AMC LIMITED

I

Macrolide antibiotique (avermectin) produite par un champignon, efficace dans le traitement de mammifères contre les crustacées et nématodes parasites externes et internes. Agit en agoniste du neurotransmetteur du système nerveux périphérique des invertébrés, le g-a-acide butyrique (GABA). Ce neurotransmetteur est absent dans le système nerveux central des mammifères. L’Ivermectin a été évalué en tant que traitement alimentaire pour les salmonidés infestés de poux de mer, mais n’est pas recomman


IVERMECTIN: A macrolide antibiotic (avermectin) produced from a fungus, shown to be effective against internal and external arthropod and nematode parasites of mammals. Acts as an agonist for the neurotransmitter gamma amino butyric acid (GABA) found in the peripheral nervous system in invertebrates in contrast to the CNS of mammals. Has been trialled as an in-feed treatment for salmonids infested with sea lice but not recommended for use in water because of its long half-life.

ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗ: Αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των μακρολιδίων, παράγεται από μύκητες και είναι αποτελεσματικό ενάντια σε αρθρόποδα και νηματώδεις που παρασιτούν επάνω σε θηλαστικά. Δρα ανταγωνιστικά για το νευροδιαβιβαστικό γάμα αμινοβουτιρικό οξύ (GABA), το οποίο βρίσκεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων, ενώ το αντίστοιχο των θηλαστικών είναι το CNS. Έχει δοκιμαστεί ως πρόσθετο στην τροφή των σολομών για την καταπολέμηση των παρασίτων, δεν συνίσταται όμως για χρήση στο νερό εξαιτίας

IVERMECTINA: Antibiótico macrolídico (avermectina) producido a partir de un hongo que es efectivo contra artrópodos externos y nematodos parásitos de mamíferos. Actúa como antagonista del neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) del sistema nervioso periférico de los invertebrados, en contraste con su localización en el SNC de los mamíferos. Se ha probado añadido a la comida para el tratamiento contra el piojo marino (sea lice) pero no se recomienda su uso en el agua debido a su larga permanencia.

IVERMECTINA: Antibiótico macrólido (avermectina) producido a partir dun fungo que é efectivo contra artrópodos externos e internos e nematodos parasitos de mamíferos. Actúa como antagonista do neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) do sistema nervioso periférico dos invertebrados, en contraste coa súa localización no SNC (Sistema Nervioso Central) dos mamíferos. Probouse engadido á comida para o tratamento contra o piollo mariño (sea lice) pero non se recomenda o seu uso na auga debido á súa longa

IVERMECTIN: Gombák által termelt antibiotikum, amely hatékony az emlősökben vagy emlősökön élősködő ízeltlábúak és férgek ellen. A gamma-amino-vajsav (GABA) nevű neurotranszmitter antagonistája, amely a gerinctelenek környéki idegrendszerében fordul elő, ellentétben a gerincesekkel, ahol a központi idegrendszerben található meg. Lazacféléken tápkiegészítőként alkalmazva hatékonynak bizonyult, de hosszú féléletideje miatt a vízben való használata nem javasolt .

IVERMECTIN: Antibiotikum produsert av en sopp. Har vist seg å være effektivt mot endo- og ektoparasittiske artropoder og nematoder hos pattedyr. Virker som en antagonist for neurotransmitteren gammaamino-smørsyre (GABA) som finnes i det perifere nervesystemet hos evertebrater og i sentralnervesystemet hos vertebrater. Har blitt brukt i forsøk med oral behandling mot lakselus, men anbefales ikke for bruk i vann pga. den lange halveringstiden.

IWERMEKTYNA: Antybiotyk makrolidowy (awermektyna) produkowany przez grzyby, okazuje się skuteczny przeciw pasożytom ssaków, tj. wewnętrznym i zewnętrznym stawonogom (Arthropoda) oraz nicieniom (Nematoda). Jako agonistyczny (współdziałający) działa w przekaźniku nerwowym kwasu gamma-amino-masłowego (GABA), stwierdzanego w systemie nerwu obwodowego u bezkręgowców, w przeciwieństwie do CNS (ośrodkowy układ nerwowy) ssaków. Został wypróbowany w leczeniu ryb łososiowatych porażonych wszą morską, którym podawano g

İVERMEKTİN: Bir makrolit antibiyotik (avermectin) mantardan oluşur, eklembacaklılar ve nemotot memelililerin iç ve dış parasitlerine karşı etki gösterirler. Etkileri mesela neurotransmitter GABA için bir agnosit, prefirik sinir sisteminde, omurgasızlarda, memelilerin CNSlere karşı bulundu. Denemelerde, salmonidler için yemleme tedavisinde su pireleri istila etti ve suda uzun yarı ömüründen dolayı kullanımı tavsiye edilmez.

Was this helpful?
Se dit de la procédure par laquelle un organisme est maintenu en captivité dans des conditions de haute sécurité excluant toute possibilité dévasion. Cette procédure est utilisée afin daccomplir des tests ou pour des fins de reproduction, dans un but détablir une progéniture monosexuée stérile par exemple, dans des cas ou lintroduction dun organisme dans un nouvel environnement présente un risque écologique, même si la certification médicale appropriée a été obtenue. Les critères essentiels dune


CONTAINMENT: Sometimes introductions may have adequate health certification but still be viewed as potential ecological risks. To determine the potential of such risks it may ultimately be necessary to establish some animals in an escape-proof environment to carry out tests or for breeding, for example in order to establish monosex or sterile progeny. The essential features of containment facilities are that: (a) animals cannot escape and that the regulatory authority has agreed the design (b) the design min

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Διατήρηση ενός οργανισμού σε αιχμαλωσία υπό συνθήκες υψηλής ασφάλειας που καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε απόδραση. Η απομόνωση εφαρμόζεται με σκοπό την διεξαγωγή ελέγχων και την αναπαραγωγή μονοφυλετικών ή στείρων απογόνων, στις περιπτώσεις που η εισαγωγή ενός οργανισμού σε ένα νέο περιβάλλον ενέχει οικολογικούς κινδύνους ακόμη όταν η εισαγωγή αυτή συνοδεύεται από επαρκή υγειονομικά πιστοποιητικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τα εξής : (α) Οι οργανισμοί δεν πρέπει να

AISLAMIENTO: Dícese del procedimiento por el cual un organismo se mantiene en cautividad en condiciones de alta seguridad excluyendo toda posibilidad de fuga. Este procedimiento se utiliza con el fin de realizar pruebas o con fines reproducctivos, con el fin de establecer una descendencia monosexual estéril por ejemplo, cuando la introducción de un organismo en un nuevo ambiente presenta riesgos ecológicos, aunque exista un certificado médico apropiado. Los criterios básicos de esta modalidad son las siguie

ILLAMENTO: Procedemento polo cal un organismo se mantén en catividade en condicións de alta seguridade excluíndo toda posibilidade de fuga. Cando a introdución dun organismo nun novo ambiente presenta riscos ecolóxicos, aínda que exista un certificado médico apropiado. Este procedemento tamén se usa para realizar probas ou con fins reproductivos, por exemplo para establecer unha descendencia monosexual ou estéril. Os criterios básicos desta modalidade son os seguintes: (a) imposibilidade de evasión, deseño

ELSZIGETELÉS: Néha a betelepített fajoknak megfelelő az egészségügyi igazolásuk, de még akkor is ökológiai veszélyforrásként kell őket kezelni. A kockázat meghatározásához szükség lehet arra, hogy az állatokat olyan környezetben tartsuk, ahonnan nem szökhetnek meg. Itt elvégezhetők a tenyésztési tesztek, például azért, hogy egyivarú vagy steril utódokat hozzunk létre. Az elszigetelt környezetnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: (a) az állatok nem szökhetnek meg és az illetékes hatóság a tervet en

KARANTENE, ISOLASJONSAVDELING: Noen ganger kan introduksjoner ha tilfredsstillende helse attestasjon, men blir allikevel betraktet som potensielle økologiske risikoer. For å bestemme risikoen kan det bli nødvendig å etablere noen dyr i et rømningssikkert miljø, for å gjøre tester eller drive avl. F.eks. for å etablere enkjønnet eller sterilt avkom. De viktigste egenskapene til karantenefasiliteter er: (a) Dyr kan ikke rømme og tilsynsmyndigheter har godkjent konstruksjonen. (b) Konstruksjonen minimaliserer faren for at menne

PRZETRZYMYWANIE W IZOLACJI (zwierząt) : Czasami introdukowane organizmy mogą posiadać odpowiedni certyfikat zdrowia, ale nadal będą traktowane jako potencjalne zagrożenie ekologiczne. Zdefiniowanie tego potencjalnego zagrożenia może być niezbędne w stosunku do niektórych zwierząt przetrzymywanych w bezpiecznej izolacji, w celu przeprowadzenia testów lub hodowli; np. celem uzyskania potomstwa jednopłciowego lub sterylnego. Szczególne wymagania dotyczą urządzeń służących do przetrzymywania zwierząt w izolacji, a mianowicie: (a) zwierzęt

ÖNLEME: Bazı durumlarda uygulamalar sağlık ruhsatları için yeterli olabilmektedir ancak ekolojik risk her zaman görülebilir. Benzer riskleri belirlemek amacıyla bazı hayvanlarda sızdırmaz çevrelerin oluşturularak testlerin yapılası gerekmektedir. Bu önemli koruma tesislerin özellikleri şunlardır: (a) hayvanlar kaçamazlar ve düzenleyici kurum dizaynda mutabıktır (b) dizaynı yapan hayvanın kaçmasına neden olacak operatör risklerini en aza indirir (c) yetkili olmayan kişilere giriş hakkı verilemez ve bu

Was this helpful?
Anémie tissulaire localisée provoquée par locclusion de lafflux sanguin artériel.


ISCHAEMIA: Localized tissue anaemia due to obstruction of the inflow of arterial blood.

ΙΣΧΑΙΜΙΑ: Αναιμία εντοπισμένη σε έναν ιστό, η οποία οφείλεται στην εισροή του αρτηριακού αίματος.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada y provocada por la oclusión del flujo sanguíneo arterial.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada e provocada pola oclusión do fluxo sanguíneo arterial.

ISÉMIA: A szövetekben az artériás vér beáramlásának gátoltsága miatt bekövetkező vérszegénység.

ISKEMI: Lokal vevsanemi, oppstår ved hindring av innstrømning av arterielt blod.

NIEDOKRWIENIE: Miejscowa anemia tkanki na skutek zatkania dopływu krwi tętniczej.

LOKAL ANEMİ: Atardamardaki kan akışının engellenmesi yüzenden belirli bir bölgede oluşan doku anemisi

Was this helpful?
Déplacement massif ou empiétement dorganismes dune région vers une autre.


INVASION: The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.

ΕIΣΒΟΛΗ: Η μαζική μετακίνηση ή επέκταση οργανισμών ή κυττάρων από μιά περιοχή σε μία άλλη.

INVASIÓN: Desplazamiento masivo de organismos o de células de un área a otra.

INVASIÓN: Desprazamento masivo de organismos ou de células dunha área a outra.

INVÁZIÓ: Élő szervezetek vagy sejtek tömeges mozgása egyik területről a másikra.

INVASJON: Masseforflytning eller inntrenging av organismer eller celler fra et område til et annet.

INWAZJA.: Masowy ruch lub wtargnięcie organizmów lub komórek z jednej strefy do innej.

İSTİLA: Organizmalar veya hücrelerin bir alandan başka bir alana hareket etmeleri vaya saldırmaları

Was this helpful?
Changement de sexe ayant lieu naturellement ou induit par ladministration dhormones sexuelles stéroïdes; appellé également renversement de sexe.


SEX INVERSION: Change of sex occurring naturally or after sex steroid hormone application, e.g. sea bream. Often referred to as sex reversal.

ΦΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ: Αλλαγή φύλου που συμβαίνει με φυσικό τρόπο ή μετά από παροχή φυλετικής στεροειδούς ορμόνης (π.χ. στην τσιπούρα). Συχνά, αναφέρεται ως αντιστροφή του φύλου.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que tiene lugar naturalmente (por ejemplo en la dorada) o inducido mediante la administración de hormonas sexuales esteroides. Llamada también cambio de sexo.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que ten lugar naturalmente (por exemplo na dourada) ou inducido mediante a administración de hormonas sexuais esteroides. Chamada tamén cambio de sexo.

IVARÁTFORDULÁS: Az ivar megváltozása természetes úton vagy vagy szteroid nemi hormonok alkalmazásának hatására (pl. a tengeri sügérben).

KJØNNSENDRING: Naturlig skifte av kjønn (hermafroditter) eller etter injeksjon med steroider. Ofte henvist til som kjønnsskifte.

ODWRÓCENIE PŁCI: Zmiana płci występująca naturalnie, albo po zastosowaniu steroidowego hormonu płciowego, np. u dorady. Często nazywa się to przeobrażeniem płci.

CİNSİYET DEĞİŞİMİ: Doğal ya da hormonal müdahele sonucu bireylerde cinsiyet değişimi olayı (çipura).

Was this helpful?
Composé chimique complexe qui libère de liode au contact de leau. Utile, aux concentrations appropriées, pour la désinfection des oeufs de poissons ou des installation aquacoles, mais savère très toxique envers les poissons.


IODOPHOR: A complex chemical compound which, on exposure to water, releases iodine. Can be used in appropriate concentrations for disinfecting eggs or equipment, but is highly toxic to fish.

ΙΩΔΟΦΟΡΟΣ: Σύνθετη χημική ένωση η οποία, όταν εκτεθεί στο νερό, ελευθερώνει ιώδιο. Χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, γιά την απολύμανση αυγών ή εξοπλισμού, αλλά είναι εξαιρετικά τοξική γιά τα ψάρια.

YODÓFORO: Compuesto químico muy complejo que en contacto con el agua libera yodo. Útil, a concentraciones apropiadas, para la desinfección de huevos de peces o de instalaciones acuícolas, pero es tóxico para los peces.

IODÓFORO: Composto químico complexo que en contacto coa auga libera iodo. Pode ser usado en concentracións apropiadas para desinfectar ovos ou equipos, pero é altamente tóxico para os peixes.

JODOFOR: Olyan összetett veyület, amely vízzel érintkezve jódot képes kibocsátani. Megfelelő koncentrációban az ikra és a berendezések fertőtlenítésére használható, de a halak számára súlyosan mérgező.

JODOFOR: En kompleks kjemisk forbindelse som frisetter jod dersom den tilsettes vann. Kan i passende konsentrasjoner brukes til å desinfisere egg og utstyr, men er svært giftig for fisk.

JODOFORM: Kompleksowy związek chemiczny, który w zetknięciu z wodą uwalnia jod. W odpowiednich koncentracjach może być stosowany do dezynfekcji ikry lub narzędzi, ale jest wysoce toksyczny dla ryb.

İYODOFOR: Suya maruz bırakıldığında iyotu bırakan kompleks bir kimyasal karışımdır. Yumurtaları veya ekipmanları dezenfekte etmek için uygun konsantrasyonlarda kullanılabilir fakat balık için yüksek oranda zehirlidir.

Was this helpful?
Lentrée ou lintroduction dun gène dans un complexe génique (pool génique) à partir dun autre complexe génique.


INTROGRESSION: The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.

ΔIΕIΣΔΥΣΗ: Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.

INTROGRESIÓN: Entrada o introducción de un gen en un complejo genético (pool genético) a partir de otro complejo genético.

INTROGRESIÓN: Entrada ou introdución dun xene nun complexo xenético (pool xenético) a partir doutro complexo xenético.

INTROGRESSZIÓ: Egy gén átkerülése egy génkomplexből (génkészletből) egy másikba.

INTROGRESJON: Innkomst eller introduksjon av et gen fra et kompleks (pol) til et annet.

INTROGRESJA: (1) Wejście lub wprowadzenie genu z jednego zespołu genów (puli) do drugiego. (2) Przenikanie plazmy zarodkowej jednego gatunku do innego.

İNTROGRESYON: Bir genin başka bir gen kompleksine (havuzuna) girmesi yada sokulması

Was this helpful?
Espèce transférée: (= espèce transplantée) espèce transportée et libérée intentionnellement ou accidentellement dans son aire de répartition actuelle.


INTRODUCTIONS: Introduced species:Transferred species: (=transplanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range.

ΕIΣΑΓΩΓΕΣ (ΕIΔΩΝ): Ξενικό είδος (μεταφυτευμένο είδος). Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.Είδος σε καραντίνα: Είδος που κρατείται σε ένα κλειστό ή περιφραγμένο σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον τόσο του είδους όσο και κάθε σχετιζόμενου με αυτό οργανισμού.Εξάγωγική Χώρα: Η χώρα από την οποία παραλαμβάνεται μία συγκεκριμένη αποστολή ενός είδους (ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσεώς του)

INTRODUCCIONES: Ver también especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual.

INTRODUCIÓNS: Ver tamén especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) calquera especie transportada intencionada ou accidentalmente e liberada no seu medio actual.

BETELEPÍTÉS: Betelepített faj: Olyan faj, amely szándékos vagy véletlen emberi beavatkozás miatt került eredeti elterjedési területén kívülre.

INTRODUKSJONER (INNFØRSLER) : Forflyttede arter: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde.

INTRODUKCJA : Gatunek wprowadzony. Gatunek przeniesiony: (= gatunek transplantowany/przesiedlony) każdy gatunek przeniesiony umyślnie lub przypadkowo i wypuszczony poza dotychczasowe jego granice. Gatunek poddany kwarantannie: każdy gatunek trzymany w systemie zamkniętym lub ogrodzeniowym, w celu zapobieżenia ewentualnemu jego uwolnieniu do środowiska bądź towarzyszącego jemu organizmu. Kraj eksportujący: kraj, z którego został przyjęty określony gatunek w przesyłce (niezależnie od rejonu pochodzenia). Kraj p

ZİYARETÇİ: Yabancı türler: Transfer edilen türler: (Taşınan türler) Herhangi bi r tür kasıtlı veya kazara taşınmış ve onun mevcut yerine bırakılmıştır.

Was this helpful?
A lintérieur de la veine ou du système veineux; généralement utilisé pour qualifier ladministration de substances à un individu par le canal des veines.


INTRAVENOUS: Within a vein or within the veinous system; generally used to indicate the administration of substances to an individual via the veins.

ΕΝΔΟΦΛΕΒIΟΣ: Εντός φλέβας ή εντός του φλεβικού συστήματος. Γενικά χρησιμοποιείται για τη χορήγηση με ένεση ουσιών σε ένα άτομο μέσω των φλεβών.

INTRAVENOSO: En el interior de la vena o del sistema venoso; generalmente utilizado para designar la administración de sustancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVENOSO: No interior da vea ou do sistema venoso; xeralmente utilizado para designar a administración de substancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVÉNÁS: A vérereken vagy az érrendszeren belüli; általában valamilyen anyag ereken keresztül történő szervezetbe juttatását jelenti.

INTRAVENØS: Inni en vene eller det venøse systemet. Vanligvis brukt for å beskrive tildeling av en substans til et individ via venene.

DOŻYLNY: Wewnątrz żyły lub wewnątrz systemu żylnego; termin zwykle stosowany przy podawaniu osobnikowi substancji do żyły.

Damar içi (Entravenöz): Bir damar içi veya damar sistemi içi; genel olarak bir bireye damar yoluyla madde uygulanmasını belirtmek için kullanılır.

Was this helpful?
Qui est ou se fait à lintérieur du péritoine. Se dit de ladministration dune substance dans le péritoine.


INTRAPERITONEAL: Within the peritoneal body cavity: often used to describe the administration of a substance into the peritoneal cavity (body cavity).

ΕΝΔΟΠΕΡIΤΟΝΑΪΚΟΣ: Εντός της περιτοναιϊκής σωματικής κοιλότητας. Συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χορήγηση, με ένεση μιάς ουσίας εντός της περιτοναιϊκής κοιλότητας (σωματικής κοιλότητας).

INTRAPERITONEAL: Que es o que se hace en el interior del peritoneo. Dícese de la administración de una sustancia dentro del peritoneo.

INTRAPERITONEAL: Dentro da cavidade peritoneal; a miúdo usada para describir a administración dunha substancia na cavidade peritoneal (cavidade do corpo).

INTRAPERITONEÁLIS: A hasüregen belüli, ill. valamilyen anyag bejuttatása a hasüregbe.

INTRAPERITONEAL: Inni bukhulen. Ofte bruk for å beskrive injeksjon av en substans inn i bukhulen.

OTRZEWNOWY: Wewnątrz otrzewnowej jamy ciała: często stosowany przy opisie podawania substancji do otrzewnowej jamy ciała.

PERİTON İÇİ: Periton vücut boşluğu içinde: Çoğunlukla periton boşluğu içine bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı (Vücut boşluğu)

Was this helpful?
Dans lépaisseur du muscle. Se dit de ladministration dune substance dans la masse dun muscle.


INTRAMUSCULAR: Within the substance of a muscle: often used to describe the administration of a substance between the muscle layers.

ΕΝΔΟΜΥΪΚΟΣ: Εντός της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με την ένεση μιάς ουσίας μεταξύ των στρωμάτων του μυός.

INTRAMUSCULAR: Dentro del músculo. Dícese de la administración de una sustancia en la masa muscular.

INTRAMUSCULAR: Dentro do músculo. Dise da administración dunha substancia dentro das capas musculares.

INTRAMUSZKULÁRIS: Az izmok állományán belüli; valamilyen anyag bejuttatása az izomrétegek közé.

INTRAMUSKULÆR: Inni muskelmassen. Brukes ofte for å beskrive injeksjon av en substans mellom muskellagene.

WEWNĄTRZMIĘŚNIOWY/DOMIĘŚNIOWY: Wewnątrz substancji mięśnia: często używane przy opisie podawania substancji między warstwy mięśni.

KAS İÇİ: Bir kas maddesinin içinde: Çoğunlukla kas tabakalarının arasında bir maddenin idaresini tanımlamada kullanılırdı

Was this helpful?
Dans la cellule.


INTRACELLULAR: Within a cell.

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡIΚΟΣ: Εντός του κυττάρου.

INTRACELULAR: Dentro de las células.

INTRACELULAR: Dentro das células.

INTRACELLULÁRIS: Sejten belüli.

INTRACELLULÆR: Inni cellen.

WEWNĄTRZKOMÓRKOWY: Wewnątrz komórki.

HÜCREİÇİ: Hücre içinde.

Was this helpful?
Se dit de ladministration dune substance dans lépaisseur de la peau.


INTRACUTANEOUS: Administration of a substance between the skin layers, within the skin.

ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ: Χορήγηση με ένεση μίας ουσίας στις εσωτερικές στιβάδες του δέρματος.

INTRACUTÁNEO: Dícese de administración de una sustancia en la piel.

INTRACUTÁNEO: Dise de administración dunha substancia entre as capas da pel, dentro da pel.

INTRAKUTÁN: Valamilyen anyag bejuttatása a bőr rétegei közé, a bőrön belülre.

INTRAKUTAN: Injeksjon av en substans mellom hudlagene, innen huden.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Podawanie substancji między warstwy skóry, doskórnie.

İNTRAKUTANEUS: Deri içerisine ait olan, derinin yüzeye yakın olan kısmı

Was this helpful?
Dans lépaisseur du derme.


INTRADERMAL: Within the dermal layers.

ΕΝΔΟΔΕΡΜIΚΟΣ: Mεταξύ των δερμικών στιβάδων.

INTRADÉRMICO: Dentro de la piel.

INTRADÉRMICO: Dentro da pel.

INTRADERMÁLIS: A bőr rétegei közötti.

INTRADERMAL: Inni hudlagene.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Wewnątrz warstw skórnych.

DERİ İÇİNDE: Deri tabakalarının iç kısmı

Was this helpful?
Maladie gastro-intestinale qui dure jusqu’à trois jours, provoquée par l’ingestion de coquillages élevés dans des eaux contenant des fortes concentrations des dinoflagellés Dinophysis fortii et D. acuminata . Les toxines responsables sont l’acide akodoïke, les dinophysistoxines et les pecteotoxines.


DIARRHOETIC SHELLFISH POISONING: DSP: Gastro- intestinal disorder usually lasting up to three days caused by ingestion of shellfish produced in waters containing high concentrations of the armoured dinoflagellates Dinophysis fortii and D.acuminata. First recognised in Japan in 1976, now occurring worldwide in shellfish farming areas. The specific toxins are okadoic acid, dinophysistoxines and pecteotoxins.

ΔΙΑΡΡΟΪΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Γαστρεντερική διαταραχή η οποία προκαλείται μετά από βρώση θαλασσινών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε νερά με υψηλή συγκέντρωση των δυνομαστιγοφόρων Dinophysis fortii και D. acuminata και της σχετικές τοξίνες. Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1976, και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υδατοκαλλιεργειών, σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των τοξινών (ακοδοϊκό οξύ, δυνοφυσιοτοξίνες και πηκτοτοξίνες) που παράγουν.

CONTAMINACIÓN DIARREICA DE MARISCO: Desorden gastrointestinal que normalmente dura hasta 3 días causada por laingestión de marisco producido en aguas que contienen altas concentraciones de dinoflagelados Dinophysis fortii y D. Acuminata y toxinas asociadas. Se descubrió inicialmente en Japón en 1976 y existen ahora episodios en todo el mundo en donde se cultiva marisco. Las toxinas específicas son el ácido akodoico, dinofisistoxinas y pectetoxinas.

ENVELENAMENTO POR TOXINA DIARRÉICA: DSP: Desorde gastrointestinal que normalmente dura ata 3 días causada pola inxestión de moluscos producidos en augas que conteñen altas concentracións de dinoflaxelados tóxicos Dinophysis fortii e D. Acuminata. Descubriuse inicialmente en Xapón en 1976 e agora existen episodios en calquera zona do mundo onde se cultiven moluscos. As toxinas específicas son o ácido okadaico, dinofisistoxinas e pectetoxinas.

HASMENÉSES KAGYLÓMÉRGEZÉS: Legfeljebb három napig tartó gyomor-bélrendszeri megbetegedés. Olyan vízben nevelt kagylók fogyasztásának hatására alakul ki, amely magas koncentrációban tartalmazza a Dinophysis fortii és D.acuminata kovamoszatokat. Először Japánban írták le 1976-ban, de ma már világszerte előfordul. A mérgezést okozó anyagok a dinofízistoxinok és a pekteotoxinok.

DIARETISK SKALLDYRFORGIFTNING (DSP): Mage/tarm syke som varer opp til tre dager, grunnet konsum av skalldyr som er produsert i vannmasser med høyt innhold av de armerte dinoflagellatene Dinophysis fortii og D. acuminata . Ble først oppdaget i Japan i 1976, men forekommer nå i områder det drives skalldyroppdrett over hele verden. De spesifikke DSP-giftene er ”akodoic acid”, dinophysistoksiner og pecteotoksiner.

BIEGUNKOWE ZATRUCIE MAŁŻY (DSP) : Zaburzenie żołądkowo-jelitowe małży trwające zwykle trzy dni, a powodowane hodowlą w wodach o wysokich koncentracjach bruzdnicDinophysis fortii i D. acuminata pokrytych pancerzykami. Pierwszy raz rozpoznane w 1976 roku w Japonii, a obecnie występuje w hodowlach małży na całym świecie. Wydzielają toksyny z grupy: chemotoksyny (np. mikrocystyny, noduloryna), neurotoksyny (np. anatotoksyna-a i saxitoksyna), endoksyny lipopolisacharydy (LPS).

DİYARETİK KABUKLU ZEHİRLENMESİ(İshal yapıcı kabuklu zehirlenmesi): Yüksek konsantrasyonda zırhlı dinoflagellat Dinophysis fortii ve D.acuminata içeren suların mahsülü kabukluların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan ve genellikle 3 gün içinde sonlanan mide-barsak bozuklukları. İlkkez 1976da Japonyada tanımlandı, şimdilerde dünya çapında kabuklu yetiştiricilik alanlarında bulunmaktadır. Özel toksinleri akadoik asit, dinofiysistoksinler ve pekteotoksinlerdir.

Was this helpful?
Intoxication alimentaire chez les humains ayant consommé des coquillages contaminés. Les symptômes de cette intoxication comprennent la perte de mémoire et de léquilibre due à une neurotoxine, lacide domoïque, produite apparamment par une diatomée consommée par les moules.


AMNESIC SHELLFISH POISONING (ASP): Condition found in humans that have consumed contaminated shellfish; symptoms include memory loss and disorientation which are caused by neurotoxin domoic acid, apparently produced by a diatom eaten by the mussels.

ΑΜΝΗΣIΑΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ (ΑSΡ): Τοξική δηλητηρίαση οφειλόμενη στην κατανάλωση ομοειδών. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται απώλεια της μνήμης και της δυνατότητας προσανατολισμού. Προκαλείται από το νευροτοξικό δομοϊκό οξύ, το οποίο παράγεται από διάτομα, που αποτελούν τροφή για τα μύδια. Γαλάζια μύδια που καταναλώθηκαν στην νήσο Prince Edward (Καναδάς) προσέβαλαν 129 άτομα και ήταν η αιτία δύο θανάτων. Κατάσταση που συναντάται σε ανθρώπους που καταναλώνουν μολυσμένα οστρακόδερμα. Αυτά καθ αυτά τα οστρακόδερμα έχουν πέψει διάτο

INTOXICACIÓN AMNÉSICA POR MARISCO: Intoxicación alimentaria en humanos que han consumido marisco contaminado. Los síntomas de esta intoxicación incluyen la pérdida de memoria y del equilibrio debido a una neurotoxina, el ácido domoico, producto que pertenece a un diatomea consumida por mariscos como los mejillones.

INTOXICACIÓN AMNÉSICA POR MARISCO: Intoxicación alimentaria en humanos que consumiron marisco contaminado. Os síntomas desta intoxicación inclúen a perda de memoria e desorientación debido a unha neurotoxina, o ácido domoico, producida ao parecer por unha diatomea consumida por mariscos como os mexillóns.

AMNÉZIÁS KAGYLÓMÉRGEZÉS: Fertőzött kagylóhús elfogyasztása után kialakuló humán betegség; legfontosabb tünetei az emlékezetvesztés és zavarodottság, amelyeket a domoiksav nevű idegméreg okoz. Ezt az anyagot a kagylók táplálékául szolgáló kovamoszatok termelik.

AMNESISK SKALLDYRFORGIFTNING (ASP): Oppdaget i 1987 i forbindelse med en oppblomstring av diatoméen Pseudonitzshia pungens i farvannene rundt Prince Edvard Island, Canada, der mange ble syke etter å ha spist forgiftede blåskjell. Symptomene innbefatter kramper, hukommelsestap og desorientering. I visse tilfeller kan forgiftning medføre at pasienten dør. Forgiftningen er forårsaket av neurotoksinet dominsyre.

AMNESTYCZNE ZATRUCIE MAŁŻY (ASP): Stan stwierdzony u ludzi, którzy spożywali skażone mięczaki i skorupiaki wodne; objawy obejmują utratę pamięci i dezorientację, które są spowodowane neurotoksycznym kwasem domoikowym, najwyraźniej produkowanym przez okrzemki zjadane przez małże.

Amnezik kabuklu zehirlenmesi: Kontamine olmuş kabuklu tüketen insanlarda görülen bir zehirlenme tipi, neurotoksin olan domaik asitin neden olduğu zehirlenmenin belirtileri hafıza ve denge kaybıdır. Genellikle diatom tüketen midyeler tarafından kaynaklanmaktadır.

Was this helpful?
Intoxication alimentaire provoquée par la consommation de coquillages contaminées. Les agents toxiques sont dorigines diverses: microalgues, bactéries, virus, métaux lourds.


SHELLFISH POISONING: Term used to describe poisoning as a result of eating contaminated shellfish. Shellfish poisoning can be due to a variety of causes: algal, viral bacterial and heavy metal pollutants.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή δηλητηρίασης που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ασπονδύλων. Οι δηλητηριάσεις από οστρακοειδή οφείλονται σε ποικιλία αιτίων όπως τοξίνες φυκών, μόλυνση από ιούς ή βακτήρια ή ρύπανση από βαρέα μέταλλα.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MARISCO: Intoxicación provocada por el consumo de marisco contaminado. Los agentes tóxicos son de orígenes diversos: microalgas, virus y metales pesados.

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA POR CONSUMO DE MOLUSCOS: Termo empregado para describir a intoxicación provocada polo consumo de moluscos contaminados. Os axentes tóxicos son de orixes diversas: microalgas, virus e metais pesados.

KAGYLÓMÉRGEZÉS: Szennyezett kagylóhús elfogyasztása után kialakuló mérgezés. A kagylóhúsban lévő méreganyagok lehetnek algás, vírusos, bakteriális eredetűek vagy származhatnak nehézfémekkel történt szennyezésből.

SKALLDYRFORGIFTNING: Betegnelse brukt for å beskrive forgiftninger som er et resultat av konsumpsjon av forurensede (kontaminerte) skalldyr. Kan ha ulikt opphav, f.eks. fra alger, virus, og tungmetaller.

ZATRUCIE MIĘCZAKAMI I SKORUPIAKAMI: Termin używany przy zatruciu na skutek zjedzenia zanieczyszczonych mięczaków i skorupiaków. Zatrucie mięczakami i skorupiakami może być spowodowane różnymi przyczynami, najczęściej zaś stanowią je: glony, bakterie, wirusy i zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Kabuklu Zehirlenmesi: Kabuklularla kontamine olmuş yiyeceklerin sonucundaki zehirlenmeyi tanımlamak için kullanılır. Kabuklu zehirlenmesi çeşitli sebeplerle olabilir; algal, viral, bakteriyal, ağir metal kirleticileri.

Was this helpful?
Partie inférieure du tube digestif allant du pylore à lanus.


INTESTINE: The posterior part of the alimentary tract from the pyloric end of the stomach to the anus.

ΕΝΤΕΡΟ(1): Το κατώτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα από το πυλωρικό στόμιο του στομάχου μέχρι τον πρωκτό.

INTESTINO: Parte inferior del tubo digestivo que va desde el píloro al ano.

INTESTINO: Parte posterior do tracto dixestivo, dende o extremo pilórico do estómago ata o ano.

BÉL: Az emésztőcsatorna hátulsó része, amely a gyomor pylorus végétől a végbélnyílásig tart.

TARM: Den bakre delen av fordøyelseskanalen, fra magesekkens slutt til anus. Hos fisk er denne tarmen delt opp i midttarm og baktarm.

JELITO: Tylna część przewodu pokarmowego od końca pylorycznego/odźwiernikowego żołądka do odbytu.

BAĞIRSAK: Mide ile anüs arasında bulunan sindirim sisteminin bir parçası

Was this helpful?
Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus despèce différente. Se dit dun hybride résultant du croisement de deux espèces distinctes.


INTERSPECIFIC: Referring to events or relationships which occur between individuals of different species; often used of a hybrid between two distinct species.

ΔIΑΕIΔIΚΟΣ: Αναφερόμενος σε περιστατικά ή σχέσεις που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών. Συχνά χρησιμοποιείται γιά ένα υβρίδιο μεταξύ δύο διακριτών ειδών.

INTERESPECÍFICO: Dícese de las relaciones o hechos que tienen lugar entre individuos de especies diferentes. Dícese de un híbrido que resulta del cruce de dos especies distintas.

INTERESPECÍFICO: Dise das relacións ou feitos que teñen lugar entre individuos de especies diferentes. Dise dun híbrido que resulta do cruzamento de dúas especies distintas.

INTERSPECIFIKUS: Olyan események vagy viszonyok megnevezése, amelyek különböző fajok egyedei között jönnek létre; gyakran két különböző faj hibridjeit jelenti.

INTERSPESIFIKK : Viser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer fra forskjellige arter. Ofte brukt om hybrider mellom to atskilte arter.

MIĘDZYGATUNKOWY: Odnoszący się do zdarzeń lub stosunków, które występują między osobnikami różnych gatunków; często używany w stosunku do krzyżówki między dwoma odrębnymi gatunkami.

İNTERSPESİFİK: Farklı bireyler arasında meydana gelen ilişki ya da olayları işaret eder. Özellikle hibrit/melez türleri tanımlar.

Was this helpful?
Se dit des individus dune espèce bisexuée qui possèdent les organes génitaux et les caractères sexuels secondaires dun sexe et, en partie, de lautre sexe, mais qui sont génétiquement mâle ou femelle.


INTERSEX: An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .

ΔIΑΦΥΛΟ: Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.

INTERSEXUAL: Dícese de individuos de una especie bisexual que poseen órganos genitales y caracteres sexuales de un sexo y, en parte del otro sexo, pero que son genéticamente machos o hembras.

INTERSEXUAL: Dise de individuos dunha especie dioica que posúen órganos xenitais e carácteres sexuais dun sexo e, en parte do outro sexo, pero que son xeneticamente dun só sexo.

INTERSZEX: Egy kétnemű faj olyan egyede, amelynek részben az egyik, részben a másik nemre jellemző szaporítószervei és másodlagos nemi jellegei vanak, de genetikai értelemben csak az egyik nemhez tartozik.

INTETKJONN: Individ fra en tokjønnet art, som har kjønnsorgan og sekundære kjønnskarakterer fra begge kjønn, men som er genetisk bare ett kjønn.

OSOBNIK INTERSEKSUALNY: Osobnik dwupłciowego/obojnaczego gatunku posiadający narządy rozrodcze i wtórne cechy płciowe częściowo jednej a częściowo drugiej płci, ale który genetycznie jest tylko jednopłciowy.

İNTERSEKS/ERDİŞİ: Bir canlıda erkek ve dişi üreme organlarının her ikisininin de bir arada bulunması durumudur.

Was this helpful?
Hormone qui stimule les mélanocytes chez les amphibiens, les reptiles et les poissons. Sécrétée par le lobe intermédiaire de lhypophyse.


INTERMEDIN: Hormone which stimulates melanocytes in amphibians, reptiles and fish. It is secreted from the intermediate lobe of the pituitary gland.

IΝΤΕΡΜΕΔIΝΗ: Ορμόνη που διεγείρει τα μελανοκύτταρα των αμφιβίων ερπετών και ψαριών. Εκκρίνεται από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης.

INTERMEDINA: Hormona que estimula los melanocitos en los anfibios, reptiles y peces. Secretada por el lóbulo intermedio de la hipófisis.

INTERMEDINA: Hormona que estimula os melanocitos nos anfibios, réptiles e peixes. Secretada polo lóbulo intermedio da hipófise.

INTERMEDIN: Kétéltűekben, hüllőkben és halakban a melanocitákat stimuláló hormon. Az agyalapi mirigy középső lebenye termeli.

INTERMEDIN: Hormon som stimulerer melanocytter hos amfibier, krypdyr og fisker. Utskilles fra hypofysen.

HORMON MELANOTROPOWY: Hormon, który stymuluje melanocyty u płazów, gadów i ryb. Jest on wydzielany z płata pośredniego gruczołu przysadki mózgowej.

İntermedin: Hem suda hem karada yaşayan (amfibiler), sürüngenler ve balıklarda melanositi uyaran hormon. Hipofiliz bezinin orta lobunda saklıdır.

Was this helpful?
Glycoprotéines secrétées par divers leucocytes qui stimulent la croissance et la différentiation d’autres leucocytes. Plusieurs interleukins ont été identifiés chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la récognition d’antigènes par les cellules T. Ils promeuvent la prolifération de cellules T activées, l’hématopoïèse et l’attraction de macrophages et l’augmentation de leur efficacité de phagocytose par induction d’un choc oxidatif.


INTERLEUKIN: Glycoproteins secreted by a variety of leucocytes that have effects on other leucocytes, i.e., stimulating growth and promoting differentiation. A range of interleukins has been identified in fish. Their activities include involvement in the recognition of foreign antigens by T cells, amplifying the proliferation of activated T cells, attracting macrophages and increasing the effectiveness of phagocytic ingestion of microorganisms by enhancing the macrophage’s respiratory burst activity, promo

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ: Γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια και επιδρά επάνω σε άλλα λευκά αιμοσφαίρια, π.χ. προκαλώντας αύξηση και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση. Στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί διάφορες ιντερλευκίνες. Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση ξένων αντιγόνων από τα Τ κύτταρα, η εξάπλωση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων, η προσέλκυση φαγοκυττάρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαγοκυττάρων για φαγοκύτωση ενισχύοντας την αναπνευστική έκρηξη, η παρακίνη

INTERLEUCINA: Glucoproteína secretada por linfocitos que tienen efectos sobre otros leucocitos, i.e., estimulando su crecimiento, promoviendo su diferenciación. Se han identificado algunas interleucinas en peces y sus actividades incluyen la participación en el reconocimiento de antígenos foráneos por las células T, la amplificación de la proliferación de las células T activadas, la atracción de macrófagos y el incremento de eficacia fagocítica en la ingestión de microorganismos potenciando la explosión respi

INTERLEUCINA: Glicoproteína secretada por linfocitos que teñen efectos sobre outros leucocitos, ex, estimulando o seu crecemento ou promovendo a súa diferenciación. Identificáronse alguns tipos de interleucina en peixes. Actúan no recoñecemento de antíxenos foráneos polas células T, na amplificación da proliferación das células T activadas, na atracción de macrófagos e no incremento de eficacia fagocíticoa na inxestión de microorganismos potenciando o estoupido respiratorio do macrófago, promovendo o crecemen

INTERLEUKIN: Bizonyos fehérvérsejtek által termelt glikoproteinek, amelyek más fehérvérsejtekre hatnak, pl. serkentik az osztódásukat és a differenciálódásukat. Halakban is többféle interleukint azonosítottak. Szerepük van az idegen antigének T-sejtek általi azonosításában, serkentik az aktivált T-sejtek osztódását, irányítják a makrofágok mozgását, javítják a bekebelezett mikroorganizmusok elpusztítását a makrofágok respirációs aktivitásának növelésével, elősegítik a hematopoietikus sejtek osztódását.

INTERLEUKIN: Glykoproteiner som skilles ut av ulike leukocytter og som påvirker andre leukocytter, f.eks. ved å stimulere vekst og differensiering. En rekke interleukiner har blitt identifisert hos fisk. Deres aktivitetsområder inkluderer T-cellers deteksjon av fremmede antigener, forsterkning av celledeling hos aktiverte T-celler, stimulering av vekst hos blodceller og tiltrekning av makrofager og effektivisering av deres evne til å ta opp mikroorganismer.

INTERLEUKINA : Glikoproteidy wydzielane przez rozmaite leukocyty, które mają wpływ na inne leukocyty, tj. stymulują wzrost i wspierają ich różnicowanie się. Szereg interleukin została zidentyfikowana u ryb. Ich działalność łączy się z zaangażowaniem w rozpoznawaniu obcych antygenów przez komórki T, zwiększając proliferację przez uaktywnione komórek T, przyciągają makrofagi i zwiększają skuteczność fagocytarną połykania mikroorganizmów przez polepszenie działalności makrofagów częstością wybuchów tlenowych oraz

İNTERLÖYKİN: Glycoproteinler bir çeşit akyuvarda sağlar bunlar diğer akyuvarları etkiler mesela, uyarıcı büyüme ve artırıcı farklılaşma. İnterleukinin bir dizisi balıkta tanımlanmıştır. İnterleukinin aktivitelerinin arasında, T hücreleriyle yabancı antijenleri tanıyıp bağlanmalrını, aktive edilmiş T hücrelerin üremelerini, makrofajların respirator burst aktivitelrini kullanarak fagositoz aktivitelerinin artırılmasını ve etkinleştirilmasini, haemopoetic hücrelerin büyümesini içerir.

Was this helpful?
Groupe de glycoprotéines secrétées par les cellules infectées par un virus, qui peut protéger les cellules non infectées de la reproduction de ce virus; elles ont aussi des fonctions dimmunorégulation et peuvent inhiber la croissance des parasites intracellulaires non viraux.


INTERFERON: Any of a group of glycoproteins secreted by virus infected cells, which can protect non-infected cells from replication of the virus; they also have immunoregulatory functions and can inhibit the growth of nonviral intracellular parasites.

IΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ: Ορος αναφερόμενος στα μέλη ομάδας γλυκοπρωτεϊνών που εκκρίνονται από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και προστατεύουν τα μη προσβεβλημένα κύτταρα από την αναπαραγωγή του ιού. Παρουσιάζουν επίσης ανοσορρυθμιστικές λειτουργίες και μπορούν να αναστέλλουν την αύξηση μη ιικών ενδοκυτταρικών παρασίτων.

INTERFERÓN: Grupo de glucoproteínas secretadas por las células infectadas por un virus, que puede proteger las células no infectadas de la reproducción de este virus; tienen también funciones de inmunoregulación y pueden inhibir el crecimiento de parásitos intracelulares no virales.

INTERFERÓN: Grupo de glicoproteinas secretadas polas células infectadas por virus, que pode protexer as células non infectadas da replicación do virus; teñen tamén funcións de inmunorregulación e poden inhibir o crecemento doutros parasitos intracelulares non virais.

INTERFERON: Vírusfertőzött sejtek által termelt glikoproteinek, amelyek képesek megvédeni a nem fertőzött sejteket a vírus replikációjától; az immunválasz szabályozásában is fontos szerepük van, és képesek gátolni a sejtélősködők (nem vírusok) szaporodását.

INTERFERON: Ethvert av en gruppe glykoproteiner utskilt av virusinfiserte celler, kan verne uinfiserte celler mot virus. De har også immunregulatoriske funksjoner og kan hemme vekst hos intracellulære parasitter (ikke virus).

INTERFERONY: Każda grupa glikoprodeidów wydzielanych przez komórki zarażone wirusem, która może ochraniać niezakażone komórki przed replikacją wirusa; posiadają one także funkcje immunoregulacyjne i mogą hamować wzrost niewirusowych pasożytów wewnątrzkomórkowych.

İnterferon: Virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanan bir çeşit glikoproteindir, enfekte olmamış hücreleri virüslerin replikasyonundan korur; ayrıca immun sistemi düzenleyici fonksiyonlara sahiptir ve viral olmayan hücre içi parazitlerin büyümesini engeller.

Was this helpful?
(1) En parasitologie (de linfection): nombre de parasites par hôte dans une population. (2) En écologie (dabondance) : nombre dindividus par site habitable dans une communauté. (3) En physique: puissance transmise par la lumière ou les ondes sonores à travers une unité de surface perpendiculaire aux ondes.


INTENSITY: (1) In parasitology: (of infestation) the number of parasites per host in a population. (2) In ecology: (of abundance) the number of individuals per habitable site in a community. (3) In physics: the power transmitted by a light or sound wave across a unit area perpendicular to the wave.

ΕΝΤΑΣΗ: (1) Στην Παρασιτολογία (~ μόλυνσης): ο αριθμός των παρασίτων ανά ξενιστή σε έναν πληθυσμό. (2) Στην Οικολογία (~ αφθονίας) ο αριθμός ατόμων ανά κατοικήσιμη θέση σε μιά κοινότητα. (3) Στην Φυσική: η ενέργεια που μεταδίδεται από ένα κύμα φωτός ή ήχου ανά μονάδα επιφανείας κάθετη προς την διεύθυνση προς την οποία αποδίδεται.

INTENSIDAD: (1) En parasitología (de la infección): número de parásitos por huésped en una población. (2) En ecología (de abundancia): número de individuos por sitios habitables en una comunidad. (3) En física: potencia transmitida por la luz o por ondas sonoras a través de unidad de superficie perpendicular a las ondas.

INTENSIDADE: (1) En parasitoloxía (da infección): número de parasitos por hospedador nunha poboación. (2) En ecoloxía (de abundancia): número de individuos por sitios habitables nunha comunidade. (3) En física: potencia transmitida pola luz ou por ondas sonoras a través de unidade de superficie perpendicular ás ondas.

INTENZITÁS: (1) Parazitológiában: egy gazdaszervezeten előforduló élősködők száma egy populációban. (2) Ökológiában: egy élőhelyen élő egyedek száma egy közösségen belül. (3) Fizikában: fény- vagy hanghullám által a hullám terjedési irányára merőleges egységnyi felületen átvitt energia.

INTENSITET: (1) I parasittologi: Antall parasitter per vert. (2) I økologi: Antall individer per beboelige område i et samfunn. (3) I fysikk: Kraften som blir overført av en lys- eller lydbølge over en lengdeenhet normalt på bølgen.

INTENSYWNOŚĆ: (1) W parazytologii: (w zarażeniu pasożytami) liczba pasożytów przypadająca na (jednego) gospodarza w populacji. (2) W ekologii: (w obfitości) liczba osobników przypadających na miejsce w biocenozie nadające się do zasiedlenia. (3) W fizyce: moc przenoszona przez fale świetlne lub dźwiękowe przez prostopadłą powierzchnię do kierunku rozchodzenia się fali.

YOĞUNLUK: (1) Parazitoloji: (İstila) Bir populasyonda konakçı üzerindeki parazit sayısı. (2) Ekoloji: (Bolluk, çokluk) Yaşanabilir bir yer üzerindeki topluluktaki bireyler sayısı. (3) Fizik: Dalganın tek dik bölgesine karşı ses ve ışık dalgası tarafından güç dönüşümü.

Was this helpful?
Stratégie commerciale globale dan laquelle une ferme aquacole possède ses propres facilités, géniteurs, source daliments, écloserie, gestion, transformation des produits et commercialisation.


VERTICAL INTEGRATION: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Συνολική εμπορική στρατηγική κατά την οποία μια επιχείρηση υδατοκαλλιεργειών έχει δικές της ιδιόκτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές, γεννητόρων, παραγωγής τροφής, εκκολαπτήριο, μονάδες κατεργασίας και εμπορίας.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estrategia comercial global en la cual una granja acuícola posee sus propias instalaciones, progenitores, fuentes de alimentación, criaderos, gestión, transformación de productos y comercialización.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estratexia comercial global na cal unha granxa acuícola posúe as súas propias instalacións, proxenitores, provedores de alimento, criadeiros, xestión, transformación de produtos e comercialización.

FÜGGŐLEGES INTEGRÁCIÓ: Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.

VERTIKAL INTEGRASJON: En generell kommersiell strategi der et oppdrettsanlegg har kontroll over alle produksjonsledene (oppdrettsfasiliteter, stamfisk, fôr tilførsel, klekkeri, drift, videreforedling og markedsføring).

INTEGRACJA PIONOWA : Ogólna strategia handlowa, w której farma hodowlana bywa kontrolowana przez jej właścicieli obiektów wspierających, np. wylęgarni, obiektów narybkowych, stada tarlaków, firm zaopatrujących w paszę, przetwórczych i prowadzących sprzedaż.

Dikey Bütünleşme: Tam bir ticaret stratejisidir. Bir çiftlik kendi kaynak imkanlarını, damızlığı, besin kaynaklarını, üremeyi çiftliğini, idareciliği, işlemeyi ve pazarlamayı kontrol eder.

Was this helpful?
Hormone polypeptidique sécrétée par les îlots de Langerhans du pancréas et qui a une activité hypoglycémiante (diminution du taux de glucose dans le sang).


INSULIN: A polypeptide hormone secreted by the pancreatic islets, which plays an important role in the regulation of blood glucose levels.

IΝΣΟΥΛIΝΗ: Πολυπεπτιδική ορμόνη, εκκρινόμενη από τα νησίδια του παγκρέατος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada por las células de Langerhans del páncreas y que juega un papel importante en la regulación del nivel de la glucosa sanguínea.

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada polas células de Langerhans do páncreas e que xoga un papel importante na regulación dos niveis de glicosa sanguínea.

INZULIN: A hasnyálmirigy szigetei által termelt polipeptid hormon, amelynek fontos szerepe van a vércukorszint szabályozásában.

INSULIN: Polypeptid-hormon som produseres i den endokrine delen av pankreas, De Langerhanske celleøyer. Spiller en viktig rolle i reguleringen av glukosenivået i blodet.

INSULINA: Hormon polipeptydowy wydzielany przez wysepki trzustki, który odgrywa ważną rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi.

İNSÜLİN: Kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde görevli ve pankreas adacıklarından salgılanan polipeptid bir hormondur.

Was this helpful?
Gamme de composés (généralement des neurotoxines) qui sont toxiques pour les insectes; utilisé pour protéger des récoltes.


INSECTICIDE: A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ: Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.

INSECTICIDA: Abanico de compuestos (generalmente neurotoxinas) que son tóxicas para los insectos; utilizado para proteger las cosechas.

INSECTICIDA: Abano de compostos (xeralmente neurotoxinas) que son tóxicas para os insectos; utilizado para protexer os cultivos.

ROVARIRTÓK: A rovarok számára mérgező vegyületek (elsősorban idegmérgek) csoportja; a növényvédelemben használják őket.

INSEKTMIDDEL: En rekke sammensetninger (vanligvis neurotoksiner) som er giftige for insekter.

INSEKTYCYDY: Gama związków (zazwyczaj neurotoksyn), które są trujące dla owadów; stosowane do ochrony i zwalczania szkodników w uprawach.

İnsektisit: Ürünleri korumak için kullanılan böcekleri öldürücü ve genellikle nörotoksin içeren bileşikler.

Was this helpful?
Alcool soluble dans leau, parfois considéré comme faisant partie du complexe des vitamines B; une fonction de facteur de croissance.


INOSITOL: A water soluble alcohol which is sometimes grouped with the vitamins (B complex): it functions as a growth factor.

IΝΟΣIΤΟΛΗ: Υδατοδιαλυτή αλκοόλη η οποία ορισμένες φορές κατατάσσεται στις βιταμίνες (σύμπλεγμα Β) και η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας.

INOSITOL: Alcohol soluble en agua, a veces considerado como parte de del complejo de la vitamina B; función del factor de crecimiento.

INOSITOL: Alcohol soluble en auga, ás veces considerado como parte de do complexo da vitamina B; funciona como un factor de crecemento.

INOZITOL: Vízoldékony alkohol, amelyet néha a vitaminokhoz sorolnak (a B-vitaminkomplexhez). Növekedési faktorként funkcionál.

INOSITOL: Vannløselig alkohol, som noen ganger grupperes i lag med vitaminene (B kompleks). Virker som en vekstfaktor.

INOZYTOL: Rozpuszczalny w wodzie alkohol, który czasami jest łączony z witaminami (B kompleks): działa on jako czynnik wzrostu.

İNOSİTOL: Bazen vitaminlerle birlikte gruplandırılan alkolde çözülebilen bir su. (B Karışık) : Bir büyüme faktörü olarak fonksiyon görür.

Was this helpful?
Se dit des composés chimiques sans carbone comme élément principal, à lexception des carbonates, cyanures et cyanates; minérale.


INORGANIC: Chemical compounds not containing carbon as the principal element, with the exception of carbonates, cyanides and cyanates.

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ: Χημικές ενώσεις που δεν περιέχουν άνθρακα με εξαίρεση τις ανθρακικές, κυανιούχες και κυανικές ουσίες.

INORGÁNICO: Dícese de los compuestos químicos sin carbón como elemento principal, a la excepción de carbonatos, cianuros y cianatos; mineral.

INORGÁNICO: Dise dos compostos químicos que non conteñen carbono como principal elemento, coa excepción dos carbonatos, cianuros e cianatos.

SZERVETLEN: Olyan vegyület, amely lényeges alkotóelemként nem tartalmaz szénatomokat. Ez alól kivételt képeznek a karbonát-, cianid- és cianát-típusú vegyületek.

UORGANISK: Kjemiske sammensetninger som ikke har karbon som ”hovedbyggestein”. Med unntak av karbonater, cyanider og cyanater.

NIEORGANICZNY: Związki chemiczne niezawierające węgla jako głównego składnika z wyjątkiem węglanów, cyjanków i cyjanianów.

İNORGANİK: Karbonat, siyanid ve siyanat istisna olmak üzere ana element olarak karbon içermeyen kimyasal bileşiklerdir.

Was this helpful?
Introduction dun organisme, pathogène ou non, dans les tissus dun hôte vivant ou dans un milieu de culture approprié.


INOCULATION: The introduction of an organism, pathogenic or otherwise, into the tissues of a living host organism or into an appropriate culture medium.

ΕΜΒΟΛIΑΣΜΟΣ (ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΟΣ?): Η εισαγωγή ενός παθογόνου ή μη οργανισμού στους ιστούς ενός ζωντανού οργανισμού-ξενιστή ή σε κατάλληλο μέσο καλλιέργειας.

INOCULACIÓN: Introducción de organismos, patógenos o no, en los tejidos de un huésped o en un medio de cultivo apropiado.

INOCULACIÓN: Introdución de organismos, patóxenos ou non, nos tecidos dun hospedador vivo ou nun medio de cultivo apropiado.

INOKULÁCIÓ: Kórokozó vagy egyéb mikroorganizmusok bejuttatása egy élő gazdaszervezet szöveteibe vagy egy megfelelő táptalajba.

INOKULASJON: Innføring av en organisme, sykdomsfremkallende eller ikke, inn i en levende organismes vev eller i et passende vekstmedium.

SZCZEPIENIE: Wprowadzenie do tkanek żywego organizmu lub do odpowiedniego podłoża/pożywki służącej do hodowli (np. bakterii) patogennego bądź niepatogennego organizmu.

EKİM (AŞILAMA): Patojenik veya başka bir organizmanın, yaşayan konakçı organizmanın dokusuna veya uygun bir kültür ortamına ekilmesi

Was this helpful?
Individu ou groupe dindividus servant à fonder une nouvelle colonie ou population; géniteurs.


INOCULUM: The individual or group of individuals comprising the founders of a colony or newly-established population.

ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΑ: Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει τους ιδρυτές μιάς αποικίας ή ενός πρόσφατα εγκατεστημένου πληθυσμού.

INÓCULO: Individuo o grupo de individuos utilizados para formar una nueva colonia o población; genitores.

INÓCULO: Individuo ou grupo de individuos utilizados para formar unha nova colonia ou poboación; xenitores.

INOKULUM: Egy újonnan alapított populáció alapító egyede, vagy olyan egyedek csoportja, amelyek között megtalálhatók az alapítók.

INOKULAT: Stoff som blir inokulert.

MATERIAŁ INOKULACYJNY (inokulum): Osobnik lub grupa osobników stanowiących założycieli kolonii lub świeżo założonej populacji.

İNOKÜLÜM (AŞI MADDESİ): Çökmüş kolonilerden veya yeni kurulmuş popülasyonlardan oluşan grup veya birey

Was this helpful?
Processus par lequel les aliments sont incorporés, par avalement ou par absorption.


INGESTION: The process of taking in food, by swallowing or absorbing.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής

INGESTIÓN: Proceso por el cual los alimentos son tragados o absorbidos.

INXESTIÓN: Proceso polo cal os alimentos son tragados ou absorbidos.

ELFOGYASZTÁS: A táplálék felvétele lenyelés vagy felszívás útján.

FÔROPPTAK: Prosessen der fôr tas opp ved svelging eller oppsuging.

PRZYJMOWANIE POKARMU: Proces pobierania pokarmu poprzez połykanie lub absorpcję.

YEME, MİDEYE İNDİRME: Yutarak ya da emerek besin alma işlemidir.

Was this helpful?
Action consistant à administrer une solution directement dans le corps, habituellement par le système veineux, le système musculaire ou dans la cavité péritonéale.


INJECTION: The act of directly administering a substance in solution into the body usually via the venous system, muscle system or into the peritoneal cavity.

ΕΝΕΣΗ: Η απ ευθείας χορήγηση μιας διαλελυμένης ουσίας στο σώμα συνήθως μέσω του φλεβικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος ή της περιτοναιϊκής κοιλότητας.

INYECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente en el cuerpo una solución; normalmente a través del sistema venoso, sistema muscular o en la cavidad peritoneal.

INXECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente no corpo unha solución, normalmente por vía venosa, intramuscular ou na cavidade peritoneal.

INJEKCIÓ: Valamilyen oldott anyag bejuttatása a testbe a véráramon, az izomrendszeren keresztül, vagy közvetlenül a hasüregbe.

INJEKSJON: Direkte tildeling av en oppløst substans inn i kroppen, vanligvis via vene, muskel eller inn i bukhulen.

WSTRZYKNIĘCIE: Czynność bezpośredniego podawania substancji w roztworze do ciała, zwykle poprzez układ żylny, układ mięśniowy lub do jamy otrzewnowej.

Aşı: Genellikle damar sistemi kas sistemi ya da peritional boşluk yoluyla vücut içine bir maddenin direkt olarak uygulanması

Was this helpful?
Réaction pathologique des tissus qui sétablit à la suite dune agression traumatique, chimique ou microbienne; se caractérise cliniquement par la chaleur, la rougeur, la tuméfaction et la douleur; se caractérise pathologiquement par une vasodilatation, de lhyperémie, une accumulation de leucocytes, lexudation de fluide et la formation de fibrine.


INFLAMMATION: The reaction of the tissues to injury characterized clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin. This reaction is termed the inflammatory response.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ: Η αντίδραση των ιστών στον τραυματισμό χαρακτηριζόμενη κλινικά από πυρετό, οίδημα, ερύθημα και πόνο, και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσώρευση λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρού και απόθεση ινώδους. Η αντίδραση περιγράφεται με τον όρο φλεγμονώδης απόκριση.

INFLAMACIÓN: Reacción patológica de tejidos que se establece después de agresión traumática, química o microbiana; clínicamente caracterizada por el calor, enrojecimiento, tumefacción y el dolor; patológicamente caracterizada por una vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación y formación de fibrina.

INFLAMACIÓN: Reacción dos tecidos ás feridas, caracterizada clinicamente por calor, arrubiamento, tumefacción e dor; patoloxicamente caracterizada por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluídos e depósitos de fibrina. Esta reacción está mediada pola resposta inflamatoria.

GYULLADÁS: A szövetek fertőzésre adott reakciója, amelynek klinikai jellemzői a melegség, duzzadtság, vörösség és fájdalom, patológiai jellemzői pedig az értágulat, hiperémia, a fehérvérsejtek felhalmozódása, folyadék-kiválasztás és a fibrin lerakódása. Ezt a reakciót gyulladásos válasznak nevezik.

BETENNELSE: Vevsreaksjon mot skader. Karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved utvidelse av blodkarene, hyperemi (økt blodmengde), opphopning av leukocytter, utsondring av væske og avsetning av fibrin. Denne reaksjonen kalles en betennelsesreaksjon.

ZAPALENIE : Reakcja tkanek na uszkodzenie; klinicznie charakteryzuje się gorączką, puchnięciem, zaczerwienieniem i bólem, a patologicznie − rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzeniem się leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się włóknika. Reakcja ta jest nazywana odpowiedzią zapalną.

YANGI: İncinen veya yaralanan bir dokuda oluşan ve klinik olarak ateş, şişme, kızarma, ağrı, patolojik olarak damar genişlemesi, kan birikmesi, lökosit birikimi, sıvı sızması ve fibrin oluşumu gibi olaylarla karakterize edilen reaksiyon durumu. Bu reaksiyon yangısal tepki olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Présence de parasites dans ou sur un organisme (hôte) qui vivent au dépens de celui-ci.


INFESTATION: Presence of parasites in or upon a host organism.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ: Παρουσία παρασίτων επί ή εντός ενός οργανισμού-ξενιστή.

INFESTACIÓN: Presencia de parásitos en un organismo (huésped) que viven en dependencia de este último.

INFESTACIÓN: Presenza de parasitos en ou sobre un organismo anfitrión ou hospedador.

PARAZITAFERTŐZÉS: Élősködők jelenléte egy szervezeten vagy szervezetben.

ANGREP: Tilstedeværelse av parasitter i eller pa en vertsorganisme.

ZAKAŻENIE PASOŻYTAMI: Obecność pasożytów w/lub na organizmie gospodarza.

PARAZİTER HASTALIK: Bir konak organizmaya bağlı veya içindeki parazitelerin varlığı

Was this helpful?
Une infection qui progresse jusquà ce que le patient soit cliniquement malade.


PROGRESSIVE INFECTION: An infection which progresses to the stage where the host becomes clinically ill.

ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή οποία προχωρεί μέχρι το σημείο όπου ο ξενιστής καθίσταται κλινικά ασθενής.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa hasta que el paciente esté clínicamente enfermo.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa ata que o paciente se manifesta clinicamente enfermo.

PROGRESSZÍV FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amely addig fejlődik, amíg a gazdaszervezet klinikai értelemben beteggé nem válik.

PROGRESSIV INFEKSJON: En infeksjon som utvikler seg til det stadiet der verten blir klinisk syk.

ZAKAŻENIE PROGRESYWNE: Zakażenie, które rozwija się do stadium, w którym gospodarz staje się klinicznie chory.

İLERLEYEN ENFEKSİYON: Enfeksiyonun, hasta bireyin klinik olarak hastalalığı ilerdikçe, etkisini arttırması.

Was this helpful?
Infection dun organisme qui est déjà atteint dune infection différente. Par exemple saprolegnose.


SECONDARY INFECTION: An infection in an animal which is already infected by a pathogenic organism of another kind, e.g. saprolegniasis.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση που προσβάλλει ένα ζώο που έχει ήδη μολυνθεί από έναν άλλου είδους παθογόνο οργανισμό. π.χ. σαπρολεγνίαση.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección de un organismo que ya esta infectado por un agente patógeno diferente. Por ejemplo saprolegniasis.

INFECCIÓN SECUNDARIA: Infección dun organismo previamente infectado por un axente patóxeno diferente. Por exemplo, a saprolegniase.

MÁSODLAGOS FERTŐZÉS: Olyan szervezetben bekövetkező fertőzés, amely már valamilyen más kórokozóval fertőzött. Pl. saprolegniasis.

SEKUND?RINFEKSJON: Infeksjon av et dyr som allerede er infisert av en annen sykdomsfremkallende organisme. F.eks. saprolegniose.

WTÓRNE ZAKAŻENIE: Zakażenie zwierzęcia, które jest już zakażone przez organizm patogenny innego rodzaju, np. saprolegniozę.

SEKONDER ENFEKSİYON: Hastalık bulaşmış bir canlıya farklı bir tür hastalık etkeninin bulaşmasıyla oluşan ikinci enfeksiyon, Örneğin saprolegniazis.

Was this helpful?
Infection provoquée par un agent pathogène qui est habituellement présent et inoffensif, mais qui se manifeste lorsque les conditions lui sont favorables.


OPPORTUNISTIC INFECTION: An infection caused by a pathogen, normally present and innocuous, but which arises when conditions are favourable to that pathogen.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ: Μόλυνση που προκαλείται από ένα παθογόνο το οποίο είναι παρόν και αδρανές, αλλά αναπτύσσεται όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές γιά το παθογόνο.

INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un agente patógeno que es normalmente presente y inofensivo, pero que se manifiesta cuando las condiciones le son favorables.

INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un axente patóxeno que está normalmente presente e é inofensivo, pero que se manifesta cando as condicións lle son favorables.

OPPORTUNISTA FERTŐZÉS: Olyan kórokozó által okozott fertőzés, amely normális körülmények között ártalmatlan, és csak akkor okoz fertőzést, ha a környezeti feltételek megfelelőek.

OPPORTUNISTISK INFEKSJON: En infeksjon forarsaket av et patogen (sykdomsfremkallende organisme), som er normalt tilstede og er ufarlig, men som blir farlig nar forholdene er gunstige for patogenet.

ZAKAŻENIE ZARAZKIEM OPORTUNISTYCZNYM: Zakażenie powodowane przez czynnik chorobotwórczy, zazwyczaj obecny i nieszkodliwy, ale który ujawnia się, kiedy warunki dla tego patogenu stają się korzystne.

FIRSATÇI ENFEKSİYON: Normalde var olan ve zarasız görünen patojenin, şartlar patojen lehinde değiştiğinde enfeksiyon oluşturması.

Was this helpful?
Une infection bien circonscrite ou localisée dans ou sur un hôte.


FOCAL INFECTION: A well-circumscribed or localized infection in or on a host.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΣΤΙΑΚΗ: Μία περιορισμένη επί ή εντός του οργανισμού ενός ξενιστή ή σαφώς εντοπισμένη μόλυνση.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección bien circunscrita y localizada en un huésped.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección ben circunscrita e localizada nun hospedador.

FÓKUSZÁLT FERTŐZÉS: Jól körülírható vagy helyi fertőzés egy gazdaszervezeten vagy gazdaszervezetben.

FOKAL INFEKSJON: En avgrenset eller lokalisert infeksjon i eller på en vert.

ZAKAŻENIE OGNISKOWE: Wyraźnie ograniczone lub zlokalizowane zakażenie w/lub na żywicielu.

MERKEZİ ENFEKSİYON: Konak üzerine ya da içine çok iyi yerleşmiş enfeksiyon.

Was this helpful?
Infection ne manifestant aucun symptôme clinique de la maladie pendant une longue période, et qui sexprime uniquement après un temps de latence beaucoup plus long que lincubation habituelle de cette maladie.


LATENT INFECTION: An infection which gives no clinical signs of disease for a long period and which expresses itself only after a latency period considerably longer than the usual incubation period for the given disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ: Μόλυνση χωρίς κλινικά συμπτώματα ασθένειας επί μιά μακρά περίοδο. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται μετά από περίοδο σημαντικά μεγαλύτερη από το συνήθη χρόνο επωάσεως της συγκεκριμένης ασθένειας.

INFECCIÓN LATENTE: Infección que no manifiesta ningún síntoma clínico de la enfermedad durante un largo periodo, y que se expresa únicamente después de un tiempo de latencia más largo que la incubación habitual de esta enfermedad.

INFECCIÓN LATENTE: Infección que non manifesta ningún síntoma clínico da enfermidade durante un longo período, e que se expresa unicamente despois dun tempo de latencia máis longo que a incubación habitual desta enfermidade.

LAPPANGÓ FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amely sokáig nem mutat a betegségre jelemző klinikai jeleket, és csak az adott betegség inkubációs idejénél jóval hosszabb lappangási idő után jelentkeznek a tünetei.

LATENT INFEKSJON: Infeksjon uten kliniske sykdomstegn over lengre tid, men som bryter ut etter en latent periode som er mye lenger enn inkubasjonstiden for sykdommen.

ZAKAŻENIE UTAJONE: Zakażenie, które przez długi czas nie daje klinicznych objawów choroby i jedynie po okresie utajenia ujawnia się znacznie dłużej niż w przypadku zwykłego okresu inkubacji danej choroby.

LATENT ENFEKSİYON: Uzun periyotta hastalığın klinik işaret vermemesi, belirli bir hastalığın alışılmış kuluçka periyodundan daha uzun kuluçkalama süresi göstermesi.

Was this helpful?
Le transfert dun organisme pathogène dun indivdu à un autre de la même espèce.


CROSS INFECTION: The transfer of a disease organism from one individual to another of the same species.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μεταφορά ενός παθογόνου οργανισμού από άτομο σε άτομο ενός είδους. (σταυρομόλυνση, αλληλομόλυνση)

INFECCIÓN CRUZADA: Traspaso de organismo patógeno de un individuo a otro de la misma especie.

INFECCIÓN CRUZADA: Transferencia dun organismo patóxeno dun individuo a outro da mesma especie.

KERESZTFERTŐZÉS: Egy betegséget okozó szervezet átterjedése egy faj egyik egyedről a másikra.

KRYSSINFEKSJON: Overføring av en sykdomsorganisme fra et individ til et annet innen samme art.

ZAKAŻENIE KRZYŻOWE: Przenoszenie choroby z jednego na drugi organizm tego samego gatunku.

ENFEKSİYON GEÇİŞİ: Aynı türdeki bir bireyden diğerine hastalık organizmasının transferi.

Was this helpful?
Etat dans lequel il n y a aucun symptôme clinique ou biologique dune maladie.


INAPPARENT INFECTION: A state where there are no clinical or biological signs of disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΦΑΝΗΣ: Στάδιο στο οποίο δεν εμφανίζονται τα κλινικά ή βιολογικά συμπτώματα μιας ασθένειας.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado en el cual no hay ningún síntoma clínico o biológico de una enfermedad.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado no cal non hai ningún síntoma clínico ou biolóxico dunha enfermidade.

NEM LÁTHATÓ FERTŐZÉS: Olyan állapot, amelyben a betegségnek nincsenek klinikai vagy biológiai jelei.

SKJULT INFEKSJON: Stadium der det ikke er noen synlige biologiske tegn til infeksjon.

ZAKAŻENIE BEZOBJAWOWE: Stan, w którym nie są widoczne kliniczne lub biologiczne objawy choroby.

GİZLİ ENFEKSİYON: Hastalığın biyolojik veya klinik belirti göstermeme durumu.

Was this helpful?
Se dit dune maladie à progression lente et de longue durée.


CHRONIC INFECTION: Denoting a disease of slow progression and long duration.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Ασθένεια με βραδεία εξέλιξη και μεγάλη διάρκεια.

INFECCIÓN CRÓNICA: Dícese de una enfermedad con progresión lenta y de larga duración.

INFECCIÓN CRÓNICA: Denota unha enfermidade con progresión lenta e de longa duración.

IDÜLT FERTŐZÉS: Lassan kifejlődő és hosszú ideig tartó betegség.

KRONISK INFEKSJON: Betegner en sykdom med langsom utvikling og lang varighet.

ZAKAŻENIE CHRONICZNE: Określenie wolno postępującej i długo trwającej choroby.

KRONİK ENFEKSİYON: Yavaş ilerleyen, uzun süreli hastalık anlamına gelir.

Was this helpful?
Infection ou maladie provoquant des signes pathologiques évidents.


CLINICAL INFECTION: An infection or disease generating obvious signs of pathology.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή ασθένεια που έχει εμφανή παθολογικά συμπτώματα.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección o enfermedad que provoca signos patológicos evidentes.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección ou enfermidade que provoca signos patolóxicos evidentes.

KLINIKAI FERTŐZÉS: Patológiai szempontból nyilvánvaló tüneteket produkáló fertőzés vagy betegség.

KLINISK INFEKSJON: Infeksjon eller sykdom som utvikler klare sykdomstegn.

ZAKAŻENIE KLINICZNE: Zakażenie lub choroba wywołująca wyraźne objawy patologiczne.

KLİNİKAL ENFEKSİYON: Bir hastalık veya enfeksiyonun bariz patoloji belirtisinden meydana gelmesi.

Was this helpful?
Infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus . La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aiguës.


BACTERIAL KIDNEY DISEASE: A systematic bacterial disease of salmonids caused by Renibacterium salmoninus. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

INFECCIÓN BACTERIANA: Infección bacteriana sistemática en los salmónidos provocada por Renibacterium salmoninu . La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

INFECCIÓN BACTERIANA: Infección bacteriana sistemática nos salmónidos provocada por Renibacterium salmoninu. A enfermidade está moi estendida e as manifestacións epidémicas van a miúdo asociadas ao arrefriamento de auga. A enfermidade inclúe formas crónicas e agudas.

BAKTERIÁLIS VESEBETEGSÉG: A lazacfélék szisztémás, bakteriális eredetű betegsége, amelyet a Renibacterium salmoninus okoz. A betegség széles körben elterjedt, és általában akkor okoz járványokat, ha a víz hőmérséklete lecsökken. Heveny és idült formája is ismert.

BAKTERIELL NYRESYKE (BKD): Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus . Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.

BAKTERYJNA CHOROBA NEREK (BKD): Ogólnoustrojowa choroba bakteryjna ryb łososiowatych powodowana przez Renibacterium salmoninus. Choroba jest dość rozpowszechniona a epidemicznie występuje zwykle w sytuacjach obniżania się temperatury wody. Ma zarówno postać ostrą, jak i przewlekłą.

BAKTERİYEL BÖBREK HASTALIĞI: Renibacterium salmoninusun neden olduğu salmonidlerin bir sistemik bakteriyel hastalığıdır. Hastalık su sıcaklığının düştüğü zaman geniş çapta salgın şeklinde vuku bulur. Hastalığın akut ne kronik formları mevcuttur.

Was this helpful?
Une infection qui ne provoque aucun symptôme apparent.


ATTENUATED INFECTION: An infection giving no overt sign of its presence.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση χωρίς έκδηλα συμπτώματα.

INFECCIÓN ATENUADA: Infección que no provoca ningún síntoma aparente.

INFECCIÓN ATENUADA: Infección que non provoca ningún síntoma aparente.

GYENGÍTETT FERTŐZÉS: Olyan fertőzés, amelynek nincs nyilvánvaló jele.

ATTENUERT INFEkSJON: En infeksjon som ikke viser åpenlyse tegn på å være tilstede.

ZAKAŻENIE OSŁABIONE: Zakażenie nie dające widocznych objawów swojej obecności.

ZAYIFLATILMIŞ ENFEKSİYON: Enfeksiyon oluşturduğunda bile açık işaret vermeyen enfeksiyon durumu.

Was this helpful?
Infection aigüe systémique et cutanée des poissons deau douce provoqué par Flexibacter columnaris. La maladie est cosmopolite et les manifestations sont les plus fréquentes en été chez les jeunes poissons de lannée. Les pertes sont habituellement assez lourdes. Chez les poissons des eaux tempérées, il y a souvent une co-infection avec Aeromonas liquefaciens. Les agents antibactériens externes et systémiques constituent une prophylaxie efficace.


COLUMNARIS DISEASE: An acute systemic and cutaneous disease of freshwater fishes caused by Flexibacter columnaris. The disease is widespread and occurs most frequently during the summer in young-of-the-year fish. Losses are usually quite high. In warm water fish there is frequently a dual infection with Aeromonas liquefaciens. The disease is effectively controlled by systemic and external antibacterials.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ COLUMNARIS: Οξεία συστημική και δερματική ασθένεια των ψαριών των γλυκών νερών, οφειλόμενη στο Flexibacter columnaris. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και συμβαίνει συχνότερα κατά το καλοκαίρι στα ψάρια που είναι μικρότερα από ένα έτος. Οι απώλειες είναι συνήθως μεγάλες. Στα ζεστά νερά υπάρχει συχνά διττή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημική εξωτερική αντιβακτηρίωση.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica y cutánea de peces de agua dulce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermedad cosmopolita cuyas manifestaciones son las más frecuentes durante el verano en los peces jóvenes. Las pérdidas son normalmente muy grandes. En los peces de aguas templadas, a menudo hay una co-infección con Aeromonas liquefaciens. Los agentes antibacterianos externos y sistémicos son una profilaxis eficaz.

INFECCIÓN POR FLEXIBACTER COLUMNARIS: Infección aguda sistémica e cutánea de peixes de auga doce provocada por Flexibacter columnaris. Enfermidade cosmopolita as manifestacións da cal son as máis frecuentes durante o verán nos peixes novos. As perdas son normalmente moi grandes. Nos peixes de augas mornas, a miúdo hai unha co-infección con Aeromonas liquefaciens. Os axentes antibacterianos externos e sistémicos son unha profilaxe eficaz.

KOLUMNÁRIS BETEGSÉG: Édesvízi halak heveny szisztémás- és bőrbetegsége, amelyet a Flexibacter columnaris baktérium okoz. A betegség gyorsan terjed és általában nyáron jelenik meg a tavasszal szaporított halakon. A veszteség rendszerint igen magas. Melegvízi halakban gyakran kettős fertőződés is bekövetkezhet az Aeromonas liquefaciens baktériummal. A betegség szisztémás és külső antibakteriális szerekkel hatékonyan kezelhető.

FLAVOBACTERIUM COLUMNARE INFEKSJON: Voldsom systemisk eller kutan infeksjon på ferskvanns fisk forårsaket av bakterien Flavobacterium columnare (tidligere Flexibacter columnaris). Sykdommen er utbredt, og er mest vanlig om sommeren på ung fisk. Tapene er som regel store. Hos varmekjære arter er det ofte en dobbel infeksjon med Aeromonas liquefaciens. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller.

CHOROBA KOLUMNARIS: Ostra systemiczna choroba skórna ryb słodkowodnych, spowodowana przezFlexibacter columnaris. Choroba jest rozpowszechniona i najczęściej występuje w okresie lata u jednorocznych ryb. Straty są zwykle bardzo duże. U ryb ciepłolubnych często występuje dodatkowe zakażenie Aeromonas liquefaciens. Choroba jest skutecznie zwalczana przy użyciu systemicznych, zewnętrznych środków przeciwbakteryjnych.

KOLUMNARİS HASTALIĞI: Flexibacter columnaris tarafından tatlı su balıklarında meydana getirilen sistemik olan akut bir deri hastalığıdır. Hastalık yaygın olup genellikle yaz aylarında bir yıllık genç bireylerde görülür. Kayıplar genellikle oldukça yüksek oranda olmaktadır. Sıcak su balıklarında genellikle Aeromonas liquefaciensında etkili olduğu çift enfeksiyon gmrülür. Hastalık sistemik ve dış antibakteriyallar ile etkili bir şekilde kontrol altına alınabilir.

Was this helpful?
Invasion du corps par une bactérie pathogène.


BACTERIAL INFECTION: Invasion of the body by pathogenic bacteria.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ: Εισβολή παθογόνων βακτηρίων στο σώμα.

INFECCIÓN BACTERIANA: Invasión del cuerpo por bacterias patógenas.

INFECCIÓN BACTERIANA: Invasión do corpo por bacterias patóxenas.

BACTÉRIUM-FERTŐZÉS: A szervezet kórokozó baktériumok általi inváziója.

BAKTERIEINFEKSJON: Når kroppen invaderes av sykdomsfremkallende bakterier.

INFEKCJA BAKTERYJNA: Inwazja patogennych bakterii do ciała.

BAKTERİYAL ENFEKSİYON: Patojenik bakteriler tarafından vücudun istila edilmesi.

Was this helpful?
(1) Etat maladif résultant de lintroduction ou de la pénétration dun agent pathogène (par exemple bactérie, parasite, champignon) dans le corps, les tissus ou les cellules dun hôte. (2) Maladie infectieuse specifique.


INFECTION: (1) Invasion and multiplication of pathogenic agents (e.g. bacteria, viruses, fungi) into the body with or without manifestation of the disease. (2) Specific infectious disease.

ΜΟΛΥΝΣΗ: (1) Εισβολή και πολλαπλασιασμός παθογόνων παραγόντων (π.χ. βακτηρίων, ιών, μυκήτων) στο σώμα ανεξάρτητα από το αν αυτό οδηγεί σε εκδήλωση ασθένειας ή όχι. (2) ειδική μολυσματική νόσος.

INFECCIÓN: (1) Estado que resulta de la introducción o penetración de un agente patógeno (por ejemplo bacteria, parásito, hongo) en el cuerpo, tejidos o células de un huésped. (2) Enfermedad infecciosa específica.

INFECCIÓN: (1) Estado que resulta da introdución ou penetración dun axente patóxeno (por exemplo bacteria, parasito, fungo) no corpo, tecidos ou células dun hospedador, con ou sen manifestación da enfermidade. (2) Enfermidade infecciosa específica.

FERTŐZÉS: (1) Kórokozók (pl. vírusok, baktériumok, gombák) bejutása a szervezetbe és szaporodása a szervezetben, a betegség tüneteinek megjelenésével vagy anélkül. (2) Specifikus fertőző betegség.

INFEKSJON: (1) Invasjon og oppformering av patogene agens (f.eks. bakterier og virus) i kroppen, med eller uten utbrudd av sykdom. (2) Spesifikk smittsom sykdom.

ZAKAŻENIE: (1) Inwazja i mnożenie się czynników patogennych (np. bakterie, wirusy, grzyby) w ciele z/lub bez ujawnienia się choroby. (2) Swoista choroba zakaźna.

ENFEKSİYON: (1) Bakteri, virüs, mantar gibi patojenik ajanların saldırısı ve çoğalmasıyla oluşan hastalık durumu. (2) Özel bulaşıcı hastalık

Was this helpful?
Le rapport du poids de la gonade sur le poids total du corps, exprimé habituellement en %.


GONADOSOMATIC INDEX: The relationship of gonad weight to total body weight, or total body weight to gonad weight, usually expressed in %.

ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Η σχέση του βάρους της γονάδας προς το συνολικό βάρος του σώματος, εκφρασμένη συνήθως %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre el peso de la gónada y el peso total del cuerpo, expresado normalmente en %.

INDICE GONADOSOMÁTICO: Relación entre o peso da gónada e o peso total do corpo, ou do peso total do corpo fronte ao da gónada expresado normalmente en %.

GONADOSZOMATIKUS INDEX: A gonádok tömegének aránya a teljes testtömeghez képest, vagy a teljes testtömeg aránya a gonádok tömegéhez képest, legtöbbször %-ban kifejezve.

GONADOSOMATISK INDEKS: Forholdet mellom gonadevekt og total kroppsvekt, vanligvis uttrykt i prosent.

INDEKS GONADO-SOMATYCZNY: Stosunek masy gonady do całkowitej masy ciała, lub całkowita masa ciała do masy gonady, wyrażany zwykle w %.

GONADOSOMATİK İNDEKS: Yumurtlama mevsiminin tespitinde kullanılan gonat ağırlığının vücut ağırlığına olan oranıdır.

Was this helpful?
(1) En aquaculture: la conservation des oeufs de la fécondation jusquà léclosion. (2) En pathologie: la période de temps qui sécoule entre la pénétration dun agent pathogène dans le corps et lapparition des premiers symptômes de la maladie provoquée. (3) En microbiologie: la culture de bactéries sur un milieu spécifique et dans des conditions déterminées.


INCUBATION: (1) The holding of eggs from fertilization to hatching. (2) In pathology: the period between the time of entry of an infecting agent and the onset of symptoms of the disease. (3) In microbiology: culture of bacteria on specific media under controlled conditions.

ΕΠΩΑΣΗ: (1) γενικά: η διατήρηση των αυγών από την γονιμοποίηση έως την εκκόλαψη. (2) στην παθολογία: η περίοδος από τον χρόνο εισόδου ενός μολυσματικού παράγοντα ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. (3) στην μικροβιολογία: καλλιέργεια μικροβίων σε ειδικά μέσα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: conservación de huevos fecundados hasta la incubación. (2) En patología: periodo que pasa entre la penetración de un agente patógeno en el cuerpo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que provoca. (3) en microbiología: cultivo ce bacterias en un medio específico en condiciones determinadas.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: proceso ao que se somete aos ovos dende a fecundación ata a eclosión. (2) En patoloxía: período que transcorre entre a penetración dun axente patóxeno no corpo e a aparición dos primeiros síntomas da enfermidade que provoca. (3) en microbioloxía: cultivo de bacterias nun medio específico en condicións determinadas.

INKUBÁCIÓ: (1) Az ikra tartása a megtermékenyítéstől a kikelésig. (2) Patológiában: egy fertőző organizmus szervezetbe kerülésének idejétől a betegség tüneteinek megjelenéséig eltelt idő. (3) Mikrobiológiában: baktériumok tenyésztése specifikus táptalajon, ellenőrzött körülmények között.

INKUBASJON: (1) Å holde egg fra befruktning til klekking. (2) I patologi (sykdomslære): Perioden fra et sykdomsfremkallende agens kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut. (3) I mikrobiologi: Dyrking av bakterier på spesielle vekstmedier under kontrollerte forhold.

INKUBACJA: (1) Przetrzymywanie jaj od zapłodnienia do wyklucia. (2) W patologii: okres pomiędzy czasem wniknięcia czynnika zakażającego a początkiem objawów choroby. (3) W mikrobiologii: hodowla bakterii na specyficznej pożywce w warunkach kontrolowanych.

KULUÇKALAMA: (1) Yumurtaların döllenmesinden açılmasına kadar kontrol altında tutulması. (2) Patolojide; enfeksiyon etkeni ajanın girmesinden ilk hastalık belirtilerini gösterinceye kadar geçen süre. (3) Mikrobiyolojide; özel besi ortamında ve kontrollü şartlarda bakterinin kültür edlmesi.

Was this helpful?
Incubateur de larves aquatiques dans lequel le mouvement ascendant de leau est exploité afin de maintenir une distribution optimale de sels nutritifs permettant ainsi des densités de larves/oeufs très élevées sur une surface restreinte.


VERTICAL INCUBATOR: Larval incubator unit in which upwelling is used to enable a optimal distribution of nutrients thus allowing very high densities of eggs/larvae to be raised in a small area.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΕΠΩΑΣΤΗΣ: Δεξαμενή εκτροφής νυμφών στην οποία χρησιμοποιείται μηχανισμός ανάβλυσης για την βέλτιστη διασπορά των θρεπτικών. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατή η εκκόλαψη πολύ μεγάλων ποσοτήτων αυγών/νυμφών σε περιορισμένο χώρο.

INCUBADORA VERTICAL: Incubadora de larvas acuáticas en la cual el movimiento ascendente del agua es aprovechado para mantener una distribución óptima de sales nutritivas que permiten así densidades de larvas/huevos muy elevadas en una superficie restringida.

INCUBADORA VERTICAL: Incubador larval no cal o movemento ascendente da auga é aproveitado para manter unha distribución óptima de nutrientres que posibilitan densidades de ovos ou larvas moi elevadas nunha superficie pequena.

FÜGGŐLEGES INKUBÁTOR: Olyan inkubátoregység, amelyben felfelé áramló folyadékot használnak a tápanyagok optimális eloszlatására, ezáltal lehetővé teszik nagy mennyiségű ikra vagy lárva nevelését egy viszonylag kis térfogatban.

VERTIKAL INKUBATOR: Oppstrøms larveinkubator der strømsettingen muliggjør optimal fordeling av næringspartikler, noe som gjør at høye tettheter av egg/larver kan oppdrettes på små arealer.

PIONOWY APARAT WYLĘGOWY: Pojedynczy aparat wylęgowo-larwalny, w którym stosowany jest przepływ wody z dołu ku górze, aby umożliwiać optymalne rozprowadzanie składników pokarmowych; pozwala inkubować jaja i podchowywać larwy na małej powierzchni w bardzo dużych zagęszczeniach.

Dikey İnkübatör: Larval inkübatör ünitesi; oradaki akış, besinlerin optimal dağılımına imkan verir böylece küçük bir alanda çok yüksek yoğunlukta yumurta ve larvaların yetiştirilmesini mümkün kılar.

Was this helpful?
Nombre de nouveaux cas dune maladie spécifique apparaissant dans une population donnée, ou sur partie déterminée de cette population, au cours dune période déterminée. Si léchantillon, dans lequel le nombre de nouveaux cas enregistrés pendant un temps unitaire, est de taille connue, lincidence peut être exprimée en pourcentage. Si létendue de la population est plus ou moins stable, mais sa taille exacte inconnue, lincidence peut être exprimée de façon moins stricte, mais néanmoins utile, comme l


INCIDENCE: The number of new cases of a particular disease occurring within a specified period in a given population or unit of the population. Incidence may be expressed as a percentage if the number of new cases per unit of time is based upon a sample of known size; if the population size remains fairly stable, but is not exactly known, incidence may be expressed somewhat less precisely, but nevertheless usefully, as the number of new cases per unit of time for the entire population.

ΣΥΧΝΟΤΗΣ (ΝΟΣΟΥ): Ο αριθμός νέων περιστατικών μιάς συγκεκριμένης ασθένειας που εμφανίζονται σε έναν δεδομένο πληθυσμό ή μονάδα πληθυσμού. Η συχνότητα εκφράζεται ως ποσοστό εάν ο αριθμός των νέων περιστατικών ανά μονάδα χρόνου βασίζεται σε δείγμα γνωστού μεγέθους. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού παραμένει αρκετά σταθερό, αλλά δεν είναι ακριβώς γνωστό, η συχνότητα εκφράζεται, με μικρότερη μεν ακρίβεια, αλλά με επαρκή βεβαιότητα, με κάπως μικρότερη ακρίβεια, ως ο αριθμός νέων περιστατικών σε ολόκληρο τον πληθυσμ

INCIDENCIA: Nombre de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población dada, o en parte determinada de esta población, durante un periodo determinado. Si la muestra en la cual el número de nuevos casos registrados durante una unidad de tiempo es de rango conocido, la incidencia puede ser expresada en porcentaje. Si la extensión de la población es más o menos estable, pero su talla es desconocida, la incidencia puede ser expresada de manera más o menos estricta, como el número de nuevos casos por

INCIDENCIA: Número de novos casos dunha enfermidade que aparece nunha poboación dada, ou en parte determinada desta poboación, durante un período determinado. A incidencia pode ser expresada como unha porcentaxe se o número de casos por unidade de tempo está baseado nunha mostra de tamaño coñecido; se o tamaño da poboación é máis ou menos estable pero non é exactamente coñecido, a incidencia pode ser expresada con menor precisión, aínda que dun modo moi útil, como o número de novos casos por unidade de temp

MEGBETEGEDÉSI ARÁNYSZÁM: Egy adott betegség új eseteinek előfordulása egy adott időtartamon belül egy egységnyi méretű populációban vagy a populáció egészében. A megbetegedési arányt az időegység alatti új megbetegedések ismert méretű mintához viszonyított százalékával fejezik ki; ha a populáció mérete viszonylag állandó marad, de pontosan nem ismert, akkor a megbetegedési arány kevésbé pontos, ennek ellenére továbbra is hasznos, mivel megadja az egész populációban időegység alatt előforduló új esetek számát.

HYPPIGHET: Antall nye tilfeller av en spesiell sykdom som forekommer innen en viss periode i en gitt populasjon eller andel av populasjonen. Hyppighet kan uttrykkes i prosent dersom antall nye tilfeller per tidsenhet er basert på en prøve med kjent størrelse. Dersom populasjonsstørrelsen holder seg forholdsvis stabil, men den eksakte størrelsen ikke er kjent, blir hyppigheten uttrykt mindre presist. Den vil allikevel være nyttig, som antall nye tilfeller per tidsenhet for hele populasjonen.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA: Liczba nowych przypadków określonej choroby występującej w ciągu dokładnego okresu w danej populacji lub jednostce populacji. Częstość występowania wśród osobników może być wyrażona jako procent, jeśli liczba nowych przypadków w jednostce czasu jest oparta na próbie o znanej wielkości; jeżeli wielkość populacji pozostaje dość stabilna, ale nie jest to dokładnie wiadome, częstość występowania dla całej populacji może być wyrażona nieco mniej dokładnie, ale niemniej użytecznie, jako liczba nowych

İNSİDENS (GÖRÜLME SIKLIĞI): Belirli bir populayonun tümünde veya bir kısmında belirli bir sürede spesifik bir hastalıkla ilgili yeni durumların görülme sıkığı. İnsidens bazan yüzde olarak da ifade edilir, ancak bu durumda populasyon sayısının sabit olduğunun bilinmesi gerekir. Genellikle belirli bir zamanda ve belirli bir grup için kullanılır.

Was this helpful?
En référence aux essais ou expériences concernant des cultures de cellules ou de tissus, conduits dans un environnement artificiel.


IN VITRO: Used with reference to tests or experiments including cell or tissue cultures, conducted in an artificial environment.

IN VITRO: Αναφέρεται σε δοκιμές ή πειράματα, περιλαμβανομένων των κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών, που διεξάγονται σε τεχνητό περιβάλλον.

IN VITRO: En referencia a ensayos o experimentos que conciernen el cultivo de células o de tejidos, mantenidos en medio artificial.

IN VITRO: Usado en relación a ensaios ou experimentos incluíndo cultivos de tecidos ou células, realizados nun medio artificial

IN VITRO: Mesterséges környezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek (beleértve a sejt- és szövettenyésztést is) jellemzésére használják.

IN VITRO: Bruk i forbindelse med tester eller eksperimenter, inkludert celle- eller vevskulturer, gjennomført i et kunstig miljø.

IN VITRO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, łącznie z hodowlami komórkowymi i tkankowymi, prowadzonych w sztucznym środowisku.

IN VITRO: Oluşturulan suni çevresel şartlarda, doku veya hücre kültürü üzerinde belirli bir referans izlenerek denemeler veya testler yapılması.

Was this helpful?
Employé en référence aux essais ou expériences faits sur ou dans un organisme vivant.


IN VIVO: Used in reference to tests or experiments conducted in or on, intact living organisms.

IN VIVO: χρησιμοποιείται αναφορικά με πειράματα ή δοκιμές που διεξάγονται επί ή εντός ζωντανών οργανισμών.

IN VIVO: Usado en referencia a ensayos o experimentos llevados a cabo en un organismo vivo.

IN VIVO: Usado en referencia a ensaios ou experimentos levados a cabo en ou sobre organismos vivos

IN VIVO: Élő szervezeten vagy szervezetben végrehajtott. Tesztek vagy kísérletek jellemzésére használják.

IN VIVO: Brukt i forbindelse med tester og eksperimenter gjennomført i eller på intakte levende organismer.

IN VIVO: Stosowane w odniesieniu do poddawanych próbie lub eksperymentom, które prowadzone są w/lub na żywych i nieuszkodzonych organizmach.

IN VIVO: Belirli bir refens izlenerek yaşayan canlı üzerinde testlerin veya denemelerin yapılması.

Was this helpful?
Dans son lieu dorigine.


IN SITU: In the original location.

ΕΠI ΤΟΠΟΥ(IN SITU): Στον φυσικό τόπο όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο.

IN SITU: En su medio de origen.

IN SITU: No seu medio orixinal.

IN SITU: Az eredeti helyen.

IN SITU: I den opprinnelige (originale) lokaliseringen.

IN SITU: W pierwotnym miejscu (w miejscu/na miejscu).

IN SITU: Bir şeyin orijinal yerinde incelendiğini ifade eder.

Was this helpful?
Composé (glucan par exemple) incorporé dans le régime alimentaire afin de stimuler la réponse immunitaire.


IMMUNOSTIMULANT: Compound (e.g., glucan) included in the diet in order to enhance the immune response.

ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟ: Ένωση (π.χ. γλυκάνη) η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό την ενίσχυση της ανοσοποιητικής αντίδρασης.

INMUNOESTIMULANTE: Compuestos específicos añadidos a la dieta (Vg. glucanos) que potencian la respuesta inmune.

INMUNOESTIMULANTE: Compostos específicos engadidos á dieta (ex. glucanos) para potenciar a resposta inmune.

IMMUNSTIMULÁTOR: Olyan vegyület (pl. glukán), amely a táphoz keverve javítja az állatok immunválaszát.

IMMUNSTIMULANT: Spesielle komponenter (f.eks. glukaner) som tilsatt i fôret har en positiv effekt på immunforsvaret.

IMMUNOSTYMULANT: Związek chemiczny (np. glukan) zawarty w diecie, mający zdolność zwiększenia odpowiedzi immunologicznej.

İMMÜNOSTİMULANT: Bağışıklığı geliştirmek için diyete eklenen bileşikler.

Was this helpful?
Technique par laquelle des protéines, préalablement séparées par électrophorèse en gel d’acrylamide, sont transférées sur une membrane (habituellement en nitrocellulose) et immobilisées. La présence de protéines spécifiques peut être ainsi décelée utilisant des anticorps marqués.


WESTERN BLOT: Technique in which proteins that have been separated by gel electrophoresis are transferred to a membrane (usually nitrocellulose) and immobilised. The presence of specific proteins can then be detected using labelled antibodies.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ WESTERN: Τεχνική κατά την οποία πρωτείνες που έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως από νιτροκυτταρίνη). Η παρουσία συγκεκριμένων πρωτεϊνών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους σημασμένα αντισώματα.

WESTERN BLOT: Técnica en la que las preoteínas que han sido separadas por electroforesis en gel son transferidas a una membrana (normalmente de nitrocelulosa) e inmobilizadas. La presencia de proteínas específicas pueden ser detectadas usando anticuerpos marcados.

WESTERN BLOT: Técnica na que as proteinas que foron separadas por electroforese en xel son transferidas a unha membrana (normalmente de nitrocelulosa) e inmovilizadas. A presenz de proteinas específicas poden ser detectadas usando anticorpos marcados.

WESTERN BLOT: Olyan kísérleti módszer, amellyel a gélelektroforézissel elválasztott fehérjemolekulákat egy (általában nitrocellulóz) membránra viszik át, és azon immobilizálják őket. Specifikus fehérjék jelenléte jelzett antitestekkel mutatható ki.

WESTERN BLOT: Metode der proteiner separert ved gel elektroforese overføres til en membran (vanligvis mikrocellulose) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke proteiner (på membranen) påvises ved hjelp av merkede antistoff.

METODA WESTERN BLOTTING: Technika, w której rozdzielone białka w elektroforezie żelowej są przenoszone na błonę (zwykle nitrocelulozową) i unieruchomione. Wówczas, przy użyciu znaczonych przeciwciał, może być wykryta obecność specyficznych białek.

WESTERN BLOT: Teknik, proteinler jel elektroforez yardımıyla ayrılır, bir membrana transfer edilir (genellikle nitrocellulose) ve hareketsiz hale getirilir. Spesifik proteinin varlığı işaretli probları kullanarak tespit edilir.

Was this helpful?
Protéine du plasma sanguin, de la fraction globuline, douée de propriétés danticorps.


IMMUNOGLOBULINS: Glycoproteins having the ability to bind other molecules with a high degree of specificity.

ΑΝΟΣΟΣΦΑIΡIΝΕΣ: Γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες δρούν ως αντισώματα.

INMUNOGLOBULINA: Proteína de plasma sanguíneo, de la fracción globulina, con propiedades de anticuerpo.

INMUNOGLOBULINA: Glicoproteinas capaces de unir outras moléculas cun alto grao de especificidade.

IMMUNOGLOBULINOK: Más molekulákat nagyfokú fajlagossággal megkötni képes glikoproteinek.

IMMUNGLOBULINER: Glykoproteiner med evne til å binde seg spesifikt til andre molekyler.

IMMUNOGLOBULINY: Glikoproteiny mające zdolność wiązania innych cząsteczek o dużym stopniu specyficzności.

İMMUNOGLOBULİN: Yüksek bir derecede özellikleri ile diğer moleküllerle bağ kurma yeteneğine sahip glikoproteinler.

Was this helpful?
Science qui étudie limmunité et les réactions immunologiques.


IMMUNOLOGY: The study and science of immune systems and reactions.

ΑΝΟΣΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη που εξετάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και τις αντιδράσεις του.

INMUNOLOGÍA: Ciencia que estudia la inmunidad y las reacciones inmunológicas.

INMUNOLOXÍA: Ciencia que estuda os sistemas inmunolóxicos e as reaccións inmunolóxicas.

IMMUNOLÓGIA: Az immunrendszerrel és immunreakciókkal foglalkozó tudományág.

IMMUNOLOGI: Læren og vitenskapen om immunsystemer og -reaksjoner.

IMMUNOLOGIA: Nauka zajmująca się badaniami systemów odpornościowych organizmu i jego reakcji (odczynów) na bakterie, wirusy, toksyny, grzyby itp.

BAĞIŞIKLIK BİLİMİ: Bağışıklık sistemi ve tepkilerin çalışma ve bilim alanı.

Was this helpful?
Se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome. Souvent appelé IFAT.


IMMUNOFLUORESCENCE: A technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate. Such techniques are often referred to as IFAT.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica na que a presenza de antíxenos específicos é confirmada microscopicamente en tecidos mediante unión cun anticorpo conxugado fluorescente. Tal técnica é a miúdo citada como IFAT.

IMMUNFLUORESZCENCIA: Olyan mikroszkópos vizsgálati módszer, amellyel egy bizonyos antigén jelenlétét lehet kimutatni egy szövetmintában, az antigénhez specifikusan kötődő, fluoreszensen jelölt antitest-konjugátumok használatával. Az ilyen módszereket gyakran az IFAT rövidítéssel jelölik.

IMMUNFLUORESCENS: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

IMMUNOFLUORESCENCJA : Technika, w której obecność określonych przeciwciał w materiale tkankowym jest potwierdzona mikroskopowo w badaniach immunohistochemicznych wykorzystując fluorochromy, którymi znakuje się antygen lub przeciwciało; wynik reakcji w postaci świecących kompleksów odczytuje się w świetle ultrafioletowym w mikroskopie lub za pomocą cytometru przepływowego. Takie techniki są nazywane często jako IFAT.

İMMÜNOFLORASAN: Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarla ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan mikroskobu ile inceleme tekniği. Bu teknik sıklıkla IFAT olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Technique histo-cytochimique permettant la détection et la localisation intracellulaire dantigènes par lintermédiaire danticorps spécifiques, conjugués à des composés fluorescents visualisés par mesure fluorimétrique.


IMMUNOFLUORESCENCE: A histo- or cytochemical technique for the detection and localization of antigens in which a specific antibody is conjugated with fluorescent compounds , resulting in a sensitive tracer that can be detected by fluorometric measurements.

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡIΣΜΟΣ: Iστο- ή κυτταροχημική τεχνική γιά την ανίχνευση και τον εντοπισμό αντιγόνων των οποίων τα αντισώματα έχουν συνδεθεί με φθορίζουσα ένωση που χρησιμεύει ως ιχνηθέτης ανιχνευόμενος με φθοριομετρικές μεθόδους.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite la detección y la localización intracelular de antígenos mediante anticuerpos específicos, combinados con compuestos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNOFLUORESCENCIA: Técnica histoquímica que permite a detección e a localización intracelular de antíxenos mediante anticorpos específicos, combinados con compostos fluorescentes visualizados por fluorimetría.

IMMUNFLUORESZCENCIA: Antigének detektálására és lokalizálására szolgáló hiszto- vagy citokémiai módszer, amelynél egy specifikus antitestet egyesítenek valamilyen fluoreszcens vegyülettel, létrehozva egy érzékeny nyomkövetőt, amely fluorimetriás módszerekkel detektálható.

IMMUNFLUORESCENS: Histokjemisk eller cytokjemisk metode der spesifikke antigener påvises ved hjelp av spesifikke antistoffer konjugert med fluorescerende komponenter. Komponentene kan detekteres ved måling av fluorescens.

IMMUNOFLUORESCENCJA: Technika histo- lub cytochemiczna do wykrywania i lokalizacji antygenów, w której swoiste przeciwciało jest złączone z substancją fluoryzującą dając w wyniku czuły identyfikator, który może być zlokalizowany poprzez pomiary fluorymetryczne.

İMMUNOFLORESANS: Floresan bileşenleri ile birleşen belirli antikordaki antijenlerin yerleşmesi ve tanımlanması için bir histo ya da sitokimyasal teknik, Florometrik ölçümlerle tespit edilebilen hassas izleyiceler ile sonuçlanır.

Was this helpful?
Technique combinant la séparation électrophorétique des protéines suivie de leur analyse par immunodiffusion, se traduisant par la formation darcs de précipitation.


IMMUNOELECTROPHORESIS: A technique combining an initial electrophoretic separation of proteins followed by immunodiffusion with resultant precipitation arcs.

ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τεχνική προσδιορισμού πρωτεϊνών οι οποίες διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση και στην συνέχεια καθιζάνει με ανοσιοδιάχυση.

INMUNOELECTROFORESIS: Técnica que combina separación electroforética de proteínas seguida de su análisis por inmunodiffusión, que se traduce por la formación de arcos de precipitación.

INMUNOELECTROFORESE: Técnica que combina separación electroforética inicial de proteínas seguida da súa análise por inmunodifusión, que se traduce na formación de arcos de precipitación.

IMMUNELEKTROFORÉZIS: Fehérjék elektroforetikus elválasztását és immunológiai azonosítását egyesítő laboratóriumi módszer.

IMMUNELEKTROFORESE: Metode som kombinerer en innledende elektroforetisk separering av proteiner etterfulgt av immunodiffusjon med resulterende presipiteringsbuer.

IMMUNOELEKTROFOREZA : Technika łącząca początkowy elektroforetyczny rozdział białek, po którym następuje immunodyfuzja połączona z wytrąceniem (precypitacją) kompleksu antygen-przeciwciało.

İMMÜNOELEKTROFOREZ: İmmunodifüzyon yoluyla proteinlerin ilk elektroforetik ayırımı ile arkların çöktürülmesi bileşkesini biraraya getiren bir teknik.

Was this helpful?
Test immunologique utilisé pour analyser la réaction entre un anticorps et un antigène. Les deux se rencontrent lors de leur diffusion dans un gel d’agar et les complexes formés par leur interaction forment une précipité visible (appelé couramment un test d’Ouchterlony) .


IMMUNODIFFUSION: An immunological assay that monitors reaction of antibody and antigen as they move towards each other in agar gels; the complex formed is revealed as a preciptin mark/line.

ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ: Ανοσολογική μέθοδος με την οποία ελέγχεται η αντίδραση των αντισωμάτων καθώς αυτά μετακινούνται προς τα αντιγόνα σε πήγμα άγαρ. Στο σημείο συνάντησης εμφανίζεται μια χαρακτηριστική γραμμή.

INMUNODIFUSION: Análisis inmunológico por el que se monitoriza una reacción antígeno-anticuerpo por la migración de uno hacia el otro en un gel de agar; el complejo formado se revela con precipitina.

INMUNODIFUSIÓN: Experimento inmunolóxico polo que se comproba unha reacción antíxeno-anticorpo pola migración dun cara ao outro nun xel de ágar. O complexo formado revélase como unha marca de precipitina.

IMMUNDIFFÚZIÓ: Olyan immunológiai vizsgálati módszer, amely az antigén és az antitest reakcióját követi nyomon, amint azok egymás felé mozognak egy agaróz gélben; a kialakuló komplexet precipitációs jelnek vagy -vonalnak nevezik.

IMMUNDIFFUSJON: Immunologisk analyse som overvåker reaksjonen mellom antistoff og antigen når de beveger seg mot hverandre i en agar. Komplekset som dannes blir synliggjort som en utfelt linje.

IMMUNODYFUZJA : Test immunologiczny, który monitoruje odczyn przeciwciała i antygenu, gdy zbliżają się do siebie w żelu agarowym; utworzony kompleks jest podawany jako oznaczenie/linia precypityny; drugi etap immunoelektoforezy polegający na dyfuzji przeciwciał w kierunku antygenu (białka) i ich połączeniu, czego efektem jest wytrącenie (precypitacja) kompleksu antygen-przeciwciało.

İMMÜNODİFFÜZYON: Bir immünolojik tahlilidir, antijen ve antikorların agar jelinde birbirlerine doğru hareket ederken reaksiyonlarını izler. Preciptin mark/linenın ortaya konulan komplex formudur.

Was this helpful?
La capacité dun individu daquérir une résistance immunitaire.


IMMUNOCOMPETENCE: The ability of an individual to acquire an immune resistance.

ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕIΑ: Η δυνατότητα ενός ατόμου να αποκτά ανοσία.

INMUNOCOMPETENCIA: Capacidad de un individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

INMUNOCOMPETENCIA: Capacidade dun individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

IMMUNKOMPETENCIA: Egy egyed képessége az immunitás megszerzésére.

IMMUNKOMPETENT: Evnen til å oppnå immunologisk resistens.

IMMUNIKOMPETENCJA: Zdolność osobnika do nabycia odporności immunologicznej.

BAĞIŞIKLIK YETENEĞİ: Bireylerin bağışıklık direnci kazanma yeteneği.

Was this helpful?
Identification dune maladie par des techniques immunologiques.


IMMUNODIAGNOSIS: The diagnosis of disease, using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΔIΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση ασθένειας με χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

INMUNODIAGNOSIS: Identificación de una enfermedad por técnicas inmunológicas.

INMUNODIAGNOSE: Diagnóstico dunha enfermidade, utilizando técnicas inmunolóxicas.

IMMUNDIAGNÓZIS: Valamilyen betegség diagnosztizálása immunológiai módszerekkel.

IMMUNDIAGNOSE: Diagnose av en sykdom ved hjelp av immunkjemiske metoder.

IMMUNODIAGNOSTYKA: Diagnoza choroby przy użyciu technik immunologicznych.

İMMÜNOLOJİK TANI: Hastalığın teşhisinin immunolojik yöntmlerle yapılması

Was this helpful?
Mécanisme produisant un état spécifique de non-réponse immunologique par induction de cellule-T suppresseur. Ce type de non-réponse est tranféré passivement par les cellules-T suppresseurs ou leur produit soluble.


IMMUNOSUPPRESSION: A mechanism for producing a specific state of immunological unresponsiveness by the induction of suppressor T-cells. This type of unresponsiveness is passively transferrable by suppressor T-cells or their soluble products.

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Μηχανισμός γιά την πρόκληση ενός ειδικού τύπου ανοσολογικής απάθειας με την εισαγωγή κατασταλτικών κυττάρων-Τ. Αυτός ο τύπος απάθειας μεταδίδεται παθητικά από τα κατασταλτικά κύτταρα-Τ ή τα διαλυτά τους προϊόντα.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de no-respuesta inmunológica por inducción de células-T supresoras. Este tipo de no respuesta es inducido pasivamente por células-T supresoras o por sus productos solubles.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de non-resposta inmunolóxica por indución de células-T supresoras. Este tipo de non resposta é inducido pasivamente por células-T supresoras ou polos seus produtos solubles.

IMMUNSZUPPRESSZIÓ: Az immunológiai válaszképtelenség előidézése a szuppresszor T-sejtek indukciójával. Ez a fajta válaszképtelenség a szuppresszor T-sejtekkel vagy oldható fehérjetermékeikkel passzívan átvihető.

IMMUNSUPPRESJON: Mekanisme som gir en immunologisk passiv tilstand, ved induksjon av suppresor T-celler. Denne typen passivitet kan transporteres passivt ved hjelp av suppresor T-celler eller deres løselige produkter.

IMMUNOSUPRESJA: Mechanizm wytwarzania specyficznego stanu niereagującego immunologicznie przez wzbudzenie czynnika tłumiącego (supresor) komórki-T. Ten niereagujący czynnik jest biernie przenoszony przez supresor komórek-T lub ich rozpuszczalne produkty.

İMMUNSUPRESYON: T-hücrelerinin baskılamasının neden olmasıyla imunolojik tepkisizliğin belirli bir evresinin üretilmesi için bir mekanizma. Tepkisizliğin bu tipi T-hücreleri ya da onları çözen ürenler tarafında pasif taşınabilirdir.

Was this helpful?
Immunité spécifique dont les médiateurs sont les anticorps.


HUMORAL IMMUNITY: Specific immunity mediated by antibodies.

ΟΡΟΑΝΟΣΙΑ: Ειδική ανοσία μέσω αντισωμάτων.

INMUNIDAD HUMORAL: Inmunidad específica cuyos mediadores son anticuerpos u otros agentes presentes en el suero.

INMUNIDADE HUMORAL: Inmunidade específica mediada por anticorpos.

HUMORÁLIS IMMUNITÁS: Az antitestek által közvetített specifikus immunitás.

HUMORAL IMMUNITET: Spesifikk immunitet dannet av spesifikke antistoffer.

ODPORNOŚĆ HUMORALNA: Odporność swoista uzyskiwana za pośrednictwem przeciwciał.

HUMORAL BAĞIŞIKLIK: Antikorlarla oluşturulan spesifik bağışıklık.

Was this helpful?
Dosage de composés biologiques par des méthodes immunologiques.


IMMUNOASSAY: The detection and quantification of biological components using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜIΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιολογικών παραγόντων με την χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

INMUNOANÁLISIS: Medida de compuestos biológicos por métodos inmunológicos.

INMUNOANÁLISE: Medida de compostos biolóxicos por métodos inmunolóxicos.

IMMUNOASSAY: A biológiai alkotóelemek jelenlétének és mennyiségének megállapítása immunológiai módszerekkel.

IMMUNOASSAY (IMMUNOLOGISK ANALYSE): Deteksjon og mengdebestemmelse av biologiske komponenter ved immunkjemiske metoder (f.eks. ELISA.).

TEST IMMUNOLOGICZNY: Wykrywanie i ilościowe określanie biologicznych składników przy użyciu technik immunologicznych.

İMMÜNOASSAY: Biyolojik bileşenlerin algılama ve miktarında kullanılan immünolojik teknikler.

Was this helpful?
Réponse immunitaire médiée par les cellules T cytolytiques, au contraire de la réponse humorale médiée par la production d’anticorps (immunoglobulines).


CELL MEDIATED IMMUNITY: The immune responses produced by cytolytic T-cells as distinct from the humoral response mediated by antibodies (immunoglobins)..

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ: Ανοσολογική αντίδραση που προκαλείται από κυτολιτικά Τ-λεμφοκύτταρα σε αντιδιαστολή με την αντίδραση που προκαλείται από τα αντισώματα (ανοσοσφαιρίνες).

INMUNIDAD MEDIADA POR CELULAS: Respuesta inmune producida por células T diferencialmente de las inmunoglobulinas.

INMUNIDADE MEDIADA POR CELULAS: Resposta inmune producida por linfocitos T é diferente á resposta humoral mediada por anticorpos (inmunoglobulinas).

SEJTKÖZVETÍTETT IMMUNITÁS: A citolitikus T-limfociták által közvetített immunválasz, amely különbözik az antitestek (immunoglobulinok) által közvetített humorális immunválasztól.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponsen produsert av T-celler i motsetning til immunglobuliner (antistoffer).

ODPORNOŚĆ KOMÓRKOWA: Odpowiedź immunologiczna wytwarzana przez cytolityczne komórki T, odmienna od humoralnej odpowiedzi realizowanej za pośrednictwem przeciwciał (immunoglobulin).

BAĞIŞIKLIK ARA HÜCRESİ: Antikorlar (İmmuglobinler) tarafından gelen humoral (vücut sıvılarından ileri gelen) tepkiden farklı olan sitolitik T-hücreleri tarafından üretilen bağışıklık tepkisi.

Was this helpful?
Manque de sensibilité ; résistance. Statut hérité (inné) ou acquis (médiation par expérience) dans lequel, et grâce à divers facteurs, un individu, un groupe ou une race sont résistants ou relativement résistants aux manifestations et aux effets dune condition adverse spécifique (par exemple la présence dun agent infectieux ou des toxines quil produit).


IMMUNITY: Lack of susceptibility; resistance. An inherited (innate) or experience-mediated (acquired) status in which various factors result in an individual, group or race being resistant or relatively resistant to the occurrence and effects of a specified adverse condition (for instance, the presence of an infectious agent or its toxic products).

ΑΝΟΣIΑ: Ελλειψη ευπάθειας, αντίσταση. Κληρονομική (συγγενής) ή επίκτητη ικανότητα ενός οργανισμού (ομάδας οργανισμών, ποικιλίες), να ανθίσταται σε παθογόνους προσβολές (στην παρουσία ενός μολυσματικού ή τοξικού παράγοντα). ή σχετικά ανθεκτικό στην παρουσία και την επίδραση μιάς ορισμένης αρνητικής κατάστασης (π.χ. της παρουσίας ενός μολυσματικού παράγοντα ή των τοξικών προϊόντων του).

INMUNIDAD: Falta de sensibilidad; resistencia. Estado heredado (innato) o adquirido (mediación por experiencia) en el cual, y gracias a diversos factores, un individuo, un grupo o una raza son resistentes o relativamente resistentes a manifestaciones o a efectos de una condición adversa específica (por ejemplo la presencia de agente infeccioso o toxinas que produce).

INMUNIDADE: Falta de sensibilidade; resistencia. Estado herdado (innato) ou adquirido (a través da experiencia) no cal, e grazas a diversos factores, un individuo, un grupo ou unha raza son resistentes ou relativamente resistentes a manifestacións ou para os efectos dunha condición adversa específica (por exemplo a presenza dun axente infeccioso ou dos seus produtos tóxicos).

IMMUNITÁS: Az érzékenység hiánya, ellenálló-képesség. Öröklött vagy szerzett állapot, amelyben sok tényező hatására egy egyed, csoport vagy faj ellenáló vagy viszonylag ellenálló lesz valamilyen kedvezőtlen körülménnyel szemben (pl. egy fertőző organizmus vagy annak toxikus termékeivel szemben).

IMMUNITET: Mangel på mottakelighet, dvs. resistens. En arvet eller ervervet tilstand, der ulike faktorer fører til at et individ, en gruppe eller en rase blir resistente eller forholdsvis resistente mot forekomst og effekter av en spesifiserte skadelige tilstand (f.eks. , tilstedeværelse av et infeksiøst agens eller dets giftige produkter).

ODPORNOŚĆ/OPORNOŚĆ: Brak wrażliwości, oporność. Stan dziedziczny (wrodzony) lub nabyty na drodze doświadczenia, w którym różne czynniki wpływają na wykształcenie się osobnika, grupy lub rasy będących odpornymi lub względnie odpornymi na występowanie specyficznych niekorzystnych warunków (np. obecność czynników zakażających lub ich produktów toksycznych).

BAĞIŞIKLIK: Dayanıksızlığın kalkması, direnç kazanma. Bu direnç hastalık etkenine veya bu etkenin toksik ürününe karşı doğuştan veya sonradan kazanılmış bağışıklık şeklinde olmaktadır

Was this helpful?
Processus ou procédure par lequel un individu est rendu résistant envers une maladie, spécifiquement une maladie infectieuse, par exposition aux antigènes ou immunogènes.


IMMUNIZATION: Process or procedure by which an individual is made resistant to disease, specifically infectious disease, generally through exposure to antigens or immunogens.

ΑΝΟΣΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία ή λειτουργία με την οποία ένα άτομο καθίσταται ανθεκτικό σε μία ασθένεια, ιδίως σε μια μολυσματική ασθένεια. Η ανοσοποίηση επιτυγχάνεται με έκθεση σε αντιγόνα ή ανοσογόνα.

INMUNIZACIÓN: Proceso o procedimiento por el cual un individuo se convierte en resistente hacia una enfermedad, específicamente una enfermedad infecciosa, por exposición a antígenos o inmunógenos.

INMUNIZACIÓN: Proceso ou procedemento polo cal un individuo se converte en resistente a unha enfermidade, especificamente unha enfermidade infecciosa, mediante a exposición a antíxenos ou inmunóxenos.

IMMUNIZÁLÁS: Az a folyamat vagy eljárás, amelynek eredményeként egy egyed ellenállóvá válik egy betegséggel, elsősorban fertőző betegséggel szemben, általában antigénekkel vagy immunogénekkel való találkozás hatására.

IMMUNISERING (VAKSINERING): Prosessen eller fremgangsmåten der et individ blir gjort immun mot en sykdom. Spesielt smittsomme sykdommer, vanligvis ved eksponering av antigener eller immunogener.

UODPARNIANIE/IMMUNIZACJA: Proces lub procedura, w których osobnik staje się odporny na chorobę, określoną chorobę zakaźną, zazwyczaj przez ekspozycję na antygeny lub immunogeny.

AŞILAMA (BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMA): Bireylerin özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlamak için genellikle antijenlere veya immunojenlere maruz bırakılmak süretiyle uygulanan bir işlem.

Was this helpful?
Famille de poissons-chats comportant six genres. Poissons des eaux douces de l’Amérique Centrale et du Nord. Possèdent une nageoire adipeuse. Certaines espèces sont cultivées, par exempleI. punctatus . Introduite en Europe pour élevage.


ICTALURIDAE: A family of six genera of freshwater fishes of North and Central America with an adipose fin, important in aquaculture (e.g., I. punctatus). Some species have been transferred to Europe for cultivation purposes.

ICTALURIDAE: Οικογένεια ψαριών του γλυκού νερού με έξι συνολικά γένη. Τα ψάρια αυτά έχουν ένα λιπώδες πτερύγιο και είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες της νοτίου και κεντρικής Αμερικής (π.χ. I. punctatus). Ορισμένα είδη έχουν μεταφερθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη.

ICTALURIDAE: Familia de peces de agua dulce compuesta de seis géneros de América del Norte y Central, con una aleta adiposa (Vg. I. Punctatus ) y que son importantes en acuicultura. Algunas especies han sido transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familia de peixes de auga doce composta de seis xéneros de América do Norte e Central, cunha aleta adiposa (ex I. Punctatus) e que son importantes en acuicultura. Algunhas especies foron transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Az akvakultúra számára fontos halfajok családja. Hat nemzetség tartozik ide, amelyek fajai Észak- és Közép-Amerikában élnek. Valamennyi fajnak van zsírúszója. Néhány fajukat tenyésztési céllal Európába is betelepítették.

ICTALURIDAE: Familie med seks slekter ferskvannsfisk i Nord- og Mellom-Amerika. Har fettfinne. Viktige i akvakultur (f.eks. Ictalurus punctatus ), og noen arter har blitt innført til Europa for oppdrett.

ICTALURIDAE: Rodzina z sześcioma rodzajami ryb słodkowodnych Ameryki Północnej i Centralnej z płetwą tłuszczową, ważna w akwakulturze (np. I. punctatus). Niektóre gatunki zostały przesiedlone do Europy w celach hodowlanych. Patrz: SUM KANAŁOWY.

ICTALURIDAE: Kuzey ve orta Amerika tatlı su balıklarının 6 generasının bir yağ yüzgecine sahip ailesidir ve akuakültür için önem taşır (Örn: I.punctatus).Bazı türleri yetiştiricilik amacıyla Avrupaya gönderilmiştir.

Was this helpful?
Synonyme de Costia.


ICHTHYOBODO: Synonym of Costia.

ICHTHYOBODO: Συνώνυμο του Costia.

ICHTHYOBODO: Sinónimo de Costia.

ICTIOBODO: Sinónimo de "Costia".

ICHTHYOBODO: A Costia szinonimája.

ICHTHYOBODO NECATOR: Costia.

ICHTHYOBODO: Synonim: Costia.

Costia: Costianın sinonimi.

Was this helpful?
Genre de champignon qui provoque une infection interne chez les poissons.


ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Genus of fungi which causes internal infection in fishes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) - Γένος μύκητα που προκαλεί εσωτερική μόλυνση στα ψάρια.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Género de hongos que provoca infección interna de peces.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTHYOSPORIDIUM) Xénero do grupo dos fungos que provoca infeccións internas en peixes.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium). A gombák egyik nemzetsége, amelynek fajai a halakat belülről fertőzik.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Soppslekt som gir indre infeksjoner hos fisk.

ICHTIOFONOZA: (Ichthyosporidium). Rodzaj grzybów, które powodują wewnętrzne zakażenie u ryb.

ICHTHYOPHONUS: Balıklarda iç enfeksiyona sebep olan mantar genusu

Was this helpful?
Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".


ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Γένος βλεφαριδωτών πρωτοζώων που προσβάλλει τα επιδερμικά στρώματα των ψαριών του γλυκού νερού. Στην καθομιλουμένη η ασθένεια αναφέρεται ως "ασθένεια λευκών στιγμάτων" ή "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICHTHIOHTHIRIUS MULTIFILIIS: Especie de protozoo ciliado que infesta capas epidérmicas en peixes de auga doce. Coloquialmente chamada "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: A csillós egysejtűek egyik faja, amely az édesvízi halak hámrétegét fertőzi, ezzel a darakór nevű betegséget okozza.

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA: Gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS (BEYAZ BENEK HASTALIĞI ETKENİ): Tatlısularda bulunan balıkların epidermal tabakasına yerleşen, silli bir protozoan parazit türü. Beyaz benek benek veya iht olarak da bilinir.

Was this helpful?
ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".


ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ICH: Ichthyophthirius multifiliis.

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Especie de protozoos ciliados que infestan a epiderme de peixes de auga doce. Chamada habitualmente "enfermidade do punto branco" ou "ICH".

DARAKÓR: Az Ichtiophthirius multifiliis nevű csillós egysejtű által okozott halbetegség, amely az édesvízi halak bőrének hámrétegét támadja meg.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

ICHTIOFTIRIOZA : Ichthiophthirius multifilis: gatunek z pierwotniaków orzęsionych, który zakaża naskórkowe warstwy ryb słodkowodnych. Potocznie nazywana jest "Białą kropką” lub "Ich”.

BEYAZ BENEK: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Tatlısu balıklarında epidermal katmanlara zarar veren silli protozoan türüdür. Halk arasında beyaz benek olarak bilinir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES