AMC LIMITED

Θ

Κατευθυνόμενη απόκριση ενός κινητού οργανισμού προς συνεχή επαφή με μια στερεά επιφάνεια. Στερεόταξη.


THIGMOTAXIS: A directed response of a motile organism to a continuous contact with a solid surface; stereotaxis.

THIGMOTAXIE: Une réponse directionnelle dun organisme mobile à un contact continu avec une surface solide; stéréotaxie.

TIGMOTAXIS: Respuesta dirigida de un organismo móvil hacia un contacto continuo con una superficie sólida; estereotaxis.

TIGMOTAXE: Resposta dirixida dun organismo móbil cara a un contacto continuo cunha superficie sólida; estereotaxe.

TIGMOTAXIS: Egy mozgásképes szervezet irányított válasza valamilyen szilárd felülettel való folyamatos kapcsolatra; sztereotaxis.

THIGMOTAKSIS: En direkte respons hos en bevegelig organisme mot en vedvarende kontakt med en fast overflate.

REAKCJA TKANKI NA DOTYK: Bezpośrednia reakcja na bodziec mobilnego organizmu na ciągły kontakt z powierzchnią ciała stałego; stereotaksja.

Tigmotaksi: Katı bir yüzeyle sürekli temas halinde olan hareketli bir organizmanın yönelme tepkisi, stereotaksis.

Was this helpful?
Τμήμα του προσθεγκεφάλου των σπονδυλωτών. Λειτουργία του είναι ο συντονισμός των αισθητηρίων. Πληροφορίες αισθητηρίων από τον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα μεταδίδονται στον εγκεφαλικό φλοιό μέσω του θαλάμου.


THALAMUS: An area of the vertebrate forebrain. Its function is in sensory co-ordination; sensory information from the spinal cord, brainstem and cerebellum is relayed to the cerebral cortex via the thalamus.

THALAMUS: Partie du diencéphale du cerveau. Cest un centre de coordination sensorielle servant de relais pour les influx spinaux, médullaires et cerébelleux vers le cortex cérébral.

TÁLAMO: Parte del cerebro. Es un centro de coordinación sensorial que sirve como transmisor de informaciones espinales, medulares y cerebrales hacia el cerebro.

TÁLAMO: Parte do cerebro anterior de vertebrados. É un centro de coordinación sensorial; a información sensorial da medula espinal, do talo cerebral e do cerebelo é transmitida ao córtex cerebral a través do tálamo.

TALAMUSZ: A gerincesek előagyának egyik agyterülete, amelynek az érző működések összehangolásában van szerepe.A gerincvelőből, az agytörzsből és a kisagyból érkező információk a talamuszban átkapcsolódva jutnak el az agykérgbe.

THALAMUS: Område i diencephalon (nest fremste hjernedelen). Senter for sensoriske impulser. Sensoriske impulser fra ryggmargen, hjernestammen og cerebellum bringes videre til hjernebarken via thalamus.

WZGÓRZE WZROKOWE: U kręgowców strefa przodomózgowia. Jego zadaniem jest koordynacja czuciowa; informacja czuciowa z rdzenia kręgowego, pnia mózgu i móżdżku jest przekazywana do kory mózgowej przez wzgórze wzrokowe.

Talamus: Omurgalılarda önbeynin bir kısmı olup işlevi duyusal olarak iş birliği yapmak, duyu bilgisi beyin sapı, omurilik ve beyincikten talamus vasıtası ile beyin korteksine, zarına ulaştırılır.

Was this helpful?
Ενας από την σειρά των θαλάμων στα ανακυκλούμενα συστήματα νερού, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του βιολογικού φίλτρου και του χώρου καλλιέργειας. Διευκολύνει την καθίζηση των περιττωμάτων και άλλων σωματιδιακών υλικών.


SETTLING CHAMBER: One of a series of chambers included in the recirculating water systems located between the biofilter and the culture units. These facilitate the sedimentation of faeces and other particulate matter.

CHAMBRE DE SEDIMENTATION: Une dune série de chambres placéès entre le filtre biologique et les bassins de culture. Ces chambres facilitent la sédimentation de fécès et dautres particules en suspension dans leau.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Una de una serie de cámaras situadas entre el filtro biológico y las balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan la sedimentación de los excrementos y de otras partículas en suspensión en el agua.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Unha dunha serie de cámaras dos sistemas de recirculación de auga situada entre o filtro biolóxico e as balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan a sedimentación dos excrementos e doutras partículas en suspensión na auga.

ÜLEPÍTŐKAMRA: A recirkulációs rendszerekben a bioszűrő és a nevelőegységek között elhelyezett kamrasor egyik eleme. Ezek a kamrák gyorsítják az ürülék és más szemcsés anyagok leülepedését.

SEDIMENTASJONSBASSENG: Basseng i resirkuleringssystem for sedimentering av feces og annet partikulært materiale (partikkelfjerning). Er ofte plassert mellom biofilter og oppdrettskar.

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY: Jeden z szeregu zbiorników występujących w systemach recyrkulacyjnych wody, usytuowany między biofiltrem a zbiornikami hodowlanymi. Ułatwia on sedymentację odchodów oraz innej drobnocząsteczkowej materii.

DURULTMA ÇEMBERİ: Kapalı devre sistemlerinde, kültür sistemi ve biyofilitre arasında yer alan bir dizi çember sistemidir. Dışkı ve diğer atık materyallerin temizlenmesinde rol alır.

Was this helpful?
Μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη γιά διάφορα παρασιτικά κωπήποδα, και συνηθέστερα για τα παράσιτα των καλλιεργούμενων σολομοειδών Lepeophtherius salmonis και Caligus elongatus. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.


SEA LOUSE: A non-specific name used colloquially for a range of species of parasitic copepod crustaceans, most commonly used of Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus, parasites of farmed salmonids.

POU DE MER: Terme regroupant un grand nombre de parasites copépodes (crustacés) de poisson. Le terme sapplique surtout aux deux parasites de salmonidés cultivés Lepeophtheirus salmonis et Caligus elongatus. Il est préférable dutiliser des termes plus spécifiques.

PIOJO DE MAR: Término que agrupa un gran número de parásitos copépodos (crustáceos) de peces. Término que se aplica sobre todo a dos parásitos de salmónidos cultivados Lepeopheirus salmonis y Caligus elongatus. Es preferible utilizar términos más específicos.

PIOLLO DE MAR: Termo inespecífico usado coloquialmente para un grupo de especies de crustáceos copépodos parasitos, a mayoria comunmente usado para Lepeopheirus salmonis e Caligus elongatus. Parasitos de salmónidos cultivados.

HALTETŰ: Élősködő rákok több fajának köznyelvi elnevezése. Leggyakrabban a tenyésztett lazacféléken élősködő Lepeophtheirus salmonis és Caligus elongatus fajokra használják.

SJØLUS: Uspesifikt navn som i dagligtalen brukes om en rekke parasittiske hoppekreps arter. Oftest brukt om Lepeophtheirus salmonis (lakselus) og Caligus elongatus (skottelus), som er parasittiske på oppdrettede laksefisk (og villfisk). Det anbefales at mer spesifikke taksonomiske navn brukes.

WESZ MORSKA: Nieswoista nazwa używana umownie w stosunku do pasożytniczych gatunków widłonogów (skorupiaki) o szerokim zasięgu występowania, najczęściej dotycząca Lepeophtheirus salmonis i Caligus elongatus − pasożytów ryb łososiowatych w hodowli.

DENİZ BİTİ: Bir dizi parazitik copepod ve kabuklular için halk dilinde kullanılan özel olmayan isim, en yaygın kullanılan Lepeophtherius salmonis ve Caligus elongatus, salmon çiftlikleri parazitlerindendir.

Was this helpful?
Υδρόβια ασπόνδυλα που φέρουν όστρακο ή εξωσκελετό, συνήθως μαλάκια και/ή καρκινοειδή.


SHELLFISH: Aquatic invertebrates possessing a shell or exoskeleton, usually molluscs and/or crustaceans.

FRUITS DE MER: Se dit des Invertébrés aquatiques possedant une coquille ou un exosquelette; se dit surtout des mollusques et/ou crustacés.

FRUTOS DE MAR: Dícese de Invertebrados acuáticos que poseen concha o exoesqueleto; dícese sobretodo de moluscos y/o crustáceos.

MARISCO: Dise de Invertebrados acuáticos que posúen cuncha ou exoesqueleto; dise especialmente de moluscos e/ou crustáceos.

PÁNCÉLOS ÁLLATOK: Olyan vízi gerinctelenek, amelyeknek meszes héjuk vagy külső vázuk van, általában puhatestűek és/vagy rákok.

SKALLDYR: Akvatiske virvelløse (evertebrate) organismer som har skall eller ytre skjellet, vanligvis bløtdyr (mollusker) og/eller krepsdyr.

MIĘCZAKI I SKORUPIAKI : Bezkręgowce wodne posiadające muszlę lub szkielet zewnętrzny; są to zwykle mięczaki i/lub skorupiaki.

DENİZ KABUKLULARI: Sucul ortamda yaşayan molluska ve/veya krustasea türü organizmalar.

Was this helpful?
Φυσικό θαλασσινό νερό στο οποίο προστίθενται θρεπτικά ιόντα για να προάγουν την ανάπτυξη των φυκών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θρεπτικά υλικά αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο ή με μικρο-διήθηση ώστε να απομακρύνονται οι μολυσματικοί μικροοργανισμοί.


SEAWATER, ENRICHED: Natural seawater to which nutrients have been added to promote the growth of algae. In most cases the media are sterilized by autoclaving or microfiltration to eliminate contaminant microorganisms.

EAU DE MER, ENRICHIE: Eau de mer naturelle additionnée de sels nutritifs afin de promouvoir le développement des algues. Dans la plupart des cas, les milieux sont stérilisés en autoclave ou par microfiltration afin déliminer les micro-organismes.

AGUA MARINA ENRIQUECIDA: Agua marina natural enriquecida con sales minerales con el fin de promover el desarrollo de algas. En la mayoría de los casos, los medios son esterilizados en autoclave o por microfiltración para eliminar los microorganismos.

AUGA MARIÑA ENRIQUECIDA: Auga mariña natural enriquecida con nutrientes co fin de promover o desenvolvemento de algas. Na maioría dos casos, os medios son esterilizados en autoclave ou por microfiltración para eliminar os microorganismos.

TENGERVÍZ, DÚSÍTOTT: Olyan természetes tengervíz, amelyhez kiegészító tápanyagokat adnak, hogy az algák növekedését serkentsék. A legtöbb esetben a tápoldatot mikroszűréssel sterilizálják, ezáltal megszabadulnak a nemkívánatos mikroorganizmusoktól.

SJØVANN, ANRIKET (GJODSLET): Naturlig sjøvann som er tilsatt næringsstoffer for å øke produksjon av alger. I de fleste tilfeller steriliseres mediet ved autoklavering eller mikrofiltrering for å fjerne kontaminerende mikroorganismer.

WZBOGACONA WODA MORSKA: Naturalna woda morska, do której dodano preparaty odżywcze, celem stymulowania rozwoju glonów. W wielu przypadkach pożywki te są poddawane wyjałowieniu w autoklawie lub mikrofiltracji, aby wyeliminować zanieczyszczenia drobnoustrojowe.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DENİZ SUYU: Doğal deniz suyuna alg gelişimini desteklemek için besin eklenir. Çoğu durumda, ortam bulaşıcı mikroorganizmaları elemine etmek için mikrofiltrasyon veya otoklavlama ile mikroplarda arındırılır.

Was this helpful?
Θαλασσινό νερό που παρασκευάζεται από προαναμεμειγμένα άλατα ή θαλασσινό αλάτι. Ενα καλό, τεχνητό θαλασσινό νερό χαρακτηρίζεται από 4 παράγοντες: (α) είναι απλό αλλά εξακολουθεί να περιέχει, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τα ζώα και τα φυτά (β) είναι σχετικά εύκολο να μετρηθεί και να αναμειχθεί (γ) τα κυριότερα ιόντα βρίσκονται σε συγκεντρώσεις και αναλογίες που πλησιάζουν αυτές του φυσικού θαλασσινού νερού και (δ) τα συστατικά του είναι άλατα που δεν καθιζάνουν ε


SEAWATER, ARTIFICIAL: Sea water prepared from premixed salts or sea salt. A good artificial seawater is characterized by four factors: (i) it is simple but still contains, in reasonable concentrations, elements known to be essential to animals and plants; (ii) it is relatively easy to measure and mix; (iii) major ions are present in concentrations and ratios that approximate to natural seawater and (iv) the components consist of salts that do not precipitate easily. Artificial seawater mixes can be purchased from man

EAU DE MER ARTIFICIELLE: Eau de mer préparée à partir dune prémélange de sels ou de sel de mer. Une bonne eau de mer artificielle est caractérisée par quatre facteurs: (i) elle est simple, mais contient toujours, et en concentrations raisonnables, des éléments essentiels aux animaux et aux plantes; (ii) elle est relativement facile à mesurer et à mélanger; (iii) les ions principaux sont présents à des concentrations semblables à celles rencontrées dans leau de mer naturelle; (iv) les composants comprennent des sels qui

AGUA MARINA ARTIFICIEL: Agua marina preparada a partir de una mezcla de sales marinas. Una buena agua marina artificial se caracteriza por cuatro factores; (i) es simple, pero contiene siempre, y en concentraciones razonables, elementos esenciales para los animales o para las plantas; (ii) es relativamente fácil de medir y de mezclar; (iii) los iones principales se encuentran en concentraciones similares a las encontradas en agua marina natural; (iv) sus componentes son sales que no precipitan fácilmente. Las aguas mar

AUGA MARIÑA ARTIFICIAL: Auga mariña preparada a partir dunha mestura de sales ou de sal mariño. Unha boa auga mariña artificial caracterízase por catro factores; (i) é simple, pero contén sempre, en concentracións razoables, elementos esenciais para os animais ou para as plantas; (ii) é relativamente doado de medir e de mesturar; (iii) os ións principais atopan en concentracións e proporcións similares ás atopadas en auga mariña natural; (iv) os seus compoñentes son sales que non precipitan doadamente. As augas mariñas

TENGERVÍZ, MESTERSÉGES: Előre összekevert sók vagy tengeri só feloldásával készített tengervíz. A jó mesterséges tengervíz négy alapvető jellemzője: (i) a lehető legegyszerűbb, de az állatok és növények számára szükséges elemeket a megfelelő koncentrációban tartalmazza; (ii) viszonylag könnyű összemérni és összekeverni; (iii) a főbb ionok olyan koncentrációban és arányban vannak jelen, amely megközelíti a természetes tengervíz értékeit, és (iv) olyan sókat tartalmaz, amelyek nehezen csapódnak ki az oldatból. Sok vállal

SJØVANN, KUNSTIG: Sjøvann laget på basis av saltblandinger eller havsalt. Godt kunstig sjøvann karakteriseres av fire faktorer: (i) Er enkelt, men inneholder tilstrekkelige mengder av ulike elementer som er essensielle for planter og dyr. (ii) Lett å måle opp og blande. (iii) De viktigste ionene er tilstede i konsentrasjoner og forhold som tilsvarer naturlig sjøvann. (iv) Bestanddelene består av salter som viser liten grad av utfelling. Kunstige sjøvanns blandinger kan kjøpes fra ulike selskaper, og mange ulike o

SZTUCZNA WODA MORSKA: Woda morska przygotowana z przedmieszki soli lub soli morskiej. Dobra sztuczna woda morska charakteryzuje się czterema wskaźnikami: (1) jest nieskomplikowana, ale nadal zawiera umiarkowane koncentracje pierwiastków, uważane za niezbędne dla zwierząt i roślin; (2) jest stosunkowo łatwa do odmierzenia i zmieszania; (3) główne jony występują w koncentracjach i proporcjach, które są zbliżone do naturalnej wody morskiej i (4) w skład soli wchodzą składniki, które nie ulegają łatwo wytrąceniu. Sztuczn

YAPAY DENİZ SUYU : Deniz suyu deniz tuzu önceden karıştırılmış tuzlardan hazırlanır. İyi bir yapay deniz suyu 4 unsur ile karakterize edilir: (1) basittir fakat hayvanlar ve bitkiler için gerekli olduğu bilinen elementleri makul konsantrasyonlarda hala içerir; (2) karıştırılması ve ölçümü nispeten kolaydır; (3) başlıca iyonlar, yaklaşık olarak doğal deniz suyundaki oran ve konsantrasyonlara bulunur ve (4) bileşenler kolayca çökelmeyen tuzlardan oluşur.Yapay deniz suyu karışımları birçok firmadan satın alınabilir v

Was this helpful?
Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.


SEAWATER, NATURAL: All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.

EAU DE MER, NATURELLE: Tous les éléments connus existent probablement en solution dans la mer. Ainsi, leau de mer naturelle contient des éléments connus comme étant essentiels aux organismes marins et beaucoup dautres qui nont pas de fonction biologique connue. Ces éléments peuvent être classés en deux groupes, suivant leurs concentrations: (a) majeurs et (b) traces.

AGUA MARINA NATURAL: Todos los elementos conocidos existen en solución en el mar. Así, el agua marina natural contiene elementos conocidos como esenciales para los organismos marinos y muchos otros que no tienen funciones biológicas conocidas. Estos elementos pueden ser clasificados en dos grupos, según sus concentraciones: (a) mayores y (b) trazas.

AUGA MARIÑA NATURAL: Todos os elementos coñecidos existen en solución no mar. Así, a auga mariña natural contén elementos coñecidos como esenciais para os organismos mariños e moitos outros que non teñen funcións biolóxicas coñecidas. Estes elementos poden ser clasificados en dous grupos, segundo as súas concentracións: (a) maiores e (b) trazas.

TENGERVÍZ, TERMÉSZETES: Valószínűleg az öszzes ismert elem megtalálható a tengervízben feloldva. Emiatt a természetes tengervíz tartalmazza az összes elemet, amely a tengeri szervezetek számára szükséges, és sok olyat, amelynek nincs ismert biológiai szerepe. A szükséges koncentrációtól függően ezek az elemek két csoportba oszthatók: (a) főelemek és (b) nyomelemek.

SJOVANN, NATURLIG: Vann fra havet. Alle kjente elementer er trolig løst i havet. Mange av elementene er essensielle for marine organismer, mens andre ikke har noen kjent biologisk funksjon. Elementene klassifiseres i to grupper etter konsentrasjon: (a) Hoved- og (a) sporelementer.

NATURALNA WODA MORSKA: W wodach oceanów są prawdopodobnie rozpuszczone wszystkie znane pierwiastki. Stąd naturalna woda morska zawiera wszystkie pierwiastki, które są niezbędne dla organizmów morskich, w porównaniu do innych, których funkcje biologicznie są niewiadome. Według koncentracji pierwiastki te mogą być zaklasyfikowane do dwóch grup: (a) głównych i (b) śladowych.

DOĞAL DENİZ SUYU : Bilinen bütün elementler muhtemelen okyanusta çözünmüştür. Bu nedenle doğal deniz suları bilinen herhangi bir biyolojik fonksiyona hizmet vermeyenlere ek olarak denizel organizmalar için gerekli olduğu bilinen elementleri içerir. Bu elementler konsantrasyonlarına göre iki gruba ayrılabilir: (a) esas ve (b) iz.

Was this helpful?
Καλλιέργεια, διαχείριση και συλλογή θαλάσσιων οργανισμών στο φυσικό τους ενδιαίτημα ή σε ειδικά κατασκευασμένους διαύλους και δεξαμενές.


MARICULTURE: Cultivation, management and harvesting of marine organisms in their natural habitat or in specially constructed enclosures, e.g. pens, channels or tanks.

MARICULTURE: La culture, gestion ou recolte dorganismes marins dans leur habitat naturel ou dans un système délevage conçu à cet effet.

MARICULTURA: Cultivo, gestión o recolecta de organismos marinos en su hábitat natural o en sistemas de cultivo concebidos para este fin.

MARICULTURA: Cultivo, xestión e recolección de organismos mariños no seu hábitat natural ou especialmente en recintos pechados como por exemplo en esteiros, canles ou tanques.

MARIKULTÚRA: Tengeri élőlények tenyésztése, gondozása és begyűjtése természetes környezetükben vagy speciális, létesített élőhelyeken, pl. ketrecekben, csatornákban vagy tartályokban.

MARINT OPPDRETT: Oppdrett og høsting av marine organismer i deres naturlige habitat eller i lukkede konstruksjoner, f.eks. merder, kanaler eller kar/tanker.

MARIKULTURA: Hodowanie, utrzymywanie i odławianie morskich organizmów w ich naturalnym środowisku lub w specjalnie skonstruowanych ogrodzeniach, np. klatki, kanały lub zbiorniki.

MARİKÜLTÜR: Deniz organizmalarının doğal habitatlarında veya örneğin, kafeslerde tanklarda yada kanallar gibi özel inşa edilmiş kapalı alanlarda yetiştirmesi, işletmesi ve hasat edilmesi

Was this helpful?
Διαιτητική ανεπάρκεια που εμποδίζει την έκδυση στους αμερικάνικους αστακούς. Συνήθως μοιραίο.


MOULT DEATH SYNDROME: Dietary deficiency preventing American lobsters from moulting; usually fatal.

SYNDROME DE LA MUE: Carence alimentaire supprimant la mue des homards américains; habituellement mortel.

SÍNDROME DE MUDA: Carencia alimentaria que impide la muda de la langosta americana; normalmente mortal.

SÍNDROME DE MORTALIDADE DA MUDA: Carencia alimentaria que impide a muda do lumbrigante americano; normalmente mortal.

VEDLÉSI HALÁL SZINDRÓMA: Az amerikai homárfélék vedlését megakadályozó, általában végzetes táplálkozási elégtelenség.

MOULT DEATH SYNDROM: Effekt av feilernæring hos amerikansk hummer, og dette hindrer hummeren i skifte skall. Ofte dødelig.

SYNDROM ŚMIERCI LINIENIA: Niedobór pokarmu uniemożliwiający amerykańskim homarom linienie; zwykle śmiertelny.

ÖLÜ DERİ SENDROMU: Amerikan ıstakozunda deri değiştirirken besin eksikliğinin önlenmesi, genellikle ölümcüldür.

Was this helpful?
Η ποσότητα μιάς ουσίας που θα θανατώσει ένα δεδομένο ποσοστό ενός δείγματος πειραματοζώων σε μιά δεδομένη χρονική περίοδο, π.χ. 96 ώρες LD50 = 50% θνησιμότητα σε 96 ώρες.


LETHAL DOSE (LD): The amount of a substance that will kill a given portion of a sample of test animals in a given amount of time, for example, 96 hours LD50 = 50% mortality in 96 hours.

DOSE LETALE: La quantité dune substance toxique qui tue une proportion déterminée dune population expérimentale dorganismes au bout dune durée unitaire; par exemple la DL50 (96h) est la dose pour laquelle il y a une mortalité de 50% au bout de 96 heures.

DOSIS LETAL: La cantidad de una sustancia tóxica que mata una proporción determinada de una población experimental de organismos durante une período dado; por ejemplo la DL50 (96h) es la dosis que provoca el 50% de mortalidad después de 96h.

DOSE LETAL: Cantidade dunha substancia que matará a unha porción determinada dunha mostra experimental nun tempo deteminado, por exemplo a DL50 (96 h) é a dose que provoca o 50% de mortalidade despois de 96 h.

HALÁLOS DÓZIS: Valamilyen anyagnak az a mennyisége, amely képes megölni adott számú kísérleti állatot egy adott időtartam alatt. Pl. 96 órás LD50 = 50%-os elhullás 96 óra alatt.

DØDELIG DOSE (LD): Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dodelighet i løpet av 96 timer.

DAWKA LETALNA (LD): Ilość substancji, która może spowodować śnięcie (śmierć) części danej próby testowanych ryb (zwierząt) w danym czasie, np. 96 h LD50 = 50% śnięć (śmiertelności) w okresie 96 h.

LETAL DOZ (LD): Belirli bir zaman aralığında deney hayvanına verilen ve belirli bir miktarı ölüme neden olan maddenin miktarı, örneğin 96 saat için LD=50, bu süre içerisinde % 50 oranında ölüm meydana getirmektedir.

Was this helpful?
Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.


INCIPIENT LETHAL CONCENTRATION: The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.

CONCENTRATION LETALE: La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración dun axente tóxico á que se poden observar os pimeros efectos letais.

KEZDETI HALÁLOS KONCENTRÁCIÓ: Egy mérgező anyagnak az a koncentrációja, amelynél a halálos hatás először megfigyelhető.

BEGYNNENDE DODELIG (LETAL) KONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.

LETALNA KONCENTRACJA/DAWKA (DL50): Koncentracja trucizny, przy której są obserwowane pierwsze objawy letalne.

İLK LETAL KONSANTRASYON: Öldürücü etkilerin ilk görüldüğü toksik madde konsantrasyonu.

Was this helpful?
Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.


LETHAL CONCENTRATION: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

CONCENTRATION LETALE: Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

CONCENTRACIÓN LETAL: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

CONCENTRACIÓN LETAL: Termo utilizado para expresar cuantitativamente o grao de toxicidade dunha substancia. Neste caso, é a morte do organismo que é testemuña do criterio de toxicidade. C.L. exprésase numericamente, por exemplo CL50, CL70, que indican a porcentaxe de organismos mortos a unha concentración dada. O tempo de exposición á toxina é tamén indicado.

HALÁLOS KONCENTRÁCIÓ: Egy anyag toxicitásának számszerű kifejezése. Ebben az esetben egy szervezet pusztulása a toxicitás ismérve. A halálos koncentrációt (lethal concentration, LC) számszerű értékekkel (pl. LC50, LC70) fejezik ki, amely az adott koncentráció által megölt szervezetek százalékos arányát jelenti. Ezen kívül megadják a méregnek való kitettség idejét is.

DØDELIG KONSENTRASJON: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

KONCENTRACJA LETALNA (LC): Termin stosowany do ilościowego wyrażenia stopnia toksyczności substancji. W tym przypadku stanowi je śnięcie (śmierć) testowanej ryby (organizmu), które jest kryterium toksyczności. LC jest wyrażana liczbowo, np. LC50, LC70 wskazujące odsetek śniętych ryb (padłych zwierząt) w danej koncentracji. Podawany jest także dokładny czas ekspozycji na koncentrację danej trucizny.

ÖLDÜRÜCÜ KONSANTRASYON: Bir maddenin toksik düzey niceliğini açıklamak için kullanılan terimdir. Bu durumda, öldürücü konsantrasyon toksik kriter test organizmalarının ölümüdür. Öldürücü konsantrasyon numerik olarak açıklanır, örneğin LC50, LC70 konsantrasyonun verildiği organizmaların yüzde olarak ölümünü belirtir. Toksine maruz kalan zaman da verilebilir.

Was this helpful?
Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.


DEATH: The total and irreversible cessation of all life processes.

MORT: La cessation totale et irréversible de tout processus vital.

MUERTE: Cesación total irreversible de todo proceso vital.

MORTE: Cesamento total e irreversible de todos os procesos vitais.

HALÁL: Mindennemű életfolyamat teljes és visszafordíthatatlan megszűnése.

DØD: Fullstendig og irreversibel opphør av alle livsprosesser.

ŚMIERĆ /ŚNIĘCIE: Całkowite i nieodwracalne ustanie wszystkich procesów życiowych.

ÖLÜM: Tüm yaşam süreçlerinin toplam ve tersine çevrilemez sona erişi.

Was this helpful?
Η ξαφνική θνησιμότητα που εμφανίζεται στα ψάρια το καλοκαίρι, συνήθως ως άμεσο αποτέλεσμα ασφυξίας.


SUMMER KILL: The sudden mortality of fish which occurs in summer, usually as a direct result of suffocation.

MORTALITE ESTIVALE: La mortalité subite de poissons pendant lété, normalement à cause de la suffocation.

MORTALIDAD ESTIVAL: Mortalidad súbita de peces durante el verano, normalmente a causa de sofocación (hipoxia).

MORTALIDADE ESTIVAL: Mortalidade súbita de peixes durante o verán, normalmente por asfixia (hipoxia).

NYÁRI ELHULLÁS: Nyáron bekövetkező hirtelen halpusztulás, amelynek oka rendszerint az oxigénhiány miatti fulladás.

SOMMERDØD: Brå dødelighet av fisk om sommerne, oftest som et resultat av kvelning.

LETNIA PRZYDUCHA: Nagłe śnięcie ryb, które ma miejsce latem, zwykle jako bezpośredni rezultat przyduchy (uduszenie na skutek braku tlenu).

Yaz ölümleri: Yaz mevsimlerinde meydana gelen ani balık ölümleri, genellikle direkt olarak osijensizliğin bir sonucudur.

Was this helpful?
Οποιοσδήποτε τύπος θεραπείας μιας ασθένειας, π.χ. η θεραπεία με εμβόλιο.


THERAPY: Any type of treatment of a disease, e.g. vaccine therapy.

THERAPIE: Se dit de toute traitement dune maladie, thérapie par vaccin par exemple.

TERAPIA: Dícese de todo tratamiento de una enfermedad; terapia por vacunación por ejemplo.

TERAPIA: Dise de todo tratamento dunha enfermidade, como a terapia por vacinación, por exemplo.

TERÁPIA: Egy betegség kezelési módja, pl. vakcinaterápia.

TERAPI: En type behandling av en sykdom, f.eks. vaksineterapi.

LECZENIE/TERAPIA: Każdy rodzaj leczenia choroby, np. leczenie szczepionkami.

Terapi: Herhangi bir organın anormal şekilde büyümesi.

Was this helpful?
(1) Iατρική αγωγή για την θεραπεία μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. (2)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ: Διόρθωση μιας περιβαλλοντικής ανισορροπίας (με π.χ. ασβέστωση υδατοδεξαμενών, καθαρισμό αποβλήτων)


TREATMENT: (1) The medical management of a disease or disorder as a whole. (2) Correcting an environmental imbalance (e.g pond liming, wastewater purification).

TRAITEMENT: (1) Lensemble de la gestion médicale dune maladie ou affection. (2) La correction dune déséquilibre de lenvironnement (par exemple lajout de chaux aux étangs piscicoles, le traitement des eaux usées).

TRATAMIENTO: (1) Gestión sanitaria de una enfermedad o infección. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por ejemplo añadir caliza a estanques de cultivo, tratamientos de aguas usadas).

TRATAMENTO: (1) Xestión sanitaria completa dunha enfermidade ou trastorno. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por exemplo engadir calcaria a estanques de cultivo, tratamentos de augas usadas).

KEZELÉS: (1) Valamilyen betegség vagy rendellenesség egészének orvosi ellátása. (2) Valamilyen környezeti kiegyensúlyozatlanság helyreállítása (pl. halastavak meszezése, szennyvíztisztítás).

BEHANDLING: (1) Den helhetlige medisinske behandlingen av en sykdom. (2) Rette på miljømessig ubalanse (f.eks. kalking av oppdrettsdammer og rensing av spillvann).

LECZENIE/ZABIEG: (1) Medyczne całościowe postępowanie w przypadku choroby lub zaburzenia. (2) Skorygowanie braku równowagi środowiskowej (np. wapnowanie stawu, oczyszczanie wody poprodukcyjnej).

Tedavi: (1) Bir hastalığın tıbbi yönetimi, (2) çevresel bir dengesizliğin düzeltilmesi (örneğin, atıksuların arıtılması).

Was this helpful?
Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.


SHOCK TREATMENT: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

TRAITEMENT PAR CHOC: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

TRATAMIENTO POR CHOQUE: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor, presión, irradiación por ejemplo) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma o (b) inducir triploide.

TRATAMENTO DE CHOQUE: Termo usado para describir calquera tratamento físico (calor/presión) ou procedemento (irradiación) aplicado sobre os ovos de peixes que son usados: (a) para separar os ovos de peixes mortos dos fertilizados; (b) para crear triploides.

SOKK-KEZELÉS: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

SJOKKBEHANDLING: Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.

ZABIEGI SZOKOWE/WSTRZĄSOWE: Ogólne pojęcie obejmujące szereg zabiegów fizycznych (ciepło/ciśnienie) lub innych procedur (np. napromieniowanie); w przypadku jaj ryb, używane są do: (a) oddzielenia zapłodnionych ziaren ikry od martwych (mechanicznie), (b) wyprodukowania potomstwa triploidalnego.

ŞOK TEDAVİSİ: Balık yumurtalarında (a) ölü yumurtalardan döllenmiş yumurtaları ayırmak için (b) mekanik olarak triploid oluşturmak için kullanılan herhangi bir dizi fiziksel (ısı/basınç) tedaviler veya prosedürler (ışın tedavisi)i tanımlamak için kullanılan terim.

Was this helpful?
Αντιμετώπιση μια κατάστασης με φάρμακα.


MEDICATION: Treatment with drugs or remedies.

MEDICATION: Traitement à base de drogues ou de remèdes

MEDICACIÓN: Tratamiento con drogas o remedios.

MEDICACIÓN: Tratamento con drogas ou remedios

GYÓGYSZEREZÉS: Gyógyszerekkel vagy gyógyhatású készítményekkel való kezelés.

MEDISINERING: Behandling med medisiner.

PODAWANIE LEKÓW: Leczenie za pomocą leków lub innych substancji leczniczych.

MEDİKASYON: İlaçlar veya başka çarelerle sağaltım.

Was this helpful?
Μέθοδος που εφαρμόζεται για εξωτερική θεραπεία του ψαριού. Κατά την μέθοδο αυτή ένας μικρός αριθμός ψαριών τοποθετείται σε ένα λουτρό του θεραπευτικού διαλύματος για μια σύντομη χρονική περίοδο.


BATH TREATMENT: A method for applying an ectopic (external) treatment to fish, where small numbers are placed in a bath of treatment solution for a short period of time.

BALNEATION: Méthode dapplication dun traitement externe aux poissons lorsquils sont placés en petit nombre dans une solution traitante pour une courte période.

BAÑO: Método de aplicación de un tratamiento externo para peces, normalmente en números reducidos dentro de un recipiente con la solución de tratamiento para un periodo de corta duración.

BAÑO DE TRATAMENTO / TRATAMENTO POR INMERSIÓN: Método de aplicación dun tratamento ectópico (externo) para peixes, onde normalmente un grupo reducido son situados nun baño de solución de tratamento por un curto período de tempo.

FÜRDETÉSES KEZELÉS: A halakon elvégzett külső kezelések egyik módja, amelynél kis számú halat helyeznek rövid időre valamilyen kezelőoldatba.

BADEBEHANDLING: Metode for å anvende en utvendig behandling på fisk, der et lavt antall blir badet i en blanding av vann og behandlingsmiddel over en kort tidsperiode.

KĄPIEL LECZNICZA: Zewnętrzna metoda stosowania leczenia ryb, w której niewielkie ich ilości są umieszczane na krótko w kąpieli roztworu leku.

BANYO TEDAVİSİ: Balık tedavisi için kullanılan bir yöntem, kısa bir süre için, düşük yoğunlukta tedavi amaçlı banyolara yerleştirilir.

Was this helpful?
Αυτός που χρησιμεύει για να επουλώνει ή να θεραπεύει.


THERAPEUTIC: Serving to heal or cure.

THERAPEUTIQUE: Qui sert à traiter ou guérir.

TERAPÉUTICO: Que sirve para tratar o curar.

TERAPÉUTICO: Que serve para sandar ou curar.

TERÁPIÁS: Gyógytásra vagy kezelésre szolgáló.

TERAPEUTISK: Skal lege eller helbrede.

TERAPEUTYCZNY/LECZNICZY: Służące do wyleczenia lub leczenia.

Terapötik: Tedavi veya iyileştirme sağlayan tedavi şekli.

Was this helpful?
Διάγραμμα που περιγράφει τις συνθήκες που επιτρέπουν την επιβίωση του 50% ενός συνόλου οργανισμών που εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες επί διαφορετικούς χρόνους.


THERMAL RESISTANCE CURVE: A graph delineating the conditions for survival (usually at the 50 % level) for organisms exposed to different temperature-time combinations.

COURBE DE RESISTANCE THERMIQUE: Courbe graphique décrivant le taux de survie (normalement de 50 % dune population) dorganismes exposés à différentes combinaisons de température et de durée dexposition.

CURVA DE RESISTENCIA TÉRMICA: Curva gráfica que describe la tasa de supervivencia (normalmente de 50% de una población) de organismos expuestos a diferentes combinaciones de temperatura y de duración de exposición.

CURVA DE RESISTENCIA TÉRMICA: Curva gráfica que describe a taxa de supervivencia (normalmente de 50% dunha poboación) de organismos expostos a diferentes combinacións de temperatura e de duración de exposición.

HŐTŰRÉSI GÖRBE: Különböző hőmérséklet-idő kombinációknak kitett szervezetek túlélési viszonyait (általában az 50%-os szinten) ábrázoló grafikon.

VARMERESISTANSKURVE: Graf som skildrer overlevelsesevnen (vanligvis 50%) til organismer som utsettes for forskjellige temperatur-tid kombinasjoner.

KRZYWA ODPORNOŚCI CIEPLNEJ: Graficzne opisanie warunków dających możliwość przeżycia (zwykle na poziomie 50%) organizmów poddanych działaniu różnym kombinacjom temperaturowo-czasowym.

Sıcaklık dayanım eğrisi: Farklı sıcaklık-zaman kombinasyonlarına maruz kalan organizmaların hayatta kalma (genellikle % 50 seviyesinde) durumlarını tanımlayan bir grafik.

Was this helpful?
Φυσιολογική ένταση που προέρχεται από ξαφνικές ή γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας και που ορίζεται από ορισμένους ως αλλαγή μεγαλύτερη από 30C ανά ώρα.


TEMPERATURE SHOCK: Physiological stress induced by sudden or rapid changes in temperature, defined by some as any change greater than 30C per hour.

CHOC THERMIQUE: Stress physiologique induit par un changement subit ou rapide de température, défini par certains comme un changement de température dont le taux excède 30C par heure.

CHOQUE TÉRMICO: Estrés fisiológico inducido por un aumento repentino o rápido de temperatura definido por algunos como un cambio de temperatura que supera 3 0C por hora.

CHOQUE TÉRMICO: Estrés fisiolóxico inducido por un aumento repentino ou rápido de temperatura definido por algúns como un cambio de temperatura que supera 3 0C por hora.

HŐSOKK: Hirtelen bekövetkező vagy gyors hőmérséklet-változás által okozott élettani stressz, amelynél a hőmérséklet-változás mértéke óránként 30C-nál nagyobb.

TEMPERATURSJOKK: Fysisk stress indusert ved bra endringer i temperatur. Noen plasser definert som endringer som er større enn 30 C i timen.

TEMPERATURA SZOKOWA: Stres fizjologiczny spowodowany nagłymi lub szybkimi zmianami temperatury, za które przyjmowane są zmiany większe niż 3ºC na godzinę.

Sıcaklık şoku: Sıcaklıktak meydana gelen ani ve hızlı değişmeler sonucu oluşan biyolojik baskı, stres. Genellikle saat başı30C den fazla olan herhangi değişim için kullanılır.

Was this helpful?
Ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού η οποία επηρεάζει διαφορετικές λειτουργίες του σώματος όπως είναι η μεταβολή του καρδιακού παλμού, η αλλαγή της πίεσης του αίματος, η αιμόλυση, η ρήξη των βραγχιακών τόξων, η δημιουργία κατάστασης stress κ.α. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του ψαριού και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Το θερμικό shock χρησιμοποιείται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία πολυπλοειδίας.


THERMAL SHOCK: A sudden drastic change in water temperature affecting different body functions, manifested as altered heartbeat, change in blood pressure and haemolysis, breakdown of gill capillaries and causing stress, etc; such events significantly affect fish performance and may cause death. Heat shock is used to induce polyploidy in aquaculture species during the early developmental stage.

CHOC THERMIQUE : Changement brutal de la température de l’eau qui affecte diverses fonctions corporelles qui se manifestent par le changement du rythme cardiaque, laltération de la pression artérielle et du taux d’hémolyse, pouvant mener à l’éclatement des capillaires branchiaux et provoquer un stress. De tels événements peuvent affecter de façon significative la performance des poissons et induire leur mort. Technique utilisée afin d’induire la polyploïdie chez certaines espèces aquacoles pendant les étapes pré

SHOCK TÉRMICO: Cambio brusco de temperatura del agua que afecta diferentes funciones corporales manifestadas como alteración del ritmo cardíaco, cambios en la presión sanguínea, hemólisis, rompimiento de capilares branquiales y estrés; estos eventos afectan significativamente el equilibrio fisiológico y puede causar la muerte. Se usa shock térmico para inducir poliploidía en especies acuícolas durante el desarrollo.

SHOCK TÉRMICO: Cambio brusco de temperatura da auga que afecta a diferentes funcións corporais manifestadas como alteración do ritmo cardíaco, cambios na presión sanguínea, hemólise, ruptura de capilares branquiais e estrés; estes eventos afectan significativamente o equilibrio fisiolóxico e poden causar a morte. Úsase shock térmico para inducir poliploidía en especies acuícolas durante etapas de desenvolvemento temperán. Sin. choque de temperatura ou calor.

HŐMÉRSÉKLETI SOKK: A vízhőmérséklet hirtelen bekövetkező drasztikus változása, amely befolyásolja a testi funkciókat, például a szívverést vagy a vérnyomást, okozhat hemolízist, a kopoltyúerek megrongálódását vagy stresszt. Az ilyen esetek jelentős mértékben rontják a halak teljesítményét és elhullást is okozhatnak. A hősokkot poliploidia előidézésére is használják a tenyésztett halfajok korai fejlődési állapotaiban.

TEMPERATURSJOKK: En plutselig drastisk forandring i vanntemperaturen som har innvirkning på forskjellige kroppsfunksjoner. Viser seg som forandring i hjerteslag og blodtrykk, hemolyse, nedbrytning av gjellekapillærer og stressreaksjoner. Påvirker ytelsen til fisk og kan føre til dødelighet. Varmesjokk kort tid etter befruktning brukes for å indusere polyploiditet hos oppdrettsarter.

SZOK TERMICZNY: Nagła drastyczna zmiana temperatury wody oddziałująca na różne funkcje ciała, objawiająca się zmianą tętna serca, zmianą ciśnienia krwi i hemolizą, pękaniem naczyń włosowatych w skrzelach i powodowanie stresu; takie zdarzenia znacząco wpływają na funkcjonowanie ryb i mogą prowadzić do ich śnięcia. Szok cieplny jest wykorzystywany w akwakulturze do wywołania poliploidalności gatunków w okresie ich wczesnego stadium rozwojowego.

ISI ŞOKU: Su sıcaklığının ani değişikliği farklı vücut fonksiyonlarını, kalp atışı ve kan basıncı değişir, solungaçlardaki kılcal damarları bozar, hemolize ve strese neden olur. Bu olaylar önemli derecede balık performansını etkiler ve ölümlere sebep olabilir. Termal şok akuakültür türlerinde polyploidleri teşvik için erken gelişim aşamasında kullanılır.

Was this helpful?
Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.


HEAT SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

CHOCS: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

CHOQUE DE CALOR: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.

CHOQUE DE CALOR / SHOCK TÉRMICO: Termo usado para describir calquera tratamento físico (calor/presión) ou procedemento (irradiación) aplicado sobre os ovos de peixes que son usados: (a) para separar os ovos de peixes mortos dos fertilizados; (b) para crear triploides.

HŐSOKK: Az ikrákon alkalmazott olyan fizikai (hő- vagy nyomás-) kezelés vagy eljárás (pl. besugárzás), amelynek célja: (a) a megtermékenyített és a elpusztult ikrák szétválasztása vagy (b) triploidok előállítása.

VARMESJOKK: Samlebetegnelse som beskriver ulike fysiske (varme/trykk) behandlinger eller prosedyrer (stråling) som brukes på fiskeegg for å: (a) Skille befruktede egg fra døde egg. (b) Skape triploider.

WSTRZĄS/SZOK CIEPLNY: Termin używany do opisania wielu fizycznych (cieplnych/ciśnieniowych) zabiegów lub procedur (naświetlanie) stosowanych w odniesieniu do ikry ryb, a używanych do: (a) oddzielenia zapłodnionych jaj od martwych, mechaniczny; (b) uzyskania triploidów.

SICAKLIK ŞOKU: (a) Döllenmiş balık yumurtalarını ölü yumurtalardan ayırmak için uygulanan herhangi bir fiziksel (ısı/basınç) tedavi veya prosedürleri (ışın tedavisi) tanımlamak için kullanılan terim. (b) mekanik olarak triploit yapmak.

Was this helpful?
Μέγεθος που εκφράζει την ένταση της θερμότητας. Η μόνη θερμοκρασιακή κλίμακα με απόλυτη φυσική βάση είναι η Θερμοδυναμική Θερμοκρασιακή Κλίμακα Kelvin (TKTS), η οποία βασίζεται σε φαινόμενα που βασίζονται απευθείας στον πρώτο και στον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Επειδή το κατώτερο όριο της κλίμακας Κelvin είναι το απόλυτο μηδέν και επειδή η κλίμακα είναι εξ ορισμού γραμμική , απαιτείται ένα μόνο μη-μηδενικό σημείο αναφοράς ώστε να προσδιοριστθεί η κλίση της. Το σημείο αναφοράς τω


TEMPERATURE: Temperature is the quantitative statement concerning heat. The only temperature scale with an absolute basis in nature is the Thermodynamic Kelvin Temperature Scale (TKTS), which is based on functions that can be deduced directly from the first and second laws of thermodynamics. Since the lower limit of the TKTS is absolute zero, and since it is linear by definition, only one non-zero reference point is required to establish its slope. The reference point of 00C was chosen because it

TEMPERATURE: La température est une mesure quantitative concernant la chaleur. Pour quune mesure soit rationelle, il doit y avoir un accord concernant léchelle des valeurs numériques et les dispositifs servant à réaliser et à afficher ces valeurs. La seule échelle de température avec un fondement absolu naturel est lechelle thermodynamique de Kelvin qui est basée sur des fonctions qui peuvent être directement déduites à partir de la première et deuxième loi de la thermodynamique. Puisque la limite inférieure

TEMPERATURA: La temperatura es una medida cuantitativa de calor. Para que una medida sea racional, debe haber acuerdo sobre la escala de valores y los dispositivos que sirven para dar estos valores. La única escala de temperatura con criterio natural y absoluto es la escala termodinámica de Kelvin que se basa sobre las funciones que pueden ser directamente deducidas a partir de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Dado que el limite inferior de esta escala es el cero absoluto y que, por definició

TEMPERATURA: A temperatura é un estado cuantitativo relativo á calor. Para que unha medida sexa racional, debe haber acordo sobre a escala de valores e os dispositivos que serven para dar estes valores. A única escala de temperatura con criterio natural e absoluto é a escala termodinámica de Kelvin que se basea sobre as funcións que poden ser directamente deducidas a partir da primeira e a segunda lei da termodinámica. Dado que o limite inferior desta escala é o cero absoluto e que, por definición, a escala

HŐMÉRSÉKLET: A hőmérséklet a hőre vonatkozó számszerű érték. A természetben az egyetlen, abszolút alapú hőmérsékleti skála a Termodinamikus Kelvin Hőmérsékleti Skála (TKHS), amely a termodinamika első és második főtételéből közvetlenül levezetett függvényeken alapul. Mivel az alsó végpontja az abszolút nulla fok, és definíció szerint lineáris, csak egy nullától különböző viszonyítási pont szükséges a meredekség megállapításához. A 00C-os viszonyítási pontot azért választották ki, mert ez a víz fol

TEMPERATUR: Kvantitativt mål for varme. Eneste temperaturskala med absolutt basis i naturen er ”Thermodynamic Kelvin Temperature Scale” (TKTS), som er basert på funksjoner direkte avledet fra første og andre lov om termodynamikk. Siden den nedre grensen for TKTS er absolutt null og den er lineær ved definisjon, er bare ett ikke-null referansepunkt nødvendig for å fastslå stigningen. Referansepunktet 00C ble valgt siden dette er likevektstemperaturen for vann i væske- og fastform ved atmosfærisk t

TEMPERATURA: Temperatura jest ilościową informacją dotyczącą ciepła. W przyrodzie jedyną skalę temperatury z absolutną podstawą stanowi termodynamiczna skala temperatury Kelvina (TKTS), oparta na zależnościach, które bezpośrednio wypływają z pierwszego i drugiego prawa termodynamiki. Ponieważ niższą granicę TKTS stanowi zero, a według definicji ma ona przebieg liniowy, wymagany jest tylko jeden nie zerowy punkt odniesienia do ustalenia jej nachylenia. Za punkt odniesienia wybrano 00C, ponieważ st

Sıcaklık: Isı ile alakalı olan kantitatif bir ifade. Termodinamik kelvin sıcaklık ölçeği (TKTS) termodinamiğin birinci ve ikinci yasasından direkt olarak ortaya çıkarılabilen fonksiyonlara dayanır. TKTS nin alt sınırı mutlat sıfır olduğundan linear olarak tanımlanabilir, sadece sıfır olmayan referans noktası eğrisini oluşturmak için gereklidir. 00C referans noktası seçildiğinde atmosferik basınç altında katı ve sıvı fazlarında suyun sıcaklığı ile dengededir. Celsius sıfır skalası 273.l5K olup

Was this helpful?
Ο σχηματισμός σε ένα υδατικό σύστημα επάλληλων στρώματων διαφορετικής θερμοκρασίας και πυκνότητας (ανάπτυξη θερμοκλινικής βλ.λ.). Το μεταβατικό στρώμα ενδέχεται να είναι πολύ λεπτό όπως σε μικρές λίμνες ή βαθειές δεξαμενές υδατοκαλλιέργειας, όπου η θερμοκρασιακή στρωμάτωση συχνά παραμένει σταθερή μόνο κατά την διάρκεια της θερινής στασιμότητας ή πολύ εκτεταμένο όπως συχνά παρατηρείται σε ωκεάνεια συστήματα.


THERMAL STRATIFICATION: The division of a water body into layers of different temperature and density, owing to the development of a thermocline. The transitional layer can be very narrow, especially in small freshwater lakes and deep aquacultural ponds where thermal stratification often remains stable only during summer stagnation. Alternatively, the layers can be relatively extended, as is often the case in oceanic systems.

STRATIFICATION THERMIQUE: La division dun plan deau en couches horizontales de température et de densité différentes, suite au développement dune thermocline. La zone de transition entre couches peut être très étroite, surtout dans les petits lacs deau douce et les étangs aquacoles profonds dans lesquels la stratification reste stable uniquement pendant la période de stagnation estivale. Au contraire, cette zone est parfois très étendue; ceci est souvent le cas dans les systèmes océaniques.

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA: División de una masa de agua en capas horizontales de temperatura y de densidad diferentes, después del desarrollo de una termoclina. La zona de transición entre capas puede ser muy estrecha, sobre todo en los pequeños lagos de agua dulce y estanques acuícolas profundos en los cuales la estratificación queda estable únicamente durante el periodo de estancamiento estival. Al contrario, esta zona es a veces muy extendida; eso es a menudo el caso de sistemas oceánicos.

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA: División dunha masa de auga en capas horizontais de temperatura e de densidade diferentes, despois do desenvolvemento dunha termoclina. A zona de transición entre capas pode ser moi estreita, sobre todo nos pequenos lagos de auga doce e estanques acuícolas profundos nos cales a estratificación queda estable unicamente durante o período de estancamento estival. Ao contrario, esta zona é ás veces moi extensa; é a miúdo o caso de sistemas oceánicos.

HŐMÉRSÉKLETI RÉTEGZŐDÉS: Egy víztérfogat feloszlása különböző hőmérsékletű és sűrűségű rétegekre a hőmérsékleti határvonalak mentén. Az átmeneti rétegek nagyon vékonyak lehetnek, különösen kisméretű édesvizű tavakban és mély halastavakban, ahol a hőmérsékleti rétegződés gyakran a nyári pangás idején is stabil marad. Más esetekben a rétegek kiterjedtebbek lehetnek, ahogy az az óceánokon gyakran megfigyelhető.

TEMPERATURSTRATIFIKASJON: Oppdeling av en vannmasse i sjikt med ulik temperatur og tetthet, skyldig i dannelse av termoklin. De ulike vannlagene kan være svært smale, spesielt i små innsjøer og dype oppdrettsdammer der stratifikasjonen kun er stabil under sommerstagnasjonen. I havet er ofte lagen mer utstrakte.

STRATYFIKACJA TERMICZNA: Podział słupa wody na warstwy o różnej temperaturze i gęstości, dzięki utworzeniu się termokliny. Warstwa przejściowa może być stabilna jedynie w okresie stagnacji letniej. Alternatywnie, warstwy te mogą odpowiednio rozszerzać się, tak jak obserwuje się to często w układach oceanicznych.

TERMAL TABAKALAŞMA: Termoklin tabakası oluşumu nedeniyle bir su kütlesinin farklı yoğunluk ve sıcaklık tabakalarına ayrılması. Geçişken tabaka çok sığ olabilir, genellikle sadece sakin yaz günlerinde termal tabakalaşmanın sabit kaldığı yerler özellikle küçük tatlı su gölleri ve derin yetiştiricilik havuzlarıdır. Ayrıca bu tabakalar okyanus sistemlerinde sık sık olduğu gibi nispeten genişleyebilir.

Was this helpful?
Q10. Ποσοτική αύξηση ή μείωση του μεταβολικού ρυθμού όταν η αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του σώματος (ή του περιβάλλοντος) είναι 100C.


TEMPERATURE COEFFICIENT: Q10. The quantitative increase or decrease in metabolic rate for each 100C increase or decrease in body (environmental) temperature.

COEFFICIENT DE TEMPERATURE: Q10. Le changement quantitatif du taux de métabolisme provoqué par un changement de température corporelle (environnementale) de 100C.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. El cambio cuantitativo de la tasa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 100C.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. O cambio cuantitativo da taxa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 10 0C.

HŐMÉRSÉKLETI EGYÜTTHATÓ: Q10. Az anyagcsere mértékében bekövetkező mennyiségi növekedés vagy csökkenés minden 100C-os testhőmérséklet-növekedés vagy -csökkenés hatására.

VAN`T HOFF Q10 FAKTOR: Den kvantitative økningen eller minkingen i metabolsk rate for hver 100 C økning eller minking i kropps (omgivelse) temperatur.

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY: Q10. Ilościowe podwyższenie lub obniżenie temperatury w ciele lub w środowisku o każde 100C podwyższa lub obniża tempo metabolizmu.

Sıcaklık katsayısı: Q10. her 100C için metabolik hızdaki kantitif artış veya azalış. Vücut ısısındaki (çeversel) artış veya düşüş.

Was this helpful?
Καλοήθης όγκος που σχετίζεται με υπερανάπτυξη του επιθηλιακού ιστού, ή θηλή του αγγειακού συνδετικού ιστού.


PAPILLOMA: A benign tumour involving overgrowth of epithelial tissue, or a papilla of vascular connective tissue.

PAPILLOME: Tumeur bégnine constituée du surdéveloppement de tissus épithéliaux ou dune papille de tissus conjonctifs vasculaires.

PAPILLOMA: Tumor benigno formado por desarrollo de tejidos epiteliales o de papila de tejido conjuntivo vascular.

PAPILOMA: Tumor benigno que leva consigo o hiperdesenvolvemento de tecidos epiteliais ou unha papila de tecido conxuntivo vascular.

PAPILLOMA: A hámszövet túlnövekedéséből eredő jóindulatú daganat, vagy a kötőszövet-eredetű szemölcs.

PAPILLOM: Vorteaktig godartet svulst i hud eller slimhinner.

BRODAWCZAK: Łagodny guz pociągający za sobą hipertrofię tkanki nabłonkowej, lub brodawka naczyniowa tkanki łącznej skóry.

PAPILLOM: Epitel dokunun aşırı büyümesiyle oluşan iyi huylu tümör, veya vasküler bağ dokusunun bir ucu.

Was this helpful?
Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.


MORTALITY: The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.

MORTALITE: Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.

MORTALIDAD: Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.

MORTALIDADE: Proporción de mortes nunha porción específica dunha poboación. Proporción de mortos nun grupo de individuos.

MORTALITÁS: Az elhullások aránya a populáció egy meghatározott részében vagy egyedek egy csoportjában.

DØDELIGHET: Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.

ŚMIERTELNOŚĆ: Stosunek (%) śniętych ryb w określonym czasie do stanu wyjściowego. Patrz: współczynnik śmiertelności.

MORTALITE (ÖLÜM): Bireylerden oluşan gruplar içerisinde nüfusu oluşturan bireylerden ölenlerin yaşayanlara oranı

Was this helpful?
Καθορίζεται από το πιο ελλειματικό από τα απαραίτητα αμινοξέα που χορηγούνται σε ένα σιτηρίσκο.


NUTRITIONAL SCORE (CHEMICAL SCORE): The numerical deficiency of the first limiting amino acid in the protein being fed in a ration.

COMPTE NUTRITIONELLE: Déficience numérique du premier acide aminé limitant de la protéine fournie dans un régime alimentaire.

CUENTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica del primer amino-ácido limitante de una proteína suministrada en un régimen alimentario.

CONTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica do primeiro aminoácido limitante dunha proteína subministrada nun réxime alimentario.

TÁPLÁLÉKADÓSSÁG (KÉMIAI ADÓSSÁG): A táplálékkal feletetett fehérjék első limitáló aminosavának számszerű értékben kifejezett hiánya.

NÆRINGSVERDI: Den numeriske mangelen på den første begrensende aminosyren i fôrprotein.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁKA (określana chemicznie) : Chemiczny miernik jakości białka (CS), lub wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO), tj. pierwszego aminokwasu limitującego. Określa on stosunek zawartości egzogennego aminokwasu ograniczającego w testowanym białku do zawartości tego samego aminokwasu w białku wzorcowym.

BESİNSEL SIRALAMA (KİMYASAL SIRALAMA): Beslemede kullanılan bir rasyondaki proteinin içerisindeki ilk sınırlı aminoasitin sayıca yetersiz olması durumu.

Was this helpful?
Ουσία η οποία χρησιμεύει στην θρέψη. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για τα συστατικά που περιλαμβάνονται στην τροφή.


NUTRIENT: A substance which provides nourishment; the term is often used to refer to dietary components.

ELEMENT NUTRITIF: Substance nutritive ou substance qui fournit une alimentation. Terme souvent employé pour décrire les eléments constitutifs dun régime alimentaire.

ELEMENTO NUTRITIVO: Sustancia nutritiva o sustancia que suministra una alimentación. Término utilizado para describir los alimentos que forman una dieta alimentaria.

ELEMENTO NUTRITIVO: Substancia nutritiva ou substancia con valor nutritivo. Termo utilizado para referirse aos compoñentes dunha dieta alimentaria.

TÁPANYAG: Olyan vegyület, amely a táplálkozást biztosítja.; a fogalmat gyakran a tápok összetevőire alkalmazzák.

NÆRINGSSTOFF: Substans som gir næring. Betegnelsen er ofte brukt om fôrkomponenter (mikro- og makronæringsstoffer).

SKŁADNIK ODŻYWCZY/POKARMOWY: Substancja, która dostarcza pożywienia; termin jest często używany w stosunku do składników pokarmowych.

NUTRİENT: Beslenmeyi sağlayan bir madde; terim çoğunlukla diyet bileşenlerini kastetmek için kullanılır.

Was this helpful?
Τύπος βασικού θρεπτικού μέσου, παραγόμενου από ζωμό βοδινού ή μαγιά, που χρησιμοποιείται στην μικροβιολογία για την στήριξη της ανάπτυξης χημειότροφων μικροοργανισμών με μικρές διατροφικές απαντήσεις. Η προαγωγή ή αναστολή της ανάπτυξης ειδικών κατηγοριών μικροοργανισμών επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορισμένων ουσιών.


NUTRIENT BROTH MEDIA: Type of basal nutrient medium, made from beef extract or yeast, used in microbiology to support the growth of various nutritionally undemanding chemotrophs. These can be supplemented with additives to promote or inhibit growth of specific microorganisms.

MILIEU DE CULTURE NUTRITIF: Milieu nutritif minimal, fabriqué à partir dextrait de boeuf, utilisé en microbiologie pour la culture de divers chémotrophes à demande nutritionnelle simple. Le développement de divers micro-organismes peut être spécifiquement induit ou inhibé par ladjonction dadditifs.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO: Medio nutritivo mínimo, fabricado a partir de extracto de carne de vacuno, utilizado en microbiología para el cultivo de diversos organismos quimiótrofos con demanda nutricional simple. El desarrollo de diversos microorganismos puede ser específicamente inducido o inhibido añadiendo aditivos.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO/ CALDO DE CULTIVO: Tipo de medio de cultivo basee, feito de extracto de carne ou fermento, usado en microbioloxía como medio de crecemento de numerosos quimiotrofos nutricionalmente pouco esixentes. Pode ser suplementado con aditivos para promover ou inhibir o crecemento de microorganismos específicos.

FOLYÉKONY TÁPTALAJ: Az alapvető tápanyagokat tartalmazó tápoldat, amelyet marhahús- vagy élesztőkivonatból készítenek. A mikrobiológiában különféle, nem különleges tápanyagigényű mikroorganizmusok tenyésztésére használják. Kiegészíthető különböző adalékanyagokkal, amelyek elősegítik vagy gátolják bizonyos mikroorganizmusok növekedését.

VEKSTMEDIUM: Type basalt næringsmedium, laget av buljong eller gjær, som brukes i mikrobiologi for å gi grunnlag for vekst for lite næringskrevende kjemotrofe organismer. Kan suppleres med tilsetningsstoffer for å hemme eller fremme vekst/formering av spesifikke mikroorganismer.

BULIONOWA POŻYWKA BAKTERYJNA: Rodzaj podstawowej pożywki bakteryjnej sporządzonej z ekstraktu wołowiny lub drożdży, stosowanej w mikrobiologii jako pożywka wzrostowa dla różnych niewymagających żywieniowo chemotrofów.

SIVI BESİ YERİ: Temel besleyici madde örneğidir, mayadan veya sığır etinden yapılır ve mikrobiyolojide, çeşitli besleyici basit chemotrofların büyümesini desteklemek için kullanılır. Bunlara, spesifik mikroorganizmaların üremesi desteklemek veya kısıtlamak için katkı maddeleri ilave edilebilir.

Was this helpful?
Μικρά ατρακτοειδή εμπύρηνα κύτταρα στο αίμα των σπονδυλοζώων, τα οποία συμμετέχουν στην θρόμβωση του αίματος.


THROMBOCYTE: Small spindle-shaped nucleated cells found in vertebrates; minute bodies involved in blood clotting.

THROMBOCYTES: Petites cellules nuclées et fusiformes des vertébrés impliquées dans la coagulation du sang.

TROMBOCITOS: Pequeñas células nucleadas y fusiformes de vertebrados implicadas en la coagulación de la sangre.

TROMBOCITOS: Pequenas células nucleadas e fusiformes de vertebrados implicadas na coagulación do sangue.

TROMBOCITA: A gerincesek vérében előforduló kisméretű, orsó alakú, magvas sejtek; a véralvadásban van szerepük.

THROMBOCYTT: Spoleformede blodceller med kjerne som bidrar i koaguleringsprosessen.

TROMBOCYT: Małe wrzecionowate komórki jądrzaste występujące u kręgowców; drobne ciałka biorące udział w krzepnięciu krwi.

TROMBOSİT: Omurgalı hayvanlarda bulunan iğ şeklinde çekirdekli hücreler; kanın pıhtılaşmasında görev alır.

Was this helpful?
Μια πρωτεΐνη στο πλάσμα του αίματος που μετατρέπει την πρωτοθρομβίνη σε θρομβίνη.


THROMBOPLASTIN: A plasma protein in blood that converts prothrombin to thrombin.

THROMBOPLASTINE: Protéine plasmatique présente dans le sang, qui transforme la prothrombine en thrombine.

TROMBOPLASTINA: Proteína del plasma sanguíneo que transforma la protrombina en trombina.

TROMBOPLASTINA: Proteína do plasma sanguíneo que transforma a protrombina en trombina.

TROMBOPLASZTIN: A vérben található plazmaprotein, amely a protrombint trombinná alakítja.

TROMBOPLASTIN: Et plasmaprotein i blodet som konverterer protrombrin til trombrin.

TROMBOPLASTYNA: Białko osocza krwi, które przekształca protrombinę w trombinę.

TROMBOPLASTİN: Protrombini trombine çeviren kandaki bir plazma protein.

Was this helpful?
Λεμφαδένας αποτελούμενος από δύο πυραμιδοειδείς λοβούς ευρισκόμενος στην μεσοθωρακική κοιλότητα επάνω από την καρδιά. Παράγει τα - t λεμφοκύτταρα κατόπιν ρύθμισης από ορμόνες που εκκρίνονται από τα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα.


THYMUS: A lymphoid gland consisting of two pyramidal lobes situated in the mediastinal cavity above the heart, the site of t-lymphocyte production, which is regulated by hormones produced by thymic epithelial cells.

THYMUS: Glande lymphatique composée de deux lobes de forme pyramidale située dans la cavité médiastinale au dessus du coeur. Le site de production de lymphocytes T sous le contrôle dhormones produites par les cellules épithéliales du thymus.

TIMO: Glándula linfática compuesta de dos lóbulos de forma piramidal situada en la cavidad mediastinal por debajo del corazón. Es el lugar de producción de linfocitos T bajo el control de hormonas producidas por células epiteliales del timo.

TIMO: Glándula linfática composta de dous lóbulos de forma piramidal situada na cavidade mediastinal por debaixo do corazón. É o lugar da produción dos linfocitos T, que se regula por hormonas producidas por células epiteliais do timo.

CSECSEMŐMIRIGY: Két piramis alakú lebenyből álló limfoid szerv, amely a szív fölötti mediasztinális üregben helyezkedik el. Itt történik a T-limfociták érése, amelyet a csecsemőmirigy hámsejtjei által termelt hormonok szabályoznak.

THYMUS: Bloddannende organ som produserer lymfocytter (lymfoid organ), lokalisert dorsalt for gjellebuene.

GRASICA: Gruczoł limfoidalny zawierający dwa piramidowe płaty, usytuowane w jamie śródpiersiowej nad sercem, będący miejscem produkcji limfocytów T; jest on regulowany przez hormony wytwarzane w grasicznych komórkach nabłonkowych.

Timus: Kalbin üstündeki mediastinal boşlukta yerleşmiş bulunan iki piramidal lobdan oluşan lenfoid bezidir, timik epitelyal hücreler tarafından üretilen hormonlar vasıtasıyla düzenlenen T- lenfositlerin üretim bölgesidir

Was this helpful?
Ενδοκρινής αδένας των σπονδυλοζώων. Στα ψάρια αποτελείται από μια ομάδα διακριτών κυττάρων, στη βάση του φάρυγγα, που συνθέτουν τις ιωδιωμένες ορμόμες 3,5,3-τρι-ιωδιοθυρονίνη (Τ3) and 3,5,3,5-τετρα- ιωδιοθυρονίνη (θυροξίνη Τ4). Δεν είναι σαφής ο ρόλος των ορμονών αυτών στα ψάρια αλλά φαίνεται να είναι σημαντικός γιά την προσαρμογή σε περιβαλλοντικές αλλαγές όπως στις αλλαγές θερμοκρασίας και ώσμωσης καθώς και στις ταχείες εσωτερικές αλλαγές κατά την αύξηση και την φυλετική ωρίμανση.


THYROID GLAND: Vertebrate endocrine gland. In fishes it consists of a group of discrete follicular cells, located on the floor of the pharynx, that synthesize the iodinated thyroid hormones 3,5,3-tri-iodothyronine (T3) and 3,5,3,5-tetra-iodothyronine (thyroxine T4). The exact role of these hormones in fishes is unclear, but they appear to be important in adaption to environmental changes such as temperature and osmotic stress and to the rapid internal changes during growth and sexual maturation.

GLANDE THYROIDIENNE: Glande endocrine des vertébrés. Composée, chez les poissons, de cellules folliculaires discrètes situées sur le plancher du palais. Cette glande produit les hormones thyroïdiennes iodées, 3,5,3-tri-iodothyronine (T3) et 3,5,3,5-tetra-iodothyronine (T4, thyroxine). Le rôle exacte de ces hormones nest pas clair, mais elles paraissent importantes dans ladaptation aux changements environnementaux tels que les stress thermiques et osmotiques ainsi que dans les changements internes pendant la croissan

GLÁNDULA TIROIDEA: Glándula endocrina de los vertebrados. Compuesta, en los peces, de células foliculares discretas y situadas en la pared de la faringe. Esta glándula produce hormonas tiroideas con yodo, 3,5,3’-tri-yodotironina (T3) y 3,5,3’,5’-tetra-yodotironina (T4, tiroxina). El papel exacto de estas hormonas todavía no esta claro. Pero parecen importantes en la adaptación a los cambios ambientales tales como el estrés térmico y osmótico así como en los cambios internos durante en crecimiento y la maduración s

GLÁNDULA TIROIDEA: Glándula endócrina dos vertebrados. En peixes consiste nun grupo de células foliculares diferenciadas, situadas na parede da farinxe, que sintetiza hormonas tiroideas iodadas 3,5,3-tri-iodotironina (T3) e 3,5,3,5-tetra-iodotironina (T4, tiroxina). O papel exacto destas hormonas en peixes aínda non está claro, pero parecen importantes na adaptación a cambiosambientais como son a temperatura e o estrés osmótico, e para os rápidos cambios internos durante o crecemento e a maduración sexual.

PAJZSMIRIGY: A gerincesek egyik belső elválasztású mirigye. Halakban különálló tüszősejtekből áll, és a garat alatt helyezkedik el. A jódtartalmú tiroid-hormonokat, a 3,5,3-trijód-tironint és a 3,5,3,5-tetrajód-tironint (tiroxint) termeli. A hormonok pontos szerepe a halakban nem ismert, de valószínűleg a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásban van szerepük, például hőmérsékleti vagy az ozmotikus stressz elviselésében vagy a növekedést és a nemi érést kisérő gyors belső változások kiegyenlítésében.

THYROIDEA: Thyroksin produserende cellegrupper som ligger langs ventralaorta. Denne kjertelen kalles også skjoldbruskkjertel hos høyere virveldyr. To typer thyroksin produseres i kjertelen: (a) T3, med tre jodatomer, og (b) T4, med fire jodatomer. Disse hormonen har viktige funksjoner i prosesser som metamorfose og smoltifisering.

TARCZYCA (gruczoł): Gruczoł wydzielania wewnętrznego kręgowców. U ryb składa się z grupy mało widocznych komórek pęcherzyka gruczołowego (tarczycy) zlokalizowanych w dolnej części gardła, które syntetyzują hormony tarczycy zawierające jod: 3,5,3-trój-jodotyroninę (T3) i 3,5,3,5-cztero-jodotyroninę (tyroksyna T4). Dokładna rola tych hormonów u ryb nie jest jasna, ale okazują się ważne w czasie adaptacji przy zmianach warunków środowiskowych, jak np. temperatura, czy stres osmotyczny oraz przy szybkich zmianach wewnę

Tiroid Bezi: Omurgalı endokrin bezidir. Balıklarda ayrık foliküler hücreler tarafından oluşur. Farinksin yüzeyinde yerleşmiştir, iodinle muamele edilmiş 3,5,3-tri-iodotironin (T3) ve 3,5,3,5-tetra-iodotironin (thyroxine T4) tiroid hormonlarını sentez eder. Balıklarda bu hormonların kesin rolü belirsizdir, fakat osmotik stres ve basınç gibi çevresel değişikliklere uyum sağlamada ayrıca büyüme ve cinsi olgunluk esnasında hızlı içsel değişikliklerde önemi ortaya çıkmaktadır.

Was this helpful?
Ορμόνη εκκρινόμενη από τον θυρεοειδή αδένα. Απαιτείται για την ορθή αύξηση και ανάπτυξη και κυρίως για την ορθή λειτουργία ιστών όπως το σκελετικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.


THYROXINE: A hormone secreted by the thyroid gland. It is required for proper growth and development, especially for correct functioning of tissues such as those of the skeletal system and central nervous system.

THYROXINE: Hormone sécrétée par la glande thyroide. Hormone essentielle pour une croissance et un développement normal et surtout pour le fonctionnement correct des tissus tels que le squelette et le système nerveux central.

TIROXINA: Hormona secretada por la glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecimiento y desarrollo normal y sobre todo para el funcionamiento correcto de tejidos tales como el esqueleto y el sistema nervioso central.

TIROXINA: Hormona secretada pola glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecemento e desenvolvemento normal e sobre todo para o funcionamento correcto de tecidos tales como o esqueleto e o sistema nervioso central.

TIROXIN: A pajzsmirigy által termelt hormon. A megfelelő növekedéshez és fejlődéshez szükséges, elsősorban a csontváz és a központi idegrendszer szöveteinek megfelelő működéséhez.

THYROKSIN: Hormon som produseres i thyroidea (q.v.). Nødvendig for tilfredsstillende vekst og utvikling, spesielt for riktig funksjon av bein- og nervevev.

TYROKSYNA: Hormon wydzielany przez gruczoł tarczycy. Jest on niezbędny dla zapewnienia właściwego wzrostu i rozwoju, w szczególności do poprawnego funkcjonowania tkanek, takich jak układ kostny i ośrodkowy układ nerwowy.

Tiroksin: Tiroid hücrelerinden salınan bir hormondur. Özellikle iskelet sistemi ve merkezi sinir sistemi gibi hatasız fonksiyona sahip dokuların uygun büyüme ve gelişmeleri için gereklidir.

Was this helpful?
Τα πρόσθια και τα κοιλιακά πτερύγια των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η εκτέλεση ελιγμών.


PECTORAL FIN: The anterior and ventrally located fins whose principal function is locomotor manoeuvering.

NAGEOIRE PECTORALE: Nageoires des poissons, situées antérieurement et ventralement dont le rôle principal réside dans les manœvres locomotrices.

ALETA PECTORAL: Aletas de peces, situadas en la parte ventral anterior cuyo papel principal reside en maniobras locomotoras.

ALETA PECTORAL: Aletas de peixes, situadas na parte ventral anterior cuxo papel principal da consiste en manobras locomotoras.

MELLÚSZÓ: A has elülső részén elhelyezkedő úszók, amelyek szerepe a hal mozgásának irányítása.

BRYSTFINNE: Finne plassert ventralt bak gjellelokket. Viktigste funksjon er bevegelse og manovrering.

PŁETWA PIERSIOWA (Pinna pectoralis) : Płetwy położone w przedniej i brzusznej części ciała, których główną funkcją jest manewrowanie w ruchu.

GÖĞÜS YÜZGECİ: Başlıca görevi lokomatif manevra olan karın bölgesinde ve önde yerleşmiş yüzgeçler.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES