AMC LIMITED

Ι

Γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια και επιδρά επάνω σε άλλα λευκά αιμοσφαίρια, π.χ. προκαλώντας αύξηση και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση. Στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί διάφορες ιντερλευκίνες. Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση ξένων αντιγόνων από τα Τ κύτταρα, η εξάπλωση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων, η προσέλκυση φαγοκυττάρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαγοκυττάρων για φαγοκύτωση ενισχύοντας την αναπνευστική έκρηξη, η παρακίνη


INTERLEUKIN: Glycoproteins secreted by a variety of leucocytes that have effects on other leucocytes, i.e., stimulating growth and promoting differentiation. A range of interleukins has been identified in fish. Their activities include involvement in the recognition of foreign antigens by T cells, amplifying the proliferation of activated T cells, attracting macrophages and increasing the effectiveness of phagocytic ingestion of microorganisms by enhancing the macrophage’s respiratory burst activity, promo

INTERLEUKINE: Glycoprotéines secrétées par divers leucocytes qui stimulent la croissance et la différentiation d’autres leucocytes. Plusieurs interleukins ont été identifiés chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la récognition d’antigènes par les cellules T. Ils promeuvent la prolifération de cellules T activées, l’hématopoïèse et l’attraction de macrophages et l’augmentation de leur efficacité de phagocytose par induction d’un choc oxidatif.

INTERLEUCINA: Glucoproteína secretada por linfocitos que tienen efectos sobre otros leucocitos, i.e., estimulando su crecimiento, promoviendo su diferenciación. Se han identificado algunas interleucinas en peces y sus actividades incluyen la participación en el reconocimiento de antígenos foráneos por las células T, la amplificación de la proliferación de las células T activadas, la atracción de macrófagos y el incremento de eficacia fagocítica en la ingestión de microorganismos potenciando la explosión respi

INTERLEUCINA: Glicoproteína secretada por linfocitos que teñen efectos sobre outros leucocitos, ex, estimulando o seu crecemento ou promovendo a súa diferenciación. Identificáronse alguns tipos de interleucina en peixes. Actúan no recoñecemento de antíxenos foráneos polas células T, na amplificación da proliferación das células T activadas, na atracción de macrófagos e no incremento de eficacia fagocíticoa na inxestión de microorganismos potenciando o estoupido respiratorio do macrófago, promovendo o crecemen

INTERLEUKIN: Bizonyos fehérvérsejtek által termelt glikoproteinek, amelyek más fehérvérsejtekre hatnak, pl. serkentik az osztódásukat és a differenciálódásukat. Halakban is többféle interleukint azonosítottak. Szerepük van az idegen antigének T-sejtek általi azonosításában, serkentik az aktivált T-sejtek osztódását, irányítják a makrofágok mozgását, javítják a bekebelezett mikroorganizmusok elpusztítását a makrofágok respirációs aktivitásának növelésével, elősegítik a hematopoietikus sejtek osztódását.

INTERLEUKIN: Glykoproteiner som skilles ut av ulike leukocytter og som påvirker andre leukocytter, f.eks. ved å stimulere vekst og differensiering. En rekke interleukiner har blitt identifisert hos fisk. Deres aktivitetsområder inkluderer T-cellers deteksjon av fremmede antigener, forsterkning av celledeling hos aktiverte T-celler, stimulering av vekst hos blodceller og tiltrekning av makrofager og effektivisering av deres evne til å ta opp mikroorganismer.

INTERLEUKINA : Glikoproteidy wydzielane przez rozmaite leukocyty, które mają wpływ na inne leukocyty, tj. stymulują wzrost i wspierają ich różnicowanie się. Szereg interleukin została zidentyfikowana u ryb. Ich działalność łączy się z zaangażowaniem w rozpoznawaniu obcych antygenów przez komórki T, zwiększając proliferację przez uaktywnione komórek T, przyciągają makrofagi i zwiększają skuteczność fagocytarną połykania mikroorganizmów przez polepszenie działalności makrofagów częstością wybuchów tlenowych oraz

İNTERLÖYKİN: Glycoproteinler bir çeşit akyuvarda sağlar bunlar diğer akyuvarları etkiler mesela, uyarıcı büyüme ve artırıcı farklılaşma. İnterleukinin bir dizisi balıkta tanımlanmıştır. İnterleukinin aktivitelerinin arasında, T hücreleriyle yabancı antijenleri tanıyıp bağlanmalrını, aktive edilmiş T hücrelerin üremelerini, makrofajların respirator burst aktivitelrini kullanarak fagositoz aktivitelerinin artırılmasını ve etkinleştirilmasini, haemopoetic hücrelerin büyümesini içerir.

Was this helpful?
Δυσδιάλυτη πρωτείνη με την οποία σχηματίζεται ο θρόμβος του αίματος και η οποία σχηματίζεται με τη δράση της θρομβίνης επάνω στο ινωδογόνο.


FIBRIN: The insoluble protein that forms a blood clot formed by the action of thrombin on fibrinogen.

FIBRIN: La protéine insoluble responsable de la coagulation du sang. Produit de l’activité du fibrinogène sur la thrombine.

FIBRINA: Proteína insoluble que forma el coágulo sanguíneo, formado gracias a la acción de la trombina sobre el fibrinógeno.

FIBRINA: Proteína insoluble que forma o coágulo sanguíneo pola acción da trombina sobre o fibrinóxeno.

FIBRIN: A trombin és a fibrinogén reakciójának eredményeként kialakuló, vízben oldhatatlan fehérje, amelynek a véralvadék kialakításában van fontos szerepe.

FIBRIN: Det uløselige proteinet som danner levret blod. Omdannes fra fibronogen av enzymet trombin.

WŁÓKNIK/FIBRYNA: Nierozpuszczalne białko, które tworzy skrzep krwi, wytwarzany przez działanie trombiny na fibrynogen.

FİBRİN: Fibrinogendeki trombin eylemi tarafından oluşturulan kan pıhtısı formunda çözülmez proteindir.

Was this helpful?
Πρωτείνη του πλάσματος, γνωστή και ως παράγοντας Ι, η οποία μετατρέπεται στο αδιάλυτο ινώδες (βλ.λ.) κατά τη διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου του αίματος.


FIBRINOGEN: A plasma protein produced in the liver, sometimes referred to as factor I, that is converted into the insoluble fibrin during blood clotting.

FIBRINOGENE: Protéine circulante produite par le foie et parfois appelée facteur I. Convertie en fibrine insoluble pendant la coagulation du sang.

FIBRINÓGENO: Proteína plasmática producida en el hígado que a veces se le designa como Factor I.

FIBRINÓXENO: Proteína plasmática producida no fígado que ás veces se lle designa como Factor I, que é convertida en fibrina insoluble durante a coagulación do sangue.

FIBRINOGÉN: A májban termelődő vérplazmafehérje, amely a véralvadás során vízben oldhatatlan fibrinné alakul. I-es véralvadási faktor néven is ismert.

FIBRINOGEN: Et plasmaprotein produsert i leveren. Iblant referert til som faktor I.

FIBRYNOGEN: Protoplazma białka wytwarzana w wątrobie, czasami nazywana jest czynnikiem 1, który jest przekształcany w nierozpuszczalny włóknik w czasie krzepnięcia krwi.

FİBRİNOJEN: Karaciğer tarafından üretilen bir plasma proteinidir, bazen kanın pıhtılaşması sırasında çözünmez fibrinin dönüştürülmesinde faktör I olarak anılır.

Was this helpful?
Η παρουσία ιών στο αίμα.


VIRAEMIA: The presence of a virus in the blood.

VIREMIE : Présence dun virus dans le sang

VIREMIA: Presencia, acceso ou contacto de un virus con la sangre. Contaminación vírica.

VIREMIA: Presenza, acceso ou contacto dun virus co sangue. Contaminación vírica.

VIRÉMIA: Vírus jelenléte a vérben.

VIREMI: Tilstedeværelse av virus i blodet.

WIREMIA: Obecność wirusa we krwi.

VİREMİ: Kanda bir virüsün varlığı.

Was this helpful?
Το κατά βάρος ποσοστό του νερού το οποίο κατακρατείται από ένα δείγμα εδάφους. Ο προσδιορισμός γίνεται με ξήρανση σε κλίβανο ή φυγοκέντριση (100 x την επιτάχυνση της βαρύτητας επί έναν καθορισμένο χρόνο). Κυμαίνεται από περίπου 2% γιά την αδρή άμμο ως περίπου 40% γιά την άργιλο.


MOISTURE EQUIVALENT: The percentage weight of water that is retained by an oven-dried soil sample subjected to a centrifugal force equal to 1000 times that of gravity for a specified period; ranges from about 2% for coarse sand to about 40% for heavy clay.

EQUIVALENT HUMIDITE: Pourcentage en poids deau retenue par un sol seché à létuve et centrifugé à 1000 g pendant une période donnée; varie denviron 2% pour du sable à gros grain à environ 40% pour certaines argiles.

EQUIVALENTE DE HUMEDAD: Porcentaje de peso de agua retenido por un suelo secado en estufa y centrifugado a 1000 g durante un período dado; varía entre el 2% para la arena con grandes granos al 40% para la arcilla.

EQUIVALENTE DE HUMIDADE: Porcentaxe de peso de auga retido por un chan secado en estufa e sometido a centrifugación a 1000 g durante un período dado; varía entre o 2% para a area con grandes grans ao 40% para a arxila.

NEDVESSÉG-EGYENÉRTÉK: A víz százalékban kifejezett tömege, amely egy kiszárított talajminta 1000 x G erővel, meghatározott ideig történő centrifugálása után is visszamarad; 2%-tól (durva szemcsés homok) 40%-ig (nehéz agyag) terjed.

FUKTIGHETSEKVIVALENT: Vektprosent av vann som utvinnes av en ovnstørket jordprøve, som sentrifugeres ved en sentrifugalkraft som er lik 1000 ganger gravitasjon. Varierer fra rundt 2% for grov sand til 40% for tung leire.

ZAWARTOŚĆ PROCENTOWA WILGOCI W GLEBIE: Procentowa masa wody, która utrzymuje się w suszonej piecowo (przez określony czas) próbce gleby, podlega działaniu siły odśrodkowej 1000 razy większej od siły grawitacyjnej; waha się ona od około 2% dla piasku gruboziarnistego do około 40% dla ciężkiej gliny.

NEM EŞİTLİĞİ: Özel periyotlarda yerçekiminde 1000 devir yapan santrifujda fırında kurutulmuş katı örneklerin sudaki ağırlıklarının yüzde oranı, oran %2 kaba tuz ve yaklaşık %40 ağır kilden oluşur.

Was this helpful?
Αμίνη που διεγείρει τους σπλαχνικούς μυς, διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία και επάγει την έκκριση σιέλου και παγκρεατικού και γαστρικού υγρού.


HISTAMINE: An amine which stimulates visceral muscles, dilates capillaries and stimulates salivary, pancreatic and gastric secretions.

HISTAMINE: Une amine qui stimule les muscles des viscères, qui provoque une dilatation des capillaires et qui stimule les sécrétions pancréatiques et gastriques.

HISTAMINA: Amina que estimula los músculos de vísceras, que provoca una dilatación de capilares y estimula las secreciones pancreáticas y gástricas.

HISTAMINA: Amina que estimula os músculos viscerais, dilata os capilares e estimula as secrecións salivares, pancreáticas e gástricas.

HISZTAMIN: A zsigeri izmokat stimuláló, az ereket tágító, a nyál-, hasnyál-, és gyomornedv elválasztást serkentő hatású aminvegyület.

HISTAMIN: Amin som stimulerer innvollsmuskler, utvider kapillærer og stimulerer spytt-, pancreas- og gastrisk sekresjon.

HISTAMINA: Amina, która stymuluje mięśnie trzewiowe, rozszerza naczynia włosowate i stymuluje czynności wydzielnicze ślinianek, trzustki i grasicy.

HİSTAMİN: Visceral kasları uyaran, kılcal damarları genişleten, mukus ve mide salgısını arttıran bir çeşit amin.

Was this helpful?
Εδραίο μακροφάγο του χαλαρού συνδετικού ιστού, που μαζί με άλλα κύτταρα ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.


HISTOCYTE: A fixed macrophage of the loose connective tissue which in common with other cells belongs to the reticuloendothelial system.

HISTIOCYTE: Macrophage immobile du tissu conjonctif lâche qui, avec dautres catégories cellulaires, constitue le système réticulo-endothélial.

HISTIOCITO: Macrófago inmóvil del tejido conjuntivo que, con otras categorías celulares, forma el sistema retículo-endotelial.

HISTIOCITO: Macrófago inmóbil do tecido conxuntivo que, con outras categorías celulares, forma o sistema retículo-endotelial.

HISZTOCITA: A lazarostos kötőszövetben előforduló makrofág, amely más sejttípusokkal együtt a retikulo-endoteliális rendszer része.

HISTOCYTT: En stasjonær makrofag i det løse bindevevet, som felles med andre celler tilhører det retikuloendotele systemet.

HISTIOCYT: Nieruchomy makrofag luźnej tkanki łącznej, który wspólnie z innymi komórkami należy do systemu siateczkowo-śródbłonkowego.

HİSTOSİT: Retiküloendotelyal sisteme ait diğer hücreler gibi gevşek konnektif dokuya yapışmış makrofaj.

Was this helpful?
Η επιστήμη της oργάνωσης και της λεπτής δομής των ιστών.


HISTOLOGY: The science of the organisation and minute structure of tissues.

HISTOLOGIE: Science qui étudie les tissus constituant les êtres vivants.

HISTOLOGÍA: Ciencia que estudia los tejidos que constituyen los seres vivos.

HISTOLOXÍA: Ciencia que estuda a organización e a estrutura dos tecidos

HISZTOLÓGIA: A szövetek felépítésével és finomszerkezetével foglalkozó tudomány.

HISTOLOGI (VEVSLÆRE): Læren om organiseringen og små strukturer i vev.

HISTOLOGIA: Nauka o organizacji i szczegółowej budowie tkanek.

HİSTOLOJİ: Organ oluşumunun ve dokuların en küçük yapısını inceleyen bilim.

Was this helpful?
Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που εκτελούνται σε δείγματα ιστών.


TISSUE ANALYSIS: A generalized term used to include all laboratory tests that are performed on tissue samples.

ANALYSE DE TISSU: Terme non spécifique décrivant tous les essais de laboratoire appliqués aux échantillons de tissu.

ANÁLISIS DE TEJIDO: Término no específico que incluye todas las pruebas del laboratorio realizadas en muestras de tejido.

ANÁLISE DE TECIDO: Termo non específico que inclúe todas as probas do laboratorio realizadas en mostras de tecido.

SZÖVETELEMZÉS: Szövetmintákon elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat jelentő gyűjtőfogalom.

VEVSANALYSE: Inkluderer alle laboratoriums undersøkelser som utføres på vevsprøver.

ANALIZA TKANKI: Uogólniony termin używany w celu objęcia wszystkich testów laboratoryjnych, które są wykonywane na próbkach tkanek.

DOKU ANALİZİ: Doku örneklerini üzerinde uygulanan bütün laboratuar testleri için kullanılan genel bir terim.

Was this helpful?
Ιστολογία των παθολογικών καταστάσεων.


HISTOPATHOLOGY: Histology of pathological conditions.

HISTOPATHOLOGIE: Histologie pathologique.

HISTOPATOLOGÍA: Histología patológical.

HISTOPATOLOXÍA: Histoloxía referida a condicións patolóxicas.

HISZTOPATOLÓGIA: A kóros állapotok hisztológiája.

HISTOPATOLOGI: Histologi ved patologiske tilstander.

HISTOPATOLOGIA: Histologia o cechach patologicznych.

HİSTOPATOLOJİ: Patolojik durumun histolojisi

Was this helpful?
Ομάδα κυττάρων με παρεμφερή εξειδίκευση τα οποία επιτελούν μία κοινή λειτουργία. Οι ιστοί αποτελούν τα όργανα και άλλες διαπλάσεις του σώματος των ζωντανών οργανισμών. Δείγμα ιστού είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό τμήμα ιστού που αφαιρείται για περαιτέρω μελέτη.


TISSUE: A group of similarly specialized cells that perform a common function, tissues make up the organs and other structures of living organisms. A tissue sample is a small representative piece of tissue which is removed for further study.

TISSU: Ensemble de cellules dont la spécialisation et les fonctions sont communes. Les tissus sont les composants des organes et des autres structures des organismes vivants. Un échantillon tissulaire (biopsie) est un prélèvement représentatif dun tissu servant à des études approfondies.

TEJIDO: Conjunto de células cuya especialización y funciones son conocidas. Los tejidos son los componentes de los órganos y de otras estructuras de los organismos vivos. Una muestra de tejido (biopsia) es representativa de todo el tejido y sirve para estudios funcionales y morfológicos.

TECIDO: Conxunto de células similares especializadas que realizan unha función ordinaria, os tecidos forman os órganos e outras estruturas dos organismos vivos. Unha mostra de tecido (biopsia) é unha parte de tecido que foi extraida para máis estudios.

SZÖVET: Hasonlóan módosult sejtek csoportja, amelyek hasonló funkciót látnak el. A szövetek építik fel a szerveket és az élő szervezetek egyéb alkotórészeit. A szövetminta egy kisméretű szövetdarab, amelyet későbbi vizsgálatok céljára eltávolítanak a testből.

VEV: Gruppe med liknende spesialiserte celler med samme funksjon. Utgjor organene og andre strukturer i levende organismer. En vevsprove er en liten prove fra et vev som fjernes for videre undersokelser.

TKANKA: Grupa komórek podobnie wyspecjalizowanych, które spełniają wspólną funkcję; tkanki wchodzą w skład narządów i innych struktur żywych organizmów. Próbka tkanki jest małym wycinkiem reprezentującym tkankę, a pobieranym do dalszych badań.

Doku: Ortak bir fonksiyonu yerine getirmek için oluşturulmuş benzer özellikteki bir grup hücre. Dokular organları ve canlı organizmaların diğer yapılarını oluştururlar. Bir doku örneği ilave çalışmalar için ortaya çıkarılmış dokunun temsili küçük bir parçasıdır.

Was this helpful?
Αναιμία εντοπισμένη σε έναν ιστό, η οποία οφείλεται στην εισροή του αρτηριακού αίματος.


ISCHAEMIA: Localized tissue anaemia due to obstruction of the inflow of arterial blood.

ISCHEMIE: Anémie tissulaire localisée provoquée par locclusion de lafflux sanguin artériel.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada y provocada por la oclusión del flujo sanguíneo arterial.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada e provocada pola oclusión do fluxo sanguíneo arterial.

ISÉMIA: A szövetekben az artériás vér beáramlásának gátoltsága miatt bekövetkező vérszegénység.

ISKEMI: Lokal vevsanemi, oppstår ved hindring av innstrømning av arterielt blod.

NIEDOKRWIENIE: Miejscowa anemia tkanki na skutek zatkania dopływu krwi tętniczej.

LOKAL ANEMİ: Atardamardaki kan akışının engellenmesi yüzenden belirli bir bölgede oluşan doku anemisi

Was this helpful?
Ορος που δηλώνει μειωμένη μολυσματικότητα ενός δεδομένου στελέχους ενός παθογόνου μικροοργανισμού.


LENTOGENIC: A term denoting reduced virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

LENTOGENE: Se dit de la virulence réduite dune souche déterminée de micro-organismes pathogènes.

LENTOGENE: Se dice de la virulencia reducida de una cepa determinada de microorganismos patógenos.

LENTOXÉNICO: Termo que reflicte a reducida virulencia dunha cepa determinada dun microorganismo patóxeno.

LENTOGÉN: Egy kórokozó mikroorganizmus adott törzsének csökkent virulenciájára utaló fogalom.

LENTOGEN: Betegnelse som betegner redusert giftighet i en gitt gruppe sykdomsfremkallende mikroorganismer.

LENTOGENICZNY: Termin oznaczający zmniejszenie jadowitości w danym szczepie chorobotwórczego mikroorganizmu.

LENTOGENİK: Bir patojenik mikroorganizmanın verilen geriliminde şiddetinin azaltılamasını ifade eden bir terim.

Was this helpful?
Αφυδατωμένα και συχνά απολιπωμένα κονιοποιημένα ψάρια ή υπολείμματα ψαριών, που χρησιμοποιούνται ως τροφή ή - σπάνια - ως λίπασμα.


FISH MEAL: A dehydrated and often defatted ground fish or fish by-product produced in different grades and used as feed or less commonly as fertilizer.

FARINE DE POISSON: Broyat deshydraté, et parfois délipidé, de poisson ou de déchets de poissons utilisé dans la confection daliments et (rarement) comme engrais.

HARINA DE PESCADO: Pescado molido deshidratado y a menudo desgrasado, o un subproducto de pescado producido en diferentes categorías y utilizado como alimento o más raramente como fertilizante.

FARIÑA DE PEIXE: Peixe moído deshidratado e a miúdo desgraxado, ou un subproduto de peixe producido en diferentes categorías e utilizado como alimento ou máis raramente como fertilizante.

HALLISZT: Dehidratált és gyakran zsírtalanított őrölt hal vagy hal-melléktermék, amely különböző osztályú lehet, és amelyet takarmányként, vagy, ritkábban, trágyázásra használnak.

FISKEMEL: Dehydrert og ofte avfettet hel fisk eller fiskeavfall produsert i ulike grader, og brukt til fôr (eller som proteinkilde i formulert fôr) og i mindre utstrekning som gjødsel.

MĄCZKA RYBNA: Odwodnione i często odtłuszczone zmielone ryby lub pozostałości z przetwórstwa ryb, w postaci granulek o różnej wielkości ziaren, stosowane jako pasza, a rzadziej jako nawóz.

BALIK UNU: Susuz ve çoğunlukla yağı alınmış dip balıklardan veya balık yan ürünlerinden farklı derecelerde üretilen ve yem olarak kullanılan nadiren gübre olarak kullanılan ürün.

Was this helpful?
Αυτός που αφορά ή σχετίζεται με τα ψάρια.


PISCINE: Of, or concerning, fish.

PISCICOLE: Qui concerne les poissons

PISCÍCOLA: De, o sobre peces.

PISCÍCOLA: De, ou sobre peixes

ICHTHYO-: Halakhoz tartozó, vagy velük kapcsolatos.

FISKE-: Av, eller angående, fisk.

RYBI, RYBNY: Pochodzenia rybnego, związany/a/e z rybą.

PISCINE: Balığın veya balık hakkında.

Was this helpful?
Η ικανότητα να ιχνηλατείται και να παρακολουθείται η τροφή, τα τρόφιμα, τα ζώα που πρόκειται να αποτελέσουν διατροφικό προϊόν ή αναμενεται να ενσωματωθούν σε τροφές ή τρόφιμα, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των στην αγορά. (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178/2002 "Γενικές αρχές και απαιτήσεις στη νομοθεσία των τροφίμων").


TRACEABILITY: The ability to trace and follow a food, feed, food-producing animal or substance intended to be, or expected to be incorporated into a food or feed, through all stages of production, processing and distribution. (EU Regulation 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). New regulations have not modified this definition.

TRACABILITE: Possibilité de remonter la filière dun aliment, de nourriture animale, dun animal producteur de nourriture, ou de substance destinée à servir daliment ou à y être incorporée, en retrouvant la trace de chaque étape de production, transformation et distribution. Directive de l UE 178/2002 « Principes généraux et exigences concernant la loi sur la nourriture » NOUVEAUX REGLEMENTS

TRAZABILIDAD: Capacidad para rastrear y seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal o una sustancia destinada a ser consumida, o en previsión de que sea incorporada a un alimento, a través de todas las fases de producción, procesado y distribución. (Tal como se incluye en la Norma de la UE 178/2002 "Principios generales y exigencias de la ley alimentaria") Las normas más recientes no han modificado esta definición.

TRAZABILIDADE: Capacidade para rastrexar e seguir un alimento, un nutriente, un alimento animal ou unha substancia destinada a ser consumida, ou en previsión de que sexa incorporada a un alimento, a través de todas as fases de produción, procesado e distribución. (Tal como se inclúe na Norma da UE 178/2002 "Principios xerais e esixencias da lei alimentaria") As normas máis recentes non modificaron esta definición.

NYOMONKÖVETHETŐSÉG: Képesség valamely - szándékoltan vagy várhatóan élelmiszer vagy takarmány részét képező - élelmiszer, takarmány, élelmiszert termelő állat vagy anyag nyomon követésére a termelés, feldolgozás és elosztás minden szakaszában. (Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002. sz. EU-rendelet). ÚJ JOGSZABÁLYOK/

SPORBARHET: Evnen til å spore og følge mat, fôr, matvareproduserende dyr, eller stoff ment for eller som forventes å bli inkorporert i mat eller fôr, gjennom alle stadier av produksjon, behandling og distribusjon. (EU-regulativ 178/2002 ‘General principles and requirements of food law’). NEW REGULATIONS/

MONITOROWANIE DROGI PRODUKTU: Możliwość prześledzenia drogi produktu żywnościowego, paszy, zwierzęcia przetwarzanego na produkt żywnościowy lub substancji, które przeznaczone są do włączenia w skład produktu żywnościowego lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 178/2002 ‘Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego’). NOWE PRZEPISY/

İZLENEBİLİRLİK: Üretimin tüm aşamalarında, işleme ve dağıtımda bir besin, yem, tüketilecek hayvan veya gıdaya veya yeme katılması tasarlanan maddenin beklenen takip ve izlenebilirliği. (AB Kanun 178/2002 ‘Gıda hukukunun genel ilkeleri ve gereklilikleri’). YENİ KANUNLAR

Was this helpful?
Στοιχείο απαραίτητο για φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη ενός οργανισμού, αλλά απαιτούμενο σε ελάχιστες μόνο ποσότητες.


TRACE ELEMENT: An element essential for normal growth and development of an organism, but required only in minute quantities.

ELEMENT TRACE: Elément essentiel pour la croissance et le développement normal dun organisme, mais qui est en très faible quantité.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para el crecimiento normal de un organismo, pero que existe en cantidades infinitésimas.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para o crecemento e desenvolvemento normal dun organismo, pero necesario en cantidades infinitesimais.

NYOMELEM: Olyan elem, amely egy szervezet normális növekedéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen, de csak nagyon kis mennyiségben szükséges.

SPORSTOFF: Et stoff som er essensielt for normal vekst og utvikling, men som trengs i kun små mengder.

PIERWIASTEK ŚLADOWY: Pierwiastek niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu, ale wymagany jedynie w minimalnych ilościach.

Iz element: Bir organizmanın normal büyümesi ve gelişmesi için çok az miktarda gerekli olan element.

Was this helpful?
Σύνθετη χημική ένωση η οποία, όταν εκτεθεί στο νερό, ελευθερώνει ιώδιο. Χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, γιά την απολύμανση αυγών ή εξοπλισμού, αλλά είναι εξαιρετικά τοξική γιά τα ψάρια.


IODOPHOR: A complex chemical compound which, on exposure to water, releases iodine. Can be used in appropriate concentrations for disinfecting eggs or equipment, but is highly toxic to fish.

IODOPHORE: Composé chimique complexe qui libère de liode au contact de leau. Utile, aux concentrations appropriées, pour la désinfection des oeufs de poissons ou des installation aquacoles, mais savère très toxique envers les poissons.

YODÓFORO: Compuesto químico muy complejo que en contacto con el agua libera yodo. Útil, a concentraciones apropiadas, para la desinfección de huevos de peces o de instalaciones acuícolas, pero es tóxico para los peces.

IODÓFORO: Composto químico complexo que en contacto coa auga libera iodo. Pode ser usado en concentracións apropiadas para desinfectar ovos ou equipos, pero é altamente tóxico para os peixes.

JODOFOR: Olyan összetett veyület, amely vízzel érintkezve jódot képes kibocsátani. Megfelelő koncentrációban az ikra és a berendezések fertőtlenítésére használható, de a halak számára súlyosan mérgező.

JODOFOR: En kompleks kjemisk forbindelse som frisetter jod dersom den tilsettes vann. Kan i passende konsentrasjoner brukes til å desinfisere egg og utstyr, men er svært giftig for fisk.

JODOFORM: Kompleksowy związek chemiczny, który w zetknięciu z wodą uwalnia jod. W odpowiednich koncentracjach może być stosowany do dezynfekcji ikry lub narzędzi, ale jest wysoce toksyczny dla ryb.

İYODOFOR: Suya maruz bırakıldığında iyotu bırakan kompleks bir kimyasal karışımdır. Yumurtaları veya ekipmanları dezenfekte etmek için uygun konsantrasyonlarda kullanılabilir fakat balık için yüksek oranda zehirlidir.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES