AMC LIMITED

Ο

Η μελέτη των όγκων (νεοπλασιών). Η εμφάνιση όγκων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις επιδημιολογικές μελέτες φυσικών πληθυσμών σε μολυσμένα νερά.


ONCOLOGY: The study of tumours; the prevalence of tumours has become important in studies on epidemiology of natural populations in stressed (i.e., polluted) waters.

ONCOLOGIE: Létude des tumeurs. Elle est devenue importante en épidémiologie des populations naturelles dans les eaux perturbées (polluées).

ONCOLOGÍA: Estudio de tumores. Es importante en epidemiología de poblaciones naturales en aguas contaminadas.

ONCOLOXÍA: Estudio de tumores. É importante en epidemioloxía de poboacións naturais en augas contaminadas.

ONKOLÓGIA: A daganatokkal foglalkozó tudományág. A daganatok előfordulásának gyakorisága fontos témája a stresszelt (pl. szennyezett) vizekkel foglalkozó járványtani kutatásoknak.

ONKOLOGI: Læren om svulster. Forekomst av svulster har blitt viktig i studier av epidemiologi hos naturlige populasjoner i forurenset vann.

ONKOLOGIA: Badanie guzów (nowotworów); w badaniach epidemiologicznych naturalnych populacji, występujących w wodach obciążonych (np. zanieczyszczonych) zachorowalność na nowotwory stała się bardzo ważna.

ONKOLOJİ: Tümör bilimi; dengesi bozulmuş (örn. kirletilmiş) sulardaki doğal populasyonlarda görülen tümör yaygınlığı epidomoloji çalışmalarında önem kazanmıştır.

Was this helpful?
Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMOR: Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el

TUMOR: Literalmente significa calquera tipo de inchazo, pero por común acordo este termo non se aplica a inchazos pasaxeiros provocados por inflamación aguda ou granulomas. Este termo debe limitarse aos neoplasmas dos que hai dúas categorías: (a) tumores benignos con crecemento lento que están ben localizados, premen os tecidos de arredor sen invadilos e que non provocan danos ao animal; (b) tumores malignos ou invasivos que son masas anormais de tecido o crecemento do cal supera o dos outros tecidos e

DAGANAT: Szó szerinti jelentése bármilyen duzzanat, de közmegegyezés alapján nem tartoznak ide a heveny gyuladás vagy a granulóma által okozott átmeneti duzzanatok. Legtöbbször a rákos elváltozásokra használják, amelyeknek két típusa van: (a) jóindulatú (benignus), amely egy ponton, lassan növekszik, a szomszédos szöveteket szétválasztja, de nem hatol beléjük, és normális esetben nem károsítja a szervezetet, és (b) rosszindulatú (malignus), egy rendellenes szövetburjánzás, amelynek növekedését nem korlát

SVULST : Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont

GUZ/NOWOTWÓR: Oznacza dosłownie każdą opuchliznę, ale przy jego wprowadzaniu termin ten nie uzyskał akceptacji, aby objąć nim przemijające opuchlizny spowodowane ostrym zapaleniem lub ziarniakiem. Należy go zawężyć do nowotworów, występujących w dwóch kategoriach: (a) nowotwór łagodny lub prosty, który rozwija się powoli w jednym miejscu, naciskając przylegające tkanki, ale je nie atakuje i zwykle nie wyrządza zwierzęciu żadnej szkody, (b) złośliwy lub inwazyjny, który stanowi nienormalną masę tkanki, której

Tümör: Literatür olarak anlamı akut inflamasyon veya granulomanın neden olduğu herhangi bir şişme, Bu neoplasmada sınırlı olmalıdır ve iki kategori altında toplanır: (a) bir noktada yavaş bir şekilde büyüyen, komşu bölgelere basınç yapan ancak yayılmayan iki taraflı veya basit olup normal olarak hayvan (canlı) üzerinde herhangi bir zararı yoktur, (b) Kötü huylu veya yayılmacı tip, anormal doku kütlesine sahip olup, aşırı derecede büyüme gösterir. Malignant tümörler hayvanın ölümüne neden olabilir.

Was this helpful?
Μικρή μάζα ή βώλος. Αναφέρεται σε ανόργανα συσσωματώματα ή σε συναθροίσεις κυττάρων όπως μικροί όγκοι (νεοπλασίες ή μη), ο κοκκιώδης σχηματισμός των κυττάρων του ξενιστή που περιβάλλει το σώμα του παρασίτου, ή η κυτταρική υπερτροφία που σχετίζεται με την ασθένεια της λεμφοκύστης.


NODULE: A small mass or lump. Can refer to minerals, or mineral aggregates, or to aggregations of cells such as small tumours (neoplastic or not), the granulomatous formation of host cells surrounding a foreign body or parasite, or the cellular hypertrophy associated with lymphocystis disease.

NODULE: Petit amas ou grosseur. Ce terme décrit certaines formations minérales ainsi que des amas de cellules tels que les petites tumeurs (quelles soient néoplastique ou non), les formations de tissu hôte granuleux qui entoure un corps étranger ou un parasite, ou aux hypertrophies cellulaires associées à une affection lymphocytique.

NÓDULO: Pequeña concreción de forma esferoidal. Este término describe algunas formaciones minerales así como acumulaciones de células como los pequeños tumores (que sean neoplásicos o no), las formaciones de tejidos huéspedes granulares que rodean un cuerpo extraño o un parásito, o la hipertrofia celular asociada a una infección linfática.

NÓDULO: Pequena concreción de forma esferoidal. Este termo pode referirse a minerais ou aglomerados minerais, así como a acumulacións de células como os pequenos tumores (que sexan neoplásicos ou non), a formación granulomatosa de células do hospedador que rodean un corpo estraño ou un parasito, ou a hipertrofia celular asociada a unha infección por linfociste.

CSOMÓ: Kisméretű sejttömeg vagy daganat. Ásványi anyagok vagy sejtek aggregátumaira, tumorokra, a gazdaszervezet sejtjeinek egy idegen test vagy élősködő körüli csoportosulására vagy a lymphocystis betegséggel kapcsolatos sejtes hipertrófiára is utalhat.

KNOLL (KNUTE): Liten klump eller masse. Kan henvise til mineraler/mineralaggregater, opphopinger av celler i form av små svulster (neoplastiske eller ikke), innkapsling av en parasitt eller et fremmedlegeme av vertens celler eller cellehypotrofi i forbindelse med lymfocystissyke.

GUZEK: Mała bryłka lub guzek. Może dotyczyć minerałów lub skupisk mineralnych, albo skupiska komórek, jak np. małe guzy (nowotworowe lub nie), formacji ziarniakowej komórek gospodarza otaczających obce ciało lub pasożyta, albo przerost komórkowy połączony z limfocytozą − chorobą układu limfatycznego.

KİTLE: Küçük bir kütle ya da şişlik. Küçük tümör hücreleri gibi hücrelerin minerallerin bir araya gelmesiyle belirlenebilir. Yabancı vücut yada parazit konakçı hücrenin etrAFINI sararakoluşur veya lymphocystis hastalığı ile oluşur.

Was this helpful?
Ειδική μοριακή (αλλοτροπ2, F2Ο και ΟΞ) και θεωρείται ότι ο οξειδωτικός μηχανισμός του σχετίζεται με την αντίδραση: Ο3 -> Ο2 + Ο, όπου η υψηλή οξειδωτική δράση του οξυγόνου "εν τω γενάσθαι" οφείλεται σε αντιδράσεις ελευθέρων ριζών. Η διάσπαση του όζοντος σε υδατικά διαλύματα οδηγά στην παραγωγή βραχύβιων ελεύθερων ριζών. Η ταχύτητα της διάσπασης εξαρτάται από την σύνθεση και τις ιδιότητες του διαλύματος, την περιεκτικότητά του σε οργανικές ενώσεις, το p


OZONE: A specific molecular (allotropic) state of oxygen. The ozone molecule contains three oxygen (molecular weight of 48.00 grams per mole). Ozone is the fourth most powerful oxidizing agent known (only F2, F2O, and O• are better) and is thought to have a mechanism of oxidation related to the following reaction: O3 -> O2 + O•, where nascent oxygen produces a high-energy oxidation via free radical reaction. The decomposition of ozone in aqueous sol

OZONE: Forme moléculaire spécifique (allotropique) de loxygène, composée de trois atomes doxygène et de poids moléculaire de 48 grammes/mole. Lozone est le quatrième plus puissant agent oxydant connu (derrière F2, F2O et O•). On pense que son mécanisme doxydation suit la réaction O3 -> O2 + O•, avec production doxygène et dun radical libre oxydant de forte énergie. Les molécules dozone se décomposent en milieux aquatiques produisant des radicaux lib

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de oxígeno, compuesta de tres átomos de oxígeno y con peso molecular de 48 gramos/mol. El ozono es el cuarto agente más oxidante conocido (por detrás de F2, F2O y O•). Se piensa que su mecanismo de oxidación sigue la reacción O3 O2 + O•, con producción de oxígeno y de un radical libre oxidante. Las moléculas de ozono se descomponen en medios acuáticos produciendo radicales libres con una vida media muy

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de osíxeno, composta de tres átomos de osíxeno e con peso molecular de 48 gramos/mol. O ozono é o cuarto axente máis oxidante coñecido (por detrás de F2, F2O e O•). Pénsase que o seu mecanismo de oxidación segue a reacción O3 O2 + O• no que o osíxeno orixinado produce unha oxidación altamente enerxética mediante a reacción do radical libre. As moléculas de ozono descompóñense en medios acuáticos produc

ÓZON: Az oxigén különleges (allotróp) molekuláris formája. Az ózonmolekula három oxigénatomot tartalmaz (molekuláris tömege 48,00 g/mol). Az ózon a harmadik legerősebb ismert oxidálószer (csak a F2, F2O, és O• erősebb nála), és oxidáló hatásának alapja valószínűleg a következő reakció: O3 -> O2 + O•, ahol a keletkező oxigén szabadgyök-reakcióba lép, ezzel erős oxidációt okoz. Az ózon vizes oldatokban rövidéletű szabadgyökök útján bomlik le. A lebomlá

OZON: Spesifikk molekylær form for oksygen, der tre oksygenatomer (O32, F2O og O• er sterkere). Har en oksidasjonsmekanisme som henger sammen med følgende reaksjon: O3 -> O2 + O•, der O produserer en høyenergi oksidasjon via en fri radikal. Spalting av ozon i vannholdige løsninger skjer via radikaler med kort levetid. Hastig

OZON: Swoisty, cząsteczkowy (alotropowy) stan tlenu. Cząsteczka ozonu zawiera trzy atomy tlenu (masa cząsteczkowa 48,0 g/mol). Ze znanych utleniaczy ozon jest czterokrotnie silniejszym środkiem (lepsze są tylko F2, F2O i O•) i przypuszcza się, że posiada mechanizm utleniania zbliżony do następującej reakcji: O3 -> O2 + O•, gdzie powstający tlen wywołuje wysokoenergetyczne utlenianie przez reakcję wolnych rodników. Rozpad ozonu w roztworach wodnych

OZON: Oksijenin özel moleküler (allotropik) hali. Ozon molekülü üç oksijen molekülü ihtiva eder (bir molde 48.00 gram moleküler ağırlık). Ozon bilinen dördüncü en güçlü oksidasyon ajanıdır (sadece F2, F2O, ve O• daha iyidir) ve şu reaksiyonla ilgili oksidasyon mekanizmasına sahip olduğu düşünülmektedir: O3 -> O2 + O•, burada açığa çıkan oksijen serbest radikal reaksiyon yolu ile yüksek enerjili bir oksidasyon üretmektedir. Suyla yapılan eriyiklerde

Was this helpful?
Συσκευή η οποία μετατρέπει με τη βοήθεια ηλεκτρικών εκκενώσεων το οξυγόνο (ή τον αέρα σε όζον. Η παραγωγή όζοντος συνοδεύεται από την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Η οζόνωση ενός μέσου βασίζεται κυρίως στις αντιδράσεις αυτών των οξειδωτικών ριζών παρά στην δράση του καθαρού όζοντος


OZONIZER: An apparatus that produces ozone and other radicals from oxygen or air in an electrical discharge. Ozonizers normally produce a number of intermediary oxygenation stages of ozone and other radicals so that ozonation includes in principle the treatment of media with total radical oxidants rather than with O3 alone.

OZONISEUR: Générateur dozone et de radicaux libres à partir doxygène ou dair par lintermédiaire dune décharge électrique. Les ozoniseurs produisent normalement un nombre de stades doxygénation intermédiaires dans la production dozone et dautres radicaux libres de telle façon que leau soit traitée par des radicaux oxydants plutôt que par lO3 seul.

OZONIZADOR: Generador de ozono y de radicales libres a partir de oxígeno o de aire con descarga eléctrica. Los ozonizadores producen normalmente un número de estados de oxigenación intermediarios en la producción de ozono y de otros radicales libres, de tal manera que el agua esté tratada por radicales oxidantes que por el O3 solo.

OZONIZADOR: Xerador de ozono e de radicais libres a partir de osíxeno ou de aire con descarga eléctrica. Os ozonizadores producen normalmente un número de estados de osixenación intermedos de ozono e doutros radicais libres, de tal maneira que a auga estea tratada polo total dos radicais oxidantes máis que por o O3 só.

ÓZONIZÁLÓ: Elektromos kisülésekkel oxigénből vagy levegőből ózont és szabadgyököket előállító berendezés. Az ózonizálók általában az ózon köztes oxigenáltsági állapotait állítják elő, ezért az ózonálás gyakran a közeg oxigéngyökökkel és nem csak tiszta ózonnal való kezelését is jelenti.

OZONGENERATOR: Apparat som produserer ozon og andre radikaler fra oksygen eller luft i et elektrisk felt. Ozongeneratorer produserer vanligvis flere mellomliggende oksigeneringssteg av ozon og andre radikaler, derfor inkluderer ozonbehandling i prinsippet behandling av medium med flere radikaloksidanter snarere enn med O3 alene.

OZONATOR/OZONIZATOR: Aparat, który w wyładowaniach elektrycznych produkuje ozon i inne rodniki z tlenu lub powietrza. Ozonatory zazwyczaj produkują wiele pośrednich stadiów ozonu i innych rodników, dlatego ozonowanie polega tu w zasadzie na traktowaniu środowiska ogólną liczbą rodników substancji utleniających, a nie samego O3.

OZONİZER: Bir elektirk akımı ile oksijen veya havadan ozon ve diğer radikalleri üreten bir cihaz. Ozonizerler genellikle ozonun ve diğer radikallerin bir dizi ara oksijenasyon safhasını üretirler böylece ozonlama tek başına O3 yerine tüm radikal oksidantlarla ortamı arıtma prensibini içerir.

Was this helpful?
Διαδικασία κατά την οποία μία υγρή ή αέρια ουσία υφίσταται κατεργασία με όζον. Στην υδατοκαλλιέργεια, η οζόνωση χρησιμοποιείται συνήθως γιά την διάσπαση οργανικών ουσιών που είναι διαλελυμένες στο νερό και/η γιά την αποστείρωση νερού από ορισμένα παθογόνα. Χρησιμοποιείται ακόμη για αποστείρωση υδατικών μέσων και την απάλειψη της γεύσης και της οσμής από το πόσιμο νερό.


OZONATION: A process by which a substance, fluid or gas is treated with ozone. In aquaculture ozonation is usually employed to degrade organic substances which are dissolved in water and/or to disinfect water from target pathogens. It is also used to sterilize aquatic media, to remove taste and odour from drinking water.

OZONISATION: Procédé par lequel une substance fluide est traitée par lozone. En aquaculture lozonisation est couramment employée pour dégrader les substances organiques dissoutes dans leau, et la désinfecter par rapport à certains agents pathogènes cibles. Utilisé également afin de stériliser les milieux aquatiques et pour enlever goût et odeur à leau potable.

OZONIZACIÓN: Procedimiento por el cual una sustancia fluida es tratada por ozono. En acuicultura la ozonización es corrientemente utilizada para degradar las sustancias orgánicas disueltas en agua, y desinfectarla de ciertos agentes patógenos. Utilizada también para esterilizar los medios acuáticos y para quitarle el sabor y el color al agua potable.

OZONIZACIÓN: Procedemento polo cal unha substancia fluída ou gasosa é tratada por ozono. En acuicultura a ozonización é correntemente utilizada para degradar as substancias orgánicas disoltas en auga, e/ou desinfectala de certos axentes patóxenos. Utilizada tamén para esterilizar os medios acuáticos e para quitarlle o sabor e a cor á auga potable.

ÓZONIZÁLÁS: Folyadékok és gázok ózonos kezelése. Az akvakultúrában az ózonizálást a vízben oldott szerves anyagok lebontására és/vagy a víz fertőtlenítésére használják. Az ivóvíz sterilizálására, íz- és szagmentesítésére is alkalmas.

OZONERING: Prosess der en substans, væske eller gass blir behandlet med ozon. I akvakultur brukes ozonbehandling for å bryte ned organiske substanser som er løst i vannet og/eller for å desinfisere vann for sykdomsfremkallende organismer. Brukes også for sterilisere akvatiske medier, og for å fjerne smak og lukt fra drikkevann.

OZONOWANIE: Proces, w którym substancja, płyn lub gaz są poddawane działaniu ozonu. W akwakulturze, ozonowanie jest zazwyczaj stosowane w celu degradacji substancji organicznych, które są rozpuszczone w wodzie i/lub usunięcia z wody czynników chorobotwórczych. Jest ono również używane do sterylizacji środowiska wodnego, a także usunięcia z wody pitnej nieprzyjemnego smaku i zapachu.

OZONLAMA: Sıvı veya gaz bir maddenin ozon ile mualamele edilmesi işlemi. Akuakültürde ozonlama genellikle organik materyalin indirgenmesinde ve/veya suyun hedef patojenlerden dezenfekte edilmesi için kullanılır. Yine içme suyundaki koku ve tadı arındırmak için sucul ortamların sterilize edilmesi için de kullanılır.

Was this helpful?
Υπερβολική συγκέντρωση υγρού στα διαστήματα του ιστού που προκαλείται από αυξημένη διΐδρωση του υγρού από τα τριχοειδή.


OEDEMA: Excessive accumulation of fluid in the tissue spaces resulting from increased transudation of the fluid from the capillaries.

OEDEME: Accumulation excessive de fluide dans les espaces tissulaires provoquée par une augmentation de la transsudation de fluide à partir des capillaires.

EDEMA: Acumulación excesiva de fluido en los espacios tisulares provocada por un aumento de la trasudación de fluido a partir de los capilares.

EDEMA: Acumulación excesiva de fluído nos espazos tisulares provocada por un aumento da trasudación de fluído a partir dos capilares.

ÖDÉMA: Folyadék túlzott felhalmozódása a szövetekben. A hajszálerekből kiszürődő túlzott mennyiségű folyadék okozza.

ODEM: Ansamling av væske i vev på grunn av økt gjennomsiving av væske fra kapillærene.

OBRZĘK: Nadmierne nagromadzenie się płynu w przestrzeni tkankowej będące rezultatem przesiąkania płynu z naczyń włosowatych.

ÖDEM: Kılcal damarlarlardaki sıvının artan transudasyonundan kaynaklanan dokudaki boşluklarda aşırı sıvı birikmesi.

Was this helpful?
Μη φυσιολογική διόγκωση οποιουδήποτε μέρους ενός οργάνου.


SWELLING: The abnormal enlargement of any part of an organ.

ENFLURE: Le gonflement anormal dune partie dun organe.

HINCHAZÓN: Ensanchamiento anormal de una parte de un órgano.

INCHAZO: Ensanchamento anormal dunha parte dun órgano.

DUZZANAT: Valamilyen testrész vagy szerv rendellenes megnagyobbodása.

HEVELSE: Unormal forstørrelse av en hvilken som helst del av et organ.

OBRZĘK: Anormalne powiększenie każdej części narządu.

Şişlik: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?
Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.


ECOSYSTEM: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ECOSYSTEME: Une communauté dorganismes et leur environnement physique interagissant comme une unité écologique; lensemble des composés biologiques et physiques dun biotope. Les dimensions dun écosystème ne sont pas fixées ou délimitées en soi. Un écosystème est composé déléments biotiques (populations despèces) et déléments abiotique (facteurs physico-chimiques).

ECOSISTEMA : Comunidad de organismos y su entorno físico que actúan como una unidad ecológica; el conjunto de los compuestos biológicos y físicos de un biotopo. Las dimensiones en si de un ecosistema no son delimitados o fijados. Un ecosistema se compone de elementos bióticos (poblaciones de especies) y de elementos abióticos (factores físico-químicos).

ECOSISTEMA: Sistema biolóxico integrado que resulta da interacción de todos ou dun limitado número de factores bióticos e abióticos nunha área definida da biosfera. As dimensións dun ecosistema non están fixadas ou delimitadas "per se". Os elementos bióticos dun ecosistema son as poboacións de especies, e os elementos abióticos son os factores físicos e químicos.

ÖKOSZISZTÉMA: Olyan egységes biológiai rendszer, amely a bioszféra egy meghatározott részében meglévő összes vagy korlátozott számú élő vagy élettelen tényező egymásra hatásának eredményeként alakul ki. Egy ökoszisztéma kiterjedése nem korlátozott. Az ökoszisztéma élő elemei a fajok populációi, élettelen elemei pedig a fizikai és kémiai tényezők.

ØKOSYSTEM: Et enhetlig biologisk system som er et resultat av interaksjoner mellom alle eller et begrenset antall av biotiske eller abiotiske faktorer innen en definert del av biosfæren. Størrelsen på et okosystem er i seg selv ikke fast eller begrenset. Biotiske elementer i et økosystem er populasjoner av arter og de abiotiske er fysiske eller kjemiske faktorer.

EKOSYSTEM: Zintegrowany system biologiczny, który wynika z wzajemnego oddziaływania wszystkich lub ograniczonej liczby czynników biotycznych lub abiotycznych wewnątrz określonej części biosfery. Wielkość ekosystemu z natury rzeczy nie jest stała lub ograniczona. Elementy biotyczne ekosystemu stanowią populacje gatunków a elementy abiotyczne to czynniki fizyczne i chemiczne.

EKOSİSTEM: Biyosferin belli bir bölümünde bütün veya sınırlı sayıda biyotik ya da abiyotik faktörlerin birbiriyle entegre olduğubiyolojik bir sistem. Ekosistemin boyutları kendiliğinden sabit veye sınırlıdır. Bir ekosistemin biyotik elementleri türlerin ve abiyotik elementlerin (fiziksel veya kimyasal faktörler) topluluğudur.

Was this helpful?
Ο αγωγός με τον οποίο η τροφή μεταφέρεται από το λαιμό στο στομάχι.


OESOPHAGUS/ESOPHAGUS: The tube through which food travels from the throat to the stomach.

OESOPHAGE: Canal de lappareil digestif dans lequel transitent les aliments, du pharynx à lestomac

ESÓFAGO: Conducto a través del cual pasa el alimento desde la tráquea al estómago.

ESÓFAGO: Conduto a través do cal pasa o alimento dende a traquea ao estómago.

NYELŐCSŐ: Az a cső, amelyen keresztül a táplálék a garatból a gyomorba jut.

ØSOFAGUS, SPISERØR: Spiserøret; røret fra halsen til magesekken.

PRZEŁYK: Rurkowaty przewód, przez który pokarm przemieszcza się z gardła do żołądka.

ÖSEFAGUS: Gıdanın boğazdan mideye gittiği tüp.

Was this helpful?
Ομάδα στεροειδών ορμονών του θηλυκού φύλου στα σπονδυλωτά που παράγεται από την ωοθήκη. Οι κυριότερες περιλαμβάνουν την Β-οιστραδιόλη, την οιστρόνη και την οιστριόλη.


OESTROGENS (ESTROGENS): A group of female sex steroid hormones produced in the vertebrate ovary; the principal ones include B-estradiol, estrone, and estriol.

ESTROGENE: Membre dun groupe dhormones stéroïdes sexuelles femelles produites dans lovaire des Vertébrés dont les principales sont lestradiol, lestrone et lestriol.

ESTRÓGENO: Grupo de hormonas esteroides sexuales femeninas que son producidas por el ovario de los vertebrados; entre ellos los más importantes son, el _-estradiol, estrona y estriol.

ESTRÓXENO: Grupo de hormonas esteroideas femininas producidas no ovario de vertebrados; as principais inclúen B-estradiol, esterona, e esterol.

ÖSZTROGÉNEK: A petefészekben termelődő szteroid szerkezetű női nemi hormonok egy csoportja; a legfontosabbak a B-ösztradiol, az ösztron és az ösztriol.

ØSTROGENER: Gruppe med hunnlige steroide (kolesterolderivater) kjønnshormoner, som produseres i ovariene hos virveldyr. Østradiol-17-b er det primære østrogenet i reproduksjonsfysiologi hos fisk (dannes fra testosteron i granulosacellene).

ESTROGENY: Grupa żeńskich steroidowych hormonów płciowych wytwarzanych w jajnikach kręgowców; najważniejsze z nich stanowią: B-estradiol, estron i estriol.

ÖSTROJEN: Omurgalıların ovaryumlarında üretilen steroid hormonlardan dişi cinsiyet homonlarıdır. Başlıca estradiol, estrone ve estriol içerirler

Was this helpful?
Τάξη των δακτυλιοσκωλήκων (σκώληκες με μεταμέρεια) που περιλαμβάνει τους γεωσκώληκες και άλλα συγγενή είδη, ορισμένα από τα οποία είναι υδρόβια.


OLIGOCHAETES: Order of annelids (segmented worms) that includes earthworms and related species; certain species are aquatic.

OLIGOCH_TES: Ordre des annélides (vers segmentés); renferme les vers de terre et dautres espèces qui vivent dans les eaux douces ou marines.

OLIGOQUETOS: Orden de anélidos (gusanos segmentados); incluye lombrices y otras especies que viven en agua dulce o marina.

OLIGOQUETOS: Orde de anélidos (vermes segmentados); inclúe lombrigas e outras especies emparentadas; algunhas especies son acuáticas.

KEVÉSSERTÉJŰEK: A gyűrűsférgek (Annelida) egyik rendje, amelybe a földigiliszták és hasonló fajok tartoznak; néhány fajuk vízben él.

OLIGOCHAETA (FÅBØRSTEORMER): Klasse tilhørende rekke Annelida (leddormer), som inneholder meitemark og beslektede arter. Noen arter er akvatiske.

SKĄPOSZCZETY (Oligochaeta): Rząd pierścienic (Annelida) – członowanych robaków, które obejmują dżdżownice (Lumbricus terestris) i pokrewne gatunki; pewne gatunki żyją w wodzie.

AKUATİK SOLUCANLAR: Toprak solucanı ve akraba türleri içeren annelidalardır (segmentli kurtlar); bazı türleri akuatiktir.

Was this helpful?
Το ολικό κατάλοιπο το οποίο λαμβάνεται μετά την εξάτμιση του δείγματος νερού που έχει υποστεί διήθηση προκειμένου να απομακρυνθούν τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο αιωρούμενη ύλη, μεγαλύτερη από 1.0 mm.(Βλ. σωματιδιακή ύλη)


TOTAL DISSOLVED SOLIDS: The total residue remaining after evaporation of a water sample filtered to remove suspended matter larger than 1.0 mm; cf. particulate matter.

SOLIDES DISSOUS TOTAUX: Le résidu total restant après lévaporation dun échantillon deau filtrée afin déliminer la matière en suspension de diamètre supérieur à 1,0 mm.

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES: Residuo total que queda después de la evaporación de una muestra de agua filtrada con el fin de eliminar la materia suspendida de diámetro superior a 1,0 mm.

SÓLIDOS DISOLTOS TOTAIS: Residuo total que queda despois da evaporación dunha mostra de auga filtrada co fin de eliminar a materia suspendida de diámetro superior a 1,0 mm; cf. Materia particulada.

ÖSSZES OLDOTT SZILÁRD ANYAG: Egy vízminta teljes elpárologtatása után megmaradó összes anyag mennyisége. A vízmintát először le kell szűrni, hogy az 1,0 mm-nél nagyobb szemcséket eltávolítsuk belőle; vö. anyagszemcsék.

TOTALMENGDE AV LØSTE STOFFER: Mengden som er igjen etter fordamping av en vannprøve som er filtrert for partikler større enn 1 mm. Jfr. partikulært materiale.

SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE: Cały osad pozostały po odparowaniu odfiltrowanej próbki wody w celu usunięcia zawiesiny większej niż 1,0 mm; porównaj: cząstkowa materia.

Toplam çözünmüş katı madde: Su örneğinin süzülmesinden sonra filtre üzerinde kalan 1,0 mm den büyük olan toplam partikül madde.

Was this helpful?
Η ποσότητα είναι η απώλεια βάρους, με πυράκτωση στους 550 0C, του υπολείμματος από την ανάλυση των ολικών στερεών. Ομως, η πλειονότητα των ερευνητών (εκτός ΗΠΑ) χρησιμοποιούν αποτέφρωση στους 450 0C. Τα ολικά πτητικά στερεά αποτελούν μια μέτρηση της διαλυμένης και σωματιδιακής οργανικής ύλης.


TOTAL VOLATILE SOLIDS: The quantity is the weight loss upon ignition at 5500C of the residue from the total solids analysis. However, the majority of investigators (outside the USA) use ashing at 4500C. Total volatile solids are a measure of the dissolved and particulate organic matter.

SOLIDES TOTAUX VOLATILES: Cette quantité est la perte de poids du résidu issu de lanalyse des solides totaux après chauffage à 5500C. Cependant, la plupart des chercheurs (en dehors des Etats Unis) ne chauffe quà 4500C. Les solides totaux sont une mesure de la matière organique dissoute ou en particulaire.

SÓLIDOS TOTALES VOLÁTILES: Esta cantidad es la pérdida de peso de residuo que deriva del análisis de sólidos totales después de calentamiento a 5500 C. Sin embargo, la mayoría de investigadores (fuera de los Estados Unidos) calienta a 4500 C. Los sólidos totales son una medida de la materia orgánica disuelta o particulada.

SÓLIDOS VOLÁTILES TOTAIS: Esta cantidade é a perda de peso de residuo que deriva da análise de sólidos totais despois de quentamento a 550 0C. Non obstante, a maioría de investigadores (fóra dos Estados Unidos) empregan a incineración a 450 0C. Os sólidos volátiles totais son unha medida da materia orgánica disolta ou particulada.

ÖSSZES ILLÉKONY SZILÁRD ANYAG: Az összes oldott szilárd anyag mennyiségének megállapítása után a maradék anyag 550 0C-on való elégetésekor bekövetkező tömegveszteség. A mérést végzők többsége (az Egyesült Államokon kívül) 450 0C-os hőmérsékletet használ a hamvasztáshoz. Az összes illékony anyag az oldott és szemcsés anyagok mennyiségét jelenti.

TOTALMENGDEN AV FLYKTIGE STOFFER: Vekttapet som registreres etter patenning av totalmengden av stoff ved 5500 C. Likevel er askedannelse ved 4500 C mest brukt (utenfor USA). Mal pa mengden av lost og partikulært organisk materiale.

SUBSTANCJE LOTNE : Wielkość stanowiąca ubytek masy po spaleniu w temperaturze 5500C reszty po analizie suchej pozostałości. Jednakże większość badaczy (spoza USA) używa określenia popiół uzyskiwany przy spalaniu w temperaturze 4500C. Substancje lotne stanowią sumę ilości materii organicznej tak rozpuszczonej, jak i nierozpuszczonej.

Toplam uçucu katı maddeler: Toplam katı madde tayininde 5500Cde kurutulan örnekteki ağırlık kaybının miktar olarak ifadesi. Ancak araştırmacıların çoğu (Amerika dışındaki) 4500Cdeki kül miktarını kullanmaktadırlar. Toplam uçucu katılar çözünmüş ve partikül organik madde miktarının ölçüsüdür.

Was this helpful?
Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π


GROSS PRIMARY PRODUCTION(GPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

GPP: Grosse Production Primaire.La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production pri

GPP: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA BRUTA (PPB): Produción primaria neta: a produción de nova materia orgánica por autrótofos, como son as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por individuo, poboación, unha área ou volume de auga, é denominada produción primaria bruta. Cando as perdas simultáneas de materia orgánica por catabolismo (ex. respiración) son restadas da produción primaria bruta, obtense a medida de produción primaria neta. Para a

BRUTTÓ ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ (BEP): Nettó elsődleges produkció; az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó é

BRUTTO PRIMÆRPRODUKSJON (BPP): Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto

PRODUKCJA PIERWOTNA/PODSTAWOWA BRUTTO (PPB): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy (organizmy samożywne), takie jak glony fotosyntetyzujące. Najczęściej jest to pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowana przez jednego osobnika, populację, na jednostkę powierzchni lub objętości wody w jednostce czasu jest określana jako produkcja pierwotna brutto. Kiedy jednocześnie straty materii organicznej na skutek katabolizmu (np. oddychania) są odejmowane od produkcji pierwotnej brutto, uzyskujemy

Bürüt birincil üretim: Fotosentetik algler gibi ötotrof canlılar tarafından üretilen organik maddeler. Besin zincirinin ilk haltasıdır ve çok sık tekrarlanır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplmam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. Fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net bi

Was this helpful?
Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.


INTEGRATED AQUACULTURE: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

AQUACULTURE INTEGREE: Stratégie commerciale dans laquelle une entreprise aquacole contrôle lensemble des activités de soutien, des géniteurs, de la fourniture des aliments décloserie, de préparation et de la vente des produits.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estrategia comercial dónde una empresa tiene el control del conjunto de actividades de apoyo, incubación, suministro de alimentos de cría, preparación y venta de productos.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estratexia comercial total onde unha granxa ten o control sobre as súas propias instalacións de cultivo, reprodutores, subministración de alimento, viveiros de alevíns, engorde, procesado e mercadotecnia.

INTEGRÁLT AKVAKULTÚRA: Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.

INTEGRERT OPPDRETT: I kommersielt oppdrett: Strategi der oppdrettsselskaper har kontroll over hele produksjonslinjen fra stamfisk til salg av slaktet fisk/bearbeidede fiskeprodukter.

ZINTEGROWANA AKWAKULTURA: Ogólna strategia gospodarcza, w której farma może zarządzać własnymi urządzeniami produkcyjnymi, stadem podstawowym, zaopatrzeniem w paszę, wylęgarnią, gospodarstwem rolnym, przetwórstwem i marketingiem.

BİRLEŞİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ: Bir çiftliğin kendi destekleme imkanlarını, damızlıklarını, yem olanaklarını, üretme yerini, kendine has yöntemlerini, işleme ve pazarlamasını idare edebildiği tamamen ticari bir taktiktir.

Was this helpful?
Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία. Πρβ. ετερομιξία


INBREEDING: Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.

ENDOGAMIE: Croisement ou accouplement dindividus dont la parenté est plus proche que celle attendue des couples formés par hasard dans une population.

ENDOGAMIA: Cruce o acoplamiento de individuos cuyos parentescos son más próximos que lo esperado en una pareja formada al azar dentro de una pobación.

ENDOGAMIA: Cruzamento ou acoplamento de individuos cun parentesco máis próximos que o esperado para unha parella formada ao chou dentro dunha pobación.

BELTENYÉSZTÉS: Olyan egyedek párosítása vagy keresztezése, amelyek közelebbi rokonok, mint az átlagos párok a populációban. Úm. endogámia.

INNAVL: Paring eller kryssing mellom individer som er nærmer i slekt enn de gjennomsnittlige parene i populasjonen. Endogami.

CHÓW WSOBNY/W POKREWIEŃSTWIE: Parzenie lub krzyżowanie osobników bliżej spokrewnionych niż przeciętne pary w populacji; endogamia.

YETİŞTİRİCİLİK: Birbirlerine genetik olarak yakın türlerin birebir eşleştirilme veya çaprazlama suretiyle üretiminin yapılması.

Was this helpful?
(1) Συντελεστής: Η πιθανότητα δύο γονίδια (αλληλόμορφα) σε έναν τόπο να είναι πανομοιότυπα. Η συσχέτιση γονιδίων μεταξύ ατόμων ή η συσχέτιση γονιδίων ανάμεσα σε άτομα πληθυσμών, οι αναλογίες Hardy-Weinberg (βλ.λ.). Θετικές τιμές υποδηλώνουν ανεπάρκεια ετεροζυγωτών ενώ αρνητικές τιμές υποδηλώνουν περισσότερους ετεροζυγώτες. (2) Υποβιβασμός: μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους λόγω της ομομιξίας (βλ.λ.).


INBREEDING (CO-EFFICIENT/DEPRESSION): (1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.

CONSANGUINITE : (1) Coefficient de consanguinité : la probabilité que deux allèles d’un locus sont identiques chez la progéniture. Se refère aux gènes à l’intérieur d’un individu ou au niveau d’une population. Se décrit par une valeur d’équilibre Harvey-Weinberg : une valeur positive indiquant une déficience d’hétérozygotes alors qu’une valeur négative indique un excès d’hétérozygotes. (2) Dépression de consanguinité : diminution du dégré d’adaptation ou vigueur provoquée par la consanguinité .

ENDOGAMIA (COEFICIENTE/ DEPRESION): (1) Coeficiente: Probabilidad deque dos genes (alelos) en un locus sean idénticos en la descendencia. Correlación de genes entre individuos o entre individuos de una población; proporciones de Hardy-Weinberg; los valores positivos indican una deficiencia de heterocigotos mientras que los negativos indican un exceso (2) Depresión: Reducción en el éxito o vigor reproductivo debido a la endogamia.

COEFICIENTE ENDOGÁMICO / DEPRESIÓN ENDOGÁMICA: (1) Coeficiente: Probabilidade de que dous xenes (alelos) nun locus sexan idénticos na descendencia. Correlación de xenes entre individuos ou entre individuos dunha poboación; proporcións de Hardy-Weinberg; os valores positivos indican unha deficiencia de heterocigotos mentres que os negativos indican un exceso de heterocigotos. (2) Depresión: Redución no éxito ou vigor reprodutivo debido á endogamia.

BELTENYÉSZTETTSÉG (EGYÜTTHATÓ/LEROMLÁS): (1) Beltenyésztettségi együttható: Annak a valószínűsége, hogy az utódokban egy lókuszban lévő két gén (allél) azonos. A gének közötti összefüggés az egyedeken belül, vagy az egyedek génjei közötti összefüggés egy populáción belül, (Hardy-Weinberg-arány); a pozitív értékek a heterozigóták hiányát, a negatív értékek pedig a heterozigóták túlsúlyát jelzik. (2) Beltenyésztettségi leromlás: a beltenyésztettség miatt kialakuló csökkent életképesség.

INNAVLSKOEFFISIENT/-DEPRESJON: (1) Innavlskoeffisient: Sannsynligheten for at to alleler i et locus er identiske i avkom som følge av innavl; Et mål på reduksjon av heterozygositet som følge av innavl. (2) Innavlsdepresjon: Reduksjon i levedyktighet eller livskraft som følge av innavl.

CHÓW WSOBNY (wskaźnik/depresja): (1) Wskaźnik: prawdopodobieństwo, że łączące się dwa geny (allele) w locus są identyczne. Korelacja genów wśród osobników lub korelacja genów wśród osobników wewnątrz populacji, prawo Hardy-Weinberga; dodatnie wyniki wskazują na deficyt heterozygot, podczas gdy ujemny wynik − na nadmiar heterozygot. (2) Depresja: redukcja wydolności lub wigoru z powodu chowu wsobnego.

ÇİFTLEŞTİRME(KATSAYI/ DEPRESYON): (1) Katsayı:Soy içinde bir lokustaki iki genin (allel) eş olma ihtimali. Bireylerdeki genlerin korelasyonu ya da populasyondaki bireylerdeki genlerin korelasyonu, Hardy-Weinberg oranı: pozitif değerler heterozigot eksikliğini belirlerken negatif değerler heterozigot fazlalığını belirler. (2) Depresyon: çiftlerştirme yüzünden canlılık ve zindeliğin bir azalışı.

Was this helpful?
Η πορεία της ανάπτυξης ενός ατόμου από το γονιμοποιημένο αυγό ως την ωριμότητα. Ο όρος αναφέρεται επίσης στην μελέτη της αναπτυξιακής βιολογίας.


ONTOGENY: The course of growth and development of an individual from the fertilized egg cell to maturity. The term also refers to the study of developmental biology.

ONTOGENESE: Croissance et développement de lindividu depuis loeuf jusquà létat adulte. Le terme correspond aussi a létude du développement biologique.

ONTOGÉNESIS: Crecimiento y desarrollo del individuo desde el huevo hasta el estado adulto. El término corresponde también al estudio del desarrollo biológico.

ONTOXÉNESE: Crecemento e desenvolvemento do individuo dende o ovo fecundado ata o estado adulto. O termo corresponde tamén ao estudio da bioloxía do desenvolvemento.

EGYEDFEJLŐDÉS: Egy egyed kifejlődésének folyamata a megtermékenyített petesejttől a kifejlett állapotig. A fogalom a fejlődésbiológia tárgyát is jelenti.

ONTOGENI: Læren om tingenes vesen og utviklingsbiologi. En organismes vekst og utvikling fra befruktning til kjønnsmodning.

ONTOGENEZA: Przebieg wzrostu i rozwoju osobnika od zapłodnionej komórki jajowej do dojrzałości. Termin odnosi się także do badań biologii ewolucyjnej.

ONTOGENİ: Bir bireyin döllenmiş yumurta hücresinden olgunlaşana kadar büyüme ve gelişiminde izlenen yol. Bu terim gelişimsel biyoloji anlamına gelir.

Was this helpful?
(CaΟ). λευκή καυστική σκόνη χρησιμοποιούμενη κυρίως ως απολυμαντικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την επάλειψη των συλλεκτών γόνου στρειδιών.


CALCIUM OXIDE: Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors: quicklime.

OXYDE DE CALCIUM: Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

ÓXIDO DE CALCIO: Óxido de calcio (CaO); po branco cáustico utilizado en cultivo de peixes principalmente como desinfectante; pode ser utilizado tamén para recubrir os colectores de ostras. Sin. Cal vivo.

KALCIUM-OXID: Égetett mész (CaO); maró hatású fehér por, amelyet a haltenyésztésben elsősorban fertőtlenítésre használnak; az osztrigaikrákat begyűjtő készülék bevonására is használható.

KALSIUMOKSID: CaO3: Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

TLENEK WAPNIOWY: Tlenek wapniowy (CaO), biały żrący proszek; w chowie ryb jest głównie stosowany jako środek dezynfekcyjny; może być także używany do pokrywania (warstwą) kolektorów z młodymi ostrygami; wapno palone.

KALSİYUM OKSİT: Kalsiyum oksit (CaO), balık kültüründe öncelikle dezenfektan olarak kullanılan beyaz bir toz; spat kollektörlerinde de kullanılabilir: sönmüş kireç

Was this helpful?
Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.


REDOX: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

REDOX: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

REDOX: El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

REDOX: Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécula doador (doadora) ata unha receptora (aceptora). A molécula doadora é oxidada mentres que a aceptora é reducida. O doador de electróns e a súa correspondente forma oxidada son coñecidas como unha parella ou par redox.

REDOX: Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

REDOKS: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

REDOKS: Tak jak w chemicznej reakcji oksydo-redukcyjnej, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki donora na cząsteczkę akceptora. Cząsteczka donora jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron donora i odpowiadająca jej forma utleniona nazywane są parą redoks.

REDOKS: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.

Was this helpful?
(1) Ως γενική έννοια σημαίνει τη χημική αντίδραση με Ο2. Για παράδειγμα οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. (2) Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.


OXIDIZE/OXIDATION: (1) Generally, to undergo a chemical reaction with 02. eg. oxidation/reduction reactions. (2) OXIDATION: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form

(S) OXYDER/OXIDATION: (1) En général, subir une réaction chimique dans laquelle 02, cest-à-dire une réaction oxydation/réduction. (2) OXIDATION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN: (1) Generalmente, sufrir una reacción química con O2. Ej. reacciones oxidación/reducción. (2) Proceso por el cual una sustancia pierde electrones y gana oxígeno. Proceso por el que una sustancia pierde electrones por una sustancia que es, a su vez reducida denominada agente oxidante.

OXIDACIÓN: (1) Xeralmente, sufrir unha reacción química con O2. Ex. reaccións oxidación/redución. (2) Como na oxidación-redución, a reacción química na que os electróns son transferidos dende unha molécual doador a unha molécula receptora. A molécula doador é oxidado mentres a molécula receptora é reducida. O eletrón doado e a súa correspondente forma oxidada.

OXIDÁCIÓ: (1) Általában 02-nel lezajló kémiai reakció, pl. oxidációs/redukciós reakciók. (2) Olyan kémiai reakció, amelyben (az oxidáció-redukcióhoz hasonlóan) elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

OKSIDERE/OKSIDASJON: (1) Generelt kjemisk reaksjon med 02, f.eks. oksidasjon/reduksjonsreaksjoner. (2) OKSIDASJON: En prosess hvor et stoff (forbindelse, atomer eller ioner) mister elektroner og binder oksygen. Prosess hvor elektroner blir trukket fra et stoff til et annet stoff som selv blir redusert (oksidasjonsmiddelet).

UTLENIAĆ SIĘ: (1) Ogólnie biorąc podlegać reakcji chemicznej z 02, np. reakcje utleniania/redukcji. (2) UTLENIANIE: Jak w reakcji chemicznej redox, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki dawcy do cząsteczki akceptora. Cząsteczka dawcy jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron dawcy i odpowiednia utleniona jego forma, nazywane są parą redox.

OKSİTLENME/OKSİDASYON: (1) Genel olarak, 02 ile kimyasal reaksiyona girme. Örn. Oksidasyon/redüksiyon reaksiyonları. (2) OKSİDASYON: Örnek oksidasyon reaksiyonu, bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir.

Was this helpful?
Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.


OXIDATION REDUCTION: A chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

OXIDATION REDUCTION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN: Reacción química en la cual los electrones son transferidos desde un donador a una molécula aceptora. El donador se oxida mientras que el aceptor se reduce. El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

OXIDACIÓN-REDUCIÓN: Reacción química na cal os electróns son transferidos dende unha molécula doador a unha molécula receptora. O doador oxídase mentres que a molécula receptora se reduce. O electrón doador e a súa correspondente forma oxidada coñécese como par redox.

OXIDÁCIÓ-REDUKCIÓ: Olyan kémiai reakció, amelyben elektronok adódnak át egy donor molekuláról egy akceptor molekulára. A donor molekula oxidálódik, az akceptor pedig redukálódik. Az elektrondonort és a neki megfelelő akceptort együtt redoxpárnak nevezzük.

OKSIDASJON REDUKSJON: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

UTLENIANIE REDUKCJA: Reakcja chemiczna, w której elektrony są przenoszone z cząsteczki dawcy do cząsteczki akceptora. Cząsteczka dawcy jest utleniana, podczas gdy cząsteczka akceptora jest redukowana. Elektron dawcy i odpowiednia jego utleniona forma, nazywane są parą redox

OKSİDASYON REAKSİYONU: Bir kimyasal reaksiyondur, elektronlar verici molekülden alıcı moleküle transfer edilir. Verici molekül oksitlenirken, alıcı molekül indirgenir. Elektron verici ve onun benzer oksidasyon formu redox çifti olarak bilinir

Was this helpful?
Αντιβιοτικό υδροκινόλης που παρεμποδίζει την αντιγραφή των νουκλεϊκών οξέων στα βακτήρια. Στην Ιαπωνία και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση του για την αντιμετώπιση των βακτηρίων Aeromonas salmonicida και Yersinia ruckeri.


OXOLINIC ACID: A quinolone antibiotic that interferes with nucleic acid replication in bacteria. It is licensed for use in Japan and some European countries for the control of Aeromonas salmonicida and Yersinia ruckeri.

ACIDE OXOLINIQUE: Antibiotique quinolone capable dinterférer avec la réplication des acides nucléiques chez les bactéries. Son utilisation dans le contrôle dAeromonas salmonicida et Yersinia ruckeri est autorisée au Japon et dans certains pays dEurope.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir en la replicación de los ácido nucleicos en las bacterias. Su utilización en el control de Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri esta autorizada en Japón y en algunos países de Europa.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir na replicación do ácido ribonucleico (ARN) en bacterias. A súa utilización no control de Aeromonas salmonicida e Yersinia ruckeri esta autorizada en Xapón e nalgúns países de Europa.

OXOLINSAV: A quinolon csoportba tartozó antibiotikum, amely a baktériumokban a nukleinsavak replikációját gátolja. Japánban és néhány európai országban engedélyezték az Aeromonas salmonicida és a Yersinia ruckeri által okozott betegségek kezelésére.

OKSOLINSYRE: Antibiotikum som virker inn på kopiering av nukleinsyrer i bakterier. Er gitt lov til bruk i Japan og noen europeiske land for kontroll av Aeromonas salmonicida og Yersinia ruckeri.

KWAS OKSOLINOWY (naz.handl. Gramurin): Antybiotyk chinolonowy, który przeszkadza w replikacji cząsteczki kwasu nukleinowego w bakteriach. Został on dopuszczony do stosowania w Japonii i niektórych państwach europejskich do zwalczania Aeromonas salmonicida i Yersinia ruckeri.

Oxolinik asit: Kinolon grubu sentetik bir antibiyotik, bakterinin nükleik asit çoğalmasını engeller. Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde Aeromonas salmonicida ve Yersinia ruckerinin kontrolünde ruhsatlandırılmıştır.

Was this helpful?
Κατάσταση προκαλούμενη από ατελή οξείδωση των λιπαρών οξέων στο σώμα.


KETOSIS: Excessive amounts of ketones in the body, resulting from incomplete oxidation of fatty acids.

CETOSE: Accumulation excessive de cétones dans le corps, résultant de loxydation incomplète des acides gras.

CETOSIS: Acumulación excesiva de cetona en el cuerpo, como resultado de la oxidación incompleta de los ácidos grasos.

CETOSE: Acumulación excesiva de cetona no corpo, como resultado da oxidación incompleta dos ácidos graxos.

KETÓZIS: A ketontestek túl nagy mennyisége, amely a zsírsavak hiányos oxidációjának eredménye.

KETOSE: Forhøyede nivåer av ketoner i kroppen, dannes ved ufullstendig oksidering av fettsyrer.

KWASICA KETONOWA: Nadmierna ilość ketonów w ciele, spowodowana niepełnym utlenianiem kwasów tłuszczowych.

KETOZ: Vücuttaki ketonosin miktarının aşırılığı yağ asitlerinin eksik oksidasyonunun sunucudur.

Was this helpful?
Η συσσωρευτική επίπτωση της ανεπάρκειας οξυγόνου που υφίσταται ένας οργανισμός, ή ιστός ή όργανο. Χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεταβολιτών που αποτελούν τελικά προϊόντα αναερόβιας αναπνοής. Το έλλειμμα οξυγόνου επανορθώνεται όταν αποκατασταθεί ή κανονική παροχή οξυγόνου. Η αποκατάσταση συνοδεύεται από στιγμιαία αύξηση της κανονικής κατανάλωσης οξυγόνου που οφείλεται στην οξείδωση των συσσωρευμένων αναερόβιων τελικών προϊόντων. Το έλλειμμα οξυγόνου παρατηρείται όταν υδρόβιοι οργανισμοί ε


OXYGEN DEBT: The cumulative effect of an oxygen deficit endured by an organism or a tissue or organ of that organism. This is represented by the accumulation of anaerobic end-product metabolites. The oxygen debt is redressed when a normal oxygen supply is restored. This is observed as a momentary increase in normal oxygen consumption and corresponds to the oxidation of the accumulated anaerobic end products. An oxygen debt may be incurred when aquatic organisms are subjected to environmental hypoxia or durin

DETTE EN OXYGENE: Les effets cumulés dun déficit en oxygène subi par un organisme, un tissu ou un organe. Il est caractérisé par laccumulation de métabolites anacrobies en fin de production. La dette en oxygène est compensée quand un approvisionnement normal en oxygène est fourni. Une dette en oxygène peut être provoquée quand les organismes aquatiques sont sujets à une hypoxie environnementale ou pendant des reprises dactivités intenses.

DEUDA DE OXÍGENO: Los efectos acumulados de una carencia de oxígeno sufrido por un organismo, un tejido o órgano. Se caracteriza por la acumulación de metabolitos anaeróbicos al final de la producción. La deuda de oxígeno se ve compensada después de un suministro normal de oxígeno.

DÉBEDA DE OSÍXENO: Os efectos acumulados dunha carencia de osíxeno sufrido por un organismo, un tecido ou órgano. Caracterízase pola acumulación de metabolitos como subprodutos da anaerobiose. A débeda de osíxeno a vai compensada despois do restablecemento da subministración normal de osíxeno. Isto obsérvase como un aumento momentáneo do consumo normal de osíxeno e correspóndese coa oxidación dos subprodutos da anaerobiose acumulados. Pódese contraer unha débeda de osíxeno cando os organismos acuáticos son sometid

OXIGÉNADÓSSÁG: Egy szervezet, szövet vagy szerv által elviselt oxigénhiány kumulatív hatása, amelynek legfontosabb jellemzője az anaerob anyagcsere végtermékeniek felhalmozódása. Az oxigénadósság helyreáll, ha az aerob anyagcsere is újraindul. Ilyenkor a normális oxigénfogyasztás pillanatnyi emelkedése figyelhető meg, amely a felhalmozódott anaerob végtemrékek oxidációjával függ össze. Oxigénadósság állhat elő a vízi szervezetekben környezeti hipoxia hatására vagy intenzív mozgás esetén.

OKSYGENGJELD: Den kumulative effekten av oksygenmangel i en organisme eller et vev/organ i organismen. Dette fører til opphoping av sluttprodukter fra anaerob (uten oksygen) metabolisme (f.eks. melkesyre). Oksygengjelden erstattes når normale oksygennivåer opprettes. Dette er synlig som en momentant økning i normalt oksygenforbruk, grunnet oksidering av de akkumulerte aerobe sluttproduktene. Hos akvatiske organismer kan det oppstå oksygengjeld ved surstoffmangel i miljøet eller under intens aktivitet. Jfr. ok

DŁUG TLENOWY: Przebyty przez organizm, tkankę lub narząd organizmu kumulatywny efekt deficytu tlenowego. Reprezentowany jest on przez nagromadzone końcowe produkty beztlenowej przemiany materii. Dług tlenowy jest wyrównywany, kiedy przywrócone zostaje prawidłowe zaopatrzenie w tlen. Obserwuje się to jako chwilowy wzrost normalnej konsumpcji tlenu i koresponduje z utlenianiem nagromadzonych końcowych produktów beztlenowego rozkładu. Dług tlenowy może być zaciągnięty, kiedy organizmy wodne są przetrzymywane w n

OKSİJEN EKSİKLİĞİ: Bir organizmada ya da organizmanın organ ya da dokularında devam eden oksijen eksikliğinin kümülatif etkisi. Anaerobik ürün sonu metabolitlerin akümülasyonuyla ifade edilir. Normal bir oksijen kaynağı iyileştirildiğinde oksijen eksikliği telafi edilir. Normal oksijen tüketimindeki anlık artış ya da akümüle edilen anaerobik son ürünün oksidasyona karşılık gelmesi gözlenir. Oksijen eksikliğinde akuatik organizmalar yoğun aktiviteleri süresinde ve ya çevresel hipoksiyaya maruz kalabilir.

Was this helpful?
Η διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων οξυγόνου και της ποσότητας που αντιστοιχεί σε κορεσμό 100%.


OXYGEN DEFICIT: The difference between an observed low oxygen concentration and the amount that would be present at 100 % saturation.

DEFICIT EN OXYGENE: Ecart entre le taux faible doxygène observé et celui présent à 100% de saturation.

DÉFICIT EN OXÍGENO: Diferencia entre el insuficiente contenido de oxígeno observado y el alto contenido presente condiciones del 100% de saturación.

DÉFICIT EN OSÍXENO: Diferenza entre unha baixa concentración de osíxeno observada e a cantidade que habería ao 100% de saturación.

OXIGÉNDEFICIT: Egy megfigyelt alacsony oxigénkoncentráció és a 100%-os telítettségnél mérhető oxigénkoncentráció közötti különbség.

OKSYGENMANGEL: Differansen mellom en observert lav oksygenkonsentrasjon og konsentrasjonen ved 100% metning.

DEFICYT TLENOWY: Różnica między obserwowaną niską koncentracją tlenu a ilością, która powinna występować przy 100% nasyceniu wody tlenem.

OKSİJEN AÇIĞI: Ölçülen düşük oksijen konsantrasyonu ile %100 doygunlukta olması gereken miktar arasındaki fark.

Was this helpful?
(1) Στην υδατοκαλλιέργεια η εισαγωγή καθαρού οξυγόνου σε ένα μέσο καλλιέργειας ώστε να αυξηθεί η παροχή οξυγόνου με μικρούς ρυθμούς ανταλλαγής νερού στο σύστημα. (2) Στην φυσιολογία, η μεταφορά οξυγόνου στα αιμοκύτταρα (διαδικασίες πρόσληψης και απελευθέρωσης οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη)


OXYGENATION: (1) In aquaculture: the input of pure oxygen into the culture medium to enhance or supplement its oxygen content; this promotes lower water exchange rates in the system. (2) In physiology: the oxygen transfer to blood cells (processes of uptake and release of haemoglobin bound oxygen).

OXYGÉNATION: (1) En aquaculture: technologie denrichissement en oxygène dissous dun milieu de culture permettant un faible renouvellement deau. (2) En physiologie: le processus de transfert de loxygène par le sang.

OXIGENACIÓN: (1) En acuicultura: tecnología de enriquecimiento en oxígeno disuelto de un medio de cultivo, lo que reduce la renovación de agua. (2) En fisiología: proceso de traspaso de oxígeno por la sangre.

OSIXENACIÓN: (1) En acuicultura: introdución de osíxeno puro no medio de cultivo para aumentar ou complementar o seu contido en osíxeno, o que reduce a renovación de auga no sistema. (2) En fisioloxía: transferencia de osíxeno ás células sanguíneas (procesos de toma e liberación do osíxeno ligado á hemoglobina).

OXIGENÁLÁS: (1) Akvakultúrában: oxigén bevezetése a tenyésztőrendszerbe, az oxigéntartalom dúsítására vagy pótlására; ezzel csökkenteni lehet a vízcsere mértékét. (2) Élettanban: a vérsejtek oxigénfelvétele (a hemoglobin által megkötött oxigén felvételének és leadásának folyamata).

OKSYGENERING: (1) I akvakultur: Tilsetting av rent oksygen (kjegler eller diffusorer) til vannet for å øke oksygeninnholdet. Dette tillater mindre vannforbruk. (2) I fysiologi: Oksygentransport til blodceller (prosessen der oksygen tas opp og settes fri av hemoglobin).

NATLENIENIE: (1) W akwakulturze: wprowadzenie czystego tlenu do środowiska hodowlanego celem podniesienia lub uzupełnienia zawartości tlenu; pozwala to na mniejszą częstotliwość wymiany wody w urządzeniach hodowlanych. (2) W fizjologii: przenoszenie tlenu do krwinek (procesy wychwytywania i uwalniania tlenu przez wiązania hemoglobinowe).

OKSİJENLENDİRME: (1) Akuakültürde: Ortamda tutulan saf oksijeni zenginleştirme ya da oksijan içeriğine ek sağlamak; Bu sistemde değiştirilmiş düşük su oranını düzenler. (2) Fizyolojide: Kan hücrelerine oksijen transferi (Hemoglobin oksijen bağının salınım ve tutulum süreci)

Was this helpful?
Υλικό όπως μια αερόπετρα, δια του οποίου διοχετεύεται αέρας ή οξυγόνο για να ενισχυθεί η διάχυση του οξυγόνου στο νερό.


OXYGENATOR: Device such as an airstone through which air or oxygen is injected to promote the diffusion of oxygen into water.

OXYGENATEUR: Dispositif tel quun diffuseur par lequel lair est injecté pour améliorer la diffusion de loxygène dans leau.

OXIGENADOR: Aireador: Dispositivo tal como un difusor, mediante el cual se inyecta aire para mejorar la difusión del oxígeno en el agua.

OXISENADOR: Dispositivo como por exemplo unha pedra aireadora a través do cal se inxecta aire ou osíxeno para mellorar a difusión do osíxeno na auga.

OXIGENÁTOR: Olyan berendezés (pl. porlasztókő), amelyen keresztül oxigént fecskendeznek a vízbe, elősegítve ezzel az oxigén vízben való oldódását.

OKSYGENERINGSENHET: Enhet for å overføre oksygen til vann, f.eks. oksygeneringskjegle. Oksygen er kostbart så det er viktig at oksygenutbyttet (tilsatt oksygenmengde som blir igjen i vannet) blir høyest mulig. Se også lufter.

NATLENIACZ: Urządzenie, jak np. kamień napowietrzający, które wprowadza powietrze lub tlen celem ułatwienia dyfuzji tlenu do wody.

Hava motoru: Oksijenin su içindeki yayılımını arttırmak için hava veya oksijen veren hava tasına benzer aygıt.

Was this helpful?
Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.


OXYTETRACYCLINE (Terramycin): One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

OXYTETRACYCLINE(TERRAMYCINE): Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico da familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz fronte a grande variedade de bacterias patóxenas de peixes.

OXITETRACIKLIN (TERRAMYCIN): A Streptomyces rimosus által termelt, tetraciklin típusú antibiotikum, amely sokféle, halbetegségeket okozó baktérium ellen hatékony.

OKSYTETRACYKLIN (Terramycin): Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

OKSYTETRACYKLINA (Terramycyna): Jeden z antybiotyków tetracykliny wytwarzany przezStreptomyces rimosus; skuteczny przeciw wielu różnym bakteriom chorobotwórczym u ryb.

OKSİTETRASİLİN (Teramisin): Streptomyces rimosus tarafından üretilen ve balıklar için patojenik birçok bakteri çeşidi üzerine etkili tetrasilin antibiyotiklerden biri.

Was this helpful?
Τμήμα ή όργανο του οποίο βρίσκεται ή κατευθύνεται προς το τελείωμα του σώματος (ουρά ή ουραίο πτερύγιο); αντίθετο του ΠΡΟΣΘΙΟΥ.


POSTERIOR: Part of body or organ directed or positioning towards the tail end of body (to the tail or caudal fin); opposite of anterior.

POSTERIEUR: Se dit de la partie du corps ou de lorgane dirigée ou positionnée vers lextrémité caudale du corps (la queue ou la nageoire caudale). Opposé à antérieur.

POSTERIOR: Parte del cuerpo o de un órgano dirigida o posicionada hacia el extremo caudal del cuerpo (hacia la cola o aleta caudal); el opuesto de anterior.

POSTERIOR: Parte do corpo ou dun órgano dirixida ou posicionada cara ao extremo caudal do corpo (cara á cola ou aleta caudal); o oposto de anterior.

POSZTERIOR: A farokvéghez (farokhoz vagy farokúszóhoz) közelebb elhelyezkedő vagy arrafelé irányuló testrész vagy szerv; az "anterior" ellentéte.

BAKRE: Del av kroppen eller organ plassert eller pekende mot haleenden av kroppen (mot halen eller halefinnen); motsatt av fremre.

TYLN/Y/A/E: Część ciała lub narządu skierowana do lub umieszczona w ogonowym rejonie ciała (płetwa ogonowa).

POSTERİOR: Vücudun bir parçası veya organı kuyruk sonuna (kuyruğa veya kuyruk yüzgecine) doğru yönlenmiş; anteriorun tersi.

Was this helpful?
Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται πρόσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα διαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε άλλα


POSTERIOR: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed anterior; the poles carry the mouth and anus respectively. With respect to the axis between the poles the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. Since this is not the case in certai

POSTERIEUR: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé antérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci ne

POSTERIOR: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto se llama anterior. El polo anterior lleva la boca y el polo posterior lleva el ano. Con relación al eje entre estos dos polos, el cuerpo se divide en cuatro zonas: dorsal, ventral, lateral izquierdo y lateral derecho. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales, mientras que en los invertebrados, el cordón nervioso es ventral. En peces, la orientación es evidente. Ese no es el caso de ot

POSTERIOR: Termo anatómico que describe un dos polos do corpo dun organismo, o polo oposto chámase anterior. O polo anterior leva a boca e o polo posterior leva o ano. Con relación ao eixe entre estes dous polos, o corpo divídese en catro zonas: dorsal, ventral, lateral esquerdo e lateral dereito. En vertebrados, a columna vertebral e o cordón nervioso son dorsais, mentres que nos invertebrados, o cordón nervioso é ventral. En peixes, a orientación anatómica é moi evidente. Ese non é o caso doutras especie

POSZTERIOR: Egy szervezet testi irányultságának leírására használt anatómiai fogalom. Az ellentétes pólust anteriornak (elülső) nevezzük; a két póluson található a száj- és a végbélnyílás. A pólusok közötti tengely mentén a test dorzális (háti), ventrális (hasi) és laterális (oldalsó) területekre osztható. Gerincesekben a gerincoszlop és az idegpályák helyezkednek el dorzálisan, gerinctelenekben viszont az utóbbiak ventrális elhelyezkedésűek. Halakban az anatómiai irányultságok egyértelműek. Mivel más tenyé

POSTERIOR: Et anatomisk relasjonsuttrykk som angir retning (dorsalis, lat. = rygg). Dorsal er mot ryggsiden av et dyr. Relasjonsuttrykket som benyttes til å beskrive mot buksiden av et dyr er ventral (ventralis, lat. = bukside). Hos virveldyr (vertebrater) ligger ryggsøylen og ryggmargen dorsalt, mens ryggmargen ligger ventralt hos virvelløse dyr (evertebrater). Hos fisk er den anatomiske orienteringen av regionene svært tydelig. Dette er ikke tilfellet hos andre oppdrettsarter (f.eks. muslinger).

TYLNY: Termin anatomiczny stosowany do opisania jednego bieguna układu ciała organizmu; przeciwny biegun jest nazywany przednią częścią ciała; na biegunach występują odpowiednio: otwór gębowy i otwór odbytowy. Istniejący między biegunami układ ciała może być podzielony na okolice: grzbietową, brzuszną i boczne. U kręgowców kręgosłup i pień nerwowy są grzbietowe. U bezkręgowców pień nerwowy jest jednak brzuszny. U ryb położenie anatomiczne okolic jest bardzo widoczne. U niektórych hodowanych gatunków (n

POSTERİOR: Bir organizmanın vücut planının bir kutubunu tanımlamakta kullanılan anatomik bir terimdir. Bu kutup ağız ve anüs arasında yer alır, ters tarafı anteriör olarak adlandırılır. Bu kutuplar arasında kalan axisler dorsal, ventral ve lateral bölge olarak bölünebilir. Omurgalılarda omurga sütunu ve omurilik dorsaldır. Bununla beraber Omurgasızlarda, omurilik ventraldir. Balıklarda bölgelerin anatomik oryantasyonu çok açıktır. Bu durum diğer kültürü yapılan türlerde olmadığından (Örn; Yumuşakçalardan

Was this helpful?
Εκφράζει τη διαπερατότητα ενός μέσου στο φως κάποιου συγκεκριμένου μήκους κύματος. Όσο αυξάνεται η οπτική πυκνότητα τόσο μειώνεται η διαπερατότητα. Οπτική πυκνότητα = log10 (1/T) όπου T = Διαπερατότητα.


OPTICAL DENSITY: For a given wavelength, the expression of the transmittance of an optical element. The higher the optical density, the lower the transmittance.Optical Density = log10 (1/T) where T = Transmittance.

DENSITÉ OPTIQUE : Mesure de l’absorbance de la lumière (à une longueur d’ondes donnée) par une substance. La densité optique est le logarithme (base 10) de la réciproque de la transmittance de la lumière : DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) ou T = transmittance.

DENSIDAD ÓPTICA: Expresión de la transmitancia de un elemento óptico a una longitud de onda determinada. Cuanta más densidad óptica, menor transmitancia. DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) T = Transmitancia.

DENSIDADE ÓPTICA: Expresión da transmitancia dun elemento óptico a unha lonxitude de onda determinada. Canta máis densidade óptica, menor transmitancia. DO = log10(1/T) onde T = Transmitancia.

OPTIKAI DENZITÁS: Egy optikai elemnek egy adott hullámhosszú fényre vonatkozó áteresztő-képessége. Minél magasabb az optikai denzitás, annál alacsonyabb az áteresztő-képesség. Optikai denzitás = log10 (1/T), ahol T = áteresztő-képesség.

OPTISK TETTHET: Et uttrykk for et optisk legemes transmisjon ved en gitt bølgelengde. Dess høyere optisk tetthet, dess lavere transmisjon. Optisk tetthet = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) hvor T = transmisjon.

GĘSTOŚĆ OPTYCZNA: Dla danej długości fali, wartość współczynnika przepuszczania elementu ocznego. Im wyższa gęstość optyczna, tym niższy współczynnik przepuszczania. Gęstość optyczna = log10(1/T), gdzie: T = współczynnik przepuszczania.

IŞIK YOĞUNLUĞU: Belirgin dalga boylarında ışık elementinin geçirgenliğinin izahıdır. Ne kadar yüksek ışık yoğunluğu olursa o kadar düşük geçirgenlik olur. Yoğunluk =log10 T = geçirgenlik

Was this helpful?
Αφορά οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από αλυσίδες ή δακτυλίους άνθρακα και περιέχουν επίσης υδρογόνο με ή χωρίς οξυγόνο, άζωτο και άλλα στοιχεία.


ORGANIC: (1) Concerning chemical compounds based on carbon chains or rings and also containing hydrogen with or without oxygen, nitrogen and other elements. (2) Pertaining to or derived from living organisms.

ORGANIQUE: (1) Relatif aux composés chimiques à base de chaînes ou danneaux de carbone et qui contiennent de lhydrogène avec ou sans oxygène, azote, et dautres eléments. (2) Se rapportant ou dérivés dorganismes vivants.

ORGÁNICO: (1) Relativo a los compuestos químicos basados en cadenas o anillos de carbón y que contienen hidrógeno con o sin oxígeno, nitrógeno y otros elementos. (2) Perteneciente o derivado de organismos vivos.

ORGÁNICO: (1) Relativo aos compostos químicos baseados en cadeas ou aneis de carbón e que conteñen hidróxeno con ou sen osíxeno, nitróxeno e outros elementos. (2) Pertencente ou derivado de organismos vivos.

SZERVES: (1) Olyan vegyületeket jelent, amelyek alapja szénlánc vagy -gyűrű, és ezen kívül hidrogéntis tartalmaznak. Molekuláikban oxigén, nitrogén és egyéb atomok is lehetnek. (2) Élős szervezetekhez kapcsolódó, vagy azokból eredő.

ORGANISK: (1) Angår kjemiske sammensetninger som er bygget opp av karbonkjeder eller –ringer, og som også inneholder hydrogen med eller uten oksygen, nitrogen og andre elementer. (2) Tilhører eller er utvunnet fra levende organismer.

ORGANICZNY: (1) Odnosi się do związków opartych na łańcuchach węglowych lub pierścieniach, a także zawierających azot, wodór z/lub bez tlenu i inne składniki. (2) Odnosi się do/lub pochodzących z żywych organizmów.

ORGANİK: (1) Karbon zincirleri veya halkalarına dayalı kimyasal bileşiklerle ilişkili ve aynı zamanda okisjenli veya oksijensiz hidrojen, nitrojen ve diğer elementleri içerir. (2) Canlı organizmalardan gelen veya veya onlara ait.

Was this helpful?
Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.


ORGANIC ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ENRICHISSEMENT ORGANIQUE: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICO: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ENRIQUECEMENTO ORGÁNICO: Proceso de aumentar ou engadir algúns constituíntes ou propiedades, particularmente a través da adición de certos materiais. En acuicultura, hai dous usos principais: (a) adición de vitaminas e minerais necesarios para pensos formulados para peixes, co fin de substituír os nutrientes que se poden perder durante o procesado e moenda da fariña de peixe e (b) enriquecemento orgánico ou de nutrientes, en referencia á descarga de nutrientes orgánicos dende as instalacións de acuicultura.

SZERVESANYAG-FELDÚSÍTÁS: Az az eljárás, amellyel növelik valamelyik alkotórész mennyiségét vagy javítanak valamilyen tulajdonságot, elsősorban bizonyos anyagok hozzáadásával. Az akvakultúrában két fontosabb felhasználási területe van: (a) vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása a formulált haltápokhoz azért, hogy pótolják azokat a tápanyagokat, amelyek a halliszt feldolgozása során elvesznek; (b) a szervesanyag- vagy tápanyagdúsítás fogalma az akvakultúra termelőegységeiből a vízi környezetbe kerülő szennyvízre is utalh

ORGANISK ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

WZBOGACANIE W SUBSTANCJE ORGANICZNE: Proces zwiększania lub podnoszenia jakiegoś składnika lub jego właściwości, głównie przez dodanie niektórych materiałów. W akwakulturze jest stosowana podwójna praktyka: (a) dodawanie niezbędnych witamin i minerałów do wytwarzanych pasz dla ryb, celem zastąpienia tych składników odżywczych, które być może zostały utracone w procesie produkcji mączki rybnej oraz przemiału zbóż; (b) wzbogacanie składnikami organicznymi lub odżywczymi, odnoszące się do usuwania organicznych składników odżywczych z

ORGANİK ZENGİNLEŞTİRME: Özellikle doğrudan belirli maddeleri ekleyerek, bazı bileşen veya özelliklerini arttırma veya zenginleştirme süreci. Akuakültürde iki ana kullanımı vardır; (a) balık yemini öğütme ve işleme sırasında kaybolabilen nütrientlerin yerini doldurmak için, formüle edilmiş balık diyetlerine gerekli vitamin ve minerallerin eklenmesi ve (b) organik veya besin zenginleştirme, organik nütrientlerin akuakültürdeki su kolonundan boşalmasına istinaden.

Was this helpful?
Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι


FOULING ORGANISMS: In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

ORGANISMES DE FOULING: Les organismes qui sattachent aux structures artificielles telles que les bateaux, les bouées, les pieux, les cages aquacoles, les radeaux aquacoles et dautres structures submergées. Dans les centrales électriques, le "fouling" sattache aux grilles, aux parois des condenseurs et à dautres parties du système de refroidissement, réduisant ainsi le transfert de chaleur et accélérant la corrosion. En aquaculture, le "fouling" gêne le passage de leau à travers certaines structures (mailles des cages

ORGANISMOS DE FOULING: Organismos que se agarran a estructuras artificiales tales como barcos, jaulas flotantes y otras estructuras sumergidas. En las centrales eléctricas, el “fouling” se agarra a las barras y a las paredes de condensadores y a otras partes del sistema de refrigeración, reduciendo así el traspaso de calor y acelerando la corrosión. En acuicultura, el “fouling” molesta el paso de agua a través de ciertas estructuras (mallas de jaulas flotantes, tubos) y reduce el tiempo de vida de materiales tales com

ORGANISMOS DE FOULING: .En centrais eléctricas, os organismos incrustantes (fouling) adhírense ás rejillas,paredes tubulares dos condensadores e outras partes do sistema de arrefriamento, reducindo a transferencia de calor e acelerando a corrosión. Nos sistemas de acuicultura principalmente impiden o fluxo de auga (gaiolas de rede, canalizacións de auga) e reducen a vida útil das redes e outras estruturas. Por exemplo en acuicultura temos ás algas, ascidias, percebes, poliquetos.

ELTÖMŐDÉST OKOZÓ SZERVEZETEK: Erőművekben az eltömődést okozó szervezetek a védőrácsokon, a hűtőcsövek falain és a hűtőrendszer egyéb elemein telepedhetnek meg. Rontják a hőátadást és felgyorsítják a korróziót. Az akvakultúra-rendszerekben (hálós ketrecekben vízcsövekben) akadályozhatják a vízáramlást és csökkenthetik a hálók és egyéb szerkezetek élettartamát. Az akvakultúrában a legfontosabb ilyen szervezetek az algák, zsákállatok, kacsakagylók és soksertéjű gyűrűsférgek.

BEGROINGSORGANISMER: På kraftverk kan begroingsorganismer feste seg til inntakssiler, innsiden av kondensatorrør, og andre deler av kjølesystemet, og på denne måten redusere varmetransport og fremme korrosjon. I oppdrettssystemer gir de hovedsakelig redusert gjennomstrømning (merder, vannledninger) og reduserer levetiden til merder og andre konstruksjoner. Grodde merder på lokaliteter med sterk strøm vil legge seg ”flate” og stresse fisken. Eksempler i akvakultur er alger, tunikater, rur, blåskjell og polychaeter.

ORGANIZMY POROSTOWE: W elektrowniach organizmy porostowe mogą przytwierdzać się do krat, ścian rur skraplaczy i innych części systemu chłodzącego, przez to zmniejszają przenoszenie ciepła i przyspieszają korozję. W systemach akwakultury przeszkadzają one głównie w przepływie wody (sadze sieciowe, rury z wodą) i ograniczają żywotność materiałów sieciowych oraz innych konstrukcji. Na urządzeniach akwakultury spotykanymi organizmami są m.in.: glony, osłonice, pąkle i wieloszczety.

FOULING ORGANİZMALAR: Enerji üretim santrallerinde, Fouling yani yapışan organizmalar çeşitli yapılara bağlanabilir. Kondansatör boruları ve diğer soğutucu sistemin parçaları yanında korezyonu hızlandırır ve ısı tranferini azaltır. Yetiştiricilik sistemlerinde ve (ağ kafesler, su boruları) ağ malzemelerinin ve diğer yapıların file ömrünü azaltır ve çoğunlukla su akışını engeller. Akuakültürdeki örnekler; algae, ascidians, barnacles, polychaetes.

Was this helpful?
Αντιληπτό από, ή σχετιζόμενο με, ένα αισθητήριο όργανο, συνήθως γευστικό. Ο όρος χρησιμοποιείται στις ομάδες γευστικής δοκιμής τροφίμων.


ORGANOLEPTIC: Perceived by, or pertaining to, a sensory organ, usually taste. The term is used in the taste panel testing of food products.

ORGANOLEPTIQUE: Perçu par, ou se rapportant à un organe sensoriel (habituellement le goût). Le terme est utilisé dans les panels de dégustation des produits alimentaires.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, o refiriéndose a un órgano sensorial, normalmente el gusto. Término utilizado en paneles de degustación de productos alimentarios.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, ou referíndose a un órgano sensorial, normalmente o gusto. Termo utilizado en paneis de degustación para probas con produtos alimentarios.

ORGANOLEPTIKUS: Érzékszervi; az érzékszervek által érzékelt vagy azokkal (általában az ízérzékeléssel) összefüggő. A fogalmat ételek ízérzékelési vizsgálatával kapcsolatban használják.

ORGANOLEPTISK: Som virker på sansene, spesielt smak. Betegnelsen brukes ved testing av matvarer.

ORGANOLEPTYCZNY: Dostrzegany przez/lub odnoszący się do narządu zmysłu, zwykle smaku. Termin jest używany przez komisję testująco-oceniającą produkty żywnościowe.

ORGANOLEPTİK: Bir algılama organı ile ilgili olmak ya da lagılamak, genellikle tat alma duyusu. Gıda ürünlerinin tat panel testinde kullanulın terimdir.

Was this helpful?
Μετάδοση μιας ασθένειας μέσω του νερού ή του αέρα ή ενδιάμεσων ξενιστών σε άλλα άτομα. Πρβ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.


HORIZONTAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which the disease is transmitted through water/air or intermediate hosts to other individuals; cf. vertical transmission of disease.

MALADIE A TRANSMISSION HORIZONTALE: Se dit dun processus dans lequel la maladie est transmise par leau ou lair, ou par lintermédiaire dautres individus.

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN HORIZONTAL: Dícese de un proceso en el cual la enfermedad es transmitida por agua o aire, o mediante otros individuos; cf. enfermedad de transmisión vertical.

TRANSMISIÓN HORIZONTAL DE ENFERMIDADES: Proceso no cal unha enfermidade é transmitida por o auga ou o aire, ou mediante outros hospedadores intermediarios a outros individuos; o contrario da transmisión vertical de enfermidades.

HORIZONTÁLIS BETEGSÉGÁTADÁS: A betegségátadásnak az a típusa, amelynél a betegség levegőn vagy vízen keresztül, illetve köztigazdák vagy egyéb egyedek közvetítésével adódik át; vö: vertikális betegségátadás.

HORISONTAL SMITTEOVERFORING : Når sykdommer overføres til andre individer gjennom luft, vann eller mellomverter. Jfr. vertikal smitteoverføring.

POZIOME PRZENOSZENIE CHOROBY: Metoda przenoszenia choroby, w której czynnik chorobowy jest przenoszony na inne osobniki przez wodę/powietrze lub żywiciela pośredniego; porównaj: pionowe przenoszenie choroby.

Hastalığın yatay bulaşması: Hastalığın sudan, havadan veya konakçıdan diğer bireylere bulaşma şeklidir.

Was this helpful?
Χημική ουσία που εκκρίνεται από ενδοκρινή αδένα (αδένα χωρίς εκφορητικό πόρο), ελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου.


HORMONE: A chemical substance secreted in a ductless gland and discharged into the blood stream which affects the functioning of another organ.

HORMONE: Substance chimique sécretée par une glande directement dans le sang et qui agit sur des organes ou tissus situés à distance, après transport par le sang.

HORMONA: Sustancia química secretada por una glándula directamente en la sangre y que actúa sobre órganos o tejidos situados lejos de la glándula.

HORMONA: Substancia química secretada por unha glándula endócrina no fluxo sanguíneo e que afecta o funcionamento doutro órgano.

HORMON: A belső elválasztású mirigyek által termelt vegyi anyag, amely a véráramba kerül és más szervek működését befolyásolja.

HORMON: En kjemisk substans som sekreres av en endokrin kjertel, og skilles ut i blodbanen som fører det til et målorgan der hormonet har sin funksjon.

HORMON: Substancja chemiczna wydzielana w gruczole bezprzewodowym i uwalniana do obiegu krwionośnego, która oddziaływuje na funkcjonowanie innych narządów.

HORMON: Kesesiz bezlerden salgılanan ve diğer organların fonksiyonlarını etkileyen, kan içersinde taşınan kimyasal madde.

Was this helpful?
Ειδική ανοσία μέσω αντισωμάτων.


HUMORAL IMMUNITY: Specific immunity mediated by antibodies.

IMMUNITE HUMORALE: Immunité spécifique dont les médiateurs sont les anticorps.

INMUNIDAD HUMORAL: Inmunidad específica cuyos mediadores son anticuerpos u otros agentes presentes en el suero.

INMUNIDADE HUMORAL: Inmunidade específica mediada por anticorpos.

HUMORÁLIS IMMUNITÁS: Az antitestek által közvetített specifikus immunitás.

HUMORAL IMMUNITET: Spesifikk immunitet dannet av spesifikke antistoffer.

ODPORNOŚĆ HUMORALNA: Odporność swoista uzyskiwana za pośrednictwem przeciwciał.

HUMORAL BAĞIŞIKLIK: Antikorlarla oluşturulan spesifik bağışıklık.

Was this helpful?
Αναφέρεται στον ορό του αίματος.


SEROUS: Pertaining to the serum.

SERIQUE: Relatif au sérum sanguin.

SERICO: Relativo al suero sanguíneo.

SERICO: Relativo ao soro.

SAVÓS: A szérummal kapcsolatos

SEROS: Vedrører serum.

SUROWICZY: Odnoszący się do surowicy krwi.

SERÖZ: Serum ile ilgili bir terim.

Was this helpful?
ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ.


SEROSA: Serous membrane.

SEREUSE: Membrane qui recouvre certains organes.

SEROSA: Membrana que cubre ciertos órganos.

SEROSA: Membrana que cobre certos órganos.

SEROSA: Savós hártya.

SEROSA: Membranen som omgjor de indre organene.

BŁONA SUROWICZA: Błona surowicza; surowicówka.

SEROSA: Önemli bir zar.

Was this helpful?
Τo ελεύθερο ινωδογόνου υγρό μέρος του αίματος ή της αιμολέμφου. Στα ασπόνδυλα ο ορός διαχωρίζεται από την αιμολέμφο με απομάκρυνση των κυττάρων με φυγοκέντρηση. Στα σπονδυλωτά το αίμα αφήνεται αρχικά να πήξει (με μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες) και στη συνέχεια υπόκειται σε φυγοκέντρηση ώστε να απομακρυνθούν τα αιμοκύτταρα και το ινώδες. Πρβλ. Πλάσμα.


SERUM: The fibrinogen-free fluid fraction of blood or haemolymph. In invertebrates serum is separated from haemolymph by the removal of circulatory cells by centrifugation. In vertebrates, the blood is first allowed to clot (i.e. fibrinogen is converted to insoluble fibrin) and then centrifuged to remove blood cells and fibrin.

SERUM: La portion fluide, dépourvue de fibrinogène, du sang ou de lhémolymphe. Chez les Invertébrés, le sérum est obtenu par centrifugation de lhémolymphe afin denlever les cellules circulantes. Chez les vertébrés, le sang est dabord coagulé (le fibrinogène est converti en fibrine insoluble) avant centrifugation. Le caillot de sang et les cellules sanguines sont ainsi éliminés du sérum.

SUERO: Porción fluida, que carece de fibrinógeno, de sangre o de hemolinfa. En los vertebrados, el suero se obtiene por centrifugación de la sangre para extraer las células circulantes. En los vertebrados, la sangre se coagula previamente (el fibrinógeno se convierte en fibrina insoluble) antes de la centrifugación. El coágulo y las células sanguíneas son así eliminadas del suero.

SORO: Porción fluída, que carece de fibrinóxeno, de sangue ou de hemolinfa. Nos invertebrados, o soro sepárase da hemolinfa mediante a extracción das células circulantes por centrifugación. Nos vertebrados, o sangue coagúlase previamente (o fibrinóxeno convértese en fibrina insoluble) antes da centrifugación. O coágulo e as células sanguíneas son así eliminadas do soro.

SZÉRUM: Vérsavó; a vér vagy hemolimfa fibrinogénmentes, folyékony frakciója. Gerinctelenek hemolimfájából a szérum elválasztható centrifugálással, amely eltávolítja a sejtes elemeket. Gerincesek esetében a vért először hagyni kell megalvadni (a fibrinogén ilyenkor oldhatatlan fibrinné alakul), majd le kell centrifugálni, hogy eltávolítsuk a vérsejteket és a fibrint.

SERUM: Den flytende fibrinogenfri fraksjonen i blodet. Hos virvelløse dyr (evertebrater) skilles serum fra hemolymfen ved fjerning av sirkulatoriske celler ved sentrifugering. Hos virveldyr (vertebrater) koaguleres blodet først (dvs fibrinogen omdannes til uløselig fibrin), før det sentrifugeres for fjerning av blodceller og fibrin. Jfr. plasma.

SUROWICA (krwi): Pozbawiona fibrynogenu płynna frakcja krwi lub hemolimfy. U bezkręgowców surowica jest oddzielana od hemolimfy przez usunięcie komórek z krwi obiegowej przez odwirowanie. U kręgowców, pozwala się wpierw skrzepnąć krwi (tj. fibrynogen jest przekształcany w nierozpuszczalną fibrynę) a następnie odwirowuje się ją, w celu usunięcia krwinek i włóknika.

SERUM: Fibrinojen içermeyen kan dokusu. Serum omurgasızlarda dolaşım dokusunun santrifüj edilmesiyle elde edilirken, omurgalılarda ise fibrinojen önce fibrine çevrilir ve daha sonra santrifüj edilerek, fibrin ve kan hücreleri uzaklaştırılarak elde edilir.

Was this helpful?
Αναπαραγωγικοί αδένες των αρσενικών.


TESTES: Male reproductive organs.

TESTICULE: Glande génitale mâle.

TESTÍCULO: Órgano reproductor masculino.

TESTÍCULOS: Órganos reprodutores masculinos.

HERÉK: A hímivarú állatok szaporítószervei.

TESTIKLER (TESTIS): Hanlige forplantningsorgan.

JĄDRA: Narządy rozrodcze samców.

Testis: Erkek üreme organları.

Was this helpful?
Αλυσίδα μικρών οστών (τρίπους, εμβόλιμο, σκάφιον και ταινιώδες), τα οποία διατρέχουν την σπονδυλική στήλη μερικών ψαριών και από τις δύο πλευρές, συνδέοντας το πρόσθιο μέρος της νηκτικής κύστης με τον λαβύρινθο. Αποτελούν ειδικό χαρακτηριστικό των οσταριόφυσων και προέρχονται από τους εμπρόσθιους σπονδύλους. Εχουν μεγάλη ταξινομική σημασία. Τα οστάρια Weber είναι συγκρίσιμα με την ακουστική συσκευή των χερσαίων σπονδυλοζώων, μολονότι τα ψάρια δεν διαθέτουν μέσο ους. Ορισμένοι οστεϊχθύες (γατό


WEBERIAN OSSICLES: A chain of small bones (tripus, intercalaria, scaphium and claustrum) which run along both sides of the vertebral column in some bony fishes and connect the anterior part of the swimbladder with the labyrinth. They are a specific feature of the Ostariophysi and originate from anterior vertebrae. They are of high taxonomic importance. The Weberian ossicles are comparable to the acoustic apparatus of terrestrial vertebrates, although fishes do not possess a middle ear. Some bony fishes (catfishes,

APPAREIL DE WEBER: Chaîne de petits osselets (tripus, intercalia, scaphium et claustrum) située de chaque côté de la colonne vertébrale chez certains téléostéens et qui relie la partie antérieure de la vessie gazeuse avec le labyrinthe. Il est caractéristique des Ostariophysi et trouve son origine à partir des vertèbres antérieures. Ces osselets sont dune grande importance taxonomique et sont analogues à ceux de lappareil acoustique des vertébrés supérieurs malgré le fait que les poissons ne possèdent pas doreille

APARATO DE WEBER: Cadena de huesos pequeños (tripus, intercalia, scaphium y claustrum) que corre a lo largo de ambos lados de la columna vertebral en algunos Teleósteos y conecta la parte anterior de la vejiga natatoria con el laberinto. Es un rasgo específico de los Ostariophysi y se originan a partir de vértebras anteriores. Son de una gran importancia taxonómica. Los osículos de Weber son análogos al aparato acústico de vertebrados superiores, aunque los peces no poseen un oído medio. Algunos Teleósteos (los

APARATO DE WÉBER / OSÍCULOS DE WEBER: Cadea de ósos pequenos (tripus, intercalia, scaphium e claustrum) que corre ao longo de ambos os dous lados da columna vertebral nalgúns Teleósteos e conecta a parte anterior da vexiga natatoria co labirinto. É un trazo específico dos Ostariophysi e orixínanse a partir de vértebras anteriores. Son dunha grande importancia taxonómica. Os osículos de Wéber son análogos ao aparato acústico de vertebrados superiores, aínda que os peixes non posúen un oído medio. Algúns Teleósteos (os barbos, cipríni

WEBER-CSONTOK: Kisméretű csontokból (tripus, intercalaria, scaphium és claustrum) álló lánc, amely bizonyos csontoshal-fajokban a gerincoszlop két oldala mentén fut végig és az úszóhólyag elülső részét köti össze a labirintussal. Az Ostariophysi rendszertani csoportba tartozó halakra jellemző, és az elülső csigolyákból alakul ki. Rendszertani szempontból igen fontosak. A Weber-csontok a szárazföldi gerincesek hallószerveihez hasonlóak, habár a halakban nincs középfül. Néhány csontoshal-fajban (harcsa- és pont

WEBERSKE KNOKLER: En kjede små knokler (tripus, intercalaria, scaphium og claustrum) sOstariophysi og er av stor taksonomisk betydning. De er utviklet fra deler av de fire første ryggvirvlene og er sammenlignbare med apparatet for lydoverførsel hos terrestre vertebrater, selv om fisk ikke har mellomøre. Noen beinfisker (f.eks. maller og karpefisk) bruker svømmeblæren som et resonanskammer og overfører vibrasjoner til det indre øret via de Weberske knoklene.

NARZĄD WEBERA: Parzysty łańcuch kostek (kostka trójdzielna, kostka wstawkowa, czółenko i kostka wieszakowa), który u niektórych ryb kostnoszkieletowych biegnie wzdłuż obu stron kręgosłupa i łączy przednią część pęcherza pławnego z błędnikiem. Stanowi on specyficzną cechę ryb otwartopęcherzowych a bierze początek w przednich kręgach. Stanowią one ważną cechę taksonomiczną. Narząd Webera jest porównywany z aparatem słuchowym kręgowców lądowych, chociaż ryby nie posiadają ucha środkowego. Niektóre ryby kostnoszki

WEBER KEMİKCİĞİ: Bazı kemikli balıklarda omurga kemiğinin her iki yanında uzanan küçük kemikler (tripus, intercalaria, scaphium ve claustrum) zinciri; iç kulak ile yüzme kesesinin ön kısmına bağlıdır. Bu kemikler ön omurgadan başlar ve "kemik destekli keseli" balıkların belirli bir özelliğidir. Bu balıklar yüksek taksonomik öneme sahiptir. Balıklar bir orta kulağa sahip olmamalarına rağmen, weber kemikcikleri karasal omurgalıların akustik aygıtı ile mukayese edilebilir. Bazı kemikli balıklar (yayın balıkları, sa

Was this helpful?
Αναφέρεται σε οστά ή οστίτη ιστό.


OSSEOUS: Refers to bone or bony tissue.

OSSEUX: Relatif aux os; qui a des os; poisson osseux.

ÓSEO: Relativo al hueso; que tiene huesos; pez óseo.

ÓSEO: Relativo ao óso ou ao tecido óseo; que ten ósos; peixe óseo.

CSONTOS: A csontokkal vagy csontszövettel kapcsolatos.

BENET: Henviser til bein eller beinvev.

KOSTNY: Odnosi się do kości lub tkanki kostnej.

OSSEOUS: Kemik yada kemiksi dokuyla ilgili.

Was this helpful?
Bony fish είναι στα αγγλικά το λαïκό όνομα των Τελεόστεων και γενικά των ψαριών που δεν είναι χονδριχθύες, είναι αγγλική μετάφραση του εξαγγλισμένου ελληνικού όρου οστεïχθυες.


BONY FISHES: Popular name for teleost fishes.

POISSONS OSSEUX: Nom populaire décrivant les poissons Téléostéens.

PECES ÓSEOS: Nombre popular que describe los peces teleósteos.

PEIXES ÓSEOS: Nome popular que describe os peixes teleósteos.

CSONTOSHALAK: A Teleostei alosztályágba tartozó halak népszerű elnevezése.

BEINFISKER: Populærnavn for teleoster.

RYBY OŚCISTE (Osteichthyes): Popularna nazwa ryb kostnoszkieletowych (Teleostei).

KEMİKLİ BALIKLAR: Telost balıkların popüler adı

Was this helpful?
Αντικατάσταση ενός ιστού (συνήθως χόνδρου) από οστούν.


OSSIFICATION: Replacement of a tissue (usually cartilage) by bone.

OSSIFICATION: Conversion dun tissu (normalement cartilagineux) en os.

OSIFICACIÓN: Conversión de tejido (normalmente a partir del cartilaginoso) en hueso.

OSIFICACIÓN: Conversión de tecido (normalmente a partir do cartilaxinoso) en óso.

CSONTOSODÁS: Valamilyen szövet (általában porc) helyettesítődése csontszövettel.

OSSIFIKASJON (BEINDANNELSE): Erstatning av et vev (vanligvis brusk) med bein.

KOSTNIENIE: Zastępowanie tkanki (zwykle chrzęstnej) przez kość.

KEMİKLEŞME: Bir dokunun (genellikle kıkırdak) kemikle yer değiştirmesi.

Was this helpful?
σχετιζόμενος με την αίσθηση της όσφρησης.


OLFACTORY: Relating to the sense of smell.

OLFACTIF, IVE: Relatif à lodorat.

OLFATIVO: Relativo al olfato.

OLFACTIVO: Relativo ao olfacto.

OLFAKTORIKUS: Szagló-; a szagok érzékelésével kapcsolatos.

OLFAKTORISK: Som gjelder luktesansen.

WĘCHOWY: Odnoszący się do zmysłu powonienia.

OLFAKTÖR: Koku duyusuyla ilgili.

Was this helpful?
Μεταλλαγές οι οποίες δεν την αρμοστικότητα του οργανισμού. Τα περισσότερα μικροδορυφορικά θεωρούνται ουδέτερες μεταλλαγές.


NEURAL MUTATIONS: Mutations that do not affect the "fitness" of the individual. Most microsatellites are regarded as neutral mutations.

MUTATIONS NEUTRES : Mutations qui n’affectent pas le dégré d’adaptation de l’individu. La plupart de microsatellites sont considérées d’être des mutations neutres.

MUTACIONES NEUTRALES: Mutaciones que no afectan el éxito individual. Muchos microsatélites son considerados mutaciones neutrales.

MUTACIÓNS NEUTRAIS: Mutacións que non afectan a "aptidud" do individuo. A maioría dos microsatélites son consideradas mutacións neutrais.

SEMLEGES MUTÁCIÓK: Az egyed "életképességét" nem érintő mutációk. A legtöbb mikroszatelit-mutáció semlegesnek minősül.

NØYTRAL MUTASJON: En mutasjon som ikke påvirker et individs evne til å bidra genetisk til neste generasjon. De fleste mikrosatellitter blir regnet som nøytrale mutasjoner.

MUTACJE NERWOWE : Mutacje, które nie wpływają na "przydatność” osobnika. Większość mikrosatelitów (powtórzenia sekwencji) są uznawane za mutacje neutralne.

ETKİSİZ MUTASYON: Mutasyon, bireysel formu etkilemez. Çoğu mikrosatalitler, etkisiz mutasyon olarak değerlendirilir.

Was this helpful?
Λευκοκύτταρο που δεν έχει συγγένεια προς τις όξινες ή βασικές χρωστικές, είναι όμως δυνατόν να χρωσθεί με ουδέτερες χρωστικές.


NEUTROPHIL: A leucocyte having no affinity for acid or basic dyes, but stainable by neutral dyes. The most abundant type of leucocyte; they are able to move out of the blood and into the tissues of the body to engulf bacteria wherever they invade.

NEUTROPHILE: Leucocytes nayant pas daffinité pour les colorants acides et basiques mais qui sont sensibles aux colorants neutres. Cest le type le plus abondant des leucocytes. Ils sont capables dinfiltrer les tissus à partir du sang et de phagocyter les bactéries envahissantes.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que no tienen afinidad por los colorantes ácidos y básicos pero que son sensibles a los colorantes neutros. Es el tipo más abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrar tejidos a partir de la sangre y de fagocitar las bacterias invasoras.

NEUTRÓFILO: Leucocitos que non teñen afinidade polos colorantes ácidos e básicos pero que son tinguibles cos colorantes neutros. É o tipo máis abundante de leucocitos. Son capaces de infiltrarse nos tecidos saliendo de os vasos sanguíneos e de fagocitar as bacterias onde queira que provoquen unha invasión.

NEUTROFIL GRANULOCITA: Olyan fehérvérsejt, amely nem festődik savas vagy bázikus festékkel, semleges kémhatású festékekkel viszont festhető. A legnagyobb számban előforduló fehérvérsejtek; képesek a vérből a szövetekbe vándorolni, hogy még a behatolás helyén elnyeljék a baktériumokat.

NEUTROFIL: Leukocytt uten affinitet for basiske eller sure fargestoff, men som farges av nøytrale fargestoff. Den mest tallrike leukocyttypen. Er i stand til å gå fra blod og over i kroppsvev for å drepe bakterier.

NEUTROFIL : Krwinka biała obojętnochłonna, tj. leukocyt niemający powinowactwa chemicznego do barwników kwaśnych i zasadowych, ale barwiony przez barwniki obojętne. Najliczniejszy typ leukocytów; są one zdolne do przechodzenia z krwi do tkanek ciała i pochłaniania bakterii w organizmie wszędzie tam, gdzie one się pojawią.

NÖTROFIL: Asit ya da boyar içerisinde sabitlenemeyen fakat nötral boyalar tarafından sabitlenebilen bir lökosit. Çok bol olan lökosit tipi, kandan dışarı çıkabilirler ve bakteri nerede olursa olsun vücut içerisindeki dokulara girer

Was this helpful?
Κατάσταση που οφείλεται σε νεφρική δυσλειτουργία και οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση αζωτούχων ενώσεων στο αίμα.


UREMIA: The condition caused by dysfunction of the kidney and resulting in excessive nitrogenous compounds in the blood.

UREMIE: Condition provoquée par le mauvais fonctionnement rénal et qui est caractérisée par un taux excessif de composés azotés dans le sang.

UREMIA: Condición provocada por el mal funcionamiento renal y que está caracterizada por una tasa excesiva de compuesto nitrogenados en la sangre.

UREMIA: Estado provocado polo mal funcionamento renal e que está caracterizada por unha taxa excesiva de compostos nitroxenados no sangue.

URÉMIA: A vesék működési zavara miatt kialakuló állapot, amelynek eredményeként a vérben túlzott mennyiségű nitrogéntartalmú vegyület halmozódik fel.

UREMI (URINFORGIFTNING): Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

MOCZNICA: Stan, spowodowany zaburzeniem czynności nerek i kończący się nadmiarem związków azotowych we krwi.

Üremi: Böbreklerin işlev bozukluğunun neden olduğu bir durum olup kanda yoğun miktarda azotlu bileşiklerin bulunmasına neden olur.

Was this helpful?
Το σχετικά λεπτό οπίσθιο τμήμα του σώματος όπου βρίσκεται το ουραίο πτερύγιο; περιοχή μεταξύ της βάσης του ουραίου πτερυγίου και της βάσης της τελευταίας ακτίνας του εδρικού πτερυγίου.


CAUDAL PEDUNCLE: The relatively thin posterior section of the body to which the caudal fin is attached; region between base of caudal fin and base of the last ray of the anal fin.

PEDICULE CAUDAL: Partie étroite du coté postérieur du corps dun poisson; région entre la base de la nageoire caudale et la base du dernier rayon de la nageoire anale.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estrecha, del cuerpo a la que está unida la aleta caudal; región localizada entre la base de la aleta caudal y el último radio de la aleta anal.

PEDÚNCULO CAUDAL: Sección posterior, relativamente estreita, do corpo á que está unida a aleta caudal; rexión localizada entre a base da aleta caudal e o último radio da aleta anal.

FAROKNYÉL: A test viszonylag vékony hátulsó része, amelyhez a farokúszó csatlakozik; a farokúszó alapja és a farokalatti úszó utolsó sugarának alapja közötti testrégió.

HALEROT: Den tynne bakre delen av fiske kroppen, der halefinnen er festet. Området mellom basis av halefinne og basis av siste finnestråle i analfinnen (gattfinnen).

TRZON OGONA: Zwężona tylna część ciała ryby, z której wyrasta płetwa ogonowa; obszar ciała pomiędzy podstawą płetwy ogonowej a podstawą ostatniego promienia płetwy odbytowej.

KAUDAL PEDİNKUL: Kuyruk yüzgeciyle sonlanan vücudun nispeten ince arka bölümü; kuyruk yüzgeci kaidesi ile son yüzgeç ışını kaidesi arasında kalan bölge.

Was this helpful?
Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.


UREA: One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.

UREA: Un dos produtos finais do metabolismo excretado polos riles. Nos peixes, a excreción da urea ten unha taxa relativamente constante. A maior parte do nitróxeno do metabolismo de proteínas é excretada en forma de amoníaco polas branquias.

KARBAMID: A vesék által kiválasztott anyagcsere-végtermék. Halakban a karbamid kiválasztásának mértéke nagyrészt állandó. A fehérjeanyagcseréből származó nitrogén nagy része ammónia formájában a kopoltyúkon keresztül ürül ki.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

MOCZNIK: Jeden z końcowych produktów przemiany materii, który jest wydalany przez nerki. U ryb wydalanie mocznika występuje na ogół ze stałą prędkością. Większość azotu pochodząca z metabolizmu białka jest wydalana w formie amoniaku przez skrzela.

Üre: Böbrek tarafından üretilen metabolizmanın son ürünü. Balıklarda üre üretimi genellikle büyük miktarlarda belli oranda meydana gelir. Azotun büyük bir kısmı protein metabolizmasından gelirki bu da solungaçlar vasıtası ile amonyak formunda salgılanır.

Was this helpful?
Σχηματισμός πέτρας στην ουροδόχο οδό. Συνώνυμο: ουρολιθίαση.


URINARY CALCINOSIS: The formation of calcareous granules in the urinary tract. Syn.urolithiasis.

CALCUL URINAIRE: Formation de concrétions pierreuse (calculs) dans le système urinaire. Syn. urolithiase.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma en el sistema urinario. Sin. Urolitiasis.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma no tracto urinario. Sin. Urolitiase.

VESEKŐ: Mésztartalmú szemcsék felhalmozódása a kiválasztórendszerben. Úm. urolithiasis.

UROLITIASIS: Avleiring av kalkholdig materiale i urinledere (ureter).

WAPNICA MOCZOWA: Tworzenie granul wapiennych w przewodzie moczowym. Syn. kamica moczowa.

Üriner kalkinoris (kireçlenme): Üriner sistemde kalkerli granüllerin meydana gelmesi, Benzeri ürolityaz olarak bilinir.

Was this helpful?
Οργανισμός που παράγει ουρία και/ή ουρικό οξύ ως κύρια αζωτούχα μεταβολικά απόβλητα του καταβολισμού των πρωτεϊνών.


UREOTELIC: Producing urea and/or uric acid as the major nitrogenous metabolic waste product of protein catabolism.

UROTELIQUE: Se dit des animaux dont les produits principaux de la catabolisme des protéines sont de lurée ou de lacide urique.

UREOTÉLICO: Dícese de los animales cuyos productos principales del catabolismo de proteínas son la urea o el ácido úrico.

UREOTÉLICO: Dise dos animais que teñen a urea ou o ácido úrico como produtos principais do catabolismo das proteínas.

UREOTÉL: Karbamidot és/vagy húgysavat, a fehérjelebontás végtermékeit előállító.

UROTEL: Produserer urea og/eller urinsyre som de viktigste nitrogenholdige avfallsproduktene fra proteinkatabolismen.

WYDALAJĄCY AZOT W POSTACI MOCZNIKA: Wytwarzający mocznik i/lub kwas moczowy jako główny metaboliczny azotowy produkt odpadowy stanowiący efekt katabolizmu białka (rozkład w ustroju związku złożonego na prostsze).

Üreotelik: Protein yıkımı sonucu büyük miktarda azotlu metabolik atık şeklinde ürenin veya ürik asitin üretimi.

Was this helpful?
Υγρή απέκκριση παραγόμενη στους νεφρούς η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκκένωση των αζωτούχων αποβλήτων και στη διατήρηση της ισορροπίας νερού και αλάτων.


URINE: Excretory fluid produced by the kidneys that plays an important role in the elimination of nitrogenous wastes and in the maintenance of hydro-mineral balance.

URINE: Liquide excrété par les reins qui joue un rôle important dans lélimination des métabolites azotés et dans le maintien de lequilibre hydro-minéral.

ORINA: Líquido excretado por los riñones que juega un papel muy importante en la eliminación de los metabolitos nitrogenados y el mantenimiento del equilibrio hidromineral.

OURIÑOS: Líquido excretado polos riles que xoga un papel moi importante na eliminación dos metabolitos nitroxenados e o mantemento do equilibrio hidromineral.

VIZELET: A vesék által kiválasztott folyadék, amelynek fontos szerepe van nitrogéntartalmú bomlástermékek eltávolításában, illetve a víz és az ásványi anyagok egyensúlyának fenntartásában.

URIN: Ekskresjonsvæske som produseres i nyrene. Spiller en viktig rolle ved fjerning av nitrogenholdige avfallsprodukter og i ionereguleringen.

MOCZ: Wydalany płyn wytwarzany przez nerki, który odgrywa ważną rolę w usuwaniu azotowych produktów odpadowych oraz w utrzymaniu w organizmie równowagi wodno-mineralnej.

İdrar: Azotlu atıkların ayrıştırılmasında ve hidro mineral dengenin devam ettirilmesinde önemli rol oynayan böbrekler tarafından üretilen atık sıvıdır.

Was this helpful?
Τα οπίσθια τμήματα της κοιλίας στις δύο πλευρές του τέλσου των καρκινοειδών.


UROPOD: The back parts of the abdomen on both sides of the telson in crustaceans.

UROPODE: Appendices latéraux du telson chez les crustacés.

URÓPODO: Apéndices laterales de telson de los crustáceos.

URÓPODO: Apéndices abdominais posteriores situados a ambos os dous lados do telson dos crustáceos.

UROPÓDIUM: Rákokban a potroh hátulsó része a telson mindkét oldalán.

UROPODE: Bakerste delen av bakkroppen (abdomen) på begge sider av telson hos krepsdyr.

TYLNA KOŃCZYNA OBUNOGÓW: U skorupiaków, w tylnej części odwłoka − po obu stronach telsona.

Üropod: Kabuklularda telsonun her iki tarafında bulunan abdomenin son parçası.

Was this helpful?
Μακρύ, χωρίς διαιρέσεις τμήμα της σπονδυλικής στήλης που δρα ως υποστήριγμα του ουραίου πτερυγίου.


UROSTYLE: A long, unsegmented section of the vertebral column which acts as a support for the caudal fin.

UROSTYLE: Longue portion non-segmentée de la colonne vertébrale servant de support à la nageoire caudale.

UROSTILO: Larga porción no segmentada de la columna vertebral que sirve como soporte para la aleta caudal.

UROSTILO: Larga porción non segmentada da columna vertebral que serve como soporte para a aleta caudal.

UROSTYLE: A halak gerincoszlopának hosszú, nem szelvényezett szakasza, amely a farokúszót támasztja.

UROSTYL: Bruskforlengelse av chorda (ryggstrengen) dorsalt i halefinnen.

UROSTYL: Długi, niesegmentowany odcinek kręgosłupa ryb (kilka ostatnich kręgów stopionych w wydłużoną blaszkę), który stanowi rodzaj wspornika płetwy ogonowej.

Ürostil: Kaudal yüzgeci destekleyecek şekilde hareket eden omurga kolununun segmentsiz uzun kısmı.

Was this helpful?
(1) Η οφθαλμική κοιλότητα στο κρανίο των σπονδυλωτών. (2) ΤΡΟΧΙΑ: Η πορεία ενός μορίου νερού σε ένα κύμα. Στα κύματα των βαθέων υδάτων η τροχιά είναι σχεδόν κυκλική ενώ στα κύματα των ρηχών υδάτων είναι σχεδόν ελλειπτική. Γενικά οι τροχιές είναι ελαφρά ανοιχτές κατά την διεύθυνση προς την οποία διαδίδονται τα κύματα με αποτέλεσμα την μεταφορά μάζας.


ORBIT: (1) The eye cavity of the vertebrate skull. (2) In water waves, the path of a water particle affected by the wave motion. In deep water waves the orbit is nearly circular and in shallow water waves the orbit is nearly elliptical. In general, the orbits are slightly open in the direction of wave motion giving rise to mass transport.

ORBITE: (1) La cavité de loeil dans la crâne des Vertébrés. (2) Dans les vagues deau, trajectoire fermée dune particule deau sous linfluence du mouvement de la vague. Dans les eaux profondes, lorbite est presque circulaire alors que dans les vagues deau peu profonde lorbite est approximativement elliptique. De façon générale, les orbites sont légèrements ouvertes dans la direction du déplacement de la vague, ce qui donne lieu au transport de masse.

ÓRBITA: (1) Cavidad del ojo en el cráneo de vertebrados. (2) En las olas, trayectoria cerrada de una partícula de agua bajo la influencia del movimiento de la ola. En las aguas profundas, la órbita es casi circular mientras que en las olas de aguas poco profundas la órbita es aproximadamente elíptica. De una manera general, las órbitas son ligeramente abiertas en la dirección de desplazamiento de la ola, lo que da lugar al transporte de masa.

ÓRBITA: (1) Cavidade do ollo no cranio de vertebrados. (2) Nas ondas, traxectoria pechada dunha partícula de auga baixo a influencia do movemento da onda. Nas augas profundas, a órbita é case circular mentres que nas ondas de augas pouco profundas a órbita é aproximadamente elíptica. Dun xeito xeral, as órbitas son lixeiramente abertas na dirección de desprazamento da onda, o que dá lugar ao transporte de masa.

ORBITA: (1) A gerincesek koponyájának szemürege. (2) Vízhullámokban a hullám által érintett részecskék pályája. Mély vízben a pálya közel körkörös, sekély vizekben pedig közel elliptikus. Általában a pályák a hullámmozgás irányába nyitottak, ezzel lehetővé teszik a részecskék tömeges vándorlását.

ORBITAL: (1) Som hører til oyehulene i hodeskallen hos virveldyr (vertebrater). (2) Omløpsbanen til vannpartikler i vannbølger, blir på virket av bølgenes bevegelse. I bølger på dypt vann er omløpsbanene nesten sirkulære, mens de er elliptiske i bølger på grunt vann. Omlopsbanene er generelt litt å pne i den retningen bølgene beveger seg, noe som gir opphav til massetransport.

OCZODÓŁ (tor): (1) Zagłębienie oczne w czaszce kręgowców. (2) W falach wodnych, tor cząsteczki wody podlegającej oddziaływaniu ruchu fali. W falach wody głębokiej tor jest zbliżony do koła, a w falach wody płytkiej tor jest prawie eliptyczny. Zwykle tory są nieznacznie otwarte w kierunku ruchu fali powodując wzrost transportowanej masy.

GÖZ ÇUKURU: (1) Omurgalıların kafatasındaki göz boşluğu. (2) Sulardaki dalgalarda, dalga deviniminden etkilenenen su partikülünün yolu. Derin su dalgalarında göz çukuru yaklaşık daireseldir ve sığ su dalgalarında göz çukuru yaklaşık ovaldir. Genellikle, göz çukurları kütlenin taşınımı için yükselti veren dalga hareketi yönünde hafifçe açıktır.

Was this helpful?
Κινητός μίσχος που φέρει στην άκρη του μάτι. Συναντάται σε ορισμένες ομάδες καρκινοειδών, π.χ. αστακογαρίδες.


EYE STALK: A movable stalk bearing a terminal eye in certain crustacean groups, e.g. prawns.

OEIL PEDONCULE: Pédoncule mobile portant un oeil en son extrêmité rencontré dans certains groupes de crustacés marins, par exemples les crevettes.

OJO PEDUNCULAR: Pedúnculo movible que lleva un ojo en su extremidad que se encuentra en ciertos grupos de crustáceos marinos, por ejemplo en las gambas.

OLLO PEDUNCULADO / PEDÚNCULO OCULAR: Pedúnculo móbil que leva un ollo na súa extremidade, que se atopa en certos grupos de crustáceos, por exemplo nas gambas.

SZEMKOCSÁNY: Bizonyos rákok, pl. garnélák végleges szemét tartó mozgatható kocsány.

ØYESTILK: En bevegelig stilk med et øye ytterst hos visse grupper av krepsdyr, f.eks. reker.

OKO SŁUPKOWE: U pewnych grup skorupiaków ruchomy słupek utrzymujący na szczycie oko; np. u krewetek.

GÖZ SAPI: Belirli kabuklu grubu içinde ucunda göz taşıyan hareketli bir sap, karides.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES