AMC LIMITED

Κ

Η κοινή ονομασία για τα Brachiura καρκινοειδή που ανήκουν στην τάξη των δεκαπόδων (Decapoda). Τα περισσότερα είναι θαλάσσια είδη και πολλά από αυτά έχουν μεγάλη εμπορική αξία. Για παράδειγμα το είδος Eriochei sinensis καλλιεργείται συστηματικά στην Κίνα και η παραγωγή του φτάνει τους 100.000 t. Ετησίως.


CRAB: A common non-specific name used colloquially for Brachiura, crustaceans of the decapod (Decapoda) order, mostly marine. Many species of decapod crustaceans are commercially important, e.g., 100.000 t. of Chines river crab (Eriochei sinensis) cultivated annually.

CRABE: Nom familier donné aux brachyures (crustacés décapodes), dont la plupart sont marines. Certains crabes sont commercialement importants, par exemple 100 000 tonnes de la crabe fluviale chinoise (Eriochei sinensis ) sont cultivées chaque année.

CANGREJO: Nombre no-específico usado para designar los Brachiura, crustáceos del orden de los decápodos, mayormente marinos. Muchos crustáceos decápodos son comercialmente importantes.

CANGREXO: Nome común inespecífico usado coloquialmente para designar os Brachiuros, crustáceos da orde dos Decapoda, maioritariamente mariños. Moitos crustáceos decápodos son comercialmente salientables. Por exemplo: 100.000 toneladas de cangrexo de rio chinés (Eriochei sinensis, cultivadas anualmente).

TARISZNYARÁK: Elsősorban a tízlábú rákok Brachiura nemzetségébe tartozó, főleg tengeri fajok elterjedt köznyelvi elnevezése. A tízlábú rákok sok faja fontos gazdasági szempontból, a kínai folyami rákból (Eriochei sinensis) pl. évente 100.000 tonnát termelnek.

KRABBE: Hverdagslig samlebegrep for krepsdyrene i underordenen Brachyura (orden tifotkreps, Decapoda). De fleste er marine. Mange tifotkreps er kommersielt viktige arter.

KRABY: Powszechna, niespecyficzna nazwa używana potocznie w stosunku do Brachyura, skorupiaków z rzędu dziesięcionogów (Decapoda), żyjących głównie w morzu. Wiele gatunków skorupiaków dziesięcionogich jest ważnych gospodarczo, np. roczna produkcja kraba wełnistorękiego (Eriochei sinensis) wynosi 100 000 t.

YENGEÇ: Çoğunlukla denizel Dekapod (Decapoda) krustaselerin (Brachiura) halk arasında kullanılan bir ismi. Dekapod krustaselerin bir çoğu ticari öneme sahiptirler, Örn:Çin nehir yengeci (Eriochei sinensis) 100.000 t.

Was this helpful?
Ελάσιμο γαλαζωπο-λευκό μεταλλικό στοιχείο το οποίο δρα σε συνδυασμό με μεταλλεύματα ψευδαργύρου. Χρησιμοποιείται στα κράματα και στις επιμεταλλώσεις. Σύμβολο: Cd; Ατομικός αριθμός: 48.


CADMIUM: A malleable bluish-white metallic element that occurs in association with zinc ores. Used in electroplating and alloys. Symbol: Cd. Atomic number: 48.

CADMIUM: Métal blanc bleuté malléable trouvé en association avec le minerai de zinc. Utilisé dans le procédé de galvanoplastie et dans des alliages. Symbole : Cd, nombre atomique : 48 .

CADMIO: Elemento metálico maleable de color blanco-azulado, que aparece asociado a minerales de zinc. Empleado en galvanoplastia y aleaciones. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48.

CADMIO: Elemento metálico maleable de cor branco-azulado, que aparece asociado a minerais de cinc. Empregado en galvanoplastia e aliaxes. Símbolo: Cd. Nº atómico: 48

KADMIUM: Cinkércekkel együtt előforduló kovácsolható, kékesfehér színű, fémes elem. A galvanizálásban és ötvözetekbenhasználják. Vegyjele: Cd. Rendszáma: 48.

KADMIUM: Smibart, blåhvitt metallisk grunnstoff som forekommer i tilknytning til sinkmalm. Brukes i elektroplettering og legeringer. Symbol: Cd. Atomnummer: 48.

KADM: Plastyczny błękitnawo-biały pierwiastek metaliczny występujący w rudach cynku. Stosowany do platerowania i wytwarzania stopów. Symbol: Cd. Liczba atomowa: 48.

KADMİYUM: Çinko cevheri ile oluşan biçimlenebilir mavimsi-beyaz metalik element. Elektroliz ve alaşımlarda kullanılır. Sembol: Cd. Atomik numarası: 48.

Was this helpful?
Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ALIMENT PURIFIE: Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados e do que se realizan análises específicas; utilizado soamente para a investigación nutritiva.

TISZTÍTOTT TÁP: Specifikus eljárásokkal tisztított összetevőkből készített táp; csak takarmányozástani kutatásokra használják.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

DIETY OCZYSZCZONE: Pasza sporządzona z oczyszczonych składników przy użyciu określonych analiz; stosowane tylko w badaniach żywieniowych.

SAFLAŞTIRILMIŞ DİYET: Sadece besinsel araştırmalar için kullanılan ve özelleşmiş analizler için arıtılmış içeriklerle yapılan beslenme

Was this helpful?
Πρβλ. ολική (ακαθάριστη) πρωτογενής παραγωγή.


NET PRIMARY PRODUCTION (NPP): The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

PRODUCTION PRIMAIRE NETTE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUCCIÓN PRIMARIA NETA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRODUCIÓN PRIMARIA NETA: Produción de materia orgánica formada de novo por organismos autótrofos como as algas fotosintéticas. É a miúdo a primeira etapa da cadea alimentaria. A cantidade total de materia orgánica producida por unidade de tempo por un individuo, poboación, zona ou volume de auga é cualificada de produción primaria bruta. Cando as perdas simultaneas da materia orgánica polo catabolismo (p. ex. respiración) son subtraídas da produción primaria bruta, obtense a medida da produción primaria neta. Para as al

NETTÓ ELSŐDLEGES PRODUKCIÓ (NEP): Az autotróf szervezetek, pl. fotoszintetikus algák által előállított szerves anyag mennyisége.Gyakran egy tápláléklánc első eleme. Egy egyed, populáció, terület vagy víztérfogat által előállított összes szerves anyagot bruttó elsődleges produkciónak nevezzük. Ha a lebontó anyagcsere (katabolizmus; pl. légzés) által okozott szervesanyag-veszteséget kivonjuk a bruttó elsődleges produkcióból, akkor megkapjuk a nettó elsődleges produkciót. A fotoszintetikus algák bruttó és nettó elsődleges produkció

NETTO PRIM?RPRODUKSJON (NPP): Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto o

PRODUKCJA PODSTAWOWA NETTO (NPP): Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy (organizmy samożywne), jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to bardzo często pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego. Ogólna ilość produkowanej materii organicznej w jednostce czasu przez osobnika, populację na jednostkę powierzchni lub objętości wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Gdy jednocześnie odejmiemy straty materii organicznej powstałe w wyniku katabolizmu (rozkład w organizmie związku złożonego na prostszy, np. w procesie oddy

NET PRİMER ÜRETİM (NPP): Fotosentez yapan alg gibi ototrofik yeni organik maddelerin üretimi. Bu besin zincirinin ilk adımını oluşturur. Bir birey, populasyon, bölge yada su ortamında toplam organik madde miktarının yüzdesi brüt birincil üretim olarak adlandırılır. Catabolizm ile organik madde eş zamanlı olarak kaybolduğu zaman brüt birincil üretim, net üretim olarak isimlendirilir. Fotosentez yapan alglerde brüt veya net birincil üretim, parlak ve koyu şişe metodu ile belirlenir.

Was this helpful?
Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π


NET PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

UTILISATION NETTE PROTEIQUE: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZACIÓN NETA PROTEICA: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

UTILIZACIÓN DE PROTEINA NETA (UPN): A proporción entre a cantidade de proteínas (nitróxeno) asimiladas por un animal sobre o total de proteínas (nitróxeno) consumidas. tamén chamado valor de proteína produtiva. A relación entre a cantidade de proteínas inxeridas para obtención de enerxía e crecemento.

NETTÓ FEHÉRJEHASZNOSÍTÁS: Egy állati szervezet által visszatartott fehérje (nitrogén) aránya az összes elfogyasztott fehérjéhez (nitrogénhez) képest. Fehérjeprodukciós értéknek is nevezik. Az energiatermelésre és a növekedésre fordított fehérjemennyiség viszonyát adja meg.

NETTO PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon (q.v.). Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

RETENCJA BIAŁKA PASZOWEGO: Stosunek białka (azotu) retencjonowanego w organizmie zwierzęcia do ogólnej ilości skonsumowanego białka (azotu). Nazywany również wielkością produkcyjną białka. Stosunek skarmionego białka do zużytego na wydatki energetyczne i wzrost.

Net protein kullanımı: Hayvanlar tarafından tüketilen toplam protein (azot) ürezinden alıkonulan protein (azot) miktarı. Üretimde kullanılan protein değeri olarakta isimlendirilebilir. Alınan protein ile enerji ve büyüme için kullanılan arasındaki ilişkidir.

Was this helpful?
Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.


DEPURATION: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ÉPURATION: Technique par laquelle les animaux qui peuvent contenir des substances indésirables (sable, vase), des polluants, des parasites ou des organismes pathogènes pour les êtres humains sont maintenus en eau claire afin de les purifier. Principalement appliquée aux coquillages.

DEPURACIÓN: Técnica por la cual los animales que pueden llevar sustancias inorgánicas no deseadas (arena, cieno), contaminantes, parásitos u organismos patógenos para los humanos son mantenidos en sistemas de circulación de agua limpia para purificarlos. Aplicada básicamente en los moluscos.

DEPURACIÓN: Técnica pola cal os animais que poden levar substancias inorgánicas non desexadas (area, lodo), contaminantes, parasitos ou organismos potencialmente daniños para os humanos son colocados e mantidos en sistemas de circulación de auga limpa para purificalos. Aplicada basicamente nos moluscos.

TISZTÍTÓ FÜRDETÉS: Az az eljárás, amellyel a nemkívánatos anyagokat (homokot, iszapot), szennyeződéseket, élősködőket, vagy az ember számára veszélyt jeletnő szervezeteket tartalmazó állatokat bizonyos ideig tiszta vízben tartják, ezáltal megtisztítják őket; általában rákok és kagylók esetében alkalmazzák.

RENSING (LUTRING): Tenikk der dyr som kan inneholde uønskete substanser (sand, mudder), forurensning, parasitter eller organismer som kan være farlige for mennesker holdes i reint vann for rensing. Vanligvis brukt på skalldyr.

ODPIJANIE: Technika, dzięki której organizmy wodne zawierające niepożądane substancje (piasek, muł), czynniki zanieczyszczające, pasożyty lub organizmy mogące być szkodliwe dla ludzi, są umieszczane i trzymane w czystej wodzie celem oczyszczenia się; zwykle stosowane w odniesieniu do małży oraz ryb (odpijanie).

Temizleme: Hayvanların bünyesinde insanlara zararlı olabilecek yabancı maddeller (kum vb.), kirleticiler, parazitler veya diğer organizmaların temizlenmesi için temiz suda bekletilerek hayvanın kendi kendisini temizlemesini öngören tekniktir. Genellikle kabuklu canlılara uygulanmaktadır.

Was this helpful?
Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus sp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.


CLEANER FISHES: Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

POISSON NETTOYEUR: Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture est Ctenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

PEZ LIMPIADOR: Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

PEIXE LIMPADOR: Peixes da familia dos Lábridos que viven en simbiose con outro peixe quitándolle os ectoparasitos e limpando as súas lesións. Exemplo desta simbiose en acuicultura é Ctenolabrus sp. que limpa ao salmón dos seus ectoparasitos crustáceos (por exemplo, xéneros Lepeophtheirus e Caligus).

TISZTOGATÓHALAK: A Labridae családba tartozó, más halfajokkal szimbiózisban élő halak, amelyek eltávolítják a gazdahal külső élősködőit és kitisztítják a sérüléseiket. A Ctenolabrus fajok pl. a lazacféléken élősködő haltetveket ( Lepeophtheirus és Caligus fajokat) távolítják el.

RENSEFISKER: Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved å fjerne ytre parasitter og holde sår rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

RYBY CZYŚCICIELE: Ryby z rodziny Labridae, wykazujące związek symbiotyczny poprzez usuwanie pasożytów zewnętrznych i oczyszczaniu uszkodzeń z ryb gospodarzy. Przykładem takiej symbiozy w akwakulturze jest Ctenolabrus rupestris usuwający wszy morskie (np. rodzaje Lepeophtheirus i Caligus) z łososia.

Temizleyici balıklar (Simbioz balıklar): Labridae familyasına ait breyler konakçısı olduğu balık üzerindeki lezyonları ve dış parazitleri temizlemek sureti ile ortak yaşam (simbiyotik) tarzı gösterirler. Yetiştircilikte bu simbiyotik yaşama örnek olarak salmonların üzerindeki deniz bitini (örn. Lepeophteirus sp., Caligus sp. Ctenolabrus sp türü balıklar temizler.

Was this helpful?
Εύκαμπτος σωλήνας που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.


CATHETER: A flexible tube which can be inserted into a body cavity to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to instil exogenous liquids (treatments).

CATHETER: Tige creuse et flexible insérée dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce nunha cavidade ou un conduto do corpo (cateterismo) co fin de evacuar os líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATÉTER: Flexibilis cső, amely egy belső folyadék leszívása (pl. biopszia) vagy egy külső folyadék bejuttatása (pl. kezelés) céljából valamilyen testüregbe illeszthető.

KATETER: En fleksible tube som kan føres inn en kroppsåpning for å drenere væske (f.eks. i biopsi), eller for å levere væske (f.eks. behandling).

CEWNIK: Giętka rurka wprowadzana zwykle do jamy ciała, celem drenowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

KATETER: Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).

Was this helpful?
Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας.


CANNULATION: Penetration of a body cavity in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity.

CANNULATION: Pénétration de lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie)

CANULACIÓN: Coger una muestra de tejido (biopsia).

CANULACIÓN: Penetración dunha cavidade corporal para realizar a toma dunha mostra de tecido (biopsia),un exemplo sería a toma de mostra de tecido ovárico para a determinación do estado de madureza.

KANÜLÖZÉS: Sebészeti úton történő behatolás valamilyen testüregbe, amelynek célja egy szövetdarab eltávolítása, pl. petefészek-mintáké a peteérés stádiumának megállapításához.

KANYLERING: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus.

KANIULACJA: Penetracja jamy ciała, celem pobrania próbki tkanki (biopsja), np. próbki jajnika w celu określenia stadium dojrzałości samicy.

KANULASYON: Doku örneği almak (biyopsi) amacıyla bir vücut boşluğundan içeri girmek, örneğin olgunlaşma evresinin belirlenmesi için bir ovaryum örneği.

Was this helpful?
Η εισαγωγή ενός εύκαμπτου σωλήνα που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.


CATHETERIZATION: Insertion of a flexible into a body cavity(catheterization) to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to deliver an exogenous liquid (treatments.)

CATHETIRISME: Pénétration dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).

CATETERISMO: La inserción de una sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

CATETERISMO: Inserción dun tubo flexible (sonda) nunha cavidade para drenar (cateterismo) líquidos endóxenos (ás veces para biopsia) ou para introducir líquidos exóxenos (tratamentos).

KATÉTEREZÉS: Egy hajlékony cső bevezetése valamilyen testüregbe és azon keresztül a testüregfolyadék kiszívása (gyakran biopsziához) vagy külső folyadék bejuttatása (kezeléseknél).

KATETERISERING: Innsetting av et fleksibelt rør som stikkes inn i kroppshulen for å drenere vekk endogene væsker (av og til biopsi) eller for å tilføre eksogene væsker ved dryppbehandling.

CEWNIKOWANIE: Wprowadzenie elastycznej rurki do jamy ciała (cewnikowanie) celem sączkowania endogennego płynu (czasami do biopsji) lub zakropienia egzogennych płynów (leczenie).

KATETERİZASYON: Vücut boşluğundan içeri esnek bir tüp ile girerek içsel (endojen) sıvıların drenajı (bazen biopsi için) ya da dış (ekzojen) aşılama (tedavi).

Was this helpful?
Συνολική εμπορική στρατηγική κατά την οποία μια επιχείρηση υδατοκαλλιεργειών έχει δικές της ιδιόκτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές, γεννητόρων, παραγωγής τροφής, εκκολαπτήριο, μονάδες κατεργασίας και εμπορίας.


VERTICAL INTEGRATION: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

INTEGRATION VERTICALE: Stratégie commerciale globale dan laquelle une ferme aquacole possède ses propres facilités, géniteurs, source daliments, écloserie, gestion, transformation des produits et commercialisation.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estrategia comercial global en la cual una granja acuícola posee sus propias instalaciones, progenitores, fuentes de alimentación, criaderos, gestión, transformación de productos y comercialización.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estratexia comercial global na cal unha granxa acuícola posúe as súas propias instalacións, proxenitores, provedores de alimento, criadeiros, xestión, transformación de produtos e comercialización.

FÜGGŐLEGES INTEGRÁCIÓ: Olyan kereskedelmi stratégia, amelynél ugyanahhoz a gazdasághoz tartoznak a kiszolgáló létesítmények, a törzsállomány, a takarmányellátás, a nevelés, a feldolgozás és a marketing.

VERTIKAL INTEGRASJON: En generell kommersiell strategi der et oppdrettsanlegg har kontroll over alle produksjonsledene (oppdrettsfasiliteter, stamfisk, fôr tilførsel, klekkeri, drift, videreforedling og markedsføring).

INTEGRACJA PIONOWA : Ogólna strategia handlowa, w której farma hodowlana bywa kontrolowana przez jej właścicieli obiektów wspierających, np. wylęgarni, obiektów narybkowych, stada tarlaków, firm zaopatrujących w paszę, przetwórczych i prowadzących sprzedaż.

Dikey Bütünleşme: Tam bir ticaret stratejisidir. Bir çiftlik kendi kaynak imkanlarını, damızlığı, besin kaynaklarını, üremeyi çiftliğini, idareciliği, işlemeyi ve pazarlamayı kontrol eder.

Was this helpful?
Δεξαμενή στην οποία τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται από τα απόβλητα με την μέθοδο της καθίζησης.


SETTLING TANK: A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING TANK: Bassin dans lequel les solides en suspension dans les eaux usées sont éliminées par un processus de sédimentation.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN/SETTLING TANK: Estanque en el cual los sólidos en suspensión de las aguas usadas son eliminados por un proceso de sedimentación.

TANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Tanque (estanque) no cal os sólidos en suspensión son eliminados das augas residuais e das escouras por un proceso de sedimentación.

ÜLEPÍTŐTARTÁLY: Olyan tartály vagy medence, amelyben a lebegő szilárd anyagok kiülepedés útján távoznak a szennyvízből.

HVIRVELSEPARATOR: Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.

ODSTOJNIK (osadnik) : Zbiornik (staw), w którym cząstki stałe zawiesiny są usuwane z ścieków i wód poprodukcyjnych w procesie sedymentacji.

ÇÖKERTME HAVUZU: Sedimentasyon sürecinde, kullanılan ve atık sulardan katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan tanklardır.

Was this helpful?
Ογκος ή βάρος (ξηρό, κατά προτίμηση) της στερεάς ύλης που καθιζάνει κατά τη διάρκεια μιάς ώρας στον πυθμένα ενός κώνου Ιmhoff που περιέχει έναν δεδομένο όγκο νερού.


SEDIMENTABLE SOLIDS: The volume or weight (preferably dry) of solid material which will , during one hour, settle to the bottom of an Imhoff cone containing a measured volume of water.

VOLUME OU POIDS DE SEDIMENTATION: Le volume ou le poids (de préférence le poids sec) de matière solide qui se dépose en une heure au fond dun entonnoir dImhoff rempli dun volume déterminé deau.

SÓLIDOS SEDIMENTADOS: Volumen o peso (de preferencia peso seco) de materia sólida que se deposita en una hora en el fondo del cono de Imhoff lleno de un volumen determinado de agua.

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: Volume ou peso (en concreto, o peso seco) de materia sólida que se deposita nunha hora no fondo do cono de Imhoff cheo dun volume determinado de auga.

ÜLEPÍTHETŐ SZILÁRD ANYAGOK: Azoknak a szilárd anyagoknak a tömege vagy térfogata, amelyek egy óra alatt kiülepednek egy adott víztérfogatot tartalmazó Imhoff-tölcsér aljára.

SEDIMENTERBART STOFF: Stoff som sedimenterer i et gradert konisk glass (Imhoff-glass) i løpet av 0,5 eller 2 timer, måles per liter vann (ml/l).

SEDYMENTUJĄCA ZAWIESINA: Objętość lub masa (wskazana sucha) stałych cząstek materiału, które osiądą w ciągu jednej godziny na dnie stożka Imhoffa zawierającego odmierzoną objętość wody.

ÇÖKEBİLEN KATI MADDE: Belirli bir miktarda su içeren Imhoff konisinin tabanında bir saatlik süre içersinde biriken katı maddelerin ağırlığı veya hacmi (tercihen kuru).

Was this helpful?
Το μέρος των αιωρούμενων στερεών που καθιζάνει υπό συνθήκες ηρεμίας.


SETTLEABLE SOLIDS: That part of suspended solids which will settle under calm conditions.

SOLIDES SEDIMENTABLES: La portion des solides en suspension dans leau qui sédimente pendant les conditions de calme.

SÓLIDOS DE SEDIMENTACIÓN: Porción de sólidos en suspensión en agua que sedimenta en condiciones de aguas calmadas.

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: Porción de sólidos en suspensión en auga que sedimenta en condicións de augas calmadas.

KIÜLEPEDŐ SZILÁRD ANYAGOK: Azok a lebegő szilárd anyagok, amelyek nyugodt körülmények között kiülepednek a vízből.

UTFELLBARE STOFF: Andelen av de løste patiklene som bunnfeller under rolige forhold.

CZĄSTKI OSIADAJĄCE: Ta część cząstek zawiesiny, która w spokojnych warunkach będzie sedymentować.

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE: Durgun şartlarda bir havuzda dibe çöken katı madde miktarıdır.

Was this helpful?
Αναφέρεται στην ανάπτυξη ορισμένων όγκων οι οποίοι ενδέχεται να διαδοθούν σε απομακρυσμένες θέσεις ή να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον θάνατο.


MALIGNANT: Pertaining to or denoting progressive growth of certain tumours which may spread to distant sites or invade surrounding tissue and terminate in death.

MALIN, MALIGNE: Se dit de certaines tumeurs à croissance progressive et qui peuvent envahir les tissus voisins ou des sites éloignés, provoquant la mort.

MALIGNO: Dícese de algunos tumores con crecimiento progresivo que pueden invadir tejidos adyacentes o distantes, provocando así la muerte.

MALIGNO: Pertencente ou relativo ao crecemento progresivo de certos tumores que poden estenderse a zonas distantes ou invadir o tecido circundante rematando na morte.

ROSSZINDULATÚ: Olyan daganatok megjelölésére használt fogalom, amelyek képesek a test távolabbi részeire vagy a környező szövetekre is átterjedni, és végül halált okoznak.

ONDARTET: Vedrorer eller betegner progressiv vekst av visse svulster, som kan spre seg til andre kroppsdeler eller invadere nærliggende vev og føre til at organismen dør.

ZŁOŚLIWY: Typowy lub oznaczający progresywny wzrost pewnych guzów, które mogą rozszerzać się na odległe miejsca lub opanowywać otaczającą tkankę a kończy się to śmiercią.

ZARARLI: Uzak bölgelere yayılabilen ya da dokuyu kaplayabilen ve ölümü sonlandıran belirgin tümörlerin aşamalı büyüme göstermesi ile ilişkili olarak

Was this helpful?
Προϊούσα αναιμία χαρακτηριζόμενη από ελάττωση σε αριθμό και ποικιλία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σχετιζόμενη με ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12.


PERNICIOUS ANAEMIA: A progressive anaemia characterized by lessening in numbers and variation in form of the red corpuscles, related to deficiency in Vitamin B12.

ANEMIE PERNICIEUSE: Anémie progressive caractérisée par une diminution du nombre des hématies et par une variation de leur forme, par suite dune déficience en vitamine B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia de progresiva caracterizada por una disminución en número de los hematíes y una variación en su forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia progresiva caracterizada por unha diminución en número das hemacias e unha variación na súa forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

ÁRTALMAS VÉRSZEGÉNYSÉG: Előrehaladott vérszegénység, amely a vörösvértestek számának és formai változatosságának csökkenésével jellemezhető, és a B12-vitamin hiányára vezethető vissza.

PERNISIOS ANEMI: Progressiv anemi karakterisert ved en minking og variasjon i form av rode blodceller. Står i sammenheng med mangel på folat og/eller vitamin B12.

NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA: Postępowa anemia, charakteryzująca się zmniejszającymi się pod względem liczebności i postaci krwinek, związana z niedoborem witaminy B12.

PERNİSYOZ ANEMİ: B12 vitamininin eksikliğiyle ilişkili, alyuvarların sayıca azalmasıyla ve şekil değişikliğiyle karakterize olan ilerleyen anemi.

Was this helpful?
Γεύση-οσμή σχετιζόμενη με το περιβάλλον, όπως είναι η οσμή "λάσπης" ή "μούχλας" ή μουχλιασμένη που μπορεί να διαποτίσει τα ψάρια που καλλιεργούνται σε δεξαμενές (π.χ. Αμερικανικό γατόψαρο η κυπρίνος). Αυτό είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης κυανοφυκών που παράγουν την ένωση γεωσμίνη. Η κακοσμία εξαλείφεται με την διατήρηση των ψαριών σε ρέον νερό επί 7-14 ημέρες.


OFF-FLAVOUR: Environment-related flavours, like "muddy" or "musty", which can permeate pond-raised fish. (e.g American cat fish and common carp). This results from the fish eating blue green algae which produce the compound Geosmin. The off-flavour can be removed by holding the fish in flowing water for 7-14 days.

DÉFAUT DE SAVEUR: Goût dû aux facteurs environnementaux (par exemple vase, moisissure) parfois associés aux poissons élevés en étang (poissons chats et carpe commune Américaine). Ce phénomène provient de la consommation dalgues bleues-vertes qui produisent le composé "Geosmin". Cette mauvaise saveur peut être éliminée en faisant séjourner le poisson de 7 à 14 jours en eau courante.

DEFECTO DE SABOR: Gustos debidos a factores ambientales (por ejemplo, borroso, mohoso) a veces asociados a los peces cultivados en estanques (pez gato y carpa común americana). Este fenómeno es debido al consumo de las algas azules-verdes que producen el compuesto “Geosmina”. Este mal sabor puede ser eliminado poniendo los peces durante 7 a 14 días en agua dulce corriente.

DEFECTO DE SABOR: Sabores debidos a factores ambientais, como "a lama", "rancio, que poden transmitirse aos peixes cultivados en estanques (p. ex. peixe gato e carpa común). Este fenómeno é debido ao consumo que fan os peixes das algas azuis-verdes que producen o composto "Geosmina". Este mal sabor pode ser eliminado poñendo os peixes durante 7 a 14 días en auga corrente.

ÍZRONTÓ ANYAG: A környezettel összefüggő ízek, pl. "iszapíz" vagy "penészíz", amely a halastóban nevelt halak (pl. ponty vagy harcsafélék) húsának jellemzője lehet. Kialakulásának oka az, hogy a halak a geozmin nevű vegyületet termelő kék-zöld algákkal is táplálkoznak. Az ízrontó anyagok eltávolíthatók, ha a halakat 7-14 napig átfolyó vízben tartjuk.

BISMAK: Miljørelaterte aromaer, f.eks. evje eller mudder, som kan sette smak på damoppdrettet fisk (f.eks. maller og karper). Skjer på grunn av at fisken spiser blågrønnalger, som produserer stoffet geosmin. Bismaken kan fjernes ved å holde fisk i strømmende vann i 7 – 14 dager. I Norge er bismak ikke noe problem i oppdrett, men er kjent fra villfisk som mudder-/evjesmak (hyse og flyndrer) eller myrsmak (f.eks. ørret).

POSMAK: Zależny od środowiska, jak np. "błotnisty” lub "stęchły”, który może przenikać chowane w stawie ryby (np. amerykański sum i karp pospolity). Jest to rezultatem zjadania przez ryby sinic, które wytwarzają związek zwany geosminą. Usunięcie posmaku wymaga przetrzymywania ryb przez 7 - 14 dni na przepływie czystej wody.

İSTENMEYEN KOKU: Havuz yetişriciliği yapılan balıklara nüfuz eden, çamur ya da küf benzeri, çevreyle ilişkili koku.( Örn: Amerikan kedi balığı ve sazan) Balıkların Geosmin bileşiği üreten maviyeşil algleri tüketmesinin sonucudur. İstenmeyen koku balıkların 7-14 gün akan suda tutulması ile uzaklaştırılabilir.

Was this helpful?
Ορατή αλλοίωση της φυσιολογικής δομής των οργάνων, των ιστών ή των κυττάρων.


LESION: Any visible alteration in the normal structure of organs, tissues, or cells.

LESION: Perturbation apportée dans la texture des organes, tissus ou cellules.

LESIÓN: Perturbación aportada en la textura de órganos, tejidos o células.

LESIÓN: Calquera alteración visible na estrutura normal dos órganos, tecidos ou células.

LÉZIÓ: Sérülés; bármilyen látható változás a szervek, szövetek és sejtek normális szerkezetében.

LESJON: Enhver synlig forandring i organers, vevs eller cellers naturlige oppbygging.

ZMIANA CHOROBOWA: Każda widoczna zmiana w prawidłowej budowie narządów, tkanek lub komórek.

LEZYON: Organ, doku veya hücrelerin normal yapılarında meydana gelen herhangi bir görülebilir değişim, ayrışma.

Was this helpful?
Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη και την επιβίωση των οργανισμών. Σε κυτταρικό επίπεδο συμμετέχει στην διατήρηση της ενδοκυτταρικής ιοντικής ισορροπίας και παραάγει μεμβρανικό δυναμικό σε όλα τα κύτταρα τα οποία παράγουν ηλεκτρικές ώσεις στους νευρώνες. Επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο απαιτείται στην αύξηση των φυτών.


POTASSIUM (K): An element essential for the growth and survival of living organisms. At the cellular level it is involved in maintaining intracellular ion balance and generating the membrane potential in all cells and in producing electrical signals in neurons. Also one of the major elements required for plant growth.

POTASSIUM (K): Elément essentiel pour la croissance et la survie des organismes vivants. Au niveau cellulaire il agit sur léquilibre intracellulaire des ions, sur la régénérescence des membranes de toutes les cellules, et sur la production de signaux électriques des neurones. Egalement un élément majeur nécessaire à la croissance des plantes.

POTASIO (K): Un elemento esencial para el crecimiento y supervivencia de organismos vivos. A nivel celular está involucrado en el mantenimiento del equilibrio iónico intracelular y en la generación del potencial de membrana en todas las células y en la producción de señales eléctricas en neuronas. También es uno de los elementos mayoritarios requeridos para el crecimiento de las plantas.

POTASIO (K): Un elemento esencial para o crecemento e supervivencia de organismos vivos. A nivel celular está involucrado no mantemento do equilibrio iónico intracelular e na xeración do potencial de membrana en todas as células e na produción de sinais eléctricas en neuronas. Tamén é un dos elementos maioritarios requiridos para o crecemento das plantas.

KÁLIUM (K): Az élőlények növekedéséhez és túléléséhez elengedhetetlen elem. Sejtszinten a sejten belüli ionegyensúly fenntartásában, a sejtek membránpotenciáljának és az idegsejtek elektromos jeleinek generálásában játszik szerepet. A növények növekedéséhez szükséges fontos elem.

KALIUM: Et essensielt grunnstoff for vekst og overlevelse hos levende organismer. På cellulært nivå er det involvert i intracellulær ionebalanse og membranpotensiale, og i produksjon av elektriske signaler i nerveceller. Også et viktig element nødvendig for vekst hos planter.

POTAS (K): Pierwiastek niezbędny dla wzrostu i przeżywalności żywych organizmów. Na poziomie komórkowym uczestniczy w utrzymywaniu wewnątrzkomórkowej równowagi jonowej i w wytwarzaniu potencjału membranowego wszystkich komórek oraz w generowaniu sygnałów elektrycznych w neuronach. Jest także jednym z makroelementów koniecznych do rozwoju roślin.

POTASYUM (K): Canlıların büyümesi ve yaşayabilmesi için esansiyel bir element. Hücresel düzeyde hücreiçi dengesini korumakta ve tüm hücrelerde membran potansiyeli üretmekte ve nöronlarda elektrik sinyali üretmekte görevli. Aynı zamanda bitki büyümesi için gerekli öneml

Was this helpful?
Μέθοδος καλλιέργειας μυδιών που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στις Γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, αλλά μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιοχές με υψηλή παλιρροιακή ροή. Ο γόνος συλλέγεται καθώς εγκαθίσταται σε σχοινιά που αιωρούνται στη θάλασσα. Τα σχοινιά με τα νεαρά μύδια μεταφέρονται στις περιοχές πάχυνσης και τυλίγονται γύρω από στύλους (bouchot) που βρίσκονται στην διαπαλιρροιακή ζώνη.


BOUCHOT CULTURE: Method of culturing mussels that is primarily used along the French Atlantic coast but is applicable to other areas with a high tidal flux. Spat are collected by larval settlement on ropes suspended in the sea. Ropes with young mussels are transported to the on-growing area and wrapped around poles (i.e. bouchots) embedded in the intertidal zone.

BOUCHOT (CULTURE SUR BOUCHOT): Méthode de culture des moules très répandue sur les Côtes Atlantiques de la France, mais également applicable à dautres régions à fort coefficient de marée. Le naissain de moules est capté sur des cordes suspendues dans la mer. Les cordes sont ensuite transférées sur des pieux, appelés bouchots, enfoncés dans le sédiment de lestran dans des parcs de grossissement.

CULTIVO “BOUCHOT”: Método de cultivar mejillones que se encuentran principalmente a lo largo de la costa Atlántica francesa, pero es aplicable a otras regiones con un alto flujo de la mareas. Los mejillones recién nacidos son colocados encima de sogas suspendidas en el mar. Las sogas con los mejillones jóvenes pegados se transportan al área de crecimiento y envueltos alrededor de los polos (i.e. bouchot) incrustados en la zona intermareal.

CULTIVO EN "BOUCHOT": Método de cultivar mexillóns que se atopan principalmente ao longo da costa Atlántica francesa, pero é aplicable a outras rexións cun alto fluxo de mareas. A sementeira realízase mediante a fixación das larvas en cordas suspendidas no mar. Os mexillóns acabados de nacer colócanse enriba de sogas suspendidas no mar. As sogas coa semente de mexillón pegada transpórtanse á área de crecemento e enrólanse arredor dos postes (i.e. bouchot) incrustados na zona intermareal.

PÓZNAKULTÚRA: Az ehető kagylók tenyésztésének egyik módszere, amelyet eredetileg Franciaország Atlanti-óceáni partvidékén használtak, de bárhol alkalmazható, ahol az árapály szintje magas. Az ikrákat a tengerbe lógatott kötelekhez rögzítik. Az előnevelés után a fiatal kagylókat tartalmazó köteleket az árapályzónába ágyazott póznákhoz kötik, és az állatokat ilyen telepeken nevelik tovább.

BOUCHOT KULTUR (PÅLEKULTUR): Metode for å dyrke blåskjell som er mest brukt på den atlantiske franskekysten, men kan også brukes i andre områder med stor forskjell på flo og fjære. Yngel samles ved at larver bunnslår på tau som er hengt ut i sjøen. Tau med små blåskjell transporteres til tilvekstområdene og snurres rundt påler satt ned i tidevannssonen.

HODOWLA PALOWA: Metoda hodowli omułków, która głównie jest stosowana wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Francji, ale jest także spotykana w innych rejonach o wysokich pływach. Młode ostrygi są zbierane z osiedlających się larw na linach zawieszonych w morzu. Liny z młodymi ostrygami są przenoszone na tereny odrostowe i owijane wokół żerdzi (np. pali) wbitych w paśmie pływów strefy przybrzeżnej.

BOUCHOT KÜLTÜRÜ: Daha ziyade Fransa nın Atlantik kıyısı boyunca kullanılan bir midye yetiştirme yöntemidir.Yüksek bir gelgit ortalaması yakalandığında diğer bölgelerde de uygulanabilir.İstiridye yumurtaları denize sarkıtılmış halatlardan elde edilir. Etrafı küçük midyelerle kaplanmış halatlar, gelgit bölgesine yerleştirilmiş direklerin etrafını kaplayan yetiştirme alanlarına taşınır.

Was this helpful?
Μέθοδος οστρακοκαλλιέργειας (π.χ. στρείδια) κατά την οποία η αύξηση πραγματοποιείται σε σάκκο με τρύπες, ο οποίος τοποθετείται σε στύλους τοποθετημένους στην παλιρροιακή ζώνη. Σε αντιδιαστολή με την καλλιέργεια στον πυθμένα.


BAG CULTURE: Method of shellfish culture (for example, oysters) in which ongrowing takes place in mesh bags held on intertidal trestles as opposed to bottom culture which takes place on the sea bed.

CULTURE EN POCHE: Méthode de culture de coquillages (par exemple les huîtres) dans laquelle le grossissement seffectue dans des poches en filets plastiques maintenues sur des tables dans les zones destran, par opposition à la culture de fond.

CULTIVO EN BOLSA: Método de cultivo de marisco (por ejemplo ostras) en el cual el engorde se efectúa en bolsas de plástico mantenidas encima de mesas en las zonas de la orilla, opuesto al cultivo de fondo.

CULTIVO EN BOLSA: Método de cultivo de moluscos (por exemplo ostras) no cal o engorde se efectuase en bolsas de malla mantidas enriba de cabaletes na zona intermarial, ao contrario do cultivo de fondo que ten lugar no leito mariño.

ZSÁKKULTÚRA: Rák- és kagylófélék (pl. osztrigák) tenyésztési módja, amelynél az állatokat az árapályzónában lévő állványokhoz rögzített, hálóból készült zsákokban nevelik, ellentétben az aljzatkultúrával, amelynél a nevelés a tengerfenéken történik.

POSEKULTUR: Metode brukt i skjelloppdrett (f.eks. østers) der matskjell produksjonen skjer i garnposer på bukker i litoralsona. I motsetning til i bunnkultur som finner sted på havbunnen.

HODOWLA WORKOWA MAŁŻY: Metoda hodowli małży (np. ostryg), w której ich wzrost następuje w workach siatkowych rozmieszczonych na stojakach w strefie pływów, w przeciwieństwie do hodowli na podłożu, prowadzonej na dnie morskim.

TORBA KÜLTÜRÜ: Kabukluların (örnek istiridye) gelgit seviyesi arasında deniz zemini üzerine çakılı yapılardan ağ torbalar içerisine doldurup asılarak büyütülmesi metodudur.

Was this helpful?
Μορφή αιρούμενης καλλιέργειας (βλ.λ) κατά την οποία τα σχοινιά πάχυνσης εξαρτώνται από επιπλέουσες σχεδίες (π.χ. καλλιέργειες μυδιών bateas στην Νότιο Ισπανία και στρειδοκαλλιέργειες στην Ιαπωνία).


RAFT CULTURE: Form of suspended culture in which the ongrowing structures (ropes etc.) are suspended from a raft (e.g. bateas mussel culture in S. Spain and oyster culture in Japan)

CULTURE SOUS RADEAU: Forme de culture en suspension; les supports de grossissement (fils par exemple) étant suspendus sous un radeau (par exemple la culture de moules sous des batéas en Espagne ou la culture dhuîtres au Japon).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; los suportes de engorde (hilos por ejemplo) están suspendidos bajo la balsa (por ejemplo el cultivo de mejillón bajo bateas en España o el cultivo de ostras en Japón).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; os suportes de engorde (cordas, por exemplo) están suspendidos baixo a balsa (por exemplo o cultivo de mexillón baixo bateas en España ou o cultivo de ostras en Xapón).

TUTAJKULTÚRA: A lebegő kultúráknak az a típusa, amelynél a nevelésre szolgáló szerkezeteket (pl. köteleket) egy tutajhoz rögzítik (pl. a bateas kagylók tenyésztése Dél-Spanyolországban vagy az osztrigatenyésztés Japánban).

FLÅTEKULTUR: Type hengekultur der påvekstssubstratet (tau etc.) henger fra en flåte (f.eks. blåskjelloppdrett i syd Spania og østersoppdrett i Japan).

HODOWLA TRATWOWA: Forma hodowli zawieszonej, w której na długich linach zwisających do wody z tratwy (często w ażurowych pojemnikach) są hodowane małże (np. hodowle małży w południowej Hiszpanii i ostryg w Japonii).

RAFT KÜLTÜR: Yapılar (örneğin halat) üzerinde büyüyen asılı kültür formu; bir bottan asılı halde bulunur ( Örneğin, ispanyadaki midye kültürleri ve Japonyada istiridye kültürleri)

Was this helpful?
Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια.


STRING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture; cf. raft-culture, long-line culture.

CULTURE SUR CORDES(STRING): Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CUERDAS (STRING): Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

CULTIVO EN CORDAS (STRING): Tipo de cultivo polo que as especies cultivadas se engordan sobre cordas colgantes ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, emparillados, plataformas flotantes, palangres). Sin. cultivos suspendidos; cf. cultivo en bateas, cultivo en long-line ou palangres.

KÖTÉLKULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. függesztett kultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

LINEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym hengekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

HODOWLA SZNUROWA : Metoda hodowli, w której hodowane gatunki małży wyrastają na zawieszonych linach (także nazywana hodowlą sznurową) lub innych konstrukcjach zawieszonych na stałych lub pływających instalacjach (pławy, tratwy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowla tratwowa, hodowla długolinowa.

Halat kültürü: Asılı halde bulunan halatlar veya diğer yapılar, sabit bir yapıya asılmış yada yüzer sistemler (yüzdürücü, çerçeve, yüzer platformlar, uzun halatlar) üzerinde türlerin büyütülerek yapıldığı kültür.Benz. Uzun halat kültürü, asma kültürü vb.

Was this helpful?
Μη επικίνδυνος για την ζωή. Καλοήθης όγκος είναι ένα νεόπλασμα, το οποίο αυξάνεται αργά και χωρίς μεταστάσεις. Ενδέχεται όμως να αυξηθεί σε μέγεθος, ώστε σε πιέσεις που ασκεί και ο χώρος που καταλαμβάνει, να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του οργανισμού.


BENIGN: Not endangering life. However, a benign tumour is a neoplasm which is slow-growing and non-invasive and may eventually grow to a size which may compress or occupy space, thus endangering the life of the organism.

BENIN, BENIGNE: Sans conséquences graves. Sans mettre en péril la vie. Toutefois, une tumeur bénigne est un néoplasme non-envahissant à croissance lente, qui peut éventuellement atteindre une taille suffisante pour comprimer dautres structures et mettre en péril la vie de lorganisme.

BENIGNO: Sin consecuencia graves. Sin poner la vida en peligro. Sin embargo, un tumor benigno es un neoplasma no invasivo con crecimiento lento y puede alcanzar un tamaño suficiente para comprimir otras estructuras y poner en peligro la vida del organismo.

BENIGNO: Sen consecuencia graves. Sen poñer a vida en perigo. Non obstante, un tumor benigno é un neoplasma non invasivo con crecemento lento e pode alcanzar un tamaño suficiente para comprimir outras estruturas e poñer en perigo a vida do organismo.

JÓINDULATÚ: Az életet nem veszélyeztető. Habár a jóindulatú daganat lassan növekszik és nem képez áttétet (nem invazív), olyan méretet érhet el, hogy valamilyen szervet összenyomhat vagy elfoglalhatja a helyét, ezáltal veszélyeztetheti a szervezetet.

GODARTET: Truer ikke liv. Men seintvoksende godartede svulster kan komme opp i en slik størrelse at de lager mindre eller okkuperer plass for andre organ, og setter på den måten livet til en organisme i fare.

GUZ ŁAGODNY: Niezłośliwy, niezagrażający życiu. Wprawdzie guz łagodny jest nowotworem, który wolno rośnie i nie jest inwazyjny, ale ostatecznie może osiągnąć wielkość, która może uciskać lub zajmować przestrzeń, zagrażając w ten sposób życiu organizmu.

İYİ HUYLU TÜMÖR (BENIGN): Yaşam tehlikesi yok. Buna rağmen bir tümöre içindeki doku kütlesinin diğer doku ve organlara yayılmada yavaş gelişmesi ve bulunduğu yere gelişip basın oluşturması sonucu canlının yaşamının tehlikeye sokulması.

Was this helpful?
Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργανισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).


CONCENTRATION RESPONSE CURVE: Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.

COURBE DE REPONSE DE CONCENTRATION: Représentation graphique de la réponse dun organisme à des concentrations variables dun effecteur (toxique ou bénéfique) dans le milieu ambiant.

CURVA DE RESPUESTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica de la respuesta de un organismo a concentraciones variables de un realizador (Tóxico o benéfico) en el medio ambiente; la curva de efecto dosis.

CURVA DE RESPOSTA DE CONCENTRACIÓN: Representación gráfica da resposta dun organismo a concentracións variables dunha molécula efector (tóxica ou benéfica) no medio; a curva de efecto dose.

KONCENTRÁCIÓS VÁLASZGÖRBE: Egy szervezet különböző koncentrációjú effektor (mérgező vagy kedvező hatású) molekulákra adott válaszreakciójának grafikus megjelenítése.

KONSENTRASJON- RESPONSKURVE : Grafisk framstilling av responsen til en organisme til ulike konsentrasjoner av et effektormolekyl (giftig eller gunstig) i det omgivende mediet. Jfr. dose-respons kurve.

KRZYWA REAKCJI NA KONCENTRACJE: Graficzne przedstawienie reakcji organizmu (toksycznej lub korzystnej) na zmieniające się koncentracje cząsteczki efektora w otaczającym środowisku.

Konsantrasyon tepki eğrisi: Ortamda bulunan etkin bir moekülün (toksi yada faydalı) organizmanın gösterdiği tepkiye göre değişen konsantrasyonlarının grafiksel gösterimidir.

Was this helpful?
Γραφική παράσταση που δείχνει την απόλυτη αύξηση του βάρους ή άλλης παραμέτρου ενδεικτικής της αύξησης, έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.


GROWTH CURVE: A graphical representation which shows the absolute increase in weight, or other growth indicating parameters, of an organism against a corresponding time period.

COURBE DE CROISSANCE: Représentation graphique des changements absolus de poids ou dun autre paramètre indicatif de croiisance, dun organisme dans le temps.

CURVA DE CRECIMIENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de peso o de otro parámetro indicativo de crecimiento, de un organismo en el tiempo.

CURVA DE CRECEMENTO: Representación gráfica de cambios absolutos de incremento en peso ou doutro parámetro indicativo de crecemento, dun organismo fronte ao correspondente período de tempo.

NÖVEKEDÉSI GÖRBE: Egy szervezet testtömegének vagy egyéb növekedési jellemzőjének abszolút növekedését az idő függvényében ábrázoló grafikon.

VEKSTKURVE: Grafisk framstilling som viser den absolutte økningen i vekt, eller andre vekstindikerende parametre, for en organisme over en gitt tid.

KRZYWA WZROSTU: Graficzny obraz, który pokazuje absolutny wzrost masy lub wzrost innego parametru wskaźnikowego organizmu w stosunku do określonego czasu.

BÜYÜME EĞRİSİ: Belli bir süre içersinde bir canlının ağırlığındaki ya da başka özelliklerindeki tam artışın grafiksel temsilidir.

Was this helpful?
Καροτινοειδείς χρωστικές που βρίσκονται στην σάρκα των ψαριών, ιδίως των σολομοειδών. Οταν τα σολομοειδή δεν μπορούν να συνθέσουν καροτινοειδή, οι χρωστικές παρέχονται με την τροφή. Η κανθαξανθίνη απαγορεύεται ως χρωστική της τροφής των ψαριών στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.


CANTHAXANTHIN: Carotenoid pigment found in fish flesh, notably in salmonids. As salmonids cannot synthesize carotenoids, these pigments are provided in the diet. Canthaxantin is prohibited as a pigment in fish feed in Japan and the U.S.

CANTHAXANTHINE: Pigment carotenoïde rencontré dans la chair des poissons, notamment des salmonidés, qui ne peuvent les synthétiser. Ces pigments sont apportés par la nourriture. Lutilisation de ces pigments dans les aliments pour poissons est interdite au Japon et aux USA.

CATAXANTÍNA: Pigmento carotinoide que se encuentra en la carne de peces, notablemente de salmónidos, que no lo pueden sintetizar. Estos pigmentos son suministrados por la comida. La utilización de estos pigmentos en la comida de peces está prohibida en Japón y en USA.

CANTAXANTINA: Pigmento carotenoide que se atopa na carne de peixes, notablemente de salmónidos, que non o poden sintetizar. Estes pigmentos son subministrados pola comida. A utilización destes pigmentos na comida de peixes está prohibida en Xapón e en USA.

CANTHAXANTHIN: A halak, elsősorban a lazacfélék húsában előforduló karotinoid festékanyag. A lazacfélék képtelenek a pigment szintézisére, emiatt a táplálékkal kell azt felvenniük. A canthaxanthin haltenyésztésbeni alkalmazását Japánban és az Egyesült Államokban betiltották.

KANTAXANTIN: Karotenoid pigment funnet i fiskekjøtt, særlig i laksefisk. Siden laksefisk ikke kan syntetisere karotenoider tilsettes disse i fôret. Kantaxantin er forbudt som pigment i fiskefôr i Japan og USA.

KANTAKSANTYNA: Barwny karotenoid występujący w mięsie ryb, szczególnie u łososiowatych. Ponieważ ryby łososiowate nie mogą syntetyzować karotenoidów, barwniki te są dostarczane z pokarmem. W Japonii i USA stosowanie kantaksantyny jako barwnika w żywieniu ryb jest zabronione.

Kantakasntin: Balık etinde özellikle salmonidlerde bulunan karotenoid pigmenti, salmonidlerde olduğu gibi balık tarafından sentezlenemeyip diyetle beraber alınır. Bu pigment maddesi Amerika ve Japonya da balık beslemede pigmnet maddesi ilavesi olarak yasaklanmıştır.

Was this helpful?
Ενδοειδική θήρευση.


CANNIBALISM: Intraspecific predation.

CANNIBALISME: Prédation intraspécifique.

CANIBALISMO: Predación intra específica.

CANIBALISMO: Predación intraespecífica.

KANNIBALIZMUS: Fajon belüli zsákmányszerzés.

KANNIBALISME: Nar individer fra samme art spiser hverandre.

KANIBALIZM: Wewnątrzgatunkowe drapieżnictwo.

KANİBALİZİM: Tür içindeki predasyon.

Was this helpful?
Ο όρος καραβίδα και γαρίδα συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. Στην αγορά η καραβίδα αναφέρεται σε μεγαλύτερα είδη ή άτομα μολονότι η ονομασία γαρίδα χρησιμοποιείται επίσης. Στις καραβίδες συγκαταλέγονται τα είδη των οικογενειών Pandalidae, Penaeidae και Palaemonidae. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα είδη Pandalus borealis (γαρίδα της αρκτικής) από τα Pandalidae, Penaeus monodon (γάμπαρη τίγρης), Penaeus japonicus (γαρίδα της Ιαπωνίας), Penaeus brevirostris (κρυσταλλογαρίδα) από τα Penaeida


PRAWN: The term "prawn" and "shrimp" are used indiscriminately, but commercially, "prawn" is often used in reference to the larger species or individuals (though the term "shrimp" is used as frequently). Species identified by these common names include members of the families Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae and Palaemonidae. Examples are Pandalus borealis (called deep water prawn or pink shrimp) from Pandalidae; Penaeus monodon (giant tiger prawn), Penaeus japonicus (Kuruma prawn), (crystal shrimp)

CREVETTE: Nom commun et peu spécifique décrivant un certain nombre de crustacés. Crevette traduit deux termes anglo-saxones "prawn" et "shrimp" qui sont souvent utilisés lun pour lautre, mais commercialement "prawn" désigne les espèces ou individus plus grands, particulièrement les Pandalidae, Penaeidae,Crangonidae et Palaemonidae. Exemples: Pandalus borealis (Pandalidae); Penaeus monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaeidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crangonidae).

CAMARÓN (LANGOSTINO): Nombre común y poco específico que describe cierto número de crustáceos. “gamba” es a menudo utilizado como referencia a un gran número de especies o individuales como “prawn” y “shrimp”, pero comercialmente “prawn” se refiere a las especies o individuos más grandes, particularmente las Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae y Palaeminidae. Por ejmplo: Pandalus borealis (Pandalidae); P. monodon, P. japonicus, P. brevirostris (Penaidae); Macrobrachium rosenbergii (Palemonidae); Crangon crangon (Crang

CAMARÓN (LAGOSTINO): Tanto "prawn" como "shrimp" son nomes comúns e pouco específicos que describen certo número de crustáceos, pero comercialmente, "prawn" refírese ás especies ou individuos máis grandes (aínda que tamén adoita empregarse frecuentemente o termo "shrimp"). As especies identificadas con estes nomes comúns están nas familias Pandalidae, Penaeidea, Crangonidae e Palaemonidae. Por exemplo: Pandalus borealis (camarón boreal) (Pandalidae); Penaeus monodon (lagostino jumbo ou lagostino tigre xigante), Mars

KIRÁLYRÁK: A "királyrák" és "garnélarák" megnevezést általában megkülönböztetés nélkül használják, a kereskedelemben viszont a "királyrák" gyakran nagyobb méretű fajokra vagy egyedekre utal (habár a "garnélarák" megnevezést is gyakran használják). Az így nevezett fajok a Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae és Palaemonidae családokba tartoznak, például a Pandalus borealis (mélyvízi királyrák vagy rózsaszín garnéla) a Pandalidae családból, a Penaeus monodon (óriás tigrisrák), a Penaeus japonicus (Kuruma

REKE: På engelsk brukes betegnelsen ”shrimp” og ”prawn” om reker. ”Prawn” brukes om de største artene eller individene. Ulike rekefamilier er Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae og Palaemonidae. Eksempler på arter er Pandalus borealis (dypvannsreke, fam. Pandalidae), P. monodon (svart tigerreke, fam. Penaeidae), P. japonicus (kurumareke, fam. Penaeidae), P. brevirostris (krystallreke, fam. Penaeidae), Macrobrachium rosenbergii (stor ferskvannsreke, fam. Palaemonidae) og Crangon crangon (vanlig reke, f

KREWETKA: Określenia "prawn” (krewetka) i "shrimp” (krewetka) są używane bez zastanowienia, ale handlowo "prawn” jest często używana w odniesieniu do gatunków lub osobników większych (chociaż określenie "shrimp” jest używane tak samo często). Gatunki utożsamiane z tym powszechnym określeniem (tzn. "prawn") obejmują ją przedstawicieli rodzin: Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae i Palaemonidae. Przykładami są: Pandalus borealis (nazywana krewetką głębokowodną lub krewetką różową) z Pandalidae; Penaeus monodo

KARİDES: İri karides (prawn) ve karides (shrimp) terimleri birbirinden ayırt edilmeksizin kullanılır, fakat ticari olarak İri karides (prawn) daha büyük bireyler için kullanılır. Pandalidae, Penaeidae, Crangonidae ve Palaemonidae ailelerinin bireylerinin tanımlanmasında ortak isimleri olarak kullanılır. Örneğin Pandalidae ailesinden Pandalus borealis (derinsu karidesi veya pembe karides) , Penaeidae ailesinden Penaeus monodon (dev kaplan karidesi), Penaeus japonicus (Kuruma karidesi), Palaemonidae a

Was this helpful?
Εκχύλισμα φύκους που χρησιμοποιείται κυρίως ως συνδετικός παράγων ή δέτης τροφών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και βιομηχανικών υγρών. Χρησιμοποιείται ως διαυγαστικός παράγων που ελέγχει την κρυσταλλική αύξηση κατεψυγμένων γλυκισμάτων.


CARRAGEENIN: An extract from red seaweeds used chiefly as a suspending agent or binder in foods, pharmaceuticals, cosmetics and industrial liquids; as a clarifying agent for beverages and as an agent to control crystal growth in frozen confections.

CARRAGEENIN: Extrait dalgues utilisé en qualité de liant et dagent de suspension dans les aliments, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les liquides industriels; utilisé également comme un agent clarifiant dans les boissons et afin de contrôler la cristallisation dans les produits congelés.

CARRAGENINA: Extracto de algas que se utiliza en calidad de alianza (ligante) y como agente de suspensión en los alimentos, los productos farmacéuticos, los cosméticos y los líquidos industriales; utilizado generalmente como agente clarificador de las bebidas con el fin de controlar la cristalización de los productos congelados.

CARRAXENINA: Extracto obtido a partir de algas vermellas (rodofíceas) que se utiliza como espesante e en calidade de ligante nos alimentos, produtos farmacéuticos, cosméticos e en líquidos industriais; utilízase tamén como axente clarificador de bebidas e co fin de controlar a aparición de cristais en produtos conxelados.

CARRAGEENIN: Vörösmoszatokból készített kivonat, amelye főleg kötőanyagként használnak élelmiszerekben, gyógyszerekben, kozmetikumokban és ipari folyadékokban; derítőanyagként italokban és a kristálynövekedés szabályozására a fagyasztott édességekben.

KARRAGENAN: Ekstrakt fra rødalger hovedsakelig brukt som bindemiddel i mat, legemidler, kosmetikk og væsker brukt i industri (klarningsmiddel i drikkevarer og for å hindre krystalldannelse i frossent syltetøy, frysepulver).

KARRAGENINA: Ekstrakt z krasnorostów używany głównie jako środek do sporządzania zawiesin lub substancja wiążąca w żywności, farmaceutykach, kosmetykach i cieczach przemysłowych; jako środek klarujący w napojach i kontrolujący wzrost kryształków w preparatach mrożonych.

KARRAGENİN: Kırmızı yosunlardan elde edilen bir öz, başlıca gıdalarda, ilaçlarda, kozmatikte ve endüstriyel sıvılarda erteleyici ajan ya da bağlayıcı, içeceklerde berraklaştırma ajanı ve dondurulmuş ürünlerde kristal gelişim kontrol ajanı olarak kullanılır.

Was this helpful?
Αναγκαστική απομόνωση οργανισμών οι οποίοι έχουν (ή πιθανόν έχουν) μολυνθεί, ώστε να προληφθεί η μετάδοση ασθενειών.


QUARANTINE: Enforced isolation of organisms which are or may have been infected, to prevent transmission of diseases.

QUARANTAINE: Lisolement imposé aux organismes qui sont infectés, ou potentiellement infectés, afin de prévenir la transmission de maladies à dautres organismes ou à lenvironnement.

CUARENTENA: Aislamiento impuesto a organismos infectados, o potencialmente infectados, con el fin de prevenir la transmisión de las enfermedades a otros organismos o al ambiente.

CORENTENA: Illamento imposto a organismos infectados, ou potencialmente infectados, co fin de previr a transmisión das enfermidades a outros organismos ou ao ambiente.

KARANTÉN: Fertőzött vagy fertőzésgyanús szervezetek szándékos elszigetelése a betegség átadásának megakadályozására.

KARANTENE: Patvunget isolering av organismer som er eller kan være infiserte, for å hindre sykdomsspredning.

KWARANTANNA: Wymuszona izolacja organizmów, które są/lub mogą być zakażone, w celu zapobieżenia przeniesieniu chorób.

KARANTİNA: Hastalıkların yayılmasını önlemek için enfekte olan veya olabilen organizmaların zorunlu ayrımı.

Was this helpful?
Διαδικασία αιμοληψίας από την καρδιά με σύριγγα και βελόνα.


CARDIAC PUNCTURE: The process of drawing blood from the heart by needle and syringe.

PONCTION CARDIAQUE: Prélèvement du sang par ponction du coeur à laide dune séringue.

PUNCIÓN CARDIACA: Procedimiento para sacar sangre por punción del corazón mediante agujas o jeringas.

PUNCIÓN CARDÍACA: Procedemento para extraer sangue por punción do corazón mediante agullas ou xiringas.

KARDIÁLIS PUNKCIÓ: Vérvétel közvetlenül a szívből, injekciós tű és fecskendő használatával.

HJERTE PUNKTERING: Metode der blod blir tappet direkte fra hjertet ved hjelp av sproyte med spiss.

PUNKCJA SERCA: Procedura pobierania krwi z serca za pomocą igły i strzykawki.

KALP DELİĞİ : İğne ya da şırıngayla kalpten kan alım süreci.

Was this helpful?
Ικανός να προκαλέσει καρκίνο.


CARCINOGENIC: Capable of producing cancer.

CANCERIGENE (ou CANCEROGENE): Agent capable de provoquer lapparition dun cancer.

CARCINÓGENO (o CANCERÍGENO): Agente capaz de provocar la aparición de un cáncer.

CARCINÓXENO (ou CANCERÍXENO): Axente capaz de provocar a aparición dun cancro. Sin. Carcinoxénico.

KARCINOGÉN: Rákkeltő.

KARCINOGEN: Kan gi kreft (kreftfremkallende).

RAKOTWÓRCZY: Zdolny do wytworzenia raka.

KANSEROJEN: Kanser yapabilme kapasitesine sahip olan

Was this helpful?
Υδρόβια κυρίως αρθρόποδα που χαρακτηρίζονται από έναν εξωσκελετό χιτίνης, ο οποίος διαιρείται σε κεφάλι, θώρακα και κοιλία (π.χ. γαρίδες, αστακοί, κωπήποδα). Είναι επίσης σημαντικά ως παράσιτα, π.χ. θαλασσόψειρες, ψείρες των βραγχίων).


CRUSTACEANS: Mainly aquatic arthropods characterized by an exoskeleton of chitin divided into head, thorax and abdomen (e.g., shrimps, lobsters, copepods). Also important as parasites, for example, sea lice, gill lice.

CRUSTACÉS: Principalement arthropodes aquatiques caractérisés par un exosquelette de chitine divisé en tête, thorax et abdomen (crevettes, homards, copepodes). Certains sont aussi des parasites importants, par exemple les poux de mer.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido en cabeza, tórax y abdomen (camarón, langosta, copepodos). Algunos son también parásitos importantes, por ejemplo las pulgas de mar.

CRUSTÁCEOS: Principalmente artrópodos acuáticos caracterizados por un exoesqueleto de quitina dividido na cabeza, tórax e abdome (p. ex. camaróns, lagostas, copépodos). Algúns son tamén parasitos importantes, por exemplo as pulgas de mar, piollos dos peixes.

RÁKOK: Elsősorban vízben élő ízeltlábúak, amelyek jellegzetessége a fejtorra és potrohra osztható, kitinből álló külső váz (pl. garnélák, tarisznyarákok, vízibolhák). Sok fajuk élősködő, pl. a haltetű.

KREPSDYR: Hovedsakelig akvatiske artropoder (leddyr) karakterisert ved et ytre skjelett av kitin, delt inn i hode (cephalon), bryst (thorax) og bakkropp eller hale (abdomen), f.eks. reker, hummere og hoppekreps. Mange er parasitter, f.eks. lakselus og gjelleorm.

SKORUPIAKI: Głównie wodne stawonogi (Arthropoda) charakteryzujące się zewnętrznym szkieletem chitynowym, podzielonym na głowę, tułów i odwłok (np. krewetki, raki, homary, widłonogi). Ważne są także jako pasożyty, np. wesz morska (Lepeophtheirus salmonis), ergasiloza (Ergasilus sieboldi).

Kabuklular: Kabuklular, Başlıca sucul eklembacaklıların baş, toraks ve karın bölümlerinin dış kabuğunun kitinden oluşması ile karakterizedirler. Örneğin karides, istakoz ve kopepodlar Ayrıca önemli parazitlerden deniz ve solungaç bitide bu gruba dahildir.

Was this helpful?
(1) Στην παθολογία. Κακοήθες νεόπλασμα. Περιστασιακή ενδοζωïκή ή επιζωïκή αλλοίωση. Οι συνηθέστεροι καρκίνοι βρίσκονται σε καίρια όργανα (δέρμα, συκώτι, αιμοποιητικά όργανα) και ενδέχεται να έχουν μεταστατική εξέλιξη. Γενικά συνδέονται αλλοίωση του κυτταρικού γονιδιώματος, που ορισμένες φορές οφείλεται σε ιούς ή χημικές ουσίες. (2) Γένος δεκαπόδων καρκινοειδών


CANCER: (1) In pathology, a malignant neoplasm; occasional, enzootic or epizootic lesions. The most common cancers are found in target organs (e.g. skin, liver and haematopoietic tissues) and can have a metastatic evolution. They generally correspond to cellular genomic alterations, sometimes associated with viruses or chemicals. (2) CANCER; a genus of decapod crustaceans .

CANCER: (1) En pathologie, néoplasme malin; lésions occasionnelles enzootiques ou epizootiques. Les cancers les plus fréquents affectent des organes cibles (par exemple: peau, foie, tissus hématopoïétiques) et peuvent avoir une évolution métastatique. Ces néoplasmes correspondent à des altérations génomiques, parfois associées aux virus ou aux agents chimiques. (2) CANCER ; genre de crustacés décapodes.

CÁNCER : (1) En patología, neoplasma maligno; lesiones ocasionales enzoóticas o epizoóticas. Los canceres más frecuentes afectan los órganos objetivo (por ejemplo: piel, hígado, tejidos hematopoeticos) y pueden tener una evolución metastática. Estos neoplasmas corresponden a alteraciones genómicas, a veces asociadas a viruses o a agentes químicos. (2) CÁNCER ; género de crustáceos decápodos.

CANCRO: (1) En patoloxía, neoplasma maligno; lesións ocasionais enzoóticas ou epizoóticas. Os cancros máis frecuentes afectan a órganos diana (por exemplo: pel, fígado, tecidos hematopoéticos) e poden ter unha evolución metastática. Estes neoplasmas corresponden a alteracións xenómicas, ás veces asociadas a virus ou a axentes químicos. (2) CÁNCER; xénero de crustáceos decápodos.

RÁK: (1) Betegség: rosszindulatú daganat; esetenkénti belső vagy külső elváltozás. A daganatok legtöbbször célszervekben fordulnak elő (pl. bőrben, májban vagy a vérképző szövetekben), és áttéteket képezhetnek. A sejtek génállományának megváltozásával alakulnak ki, gyakran különböző vírusok és vegyszerek hatására. (2) Rákok: az ízeltlábúak törzsének egyik osztálya.

KREFT: (1) I patologi (sykdomslære), en ondartet svulst. De fleste typer kreft er funnet i målorganer (f.eks. hud, lever og bloddannende vev) og kan ha en metastatisk utvikling. De korresponderer som regel med forandringer i det cellulære genomet, noen ganger forbundet med virus eller kjemikalier. (2) CANCER (betyr kreft på engelsk), slekt av decapode (ti-fotede) krepsdyr.

RAK (choroba): (1) W patologii: nowotwór złośliwy; sporadyczne zmiany patologiczne choroby odzwierzęcej lub epizootycznej. Najczęściej schorzenie to jest stwierdzane w narządach docelowych (np. skórze, wątrobie i tkankach krwiotwórczych) i może mieć charakter (rozwój) przerzutowy. Ogólnie odpowiadają one genomowym zmianom komórkowym, czasami związane z wirusami lub substancjami chemicznymi. (2) Rak; rodzaj skorupiaków dziesięcionogich.

KANSER: (1) Patolojide, kötü huylu bir tümör(doku büyümesi) ; Bazen belirli bir bölge de ya da yaygın görülen lezyonlar. En yaygın kanserler hedef organlarda bulunur ( Örn: Deri, karaciğer ve hematopoetik dokular) ve metastatik gelişime sahip olabilirler. Genellikle hücresel genomik değişimlere benzerler, bazen virüsler ya da kimyasallarla ilşkili olabilirler. (2) Cancer; dekapod krustaselerin bir cinsi.

Was this helpful?
Κακοήθης όγκος προερχόμενος από επιθηλιακά κύτταρα.


CARCINOMA: A malignant tumour derived from epithelial cells.

CARCINOME: Tumeur maligne dérivée de cellules epithéliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado de las células epiteliales.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado das células epiteliais.

KARCINÓMA: Az epiteliális (kültakaró-) sejtekből eredő rosszindulatú daganat.

KARCINOM: Ondartet svulst avledet fra epitelceller.

RAK (choroba): Guz złośliwy pochodzący z komórek nabłonkowych.

KARSİNOMA (KANSER): Epitelial hücrelerden türeyen kötü huylu tümör.

Was this helpful?
Χρωστικά μόρια που εναποτίθενται στην κερατοειδή στιβάδα πολλών καρκινοειδών, βλ. ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ, ΚΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ


CAROTENOIDS: These pigment molecules are deposited in the endocuticle of many crustaceans and are passed on to their predators.

CAROTENOIDES: Pigments de couleur rouge ou jaune, que lon trouve par exemple dans lendocuticule des écrevisses deau douce.

CAROTENOIDES: Pigmentos de color rojo o amarillo, que por ejemplo se en encuentra en el endocuticule de los cangrejos de agua dulce.

CAROTENOIDES: Estas moléculas pigmentarias deposítanse na endocutícula da maioría dos crustáceos e transfírense aos seus depredadores.

KAROTINOIDOK: Ezek a pigmentmolekulák sok rákfaj belső kutikulájában halmozódnak fel, és átkerülnek a velük táplálkozó halak szervezetébe.

KAROTENOIDER: Pigmentmolekyler som finnes i skallet til mange krepsdyr. Blir overført videre til dyr som beiter på krepsdyr.

KAROTENOIDY: Cząsteczki tych barwników są odkładane w nabłonku wewnętrznym wielu skorupiaków i przekazywane ich drapieżcom; porównaj: astaksantyna, kantaksantyna.

KARETENOİDLER: Bu pigmentler birçok krustasenin endokutikilinde birikir ve diğer diğer predatörlere geçer.

Was this helpful?
Τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου χρωμοσωμάτων (αριθμός, μέγεθος σχήμα) σε ένα σύνηθες σωματικό κύτταρο ενός δεδομένου είδους, ατόμου ή στελέχους κυττάρων.


KARYOTYPE: The characteristics of a set of chromosomes (number, size, shape) of a typical somatic cell of a given species, individual or cell strain.

CARYOTYPE: La caractérisation des chromosomes (nombre, tailles, formes) dune cellule somatique typique dune espèce, individu ou souche cellulaire.

CARIOTIPO: La caracterización de cromosomas (número, tallas, formas) de una célula somática típica de una especie, individuo o cepa celular.

CARIOTIPO: As características dunha serie de cromomas (número, talles, formas) dunha célula somática típica dunha especie dada, individuo ou cepa celular.

KARIOTÍPUS: Egy adott faj, egyed vagy sejtvonal tipikus testi sejtjeiben megtalálaható kromoszómakészlet jellemzői (szám, méret, alak).

KARYOTYPE: Egenskapene til en samling kromosomer (antall, størrelse, form) i en typisk somatisk celle fra en gitt art, individ eller cellelinje.

KARIOTYP: Cechy gametycznego zespołu chromosomów (liczba, wielkość, kształt) typowej komórki somatycznej danego gatunku, osobnika lub szczepu komórki.

KARYOTİP: Belirli bir türün tipik gövde hücresindeki ( sayı, büyüklük, yapı ) kromozom topluluklarının nitelikleridir.

Was this helpful?
Διαδικασία με την οποία οι χημικές ενώσεις διασπώνται και παράγουν μικρότερα μόρια που δίνουν ενέργεια για την αύξηση, τη θερμότητα, ή τη δραστηριότητα.


CATABOLISM: The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.

CATABOLISME: Processus par lequel les substances chimiques complexes sont transformées en molécules plus simples, libérant de lénergie utilisée pour la croissance, lactivité ou la chaleur.

CATABOLISMO: Proceso por el cual las sustancias químicas se descomponen en moléculas de menor tamaño proporcionando energía disponible para el crecimiento, para la actividad de los organismos o es liberada en forma de calor...

CATABOLISMO: Proceso polo cal as substancias químicas se descompoñen en moléculas de menor tamaño proporcionando enerxía dispoñible para o crecemento, para a actividade dos organismos ou é liberada en forma de calor.

LEBONTÓ ANYAGCSERE: Folyamat, amelynek során a vegyületek kisebb molekulákká bomlanak le, miközben a növekedéshez vagy tevékenységhez felhasználható, vagy hő formájában távozó energia szabadul fel.

KATABOLISME: Prosessen der næringsstoff brytes ned til mindre molekyler for å gi energi til vekst, bevegelse eller varme. Jfr. anabolisme, metabolisme.

KATABOLIZM: Proces, w którym złożone związki chemiczne rozkładane są na mniejsze cząsteczki, wyzwalający energię wykorzystywaną na wzrost, aktywność życiową lub wytworzenie ciepła.

KATABOLİZMA: Kimyasalların büyüme, aktivite veya sıcaklık için enerji üretmek için küçük moleküllere bölünmesi işlemi.

Was this helpful?
Δεξαμενή εκτροφής νυμφών στην οποία χρησιμοποιείται μηχανισμός ανάβλυσης για την βέλτιστη διασπορά των θρεπτικών. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατή η εκκόλαψη πολύ μεγάλων ποσοτήτων αυγών/νυμφών σε περιορισμένο χώρο.


VERTICAL INCUBATOR: Larval incubator unit in which upwelling is used to enable a optimal distribution of nutrients thus allowing very high densities of eggs/larvae to be raised in a small area.

INCUBATEUR VERTICALE: Incubateur de larves aquatiques dans lequel le mouvement ascendant de leau est exploité afin de maintenir une distribution optimale de sels nutritifs permettant ainsi des densités de larves/oeufs très élevées sur une surface restreinte.

INCUBADORA VERTICAL: Incubadora de larvas acuáticas en la cual el movimiento ascendente del agua es aprovechado para mantener una distribución óptima de sales nutritivas que permiten así densidades de larvas/huevos muy elevadas en una superficie restringida.

INCUBADORA VERTICAL: Incubador larval no cal o movemento ascendente da auga é aproveitado para manter unha distribución óptima de nutrientres que posibilitan densidades de ovos ou larvas moi elevadas nunha superficie pequena.

FÜGGŐLEGES INKUBÁTOR: Olyan inkubátoregység, amelyben felfelé áramló folyadékot használnak a tápanyagok optimális eloszlatására, ezáltal lehetővé teszik nagy mennyiségű ikra vagy lárva nevelését egy viszonylag kis térfogatban.

VERTIKAL INKUBATOR: Oppstrøms larveinkubator der strømsettingen muliggjør optimal fordeling av næringspartikler, noe som gjør at høye tettheter av egg/larver kan oppdrettes på små arealer.

PIONOWY APARAT WYLĘGOWY: Pojedynczy aparat wylęgowo-larwalny, w którym stosowany jest przepływ wody z dołu ku górze, aby umożliwiać optymalne rozprowadzanie składników pokarmowych; pozwala inkubować jaja i podchowywać larwy na małej powierzchni w bardzo dużych zagęszczeniach.

Dikey İnkübatör: Larval inkübatör ünitesi; oradaki akış, besinlerin optimal dağılımına imkan verir böylece küçük bir alanda çok yüksek yoğunlukta yumurta ve larvaların yetiştirilmesini mümkün kılar.

Was this helpful?
Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.


CATALYST: A substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any chemical change.

CATALYSEUR: Corps qui augmente la vitesse dune réaction chimique et qui se retrouve inchangé à la fin du processus.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin que ella misma sufra ningún cambio químico.

CATALIZADOR: Substancia que aumenta a velocidade dunha reacción química sen que ela mesma sufra ningún cambio químico.

KATALIZÁTOR: Olyan anyag, amely fokozza egy kémiai reakció sebességét, miközben maga kémiailag nem változik.

KATALYSATOR: Forbindelse som øker hastigheten av en kjemisk reaksjon, men som selv ikke tar del i reaksjonen.

KATALIZATOR: Substancja, która przyspiesza prędkość reakcji chemicznej, lecz sama nie ulega zmianie.

KATALİST: Kendisi kimyasal değişim geçirmeden kimyasal reaksiyon hızını arttıran madde.

Was this helpful?
Ο ρυθμός με τον οποίο προσλαμβάνεται το οξυγόνο (Ο2 mg/κg/hr) από τους καλλιεργούμενους οργανισμούς σε μία μονάδα. Η κατανάλωση οξυγόνου καθορίζεται βασικά από το είδος των ψαριών, το μέγεθος και την θερμοκρασία του νερού. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με την διατροφική/κολυμβητική δραστηριότητα και την χειροτέρευση της ποιότητας του νερού (π.χ. υψηλά επίπεδα αμμωνίας).


OXYGEN CONSUMPTION: The rate of use of oxygen (O2 mg/kg/hr) by the culture organisms in a holding unit. The oxygen consumption is essentially determined by the fish species, size and water temperature. Oxygen consumption increases with feeding/swimming activity and poor water quality conditions (for example, high ammonia levels).

CONSOMMATION DOXYGENE: Le taux dutilisation doxygène (O2 mg/Kg/hr) des organismes cultivés dans un système délevage. Le taux de consommation est fonction de lespèce cultivée, sa taiile et la température de leau. Il augmente en fonction des activités alimentaires et natatoires ainsi quavec la mauvaise qualité de leau (fort taux dammoniaque par exemple).

CONSUMO DE OXÍGENO: Tasa de utilización de oxígeno (O2 mg/Kg/hr) de organismos cultivados en un sistema de cultivo. La tasa de consumo varia según la especie cultivada, su talla y la temperatura del agua. Aumenta en función de las actividades alimentarias así como la calidad del agua (fuerte tasa de amoniaco por ejemplo).

CONSUMO DE OSÍXENO: Taxa de utilización de osíxeno (O2 mg/kg/h)por organismos cultivados nun sistema de cultivo. A taxa de consumo varía segundo a especie cultivada, o seu talle e a temperatura da auga. O consumo de osíxeno aumenta coa alimentación/natacion e con pobre calidade de auga (forte taxa de amoníaco por exemplo).

OXIGÉNFOGYASZTÁS: Egy tartóegységben lévő tenyésztett szervezetek oxigénfelhasználásának mértéke (O2 mg/kg/hr). Az oxigénfogyasztás függ a hal fajától, méretétől és a vízhőmérséklettől. A táplálkozási vagy mozgási aktivitás, illetve a gyenge vízminőség (pl. magas ammóniaszint) növeli az oxigénfogyasztást.

OKSYGENFORBRUK: Forbruk av oksygen (O2 mg/kg/time) hos en organisme, målt i et respirasjonskammer. Oksygenforbruk hos fisk er avhengig av art, størrelse og vanntemperatur. Øker ved fôring/svømming og dårlig vannkvalitet (f.eks., mye ammoniakk).

KONSUMPCJA TLENU: Tempo zużycia tlenu (O2 mg/kg/h) przez hodowane organizmy w urządzeniu akwakultury. Konsumpcja tlenu z zasady jest określana przez gatunek, wielkość ryb i temperaturę wody. Konsumpcja tlenu wzrasta z intensywnością żywienia i aktywnością pływania ryb oraz niskim stanem jakości wody, np. przy wysokich poziomach amoniaku.

Oksijen tüketimi: Kültür canlılarının bulundukları ortamdaki kullandıkları oksijen oranı. Oksijen tüketimi esas olarak balık türleri, boyutları ve su sıcaklığına bağlıdır. Beslenme yüzme aktiviteleri ve düşük su kalitesine bağlı olarak artar (örneğin yüksek amonyum seviyesi).

Was this helpful?
Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς.


CONSUMER: (1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of aquaculture products.

CONSOMMATEUR: (1) Un organisme qui se nourrit dun autre organisme ou de la matière organique existante; se dit des herbivores, carnivores, parasites, saprophytes et tout organisme hétérotrophe. (2) Le dernier utilisateur/acquéreur des produits aquacoles.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta de otro organismo o de la materia orgánica existente; dícese de herbívoros, carnívoros, parásitos, saprofitos y todo organismo heterotrófico. (2) El último usuario/adquiridor de productos acuícolas.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta doutro organismo ou da materia orgánica existente; dise de herbívoros, carnívoros, parasitos, saprófitos e todo organismo heterotrófico. (2) O usuario final de produtos acuícolas.

FOGYASZTÓ: (1) Olyan élő szervezet, amely más élő szervezetekkel vagy már jelenlevő szerves anyagokkal táplálkozik. Ide tartoznak a növényevők, ragadozók, élősködők, lebontó és heterotróf szervezetek. (2) Az akvakultúra által előállított termékek végfelhasználója/vásárlója.

KONSUMENT: (1) En organisme som beiter på en annen organisme eller eksisterende organisk materiale, medregnet herbivore, carnivore, parasittiske, saprofyttiske og heterotrofe organismer. (2) Siste bruker/kjøper av akvakulturprodukter.

KONSUMENT: (1) Organizm, który żywi się innym organizmem lub istniejącą materią organiczną; obejmuje organizmy: roślinożerne, drapieżne, pasożyty, saprofity i cudzożywne. (2) Końcowy użytkownik/nabywca produktów akwakultury.

TÜKETİCİ: (1) Bir organizmanın başka organızmayı veya ortamda var olan organik maddeleri tüketmesi, hebivor, kanivor, parazit, saprofit ve heterotrof organizmaları içerir, (2) Akuakültür ürünlerinin son kullanıcısı veya alıcs.

Was this helpful?
Κάθε δυσμενές ερέθισμα που οδηγεί σε καταπόνηση και που τείνει να διασπάσει την φυσιολογική σταθερότητα ενός ζώου.


STRESSOR: Any adverse stimulus, causing stress, that tends to disrupt the normal stability of an animal.

AGENT STRESSANT: Stimulus nocif qui provoque un stress susceptible de déséquilibrer la stabilité normale dun animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar la estabilidad de un animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar a estabilidade dun animal.

STRESSZOR: Stresszt okozó inger, amelynek hatására megbomlik a szervezet normális stabilitása.

STRESSOR: Det stimulus som fører til stress.

CZYNNIK STRESOTWÓRCZY: Każdy niekorzystny bodziec powodujący stres, który przyczynia się do zakłócenia normalnej stabilności zwierzęcia.

Stres nedeni: Hayvanın (canlının) normal stabilitesinde rahatsızlığa, strese neden olan herhangi bir ters durum

Was this helpful?
Μερική ή πλήρης αδιαφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού ή της κάψας του.


CATARACT: Partial or complete opacity of the crystalline lens or its capsule.

CATARACTE: Opacité totale ou partielle du cristallin ou de ses membranes.

CATARATA: Opacidad total o parcial del cristalino o de sus membranas.

CATARATA: Opacidade total ou parcial da lente do cristalino ou das súas membranas.

HÁLYOG: A szemlencse vagy a szaruhártya részleges vagy teljes átlátszatlansága.

KATARAKT: Delvis eller fullstendig blakking av linsen.

ZAĆMA/KATARAKTA: Częściowe lub całkowite zmętnienie białka soczewki bądź jej torebki.

KATARAKT: Kristal lens veya kapsülün kısmen veya tamamen opaklaşması

Was this helpful?
Ενας τύπος Τ-κυττάρου που θεωρείται ότι αναστέλλει την παραγωγή αντισωμάτων.


SUPPRESSOR T CELL: Considered to be a type of T- cell that turns off antibody production.

CELLULE T-SUPPRESSEUR: Un type de cellule T qui arrête la production danticorps.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea la producción de anticuerpos.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea a produción de anticorpos.

SZUPPRESSZOR T-SEJT: A T-sejteknek az a típusa, amely képes leállítani az antitestek termelését.

SUPPRESSOR-T-CELLE: Type T-celle som ”skrur av” antistoff produksjonen.

SUPRESYJNA KOMÓRKA T: Uważana bywa za typ komórki T, która wyłącza produkcję przeciwciał.

Baskılayıcı T hücresi: Vücutta antikor üretimini baskılayan T tipi hücre.

Was this helpful?
Ορμόνη η οποία απελευθερώνεται στο κυκλοφορικό σύστημα του ψαριού από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.) ως άμεση αντίδραση σε κατάσταση στρες όπως είναι για παράδειγμα η υποξία. Αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής είναι η άμεση παραγωγή και απελευθέρωση ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια προσπάθεια αύξησης της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου. Έχει επίσης υπεργλυκαιμική καθώς και λιπολυτική δράση (συγκρ. αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη).


CATECHOLAMINE: Hormone released into the general circulatory system of fish from the chromaffin tissue as an immediate response to stress such as hypoxia. Its effects include the release of additional red blood cells from the spleen to enhance oxygen transport. It has both a hyperglaecaemic and lypolytic function; cf. adrenaline, noradrelanine and dopamine.

CATECHOLAMINE: Hormone secrétée dans la circulation des poissons, à partir du tissu chromaffin, en réponse immédiate à un stress comme l’hypoxie. Ces effets incluent la libération d’hématies à partir de la rate afin d’augmenter le transport d’oxygène. Cette hormone a des effets hyperglycémiants et lypolytique.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas por el tejido cromafín de los peces al sistema circulatorio como respuesta inmediata al estrés (como la hipoxia). Los efectos incluyen la liberación de glóbulos rojos desde el bazo para incrementar el transporte de oxígeno. Tienen efectos hiperglicémicos y lipolíticos.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas polo tecido cromafín dos peixes ao sistema circulatorio como resposta inmediata ao estrés (como a hipoxia). Os efectos inclúen a liberación de glóbulos vermellos dende o bazo para incrementar o transporte de osíxeno. Teñen efectos hiperglicémicos e lipolíticos. Ex. adrenalina, noradrenalina e dopamina.

KATEKOLAMIN: Valamilyen stresszhatásra, pl. hipoxiára adott azonnali válaszként a kromaffin szövetből a halak vérkeringésébe kerülő hormon. Hatására a lépből újabb fehérvérsejtek kerülnek a vérkeringésbe, ezáltal növekszik a vér oxigénszállító képessége. Hiperglikémikus (a vércukorszintet növelő) és lipolitikus (zsírokat bontó) szerepe van; vö. adrenalin, noradrenalin és dopamin.

KATEKOLAMIN: Frigitt fra kromaffint vev til fiskens sirkulasjonssystem som en umiddelbar stressrespons (f.eks. oksygenmangel). Effektene inkluderer utskillelse av røde blodceller fra milten for å øke oksygentransporten. Har både en hyperglykemisk (øker blodsukkeret) og lipolytisk (bryter ned fett) funksjon.

KATECHOLAMINA: Hormon uwalniany z tkanki chromafinowej do ogólnego systemu krążenia ryb jako natychmiastowa reakcja na stres, np. niedotlenienie narządów i tkanek. Powoduje on uruchomienie uwalniania dodatkowych czerwonych krwinek ze śledziony i polepsza przenoszenie tlenu. Spełnia on zarówno funkcję hiperglikemiczną, jak i lipolityczną; porównaj: adrenalina, noradrenalina i dopamina.

KATEKOLAMİN: Hipoksiya gibi ani stres etkilerinde, balığın kromafin dokularından genel dolaşım sistemine salgılanan hormon. Taşınan oksijen seviyesini artırmak için dalaktan ilave kırmızı kan hücrelerinin salınımını etkiler. Hiperglisemic ve lipolitik fonksiyonununa ; adrenalin, noradrenalin ve dopamine sahiptir

Was this helpful?
Μέθοδος μετάδοσης ασθένειας κατά την οποία γονείς που έχουν μολυνθεί, παράγουν απογόνους που φέρουν την ασθένεια από την γέννησή τους. Πρβλ. Οριζόντια μετάδοση ασθένειας.


VERTICAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which infected parents, in a cross, produce offspring infected at birth.

TRANSMISSION VERTICALE DUNE MALADIE: Moyen de transmission dune maladie dans lequel les parents infectés engendrent des jeunes déja atteintents de cette maladie à la naissance.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE ENFERMEDAD: Medio de transmisión de una enfermedad en la cual los padres infectados engendran jóvenes alcanzados por la enfermedad al nacer.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE ENFERMIDADES: Proceso de transmisión dunha enfermidade na cal os pais infectados xeran novos infectados pola enfermidade ao nacer.

VERTIKÁLIS BETEGSÉGÁTADÁS: A betegségátadásnak az a típusa, amelynél a fertőzött szülők keresztezésekor az utódok is fertőzöttek lesznek.

VERTIKAL SMITTEOVERFORING: Prosess der sykdom overføres fra foreldre til avkom via egg og melke. Jfr. horisontal smitteoverforing.

PIONOWE PRZENOSZENIE CHOROBY: Metoda przenoszenia choroby, w której zakażeni rodzice (po skrzyżowaniu) dają zakażone potomstwo.

Hastalığın dikey bulaşması: Hastalığın, hastalığı taşıyan anne-babadan yumurta veya spermlerle yavrulara bulaşma şekili.

Was this helpful?
Είναι η χημική αντίδραση που παράγει θερμότητα και πραγματοποιείται μεταξύ των υλικών που περιέχουν ενέργεια (π.χ. καύσιμα) και του οξυγόνου; στοιχείο που προσδιορίζεται ως κατέργαστη τέφρα.


COMBUSTION: Heat-producing chemical reactions between energy-containing materials (fuels) and oxygen; a component in crude ash determination.

COMBUSTION: Réaction chimique productrice de chaleur entre des substances porteuses dénergie (combustibles) et loxygéne.

COMBUSTIÓN: Reacciones químicas entre materiales con contenido energético (combustibles) y el oxígeno, que producen calor; un componente para la determinación de la ceniza bruta.

COMBUSTIÓN: Reaccións químicas entre materiais con contido enerxético (combustibles) e o osíxeno, que producen calor; un compoñente para a determinación da cinza bruta

ÉGÉS: Energia-tartalmú anyagok (tüzelőanyagok) és oxigén közötti hőtermelő kémiai reakciók; a nyershamutartalom meghatározásának eleme.

FORBRENNING: Varmedannende kjemisk reaksjon mellom energibærende stoff (drivstoff) og oksygen; inngår i bestemmelse av innhold av råaske.

SPALANIE: Reakcje chemiczne, przebiegające z wydzielaniem ciepła, pomiędzy materiałami będącymi nośnikami energii (paliwa) i tlenem; element oznaczania zawartości popiołu ogólnego.

YANMA: Enerji içeren maddeler (yakıt) ile oksijen arasındaki ısı üreten kimyasal reaksiyon; ham kül tayininin bir bileşeni.

Was this helpful?
Στα ψάρια τα οποία δεν έχουν φιλετοποιηθεί σωστά, τμήματα του φιλέτου που βρίσκονται στην επιφάνεια που τεμαχίζεται, μπορούν να διαχωριστούν δημιουργώντας έτσι σχισμές ή τρύπες. Τα φιλέτα ψαριών που έχουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση χαρακτηρίζονται από κενά. Τέτοια κενά δημιοργούνται κατά τη φιλετοποίηση κυρίως μικρών ψαριών όταν αυτά καταψύχονται κατά τη νεκρική ακαμψία.


GAPING: In badly filleted fish, the flakes on the cut surface may separate from one another so that slits or holes appear. Such fillets are said to gape. Freezing fish during rigor mortis leads to gaping, mainly of filleted small fish.

FISSURE: Lors dun mauvais filetage, les muscles de la surface tranchée ne sont plus solidaires et présentent des fissures.On dit de tels filets quils baillent. Les poissons congelés lors de la rigor mortis présentent de telles fissures, spécialement chez les petits poissons.

GAPING: En peces mal fileteados, las láminas de la superficie de corte puede que se separen entre sí de modo que se forman rajas o agujeros. Se dice que estos filetes se abren. El congelado de los peces durante el rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peces pequeños fileteados.

GAPING: En peixes mal fileteados, as láminas da superficie de corte pode que se separen entre si de modo que se forman regañas ou buratos. Dise que estes filetes se abren. O conxelado dos peixes durante o rigor mortis conduce a este fenómeno, sobre todo en peixes pequenos fileteados.

MÁLLÁS: Rosszul filézett halakban a metszési felületen a miomerek elválhatnak egymástól, és így rések vagy lyukak jelenhetnek meg. Ezt nevezik a filé mállásának. A hullamerevség idején történő filézés málláshoz vezet, különösen filézett kis halak esetében.

FILETSPALTING: Skade på fiskefilet som følge av hard behandling under rigor mortis. Bindevevshinnene mellom myoseptene i kjøttet brytes og fileten får et "oppfliset" utseende. Forekommer hovedsaklig på liten fisk.

DZIURAWE FILETY: W niewłaściwie odfiletowanych rybach nierówne krawędzie na powierzchni cięcia mogą powodować oddzielanie się fragmentów tkanki, wskutek czego na powierzchni filetów pojawiają się szczeliny lub otwory. Do zjawiska tego może dojść w czasie zamrażania ryb (głównie filetów z małych ryb) w stanie rigor mortis (stężenia pośmiertnego).

DELİKLENMEK: Kötü fileto edilmiş balıklarda, kesilmiş yüzeydeki kaslar birbirinden ayrılır ve yarılmalar veya delikler oluşur. Bu tip filetolar deliklenmiş olarak adlandırılır. Balığı rigor mortisde dondurmak özellikle fileto edilmiş küçük balıklarda deliklenmeye sebe

Was this helpful?
Το διαφανές επιθήλιο του συνδετικού ιστού της επιφάνειας του ματιού των σπονδυλωτών και το εξωτερικό τμήμα του σύνθετου ματιού των καρκινοειδών.


CORNEA: The transparent epithelium and connective tissue at the surface of the eye of vertebrates and the outer part of the compound eye of a crustacean.

CORNEE: Membrane transparente extérieure du globe oculaire des Vertébrés ou de loeil composé dun crustacé.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior del globo ocular de Vertebrados o de ojos compuestos de un crustáceo.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior do globo ocular nos Vertebrados ou do ollo composto dos crustáceos.

SZARUHÁRTYA: Átlátszó hám- és kötőszövet a gerincesek szemének felszínén, illetve a rákok összetett szemének külső része.

HORNHINNE (CORNEA): Gjennomsiktig epitel og bindevev på øyets overflate hos virveldyr (vertebrater), og ytre delen av det sammensatte øyet hos krepsdyr.

ROGÓWKA: Przezroczysty nabłonek i tkanka łączna na powierzchni oka kręgowców oraz zewnętrzna część oka złożonego skorupiaków.

KORNEA: Omurgalıların gözlerinin yüzeyindeki şeffaf epitel ve bağ dokusu ve kabuklu deniz canlılarının petek gözlerinin dış kısmı.

Was this helpful?
Φλεγμονή του κερατοειδούς.


KERATITIS: Inflammation of the cornea.

KERATITE: Inflammation de la cornée.

KERATITIS: Inflamación de la córnea.

KERATITE: Inflamación da córnea.

KERATITIS: A szaruhártya gyulladása.

KERATITT: Betennelse i øyets hornhinne.

ZAPALENIE ROGÓWKI: Zapalenie rogówki.

KERATİT: Korneanın iltihaplanması

Was this helpful?
Νύμφη των τρηματωδών από την οποία παράγονται ρεδίες ή σποροκύστεις σε μολυσμένα σαλιγκάρια. Πολλαπλασιάζονται αγενώς από νύμφες ρέδιες οι οποίες παρασιτούν σε σαλιγκάρια. Τα κερκάρια μολύνουν διάφορους ξενιστές.


CERCARIUM: Larval stage of trematodes which produce rediae or sporocysts in infected intermediate hosts. Produced asexually by rediae larvae which are parasitic in snails. Cercariae are infective to a different host.

CERCAIRE: Stade larvaire de trématodes parasites produisant des redies ou des sporocystes chez les gastéropodes infectés. Produite de façon asexuelle par les larves de rédies qui vivent en parasites chez les gastéropodes. Les cercaires peuvent aussi infester dautres hôtes.

CERCARIA: Estado larvario de trematodos parásitos que producen (rediae) o soporcitos en los gasterópodos infectados. Producida de manera asexual por las larvas de rediae Que viven como parásitos en los gasterópodos. Las cercarías pueden infectar otros animales diferentes.

CERCARIA: Estado larvario de tTermodos parasitos que producen rediae ou esporocistos nos hospedadores intermedios infectados. Producidos de xeito asexual polas larvas de rediae que viven como parasitos nos gasterópodos. As cercarias poden infectar diferentes hospedadores.

CERKÁRIA: A mételyek (Trematodes) egyik lárvaalakja, amely aszexuális úton a redia stádiumú lárvákból alakul ki a köztigazdában (általában vízicsigákban). A cerkáriák a második köztigazdát fertőzik.

CERKARIE: Larvestadium hos trematoder (ikter) som produserer redier og sporocyster i infiserte mellomverter. Produseres ukjønnet fra redielarver som er parasittiske på snegler. Cerkarie er smittsomt for en annen vert.

CERKARIA: Stadium larwalne przywr, które wytwarza redie lub sporocysty w zakażonym żywicielu pośrednim. Wytwarzane bezpłciowo przez redie larwy prowadzą w ślimakach tryb pasożytniczy. Cerkaria zarażają różnych żywicieli, w tym i ryby.

CERCARIUM: Ara konakçılarda enfekte olan sporosit ya da redia üreten trematodların larval evresi. Salyangozlarda parazitik olan redia larvaları aseksüel olarak ürerler .Cercariae farklı konakçılar için enfektiftir.

Was this helpful?
Σκώληκες ταινιόμορφοι, με δίπλευρη συμμετρία, επιμηκυσμένοι, νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένοι. Είναι υποχρεωτικά παράσιτα.Τα περισσότερα ενήλικα παρασιτούν στον πεπτικό σωλήνα των σπονδυλωτών. Τα νυμφικά στάδια αναπτύσσονται εντος σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου ενδιάμεσου ξενιστή.


CESTODA: Tapeworms: bilaterally symmetrical, elongate, dorsoventrally flattened worms that are obligate parasites. Most of the adults parasitize the intestine of vertebrates; larval stages develop within a vertebrate or invertebrate intermediate host.

CESTODE: Ver allongé et applati dorso-ventralement; parasites obligés. La plupart des stades adultes sont des parasites du tube digestif des Vertébrés, tandis que les stades larvaires se développent chez un hôte intermédiaire (Vertébré ou Invertébré).

CESTODO: Gusano de cuerpo largo y aplanado dorso-ventral (platelmintos), parásitos obligatorios. La mayoría de los estados adultos son parásitos del tubo digestivo de vertebrados, mientras que los estados larvarios se desarrollan en el huésped intermediario (vertebrados o invertebrados).

CESTODO: Verme de corpo longo e aplanado dorso-ventralmente (platelmintos), parasitos obrigados. A maioría dos estados adultos son parasitos do tubo dixestivo de vertebrados, mentres que os estados larvarios se desenvolven no hospedadores intermediarios (vertebrados ou invertebrados).

CESTODA: Kétoldalasan szimmetrikus, hosszúkás, hát-hasi irányban lapított férgek, amelyek kizárólagos paraziták. A legtöbb kifejlett egyed a gerincesek bélrendszerében élősködik; a különböző lárvaalakok gerinces vagy gerinctelen köztigazdákban fejlődnek.

CESTODA (BENDELORM): Bilateralt symmetriske, langstrakte, dorsoventralt flattrykte marker som er obligate parasitter. De fleste voksne er parasitter i tarmen hos vertebrater (virveldyr), larvestadier utvikler seg inni mellomverter som kan være vertebrater eller evertebrater (virvelløse dyr).

TASIEMCE (Cestoda): Robaki dwubocznie symetryczne, wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie, są bezwzględnymi pasożytami. Większość dorosłych pasożytuje w jelitach kręgowców; stadia larwalne rozwijają się wewnątrz kręgowców lub bezkręgowców − jako żywicielach pośrednich.

SESTOT: Tenya: Bilateral simetrili , uzun, dorsal- ventral yönde basık kurtlardır, zorunlu parazitlerdir.Birçok yetişkin omurgalıların barsaklarındaki parazittir; larval evrelerini bir omurgalı ya da omurgasız ara konakçılarda geliştirirler.

Was this helpful?
(11-κετο-τεστοστερόνη) Φυσιολογικά αρσενική στεροειδής ορμόνη που ελέγχει την ανάπτυξη των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστικών και επιδρά στους μεταβολικούς ρυθμούς. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για πειράματα αρρενοποίησης.


KETO-TESTOSTERONE: (11-Keto-testosterone) A naturally-occurring male steroid which controls the development of secondary sexual characteristics and influences metabolic rates. In the past it has been used in masculinization experiments.

CETO-TESTERONE: (11-Céto-testérone) Hormone stéroïde mâle naturelle qui joue un rôle dans le contrôle du développement des caractères sexuels secondaires et qui influence le taux de métabolisme. Auparavant, cette hormone a été utilisée dans des expériences de masculisation.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina que juega un papel el control y el desarrollo de los caracteres sexuales segundarios y que influye la tasa metabólica. En el pasado esta hormona ha sido utilizada en los experimentos de masculinización.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina natural que controla o desenvolvemento dos carácteres sexuais secundarios e as influencias na taxa metabólica. No pasado esta hormona foi utilizada nos experimentos de masculinización.

KETO-TESZTOSZTERON: (11-keto-tesztoszteron) A természetben előforduló, szteroid szerkezetű hím nemi hormon, amely a másodlagos nemi jellegek kifejlődését szabályozza és befolyásolja az anyagcsere sebességét. Régebben maszkulinizációs (hímivarúvá alakító) kísérletekben alkalmazták őket.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron) Et naturlig forekommende hannlig steroidhormon som kontrollerer utviklingen av sekundære kjønnskarakterer og påvirker den metabolske aktiviteten. Er tidligere brukt i maskuliniseringseksperimenter. Jfr. testosteron.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron). Męski steroid występujący naturalnie, który kontroluje rozwój drugorzędnych cech płciowych i wpływa na tempo przemiany materii. W przeszłości był używany w doświadczeniach maskulinizacyjnych (kobiet).

Keto- Testesteron: (11-Keto-testesteron) İkincil seküel karakterlerin gelişimini kontrol eden erkek steroidlerlerinde doğal olarak meydana gelir ve metabolik oranı etkiler. Geçmişte erkekleştirme deneylerinde kullanılırdı.

Was this helpful?
Μεγάλη ομάδα οργανικών ενώσεων που περιέχουν μία ή περισσότερες κετονομάδες (=C=Ο). Οργανική ένωση που περιέχει καρβοξυλομάδα ενωμένη με δύο άνθρακες.


KETONES: A large group of hydrocarbon derivates containing one or more =C=O-groups (keto-groups). An organic compound that contains a carbonyl group attached to two carbons.

CÉTONES: Grand groupe de dérivés dhydrocarbure contenant un ou plusieurs groupes =C=O. Composé organique qui contient des groupes carbonyl attachés par deux carbones.

CETONAS: Gran grupo de derivados de hidrocarburo que contiene uno o muchos grupos =C=O. Compuesto orgánico que contiene grupos carbonilos ligados por dos carbonos.

CETONAS: Grande grupo de derivados de hidrocarburo que contén un ou moitos grupos =C=O. Composto orgánico que contén grupos carbonilos ligados a dous carbonos.

KETONOK: Egy vagy több =C=O csoportot (karbonil- vagy ketocsoportot) tartalmazó szénhidrogén-származékok. Olyan szerves vegyületek, amelyeknél a karbonilcsoport két szénatomhoz kapcsolódik.

KETONER: En stor gruppe med hydrokarbonderivater, består av forbindelser med en eller flere =C=O grupper (ketogrupper). En organisk forbindelse som inneholder en karbonylgruppe som er festet til to karbonatomer

KETONY: Duża grupa pochodnych węglowodorowych zawierających jedną lub więcej grup =C=O − (grupy ketonowe). Związek organiczny, który zawiera grupę karbonylową, przyłączoną do dwóch węgli.

KETONLAR: Bir veya daha fazla =C=O- grupları (keto-gruplar) içeren büyük hidrokarbon gruplardır. İki karbonlu karbonil grup içeren organik bileşiktir.

Was this helpful?
Σχηματισμός κετονών από λιπαρά οξέα και ορισμένα αμινοξέα.


KETOGENESIS: Formation of ketones from fatty acids and certain amino acids.

CETOGENESE: La formation de cétones à partir dacides gras et certains acides aminés.

CETOGENESIS: La formación de cetonas a partir de ácidos grasos y ciertos aminoácidos.

CETOXÉNESE: A formación de cetonas a partir de ácidos graxos e certos aminoácidos.

KETOGENEZIS: Ketontestek keletkezése zsírsavakból és bizonyos aminosavakból.

KETOGENESE: Dannelse av ketoner fra fettsyrer og visse aminosyrer.

KETOGENEZA: Tworzenie się ciał ketonowych z kwasów tłuszczowych i niektórych aminokwasów.

KETOJENEZ: Belirli amino asitler ve yağ asitlerinden ketonların oluşması

Was this helpful?
Σωληνοειδή αισθητήρια όργανα που βρίσκονται πίσω από την επιφάνεια του κεφαλιού ή μέσα σε εγκοπές, σε πολλά ψάρια. Οι κύριοι κλάδοι είναι η πλευρική αύλακα, η οποία είναι η συνέχεια προς τα εμπρός της πλευρικής γραμμής, και η κροταφική αύλακα, η οποία εκτείνεται από την πλευρική γραμμή προς τη νωτιαία μέση γραμμή περνώντας από την ινιακή περιοχή του κεφαλιού. Μία προ-επικαλυμματική - γναθική αύλακα διατρέχει το ζυγωματικό οστό και συνεχίζει προς τα έξω προς την κορυφή της κάτω σιαγόνας. Οι υπερκ


HEAD CANALS: Tubular sensory organs that run beneath the surface of the head or in grooves in many fishes. The main branches are the lateral canal, which is a forward continuation of the lateral line on the body, and a temporal canal that extends from the lateral canal towards the dorsal midline across the occipital region of the head. A preopercular- mandibular canal runs in the cheek bone and continues out toward the tip of the lower jaw; supraorbital and suborbital canals are variable. These are useful fo

CANAUX CRANIENS: Organes sensoriels tubulaires situés sur la surface de la tête ou dans des canaux chez certains poissons. Les branches principales comprennent le canal latéral, qui est le prolongement de la ligne latérale antérieure et le canal temporal qui sétend du canal latéral vers la ligne médiodorsale de la région occipitale de la tête. Le canal préoperculo- mandibulaire traverse le préopercule et continue vers la pointe de la mandibule; les canaux supraorbitaux et suborbitaux sont variables. Ils sont uti

CANALES CRANEALES: Órganos sensoriales tubulares situados en la superficie del cráneo o dentro de canales en ciertos peces. Las principales ramas se componen del canal lateral, que consiste en la prolongación de la línea lateral anterior y el canal temporal que se extiende desde el canal lateral hacia la línea mediodorsal de la región occipital de la cabeza. El canal preopérculo-mandibular traversa el preopérculo y continua hacia la punta de la mandíbula; los canales supraorbitales y suborbitales son variables. Se

CANLES CRANIAIS: Órganos sensoriais tubulares situados baixo a superficie cefálica ou dentro de sucos en moitos peixes. As principais ramas compóñense da canle lateral, que consiste na prolongación anterior da liña lateral e a canle temporal que se estende dende a canle lateral cara á liña mediodorsal ao longo da rexión occipital da cabeza. A canle preopércular-mandibular vai polo preopérculo e continua cara á punta da mandíbula inferior; as canles supraorbitais e suborbitais son variables. Utilízanse para a ide

FEJI CSATORNÁK: Sok halfajban a fej felszíne alatt vagy barázdákban elhelyezkedő csöves érzékszervek. Főbb ágai az oldalsó csatorna, amely az oldalvonal folytatása, és a halántéki csatorna, amely az oldalsóból ágazik ki a fej nyakszirti részének háti középvonala felé. A preoperkuláris-állkapcsi csatorna a járomcsonton belül fut és az alsó állkapocs csúcsa felé folytatódik; a szupraorbitális és szuborbitális csatornák változóak. Bizonyos fajok azonosításához használhatók.

SIDELINJEKANALER PÅ HODET: Rørformet sanseorgan i fiskehodet, bestående av kanaler som ofte ligger i fordypninger i knokler. Hovedforgreiningen er lateralkanalen, som er en videre fortsettelse av sidelinjen. Lateralkanalen forgreiner seg ut til fire kanaler: (a) Supratemporalkanalen (forbinder systemene fra hver side av fisken dorsalt bak øyet), (b) supraorbitalkanalen (oversiden av øyet), (c) intraorbitalkanalen (undersiden av øyet) og (d) mandibularkanalen (underkjeven). Kanalene står i kontakt med omgivelsene gjennom k

KANAŁY GŁOWOWE: Tabularne narządy czuciowe, które biegną u wielu ryb pod powierzchnią głowy lub w kanałach. Główne rozgałęzienia stanowi kanał boczny, który jest przednią kontynuacją linii nabocznej na ciele, zaś kanał skroniowy rozciąga się od kanału bocznego w kierunku środkowej linii grzbietowej przez rejon potyliczny głowy. Kanał przedwieczkowo-żuchwowy biegnie w kości policzkowej i ciągnie się dalej do szczytu dolnej szczęki; kanały nadoczodołowy i podoczodołowy są zmienne. Są one wykorzystywane przy ident

Baş Kanalları : Bir çok balıkta başın yüzeyinde veya kanal sistemi ile çalışan tubular duyu oranlarıdır. Ana kanallar yanda olup vücut üzerinde yanal çizgi boyunca devam ederler. Geçici kanallar ise baş bölgesinin üst tarafının ortasına kadar dağılır. Ön solungaç-alt çene kanalı yanak kemiğine ve çenenin altına kadar devam eder, Supraorbital ve suborbial kanallar değişkenlik gösterirler ve bu yapılar belli türlerin tayininde kullanılırlar.

Was this helpful?
Καφε-κίτρινες οξεο-στερεούμενες χρωστικές, ανθεκτικές στα τελικά προïόντα της υπεροξείδωσης ακόρεστων λιπαρών οξέων , οι οποίες βρίσκονται σε πολλούς ιστούς. Συναντώνται αρκετά συχνά στους ιστούς των ψαριών, ιδιαίτερα στο συκώτι και τον σπλήνα, μέσα στα μακροφάγα.


CEROID: Yellow-brown acid-fast pigments representing the end products of peroxidation of unsaturated fatty acids and occurring in many tissues. Found quite often in fish tissues, particularly in the liver and spleen, within macrophages.

CEROIDE: Pigment jaune-marron résistant à lacide produit par la péroxydation dacides gras insaturés fréquemment trouvés dans un nombre de tissus. Souvent rencontré dans les tissus des poissons, surtout dans les macrophages du foie et de la rate.

CEROIDE: Pigmento amarillo-marrón resistente al ácido, producido por la peroxidación de los ácidos grasos insaturados frecuentemente encontrados en un número de tejidos. Se encuentra bastante a menudo en los tejidos de peces, particularmente en los macrófagos del hígado y el bazo.

CEROIDE: Pigmento amarelo-marrón resistente ao ácido, que representa un produto final da peroxidación dos ácidos graxos insaturados e aparece en diversos tecidos. Atópase bastante a miúdo nos tecidos de peixes, particularmente no o fígado e o bazo, dentro dos macrófagos.

CEROID: Sokféle szövetben előforduló sárgásbarna, savas festékanyag, amely a telítetlen zsírsavak peroxidációjának végterméke. Igen gyakori a halak szöveteiben, főleg a májban és a lépben, illetve a makrofágokban.

CEROID: Oransjebrunt syremotstandig pigment som er sluttprodukt fra peroksidering av umettede fettsyrer, finnes i mange ulike vev. Ofte funnet i fiskevev, spesielt i lever og milt, og inni makrofager.

CEROID : Żółto-brązowe kwasoodporne barwniki stanowiące końcowe produkty wytwarzania grup nadtlenkowych w nienasyconych kwasach tłuszczowych; występują w wielu tkankach. Stwierdzano je dość często w tkankach, szczególnie w wątrobie (barwnik w marskiej wątrobie) i śledzionie oraz wewnątrz makrofagów.

SEROİD: Sarı- kahverengi asit- sabit pigmentleri doymamış yağ asitlerinin preoksidasyonunun son ürünleri olarak ifade edilirler ve birçok dokuda bulunurlar. Makrofajlar içinde balık dokularında biraz sık bulunurlar, özellikle karaciğer ve dalakta.

Was this helpful?
Χρόνια μολυσματική φλεγμονή ενός οργάνου, ακολουθούμενη από αύξηση του συνδετικού ιστού.


CIRRHOSIS: Chronic interstitial inflammation of any organ followed by increased connective tissue.

CIRRHOSE: Inflammation chronique interstitielle dun organe donné suivie dune augmentation de la quantité de tissu conjonctif.

CIRROSIS: Inflamación crónica intersticial de un órgano dado seguido de un incremento de tejido conjuntivo.

CIRROSE: Inflamación crónica intersticial dalgún órgano seguido dun incremento de tecido conxuntivo.

CIRRÓZIS: Valamilyen zsigeri szerv idült gyulladása, amelyet a kötőszövet megnagyobbodása követ.

CIRRHOSE: Kronisk betennelse i hvilket som helst organ etterfulgt av en økning i bindevev.

MARSKOŚĆ WĄTROBY: Przewlekłe zapalenie śródmiąższowe wątroby poprzedzone powiększeniem tkanki łącznej.

SİROZ: Herhangi bir organın doku içersindeki kronik yangısının bağ dokudaki artışıyla devam etmesi

Was this helpful?
Γενικός μη ειδικός όρος για μια ποικιλία ψαριών με κίτρινη ουρά συγγενή με το Μαγιάτικο και τον Λουτιάνο πχ. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Καλλιεργούνται στην Ιαπωνία


YELLOW TAIL: General non-specific term for a variety of fishes with distinctive yellow tails, e.g. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Farmed in Japan.

QUEUES JAUNES: Nom commun décrivant certains poissons dont les nageoires caudales sont jaunes; par exemple la sériole Seriola lalandei et le vivaneau Ocyurus chrysurus, tout deux sujets de la pisciculture japonaise.

COLA AMARILLA: Nombre común para describir ciertos peces cuyas aletas caudales son amarillas; por ejemplo la Seriola lalandei y Ocyurus chrysurus cultivadas en Japón.

COLA AMARELA: Nome común inespecifico para unha variedade de peixes con distintivas aletas caudais amarelas; por exemplo Seriola lalandei e Ocyurus chrysurus. Cultivadas en Xapón.

ÉRDESFARKÚ HALAK: Több halfaj közös gyűjtőneve. A fajok jellegzetessége a sárga farokrész. Ilyen pl. a Seriola lalandei és az Ocyurus chrysurus. Japánban tenyésztik őket.

YELLOW TAIL: Generell benevnelse på flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. ArteniSeriola quinqueradiata/i er en vanlig oppdrettsart i Japan.

SERIOLA: Ogólna niespecyficzna nazwa ryb z rodzaju Seriola, wyróżniających się żółtymi ogonami; np. hodowane w Japonii seriola lalanda (Seriola lalandei) i seriola olbrzymia (Seriola quinqueradiata).

Sarı kuyruk: Ayırt edici sarı kuyruklu balıkların topluluğu için kullanılan spesifik olmayan bir kavramdır. Örneğin, (Seriola lalandei), (Ocyurus chrysurus). Japonya da üretilir.

Was this helpful?
Ενα σε μεγάλο βαθμό κλειστο σύστημα σε μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας όπου το νερό καθαρίζεται και ανακυκλώνεται, αντί να χύνεται στο περιβάλλον και να αντικαθίσταται συνεχώς από καινούργιο νερό.


CLOSED (-CYCLE) SYSTEM: Largely closed system in an aquaculture facility where water is treated and reused, rather than released into receiving waters and continuously replaced by new water in a flow-through situation.

SYSTEME FERMÉ: Système ne réclamant pas dentrée deau; leau est traitée afin de maintenir une bonne qualité et peut être recirculée.

SISTEMA CERRADO: Sistema que no tiene entrada de agua; el agua es tratada con el fin de mantener una buena calidad y puede ser reciclada.

SISTEMA DE CICLO PECHADO: Nunha instalación de acuicultura, sistema en boa medida pechado (que non ten entrada de auga) no que a auga é tratada e reutilizada en lugar de ser descargada en augas receptoras e ser reposta de forma continua con auga nova como cando se trata dun sistema aberto.

ZÁRT (CIKLUSÚ) RENDSZER: Olyan akvakultúra-rendszer, ahol az elfolyóvizet megtisztítják és újra felhasználják. Az átfolyóvizes rendszerektől eltérően az elfolyóvizet nem engedik ki, és nem cserélik folyamatosan.

LUKKET SYSTEM: Stort lukket system i en akvakulturfasilitet der vannet blir behandlet og brukt om igjen, i stedet for å bli sluppet ut og kontinuerlig erstattet av nytt vann i et gjennomstrømningssystem.

SYSTEM/OBIEG ZAMKNIĘTY: W obiektach akwakultury najczęściej system zamknięty, gdzie woda poprodukcyjna jest oczyszczana (uzdatniana) i ponownie używana, zamiast − jak w systemie przepływowym (otwartym) − odprowadzana do odbiornika i bez przerwy zastępowana świeżą wodą.

Kapalı (Devre) Sistem: Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde suyun iyileştirildiği ve yeniden kullaldığı büyük kapalı devre sistemin kullanılması alıcı ortamdan sürekli su alnıp tekrar verilmesinden daha iyi bir sistemdir.

Was this helpful?
(1) Η ικανότητα κληρονομικής μεταβίβασης. (2) Το κλάσμα της φαινοτυπικής ποικιλότητας που έχει γενετική βάση, το οποίο συνήθως εκφράζεται ως ο λόγος της γενετικής διασποράς προς τη φαινοτυπική διασπορά.


HERITABILITY: (1) The capacity of being inherited. (2) That part of the phenotypic variability that is genetically based, usually expressed as the ratio of genetic variance to phenotypic variance.

HERITABILITE: (1) La capacité à hériter. (2) Cette partie de la variabilité phénotypique a une base génétique habituellement exprimée par le rapport à la variance génétique, à la variance phénotypique.

HEREDABILIDAD: (1) Capacidad de heredar. (2) Esta parte de la variabilidad fenotípica tiene una base genética que se expresa normalmente por su relación entre la varianza genética y la varianza fenotípica.

HEREDABILIDADE: (1) Capacidade de herdar. (2) Parte da variabilidade fenotípica que ten unha base xenética. Normalmente exprésase como a proporción entre a varianza xenética e a fenotípica.

ÖRÖKÖLHETŐSÉG: (1) Az öröklődésre való hajlam. (2) A fenotipikus változatosságnak az a része, amely genetikailag meghatározott. Általában a genetikai és a fenotipikus változatosság arányaként fejezik ki.

ARVEGRAD: (1) Evnen til å bli arvet. (2) Delen av den fenotypiske variasjonen som er genetisk basert, vanligvis uttrykt som raten mellom genetisk variasjon og fenotypisk variasjon.

ODZIEDZICZALNOŚĆ: (1) Zdolność bycia odziedziczonym. (2) Ta część zmienności fenotypowej, która jest ugruntowana genetycznie, wyrażana jest zwykle jako stosunek wariancji genetycznej do wariancji fenotypowej.

KALITSAL: (1) Kalıtımın aktarılma kapasitesi. (2) Genetik temelli fenotipik değişimin parçası, genellikle genetik varyansın fenotipik varyansa oranı şeklinde ifade edilir.

Was this helpful?
Συντελεστής που εκφράζει την επίδραση στον φαινότυπο των κληρονομικών παραγόντων σε σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκτιμάται από την παρατηρούμενη ποικιλότητα του φαινοτύπου σε έναν ισογονικό πληθυσμό, κάτω από περιορισμένη περιβαλλοντική ποικιλότητα.


HERITABILITY COEFFICIENT: A coefficient estimating the influence of hereditary factors as opposed to the influence of environmental factors, on an organisms phenotype. This is taken from measuring the observed variation in phenotype of a single isogenic population under limited environmental variation during the study.

COEFFICIENT DE HERITABILITE: Coefficient de linfluence sur le phénotype dun organisme de facteurs héréditaires à lopposé de facteurs environnementaux (épigéniques). Ce coefficient est estimé en mesurant les variations observées de phénotype dune seule population isogénique exposée à des variations environnementales limitées lors de létude.

COEFICIENTE HEREDITARIO: Coeficiente de influencia sobre el fenotipo de un organismo de los factores hereditarios opuesto a los factores ambientales (epigénicos). Este coeficiente se estima mediando las variaciones observadas en el fenotipo de una sola población isogénica y expuesta a variaciones ambientales limitados durante el estudio.

COEFICIENTE HEREDITARIO: O coeficiente que estima a influencia dos factores hereditarios en oposición á influencia dos factores ambientais, ou nun fenotipo dun organismo. Este coeficiente estímase medindo as variacións observadas no fenotipo dunha soa poboación isoxénica e exposta a variacións ambientais limitados durante o estudio.

ÖRÖKLŐDHETŐSÉGI EGYÜTTHATÓ: A környezeti tényezőkkel szemben az öröklött tényezőknek az egyed fenotípusára gyakorolt hatásának becslésére szolgáló együttható. Egy izogenikus populáció korlátozott környezeti változatosság mellett megfigyelt fenotipikus válatozatosságát jelenti.

ARVBARHETSKOEFFISIENT: Koeffisient som anslar pavirkningen av arvelige faktorer kontra pavirkningen av miljofaktorer pa organismens fenotype. Bestemmes ved å male den observerte fenotypiske variasjonen i en enkel isogenetisk populasjon, med begrensede forandringer i miljoforhold under forsoksperioden.

WSPÓŁCZYNNIK ODZIEDZICZALNOŚCI: Współczynnik oceniający wpływ czynników dziedzicznych, w przeciwieństwie do wpływu czynników środowiskowych na fenotyp organizmu. Pochodzi to z pomiarów obserwowanych w okresie badań zmian w fenotypie pojedynczej izogenicznej populacji, przy ograniczonej zmienności środowiskowej.

KALITSALLIK KATSAYISI: Bir organizmanın fenotipinde çevresel faktörlerin etkisine karşılık olarak kalıtsal faktörlerin etkisini belirleyen bir katsayıdır. Bu çalışma esnasında sınırlı çevresel farklar altında tek bir izogenik populasyonun fenotipinde gözlemlenen farkın ölçülmesiyle belirlenir.

Was this helpful?
Ο μηχανισμός της μεταβίβασης των ειδικών χαρακτήρων ή γνωρισμάτων από τους γονείς προς τους απογόνους.


HEREDITY: The mechanism of transmission of specific characters or traits from parent to offspring.

HEREDITE: Le mécanisme de transmission de traits ou de caractères spécifiques des parents à leur progéniture.

HERENCIA: El mecanismo de transmisión de rasgos o de caracteres específicos de los padres a sus descendientes.

HERDANZA: O mecanismo de transmisión de trazos ou de carácteres específicos dos pais aos seus descendentes.

ÖRÖKLŐDÉS: Az a mechanizmus, amellyel a szülők jellemzői és tulajdonságai átkerülnek az utódokba.

ARVELIGHET: Mekanismen for å overføre spesifikke egenskaper eller trekk fra foreldre til avkom.

DZIEDZICZNOŚĆ: Mechanizm przenoszenia swoistych cech lub cech z rodziców na potomka.

KALITIM: Spesifik karakter veya özelliklerin anneden yavrulara geçmesini sağlayan mekanizma.

Was this helpful?
Μόλυνση ή ασθένεια που έχει εμφανή παθολογικά συμπτώματα.


CLINICAL INFECTION: An infection or disease generating obvious signs of pathology.

INFECTION CLINIQUE: Infection ou maladie provoquant des signes pathologiques évidents.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección o enfermedad que provoca signos patológicos evidentes.

INFECCIÓN CLÍNICA: Infección ou enfermidade que provoca signos patolóxicos evidentes.

KLINIKAI FERTŐZÉS: Patológiai szempontból nyilvánvaló tüneteket produkáló fertőzés vagy betegség.

KLINISK INFEKSJON: Infeksjon eller sykdom som utvikler klare sykdomstegn.

ZAKAŻENIE KLINICZNE: Zakażenie lub choroba wywołująca wyraźne objawy patologiczne.

KLİNİKAL ENFEKSİYON: Bir hastalık veya enfeksiyonun bariz patoloji belirtisinden meydana gelmesi.

Was this helpful?
Αφορά στα εμφανή συμπτώματα ασθένειας ενός ζώντος οργανισμού.


CLINICAL: The outward observable symptoms of a disease in a living organism.

CLINIQUE: Symptômes apparents dune maladie chez un organisme vivant.

CLÍNICO: Síntomas aparentes de una enfermedad en un organismo vivo.

CLÍNICO: Síntomas aparentes dunha enfermidade nun organismo vivo.

KLINIKAI: Egy élő szervezet betegségének kívülről is látható tünetei.

KLINISK: Utvendige merkbare symptomer av en sykdom på en levende organisme.

KLINICZNY: Zewnętrznie dostrzegalne objawy choroby w żywym organizmie.

KLINİK: Canlı bir organizmadaki herhnagi bir hastalık semptomunun dıştan gözlenebilemesi.

Was this helpful?
Εφαρμογή ενός φυσικού (π.χ. μηχανικής ανάδευσης, πίεσης, θερμοκρασίας) ή χημικού σόκ στα αυγά υδρόβιων οργανισμών ώστε να προκληθεί τριπλοειδία.


SHOCKING: The application of a physical (e.g. mechanical agitation, pressure, temperature) or chemical shock to the eggs of aquatic organisms in order to induce triploidy.

CHOC: Application dune force physique (par exemple: agitation mécanique, pression élevée, température) ou chimique aux oeufs dorganismes aquatiques afin dinduire une triploidie.

CHOQUES: Aplicación de una fuerza (por ejemplo: agitación, presión elevada, temperatura) o química a los huevos de organismos acuáticos para inducir una triploide.

CHOQUES: Aplicación dun choque físico (por exemplo: axitación mecánica, presión, temperatura) ou químico aos ovos de organismos acuáticos para provocar a triploidia.

SOKKOLÁS: Fizikai (pl. mozgatás, nyomás, hőmérséklet) vagy kémiai sokkhatás alkalmazása triploidia előidézésére a vízi állatok ikráiban.

SJOKKING: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi (q.v.). I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

WSTRZĄS/SZOK: Zastosowanie wstrząsu fizycznego (np. mechaniczne wstrząsanie, ciśnienie, temperatura), lub chemicznego w stosunku do jaj organizmów wodnych w celu uzyskania osobników triploidalnych.

ŞOK UYGULAMA: Sucul organizmalarda triploid bireyler elde etmek amacıyla yumurtalara uygulanan fiziksel ya da kimyasal müdehaleler.

Was this helpful?
Ένα ψαθυρό ασημο-λευκό στοιχείο το οποίο είναι σιδηρομαγητικό μέταλλο: χρησιμοποιείται στα κράματα. Ατομικός αριθμός 27; Ατομικό βάρος: 58.933.


COBALT: A brittle hard silvery-white element that is a ferromagnetic metal: used in alloys. Atomic No.: 27; atomic weight.: 58.933.

COBALT: Métal blanc argenté dur et cassant, ferromagnétique.Utilisé dans des alliages, nombre atomique : 27, poids atomique : 58.933

COBALTO: Elemento duro y quebradizo de color blanco-plateado, metal ferromagnético utilizado en aleaciones. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933.

COBALTO: Elemento duro e quebradizo de cor branco-prateado, metal ferromagnético utilizado en aliaxes. Nº atómico: 27; peso atómico: 58,933

KOBALT: Törékeny, kemény, ezüstfehér színű elem, ferromágneses fém: ötvözetekben használják. Rendszáma: 27; atomsúlya: 58,933.

KOBOLT: Sprøtt, hardt, sølvhvitt, ferromagnetisk grunnstoff; brukes i legeringer. Atomnummer: 27; atomvekt: 58.933.

COBALT: Kruchy, twardy, srebrzysto-biały pierwiastek będący metalem ferromagnetycznym; stosowany w stopach. Symbol: Co. Liczba atomowa: 27; ciężar atomowy: 58,933.

KOBALT: Kırılgan, sert gümüşi- beyaz ferromanyetik metal element, alaşımlarda kullanılır. Atomik No.: 27; atomik ağırlık: 58.933.

Was this helpful?
Ζεύγη πτερυγίων των ιχθύων ευρισκόμενα στην κοιλιακή επιφάνεια, προσαρτημένα στην πυελική ζώνη. Χρησιμεύουν γιά να κατευθύνουν την κίνηση και όχι για προώθηση. Τα πτερύγια χαρακτηρίζονται από την θέση τους π.χ. κοιλιακά, θωρακικά, σφαγιδιτικά, καθώς και από το σχήμα και τον αριθμό των ακανθών τους. Αν οι άκανθες γίνονται βραχύτερες προς το ουραίο πτερύγιο θεωρούνται εκφυλισμένα. Συχνά η τελευταία άκανθα συνδέεται με το σώμα με μία μεμβράνη.


PELVIC FIN: Paired fins of fish found on the ventral surface, attached to the pelvic girdle, and used for effecting locomotion. Pelvic fins are qualified by position e.g. abdominal, thoracic, jugular, and by the shape and the number of fin of rays.

NAGEOIRE PELVIENNE: Nageoires ventrales paires des poissons rattachées à la ceinture pelvienne, servant à la locomotion. Classées par leur emplacement : abdominales, thoraciques, jugulaires, etc., ainsi que par le nombre et la forme de rayons.

ALETA PELVIANA: Aletas ventrales, siempre en pares ligadas a la cintura pelviana que sirven para la locomoción. Clasificadas por su posición: abdominales, torácicas, yugulares, etc., así como por el número y la forma de los radios.

ALETA PELVIANA: Aletas ventrais, sempre en pares ligadas á franxa pelviana, que serven para a locomoción. Clasificadas pola súa posición: abdominais, torácicas, xugulares, así como polo número e a forma dos radios.

HASÚSZÓ: A halak testének hasi oldalán található, a medenceövhöz csatlakozó páros úszók, amelyeknek a mozgás irányításában van szerepük. A hasúszókat a helyzetük alapján lehet osztályozni, eszerint lehetnek abdominális, torakális és juguláris hasúszók, de elfogadott az alak és az úszósugarak száma szerinti csoportosítás is.

BUKFINNE: Parede finner lokalisert på fiskens underside, festet til bekkenbuen. Brukes til effektiv bevegelse. Bukfinnenes plassering benyttes som en indikasjon på hvor avansert (utviklet) en art er. Plassering bak (posterior) er et primitivt trekk, mens plassering lengre framme (anterior) er et avansert trekk.

PŁETWA BRZUSZNA (Pinna ventralis) : Parzyste płetwy ryb znajdujące się na powierzchni brzusznej, przytwierdzone do pasa barkowego, a służące do poruszania się. Płetwy brzuszne są określone przez położenie, np. brzuszne, klatki piersiowej, jarzmowe oraz przez kształt i liczbę promieni w płetwie.

PELVİK YÜZGEÇ: Ventral yüzgeç üzerinde , pelvik kemere takılı ve etkili harekette kullanılan balıklardaki çift yüzgeçlerdir. Pelvik yüzgeçler konumuna ve şekil ve yüzgeç ışını sayısına göre tanımlanırlar, örneğin abdominal, torasik, jugular.

Was this helpful?
Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται νωτιαίος.


VENTRAL: Anatomical term used to describe part of the body plan of an organism, the opposite pole being termed dorsal.

VENTRAL: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé dorsal. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci nest

VENTRAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado dorsal.

VENTRAL: Termo anatómico que describe un polo do corpo dun organismo, o polo oposto é chamado dorsal.

VENTRÁLIS: Egy szervezet testi irányultságának leírására használt anatómiai fogalom, az ellenkező pólust dorzálisnak nevezzük.

VENTRAL: Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orienteringen av de forskjellige regionene ganske tydelig, men hos noen evertebrater

BRZUSZNY: Termin anatomiczny stosowany do opisania części układu ciała organizmu; przeciwległy biegun do przedniego bywa określany jako tylny, a bieguny zawierające odpowiednio otwory gębowy i odbytowy. Pod względem położenia osi między biegunami układ ciała może być podzielony na rejony: grzbietowy, brzuszny i boczne. U kręgowców, kręgosłup i pień nerwowy znajdują się w rejonie grzbietowym. Jednakże u bezkręgowców pień nerwowy jest położony w rejonie brzusznym. Położenie anatomicznych rejonów u ryb jest

KARIN: Bir organizmanın vücut planının bir parçasını ifade etmek için kullanılan anatomik terim, posterior olarak ifade edilen karşı uç; bu uçlar sırasıyla ağız ve anüse taşıma yapar. Bu uçlar arasındaki eksene gelince, vücut planı sırt, karın ve yan bölgeler olmak üzere bölümlere ayrılır. Omurgalı hayvanlarda omurga ve sinir kordonu sırt bölgesindedir. Bununla birlikte, omurgasız hayvanlarda sinir kordonu karın bölgesindedir. Balıklarda anatomik uyum bölgeleri oldukça belirgindir.

Was this helpful?
Ομάδα τελοσποριδίων σποροζώων διαφόρων τύπων που θεωρείται ως ξεχωριστή τάξη ή ως υπόταξη των Coccidiomorpha (βλ. λ.). Διαφέρουν από τα Haemosporidia ως προς τα ακίνητα σπόρια τα οποία περιέχουν σποροζωïτες και τα οποία παράγουν ζυγώτες.


COCCIDIA: A group of telosporidian sporozoans variously regarded as a separate order or as a suborder of Coccidiomorpha. They are distinguished from the Haemosporidia by the immobile zygote-producing spores containing sporozoites.

COCCIDIES: Protozoaires sporozoaires télosporidés considérés par certains comme un ordre à part entier, et par dautres comme un sous-ordre des coccidiomorphes. Se distingue des haemosporidies par la présence de spores immobiles produisant des zygotes et renfermant des sporozoites.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloespróridios considerados por algunos como un orden a parte y entero, y por otros como un suborden de coccidiomorfos. Se distingue de los hemoesporidios por la presencia de esporas inmóviles que producen zigotos y encierran esporozoitos.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloesporidios considerados por algúns como unha orde separada, e por outros como unha suborde de Coccidiomorfos. Distínguese dos Hemoesporidios pola presenza de esporas inmóbiles que producen cigotos e encerran esporozoitos.

COCCIDIA: A spórázó egysejtűek egyik csoportja. Külön rendbe vagy a Coccidiomorpha rend egyik alrendjébe sorolják őket. A Haemosporidia csoporttól a sporozoitokat tartalmazó mozgásképtelen, zigótaképző spóráik alapján különböztethetők meg.

KOKSIDIER: Gruppe av telosporiske sporozoer, noen ganger klassifisert som en egen orden eller som en underorden av Coccidiomorpha. De skiller seg fra Haemosporider ved at de har ubevegelige zygote-produserende sporer som inneholder sporozoitter.

KOKCYDIA (Coccidia): Grupa telosporidialnych (rozmnażających się płciowo i bezpłciowo) sporowców (Sporozoa) uważanych niekiedy za oddzielny rząd lub podrząd Coccidiomorpha. Odróżniają się one od Haemosporidia wytwarzaniem nieruchomej zygoty produkującej spory i zawierające sporozoity.

KOKSİDA: Telosporidian sporozoanların bir grubu olup ayrı bir takım olarak değelenrilirler Coccidiomorpha nın alt takımı olarak da değerlendirilirler. Bunlar Haemosporidia dan hareketsiz zigot oluşturan sporları içeren sporozoitlerin olmasıyla ayırt edilirler.

Was this helpful?
Κοινός όρος για τις ασθένειες που οφείλονται σε μόλυνση από Coccidia.


COCCIDOSIS: Common term for disease conditions resulting from infections of Coccidia.

COCCIDIOSE: Terme courant désignant la maladie résultant des infections par Coccidia.

COCCIDOSIS: Termino corriente utilizado para designar la enfermedad que resulta de una infección por Coccidios.

COCCIDOSE: Termo corrente utilizado para designar a enfermidade que resulta dunha infección por Coccidios.

COCCIDOSIS: A Coccidia-fertőzés által okozott betegség megnevezése.

KOKSIDOSE: Sykdomstilstand grunnet infeksjon av koksidier.

KOKCYDIOZA: Powszechne określenie stanu chorobowego będącego wynikiem zakażenia kokcydiami.

COCCIDOSIS: Coccidia enfeksyonlarından kaynaklanan hastalık durumları için genel bir terim.

Was this helpful?
(περιέχεται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών): (1) Μητρώο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, με ταυτόχρονη κατάταξη τους ως προς τον βαθμό κινδύνου από 0 (όσα δεν κινδυνεύουν προς το παρόν) έως 5 (εξαφανισμένα). (2) Μητρώο και κατάταξη των επικινδύνων ουσιών.


RED LIST: (Contained in a Red Data Book). (1) A register of threatened wildlife, including categorization of the various degrees of threat ranging from 0 (presently not endangered) to 5 (extinct). (2) A register and categorization of the specific potential hazards of chemicals.

LISTE ROUGE: (1) Recueil des faunes et flores menacées; le degré de menace est classé de 0 (aucune ménace actuelle) à 5 (espèce disparue). (2) Classification des dangers potentiels et spécifiques des produits chimiques.

LISTA ROJA: (1) Recogimiento de faunas y flores amenazadas; el grado de amenaza es clasificado de 0 (ningún amenaza actual) a 5 (especie desaparesida). (2) Clasificación de los peligros potenciales y específicos de productos químicos.

LISTA VERMELLA: (Contida no Libro Vermello) (1) Rexistro de vida salvaxe ameazada; incluíndo a categorización de varios graos de ameaza que abranguen de 0 (actualmente non ameazada) a 5 (extinta). (2) Un rexistro e categorización dos perigos potenciais específicos de produtos químicos.

VÖRÖS KÖNYV: (1) A veszélyeztetett fajok jegyzéke, amely magában foglalja a veszélyeztetettség mértékét is, amely 0-tól (jelenleg nem veszélyeztetett) 5-ig (kipusztult) terjed. (2) A vegyszerek lehetséges ártalmas hatásainak jegyzéke és osztályozása.

RØD LISTE: (1) Register over truede arter, der artene er kategorisert fra 0 (for øyeblikket ikke truet) til 5 (utdød). (2) Register over og kategorisering av potensielle spesifikke farene ved bruk av kjemikalier.

CZERWONA LISTA: (Zawarta w Czerwonej Księdze). (1) Rejestr zagrożenia dzikiej przyrody, włączając kategoryzacje rozmaitych stopni zagrożenia od 0 (obecnie niezagrożony) do 5 (wymarły). (2) Rejestr i kategoryzacja szczególnego potencjalnego zagrożenia środkami chemicznymi.

KIRMIZI LİSTE: (1) 0 (tehlikede olmayan)dan 5( soyu tükenmiş)e kadar çeşitli derece ve sınıflandırmada tehdit içeren vahşi yaşamı tehtid eden bir kayıt.(2) Belirli potansiyel tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması.

Was this helpful?
Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία κοκκιωδών σχηματισμών στο κυτταρόπλασμα, οι οποίοι χρωματίζονται έντονα. Ονομάζονται ουδετερόφιλα, οξεόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα.


GRANULOCYTE: Leucocytes of the immune system which are distinguished by the presence of granular material in the cytoplasm which stain deeply. They are named neutrophils, acidophils, eosinophils, and basophils in fish.

GRANULOCYTE: Leucocytes du système immunitaire caractérisés par la présence de granules avec une forte affinité pour les colorants. Chez les poissons ils sont appelés neutrophiles, acidophiles, basophiles ou éosinphiles.

GRANULOCITO: Leucocito del sistema inmunitario caracterizado por la presencia de gránulos con una fuerte afinidad por los colorantes. En los peces, son llamados neutrófilos, acidófilos, basófilos o eosinófilos.

GRANULOCITO: Leucocito do sistema inmunitario caracterizado pola presenza de material granular no citoplasma que teñen alta afinidade polos colorantes. En peixes son denominados neutrófilos, acidófilos, basófilos e eosinófilo.

GRANULOCITA: Az immunrendszer fehérvérsejtjei, amelyek a citoplazmájukban lévő, sötéten festődő szemcsék (granulumok) által különböztethetők meg a többi fehérvérsejttől. A halakban neutrofil, acidofil, eozinofil és bazofil granulociták fordulnak elő.

GRANULOCYTTER: Leukocytter i immunsystemet som gjenkjennes ved tilstedeværelse av granula i cytoplasma, som farges sterkt. De kalles neutrofiler, acidofiler, eosinofiler og basofiler i fisk.

GRANULOCYT: Leukocyty systemu immunologicznego, które wyróżniają się obecnością w cytoplazmie materiału ziarnistego, który intensywnie się barwi. Nazywane są one neutrofilami (leukocyty obojętnochłonne).

GRANÜLOSİT: Bağışıklık sisteminin akyuvarlarında bulunur tanecikli olmalarıyla ayırt edilir. Balıklarda neutrophils, acidophils, eosinophils, ve basophils olarak adlandırılır.

Was this helpful?
Κατάσταση που προκύπτει από πολλαπλά κοκκιώματα στα όργανα.


GRANULOMATOSIS: A condition resulting from multiples of granuloma in organs.

GRANULOMATOSE: Condition résultant de la multiplication de granulomes dans un organe.

GRANULOMATOSIS: Condición que resulta de multiplicación de granulomas en un órgano.

GRANULOMATOSE: Condición que resulta da multiplicación de granulomas os órganos.

GRANULOMATÓZIS: Olyan állapot, amely a szervekben előforduló granulómák hatására következik be.

GRANULOMATOS BETENNELSE: Tilstand som skyldes store mengder granulomer i organer.

ZIARNICA: Stan wynikający z licznych ziarniaków w narządach.

GRANÜLOMATOZİS: Organlarda taneciklerin toplanması

Was this helpful?
(1) Η συνάθροιση και πολλαπλασιασμός μακροφάγων κυττάρων, τα οποία σχηματίζουν μικρά φυμάτια ή κοκκία. (2) Ογκος ή νεόπλασμα που συνίσταται από κοκκιοποιημένο ιστό.


GRANULOMA: (1) The aggregation and proliferation of macrophages to form small nodules or granules. (2) A tumour or neoplasm made up of granulation tissue.

GRANULOME: (1) Petit nodule ou granule formé par lagrégation et la prolifération de macrophages. (2) Tumeur ou néoplasme formé de tissu de granulation.

GRANULOMA: (1) Pequeño nódulo o granulo formado por la agregación y la proliferación de macrófagos. (2) Tumor o neoplasma formado de tejido de granulación.

GRANULOMA: (1) Pequeno nódulo ou gránulo formado pola agregación e a proliferación de macrófagos. (2) Tumor ou neoplasma formado por tecido granular

GRANULÓMA: (1) Makrofágok osztódása és egyesülése kisebb csomókká vagy szemcsékké. (2) Valamilyen szemcsés (granuláris) szövetből álló daganat.

GRANULOM: (1) Aggregasjon og forøkning av makrofager for å danne små knoller eller granula. (2) Svulst eller neoplasma dannet av granulasjonsvev.

ZIARNIAK: (1) Skupisko i rozrost makrofagów do postaci guzików lub ziarenek. (2) Guz lub nowotwór zbudowany z ziarniny.

GRANÜLOMA: 1-küçük nodül veya tane halinde makrophadelerin çoğalması.2-tımur ve neoplazmanın granula dokulardan oluşması

Was this helpful?
Σχηματισμός μάζας κοκκίων.


GRANULOSIS: Formation of a mass of granules.

GRANULOSE: La formation dune masse de granules.

GRANULOSIS: Formación de una masa de gránulos.

GRANULOSE: Formación dunha masa de gránulos.

GRANULÓZIS: Tömeges szemcseképződés.

GRANULOSE: Dannelse av en klump av granuler.

ZIARNISTOŚĆ: Tworzenie się dużej masy ziarenek.

GRANÜLOZİS: Tanecikli yoğun formlar

Was this helpful?
Αυγά κολλώδη, λόγω μιάς συγκολλητικής ουσίας στην επιφάνειά τους, που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σε επιφάνειες ή υποστρώματα. Η αποκόλλησή τους γίνεται με ταννίνη ή γάλα.


VISCID EGGS: Glutinous, sticky eggs, caused by an adhesive substance on the surface of many eggs, allowing them to adhere to substrates or surfaces. May be removed by treating with tannin or milk.

OEUFS GLUANTS: Oeufs visqueux et gluants grâce à une couche superficielle dune substance adhésive. Ceci permet leur fixation sur le substrat. Cette couche peut être éliminée en traitant les oeufs avec du tannin ou du lait.

HUEVOS PEGAJOSOS: Huevos viscosos y pegajosos gracias a una capa superficial formada por sustancia adhesiva. Eso permite su fijación en el sustrato. Esta capa puede ser eliminada si los huevos están tratados con tanino o con leche.

OVOS VISCOSOS: Ovos glutinosos e pegañentos debido a unha substancia adhesiva na superficie de moitos ovos. Iso permite a súa fixación en substratos e superficies. Esta capa pode ser eliminada se os ovos se tratan con tanino ou con leite.

RAGADÓS IKRA: Olyan ikra, amelynek a felszínét ragacsos anyag borítja, lehetővé téve az ikrák tapadását különböző felületekhez. Tanninos vagy tejes kezeléssel eltávolítható.

KLEBRIGE EGG: Egg med en klebrig overflate som gjør at de kan festes til substrat (f.eks. discus) eller klebres sammen til en eggball som hos steinbitene. Den klebrige overflaten kan fjernes ved å behandle eggene med garvesyre eller melk.

LEPKOŚĆ JAJ: Lepkość, kleistość jaj (ikry) spowodowana kleistą substancją występującą na ich powierzchni, która pozwala przyklejać się im do substratów lub powierzchni. Może być ona usunięta przez poddanie ich kąpieli w roztworze taniny lub w mleku.

Yapışkan Yumurta: Yüzeylerindeki yapışkan, jelatinimsi madde sayesinde herhangi bir yüzey yada maddeye tutunabilen yumurtalar. Bu jelatinimsi madde tanin ve süt muamelesiyle temizlenebilir.

Was this helpful?
Στην ανατομία ένα πέρασμα, δίαυλος ή κοιλότητα. Ειδικότερα στα ψάρια μιά σειρά από κόλπους εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή του φλεβικού αίματος στην καρδιά.


SINUS: (1) In anatomy: a passage, channel or cavity. (2) In fish: refers more specifically to a series of sinuses largely responsible for the return of venous blood to the heart.

SINUS: (1) En anatomie, une passage creux; canal ou cavité.(2) Chez les poissons par exemple, le retour du sang des tissus vers le coeur a lieu largement à travers une série de sinus veineux.

SENO: (1) En anatomía, pasaje hueco; canal o cavidad. (2) En peces por ejemplo, retorno de tejidos hacía el corazón que tiene lugar a través una serie de vasos venosos.

SEO: (1) En anatomía, pasaxe oca; canle ou cavidade. (2) En peixes, máis especificamente, serie de seos responsables en boa medida do retorno do sangue venoso cara o corazón.

SZINUSZ: (1) Anatómiában: átjáró, csatorna vagy üreg. (2) halakban: a vénás vért a szívbe visszavezető csatornák sorozatára utal.

SINUS: (1) I anatomi: Passasje, kanal eller hule. (2) I fisk: Henviser spesifikt til en rekke sinuser som transporterer venost blod til hjertet.

ZATOKA: (1) W anatomii: pasażowanie kanału lub zagłębienia; (2) U ryb: dotyczy w szczególności szeregu zatok (rozszerzone narządy rurowe w obrębie układu krwionośnego) odpowiedzialnych w większości za zawracanie krwi żylnej do serca.

SİNÜS: (1) Anatomide: bir geçit, kanal veya boşluk. (2) Balıkta: daha özelde kalbe kan taşıyan toplar damarlarda geri dönüşten sorumlu bir seri genişçe boşluklara atfedilir.

Was this helpful?
Λιπαρά οξέα τα οποία περιέχουν μια καροξυλομάδα (COOH) και μια γραμμική ανθρακική ( C) αλυσίδα χωρίς διπλούς δεσμούς.


SATURATED FATTY ACID: Fatty acid containing a single carboxyl group (COOH) and a straight unbranched carbon (C) chain with no double bond.

ACIDE GRAS SATURE: Acide gras sans aucune double liaison .

ÁCIDO GRASO SATURADO: Ácido graso que contiene un único grupo carboxilo (COOH) y una cadena carbonada (C) derecha, sin ramificaciones y sin doble enlace.

ÁCIDO GRAXO SATURADO: Ácido graxo que contén un único grupo carboxilo (COOH) e unha cadea carbonada (C) dereita, sen ramificacións e sen dobre enlace.

TELÍTETT ZSÍRSAV: Egy karboxilcsoportot (COOH) és egyenes, nem elágazó szén- (C-) láncot tartalmazó zsírsav, amelyben nincs kettős kötés.

METTEDE FETTSYRER: Fettsyre som inneholder en enkelt karboksylgruppe (COOH) og en rett uforgrenet karbonkjede uten dobbeltbindinger.

NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY: Kwas tłuszczowy zawierający pojedynczą grupę karboksylową (COOH) oraz prosty, nierozgałęziony łańcuch atomów węgla (C) bez podwójnych wiązań.

DOYMUŞ YAĞ ASİDİ: Tek bir karboksil grubu (COOH) ve çift bağı olmayan düz bir dallanmamış karbon (C) zincir ihtiva eden yağ asidi.

Was this helpful?
Οργανο χρησιμοποιούμενο γιά την μέτρηση του συνόλου των μερικών πιέσεων των αερίων στο νερό.


SATUROMETER: An instrument used for the measurement of the total partial gas pressure in water.

SATUROMETRE: Instrument qui sert à mesurer la totalité des pressions partielles des gaz dans leau. Instrument qui sert à mesurer le degré de saturation des gaz dans leau.

SATURÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la totalidad de presiones parciales de gases en agua. Instrumento que sirve para medir el grado de saturación de gas en agua.

SATURÓMETRO: Instrumento que serve para medir a totalidade de presións parciais de gases en auga. Instrumento que serve para medir o grao de saturación de gas en auga.

TELÍTETTSÉGMÉRŐ: A vízben oldott gázok teljes vagy részleges nyomását mérő műszer.

SATUROMETER : Instrument for å måling av det totale partialtrykket av gass i vann.

SATUROMETR: Przyrząd służący do pomiaru ogólnego ciśnienia parcjalnego gazów w wodzie.

SATUROMETRE: Sudaki toplam kısmi gaz basıncını ölçmek için kullanılan bir araçtır.

Was this helpful?
Μια γλυκοκορτικοειδή ορμόνη γνωστή και ως υδροκορτιζόνη που παράγεται από το φλοιό των επινεφριδίων και προάγει τη σύνθεση της γλυκόζης. Είναι υπεύθυνη για την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Βελτιώνει την απόδοση των μυών καθώς ενεργοποιεί το μηχανισμό της φωσρφορυλίωση. Εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες σε συνθήκες στρες με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Αυξάνει επίσης την ευαισθησ


CORTISOL: A glucocorticosteroid, also known as hydrocortisone, one of the steroid hormones produced by the adrenal cortex. The hormone participates in, i.a., protein to sugar transformations, which induce a blood glucose level increase and also affects protein and lipid metabolism. It stimulates phosphorylation in muscles, thereby improving their performance. It is secreted in large amounts under stressful conditions, resulting in increased blood glucose. In addition, it enhances the aorta smooth muscle

CORTISOL: Hormone glucocorticosteroid produite par le cortex de la glande adrénale ; appelé également hydrocortisone. Cette hormone stimule les transformations de protéine en sucres, augmentant le taux de glycémie et affectant le métabolisme protéique et lipidique. Augmente la performance musculaire en stimulant la phosphorylation. Secrétées en grande quantité dans des conditions de stress, augmentant la glycémie et sensibilisant les muscles lisse de l’aorte envers l’adrénaline. Connue également pour ces

CORTISOL: Glucocorticoide conocido también como hidrocortisona, una de las hormonas esteroides producidas por las glándulas adrenales de los vertebrados (interrenales en los peces). Participa en la transformación de proteínas hasta azúcares, lo que induce un incremento de la glucosa en sangre y también afecta al metabolismo lipídico y proteínico. Estimula la fosforilación en el músculo, mejorando su rendimiento. Se secreta en grandes cantidades en situaciones de estrés, manifestándose en incremento de glu

CORTISOL: Glucocorticoide coñecido tamén como hidrocortisona, unha das hormonas esteroides producidas polas glándulas adrenais (en concreto, o córtex adrenal) dos vertebrados (interrenais nos peixes). Participa na transformación das proteínas en azucres, o que induce un incremento da glicosa en sangue e do metabolismo lipídico e proteico. Estimula a fosforilación no músculo, mellorando o seu rendemento. Se secreta en grandes cantidades en situacións de estrés, manifestándose en incremento de glicosa en sa

KORTIZOL: Hidrokortizon néven is ismert glükokortikoid, a mellékvesekéreg által kiválasztott szteroidhormon. Fontos szerepe van a fehérjék cukrokká alakításában, amely növeli a vércukorszintet és befolyásolja a fehérje- és lipidanyagcserét. Serkenti a foszforilációt az izmokban, ezzel növeli azok teljesítőképességét. Stresszelt körülmények között nagy mennyiségben termelődik, amely a vércukorszint emelkedéséhez vezet. Ezen kívül növeli az aorta simaizomzatának az adrenalin-érzékenységét. Gyulladásgátló, a

KORTISOL: Et glukokortikosteroid, også kjent som hydrokortison. Et av steroidhormonene produsert av binyrebarken (interrenallegemene hos fisk). Hormonet påvirker bl.a. protein og lipid metabolismen og øker glukosenivået i blodet ved å omdanne protein til sukker. Stimulerer fosforylering i muskler og øker derved deres ytelse. Kortisol skilles ut i store mengder under stressende betingelser, og resulterer i økt blodsukker. I tillegg øker aortas følsomhet for adrenalin. Hormonet er også kjent for dets antiin

KORTYZOL: Glukokortykosteroid, znany także jako hydrocortyzon (i jako kortyzol), jeden z hormonów steroidowych produkowanych przez korę nadnerczy. Bierze on zwykle udział w przemianie białka w cukier, który powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, a także wpływa na metabolizm białka i lipidów. Stymuluje on fosforylację w mięśniach, przez co poprawia ich sprawność. Wydzielany jest w dużych ilościach w warunkach stresu, dając w wyniku wzrost glukozy we krwi. Ponadto, podnosi on wrażliwość mięśni gładkich ao

KORTİZOL: Bir glukokortikosteroit, hidrokortizon olarak bilinen, böbreküstü bezi tarafından üretilen steroid hormonlarından biridir. Kanda glukoz seviyesinin yükselten ve aynı zamanda protein ve lipid metabolizmasına etki eden, proteinin şekere dönüştürülmesine katılan hormondur. Kaslarda fosforilasyon uyarımı performanslarının gelişimi yoluyla olur. Stressli durumlarda büyük miktarda salgılamaları, kan şekerinin yükselmesi sonucu olur. İlave olarak, aort yumuşak dokusunun adrenaline hassasiyetini gelişt

Was this helpful?
Χαρακτηριστικό του κελύφους των βραγχιονοπόδων και των μαλακίων. Προεξοχή στην επιφάνεια, η οποία συνήθως χαρακτηρίζει την περιοχή γύρω από την οποία άρχισε η άυξηση του κελύφους.


UMBO: Feature of brachiopod and mollusc shells which have a protuberance on the surface, usually indicating the area of earliest shell growth.

UMBO: Protubérance à lapex des coquilles des mollusques bivalves et de brachiopodes indiquant la zone du début de la croissance.

UMBO: Protuberancia de la concha de los moluscos bivalvos y braquiópodos que indica la zona del inicio de crecimiento.

UMBO: Protuberancia da cuncha dos moluscos bivalvos e braquiópodos que indica a zona do inicio de crecemento da cuncha.

PAJZSDUDOR: A pörgekarúak és a puhatestűek külső vázának felszínén megfigyelhető kidudorodás, amely általában a váz legkorábbi növekedését jelzi.

UMBO: Karakteristisk trekk hos bladføttinger (klasse Branchipoda) og skjell som har en utvekst på overflaten, indikerer vanligvis området for tidlig skallvekst.

UMBO : Cecha ramienionogów i muszli mięczaków, które mają wypukłość na powierzchni, wskazującą zazwyczaj miejsce o najwcześniejszym wzroście muszli.

UMBO: Kolsu ayaklılar ve yumuşakça kabuklarının yüzeyinde bulunan şişlik, genellikle kabuktaki büyüme alanını gösterir.

Was this helpful?
Μόλυνση του δέρματος, των πτερυγίων και των βραγχίων από το μαστιγοφόρο πρωτόζωο Costia sp.


COSTIASIS: An infection of the skin, fins and gills by the flagellated protozoan, Costia sp.

BLANC DE LA TRUITE: Infection de la peau, des nageoires et des branchies par le protozoaire flagellé, Costia sp.

COSTIASIS: Infección de la piel, de las aletas, de las branquias por el protozoo flagelado, Costia sp.

COSTIASE: Infección da pel, das aletas, das branquias causada polo protozoo flaxelado, Costia sp.

FÁTYOLBETEGSÉG: A bőrön, az úszókon és a kopoltyúkon megjelenő fertőző betegség, amelyet a Costia nembe tartozó ostoros egysejtűek okoznak.

ICHTHYOBODOSE: Infeksjon av hud, finner og gjeller av flagellaten Costia (protozo).

KOSTIOZA: Zarażenie skóry, płetw i skrzeli przez wiciowcowca Ichthyobodo sp. (poprzednia nazwaCostia sp.).

KOSTİASİS: Flegelat protozoa tarafından deri, palet ve solungaçda yapılan bir enfeksiyon.Costia sp.

Was this helpful?
Θήλωμα που σχηματίζεται από υπερτροφία των δερματικών θηλών.


WART: A papilloma formed by hypertrophy of the skin papillae.

VERRUE: Papillome formé par lhypertrophie des papilles de la peau.

VERRUGA: Papiloma formado por la hipertrofia de las papilas de la piel.

ESPULLA: Papiloma formado pola hipertrofia das papilas da pel.

SZEMÖLCS: A bőr helyi túlnövekedése miatt kialakuló hámdaganat.

VORTE: Papilloma (hudsvulst) dannet ved hypertrofi av hudpapiller.

BRODAWKA: Brodawczak powstały na skórze na skutek przerostu brodawki.

Sigil: Deri üzerinde siğillerin arışı büyümesi.

Was this helpful?
Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.


HANGING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. suspended culture; cf. raft-culture, long-line culture.

CULTURE SUR CORDES: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CUERDAS: Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

CULTIVO EN CORDAS: Tipo de cultivo onde as especies de cultivo están a engordar en cordas suspendidas (tamén chamado cultivo en corda), ou outras estruturas, suspendidas de instalacións fixas ou flotantes (boias, marcos, plataformas flotantes, long lines). Sin. cultivo suspendido, cultivo en batea, cultivo en long-line.

FÜGGŐ KULTÚRA: Olyan tenyésztési módszer, amelynél a tenyésztett fajokat rögzített, vagy a vízen lebegő tárgyakról (bójákról, keretekről, stb.) lelógatott köteleken vagy más szerkezeteken nevelik. Úm. függesztett kultúra; vö. tutajkultúra, hosszúzsinóros kultúra.

HENGENDE KULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

HODOWLA ZAWIESZONA: Metoda hodowli, w czasie której hodowane gatunki są odchowywane na zawieszonych linach (również nazywana hodowlą sznurową), lub innych strukturach zwisających z przytwierdzonych lub pływających urządzeń (pławy, ramy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowle linowa (porównaj: hodowla tratwowa, h. sznurowa).

SARKITMA KÜLTÜRÜ: Sabit veya sabit olmayan tesisatlardan halatlara veya diğer yapılara asılması (halat kültürü de denir) vasıtasıyla kültür türlerinin büyütüldüğü kültür metodu. Syn. asılı kültür; cf. sal kültürü, uzun halat kültürü.

Was this helpful?
Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.


CRITICAL THERMAL MAXIMUM (CTM): The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.

TEMPERATURE CRITIQUE MAXIMALE: Température à laquelle lactivité locomotrice dun organisme devient désorganisée et lorganisme perd sa capacité déchapper aux conditions qui mènent rapidement à sa mort. La température critique maximale est déterminée en chauffant un organisme, à partir de la température dacclimation, à une vitesse telle que la température des tissus profonds de lorganisme suive la température externe avec un delai insignifiant.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura a la cual la actividad locomotora de un organismo se desorganiza y el organismo pierde su capacidad de escapar a condiciones que llevan rápidamente a su muerte. La temperatura crítica máxima se determina calentando un organismo, a partir de la temperatura de aclimatación, a una velocidad en la que la temperatura de los tejidos profundos del organismo sigue la temperatura externa con un retraso no-significativo.

TEMPERATURA CRÍTICA MÁXIMA: Temperatura á cal a actividade locomotora dun organismo se volve desorganizada e este perde a capacidade de escapar a esas condicións que poden levar rapidamente á súa morte. A temperatura crítica máxima determínase quentando un organismo, a partir da temperatura de aclimatación, a unha velocidade constante na que a temperatura dos tecidos internos do organismo adquiran a temperatura externa sen atraso significativo.

KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETI MAXIMUM (KHM): Az a hőmérsékleti érték, amelynél a lokomotoros aktivitás szervezetlenné válik, és a szervezet elveszíti azt a képességét, hogy elmeneküljön a gyors halált okozó helyzetek elől. A KHM meghatározása a környezeti hőmérséklet fokozatos, állandó mértékű emelésével történik, amely elég gyors ahhoz, hogy a testhőmérséklet változása jelentősebb késés nélkül követni tudja.

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM: Temperaturen der bevegelse blir hemmet, og en organisme mister evnen til å flykte fra forhold som fort vil føre til dens død. Bestemmes ved oppvarming fra akklimatiseringstemperatur. Hastigheten på oppvarmingen må være hurtig nok til at organismens kjernetemperatur følger uten signifikant forsinkelse.

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRYTYCZNA (MTK) : Temperatura, przy której aktywność lokomotoryczna ulega zakłóceniu i organizm traci zdolność do ucieczki, co może szybko doprowadzić do jego śmierci. MTK jest zdeterminowana podnoszeniem temperatury aklimatyzacyjnej ze stałą prędkością, która umożliwia − bez większych opóźnień − w nadążaniu zmianom temperatury w głębi ciała.

KRITİK TERMAL SICAKLIĞI (CTM): Lokomotor aktivitesinin düzensiz olduğu ve organizmanın şartlardan kurtulmak için yeteneğini kaybettiği ve böylelikle hızla ölümüne yol açacak ısı. CTM iklime alıştırma ısısından ısıtılarak belirlenir, sabit bir oranda bu derin vücut ısısını sağlamak, önemli bir zaman gecikmesi olmadan takip etmek için yeterince hızlıdır.

Was this helpful?
Κριτήρια τα οποία καθορίζονται και ελέγχονται από εξουσιοδοτημένες αρχές με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας μιας παραγωγικής διαδικασίας ή των προϊόντων της.


QUALITY STANDARDS: Standards devised and overseen by authorised bodies to ensure that product and production quality is maintained and improved.

STANDARDS DE QUALITÉ: Standards établis et vérifiés par des corps autorisés qui assurent que le produit et la qualité de production sont maintenus et améliorés.

STANDARD DE CALIDAD: Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.

ESTÁNDAR DE CALIDADE: Estándar definido e programado polas autoridades correspondentes para asegurar que un produto e a calidade da súa produción é mantida e mellorada.

MINŐSÉGI SZABVÁNYOK: Arra illetékes szervezetek által kigondolt és felügyelt szabványok, amelyek biztosítják a termék és a termelés minőségének fenntartását és javítását.

KVALITETSSTANDARDER: Standarder som er konstruert og overvåket av autoriserte instanser for å sikre at produkt- og produksjonskvalitet opprettholdes og forbedres.

STANDARDY JAKOŚCI: Ustalone standardy, nadzorowane przez powołane instytucje, których zadaniem jest zapewnienie, że jakość produktu i produkcji jest zachowywana i doskonalona.

KALİTE STANDARTLARI: Üretim kalitesinin gelişiminden emin olmak için otoriteler tarafından ön görülen ve istenilen standartlardır.

Was this helpful?
Περίσσεια συγκέντρωσης βλέννας στο ψάρι, προκαλούμενη συνήθως από ερεθισμό του δέρματος λόγω εξωπαρασίτων ή κακής διατροφής.


BLUE-SLIME DISEASE: Excessive mucus accumulation on fish, usually caused by skin irritation caused by ectoparasites or malnutrition.

MALADIE DU MUCUS BLEU: Accumulation excessive de mucus chez les poissons, souvent provoquée par lirritation de la peau par des ectoparasites ou par la malnutrition.

ENFERMEDAD DE LA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peces, a menudo provocada por irritación de la piel por ectoparásitos o por mala nutrición.

ENFERMIDADE DA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peixes, a miúdo provocada por irritación da pel por ectoparasitos ou por mala nutrición.

KÉKNYÁLKA-BETEGSÉG: Túlzott nyálka-felhalmozódás a hal bőrén. Általában a külső paraziták által okozott bőrirritáció vagy alultápláltság eredménye.

BLÅSLIMSYKE: Overdrevne mengder av slim på fisk, vanligvis forårsaket av irritasjon av skinn som igjen er forårsaket av ektoparasitter (ytre parasitter) eller feilernæring.

CHOROBA NIEBIESKIEGO ŚLUZU: Nadmierne nagromadzenie się śluzu na rybach, spowodowane zwykle podrażnieniem skóry wywołanej przez pasożyty zewnętrzne bądź niedożywieniem.

MAVİ MUKUS HASTALIĞI: Balıkta mukus birkmesi, yetersiz ve kötü beslenme veya ektoparazitlerce derinin tahriş edilmesi balıkta mukus tolanmasına sebep olur.

Was this helpful?
ΚΥΑΝΟΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗ


CYANOHAEMOGLOBIN: (1) A derivative of haemoglobulin in which the iron (Fe) atom is surrounded by six cyanide ions. (2) A method for colorimetric (Stadies method) or spectrophotometric (Drabkins method) determination of cyanohaemoglobulin.

CYANOHEMOGLOBINE: CYANOHEMOGLOBINE

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado de la hemoglobina en la que el átomo de hierro (Fe), está rodeado por seis iones de azufre. (2) Método para la determinación colorimétrica (método de Stadies), o espectrofotométrico (método de Drabkin) de la cianohemoglobina.

CIANOHEMOGLOBINA: (1) Derivado da hemoglobina na que o átomo de ferro (Fe), está rodeado por seis ións de xofre. (2) Método para a determinación colorimétrica (método de Stadies), ou espectrofotométrico (método de Drabkin) da cianohemoglobina.

CIANO-HEMOGLOBIN: (1) Olyan hemoglobin-származék, amelyben a vasatomot (Fe) hat cianidion veszi körül. (2) A cianohemoglobin. meghatározásának kolorimetriás (Stadie-féle) vagy spektrofotometriás (Drabkin-féle) módszere.

CYANOHEMOGLOBIN: (1) Derivat av hemoglobulin der jernatomet (Fe) er omkranset av seks cyanidioner. (2) En metode for kolorimetrisk (Stadies metode) eller spektrofotometrisk (Drabkins metode) bestemmelse av cyanohemoglobulin.

CYJANOHEMOGLOBINA : (1) Pochodna hemoglobuliny, w której atom żelaza (Fe) otoczony jest sześcioma jonami cyjankowymi. (2) Metoda kolorymetrycznego (metoda Stadie) lub spektrofotometrycznego (metoda Drabkina) oznaczania cyjanohemoglobulin.

SİYANHEMOGLOBİN: (1) Bir hemoglobin derivatividir ki bunlarda demir (Fe) atomu altıncı sianid iyonlarıyla çevrilmiştir. (2) Siyanohemoglobinin, kolorimetrik (Stadienin metodu) ya da spektrofotometrik (Drabkinin metodu) olarak belirlenmesinde kullanılan bir metottur.

Was this helpful?
Μονοκύτταροι οργανισμοί, γνωστοί και με την ονομασία κυανοπράσινα φύκη (βλ.λ), οι οποίοι, όπως και τα βακτήρια, ανήκουν στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (Procaryotae). Οι οργανισμοί αυτοί αντί για πυρήνα έχουν ένα πυρηνοειδές το οποίο σε αντίθεση με τα ευκαριωτικά φύκη δεν φέρει μεμβράνη. Τα κυανοβακτήρια απαντώνται σε χερσαία και σε θαλάσσια περιβάλλοντα ενώ μερικά ζουν συμβιωτικά με μύκητες ή φτέρες (βλ. azolla). Συμμετέχουν στην πρωτογενή παραγωγικότητα και αποτελούν τροφή για πολλούς θαλάσσι


CYANOBACTERIA: Microscopic organisms formerly known as blue-green algae which, similar to bacteria, are prokaryotic (Procaryotae), i.e., they lack the nucleus, the nucleoid being its functional equivalent. In contrast to eukaryotic algae, the cyanobacterial nucleoid has no membrane.. The blue-greens occur both in aquatic and terrestrial habitats and some live in symbiosis with fungi or ferns. Cyanobacteria contribute to primary production, serving as food for various aquatic organisms and some planktivorous fi

CYANOBACTERIES : Micro-organismes connus auparavant sous le nom d’algues bleu-vert. Comme les bactéries, ces organismes sont procaryotes, c’est-à-dire sans noyau. Le noyau est remplacé par un nucléoide sans membrane. Se rencontrent dans les habitats aquatiques et terrestres et certains vivent en symbiose avec des champignons ou fougères. Les cyanobactéries contribuent à la production primaire, et servent d’aliments pour divers organismes aquatiques, y compris certains poissons planctonivores. Leur capacité de pr

CIANOBACTERIA: Algas verde azuladas similares a las bacterias que son también procariotas (Peocariotae) , i.e. les falta el núcleo y el nucleolo es su equivalente funcional. En contraste con las algas eucariotas, el nucleolo no tiene membrana. No tienen plastos ni mitocondrias y sus lípidos de membrana incluyen los esteroides. Los pigmentos fotosintéticos incluyen la clorofila A, B, caroteno y ficobilina. Como los procariotas autótrofos presentan agregados de pigmento fotosintético en forma de platos curvos es

CIANOBACTERIAS: Organismos microscópicos coñecidos como algas verde-azuladas. Similares ás bacterias en que son tamén procariotas (Procariotae), lles falta o núcleo e o nucléolo é o seu equivalente funcional. En contraste coas algas eucarióticas, o nucléolo non ten membrana. Non teñen plastos nin mitocondrias e os seus lípidos de membrana inclúen os esteroides. Os pigmentos fotosintéticos inclúen a clorofila A, B, caroteno e ficobilina. Como os procariotas autótrofos presentan agregados de pigmento fotosintétic

CYANOBACTERIA: Korábban kék-zöld algák néven ismert mikroszkopikus szervezetek, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan prokarióták, azaz nincs sejtmagjuk. A sejtmag szerepét a nukleoid tölti be. Az eukarióta algák sejtmagjától eltérően a cyanobaktériumok nukleoidját nem veszi körül membrán. A kék-zöld algák vízi és szárazföldi élőhelyeken is előfordulnak, több fajuk él szimbiózisban gombákkal vagy páfrányokkal. A cyanobaktériumok hozzájárulnak az elsődleges produkcióhoz és sok vízi szervezet, például néhány plankt

CYANOBAKTERIER: Prokaryoter (mangler cellekjerne, har DNA samlet i et nukleoid) ofte kalt blågrønnalger. I motsetning til hos eukaryote alger mangler nukleoidet hos cyanobakterier membran. De mangler plastider og mitokondrier, og det finnes ikke steroider blant cellens lipider. De fotosyntetiske pigmentene inkluderer klorofyll a, betakaroten og fykobilin. Typisk for prokaryote autotrofer er fotosyntetiske pigmentaggregater formet som buete plater spredt i cytoplasmaet. Fykocyanin gir den karakteristiske blågrøn

SINICE (Cyanopayceae): Organizmy mikroskopowe, dawniej znane jako sinice; podobne do bakterii, są prokariotyczne (Procaryotae), tj. brak u nich jądra, a jego równoważną funkcję pełni jądro prokariotyczne. W przeciwieństwie do glonów eukariotycznych, jądro prokariotyczne nie ma błony. Sinice występują zarówno w środowiskach wodnych, jak i lądowych, a niektóre żyją w symbiozie z grzybami lub paprociami (patrz paproć wodna Azolla). Sinice wraz z innymi organizmami fitoplanktonu biorą udział w produkcji pierwotnej, służąc

CYANOBAKTERİ: Önceleri mavi-yeşil alg olarak bilinen, bakteri benzeri, prokaryotik (Procaryotae) mikroskobik organizmalardır. Ökaryotik alglerin tersine nükleusları yoktur, işlevsel bakımdan benzer nükleoide sahiptirler. Ökaryotik alglerin tersine, Cyanobakteriyel çekirdek zara sahip değildir. Mavi-yeşiller sucul ve karasal ortamlarda, bazıları ise mantar ve eğreltiotu ile simbiyotik bir yaşam sürer. Cyanabakteri primer prodaktiviteye katkıda bulunur, birçok sucul organizmaya ve bazı planktivor balıklara besi

Was this helpful?
3.7-Δις (Διμεθυλαμινο) -φενολ-ιονιο χλωρίδιο. Χρωστική ουσία αποτελεσματική για την καταπολέμηση εξωπαρασιτικών πρωτοζώων και επιφανειακών βακτηριακών μολύνσεων στα ψάρια.


METHYLENE BLUE: 3.7-bis (Dimethylamino) -phenoza-thionium chloride. A quinoneimine dye effective against external protozoans and superficial bacterial infections in fish.

BLEU DE METHYLENE: 3,7-bis (diméthylamino)-phénoza-thionium chloride. Un colorant quinonéimine efficace contre les protozoaires externes et les infections bactériennes superficielles chez les poissons.

AZUL DE METILENO: 3,7-bis (dimetilamino)-fenoza-thionium cloruro. Colorante quinoneíno eficaz contra los protozoos y las infecciones bacterianas superficiales en los peces.

AZUL DE METILENO: 3,7-bis (dimetilamino)-fenoza-thionium cloruro. Colorante quinoneimino eficaz contra os protozoos externos e as infeccións bacterianas superficiais nos peixes.

METILÉNKÉK: 3,7-bisz-(dimetil-amino)-fenoza-tionium-klorid. Kinon-imin szerkezetű festék, amely hatékonyan használható halak külső egysejtű élősködői és felületi bakteriális fertőzései ellen.

METYLENBLATT: 3,7-bis (dimetylamino)-fenoza-tioniumklorid. Et kinonholdig fargestoff, effektivt mot ytre protozoer (encelledyr) og overfladiske bakterieinfeksjoner hos fisk.

BŁĘKIT METYLENOWY: Chlorek metylotioniny – barwnik z grupy barwników tiazynowych. W akwakulturze stosowany do kąpieli zwalczających pasożyty zewnętrzne u ryb i przy powierzchniowych zakażeniach bakteryjnych.

METILEN MAVISI: 3.7-bis (Dimethylamino) -phenoza-thionium klorid. Dış protozoanlar ve balık yüzeysel bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili bir quanoneimin boya

Was this helpful?
Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.


BLUE-GREEN ALGAE: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ALGUES BLEUES-VERTES: Cyanophycées; algues primitives procaryotes (sans noyaux cellulaires) dans lesquelles les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des chloroplastes. Les pigments sont masqués par un pigment bleu, la phycocyanine.

ALGAS VERDE-AZULES: Cianofíceas; algas primitivas procariotas (sin núcleo celular) en las cuales los pigmentos fotosintéticos no están localizados en los cloroplastos. Los pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, la ficocianina.

ALGAS VERDE-AZUIS: Cianofícea; algas primitivas procariotas (sen núcleo celular) nas cales os pigmentos fotosintéticos non están localizados nos cloroplastos. Os pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, a ficocianina.

KÉK-ZÖLD ALGÁK: Cyanophyta, az egyetlen olyan algatörzs, amelynél a fotoszintetikus pigmentek nem alkotnak kromoplasztokat, és sejtmag sincs. A pigmentek a kék színű fikocianin miatt nem látszanak.

BLÅGRØNNALGER: Cyanobakterier, den eneste algen der fotosyntetiske pigmenter ikke er lokalisert i kromatoplastene og som ikke har kjerne. Pigmentene er maskert av det blå pigmentet fykocyanin.

SINICE (Cyanophyta): Jedyne glony, w których pigmenty (barwniki) fotosyntetyzujące nie są zlokalizowane w chromatoplastach i które nie mają jąder. Pigmenty są maskowane przez niebieski pigment fykocyjaninę.

MAVİ-YEŞİL ALG: Cyanophyta, çekirdekleri yoktur ve pigmentleri kromaplastlarında bulunmayan tek alg dir. Bu pigmentler mavi pigmant fikosiyanin tarfından maskelenirler.

Was this helpful?
Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, από την παραγωγή οργανικών ενώσεων με δέσμευση του CΟ2 κατά την φωτοσυνθεση ως την επιστροφή του στον ατμοσφαιρικό αέρα με την αναπνοή και την αποσύνθεση.


CARBON CYCLE: The biogeochemical cycle of carbon, involving the production of organic compounds by fixation of carbon dioxide through photosynthesis, to its return in the atmosphere by respiration and decomposition.

CYCLE DU CARBONE: Cycle biogéochimique comprenant la production de composés organiques par intermédiaire de la fixation du gaz carbonique pendant la photosynthèse et le retour du carbone dans latmosphère suite aux processus de respiration et de décomposition.

CICLO DE CARBÓN: Ciclo biogeoquímico que incluye la producción de compuestos orgánicos mediante la fijación del gas carbónico durante la fotosíntesis y el retorno de carbón al atmósfera después de los procesos de respiración y la descomposición.

CICLO DO CARBÓNO: O ciclo bioxeoquímico do carbono, incluíndo a produción de compostos orgánicos por fixación do dióxido de carbono a través da fotosíntese, o cál regresa á atmosfera pola respiración e descomposición.

SZÉNCIKLUS: A szén biogeográfiai körforgása, amely magában foglalja a szerves anyagok termelését a szén-dioxid megkötésével a fotoszintézis során, és a szén-dioxid visszatérését a légkörbe a légzés és a lebomlás folyamatain keresztül.

KARBONSYKLUSEN (KARBONKRETSLOPET): Det biogeokjemiske kretsløpet av karbon, innbefatter produksjonen av organiske sammensetninger gjennom fiksering av karbondioksid i fotosyntesen, til det returnerer i atmosfæren gjennom respirasjon og dekomposisjon (forråtnelse).

CYKL WĘGLOWY: Biochemiczny obieg węgla, związany z produkcją związków organicznych poprzez wiązanie dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy, aż do jego powrotu do atmosfery w procesie oddychania i rozkładu.

KARBON DÖNGÜSÜ: Karbonun, fotosentez yoluyla karbondioksiti sabitleştirip organik bileşenlerin üretimine de yol açarak, solunum ve çözülme yoluyla atmosfere döndüğü biyokimyasal döngüdür.

Was this helpful?
Συσκευή σχήματος φιάλης που χρησιμοποιείται γιά την επώαση των αυγών υδρόβιων οργανισμών. Αρχικά σχεδιασμένη για αυγά ψαριών χρησιμοποιείται με τροποποιήσεις γιά αυγά ασπονδύλων. Το νερό, διοχετευόμενο από τον πυθμένα, μέσα από τον προς τα κάτω κατευθυνόμενο λαιμό του δοχείου, ρέει προς την επιφάνεια μέσω της συσκευής. Η ταχύτητα της ροής ρυθμίζεται ανάλογα με την πλευστότητα και την βιομάζα των επωαζόμενων αυγών έτσι ώστε αυτά να διατηρούνται σε αιώρηση και να επέρχεται επαρκής ανταλλαγή αερίων


ZOUGER (ZOUG) JAR: A bottle-shaped device used for the incubation of aquatic eggs. Originally conceived for fish eggs, the device is now also used, in modified form, for invertebrate eggs. Water supplied from the bottom through the downwardly pointing neck of the jar, flows upwards through the device. The flow rate is adjusted, according to the buoyancy and biomass of the incubated eggs, so that the eggs are maintained in suspension and adequate gas exchange occurs. The water outlet is often covered by a fine-mesh

BOUTEILLE DE ZOUG: Enceinte en forme de bouteille inversée servant à lincubation des oeufs. Conçue à lorigine pour les oeufs de poissons, ce dispositif a été également adapté aux oeufs dinvertébrés. Leau est injectée en bas de lappareil et monte à une vitesse réglée en fonction de la densité et de la biomasse des oeufs, afin que ceux-ci soient maintenus en suspension, assurant ainsi les échanges gazeux adéquats. Lévacuation deau comporte une grille à faible diamètre de maille afin dempêcher la sortie des larves éc

BOTELLA DE INCUBACIÓN (BOTELLA DE ZOUG): Frasco en forma de botella invertida que sirve para la incubación de huevos de animales acuáticos. Originalmente concebido para los huevos de peces, este dispositivo ha sido adoptado también para los huevos de invertebrados. El agua se inyecta desde el fondo a través del cuello del frasco, fluye hacia arriba a través del dispositivo con un flujo regulado según la densidad de biomasa de los huevos incubados para que estos últimos se mantengan en suspensión, asegurando así el intercambio adecuado

VASO ZOUG (BOTELLA DE INCUBACIÓN): Frasco en forma de botella invertida que serve para a incubación de ovos de animais acuáticos. Orixinalmente concibido para os ovos de peixes, este dispositivo foi tamén adoptado modificado para ovos de invertebrados. A auga que se subministra dende o fondo a través do colo do frasco flúe cara a arriba a través do dispositivo. O fluxo é regulado segundo a densidade de biomasa de ovos incubados para que estes se manteñan en suspensión e cun axeitado intercambio gasoso. A evacuación da auga faise

ZUGER-ÜVEG: Az ikrák keltetésére szolgáló, üvegszerű szerkezet. Eredetileg csak a halak ikráihoz használták, de ma már a gerinctelenek ikráit is gyakran ilyen üvegekben keltetik. A vizet alulról, az üveg lefelé szűkülő nyakának végéhez csatlakozó csövön át vezetik be. A víz az üvegben alulról felfelé áramlik. Az áramlás sebessége az ikrák tömegétől és úszóképességétől függően állítható, ezzel az ikrák lebegtethetők a vízben és fenntartható az optimális gázcsere. Az üveg tetejét gyakran finom szemű hálóval b

ZOUGER (ZOUG) JAR: En flaskelignende innretning til inkubasjon av akvatiske egg. Utviklet i Ungarn for inkubering av karpeegg. Blir i modifisert form benyttet som inkubator for evertebrat egg. Vann strømmer inn gjennom den nedadvente flaskehalsen og opp gjennom ’flasken’. Vannutløpet nær toppen er ofte dekt av finmasket netting for å unngå tap av nyklekte larver. Strømhastigheten blir justert i forhold til de inkuberte eggenes oppdrift og biomasse, slik at eggene holdes svevende i vannsøylen og sikres tilfredsstil

APARAT/SŁÓJ WYLĘGOWY ZUGERA: Urządzenie w kształcie odwróconej butelki, używane do inkubacji ikry ryb. Zwane jest ono na ogół słojem Zugera, a w Polsce słojem Weissa. Początkowo przeznaczony był do inkubacji ikry ryb, teraz urządzenie to jest także używane (w zmodyfikowanej postaci) do inkubacji jaj bezkręgowców. Woda dopływa z dołu przez skierowaną ku dołowi zwężającą się szyjkę i przepływa przez słój ku górze. Szybkość przepływu jest regulowana w zależności od pływalności i biomasy inkubowanych jaj (ikry). Ponadto, jej za

ZOUGER (ZOUG) ŞİŞESİ: Aquatik yumurtaların inkübasyonu için kullanılan şişe şeklinde bir cihazdır. Orijinali balık yumurtaları için tasarlanmış olup, şimdilerde geliştirilen modeli omurgasız yumurtaları için kullanılmaktadır. Şişenin altındaki boyun kısmındaki su kaynağından yukarı doğru su akışı sağlanır. Akış hızı, inkübe edilmiş yumurtaların biyoması ve yüzerliliğine göre ayarlanır,Böylelikle yumurtalar süspansiyonda muhafaza edilir ve yeterli gaz değiş tokuşu meydana gelir. Su çıkış ağzı sıklıkla, döllenmiş larv

Was this helpful?
Στρείδια που ανήκουν στο γένος Crassostrea. Εξαπλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από το επίπεδο στρείδι και αναπτύσσονται καλά σε περιοχές με μικρότερες αλατότητες. Τα στρείδια αυτά απαιτούν μεγαλύτερες θερμοκρασίες (> 200C για γαμετοτοκία) από τα επίπεδα στρείδια. Δεν προσβάλλονται από τους κοινούς θηρευτές και παράσιτα.


CUPPED OYSTER (Crassostrea ): Oysters belonging to the Crassostrea genus. These inhabit a wider range of ecological conditions than flat oysters, and can grow well in areas of lower salinities, free from some of the most common predators and parasites. Cupped oysters require higher temperatures (more than 200C) to spawn, than do flat oysters.

HUITRE CREUSE (Crassostrea ): Huîtres appartenant au genre Crassostrea. Les huîtres creuses démontrent certains avantages par rapport aux huîtres plates du genre Ostrea : elles possèdent une étendue écologique plus importante, elles se développent dans des conditions de faible salinité et elles sont résistantes à la plupart des prédateurs et parasites communs. La libération des gamètes, par contre, a lieu à des températures plus élevées (>200C), la reproduction naturelle de ce genre na donc pas lieu dans certaines

OSTRA HUECA (Crassostrea): Ostras que pertenecen a la familia Crassostrea. Las ostras huecas muestran ciertas ventajas respecto a las ostras planas del genero Ostrea, poseen una extensión ecológica más importante, se desarrollan en condiciones de baja salinidad y son resistentes a la mayoría de predadores y parásitos comunes. La liberación de los gametos tiene lugar a temperaturas más elevadas (> 200C); por consiguiente la reproducción natural de este género no tiene lugar en ciertas áreas de cultivo.

OSTRA RIZADA (Crassostrea): Ostras que pertencen ao xénero Crassostrea. Habitan nun maio rango ecolóxico que as ostras planas, e poden crecer ben en áreas de baixas salinidades, libres dalgúns dos depredadores e parasitos máis comúns. As ostras rizadas requiren altas temperaturas (máis de 20 ºC) para a desova, maior que para as ostras planas.

CSÉSZÉS OSZTRIGA: A Crassostrea nemzetségbe tartozó osztrigafajok gyűjtőneve. A lapos osztrigáknál kevésbé igényesek az ökológiai körülményekre. Alacsonyabb sótartalmú vizekben is jól nőnek, a közönséges ragadozók és élősködők nem támadják meg őket. A csészés osztrigák az íváshoz a lapos osztrigáknál magasabb vízhőmérsékletet (200C felettit) igényelnek.

RUNDØSTERS (Crassostrea): Østers som hører til Crassostrea-slekten. Disse er mer robuste enn flatøsters, og kan vokse tilfredsstillende i områder med lav saltholdighet fri for noen av de vanligste predatorene og parasittene. Rundøsters krever høyere temperatur (over 200C) for å gyte enn flatøsters.

OSTRYGA WIELKA (Crassostrea gigas): Ostrygi należące do rodzaju Crassostrea. Zamieszkują one większy obszar bardziej zróżnicowanych warunków ekologicznych niż ostrygi płaskie (Ostrea edulis) i dobrze rosną na obszarach o mniejszym zasoleniu, wolnych od niektórych pospolitych drapieżników i pasożytów. Ostryga wielka do rozrodu wymaga wyższej temperatury (powyżej 200C), niż ostryga płaska.

FİNCAN İSTİRİDYE (Crassostrea): Crassostrea sınıfına mensup olan istiridyelerdir. Bunlar yassı istiridyelerden daha farklı çevresel şartlarda yaşayabilir ve en yaygın yırtıcı ve parazitlerden uzakta düşük tuzluluk oranına sahip alanlarda düzgün bir şekilde gelişebilirler. Bu istirdye türü yumurtlamak için yassı istiridyelerin ihtiyaç duyduğundan daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar.(200Cden daha fazla)

Was this helpful?
Οικογένεια τελεόστεων του γλυκού νερού. Υπάρχουν περίπου 1600 είδη, παμφάγα ή φυτοφάγα. Καλλιεργούνται παραδοσιακά εδώ και πολλούς αιώνες στην Ασία.


CYPRINIDS: A family of fresh water teleosts. There are about 1600 species, usually omnivorous or herbivorous. They have been traditionally cultivated in Asia.

CYPRINIDES(CARPES): Famille de poissons téléostéens deau douce constituée de plus de 1600 espèces dont la plupart est omnivore ou herbivore. Traditionnellement élevés en Asie.

CIPRÍNIDOS: Familia de teleósteos de agua dulce. Hay unas 1600 especies, normalmente omnívoras o herbívoras. Han sido tradicionalmente cultivados en Asia

CIPRÍNIDOS: Familia de teleósteos de auga doce. Hai unhas 1600 especies, normalmente omnívoras ou herbívoras. Foron tradicionalmente cultivados en Asia

PONTYFÉLÉK: Édesvízi csontoshalcsalád. Mintegy 1600 faj tartozik ide, amelyek általában mindenevők vagy növényevők. Hagyományosan Ázsiában tenyésztik őket.

KARPER: Familie med ferskvannsteleoster (egentlige beinfisk). Omtrent 1600 arter finnes, vanligvis altetere eller planteetere. Tradisjonelt oppdrettet i Asia.

KARPIOWATE: Rodzina słodkowodnych ryb kostnoszkieletowych, grupująca ok. 1600 gatunków. Karpiowate są przeważnie wszystkożerne lub roślinożerne. Tradycyjnie hodowane w Azji.

CYPRİNİD: Tatlısu teleost ailesidir. Yaklaşık 1600 türü bulunur, çoğunlukla omnivor veya herbivordur. Asyada geleneksel metodlarla üretilmişlerdir.

Was this helpful?
Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις


GRASS CARP: ICTENOPHARYNGODON IDELLA . A common non-specific name used colloquially.

CARPE HERBIVORE: Ctenopharyngodon idella.

CARPA DE LA HIERBA: Ctenopharyngodon idella.

CARPA HERBÍVORA: Ctenopharyngodon idella. Un nome común inespecífico usado coloquialmente.

AMUR: A pontyfélék közé tartozó Ctenopharyngodon idella faj leggyakoribb köznyelvi elnevezése.

GRESSKARPE: CTENOPHARYNGODON IDELLA .

AMUR BIAŁY (Ctenopharyngodon idella): Pospolita, umownie używana, nieswoista nazwa gatunku z grupy ryb roślinożernych.

GRASS CARP(OT SAZANI): Ctenopharyngodon idellanın halk arasında kullanılan ismidir.

Was this helpful?
Το ακίνητο, αφυδατωμένο, ανθεκτικό, αδρανές, εν ναρκοβιώσει στάδιο τού κύκλου ζωής πολλών οργανισμών, το οποίο γενικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο είτε στην προστασία είτε στη διασπορά ενός είδους. Ο οργανισμός είναι κατά κανόνα αποστρογγυλευμένος, περιβάλλεται από ένα ή περισσότερα στρώματα εκκριμένων κυστικών μεμβρανών (εξωκύστη, μεσοκύστη, ενδοκύστη,κ.λ.π.) ή φακέλλων ή τοιχωμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοιχώματα έχουν αρκετό πάχος και φέρουν και διαθέτουν ή όχι εμφανή πόρο. ποι


CYST: The non-mobile, dehydrated, resistant, inactive, dormant stage in the life cycle of many organisms, generally considered as playing an important role in either protection or dispersal of a species; the organism is typically rounded, surrounded by one or more layers of secreted cystic membranes (exocyst, mesocyst, endocyst, etc.) or envelopes or walls; in some cases the walls may be quite thick, sculptured on the outside and with or without an emergent pore.

KYSTE: Stade immobile du cycle vital de nombreux organismes. Il est déshydraté, inactif, dormant, résistant et joue un rôle dans la protection et la dissémination de lespèce. Lorganisme est enroulé et recouvert dune ou de plusieurs membranes, parois ou enveloppes kystiques sécrétées (endokyste, mésokyste, exokyste, etc.). La paroi est parfois très épaisse et souvent sculptée. Un pore démergence existe dans certains cas.

QUISTE: Estado inactivo del ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóvil, durmiente, resistente y juega un papel en la protección de la diseminación de la especie. El organismo está envuelto en una o varias membranas, a veces en capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). La pared es a veces gruesa y esculpida. Un agujero de emergencia está presente en ciertos casos.

QUISTE: Estado inactivo do ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóbil, latente, de resistencia e que xoga un papel importante tanto na protección coma na diseminación da especie. O organismo está envolvido nunha ou varias membranas, ou capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). A parede é grosa ás veces, cunha rugosa superficie externa e con presenza ou non de poro de eclosión.

CISZTA: Sok élő szervezet mozgásképtelen, dehidratált, ellenálló, inaktív, nyugvó életszakasza. Az általános vélemény szerint fontos szerepet játszik a faj védelmében és elterjedésében; a tipikus ciszta gömb alakú és egy vagy több rétegnyi kiválasztott cisztikus hártya veszi körül (exociszta, mezociszta, endociszta, stb.), esetleg burok vagy fal. Néhány esetben a fal igen vastag, külső oldala lehet faragásra emlékeztető, pórussal vagy anélkül.

CYSTE: Det ikke-mobile, dehydrerte, motstandsdyktige, inaktive dvalestadiet i livssyklusen til mange organismer. Spiller en viktig rolle i enten beskyttelse eller spredning for en organisme. Cyster er oftest avrundete, og omgitt av et eller flere lag med membraner (eksocyst, mesocyst, endocyst etc) eller vegger sekrert av cysten. I noen tilfeller kan veggene være ganske tykke, med eller uten porer.

TORBIEL/CYSTA: Nieruchliwe, odwodnione, odporne, nieczynne przetrwalnikowe stadium w cyklu życiowym wielu organizmów, uważane zwykle za odgrywające ważną rolę tak w ochronie, jak i w rozpowszechnianiu gatunku; cysta jest charakterystycznie zaokrąglona, otoczona przez jedną lub więcej warstw, wydzielonych błon torbielowatych (egzocysta, mezocysta, endocysta itp.), okryć bądź ścianek; w niektórych wypadkach ścianki mogą być bardzo grube, na zewnątrz rzeźbione i z/ lub bez powstałych por.

KİST: Pek çok organizmanın yaşam döngüsünde hareketli olmayan, dehidrate, dayanıklı, inaktif, etkisiz evre, genellikle bir türün korunmasında ya da yayılmasında önemli rol oynadığı düşünülür; organizma genellikle salgılanan kistik membranların (exocyst, mesocyst, endocyst, vb) veya dış kabuk ya da duvarkarın bir veya daha fazla katmanı tarafından çevrelenir; bazı durumlarda duvar oldukça ince, dışından oyulmuş ve gelişmekte olan bir gözenekle ya da gözeneksiz olabilir.

Was this helpful?
Ένα μυώδες όργανο σε σχήμα σάκου που αποθηκεύει τα ούρα που εκκρίνονται από τα νεφρά. Στα ψάρια η νυκτική κύστη είναι ένα όργανο το οποίο περιέχει αέρια και βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας. Η παρουσία της, επιτρέπει τη συγκεκριμένη κοιλότητα να διαφοροποιείται ανάλογα με το βάθος στο οποίο κολυμπαέι ή παραμένει το ψάρι. Βλ. ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ.


BLADDER: A sac-shaped muscular organ that stores the urine excreted by the kidneys. In fish, the swimbladder is an organ containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.See also GALL BLADDER.

VESSIE Organe musculaire en forme de sac qui contient lurine excrétée par les reins. Chez les poissons, la vessie natatoire est un organe qui contient l: Organe musculaire en forme de sac qui contient lurine excrétée par les reins. Chez les poissons, la vessie natatoire est un organe contenant un gaz présent dans la partie supérieure de la cavité abdominale des poissons . Cet organe permet à laxe de gravité du poisson de varier en fonction de la profondeur à laquelle il se déplace ou demeure. Voir aussi VESICULE BILIAIRE.

VEJIGA: Órgano muscular en forma de saco que almacena la orina excretada por los riñones. En los peces, la vejiga natatoria es un órgano que contiene gas, presente en la parte superior de la cavidad abdominal de los peces óseos. Permite variar la gravedad específica de los peces para controlar la profundidad a la cual el pez nada o permanece estable. Ver tambien VESÍCULA.

VEXIGA: Órgano muscular en forma de saco que almacena os ouriños excretados polos riles. Nos peixes, a vexiga natatoria é un órgano que contén gas, presente na parte superior da cavidade abdominal dos peixes óseos. Permite variar a gravidade específica dos peixes para controlar a profundidade á cal o peixe nada ou permanece estable. Ver tamén VESÍCULA.

HÓLYAG: Zsák alakú, izmos falú szerv, amely a vesék által kiválasztott vizeletet tárolja. Halaknál az úszóhólyag egy gázt tartalmazó szerv, amely a csontos halak hasüregének felső részében található. Ez teszi lehetővé a halak fajsúlyának változásait a hal úszási vagy tartózkodási mélységének megfelelően. Ld. még EPEHÓLYAG.

BLÆRE: Et sekkeformet muskelorgan. Urinblæren lagrer urin utskilt fra nyrene. Hos benfisk inneholder svømmeblæren gass, og befinner seg øverst i abdomen. Svømmeblæren kan justere fiskens spesifikke vekt tilpasset til dypet hvor fisken svømmer eller hviler. Se også GALLEBLÆRE.

PĘCHERZ: Workowaty, umięściony narząd zawierający mocz wydzielany przez nerki. U ryb występuje też pęcherz pławny, narząd wypełniony gazem, obecny w górnej części jamy brzusznej (u ryb kostnoszkieletowych). Narząd ten pozwala rybie na utrzymanie się na określonej głębokości poprzez zmianę pływalności.Patrz również PĘCHERZ ZÓŁCIOWY.

MESANE: Bir kese şeklinde böbrekler tarafından üretilen üreyi depolayan kas organ.Balıklarda yüzme kesesi kemikli balıklarda abdominal boşluğun üst kısmında yer alan gaz ihtiva eden bir organ. Balığın yüzdüğü veya dinlendiği esnada özgül ağırlığının derinliğe gör

Was this helpful?
Μικρή δερματική διόγκωση που περιέχει υγρό. Μικρός σάκκος που περιέχει υγρό ή αέριο.


VESICLE: A small cutaneous elevation containing fluid; a small sac containing liquid or gas.

VESICULE: Petit soulevement de lepidemie, plein de serosite; petit sac contenant du fluide ou du gaz.

VESÍCULA: Pequeña elevación cutánea llena de serosidad. Pequeña bolsa que contiene fluido o gas.

VESÍCULA: Pequena elevación cutánea chea de serosidade. Pequena bolsa que contén fluído ou gas.

HÓLYAG: Folyadékot tartalmazó kisméretű bőrkinövés; folyadékot vagy gázt tartalmazó kisméretű üreg.

BLÆRE: Et sekkeformet muskelorgan. Urinblæren lagrer urin utskilt fra nyrene. Hos benfisk inneholder svømmeblæren gass, og befinner seg øverst i abdomen. Svømmeblæren kan justere fiskens spesifikke vekt tilpasset til dypet hvor fisken svømmer eller hviler. Se også GALLEBLÆRE.

PĘCHERZYK: Małe skórne wzniesienie zawierające płyn; mały pęcherzyk zawierający ciecz lub gaz.

Vezikül: İçinde sıvı bulunan küçük deri kabarcığı; içinde seröz sıvı veya gaz içeren küçük kese.

Was this helpful?
Καταστρεπτικός για τα κύτταρα.


CYTOPATHIC: Destructive of cells.

CYTOPATHIE: Destruction des cellules.

CITOPATÍA: Destrucción de células.

CITOPÁTICO: Que destrúe as células.

CITOPATIKUS: A sejteket elpusztító.

CYTOPATISK: Skadelig for celler.

CYTOPATYCZNY: Niszczący komórki.

SİTOPATİK: Hücrelere zararlı.

Was this helpful?
Λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προέρχονται από τον μυελό των οστών και συμμετέχουν στην παραγωγή αντισωμάτων.


B CELL (B LYMPHOCYTE): White blood cells of the immune system derived from bone marrow and involved in the production of antibodies.

LYMPHOCYTE B: Lymphocyte du système immunitaire, élaboré dans la moëlle osseuse et impliqué dans la fabrication danticorps.

LINFOCITO B: Linfocitos del sistema inmunológico, elaborado en la médula ósea y implicado en la fabricación de anticuerpos.

LINFOCITO B: Linfocitos do sistema inmunolóxico, elaborados na medula ósea e implicados na fabricación de anticorpos.

B-SEJT (B-LIMFOCITA): Az immunrendszernek azok a fehérvérsejtjei, amelyek a csontvelőből erednek és az antitestek termelésében játszanak szerepet.

B CELLER (B LYMFOCYTTER): Hvite blodceller i immunforsvaret. Blir hos pattedyr dannet i benmargen. Hos fisk som mangler benmarg skjer dannelsen av hvite blodceller i milt, hodenyre og thymus. Involvert i produksjonen av antistoff.

KOMÓRKA B (limfocyt B): Białe krwinki układu odpornościowego wytwarzane w szpiku kostnym i zaangażowane w proces produkcji przeciwciał.

B HÜCRE (B LENFOSİT): Kemik iliğinden türeyen bağışıklık sisteminin beyaz kan hücreleridir ve antikor üretimi ile ilişkilidir.

Was this helpful?
Ανοσολογική αντίδραση που προκαλείται από κυτολιτικά Τ-λεμφοκύτταρα σε αντιδιαστολή με την αντίδραση που προκαλείται από τα αντισώματα (ανοσοσφαιρίνες).


CELL MEDIATED IMMUNITY: The immune responses produced by cytolytic T-cells as distinct from the humoral response mediated by antibodies (immunoglobins)..

IMMUNITÉ CELLULAIRE : Réponse immunitaire médiée par les cellules T cytolytiques, au contraire de la réponse humorale médiée par la production d’anticorps (immunoglobulines).

INMUNIDAD MEDIADA POR CELULAS: Respuesta inmune producida por células T diferencialmente de las inmunoglobulinas.

INMUNIDADE MEDIADA POR CELULAS: Resposta inmune producida por linfocitos T é diferente á resposta humoral mediada por anticorpos (inmunoglobulinas).

SEJTKÖZVETÍTETT IMMUNITÁS: A citolitikus T-limfociták által közvetített immunválasz, amely különbözik az antitestek (immunoglobulinok) által közvetített humorális immunválasztól.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponsen produsert av T-celler i motsetning til immunglobuliner (antistoffer).

ODPORNOŚĆ KOMÓRKOWA: Odpowiedź immunologiczna wytwarzana przez cytolityczne komórki T, odmienna od humoralnej odpowiedzi realizowanej za pośrednictwem przeciwciał (immunoglobulin).

BAĞIŞIKLIK ARA HÜCRESİ: Antikorlar (İmmuglobinler) tarafından gelen humoral (vücut sıvılarından ileri gelen) tepkiden farklı olan sitolitik T-hücreleri tarafından üretilen bağışıklık tepkisi.

Was this helpful?
Κάθε κυτταρική απόκριση που προκαλείται από κυτταρικά στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος.


CELLULAR IMMUNE RESPONSE: Any immune response mediated by the cellular components of the immune system.

REPONSE CELLULAIRE IMMUNITAIRE: Réponse immunitaire induite par les composants cellulaires du système immunitaire.

RESPUESTA INMUNITARIA CELULAR: Cualquier respuesta inmune, del sistema inmunitario, mediada por componentes celulares.

RESPOSTA INMUNITARIA CELULAR: Calquera resposta inmune, do sistema inmunitario, mediada por compoñentes celulares

CELLULÁRIS IMMUNVÁLASZ: Az immunrendszer sejtes komponensei által közvetített immunválasz.

CELLEMEDIERT IMMUNITET: Immunresponser mediert av de cellulære komponenter i immunsystemet

IMMUNOLOGICZNA ODPOWIEDŹ KOMÓRKOWA : Wszelka odpowiedź układu immunologicznego wyzwalana za pośrednictwem komórkowych składników tego układu.

HÜCRESEL İMMÜN TEPKİ: Bağışıklık sisteminin hücresel bileşenleri aracılığıyla oluşan immün tepki.

Was this helpful?
Η μελέτη των παθολογικών αλλαγών των κυττάρων.


CYTOPATHOLOGY: The study of pathological changes in cells.

CYTOPATHOLOGIE: Etude des changements pathologiques des cellules.

CITOPATOLOGÍA: Estudio de cambios patológicos de células.

CITOPATOLOXÍA: Estudio de cambios patolóxicos de células.

CIZOPATOLÓGIA: A sejtek kóros elváltozásainak tudománya.

CYTOPATOLOGI (CELLEPATOLOGI): Studiet av patologiske forandringer i celler.

CYTOPATOLOGIA: Badanie zmian patologicznych w komórkach.

SİTOPATOLOJİ: Hücredeki patolojik değişikliklerin incelenmesi.

Was this helpful?
Το κυτταρόπλασμα είναι το μέρος του κυττάρου που περικλείεται από την πλασματική μεμβράνη. Στα ευκαριωτικά κύτταρα, το κυτταρόπλασμα περιέχει οργανίδια όπως είναι τα μιτοχόνδρια, τα οποία είναι πληρωμένα με υγρό που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κυτταρόπλασμα μέσω βιολογικών μεμβράνών. Η εσωτερική αδρή μορφή του κυτταροπλάσματος καλείται ενδόπλασμα και η εξωτερική, λεία και επίπεδη, καλείται εξώπλασμα.


CYTOPLASM: The cytoplasm is the part of a cell that is enclosed within the plasma membrane. In eukaryotic cells, the cytoplasm contains organelles, such as mitochondria, which are filled with liquid that is kept separate from the rest of the cytoplasm by biological membranes. The inner, granular mass is called the endoplasm and the outer, clear and glassy layer, is called the cell cortex or the ectoplasm.

CYTOPLASME: Le cytoplasme est une partie de la cellule à lintérieur de la membrane plasmique. Dans les cellules eucaryotes, le cytoplasme contient des organites telles que les mitochondries, remplies dun liquide séparé du reste du cytoplasme par des membranes biologiques. A l(intérieur, la masse granuleuse porte le nom dendoplasme, et à lextérieur, la couche claire et transparente sappelle le cortex cellulaire ou ectoplasme.

CITOPLASMA: Es la parte de la célula que se encuentra contenida por la membrana plasmática. En células eucariotas, el citoplasma contiene orgánulos, tales como las mitocondrias, las cuales están llenas de líquido que se mantiene separado del resto del citoplasma a través de membranas biológicas. La masa granular interior se denomina endoplasma y la exterior, clara y vítrea se denomina cubierta o córtex celular o ectoplasma.

CITOPLASMA: É a parte da célula que se atopa contida pola membrana plasmática. En células eucarióticas, o citoplasma contén orgánulos, tales como as mitocondrias, as cales están cheas de líquido que se mantén separado do resto do citoplasma a través de membranas biolóxicas. A masa granular interior denomínase endoplasma e a exterior, clara e vítrea denomínase cuberta ou córtex celular ou ectoplasma.

CITOPLAZMA: A citoplazma a sejtnek a sejthártya által körülvett része. Eukarióta sejtekben a citoplazma organellumokat (sejtszervecskéket), pl. mitokondriumokat tartalmaz, ezekben folyadék található, amelyet a citoplazma többi részétől biológiai membránok választanak el. A belső, szemcsézett masszát endoplazmának nevezzük, a külső, tiszta és üvegszerű réteget ektoplazmának.

CYTOPLASMA: Cytoplasma er den delen av cellen som er innenfor plasmamembranen. I eukaryoter inneholder cytoplasmaen organeller som mitokondria, som er fylt med væske som er adskilt fra resten av cytoplasmaen med membraner. Den indre, granulære massen kalles endoplasma, og det ytre, klare og glassaktige laget kalles cellebark eller ektoplasma.

CYTOPLAZMA: Cytoplazma jest częścią komórki otoczoną błoną plazmatyczną. Cytoplazma komórek eukariontów zawiera organelle wypełnione płynem, takie jak mitochondria, które są oddzielone błonami biologicznymi od pozostałej części cytoplazmy. Wewnętrzna, ziarnista część cytoplazmy nazywana jest endoplazmą, natomiast warstwa zewnętrzna, przezroczysta i szklista, nosi nazwę ektoplazmy.

SİTOPLAZMA: Sitoplazma plazma membranının içerisine yerleştirilmiş hücre parçasıdır. Ökaryot hücrelerde sitoplazma mitokondri gibi biyolojik membranlarla sitoplazmanın kalanından ayrılan sıvı dolu organeller içerir. İç taraftaki taneli kitle endoplazma, dış taraftaki

Was this helpful?
Μη ειδική πρόσληψη εξωκυτταρικού υγρού από ένα κύτταρο μέσω κυστιδίων που προβάλλουν από την πλασματική μεμβράνη. Πιστεύεται ότι αυτή είναι η διεργασία που επιτρέπει την ενεργό μεταφορά ουσιών από το περιβάλλον στο κύτταρο.


PINOCYTOSIS: The non-specific uptake of extracellular fluid by a cell via small vesicles derived from the plasma membrane. This is believed to be the process which enables active transport to take place.

PINOCYTOSE: Lassimilation non-spécifique dun fluide par une cellule au moyen de petites vésicules dérivées de la membrane plasmatique. Processus qui permet un transport actif de se produire.

PINOCITOSIS: Asimilación no específica de fluido por una célula mediante pequeñas vesículas que derivan de la membrana plasmática. Proceso que permite un transporte activo.

PINOCITOSE: Asimilación non específica de fluído por unha célula mediante pequenas vesículas que derivan da membrana plasmática. Crese que o proceso ten lugar mediante un transporte activo.

PINOCITÓZIS: Sejten kívüli folyadékok felvétele a sejtbe a sejthártyáról lefűződő hólyagok közvetítésével. Valószínűleg ez a folyamat teszi lehetővé az aktív transzportot.

PINOCYTOSE: Ikke-spesifikt opptak av ekstracellulære væsker av en celle via vesikler som er avledet fra plasmamembranen. Dette er trolig prosessen som gjør aktiv transport mulig.

PINOCYTOZA: Nieswoisty wychwyt pozakomórkowego płynu przez komórkę za pośrednictwem małych pęcherzyków pochodzących z błony komórkowej. Przypuszcza się, że ma tu miejsce proces, który umożliwia aktywne przenoszenie płynu.

Pinositoz: Plazma zarından türemiş küçük kesecikler oluşturarak sıvıların hücre içine geçmesi. Aktif taşınmanın bir aşaması olduğuna inanılır.

Was this helpful?
Σχετιζόμενο με τα φαγοκύτταρα.


PHAGOCYTIC: Pertaining to phagocytes.

PHAGOCYTAIRE: Relatif à la phagocytose.

FAGOCITARIO: Relativo a la fagocitosis.

FAGOCITARIO: Relativo á fagocitos.

FAGOCITIKUS: A fagocitákkal kapcsolatos.

FAGOCYTTISK: Vedrører fagocytter.

FAGOCYTARNY: Odnosi się do fagocytów.

FAGOSİTİK: Fagositoz ile ilgili.

Was this helpful?
Πολλές βιομηχανίες ή εταιρίες, για να πετύχουν ορισμένους περιβαλλοντικούς ή διαχειριστικούς αντικειμενικούς σκοπούς, έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Κώδικες Εφαρμογής ή Κώδικες Συμπεριφοράς (αναφέρονται και ως Κατευθυντήριες Οδηγίες). Για παράδειγμα το ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας), έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Εφαρμογής για «Την εισαγωγή μη εγχώριων θαλάσσιων ειδών με σκοπό την αποτροπή μεταφοράς παράσιτων, ασθενειών και εξωτικών ειδών που θα μπορούσε να αποδειχθεί κατα


CODE OF PRACTICE: To achieve certain environmental or management objectives, many industries and agencies have developed Codes of Best Practice or Codes of Conduct (in some cases Guidelines) for specific purposes. For example, ICES (International Council for the Exploration of the Sea) has developed a Code of Practice on "The Introduction of non-indigenous marine species" in order to provide guidance on the risks associated with the transfer of parasites, diseases and exotic species into habitats where they coul

CODE DE BONNE PRATIQUE : Afin d’atteindre des objectives en gestion de l’environnement, l’industrie aquacole et les agences qui gèrent les activités aquacoles appliquent des codes de bonne pratique.De tels codes ont été également développés concernant la gestion de la pisciculture (par exemple la Norvège et le Chili, parmi d’autres pays, possèdent actuellement des codes appliqués à la salmoniculture, les écloseries, la smoltification et les aménagements de grossissement). D’autres secteurs vont suivre. De tels codes ne

CÓDIGO DE CONDUCTA: Para conseguir determinados objetivos ambientales o de gestión, muchas industrias y agencias han desarrollado Códigos de Buenas Prácticas o Códigos de Conducta (a veces guías) para fines específicos. Por ejemplo, ICES (Consejo Internacional para la exploración de los mares) ha desarrollado un código de buenas prácticas en su "Introducción a las especies marinas no-indígenas" a fin de promover una guía de riesgos asociados a la transferencia de parásitos, enfermedades y especies exóticas hacia há

CÓDIGO DE CONDUTA: Para conseguir determinados obxectivos ambientais ou de xestión, moitas industrias e axencias desenvolveron Códigos de Boas Prácticas ou Códigos de Conduta (ás veces guías) para fins específicos. Por exemplo, ICES (Consello Internacional para a exploración dos mares) desenvolveu un código de boas prácticas na súa "Introdución ás especies mariñas non-indíxenas" co fin de promover unha guía de riscos asociados á transferencia de parasitos, enfermidades e especies exóticas cara a hábitats onde pode

GYAKORLATI SZABÁLYZAT: Bizonyos környezetvédelmi és vezetési célok megvalósítása érdekében több iparág és hatóság is kidolgozta a meghatározott célokat szolgáló Legjobb Gyakorlat Szabályzatát vagy Vezetési Szabályzatot (néhány esetben Irányelveket). Például az ICES (International Council for the Exploaration of the Sea, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) kidolgozta a "Nem őshonos tengeri fajok betelepítésének" Gyakorlati Szabályzatát azzal a céllal, hogy útmutatást adjon a paraziták, betegségek és idegen fajok betelepí

STANDARD FOR PRAKSIS: For å oppnå visse miljømessige eller forvaltnings mål har mange industrier og foretak utviklet ”Standard for Best Praksis” eller ”Standard for Opptreden” (i noen tilfeller ”Retningslinjer”) for spesifikke formål. Standard for styring av oppdrettsanlegg er under utvikling (for eksempel Norge, Chile og andre land har nå standarder for lakseoppdrett som omfatter klekkeri, smoltproduksjon og matfiskproduksjon) og andre sektorer er ventet å følge dette eksempelet. Selv om slike standarder ikke er lov

KODEKS POSTĘPOWANIA: Dla osiągnięcia określonych celów, bądź właściwego zarządzania środowiskiem, szereg branż przemysłowych i agencji opracowało Kodeksy Dobrej Praktyki (w niektórych wypadkach wytycznych). Np. Międzynarodowa Rada Badań Morza (MRBM) opracowała kodeks postępowania dotyczący "Wprowadzania zamiejscowych gatunków morskich", przekazujący informacje o ryzyku związanym z przenoszeniem obcych gatunków zwierząt wraz z posiadanymi przez nie pasożytami i chorobami do nowego środowiska, gdzie mogą one wyrządzić

UYGULAMA KODU: Belirli amaçlar için birçok sanayi ve acenteler, belirlenmiş çevresel ve yönetim hedeflerini başarmak için yönetim kodu (yönetmelik kodu) ya da uygulama kodu geliştirmiştir. Örneğin, ICES(Uluslar arası Araştırma Konseyi), zarar görebilecek habitatlar içinde egzotik türler, hastalıklar ve parazitlerin transferi ile ilgili risklere rehberlik etmek amacıyla "Yabancı deniz türlerinin girişi" için uygulama yönetmelikler geliştirmiştir. Yönetmelikler balık çiftliklerinin yönetimiyle ilgili olarak g

Was this helpful?
Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.


COPEPODS: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

COPEPODE: Sous classe de crustacés de petites tailles (quelques millimètres de longueur), sans yeux composés ni carapace, habituellement six paires dappendices natatoires thoraciques, pas dappendices abdominaux. Quelques espèces sont parasites des poissons délevage, tandis que dautres servent de nourriture aux larves de poissons.

COPEPODO: Subclase de crustáceos de pequeñas tallas (algunos milímetros de longitud), sin ojos compuestos ni carcasa, normalmente seis pares de apéndices natatorios torácicos, sín apéndices abdominales. Algunas especies son parásitas de peces de cultivo, mientras que otras sirven de comida para las larvas de peces.

COPÉPODO: Subclase de crustáceos de pequeno tamaño (algúns milímetros de lonxitude), sen ollos compostos nin exoesqueleto endurecido, normalmente con seis pares de apéndices natatorios torácicos, sen apéndices abdominais. Algunhas especies son parasitas de peixes de cultivo, mentres que outras serven de comida para as larvas de peixes.

COPEPODA: A rákok (Crustacea) egyik alosztálya. Általában kisméretűek (néhány mm hosszúak), nincs összetett szemük vagy páncéljuk. A toron rendszerint hat pár úszóvégtagjuk van., a potrohon nincsenek függelékeik. Néhány Copepoda faj a tenyésztett halfajok ismert élősködője, pl. a haltetű, mások viszont a halivadékok táplálására használhatók.

HOPPEKREPS (COPEPODA): Underklasse av krepsdyr. Stort sett små (et par mm lange), uten sammensatte øyne eller ryggskjold. Vanligvis seks par svømmeføtter på brystet (thorax), ingen bein på haleleddene (abdomen). Noen arter av hoppekreps er parasitter på fisk, og da spesielt oppdrettsfisk (f.eks. lakselus), mens andre er fôrorganismer for fiskelarver.

WIDŁONOGI (Copepoda): Podklasa skorupiaków. Przeważnie małe (o długości kilku mm) o niezłożonych oczach i pancerzu. Na tułowiu zwykle sześć par kończyn pływnych, brak odnóży na odwłoku. Niektóre gatunki widłonogów są znane jako pasożyty hodowanych ryb, np. Lernaea elegans, podczas gdy inne są używane jako pokarm dla larw ryb.

KOPEPODS: Eklembacaklı kabukluların alt sınıfı. Genellikle küçük (birkaç mm uzunluğunda), petek gözleri ya da kabuğu yoktur. Genellikle toraksda altı çift yüzme bacakları vardır ve karın bölgesine vücut uzantısı yoktur. Deniz bitleri gibi bazı copedod türleri kültür balıkları için parazit olarak bilinmekte, diğerleri ise balık larvası için yiyecek olarak kullanılmaktadır.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES