AMC LIMITED

Υ

Πρώιμο ανήλικο στάδιο του ευρωπαϊκού χελιού (A. anguilla), που χαρακτηρίζεται από διαφανές σώμα.


GLASS EEL: An early juvenile stage of the European eel (A. anguilla) characterized by a transparent body.

CIVELLE: Stade juvénile précoce des anguilles européennes (A. anguilla) caractérisé par la transparence du corps.

ANGULA: Anguila joven ( A.anguilla). Un estado de desarrollo de la anguila, que tiene la capacidad de osmoregulación y de desplazamiento desde aguas marinas hacia aguas dulces. Las angulas son transparentes y cilíndricos y se vuelven pigmentados cuando suben los ríos y riachuelos.

ANGULA: Un estado xuvenil temperán da anguía europea (A anguía), caracterizado por un corpo transparente

ÜVEGANGOLNA: Az európai angolna (A. anguilla) átlátszó testű, fitalkori életalakja.

GLASSÅL: Et tidlig juvenilt stadium av Europeisk ål (Anguilla anguilla), som karakteriseres av en gjennomsiktig kropp.

WĘGORZ SZKLISTY: Wczesne stadium młodociane węgorza europejskiego (A. anguilla) charakteryzujące się przezroczystym (szklistym) ciałem.

CAM YILAN BALIĞI: Şeffaf vücudu ile karakterize edilen Avrupa yılan balığının(A.anguilla) erken juvenil dönemi

Was this helpful?
Τεταρτοταγής ένωση του αμμωνίου, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται σε θεραπευτικά λουτρά (2-4 mg/l) στην καλλιέργεια σολομοειδών για τον έλεγχο των βακτηριακών ασθενειών των βραγχίων. Οταν η σκληρότητα του νερού είναι μικρότερη των 100 mg/l ανθρακικού ασβεστίου, πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις εξαιτίας της αυξημένης τοξικότητάς της στο μαλακό νερό.


HYAMINE: A quaternary ammonium compound commonly used as a bath treatment (2-4 mg/l) in salmonid culture to control bacterial gill disease problems. At a water hardness below 100mg/l of calcium carbonate it should be used at lower concentrations because of its high level of toxicity in soft water.

HYAMINE: Composé dammonium quaternaire utilisé pour le traitement des infections bactériennes des branchies des salmonidés par balnéation (2-4 mg.l-1). A cause de sa toxicité dans les eaux trop douces, la concentration du traitement est diminuée quand la teneur en carbonate de calcium de leau est inférieure à 100 mg.l-1.

HIAMINA: Compuesto de amonio cuaternario utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas de branquias de salmónidos por baño (2-4 mg.l-1). A causa de su toxicidad en aguas muy dulces, la concentración del tratamiento es baja cuando el contenido en carbonato de calcio del agua es inferior a 100mg.l-1.

HIAMINA: Composto de amonio cuaternario comunmente utilizado nos baño de tratamento (2-4 mg/l) en cultivo de salmónidos para o control dos problemas coas enfermidades bacterianas das branquias. A durezas de auga por debaixo de 100 mg/l de carbonato cálcico débese usar concentracións máis baixas porque o nivel de toxicidade é alto en augas brandas.

HIAMIN: A lazactenyésztésben a bakteriális eredetű kopoltyúbetegségek ellen legtöbbször fürdetés útján (2-4 mg/l) alkalmazott ammóniumvegyület. 100 mg/l kalcium-karbonátnál alacsonyabb keménységi szintű vizekben alacsonyabb koncentrációban kell alkalmazni, mivel lágy vízben erősen mérgező.

HYAMIN: En kvaternær ammoniumforbindelse, som ofte brukes i oppdrett av laksefisk for å badebehandle (2-4 mg/l) fisk med bakterielle gjelleinfeksjoner. Ved hardhet under 100 mg/l (kalsiumkarbonat) bør hyamin brukes i lavere konsentrasjoner siden forbindelsen blir giftigere i bløtt vann.

HYAMINA: Związek poczwórnego amonu, zwykle używany do kąpieli leczniczej (2 - 4 mg/l) w hodowli ryb łososiowatych, w przypadku problemów w zapobieganiu bakteryjnej choroby skrzeli. Przy twardości wody poniżej 100 mg/l węglanu wapniowego, powinno się stosować mniejszą koncentrację, ze względu na wysoki poziom jego toksyczności w wodzie miękkiej.

Hyamine: Alabalık kültüründe, bakteriyel solungaç hastalığı problemlerinin kontrolü için genellikle banyo şeklinde (2-4mg/l) kullanılan amonyum bileşiğidir. Kalsiyum karbonatın 100mg/l den daha düşük olduğu sert sularda düşük konsantrasyonlarda kullanılmalıdır, yüksek seviyesi yumuşak sularda toksik etkilıdir.

Was this helpful?
Η μείωση ή αναστολή της αναπαραγωγικής ικανότητας που παρατηρείται σε ορισμένα υβρίδια.


HYBRID STERILITY: Reduction or suppression of the reproductive fitness in observed in some hybrid organisms.

STERILITE DES HYBRIDES: Réduction ou suppression des capacités reproductrices observées chez certains organismes hybrides.

ESTERILIZACIÓN DE HÍBRIDOS: Reducción o supresión de capacidades reproductoras observadas en ciertos organismos híbridos.

ESTERILIDADE DE HÍBRIDOS: Redución ou supresión de capacidades reprodutoras observadas en certos organismos híbridos.

HIBRID STERILITÁS: A szaporodási képesség csökkenése vagy megszűnése bizonyos hibrid szervezetekben.

HYBRIDSTERILITET: Reduksjon eller undertrykkelse av reproduktiv skikkethet i en hybrid organisme.

JAŁOWOŚĆ/STERYLNOŚĆ MIESZAŃCA: Redukcja lub przytłumienie zdolności rozrodczej u niektórych obserwowanych organizmów mieszańców.

MELEZ KISIRLIĞI: Bazı melez organizmalarda üreme sağlığının azalması veya bozulması durumudur.

Was this helpful?
Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.


HYBRID VIGOUR: Heterosis:the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

VIGUEUR HYBRIDE: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor híbrido: o cruzamento de individuos con distancia xenética entre eles pode causar un aumento do índice de crecemento, da eficacia de conversión de alimentos, da porcentaxe de muda, ou dalgunha outra característica desexable. Sin. heterose.

HIBRID VIGOR: Heterózis; egymástól genetikailag távol lévő egyedek keresztezése a növekedési teljesítmény, a takarmányhasznosítási ráta vagy egyéb fontos tulajdonság javulását eredményezheti.

HYBRIDKRAFT: Krysningsfrodighet: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i okt vekstrate, foromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre onskede egenskaper.

WIGOR/SIŁA MIESZAŃCA: Heterozja: hodowla osobników o odległym pokrewieństwie może czasami dawać w wyniku zwiększenie tempa wzrostu, poprawę współczynnika wykorzystania pokarmu i procentowej wydajności mięsa oraz innych pożądanych cech.

MELEZ AZMANLIĞI: Heterozis: Uzak akraba olan bireylerin eşlenmesinden oluşan, hzlı gelişim gösteren, yem değerlendirme oranı daha iyi olan, daha iri yapıda bireylerin gösterdiği bir durum.

Was this helpful?
Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

HYBRIDE: Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta do cruzamento de dúas especies (ou variedades) diferentes.

HIBRID: Két eltérő nővény- vagy állatfaj, esetleg -változat utódja.

HYBRID: Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.

MIESZANIEC/HYBRYD: Potomek dwóch roślin lub zwierząt różnych gatunków lub odmian.

MELEZ: İki bitki veya hayvandan farklı türler veya cinslerin üretilmesi.

Was this helpful?
(1) ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση (ζευγάρωμα) των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων (DNA ή RNA) αλυσίδων για τον σχηματισμό διπλής αλυσίδας. (2) ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: Η διασταύρωση ομομικτικών σειρών ή μεμονωμένων οργανισμών διαφορετικής γενετικής σύστασης ή ειδών.


HYBRIDIZATION: (1) The pairing of complementary polynucleotide chains (DNA or RNA) to form a duplex. (2) Crossing of inbred lines or individual organisms of different genetic constitution or species.

HYBRIDATION: (1) Appariement de deux chaînes polynucléotidiques (ADN ou ARN) formant un duplex. (2) Croisement de lignées consanguines dindividus de constitution génétique différente ou de deux espèces.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparejamiento de dos cadenas de polinucleótidos (ADN o ARN) formando así una doble hélice. (2) Cruce congénito consanguíneo de individuos de constitución genética diferente o de dos especies.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparellamento de dúas cadeas polinucleotídicas complementarias (ADN ou ARN) formando así unha dobre hélice. (2) Cruzamento de liñas endogámicas ou de organismos individuais de constitución xenética diferente ou de especies.

HIBRIDIZÁCIÓ: (1) Az egymással komplementer polinukleotidláncok (DNS vagy RNS) párosodása és a duplex szerkezet kialakulása. (2) Különböző genetikai hátterű vagy különböző fajú beltenyésztett vonalak vagy egyedek keresztezése.

HYBRIDISERING (KRYSNING): (1) Sammenkobling av komplementære polynukleotidkjeder (DNA eller RNA) for å forme en dobbeltråd. (2) Kryssing av innavlede linjer eller individuelle organismer av forskjellig genetisk sammensetning eller art.

HYBRYDYZACJA/KRZYŻOWANIE: (1) Kojarzenie krewniacze pomiędzy uzupełniającymi liniami DNA lub RNA. (2) Krzyżowanie organizmów z linii wsobnych lub osobników o różnej konstytucji genetycznej bądź gatunków.

MELEZLEME: (1) Eşleştirilmiş tamamlayıcı polinükleotid zincirlerinin (DNA veya RNA) bir dubleks kurması. (2) Farklı genetik yapı ve türlerdeki yetişkin organizmaların veya doğal hatların çaprazlanması.

Was this helpful?
Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).


HYBRIDOMA: A hybrid cell created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

HYBRIDOME: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

HIBRIDOMA: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

HIBRIDOMA: Híbrido celular formado pola fusión dun linfocito e dunha célula canceríxena; produce anticorpos monoclonais fronte a antíxenos seleccionados?.

HIBRIDÓMA: Egy limfocita és egy rákos sejt fúziójával előállított hibrid sejt; olyan antitestet termel, amely egy adott epitópra specifikus.

HYBRIDOM: En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

HYBRYDOMA: Komórka mieszańca utworzona przez stopienie się limfocytu i komórki rakowej; wytwarza swoiste przeciwciało dla tylko jednego determinanta antygenowego.

HİBRİDOMA: Sadece bir epitop için spesifik antikor üreten lenfosit ve kanser hücrelerinden oluşan hibrit hücre.

Was this helpful?
Σύνολο κανόνων και μέτρων καθαριότητας για την διατήρηση της υγείας.


HYGIENE: The practice of maintaining health through cleanliness.

HYGIENE: Le maintien de la bonne santé à travers la propreté.

HIGIENE: Mantenimiento de buena salud a través de la limpieza.

HIXIENE: A práctica do mantemento de boa saúde a través da limpeza.

HIGIÉNIA: Az egészség megóvása a tisztaság fenntartásával.

HYGIENE: Praksis der en opprettholder helse ved renslighet.

HIGIENA: Praktyka utrzymywania zdrowia poprzez czystość.

HİJYEN: Sağlığın, temizlik yoluyla devam ettirilmesidir.

Was this helpful?
Συστατικό με τη γενική χημική δομή Cx(H2O)y π.χ. σάκχαρα, άμυλο και κυτταρίνη. Οι υδατάνθρακες παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολική ενέργεια όλων των οργανισμών.


CARBOHYDRATE: Compound of general formula Cx(H2O)y e.g. sugars, starches and celluloses. Carbohydrates play an essential part in the energy metabolism of all organisms.

GLUCIDE (HYDRATE DE CARBONE): Composé chimique de formule générale Cx(H2O)y ; par exemple, sucres, amidon et celluloses. Les hydrates de carbone jouent un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique de tous les organismes.

HIDRATO DE CARBONO: Compuestos con la fórmula general Cx(H2O), por ejemplo, los azúcares sencillos o de cadena larga como el almidón o la celulosa... Los hidratos de carbono constituyen parte esencial en el metabolismo energético de todos los organismos.

HIDRATO DE CARBONO: Compostos coa fórmula xeral Cx(H2O), por exemplo, os azucres sinxelos ou de cadea longa como o amidón ou a celulosa. Os hidratos de carbono constitúen parte esencial no metabolismo enerxético de todos os organismos.

SZÉNHIDRÁT: Cx(H2O)y általános képletű vegyület pl. cukrok, keményítő és cellulóz. A szénhidrátok létfontosságú szerepet játszanak minden élőlény energia-anyagcseréjében.

KARBOHYDRAT: Forbindelse med generell formel Cx(H2O)y, f.eks. sukker, stivelse og cellulose. Karbohydrater spiller en viktig rolle i energimetabolismen hos alle organismer.

WĘGLOWODAN: Związek chemiczny o ogólnym wzorze Cx(H2O)y, np. cukier, skrobia czy celuloza. Węglowodany odgrywają zasadniczą rolę w przemianach energetycznych wszystkich organizmów.

KARBONHİDRAT: Genel formülü Cx(H2O)y olan bileşik örn. şeker, nişasta ve selüloz. Karbonhidratlar tüm canlıların enerji metabolizmasında önemli bir rol oynar.

Was this helpful?
Κλιμακωτή υδατόπτωση, συχνά χρησιμοποιούμενη για αερισμό του νερού που παρέχεται σε υδατοκαλλιεργητικές μονάδες.


CASCADE: A tiered waterfall: often used in aeration and degassing of water to be supplied to aquaculture units.

CASCADE: Succession de chutes deau; servant à laération ou au dégazage de leau distribuée aux bassins daquaculture.

CASCADA: Sucesión de caídas de agua, que sirven para la aeración o al (desgasear) el agua distribuida a las balsas de acuicultura.

FERVENZA: Caída de auga en forma de fervenza: a miúdo utilizada para a aireación e a desgasificación da auga en instalacións de acuicultura.

KASZKÁD: Lépcsős vízesés: általában az akvakultúra-rendszerek vizének levegőztetésére vagy gázmentesítésére használják.

KASKADELUFTER (DRYPPELUFTER): Lufter bestående av flere perforerte plater hvor vann sildrer igjennom fra topp til bunn. Brukes for avgassing og lufting av vann som skal føres inn i oppdrettsenheter.

KASKADA: Stopniowany wodospad: często używany w napowietrzaniu i odgazowywaniu wody; bywa stosowany w urządzeniach w akwakulturze.

KASKAT: Katmanlı bir şelale: sıklıkla havalandırmada ve akuatik ünitelere zehirli gazdan arınmış su sağlamada kullanılır.

Was this helpful?
Δύσοσμο, διαλυτό αέριο, Η2S, παραγόμενο κατά την αναερόβια διάσπαση. Συνήθως παρατηρείται στο υπολίμνιο ή στην ιλύ του πυθμένα. Επίσης εκλύεται από ιζήματα οργανικού υλικού (περιττώματα και περισσεύματα τροφής), τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τους κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας ή από τους υποστάτες των στρειδιών, όταν το βάθος είναι μικρό και δεν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

HYDROGENE SULFURE: Gaz soluble et odorant, H2S, produit lors de la décomposition anaérobie; souvent trouvé dans lhypolymne et les boues sédimentaires. Parfois libéré par les matières organiques sédimentées (fèces et aliments résiduels) qui saccumulent sous les cages à poissons et les tables ostréicoles installées là où les courants et la profondeur sont faibles.

SULFATO DE HIDRÓGENO: Gas soluble y de fuerte olor, H2S, producido durante la descomposición anaeróbica; se encuentra a menudo en el hipolimnion y el barro de sedimentación. A veces liberado por la las materias orgánicas sedimentadas (excrementos y alimentos residuales) que se acumulan debajo de las jaulas de peces y las tablas ostrícolas instaladas en las que las corrientes y la profundidad don bajas.

SULFATO DE HIDRÓXENO: Gas soluble e de forte olor, H2S, producido durante a descomposición anaeróbica; atópase a miúdo no hipolimnion e nas lamas de fondo. Ás veces é liberado pola materia orgánicas sedimentada (excrementos e restos de alimento) que se acumulan baixo as gaiolas de peixes e as bateas ostrícolas en zonas onde as correntes e a profundidade son reducidas.

KÉNHIDROGÉN: Dihigrogén-szulfid, H2S; az anaerob lebontás eredményeként keletkező erős szagú, vízben oldható gáz; az aljzat feletti, hideg vízrétegben (hipolimnionban) és az aljzatot borító iszapban fordul elő. A haltartó ketrecek vagy osztrigatelepek alatt felhalmozódó szerves anyagból (ürülékből és tápmaradékokból) is felszabadulhat.

HYDROGENSULFID: En illeluktende oppløselig gass (H2S), som dannes ved anaerob nedbrytning. Ofte funnet i hypolimnion eller bunnslam. Kan også utskilles fra sedimentert organisk materiale (spillfôr og feces) under fiskemerder plassert på lite eksponerte, grunne lokaliteter med dårlig vannutskiftning.

SIARKOWODÓR: Rozpuszczalny gaz (H2S) o silnym nieprzyjemnym zapachu pochodzący z beztlenowego rozkładu; zwykle spotykany w hypolimionie lub w mule dennym. Może być także uwalniany z osadów materii organicznej (odchody i resztki paszy), które nagromadzają się pod sadzami z rybami lub hodowlami ostryg w miejscach o niewielkich prądach i głębokościach.

HİDROJEN SÜLFÜR: Genellikle hipolimnion veya zemin çamurunda anaerobik bozulmadan kaynaklanan keskin kokulu çözülebilir gaz, H2S. Balık kafesleri veya istiridye çiftliklerinin yakın çevresinin zemininde bulunan organik maddelerden (balık dışkısı ve yem atıkları) oluşmaktadır.

Was this helpful?
Ένα διαλυτό αέριο με ισχυρή μυρωδιά H2S, που είναι προϊόν αναερόβιας αποσύνθεσης; συνήθως βρίσκεται στο υπολίμνιο ή στη λάσπη του πυθμένα. Μπορεί να απελευθερωθεί από ιζηματοποιημένο οργανικό υλικό (σωματικά απόβλητα και απόβλητα τροφής) το οποίο συσσωματώνεται κάτω από τους ιχθυοκλωβούς ή τις στρειδοκαλλιέργειες, σε σημεία τα οποία είναι περιορισμένα από ρεύματα και είναι αβαθή.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

HYDROGENE SULFURE: Gaz soluble à lodeur forte, H2S , résultant dune décomposition anaérobique; communément trouvé dans lhypolimon ou fonds vaseux. Peut également se dégager des matières organiques en sédimentation (fecès et déchets) qui saccumulent sous les cages à poissons ou les tables ostréïcoles sur des sites peu profonds où les courants sont limités.

SULFURO DE HIDRÓGENO: Gas soluble de fuerte olor, SH2, resultado de la descomposición anaerobia; normalmente encontrado en el hipolimnio o fango del fondo. También puede ser liberado por materia orgánica sedimentada (heces y restos de pienso) que se acumula bajo las jaulas de peces o bateas ostrícolas y lugares restringidos en lo que respecta a corrientes y profundidad.

SULFURO DE HIDRÓXENO: Gas soluble de forte olor, SH2, resultado da descomposición anaerobia; normalmente atopado no hipolimnio ou lama do fondo. Tamén pode ser liberado por materia orgánica sedimentada (feces e restos de penso) que se acumula baixo as gaiolas de peixes ou bateas ostrícolas e lugares restrinxidos no que respecta a correntes e profundidade

KÉN-HIDROGÉN: Anaerob bomlásból származó erős szagú oldható gáz, H2S; általános a hipolimnionban vagy fenéküledékben. Az ülepedő szerves anyagból (ürülék és hulladéktakarmány) is felszabadulhat, amely a halketrecek vagy osztrigatenyésztő táblák alatt halmozódik fel korlátozott vízáramlású és mélységű helyeken.

HYDROGENSULFID: Illeluktende gass, H2S, som dannes ved anaerob nedbrytning; finnes vanligvis i hypolimnion eller i mudderet på bunnen. Kan også frigjøres fra sedimentert organisk materiale (fekalier og overskuddsfôr) som akkumulerer under merder eller østerskasser på grunne steder med begrenset gjennomstrømning.

SIARKOWODÓR: Rozpuszczalny gaz o silnym zapachu, H2S, powstający w wyniku rozkładu beztlenowego; często występuje w hypolimnionie lub w mule dennym. Może być również uwalniany z opadającego na dno materiału organicznego (fekaliów i resztek paszy), który gromadzi się pod sadzami lub rusztowaniami do hodowli ostryg w miejscach o ograniczonej dynamice wody i/lub w przegłębieniach.

HİDRJEN SÜLFÜR: Güçlü kokulu çözülebilen gaz, H2S, anaerobik bozuşma sonucu oluşur; çoğunlukla hipolimnion ve dip çamurunda bulunur. Derinlik ve akıntıya bağlı olarak istiridye tablalarının tıkanık bölgelerinde veya balık kafeslerinin altlarındaki sedimentte

Was this helpful?
Ανώμαλη κατάσταση που προκαλείται από τον αυξημένο όγκο εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κρανίο.


HYDROCEPHALY: An abnormal condition caused by increased volume of cerebro-spinal fluid within the skull, which occasionally occurs in larval and juvenile fish in hatcheries.

HYDROCEPHALIE: Condition pathologique provoquée par laugmentation du volume du liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. A lieu, parfois, chez les larves et juvéniles de poissons décloserie.

HIDROCEFALIA: Condición patológica provocada por el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal.

HIDROCEFALIA: Condición patolóxica provocada polo aumento do volume de líquido cefalorraquídeo na cavidade cranial que ocasionalmente aparece en xuvenís e larvas de peixes en criadeiros.

HIDROKEFÁLIA: A koponyában lévő túlzott mennyiségű agy-gerincvelői folyadék által okozott kóros állapot, amely elsősorban lárvákon és előnevelt halakon figyelhető meg.

HYDROCEFALI (VANNHODE): En unormal tilstand forårsaket av økt volum av cerebrospinalvæske inni hodeskallen, som fra tid til annen forekommer hos fiskelarver og småfisk i klekkerier.

WODOGŁOWIE: Nienormalny stan spowodowany poprzez wzrost w czaszce objętości płynu mózgowo-rdzeniowego, który od czasu do czasu występuje w wylęgarniach u larw i młodzieży ryb.

HİDROSEFALİ: Kuluçkahanelerde genellikle larva veya yavru safhasında görülen, kafatası içinde serebro-spinal sıvı hacminin artması sonucu oluşan anormal durum.

Was this helpful?
Σύστημα καλλιέργειας φυτών κατά το οποίο τα αναπτυσσόμενα φυτά έχουν τις ρίζες τους βυθισμένες σε ένα διάλυμα πλούσιο σε θρεπτικά άλατα ή σε ένα αδρανές υπόστρωμα το οποίο αρδεύεται με θρεπτικά. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτή η τεχνολογία συχνά χρησιμοποιείται σε συστήματα ανακύκλωσης γιά την απομάκρυνση του αζώτου και φωσφόρου που παράγονται από τον μεταβολισμό των ψαριών. Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα είναι συνήθως τα μαρούλια και οι τομάτες.


HYDROPONICS: A system of plant culture in which the growing plants have their roots immersed in a nutrient rich solution or in an inert substrate which is irrigated with nutrients. In aquaculture, this technology is often employed as a treatment method in recycling systems to, eliminate in part the nitrogen and phosphorus produced by fish metabolism. The marketable by-products most commonly obtained are lettuce and tomatoes.

HYDROPONIQUE: Système de culture des plantes dans laquelle les racines sont immergées dans un liquide nutritif, ou dans un substrat inerte irrigué par une solution nutritive. En aquaculture, cette technologie est utilisée pour traiter leau des systèmes de recyclage, lazote et le phosphore résultant du métabolisme des poissons étant partiellement éliminés. Les produits secondaires obtenus et commercialisables sont les salades et les tomates.

HIDROPÓNICO: Sistema de cultivo de plantas en el cual las raíces son sumergidas en un líquido nutritivo, o en un sustrato inerte irrigado por una solución nutritiva. En acuicultura, esta sustancia se utiliza para tratar el agua de los sistemas de reciclaje para eliminar en parte el nitrógeno y el fósforo producidos por el metabolismo de peces. Los productos secundarios obtenidos y comercializados son, por ejemplo, lechugas y tomates.

HIDROPÓNICO: Sistema de cultivo de plantas no cal as raíces son somerxidas nun líquido nutritivo, ou nun substrato inerte irrigado por unha solución nutritiva. En acuicultura, esta tecnoloxía emprégase habitualmente como un método de tratamento en sistemas de recirculación, para eliminar en parte o nitróxeno e o fósforo producidos polo metabolismo dos peixes. Os subprodutos máis comunmente obtidos e comercializados son, por exemplo, leitugas e tomates.

HIDROPÓNIA: Olyan növénytermesztési rendszer, amelyben a növények gyökereit tápanyagokban gazdag oldatba, vagy tápanyagokkal öntözött szilárd aljzatba merítik. Az akvakultúrában ezt a technológiát gyakran alkalmazzák recirkulációs rendszerek vizének tisztítására, a halak anyagcseréje során keletkező nitrogén és foszfor eltávolítására. Leggyakrabban salátát és paradicsomot termelnek ilyen rendszerben.

HYDROPONIKK: Et system for plantedyrking der plantene har røttene nedsenket i en næringsrik løsning eller i et substrat som overrisles med næringsstoffer. I akvakultur brukes ofte denne teknologien i resirkulasjonssystemer, for å fjerne fosfor og nitrogen som produseres i fiskens metabolisme eller stammer fra spillfôr. De salgbare biproduktene er oftest tomater og salat.

HYDROPONIKA: System hodowli roślin, w którym rosnące rośliny mają korzenie zanurzone w roztworze bogatym w składniki odżywcze lub obojętnym substracie, który jest zasilany wodą z substancjami odżywczymi. W akwakulturze ta technologia jest często używana w systemach recyrkulacyjnych jako metoda oczyszczania przez częściowe usuwanie wytwarzanego w metabolizmie ryb azotu i fosforu. Ubocznymi produktami rynkowymi najczęściej tu uzyskiwanymi są sałata i pomidory.

HİDROFONİKLER: Bitkilerin köklerinin su ortamına daldırılması şeklinde yapılan üretimde kullanılan besince zengin sulu sölüsyonlara verilen isim. Bu yöntem su ürünleri yetiştiriciliğinde balıkların metaboli atıklarından azot ve fosforun elimine edilmesinde kullanılmaktadır.

Was this helpful?
Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).


DROPSY: An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.

HYDROPISIE: Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.

HIDROPESÍA: Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.

HIDROPISÍA: Acumulación de líquido seroso no tecido celular de calquera cavidade do corpo. Xeralmente aparece na cavidade abdominal. Non confundir con edema.

VÍZKÓROSSÁG: Savós folyadék felhalmozódása a szövetekben vagy valamelyik testüregben, általában a hasüregben. Nem öszzetévesztendő az ödémával.

VATERSOTT: Opphopning av seros væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Ma ikke forveksles med odem.

PUCHLINA : Nagromadzenie się surowiczego płynu w tkance komórkowej lub w jakiejś jamie ciała. Zwykle stosowana w odniesieniu do jamy brzusznej. Nie powinno się mylić tego z obrzękiem.

DROPSİ: Sulu akıntının hücresel dokuda veya vücudun herhangi bir boşluğundaki bir birikimdir. Genellikle abdominal boşlukta kullanılır. Ödemle karıştırılmamalı.

Was this helpful?
Τριγωνικό συνήθως οστούν στην πρόσθια οροφή του στόματος ακριβώς πίσω από την άνω γνάθο. Σε πολλά ψάρια η ύνις φέρει δόντια (υνιακά δόντια). Ανατομικά, το ορθό όνομα του οδοντοφόρου οστού είναι προ-ύνις.


VOMER: A media, commonly triangular bone in the anterior roof of the mouth just behind the upper jaw. In many fishes, the vomer bears teeth (the vomerine teeth). Anatomically, the correct name given to the tooth-bearing bone is prevomer.

VOMER: Los médian, triangulaire de la partie antérieure du palais juste en arrière du maxillaire supérieur. Chez beaucoup de poissons, le vomer porte des dents (les dents vomériennes). Anatomiquement, le nom correct de la pièce osseuse portant les dents est le prévomer.

VÓMER: Hueso mediano, triangular de la parte anterior del paladar justo detrás del maxilar superior. En muchos peces, el vómer lleva dientes (los dientes vomerianos). Anatómicamente, el nombre correcto de la pieza ósea que lleva dientes es el prevómer.

VÓMER: Óso mediano, triangular da parte anterior do padal xusto detrás do maxilar superior. En moitos peixes, o vómer leva dentes (os dentes vomerianos). Anatomicamente, o nome correcto da peza ósea que leva dentes é o prevómer.

VOMER: Ekecsont; általában háromszög alakú csont a szájpadlás elülső részén, közvetlenül a felső állkapocs mögött. Sok halfajban az ekecsonton fogak ülnek. A fogakat hordozó csont helyes anatómiai neve prevomer.

VOMER: (Vomer, lat. = plog) Midtstilt knokkel langt framme i hodeskjelettet, ventralt for ethmoidgruppen. Bærer ofte tenner.

LEMIESZ : Środkowa, zwykle trójkątna kość w przedniej górnej wewnętrznej części pyska, zaraz za górną żuchwą. U wielu ryb na lemieszu występują zęby (zęby lemieszowe). Poprawna anatomicznie nazwa dla kości z występującymi na niej zębami powinna brzmieć przedlemiesz (prevomer).

SAPAN KEMİĞİ: Üst çenenin arkasında ve damağın önünde yer alan genellikle üçgensel kemiksi yapı. Pek çok balıkta sapan kemiği, dişleri (vomer dişleri) taşıma görevi yapar. Anatomik olarak, diş taşıyan sapan kemiğine verilen doğru isim ön vomerdir.

Was this helpful?
Υπερβολική ή ανώμαλη συγκέντρωση του αίματος στους ιστούς ή στα όργανα η οποία εμποδίζει τις φυσιολογικές λειτουργίες. Η υπεραιμία είναι ενεργός ή παθητική. Η παθητική υπεραιμία είναι αποτέλεσμα ανώμαλης κολπικής επιστροφής και χαρακτηρίζεται από σκούρο κυανοειδές αίμα.


CONGESTION: (1) Excessive or abnormal accumulation of blood in a part of a tissue or an organ so that the natural functions are hindered. It may be active (often called hyperaemia) or passive. Passive congestion is the result of abnormal venous return and is characterized by dark cyanotic blood. (2): Gill congestion: accumulation of excessive amounts of mucus in the gill area, impeding the respiratory function in fish.

CONGESTION: (1)Accumulation excessive ou anormale de sang dans une partie dun organe ou tissu de telle sorte que ses fonctions normales sont gênées. Elle peut être active (hyperémie) ou passive. Une congestion passive résulte dun retour veineux anormal et se caractérise par la couleur foncée et cyanosée du sang. (2) Congestion des branchies: accumulation excessive de mucus des branchies, empêchant les fonctions respiratoires du poisson.

CONGESTIÓN(1): (1) Acumulación excesiva o anormal de sangre en una parte de un órgano o tejido de tal manera que sus funciones normales se ven afectadas. Puede se activa (hiperemia) o pasiva. La congestión pasiva resulta de un retorno venoso anormal y se caracteriza por el color oscuro y cianosis de sangre. (2) Congestión de branquias: acumulación excesiva de moco en las branquias, lo que impide las funciones respiratorias del pez.

CONXESTIÓN(1): (1) Acumulación excesiva ou anormal de sangue nunha parte dun órgano ou tecido de tal maneira que as súas funcións normais vense afectadas. Pode ser activa (frecuentemente denominada hiperemia) ou pasiva. A conxestión pasiva resulta dun retorno venoso anormal e caracterízase pola cor escura e cianótica do sangue. (2) Conxestión de branquias: acumulación excesiva de moco nas branquias, o que impide as funcións respiratorias do peixe.

PANGÁS: (1) A vér túlzott mértékű vagy abnormális felhalmozódása egy szövetben vagy szervben, amely emiatt nem tudja a természetes funkcióját ellátni. Lehet aktív (ezt gyakran hiperémiának nevezik) és passzív. A passzív vértolulás a vénás vér visszatérésének zavara miatt alakul ki, és elkékült, cianotikus vér jellemzi. (2) Kopoltyúpangás: túlzott mennyiségű nyálka felhalmozódása a kopoltyúk körül, amely gátolja a halak légzését.

KONGESTION (BLODTILSRØMNING): (1) Overdreven eller unormal akkumulering av blod i en del av et vev eller organ slik at naturlige funksjoner hemmes. Den kan være aktiv (ofte kalt hyperemi) eller passiv. Passiv kongestion skyldes unormal venøs retur, og karakteriseres ved mørkt cyanotisk (blålig) blod. (2) Gjellekongestion. Opphopning av overdrevne mengder slim på gjelleoverflaten, hemmer respiratorisk funksjon hos fisk.

PRZEKRWIENIE: (1) Nadmierne lub nienormalne nagromadzanie się krwi w części tkanki lub narządu, których naturalne funkcje zostają wstrzymane. Może być ono czynne (często nazywane przekrwieniem) lub bierne. Bierne przekrwienie jest powodowane nieprawidłowym powracaniem krwi do serca (z krążenia wielkiego) i charakteryzuje się ciemnosinym kolorem krwi. (2) Przekrwienie skrzeli: nagromadzenie się nadmiernej ilości śluzu na powierzchni skrzeli, utrudniające czynności oddechowe ryb.

KONJESYON: (1) Herhangi bir organın veya dokunun normal fonksiyonlarını engelleyecek şekilde yoğun ve anormal bir şekilde kan birikmesi olayı. Bu aktif (hiperemi) veya pasif olabilir. Pasif konjesyon kirli kanın geri dönmesinden kaynaklanır ve koyu siyanotik olması ile karakterize edilir. (2) Solungaç konjesyonu: solungaçlarda aşırı ve anormal bir şekilde mukusunun birikmesi ile meydana gelir ve balığın solunun sistemini engeller.

Was this helpful?
Τοπική συσσώρευση αίματος σε έναν ιστό.


HYPERAEMIA: Local congestion of blood in a tissue.

HYPEREMIE: Excès de sang dans un tissu.

HIPEREMIA: Exceso de sangre en un tejido.

HIPEREMIA: Acumulación localizada de sangue nun tecido.

HIPERÉMIA: Helyi vértolulás valamilyen szövetben.

HYPEREMI: Lokal opphoping av blod i et vev.

PRZEKRWIENIE: Miejscowy zastój krwi w tkance.

HEPERAMİ: Kanın dokuda bölgesel olarak birikmesi.

Was this helpful?
Η κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρωση μιάς βιταμίνης στο αίμα ή στους ιστούς είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα.


HYPERVITAMINOSIS: A condition in which the level of a vitamin in the blood or tissues is higher than normal and may cause undesirable symptoms.

HYPERVITAMINOSE: Condition dans laquelle le taux dune vitamine dans le sang ou dans les tissus dépasse la concentration normale et peut provoquer des symptômes indésirables.

HIPERVITAMINOSIS: Condición en la cual la tasa de una vitamina en la sangre o en un tejido supera la concentración normal y puede provocar síntomas indeseados.

HIPERVITAMINOSE: Condición na cal a taxa dunha vitamina no sangue ou en tecidos supera a concentración normal e pode provocar síntomas indesexados.

VITAMINTÖBBLET: Olyan állapot, amelyben egy vitamin szintje a vérben vagy a szövetekben a normálisnál magasabb, és ez nemkvánatos tünetekhez vezet.

HYPERVITAMINOSE: Tilstand der nivået av vitaminer i blod eller vev er høyere enn normalt, og kan gi uønskete symptomer.

HIPERWITAMINOZA: Stan, w którym poziom witaminy we krwi lub tkankach jest wyższy niż zwykle i może powodować niepożądane objawy.

HİPERVİTAMİNOZİS: Kandaki veya dokulardaki vitamin düzeyinin normalden yüksek olma durumu, bu durum istenmeyen semptomlara da neden olabilir.

Was this helpful?
Περίσσεια γλυκόζης στο αίμα.


HYPERGLYCAEMIA: Excess glucose in the blood.

HYPERGLYCEMIE: Excès du taux de glucose dans le sang.

HIPERGLICEMIA: Exceso de glucosa en la sangre.

HIPERGLICEMIA: Exceso de glicosa no sangue.

HIPERGLIKÉMIA: Túlzottan magas vércukorszint.

HYPERGLYKEMI: Forhøyet glukosekonsentrasjon i blodet.

HIPERGLIKEMIA: Nadmiar glukozy we krwi.

HİPERGLİSEMİ: Kanda aşırı glikoz bulunma durumu.

Was this helpful?
Στο ψάρια μικρό οστούν ευρισκόμενο κατά μήκος του άνω άκρου του γναθικού οστού. Συνήθως το υπεργναθικό φαίνεται ότι χωρίζεται από το γναθικό από μιά ρηχή, εξωτερικά ορατή , αύλακα.


SUPRAMAXILLARY: In fishes, a small bone lying along the upper edge of the rear part of the maxillary bone. The supramaxillary usually appears to be separated from the maxillary bone by a shallow, externally visible groove.

SUPRAMAXILLAIRE: Chez les poissons, petit os situé sur le bord supérieur de la partie postérieure du maxillaire. Habituellement séparé de ce dernier par un sillon peu profond visible de lextérieur.

SUPRAMAXILAR: En peces, pequeño hueso situado en el borde superior de la parte posterior de la maxilar. Normalmente separado de este último por un surco poco profundo y visible desde el exterior.

SUPRAMAXILAR: En peixes, pequeno óso situado no bordo superior da parte posterior do maxilar. Normalmente separado deste último por un suco pouco profundo e visible dende o exterior.

SZUPRAMAXILLÁRIS CSONT: Halakban a felső állkapocs (maxilla) hátulsó részének felső széle mentén elhelyezkedő kisméretű csont. A szupramaxilláris csontot általában egy kívülről is látható, sekély barázda választja el a maxillától.

SUPRAMAXILLARE: Hos fisk: Liten knokkel hos som ligger på oversiden av maxillare (tannbærende bein i overkjeven). Supramaxillare er skilt fra maxillare med en smal og grunn fure som er synlig fra utsiden.

KOŚĆ GÓRNOSZCZĘKOWA: U ryb, mała kość leżąca wzdłuż górnej krawędzi, częściowo z tyłu kości szczękowej. Kość górnoszczękowa bywa zwykle oddzielona od kości szczękowej przez widoczny z zewnątrz płytki rowek.

ÜST ÇENEYE KEMİĞİ: Balıklarda üst çene kemiğinin arka kısmının üst kenarı boyunca uzanan küçük bir kemik. Bu kemik genellikle üst çene kemiğinden yüzeysel ve dıştan görülebilir bir oluk şeklinde olmasıyla ayırt edilebilir.

Was this helpful?
Παρόμοια με την ανάστροφη ώσμωση, η υπερδιήθηση είναι μέθοδος διαχωρισμού η οποία βασίζεται στην ροή μέσω μεμβράνης υπό πίεση. Η υπορδιήθηση, ικανή να διαχωρίσει τις ενώσεις ενός διαλύματος με βάση το μοριακό μεγέθος και σχήμα. Χάρη στην διαφορά πιέσεως στις δύο πλευρές μιας υπερδιηθητικής μεμβράνης, τα διαλυτικά και τα μικρά διαλυτά συστατικά περνούν μέσω της μεμβράνης, ενώ τα μεγαλύτερα διαλυτά κατακρατούνται από την μεμβράνη και ανακτώνται συμπυκνωμένα. Η υπερδιήθηση εφαρμόζεται διαλυτά


ULTRAFILTRATION: Similar to reverse osmosis, ultrafiltration is a pressure-driven membrane process being capable of separating solution components on the basis of molecular size and shape. Under an applied pressure difference across an ultrafiltration membrane, solvent and small solute species pass through the membrane, while larger solute species are retained by the membrane and recovered as a concentrated retentate. Ultrafiltration involves solutes whose molecular dimensions are l0 or more times larger than th

ULTRAFILTRATION: Semblable à losmose inverse, lultrafiltration est un processus de passage sous pression à travers une membrane capable de séparer des composées dune solution sur la base de leur taille moléculaire et de leur forme. Sous linfluence dune différence de pression de côté et dautre dune membrane dultrafiltration, le solvant et les petites molécules dissoutes passent à travers la membrane, alors que les grosses molécules dissoutes sont retenues par la membrane et concentrées. Lultrafiltration implique

ULTRAFILTRACIÓN: Similar a la ósmosis inversa, la ultrafiltración es un proceso de paso bajo presión a través de una membrana capaz de separar los compuestos de una solución en base a su talla molecular y de su forma. Bajo la influencia de la diferencia de presión de un lado y otro de la membrana de ultrafiltración, el solvente y las pequeñas moléculas disueltas pasan a través de la membrana, mientras que las grandes moléculas disueltas son retenidas por la membrana y son concentradas. La ultrafiltración implica

ULTRAFILTRACIÓN: Similar á osmose inversa, a ultrafiltración é un proceso de paso baixo presión a través dunha membrana capaz de separar os compostos dunha solución baseándose no seu talle molecular e á súa forma. Aplicando unha presión diferencial a través da membrana de ultrafiltración, o solvente e as pequenas moléculas disoltas pasan a través da membrana, mentres que as grandes moléculas disoltas son retidas pola membrana e recuperadas como un concentrado. A ultrafiltración implica ás moléculas disoltas con

ULTRASZŰRÉS: A reverz ozmózishoz hasonlóan az ultraszűrés is egy nyomásközvetített membránfolyamat, amely képes egy oldat összetevőit molekulaméretük és -alakjuk alapján elválasztani. Egy ultraszűrő membrán két oldala között fennálló nyomáskülönbség hatására az oldószer és a kisméretű, oldott részecskék képesek átjutni a membránon, míg a nagyobb oldott részecskéket a membrán visszatartja. Az ultraszűrés olyan oldott anyagok esetében alkalmazható, amelyek molekulamérete legalább tízszerese az oldószerének, és

ULTRAFILTRERING: I likhet med revers osmose er ultrafiltering en trykkdrevet membranprosess der komponenter i en løsning kan separeres ut fra molekylær størrelse og form. Oppløsningsmiddel og små løste stoffer går gjennom membranen mens større løste stoffer holdes tilbake som et konsentrat. Konsentratet inneholder stoffer som har 10 ganger eller større molekyler enn oppløsningsmiddelet, og er vanligvis under 0,5 mm.

ULTRAFILTRACJA/ULTRASĄCZENIE: Podobna do odwróconej osmozy, ultrafiltracja jest procesem przetłaczania pod ciśnieniem gazu przez błonę zdolną do rozdzielania komponentów roztworu na podstawie ich wielkości cząsteczkowej i kształtu. Pod wpływem stosowanej różnicy ciśnień na błonie ultrafiltracyjnej, przechodzą przez nią rozpuszczalnik wraz z małymi rozpuszczonymi cząsteczkami, podczas gdy większe są zatrzymywane i odzyskiwane w postaci zagęszczonego retentatu. Ultrafiltracja odnosi się do substancji rozpuszczonych, których

Ultrafiltrasyon: Osmosizin tersi durumuna benzer, ultrafililtrasyon basınç meknaizması ile çalışan membran bir proses olup çözelti bileşiklerinin molekül şekil ve büyüklüklerine göre ayırma yeteneğidir.Uygulanan basınç filtreye, çözücüye ve filtereden geçen çözünmüş küçük parçacıklara göre değişirken, büyük parçalar ise membran üzerinde kalır. Ultrafiltrasyon molekül büyüklükleri 1.0 mm veya bundan daha fazla olan çözünmüş maddeleri içerir ve bunlar genllikle 0,5 mm den aşağıdadır.

Was this helpful?
Mη ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ζώνη του ιώδους στο φάσμα του φωτός. Η περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεταξύ 40 και 400nm. Η περιοχή αυτή του φάσματος επικαλύπτει την περιοχή της μακράς ακτινοβολίας Χ. Η ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια γιά την απολύμανση του νερού και την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς.


ULTRAVIOLET (UV) RADIATION: Non-visible electromagnetic waves which follow at the end of the violet end of the light spectrum. That part of the solar radiation spectrum between 40 and 400 nm wavelength. The range overlaps the wavelengths of long x-rays. The radiation produced by this light is used in aquaculture to disinfect water and prevent diseases caused by pathogenic microorganisms.

RADIATION ULTRAVIOLETTE (UV): Ondes électromagnétiques non-visibles qui font suite aux longueurs dondes violette dans le spectre lumineux. Cette partie du spectre des radiations solaires de longueur donde entre 40 et 400 nm. Cette gamme de longueurs donde chevauche celle des rayons X. Ces radiations sont utilisées pour la désinfection de leau, et la prévention des maladies issues de germes pathogènes.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas no visibles que siguen las ondas violetas en el espectro de luz. La longitud de onda de esta parte del espectro de radiaciones solares esta entre 40 y 400nm. Esta gama de longitudes de ondas se superpone a la longitud de rayos X. Estas radiaciones son utilizadas para desinfectar el agua, y para prevenir enfermedades derivadas de gérmenes patógenos.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas non visibles que, no espectro de luz, están situadas despois do extremo das ondas violetas. A lonxitude de onda desta parte do espectro de radiacións solares esta entre 40 e 400 nm. Esta gama de lonxitudes de ondas superponse á lonxitude de raios X. Estas radiacións son utilizadas en acuicultura para desinfectar a auga, e para previr enfermidades derivadas de xermes patóxenos.

ULTRAIBOLYA (UV) SUGÁRZÁS: Láthatatlan elektromágneses hullámok, amelyek a látható fény színképének ibolya vége után következnek. A napfény spektrumának ez a része 40 és 400 nm hullámhossz között helyezkedik el. Ez a terjedelem átfedi a hosszú hullámú röntgensugarakat. Az akvakultúrában ultraibolya sugárzást használnak a víz fertőtlenítésére és a patogén mikroorganizmusok által okozott betegségek megelőzésére.

ULTRAFIOLETT (UV) STRÅLING: Usynlige elektromagnetiske bølger, som befinner seg i den fiolette enden av lysspekteret. Delen av solstrålespekteret som ligger mellom 40 og 400 nm. Overlapper bølgelengdene for røntgenstråler. UV-stråling brukes i akvakultur for å desinfisere vann og hindre sykdom forårsaket av sykdomsfremkallende organismer.

PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE (UV): Niewidoczne fale elektromagnetyczne, które występują na końcu fioletowego zakończenia widma światła. Jest to część widma promieniowania słonecznego między 40 a 400 nm długości fali. Zakres długości fal pokrywający się z długością promieniowania rentgenowskiego (p. X). Promieniowanie wytwarzane przez to światło jest wykorzystywane do dezynfekcji wody i zapobiegania chorobom powodowanych przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Ultraviole (UV) radyasyonu: Mor ışık spektrumunun sonundan başlayan ve gözle görülemeyen elektromanyetik dalgalara denir. Güneş radyasyonunun 40-400 nm spektral aralığını kapsar. Işığın bu dalga boyu akuakültürde suların dezebfeksiyonunda ve patojenik mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların önlenmesinde kullanılır.

Was this helpful?
Υπερβολικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Υπερκαπνικές συνθήκες παρατηρούνται είτε στο περιβάλλον (περιβαλλοντική υπερκαπνία) ή στα σωματικά υγρά των ζώων (φυσιολογική υπερκαπνία).


HYPERCAPNIA: A condition in which excessive concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream. Hypercapnic conditions can exist either in the external environment (environmental hypercapnia) or in the body fluids of animals (physiological hypercapnia).

HYPERCAPNIE: Condition dans laquelle se trouvent des concentrations excessives de gaz carbonique; elle existe soit dans le milieu ambiant (hypercapnie environnementale) ou dans les fluides corporels de lanimal (hypercapnie physiologique).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico en la sangre; existe en el medio ambiente (hipercapnia ambiental) o en los fluidos corporales del animal (hipercapnia fisiológica).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico no sangue; existe no medio (hipercapnia ambiental) ou nos fluídos corporais do animal (hipercapnia fisiolóxica).

HIPERKAPNIA: Olyan állapot, amely esetén a vér szén-dioxid szintje túlzottan magas. Hiperkapniás állapot előállhat a külső környezet (környezeti hiperkapnia) és a testfolyadékok (élettani hiperkapnia) túlzott szén-dioxid tartalma miatt.

HYPERKAPNI: Tilstand der konsentrasjonen av karbondioksid i blodet er unormalt høy. Hyperkapniske tilstander kan forekomme enten i det ytre miljøet (miljøhyperkapni) eller i et dyrs kroppsvæsker (fysiologisk hyperkapni).

HIPERKAPNIA: Stan, w którym występują nadmierne stężenia dwutlenku węgla w strumieniu krwi. Stan hiperkapni może występować zarówno w środowisku zewnętrznym (hiperkapnia środowiskowa), jak i w płynach ciała zwierząt (hiperkapnia fizjologiczna).

KANDA KARBONDİOKSİT FAZLALIĞI: Bu durum kanda aşırı doygunlukta karbon dioksit bulunmasıdır. Kandaki karbondioksit fazlalığı hayvanların ya dış ortam (Çevresel karbondioksit fazlalığı) ya da vücut sıvıları içinde (fizyolojik karbondioksit fazlalığı) var olabilir.

Was this helpful?
Κατάσταση στην οποία ένα μέσον, όπως ένα διαλυτικό, περιέχει συγκέντρωση μιας ουσίας μεγαλύτερη από την μέγιστη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας (συγκέντρωση κορεσμού) που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη θερμοκρασία και πίεση. Υπερκορεσμός του νερού σε άζωτο οδηγεί σε δημιουργία φυσαλίδων αερίου στο αίμα των ψαριών ή ασπονδύλων, που προκαλεί συχνά θάνατο. Υπερκορεσμός προκαλείται από άντληση νερού και φυσαλίδων αέρα μαζί υπό πίεση, ή ανυψώνοντας την θερμοκρασία του νερού.


SUPERSATURATION: A condition in which a medium, such as a solvent, contains concentrations of a substance higher than it normally holds at a given temperature and pressure. Nitrogen supersaturation in water can lead to gas bubble formation in the blood of fish or invertebrates, often causing death. Supersaturation may be caused by pumping water and air bubbles together under pressure or by raising water temperature.

SURSATURATION: Condition dans laquelle un milieu, un solvant par exemple, renferme une substance à une concentration qui dépasse celle qui est normalement tolérée à une température et une pression déterminées. La sursaturation de lazote dans leau peut mener à la formation dembolies gazeuses dans le sang des poissons et des Invertébrés, provoquant souvent leur mort. La sursaturation peut être provoquée par le pompage sous pression de leau avec des bulles dair ou en augmentant la température de leau.

SOBRESATURACIÓN: Condición en la cuál un medio, un solvente por ejemplo, contiene una sustancia con una concentración que sobrepasa la concentración normalmente tolerada a una temperatura y presión determinadas. La sobresaturación del nitrógeno en el agua puede llevar a la formación de embolias gaseosas en la sangre de peces y de invertebrados, provocando a menudo su muerte. La sobresaturación puede ser provocada por bombeo de agua bajo presión con burbujas de aire o aumentando la temperatura del agua.

SOBRESATURACIÓN: Condición na cál un medio, un solvente por exemplo, contén unha substancia cunha concentración que supera a concentración normalmente tolerada a unha temperatura e presión determinadas. A sobresaturación do nitróxeno na auga pode levar á formación de embolias gasosas no sangue de peixes e de invertebrados, provocando a miúdo a súa morte. A sobresaturación pode ser provocada por bombeo baixo presión de auga con burbullas de aire ou aumentando a temperatura da auga.

TÚLTELÍTETTSÉG: Olyan állapot, amelyben egy közeg, például oldószer egy anyagnak magasabb koncentrációját tartalmazza, mint amire normális esetben képes lenne az adott nyomás- és hőmérsékleti viszonyok között. A víz nitrogénnel való túltelítettsége gázbuborékok képződéséhez vezethet a halak vagy gerinctelenek vérében, gyakran halált okozva. A túltelítettséget a víz és a gázbuborékok együttes, nyomás alatt történő fecskendezésével vagy a hőmérséklet fokozatos emelésével lehet megvalósítani.

OVERMETNING: Tilstand der et medium inneholder konsentrasjoner av en substans, som er over det normalt ved en gitt temperatur. Nitrogenovermetning i vann kan føre til dannelse av gassbobler i blodet hos fisk eller virvelløse dyr, som ofte gir dødelighet. Overmetting kan skapes ved å pumpe vann og luftbobler ilag under trykk eller ved å heve vanntemperatur.

PRZESYCENIE (roztworu): Stan, w którym środowiska, jak np. woda i inne rozpuszczalniki, zawierają wyższe koncentracje substancji przy danej temperaturze i ciśnieniu niż normalnie. Przesycenie wody azotem może prowadzić do wytwarzania się we krwi ryb lub bezkręgowców pęcherzyków gazowych (choroba gazowa), powodujących często ich śnięcie (np. czopowanie naczyń włosowatych). Przesycenie może być też powodowane pompowaniem wody, połączone z podciśnieniem i tworzącymi się pęcherzykami powietrza oraz podnoszeniem temperatur

Aşırıdoygunluk: Bir çözücünün belirli bir sıcaklık ve basınç altında normal olarak taşıyabileceği konsantrasyondan daha fazla madde bulundurması. Sudaki aşırı azot doygunluğu balıkların veya omurgalıların kanında gaz kabarcığı formasyonlarına neden olur, sık olarak ölüme neden olur. Artan sıcaklıkla beraber veya basınç altında su pompalanması aşırıdoygunluğa sebep olabilir

Was this helpful?
ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.


PERMANGANATE: KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.

PERMANGANATE: Voir Permanganate de Potassium. KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO: KMnO4.Fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

PERMANGANATO: KMnO4 forte axente oxidante utilizado na desinfección e no control de parasitos externos.

PERMANGANÁT: KMnO4, egy erős oxidálószer, amelyet fertőtlenítésre és külső élősködők ellen használnak.

PERMANGANAT: KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.

NADMANGANIAN: KMnO4, silny czynnik utleniający, stosowany jako środek odkażający i do zwalczania pasożytów zewnętrznych.

Permenganat: Güçlü oksitleyici madde dış parazitlerin kontrolünde ve dezenfektan olarak kullanılır.

Was this helpful?
ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.


POTASSIUM PERMANGANATE: KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.

PERMANGANATE DE POTASSIUM: KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO DE POTASIO: KmnO4; fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

PERMANGANATO DE POTASIO: KMnO4; forte axente oxidante utilizado na desinfección e no control de parasitos externos.

KÁLIUM-PERMANGANÁT: KMnO4, fertőtlenítésre és külső élősködők ellen használt erős oxidálószer.

KALIUMPERMANGANAT: KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.

NADMANGANIAN POTASOWY: KMnO4, silny czynnik utleniający, stosowany jako środek odkażający i do zwalczania pasożytów zewnętrznych.

POTASYUM PERMANGANAT: KMnO4, bir dezenfektan ve dış parazitleri kontrol amacıyla kullanılan güçlü oksitleme aracı.

Was this helpful?
Μέτρο του βαθμού οξείδωσης ή τάγγισης των λιπών και ελαίων.


PEROXIDE VALUE: A chemical measure of the degree of oxidation or rancidity of fats and oils.

VALEUR DE PEROXYDE: Mesure chimique du degré doxydation et de la rancidification des graisses et des huiles.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química del grado de oxidación y de la rancidez de las grasas y aceites.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química do grao de oxidación e da rancidez das graxas e aceites.

PEROXIDÉRTÉK: Zsírok és olajok oxidáltsági fokának kémiai mérőszáma.

PEROKSIDVERDI: Kjemisk mal for grad av oksidasjon eller harskning i fett eller oljer.

LICZBA NADTLENKOWA: Miara chemiczna stopnia utlenienia lub zjełczenia tłuszczów i olejów.

PEROKSİT DEĞER: Yağların acılaşma veya oksidasyon derecesini tanımlayan bir kimyasal ölçü.

Was this helpful?
2Ο2). Ασταθές υγρό, ζέον στους 1580 C, διαλυτό στο νερό και στην αλκοόλη. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται εναντίον των εξωπαρασίτων (όπως π.χ. θαλάσσιες ψείρες σε καλλιέργειες σολομού). Στις καλλιέργειες σε δεξαμενές και σε ενυδρεία χρησιμοποιείται γιά την βελτίωση των συνθηκών της ιλύος του βυθού.


HYDROGEN PEROXIDE: (H2O2), Unstable liquid boiling at 1580C soluble in water and alcohol. It may be used in aquaculture to treat ectoparasites (e.g., sea lice in salmon farms). In pond culture and aquaria, it is used to improve bottom mud conditions.

EAU OXYGENEE: (H2O2). Liquide instable soluble dans leau et dans lalcool. Point débullition = 1580C. Utilisée en aquaculture contre les ectoparasites (par exemple les poux de mer en salmoniculture). Utilisée également afin daméliorer les conditions des boues du fond des bassins délevage ainsi que des aquariums.

AGUA OXIGENADA: (H2O2). Líquido inestable soluble en el agua y en alcohol. Punto de ebullición = 1580C. Utilizada en acuicultura contra los ectoparásitos (por ejemplo las pulgas marinas en los cultivos de salmones). Utilizada también con el fin de mejorar las condiciones de los barros del fondo de los estanques de cultivo así como de los acuarios.

AUGA OSIXENADA: (H2O2). Líquido inestable, ebulle a 158 ºC e soluble na auga e en alcohol. Pode ser usado en acuicultura para tratar ectoparasitos (por exemplo, o piollo de mar nas granxas de salmóns). En acuicultura de estanques e acuarios é usada para mellorar as condicións do lama do fondo.

HIDROGÉN-PEROXID: (H2O2); vízben és alkoholban oldható, bomlékony folyadék. Forráspontja 1580C. Az akvakultúrában külső élősködők ellen használják (pl. haltetű ellen a lazacnevelő gazdaságokban). Halastavakban és akváriumokban az aljzatot borító iszap állagának javítására használják.

HYDROGENPEROKSID: (H2O2). Ustabil væske som koker ved 1580 C og er løselig i vann og alkohol. Kan brukes i akvakultur for å behandle mot ektoparasitter (f.eks. lakselus). Brukes i damoppdrett og akvarier for å forbedre forholdene i bunnslammet.

NADTLENEK WODORU: (H2O2), niestabilny płyn wrzący przy 1580C, rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Może być używany w akwakulturze do leczenia ryb w przypadku zarażenia pasożytami zewnętrznymi (np. wszy morskiej w hodowlach łososi). W chowie stawowym i akwariach jest stosowany do poprawy warunków w mule dennym.

HİDROJEN PEROKSİT: (H2O2), su ve alkolde çözülebilen, 1580C de kaynayan kararsız bir sıvıdır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dış parazitlerin (alabalık çiftliklerindeki deniz bitleri) tedavisinde kullanılabilir. Havuzlarda ve akvaryumlarda dipteki çamurun koşullarını iyileştirmek için kullanılır.

Was this helpful?
Αυξηση του όγκου ενός ιστού οφειλόμενη στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων, τα οποία όμως διατηρούν το σύνηθες μέγεθός τους: η κατάσταση αυτή είναι συνήθως παθολογική.


HYPERPLASIA: An increase in tissue volume by increase in the number of cells in a tissue or organ, which individually retain their usual size: the condition is usually pathological.

HYPERPLASIE: Augmentation du volume tissulaire par augmentation du nombre de cellules, qui conservent leur taille normale: cette condition est en général pathologique.

HIPERPLASIA: Aumento del volumen de tejido por aumento del número de células, que conservan su talla normal: esta condición es generalmente patológica.

HIPERPLASIA: Aumento do volume de tecido por aumento do número de células, que conservan o seu talle celular normal: esta condición é xeralmente patolóxica.

HIPERPLÁZIA: A megnövekedett sejtszám által okozott szövettérfogat-növekedés. Egyes esetekben a szövet eredeti mérete megmaradhat. Általában kóros állapot.

HYPERPLASI: En volumøkning i vev grunnet en økning i celleantall i et vev eller organ. Cellen øker ikke i volum. Tilstanden er som regel patologisk (sykelig).

ROZROST/WYBUJAŁOŚĆ: Powiększenie objętości tkanki przez zwiększenie liczby komórek w tkance lub narządzie, które indywidualnie zachowują ich zwykły rozmiar; uwarunkowanie jest zazwyczaj patologiczne.

HİPERPLAZİ: Genellikle patolojik durumdan kaynaklanan, doku veya organdaki hücre sayısının artmasıyla oluşan doku hacminin büyümesi durumu.

Was this helpful?
Υπερβολική ανάπτυξη, (1) στην παθολογία: αύξηση σε μέγεθος ενός κυττάρου ή οργάνου πέρα από το φυσιολογικό, (2) στην λιμνολογία: υπερβολικά υψηλό επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής λόγω υπερβολικής παροχής θρεπτικών. Στην συμβατική καλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, χρησιμοποιείται συχνά σκοπίμως στην αρχή του κύκλου παραγωγής μέσω της προσθήκης λιπασμάτων.


HYPERTROPHY: Excessive growth. (1) In pathology: abnormal increase in size of cell or organ. (2) In limnology: excessive level of primary production based on an oversupply of nutrients. In conventional pond culture, often induced on purpose at the beginning of the production cycle via the addition of fertilizers.

HYPERTROPHIE: Croissance excessive. (1) En pathologie: laccroissement anormal dune cellule ou dun organe. (2) En limnologie: le niveau excessif de production primaire basée sur un excès daliments. Dans les étangs délevage conventionnel, souvent induite au commencement du cycle de production par addition de fertilisants.

HIPERTROFIA: Crecimiento excesivo. (1) En patología: crecimiento anormal de célula o de órgano. (2) En limnología: Nivel excesivo de producción primaria basada en el exceso de alimentos. En los estanques de cultivo convencionales, a menudo inducida al principio del ciclo de producción por adición de fertilizantes.

HIPERTROFIA: Crecemento excesivo. (1) En patoloxía: crecemento anormal dunha célula ou dun órgano. (2) En limnoloxía: Nivel excesivo de produción primaria a partir dun exceso de nutrientes. Nos estanques de cultivo convencionais, a miúdo pódese inducir ao principio do ciclo de produción como consecuencia da adición de fertilizantes.

HIPERTRÓFIA: Túlzott növekedés. (1) Patológiában: egy sejt vagy szerv abnormális mértékű növekedése. (2) Limnológiában: a tápanyagok túladagolása által okozott túlzott mértékű elsődleges termelés. A hagyományos halastavi kultúrában gyakran a trágyázás következményeként a termelési ciklus kezdetén alakul ki.

HYPERTROFI: Overdreven vekst. (1) I patologi (sykdomslære): Unormal økning i størrelse av celler eller organ. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Overdrevent nivå av primærproduksjon basert på for høye utslipp av næringsstoffer. Ofte indusert tidlig i produksjonssyklusen ved damoppdrett ved tilsetting av gjødsel.

HIPERTROFIA: Nadmierny wzrost. (1) W patologii: nienormalne zwiększenie rozmiaru komórki lub organu. (2) W limnologii: nadmierny poziom produkcji pierwotnej opartej o bardzo wysoką podaż składników pokarmowych. W konwencjonalnej hodowli stawowej, często celowe pobudzanie na początku cyklu produkcyjnego poprzez wprowadzanie nawozów.

HİPERTROFİ: Aşırı büyüme (1) Patalojide hücre veya organın anormal büyümesi. (2) Limnolojide, besleyici elementlerin artışına bağlı olarak birincil üretimin aşırı artması, plankton patlaması. Geleneksel havuz yetiştiriciliğinde gübreleme yapılarak bu olay tetiklenir.

Was this helpful?
Κατάσταση η οποία προέρχεται από τον εμπλουτισμό μιας υδάτινης μάζας με θρεπτικά (π.χ. έκκριση μεταβολιτών από κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας), η οποία όμως δεν οδηγεί σε ευτροφισμό (βλ.λ.). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν οδηγούν σε ευτροφισμό: (α) πολύ μικρός χρόνος διατήρησης των υψηλών συγκεντρώσεων (μεγάλη παλιρροϊκή δράση με επακόλουθη διάλυση) με αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να μην προλαβαίνει να τις εκμεταλλευτεί, (β) άλλα θρεπτικά ή ιχνοστοιχεία (π.χ. πυρίτιο)


HYPER-NUTRIFICATION: Usually a condition resulting from the release of nutrients to an aquatic water body (e.g. through the release of excreted metabolites from fish cages) which does not lead, however, to eutrophication. There are several reasons why elevated nutrient concentrations may occur without causing eutrophication, e.g., (a) too short a retention time (high tidal flushing with subsequent dilution) so that phyto-plankton cannot profit from short-term exposure to the concentrations, or (b) other nutrients or

HYPER-NUTRIFICATION: Condition résultant de la décharge de sels nutritifs dans un corps d’eau ( par exemple la libération de métabolites d’excrétion à partir des cages piscicoles), mais en quantité insuffisante pour produire une eutrophication. Ils existent plusieurs raisons pourquoi une telle augmentation des taux de sels nutritifs ne mène pas à l’eutrophication, par exemple, (a) temps de rétention trop court (taux de renouvellement important par des marées) et une dilution conséquente, telle que le phytoplancton n

HIPER NUTRIFICACIÓN: Condición por la cual se liberan al agua nutrientes (Vg. excreciones metabólicas de jaulas marinas) que no llegan a producir eutrofización. Existen distintas razones por las que una elevada concentración de nutrientes puede no resultar en eutrofización, Vg., (a) poco tiempo de retención (movimiento mareal fuerte con la consiguiente dilución) o (b) otros nutrientes o elementos minerales (sílice) están en mínimos, no permitiendo que la comunidad de algas utilice los nutrientes liberados.

HIPERNUTRIFICACIÓN: Condición pola cal se liberan á auga nutrientes (ex. liberación de excrecións metabólicas de gaiolas mariñas de peixes) que non chegan, non obstante, a producir eutrofización. Existen distintas razóns polas que unha elevada concentración de nutrientes pode non resultar en eutrofización, por exemplo. (a) Pouco tempo de retención (movemento mareal forte coa conseguinte dilución) de tal maneira que o fitoplancon non pode sacar proveito de tan curto tempo de exposición a esas concentracións. Ou (b)

TÁPANYAGTÚLTENGÉS: Általában a tápanyagok (pl. a haltartó ketrecekből a kiválasztott anyagcseretermékek) természetes vizekbe kerülésével kialakuló állapot, amely nem vezet eutrofizációhoz. Több oka is lehet annak, hogy a megnövekedett tápanyagkoncentráció nem okoz eutrofizációt. Például (a) a retenciós idő túl rövid (a magas árapályszint miatt felhígul vagy kimosódik), emiatt a fitoplankton nem tudja kihasználni a tápanyagbőséget és nem tud elszaporodni, vagy (b) más tápanyagok vagy nyomelemek (pl. szilícium) mini

HYPEREUTROFIERING: Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentrasjoner av næringsstoffer ikke fører til eutrofiering, f.eks. (a) for kort retensjonstid (vannbevegelser fører til fortynning) til at fytoplankton kan dra nytte av eksponeringen eller (b) andre næringsemner eller sporstoffer (f.eks. silisium) er

HIPERALIMENTACJA: Zwykle stan wynikający z odprowadzania składników odżywczych do zbiornika wodnego (np. bezpośrednie wprowadzanie wydalanych metabolitów przez ryby w sadzach), który jednak nie prowadzi do eutrofizacji. Istnieje kilka przyczyn, dlaczego mogą występować podwyższone koncentracje składników odżywczych bez powodowania eutrofizacji, np.: (a) zbyt krótki czas zalegania (wysokie pływy zmywające i późniejsze rozcieńczanie), stąd fitoplankton nie może korzystać z krótkotrwałej ekspozycji na ich koncentra

HİPERNÜTRİFİKASYON: Genellikle su kütlesine (Balık kafeslerinden metabolik atıkların salınımı yoluyla) nütrient bırakımı sonucu oluşan durumdur, ötrofikasyon sonucu olarak ortaya çıkar. Ötrofikasyon sebebi olmaksızın yüksek nütrient konsantrasyonlarının birçok sebebi olabilir, örn; (a) çok kısa zamanlı geliş zamanı (Yüksek gelgit kabarmaları ile sonrasındaki seyrelme) dolayısıyla fitoplankton konsantrasyona kısa süre maruz kalmaktan fayda sağlayamayaz ya da (b) diğer nütrientler ve iz elementler (Örn; Silis) minimu

Was this helpful?
Ορος χρησιμοποιούμενος γιά την περιγραφή της γήρανσης μη γονιμοποιημένων αυγών μετά την ωοτοκία. Κατά την υπερωρίμανση τα αυγά υφίστανται μια σειρά από αλλαγές στην μορφολογία και την σύστασή τους που οδηγούν στην προοδευτική απώλεια της ποιότητας ή της βιωσιμότητάς τους.


OVER-RIPENING: Term used to describe the process of aging in ovulated unfertilized eggs. During over-ripening eggs undergo a series of morphological and compositional changes leading to a progressive loss in quality or viability.

POST MATURATION: Terme utilisé pour décrire le processus de vieillissement dans les oeufs non fertilisés. Pendant la post-maturation, les oeufs subissent une série de changements morphologiques et dans leur composition, entrainant une perte progressive de qualité et de viabilité.

POST-MADURACIÓN: Término utilizado para describir el proceso de envejecimiento en los huevos no fertilizados. Durante la post-maduración, los huevos sufren una serie de cambios morfológicos y también en su composición, llevando a una pérdida progresiva de calidad y de viabilidad.

POST-MADURACIÓN: Termo utilizado para describir o proceso de envellecemento nos ovos non fertilizados. Durante a post maduración, os ovos sofren unha serie de cambios morfolóxicos e tamén na súa composición, levando a unha perda progresiva de calidade e de viabilidade.

TÚLÉRÉS: Az ovuláció utáni, megtermékenyítetlen ikra öregedését jelentő fogalom. A túlérés során az ikrák egy sor alaktani és összetételbeli változáson mennek keresztül, amelyek a minőség és az életképesség erőteljes csökkenéséhez vezetnek.

OVERMODEN: Betegnelse som brukes for å beskrive aldring av ubefruktede ovulerte egg. Ved overmodning gjennomgår egg en rekke morfologiske og innholdsmessige forandringer, som fører til et kontinuerlig reduksjon i kvalitet og levedyktighet.

PRZEJRZEWANIE: Termin używany do opisu procesu dojrzewania owulujących, niezapłodnionych jaj. Podczas przejrzewania jaja przechodzą serie zmian morfologicznych i kompozycyjnych prowadzących do stopniowego obniżenia ich jakości i żywotności.

Olgunlaşma süreci: Yumurtaların gelişmeye başlamasından döllenmeden hemen önceki durumuna kadar geçen süreyi tanımlamak için kullanılan terimdir. Olgunlaşma süreci bounca yumurtalar git gide art kalite ve yaşanabilirlik kayıplarınınya neden olan bir seri metamorfik ve komposizyon değişimleri geçirirler.

Was this helpful?
Ο ιστός που βρίσκεται κάτω από τον βλεννογόνο (βλ.λ).


SUBMUCOSA: The tissue lying beneath the mucosa membrane.

SOUS-MUQUEUSE: Le tissu situé sous la membrane muqueuse.

SUBMUCOSA: Tejido situado debajo de la membrana mucosa.

SUBMUCOSA: Tecido situado debaixo da membrana mucosa.

SUBMUCOSA: A mucosa (nyálkahártya) alatt elhelyezkedő szövet.

SUBMUCOSA: Vevet som ligger under mucosa membranen.

WARSTWA PODŚLUZÓWKOWA: Tkanka leżąca pod błoną śluzową.

Submukoza: Mukus katmanının altında yer alan doku.

Was this helpful?
Τα στρώματα του ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα ή την επιδερμίδα, δηλαδή τα υποδόρια.


HYPODERMIS: The layers of tissue immediately under the skin or epidermis, i.e. sub-cutaneous.

HYPODERME: Partie profonde de la peau, sous lépiderme, cest-à-dire sous-cutané.

HIPODERMIS: Parte profunda de la piel, debajo de la epidermis, es decir subcutánea.

HIPODERME: Parte da pel inmediatamente inferior á epiderme, é dicir subcutánea.

HIPODERMISZ: A bőr vagy epidermisz alatt közvetlenül elhelyezkedő szövetrétegek. Úm. bőralja.

HYPODERMIS (UNDERHUD): Hudlaget rett under skinnet eller epidermis.

TKANKA PODSKÓRNA: Tkanka podskórna stanowi warstwę bezpośrednio pod naskórkiem i skórą właściwą.

DIŞ DERİ: Derinin veya epidermisin hemen altında bulunan doku tabakası.

Was this helpful?
(1) Χορήγηση μιας ουσίας κάτω από το δέρμα, όχι όμως μέσα στον μυ. (2) Αυτός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα.


SUBCUTANEOUS: (1) Administration of a substance below the skin but not into the muscle. (2) Located under the skin.

SOUS-CUTANE(E): (1) Ladministration dune substance sous la peau, mais pas dans la masse musculaire. (2) Situé sous la peau.

SUBCUTÁNEO, HIPODÉRMICO: (1) Administración de una sustancia debajo de la piel, pero no en la masa muscular. (2) Situado debajo de la piel.

SUBCUTÁNEO / HIPODÉRMICO: (1) Administración dunha substancia debaixo da pel, pero non na masa muscular. (2) Situado debaixo da pel.

SZUBKUTÁN: (1) Valamilyen anyag beadása a bőr alá, de nem az izomba. (2) A bőr alatt elhelyezkedő.

SUBKUTANT: (1) Injisering av en substans mellom huden og muskulaturen. (2) Befinner seg under huden.

PODSKÓRNY: (1) Podawanie substancji pod skórę, ale nie do mięśni. (2) Umiejscowiony pod skórą.

Subkutan: (1) Bir maddenin kas içerisine değil de deri altına verilmesi işlemi. (2) Deri altında yerleşmek.

Was this helpful?
Χορήγηση με ένεση μίας ουσίας στις εσωτερικές στιβάδες του δέρματος.


INTRACUTANEOUS: Administration of a substance between the skin layers, within the skin.

INTRACUTANE: Se dit de ladministration dune substance dans lépaisseur de la peau.

INTRACUTÁNEO: Dícese de administración de una sustancia en la piel.

INTRACUTÁNEO: Dise de administración dunha substancia entre as capas da pel, dentro da pel.

INTRAKUTÁN: Valamilyen anyag bejuttatása a bőr rétegei közé, a bőrön belülre.

INTRAKUTAN: Injeksjon av en substans mellom hudlagene, innen huden.

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY: Podawanie substancji między warstwy skóry, doskórnie.

İNTRAKUTANEUS: Deri içerisine ait olan, derinin yüzeye yakın olan kısmı

Was this helpful?
Κεντρικό μέρος του προσθεγκεφάλου των σπονδυλοζώων. Πιστεύεται ότι η λειτουργία του σχετίζεται με τον νευρο-ενδοκρινικό συντονισμό των σπλαχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. ισορροπία διαλελυμένων ουσιών, θερμική ρύθμιση)


HYPOTHALAMUS: Central portion of the forebrain in vertebrates. In function, it is believed to be associated with the neuro-endocrine coordination of visceral activities (e.g. solute water-balance, temperature control).

HYPOTHALAMUS: Partie centrale située sur lavant du cerveau chez les vertébrés. Fonctionnellement connu pour assurer la coordination neuro-endocrine des activités viscérales (par exemple, contrôle de température, équilibre en eau).

HIPOTÁLAMO: Parte situada en la parte delantera-central del cerebro en los vertebrados. Funcionalmente conocido por asegurar la coordinación neuro-endocrina de las actividades viscerales (por ejemplo, control de temperatura, equilibrio en el agua, etc.).

HIPOTÁLAMO: Porción central do prosencéfalo en vertebrados. A súa función, cre que está asociada coa coordinación neuro-endócrina das actividades viscerais (por exemplo, equilibrio osmótico (osmorregulación), control de temperatura, etc.).

HIPOTALAMUSZ: A gerincesek előagyának központi területe. Funkcióját tekintve a zsigeri működések neuroendokrin szabályozásával lehet összefüggésben (pl. a vízháztartás vagy a hőmérséklet szabályozása).

HYPOTALAMUS: Sentral del av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypotalamus er involvert i den neuroendokrine koordineringen av innvollsaktiviteter (f.eks. vannbalanse og temperaturkontroll).

PODWZGÓRZE: U kręgowców centralna część przodomózgowia. Pod względem czynnościowym jest ono przypuszczalnie związane z koordynacją neuroendokrynologiczną aktywności trzewiowej (np. bilans wodny substancji rozpuszczonych, kontrola temperatury).

HİPOTALAMUS: Omurgalılarda ön beyin merkezi. Fonksiyonu, Nöro-endokrin viseral faaliyetlerinin koordinasyonu ile ilişkili olduğuna inanılıyor( su da denge, sıcaklık kontrolü)

Was this helpful?
Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ


HYPOTHALAMIC PITUITARY INTER-RENAL AXIS: The pituitary is the central organ of the endocrine system and largely dependent on feedback signals from the Hypothalamus and other hormone-producing organs. The inter-renal organ in fishes produces the Corticosteroid hormones which affect the water-ion balance, provide energy-rich substrates in stress situations and influence the production of blood cells and also the expression of secondary sexual characteristics in males.

AXE HYPOTHALAMO-PITUITAIRE-INTERRENAL : La glande pituitaire est l’organe central du système endocrine, mais elle dépend des signales de rétrocontrôle de l’hypothalamus ainsi que d’autres organes endocrines. La glande inter-rénale chez les poissons produit les hormones corticostéroïdes qui affectent l’équilibre hydrominéral, qui fournissent des substrats riches en énergie lors des situations de stress et influencent l’hématopoïèse ainsi que les caractères sexuelles secondaires des mâles.

EJE HYPOTALAMO-PITUITARIO-INTERRENAL: Eje hormonal en el que la glándula pituitaria es el órgano central del sistema endocrino y que a su vez depende de señales procedentes del hipotálamo y otros órganos productores de hormonas. La glándula interrenal de los peces produce hormonas corticosteroides que afectan el equilibrio agua-iones, proporciona sustratos ricos en energía para las situaciones de estrés y afecta la producción de células sanguíneas y la expresión de caracteres sexuales secundarios en machos.

EIXE HIPOTALÁMICO-HIPOFISARIO-INTERRENAL / HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-ADRENAL (HHA): Eixe hormonal no que a hipófise é o órgano central do sistema endócrino e que á súa vez depende de sinais procedentes do hipotálamo e outros órganos produtores de hormonas. A glándula interrenal dos peixes produce hormonas corticosteroides que afectan o equilibrio osmótico auga-ións (osmorregulación), proporciona substratos ricos en enerxía para as situacións de estrés e afecta a produción de células sanguíneas e a expresión de carácteres sexuais secundarios en machos.

HIPOTALAMUSZ-HIPOFÍZIS-INTERRENÁLIS TENGELY: Az agyalapi mirigy (hipofízis) az endokrin rendszer központi része, amely nagymértékben függ a hipotalamuszból és egyéb, hormonokat termelő szervekből érkező feedback-jelektől. Halakban az interrenális szerv termeli a kortikoszteroid hormonokat, amelyek szabályozzák a víz-ion egyensúlyt, stresszhelyzetekben energiagazdag vegyületeket biztosítanak, befolyásolják a vérsejtek képződését, illetve a hím másodlagos nemi jellegek kifejeződését.

HYPOTHALAMISK-(ADENO)HYPOFYSEAL-INTERRENAL AKSE: Hypofysen er det sentrale organet i det endokrine systemet og er i stor grad avhengig av “feedback”-signaler fra hypotalamus og andre hormonproduserende kjertler. Interrenallegemene hos fisk produserer kortikosteroidhormonene som påvirker vann- og saltbalansen, forsyner energirike forbindelser i stressituasjoner og påvirker produksjonen av blodceller og også uttrykkingen av sekundære kjønnskarakterer hos hannfisk.

UKŁAD PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-MIĘDZYNERKOWY: Przysadka jest centralnym narządem systemu wewnątrzwydzielniczego i zależy głównie od sprzężenia zwrotnego sygnałów z podwzgórza i innych narządów wytwarzających hormony. Narząd międzynerkowy u ryb produkuje hormony kortykosteroidowe, które wpływają na równowagę wodno-jonową, dostarczają bogatych w energię substancji w sytuacjach stresowych i wpływają na produkcję krwinek a także na ekspresję drugorzędnych cech płciowych u samców.

HİPOTALMİK HİPOFİZ İNTER-RENAL(BÖBREKLER ARASI) AKSİS: Böbrek, endokrin sisteminin ana organıdır ve Hipotalmus ve diğer hormon üreten organlardan gelen bildirimlere bağlıdır. Balıklarda inter-renal organ su iyonlarını ve stresli durumlarda yüksek enerjili substrat sağlamayı etkileyen kortikosteroit üretir ve kan hücrelerinin üretimini ve aynı zamanda erkeklerde ikincil seksüel karakteristiklerin ifadesini etkiler.

Was this helpful?
Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για πχ. επίδραση τοξινών ή διαδικασιών που μπορεί να προκαλέσουν φθορά αλλά όχι θάνατο.


SUBLETHAL: A general term used to describe processes (e.g. effects of toxins) which cause damage but not fatalities.

SUBLETAL, E: Terme généralement employé pour décrire les processus (effets toxiques) courants des préjudices mais non la mort des organismes.

SUBLETAL: Término generalmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan daños pero no la muerte de organismos.

SUBLETAL: Termo xeralmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan danos pero non a morte de organismos.

SZUBLETÁLIS: Olyan folyamatokat (pl. hatásokat vagy mérgezéseket) jelentő fogalom, amelyek károsodást okoznak, de nem végzetesek.

SUBLETAL: Beskriver dosen eller konsentrasjonen av en substans (f.eks. giftstoff) som gir skader, men som ikke er dødelig.

SUBLETALNY: Ogólny termin używany do opisania procesów (np. wpływu toksyn), które powodują uszkodzenie, ale nie ofiary śmiertelne.

Subletal: Hasara neden olan ancak ölüm meydana getirmeyen prosesler için (örneğin toksinlerin etkisi) kullanılan genel bir terim.

Was this helpful?
Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από το κανονικό.


HYPOTHERMIA: A lowering of the body temperature below normal.

HYPOTHERMIE: Abaissement au-dessous de la normale de la température du corps.

HIPOTERMIA: Disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.

HIPOTERMIA: Descenso da temperatura do corpo por debaixo do normal.

HIPOTERMIA: A testhőmérséklet lecsökkenése a normális érték alá.

HYPOTERMI: Senking av kroppstemperaturen under det normale nivået.

HIPOTERMIA: Obniżenie temperatury ciała poniżej normalnej.

HİPOTERMİ: Vücut sıcaklığının normalin atına düşmesi

Was this helpful?
Με την αυστηρή έννοια, το τμήμα της θήκης στα "θωρακισμένα" δινομαστιγωτά που βρίσκεται όπισθεν του δακτυλίου, καλύπτοντας τον υποκώνο. Ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές εννοώντας το όλο οπίσθιο ήμισυ του σώματος.


HYPOTHECA: The part of the theca in "armoured" dinoflagellates that is posterior to the annulus, covering the hypocone; the term is sometimes used to mean the whole posterior half of the body itself.

HYPOTHEQUE: Sensu stricto, une partie de la thèque dun dinoflagellé qui est postérieure à lannulus et recouvert par lhypocone; le terme désigne souvent lensemble de la partie postérieure du corps.

HIPOTECA: Parte de la teca de dinoflagelados posterior al anillo y cubierta de hipocono; término que designa a menudo al conjunto de la parte posterior del cuerpo.

HIPOTECA: Parte da teca de dinoflaxelados posterior ao anel e que cobre ao hipocono; termo que designa a miúdo ao conxunto da parte posterior do corpo.

HIPOTÉKA: A "páncélos" kovamoszatok külső vázának alsó része, amely a gyűrűtől (annulustól) hátrébb helyezkedik el, és a hipokont borítja; a fogalommal gyakran a test teljes hátsó részét jelölik.

HYPOTHECA: Delen av theca i ”armerte” dinoflagellater som ligger bak annulus, og dekker hypoconen. Betegnelsen brukes av og til om hele den bakre halvdelen av kroppen.

HIPOWALWA : Część osłonki (hipowalwa) u ”opancerzonych” bruzdnic, która jest z tyłu pierścienia przykrywając epiwalwę, obydwie zbudowane z tarczek i połączone pasem. Cechą komórek bruzdnic jest obecność dwóch bruzd: poprzecznej (ułożonej spiralnie) i podłużnej; w miejscu przecięcia bruzd znajdują się dwa otwory, przez które wychodzą dwie wici.

HİPOTEKA: Zırhlı dinoflagellatların yaş halkasının dış kısmında yer alan, hipokonu çevreleyen tekanın bir tabakası. Bu terim bazan vucudun arka yarısını belirtmek için de kullanılır.

Was this helpful?
Ορμόνη γνωστή και με την ονομασία Τελεοκαλσίνη ή Στανιοκαλσίνη η οποία παράγεται από τα σωμάτια του Stannius (βλ.λ.) (αδένας του ήπατος) και βρίσκεται αποκλειστικά στους ολόστεους και τελεόστεους ιχθύες. Μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα συμβάλλοντας έτσι στην οσμωρύθμιση.


HYPOCALCIN: A peptide hormone, also known as Teleocalcin or Stanniocalcin, produced by the Stannius corpuscles (a kidney gland) and existing only in Holostei and Teleostei. It reduces the calcium level in the blood and thereby contributes to osmoregulation.

HYPOCALCINE: Hormone peptide, connue également sous les noms de téléocalcin ou stanniocalcin. Produite par moyen des corpuscules de Stannius, une glande rénale, elle réduit le taux circulant de calcium et contribue ainsi à l’osmorégulation. Se trouve uniquement chez les holostéens et les téléostéens.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal conocido también como Teleocalcina o Stanniocalcina producido por los corpúsculos de Stannius, glándula renal existente en Holósteos y Teleósteos. Reduce los niveles de calcio en la sangre y contribuye así a la osmoregulación.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal coñecido tamén como teleocalcina ou stanniocalcina producido polos corpúsculos de Stannius, (unha glándula renal existente só en holósteos e teleósteos). Reduce os niveis de calcio no sangue e contribúe así á osmorregulación.

HIPOKALCIN: A vérteshalakban (Holostei) és a valódi csontoshalakban (Teleostei) megtalálható Stannius-testek (a vesében található mirigyek) által termelt peptidhormon. Teleokalcin és sztanniokalcin néven is ismert. A vér kalciumszintjét csökkenti, ezzel hozzájárul az ozmotikus egyensúly fenntartásához.

HYPOCALCIN: Et peptidhormon med kjent sammensetning, også kjent som teleocalcin og stanniocalcin. Produseres av Stanniuslegemer som bare finnes hos Holostei og Teleostei. Hormonet reduserer kalsiumnivået i blodet og bidrar derved til osmoreguleringen.

HIPOKALCYNA: Hormon peptydowy, także nazywany teleokalcyn lub stanniokalcyn, wytwarzany przez ciałka Stanniusa (gruczoł nerkowy) i występują tylko u Holostei i Teleostei. Obniża on poziom wapnia we krwi i w ten sposób wpływa na osmoregulację.

HİPOKALKİN: Stannius Corpuscles (bir böbrek salgı bezi) tarafından üretilen Teleokalkin ya da Stanniokalkin olarakda bilinen bir peptit hormonudur. Yalnızca Holostei ve Teleosteide bulunur. Kandaki kalsiyum seviyesini düşürür ve osmoregülasyona yardımcı olur.

Was this helpful?
Αφύσικα χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.


HYPOCAPNIA: A condition in which abnormally low concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream.

HYPOCAPNIE: Diminution de la pression partielle de CO2 dans lappareil respiratoire et dans le sang.

HIPOCAPNIA: Disminución de la presión parcial de CO2 en el aparato respiratorio y en la sangre.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal coñecido tamén como teleocalcina ou stanniocalcina producido polos corpúsculos de Stannius, (unha glándula renal existente só en holósteos e teleósteos). Reduce os niveis de calcio no sangue e contribúe así á osmorregulación.

HIPOKAPNIA: Olyan állapot, amely esetén a vér szén-dioxid szintje a normálisnál alacsonyabb.

HYPOKAPNI: Tilstand der innholdet av karbondioksid i blodet unormalt lavt.

HIPOKAPNIA: Stan, w którym występuje nienormalnie niska koncentracja dwutlenku węgla w strumieniu krwi.

KANDA KARBON DİOKSİT AZALMASI: Kandaki karbon dioksitin anormal düşük konsantrasyonlarda bulunması durumudur.

Was this helpful?
Ατομο ή μόριο που ενώνεται χαλαρά με άλλα. Π.χ. χηλικές ενώσεις, σύμπλεγμα αντισώματος-αντιγόνου.


LIGAND: An atom or molecule that binds loosely to others, e.g., chelates; antibody-antigen complex.

LIGAND: Atome ou molécule qui se lie de façon faible à un autre. Par exemple la chélation le complexe antigène: anticorps.

LIGAND: Átomo o molécula que se ata de manera débil a otro. Por ejemplo el quelate el antígeno complejo: anticuerpos.

LIGANDO: Átomo ou molécula que se liga debilmente a outras. Por exemplo o quelatos ou o complexo antíxeno-anticorpo.

LIGAND: Olyan atom vagy molekula amely más atomokhoz vagy molekulákhoz gyengén kötődik, pl. kelátok, antigén-antitest komplexek.

LIGAND: Atom eller molekyl som binder lett til andre atomer/molekyler. F.eks. chelatering. Antistoff-antigen kompleks.

LIGAND/ADDEND: Atom lub cząsteczka, które luźno wiążą się z innymi, np. chelaty; kompleks przeciwciało-antygen.

Ligand: Diğerlerini gevşek şekilde bağlayan atom ya da molekül. Örn. Şelat; antikor - antijen kompleksi

Was this helpful?
Γονίδιο, το οποίο εκφράζεται στον φαινότυπο μόνο σε ομόζυγη (βλ.λ.) κατάσταση.


RECESSIVE GENE: A gene, and the corresponding trait, that is manifest only in the homozygous condition.

GENE RECESSIF: Qui ne sexprime pas chez les descendants dun croisement sauf si ceux-ci sont homozygotes pour ce gène.

GENE RECESIVO: Que no se expresa en los descendientes de un cruce excepto si son homocigotos por este gen.

XENE RECESIVO: Un xene, e o seu correspondente trazo, que non se expresa agás nos homocigotos por este xene.

RECESSZÍV GÉN: Olyan gén, illetve a hozzá kapcsolódó tulajdonság, amely csak homozigóta formában nyilvánul meg.

RECESSIVE GEN: Et gen og den korresponderende egenskapen, som kun uttrykkes i homozygot tilstand.

GEN RECESYWNY: Gen i odpowiadająca mu cecha, która ujawnia się tylko w stanie homozygotycznym.

RESESİF (ÇEKİNİK) GEN: Sadece aynı yerde benzer genler taşınması durumunda görülen bir gen veya benzer bir özelliktir.

Was this helpful?
Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, το ήπαρ ή το περιβάλλον.


HYPOXIA: Reduced oxygen concentrations in the blood, liver or environment.

HYPOXIE: Pression partielle doxygène inférieure à la normale.

HIPOXIA: Presión parcial de oxígeno inferior a la normal.

HIPOXIA: Baixas concentracións de osíxeno en sangue, fígado ou ambiente.

HIPOXIA: A vér, a máj vagy a külső környezet csökkent oxigéntartalma.

HYPOKSI (OKSYGENMANGEL): Redusert oksygenkonsentrasjon i blod, lever eller miljø.

NIEDOTLENIENIE NARZĄDÓW I TKANEK: Obniżenie koncentracji tlenu we krwi, wątrobie lub środowisku.

OKSİJEN AZLIĞI: Kan, karaciğer veya çevrede oksijen konsantrasyonunun azalması.

Was this helpful?
Οχι οξύς. Περίοδος έκθεσης που αυθαίρετα περιορίζεται σε διάστημα μεγαλύτερο από μια εβδομάδα, αλλά μικρότερο από μια γενιά της ζωής του ξενιστή. Χρησιμοποιείται συχνά ως επίθετο για να περιγράψει επιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια τέοιου είδους εκθέσεων.


SUBACUTE: Not acute; an exposure period arbitrarily limited to a period longer than one week, but less than one generation of the hosts life. Often used as an adjective to describe effects occurring during such exposures.

SUBAIGU, E: Non aigu; une période dexposition arbitrairement limité à une durée de plus dune semaine, mais moins quune génération de la vie de lhôte. Souvent employé comme adjectif pour décrire les effets occasionnés pendant une telle exposition.

SUBAGUDO: No agudo; periodo de exposición arbitrariamente limitado a una duración de más de una semana, pero menos que una generación de vida de un huésped. A menudo utilizado como adjetivo para describir los efectos ocasionados durante tal exposición.

SUBAGUDO: Non agudo; período de exposición arbitrariamente limitado a unha duración de máis dunha semana, pero menos que unha xeración da vida do hospedador. A miúdo utilizado como adxectivo para describir os efectos ocasionados durante tal exposición.

FÉLIG HEVENY: Nem heveny; a kitettség ideje egy hétnél hosszabb, de rövidebb, mint a gazdaszervezet generációs ideje. Gyakran melléknévként használják az ilyen kitettségi idő alatt létrejövő hatások leírására.

SUBAKUTT: Ikke akutt. En eksponeringsperiode som er lengre enn en uke, men kortere enn vertens generasjonstid. Ofte brukt som et adjektiv for å beskrive effekter som oppstår under slike eksponeringer.

PODOSTRY: Mniej niż ostry; okres ekspozycji ograniczony arbitralnie do okresu nie dłuższego niż jeden tydzień, ale mniej niż jedno pokolenie życia gospodarza. Często używany jako przymiotnik do opisania występujących skutków w czasie takich ekspozycji.

Subakut: Akut olmayan: bir haftadan daha uzun olan herhangi bir sınırlı duruma maruz kalma, ancak bir konakçının yaşam süresinden daha az bir süre olup genellikle buna benzer durumların olduğu durumlar için kullanılan bir sıfattır.

Was this helpful?
Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN): Alimentación insuficiente; estado de deficiencia no cal un ou varios elementos nutritivos esenciais non están dispoñibles en cantidades abondas para o crecemento e a supervivencia.

ALULTÁPLÁLTSÁG: Hiányos táplálkozás; olyan helyzet, amelyben egy vagy több tápanyag nincs jelen a normális növekedéshez és az életfunkciók fenntartásához szükséges mértékben.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

NIEDOŻYWIENIE: Niedożywienie, brak kondycji, kiedy jeden lub więcej niezbędnych składników odżywczych jest niedostępnych w dostatecznej ilości dla normalnego wzrostu i utrzymania organizmu.

KÖTÜ BESLENME: Gıda yetersizliği; normal büyüme ve bakım için bir veya daha fazla gerekli besinin mevcutta olmadığı eksiklik durumudur.

Was this helpful?
Υπόστρωμα επί του οποίου αναπτύσσεται η μικροχλωρίδα που αποσυνθέτει μικροοργανισμούς και οξειδώνει τα διαλυτά τελικά προϊόντα όπως η αμμωνία. Τα συμβατικά βιοφίλτρα χρησιμοποιούν αμμο και χαλίκια. Προτιμούνται υλικά ομαλή επιφάνεια (π.χ. πλαστικοί κόκκοι) από αυτά με ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. σκωρία). Στα σύγχρονα φίλτρα (π.χ. φίλτρα ενστάλαξης, εμβυθιζόμενα φίλτρα) χρησιμοποιούν πλαστικά μέσα διαφόρων μορφών (π.χ. σφαιρίδια, πλέγματα κ.λ.π.). Στην υδατοκαλλιέργεια προτιμούνται τα υποστρώ


BIOLOGICAL FILTER MEDIA: Substrates for attachment of the microflora that degrade organics and oxidize soluble metabolic end products such as ammonia. Conventional biofilters employ sand and gravel . Materials with regular surface structures (e.g. Raschig-rings, plastic granules or beads) are preferred to those with irregular surfaces (e.g. slag). Modern filters (e.g. trickling filters, submerged downflow or upflow filters) make use of various plastic media structured as grids, corrugated sheets, balls, or honeycomb-sha

SUPPORTS DE FILTRATION BIOLOGIQUE: Substrats sur lesquels se développe la microflore qui dégrade la matière organique et qui oxyde les métabolites excrétés tels que lammoniaque. Les biofiltres conventionnels sont constitués par du sable et du gravier. Les matières à surface (les anneaux de Raschig, les granulés en plastique, les billes) sont à préférer par rapport aux matières à surface rugueuse. Les filtres modernes emploient diverses matières plastiques sous forme de grilles, de feuilles ondulées, de billes ou de structures en

SOPORTE DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA: Substrato sobre el cual de desarrolla la microflora que degrada la materia orgánica y que oxida los metabolitos excretados tal como el amoníaco. Los biofiltros convencionales son constituidos de arena y de gravilla. Las materias con superficies regulares (anillos de Raschig, gránulos de plástico, cuentecilla) son preferidos a los de las materias con superficies irregulares. Los filtros modernos utilizan diversas materias plásticas en forma de rejilla, de hojas onduladas, bolas o estructuras como

MEDIOS MÉTODOS DE FILTRACIÓN BIOLÓXICA / MÉTODOS DE FILTRACIÓN BIOLÓXICA: Substrato sobre o cal se desenvolve a microflora que degrada a materia orgánica e que oxida metabolitos excretados como o amoníaco. Os biofiltros convencionais están constituídos de area e de grava. Os materiais con superficies regulares (aneis de Raschig, gránulos de plástico, biobolas) son preferidos aos dos materiais con superficies irregulares (ex. sedimentos depositados). Os filtros modernos (ex. filtros de leito fluído, filtros mergullados con fluxo cara abaixo ou cara arriba) utilizan div

BIOLÓGIAI SZŰRŐANYAG: A szerves anyagokat lebontó és az oldott anyagcseretermékeket, például az ammóniát oxidáló mikroorganizmusok megtelepedésére szolgáló anyag. A hagyományos bioszűrőkben homokot és kavicsot használnak. A szabályos felszínű anyagok (pl. Raschig-gyűrűk, műanyag szemcsék vagy gyöngyök) általában jobban használhatók, mint a szabálytalan felszínűek (pl. salak). Modernebb szűrőkben (pl. csepegtetőszűrő, süllyesztett felfelé vagy lefelé folyó szűrő) különböző műanyagokat használnak háló, hullámos lap, va

BIOLOGISK FILTERMEDIUM: Festesubstrat for biofilm (mikroflora) som bryter ned organisk materiale og oksyderer løselige metabolske sluttprodukt som ammonium. Konvensjonelle biofiltre bruker sand og grus. Materialer med jevn overflate (f.eks. Raschig-ringer, plastikkpartikler eller kuler) er foretrukket før de med uregelmessige overflater (f.eks. slagg). Moderne filtre (f.eks. sildrefiltre, nedsunket nedstrøms- eller oppstrømsfiltre) bruker forskjellige plastikkmedier utformet som gitter, bølgeplater, baller, eller voksk

MATERIAŁY FILTRACYJNE FILTRU BIOLOGICZNEGO: Podłoża do związania mikroflory, która degraduje substancje organiczne i utlenia rozpuszczalne produkty końcowej przemiany materii, jak np. amoniak. W biofiltrach konwencjonalnych używane są piasek i żwir. Materiały o regularnej strukturze powierzchni (np. pierścienie Raschiga, granulki z tworzywa sztucznego lub kulki) są preferowane w przeciwieństwie do tych o powierzchni nieregularnej (np. żużel). Nowoczesne filtry (np. złoże biologiczne zraszane, zanurzane dolnoprzepływowe lub filtry górnopr

BIYOLOJİK FİLİTRE ARAÇLARI: Organikler ve oksidize çözünür metabolik son ürünlerden örnek amonyak substratları miktoflora için indirger. Konvansiyonel biofilitreler kum ve çakıl kullanır. Düzgün yüzeyli (bkn. raschin halkaları, plastik granüller veya boncuk) yapılar düzgün olmayan yüzeyli malzemeler (bkn. mucur) yerine tercih edilir. Modern filitreleri (bkn. akıtmalı filitreler, gizli aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı filitreler) yapmak için ızgara, oluklu levha, toplar veya petekli, geniş açık bloklu plastik yapıda ma

Was this helpful?
(1) Στην παθολογία: ελάττωση σε μέγεθος, ανώμαλη ανάπτυξη (2) Στην λιμνολογία: υδατικό σύστημα με ανεπαρκή ποσότητα θρεπτικών


HYPOTROPHY: (1) In pathology: diminution in size; subnormal growth. (2) In limnology, a water body deficient in nutrients.

HYPOTROPHIE: (1) En pathologie: diminution de taille; croissance moins rapide que la normale. (2) En limnologie: se dit des plans deau carencés en sels nutritifs.

HIPOTROFIA: (1) En patología: disminución de la talla; crecimiento menos rápido que lo normal. (2) En limnología; dícese de cuerpos de agua deficientes en sales nutritivas.

HIPOTROFIA: (1) En patoloxía: diminución do talle; infracrecimiento. (2) En limnoloxía; dise dos corpos de auga deficientes en nutrientes.

HIPOTRÓFIA: (1) Patológiában: méretcsökkenés; a normálisnál kisebb mértékű növekedés. (2) Limnológiában: tápanyaghiányos víztérfogat.

HYPOTROFI: (1) I patologi (sykdomslære): Minsking av størrelse, subnormal vekst. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Vannmasse som er fattig på næringsstoff.

NIEDOŻYWIENIE: (1) W patologii: zmniejszenie się rozmiaru; wzrost poniżej normy. (2) W limnologii: niedobór składników odżywczych w zbiorniku wodnym.

HİPOTROFİ: (1) Patolojide küçülme veya anormal gelişim. (2) Limnolojide, su ortamının besinsel açıdan yetersiz oluşu.

Was this helpful?
Ο μικρός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου των σπονδυλωτών. Οι εκκρίσεις του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ορμόνες: αδρενο-κορτικοτροπίνη, θυροτροπίνη, γοναδοτροπίνη, ΜCΗ, ΜSΗ και προλακτίνη. Αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν την αύξηση και τις φυλετικές λειτουργίες.


PITUITARY GLAND: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

GLANDE PITUITAIRE: Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine. Syn. hypophysis.

GLÁNDULA PITUITARIA: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina. Sin. Hipófisis.

GLÁNDULA PITUITARIA (HIPÓFISE): Pequena glándula endócrina situada na zona ventral do encéfalo dos vertebrados e que secreta diversas hormonas que xogan un papel na regulación do crecemento e das funcións sexuais: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, e prolactina. Sin. Hipófise.

AGYALAPI MIRIGY: A gerincesek agyának alsó felszínén elhelyezkedő, kisméretű endokrin mirigy. A következő hormonokat választja el: adrenokortikotróp hormon, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH és prolaktin. Ezek a hormonok a növekedést és a nemi működést szabályozzák.

PITUITÆRKJERTEL: Liten endokrin kjertel funnet pa undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

PRZYSADKA MÓZGOWA: Mały gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się na dolnej stronie mózgu kręgowców. Jego wydzieliny zawierają następujące hormony: tyreotropinę, gonadotropinę, MCH (h. melanotropowy), MSH (h. stymulujący apetyt) i prolaktynę. Hormony te regulują wzrost i funkcje seksualne. Syn. przysadka mózgowa.

PITUITARY BEZİ: Omurgalılarının beyninin alt yüzeyinde bulunan küçük endokrin bez. Salgıladığı hormonlar sırasıyla: adreno-corticotropin, tirotropin, gonadotropin, MCH, MSH, ve prolaktin. Bu hormonlar büyüme ve seksüel işlevleri düzenler. Syn. hipofiz.

Was this helpful?
Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ


HYPOPHYSIS: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

HYPOPHYSE: Glande pituitaire. Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine.

HIPÓFISIS: Glándula pituitaria: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.

HIPÓFISE: Pequena glándula endócrina situada na superficie ventral do encéfalo dos vertebrados. As súas secrecións inclúen as seguintes hormonas: adenocorticotropina, tirotropina, gonadotropina, MCH, MSH, e prolactina. Estas hormonas regulan o crecemento e as funcións sexuais. Sin. glándula pituitaria.

HIPOFÍZIS: A gerincesek agyának alsó felszínén elhelyezkedő, kisméretű endokrin mirigy. A következő hormonokat választja el: adrenokortikotróp hormon, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH és prolaktin. Ezek a hormonok a növekedést és a nemi működést szabályozzák. Úm. agyalapi mirigy.

HYPOFYSE: Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

PRZYSADKA: Mały gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się na spodniej stronie mózgu kręgowców. Jego wydzieliny zawierają następujące hormony: adrenokortykotropowy, tyreotropowy, gonadotropowe, MCH (hormon apetytu), MSH (hormon melanotropowy) i prolaktynę. Hormony te regulują wzrost i funkcje płciowe.

Hipofiz Bezi: Omurgalıların beyninin alt arka yüzeyinde bulunan küçük salgı bezi. Salgı içeriğinde aşağıdaki hormonlar bulunur: adreno-kortikotropin, tirotropin, gonadotropin, MCH, MSH ve prolaktin, Bu hormonlar büyümeyi ve cinsel fonksiyonları düzenler.

Was this helpful?
Ενεση υδατοδιαλυτού εκχυλίσματος από την υπόφυση (κυρίως από κυπρινοειδή ή σολομοειδή) σε ένα ψάρι ώστε να επαχθεί η ωοτοκία ή η σπερματογένεση.


HYPOPHYZATION: Injection of a water-soluble extract of a pituitary (mostly of cyprinid or salmonid origin) into a fish to induce ovulation or spermination.

HYPOPHYSATION: Injection dun extrait aqueux dhypophyses (souvent de cyprinide ou salmonides) dans un poisson afin de provoquer lovulation ou la spermiation.

HIPOFISACIÓN: Inyección de extracto acuoso de la hipófisis (a menudo de ciprínidos o salmónidos) a un pez con el fin de provocar la ovulación.

HIPOFISACIÓN: Inxección dun extracto da hipófise soluble en auga (a miúdo procedente de ciprínidos ou de salmónidos) nun peixe co fin de provocar o desenvolvemento dos óvulos ou dos espermatozoides

HIPOFIZÁLÁS: Az agyalapi mirigy (legtöbbször ponty- bvagy lazacfélékből származó) vízoldékony kivonatának beinjektálása a hal testébe, az ovuláció vagy spermiáció kiváltására.

INJISERING AV HYPOFYSEEKSTRAKT: Injisering av fisk med hypofyseekstrakt (vanligvis fra laks eller karpe) løst i vann, for å indusere ovulering og spermiering.

HIPOFIZACJA: Wstrzyknięcie rybom rozpuszczalnego w wodzie ekstraktu przysadki mózgowej (najczęściej pochodzącej od ryb karpiowatych lub łososiowatych) celem wywołania owulacji lub spermacji.

HİPOFİZ VERME: Genellikle sazansıgiller veya salmongillerden elde edilen suda çözünme özelliği olan hipofiz özütünün balıklarda yumurta veya sperm oluşumunu sağlamak için enjekte edilmesi.

Was this helpful?
Νερά που προέρχονται από ανάμειξη αλμυρών και γλυκών νερών και έχουν αλατότητα απο 0.50 έως 17‰. Συνήθως υφάλμυρα είναι τα επιφανειακά νερά στις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες.


BRACKISH WATER: Water arising from mixing of salt water and fresh water and having a salinity of 0.50 to 17.0ä, commonly occurring in near-surface estuarine environments.

EAU SAUMATRE: Eau issue dun mélange deau douce et deau de mer, de salinité entre 0,5 et 17,0 _ S, fréquente en surface dans les estuaires.

AGUA SALOBRE: Agua que resulta de una mezcla de agua dulce y de agua de mar, su salinidad esta entre 0,5 y 17 %o, frecuente en los estuarios.

AUGA SALOBRE: Auga que resulta dunha mestura de auga doce e de auga de mar, a súa salinidade esta entre 0,5 e 17 ‰, frecuente nos esteiros preto da superficie.

BRAKKVÍZ: Sós- és édesvíz összekeveredésének eredményeként kialakuló víz, 0.50 és 17.0ä közötti sótartalommal. Általában a folyótorkolatok felszínközeli részén fordul elő.

BRAKKVANN: Vann dannet ved blanding av salt og ferskvann, har salinitet på 0,5 til 17,0‰. Forekommer vanligvis i overflaten nær elvemunninger.

WODY SŁONAWE: Woda powstająca z wymieszania wody słonej z wodą słodką i mająca zasolenie od 0,5 do 17,0‰; zwykle występuje w przypowierzchniowych warstwach wód estuariowych.

ACI SU: Tatlısu ve deniz suyunun karışımıyla tuzluluğu 0,5 ila 17 arasında değişen, çoğunlukla nehir ağızlarında yüzeye yakın oluşan sular.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES