AMC LIMITED

A

Condition provoquée par une carence dune, ou plusieurs, vitamine(s) dans lalimentation.


AVITAMINOSIS: A condition caused by a deficiency of one or more vitamins in the diet.

ΑΒITΑMINΩΣΗ: Κατάσταση που οφείλεται στην ανεπάρκεια μιας ή περισσοτέρων βιταμινών στην δίαιτα.

AVITAMINOSIS: Condición causada por una deficiencia de una o más vitaminas en la dieta.

AVITAMINOSE: Condición causada pola deficiencia dunha ou máis vitaminas na dieta.

VITAMINHIÁNY: Egy- vagy többféle vitamin hiánya által okozott állapot.

AVITAMINOSE: En tilstand forårsaket av vitaminmangel i dietten.

AWITAMINOZA: Stan powodowany przez niedobór jednej lub większej liczby witamin w diecie.

AVİTOMİNOZ: Diyette bir veya birçok vitaminin eksikliğinin neden olduğu bir durum.

Was this helpful?
La glande pituitaire est l’organe central du système endocrine, mais elle dépend des signales de rétrocontrôle de l’hypothalamus ainsi que d’autres organes endocrines. La glande inter-rénale chez les poissons produit les hormones corticostéroïdes qui affectent l’équilibre hydrominéral, qui fournissent des substrats riches en énergie lors des situations de stress et influencent l’hématopoïèse ainsi que les caractères sexuelles secondaires des mâles.


HYPOTHALAMIC PITUITARY INTER-RENAL AXIS: The pituitary is the central organ of the endocrine system and largely dependent on feedback signals from the Hypothalamus and other hormone-producing organs. The inter-renal organ in fishes produces the Corticosteroid hormones which affect the water-ion balance, provide energy-rich substrates in stress situations and influence the production of blood cells and also the expression of secondary sexual characteristics in males.

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ – ΥΠΟΦΥΣΗ - ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

EJE HYPOTALAMO-PITUITARIO-INTERRENAL: Eje hormonal en el que la glándula pituitaria es el órgano central del sistema endocrino y que a su vez depende de señales procedentes del hipotálamo y otros órganos productores de hormonas. La glándula interrenal de los peces produce hormonas corticosteroides que afectan el equilibrio agua-iones, proporciona sustratos ricos en energía para las situaciones de estrés y afecta la producción de células sanguíneas y la expresión de caracteres sexuales secundarios en machos.

EIXE HIPOTALÁMICO-HIPOFISARIO-INTERRENAL / HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-ADRENAL (HHA): Eixe hormonal no que a hipófise é o órgano central do sistema endócrino e que á súa vez depende de sinais procedentes do hipotálamo e outros órganos produtores de hormonas. A glándula interrenal dos peixes produce hormonas corticosteroides que afectan o equilibrio osmótico auga-ións (osmorregulación), proporciona substratos ricos en enerxía para as situacións de estrés e afecta a produción de células sanguíneas e a expresión de carácteres sexuais secundarios en machos.

HIPOTALAMUSZ-HIPOFÍZIS-INTERRENÁLIS TENGELY: Az agyalapi mirigy (hipofízis) az endokrin rendszer központi része, amely nagymértékben függ a hipotalamuszból és egyéb, hormonokat termelő szervekből érkező feedback-jelektől. Halakban az interrenális szerv termeli a kortikoszteroid hormonokat, amelyek szabályozzák a víz-ion egyensúlyt, stresszhelyzetekben energiagazdag vegyületeket biztosítanak, befolyásolják a vérsejtek képződését, illetve a hím másodlagos nemi jellegek kifejeződését.

HYPOTHALAMISK-(ADENO)HYPOFYSEAL-INTERRENAL AKSE: Hypofysen er det sentrale organet i det endokrine systemet og er i stor grad avhengig av “feedback”-signaler fra hypotalamus og andre hormonproduserende kjertler. Interrenallegemene hos fisk produserer kortikosteroidhormonene som påvirker vann- og saltbalansen, forsyner energirike forbindelser i stressituasjoner og påvirker produksjonen av blodceller og også uttrykkingen av sekundære kjønnskarakterer hos hannfisk.

UKŁAD PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-MIĘDZYNERKOWY: Przysadka jest centralnym narządem systemu wewnątrzwydzielniczego i zależy głównie od sprzężenia zwrotnego sygnałów z podwzgórza i innych narządów wytwarzających hormony. Narząd międzynerkowy u ryb produkuje hormony kortykosteroidowe, które wpływają na równowagę wodno-jonową, dostarczają bogatych w energię substancji w sytuacjach stresowych i wpływają na produkcję krwinek a także na ekspresję drugorzędnych cech płciowych u samców.

HİPOTALMİK HİPOFİZ İNTER-RENAL(BÖBREKLER ARASI) AKSİS: Böbrek, endokrin sisteminin ana organıdır ve Hipotalmus ve diğer hormon üreten organlardan gelen bildirimlere bağlıdır. Balıklarda inter-renal organ su iyonlarını ve stresli durumlarda yüksek enerjili substrat sağlamayı etkileyen kortikosteroit üretir ve kan hücrelerinin üretimini ve aynı zamanda erkeklerde ikincil seksüel karakteristiklerin ifadesini etkiler.

Was this helpful?
Sans vascularisation.


AVASCULAR: Non-vascular.

ΑΝΑΓΓΕIΩΤΟΣ: Χωρίς αγγεία.

AVASCULAR: No vascular.

AVASCULAR: Non vascular.

AVASZKULÁRIS: Nem erezett.

AVASKULÆR : Ikke-vaskulær. Som ikke er forsynt med blodkar.

BEZNACZYNIOWY: Nienaczyniowy.

AVASKÜLER: Damarsız.

Was this helpful?
Une désintégration spontanée de tissus ou de cellules due à laction de leurs propres enzymes; telle observée après la mort et dans certaines conditions pathologiques; autodigestion. Après la mort, les membranes lysosomes deviennent plus perméables et les enzymes protéases pénètrent à lintérieur des cellules plasmatiques causant ainsi une auto-digestion. Laction de ces enzymes est arrêtée par la fixation.


AUTOLYSIS: Auto-digestion; self-dissolution; the spontaneous disintegration of tissues or cells by the action of their own autogenous enzymes, such as occurs after death and in some pathological conditions. After death, lysosome membranes become more permeable and protease enzymes will penetrate into cell plasma thereby causing auto-digestion. Fixation stops the action of these enzymes.

ΑΥΤΟΛΥΣΗ: Αυτοχώνευση, αυτοδιάσπαση. Αυθόρμητη διάσπαση ιστών ή κυττάρων υπό την επίδραση των δικών τους αυτογενών ενζύμων. Συμβαίνει μετά τον θάνατο και υπό ορισμένες παθολογικές συνθήκες. Μετά τον θάνατο οι μεμβράνες των λυσοσωμάτων γίνονται περισσότερο διαπερατές και οι πρωτεάσες εισχωρούν στο κυτταρόπλασμα προκαλώντας την αυτοχώνευση. Η μονιμοποίηση σταματά την δράση αυτών των ενζύμων.

AUTÓLISIS: Desintegración espontánea de tejidos o células por acción de sus propias enzimas, como ocurre después de la muerte, y en algunas condiciones patológicas; autodigestión. Después de la muerte, las membranas lisosomales son más permeables y los enzimas proteo líticos penetrarán en el plasma celular y causarán así una autodigestión. La acción de estas enzimas se detiene por fijación.

AUTOLISE: Desintegración espontánea de tecidos ou células por acción das súas propias encimas, como acontece despois da morte, e nalgunhas condicións patolóxicas; autodixestión. Despois da morte, as membranas lisosomais son máis permeables e os encimas proteolíticos penetrarán no plasma celular causando así unha autodixestión. A acción destas encimas detense por fixación.

AUTOLÍZIS: Önemésztés; önfeloldás; a szövetek vagy sejtek spontán szétesése saját autogén enzimjeik hatására, például a halál után vagy bizonyos kóros állapotok esetén. A halál után a lizoszóma-membránok áteresztőképessége megnövekszik és fehérjebontó enzimek kerülnek a citoplazmába, amelyek önemésztést okoznak. A fixálás ezeknek az enzimeknek a működését gátolja.

AUTOLYSE: Selvfordøyelse, selvoppløsning eller selvødeleggelse. Spontan nedbrytning eller oppløsning av vev eller celler ved hjelp av deres egne autogene enzymer som f.eks. etter død, eller under en del patologiske tilstander. Etter døden blir organismens lysosommembraner mer gjennomtrengelige og proteaseenzymer siver ut i celleplasmaet og forårsaker selvfordøyelse. Fiksering stopper aktiviteten til disse enzymene.

AUTOLIZA: Samotrawienie; samorozpuszczanie się; samorzutny rozpad tkanek lub komórek w wyniku działania ich własnych samorodnych enzymów, takich jakie występują po śmierci oraz w pewnych warunkach patologicznych. Po śmierci błony lizosomowe stają się bardziej przepuszczalne i enzymy proteolityczne będą przenikać do protoplazmy komórki i w ten sposób powodować jej samotrawienie. Utrwalanie zatrzymuje działanie tych enzymów.

OTOLİZ: Oto-hazım; kendinden bozulma; örneğin bazı patolojik durumlarda ve öldükten sonra vuku bulan kendi antijen enzimlerinin aktivitesi tarafından hücre ya da dokuların kendi kendine parçalanması. Ölümden sonra lizozom membranları daha geçirgen hale gelir ve protaz enzimleri hücre plazmasının içine girecektir dolayısıyla oto-hazıma neden olacaktır. Fiksasyon bu enzimlerin işleyişini durdurur.

Was this helpful?
Examen post-mortem et sa description.


AUTOPSY: A post-mortem examination and its description.

ΑΥΤΟΨIΑ: Η μεταθανάτια εξέταση και η περιγραφή της.

AUTOPSIA: Examen post-mortem y su descripción.

AUTOPSIA: Exame post mortem e a súa descrición.

BONCOLÁS: Halál utáni (post mortem) vizsgálat és annak leírása.

AUTOPSI: Post mortem undersøkelse og en beskrivelse av organismen.

AUTOPSJA: Pośmiertne badanie i jego opis.

OTOPSİ: Ölüm sonrası yapılan bir çalışma ve tanımlama.

Was this helpful?
Infection par un agent pathogène, ou un parasite, issu du corps même de lhôte infecté.


AUTO-INFECTION: Infection of a host by a pathogen or parasite produced within or upon the body of the same host.

ΑΥΤΟΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΥΤΟΛΟIΜΩΞΗ: Μόλυνση ενός ξενιστή από παθογόνο ή παράσιτο που έχει παραχθεί μέσα ή επάνω στο σώμα του ίδιου του ξενιστή.

AUTOINFECCIÓN: Infección por un agente patógeno o parásito, producidos en el mismo cuerpo del huésped infectado.

AUTOINFECCIÓN: Infección por un axente patóxeno ou parasito, producidos no mesmo corpo do hospedador infectado.

ÖNFERTŐZÉS: Egy gazdaszervezet megfertőződése egy olyan kórokozóval vagy élősködővel, amely ugyanabban a testben vagy ugyanazon a testen termelődik.

AUTOINFEkSJON (selvinfeksjon): Overføring av smittestoff fra et sykt sted til andre deler av samme organisme.

AUTOINFEKCJA: Zakażenie żywiciela przez zarazek lub pasożyta wywołane wewnątrz lub na ciele tego samego żywiciela.

OTO ENFEKSİYON: Aynı konakçının içinde veya üzerinde patojen veya parazitin üreyip çoğalarak oluşturduğu hastalık durumu

Was this helpful?
Stérilisateur automatique utilisant la vapeur deau à forte pression et haute température (>1000C).


AUTOCLAVE: Automated device using high pressure steam to sterilize materials or solutions at high temperatures (i.e. >1000C).

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ: Αυτόματη συσκευή που χρησιμεύει για την αποστείρωση υλικών ή διαλυμάτων με την βοήθεια ατμού υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία.

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa la alta presión de vapor para esterilizar materiales o soluciones a temperaturas altas (es decir >1000 C).

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa a alta presión de vapor para esterilizar materiais ou solucións a temperaturas altas (é dicir >100 0C).

AUTOKLÁV: Oldatok és eszközök magas hőmérsékleten (pl. >1000C), nagy nyomású gőzzel történő sterilizálására szolgáló automatizált készülék.

AUTOKLAV: Automatisk innretning som steriliserer materialer eller løsninger ved hjelp av høytrykksdamp ved høye temperaturer (>1000).

AUTOKLAW: Zautomatyzowane urządzenie używające wysokiego ciśnienia pary i wysokich temperatur (np.>1000C) do sterylizacji materiałów lub roztworów.

OTOKLAV: Yüksek sıcaklıklarda >1000C) çözeltileri veya materyalleri steril etmek için yüksek basınçlı buhar kullanan otomatik cihaz

Was this helpful?
La détérioration du milieu environnant des organismes cultivés provoquée par les propres rejets de ces organismes.


AUTO-POLLUTION: Refers to the deterioration of the quality of the immediate rearing environment caused by wastes generated by the reared organisms.

ΑΥΤΟΡΥΠΑΝΣΗ: Αναφέρεται στην επιδείνωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στον χώρο εκτροφής, λόγω των απορριμμάτων που προέρχονται από τους εκτρεφόμενους οργανισμούς.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioro de la calidad del ambiente de los organismos de cultivo provocado por los desechos generados por los propios organismos.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioración da calidade do ambiente inmediato do cultivo provocado polas escouras xeradas polo propio cultivo.

ÖNSZENNYEZÉS: A közvetlen nevelési környezet leromlása, amelyet a nevelt szervezetek által termelt szennyezőanyagok okoznak.

SELVFORURENSNING: Forringelse av miljøet i eller rundt et kultiveringsanlegg forårsaket av avfallsprodukt fra organismene i anlegget.

SAMOZANIECZYSZCZENIE: Odnosi się do bezpośredniego pogorszenia jakości środowiska hodowlanego, spowodowanego przez odpadki (np. resztki paszy) i metabolity wytwarzane przez hodowane organizmy.

OTOKİRLİLİK: Yetiştirilen organizmaların yetiştirme ortamının kalitesinde yol açtıkları ani bozulmalar anlamına gelir.

Was this helpful?
Pigment caroténoïde se trouvant naturellement dans diverses espèces de crustacés. Sa consommation confère une coloration distinctive rose chez les salmonidés.


ASTAXANTHIN: Carotenoid pigment occurring naturally in various crustaceans, the consumption of which gives salmonid flesh its distinctive pink coloration.

ΑΣΤΑΞΑΝΘIΝΗ: Καροτινοειδής χρωστική που απαντά φυσιολογικά σε διάφορα καρκινοειδή. Η καταναλωση της δίνει στα σολομοειδή τον χαρακτηριστικό ρόζ χρωματισμό της σάρκας τους.

ASTAXANTINA: Pigmento carotinoide natural en varias especies de crustáceos. Su consumo confiere una coloración rosada distintiva en los salmónidos.

ASTAXANTINA: Pigmento carotenoide presente de forma natural en varias especies de crustáceos. O seu consumo confire á carne dos salmónidos o seu distintiva coloración rosada.

ASTAXANTHIN: Különböző rákfélékben előforduló, karotinoid festékanyag, amely a rákokkal táplálkozó lazacfélék húsának jellegzetes színét adja.

ASTAXANTIN: Karotenoidpigment som opptrer naturlig i forskjellige krepsdyr, og som i fôr til fisk, gir fiskekjøttet den rødlige fargen (i akvakultur hovedsakelig salmonider). Jfr. cantaxantin.

ASTAKSANTYNA: Karotenoid, barwnik występujący naturalnie u rozmaitych skorupiaków, których konsumpcja przez ryby łososiowate nadaje ich mięsu wyróżniające się różowe ubarwienie.

Astaksantin: Kabukluların çeşitli türlerinde doğal olarak bulunan renk maddesi, salmondidlerde etin ayırt edici pembe rengini verilmesinde kullanılır.

Was this helpful?
Système intégré de gestion comprenant l’ensemble de la planification, l’intégration, l’évaluation, le compte rendu et l’amélioration de qualité qui assure qu’un procédé, une entité ou un service est du type et da la qualité requise et compatible avec les attentes du client.


QUALITY ASSURANCE: Also known by the acronym QA: an integrated system of management activities involving planning, implementation, assessment and reporting and quality improvement to ensure that a process, item or service is of the type and quality needed and the client expects.

Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δραστηριοτήτων όπως είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η βελτίωση της ποιότητας με στόχο μια διαδικασία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να είναι ενός συγκεκριμένου ποιοτικού επιπέδου τέτοιου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC): Sistema integrado de de gestión de actividades incluyendo planificación , implementación , asesoramiento e informes sobre la mejora de la calidad para asegurar que este proceso, tema o servicio está dentro de la tipología y calidad requerida y esperada por los clientes.

ASEGURAMENTO DA CALIDADE (AC): Tamén coñecido como QA (AC); é o sistema integrado de xestión de actividades que inclúe a planificación, implementación, asesoramento e informes sobre a mellora da calidade para asegurarse de que un proceso, tema ou servizo estea dentro da tipoloxía e calidade requirida e esperada polo cliente.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: Tervezést, a tervek alkalmazását, értékelést, jelentést és a minőség javítását magában foglaló vezetési tevékenységek integrált rendszere, amelynek célja, hogy a folyamat, árucikk vagy szolgáltatás az ügyfél elvárásainak megfelelő típusú és minőségű legyen.

KVALITETSSIKRING: Et integrert styringssystem. Involverer planlegging, utførelse, vurdering, rapportering og kvalitets forbedring for å sikre at en prosess, artikkel eller tjeneste er av den typen og kvaliteten som trengs og kunden forventer.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI: Również znane z akronimu QA: zintegrowanego systemu w zarządzaniu czynnościami wymagającymi planowania, wdrażania nowych technologii, oceny i sprawozdawczości oraz poprawy jakości w celu zapewnienia, że proces, artykuł lub usługa są wzorowe i zgodne z wymogami jakości oraz oczekiwaniami klientów.

KALİTE GÜVENCESİ: Kısaltması QA olarak bilir: planlamayı, uygulamayı, değerlendirmeyi ve raporlamayı, kalite gelişimini içeren entegre bir aktivite yönetimi sistemidir ki bu süreç müşteri beklentilerini karşılamalıdır.

Was this helpful?
Désinfection dune installation de culture.


SANITATION: The disinfection of a culture unit.

ΕΞΥΓIΑΝΣΗ, (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ): Απολύμανση μιας μονάδας καλλιέργειας.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección de una instalación de cultivo.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección dunha instalación de cultivo.

HIGIÉNIA: Egy termelőegység fertőtlenítése.

RENHOLD: Desinfeksjon av en oppdrettsenhet.

HIGIENA : Dezynfekcja zespołu urządzeń akwakultury; utrzymanie warunków sanitarnych i higienicznych otoczenia.

SANİTASYON: Toplum birimlerinin mikroplardan arıtılması.

Was this helpful?
Se dit de la suffocation et de la privation doxygène.


ASPHYXIA: A condition of low oxygen in blood caused by impaired respiration or suffocation.

ΑΣΦΥΞIΑ: Ελλειψη οξυγόνου στο αίμα οφειλόμενη σε εξασθένηση της αναπνοής ή σε πνιγμό.

ASFIXIA: Condición de bajos niveles de oxígeno en la sangre causada por una respiración incorrecta o sofocación.

ASFIXIA: Condición de baixos niveis de osíxeno no sangue causado por dificultades respiratorias ou sufocación.

ASPHYXIA: A vér oxigénhiányos állapota, amelyet légzéshiány vagy fulladás okoz.

ASFYKSI: Lavt oksygeninnhold i blod grunnet hemmet respirasjon eller kvelning.

ASFIKSJA/ZAMARTWICA: Stan niskiego poziomu tlenu we krwi, spowodowany upośledzeniem oddychania lub duszeniem się.

ASFEKSİ: Boğulma ya da solunumun bozulması sonucu kandaki düşük oksijen seviyesinin bir durumu.

Was this helpful?
Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.


AIR LIFT SYSTEM: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

SISTEMA DE AIREACIÓN: Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.

SISTEMA DE AIREACIÓN / SISTEMA AIRLIFT: Dispositivo xeralmente utilizado para recircular, elevar e airear a auga. Comprende a inserción de aire (burbullas) debaixo da superficie de auga, desprazando a auga e o aire cara a arriba. Cando este dispositivo é utilizado principalmente para airear a auga, é chamado aireador, insuflador ou soprante. Se a súa función primaria é bombear a auga é preferible utilizar o termo de bomba elevadora de aire (tamén chamado elevador de auga). Se a súa función única é elevar sólidos do fondo dunha instala

LEVEGŐLIFT RENDSZER: A víz recirkulációjára, emelésére és levegőztetésére alkalmazott rendszer. A levegőt (buborékokat) a vízszint alatt vezetik be a vízbe, amelynek eredményeként a levegő és a víz felfelé mozdul el. Ha egy ilyen készüléket elsődlegesen a víz levegőztetésére használnak, akkor azt levegőliftnek nevezik. Ha elsődleges feladata a víz szivattyúzása, akkor a neve levegőlift-szivattyú. Ha egy akvakultúra-egység alján összegyűlt szilárd anyagok eltávolítására használják, akkor általában levegőlift-rendszer

LUFTHEISSYSTEM: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

POWIETRZNY PODNOŚNIK CIECZY : Powszechnie używane urządzenie do recyrkulacji, podnoszenia i aeracji wody. Wymaga to wprowadzenia powietrza (bulgotania) w dolnej warstwie wody powodującej przemieszczanie wody i powietrza ku górze. Gdy tego rodzaju urządzenie jest zastosowane głównie do napowietrzania wody, jest ono nazywane pompą mamutową. Gdy główną czynnością urządzenia jest pompowanie wody, nazywana jest powietrznym podnośnikiem cieczy (także nazywana pompą mamutową). Jeżeli używana jest wyłącznie do podnoszenia części st

HAVA TAŞI SİSTEMİ: Çoğunlukla suyun havalandırılması ve sirkülasyonu için kullanılan düzenektir. Su yüzeyinin altından hava (kabarcık) ilavesi ile, su ve hava yukarıda yer değiştirir. Düzeneğin amacı öncelikle suyun havalandırılmasıdır, Hava kaldırma pompası olarak adlandırılır (aynı zamanda hava su kaldırıcı). Eğer yalnızca Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin tabanından katıları kaldırmak için kullanılacaksa, yaygın olarak hava-asansör sistemi olarak adlandırılır. Benzer sistemler aynı zamanda kafeslerin di

Was this helpful?
Sans reproduction sexuelle.


ASEXUAL: Without sexual reproduction.

ΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ: Χωρίς γενετήσια αναπαραγωγή.

ASEXUAL: Sin reproducción sexual. Que se reproduce asexualmente.

ASEXUAL: Sin reproducción sexual. Que se reproduce asexualmente

ASZEXUÁLIS: Ivartalan.

ASEKSUELL: Uten seksuell reproduksjon.

BEZPŁCIOW/Y/A/E: Nie wykazując/y/a/e rozmnażania płciowego

ASEKSÜEL: Cinsiyetsiz.

Was this helpful?
Champignon qui se développe dans les aliments pour poissons stockés dans des endroits humides. Provoque des lésions du foie à cause des aflatoxines cancérogènes qu’il contient.


ASPERGILLUS FLAVUS: A common fungus containing carcinogenic aflatoxins which can damage the liver, found in moist or damp fish feed.

ASPERGILLUS FLAVUS: Μύκητας ο οποίος περιέχει μεγάλες ποσότητες aflatoxins (βλ. & λ.) οι οποίες αποτελούν ισχυρές καρκινογόνες ουσίες που μπορούν να καταστρέψουν το συκώτι. Ο μύκητας αυτός απαντάται σε ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται στα ιχθυοτροφία και οι οποίες περιέχουν μεγάλα ποσοστά υγρασίας.

ASPERGILLUS FLAVUS: Hongo común que contiene aflatoxinas carcinogénicas que pueden atacar el hígado; se encuentran en pienso de pescado humedecido.

ASPERGILLUS FLAVUS: Fungo común que contén aflatoxinas carcinoxénico que poden atacar o fígado; atópanse en penso húmido para peixes.

ASPERGILLUS FLAVUS: Gyakori gombafaj, amely a májat károsító, rákkeltő aflatoxint tartalmaz. Nedves vagy dohos haltápokban fordul elő.

ASPERGILLUS FLAVUS: En vanlig sopp som inneholder karsinogene aflatoksiner som kan skade leveren. Kan forekomme i rått eller fuktig fiskefôr.

ASPERGILLUS FLAVUS: Pospolity grzyb zawierający rakotwórcze aflatoksyny, które mogą uszkodzić wątrobę; spotykany w wilgotnej lub zbutwiałej paszy dla ryb.

Aspergillus flavus : Nemli ya da rutubetli balık yemlerinde bulunan, karaciğere zarar veren kanserojen aflotoksin içeren yaygın bir mantardır.

Was this helpful?
Macro Algue brune qui se développe dans les régions côtières des zones tempérées. Cultivé au sud-est d’Asie comme source d’alginates, utilisé comme un liant dans les industries alimentaires et cosmétiques. Également consommé comme aliment (Kombu) en Asie.


ASCOPHYLLUM: A brown alga(seaweed) occurring naturally on coastlines in temperate areas containing alginates, cultured in some South-east Asian countries and used as a binding agent by the food and cosmetic industries or as feed or as a vegetable (Kombu) in Asia.

ASCOPHYLLUM: Θαλάσσιο φύκος το οποίο εμφανίζεται στην παράκτια ζώνη των εύκρατων περιοχών και το οποίο περιέχει αλγινικά (βλ. & λ.). Καλλιεργείται σε ορισμένες χώρες της ΝΑ Ασίας και χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη βιομηχανία κοσμημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων ως ζωοτροφή ενώ ορισμένα είδη τρώγονται ως λαχανικά (Kombu).

ASCOPHYLLUM: Alga marrón que se encuentra en líneas costeras en áreas templadas y que contienen alginatos; cultivadas en algunos países del sureste asiático y usado como agente ligante en la industria alimentaria y cosmética o como verdura (Kombu) en Asia

ASCOPHYLLUM: Alga marrón (macroalga mariña) que se atopa nas costas de áreas mornas e que contén alxinato. Cultívanse nalgúns países do Sueste Asiático e é usado como axente ligante na industria alimentaria e cosmética ou como hortaliza (Kombu) en Asia.

ASCOPHYLLUM: Mérsékelt égövi tengerpartok mentén előforduló barnamoszat (hínár), amelyet néhány délkelet-ázsiai országban termesztenek is. Az élelmiszer- és kozmetikai iparban kötőanyagként használják. Ázsiában zöldségféleként (Kombu) fogyasztják.

ASCOPHYLLUM: Brunalge som forekommer naturlig langs kystlinjen i tempererte områder. Inneholder alginat. Blir dyrket i noen sørøst-asiatiske land og brukes som bindemiddel i industrien, som fôr eller som en grønnsak (Kobu).

ASCOPHYLLUM: Brunatnica (wodorost morski), występująca naturalnie w wodach przybrzeżnych w rejonach o umiarkowanym klimacie; zawiera alginiany; uprawiana w niektórych krajach Południowo-Wschodniej Azji, a używana jako czynnik wiążący w przemysłach spożywczym i kosmetycznym lub jako pokarm, zaś w Azji jako warzywo (kombu).

ASCOPHYLLUM: Sahillerin alginat içeren ılıman bölgelerinde doğal olarak bulunan bir kahverengi alg (yosun). Bazı güney-doğu Asya ülkelerinde kültürü yapılmakta ve Asyada (Kombu) sebze olarak, gıda ve kozmetik endüstrisinde ve yemlerde bağlayıcı ajan olarak kullanılır.

Was this helpful?
Crustacé (Artemia spp), deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons et crustacés.


BRINE SHRIMP: Small crustaceans (Artemia spp.) that can be easily reared as food for early stages of fish and shellfish.

ΓΑΡIΔΑΚI ΤΗΣ ΑΛΜΗΣ: Μικρά καρκινοειδή (Artemia spp.) τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα και να δώσουν τροφή στα πρώϊμα σταδια ψαριών και οστράκων.

ARTEMIA: Crustáceo (Artemia spp.) de aguas someras salinas empleado frecuentemente como alimento vivo para los estados larvarios de peces y crustáceos.

ARTEMIA: Pequenos crustáceos (Artemia spp.) doadamente cultivables para o seu uso como alimento vivo para os estados larvarios de peixes e crustáceos.

SÓRÁK: Kisméretű rákok (Artemia spp.), amelyek könnyen tenyészthetők, és a halak, kagylók és rákok korai fejlődési alakjainak táplálására használhatók.

SALTKREPS: Lite krepsdyr (Artemia lymfocytt, spp.) som lett kan dyrkes som fôr for tidlige stadier av fisk og skalldyr.

SOLOWIEC (Artemia salina): Małe skorupiaki (Artemia spp.), które mogą być łatwo hodowane jako pokarm dla wczesnych stadiów rozwojowych ryb, skorupiaków i mięczaków.

Artemia larvası (tuzlu su karidesi): Artemia gibi küçük krustaseanlar, larval evrede balık ve kabuklular için besin olarak kolayca üretilebilirler,

Was this helpful?
Accumulation anormale de liquide sérique, habituellement dans le péritoine.


ASCITES: Gross pathological accumulation of serous fluid, usually in the peritoneal cavity.

ΑΣΚIΤΗΣ: Παθολογική συγκέντρωση υγρών, συνήθως μέσα στην περιτοναιϊκή κοιλότητα.

ASCITIS: Acumulación anormal de serosidad en la cavidad del peritoneo.

ASCITE: Acumulación patolóxica e importante de líquido seroso, normalmente na cavidade peritoneal.

ASCITES: Kóros folyadék-felhalmozódás a testüregekben, általában a hasüregben (hasvízkór).

ASCITES: Sykelig ansamling av serøs væske i bukhulen. Kalles også bukvattersott.

PUCHLINA BRZUSZNA, WODOBRZUSZE: Ogólne patologiczne nagromadzenie się surowiczego płynu, zwykle w jamie otrzewnowej.

ASKİTES (KARINDA SIVI TOPLANMASI): Genellikle periton (karınzarı) boşluğunda serum sıvısının büyük patolojik birikimi,

Was this helpful?
Crustacé deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons. Habituellement, cest le stade nauplius qui est utilisé. Issu doeufs enkystés, les nauplii sont distribués vivants ou congelés. Les oeufs enkystés sont récoltés le long des lacs salés et commercialisés.


ARTEMIA SALINA: A brine shrimp, one of the most commonly-used live animal foods for larval stages of fish. Usually Artemia are used as nauplii that have developed from the cyst form, presented either frozen or freshly hatched. Dry cysts gathered from accumulations along salt lake shores are commercially available.

ARTEMIA SALINA: Το γαριδάκι της άλμης που είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες ζωντανές τροφές για τις νύμφες των ψαριών. Συνήθως χρησιμοποιούνται ναύπλιοι Artemia, που έχουν αναπτυχθεί από κύστεις. Αυτοί οι ναύπλιοι διατίθενται είτε κατεψυγμένοι, είτε αμέσως μετά την εκκόλαψή τους. Ξηρές κύστεις διατίθενται στο εμπόριο και συλλέγονται από σωρούς στις ακτές αλμυρών λιμνών και αλυκών.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de aguas someras frecuentemente utilizado como alimento vivo durante las fases larvarias de peces. Normalmente se usa Artemia en estado nauplio que se ha desarrollado a partir huevos enquistados, vivos o congelados. Los huevos enquistados se recogen a lo largo de las orillas de los lagos salados y se comercializan.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de augas hipersalinas, un dos máis frecuentemente utilizados como alimento vivo durante as fases larvarias de peixes. Normalmente úsase Artemia en estado nauplio que se desenvolveu a partir ovos encistados, conxelados ou recén eclosionados. Pódense obter comercialmente os quistes secos recolectar dos acumulos formados ao longo das beiras dos lagos salgados.

ARTEMIA SALINA: Sórák; az egyik leggyakrabban használt élő táplálék a halivadékok számára. Általában az Artemia cisztából kifejlődő nauplius stádiumú lárváit használják fagyasztva vagy közvetlenül kikelésük után. A sóstavak partjairól begyűjtött száraz ciszták kereskedelmi forgalomban kaphatók.

ARTEMIA SALINA: En saltkreps og en av de mest brukte som levendefôr for fiskelarver i oppdrett. Artemia blir vanligvis benyttet som nauplii som har utviklet seg fra cystestadiet og blir gitt enten som frosset eller som nyklekket. Tørkede cyster er kommersielt tilgjengelig og blir samlet inn langs strendene rundt saltsjøer.

SOLOWIEC (Artemia salina): Skorupiak wód zasolonych, jeden z najpowszechniej używany jako żywy pokarm zwierzęcy dla ryb w stadium larwalnym. Zwykle Artemie są używane w postaci naupli, które rozwinęły się z cyst; podawane są albo w postaci mrożonej, albo świeżo wylęgniętych naupli. Suche cysty są zbierane ze skupień (wyrzucane na brzeg przez fale) znajdujących się wzdłuż brzegów słonych jezior; są dostępne w handlu.

Artemia salina: Tuzlu su karidesi, balıkların larval beslenme dönemlerinde yaygın olarak kullanılan canlı yemlerden biridir. Genellikle artemia ifadesi naupli olarak bilinir, bu terim kist formundan gelişmiş veya dondrulumuş yada tae olarak kuluçka edilmiş bireyler için kullanılır. Tuz göllerinden elde edilen kuru kistler ticari olarak bulunabilir.

Was this helpful?
Procédure qui remplace des techniques plus anciennes d’analyse de produit finale. Le système de production d’un aliment est analysé dans son ensemble. Des points critiques dans le procédé sont identifiés et des techniques d’analyse adaptées et implémentées afin de réduire les risques potentiels, surtout les risques envers la santé publique (par exemple lintoxication, linfection par trématodes) engendrés par des produits issus de l’aquaculture. Le programme ARPCC est basé sur les principes suivan


HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Process whereby former practices such as end product testing are replaced by analysis and management throughout the entire food production system. Critical points in the process are identified and measures are developed and implemented to reduce potential risks. HACCP procedures are used to reduce or eliminate the risk to public health (e.g. food poisoning, trematode infection) from aquaculture products. The HACCP programme is based on the following principles: Hazard analysis, Critical Contr

HACCP (ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ): Διαδικασία κατά την οποία παλαιότερες πρακτικές, όπως είναι ο έλεγχος του τελικού προϊόντος, αντικαθίστανται από ανάλυση και διαχείριση καθ’ όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας αναγνωρίζονται ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέθοδοι για τη μείωση του ρίσκου. Οι διαδικασίες HACCP χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβολής της δημόσιας υγείας (π.χ. τροφική δηλητηρίαση, μόλυνση από τρηματώδεις) από προϊόντα υδατοκαλλιεργειών. Ένα πρόγ

HACCP (ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Sistema de controles no solamente del producto final sino de todo el proceso de producción del alimento. Se definen los puntos críticos del proceso y se programan las medidas a implementar para reducir riesgos potenciales. Estos procedimientos son usados especialmente para eliminar riesgos para la salud pública en productos acuícolas. Las prácticas HACCP están basadas en los principios siguientes: Control de riesgo, control de puntos críticos, límites críticos, mantenimiento de límites, acciones

ARCPC (ANÁLISE DE RISCOS E CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Proceso a través do que se substitúen as prácticas como o control de produto final pola análise e xestión total de todo o proceso de produción do alimento. Defínense os puntos críticos do proceso e desenvólvense as medidas a implementar para reducir riscos potenciais. Os procedementos de ARCPC son usados especialmente para eliminar os riscos para a saúde pública (ex. intoxicacións alimentarias, infección por trermatodos) debidos a produtos de acuicultura. Os programas ARCPC están baseadas nos pr

HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Olyan eljárás, amelynél a korábbi gyakorlatokat, például a végtermék ellenőrzését az egész élelmiszergyártó rendszer elemzésével és irányításával helyettesítik. Az eljárásban kritikus pontokat azonosítanak, mértékeket állapítanak meg és alkalmaznak azért, hogy csökkentsék a lehetséges kockázatokat. A HACCP eljárásait használják az akvakultúra termékei által a közegészségre jelentett kockázatok (pl. ételmérgezés, féregfertőzés) csökkentésére vagy kiküszöbölésére. A HACCP program a következő elvek

HACCP : Engelsk forkortelse for “hazard analysis and critical control point” eller risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter på norsk. Prosess som erstatter sluttesting av matvarer med analyser og administrering gjennom hele produksjonslinjen. Kritiske punkter i prosessen blir identifisert og det blir utviklet mål og beregningsmetoder for å redusere risikoen. HACCP-prosedyrer brukes for å redusere eller eliminere risikoen for at folkehelsen skal trues gjennom akvakulturprodukter (f.eks. matforgiftning e

HACCP (ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNY PUNKT KONTROLI): Proces, w którym dawne praktyki, jak np. testowanie końcowego produktu, są zastąpione przez zarządzanie w ciągu całego systemu produkcji żywności. Punkty krytyczne w procesie są identyfikowane, rozpracowywane i wprowadzane praktyczne środki zaradcze w celu zmniejszenia potencjalnych zagrożeń. Stosowanie procedur HACCP ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego (np. zatrucia żywności, zakażenia przywrami) m.in. ze strony produktów akwakultury. Program HACCP jest o

HACCP(RİSK ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTASI): Tüm gıda üretim sistemi boyunca yönetim ve analizler tarafından model uygulamalar vasıtasıyla üretim sonu testi gibi yinelenen süreç. İşlemin tanımlanan ve ölçülen kritik noktaları için tedbirler geliştirilir. HACCP prosedürleri su ürünleri yetiştiriciliği ürünlerinden kaynaklanan ( Örn; besin zehirlenmesi, trematod enfeksiyonu gibi) kamusal sağlığı riskini elimine etmek ya da azaltmak için kullanılır. HACCP programı şu prensipleri temel alır; Tehlike analizi, Kritik kontrol noktası, Kritik Limi

Was this helpful?
Acide ribonucléique: chaîne polynucléotidique formée par la polymérisation des ribonucléotides adénosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, et uracyle triphosphate. Normalement présent sous forme de chaînes simples; lexistence dappariement entre les bases dune seule chaîne confère une structure secondaire complexe. Sert de génome chez certains virus, mais dans dautres cellules, lARN a un nombre de rôles vitaux. Linformation génétique renfermée par lADN est transferée à


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerization of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single-stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA (qv) to proteins. DNA-based genetic

RΝΑ: Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadena polinucleotídica formada por la polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina y trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadenas simples; la existencia de apareamiento entre las bases de una sola cadena le confiere una estructura secundaria compleja. Sirve como genoma en ciertos virus, pero en otras células el ARN tiene varios funciones vitales. La información genética del ADN es transferida

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadea polinucleotídica formada pola polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina e trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadeas simple; a existencia de apareamento entre as bases dunha soa cadea confírelle unha estrutura secundaria complexa. Serve como xenoma en certos virus, pero noutras células o ARN ten varios funcións vitais. A información xenética do ADN é transferida ao ARN por un proceso c

RNS: Ribonukleinsav; az adenozin-, guanozin-, citozin- és uracil-trifoszfát nukleotidok polimerizációjával létrejövő polinukleotid. Az RNS általában egyszálú formában fordul elő, habár a molekulán belüli bázispárosodások összetett másodlagos szerkezeteket hozhatnak létre. Bizonyos vírusok genomját RNS alkotja, de más sejtekben a DNS-ben tárolt információ továbbításában van lényeges szerepe. A DNS-ben kódolt információ a transzkripció folyamata során RNS-re íródik át, amelynek eredményeként hírvivő (m

RNA: Ribonukleinsyre. Polynukleotid som dannes ved polymerisering av ribonukleotidene adenosin trifosfat, guanosin trifosfat, cytosin trifosfat og uracil trifosfat. RNA forekommer vanligvis som enkeltstrengede molekyler, selv om intramolekylær baseparing gir det en kompleks sekundærstruktur. Fungerer som genom i visse virus, men i andre celler har RNA en rekke essensielle funksjoner ved overforing av informasjon fra DNA til proteiner. Genetisk informasjon fra DNA overføres til RNA ved transkripsjon a

RNA: Kwas rybonukleinowy; polinukleotyd utworzony przez polimeryzację rybonukleotydów adenozynotrójfosforanowych, trójfosforanu guanozyny, cytozyny trójfosforanowej i uracylu trójfosforanowego. RNA występuje zwykle w postaci cząsteczek o pojedynczym łańcuchu, chociaż ekstensywna wewnątrzcząsteczkowa koniugacja zasadowa pobudza je do przyjęcia złożonych wtórnych struktur. W niektórych wirusach służy ona jako genom, ale w innych komórkach spełnia liczne żywotne role w przekazywaniu informacji od DNA (q

RNA: Ribonükleik asit; adenozin trifosfat, guanozin trifosfat, sitozin trifosfat ve urasil trifosfat ribonükleotidlerinin polimerizasyonuyla oluşan bir polinükleotiddir. Yoğun molekül içi baz çiftleri karmaşık ikincil yapılar oluşturmasına rağmen, RNA genellikle tek dizi bir molekül olarak oluşur. Bazı virüslerde genom olarak bulunur fakat diğer hücrelerde DNAdan proteinlere bilgi aktarımı gibi hayati bir çok rolü bulunmaktadır. DNAya bağlı genetik bilgi, mesajcı RNAda sentezlenmiş kalıp DNA olarak k

Was this helpful?
Genre de Crustacés Brachioures; parasite fréquemment rencontré dans les élevages aquacoles intensifs.


ARGULUS: A genus of ectoparasitic branchiuran crustacean frequently observed in freshwater fish culture, commonly referred to as a fish louse.

ARGULUS: Γένος παρασιτικών βραχύουρων καρκινοειδών που συναντάται συχνά σε ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών. Κοινώς αναφέρεται ως ψείρα των ψαριών.

ARGULUS: Género de crustáceos branquiuros; ectoparásito frecuentemente encontrado en cultivo intensivo.

ARGULUS: Xénero de crustáceos branquiuros; ectoparasito frecuentemente atopado en cultivos intensivos de peixes de auga doce, comunmente chamado piollo do peixe.

ARGULUS: Kopoltyúélősködő rákok egy nemzetsége, amelynek fajai gyakran megfigyelhetők tenyésztett édesvízi halakon; pontytetű néven is ismert.

ARGULUS: Fiskelus. Et ektoparasittisk krepsdyr vanlig på en rekke ferskvannsfisk på Østlandet. Parasittens munn er formet som et sugerør som stikker hull på vertens hud. Den lever av vertens blod og vevsvæske og skiller ut et antikoagulerende stoff som virker sterkt irriterende.

ARGULUS: Rodzaj zewnętrznego pasożyta skorupiaków tarczenic (Branchiura), często występującego u słodkowodnych ryb hodowlanych, nazywanego zwykle wszą rybią lub splewką.

ARGULUS: Tatlısu balık kültüründe sıklıkla gözlenen, çoğunlukla balık biti olarak adlandırılan, krutaaselere dahil dış parazitik bir kopepod cinsi.

Was this helpful?
Elément cartilagineux ou osseux en forme de U qui supporte les filaments branchiaux. Les plus évolués des poissons possèdent 4 paires darcs branchiaux du côté postérieur. Chaque arc branchial comprend quatre parties : pharyngo, épi, cerato et hypobranchial.


GILL ARCH: The U-shaped cartilaginous or bony structures that support the gill filaments. Most modern fishes have four pairs of gill arches, each supporting two rows of filaments on its posterior side. Each of the gill arches is primarily comprised of four parts: pharyngo-, epi-, cerato- and hypobranchia.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΤΟΞΟ: Οι χόνδρινες ή οστέινες δομές σχήματος U που στηρίζουν τα βραγχιακά ελάσματα.Τα περισσότερο εξελιγμένα είδη ψαριών διαθέτουν τέσσερα ζεύγη βραγχιακών τόξων, καθένα από τα οποία φέρει δύο σειρές νηματίων στην πίσω πλευρά του. Κάθε βραγχιακό τόξο αποτελείται από τέσσερα μέρη: φαρυγγο-, επι-, κερατο- και υποβράγχιο.

ARCO BRANQUIAL: Estructura cartilaginosa u ósea en forma de U con filamentos branquiales. Los peces más evolucionado tiene cuatro pares de arcos branquiales en el lado posterior. Cada arco branquial comprende principalmente cuatro partes: el faringo-, epi -, cerato – e hipobranquial.

ARCO BRANQUIAL: Estrutura cartilaxinosa ou ósea en forma de U que soporta os filamentos branquiais. Os peixes máis evolucionados teñen catro pares de arcos branquiais, cada arco branquial soporta dúas filas de filamentos na súa parte posterior. Cada arco está composto principalmente de catro partes: faringobranquia, epibranquia, ceratobranquia e hipobranquia.

KOPOLTYÚÍV: A kopoltyúfonalakat tartó, U-alakú, porcos vagy csontos struktúrák. A legtőbb ma élő halnak négy kopoltyúíve van, mindegyik két sor kopoltyúfonalat tart a hátulsó oldalán. Minden kopoltyúív négy részből áll, ezeket pharyngo-, epi-, cerato-, és hypobranchiának nevezik.

GJELLEBUE: U-formet brusk- eller beinstruktur som bærer gjellefilamentene. De fleste avanserte fisk har fire par med gjellebuer, hver med to rader av filamenter på sin bakre kant. Hver gjellebue består av fire deler: Pharyngo-, epi-, cerato- og hypobranchia.

ŁUK SKRZELOWY (Laemargus borealis) : Chrząstkowata lub kostna struktura w kształcie litery "U” podtrzymująca listki skrzelowe. Większość współczesnych ryb posiada cztery pary łuków skrzelowych, każdy na tylnej stronie wspierający dwa rzędy listków. Każdy z łuków skrzelowych obejmuje zasadniczo cztery części skrzeli: gardzielowe, górne, gnykowe górne i podskrzela.

GİLLARÇ: Solungaç filamentleri U şeklindeki kıkırdak veya kemiklerin destek yapılarıdır. En modern balıklar dört çift solungaç kemerine sahiptir. Her birinin arka tarafında filamentleri destekleyen iki sıra vardır. Her solungaç kemeri öncelikle dört bölümden oluşur: pharyngo, epi-, eerato ve hypobranchia.

Was this helpful?
Stratégie commerciale dans laquelle une entreprise aquacole contrôle lensemble des activités de soutien, des géniteurs, de la fourniture des aliments décloserie, de préparation et de la vente des produits.


INTEGRATED AQUACULTURE: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estrategia comercial dónde una empresa tiene el control del conjunto de actividades de apoyo, incubación, suministro de alimentos de cría, preparación y venta de productos.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estratexia comercial total onde unha granxa ten o control sobre as súas propias instalacións de cultivo, reprodutores, subministración de alimento, viveiros de alevíns, engorde, procesado e mercadotecnia.

INTEGRÁLT AKVAKULTÚRA: Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.

INTEGRERT OPPDRETT: I kommersielt oppdrett: Strategi der oppdrettsselskaper har kontroll over hele produksjonslinjen fra stamfisk til salg av slaktet fisk/bearbeidede fiskeprodukter.

ZINTEGROWANA AKWAKULTURA: Ogólna strategia gospodarcza, w której farma może zarządzać własnymi urządzeniami produkcyjnymi, stadem podstawowym, zaopatrzeniem w paszę, wylęgarnią, gospodarstwem rolnym, przetwórstwem i marketingiem.

BİRLEŞİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ: Bir çiftliğin kendi destekleme imkanlarını, damızlıklarını, yem olanaklarını, üretme yerini, kendine has yöntemlerini, işleme ve pazarlamasını idare edebildiği tamamen ticari bir taktiktir.

Was this helpful?
Utilisation deau chaude provenant de forages dans des nappes souterraines deau chaude pour la production de poissons ou de coquillages; elle permet délever des espèces tempérées en climat froid.


GEOTHERMAL AQUACULTURE: The use of warm water from wells naturally heated by the earths interior to produce fish or shellfish commercially; permits the raising of warm-water species in colder climates.

ΓΕΩΘΕΡΜIΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Η χρησιμοποίηση του θερμού νερού που αντλείται από γεωτρήσεις σε θερμούς υπόγειους υδροφορείς για την εμπορική παραγωγή ψαριών και μαλακίων. Επιτρέπει τη διατροφή ειδών των θερμών νερών σε ψυχρότερα κλίματα.

ACUICULTURA GEOTÉRMICA: Uso de aguas termales procedentes de pozos subterráneos de aguas calientes para producir peces o marisco; eso permite la producción de especies las especies de aguas calientes en climas más fríos.

ACUICULTURA XEOTÉRMICA: Uso de auga quente procedente de pozos subterráneos, quentada de modo natural polo interior da terra, para producir comercialmente peixes ou marisco; iso permite a produción de especies de augas quentes en climas máis fríos.

GEOTERMIKUS AKVAKULTÚRA: A föld belső hője által felmelegített kutakból nyert víz felhasználása kereskedelmi célú haltermelésre; lehetővé teszi a melegvízi fajok tenyésztését a hidegebb éghajlatú területeken.

GEOTERMISK AKVAKULTUR: Bruk av vann fra varme kilder, som er naturlig oppvarmet av jordens indre, til kommersiell produksjon av fisk eller skalldyr. Muliggjør oppdrett av varmekjære arter i kaldt klima, f.eks. abalone på Island.

AKWAKULTURA W WODACH GEOTERMALNYCH: Używanie ciepłych, podgrzewanych przez wnętrze ziemi wód z naturalnym źródłem do przemysłowej produkcji ryb, skorupiaków i mięczaków; pozwala to na chów w chłodniejszym klimacie gatunków ciepłolubnych.

Jeotermal Akuakültür: Doğal olarak yeryüzünden çıkan sıcak suyun ticari balık veya kabuklu yetiştiriciliğnde kullanılması; soğuk iklimlerde sıcak su türlerinin artmasına imkan sağlar.

Was this helpful?
Chaîne de petits osselets (tripus, intercalia, scaphium et claustrum) située de chaque côté de la colonne vertébrale chez certains téléostéens et qui relie la partie antérieure de la vessie gazeuse avec le labyrinthe. Il est caractéristique des Ostariophysi et trouve son origine à partir des vertèbres antérieures. Ces osselets sont dune grande importance taxonomique et sont analogues à ceux de lappareil acoustique des vertébrés supérieurs malgré le fait que les poissons ne possèdent pas doreille


WEBERIAN OSSICLES: A chain of small bones (tripus, intercalaria, scaphium and claustrum) which run along both sides of the vertebral column in some bony fishes and connect the anterior part of the swimbladder with the labyrinth. They are a specific feature of the Ostariophysi and originate from anterior vertebrae. They are of high taxonomic importance. The Weberian ossicles are comparable to the acoustic apparatus of terrestrial vertebrates, although fishes do not possess a middle ear. Some bony fishes (catfishes,

ΟΣΤΑΡΙΑ WEBER (ΣΥΣΚΕΥΗ WEBER): Αλυσίδα μικρών οστών (τρίπους, εμβόλιμο, σκάφιον και ταινιώδες), τα οποία διατρέχουν την σπονδυλική στήλη μερικών ψαριών και από τις δύο πλευρές, συνδέοντας το πρόσθιο μέρος της νηκτικής κύστης με τον λαβύρινθο. Αποτελούν ειδικό χαρακτηριστικό των οσταριόφυσων και προέρχονται από τους εμπρόσθιους σπονδύλους. Εχουν μεγάλη ταξινομική σημασία. Τα οστάρια Weber είναι συγκρίσιμα με την ακουστική συσκευή των χερσαίων σπονδυλοζώων, μολονότι τα ψάρια δεν διαθέτουν μέσο ους. Ορισμένοι οστεϊχθύες (γατό

APARATO DE WEBER: Cadena de huesos pequeños (tripus, intercalia, scaphium y claustrum) que corre a lo largo de ambos lados de la columna vertebral en algunos Teleósteos y conecta la parte anterior de la vejiga natatoria con el laberinto. Es un rasgo específico de los Ostariophysi y se originan a partir de vértebras anteriores. Son de una gran importancia taxonómica. Los osículos de Weber son análogos al aparato acústico de vertebrados superiores, aunque los peces no poseen un oído medio. Algunos Teleósteos (los

APARATO DE WÉBER / OSÍCULOS DE WEBER: Cadea de ósos pequenos (tripus, intercalia, scaphium e claustrum) que corre ao longo de ambos os dous lados da columna vertebral nalgúns Teleósteos e conecta a parte anterior da vexiga natatoria co labirinto. É un trazo específico dos Ostariophysi e orixínanse a partir de vértebras anteriores. Son dunha grande importancia taxonómica. Os osículos de Wéber son análogos ao aparato acústico de vertebrados superiores, aínda que os peixes non posúen un oído medio. Algúns Teleósteos (os barbos, cipríni

WEBER-CSONTOK: Kisméretű csontokból (tripus, intercalaria, scaphium és claustrum) álló lánc, amely bizonyos csontoshal-fajokban a gerincoszlop két oldala mentén fut végig és az úszóhólyag elülső részét köti össze a labirintussal. Az Ostariophysi rendszertani csoportba tartozó halakra jellemző, és az elülső csigolyákból alakul ki. Rendszertani szempontból igen fontosak. A Weber-csontok a szárazföldi gerincesek hallószerveihez hasonlóak, habár a halakban nincs középfül. Néhány csontoshal-fajban (harcsa- és pont

WEBERSKE KNOKLER: En kjede små knokler (tripus, intercalaria, scaphium og claustrum) sOstariophysi og er av stor taksonomisk betydning. De er utviklet fra deler av de fire første ryggvirvlene og er sammenlignbare med apparatet for lydoverførsel hos terrestre vertebrater, selv om fisk ikke har mellomøre. Noen beinfisker (f.eks. maller og karpefisk) bruker svømmeblæren som et resonanskammer og overfører vibrasjoner til det indre øret via de Weberske knoklene.

NARZĄD WEBERA: Parzysty łańcuch kostek (kostka trójdzielna, kostka wstawkowa, czółenko i kostka wieszakowa), który u niektórych ryb kostnoszkieletowych biegnie wzdłuż obu stron kręgosłupa i łączy przednią część pęcherza pławnego z błędnikiem. Stanowi on specyficzną cechę ryb otwartopęcherzowych a bierze początek w przednich kręgach. Stanowią one ważną cechę taksonomiczną. Narząd Webera jest porównywany z aparatem słuchowym kręgowców lądowych, chociaż ryby nie posiadają ucha środkowego. Niektóre ryby kostnoszki

WEBER KEMİKCİĞİ: Bazı kemikli balıklarda omurga kemiğinin her iki yanında uzanan küçük kemikler (tripus, intercalaria, scaphium ve claustrum) zinciri; iç kulak ile yüzme kesesinin ön kısmına bağlıdır. Bu kemikler ön omurgadan başlar ve "kemik destekli keseli" balıkların belirli bir özelliğidir. Bu balıklar yüksek taksonomik öneme sahiptir. Balıklar bir orta kulağa sahip olmamalarına rağmen, weber kemikcikleri karasal omurgalıların akustik aygıtı ile mukayese edilebilir. Bazı kemikli balıklar (yayın balıkları, sa

Was this helpful?
Agent responsable de plaques chez les écrevisses européennes, asiatiques et australiennes; maladie absente chez les espèces nord américaines.


APHANOMYCES ASTACI: The causative agent of crayfish plaque which affects European, Asian and Australian species but not North American species.

APHANOMYCES ASTACI: Το αίτιο της ασθένειας πλάκας της καραβίδας (γλυκού νερού). Προσβάλλει τα είδη της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας αλλά όχι τα Βορειο-αμερικανικά είδη.

APHANOMYCES ASTACI: Agente causativo de placas que afecta el cangrejo europeo, asiático y australiano; esta enfermedad está ausente en las especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI: Axente causante de placas no cangrexo europeo, asiático e australiano; esta enfermidade está ausente nas especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI: A rákpestis kórokozója, amely az európai, ázsiai és ausztráliai populációkra van hatással, az amerikai populációkra viszont nem hat.

APHANOMYCES ASTACI (krepsepest): Alvorlig soppsykdom som har utryddet edelkrepsbestander i flere land i Europa. Europeisk, asiatisk og australsk kreps er mottakelig for sykdommen, men ikke den nordamerikanske.

APHANOMYCES ASTACI: Czynnik przyczynowy "dżumy" raków, która atakuje gatunki europejskie, azjatyckie i australijskie; gatunki z Ameryki Północnej są na ten czynnik odporne.

APHANOMYCES ASTACI: Kuzey Amerika hariç, Avustralya, Asya ve Avrupada kerevitlerin plaklarının etkilenmesine sebep olan ajan.

Was this helpful?
Cessation ou absence momentanée de respiration ventilée.


APNEA: A cessation or absence of breathing.

ΑΠΝΟIΑ: Διακοπή ή απουσία αναπνοής.

APNEA: Falta o suspensión momentánea de la respiración.

APNEA: Falta ou suspensión momentánea da respiración.

APNEA: A légzés megszűnése vagy hiánya.

APNÉ: Opphør eller fravær av ånding.

BEZDECH: Ustanie lub brak oddychania.

Apne: Nefesin kesilmesi veya solunum yokluğu.

Was this helpful?
Suppression de lexcrétion urinaire.


ANURIA: The suppression of urinary excretion.

ΑΝΟΥΡIΑ: Η καταστολή της εκκρίσεως ούρων.

ANURIA: La supresión de excreción urinaria.

ANURIA: A supresión de excreción urinaria.

ANURIA: A vizeletürítés visszatartása

ANURI: Undertrykkelse av urinekskresjon.

BEZMOCZ: Zahamowanie wydalania moczu.

ANÜRİ: İdrar boşaltımının durdurulması.

Was this helpful?
(C7H7O2N), faisant partie de la molécule dacide folique; essentiel dans le métabolisme de certains micro-organismes.


PABA (PARA-AMINOBENZOIC ACID): (C7H7O2N), part of the folic acid molecule; essential in the metabolism of certain microorganisms.

PABA (Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ): C7Η7Ο2Ν, μέρος του μορίου του φολλικού οξέος. Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό ορισμένων μικροοργανισμών.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte de la molécula de ácido fólico; esencial en el metabolismo de ciertos microorganismos.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte da molécula de ácido fólico; esencial no metabolismo de certos microorganismos.

PABA (PARA-AMINO-BENZOESAV): (C7H7O2N), a folsav molekulájának egy része; bizonyos mikroorganizmusok anyagcseréjéhez nélülözhetetlen.

PABA (PARA-AMINOBENZOSYRE): (C7H7O2N), del av folinsyre-molekylet. Essensiell i metabolismen hos visse mikroorganismer.

KWAS PARAAMINOBENZOESOWY (KABA >PABA): (C7H7O2N). Część cząsteczki kwasu foliowego, niezbędnego w przemianie materii niektórych mikroorganizmów.

PABA (PARA-AMINOBENZOİK ASİT): (C7H7O2N), Mikroorganizma moleküllerinde gerekli olan folik asit molekülünün parçasıdır.

Was this helpful?
Un sérum contenant un anticorps, ou des anticorps spécifiques.


ANTISERUM: A serum containing a specific antibody or antibodies.

ΑΝΤIΟΡΟΣ: Ορός που περιέχει ένα ειδικό αντίσωμα ή αντισώματα.

ANTISUERO: Suero que contiene un anticuerpo o anticuerpos específicos.

ANTISORO: Soro que contén un anticorpo ou anticorpos específicos.

ANTISZÉRUM: Specifikus antitestet vagy antitesteket tartalmazó szérum.

ANTISERUM: Serum som inneholder antistoff.

SUROWICA ODPORNOŚCIOWA: Surowica zawierająca specyficzne przeciwciało lub przeciwciała.

ANTİSERUM: Belirli bir antikor ya da antikorlar içeren bir serum.

Was this helpful?
Produit qui tue ou qui inhibe la croissance des micro-organismes infectieux, surtout si ce produit peut être appliqué sur des tissus vivants.


ANTISEPTIC: A compound which kills or inhibits the growth of micro-organisms, especially those agents applied to living tissues.

ΑΝΤIΣΗΠΤIΚΟ: Δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ο όρος δηλώνει ειδικότερα αυτές τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ζωντανούς ιστούς.

ANTISÉPTICO: Compuesto que mata o inhibe el crecimiento de microorganismos, sobre todo si puede ser aplicado a los tejidos vivos.

ANTISÉPTICO: Composto que mata ou inhibe o crecemento de microorganismos, sobre todo se pode ser aplicado aos tecidos vivos.

FERTŐZÉSGÁTLÓ SZEREK: Olyan vegyületek, amelyek képesek a mikroorganizmusokat elpusztítani vagy szaporodásukat gátolni; elsősorban azok a szerek, amelyeket élő szöveteken alkalmaznak.

ANTISEPTISK: Substans som dreper eller hemmer veksten av mikroorganismer, spesielt middel som blir brukt på levende vev.

ANTYSEPTYCZNY: Związki chemiczne, które niszczą lub powstrzymują rozwój mikroorganizmów, w szczególności te środki, które są stosowane do odkażania żywych organizmów.

ANTİSEPTİK : Mikroorganizmaların gelişimini engelleyen ya da öldüren bir bileşik, özellikle canlı dokuları etkilerler.

Was this helpful?
Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.


MONOCLONAL ANTIBODIES: Hybrid cells created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

ANTICUERPOS MONOCLONALES: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

ANTICORPOS MONOCLONAIS: Híbrido celular formado pola fusión dun linfocito e dunha célula canceríxena. Produce anticorpos monoclonais fronte a antíxenos seleccionados.

MONOKLONÁLIS ANTITESTEK: Egy adott epitóp elleni specifikus antitestek, amelyet limfociták és rákos sejtek fúziójával létrehozott hibrid sejtek termelnek.

MONOKLONALE ANTISTOFFER (MAb): En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

PRZECIWCIAŁO MONOKLONALNE: Komórki hybrydowe powstałe w wyniku zlania się limfocytu i komórki rakowej; wytwarza specyficzne przeciwciało tylko dla jednego determinanta antygenowego.

MONOKLONAL ANTIVÜCUTLAR: Eriyen bir lenfosit tarafından yaratılan melez hücre, yanlızca bir epitop için özel bir antikorda üretilir

Was this helpful?
Agent capable dinduire une réponse immunitaire. Se dit dune macromolécule individuelle ainsi que dune population homogène ou hétérogène de macromolécules. Un antigène donné est souvent constitué de plusieurs déterminants (épitopes). Un antigène peut être soluble (toxines et extraits microbiens par exemple) ou particulaire. Les molécules les plus antigéniques sont des protéines ou des polysaccharides. La surface des micro-organismes est typiqement constituée darrangements repetés de molécules ant


ANTIGEN: Any agent which can elicit an immune response. The term antigen may refer to an individual macromolecule or to a homogeneous or heterogeneous population of antigenic macromolecules. A given antigen usually contains more than one determinant. An antigen may be soluble (e.g. microbial toxins, extracts) or particulate. The most effective antigens are proteins and polysaccharides. The surface of a microorganism typically consists of repeating patterns of antigens, and the classification of some grou

ΑΝΤIΓΟΝΟ: Δραστική ουσία ικανή να προκαλέσει απόκριση του ανοσιοποιητικού. Ο όρος αντιγόνο αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο μακρομόριο ή σε έναν ομογενή ή ετερογενή πληθυσμό αντιγονικών μακρομορίων. Ενα δεδομένο αντιγόνο συνήθως περιέχει περισσότερους από έναν καθοριστικούς παράγοντες. Τα αντιγόνα είναι διαλυτά (π.χ. μικροβιακές τοξίνες, εκχυλίσματα) ή έχουν μορφή σωματιδίου. Τα αποτελεσματικότερα αντιγόνα είναι οι πρωτεΐνες και οι πολυσακχαρίτες. Η επιφάνεια των μικροοργανισμών αποτελείται κατά κανόνα α

ANTÍGENO: Cualquier agente que puede inducir una respuesta inmunitaria. El término “antígeno” puede referirse a un macromolécula individual o a una población homogénea o heterogénea de macromoléculas. Un antígeno dado normalmente contiene más de un determinante. Un antígeno puede ser soluble (e.g. toxinas y extractos microbianos) o particulado. Los antígenos más eficaces son proteínas y polisacáridos. La superficie de un microorganismo consiste típicamente en una combinación repetida de moléculas antigéni

ANTÍXENO: Calquera axente que pode inducir unha resposta inmunitaria. O termo "antíxeno" pode referirse a un macromolécula individual ou a unha poboación homoxénea ou heteroxénea de macromoléculas. Un antíxeno dado normalmente contén máis dun determinante. Un antíxeno pode ser soluble (p.ex. toxinas e extractos microbianos) ou particulado. Os antíxenos máis eficaces son proteínas e polisacáridos. A superficie dun microorganismo consiste tipicamente nunha combinación repetida de moléculas antixénicas. A cl

ANTIGÉN: Minden olyan tényező, amely immunválaszt vált ki. Az "antigén" megnevezés vonatkozhat egyetlen makromolekulára, vagy antigén jelegű makromolekulák homogén vagy heterogén csoportjára. Egy adott antigén általában egynél több determinánst tartalmaz. Egy antigén lehett oldott (szolubilis) (pl. mikrobiális toxinok, kivonatok) vagy szemcsés (partikulált). A leghatásosabb antigének a fehérjék és a poliszacharidok. Egy mikroorganizmus felszíne általában ismétlődő antigén-mintázatokból áll, és a mikroorg

ANTIGEN: Betegnelse for alt som kan fremkalle en immunrespons, men vanligvis substanser som er fremmede for kroppen. Et antigen kan være et enkelt makromolekyl, eller heterogene eller homogene populasjoner av slike molekyler. De mest effektive antigener er høymolekylære proteiner eller polysakkarider, men kan kjemisk tilhøre alle viktige klasser av naturstoffer. Antigener kan være løslige eller faste Mikroorganismers overflate består typisk av repeterende mønster av antigener, og klassifiseringen av noen

ANTYGEN: Każdy czynnik, który może wywoływać odpowiedź immunologiczną. Termin "antygen" może odnosić się do jednostkowych cząsteczek olbrzymich lub populacji jednorodnych bądź różnorodnych antygenowych cząsteczek olbrzymich. Dany antygen zawiera zazwyczaj więcej niż jeden czynnik determinujący. Antygen może być rozpuszczalny (np. toksyny bakteryjne) lub złożony z cząstek. Najefektywniejsze antygeny stanowią białka i wielocukry. Powierzchnia mikroorganizmu składa się zazwyczaj z powtarzających się wzorów

ANTİJEN: Herhangi bir etken bağışıklık direnci ortaya çıkarabilir. "Antijen" terimi bir bireysel makromolekül ya da antijenik makromoleküllerin homojen ya da heterojen populasyonu olarak tanımlanabilir. Bir antijen genellikle birden fazla etken içermektedir.Bir antijen eriyebilir (Örn: mikrobiyal toksinler, özler) ya da partiküler olabilir.En etkili antijenler proteinler ve polisakkaritlerdir.Bir mikroorganizmanın yüzeyi tipik olarak antijenlerin modellerinin tekrarınından meydana gelir ve farklı soyları

Was this helpful?
Immunoglobuline spécifique produite par les lymphocytes des Vertébrés en réponse à un antigène, conferrant, ainsi une protection immunitaire contre les agents infectieux exhibant cet antigène. Les anticorps sont produits par les lymphocytes et les plasmocytes et présentent des propriétés de liaisons spécifiques avec lantigène ayant causé leur production.


ANTIBODY: A specific immunoglobulin molecule produced by vertebrates in response to an antigen; antibodies are produced by B-Lymphocytes and plasma cells and exhibit specific binding properties for the antigen which has caused their production; confers protection against infective agents exhibiting this antigen.

ΑΝΤIΣΩΜΑ: Ειδικό μόριο ανοσοσφαιρίνης που παράγεται στα σπονδυλωτά ως απόκριση σε αντιγόνο. Αντισώματα παράγονται από τα β-λεμφοκύτταρα και τα πλασμοκύτταρα και διαθέτουν την ικανότητα να δεσμεύουν κατά κύριο λόγο το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Τα αντισώματα προστατεύουν τον οργανισμό από μολυσματικούς παράγοντες που περιέχουν το δεδομένο αντιγόνο.

ANTICUERPO: Inmunoglobulina específica producida por los linfocitos de vertebrados en respuesta a un antígeno; confiere así una protección inmunitaria contra agentes infecciosos que exhibe este antígeno. Los anticuerpos son producidos por Linfocitos B y células plasmáticas, exhibiendo propiedades de identificación específica para el antígeno que ha causado su producción.

ANTICORPO: Inmunoglobulina específica producida polos linfocitos de vertebrados en resposta a un antíxeno; confire así unha protección inmunitaria contra axentes infecciosos que exhibe este antíxeno. Os anticorpos son producidos por Linfocitos B e células plasmáticas, exhibindo propiedades de identificación específica para o antíxeno que causou a súa produción.

ANTITEST: A gerincesekben az antigénre adott válaszként termelődő specifikus immunoglobulin-molekula; az antitesteket a B-limfociták és a plazmasejtek termelik és specifikusan ahhoz az antigénhez képesek kötődni, amely a termelésüket beindította; az antigént hordozó fertőző organizmusok ellen biztosít védelmet.

ANTISTOFF: Et spesifikt plasmaprotein (immunglobulin) produsert av B-lymfocytter og plasmaceller hos vertebrater som respons på et antigen (f.eks. bakterie). Antistoff innehar spesielle bindingsegenskaper mot det antigenet som utløste antistoffproduksjonen. De har beskyttelsesfunksjon mot infeksiøse substanser som inneholder dette antigenet.

PRZECIWCIAŁA: Specyficzne cząsteczki immunoglobulin produkowane przez kręgowce w odpowiedzi na antygen; przeciwciała są produkowane przez B-limfocyty i protoplazmę komórek i wykazują specyficzne właściwości wiązania antygenów, które przyczyniły się do ich wytworzenia; porównaj: ochrona przed czynnikami zakaźnymi wykazującymi ten antygen.

ANTİKOR: Omurgalılar tarafından antijenlere tepki olarak üretilen belirli bir immunuglobulin molekülü; antikorlar B-lenfositler ve plazma hücreleri tarafından üretilirler ve üretimlerine neden olan antijenleri bağlayıcı özellik gösterirler; bu antijenlerin hastalık yapıcı ajanlarınıa karşı koruma sağlarlar.

Was this helpful?
Substance qui empêche la coagulation, cest-à-dire qui empêche le sang de former des caillots


ANTICOAGULANT: Substance that prevents coagulation; that is, it stops blood from clotting.

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ: Ουσία που αποτρέπει την θρόμβωση. Αποτρέπει δηλαδή την πήξη του αίματος.

ANTICOAGULANTE: Sustancia que previene la coagulación;es decir, impide la coagulación de la sangre.

ANTICOAGULANTE: Substancia que prevén a coagulación; é dicir, impide a coagulación do sangue.

VÉRALVADÁSGÁTLÓ: A koagulációt, azaz a véralvadást akadályozó anyag.

ANTIKOAGULANT: Stoff som hindrer koagulering, dvs. hindrer blod i å størkne.

ANTYKOAGULANT: Substancja zapobiegająca koagulacji (krzepnięciu) krwi.

ANTİKOAGÜLAN: Koagülasyonu engelleyen madde, pıhtılaşma ile kanamayı durdurur.

Was this helpful?
(1) Originellement toute substance dorigine microbienne capable, à faible dose (µg/ml), dinhiber ou de tuer des micro-organismes sensibles.(2) Actuellement le terme "antibiotique" est employé pour tout agent antimicrobien agissant à faible dose, quil soit naturel, synthétique ou sémi-synthétique. Beaucoup dantibiotiques sont employés en chimiothérapie (antibiothérapie), beaucoup jouent un rôle écologique important. Un antibiotique déterminé agit caractéristiquement sur un site cible spécif


ANTIBIOTIC: (1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic antimicrobial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a given a

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

ANTIBIÓTICO: (1) Originalmente, cualquier producto microbiano que, en concentraciones bajas (del orden de µg/ml), puede inhibir o puede matar microorganismos. (2) actualmente, el término “antibiótico” se usa generalmente para referirse a cualquier agente antimicrobiano, natural, sintético o semisintético, que es eficaz a bajas concentraciones. Muchos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); muchos antibióticos pueden tener un papel ecológico importante. Dentro del microorganismo un anti

ANTIBIÓTICO: (1) Orixinalmente, calquera produto microbiano que, en concentracións baixas (da orde de µg/ml), pode inhibir ou pode matar microorganismos. (2) actualmente, o termo "antibiótico" úsase xeralmente para referirse a calquera axente antimicrobiano, natural, sintético ou semisintético, que é eficaz a baixas concentracións. Moitos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); moitos antibióticos poden ter un papel ecolóxico importante. Dentro do microorganismo un antibiótico dado act

ANTIBIOTIKUM: (1) Eredetileg bármilyen mikrobiális termék, amely alacsony (μg/ml nagyságrendű) koncentrációban képes a rá érzékeny mikroorganizmusokat elpusztítani vagy a növekedésüket gátolni. (2) Újabban az "antibiotikum" megnevezés vonatkozik minden természetes, félszintetikus vagy szintetikus, antimikrobiális vegyületre, amely alacsony koncentrációban is hatásos. A haltenyésztésben az antibiotikumokat rendszerint kemoterápiás szerekként alkalmazzák; a természetben a legtöbb (vagy az összes) antibiotikumna

ANTIBIOTIKA: (1) Opprinnelig ethvert mikrobielt produkt (produsert av mikroorganismer) som i lave konsentrasjoner (µg/ml), hemmer eller dreper andre mikroorganismer. (2) Blir brukt som en generell betegnelse på naturlige, halvsyntetiske eller syntetiske antibakterielle forbindelser som er effektive i lave konsentrasjoner. Syntetisk fremstilte forbindelser som virker antibakterielt kalles kjemoterapeutika, men grensen mellom antibiotika og kjemoterapeutika kan være uklar og begrepene blir delvis brukt o

ANTYBIOTYK: Pierwotnie, każdy produkt mikrobiologiczny, który w niskich koncentracjach (rzędu µg/ml) może hamować lub niszczyć podatne drobnoustroje. (2) Aktualnie, nazwa "antybiotyk" jest na ogół używana w odniesieniu do naturalnych, półsyntetycznych i syntetycznych przeciwbakteryjnym związkom chemicznym, które są skuteczne już w niskich koncentracjach. W akwakulturze antybiotyki są zwykle stosowane jako środki lecznicze; większość bądź wszystkie antybiotyki mogą odgrywać ważną rolę ekologiczną w prz

ANTİBİYOTİK : (1) Orijinalde, çok düşük konsantrasyonlarda (mikro; g/ml) herhangi bir mikrobial üretimi durduran ya da ortadan kaldıran (duyarlı) mikroorganizmalar. (2) Güncel olarak, "antibiyotik" genellikle düşük dozlarda etkili olan doğal yarı sentetik ve tamamen sentetik antimikrobiyal bileşiklerin adlandırmada kullanılır.Akuakültürde antibiyotik genellikle kemoterapatik ajanlar gibi uygulanır;doğada antibiyotiklerin birçoğu ya da hepsi ekolojik role sahip olabilirler. Mikroorganizma içinde, verilen antib

Was this helpful?
Examen micro- biologique permettant dapprécier la sensibilité dun agent pathogène vis-à-vis de divers antibiotiques. Les résultats dun tel examen permettent le choix dune antibiothérapie optimale et peuvent être utiles dans lidentification de lagent pathogène; cf. agents antifongiques, agents antiprotozoaires, antiseptiques, agents antiviraux et désinfectants).


ANTIBIOTIC SENSITIVITY TEST: Laboratory test carried out to determine the susceptibility of a pathogen to a range of antibiotics. The results of such tests are used to select optimally active chemotherapeutic agents and may be useful in identifying the pathogen; cf. antifungal agents, antiprotozoal agents, antiseptics and disinfectants.

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΩΝ, ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΕΥΑIΣΘΗΣIΑΣ: Εργαστηριακός έλεγχος γιά τον προσδιορισμό της ευαισθησίας ενός παθογόνου σε ένα φάσμα αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται γιά την επιλογή των καλύτερων χημειοθεραπευτικών δραστικών ουσιών και χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση του παθογόνου. (Βλ. Αντι-μυκητιακοί παράγοντες, Αντιπρωτοζωïκοί παραγοντες, Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiológico usado para determinar la susceptibilidad de un patógeno a un rango de antibióticos. Los resultados permiten seleccionar una antibioterapia óptima y pueden ser útiles para identificar el agente patógeno.

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiolóxico usado para determinar a susceptibilidade dun patóxeno a un rango de antibióticos. Os resultados permiten seleccionar unha antibioterapia óptima e poden ser útiles para identificar o axente patóxeno.

ANTIBIOTIKUM-ÉRZÉKENYSÉGI TESZT: Olyan laboratóriumi teszt, amelynek célja egy adott patogén különféle antibiotikumokra való érzékenységének meghatározása. A tesztek eredményeit a megfelelő kemoterápiás szer kiválasztására, esetleg a patogén azonosítására használják; vö. gombaölő szerek, egysejtű paraziták elleni szerek, fertőzésgátló és fertőtlenítő szerek.

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSTEST: Laboratorietest utført for å teste en patogen bakteries følsomhet for forskjellige antibiotika. Testresultatet kan benyttes til å velge det optimale antibakterielle middelet for behandling av en infeksjon og til å identifisere patogenet. Jfr. soppmiddel, middel mot protozoer, antiseptiske middel og desinfeksjonsmiddel.

TEST WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYK: Test laboratoryjny przeprowadzany w celu określenia podatności patogenu na zakres działania antybiotyków. Wyniki takich testów są stosowane do wyselekcjonowania najbardziej aktywnych chemioterapeutycznych środków i być może użytecznych w identyfikowaniu czynników chorobotwórczych; porównaj − środki: przeciwgrzybicze, przeciwpierwotniacze, antyseptyczne i dezynfekujące.

ANTİBİYOTİK HASSASİYET TESTİ: Antibiyotik çeşitlerine patojenlerin duyarlılıklarını tespit etmek için yürütülen laboratuar testi. Bu gibi testler sonucu optimal aktif kemoterapatik ajanların seçilmesinde kullanılır ve patojenlerin teşhisinde yararlı olabilir; antifungal ajanlar, antiprotozoal ajanlar, antiseptikler ve dezenfektanlar karşılaştırılır.

Was this helpful?
Lanalyse de la susceptibilité dune souche donnée de bactérie à une gamme dantibiotiques. Cette information peut être utilisée dans la caractérisation de la souche.


ANTIBIOGRAM: The analysis of the susceptibility of a given strain of bacteria to a range of antibiotics. This may be used in the characterization of the strain.

ΑΝΤIΒIΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάλυση της ευαισθησίας ενός δεδομένου στελέχους βακτηρίων σε ευρύ φάσμα αντιβιοτικών. Χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό του στελέχους.

ANTIBIOGRAMA: El análisis de la susceptibilidad de una cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Puede usarse para la caracterización de la cepa.

ANTIBIOGRAMA: A análise da susceptibilidade dunha cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Pódese usar para a caracterización da cepa.

ANTIBIOGRAM: Egy adott baktériumtörzs különböző antibiotikumokra való érzékenységének elemzése, amely a törzs azonosítására is felhasználható.

ANTIBIOGRAM: Analyse av en gitt bakteriestammes mottakelighet for en rekke forskjellige antibiotikum. Kan brukes for å karakterisere en stamme.

ANTYBIOTYKOGRAM: Analiza podatności danego szczepu bakterii na szereg antybiotyków. Może być wykorzystane do charakteryzacji szczepu.

ANTIBIOGRAM: suş verilen bakterinin değişik antibiyotiklere duyarlılığının analizi. Bu suş karekterizasyonunda kullanılabilir.

Was this helpful?
Dépourvu doxygène.


ANOXIC: Devoid of oxygen.

ΑΝΟΞIΚΟΣ: Χωρίς οξυγόνο.

ANÓXICO: Desprovisto de oxígeno.

ANÓXICO: Desprovisto de osíxeno.

ANOXIKUS: Oxigénhiányos

ANOKSISK: Oksygenfritt.

NIEDOTLENIONY: Pozbawiony tlenu.

ANOKSİK: Oksijensiz.

Was this helpful?
Partie du corps ou dun organe, dirigée ou positionnée vers lavant du corps. (nez, tête ou crâne dun poisson.)


ANTERIOR: Part of body or organ directed or positioned towards the front end of the body (nose, head or skull of fish).

ΠΡΟΣΘΙΟ: Αναφέρεται σε τμήμα ή όργανο του οποίο βρίσκεται ή ευθυγραμμίζεται με το μπροστά μέρος του σώματος (π.χ. μύτη, κεφάλι ή κρανίο ψαριού).

ANTERIOR: Parte del cuerpo o de un órgano dirigida o posicionada hacia el extremo frontal del cuerpo (morro, cabeza o cráneo de un pez).

ANTERIOR: Parte do corpo ou dun órgano dirixida ou posicionada cara ao extremo frontal do corpo (morro, cabeza ou cranio dun peixe)

ANTERIOR: Az elülső testvéghez közelebb elhelyezkedő vagy arrafelé irányuló testrész vagy szerv (a hal orra, feje vagy koponyája).

FREMRE: Kroppsdel eller organ som befinner seg eller peker mot fremre del av kroppen (nese, hode, skallen hos fisk).

PRZEDNI/A/E: Część ciała lub narządu skierowana do przodu lub umieszczona w początkowej części ciała (nos, głowa lub czaszka ryb).

ANTERİOR: Vücudun önünde en son noktasında konumlanmış olan vücut parçası veya organ (balığın burnu, kafası veya kafatası).

Was this helpful?
Déficience doxygène dans les cellules sanguines ou les tissus, capable dengendrer des perturbations physiologiques ou psychologiques. Lanoxie résulte du manque doxygène dans le milieu ou de lincapacité des tissus à absorber loxygène quand sa pression partielle est faible dans le milieu. Le terme dhypoxie sapplique au manque partiel doxygène.


ANOXIA: Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body in such degree as to cause psychological and physiological disturbances. Anoxia may result from a scarcity of oxygen in the medium or from an inability of the body tissue to absorb oxygen under conditions of low ambient pressure.

ΑΝΟΞIΑ: Ανεπάρκεια οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος ή στους ιστούς του σώματος, σε βαθμό ώστε να προκαλεί φυσιολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η ανοξία οφείλεται είτε σε έλλειψη οξυγόνου στο μέσον είτε σε αδυναμία του σωματικού ιστού να απορροφήσει οξυγόνο όταν η μερική του πίεση είναι χαμηλή.

ANOXIA: Deficiencia de oxígeno en las células sanguíneas o en tejidos del cuerpo, capaz de causar perturbaciones psicológicas o fisiológicas. La anoxia puede ser el resultado de una escasez de oxígeno en el medio o de una incapacidad de los tejidos de absorber el oxígeno cuando su presión parcial es baja en el ambiente.

ANOXIA: Deficiencia de osíxeno nas células sanguíneas ou en tecidos do corpo, capaz de causar perturbacións psicolóxicas ou fisiolóxicas. A anoxia pode ser o resultado dunha escaseza de osíxeno no medio ou dunha incapacidade dos tecidos de absorber o osíxeno cando a súa presión parcial é baixa no ambiente.

ANOXIA: A vérsejtek vagy a test szöveteinek olyan mértékű oxigénhiánya, amely pszichológiai és élettani zavarokat okozhat. Az anoxia oka lehet a környezet oxigénhiánya vagy az, hogy a test szövetei képtelenek az oxigén felvételére az alacsony környezeti nyomás miatt.

ANOKSI: Surstoffmangel i blodceller eller kroppsvev under det som er fysiologisk slik at det medfører psykologiske og fysiologiske forstyrrelser. Anoksi kan fremkalles av mangel på oksygen i mediet eller av en manglende evne i kroppsvevet til å ta opp oksygen. .

ANOKSJA: Niedobór tlenu w krwinkach lub tkankach ciała w takim stopniu, że powoduje psychologiczne i fizjologiczne zaburzenia. Anoksja (niedotlenienie tkanek) może być rezultatem niedoboru tlenu w środowisku lub niezdolności tkanek ciała do absorbowania tlenu w warunkach niskiego jego ciśnienia w otoczeniu.

ANOKSİYA: Vücut dokularında ve kan hücrelerinde çeşitli derecelerde fizyolojik ya da psikolojik bozuklukların neden olduğu oksijen eksikliği. Anoksiya ortada oksijen azlığı ya da düşük ortam basıncı koşullarında vücut dokularının oksijen absorbsiyonundaki yetersizliğinden kaynaklanabilir.

Was this helpful?
Absence pathologique de lappétit, malgré le besoin de salimenter; perte de lappétit.


ANOREXIA: Pathological absence of appetite or hunger in spite of a need for food; loss of appetite.

ΑΝΟΡΕΞIΑ: Παθολογική απουσία όρεξης ή πείνας παρά την ύπαρξη ανάγκης για θρέψη. Απώλεια όρεξης.

ANOREXIA: Ausencia patológica de apetito a pesar de tener hambre o necesidad de comer; la pérdida de apetito.

ANOREXIA: Ausencia patolóxica de apetito a pesar de ter fame ou necesidade de comer; a perda de apetito.

ANOREXIA: Étvágytalanság; az étvágy és az éhségérzet kóros elvesztése.

ANOREKSI: Patologisk fravær av appetitt eller sult selv om næringsopptak er nødvendig. Tap av appetitt.

ANOREKSJA: Patologiczny brak apetytu lub głodu, pomimo widocznej potrzeby pożywienia; utrata apetytu, brak łaknienia.

ANOREKSİYA: İhtiyaç olmasına rağmen açlık ve iştahın patolojik kaybı; iştah kaybı.

Was this helpful?
Nématode parasite des anguilles affectant les vessies natatoires. Cette espèce originaire du Sud Est de lAsie se propage en Europe; lhôte secondaire du cycle de ce parasite est encore inconnu.


ANGUILLICOLA CRASSA: A nematode parasite of eel swim bladders which originated in south east Asia and spread to Europe, its life cycle requires an unknown intermediate host.

ANGUILLICOLA CRASSA: Νηματώδες παράσιτο της νηκτικής κύστης του χελιού που προέρχεται από την νοτιο-ανατολική Ασία και διαδόθηκε στην Ευρώπη. Ο κύκλος ζωής του απαιτεί έναν άγνωστο ενδιάμεσο ξενιστή.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parásito de las anguilas, afecta las vejigas natatorias. Estas especies originarias del sur este de Asia se extienden a Europa; el huésped secundario de su ciclo de vida es todavía desconocido.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parasito das anguías, afecta as vexigas natatorias. Estas especies orixinarias do sueste de Asia esténdense a Europa; o hospedador intermediario do seu ciclo de vida é aínda descoñecido.

ANGUILLICOLA CRASSA: Az angolnák úszóhólyagjában élősködő fonálféreg, amely eredetileg Délkelet-Ázsiában honos, de ma már Európában is elterjedt. Az életciklusához szükséges köztigazda ismeretlen.

ANGUILLICOLA CRASSA: SlektenAnguillicola er parasittiske store røde mark (nematoder) i svømmeblæren hos ål. A. crassa stammer opphavlig fra Sørøst-Asia men har spredd seg til Europa. Livssyklusen krever en ukjent mellomvert.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nicień pasożytujący w pęcherzu pławnym węgorzy, który pojawił się w południowo-wschodniej Azji i rozprzestrzenił w Europie; jego cykl życiowy wymaga nieznanego żywiciela pośredniego.

Anguillicola crassa (yuvarlak kurtlardan bir parazit türü): Yılan balıklarının yüzme kesesinde bulunan yuvarlak kurtlar ailesinden bir parazit türüdür. Güney Doğu Asya kökenli olup Avrupayada yayılmıştır. Hayat döngüsünde bilinmeyen bir ana konakçıya ihtiyaç duyar.

Was this helpful?
Un genre danguille catadrome à larves leptocéphales de grande taille se métamorphosant en civelles. Ce genre renferme environ vingt espèces dont languille Européenne ou anguille commune A. anguilla; languille Américaine A. rostrata et languille Japonaise A. japonica qui sont les espèces les plus importantes de lhémisphère nord. Les deux premières espèces se situent le long des régions Est Atlantique, tandis que la troisième fréquente lExtrême-Orient (Japon et Chine). Elles ne se reproduisent pas


ANGUILLA: A genus of catadromous eels (with large Leptocephalus larvae that shrink in size during metamorphosis to "glass eels"), which includes about 20 species of which the European, or common eel (A. anguilla), the American eel (A.rostrata) and the Japanese eel (A. japonica) are the most important species in the northern hemisphere. The two former are widely distributed along eastern Atlantic regions, while the latter occurs in the Far East (Japan and China). Cannot be reproduced in captivity and cultu

ANGUILLA: Γένος κατάδρομων χελιών (με μεγάλους λεπτοκέφαλους που το μέγεθος μειώνεται κατά την μεταμόρφωση σε "υαλώδη χέλια"), τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 20 είδη μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό χέλι (A. anguilla ), το Αμερικανικό χέλι (A.rostrata ) και το Iαπωνικό χέλι (A. japonica ), είναι τα σημαντικότερα είδη του Βορείου ημισφαιρίου. Τα δύο πρώτα είναι ευρέως διαδεδομένα στις ανατολικές περιοχές του Ατλαντικού ενώ το τρίτο συναντάται στην Απω Ανατολή (Iαπωνία, Κίνα). Δεν αναπαράγωνται σε αιχμαλωσία

ANGUILLA: Un género de anguilas catadromas (con larva Leptocéfala de gran tamaño que se encoge durante la metamorfosis y angula transparente) que incluye aproximadamente 20 especies de las cuales la anguila europea o la anguila común (A.anguilla), la anguila americana (A.rostrata) y la anguila japonesa (A.japonica) son las especies más importantes del hemisferio norte. Los dos primeras están distribuidas a lo largo de las regiones Atlánticas orientales, mientras que la tercera frecuenta el oriente lejano

ANGUILLA: Un xénero de anguías catadromas (con larva Leptocéfala de grande tamaño que se reduce de tamaño durante a metamorfose a "angula" ) que inclúe aproximadamente 20 especies das cales a anguía europea ou a anguía común (A.anguilla), a anguía americana (A.rostrata) e a anguía xaponesa (A.japonica) son as especies máis importantes do hemisferio norte. As dúas primeiras están amplamente distribuídas ao longo das rexións Atlánticas orientais, mentres que a última frecuenta o Afastado Oriente (Xapón e Ch

ANGUILLA: Katadrom angolnafajok nemzetsége (nagyméretű Leptocephalus lárvájuk az "üvegangolnává" történő átalakulás során kisebb lesz), amelybe kb. 20 faj tartozik. Ezek közül az európai vagy közönséges angolna (A. anguilla), az amerikai angolna (A.rostrata) és a japán angolna (A. japonica) a legfontosabb fajok az északi féltekén. A két előbbi sokfelé elterjedt az Atlanti-óceán keleti partja mentén, míg az utóbbi a Távol-Keleten (Japánban és Kínában) fordul elő. Fogságban nem szaporítható, tenyésztése emi

ANGUILLA: En slekt av katadrome ål med store leptocephalus larver som under metamorfosen "krymper" i størrelse til glassål. Slekten omfatter ca 20 arter og den europeiske ålen (A. anguilla), den amerikanske ålen (A. rostrata) og den japanske ålen (A. japonica) er de viktigste artene på den nordlige hemisfæren. De to førstnevnte artene har vid utbredelse i den atlantiske regionen (kun A. anguilla i Norge) mens sistnevnte er utbredt i Det fjerne østen (Japan og Kina). Etter larvestadiet går A. anguilla gjen

ANGUILLA: Rodzaj katadromicznych węgorzy (z dużymi larwami leptocefali, których wielkość kurczy się w czasie metamorfozy do "węgorzyków szklistych") obejmujących około 20 gatunków, z których na półkuli północnej węgorz europejski lub w. pospolity (A. anguilla), węgorz amerykański ( A. rostrata) i węgorz japoński (A. japonica) stanowią najważniejsze gatunki. Dwa pierwsze są szeroko rozpowszechnione wzdłuż wschodnich rejonów atlantyckich, podczas gdy ostatni na Dalekim Wschodzie (Japonia i Chiny). Nie mogą

ANGUILLA: Avrupada yaklaşık 20 cins bulunan katadrom (metamorfoz sırasında ebatı küçülen Leptocephalus larva) yılan balıklarından birisidir, veya yaygın yılan balıkları (A. Anguilla), Amerikan yılan balığı ( A. rostrata) ve Japon yıulan balığı (A. Japonica) kuzey yarım kürede en önemli türlerdir. İki tür doğu Atlantik bölgeleri boyunca yaygın şekilde dağılmıştır diğerleri ise uzak doğuda (Japonya ve Çin) görülür. Çoğaltılamazlar, kültürü kıyı boyunca yakalanan yılan balıklarına bağlıdır. A. anguilla genel

Was this helpful?
En pathologie: tumeur ou lésion constituée par une masse de vaisseaux sanguins atypiques ou irréguliers dans leur répartition et leur taille.


HAEMANGIOMA: In pathology: a tumour or lesion composed of a mass of blood vessels that are atypified or irregular in arrangement and size.

ΑIΜΑΓΓΕIΩΜΑ: Ογκος που αποτελείται από διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία.

ANGIOMA: En patología: un tumor o lesión compuesto por una masa de vasos sanguíneos atípicos o irregulares en su repartición y tamaño.

ANXIOMA: En patoloxía: tumor ou lesión composto por unha masa de vasos sanguíneos atípicos ou irregulares en atención á súa repartición e tamaño.

HEMANGIÓMA: Patológiában: olyan daganat vagy seb, amely atipikus vagy szabálytalan alakú vagy méretű véredények tömegéből épül fel.

HEMANGIOM: I patologi: En svulst eller lesjon som består av en klump av blodårer som er avvikende eller uregelmessige i ordning og størrelse.

NACZYNIAK KRWIONOŚNY: W patologii: guz lub chorobowa zmiana organiczna złożona z wielu naczyń krwionośnych, które w rozmieszczeniu i wielkości są nietypowe lub nieregularne.

HEMANGİOMA: Patalojide düzensiz tip ve boyutlarda oluşan timör ve yara

Was this helpful?
Anémie progressive caractérisée par une diminution du nombre des hématies et par une variation de leur forme, par suite dune déficience en vitamine B12.


PERNICIOUS ANAEMIA: A progressive anaemia characterized by lessening in numbers and variation in form of the red corpuscles, related to deficiency in Vitamin B12.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ: Προϊούσα αναιμία χαρακτηριζόμενη από ελάττωση σε αριθμό και ποικιλία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σχετιζόμενη με ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia de progresiva caracterizada por una disminución en número de los hematíes y una variación en su forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia progresiva caracterizada por unha diminución en número das hemacias e unha variación na súa forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

ÁRTALMAS VÉRSZEGÉNYSÉG: Előrehaladott vérszegénység, amely a vörösvértestek számának és formai változatosságának csökkenésével jellemezhető, és a B12-vitamin hiányára vezethető vissza.

PERNISIOS ANEMI: Progressiv anemi karakterisert ved en minking og variasjon i form av rode blodceller. Står i sammenheng med mangel på folat og/eller vitamin B12.

NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA: Postępowa anemia, charakteryzująca się zmniejszającymi się pod względem liczebności i postaci krwinek, związana z niedoborem witaminy B12.

PERNİSYOZ ANEMİ: B12 vitamininin eksikliğiyle ilişkili, alyuvarların sayıca azalmasıyla ve şekil değişikliğiyle karakterize olan ilerleyen anemi.

Was this helpful?
En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.


ANAESTHETICS: In the case of fish, chemicals used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΑΝΑIΣΘΗΤIΚΑ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

ANESTÉSICOS: En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.

ANESTÉSICOS: No caso de peixes, substancias químicas utilizadas para relaxar o peixe co fin de facilitar o seu manexo, cirurxía ou desova. Os axentes normalmente usados inclúen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, e dióxido de carbono.

ALTATÓK: A halak esetében olyan vegyszerek, amelyeket a halak lenyugtatására használnak a kezelés, sebészeti eljárások és a mesterséges szaporítás során. A leggyakraban használt altatószerek a trikain-metán-szulfonát (MS-222), a benzakain, a quinaldin és a szén-dioxid. Leggyakoribb alkalmazási módjuk a fürdetés.

BEDØVELSESMIDDEL: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

ANASTETYKI: W przypadku ryb, chemikalia używane do zwiotczenia i ułatwienia przeprowadzania manipulacji z rybami, zabiegów chirurgicznych i w czasie sztucznego tarła. Powszechnie używane środki zawierają: metanosulfonian trikainy (MS-222), benzokainę, quinaldinę i dwutlenek węgla. Zazwyczaj stosowane są przez zanurzenie ryb w roztworze anestetyku.

ANESTETİKLER: Balıklarda kimyasallar rahatlatma ve cerrahi ve yumurtlama prosedürlerinde elde tutmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Genellikle kullanılan ajanlar, trikan metan sülfonat(MS-222), benzokain, kuinaldin ve karbondioksittir.Genellikle banyo çözeltisi içine balık daldırılarak uygulanır.

Was this helpful?
Maladie virale contagieuse du saumon Atlantique élevé en Norvège, Canada et l’Ecosse. L’agent causal est un virus de la famille des orthomyxoviridées avec un génome ARN simple brin. Les règlements Européens exigent la notification de cette maladie de la liste I. Les symptômes sont lanémie sévère, le noircissement du foie, lhypertrophie et le noircissement de la rate, l’hémorragie des organes viscéraux et laccumulation de fluide dans la cavité péritonéale. Le taux de mortalité est élevé.


INFECTIOUS SALMON ANAEMIA (ISA): A contagious viral disease of farmed Atlantic salmon found in Norway, Canada and Scotland. The causative agent, ISAV, is an enveloped single-stranded RNA virus of the Orthomyxoviridae family. ISA is a notifiable List 1 disease under EU fish health regulations, characterised by severe anaemia, darkening of the liver, enlargement and darkening of the spleen, haemorrhage of the visceral organs, accumulation of fluid in the body cavity and high rate of mortality.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ (ISA): Μεταδοτική ασθένεια του καλλιεργούμενου σολομού η οποία εμφανίζεται στη Νορβηγία, τον Καναδά και τη Σκοτία. Προκαλείται από τον παράγοντα ISAV, ο οποίος είναι ένας ιός με ενθυλακωμένο μονόκλωνο RNA της οικογένειας Orthomyxoviridae. Η ISA αποτελεί ασθένεια η οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ πρέπει να αναγγέλλεται άμεσα για λήψη μέτρων. Χαρακτηρίζεται από σοβαρή αναιμία, μαύρισμα του ήπαρ, διόγκωση και μαύρισμα της σπλήνας, αιμορραγία των σπλάγχνων, συγκέντρωση υγρών στις κοιλότητες του σώ

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMON (ISA): Enfermedad viral contagiosa del salmón Atlántico encontrada en Noruega, Canadá y Escocia. El agente causante, ISAV, es un virus ARN de cadena simple de la familia Orthomyxoviridae. Esta enfermedad está en la lista 1 de las regulaciones europeas de sanidad acuática y se caracteriza por anemia severa, oscurecimiento del hígado, oscurecimiento e hinchamiento del bazo, acumulación de líquido en la cavidad del cuerpo y alta mortalidad.

ANEMIA INFECCIOSA DO SALMON (ISA): Enfermidade viral contaxiosa do salmón Atlántico de cultivo atopada en Noruega, Canadá e Escocia. O axente causante, ISAV, é un virus ARN de cadea simple da familia Orthomyxoviridae. Esta é unha enfermidade a declarar (débese notificar ás autoridades sanitarias) que está na lista 1 das regulacións europeas de sanidade piscícola e caracterízase por anemia severa, oscurecimiento do fígado, oscurecimiento e inchazo do bazo, hemorraxia dos órganos viscerais,acumulación de líquido nas cavidades do co

LAZACOK FERTŐZŐ VÉRSZEGÉNYSÉGE: Tenyésztett atlanti lazacok vírusos eredetű fertőző betegsége. Norvégiában, Kanadában és Skóciában fordul elő. A kórokozó egy burkolt, egyszálú RNS-vírus, amely az Orthomyxoviridae családba tartozik. Ez a betegség szerepel az EU halegészségügyi szabályzatának 1. listáján, bejelentési kötelezettség alá esik. Fontosabb tünetei a súlyos vérszegénység, a máj sötétedése, a lép megnagyobbodása és sötétedése, a zsigeri szervek bevérzése, folyadék felgyülemlése a testüregben, illetve a magas mortalitás.

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA): Smittsom virussykdom hos atlantisk laks, funnet i Norge, Canada og Skottland. Kausativt agens, ILAV, er et membranomgitt enkelttrådet RNA-virus i familien Orthomyxoviridae. ILA er en meldepliktig liste 1 sykdom i EU’s fiskehelseforskrifter. Karakteriseres av alvorlig anemi, mørk lever, forstørret og mørk milt, blødninger på indre organer, væskeansamling i kroppshulen og høy dødelighet.

ZAKAŹNA ANEMIA ŁOSOSIA (ISA): Zaraźliwa choroba wirusowa hodowanych łososi atlantyckich stwierdzona w Norwegii, Kanadzie i Szkocji. Czynnik sprawczy ISAV stanowi osłonięty pojedynczo skręcony wirus RNA z rodziny Orthomyxoviridae. Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą zdrowotności ryb, ISA jest na Liście 1 chorób podlegających zgłoszeniu; charakteryzuje się silną anemią, pociemnieniem wątroby, powiększeniem i pociemnieniem śledziony, krwotokiem narządów wewnętrznych, gromadzeniem się płynu w jamie ciała i wysokim wskaźnikiem śmier

ENFEKSİYÖZ SALMON ANEMİSİ: Çiftlik Atlantik somonunda bulaşıcı viral hastalığı, Norveç, Kanada ve İskoçya da bulunmuştur. Etken, Orthomyxoviridae familyasından bir zarlı tek iplikçikli RNA virusu olmasıdır. ISA Avrupa balık sağlığı yönetmeliği altında bildirilmesi gereken List 1hastalık olup, ciddi kansızlık, karaciğerde kararma, dalakta büyüme ve iç organlarda kararma, viseral organların kanaması, vücut boşluğunda sıvı birikmesi, mortalitenin yüksek oranda olması karaktersizedir.

Was this helpful?
Anémie qui résulte dun défaut de production cellulaire des tissus hématopoïétiques de la rate ou du rein. Caractérisée par la diminution de toutes les cellules différenciées du sang périphérique, ainsi que de leurs précurseurs.


APLASTIC ANAEMIA: Anaemia resulting from failure of cell production in the haematopoietic tissue of the spleen or kidney, and characterized by decrease in all formed elements of the peripheral blood and their precursors.

ΑΠΛΑΣΤIΚΗ ΑΝΑIΜIΑ: Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχή της παραγωγής αιμοκυττάρων στους αιμοποιητικούς ιστούς του σπλήνα ή του συκωτιού και που χαρακτηρίζεται από μείωση όλων των έμμορφων στοιχείων του αίματος και των προδρόμων τους.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta de una producción celular defectuosa de los tejidos hematopoyéticos en el bazo y riñón. Caracterizada por una disminución, tanto de células diferenciadas de la sangre periférica como de sus precursores.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta dunha produción celular defectuosa dos tecidos hematopoéticos do bazo e ril. Caracterizada por unha diminución, tanto de células diferenciadas do sangue periférico coma dos seus precursores.

APLASZTIKUS VÉRSZEGÉNYSÉG: Olyan vérszegénység, amelyet a sejtképződés zavara okoz a lép és a vese vérképző szöveteiben. A vér összes sejtes elemének és előalakjainak hiányával jellemezhető.

APLASTISK ANEMI: Anemi som er resultatet av forstyrrelser i produksjonen av blodceller i milt eller nyre og som karakteriseres av nedgang i alle blodlegemer og deres forstadier.

NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA: Niedokrwistość wynikająca z upośledzenia produkcji komórek w tkance krwiotwórczej śledziony lub nerki, a charakteryzującej się zmniejszeniem wszystkich uformowanych elementów krwi obwodowej i ich prekursorów.

APLASTİK ANEMİ: Dalağın ya da böbreğin hematopoietik dokularında hücre üretiminin eksikliği sonucu oluşan kansızlık ve periferik kanın ve habercilerinin azalmasıyla karakterize olur.

Was this helpful?
Diminution du nombre dhématies, diminution du volume de cellules sanguines sédimentées, diminution ou déficience de lhémoglobine. Les anémies les plus importantes chez les poissons sont les suivantes: anémie normocytique provoquée par une hémorragie aiguë, des infections virales ou bactériennes et par des maladies métaboliques provoquant la déstruction des hématies; anémie microcytique causée par une hémorragie chronique, provoquée par exemple par des ectoparasites, une carence en fer ou des car


ANAEMIA: A condition characterized by a deficiency of functional haemoglobin, packed cell volume and/or erythrocytes. The more important types of anaemia in fish are: normocytic anaemia caused by acute haemorrhaging; bacterial and viral infections and metabolic diseases resulting in red cell destruction; microcytic anaemia caused by chronic haemorrhaging, deriving from, for example, external parasites, iron deficiency and a deficiency of certain haematopoietic factors; macrocytic anaemia (e.g. absence of

ΑΝΑIΜIΑ: Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μείωση της λειτουργικής αιμοσφαιρίνης, και/ή συμπύκνωση του κυτταρικού όγκου των ερυθροκυττάρων. Οι σημαντικότερες αναιμίες στα ψάρια είναι οι: ορθοκυτταρική αναιμία: οφείλεται σε οξεία αιμορραγία, σε βακτηριακές ή ιογενείς μολύνσεις και σε ασθένειες του μεταβολισμού που καταστρέφουν τα ερυθροκύτταρα. Μικροκυτταρική αναιμία: οφείλεται σε χρόνια αιμορραγία, που οφείλεται, για παράδειγμα, σε εξωπαράσιτα, μείωση σιδήρου και μείωση ορισμένων αιμοποιητικών παραγόντων

ANEMIA: Condición caracterizada por la disminución de eritrocitos, del volumen de células sanguíneas, disminución o deficiencia de hemoglobina funcional. Las anemias más importantes en peces son las siguientes : anemia normocítica causada por hemorragia aguda; infecciones bacterianas o virales y enfermedades metabólicas que producen la destrucción de los hematíes; anemia microcítica causada por hemorragia crónica provocada, por ejemplo, por ectoparásitos, deficiencia férrica o deficiencia de ciertos fac

ANEMIA: Condición caracterizada pola diminución de eritrocitos, do volume de células sanguíneas, diminución ou deficiencia de hemoglobina funcional. As anemias máis importantes en peixes son as seguintes: anemia normocítica causada por hemorraxia aguda; infeccións bacterianas ou virais e enfermidades metabólicas que producen a destrución das hemacias; anemia microcítica causada por hemorraxia crónica provocada, por exemplo, por ectoparasitos, deficiencia férrica ou deficiencia de certos factores hematop

VÉRSZEGÉNYSÉG: A funkcionális hemoglobin és/vagy a vörösvérsejtek hiányával jellemzehető állapot. A vérszegénység fontosabb típusai halakban a következők: a heveny vérveszteség által okozott normocitikus anémia; a bakteriális és vírusos betegségek, illetve anyagcserezavarok által okozott vörösvérsejt-pusztulás; a mikrocitikus anémia, amelyet idült vérveszteség okoz, és külső parazitás fertőzésre, vashiányra vagy bizonyos vérképző faktorok hiányára vezethető vissza; illetve a makrocitikus anémia (pl. a fiatal s

ANEMI: En tilstand som kjennetegnes av mangel på hemoglobin og forekommer ved en rekke ulike sykdomstilstander. Anemi kjennetegnes ved bleke gjeller og tynt blod og klassifiseres gjerne etter patofysiologiske årsaksforhold. Hemolytisk anemi skyldes sprengning av røde blodceller (erytrocytter) og vil under våre forhold først og fremst være forårsaket av toksiner (hemolysiner) produsert av enkelte bakterier. Også noen virus kan ødelegge erytrocytter, og trolig er anemien ved ILA (infeksiøs laksanemi) av

ANEMIA: Stan, charakteryzujący się niedoborem funkcjonalnej hemoglobiny, objętości krwinek w hematokrycie i/lub erytrocytów. Ważniejszymi typami anemii u ryb są: niedokrwistość normocytowa, spowodowana ostrym krwotokiem, infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi oraz chorobami metabolicznymi, powodowanymi zniszczeniem czerwonych krwinek; niedokrwistość mikrocytowa, przewlekły krwotok, powodowany np. przez pasożyty zewnętrzne, niedoborem żelaza i pewnych czynników krwiotwórczych; niedokrwistość makrocytowa (n

ANEMİ: Fonksiyonel hemoglobin, dolu hücre miktarı ya da eritrositlerin eksikliğiyle karakterize olan bir durumdur. Balıklarda aneminin en önemli tipi akut kanamanın neden olduğu normositik anemidir,bakteriyel veya viral enfeksiyonlar ve metabolik hastalıkların sonucu kırmızı kan hücrelerinin tahribatı; kronik kanamanın sebep olduğu mikrositik anemi, dış parazitler, demir eksikliği ve belirli hemetopoietik faktörlerin eksikliğinden kaynaklanır. Makrositik anemi (Örn: juvenil hücrelerin eksikliği; çok fa

Was this helpful?
En statistique, un groupe de techniques danalyse simultanée de plusieurs variables indépendantes, comprenant les méthodes danalyse de variance, de covariance, de régression et de corrélation.


POLYMORPHISM: Intraspecific variation; the existence of individuals of more than one form within a species. On the DNA level, this refers to differences in base pair sequence between two individuals; occurrence of genomes with different alleles in a population; the differences are often expressed in different phenotypes or in forms of different restrictive patterns.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη, σένα είδος, ατόμων με περισσότερες από μία μορφές. Στο επίπεδο του DΝΑ αναφέρεται στις διαφορές σε αλληλουχία ζευγών βάσεων μεταξύ δύο ατόμων. Η ύπαρξη γονιδιωμάτων με διαφορετικά αλληλόμορφα σε ένα πληθυσμό. Οι διαφορές συχνά εκφράζονται με διαφορετικούς φαινότυπους ή με μορφές με διαφορετικές περιοριστικές ιδιότητες.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro de una sola especie. En el ámbito de ADN, este término describe las diferencias de secuencias de base entre dos individuos; la existencia de genomas cuyos alelos difieren en una misma población; las diferencias son a menudo expresadas en forma de fenotipos diferentes o en forma de distribución restrictiva diferente.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro dunha mesma especie. No ámbito do ADN, este termo describe as diferenzas de secuencias dos pares bases entre dous individuos; a existencia de xenomas os alelos dos cales difiren nunha mesma poboación; as diferenzas son a miúdo expresadas en forma de fenotipos diferentes ou en forma de distribución restritiva diferente.

POLIMORFIZMUS: Fajon belüli változatosság; többféle egyed létezése egy fajon belül. DNS-szinten ez a fogalom két egyed közötti bázissorrend-különbséget jelent; különböző alléleket tartalmazó genomok jeleneléte a populációban; a különbséget gyakran különböző fenotípusokkal vagy restrikciós mintázatokkal fejezik ki.

POLYMORFI: Variasjon innen en art, tilstedeværelse av ulike former innen samme art. På DNA-nivå viser dette seg som forskjell i baseparsekvens mellom individer. Tilstedeværelse av genomer med ulike alleler i en populasjon. Forskjellene på DNA-nivå uttrykkes ofte som ulike fenotyper eller i form av ulike innskrenkende mønstre.

POLIMORFIZM: Zmienność pojawiająca się i występująca wewnątrz gatunku; występowanie więcej niż jednego osobnika wewnątrz gatunku o innym wyglądzie zewnętrznym. Między dwoma osobnikami odnosi się to do różnic na poziomie DNA w parze zasad tworzących jego sekwencje; występowanie genomów o różnych allelach w populacji; różnice są często wyrażane w różnych fenotypach lub postaciach o różnych restrykcyjnych wzorach.

POLİMORFİZM (ÇOK BİÇİMLİLİK): Türler arası değişkenlik; bir tür içerisinde birden fazla forma sahip bireylerin varlığı. DNA seviyesinde; iki birey arasındaki baz çifti sekanslarındaki farklılıkları gösterir; bir populasyonda genomlar farklı alleller ile meydana gelir; farklılıklar genellikle farklı fenotiplerde ya da farklı sınırlayıcı paternlerin formları içinde ifade edilir.

Was this helpful?
Terme non spécifique décrivant tous les essais de laboratoire appliqués aux échantillons de tissu.


TISSUE ANALYSIS: A generalized term used to include all laboratory tests that are performed on tissue samples.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που εκτελούνται σε δείγματα ιστών.

ANÁLISIS DE TEJIDO: Término no específico que incluye todas las pruebas del laboratorio realizadas en muestras de tejido.

ANÁLISE DE TECIDO: Termo non específico que inclúe todas as probas do laboratorio realizadas en mostras de tecido.

SZÖVETELEMZÉS: Szövetmintákon elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat jelentő gyűjtőfogalom.

VEVSANALYSE: Inkluderer alle laboratoriums undersøkelser som utføres på vevsprøver.

ANALIZA TKANKI: Uogólniony termin używany w celu objęcia wszystkich testów laboratoryjnych, które są wykonywane na próbkach tkanek.

DOKU ANALİZİ: Doku örneklerini üzerinde uygulanan bütün laboratuar testleri için kullanılan genel bir terim.

Was this helpful?
Se dit des conditions ou des processus où loxygène gazeux nest pas présent ou nest pas nécessaire.


ANAEROBIC: Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

ANAEROBIO: Dícese de las condiciones donde el gas oxígeno no está presente o no es necesario.

ANAERÓBICO/A: Dise das condicións onde o gas osíxeno non está presente ou non é necesario.

ANAEROB: Olyan állapotra vagy folyamatra utal, amelyben gázállapotú oxigén nincs jelen, vagy nem szükséges hozzá.

ANAEROB: Et forhold eller en prosess oksygen i gassform ikke er til stede eller ikke er nødvendig.

BEZTLENOWY: Odnosi się do warunków lub procesów, w których tlen gazowy nie występuje lub jest on niepotrzebny.

ANAEROBİK: Oksijen gazının olmadığı yada gerekliği olmadığı durum ya da süreç olarak tanımlanır.

Was this helpful?
Se dit de lensemble des voies métaboliques qui mènent à la synthèse de substances complexes à partir de molécules plus simples, nécessitant lutilisation dénergie.


ANABOLISM: Chemical reaction resulting in the production of new molecules and tissues.

ΑΝΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Χημική αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέων μορίων και ιστών.

ANABOLISMO: Reacción química que origina la producción de moléculas y tejidos nuevos.

ANABOLISMO: Reacción química que orixina a produción de moléculas e tecidos novos.

ANABOLIZMUS: Új molekulák és szövetek képződését eredményező kémiai reakció.

ANABOLISME: Den delen av metabolismen som bygger opp komplekse substanser fra enklere substrat og som fører til oppbygning av nytt vev eller vekst.

ANABOLIZM: Reakcja chemiczna, w wyniku której powstają nowe cząsteczki i tkanki.

ANABOLİZMA: Yeni moleküller ve dokuların üretimiyle sonuçlanan kimyasal reaksiyon.

Was this helpful?
Courte séquence d’ADN simple brin (généralement d’environ 20 nucléotides) qui est complémentaire à une région cible d’un ADN ou ARN. Une fois hybridé sur sa séquence cible, sert à initier la néosynthèse d’ADN ou d’ARN par une polymérase ADN ou ARN, utilisant le reste de l’acide nucléique cible comme matrice. Ceci mène à la synthèse d’un ADN ou ARN complémentaire à la cible.


PRIMER (MOLECULAR GENETICS): A short (usually about 20 nucleotides) single-stranded DNA molecule complementary to part of a target DNA or RNA. Once hybridised to its target, it is used to initiate DNA or RNA synthesis by a DNA, or RNA, polymerase using the rest of the target as a template. This results in the production of a complementary DNA or RNA.

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣ (μοριακή γενετική): Ένα βραχύ (περίπου 20 νουκλεοτιδίων) μονόκλωνο μόριο DNA, συμπληρωματικό ενός DNA ή RNA στόχου. Μετά την υβριδοποίηση του με το μόριο στόχο, χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η σύνθεση του DNA ή RNA με τη βοήθεια μιας DNA ή RNA πολυμεράσης, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο τμήμα του στόχου ως εκμαγείο. Το αποτέλεσμα είναι να παραχθεί ένα συμπληρωματικό DNA ή RNA.

PRIMER: En inglés original. Oligonucleótido corto de hebra simple que se une a la molécula de un ADN y que funciona como el punto de arranque de la síntesis de una hebra complementaria.

PRIMEIRO (XENÉTICA MOLECULAR): Unha curta molécula dunha soa febra de ADN complementaria dunha parte do ADN ou ARN obxectivo (normalmente 20 nucleótidos). Unha vez hibridado co seu obxectivo, é usado para iniciar a síntese de ADN ou ARN usando a polimerasa o resto do obxectivo como patrón. O resultado é a produción dun ADN ou ARN complementario. En inglés orixinal: oligonucleótido curto de febra simple que se une á molécula dun ADN e que funciona como o punto de arranque da síntese dunha febra complementaria.

PRIMER (MOLEKULÁRIS GENETIKÁBAN): Rövid (általában 20 nukleotid hosszúságú), egyszálú DNS-molekula, amely egy adott DNS- vagy RNS-szakasszal komplementer. A célszekvenciához történő hibridizáció után képes a DNS- vagy RNS- szintézis elindítására. A DNS- vagy RNS-polimeráz a célszekvencia fennmaradó részét a szintézis templátjaként használja, amelynek eredményeként komplementer DNS- vagy RNS-szakasz jön létre.

PRIMER: En kort enkelttrådet oligonukleotid som fester seg til et DNA-molekyl og som fungerer som startpunktet for syntese av den komplementære DNA-tråden.

RNA STARTEROWE ( primer, starter) : Krótka (zwykle około 20 nukleotydów) pojedynczołańcuchowa cząsteczka DNA lub RNA; polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem enzymu prymazy. Przy udziale polimerazy DNA i z zachowaniem komplementarności, do RNA starterowego dobudowywane są, dezoksyrybonukleotydy. Jednorazowe skrzyżowanie RNA starterowego z obiektem docelowym, wykorzystywane jest do inicjowania syntezy DNA lub RNA polimerazy, używając reszty obiektu jako matrycy. Pozwala to na produkcję komplementarnych DNA i RNA.

PRIMER (MOLEKÜLER GENETIK: Kısa (genellikle yaklaşık 20 nükleotidli) tek dizili DNA molekülü, hedef RNA ya da DNA’ nın parça complementeridir. Hedef hibrilize olduğu zaman DNA ya da RNA tarafından DNA ya da RNA sintazisi başlar, hedefinin geri kalanını kullanarak polimerasa başlar. Bunun sonucunda bir comlepenter DNA ya da RNA üretilmektedir.

Was this helpful?
Terme utilisé pour décrire les composés qui contiennent un atome dazote qui est lié à quatre groupes organiques. De tels sols sont des composés à surface active; ils sont utilisés comme antiseptiques et désinfectants à cause de leur aptitude à détruire les membranes cellulaires des bactéries.


QUATERNARY AMMONIUM: Term used to describe compounds that contain a nitrogen atom which is bonded to four organic groups. Such salts are surface active compounds; they are useful as antiseptics and disinfectants because of their ability to disrupt bacterial cell membranes.

ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΜΜΩΝΙΟ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ενώσεων που περιέχουν άτομο αζώτου ενωμένο με τέσσερις οργανικές ομάδες. Οι ενώσεις αυτές είναι ενεργές και χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικά και απολυμαντικά λόγω της δυνατότητάς τους να αποδιατάσσουν τις μεμβράνες των βακτηριακών κυττάρων.

AMONIO CUATERNARIO: Término utilizado para describir los compuestos que contienen un átomo de nitrógeno que une cuatro grupos orgánicos. Tales sales son compuestos con superficie activa; son utilizados como antisépticos y desinfectantes debido a su habilidad para romper las membranas celulares de las bacterias.

AMONIO CUATERNARIO: Termo utilizado para describir os compostos que conteñen un átomo de nitróxeno que une catro grupos orgánicos. Tales sales son compostos con superficie activa; son utilizados como antisépticos e desinfectantes debido á súa capacidade para romper as membranas celulares das bacterias.

NÉGYÉRTÉKŰ AMMÓNIUM: Olyan vegyületeket jelentő fogalom, amelyek négy szerves csoportot kötő nitrogénatomot tartalmaznak. Ezek a sók felületaktív anyagok; hasznos fertőtlenítőszerek, mivel képesek a baktériumok sejthártyájának megbontására.

KVATERNÆR AMMONIUM: Betegnelse som beskriver et nitrogenatom som er bundet til fire organiske grupper. Slike salt er overflateaktive stoffer. Er effektive som antiseptikum og desinfeksjonsmiddel på grunn av deres evne til å ødelegge bakteriemembraner.

CZWARTORZĘDOWY AMON : Termin używany do opisania związków chemicznych zawierających atom azotu, który jest połączony z czterema grupami organicznymi. Takie sole są związkami powierzchniowoczynnymi; są one stosowane jako środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, z uwagi na posiadane zdolności rozrywania błon komórkowych bakterii.

Kuaterner amonyum: Dört organik grubun bağlı olduğu azot atomu içeren bişekler için kullanılan terim. Bu tip tuzlar yüzey aktif bileşiklerdir. Bakterilerin hücre zarlarını parçalama özelliğinden dolayı antiseptiklede ve dezenfektanlarda kullanılır.

Was this helpful?
La production dammoniaque à travers la décomposition bactérienne de la matière organique azotée.


AMMONIFICATION: The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.

ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

AMONIFICACIÓN: La producción de amoníaco a través de la descomposición bacteriana de materia orgánica nitrogenada.

AMONIFICACIÓN: A produción de amoníaco a través da descomposición bacteriana de materia orgánica nitroxenada.

AMMONIFIKÁCIÓ: Ammónia keletkezése a nitrogéntartalmú szerves anyagok bakteriális lebontása során.

AMMONIFIKASJON: Produksjon av ammoniakk ved bakteriell nedbryting av nitrogenholdig organisk materiale.

AMONIFIKACJA: Produkcja amoniaku powstająca w wyniku bakteryjnego rozkładu organicznego materiału azotowego (białkowego).

AMONYAKLAŞMA: Azotlu organik materyalin bakteriyel ayrışması esnasında amonyak üretimi.

Was this helpful?
Polysaccharide de formule générale (C6H10O5)n). Importante réserve énérgétique des plantes. Abondant dans le riz, le maïs et le blé. Source alimentaire importante pour les organismes herbivores.


STARCH: Any member of a group of polysaccharides that act as energy stores in plants. They have the general formula (C6H10O5)n. Starch, an important constituent of rice, corn and wheat, is an important source of nutrition for plant-eating organisms.

ΑΜΥΛΟ: Πολυσακχαρίτης που δρά σαν αποθήκη ενέργειας στα φυτά με γενικό χημικό τύπο (C6H10O5)n. . Το άμυλο αποτελεί σημαντικό συστατικό του ρυζιού και των δημητριακών και σημαντική πηγή διατροφής για τους φυτοφάγους οργανισμούς.

ALMIDÓN: Cualquier miembro del grupo de polisacáridos que actúan como energía almacenada en plantas. Tienen la fórmula general (C6H10O5)n. El almidón es abundante en arroz, maíz y trigo. Fuente importante de nutrición para los herbívoros.

AMIDÓN: Calquera membro do grupo de polisacaridos que actúan como enerxía almacenada en plantas. Teñen a fórmula xeral (C6H10O5)n. O amidón é abundante en arroz, millo e trigo. Fonte importante de nutrición para os herbívoros.

KEMÉNYÍTŐ: A poliszacharidok közé tartozó vegyület, amely a növények számára energia raktározására szolgál. Összegképlete (C6H10O5)n. A keményítő fontos alkotórésze a rizsnek, a kukoricának és a búzának, illetve a növényevő állatok számára nélkülözhetetlen energiaforrás.

STIVELSE: En gruppe polysakkarider som er lagringsenergi i planter, med generelle formelen (C6H10O5)n. Er en viktig bestanddel i ris, mais og hvete. Viktig ernæringskilde for plantespisende organismer.

SKROBIA: Każdy przedstawiciel grupy wielocukrowców, który spełnia w roślinach funkcję substancji zapasowej. Mają one ogólny wzór (C6H10O5)n)n. Skrobia, ważny składnik ryżu, kukurydzy i pszenicy, jest podstawowym źródłem pokarmu dla organizmów roślinożernych.

Nişasta: Bitkilerde enerji deposu olarak görev yapan polisakkarit grubunun herhangi bir üyesi. Genel formülü (C6H10O5)n)n dir. Nişasta ;pirinç, mısır ve buğdayın önemli bir bileşenidir ve bitki ile beslenen organizmalar için önemli bir besin kaynağıdır.

Was this helpful?
Gaz incolore et fortement basique, à l odeur âcre charactéristique. Formule chimique : NH3.


AMMONIA: A colourless strongly alkaline gas with a characteristic pungent smell. Chemical formula: NH3.

ΑΜΜΩΝΙΑ: Ένα άχρωμο ισχυρά αλκαλικό αέριο με χαρακτηριστική καυστική μυρωδιά. Χημικός τύπος: ΝΗ3

AMONIACO: Gas incoloro y muy alcalino con un característico olor acre. Fórmula química:NH3.

AMONÍACO: Gas incoloro e moi alcalino cun característico cheiro agre. Fórmula química:NH3.

AMMÓNIA: Színtelen, erősen lúgos, jellegzetesen szúrós szagú gáz. Kémiai képlete: NH3.

AMMONIAKK: En fargeløs, sterkt alkalisk gass med en karakteristisk skarp lukt. Kjemisk formel: NH3.

AMONIAK: Bezbarwny, silnie zasadotwórczy gaz o charakterystycznym ostrym zapachu, określany przez wzór chemiczny NH3.

AMONYAK: Karakteristik yakıcı kokulu renksiz güçlü alkali gaz. Kimyasal formülü: NH3.

Was this helpful?
Terme commun décrivant les organismes microscopiques vivants (par exemple rotifères, crevettes de mer) utilisés pour nourrir les larves de certains poissons et coquillages après la reproduction et avant passage à laliment artificiel.


LIVE FOOD: Common non-specific term used to describe the living microscopic organisms (e.g. rotifers, brine shrimps) used to feed the larvae of certain finfish and shellfish, after hatching from the yolk sac, before being weaned on artificial diets; cf. green water.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ: Κοινός μη ειδικός όρος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ζωντανών μικροσκοπικών οργανισμών (π.χ. τροχόζωα, Αrtemia) που χρησιμεύουν γιά την εκτροφή νυμφών ψαριών και ασπονδύλων μετά την εκκόλαψη και την κατανάλωση του λεκιθικού σάκου και πριν την χορήγηση τεχνητής δίαιτας. Πρβλ. Πράσινα νερά.

ALIMENTO VIVO: Término común no-específico que describe los organismos microscópicos vivos (e.g. rotíferos, artemia) utilizados para alimentar las larvas de ciertos peces y mariscos, después de salir del cascarón del saco vitelino y antes de pasar a la dieta artificial.

ALIMENTO VIVO: Termo común inespecífico usado para describir os organismos microscópicos vivos (ex. rotíferos, artemia) utilizados para alimentar as larvas de certos peixes e crustáceos, despois da eclosión dende o saco vitelino e antes de ser destetadas con dietas artificiais; ex. auga verde.

ÉLŐ ELESÉG: Olyan élő, mikroszkopikus méretű szervezeteket (pl. kerekesférgeket, sórákokat) jelentő általános gyűjtőfogalom, amelyeket bizonyos halak és rákok kelés utáni lárvaállapotainak táplálására használnak, a mesterséges tápokra való átszoktatás előtt.

LEVENDEFÔR: Vanlig uspesifikk betegnelse for små levende organismer (f.eks. hjuldyr, artemia), som brukes til å fôre larver fra visse fisk og skalldyr fra plommesekken er oppbrukt til larvene kan begynne å spise formulert fôr. Jfr. grønt vann.

ŻYWY POKARM: Powszechny niespecyficzny termin, stosowany do opisania żywych mikroskopijnych organizmów (np. wrotki, solowce), używanych w żywieniu larw mięczaków, skorupiaków i niektórych ryb hodowlanych po wylęgnięciu i resorpcji woreczka żółtkowego, zanim będą karmione paszą sztuczną; porównaj: zielona woda.

Canlı Yem: Yaygın spesifik olmayan bir terimdir belli kemikli balıkları ve kabukluların larvalarını beslemek için kullanılan canlı mikroskobik organizmaları (rotifer, tuzlu karides) tanımlamak için kullanılır. Yumurta kesesinden yumurtaların çıkmasından sonra yapay besinlerle büyütmeye başlamadan önce; Yeşil su ile karşılaştır.

Was this helpful?
Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados e do que se realizan análises específicas; utilizado soamente para a investigación nutritiva.

TISZTÍTOTT TÁP: Specifikus eljárásokkal tisztított összetevőkből készített táp; csak takarmányozástani kutatásokra használják.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

DIETY OCZYSZCZONE: Pasza sporządzona z oczyszczonych składników przy użyciu określonych analiz; stosowane tylko w badaniach żywieniowych.

SAFLAŞTIRILMIŞ DİYET: Sadece besinsel araştırmalar için kullanılan ve özelleşmiş analizler için arıtılmış içeriklerle yapılan beslenme

Was this helpful?
Aliment dans lequel sont incorporés des drogues ou des antibiotiques (habituellement sur le site de production). Les aliments médicamentés sont normalement utilisés comme traitement et ne sont pas distribués en prophylaxie. Généralement, les poissons malades ont lappétit réduit et il savère parfois nécessaire daugmenter leur ingestion par les poissons.


MEDICATED FEED: Feed into which drugs or antibiotics have been added, usually on the farm site. Medicated feed is typically given to fish as a treatment, and not as a prophylactic. In general diseased fish have a depressed appetite, so that medicated diet may need to be contain attractants to encourage consumption by the fish. In many countries the application of medicated feeds is strictly regulated.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή στην οποία έχουν προστεθεί αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα, συνήθως στην περιοχή καλλιέργειας. Χορηγείται γενικά γιά θεραπεία και όχι γιά πρόληψη. Επειδή συνήθως τα άρρωστα ψάρια έχουν μειωμένη όρεξη η φαρμακευτική τροφή είναι ίσως αναγκαίο να περιέχει προσελκυστικές ουσίες ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωσή της.

ALIMENTO FARMACOLÓGICO: Alimento en lo cual se han agregado drogas o antibióticos (normalmente durante su producción). Los alimentos tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamiento, y no como profiláctico. En general los peces enfermos tienen un apetito deprimido, así que a veces es necesario que la dieta contenga atrayentes para animar su consumo por el pez. En muchos países la aplicación de alimentos tratados con fármacos está estrictamente regulado.

ALIMENTO MEDICADO: Alimento no cal se agregaron drogas ou antibióticos (normalmente na piscifactoría). Os alimentos medicados tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamento e non como profiláctico. En xeral os peixes enfermos teñen un apetito deprimido, así que ás veces é necesario que a dieta conteña atraentes para animar o seu consumo polo peixe. En moitos países a aplicación de alimentos medicados está estritamente regulada.

GYÓGYTÁP: Olyan táp, amelyhez gyógyszereket vagy antibiotikumokat kevertek. A gyógytápot legtöbbször kezelési, és nem megelőzési céllal adják a halaknak. A beteg halaknak általában csökken az étvágya, emiatt a gyógytápnak valamilyan vonzóanyagot (attraktánst) kell tartalmaznia. Sok országban a gyógytápok használatát szigorúan szabályozzák.

MEDISINFÔR: Fôr som inneholder medikamenter eller antibiotika. Medisinfôr gis til fisk ved behandling av sykdom, ikke som profylaktisk tiltak. Syk fisk har ofte nedsatt appetitt, noe som kompenseres for ved å tilsette tiltrekningsstoffer i fôret. I mange land er bruk av medisinfôr strengt regulert. I Norge er bruken av medisinfôr (antibiotika) sterkt redusert etter at de ble utviklet gode vaksiner for laksefisk.

PASZA LECZNICZA: Pasze, do których zostały dodane leki lub antybiotyki, zwykle na miejscu w farmie, ale także produkowane przemysłowo. Pasza lecznicza jest zazwyczaj podawana rybom w formie zabiegu leczniczego a nie profilaktycznie. Na ogół chore ryby mają obniżony apetyt, tak więc diety lecznicze wymagają dodawania do nich atraktantów, aby zachęcić ryby do ich pobierania. W wielu krajach stosowanie pasz leczniczych jest ściśle regulowane.

İLAÇLI BESLEME: Yemlerin içine ilaç ya da antibiyotiklerin karıştırıldığı ve de genellikle çiftliklerde kullanılan besleme şeklidir. İlaçlı besleme genellikle bir önleyici olarak değil, bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Hastalıklı balık genelde iştahsız olur, bu nedenle ilaçlı yemin, tüketilebilmesi için, bazı iştah açıcı katkı maddeleri içermesi gerekir. Çoğu ülkede ilaçlı beslemenin uygulanması çok katı bir şekilde düzenlenmiştir.

Was this helpful?
Aliment confectionné à partir de matières premières sélectionnées et conçu par les technologues de lindustrie alimentaire.


PROCESSED DIET: A formulated diet made of selected crude raw materials which has been designed by means of food technology/engineering.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή αποτελούμενη από επιλεγμένες πρώτες ύλες που έχει παρασκευασθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας τροφίμων.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento confeccionado a partir de materias primas seleccionadas y conocidas por los tecnólogos de alimentación.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento formulado confeccionado a partir de materias primas seleccionadas, que foron deseñados por enxeñeiros de tecnoloxía aliementaria.

FELDOLGOZOTT TÁP: Olyan formulált táp, amelyet élelmiszeripari/technológiai módszerekkel kiválogatott nyersanyagokból készítenek.

BEARBEIDET FÔR: Formulert fôr laget av utvalgte råvarer, utformet ved bruk av ”fôrteknologi”.

WYTWARZANIE PASZY: Wytwarzanie paszy z wyselekcjonowanych nieprzetworzonych surowców, która według przygotowanej receptury jest produkowana przy użyciu technologii/techniki spożywczej.

İŞLENMİŞ DİYET: Yem teknolojisi/mühendisliği tarafından işlenmeden seçilmiş hammedelerden formüle edilmiş beslenme diyeti.

Was this helpful?
Aliment préparé dont la composition est destinée à fournir un supplément déléments nutritifs par rapport aux proies naturelles élevées dans lenvironnement de culture (normalement en bassins).


SUPPLEMENTAL DIET: A prepared diet formulated to provide additional nutrients to those obtained from natural food organisms grown in the culture environment (usually ponds).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΤΑ: Παρασκευασμένη δίαιτα σχεδιασμένη ώστε να παρέχει συμπληρωματικά θρεπτικά εκτός από αυτά που λαμβάνονται από φυσικούς τροφικούς οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον της καλλιέργειας (συνήθως υδατοσυλλογές).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado y formulado para proporcionar nutrimentos adicionales a aquellos obtenidos a partir de organismos que crecen en el ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado e formulado para proporcionar nutrientes adicionais a aqueles obtidos a partir de organismos que crecen no ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY: Olyan takarmány, amelyet úgy állítanak össze, hogy kiegészítse a természetes tenyésztési környezetben (általában halastavakban) nevelt halak által a környezetből felvett tápanyagokat.

SUPPLEMENTFOR: Et formulert fôr som skal fôres i tillegg til de naturlige fôrorganismene som dyrkes i en oppdrettsdam.

DIETA UZUPEŁNIAJĄCA: Przygotowana upostaciowiona dieta, w celu dostarczenia rybom dodatkowych składników odżywczych do tych, uzyskiwanych z naturalnych organizmów pokarmowych rozwijających się w środowisku hodowlanym (zwykle w stawach).

Tamamlayıcı diet: Kültür ortamlarında (genellikle havuzlar) yetişen doğal besin organizmalarından elde edilen ilave besin elementleri sağlayan gıdalardan formüle edilerek hazırlanmış diet.

Was this helpful?
Chlorophycées, algues dont les pigments photosynthétiques sont localisés dans des chloroplastes, le pigment dominant étant la chlorophylle.


GREEN ALGAE: Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.

ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

ALGAS VERDES: Clorofíceas, algas cuyos pigmentos fotosintéticos están localizados en los cloroplastos, el pigmento dominante es la clorofila.

ALGAS VERDES: Clorofíceas. Algas cos pigmentos fotosintéticos localizados nos cloroplastos, sendo a clorofila o pigmento dominante.

ZÖLDMOSZATOK: Chlorophyta; olyan moszatok, amelyek fotoszintetikus festékanyagai zöld színtestekben (kloroplasztokban) fordulnak elő, és domináns festékanyaguk a klorofill.

GRØNNALGE: Alge der fotosyntetiske pigmenter befinner seg i kloroplaster, med klorofyll som det dominerende pigmentet.

ZIELENICE (Chlorophyta): Glony, w których barwniki fotosyntetyzujące są zlokalizowane w chloroplastach, w których barwnikiem dominującym jest chlorofil.

YEŞİL ALGLER: Chlorophyta fotosentezik pigmentlerinde baskın olarak kloroplast ve klorofil bulunur.

Was this helpful?
Cyanophycées; algues primitives procaryotes (sans noyaux cellulaires) dans lesquelles les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des chloroplastes. Les pigments sont masqués par un pigment bleu, la phycocyanine.


BLUE-GREEN ALGAE: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

ALGAS VERDE-AZULES: Cianofíceas; algas primitivas procariotas (sin núcleo celular) en las cuales los pigmentos fotosintéticos no están localizados en los cloroplastos. Los pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, la ficocianina.

ALGAS VERDE-AZUIS: Cianofícea; algas primitivas procariotas (sen núcleo celular) nas cales os pigmentos fotosintéticos non están localizados nos cloroplastos. Os pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, a ficocianina.

KÉK-ZÖLD ALGÁK: Cyanophyta, az egyetlen olyan algatörzs, amelynél a fotoszintetikus pigmentek nem alkotnak kromoplasztokat, és sejtmag sincs. A pigmentek a kék színű fikocianin miatt nem látszanak.

BLÅGRØNNALGER: Cyanobakterier, den eneste algen der fotosyntetiske pigmenter ikke er lokalisert i kromatoplastene og som ikke har kjerne. Pigmentene er maskert av det blå pigmentet fykocyanin.

SINICE (Cyanophyta): Jedyne glony, w których pigmenty (barwniki) fotosyntetyzujące nie są zlokalizowane w chromatoplastach i które nie mają jąder. Pigmenty są maskowane przez niebieski pigment fykocyjaninę.

MAVİ-YEŞİL ALG: Cyanophyta, çekirdekleri yoktur ve pigmentleri kromaplastlarında bulunmayan tek alg dir. Bu pigmentler mavi pigmant fikosiyanin tarfından maskelenirler.

Was this helpful?
Chez plusieurs espèces de poissons, léclosion des larves a lieu avant la résorption totale du vitellus. Les larves sont appelées alevins à vitellus jusquà résorption totale du sac vitellin.


YOLK-SAC LARVAE: Many fishes hatch while they still have a considerable amount of yolk remaining. From the time of hatching until the yolk sac is fully absorbed, they are referred to as yolk-sac larvae .

ΠΡΟΝΥΜΦΗ ΜΕ ΛΕΚΙΘΟ: Μερικά ψάρια εκκολάπτονται ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη σημαντική ποσότητα λεκίθου. Αναφέρονται ως προνύμφες από την στιγμή εκκόλαψης και μέχρις ότου απορροφηθεί εντελώς ο λεκιθικός σάκκος και στη συνέχεια ως νύμφες.

ALEVÍN CON VITELO: En muchos especies de peces, la eclosión de larvas tiene lugar antes de la absorción total del vitelo. Las larvas son llamadas alevín con vitelo hasta la absorción total del saco vitelino.

LARVAS CON VITELO: Moitas especies de peixes eclosionan cando aínda lles queda unha cantidade de vitelo considerable. Chámaselles larvas con vitelo dende o momento da eclosión ata a reabsorción total do saco vitelino.

SZIKZACSKÓS LÁRVA: Sok halfaj ivadékai kelnek ki úgy, hogy még sok megmaradt szikanyaguk van. A kikeléstől a szikzacskó teljes felszívódásáig szikzacskós lárváknak nevezzük őket.

PLOMMESEKKLARVE: Mange fiskelarver klekkes med en stor del av plommemassen intakt. Betegnelsen plommesekklarve blir benyttet fra klekking til plommemassen er fullstendig absorbert.

LARWA Z WORECZKIEM ŻÓŁTKOWYM: Larwy wielu ryb posiadające jeszcze znaczne ilości niezresorbowanego żółtka. Od momentu wyklucia, aż do całkowitej resorpcji, nazywane są larwami z woreczkiem żółtkowym.

Besin Keseli Larva: Birçok balık türü lavasının kulucka aşamasında oldukça fazla miktarda besin kesesi bulundurması, kulukça ünitesinde besin kesesinin tamamen tüketene kadar larvaya verilen ad.

Was this helpful?
Agent chimique qui tue les algues, par exemple le sulfate de cuivre. Quoique certains herbicides (Diquat, Paraquat, terbutyrène), sont également actifs envers certaines algues ainsi que divers désinfectants généraux, tel le chlore de leau domestique, ils ne sont pas obligatoirement des algicides.


ALGICIDES: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειïκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

ALGICIDAS: Agente químico que mata algas, por ejemplo el sulfato de cobre. Aunque ciertos herbicidas (Diquat, Paraquat, o Terbutine), son igualmente activos frente a las algas, así como diversos desinfectantes generales como el cloro de agua doméstico que no son obligatoriamente algicidas.

ALGUICIDAS : Axentes químicos que matan algas, como por exemplo o sulfato de cobre. Aínda que certos herbicidas (Diquat, Paraquat, ou Terbutine), son activos fronte a algúns tipos de algas, ao igual que diversos desinfectantes xerais como a lixivia doméstica, que non é alguicida en todos os casos.

ALGAÖLŐ SZEREK: Olyan vegyi anyagok, amelyek elpusztítják az algákat, pl. réz-szulfát. Sok gyomírtó, pl. a Diquat, a Paraquat vagy a terbutrin is hatékony bizonyos algák ellen, mint ahogy a különböző általános fertőtlenítőszerek, pl. az ivóvízellátásban alkalmazott klór is, de ez utóbbiak nem minden esetben tekinthetők algairtóknak.

ALGICIDER: Kjemisk virkestoff som dreper alger f.eks. koppersulfat. Selv om noen sprøytemidler (herbicider) (f. eks Diquat, Paraquat og Terbutryne) og forskjellige desinfeksjonsmidler (f.eks. klor i drikkevann) er effektive mot algevekst, er de ikke nødvendigvis og i alle tilfeller algicider.

ALGICYDY: Aktywne substancje chemiczne, które niszczą glony; np. siarczan miedziowy. Chociaż niektóre herbicydy (Diquat, Paraquat bądź Terbutryna) są tak samo skuteczne przeciw pewnym glonom, podobnie jak powszechnie stosowane środki dezynfekujące (np. chlor w wodzie wodociągowej), co oznacza, że nie we wszystkich wypadkach algicydy muszą być stosowane.

ALG ÖLDÜRÜCÜ: Algleri öldüren kiyasal oluşumlar, bakır sülfat vb.Diquat, Paraquat veya terbutryne gibi bazi herbisitler alga karşı etkilidirler, sudaki klorur gibi dezenfektedirler, Tüm alg oluşumlarında kullanılmalarında gerek yoktur

Was this helpful?
Diminution ou disparition de la pigmentation chez les animaux.


ALBINISM: The absence or deficiency of pigmentation in animals; cf. malpigmentation.

ΑΛΦIΣΜΟΣ: Απουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα. Βλ. επίσης δυσχρωμία.

ALBINISMO: La ausencia o deficiencia de pigmentación en los animales.

ALBINISMO: A ausencia ou deficiencia de pigmentación nos animais.

ALBINIZMUS: Csökkent vagy hiányzó pigmentáció állatokban; vö: pigmenthiány.

ALBINISME: Feil eller mangel på pigmentering hos dyr. Jfr. feilpigmentering.

ALBINIZM: Brak lub niedobór pigmentacji u zwierząt; porównaj: brak pigmentacji.

ALBİNİZM: Hayvanlarad pigment yetersizliği veya yokluğu; pigment bozukluğu.

Was this helpful?
Groupe de plusieurs petites protéines formant une grande partie du contenu protéinique du plasma, responsables du transport des acides gras libres.


ALBUMINS: Group of several small proteins, forming a large part of the plasma protein content. They are responsible for the transport of free fatty acids.

ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ: Ομάδα μικρών πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του περιεχόμενου των πρωτεϊνών του πλάσματος. Είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά των ελεύθερων λιπαρών οξέων.

ALBÚMINAS: Grupo de varias proteínas de pequeño tamaño, que constituyen una gran parte del contenido proteico del plasma. Son responsables del transporte de los ácidos grasos libres.

ALBÚMINAS: Grupo de varias proteínas de pequeno tamaño, que constitúen unha grande parte do contido proteico do plasma. Son responsables do transporte dos ácidos graxos libres.

ALBUMINOK: Számos kisméretű fehérjét magába foglaló csoport, amelyek a plazma fehérjetartalmának nagy részét alkotják. Ők felelősek a szabad zsírsavak transzportjáért.

ALBUMINER: Albuminer er en gruppe av flere små proteiner som utgjør en stor del av plasmaproteinet. De er ansvarlige for transporten av frie fettsyrer.

ALBUMINY: Grupa małocząsteczkowych białek stanowiących dużą część białek osocza krwi. Albuminy odpowiadają za transport wolnych kwasów tłuszczowych.

ALBÜMİNLER: Büyük bir parça plazma protein içeriğini oluşturan birçok küçük protein grubu.Serbest yağ asitlerinin taşınması işlevi vardır.

Was this helpful?
Diminution ou disparition des globules blancs polynucléaires (granulocytes). Syn. Leucémie granulocytaire.


AGRANULOCYTOSIS: Deficiency or absence of polymorpho-nuclear white blood cells. Syn. granulocytic leukaemia.

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΑIΜIΑ ή ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΩΣΗ: Ελλειψη ή απουσία πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων (Συνώνυμο: Κοκκιοκυτταρική λευχαιμία).

AGRANULOCITOSIS: Disminución o desaparición de los glóbulos blancos polinucleados (granulocitos). Syn. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCITOSE: Diminución ou desaparición dos glóbulos brancos polinucleados (granulocitos). Sin. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCITÓZIS: A polimorfonukleáris fehérvérsejtek csökkent száma vagy hiánya. Úm. granulocitikus leukémia.

AGRANULOCYTOSE: Mangel eller feil på hvite blodceller med polymorf cellekjerne. Syn. granulocyttisk leukemi.

AGRANULOCYTOZA: Niedobór lub brak białych krwinek charakteryzujących się różnym kształtem jąder komórkowych. Syn. białaczka szpikowa (b. granulocytowa).

GRANULÖSİTOZ: Beyaz kan hücrelerinde değişime uğramış nukleusların azlığı; Syn. granulocytic leukaemia (Kanda oluşan bir hastalık).

Was this helpful?
Acides gras polyinsatures: Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.


PUFA: Poly unsaturated fatty acids: fatty acids with 18 or more carbon atoms and two or more double bonds. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

PUFA: ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και δύο τουλάχιστον διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

AGPI: Ver Ácidos grasos poli-insaturados, se conocen sobre todo por sus siglas en inglés (PUFA).

AGPI (PUFA): Ácidos graxos poliinsaturados: ácidos graxos con 18 ou máis átomos de carbono e dous ou máis dobres enlaces. Estes lípidos son coñecidos por ser extremadamente importantes no desenvolvemento temperán de moitos peixes mariños e larvas de moluscos.

PUFA: Többszörösen telítetlen zsírsav. Legalább 18 szénatomot és kettő vagy több kettős kötést tartalmazó zsírsavmolekulák. Ezek a lipidek nélkülözhetetlenek sok tengeri hal- és rákfaj lárvaalakjainak fejlődéséhez.

PUFA: Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr.

PUFA: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe: kwasy tłuszczowe o 18 lub większej liczbie atomów węgla i dwoma lub większą liczbą podwójnych wiązań. Lipidy te są niezwykle ważne we wczesnych stadiach rozwojowych wielu gatunków ryb morskich oraz larw skorupiaków i małży.

Çoklu doymamış yağ asitleri.: İki veya daha fazla çift bağı ve 18 veya daha fazla karbonlu yağ asitleri. Bu yağ asitlerinin, erken gelişim aşamasındaki bir çok balık ve kabuklu larvası için oldukça önemli oldukları bilinir.

Was this helpful?
Leucocyte agranulaire.


AGRANULOCYTE: A non-granular leucocyte .

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ακοκκιώδες λευκοκύτταρο.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCITA: Nem szemcsés fehérvérsejt.

AGRANULOCYTT: En ikke-granulær leukocytt.

AGRANULOCYT: Granulocyt nieziarnisty.

GRANÜLSÜZ LOKOSİTLER: Granul içermeyen lokositle.r

Was this helpful?
Substance spécifique du sérum sanguin ayant la proprieté dagglutiner les bactéries ou dautres particules; les hématies par exemple.


AGGLUTININ: A specific substance in blood serum which has the property of agglutinating bacteria, or other particles, for example, red blood cells.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ: Ειδικό συστατικό του ορού του αίματος το οποίο έχει την ιδιότητα να συγκολλά βακτήρια ή άλλα σωματίδια π.χ. ερυθροκύτταρα.

AGLUTININA: Sustancia específica del suero sanguíneo que tiene la propiedad de aglutinar las bacterias u otras partículas; los glóbulos rojos.

AGLUTININA: Substancia específica do soro sanguíneo que ten a propiedade de aglutinar as bacterias ou outras partículas como por exemplo os glóbulos vermellos.

AGGLUTININ: A vérszérumban előforduló fehérjék, amelyek képesek baktériumokat vagy egyéb sejteket ,például vörösvérsejteket egymáshoz tapasztani (agglutinálni).

AGGLUTININ: En spesifikk substans i blodserum som har evnen til å agglutinere antigenpartikler eller andre partikler, f.eks. røde blodceller.

AGLUTYNINA: Specyficzna substancja w surowicy krwi, która ma właściwości zlepiania bakterii lub innych cząsteczek, np. czerwonych krwinek.

AGLUTİNİN, SERUMDA MEYDANA GELEN ANTİKOR: Kan serumunda özel bir madde, aglütin bakterilerinin özelliğnde yada diğer partküller; örneğin, kırmızı kan hücreleri.

Was this helpful?
Réunion en masse immobile de bactéries, dhématies ou dautres particules.


AGGLUTINATION: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμάτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα αποτελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homogénea de bacterias, de glóbulos rojos u otras partículas.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homoxénea de bacterias, glóbulos vermellos ou outras partículas. Acontece por exemplo cando se mesturan tipos sanguíneos incompatibles

AGGLUTINÁCIÓ: Sejtek vagy egyéb részecskék, például mozgó baktériumok, vörösvérsejtek, stb. összetapadása; pl. nem-kompatibilis vércsoportok összekeverésekor.

AGGLUTINASJON: Reaksjonen mellom antistoff og cellebundet antigen som resulterer i sammenklumping av celler som f.eks. når inkompatible blodgrupper blandes.

AGLUTYNACJA: Zlepianie się komórek lub innych cząsteczek, np. ruchliwych laseczek bakterii, czerwonych krwinek itp.; np. przy mieszaniu krwi o niezgodnych grupach.

AGLÜTİNASYON, BİTİŞKENLİK, YAPIŞTIRMA, BAĞLANTI: Birkisim parçaların yada hücrelerin bir arada kümeleşmesi; örneğin, hareketli bacilli (gram pozitıf bakteri cinsi), kırmızı kan hücreleri vb. örneğin farklı kan hücreleri karıştırıldığı zaman.

Was this helpful?
Agents chimiques qui tuent les protozoaires ou inhibent leur développement. Employés afin de prévenir ou de traiter les maladies provoquées par les protozoaires.


ANTIPROTOZOAL AGENT: Chemical agents that kill or inhibit protozoal growth, used to prevent or treat diseases caused by protozoans.

ΑΝΤIΠΡΩΤΟΖΩIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Χημική δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την αύξηση πρωτοζώων. Χρησιμοποιείται για να προλαμβάνει ή να θεραπεύει ασθένειες που οφείλονται σε πρωτόζωα.

AGENTE ANTIPROTOZOARIO: Agentes químicos que matan los protozoos o inhiben su desarrollo. Empleados con el fin de tratar o prevenir las enfermedades provocadas por los protozoos.

AXENTE ANTIPROTOZOARIO: Axentes químicos que matan os protozoos ou inhiben o desenvolvemento de protozoos. Empregados co fin de tratar ou previr as enfermidades provocadas polos protozoos.

EGYSEJTŰIRTÓ SZER: Az egysejtűeket elpusztító vagy növekedésüket gátló vegyszer, amelyet az egysejtűek által okozott betegségek megelőzésére vagy kezelésére használnak.

MIDLER MOT PROTOZOER: Kjemiske substanser som hemmer veksten av- eller dreper protozoer og som benyttes for å bekjempe eller forhindre sykdommer forårsaket av protozoer.

ŚRODEK PRZECIWPIERWOTNIACZY: Środki chemiczne, które niszczą lub powstrzymują rozwój i wzrost pierwotniaków; stosowane do zapobiegania lub leczenia chorób spowodowanych przez pierwotniaki.

Tek hücreli organizmalara karşı kullanılan madde: Tek hücreli organizmaların gelişimini durduran veya öldüren kimyasal madde, Tek hücreli organizmaların neden olduğu hastalıklardan korunmak veya tedavi etmek için kullanılan madde

Was this helpful?
Agents chimiques (parfois des antibiotiques) capables de tuer (action fongicide) ou dinhiber le développement (action fongistatique) de champignons ou de levures. Les agents antifongiques sont employés dans le traitement et la prévention des maladies dorigine fongique, ainsi quen qualité de conservateur dans divers matériaux.


ANTIFUNGAL AGENTS: Chemical agents (including certain antibiotics) which either kill or inhibit the growth of fungi (fungicidal and fungistatic action, respectively). Antifungal agents are used for the treatment or prevention of fungal diseases and as preservatives for a wide range of materials.

ΑΝΤIΜΥΚΗΤIΑΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Χημικοί παράγοντες (που περιλαμβάνουν ορισμένα αντιβιοτικά) οι οποίοι ή αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων (μυκητοκτόνος και μυκητοστατική δράση αντίστοιχα). Οι αντιμυκητιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ή την πρόληψη μυκητιάσεων (ασθένειες μυκήτων), καθώς και ως συντηρητικά για ένα μεγάλο εύρος υλικών.

AGENTE ANTIFÚNGICO: Agente químico a (veces antibiótico) capaz de matar (acción funguicida) o de inhibir el desarrollo (acción fungistática) de hongos o levaduras. Los agentes antifúngicos son empleados en el tratamiento y la prevención de enfermedades de origen fúngico, así como conservante de diversos materiales.

AXENTE ANTIFÚNXICO: Axente químico (incluído algún antibiótico) capaz de matar (acción funxicida) ou de inhibir o desenvolvemento (acción funxistática) de fungos ou fermentos. Os axentes antifúnxicos son empregados no tratamento e a prevención de enfermidades de orixe fúnxico, así como conservantes de diversos materiais.

GOMBAÖLŐ SZEREK: Olyan vegyi anyagok (ideértve bizonyos antibiotikumokat is), amelyek képesek a gombákat elpusztítani vagy növekedésüket gátolni (fungicidikus, ill. fungisztatikus hatás). A gombaölő szereket a gombás fertőzések kezelésére, megelőzésére vagy különféle anyagok konzerválására használják.

SOPPMIDDEL: Kjemisk substans (inkl. visse antibiotika) som enten dreper sopp (fungicid) eller hemmer soppvekst (fungistatisk). Soppmiddel blir brukt til behandling eller forebygging av soppsykdommer og som konserveringsmiddel for et stort antall materialer.

ŚRODKI PRZECIWGRZYBICZE: Środki chemiczne (zawierające pewne antybiotyki), które niszczą albo powstrzymują wzrost grzybów (odpowiednio: działanie grzybobójcze i hamujące wzrost grzybów). Środki przeciwgrzybicze są stosowane do terapii lub zapobieganiu chorobom grzybiczym oraz powszechnie − jako środki do zabezpieczania różnych materiałów.

ANTİFUNGAL AJAN: Mantar büyümesini engelleyen ya da ortadan kaldıran (sırasıyla fungistatik ve fungisidal) kimyasal ajan (bazı antibiyotikler dahil). Antifungal ajanlar mantar hastalıklarının engellenmesinde ve tedavisinde kullanılırlar ve materyalin büyük aralığında koruma sağlarlar.

Was this helpful?
Stimulus nocif qui provoque un stress susceptible de déséquilibrer la stabilité normale dun animal.


STRESSOR: Any adverse stimulus, causing stress, that tends to disrupt the normal stability of an animal.

ΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗΣ: Κάθε δυσμενές ερέθισμα που οδηγεί σε καταπόνηση και που τείνει να διασπάσει την φυσιολογική σταθερότητα ενός ζώου.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar la estabilidad de un animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar a estabilidade dun animal.

STRESSZOR: Stresszt okozó inger, amelynek hatására megbomlik a szervezet normális stabilitása.

STRESSOR: Det stimulus som fører til stress.

CZYNNIK STRESOTWÓRCZY: Każdy niekorzystny bodziec powodujący stres, który przyczynia się do zakłócenia normalnej stabilności zwierzęcia.

Stres nedeni: Hayvanın (canlının) normal stabilitesinde rahatsızlığa, strese neden olan herhangi bir ters durum

Was this helpful?
Se dit des organismes adaptés à lexploitation denvironnements variables imprévisibles ou transitoires. Typiquement, ces organismes démontrent de hautes capacités de dispersion et un fort taux de croissance de leur population. Cest un organisme qui exprime son pouvoir pathogène uniquement chez les organismes affaiblis.


OPPORTUNISTIC AGENT: An organism which expresses a pathogenic power only upon a previously debilitated organism. Opportunistic species are adapted to utilize variable, unpredictable or transient environments and typically have a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Οργανισμός που εκδηλώνει την παθογόνο του δράση μόνο επί ενός ήδη καταβεβλημένου οργανισμού. Τα ευκαιριακά είδη έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες, απρόβλεπτες ή μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνονται και εξαπλώνονται είναι μεγάλοι.

AGENTE OPORTUNISTA: Dícese de los organismos adaptados a la explotación de entornos variables imprevisibles o transitorios. Típicamente, estos organismos demuestran altas capacidades de dispersión y un fuerte índice de crecimiento de sus poblaciones. Es un organismo que expresa su poder patogénico únicamente en los organismos débiles.

AXENTE OPORTUNISTA: Dise dos organismos adaptados á explotación de ámbitos variables imprevisibles ou transitorios. Tipicamente, estes organismos demostran altas capacidades de dispersión e un forte índice de crecemento das súas poboacións. É un organismo que expresa o seu poder patoxénico unicamente nos organismos débiles.

OPPORTUNISTA PATOGÉN: Olyan szervezet, amely csak egy előzőleg legyengült gazdaszervezetben képes betegséget okozni. Az opportunista szervezetek a változékony, megjósolhatatlan vagy átmeneti környezetek elviseléséhez alkalmazkodtak, és jellemzően gyors a növekedésük és a terjedési sebességük.

OPPORTUNISTISKE PATOGENER: Hovedtype av patogene (sykdomsfremkallende) bakterier som forårsaker sykdom bare under gitte omstendigheter (verten er svekket på forhand av stress eller andre ytre faktorer). Bakteriene er ofte vanlig forekommende i miljøet uten at de skaper problemer.

OPORTUNISTYCZNY CZYNNIK : Organizm, który wykazuje chorobotwórcze działanie tylko na osłabiony wcześniej organizm. Gatunki oportunistyczne są przystosowane do wykorzystywania zmiennych, niemożliwych do przewidzenia lub przejściowych środowisk i zazwyczaj mają dużą zdolność szybkiego rozprzestrzeniania się i tempa wzrostu populacji.

OPORTUNİSTİK AJAN: Daha önceden zayıflatılmış bir organizmaya patonejik aktivite uygulayan bir organizma. Oportunistik türler değişken, kararsız veya geçici ortamlara adapte olurlar ve yüksek yayılma kabiliyetine sahiptirler ve populasyon artışı hızlı gerçekleşir.

Was this helpful?
En étiologie, lorganisme spécifique (bactérie, virus par exemple) responsable de lapparition dune maladie donnée.


CAUSATIVE AGENT: In aetiology, this is the specific organism (bacteria or virus, for example) responsible for the occurrence of a particular pathological disorder.

ΑIΤIΩΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Στον τομέα της αιτιολογίας είναι ο ειδικός οργανισμός (π.χ. βακτήριο, ιός) που ευθύνεται για την ύπαρξη μιας παθολογικής ανωμαλίας.

AGENTE CAUSATIVO: En la etiología, el organismo específico (bacteria o virus) responsable de la aparición de una enfermedad en particular.

AXENTE CAUSAL: Na etioloxía, o organismo específico (bacteria ou virus por exemplo) responsable da aparición dunha desorde patolóxica en particular.

KÓROKOZÓ: Kóroktanban: az a szervezet (pl. baktérium vagy vírus), amely egy bizonyos kóros elváltozás kialakulásáért felelős.

KAUSALT AGENS: I etiologi (læren om sykdommenes tilblivelse) er dette den spesifikke organismen (f.eks. bakterie eller virus) som er skyldig i tilstedeværelsen av en spesiell patologisk (sykelig) tilstand.

CZYNNIK PRZYCZYNOWY: W etiologii, jest to specyficzny organizm (np. bakteria lub wirus) odpowiedzialny za występowanie określonych zaburzeń chorobowych.

ETKİN PATOJEN: Nedenbilimde, belirli bir patolojik bozukluğun ortaya çıkmasına neden olan (bakteri veya virüs) organizmadır.

Was this helpful?
Terme général décrivant un nombre de substances (revêtements ou peintures), souvent à base de métaux, appliquées sur les structures immergées afin de prévenir la déposition des organismes de "fouling"; par exemple les peintures à base de tributyl-étain fréquemment appliquées aux coques de bateaux. Lemploi de telles substances sur des structures aquacoles est actuellement soumise à une réglementation à cause des effets nuisibles envers les mollusques et laccumulation des produits toxiques chez le


ANTI-FOULING AGENT: A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foula

ΜΟΡΑΒΙΑ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατασκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλαβώ

AGENTE ANTI-FOULING: Término general que describe un número de sustancias (revestimiento o pintura), a menudo a base de metales, aplicadas sobre estructura sumergidas con el fin de impedir la deposición de organismos de “Fouling”; por ejemplo las pinturas a base de tributil-estaño frecuentemente aplicado a los cascos de los barcos. La utilización de estas sustancias en acuicultura está actualmente sometida a reglamentación por los efectos perjudiciales en los moluscos y la acumulación de productos tóxicos en los pec

AXENTE ANTI FOULING: Termo xeral que describe un número de substancias (revestimento ou pintura), a miúdo a base de metais, aplicadas sobre estruturas ou equipamentos co fin de impedir a deposición de organismos de "Fouling"; por exemplo as pinturas a base de tributil-estaño (TBT), frecuentemente aplicadas aos cascos dos barcos. Esas substancias foron usadas habitualmente en auga e o seu uso en acuicultura está actualmente sometido a regulamentación polos efectos prexudiciais nos moluscos e a súa acumulación en peix

ELTÖMŐDÉST GÁTLÓ SZEREK: Olyan, általában fémtartalmú anyagokra (bevonatokra vagy festékekre) használt gyűjtőfogalom, amelyek megakadályozzák az eltömődést okozó szervezetek megtelepedését egy felületen. Ilyen pl. a tributiltin (TBT), amelyet a hajózásban elterjedten használnak. Habár ezeket a vegyületeket az akvakultúra számos területén használják, használatuk ma már szabályozott, mivel a puhatestűek számára károsak, és felhalmozódhatnak a halak húsában, ha a ketrecek hálóit kezelik velük. Másmilyen, alternatív vegysze

ANTIBEGROINGSMIDDEL: Et samlebegrep om forskjellige forbindelser (bunnsmøring, beis, impregneringer, maling) som ofte inneholder toksiske metaller og som benyttes til å behandle utstyr og objekter for å hindre begroing. F.eks tributyl-tinn (TBT) som vanligvis benyttes innen sjøfart. Bruken av slike forbindelser innen akvakulturnæringen er nå regulert p.g.a den skadelige virkningen disse stoffene har på mollusker og fordi det akkumuleres i fisk når de blir brukt til notimpregnering. Alternative antibegroingsmidler so

ŚRODEK PRZECIWPOROSTOWY: Zbiorowy termin stosowany do tej grupy związków chemicznych używanych do pokrywania lub malowania, zawierających często metale, które stosowane do zabezpieczania budowli i wyposażenia, w celu ich zabezpieczenia przed przytwierdzaniem się i porastaniem organizmów; przykłady zawierają trójbutyl cynowy TBC, który jest powszechnie stosowany w żegludze. W prawdzie, w wielu przypadkach związki te były używane w gospodarce morskiej, to jednak ich obecne stosowanie w akwakulturze jest prawnie regulowan

ANTİ FAULİNG AJAN: yapı ve ekipmanları fauling meydana getiren organizmalardan korumak için kullanılan genelde metal içeren bileşiklerde (kaplama veya boya) kullanılan terimdir; örnek gemicilikte kullanılan TBT. Bu bileşikler bir çok su ortamında kullanılmasına rağmen, kafes ağlarında kullanıldığı zaman balıklarda birikme olduğu kadar yumuşakçalarda da zararlı etki olduğundan dolayı şimdilerde kullanımı düzenlenmiştir. diğer anti faulantlar, kullanılan alternatif kimyasal maddeler ticari olarak kullanılabilir. En

Was this helpful?
Agent gélifiant et stabilisateur extrait dalgues rouges et employé dans la confection daliments ainsi que dans la préparation de milieux solides en microbiologie.


AGAR: A colloidal extract from red algae used as a gelling and stabilising agent in foods and in the preparation of solid media for microbiology; cf. agar plate, carrageenin.

ΑΓΑΡ: Εκχύλισμα ροδοφυκών που χρησιμοποιείται ως πηκτικός και στερεωτικός παράγοντας στα τρόφιμα και στην προετοιμασία στερεών μέσων στην μικροβιολογία βλ. λ. ΤΡΥΒΛIΟ ΑΓΑΡ, ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ.

AGAR: Agente estabilizador y gelatinoso, extracto de algas rojas y empleado en la confección de alimentos y en la preparación de medios sólidos en microbiología.

ÁGAR: Axente estabilizador e xelatinoso, extracto de algas vermellas e empregado na confección de alimentos e na preparación de medios sólidos en microbioloxía. Véxase ademáis: carraxenina.

AGAR-AGAR: Vörösmoszatokból készített kolloidális kivonat, amelyet gélképző és stabilizáló anyagként használnak az élelmiszeriparban, a mikrobiológiában pedig szilárd táptalajok készítéséhez; vö: agarlemez.

AGAR: Produkt fra rødalger. Polysakkarid som benyttes til fortykning, geldannelse og stabilisering blant annet i næringsmiddelindustrien og i tilvirking av fast vekstmedium i mikrobiologien. Jfr. agarplate og karragenan.

AGAR: Koloidalny wyciąg z krasnorostów; służy jak środek żelujący i stabilizujący w przemysłach: spożywczym, farmakologicznym i kosmetycznym, zaś w mikrobiologii − do przygotowywania stałych podłoży; porównaj: płytka agarowa, karragenina.

AGAR: Kırmızı alklerden çıkarılan koloidal (içselçözücü) gıgalarda jelleştirici, sabitleştirici ve mikrobiyolojide katı ortam hazırlayıcısı olarak kullanılır; agar plate, carageening (kırmızı alglerden oluşan jelimsi yapı).

Was this helpful?
Un groupe de mycotoxines produites par diverses souches dAspergillus flavus et A. parasiticus. Ces toxines sont extrêmement thermostables et sont rendues fluorescentes sous une irradiation ultra-violette. Les aflatoxines sont toxique envers une grande variété deucaryotes. Des endémies de cancer ont été provoquées chez les animaux domestiques et les volailles nourris aux aliments contaminés avec des aflatoxines, particulièrement avec des aliments à base de cacahuètes ou céréales. Les aflatoxines


AFLATOXINS: A group of extremely heat-stable mycotoxins, produced by strains of Aspergillus flavus and A. parasiticus, which exhibit fluorescence on UV irradiation. Aflatoxins are toxic to a wide range of eukaryotes. Cases of cancer have occurred in domestic animals and poultry fed with aflatoxin-contaminated foodstuffs, particularly groundnut and cereal feeds. Aflatoxins can affect the immune system, reducing resistance to infection and possibly increasing the risk of hepatocellular carcinoma due to hepat

ΑΦΛΑΤΟΞIΝΕΣ: Μια ομάδα εξαιρετικά θερμοανθεκτικών μυκητοξινών, που παράγονται από ποικιλίες του Aspergillus flavus και του A. parasitus, οι οποίες φθορίζουν με ακτινοβολία U.V. Οι αφλατοξίνες είναι τοξικές για ένα φάσμα ευκαρυωτικών οργανισμών. Σε οικόσιτα ζώα και πουλερικά που τράφηκαν με τροφές που είχαν μολυνθεί από αφλατοξίνες, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά περιστατικά καρκινοπαθεών (ιδιαίτερα με τροφές που περιείχαν φυστίκια και δημητριακά). Οι αφλατοξίνες επιδρούν στο ανοσολογικό σύστημα, μειώνοντας την

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas deAspergillus flavus y A. Parasiticus. Estas toxinas son extremadamente termoestables y son fluorescentes bajo la irradiación ultravioleta. Las aflatoxinas son tóxicas para una gran variedad de eucariotas. Se han provocado casos de cáncer en animales domésticos y aves de corral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes o cereales. Las aflatoxinas pueden afectar el sistema

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas deAspergillus flavus e < i>A. Parasiticus. Estas toxinas son extremadamente termoestables e son fluorescentes baixo a irradiación ultravioleta. As aflatoxinas son tóxicas para unha grande variedade de eucarióticas. Provocáronse casos de cancro en animais domésticos e aves de curral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes ou cereais. As aflatoxinas poden afectar

AFLATOXINOK: Az Aspergillus flavus és A. parasiticus törzsek által termelt, rendkívül hőstabil mikotoxinok, amelyek ultraibolya fényben fluoreszkálnak. Az aflatoxinok a legtöbb eukarióta szervezet számára mérgezőek. Az aflatoxinnal szennyezett táp (föleg földimogyoró- és gabonatakarmány) a háziállatokban rákkeltőnek bizonyult. Az aflatoxinok az immunrendszerre is hatással vannak, csökkentik a fertőzésekkel szembeni ellenálló-képességet és valószínűleg növelik a hepatitis-b vírus hatására kialakuló májsejtes

AFLATOKSIN: En gruppe ekstremt varmestabile mykotoksin produsert av stammer av soppene Aspergillius flavus og iA. parasiticus. Disse Aspergillius artene er fluorescerende under UV-stråling. Aflatoksinene virker toksisk på mange eukaryoter. Hos husdyr og fjærfe har det forekommet alvorlige tilfeller av kreft etter at dyrene har blitt fôret med aflatoksinkontaminert fôr (spesielt jordnøtt og korn). Aflatoksin kan angripe immunsystemet, redusere motstandskraften mot infeksjoner og induserer ulike typer hepatok

AFLATOKSYNY: Grupa niezwykle odpornych na ciepło mykotoksyn, wytwarzanych przez szczepy Aspergillus flavus i A. parasiticus, które wykazują fluorescencję przy napromieniowaniu UV. Aflatoksyny są w szerokim zakresie toksyczne dla eukariontów (organizmy jądrowe). Przypadki raka występowały u zwierząt domowych i drobiu żywionych karmą skażoną aflatoksynami, szczególnie orzeszkami ziemnymi i paszami zbożowymi. Aflatoksyny mogą oddziaływać na system odpornościowy, zmniejszając odporność na infekcję i w jakimś st

AFLATOKSİN: Aspergillus flavus ve A. Parasiticus türler tarafında üretilen yüksek sıcaklıkta oluşan küf grubudur, UV irradyasyon üzerine ışını sergilerler. Alfatoksin ökaryotU büyük oranda zehirler. Özellikle kümes ve evcil hayvanların beslendiği hububat ve yer fistığına bulaşmış alfotoksin kansere neden olur.Alfatoksin hebtit b vürüsü enfeksiyonu yüzünden hepatitsellüler karsinom (trosier düğümleri) riskini arttırır, enfeksiyon için direnci azaltır ve immun sitemi etkileyebilir.Alfatoksin stoplazma ve nukl

Was this helpful?
Caractérise la force d’interaction entre deux entités : (1) En enzymologie : l’interaction entre une enzyme et son substrat. (2) En immunologie : l’interaction entre un anticorps et un site spécifique de liaison sur un antigène.


AFFINITY: (1) In enzymology: Characterises the force of interaction between two entities, e.g., the interaction between an enzyme and its substrate or an antibody and its epitope. (2) In immunology: the ability of an antibody to an antigen at a specific binding site. Also refers to the binding strength of an antibody to an antigen.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ: (1) Στην ενζυμολογία: Χαρακτηρίζει το βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οντοτήτων πχ η αντίδραση μεταξύ ενός ενζύμου και ενός υποστρώματος ή ενός αντισώματος και του επίτοπου. (2) Στην ανοσολογία: Η ικανότητα σύνδεσης ανάμεσα στο αντιγόνο και το αντίσωμα. Αναφέρεται επίσης και στην ευστάθεια της σύνδεσης μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος.

AFINIDAD: (1) En enzimología: Define la fuerza de interacción entre dos entidades, p.ej., la interacción entre un enzima y su sustrato o anticuerpo y su epítopo. (2) En Inmunología: capacidad de un anticuerpo para unirse a sitios específicos de antígenos. También referido a la fuerza de unión entre antígeno y anticuerpo.

AFINIDADE: (1) En encimoloxía: define a forza de interacción entre dúas entidades, p. ex., a interacción entre un encima e o seu substrato ou anticorpo e o seu epítopo. (2) En Inmunología: capacidade dun anticorpo para unirse a receptores específicos de antíxenos. Tamén referido á forza de unión entre antíxeno e anticorpo.

AFFINITÁS: (1) Enzimológiában: két molekula, pl. egy enzim és szubsztrátja vagy egy antitest és az epitópja közötti interakció erőssége. (2) Immunológiában: Egy antitest képessége arra, hogy egy specifikus kötőhelyen egy antigénhez kapcsolódjon. Az antitest és az antigén közötti kötés erősségére is utal.

AFFINITET: (1) Enzymologi: Et enzyms evne til å binde seg til et substrat. Dess høyere affinitet, dess lavere er substratkonsentrasjonen som vil gi full enzymaktivitet. (2) Immunologi: Mål på bindingsstyrke mellom antistoffets bindende sete og antigenets determinant. Antistoffers evne til å danne kompleks med antigen.

POWINOWACTWO: (1) W enzymatologii: Charakteryzuje siłę wzajemnego oddziaływania pomiędzy dwiema jednostkami, np. interakcja pomiędzy enzymem a jego substratem bądź przeciwciałem i jego determinantem. (2) W immunologii: zdolność wiązania się przeciwciała z antygenem o specyficznym położeniu wiązania. Dotyczy to również siły wiązania się przeciwciała z antygenem.

İLİŞKİ: (1) Enzimolojide: İki varlık arasındaki ilişkinin gücünü karakterize eder, örn; bir enzim ve onun substratı ya da antikor ve onun epitopu arasındaki ilişki. (2) İmmünolojide:Bir antikorun bir antijeni bağlama becerisi. Aynı zamanda bir antikorun antijeni bağlama gücü olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Une maladie apparente ou évidente par inspection générale; un état maladif exhibant des symptômes cliniques.


OVERT DISEASE: A disease apparent or obvious by gross inspection; a disease state exhibiting clinical signs.

ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Μία ασθένεια εμφανής με μακροσκοπική παρατήρηση. Στάδιο μιας ασθένειας που εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα.

AFECCIÓN APARENTE: Una enfermedad aparente o evidente por inspección general; un estado de enfermedad manifestando síntomas clínicos.

AFECCIÓN APARENTE: Unha enfermidade aparente ou evidente por inspección xeral; un estado de enfermidade manifestando síntomas clínicos.

NYILVÁNVALÓ BETEGSÉG: Olyan betegség, amelynek jelenléte általános vizsgálattal is kimutatható; klinikai tüneteket mutató betegség.

KLINISK SYKDOM: Sykdom som er tydelig ved en grov inspeksjon. Sykdomstilstand med kliniske tegn.

CHOROBA JAWNA: Choroba oczywista i rzucająca się w oczy, widoczna przy badaniu makroskopowym; stan choroby wykazujący objawy kliniczne.

AÇIK HASTALIK: Tam muayene ile kolay anlaşılan veya belli olan bir hastalık; klinik işaretler sergileyen bir hastalık.

Was this helpful?
Genre de bactéries Vibrionaceae gram-négatives. Les cellules sont de forme variable: droites, bâtonnets à bouts arrondis ou coccobacillies (0,3 - 1,0 x 1,0 - 3,5 µm). Se rencontrent isolées, en paires ou en courtes chaînes ou filaments. Le genre est divisé en deux groupes: les psychotrophes qui sont immobiles (A. salmonicida ) et les mésophiles qui sont mobiles (lensemble: A. hydrophila). Les cellules mobiles possèdent, normalement, un flagelle simple, polaire et dépourvu de gaine (longueu


AEROMONAS: A genus of Gram-negative bacteria of the Vibrionaceae. Cells variable: straight, round-ended rods or coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - occurring singly, in pairs or in short chains - or short filaments. The genus is divided into two groups: non-motile psychrotrophs (A. salmonicida ) and motile mesophiles iA. hydrophila group). Motile cells usually have a single, polar, unsheathed flagellum (wavelength ca. 1.7 µm). Aeromonas spp are oxidase +ve. The taxonomy of the motile strains

AEROMONAS: Γένος των κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων της οικογενείας Vibrionaceae. Το σχήμα των κυττάρων ποικίλλει: ευθύγραμμα, ραβδία με αποστρογγυλευμένα άκρα ή κοκκοβάκιλλοι (0.3-1.0 x 1.0 x 3.5 µm). Συναντώνται μονήρη, σε ζεύγη, ή σε κοντές αλυσίδες, ή σε κοντές ίνες. Το γένος διαιρείται σε δύο ομάδες: ακίνητα ψυχρότροφα (A. salmonicida) και κινητά μεσόφιλά (ομάδα του A. hydrophila). Τα κινητά κύτταρα έχουν συνήθως ένα μοναδικό, πολικό, χωρίς θήκη μαστίγιο (μήκος κύματος περίπου 1.7μm). Αeromonas s

AEROMONAS: Género de las bacterias Vibrionaceae gram-negativas. Las células tienen forma variable: rectos, bastones con extremo redondo o cocobacilos (0,3 – 1,0 x 1,0 – 3,5 µm). Se encuentran aislados, en pares o en cortas cadenas o filamentos. El género está dividido en dos grupos: los psicotrofos que son inmóviles (A. salmonicida) y mesófilos que son móviles (el grupo: A. hidrófila). Las células móviles disponen, normalmente, de un flagelo simple, polar y sin vaina (longitud ca 1,7 µm). Aero

AEROMONAS: Xénero das bacterias Vibrionaceae gram-negativas. As células teñen forma variable: rectos, bastóns con extremo redondo ou cocobacilos (0,3 -1,0 x 1,0 -3,5 µm). Atópanse illados, en pares ou en curtas cadeas ou filamentos. O xénero está dividido en dous grupos: os psicotrofos que son inmóbiles (A. salmonicida) e mesófilos que son móbiles (o grupo: A. hydrophila). As células móbiles dispoñen, normalmente, dun flaxelo simple, polar e sen vaíña (lonxitude ca 1,7 µm). Aeromonas spp son ox

AEROMONAS: A Vibrionaceae családhoz tartozó Gram-negatív baktériumok egyik nemzetsége. Sejtjeik változatos alakúak: egyenes, lekerekített végű pálcák, más néven coccobacillusok (0,3-1,0 x 1,0-3,5 μm). Egyesével, párokban, rövid láncokat vagy fonalakat alkotva fordulnak elő. A nemzetség két csoportra osztható: nem mozgó hidegtűrőkre (A. salmonicida) és mozgó melegkedvelőkre (A. hydrophila). A mozgó sejtek ostora általában szabad, egyedülálló, poláris (1,7 μm hullámhosszal). Az Aeromonas fajok oxidáz-pozitív

AEROMONAS: En slekt av gramnegative bakterier i familien Vibrionaceae. Cellene er variable, rette, avrundede staver eller kokker (0,3-1,0 x 1,0-3,5 µm) som opptrer enslig, i par eller korte kjeder, eller i korte filament. Slekten er delt inn i to grupper: ikke-bevegelige psykrotrofe (A. salmonicida) og bevegelige mesofile (A. hydrophila gruppen). Bevegelige celler har vanligvis en enkel, polar flagell uten skjede (bølgelengde ca 1,7 µm). Taksonomien til de bevegelige stammene er omstridt, til n

AEROMONAS : Rodzaj Gram-ujemnych bakterii Vibrionaceae. Komórki zmienne: pałeczki proste, na końcach zaokrąglone lub kuliste ((0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) − występują pojedynczo, parami, bądź w krótkich łańcuszkach i nitkach. Rodzaj ten dzieli się na dwie grupy: nieruchome psychrotrofy (A. salmonocida) i ruchliwe mezofile (grupa A. hydrofila). Komórki ruchliwe mają zwykle pojedynczą, biegunową, wysuwaną z pochwy rzęskę (długość fali ca. 1,7 µm). Aeromanas spp. stanowią oksydazę+ve (reakcja utleniając

AEROMONAS: Vibrionaceaenın gram-negatif bakterinin bir cinsi (genus). Değişebilen hücreler: düz, kuyruklara sahip dare biçiminde yada coccobacilli (1.3-3.5 mikron) tek, çift yada kısa zincirli veya kısa flamentli olurlar. Bu cins veya genus iki gruptan oluşur: soğuğa yatkın hareket yteneği olmayan (non-motile) (A. salmonicida ) ve ılımana yatkın hareket yeteneği olan (motile) ( iA. hydrophila group). Harketli hücreler tek, kutuplu ve kılıfından çıkmış kamçılara sahip (dalga boylar ca. 1.7 µm). Aer

Was this helpful?
(1) Condition ou processus dans lequel loxygène gazeux est présent ou nécessaire; cf. metabolisme. (2) En microbiologie: terme proposé par Pasteur pour décrire les micro-organismes se développant uniquement en présence doxygène gazeux; les micro-organismes se développant en absence doxygène sont anaérobies.


AEROBIC: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required; cf. metabolism. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑΕΡΟΒIΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η διεργασία η οποία συντελείται παρουσία οξυγόνου ή απαιτεί την παρουσία οξυγόνου(πρβλ. μεταβολισμός). (2) Στην μικροβιολογία όρος του Ρasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Οι οργανισμοί που αναπτύσσονται χωρίς οξυγόνο ονομάζονται αναερόβιοι.

AEROBIO: (1) Condición o proceso en el cual el oxígeno está presente o es necesario; cf. metabolismo. (2) En microbiología: término propuesto por Pasteur para describir los microorganismos que se desarrollan únicamente en presencia del oxígeno. Los microorganismos que se desarrollan en ausencia del oxígeno son anaerobios.

AEROBIO (AERÓBICO): (1) Condición ou procesos nos cales o osíxeno está presente ou é necesario; cf. metabolismo. (2) En microbioloxía: termo proposto por Pasteur para aqueles microorganismos que se desenvolven unicamente en presenza do osíxeno. Pola súa banda, os microorganismos que se desenvolven en ausencia do osíxeno son anaerobios ou anaeróbicos.

AEROB: (1) Olyan állapot vagy folyamat, amelyben gázállapotú oxigén van jelen, vagy szükséges hozzá; vö. anyagcsere. (2) Mikrobiológiában: Pasteur meghatározása az olyan mikroorganizmusokra, amelyek csak gázállapotú oxigén jelenlétében nőnek; amelyek oxigén hiányában nőnek, azok anaerobok.

AEROB: (1) En tilstand eller prosess der oksygengass er tilstede eller nødvendig. (2) I mikrobiologi: Pasteurs betegnelse for mikroorganismer som bare vokser når det er oksygengass tilstede. Mikroorganismer som vokser uten oksygengass kalles anaerobe.

TLENOWY: (1) Stan lub proces, gdzie występuje lub wymagany jest tlen gazowy; porównaj: metabolizm. (2) W mikrobiologii: określenie Pasteura odnoszące się do mikroorganizmów, które rozwijają się tylko w obecności tlenu gazowego; te, które rozwijają się bez tlenu, nazywane są anaerobami.

OKSİJENLİ, HAVA İLE YAŞAYAN: (1) Bir ortam yada süreç burada oksijen gazı bulunur yada gereklidir; metabolizma için. (2) Mikrobiyolojide: Pasteurun deyimiyle oksijenli ortamda yanlızca büyüyen mkteoorganızmalar; oksijen olmadan büyüyenler ise anaerobiktir.

Was this helpful?
Dispositif de taille importante utilisé pour laération de leau.


SPARGE: Large device used for water aeration or oxygenation, e.g. sparge pipe.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ (SPARGE): Μεγάλη συσκευή χρησιμοποιούμενη γιά τον αερισμό και την οξυγόνωση του νερού.

AIREADOR (SPARGE): Dispositivo de gran tamaño utilizado para aireación del agua.

AIREADOR: Dispositivo de grande tamaño utilizado para aireación ou osixenación do agua. Ex. tubo de aireación

KEVERŐ: A víz levegőztetésére vagy oxigenálására szolgáló nagymérerű berendezés, pl. keverőcső.

EJEKTORLUFTER: Stor anordning som brukes til lufting eller oksygenering av vann.

ZRASZACZ: Duże urządzenie używane do napowietrzania lub natleniania wody, np. rura zraszająca.

PÜSKÜRTME ALETİ: Suyun havalandırılmasında veya oksijenlenmesinde kullanılan büyük alet, örneğin püskürtme pipeti.

Was this helpful?
Le brassage mécanique de lair avec leau; se dit généralement du processus par lequel les gaz contenus dans lair sont transférés à travers linterface air-liquide (à ne pas confondre avec oxygénation: le transfert de loxygène uniquement).


AERATION: The mechanical mixing of air and water; this generally refers to a process by which gases contained in air are transferred across the air-liquid interface (in contrast to the transfer of oxygen alone).

ΑΕΡIΣΜΟΣ: Η μηχανική μείξη αέρα και νερού. Γενικά αναφέρεται σε διεργασία με την οποία τα αέρια που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μεταφέρονται μέσω της διεπιφάνειας αέρα-υγρού. (σε αντιδιαστολή με την αποκλειστική μεταφορά οξυγόνου γιά την οποία βλ.λ. Οξυγόνωση).

AIREACIÓN: La mezcla mecánica del aire con el agua. Dícese generalmente del proceso por lo cual los gases contenidos en el aire se transfieren a través de la interfase aire-líquido (no confundir con la oxigenación) que es la transferencia únicamente de oxígeno.

AIREACIÓN: A mestura mecánica do aire coa auga. Dise xeralmente do proceso polo cal os gases contidos no aire transfírense a través da interfase aire-líquido (non confundir coa osixenación que é a transferencia unicamente de osíxeno).

LEVEGŐZTETÉS: A levegő és a víz összekeverése mechanikai úton; általában arra a folyamatra utal, amelynek során a légköri gázokat (nem csak az oxigént) juttatják át a levegő-víz határon.

LUFTING: Å bringe luft og vann i likevekt. (1) Mekanisk blanding av luft og vann for å bringe gassene i luft over i vann (i motsetning til å tilsette rent oksygen). Jfr. oksygenering. (2) Å drive et overskudd av gasser ut av vannet ved å la vannet renne over store overflater/rister for å unngå gassblæresyke hos fisk i oppdrett.

NAPOWIETRZANIE: Mechaniczne mieszanie wody i powietrza; ogólnie dotyczy to procesu, w którym gazy zawarte w powietrzu są przenoszone przez przestrzeń międzyfazową powietrze-ciecz (w przeciwieństwie do wprowadzania samego tlenu).

HAVALANDIRMA: Hava ve suyun mekanik olarak karıştırılması, genellikle bir süreç içersinde hava içeren gazların hava-sıvı arayüzeyi üzerinde akatarılmasıdır (yanlızca oksijen transferinini aksine)

Was this helpful?
Dispositif tel quun diffuseur par lequel lair est injecté pour améliorer la diffusion de loxygène dans leau.


AERATOR: Device such as an airstone through which air or oxygen is injected to promote the diffusion of oxygen into water.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ: Υλικό όπως μια αερόπετρα, δια του οποίου διοχετεύεται αέρας ή οξυγόνο για να ενισχυθεί η διάχυση του οξυγόνου στο νερό.

AIREADOR: Dispositivo tal como un difusor, mediante el cual se inyecta aire para mejorar la difusión del oxígeno en el agua.

AIREADOR: Dispositivo tal como unha pedra de aireación, mediante o cál inxéctase aire ou osíxeno para mellorar a difusión do osíxeno na auga.

LEVEGŐZTETŐ: Olyan szerkezet, amelyen keresztül a levegőt vagy oxigént juttatják be a vízbe, elősegítve ezzel az oxigén diffúzióját.

LUFTER: Apparater som bringer vann i kontakt med atmosfærisk luft, vanligvis ved atmosfærisk trykk.

NAPOWIETRZACZ: Urządzenia, takie jak kamienie napowietrzające, przez które jest wtłaczane powietrze lub tlen, w celu zwiększenia dyfuzji tlenu w wodzie.

HAVALANDIRICI: Suyun içerisine oksijenin difüzyonunu sağlamak için hava veya oksijen enjekte eden hava taşına benzer bir alet.

Was this helpful?
ADN contenu dans les mitochondries qui est distincte de l’ADN génomique et qui est hérité de façon maternelle par l’intermédiaire de l’ovule.


MITOCHONDRIAL DNA: DNA contained within the mitochondrion that is inherited maternally via the egg.

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA: DNA το οποίο βρίσκεται μέσα στα μιτοχόνδρια και κληρονομείται από τη μητέρα μέσω των αυγών.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contenido en la mitocondria que es heredado maternalmente a través del huevo.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contido na mitocondria que é herdado maternalmente a través do ovo.

MITOKONDRIÁLIS DNS: A mitokondriumban megtalálható DNS, amely a petesejtek közvetítésével, anyai útaon öröklődik.

MITOKONDRISK DNA (mitDNA): DNA som befinner seg i mitokondriene. Arves maternalsk gjennom egget.

MITOCHONDRIALNE DNA: DNA zawarte wewnątrz mitochondrium, które jest dziedziczone matecznie za pośrednictwem jaj.

Mitokondriyal DNA: DNA bünyesinde Mitokondriyal bulunur, anneden kalıtsal olarak yumurta geçer

Was this helpful?
Dérivés catécholamines de l’acide aminé tyrosine sécrétés par le tissu chromaffin dispersé à travers le rein des poissons. Une augmentation du taux d’adrénaline circulante provoque une augmentation de l’activité acétylcholinestérasique cérébrale et initie la réponse à l’action-fuite. Appelés épinéphrine et nor épinéphrine aux Etats-unis.


ADRENALINE/NORADRELINE: Catecholamine derivatives of the amino acid tyrosine secreted by the chromaffin tissue scattered throughout the fish kidney. Increase in adrenaline in the blood stream elevates acetylcholinesterase activity in the brain, initiating the fight/flight response. Referred to as epinephrine and norepinephrine in the USA.

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ/ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ: Ορμόνη που ανήκει στις κατεχολαμίνες, παράγωγο του αμινοξέως τυροσίνη. Παράγεται από το χρωμιόφιλο ιστό και διανέμεται στην κυκλοφορία διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων του ψαριού. Η αύξηση της αδρεναλίνης στο αίμα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη δράση της ακετυλχωλινεστεράσης στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας την αντίδραση άμυνας/ φυγής. Αναφέρεται και σαν επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη στις ΗΠΑ.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas del aminoácido Tirosina y secretadas por el tejido cromafín del riñón de los peces. El incremento de adrenalina en sangre eleva los niveles de acetilcolinesterasa en el cerebro, iniciándose una respuesta de comportamiento fight/flight (lucha o huída). En los USA se denominan epinefrina y norepinefrina respectivamente.

ADRENALINA / NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas do aminoácido tirosina secretadas polo tecido cromafín diseminado polo ril dos peixes. O incremento de adrenalina na corrente sanguínea eleva os niveis de acetilcolinesterasa no cerebro, iniciándose unha resposta de comportamento fight / flight (loita ou fuxida / reacción de estrés agudo). En USA denomínanse epinefrina e norepinefrina respectivamente.

ADRENALIN/NORADRENALIN: A tirozin aminosav katekolamin származékai, amelyeket a halak veséjében elszórtan elhelyezkedő kromaffin szövet termel. A vér adrenalinszintjének emelkedése fokozza az agyban az acetilkolin-észteráz enzim aktivitását, amely kiváltja a támadási/menekülési viselkedést. Az USA-ban epinefrin és norepinefrin néven ismerik.

ADRENALIN/NORADRENALIN: Katekolaminderivater av aminosyren tyrosin, utskilt av kromaffint vev spredt i fiskenyren som suprarenallegemer. Høynet plasmanivå av adrenalin øker aktiviteten til acetylcholinesterase i hjernen, og setter derved i gang en flukt- eller kamprespons.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Pochodne katecholaminowe aminokwasu tyrozyny, wydzielane przez tkankę chromochłonną, rozproszoną u ryb w całej nerce. Zwiększanie się adrenaliny w strumieniu krwi podnosi aktywność acetylocholinoesterazy w mózgu, inicjując reakcję zagrożenia (walcz albo uciekaj). W USA nazwano je adrenaliną i noradrenaliną.

ADRENALİN: Balık böbreğinin heryerine dağılmış kromofin dokuları tarafından salgılanan amino asit trozinin türevi katolamin. Kandaki adrenalin arttıkça beyindeki asetilkolinstiraz aktivitesi yükselir.

Was this helpful?
Acide désoxyribonucléique; matériel génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyribonucléotide , Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sont appariées en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell; a polymer of the deoxyribonucleotides. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβουνουκλεϊκό οξύ; το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου; ένα πολυμερές δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Τυπικά οι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπάρχουν με τη μορφή της διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων στις αλυσίδες είναι η βάση του γενετικού κώδικα. Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά ενεργά βιολογικά μόρια.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; es el principal material genético de una célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma general, la cadena de polinucleótidos aparece en forma de doble hélice. La secuencia de nucleótidos apareados en la cadena es la base del código genético. Las moléculas de ADN son las mayores moléculas biológicamente activas conocidas.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; é o principal material xenético dunha célula; polímero de desoxirribonucleótidos. De forma xeral, a cadea de polinucleótidos aparece en forma de dobre hélice. A secuencia de nucleótidos apareados na cadea é a base do código xenético. As moléculas de ADN son as maiores moléculas bioloxicamente activas coñecidas.

DNS: Dezoxiribonucleinsav; a sejt fő genetikai információhordozó anyaga; dezoxiribonukleotidok polimerje. A polinukleotid láncok általában kettős spirál formájában fordulnak elő. A nukleotidpárok sorrendje a láncban a genetikai kód alapja. A DNS-molekula a legnagyobb ismert biológiailag aktív molekula.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden (q.v.). DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

DNA: Kwas dezoksyrybonukleinowy; podstawowy materiał genetyczny komórki; polimer dezoksyrybonukleotydów. Łańcuchy polinukleotydów występują zazwyczaj w postaci podwójnej helisy. Sekwencja par nukleotydów w łańcuchach jest podstawą kodu genetycznego. Cząsteczki DNA są największymi znanymi biologicznie aktywnymi cząsteczkami.

DNA: Deoksiribonükleik asit; bir hücrenin başlıca materyali; deoksiribonükleotidin bir polimeri. Tipik olarak polinükleotid zincirler ikili sarmal formunda meydana gelir. Nükleotid çiftlerinin zincirlerdeki sekansı genetik kodun temelidir. DNA molekülleri bilinen en geniş biyolojik olarak aktif moleküllerdir.

Was this helpful?
(1) Se dit dune substance qui renforce laction dun médicament, ou dune autre substance (par exemple: un désinfectant). (2) En immunologie: se dit dune substance qui améliore, de manière qualitative ou quantitative , la réponse immunologique humorale et/ou cellulaire. Elle est administrée avant, ou avec, lantigène . Les adjuvants comprennent le BCG, lhydroxyde daluminium et des émulsions dhuile dans leau (adjuvant de Freund).


ADJUVANT: (1) Any substance which is added to a drug or other chemical (for instance, a disinfectant) to enhance its activity. (2) In immunology: any substance which, when administered with or before an antigen, heightens and/or affects qualitatively the immune response in terms of antibody formation and/or the cell-mediated response. Adjuvants include BCG, aluminium hydroxide, and water-in-oil emulsions (e.g. Freunds adjuvant).

ΑΝΟΣΟΕΝIΣΧΥΤIΚΟ, ΕΚΔΟΧΟ: (1)(ανοσολογία) ουσία η οποία όταν χορηγηθεί μαζί ή πριν από ένα αντιγόνο αυξάνει (ενισχύει) και/ή επιδρά ποιοτικά στην ανοσολογική απόκριση, όσον αφορά τον σχηματισμό αντισωμάτων και/ή την κυτταρική απόκριση. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται τα: BCG, υδροξείδιο του αργιλίου και γαλακτώματα νερού-ελαίου (π.χ. έκδοχο του Freund). (2) Συστατικό το οποίο προστίθεται σε ένα φαρμακευτικόν προïόν ή άλλο χημικό (π.χ. απολυμαντικό) για να αυξήσει την ενεργότητά του.

ADYUVANTE: (1) Dícese de una sustancia que enriquece la actividad de un medicamento o de otra sustancia (por ejemplo: un desinfectante). (2) En Inmunología: Dícese de una sustancia que cuando se administra antes o con el antígeno, mejora, de una manera cualitativa o cuantitativa, la respuesta inmunológica, humoral y/o celular. Los adyuvantes incluyen la BCG, el hidróxido de aluminio y emulsiones de aceite en agua (adyuvante de Freund).

ADXUVANTE: (1) Dícese da substancia que enriquece a actividade dun medicamento ou doutra substancia (por exemplo: un desinfectante). (2) En Inmunoloxía: Dise dunha substancia que cando se administra antes ou co antíxeno, mellora, dun xeito cualitativo ou cuantitativo, a resposta inmunolóxica, humoral e/ou celular. Os adxuvantes inclúen a BCG, o hidróxido de aluminio e emulsións de aceite en auga (adxuvante de Freund).

ADJUVÁNS: (1) Minden olyan anyag, amely valamilyen gyógyszerhez vagy egyéb vegy anyaghoz (például fertőtlenítőszerhez) adva erősíti annak hatását. (2) Immunológiában: minden olyan anyag, amely az antigén előtt vagy azzal együtt beadva erősíti és/vagy módosítja az immunválaszt, elsősorban az antitestképződést és/vagy a sejtközvetített választ. Ilyen adjuváns például a BCG, az alumínium-hidroxid, vagy a víz-olaj emulziók (pl. Freund-féle adjuváns).

ADJUVANT: (1) Hjelpestoff i medikamenter eller andre kjemikalier (f.eks. desinfeksjonsmiddel). (2) Immunologisk: En subsans som forsterker eller kvalitativt påvirker immunreaksjonen (dannelsen av antikropper og/eller uspesifikke mekanismer) når det gis før eller sammen med et antigen (vaksine). Adjuvanter kan være BCG, Aluminiumhydroksyd og vann i oljeemulsjon.

ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY: (1) Każda substancja, która jest dodawana do leków lub innego środka chemicznego (np. środka dezynfekującego) celem zwiększenia jej efektywności. (2) W immunologii: każda substancja, która aplikowana z /lub przed antygenem, podnosi i/lub wywiera jakościowy wpływ na odpowiedź immunologiczną w zakresie wytwarzania przeciwciał i/lub odpowiedzi (reakcji) komórkowej. Adiuwanty zawierają BCG (prątek Calmettea Guérina), wodorotlenek glinowy i emulsje typu woda w oleju (np. adiuwant Freunda).

ARTTIRICI, DESTEK, YARDIMCI: (1 )Herhengi bir maddenin aktivitesini arttırmak için ilaç yada diğer kimyasal maddelirin ilave edilmesi (örneğin; desenfektan, antiseptik). (2) Bağışıklıkta; herhangi bir madde bir antijenden önce veya antijenle birlikte vücuda verildiğinde, hücresel cevap ve/veya antikorun yapısı açısından immun cevabın miktarını etkiler ve/veya attırır. Adjuvantlar BCG, aliminyum hidroksit ve su-yağ emüsiyonu içerr (örneğin Freunds adjuvant).

Was this helpful?
(1) Lunion dune surface ou dune structure, à une autre; les deux étant normalement séparées. Par exemple, ladhérence des organes aux parois abdominales provoquée par une inflammation aiguë ou chronique. (2) En microbiologie: certains micro-organismes adhérent, spécifiquement ou non, au substrat ou à dautres cellules. Il a été démontré que dans certains cas des structures microbiennes, ou des substances émises par les microbes, sont les médiateurs de cette adhérence. Les micro-organismes vivant l


ADHESION: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for e

ΣΥΜΦΥΣΗ: Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν (1) σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προσ

ADHERENCIA: (1) La unión de dos superficies o estructuras que están normalmente separadas. Por ejemplo, la adherencia de los órganos a la pared abdominal provocada por una inflamación aguda o crónica. (2). En Microbiología : En la naturaleza, microorganismos a menudo unidos específicamente o no-específicamente al sustrato o a otras células ; en algunos casos la adhesión se sabe que está mediada por componentes o estructuras microbianas específicas. Los microorganismos que viven libremente en hábitats acuát

ADHERENCIA: (1) Unión de dúas superficies ou estruturas que están normalmente separadas. Por exemplo, a adherencia dos órganos á parede abdominal provocada por unha inflamación aguda ou crónica. (2). En Microbioloxía: propiamente, microorganismos unidos a miúdo especificamente ou inespecíficamente ao substrato ou a outras células; sábese que nalgúns casos a adhesión faise por mediación de compoñentes ou estruturas microbianas específicas. Os microorganismos que viven libremente en hábitats acuáticos, a miú

ADHÉZIÓ: (1) Tapadás. Két, egyébként különálló felszín egyesülése. Például a zsigeri szervek tapadása a hátulsó hasfalhoz, vagy a heveny, illetve idült gyulladás eredménye. (2) Mikrobiológiában: a természetben a mikroorganizmusok gyakran tapadnak specifikusan vagy nem-specifikusan egy szubsztrátumhoz (felszínhez) vagy más sejtekhez; néhány esetben az adhéziót specializált mikrobiális alkotórészek vagy struktúrák közvetítik. A szabadon élő mikroorganizmusok a vízi környezetben gyakran tapadnak víz alatti

ADHESJON: (1)Sammenfesting/sammenklebing av to strukturer som ellers ville være separate. F.eks. innvoller festet til bukhulen som resultat av kronisk betennelse. (2) I mikrobiologi og i naturen, den spesifikke eller uspesifikke bindingen av mikroorganismer til et substrat eller til celler. I noen tilfeller skjer adhesjon ved hjelp av spesielle mikrobielle strukturer/tilheftingsmekanismer kalt adhesiner. Frittlevende organismer i akvatiske miljø fester seg ofte til overflater under vann, f.eks. partikler,

ADHEZJA: (1) Połączenie dwóch powierzchniowych warstw lub faz, w wyniku oddziaływań międzycząsteczkowych (stałych lub ciekłych). Przykładem tego są narządy wewnętrzne połączone z ścianą brzucha, w wyniku ostrego lub przewlekłego zapalenia. (2) W mikrobiologii: w przyrodzie, powiązanie swoiste lub nieswoiste drobnoustrojów z tkanką lub innymi komórkami; jak wiadomo, adhezja w pewnych przypadkach zmienia pośrednio charakterystyczne składniki lub struktury mikrobiologiczne. Wolno żyjące w środowiskach wodn

YAPIŞMA, TUTUNMA, BAĞLI OLMA : (1) Birleşmiş iki yüzey yada yapılar farklı olurlar. Örneğin kronik yada akut iltihaplanma sonucu karın bölgeye yapışmış iç organlar. (2) Mikrobiyolojide: doğada, Mikto organizmalar özel yada her hangi bir özellik olmadan bir zemine yada hücreye bağlanmaları; Bazı tutunmalarözel mikrobial bileşenler yada yapılar tarafından oluştorolduğu bilinmekte.Sucul habitat içersinde serbes yaşayan organizmalar deeniz alti yüzeylere (batıklar) sıkça uyapışırlar, örneğin, çöp parçaları, diğer organizmalar, in

Was this helpful?
Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): ATP is a nucleotide with 3 phosphate groups. When a phosphate is cut off from the ATP molecule (forming ADP: adenine diphosphate) a large amount of energy is released from the ATP molecule. This energy can be used by the cell to run some of its chemical reactions.

ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP): Το ΑΤΡ είναι ένα νουκλεοτιδικό μόριο με 3 φωσφορικές ομάδες. Όταν από το μόριο του ΑΤΡ αποκόπτονται φωσφορικά (σχηματισμός ADP: διφωσφορικής αδενοσίνης) ένα μεγάλο ποσό ενέργειας απελευθερώνεται από το μόριο του ATP. Η αυτή ενέργεια χρησιμοποιείται από το κύτταρο σε διάφορες χημικές αντιδράσεις.

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): El ATP es un nucleótido con tres grupos fosfato. Cuando se produce la separación de un grupo fosfato de la molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) se libera una gran cantidad de energía de la molécula de ATP. Esta energía puede ser utilizada por las células para llevar a cabo algunas de sus reacciones químicas

TRIFOSFATO DE ADENOSINA / ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP): O ATP é un nucleótido con tres grupos fosfato. Cando se produce a separación dun grupo fosfato da molécula de ATP (formándose ADP: difosfato de adenosina) libérase unha grande cantidade de enerxía da molécula de ATP. Esta enerxía pode ser utilizada polas células para levar a cabo algunhas das súas reaccións químicas

ADENOZIN-TRIFOSZFÁT (ATP): Az ATP 3 foszfátcsoportot tartalmazó nukleotid. Ha az ATP-molekuláról leválasztunk egy foszfátot (miáltal ADP: adenozin-difoszfát képződik), a molekulából nagymennyiségű energia szabadul fel. Ezt az energiát a sejt egyes kémiai reakcióinak működtetéséhez használhatja fel.

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): ATP er en nukleotid med 3 fosfatgrupper. Når en fosfat fjernes fra ATP-molekylet (og ADP dannes: adenine difosfat) frigjøres mye energi fra ATP-molekylet. Denne energien kan brukes av cellen til å drive noen av dens kjemiske reaksjoner.

TRÓJFOSFORAN ADENOZYNY (ATP): ATP jest nukleotydem z 3 grupami fosforanowymi. Po oderwaniu fosforanu od cząsteczki ATP (powstaje wówczas ADP, czyli dwufosforan adeniny) uwalniana jest duża ilość energii. Ta energia może być w komórce wykorzystana do przeprowadzenia pewnych reakcji chemicznych.

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP): ATP 3 fosfat gruplu bir nükleotiddir. ATPden bir fosfat koptuğunda (ADP: adenin difosfat oluşur) ATP molekülünden büyük çapta enerji ayrılır. Bu enerji hücrenin bazı kimyasal reaksiyonlarını yapabilmesi için kullanılır.

Was this helpful?
Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibérée d


FOOD ADDITIVE: Any substance added to a feed to improve it nutritionally, to prevent deterioration.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Κάθε ουσία η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό να τη βελτιώσει διατροφικά και να αποτρέψει την απώλεια της ποιότητας.

ADITIVO ALIMENTARIO: Cualquier substancia añadida a un alimento para mejorarlo nutricionalmente, para evitar su deterioro.

ADITIVO ALIMENTARIO: Calquera substancia engadida a un alimento para melloralo nutricionalmente, para evitar a súa deterioración.

ADALÉK: Bérmely anyag, amelyet egy takarmányhoz adnak, hogy tápértékét javítsák, vagy romlását akadályozzák.

FÔRTILSETNINGSSTOFF: Stoff eller blandingsstoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk

DODATKI DO ŻYWNOŚCI: Substancje dodawane do paszy dla polepszenia jej wartości odżywczej lub dla zapobieżenia jej zepsuciu.

GIDA KATKISI: Yemin besleyiciliğini arttırmak bozulmasını engellemek için eklenen herhangi bir madde.

Was this helpful?
Néoplasme malin dun épithélium glandulaire.


ADENOCARCINOMA: A malignant neoplasm derived from glandular tissue.

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚIΝΩΜΑ: Κακοήθες νεόπλασμα, προερχόμενο από αδενώδη ιστό.

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado del tejido glandular

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado do tecido glandular.

ADENOKARCINÓMA: Mirigyszövetből eredő, rosszindulatú, kóros szövetképződés.

ADENOKARSINOM: Ondartet kreftsvulst som oppstår fra kjertelvev.

RAK GRUCZOŁOWY: Złośliwy nowotwór tkanki gruczołowej: gruczolakorak.

ADENOKARSİNOM (bezsel dokularda oluşan kötü huylu tümörlere verilen ad tır) : Salgı bezlerinden sağlanan kötülcül tümör.

Was this helpful?
Tumeur dune glande: bénigne ou maligne.


ADENOMA: A new growth or neoplasm composed of glandular tissue. May be benign or malignant.

ΑΔΕΝΩΜΑ: Καλοήθης ή κακοήθης νεοπλασία που σχηματίζεται από αδενώδη ιστό.

ADENOMA: Tumor que puede ser benigno o maligno.

ADENOMA: Tumor que pode ser benigno ou maligno.

ADENÓMA: A mirigyszövet kóros növekedése vagy szövetképzése. Lehet jó- és rosszindulatú.

ADENOM: God- eller ondartet kreftsvulst i kjertelvev.

GRUCZOLAK: Złośliwy lub łagodny nowotwór tkanki gruczołowej.

ADENOM: Glandular (bez) dokudan sağlanan kötü ur. Salgı bezi dokusunda oluşan bir tümör.

Was this helpful?
Acides gras comprenant 18 atomes de carbone ou plus et deux doubles liaisons ou plus. Ces lipides sont connus comme extrêmement importants dans les stades précoces du développement de beaucoup de larves de poissons et de coquillages.


POLYUNSATURATED FATTY ACID)PUFA): Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with more than one double bond. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με μια καρβοξυλομάδα (CΟΟΗ) και μια γραμμική αλυσίδα άνθρακα (C ) με έναν ή περισσότερους διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

ÁCIDO GRASO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha y sin ramificaciones con más de un doble enlace. Estos lípidos son conocidos por ser extremadamente importantes en los estadios de desarrollo iniciales de muchas larvas de peces e invertebrados marinos.

ÁCIDO GRAXO POLIINSATURADO (PUFA): Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita e sen ramificacións con máis dun dobre enlace. Estes lípidos son coñecidos por ser extremadamente importantes nos estadios de desenvolvemento iniciais de moitas larvas de peixes e invertebrados mariños.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV (PUFA): Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben több mint egy kettős kötés van. Ezekről a lipidekről ismert, hogy rendkívül fontos szerepet játszanak sok tengeri hal- és kagylólárva korai fejlődési szakaszaiban.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (PUFA): Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr.

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE : Kwasy tłuszczowe zawierające pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) z więcej niż jednym wiązaniem podwójnym. Wiadomo, że lipidy te są niezwykle ważne dla wczesnych stadiów rozwojowych wielu gatunków ryb morskich oraz dla larw skorupiaków i mięczaków.

ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ (PUFA): Tek bir karboksil grubu (COOH) ve birden fazla çift bağı olann düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi. Bu yağlar bir çok denizel balık ve kabuklu larvalarının erken gelişme dönemlerinde son derece önemlidirler.

Was this helpful?
Une des vitamines du groupe B, la vitamine B5, formant un co-enzyme; absolument nécessaire pour la plupart des organismes.


PANTOTHENIC ACID: Vitamin of the B group; an essential vitamin for many cultured species.

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ: Βιταμίνη της ομάδας Β, απαραίτητη γιά πολλούς καλλιεργούμενους οργανισμούς.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Una de las vitaminas del grupo B, la vitamina B5, absolutamente necesario para la mayoría de los organismos.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Unha das vitaminas do grupo B, vitamina esencial para moitas das especies cultivadas.

PANTOTÉNSAV: A B-csoportba tartozó vitamin; sok tenyésztett halfaj számára nélkülözhetetlen.

PANTOTENSYRE: B-vitamin, essensielt vitamin for mange oppdrettsarter. Koenzym i energiomsetningen.

KWAS PANTOTENOWY: Witamina z grupy B; niezbędna dla wielu hodowanych gatunków ryb.

PANTOTENİK ASİT: Vitamin B grubu; birçok kültür türleri için esansiyel bir vitamindir.

Was this helpful?
Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.


HIGHLY UNSATURATED FATTY ACIDS (HUFA): Fatty acids with greater than two carbon double bonds (unsaturated). Fish usually have high amounts of HUFA (such as 20:5w3 and 22:6w3) in their tissues. Dietary lipids such as HUFA are important sources of energy, and should be included in fish diets. These are usually found in nature in fish and vegetable sources.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με περισσότερους από δύο διπλούς δεσμούς άνθρακα. Τα ψάρια συνήθως έχουν υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων οξέων (όπως 20:5w3 και 20:6w3) στους ιστούς τους. Είναι σημαντική πηγή ενέργειας και πρέπει να περιέχονται στα σιτηρέσια των ψαριών. Στη φύση βρίσκονται συνήθως στα ψάρια και στα λαχανικά.

ÁCIDOS GRASOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (HUFA) : Ácidos grasos con más de dos dobles enlaces carbono-carbono. En tejidos de peces algunos ácidos grasos tales como el 20:5w3 y el 22:6w3 están presentes en grandes cantidades. Los lípidos alimentarios, tales como los HUFA, son fuentes energéticas importantes y deberían ser incluidas en la alimentación de los peces. Los peces y los vegetales son fuentes naturales de estos compuestos.

ÁCIDOS GRAXOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (PUFA / AGAP): Ácidos graxos con máis de dous dobres enlaces (insaturados) carbono-carbono. Os peixes normalmente teñen grandes cantidades de HUFA (como 20:5w3 e 22:6w·) nos seus tecidos. Os lípidios da dieta como HUFA son importantes recursos enerxéticos e deben ser incluídos nas axudas de custo de peixes. Estes atópanse de xeito natural en fontes de recursos de peixes e vexetais.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRSAVAK: Olyan zsírsavmolekulák, amelyekben kettőnél több kettős (telítetlen) kötés fordul elő. A halak szöveteiben általában nagy mennyiségű többszörösen telítetlen zsírsav (pl. 20:5w3 és 22:6w3) található. Fontos energiaforrások, emiatt ajánlott összetevői a haltápoknak. A természetben leginkább a halakban és növényekben fordulnak elő.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (HUFA): Fettsyrer med mer enn to karbon-dobbeltbindinger (umettede). Fisk inneholder vanligvis mye HUFA (som 20:5 n-3 og 22:6 n-3). Fett i fôret, slik som HUFA, er viktige kilder for energi og bør derfor være til stede i fiskefôr. Disse finnes vanligvis i naturen i fisk og i vegetabilske kilder.

WYSOCE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE (HUFA): Kwasy tłuszczowe z większą liczbą niż dwa podwójne wiązania węglowe (nienasycone). Ryby mają zwykle wysokie zawartości HUFA (np. 20:5w3 i 22:6w3) w swoich tkankach. Lipidy pokarmowe, jak np. HUFA, są ważnymi źródłami energii, stąd powinny być zawarte w dietach dla ryb. W przyrodzie są one zwykle spotykane w rybach i surowcach roślinnych.

YÜKSEK DERECEDE DOYMAMIŞ YAĞLI ASİTLER ( YDDYA ): İki adet çift karbon bağlı asitlerden daha büyük olan yağlı asitlerdir ( doymamış ). Balıkların dokularında genellikle yüksek oranlarda YDDYA ( 20:5w3 ve 22:6w3 gibi ) bulunur. YDDAYA gibi beslenme lipidleri önemli enerji kaynaklarıdır, ve bunlar balıkların beslenme düzenlerinde yer almalıdır. Bunlar genellikle doğal ortamlarında balıklarda ve sebzelerde bulunur.

Was this helpful?
Antibiotique quinolone capable dinterférer avec la réplication des acides nucléiques chez les bactéries. Son utilisation dans le contrôle dAeromonas salmonicida et Yersinia ruckeri est autorisée au Japon et dans certains pays dEurope.


OXOLINIC ACID: A quinolone antibiotic that interferes with nucleic acid replication in bacteria. It is licensed for use in Japan and some European countries for the control of Aeromonas salmonicida and Yersinia ruckeri.

ΟΞΟΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ: Αντιβιοτικό υδροκινόλης που παρεμποδίζει την αντιγραφή των νουκλεϊκών οξέων στα βακτήρια. Στην Ιαπωνία και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση του για την αντιμετώπιση των βακτηρίων Aeromonas salmonicida και Yersinia ruckeri.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir en la replicación de los ácido nucleicos en las bacterias. Su utilización en el control de Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri esta autorizada en Japón y en algunos países de Europa.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir na replicación do ácido ribonucleico (ARN) en bacterias. A súa utilización no control de Aeromonas salmonicida e Yersinia ruckeri esta autorizada en Xapón e nalgúns países de Europa.

OXOLINSAV: A quinolon csoportba tartozó antibiotikum, amely a baktériumokban a nukleinsavak replikációját gátolja. Japánban és néhány európai országban engedélyezték az Aeromonas salmonicida és a Yersinia ruckeri által okozott betegségek kezelésére.

OKSOLINSYRE: Antibiotikum som virker inn på kopiering av nukleinsyrer i bakterier. Er gitt lov til bruk i Japan og noen europeiske land for kontroll av Aeromonas salmonicida og Yersinia ruckeri.

KWAS OKSOLINOWY (naz.handl. Gramurin): Antybiotyk chinolonowy, który przeszkadza w replikacji cząsteczki kwasu nukleinowego w bakteriach. Został on dopuszczony do stosowania w Japonii i niektórych państwach europejskich do zwalczania Aeromonas salmonicida i Yersinia ruckeri.

Oxolinik asit: Kinolon grubu sentetik bir antibiyotik, bakterinin nükleik asit çoğalmasını engeller. Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde Aeromonas salmonicida ve Yersinia ruckerinin kontrolünde ruhsatlandırılmıştır.

Was this helpful?
Dans le domaine de la nutrition des poissons, lacide lipoïque est parfois classé parmi les substances qui ressemblent aux vitamines; essentiel dans le métabolisme des glucides.


LIPOIC ACID: Sometimes classified as a vitamin-like substance in fish nutrition; essential for carbohydrate metabolism.

ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ: Κατατάσσεται μερικές φορές στις βιταμινοειδείς ουσίες που περιλαμβάνονται στις τροφές των ψαριών . Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

ÁCIDO LIPOICO: En el campo de la nutrición de los peces, el ácido lipoico es a veces clasificado entre la sustancias que se asemejan a las vitaminas; esencial para el metabolismo de los carbohidratos.

ÁCIDO LIPOICO: En ocasións, en nutrición de peixes clasificouse como unha substancia do tipo das vitaminas; é esencial para o metabolismo dos hidratos de carbono.

LIPOSAV: A haltakarmányozásban néha a vitaminszerű anyagokhoz sorolt vegyület, amelynek nélkülözhetetlen szerepe van a szénhidrát-anyagcserében.

LIPOIC ACID: Iblant klassifisert som en vitaminlignende substans eller antioksydant i fiskeernæring. Essensiell for karbohydratmetabolisme.

KWAS LIPONOWY: Czasami w żywieniu ryb klasyfikowany jest jako substancja witaminopodobna; niezbędny w przemianie węglowodanów.

LİPOİK ASİT: Balık beslemede kullanılan ve genellikle vitamin gibi sınıflandırılan maddeler olup; karbonhidrat metabolizması için önemlidirler

Was this helpful?
Acide gras à 18 carbones avec deux doubles liaisons interrompues par un méthylène. Il y a six carbones à partir de la dernière double liaison jusquau méthylène; doù W6 ou n-6, par exemple: 18:2 n-6. Les animaux sont incapables de synthétiser lacide linoléique, ainsi que dautres acides gras avec la structure n-6 double liason. Une source alimentaire dacides gras n-6 est essentielle pour la plupart des animaux. Formule chimique : C18H3202.


LINOLEIC ACID: An essential fatty acid necessary for growth in animals; 18-carbon fatty acid with two methylene-interrupted double bonds; has 6 carbons from the last double-bond to the terminal methylene group; hence, _6 or n-6, e.g. 18:2 n-6. Animals are unable to synthesize this or other fatty acids with the n-6 double-bond structure. A dietary source of n-6 fatty acids is essential to most animals.a dietary source of n-6 fatty acids. Chemical formula is C 18H3202.

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ: Ένα βασικό λιπαρό οξύ στην ανάπτυξη των ζώων; λιπαρό οξύ με 18 άτομα άνθρακα με δύο διπλούς δεσμούς που διακόπτονται από μεθυλένια. Εχει 6 άτομα άνθρακα από τον τελευταίο διπλό δεσμό μέχρι το μεθυλένιο. Μια διατροφική πηγή σε n-6 λιπαρά οξεά. Ο χημικός τύπος είναι 18H3202.

ÁCIDO LINOLEICO: Es un ácido graso esencial necesario para el crecimiento de animales; es un ácido graso de 18 carbonos con dos doble enlaces; tiene 6 carbonos desde el último doble enlace hasta el grupo metilo terminal, por lo tanto, 6 o n-6 por ejemplo 18:2 n-6. Los animales son incapaces de sintetizar este u otros ácidos grasos con la estructura de doble enlace n-6. Es esencial una fuente de ácidos grasos n-6 en la dieta para la mayoría de los animales. La fórmula química es C18H32O

ÁCIDO LINOLEICO: É un ácido graxo esencial necesario para o crecemento de animais; é un ácido graxo de 18 carbonos con dous dobre enlaces; ten 6 carbonos dende o último dobre enlace ata o grupo metilo terminal, polo tanto, 6 ou n-6 por exemplo 18:2 n-6. Os animais son incapaces de sintetizar este ou outros ácidos graxos coa estrutura de dobre enlace n-6. É esencial unha fonte de ácidos graxos n-6 na dieta para a maioría dos animais. A fórmula química é C18H32O2

LINOLSAV: Az állatok növekedéséhez szükséges esszenciális zsírsav; 18 szénatomot tartalmazó zsírsav két kettős kötéssel, amelyek között egy metiléncsoport található; az utolsó kettős kötés és a metilén között 6 szénatom helyezkedik el; az n-6 zsírsavak forrása az étrendben. Kémiai képlete C 18H3202.

LINOLSYRE: Umettet fettsyre med 18 karbonatomer, og 2 dobbeltbindinger. Det er 6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, dvs 18:2 n-6. Dyr kan ikke syntetisere denne fettsyren eller andre fettsyrer med n-6 (6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, også kjent som omega 6 fettsyrer) dobbeltbinding. De fleste dyr må få tilført n-6 fettsyrer gjennom kosten. Kjemisk formel: C18H32O2.

KWAS LINOLOWY: Niezbędny kwas tłuszczowy, konieczny dla wzrostu zwierząt; kwas tłuszczowy o 18 atomach węgla, z dwoma wiązaniami podwójnymi przedzielonymi metylenem; 6 atomów węgla pochodzi z ostatniego podwójnego wiązania z metylenem; pokarmowe źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy n-6. Wzór chemiczny: C 18H3202.

LİNOLEİK ASİT: Hayvanlarda büyüme için gerekli temel yağ asidi; 18-karbon yağ asidi iki metilen çift bağları kesilmiş; son çift bağından metilene 6 karbonu vardır; n-6 yağ asitleri bir beslenme kaynağıdır. Kimyasal formülü C 18H3202.

Was this helpful?
Acide organique formé par loxydation anaerobie de glucose pendant lactivité musculaire.


LACTIC ACID: An organic acid formed by the anaerobic oxidation of glucose in muscle during exercise.

ΓΑΛΑΚΤIΚΟ ΟΞΥ: Ενα οργανικό οξύ που σχηματίζεται από την αναερόβια οξείδωση της γλυκόζης στους μυς ως αποτέλεσμα της μυϊκής δραστηριότητας.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado por la oxidación de la glucosa durante la actividad muscular.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado pola oxidación anaeróbica da glicosa no músculo durante a actividade muscular.

TEJSAV: A glükóz anaerob oxidációjakor létrejövő szerves sav. Az izmokban fizikai megterhelés során keletkezik.

MELKESYRE: Organisk syre som dannes ved anaerob nedbryting av glukose i muskel ved høyt aktivitetsnivå.

KWAS MLEKOWY: Kwas organiczny wytwarzany w mięśniach w czasie ruchu w wyniku beztlenowego utleniania glukozy.

LAKTİK ASİT: Egzersiz esnasında kas içerisinde anaerobik glikoliz ile oluşan organik bir asittir.

Was this helpful?
Chaine longue dacides gras polyensatures à double liaison avec le Carbone (3). Ces acides gras sont les constituents essentiels des régimes de beaucoup despèces de poissons marins pour leur développement optimum et leur survie.


OMEGA-3-FATTY ACID: Long chain polyunsaturated fatty acids have the first double bond at the third Carbon. These fatty acids are essential constituents in the diets of many marine fish species for optimal development and survival.

ΩΜΕΓΑ-3-ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μακρές αλυσίδες που έχουν τον πρώτο διπλό δεσμό στο τρίτο άτομο άνθρακα. Αποτελούν ουσιώδη συστατικά στην δίαιτα πολλών θαλάσσιων ψαριών γιά άριστη ανάπτυξη και επιβίωση.

ÁCIDO GRASO EN SERIE OMEGA-3: Larga cadena de ácidos grasos poli-insaturados cuyo primer doble enlace está en el tercer carbono. Estos ácidos grasos son constituyentes esenciales de la dieta para el desarrollo óptimo y supervivencia de muchas especies de peces marinos.

ÁCIDO GRAXO OMEGA-3: Acidos graxos poliinsaturados de cadea longa co primeiro dobre enlace no terceiro carbono. Estes ácidos graxos son constituíntes esenciais da dieta para o óptimo desenvolvemento e supervivencia de moitas especies de peixes mariños.

OMEGA-3 ZSÍRSAV: Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyeknél az első kettős kötés a harmadik szénatomnál van. Ezek a zsírsavak sok tengeri halfaj optimális fejlőséséhez és megmaradásához nélkülözhetetlenek.

OMEGA-3-FETTSYRER: Langkjedete flerumettede fettsyrer som har første dobbeltbinding mellom 3. og 4. karbonatom talt fra metyl-enden. Disse fettsyrene er essensielle bestandeler i fôr for mange marine arter av fisk for optimal utvikling og overlevelse.

KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe mające pierwsze podwójne wiązanie przy trzecim węglu. Dla optymalnego rozwoju i przeżywalności stanowią one niezbędny składnik diet wielu gatunków ryb morskich.

Omega-3 yağ asidi: Üçüncü karbonunda cift bağa sahip uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri. Bu yağ asitleri bir çok deniz balığı türlerinin optimum gelişimi ve hayatlarının devamı için dietlerinin esansiyel elemanıdır.

Was this helpful?
Acide gras contenant un groupe carboxyle simple (COOH), avec une seule double liaison entre deux carbones


MONOUNSATURATED FATTY ACID: Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with one double bond.

ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΟ ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Λιπαρά οξεά τα οποία περιέχουν μια καρβοξυλομάδα (COOH) και μια ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα ( C) με ένα διπλό δεσμό.

ÁCIDO GRASO MONOINSATURADO: Acido graso que contiene un grupo simple carboxilo (COOH) y una cadena de carbonos (C) recta y no ramificada con un doble enlace.

ÁCIDO GRAXO MONOINSATURADO: Acido graxo que contén un grupo simple carboxilo (COOH) e unha cadea de carbonos (C) recta e non ramificada cun dobre enlace

EGYSZERESEN TELÍTETLEN ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egy egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben egy kettős kötés található.

ENUMETTET FETTSYRE: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede med en dobbeltbinding.

JEDNONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE: Kwasy tłuszczowe zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch węglowy z jednym wiązaniem podwójnym.

TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ: Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağlı düz dallanmamış bir karbon ihtiva eden yağ asidi.

Was this helpful?
Acide organique aliphatique. Typiquement composé de chaînes simples, non ramifiées avec un nombre pair datomes de carbone. Plus de 40 acides gras existent dans la nature. Leurs propriétés chimiques et nutritives sont déterminées par le nombre datomes de carbone présents dans la molécule, et par le nombre et la position des doubles liaisons entre ces atomes de carbone. Les acides gras peuvent être saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés.


FATTY ACID: Organic aliphatic acid; typically composed of unbranched chains with an even number of carbon atoms. Over 40 fatty acids are found in nature. Their physical, chemical and nutritional properties are determined by the number of carbon atoms in the molecule and the number and positioning of double bonds between carbon atoms. Fatty acids may be saturated, monounsaturated or polyunsaturated.

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Οργανικά αλειφατικά οξέα. Κατά κανόνα έχουν μη διακλαδιζόμενες αλυσίδες με μονό αριθμό ατόμων άνθρακα. Πάνω από 40 λιπαρά οξέα υπάρχουν στη φύση. Οι φυσικές, χημικές και διατροφικές τους ιδιότητες καθορίζονται από τον αριθμό των ατόμων άνθρακα στο μόριο και τον αριθμό και τη θέση των διπλών δεσμών μεταξύ των ατόμων. Τα λιπαρά οξέα μπορεί να είναι κορεσμένα, μονοακόρεστα, ή πολυακόρεστα.

ÁCIDO GRASO: Ácido orgánico alifático; típicamente compuesto de cadenas no ramificadas con un número impar de átomos de carbono. En la naturaleza se encuentran más de 40 ácidos grasos. Sus propiedades físicas, químicas y nutricionales están determinadas por el número de átomos de carbono de la molécula y el número y posición de los dobles enlaces entre átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados.

ÁCIDO GRAXO: Ácido orgánico alifático; tipicamente composto de cadeas non ramificadas cun número impar de átomos de carbono. Na natureza atópanse máis de 40 ácidos graxos. As súas propiedades físicas, químicas e nutricionais están determinadas polo número de átomos de carbono da molécula e o número e posición dos dobres enlaces entre átomos de carbono. Os ácidos graxos poden ser saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados.

ZSÍRSAV: Alifás szerves sav; általában nem elágazó szénláncból áll, páros számú szénatommal. A természetben több mint 40 zsírsav létezik. Fizikai, kémiai és táplálkozástani sajátosságaikat a molekula szénatomszáma, valamint a szénatomok közötti kettős kötések száma és helyzete határozza meg. A zsírsavak lehetnek telítettek, egyszeresen vagy többszörösen telítetlenek.

FETTSYRER: Organisk, alifatisk syre, typisk sammensatt av lange karbonkjeder uten forgreninger, med antall karbonatomer vanligvis et partall. Over 40 fettsyrer finnes i naturen. Dere fysiske, kjemiske, og nærings-egenskaper bestemmes av antallet karbonatomer i molekylet, og antallet og plasseringen av dobbeltbindinger mellom karbonatomene. Fettsyrer kan være mettede, enumettede, eller flerumettede.

KWAS TŁUSZCZOWY: Organiczny kwas alifatyczny, zazwyczaj składający się z nierozgałęzionych łańcuchów o parzystej liczbie atomów węgla. W naturze istnieje ponad 40 kwasów tłuszczowych. Ich własności fizyczne, chemiczne i odżywcze determinowane są przez liczbę atomów węgla w cząsteczce oraz przez liczbę i położenie podwójnych wiązań między atomami węgla. Kwasy tłuszczowe mogą mieć charakter nasycony, jednonienasycowy i wielonienasycony

YAĞ ASİDİ: Organik aliphatik asit; çift sayılı carbon atomları ile genellikle dallanmmış zincirden oluşur. Doğada 40ın üzerinde yağ asidi bulunur. Fiziksel, kimyasal ve besleyici özellikleri moleküldeki karbon atomu sayısı ve karbon atomları arasındaki çift bağları

Was this helpful?
Acide gras sans aucune double liaison .


SATURATED FATTY ACID: Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with no double bond.

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα τα οποία περιέχουν μια καροξυλομάδα (COOH) και μια γραμμική ανθρακική ( C) αλυσίδα χωρίς διπλούς δεσμούς.

ÁCIDO GRASO SATURADO: Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha, sin ramificaciones y sin doble enlace.

ÁCIDO GRAXO SATURADO: Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita, sen ramificacións e sen dobre enlace.

TELÍTETT ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben nincs kettős kötés.

METTEDE FETTSYRER: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede uten dobbeltbindinger.

NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY: Kwas tłuszczowy zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) bez podwójnych wiązań.

DOYMUŞ YAĞ ASİDİ: Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağı olmayan düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi.

Was this helpful?
Les acides aminés sont des acides organiques qui présentent une fonction amine (-NH2) et une fonction acide carboxylique (-COOH). Ce sont les éléments constitutifs des protéines. Au cours de la digestion, les acides aminés libres sont absorbés par lintestin et transportés par le système sanguin vers les organes et les tissus. Il existe 20 acides aminés au total, et chez les poissons, 10 ont été identifiés comme acides aminés essentiels dans le régime alimentaire.


AMINO ACID: Amino acids are small organic acids containing an amine (-NH2) group and a carboxylic acid group (-COOH).They are the basic building blocks of proteins. Following digestion, free amino acids are absorbed from the intestine and distributed by the circulatory system to organs and tissues. There are 20 amino acids in total and in fish, 10 have been identified as essential dietary ingredients.

ΑΜΙΝΟΞΕΑ: Τα αμινοξέα είναι μικρά οργανικά οξέα τα οποία περιέχουν μια αμινοομάδα (-ΝΗ2) και μια καρβοξυλομάδα (-COOH). Είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι των πρωτεϊνών. Μετά από την πέψη τα ελεύθερα αμινοξέα απορροφώνται από το λεπτό έντερο και διανέμονται μέσω του κυκλοφορικού συστήματος στους ιστούς και στα όργανα. Υπάρχουν 20 αμινοξέα στο σύνολο, ενώ στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί 10 αμινοκξέα ως κύρια διατροφικά στοιχεία.

AMINOÁCIDO: Los aminoácidos son pequeños ácidos orgánicos que contienen un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH). Son los componentes fundamentales de las proteínas. Después de la digestión, los aminoácidos libres son absorbidos en el intestino y son distribuidos por el sistema circulatorio a los órganos y tejidos. En total, hay 20 aminoácidos y en peces se han identificado 10 que son componentes esenciales de la dieta.

AMINOÁCIDO: Os aminoácidos son pequenos ácidos orgánicos que conteñen un grupo amino (-NH2) e un grupo carboxilo (-COOH). Son os compoñentes fundamentais das proteínas. Despois da dixestión, os aminoácidos libres son absorbidos no intestino e son distribuídos polo sistema circulatorio aos órganos e tecidos. En total, hai 20 aminoácidos e en peixes identificáronse 10 que son compoñentes esenciais da dieta.

AMINOSAV: Az aminosavak kis molekulaméretű szerves savak, amelyek egy aminocsoportot (-NH2) és egy karboxilcsoportot (-COOH) tartalmaznak. A fehérjék alapvető építőkövei. Emésztés után a szabad aminosavak a bélcsatornából felszívódnak, és a keringési rendszer juttatja el őket a szervekhez és szövetekhez. Összesen 20 aminosav létezik, amelyek közül a halakban 10-et azonosítottak esszenciális tápanyagként.

AMINOSYRE: Aminosyrer er små organiske syrer som inneholder en amingruppe (-NH2) og en karboksylsyregruppe (-COOH). De er de grunnleggende byggeblokkene i proteiner. Etter å ha blitt fordøyet blir frie aminosyrer absorbert i tarmen og distribuert i sirkulasjonssystemet til organer og vev. Det finnes totalt 20 aminosyrer, og i fisk er 10 av dem essensielle og må tilføres gjennom kostholdet.

AMINOKWAS: Aminokwasy są drobnocząsteczkowymi kwasami organicznymi zawierającymi grupę aminową (-NH2) oraz resztę kwasu karboksylowego (-COOH).Są one podstawowymi elementami białek. Po strawieniu pokarmu wolne aminokwasy pochłaniane są z jelita i rozprowadzane przez układ krążenia do narządów i tkanek. Istnieje 20 aminokwasów; u ryb określono 10 aminokwasów jako niezbędne.

AMİNO ASİT: Amino asitler bir amin (-NH2) grubu ve bir karboksil asit grubu (-COOH) ihtiva eden küçük organik asitlerdir. Protein ana yapı taşlarıdır. Sindirimi takiben serbest aminoasitler bağırsaklardan emilir ve dolaşım sistemiyle organlara ve dokulara

Was this helpful?
Action duser par frottement ou denlever la surface dun matériau par grattage: attrition. Se dit souvent dun échantillon de mucus et/ou dépithélium prélevé par frottis.


ABRASION: The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.

ΕΚΤΡIΒΗ: Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.

ABRASIÓN: Acción de pulir frotando o de quitar rascando la superficie de un material: La atrición, indica a menudo una muestra de mucosa y/o de epitelio rascado.

ABRASIÓN: Acción de pulir fregando ou de quitar resgando a superficie dun material; desgaste; a miúdo móstrase mucosa e/ou de epitelio raspado.

KOPÁS: A felszínt alkotó anyag lemorzsolódása kaparás vagy elhasználódás miatt.

ABRASJON: En erosjonsprosess ved avskraping eller slitasje av overflatemateriale.

ABRAZJA: Proces erozji w wyniku ścierania lub wietrzenia powierzchni materiałów; ścieranie; często zeskrobane próbki śluzu i/lub tkanki nabłonkowej.

AŞINMA: Bir materyal yüzeyinin ovalanarak erozyona uğraması yada aşınması; aşındırma; epitel yada mukozanın kazınması

Was this helpful?
Un amas de pus dans une cavité de localisation discrète (un amas de tissu nécrotique et de lymphocytes), habituellement produit par des micro-organismes pyrogènes.


ABSCESS: A localized cavity containing pus (a collection of necrotic tissue and white blood cells), usually produced by pyrogenic micro-organisms.

ΑΠΟΣΤΗΜΑ: Κοιλότητα στην οποία συσσωρεύεται πύον (συνάθροιση νεκρών ιστών και λευκοκυττάρων), συνήθως παράγεται από πυογόνους μικροοργανισμούς.

ABSCESO: Una masa de pus en una cavidad de localización concreta (una masa de tejido necrótico y de linfocitos), habitualmente producido por microorganismos pirógenos.

ABSCESO: Masa de pus nunha cavidade de localización concreta (unha masa de tecido necrótico e de linfocitos), habitualmente producida por microorganismos piróxenos.

TÁLYOG: Gennyet (elpusztult szövetek és fehérvérsejtek keverékét) tartalmazó üreg, általában gyuladáskeltő mikroorganizmusok hatására alakul ki.

ABSCESS: En avgrenset ansamling av puss (nekrotisk vev og hvite blodlegemer) i fast vev, vanligvis produsert av pyrogene mikroorganismer.

ROPIEŃ: Miejscowe zagłębienie zawierające ropę (nagromadzenie martwiczej tkanki i białych krwinek), zwykle wytwarzane przez gorączkotwórcze drobnoustroje.

APSE, İLTİHAP: İltihap içeren sınırlandırılmış boşluk (beyaz kan hücreleri ve ölü dokunun toplanması), yangı/ateşi oluşturan mikro orkanızmalar tarafından genellikle üretilir

Was this helpful?
Se dit de lenvironnement des matériaux, ou des facteurs non-vivants.


ABIOTIC: Refers to non-living substances, factors, environments.

ΑΒΙΟΤΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε μη ζωντανό υλικό, σε παράγοντες, σε περιβάλλοντα.

ABIÓTICO: Referido a la materia inerte o no viva, tanto si se trata de substancias, factores ou medios

ABIÓTICO: Referido á materia inerte ou non viva, tanto se se trata de substancias, factores ou medios

ABIOTIKUS: Élettelen anyagokkal, tényezőkkel vagy környezettel kapcsolatos.

ABIOTISK: Ikke-levende. Viser til ikkelevende substanser, faktorer og ikkelevende omgivelser generelt.

ABIOTYCZN/Y/A/E: Termin odnoszący się do czynników (środowiskowych) nieożywionych.

ABİYOTİK: Cansız maddeler, faktörler, çevreyi belirtir.

Was this helpful?
La mise à mort d’animaux d’élevage dans des conditions technologiques et sanitaires contrôlées. Les poissons sont abattus par une variété de techniques comme la frappe precussive, l’électrocution, l’immersion dans de l’eau saturée en gaz carbonique ou un excès d’anesthésiants. L’utilisation correcte de ces techniques améliore la qualité du produit.


SLAUGHTER: Killing an animal under prescribed technological and sanitary conditions, to obtain desired products. Before processing, the fish may be killed using a range of techniques including percussive stunning, electrocution, immersion in a CO2 saturated solution and anaesthesia. Proper use of these techniques can help improve product quality

ΣΦΑΓΉ: Η θανάτωση των ζώων κάτω από τεχνολογικά και υγειονομικά προκαθορισμένες συνθήκες με σκοπό την αποκόμιση ενός τελικού προϊόντος με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ειδικά στα ψάρια πριν τη θανάτωση εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως είναι το ζάλισμα με κρούση, ή ηλεκτροπληξία, ή βύθιση σε υγρό κορεσμένο με CO2 και ή αναισθησία. Η σωστή χρήση αυτών των τεχνικών βοηθάει συνήθως στην καλυτέρευση της ποιότητας του προϊόντος.

SACRIFICIOPROCESAMIENTO: Matanza de los animales bajo condiciones sanitarias y tecnológicas reguladas, para obtener los productos deseados del animal. Antes del procesado el pez puede ser sacrificado usando un conjunto de técnicas que incluyen la inmersión en agua con hielo, CO2 o anestesia. El uso apropiado de estas técnicas ayuda a mejorar la calidad del producto.

SACRIFICIO / PROCESADO: Matanza dos animais baixo condicións sanitarias e tecnolóxicas reguladas, para obter os produtos desexados. Antes do procesado o peixe pode ser sacrificado usando un conxunto de técnicas que inclúen un golpe contundente, electrocución, inmersión en auga con xeo, inmersión en solución saturada de CO2 e anestesia. O uso apropiado destas técnicas axuda a mellorar a calidade do produto.

VÁGÁS: Egy állat elpusztítása előre meghatározott technológiai és higiéniai körülmények között. Feldolgozás előtt a halakat többféle módon el lehet pusztítani, például ütéssel, elektromos árammal, szén-dioxiddal telített oldatba merítéssel vagy altatással. Ezeknek a technikáknak a megfelelő alkalmazása javíthatja a termék minőségét.

SLAKTING: Avlivning av dyr under foreskrevne og hygieniske forhold for å oppnå ønskede produkter. Før prosessering kan fisken avlives ved bruk av en rekke teknikker, inkludert nedsenking i isvann, CO2 og bedøvelse. Riktig bruk av disse teknikkene kan forbedre kvaliteten på det endelige produktet.

UBÓJ: Zabijanie zwierząt według obowiązującej technologii i wymogów sanitarnych, celem uzyskania pożądanych produktów. Przed obróbką, ryby mogą być zabijane przy użyciu różnych technik, np.: uderzenia oszałamiającego, śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym, zanurzenie w roztworze nasyconym CO2. Odpowiednie użycie tych technik może wpłynąć na poprawę jakości produktu.

KESİM: İstenilen ürünü elde etmek için tuzluluk şartlarında ve verilen teknoloji altında balık ölümüdür. İşlemlerden önce, balığı sersemleştirici vuruş, elektrik, imersiyonla CO 2 doymuş çözelti ve anestezi teknikleri de dahil olmak üzere bir dizi teknoloji kullanarak öldürülebilinir. Bu teknolojileri uygun kullanımı ürün kalitesi artırılabilir.

Was this helpful?
Terme sappliquant à la destruction de tout ou une partie dun stock, habituellement à cause de la présence de maladies caractérisées (par exemple VHS); labattage des bovidés de faible croissance.


KILL-OUT: Term applied to the practice in which some of, or an entire stock are slaughtered, usually because of the presence of notifiable diseases (e.g. VHS); the destruction of runts with poor growth.

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ: Ορος που περιγράφει την πρακτική κατά την οποία μέρος του αποθέματος ή και όλο, θανατώνεται, συνήθως λόγω της παρουσίας ασθενειών (πχ. VHS). Η καταστροφή καχεκτικών ατόμων με μικρό ρυθμό αύξησης.

ABATAMIENTO: Término que se aplica a la destrucción de toda o una parte de un stock, habitualmente a causa de la presencia de enfermedades notificables (Ej. VHS): abatamiento de bovinos de pobre crecimiento.

EXTERMINIO / SACRIFICIO: Termo que se aplica á práctica na cal unha parte ou o stock completo, son sacrificados, normalmente debido á presenza dunha enfermidade notificable (ex. VHS; a eliminación dos de menor tamaño con pobre crecemento).

KIIRTÁS: A tenyésztési gyakorlatban az állomány egy részének vagy egészének elpusztítását jelenti, általában valamilyen azonosított betegség (pl. VHS) jelenléte miatt; a gyenge növekedési teljesítményű egyedek elpusztítása.

NEDSLAKTING: Betegnelse brukt om praksis der en slakter ned deler eller hele beholdningen av fisk. Det er pålagt å slakte ut all fisken i et anlegg dersom det påvises ondartede smittsomme sykdommer (A-sykdommer, f.eks. VHS).

WYBICIE, LIKWIDACJA POGŁOWIA : Termin stosowany w praktyce; oznacza, że część lub całe pogłowie poddaje się ubojowi, zwykle z powodu występowania choroby podlegającej obowiązkowi zgłoszenie (np. VHS); zniszczenie młodych ryb o słabym wzroście.

İmha etmek: Pratikte tüm stoğun ya da bir kısmının toplu olarak ölmesi olarak kullanılır, genellikle bildirilmesi zorunlu olan hastalığın (örneğin VHS) mevcudiyeti yüzünden; yavaş büyüme ile cücelerin ortadan kaybolması

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES