AMC LIMITED

R

Appareil circulaire destiné à la lecture des micro valeurs des hématocrites après centrifugation.


ROTOREADER: A circular device used to read micro haematocrit (MHC) values after centrifugation.

ROTOREADER: ROTOREADER

ROTOLECTOR: Aparato circular utilizado para la lectura de los valores del micro hematocrito (MHC) después de la centrifugación.

ROTOLECTOR: Aparato circular utilizado para a lectura dos valores do micro hematocrito (MHC) despois da centrifugación.

ROTOREADER: A mikrohematokrit (MHC) érték centrifugálás utáni leolvasására szolgáló kör alakú készülék.

MÅLESKIVE: Et rundt redskap til å lese hematokrit-verdier (MHC) etter sentrifugering.

CZYTNIK MIKROWIRÓWKI: Urządzenie stosowane do odczytu wartości mikrohematokrytu (MHC) po odwirowaniu próbki krwi.

ROTOREADER: Santrifüjden sonra mikrohematokrit değerlerini okuyan dairesel bir alet.

Was this helpful?
Classe dInvertébrés microscopiques aquatiques, appartenant à lembranchement des Aschelminthes, portant antérieurement deux couronn Brachionus).


ROTIFERS: Group of microscopic, primarily aquatic, animals belonging to a distinct class of the Phylum Aschelminthes. They are characterized by corona at the anterior end which bears tufts of cilia used for feeding and locomotion. Rotifers are important live-food organisms in the rearing of marine fish larvae in hatcheries. (e.g. Brachionus).

ΤΡΟΧΟΖΩΑ: Φύλο μικροσκοπικών, κυρίως υδρόβιων ζώων που ανήκουν σε διακριτή ομοταξία του φύλου των ασκελμίνθων. Χαρακτηρίζονται από στεφάνη στο πρόσθιο άκρο η οποία φέρει τούφες βλεφαρίδων που χρησιμεύουν στην θρέψη και την κίνηση. Τα τροχόζωα αποτελούν σημαντικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή στην εκτροφή θαλάσσιων ψαριών στα εκκολαπτήρια. (π.χ. Brachionus)

ROTÍFEROS: Clase de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertenecen al filo de asquelmintos, llevan en la parte anterior dos coronas de cilios que utilizan para la alimentación y la locomoción. Los rotíferos constituyen una fuente importante de comida viva para larvas de peces en los criaderos. (e.g Brachionus).

ROTÍFEROS: Filo de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertencen ao superfilo dos asquelmintos, levan na parte anterior dúas coroas de cilios que utilizan para a alimentación e a locomoción. Os rotíferos constitúen unha fonte importante de comida viva para larvas de peixes nos criadeiros. (p. ex. Brachionus).

KEREKESFÉRGEK: Mikroszkopikus, elsődlegesen vízben élő állatok csoportja, amelyek az Aschelminthes törzs egy külön osztályát alkotják. Jellegzetes szervük az elülső végükön található korona, amely a táplálkozást és a helyváltoztatást szolgáló rojtokat vagy csillókat hordozza. A kerekesférgek a tengeri halak lárváinak fontos táplálékai (pl. Brachionus).

HJULDYR: Gruppe med mikroskopiske, primært akvatiske dyr, som hører til rekke Rotifera (hjuldyr). Har en karakteristisk ciliert korona i framenden, som brukes ved fødeopptak og bevegelse. Er viktige levendefôr-organismer ved oppdrett av marine fiskelarver (f.eks. Branchionus).

WROTKI (Rotatoria): Grupa mikroskopowych, pierwotnie wodnych zwierząt, należących do odrębnej klasy typu Aschelminthes. Charakteryzują się one posiadaniem na przednim końcu wieńca, który ma rozetę rzęsek używanych do zdobywania pokarmu i poruszania się. Wrotki stanowią ważne organizmy żywego pokarmu w hodowli larw ryb morskich w wylęgarniach (np.Brachionus).

ROTİFERA: Aschelminthes şubesisinin başlıca sınıfına ait mikroskobik ve genellikle sucul canlılardır. Hareket ve beslenmek amacıyla kullanılan sil demetleri ile çevrili ve ön kısımda taç şeklindeki yapıyla karakterize olmuşlardır. Rotiferalar, balık larvalarının yetiştirilmesinde önemli canlı yemlerdir. (Ör; Brachionus )

Was this helpful?
La possibilité ou chance de subir un danger, perte, lésion ou autre conséquence adverse.


RISK: Chance or possibility of danger, loss or injury or other adverse consequences.

ΔIΑΚΥΝΔΥΝΕΥΣΗ (ΡIΣΚΟ): Μέτρο του μεγέθους ενός αναλαμβανομένου κινδύνου. Είναι ανάλογο προς την πιθανότητα του κινδύνου και την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης ζημίας.

RIESGO: Posibilidad o probabilidad de pérdida, lesión y otras consecuencias adversas.

RISCO: Posibilidade ou probabilidade de perigo, perda ou lesión ou outras consecuencias adversas.

KOCKÁZAT: Veszély, veszteség, sérülés, vagy egyéb kedvezőtlen körülmény bekövetkezésének valószínűsége.

RISIKO: Sjansen eller muligheten for fare, tap, skade eller andre uheldige følger.

RYZYKO: Ryzyko lub możliwość zagrożenia, strata lub uszkodzenie, bądź inne niekorzystne konsekwencje.

Risk: Kayıp veya zarar yada diğer kötü sonuçlar, tehlikenin gerçekleşme şansı veya ihtimali.

Was this helpful?
Structure en forme de bec rencontrée chez les crustacés.


ROSTRUM: Beak or beaklike structure in crustacea.

ΑΣΠIΔIΟ: Εμβολο ή εμβολοειδής κατασκευή στα καρκινοειδή.

ROSTRO: Estructura en forma de pico encontrada en los crustáceos.

ROSTRUM: Estrutura en forma de pico atopada nos crustáceos.

ROSTRUM: A rákok csőre vagy csőrszerű szerve.

ROSTRUM (PANNETORN): Pigg i pannen til krepsdyr.

ROSTRUM: U skorupiaków: dziób lub podobna do dziobu struktura.

ROSTRUM: Kabuklu ve eklembacaklılarda bulunan gaga veya gaga benzeri yapıdır.

Was this helpful?
Glycoside insecticide issu des racines de plantes subtropicaux du genre Derris . Forte toxicité envers les insectes et les poissons. Toxicité moins forte envers les oiseaux.


ROTENONE: An active component of a glycoside phytoinsecticide, found in roots of subtropical plants of the genus Derris; very toxic to insects and fish, less so for birds,

ΡΟΤΕΝΟΝΗ: Το ενεργό συστατικό ενός γλυκοζιτικού ζιζανιοκτόνου. Παράγεται από το ρίζωμα υποτροπικών φυτών του γένους Derris, και είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα ψάρια και τα έντομα και λιγότερο τοξικό για τα πουλιά.

ROTENONA: Componente activo de un fitoinsecticida glucosídico que se encuentra en raíces de plantas subtropicales del género Derris ; es muy tóxico en insectos y peces y menos en aves. Se usa como trazador.

ROTENONA: Compoñente activo dun fitoinsecticida glucosídico que se atopa en raíces de plantas subtropicais do xénero Derris; é moi tóxico en insectos e peixes, e menos en aves.

ROTENON: A Derris nemzetségbe tartozó szubtrópusi növények gyökerében előforduló fitoinszekticid nevű glikozid egyik aktív komponense. A rovarok és a halak számára rendkívül mérgező, a madarak számára csak enyhébb mértékben.

ROTENON: Aktiv komponent i et glykosid som finnes i røttene til subtropiske planter i slekten Derris , og som er veldig giftig for insekter og fisk, og i mindre grad for fugl. Brukes i svært lave konsentrasjoner.

ROTENON: Aktywny składnik glikozydowego fitoinsektycydu, występującego w korzeniach subtropikalnych roślin rodzajuDerris; bardzo toksyczny dla owadów i ryb, mniej dla ptaków.

ROTENONE: Derris cinsine ait suptropikal bitkilerin köklerinde bulunan, bir aktif komponent olan glikozit fitoinsektisittir; böcekler ve balıklar için kuşlar için ise daha az zehirlidir.

Was this helpful?
Bulles dair émises en continu par des perforations plus ou moins espacées sur un tuyau dair comprimé placé au fond de leau.


AIR BUBBLE CURTAIN: A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose perforated at intervals through which compressed air is released.

ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Συνεχές ρεύμα φυσαλίδων αέρα που αναδύεται από ένα βυθισμένο διάτρητο ανά διαστήματα σωλήνα, δια μέσω του οποίου διοχετεύεται πεπιεσμένος αέρας.

CORTINA DE AIRE: Burbujas de aire emitidas a través de agujeros más o menos distanciados de un tubo situado en el fondo del agua al que llega aire comprimido.

CORTINA DE AIRE: Burbullas de aire emitidas a través de buratos máis ou menos distanciados ao longo dun tubo situado no fondo da auga ao que chega aire comprimido.

LÉGBUBORÉK-FÜGGÖNY: Egy víz alá merített, perforált tömlőből kibocsátott, állandó intenzitású légbuborék-áramlat.

LUFTBOBLEGJERDE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsenket perforert slange som er koblet til en kompressor.

PRZEGRODA POWIETRZNA (p. pęcherzykowa): Ciągły strumień pęcherzyków powietrza emitowany w pewnych odstępach z zanurzonego perforowanego węża, przez który uwalniane jest sprężone powietrze.

HAVA KABARCIKLI PERDE: Su altında Batık bir hortum içinden (çorap) sürekli hava basılarak serbest brakılması.

Was this helpful?
Famille de bactéries souvent rencontrées chez les arthropodes; renferment des bactéries pathogènes de lhomme et des animaux.


RICKETTSIA: Family of bacterial cells often found in arthropods; includes human and animal pathogens.

ΡΙΚΕΤΣΙΑ: Οικογένεια βακτηριακών κυττάρων που συχνά παρατηρούνται στα αρθρόποδα. Περιλαμβάνει παθογόνα που προσβάλλουν πολλά ζώα και τον άνθρωπο.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se encuentran a menudo en artrópodos; incluyen bacterias patógenas del hombre y de los animales.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se atopan a miúdo en artrópodos; inclúen bacterias patóxenas do home e dos animais.

RICKETTSIA: Leggyakrabban ízeltlábúakban előforduló baktériumok nemzettsége; emberi és állati kórokozók is tartoznak közéjük.

RICKETTSIA: Familie med bakterieceller som ofte finnes i arthropoder (leddyr). Inkluderer bakterier som er sykdomsfremkallende for mennesker og dyr.

RIKETSJA: Rodzina komórek bakteryjnych często spotykanych u stawonogów (Arthropoda) zawierająca patogeny ludzkie i zwierzęce.

RİKETSİA: Genellikle eklembacaklılarda bulunan ve insan ve hayvansal patojenleri de içeren bakteriyel hücreler ailesi.

Was this helpful?
Vitamine essentielle du complexe B (B2). Une carence de cette vitamine chez les poissons provoque un retard de croissance et une opacité de la cornée.


RIBOFLAVIN: An essential vitamin of the B complex group (B2). Deficiency of this vitamin in fish causes growth retardation and an opaque corneal condition.

ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ: Πολύ σημαντική βιταμίνη του συμπλόκου Β (Β2). Ελλειψή της στα ψάρια επιφέρει επιβράδυνση της ανάπτυξης και θόλωση του κερατοειδούς χιτώνα.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial del complejo B (B2). La carencia de esta vitamina en los peces provoca retraso del crecimiento y opacidad de la córnea.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial do complexo vitamínico B (B2). A carencia desta vitamina nos peixes provoca atraso do crecemento e opacidade da córnea.

RIBOFLAVIN: A B-vitamincsoportba tartozó esszenciális vitamin (B2). Halakban a vitamin hiánya a növekedés visszamaradását és a szaruhártya bemattulását okozza.

RIBOFLAVIN: Essensielt B-vitamin (B2). Mangel på dette vitaminet i fiskefôr medfører vekststagnasjon og blakking av hornhinnen.

RYBOFLAWINA (witamina B2): Niezbędna witamina grupy B kompleks. Jej niedobór u ryb powoduje opóźnienie wzrostu i zmętnienie rogówki oka.

RİBOFLAVİN: B kompleks grubunun gerekli bir vitaminidir. (B2) balıklarda bu vitaminin eksikliği büyümenin yavaşlamasına ve opak korneal şartlara sebep olur.

Was this helpful?
Voir Dosage radio-immunologique. Un nombre de techniques immunologiques de très grande sensibilité basées sur la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène. Lutilisation de composés radiomarqués permet la détection de très faibles quantités dantigènes ou le titrage des anticorps.


RIA: Radioimmunoassay: a number of different, sensitive immunological techniques based around the specificity of the antigen-antibody reaction. R.I.As are used to quantify low concentrations of antigenic or antibody titres, using radiolabelled reagents.

RIA: Βλ. ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΔΟΚΙΜΗ. Ραδιοανοσολογική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunológicas de gran sensibilidad basadas en la especificidad de las uniones entre anticuerpo y antígeno. La utilización de compuestos marcados radioactivamente permite la detección de cantidades muy bajas de antígenos o de dosificación de anticuerpos.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunolóxicas de gran sensibilidade baseadas na especificidade das unións entre anticorpo e antíxeno. A utilización de reactivos marcados radioactivamente permite a cuantificación de cantidades moi baixas de antíxenos ou de anticorpos.

RIA: Radioimmunoassay; az antigén-antitest reakció specificitására alapozott, érzékeny immunológiai vizsgálati módszer. A RIA-t alacsony koncentrációjú antigének vagy antitestek mennyiségének meghatározására használják, radioaktívan jelölt reagensekkel.

RIA: Radioimmunoassai: En rekke forskjellige immunkjemiske teknikker, som er basert på spesifiteten i antistoff-antigen bindinger. Brukes til å mengdebestemme lave konsentrasjoner av antistoff eller antigen, ved hjelp av radioaktivt merkede reagenser.

RIA : Test radioimmunologiczny: liczba różnych immunologicznych czułych technik, opartych na specyficzności reakcji antygen-przeciwciało. RIA-y są używane do ilościowego określenia niskich koncentracji miana antygenowego lub przeciwciałowego stosując znakowane radioaktywne odczynniki.

RIA: Radyoimmünoassay; Antijen, antikor reaksiyonun özgüllüğüne dayanan bir çok farklı, hassas immünolojik teknikler. R.I.A lar radyolojik olarak etiketlenmiş belirteçleri kullanarak antijen ya da antikor titrelerinin düşük konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.

Was this helpful?
Groupe de virus à ARN infectant les animaux et provoquant souvent des mortalités importantes. Chez les poissons, il y a l’agent étiologique de l’hémorragie septicémique qui est fréquent chez les salmonidés d’eau douce et dautres espèces marines.


RHABDOVIRUS: A group of RNA-based animal viruses that can cause significant mortalities in animals. Those found in fish include the causative agent for Viral Haemorrhagic Septicaemia which occurs commonly in many freshwater and marine species.

ΡΑΒΔΟΙΟΣ: Ομάδα RNA-ιών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλη θνησιμότητα σε ζώα. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στα ψάρια συμπεριλαμβάνεται και ο παράγοντας που προκαλεί την Ιογενή Αιμορραγική Σηψαιμία, η οποία ασθένεια συχνά προσβάλει κυρίως ψάρια του γλυκού νερού, αλλά και ψάρια της θάλασσας.

RHABDOVIRUS : Grupo de virus ARN de animales que pueden causar mortalidades importantes en los animales. Los que se encuentran en peces incluyen el que causa la VHS (Septicemia hemorrágica viral) que se encuentra habitualmente en especies de aqua dulce y en peces marinos.

RHABDOVIRUS: Grupo de virus ARN de animais que poden causar mortalidades importantes nos animais. Os achados en peixes inclúen ao axente causante da VHS (Septicemia hemorráxica viral) que se atopa habitualmente en salmónidos e que se illou en peixes mariños.

RHABDOVIRUS: Olyan állati RNS-vírusok egy csoportja, amelyek tömeges elhullásokat képesek okozni. A halakban előforduló fajok közé tartozik a virális hemorrhágikus szeptikémia kórokozója. Ez a betegség általában édesvízi lazacféléket veszélyeztet, de újabban tengeri fajokból is leírták.

RHABDOVIRUS: En gruppe RNA-virus som kan forårsake betydelig dødelighet hos dyr. De som er funnet hos fisk inkluderer det kausale agens for Egtvedsyke (viral haemorrhagic septicaemia; VHS) som ofte opptrer hos laksefisk i ferskvann. Har nylig blitt isolert fra marine arter.

RABDOWIRUS: Grupa wirusów zwierzęcych opartych na RNA, które mogą powodować znaczną śmiertelność wśród zwierząt. Występujące u ryb rabdowirusy zawierają czynnik przyczynowy dla wirusowej posocznicy krwotocznej, spotykanej zwykle u słodkowodnych ryb łososiowatych, ale ostatnio wyizolowany również z gatunków morskich.

RHABDOVIRUS: Rhabdovirus ciddi ölümlere sebep olan RNA genomlu bir virus grubudur. Bunlardan bazıları balıklarda da bulunur Viral Haemorrhagic Septicaemia genel olarak tatlı su salmonidlerde bulunur fakat son yıllarda deniz türlerinde de izole edilmiştir.

Was this helpful?
Une tumeur du muscle strié.


RHABDOMYOMA: A tumour of striated muscle.

ΡΑΒΔΟΜΥΩΜΑ: Νεόπλασμα του γραμμωτού μυός.

RABDOMIOMA: Tumor del músculo estriado.

RABDOMIOMA: Tumor do músculo estriado.

RHABDOMYOMA: A harántcsíkolt izom daganata.

RHABDOMYOM: Svulst av stripet muskulatur.

MIĘŚNIAK PRĄŻKOWANOKOMÓRKOWY: Guz (nowotwór) o mięśniu prążkowanym.

RABDOMİYOM: Çizgili kas tümörü.

Was this helpful?
Se dit dun tissu formé de cellules endothéliales disposées en réseau et qui absorbent des particules et certains colorants administrés par injection; et comprenant des macrophages, des histocytes, des monocytes, surtout quand ces cellules constituent la trame de la rate, du foie, des reins ou des ganglions lymphatiques.


RETICULO-ENDOTHELIAL SYSTEM: A system of cells that take up particles and certain dyes injected into the body; comprises macrophages, histocytes, monocytes, found especially in such organs as the spleen, liver and kidney.

ΔIΚΤΥΟ-ΕΝΔΟΘΗΛIΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα κυττάρων, το οποίο συγκεντρώνει σωματίδια και συγκεκριμένες χρωστικές που εγχέονται στο σώμα. Περιλαμβάνει μακροφάγα, ιστοκύτταρα, μονοκύτταρα που βρίσκονται ειδικά σε όργανα όπως ο σπλήν, το ήπαρ και ο νεφρός.

RETÍCULO ENDOTELIAL: Dícese de tejido formado por células endoteliales dispuestas en red y que absorben partículas y ciertos colorantes administrados por inyección; incluyen macrófagos, histócitos, monocitos, encontrados sobre todo en órganos como, bazo, hígado y riñón.

SISTEMA DO RETÍCULO ENDOTELIAL: Sistema de células endoteliais que absorben partículas e certos colorantes administrados por inxección; inclúen macrófagos, histocitos, monocitos, atopados sobre todo en órganos como, bazo, fígado e ril.

RETIKULO-ENDOTELIÁLIS HÁLÓZAT: A testbe fecskendezett szemcséket és bizonyos festékeket felvenni képes sejtek rendszere; makrofágokból, hisztocitákból, monocitákból áll, főleg olyan szervekben fordul elő, mint a lép, a máj vagy a vese.

RETIKULOENDOTEL SYSTEM: System av celler som tar opp partikler og visse fargestoffer som injiseres inn i kroppen. Består av makrofager, histocytter og monocytter. Finnes spesielt i nyre, milt og lever.

UKŁAD SIATECZKOWO-ŚRÓDBŁONKOWY: Sieć komórek absorbujących cząstki i niektóre barwniki wstrzyknięte do ciała; obejmuje on makrofagi, histiocyty i monocyty, a występuje w szczególności w takich narządach jak: śledziona, wątroba i nerka.

RETİCULA ENDOTELYAL SİSTEM : Vücuta enjekte edilen partikülleri ve belli boyaları kabul eden bir hücreler sistemidir; böbrek, karaciğer ve dalak gibi organlarda bulunan makrofaj, histosit, monositleri kapsar

Was this helpful?
Un albuminoïde du tissu conjonctif; le précurseur du collagène.


RETICULIN: An albuminoid protein in connective tissue; the precursor of collagen tissue.

ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗ: Λευκωματοειδής προτεΐνη στον συνδετικό ιστό. Πρόδρομος του κολλαγόνου ιστού.

RETICULINA: Albuminoide del tejido conjuntivo; precursor de colágeno.

RETICULINA: Albuminoide do tecido conxuntivo; precursor de coláxeno.

RETIKULIN: Albumin típusú fehérje a kötőszövetekben; a kollagén egyik előalakja.

RETIKULIN: Et albumoid protein i bindevev. Forstadium til collagent vev.

RETYKULINA: Białko skleroproteinowe w tkance łącznej; prekursor tkanki kolagenowej.

RETİKULİN: Kollajen dokunun öncüsü olan bağ dokudaki bulunan alüminli bir protein.

Was this helpful?
(1) Respiration cellulaire: les processus métaboliques des organismes vivants par lesquels les substances organiques sont dégradées en produits plus simples, avec libération dénergie. (2) Respiration mécanique: les échanges gazeux à travers les surfaces respiratoires (les branchies par exemple).


RESPIRATION: (1) Cellular respiration: the metabolic process in plants and animals whereby organic substances are broken down to simpler products with the generation of energy. (2) Physical respiration: gas exchange across a respiratory surface (e.g. gills)

ΑΝΑΠΝΟΗ: (1) κυτταρική αναπνοή: η μεταβολική διεργασία σε φυτά και ζώα κατά την οποία οι οργανικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερα παράγωγα απελευθερώνοντας ενέργεια. (2) φυσική αναπνοή: ανταλλαγή αερίων δια μέσου μιας αναπνευστικής επιφάνειας (π.χ. βράγχια).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos por los cuales sustancias orgánicas son degradadas hasta productos más simples, con liberación de energía. (2) Respiración mecánica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por ejemplo).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos polos cales as substancias orgánicas son degradadas ata produtos máis simples, con liberación de enerxía. (2) Respiración fisiolóxica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por exemplo).

LÉGZÉS: (1) Sejtlégzés: az állatokban és növényekben végbemenő anyagcserefolyamat, amelynek során az összetett szerves anyagok egyszerűbb termékekké bomlanak le, miközben energia termelődik. (2) Fizikai légzés: gázcsere valamilyen légzőfelszínen (pl. kopoltyúkon) keresztül.

RESPIRASJON: (1) Cellulær respirasjon: Den metabolske prosessen i planter og dyr der organisk materiale brytes ned til enklere produkter ved produksjon av energi. (2) Fysikalsk respirasjon: Utveksling av gass over en respiratorisk overflate (f.eks., gjelle).

ODDYCHANIE: (1) Oddychanie komórkowe: proces metaboliczny u roślin i zwierząt, dzięki któremu są rozkładane substancje organiczne do produktów prostych, połączony z uwalnianiem energii. (2) Oddychanie fizyczne: wymiana gazu przez powierzchnię oddechową (np. skrzela).

SOLUNUM: (1) Hücre solunumu: hayvanlarda ve bitkilerde organik maddelerin enerji üretimi ile parçalanarak basit ürünler oluşan metabolik sürectir. (2) Fiziksel solunum: solunum yüzeyi arasında gaz değişimi (bkn. solungaçlar)

Was this helpful?
Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce


MICROBIAL RESISTANCE TO ANTIBIOTICS: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

RESISTENCIA MICROBIANA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

RESISTENCIA MICROBIANA AOS ANTIBIÓTICOS: A resistencia a determinados antibióticos (resistencia a medicamentos) chámase intrínseca; nos moluscos, non posúen dianas específicas de antibiótico e/ou son impermeables ao antibiótico. Pódese adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneiras diferentes. Por exemplo, o sitio ou diana do antibiótico pode ser modificado por unha mutación cromosómica, de tal maneira que funciona máis ou menos normal a concentracións deste antibiótico normalmente inhibidoras (ver por exemplo estreptomi

MIKROORGANIZMUSOK REZISZTENCIÁJA AZ ANTIBIOTIKUMOKKAL SZEMBEN: Egy adott antibiotikummal szembeni ellenálló-képesség (reszisztencia) állandó (= belső) az olyan sejtekben, amelyekből hiányoznak az antibiotikum specifikus célhelyei, vagy amelyekbe az antibiotikum nem képes behatolni. Egy sejt többféle módon is szert tehet örökletes rezisztenciára. Például egy adott antibiotikum célhelye egy kromoszomális mutáció eredményeként megváltozhat, emiatt az antibiotikum egyébként hatásos koncentrációjának jelenlétében is normálisan működhet (ld. pl. sztreptomicin). E

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

OPORNOŚĆ BAKTERYJNA NA ANTYBIOTYKI : Oporność na dany antybiotyk ("ekooporność") w komórkach jest określana jako konstytucyjna (wewnętrzna), w których brak specyficznych miejsc docelowych dla antybiotyku i/lub które są nieprzepuszczalne dla antybiotyku. Komórka może nabywać dziedziczną oporność na antybiotyk (-i) na kilka sposobów. Na przykład, miejsce docelowe danego antybiotyku może zostać zmodyfikowane na skutek mutacji chromosomowej z tym, że funkcjonuje ono mniej więcej normalnie w obecności innych hamujących koncentracji te

ANTIBIOTIKLERE MIKROBIYAL DAYANIKLILIK: Antibiyotiklere karşı kalıtsal geçirgenliği olan ve antibiyotiklerin özel etkilerini azaltan hücrelere antibiyotik vererek sağlanan dayanıklılık. Bir hücre bir çok yoldan genetiksel olarak antibiyotiklere dirençli olabilir. Örneğin, Kromotozomal mutasyonun sonuçlerını geliştirmek için antibiyotik kullanmak amaçlanabilir, fonksiyonlar normalden az ya da çok değişsin diye antibiyotiğin yasak dozları tercih edilir. Bu dozlar deneyde kullanılan hücrelerin büyüme ve gelişmesini etkileyerek dayanıklı

Was this helpful?
Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce


ANTIBIOTIC RESISTANCE: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

ΑΝΤIΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤIΒIΟΤIΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

RESISTENCIA AOS ANTIBIÓTICOS: A resistencia á administración de antibióticos (resistencia aos medicamentos) dise que é constitutiva (=intrínseca) en células con carencia de receptor(es) específico(s) para antibióticos e/ou que son inherentemente impermeables ao antibiótico. A célula pode adquirir resistencia hereditaria aos antibióticos de diversas formas. Por exemplo, o receptor do antibiótico administrado pode ser modificado como resultado dunha mutación cromosómica, así que funciona máis ou menos normalmente en presenza d

ANTIBIOTIKUM-REZESZTENCIA: Egy adott antibiotikummal szembeni ellenálló-képesség (reszisztencia) állandó (= belső) az olyan sejtekben, amelyekből hiányoznak az antibiotikum specifikus célhelyei, vagy amelyekbe az antibiotikum nem képes behatolni. Egy sejt többféle módon is szert tehet örökletes rezisztenciára. Például egy adott antibiotikum célhelye egy kromoszomális mutáció eredményeként megváltozhat, emiatt az antibiotikum egyébként hatásos koncentrációjának jelenlétében is normálisan működhet (ld. pl. sztreptomicin). E

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

OPORNOŚĆ ANTYBIOTYKOWA: Przyjmuje się, że oporność na dany antybiotyk ("lekooporność") jest składową (= częścią wewnętrzną) komórek, którym brak swoistego miejsca docelowego antybiotyku i/lub są właściwie nieprzepuszczalne dla antybiotyku. Komórka może nabywać dziedziczną oporność na antybiotyk (-i) na kilka sposobów. Na przykład, docelowe miejsce danego antybiotyku może być zmodyfikowane wskutek mutacji chromosomowej, tak aby jego działania mogły być mniej więcej prawidłowe w obecności hamujących koncentracji tego ant

ANTİBİYOTİK DİRENCİ: Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir

Was this helpful?
Le stress nominal développé par une matière soumise à une tension spécifiée, dans un test de résistance à la tension par exemple. Au dessus de la "limite délasticité", le stress nominal de tension est considérablement moins élevé que le stress actuel parce quil ne reflète pas le changement de la surface du coupe transversale qui accompagne la déformation continue. Parfois appellé modulus.


TENSILE STRESS: The nominal stress developed by a material subjected to a specified stretching load, as in the Tension Test. Above the "Elastic Limit", nominal tensile stress is considerably lower than the true stress because it does not reflect the decrease in cross-section area accompanying continued deformation. Sometimes called modulus.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: Ονομαστική καταπόνηση που αναπτύσσεται σε ένα υλικό που υποβάλλεται σε ειδική καταπόνηση, όπως σε δοκιμή εφελκυσμού. Επάνω από το "ελαστικό όριο", η ονομαστική καταπόνηση εφελκυσμού είναι σημαντικά μικρότερη από την πραγματική διότι δεν αντανακλά την μείωση της επιφάνειας της διατομής που συνοδεύει την συνεχή παραμόρφωση.

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: Tensión nominal desarrollada por una materia sometida a una fuerza específica, en la prueba de resistencia a la tensión por ejemplo. Por debajo del “límite de elasticidad”, la tensión nominal es considerablemente menos elevada que la tensión actual, porque no refleja el cambio de superficie transversal que acompaña la deformación continua. A veces llamado modulus.

ESTRÉS POR TENSIÓN: Tensión nominal desenvolvida por unha materia sometida a unha forza de estiramento específica, na proba de resistencia á tensión por exemplo. Por enriba do "límite de elasticidade", o estrés nominal por tensión é considerablemente menos elevado que o estrés real, porque non reflicte a redución da superficie da sección transversal que acompaña a deformación continua. Ás veces tamén é chamado modulus ou módulo de elasticidade.

HÚZÓFESZÜLTSÉG: Egy olyan anyagban keletkező névleges feszültség, amelyre meghatározott húzóerők hatnak. A "rugalmassági határ" fölött a névleges húzófeszültség jelentősen alacsonyabb, mint a tényleges feszültség, mivel nem utal a folyamatos deformációt kisérő keresztmetszet-csökkenésre. Rugalmassági modulusnak is nevezik.

TREKKSPENNING: Spenningen som utvikler seg i et materiale som utsettes for en strekkbelastning, som i en strekkproving. Over den elastiske grensen er strekkspenningen betydelig lavere enn den sanne spenningen siden den ikke tar hensyn til minskning i tverrsnitt.

NAPRĘŻENIE ROZCIĄGAJĄCE : Znamionowy stres wywoływany przez poddawanie materiału określonemu obciążeniu naprężającemu, jak w próbie rozciągania. Powyżej "granicy sprężystości” znamionowe naprężenie rozciągające jest znacznie niższe niż prawdziwy stres, ponieważ nie odzwierciedla ono zmniejszenia powierzchni przekroju towarzyszące przedłużonej deformacji.

Çekme gerilmesi: Gerilme testine benzer şekilde belirli bir esneme kuvvetine maruz kalan bir madde tarafından oluşturuln nominal baskı. Yukarıdaki "Elastik Sınırı", nominal çekme gerilmesi gerçek stresten daha düşüktür, çünkü devam eden deformasyonla beraber arakesit (profil) alanındaki azalmayı yansıtmaz. Bazı durumlarda genlik olarak adlandırılır.

Was this helpful?
La capacité naturelle dun organisme de tolérer les effets dagents physiques, chimiques ou biologiques qui pourraient être, en dautres circonstances, débilitant envers cet organisme.


RESISTANCE: The natural ability of an organism to withstand the effects of various physical, chemical, and biological agents which might otherwise act to debilitate the organism.

ΑΝΤΟΧΗ: Η φυσική ικανότητα ενός οργανισμού να αντέχει τις επιδράσεις διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, χωρίς να εξασθενεί.

RESISTENCIA: Capacidad natural de un organismo para tolerar efectos de agentes físicos, químicos o biológicos que pueden ser, entre otras circunstancias, los que pueden debilitarle.

RESISTENCIA: Capacidade natural dun organismo para tolerar efectos de axentes físicos, químicos ou biolóxicos que se non poderían debilitar o organismo.

REZISZTENCIA: Egy szervezet természetes képessége arra, hogy ellenáljon azoknak a fizikai, kémiai és biológiai hatásoknak, amelyek egyébként legyengítenék vagy károsítanák.

RESISTENS: Den naturlige egenskapen til en organisme til å motstå effektene av ulike fysiske, kjemiske og biologiske virkemidler, som ville ha svekket organismen.

OPORNOŚĆ (odporność): Naturalna zdolność organizmu stawiania oporu oddziaływaniu różnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mogłyby powodować osłabienie organizmu.

DİRENÇ: Organizmayı zayıflatacak yönde etki edebilen çeşitli kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanların etkilerine mukavemek etmek için bir organizmanın doğal yeteneği.

Was this helpful?
Union de gamètes haploïdes (mâle ou femelle, micro- ou macro-, par exemple) pour former un zygote diploïde, qui produira (éventuellement) par ses divisions immédiates une progéniture multiple.


SEXUAL REPRODUCTION: Uniting of haploid gametes as a result of meiotic division (male or female, micro- or macro-) to form a diploid zygote that, by subsequent fission, will yield multiple offspring.

ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ενωση ενός θυληκού (μακρο) γαμέτη με έναν αρσενικό (μικρό) γαμέτη και , μικρο- ή μακρο-) προς σχηματισμό διπλοειδούς ζυγώτη, ο οποίος, με διαδοχικές διαιρέσεις, παράγει πολλαπλά κύτταρα- απογόνους.

REPRODUCCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides (masculino o femenino, micro- o macro-, por ejemplo) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple por divisiones múltiples.

REPRODUCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides resultantes da división meiótica (masculino ou feminino, micro- ou macro-) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple mediante divisións posteriores.

IVAROS SZAPORODÁS: A meiotikus osztódás eredményeképpen létrejövő haploid ivarsejtek (hím- vagy nő- , mikro- vagy makro-) egyesülése diploid zigótává, amely sorozatos osztódások révén létrehozza az utódot.

KJØNNET FORMERING: Sammensmelting av haploide gameter som er et resultat av meiotisk deling (hanlig eller hunlig, mikro- eller makro-), for å danne en diploid zygote.

ROZMNAŻANIE PŁCIOWE : Połączenie haploidalnych gamet dające w wyniku diploidalną zygotę, z której przez późniejszy podział mejotyczny otrzymuje się potomka (samca lub samicę).

EŞEYLİ ÜREME: Diploid zigotun oluşumu için mayoz bölünmenin sonunda oluşan haploid gametlerin birleşmesi (dişi veya erkek, mikro- veya makro-) çok sayıda döller oluşturacaktır.

Was this helpful?
Réaction des tissus à une blessure ou à la présence de tout antigène caractérisé cliniquement par la température, l’inflammation, la rougeur ou la douleur et pathologiquement par la vaso-dilatation, l’hyperémie, l’accumulation de leucocytes, l’écoulement de fluide et le dépôt de fibrine. Cette réaction est appelée réponse inflammatoire.


INFLAMMATORY RESPONSE: The reaction of the tissues to injury or presence of any antigen characterised clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin.

ΜΟΛΥΝΣΗ: Η αντίδραση των ιστών σε τραυματισμό ή παρουσία κάποιου αντιγόνου που χαρακτηρίζεται από καύσος, πρήξιμο, ερυθρότητα, πόνο και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσωματώματα λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρών και απόθεση φιβρίνης.

RESPUESTA INFLAMATORIA: Reacción de los tejidos a las heridas o a la presencia de cualquier antígeno, caracterizada clínicamente por calor, hinchazón, rojez y dolor, y patológicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluido y depósitos de fibrina.

RESPOSTA INFLAMATORIA: Reacción dos tecidos ás feridas ou á presenza de calquera antíxeno, caracterizada clinicamente por calor, inchazo, roibén e dor, e patoloxicamente por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluído e depósitos de fibrina.

GYULLADÁSOS VÁLASZ: Szövetek sérülésre vagy antigén jelenlétére adott válasza, amelyet klinikailag melegség, duzzanat, vöröses szín és fájdalom, patológiásan pedig az erek kitágulása, vérbőség, fehérvérsejtek felhalmozódása, nedvedzés és fibrin kiválása jellemez.

BETENNELSESREAKSJON: Reaksjonen vevet utfører etter skade fra eller nærvær av antigen. Dette blir karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved vasodilatering, hyperanemi, akkumulering av leukocytter, utskillelse av væske og deponering av firbrin.

ODCZYN ZAPALNY: Reakcja tkanki na uszkodzenie lub obecność antygenu, charakteryzująca się - w postaci klinicznej - wydzielanem ciepła, obrzękiem, zaczerwieniem i bólem a patologicznie - rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzenem leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się fibryny.

İNFLAMATUVAR TEPKİ: Dokunun yaralanmaya karşı reaksiyonu veya klinik olarak ateş, şişme, kızarma ve ağrı ve patolojik olarak damar genişlemesi, hiperemi, lökosit birikimi, sıvı ve fibrin birikimi ile karakterize antijen varlığı.

Was this helpful?
Réponse immunitaire induite par les composants cellulaires du système immunitaire.


CELLULAR IMMUNE RESPONSE: Any immune response mediated by the cellular components of the immune system.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΙΣΗ: Κάθε κυτταρική απόκριση που προκαλείται από κυτταρικά στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

RESPUESTA INMUNITARIA CELULAR: Cualquier respuesta inmune, del sistema inmunitario, mediada por componentes celulares.

RESPOSTA INMUNITARIA CELULAR: Calquera resposta inmune, do sistema inmunitario, mediada por compoñentes celulares

CELLULÁRIS IMMUNVÁLASZ: Az immunrendszer sejtes komponensei által közvetített immunválasz.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponser mediert av de cellulære komponenter i immunsystemet

IMMUNOLOGICZNA ODPOWIEDŹ KOMÓRKOWA : Wszelka odpowiedź układu immunologicznego wyzwalana za pośrednictwem komórkowych składników tego układu.

HÜCRESEL İMMÜN TEPKİ: Bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleri aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
Réponse immunitaire induite par les anticorps en circulation.


HUMORAL RESPONSE: Any immune response mediated by antibodies in the circulation.

ΧΥΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ανοσοαπόκριση που προκαλείται από αντισώματα στην κυκλοφορία του αίματος.

RESPUESTA HUMORAL: Cualquier respuesta inmune en el circulatorio, mediada por anticuerpos.

RESPOSTA HUMORAL: Calquera resposta inmune no circulatorio, mediada por anticorpos

HUMORÁLIS VÁLASZ: A keringésben található antitestek által közvetített immunválasz.

HUMORAL IMMUNITET: Alle immunresponser mediert av antistoff i sirkulasjonen.

ODPOWIEDŹ HUMORALNA: Wszelka odpowiedź układu odpornościowego wyzwalana za pośrednictwem przeciwciał w układzie krążenia.

HÜMORAL TEPKİ: Dolaşımdaki antikorlar aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
Réponse précoce (quelques secondes) suite à la perception de facteurs de stress. En réponse à un stimulus nerveux et, en moindre dégré, aux changements de la composition chimique du sang, les catécholamines, adrénaline et la noradrénalinesont secrétées par le tissu chromaffin distribué à travers le rein.


ADRENERGIC RESPONSE: Response occurring within a few seconds of the perception of stress factors. In response to neural stimulation and, to a lesser degree, changes in blood chemistry, the catecholamines, adrenaline and noradrenaline are released from the chromaffin tissue distributed throughout the kidney.

ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Αντίδραση η οποία εμφανίζεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εξαιτίας της δράσης κάποιου παράγοντα που προκαλεί στρες. Εξαιτίας της νευρικής ενεργοποίησης που ακολουθεί και σε μικρότερο βαθμό της αλλαγής στη χημεία του αίματος, απελευθερώνονται από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.), κατεχολαμίνες (βλ.λ.), αδρεναλίνη (βλ.λ.) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ.), οι οποίες διανέμονται διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων

RESPUESTA ADRENERGICA: Respuesta rápida (segundos) a la percepción de factores estresantes. Como respuesta a la estimulación neural y en menor medida a los cambios en los parámetros sanguíneos, las catecolaminas adrenalina y noradrenalina) son liberadas por el tejido cromafín distribuido en el tejido renal.

RESPOSTA ADRENÉXICA: Resposta rápida (segundos) á percepción de factores estresantes. Como resposta á estimulación neural e en menor medida aos cambios na química sanguínea, as catecolaminas adrenalina e noradrenalina son liberadas polo tecido cromafín distribuído no tecido renal.

ADRENERG VÁLASZ: A stressztényezők érzékelése után néhány másodpercen belül bekövetkező válasz. Az idegi stimuláció és kisebb mértékben a vér kémiai összetétele megváltozásának hatására a katekolaminok (adrenalin és noradrenalin) felszabadulnak a vesében elszórtan elhelyezkedő kromaffin szövetből.

ADRENERG RESPONS: Reaksjon som skjer i løpet av få sekunder etter eksponering for en stressfaktor. I respons til neural stimulering, og i mindre grad forandringer i blodkjemien, blir katekolaminer skilt ut fra det kromaffine vevet i nyren.

REAKCJA ADRENERGICZNA: Reakcja występująca w ciągu kilku sekund po percepcji czynników stresu. W reakcji na neutralne pobudzenie i mniejsze zmiany w chemii krwi, katecholaminy (adrenalina i noradrenalina) są uwalniane z tkanki chromochłonnej, rozproszonej w całej nerce.

ADRENERJİK TEPKİ: Balık böbreğinin heryerine dağılmış kromofin dokuları tarafından salgılanan amino asit trozinin türevi katolamin. Kandaki adrenalin arttıkça beyindeki asetilkolinstiraz aktivitesi yükselir, savunma/kaçış direnci başlar. Amerika Birleşik Devletlerinde epinefrin ve nöropinefrin olarak adlandırılır.

Was this helpful?
1) Procédé par lequel un matériel génétique, un organisme unicellulaire ou un virus se reproduit ou se copie 2) Dans la recherche scientifique, reproduction dune expérience qui confirmera ou précisera les résutats


REPLICATION: (1) The process by which genetic material, a single-celled organism, or a virus reproduces or makes a copy of itself: replication of DNA. (2) In scientific research, the repetition of an experiment to confirm findings or to ensure accuracy.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η διαδικασία με την οποία το γενετικό υλικό, ένας μονοκύτταρος οργανισμός, ή ένας ιός αναπαράγεται ή παράγει αντίγραφα του ευατού του: αντιγραφή του DNA. (2) Στην επιστημονική έρευνα, η επάναληψη ενός πειράματος με σκοπό να επιβεβαιώσει ή να διασφαλίσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

REPLICACIÓN: (1)Proceso por el cual el material genético, un organismo unicelular, o un virus se reproduce o fabrica copias de sí mismo: replicación del ADN. (2) En la investigación científica, la repetición de un experimento para confirmar conclusiones o asegurar la certeza.

REPLICACIÓN: (1)Proceso polo cal o material xenético, un organismo unicelular, ou un virus se reproduce ou fabrica copias de si mesmo: replicación do ADN. (2) Na investigación científica, a repetición dun experimento para confirmar conclusións ou asegurar a certeza.

REPLIKÁCIÓ: (1) Valamely genetikai anyag, egysejtű élőlény vagy vírus szaporodásának vagy sokszorozódásának folyamata: DNS-replikáció. (2) A tudományos kutatásban: egy kísérlet megismétlése az eredmények megerősítése, vagy a pontosság biztosítása érdekében.

REPLIKASJON: (1) Prosessen der genetisk materiale, en enkeltcellet organisme, eller et virus reproduserer eller lager en kopi av seg selv: replikasjon av DNA. (2) I forskning: repetisjon av et eksperiment for å bekrefte funn eller sikre nøyaktighet.

REPLIKACJA: (1) Proces, dzięki któremu materiał genetyczny, organizm jednokomórkowy lub wirus rozmnaża się lub wytwarza kopię samego siebie; replikacja DNA (2) W badaniach naukowych: powtarzanie doświadczenia dla potwierdzenia jego wyników lub zapewnienia odpowiedniego poziomu dokładności.

REPLİKASYON: (1) Genetik materyalin, tek hücreli organizma, veya bir virüsün üremesi veya kendi kopyasını yapması süreci: DNA replikasyonu. (2) Bilimsel araştırmada, bulguları doğrulamak veya doğruluğunu sağlamak için bir denemenin tekrarı.

Was this helpful?
Virus non-enveloppé provoquant des désordres intestinaux et de l’encéphalite. Virus à ARN double brin.


REOVIRUSES: A non-enveloped double-stranded RNA virus causing intestinal disorders and encephalitis.

ΡΕΟΙΟΙ: Δίκλωνοι RNA ιοί χωρίς φάκελο οι οποίοι προκαλούν εντερικές διαταραχές και εγκεφαλίτιδες.

REOVIRUS: Virus de ARN no encapsulado, de doble hebra que causan desórdenes intestinales y encefalitis.

REOVIRUS: Os virus con ARN non encapsulado, de dobre febra que causan desordes intestinais e encefalite.

REOVÍRUSOK: Nem burkolt, kétszálú RNS-vírusok, amelyek zsigeri rendellenességeket és agyvelőgyulladást okoznak.

REOVIRUS: Dobbeltstrenget RNA-virus uten membran, forårsaker tarmskader og hjernebetennelse (encefalitt).

REOWIRUSY: Wirus bez otoczki o podwójnym łańcuchu RNA, powodujący zaburzenia jelitowe i zapalenie mózgu.

REOVIRUSES: Non-enveloped çift-dizili RNA virüsü bağırsak bozukluğu ve beyin hasarına sebep olmaktadır.

Was this helpful?
Processus par lequel les caractéristiques sexuelles dun organisme sont changées. Ce changement est habituellement induit par ladministration dhormones sexuelles dans le but de produire des poissons au phénotype dun sexe, mais qui reste génétiquement de lautre.


SEX REVERSAL: Process by which the sexual characteristics of fish are changed, usually through sex hormones. This produces fish which are phenotypically of one sex yet genetically of the other.

ΑΝΤIΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ: Διεργασία με την οποία τα φυλετικά χαρακτηριστικά του ψαριού αλλάζουν. Συνήθως η αλλαγή αυτή προκαλείται με την βοήθεια ορμονών. Τα παραγόμενα ψάρια που είναι φαινοτυπικά ενός φύλου αλλά γενετικά του αντιθέτου φύλου.

CONVERSIÓN DE SEXO: Proceso por lo cual las características sexuales de un organismo cambian. Este cambio es normalmente inducido por la inyección de hormonas sexuales con el fin de producir peces con el fenotipo de un sexo, pero que son genéticamente del otro sexo.

REVERSIÓN SEXUAL: Proceso polo que cambian as características sexuais dun peixe, normalmente mediante hormonas sexuais. Isto produce peixes que son fenotipicamente dun sexo aínda que xenotipicamente son doutro.

IVARÁTFORDÍTÁS: Olyan eljárás, amellyel meg lehet változtatni a halak nemi jellegeit, általában nemi hormonok alkalmazásával. Olyan halakat lehet így előállítani, amelyek fenotípusosan az egyik ivarhoz tartoznak, genetikai szempontból viszont a másikhoz.

KJØNNSSKIFTE: Prosess der kjønnskarakterene hos fisk forandres, vanligvis ved hormonbehandling. Dette fører til produksjon av fisk som er fenotypisk et kjønn, mens de er genotypisk motsatt kjønn.

PRZEOBRAŻENIE PŁCI: Proces, w którym cechy płciowe ryb są zmieniane, zwykle przez hormony płciowe. Otrzymuje się ryby, które fenotypowo są podobne do jednej płci, jednak genetycznie do drugiej.

Cins değiştirme: Genellikle cinsel hormonlarının etkisiyle balıkların seksüel karakterinin değişmesi işlemidir. Bu işlem balıkların fenotip olarak bir cinsiyet, genetik olarak diğer cinsiyet olmasını sağlar.

Was this helpful?
Homogénéisation totale des eaux dun lac ayant eu lieu au moment de la rupture de la stratification thermique (habituellement au printemps ou automne).


OVERTURN: The complete mixing of a lake, which occurs when thermal stratification breaks down (generally in the spring and autumn).

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Η πλήρης ανάμειξη του νερού μιάς λίμνης, η οποία συμβαίνει όταν καταρρέει η θερμκή στρωμάτωση (γενικά την άνοιξη και το φθινόπωρο).

REVOLVIMIENTO: Homogenización total del agua de un lago que tiene lugar normalmente en el momento de la ruptura de la estratificación térmica (normalmente en primavera o en otoño).

REVOLVEMENTO: Homoxenización total da auga dun lago que ten lugar normalmente no momento da ruptura da estratificación térmica (normalmente en primavera ou en outono).

FELFORDULÁS: Egy tó vizének teljes összekeveredése, amely akkor következik be, ha a víz hőrétegei összeomlanak (általában tavasszal és ősszel).

FULLSIRKULASJON: Fullstendig blanding av vannmassene i en innsjø, som finner sted når temperaturstratifikasjonen brytes ned (vår og høst).

PEŁNA CYRKULACJA: Występujące całkowite wymieszanie jeziora, zachodzące po załamaniu się jego stratyfikacji termicznej (zimowej − wiosną i letniej − jesienią).

ALTÜST OLMA: Sıcaklık katmanlaşmasının kaybolduğunda (genellikle ilkbahar ve sonbaharda) gerçekleşen, bir gölün tamamen karışması.

Was this helpful?
Infection bactérienne rénale; infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus . La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aigues.


RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Causes a systematic bacterial disease of salmonids known as bacterial kidney disease. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

RENIBACTERIUM SALMONARUM : Renibacterium salmoninus provocada infección bacteriana sistemática en los salmónidos. La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

RENIBACTERIUM SALMONINARUM: A Renibacterium salmoninarum provoca a infección bacteriana sistemática nos salmónidos coñecida como a enfermidade bacteriana do ril. A enfermidade está moi estendida e as manifestacións epidémicas van a miúdo asociadas ao arrefriamento de auga. A enfermidade inclúe formas crónicas e agudas.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: A lazacfélék bakteriális vesebetegségének kórokozója. A betegség széles körben elterjedt. Járványok általában csökkenő vízhőmérséklet esetén alakulnak ki. Létezik heveny és idült formája is.

RENIBACTERIUM SALMONARUM: Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus . Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Przewlekła i ostra postać choroby systemicznej ryb łososiowatych, nazywana bakteryjną chorobą nerek. Choroba jest szeroko rozpowszechniona i epidemiczna; występuje zazwyczaj przy spadkach temperatury wody.

RENIBACTERIUM SALMONiINARUM: Salmonidlerin sistematik bakteriyel hastalık sebep olarak bilinir örnek bakteriyel böbrek hastalığı. Geniş alana yayılan ve salgın bir hastalıktır, genellikle su sıcaklığı düştüğünde oluşur. Hastalık hem kronik hemde akut formu mevcuttur.

Was this helpful?
(1) Valeur de production exprimée en biomasse (kg/ha) récoltée d’un corps d’eau ou d’une unité d’élevage pendant une période de temps donnée (saison de croissance par exemple) ; le rendement dépend de la fécondité et de la qualité de l’eau, des méthodes de culture et d’intensification (fumage, alimentation) et de la densité, de l’état de santé et de l’age des poissons. (2) Économie : la différence entre la biomasse du stock d’origine et la gaine de biomasse.


YIELD: (1) A production value understood as a fish biomass (kg ha) harvested from a water body or produced in a culture unit during a period of time or a growth season; the magnitude of yield depends on water fertility, quality, and culture intensification methods (fertilisation and feeding) used and on fish species, density, health and age. (2) Economic: the difference between initial stock biomass and biomass gain.

ΑΠΟΔΟΣΗ: (1) Μονάδα μέτρησης της παραγωγής. Συνήθως αναφέρεται στη βιομάζα των ψαριών (kg ανά ha) που παράγονται ανά μονάδα παραγωγής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια μιας αναπαραγωγικής περιόδου. Η βαθμός απόδοσης εξαρτάται από την ευφορία των νερών, την ποιότητα και την ένταση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων (παροχή τροφής, γονιμοποίηση), καθώς και από το είδος, την πυκνότητα, την κατάσταση υγείας και την ηλικία των καλλιεργούμενων ψαριών. (2) Οικονομικά: η διαφορά της βιομάζας που προ

CARGA: (1) Producción entendida como biomasa de peces (kg/ha) obtenida por masa de agua o producida en un cultivo durante un periodo de tiempo o una fase de crecimiento; la magnitud de la carga depende de la fertilidad del agua, calidad y métodos de intensificación de los cultivos (fertilización y alimentación) y de las especies, densidad, sanidad y edad. (2) Diferencia económica entre el stock inicial de biomasa y la ganancia de biomasa.

CARGA: (1) Produción entendida como biomasa de peixes (kg/ha) cultivada partir dunha masa de auga ou producida nunha unidade de cultivo durante un período de tempo ou unha estación de crecemento; a magnitude da carga depende da fertilidade da auga, calidade e métodos de intensificación dos cultivos (fertilización e alimentación) e das especies de peixes, densidade, saúde e idade. (2) En economía é a diferenza entre o stock inicial de biomasa e a ganancia de biomasa.

HOZAM: (1) Egy adott időtartam alatt vagy tenyésztési időszak során egy vízterületről lehalászott vagy egy tenyésztési egységben nevelt hal-biomassza tömegével kifejezett termelési érték (kg/ha). A hozam nagysága a víz termelőképességétől és minőségétől, a tenyésztés intenzívvé tételének módszereitől (termékenyítés és takarmányozás), a népesítési sűrűségtől, a halak egészségi állapotától és korától függ. (2) Gazdasági: a kezdeti állomány biomasszája és a biomassza gyarapodása közötti különbség.

AVKASTNING: (1) En produksjonsverdi forstått som biomasse (kg/ha) høstet fra naturlige vannmasser eller produsert i oppdrettsenheter i løpet av en periode eller vekstsesong. Størrelsesordenen på avkastningen er avhengig av næringsinnholdet i vannet, vannkvalitet, oppdrettsintensiverende metoder tatt i bruk (gjødsling og fôring) og av fiskeart(er), tetthet, helse og alder på fisk. (2) Økonomisk: Gevinst på forøkelsen av den opprinnelige biomassen.

WYDAJNOŚĆ: (1) Wielkość produkcji rozumiana jako biomasa ryb (kg/ha) odłowiona ze zbiornika wodnego lub wyprodukowana w urządzeniu hodowlanym w sprecyzowanym okresie lub sezonie wzrostowym; uzyskiwane wydajności zależą od: żyzności gruntów pod wodą i w jej otoczeniu, jakości wody i stosowanych metod intensyfikujących chów (nawożenie i żywienie), a także od gatunku, gęstości obsady, zdrowotności i wieku hodowanych ryb. (2) Ekonomiczna: różnica między początkową a zwiększoną biomasą obsady ryb (biomasą końco

VERİM: 1) bir büyütme sezonu yada belli bir periyotta bir akuakültür ünitesinden hasat edilen toplambalık ağırlığını (kg ha) ifade eden üretim değeri anlaşılır; verim suyun fertilitesine, kalitesine, üretim metoduna (döle verimi ve yemleme)ve kullanılan balık türüne, yoğunluk sağlık ve yaşa bağlıdır.2) Ekonomik: ilk stok ağırlığı ile son stok ağırlığı arasındaki farkttır.

Was this helpful?
Qui appartient au rein, néphrétique. Corpuscule rénal : ensemble de capillaires et la capsule globulaire qui les recouvre.


RENAL: Pertaining to the kidney, nephric. Renal corpuscle: the tuft of glomerular capillaries and the capsula glomeruli that encloses it.

ΝΕΦΡΙΚΟΣ: Σχετικός με το νεφρό. Νεφρικό σωμάτιο: ο θύσανος των σπειρόμορφων τριχοειδών και η κάψα που τα περιλαμβάνει.

RENAL: Perteneciente al riñón… Nefrítico. Corpúsculo renal: penacho de tubos capilares glomerulares así como la cápsula que los incluye (cápsula de Bowman o cápsula glomerular).

RENAL: Pertencente ao ril... Nefrítico. Corpúsculo renal: penacho de tubos capilares glomerulares así como a cápsula que os inclúe (cápsula de Bowman ou cápsula glomerular).

VESE-: A veséhez tartozó. Vesetestecske: glomeruláris érgomolyag és az azt magába foglaló Bowman-tok.

RENAL, NYRE-: Vedrørende nyrene. Nyrelegemene: klyngen med glomerulare kapillarer og Bowmans kapsel som omgir den.

NERKOW/Y/A/E: Odnoszący się do nerki. Ciałko nerkowe: kłębuszek kapilar i otaczająca je torebka kłębuszka (nefronu).

RENAL: Böbreğe ilişkin, nefrik. Renal korpuskül: Renal corpuscle: glömerular kapillerin bir tutamı ve bunları kapsayan glomerul capsül.

Was this helpful?
Terme Japonais pour désigner une brochette de coquilles dhuîtres ou de coquilles St Jacques sur un fil de fer galvanisé servant de collecteur de naissain.


REN: A collector consisting of oyster or scallop shells threaded on a galvanized wire (primarily Japanese term).

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ REN: Συλλέκτης αποτελούμενος από όστρακα στρειδιών ή χτενιών, περασμένα σε γαλβανισμένο σύρμα (πρωταρχικά Ιαπωνικοί όροι).

REN: Término japonés que designa a una hilera de conchas de ostras sobre hilo de hierro galvanizado que sirve de colector de recién nacidos.

REN: Termo xaponés que designa unha fileira de cunchas de ostras sobre fío de ferro galvanizado que serve de colector de recén nacidos (nun principio termo xaponés).

REN: Osztrigák vagy fésűkagylók begyűjtésére szolgáló szerkezet, amelyet egy galvanizált huzalhoz rögzítenek.

REN: Yngelsamler bestående av østers- eller kamskjellskall som er trædd inn på en metalltråd (opprinnelig er japansk uttrykk).

REN: Kolektor (podłoże do osiedlania się larw małży) składający się z muszli ostryg lub przegrzebków nawlekanych na ocynkowany drut (pierwotnie termin japoński).

REN: Çinko kaplanmış kablo üzerinde dişli deniz kabuğu yada istiridyelerden oluşan bir kolektör.

Was this helpful?
Organe des Vertébrés, siège de lexcrétion et de la régulation hydrominérale. Composé de nombreuses néphridies et de leur irrigation sanguine.


KIDNEY, NEPHROS: Organ of excretion and water regulation in vertebrates, consisting of numerous nephrons and their blood supply.

ΝΕΦΡΟΣ: Οργανο έκκρισης και ρύθμισης του νερού στα σπονδυλόζωα, αποτελούμενο από πολυάριθμους νεφρώνες και το αγγειακό σύστημα.

RIÑÓN, NEPHROS: Órgano de los vertebrados, en donde se da la excreción y regulación hidromineral. Compuesto de varios nefridios y de sus irrigaciones sanguíneas.

RIL, NEFROS: Órgano de excreción e regulación de auga nos vertebrados, consistente en numerosas nefronas e a súa subministración sanguínea.

VESE, NEPHROS: A kiválasztás és a vízháztartás szabályozásának szerve a gerincesekben. Nagy számú vesetestecskéből (nefronból) és a vérellátásukat biztosító erekből áll.

NYRE, NEPHROS: Organ for ekskresjon og vannregulering hos virveldyr (vertebrater). Består av en mengde nefroner og deres blodforsyninger.

NERKA: U kręgowców narząd wydalania i regulacji wody zawierający liczne nefrony i naczynia doprowadzające krew.

BÖBREK, NEFROZ: Çok sayıda nefrondan oluşan ve kan ihtiyacını bu nefronlardan sağlayan bu organ omurgalılarda boşaltım sistemini ve su düzenini ayarlar.

Was this helpful?
Se dit de lacquisition à nouveau du même agent infectieux que celui présent dans une infection actuelle ou récente.


RE-INFECTION: Refers to acquiring more of the same infectious agent that is present in a current or recent infection.

ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗ: Αναφέρεται σε περιπτώσεις προσβολής από τον ίδιο μολυσματικό παράγοντα που ήδη προκαλεί ή έχει πρόσφατα προκαλέσει μόλυνση.

REINFECCIÓN: Dícese de la adquisición de nuevo del mismo agente infeccioso presente en una infección anterior o reciente.

REINFECCIÓN: Dise da adquisición de novo do mesmo axente infeccioso presente nunha infección actual ou recente.

ÚJRAFERTŐZŐDÉS: Ugyanazzal a kórokozóval való fertőződés, mint amelyik egy folyamatban lévő vagy nemrég lezajlott fertőzést is okozott.

REINFEKSJON: Henviser til fornyet smitte med smittestoff fra en tidligere infeksjon.

PONOWNE ZAKAŻENIE (p. infekcja): Odnosi się do ponownego nabywania tego samego czynnika zakażającego, który jest stale obecny bądź utrzymuje się w środowisku od niedawnego zakażenia.

RE- ENFEKSİYON: Son veya mevcut enfeksiyona sebep olan aynı enfeksiyon etkenine daha fazla maruz kalmayı ifade eder.

Was this helpful?
Processus par lequel les poissons maintiennent et contrôlent leur équilibre ionique, cest-à-dire losmorégule. Les poissons deau douce laccomplissent en prélevant le sel en léliminant en grande quantité dans leur urine. Les poissons deau salée, eux, excrétent les sels de sodium, boivent de grandes quantités deau et produisent de petites quantités durine concentrée.


IONIC REGULATION: Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.

IΟΝΤIΚΗ ΡΥΘΜIΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso por el cual los peces mantienen y regulan el equilibrio iónico, es decir la osmoregulación. Los peces de agua dulce cumplen esta función extrayendo sal y eliminando agua en grandes cantidades en la orina. Los peces de agua salada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de agua y producen pequeñas cantidades de orina concentrada.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso polo cal os peixes manteñen e regulan o equilibrio iónico, é dicir a osmorregulación. Os peixes de auga doce logran esta función tomando sal e producindo grandes cantidades de ouriños diluídos. En cambio, os peixes de auga salgada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de auga e producen pequenas cantidades de ouriños concentrados.

IONREGULÁCIÓ: Az a folyamat, amellyel a halak fenntartják és szabályozzák az ionháztartásukat (ozmoreguláció néven is ismert). Az édesvízi halak sókat vesznek fel a környezetükből és nagy mennyiségű, híg vizeletet ürítenek. A tengeri halak viszont nátriumsókat választanak ki, sok vizet vesznek fel, és kis mennyiségű, tömény vizeletet ürítenek.

IONEREGULERING: Prosess der fisk kontrollerer og opprettholder ionebalansen, dvs osmoregulere. Ferskvannsfisk oppnår dette ved aktivt opptak av salt og produksjon av store mengder fortynnet urin. Saltvannsfisk skiller ut salt, drikker store mengder vann og produserer små mengder konsentrert urin.

REGULACJA JONOWA: Proces, w wyniku którego utrzymuje się i reguluje rybom równowagę jonową, tj. dokonuje się osmoregulacji. Ryby słodkowodne osiągają to przez aktywne pobieranie soli i wytwarzanie dużych ilości rozcieńczonego moczu. Na odwrót, ryby morskie wydalają sole sodu, piją duże ilości wody i wytwarzają małe ilości stężonego moczu.

İyonik Regülasyon: Balıkların iyonik dengesinin kontrol edilmesi ve sürdürülmesi sürecidir. Başka bir ifadeyle osmoregülasyon. Tatlı su balıkları aktif olarak tuzu tutar ve yüksek miktarda saf idrar üreterek bunu başarırlar. Tersine, tuzlu su balıkları sodyum tuzunu dışarı atarlar, fazla miktarda su içerler ve az miktarda yoğun idrar üretirler.

Was this helpful?
Régime formulés pour fournir les niveaux convenables de protéines et de lipides (>20%) le concept de base de telles formulations est que le composant lipidique fournisse suffisamment dénergie pour le métabolisme de base, les protéines servant à la croissance somatique. Les lipides sont la source dénergie la plus riche et de tels régimes sont appelés "hautement énergétique". Les régimes à haute énergie doivent être gérés soigneusement pour éviter des taux de graisses élevées dans la chair de pois


HIGH ENERGY DIETS: Diets that are formulated to provide adequate levels of protein and contain elevated oil levels (>20%). The basic concept in such formulations is that the oil component provides sufficient energy for basic metabolism, thus sparing the protein for somatic growth. Oil (fat) is the richest dietary energy source, and consequently such diets are termed "high energy". Feeding of high energy diets should be monitored carefully to avoid high fat levels in the fish flesh.

ΔIΑIΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ: Δίαιτες που έχουν τυποποιηθεί για την παροχή επαρκών επιπέδων πρωτεϊνης και περιέχουν αυξημένα επίπεδα ελαίου (<20%). Η βασική αρχή αυτών των διαιτών είναι ότι τα περιεχόμενα έλαια παρέχουν επαρκή ενέργεια για τον βασικό μεταβολισμό, αφήνοντας έτσι την πρωτεϊνη για σωματική αύξηση. Τα έλαια (λίπη) είναι η πλουσιότερη τροφική πηγή ενέργειας, και γι αυτό οι δίαιτες αυτές αποκαλούνται "υψηλής ενέργειας". Η διατροφή με τροφές υψηλής ενέργειας πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή, προς αποφυγήν υψηλ

DIETA ALTAMENTE ENERGÉTICA: Dieta formulada para suministrar niveles convenientes de proteínas y de lípidos (> 20%); el concepto básico de tales formulaciones se resume en que los compuestos lipídicos suministran suficiente energía para el metabolismo básico, las proteínas sirven para el crecimiento somático. Los lípidos son la fuente de energía más rica y tales dietas son llamadas “altamente energéticas”. Las dietas de alta energía deben ser gestionadas cuidadosamente para evitar elevadas tasas de grasa en la carne de pec

DIETA ALTAMENTE ENERXÉTICA: Dieta formulada para subministrar niveis axeitados de proteínas e que conteñen niveis elevados de lípidos (>20%); o concepto básico de tales formulacións resúmese en que os compostos lipídicos subministran suficiente enerxía para o metabolismo básico, as proteínas serven para o crecemento somático. Os lípidos son a fonte de enerxía máis rica e tales dietas son chamadas "altamente enerxéticas". As dietas de alta enerxía deben ser xestionadas coidadosamente para evitar elevadas taxas de graxa na c

MAGAS ENERGIATARTALMÚ TÁPOK: Megfelelő mennyiségű fehérjét és az átlagosnál nagyobb mennyiségű olajat (>20%) tartalmazó formulált tápok. Elvi alapjuk az, hogy az olajösszetevő elegendő energiát biztosít az egyszerű anyagcseréhez, és az így megtakarított fehérje a testi növekedésben hasznosítható. Az olajok (zsírok) a legmagasabb energiatartalmú tápanyagok, emiatt nevezik az ilyen tápokat "magas energiatartalmúnak". A magas energiatartalmú tápok etetését gondosan figyelemmel kell kísérni, hogy elkerüljük a halak húsának elzs

HØYENERGIFÔR: Fôr som er formulert for å gi tilfredstillende mengder protein og inneholder store mengder fett (>20%). Det grunnleggende konseptet ved en slik fôr formulering er at oljen (fett) skal gi tilstrekkelig energi til basalmetabolismen, for å spare protein til somatisk vekst. Fett er den energikilden som inneholder mest energi, og slike fôr kalles derfor høyenergifôr. Fôring med høyenergifôr må overvåkes nøye for å hindre høyt fettinnhold i fiskekjøttet.

DIETY WYSOKOENERGETYCZNE: Diety, które są sporządzone w celu dostarczenia rybom właściwych zawartości białka i podwyższonych poziomów oleju (>20%). Podstawową koncepcją takich receptur jest, aby zawarty w nich tłuszcz dostarczał podstawowej przemianie dostateczną ilość energii, przeznaczając w ten sposób białko na wzrost somatyczny (masy ciała). Olej (tłuszcz) jest najbogatszym źródłem energii i dlatego takie diety są określane "wysokoenergetycznymi”. Żywienie dietami wysokoenergetycznymi powinno być dokładnie kontrolowa

Yüksek enerji diyeti: Yükseltilmiş yağ seviyeli (% 20) ve yeteri kadar protein içerecek şekilde formule edilmiş diet. Formulasyondaki ana fikir, yağ unsurları temel metobolizma için yeterince enerji sağlarken somatik büyüme için kafi proteini içermesidir. Yağ, dietlerde zengin enerji kaynağıdır ve sonuç olarak bu şekildeki diyetler yüksek enerjili olarak isimlendirilirler. Balık etindeki yüksek yağ miktarını engellemek için yüksek enerjili dietlerle beslenme dikkatlice izlenmelidir.

Was this helpful?
Quantité constante de nourriture donnée à périodes fixes.


FEEDING REGIME: A regular amount of food administered at set periods.

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Κανονική ποσότητα τροφής που χορηγείται σε καθορισμένες περιόδους.

RÉGIMEN ALIMENTARIO: Cantidad habitual de alimento suministrado en periodos determinados.

RÉXIME ALIMENTARIO: Cantidade habitual de alimento subministrado en períodos determinados.

ETETÉSI REND: Meghatározott időközönként adagolt meghatározott takarmánymennyiségek.

FÔRSTYRING: En fast mengde fôr som gis ved faste tidspunkt.

SYSTEM SKARMIANIA: Regularna ilość pokarmu podawana o określonym czasie.

YEMLEME REJİMİ: Belirli miktarda yemin belli zaman aralıklarında verilmesi.

Was this helpful?
Croissance nouvelle ou reconstitution des structures, organes ou tissus détruits par maladie ou par blessure.


REGENERATION: New growth or repair of structures or tissues lost by disease or injury.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Εκ νέου ανάπτυξη ή επιδιόρθωση ιστών που καταστράφηκαν από ασθένεια ή τραύμα.

REGENERACIÓN: Nuevo crecimiento o reconstitución de estructuras, órganos o tejidos destrozados por alguna enfermedad o herida.

REXENERACIÓN: Novo crecemento ou reconstitución de estruturas ou tecidos esnaquizados por algunha enfermidade ou ferida.

REGENERÁCIÓ: Betegség vagy sérülés miatt elvesztett szövetek újranövekedése vagy helyreállítása.

REGENERASJON: Nydanning eller reparasjon av strukturer eller vev som er ødelagt grunnet sykdom eller skade.

REGENERACJA: Nowy wzrost, poprawianie struktur lub utraconych tkanek w wyniku choroby bądź urazu.

YENİLENME: Hastalanma ve yaralanma yoluyla kaybolan doku ve yapıların tamiri ve yeniden gelişimi.

Was this helpful?
Réponse stéréotypée involontaire dun organisme à un stimulus.


REFLEX: An involuntary response of an organism to a stimulus.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤIΚΟ: Ακούσια απάντηση ενός οργανισμού σε ένα ερέθισμα.

REFLEJO: Respuesta involuntaria de un organismo a un estímulo.

REFLEXO: Resposta involuntaria dun organismo a un estímulo.

REFLEX: Egy ingerre adott akaratlan válasz.

REFLEKS: En ikke-viljestyrt respons til et stimulus.

ODRUCH: Niezależna od woli reakcja organizmu na bodziec.

REFLEKS: Bir organizmanın bir uyarıcıya istemsiz cevabı.

Was this helpful?
Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.


REDOX: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

REDOX: El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

REDOX: Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécula doador (doadora) ata unha receptora (aceptora). A molécula doadora é oxidada mentres que a aceptora é reducida. O doador de electróns e a súa correspondente forma oxidada son coñecidas como unha parella ou par redox.

REDOX: Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

REDOKS: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

REDOKS: Tak jak w chemicznej reakcji oksydo-redukcyjnej, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki donora na cząsteczkę akceptora. Cząsteczka donora jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron donora i odpowiadająca jej forma utleniona nazywane są parą redoks.

REDOKS: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.

Was this helpful?
Forme intermédiaire du cycle de développement de certains trématodes digènes parasites des mollusques. Se développe à partir de loeuf chez un premier hôte intermédiaire et peut se reproduire pour donner soit des rédies filles soit des cercaires qui infestent un deuxième hôte intermédiaire. Cryptocotyle par exemple.


REDIA: Intermediate stage in the life cycle of certain digenetic trematodes, commonly occurring in molluscs. The redia develops from the egg in the first intermediate host and it can reproduce asexually to form either daughter rediae or cercariae which are infective to a second intermediate host. Species include, for example, Cryptocotyle.

ΡΕΔΙΑ: Ενδιάμεσο στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων διγενετικών τρηματωδών που απαντούν συχνά στα μαλάκια. Η ρεδία αναπτύσσεται από το αυγό στον πρώτο ενδιάμεσο ξενιστή και αναπαράγεται αφυλετικά σχηματίζοντας είτε θυγατρικές ρέδιες είτε κερκάρια που είναι ικανά να μολύνουν έναν δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή. Παράδειγμα Cryptocotyle (βλ.λ).

REDIA: Forma intermediaria del ciclo de desarrollo de ciertos trematodos parásitos de moluscos. Se desarrolla a partir del huevo en un primer huésped intermediario y puede reproducirse asexualmente para formar más radias o para producir cercarias que infestan un segundo huésped intermediario;Cryptocotyle por ejemplo.

REDIA: Forma intermediaria do ciclo de desenvolvemento de certos trematodos dixenéticos parasitos de moluscos. Desenvólvese a partir do ovo nun primeiro hospedador intermediario e pode reproducirse asexualmente para formar máis radias ou para producir cercarias que infestan un segundo hospedador intermediario;Cryptocotyle por exemplo.

REDIA: Bizonyos kétgenerációs mételyek életciklusának köztes állapota, amely általában csigákban fejlődik. A redia az első köztigazdában kel ki a petéből és ivartalanul szaporodva újabb rediákat vagy cerkáriákat képez, amelyek a második köztigazdát fertőzik. Ilyenek pl. a Cryptocotyle fajok.

REDIE: Stadium i livssyklusen til visse digene (underklasse Digenea) trematoder (ikter), som er vanlige i bløtdyr (mollusker). Rediene utvikler seg fra eggene i 1. mellomvert, og formerer seg ukjønnet til datter-redier eller cerkarier. Disse infiserer 2. mellomvert. Eksempel på art er Cryptocotyle.

REDIA: Pośrednie stadium w cyklu życiowym pewnych digenetycznych przywr (Trematoda), zwykle występujących u mięczaków. Redia rozwijają się z jaj u pierwszego pośredniego żywiciela i mogą rozmnażać się bezpłciowo tworząc albo siostrzane redia albo cerkaria, które są zakaźne dla drugiego żywiciela pośredniego. Jednym z przykładowych gatunków przywry jest Cryptocotyle concavum.

REDYA: Bazı digenetik trematodların yaşam döngüsündeki ara dönemdir ve yumuşakçalarda yaygın şekilde görülür. Redya, ilk ara konakçıda yumurta dan gelişir ve hem dişi redya hem de asalak bir larva gibi aseksüel olarak çoğalabilir ve ikinci ara konakçıya enfekte olabilir. Bu tür canlılara örnek; Cryptocotyledir.

Was this helpful?
Processus de conversion des matériaux (normalement usés) sous un état où ils peuvent être réutilisés.


RECYCLING: Process of converting material (especially waste) to a previous state so that it is a reusable material.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Διαδικασία επαναφοράς ενός υλικού (κυρίως αποβλήτων) σε προγενέστερη κατάσταση ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιθεί εκ νέου.

RECICLAJE: Proceso de conversión de materiales (normalmente usados) en otras formas que pueden ser reutilizadas.

RECICLAXE: Proceso de conversión de materiais (normalmente usados) ao estado inicial de forma que se poidan reutilizar.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS: Olyan eljárás, amelynek során valamilyen anyagot (általában hulladékot) egy előző állapotába alakítanak vissza, ezáltal újra felhasználhatóvá teszik.

GJENBRUK: Prosess der materialer (spesielt avfall) omformes til et tidligere stadium slik at de kan brukes på nytt.

RECYKLING : Proces przywracania materiału (w szczególności odpadowego) do pierwotnego stanu, tak aby nadawał się on do powtórnego użycia; wykorzystywania przez przemysł odpadów produkcyjnych i surowców wtórnych.

Geridönüşüm: Malzemelerin (özellikle atıkları) yeniden kullanılabilmeleri için önceki haline dönüştürmek.

Was this helpful?
Le traitement deau avant quelle soit réutilisée.


RECONDITIONING: The treatment of water before reuse.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΝΕΡΟΥ: Ο καθαρισμός του νερού πριν την επαναχρησιμοποίηση.

REACONDICIONAMIENTO: Tratamiento de agua antes de ser reutilizada.

REACONDICIONAMENTO: Tratamento da auga antes de se reutilizar.

REKONDICIONÁLÁS: A víz kezelése újrafelhasználás előtt.

VANNBEHANDLING: Behandling av utstrømmende vann før brukes på nytt i et landbasert oppdrettsanlegg.

UZDATNIANIE: Uzdatnianie wody przed jej ponownym użyciem.

YENİLEŞTİRME: Suyun yeniden kullanılmadan önce arıtılması.

Was this helpful?
Terme décrivant le dégré de repeuplement par des juvéniles pendant une période donnée; le captage de mollusques bivalves par exemple.


RECRUITMENT: Term used in shellfish farming referring to the degree that successful juvenile settlement has occurred over a given time period.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στην καλλιέργεια των ασπονδύλων και αναφέρεται στον βαθμό επιτυχίας στην εγκατάσταση νεαρών ατόμων σε ένα δεδομένο υπόστρωμα εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.

RECLUTAMIENTO: Término que describe el grado de repoblación por juveniles durante un periodo dado.

RECRUTAMENTO: Termo usado en cultivo de moluscos referido ao grao de éxito no asentamento de xuvenís que acontece nun período de tempo dado.

FELVÉTEL: A kagylótenyésztésben használt fogalom, amely az egy adott időtartam alatt bekövetkező sikeres megtelepedések mértékét jelenti.

REKRUTTERING: Henviser til gråden av bunnslaing over en gitt tidsperiode i skjelloppdrett.

UZUPEŁNIENIE/REKRUTACJA: Termin używany w hodowli mięczaków i skorupiaków, a odnosi się do stopnia, w jakim nastąpiło uzupełnienie (np. osiedlanie się larw małży) populacji młodzieżą w ciągu danego okresu; uzupełnienie eksploatowanego stada gatunku ryb przez nowe pokolenie.

Toplama: Deniz kabuklularının üretiminde belli bir zaman aralığında başarılı genç bireylerin yerleştirilmesi.

Was this helpful?
Réutilisation de leau dans un système aquacole. Les systèmes daquaculture peuvent être divisés en deux grandes catégories suivant la proportion de leau échangée par rapport au volume deau en recirculation. Cette division sétend des systèmes fermés (sans ou avec peu déchange deau) aux systèmes ouverts (renouvellement continuel deau).


RECIRCULATION: The reuse of water within an aquaculture facility. Aquaculture facilities may be classed into broad categories on the basis of the proportion/rate of water exchange as compared to that which is recirculated, extending from closed systems (little or no water exchange) to open systems (continual replacement of water).

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ανακυκλοφόρηση: Επαναχρησιμοποίηση του νερού σε μιά μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες κατατάσσονται σε αδρές κατηγορίες με βάση την αναλογία/ποσοστό νερού που ανταλλάσσεται σε σχέση με αυτό που ανακυκλώνεται. Η κατάταξη αυτή περιλαμβάνει όλο το εύρος των κατηγοριών από τα κλειστά συστήματα (με μικρή ή καθόλου ανταλλαγή νερού) μέχρι τα ανοικτά συστήματα (με συνεχή αντικατάσταση του νερού) Βλ. Συστημα ανακύκλωσης.

RECIRCULACIÓN: Reutilización de agua en un sistema acuícola. Los sistemas de acuicultura pueden ser divididos en dos grandes categorías según la proporción de agua cambiada respecto al volumen de agua en circulación. Esta división se extiende desde los sistemas cerrados (sin o con poco cambio de agua) hasta los sistemas abiertos (renuevo continuo de agua).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de auga nun sistema acuícola. Os sistemas de acuicultura poden ser divididos en dúas grandes categorías segundo a proporción de intercambio de auga respecto ao volume de auga que se recircula. Esta división esténdese dende os sistemas pechados (sen ou con pouco cambio de auga) ata os sistemas abertos (renovación continua de auga).

RECIRKULÁCIÓ: A víz újrahasznosítása egy akvakultúra-rendszerben. Az akvakultúra-rendszereket a lecserélt víz és a recirkuláció aránya alapján lehet osztályozni, így léteznek zárt (kevés vagy semmilyen vízcsere) és nyílt (folyamatos vízcsere) rendszerek.

RESIRKULERING: Gjenbruk av vann i en akvakulturenhet. Landbaserte oppdrettsanlegg kan klassifiseres etter hvor mye av vannet de resirkulerer, strekker seg fra lukkede systemer (høy grad av resirkulering) til gjennomstrømningssystemer (ingen resirkulering).

RECYRKULACJA : Ponowne użycie wody wewnątrz urządzenia akwakultury. Urządzenia akwakultury mogą być zaklasyfikowane do kategorii zalewisk na podstawie proporcji/szybkości wymiany wody, w porównaniu do wody recyrkulowanej; w ostatnim przypadku mówimy o systemie zamkniętym (mała ilość lub brak wymiany wody), w porównaniu do systemu otwartego (o stałej wymianie wody).

DEVRİDAİM: Bir su ürünleri yetiştiricilik tesisi içerisinde suyun yeniden kullanılması. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri suyun değişim oranına göre devridaim, kapalı sistemler (su değişimi çok az ya da hiç) ve açık sistemler (sürekli su değişimi) olmak üzere birçok kategoriye ayrılabilir.

Was this helpful?
Réponse dun organisme face à un stimulus.


REACTION: A response to a stimulus.

ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Η απόκριση σε ένα ερέθισμα

REACCIÓN: Respuesta de un organismo a un estímulo.

REACCIÓN: Resposta dun organismo a un estímulo.

REAKCIÓ: Egy ingerre adott válasz.

REAKSJON: Respons på et stimulus.

REAKCJA/ODPOWIEDŹ: Odpowiedź (reakcja) na bodziec (podnietę).

REAKSİYON: Bir uyartının cevabıdır.

Was this helpful?
Sensibilité acquise (induite) dans laquelle un sujet susceptible répond à un allergène par une réaction immunologique marquée. Les réactions allergiques sont classées comme suit: bactérienne, de contact, tardive, aux drogues, immédiate, latente ou polyvalente.


ALLERGIC REACTION: Acquired (induced) sensitivity where a susceptible subject responds to an allergen (antigen) with a marked change in immun- ological reactivity. Allergic reactions can be further classified into : bacterial, contact, delayed, drug, immediate, latent or polyvalent .

ΑΛΛΕΡΓIΚΗ ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Επίκτητη ευαισθησία κατά την οποία ένα ευαίσθητο υποκείμενο αντιδρά σε μια ουσία που προκαλεί αλλεργία (αντιγόνο), με μια σημαντική αλλαγή στην ανοσολογική του αντίδραση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις διαχωρίζονται σε: βακτηριακές, επαφής, αναβολικές, φαρμακευτικές, άμεσες, λανθάνουσες.

REACCIÓN ALÉRGICA: Sensibilidad adquirida en la cual un sujeto susceptible responde a un alérgeno con reacción inmunológica marcada. Las reacciones alérgicas se clasifican como: bacterianas, de contacto, tardías, a drogas, inmediatas, latentes o polivalentes.

REACCIÓN ALÉRXICA: Sensibilidade adquirida (inducida) na cal un suxeito susceptible responde a un alérxeno (antíxeno) cunha marcada reacción inmunolóxica. As reaccións alérxicas clasifícanse como: bacterianas, de contacto, tardías, ás drogas, inmediatas, latentes ou polivalentes.

ALLERGIÁS REAKCIÓ: Olyan szerzett (kiváltott) érzékenység, amelynél az érzékeny szervezet egy antigénre (allergénre) túlságosan erős immunológiai reakcióval válaszol. Az allergiás reakciók több csoportba oszthatók, pl. bakteriális, kontakt, késleltetett, gyógyszer-, azonnali, látens és polivalens reakciók.

ALLERGISK REAKSjON: En indusert (påført) følsomhet der en mottakelig organisme reagerer på et allergen (antigen) med en tydelig forandring i immunologisk reaktivitet. Allergiske reaksjoner kan vider deles opp i bakteriell, kontakt, forsinket, medikament, latent eller polyvalent.

REAKCJA ALERGICZNA/UCZULENIOWA: Nabyta (wzbudzona) wrażliwość, przy której podatny osobnik reaguje na alergen (antygen) z wyraźnymi zmianami w odczynowości odpornościowej. Reakcje alergiczne mogą być dodatkowo podzielone na: bakteryjne, kontaktowe, opóźnione, po lekarstwach, natychmiastowe, utajone lub wieloczynnikowe.

Alerjik Reaksiyon: Edinilmiş duyarlılık , duyarlı cevaplar bağışılık cevabında işaretlenmiş bir allerjene (antijen) maruz kalır. Alerjik reaksiyonlar bakteriyal, taşıyıcı, gecikmeli, ilaç, ani, belirti göstermeyen yada çok değerlikli şeklinde sınıflandırılır.

Was this helpful?
La récolte dhuîtres, palourdes ou moules afin de les ensemencer dans un lieu où les conditions du milieu sont plus favorables à la croissance ou la qualité de la chair.


RELAYING: Collecting oysters, clams, or mussels in one location and planting them in another to obtain better growth or better quality meats.

ΕΠΑΝΑΠΟΘΕΣΗ, (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ): Συλλογή στρειδιών και μυδιών σε μια τοποθεσία και τοποθέτησή τους σε μια άλλη για να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη ή καλύτερη ποιότητα.

RESIEMBRA: Recolecta de ostras, almejas o mejillones con el fin de sembrarlos en un sitio dónde las condiciones de medio son más favorables para el crecimiento o para la calidad de carne.

RESEMENTEIRA: Recollida de ostras, ameixas ou mexillóns para sementalos nun sitio onde as condicións de medio son máis favorables para o crecemento ou para a calidade de carne.

ÁTHELYEZÉS: Osztrigák és kagylók begyűjtése az egyik helyen, és lerakása egy másikon a gyorsabb növekedés és a jobb húsminőség érdekében.

FORFLYTTING: Samler inn østers eller blåskjell på en lokalitet og setter dem ut på en annen for å oppnå bedre vekst eller kvalitet.

PRZEKŁADANIE (w hodowli ostryg): Zbieranie ostryg, małży lub omułków z jednej lokalizacji i przenoszenie ich do nowej, celem uzyskania lepszego wzrostu lub lepszej jakości mięsa.

DÜZENLEME: İstiridye, deniz tarağı ya da midyelerin bir bölgede toplanması ve onların daha iyi büyümesi ya da daha kaliteli et elde etmek için düzenlemesi.

Was this helpful?
Radiations pénétrantes propagées sous la forme dondes électromagnétiques avec une longueur donde plus faible que la lumière visible et dont lorigine est la transition délectrons dans les atomes.


X-RAY: Penetrating radiation propagated as an electromagnetic wave having a length shorter than visible light and originating from electron transitions in atoms.

ΑΚΤIΝΕΣ: Διεισδύουσα ακτινοβολία μεταδιδόμενη ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα με μήκος κύματος μικρότερο από αυτό του ορατού φωτός και προερχόμενη από μεταβολές των ηλεκτρονίων στα άτομα.

RAYOS X: Radiaciones penetrantes protegidas en forma de ondas electromagnéticas con una longitud de onda más baja que la luz visible y cuyo origen es la transición de electrones en los átomos.

RAIOS X: Radiacións penetrantes propagadas en forma de ondas electromagnéticas cunha lonxitude de onda máis curta que a luz visible e cuxas orixes son as transicións de electróns nos átomos.

RÖNTGENSUGÁRZÁS: Elektromágneses hullámok formájában terjedő, áthatolásra képes sugárzás, amelynek hullámhossza rövidebb, mint a látható fényé, és az atomokban lezajló elektronátmenetek eredményeként keletkezik.

RØNTGENSTRALE: Gjennomtrengende elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. Oppstår fra elektronoverganger i atomer.

PROMIENIE X: Przenikliwe promieniowanie rozprzestrzeniające się w postaci fal elektromagnetycznych mających długość krótszą niż światło widzialne a biorące początek w przemianach elektronowych w atomach.

X ışını: Atomlardaki elektron geçişinden orijinlenen ve görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip bir elektromanyetik dalga olarak nüfuz eden ışığın yayılmasıdır.

Was this helpful?
Rayons osseux attachés aux parois ventrales des ouïes (membranes branchéostèges) chez les téléostéens. Ils sont localisés sur larc hyoide.


BRANCHIOSTEGAL RAYS: The bony rays attached to the ventral skin of the gill cover (branchiostegal membrane) of bony fishes; cf. opercular. The branchiostegal rays are located on the hyoid arch.

ΒΡΑΓΧIΟΣΤΕΓΕIΣ ΑΚΤIΝΕΣ: Οι οστέϊνες ακτίνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του δέρματος των βραγχιακού επικαλύμματος (βραγχιοστεγής μεμβράνη) των οστεϊχθύων (πρβλ επικαλυμματικός μηχανισμός). Οι βραγχιοστεγείς ακτίνες βρίσκονται πάνω στο υοειδές τόξο.

RADIOS BRANQUIOSTEGOS: Radios óseos ligados a las paredes del opérculo (membranas branquiostegas) en teleósteos. Se localizan sobre el arco hioides.

RADIOS BRANQUIOSTEGOS: Radios óseos ligados á pel ventral do opérculo (membranas branquiostegas) en teleósteos. Cf. Opercular. Localízanse sobre o arco hioides.

KOPOLTYÚÍVEK: A csontoshalak kopoltyúfedője alatt található csontos ívek; vö. operculum. A kopoltyúívek a nyelvcsonti íven helyezkednek el.

BRANCHIOSTEGALSTRÅLE: Beinstrålene som er festet til den store hudfolden på undersiden av gjellelokket (branchiostegalmembranen) hos beinfisker. Branchiostegalstrålene er en del hyoidbuen.

PROMIENIE WIECZKOWE: Kostne promienie (radii branchiostegii) są przytwierdzone do skóry brzusznej wieczka skrzelowego ryb kostnoszkieletowych; porównaj: wieczkowy. Promienie części bocznej pokrywy skrzelowej są zlokalizowane na łuku gnykowym.

Branchiostegal ışınlar: Kemikli balıkların solungaç kapakçıklarının ventral kısımlarında bulunan kemikli ışınlar, operkulum. Branchiostegal ışınlar hiyoid kemer üzerinde bulunurlar.

Was this helpful?
La ration de satiété, cest-à-dire, le point à partir duquel le poisson ne peut manger davantage. Exprimée en pourcentage du poids du corps par aliment ou par jour.


MAXIMUM RATION: The satiation ration, i.e the point at which fish will not eat any more; expressed as percentage body weight per meal or per day.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Το σιτηρέσιο κορεσμού, δηλ. το σημείο μετά το οποίο τα ψάρια δεν τρώγουν πλέον, εκφρασμένο ως ποσοστό του σωματικού βάρους ανά γεύμα ή ανά ημέρα.

RACIÓN MÁXIMA: Ración de saciedad, es decir, el punto a partir del cual el pez no puede comer más. Expresada en porcentaje de peso corporal por alimento o por día.

PORCIÓN MÁXIMA: Porción de saciedade, é dicir, o punto a partir do cal o peixe non pode comer máis. Expresada en porcentaxe de peso corporal por comida ou por día.

MAXIMÁLIS ADAG: A telítési adag, vagyis az a mennyiség, amelynél a halak nem esznek meg többet; a testtömeg százalékában fejezik ki, egy alkalomra vagy egy napra vetítve.

MAKSIMALRASJON: Punktet der fisken ikke vil spise mer. Uttrykt som prosent kroppsvekt per måltid per dag. Fôring utover maksimalrasjon vil gi spillfôr.

DAWKA MAKSYMALNA: Dawka zaspokajająca potrzeby, tj. punkt, przy którym ryby nie chcą już więcej pobierać pokarmu; wyrażana jako odsetek masy ciała do m. pokarmu lub na dzień.

Maksimum Doyum: Bir balığın en fazla yiyebileceği gıda, doyum payı, bir öğün veya bir günlük yiyeceğin vücut ağırlığına oranı olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Quantité maximale daliments consommés par un individu; habituellement exprimée en pourcentage du poids corporel par jour.


SATIATION RATION: Maximum amount of food an individual will consume in a single meal, usually expressed as a percentage body weight.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ: Η μέγιστη ποσότητα τροφής που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο ανά γεύμα συνήθως εκφραζόμενη ως ποσοστό επί του σωματικού βάρους.

RACIÓN DE MANTENIMIENTO: En energética, nivel de consumo que permite mantener todas las funciones fisiológicas, pero que no permite un aumento de la biomasa.

PORCIÓN A SACIEDADE: Cantidade máxima de comida que consume un animal nunha soa toma, normalmente expresada como porcentaxe do peso corporal.

TELÍTÉSI ADAG: Egy egyed által egy alkalommal elfogyasztott maximális táplálékmennyiség, amelyet általában a testtömeg százalékában fejeznek ki.

MAKSIMALT FÔROPPTAK: Den maksimale mengden fôr et individ kan konsumere i løpet av en enkelt fôring, vanligvis uttrykt som prosent av kroppsvekt.

PROCENT NASYCENIA: Maksymalna ilość pokarmu, która może być skonsumowana przez osobnika w pojedynczym posiłku, wyrażana zwykle w procentach masy ciała.

DOYMA PAYI: Bir bireyin bir öğünde tüketebileceği maksimum besin miktarıdır ve genellikle vücut ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir.

Was this helpful?
Du point de vue des énergies alimentaires, le niveau de consommation qui suffit au maintien des processus physiologiques de base, mais ne permet ni une activité, ni la croissance de la biomasse.


MAINTENANCE RATION: In feeding energetics, the level of food consumption that provides for maintenance of basal physiological processes but does not allow for activities or growth in biomass.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Το επίπεδο κατανάλωσης τροφης που αρκεί γιά την συντήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών αλλά δεν επιτρέπει την αναπτυξη ή την αύξηση της βιομαζας.

RACIÓN DE SACIEDAD: En términos de energía alimenticia, el nivel de consumo de alimento que permite el mantenimiento de los procesos biológicos básicos pero no permite el crecimiento en biomasa.

PORCIÓN DE SACIEDADE: Cantidade máxima de alimentos consumidos por un individuo; normalmente expresada en porcentaxe de peso corporal por día. Nivel de consumo en enerxía que asegura o mantemento dos procesos fisiolóxicos, pero non permite o incremento de biomasa.

FENNTARTÓ ADAG: A bio-energetikában az a fogyasztás, amely biztosítja az élettani folyamatok fennmaradását, de a biomassza gyarapodásához nem elegendő.

VEDLIKEHOLDSRASJON: I energetikk: Foropptaket som er stort nok for vedlikehold av fysiologiske prosesser, men som ikke gir okning i biomasse.

DAWKA BYTOWA: W przemianie energetycznej zwierząt: poziom konsumpcji zabezpieczający podtrzymanie procesów fizjologicznych, ale niepozwalający na zwiększenie biomasy.

KORUNMA ORANI: Enerjetik: fiziksel işlevlerin korunmasını sağlayan ancak biomass ta herhangi bir artışa müsaade etmeyen stok tüketetim seviyesi

Was this helpful?
Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.


RATION: The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

PORCIÓN: Cantidade de comida distribuída a un animal durante un período de 24 horas.

ADAG: Egy adott állatnak egy 24 órás időtartam alatt adott táplálékmennyiség.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

DAWKA ( porcja, racja): Ilość pokarmu przeznaczona dla danego zwierzęcia na okres 24 godzin.

İSTİHKAK: 24 saat boyunca hayvana verilmesine izin verilen besin miktarı.

Was this helpful?
Organe constitué dun ensemble de tissu lymphoïde situé dans le mésentère; au contraire des noeuds lymphatiques, elle est interposée dans le système sanguin.


SPLEEN: Organ comprising a mass of lymphoid tissue in the mesentery; unlike lymph nodes it is interposed in the blood circulation.

ΣΠΛΗΝΑΣ: Οργανο αποτελούμενο από μάζα λεμφικού ιστού στο μεσεντέριο. Σε αντίθεση με τους λεμφαδένες, παρεμβάλλεται στην κυκλοφορία του αίματος.

BAZO: Órgano formado por conjunto de tejido linfoide situado en el mesenterio; al contrario de los nodos linfáticos, este órgano está interpuesto en el sistema circulatorio.

BAZO: Órgano formado por conxunto de tecido linfoide situado no mesenterio; ao contrario dos nódulos linfáticos, este órgano está interposto no sistema circulatorio.

LÉP: Limfoid szövetből álló szerv a hasüregben; A nyirokcsomókkal ellentétben a lép csatlakozik a vérkeringéshez.

MILT: Mørkerødt organ i bukhulen som produserer og bryter ned blodceller.

ŚLEDZIONA: Narząd składający się z masy tkanki limfoidalnej w krezce; w odróżnieniu od węzłów chłonnych jest on włączony do obiegu krwionośnego.

DALAK: Kan dolaşımında aracılık yapan lenf bezesine benzemeyen ve lenfoid doku kitlesinden oluşan mezenterdeki bir organ.

Was this helpful?
Un goût et odeur de gras ranci; impropre à la consommation.


RANCID: Smelling or tasting of rank stale fat; term used to describe food that is unfit for consumption.

ΤΑΓΓΟΣ: Με οσμή ή γεύση παρόμοια με δύσοσμου πολυκαιρισμένου λίπους.

RANCIO: Gusto y olor de grasa rancio; malo para el consumo.

RANCIO: Gusto e olor de graxa rancia; termo usado para describir un penso que é non apto para o consumo.

AVAS: Romlott zsírok szagát vagy ízét árasztó; általában a fogyasztásra alkalmatlan ételt jelenti.

HARSK: Lukt eller smak av oksidert fett. Betegnelse som brukes om mat som ikke er egnet til konsumpsjon.

ZJEŁCZAŁY: Tłuszcz zjełczały o stęchłej woni bądź smaku; określenie używane do opisania pożywienia, które jest niezdatne do spożycia.

EKŞİME: Tadın ya da kokunun bozulması; tüketim için uygun olmayan yiyeceği tanımlarken kullanılan bir terimdir.

Was this helpful?
Syndrome provoqué par Flavobacterium psycrophylum (connu auparavant sous le nom Cytophaga psycophyla ) ou Flexibacter psycrophylum . Prévalent en Danemark, France, Allemagne, Espagne et Royaume Unie, mais rencontré également en Amérique du Nord, Chili et Tasmanie. Connu également sous le nom de la Maladie de l’eau froide et encore la myxobactériose viscérale. Ce syndrome affecte surtout les juvéniles truites arc-en-ciel (0,2 à 10 g). Les poissons infectés arrêtent de se nourrir, et présentent u


RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Disease caused by Flavobacterium psycrophylum, formerly known as Cytophaga psycrophyla or Flexibacter psycrophylum. Prevalent in Denmark, France, Germany, Spain and the UK, it also occurs in North America as well as in Chile and Tasmania. It is also known as Cold Water Disease, RTFS or visceral myxobacteriosis. It affects mainly juvenile rainbow trout (0.2 to 10 g weight). Infected fish stop feeding and show darkened skin while also having pale gills and often bilateral exophthalmia. Fish tend

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (RTFS): Ασθένεια η οποία προκαλείται από το είδος Flavobacterium psycrophylum, γνωστό παλιότερα ως Cytophaga psycrophyla ή Flexibacter psycrophylum. Εμφανίζεται κυρίως στη Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και το Ην. Βασίλειο αλλά και στη Β. Αμερική, τη Χιλή και την Τασμανία. Είναι γνωστή επίσης και με την ονομασία Ασθένεια Ψυχρού Νερού (βλ.λ.), RTFS ή σπλαχνική μυξοβακτηρίαση. Προσβάλει κυρίως ανώριμα άτομα πέστροφας (βάρους 0.2 έως 10 g). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ανορεξία, μαύρισμα του δέρματος, χλο

SÍNDROME DE LOS ALEVINES DE TRUCHA: Enfermedad causada por la bacteria Flavobacterium psycrophylum , conocida anteriormente como Cytophaga psycrophyla o Flexibacter psycrophylum . Prevalente en Dinamarca, Francia, Alemania, España y UK y también se encuentra en Norteamérica, Chile y Tasmania. Se conoce también como Enfermedad del agua fría, RTFS o mixobacteriosis bacteriana. Afecta a truchas juveniles (0.2 a 10 g). Los peces infectados paran de comer y muestran la piel oscura, mientras que las branquias tienen branquias pálidas y

SÍNDROME DAS CRÍAS DE TROITA: Enfermidade causada pola bacteria Flavobacterium psycrophylum, coñecida anteriormente como Cytophaga psycrophyla ou Flexibacter psycrophylum. Prevalente en Dinamarca, Francia, Alemaña, España e UK e tamén se atopa en Norteamérica, Chile e Tasmania. Coñécese tamén como Enfermidade da auga fría, RTFS ou mixobacterioses bacteriana. Afecta as troitas xuvenís (0.2 a 10 g). Os peixes infectados deixan de comer e mostran a pel escura, mentres que as branquias son pálidas e presentan exoftalmía bilatera

SZIVÁRVÁNYOS PISZTRÁNGOK IVADÉKBETEGSÉGE: A Flavobacterium psycrophylum (korábbi nevein Cytophaga psycrophyla vagy Flexibacter psycrophylum) által okozott betegség. Dániában, Franciaországban, Németországban és Spanyolországban gyakori, de Észak-Amerikában, Chilében és Tasmániában is előfordul. Hidegvízi betegségnek, RTFS-nek vagy zsigeri myxobacteriózisnak is nevezik. Elsősorban fiatal szivárványos pisztrángokat (0.2 g-tól 10g egyedi tömegig) veszélyeztet. A fertőzött egyedek nem táplálkoznak, bőrük sötét, kopoltyúik viszont halványak

YNGELDØDELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum , tidligere kalt Cytophaga psycrophyla eller Flexibacter psycrophylum . Alminnelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, og forekommer også i Nord-Amerika såvel som i Chile og Tasmania. Også kjent som bakteriell kaldtvannssyke, RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) eller visceral myxobakteriose. Rammer hovedsakelig juvenile regnbueørret (0,2 til 10 gram). Infisert fisk slutter å ta til seg føde, blir mørk, får bleke gjeller og ofte

CHOROBA ZIMNEJ WODY (RTFS): Choroba wywoływana przezFlavobacterium psycrophylum, dawniej nazywana Cytophaga psycrophyla lub F. psycrophylum. Powszechna w Danii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a także występuje w Ameryce Północnej, jak również w Chile i Tasmanii. Znana jest również jako choroba zimnej wody, RTFS lub trzewiowa myksobakterioza. Atakuje głównie narybek pstrąga tęczowego (o masie 0,2 do 10 g). Zakażone ryby przestają żerować i wykazują ściemnienie skóry, chociaż także mają blade skrzela a cz

RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Genel olarak Flavobacterium psycrophylum, hastalığa sebep olduğu bilinir,örnek olarak Cytophaga psycrophyla ya da Flexibacter psycrophylum dir. Denimarka, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere yaydındır, hemde Çin Tasmanya kadar kuzey Amerikada da yer almaktadır. Ayrıca Soğuk Su Hastalığı, RTFS yada visceral myxobacteriosis olarak bilinir. Etkileri genelde genç gökkuşağı alabalığında (0.2-10 g ağırlık ) görülmektedir. Balığa bulaştığı zaman yem alımını durması,deride kararma, mat solungaçlar

Was this helpful?
Rigidité musculaire liée aux changements biochimiques des tissus post mortem. Ce phénomène est influencé par les conditions de pré-recolte, les méthodes d’abattage et les traitements post-abattage (température, manipulation etc.). La raideur cadavérique affecte de façon considérable la qualité, la durée de vie sur étagère et l’aptitude aux procédées comme le fumage.


RIGOR MORTIS: A process that occurs after death whereby biochemical changes within the tissues cause muscular rigidity. Most importantly, the rigor mortis process is influenced by pre-harvest conditions, slaughter methods and post-harvest treatments (temperature, handling, etc.) Rigor mortis has a major impact on flesh quality and shelf life, as well as other processes, including smoking.

ΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ: Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται μετά το θάνατο όπου εξαιτίας των βιοχημικών αλλαγών που συμβαίνουν στους ιστούς προκαλείται ακαμψία των μυών. Η πτωματική ακαμψία επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες πριν τη θανάτωση, τη μέθοδο σφαγής καθώς και τη μεταχείριση μετά τη σφαγή (θερμοκρασία, χειρισμός κτλ.). Η πτωματική ακαμψία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος, στο χρόνο διατήρησης του προϊόντος και σε άλλες διεργασίες όπως είναι το κάπνισμα.

RIGOR MORTIS : Proceso de rigidez muscular debido a cambios bioquímicos que ocurre después de la muerte. Más importante, el

RIGOR MORTIS: Proceso de rixidez muscular debido a cambios bioquímicos que acontece despois da morte. Máis importante, o rigor mortis vén determinado polas condicións previas ao despesque, método de sacrificio e tratamento despois da colleita (temperatura, manipulación, tempo, etc.). O rigor mortis ten un impacto importante na calidade da carne e na vida do produto así como noutros procesos, incluíndo o afumado.

RIGOR MORTIS: A halál után bekövetkező állapot, amelynél a szövetekben lejátszódó biokémiai változások izommerevséget okoznak. Megjegyzendő, hogy a rigor mortis kialakulásának folyamatát befolyásolják a lehalászás előtti körülmények, a vágási módszerek és a lehalászás utáni bánásmód (hőmérséklet, kezelés, stb.). A rigor mortisnak lényeges hatása van a húsminőségre és az eltarthatóságra, illetve más eljárásokra, például a füstölésre.

RIGOR MORTIS : Dødsstivhet; En prosess som finner sted etter døden, hvor rigiditeten i musklene influeres av biokjemiske forandringer. Rigor mortis-prosessen blir påvirket av forhold før høsting, slaktemetoder og behandling etter høsting (temperatur, håndtering, osv.). Rigor mortis har stor innvirkning på kjøttkvalitet og holdbarhet så vel som på andre prosesser, inkludert røyking.

STĘŻENIE POŚMIERTNE: Proces, który pojawia się po śmierci, dzięki któremu zmiany biochemiczne wewnątrz tkanek powodują zakwaszenie i sztywność mięśni. Najbardziej znaczący wpływ na proces stężenia pośmiertnego mają: stan kondycji ryb przed odłowem, sposób obchodzenie się z rybami po odłowie (temperatura, manipulacje itp.) i metody uboju. Stężenie pośmiertne wpływa głównie na jakość mięsa i trwałość produktów, a także na inne procesy przetwórcze, w tym i wędzenie ryb.

RIGOR MORTIS: Kasların sertleşmesi sonucunda dokulardaki biyokimyasal değişim vasıtasıyla öldükten sonraki süreçtir. Önemli olan hasat öncesi şartların rigor mortis etkilemesidir, kesim metotları, hasat sonrası şartlar (elleme, sıcaklık v.b.) Rigor mortis etkiler diğer süreçler kadar tazelik ve raf ömrü tütsüleme dahil önemli derecede etkiler.

Was this helpful?
Bande cornée des mollusques (autres que les bivalves); des petites dents sur la face dorsale râpent la nourriture et la conduisent à la bouche.


RADULA: Horny band or ribbon in molluscs (other than bivalves); minute teeth on its dorsal surface tear up food and draw it into the mouth.

ΞΥΣΤΡΟ: Κεράτινη ταινία στα (μη δίθυρα) μαλάκια που φέρει στην ραχιαία της επιφάνεια μικροσκοπικά δόντια με τα οποία η τροφή τεμαχίζεται και παρασύρεται στο στόμα.

RÁDULA: Banda córnea de moluscos (excepto bivalvos); pequeños dientes en la parte dorsal que mastican la comida y la conducen a la boca.

RÁDULA: Banda ou tira córnea dos moluscos (agás bivalvos); pequenos dentes na súa parte dorsal despezan a comida e condúcena á boca.

RESZELŐNYELV: A puhatestűek elszarusodott, szalag alakú nyelve (a kagylóknál nem fordul elő); a felső felületén lévő apró fogak felőrlik a táplálékot és a száj felé továbbítják.

RADULA (RASPETUNGE): Hornaktig bånd eller remse hos bløtdyr (mollusker), utenom muslinger. Små tenner på den dorsale (q.v.) overflaten som river i stykker føden og transporterer den inn i munnen.

RADULA : Zrogowaciała płytka lub tarka u mięczaków (innych niż dwuskorupowe); drobne ząbki na górnej jej powierzchni rozrywają pokarm i wciągają go do otworu gębowego.

DİŞLİ DİL: Yumuşakçalarda sert bant veya şerit yapı (çift kabuklular hariç); dorsal yüzeydeki az sayıda diş, besinleri parçalar ve ağız içerisine taşır.

Was this helpful?
Ondes électromagnétiques non-visibles qui font suite aux longueurs dondes violette dans le spectre lumineux. Cette partie du spectre des radiations solaires de longueur donde entre 40 et 400 nm. Cette gamme de longueurs donde chevauche celle des rayons X. Ces radiations sont utilisées pour la désinfection de leau, et la prévention des maladies issues de germes pathogènes.


ULTRAVIOLET (UV) RADIATION: Non-visible electromagnetic waves which follow at the end of the violet end of the light spectrum. That part of the solar radiation spectrum between 40 and 400 nm wavelength. The range overlaps the wavelengths of long x-rays. The radiation produced by this light is used in aquaculture to disinfect water and prevent diseases caused by pathogenic microorganisms.

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Mη ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ζώνη του ιώδους στο φάσμα του φωτός. Η περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεταξύ 40 και 400nm. Η περιοχή αυτή του φάσματος επικαλύπτει την περιοχή της μακράς ακτινοβολίας Χ. Η ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια γιά την απολύμανση του νερού και την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas no visibles que siguen las ondas violetas en el espectro de luz. La longitud de onda de esta parte del espectro de radiaciones solares esta entre 40 y 400nm. Esta gama de longitudes de ondas se superpone a la longitud de rayos X. Estas radiaciones son utilizadas para desinfectar el agua, y para prevenir enfermedades derivadas de gérmenes patógenos.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas non visibles que, no espectro de luz, están situadas despois do extremo das ondas violetas. A lonxitude de onda desta parte do espectro de radiacións solares esta entre 40 e 400 nm. Esta gama de lonxitudes de ondas superponse á lonxitude de raios X. Estas radiacións son utilizadas en acuicultura para desinfectar a auga, e para previr enfermidades derivadas de xermes patóxenos.

ULTRAIBOLYA (UV) SUGÁRZÁS: Láthatatlan elektromágneses hullámok, amelyek a látható fény színképének ibolya vége után következnek. A napfény spektrumának ez a része 40 és 400 nm hullámhossz között helyezkedik el. Ez a terjedelem átfedi a hosszú hullámú röntgensugarakat. Az akvakultúrában ultraibolya sugárzást használnak a víz fertőtlenítésére és a patogén mikroorganizmusok által okozott betegségek megelőzésére.

ULTRAFIOLETT (UV) STRÅLING: Usynlige elektromagnetiske bølger, som befinner seg i den fiolette enden av lysspekteret. Delen av solstrålespekteret som ligger mellom 40 og 400 nm. Overlapper bølgelengdene for røntgenstråler. UV-stråling brukes i akvakultur for å desinfisere vann og hindre sykdom forårsaket av sykdomsfremkallende organismer.

PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE (UV): Niewidoczne fale elektromagnetyczne, które występują na końcu fioletowego zakończenia widma światła. Jest to część widma promieniowania słonecznego między 40 a 400 nm długości fali. Zakres długości fal pokrywający się z długością promieniowania rentgenowskiego (p. X). Promieniowanie wytwarzane przez to światło jest wykorzystywane do dezynfekcji wody i zapobiegania chorobom powodowanych przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Ultraviole (UV) radyasyonu: Mor ışık spektrumunun sonundan başlayan ve gözle görülemeyen elektromanyetik dalgalara denir. Güneş radyasyonunun 40-400 nm spektral aralığını kapsar. Işığın bu dalga boyu akuakültürde suların dezebfeksiyonunda ve patojenik mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların önlenmesinde kullanılır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES