AMC LIMITED

N

Ensemble des processus par lesquels un organisme absorbe et utilise la nourriture; lacte dêtre nourri.


NUTRITION: The sum of the processes in which an animal (or plant) takes in and utilizes food; the act or process of being nourished.

ΔIΑΤΡΟΦΗ: Το σύνολο των διεργασιών με τις οποίες ένα ζώο (ή φυτό) προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί την τροφή.

NUTRICIÓN: Conjunto de procesos por los cuales un organismo absorbe y usa la comida; el hecho de ser alimentado.

NUTRICIÓN: Conxunto de procesos polos cales un organismo absorbe e usa a comida; o feito ou proceso de ser alimentado.

TÁPLÁLKOZÁS: Azoknak a folyamatoknak az összessége, amelyekkel egy állat (vagy növény) felveszi és hasznosítja a táplálékot.

ERNÆRING: Summen av prosesser der et dyr (eller plante) tar opp og bruker næring. Handlingen eller prosessen å bli ernært.

ODŻYWIANIE : Suma procesów, w których zwierzę (lub roślina) przyjmuje i wykorzystuje pokarm; zachowanie lub reakcja żywionego.

BESLEME: Bir hayvanın (veya bitkinin) besini vücuduna alması ve kullanması işlemlerinin tümü; doyurulma işi veya işlemi.

Was this helpful?
Substance neurotoxique utilisée dans le traitement des infestations dectoparasites de poissons (surtout les poux de mer sur les salmonidés). Administré sous forme de solution, le traitement est suspendu avant la récolte des poissons. Lutilisation de Nuvan est interdite dans certains pays (par exemple le Canada).


NUVAN: Neurotoxin used to remove ectoparasitic infestations of fish (notably sea lice on salmonids). Nuvan can be administered only in the form of a solution; treatment of fish with nuvan must be suspended previous to harvesting. Nuvan use is not permitted in certain countries (e.g. Canada). The active ingredient is dichlorvos.

NUVAN: Νευροτοξίνη που χρησιμοποιείται γιά την εξάλειψη ενδοπαρασιτικών μολύνσεων των ψαριών (κυρίως "θαλάσσιες ψείρες" των σολομοειδών). Χορηγείται μόνο υπό μορφή διαλύματος και η χρήση του αναστέλλεται πριν την συγκομιδή ενώ σε μερικές χώρες (π.χ. Καναδάς) απαγορεύεται τελείως. Το ενεργό συστατικό του ονομάζεται dichlorvos.

NUVANO: Sustancia neurotóxica utilizada en el tratamiento de infestaciones de ectoparásitos de peces (sobre todo los parásitos marinos de los salmónidos). Administrada en forma de solución, el tratamiento se suspende antes de la recogida de peces. Se prohíbe la utilización del Nuvano en ciertos países (por ejemplo en Canadá).

NUVAN: Neurotóxico usado para eliminar infestacIones de ectoparasitos de peixes (en particular piollo mariño en salmónidos). NUVAN pode ser unicamente administrado en forma de solución; o tratamento con NUVAN debe ser suspendido antres do obtido. O uso do NUVAN non está permitido nalgúns países (ex. Canadá). O ingrediente activo é o Dichlorvos.

NUVAN: A külső élősködők (pl. haltetű) eltávolítására használt idegméreg. A Nuvant csak oldat formájában lehet alkalmazni; a kezelést a lehalászás előtt fel kell függeszteni. Néhány országban (pl. Kanadában) tiltják a használatát. Aktív komponense a diklórfosz.

NUVAN: Neurotoksin som brukes til å fjerne ytre parasitter på fisk (hovedsakelig lakselus). Kan kun brukes i form av en løsning. Momenter som må tas i betraktning før en eventuell behandling er tid til levering/slakting (temperaturavhengig tilbakeholdelsestid) og strøm ved merdoppdrett (bør være strømstille). Er ulovlig i noen land, f.eks. Canada. Den aktive bestandelen er diklorvos.

NUVAN: Neurotoksyna stosowana do usuwania inwazyjnych pasożytów zewnętrznych ryb (w szczególności pasożytniczych widłonogów na rybach łososiowatych). Nuvan może być podawany tylko w postaci roztworu; przed planowanym terminem odłowu leczenie ryb Nuvanem musi być odpowiednio wcześniej wstrzymane. W niektórych krajach (np. Kanadzie) stosowanie Nuvanu jest niedozwolone. Aktywnym składnikiem jest dichlorfos.

NUVAN: Balıklarda ektoparasitik istilasını ortadan kaldırmak için kullanılan nörotoksindir. Nuvan sadece çözelti haline muhafaza edilebilir ; nuvanla balık tedavisine rekolte zamanından önce ara verilmelidir. Bazı ülkelerde nuvan kullanımı yasaktır( Ör: Kanada ). Temel madde dichlorvostur.

Was this helpful?
Necrose Ulcérative Dermique. Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.


UDN: Ulcerative dermal necrosis: a disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.

UDN: ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

NUD: Necrosis Ulcerativa Dérmica: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

NUD: Necrose Ulcerativa Dérmica: Enfermidade de etioloxía descoñecida (posiblemente viral) que afecta os salmónidos no seu retorno ás augas doces dende o mar. Os primeiros síntomas son lesións da rexión cefálica que son despois infectadas por bacterias e fungos.

UDN: Fekélyes bőrnekrózis (Ulcerative dermal necrosis): tisztázatlan eredetű (valószínűleg vírusos) betegség, amely a tengerből édesvízbe visszatérő lazacféléket támadja meg. Kezdetben fekélyek jelennek meg a halak feji részén, amelyeket azután baktériumok és gombák fertőznek meg.

UDN: Ulcerativ dermal nekrose: Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

UDN (Ulcerative dermal necrosis): Wrzodziejąca martwica skóry; choroba o niewyjaśnionej etiologii (prawdopodobnie wirusowa), która zakaża ryby łososiowate powracające z morza do wody słodkiej. Początkowo objawia się ona w postaci zmian chorobowych w rejonie głowy, które zwykle są zakażone bakteriami i grzybami.

ÜLSERATİF DERİ NEKROZU: Ülseratif deri nekrozu: Salmonidlerin denizden tatlı suya döndükten sonra etkilendikleri (muhtemelen viral), etiyolojisi belirsiz bir hastalık. Genellikle mantar ve bakteri ile enfekte olmuş baş bölgesinde lezyonlarla ortaya çıkar.

Was this helpful?
Nombre de chromosomes appariés dans un noyau cellulaire; la moitié du nombre diploïde.


HAPLOID NUMBER: The number of unpaired chromosomes in a cell nucleus; half the diploid number.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ ΑΡIΘΜΟΣ: Ο αριθμός των διαφορετικών (μη ομολόγων) χρωμοσωμάτων στον πυρήνα ενός κυττάρου. Το ήμισυ του διπλοειδούς αριθμού.

NÚMERO HAPLOIDE: Número de cromosomas emparejados en un núcleo celular; la mitad del número diploide.

NÚMERO HAPLOIDE: Número de cromosomas desparellados nun núcleo celular; a metade do número diploide.

HAPLOID KROMOSZÓMASZÁM: A nem párosodott kromoszómák száma egy sejtmagban; a diploid kromoszómaszám fele.

HAPLOID KROMOSOMTALL: Antall uparede kromosomer i en cellekjerne, halvparten av det diploide kromosomtall.

LICZBA HAPLOIDALNA: Liczba nieparzystych chromosomów w jądrze komórkowym; połowa liczby diploidalnej.

Haploit Sayısı: Haploit sayısı ,hücre çekirdeğinde eşlenmemiş kromozom sayısıdır, diploit sayının yarısıdır.

Was this helpful?
La classification scientifique des maladies.


NOSOLOGY: A scientific classification of diseases.

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονική κατάταξη των ασθενειών.

NOSOLOGÍA: Clasificación científica de las enfermedades.

NOSOLOXÍA: Clasificación científica das enfermidades.

NOSOLÓGIA: A betegségek tudományos osztályozása.

NOSOLOGI (SYKDOMSL?RE): Vitenskapelig klassifikasjon av sykdommer.

NOZOLOGIA: Naukowa klasyfikacja chorób.

NOZOLOJİ (HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI): Hastalıkların bilimsel olarak sınıflandırılması

Was this helpful?
Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.


PENDULUM FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΜΟΧΛΟ-ΤΑΪΣΤΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

ALIMENTACIÓN CON PÉNDULO: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

ALIMENTADOR DE AUTODEMANDA /PÉNDULO: Dispositivo que distribúe os gránulos de penso cando se activa mediante o contacto cos peces.Muchas especies de peixes poden ser adestrados para usar estes alimentadores. Tamén chamado alimentador de autodemanda ou alimentador de péndulo, estes dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

INGÁS ETETŐ: Olyan készülék, amely a hallal történő érintkezés hatására tápszemcséket bocsát ki. Több halfajt is be lehet tanítani a használatára. Önetetőnek vagy ingás etetőnek is nevezik, mivel legtöbbször egy ingával lehet őket működésbe hozni.

PENDELAUTOMAT: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

KARMNIK WAHADŁOWY: Urządzenie, które wydaje paszę granulowaną, a uruchamiane jest przez kontakt z rybą. Wiele gatunków ryb może być nauczonych do jego wykorzystywania. Nazywany jest również karmnikiem "na żądanie" lub "wahadłowym", gdyż uruchamiany jest zwykle za pośrednictwem "wahadła".

SARKAÇ YEM KAPLARI: Balık temasıyla etkinleştiğinde yem tanelerini dağıtan alettir. Çoğu balık türü bu aletleri kullanmaları için eğitilebilir. Akıllı yem kabı veya sarkaç yemlik olarak da bilinirler. Genellikle sarkaçla etkin hale getirilirler.

Was this helpful?
Pathologie caractérisée par un noircissement des branchies de crevettes (penéidées) cultivées. De nombreuses pathogènes peuvent être à l’origine de ce phénomène ainsi qu’une mauvaise qualité de l’eau (taux élevés d’ammoniaque, nitrate, chlore ou d’autres substances utilisées couramment en penéiculture). Il est important de distinguer un tel noircissement de celui provoqué par l’accumulation de matière organique (par exemple dans un bassin avec de l’eau à forte turbidité) qui est fréquent dans la


BLACK GILL DISEASE: Disease expressing itself by dark to black appearances of gills in cultured shrimps (penaeids) and can be caused by several disease agents as well as by poor water quality (e.g. high ammonia, nitrate, chlorine and other chemicals typically employed in shrimp pond management). Such disease causes must be clearly distinguished from those "black gills" caused by the accumulation of organic matter (e.g., highly turbid pond water), a condition also frequently encountered in poorly-managed highly-inte

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΒΡΑΓΧΙΩΝ: Ασθένεια η οποία παρατηρείται στις καλλιεργούμενες γαρίδες (penaeids) και εκδηλώνεται με την εμφάνιση σκούρου (μαύρου) χρώματος στα βράγχια. Μπορεί να προκληθεί από διάφορους μολυσματικούς παράγοντες ή ακόμα και από την κακή ποιότητα του νερού (π.χ. ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας και νιτρικών ή χλωρίνης και άλλων χημικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καλλιέργεια της γαρίδας). Η ασθένεια αυτή είναι σημαντικό να διαχωρίζεται από το πρόβλημα των μελανών βραγχίων, το οποίο αν και έχει τα ίδ

ENFERMEDAD DE LA BRANQUIA NEGRA: Esta enfermedad se expresa mediante manchas negras u oscuras en cultivos de gambas (peneidos) y pueden causar diferentes agentes patógenos así como baja calidad del agua (e.g. Altos niveles de amoníaco, nitratos, cloruros y otros productos químicos típicamente empleados en la gestión de los estanques de gambas). Esta enfermedad debe de distinguirse de la enfermedad producida por la acumulación de materia orgánica (eg, aguas de estanque muy turbias), una condición frecuente en cultivos intensivos

ENFERMIDADE DA BRANQUIA NEGRA: Esta enfermidade exprésase mediante a aparencia negra ou escura das branquias en cultivos de lagostinos (peneidos) e pode ser causada por diferentes axentes patóxenos así como baixa calidade da auga (p. ex. altos niveis de amoníaco, nitratos, cloro e outros produtos químicos tipicamente empregados na xestión dos estanques de lagostinos). Esta enfermidade debe de distinguirse claramente da enfermidade producida pola acumulación de materia orgánica (p. ex., augas de estanque moi turbias), unha con

FEKETEKOPOLTYÚ-BETEGSÉG: A Penaeidae családba tartozó tenyésztett rákfajok betegsége, amelynek legjellegzetesebb tünete a kopoltyúk sötét vagy fekete elszíneződése. Több kórokozó is okozhatja csakúgy, mint a rossz vízminőség (pl. az ammónia, a nitrát, a kloridionok és a ráktenyésztésben alkalmazott egyéb vegyszerek magas szintje). Ezeket a kórokokat egyértelműen el kell különíteni a szerves anyagok felhalmozódása (pl. zavaros tóvíz) által okozott "feketekopoltyú-betegségtől", amely szintén gyakran előfordul a rosszul ve

BLACK GILL DISEASE: Sykdommen gir mørke til svarte gjeller hos oppdrettede reker (fam. Penaeidae), kan forårsakes av en rekke sykdomsfremkallende organismer eller dårlig vannkvalitet ( f.eks. høyt innhold av ammoniakk, nitrat, klor og andre kjemikalier som brukes ved behandling av rekedammer). Denne sykdommen må ikke forveksles med mørke gjeller som er forårsaket av opphopning av organisk materiale (f.eks. sterkt grumset vann i oppdrettsdammer), en tilstand som er vanlig i dårlig styrt intensivt rekeoppdrett.

CHOROBA CZARNYCH SKRZELI : Choroba krewetek (penaeids) w hodowlach, objawia się ciemnym do czarnego wyglądem skrzeli; może być spowodowana przez kilka czynników chorobowych a także niską jakością wody (np. wysokim poziomem amoniaku, azotanu, chloru i innych charakterystycznych związków chemicznych stosowanych w krewetkowej gospodarce stawowej). Przyczyny tej choroby muszą być wyraźnie rozróżniane od tych "czarnych skrzeli", które spowodowane są przez nagromadzenie się na nich materiału organicznego (np. mułu w bardzo mę

SİYAH SOLUNGAÇ HASTALIĞI: Kültürü yapılan karideslerin (Penaidler) solungaçlarının koyudan siyaha görünümüyle açığa çıkan bir hastalık. Birçok hastalık etkeni yanında düşük su kalitesi (örn: Karides havuz yönetiminde kullanılan tipik yüksek amonyak, nitrat, klor ve diğer kimyasallar) neden olabilir. Organik maddenin ( örn; yüksek bulanıklığa sahip havuz suyu) akümülasyonu nedeniyle "siyah solungaç" a yakalananlar bu tip hastalığa neden olanlardan açık bir şekilde ayrılmalıdır, bu durumla aynı zamanda sıklıkla yetersiz ko

Was this helpful?
Petit amas ou grosseur. Ce terme décrit certaines formations minérales ainsi que des amas de cellules tels que les petites tumeurs (quelles soient néoplastique ou non), les formations de tissu hôte granuleux qui entoure un corps étranger ou un parasite, ou aux hypertrophies cellulaires associées à une affection lymphocytique.


NODULE: A small mass or lump. Can refer to minerals, or mineral aggregates, or to aggregations of cells such as small tumours (neoplastic or not), the granulomatous formation of host cells surrounding a foreign body or parasite, or the cellular hypertrophy associated with lymphocystis disease.

ΟΖΙΔΙΟ, ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρή μάζα ή βώλος. Αναφέρεται σε ανόργανα συσσωματώματα ή σε συναθροίσεις κυττάρων όπως μικροί όγκοι (νεοπλασίες ή μη), ο κοκκιώδης σχηματισμός των κυττάρων του ξενιστή που περιβάλλει το σώμα του παρασίτου, ή η κυτταρική υπερτροφία που σχετίζεται με την ασθένεια της λεμφοκύστης.

NÓDULO: Pequeña concreción de forma esferoidal. Este término describe algunas formaciones minerales así como acumulaciones de células como los pequeños tumores (que sean neoplásicos o no), las formaciones de tejidos huéspedes granulares que rodean un cuerpo extraño o un parásito, o la hipertrofia celular asociada a una infección linfática.

NÓDULO: Pequena concreción de forma esferoidal. Este termo pode referirse a minerais ou aglomerados minerais, así como a acumulacións de células como os pequenos tumores (que sexan neoplásicos ou non), a formación granulomatosa de células do hospedador que rodean un corpo estraño ou un parasito, ou a hipertrofia celular asociada a unha infección por linfociste.

CSOMÓ: Kisméretű sejttömeg vagy daganat. Ásványi anyagok vagy sejtek aggregátumaira, tumorokra, a gazdaszervezet sejtjeinek egy idegen test vagy élősködő körüli csoportosulására vagy a lymphocystis betegséggel kapcsolatos sejtes hipertrófiára is utalhat.

KNOLL (KNUTE): Liten klump eller masse. Kan henvise til mineraler/mineralaggregater, opphopinger av celler i form av små svulster (neoplastiske eller ikke), innkapsling av en parasitt eller et fremmedlegeme av vertens celler eller cellehypotrofi i forbindelse med lymfocystissyke.

GUZEK: Mała bryłka lub guzek. Może dotyczyć minerałów lub skupisk mineralnych, albo skupiska komórek, jak np. małe guzy (nowotworowe lub nie), formacji ziarniakowej komórek gospodarza otaczających obce ciało lub pasożyta, albo przerost komórkowy połączony z limfocytozą − chorobą układu limfatycznego.

KİTLE: Küçük bir kütle ya da şişlik. Küçük tümör hücreleri gibi hücrelerin minerallerin bir araya gelmesiyle belirlenebilir. Yabancı vücut yada parazit konakçı hücrenin etrAFINI sararakoluşur veya lymphocystis hastalığı ile oluşur.

Was this helpful?
Maladie systémique chronique bactérienne provoquée par Nocardia asteroides; maladie très rare dont aucun traitement efficace nest connu.


NOCARDIOSIS: A chronic systematic bacterial disease of all fish caused by Nocardia asteroides. It occurs very rarely and there is no known effective treatment.

ΝΟΚΑΡΔΙΑΣΙΑ: Χρόνια συστηματική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από την Νocardia asteroides. Συμβαίνει σπάνια και δεν είναι γνωστή καμμία αποτελεσματική θεραπεία.

NOCARDIOSIS: Enfermedad crónica bacteriana sistémica provocada por Nocardia asteroides; enfermedad muy rara sin ningún tratamiento eficaz conocido.

NOCARDIOSE: Enfermidade crónica bacteriana sistémica de todos os peixes provocada por Nocardia asteroides; enfermidade moi rara sen ningún tratamento eficaz coñecido.

NOCARDIOSIS: Valamennyi halfajt érintő, idült, szisztémás betegség, amelyet a Nocardia asteroides baktérium okoz. Nagyon ritkán fordul elő, és nincs ismert kezelési módja.

NOCARDIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk, grunnet infeksjon avNocardia asteroides. Forekommer svært sjelden, finnes ingen effektive behandlinger.

NOKARDIOZA: Chroniczna systemiczna choroba bakteryjna wszystkich ryb, powodowana przez Nocardia asteroides. Występuje bardzo rzadko, ale dotychczas nie są znane skuteczne metody jej leczenia.

NOKARDIOZIZ: Nocardia asteroidesin sebep olduğu ve tüm balıkları etkileyen kronik bir bakteriyel hastalık. Çok nadir olarak görülür ve tedavisi henüz bilinmiyor.

Was this helpful?
La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.


NITROSOMONAS: Nitrobactersp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITROSOMONAS: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITROSOMONAS: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

NITROSOMONAS: As bacterias Nitrobacter sp. (e Nitrosomonas ) xogan un importante papel na conversión bacteriana aeroba (oxidación) do amoníaco e nitróxeno orgánico en sales estables (nitratos). O amoníaco é oxidado a nitrato nun proceso de dous pasos: primeiro o amoníaco é convertido en nitrito polas Nitrosomonas e a continuación o nitrito é convertido a nitrato polas bacterias Nitrobacter. Este segundo paso chámase nitración.

NITROSOMONAS: A Nitrobacter és Nitrosomas nemzetségekbe tartozó baktériumfajok fontos szerepet játszanak az ammónia és a szerves nitrogénformák stabil sókká (nitrátokká) alakításában. Az ammónia egy kétlépéses folyamatban alakul át nitráttá: először a Nitrosomonas fajok az ammóniát nitritté alakítják, majd a nitritet a Nitrobacter fajok alakítják tovább nitráttá. Ezt a második lépést nitrációnak nevezik.

NITROSOMONAS: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt a Nitrosomona, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITROSOMONAS: Bakterie Nitrosomonas (i Nitrobacter) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenienie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: wpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyny, a następnie azotyn jest przekształcany przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

Nitrosomas: Nitrobacteriaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Amonyağın oksidasyonunda ve organik azotun kararlı turzlara (azota) dönüştürülmesinde (oksidasyon) önemli rol oynarlar. Amonyak iki aşamada azota oksitlenir; birinci adım nitromanaslar tarafından nitrite dönüştürülür ardından nitrit nitrobakterler tarafından nitrata çevrilir. ikinci adım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Agents antimicrobiens dérivés du furfural avec un groupement nitro- en position 5 et divers radicaux substitués en position 2. Efficace surtout contre les bactéries Gram-négatives (par exemple Nifurprazine).


NITROFURANS: Antimicrobial agents derived from furfural with a nitro group in the 5 position and various radicals substituted in the 2 position. They are active primarily against Gram negative bacteria, e.g. Nifurprazine.

ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΙΑ: Αντιμικροβιακοί παράγοντες προερχόμενοι από φουρφουρόλη με μία νιτροομάδα στην 5 θέση και διάφορες ρίζες υποκατάστασης στην 2 θέση. Επιδρούν κυρίως στα κατά Gram αρνητικά βακτήρια, π.χ. Νιφουρπραζίνη (βλ.λ)

NITROFURANOS: Agentes antimicrobianos derivados del furfuralo con agrupación nitro en posición 5 y varios radicales sustituidos en posición 2. Eficaz sobre todo contra las bacterias Gram-negativas (por ejemplo Nifurprazina).

NITROFURANOS: Axentes antimicrobianos derivados do furfuralo con grupo nitro en posición 5 e varios radicais substituídos na posición 2. Eficaz sobre todo contra as bacterias Gram-negativas (por exemplo Nifurprazina).

NITROFURÁNOK: Antimikrobiális szerek, amelyeket furfurálból állítanak elő egy nitrocsoport rögzítésével az 5. pozícióhoz, különböző csoportokéval pedig a 2. pozícióhoz. Elsősorban Gram-negatív baktériumok ellen hatékony, pl. a Nifurprazin.

NITROFURANER: Antibakerieller avledet fra furfural med en nitro-gruppe i 5. posisjon og ulike radikaler satt inn i 2. posisjon. Hovedsakelig aktive mot gramnegative bakterier, f.eks. Nifurprazin.

NITROFURANY: Środki przeciwbakteryjne pochodne furfuralu z grupą nitro w położeniu 5 i różnymi rodnikami podstawionymi w położeniu 2. Są one aktywne głównie przeciw bakteriom Gram-ujemnym, np. nifurprazyna.

NITROFURANLAR: 5 durumlu bir nitro grubu ve 2 durum yerine kullanılan çeşitli radikaller ile furfuraldan çıkarılan antimikrobiyal maddeler. Onlar gram negatif bakterilerde aktif olabilirler.

Was this helpful?
La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.


NITROBACTER: Nitrobactersp. bacteria (and Nitrosomas) play an important role in the aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates). Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

NITROBACTER: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITROBACTER: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp.

NITROBACTER: As bacterias Nitrobacter sp. (e Nitrosomonas ) xogan un importante papel na conversión bacteriana aeróbica (oxidación) do amoníaco e nitróxeno orgánico en sales estables (nitratos). O amoníaco é oxidado a nitrato nun proceso de dous pasos: primeiro o amoníaco é convertido en nitrito polas Nitrosomonas e a continuación o nitrito é convertido a nitrato polas bacterias Nitrobacter. Este segundo paso chámase nitración.

NITROBACTER: A Nitrobacter és Nitrosomas nemzetségekbe tartozó baktériumfajok fontos szerepet játszanak az ammónia és a szerves nitrogénformák stabil sókká (nitrátokká) alakításában. Az ammónia egy kétlépéses folyamatban alakul át nitráttá: először a Nitrosomonas fajok az ammóniát nitritté alakítják, majd a nitritet a Nitrobacter fajok alakítják tovább nitráttá. Ezt a második lépést nitrációnak nevezik.

NITROBACTER: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt a Nitrosomona, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITROBACTER: Bakterie Nitrobacter sp. (i Nitrosomas) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenianie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyn, a następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

Nitrobacter sp, : Nitrobacteriaceae ailesinden bir bakteri cinsi. Amonyağın oksidasyonunda ve organik azotun kararlı turzlara (azota) dönüştürülmesinde (oksidasyon) önemli rol oynarlar. Amonyak iki aşamada azota oksitlenir; birinci adım nitromanaslar tarafından nitrite dönüştürülür ardından nitrit nitrobakterler tarafından nitrata çevrilir. ikinci adaım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Composé contenant de lazote lié à deux atomes doxygène. Il constitue la première étape dans loxydation de lammonium excrété par les organismes aquatiques comme produit final de la dégradation métabolique. Le nitrite inhibe la fixation de loxygène par lhémoglobine et devient ainsi toxique pour les poissons. Les crustacés sont moins affectés parce que lhémocyanine nest que partiellement inhibée. Le pH module la toxicité des nitrites et la présence dions monovalents (chlorures ou bicarbonates) la r


NITRITE: A compound which contains nitrogen bound to two oxygen atoms. It is the first step in the oxidation of the ammonia excreted by aquatic organisms as the endproduct of the protein metabolism. Nitrite inhibits the uptake of oxygen by haemoglobin and is thus toxic to fish. Crustaceans are affected to a lesser extent as haemocyanin is only partially inhibited. pH modulates nitrite toxicity, and the presence of monovalent ions (chlorides or bicarbonates) strongly reduces nitrite toxicity. For a given

ΝΙΤΡΩΔΗΣ ΕΝΩΣΗ: Ενωση περιέχουσα άζωτο συνδεδεμένο με δύο άτομα οξυγόνου. Είναι το πρώτο βήμα στην οξείδωση της αμμωνίας που εκκρίνεται από υδρόβιους οργανισμούς ως τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών. Τα νιτρώδη παρεμποδίζουν την πρόσληψη οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη και για τον λόγο αυτό είναι τοξικά για τα ψάρια. Τα καρκινοειδή επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό καθώς η αιμοκυανίνη παρεμποδίζεται μόνο εν μέρει. Το pΗ επηρεάζει την τοξικότητα των νιτρωδών και η παρουσία μονοσθενών ιόντων (χλωριούχων

NITRITO: Compuesto que contiene nitrógeno unido a dos átomos de oxígeno. Constituye la primera fase de la oxidación del amonio excretado por los organismos acuáticos como producto final de la degradación metabólica. El nitrito inhibe la fijación del oxígeno por la hemoglobina resultando así tóxico para los peces. Los crustáceos son menos afectados porque la hemocianina esta parcialmente inhibida. El pH modula la toxicidad de los nitritos y la presencia de los iones monovalentes (cloruros o bicarbonatos)

NITRITO: Composto que contén nitróxeno unido a dous átomos de osíxeno. Constitúe a primeira fase da oxidación do amonio excretado polos organismos acuáticos como produto final do metabolismo das proteínas. O nitrito inhibe a fixación do osíxeno pola hemoglobina resultando así tóxico para os peixes. Os crustáceos son menos afectados porque a hemocianina é só parcialmente inhibida. O pH modula a toxicidade dos nitritos e a presenza dos ións monovalentes (cloruros ou bicarbonatos) redúcea fortemente. Polo t

NITRIT: Két oxigénatomhoz kötött nitrogénatomot tartalmazó molekulákból álló vegyület. A fehérjék lebontásának végtermékeként a vízi szervezetek által a környezetbe kibocsátott ammónia oxidációjának első lépésében keletkezik. A nitrit gátolja a hemoglobin oxigénfelvételét, emiatt a halak számára mérgező. A rákokra kevésbé veszélyes, mivel a hemocianint csak részben gátolja. A nitrit toxicitása a pH-értéktől függ, monovalens ionok (kloridok vagy bikarbonátok) jelenléte pedig csökkenti a toxicitást. Emiat

NITRITT: Forbindelse som inneholder ett nirogenatom (N) bundet til to oksygenatomer (O). Dannes i det første steget av oksideringen av ammoniakk som skilles ut av akvatiske organismer (sluttprodukt fra proteinmetabolismen). Nitritt hemmer opptak av oksygen i hemoglobin og er derfor giftig for fisk. Er ikke så giftig for krepsdyr siden nitritt bare delvis hemmer opptak av oksygen i hemocyanin. Giftigheten er avhengig av pH, og tilstedev?relse av monovalente ioner (klorider og bikarbonater) reduserer gifti

AZOTYN: Związek zawierający azot połączony z dwoma atomami tlenu. Jest on pierwszym etapem utleniania amoniaku wydalanego przez organizmy wodne jako końcowy produkt przemiany białka. Azotyn hamuje przyswajanie tlenu przez hemoglobinę i dlatego jest toksyczny dla ryb. Skorupiaki są w mniejszym stopniu tym dotknięte, ponieważ aktywność hemocyjaniny ulega tylko częściowo zahamowaniu. Toksyczność azotynu modulowana jest przez pH, a obecność jednowartościowych jonów (chlorki lub wodorowęglany) silnie obniża

NITRIT: Nitrojen bağı ile iki oksijen atomu içeren bir bileşik. İlk adımda Protein metabolizmasının son ürünü olan su canlıları tarafından amonyağın ayrışması sonucu oluşur. Nitrit homoglobin tarafından oksijenden tutulur ve balıklar için zehirlidir. Kabuklular daha az etkilenirler, sadece belli bölümleri. Nitrat zehirlenmesinde pH molekülleri, klorit ve bikarbonat gibi monovalent iyonları, nitrat zehirlenmesinin etkisini önemli ölçüde azaltır.Nitrat tatlı sularda, denizlerde ve acı sulara göre daha faz

Was this helpful?
La conversion aerobie (oxydation) de lammoniaque, et des composés organiques azotés, en sels dazote stables (nitrates) par laction de bactéries, souvent Nitrosomonas et Nitrobacter spp. Lammoniaque est oxydée et transformée en nitrate en deux étapes: dabord elle est transformée en nitrite par Nitrosomonas et ensuite elle est transformée en nitrate par Nitrobacter. Cette seconde étape est appelée nitration.


NITRIFICATION: The aerobic bacterial conversion (oxidation) of ammonia and organic nitrogen to stable salts (nitrates): commonly by Nitrosomonas and Nitrobacter sp. bacteria. Ammonia is oxidized to nitrate in a two-step process: first ammonia is converted into nitrite by Nitrosomonas, and then nitrite is converted into nitrate by Nitrobacter. This second step is termed nitration.

ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ: Αερόβια βακτηριακή μετατροπή (οξείδωση) της αμμωνίας και του οργανικού αζώτου σε σταθερά άλατα (νιτρικά): συνήθως από τα βακτήρια Nitrosomonas και Nitrobacter sp. Η αμμωνία οξειδώνεται σε μιά διαδικασία δύο σταδίων: αρχικά σε νιτρώδη (βλ.λ) από το βακτήριο Nitrosomonas, και στη συνέχεια σε νιτρικά (βλ.λ) από βακτήριο Nitrobacter. Το δεύτερο αυτό βήμα ονομάζεται νίτρωση.

NITRIFICACIÓN: La conversión aeróbica (oxidación) del amoníaco, y de compuestos orgánicos que contiene nitrógeno, en sales de nitrógeno estables (nitratos) por la acción de bacterias, a menudo Nitrosomonas y Nitrobacter sp. El amoníaco se oxida y se transforma en nitrato en dos fases: primero se transforma en nitrito por Nitrosomonas y después se transforma en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase se llama nitración.

NITRIFICACIÓN: A conversión aeróbica (oxidación) do amoníaco, e do nitróxeno orgánico, en sales de nitróxeno estables (nitratos) pola acción de bacterias, a miúdo Nitrosomonas e < i>Nitrobacter sp. O amoníaco oxídase e transfórmase en nitrato en dúas fases: primeiro transfórmase en nitrito por Nitrosomonas e despois transfórmase en nitrato por Nitrobacter. Esta segunda fase chámase nitración.

NITRIFIKÁCIÓ: Az ammónia és a szerves nitrogén aerob, bakteriális átalakítása (oxidációja) stabil sókká (nitrátokká). Általában Nitrosomonas és Nitrobacter fajok végzik. Az ammónia két lépésben oxidálódik nitráttá: először a Nitrosomonas fajok nitritté alakítják, majd a Nitrobacter fajok tovább oxidálják nitráttá. A második lépést nitrációnak is nevezik.

NITRIFIKASJON: Den aerobe bakterielle omdanningen (oksidasjonen) av ammoniakk og organisk nitrogen til stabile salter (nitrater). Vanligvis ved hjelp av bakterier fra slektene Nitrosomonas og Nitrobacter. Ammoniakk oksideres til nitrat i en to-stegs prosess: Først omdannes ammoniakk til nitritt av Nitrosomonas, så omdannes nitritt til nitrat av Nitrobacter. Det siste steget kalles nitrering.

NITRYFIKACJA: Bakteryjne utlenianie amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotany), zwykle przez bakterie Nitrosomonas i Nitrobacter sp. Amoniak jest utleniany w dwuetapowym procesie do azotanu: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas w azotyn, następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

NITRIFIKASYON: Amonyak ve organik nitrojenin ayrobik bakteri dönüşümüyle sabit tuzlara (nitratlar) çevrilmesi: çoğunlukla Nitrosomonas ve Nitrobacter bakteri türleriyle çevrim olur. Amonyak iki aşamada nitrojene dönüşür, önce amonyak Nitrosomonas tarafından nitrite dönüştürülür, sonra nitrit Nitrobacter tarafından nitrata indirgenir. Bu iki adım nitrasyon olarak isimlendirilir.

Was this helpful?
Oxydation des nitrites en nitrates, surtout par des micro-organismes aérobies du genreNitrobacter.


NITRATION: The oxidation of nitrite to nitrate (second step of nitrification), especially via aerobic micro-organisms of the genus Nitrobacter.

ΝΙΤΡΩΣΗ: Η οξείδωση των νιτρωδών σε νιτρικά (δεύτερο στάδιο της νιτροποίησης), μέσω αερόβιων μικροοργανισμών του γένους Nitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación de los nitritos en nitratos, sobre todo por microorganismos aeróbicos del genero Nitrobacter.

NITRACIÓN: Oxidación dos nitritos en nitratos (segundo paso da nitrificación), sobre todo por microorganismos aeróbicos do xénero Nitrobacter.

NITRÁCIÓ: A nitrit oxidációja nitráttá (a nitrifikáció második lépése), elsősorban a Nitrobacter nemzetségbe tartozó aerob baktériumok által.

NITRERING: Oksidasjon av nitritt til nitrat (andre steg i nitrifikasjon), spesielt ved hjelp av aerobe mikroorganismer fra slekten Nitrobacter.

NITROWANIE: Utlenianie azotynu do azotanu (drugi etap nitryfikacji), w szczególności poprzez mikroorganizmy tlenowe rodzaju Nitrobacter.

NİTRASYON: Özellikle Nitrobacter genusundaki aerobik mikroorganizmalar yoluyla nitritin nitrata yükseltgenmesidir ( nitrifikasyonun ikinci basamağı).

Was this helpful?
Substance composée dun atome dazote lié à trois atomes doxygène. Produit terminal de la stabilisation de lazote organique; sa présence dans leau est indicative dun enrichissement organique dorigine agricole ou industrielle. Contrairement aux nitrites, les nitrates sont généralement peu toxiques pour les poissons. Leau des systèmes aquacoles peut donc être détoxifiée en transformant les nitrites en nitrates par oxydation. Souvent utilisé comme fertilisant en culture en étang.


NITRATE: A compound which contains nitrogen bound to three oxygen atoms. The end product of the aerobic stabilization of organic nitrogen; presence in water indicates organic enrichment or agricultural or industrial contamination. In contrast to nitrites, nitrates are generally of low toxicity to fish. Water in rearing units can, therefore be detoxified by oxidizing nitrites to nitrates. Often used as fertilizer in pond culture.

ΝΙΤΡΙΚΟ: Ενωση περιέχουσα άζωτο ενωμένο με τρία άτομα οξυγόνου. Το τελικό προϊόν της αερόβιας σταθεροποίησης του οργανικού αζώτου. Η παρουσία του στο νερό είναι ένδειξη οργανικού εμπλουτισμού ή αγροτικής ή βιομηχανικής ρύπανσης. Σε αντίθεση με τα νιτρώδη, τα νιτρικά είναι γενικά χαμηλής τοξικότητας για τα ψάρια. Επομένως το νερό στις μονάδες εκτροφής μπορεί να αποτοξικοποιείται με οξείδωση των νιτρωδών προς νιτρικά. Συχνά χρησιμοποιείται ως λίπασμα σε δεξαμενές καλλιέργειας.

NITRATO: Sustancia compuesta de un átomo de nitrógeno unido a tres átomos de oxígeno. Producto final de la estabilización del nitrógeno orgánico; su presencia en el agua es indicativo de un enriquecimiento orgánico de origen agrícola o industrial. Contrariamente a los nitritos, los nitratos son generalmente poco tóxicos para los peces. El agua de los sistemas de acuicultura puede ser detoxificada transformando los nitritos en nitratos por oxidación. Usado a menudo como fertilizante en cultivo en estanque

NITRATO: Substancia que contén un átomo de nitróxeno unido a tres átomos de osíxeno. Produto final da estabilización aeróbica do nitróxeno orgánico; a súa presenza na auga é indicativo dun enriquecemento orgánico ou de contaminación de orixe agrícola ou industrial. Contrariamente aos nitritos, os nitratos son xeralmente pouco tóxicos para os peixes. A auga dos sistemas de acuicultura pode ser detoxificada transformando os nitritos en nitratos por oxidación. Usado a miúdo como fertilizante en cultivo en e

NITRÁT: Három oxigénatomhoz kötött nitrogénatomot tartalmazó molekulákból álló vegyület. A szerves nitrogén aerob stabilizációjának végterméke; jelenléte a vízben a szerves anyagok gyarapodását vagy mezőgazdasági, esetleg ipari eredetű szennyezést jelez. A nitritekhez viszonyítva a nitrátok a halak számára kevéssé mérgezőek. A termelőegységek vizét emiatt a nitritek nitrátokká oxidálásával méregteleníteni lehet. Tavi kultúrákban műtrágyaként is használják.

NITRAT: Sammensetning som inneholder ett nitrogenatom (N) bundet til tre oksygenatomer (O). Sluttproduktet ved aerob stabilisering av organisk N. Tilstedeværelse i vann tyder på tilførsel av organiske stoffer eller utslipp fra landbruk/industri. I motsetning til nitritt er nitrat lite giftig for fisk. Vann i oppdrettsanlegg kan derfor gjøres mindre giftig ved oksidering av nitritt til nitrat. Ofte bruk som gjodsel i damoppdrett for å øke primærproduksjonen.

AZOTAN: Związek zawierający azot związany z trzema atomami tlenu. Końcowy produkt stabilizacji tlenowej azotu organicznego; obecność w wodzie wskazuje użyźnienie materią organiczną, względnie zanieczyszczenie rolnicze lub przemysłowe. W przeciwieństwie do azotynów, azotany są na ogół mało toksyczne dla ryb. Dlatego woda w urządzeniach hodowlanych może być poddana detoksykacji przez utlenianie azotynów do azotanów. Często stosowany jest do nawożenia stawów hodowlanych.

NITRAT: Nitrojen bağı ile Üç oksijen atomu içeren bir bileşik. Organik nitrojenin ayrobik ortamda son ürünü, organik zenginlik, yetiştiricilik ya da endüstriyel bulaşmada sularda var olur. Nitirtin aksine balıklar için nitrat daha az zehirlidir. Su kültürlerinde kullanılabilir, üstelik nitrittan nitrat oluşturarak zehirin etkisini yok eder. Havuz kültürlerinde dezenfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Leucocytes nayant pas daffinité pour les colorants acides et basiques mais qui sont sensibles aux colorants neutres. Cest le type le plus abondant des leucocytes. Ils sont capables dinfiltrer les tissus à partir du sang et de phagocyter les bactéries envahissantes.


NEUTROPHIL: A leucocyte having no affinity for acid or basic dyes, but stainable by neutral dyes. The most abundant type of leucocyte; they are able to move out of the blood and into the tissues of the body to engulf bacteria wherever they invade.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΟΣ: Λευκοκύτταρο που δεν έχει συγγένεια προς τις όξινες ή βασικές χρωστικές, είναι όμως δυνατόν να χρωσθεί με ουδέτερες χρωστικές.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que no tienen afinidad por los colorantes ácidos y básicos pero que son sensibles a los colorantes neutros. Es el tipo más abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrar tejidos a partir de la sangre y de fagocitar las bacterias invasoras.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que non teñen afinidade polos colorantes ácidos e básicos pero que son tinguibles cos colorantes neutros. É o tipo máis abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrarse nos tecidos saliendo de os vasos sanguíneos e de fagocitar as bacterias onde queira que provoquen unha invasión.

NEUTROFIL GRANULOCITA: Olyan fehérvérsejt, amely nem festődik savas vagy bázikus festékkel, semleges kémhatású festékekkel viszont festhető. A legnagyobb számban előforduló fehérvérsejtek; képesek a vérből a szövetekbe vándorolni, hogy még a behatolás helyén elnyeljék a baktériumokat.

NEUTROFIL: Leukocytt uten affinitet for basiske eller sure fargestoff, men som farges av nøytrale fargestoff. Den mest tallrike leukocyttypen. Er i stand til å gå fra blod og over i kroppsvev for å drepe bakterier.

NEUTROFIL : Krwinka biała obojętnochłonna, tj. leukocyt niemający powinowactwa chemicznego do barwników kwaśnych i zasadowych, ale barwiony przez barwniki obojętne. Najliczniejszy typ leukocytów; są one zdolne do przechodzenia z krwi do tkanek ciała i pochłaniania bakterii w organizmie wszędzie tam, gdzie one się pojawią.

NÖTROFIL: Asit ya da boyar içerisinde sabitlenemeyen fakat nötral boyalar tarafından sabitlenebilen bir lökosit. Çok bol olan lökosit tipi, kandan dışarı çıkabilirler ve bakteri nerede olursa olsun vücut içerisindeki dokulara girer

Was this helpful?
(Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.


NIFURPRAZINE: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

ΝΙΦΟΥΡΠΡΑΖΙΝΗ: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

NIFURPRAZINA: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra a A. salmonicida e outras bacterias.

NIFURPRAZIN: (Karofur) 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol)-etilén-hidroklorid. Pl. A. salmonicida. ellen hatásos nitrofurán-vegyület.

NIFURPRAZIN: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

NIFURPRAZYNA: (carofur) 1-(5-nitro-2-furyl)-2-(6-amino-3-pirydazol) chlorowodorek etylenowy. Nitrofuran jest skuteczny przeciw bakteriom, jak np. A. salmonicida.

NIFURPRAZIN: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) .Etilen hidro klorit.A Salmonicida gibi tekrar etkin hale gelen nitrofuran.

Was this helpful?
Relatif au système nerveux.


NEURAL: Relating to the nervous system.

ΝΕΥΡΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με το νευρικό σύστημα.

NEURAL: Relativo al sistema nervioso.

NEURAL: Relativo ao sistema nervioso.

NEURÁLIS: Az idegrendszerrel kapcsolatos.

NEVRAL: Som gjelder nervene.

NERWOWY: Odnoszący się do układu nerwowego.

NÖRAL: Sinir sistemi ile ilişkili olan.

Was this helpful?
Lésion des nerfs, du genre dégénératif ou inflammatoire.


NEURITIS: Degenerative or inflammatory nerve lesions.

ΝΕΥΡΙΤΙΣ: Εκφυλιστική ή φλεγμονική αλλοίωση των νεύρων.

NEURITÍS: Lesión de nervios, del tipo degenerativo o inflamatorio.

NEURITE: Lesión de nervios, do tipo dexenerativo ou inflamatorio.

NEURITIS: Degeneratív vagy gyulladásos idegsérülés.

NEURITT: (1) Utloper fra nervecelle. (2) Nervebetennelse.

ZAPALENIE NERWU: Degeneracyjne lub zapalne uszkodzenie nerwów.

NÖRITIS: Dejeneratif veya inflamatuar sinir lezyonla.r

Was this helpful?
Ampoule sensorielle sous lépiderme de la ligne latérale des poissons, composée de cellules sensorielles et dune cupule.


NEUROMAST: A bud-like sensory organ located just under the epidermis of the lateral line of fish and composed of sensory cells and a cupula.

ΝΕΥΡΟΜΑΣΤΟΣ: Ασκοειδές αισθητήριο όργανο ευρισκόμενο ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα της πλευρικής γραμμής των ψαριών και αποτελούμενο από αισθητήρια κύτταρα και μία ζελατινώδη κάψα.

NEUROMASTO: Órgano sensorial debajo de la epidermis de la línea lateral de peces, compuesta de células sensoriales y de una cúpula.

NEUROMASTO: Órgano sensorial con forma de xema situado xusto debaixo da epiderme da liña lateral de peixes, composta de células sensoriais e dunha cúpula.

NEUROMASZT: Bimbóhoz hasonló érzékszerv, amely a halak oldalvonalában, az epidermisz alatt helyezkedik el, és egy érzékelősejtből, valamint egy cupulából áll.

NEUROMAST: Sansecelle (hårcelletype) i sidelinjesystemet hos fisk, som består av en flagell og flere mikrovilli som stikker ut i en geleaktig masse (cupula).

CIAŁKO CZUCIOWE NARZĄDU LINII NABOCZNEJ: Kubkopodobny narząd usytuowany tuż pod naskórkiem linii nabocznej ryb. Składa się on z płytki podstawnej i osadzonego na niej nabłonka zmysłowego, przykrytego osklepkiem (kopułką). W płytce podstawowej rozgałęziają się nerwy czuciowe i naczynia krwionośne obsługujące komórki nabłonka.

NÖROMAST (DUYU ORGANELİ): Balıklarda line lateralede epidelmisin hemen altında yerleşmiş ve sinie hücreleri ile cupula oluşturan tomurcuk şekklinde duyu organelleri,

Was this helpful?
Unité sécrétrice élémentaire du rein (de poisson par exemple) composé des glomérules et du tubule rénal.


NEPHRON: The individual units, each consisting of a renal corpuscle and a kidney tubule, which make up a typical fish kidney.

ΝΕΦΡΩΝΑΣ: Τα στοιχειώδη μέρη από τα οποία αποτελείται ο νεφρός. Κάθε νεφρώνας αποτελείται από ένα νεφρικό σωμάτιο και ένα νεφρικό σωλινίσκο.

NEFRONA: Unidad de secreción elemental del riñón (de pez por ejemplo) compuesta de glomérulos y de túbulos renales.

NEFRONA: As unidades individuais,compostas cada unha dun glomérulo e un túbulo renal, que constitúen un típico ril de peixe.

NEFRON: A halak veséjének egységei, amelyek egy-egy vesetestecskéből, illetve egy-egy csövecskéből állnak.

NEFRON: Den funksjonelle enheten i den ekskretoriske delen av nyren. Består i prinsippet av glomerulus, proksimal tubulus og distal tubulus. Ligger spredt i nyren uten noe spesielt mønster.

NEFRON: Jednostka morfologiczno-czynnościowa nerki, zawierająca kłębek nerkowy z torebką i kanalik nerkowy, które składają się na typową nerkę u ryb.

NEFRON: böbrek kan hücreleri ve böbrek tüpünde tipik balık böbreği inceleyen bireysel konular

Was this helpful?
Croissance cellulaire incontrôlée; tumeur.


NEOPLASM: Uncontrolled cell growth; tumour.

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ: Ανεξέλεγκτη αύξηση των κυττάρων, όγκος.

NEOPLASMA: Crecimiento celular no controlado; tumor.

NEOPLASMA: Crecemento celular non controlado; tumor.

NEOPLAZMA: Szabályozatlan sejtnövekedés; daganat.

NEOPLASMA: Ukontrollert cellevekst, svulst.

NOWOTWÓR: Niekontrolowany wzrost komórki; guz.

TÜMÖR: Hücrenin kontrolsüz büyümesi; tümör.

Was this helpful?
Inflammation du rein.


NEPHRITIS: Inflammation of the kidneys.

ΝΕΦΡΙΤΙΣ: Φλεγμονή των νεφρών.

NEFRITIS: Inflamación del riñón.

NEFRITE: Inflamación do ril.

NEPHRITIS: A vesék gyulladása.

NEFRITT : Nyrebetennelse.

ZAPALENIE NEREK: Zapalenie nerek.

NEFRIT: Böbrek iltihabı.

Was this helpful?
Sclérose ou durcissement des reins provoqué par la précipitation des sels de calcium et qui aboutit à la dégénérescence et à la fibrose des tubules rénaux, des tissus intersticiels et des glomérules. Elle peut entraîner une insuffisance rénale. Elle est fréquemment observée dans les élevages des salmonidés.


NEPHROCALCINOSIS: Sclerosis or hardening of the kidney due to precipitation of calcium salts leading to degeneration and fibrosis of renal tubules, interstitial tissue and glomeruli which may ultimately lead to renal insufficiency; often shows precipitation of calciumphosphates in the kidney tubule; may lead to kidney failure caused by the accumulation of calcium salts in the tubule of the kidneys; observed frequently in cultured salmonids.

ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ: Σκλήρυνση του νεφρού προκαλούμενη από την απόθεση αλάτων ασβεστίου που οδηγεί σε εκφυλισμό και ίνωση των νεφρικών σωληνίσκων, του μεσοδιαστηματικού ιστού και των σπειραμάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Παρατηρείται συχνά στα καλλιεργούμενα σολομοειδή.

NEFROCALCINOSIS: Esclerosis o endurecimiento de los riñones provocado por la precipitación de sal de calcio y que lleva a la degeneración y a la fibrosis de los túbulos renales, de tejidos intersticiales y de glomérulos. Puede conducir a una insuficiencia renal. Frecuentemente observada en los cultivos de salmónidos.

NEFROCALCINOSE: Esclerose ou endurecemento dos riles provocada pola precipitación de sales de calcio que leva á dexeneración e á fibrose dos túbulos renais, de tecidos intersticiais e de glomérulos. Pode conducir a unha insuficiencia renal. Frecuentemente aparece precipitación de fosfatos de calcio nos túbulos renais.Puede levar fallo renal provocado pola acumulación de sales de calcio no túbulo renal. Observouse nos salmónidos de piscicultura.

NEPHROCALCINOSIS: Vesekő; a vesék elmeszesedése vagy megkeményedése kalciumsók lerakódásának hatására, amely a vesecsövecskék, a köztes állomány és az érgomolyagok leépüléséhez vagy fibrózisához vezet.; gyakran kalcium-foszfát lerakódása figyelhető meg a vesecsövecskékben; veseelégtelenséghez vezethet, amelyet a vesecsövecskékben lerakódó kalciumsók okoznak; gyakran megfigyelhető tenyésztett lazacféléken.

NEFROKALSINOSE: Avsetning av kalsiumsalt (ofte kalsiumfosfat) i nyren, fører til degenerering og fibrose av nyretubuli, mellomvev og glomeruli. Kan til slutt gi nyresvikt. Er et økende problem i intensiv smoltproduksjon. Det er vist økt frekvens av nefrokalsinose hos regnbueørret ved høye konsentrasjoner av karbondioksid i vannet.

ZWAPNIENIE NEREK: Stwardnienie lub utwardzenie nerek spowodowane wytrącaniem się soli wapniowych, prowadzące do degeneracji i zwłóknienia kanalików nerkowych, tkanki śródmiąższowej i kłębuszków nerkowych, które ostatecznie mogą prowadzić do niewydolności nerek; często występuje w kanalikach nerkowych wytrącanie się fosforanu wapniowego; może powodować niewydolność nerek na skutek nagromadzenia się w kanalikach nerkowych soli wapniowych; obserwowane jest to często u hodowanych ryb łososiowatych.

NEFROKALKINOSIZ: Sikloris veya böbreklerde kalsiyum tuzlarının yükselmesi sonucu dejenerasyon, böbrek tüplerde fibrosis, instertitial dokuda ve gromerulde görülen böbrek yetersizliği; böbrek tüplerinde kalsiyum fosfotasın azalması sonuıcu görülür; sonuçla böbrekler kalsiyum tuzlarını süzemez hale gelirler, çoğu salmonlarda görülür.

Was this helpful?
Substance chimique utilisée pour tuer les nématodes.


NEMATICIDE: A chemical used to kill nematode worms.

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ: Χημική ουσία που χρησιμοποιείται γιά να την εξολόθρευση νηματωδών σκωλήκων.

NEMATICIDA: Sustancia química utilizada para matar los nematodos.

NEMATICIDA: Substancia química utilizada para matar os nematodos.

NEMATICID: Fonálférgek írtására használt vegyszer.

ANTHELMINTIKUM.: Kjemikalie brukt for a drepe rundmarker (nematoder).

NEMATOCYD: Chemiczny środek nicieniobójczy używany do zabijania nicieni.

NEMATISID: Nematod kurtçukların öldürülmesinde kullanılan kimyasal.

Was this helpful?
Vers ronds, vivant librement ou parasites; beaucoup despèces se retrouvent chez les animaux aquatiques.


NEMATODES: Roundworms that are both free-living and parasitic in plants and animals, occurring in many species of aquatic animals.

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ: Ασκαρίδες, οι οποίες ζουν ελεύθερα ή παρασιτούν σε ζώα και φυτά. Απαντούν σε πολλά είδη υδρόβιων ζώων.

NEMATODOS: Gusanos de sección redonda, que viven libremente o en forma de parásitos; muchas especies parásitas se encuentran en el interior de los animales acuáticos.

NEMATODOS: Vermes de sección redonda, que viven libremente ou en forma de parasitos de plantas e animais, presentándose en moitas especies de animais acuáticos.

NEMATODA: Szabadon élő vagy állati- és növényparazita hengeresférgek, amelyek sok vízi állatfajban előfordulnak.

NEMATODER: Rundmarker som både er frittlevende og parasittiske på planter og dyr. Finnes i mange akvatiske dyr. F.eks. kveis.

NICIENIE (Nematoda): Glisty, są formami zarówno swobodnie żyjącymi, jak i pasożytującymi u roślin i zwierząt; występują u wielu gatunków zwierząt wodnych, w tym i u ryb.

NEMATODLAR (İPLİKSİ KURTLAR): Hem serbest yaşayan hemde bitki ve hayvanlar üzerinde parazit yaşayan yuvarlak kurtlardır. Akuatik hayvanların birçok türünde meydana gelirler.

Was this helpful?
Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.


ULCERATIVE DERMAL NECROSIS (UDN): A disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.

ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ: Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

NECROSIS ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

NECROSE ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermidade de etioloxía incerta (posiblemente viral) que afecta os salmónidos no seu retorno ás augas doces dende o mar. Os primeiros síntomas son lesións da rexión cefálica que son despois infectadas por bacterias e fungos.

FEKÉLYES BŐRELHALÁS: Tisztázatlan kóroktanú (valószínűleg vírusos) betegség, amely a tengerből édesvízbe visszatérő lazacféléket veszélyezteti. Kezdetben a fejen és a fej körül alakulnak ki fekélyek, amelyeken keresztül rendszerint bakteriális vagy gombás eredetű másodlagos fertőzés történik.

ULCERATIV DERMAL NEKROSE (UDN): Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

WRZODZIEJĄCA MARTWICA SKÓRY : Wrzodziejąca martwica skóry; choroba o niewyjaśnionej etiologii (prawdopodobnie wirusowa), która zakaża ryby łososiowate powracające z morza do wody słodkiej. Początkowo objawia się ona w postaci zmian chorobowych w rejonie głowy, które zwykle są zakażone bakteriami i grzybami.

Ülserli Deri Nekrosisi (UDN): Denizden tatlı suya dönen salmonidleri etkileyen etiyolojisi (muhtemelen viral) belli olmayan bir hastalık. Başlangıçta genellikle mantar vey bakteri tarafından enfekte olmuş gibi baş bölgesinde lezyonlar şeklinde görülür.

Was this helpful?
Maladie virale aiguë à subaiguë des saumonidés juvéniles, surtout des truites; cosmopolite. On considère que le virus est transmis avec les oeufs. En général, les pertes sont relativement importantes chez les poissons de moins de 5 cm. Les techniques prophylactiques consistent en la désinfection chimique des oeufs, lélimination de femelles porteuses et lélimination des stocks atteints.


INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS: A peracute to acute viral disease of juvenile salmonids. It is widespread and considered to be egg-transmitted. Losses are generally quite high in fish less than 5 cm long. The recommended control methods include chemical disinfection of eggs, elimination of carrier females through broodstock testing and depopulation of affected stocks.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΙΣ: Υπεροξεία έως οξεία ίωση των νεαρών σολομοειδών. Ευρύτατα διαδεδομένη, θεωρείται ότι μεταδίδεται διά των αυγών. Προκαλεί σημαντικές απώλειες μεταξύ των ψαριών μήκους μικρότερου από 5 εκατοστά. Οι μέθοδοι ελέγχου που συνιστώνται περιλαμβάνουν χημική απολύμανση των αυγών, εξολόθρευση των θηλυκών-φορέων και αποπληθυσμό των μολυσμένων αποθεμάτων.

NECROSIS PANCREÁTICO INFECCIOSA: Enfermedad viral aguda a subaguda de jóvenes salmónidos, sobre todo de truchas; cosmopolita. Se considera que el virus se transmite con los huevos. En general, las pérdidas son relativamente importantes en peces de menos de 5 cm. Las técnicas profilácticas consisten en la desinfección química de los huevos, la eliminación de las hembras portadoras y la supresión de las reservas afectadas.

NECROSE PANCREÁTICO INFECCIOSA: Enfermidade viral aguda a subaguda de xuvenís de salmónidos. Transmítese a través dos ovos. As perdas son xeralmente bastante altas en exemplares de menos de 5 cm de longo. Os métodos de control recomendados inclúen a desinfección química de ovos, a eliminación de femias portadoras mediante probas xenéticas e a eliminación de stocks afectados.

FERTŐZŐ HASNYÁLMIRIGY-NEKRÓZIS: Fiatal lazacok heveny vagy félig heveny vírusos megbetegedése. Sokfelé előfordul és az általános vélemény szerint az ikra közvetítésével adódik át. 5 cm-nél kisebb halakban igen súlyos veszteségeket okozhat. A javasolt megelőzési módszerek közé tartozik az ikrák kémiai úton történő fertőtlenítése, a hordozó nőstények eltávolítása és az érintett állomány ritkítása.

INFEKSIØS PANKREAS NEKROSE: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

ZAKAŹNA MARTWICA TRZUSTKI: Bardzo ostra do ostrej choroba wirusowa młodzieży ryb łososiowatych. Choroba rozprzestrzeniona i przyjmuje się, że jest przenoszona z ikrą. Na ogół straty są bardzo duże u ryb o długości poniżej 5 cm. Zalecane metody zapobiegania obejmują chemiczną dezynfekcję ikry, eliminację nosicielskich samic poprzez sprawdzanie stada matecznego i likwidację dotkniętych obsad.

BULAŞICI PANKREATİK NEKROZ: Genç salmonidlerde görülen keskin akut viral bir hastalıktır. Yaygın olarak görülür ve yumurta yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Kayıplar genellikle 5 cmden daha küçük balıklarda oldukça yüksektir. Tavsiye edilen kontrol metotları, etkilenmiş stokların nüfusunun azaltıması, kuluçkahanalerin kontrol edilmesi, taşıyıcı dişilerinin çıkartılması, yumurtaların kimyasal dezenfekte edilmesini kapsar.

Was this helpful?
Maladie aigüe, contagieuse et systémique, touchant habituellement les alevins des salmonidés, provoquant un taux important de mortalité. Le virus IPN, originalement affectant seulement les salmonidés, a été maintenant détecté aux espèces non-salmonidés. Le virus IPN apparait en plusieurs souches qui diffèrent en virulence et en réponse serologique. Il a une distribution mondiale et est sans doute le plus répandu des virus aquatiques.


I.P.N.: Infectious pancreatic necrosis: an acute, contagious, systemic Birnavirus disease, usually affecting fry and fingerling salmonids, and gives rise to a high juvenile mortality rate. The IPN virus, originally thought to affect salmonids only, has now been found in a range of non-salmonid fish. The IPN virus occurs as multiple strains that differ in virulence and serological response. It has a worldwide distribution and may be the most widespread of the aquatic viruses.

I.P.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, μεταδοτική, συστημική ιογενής ασθένεια, που προσβάλλει συνήθως τον γόνο των σολομοειδών με αποτέλεσμα υψηλή θνησιμότητα των νεαρών ατόμων. Ο ιός IPN, που αρχικα εθεωρείτο ότι προσβάλλει μόνο τα σολομοειδή, έχει βρεθεί και σε άλλα είδη. Απαντάται σε διάφορα στελέχη που διαφέρουν σε μολυσματικότητα και ορολογικές αντιδράσεις και παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση τόσο ώστε να θεωρείται ίσως ο πλέον διαδεδομένος ιός στο υδάτινο περιβάλλον.

NECROSIS INFECCIOSA DEL PÁNCREAS: Enfermedad aguda, contagiosa y sistémica, normalmente afecta los alevines de salmónidos, provocando una tasa importante de mortalidad. El virus IPN, originalmente afectando sólo los salmónidos, ha sido detectado ahora en especies no- salmónidos. El virus IPN aparece en varias cepas que difieren en la virulencia y en la respuesta serológica. Tiene una distribución mundial y es sin duda el más abundante de los virus acuáticos.

I.P.N. / N.P.I.: Necrose pancreática infeciosa: unha enfermidade producida por un Birnavirus, aguda, contaxiosa e sistémica. Normalmente afecta a larvas e alevín de salmónidos, provocando unha taxa importante de mortalidade xuvenil. O virus IPN, orixinalmente afectaba só aos salmónidos, foi detectado agora noutras especies distintas de salmónidos. O virus IPN aparece como varias cepas que difiren na virulencia e na resposta serolóxica. Ten distribución mundial e sen dúbida é o máis estendido dos virus acuáticos.

I.P.N.: Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis; elsősorban a lazacfélék lárváit és fiatal egyedeit veszélyeztető heveny, szisztémás fertőző betegség, amelyet a Birnavirus okoz. Az IPN vírusról eredetileg azt gondolták, hogy csak a lazacféléket fertőzi, de újabban más halfajokban is kimutatták. A vírusnak sokféle, virulenciáját és szerológiai tulajdonságait tekintve különböző törzse van. Az egész világon előfordul, valószínűleg a legelterjedtebb halvírus.

IPN: Infeksiøs pankreasnekrose: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

I.P.N.: Zakaźna martwica trzustki łososiowatych: ostra, zaraźliwa, ogólnoustrojowa choroba wirusowa, zwykle atakuje wylęg i narybek ryb łososiowatych i powoduje wśród młodzieży podwyższone do wysokich ubytki w obsadach. Uważano początkowo, że wirus IPN atakuje tylko ryby łososiowate, ale ostatnio został stwierdzony u wielu gatunków ryb niełososiowatych. Wirus IPN występuje w postaci różnych szczepów, które różnią się zjadliwością i reakcją serologiczną. Jest on rozpowszechniony w świecie i stanowi najb

I.P.N: Enfekte olmuş Pankreatik nekroz: Akut, bulaşıcı, sistemik Birnavirus hastalığıdır. Genellikle fry ve fingerlink aşamasındaki salmonidleri etkiler ve yüksek ergin ölüm oranına sebep olur. IPN virüsü farklı virulans ve serolojik cevaba sahip çoklu zincirler olarak meydana gelirler. Tüm dünyada yayılım gösterir ve akuatik virüslerin en yaygını olabilir.

Was this helpful?
Maladie virale aiguë des saumonidés juvéniles. Auparavent cette maladie a été décrite sous des appellations diverses; Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease and Leavenworth Sockeye Disease. Les espèces principales atteintes par cette maladie sont les saumons Chinook et Sockeye et la truite arc-en-ciel. La maladie est endémique dans louest des Etats Unis et se manifeste sporadiquement ailleurs dans le pays. On considère que le virus est transmis a


INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS: An acute viral disease of juvenile salmonids. Historically, this disease was recorded as Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease, and Leavenworth Sockeye Disease. The primary species affected are Chinook salmon, Rainbow trout and Sockeye salmon. The disease is endemic in the western U.S. with sporadic outbreaks occurring in other parts of the country. The virus is considered to be egg-transmitted. Losses are quite high in fish of less than 5 cm in

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ: Οξεία ιογενής νόσος των νεαρών σολομοειδών. Εις ιό παρελθον αναφερόταν ως Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease, και Leavenworth Sockeye Disease. Τα είδη που κυρίως προσβάλλονται είναι ο σολομός Chinook, η ιριδίζουσα πέστροφα, και ο σολομός Sockeye. Η ασθένεια είναι ενδημική των δυτικών Η.Π.Α. με σποραδικές εκδηλώσεις και σε άλλα μέρη της χώρας. Ο ιός θεωρείται ότι διαδίδεται μέσω των αυγών. Οι απώλειες είναι υψηλές στα ψάρια μεγέθους κάτω α

NECROSIS HEMATOPOIETICA INFECCIOSA: Enfermedad viral aguda de salmónidos juveniles. En el pasado esta enfermedad ha sido descrita bajo varias denominaciones: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease o Leavenworth Sockeye Disease. Las especies principales afectadas por esta enfermedad son el salmón Chinook y Sockeye y la trucha arco iris. La enfermedad es endémica en el oeste de los Estados Unidos y se manifiesta esporádicamente en otras partes del país. Se considera que el virus se t

NECROSE HEMATOPOÉTICA INFECCIOSA: Enfermidade viral aguda de xuvenís de salmónidos. No pasado esta enfermidade foi descrita baixo varias denominacións: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease ou Leavenworth Sockeye Disease. As principais especies afectadas por esta enfermidade son o salmón Chinook e Sockeye e a troita arco iris. A enfermidade é endémica no oeste dos Estados Unidos e maniféstase esporadicamente noutras partes do país. Considérase que o virus se transmite cos ovos.

FERTŐZŐ HEMATOPOIETIKUS NEKRÓZIS: Fiatal lazacok heveny vírusos megbetegedése. Egészen mostanáig ezt a betegséget Oregon Sockeye-betegség, Sacramento-folyó Chinook-betegség, Columbia-folyó Sockeye-betegség és Leavenworth Sockeye-betegség néven ismerték. A leginkább érintett halfajok a Chinook lazac, a szivárványos pisztráng és a Sockeye lazac. A betegség az Egyesült Államok nyugati részén fordul elő, de időnként megjelenhet az ország többi részében is. Az általános vélemény szerint a vírus az ikra közvetítésével adódik át. 5 cm

INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE (IHN): Akutt virussykdom på juvenile laksefisk. Inntil nylig var sykdommen kjent som ”Oregon Sockeye Disease”, ”Sacramento River Chinook Disease”, ”Columbia River Sockeye Disease” og ”Leavenworth Sockeye Disease”. Artene som sykdommen hovedsakelig berører er kongelaks (Chinook), regnbueørret og rødlaks (Sockeye). Sykdommen er endemisk i det vestlige USA, med sporadiske utbrudd i andre deler av landet. Viruset overføres trolig gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Det er store tap av fisk mindre enn

ZAKAŹNA MARTWICA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO: Ostra choroba wirusowa młodzieży ryb łososiowatych. Dopiero ostatnio choroba ta została zarejestrowana jako: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease i Leavenworth Sockeye Disease. Głównymi gatunkami dotkniętymi chorobą są: czawycza (Oncorhynchus tschawytscha), pstrąg tęczowy (O. mykiss) i nerka (O. nerka). W zachodniej części USA jest to choroba endemiczna (lokalna) ze sporadycznym pojawieniem się w innych częściach kraju. Uważa się, że wirus te

BULAŞICI HEMATOPOİETİK NEKROZ: Salmonların genç bireylerinde görülen viral akut bir hastalıktır. Son zamanlara kadar, bu hastalık, Oregon Sockeye Hastalık, Sacramento River Chinook Hastaligi, Columbia River Sockeye Hastalık ve Leavenworth Sockeye Hastalığı olarak kaydedilmiştir. Chinook somon, Gökkuşağı alabalık ve somon Sockeye türleri birincil olarak etkilenmiştir. Hastalık ABDnin batısında, ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen tek dük salgınlar şeklinde görülen endemik bir hastalıktır. Virüs yumurta ile bulaştığı düşü

Was this helpful?
Mort de cellules ou de tissus au sein du corps vivant.


NECROSIS: The death of cells or tissues within the living body.

ΝΕΚΡΩΣΗ: Νεκρά ή θνήσκοντα κύτταρα ή ιστοί σε ένα ζωντανό σώμα.

NECROSIS: Muerte de células o de tejidos dentro del cuerpo vivo.

NECROSE: Morte de células ou de tecidos dentro do corpo vivo.

NEKRÓZIS: Az élő test sejtjeinek vagy szöveteinek elhalása.

NEKROSE: Død av celler eller vev i en levende organisme.

NEKROZA/MARTWICA: Śmierć komórek lub tkanek wewnątrz żywego organizmu.

NEKROZİZ: Yaşayan organizmada doku ya da hücre ölümü.

Was this helpful?
La mort cellulaire ou tissulaire provoquée par un déséquilibre de la teneur en lipides cellulaires ainsi que dans le métabolisme et libération des lipides.


FATTY NECROSIS: Death of cells and tissues due to an imbalance of fat in cells and the rate of utilization or release of fat in cells.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗ: Θάνατος κυττάρων και ιστών εξαιτίας της ανισορροπίας του ισοζυγίου των λιπών, καθώς και του ρυθμού χρησιμοποίησης ή απελευθέρωσης λιπών στα κύτταρα.

NECROSIS ADIPOSA: Muerte de células o de tejidos provocada por un desequilibrio en la tasa de lípidos celulares así como en el metabolismo y liberación de lípidos.

NECROSE ADIPOSA: Morte de células e de tecidos provocada por un desequilibrio no balance de lípidos celulares e na taxa de utilización ou reposición destes

ZSÍROS NEKRÓZIS: A sejtek és szövetek elhalása a sejtekben lévő zsír felhalmozódása miatt, illetve a sejtek zsírtartalma hasznosításának vagy kiengedésének mértéke.

FETTVEVSNEKROSE: Død av celler og vev grunnet ubalanse av fett i celler og utnyttelse eller frisetting av fett i celler.

MARTWICA TŁUSZCZOWA: Obumieranie komórek i tkanek spowodowane brakiem równowagi tłuszczu w komórkach a jego tempem zużytkowania lub odkładanie w komórkach.

YAĞ KANGRENİ: Hücrelerin anormal yağlanması sonucunda hücre ve dokuların ölmesi

Was this helpful?
Examen médical du corps après la mort afin didentifier la cause du décès. Ce terme sapplique généralement aux cadavres animaux plutôt quaux etres humains.


NECROPSY: A medical examination of the body after death to ascertain the cause of death. Generally, this term is reserved for the examination of an animal, other than human, body.

ΝΕΚΡΟΨΙΑ: Ιατρική μετά θάνατον εξέταση του σώματος ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου. Γενικά ο όρος χρησιμοποιείται (στην αγγλική) γιά την εξέταση ενός ζώικού, μη ανθρώπινου, σώματος.

NECROPSIA: Examen médico del cuerpo después de la muerte para identificar la causa del fallecimiento. Este término se aplica generalmente a los cadáveres animales más que a los seres humanos.

NECROPSIA: Exame médico do corpo despois da morte para determinar a causa do falecemento. Este termo aplícase xeralmente ao exame dos cadáveres animais máis que ao dos seres humanos.

BONCOLÁS: A test halál utáni orvosi vizsgálata, amelynek célja a halál okának kiderítése.

NEKROPSI: Medisinsk undersokelse av kroppen etter dod, for a fastsla dodsarsak. Betegnelsen blir vanligvis brukt for undersokelse av dyrekropper, ikke av menneskekropper (obduksjon).

NEKROPSJA/SEKCJA: Badanie lekarskie ciała po śmierci celem upewnienia się o jej przyczynach. Zazwyczaj termin ten odnosi się do badania zwierząt i jest inny niż w przypadku ludzkiego ciała.

NECROPSİ (OTOPSİ): Ölümün sebebini anlamak için, ölüm sonrası vücutta yapılan tıbbi deney. Genel olarak bu terim hayvan ve insan vücudunda yapılan denemeler için kullanılır.

Was this helpful?
Taches Noires. Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.


NEASCOSIS: Black spot: usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.

ΝΕΑΣΚΩΣΗ: Ασθένεια μαύρων στιγμάτων. Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.

NEASCIOSIS: Manchas Negras: Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.

NEASCOSE: Enfermidade das manchas negras: normalmente refírese aos quistes de cor negra de estados intermedios de trematodos en peixes, situados a miúdo debaixo da epiderme.

NEASCOSIS: Feketefoltosság; általában a halakban élősködő mételyek köztes állapotainak fekete cisztáira utal, amelyek közvetlenül a hámréteg alatt találhatók.

CRYPTOCOTYLE LINGUA INFEKSJON : Svartsprokksykdom: Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.

CZERNIACZKA : Czarne plamki; zwykle odnosi się do czarnych cyst stanowiących pośrednie stadia przywr u ryb, często usytuowanych zaraz pod naskórkiem.

NEASCOSİS: Siyah leke: balıklarda genellikle orta derecede trematodes siyah kistin belirtisidir ve genellikle epidermisin hemen altında bulunur.

Was this helpful?
Forme larvaire caractéristique des crustacés avec une région céphalique très simple. Le nauplius éclôt avec trois paires dappendices (antennules, antennes, mandibules). Malgré le fait que le nauplius est typique, cette forme larvaire nest pas observée chez toutes les espèces de crustacés. Elle est fréquente chez les crustacés primitifs, mais souvent absente chez les crustacés plus avancés, le stade nauplius dans ce cas ayant lieu lors du développement de loeuf, avec léclosion dun stade larvaire


NAUPLIUS: A characteristic crustacean larva which exhibits the simplest type of head region. The nauplius hatches with only three pairs of appendages (antennules, antennae, and mandibles). Although the nauplius larva is typical, it does not appear in all crustaceans. It is common in lower forms, but in many of the higher forms it occurs during development in the egg, and the young are hatched as differentiated and more advanced larvae.

ΝΑΥΠΛΙΟΣ: Χαρακτηριστική προνύμφη των καρκινοειδών, ο ναύπλιος, παρουσιάζει τον απλούστερο τύπο κεφαλικής περιοχής. Εκκολάπτεται μέ τρία μόνο ζεύγη εξαρτημάτων (κεραιϊδια, κεραίες και γνάθους). Μολονότι η προνύμφη ναύπλιος είναι τυπική δεν εμφανίζεται σε όλα τα καρκινοειδή. Είναι κοινή στις κατώτερες μορφές, αλλά σε πολλές από τις ανώτερες μορφές εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη εντός του αυγού, και τα νεογνά εκκολάπτονται ως διαφορετικές πλέον ανεπτυγμένες προνύμφες.

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos con una región cefálica muy simple. El Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, las mandíbulas). A pesar de que el nauplio es típico, esta forma larvaria no se observa en todas las especies de crustáceos. Esta forma es frecuente en los crustáceos primitivos, pero a menudo ausente en los crustáceos más avanzados. En este caso el estado nauplio tiene lugar durante el desarrollo del huevo, con la eclosión en un estado larvario más ava

NAUPLIO: Forma larvaria característica de crustáceos cunha rexión cefálica moi simple. O Nauplio nace con tres pares de apéndices (anténulas, antenas, mandíbulas). A pesar de que o nauplio é típico, esta forma larvaria non se observa en todas as especies de crustáceos. Esta forma é frecuente nos crustáceos primitivos, pero a miúdo ausente nos crustáceos máis avanzados. Neste caso o estado nauplio ten lugar durante o desenvolvemento do ovo, coa eclosión nun estado larvario máis avanzado.

NAUPLIUS: A rákok egyik jellegzetes lárvaalakja, amelynek feji része a legegyszerűbb felépítésű. A nauplius mindössze három feji függelékkel (antennulákkal, csápokkal és mandibulával) kel ki. Habár a nauplius lárva tipikusnak tekinthető, mégsem fordul elő minden rákfajban. Alsóbbrendű rákoknál közönséges, de sok magasabbrendű ráknál a petén belül alakul ki, és csak a kifejletteb, jobban differenciálódott lárvaalakok kelnek ki.

NAUPLIUS: Karakteristisk krepsdyrlarve, med enkleste form for hoderegion. Nauplius klekker med kun tre par vedheng (1. antennepar, 2. antennepar og mandibler). Ikke alle krepsdyr har et napliusstadium. Er vanlig hos primitive former, mens stadiet forekommer under eggutviklingen hos mer avanserte arter der larvene er avanserte ved klekking.

PŁYWIK/NAUPLIUS : Charakterystyczna larwa skorupiaków, która posiada najprostszy układ okolicy głowy. Wylęgnięte pływiki mają tylko trzy pary odnóży (odpowiadające I i II parze czułków oraz żuwaczkom postaci dorosłej). Chociaż larwa pływika jest typowa, to jednak nie występuje u wszystkich skorupiaków. Jest ona powszechna u form niższych, ale u wielu wyższych form występuje w jaju w okresie rozwoju larwalnego, a młode larwy wylęgają się bardziej zaawansowane w rozwoju.

NAUPLIYUS: Kabuklu larvalarının baş bölgesine yerleşen basit bir kurtçuk türü. Naiplius başı üç parçadan oluşur; antenuller, anten ve çene. Nauplis larvaları tipik olmalarına rağmen bütün kabuklularda görülmezler. İyi bilinen daha alt düzey formdur fakat daha üst formların çoğunda gelişme sürecinde yumurtada oluşur ve genç bireyler yumurtadan çıkarak daha ileri gelişmiş larvaya dönüşür.

Was this helpful?
Etat dêtre nain ou rabougri, plus petit que la normale; ayant une croissance restreinte; microsomie.


DWARFISM: The condition of being stunted; much smaller than normal; having restricted growth; microsomia.

ΝΑΝΙΣΜΟΣ: Η κατάσταση ενός οργανισμού του οποίου η αύξηση παύει πριν αυτός αποκτήσει φυσιολογικό μέγεθος, Μικροσωμία.

ENANISMO: Estado de ser enano o encogido, más pequeño que lo normal; que tiene un crecimiento restringido; microsomía.

ANANISMO: Condición de baixo desenvolvemento; moito máis pequeno do normal; con crecemento restrinxido; microsomía.

TÖRPESÉG: A növekedés gátoltságának állapota; a normálisnál sokkal kisebb; csökkent növekedésű; mikroszómia

DVERGVEKST: Tilstand der vekst er hemmet. Mye mindre enn normal. Ha redusert vekst, mikrosomi.

KARŁOWATOŚĆ: Stan będący zahamowanym w rozwoju; znacznie mniejszy niż normalny; mający ograniczony wzrost; karłowatość.

CÜCELİK: Yanık olma durumu; normalden çok daha küçük, sınırlı büyümeye sahiptir; vücudun uyumlu ancak yetersiz gelişmesidir.

Was this helpful?
Larves de mollusques bivalves (huîtres par exemple), après le stade véligère, qui se fixent sur un substrat solide.


SPAT: Young bivalve molluscs (e.g. oysters) just past the veliger stage, which have settled and become attached to some hard object.

ΓΟΝΟΣ (ΜΑΛΑΚIΩΝ): Νεαρά δίθυρα (πχ στρείδια) που μόλις πέρασαν το στάδιο της πεπλοφόρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο σκληρό αντικείμενο.

HUEVA (2): Larvas de moluscos bivalvos (ostras por ejemplo), después del estado velígera, que se fijan en un substrato sólido.

SEMENTE: Xuvenís de moluscos bivalvos (ostras por exemplo), despois da fase velíger, que se fixaron nun substrato sólido.

OSZTRIGALÁRVA: Fiatal puhatestűek (osztrigák), amelyek a veliger lárvastádium után megtelepednek és hozzátapadnak valamilyen szilárd felülethez.

SKJELLYNGEL: Unge toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker) som er forbi veligerstadiet og har bunnslått på et passende substrat.

MŁODA OSTRYGA: Młody dwuskorupowy mięczak (np. ostryga) zaraz po stadium weliger (mobilnym), który osiadł i przyczepił się do twardego przedmiotu.

SPAT: Bazı sert yüzeylere tutunan istiridye gibi çift kabuklu genç yumuşakça bireyleri

Was this helpful?
Petites huîtres, normalement de longueur inférieure à 50 mm, convenable pour le grossissement jusquà la maturité.


BEDDING OYSTERS: Small oysters, usually under 50 mm long, suitable for rearing to maturity on the sea bed.

ΣΤΡΕΙΔΩΝΑΣ: Μικρά στρείδια συνήθως κάτω από 50 mm μήκος, κατάλληλα να εκτραφούν ως την ωριμότητα στον πυθμένα της θάλασσας.

HUEVA (1): Pequeñas ostras, normalmente de longitud inferior a 50 mm, convenientes para engordar hasta la madurez.

SEMENTE (LARVA): Moluscos de pequeno tamaño (ex. ostras), normalmente de lonxitude inferior a 50 mm, utilizadas para o proceso de engorde ata a madureza ou o talle comercial no medio mariño.

TELEPES OSZTRIGÁK: Kisméretű, általában legfeljebb 50 mm hosszúságú osztrigák, amelyek alkalmasak partközeli tengervízben, természetes körülmények között történő továbbnevelésre.

SETTEØSTERS: Små østers, vanligvis mindre enn 50 mm lange, passende til å settes ut på havbunnen for oppdrett fram til markedsstørrelse.

OSADZANIE OSTRYG: Małe ostrygi, zazwyczaj o długości poniżej 50 mm, są odpowiednie do hodowli na dnie morskim do stadium dojrzałości.

İSTRİDYE YATAĞI: Genellikle 50 mm uzunluğun altındaki küçük ist,iridyelrin yetiştirciliği için uygun deniz dip yüzeyi.

Was this helpful?
Nageoires ventrales paires des poissons rattachées à la ceinture pelvienne, servant à la locomotion. Classées par leur emplacement : abdominales, thoraciques, jugulaires, etc., ainsi que par le nombre et la forme de rayons.


PELVIC FIN: Paired fins of fish found on the ventral surface, attached to the pelvic girdle, and used for effecting locomotion. Pelvic fins are qualified by position e.g. abdominal, thoracic, jugular, and by the shape and the number of fin of rays.

ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ: Ζεύγη πτερυγίων των ιχθύων ευρισκόμενα στην κοιλιακή επιφάνεια, προσαρτημένα στην πυελική ζώνη. Χρησιμεύουν γιά να κατευθύνουν την κίνηση και όχι για προώθηση. Τα πτερύγια χαρακτηρίζονται από την θέση τους π.χ. κοιλιακά, θωρακικά, σφαγιδιτικά, καθώς και από το σχήμα και τον αριθμό των ακανθών τους. Αν οι άκανθες γίνονται βραχύτερες προς το ουραίο πτερύγιο θεωρούνται εκφυλισμένα. Συχνά η τελευταία άκανθα συνδέεται με το σώμα με μία μεμβράνη.

ALETA PELVIANA: Aletas ventrales, siempre en pares ligadas a la cintura pelviana que sirven para la locomoción. Clasificadas por su posición: abdominales, torácicas, yugulares, etc., así como por el número y la forma de los radios.

ALETA PELVIANA: Aletas ventrais, sempre en pares ligadas á franxa pelviana, que serven para a locomoción. Clasificadas pola súa posición: abdominais, torácicas, xugulares, así como polo número e a forma dos radios.

HASÚSZÓ: A halak testének hasi oldalán található, a medenceövhöz csatlakozó páros úszók, amelyeknek a mozgás irányításában van szerepük. A hasúszókat a helyzetük alapján lehet osztályozni, eszerint lehetnek abdominális, torakális és juguláris hasúszók, de elfogadott az alak és az úszósugarak száma szerinti csoportosítás is.

BUKFINNE: Parede finner lokalisert på fiskens underside, festet til bekkenbuen. Brukes til effektiv bevegelse. Bukfinnenes plassering benyttes som en indikasjon på hvor avansert (utviklet) en art er. Plassering bak (posterior) er et primitivt trekk, mens plassering lengre framme (anterior) er et avansert trekk.

PŁETWA BRZUSZNA (Pinna ventralis) : Parzyste płetwy ryb znajdujące się na powierzchni brzusznej, przytwierdzone do pasa barkowego, a służące do poruszania się. Płetwy brzuszne są określone przez położenie, np. brzuszne, klatki piersiowej, jarzmowe oraz przez kształt i liczbę promieni w płetwie.

PELVİK YÜZGEÇ: Ventral yüzgeç üzerinde , pelvik kemere takılı ve etkili harekette kullanılan balıklardaki çift yüzgeçlerdir. Pelvik yüzgeçler konumuna ve şekil ve yüzgeç ışını sayısına göre tanımlanırlar, örneğin abdominal, torasik, jugular.

Was this helpful?
Nageoires des poissons, situées antérieurement et ventralement dont le rôle principal réside dans les manœvres locomotrices.


PECTORAL FIN: The anterior and ventrally located fins whose principal function is locomotor manoeuvering.

ΘΩΡΑΚIΚΟ ΠΤΕΡΥΓIΟ: Τα πρόσθια και τα κοιλιακά πτερύγια των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η εκτέλεση ελιγμών.

ALETA PECTORAL: Aletas de peces, situadas en la parte ventral anterior cuyo papel principal reside en maniobras locomotoras.

ALETA PECTORAL: Aletas de peixes, situadas na parte ventral anterior cuxo papel principal da consiste en manobras locomotoras.

MELLÚSZÓ: A has elülső részén elhelyezkedő úszók, amelyek szerepe a hal mozgásának irányítása.

BRYSTFINNE: Finne plassert ventralt bak gjellelokket. Viktigste funksjon er bevegelse og manovrering.

PŁETWA PIERSIOWA (Pinna pectoralis) : Płetwy położone w przedniej i brzusznej części ciała, których główną funkcją jest manewrowanie w ruchu.

GÖĞÜS YÜZGECİ: Başlıca görevi lokomatif manevra olan karın bölgesinde ve önde yerleşmiş yüzgeçler.

Was this helpful?
Petit appendice charnu situé dorsalement et du côté postérieur de la nageoire dorsale principale. Souvent décrite comme nageoire dorsale sans épines. Présente chez les Salmonidae et les Ictaluridae. Chez les silures, elles sont en forme de quille (adnate) ou en forme de drapeau (adnexe); chez dautres espèces ces nageoires sont adnexes. Ces nageoires sont souvent marquées par des entailles chez les salmonidés reproduits en éclosérie et relachés.


ADIPOSE FIN: A small fleshy appendage located posterior to the main dorsal fin; it is often described as a rayless dorsal fin and is present in the Salmonidae and Ictaluridae, lizardfishes and pirate perches. In catfishes, they are either keel-like (adnate) or flaglike (adnexed); the others have adnexed adipose fins. This fin is frequently clipped to mark hatchery -produced and released salmonids.

ΛΙΠΟΠΤΕΡΥΓΙΟ: Μικρό σαρκώδες εξάρτημα που βρίσκεται πίσω από το νωτιαίο πτερύγιο. Συχνά περιγράφεται ως νωτιαίο πτερύγιο χωρίς ακτίνες και συναντάται στα Salmonidae (σολομοειδή), στα Ιctaluridae (γατόψαρα), στους σκαρμούς και τις πέρκες-πειρατές. Στα γατόψαρα τα πτερύγια αυτά έχουν μορφή καρίνας ή σημαίας. Στα υπόλοιπα έχουν την μορφή σημαίας μόνο. Η αποκοπή αυτού του πτερυγίου συχνά χρησιμοποιείται για σημάδεμα των σολομοειδών, που παράγονται σε εκκολαπτήρια και στη συνέχεια απελευθερώνονται.

ALETA ADIPOSA: Pequeño apéndice carnoso situado dorsalmente y del lado posterior de la aleta dorsal principal. Descrito a menudo como la aleta dorsal sin espinas. Presente en los Salmónidos y los Ictalúridos. En los silúridos, tiene forma de quilla (adnato) o en forma de bandera (anexo); en otras especie estas aletas están anexas. Estas aletas son las que se marcan para identificar salmónidos reproducidos en cautividad.

ALETA ADIPOSA: Pequeno apéndice carnoso situado dorsalmente e no lado posterior da aleta dorsal principal. Descrito a miúdo como a aleta dorsal sen espiñas. Presente nos Salmónidos e os Ictalúridos. Nos silúridos, ten forma de quilla (adnato) ou en forma de bandeira (adnexa); noutras especies estas aletas son adnexas. Estas aletas son as que se marcan para identificar salmónidos reproducidos en catividade.

ZSÍRÚSZÓ: Kisméretű, húsos függelék, amely a hal hátúszója mögött található; leggyakrabban egy sugarak nélküli úszó, amely a Salmonidae (lazacfélék) és Ictaluridae (csatornaharcsa-félék) családokban, illetve gyíkhalaknál és bizonyos sügérféléknél fordul elő. A harcsákban lehet gerinc- vagy zászlószerű; a többieknél mindig zászlószerű a zsírúszó. Tenyésztett lazacféléknél gyakran levágják, hogy megjelöljék a keltetőházban szaporított és természetes vízbe kihelyezett halakat.

FETTFINNE: Et lite hudvedheng som sitter mellom ryggfinnen og sporen. Ofte beskrevet som en liten uparet finne uten beinstråler. Egentlig en rest av den primordiale (primitive) finnemembranen som blir tilbakedannet mot slutten av larvestadiet. Finnes hos noen få familier i våre farvann, som f.eks. laksefisk (Salmonidae), maller (Ictaluridae), lodde (Osmeridae), og en del dyphavsfisk som vassild (Argentinidae), perlemorsfik (Sternoptychidae) og lysprikkfisk (Myctophidae). Klipping av fettfinnen er en vanlig

PŁETWA TŁUSZCZOWA: Mały mięsisty wyrostek zlokalizowany z tyłu głównej płetwy grzbietowej; często jest ona opisywana jako bezpromieniowa płetwa grzbietowa; występuje u ryb z rodzin: Salmonidae, Ictaluridae, Synodontidae i okonia-pirata (Aphredoderidae). U sumów, są one podobne do kilu (przyrośnięte) lub do chorągiewki (przydatkowe); inne mają przydatkową płetwę tłuszczową. Płetwa ta jest często obcinana, w przypadku znakowania w ramach eksperymentu wypuszczanych ryb łososiowatych, wyhodowanych w różnych urządzenia

YAĞ YÜZGECİ: Ana dorsal yüzgeçin arka kısmında yerleşmiş küçük ilave et parçası; Işınsız bir dorsal yüzgeç olarak tanımlanır ve Ictaluridae (kedi balığı), Synodontidae (lizardfishes) and levrek balıklarında mevcuttur. Kedi balıklarında yalancı yüzgeç damarlı flema şeklindedir.Diğerlerinde sadece flema tipindedir. yalanc yüzgeçler çoğunlukla markalama amçlı olarak kesilir, salmonidler hariç.

Was this helpful?
Necrose Infectieuse Hematopietique. Maladie rhabdovirale aigüe, systémique et habituellement virulente survenant en milieu sauvage, quoique rencontrée dans des proportions épizootiques dans les cultures de truites et dans quelques espèces de saumon.


I.H.N.: Infectious haematopoietic necrosis:an acute, systemic and usually virulent rhabdoviral disease occurring in the wild, though more typically seen in epizootic proportions among cultured trout and some salmon species.

I.H.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΑIΜΑΤΟΠΟIΗΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, συστημική και συνήθως μολυσματική ασθένεια οφειλόμενη σε ραβδοϊούς. Προσβάλλει και άγριους πληθυσμούς, μολονότι συνήθως συναντάται σε επιζωοτικές αναλογίες σε καλλιεργούμενες πέστροφες και μερικά είδη σολομού.

N.H.I.: Necrosis hematopoietica infecciosa: Enfermedad rabdoviral aguda, sistémica y normalmente virulenta que tiene lugar en medios salvajes, aunque se encuentra en proporciones epizoóticas en cultivos de truchas y en algunas especies de salmón.

N.H.I.: Necrose hematopoética infecciosa: Enfermidade rabdoviral aguda, sistémica e normalmente virulenta que ten lugar en estado salvaxe, aínda que se atopa en proporcións epizoóticas en cultivos de troitas e nalgunhas especies de salmón.

I.H.N.: Fertőző hematopoietikus nekrózis; heveny, szisztémás és rendszerint gyorsan terjedő, rhabdovírus által okozott betegség. Vadon élő populációkban is előfordul, de leginkább tenyésztett pisztrángokban és bizonyos lazacfajokban okoz járványos mértékű megbetegedéseket.

IHN: INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE. En akutt systemisk og vanligvis ondartet sykdom forårsaket av rhabdovirus. Hovedsakelig på villfisk, men forekommer oftere på oppdrettet ørret og noen laksearter (Salmo).

I.H.N.: Zakaźna martwica układu krwiotwórczego łososiowatych: ostra, ogólnoustrojowa i zwykle zjadliwa choroba rhabdowirusowa występująca u ryb dzikich, chociaż o zaraźliwych właściwościach; zwykle jest częściej spotykana wśród hodowanych pstrągów i niektórych gatunków łososi.

I.H.N.: Haematopoietic enfeksiyon nekrozu; vahşi doğada meydana gelen akut, sistematik ve genellikle şiddetli rhabdoviral bir hastalıktır, daha çok kültür alabalık ve bazı salmon türleri arasında salgın olarak görülmesine rağmen.

Was this helpful?
Symbole chimique de lazote.


N: Chemical symbol for nitrogen.

Ν: Χημικός συμβολισμός του αζώτου.

N: Símbolo químico del nitrógeno.

N: Símbolo químico do nitróxeno.

N: A nitrogén vegyjele.

N: Kjemisk symbol for nitrogen.

N: Symbol chemiczny azotu.

Azot: Azotun kimyasal sembolü.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES