AMC LIMITED

Ρ

Ομάδα RNA-ιών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλη θνησιμότητα σε ζώα. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στα ψάρια συμπεριλαμβάνεται και ο παράγοντας που προκαλεί την Ιογενή Αιμορραγική Σηψαιμία, η οποία ασθένεια συχνά προσβάλει κυρίως ψάρια του γλυκού νερού, αλλά και ψάρια της θάλασσας.


RHABDOVIRUS: A group of RNA-based animal viruses that can cause significant mortalities in animals. Those found in fish include the causative agent for Viral Haemorrhagic Septicaemia which occurs commonly in many freshwater and marine species.

RHABDOVIRUS : Groupe de virus à ARN infectant les animaux et provoquant souvent des mortalités importantes. Chez les poissons, il y a l’agent étiologique de l’hémorragie septicémique qui est fréquent chez les salmonidés d’eau douce et dautres espèces marines.

RHABDOVIRUS : Grupo de virus ARN de animales que pueden causar mortalidades importantes en los animales. Los que se encuentran en peces incluyen el que causa la VHS (Septicemia hemorrágica viral) que se encuentra habitualmente en especies de aqua dulce y en peces marinos.

RHABDOVIRUS: Grupo de virus ARN de animais que poden causar mortalidades importantes nos animais. Os achados en peixes inclúen ao axente causante da VHS (Septicemia hemorráxica viral) que se atopa habitualmente en salmónidos e que se illou en peixes mariños.

RHABDOVIRUS: Olyan állati RNS-vírusok egy csoportja, amelyek tömeges elhullásokat képesek okozni. A halakban előforduló fajok közé tartozik a virális hemorrhágikus szeptikémia kórokozója. Ez a betegség általában édesvízi lazacféléket veszélyeztet, de újabban tengeri fajokból is leírták.

RHABDOVIRUS: En gruppe RNA-virus som kan forårsake betydelig dødelighet hos dyr. De som er funnet hos fisk inkluderer det kausale agens for Egtvedsyke (viral haemorrhagic septicaemia; VHS) som ofte opptrer hos laksefisk i ferskvann. Har nylig blitt isolert fra marine arter.

RABDOWIRUS: Grupa wirusów zwierzęcych opartych na RNA, które mogą powodować znaczną śmiertelność wśród zwierząt. Występujące u ryb rabdowirusy zawierają czynnik przyczynowy dla wirusowej posocznicy krwotocznej, spotykanej zwykle u słodkowodnych ryb łososiowatych, ale ostatnio wyizolowany również z gatunków morskich.

RHABDOVIRUS: Rhabdovirus ciddi ölümlere sebep olan RNA genomlu bir virus grubudur. Bunlardan bazıları balıklarda da bulunur Viral Haemorrhagic Septicaemia genel olarak tatlı su salmonidlerde bulunur fakat son yıllarda deniz türlerinde de izole edilmiştir.

Was this helpful?
Νεόπλασμα του γραμμωτού μυός.


RHABDOMYOMA: A tumour of striated muscle.

RHABDOMYOME: Une tumeur du muscle strié.

RABDOMIOMA: Tumor del músculo estriado.

RABDOMIOMA: Tumor do músculo estriado.

RHABDOMYOMA: A harántcsíkolt izom daganata.

RHABDOMYOM: Svulst av stripet muskulatur.

MIĘŚNIAK PRĄŻKOWANOKOMÓRKOWY: Guz (nowotwór) o mięśniu prążkowanym.

RABDOMİYOM: Çizgili kas tümörü.

Was this helpful?
Κάθετες έγχρωμες ραβδώσεις στα ψάρια.


BAR MARKS: Vertical colour marks on fishes.

STRIES VERTICALES: Marques verticales colorées dun poisson.

ANILLOS VERTICALES: Marcas verticales de un pez.

ANEIS VERTICAIS: Marcas verticais dun peixe.

VONALAS JELÖLÉS: Függőleges, színes vonalakból álló haljelölés.

VERTIKALSTRIPER: Vertikale fargede merker på en fisk.

ZNAKOWANIE PASKOWE : Pionowe kolorowe znaczki (prążki) nanoszone na ryby, stosowane w pracach badawczych.

ÇUBUK İZLER: Balıklarda dikey renk izleri

Was this helpful?
Ενδιάμεσο στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων διγενετικών τρηματωδών που απαντούν συχνά στα μαλάκια. Η ρεδία αναπτύσσεται από το αυγό στον πρώτο ενδιάμεσο ξενιστή και αναπαράγεται αφυλετικά σχηματίζοντας είτε θυγατρικές ρέδιες είτε κερκάρια που είναι ικανά να μολύνουν έναν δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή. Παράδειγμα Cryptocotyle (βλ.λ).


REDIA: Intermediate stage in the life cycle of certain digenetic trematodes, commonly occurring in molluscs. The redia develops from the egg in the first intermediate host and it can reproduce asexually to form either daughter rediae or cercariae which are infective to a second intermediate host. Species include, for example, Cryptocotyle.

REDIE: Forme intermédiaire du cycle de développement de certains trématodes digènes parasites des mollusques. Se développe à partir de loeuf chez un premier hôte intermédiaire et peut se reproduire pour donner soit des rédies filles soit des cercaires qui infestent un deuxième hôte intermédiaire. Cryptocotyle par exemple.

REDIA: Forma intermediaria del ciclo de desarrollo de ciertos trematodos parásitos de moluscos. Se desarrolla a partir del huevo en un primer huésped intermediario y puede reproducirse asexualmente para formar más radias o para producir cercarias que infestan un segundo huésped intermediario;Cryptocotyle por ejemplo.

REDIA: Forma intermediaria do ciclo de desenvolvemento de certos trematodos dixenéticos parasitos de moluscos. Desenvólvese a partir do ovo nun primeiro hospedador intermediario e pode reproducirse asexualmente para formar máis radias ou para producir cercarias que infestan un segundo hospedador intermediario;Cryptocotyle por exemplo.

REDIA: Bizonyos kétgenerációs mételyek életciklusának köztes állapota, amely általában csigákban fejlődik. A redia az első köztigazdában kel ki a petéből és ivartalanul szaporodva újabb rediákat vagy cerkáriákat képez, amelyek a második köztigazdát fertőzik. Ilyenek pl. a Cryptocotyle fajok.

REDIE: Stadium i livssyklusen til visse digene (underklasse Digenea) trematoder (ikter), som er vanlige i bløtdyr (mollusker). Rediene utvikler seg fra eggene i 1. mellomvert, og formerer seg ukjønnet til datter-redier eller cerkarier. Disse infiserer 2. mellomvert. Eksempel på art er Cryptocotyle.

REDIA: Pośrednie stadium w cyklu życiowym pewnych digenetycznych przywr (Trematoda), zwykle występujących u mięczaków. Redia rozwijają się z jaj u pierwszego pośredniego żywiciela i mogą rozmnażać się bezpłciowo tworząc albo siostrzane redia albo cerkaria, które są zakaźne dla drugiego żywiciela pośredniego. Jednym z przykładowych gatunków przywry jest Cryptocotyle concavum.

REDYA: Bazı digenetik trematodların yaşam döngüsündeki ara dönemdir ve yumuşakçalarda yaygın şekilde görülür. Redya, ilk ara konakçıda yumurta dan gelişir ve hem dişi redya hem de asalak bir larva gibi aseksüel olarak çoğalabilir ve ikinci ara konakçıya enfekte olabilir. Bu tür canlılara örnek; Cryptocotyledir.

Was this helpful?
Δίκλωνοι RNA ιοί χωρίς φάκελο οι οποίοι προκαλούν εντερικές διαταραχές και εγκεφαλίτιδες.


REOVIRUSES: A non-enveloped double-stranded RNA virus causing intestinal disorders and encephalitis.

REOVIRUS: Virus non-enveloppé provoquant des désordres intestinaux et de l’encéphalite. Virus à ARN double brin.

REOVIRUS: Virus de ARN no encapsulado, de doble hebra que causan desórdenes intestinales y encefalitis.

REOVIRUS: Os virus con ARN non encapsulado, de dobre febra que causan desordes intestinais e encefalite.

REOVÍRUSOK: Nem burkolt, kétszálú RNS-vírusok, amelyek zsigeri rendellenességeket és agyvelőgyulladást okoznak.

REOVIRUS: Dobbeltstrenget RNA-virus uten membran, forårsaker tarmskader og hjernebetennelse (encefalitt).

REOWIRUSY: Wirus bez otoczki o podwójnym łańcuchu RNA, powodujący zaburzenia jelitowe i zapalenie mózgu.

REOVIRUSES: Non-enveloped çift-dizili RNA virüsü bağırsak bozukluğu ve beyin hasarına sebep olmaktadır.

Was this helpful?
Λευκωματοειδής προτεΐνη στον συνδετικό ιστό. Πρόδρομος του κολλαγόνου ιστού.


RETICULIN: An albuminoid protein in connective tissue; the precursor of collagen tissue.

RETICULINE: Un albuminoïde du tissu conjonctif; le précurseur du collagène.

RETICULINA: Albuminoide del tejido conjuntivo; precursor de colágeno.

RETICULINA: Albuminoide do tecido conxuntivo; precursor de coláxeno.

RETIKULIN: Albumin típusú fehérje a kötőszövetekben; a kollagén egyik előalakja.

RETIKULIN: Et albumoid protein i bindevev. Forstadium til collagent vev.

RETYKULINA: Białko skleroproteinowe w tkance łącznej; prekursor tkanki kolagenowej.

RETİKULİN: Kollajen dokunun öncüsü olan bağ dokudaki bulunan alüminli bir protein.

Was this helpful?
Πολύ σημαντική βιταμίνη του συμπλόκου Β (Β2). Ελλειψή της στα ψάρια επιφέρει επιβράδυνση της ανάπτυξης και θόλωση του κερατοειδούς χιτώνα.


RIBOFLAVIN: An essential vitamin of the B complex group (B2). Deficiency of this vitamin in fish causes growth retardation and an opaque corneal condition.

RIBOFLAVINE: Vitamine essentielle du complexe B (B2). Une carence de cette vitamine chez les poissons provoque un retard de croissance et une opacité de la cornée.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial del complejo B (B2). La carencia de esta vitamina en los peces provoca retraso del crecimiento y opacidad de la córnea.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial do complexo vitamínico B (B2). A carencia desta vitamina nos peixes provoca atraso do crecemento e opacidade da córnea.

RIBOFLAVIN: A B-vitamincsoportba tartozó esszenciális vitamin (B2). Halakban a vitamin hiánya a növekedés visszamaradását és a szaruhártya bemattulását okozza.

RIBOFLAVIN: Essensielt B-vitamin (B2). Mangel på dette vitaminet i fiskefôr medfører vekststagnasjon og blakking av hornhinnen.

RYBOFLAWINA (witamina B2): Niezbędna witamina grupy B kompleks. Jej niedobór u ryb powoduje opóźnienie wzrostu i zmętnienie rogówki oka.

RİBOFLAVİN: B kompleks grubunun gerekli bir vitaminidir. (B2) balıklarda bu vitaminin eksikliği büyümenin yavaşlamasına ve opak korneal şartlara sebep olur.

Was this helpful?
Οικογένεια βακτηριακών κυττάρων που συχνά παρατηρούνται στα αρθρόποδα. Περιλαμβάνει παθογόνα που προσβάλλουν πολλά ζώα και τον άνθρωπο.


RICKETTSIA: Family of bacterial cells often found in arthropods; includes human and animal pathogens.

RICKETTSIA: Famille de bactéries souvent rencontrées chez les arthropodes; renferment des bactéries pathogènes de lhomme et des animaux.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se encuentran a menudo en artrópodos; incluyen bacterias patógenas del hombre y de los animales.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se atopan a miúdo en artrópodos; inclúen bacterias patóxenas do home e dos animais.

RICKETTSIA: Leggyakrabban ízeltlábúakban előforduló baktériumok nemzettsége; emberi és állati kórokozók is tartoznak közéjük.

RICKETTSIA: Familie med bakterieceller som ofte finnes i arthropoder (leddyr). Inkluderer bakterier som er sykdomsfremkallende for mennesker og dyr.

RIKETSJA: Rodzina komórek bakteryjnych często spotykanych u stawonogów (Arthropoda) zawierająca patogeny ludzkie i zwierzęce.

RİKETSİA: Genellikle eklembacaklılarda bulunan ve insan ve hayvansal patojenleri de içeren bakteriyel hücreler ailesi.

Was this helpful?
Το ενεργό συστατικό ενός γλυκοζιτικού ζιζανιοκτόνου. Παράγεται από το ρίζωμα υποτροπικών φυτών του γένους Derris, και είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα ψάρια και τα έντομα και λιγότερο τοξικό για τα πουλιά.


ROTENONE: An active component of a glycoside phytoinsecticide, found in roots of subtropical plants of the genus Derris; very toxic to insects and fish, less so for birds,

ROTENONE: Glycoside insecticide issu des racines de plantes subtropicaux du genre Derris . Forte toxicité envers les insectes et les poissons. Toxicité moins forte envers les oiseaux.

ROTENONA: Componente activo de un fitoinsecticida glucosídico que se encuentra en raíces de plantas subtropicales del género Derris ; es muy tóxico en insectos y peces y menos en aves. Se usa como trazador.

ROTENONA: Compoñente activo dun fitoinsecticida glucosídico que se atopa en raíces de plantas subtropicais do xénero Derris; é moi tóxico en insectos e peixes, e menos en aves.

ROTENON: A Derris nemzetségbe tartozó szubtrópusi növények gyökerében előforduló fitoinszekticid nevű glikozid egyik aktív komponense. A rovarok és a halak számára rendkívül mérgező, a madarak számára csak enyhébb mértékben.

ROTENON: Aktiv komponent i et glykosid som finnes i røttene til subtropiske planter i slekten Derris , og som er veldig giftig for insekter og fisk, og i mindre grad for fugl. Brukes i svært lave konsentrasjoner.

ROTENON: Aktywny składnik glikozydowego fitoinsektycydu, występującego w korzeniach subtropikalnych roślin rodzajuDerris; bardzo toksyczny dla owadów i ryb, mniej dla ptaków.

ROTENONE: Derris cinsine ait suptropikal bitkilerin köklerinde bulunan, bir aktif komponent olan glikozit fitoinsektisittir; böcekler ve balıklar için kuşlar için ise daha az zehirlidir.

Was this helpful?
Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

MANIPULATION DE LA PHOTOPERIODE: Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

MANIPULACIÓN DO FOTOPERIODO: Procedemento polo cal o fotoperiodo se modifica artificialmente (por exemplo, con focos ou toldos opacos). Pode ser utilizado para a inducir a posta, a esmoltificación ou para manter organismos de cultivo en condicións de luminosidade constante.

A FOTOPERIÓDUS MANIPULÁCIÓJA: Olyan eljárás, amellyel a fotoperiódus mesterségesen megváltoztatható (pl. megvilágítással vagy takarással). Felhasználható az ívás, a szmoltifikáció kiváltására vagy valamilyen tenyészet fenntartására állandó megvilágítás mellett.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode (q.v.) endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

MANIPULACJA FOTOPERIODEM: Proces, w którym fotoperiod jest zmieniany przy pomocy sztucznych środków (np. światła lub przykrycia). Może być stosowany w celu wspomagania pobudzenia tarła, smoltyzacji lub utrzymywania hodowanych organizmów w stałych warunkach oświetlenia.

Fotoperiyot uygulaması: Yapay olarak fotoperiyot değiştirilmesi yöntemi ışıklandırarak veya örterek). Bu yöntem yumurtlamaya teşvik etmekte, smoltifikasyon veya sabit ışık kaynakları altında kültür canlılarını beslemekte yardımcı olabilir.

Was this helpful?
Διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί το pΗ σχεδόν σταθερό (ώστε οι διακυμάνσεις του να περιορίζονται σε ένα στενό δεδομένο εύρος τιμών), ελευθερώνοντας ή δεσμεύοντας υδρογονοïόντα.


BUFFER: A chemical used to maintain the pH within a given narrow range by taking up or releasing hydrogen ions.

TAMPON: Substance chimique utilisée afin de maintenir le pH dans une gamme étroite autour du pH désiré en émettant ou absorbant des ions hydrogène.

TAMPÓN: Sustancia química utilizada para mantener el pH en un rango estrecho de pH deseado emitiendo o absorbiendo hidrógeno.

TAMPÓN: Substancia química utilizada para manter o pH nun rango estreito de pH desexado emitindo ou absorbendo hidróxeno.

PUFFER: Olyan vegyszer, amely hidrogénionok felvételével képes a pH-értéket egy adott, szűk tartományban tartani.

BUFFER: Kjemikalie brukt til å opprettholde pH innen et avgrenset område ved å ta opp eller sette fri hydrogenioner.

BUFOR (roztwór buforowy): Chemikalia stosowane do utrzymania pH w granicach ustalonego wąskiego zakresu przez absorbowanie lub uwalnianie jonów wodorowych.

TAMPON: Belirli bir daralık içinde hidrojen iyonlarının salınması ya da tutulmasıyla pHın korunmasında kullanılan kimyasal.

Was this helpful?
Ο αριθμός των θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο, ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου αιτίου.


CAUSE-SPECIFIC MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population within a given period resulting from a particular cause.

TAUX DE MORTALITE CAUSE -SPECIFIQUE: Nombre de mortalités, provoquées par une cause spécifique, par unité de population et pendant une période donnée.

TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA: Número de mortalidades, provocada por una causa específica, por unidad de población durante un periodo dado.

TAXA DE MORTALIDADE ESPECÍFICA: Número de mortos, provocada por unha causa específica, por unidade de poboación e durante un período dado.

OKFÜGGŐ MORTALITÁSI ARÁNY: Egy adott ok miatt bekövetkező elhullások száma egy adott időtartamon belül, a populáció egy egységére vetítve.

ARSAKSSPESIFIKK DODSRATE : Antall dodsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk arsak.

PRZYCZYNA SWOISTA WSPÓŁCZYNNIKA ŚMIERTELNOŚCI: Względna liczba śnięć pogłowia w ciągu danego okresu spowodowana określoną przyczyną.

NEDEN- SPESİFİK ÖLÜM ORANI: Belirli nedenlerin sonucunda belirli bir periyot içinde populasyonun her ünitesindeki ölümlerin miktarı.

Was this helpful?
Αριθμός ψαριών που ελευθερώνονται ανά μονάδα επιφανείας ή όγκου.


STOCKING RATE: The number of fish released per unit of area or volume.

TAUX DE STOCKAGE: Nombre de poissons libérés par unité de surface ou de volume.

TASA DE ALMACENAMIENTO: Número de peces liberados por unidad de superficie o de volumen.

TAXA DE CULTIVO: Número de peixes liberados por unidade de superficie ou de volume.

NÉPESÍTÉSI ARÁNY: Egy területre vagy térfogatba kiengedett halak száma.

UTSETTINGSRATE: Antall fisk utsatt per areal- eller volumenhet.

OBSADA RYB : Liczba ryb wypuszczonych na jednostkę powierzchni lub objętości zbiornika.

STOKLAMA ORANI: Belirli bir alan veya hacimden elde edilen balık miktarı (canlı kütle sayısı).

Was this helpful?
Ο αριθμός θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού κατά την διάρκεια μιάς ορισμένης περιόδου.


MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population during a specific period. Syn. death rate; fatality rate.

TAUX DE MORTALITE: Nombre des décès survenus dans une portion unitaire dune population au cours dun laps de temps donné.

TASA DE MORTALIDAD: Número de fallecidos en una población durante un periodo específico.

TAXA DE MORTALIDADE: Número de mortos por unidade de poboación, durante un período determinado. Sin. Taxa de morte

MORTALITÁSI ARÁNY: Egy adott időtartam alatt bekövetkező elhullások aránya egységnyi populációra vetítve. Úm. halálozási arány.

DØDELIGHETSRATE: Antall dødsfall per populasjonsenhet per tidsenhet. Syn. dødsrate.

WSPÓŁCZYNNIK ŚMIERTELNOŚCI: Liczba śniętych ryb na jednostkę populacji w ciągu określonego czasu. Syn. wskaźnik śmiertelności, współczynnik padnięć.

ÖLÜM (MORTALİTE) ORANI: Belli bir periyotta populasyonun birim ölüm değeri

Was this helpful?
Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.


POLLUTION: The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.

POLLUTION: Introduction directe ou indirecte, à cause des activités de lhomme, de substances ou dénergie dans lenvironnement ayant des effets nuisibles pour les organismes vivants. Alors que laquaculture souffre par la déterioration de la qualité deau par le rejet des eaux usées, pesticides et rejets industrielles, laquaculture industrielle peut également polluer lenvironnement si elle est mal gérée.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introducción directa o indirecta, a causa de las actividades del hombre, de sustancias o de energía en el ambiente y que tiene efectos nefastos para los organismos vivos. La acuicultura sufre deterioro de la calidad de agua por las aguas residuales, pesticidas y desagües industriales. La acuicultura también puede ser contaminante si está mal gestionada.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introdución directa ou indirecta, a causa das actividades do home, de substancias ou de enerxía no ambiente e que ten efectos nocivos para os organismos vivos. A acuicultura sofre deterioración da calidade de auga polas augas residuais, pesticidas e escouras industriais. A acuicultura, como industria que é, tamén pode ser contaminante se está mal xestionada.

SZENNYEZÉS: Az élő szervezetek számára káros anyagok vagy energia környetetbe kerülése emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként. Habár az akvakultúra számára is káros a szennyvíz, növényvédőszerek és ipari hulladék által okozott szennyezés, iparágként maga is negatív hatással lehet a környezetre.

FORURENSNING: Innføring av substanser eller energi i miljøet ved menneskelig aktivitet, direkte eller indirekte, som gir skadelige effekter på levende organismer. Dårlig vannkvalitet grunnet kloakk, pesticider eller utslipp fra industri er ofte et problem for oppdrettsvirksomhet, som selv kan selv ha negative effekter på miljøet.

ZANIECZYSZCZENIE: Wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności ludzkiej substancji lub energii do środowiska powodującej szkodliwe oddziaływanie na żywe organizmy. Podczas gdy akwakultura często cierpi na skutek szczególnego pogorszenia jakości wody przez ścieki, pestycydy i ścieki przemysłowe, może ona, podobnie jak przemysł, wpływać także negatywnie na środowisko, o ile właściciel nie rozwiąże problemu zanieczyszczeń.

KİRLİLİK: İnsansal aktiviteler tarafından, maddelerin veya enerjinin direkt yada endirekt olarak çevreye girişinden kaynaklanan yaşayan organizmalar üzerindeki sağlığa zararlı etkiler. Su ürünleri yetiştiriciliği çoğunlukla kanalizasyon, pestisitler ve endüstriyel atıklar tarafından su kalitesinin spesifik bozulmasından muzdarip iken, endüstri de olduğu gibi su yetiştiriciliği de uygun bir şekilde yönetilmediği takdirde çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açar.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES