AMC LIMITED

Η

Φλεγμονή του δέρματος προκαλούμενη από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Περιστασιακά συμβαίνει σε αποθέματα καλλιεργούμενων ψαριών.


SUN BURN: Inflammation of the skin caused by overexposure to the sun. Occasionally occurs in finfish culture.

COUP DE SOLEIL: Inflammation de la peau provoquée par une exposition excessive au soleil, dont les stocks de poissons élevés sont parfois victimes.

INSOLACIÓN: Inflamación de la piel provocada por una exposición excesiva al sol, los stocks de peces de cultivo pueden ser víctimas.

INSOLACIÓN: Inflamación da pel provocada por unha exposición excesiva ao sol. Ocasionalmente acontece en cultivo de peixes.

LEÉGÉS: A bőr gyulladása, amelyet a túlzott mértékű napfény-besugárzás okoz. Időnként a tenyésztett halakon is előfordul.

SOLFORBRENNING: Inflammasjon i huden grunnet overeksponering med sol. Finner av og til sted i fiskeoppdrett.

OPARZENIE SŁONECZNE (rumień słoneczny): Zapalenie skóry spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce (nadmiernym opalaniem się).

Güneş yanığı: Güneşe aşırı maruziyet yüzünden derinin kızarması. Genel olarak kemikli balık kültürlerinde olur.

Was this helpful?
Τεχνική της μοριακής βιολογίας κατά την οποία ένα μείγμα ηλεκτροστατικά φορτισμένων μορίων (συνήθως πρωτεΐνών) διαχωρίζεται εντός πηκτώματος αμύλου λόγω του διαφορετικού τους φορτίου, υπό την επίδραση ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται γιά την ανίχνευση γενετικής ποικιλότητας και είναι φθηνότερη από την χρήση άγαρ.


STARCH GEL ELECTROPHORESIS: Molecular biological technique in which a mixture of electrostatically charged molecules (usually proteins) are separated on a supporting starch gell medium by the amount of charge they possess, under the influence of a small electric field. This technique can be used for the detection of genetic variation and is cheaper than using agar media.

ELECTROPHORESE SUR GEL DAMIDON: Technique de biologie moléculaire dans laquelle les molécules porteuses de charges électrostatiques (souvent des protéines) sont séparées dans un support de gel damidon sous linfluence dun champ électrique suivant limportance de leur charge. Cette technique est utilisée pour déceler des variations génétiques.

ELECTROFORESIS SOBRE GEL DE ALMIDÓN: Técnica de biología molecular en la cual las moléculas que llevan cargas electroestáticas (a menudo proteínas) son separadas en un suporte de gel de almidón, bajo la influencia de un campo eléctrico según la importancia de su carga. Esta técnica es utilizada para detectar variaciones genéticas y además es más barata que utilizar un medio de agar.

ELECTROFORESE SOBRE XEL DE AMIDÓN: Técnica de bioloxía molecular na cal as moléculas que levan cargas electroestáticas (a miúdo proteínas) son separadas nun soporte de xel de amidón, baixo a influencia dun campo eléctrico pequeno segundo a cantidade de carga que posúe. Esta técnica é utilizada para detectar variacións xenéticas e ademais é máis barata que utilizar un medio de ágar.

KEMÉNYÍTŐGÉL-ELEKTROFORÉZIS: Olyan molekuláris biológiai módszer, amelynél elektrosztatikusan feltöltött molekulák (általában fehérjék) keverékét az általuk hordozott töltés alapján egy keményítőgélen választják el, elektromos mező segítségével. Ez a módszer alkalmas a genetikai változatok detektálására és az agaróz elektroforézisnél jóval olcsóbb.

STIVELSE GEL ELEKTROFORESE: Molekylærbiologisk metode der en blanding av elektrostatisk ladete molekyler (vanligvis proteiner) separeres på en stivelsegel ut fra ladningen de får når de settes i et elektrisk felt. Kan brukes til å undersøke genetisk variasjon, og er billigere enn agarosegel.

ELEKTROFOREZA NA ŻELU KROCHMALOWYM: Biologiczna technika molekularna, w której mieszanki cząsteczek o ładunkach elektrostatycznych (zwykle białka) są rozdzielane na nośniku żelu skrobiowego pod wpływem pola elektrycznego o niskim napięciu i natężeniu, przy posiadanych przez nie ładunkach. Technika ta może być używana do wykrywania zmienności genetycznej i jest tańsza niż przy użyciu nośnika agarowego.

NİŞASTA JEL ELEKTROFOREZİ: Birbirine girmiş statik enerji ile yüklü moneküllerin (genellikle proteinlerin) nişasta jeli yardımı ile sahip oldukları yükün değerine göre küçük elektirik alanlarının etkisi altında ayrıştırılması için kullanılan moneküler biyoloji tekniğidir. Bu teknik genetik varyasyonların tespiti için kullanılabilir ve agar aracına göre daha ucuzdur.

Was this helpful?
Ορος μη επαρκώς οριζόμενος. Κάθε ορισμός της εντατικότητας υπόκειται συνεπώς σε υποκειμενικύ ερμηνεία. Η χρήση του όρου πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον ασαφή προσδιορισμό του επιπέδου εντατικότητας, όπως είναι η πυκνότητα του εποθέματος, η ποσότητα της παρεχόμενης τροφής κ.λ.π. Συνεπώς ο όρος χρησνιμοποιείται για τις καλλιέργειες όπου οι οργανισμοί ππερνούν μέρος του κύκλου της ζωής τους υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Συνήθως αυτό συμβαίνει κατά τα α


SEMI-INTENSIVE CULTURE: Generally used to describe a method of farming in which only part of the life cycle of the cultured organism is under managed control. Usually early rearing is controlled and subsequently the organism is released for ongrowing.The term, however, is not clearly defined. All intensity levels are subject to interpretation. The term must be used along with a clear description of the intensity level employed, preferably by providing numbers in terms of stocking density, feeding level or other factors

CULTURE SEMI-INTENSIVE: Méthode délevage dans laquelle seule une partie du cycle vital de lorganisme élevé est contrôlée. Généralement les premiers stades sont contrôlés, les organismes étant ensuite libérés pendant la phase de grossissement. Cependant ce terme nest pas strictement défini, et tous les niveaux dintensité sont ouverts à linterprétation subjective. Quand ce terme est utilisé, il est indispensable de citer le degré dintensité (densité de stockage, taux dalimentation).

CULTIVO SEMI-INTENSIVO: Método de cultivo en el cual solo una parte del ciclo vital del organismo cultivado es controlada. Generalmente las primeras etapas están controladas, los organismos están después liberados durante la fase de crecimiento. Sin embargo este término no está estrictamente definido, y todos los niveles de intensidad abiertos a la interpretación subjetiva. Cuando se utiliza este término es necesario citar el grado de intensidad (densidad de almacenamiento, densidad de alimentación).

CULTIVO SEMI INTENSIVO: Método de cultivo no cal só unha parte do ciclo vital do organismo cultivado é controlada. Xeralmente as primeiras etapas están controladas, os organismos son despois liberados para o seu engorde. Non obstante, este termo non está estritamente definido, e todos os niveis de intensidade poden ser obxecto de interpretacións distintas. Cando se utiliza este termo é necesario describir con claridade o grao de intensidade, preferiblemente proporcionando cifras de densidade de cultivo, nivel de alimen

FÉLINTENZÍV KULTÚRA: Általában olyan tenyésztési módszert jelentő fogalom, amelynél a tenyésztett faj az életciklusának csak egy részét éli le ellenőrzött körülmények között. Legtöbbször az előnevelés történik ellenőrzőtt körülmények között, az állatokat ezután természetes környezetben nevelik tovább. A fogalom meghatározása nem egészen pontos. Az intenzitás mértéke mindig értelmezés kérdése. A fogalmat mindig az intenzitás szintjének pontos megjelölésével együtt kell használni. Célszerű a népesítési sűrűség, a taka

SEMI-INTENSIVT OPPDRETT: Brukt for å beskrive oppdrettsmetoder der bare deler av livssyklusen til oppdrettsorganismen styres intensivt. Vanligvis oppdrettes tidlige stadier, så settes organismene ut for påvekst. Betegnelsen er ikke klart definert, og må brukes ilag med en klar beskrivelse av hvor intensivt oppdrettet er (skala for tetthet, fôringsintensitet eller andre faktorer).

HODOWLA PÓŁINTENSYWNA: Określenie stosowane do metody gospodarowania, w której tylko część cyklu życiowego hodowanego organizmu jest prowadzona pod kontrolą. Najczęściej wczesne stadia są hodowane w warunkach kontrolowanych, później zaś organizmy są wypuszczane na odrost/odchów. Jednakże termin ten nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Wszystkie poziomy intensywności są przedmiotem interpretacji. Termin ten musi być stosowany wraz z jasnym opisem używanego poziomu intensywności, głównie w zakresie informacji co do licz

YARI ENTANSİF KÜLTÜR: Kontrollü şartlar altında yetiştiriciliği yapılan organizmaların hayat döngülerinin sadece bir bölümünde uygulanan yetiştiricilik metodunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle erken hayat dönemlerinde kültüre alınan canlılar daha sonra büyümeleri için salıverilir. Bununla birlikte, bu ifade tam olarak tanımlayıcı değildir. Yoğunluk düzeylerinin tümü yoruma açıktır. Kullanılan yoğunluk düzeyinin açık bir ifadesiyle birlikte uzun süre ifadesi kullanılmalıdır. Stok yoğunluğu, besleme düzeyi vey

Was this helpful?
Οργανο υπεύθυνο για πολλές ζωτικές μεταβολικές διαδικασίες, όπως η αποθήκευση και διήθηση των αφομοιωμένων προϊόντων από τον πεπτικό αγωγό.


LIVER: Organ responsible for many vital metabolic processes, such as the storage and filtration of assimilated products from the digestive tract.

FOIE: Organe responsable de nombreux processus métaboliques vitaux, tels que stockage et filtration de produits assimilés par le tube digestif.

HÍGADO: Órgano responsable de números procesos metabólicos vitales, tales que la almacenamiento y filtración de productos absorbidos por el tubo digestivo.

FÍGADO: Órgano responsable de numerosos procesos metabólicos vitais, como o almacenamento e filtración de produtos absorbidos polo tubo dixestivo.

MÁJ: Sok életfontosságú anyagcserefolyamatért, például az emésztőrendszerből felszívódott tápanyagok szűréséért és raktátozásáért felelős szerv.

LEVER: Organ som er ansvarlig for mange livsviktige metabolske prosesser, som lagring og filtrering av stoffer som blir tatt opp i tarmen.

WĄTROBA: Narząd odpowiedzialny za szereg żywotnych procesów metabolicznych, jak np. magazynowanie i filtracja przyswajanych produktów z przewodu pokarmowego.

Karaciğer: Bir çok hayati metabolik süreçlerden sorumludur. Örneğin depolama ve sindirim sistemi ürünlerinin asimile edilmesi.

Was this helpful?
Ο αναφερόμενος στο συκώτι.


HEPATIC: Pertaining to the liver.

HEPATIQUE: Relatif au foie.

HEPÁTICO: Relativo al hígado.

HEPÁTICO: Relativo ou pertencente ao fígado.

HEPATIKUS: A májjal kapcsolatos.

HEPATISK: Vedrører leveren.

WĄTROBOWY: Odnosi się do wątroby.

HEPATİK: Karaciğer ile ilgisi olan

Was this helpful?
Ο κύριος πεπτικός αδένας των καρκινοειδών και των μαλακίων. Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μετά την πέψη περνά (μέσω σωλήνων από το μεσέντερο) και απορροφάται στο ηπατοπάγκρεας.


HEPATOPANCREAS: The major digestive gland in crustaceans and molluscs. Most of the digested food passes into the hepatopancreas through tubes from the midgut and is absorbed there.

HEPATOPANCREAS: Glande digestive principale des crustacés et mollusques. Une grande partie de la nourriture digérée rentre dans lhépatopancréas, à partir de lintestin moyen, doù elle est absorbée; glande digestive.

HEPATOPÁNCREAS: Glándula digestiva de crustáceos y moluscos. Gran parte de la comida ingerida entra en el hepatopáncreas, a partir del intestino medio, donde sera absorbida.

HEPATOPÁNCREAS: Principal glándula dixestiva de crustáceos e moluscos. Grande parte da comida dixerida pasa ao interior do hepatopáncreas a través de tubos, procedente do intestino medio, e é absorbida alí.

HEPATOPANCREAS: A rákok és puhatestűek legfontosabb emésztőmirigye. A legtöbb emésztendő tápanyag bekerül a hepatopancreasba a középbélből eredő csöveken keresztül, és ott szívódik fel.

HEPATOPANCREAS: Den største fordøyelseskjertelen hos krepsdyr og bløtdyr. Det meste av den fordøyde maten går inn i hepatopancreas gjennom kanaler fra magen og blir absorbert der.

GRUCZOŁ TRZUSTKO-WĄTROBOWY: Główny gruczoł trawienny u skorupiaków i mięczaków. Większość trawionego pokarmu przechodzi rurką z jelita środkowego do wątrobo-trzustki i jest tam wchłaniana.

HEPATOPANKREAS: Kabuklu ve eklembacaklıların temel sindirim bezi. Sindirilen besinlerin çoğu orta bağırsaktan sonra hepatopankreastan geçerek sindirilir.

Was this helpful?
Ογκος, του οποίου τα παρεγχυματικά κύτταρα προέρχονται από το συκώτι και συμπεριλαμβάνει όλους τους όγκους του συκωτιού. Σήμερα, είναι πιο σύνηθες να χρησιμοποιείται ο όρος "αδένωμα" για τους καλοήθεις όγκους του συκωτιού και "ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα" για τους κακοήθεις. Η τοξίνη που έχει την ισχυρότερη ογκογενετική δράση στα ψάρια είναι η αφλατοξίνη Β1 από το Aspergillus flavus. Ο Aspergillus ευδοκιμεί συχνά στις ιχθυοτροφές, ιδιαίτερα σε θερμά και υγρά κλίματα και σε περιπτώσεις που η τροφή δ


HEPATOMA: A tumour whose parenchymal cells are of hepatic origin and includes any tumour of the liver. It is more usual now to use the term "adenoma" for a benign liver tumour, and "hepatocellular carcinoma" for a malignant tumour of the liver. The toxin having the greatest tumorogenic properties for fishes is aflatoxin B1 from Aspergillus flavus. Aspergillus often thrives well in fish feeds, particularly in warm and humid climates and in situations where feeds are not properly stored. In integrated farmi

HEPATOME: Tumeur dont les cellules parenchymateuses sont dorigine hépatique; comprenant toutes les tumeurs du foie. Il est actuellement courant dappeler une tumeur bénigne du foie un adénome, et une tumeur maligne du foie un carcinome hépatocellulaire. Les hépatomes sont associés aux toxines des moisissures contenues dans certains aliments mangés par les poissons délevage. La toxine ayant le plus fort pouvoir tumorigène envers les poissons est lafflatoxine B 1 dAspergillus flavus. LAspergillus se développ

HEPATOMA: Tumor cuyas células parenquimatosas son de origen hepático; incluye todos los tumores del hígado. Actualmente es corriente llamar adenoma a un tumor benigno del hígado, y al tumor maligno, carcinoma hepatocelular. Los hepatomas se asocian a ciertas toxinas de hongos contenidas en ciertos alimentos destinados a la comida de peces de cultivo. La toxina con más alto poder tumoral hacia los peces es la aflatoxina B1 de Aspergillus flavus. La Aspergillus se desarrolla en los alimentos de peces parti

HEPATOMA: Tumor con células parenquimatosas de orixe hepática e por extensión, calquera tumor do fígado. É máis habitual usar o termo "adenoma" para un tumor de fígado benigno, " carcinoma hepatocelular " para un tumor maligno do fígado. A toxina que ten as maiores propiedades tumorxénicas en peixes é a aflatoxina B1 do Aspergillus flavus. O Aspergillus a miúdo prolifera moito no alimento dos peixes, en particular en climas quentes e húmidos e en situacións onde a alimentación non é correctamente almacena

HEPATÓMA: Olyan daganat, amelynek sejtjei a májból erednek, illetve a máj bármilyen daganata. Újabban az "adenóma" kifejezést használják a májból eredő jóindulatú daganatokra, a "hepatocelluláris karcinóma" kifejezést pedig a rosszindulatúakra. A halak számára a legerősebb daganatképző az Aspergillus flavus gombából származó aflatoxin B1. Az Aspergillus jól fejlődik a haltápokban, különösen meleg és párás környezetben vagy nem megfelelő tárolás esetén. Integrált haltermelő rendszerekben (pl. hal-baromfi i

HEPATOM: Svulst der parenkymcellene har hepatisk opprinnelse, og alle typer svulster i leveren. Det er mest vanlig å bruke betegnelsen adenom (kjertelsvulst) om en godartet leversvulst, og hepatocellulær karcinom om en ondartet leversvulst. Giften som har de beste kreftfremkallende egenskapene hos fisk er aflatoxin B1 fra Aspergillus flavus. Aspergillus trives godt i fiskefôr, spesielt i varme og fuktige klimaer og når fôr lagres dårlig. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. fisk-fjærfe kombinasjoner) k

WĄTROBIAK : Guz, którego komórki miąższowe są pochodzenia wątrobowego i zawiera nowotwór wątroby. Obecnie lepiej jest używać terminu "gruczolak” dla łagodnego guza wątroby i "rak wątrobowo-komórkowy” dla guza złośliwego. Toksyną mającą największe właściwości rakotwórcze dla ryb jest aflatoksyna B1 wytwarzana przez Aspergillus flavus. Aspergillus często rozwija się dobrze w paszach dla ryb, szczególnie w ciepłym i wilgotnym pomieszczeniu oraz w sytuacji, gdzie pasze nie są właściwie magazynowane. W zintegrow

HEPATOM: Parankima hücrelerinden oluşan, karaciğer kökenli bir tümor olup, karaciğerin herhangi bir tümörünü içerir. Günümüzde bu terim iyi huylu karaciğer tümörü için "adenoma", zararlı olan karaciğer tümörü için de "hepatocellular" olarak kullanımı daha yaygındır. Balıklar için en büyük tümorgenik özelliklere sahip toksin Aspergillus flavus bakterisinden kaynaklanan aflatoksin B1 dir. Aspergillus genellikle balık yemlerinde, sıcak ve nemli iklimlerde, yiyeceklerin düzgün depolanmadığı durumlarda çok i

Was this helpful?
Αύξηση του αριθμού των ηωσινοφίλων στην κυκλοφορία του αίματος, ως απόκριση σε μόλυνση.


EOSINOPHILIA: Increase in the number of eosinophils in the blood stream, as a response to infection.

EOSINOPHILIE: Présence excessive déosinophiles dans le sang, en réponse à une infection.

EOSINOFILIA: Presencia excesiva de eosinófilos en la sangre, en respuesta a una infección.

EOSINOFILIA: Incremento do número de eosinófilos na circulación sanguínea, como resposta á infección.

EOZINOFILIA: A vérben lévő eozinofil granulociták számának növekedése valamilyen fertőzés hatására.

EOSINOFILI : Økning i antall eosinofiler i blodet, som en respons på en infeksjon.

EOZYNOFILIA: Zwiększenie liczby granulocytów eozynochłonnych we krwi, jako odpowiedź na infekcję.

EOZİNOFİLYA: Enfeksiyona karşılık olarak kan akışındaki eozinofiller sayısında artış.

Was this helpful?
Ειδική κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων (κοκκιοκυττάρων), τα οποία χρωματίζονται από όξινες χρωστικές, όπως η ηωσίνη.


EOSINOPHIL: A special white blood cell (polymorphonuclear leucocyte) that can be stained with acid dyes such as eosin.

EOSINOPHILE (subst.): Un leucocyte polynucléaire, dont le cytoplasme contient des granulations sensibles aux colorants acides comme léosine, capable de digérer les micro-organismes.

EOSINÓFILO (subst): Leucocito polinucleico, cuyo citoplasma contiene gránulos sensibles a los colorantes como la eosina, capaz de digerir los microorganismos.

EOSINÓFILO (subst.): Leucocito especial (leucocito polimorfonuclear) que pode ser tinguido con tinguiduras ácidas como a eosina.

EOZINOFIL GRANULOCITA: Speciális fehérvérsejt (polimorfonukleáris leukocita), amely savas kémhatású festékekkel, például eozinnal festhető.

EOSINOFILER: Spesiell type hvite blodceller (leukocytter med polymorf kjernemorfologi), som kan farges med sure fargestoff (f.eks. eosin).

GRANULOCYT EOZYNOCHŁONNY: Szczególna krwinka biała (leukocyt cechujący się różnokształtnością jąder komórkowych), która może barwić się kwaśnymi barwnikami, jak np. eozyną.

EOZİNOFİL: Eosin gibi asit boyaları ile koyulaştırılabilen özel bir beyaz kan hücresi (polymorphonuclear lökosit)

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES