AMC LIMITED

Φ

Κύτταρο που έχει την δυνατότητα να πέπτει βακτήρια, ξένα σώματα και άλλα κύτταρα. Διακρίνονται σε (1) μικροφάγα (ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα) που είναι κινητά και (2) μακροφάγα που είναι ακίνητα ή εδραία (π.χ. ενδοθυλιακά κύτταρα, μονο- και ιστοκύτταρα).


PHAGOCYTE: A cell capable of ingesting bacteria, foreign particles, and other cells. There are (a) microphages (neutrophil leucocytes) which are mobile and (b) macrophages which are immobile or sessile (e.g. endothelial cells, mono- and histocytes).

PHAGOCYTE: Une cellule capable dingérer des bactéries, des corps étrangers et dautres cellules. On distingue: (a) les microphages (leucocytes neutrophiles) mobiles. (b) les macrophages qui sont immobiles ou sessiles (par exemple, cellules endothéliales, monocytes et histocytes).

FAGOCITO: Célula capaz de ingerir bacterias, cuerpos extraños y otras células. Se pueden distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móviles. (b) macrófagos que son inmóviles o sésiles (por ejemplo, células endoteliales, monocitos y histiocitos).

FAGOCITO: Célula capaz de inxerir bacterias, corpos estraños e outras células. Pódense distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móbiles. (b) macrófagos que son inmóbiles ou sésiles (por exemplo, células endoteliais, monocitos e histiocitos).

FAGOCITA: Olyan sejt, amely képes baktériumok, idegen részecskék és más sejtek bekebelezésére. Vannak (a) mikrofágok (neutrofil granulociták), amelyek mozgásképesek és (b) makrofágok, amelyek mozgásképtelenek vagy helytülők (pl. endotél sejtek, mono- és hisztociták).

FAGOCYTT: Celle som kan ta opp bakterier, fremmede partikler og andre celler. To typer: (a) Mikrofager (neutrofile leukocytter), som er bevegelige. (b) Makrofager, som er ubevegelige eller fastsittende (f.eks. endotelceller, mono- og histocytter).

FAGOCYT: Komórka zdolna połknąć bakterię, obce cząsteczki i inne komórki. Są to: (a) mikrofagi (leukocyty neutrofilne), które są ruchliwe i (b) makrofagi, które są nieruchome lub osadzone na szerokiej podstawie (np. komórki śródbłonka, mono- i histiocyty).

FAGOSİT: Bakteri, yabancı partiküller ve diğer hücreleri yemeye kadir bir hücre. (a) Hareketli olan mikrofajlar (nötrofil leucocyteler) ve (b) sesil veya hareket edemeyen makrofajlar (örn. endothelial hücreleri, mono- ve histositler).

Was this helpful?
Η ενδοκυτταρική κατάποση στερεών σωματιδίων από κύτταρα (φαγοκύτταρα) είτε γιά λόγους διατροφής είτε γιά λόγους άμυνας (ξένα σώματα).


PHAGOCYTOSIS: The intracellular uptake of solid particles by cells such as phagocytes, either for nutritional purposes (e.g. food) or as a defence mechanism (foreign bodies).

PHAGOCYTOSE: Le fait dincorporer les particules (ex. particules alimentaires, corps étrangers) dans les cellules.

FAGOCITOSIS: Mevanismo de incorporación de partículas (por ejemplo, partículas alimentarias, cuerpos extraños) a las células.

FAGOCITOSE: Mecanismo de incorporación de partículas sólidas por células como os fagocitos, xa sexa para a nutrición (por exemplo, partículas alimentarias) como para mecanismos de defensa (corpos estraños).

FAGOCITÓZIS: Szilárd anyagok felvétele a sejtbe táplálékként vagy védekező mechanizmusként (idegen testek esetén).

FAGOCYTOSE: Intracellulært opptak av faste partikler av celler, f.eks. fagocytter. Enten for ernæring (mat) eller som forsvarsmekanisme (fremmedlegemer).

FAGOCYTOZA: Wewnątrzkomórkowe wychwytywanie stałych cząstek przez komórki takie jak fagocyty i to zarówno w celach żywieniowych (np. pokarm) lub jako mechanizm obronny (obce ciała).

FAGOSİTOZ: Ya beslenme amaçlı (örn. besin) yada korunma mekanizması olarak (yabancı canlılar), fagositler gibi bakterileri de kapsayan katı partiküllerin hücre içerisine alınması.

Was this helpful?
Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση


PHAGE: A highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny virions within the ho

PHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

FAGO: Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u

FAGO: Calquera virus que ten de hospedador a unha bacteria. Os bacteriófagos forman un grupo moi diverso de virus. A maioría das bacterias poden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado só pode infectar unha cepa, ou a un número restrinxido de cepas ou especies de bacterias. As consecuencias de infección das bacterias por bacteriófagos dependen da cepa bacteriana, do tipo de bacteriófago e, ata certo punto, das condicións ambientais. Os bacteriófagos virulentos

FÁG: Igen sokféle vírust jelentő fogalom. A legtöbb vagy az összes baktérium megfertőződhet bizonyos fágokkal. Egy adott fág általában csak egy vagy néhány baktériumtörzset vagy -fajt képes fertőzni. A fágfertőzés következményei a fágtól és a gazdától, illetve kisebb mértékben a körülményektől függenek. A virulens fágok mindig litikus ciklust indítanak el a gazdasejtben, a temperált fágok viszont stabil, nem-litikus viszonyt (lizogéniát) alakítanak ki vele. Néhány fág képes a gazdasejt elpusztítása v

FAG: Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba

FAG/BAKTERIOFAG: Bardzo różnorodna grupa wirusów. Większość lub wszystkie bakterie mogą być zakażone przez poszczególne fagi (bakteriofagi). Zwykle dany fag może zakazić tylko jeden lub kilka szczepów lub gatunków bakterii. Konsekwencje zakażenia bakteriofagami zależą od faga i gospodarza a w pewnym stopniu od warunków. Zjadliwe fagi zawsze wywołują w komórce gospodarza cykl lityczny, podczas gdy umiarkowane fagi mogą ustalać stabilny, nielityczny związek (lizogenia) z gospodarzem. Niektóre fagi mogą dokonywać r

BAKTERİYOFAJ: Bakteriyofajlar virüslerin yüksek çeşitli grubudur. Çoğu ya da tüm bakteriler özelfaj tarafından enfekte olabilir. Çoğunlukla bir belirli faj, bakteri türlerini ya da yalnızca bir veya birkaç soyu enfekte edebilir. Faj enfeksiyonunun sonuçları faj ve konakçıya ve bazı şartların derecesine bağlıdır. Ilıman fajlar konakçı ile kararlı bir non-litik bağ (lisojeni) kurarken, öldürücü fazlar daima konakçı hücrelerinde bir litik döngüye sebep olur. Bazı fajlar konakçı hücresi içinde onu yok etmeden ya

Was this helpful?
Γραφική απεικόνιση, η οποία συνδέει μεταξύ τους με διακλαδώσεις είδη/τάξα υπολογίζοντας τη συνολική τους ομοιότητα. Κατασκευάζεται συνήθως χρησιμοποιώντας μεθόδους κατάταξης.


PHENOGRAM: A branching diagram that links species/taxa by estimates of overall similarity. Usually constructed using cluster analysis.

PHÉNOGRAMME: Schéma à branche illustrant les liens entre des espèces-taxa basé sur leurs similarités générales. Normalement construit par analyse de groupes.

FENOGRAMA: Diagrama ramificado que relaciona especies o taxones por la estimación de su similitud general. Normalmente se construye usando análisis de grupos (cluster).

FENOGRAMA: Diagrama ramificado que relaciona especies ou taxóns pola estimación da súa similitude xeral. Normalmente constrúese usando análise de grupos (clúster).

FENOGRAM: Elágazó diagram, amely a fajokat vagy rendszertani egységeket a hasonlóság mindenre kiterjedő becslésével kapcsolja össze. Általában cluster-analízissel állítják össze.

FENOGRAM: Et forgrenet diagram som forbinder arter eller taksoner ved å estimere deres totale likhet. Konstrueres vanligvis ved å bruke gruppeanalyse.

FENOGRAM: Rozgałęziony diagram łączący gatunki/taksony na podstawie oceny ogólnego podobieństwa. Zwykle zbudowany przy użyciu analizy skupień.

PHENOGRAM: Genel benzerlik ölçümlerinde türleri/taksonları bağlayan bir dallanma diyagramıdır. Genellikle dizi analizi kullanılarak yapılmıştır.

Was this helpful?
Χημ. τύπος C6Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.


PHENOL: Chemical formula: C5H5OH. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

PHENOL: De formule chimique C5H5OH. Masse cristalline blanche, soluble dans leau et dans lalcool. Le phénol est utilisé dans les solvants, les résines et les herbicides.

FENOL: De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina blanca, soluble en el agua y en el alcohol. El fenol se utiliza en los solventes, resinas y herbecidas.

FENOL: De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina branca, soluble na auga e no alcohol. O fenol utilízase nos solventes, resinas e herbicidas. Esta clase de compostos aromáticos caracterízase pola unión de polo menos un grupo hidroxilo ao anel benzénico.

FENOL: Összegképlete: C5H5OH. Fehér színű, kristályos szerkezetű, vízben és alkoholban is oldódó anyag. A fenolt oldószerekben, gyantákban és gyomirtókban használják. Az ilyen típusú aromás vegyületek jellegzetessége a benzolgyűrűhöz kapcsolódó egy vagy több hidroxilcsoport.

FENOL: Kjemisk formel: C5H5OH. Hvit krystallisk masse, som er løselig i vann og alkohol. Bruket i løsemidler, harpiks og plantedrepende midler. Denne klassen med aromatiske forbindelser karakteriseres ved at de har bundet minst én hydroksygruppe til benzenringen.

FENOL: Wzór chemiczny: C5H5OH.. Biała krystaliczna masa rozpuszczalna w wodzie i alkoholu. Fenol jest używany w rozpuszczalnikach, żywicach i herbicydach. Ta kategoria związków aromatycznych charakteryzuje się przyłączeniem przynajmniej jednej grupy karboksylowej do pierścienia benzenu.

Fenol: Kimyasal formülü C5H5OH. dır. Beyaz kristal kütlesi suda ve alkolde çözünür. Fenol solventlerde reçinelerde ve herbisitlerde kullanılır. Aromatik bileşiklerin bu sınıfı benzen halkasına en azından bir hidroksil grubunun eklenmesiyle karakterize edilir.

Was this helpful?
Μείωση της ικανότητας της αιμοσφαιρίνης να δεσμεύει το οξυγονο προκαλούμενη από την επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων CΟ2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οξυγόνου στους σωματικούς ιστούς.


BOHR-EFFECT: The action of high CO2 concentrations in reducing the affinity of haemoglobin for oxygen, resulting in the early release of oxygen into the body tissue.

EFFET DE BOHR: Diminution de laffinité de lhémoglobine pour loxygène provoquée par des teneurs élevées en gaz carbonique. Ceci a pour effet de libérer doxygène dans les tissus.

EFECTO BOHR: Disminución de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno, provocada por altas tasas de gas carbónico, lo que provoca una liberación precoz de oxígeno en los tejidos.

EFECTO BOHR: Diminución da afinidade da hemoglobina ao osíxeno, provocada por altas taxas de gas carbónico, o que provoca unha liberación precoz de osíxeno nos tecidos.

BOHR-EFFEKTUS: A hemoglobin oxigénkötő képességének csökkenése a magas CO2-szint hatására, amely az oxigén túl korai leadását eredményezi.

BOHR-EFFEKT: Prosessen der høye CO2 konsentrasjoner reduserer hemoglobinets oksygenaffinitet, noe som fører til for tidlig frisetting av oksygen over i vevet.

EFEKT BOHRA: Działanie wysokich koncentracji CO2 w obniżaniu powinowactwa hemoglobiny do tlenu, doprowadzające do wcześniejszego uwalniania tlenu w tkankach ciała.

Bohr etkisi: Vucut dokusunda bulunan yüksek karbondioksit konsantrasyonu hemoglobin ve oksijenin ilişkisini düşürerek dokulardaki oksijenin erken bırakılmasına neden olur.

Was this helpful?
Το σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.


PHENOTYPE: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

PHÉNOTYPE: Ensemble de caractères morphologiques et physiologiques dun organisme; le produit de linteraction entre le génotype et lenvironnement.

FENOTIPO: Conjunto de caracteres morfológicos y fisiológicos de un organismo; producto de interacción entre el genotipo y el ambiente.

FENOTIPO: Suma total observable das propiedades estruturais e funcionais dun organismo; o produto da interacción entre o xenotipo e o ambiente.

FENOTÍPUS: Egy szervezet megfigyelhető szerkezeti és működésbeli tulajdonságának összessége; a genotípus és a környezet kölcsönhatásának eredményeként alakul ki.

FENOTYPE: Totalsummen av de merkbare strukturelle og funksjonelle egenskapene til en organisme. Produktet av den gjensidige påvirkningen mellom genotypen og miljøet.

FENOTYP: Ogólna suma dostrzegalnych strukturalnych i funkcjonalnych właściwości organizmu; wynik wzajemnego oddziaływania pomiędzy genotypem a środowiskiem.

FENOTİP: Bir organizmanın yapı ve işlevsel olarak uyulması gereken özelliklerinin toplamı; genotip ve çevre arasındaki etkileşimin bir ürünüdür.

Was this helpful?
Τροφή στην οποία έχουν προστεθεί αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα, συνήθως στην περιοχή καλλιέργειας. Χορηγείται γενικά γιά θεραπεία και όχι γιά πρόληψη. Επειδή συνήθως τα άρρωστα ψάρια έχουν μειωμένη όρεξη η φαρμακευτική τροφή είναι ίσως αναγκαίο να περιέχει προσελκυστικές ουσίες ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωσή της.


MEDICATED FEED: Feed into which drugs or antibiotics have been added, usually on the farm site. Medicated feed is typically given to fish as a treatment, and not as a prophylactic. In general diseased fish have a depressed appetite, so that medicated diet may need to be contain attractants to encourage consumption by the fish. In many countries the application of medicated feeds is strictly regulated.

ALIMENT MEDICAMENTE: Aliment dans lequel sont incorporés des drogues ou des antibiotiques (habituellement sur le site de production). Les aliments médicamentés sont normalement utilisés comme traitement et ne sont pas distribués en prophylaxie. Généralement, les poissons malades ont lappétit réduit et il savère parfois nécessaire daugmenter leur ingestion par les poissons.

ALIMENTO FARMACOLÓGICO: Alimento en lo cual se han agregado drogas o antibióticos (normalmente durante su producción). Los alimentos tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamiento, y no como profiláctico. En general los peces enfermos tienen un apetito deprimido, así que a veces es necesario que la dieta contenga atrayentes para animar su consumo por el pez. En muchos países la aplicación de alimentos tratados con fármacos está estrictamente regulado.

ALIMENTO MEDICADO: Alimento no cal se agregaron drogas ou antibióticos (normalmente na piscifactoría). Os alimentos medicados tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamento e non como profiláctico. En xeral os peixes enfermos teñen un apetito deprimido, así que ás veces é necesario que a dieta conteña atraentes para animar o seu consumo polo peixe. En moitos países a aplicación de alimentos medicados está estritamente regulada.

GYÓGYTÁP: Olyan táp, amelyhez gyógyszereket vagy antibiotikumokat kevertek. A gyógytápot legtöbbször kezelési, és nem megelőzési céllal adják a halaknak. A beteg halaknak általában csökken az étvágya, emiatt a gyógytápnak valamilyan vonzóanyagot (attraktánst) kell tartalmaznia. Sok országban a gyógytápok használatát szigorúan szabályozzák.

MEDISINFÔR: Fôr som inneholder medikamenter eller antibiotika. Medisinfôr gis til fisk ved behandling av sykdom, ikke som profylaktisk tiltak. Syk fisk har ofte nedsatt appetitt, noe som kompenseres for ved å tilsette tiltrekningsstoffer i fôret. I mange land er bruk av medisinfôr strengt regulert. I Norge er bruken av medisinfôr (antibiotika) sterkt redusert etter at de ble utviklet gode vaksiner for laksefisk.

PASZA LECZNICZA: Pasze, do których zostały dodane leki lub antybiotyki, zwykle na miejscu w farmie, ale także produkowane przemysłowo. Pasza lecznicza jest zazwyczaj podawana rybom w formie zabiegu leczniczego a nie profilaktycznie. Na ogół chore ryby mają obniżony apetyt, tak więc diety lecznicze wymagają dodawania do nich atraktantów, aby zachęcić ryby do ich pobierania. W wielu krajach stosowanie pasz leczniczych jest ściśle regulowane.

İLAÇLI BESLEME: Yemlerin içine ilaç ya da antibiyotiklerin karıştırıldığı ve de genellikle çiftliklerde kullanılan besleme şeklidir. İlaçlı besleme genellikle bir önleyici olarak değil, bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Hastalıklı balık genelde iştahsız olur, bu nedenle ilaçlı yemin, tüketilebilmesi için, bazı iştah açıcı katkı maddeleri içermesi gerekir. Çoğu ülkede ilaçlı beslemenin uygulanması çok katı bir şekilde düzenlenmiştir.

Was this helpful?
Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αντιμετώπιση ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης. Με τη στενή έννοια (ιδίως ο αγγλικός όρος drug) αναφέρεται σε ναρκωτικές ουσίες.


DRUG: General term encompassing all substances used to prevent, treat or cure any disease or condition: more specifically, referring to narcotizing agents.

PRODUIT PHARMACEUTIQUE: Terme général incluant toutes les substances utilisées pour prévenir, traiter ou soigner les maladies; utilisé plus spécifiquement pour les narcotiques.

PRODUCTO FARMACÉUTICO: Término general que incluye todas las sustancias utilizadas para prevenir, tratar o curar las enfermedades; utilizado más específicamente para drogas.

DROGA/MEDICAMENTO: Termo xeral que inclúe todas as substancias utilizadas para previr, tratar ou curar calquera enfermidade ou condición. Utilizado máis especificamente referido ás drogas.

GYÓGYSZER: Betegségek vagy kóros állapotok megelőzésére, kezelésére és gyógyítására használt anyagok gyűjtőneve.

MEDIKAMENT: Vanlig betegnelse som inneslutter alle substanser brukt til å forebygge, behandle eller kurere en sykdom eller tilstand.

LEKARSTWO: Ogólny termin obejmujący wszystkie substancje używane zapobiegawczo, leczniczo lub w celu wyleczenia jakiejś choroby lub stanu; bardziej specyficznie odnosi się do środków narkotyzujących.

İLAÇ: Herhangi bir hastalığı veya durumu önlemek için kullanılan tedavi veya kür maddelerinin hepsine verilen isimdir; özellikle narkoz ajanlarına atfen.

Was this helpful?
Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτιμώμενη ποσότητα ειδικών φαρμάκων που βρίσκεται σε δείγματα ιστών. Βλ. επίσης χρόνος απομάκρυνσης.


DRUG RESIDUE: In aquaculture, referring to the estimated quantities of specific drugs found in tissue samples.

TRACES RESIDUELLES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES: En aquaculture, concernent les quantités estimées des produits pharmaceutiques trouvés dans les échantillons de tissus.

RESTOS RESIDUALES DE FÁRMACOS: En acuicultura, se refiere a las cantidades estimadas de productos farmacéuticos encontrados en muestras de tejidos.

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS / DROGAS: En acuicultura, refírese ás cantidades estimadas de medicamentos ou drogas atopados en mostras de tecidos.

GYÓGYSZERMARADVÁNY: Az akvakultúrában a szövetmintákban visszamaradó gyógyszerek mennyiségére utaló fogalom.

MEDISINRESTER: Betegnelsen brukes i akvakultur for å gi et overslag over mengden av spesifikke medikamenter funnet i vevsprøver. Se også tilbakeholdelsestid.

POZOSTAŁOŚCI LEKU: W akwakulturze odnosi się do określonych ilości swoistych leków znajdowanych w próbkach tkanek.

İLAÇ KALINTILARI: Akuakültürde, doku örneklerinde bulunan belirli ilaç miktarlarının tahmin etmeye istinaden.

Was this helpful?
Τμήμα του πεπτικού σωλήνα ευρισκόμενο αμέσως μετά το στόμα και πριν τον οισοφάγο. Σε μερικές περιπτώσεις φέρει ειδικευμένα εξαρτήματα (δόντια κλπ. μασητικά μόρια) για τον τεμαχισμό ή την σύνθλιψη της τροφής. Στα ψάρια περιβάλλεται από τα βραγχιακά τόξα.


PHARYNX: That part of the digestive tract situated immediately posterior to the mouth and anterior to the oesophagus: sometimes bears specialized structures (teeth, spikes, plates) for processing food. In fish, the gill arches surround the pharynx.

PHARYNX: Partie du tractus digestif immédiatement postérieure à la bouche et antérieure à lœsophage; portant quelquefois des structures spécialisées (dents, épines) à fonctions alimentaires. Les arcs branchiaux entourent le pharynx.

FARINGE: Parte del tubo digestivo inmediatamente posterior a la boca y anterior al esófago; a veces incorpora estructuras especializadas (dientes, espinas) con funciones alimentarias. Los arcos branquiales que rodean la faringe.

FARINXE: Parte do tubo dixestivo inmediatamente posterior á boca e anterior ao esófago; ás veces incorpora estruturas especializadas (dentes, espiñas, placas) con funcións alimentarias. Os arcos branquiais que rodean a farinxe dos peixes.

GARAT: Az emésztőcsatornának közvetlenül a szájüreg mögött és a nyelőcső előtt elhelyezkedő része; néha a táplálékot feldolgozó speciális szervek (fogak, tüskék, lemezek) csatlakoznak hozzá. Halakban a garatot a kopoltyúívek veszik körül.

PHARYNX (SVELG): Delen av fordøyelseskanalen som sitter rett bak munnen fremfor spiserøret (oesophagus). Har av og til spesialiserte strukturer kalt svelgbeinstenner. Hos fisk omgir gjellebuene svelget.

GARDŁO: Część przewodu pokarmowego usytuowana bezpośrednio z tyłu za otworem gębowym i w przedniej części przełyku; czasami posiada wyspecjalizowane struktury (zęby, kolce, płytki) do przetwarzania pokarmu. U ryb gardło otaczają łuki skrzelowe.

FARİNKS: Ağızın hemen arka kısmından özefagusun önüne kadarki sindirim bölgesindeki kısım: besini sindirmek için ayılardaki özelleşmiş yapılar (dişler, çıkıntılar, damaklar). Balıklarda solungaç arkları farinksi çevirir.

Was this helpful?
Σχετιζόμενος με τον φάρυγγα.


PHARYNGEAL: Pertaining to the pharynx.

PHARYNGIEN: Qui se rapporte au pharynx.

FARÍNGEO: Que se refiere a la faringe.

FARÍNXEO: Pertencente á farinxe.

GARAT-: A garattal kapcsolatos.

FARYNGAL: Vedrører svelget (pharynx).

GARDŁOWY: Odnosi się do gardła.

GIRTLAK (FARİNGEAL): Yutak ile ilgili.

Was this helpful?
Μηχανήνμα που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ένταση του φωτός που απορροφάται σε διαφορετικά μήκη κύματος ελέγχοντας τη διαφορετική φασματική αποκρίση, εκπομπή και διάδοση του φωτός.


SPECTROPHOTOMETER: A device used to measure the intensity of light absorbed at different wavelengths by looking at the spectral reflectance, transmittance or emission.

SPECTROPHOTOMETRE: Appareil permettant de mesurer lintensité de la lumière à différentes longueurs dondes en observant le facteur de réflection spectrale, sa transmission ou son émission.

ESPECTROFOTÓMETRO: Aparato empleado para medir la intensidad de la luz absorbida a diferentes longitudes de onda examinando la reflectancia espectral, la transmitancia o la emisión.

ESPECTROFOTÓMETRO: Aparato empregado para medir a intensidade da luz absorbida a diferentes lonxitudes de onda examinando a reflectancia espectral, a transmitancia ou a emisión.

SPEKTROFOTOMÉTER: A spektrális reflektancia, transzmittancia vagy emisszió vizsgálatának segítségével a különböző hullámhosszokon elnyelődő fény intenzitásának mérésére használt műszer.

SPEKTROFOTOMETER: Instrument for å måle lysintensitet på forskjellige bølgelengder; måler refleksjon, transmisjon, eller emmisjon.

SPEKTROFOTOMETR: Urządzenie stosowane do analizy spektralnej i pomiaru strumienia światła - do pomiaru absorpcji promieniowania w funkcji długości fali świetlnej.

SPEKTROFOTOMETRE: Işığın yoğunluğunu farklı dalga boylarında spektral yansıma olarak, geçirgenlik veya emisyonuna bakarak ölçmek için kullanılan bir cihaz.

Was this helpful?
Ο όρος περιλαμβάνει πολλά centrarchids του γλυκού νερού του γένους Lepomis. Στην Βρετανία, το όνομα χρησιμοποιείται για το είδος Mola mola.


SUNFISH: The term includes many freshwater centrarchids of the genus Lepomis. In Britain, the name is used for the molid Mola mola.

POISSON SOLEIL: Ce terme comprend les centrarchidés du genre Lepomis. En Grande Bretagne, ce nom sapplique au molidé Mola mola.

PEZ LUNA: Este término incluye peces de agua dulce de la familia de Centrárquidos del género Lepomis. En Gran Bretaña, este nombre se aplica a la molida Mola mola.

PEIXE LÚA: Este termo inclúe peixes de auga doce da familia de Centrárquidos do xénero Lepomis. En Gran Bretaña, este nome aplícase ao peixe lúa Mola mola.

NAPHAL: A Lepomis nemzetségbe tartozó édesvízi díszsügérfélék gyűjtőneve, Nagy-Britanniában viszont a holdhal (Mola mola) elnevezése.

SOLABBORER: Ferskvannsfisker tilhørende familie Centrarchidae, klasseLepomis. Den engelsk betegnelsen ”sunfish” betyr og månefisk (Mola mola) og laksestørje (Lampris guttatus).

RYBA SŁONECZNA: Nazwa obejmuje szereg słodkowodnych gatunków z rodziny Centrarchidae z rodzaju Lepomis. W Wielkiej Brytanii nazwa ta jest używana w stosunku do ryby morskiej moli Mola mola).

Güneş balığı: Centrarchid genusu tatlı su balıklarını içeren bir terim, Lepomis, İngilterede Mola mola için Molid ismi kullanılır

Was this helpful?
Συσκευή που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού. Αποτελείται από ένα απορροφητικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, που χρησιμοποιείται για να απομακρύνει διαλυμένα οργανικά υλικά. Πρβλ. Ενεργός άνθρακας.


CARBON FILTER: Apparatus used in water treatment in which an adsorption filter of activated carbon is used to remove dissolved organics; cf. activated carbon.

FILTRE A CHARBON: Filtre contenant du charbon actif au travers duquel est retenu la matière organique de leau à filtrer.

FILTRO DE CARBÓN: Filtro que contiene carbón activo a través del cual es retenida la materia orgánica de l a agua a filtrar.

FILTRO DE CARBÓN: Aparato usado no tratamento da auga no cál un filtro de adsorción de carbón activado é usado para eliminar substancias orgánicas disoltas. Ex. carbón activado.

SZÉNSZŰRŐ: Víztisztításra szolgáló berendezés, amelyben egy aktív szénből álló adszorpciós szűrőt használnak az oldott szerves anyagok eltávolítására; vö. aktív szén.

KULLFILTER: Apparat som brukes ved vannbehandling, der et adsorpsjonsfilter bestående av aktivkull brukes til å fjerne løste organiske stoff. Jfr. aktivkull.

FILTR WĘGLOWY: Urządzenie stosowane w oczyszczaniu wody, w którym jest używany filtr adsorpcyjny z węgla aktywowanego, w celu usunięcia substancji organicznych; porównaj: węgiel aktywowany.

KARBON FİLTRESİ: İçinde harekete geçirilmiş karbon soğurma filtresinin çözünmüş canlıları ortadan kaldırmada kullanıldığı su işleme sürecinde kullanılan bir alettir.

Was this helpful?
Οξεία έως χρονία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών του γλυκού νερού και της θάλασσας που προκαλείται από διάφορα μέλη του γένους Flavobacterium. Εμφανίζεται σποραδικά και η θεραπευτική αγωγή είναι συμπτωματική.


FLAVOBACTERIOSIS: An acute to chronic systemic bacterial disease of freshwater and marine fishes caused by several members of the genus Flavobacterium. It occurs sporadically and treatment is symptomatic.

FLAVOBACTERIOSE: Infection bactérienne systémique, aiguë ou chronique, des poissons marins et deau douce provoquée par de nombreuses espèces du genre Flavobacterium. Les manifestations sont sporadiques et le traitement symptomatique.

FLAVOBACTERIOSIS: Infección bacteria sistemática, aguda o crónica, de los peces marinos y de agua dulce provocada por múltiples especies del clase Flavobacterium. Las manifestaciones son esporádicas y el tratamiento sintomático.

FLAVOBACTERIOSE: Infección bacteria sistemática, aguda ou crónica, de peixes mariños e de auga doce provocada por varios membros do xénero Flavobacterium. Acontece esporadicamente e o tratamento é sintomático

FLAVOBACTERIOSIS: Édesvízi és tengeri halfajok heveny vagy idült, szisztémás betegsége, amelyet a Flavobacterium nembe tartozó baktériumfajok okoznak. A betegség véletlenszerűen fordul elő, és ellene tüneti kezelés alkalmazható.

FLAVOBACTERIOSE: Akutt til kronisk sykdom hos saltvanns- og ferskvannsfisk forårsaket av ulike medlemmer av slekten Flavobacterium. Forekommer sporadisk og behandlingen er symptomatisk.

FLAWOBAKTERIOZA: Ostra do przewlekłej systemiczna choroba bakteryjna ryb słodkowodnych i morskich, powodowana przez kilku przedstawicieli rodzaju Flavobacterium. Występuje ona sporadycznie a leczenie jest objawowe.

FLAVOBAKTERİOSİS : Tatlı su ve deniz balıklarında Flavobacterium neden olduğu akut ve kronik seyirde olan bakteri hastalığı

Was this helpful?
Η αντίδραση των ιστών στον τραυματισμό χαρακτηριζόμενη κλινικά από πυρετό, οίδημα, ερύθημα και πόνο, και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσώρευση λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρού και απόθεση ινώδους. Η αντίδραση περιγράφεται με τον όρο φλεγμονώδης απόκριση.


INFLAMMATION: The reaction of the tissues to injury characterized clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin. This reaction is termed the inflammatory response.

INFLAMMATION: Réaction pathologique des tissus qui sétablit à la suite dune agression traumatique, chimique ou microbienne; se caractérise cliniquement par la chaleur, la rougeur, la tuméfaction et la douleur; se caractérise pathologiquement par une vasodilatation, de lhyperémie, une accumulation de leucocytes, lexudation de fluide et la formation de fibrine.

INFLAMACIÓN: Reacción patológica de tejidos que se establece después de agresión traumática, química o microbiana; clínicamente caracterizada por el calor, enrojecimiento, tumefacción y el dolor; patológicamente caracterizada por una vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación y formación de fibrina.

INFLAMACIÓN: Reacción dos tecidos ás feridas, caracterizada clinicamente por calor, arrubiamento, tumefacción e dor; patoloxicamente caracterizada por vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación de fluídos e depósitos de fibrina. Esta reacción está mediada pola resposta inflamatoria.

GYULLADÁS: A szövetek fertőzésre adott reakciója, amelynek klinikai jellemzői a melegség, duzzadtság, vörösség és fájdalom, patológiai jellemzői pedig az értágulat, hiperémia, a fehérvérsejtek felhalmozódása, folyadék-kiválasztás és a fibrin lerakódása. Ezt a reakciót gyulladásos válasznak nevezik.

BETENNELSE: Vevsreaksjon mot skader. Karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved utvidelse av blodkarene, hyperemi (økt blodmengde), opphopning av leukocytter, utsondring av væske og avsetning av fibrin. Denne reaksjonen kalles en betennelsesreaksjon.

ZAPALENIE : Reakcja tkanek na uszkodzenie; klinicznie charakteryzuje się gorączką, puchnięciem, zaczerwienieniem i bólem, a patologicznie − rozszerzeniem naczyń krwionośnych, przekrwieniem, nagromadzeniem się leukocytów, wysiękiem płynu i odkładaniem się włóknika. Reakcja ta jest nazywana odpowiedzią zapalną.

YANGI: İncinen veya yaralanan bir dokuda oluşan ve klinik olarak ateş, şişme, kızarma, ağrı, patolojik olarak damar genişlemesi, kan birikmesi, lökosit birikimi, sıvı sızması ve fibrin oluşumu gibi olaylarla karakterize edilen reaksiyon durumu. Bu reaksiyon yangısal tepki olarak da ifade edilir.

Was this helpful?
Κύστη του δέρματος η οποία περιέχει υγρό.


BLEB: A skin vesicle containing fluid.

CLOQUE: Vésicule sous-cutanée remplie de liquide.

AMPOLLA: Vesícula subcutánea llena de líquido

AMPOLA: Vesícula subcutánea chea de líquido

BLEB: Folyadékot tartalmazó hólyag a bőrön.

BLEMME: Skinnblære som inneholder væske.

PĘCHERZYK PODSKÓRNY: Pęcherzyk skórny zawierający płyn.

KABARCIK: Deride içi sıvı dolu kesecik ( yada şişlik)

Was this helpful?
Εξωτερικό λέπι ή κεράτινος δίσκος σε μερικά ψάρια και σε πολλά ερπετά.


SCUTE: External scale or horny plate on some fishes and many reptiles.

BOUCLE: Ecaille externe ou formations cornées rencontrées chez quelques poissons et de nombreux reptiles.

BUCLE: Escamas externas o formaciones corneadas encontradas en algunos peces y en numerosos reptiles.

ESCUDO / CUNCHA: Capa escamosa externa ou placa córnea atopada nalgúns peixes (p. ex. nos placodermos) e en numerosos réptiles acorazados.

PÁNCÉL: Külső pikkelyes vagy elszarusodott lemez néhány hal- és sok hüllőfajban.

HORNPLATE (BEINPLATE): Skjellene i huden hos mange krypdyr (reptiler). Noen fisker har beinplater i huden.

TARCZKA (łuska) : Zewnętrzna łuska lub rogowa tarczka na niektórych rybach i wielu gadach.

SIRT KABUĞU: Bazı balıklarda ve sürüngenlerde vücut dışında bulunan pul veya sert plak.

Was this helpful?
Οργανισμός που φιλοξενεί παθογόνο παράγοντα. Η μετάδοση πραγματοποιείται κατά τρόπο ενεργό (μόλυνση) ή παθητικό (μηχανική, χωρίς πολλαπλασιασμό του παθογόνου) και είναι παροδική ή χρόνια. Ο παθογόνος παράγοντας απεκκρίνεται από τον οργανισμό (συνεχώς ή περιστασιακά) ή παραμένει στους ιστούς (μόνιμα).


CARRIER: An organism harbouring a pathogenic agent. The relationship can be active (infection) or passive (without any multiplication of the pathogen). It can be short-term (not in a passive infection), or chronic. The pathogen can be excreted (continuously or occasionally) or it can remain in the tissues permanently.

PORTEUR: Organisme porteur dun agent infectieux. Lassociation peut être active (infection) ou passive (purement mécanique, sans la multiplication de lagent pathogène). Elle peut être à court terme ou chronique. Lorganisme pathogène peut être excrété ou non, ou maintenu dans les tissus (porteur permanent, porteur occasionnel).

PORTADOR: Organismo portador de un agente infeccioso. La asociación puede ser activa (infección) o pasiva (puramente mecánica, sin manipulación del agente patógeno). Puede ser aguda o crónica. El organismo patógeno puede ser excretado o no, o mantenido en los tejidos (portador permanente, portador ocasional).

PORTADOR: Organismo portador dun axente infeccioso. A asociación pode ser activa (infección) ou pasiva (sen multiplicación do patóxeno, puramente mecánica, sen manipulación do axente patóxeno). Pode ser aguda ou crónica. O organismo patóxeno pode ser excretado (continua ou ocasionalmente) ou pode permanecer nos tecidos de forma permanente ou non (portador permanente, portador ocasional).

HORDOZÓ: Valamilyen kórokozót hordozó szervezet. Viszonya a kórokozóval lehet aktív (fertőzés) és passzív (a kórokozó szaporodása nélkül). Lehet rövidtávú (passzív fertőződés esetén nem), vagy idült. A kórokozó kibocsátódhat (folyamatosan vagy alkalomszerűen) a környezetbe, vagy hosszabb ideig a szövetekben maradhat.

BÆRER: Organisme som huser et patogent (sykdomsfremkallende) agens. Forholdet kan være aktivt (infeksjon) eller passivt (uten formering av patogenet). Det kan være kortsiktig (ikke ved passiv infeksjon) eller kronisk. Patogenet kan bli utskilt (kontinuerlig eller i perioder) eller det kan forbli i vevet permanent.

NOSICIEL (chorób): Organizm będący siedliskiem czynnika chorobotwórczego. Związek może być aktywny (zarażanie) lub bierny (bez żadnego rozmnażania się patogenu). Może to być krótkotrwałe (nie w zarażaniu biernym) lub przewlekłe. Patogen może być wydalany (nieustannie lub okresowo) bądź może pozostawać w tkankach na stałe.

TAŞIYICI: Bir patojenik ajana ev sahipliği yapan bir organizma. İlişkileri aktif(enfeksiyon) ya da pasif ( patojende herhangi bir çoğalma olmaksızın) olabilir. Kısa süreli ( pasif enfeksiyonda değil) ya da kronik olabilir. Patojen atılabilir ( devamlı ya da arasıra) ya da dokularda kalıcı olabilir.

Was this helpful?
Ζωντανός φορέας ή μεταφορέας ενός συμβιώτη (γενικά, ενός παρασίτου) από ένα μόνιμο ξενιστή σένα άλλο άτομο του ίδιου είδους. Αν το παράσιτο αλλάζει αναπτυξιακό στάδιο μέσα στον φορέα, ο τελευταίος καλείται μετακυκλικός ή βιολογικός φορέας. Αν δεν υπάρχει αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής) του παρασίτου, ο φορέας καλείται μηχανικός φορέας ή μολυσματικός φορέας (εξέχον παράδειγμα είναι η οικιακή μύγα). Οι μετακυκλικοί φορείς θεωρούνται σημαντικοί "ενδιάμεσοι ξενιστές".


VECTOR(Disease vector): Living carrier or transporter of a symbiont (generally meaning a parasite) from a definitive host back to another individual of the same host species. If the parasite goes through a developmental stage in the carrier, the latter is known as a metacyclic or biological vector; if there is no change (including no multiplication) in or of the parasite, the carrier is called a mechanical or contamination vector (an outstanding example is the housefly); the metacyclic vector has also been considered a

VECTEUR (Vecteur pathologique): Porteur vivant dun symbiont (généralement un parasite) dun hôte définitif envers un autre individu de la même espèce hôte. Si le parasite passe un stade de développement sur le porteur, ce dernier sappelle vecteur métacyclique ou vecteur biologique; sil ny a aucun changement (y compris labsence de prolifération) du parasite, le vecteur est appelé vecteur mécanique ou vecteur de contamination (un bon exemple étant la mouche bleue); le vecteur métacyclique est aussi considéré comme un hôte intermé

VECTOR (Vector patológico): Portador vivo de un simbionte (generalmente un parásito) de un huésped definitivo hacia otro individuo de la misma especie que el huésped. Si el parásito pasa a un estado de desarrollo en portador, en este caso este último se llama metacíclico o vector biológico; si no hay ningún cambio (incluyendo la ausencia de la proliferación) del parásito, el vector es llamado vector mecánico o vector de contaminación (un buen ejemplo es de la mosca azul); el vector metacíclico es también considerado como h

VECTOR (Vector patolóxico): Portador vivo dun simbionte (xeralmente un parasito) dun hospedador definitivo cara a outro individuo da mesma especie que o hospedador. Se o parasito completa unha fase de desenvolvemento no portador, este último chámase metacíclico ou vector biolóxico; se non hai ningún cambio (incluíndo a ausencia da proliferación) do parasito, o vector é chamado vector mecánico ou vector de contaminación (un bo exemplo é da mosca doméstica); o vector metacíclico é tamén considerado como hospedador intermedia

VEKTOR (Betegségvektor): Valamilyen együttélő szervezet (ez általában élősködőt jelent) élő hordozója vagy közvetítője két végleges gazdaegyed között, amelyek ugyanahoz a fajhoz tartoznak. Ha az élősködő a hordozón belül egy másik egyedfejlődési állapotba kerül, akkor az utóbbit metaciklikus vagy biológiai vektornak nevezzük; ha nincs ilyen jellegű változás (a sokszorozódást is beleértve), akkor a hordozót mechanikai vagy kontaminációs vektornak nevezzük (ennek kiváló példája a házilégy); a metaciklikus vektort nélkülöz

VEKTOR (SYKDOMS VEKTOR): En levende bærer eller overfører av en symbiont (oftest parasitt) fra en sluttvert til et annet individ av samme art. Dersom parasitten går gjennom et utviklingsstadium i bæreren, kalles vektoren for en metasyklisk eller biologisk vektor. Dersom parasitten ikke gjennomgår noen forandringer (inkludert formering), kalles verten for en mekanisk eller kontaminasjons vektor (f.eks. husflue). Metasykliske vektorer har vært betraktet som essensielle mellomverter.

PRZENOSICIEL (chorób): Żywy przenosiciel lub przenośnik symbiontu (zwykle oznacza pasożyta) z gospodarza ostatecznego na innego osobnika (gospodarza) tego samego gatunku. Jeśli pasożyt przechodzi stadium rozwojowe w nosicielu, ten ostatni nazywa się nosicielem biologicznym zarazka, jeśli nie występuje zmiana (łącznie z rozmnażaniem) w/lub na pasożycie, przenosiciel jest nazywany nosicielem mechanicznym lub kontaminacją (znakomity przykład stanowi mucha domowa); nosiciel biologiczny zarazka był także uważany za niezbęd

Taşıyıcı (Hastalık Taşıyıcısı, Vektör Konakçı): Genellikle bir parazitin belirli bir konakçıdan aynı türden başka bir konakçıya bulaşmasında rol oynayan taşıyıcı canlı. Parazitin, konakçı üzerinde iken daha ilerki bir hayat evresine geçtiği durumdaki konakçı metasiklik yada biyolojik vektör olarak bilinir. Eğer parazit, çoğalma da dahil olmak üzere herhangi bir değişim geçirmiyorsa bu durumdaki konaçı da mekanik vektör veya kontamiasyon vektörüdür(bunun bir örneği karasinektir). Metasiklik vektör zorunlu ara konakçı olarak da bilinir.

Was this helpful?
Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.


FORMALDEHYDE: Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.

FORMALDEHYDE: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMALDEHÍDO: Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.

FORMALDEHIDO: Disolución de aproximadamente 37% en peso de formadehído en auga. Eficaz no control dos parasitos externos e infeccións fúnxicas dos peixes e os seus ovos. Igualmente usado como fixador dos tecidos.

FORMALDEHID: A formaldehid kb. 37%-os (w/v) vizes oldata. A halak és ikrák külső parazitás és gombás fertőzéseinek megelőzésére, illetve szövetek fixálására használják.

FORMALDEHYD: Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.

ALDEHYD MRÓWKOWY (formaldehyd): Roztwór zawierający w przybliżeniu 37% masy formaldehydu w wodzie. Skuteczny w zwalczaniu zewnętrznych pasożytów i zakażeń grzybami ryb i ikry. Również stosowany do utrwalania tkanek.

FORMALDEHİT: Sudaki formaldehitin yaklaşık olarak % 37lik çözeltisidir. Balık ve yumurtalarda mantar ve dış parazit hastalıklarının kontrolünde koruyucudur. Ayrıca doku fiksasyonunda kullanılır.

Was this helpful?
Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.


FORMALIN: Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.

FORMOL: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMOL: Una solución de formaldehído en el agua a aproximadamente 37% (peso/volumen). Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.

FORMOL: Solución de formaldehido en auga de aproximadamente o 37% (peso/volume). Tratamento eficaz no control de parasitos externos e infeccións fúnxicas de peixes e ovos. Igualmente usado como fixador de tecidos.

FORMALIN: A formaldehid kb. 37%-os (w/v) vizes oldata. A halak és ikrák külső parazitás és gombás fertőzéseinek megelőzésére, illetve szövetek fixálására használják.

FORMALIN: Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.

FORMALINA: Roztwór zawierający w przybliżeniu 37% masy formaldehydu w wodzie. Skuteczny w zwalczaniu zewnętrznych pasożytów i zakażeń grzybami ryb i ikry. Również stosowany do utrwalania tkanek.

FORMALİN: Sudaki formaldeit ağırlığının yaklaşık %37sını oluşturan solusyondur. Yumurtalar ve balıklar üzerindeki parazit ve mantar enfeksiyonlarının kontrolünde etkilidir. Hatta dokuların fixasyonunda (koruma) kullanılır.

Was this helpful?
Φουροξονη, NF-180:3-(5 Νιτροφουρφουλικό εννεάμινο) 2-οξυαδολιδινόνη. Νιτροφουράνιο αποτελεσματικό για τον έλεγχο των μολύνσεων της Aeromonas salmonicida.


FURAZOLIDONE: Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino) 2-oxyadolidinone. A nitrofuran effective for control of Aeromonas salmonicida infections.

FURAZOLIDONE: Furoxone; NF-180:3-(5nitrofurfuryliqueeneamino) 2-oxyadolidinone. Un nitrofurane efficace dans le contrôle des infections dAeromonas salmonicida.

FURAZOLIDONA: Furoxona; NF-180:3-(5 Nitrofurfurilico eneamino) 2-oxiadolidinona. Nitrofurano eficaz en el control de las infecciones de Aerosomonas salmonicida .

FURAZOLIDONA: Furoxona; NF-180:3-(5 Nitrofurfurilico eneamino) 2-oxiadolidinona. Nitrofurano eficaz no control das infeccións de Aerosomonas salmonicida.

FURAZOLIDON: Furoxone; NF-180; 3-(5-nitrofurfuril-eneamino)-2-oxi-dolidinon. Az Aeromonas salmonicida -fertőzések kezelésére használt, nitrofurán típusú vegyület.

FURAZOLIDON: Furoxon, NF-180:3-(5 Nitrofurfurylic eneamion) 2-oxyadolidinone. Et nitrofuran som er effektivt ved kontroll av Aeromonas salmonicida infeksjoner.

FURAZOLIDON : 3-(5-nifurfurylidenoamino)-oksalidyn-2-on . Pochodny nitrofuranu skuteczny w zwalczaniu zakażeń bakteriam Aeromonas salmonicida.

FURAZOLİDONE: Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino) 2-oxyadolidinone.Aeromonas salmonicida nın neden olduğu enfeksiyonların kontrolünde kullanılan bir nitrofurandır.

Was this helpful?
ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ. 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.


FURANACE: Furpyrinal: 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.

FURANACE: (P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURANACE: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.

FURANACE TM: (Furpirinol, P-7138) 6-hidroximetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano efectivo fronte a unha ampla gama de enfermidades bacterianas de peixes e algúns parasitos, particularmente en baño de tratamento.

FURANACE: Furpyrinal: 6-hidroxi-metil-2,2-(5-nitro-2-furil)-vinil-piridin, sokféle bakteriális halbetegség és bizonyos paraziták ellen hatékony nitrofurán. Általában fürdetéssel alkalmazzák.

FURANACE: 6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.

NITROFURAN : 6-hydroksymetyleno-2-2-(5-nitro-2-furylo)-winylo pirydyna (Nitrofuran, P_7138);; nitrofuran jest skuteczny w zwalczaniu bakteryjnych chorób ryb o szerokim zakresie i niektórych pasożytów; stosowany głównie w kąpielach leczniczych.

FURANACE: Furpyrinal: 6 hidroksimetil-2-2-(5-azot-2-furyl) vinil pridin, geniş varyetede bakteriyel balık hastalıklarında ve bazı parazitlere karşı etkili bir nitrofuran, özellikle banyo tedavlerinde.

Was this helpful?
6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.


FURPYRINAL (FURANACE, P_7l38): 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.

FURPYRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURPIRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.

FURPIRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano con eficacia fronte a unha diversa gama de enfermidades bacterianas de peixes así como algúns parasitos sobre todo mediante tratamentos de baño por inmersión.

FURPYRINAL (FURANACE, P_7l38): 6-hidroximetil-2-2-(5-nitro-2furil)-vinil-piridin, sokféle bakteriális vagy parazitás halbetegség kezelésére alkalmas nitrofurán. Elsősorban fürdetés útján alkalmazzák.

FURPYRINAL (FURANACE, P_7l38): 6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.

FURPIRYNAL : 6-hydroksymetyleno-2-2-(5-nitro-2-furylo)-winylo pirydyna (Nitrofuran, P_7138); pochodny nitrofuranu skuteczny w zwalczaniu zakażeń bakteriami Aeromonas salmonicida.

FURPİRİNAL (FURANACE, P_7l38): 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine bazı parazit ve bakteriyel balık hastalıklarının geniş çeşitlerine karşı etkili bir nitrofurandır.

Was this helpful?
Μηχάνημα στο εσωτερικό του οποίου τοποθετούνται αντικείμενα έχοντας ροπή ως προς ένα σταθερό άξονα στον οποίο εφαρμόζεται κατακόρυφη δύναμη. Η φυγόκεντρος λειτουργεί έχοντας ως βάση την ιζηματοποίηση, καθώς η κεντρομόλος επιτάχυνση που προκαλείται με τη λειτουργία της, αναγκάζει τα μεγαλύτερα κομμάτια να μετακινηθούν προς τα κάτω και τα πιο ελαφριά προς τα πάνω.


CENTRIFUGE: A piece of equipment that puts an object in rotation around a fixed axis, applying a force perpendicular to the axis. The centrifuge works using the sedimentation principle, where the centripetal acceleration causes heavier particles to move out along the radial direction (the bottom) and lighter objects tend to move to the top.

CENTRIFUGEUSE: Appareil destiné à mettre un objet en rotation autour dun axe fixe., en appliquant une force perpendiculaire à laxe. La centrifugeuse fonctionne selon le principe de sédimentation dans lequel laccélération centripète entraîne les particules les plus lourdes vers le bas, alors que les plus lègères vont vers le haut.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un objeto en rotación alrededor de un eje fijo, aplicando una fuerza perpendicular el eje. La centrífuga funciona usando el principio de sedimentación, donde la aceleración centrípeta provoca que las partículas más pesadas se desplacen a lo largo de la dirección radial (al fondo), y las más ligeras tiendan a dirigirse a la superficie.

CENTRÍFUGA: Aparato que permite colocar un obxecto en rotación ao redor dun eixe fixo, aplicando unha forza perpendicular o eixe. A centrífuga funciona usando o principio de sedimentación, onde a aceleración centrípeta provoca que as partículas máis pesadas se despracen ao longo da dirección radial (ao fondo), e onde as máis lixeiras tendan a dirixirse á superficie.

CENTRIFUGA: Valamely tárgyat egy stabil tengely körül forgásba hozó, és a tengelyre merőleges erőhatást kifejtő eszköz. A centrifuga az ülepedés elvén alapszik, amelynél a centripetális gyorsulás miatt a nehezebb részecskék sugárirányban mozognak (a fenék felé), a könnyebbek pedig felfelé.

SENTRIFUGE: Mekanisme som slynger et objekt rundt en fast akse, som gir g-kraft vinkelrett til aksen. En sentrifuge virker etter sedimenteringsprinsippet, hvor sentripetalakselerasjonen får tyngre partikler til å bevege seg ut fra sentralaksen (mot bunnen), og lettere partikler mot toppen.

WIRÓWKA: Urządzenie, które wprowadza obiekt w ruch wirowy dokoła nieruchomej osi przez zastosowanie siły skierowanej prostopadle do tej osi. Wirówka powoduje sedymentację (osadzanie się) materiału, ponieważ przyspieszenie dośrodkowe sprawia, że cięższe cząstki przesuwają się na zewnątrz (na dno naczynia) a obiekty lekkie - do górnej części wirowanego materiału.

SANTRAFÜJ: Bir nesneyi sabit bir eksen etarfında rotasyonla koyan bir parça alet, eksene dik bir kuvvet uygular. Santrafüj sedimentasyon prensibine göre çalışır buna göre merkezcil ivme ağır parçacıkları radyal yönde (alta doğru) taşırken daha hafif nesneleri yukarı

Was this helpful?
Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειïκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).


ALGICIDES: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ALGICIDE: Agent chimique qui tue les algues, par exemple le sulfate de cuivre. Quoique certains herbicides (Diquat, Paraquat, terbutyrène), sont également actifs envers certaines algues ainsi que divers désinfectants généraux, tel le chlore de leau domestique, ils ne sont pas obligatoirement des algicides.

ALGICIDAS: Agente químico que mata algas, por ejemplo el sulfato de cobre. Aunque ciertos herbicidas (Diquat, Paraquat, o Terbutine), son igualmente activos frente a las algas, así como diversos desinfectantes generales como el cloro de agua doméstico que no son obligatoriamente algicidas.

ALGUICIDAS : Axentes químicos que matan algas, como por exemplo o sulfato de cobre. Aínda que certos herbicidas (Diquat, Paraquat, ou Terbutine), son activos fronte a algúns tipos de algas, ao igual que diversos desinfectantes xerais como a lixivia doméstica, que non é alguicida en todos os casos.

ALGAÖLŐ SZEREK: Olyan vegyi anyagok, amelyek elpusztítják az algákat, pl. réz-szulfát. Sok gyomírtó, pl. a Diquat, a Paraquat vagy a terbutrin is hatékony bizonyos algák ellen, mint ahogy a különböző általános fertőtlenítőszerek, pl. az ivóvízellátásban alkalmazott klór is, de ez utóbbiak nem minden esetben tekinthetők algairtóknak.

ALGICIDER: Kjemisk virkestoff som dreper alger f.eks. koppersulfat. Selv om noen sprøytemidler (herbicider) (f. eks Diquat, Paraquat og Terbutryne) og forskjellige desinfeksjonsmidler (f.eks. klor i drikkevann) er effektive mot algevekst, er de ikke nødvendigvis og i alle tilfeller algicider.

ALGICYDY: Aktywne substancje chemiczne, które niszczą glony; np. siarczan miedziowy. Chociaż niektóre herbicydy (Diquat, Paraquat bądź Terbutryna) są tak samo skuteczne przeciw pewnym glonom, podobnie jak powszechnie stosowane środki dezynfekujące (np. chlor w wodzie wodociągowej), co oznacza, że nie we wszystkich wypadkach algicydy muszą być stosowane.

ALG ÖLDÜRÜCÜ: Algleri öldüren kiyasal oluşumlar, bakır sülfat vb.Diquat, Paraquat veya terbutryne gibi bazi herbisitler alga karşı etkilidirler, sudaki klorur gibi dezenfektedirler, Tüm alg oluşumlarında kullanılmalarında gerek yoktur

Was this helpful?
Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.


ALGAL TOXICOSIS: Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.

TOXICOSE ALGALE: Intoxication provoquée par labsorption ou lingestion de toxines ou dalgues toxiques; habituellement associées à des blooms dalgues bleue-vertes ou de dinoflagellés.

TOXICOSIS ALGAL: Intoxicación provocada por la absorción o ingestión de toxinas o de algas tóxicas; normalmente asociadas a blooms de algas verdes, azules o de dinoflagelados.

TOXICOSE ALGAL: Intoxicación provocada pola absorción ou inxestión de toxinas ou de algas tóxicas; normalmente asociadas a afloramientos de algas verdes, azuis ou de dinoflaxelados.

ALGÁS TOXIKÓZIS: Az algák méreganyagai (toxinjai), ill. a toxint termelő algák felvételének vagy lenyelésének hatására bekövetkező mérgezés; általában a kék, zöld vagy ostoros algák virágzásával kapcsolatos.

ALGEFORGIFTNING: Forgiftning forårsaket av opptak eller inntak av toksiner eller toksinproduserende alger. Vanligvis i sammenheng med oppblomstring av blågrønnalger eller dinoflagellater.

ZATRUCIE GLONAMI: Toksyczność wynikająca z wychwytywania lub połykania przez zwierzęta wodne toksyn lub glonów produkujących toksyny; zazwyczaj związana jest z zakwitem sinic lub bruzdnic.

ALG ZEHİRLENMESİ: Toksin üreten alglerin yada toksinin alınması veya tüketilmesinden oluşan zehirlenme; genellikle dinoflagellatların yada mavi-yeşil algleri patlamasıyla ilişkilendirilir.

Was this helpful?
Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)


ALGAL BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

BLOOM PHYTOPLANCTONIQUE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FLORACIÓN FITOPLANCTÓNICA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

AFLORAMENTO FITOPLANCTÓNICO: Incremento rápido e localizado dunha ou máis especies planctónicas, frecuentemente en primavera ou outono, causando importantes concentracións celulares destes organismos de forma temporal, de modo que poidan chegar a dominar a devandita comunidade. Este fenómeno pode dar lugar a cambios de coloración na auga (as chamadas "mareas vermellas"). Este tipo de afloramentos de fitoplancto poden estar asociadas á presenza de toxinas (por exemplo cando se localizan afloramentos do dinoflaxelado Gymnodin

ALGAVIRÁGZÁS: Egy vagy több planktonikus növényfaj gyors és elszigetelt növekedése, általában tavasszal vagy ősszel. Az elszaporodott algafajok olyan ideiglenes koncentrációt érhetnek el, amely dominánssá teheti őket az ökoszisztémában. Néha a víz elszíneződését okozhatja (tengeri algavirágzás esetén). A fitoplankton (algák) virágzása mérgező anyagok vízbe kerülésével lehet kapcsolatos (pl. a Gymnodinium ostoros algák virágzása).

ALGEOPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

ZAKWIT WODY: Szybki, często lokalny wzrost jednego lub większej liczby gatunków fitoplanktonowych, najczęściej wiosną lub jesienią, powodujący okresowo duże koncentracje tych dominujących organizmów w środowisku; mogą wpływać na zmianę barwy wody w zbiornikach (czerwone pływy). Zakwitom fitoplanktonu (glonów) może towarzyszyć wydzielanie toksyn (np. zakwit bruzdnic z rodzaju Gymnodinium).

ALG ÇOĞALMASI, YOSUN PATLAMASI: Genelde ilkbahar ve sonbaharda oluşan, dominant komminite olarak geçici geniş konsantrasyonlara sebeb olman bir veya birçok plakton türünün hızlı şekilde lokal olarak artması (red-tide). Plankton patlaması toksitlerin serbest brakılmasıle ilşkiledirilemilir (Gymnodinium, dinoflagelletların patlaması.)

Was this helpful?
Ενωση ενός θυληκού (μακρο) γαμέτη με έναν αρσενικό (μικρό) γαμέτη και , μικρο- ή μακρο-) προς σχηματισμό διπλοειδούς ζυγώτη, ο οποίος, με διαδοχικές διαιρέσεις, παράγει πολλαπλά κύτταρα- απογόνους.


SEXUAL REPRODUCTION: Uniting of haploid gametes as a result of meiotic division (male or female, micro- or macro-) to form a diploid zygote that, by subsequent fission, will yield multiple offspring.

REPRODUCTION SEXUELLE: Union de gamètes haploïdes (mâle ou femelle, micro- ou macro-, par exemple) pour former un zygote diploïde, qui produira (éventuellement) par ses divisions immédiates une progéniture multiple.

REPRODUCCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides (masculino o femenino, micro- o macro-, por ejemplo) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple por divisiones múltiples.

REPRODUCIÓN SEXUAL: Unión de gametos haploides resultantes da división meiótica (masculino ou feminino, micro- ou macro-) para formar un cigoto diploide, que producirá descendencia múltiple mediante divisións posteriores.

IVAROS SZAPORODÁS: A meiotikus osztódás eredményeképpen létrejövő haploid ivarsejtek (hím- vagy nő- , mikro- vagy makro-) egyesülése diploid zigótává, amely sorozatos osztódások révén létrehozza az utódot.

KJØNNET FORMERING: Sammensmelting av haploide gameter som er et resultat av meiotisk deling (hanlig eller hunlig, mikro- eller makro-), for å danne en diploid zygote.

ROZMNAŻANIE PŁCIOWE : Połączenie haploidalnych gamet dające w wyniku diploidalną zygotę, z której przez późniejszy podział mejotyczny otrzymuje się potomka (samca lub samicę).

EŞEYLİ ÜREME: Diploid zigotun oluşumu için mayoz bölünmenin sonunda oluşan haploid gametlerin birleşmesi (dişi veya erkek, mikro- veya makro-) çok sayıda döller oluşturacaktır.

Was this helpful?
Η αναλογία μεταξύ αρσενικών και θηλυκών σένα πληθυσμό.


SEX RATIO: The ratio between males and females in a given population.

SEX RATIO: Rapport entre le nombre de mâles et de femelles dans une population donnée.

PROPORCIÓN SEXUAL: Relación entre el número de machos y hembras en una población determinada.

PROPORCIÓN SEXUAL: Relación entre o número de machos e femias nunha poboación determinada.

IVARARÁNY: A hímek és nőstények aránya egy adott populációban.

KJØNNSFORDELING: Forholdet mellom hanner og hunner i en gitt populasjon.

STOSUNEK PŁCI: W danej populacji stosunek między samcami a samicami.

CİNSİYET ORANI: Bir populasyondaki erkek ve dişi bireylerin oranı

Was this helpful?
Αλλαγή φύλου που συμβαίνει με φυσικό τρόπο ή μετά από παροχή φυλετικής στεροειδούς ορμόνης (π.χ. στην τσιπούρα). Συχνά, αναφέρεται ως αντιστροφή του φύλου.


SEX INVERSION: Change of sex occurring naturally or after sex steroid hormone application, e.g. sea bream. Often referred to as sex reversal.

INVERSION DE SEXE: Changement de sexe ayant lieu naturellement ou induit par ladministration dhormones sexuelles stéroïdes; appellé également renversement de sexe.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que tiene lugar naturalmente (por ejemplo en la dorada) o inducido mediante la administración de hormonas sexuales esteroides. Llamada también cambio de sexo.

INVERSIÓN DE SEXO: Cambio de sexo que ten lugar naturalmente (por exemplo na dourada) ou inducido mediante a administración de hormonas sexuais esteroides. Chamada tamén cambio de sexo.

IVARÁTFORDULÁS: Az ivar megváltozása természetes úton vagy vagy szteroid nemi hormonok alkalmazásának hatására (pl. a tengeri sügérben).

KJØNNSENDRING: Naturlig skifte av kjønn (hermafroditter) eller etter injeksjon med steroider. Ofte henvist til som kjønnsskifte.

ODWRÓCENIE PŁCI: Zmiana płci występująca naturalnie, albo po zastosowaniu steroidowego hormonu płciowego, np. u dorady. Często nazywa się to przeobrażeniem płci.

CİNSİYET DEĞİŞİMİ: Doğal ya da hormonal müdahele sonucu bireylerde cinsiyet değişimi olayı (çipura).

Was this helpful?
Μικρό, συχνά στρογγυλευμένο, εξόγκωμα με φυσική ή παθολογική προέλευση (π.χ. φυμάτια γαμετοτοκίας στα κυπρινοειδή, αλλοιώσεις προκαλούμενες από φυματίωση)


TUBERCLE: Small, often rounded protrusion of natural or pathological origin (e.g. spawning tubercules of Cyprinids; the lesions of tuberculosis).

TUBERCULE: Petite protrusion, souvent arrondie, dorigine naturelle ou pathologique (par exemple, les tubercules réproducteurs des cyprinidées; les lésions provoquées par la tuberculose).

TUBÉRCULO: Pequeña protuberancia, a menudo redonda, de origen natural o patológico (por ejemplo, tubérculos reproductivos de ciprínidos; lesiones provocadas por la tuberculosis).

TUBÉRCULO: Pequena protuberancia, a miúdo redonda, de orixe natural ou patolóxica (por exemplo, tubérculos reprodutivos de ciprínidos; lesións provocadas pola tuberculose).

GÜMŐ: Természetes vagy kóros eredetű, kisméretű, általában gömbölyű kinövés (pl. nászkiütések a pontyféléknél vagy a gümőkór (tuberkulózis) által okozott kinövések).

TUBERKEL: Liten, ofte rund utstikkende del med naturlig eller sykelig opphav (f.eks. gytetuberkler hos karpefisk eller skade etter tuberkulose).

GUZEK: Małe, często wystające zaokrąglenie pochodzenia naturalnego lub chorobowego (np. wysypka tarłowa u ryb karpiowatych; zmiany chorobowe przy gruźlicy).

Tüberkül: Doğal veya patolojik orijinli olan küçük ve yuvarlak çıkıntı (örneğin Sazanlardaki yumurtlama tüberkülleri, Tuberculosis lezyonları).

Was this helpful?
Αυτός που μοιάζει με φυμάτιο. Αυτός που φέρει φυμάτια.


TUBERCULAR: Resembling a tubercle; having tubercles.

TUBERCULEUX: Qui est de la nature du tubercule; atteint de tubercules.

TUBERCULOSO: Se parece a un tubérculo; tiene tubérculo.

TUBEROSO: Que parécese a un tubérculo; que ten tubérculos.

GÜMŐS: A gümőkkel kapcsolatos.

TUBERØS: Knutet, har tuberkler.

GUZKOWY/GRUZEŁKOWY: Przypominające guzek; mające guzki.

Tüberküllü: Tüberkül taşıyan, tüberküle benzeyen onu andıran

Was this helpful?
Συνεχής ροή φυσαλίδων που αναδύονται από κατά διαστήματα διάτρητους ποντισμένους σωλήνες, μέσω των οποίων διοχετεύεται πεπιεσμένος αέρας. Δρα ως παραπέτασμα το οποίο περιορίζει ή καθοδηγεί την κίνηση ορισμένων ειδών ψαριών.


BUBBLE FENCE (SCREEN): A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose or pipe, perforated at intervals, through which compressed air is released; acts as a fence by restricting or guiding movement of some fish species.

BUBBLE FENCE/RIDEAU DAIR: Bulles dair émises en continu par des perforations éspacées sur un tuyau placé au fond de leau dans lequel passe de lair comprimé; agit comme une barrière en restreignant ou guidant les mouvements de certains poissons.

CORTINA DE BURBUJAS: Burbujas de aire emitidas continuamente por los agujeros de una manguera situado en el fondo del agua dónde pasa aire comprimido; actúa como barrera restringiendo o guiando el movimiento de ciertos peces.

CORTINA DE BURBULLAS: Burbullas de aire emitidas continuamente polos buratos dunha mangueira situado no fondo da auga por onde pasa aire comprimido; actúa como barreira restrinxindo ou guiando o movemento de certos peixes.

BUBORÉKFAL: Egy víz alá merített, perforált tömlőből kibocsátott, állandó intenzitású légbuborék-áramlat; felhasználható bizonyos halfajok mozgásának korlátozására vagy irányítására.

BOBLEGJERDE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsunket ledning med hull i faste intervall. Drives av komprimert luft. Virker som et gjerde ved å hindre eller lede bevegelse av fisk.

PRZEGRODA/KURTYNA POWIETRZNA: Ciągły strumień emitowanych pęcherzyków powietrza z zanurzonych i w odstępach perforowanych węży lub rur, przez które uwalniane jest sprężone powietrze, działające jak kurtyna odgradzająca lub kierująca ruchem niektórych gatunków ryb.

HAVA KABARCIĞI ÇİTİ (EKRAN): Batık hortum ya da borudan delikli aralıklarla devamlı hava kabarcığı akımı çıkarmak suretiyle basınçlı hava salımı; bazı balık türlerinin hareketlerini sınırlayıcı ya da yol gösterici bir çit gibi davranır.

Was this helpful?
Η επιστήμη που μελετά τις λειτουργίες και τα συστήματα των οργανισμών.


PHYSIOLOGY: The science of the functions of living organisms and their parts.

PHYSIOLOGIE: Science des fonctions des organismes vivants et de leurs organes

FISIOLOGÍA: Ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos y de sus partes constituyentes.

FISIOLOXÍA: Ciencia que estuda as funcións dos organismos vivos e das súas partes constituíntes

ÉLETTAN: Az élőlények és részeik működését vizsgáló tudomány.

FYSIOLOGI: Vitenskapen om hvordan levende organismer og deres bestanddeler virker.

FIZJOLOGIA: Nauka o funkcjonowaniu żywych organizmów i ich narządów.

FİZYOLOJİ: Canlılar ve bunların parçalarının fonksiyonlarını inceleyen bilimdalı.

Was this helpful?
Οστεϊχθύες χωρίς επικοινωνία μεταξύ νηκτικής κύστης και οισοφάγου. Ο πνευματικός αγωγός είναι κλειστός ή εκφυλισμένος. Οι περισσότεροι οστεϊχθύες ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Πρβλ Φυσόστομοι.


PHYSOCLISTOUS: Refers to bony fishes without an open connection between swimbladder and foregut. The pneumatic duct is closed or degenerated. Most of the bony fishes belong to this group.

PHYSOCLYSTES: Poissons téléostéens ne possédant pas une connection ouverte entre la vessie gazeuse et loesophage. Dans ces espèces, le ductus pneumaticus est fermé ou dégénéré. La plupart des téléostéens appartiennent à ce groupe.

FISOCLISTO: Pez teleósteo que no posee conexión abierta entre la vejiga natatoria y el esófago. En estas especies, el ducto neumático esta cerrado o degenerado. La mayoría de teleósteos pertenecen a este grupo.

FISOCLISTO: Peixe teleósteo que non posúe conexión aberta entre a vexiga natatoria e o intestino anterior. Nestas especies, o conduto pneumático esta pechado ou dexenerado. A maioría de teleósteos pertencen a este grupo.

ZÁRT ÚSZÓHÓLYAGÚ: Olyan csontoshalak, amelyek úszóhólyagja nem áll összeköttetésben az előbéllel. A légvezeték bezáródott és elcsökevényesedett. A legtöbb csontoshal ebbe a csoportba tartozik.

FYSOCLIST: Henviser til beinfisk som mangler en åpen kobling mellom svømmeblæren og spiserøret. Kanalen (Ductus pneumaticus) er enten stengt eller degenerert. De fleste beinfisker hører til denne gruppen. Jfr. fysostom.

RYBY ZAMKNIĘTOPĘCHERZOWE: Dotyczy ryb kostnoszkieletowych bez otwartego połączenia między pęcherzem pławnym a przednią częścią jelita. Przewód powietrzny jest zamknięty lub zdegradowany. Większość ryb kostnoszkieletowych należy do tej grupy.

FİZOKLİST: Hava kesesi ve ön mide arasında belirgin bir bağlantı olmayan kemikli balıklardır. Hava kanalı kapalı ve dejenere olmuştur. Kemikli balıkların çoğu bu gruba aittir.

Was this helpful?
Οστεϊχθύες με αγωγό στην νηκτική κύστη. Η αεροφόρος νηκτική κύστη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έντερο μέσω ενός ανοίγματος. Τα σολομοειδή, κυπρινοειδή και οι κλουπίδες είναι τυπικά παραδείγματα φυσόστομων. Πρβλ. Φυσόκλειστοι


PHYSOSTOMOUS: Refers to bony fishes with a swimbladder canal. The air-filled swimbladder is directly connected with the gut by an open connection. Salmonids, cyprinids and esocids are typical examples of the physostomes.

PHYSOSTOMES: Poissons téléostéens dont la vessie gazeuse et loesophage sont reliés par un conduit, le ductus pneumaticus. Les salmonidés, les cyprinidés et les esocidés sont des exemples de physostomes.

FISOSTOMOS: Peces teleósteos cuya vejiga natatoria y el esófago están ligados por un conducto, el ducto neumático. Los salmónidos, ciprínidos y esócidos son ejemplos de fisostomos.

FISÓSTOMOS: Peixes teleósteos a vexiga natatoria dos cales ten unha canle. A vexiga natatoria inflada de aire está directamente conectada co intestino mediante unha conexión aberta. Os salmónidos, ciprínidos e esócidos son exemplos de fisostomos.

NYÍLT ÚSZÓHÓLYAGÚ: Olyan csontoshalak, amelyek úszóhólyagja a légvezetéken keresztül közvetlen kapcsolatban van az előbéllel. A lazac-, ponty- és csukafélék jellegzetes képviselői ennek a csoportnak.

FYSOSTOM: Henviser til beinfisk som har en åpen kanal mellom spiserøret og svømmeblæren, slik at den luftfylte svømmeblæren står i direkte kontakt med innvollene. Laksefisk og karper er typiske eksempler på fysostomer. Jfr. fysoclist.

RTBY OTWARTOPĘCHERZOWE: Odnosi się do ryb z przewodem pęcherza pławnego. Napełniony powietrzem pęcherz pławny jest bezpośrednio połączony otwartym połączeniem z jelitem. Typowymi przedstawicielami ryb otwartopęcherzowych są ryby łososiowate, karpiowate i szczupakowate.

FİZOSTOM: Bir hava kesesi kanalı ile kemikli balıklara aittir. Hava ile dolu olan hava kesesi açık bir bağlantı ile doğrudan sindirim sistemi ile bağlantılıdır. Salmonlar, sazanlar ve turna balıkları fizostom balıkların tipik örnekleridir.

Was this helpful?
Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).


PHYTOPLANKTON: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

PHYTOPLANCTON: Végétaux minuscules suspendues dans leau sans aucun moyen, ou peu de moyen, de contrôler leur position dans la masse deau; le terme microalgues est fréquemment utilisé comme un synonyme de phytoplancton; le plancton végétal.

FITOPLANCTON: Vegetales minúsculos suspendidos en el agua sin ningún medio para controlar su posición en la masa de agua; el término microalgas es frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancton ; plancton vegetal.

FITOPLANCTO: Vexetais minúsculos suspendidos na auga con pouca ou ningunha capacidade para controlar a súa posición na masa de auga; o termo microalgas é frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancto; plancto vexetal.

FITOPLANKTON: A vízben lebegő, kisméretű növények, amelyek nem, vagy csak korlátozottan képesek a víztérfogatban elfoglalt helyzetüket irányítani; gyakran mikroalgáknak is nevezik őket.

FYTOPLANKTON (PLANTEPLANKTON): Små vannlevende planter uten eller med liten evne til å kontrollere sin posisjon i vannmassene. Ofte referert til som mikroalger (plantekomponenten av planktonet).

FITOPLANKTON: Najdrobniejsze rośliny rozproszone w wodzie z małą lub bez zdolności regulowania swojego położenia w toni wodnej; częstokroć odnosi się do mikroglonów (roślinny składnik planktonu).

FİTOPLANKTON: Su içerisinde asılı duran su kütlesinde ya hiç yada çok az hareket kabiliyeti olan küçük bitkiler; sıklıkla mikroalg (planktonun bitki bileşenleri) olarak atfedilirler.

Was this helpful?
Ετερότροφο ζώο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτά ή αυτότροφους οργανισμούς.


HERBIVOROUS: Feeding on plants or other autotrophic organisms.

HERBIVORE: Animal hétérotrophe qui consomme presque exclusivement des plantes.

HERBÍVORO: Se alimentan de plantas u otros organismos autotróficos

HERBÍVORO: Aliméntanse de plantas ou outros organismos autotróficos

NÖVÉNYEVŐ: Növényekkel, vagy más autotróf szervezetekkel táplálkozó.

HERBIVOR (PLANTEETER): Et heterotroft dyr som spiser kun planter.

ROŚLINOŻERN/Y/A/E: Odżywiając/y/a/e się roślinami lub innymi organizmami autotroficznymi.

HERBİVOR: Bitkiler ve diğer ototrof canlılarla beslenen.

Was this helpful?
Ουσίες που περιέχουν φωσφορικά και άλλα συστατικά μαζί με γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Σημαντικό συστατικό γιά όλες τις βιολογικές μεμβράνες όπως γιά παράδειγμα της λεκιθικής.


PHOSPHOLIPID: Substances containing phosphate and other constituents together with glycerol and fatty acids; important component of all biological membranes, one example of which is lecithin.

PHOSPHOLIPIDE: Composé graisseux qui contient un phosphate et dautres composés additionnés de glycérol et dacides gras. Constituant important de toutes les membranes biologiques; ex. lécithine.

FOSFOLÍPIDO: Compuesto lipídico que contiene fosfato y otros compuestos adicionales de glicerol y de ácidos grasos, Compuesto importante de todas las membranas biológicas; por ejemplo lecitina.

FOSFOLÍPIDO: Composto lipídico que contén fosfato e outros compostos xunto con glicerol e ácidos graxos; compoñente importante de todas as membranas biolóxicas; por exemplo a lecitina.

FOSZFOLIPID: Foszfát és más alkotórészek mellett glicerint és zsírsavakat tartalmazó vegyületek; a biológiai membránok fontos alkotórészei, ilyen pl. a lecitin.

FOSFOLIPID: Substans som inneholder fosfat og andre bestanddeler i lag med glyserol og fettsyrer. Viktig komponent i biologiske membraner, et eksempel er lecitin.

FOSFOLIPID: Związki chemiczne zawierające fosforan i inne składniki łącznie z gliceryną i kwasami tłuszczowymi; ważny składnik wszystkich błon biologicznych, z których jednym z przedstawicieli jest lecytyna.

FOSFOLİPİD: Gliserin ve yağ asitleri ile fosfat ve diğer bileşenleri içeren maddelerdir; bir örnek olan lecithin gibi bütün biyolojik zarların önemli bileşenidir.

Was this helpful?
Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHATES: A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as "phosphates".

PHOSPHATES: Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates.

FOSFATO: Sal de fósforo. Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos.

FOSFATOS: Sal de fósforo. Elemento inorgánico común. O fósforo é un dos nutrientes máis importantes na produtividade primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, e atópase nos ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como nos fosfolípidos das membranas celulares. As formas inorgánicas de fósforo de augas naturais son normalmente descritas como produtos de ionización do ácido ortofosfórico (H3PO4) e son chamados coloquialmente fosfatos.

FOSZFÁTOK: A foszfor egy gyakori szervetlen elem, amely az elsődleges produkció számára az egyik legfontosabb tápanyag, és sok anyagcsereútban szerepel. Nukleinsavak, az ATP, az ADP, az AMP és a membrán-foszfolipidek alkotórésze. A természetes vizekben található foszforformák általában az ortofoszforsav (H3PO4) ionizációs termékei, és gyűjtőnéven "foszfátoknak" nevezik őket.

FOSFATER: Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater.

FOSFORANY : Powszechny składnik nieorganiczny. Fosfor stanowi jeden z najważniejszych składników odżywczych w produkcji pierwotnej i jest zaangażowany w wiele procesów metabolicznych występujących w kwasach nukleinowych, w ATP, ADP i AMP, jak również fosfolipidach błonowych. Postacie fosforu spotykane w wodach naturalnych są podawane jako produkty dysocjacji elektrolitycznej kwasu ortofosforowego (H3PO4) i są potocznie nazywane "fosforanami”.

FOSFAT: Yaygın bir inorganik elementtir. Fosfor birincil üretimde en önemli besin elementlerinden birirdir ve membran fosfolipidlerinin yanısıra nükleik asit, ATP, ADP ve AMP gibi birçok süreçte meydana gelirler ve fosfor içerirler. Doğal sularda fosforun bildirilmiş formu genellikle iyonlaşmış ürün olarak bildirilmiştir (H3PO4), ortofosforik asit ve halk dilinde fosfat olarak bilinir.

Was this helpful?
Άλατα ή εστέρες του φωσφορικού οξέος, χρησιμοποιούνται κυρίως για λιπάσματα.


PHOSPHATES: Any salt or ester of phosphoric acid, especially used as a fertiliser.

PHOSPHATES: Tout sel ou esther dacide phosphorique spécialement utilisé comme fertilisant

FOSFATOS: Cualquier sal o ester de ácido fosfórico, especialmente usado como fertilizante.

FOSFATOS: Calquera sal ou éster de ácido fosfórico, especialmente usado como fertilizante.

FOSZFÁTOK: A foszforsav sói vagy észterei, amelyeket különösen trágyázásra használnak.

FOSFATER: Ethvert salt eller ester av fosforsyre, brukes mye til gjødsling.

FOSFORANY: Sole lub estry kwasu fosforowego, stosowane często jako nawóz.

FOSFAT: Fosforik asidin bir esteri veya herhangi tuz, özellikle gübre olarak kullanılır.

Was this helpful?
Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHORUS: A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as "phosphates".

PHOSPHORE: Elément commun. Un des sels nutritifs les plus importants dans la productivité primaire. Impliqué dans de nombreux processus métaboliques, il se trouve dans les acides nucléiques, ATP, ADP, AMP ainsi que dans les phospholipides des membranes cellulaires. Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates.

FÓSFORO: Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos.

FÓSFORO: Elemento común. Un dos nutrientes máis importantes na produtividade primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, atopa en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como nos fosfolípidos das membranas celulares. As formas inorgánicas de fósforo de augas naturais son normalmente descritas como produtos de ionización do ácido ortofosfórico (H3PO4) e son comunmente chamados fosfatos.

FOSZFOR: Gyakori nemfémes kémiai elem. A foszfor az egyik legfontosabb tápanyag az elsődleges produkció számára, sok anyagcsereútban van fontos szerepe, és megtalálható a nukleinsavakban, az ATP-ben, ADP-ben és AMP-ben, illetve a membránok foszfolipidjeiben. A természetes vizekben található foszforformák általában az ortofoszforsav (H3PO4) ionizációs termékei, gyűjtőnevükön "foszfátok".

FOSFOR (P): Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater.

FOSFOR : Powszechny składnik nieorganiczny. Fosfor stanowi jeden z najważniejszych składników odżywczych w produkcji pierwotnej i jest zaangażowany w wiele procesów metabolicznych występujących w kwasach nukleinowych, w ATP, ADP i AMP, jak również fosfolipidach błonowych. Postacie fosforu spotykane w wodach naturalnych są podawane jako produkty dysocjacji elektrolitycznej kwasu ortofosforowego (H3PO4) i są potocznie nazywane "fosforanami”.

FOSFOR: Bir basit inorganik element. Fosfor birincil üretimin en önemli gıdalarından biridir ve nukleik asitlerde, ATP ADP ve AMP ayrıca membran fosfolipitlerde gerçeleşen birçok metabolik işlemlerle ilişkilidir. Doğal sularda bulunan fosfor formları genellikle orthofosforik asidin (H3PO4) iyonlaşmış ürünleri olarak tanımlanır ve konuşma dilinde "fosfatlar" olarak geçer.

Was this helpful?
Ένα μη μεταλλικό στοιχείο το οποίο υπάρχει φυσικά σε πολλές μορφές φωσφορικών ενώσεων.


PHOSPHORUS: A non-metallic element occurring naturally in various phosphate forms.

PHOSPHORE: Elément non métallique sous différentes formes de phosphates.

FÓSFORO: Elemento no metálico que se encuentra de manera natural en varias formas de fosfato.

FÓSFORO: Elemento non metálico que se atopa de xeito natural en varias formas de fosfato.

FOSZFOR: Nemfémes elem, amely a természetben különböző foszfátok formájában fordul elő.

FOSFOR: Et ikke-metallisk grunnstoff som forekommer naturlig i forskjellige fosfatformer.

FOSFOR: Pierwiastek niemetaliczny występujący w przyrodzie w postaci różnych form fosforanów.

FOSFOR: Birçok fosfat formunda doğal olark oluşan metal olmayan bir element.

Was this helpful?
Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.


PHOTOPERIODISM: Physiological responses to the length of night or day, or both.

PHOTOPÉRIODISME: Réponses physiologiques en relation avec la durée du jour et de la nuit ou les deux.

FOTOPERIODISMO: Respuestas fisiológicas en relación a la duración de día y de noche o de los dos.

FOTOPERIODISMO: Respostas fisiolóxicas en relación á duración do día e da noite ou de ambos os dous.

FOTOPERIODIZMUS: A nappal, az éjszaka vagy mindkettő hosszára adott élettani válasz.

FOTOPERIODISITET: Fysiologiske responser på lengden av natt og/eller dag.

FOTOPERIODYZM: Reakcja fizjologiczna na długość dnia lub nocy, albo obydwu.

FOTOPERYODİZM: Gece veya gündüz uzunluğu veya her ikisine olan fizyolojik tepkiler.

Was this helpful?
Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.


PHOTOPERIOD: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

PHOTOPERIODE: Durée dans un jour donné pendant laquelle des organismes en culture sont exposés à la lumière et à lobscurité. La source de lumière peut être naturelle ou artificielle : par ex. un 12L:12D décrit une photopériode dans un environnement il y a 12 heures de lumière suivies de 12 heures dobscurité.

FOTOPERIODO: Periodo normalmente diario durante el cual los organismos en cultivo son expuestos a la luz y la oscuridad. La fuente de luz puede ser natural o artificial: por ejemplo 12L:12D describe un fotoperiodo en un ambiente dónde hay 12 horas de luz seguidos de 12 de oscuridad.

FOTOPERIODO: Período normalmente diario durante o cal os organismos en cultivo son expostos á luz e a escuridade. A fonte de luz pode ser natural ou artificial: por exemplo 12L:12D describe un fotoperiodo nun ambiente onde hai 12 horas de luz seguidos de 12 de escuridade.

FOTOPERIÓDUS: Egy adott napon belül az az időtartam, amelyet a tenyésztett szervezetek világosban vagy sötétben töltenek. A fényforrás lehet természetes vagy mesterséges, pl. a 12L:12D fotoperiódus olyan környezetet ír le, amelyben 12 órás megvilágítást 12 órás sötétség követ.

FOTOPERIODE: Tiden i løpet av et gitt døgn som en oppdrettsorganisme utsettes for lys og mørke. Lyskilden kan være naturlig eller kunstig, f.eks. beskriver en 12L:12D fotoperiode et miljø der det er 12 timer lys (L) og 12 timer mørke (D).

FOTOPERIOD: Czas trwania w danym dniu, w ciągu którego hodowane organizmy są wystawione na działanie światła i ciemności. Źródło światła może być naturalne lub sztuczne; np. 12 O: 12 C, tj. fotoperiod opisujący środowisko, gdzie mamy 12-godzinne oświetlenie, po którym następuje 12-godzinna ciemność.

Fotoperiyod: Kültür canlılarının gün boyunca ışık ve karanlık zaman süresini belirlemek. Işık kaynakları doğal veya yapay olabilir. Örneğin 12a: 12k foto periot ortamı 12 saat aydınlık ardından 12 saat karanlık olarak tanımlanır.

Was this helpful?
Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.


PHOTOSYNTHESIS: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

PHOTOSYNTHESE: La synthèse, par les plantes chlorophyliennes, de composés organiques (surtout des glucides) à partir du gaz carbonique et de leau par lintermédiaire de lénergie lumineuse et avec la libération doxygène.

FOTOSÍNTESIS: Síntesis, por las plantas, de compuestos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono y de agua mediante energía luminosa y con liberación de oxígeno.

FOTOSÍNTESE: Síntese, polas plantas, de compostos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono e de auga mediante enerxía luminosa e con produción simultánea de osíxeno.

FOTOSZINTÉZIS: A szerves anyagok (főleg szénhidrátok) fény hatására történő szintézise a növényi sejtekben szén-dioxidból és vízből, amellyel egy időben oxigén is termelődik.

FOTOSYNTESE: Syntese av organiske stoff (hovedsakelig karbohydrater) og produksjon av oksygen i planteceller fra karbondioksid og vann ved tilstedeværelse av lys.

FOTOSYNTEZA: Synteza związków organicznych (głównie węglowodanów) przez komórki roślinne z dwutlenku węgla i wody w obecności światła, przy równoczesnym uwalnianiu tlenu.

FOTOSENTEZ: Organik bileşenlerin( genellikle karbonhidratlar) bitki hücreleri tarafından oksijenin eş zamanlı üretilmesiyle su, karbondioksit ve ışığın var olduğu esnada sentezlenmesidir

Was this helpful?
Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παράγοντε


PHOTOTROPH: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll-containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagella

PHOTOTROPHE: Se dit des organismes qui utilisent de lénergie lumineuse pour convertir des molécules simples inorganiques en molécules organiques complexes; les organismes autotrophes obligés ne peuvent survivre et se développer quà laide de leurs plastes photosynthétiques, mais la plupart des organismes phototrophes sont également partiellement hétérotrophes, capables de dégrader des matières organiques afin de combler (au moins en partie) leurs besoins énergétiques, quoique beaucoup parmi eux aient besoin d

FOTOTROFO: Dícese de organismos que utilizan energía luminosa para convertir moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complejas; Los organismos autótrofos obligados no pueden sobrevivir y desarrollarse sin la ayuda de sus plastos fotosintéticos, pero la mayoría de organismos fototrofos son también parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para reponer a sus necesidades energéticas, aunque varios de ellos necesitan factores suplementarios (vitaminas); la mayoría de planta

FOTOTROFO: Dise de organismos que utilizan enerxía luminosa para converter moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complexas. Os organismos autótrofos obrigados poden sobrevivir e desenvolverse mediante os seus plastos fotosintéticos, pero moitos dos organismos fototrofos son tamén parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para repoñer as súas necesidades enerxéticas, aínda que moitos de entre eles necesitan factores suplementarios (vitaminas); a maioría de plantas clor

FOTOTRÓF: Olyan autotróf szervezet, amely a fényből származó energiát használja fel szerves molekulák felépítésére szervetlen anyagokból; az obligát autotrófok csak a fotoszintetikus színtestjeikre támaszkodva is képesek túlélni és szaporodni, de sok fototróf szervezet részben heterotróf, enregiaszükségletének egy részét képes a szerves anyagok lebontásával fedezni, habár sok ilyen szervezet kiegészítő tápanyagokat (vitaminokat) is igényel; a legtöbb, klorofillt tartalmazó növény fototróf, csakúgy, mint

FOTOTROF: Brukt om autotrofe organismer som bruker energi avledet fra lys til å bygge opp organiske molekyler fra uorganisk materiale. Obligat autotrofe organismer kan overleve og formere seg ved hjelp av deres fotosytetiserende plastider, mens mange fototrofe organismer er delvis heterotrofe. Disse er i stand til å bryte ned organiske materialer for å dekke en del av energimengden de trenger, men de kan også trenge supplerende vekstfaktorer (vitaminer). De fleste planter som inneholder klorofyll og noen

ORGANIZM FOTOTROFICZNY/ŚWIATŁOLUBNY: Organizm samożywny (autotrof), który wykorzystuje energię świetlną do wytwarzania cząsteczek organicznych ze składników nieorganicznych; bezwzględne autotrofy mogą przeżyć i rozmnażać się tylko dzięki posiadanym fotosyntetyzującym plastydom, ale wiele organizmów fototroficznych (światłolubnych) jest częściowo także heterotroficzna (cudzożywna), zdolna do rozkładania materii organicznej jako źródła pewnej części potrzebnej im energii, przy czym wiele wymaga również uzupełniających czynników wzros

FOTO-OTOTROF: İnorganik materyallerden organik moleküller yapmak için ışıktan elde ettiği enerjiyi kullanan ototrof organizma, obligat ototroflar tek başlarına fotosentetik plastitleriyle yaşayabilir ve üreyebilir, fakat birçok foto-ototrof aynı zamanda kısmen heterofiktir, ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmının kaynağı olarak organik maddeleri parçalama yeteneğine sahiptirler, fakat çoğu yine ek büyüme faktörlerine (vitaminler) ihtiyaç duyar; çoğu klorofil ihtiva eden bitki foto-ototroftur bir kısmı ise

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES