AMC LIMITED

V

Une préparation non-virulente dun agent microbien, ou dimmunogènes, qui conservent leur capacité de stimuler la production danticorps ou de la résistance à leur encontre.


VACCINE: A preparation of non-virulent disease organisms or immunogens which still retain the capacity to stimulate the production of antibodies or resistance to them.

ΕΜΒΟΛIΟ: Παρασκεύασμα εξασθενημένων η άνοσογόνων οργανισμών που εξακολουθούν να διατηρούν την ικανότητα να ενεργοποιούν την παραγωγή αντισωμάτων ή την αντίσταση ενός οργανισμού σε μια ασθένεια. Βλ. αντιγόνο.

VACUNA: Preparación no virulenta de un agente microbiano, o de inmunógenos que conservan sus capacidades de estimular la producción de anticuerpos o de la resistencia en su contra.

VACINA: Preparación non virulenta dun axente microbiano, ou de inmunóxenos que conservan as súas capacidades de estimular a produción de anticorpos ou da resistencia no seu contra.

VAKCINA: Oltóanyag; nem virulens kórokozókból vagy antigénekből készített preparátum, amely még képes stimulálni az antitestek termelését.

VAKSINE: En vaksine består av døde eller svekkede mikroorganismer (eller deler av disse) som injiseres i kroppen for å fremkalle en beskyttende antistoffrespons mot eventuelle senere infeksjoner med samme mikroorganisme.

SZCZEPIONKA: Preparat z organizmów niezjadliwej choroby lub immunogenów (antygen pełnowartościowy), który ciągle zachowuje zdolność stymulowania produkcji przeciwciał lub odporności.

Aşı: Öldürücü olmayan hastalık organizmalarının hazırlanması veya antikor üretimini uyarma yeteneği veya onlara karşı dayanımı mevcuttur olan immunogense denir.

Was this helpful?
(1) Un vaccin constitué de microbes pathogènes vivants dont la virulence vis-à-vis dune espèce hôte donnée, à été réduite ou abolie par atténuation. (2) Diminution de la virulence dun microbe pathogène dans des conditions naturelles.(3) Tous procédés utilisés afin de réduire ou dabolir la virulence dun microbe pathogène donné, vis-à-vis dune espèce hôte particulière, sans altérer son immunogénicité. Lattenuation, qui peut être accomplie au moyen de passages repetés à travers un organisme, peut ê


ATTENUATED VACCINE: (1) A vaccine containing live pathogens whose virulence for a given host species has been reduced or abolished by attenuation. (2) A reduction in the virulence of a pathogen under natural conditions. (3) Any procedure in which the virulence of a given (live) pathogen for a particular host species is reduced or abolished without altering its immunogenicity; attenuation may be achieved by serial passage through an organism, and may be used to prepare vaccines.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛIΟ: Εμβόλιο το οποίο περιέχει ζώντα παθογόνα, των οποίων η μολυσματικότητα για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, έχει μειωθεί ή απαλειφθεί με εξασθένιση: (1) Η μείωση της μολυσματικότητας ενός παθογόνου υπο φυσικές συνθήκες. (2) Κάθε διεργασία στην οποία η μολυσματικότητα ενός δεδομένου (ζώντος) παθογόνου έχει μειωθεί ή απαλειφθεί για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων. Η εξασθένιση επιτυγχάνεται με σειρά διελεύσεων μέσω ενός οργανισμού και χρησιμεύει στ

VACUNA ATENUADA: (1) Vacuna constituida de microbios patógenos cuya virulencia hacia una especie huésped dada ha sido reducida o abolida por atenuación. (2) Disminución de la virulencia de un microbio patógeno en condiciones naturales. (3) Todo procedimiento utilizado con el fin de reducir o de abolir la virulencia de un microbio patógeno dado hacia una especie huésped particular sin alertar su inmunogenicidad. La atenuación, que puede ser conseguida por medio de contacto repetido, puede ser útil en la preparaci

VACINA ATENUADA: (1) Vacina constituída de microbios patóxenos cunha virulencia que cara a unha especie hospedadora dada foi reducida ou abolida por atenuación. (2) Diminución da virulencia dun microbio patóxeno en condicións naturais. (3) Todo procedemento utilizado co fin de reducir ou de abolir a virulencia dun microbio patóxeno dado cara a unha especie hospedadora particular sen alertar a súa inmunoxenicidade. A atenuación, que pode ser conseguida por medio de contacto repetido, pode ser útil na preparación

GYENGÍTETT VAKCINA: (1) Olyan élő patogéneket tartalmazó oltóanyag (vakcina), amelyek virulenciáját egy adott gazdaszervezettel szemben gyengítéssel (attenuációval) csökkentették vagy megszüntették. (2) Egy kórokozó virulenciájának csökkenése természetes körülmények között. (3) Olyan eljárás, amellyel egy adott (élő) kórokozónak egy adott gazdaszervezetel szembeni virulenciáját csökkentik vagy megszüntetik, az immunogén tulajdonság befolyásolása nélkül; a gyengítést egy szervezeten keresztüli sorozatos passzálással

ATTENUERT VAKSINE: En vaksine som inneholder levende patogener som ved attenuering (svekking) har redusert eller helt mistet sin virulens for en gitt vertsart. Attenuering: (1) Reduksjon i et patogens virulens under naturlige forhold. (2) Enhver prosess der virulensen til et gitt (levende) patogen gjøres avirulent (ikke sykdomsfremkallende) uten å endre de immuniserende egenskapene. Attenuering kan oppnås ved serielle passasjer gjennom en organisme og kan brukes til å lage vaksiner.

SZCZEPIONKA Z OSŁABIONYM ZARAZKIEM: (1) Szczepionka zawierająca żywe zarazki, których zjadliwość (wirulencja) dla danego gatunku żywiciela została zredukowana lub usunięta przez atenuację (osłabienie). (2) Redukcja zjadliwości zarazka w warunkach naturalnych. (3) Każda procedura, w której zjadliwość danego zarazka (żywego) na poszczególne gatunki żywicieli jest zmniejszona lub usunięta bez zmieniania jego immunogenności; osłabienie może być osiągnięte przez seryjne pasażowanie przez organizm i może być stosowane przy przygotowywa

SEYRELTİK AŞI: (1) Konakçı türe mikroorganizmaların etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla verilen enfeksiyon yapıcı canlı patojenler içeren bir aşı. (2) Doğal koşullar altında bir patojenin enfeksiyon yapma şiddetini azaltma. (3) Belirli bir konakçıya bağışıklığını değiştirmedenverilen patojenin (canlı) hastalık yapma şiddetini azaltma ya da ortadan kaldırmanın bir süreci; Bir mikroorganizmanın etkisini ortadan kaldırma işlemi bir organizma içinden seri geçişler yoluyla başarılı olabilir ve aşı ha

Was this helpful?
Vaccin élaboré à partir dune partie dun agent infectieux.


SUBUNIT VACCINE: A vaccine produced from a part only of an infectious agent.

ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟ: Εμβόλιο που παράγεται μόνο από ένα μέρος του μολυσματικού παράγοντα.

VACUNA SUBUNITARIA: Vacuna elaborada a partir de una parte de un agente infeccioso.

VACINA SUBUNITARIA: Vacina elaborada a partir dunha parte dun axente infeccioso.

FELSZÍNI VAKCINA: Valamilyen fertőző szervezet egyik részéből készített vakcina.

SUB-UNIT-VAKSINE: En vaksine som kun er produsert fra en del av det smittsomme agens.

SZCZEPIONKA PODJEDNOSTKOWA: Szczepionka produkowana tylko częściowo z czynnika zakaźnego.

Altbirim aşı: Enfekte bir organizmanın sadece bir kısmından üretilen aşı.

Was this helpful?
L’encapsulation des vaccins permet leur administration par voie orale en les protégeant de l’acidité et des enzymes digestives de l’estomac. Ainsi, le vaccin peut être ciblé à une région d’absorption maximale intestinale.


ENCAPSULATED VACCINES: Encapsulation enables vaccines to be delivered orally by protecting the active components from the action of digestive enzymes and acidity in the foregut. The vaccine can therefore be targeted to an area of maximum absorption in the hindgut.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: Η δημιουργία τέτοιων εμβολίων, επιτρέπει την εισαγωγή τους από το στόμα, προστατεύοντας τις ουσίες που περιέχουν από τη δράση των πεπτικών ενζύμων και την οξύτητα στο πρόσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του εμβολίου στο οπίσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα.

VACUNAS ENCAPSULADAS: Proceso por el cual de encapsulan las vacunas dispensadas oralmente y que permiten proteger los componentes activos de la acción de las enzimas digestivas del estómago. La vacuna puede así absorberse en áreas activas inmunológicamente del estómago posterior, actuando en el punto de máxima absorción.

VACINAS ENCAPSULADAS: A encapsulación permite a administación de vacinas por via oral pola protección dos compoñentes activos da acción das encimas dixestivas e a acidez no tracto dixestivo. A vacina pode así actuar nunha área de máxima absorción na parede intestinal, absorbéndose así en áreas activas inmunolóxicamente do estómago posterior.

KAPSZULÁBA ZÁRT OLTÓANYAG: Az enkapszuláció lehetővé teszi az oltóanyagok szájon át történő alkalmazását, mivel megvédi az aktív komponenseket az emésztőnedvektől és az előbél savas környezetétől. Emiatt a vakcina a legkedvezőbb helyen, az utóbélben szívódhat fel.

INNKAPSLEDE VAKSINER: Innkapsling gjør det mulig å vaksinere oralt ved at de aktive komponentene beskyttes mot fordøyelsesenzymer i fortarmen. Vaksinen kan derfor absorberes av immunologisk aktive områder i baktarmen.

SZCZEPIONKA KAPSUŁKOWANA: Kapsułkowanie pozwala podawanie szczepionki doustnie poprzez chronienie aktywnych składników przed działaniem enzymów trawiennych i kwasowością w przedniej części prajelita. Dlatego szczepionka może być nastawiona na rejon maksymalnego wchłaniania w jelicie grubym.

KAPSÜLLÜ AŞILAR: Üst sindirim sistemindeki asidite ve sindirim enzimlerinin faliyeti dolayısıyla kapsüllenen aşılar ağız yoluyla verilebilir. Böylece aşı, rektumda (sindirim kanalının bitimi) maksimum absorpsiyon alanı hedef alabilir.

Was this helpful?
Mesure chimique du degré doxydation et de la rancidification des graisses et des huiles.


PEROXIDE VALUE: A chemical measure of the degree of oxidation or rancidity of fats and oils.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑΚΗ ΤΙΜΗ: Μέτρο του βαθμού οξείδωσης ή τάγγισης των λιπών και ελαίων.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química del grado de oxidación y de la rancidez de las grasas y aceites.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química do grao de oxidación e da rancidez das graxas e aceites.

PEROXIDÉRTÉK: Zsírok és olajok oxidáltsági fokának kémiai mérőszáma.

PEROKSIDVERDI: Kjemisk mal for grad av oksidasjon eller harskning i fett eller oljer.

LICZBA NADTLENKOWA: Miara chemiczna stopnia utlenienia lub zjełczenia tłuszczów i olejów.

PEROKSİT DEĞER: Yağların acılaşma veya oksidasyon derecesini tanımlayan bir kimyasal ölçü.

Was this helpful?
Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.


PACKED CELL VOLUME: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ (PACKED CELL VOLUME): Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hemacrito: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hematocrito: Relación volumétrica entre o volume ocupado polos elementos celulares do sangue e o volume total de sangue; volume de sedimentación das células sanguíneas.

TÖMÖRÍTETT SEJTTÉRFOGAT: A vér sejtes elemeinek térfogati aránya a teljes vértérfogathoz képest.

BLODPROSENT: Hematokrit: volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.

OBJĘTOŚĆ KRWINEK W HEMATOKRYCIE: Objętościowy stosunek składników komórkowych krwi do ogólnej objętości krwi.

DOLU HÜCRE MİKTARI: Toplam kan miktarı ile kanın hücresel elementleri arasındaki volumeterik ilişki.

Was this helpful?
Chaque espèce fonctionne dordinaire le plus efficacement sur une portion délimitée de son gradient environnemental, appelée variation optimale


OPTIMAL RANGE: Each species usually functions most efficiently over a limited part of its environmental gradient, known as its optimal range.

ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ: Κάθε είδος συνήθως λειτουργεί με μεγαλύτερη επάρκεια σε ένα περιορισμένο ττμήμα ης περιβαλλοντικής κλιμακας στην οποία διαβιώνει. Αυτό συνήθως είναι γνωστό ως βέλτιστο εύρος.

RANGO ÓPTIMO: Cada especie funciona normalmente más eficientemente en una parte limitada de su gradiente medioambiental, conocido como su rango óptimo.

RANGO ÓPTIMO: Cada especie funciona normalmente máis eficientemente nunha parte limitada do seu gradiente ambiental, coñecido como o seu rango óptimo

OPTIMUMTARTOMÁNY: Általában minden faj a környezeti tényezők gradiensének egy korlátozott tartományában működik a leghatékonyabban, amelyet optimumtartománynak nevezünk.

OPTIMALOMRÅDE: Hver art fungerer vanligvis mest effektivt over et begrenset område av de miljøforhold den utsettes for, kjent som dens optimalområde.

ZAKRES OPTYMALNY: Każdy gatunek zwykle funkcjonuje najbardziej efektywnie w obrębie ograniczonego fragmentu swego zakresu tolerancji na warunki środowiska - fragment ten jest nazywany zakresem optymalnym.

OPTİMAL SAHA: Her türün kendi bölgesinde en etrkili olarak kullandığı sınırlı bölge türün optimal sahası olarak bilinir.

Was this helpful?
Relatifs à des vaisseaux ou comprenant des vaisseaux (sanguins).


VASCULAR: Pertaining to, or containing vessels (especially blood vessels). The development of the vascular system is termed vascularization.

ΑΓΓΕIΑΚΟΣ: Σχετιζόμενος με, ή περιέχων αγγεία (ιδίως αιμοφόρα αγγεία). Η ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος ονομάζεται αγγείωση.

VASCULAR, VASCULARIZACIÓN: Relativo a los vasos (sanguíneos) o estructura que tiene vasos sanguíneos.

VASCULAR: Relativo a/ou que contén vasos (especialmente vasos sanguíneos). O desenvolvemento do sistema vascular denomínase vascularización.

VASZKULÁRIS: Az erekkel kapcsolatos vagy ereket (elsősorban vérereket) tartalmazó. Az érrendszer kifejlődését vaszkularizációnak nevezzük.

VASKULÆR: Vedrorer blodkar. Nydannelse av blodkar (kardannelse) kalles vaskularisering.

NACZYNIOWY: Odnoszący się do zawierającego naczynia (w szczególności naczynia krwionośne). Rozwój układu naczyniowego nazywany jest unaczynieniem (tworzeniem się naczyń).

DAMARSAL: Damarlarla ilgili veya damar içeren (özellikle kan damarları). Damar sisteminin gelişmesi damarlaşma ile ifade edilir.

Was this helpful?
(1) En statistiques, une quantité dont la déscription complète nécessite au moins deux nombres. (2) Une matrice avec une seule rangée ou colonne; les eléments sont appelées des composantes. (3) Un agent qui porte ou qui transmet un agent pathogène; cf. porteur. (4) Un agent responsable de lintroduction ou de la dispersion dune espèce animal ou végétale.


VECTOR: (1) In statistics, a quantity whose complete description requires two or more numbers. (2) A matrix with only one row or column; its elements are referred to as components. (3) An organism that carries or transmits a pathogenic agent; cf. carrier. (4) Any agent responsible for the introduction or dispersal of an animal or plant species.

ΔΕΚΤΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ, ΑΝΥΣΜΑ , ΔIΑΝΥΣΜΑ: (1) Στην στατιστική, μία ποσότητα, η πλήρης περιγραφή της οποίας απαιτεί δύο ή περισσότερους αριθμούς. (2) Μία μήτρα με μία μόνο στήλη ή σείρα. Τα στοιχεία της καλούνται ως "στοιχεία της μήτρας". (3) ΦΟΡΕΑΣ : Οργανισμός που φέρει ή μεταδίδει ένα παθογόνο παράγοντα.

VECTOR: (1) En estadística, una cantidad cuya descripción necesita al menos dos números. (2) Una matriz con un solo rango o columna; los elementos son llamados componentes. (3) Agente que porta o que transmite un agente patógeno; cf. portador. (4) Agente responsable de la introducción o la dispersión de una especie animal o vegetal.

VECTOR: (1) En estatística, unha cantidade para cuxa descrición precísanse polo menos dous números. (2) Unha matriz cunha soa fila ou columna; os seus elementos son chamados compoñentes. (3) Organismo que porta ou que transmite un axente patóxeno; cf. portador. (4) Axente responsable da introdución ou a dispersión dunha especie animal ou vexetal.

VEKTOR: (1) Statisztikában: olyan mennyiség, amelynek teljes leírásához kettő vagy több szám szükséges. (2) Egy sorból vagy oszlopból álló mátrix; elemeit komponenseknek nevezzük. (3) olyan szervezet, amely hordoz vagy átad egy kórokozót; vö. hordozó. (4) Bármilyen hatás, amely egy állat- vagy növényfaj betelepedéséért és elterjedéséért felelős.

VEKTOR: (1) I statistikk: En mengde som må beskrives med to eller flere tall. (2) En matrise som består av kun en rad eller kolonne. Dens elementer kalles komponenter. (3) En organisme som bærer eller overfører et sykdomsfremkallende agens. Jfr. bærer. (4) Ethvert virkemiddel som er ansvarlig for innføring eller spredning av en dyre- eller en planteart.

PRZENOŚNIK/WEKTOR: (1) W statystyce: wielkość, której całkowite opisanie wymaga dwóch lub więcej liczb. (2) Macierz: układ liczb w postaci kolumn i wierszy, który charakteryzuje jednakowa ilość elementów we wszystkich kolumnach, a każdy wiersz ma dokładnie tyle elementów, ile jest kolumn; jej elementy są nazywane częściami składowymi. (3) Organizmy, które przemieszczają lub przenoszą czynnik patogenny; porównaj: nosiciel. (4) Każdy czynnik odpowiedzialny za wprowadzanie lub rozprzestrzenianie gatunków roślin i zwi

Vektör: (1) İstatistik: iki vey daha çok sayı gerektiren miktarın tam ifadesi, (2) Sadece bir çizgi veya sütunu olan matrix, (3) Patojen taşıyan bir oganizma, taşıyıcı, (4) Herhangi bir hayvan veya bitkinin yayılmasından sorumlu olan herhangi bir etken.

Was this helpful?
Porteur vivant dun symbiont (généralement un parasite) dun hôte définitif envers un autre individu de la même espèce hôte. Si le parasite passe un stade de développement sur le porteur, ce dernier sappelle vecteur métacyclique ou vecteur biologique; sil ny a aucun changement (y compris labsence de prolifération) du parasite, le vecteur est appelé vecteur mécanique ou vecteur de contamination (un bon exemple étant la mouche bleue); le vecteur métacyclique est aussi considéré comme un hôte intermé


VECTOR(Disease vector): Living carrier or transporter of a symbiont (generally meaning a parasite) from a definitive host back to another individual of the same host species. If the parasite goes through a developmental stage in the carrier, the latter is known as a metacyclic or biological vector; if there is no change (including no multiplication) in or of the parasite, the carrier is called a mechanical or contamination vector (an outstanding example is the housefly); the metacyclic vector has also been considered a

ΦΟΡΕΑΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Ζωντανός φορέας ή μεταφορέας ενός συμβιώτη (γενικά, ενός παρασίτου) από ένα μόνιμο ξενιστή σένα άλλο άτομο του ίδιου είδους. Αν το παράσιτο αλλάζει αναπτυξιακό στάδιο μέσα στον φορέα, ο τελευταίος καλείται μετακυκλικός ή βιολογικός φορέας. Αν δεν υπάρχει αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής) του παρασίτου, ο φορέας καλείται μηχανικός φορέας ή μολυσματικός φορέας (εξέχον παράδειγμα είναι η οικιακή μύγα). Οι μετακυκλικοί φορείς θεωρούνται σημαντικοί "ενδιάμεσοι ξενιστές".

VECTOR (Vector patológico): Portador vivo de un simbionte (generalmente un parásito) de un huésped definitivo hacia otro individuo de la misma especie que el huésped. Si el parásito pasa a un estado de desarrollo en portador, en este caso este último se llama metacíclico o vector biológico; si no hay ningún cambio (incluyendo la ausencia de la proliferación) del parásito, el vector es llamado vector mecánico o vector de contaminación (un buen ejemplo es de la mosca azul); el vector metacíclico es también considerado como h

VECTOR (Vector patolóxico): Portador vivo dun simbionte (xeralmente un parasito) dun hospedador definitivo cara a outro individuo da mesma especie que o hospedador. Se o parasito completa unha fase de desenvolvemento no portador, este último chámase metacíclico ou vector biolóxico; se non hai ningún cambio (incluíndo a ausencia da proliferación) do parasito, o vector é chamado vector mecánico ou vector de contaminación (un bo exemplo é da mosca doméstica); o vector metacíclico é tamén considerado como hospedador intermedia

VEKTOR (Betegségvektor): Valamilyen együttélő szervezet (ez általában élősködőt jelent) élő hordozója vagy közvetítője két végleges gazdaegyed között, amelyek ugyanahoz a fajhoz tartoznak. Ha az élősködő a hordozón belül egy másik egyedfejlődési állapotba kerül, akkor az utóbbit metaciklikus vagy biológiai vektornak nevezzük; ha nincs ilyen jellegű változás (a sokszorozódást is beleértve), akkor a hordozót mechanikai vagy kontaminációs vektornak nevezzük (ennek kiváló példája a házilégy); a metaciklikus vektort nélkülöz

VEKTOR (SYKDOMS VEKTOR): En levende bærer eller overfører av en symbiont (oftest parasitt) fra en sluttvert til et annet individ av samme art. Dersom parasitten går gjennom et utviklingsstadium i bæreren, kalles vektoren for en metasyklisk eller biologisk vektor. Dersom parasitten ikke gjennomgår noen forandringer (inkludert formering), kalles verten for en mekanisk eller kontaminasjons vektor (f.eks. husflue). Metasykliske vektorer har vært betraktet som essensielle mellomverter.

PRZENOSICIEL (chorób): Żywy przenosiciel lub przenośnik symbiontu (zwykle oznacza pasożyta) z gospodarza ostatecznego na innego osobnika (gospodarza) tego samego gatunku. Jeśli pasożyt przechodzi stadium rozwojowe w nosicielu, ten ostatni nazywa się nosicielem biologicznym zarazka, jeśli nie występuje zmiana (łącznie z rozmnażaniem) w/lub na pasożycie, przenosiciel jest nazywany nosicielem mechanicznym lub kontaminacją (znakomity przykład stanowi mucha domowa); nosiciel biologiczny zarazka był także uważany za niezbęd

Taşıyıcı (Hastalık Taşıyıcısı, Vektör Konakçı): Genellikle bir parazitin belirli bir konakçıdan aynı türden başka bir konakçıya bulaşmasında rol oynayan taşıyıcı canlı. Parazitin, konakçı üzerinde iken daha ilerki bir hayat evresine geçtiği durumdaki konakçı metasiklik yada biyolojik vektör olarak bilinir. Eğer parazit, çoğalma da dahil olmak üzere herhangi bir değişim geçirmiyorsa bu durumdaki konaçı da mekanik vektör veya kontamiasyon vektörüdür(bunun bir örneği karasinektir). Metasiklik vektör zorunlu ara konakçı olarak da bilinir.

Was this helpful?
(1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.


MEDIUM: (1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.

ΜΕΣΟΝ: (1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.

VEHÍCULO MEDIO: (1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.

MEDIO: (1) En química, o entorno no que ten lugar unha reacción química, por exemplo, no medio gasosa. (2) En bacterioloxía, a substancia utilizada para o cultivo das bacterias.

KÖZEG; TÁPTALAJ: (1) Közeg: Kémiában: a hordozó, amelyben egy kémiai reakció végbemegy. (2) Táptalaj: Bakteriológiában: a baktériumok tenyésztésére használt anyag.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

ŚRODOWISKO/PODŁOŻE: (1) W chemii: nośnik, w którym ma miejsce reakcja chemiczna. (2) W bakteriologii: substancja używana jako podłoże w hodowli bakterii.

Medyum: 1) Kimyada kimyasal reaksiyonun meydana geldiği bölge. 2) Bakteriyolojide, bakteri kültürlerinde kullanılan bir maddedir.

Was this helpful?
Stade larvaire de mollusques caractérisé par une couronne ciliée (vélum) servant à une faible locomotion.


VELIGER: Molluscan larval stage characterized by a band of small hairs (cilia) that aids in weak locomotion.

ΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των μαλακίων το οποίο φέρει λωρίδα μικρών βλεφαρίδων που το υποβοηθούν στην ασθενή του κίνηση.

VELÍGERA: Estado larvario de moluscos caracterizado por una corona ciliada (velo) que sirve para una locomoción débil.

VELÍGERA / VELÍGER OU VÉLIGER: Estado larvario de moluscos caracterizado por unha banda de pequenos pelos (cilios) que serve para unha locomoción débil.

VELIGER: A puhatestűek egyik lárvaállapota, amelynek legfőbb jellegzetessége a mozgást segítő apró szőrök (csillók) jelenléte.

VELIGER: Larvestadium hos bløtdyr (mollusker) med en karakteristisk ciliekrans som brukes til bevegelse.

WELIGER/ŻEGLAREK: Stadium larwalne mięczaków lub małży dwuskorupowych charakteryzujące się opaską z małymi włoskami (rzęskami), które umożliwiają powolne poruszanie się.

VELİGER: Yumuşakçalarda yavaş bir şekilde hareket etmeyi sağlayan küçük bir silli bant görünümüyle karakterize olan larval bir aşamadır.

Was this helpful?
Un terme qui dénote une virulence extremement importante dans une souche déterminé dun micro-organisme pathogène.


VELOGENIC: A term denoting extremely high virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

ΤΑΧΥΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ο όρος δηλώνει εξαιρετικά μεγάλη μολυσματικότητα (τοξικότητα) από δεδομένο στέλεχος παθογόνου μικροοργανισμού. Πρβλ. ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ και ΜΕΣΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ.

VELOGÉNICO: Termino que expresa virulencia extremada en una cepa determinada de un microorganismo patógeno.

VELOXÉNICO: Termo que expresa a virulencia extrema dunha cepa determinada dun microorganismo patóxeno.

VELOGÉN: Egy kórokozó mikroorganizmus adott törzsének rendkívül magas virulenciáját jelentő fogalom.

VELOGEN: Betegnelse som angir ekstremt høy virulens i en gitt stamme av en sykdomsfremkallende mikroorganisme.

WELOGENICZNY: Termin określający ekstremalnie wysoką zjadliwość danego szczepu mikroorganizmów chorobotwórczych.

Velogenik: Çok patojen, çok yüksek virülens (hastalık oluşturma yeteneği) gösteren patojenik mikro organizma türlerine verilen terim

Was this helpful?
Organe natatoire cilié, existant dans les premiers stades larvaires de certains gastéropodes marins.


VELUM: Ciliated swimming organ developed in the later larval stages of many marine molluscs.

ΠΕΠΛΟ: Βλεφαριδωτό κολυμβητικό όργανο που αναπτύσσεται στα προχωρημένα προνυμφικά στάδια πολλών θαλάσσιων μαλακίων. (βλ. πεπλοφόρος)

VELO: Órgano natatorio ciliado, que existe en los primeros estados larvarios de ciertos gasterópodos marinos.

VELUM: Órgano ciliado natatorio desenvolvido nos estadios tardíos de moitos moluscos mariños

VELUM: Sok tengeri puhatestű késői lárvaállapotaiban kifejlődő csillós úszószerv.

VELUM: Ciliert svømmeorgan som er utviklet i de senere larvestadiene hos mange marine bløtdyr (mollusker). Jfr. veliger.

ŻAGIELEK: Orzęsiony narząd umożliwiający pływanie, rozwijający się w końcowym stadium larwalnym (weliger) u wielu mięczaków morskich; porównaj: weliger.

VELUM: Çoğu deniz yumuşakçalarında bulunan ve son larval aşamada gelişen silli yüzme organı.

Was this helpful?
Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé dorsal. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci nest


VENTRAL: Anatomical term used to describe part of the body plan of an organism, the opposite pole being termed dorsal.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται νωτιαίος.

VENTRAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado dorsal.

VENTRAL: Termo anatómico que describe un polo do corpo dun organismo, o polo oposto é chamado dorsal.

VENTRÁLIS: Egy szervezet testi irányultságának leírására használt anatómiai fogalom, az ellenkező pólust dorzálisnak nevezzük.

VENTRAL: Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orienteringen av de forskjellige regionene ganske tydelig, men hos noen evertebrater

BRZUSZNY: Termin anatomiczny stosowany do opisania części układu ciała organizmu; przeciwległy biegun do przedniego bywa określany jako tylny, a bieguny zawierające odpowiednio otwory gębowy i odbytowy. Pod względem położenia osi między biegunami układ ciała może być podzielony na rejony: grzbietowy, brzuszny i boczne. U kręgowców, kręgosłup i pień nerwowy znajdują się w rejonie grzbietowym. Jednakże u bezkręgowców pień nerwowy jest położony w rejonie brzusznym. Położenie anatomicznych rejonów u ryb jest

KARIN: Bir organizmanın vücut planının bir parçasını ifade etmek için kullanılan anatomik terim, posterior olarak ifade edilen karşı uç; bu uçlar sırasıyla ağız ve anüse taşıma yapar. Bu uçlar arasındaki eksene gelince, vücut planı sırt, karın ve yan bölgeler olmak üzere bölümlere ayrılır. Omurgalı hayvanlarda omurga ve sinir kordonu sırt bölgesindedir. Bununla birlikte, omurgasız hayvanlarda sinir kordonu karın bölgesindedir. Balıklarda anatomik uyum bölgeleri oldukça belirgindir.

Was this helpful?
Terme non-spécifique dusage courant décrivant un nombre de vers parasites de la classe des Cestodes.


TAPE WORM: Common non-specific term for various segmented parasitic flatworms of the Class Cestoda.

ΤΑΙΝΙΑ: Κοινός μή ειδικός όρος για διάφορους παρασιτικούς Κεστώδεις που φέρουν μεταμέρεια.

GUSANO SOLITARIO: Término no específico pero común que describe el nombre gusanos parásitos de la clase de cestodos.

TENIA / SOLITARIA: Termo inespecífico empregado para varios vermes parasitos planos (platelmintos) da Clase Cestodos.

GALANDFÉREG: A Cestoda osztályba tartozó élősködő életmódú, szelvényezett laposférgek köznyelvi elnevezése.

BENDELMARK: Vanlig uspesifikk betegnelse for ulike segmenterte parasittiske flatmarker tilhørende klasse Cestoda.

TASIEMIEC: Zwykle niespecyficzna nazwa różnych członowanych pasożytniczych tasiemców klasy Cestoda.

Tenya: Cestoda(Yassı kurtlar) sınıfının segmentli değişik parazitik yassı solucanları için kullanılan spesifik olmayan bir terimdir.

Was this helpful?
Papillome formé par lhypertrophie des papilles de la peau.


WART: A papilloma formed by hypertrophy of the skin papillae.

ΚΡΕΑΤΟΕΛΙΑ: Θήλωμα που σχηματίζεται από υπερτροφία των δερματικών θηλών.

VERRUGA: Papiloma formado por la hipertrofia de las papilas de la piel.

ESPULLA: Papiloma formado pola hipertrofia das papilas da pel.

SZEMÖLCS: A bőr helyi túlnövekedése miatt kialakuló hámdaganat.

VORTE: Papilloma (hudsvulst) dannet ved hypertrofi av hudpapiller.

BRODAWKA: Brodawczak powstały na skórze na skutek przerostu brodawki.

Sigil: Deri üzerinde siğillerin arışı büyümesi.

Was this helpful?
Nom dusage courant décrivant les membres de lembranchement des Nematodes, dont un certain nombre sont parasites.


ROUND WORM: Common name for members of the Phylum Nematoda, free-living and parasitic.

ΝΗΜΑΤΩΔΗΣ: Κοινό όνομα των μελών του Φύλου Nematoda, που ζούν παρασιτικά ή ελευθέρως.

GUSANO REDONDO: Nombre de utilización común que describe el filum de los Nematodos, en los cuales unos cuantos son parásitos.

VERME REDONDO: Nome común para membros do filo Nematodos, de vida libre e parasitos.

HENGERESFÉRGEK: A Nematoda törzs fajainak köznyelvi elnevezése.

RUNDMARK: Vanlig navn for medlemmer av rekke Nematoda, frittlevende og parasittiske.

ROBAKI OBŁE (obleńce): Powszechna nazwa przedstawicieli typu Nematoda, tak wolno żyjących, jak i pasożytniczych.

Halkalı kurt: Parazit ve bağımsız yaşayan Nematot üyelerinin yaygın isimi.

Was this helpful?
Colorant à base daniline efficace dans le traitement des infections fongiques et des protozoaires externes. Le sel de chlorure de zinc est très toxique alors que le sel oxalate est moins toxique.


MALACHITE GREEN: Aniline dye effective in the control of fungal infections and external protozoans. Whereas zinc chloride salt is highly toxic, oxalate salt is less toxic. Its use is discouraged or banned in certain countries.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ: Χρωστική ανιλίνης αποτελεσματική στον έλεγχο των μυκητιακών μολύνσεων και των εξωπαρασιτικών πρωτοζώων. Αλας χλωριούχου ψευδαργύρου πολύ τοξικό, οξαλικό άλας λιγότερο τοξικό. Η χρήση του δεν είναι επιθυμητή σε μερικές χώρες.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz en el tratamiento de las infecciones fúngicas y de protozoos externos. La sal de cloruro de cobre es muy tóxica mientras que la sal oxalato es menos tóxica.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz no tratamento das infeccións fúngicas e de protozoos externos. Mentres que o sal de cloruro de cinc é sumamente tóxico, o oxalato é menos tóxico. O seu uso está prohibido en certos países.

MALACHITZÖLD: Külső egysejtű élősködők és gombás fertőzések ellen hatásos, anilin szerkezetű festék. A cink-klorid só súlyosan, az oxalátsó kevéssé mérgező. Használatát sok országban ellenzik vagy tiltják.

MALAKITTGRØNT: Anilint fargestoff effektivt ved kontroll av soppinfeksjoner og ytre protozoer (encelledyr). Brukes som profylaktisk behandling mot soppangrep på egg fra laksefisk, frem til øyerognstadiet. Er kreftfremkallende for mennesker.

ZIELEŃ MALACHITOWA: Barwnik anilinowy skuteczny w zwalczaniu zakażenia grzybiczego i pasożytniczymi pierwotniakami zewnętrznymi. Natomiast sól chlorku cynkowego jest wysoce toksyczna, a sól kwasu szczawiowego jest mniej toksyczna. W niektórych krajach jej użycie jest odradzane lub zakazane.

MALAHİT YEŞİLİ: Mantar enfeksiyonlarınının ve dış protozoanların kontrolünde kullanılan etkili anilin bir boyadır. Ancak çinko klorit tuzu oldukça toksikken oksalat tuzu daha az toksik etkiye sahiptir. Bunların kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmış veya kullanımından vazgeçilmiştir.

Was this helpful?
Animaux pourvus de vertèbres.


VERTEBRATES: Animals with backbones (vertebrae).

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ: Ζώα με σπονδυλική στήλη.

VERTEBRADOS: Animales dotados de vértebras.

VERTEBRADOS: Animais dotados de columna vertebral (vértebras).

GERINCESEK: Olyan állatok, amelyeknek gerincük (vertebra) van.

VIRVELDYR (VERTEBRATER): Dyr med ryggrad (virvelsøyle).

KRĘGOWCE: Zwierzęta z kręgosłupem (stosem pacierzowym).

OMURGALILAR: Omurgalı hayvanlar.

Was this helpful?
Petit soulevement de lepidemie, plein de serosite; petit sac contenant du fluide ou du gaz.


VESICLE: A small cutaneous elevation containing fluid; a small sac containing liquid or gas.

ΚΥΣΤΙΔΙΟ, ΚΥΨΕΛΙΔΑ, ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΟ: Μικρή δερματική διόγκωση που περιέχει υγρό. Μικρός σάκκος που περιέχει υγρό ή αέριο.

VESÍCULA: Pequeña elevación cutánea llena de serosidad. Pequeña bolsa que contiene fluido o gas.

VESÍCULA: Pequena elevación cutánea chea de serosidade. Pequena bolsa que contén fluído ou gas.

HÓLYAG: Folyadékot tartalmazó kisméretű bőrkinövés; folyadékot vagy gázt tartalmazó kisméretű üreg.

VIRVELDYR (VERTEBRATER): Dyr med ryggrad (virvelsøyle).

PĘCHERZYK: Małe skórne wzniesienie zawierające płyn; mały pęcherzyk zawierający ciecz lub gaz.

Vezikül: İçinde sıvı bulunan küçük deri kabarcığı; içinde seröz sıvı veya gaz içeren küçük kese.

Was this helpful?
Organe rencontré chez les Vertébrés, étroitement associé au foie et au tube digestif. La vésicule biliaire libère la bile dans un canal qui débouche dans lintestin.


GALL BLADDER: An organ occurring in vertebrates, closely associated with the liver and the alimentary tract. The gall bladder releases bile via a duct into the intestine.

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ: Ένα όργανο που υπάρχει στα θηλαστικά και συνδέεται στενά με το συκώτι και τον πεπτικό σωλήνα. Η χοληδόχος κύστη απελευθερώνει χολή στο λεπτό έντερο μέσω ενός αγωγού.

VESÍCULA / VESÍCULA BILIAR: Órgano presente en vertebrados, directamente asociado al hígado y al tracto digestivo. La vesícula secreta bilis, a traves de un conducto, al intestino.

VESÍCULA / VESÍCULA BILIAR: Órgano presente en vertebrados, directamente asociado ao fígado e ao tracto dixestivo. A vesícula secreta bile, a traves dun conduto, ao intestino.

EPEHÓLYAG: Gerincesekben található szerv, amely szoros kapcsolatban van a májjal és a tápcsatornával. Az epe az epehólyagból egy vezetéken át ürül a bélbe.

GALLEBLÆRE: Organ som forekommer hos virveldyr (vertebrater), forbundet til lever og fordøyelseskanalen. Galleblæren utskiller galle, via en kanal, til tarmen der den øker pH i den sure magesaften fra magen og emulgerer fett. I tarmen fremmes nedbrytningen av næringsstoffer av økt pH siden enzymene i tarmen har høyere pH-optimum en enzymene i magen. Gallens fett-emulgerende egenskaper gjør at fettet blir lettere nedbrutt av lipaser i tarmen.

PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY: Narząd występujący u kręgowców, ściśle związany z wątrobą i przewodem pokarmowym. Poprzez specjalny przewód pęcherzyk żółciowy wydziela żółć do jelita .

SAFRA KESESİ: Omurgalılarda bulunan bir organ, karaciğer ve sindirim sistemiyle yakından ilişkili. Safra kesesi bir kanal vasıtasıyla safrayı sindirim sistemine aktarır.

Was this helpful?
Organe musculaire en forme de sac qui contient lurine excrétée par les reins. Chez les poissons, la vessie natatoire est un organe contenant un gaz présent dans la partie supérieure de la cavité abdominale des poissons . Cet organe permet à laxe de gravité du poisson de varier en fonction de la profondeur à laquelle il se déplace ou demeure. Voir aussi VESICULE BILIAIRE.


BLADDER: A sac-shaped muscular organ that stores the urine excreted by the kidneys. In fish, the swimbladder is an organ containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.See also GALL BLADDER.

ΚΥΣΤΗ: Ένα μυώδες όργανο σε σχήμα σάκου που αποθηκεύει τα ούρα που εκκρίνονται από τα νεφρά. Στα ψάρια η νυκτική κύστη είναι ένα όργανο το οποίο περιέχει αέρια και βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας. Η παρουσία της, επιτρέπει τη συγκεκριμένη κοιλότητα να διαφοροποιείται ανάλογα με το βάθος στο οποίο κολυμπαέι ή παραμένει το ψάρι. Βλ. ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ.

VEJIGA: Órgano muscular en forma de saco que almacena la orina excretada por los riñones. En los peces, la vejiga natatoria es un órgano que contiene gas, presente en la parte superior de la cavidad abdominal de los peces óseos. Permite variar la gravedad específica de los peces para controlar la profundidad a la cual el pez nada o permanece estable. Ver tambien VESÍCULA.

VEXIGA: Órgano muscular en forma de saco que almacena os ouriños excretados polos riles. Nos peixes, a vexiga natatoria é un órgano que contén gas, presente na parte superior da cavidade abdominal dos peixes óseos. Permite variar a gravidade específica dos peixes para controlar a profundidade á cal o peixe nada ou permanece estable. Ver tamén VESÍCULA.

HÓLYAG: Zsák alakú, izmos falú szerv, amely a vesék által kiválasztott vizeletet tárolja. Halaknál az úszóhólyag egy gázt tartalmazó szerv, amely a csontos halak hasüregének felső részében található. Ez teszi lehetővé a halak fajsúlyának változásait a hal úszási vagy tartózkodási mélységének megfelelően. Ld. még EPEHÓLYAG.

BLÆRE: Et sekkeformet muskelorgan. Urinblæren lagrer urin utskilt fra nyrene. Hos benfisk inneholder svømmeblæren gass, og befinner seg øverst i abdomen. Svømmeblæren kan justere fiskens spesifikke vekt tilpasset til dypet hvor fisken svømmer eller hviler. Se også GALLEBLÆRE.

PĘCHERZ: Workowaty, umięściony narząd zawierający mocz wydzielany przez nerki. U ryb występuje też pęcherz pławny, narząd wypełniony gazem, obecny w górnej części jamy brzusznej (u ryb kostnoszkieletowych). Narząd ten pozwala rybie na utrzymanie się na określonej głębokości poprzez zmianę pływalności.Patrz również PĘCHERZ ZÓŁCIOWY.

MESANE: Bir kese şeklinde böbrekler tarafından üretilen üreyi depolayan kas organ.Balıklarda yüzme kesesi kemikli balıklarda abdominal boşluğun üst kısmında yer alan gaz ihtiva eden bir organ. Balığın yüzdüğü veya dinlendiği esnada özgül ağırlığının derinliğe gör

Was this helpful?
Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.


SWIMBLADDER: Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.

ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ: Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος

VEJIGA NATATORIA: Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.

VEXIGA NATATORIA: Órgano (vexiga) que contén gas, localizado no teito da cavidade abdominal dos teleósteos. Este órgano permite a modificación da gravidade específica do peixe co fin de variar durante o desprazamento a profundidade á cal o peixe nada ou repousa.

ÚSZÓHÓLYAG: Gázt tartalmazó szerv (hólyag), amely a csontos halak hasüregének felső részén helyezkedik el. Lehetővé teszi a hal fajsúlyának szabályozását, és ezáltal annak a mélységnek a kiválasztását, amelyen a hal úszik vagy pihen.

SVØMMEBLÆRE: Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svommebl?rer: Fysostom og fysoclist.

PĘCHERZ PŁAWNY: Narząd (pęcherz) u ryb kostnoszkieletowych zawierający gaz, występujący w górnej części jamy brzusznej. Pozwala on różnicować ciężar właściwy ryb tak, by dopasować go do głębokości, na której ryba pływa lub odpoczywa.

HAVA KESESİ: Kemikli balıklarda karın boşluğunun üst kısmında bulunan içinde hava bulunan organ. Hava kesesi balıklarda çeşitli derinliklerde yüzme veya dinlenmesinde belirli yerçekimi farklılaşması sağlar.

Was this helpful?
Genre de bactéries pathogènes des animaux marins.


VIBRIO: Genus of bacterial pathogens of marine animals.

VIBRIO: Γένος βακτηρίων, παθογόνων γιά τα θαλάσσια ζώα.

VIBRIO: Género de bacterias patógenas de los animales marinos.

VIBRIO: Xénero de bacterias patóxenas dos animais mariños.

VIBRIO: Tengeri állatok számára kórokozó baktériumok nemzetsége.

VIBRIO: Bakterieslekt som er sykdomsfremkallende for marine dyr.

PRZECINKOWIEC/WIBRION: Rodzaj bakteryjnych patogenów zwierząt morskich.

VİBRİO: Denizel organizmalarda hastalık yapan bakteriyel bir patojen türü.

Was this helpful?
Maladie bactérienne systémique aiguë provoquée par Vibrio anguillarum. Cette maladie est plus fréquente chez les poissons marins, mais sest établie dans certaines populations de poissons deau douce. Les pertes sont souvent catastrophiques au printemps chez les salmonidés juvéniles anadromes, après leur adaptation à leau de mer et dans la salmoniculture en mer. La maladie est traitée par des agents antibactériens systémiques. Un vaccin efficace est disponible.


VIBRIOSIS: An acute systemic bacterial disease caused by Vibrio anguillarum. The disease occurs most frequently in marine fish, but has become established also in certain freshwater fish populations. Losses are especially catastrophic during springtime in juvenile anadromous salmonids after their transfer to seawater and in marine culture operations. The disease can be controlled by systemic antibacterials; an efficient vaccine exists.

ΒIΜΠΡIΩΣΗ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από το Vibrio anguillarum. Η ασθένεια εμφανίζεται αρκετά συχνά στα θαλασσινά ψάρια, έχει όμως επίσης εντοπισθεί και σε ορισμένους πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού. Οι απώλειες είναι ιδιαίτερα καταστροφικές την άνοιξη στα νεαρά ανάδρομα σολομοειδή μετά την μεταφορά τους στο θαλασσινό νερό καθώς και κατά την διάρκεια χειρισμών. Η ασθένεια ελέγχεται με συστημικά αντιβακτηριακά, ενώ υπάρχουν και αποτελεσματικά εμβόλια.

VIBRIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermedad es muy frecuente en los peces marinos, pero se ha establecido en ciertas poblaciones de peces de agua dulce. Las pérdidas son a menudo catastróficas en primavera especialmente en los salmónidos jóvenes y anadromos después de su adaptación al agua de mar y en el cultivo de los salmónidos en aguas marinas. La enfermedad se trata con agentes antibacterianos sistémicos. Hay vacunas eficaces disponibles en el merc

VIBRIOSE: Enfermidade bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermidade é moi frecuente nos peixes mariños, pero estableceuse en certas poboacións de peixes de auga doce. As perdas son especialmente catastróficas en primavera nos salmónidos novos anadromos despois da súa transferencia á auga de mar e no cultivo en augas mariñas. A enfermidade trátase con axentes antibacterianos sistémicos. Hai vacinas eficaces dispoñibles no mercado.

VIBRIÓZIS: A Vibrio anguillarum által okozott heveny, szisztémás, bakteriális eredetű betegség. Leggyakrabban tengeri halakban fordul elő, de bizonyos édesvízi halak populációiban is meghonosodott. Különösen tavasszal okoz katasztrofális veszteségeket a fiatal anadrom lazacok között, miután azok elérték a tengert. Jelentős károkat okoz a tengeri akvakultúrában is. A betegség szisztémás antibakteriális szerekkel kezelhető, de hatékony vakcina is létezik.

VIBRIOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Vibrio anguillarum. Sykdommen er vanligst på marine fisk, men er etablert i visse populasjoner med ferskvannsfisk. Tapene av nyutsatt laks om våren kan være store. Sykdommen kan kontrolleres med systemiske antibakterieller, men effektive vaksiner er tilgjengelige.

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ PRZECINKOWCE: Ostra systemiczna choroba bakteryjna powodowana przez Vibrio anguillarum. Występuje ona najczęściej u ryb morskich, ale została także stwierdzona w niektórych populacjach ryb słodkowodnych. Straty są szczególnie katastroficzne w okresie wiosennym u młodzieży anadromicznych ryb łososiowatych po przeniesieniu do wody morskiej, a w morskich hodowlach − po manipulacjach. Choroba może być kontrolowana przez systemiczne środki przeciwbakteryjne i istniejące skuteczne szczepionki.

Vibriosis (Kızıl hastalığı): Vibrio anguillarum bakterisinin neden olduğu akut ve sistemik bakteriel hastalıktır. Hastalık sıklıkla deniz balıklarında görülmesine ragmen bazı tatlı su balıklarıda da görülür. Kayıplar özellikle ilkbahar boyunca genç anadrom salmonların yetiştiricilik amaçlı deniz ortamına transferinde felaket boyutunda olmaktadır. Hastalık antibiyotikler ile kontrol altına alınabilir ayrıca etkili bir aşısı mevcuttur.

Was this helpful?
Ulcération superficielle de la peau accompagnée d’une perte d’écailles. Les ulcères peuvent fusionner dans des cas sévères. L’agent causatif est Vibrio viscosus ou Vibrio wodanis. La prévention passe par la bonne gestion de l’élevage et par vaccination. Le traitement est par antibiotiques administrés avec l’alimentation.


WINTER ULCERS (SORES): Superficial skin ulcers, surrounded by a patch of scale loss. Ulcers may fuse together increasing the area covered. Caused by Vibrio viscosus or Vibrio wodanis. Prevention is through husbandry and vaccination. Treatment where appropriate uses antibiotics, administered in feed.

ΧΕΙΜΕΡΙΟ ΕΛΚΟΣ: Επιφανειακό έλκος του δέρματος, το οποίο περιβάλλεται από μια περιοχή στην οποία καταστρέφονται τα λέπια. Γειτονικές περιοχές με έλκος μπορεί να συνενώνονται αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια που καλύπτουν. Προκαλείται από το είδος Vibrio viscosus ή το Vibrio wodanis. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται με καλή διαχείριση και εμβολιασμό. Όταν απαιτείται θεραπεία, χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά τα οποία παρέχονται με την τροφή.

ULCERAS INVERNALES: Ulceras superficiales en la piel rodeadas por una mancha debida a pérdida de escamas. Están causadas por Vibrio viscosus y Vibrio wodanis. La prevención se hace a través de mejora del manejo y vacunación. En casos apropiados se usan antibióticos administrados con la comida.

ÚLCERAS INVERNAIS: Úlceras superficiais na pel rodeadas por unha mancha debida a perda de escamas. As úlceras pódense fusionar incrementando o área cuberta por elas. Están causadas por Vibrio viscosus e Vibrio wodanis. A prevención faise a través da mellora do manexo e da vacinación. En casos apropiados úsanse antibióticos administrados coa comida.

TÉLI FEKÉLYESEDÉS: Pikkelyhiányos foltokkal körülvett felszíni bőrfekélyek, amelyek egyesülhetnek egymással, növelve ezzel a fekélyes terület nagyságát. A Vibrio viscosus vagy a Vibrio wodanis okozza. Vakcinálással és a megfelelő tartási körülmények biztosításával megelőzhető. Kezelésére a táphoz kevert antibiotikumok alkalmazhatók.

VINTERSÅR: Overflatiske åpne sår i huden, omkranset av flekker uten skjell. Slike sår kan vokse sammen. Forårsaket av Vibrio viscosus eller V. wodanis. Forebyggende tiltak er gode oppdrettsrutiner og vaksinasjon. Behandling, der det er passende, er antibiotika gitt via fôret.

WRZODY ZIMOWE : Powierzchniowe wrzody skórne, otoczone pierścieniem pozbawionym łusek. Wrzody mogą zlewać się i w ten sposób zwiększać zajętą powierzchnię. Powodowane są przez Vibrio viscosus lub Vibrio wodanis. Zapobieganie – przez odpowiednią technologię chowu oraz szczepienie. Leczenie – przez podawanie w paszy stosownych antybiotyków.

KIŞ ÜLSERİ (YARALAR): Pulsuz bir kısımla çevrelenmiş deri ülserleridir. Ülserlerin kapladığı alan arttıkça o bölge erimeye başlar. Vibrio viscosus yada Vibrio wodanis. tarafından ülserlere sebep olur. Koruyucu olarak çiftliklerde aşılama ve damızlık seçimi uygulanabilir, tedavide yemle beraber uygun antibiyotik kullanılabilir .

Was this helpful?
La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.


HYBRID VIGOUR: Heterosis:the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ΣΦΡΙΓΟΣ (ΕΤΕΡΩΣΗ): Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor híbrido: o cruzamento de individuos con distancia xenética entre eles pode causar un aumento do índice de crecemento, da eficacia de conversión de alimentos, da porcentaxe de muda, ou dalgunha outra característica desexable. Sin. heterose.

HIBRID VIGOR: Heterózis; egymástól genetikailag távol lévő egyedek keresztezése a növekedési teljesítmény, a takarmányhasznosítási ráta vagy egyéb fontos tulajdonság javulását eredményezheti.

HYBRIDKRAFT: Krysningsfrodighet: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i okt vekstrate, foromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre onskede egenskaper.

WIGOR/SIŁA MIESZAŃCA: Heterozja: hodowla osobników o odległym pokrewieństwie może czasami dawać w wyniku zwiększenie tempa wzrostu, poprawę współczynnika wykorzystania pokarmu i procentowej wydajności mięsa oraz innych pożądanych cech.

MELEZ AZMANLIĞI: Heterozis: Uzak akraba olan bireylerin eşlenmesinden oluşan, hzlı gelişim gösteren, yem değerlendirme oranı daha iyi olan, daha iri yapıda bireylerin gösterdiği bir durum.

Was this helpful?
Présence dun virus dans le sang


VIRAEMIA: The presence of a virus in the blood.

ΙΟΑΙΜΙΑ: Η παρουσία ιών στο αίμα.

VIREMIA: Presencia, acceso ou contacto de un virus con la sangre. Contaminación vírica.

VIREMIA: Presenza, acceso ou contacto dun virus co sangue. Contaminación vírica.

VIRÉMIA: Vírus jelenléte a vérben.

VIREMI: Tilstedeværelse av virus i blodet.

WIREMIA: Obecność wirusa we krwi.

VİREMİ: Kanda bir virüsün varlığı.

Was this helpful?
Virus mature entièrement formé. Linfection dune cellule est initiée par le contact avec un virion.


VIRION: A fully-formed mature virus. Infection is initiated in a cell by contact with a virion.

IΟΣΩΜΑ, IΟΣΩΜΑΤIΟ: Πλήρως ανεπτυγμένος ώριμος ιός. Η μόλυνση αρχίζει σε ένα κύτταρο με την επαφή του με ένα ιόσωμα.

VIRION: Virus maduro totalmente formado. La infección de una célula empieza con el contacto con un virión.

VIRIÓN: Virus maduro totalmente formado. A infección dunha célula empeza co contacto cun virión.

VIRION: Teljesen kifejlődött, "érett" vírus. A fertőzéshez a sejtnek egy virionnal kell kapcsolatba kerülnie.

VIRION: Et ferdigutviklet modent virus. Infeksjon av en celle starter med kontakt med et virion.

WIRION: Pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do zakażenia komórki. Zakażenie jest zapoczątkowane w komórce poprzez kontakt z wirionem.

VİRİON: Tamamen şekillenmiş olgun bir virüs. Bir hücrenin bir virionla temas etmesiyle enfeksiyon başlar.

Was this helpful?
Maladie aiguë des carpes associée à un fort taux de mortalité. Lagent étiologique est un rhabdovirus. Les signes pathologiques chez les poissons infectés naturellement ou expérimentalement sont la péritonite, lentérite, les hémorragies et des œdèmes.


SPRING VIRAEMIA OF CARP: An acute disease of carp associated with a high mortality. The etiological agent is a rhabdovirus. Naturally and experimentally infected fish show peritonitis, enteritis, haemorrhages and oedema.

ΑΝΟIΞIΑΤIΚΗ IΑIΜIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΝΟΥ: Οξεία ασθένεια του κυπρίνου που σχετίζεται με μεγάλη θνησιμότητα και οφείλεται σε ένα ραβδοϊό. Φυσικά ή πειραματικά μολυνθέντα ψάρια εμφανίζουν περιτονίτιδα, εντερίτιδα, αιμορραγίες και οιδήματα.

VIBRIOSIS PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermedad aguda de las carpas asociada con una fuerte tasa de mortalidad. El agente etiológico es un rhabdovirus. Los síntomas patológicos en los peces infectados naturalmente o experimentalmente son la peritonitis, enteritis, hemorragia y edema.

VIROSE PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermidade aguda das carpas asociada cunha forte taxa de mortalidade. O axente etiolóxico é un rabdovirus. Os síntomas patolóxicos nos peixes infectados natural ou experimentalmente son a peritonite, enterite, hemorraxia e edema.

A PONTY TAVASZI VIRÉMIÁJA: Pontyok heveny, magas mortalitással járó betegsége, amelyet egy rhabdovírus okoz. Természetes vagy mesterséges úton fertőzött halakban a legfontosabb tünetek a hashártya- és bélgyulladás, a bevérzések és az ödéma.

VÅRVIREMI: Akutt rhabdovirusinfeksjon på karpe som gir høy dødelighet. Infisert fisk utvikler bukhinnebetennelse, enteritt, blødninger og ødemer.

WIOSENNA WIREMIA KARPI: Ostra choroba karpi połączona z wysoką śmiertelnością. Czynnikiem przyczynowym jest Rhabdovirus carpio. Naturalnie i doświadczalnie zakażone ryby wykazywały zapalenie otrzewnej i jelita oraz krwotok i obrzęk.

SAZANLARDA BAHAR VEREMİSİ (SVC): Sazanlarda akut olarak meydana gelen yüksek ölüm oranlarıyla karakterize bir hastalıktır. Hastalık ajanı bir rabdovirus türüdür. Doğal ya da deneysel olarak meydana gelen enfeksiyonlarda, ödemler ve kanamalar gözlenir.

Was this helpful?
Capacité relative dun agent pathogène dinvahir les tissus dun hôte, de reproduire et de provoquer une maladie; la dégrée de pathogénicité.


VIRULENCE: The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2): Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.

VIRULENCIA : Capacidad relativa de un agente patógeno para invadir los tejidos de un huésped, de reproducirse y de provocar una enfermedad; grado de patogenicidad.

VIRULENCIA: Capacidade relativa dun axente patóxeno (particularmente un virus) para invadir os tecidos dun hospedador, de reproducirse e de provocar unha enfermidade; grao de patoxenicidade.

VIRULENCIA: Egy kórokozó (elsősorban vírus) viszonylagos képessége arra, hogy behatoljon a gazdaszervezet szöveteibe, ott szaporodjon és betegséget okozzon; a patogenitás mértéke.

VIRULENS: En mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom.

JADOWITOŚĆ/ZJADLIWOŚĆ: Względna zdolność patogenu (w szczególności wirusa) atakowania tkanki gospodarza, rozmnażania się i wywoływania choroby; stopień patogeniczności.

Virulens: Patojen mikroorganizmanın (özellikle virüslerde) konakçı dokusunda yerleşme, çoğalma ve hastalık oluşturmada gösterdiği etkinin şiddeti veya kapasitesidir.

Was this helpful?
Très petite particule comprenant de lacide nucléique (ADN ou ARN) entourée par une capsule protéique. La réplication virale a lieu au dépens de la machinerie métabolique dune cellule hôte infectée. Ceci provoque souvent une réponse pathogène spécifique.


VIRUS: Very small particle consisting of nucleic acid (either DNA or RNA) core surrounded by a proteinaceous coat. Viral replication can only occur at the expense of an infected host cells metabolic processes. This often provokes a specific pathogenic reaction.

IΟΣ: Μικρό σωματίδιο αποτελούμενο από νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA) περιβαλλόμενο από πρωτεϊνική θήκη. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μόνο εις βάρος των μεταβολικών διεργασιών του κυττάρου του ξενιστή. Συχνά αυτό προκαλεί μιά ειδική παθογόνο αντίδραση.

VIRUS: Partícula muy pequeña que contiene ácido nucleico (ADN o ARN) envuelto en una cápsula proteica. La replicación viral tiene lugar dependiendo de la maquinaria metabólica de una célula huésped infectada. Eso provoca a menudo una respuesta patogénica específica.

VIRUS: Partícula moi pequena que contén ácido nucleico (ADN ou ARN) central envolvido nunha cápsula proteica. A replicación viral só pode ter lugar a expensas da maquinaria metabólica dunha célula hospedadora infectada. Iso provoca a miúdo unha resposta patoxénica específica.

VÍRUS: Nukleinsavból (DNS-ből vagy RNS-ből) és az azt körülvevő fehérjeburokból álló, nagyon kisméretű részecske. A vírusok csak egy megfertőzött gazdasejt anyagcsere-folyamatainak kihasználásával képesek magukat szaporítani. Ez gyakran az adott vírustól függő kóros reakciót vált ki.

VIRUS: Svært liten partikkel bestående av en nukleinsyre (RNA eller DNA) kjerne som er omgitt av en proteinkapsel. Formering av virus kan kun skje på bekostning av de metabolske prosessene i en vertscelle. Dette gir ofte en spesifikk sykdomsfremkallende reaksjon.

WIRUS: Bardzo mała cząstka zbudowana z białek i kwasów nukleinowych (albo DNA, albo RNA), nie posiadająca struktury komórkowej, otoczona powłoką białkopodobną. Wirusowa replikacja, tj. odtwarzanie się cząsteczki DNA, może występować tylko kosztem procesów metabolicznych w zakażonej komórce gospodarza (sposób namnażania się wirusów). Wywołuje to często specyficzną reakcję chorobotwórczą.

Virüs: Nükleyik asit içeren (DNA veya RNA) çekirdek ve onu çevreleyen protein zarından oluşan çok küçük parçacıktır. Çogalama ancak canlı bir konakcı hürcede mümkündür. Bu çoğalma genellikle belirli bir patojenik reaksiyonu oluşturur.

Was this helpful?
Virus pathogènes des vertébrés, y compris les poissons. Des records datant de 400 ans font référence au « carp-pox ». Cependant le premier isolat des salmonidés date des années 70. Les virus herpes sont des pathogènes importantes de plusieurs poissons d’élevage (par exemple leHerpesvirus salmonis et Oncorhyncus masou (chez la truite arc en ciel et les salmonidés), Herpesvirus ictaluri (virus de poisson-chat), Herpesvirus vitreum (Stizostedion vitrium ), les Herpesvirus des anguilles et Herp


HERPES VIRUS: These viruses cause diseases in vertebrates including fish. Records dating back 400 years refer to "carp pox"; however, the first isolates from salmonid fishes date back to the 1970s. Herpes viruses are important in many cultured fish species ( e.g., Cyprinids, Anguillids, Percids and others). The herpes viruses mimic their counterparts in higher vertebrates in the diversity of diseases they can induce. The most important types known are the Herpesvirus salmonis (rainbow trout and other salmon

ΕΡΠΗΤΟΙΟΣ: Ιός ο οποίος προκαλεί θνησιμότητα στα σπονδυλωτά συμπεριλαμβανομένων των ψαριών. Αν και υπάρχουν αναφορές εδώ και 400 χρόνια (ως ευλογιά του κυπρίνου), η πρώτη απομόνωση ιών σε κυπρίνους έγινε τη δεκαετία του 1970. Οι ερπετοιοί αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε πολλά καλλιεργούμενα ψάρια (π.χ. Cyprinids, Anguillids, Percids και άλλα). Προκαλούν, όπως οι αντίστοιχοι ιοί των ανώτερων σπονδυλωτών, μεγάλο εύρος ασθενειών. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς ιούς είναι ο ερπετοιός salmonis, οι ιοί της πέστροφας

VIRUS DEL HERPES: Estos virus causan distintas enfermedades en vertebrados, incluyendo los peces. Existen antiguos registros (de 400 años atrás) que se refieren a la "sífilis de la carpa". No obstante no se han podido aislar hasta 1970. Los virus del herpes son relevantes para muchas especies de cultivo (Ciprínidos, anguilas, perciformes y otros). Los virus del herpes en peces se parecen a sus correspondientes en vertebrados superiores en la diversidad de enfermedades que pueden inducir. Los virus más importantes

HERPES VIRUS: Estes virus causan distintas enfermidades en vertebrados, incluíndo os peixes. Existen antigos rexistros (de 400 anos atrás) que se refiren á "varíola da carpa". Non obstante non se puideron illar ata 1970. Os virus do herpes son relevantes para moitas especies de cultivo (Ciprínidos, anguías, perciformes e outros). Os virus do herpes en peixes parécense aos seus correspondentes en vertebrados superiores na diversidade de enfermidades que poden inducir. Os virus máis importantes son o Herpesviru

HERPESZVÍRUS: Gerincesekben (halakban is) különböző betegségeket okozó vírusok. A "pontyhimlőt" már 400 évvel ezelőtt leírták, lazacfélékből viszont csak az 1970-es években mutatták ki először. A herpeszvírusok sok tenyésztett halfajt veszélyeztetnek (pl. ponty-, angolna- és sügérféléket). A magasabbrendű gerincesekben előforduló herpeszvírusokhoz hasonlóan a halak herpeszvírusai is sokféle betegséget képesek okozni. A legfontosabbak a Herpesvirus salmonis (a szivárványos pisztráng és más lazacfélék, pl. az

HERPESVIRUS: Virus som forårsaker sykdommer hos vertebrater, inkludert fisk. 400 år gamle dokumenter beskriver “karpekopper”, men virus ble imidlertid først isolert fra laksefisk i 1970-årene. Herpesvirus har stor betydning på mange oppdrettsfisk, f.eks. karpefisk, piggfinnefisk, åler og andre. Herpesvirusene hos fisk minner om deres motstykker hos høyere vertebrater i diversiteten av sykdommer de kan medføre. De viktigste kjente typene er Herpesvirus salmonis (regnbueørret og visse stillehavslaks), Oncorhy

HERPESWIRUS: Wirus wywołujący choroby u kręgowców, łącznie z rybami. Zapiski datowane 400 lat temu wspominały o "ospie karpia”, jednakże pierwsze wyizolowania z ryb łososiowatych pochodzą z roku 1970. Herpeswirusy są ważne dla wielu gatunków ryb hodowlanych (np. ryb: karpiowatych, węgorzowatych, okoniowatych i innych). Herpeswirusy mogą wywołać różnorodne choroby naśladując ich odpowiedniki u wyższych kręgowców. Najważniejszymi znanymi typami są: Herpesvirus salmonis [pstrąg tęczowy oraz inne herpeswirusy ło

HERPES VİRÜSÜ: Bu virüs balıkları da içine alan omurgalılarda hastalığa neden olur. Kayıtlara bakıldığında 400 yıl geriye dayanmaktadır, "Sazan frengisi" olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber salmonitlerden ilk izolasyonu 1970lere dayanmaktadır. Herpes virüsü kültürü yapılan birçok balık türü için çok önemlidir (Örn: Sazanlar, Kefaller, Persitler ve diğerleri). Herpes virüsü sebep olabildikleri hastalıkların çeşitliliğinde yüksek omurgalılarda onların benzerlerini taklit eder. En önemli bilinen türü Herpe

Was this helpful?
Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf


EGTVED VIRUS: Virus which causes acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with te

IΟΣ EGTVED: Βλ. VΗS. IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξ

VIRUS DE EGTVED: Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen

VIRUS DE EGTVED: Virus que causa unha enfermidade vírica, aguda ou crónica, que afecta particularmente a salmónidos. Se encuenta en Europa e na rexión do Pacífico noroccidental de Estados Unidos (con diferentes cepas en cada continente). Os signos externos da enfermidade inclúen perda de apetito, perda de patróns de aprendizaxe, oscurecimiento, cegueira, branquias hialinas e exoftalmía. Os picos desta enfermidade aparecen en troitas arcoiris de estanques de piscifactorias normalmente a finais do inverno ou duran

EGTVED-VÍRUS: Elsősorban a lazacfélék heveny vagy idült betegségét okozó vírus. Európában és az USA északnyugati partvidékén fordul elő (a két földrészen előforduló törzsek különbözőek). A betegség külső jelei közé tartozik az étvágytalanság, a tanulási viselkedés megszűnése, sötét bőrszín, vérzés, átlátszó kopoltyú és a szem kidülledése (exophtalmia). A szivárványos pisztrángot tavi rendszerben nevelő gazdaságokban a betegség általában a tél végén vagy tavasszal fordul elő, amikor a vízhőmérséklet alacsonyab

EGTVEDVIRUS: En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun

WIRUS EGTVED: Wirus, który powoduje ostrą lub przewlekłą chorobę wirusową, głównie ryb łososiowatych. Stwierdzono ją w Europie i w rejonie Płn.-Zach. Pacyfiku USA (z różnymi szczepami w każdym kraju). Objawy zewnętrzne obejmują utratę apetytu, utratę instynktu utrzymania się w ławicy, pociemnienie ciała, krwawienie, szkliste skrzela oraz wytrzeszcz oczu. Wybuchy tej choroby występują w stawach gospodarstw pstrągowych, zwykle w okresie późnej zimy lub wiosną, kiedy temperatury wody są poniżej 80C, a

ECVED VİRÜSÜ: özellikle salmonidlerde akut yada kronik hastalıklara sepep olan virüsler. Avrupa ve ABD Pasifik kuzeybatı bölgesinde (her kıtada farklı türdeşleriyle)bulunur. Harici işaretler iştah kaybı, sürü halinde gezme davranışının kaybı, koyu renk, kanama, şeffaf katmerli çene ve pörtlekgözdür. Hastalığın ortaya çıkması genellikle su ısısının 80 C derecenin altına düştüğü kışın sonlarına doğru ya da ilkbaharda gökkuşağı alabalık çiftlikleri havuzlarında olur, ancak sık sık sıcaklık değişiklikl

Was this helpful?
La résistance dun fluide ou semi-solide à lécoulement.


VISCOSITY: The resistance of liquids, semi-solids, and gases to movement or flow.

IΞΩΔΕΣ: Η αντίσταση των υγρών, ημι-στερεών και αερίων στην κίνηση ή την ροή.

VISCOSIDAD: Resistencia de un líquido o semisólido al movimiento.

VISCOSIDADE: Resistencia dun líquido, semisólido ou gas ao movemento ou fluxo.

VISZKOZITÁS: Folyadékok, félig szilárd anyagok és gázok ellenállása a mozgással vagy folyással szemben.

VISKOSITET: En væskes seighet eller konsistens. Tykkhetsgrad.

LEPKOŚĆ/KLEISTOŚĆ: Opór płynom, substancjom półstałym i gazom w poruszaniu się lub przepływie.

Vizkozite: Sıvı, yarı katı ve gazların harekete veya akışa gösterdikleri dirençtir.

Was this helpful?
Substance organique présente dans les aliments à des concentrations très faibles, mais indispensable dans certaines réactions métaboliques; par exemple, la vitamine K, une vitamine essentielle lipo-soluble nécessaire à la formation de la prothrombine; une carence de cette vitamine réduit la capacité de coagulation du sang.


VITAMIN: An organic compound occurring in minute amounts in foods and essential for numerous metabolic reactions, e.g. Vitamin K - an essential, fat soluble vitamin necessary for formation of prothrombin, deficiency in which causes reduced blood clotting.

ΒIΤΑΜIΝΗ: Οργανική ένωση που υπάρχει σε ελάχιστες ποσότητες στις τροφές και που είναι απαραίτητη για πολυάριθμες μεταβολικές αντιδράσεις, π.χ. Βιταμίνη Κ - απαραίτητη, λιποδιαλυτή βιταμίνη, ουσιώδης για τον σχηματισμό της προθρομβίνης. Η έλλειψή της προκαλεί ελαττωμένη πήξη του αίματος.

VITAMINA: Sustancia orgánica presente en los alimentos con concentraciones tres pequeñas, pero indispensables para ciertas reacciones metabólicas; por ejemplo, la vitamina K, una vitamina esencial liposoluble necesaria para la formación de la protrombina; una carencia en esta vitamina reduce la capacidad de coagulación de la sangre.

VITAMINA: Substancia orgánica presente nos alimentos en concentracións moi baixas, pero indispensables para numerosas reaccións metabólicas; por exemplo, a vitamina K, unha vitamina esencial liposoluble necesaria para a formación da protrombina; unha carencia nesta vitamina reduce a capacidade de coagulación do sangue.

VITAMIN: A táplálékban igen kis mennyiségben előforduló szerves vegyület, amely számos anyagcserefolyamathoz nélkülözhetetlen, pl. a K-vitamin a protrombin képződéséhez szükséges, amelynek hiánya véralvadási zavarokhoz vezet.

VITAMIN: Organisk sambinding som finnes i små mengder i mat/fôr, og som er essensielle for tallrike metabolske reaksjoner. Vitaminene deles inn i fettløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) og vannløselige (B-vitaminene, niacin, pantotensyre, folinsyre, biotin og askorbinsyre).

WITAMINA: Związek organiczny występujący w pożywieniu w minimalnych ilościach i niezbędny w licznych reakcjach metabolicznych, np. witamina K – niezbędna, rozpuszczalna w tłuszczu, potrzebna do tworzenia protrombiny, której niedobór powoduje obniżenie krzepliwości krwi.

Vitamin: Besinlerde çok az miktarda bulunan organik bileşik olup birçok metabolik reaksiyon için gereklidir. Yağda çözünen K vitamini kan pıhtılaşmasının azaltılmasında görev alan protrombin oluşumu için gereklidir.

Was this helpful?
Les vitamines A, D, E , et K sont solubles dans les graisses (par opposition à soluble dans leau).


FAT-SOLUBLE VITAMIN: Vitamins, A,D and K are soluble in fat (as opposed to water soluble).

ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: Οι βιταμίνες Α, Κ και D είναι λιποδιαλυτές (σε αντίθεση με τις υδατοδιαλυτές).

VITAMINAS LIPOSOLUBLES: Las vitaminas A, D y K son liposolubles (solubles en compuestos apolares como las grasas, en contraposición a las substancias hidrosolubles, solubles en medios polares ou acuosos).

VITAMINAS LIPOSOLUBLES: As vitaminas A, D e K son liposolubles (solubles en compostos apolares como ás graxas, en contraposición as substancias hidrosolubles, solubles en medios polares ou acuosos).

ZSÍRBAN OLDHATÓ VITAMIN: Az A-, D- és K-vitamin zsírban oldható (szemben a vízoldhatókkal).

FETTLØSELIG VITAMIN: Vitamin A, D, og K er fettløselige (i motsetning til vannløselige).

WITAMINY ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH: Witaminy A, D i K, rozpuszczalne w tłuszczach; przeciwieństwem ich są witaminy rozpuszczalne w wodzie.

YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER: A,D ve K vitaminleri yağda çözünür (suda çözünenlerin tersi).

Was this helpful?
Lincorporation de vitellus, issu du foie, dans les ovocytes en croissance.


VITELLOGENESIS: The incorporation of vitellus from the liver into the growing oocyte.

ΛΕΚΙΘΟΓΕΝΕΣΗ: Ενσωμάτωση λεκίθου από το συκώτι στο αναπτυσσόμενο ωοκύτταρο.

VITELOGENESIS: La incorporación del vitelo que proviene del hígado en los ovocitos en crecimiento.

VITELOXENESE: A incorporación do vitelo que provén do fígado nos ovocitos en crecemento.

VITELLOGENEZIS: A szikanyag berakódása a májból a fejlődő petesejtbe.

VITELLOGENESE: Inkorporering av plommemasse fra leveren i de voksende oocyttene.

WITELLOGENEZA: Włączenie żółtka z wątroby do rosnącego oocytu.

Vitellogenesis: Karacigerden gelen vitellüsün gelişen oosit ile birleşmesi

Was this helpful?
(1) Réserves nutritives renfermées dans le cytoplasme ovulaire tels les acides aminés, protéine, glycogène, phospholipides (lécitine) et vitamines. (2) Cellules, substances ou structures nutritives servant lalimentation endogène doeufs ou de larves.


YOLK (VITELLUS): (1) Total nutritive reserves incorporated into the egg cytoplasm such as amino acids, proteins, glycogen, phospholipids (lecithin) and vitamins. (2) Cells and structures that are concerned with or associated to the egg yolk and its production and development.

ΛΕΚΙΘΟΣ: (1) Σύνολο θρεπτικών αποθεμάτων που ενσωματώνονται στο κυτταρόπλασμα του αυγού όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, γλυκογόνο, φωσφολιπίδια (λεκιθίνη) και βιταμίνες. (2) Κύτταρα και δομές που σχετίζονται ή αφορούν τον κρόκο του αυγού και την παραγωγή και ανάπτυξή του.

VITELO: (1) Reservas nutritivas encerradas en el citoplasma ovular tales como los aminoácidos, proteínas, glucógeno, fosfolípidos (lecitina) y vitaminas. (2) Células, sustancias o estructuras nutritivas que sirven para la alimentación endógena de huevos o de larvas.

VITELO: (1) Reservas nutritivas totais encerradas no citoplasma do ovo tales como os aminoácidos, proteínas, glicóxeno, fosfolípidos (lecitina) e vitaminas. (2) células e estruturas relacionadas ou asociadas ao vitelo para a súa produción e desenvolvemento.

SZIK (VITELLUS): (1) A pete, ikra vagy tojás citoplazmájában felhalmozott tápanyagtartalékok (aminosavak, fehérjék, foszfolipidek (lecitin) és vitaminok). (2) A szikanyaggal, annak termelésével és fejlődésével kapcsolatos sejtek vagy struktúrák.

PLOMMEMASSE (VITELLUS): (1) Fullstendig næringsreserve inkorporert i eggcytoplasma, som aminosyrer, protein, glycogen, fosfolipid (lecitin) og vitaminer. (2) Celler og strukturer forbundet eller assosiert med plommemassen, og danning og utvikling av denne.

ŻÓŁTKO (żółtko jaja): (1) Ogólny zapas składników pokarmowych zawartych w cytoplazmie jaja, zawierających m.in. aminokwasy, białka, glikogen, fosfolipidy (lecytyna) i witaminy. (2) Komórki i struktury, które współdziałają lub są związane z żółtkiem jaja względnie z jego produkcją i rozwojem.

YUMURTA SARISI (VİTELLÜS): (1) Aminoasitler, proteinler, glikojen, fosfolipidler (lesitin) ve vitaminler gibi besleyici rezervlerin yumurta stoplazması içerisinde birleşmiş hali. (2) Yumurta sarısı ve onun üretimi ve gelişmesiyle ilgili olan hücre ve yapılar.

Was this helpful?
En aquaculture, la vitesse de désintégration de lécume est fréquemment donnée par le temps requis pour la disparition totale de lécume dans des conditions non perturbées (eau stagnante).


FOAM COLLAPSE TIME: In aquaculture systems, the foam collapse time (foaminess) is frequently interpreted as the time required to allow the complete disintegration of foam bubbles under undisturbed conditions (i.e. stagnant water).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ: Στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας, ο χρόνος κατάρρευσης του αφρού, συχνά ερμηνεύεται ως ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάλυση των φυσσαλίδων του αφρού, υπό αδιατάρακτες συνθήκες (δηλ. στάσιμο νερό). (Βλ. αφρότητα).

VELOCIDAD DE DESINTEGRACIÓN DE LA ESPUMA: En acuicultura, la velocidad de desintegración de la espuma es frecuentemente dada por el tiempo requerido para la desaparición total de la espuma en condiciones no perturbadas (aguas estancadas).

VELOCIDADE DE DESINTEGRACIÓN DA ESCUMA: En acuicultura, a velocidade de desintegración da escuma é frecuentemente definida polo tempo requirido para a desaparición total da escuma en condicións non perturbadas (augas estancadas).

HABÖSSZEOMLÁSI IDŐ: Intenzív akvakultúra-rendszerekben a hab összeomlásáig eltelt időn (habosságon ) általában azt az időt értik, amely a habbuborékok teljes megszűnéséhez szükséges zavartalan körülmények között (pl. mozdulatlan víz esetén).

SKUMFORFALLSTID (SKUMMETS LEVETID): I akvakultur systemer brukes skumforfallstid ofte om tiden som skal til for at alle skumboblene skal brytes ned under uforstyrrede forhold (dvs stagnert vann).

CZAS OPADANIA PIANY: W systemach akwakultury, czas opadania piany jest często tłumaczony jako czas potrzebny, który w spokojnych warunkach (np. w wodzie stojącej) pozwala na całkowity rozpad pęcherzyków piany.

Köpüğün çökme süresi: Yetişricilik sistemlerinde, köpüğün çökme süresi çoğunlukla uygun olmayan şartlar altında (örneğin durgun sular) köpük kabarcıklarının tamamen dağılmasını sağlamak için gereken zaman olarak tanımlanmaktadır.

Was this helpful?
Se dit dun animal dont le développement larvaire a lieu à lintérieur du corps du parent; souvent il existe un contact rapproché avec les tissus de la mère.


VIVIPAROUS: Referring to animals in which larval development occurs within the parental organism; often in close contact with the maternal tissue from which nutrients are received.

ΖΩΟΤΟΚΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα των οποίων η προνυμφική ανάπτυξη γίνεται μέσα στον μητρικό οργανισμό, συχνά σε στενή επαφή με τους μητρικούς ιστούς από τους οποίους αντλούνται θρεπτικά συστατικά. Πρβλ. Ωοτόκος.

VIVÍPARO: Dícese de un animal cuyo desarrollo larvario tiene lugar en el interior del cuerpo de los padres; a menudo existe un contacto con los tejidos de la madre.

VIVÍPARO: Dise dun animal co desenvolvemento larvario no interior do corpo dos pais; a miúdo existe un contacto estreito cos tecidos da nai dende os que se reciben nutrientes.

ELEVENSZÜLŐ: Olyan állatokra utal, amelyeknél a lárvafejlődés a szülői szervezeten belül megy végbe; gyakran szoros kapcsolatban az anyai szervezettel, amelytől a fejlődő embrió a tápanyagokat kapja.

VIVIPARE (LEVENDEFØDENDE): Henviser til dyr der larveutviklingen skjer inni mordyret, ofte i nær kontakt med mordyrets vev som gir næring til avkommet.

ŻYWORODNY: Odnosi się do zwierząt, u których rozwój larwalny występuje wewnątrz organizmu rodzicielskiego; często w bliskim kontakcie z tkanką matczyną, z której otrzymywane są składniki pokarmowe.

Canlı doğuranlar: Larval gelişimlerini ebeveyinlerinin bünyesinde geçiren ve kordon bağı ile besinlerini alan canlılardır.

Was this helpful?
Communauté dorganismes benthiques qui se développe dans des environnements dulçaquicole à forte charge deffluent des eaux usées. La communauté prend la forme dun humeur visqueux macroscopique blanchâtre ou brunâtre. Habituellement dominé par la bactérie Sphaerotilus natans.


SEWAGE FUNGUS: Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.

ΜΥΚΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .

VELO BACTERIANO: Comunidad de organismos bénticos que se desarrollan en agua dulce con una fuerte carga de efluentes de aguas usadas. La comunidad coge la forma de un tarquín macroscópico viscoso de color blanco o moreno. Normalmente dominada por la bacteria Sphaerotilus natans.

FUNGOS DE AUGAS RESIDUAIS: Comunidade bentónica de organismos microscópicos que se desenvolven en ambientes de auga doce cunha forte carga de efluentes de augas residuais. A aparencia é dun unha adherencia macroscópica que crece formando un limo branco ou marrón claro. Normalmente é a bacteria Spaeroyilus natans, non un fungo, a que predomina na comunidade de fungos de augas residuais.

SZENNYVÍZI GOMBÁK: Olyan mikroszkopikus szervezetek aljzaton élő közössége, amelyek az elfolyóvizekben lévő szerves anyagokkal nagy mértékben szennyezett édesvízben élnek. Makroszkopikus méretűre is megnőhetnek, ilyenkor az aljzaton fehér vagy barna színű nyálka formájában láthatók. Legtöbbször a Sphaerotilus natans baktérium és nem valamilyen gomba a domináns faj a közösségben.

KLOAKKSOPP: Bunnlevende mikroorganismesamfunn som utvikler seg i sterkt forurensede ferskvannsmiljøer. Gjør seg synlig som fastsittende makroskopiske vekster som danner et hvit eller lysebrunt slim. Det er vanligvis bakterien Sphaerotilus natans, ikke sopp, som dominerer kloakksopp-samfunnet.

GRZYBY ŚCIEKOWE: Denna biocenoza mikroskopijnych organizmów, która rozwija się w środowisku wody słodkiej silnie zanieczyszczonej odpływającymi ściekami. Występuje ona w postaci osiadłego mikroskopijnego porostu, który tworzy biały lub jasnobrązowy szlam. Stanowią go zwykle bakterie Sphaerotilus natans, a nie grzyby, które dominują w biocenozie grzybów ściekowych.

Lağım mantarı: Lazım suşarı tarafından ağır bir şekilde kirletilmiş tatlı sulara gelişen bentik mikroskobik organizma topluluğu. Açık kahve rengi veya beyaz bir çamur şeklinde gözle görülebilir yapışkan bir madde gibidir. Genellikle Sphaerotilus natans bakterisidir, mantar değildir, lağım mantarı olarak hükmedilir.

Was this helpful?
Le volume ou le poids (de préférence le poids sec) de matière solide qui se dépose en une heure au fond dun entonnoir dImhoff rempli dun volume déterminé deau.


SEDIMENTABLE SOLIDS: The volume or weight (preferably dry) of solid material which will , during one hour, settle to the bottom of an Imhoff cone containing a measured volume of water.

ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ογκος ή βάρος (ξηρό, κατά προτίμηση) της στερεάς ύλης που καθιζάνει κατά τη διάρκεια μιάς ώρας στον πυθμένα ενός κώνου Ιmhoff που περιέχει έναν δεδομένο όγκο νερού.

SÓLIDOS SEDIMENTADOS: Volumen o peso (de preferencia peso seco) de materia sólida que se deposita en una hora en el fondo del cono de Imhoff lleno de un volumen determinado de agua.

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: Volume ou peso (en concreto, o peso seco) de materia sólida que se deposita nunha hora no fondo do cono de Imhoff cheo dun volume determinado de auga.

ÜLEPÍTHETŐ SZILÁRD ANYAGOK: Azoknak a szilárd anyagoknak a tömege vagy térfogata, amelyek egy óra alatt kiülepednek egy adott víztérfogatot tartalmazó Imhoff-tölcsér aljára.

SEDIMENTERBART STOFF: Stoff som sedimenterer i et gradert konisk glass (Imhoff-glass) i løpet av 0,5 eller 2 timer, måles per liter vann (ml/l).

SEDYMENTUJĄCA ZAWIESINA: Objętość lub masa (wskazana sucha) stałych cząstek materiału, które osiądą w ciągu jednej godziny na dnie stożka Imhoffa zawierającego odmierzoną objętość wody.

ÇÖKEBİLEN KATI MADDE: Belirli bir miktarda su içeren Imhoff konisinin tabanında bir saatlik süre içersinde biriken katı maddelerin ağırlığı veya hacmi (tercihen kuru).

Was this helpful?
Une torsade spirale des fibres musculaires. Relatif également aux types cellulaires en forme de spirale, par exemple des cellules épithéliales.


WHORL: A spiral twist of muscular fibres. It can also mean any cell types formed in spirals, e.g. epithelial cells.

ΕΛIΚΑΣ: Σπειροειδής δέσμη μυικών ινών. Ο κάθε τύπος κυττάρων που διατάσσονται σε σπείρες, π.χ. επιθηλιακά κύτταρα.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo también a los tipos de celulares en forma de espiral, por ejemplo células epiteliales.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo tamén aos tipos celulares en forma de espiral, por exemplo células epiteliais.

CSIGAFORDULAT: Az izomrostok spirál alakú tekeredése. Egyéb, spirálokat alkotó sejteket (pl. hámsejteket) is jelenthet.

SPIRAL: En spiral med muskelfibre. Betegner alle celler som danner spiraler, f.eks. epitelceller.

ZWÓJ/SKRĘT: Spiralny skręt włókien mięśniowych. Może to także oznaczać każdy rodzaj komórki uformowanej w kształcie spirali, np. komórki nabłonkowe.

Halka: Halka şeklinde dizili,Sarmal kas lifleri , Sipiral şeklindeki herhangi bir hücre tipi örneğin epitel hücreleri.

Was this helpful?
Los médian, triangulaire de la partie antérieure du palais juste en arrière du maxillaire supérieur. Chez beaucoup de poissons, le vomer porte des dents (les dents vomériennes). Anatomiquement, le nom correct de la pièce osseuse portant les dents est le prévomer.


VOMER: A media, commonly triangular bone in the anterior roof of the mouth just behind the upper jaw. In many fishes, the vomer bears teeth (the vomerine teeth). Anatomically, the correct name given to the tooth-bearing bone is prevomer.

ΥΝΙΣ: Τριγωνικό συνήθως οστούν στην πρόσθια οροφή του στόματος ακριβώς πίσω από την άνω γνάθο. Σε πολλά ψάρια η ύνις φέρει δόντια (υνιακά δόντια). Ανατομικά, το ορθό όνομα του οδοντοφόρου οστού είναι προ-ύνις.

VÓMER: Hueso mediano, triangular de la parte anterior del paladar justo detrás del maxilar superior. En muchos peces, el vómer lleva dientes (los dientes vomerianos). Anatómicamente, el nombre correcto de la pieza ósea que lleva dientes es el prevómer.

VÓMER: Óso mediano, triangular da parte anterior do padal xusto detrás do maxilar superior. En moitos peixes, o vómer leva dentes (os dentes vomerianos). Anatomicamente, o nome correcto da peza ósea que leva dentes é o prevómer.

VOMER: Ekecsont; általában háromszög alakú csont a szájpadlás elülső részén, közvetlenül a felső állkapocs mögött. Sok halfajban az ekecsonton fogak ülnek. A fogakat hordozó csont helyes anatómiai neve prevomer.

VOMER: (Vomer, lat. = plog) Midtstilt knokkel langt framme i hodeskjelettet, ventralt for ethmoidgruppen. Bærer ofte tenner.

LEMIESZ : Środkowa, zwykle trójkątna kość w przedniej górnej wewnętrznej części pyska, zaraz za górną żuchwą. U wielu ryb na lemieszu występują zęby (zęby lemieszowe). Poprawna anatomicznie nazwa dla kości z występującymi na niej zębami powinna brzmieć przedlemiesz (prevomer).

SAPAN KEMİĞİ: Üst çenenin arkasında ve damağın önünde yer alan genellikle üçgensel kemiksi yapı. Pek çok balıkta sapan kemiği, dişleri (vomer dişleri) taşıma görevi yapar. Anatomik olarak, diş taşıyan sapan kemiğine verilen doğru isim ön vomerdir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES