nem vezet eutrofizációhoz. Több oka is lehet annak, hogy a megnövekedett tápanyagkoncentráció nem okoz eutrofizációt. Például (a) a retenciós idő túl rövid (a magas árapályszint miatt felhígul vagy kimosódik), emiatt a fitoplankton nem tudja kihasználni a tápanyagbőséget és nem tud elszaporodni, vagy (b) más tápanyagok vagy nyomelemek (pl. szilícium) mini

HYPEREUTROFIERING: Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentrasjoner av næringsstoffer ikke fører til eutrofiering, f.eks. (a) for kort retensjonstid (vannbevegelser fører til fortynning) til at fytoplankton kan dra nytte av eksponeringen eller (b) andre næringsemner eller sporstoffer (f.eks. silisium) er

HIPERALIMENTACJA: Zwykle stan wynikający z odprowadzania składników odżywczych do zbiornika wodnego (np. bezpośrednie wprowadzanie wydalanych metabolitów przez ryby w sadzach), który jednak nie prowadzi do eutrofizacji. Istnieje kilka przyczyn, dlaczego mogą występować podwyższone koncentracje składników odżywczych bez powodowania eutrofizacji, np.: (a) zbyt krótki czas zalegania (wysokie pływy zmywające i późniejsze rozcieńczanie), stąd fitoplankton nie może korzystać z krótkotrwałej ekspozycji na ich koncentra

HİPERNÜTRİFİKASYON: Genellikle su kütlesine (Balık kafeslerinden metabolik atıkların salınımı yoluyla) nütrient bırakımı sonucu oluşan durumdur, ötrofikasyon sonucu olarak ortaya çıkar. Ötrofikasyon sebebi olmaksızın yüksek nütrient konsantrasyonlarının birçok sebebi olabilir, örn; (a) çok kısa zamanlı geliş zamanı (Yüksek gelgit kabarmaları ile sonrasındaki seyrelme) dolayısıyla fitoplankton konsantrasyona kısa süre maruz kalmaktan fayda sağlayamayaz ya da (b) diğer nütrientler ve iz elementler (Örn; Silis) minimu

Was this helpful?
Condición de exceso de anhídrido carbónico en la sangre; existe en el medio ambiente (hipercapnia ambiental) o en los fluidos corporales del animal (hipercapnia fisiológica).


HYPERCAPNIA: A condition in which excessive concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream. Hypercapnic conditions can exist either in the external environment (environmental hypercapnia) or in the body fluids of animals (physiological hypercapnia).

ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ: Υπερβολικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Υπερκαπνικές συνθήκες παρατηρούνται είτε στο περιβάλλον (περιβαλλοντική υπερκαπνία) ή στα σωματικά υγρά των ζώων (φυσιολογική υπερκαπνία).

HYPERCAPNIE: Condition dans laquelle se trouvent des concentrations excessives de gaz carbonique; elle existe soit dans le milieu ambiant (hypercapnie environnementale) ou dans les fluides corporels de lanimal (hypercapnie physiologique).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico no sangue; existe no medio (hipercapnia ambiental) ou nos fluídos corporais do animal (hipercapnia fisiolóxica).

HIPERKAPNIA: Olyan állapot, amely esetén a vér szén-dioxid szintje túlzottan magas. Hiperkapniás állapot előállhat a külső környezet (környezeti hiperkapnia) és a testfolyadékok (élettani hiperkapnia) túlzott szén-dioxid tartalma miatt.

HYPERKAPNI: Tilstand der konsentrasjonen av karbondioksid i blodet er unormalt høy. Hyperkapniske tilstander kan forekomme enten i det ytre miljøet (miljøhyperkapni) eller i et dyrs kroppsvæsker (fysiologisk hyperkapni).

HIPERKAPNIA: Stan, w którym występują nadmierne stężenia dwutlenku węgla w strumieniu krwi. Stan hiperkapni może występować zarówno w środowisku zewnętrznym (hiperkapnia środowiskowa), jak i w płynach ciała zwierząt (hiperkapnia fizjologiczna).

KANDA KARBONDİOKSİT FAZLALIĞI: Bu durum kanda aşırı doygunlukta karbon dioksit bulunmasıdır. Kandaki karbondioksit fazlalığı hayvanların ya dış ortam (Çevresel karbondioksit fazlalığı) ya da vücut sıvıları içinde (fizyolojik karbondioksit fazlalığı) var olabilir.

Was this helpful?
Exceso de sangre en un tejido.


HYPERAEMIA: Local congestion of blood in a tissue.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ (2): Τοπική συσσώρευση αίματος σε έναν ιστό.

HYPEREMIE: Excès de sang dans un tissu.

HIPEREMIA: Acumulación localizada de sangue nun tecido.

HIPERÉMIA: Helyi vértolulás valamilyen szövetben.

HYPEREMI: Lokal opphoping av blod i et vev.

PRZEKRWIENIE: Miejscowy zastój krwi w tkance.

HEPERAMİ: Kanın dokuda bölgesel olarak birikmesi.

Was this helpful?
Exceso de glucosa en la sangre.


HYPERGLYCAEMIA: Excess glucose in the blood.

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ: Περίσσεια γλυκόζης στο αίμα.

HYPERGLYCEMIE: Excès du taux de glucose dans le sang.

HIPERGLICEMIA: Exceso de glicosa no sangue.

HIPERGLIKÉMIA: Túlzottan magas vércukorszint.

HYPERGLYKEMI: Forhøyet glukosekonsentrasjon i blodet.

HIPERGLIKEMIA: Nadmiar glukozy we krwi.

HİPERGLİSEMİ: Kanda aşırı glikoz bulunma durumu.

Was this helpful?
Aumento del volumen de tejido por aumento del número de células, que conservan su talla normal: esta condición es generalmente patológica.


HYPERPLASIA: An increase in tissue volume by increase in the number of cells in a tissue or organ, which individually retain their usual size: the condition is usually pathological.

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ: Αυξηση του όγκου ενός ιστού οφειλόμενη στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων, τα οποία όμως διατηρούν το σύνηθες μέγεθός τους: η κατάσταση αυτή είναι συνήθως παθολογική.

HYPERPLASIE: Augmentation du volume tissulaire par augmentation du nombre de cellules, qui conservent leur taille normale: cette condition est en général pathologique.

HIPERPLASIA: Aumento do volume de tecido por aumento do número de células, que conservan o seu talle celular normal: esta condición é xeralmente patolóxica.

HIPERPLÁZIA: A megnövekedett sejtszám által okozott szövettérfogat-növekedés. Egyes esetekben a szövet eredeti mérete megmaradhat. Általában kóros állapot.

HYPERPLASI: En volumøkning i vev grunnet en økning i celleantall i et vev eller organ. Cellen øker ikke i volum. Tilstanden er som regel patologisk (sykelig).

ROZROST/WYBUJAŁOŚĆ: Powiększenie objętości tkanki przez zwiększenie liczby komórek w tkance lub narządzie, które indywidualnie zachowują ich zwykły rozmiar; uwarunkowanie jest zazwyczaj patologiczne.

HİPERPLAZİ: Genellikle patolojik durumdan kaynaklanan, doku veya organdaki hücre sayısının artmasıyla oluşan doku hacminin büyümesi durumu.

Was this helpful?
Crecimiento excesivo. (1) En patología: crecimiento anormal de célula o de órgano. (2) En limnología: Nivel excesivo de producción primaria basada en el exceso de alimentos. En los estanques de cultivo convencionales, a menudo inducida al principio del ciclo de producción por adición de fertilizantes.


HYPERTROPHY: Excessive growth. (1) In pathology: abnormal increase in size of cell or organ. (2) In limnology: excessive level of primary production based on an oversupply of nutrients. In conventional pond culture, often induced on purpose at the beginning of the production cycle via the addition of fertilizers.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ: Υπερβολική ανάπτυξη, (1) στην παθολογία: αύξηση σε μέγεθος ενός κυττάρου ή οργάνου πέρα από το φυσιολογικό, (2) στην λιμνολογία: υπερβολικά υψηλό επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής λόγω υπερβολικής παροχής θρεπτικών. Στην συμβατική καλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, χρησιμοποιείται συχνά σκοπίμως στην αρχή του κύκλου παραγωγής μέσω της προσθήκης λιπασμάτων.

HYPERTROPHIE: Croissance excessive. (1) En pathologie: laccroissement anormal dune cellule ou dun organe. (2) En limnologie: le niveau excessif de production primaire basée sur un excès daliments. Dans les étangs délevage conventionnel, souvent induite au commencement du cycle de production par addition de fertilisants.

HIPERTROFIA: Crecemento excesivo. (1) En patoloxía: crecemento anormal dunha célula ou dun órgano. (2) En limnoloxía: Nivel excesivo de produción primaria a partir dun exceso de nutrientes. Nos estanques de cultivo convencionais, a miúdo pódese inducir ao principio do ciclo de produción como consecuencia da adición de fertilizantes.

HIPERTRÓFIA: Túlzott növekedés. (1) Patológiában: egy sejt vagy szerv abnormális mértékű növekedése. (2) Limnológiában: a tápanyagok túladagolása által okozott túlzott mértékű elsődleges termelés. A hagyományos halastavi kultúrában gyakran a trágyázás következményeként a termelési ciklus kezdetén alakul ki.

HYPERTROFI: Overdreven vekst. (1) I patologi (sykdomslære): Unormal økning i størrelse av celler eller organ. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Overdrevent nivå av primærproduksjon basert på for høye utslipp av næringsstoffer. Ofte indusert tidlig i produksjonssyklusen ved damoppdrett ved tilsetting av gjødsel.

HIPERTROFIA: Nadmierny wzrost. (1) W patologii: nienormalne zwiększenie rozmiaru komórki lub organu. (2) W limnologii: nadmierny poziom produkcji pierwotnej opartej o bardzo wysoką podaż składników pokarmowych. W konwencjonalnej hodowli stawowej, często celowe pobudzanie na początku cyklu produkcyjnego poprzez wprowadzanie nawozów.

HİPERTROFİ: Aşırı büyüme (1) Patalojide hücre veya organın anormal büyümesi. (2) Limnolojide, besleyici elementlerin artışına bağlı olarak birincil üretimin aşırı artması, plankton patlaması. Geleneksel havuz yetiştiriciliğinde gübreleme yapılarak bu olay tetiklenir.

Was this helpful?
Condición en la cual la tasa de una vitamina en la sangre o en un tejido supera la concentración normal y puede provocar síntomas indeseados.


HYPERVITAMINOSIS: A condition in which the level of a vitamin in the blood or tissues is higher than normal and may cause undesirable symptoms.

ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ: Η κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρωση μιάς βιταμίνης στο αίμα ή στους ιστούς είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα.

HYPERVITAMINOSE: Condition dans laquelle le taux dune vitamine dans le sang ou dans les tissus dépasse la concentration normale et peut provoquer des symptômes indésirables.

HIPERVITAMINOSE: Condición na cal a taxa dunha vitamina no sangue ou en tecidos supera a concentración normal e pode provocar síntomas indesexados.

VITAMINTÖBBLET: Olyan állapot, amelyben egy vitamin szintje a vérben vagy a szövetekben a normálisnál magasabb, és ez nemkvánatos tünetekhez vezet.

HYPERVITAMINOSE: Tilstand der nivået av vitaminer i blod eller vev er høyere enn normalt, og kan gi uønskete symptomer.

HIPERWITAMINOZA: Stan, w którym poziom witaminy we krwi lub tkankach jest wyższy niż zwykle i może powodować niepożądane objawy.

HİPERVİTAMİNOZİS: Kandaki veya dokulardaki vitamin düzeyinin normalden yüksek olma durumu, bu durum istenmeyen semptomlara da neden olabilir.

Was this helpful?
Péptido hormonal conocido también como Teleocalcina o Stanniocalcina producido por los corpúsculos de Stannius, glándula renal existente en Holósteos y Teleósteos. Reduce los niveles de calcio en la sangre y contribuye así a la osmoregulación.


HYPOCALCIN: A peptide hormone, also known as Teleocalcin or Stanniocalcin, produced by the Stannius corpuscles (a kidney gland) and existing only in Holostei and Teleostei. It reduces the calcium level in the blood and thereby contributes to osmoregulation.

ΥΠΟΚΑΛΣΙΝΗ: Ορμόνη γνωστή και με την ονομασία Τελεοκαλσίνη ή Στανιοκαλσίνη η οποία παράγεται από τα σωμάτια του Stannius (βλ.λ.) (αδένας του ήπατος) και βρίσκεται αποκλειστικά στους ολόστεους και τελεόστεους ιχθύες. Μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα συμβάλλοντας έτσι στην οσμωρύθμιση.

HYPOCALCINE: Hormone peptide, connue également sous les noms de téléocalcin ou stanniocalcin. Produite par moyen des corpuscules de Stannius, une glande rénale, elle réduit le taux circulant de calcium et contribue ainsi à l’osmorégulation. Se trouve uniquement chez les holostéens et les téléostéens.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal coñecido tamén como teleocalcina ou stanniocalcina producido polos corpúsculos de Stannius, (unha glándula renal existente só en holósteos e teleósteos). Reduce os niveis de calcio no sangue e contribúe así á osmorregulación.

HIPOKALCIN: A vérteshalakban (Holostei) és a valódi csontoshalakban (Teleostei) megtalálható Stannius-testek (a vesében található mirigyek) által termelt peptidhormon. Teleokalcin és sztanniokalcin néven is ismert. A vér kalciumszintjét csökkenti, ezzel hozzájárul az ozmotikus egyensúly fenntartásához.

HYPOCALCIN: Et peptidhormon med kjent sammensetning, også kjent som teleocalcin og stanniocalcin. Produseres av Stanniuslegemer som bare finnes hos Holostei og Teleostei. Hormonet reduserer kalsiumnivået i blodet og bidrar derved til osmoreguleringen.

HIPOKALCYNA: Hormon peptydowy, także nazywany teleokalcyn lub stanniokalcyn, wytwarzany przez ciałka Stanniusa (gruczoł nerkowy) i występują tylko u Holostei i Teleostei. Obniża on poziom wapnia we krwi i w ten sposób wpływa na osmoregulację.

HİPOKALKİN: Stannius Corpuscles (bir böbrek salgı bezi) tarafından üretilen Teleokalkin ya da Stanniokalkin olarakda bilinen bir peptit hormonudur. Yalnızca Holostei ve Teleosteide bulunur. Kandaki kalsiyum seviyesini düşürür ve osmoregülasyona yardımcı olur.

Was this helpful?
Disminución de la presión parcial de CO2 en el aparato respiratorio y en la sangre.


HYPOCAPNIA: A condition in which abnormally low concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream.

ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ: Αφύσικα χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.

HYPOCAPNIE: Diminution de la pression partielle de CO2 dans lappareil respiratoire et dans le sang.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal coñecido tamén como teleocalcina ou stanniocalcina producido polos corpúsculos de Stannius, (unha glándula renal existente só en holósteos e teleósteos). Reduce os niveis de calcio no sangue e contribúe así á osmorregulación.

HIPOKAPNIA: Olyan állapot, amely esetén a vér szén-dioxid szintje a normálisnál alacsonyabb.

HYPOKAPNI: Tilstand der innholdet av karbondioksid i blodet unormalt lavt.

HIPOKAPNIA: Stan, w którym występuje nienormalnie niska koncentracja dwutlenku węgla w strumieniu krwi.

KANDA KARBON DİOKSİT AZALMASI: Kandaki karbon dioksitin anormal düşük konsantrasyonlarda bulunması durumudur.

Was this helpful?
Parte profunda de la piel, debajo de la epidermis, es decir subcutánea.


HYPODERMIS: The layers of tissue immediately under the skin or epidermis, i.e. sub-cutaneous.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΔΑ: Τα στρώματα του ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα ή την επιδερμίδα, δηλαδή τα υποδόρια.

HYPODERME: Partie profonde de la peau, sous lépiderme, cest-à-dire sous-cutané.

HIPODERME: Parte da pel inmediatamente inferior á epiderme, é dicir subcutánea.

HIPODERMISZ: A bőr vagy epidermisz alatt közvetlenül elhelyezkedő szövetrétegek. Úm. bőralja.

HYPODERMIS (UNDERHUD): Hudlaget rett under skinnet eller epidermis.

TKANKA PODSKÓRNA: Tkanka podskórna stanowi warstwę bezpośrednio pod naskórkiem i skórą właściwą.

DIŞ DERİ: Derinin veya epidermisin hemen altında bulunan doku tabakası.

Was this helpful?
Inyección de extracto acuoso de la hipófisis (a menudo de ciprínidos o salmónidos) a un pez con el fin de provocar la ovulación.


HYPOPHYZATION: Injection of a water-soluble extract of a pituitary (mostly of cyprinid or salmonid origin) into a fish to induce ovulation or spermination.

ΥΠΟΦΥΣΙΩΣΗ: Ενεση υδατοδιαλυτού εκχυλίσματος από την υπόφυση (κυρίως από κυπρινοειδή ή σολομοειδή) σε ένα ψάρι ώστε να επαχθεί η ωοτοκία ή η σπερματογένεση.

HYPOPHYSATION: Injection dun extrait aqueux dhypophyses (souvent de cyprinide ou salmonides) dans un poisson afin de provoquer lovulation ou la spermiation.

HIPOFISACIÓN: Inxección dun extracto da hipófise soluble en auga (a miúdo procedente de ciprínidos ou de salmónidos) nun peixe co fin de provocar o desenvolvemento dos óvulos ou dos espermatozoides

HIPOFIZÁLÁS: Az agyalapi mirigy (legtöbbször ponty- bvagy lazacfélékből származó) vízoldékony kivonatának beinjektálása a hal testébe, az ovuláció vagy spermiáció kiváltására.

INJISERING AV HYPOFYSEEKSTRAKT: Injisering av fisk med hypofyseekstrakt (vanligvis fra laks eller karpe) løst i vann, for å indusere ovulering og spermiering.

HIPOFIZACJA: Wstrzyknięcie rybom rozpuszczalnego w wodzie ekstraktu przysadki mózgowej (najczęściej pochodzącej od ryb karpiowatych lub łososiowatych) celem wywołania owulacji lub spermacji.

HİPOFİZ VERME: Genellikle sazansıgiller veya salmongillerden elde edilen suda çözünme özelliği olan hipofiz özütünün balıklarda yumurta veya sperm oluşumunu sağlamak için enjekte edilmesi.

Was this helpful?
Glándula pituitaria: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.


HYPOPHYSIS: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

ΥΠΟΦΥΣΗ (αδένας): Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

HYPOPHYSE: Glande pituitaire. Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine.

HIPÓFISE: Pequena glándula endócrina situada na superficie ventral do encéfalo dos vertebrados. As súas secrecións inclúen as seguintes hormonas: adenocorticotropina, tirotropina, gonadotropina, MCH, MSH, e prolactina. Estas hormonas regulan o crecemento e as funcións sexuais. Sin. glándula pituitaria.

HIPOFÍZIS: A gerincesek agyának alsó felszínén elhelyezkedő, kisméretű endokrin mirigy. A következő hormonokat választja el: adrenokortikotróp hormon, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH és prolaktin. Ezek a hormonok a növekedést és a nemi működést szabályozzák. Úm. agyalapi mirigy.

HYPOFYSE: Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

PRZYSADKA: Mały gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się na spodniej stronie mózgu kręgowców. Jego wydzieliny zawierają następujące hormony: adrenokortykotropowy, tyreotropowy, gonadotropowe, MCH (hormon apetytu), MSH (hormon melanotropowy) i prolaktynę. Hormony te regulują wzrost i funkcje płciowe.

Hipofiz Bezi: Omurgalıların beyninin alt arka yüzeyinde bulunan küçük salgı bezi. Salgı içeriğinde aşağıdaki hormonlar bulunur: adreno-kortikotropin, tirotropin, gonadotropin, MCH, MSH ve prolaktin, Bu hormonlar büyümeyi ve cinsel fonksiyonları düzenler.

Was this helpful?
Parte situada en la parte delantera-central del cerebro en los vertebrados. Funcionalmente conocido por asegurar la coordinación neuro-endocrina de las actividades viscerales (por ejemplo, control de temperatura, equilibrio en el agua, etc.).


HYPOTHALAMUS: Central portion of the forebrain in vertebrates. In function, it is believed to be associated with the neuro-endocrine coordination of visceral activities (e.g. solute water-balance, temperature control).

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ: Κεντρικό μέρος του προσθεγκεφάλου των σπονδυλοζώων. Πιστεύεται ότι η λειτουργία του σχετίζεται με τον νευρο-ενδοκρινικό συντονισμό των σπλαχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. ισορροπία διαλελυμένων ουσιών, θερμική ρύθμιση)

HYPOTHALAMUS: Partie centrale située sur lavant du cerveau chez les vertébrés. Fonctionnellement connu pour assurer la coordination neuro-endocrine des activités viscérales (par exemple, contrôle de température, équilibre en eau).

HIPOTÁLAMO: Porción central do prosencéfalo en vertebrados. A súa función, cre que está asociada coa coordinación neuro-endócrina das actividades viscerais (por exemplo, equilibrio osmótico (osmorregulación), control de temperatura, etc.).

HIPOTALAMUSZ: A gerincesek előagyának központi területe. Funkcióját tekintve a zsigeri működések neuroendokrin szabályozásával lehet összefüggésben (pl. a vízháztartás vagy a hőmérséklet szabályozása).

HYPOTALAMUS: Sentral del av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypotalamus er involvert i den neuroendokrine koordineringen av innvollsaktiviteter (f.eks. vannbalanse og temperaturkontroll).

PODWZGÓRZE: U kręgowców centralna część przodomózgowia. Pod względem czynnościowym jest ono przypuszczalnie związane z koordynacją neuroendokrynologiczną aktywności trzewiowej (np. bilans wodny substancji rozpuszczonych, kontrola temperatury).

HİPOTALAMUS: Omurgalılarda ön beyin merkezi. Fonksiyonu, Nöro-endokrin viseral faaliyetlerinin koordinasyonu ile ilişkili olduğuna inanılıyor( su da denge, sıcaklık kontrolü)

Was this helpful?
Parte de la teca de dinoflagelados posterior al anillo y cubierta de hipocono; término que designa a menudo al conjunto de la parte posterior del cuerpo.


HYPOTHECA: The part of the theca in "armoured" dinoflagellates that is posterior to the annulus, covering the hypocone; the term is sometimes used to mean the whole posterior half of the body itself.

ΥΠΟΘΗΚΗ: Με την αυστηρή έννοια, το τμήμα της θήκης στα "θωρακισμένα" δινομαστιγωτά που βρίσκεται όπισθεν του δακτυλίου, καλύπτοντας τον υποκώνο. Ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές εννοώντας το όλο οπίσθιο ήμισυ του σώματος.

HYPOTHEQUE: Sensu stricto, une partie de la thèque dun dinoflagellé qui est postérieure à lannulus et recouvert par lhypocone; le terme désigne souvent lensemble de la partie postérieure du corps.

HIPOTECA: Parte da teca de dinoflaxelados posterior ao anel e que cobre ao hipocono; termo que designa a miúdo ao conxunto da parte posterior do corpo.

HIPOTÉKA: A "páncélos" kovamoszatok külső vázának alsó része, amely a gyűrűtől (annulustól) hátrébb helyezkedik el, és a hipokont borítja; a fogalommal gyakran a test teljes hátsó részét jelölik.

HYPOTHECA: Delen av theca i ”armerte” dinoflagellater som ligger bak annulus, og dekker hypoconen. Betegnelsen brukes av og til om hele den bakre halvdelen av kroppen.

HIPOWALWA : Część osłonki (hipowalwa) u ”opancerzonych” bruzdnic, która jest z tyłu pierścienia przykrywając epiwalwę, obydwie zbudowane z tarczek i połączone pasem. Cechą komórek bruzdnic jest obecność dwóch bruzd: poprzecznej (ułożonej spiralnie) i podłużnej; w miejscu przecięcia bruzd znajdują się dwa otwory, przez które wychodzą dwie wici.

HİPOTEKA: Zırhlı dinoflagellatların yaş halkasının dış kısmında yer alan, hipokonu çevreleyen tekanın bir tabakası. Bu terim bazan vucudun arka yarısını belirtmek için de kullanılır.

Was this helpful?
Disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.


HYPOTHERMIA: A lowering of the body temperature below normal.

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ: Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από το κανονικό.

HYPOTHERMIE: Abaissement au-dessous de la normale de la température du corps.

HIPOTERMIA: Descenso da temperatura do corpo por debaixo do normal.

HIPOTERMIA: A testhőmérséklet lecsökkenése a normális érték alá.

HYPOTERMI: Senking av kroppstemperaturen under det normale nivået.

HIPOTERMIA: Obniżenie temperatury ciała poniżej normalnej.

HİPOTERMİ: Vücut sıcaklığının normalin atına düşmesi

Was this helpful?
(1) En patología: disminución de la talla; crecimiento menos rápido que lo normal. (2) En limnología; dícese de cuerpos de agua deficientes en sales nutritivas.


HYPOTROPHY: (1) In pathology: diminution in size; subnormal growth. (2) In limnology, a water body deficient in nutrients.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ): (1) Στην παθολογία: ελάττωση σε μέγεθος, ανώμαλη ανάπτυξη (2) Στην λιμνολογία: υδατικό σύστημα με ανεπαρκή ποσότητα θρεπτικών

HYPOTROPHIE: (1) En pathologie: diminution de taille; croissance moins rapide que la normale. (2) En limnologie: se dit des plans deau carencés en sels nutritifs.

HIPOTROFIA: (1) En patoloxía: diminución do talle; infracrecimiento. (2) En limnoloxía; dise dos corpos de auga deficientes en nutrientes.

HIPOTRÓFIA: (1) Patológiában: méretcsökkenés; a normálisnál kisebb mértékű növekedés. (2) Limnológiában: tápanyaghiányos víztérfogat.

HYPOTROFI: (1) I patologi (sykdomslære): Minsking av størrelse, subnormal vekst. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Vannmasse som er fattig på næringsstoff.

NIEDOŻYWIENIE: (1) W patologii: zmniejszenie się rozmiaru; wzrost poniżej normy. (2) W limnologii: niedobór składników odżywczych w zbiorniku wodnym.

HİPOTROFİ: (1) Patolojide küçülme veya anormal gelişim. (2) Limnolojide, su ortamının besinsel açıdan yetersiz oluşu.

Was this helpful?
Presión parcial de oxígeno inferior a la normal.


HYPOXIA: Reduced oxygen concentrations in the blood, liver or environment.

ΥΠΟΞΕΙΑ: Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, το ήπαρ ή το περιβάλλον.

HYPOXIE: Pression partielle doxygène inférieure à la normale.

HIPOXIA: Baixas concentracións de osíxeno en sangue, fígado ou ambiente.

HIPOXIA: A vér, a máj vagy a külső környezet csökkent oxigéntartalma.

HYPOKSI (OKSYGENMANGEL): Redusert oksygenkonsentrasjon i blod, lever eller miljø.

NIEDOTLENIENIE NARZĄDÓW I TKANEK: Obniżenie koncentracji tlenu we krwi, wątrobie lub środowisku.

OKSİJEN AZLIĞI: Kan, karaciğer veya çevrede oksijen konsantrasyonunun azalması.

Was this helpful?
Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).


HIRUDINEA: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΟΕIΔΗ: Κλάση που περιλαμβάνει τις βδέλλες, παρασιτικούς ή θηρευτικούς δακτυλιοσκώληκες.

HIRUDINEES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

HIRUDÍNEOS: Clase de anélidos que inclúe as sambesugas (parasitos ou predadores).

HIRUDINEA: A gyűrűsférgek egyik osztálya, amelybe piócák, élősködő és ragadozó életmódú fajok tartoznak.

HIRUDINEA: Klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.

PIJAWKI (Hirudinea): Klasa obejmująca pijawki (w tym i pijawkę lekarską, Hirudo medicinalis) oraz pasożytnicze lub drapieżne robaki pierścienic (Annelida).

SÜLÜKLER: Sülükler parazit veya yırtıcı annelid kurtlar sınıfını içerir.

Was this helpful?
Amina que estimula los músculos de vísceras, que provoca una dilatación de capilares y estimula las secreciones pancreáticas y gástricas.


HISTAMINE: An amine which stimulates visceral muscles, dilates capillaries and stimulates salivary, pancreatic and gastric secretions.

ΙΣΤΑΜΙΝΗ: Αμίνη που διεγείρει τους σπλαχνικούς μυς, διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία και επάγει την έκκριση σιέλου και παγκρεατικού και γαστρικού υγρού.

HISTAMINE: Une amine qui stimule les muscles des viscères, qui provoque une dilatation des capillaires et qui stimule les sécrétions pancréatiques et gastriques.

HISTAMINA: Amina que estimula os músculos viscerais, dilata os capilares e estimula as secrecións salivares, pancreáticas e gástricas.

HISZTAMIN: A zsigeri izmokat stimuláló, az ereket tágító, a nyál-, hasnyál-, és gyomornedv elválasztást serkentő hatású aminvegyület.

HISTAMIN: Amin som stimulerer innvollsmuskler, utvider kapillærer og stimulerer spytt-, pancreas- og gastrisk sekresjon.

HISTAMINA: Amina, która stymuluje mięśnie trzewiowe, rozszerza naczynia włosowate i stymuluje czynności wydzielnicze ślinianek, trzustki i grasicy.

HİSTAMİN: Visceral kasları uyaran, kılcal damarları genişleten, mukus ve mide salgısını arttıran bir çeşit amin.

Was this helpful?
Macrófago inmóvil del tejido conjuntivo que, con otras categorías celulares, forma el sistema retículo-endotelial.


HISTOCYTE: A fixed macrophage of the loose connective tissue which in common with other cells belongs to the reticuloendothelial system.

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΟ: Εδραίο μακροφάγο του χαλαρού συνδετικού ιστού, που μαζί με άλλα κύτταρα ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.

HISTIOCYTE: Macrophage immobile du tissu conjonctif lâche qui, avec dautres catégories cellulaires, constitue le système réticulo-endothélial.

HISTIOCITO: Macrófago inmóbil do tecido conxuntivo que, con outras categorías celulares, forma o sistema retículo-endotelial.

HISZTOCITA: A lazarostos kötőszövetben előforduló makrofág, amely más sejttípusokkal együtt a retikulo-endoteliális rendszer része.

HISTOCYTT: En stasjonær makrofag i det løse bindevevet, som felles med andre celler tilhører det retikuloendotele systemet.

HISTIOCYT: Nieruchomy makrofag luźnej tkanki łącznej, który wspólnie z innymi komórkami należy do systemu siateczkowo-śródbłonkowego.

HİSTOSİT: Retiküloendotelyal sisteme ait diğer hücreler gibi gevşek konnektif dokuya yapışmış makrofaj.

Was this helpful?
Ciencia que estudia los tejidos que constituyen los seres vivos.


HISTOLOGY: The science of the organisation and minute structure of tissues.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της oργάνωσης και της λεπτής δομής των ιστών.

HISTOLOGIE: Science qui étudie les tissus constituant les êtres vivants.

HISTOLOXÍA: Ciencia que estuda a organización e a estrutura dos tecidos

HISZTOLÓGIA: A szövetek felépítésével és finomszerkezetével foglalkozó tudomány.

HISTOLOGI (VEVSLÆRE): Læren om organiseringen og små strukturer i vev.

HISTOLOGIA: Nauka o organizacji i szczegółowej budowie tkanek.

HİSTOLOJİ: Organ oluşumunun ve dokuların en küçük yapısını inceleyen bilim.

Was this helpful?
Histología patológical.


HISTOPATHOLOGY: Histology of pathological conditions.

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Ιστολογία των παθολογικών καταστάσεων.

HISTOPATHOLOGIE: Histologie pathologique.

HISTOPATOLOXÍA: Histoloxía referida a condicións patolóxicas.

HISZTOPATOLÓGIA: A kóros állapotok hisztológiája.

HISTOPATOLOGI: Histologi ved patologiske tilstander.

HISTOPATOLOGIA: Histologia o cechach patologicznych.

HİSTOPATOLOJİ: Patolojik durumun histolojisi

Was this helpful?
Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.


FUNGUS: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

CHAMPIGNON: Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.

FUNGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que non posúen clorofila (setas, mofos, lévedos), con reprodución sexual ou asexual e formación de esporas. Moitos fungos son microscópicos.

GOMBÁK: Klorofillt nem tartalmazó, ivarosan és ivartalanul szaporodó, egyszerű eukarióta szervezetek csoportja (nagygombák, penészgombák, rozsdagombák, élesztők, stb.). A legtöbb gomba mikroszkopikus méretű.

SOPP: Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.

GRZYBY : Grupa prostych organizmów, zawierających jądro i niemających chlorofilu (grzyby kapeluszowe, pleśnie, rdze, drożdże itp.), które rozmnażają się płciowo i bezpłciowo z wytwarzaniem zarodników. Wiele grzybów jest mikroskopijnej wielkości.

FUNGUS (MANTAR): Klorofil bulunmayan basit eukaryotik organizmalardır. (küfler,mayalar)sporlarla ürerler. Çoğu mikroskopiktir.

Was this helpful?
Sustancia química secretada por una glándula directamente en la sangre y que actúa sobre órganos o tejidos situados lejos de la glándula.


HORMONE: A chemical substance secreted in a ductless gland and discharged into the blood stream which affects the functioning of another organ.

ΟΡΜΟΝΗ: Χημική ουσία που εκκρίνεται από ενδοκρινή αδένα (αδένα χωρίς εκφορητικό πόρο), ελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου.

HORMONE: Substance chimique sécretée par une glande directement dans le sang et qui agit sur des organes ou tissus situés à distance, après transport par le sang.

HORMONA: Substancia química secretada por unha glándula endócrina no fluxo sanguíneo e que afecta o funcionamento doutro órgano.

HORMON: A belső elválasztású mirigyek által termelt vegyi anyag, amely a véráramba kerül és más szervek működését befolyásolja.

HORMON: En kjemisk substans som sekreres av en endokrin kjertel, og skilles ut i blodbanen som fører det til et målorgan der hormonet har sin funksjon.

HORMON: Substancja chemiczna wydzielana w gruczole bezprzewodowym i uwalniana do obiegu krwionośnego, która oddziaływuje na funkcjonowanie innych narządów.

HORMON: Kesesiz bezlerden salgılanan ve diğer organların fonksiyonlarını etkileyen, kan içersinde taşınan kimyasal madde.

Was this helpful?
Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.


GROWTH HORMONE: A peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

HORMONE DE CROISSANCE: Hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropine.

HORMONA DE CRECEMENTO: Hormona peptídica secretada pola hipófise anterior e que ten o papel principal da regulación do crecemento a través da mellora da asimilación e da taxa de conversión dos alimentos. A estimulación do crecemento nos peixes pode ser inducida pola administración de GH exóxenoa ou pola integración de xenes de GH no xenoma (peixe transxénico) Tales prácticas son sometidas a controis regulados en varios paises. Sin. Somatotropina.

NŐVEKEDÉSI HORMON: A hipofízis elülső lebenye által termelt peptidhormon, amelynek elsődleges funkciója a növekedés szabályozása a a tápanyagfelvétel és-feldolgozás javításán keresztül. A halak növekedése serkenthető exogén NH alkalmazásával vagy NH gének beépítésével a halak genomjába (transzgénikus halak). Az utóbbi gyakorlatot a legtöbb országban szigorúan szabályozzák. Úm. szomatotropin.

VEKSTHORMON (GH): Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

HORMON WZROSTOWY: Hormon peptydowy, wydzielany przez przednią część przysadki mózgowej, którego zasadniczą funkcją jest regulowanie wzrostu przez zwiększanie pobierania i poprawę wykorzystania pokarmu. Stymulowanie wzrostu ryb może być uzyskane przez podawanie egzogennego GH lub włączenie genów GH do genomu ryb (ryba transgeniczna). Takie postępowanie w wielu krajach jest przedmiotem regulacji prawnych. Syn. somatotropina (hormon wzrostowy).

Büyüme Hormonu: Ön hipofiz tarafından salgılanan bir peptit hormonudur. Birincil fonksiyonu besin alımının geliştirilmesi sayesinde büyümesi ve gelişmiş besin dönüşümünün düzenlenmesidir. Balığın büyümesinin uyarılması eksogen GH ın yönetiminde ya da balık genomu içindeki GH genlerinin bütünleşmesi ( transgenik balık) sayesinde indüklenebilir. Bu uygulamalar bir çok ülkede düzenleyici kontrollere maruz kalır. Sinonim: Somatropin

Was this helpful?
Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.


RELEASING HORMONE: A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ: Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.

HORMONE DE LIBERATION: Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.

HORMONA LIBERADORA: Substancia producida polo hipotálamo e que actúa na hipófise anterior para estimular a liberación dunha hormona específica. Comercialmente dispoñible e utilizada en acuicultura para provocar o desenvolvemento e a maduración no stock de reprodutores.

SERKENTŐ HORMON: A hipotalamuszban termelődő hormonok, amelyek az agyalapi mirigy elülső lebenyére hatva serkentik bizonyos hormonok elválsztását. Kereskedelmi forgalomban beszerezhetők és az akvakultúrában a tenyészállomány nemi érésének elősegítésére használhatók.

FRISETTENDE HORMONER: Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).

HORMON UWALNIAJĄCY (podwzgórza): Substancja, która jest uwalniana przez podwzgórze i oddziaływująca na przednią część przysadki mózgowej stymulując uwalnianie swoistego hormonu. Jest ona dostępna na rynku i używana w akwakulturze, celem przyspieszania u tarlaków dojrzewania płciowego.

Salıcı Hormon: Özel bir hormonun salınmasını uyaran ön hipofiz bezi gibi davranan ve hipotalamus tarafından üretilen bir maddedir. Bunlar ticari olarak mevcuttur ve olgunlaşma gelişimini artırmak için akuakültürde damızlık büyümesinde görev alırlar.

Was this helpful?
Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod


GONADOTROPIC HORMONE: Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor; cf. human chorionic gonadotropin. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period. Syn. Gonadotrophic hormone, gonad

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

HORMONE GONADOTROPHE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

HORMONA GONADOTRÓPICA: Hormona que estimula, ou que sostén, a formación e o funcionamento das gónadas. Nos vertebrados, as gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas pola hipófise baixo o control dun factor liberador de gonadotropina. As gonadotropinas estimulan a secreción das hormonas esteroideas sexuais (testosterona ou estróxenos por exemplo). Os extractos pituitarios (a miúdo a partir doutras especies) son administrados a peixes co fin de asegurar unha produción de alevín fóra do período da reprodución nor

GONADOTRÓP HORMON: A gonádok kifejlődését és működését serkentő és fenntartó hormon. Gerincesekben a gonadotropinok az agyalapi mirigyben termelődő peptidhormonok, amelyek termelését a gonadotropin serkentő hormon szabályozza; vö: humán magzatburok-gonadotropin. A szteroid szerkezetű nemi hormonok (pl. tesztoszteron, ösztrogének) elválasztását serkenti. A haltenyésztési gyakorlatban gyakran különböző halfajokból származó hipofízis-kivonatokat használnak a szezonon kívüli szaporításhoz. Úm. gonadotróf hormon, gonad

GONADOTROPIN (GTH) : Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

HORMON GONADOTROPOWY: Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi, wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi przysadkowe (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia tarlaków do dojrzałości i produkcji wylęgu poza normalnym o

GONADOTROPİK HORMON: Gonadotropin gonadların fonksiyonlarını ve işleyişlerini uyaran veya muhafaza eden hormondur. Gonadotropinler omurgalıların hipofiz bezinde gonadotropin kontrolü altında salgılatıcı faktör olarak üretilmektedir. Onlar (testosteron, östrojen gibi) steroid cinsiyet hormonlarının salınımını uyarabilir. Hipofizler bunları (sıklıkla farklı türlerde) normal üreme dönemininin dışında fry üretmek için balıkları yönlendirir. Benzerleri; Gonadotrophic hormone, gonadotropin.

Was this helpful?
Organismo en el cual vive el parásito, y a partir del cual recibe los productos necesarios por su metabolismo y a veces otras ventajas biológicas como la protección de sus predadores.


HOST: Organism on or in which a parasite lives, and from which it receives required metabolic products and occasionally, other biological needs, such as protection from predators.

ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός, επί ή εντός του οποίου ζει ένα παράσιτο, και από τον οποίο το παράσιτο λαμβάνει τα απαιτούμενα μεταβολικά προïόντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύπτει και άλλες ανάγκες, όπως π.χ. προστασία από τους θηρευτές.

HOTE: Organisme dans lequel vit le parasite, et duquel il reçoit les produits nécessaires à son métabolisme et parfois dautres avantages biologiques comme la protection envers ses prédateurs.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN : Organismo en ou sobre o cal vive o parasito, e a partir do cal recibe os produtos necesarios para o seu metabolismo e ás veces outras vantaxes biolóxicas como a protección fronte aos seus predadores.

GAZDASZERVEZET: Az a szervezet, amelyen vagy amelyben az élősködő él, és amelytől a számára szükséges anyagcseretermékeket vagy egyéb biológiai szükségleteket, például a ragadozók elleni védelmet kapja.

VERT: Organisme som en parasitt lever i eller på, og mottar nødvendige metabolske produkter fra. Og i noen tilfeller andre biologiske behov som vern mot predatorer.

GOSPODARZ/ŻYWICIEL: Organizm na/lub w którym pasożyt żyje i od którego otrzymuje potrzebne produkty metaboliczne a sporadycznie inne świadczenia biologiczne, jak np. ochronę przed drapieżnikami.

KONAKÇI: Metabolik ürünleri almak ve zaman zaman saldırganlardan korunmak gibi diğer biyolojik ihtiyaçlar yüzünden organizmanın üzerinde ve içinde parazit canlılardır.

Was this helpful?
Organismo huésped que alberga los estados finales o sexuales de un parásito.


DEFINITIVE HOST: A host organism in which the sexual or final stages in the life cycle of a parasite must develop.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός-ξενιστής, στον οποίο ένα παράσιτο διανύει το φυλετικό ή το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του.

HOTE DEFINITIF: Organisme hôte abritant les stades finaux ou sexués dun parasite.

HOSPEDADOR DEFINITIVO: Organismo hospedador no que poden desenvolverse os estados finais ou de madureza sexual dun parasito.

VÉGLEGES GAZDA: Az a gazdaszervezet, amelyben egy parazita szexuális vagy végső életszakasza játszódik le.

SLUTTVERT : Vertsorganisme der det kjønnsmodne eller siste stadiene i livssyklusen til en parasitt må utvikles.

ŻYWICIEL OSTATECZNY: Organizm gospodarza, w którym musi się rozwijać stadium płciowe lub ostateczne cyklu życiowego pasożyta.

KONAK: Bir parazitin yaşam döngüsünün cinsel ya da son aşamasında geliştirmesi gerektiği ev sahibi bir organizma.

Was this helpful?
Huésped infestado por los estados juveniles de una especie parásita, antes de la infestación del huésped definitivo; la reproducción asexuada del parásito es frecuente en el huésped intermediario; huésped secundario.


INTERMEDIATE HOST: The host occupied by juvenile stages of a parasite prior to the definitive host and in which asexual reproduction frequently occurs; secondary host.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝIΣΤΗΣ: Ο ξενιστής στον οποίο ζουν τα νεαρά στάδια ενός παρασίτου πριν από τον τελικό ξενιστή (βλ. λήμμα) και εντός του οποίου συχνά συντελείται η αγενής αναπαραγωγή. Δευτερεύων ξενιστής.

HOTE INTERMEDIAIRE: Lhôte infesté par les stades juvéniles dune espèce parasite, avant linfestation de lhôte définitif; la reproduction asexuée du parasite est fréquente chez lhôte intermédiaire; lhôte secondaire.

HOSPEDADOR / ANFITRIÓN INTERMEDIARIO / (hospedador): Anfitrión infestado polos estados xuvenís dunha especie parasita, antes da infestación do hospedador definitivo; a reprodución asexuada do parasito é frecuente no anfitrión intermediario. Véxase ademáis: hospedador secundario.

KÖZTIGAZDA: Egy parazita korai életszakaszai során, a végleges gazda előtt megfertőzött gazdaszervezet, amelyben gyakran ivartalan szaporodás megy végbe; másodlagos gazda.

MELLOMVERT: Verten som de juvenile stadiene av parasitter lever i eller på, før de infiserer sluttverten. Parasitter har ofte ukjønnet formering i mellomverten.

ŻYWICIEL POŚREDNI: Żywiciel zajmowany przez młodociane stadia pasożyta przed żywicielem ostatecznym, u którego często występuje reprodukcja bezpłciowa; żywiciel pośredni.

ARA KONAKÇI: Parazitlerin son konakçıya yerleşmesi öncesinde jüvenil evrelerini geçirdikleri konakçıdır.

Was this helpful?
Pequeñas ostras, normalmente de longitud inferior a 50 mm, convenientes para engordar hasta la madurez.


BEDDING OYSTERS: Small oysters, usually under 50 mm long, suitable for rearing to maturity on the sea bed.

ΣΤΡΕΙΔΩΝΑΣ: Μικρά στρείδια συνήθως κάτω από 50 mm μήκος, κατάλληλα να εκτραφούν ως την ωριμότητα στον πυθμένα της θάλασσας.

NAISSAIN(1): Petites huîtres, normalement de longueur inférieure à 50 mm, convenable pour le grossissement jusquà la maturité.

SEMENTE (LARVA): Moluscos de pequeno tamaño (ex. ostras), normalmente de lonxitude inferior a 50 mm, utilizadas para o proceso de engorde ata a madureza ou o talle comercial no medio mariño.

TELEPES OSZTRIGÁK: Kisméretű, általában legfeljebb 50 mm hosszúságú osztrigák, amelyek alkalmasak partközeli tengervízben, természetes körülmények között történő továbbnevelésre.

SETTEØSTERS: Små østers, vanligvis mindre enn 50 mm lange, passende til å settes ut på havbunnen for oppdrett fram til markedsstørrelse.

OSADZANIE OSTRYG: Małe ostrygi, zazwyczaj o długości poniżej 50 mm, są odpowiednie do hodowli na dnie morskim do stadium dojrzałości.

İSTRİDYE YATAĞI: Genellikle 50 mm uzunluğun altındaki küçük ist,iridyelrin yetiştirciliği için uygun deniz dip yüzeyi.

Was this helpful?
Larvas de moluscos bivalvos (ostras por ejemplo), después del estado velígera, que se fijan en un substrato sólido.


SPAT: Young bivalve molluscs (e.g. oysters) just past the veliger stage, which have settled and become attached to some hard object.

ΓΟΝΟΣ (ΜΑΛΑΚIΩΝ): Νεαρά δίθυρα (πχ στρείδια) που μόλις πέρασαν το στάδιο της πεπλοφόρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο σκληρό αντικείμενο.

NAISSAIN(2): Larves de mollusques bivalves (huîtres par exemple), après le stade véligère, qui se fixent sur un substrat solide.

SEMENTE: Xuvenís de moluscos bivalvos (ostras por exemplo), despois da fase velíger, que se fixaron nun substrato sólido.

OSZTRIGALÁRVA: Fiatal puhatestűek (osztrigák), amelyek a veliger lárvastádium után megtelepednek és hozzátapadnak valamilyen szilárd felülethez.

SKJELLYNGEL: Unge toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker) som er forbi veligerstadiet og har bunnslått på et passende substrat.

MŁODA OSTRYGA: Młody dwuskorupowy mięczak (np. ostryga) zaraz po stadium weliger (mobilnym), który osiadł i przyczepił się do twardego przedmiotu.

SPAT: Bazı sert yüzeylere tutunan istiridye gibi çift kabuklu genç yumuşakça bireyleri

Was this helpful?
Término común para los huevos sanos de salmones recién fertilizados. En este estado de desarrollo, los huevos son fuertemente vulnerables a los choques.


GREEN EGG: Colloquial term for healthy, newly-fertilized salmonid eggs. At this stage of development, the eggs are very vulnerable to the impacts of shock.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΥΓΑ: Συλλογικός όρος για υγιή, νεο-γονιμοποιημένα αυγά σολομοειδών. Σαυτό το στάδιο ανάπτυξης τα αυγά είναι πολύ ευαίσθητα στις κρούσεις.

GREEN EGG: Terme commun pour les oeufs sains de saumons nouvellement fertiles. A ce stade de développement, les oeufs sont très vulnérables aux chocs.

OVO INMATURO: Termo común para os ovos sans de salmóns recén fertilizados. Neste estado de desenvolvemento, os ovos son moi vulnerables aos cambios ambientais bruscos (choques términos, etc.).

ZÖLD IKRA: Frissen megtermékenyült, egészséges lazacikrák köznyelvi elnevezése. Ebben a fejlődési állapotban az ikrák nagyon érzékenyek bármilyen sokkhatásra.

GRØNNEGG: Betegnelse for friske nybefruktede lakseegg. Eggene er svært følsomme for støt/risting på dette utviklingsstadiet, spesielt de første timene etter befruktning.

ZIELONE JAJO: Potoczna nazwa zdrowych, świeżo zapłodnionych jaj ryb łososiowatych. W okresie rozwoju jaja te są bardzo wrażliwe na wstrząs (szok).

YEŞİL YUMURTA: sağlık için halk dilinde kullanılan terim, yeni döllenmiş salmonid yumurtaları. Bu gelişme aşamasında, yumurtalar şok etkilerine daha fazla maruz kalır.

Was this helpful?
Huevos viscosos y pegajosos gracias a una capa superficial formada por sustancia adhesiva. Eso permite su fijación en el sustrato. Esta capa puede ser eliminada si los huevos están tratados con tanino o con leche.


VISCID EGGS: Glutinous, sticky eggs, caused by an adhesive substance on the surface of many eggs, allowing them to adhere to substrates or surfaces. May be removed by treating with tannin or milk.

ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ (2): Αυγά κολλώδη, λόγω μιάς συγκολλητικής ουσίας στην επιφάνειά τους, που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σε επιφάνειες ή υποστρώματα. Η αποκόλλησή τους γίνεται με ταννίνη ή γάλα.

OEUFS GLUANTS: Oeufs visqueux et gluants grâce à une couche superficielle dune substance adhésive. Ceci permet leur fixation sur le substrat. Cette couche peut être éliminée en traitant les oeufs avec du tannin ou du lait.

OVOS VISCOSOS: Ovos glutinosos e pegañentos debido a unha substancia adhesiva na superficie de moitos ovos. Iso permite a súa fixación en substratos e superficies. Esta capa pode ser eliminada se os ovos se tratan con tanino ou con leite.

RAGADÓS IKRA: Olyan ikra, amelynek a felszínét ragacsos anyag borítja, lehetővé téve az ikrák tapadását különböző felületekhez. Tanninos vagy tejes kezeléssel eltávolítható.

KLEBRIGE EGG: Egg med en klebrig overflate som gjør at de kan festes til substrat (f.eks. discus) eller klebres sammen til en eggball som hos steinbitene. Den klebrige overflaten kan fjernes ved å behandle eggene med garvesyre eller melk.

LEPKOŚĆ JAJ: Lepkość, kleistość jaj (ikry) spowodowana kleistą substancją występującą na ich powierzchni, która pozwala przyklejać się im do substratów lub powierzchni. Może być ona usunięta przez poddanie ich kąpieli w roztworze taniny lub w mleku.

Yapışkan Yumurta: Yüzeylerindeki yapışkan, jelatinimsi madde sayesinde herhangi bir yüzey yada maddeye tutunabilen yumurtalar. Bu jelatinimsi madde tanin ve süt muamelesiyle temizlenebilir.

Was this helpful?
Nombre común utilizado para las levaduras.


MOULD: Common colloquial name for yeasts.

ΜΑΓΙΑ: Κοινός όρος της καθομιλουμένης γιά είδη ζύμης.

MOISISSURE: Nom commun utilisé pour les levures.

MOFO: Nome común utilizado para os lévedos.

PENÉSZGOMBÁK: Az élesztőgombák köznyelvi elnevezése.

MOULD: På engelsk, et dagligdags ord for gjær.

PLEŚŃ: Powszechna potoczna nazwa drożdży.

Maya: Mayalar için kullanılan genel ad.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES